P. 1
90. - 1.a

90. - 1.a

|Views: 71|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on May 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2014

pdf

text

original

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2012. GODINU

Zagreb, svibanj 2013.

SADRŽAJ
1. Opći dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu o Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja za 2012. godinu o A. Račun prihoda i rashoda za 2012. godinu o B. Račun financiranja za 2012. godinu o Račun financiranja za 2012. godinu – analitika 2. Posebni dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu po proračunskim korisnicima o Organizacijska klasifikacija o Ekonomska klasifikacija o Programska klasifikacija (programi, aktivnosti i projekti) 3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2012. godini 4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2012. godini 5. Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima u 2012. godini 6. Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja u 2012. godini 7. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2012. godini 8. Deficit općeg proračuna u 2012. godini 9. Izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika u 2012. godini 10. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika u 2012. godini 21 25 110 335 str.

3

5 12 15

347 350

365 371

393 395

446

2

OPĆI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2012. GODINU

SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA

3

Izvještaj o izvršenju Drţavnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu I. OPĆI DIO

Drţavni proračun Republike Hrvatske za 2012. godinu (Narodne novine, broj 24/12 i 132/12) ostvaren je u 2012. godini, kako slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV
1

IZVRŠENJE 2011.
2

IZVORNI PLAN 2012.
3

TEKUĆI PLAN 2012.
4

IZVRŠENJE 2012.
5

INDEKS
6=5/4*100

6 PRIHODI POSLOVANJA
PRIHODI OD PRODAJE 7 NEFINANCIJSKE IMOVINE 3 RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA NABAVU 4 NEFINANCIJSKE IMOVINE RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK

107.069.669.876,26 347.008.007,12 119.939.510.606,11 1.485.978.176,55 -14.008.810.899,28

110.057.903.168 284.685.053 119.024.628.567 1.303.416.635 -9.985.456.981

110.057.903.168 284.685.053 119.024.295.786 1.303.749.416 -9.985.456.981

109.558.927.867,40 278.356.084,32 118.729.991.646,60 1.107.981.611,91

99,55 97,78 99,75 84,98

-10.000.689.306,79 100,15

B. RAČUN FINANCIRANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV
1

IZVRŠENJE 2011.
2

IZVORNI PLAN 2012.
3

TEKUĆI PLAN 2012.
4

IZVRŠENJE 2012.
5

INDEKS
6=5/4*100

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE
IMOVINE I ZADUŢIVANJA

24.493.509.707,10 12.683.568.396,32

21.233.820.244 11.248.363.263

21.233.820.244 11.248.363.263

21.367.564.925,50 100,63 12.575.437.943,48 111,80

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU
IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA NOVČANA SREDSTVA NA POČETKU FISKALNE GODINE PROMJENA U STANJU DEPOZITA NETO FINANCIRANJE VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE

2.198.869.588,50 14.008.810.899,28 0,00 9.985.456.981 0 9.985.456.981 0

1.208.562.324,77 10.000.689.306,79 100,15 0,00

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u 2012. godini kako slijedi:

4

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA 2012. GODINU

5

A. RAĈUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI POSLOVANJA BROJĈANA OZNAKA I NAZIV
1

IZVRŠENJE 2011.
2

IZVORNI PLAN 2012.
3

TEKUĆI PLAN 2012.
4

IZVRŠENJE 2012.
5

INDEKS
6=5/2*100

INDEKS
7=5/4*100

6 61 611 6111 6112 6113 6114 6115 6116 6117

PRIHODI POSLOVANJA Prihodi od poreza Porez i prirez na dohodak Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava Porez i prirez na dohodak od kapitala Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi Porez i prirez na dohodak utvrĎen u postupku nadzora za prethodne godine Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi

107.069.669.876,26 61.088.579.331,62 1.307.485.859,94 1.666.166.899,20 144.309.327,04 32.078.755,97 11.007.143,44 150.655.556,47 10.115.719,92 -734.888.167,10 28.040.625,00 7.288.029.752,77 7.173.696.284,32 89.426.362,01 24.907.106,44 448.489.037,97 448.489.037,97 50.244.064.924,85 37.718.153.978,14 129.672.348,27 11.215.053.502,90 663.585.380,11 5.978.412.656,04 172.082.997,95 653.951.126,94 123.347.152,60 3.473.375.396,35 126.423.939,74 23.874.853,17 514.816.671,36 30.995.151,96 635.373.272,22 1.766.355.801,49 1.766.355.801,49 1.548.668.418,30 217.687.383,19 34.153.954,60 34.153.954,60 38.605.066.634,24 17.722.809.921,20 17.166.343.699,38 556.466.221,82 19.075.125.032,95 19.075.125.032,95 1.807.131.680,09 1.807.131.680,09 941.286.312,69 39.130.293,69 3.755.724,28 35.374.569,41 827.431.862,53 65.524.986,86 117.654,95 438.060.442,14 323.728.778,58 68.504.552,60 52.123.512,36 6.407.987,83 9.864.995,32 108.057,09

110.057.903.168 63.925.886.033 1.283.249.556

110.057.903.168 63.925.886.033 1.283.249.556

109.558.927.867,40 64.332.057.704,78 1.269.525.101,78 1.570.384.598,07 125.462.299,56 31.078.937,55 32.717.504,13 124.588.780,62 3.870.679,92 -618.792.825,77 215.127,70

102,32 105,31 97,10 94,25 86,94 96,88 297,24 82,70 38,26 84,20

99,55 100,64 98,93

612

613 614

615

616 62 621

622 623

63 631

632

633

6119 Povrat više ostavrenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije Porez na dobit 6121 Porez na dobit od poduzetnika 6122 Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge 6123 Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti Porezi na imovinu 6134 Povremeni porezi na imovinu Porezi na robu i usluge 6141 Porez na dodanu vrijednost 6142 Porez na promet 6143 Posebni porezi i trošarine Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove Trošarine na energente i električnu energiju Trošarina na alkohol i alkoholna pića Trošarina na pivo Poseban porez na bezalkoholna pića Trošarina na duhanske proizvode Poseban porez na kavu Poseban porez na luksuzne proizvode 6146 Ostali porezi na robu i usluge 6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću 6148 Naknade za prireĎivanje igara na sreću Porezi na meĊunarodnu trgovinu i transakcije 6151 Carine i carinske pristojbe Carine na uvoz robe i usluga Carinske pristojbe Ostali prihodi od poreza 6162 Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe Doprinosi Doprinosi za zdravstveno osiguranje 6211 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 6212 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu Doprinosi za mirovinsko osiguranje 6221 Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zapošljavanje 6232 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proraĉuna Pomoći od inozemnih vlada 6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada 6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada Pomoći od meĊunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 6321 Tekuće pomoći od meĎunarodnih organizacija 6322 Kapitalne pomoći od meĎunarodnih organizacija 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU Pomoći iz proraĉuna 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 6333 Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU 6334 Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU

7.668.746.168

7.668.746.168

7.697.342.287,48 7.476.418.254,99 83.698.684,83 137.225.347,66

105,62 104,22 93,60 550,95 88,68 88,68 105,89 107,78 97,82 99,92 80,20 94,98 110,92 96,50 96,78 112,72 91,79 97,04 99,81 98,22 106,30 99,32 99,32 98,07 108,20

100,37

390.761.747 52.784.116.649

390.761.747 52.784.116.649

397.736.182,80 397.736.182,80 53.205.018.929,48 40.652.023.143,70 126.841.365,85 11.206.488.527,31 532.225.553,78 5.678.585.655,59 190.873.725,18 631.038.437,59 119.378.742,03 3.915.173.540,70 116.045.289,67 23.167.582,77 513.833.268,19 30.443.512,97 675.389.111,46 1.754.363.500,79 1.754.363.500,79 1.518.819.279,77 235.544.221,02 8.071.702,45 8.071.702,45 37.845.870.620,56 16.714.500.261,89 16.144.739.463,48 569.760.798,41 19.290.518.026,62 19.290.518.026,62 1.840.852.332,05 1.840.852.332,05 1.046.209.609,40 20.024.240,99 6.882.804,32 13.141.436,67 947.857.134,37 33.078.888,22 25.000,00 448.080.576,76 466.672.669,39 76.231.768,42 56.080.778,43 2.157.151,25 17.993.838,74

101,78 100,80

1.791.011.913

1.791.011.913

97,95

8.000.000 37.967.819.541 16.788.698.105

8.000.000 37.967.819.541 16.788.698.105

100,90 98,03 94,31 94,05 102,39 101,13 101,13 101,87 101,87 111,15 51,17 183,26 37,15 114,55 50,48 21,25 102,29 144,16 111,28 107,59 33,66 99,68 99,56

19.334.827.073 1.844.294.363

19.334.827.073 1.844.294.363

99,77 99,81

1.530.842.103 5.824.253

1.530.842.103 5.824.253

68,34 343,81

1.471.881.200

1.471.881.200

64,40

49.786.650

49.786.650

153,12

6

BROJĈANA OZNAKA I NAZIV
1

IZVRŠENJE 2011.
2

IZVORNI PLAN 2012.
3

TEKUĆI PLAN 2012.
4

IZVRŠENJE 2012.
5

INDEKS
6=5/2*100

INDEKS
7=5/4*100

634 6341 6342 64 641 6412 6413 6414 6415 6416 6417

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proraĉuna Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna Prihodi od imovine Prihodi od financijske imovine Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima Kamate na oročena sredstva i depozite po viĎenju Prihodi od zateznih kamata Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule Prihodi od dividendi Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima

6.219.603,87 4.795.583,62 1.424.020,25 2.063.382.571,97 1.086.363.706,59 8.658,23 22.881.099,85 15.204.779,93 123.721.390,55 286.579.199,27 637.227.818,50 740.760,26 900.079.330,87 541.769.904,85 77.723.625,56 280.393.611,33 192.189,13 76.939.534,51 18.329.324,68 58.610.209,83 0,00

3.350.000

3.350.000

2.096.465,62 1.600.000,00 496.465,62

33,71 33,36 34,86 99,91 65,08 9,64 42,16 57,57

62,58

2.370.081.399 1.084.239.602

2.370.081.399 1.084.239.602

2.061.569.264,89 706.987.788,92 834,29 9.645.593,17 8.753.324,21 6.798.306,59 14.941.899,21 666.833.850,41 13.981,04 1.313.767.513,32 909.446.892,68 60.172.517,80 304.523.022,27 39.625.080,57 40.813.962,65 18.080.893,37 22.258.675,27 0,00 474.394,01

86,98 65,21

5,21 104,65

642

643

65 651

652

66 661

663

68 681

683

6419 Ostali prihodi od financijske imovine Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine Prihodi od kamata na dane zajmove 6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, graĎanima i kućanstvima 6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 6437 Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada Upravne i administrativne pristojbe 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 6514 Ostale pristojbe i naknade Prihodi po posebnim propisima 6521 Prihodi državne uprave 6526 Ostali nespomenuti prihodi 6527 Naknade od financijske imovine Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba 6615 Prihodi od pruženih usluga Donacije od pravnih i fiziĉkih osoba izvan općeg proraĉuna 6631 Tekuće donacije 6632 Kapitalne donacije Kazne, upravne mjere i ostali prihodi Kazne i upravne mjere 6811 Kazne za carinske prekršaje 6812 Kazne za devizne prekršaje 6813 Kazne za porezne prekršaje 6814 Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe 6815 Kazne za prekršaje u prometu 6816 Kazne i druge mjere u kaznenom postupku 6818 Upravne mjere 6819 Ostale kazne Ostali prihodi 6831 Ostali prihodi

1.241.973.039

1.241.973.039

145,96 167,87 77,42 108,61 53,05

105,78

43.868.758

43.868.758

93,04

37,98

3.767.450.257,00 832.488.218,24 333.606.713,63 138.214.917,50 360.666.587,11 2.934.962.038,76 584.131.073,60 2.349.571.075,86 1.259.889,30 69.470.684,57 50.376.164,37 839.102,18 49.537.062,19 19.094.520,20 15.472.317,90 3.622.202,30 534.434.084,17 517.868.866,64 46.678.265,01 4.481.898,57 33.042.665,01 3.780,18 260.257.145,58 20.740.150,36 819.602,02 151.845.359,91 16.565.217,53 16.565.217,53

3.661.601.923 645.682.058

3.661.601.923 645.682.058

3.668.067.688,10 670.561.680,27 361.840.167,33 88.873.383,12 219.848.129,82 2.997.506.007,83 630.775.890,05 2.364.516.555,75 2.213.562,03 79.197.550,05 50.850.772,73 2.070.018,17 48.780.754,56 28.346.777,32 25.500.413,52 2.846.363,80 525.955.429,62 514.051.148,10 28.028.845,24 3.666.554,60 37.540.769,08 19.014,50 262.604.494,06 30.071.650,80 2.316.505,52 149.803.314,30 11.904.281,52 11.904.281,52

97,36 80,55 108,46 64,30 60,96 102,13 107,99 100,64 114,00 100,94 246,69 98,47 148,46 164,81 78,58 98,41 99,26 60,05 81,81 113,61 503,01 100,90 144,99 98,66

100,18 103,85

3.015.919.865

3.015.919.865

99,39

70.087.351 55.052.935

70.087.351 55.052.935

113,00 92,37

15.034.416

15.034.416

188,55

531.584.818 521.034.047

531.584.818 521.034.047

98,94 98,66

10.550.771

10.550.771

112,83

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE BROJĈANA OZNAKA I NAZIV
1

IZVRŠENJE 2011.
2

IZVORNI PLAN 2012.
3

TEKUĆI PLAN 2012.
4

IZVRŠENJE 2012.
5

INDEKS
6=5/2*100

INDEKS
7=5/4*100

7 71 711

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 7112 Rudna bogatstva

347.008.007,12 44.805.882,98 44.805.882,98 44.716.382,98 89.500,00

284.685.053 16.489.240 16.489.240

284.685.053 16.489.240 16.489.240

278.356.084,32 17.909.821,65 17.909.821,65 17.909.821,65 0,00

80,22 39,97 39,97 40,05

97,78 108,62 108,62

7

BROJĈANA OZNAKA I NAZIV
1

IZVRŠENJE 2011.
2

IZVORNI PLAN 2012.
3

TEKUĆI PLAN 2012.
4

IZVRŠENJE 2012.
5

INDEKS
6=5/2*100

INDEKS
7=5/4*100

72 721 7211 7212 7213 7214 722 7221 7222 7223 7225 7227 723 7231 7233 74 741 7411

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine Prihodi od prodaje graĊevinskih objekata Stambeni objekti Poslovni objekti Ceste, željeznice i ostali prometni objekti Ostali graĎevinski objekti Prihodi od prodaje postrojenja i opreme Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Instrumenti, ureĎaji i strojevi UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine Prihodi od prodaje zaliha Strateške zalihe

301.438.276,25 298.919.218,56 289.361.302,61 9.438.527,68 0,00 119.388,27 42.493,00 1.870,00 24.223,00 0,00 16.400,00 0,00 2.476.564,69 1.469.689,70 1.006.874,99 763.847,89 763.847,89 763.847,89

262.909.292 254.650.493

262.909.292 254.650.493

36.610

36.610

8.222.189

8.222.189

5.286.521 5.286.521

5.286.521 5.286.521

256.251.341,66 248.875.184,74 247.540.822,93 1.332.361,81 2.000,00 0,00 17.209,32 1.441,96 414,36 0,00 4.800,00 10.553,00 7.358.947,60 6.969.669,60 389.278,00 4.194.921,01 4.194.921,01 4.194.921,01

85,01 83,26 85,55 14,12

97,47 97,73

40,50 77,11

47,01

297,14 474,23 38,66 549,18 549,18 549,18

89,50

79,35 79,35

8

RASHODI POSLOVANJA BROJĈANA OZNAKA I NAZIV
1

IZVRŠENJE 2011.
2

IZVORNI PLAN 2012.
3

TEKUĆI PLAN 2012.
4

IZVRŠENJE 2012.
5

INDEKS
6=5/2*100

INDEKS
7=5/4*100

3 31 311

RASHODI POSLOVANJA Rashodi za zaposlene Plaće (bruto) 3111 Plaće za redovan rad 3112 Plaće u naravi 3113 Plaće za prekovremeni rad 3114 Plaće za posebne uvjete rada

119.939.510.606,11 22.769.164.891,14 18.319.308.592,91 18.071.957.866,90 21.092.092,69 110.729.998,78 115.528.634,54 825.364.636,81 825.364.636,81 3.624.491.661,42 489.321.243,78 2.820.234.375,92 314.936.041,72 8.717.511.037,72 1.295.213.387,82 203.553.116,13 1.052.350.538,08 31.721.174,89 7.588.558,72 2.189.102.686,14 238.890.985,01 211.170.566,97 619.594.734,24 109.345.410,08 29.052.766,41 825.883.063,06 155.165.160,37 4.713.596.217,29 595.003.084,34 475.730.828,73 93.985.874,05 227.708.362,62 559.645.391,28 357.263.896,11 989.368.995,29 589.693.483,41 825.196.301,46 8.917.194,80 8.917.194,80 510.681.551,67 134.096.818,28 69.633.322,77 23.771.252,00 213.138.510,37 1.508.008,25 68.533.640,00 7.596.950.961,04 5.737.602.376,05 739.657.022,78 4.997.945.353,27 1.359.989.628,69 259.074.443,32 29.026.659,31 1.071.888.526,06 499.358.956,30 175.829.922,88 23.267,19 10.129.364,80

119.024.628.567 22.464.682.155 18.489.074.738

119.024.295.786 22.436.863.709 18.469.759.719

118.729.991.646,60 22.394.794.358,91 18.448.158.917,40 18.244.507.441,84 21.935.543,02 65.080.886,45 116.635.046,09

98,99 98,36 100,70 100,95 104,00 58,77 100,96 70,90 70,90 92,74 92,68 91,95 99,89 94,53 99,13 89,89 101,76 71,20 99,52 95,93 92,74 87,59 110,81 67,79 90,87 96,73 69,28 92,96 91,61 93,42 75,33 91,33 98,70 102,05 79,05 94,37 103,96 118,46 118,46 91,03 47,20 96,27 77,68 115,21 680,85 87,92 116,12 113,77 104,58 115,13 132,94 103,51 568,79 128,25 97,31 73,84 0,00

99,75 99,81 99,88

312 313

Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti Materijalni rashodi Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima

597.946.121 3.377.661.296

593.054.704 3.374.049.286

585.183.996,35 585.183.996,35 3.361.451.445,16 453.525.529,24 2.593.335.547,53 314.590.368,39

98,67 99,63

32 321

8.632.569.236 1.326.328.521

8.610.031.798 1.317.643.736

8.241.000.320,23 1.283.946.550,13 182.967.500,25 1.070.840.561,41 22.586.275,09 7.552.213,38

95,71 97,44

322

Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ. 3225 Sitni inventar i auto gume 3226 Vojna oprema 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

2.127.246.829

2.126.326.116

2.099.982.841,83 221.551.627,27 184.958.392,06 686.561.402,52 74.128.882,00 26.400.983,53 798.878.247,06 107.503.307,39

98,76

323

Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge

4.679.125.456

4.666.874.393

4.381.625.933,41 545.073.119,00 444.448.888,27 70.797.444,21 207.959.920,66 552.344.742,45 364.581.496,26 782.067.644,03 556.498.340,47 857.854.338,06

93,89

324 329

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predst. i izvršnih tijela, povjer. i sl. 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

12.054.190 487.814.240

11.996.326 487.191.227

10.563.189,59 10.563.189,59 464.881.805,27 63.296.731,30 67.036.995,18 18464384,08 245.560.287,44 10.267.302,70 60256104,57

88,05 95,42

34 341

Financijski rashodi Kamate za izdane vrijednosne papire 3411 Kamate za izdane trezorske zapise 3413 Kamate za izdane obveznice

8.415.188.881 6.445.403.250

8.410.111.650 6.445.403.250

8.821.579.019,31 6.527.642.299,81 773.529.834,65 5.754.112.465,16 1.808.014.097,10 268.171.444,82 165.101.717,57 1.374.740.934,71

104,89 101,28

342

Kamate za primljene kredite i zajmove 3421 Kam.prim kredite i zajmove od meĎ.org., inst.i tijela EU te inozemnih vlada 3422 Kam.za primlj.kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin.institucija u javnom sektoru 3423 Kam.za primlj.kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora

1.435.404.065

1.435.404.065

125,96

343

Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 3433 Zatezne kamate

534.381.566

529.304.335

485.922.622,40 129.838.395,64

91,80

6.346.473,65

62,65

9

BROJĈANA OZNAKA I NAZIV
1

IZVRŠENJE 2011.
2

IZVORNI PLAN 2012.
3

TEKUĆI PLAN 2012.
4

IZVRŠENJE 2012.
5

INDEKS
6=5/2*100

INDEKS
7=5/4*100

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 35 351 Subvencije Subvencije trgovaĉkim društvima u javnom s. 3511 Subvencije kreditnim i ostalim fin.instiuc. u javnom s. 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom s. 352 Subvencije trgovaĉkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3521 Subv.kreditnim i ostalim fin.instit.izvan javnog s. 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima Pomoći dane u inoz.i unutar općeg proraĉuna Pomoći inozemnim vladama 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama Pomoći meĊunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 3621 Tekuće pomoći meĎunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 3622 Kapitalne pomoći meĎunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU Pomoći unutar općeg proraĉuna 363 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 362 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 3633 Tekuće pomoći prorač. korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 3634 Kapitalne pomoći prorač. korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 37 371 Naknade graĊ.i kuć.na tem.osig.i dr. nak Naknade graĊ.i kuć.na temelju osiguranja 3711 Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu 3712 Naknade graĎanima i kućanstvima u naravi 372 Ostale naknade graĊ.i kućan.iz proraĉuna 3721 Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade graĎanima i kućanstvima u naravi 38 381 382 Ostali rashodi Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neproftinim organizac. 3822 Kapital.donacije graĎanima i kućanstvima 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 3833 Naknade šteta zaposlenima 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 385 386 Izvanredni rashodi 3851 NepredviĎeni rashodi do visine proračunske pričuve Kapitalne pomoći 3861 Kap.pom.kredit.i ostal. fin.inst,trg.dr.u javn.sek. 3862 Kap.pom.kredit.i ostal. fin.ins,trg.dr.van javn.sk. 3863 Kap.pom.poljoprivrednicima i obrtnicima RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE BROJĈANA OZNAKA I NAZIV
1

313.376.401,43 6.555.277.305,35 2.009.295.940,24 2.009.295.940,24 4.545.981.365,11 4.176.057.184 4.172.220.462 5.861.303.405 1.685.246.221 5.857.466.683 1.685.246.221

349.737.753,11 5.762.320.864,44 1.689.568.236,05 6.000.000,00 1.683.568.236,05 4.072.752.628,39

111,60 87,90 84,09 83,79 89,59 97,62 98,38 100,26

304.637.590,71 341.088.090,35 3.900.255.684,05 4.922.717.810,38 39.805.502,10 34.346.264,14 5.459.237,96 1.460.854,73 1.460.854,73 0,00 4.881.451.453,55 2.468.916.600,10 2.362.708.423,18 46.557.421,20 3.269.009,07 64.660.805.237,96 50.796.476.067,73 32.075.263.949,73 18.721.212.118,00 13.864.329.170,23 13.192.414.181,16 671.914.989,07 4.717.083.362,52 1.470.989.170,57 1.470.989.170,57 599.003.318,14 304.456.694,23 294.546.623,91 228.618.586,81 35.211.169,34 0,00 193.407.417,47 0,00 0,00 2.418.472.287,00 2.158.463.669,28 188.423.591,39 71.585.026,33 168.500.000 2.219.543.594 160.075.000 2.208.579.044 79.242.464 78.242.464 4.608.028.387 1.578.888.847 561.853.482 4.578.484.161 1.573.619.171 557.968.482 13.599.137.363 13.586.067.255 64.209.174.118 50.610.036.755 64.184.595.010 50.598.527.755 4.800.165.713 4.913.226.103 4.525.000 4.525.000

140.245.411,66 1.046.071.322,67 2.886.435.894,06 4.755.278.556,50 25.615.040,83 21.077.946,81 4.537.094,02 4.097.963,94 4.097.963,94

46,04 306,69 74,01 96,60 64,35 61,37 83,11 280,52 280,52 90,56

36 361

4.833.682.385 28.991.672

4.946.742.775 28.991.672

96,13 88,35

4.725.565.551,73 2.440.510.539,23 2.130.195.332,37 102.579.282,71 52.280.397,42 64.373.649.238,47 50.846.757.403,04 32.231.920.962,12 18.614.836.440,92 13.526.891.835,43 13.116.745.721,26 410.146.114,17 4.381.369.288,74 1.523.171.167,52 1.523.171.167,52 529.492.517,94 298.756.940,86 230.735.577,08 150.086.376,75 35.051.235,25 527.745,16 114.507.396,34 0,00 2.178.619.226,53 1.901.392.771,30 225.175.004,23 52.051.451,00

96,81 98,85 90,16 220,33 1.599,27 99,56 100,10 100,49 99,43 97,57 99,43 61,04 92,88 103,55 103,55 88,40 98,13 78,34 65,65 99,55 59,21

96,18

100,29 100,49

99,56

95,69

94,90

191,82

0,00 90,08 88,09 119,50 72,71 98,64

IZVRŠENJE 2011.
2

IZVORNI PLAN 2012.
3

TEKUĆI PLAN 2012.
4

IZVRŠENJE 2012.
5

INDEKS
6=5/2*100

INDEKS
7=5/4*100

4 41 411 412

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište Nematerijalna imovina 4123 Licence

1.485.978.176,55 58.851.940,22 1.988.027,48 1.988.027,48 56.863.912,74 40.400.696,81

1.303.416.635 50.551.176 1.028.000 49.523.176

1.303.749.416 50.508.580 1.028.000 49.480.580

1.107.981.611,91 42.609.736,90 743.822,96 743.822,96 41.865.913,94 27.716.627,89

74,56 72,40 37,42 37,42 73,62 68,60

84,98 84,36 72,36 84,61

10

BROJĈANA OZNAKA I NAZIV
1

IZVRŠENJE 2011.
2

IZVORNI PLAN 2012.
3

TEKUĆI PLAN 2012.
4

IZVRŠENJE 2012.
5

INDEKS
6=5/2*100

INDEKS
7=5/4*100

4124 Ostala prava 4126 Ostala nematerijalna imovina 42 421 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im. GraĊevinski objekti 4211 Stambeni objekti 4212 Poslovni objekti 4214 Ostali graĎevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 4225 Instrumenti, ureĎaji i strojevi 4227 UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 4234 Prijevozna sredstva u zračnom prometu 424 Knjige,umj.djela i ost.izložbene vrijed. 4241 Knjige 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i sl.) 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 425 Višegodišnje nasadi i osnovno stado 4251 Višegodišnje nasadi 4252 Osnovno stado 426 Nemat. proizvedena imovina 4262 Ulag.u račun. programe 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 43 431 44 441 45 451 452 453 454 Rashodi za nab.pl.met.i ost.pohr.vrijed. Plemen.met.i ost.pohranjene vrijednosti 4312 Pohranjene knjig,umjet.djela i sl.vrijed Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine Rashodi za nabavu zaliha 4411 Strateške zalihe Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

11.649.666,41 4.813.549,52 1.310.170.456,09 675.935.430,77 306.457.644,34 303.624.832,73 65.852.953,70 448.776.061,81 196.837.274,58 25.672.387,46 54.323.773,79 136.290.633,71 20.272.698,03 15.379.294,24 143.287.457,72 57.579.200,19 85.708.257,53 1.846.416,84 1.493.094,11 248.242,73 105.080,00 216.000,00 0,00 216.000,00 40.109.088,95 39.383.288,98 725.799,97 3.741.432,73 3.741.432,73 3.741.432,73 3.236.606,13 3.236.606,13 3.236.606,13 109.977.741,38 106.066.345,78 106.066.345,78 2.276.944,30 2.276.944,30 346.811,33 346.811,33 1.287.639,97 1.287.639,97 3.684.000 3.684.000 11.420.000 11.420.000 71.925.746 66.184.003 1.774.742 505.000 3.462.001 3.684.000 3.684.000 11.420.000 11.420.000 71.895.746 66.154.003 1.774.742 505.000 3.462.001 91.070.216 90.645.205 20.000 20.000 4.828.847 4.817.569 52.953.165 52.953.165 485.701.663 485.464.379 1.165.835.713 531.261.822 1.166.241.090 532.340.772

7.248.564,01 6.900.722,04 955.160.620,38 443.701.374,12 139.440.544,04 291.313.272,39 12.947.557,69 399.753.590,13 119.941.923,35 31.697.707,31 34.964.829,48 192.582.908,46 7.242.730,66 13.323.490,87 33.936.543,07 8.189.709,43 25.746.833,64 4.764.113,68 4.601.311,68 111.558,00 51.244,00 0,00

62,22 143,36 72,90 65,64 45,50 95,95 19,66 89,08 60,93 123,47 64,36 141,30 35,73 86,63 23,68 14,22 30,04 258,02 308,17 44,94 48,77 0,00 0,00 0,00 98,89 64,09 82,34 81,90 83,35

73.004.999,38 72.754.999,38 250.000,00 3.494.108,00 3.494.108,00 3.494.108,00 33.475.236,37 33.475.236,37 33.475.236,37 73.241.910,26 67.330.243,38 67.330.243,38 2.370.321,31 2.370.321,31 101.969,60 101.969,60 3.439.375,97 3.439.375,97

182,02 184,74 34,44 93,39 93,39 93,39 1034,27 1034,27 1034,27 66,60 63,48 63,48 104,10 104,10 29,40 29,40 267,11 267,11

80,54

94,85 94,85 293,13 293,13 101,87 101,78 133,56 20,19 99,35

11

B. RAČUN FINANCIRANJA ZA 2012. GODINU

12

B. RAČUN FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV
1

IZVRŠENJE 2011.
2

IZVORNI PLAN 2012.
3

TEKUĆI PLAN 2012.
4

IZVRŠENJE 2012.
5

INDEKS
6=5/2*100

INDEKS
7=5/4*100

NETO FINANCIRANJE Promjena u stanju depozita državnog proračuna PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti Povrat zajmova danih gradskim proračunima Povrat zajmova danih općinskim proračunima Primici od izdanih vrijednosnih papira Trezorski zapisi (neto) Trezorski zapisi - tuzemni Obveznice Obveznice - tuzemne Obveznice - inozemne Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih fin.instit. u javnom s. Dionice i udjela u glavnici kreditnih instit. u javnom sektoru Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici TD u javnom sektoru Dionice i udjela u glavnici trg.društava u javnom sektoru Primici od zaduživanja Primljeni krediti i zajmovi od meĎunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto) Primljeni krediti i zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto) Primljeni krediti i zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija

14.008.810.899,28 2.198.869.588,50 24.493.509.707,10 818.476.830,53 86.414.043,21 84.620.974,82 1.793.068,39 517.812.174,54 517.812.174,54 211.953.966,42 211.578.189,92 375.776,50 2.296.646,36 555.528,39 1.741.117,97 19.300.265.700,01 0,00 0,00 19.300.265.700,01 5.972.578.200,00 13.327.687.500,01 0 0

10.000.689.306,79 1.208.562.324,77 21.367.564.925,50 766.542.766,26 67.050.355,43 65.224.636,10 1.825.719,33 21.355,55 21.355,55 697.089.432,49 696.956.759,05 132.673,44 2.381.622,79 562.268,60 1.819.354,19 18.486.478.235,24 4.936.393.635,24 4.936.393.635,24 13.550.084.600,00 5.001.299.600,00 8.548.785.000,00 2.189.515,28 0,00

71,39

8 81 812 8121 8122 814 8141 816 8163 8164 817 8173 8174 82 821 8211 822 8221 8222 83 831 8312 832 8321 84 841 8413 8414 842 8422 8424 844 8443 8448

21.233.820.244 143.700.000 68.700.000

21.233.820.244 143.700.000 68.700.000

87,24 93,65 77,59 77,08

100,63 533,43 97,60

0,00 0,00 328,89 329,41 35,31 103,70 101,21 104,49 95,78 0,00 0,00 70,21 83,74 64,14

75.000.000

75.000.000

929,45

0

0

18.481.371.505 4.931.286.905 13.550.084.600

18.481.371.505 4.931.286.905 13.550.084.600

100,03 100,10 100,00

0 0

0 0

0 0 4.374.767.176,56 2.170.768.013,73 1.661.769.923,73 508.998.090,00 31.224.991,95 11.846.402,50 19.378.589,45 2.172.774.170,88 2.172.774.170,88 1.210.000.000 1.210.000.000 2.608.748.739 1.398.748.739 2.608.748.739 1.398.748.739

2.189.515,28 2.189.515,28 2.112.354.408,72 876.583.968,37 470.022.848,37 406.561.120,00 1.056.132.820,50 1.030.012.010,35 26.120.810,15 179.637.619,85 179.637.619,85 48,28 40,38 28,28 79,87 3382,33 8694,72 134,79 8,27 8,27 14,85 80,97 62,67

0

0

13

BROJČANA OZNAKA I NAZIV
1

IZVRŠENJE 2011.
2

IZVORNI PLAN 2012.
3

TEKUĆI PLAN 2012.
4

IZVRŠENJE 2012.
5

INDEKS
6=5/2*100

INDEKS
7=5/4*100

5 51 512

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA Izdaci za dane zajmove Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, graĎanima i kućanstvima 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 5122 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 5164 Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima Dani zajmovi drugim razinama vlasti 5172 Dani zajmovi županijskim proračunima 5173 Dani zajmovi gradskim proračunima 5176 Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna Izdaci za dionice i udjele u glavnici Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5312 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru 5314 Dionice i udjeli glavnici ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od meĎunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija 5414 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU 5415 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU 5416 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 5446 Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise 5511 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji 5522 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu

12.683.568.396,32 1.842.897.991,00 85.386.821,91 83.593.753,52 1.793.068,39 1.543.629.122,02 1.543.629.122,02 19.658.862,60 10.122.588,97 9.536.273,63 194.223.184,47

11.248.363.263 1.357.900.000 89.758.000

11.248.363.263 1.357.900.000 89.758.000

12.575.437.943,48 858.925.152,31 84.379.149,04 82.553.429,71 1.825.719,33

99,15 46,61 98,82 98,76 0,00 35,32 35,32 88,09 25,35 154,69 109,14

111,80 63,25 94,01

514 516

1.000.000.000 20.030.000

1.000.000.000 20.030.000

545.245.086,71 545.245.086,71 17.317.864,06 2.566.159,15 14.751.704,91 211.983.052,50 15.179.765,06 13.399.447,66 183.403.839,78 656.855.384,78 650.000.000,00 600.000.000,00 50.000.000,00

54,52 86,46

517

248.112.000

248.112.000

85,44

194.223.184,47 556.000.700,21 350.000.000,00 180.000.000,00 170.000.000,00 660.000,00 660.000,00 5.340.700,21 5.340.700,21 200.000.000,00 200.000.000,00 1.794.821.269,53 985.548.721,61 947.427.448,84 33.006.839,35 5.114.433,42 133.171.310,33 132.530.570,73 640.739,60 659.937.310,75 285.362.434,15 374.574.876,60 16.163.926,84 16.163.926,84 8.489.848.435,58 259.302.567,11 259.302.567,11 8.230.545.868,47 2.689.440.868,47 5.541.105.000,00 3.902.510.446 0 3.902.510.446 3.902.510.446 0 3.902.510.446 4.152.471.164 4.152.471.164 5.320.941.261 937.032.361 5.320.941.261 937.032.361 0 0 2.500.000 14.511.556 2.500.000 14.511.556 667.011.556 650.000.000 667.011.556 650.000.000

94,43 118,14 185,71 333,33 29,41 53,42 53,42 121,76 121,76 0,00 0,00 398,77 91,72 90,60 134,51 96,46 14,10 44,81 98,48 100,00

53 531

532 533

352.585,35 352.585,35 6.502.799,43 6.502.799,43 0,00 0,00 7.157.146.959,91 903.903.256,36 858.366.471,03 40.360.747,92 280.440,51 4.895.596,90 1.283.960.370,58 1.283.960.370,58

534

54 541

542

215.273.809

215.273.809

95,72 964,14 968,80 0,00

596,43

544

4.953.119.406,13 4.556.834.591,99 396.284.814,14 16.163.926,84 16.163.926,84 3.902.510.446,48 0,00 3.902.510.446,48 3.902.510.446,48

750,54 1596,86 105,80 100,00 100,00 45,97

119,28

545

16.163.927

16.163.927

100,00

55 551 552

100,00

47,41 145,10 0,00

100,00

14

RAČUN FINANCIRANJA ZA 2012. GODINU - ANALITIKA

15

B. RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA NAZIV
1 2

IZVRŠENJE 2011.
3

IZVRŠENJE 2012.
4

INDEKS
5=4/3*100

NETO FINANCIRANJE Promjena u stanju depozita državnog proračuna PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, graĎanima i kućanstvima Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 8141 816 8163 8164 817
8173 8174 Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru - dugoročni

14.008.810.899,28 2.198.869.588,50 24.493.509.707,10 818.476.830,53 86.414.043,21 84.620.974,82 1.793.068,39 517.812.174,54 517.812.174,54 211.953.966,42 211.578.189,92 375.776,50 2.296.646,36 555.528,39 1.741.117,97 19.300.265.700,01 0,00 0,00 19.300.265.700,01 5.972.578.200,00 13.327.687.500,01

10.000.689.306,79 1.208.562.324,77 21.367.564.925,50 766.542.766,26 67.050.355,43 65.224.636,10 1.825.719,33 21.355,55 21.355,55 697.089.432,49 696.956.759,05 132.673,44 2.381.622,79 562.268,60 1.819.354,19 18.486.478.235,24 4.936.393.635,24 4.936.393.635,24 13.550.084.600,00 5.001.299.600,00 8.548.785.000,00 2.189.515,28 2.189.515,28 2.189.515,28 2.112.354.408,72 876.583.968,37 470.022.848,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.287.810,71 20.261.785,89 0,00 230.514.602,66 0,00 28.617.918,91 24.116.924,06 0,00 55.761.125,96 0,00 0,00 11.031.715,96 7.033.464,98 402.625.349,13

71,39

8 81 812 8121 8122 814

87,24 93,65 77,59 77,08 101,82 0,00 0,00 328,89 329,41

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora
Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni Povrat zajmova danih općinskim proračunima - dugoročni

82 821 822

83 832 84 841

Primici od prodaje vrijednosnih papira Trezorski zapisi (neto) 8211 Trezorski zapisi - tuzemni Obveznice 8221 Obveznice - tuzemne 8222 Obveznice - inozemne Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgo.druš.u javnom s. 8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih druš.u javnom sektoru Primici od zaduživanja Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i meĎunarodnih financijskih organizacija 8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih financijskih organizacija Zajmovi Svjetske banke 841320108 08050 Zajam za Hrvatski projekt tehnologijskog razvitka, IBRD br.73200-HR Zajam za Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka na područjima od 841320111 06505,22005 posebne državne skrbi, IBRD FSL br. 72830-HR Zajam za Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području, 841320113 06005,07505 IBRD br. 72260-HR Zajam za Projekt unaprjeđenja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD br. 841320114 08050 73320-HR 841320115 10005 Zajam za Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD br. 73070-HR Zajam za Projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog 841320116 10005 planiranja u zdravstvu IBRD 75980-HR Zajam za Projekt pravnog i institucionalnog usklađivanja u području 841320118 06005 poljoprivrede s pravnom stečevinom EU, IBRD 73600 Zajam za Projekt modernizacije Porezne uprave, IBRD br. 74710-HR 841320121 02515 841320122 06205 Zajam za Projekt unutarnjih voda, IBRD br. 74530 - HR Predzajam za pripremu Projekta ulaganja u zaštitu prirode, IBRD 841320124 05530 PPA,br.P4500-HR 841320126 05530 Zajam za projekt integracije u EU Natura 2000 841320127 11005 Zajam za projekt potpore pravosudnom sektoru, IBRD 78880-HR 841320128 04020 Zajam za Projekt ublažavanja i prilag. rizika od katastrofa Zajam za Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobal.područ.IBRD 7640 841320129 06005,07505 (II faza) Predzajam za pripremu Projekta implement.integr.sustava zemlj.adminis. 841320130 04020 IBRD P459 Zajam za razvojnu politiku u fiskalnom, socijalnom i financ.sektoru, IBRD 841320131 80630 u pripremi 841320132 11005 Projekt implem. integr. sustava zemlj. admin IBRD 8086 841320133 Predujam za 2.projekt tehnologijskog razvoja IBRD P4640 Ukupno Svjetska banka

103,70 101,21 104,49 95,78 0,00 0,00 70,21 83,74 64,14

4.374.767.176,56 2.170.768.013,73 1.661.769.923,73 43.651.472,36 0,00 0,00 62.004.207,00 0,00 45.041.477,15 79.596.107,50 10.394.655,73 215.557.872,84 48.478,82 8.577.922,27 18.927.837,66 0,00 65.856.199,13 5.681.347,89 1.106.092.500,00 339.845,38 0,00 1.661.769.923,73

48,28 40,38 28,28 0,00

0,00

56,14 25,46 0,00 106,94 0,00 333,62 127,42 84,67 0,00 0,00 3246,10 24,23

16

NAZIV
1 2

IZVRŠENJE 2011.
3

IZVRŠENJE 2012.
4

INDEKS
5=4/3*100

841320404 841320406 841320407 841320409

06505 05560 10005

Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe Zajam za Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima, CEB br. F/P 1498 Zajam za Projekt istraživanja, obnove i revitalizacije kulturne baštine IlokVukovar-Vučedol, CEB br. F/P 1511 Zajam za Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH, CEB br. F/P 1576 Zajam za Projekt obnove i nadogradnje zatvora u Zagrebu Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU Zajmovi Europske investicijske banke Okvirni višesektorski zajam za komunalnu infrastrukturu za Program integralnog razvoja lokalne zajednice, EIB br.22881 Zajam za Projekt sufinanciranja EU ISPA-IPA 2007-2011 Ukupno Europska investicijska banka
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto) Primljeni krediti i zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto) Primljeni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508.998.090,00 66.911.490,00 442.086.600,00 66.911.490,00 31.224.991,95 11.846.402,50 19.378.589,45 2.172.774.170,88 2.172.774.170,88
IZVRŠENJE 2012.
3

10.153.311,24 57.244.188,00 0,00 0,00 67.397.499,24 406.561.120,00 79,87 0,00 406.561.120,00 0,00 1.056.132.820,50 1.030.012.010,35 26.120.810,15 179.637.619,85 179.637.619,85
IZVRŠENJE 2012.
4

8414 841420202 841420205 06505 02506

91,96 0,00 3382,33 8694,72 134,79 8,27 8,27
INDEKS
5=4/3*100

842
8422 8424

844
8443

NAZIV
1 2

5 51 512 5121 04605 07520 07520 04805

5122 514 5141

02506 02506 516 5161 5163 04605 09005 05065 5164 517 5172 5173 5176 06205 53 531 5312 02506 5314 04950 02506 02506 05065

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA Izdaci za dane zajmove Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, graĎanima i kućanstvima Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata Društveno poticana stanogradnja Zajmovi za poticanje prodaje stanova Administracija i upravljanje Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru Jamstvena pričuva Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora Dani zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora Obnova voznog parka Administracija i upravljanje Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora Jamstvo za malo gospodarstvo Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima Dani zajmovi drugim razinama vlasti Dani zajmovi županijskim proračunima Dani zajmovi gradskim proračunima Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna Projekt Unutarnje vode-zajam IBRD-a br. 74530-HR - darovnica iz zajma za HV zaštite Jadrana od onečišćenja, IBRD i domaća komponenta Projekt Izdaci za dionice i udjele u glavnici Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a - poticanje izvoza, infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju

12.683.568.396,32 1.842.897.991,00 85.386.821,91 83.593.753,52 34.578.470,04 43.250.535,09 5.764.748,39 1.793.068,39 1.543.629.122,02 1.543.629.122,02 1.543.629.122,02 19.658.862,60 0,00

12.575.437.943,48 858.925.152,31 84.379.149,04 82.553.429,71 31.472.334,19 51.081.095,52 0,00 1.825.719,33 545.245.086,71 545.245.086,71 534.349.987,06 10.895.099,65 17.317.864,06 0,00 0,00 0,00

99,15 46,61 98,82 98,76 91,02 118,11 0,00 101,82 35,32 35,32 34,62 88,09

10.122.588,97 10.122.588,97 9.536.273,63 194.223.184,47

2.566.159,15 2.566.159,15 14.751.704,91 211.983.052,50 15.179.765,06 13.399.447,66 183.403.839,78 127.642.713,82 55.761.125,96 656.855.384,78 650.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000

25,35 25,35 154,69 109,14

194.223.184,47 128.366.985,34 65.856.199,13 556.000.700,21 350.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00

94,43 99,44 84,67 118,14 185,71 333,33 333,33

170.000.000,00

50.000.000,00 50.000.000,00

29,41

17

NAZIV
1 2

IZVRŠENJE 2011.
3

IZVRŠENJE 2012.
4

INDEKS
5=4/3*100

532 5321 02506 06005 533 5332 02506 534 5341 06505 54 541 5413 541320200 541320300 541320400 541320604 541320700 541320800 541320900 541321100 541321200 541321300 541321400 541321500 541321800 541321900 541322000 541322101 541323303 541323000 541323304 541323301 541323307 541323315 541323313 541323314 541323308 541323311 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru Ulaganja u temeljni kapital Projekti od zajedničkog interesa Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora Udio u glavnici trgovačkog društva "Bina-Istra" Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od meĎunarodnih organizacija, institucija i tijela EU Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija Otplata glavnice - Projekt obnove željezničkih lokomotiva - EBRD 733 Otplata glavnice - Projekt veletržnica - EBRD 627 Otplata glavnice na Zajam za tržište kapitala IBRD - 39990-HR Otplata glavnice za projekt u sektoru cesta - IBRD 38690-HR Otplata glavnice za Projekt hitne obnove prometa i razminiranja - IBRD 41040-HR Otplata glavnice za Projekt razvoja službi za potporu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava IBRD - 39880-HR Otplata glavnice - Projekt oporavka investicija Alpe Jadran banka - u stečaju IBRD 42490-HR Otplata glavnice -Projekt tehničke pomoći IBRD - 39890-HR Otplata glavnice -Projekt tehničke pomoći u svezi s institucionalnim i zakonodavnim promjenama s ciljem razvoja privatnog sektora, IBRD 44600-HR Otplata glavnice - Projekt obnove dijela područja istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema, IBRD 43510-HR Otplata glavnice - Projekt osuvremenjivanja i restrukturiranja željeznica IBRD 44330-HR Otplata glavnice - Projekt zdravstvenog sustava IBRD 45130-HR Otplata glavnice - Prilagodba financijskog sektora i poduzeća - EFSAL IBRD 41590-HR Otplata glavnice - Projekt hitne obnove -IBRD 37600-HR Otplata glavnice - Projekt obnove i zaštite obalnih šuma IBRD 41190-HR Otplata glavnice na kredite Hrvatskih željeznica - EUROFIMA No. 2547 Otplata glavnice - Projekt tehničke pomoći u vezi sa stečajevima, IBRD 46130-HR Otplata glavnice - Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra IBRD 4674-0 HR Otplata glavnice - Zajam za strukturnu prilagodbu (SAL), IBRD 46410 HR Otplata glavnice - Projekt olakšavanja trgovine i transporta u jugoistočnoj Europi, IBRD 45820-HR Otplata glavnice - Projekt ulaganja u mirovinski sustav, IBRD 46720-HR Otplata glavnice - Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070HR Otplata glavnice - Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja, IBRD 73200HR Otplata glavnice - Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-HR Otplata glavnice - Kontrola zagađivanja obalnih gradova, IBRD 72260-HR

660.000,00 660.000,00 0,00 660.000,00 5.340.700,21 5.340.700,21 5.340.700,21 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1.794.821.269,53 985.548.721,61 947.427.448,84 15.668.340,48 2.386.827,80 4.475.786,34 56.774.305,59 55.290.211,94 8.442.243,06 1.254.343,80 2.209.092,90 3.806.898,23

352.585,35 352.585,35 0,00 352.585,35 6.502.799,43 6.502.799,43 6.502.799,43 0,00 0,00 0,00 7.157.146.959,91 903.903.256,36 858.366.471,03 17.267.797,48 0,00 4.517.261,87 33.075.777,59 28.115.306,79 7.178.299,73 1.262.941,56 2.407.824,31 4.149.369,23

53,42 53,42 53,42 121,76 121,76 121,76 0,00 0,00 0,00 398,77 91,72 90,60 110,21 0,00 100,93 58,26 50,85 85,03 100,69 109,00 109,00

26.921.561,93 63.525.010,27 14.104.502,54 60.909.588,26 45.395.234,51 22.206.159,99 74.610.300,00 2.486.342,75 19.274.823,36 106.246.849,00 10.254.429,36 10.455.012,50
22.968.694,59 19.180.496,71 45.623.939,04 1.884.801,63 26.000.092,79 46.125.303,75

27.268.055,98 63.792.306,01 15.249.278,69 30.897.368,31 0,00 22.985.439,78 0,00 2.688.143,98 19.511.400,63 115.804.883,00 10.380.291,20 11.560.666,13 23.204.136,61 21.765.721,31 51.239.925,56 1.902.263,77 26.273.097,97 172.977.102,18 0,00 142.891.811,36 0,00 40.360.747,92

101,29 100,42 108,12 50,73 0,00 103,51 0,00 108,12 101,23 109,00 101,23 110,58 101,03 113,48 112,31 100,93 101,05 375,02

Otplata glavnice - Projekt gospodarskog i socijalnog oporavka, IBRD 72830-HR Otplata glavnice - Projekt pravnog i institucionalnog usklađivanja u 541323317 541323318 02506541323319 području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU, IBRD 73600-HR EIB (541323302+541323310) 02506 CEB (541323312+541323305+541323200+541323100+54132600) 02506 541320000 10015 Opremanje zdravstvenih ustanova 5414 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija

0,00 157.570.007,46 21.376.248,26 33.006.839,35

90,68 0,00 122,28

18

NAZIV
1 2

IZVRŠENJE 2011.
3

IZVRŠENJE 2012.
4

INDEKS
5=4/3*100

5415 5416

Zajmovi od inozemnih vlada u EU Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU Kredit za pamuk USDA-PL-480 Kredit za suncokretovo ulje USDA Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - neto Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru Otplata glavnice - Hrvatske željeznice, ug. G - 18/03 Tehnološka obnova brodogradilišta (TOB) Otplata glavnice - HŽ G-17/03 PIK Vrbovec RG-06/02 PIK Vrbovec RG-22/01 PIK Vrbovec RG-09/01 TLM-HBOR G-13/04 TLM-HBOR G-10/04 Uljanik TOB Uljanik TOB 1 V.Lenac G-04 HPB 10 od 760 HPB Brodograd HABOR Brodograd Min. Poljoprivrede Program pomoći BiH u sustavu znanosti, obrazovanja i športa Obnova objekata vodoprivrede - Projekt hitne obnove Investicijska potpora u poljoprivredi i ribarstvu Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - neto Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora Zaba - nekretnine Ksaver Zaba - nekretnine Gajeva Sindicirani kredit HŽ 77 mln EUR (ZABA, PBZ,SBS, ERSTE/2003) Valjaonica cijevi Sisak 2006 Sindicirani kredit 760 mln KBC 2007 KBC 2003 130 mln EUR Erste 131 mln EUR Hypo Hypo-Brodograd SGS-Brodograd OTP-Brodograd Otplata glavnice Min.poljopr.-potpora kapitalnim ulaganjima Zgrada Porezne uprave Nadogradnja digitalno-radio komunikacijske mreže MUP-a TETRA MUPNET Opremanje Hrvatske agencije za hranu Agencija za plaćanje u poljoprivredi Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti Sveučilište u Splitu Sveučilište u Rijeci Sveučilište u Zagrebu Sveučilište u Dubrovniku Upravni sud RH (otplata kredita) Visoki trgovački sud RH (otplata kredita) Investicijska potpora u poljoprivredi i ribarstvu Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija Zajam za izgradnju cesta Bechtel A (EXIM BANK)

5.114.433,42

280.440,51 4.895.597 3.168.850,14 1.726.746,76 1.283.960.370,58 0,00 1.283.960.370,58 27.831.497,54 45.583.964,36 14.929.944,70 4.431.799,72 3.874.048,77 970.192,97 12.696.823,00 6.711.815,33 6.264.455,75 17.265.555,93 37.582.800,00 1.049.387.010,35 18.059.543,84 6.919.473,20 22.953.770,12 8.497.675,00 0,00

95,72

542

133.171.310,33 0,00 132.530.570,73 27.817.344,68 14.752.340,35 45.532.250,20 0,00 4.393.214,07 3.816.586,83 962.700,13 12.552.869,82

964,14 0,00 968,80 100,05 0,00 100,11 100,88 101,51 100,78 101,15

5422 542220001 542220003 542220002 542220004 542220005 542220007 542220006 542220009 542220010 542220011 542220012 542220014 542220020 542220022 542220099 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506

02506 11605 06005

22.703.264,65

101,10

5424

640.739,60

544 5443 5443 544320000 544320001 544320002 544320007 544320005 544320006 544320010 544320011 544320012 544320013 544320014 544320021 544320022 544320025 544320000 544320000 544320000 544320099 544320099 544320099 544320099 544320099 544320000 544320008 5446 544620012 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02515 04005 06025 06030 08043 08043 08043 08043 11005 11005 06005 02506

659.937.310,75 0,00 285.362.434,15

4.953.119.406,13 0,00 4.556.834.591,99 27.600.554,00

750,54

1596,86

858.282,31 2.635.425,25 63.931.388,92 4.848.310,42

3.001.614,14 20.858.600,00 493.061,70 13.728.371,64 40.880.058,24 57.951.294,20 72.126.067,33 2.249.979,51 1.799.980,49 374.574.876,60 81.800.928,55

863.305,32 2.650.848,80 64.722.777,81 5.453.565,02 2.818.709.999,99 32.490.268,57 27.511.368,35 193.203.920,00 193.203.920,00 396.135.147,67 18.837.500,00 148.564.375,98 142.111.145,34 2.609.227,94 21.149.800,00 163.614,09 0,00 18.212.918,67 60.345.745,75 61.191.239,15 84.142.948,34 7.867.470,00 2.242.430,47 2.757.541,73 224.092.959,00 396.284.814,14 0,00

100,59 100,59 101,24 112,48

86,93 101,40 33,18 132,67 147,62 105,59 116,66 99,66 153,20 105,80 0,00

19

NAZIV
1 2

IZVRŠENJE 2011.
3

IZVRŠENJE 2012.
4

INDEKS
5=4/3*100

544620013 544620015 544620016 544620017 544620002 544620003 544620004 544620005 544620006 544620007 544620009 544620010 544620011 544620008 544620001 545 5453

02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 04805

03005 55 551 5511 552 5521 552120200 552120200 552120300 552120500 552120600 552120700 552121205 5522 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506

Zajam za izgradnju cesta Bechtel B (EXIM BANK) Erste AG-Brod. Deutschebank-Brod. Hypo AG-Brodograd HŽ - zajam za modernizaciju KfW - 10725 HŽ - zajam za modernizaciju KfW - 11272 HŽ - zajam za modernizaciju KfW - 11273 HŽ - zajam za modernizaciju KfW - 12900 HŽ - West LB 2003 HŽ - West LB komercijalni 2003 US Exim Lockheed Martin - Tranša A US Exim Lockheed Martin - Tranša B US Exim Lockheed Martin - Tranša C TLM - West LB Diplomatski i konzularni poslovi u inozemstvu Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora Funkcioniranje oružanih snaga RH Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise - neto Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji Velike obveznice serije A II (Erste banka) Velike obveznice serije A II (Splitska banka) Obveznice PBZ III serija A DAB obveznice II serija D DAB obveznice III serija B DAB obveznice IV serija C Obveznice 03-D-12 Velike obveznice 1 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu Euro-EUR obveznice III (750 mln EUR)

54.539.933,85

52.119.970,01 34.373.460,79 19.465.787,79 27.894.341,70 25.441.656,60 4.454.256,79 24.504.063,28 19.531.924,13 6.903.924,03 22.674.926,08 869.703,00 16.163.926,84 16.163.926,84 16.163.926,84 8.489.848.435,58 259.302.567,11 259.302.567,11 8.230.545.868,47 2.689.440.868,47 44.095.344,42 41.778.096,55 78.476.232,16 29.528.093,78 81.373.603,20 40.419.404,07 2.373.770.094,29 5.541.105.000,00 5.541.105.000,00

57.945.856,25 23.805.124,37 107.668.071,46 17.227.539,11 52.698.589,98 34.890.981,07 19.758.861,00 28.215.209,63 25.672.271,05 4.520.954,18 0,00 0,00 0,00 22.926.656,04 954.700,00 16.163.926,84 16.163.926,84 16.163.926,84 3.902.510.446,48 0,00 0,00 3.902.510.446,48 3.902.510.446,48 0,00 0,00 42.317.330,31 15.573.372,63 43.879.699,79 21.317.543,75 3.779.422.500,00 0,00

106,24

101,11 101,51 101,51 101,15 100,91 101,50 0,00 0,00 0,00 101,11 109,77 100,00 100,00 100,00 45,97 0,00 92,90 47,41 145,10 0,00 0,00 53,92 52,74 53,92 52,74 0,00 0,00 0,00

20

POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2012. GODINU PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

21

KORISNIK PRORAČUNA Ukupni rezultat 010 HRVATSKI SABOR 01005 Hrvatski sabor 01015 Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa 01020 Drţavno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU 013 OBNAŠANJA DUŽNOSTI 01305 Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja duţnosti 015 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske 017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 01705 Ustavni sud Republike Hrvatske 018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 01805 Agencija za zaštitu trţišnog natjecanja 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 02005 Vlada Republike Hrvatske 02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske 02010 Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge 02015 02021 02025 02030 02035 02040 02042 02044 02046 02050 02087 02089 02090 02092 02099 025 02505 02506 02510 02515 02520 02540 026 02605 027 02705 028 02805 029 02905 030 03005 032 03205 040 04005 04030 21908 28305 04035 041 04105 048 04805 049 04905 04910 04965 44014 44389 04970 04980 04985 051 05105 05110 055 05505 05535 05540 05565 01046 22339 23585 23608 25878 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Stručna sluţba Savjeta za nacionalne manjine Ured za nacionalne manjine Ured za zakonodavstvo Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske Ured za protokol Vlade RH Ured Vlade RH za unutarnju reviziju Direkcija za korištenje sluţbenim zrakoplovom Ured za odnose s javnošću Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Ured za socijalno partnerstvo Ured za suzbijanje zlouporabe droga Ured za ravnopravnost spolova Ured za razminiranje MINISTARSTVO FINANCIJA Ministarstvo financija Ministarstvo financija - ostali izdaci drţave Carinska uprava Porezna uprava Financijska policija Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije DRŽAVNI URED ZA TRGOVINSKU POLITIKU Drţavni ured za trgovinsku politiku RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU Drţavni ured za središnju javnu nabavu DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM Drţavni ured za upravljanje drţavnom imovinom MINISTARSTVO OBRANE Ministarstvo obrane DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE Drţavni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Ministarstvo unutarnjih poslova Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja Hrvatska vatrogasna zajednica Drţavna uprava za zaštitu i spašavanje Hrvatski centar za razminiranje MINISTARSTVO BRANITELJA Ministarstvo branitelja MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA Ministarstvo vanjskih i europskih poslova MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Ministarstvo gospodarstva Ravnateljstvo za robne zalihe Agencije u gospodarstvu Agencija za javno-privatno partnerstvo Agencija za opremu pod tlakom Drţavni zavod za mjeriteljstvo Hrvatski zavod za norme Hrvatska akreditacijska agencija MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA Ministarstvo poduzetništva i obrta Hrvatska agencija za malo gospodarstvo MINISTARSTVO KULTURE Ministarstvo kulture Arhivi Muzeji i galerije Ostali proračunski korisnici iz područja kulture Ansambl Lado Hrvatski restauratorski zavod Hrvatska knjiţnica za slijepe Zavod za obnovu Dubrovnika Hrvatsko narodno kazalište

IZVORNI PLAN 2012 131.576.408.465 202.772.500 145.480.000 4.419.000 52.873.500 980.000 980.000 48.600.000 48.600.000 29.295.000 29.295.000 19.788.230 19.788.230 270.892.832 29.337.700 7.781.403 104.317.082 3.700.000 42.436.618 895.699 7.315.500 37.966.492 584.352 1.434.600 1.999.271 6.243.600 381.430 19.624.496 131.039 3.754.250 2.078.600 910.700 23.188.293.487 219.731.350 21.473.140.958 590.000.115 885.257.214 7.933.850 12.230.000 8.630.400 8.630.400 352.050.000 352.050.000 4.570.000 4.570.000 5.015.000 5.015.000 4.807.874.160 4.807.874.160 10.541.251 10.541.251 4.792.751.800 4.379.439.456 169.640.800 11.147.000 158.493.800 243.671.544 1.119.438.034 1.119.438.034 620.759.636 620.759.636 702.783.418 627.596.058 25.135.677 11.180.548 7.680.548 3.500.000 19.629.605 11.444.679 7.796.851 384.166.927 319.946.227 64.220.700 827.706.812 442.733.434 82.326.267 83.633.328 219.013.783 12.313.115 66.064.609 2.833.900 6.797.588 88.585.227

TEKUĆI PLAN 2012 131.576.408.465 202.772.500 145.480.000 4.419.000 52.873.500 980.000 980.000 48.600.000 48.600.000 29.295.000 29.295.000 19.788.230 19.788.230 270.892.832 29.337.700 7.781.403 104.317.082 3.700.000 42.436.618 895.699 7.315.500 37.966.492 584.352 1.434.600 1.999.271 6.243.600 381.430 19.624.496 131.039 3.754.250 2.078.600 910.700 23.263.957.138 219.276.585 21.552.759.374 586.500.115 885.257.214 7.933.850 12.230.000 8.630.400 8.630.400 352.050.000 352.050.000 4.570.000 4.570.000 5.015.000 5.015.000 4.807.874.160 4.807.874.160 10.541.251 10.541.251 4.792.751.800 4.379.439.456 169.640.800 11.147.000 158.493.800 243.671.544 1.116.038.034 1.116.038.034 620.759.636 620.759.636 702.783.418 627.596.058 25.135.677 11.180.548 7.680.548 3.500.000 19.629.605 11.444.679 7.796.851 380.754.812 316.534.112 64.220.700 827.706.812 442.733.434 82.326.267 83.633.328 219.013.783 12.313.115 66.064.609 2.833.900 6.797.588 88.585.227

IZVRŠENJE 2012 132.413.411.201,99 189.635.546,29 134.362.861,45 2.854.924,26 52.417.760,58 830.276,00 830.276,00 43.422.896,00 43.422.896,00 28.043.636,94 28.043.636,94 18.631.857,18 18.631.857,18 229.851.800,87 27.575.946,55 6.624.590,69 78.649.127,72 3.235.311,50 42.159.476,47 1.028.288,16 6.162.485,41 35.391.938,59 584.344,78 1.143.006,69 1.868.787,99 5.154.120,83 381.422,56 14.256.425,70 131.032,99 2.997.346,70 1.837.125,38 671.022,16 24.959.766.832,41 196.390.490,25 23.310.282.464,82 578.082.400,57 855.630.444,60 7.760.655,17 11.620.377,00 7.312.021,33 7.312.021,33 346.619.198,55 346.619.198,55 3.548.736,43 3.548.736,43 1.401.418,27 1.401.418,27 4.808.836.264,11 4.808.836.264,11 9.469.780,43 9.469.780,43 4.743.866.787,28 4.323.729.208,14 170.174.534,83 9.949.495,05 160.225.039,78 249.963.044,31 1.092.865.716,27 1.092.865.716,27 669.822.296,06 669.822.296,06 650.027.532,60 558.869.536,80 44.649.547,33 9.598.403,37 6.303.609,77 3.294.793,60 18.653.100,71 10.696.886,76 7.560.057,63 354.485.398,15 294.470.328,07 60.015.070,08 804.878.171,51 417.476.627,76 82.311.649,65 83.618.405,36 221.471.488,74 12.302.853,00 66.052.110,19 2.808.586,53 6.790.113,08 91.306.818,46

INDEKS 100,64 93,52 92,36 64,61 99,14 84,72 84,72 89,35 89,35 95,73 95,73 94,16 94,16 84,85 93,99 85,13 75,39 87,44 99,35 114,80 84,24 93,22 100,00 79,67 93,47 82,55 100,00 72,65 100,00 79,84 88,38 73,68 107,64 89,38 108,56 97,98 96,65 97,82 95,02 84,72 84,72 98,46 98,46 77,65 77,65 27,94 27,94 100,02 100,02 89,84 89,84 98,98 98,73 100,31 89,26 101,09 102,58 97,63 97,63 107,90 107,90 92,49 89,05 177,63 85,85 82,07 94,14 95,03 93,47 96,96 92,27 92,04 93,45 97,24 94,30 99,98 99,98 101,12 99,92 99,98 99,11 99,89 103,07

22

KORISNIK PRORAČUNA 25917 44926 45189 060 06005 06025 06030 06035 06040 06045 061 06105 06120 06125 065 06505 06545 06550 06551 44934 45084 45228 06560 076 07605 07620 07625 077 07705 07710 07715 080 08005 08006 08008 08009 08011 08012 08091 21836 21852 21869 23665 23962 38487 40883 43335 46173 086 08605 08620 08625 08630 08645 08650 090 09005 095 09505 09510 096 09605 09615 102 10205 10208 10230 106 10605 110 11005 11006 11010 11015 11020 11025 11027 11030 11035 11036 11040 11045 Hrvatska matica iseljenika Hrvatski audiovizualni centar Međunarodni centar za podvodnu arheologiju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Ministarstvo poljoprivrede Hrvatska agencija za hranu Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo Agencija za poljoprivredno zemljište Hrvatska poljoprivredna agencija MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture Agencija za obalni linijski promet Agencija za vodne putove Agencije u prometu i infrastrukturi Agencija za regulaciju trţišta ţeljezničkih usluga Agencija za istraţivanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova Agencija za sigurnost ţeljezničkog prometa Hrvatski hidrografski institut MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama Drţavna geodetska uprava MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Agencija za zaštitu okoliša Nacionalni parkovi i parkovi prirode MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj Javni instituti u Republici Hrvatskoj Drţavni hidrometeorološki zavod Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro Drţavni zavod za intelektualno vlasništvo Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu Nacionalna i sveučilišna knjiţnica Hrvatska akademska i istraţivačka mreţa Carnet Leksikografski zavod Miroslav Krleţa Sveučilišni računski centar SRCE Agencija za odgoj i obrazovanje Agencija za znanost i visoko obrazovanje Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Agencija za mobilnost i programe Europske unije Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Hrvatski zavod za zapošljavanje Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Središnji registar osiguranika Agencija za osiguranje radničkih potraţivanja u slučaju stečaja poslodavca MINISTARSTVO TURIZMA Ministarstvo turizma MINISTARSTVO UPRAVE Ministarstvo uprave Uredi drţavne uprave u ţupanijama MINISTARSTVO ZDRAVLJA Ministarstvo zdravlja Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH Ministarstvo socijalne politike i mladih Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi Obiteljski centri HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti MINISTARSTVO PRAVOSUĐA Ministarstvo pravosuđa Pravosudna akademija Zatvori i kaznionice Vrhovni sud Republike Hrvatske Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Visoki upravni sud Republike Hrvatske Upravni sudovi Drţavno odvjetništvo Republike Hrvatske Drţavnoodvjetničko vijeće Drţavno sudbeno vijeće Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske Ţupanijski sudovi

IZVORNI PLAN 2012 5.478.482 36.187.628 753.234 4.751.943.075 4.539.922.882 5.000.000 127.071.185 44.980.800 3.968.708 30.999.500 1.115.312.142 1.078.333.312 7.459.000 29.519.830 5.820.352.826 5.390.860.264 378.059.700 21.636.674 18.319.380 387.200 14.817.180 3.115.000 11.476.808 531.568.000 133.040.590 171.341.801 227.185.609 268.028.115 179.393.145 19.434.145 69.200.825 12.064.376.358 8.351.892.804 2.814.538.818 345.225.051 100.835.643 4.930.958 16.723.213 430.229.871 50.514.779 79.808.269 25.539.114 28.065.732 39.727.707 21.354.202 48.510.643 49.235.534 87.473.891 38.094.671.386 52.967.228 35.653.150.000 2.168.615.070 52.575.000 98.566.288 68.797.800 201.497.883 201.497.883 384.509.457 57.093.592 327.415.865 21.733.360.323 613.434.495 21.119.925.828 6.190.604.553 3.426.982.693 2.743.463.560 20.158.300 52.200.000 52.200.000 2.568.809.400 382.128.380 13.114.110 495.680.000 31.300.300 20.006.755 25.076.400 13.090.000 21.105.100 1.297.000 1.730.900 25.164.100 276.984.000

TEKUĆI PLAN 2012 5.478.482 36.187.628 753.234 4.751.943.075 4.539.922.882 5.000.000 127.071.185 44.980.800 3.968.708 30.999.500 1.115.312.142 1.078.333.312 7.459.000 29.519.830 5.809.437.826 5.379.945.264 378.059.700 21.636.674 18.319.380 387.200 14.817.180 3.115.000 11.476.808 531.568.000 133.040.590 171.341.801 227.185.609 268.028.115 179.393.145 19.434.145 69.200.825 12.025.075.190 8.319.599.355 2.811.053.284 345.196.746 100.741.051 4.918.979 16.493.871 427.071.904 50.346.163 78.773.211 25.496.569 27.951.492 38.812.361 21.264.575 48.469.786 49.053.656 86.904.091 38.078.000.386 52.967.228 35.636.880.000 2.168.615.070 52.575.000 98.299.288 68.663.800 201.497.883 201.497.883 384.509.457 57.093.592 327.415.865 21.733.360.323 613.434.495 21.119.925.828 6.188.640.185 3.425.018.325 2.743.463.560 20.158.300 52.200.000 52.200.000 2.568.809.400 382.128.380 13.114.110 495.680.000 31.300.300 20.006.755 25.076.400 13.090.000 21.105.100 1.297.000 1.730.900 25.164.100 276.984.000

IZVRŠENJE 2012 5.583.596,34 35.874.208,00 753.203,14 4.486.603.017,06 4.302.575.985,59 4.950.808,39 118.569.206,87 27.280.827,57 2.228.789,42 30.997.399,22 1.006.631.385,69 970.408.262,65 7.123.532,47 29.099.590,57 5.740.418.501,45 5.322.195.897,94 378.012.479,38 20.064.872,79 9.184.346,86 387.151,58 6.607.059,48 2.190.135,80 10.960.904,48 482.898.397,23 123.016.822,35 160.380.341,28 199.501.233,60 175.336.324,07 90.926.821,82 16.802.207,25 67.607.295,00 11.978.726.926,29 8.286.655.291,68 2.807.990.364,56 345.181.727,51 100.264.269,13 4.898.851,63 15.410.429,86 418.325.991,92 50.334.930,77 77.552.393,98 25.470.295,82 27.749.098,45 37.919.096,33 21.065.599,44 52.148.090,51 69.043.282,64 57.043.203,98 37.950.485.914,64 29.310.477,24 35.628.598.774,94 2.087.698.789,61 47.347.841,37 89.278.507,35 68.251.524,13 191.177.608,77 191.177.608,77 372.918.290,96 47.260.506,35 325.657.784,61 21.919.461.455,76 576.578.476,24 21.342.882.979,52 6.175.807.166,81 3.398.182.323,91 2.758.876.222,42 18.748.620,48 52.182.201,45 52.182.201,45 2.521.828.017,73 343.610.638,42 13.316.088,05 492.558.221,05 30.846.727,67 19.802.587,13 24.749.146,89 12.266.935,98 20.900.736,19 1.264.999,99 1.317.829,71 25.075.396,39 276.364.910,63

INDEKS 101,92 99,13 100,00 94,42 94,77 99,02 93,31 60,65 56,16 99,99 90,26 89,99 95,50 98,58 98,63 98,73 99,99 92,74 50,13 99,99 44,59 70,31 95,50 90,84 92,47 93,60 87,81 65,42 50,69 86,46 97,70 99,29 99,22 99,77 99,99 99,43 99,35 92,15 97,23 99,64 97,17 99,73 98,87 95,45 98,65 107,50 140,23 65,21 99,62 55,34 99,93 96,27 90,06 90,58 99,21 94,88 94,88 96,99 82,78 99,46 100,86 93,99 101,06 99,76 99,16 100,56 93,01 99,97 99,97 98,17 89,92 101,54 99,37 98,55 98,98 98,69 93,71 99,03 97,53 76,14 99,65 99,78

23

KORISNIK PRORAČUNA 11050 11055 11065 11070 11075 11091 120 12005 121 12105 122 12205 123 12305 160 16005 185 18505 196 19605 225 22505 230 23005 235 23505 240 24005 241 24105 242 24205 250 25005 256 25605 257 25705 Trgovački sudovi Ţupanijska drţavna odvjetništva Općinski sudovi Općinska drţavna odvjetništva Prekršajni sudovi Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA Ured pučkog pravobranitelja PRAVOBRANITELJ ZA DJECU Pravobranitelj za djecu PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM Pravobranitelj za osobe s invaliditetom DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU Drţavni zavod za statistiku DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Drţavni ured za reviziju DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE Drţavna komisija za kontrolu postupaka javne nabave DRŽAVNI INSPEKTORAT Drţavni inspektorat KOMISIJA ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA Komisija za odnose s vjerskim zajednicama HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST Ured vijeća za nacionalnu sigurnost OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA Zavod za sigurnost informacijskih sustava AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA Agencija za zaštitu osobnih podataka DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST Drţavni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost AGENCIJA ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA Agencija za regulaciju trţišta ţeljezničkih usluga

IZVORNI PLAN 2012 86.999.548 94.185.400 665.216.342 175.700.200 216.855.230 23.175.635 10.466.450 10.466.450 5.312.000 5.312.000 2.870.675 2.870.675 3.125.000 3.125.000 99.758.931 99.758.931 53.195.668 53.195.668 7.906.000 7.906.000 134.220.000 134.220.000 636.000 636.000 5.046.000 5.046.000 21.730.000 21.730.000 16.774.000 16.774.000 15.078.000 15.078.000 7.439.236 7.439.236 16.339.500 16.339.500 2.368.000 2.368.000

TEKUĆI PLAN 2012 86.999.548 94.185.400 665.216.342 175.700.200 216.855.230 23.175.635 10.466.450 10.466.450 5.312.000 5.312.000 2.870.675 2.870.675 3.125.000 3.125.000 99.758.931 99.758.931 53.195.668 53.195.668 7.906.000 7.906.000 134.220.000 134.220.000 636.000 636.000 5.046.000 5.046.000 21.730.000 21.730.000 16.774.000 16.774.000 15.078.000 15.078.000 7.439.236 7.439.236 16.339.500 16.339.500 2.368.000 2.368.000

IZVRŠENJE 2012 86.745.919,26 93.870.639,36 663.928.768,55 175.662.240,94 216.592.319,53 22.953.911,99 9.873.057,31 9.873.057,31 5.199.834,10 5.199.834,10 2.811.626,27 2.811.626,27 3.075.631,05 3.075.631,05 103.108.571,48 103.108.571,48 52.147.727,34 52.147.727,34 7.485.002,39 7.485.002,39 133.870.972,66 133.870.972,66 627.730,63 627.730,63 5.000.947,97 5.000.947,97 21.486.404,20 21.486.404,20 15.876.152,31 15.876.152,31 14.244.268,02 14.244.268,02 6.537.344,30 6.537.344,30 12.180.363,27 12.180.363,27 2.094.194,10 2.094.194,10

INDEKS 99,71 99,67 99,81 99,98 99,88 99,04 94,33 94,33 97,89 97,89 97,94 97,94 98,42 98,42 103,36 103,36 98,03 98,03 94,67 94,67 99,74 99,74 98,70 98,70 99,11 99,11 98,88 98,88 94,65 94,65 94,47 94,47 87,88 87,88 74,55 74,55 88,44 88,44

24

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

25

KORISNIK PRORAČUNA Ukupni rezultat 010 HRVATSKI SABOR 01005 Hrvatski sabor 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3113 Plaće za prekovremeni rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 3291 slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 372 Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna 3721 Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 412 Nematerijalna imovina 4123 Licence 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene 424 Knjige, umjetniĉka djela i ostale izloţbene vrijednosti 4241 Knjige u knjižnicama 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 01015 Ured Povjerenstva za odluĉivanje o sukobu interesa 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3113 Plaće za prekovremeni rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 26

IZVORNI PLAN 2012 131.576.408.465 202.772.500 145.480.000 88.757.000

TEKUĆI PLAN 2012 131.576.408.465 202.772.500 145.480.000 88.757.000

721.000 14.192.000

721.000 14.192.000

8.720.000

8.720.000

4.455.000

4.455.000

15.888.000

15.888.000

700.000 8.591.000

700.000 8.591.000

IZVRŠENJE INDEKS 2012 132.413.411.201,99 100,64 189.635.546,29 93,52 134.362.861,45 92,36 85.536.745,69 96,37 84.018.866,96 1.517.878,73 711.086,80 98,63 711.086,80 13.807.364,87 97,29 12.269.727,04 1.537.637,83 7.906.768,41 90,67 5.555.690,46 2.272.941,01 78.136,94 4.315.896,92 96,88 1.027.136,39 2.868.739,41 172.632,55 36.206,57 211.182,00 13.056.349,60 82,18 436.563,27 1.521.769,04 896.095,90 530.769,47 5.998.403,88 1.239.792,08 794.005,23 1.294.096,32 344.854,41 267.916,13 38,27 267.916,13 5.723.091,82 66,62 3.753.153,73 112.920,39 811.396,73 574.280,63 471.340,34 30.831,07 16.864,05 13.967,02 138.128,20 138.128,20 1.359.266,87 1.359.266,87 295.143,11 295.143,11 936.966,36 420.794,61 226.781,13 265.875,43 23.515,19 34.493,10 34.493,10 242.812,50 242.812,50 2.854.924,26 1.534.850,25 1.503.191,57 31.658,68 40.673,05 40.673,05 246.381,16 220.288,68 26.092,48 96.555,50 40.168,05 42.313,32 14.074,13 76.977,89 44.083,02 17.378,45 10.669,93 4.846,49 319.563,92 25.692,85 45.404,80

51.000

51.000

60,45

200.000 1.360.000 355.000 1.050.000

200.000 1.360.000 355.000 1.050.000

69,06 99,95 83,14 89,23

35.000 405.000 4.419.000 2.015.000

35.000 405.000 4.419.000 2.015.000

98,55 59,95 64,61 76,17

47.000 327.000

47.000 327.000

86,54 75,35

150.000

150.000

64,37

120.000

120.000

64,15

992.000

992.000

32,21

KORISNIK PRORAČUNA 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3293 343 3431 3433 412 422 4221 4222 4223 01020 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 363 3631 381 3811 412 4123 422 4221 4222 4223 013 01305 311 3111 3113 312 3121 Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Drţavno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Pomoći unutar opće drţave Tekuće pomoći unutar opće države Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŢNOSTI Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja duţnosti Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

20.000 341.000

20.000 341.000

IZVRŠENJE INDEKS 2012 4.718,00 6.241,98 99.669,00 1.100,00 30.951,16 94.935,50 10.850,63 18.696,12 93,48 18.696,12 286.648,33 84,06 282.929,33

2.000

2.000

3.719,00 57,58 50,00 7,58 234.520,46 167.717,58 15.641,03 51.161,85 52.417.760,58 3.327.480,52 3.164.979,50 162.501,02 12.413,00 12.413,00 535.987,60 479.420,42 56.567,18 167.231,24 97.321,74 34.681,70 35.227,80 238.309,56 145.917,48 87.279,60 1.510,38 3.602,10 7.880.625,04 118.036,86 24.164,78 147.888,19 16.584,43 122.465,38 27.040,00 2.114.347,71 4.016.564,76 1.293.532,93 11.824.217,89 11.760.426,19 4.200,00 49.219,70 9.522,00 850,00 798,35 576,58 221,77 895.887,98 895.887,98 27.429.000,00 27.429.000,00 14.413,92 14.413,92 91.395,48 70.745,69 9.274,79 11.375,00 830.276,00 830.276,00 213.964,57 181.892,71 32.071,86 1.250,00 1.250,00

2,88

10.000 395.000

10.000 395.000

59,37

52.873.500 3.421.250

52.873.500 3.421.250

99,14 97,26

21.750 549.000

21.750 549.000

57,07 97,63

179.000

179.000

93,43

294.000

294.000

81,06

7.992.000

7.992.000

98,61

11.934.500

11.934.500

99,08

2.000

2.000

39,92

932.000 27.429.000 17.000 102.000

932.000 27.429.000 17.000 102.000

96,13 100,00 84,79 89,60

980.000 980.000 225.000

980.000 980.000 225.000

84,72 84,72 95,10

5.000

5.000

25,00

27

KORISNIK PRORAČUNA 313 3132 3133 321 3211 3212 322 3221 3223 3224 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3293 3299 343 3431 3433 412 422 4221 4222 426 015 01505 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 372 3721 412 4123 Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Nematerijalna proizvedena imovina URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE Ured Predsjednika Republike Hrvatske Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu Nematerijalna imovina Licence 28

IZVORNI PLAN 2012 37.000

TEKUĆI PLAN 2012 37.000

95.500

95.500

113.000

113.000

393.000

393.000

4.500 85.000

4.500 85.000

2.000

2.000

IZVRŠENJE INDEKS 2012 36.985,28 99,96 33.347,89 3.637,39 66.430,75 69,56 63.504,63 2.926,12 75.832,96 67,11 27.172,59 39.344,56 4.315,81 5.000,00 353.380,07 89,92 137.757,06 34.457,59 27.932,70 10.704,12 19.592,09 4.150,00 98.000,00 3.212,50 17.574,01 4.255,11 94,56 4.255,11 67.630,88 79,57 47.651,44 19.979,44 973,12 48,66 589,08 384,04 9.573,26 7.317,01 2.256,25 43.422.896,00 43.422.896,00 18.971.916,91 18.387.529,13 584.387,78 338.073,35 338.073,35 3.066.035,32 2.724.540,79 341.494,53 1.845.537,48 1.290.848,09 523.812,41 30.876,98 4.489.037,87 778.767,06 512.822,53 2.461.939,05 260.998,17 73.142,77 401.368,29 11.226.723,57 1.829.901,34 2.970.910,91 752.353,24 1.208.241,07 3.230.455,99 108.182,05 559.552,29 101.353,02 465.773,66 23.417,28 23.417,28 1.551.322,35 2.403,92 741.033,87 2.890,00 804.994,56 51.015,76 12.603,49 38.412,27 388.900,00 388.900,00 245.565,07 245.565,07 54,70

1.000 17.500

1.000 17.500

1.500 48.600.000 48.600.000 19.790.000

1.500 48.600.000 48.600.000 19.790.000

89,35 89,35 95,87

351.000 3.155.000

351.000 3.155.000

96,32 97,18

2.520.000

2.520.000

73,24

5.055.000

5.055.000

88,80

13.400.000

13.400.000

83,78

21.000 2.182.000

21.000 2.182.000

111,51 71,10

81.000

81.000

62,98

450.000 250.000

450.000 250.000

86,42 98,23

KORISNIK PRORAČUNA 422 4221 4222 4223 4227 424 4241 425 426 4262 017 01705 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3292 3293 3299 343 3431 3433 422 4221 4222 431 4312 018 01805 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene Knjige, umjetniĉka djela i ostale izloţbene vrijednosti Knjige u knjižnicama Višegodišnji nasadi i osnovno stado Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Ustavni sud Republike Hrvatske Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŢIŠNOG NATJECANJA Agencija za zaštitu trţišnog natjecanja Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge 29

IZVORNI PLAN 2012 1.170.000

TEKUĆI PLAN 2012 1.170.000

5.000 20.000 150.000 29.295.000 29.295.000 19.384.200

5.000 20.000 150.000 29.295.000 29.295.000 19.384.200

IZVRŠENJE INDEKS 2012 1.089.433,84 93,11 821.236,36 46.806,00 171.208,33 50.183,15 1.190,00 23,80 1.190,00 134.727,20 134.727,20 28.043.636,94 28.043.636,94 19.091.215,68 18.288.288,68 802.927,00 258.826,20 258.826,20 3.080.471,58 2.736.813,85 343.657,73 1.049.749,54 264.674,02 619.045,40 166.030,12 1.209.088,94 469.457,18 597.661,05 45.395,71 46.575,00 50.000,00 2.435.872,11 681.537,91 251.175,16 118.422,46 98.524,41 692.455,20 57.720,00 211.509,12 111.695,76 212.832,09 200.490,84 14.842,82 145.844,52 39.803,50 1.809,56 1.781,10 28,46 696.359,49 689.934,49 6.425,00 19.753,00 19.753,00 18.631.857,18 18.631.857,18 8.355.103,46 8.355.103,46 140.300,00 140.300,00 1.348.865,57 1.199.176,05 149.689,52 650.488,47 354.821,85 216.384,13 79.282,49 287.505,39 168.691,15 98.675,81 9.143,32 4.234,11 6.761,00 7.749.843,90 236.286,42 49.570,20 44.996,99 225.561,74 1.635.000,00 12.500,00 5.185.894,71 89,82 95,73 95,73 98,49

300.000 3.125.800

300.000 3.125.800

86,28 98,55

1.271.000

1.271.000

82,59

1.333.000

1.333.000

90,70

2.812.000

2.812.000

86,62

270.000

270.000

74,26

3.000

3.000

60,32

746.000

746.000

93,35

50.000 19.788.230 19.788.230 8.376.000 140.300 1.353.600

50.000 19.788.230 19.788.230 8.376.000 140.300 1.353.600

39,51 94,16 94,16 99,75 100,00 99,65

680.800

680.800

95,55

296.220

296.220

97,06

8.838.960

8.838.960

87,68

KORISNIK PRORAČUNA 3238 3239 329 3292 3293 3294 343 3431 422 4221 4222 020 02005 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 372 3721 412 4123 422 4221 4222 4223 4227 426 4262 02006 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 322 3221 3225 323 3231 3232 3233 Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Vlada Republike Hrvatske Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja 30

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

50.550

50.550

3.800 48.000

3.800 48.000

270.892.832 29.337.700 8.276.250

270.892.832 29.337.700 8.276.250

149.750 1.352.000

149.750 1.352.000

1.133.000

1.133.000

1.905.000

1.905.000

7.310.000

7.310.000

15.000 425.000

15.000 425.000

29.000

29.000

7.850.000 268.000 562.700

7.850.000 268.000 562.700

62.000 7.781.403 4.042.250

62.000 7.781.403 4.042.250

58.750 646.000

58.750 646.000

786.000

786.000

265.300

265.300

1.778.613

1.778.613

IZVRŠENJE INDEKS 2012 255.000,00 105.033,84 49.940,66 98,79 16.619,38 29.871,28 3.450,00 3.289,48 86,57 3.289,48 46.520,25 96,92 42.974,25 3.546,00 229.851.800,87 84,85 27.575.946,55 93,99 8.109.772,53 97,99 8.019.416,19 90.356,34 123.470,84 82,45 123.470,84 1.306.369,07 96,62 1.160.559,89 145.809,18 1.026.238,75 90,58 847.922,14 178.316,61 1.753.872,94 92,07 366.218,83 1.281.369,41 96.630,59 9.654,11 6.445.871,67 88,18 190.191,42 750.278,92 63.901,18 191.152,54 4.166.935,56 47.626,00 443.983,91 519.439,81 72.362,33 2.173,25 14,49 2.173,25 307.977,88 72,47 3.705,05 260.189,98 850,00 43.232,85 16.509,88 56,93 10.167,56 6.342,32 7.669.432,50 97,70 7.669.432,50 232.210,94 86,65 232.210,94 520.996,30 92,59 210.655,38 166.803,38 92.597,50 50.940,04 61.050,00 98,47 61.050,00 6.624.590,69 85,13 3.760.158,01 93,02 3.696.894,03 63.263,98 41.733,57 71,04 41.733,57 585.546,55 90,64 523.163,47 62.383,08 786.000,00 100,00 699.236,43 86.763,57 203.687,49 76,78 185.598,69 18.088,80 1.092.777,17 61,44 205.716,66 27.972,25 167.098,86

KORISNIK PRORAČUNA 3235 3237 3238 3239 324 3241 329 3293 3294 343 3431 3433 372 422 4221 4227 02010 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 322 3221 3225 323 3231 3233 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3293 3294 3299 343 3431 3433 381 3811 382 3821 412 4123 422 4221 4222 4227 02015 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Članarine Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza 31

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

27.000 65.000

27.000 65.000

5.490

5.490

IZVRŠENJE INDEKS 2012 5.285,00 461.910,18 172.500,00 52.294,22 65,92 0,24 65,92 53.636,60 82,52 53.081,60 555,00 3.675,18 66,94 2.476,50 1.198,68 97.310,20 90.382,00 6.928,20 78.649.127,72 1.837.327,81 1.801.290,58 36.037,23 30.833,73 30.833,73 297.115,16 265.880,44 31.234,72 207.440,21 124.760,00 82.680,21 27.383,93 26.981,55 402,38 1.008.662,54 79.068,64 54.861,16 537.783,40 12.600,00 138.024,96 125.066,25 61.258,13 97.336,33 97.336,33 701.589,96 61.749,37 639.340,59 500,00 2.707,71 1.314,58 1.393,13 73.592.605,02 73.592.605,02 801.478,29 801.478,29 8.716,20 8.716,20 35.930,83 33.457,26 243,54 2.230,03 3.235.311,50 717.677,07 660.962,41 56.714,66 12.068,71 12.068,71 109.991,70 98.001,94 11.989,76 65.957,26 42.334,36 20.922,90 2.700,00 58.834,47 44.596,07 10.197,92 2.201,25 1.839,23 337.415,18 40.030,76 95,40

5.000 102.000

5.000 102.000

104.317.082 2.132.500

104.317.082 2.132.500

75,39 86,16

38.000 333.500

38.000 333.500

81,14 89,09

257.500

257.500

80,56

37.500

37.500

73,02

1.142.300

1.142.300

88,30

78.000 786.400

78.000 786.400

124,79 89,22

5.500

5.500

49,23

98.656.882 799.000 12.000 38.000

98.656.882 799.000 12.000 38.000

74,59 100,31 72,64 94,55

3.700.000 820.000

3.700.000 820.000

87,44 87,52

27.000 139.000

27.000 139.000

44,70 79,13

120.000

120.000

54,96

78.000

78.000

75,43

536.700

536.700

62,87

KORISNIK PRORAČUNA 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 324 329 3293 343 3431 3433 3434 412 4123 422 4221 4223 02021 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 322 3221 3224 323 3231 3232 3233 3235 3237 3238 324 3241 329 3291 3293 343 3431 3433 381 3811 412 422 4221 4222 02025 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 323 3231 3232 3233 3235 3237 3238 324 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Oprema za održavanje i zaštitu Struĉna sluţba Savjeta za nacionalne manjine Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Ured za nacionalne manjine Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 32

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

IZVRŠENJE INDEKS 2012 18.677,38 7.072,31 4.641,14 54.950,00 200.442,09 10.120,00 1.481,50 13.764,50 13.764,50 1.900.946,11 860,63 294,79 1.899.790,69 281,50 281,50 18.375,00 2.750,00 15.625,00 42.159.476,47 641.575,62 624.472,59 17.103,03 3.750,00 3.750,00 102.790,84 91.884,06 10.906,78 24.208,59 12.488,17 11.720,42 20.801,12 20.718,12 83,00 68.203,38 5.625,50 25.501,31 14.781,47 286,62 21.433,88 574,60 47.303,55 47.303,55 287.077,24 282.409,24 55,06 99,89

15.000 25.000 1.903.000

15.000 25.000 1.903.000

300 36.000

300 36.000

93,83 51,04

42.436.618 716.000

42.436.618 716.000

99,35 89,61

10.000 113.000

10.000 113.000

37,50 90,97

38.000

38.000

63,71

22.800

22.800

91,23

95.400

95.400

71,49

60.500 311.400

60.500 311.400

78,19 92,19

800

800

41.004.218 2.500 62.000

41.004.218 2.500 62.000

4.668,00 101,21 100,00 1,21 40.910.572,30 40.910.572,30 53.092,62 50.902,44 2.190,18 1.028.288,16 361.793,94 354.198,86 7.595,08 7.614,65 7.614,65 62.371,65 56.221,15 6.150,50 31.037,92 15.750,22 7.847,70 7.440,00 4.853,93 4.853,93 136.771,18 2.563,84 2.339,25 15.483,73 6.608,82 105.754,68 4.020,86 27.424,00

12,65

99,77

85,63

895.699 361.795

895.699 361.795

114,80 100,00

7.615 62.373

7.615 62.373

100,00 100,00

30.313

30.313

102,39

4.854 47.133

4.854 47.133

100,00 290,18

KORISNIK PRORAČUNA 3241 329 3293 3299 343 3431 3433 381 3811 412 4123 02030 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 323 3231 3232 3233 3236 3237 3238 3239 329 3293 343 3431 3433 372 412 4123 422 4221 4222 02035 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3292 3293 3294 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Nematerijalna imovina Licence Ured za zakonodavstvo Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine 33

IZVORNI PLAN 2012 2.616

TEKUĆI PLAN 2012 2.616

77

77

375.000 3.923 7.315.500 2.603.750 46.250 426.000

375.000 3.923 7.315.500 2.603.750 46.250 426.000

210.000

210.000

72.000 3.910.000

72.000 3.910.000

11.000 1.500

11.000 1.500

IZVRŠENJE INDEKS 2012 27.424,00 17.422,50 666,00 17.122,50 300,00 76,00 98,70 75,10 0,90 375.000,00 100,00 375.000,00 3.922,39 99,98 3.922,39 6.162.485,41 84,24 2.432.646,66 93,43 2.432.646,66 34.257,60 74,07 34.257,60 388.505,85 91,20 347.126,67 41.379,18 150.200,61 71,52 23.326,00 47.752,96 79.121,65 44.158,71 61,33 44.158,71 3.085.553,53 78,91 4.143,63 2.936,50 7.022,00 30.000,00 3.037.959,88 1.025,52 2.466,00 4.035,95 36,69 4.035,95 114,02 7,60 110,93 3,09 8.303,51 8.303,51 14.708,97 14.465,43 243,54 35.391.938,59 17.579.300,17 15.904.515,71 1.674.784,46 845.347,48 845.347,48 2.895.998,09 2.573.011,76 322.986,33 2.027.566,66 389.953,00 1.592.571,17 45.042,49 6.494.603,57 852.893,28 2.597.020,67 1.975.774,08 512.828,43 317.955,49 238.131,62 4.660.383,51 2.060.288,30 911.070,65 82.213,74 170.479,29 707.010,75 95.873,30 182.438,21 300.304,28 150.704,99 179.379,12 175.942,62 386,50 2.250,00 69,20 86,52

6.000 12.000 17.000

6.000 12.000 17.000

37.966.492 18.289.000

37.966.492 18.289.000

93,22 96,12

901.000 2.984.992

901.000 2.984.992

93,82 97,02

2.330.000

2.330.000

87,02

7.220.000

7.220.000

89,95

5.200.000

5.200.000

89,62

259.000

259.000

69,26

KORISNIK PRORAČUNA 3299 343 3431 3433 372 3721 412 4123 422 4221 4222 4223 4227 426 02040 311 3111 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 323 3231 3232 3233 3235 3237 3238 3239 343 3431 3433 02042 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 322 3221 323 3231 3232 3233 3237 3238 3239 329 3293 3299 343 3431 3433 412 4123 422 4221 02044 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3212 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene Nematerijalna proizvedena imovina Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske Plaće Plaće za redovan rad Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ured za protokol Vlade RH Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Ured Vlade RH za unutarnju reviziju Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 34

IZVORNI PLAN 2012 30.000

TEKUĆI PLAN 2012 30.000

52.500 65.000 625.000

52.500 65.000 625.000

IZVRŠENJE INDEKS 2012 800,00 10.636,16 35,45 4.482,85 6.153,31 49.904,50 95,06 49.904,50 41.618,20 64,03 41.618,20 607.201,13 97,15 94.175,12 403.512,44 4.270,25 105.243,32 584.344,78 372.321,43 372.321,43 64.039,31 57.709,85 6.329,46 11.665,68 924,00 9.741,68 1.000,00 6.889,62 5.056,55 1.833,07 129.367,49 15.410,09 1.285,35 4.743,00 96.357,20 3.258,34 6.857,25 1.456,26 61,25 26,23 35,02 1.143.006,69 805.599,28 752.260,66 53.338,62 10.326,00 10.326,00 128.092,07 114.256,46 13.835,61 62.063,73 49.186,67 12.877,06 16.696,57 16.696,57 43.170,77 4.604,21 1.881,90 5.916,00 1.734,59 448,67 28.585,40 55.842,00 99,50 55.742,50 50,56 50,00 0,56 6.434,19 6.434,19 14.731,52 14.731,52 1.868.787,99 1.459.219,45 1.459.219,45 53.555,10 53.555,10 234.382,05 209.575,35 24.806,70 78.252,63 78.252,63 100,00 100,00 100,00

10.000 584.352 372.322 64.040

10.000 584.352 372.322 64.040

11.666

11.666

100,00

6.890

6.890

99,99

129.372

129.372

100,00

62

62

98,79

1.434.600 943.000

1.434.600 943.000

79,67 85,43

16.000 156.500

16.000 156.500

64,54 81,85

92.000

92.000

67,46

19.000 86.400

19.000 86.400

87,88 49,97

95.500

95.500

58,47

200

200

25,28

10.000 16.000 1.999.271 1.545.000 62.000 251.000

10.000 16.000 1.999.271 1.545.000 62.000 251.000

64,34 92,07 93,47 94,45 86,38 93,38

86.000

86.000

90,99

KORISNIK PRORAČUNA 322 3221 323 3231 3233 3238 329 343 3433 412 4123 422 4221 02046 311 3111 312 3121 313 3131 3132 3133 321 3211 3212 322 323 3237 324 329 343 412 422 02050 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 322 3221 323 3231 3233 3237 324 3241 343 3433 02087 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Računalne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Zatezne kamate Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Direkcija za korištenje sluţbenim zrakoplovom Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Ured za odnose s javnošću Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali financijski rashodi Zatezne kamate Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine 35

IZVORNI PLAN 2012 13.200 20.171

TEKUĆI PLAN 2012 13.200 20.171

IZVRŠENJE INDEKS 2012 12.578,45 95,29 12.578,45 13.338,37 66,13 6.661,81 1.771,00 4.905,56 37,71 37,71 6.424,23 6.424,23 11.000,00 11.000,00 5.154.120,83 3.860.756,16 3.860.756,16 33.061,11 33.061,11 1.110.980,22 490.916,02 554.431,46 65.632,74 100.030,20 14.013,23 86.016,97 49.293,14 49.293,14 18,86 64,24 100,00 82,55 97,33 85,87 96,94

700 200 10.000 11.000 6.243.600 3.966.500 38.500 1.146.000

700 200 10.000 11.000 6.243.600 3.966.500 38.500 1.146.000

294.986

294.986

33,91

254.500 327.500 10.000 141.000 7.000 1.500 56.114 381.430 229.737

254.500 327.500 10.000 141.000 7.000 1.500 56.114 381.430 229.737

0,00 15,05 0,00 0,00 0,00

2.780 39.516

2.780 39.516

4.744

4.744

77 103.134

77 103.134

1.441 1 19.624.496 2.116.205

1.441 1 19.624.496 2.116.205

46.385 346.627

46.385 346.627

364.887

364.887

103.446

103.446

2.950.232

2.950.232

381.422,56 229.735,86 189.709,78 40.026,08 2.780,00 2.780,00 39.514,61 35.609,09 3.905,52 4.743,19 1.440,20 3.302,99 76,16 76,16 103.132,48 19.134,46 21.650,65 62.347,37 1.440,20 1.440,20 0,06 0,06 14.256.425,70 1.903.139,03 1.876.433,98 26.705,05 39.742,07 39.742,07 303.859,11 271.505,73 32.353,38 140.852,80 71.235,35 64.657,45 4.960,00 81.084,75 48.795,26 31.921,40 113,75 254,34 1.472.708,35 77.943,70 21.853,06 16.965,50 21.919,47 139.804,60

100,00 100,00

100,00 100,00

99,98

98,91 100,00

99,94 6,00 72,65 89,93

85,68 87,66

38,60

78,38

49,92

KORISNIK PRORAČUNA 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3293 3299 343 3431 3433 363 3632 372 381 3811 412 4123 422 4221 4222 426 4262 02089 311 3111 3113 313 3132 3133 321 3212 322 3221 323 3231 3233 3238 412 4123 02090 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3293 343 3431 3433 363 Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Pomoći unutar opće drţave Kapitalne pomoći unutar opće države Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Ured za socijalno partnerstvo Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Računalne usluge Nematerijalna imovina Licence Ured za suzbijanje zlouporabe droga Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Pomoći unutar opće drţave 36

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

32.800 371.584

32.800 371.584

IZVRŠENJE INDEKS 2012 17.080,00 1.009.708,09 22.160,95 145.272,98 6.783,10 20,68 6.783,10 162.284,87 43,67 48.485,17 112.899,70 900,00 2.229,43 1.458,08 771,35 6.337.631,74 6.337.631,74 3.667.773,58 3.667.773,58 12.152,78 12.152,78 6.232,23 5.976,64 255,59 119.951,86 119.951,86 131.032,99 101.544,53 97.971,18 3.573,35 17.465,64 15.739,40 1.726,24 2.866,56 2.866,56 984,50 984,50 6.978,28 1.338,23 1.239,00 4.401,05 1.193,48 1.193,48 2.997.346,70 1.122.935,64 1.115.018,45 7.917,19 13.500,00 13.500,00 181.165,19 162.075,32 19.089,87 207.493,65 152.641,28 41.802,37 13.050,00 53.993,09 20.952,43 31.442,81 1.429,85 168,00 790.280,65 59.639,93 18.656,99 15.238,20 21.374,90 47.676,18 6.000,00 498.734,69 8.706,05 114.253,71 1.245,20 1.245,20 55.674,82 55.674,82 985,46 789,33 196,13 449.000,00

4.723

4.723

47,20

9.200.000 2.000 3.921.000 23.077 61.000

9.200.000 2.000 3.921.000 23.077 61.000

68,89

93,54 52,66 10,22

80.530 131.039 101.546

80.530 131.039 101.546

148,95 100,00 100,00

17.467

17.467

99,99

2.867 985 6.980

2.867 985 6.980

99,98 99,95 99,98

1.194 3.754.250 1.146.750

1.194 3.754.250 1.146.750

99,96 79,84 97,92

20.250 185.000

20.250 185.000

66,67 97,93

275.000

275.000

75,45

63.000

63.000

85,70

848.500

848.500

93,14

3.500 626.750 3.500

3.500 626.750 3.500

35,58 8,88 28,16

449.000

449.000

100,00

KORISNIK PRORAČUNA 3631 372 3721 412 4123 422 4221 4223 426 4262 02092 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3224 3225 323 3231 3232 3233 3235 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3293 3299 343 3431 3433 372 381 3811 412 4123 422 4221 4222 02099 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 322 3221 3224 3225 323 3231 3232 3233 3237 3239 324 3241 329 3293 3299 Tekuće pomoći unutar opće države Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Oprema za održavanje i zaštitu Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Ured za ravnopravnost spolova Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Ured za razminiranje Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37

IZVORNI PLAN 2012 42.000 25.000 41.000

TEKUĆI PLAN 2012 42.000 25.000 41.000

25.000 2.078.600 945.250

25.000 2.078.600 945.250

16.750 151.000

16.750 151.000

110.000

110.000

26.000

26.000

483.000

483.000

17.000 59.100

17.000 59.100

IZVRŠENJE INDEKS 2012 449.000,00 41.672,50 99,22 41.672,50 16.161,07 64,64 16.161,07 38.239,43 93,27 33.989,43 4.250,00 25.000,00 100,00 25.000,00 1.837.125,38 88,38 934.658,27 98,88 915.388,26 19.270,01 12.000,00 71,64 12.000,00 150.023,82 99,35 134.134,63 15.889,19 72.445,91 65,86 35.051,95 32.343,96 5.050,00 25.007,19 96,18 24.602,94 29,00 375,25 343.255,28 71,07 5.450,47 14.444,54 115.346,01 30.740,50 122.238,34 448,67 54.586,75 2.163,42 12,73 2.163,42 40.583,77 68,67 14.943,77 25.140,00 500,00 179,82 178,60 1,22 234.993,00 234.993,00 4.294,59 4.294,59 17.520,31 12.890,31 4.630,00 671.022,16 302.146,22 302.146,22 2.250,00 2.250,00 46.428,46 41.224,13 5.204,33 92.340,11 87.764,71 4.575,40 16.787,32 15.148,43 595,25 1.043,64 139.342,84 7.195,87 37.312,26 2.070,38 88.309,33 4.455,00 3.895,00 3.895,00 6.977,50 2.777,50 4.200,00

1.500

1.500

11,99

1.000 235.000 7.000 26.000

1.000 235.000 7.000 26.000

100,00 61,35 67,39

910.700 425.450 12.000 76.400

910.700 425.450 12.000 76.400

73,68 71,02 18,75 60,77

131.500

131.500

70,22

21.000

21.000

79,94

157.950

157.950

88,22

4.500 7.000

4.500 7.000

86,56 99,68

KORISNIK PRORAČUNA 343 3431 3433 412 4123 422 4221 4222 025 02505 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3293 3294 3299 343 3431 3434 381 3811 411 4111 412 421 4212 422 4221 4222 4223 426 02506 323 3237 3238 3239 329 3292 341 3411 3413 342 3421 3422 3423 343 3431 3434 Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema MINISTARSTVO FINANCIJA Ministarstvo financija Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ostali nespomenuti financijski rashodi Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Materijalna imovina - prirodna bogatstva Zemljište Nematerijalna imovina GraĊevinski objekti Poslovni objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Nematerijalna proizvedena imovina Ministarstvo financija - ostali izdaci drţave Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Kamate za izdane vrijednosne papire Kamate za izdane trezorske zapise Kamate za izdane obveznice Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i meĎunarodnih organizacija Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija u javnom sektoru Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ostali nespomenuti financijski rashodi

IZVORNI PLAN 2012 700

TEKUĆI PLAN 2012 700

12.200 62.000

12.200 62.000

23.188.293.487 219.731.350 49.120.000

23.263.957.138 219.276.585 48.665.235

1.490.000 7.660.000

1.490.000 7.660.000

4.920.000

4.920.000

17.170.000

17.170.000

66.344.350

66.344.350

260.000

260.000

460.000

460.000

870.000 1.000.000 340.000 65.000.000 4.150.000

870.000 1.000.000 340.000 65.000.000 4.150.000

IZVRŠENJE INDEKS 2012 473,70 67,67 449,50 24,20 7.320,00 60,00 7.320,00 53.061,01 85,58 48.811,51 4.249,50 24.959.766.832,41 107,64 196.390.490,25 89,38 47.953.105,46 97,62 47.128.024,91 825.080,55 1.144.664,15 76,82 1.144.664,15 7.574.300,68 98,88 6.725.620,68 848.680,00 3.415.411,58 69,42 1.241.638,52 2.070.558,56 103.214,50 14.872.558,92 86,62 2.841.537,66 11.992.772,46 1.306,26 36.942,54 53.827.376,76 81,13 2.834.776,45 13.140.608,00 133.998,03 2.651.123,40 6.899.360,57 67.680,00 12.753.048,95 165.909,63 15.180.871,73 35.059,12 35.059,12 127.868,46 49,18 98.372,89 24.737,14 4.758,43 255.445,53 55,53 1.385,87 254.059,66 597.264,27 68,65 597.264,27 716.092,13 71,61 716.092,13 63.880.311,51 63.880.311,51 1.991.031,68 1.432.491,99 8.502,64 550.037,05 23.310.282.464,82 181.410.798,29 7.032.453,61 172.872.212,68 1.506.132,00 11.930.380,19 11.930.380,19 6.527.642.299,81 773.529.834,65 5.754.112.465,16 1.802.552.966,39 268.171.444,82 164.903.990,08 1.369.477.531,49 98,28 47,98

947.000 21.473.140.958 199.490.000

947.000 21.552.759.374 190.240.000

108,56 90,94

12.000.000 6.445.403.250

12.000.000 6.445.403.250

99,42 101,28

1.428.770.118

1.428.770.118

126,16

237.675.267

232.655.267

196.604.174,62 14.513.729,92 182.090.444,70

82,72

38

KORISNIK PRORAČUNA 352 3521 361 3611 363 3631 3632 372 3721 3722 381 3811 382 3821 383 3831 3834 385 386 3861 3862 514 5141 517 5172 5173 531 5312 532 533 5332 541 5413 5414 5415 5416 542 5422 544 5443 5446 552 5521 02510 311 3111 312 3121 313 3131 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3223 3224 3225 Subvencije trgovaĉkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora Pomoći inozemnim vladama Tekuće pomoći inozemnim vladama Pomoći unutar opće drţave Tekuće pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu Naknade graĎanima i kućanstvima u naravi Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Kazne, penali i naknade štete Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama Ugovorene kazne i ostale naknade šteta Izvanredni rashodi Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima izvan javnog sektora Izdaci za dane zajmove trgovaĉkim društvima u javnom sektoru Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru Dani zajmovi drugim razinama vlasti Dani zajmovi županijskim proračunima Dani zajmovi gradskim proračunima Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Dion.i udjeli u gl.ban.i ost.fin.inst.u jav.sekt. Dionice i udjeli u glavnici trgovaĉkih društava u javnom sektoru Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti,inozemnih vlada i meĊunarodnih organizacija Otplata glavnice primljenih zajmova od meĎunarodnih organizacija Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih lada izvan Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih reditnih i Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji Carinska uprava Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume

IZVORNI PLAN 2012 142.661.640

TEKUĆI PLAN 2012 140.528.640

IZVRŠENJE 2012 138.222.344,84 138.222.344,84

INDEKS 96,89

15.000.000 1.574.552.675

15.000.000 1.690.369.641

115.000.000

115.000.000

328.024.842 7.700.000 22.743.464

327.443.842 7.700.000 21.743.464

15.000.000,00 15.000.000,00 1.721.566.918,83 1.719.566.918,83 2.000.000,00 109.734.814,04 100.000.000,00 9.734.814,04 330.452.153,94 330.452.153,94 7.240.728,00 7.240.728,00 101.389.873,83 5.135.771,00 96.254.102,83 205.182.381,86 20.000.000,00 185.182.381,86

100,00 109,34

95,42

100,74 94,04 445,80

168.500.000 215.791.000

160.075.000 206.001.450

95,08

1.000.000.000

1.000.000.000

545.245.086,71 545.245.086,71 28.579.212,72 15.179.765,06 13.399.447,66

54,52

600.000.000

600.000.000

600.000.000,00 600.000.000,00

100,00

1.500.000 14.511.556

1.500.000 14.511.556 6.502.799,43 6.502.799,43 44,81

937.032.361

937.032.361

903.903.256,36 858.366.471,03 40.360.747,92 280.440,51 4.895.596,90

96,46

206.776.134

206.776.134

1.275.462.695,58 1.275.462.695,58

616,83

3.897.498.205

3.897.498.205

4.699.149.132,90 4.303.819.018,76 395.330.114,14 3.902.510.446,48 3.902.510.446,48 578.082.400,57 301.126.500,83 301.126.500,83 9.849.796,46 9.849.796,46 58.214.133,16 10.148.321,24 42.971.396,94 5.094.414,98 22.011.848,81 3.915.151,16 17.420.175,62 314.173,72 362.348,31 16.286.651,40 5.148.697,63 6.407.357,94 278.700,59 242.018,51

120,57

3.902.510.446 590.000.115 302.791.719 9.734.000 58.759.859

3.902.510.446 586.500.115 301.661.719 9.864.000 58.759.859

100,00 97,98 99,45 101,19 99,07

22.166.000

21.866.000

99,30

17.590.290

16.790.290

92,59

39

KORISNIK PRORAČUNA 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 412 4123 422 4221 4222 4223 4224 4225 4227 423 4231 4233 426 451 4511 02515 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3292 3293 3294 3295 3299 342 3423 343 3434 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Medicinska i laboratorijska oprema Instrumenti, ureĎaji i strojevi UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu Nematerijalna proizvedena imovina Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima Porezna uprava Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora Ostali financijski rashodi Ostali nespomenuti financijski rashodi

IZVORNI PLAN 2012 154.859.840

TEKUĆI PLAN 2012 153.459.840

6.000 1.548.000

6.000 1.548.000

IZVRŠENJE INDEKS 2012 4.209.876,73 151.402.932,51 97,77 11.725.505,02 14.590.367,38 103.649,99 1.721.606,25 13.483.351,55 662.048,66 1.123.937,14 88.716.612,08 19.275.854,44 6.248,68 104,14 6.248,68 1.632.854,85 105,48 120.221,24 537.771,61 80.837,95 773.807,64 120.216,41 4.605,57 4.605,57 247.611,30 247.611,30 10.975.843,16 518.485,72 6.861.917,15 460.889,10 481.465,07 2.523.240,32 129.845,80 6.121.610,87 741.806,11 5.379.804,76 201.762,97 201.762,97 855.630.444,60 413.540.182,58 413.540.182,58 10.463.510,22 10.463.510,22 66.727.282,47 59.278.287,67 7.448.994,80 32.684.836,00 5.512.203,93 25.712.168,15 1.460.463,92 40.499.084,48 28.264.649,69 11.779.290,68 188.798,62 235.345,49 31.000,00 266.900.964,88 63.977.993,86 12.965.863,59 1.414.179,52 6.563.670,79 15.028.063,37 330.774,69 19.951.614,27 125.198.271,27 21.470.533,52 42.559,56 42.559,56 1.753.422,99 109.824,77 235.190,40 832.148,94 21.671,96 554.586,92 100.654,64 100.654,64

15.000 502.205 12.611.094

15.000 502.205 12.611.094

30,70 49,30 87,03

9.091.093

9.091.093

67,34

15 325.000 885.257.214 414.300.000 11.100.000 66.845.932

15 325.000 885.257.214 414.300.000 11.100.000 66.845.932

62,08 96,65 99,82 94,27 99,82

33.800.000

33.800.000

96,70

40.510.000

40.510.000

99,97

273.288.282

273.288.282

97,66

1.857.000

1.857.000

94,42

600.000

600.000

16,78

200.000

200.000

162.575,42 162.575,42

81,29

40

KORISNIK PRORAČUNA 381 3811 412 4124 421 4212 422 4221 4222 4223 423 4231 424 4242 426 4262 544 5443 02520 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3239 329 3292 343 412 422 02540 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3291 Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Nematerijalna imovina Ostala prava GraĊevinski objekti Poslovni objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Knjige, umjetniĉka djela i ostale izloţbene vrijednosti Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in Financijska policija Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Ostali financijski rashodi Nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

IZVORNI PLAN 2012 200.000 4.600.000 21.000.000 11.800.000

TEKUĆI PLAN 2012 200.000 4.600.000 21.000.000 11.800.000

100.000 56.000 2.000.000 3.000.000 7.933.850 4.950.000 120.000 856.350

100.000 56.000 2.000.000 3.000.000 7.933.850 4.950.000 120.000 856.350

IZVRŠENJE INDEKS 2012 180.000,00 90,00 180.000,00 4.400.621,53 95,67 4.400.621,53 5.779.721,35 27,52 5.779.721,35 7.649.300,54 64,82 2.888.058,03 116.658,82 4.644.583,69 100.000,00 100,00 100.000,00 36.500,00 65,18 36.500,00 2.000.000,00 100,00 2.000.000,00 2.609.227,94 2.609.227,94 7.760.655,17 4.939.126,32 4.939.126,32 9.874,97 9.874,97 854.468,10 765.564,27 88.903,83 340.924,65 51.947,06 202.683,93 86.293,66 173.206,41 99.220,05 73.986,36 1.441.142,60 120.271,29 77.472,00 8.241,03 193.299,67 806.233,12 3.500,00 63.221,50 168.903,99 1.912,12 1.912,12 86,97 97,82 99,78 8,23 99,78

345.000

345.000

98,82

174.500

174.500

99,26

1.433.000

1.433.000

100,57

4.500 500 20.000 30.000 12.230.000 4.970.000 65.000 825.000

4.500 500 20.000 30.000 12.230.000 4.970.000 65.000 825.000

42,49

11.620.377,00 4.969.879,13 4.969.879,13 54.739,00 54.739,00 781.106,81 694.152,36 86.954,45 503.355,16 266.887,93 183.239,48 53.227,75 237.020,34 124.458,24 94.103,52 18.458,58 4.925.650,29 114.069,14 9.675,01 20.801,96 13.281,08 886.211,54 10.000,00 3.642.176,86 154.009,24 75.425,46 39.103,85 12.021,30

95,02 100,00 84,21 94,68

530.000

530.000

94,97

277.000

277.000

85,57

5.240.000

5.240.000

94,00

110.000

110.000

35,55

41

KORISNIK PRORAČUNA 3293 3299 343 3431 412 422 4221 4222 426 4262 026 02605 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 329 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 412 4123 422 4221 4222 4223 4227 426 4262 027 02705 028 02805 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3224 3225 323 3231 Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe DRŢAVNI URED ZA TRGOVINSKU POLITIKU Drţavni ured za trgovinsku politiku Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA DRŢAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU Drţavni ured za središnju javnu nabavu Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza 42

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

3.000 20.000 170.000

3.000 20.000 170.000

IZVRŠENJE INDEKS 2012 23.744,14 3.338,41 1.850,07 61,67 1.850,07 89.996,12 74.867,00 15.129,12 17.676,23 17.676,23 7.312.021,33 7.312.021,33 3.554.295,84 3.525.239,66 29.056,18 79.112,46 79.112,46 571.104,94 507.622,42 63.482,52 943.896,79 809.640,15 121.057,24 13.199,40 185.902,47 95.694,10 69.733,11 6.710,85 13.764,41 812.175,38 90.398,61 329.145,11 36.108,34 19.422,36 109.208,13 23.802,97 5.500,00 81.922,19 116.667,67 716.302,96 7.462,74 49.437,92 656.743,18 107,00 2.552,12 11.012,04 10.676,07 335,97 35.921,50 35.921,50 388.451,95 364.260,88 11.162,08 9.531,10 3.497,89 13.845,00 13.845,00 346.619.198,55 346.619.198,55 3.548.736,43 3.548.736,43 2.111.238,44 2.111.238,44 26.683,79 26.683,79 334.241,64 298.350,52 35.891,12 79.461,78 21.928,39 45.533,39 12.000,00 44.322,83 40.722,69 2.202,81 1.397,33 795.389,44 58.819,65 52,94

20.000 8.630.400 8.630.400 3.682.000

20.000 8.630.400 8.630.400 3.682.000

88,38 84,72 84,72 96,53

90.000 695.184

90.000 695.184

87,90 82,15

1.100.816

1.100.816

85,75

294.000

294.000

63,23

1.184.000

1.184.000

68,60

10.000 859.000

10.000 859.000

83,39

26.000

26.000

42,35

120.000 539.400

120.000 539.400

29,93 72,02

30.000 352.050.000 352.050.000 4.570.000 4.570.000 2.463.000 70.000 412.000

30.000 352.050.000 352.050.000 4.570.000 4.570.000 2.463.000 70.000 412.000

46,15 98,46 98,46 77,65 77,65 85,72 38,12 81,13

161.000

161.000

49,36

100.000

100.000

44,32

1.085.000

1.085.000

73,31

KORISNIK PRORAČUNA 3232 3233 3235 3236 3237 3238 329 3293 3295 3299 343 3431 3433 412 4123 422 4221 4222 426 029 02905 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3223 3225 323 3231 3233 3237 3238 3239 329 3293 3294 343 3431 3433 412 422 4221 426 4262 030 03005 311 3111 3112 3113 312 3121 313 3131 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Nematerijalna proizvedena imovina DRŢAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŢAVNOM IMOVINOM Drţavni ured za upravljanje drţavnom imovinom Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Članarine Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe MINISTARSTVO OBRANE Ministarstvo obrane Plaće Plaće za redovan rad Plaće u naravi Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Vojna oprema Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 43

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

12.000

12.000

2.000

2.000

40.000 160.000

40.000 160.000

IZVRŠENJE INDEKS 2012 6.066,25 27.262,52 476.180,47 14.495,00 158.125,00 54.440,55 2.451,44 20,43 1.991,44 70,00 390,00 741,34 37,07 205,67 535,67 21.438,24 53,60 21.438,24 132.767,49 82,98 103.747,70 29.019,79 1.401.418,27 1.401.418,27 868.409,58 868.409,58 7.500,00 7.500,00 132.931,82 118.168,87 14.762,95 48.097,96 18.403,11 19.710,85 2.750,00 7.234,00 48.260,57 45.412,20 65,00 2.783,37 210.044,32 11.306,38 29.301,56 156.657,63 11.910,00 868,75 12.068,00 11.368,00 700,00 53,89 20,00 33,89 44.277,13 44.277,13 29.775,00 29.775,00 4.808.836.264,11 4.808.836.264,11 2.108.024.527,66 2.086.078.754,48 19.214.788,82 2.730.984,36 90.059.762,72 90.059.762,72 505.417.594,85 183.240.811,22 287.295.394,78 34.881.388,85 335.167.164,56 18.652.177,55 314.939.247,39 1.575.739,62 1.099.880.909,66 18.275.381,28 13.165.561,80 193.367.397,44 33.398.654,49 2.326.132,37 798.878.247,06 40.469.535,22 27,94 27,94 30,48 100,00 17,98

65.000 5.015.000 5.015.000 2.849.196 7.500 739.369

65.000 5.015.000 5.015.000 2.849.196 7.500 739.369

207.500

207.500

23,18

160.000

160.000

30,16

521.435

521.435

40,28

27.000

27.000

44,70

20.000

20.000

0,27

50.000 333.000 100.000 4.807.874.160 4.807.874.160 2.108.024.700

50.000 333.000 100.000 4.807.874.160 4.807.874.160 2.108.024.700

13,30 29,78 100,02 100,02 100,00

90.061.800 505.417.700

90.061.800 505.417.700

100,00 100,00

335.547.957

335.547.957

99,89

1.093.395.786

1.093.395.786

100,59

KORISNIK PRORAČUNA 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3291 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 3434 372 3721 383 3831 545 5453 032 03205 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 322 3221 3225 323 3231 3233 3235 3237 3239 329 3293 3294 3299 343 3431 3433 372 3721 381 3811 422 4221 4222 040 04005 311 3111 3113 312 3121 313 3131 3132 Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu Kazne, penali i naknade štete Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovaĉkih društava,obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih t govačkih d DRŢAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE Drţavni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Ministarstvo unutarnjih poslova Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zdravstveno osiguranje

IZVORNI PLAN 2012 508.475.658

TEKUĆI PLAN 2012 508.475.658

67.051.916

67.051.916

IZVRŠENJE INDEKS 2012 505.169.654,90 99,35 107.572.838,25 150.953.078,99 1.709.103,31 56.558.570,76 15.605.129,88 5.309.219,21 13.072.969,60 3.897.325,09 150.491.419,81 65.794.181,06 98,12 251.709,00 24.462.721,10 1.881.194,84 35.478.625,19 102.720,00 3.617.210,93 73.786.925,30 1.569.864,51 901.276,86 71.315.783,93 9.247.053,45 9.247.053,45 124.563,11 124.563,11 16.163.926,84 16.163.926,84

74.229.716

74.229.716

99,40

9.290.000 215.000

9.290.000 215.000

99,54 57,94

16.163.927

16.163.927

100,00

10.541.251 10.541.251 1.876.250

10.541.251 10.541.251 1.876.250

9.469.780,43 9.469.780,43 1.804.043,52 1.796.786,96 7.256,56 54.363,91 54.363,91 275.207,30 244.403,35 30.803,95 73.693,16 34.387,66 39.305,50 37.270,53 37.026,78 243,75 72.692,04 11.075,80 37.066,24 4.000,00 19.800,00 750,00 25.395,06 23.045,06 850,00 1.500,00 26.191,17 26.098,91 92,26 3.049.264,10 3.049.264,10 3.846.677,75 3.846.677,75 204.981,89 65.894,32 139.087,57 4.743.866.787,28 4.323.729.208,14 2.474.561.278,15 2.432.547.416,87 42.013.861,28 73.859.430,75 73.859.430,75 596.537.072,97 197.191.238,34 354.885.422,25

89,84 89,84 96,15

58.750 288.000

58.750 288.000

92,53 95,56

172.000

172.000

42,84

75.000

75.000

49,69

110.000

110.000

66,08

26.000

26.000

97,67

30.500

30.500

85,87

5.005.000 2.676.251 223.500

5.005.000 2.676.251 223.500

60,92 143,73 91,71

4.792.751.800 4.379.439.456 2.484.833.756

4.792.751.800 4.379.439.456 2.484.833.756

98,98 98,73 99,59

73.861.000 600.352.078

73.861.000 600.352.078

100,00 99,36

44

KORISNIK PRORAČUNA 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3291 3292 3293 3294 3295 3299 342 3423 343 3431 3433 3434 352 3522 363 3632 372 3721 381 3811 383 3834 412 4123 421 4212 422 4221 4222 4223 4225 4227 423 4231 4233 426 4262 451 4511 544 5443 04030 21908 311 3111 3113 312 3121 313 3131 3132 Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Subvencije trgovaĉkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora Pomoći unutar opće drţave Kapitalne pomoći unutar opće države Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kazne, penali i naknade štete Ugovorene kazne i ostale naknade šteta Nematerijalna imovina Licence GraĊevinski objekti Poslovni objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Instrumenti, ureĎaji i strojevi UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in Proraĉunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja Hrvatska vatrogasna zajednica Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zdravstveno osiguranje

IZVORNI PLAN 2012 178.714.622

TEKUĆI PLAN 2012 178.714.622

322.809.482

322.809.482

509.500.458

509.500.458

29.454.330

29.454.330

IZVRŠENJE INDEKS 2012 44.460.412,38 178.054.912,36 99,63 20.875.912,70 155.292.947,14 1.886.052,52 320.473.378,86 99,28 22.530.330,87 46.997.983,55 177.041.514,70 12.723.468,96 9.998.318,87 51.181.761,91 505.584.605,95 99,23 38.433.238,83 71.288.053,71 5.829.552,97 25.090.642,27 138.069.927,95 2.537.423,36 18.094.974,94 16.786.961,01 189.453.830,91 28.941.238,67 98,26 2.001.063,04 13.284.836,68 669.560,16 729.277,51 124.254,08 12.132.247,20 2.554.269,23 2.554.269,23

2.554.270

2.554.270

100,00

1.844.000

1.844.000

1.691.858,03 262.693,91 1.208.220,79 220.943,33 1.935.000,00 1.935.000,00 5.240.649,87 5.240.649,87 9.744.478,38 9.744.478,38 759.000,00 759.000,00 18.006.458,57 18.006.458,57 3.956.379,32 3.956.379,32 1.902.375,95 1.902.375,95 48.279.183,63 19.880.174,12 5.114.162,16 21.139.939,13 476.527,78 1.668.380,44 15.892.107,57 573.730,90 15.318.376,67 5.496.249,60 5.496.249,60 9.109.480,28 9.109.480,28 21.149.800,00 21.149.800,00 170.174.534,83 9.949.495,05 1.357.371,23 1.350.810,97 6.560,26 23.850,69 23.850,69 232.748,97 14.924,48 195.138,32

91,75

10.500.000 800.000 18.008.000 4.000.000 2.045.000 64.069.460

10.500.000 800.000 18.008.000 4.000.000 2.045.000 64.069.460

92,80 94,88 99,99 98,91 93,03 75,35

30.548.000

30.548.000

52,02

9.160.000 15.135.000 21.250.000 169.640.800 11.147.000 1.388.589

9.160.000 15.135.000 21.250.000 169.640.800 11.147.000 1.388.589

60,00 60,19 99,53 100,31 89,26 97,75

23.851 254.760

23.851 254.760

100,00 91,36

45

KORISNIK PRORAČUNA 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 3434 381 3811 382 3821 383 412 4123 4124 422 4221 4222 4223 423 4231 424 426 4262 28305 311 3111 3113 312 3121 313 3131 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Kazne, penali i naknade štete Nematerijalna imovina Licence Ostala prava Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Knjige, umjetniĉka djela i ostale izloţbene vrijednosti Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Drţavna uprava za zaštitu i spašavanje Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge 46

IZVORNI PLAN 2012 675.280

TEKUĆI PLAN 2012 675.280

1.971.335

1.971.335

2.174.439

2.174.439

286.192 222.554

286.192 222.554

IZVRŠENJE INDEKS 2012 22.686,17 418.410,93 61,96 91.537,88 85.203,92 241.669,13 1.539.048,36 78,07 233.889,60 754.877,34 225.719,82 65.511,28 221.711,94 37.338,38 2.017.749,45 92,79 447.796,87 132.026,14 132.566,97 279.248,22 100.487,75 8.000,00 366.503,05 105.956,75 445.163,70 296.401,20 103,57 296.401,20 196.462,46 88,28 97.133,71 10.472,69 78.801,36 9.216,70 538,00 300,00 2.776,00 1.510,84 65,16 1.200,00 1.304.045,76 1.304.045,76 1.815.757,70 1.815.757,70 284.965,36 14.929,32 270.036,04 95.043,74 44.710,31 14.559,10 35.774,33 294.863,20 294.863,20 70.000,00 70.000,00 160.225.039,78 71.581.366,74 71.551.909,19 29.457,55 1.704.175,35 1.704.175,35 12.147.601,34 642.143,85 10.286.603,50 1.218.853,99 6.800.804,91 843.219,39 5.877.633,71 79.951,81 8.178.712,56 706.187,37 768.129,67 3.374.953,08 259.889,36 624.524,20 2.445.028,88 17.543.430,01 5.555.476,32 3.532.722,75 513.914,74 620.155,97

7.000

7.000

39,66

1.772.000 1.600.000 2.000 286.000

1.772.000 1.600.000 2.000 286.000

73,59 113,48

99,64

111.000

111.000

85,62

295.000 7.000 70.000 158.493.800 71.827.000

295.000 7.000 70.000 158.493.800 71.827.000

99,95

100,00 101,09 99,66

1.790.000 12.313.000

1.790.000 12.313.000

95,21 98,66

8.094.800

8.094.800

84,01

8.582.690

8.582.690

95,29

19.675.900

19.675.900

89,16

KORISNIK PRORAČUNA 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 3434 363 3631 372 3721 3722 381 3811 383 3834 412 4123 422 4221 4222 4223 4227 423 4231 4233 451 4511 04035 311 3111 312 3121 313 3131 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 351 3512 Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Pomoći unutar opće drţave Tekuće pomoći unutar opće države Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu Naknade graĎanima i kućanstvima u naravi Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kazne, penali i naknade štete Ugovorene kazne i ostale naknade šteta Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima Hrvatski centar za razminiranje Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru 47

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

2.525.000 2.305.000

2.525.000 2.305.000

213.000

213.000

3.300.000 157.600

3.300.000 157.600

23.000.000 225.000 45.000 4.167.810

23.000.000 225.000 45.000 4.167.810

108.000

108.000

164.000 243.671.544 22.585.988 542.794 5.989.000

164.000 243.671.544 22.585.988 542.794 5.989.000

3.200.000

3.200.000

3.295.000

3.295.000

205.051.762

205.051.762

1.172.000

1.172.000

IZVRŠENJE INDEKS 2012 5.015.299,60 1.510,00 203.188,86 410.044,33 1.691.117,44 1.896.570,92 75,11 1.896.570,92 1.577.720,20 68,45 402.813,10 59.862,23 1.082.334,63 5.169,79 27.540,45 188.783,69 88,63 10.212,17 26.384,80 152.186,72 11.275.501,01 341,68 11.275.501,01 75.290,28 47,77 58.089,50 17.200,78 22.997.499,45 99,99 22.997.499,45 208.563,34 92,69 208.563,34 44.605,97 99,12 44.605,97 3.737.427,47 89,67 789.353,14 561.914,43 2.116.564,27 269.595,63 103.375,00 95,72 25.875,00 77.500,00 163.611,54 99,76 163.611,54 249.963.044,31 102,58 22.466.955,29 99,47 22.466.955,29 539.602,36 99,41 539.602,36 5.819.643,21 97,17 2.213.002,58 3.224.702,13 381.938,50 2.836.902,54 88,65 1.254.618,73 1.566.207,71 16.076,10 3.157.519,38 95,83 294.085,93 19.862,89 2.702.224,38 2.113,43 139.232,75 212.608.296,13 103,69 440.387,57 1.593.514,23 160.928,13 51.978,32 183.695,34 20.280,32 1.564.757,14 184.354,88 208.408.400,20 881.233,20 75,19 198.749,10 411.899,38 67.037,09 18.680,00 184.867,63 4.347,29 1.065,50 3.281,79 300.000,00 300.000,00

7.500

7.500

57,96

300.000

300.000

100,00

KORISNIK PRORAČUNA 381 3811 383 3831 422 4221 4222 4223 4225 041 04105 311 3111 3113 3114 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 352 3523 363 3632 372 3721 381 3811 382 3821 411 4111 421 4214 422 4221 4222 4223 426 4262 512 5121 048 Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kazne, penali i naknade štete Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Instrumenti, ureĎaji i strojevi MINISTARSTVO BRANITELJA Ministarstvo branitelja Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Plaće za posebne uvjete rada Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Subvencije trgovaĉkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Pomoći unutar opće drţave Kapitalne pomoći unutar opće države Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Materijalna imovina - prirodna bogatstva Zemljište GraĊevinski objekti Ostali graĎevinski objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, graĊanimai kućanstvima Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, graĎanima i kućanstvima u tuzemstvu MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

IZVORNI PLAN 2012 160.000 1.201.000 166.500

TEKUĆI PLAN 2012 160.000 1.201.000 166.500

1.119.438.034 1.119.438.034 17.068.000

1.116.038.034 1.116.038.034 17.068.000

633.000 2.738.000

633.000 2.738.000

1.520.600

1.520.600

2.231.000

2.271.000

23.445.900

23.405.900

17.534.500

17.184.500

3.821.000

3.891.000

IZVRŠENJE INDEKS 2012 160.000,00 100,00 160.000,00 1.037.200,00 86,36 1.037.200,00 151.344,91 90,90 135.952,92 3.885,73 7.424,38 4.081,88 1.092.865.716,27 97,63 1.092.865.716,27 97,63 16.776.296,94 98,29 16.584.325,35 191.142,45 829,14 547.955,11 86,56 547.955,11 2.686.536,01 98,12 2.401.260,46 285.275,55 1.313.469,99 86,38 242.882,88 903.891,46 166.695,65 1.785.671,96 80,04 553.804,10 1.128.145,04 31.602,89 70.629,17 1.490,76 20.115.666,06 85,80 1.270.847,05 2.326.435,25 123.325,66 863.754,73 4.147.936,33 8.625,33 8.457.064,13 749.444,32 2.168.233,26 29.046,21 29.046,21 12.624.519,65 72,00 27.560,97 79.257,57 1.805,00 70.976,74 12.444.919,37 3.746.401,60 98,05 3.725.911,20 20.490,40 2.114.616,85 2.114.616,85 89,04

2.375.000

2.375.000

1.500.000 990.458.000 22.816.034 1.150.000 28.000 1.274.000 655.000

1.500.000 986.786.000 22.816.034 1.150.000 28.000 1.274.000 1.207.000

190.000 30.000.000

190.000 30.000.000

1.500.000,00 1.500.000,00 972.334.986,67 972.334.986,67 22.649.558,80 22.649.558,80 1.110.000,00 1.110.000,00 27.730,83 27.730,83 652.055,44 652.055,44 1.190.586,57 1.022.202,03 83.050,59 85.333,95 188.283,39 188.283,39 31.472.334,19 31.472.334,19

100,00 98,17 99,27 96,52 99,04 51,18 181,77

99,10 104,91

620.759.636

620.759.636

669.822.296,06

107,90

48

KORISNIK PRORAČUNA 04805 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3292 3293 3294 3295 3299 342 3423 343 3431 3433 3434 362 3621 363 372 3721 381 3811 383 3831 422 4221 4222 4223 4227 423 4231 426 4262 451 4511 512 5122 544 5446 049 04905 311 3111 3113 312 3121 313 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Pomoći meĊunarodnim organizacijama Tekuće pomoći meĎunarodnim organizacijama Pomoći unutar opće drţave Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kazne, penali i naknade štete Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, graĊanimai kućanstvima Dani zajm.neprofit.organizac, graĎanima i kućanst. Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih reditnih i MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Ministarstvo gospodarstva Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće

IZVORNI PLAN 2012 620.759.636 254.050.000

TEKUĆI PLAN 2012 620.759.636 254.050.000

3.370.000 28.222.000

3.370.000 28.222.000

30.945.500

30.945.500

17.062.250

17.062.250

186.213.928

186.213.928

63.027.750

63.027.750

550.000

550.000

IZVRŠENJE INDEKS 2012 669.822.296,06 107,90 273.070.531,12 107,49 271.244.955,11 1.825.576,01 3.473.261,53 103,06 3.473.261,53 27.320.828,93 96,81 24.812.838,95 2.507.989,98 29.899.072,89 96,62 23.919.787,25 5.579.753,85 393.431,79 6.100,00 17.231.819,08 100,99 3.934.507,74 196.336,42 11.340.740,29 1.068.301,14 642.911,20 49.022,29 223.926.775,37 120,25 16.177.018,22 4.710.200,93 6.405.434,99 4.464.235,22 106.124.525,42 9.812.779,55 41.581.482,66 3.141.890,63 31.509.207,75 62.299.678,77 98,84 2.667.074,05 7.115.992,97 51.283.342,62 13.462,90 1.219.806,23 491.350,00 89,34 491.350,00

2.110.800

2.110.800

2.950.000 1.237.589 5.910.000 10.402.319 6.010.000 6.297.500

2.950.000 1.237.589 5.910.000 10.402.319 6.010.000 6.297.500

2.014.061,01 1.932.593,35 80.145,78 1.321,88 2.548.250,00 2.548.250,00 6.267.093,94 6.267.093,94 5.789.390,75 5.789.390,75 5.389.592,49 5.389.592,49 6.411.367,93 4.677.542,69 802.446,74 814.977,97 116.400,53 24.066,77 24.066,77 87.358,75 87.358,75 797.377,40 797.377,40 1.825.719,33 1.825.719,33

95,42

86,38

106,04 55,65 89,68 101,81

500.000 100.000 800.000

500.000 100.000 800.000

4,81 87,36 99,67

1.000.000 702.783.418 627.596.058 26.319.596

1.000.000 702.783.418 627.596.058 26.319.596

954.700,00 954.700,00 650.027.532,60 558.869.536,80 24.531.549,71 24.303.005,81 228.543,90 569.850,31 569.850,31 3.882.751,45

95,47 92,49 89,05 93,21

630.000 4.379.000

630.000 4.379.000

90,45 88,67

49

KORISNIK PRORAČUNA 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 3434 352 3522 372 3721 381 3811 412 4123 422 4221 4222 4223 4227 423 4231 426 04910 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Subvencije trgovaĉkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Nematerijalna proizvedena imovina Ravnateljstvo za robne zalihe Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

4.977.444

4.977.444

6.628.774

6.628.774

54.380.058

54.380.058

222.930 11.020.441

222.930 11.020.441

IZVRŠENJE INDEKS 2012 3.449.326,59 433.424,86 3.788.950,95 76,12 2.578.835,83 1.057.135,30 152.979,82 6.131.680,06 92,50 446.226,86 5.418.856,85 116.743,73 149.548,82 303,80 35.851.236,22 65,93 1.813.308,73 8.509.150,26 1.840.141,89 2.598.069,61 919.462,37 32.688,12 12.329.888,49 2.964.768,09 4.843.758,66 217.862,88 97,73 217.862,88 8.981.225,73 81,50 2.156.646,31 111.319,27 166.065,78 6.336.438,28 115.878,49 94.877,60 63.492,30 17.058,21 33.192,77 13.241,32 407.738.260,95 407.738.260,95 61.188.004,69 61.188.004,69 4.097.079,42 4.097.079,42 81.769,33 81.769,33 1.342.453,75 1.192.540,86 105.115,08 37.235,25 7.562,56 403.369,05 403.369,05 44.649.547,33 1.888.155,68 1.888.155,68 35.747,50 35.747,50 303.684,27 271.585,67 32.098,60 194.095,01 79.566,01 97.979,00 16.550,00 237.240,37 38.366,01 159.548,51 29.092,59 10.233,26 5.290.653,41 879.538,93 1.363.396,05 26.240,18 721.928,99 2.022.615,77 16.768,75 179.725,00

117.631

117.631

53,98

450.610.727 61.188.005 3.825.000 298.952 2.177.500

450.610.727 61.188.005 3.825.000 298.952 2.177.500

90,49 100,00 107,11 27,35 61,65

720.000 100.000 25.135.677 1.908.906 38.000 305.530

720.000 100.000 25.135.677 1.908.906 38.000 305.530

56,02

177,63 98,91 94,07 99,40

204.370

204.370

94,97

336.600

336.600

70,48

7.055.800

7.055.800

74,98

50

KORISNIK PRORAČUNA 3239 324 3241 329 3292 3293 3294 3295 3299 343 3433 3434 422 4221 4222 4223 441 4411 451 04965 44014 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 3434 372 3721 412 422 4222 44389 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 322 3221 3225 323 3231 3232 3237 Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Strateške zalihe Strateške zalihe Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima Agencije u gospodarstvu Agencija za javno-privatno partnerstvo Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu Nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Komunikacijska oprema Agencija za opremu pod tlakom Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Intelektualne i osobne usluge 51

IZVORNI PLAN 2012 5.000 1.468.471

TEKUĆI PLAN 2012 5.000 1.468.471

2.150.000

2.150.000

143.000

143.000

11.420.000 100.000 11.180.548 7.680.548 2.641.356 50.000 425.000

11.420.000 100.000 11.180.548 7.680.548 2.641.356 50.000 425.000

IZVRŠENJE INDEKS 2012 80.439,74 1.504,00 30,08 1.504,00 1.150.005,50 78,31 1.103.164,55 4.029,00 400,00 7.769,42 34.642,53 2.006.580,32 93,33 1.107.556,52 899.023,80 66.644,90 46,60 30.000,00 6.021,49 30.623,41 33.475.236,37 293,13 33.475.236,37 9.598.403,37 6.303.609,77 2.555.003,18 2.555.003,18 44.731,12 44.731,12 410.167,04 366.732,15 43.434,89 284.195,94 202.000,37 68.277,42 13.918,15 88.044,57 31.398,63 53.590,55 3.055,39 2.831.184,05 152.320,84 41.492,67 1.673,49 69.882,64 641.561,54 1.741.834,46 80.064,00 102.354,41 39.311,28 22.159,20 10.770,43 1.240,00 4.732,65 409,00 718,49 660,11 18,38 40,00 45.478,10 45.478,10 4.776,00 4.776,00 3.294.793,60 1.698.041,70 1.671.224,31 26.817,39 23.000,00 23.000,00 272.432,66 243.565,90 28.866,76 711.027,30 662.275,00 48.752,30 70.973,15 70.086,90 886,25 335.740,48 51.211,74 4.043,37 259.251,54 85,85 82,07 96,73 89,46 96,51

385.000

385.000

73,82

146.000

146.000

60,30

3.874.000

3.874.000

73,08

78.000

78.000

50,40

7.000

7.000

10,26

45.479 5.000 23.713 3.500.000 1.706.644

45.479 5.000 23.713 3.500.000 1.706.644

100,00

20,14 94,14 99,50

28.000 275.925

28.000 275.925

82,14 98,73

790.500

790.500

89,95

93.000

93.000

76,32

351.500

351.500

95,52

KORISNIK PRORAČUNA 3238 3239 329 3291 343 3433 412 422 4221 426 04970 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 3434 412 422 4221 4222 4225 04980 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3235 3236 Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Ostali financijski rashodi Zatezne kamate Nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Drţavni zavod za mjeriteljstvo Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Instrumenti, ureĎaji i strojevi Hrvatski zavod za norme Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge 52

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

191.500

191.500

IZVRŠENJE INDEKS 2012 19.807,04 1.426,79 179.052,35 93,50 179.052,35

540 1.000 60.391 1.000 19.629.605 8.717.885

540 1.000 60.391 1.000 19.629.605 8.717.885

39,71 39,71 4.486,25 4.486,25 18.653.100,71 8.603.915,23 8.577.962,65 25.952,58 327.712,72 327.712,72 1.375.735,18 1.229.760,10 145.975,08 1.520.802,41 1.014.712,26 430.250,82 75.839,33 1.852.215,00 175.269,10 590.331,60 928.875,12 17.012,70 115.626,41 25.100,07 4.351.371,94 469.769,80 769.245,68 73.794,31 126.109,39 1.966.081,01 356.684,43 319.387,38 270.299,94 265.771,94 81.964,59 26.267,11 155.283,57 1.682,37 574,30 6.661,86 6.132,32 439,54 90,00 348.914,43 203.837,30 35.177,13 109.900,00 10.696.886,76 5.249.201,18 5.249.201,18 200.343,85 200.343,85 846.654,66 752.168,36 94.486,30 729.834,45 304.662,81 407.950,49 17.221,15 219.349,82 157.421,43 20.072,14 9.801,82 900,00 31.154,43 1.208.543,56 182.582,85 155.453,65 70.750,16 33.894,99 23.350,00

7,35

7,43

95,03 98,69

330.000 1.391.800

330.000 1.391.800

99,31 98,85

1.572.500

1.572.500

96,71

1.982.000

1.982.000

93,45

4.895.420

4.895.420

88,89

281.268

281.268

94,49

7.732

7.732

86,16

1.000 450.000

1.000 450.000

77,54

11.444.679 5.373.021 265.000 868.950

11.444.679 5.373.021 265.000 868.950

93,47 97,70 75,60 97,43

1.018.000

1.018.000

71,69

263.000

263.000

83,40

1.302.000

1.302.000

92,82

KORISNIK PRORAČUNA 3237 3238 3239 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 3434 412 4123 422 4221 426 4262 04985 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 422 4221 4223 426 4262 051 05105 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Hrvatska akreditacijska agencija Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Oprema za održavanje i zaštitu Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA Ministarstvo poduzetništva i obrta Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

1.818.000

1.818.000

IZVRŠENJE INDEKS 2012 286.026,04 307.433,73 149.052,14 1.812.696,95 99,71 20.390,25 5.357,42 48.656,75 1.725.132,53 13.160,00 16.384,04 15.372,74 1,80 1.009,50 155.607,76 155.607,76 90.372,24 90.372,24 167.898,25 167.898,25 7.560.057,63 2.801.529,75 2.680.009,77 121.519,98 103.242,00 103.242,00 449.380,58 401.793,60 47.586,98 583.962,02 393.635,48 124.621,00 65.705,54 156.204,44 70.777,78 25.950,51 43.570,96 6.087,19 9.818,00 2.831.855,54 85.042,25 53.055,41 25.306,06 18.973,30 15.564,00 2.452.008,25 121.223,33 60.682,94 149.543,54 149.543,54 261.383,07 129.078,24 14.094,38 27.208,32 89.802,13 1.200,00 12.237,11 12.224,15 12,96 116.079,58 112.392,08 3.687,50 94.640,00 94.640,00 354.485.398,15 294.470.328,07 10.223.481,09 9.955.449,57 268.031,52 266.752,49 266.752,49 1.594.745,80 1.414.997,83 179.747,97 1.403.314,67 908.025,71 456.494,39

21.000

21.000

78,02

160.000 104.764 250.944 7.796.851 2.861.000

160.000 104.764 250.944 7.796.851 2.861.000

97,25 86,26 66,91 96,96 97,92

103.242 455.560

103.242 455.560

100,00 98,64

640.000

640.000

91,24

190.000

190.000

82,21

2.851.613

2.851.613

99,31

200.000 261.386

200.000 261.386

74,77 100,00

14.050

14.050

87,10

125.000

125.000

92,86

95.000 384.166.927 319.946.227 10.755.000

95.000 380.754.812 316.534.112 10.715.000

99,62 92,27 92,04 95,06

316.250 1.678.750

300.437 1.678.750

84,35 95,00

1.806.000

1.726.000

77,70

53

KORISNIK PRORAČUNA 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 324 3241 329 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 3434 351 3511 352 3521 3522 3523 363 3631 3632 372 381 3811 382 3821 386 3863 412 422 4221 4222 4223 423 4231 426 4262 531 5314 05110 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3225 Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru Subvencije trgovaĉkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Pomoći unutar opće drţave Tekuće pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Hrvatska agencija za malo gospodarstvo Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume

IZVORNI PLAN 2012 820.000

TEKUĆI PLAN 2012 779.000

55.462.814

55.165.614

20.000 8.854.316

20.000 8.826.316

637.733

637.733

6.000.000

6.000.000

IZVRŠENJE INDEKS 2012 38.794,57 624.331,93 76,14 275.732,85 204.080,88 59.041,40 85.476,80 40.070.221,75 72,25 1.106.589,70 552.339,91 1.012.213,92 1.623,00 212.300,41 35.930.541,87 1.037.355,36 217.257,58 19.954,20 99,77 19.954,20 9.147.351,89 103,31 38.399,37 122.483,62 8.967.226,06 2.128,10 17.114,74 519.298,89 81,43 516.622,16 2.355,52 321,21 6.000.000,00 100,00 6.000.000,00

88.444.884

86.746.590

83.858.349,97 923.066,82 12.737.834,08 70.197.449,07

94,81

72.900.000

71.771.670

71.695.942,83 29.695.942,83 42.000.000,00 8.398.062,43 8.398.062,43 3.400.000,00 3.400.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

98,35

50.000 9.197.000 3.400.000 5.000.000

50.000 9.154.522 3.400.000 5.000.000

91,31 100,00 100,00

200.000 3.953.480

200.000 3.912.480

400.000 50.000 50.000.000

400.000 50.000 50.000.000

2.140.765,73 2.067.904,85 46.129,00 26.731,88 86.053,51 86.053,51 21.700,89 21.700,89 50.000.000,00 50.000.000,00

54,15

21,51 43,40 100,00

64.220.700 6.242.750

64.220.700 6.242.750

282.950 960.000

282.950 960.000

467.500

467.500

383.500

383.500

60.015.070,08 6.013.787,55 5.947.970,67 65.816,88 280.104,39 280.104,39 954.792,96 853.209,12 101.583,84 459.043,88 169.137,64 183.983,89 105.922,35 364.287,82 162.983,90 189.020,21 12.283,71

93,45 96,33

98,99 99,46

98,19

94,99

54

KORISNIK PRORAČUNA 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3291 3292 3293 3295 3299 343 3431 352 3523 381 3811 412 4123 422 4221 4222 426 4262 516 5163 5164 055 05505 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 352 3522 363 3631 Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Subvencije trgovaĉkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Izdaci za dane zajmove trgovaĉkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima MINISTARSTVO KULTURE Ministarstvo kulture Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Subvencije trgovaĉkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora Pomoći unutar opće drţave Tekuće pomoći unutar opće države

IZVORNI PLAN 2012 1.379.250

TEKUĆI PLAN 2012 1.379.250

318.500

318.500

IZVRŠENJE INDEKS 2012 1.164.128,45 84,40 194.197,56 105.291,31 142.226,65 107.065,14 101.075,00 237.976,70 15.766,50 260.529,59 248.268,18 77,95 79.054,35 51.341,20 61.011,76 7.651,75 49.209,12 2.536,29 2.536,29 31.778.325,20 31.778.325,20

21.250 32.540.000

21.250 32.540.000

11,94 97,66

1.140.000 40.000 115.000

1.140.000 40.000 115.000

330.000 20.000.000

330.000 20.000.000

1.124.222,35 1.124.222,35 36.993,13 36.993,13 108.340,82 100.678,44 7.662,38 162.375,00 162.375,00 17.317.864,06 2.566.159,15

98,62 92,48 94,21

49,20 86,59

827.706.812 442.733.434 41.013.621 515.684 6.506.694

827.706.812 442.733.434 41.013.621 515.684 6.506.694

4.214.000

4.214.000

3.376.000

3.376.000

34.301.537

34.301.537

2.761.986

2.761.986

30.000 14.800.000 57.415.000

30.000 14.800.000 57.415.000

14.751.704,91 804.878.171,51 417.476.627,76 40.755.395,51 40.755.395,51 515.684,00 515.684,00 6.477.885,15 5.758.486,26 719.398,89 4.179.878,03 2.038.060,40 2.120.225,19 21.592,44 3.375.999,99 1.145.928,95 2.067.708,46 8.545,10 136.076,93 17.740,55 34.005.006,61 3.393.848,82 2.392.137,34 21.693.983,60 665.093,20 999.986,84 271.118,72 2.386.909,66 577.852,40 1.624.076,03 2.722.541,18 148.504,00 131.995,80 2.317.016,42 66.928,92 58.096,04 29.996,18 29.996,18 14.799.562,50 14.799.562,50 43.328.900,88 20.796.887,88

97,24 94,30 99,37 100,00 99,56

99,19

100,00

99,14

98,57

99,99 100,00 75,47

55

KORISNIK PRORAČUNA 3632 372 3721 381 3811 382 3821 421 422 4221 451 4511 05535 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3292 3294 3299 343 3431 422 4221 451 4511 05540 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3292 3294 3299 343 Kapitalne pomoći unutar opće države Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama GraĊevinski objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima Arhivi Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima Muzeji i galerije Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi 56

IZVORNI PLAN 2012 34.473.100 118.308.652 118.513.280 3.683.880 2.770.000 50.000 82.326.267 46.168.128 1.111.985 7.404.654

TEKUĆI PLAN 2012 34.473.100 118.308.652 118.513.280 3.683.880 2.770.000 50.000 82.326.267 46.168.128 1.111.985 7.404.654

IZVRŠENJE INDEKS 2012 22.532.013,00 34.473.099,95 100,00 34.473.099,95 118.605.914,54 100,25 118.605.914,54 111.403.900,02 94,00 111.403.900,02 2.752.863,22 2.752.863,22 50.000,00 50.000,00 82.311.649,65 46.158.288,58 46.158.288,58 1.107.958,59 1.107.958,59 7.404.654,00 6.420.540,85 984.113,15 3.264.748,62 796.248,62 2.200.000,00 268.500,00 6.371.300,00 2.687.300,00 2.853.116,00 430.497,00 400.387,00 9.397.999,86 1.158.000,00 1.214.866,00 356.074,00 1.547.000,00 334.292,00 1.897.953,86 819.376,00 2.070.438,00 363.200,00 168.500,00 42.500,00 152.200,00 78.500,00 78.500,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.165.000,00 7.165.000,00 83.618.405,36 40.539.542,87 40.539.542,87 855.227,74 855.227,74 6.351.733,00 5.674.347,30 677.385,70 3.667.922,01 1.566.358,75 1.895.609,26 205.954,00 8.259.200,00 2.311.000,00 4.228.000,00 777.000,00 943.200,00 19.189.096,60 1.369.636,00 1.613.888,00 677.128,00 2.295.652,00 974.192,00 5.426.227,60 428.070,00 6.404.303,00 635.149,14 299.999,14 45.500,00 289.650,00 120.534,00 99,38 100,00 99,98 99,98 99,64 100,00

3.265.500

3.265.500

99,98

6.371.300

6.371.300

100,00

9.398.000

9.398.000

100,00

363.200

363.200

100,00

78.500 1.000.000 7.165.000 83.633.328 40.553.817 855.228 6.351.733

78.500 1.000.000 7.165.000 83.633.328 40.553.817 855.228 6.351.733

100,00 100,00 100,00 99,98 99,96 100,00 100,00

3.668.000

3.668.000

100,00

8.259.200

8.259.200

100,00

19.189.200

19.189.200

100,00

635.150

635.150

100,00

121.000

121.000

99,61

KORISNIK PRORAČUNA 3431 422 4221 451 4511 05565 01046 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3292 3299 343 3431 422 4227 22339 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3292 3294 3299 343 3431 422 4221 451 4511 23585 311 3111 312 3121 Bankarske usluge i usluge platnog prometa Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima Ostali proraĉunski korisnici iz podruĉja kulture Ansambl Lado Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Postrojenja i oprema UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene Hrvatski restauratorski zavod Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima Hrvatska knjiţnica za slijepe Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene 57

IZVORNI PLAN 2012 1.000.000 3.000.000 219.013.783 12.313.115 8.605.561 88.379 1.286.356

TEKUĆI PLAN 2012 1.000.000 3.000.000 219.013.783 12.313.115 8.605.561 88.379 1.286.356

472.819

472.819

600.000

600.000

870.000

870.000

60.000

60.000

10.000 320.000 66.064.609 30.611.066 584.066 4.834.482

10.000 320.000 66.064.609 30.611.066 584.066 4.834.482

1.798.995

1.798.995

2.146.000

2.146.000

23.096.000

23.096.000

275.000

275.000

30.000 500.000 2.189.000 2.833.900 1.817.228 50.298

30.000 500.000 2.189.000 2.833.900 1.817.228 50.298

IZVRŠENJE INDEKS 2012 120.534,00 1.000.000,00 100,00 1.000.000,00 3.000.000,00 100,00 3.000.000,00 221.471.488,74 101,12 12.302.853,00 99,92 8.605.561,00 100,00 8.605.561,00 88.379,00 100,00 88.379,00 1.286.356,00 100,00 1.135.020,00 151.336,00 462.557,00 97,83 70.000,00 372.557,00 20.000,00 600.000,00 100,00 300.000,00 250.000,00 50.000,00 870.000,00 100,00 300.000,00 20.000,00 260.000,00 100.000,00 50.000,00 70.000,00 50.000,00 20.000,00 60.000,00 100,00 40.000,00 20.000,00 10.000,00 100,00 10.000,00 320.000,00 100,00 320.000,00 66.052.110,19 99,98 30.611.066,00 100,00 30.611.066,00 584.065,03 100,00 584.065,03 4.834.482,00 100,00 4.304.543,00 529.939,00 1.786.699,97 99,32 230.000,00 1.376.699,97 180.000,00 2.146.000,00 100,00 1.000.000,00 1.000.000,00 46.000,00 100.000,00 23.095.797,19 100,00 900.000,00 1.200.000,00 85.000,00 600.000,00 750.000,00 450.000,00 350.000,00 18.760.797,19 275.000,00 100,00 150.000,00 55.000,00 70.000,00 30.000,00 100,00 30.000,00 500.000,00 100,00 500.000,00 2.189.000,00 100,00 2.189.000,00 2.808.586,53 99,11 1.817.228,00 100,00 1.817.228,00 27.938,40 55,55 27.938,40

KORISNIK PRORAČUNA 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3237 3238 3239 329 3292 3294 3299 343 3431 23608 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3292 3294 3299 421 4214 25878 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 323 3231 3232 3233 3234 Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zavod za obnovu Dubrovnika Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja GraĊevinski objekti Ostali graĎevinski objekti Hrvatsko narodno kazalište Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge 58

IZVORNI PLAN 2012 285.374

TEKUĆI PLAN 2012 285.374

80.000

80.000

110.000

110.000

456.000

456.000

30.000

30.000

5.000 6.797.588 733.834 14.478 112.276

5.000 6.797.588 733.834 14.478 112.276

59.000

59.000

108.000

108.000

150.000

150.000

20.000

20.000

5.600.000 88.585.227 56.141.666 1.064.168 8.234.715

5.600.000 88.585.227 56.141.666 1.064.168 8.234.715

3.726.582

3.726.582

2.736.274

2.736.274

11.923.982

11.923.982

IZVRŠENJE INDEKS 2012 283.825,42 99,46 253.330,00 30.495,42 78.594,71 98,24 5.000,00 68.594,71 5.000,00 110.000,00 100,00 50.000,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 456.000,00 100,00 32.000,00 22.000,00 100.000,00 40.000,00 200.000,00 32.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 5.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 100,00 5.000,00 6.790.113,08 99,89 727.348,07 99,12 727.348,07 14.477,07 99,99 14.477,07 111.791,94 99,57 99.067,00 12.724,94 58.496,00 99,15 24.000,00 24.496,00 10.000,00 108.000,00 100,00 36.000,00 60.000,00 6.000,00 6.000,00 150.000,00 100,00 35.000,00 25.000,00 30.000,00 11.500,00 500,00 25.000,00 18.000,00 5.000,00 20.000,00 100,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 5.600.000,00 100,00 5.600.000,00 91.306.818,46 103,07 58.508.674,17 104,22 58.508.674,17 1.074.645,96 100,98 1.074.645,96 8.578.828,33 104,18 7.593.214,89 985.613,44 3.726.574,00 100,00 1.605.874,00 2.070.700,00 50.000,00 2.736.274,00 100,00 686.274,00 1.350.000,00 700.000,00 11.923.982,00 100,00 550.000,00 820.560,00 666.666,00 649.020,00

KORISNIK PRORAČUNA 3235 3236 3237 3239 329 3292 3299 343 3431 422 4221 4222 4223 451 4511 25917 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3292 3294 3299 44926 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3292 3294 3299 343 3431 352 Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima Hrvatska matica iseljenika Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Hrvatski audiovizualni centar Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Subvencije trgovaĉkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 59

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

3.189.215

3.189.215

98.039 1.026.469

98.039 1.026.469

444.117 5.478.482 2.900.751 53.006 458.869

444.117 5.478.482 2.900.751 53.006 458.869

323.000

323.000

544.745

544.745

1.121.461

1.121.461

76.650

76.650

36.187.628 1.073.820 8.481 164.327

36.187.628 1.073.820 8.481 164.327

45.000

45.000

74.000

74.000

204.800

204.800

15.700

15.700

1.500 34.000.000

1.500 34.000.000

IZVRŠENJE INDEKS 2012 485.776,00 40.000,00 7.731.568,00 980.392,00 3.189.215,00 100,00 150.000,00 3.039.215,00 98.039,00 100,00 98.039,00 1.026.469,00 100,00 196.078,00 196.078,00 634.313,00 444.117,00 100,00 444.117,00 5.583.596,34 101,92 2.895.576,26 99,82 2.895.576,26 53.005,12 100,00 53.005,12 458.382,94 99,89 407.826,00 50.556,94 313.776,02 97,14 200.000,00 108.776,02 5.000,00 544.745,00 100,00 153.414,00 381.331,00 5.000,00 5.000,00 1.241.461,00 110,70 350.000,00 63.594,00 113.500,00 97.410,00 106.744,00 424.163,00 56.050,00 30.000,00 76.650,00 100,00 25.150,00 1.500,00 50.000,00 35.874.208,00 99,13 1.073.820,00 100,00 1.073.820,00 8.481,00 100,00 8.481,00 164.327,00 100,00 145.917,13 18.409,87 31.580,00 70,18 20.000,00 6.580,00 5.000,00 74.000,00 100,00 30.000,00 29.000,00 10.000,00 5.000,00 204.800,00 100,00 35.000,00 35.000,00 8.000,00 28.000,00 20.000,00 28.800,00 43.000,00 7.000,00 15.700,00 100,00 10.000,00 700,00 5.000,00 1.500,00 100,00 1.500,00 34.000.000,00 100,00

KORISNIK PRORAČUNA 3522 381 3811 45189 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3225 323 3231 3232 3234 3237 3238 3239 329 3294 3299 060 06005 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3295 3299 342 3423 343 3431 3433 3434 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu MeĊunarodni centar za podvodnu arheologiju Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Ministarstvo poljoprivrede Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi

IZVORNI PLAN 2012 600.000 753.234 448.300 5.325 63.956

TEKUĆI PLAN 2012 600.000 753.234 448.300 5.325 63.956

36.142

36.142

42.000

42.000

148.551

148.551

8.960

8.960

4.751.943.075 4.539.922.882 110.873.130

4.751.943.075 4.539.922.882 110.873.130

2.806.014 17.767.085

2.806.014 17.767.085

21.250.000

21.250.000

9.825.000

9.825.000

419.786.057

419.786.057

265.000 11.287.884

265.000 11.287.884

IZVRŠENJE INDEKS 2012 34.000.000,00 300.000,00 50,00 300.000,00 753.203,14 100,00 448.270,09 99,99 448.270,09 5.325,00 100,00 5.325,00 63.956,00 100,00 57.197,59 6.758,41 36.142,00 100,00 20.778,00 5.400,00 9.964,00 42.000,00 100,00 9.168,00 28.000,00 4.832,00 148.550,05 100,00 13.586,00 42.776,05 8.668,00 53.544,00 9.976,00 20.000,00 8.960,00 100,00 2.420,00 6.540,00 4.486.603.017,06 94,42 4.302.575.985,59 94,77 109.930.613,28 99,15 108.650.224,29 1.280.388,99 2.803.347,81 99,90 2.803.347,81 17.508.188,12 98,54 15.551.998,85 1.956.189,27 16.589.820,17 78,07 6.165.172,11 6.140.222,88 1.007.144,80 3.277.280,38 7.864.132,58 80,04 3.603.650,58 516.223,51 3.399.982,35 26.654,99 248.293,74 69.327,41 394.854.290,31 94,06 7.708.384,78 3.682.308,09 2.633.614,33 1.077.834,14 8.085.595,28 309.065.095,11 50.823.849,58 5.967.563,78 5.810.045,22 306.219,92 115,55 306.219,92 9.435.099,58 83,59 1.521.872,28 644.634,32 214.754,80 6.280.216,00 363.092,84 410.529,34 1.456.620,28 1.456.620,28

1.700.000

1.700.000

85,68

2.136.000

2.136.000

1.258.928,15 1.057.313,18 201.114,97 500,00

58,94

60

KORISNIK PRORAČUNA 352 3522 3523 363 3631 3632 381 3811 382 3821 383 3831 386 3861 3863 412 4123 421 4212 4214 422 4221 4222 4223 4224 4225 4227 423 4231 4233 426 4262 517 5176 532 5321 542 5422 544 5443 06025 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 323 3231 3232 3233 3234 3236 3237 3238 3239 329 3291 3292 Subvencije trgovaĉkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Pomoći unutar opće drţave Tekuće pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Kazne, penali i naknade štete Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Nematerijalna imovina Licence GraĊevinski objekti Poslovni objekti Ostali graĎevinski objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Medicinska i laboratorijska oprema Instrumenti, ureĎaji i strojevi UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Dani zajmovi drugim razinama vlasti Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnogproračuna Dionice i udjeli u glavnici trgovaĉkih društava u javnom sektoru Dionice i udjeli u glavnici trgovackih društava u javnom sektoru Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in Hrvatska agencija za hranu Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja

IZVORNI PLAN 2012 2.846.699.456

TEKUĆI PLAN 2012 2.846.699.456

IZVRŠENJE 2012 2.804.612.367,88 93.055.455,16 2.711.556.912,72

INDEKS 98,52

340.205.098

340.205.098

63.768.108 780.000 60.000 115.856.465

63.768.108 780.000 60.000 115.856.465

293.752.904,54 29.588.835,97 264.164.068,57 60.937.358,08 60.937.358,08 779.038,26 779.038,26 200.000,00 200.000,00 114.474.161,74 71.035.771,05 43.438.390,69

86,35

95,56 99,88 333,33 98,81

1.970.000 60.065.201

1.970.000 60.065.201

23.838.750

23.838.750

1.516.000

1.516.000

5.765.000 248.112.000

5.765.000 248.112.000

1.803.307,15 1.803.307,15 31.231.620,91 30.173.192,73 1.058.428,18 9.646.886,96 5.511.639,30 93.540,41 91.868,00 2.723.914,30 532.935,89 692.989,06 1.312.412,56 166.162,56 1.146.250,00 5.471.608,18 5.471.608,18 183.403.839,78 183.403.839,78

91,54 52,00

40,47

86,57

94,91 73,92

1.000.000

1.000.000

352.585,35 352.585,35

35,26

8.497.675

8.497.675

8.497.675,00 8.497.675,00

100,00

224.092.959 5.000.000 2.201.070 29.000 361.000

224.092.959 5.000.000 2.201.070 29.000 361.000

224.092.959,00 224.092.959,00 4.950.808,39 2.227.718,88 2.227.718,88 28.763,93 28.763,93 361.254,21 323.365,25 37.888,96 328.552,54 137.859,34 57.817,00 132.876,20 133.665,40 56.207,68 61.457,07 16.000,65 1.093.179,88 81.378,21 13.562,72 51.057,92 17.473,40 10.000,00 847.834,30 19.891,32 51.982,01 562.989,06 499.088,52 29.693,19

100,00 99,02 101,21 99,19 100,07

362.407

362.407

90,66

142.000

142.000

94,13

1.126.425

1.126.425

97,05

566.000

566.000

99,47

61

KORISNIK PRORAČUNA 3293 3299 342 3423 343 3431 3433 3434 412 4123 422 4221 544 5443 06030 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3222 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3292 3293 3294 3295 3299 342 343 3431 3433 412 4123 422 4221 4222 4223 544 06035 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Kamate za primljene zajmove Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

2.798

2.798

IZVRŠENJE INDEKS 2012 15.954,09 18.253,26 2.797,82 99,99 2.797,82

2.800

2.800

20.000 6.500 180.000

20.000 6.500 180.000

2.092,94 1.150,09 44,53 898,32 19.902,73 19.902,73 26.276,91 26.276,91 163.614,09 163.614,09

74,75

99,51 404,26 90,90

127.071.185 60.000.000

127.071.185 60.000.000

118.569.206,87 58.792.681,47 57.958.272,27 834.409,20 986.567,10 986.567,10 9.487.784,00 8.429.580,47 1.058.203,53 5.448.816,82 1.314.008,29 3.456.696,36 593.538,17 84.574,00 3.888.021,40 2.019.100,40 170.522,90 1.493.081,76 59.053,83 146.262,51 31.600.531,33 2.890.995,74 5.540.130,32 155.565,50 565.407,50 6.582.568,05 553.300,00 5.512.589,84 8.994.306,59 805.667,79 2.811.313,51 2.811.313,51 402.349,10 231.989,68 100.570,08 14.599,28 46.474,51 8.715,55 10.197,94 6.050,11 4.147,83 1.447.637,35 1.447.637,35 3.693.306,85 3.202.131,95 148.484,83 342.690,07

93,31 97,99

1.420.000 9.710.000

1.420.000 9.710.000

69,48 97,71

5.950.000

5.950.000

91,58

4.000.000

4.000.000

97,20

37.214.310

37.214.310

84,91

2.900.000 500.000

2.900.000 500.000

96,94 80,47

20.000 50.000

20.000 50.000

20,40

1.500.625 3.706.250

1.500.625 3.706.250

96,47 99,65

100.000 44.980.800 17.722.642

100.000 44.980.800 17.722.642 27.280.827,57 17.368.395,33 17.223.523,73 144.871,60 89.038,30 89.038,30 2.780.043,33 2.484.655,27 295.388,06 492.715,20 212.572,34 60,65 98,00

791.001 2.932.356

791.001 2.932.356

11,26 94,81

2.193.346

2.193.346

22,46

62

KORISNIK PRORAČUNA 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 329 3291 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 372 3721 381 383 412 4124 422 4221 4224 4225 426 451 4511 454 06040 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3225 323 3231 3232 3233 3236 3237 3238 3239 329 3293 343 3431 422 4221 4222 426 4262 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije Kazne, penali i naknade štete Nematerijalna imovina Ostala prava Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Medicinska i laboratorijska oprema Instrumenti, ureĎaji i strojevi Nematerijalna proizvedena imovina Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU Agencija za poljoprivredno zemljište Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

8.382.014

8.382.014

9.381.141

9.381.141

IZVRŠENJE INDEKS 2012 211.464,74 68.678,12 2.411.482,79 28,77 523.385,12 1.385.430,05 418.609,01 35.018,51 49.040,10 2.568.849,33 27,38 184.879,71 407.979,63 18.752,50 51.199,05 44.689,08 146.162,04 1.001.194,71 60.514,00 653.478,61 133.586,55 15.510,74 103.704,08 5.391,96 7.806,76 880,00 293,01 2.400,47 1.676,12 724,35 78.175,00 78.175,00 13,48

64.000 990.800

64.000 990.800

43.000

43.000

5,58

100.000 20.000 30.000 213.000 1.237.500

100.000 20.000 30.000 213.000 1.237.500

78,18

23.995,09 23.995,09 1.243.661,00 174.456,25 1.043.275,00 25.929,75 88.485,18 88.485,18

11,27 100,50

170.000 700.000 10.000 3.968.708 1.519.705 24.729 264.520

170.000 700.000 10.000 3.968.708 1.519.705 24.729 264.520

12,64

199.367

199.367

34.555

34.555

1.585.540

1.585.540

25.000 600 224.692

25.000 600 224.692

90.000

90.000

2.228.789,42 849.456,81 849.456,81 15.250,00 15.250,00 145.994,95 140.902,11 5.092,84 103.080,80 36.710,80 61.110,00 1.840,00 3.420,00 31.259,43 21.894,72 9.364,71 879.934,35 9.588,95 14.825,50 93.385,54 11.460,00 600.299,32 141.545,00 8.830,04 8.348,90 8.348,90 100,00 100,00 107.931,68 92.679,80 15.251,88 87.432,50 87.432,50

56,16 55,90 61,67 55,19

51,70

90,46

55,50

33,40 16,67 48,04

97,15

63

KORISNIK PRORAČUNA 06045 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3222 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3291 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 372 3721 422 4221 061 06105 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 Hrvatska poljoprivredna agencija Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

IZVORNI PLAN 2012 30.999.500 10.521.670 91.320 1.464.296

TEKUĆI PLAN 2012 30.999.500 10.521.670 91.320 1.464.296

5.904.800

5.904.800

7.163.879

7.163.879

5.148.804

5.148.804

390.449

390.449

IZVRŠENJE INDEKS 2012 30.997.399,22 99,99 10.521.670,00 100,00 10.521.670,00 91.320,00 100,00 91.320,00 1.464.295,97 100,00 1.309.500,00 154.795,97 5.904.771,09 100,00 930.240,51 1.606.563,53 138.959,05 3.229.008,00 7.163.142,31 99,99 812.732,16 5.296.811,07 820.576,90 185.365,20 47.656,98 5.147.470,74 99,97 2.177.166,53 495.414,60 119.237,66 171.946,12 581.362,35 428.456,40 169.813,85 295.360,54 708.712,69 390.448,20 100,00 49.292,04 146.611,85 52.939,44 24.927,45 9.405,14 107.272,28 1.714,01 265,00 1.449,01 15.000,00 15.000,00 297.566,90 297.566,90 1.006.631.385,69 970.408.262,65 37.533.529,33 37.525.811,42 7.717,91 1.031.657,01 1.031.657,01 5.964.873,45 5.302.229,89 662.643,56 2.756.431,62 997.168,59 1.634.744,03 124.519,00 5.959.937,73 843.206,25 167.686,23 4.817.768,61 1.084,53 130.192,11 45.480.993,71 4.782.343,26 3.280.623,27 685.543,69 10.217.266,96 5.216.280,87 54.719,81 16.453.177,23 1.639.061,29 3.151.977,33 396.991,38 396.991,38

1.715

1.715

99,94

15.000 297.567 1.115.312.142 1.078.333.312 37.826.000

15.000 297.567 1.115.312.142 1.078.333.312 37.826.000

100,00 100,00 90,26 89,99 99,23

1.190.000 6.130.000

1.190.000 6.130.000

86,69 97,31

3.275.547

3.275.547

84,15

7.083.500

7.083.500

84,14

63.496.760

63.496.760

71,63

1.619.502

1.619.502

24,51

64

KORISNIK PRORAČUNA 329 3291 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 351 3512 352 3522 3523 361 3611 3612 363 3631 3632 3633 3634 372 3721 3722 381 3811 382 3821 3822 386 3861 412 4123 421 4211 422 4221 4222 4223 426 06120 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3291 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Subvencije trgovaĉkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Pomoći inozemnim vladama Tekuće pomoći inozemnim vladama Kapitalne pomoći inozemnim vladama Pomoći unutar opće drţave Tekuće pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu Naknade graĎanima i kućanstvima u naravi Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Kapitalne donacije graĎanima i kućanstvima Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru Nematerijalna imovina Licence GraĊevinski objekti Stambeni objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Nematerijalna proizvedena imovina Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

IZVORNI PLAN 2012 1.093.376

TEKUĆI PLAN 2012 1.093.376

IZVRŠENJE INDEKS 2012 788.240,55 72,09 14.985,07 231.253,61 293.210,37 13.814,90 146.135,78 88.840,82 99.934,01 99.255,73 678,28 2.533.653,05 2.533.653,05 7.999.999,94 3.277.410,90 4.722.589,04

159.500

159.500

62,65

8.000.000

8.000.000

100,00

7.291.672

7.291.672

483.333.620

483.333.620

4.083.023,34 3.678.219,81 404.803,53 429.109.362,28 4.970.232,09 357.597.297,82 15.237.038,72 51.304.793,65

56,00

88,78

62.249.149

62.249.149

3.664.882 284.174.882

3.664.882 284.174.882

8.974.882

8.974.882

61.289.526,94 15.999.999,94 45.289.527,00 3.977.027,62 3.977.027,62 277.590.241,07 46.904.663,99 230.685.577,08 9.829.594,42 9.829.594,42

98,46

108,52 97,68

109,52

860.000 94.367.000 2.243.040

860.000 94.367.000 2.243.040

574.852,75 574.852,75 72.406.552,60 72.406.552,60 1.001.839,85 890.211,59 96.875,48 14.752,78 7.123.532,47 4.915.269,90 4.915.269,90 46.000,00 46.000,00 789.316,24 705.756,63 83.559,61 378.274,47 183.011,87 167.922,60 27.340,00 235.813,25 100.459,66 117.561,73 11.648,98 6.142,88 577.839,09 139.759,41 19.472,38 20.811,83 23.175,79 39.226,75 21.950,00 12.355,00 253.410,72 47.677,21 69.975,63 38.741,25

66,84 76,73 44,66

1.300.000 7.459.000 5.164.637 37.500 837.000

1.300.000 7.459.000 5.156.137 46.000 837.000

95,50 95,17 122,67 94,30

410.000

410.000

92,26

237.000

237.000

99,50

579.000

579.000

99,80

82.000

82.000

85,34

65

KORISNIK PRORAČUNA 3292 3293 3299 343 3431 412 4123 422 4221 4222 4223 426 4262 06125 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3295 3299 343 3431 372 3721 422 4221 4222 426 4262 065 06505 311 3111 3113 3114 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 Premije osiguranja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Plaće za posebne uvjete rada Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

1.300 27.938 67.500

1.300 27.938 67.500

15.125 29.519.830 18.204.854

15.125 29.519.830 18.204.854

IZVRŠENJE INDEKS 2012 6.293,28 21.942,50 2.998,60 726,89 55,91 726,89 27.937,50 100,00 27.937,50 67.254,50 99,64 52.437,50 10.492,00 4.325,00 15.125,00 100,00 15.125,00 29.099.590,57 17.960.987,92 17.938.803,95 22.183,97 242.867,51 242.867,51 2.864.138,05 2.545.042,53 319.095,52 731.718,14 126.594,16 563.748,50 41.375,48 484.576,76 241.015,93 44.964,98 193.344,10 5.251,75 6.345.508,42 219.231,78 16.075,88 46.669,03 928.227,75 4.249.708,22 285,00 568.422,19 149.456,78 167.431,79 2.716,00 2.716,00 50.904,41 11.596,04 8.569,80 16.041,34 6.547,50 8.149,73 667,50 667,50 7.800,00 7.800,00 243.607,73 193.803,50 49.804,23 164.098,13 164.098,13 5.740.418.501,45 5.322.195.897,94 70.878.717,74 68.368.798,57 983.618,24 1.526.300,93 1.848.348,30 1.848.348,30 11.339.000,00 10.072.689,29 1.266.310,71 5.964.174,70 2.768.579,63 3.033.853,94 92.276,63 69.464,50 11.520.247,29 98,58 98,66

250.750 2.913.933

250.750 2.913.933

96,86 98,29

757.410

757.410

96,61

484.762

484.762

99,96

6.403.185

6.403.185

99,10

2.716 70.220

2.716 70.220

100,00 72,49

5.000 7.800 246.000

5.000 7.800 246.000

13,35 100,00 99,03

173.200 5.820.352.826 5.390.860.264 72.318.362

173.200 5.809.437.826 5.379.945.264 71.518.362

94,74 98,63 98,73 98,01

1.872.500 11.562.000

1.872.500 11.562.000

98,71 98,07

6.552.543

6.552.543

91,02

14.316.229

14.316.229

80,47

66

KORISNIK PRORAČUNA 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 3434 351 3512 352 3522 362 3621 363 3631 3632 372 3721 381 3811 382 3821 383 3831 386 3861 3862 3863 412 4123 4124 4126 422 4221 4222 4223 4227 426 4262 4263 451 4511 452 453 4531 06545 311 3111 312 3121 313 3132 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Subvencije trgovaĉkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora Pomoći meĊunarodnim organizacijama Tekuće pomoći meĎunarodnim organizacijama Pomoći unutar opće drţave Tekuće pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Kazne, penali i naknade štete Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima izvan javnog sektora Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Nematerijalna imovina Licence Ostala prava Ostala nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Umjetnička, literarna i znanstvena djela Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima Agencija za obalni linijski promet Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

56.015.486

55.955.486

54.000 15.370.515

54.000 15.290.515

IZVRŠENJE INDEKS 2012 2.106.973,91 8.404.711,34 448.849,83 208.342,88 351.369,33 48.901.584,31 87,30 8.734.592,87 8.385.646,68 860.918,63 1.556.588,07 6.282.584,07 39.582,43 9.889.236,20 7.065.204,23 6.087.231,13 21.500,00 39,81 21.500,00 14.661.936,21 95,39 10.060.122,13 576.879,04 137.556,05 3.550.420,90 1.233,50 335.724,59 207.221,58 26.204,73 180.033,72 983,13 1.298.921.267,00 1.298.921.267,00 330.317.424,55 330.317.424,55 1.549.713,94 1.549.713,94 1.396.455.697,78 560.000,00 1.395.895.697,78 5.873.482,48 5.873.482,48 139.102.273,47 139.102.273,47 123.551.462,86 123.551.462,86 80.097,08 80.097,08 1.838.640.867,48 1.800.497.405,83 35.859.301,48 2.284.160,17

409.500

409.500

50,60

1.299.100.000 330.742.880 1.575.000 1.397.165.000

1.299.100.000 330.742.880 1.575.000 1.397.165.000

99,99 99,87 98,39 99,95

5.977.000 146.735.000 135.094.941 100.000 1.867.938.542

5.977.000 142.355.000 131.209.941 100.000 1.866.763.542

98,27 94,80 91,46 80,10 98,43

4.995.500

4.995.500

13.453.465

13.228.465

6.776.801

6.496.801

2.185.000 50.000 500.000 378.059.700 1.770.000 21.500 283.000

2.155.000 50.000 500.000 378.059.700 1.770.000 21.500 283.000

4.082.048,25 1.441.017,16 1.371.947,20 1.269.083,89 11.028.028,97 4.658.612,56 762.862,33 141.376,88 5.465.177,20 5.398.069,61 5.148.069,61 250.000,00 1.750.764,74 1.750.764,74 101.969,60 101.969,60 378.012.479,38 1.768.404,91 1.768.404,91 21.500,00 21.500,00 283.000,00 252.912,76

81,71

81,97

79,66

80,13

20,39 99,99 99,91 100,00 100,00

67

KORISNIK PRORAČUNA 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3225 323 3231 3232 3233 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3295 3299 343 3433 351 3512 422 4221 06550 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 329 3291 3292 3293 3295 3299 343 3433 3434 363 3632 412 4126 421 4214 Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Zatezne kamate Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Agencija za vodne putove Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Pomoći unutar opće drţave Kapitalne pomoći unutar opće države Nematerijalna imovina Ostala nematerijalna imovina GraĊevinski objekti Ostali graĎevinski objekti

IZVORNI PLAN 2012 103.100

TEKUĆI PLAN 2012 103.100

96.000

96.000

352.619

352.619

20.000 392.299

20.000 392.299

IZVRŠENJE INDEKS 2012 30.087,24 98.046,59 95,10 44.916,75 43.529,84 9.600,00 92.021,11 95,86 35.564,20 42.179,06 14.277,85 324.870,78 92,13 46.836,86 49.125,31 37.914,03 122.127,52 24.997,12 43.869,94 13.240,45 66,20 13.240,45 390.344,47 99,50 327.960,62 19.807,78 36.134,57 865,00 4.632,50 944,00 69,32 69,32 375.000.000,00 375.000.000,00 20.981,75 20.981,75 20.064.872,79 2.601.526,15 2.601.526,15 73.542,17 73.542,17 422.473,56 375.646,10 46.827,46 663.827,04 175.022,95 431.322,34 49.183,75 8.298,00 1.155.358,75 51.100,40 979.902,79 45.327,57 28.704,66 50.323,33 5.731.281,29 116.646,29 5.039.184,10 46.013,95 5.701,95 66.013,81 1.969,03 154.994,88 15.031,76 285.725,52 451.729,86 318.851,22 66.208,95 28.986,24 6.739,98 30.943,47 820,77 274,48 546,29 350.000,00 350.000,00 1.879.340,27 1.879.340,27 4.241.388,24 4.241.388,24

200 375.000.000 20.982 21.636.674 2.674.648 84.700 485.000

200 375.000.000 20.982 21.636.674 2.674.648 84.700 485.000

34,66 100,00 100,00 92,74 97,27 86,83 87,11

751.000

751.000

88,39

1.200.000

1.200.000

96,28

5.829.352

5.829.352

98,32

5.000 470.000

5.000 470.000

96,11

3.200

3.200

25,65

350.000 1.750.000 5.378.774

350.000 1.750.000 5.378.774

100,00 107,39 78,85

68

KORISNIK PRORAČUNA 422 4221 4222 4225 423 4233 451 4511 454 4541 06551 44934 311 3111 313 3132 3133 321 3211 3212 322 3221 3223 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3291 3293 3299 343 3433 45084 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 323 3231 3232 3235 3236 3237 3238 3239 329 3292 3293 343 3431 372 381 3811 382 3821 412 4123 Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Instrumenti, ureĎaji i strojevi Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu Agencije u prometu i infrastrukturi Agencija za regulaciju trţišta ţeljezniĉkih usluga Plaće Plaće za redovan rad Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Zatezne kamate Agencija za istraţivanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Nematerijalna imovina Licence

IZVORNI PLAN 2012 110.000

TEKUĆI PLAN 2012 110.000

1.900.000 545.000 100.000 18.319.380 387.200 211.375 35.012

1.900.000 545.000 100.000 18.319.380 387.200 211.375 35.012

IZVRŠENJE INDEKS 2012 94.187,50 85,63 3.375,00 75.375,00 15.437,50 1.869.772,19 98,41 1.869.772,19 442.250,00 81,15 442.250,00 87.375,00 87.375,00 9.184.346,86 387.151,58 211.373,85 211.373,85 34.980,30 31.522,94 3.457,36 11.389,14 6.846,00 4.543,14 12.940,00 2.000,00 10.000,00 940,00 97.006,18 20.000,00 2.000,00 2.500,00 1.710,93 31.709,25 24.187,00 13.899,00 1.000,00 19.412,11 16.312,11 3.000,00 100,00 50,00 50,00 6.607.059,48 1.142.927,19 1.142.927,19 12.000,00 12.000,00 183.716,97 164.292,12 19.424,85 224.554,88 188.462,99 25.440,00 10.651,89 38.622,81 17.302,37 18.061,00 3.259,44 1.405.888,51 51.328,45 90.135,08 36.866,58 16.000,00 871.424,66 69.288,20 270.845,54 15.980,40 9.752,14 6.228,26 1.184,11 1.184,11 2.987.317,56 2.987.317,56 504.914,74 504.914,74 630,20 630,20 87,38 50,13 99,99 100,00 99,91

11.390

11.390

99,99

12.940

12.940

100,00

97.019

97.019

99,99

19.414

19.414

99,99

50 14.817.180 1.220.238 20.000 205.000

50 14.817.180 1.220.238 20.000 205.000

100,00 44,59 93,66 60,00 89,62

570.000

570.000

39,40

370.000

370.000

10,44

4.262.831

4.262.831

32,98

130.000

130.000

12,29

50.000 20.000

50.000 20.000

2,37

6.936.379 50.000

6.936.379 50.000

7,28 1,26

69

KORISNIK PRORAČUNA 422 4221 4222 4227 426 4262 45228 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 323 3231 3232 3237 3238 3239 329 3291 3293 343 412 422 4221 4222 426 4262 06560 311 3111 312 3121 313 3132 3133 322 3223 323 3232 3235 329 3294 422 4221 076 07605 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3225 3227 323 3231 Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Agencija za sigurnost ţeljezniĉkog prometa Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija Ostali financijski rashodi Nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Hrvatski hidrografski institut Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Rashodi za materijal i energiju Energija Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Zakupnine i najamnine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA Ministarstvo graditeljstva i prostornoga ureĊenja Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza

IZVORNI PLAN 2012 979.187

TEKUĆI PLAN 2012 979.187

3.545 3.115.000 1.365.000 50.000 330.000

3.545 3.115.000 1.365.000 50.000 330.000

210.000

210.000

40.000 490.000

40.000 490.000

310.000

310.000

IZVRŠENJE INDEKS 2012 79.054,35 8,07 63.313,32 5.348,19 10.392,84 10.267,76 289,64 10.267,76 2.190.135,80 70,31 1.179.775,56 86,43 1.179.775,56 7.250,00 14,50 7.250,00 188.244,58 57,04 168.188,38 20.056,20 119.603,93 56,95 76.393,53 21.924,40 20.004,00 1.282,00 6.389,09 15,97 6.389,09 253.609,53 51,76 3.221,56 13.106,25 162.591,09 74.437,50 253,13 225.532,81 72,75 220.477,81 5.055,00

5.000 30.000 205.000

5.000 30.000 205.000

80.000 11.476.808 7.729.321 199.650 1.237.219

80.000 11.476.808 7.729.321 199.650 1.237.219

699.425 1.052.900

699.425 1.052.900

370.000 188.293 531.568.000 133.040.590 44.696.851

370.000 188.293 531.568.000 133.040.590 44.696.851

162.675,80 158.508,65 4.167,15 47.054,50 47.054,50 10.960.904,48 7.725.193,83 7.725.193,83 197.867,43 197.867,43 1.235.897,77 1.098.057,93 137.839,84 407.060,11 407.060,11 859.290,33 706.373,33 152.917,00 356.695,91 356.695,91 178.899,10 178.899,10 482.898.397,23 123.016.822,35 44.603.398,47 43.246.851,00 1.356.547,47 975.000,00 975.000,00 7.331.126,16 6.532.768,23 798.357,93 3.315.294,84 1.378.041,27 1.792.168,56 145.085,01 3.771.167,09 1.081.881,00 191.096,38 2.332.116,11 142.819,41 23.254,19 20.874.047,26 3.658.538,37

79,35

58,82 95,50 99,95 99,11 99,89

58,20 81,61

96,40 95,01 90,84 92,47 99,79

975.000 7.360.000

975.000 7.360.000

100,00 99,61

3.685.000

3.685.000

89,97

3.868.239

3.868.239

97,49

29.248.000

29.248.000

71,37

70

KORISNIK PRORAČUNA 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3293 3294 3299 343 3431 3433 3434 363 3631 3632 381 3811 412 4123 421 4211 422 4221 4222 4223 4227 426 4262 07620 311 3111 3112 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3292 3293 3299 342 3422 343 3431 3433 3434 371 3711 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Pomoći unutar opće drţave Tekuće pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Nematerijalna imovina Licence GraĊevinski objekti Stambeni objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama Plaće Plaće za redovan rad Plaće u naravi Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija u javnom sektoru Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Naknade graĊanima i kućanstvima na temelju osiguranja Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

205.000 1.750.500

205.000 1.750.500

IZVRŠENJE INDEKS 2012 3.245.085,54 849.235,50 760.783,42 2.424.083,77 2.500,00 7.673.010,34 532.318,27 1.728.492,05 187.727,16 91,57 187.727,16 1.299.260,76 74,22 1.006.070,87 117.345,17 31.250,00 144.594,72 124.418,39 1.714,21 5.213,68 117.490,50 24.321.754,81 23.065.713,96 1.256.040,85 85.000,00 85.000,00 74.907,50 74.907,50 15.243.914,77 15.243.914,77 741.618,84 596.510,62 71.714,97 23.008,75 50.384,50 68.186,30 68.186,30 160.380.341,28 6.084.005,95 6.053.166,19 28.000,00 2.839,76 220.104,75 220.104,75 978.288,83 874.909,54 103.379,29 655.559,68 167.437,36 453.867,82 27.582,50 6.672,00 495.266,87 196.271,35 271.266,37 4.674,98 23.054,17 5.596.631,04 400.149,03 313.784,74 619.313,80 1.269.999,14 167.043,31 1.692.016,83 910.580,10 223.744,09 121.524,25 66.129,27 20.112,76 35.282,22 197.727,49 197.727,49

155.000

155.000

80,27

24.440.000

24.440.000

99,52

180.000 250.000 15.247.000 880.000

180.000 250.000 15.247.000 880.000

47,22 29,96 99,98 84,27

100.000 171.341.801 6.226.000

100.000 171.341.801 6.226.000

68,19 93,60 97,72

236.133 1.085.000

236.133 1.085.000

93,21 90,16

665.000

665.000

98,58

687.000

687.000

72,09

5.874.000

5.874.000

95,28

144.000

144.000

84,39

265.000

265.000

74,61

28.000

28.000

38.600.000

38.600.000

14.878,18 9.092,86 545,82 5.239,50 43.085.013,32 43.085.013,32

53,14

111,62

71

KORISNIK PRORAČUNA 421 4211 422 4221 4222 4227 512 5121 07625 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 3434 412 4123 421 4212 4214 422 4221 4222 4223 426 4262 431 4312 452 4521 077 07705 311 3111 3113 312 3121 313 3132 GraĊevinski objekti Stambeni objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, graĊanimai kućanstvima Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, graĎanima i kućanstvima u tuzemstvu Drţavna geodetska uprava Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Nematerijalna imovina Licence GraĊevinski objekti Poslovni objekti Ostali graĎevinski objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje

IZVORNI PLAN 2012 57.656.668 117.000

TEKUĆI PLAN 2012 57.656.668 117.000

IZVRŠENJE INDEKS 2012 51.790.076,67 89,82 51.790.076,67 60.168,73 51,43 23.640,94 15.747,20 20.780,59 51.081.095,52 51.081.095,52 85,48

59.758.000

59.758.000

227.185.609 87.020.950

227.185.609 87.020.950

3.444.960 14.051.200

3.444.960 14.051.200

7.115.700

7.115.700

9.205.000

9.205.000

79.111.000

79.111.000

30.000 835.000

30.000 835.000

199.501.233,60 86.913.782,68 86.518.486,41 395.296,27 3.384.463,46 3.384.463,46 14.025.548,65 12.461.012,78 1.564.535,87 6.802.737,39 1.139.206,79 5.385.254,41 246.254,69 32.021,50 8.761.950,57 1.502.117,46 5.309.493,95 1.828.706,09 106.959,48 14.673,59 62.153.869,96 7.679.492,50 5.497.731,87 429.129,92 926.633,66 1.565.684,91 9.130,64 31.934.735,12 10.585.177,61 3.526.153,73 29.288,83 29.288,83 673.063,42 249.382,44 239.931,50 57.447,22 89.532,02 1.877,25 34.892,99 20.573,40 5.536,11 11.962,29 3.075,00 2.092.960,86 2.092.960,86 8.121.775,87 8.022.440,87 99.335,00 2.685.863,51 2.508.693,60 106.989,92 70.179,99 282.000,00 282.000,00 3.474.355,00 3.474.355,00 79.000,00 79.000,00 175.336.324,07 90.926.821,82 31.353.113,24 29.989.579,42 1.363.533,82 897.110,31 897.110,31 5.050.320,63 4.486.858,68

87,81 99,88

98,24 99,82

95,60

95,19

78,57

97,63 80,61

29.000

29.000

70,94

2.210.000 8.626.149

2.210.000 8.626.149

94,70 94,15

10.675.650

10.675.650

25,16

1.022.000 3.630.000 179.000 268.028.115 179.393.145 31.681.250

1.022.000 3.630.000 179.000 268.028.115 179.393.145 31.681.250

27,59 95,71 44,13 65,42 50,69 98,96

978.750 5.170.000

978.750 5.170.000

91,66 97,69

72

KORISNIK PRORAČUNA 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3293 3294 343 3431 3433 3434 363 3631 3632 372 3721 381 3811 412 4123 422 4221 4225 4227 07710 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3222 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija Članarine Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Pomoći unutar opće drţave Tekuće pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Instrumenti, ureĎaji i strojevi UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene Agencija za zaštitu okoliša Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

IZVORNI PLAN 2012 3.797.560

TEKUĆI PLAN 2012 3.797.560

2.341.000

2.341.000

43.549.529

43.549.529

10.000 3.482.000

10.000 3.482.000

IZVRŠENJE INDEKS 2012 563.461,95 2.919.528,09 76,88 1.561.951,05 1.283.955,76 73.621,28 1.927.574,24 82,34 515.814,65 39.704,67 1.287.184,46 74.270,46 10.600,00 25.495.887,77 58,54 2.422.426,25 1.154.855,62 291.589,83 1.936.007,10 1.132.901,81 13.463,32 15.997.418,44 1.628.024,97 919.200,43 57.827,11 578,27 57.827,11 2.968.719,39 85,26 1.145.535,79 94.198,38 1.728.985,22 787.857,26 6.507,01 3.956,89 777.393,36 17.100.554,11 8.022.239,70 9.078.314,41 2.200.000,00 2.200.000,00 478.530,74 478.530,74 304.917,63 304.917,63 -615.118,70 144.360,91 -775.005,86 15.526,25 16.802.207,25 6.173.084,90 6.086.187,70 86.897,20 134.680,00 134.680,00 983.762,32 879.983,98 103.778,34 680.934,81 262.323,56 330.760,51 79.924,74 7.926,00 516.792,56 113.072,22 55.181,51 166.450,44 162.081,78 20.006,61 7.108.949,36 352.270,15 609.186,23 354.601,87 213.726,62 196.899,97 6.950,00 3.799.470,90 1.409.306,00 166.537,62 1.943,20 1.943,20 300.237,20

805.000

805.000

97,87

83.615.056

83.615.056

20,45

2.200.000 590.000 310.000 863.000

2.200.000 590.000 310.000 863.000

100,00 81,11 98,36 -71,28

19.434.145 6.366.115

19.434.145 6.366.115

86,46 96,97

134.680 1.021.000

134.680 1.021.000

100,00 96,35

750.000

750.000

90,79

618.000

618.000

83,62

8.771.550

8.771.550

81,05

10.000 773.000

10.000 773.000

19,43 38,84

73

KORISNIK PRORAČUNA 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 3434 412 4123 422 4221 4222 451 07715 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3292 3293 3294 3299 343 3431 422 4221 4223 423 4233 451 4511 452 4521 454 4541 080 08005 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima Nacionalni parkovi i parkovi prirode Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Oprema za održavanje i zaštitu Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

IZVRŠENJE 2012 112.824,60 73.277,18 4.130,00 10.085,00 99.920,42 1.324,77 911,96 67,21 345,60 451.584,49 451.584,49 448.913,64 401.192,39 47.721,25 67.607.295,00 29.868.653,67 29.868.653,67 985.723,64 985.723,64 4.803.734,27 4.293.391,42 510.342,85 2.178.726,96 409.950,00 1.651.326,96 117.450,00 2.120.182,42 531.247,42 1.004.610,00 344.925,00 239.400,00 10.768.182,76 785.138,00 399.000,00 515.420,00 317.675,00 232.365,00 8.013.482,86 164.850,00 340.251,90 434.147,39 195.300,00 30.000,03 32.234,00 176.613,36 54.000,00 54.000,00 1.099.999,96 999.999,96 100.000,00 1.906.305,02 1.906.305,02 9.635.637,94 9.635.637,94 400.000,00 400.000,00 3.352.000,97 3.352.000,97

INDEKS

10.000

10.000

13,25

469.800 490.000

469.800 490.000

96,12 91,62

20.000 69.200.825 30.011.250 1.619.542 4.860.000

20.000 69.200.825 30.011.250 1.619.542 4.860.000

97,70 99,52 60,86 98,84

2.184.900

2.184.900

99,72

2.124.082

2.124.082

99,82

11.512.378

11.512.378

93,54

435.534

435.534

99,68

55.500 1.100.000

55.500 1.100.000

97,30 100,00

1.910.000 9.635.638 400.000 3.352.001

1.910.000 9.635.638 400.000 3.352.001

99,81 100,00 100,00 100,00

12.064.376.358 8.351.892.804 6.073.634.387 201.767.534 962.983.312

12.025.075.190 8.319.599.355 6.058.121.561 197.416.648 959.747.196

11.978.726.926,29 8.286.655.291,68 6.058.440.764,07 6.058.440.764,07 197.388.069,41 197.388.069,41 959.802.253,12 857.137.266,04 102.664.987,08 247.301.597,68 1.442.631,80 245.744.260,51 114.705,37 7.741.661,95 659.648,16 6.746.231,21

99,29 99,22 99,75 97,83 99,67

254.116.429

247.820.417

97,32

8.069.736

8.049.607

95,93

74

KORISNIK PRORAČUNA 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3434 351 3512 352 3522 361 3611 363 3631 3633 3634 372 3721 381 3811 412 4123 421 4212 422 4221 4222 424 4241 426 4262 451 4511 08006 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ostali nespomenuti financijski rashodi Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Subvencije trgovaĉkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora Pomoći inozemnim vladama Tekuće pomoći inozemnim vladama Pomoći unutar opće drţave Tekuće pomoći unutar opće države Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Nematerijalna imovina Licence GraĊevinski objekti Poslovni objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Knjige, umjetniĉka djela i ostale izloţbene vrijednosti Knjige u knjižnicama Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima Sveuĉilišta i veleuĉilišta u Republici Hrvatskoj Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

37.406.812

37.220.975

77.959 81.784.341

77.959 81.776.139

24.176.018

23.958.787

4.846.221 23.169.057 2.400.000 399.118.820

4.846.221 23.163.629 2.400.000 397.550.486

IZVRŠENJE INDEKS 2012 222.171,50 86.319,25 27.291,83 31.787.038,77 84,98 1.690.255,77 389.973,22 357.600,23 3.265.552,13 9.829.160,49 443.971,53 11.849.348,61 2.270.143,20 1.691.033,59 13.752,69 17,64 13.752,69 81.569.486,73 99,74 147.910,93 120.380,22 80.993.854,29 2.075,00 305.266,29 23.928.567,92 98,98 170.089,74 23.758.478,18 6.813.316,00 140,59 6.813.316,00 23.162.171,00 23.162.171,00 2.399.727,00 2.399.727,00 376.852.396,13 374.854.223,59 1.022.568,77 975.603,77 99,97 99,99 94,42

13.920.700 175.073.811 10.874.016 67.335.561 4.205.067

13.319.275 174.896.501 10.837.780 67.335.561 4.205.067

3.797.559 2.435.464 700.000 2.814.538.818 1.778.284.370 38.190.579 277.788.746

3.790.981 2.364.565 700.000 2.811.053.284 1.777.731.791 37.815.281 277.651.315

71.234.278

69.779.232

50.448.325

50.448.325

76.178.782

76.178.782

12.744.596,35 12.744.596,35 178.599.886,28 178.599.886,28 10.576.782,42 10.576.782,42 56.563.248,80 56.563.248,80 4.343.954,50 4.260.120,75 83.833,75 3.790.980,30 3.790.980,30 2.135.040,56 2.135.040,56 700.000,00 700.000,00 2.807.990.364,56 1.777.729.834,65 1.777.729.834,65 37.419.709,66 37.419.709,66 277.649.886,47 247.826.203,03 29.823.683,44 69.653.249,55 10.187.689,00 57.442.280,55 2.023.280,00 50.448.325,00 14.338.809,00 1.966.886,00 26.245.434,00 7.454.821,00 442.375,00 76.156.610,00 10.191.531,00 13.405.726,00 1.670.258,00 7.238.496,00 2.492.607,00

91,55 102,01 97,27 84,00 103,30

99,83 87,66 100,00 99,77 99,97 97,98 99,95

97,78

100,00

99,97

75

KORISNIK PRORAČUNA 3236 3237 3238 3239 329 3291 3292 3294 3299 342 3423 343 3431 372 3721 381 3811 421 4212 08008 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3292 3293 3294 3299 421 4212 08009 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu GraĊevinski objekti Poslovni objekti Javni instituti u Republici Hrvatskoj Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja GraĊevinski objekti Poslovni objekti Drţavni hidrometeorološki zavod Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

8.823.421

8.727.566

IZVRŠENJE INDEKS 2012 2.205.424,00 17.359.603,00 2.184.825,00 19.408.140,00 8.559.830,94 97,01 1.848.170,00 823.333,00 886.401,00 5.001.926,94 241.879,00 241.879,00

241.879

241.879

100,00

492.331 227.957.500 248.898.607 36.000.000 345.225.051 253.230.890 4.947.377 40.582.136

492.331 226.077.063 248.809.719 37.100.000 345.196.746 253.230.890 4.938.234 40.562.974

10.966.620

10.966.620

11.268.465

11.268.465

20.045.777

20.045.777

2.254.786

2.254.786

1.929.000 100.835.643 35.198.974 1.229.231 5.636.778

1.929.000 100.741.051 35.186.159 1.221.854 5.636.778

6.086.326

6.067.326

17.832.923

17.832.923

22.515.858

22.470.458

492.331,00 492.331,00 224.670.520,72 224.670.520,72 247.868.187,57 247.868.187,57 37.100.000,00 37.100.000,00 345.181.727,51 253.230.889,81 253.230.889,81 4.938.233,17 4.938.233,17 40.562.744,64 36.169.708,85 4.393.035,79 10.964.575,48 2.270.669,00 7.846.460,48 847.446,00 11.268.465,00 2.578.400,00 1.608.127,00 5.792.075,00 1.018.073,00 271.790,00 20.033.680,17 2.689.503,00 4.408.945,00 443.539,00 3.175.343,00 2.276.618,00 255.830,00 3.719.524,17 667.953,00 2.396.425,00 2.254.786,00 550.084,00 510.815,00 493.820,00 700.067,00 1.928.353,24 1.928.353,24 100.264.269,13 35.186.158,35 35.186.158,35 1.221.853,47 1.221.853,47 5.636.778,00 5.007.575,00 629.203,00 6.245.032,59 3.647.146,64 2.137.901,55 459.984,40 17.145.718,55 667.857,76 11.054.620,81 2.543.618,02 2.337.238,99 438.498,69 103.884,28 22.884.513,99 2.427.612,63 4.607.950,00

100,00 98,56 99,59 103,06 99,99 100,00 99,82 99,95

99,98

100,00

99,94

100,00

99,97 99,43 99,96 99,40 100,00

102,61

96,15

101,64

76

KORISNIK PRORAČUNA 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 3434 372 3721 412 4123 421 4214 422 4221 4222 4223 4225 4227 423 4233 424 4241 426 4262 452 4521 08011 311 3111 313 3132 3133 321 3211 323 3237 329 3299 381 3811 08012 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu Nematerijalna imovina Licence GraĊevinski objekti Ostali graĎevinski objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Instrumenti, ureĎaji i strojevi UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu Knjige, umjetniĉka djela i ostale izloţbene vrijednosti Knjige u knjižnicama Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro Plaće Plaće za redovan rad Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Drţavni zavod za intelektualno vlasništvo Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge 77

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

6.891.863

6.891.863

288.000

278.000

99.800 300.000 1.071.190 2.996.000

99.800 300.000 1.071.190 2.996.000

50.000 12.500 163.700 462.500 4.930.958 19.150 3.500

50.000 12.500 163.700 462.500 4.918.979 19.150 3.500

10.000 239.596 22.965 4.635.747 16.723.213 9.806.693

10.000 227.617 22.965 4.635.747 16.493.871 9.735.997

371.257 1.627.446

352.695 1.590.243

1.006.790

989.365

425.000

425.000

2.260.857

2.190.075

IZVRŠENJE INDEKS 2012 46.050,45 364.707,69 1.952.580,48 526.345,76 12.050.592,56 316.743,55 591.930,87 6.922.792,26 100,45 175.886,97 19.374,58 6.372.983,61 57.378,05 297.169,05 143.129,71 49,70 70.816,78 9.646,28 62.666,65 102.290,06 102,50 102.290,06 338.064,76 112,69 338.064,76 1.034.082,20 96,54 1.034.082,20 2.810.294,50 93,80 171.738,50 454.135,36 84.893,45 1.660.519,88 439.007,31 48.825,00 97,65 48.825,00 1.904,25 15,23 1.904,25 193.043,94 117,93 193.043,94 349.787,50 75,63 349.787,50 4.898.851,63 99,35 19.002,66 99,23 19.002,66 2.888,40 82,53 2.565,36 323,04 2.239,00 22,39 2.239,00 216.010,53 90,16 216.010,53 22.964,87 100,00 22.964,87 4.635.746,17 100,00 4.635.746,17 15.410.429,86 92,15 9.735.995,54 99,28 9.724.761,22 11.234,32 274.311,82 73,89 274.311,82 1.586.612,52 97,49 1.409.786,65 176.825,87 801.081,06 79,57 269.314,05 455.609,58 76.157,43 371.829,87 87,49 262.762,91 79.917,70 13.343,92 12.819,28 2.486,06 500,00 1.644.159,53 72,72 366.737,02 64.714,74 112.527,63 1.150,00 300.871,58 350.701,99 347.574,76

KORISNIK PRORAČUNA 3239 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 422 4221 4222 424 4241 08091 21836 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3236 3237 3238 3239 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 3434 372 3721 424 4241 4242 4244 21852 311 3111 3112 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Knjige, umjetniĉka djela i ostale izloţbene vrijednosti Knjige u knjižnicama Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu Nacionalna i sveuĉilišna knjiţnica Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu Knjige, umjetniĉka djela i ostale izloţbene vrijednosti Knjige u knjižnicama Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) Ostale nespomenute izložbene vrijednosti Hrvatska akademska i istraţivaĉka mreţa Carnet Plaće Plaće za redovan rad Plaće u naravi Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

IZVORNI PLAN 2012 843.170

TEKUĆI PLAN 2012 828.496

IZVRŠENJE INDEKS 2012 99.881,81 644.025,07 76,38 48.617,07 3.071,32 59.808,17 230,00 532.298,51 10.713,44 10.638,62 74,82 339.401,01 337.955,01 1.446,00 2.300,00 2.300,00 418.325.991,92 50.334.930,77 29.250.070,14 29.250.070,14 866.782,62 866.782,62 4.660.056,50 4.165.604,18 494.452,32 1.810.101,51 219.531,00 1.473.896,51 116.674,00 5.580.460,00 1.599.867,00 3.728.246,00 232.349,00 19.998,00 6.976.598,00 458.070,00 2.548.684,00 32.124,00 1.690.535,00 32.030,00 899.921,00 862.533,00 452.701,00 330.394,00 102.392,00 3.495,00 63.518,00 95.992,00 64.997,00 69.065,00 23.021,00 27.626,00 18.418,00 110.911,00 110.911,00 680.492,00 554.190,00 75.058,00 51.244,00 77.552.393,98 17.174.112,21 17.167.563,14 6.549,07 214.747,68 214.747,68 2.742.756,74 2.450.712,87 292.043,87 1.493.205,79 770.489,40 480.383,00 242.333,39 487.330,09 106.654,73 173.410,62 207.264,74

16.000

16.000

66,96

356.000

356.000

95,34

10.000 430.229.871 50.514.779 29.293.912 908.706 4.664.815

10.000 427.071.904 50.346.163 29.250.071 866.783 4.660.058

23,00 97,23 99,64 99,85 95,39 99,90

1.898.130

1.820.035

95,36

5.580.460

5.580.460

100,00

6.976.598

6.976.598

100,00

330.394

330.394

100,00

69.065

69.065

100,00

110.911 681.788

110.911 681.788

100,00 99,81

79.808.269 17.503.774

78.773.211 17.487.137

97,17 98,12

252.995 2.894.787

240.346 2.892.420

84,88 94,75

1.418.514

1.418.514

105,27

515.640

489.858

94,51

78

KORISNIK PRORAČUNA 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 412 4123 421 4214 422 4221 4222 4223 4225 424 4241 426 4262 21869 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 323 3236 3237 23665 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3236 3237 3238 3239 329 3291 3292 Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Nematerijalna imovina Licence GraĊevinski objekti Ostali graĎevinski objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Instrumenti, ureĎaji i strojevi Knjige, umjetniĉka djela i ostale izloţbene vrijednosti Knjige u knjižnicama Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Leksikografski zavod Miroslav Krleţa Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za usluge Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Sveuĉilišni raĉunski centar SRCE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja

IZVORNI PLAN 2012 43.733.526

TEKUĆI PLAN 2012 43.309.943

31.100 550.166

31.100 527.632

IZVRŠENJE INDEKS 2012 43.619.279,30 99,74 30.145.688,90 1.654.727,69 196.423,63 76.268,65 1.687.917,50 4.561.640,27 4.195.171,88 1.101.440,78 151.927,20 488,51 151.927,20 493.422,33 89,69 82.041,20 165.227,02 99.489,21 127.830,30 18.834,60 43.266,90 43.165,86 101,04 62.446,65 62.446,65 262.268,63 262.268,63 9.316.641,18 4.639.178,98 4.634.352,59 12.399,85 30.709,76 142.500,00 142.500,00 1.348.489,28 1.348.489,28 25.470.295,82 20.907.176,61 20.907.176,61 420.661,73 420.661,73 3.337.002,48 2.982.720,45 354.282,03 581.060,00 18.309,00 562.751,00 224.395,00 18.412,00 205.983,00 27.749.098,45 14.562.614,51 14.562.614,51 322.946,60 322.946,60 2.303.979,18 2.047.159,32 256.819,86 1.216.581,69 246.434,60 773.453,92 196.693,17 3.009.526,81 311.985,19 2.455.046,80 219.779,93 22.714,89 2.733.605,84 322.972,27 483.909,92 108.424,22 202.235,96 5.771,89 905.912,86 39.007,49 665.371,23 261.958,29 67.970,44 24.362,89

89.893

89.893

48,13

84.600 421.000 10.732.818

80.740 399.950 10.302.534

73,81 62,30 86,81

147.200 1.432.256 25.539.114 20.924.918 470.452 3.338.289

142.500 1.360.644 25.496.569 20.907.177 446.932 3.337.005

96,81 94,15 99,73 99,92 89,42 99,96

581.060

581.060

100,00

224.395

224.395

100,00

28.065.732 14.585.776 501.233 2.337.734

27.951.492 14.562.615 476.172 2.303.980

98,87 99,84 64,43 98,56

1.218.152

1.218.152

99,87

3.025.525

3.009.536

99,47

2.733.637

2.733.637

100,00

325.519

309.244

80,47

79

KORISNIK PRORAČUNA 3293 3294 3299 343 3431 3433 372 3721 412 4123 422 4221 4222 23962 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 363 3631 412 4123 422 4221 426 4262 38487 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Agencija za odgoj i obrazovanje Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Pomoći unutar opće drţave Tekuće pomoći unutar opće države Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Agencija za znanost i visoko obrazovanje Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 80

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

2.556

2.556

91.454 346.842 2.897.304

91.454 346.842 2.897.304

39.727.707 13.171.748 382.418 2.140.988

38.812.361 13.135.761 363.298 2.118.441

9.267.931

8.866.164

914.594

869.781

9.318.415

9.053.552

1.157.283 269.271

1.099.419 265.798

IZVRŠENJE INDEKS 2012 9.963,80 145.245,53 14.415,63 2.291,72 89,66 2.291,37 0,35 91.454,00 100,00 91.454,00 346.835,81 100,00 346.835,81 2.897.304,00 100,00 1.013.091,56 1.884.212,44 37.919.096,33 95,45 13.135.760,58 99,73 13.135.760,58 361.489,70 94,53 361.489,70 2.118.440,31 98,95 1.881.965,42 236.474,89 8.665.326,06 93,50 8.052.747,59 592.290,70 20.287,77 843.414,38 92,22 328.242,79 355.109,20 46.890,65 113.171,74 8.573.183,18 92,00 421.311,91 472.631,22 103.267,56 97.308,51 2.098.895,25 34.000,00 4.492.137,46 69.759,10 783.872,17 966.169,71 83,49 966.169,71 261.538,94 97,13 91.648,26 70.474,64 15.684,00 2.765,75 80.966,29 4.720,67 4.720,67 2.842.218,39 2.842.218,39 32.474,56 32.474,56 77.864,85 77.864,85 36.495,00 36.495,00 21.065.599,44 6.917.054,05 6.917.054,05 167.460,87 167.460,87 1.094.956,37 973.065,18 121.891,19 2.688.080,76 2.195.946,42 277.395,42 214.738,92 239.768,90 200.377,17 14.188,19 13.839,54 11.364,00 7.830.113,21 407.579,69 73.421,17

4.838 2.922.356 50.000 77.865 50.000 21.354.202 6.987.117 188.515 1.105.107

4.838 2.862.444 47.500 77.865 47.500 21.264.575 6.917.055 179.090 1.094.967

97,57 97,26 64,95 100,00 72,99 98,65 99,00 88,83 99,08

2.717.187

2.717.187

98,93

240.000

240.000

99,90

7.933.296

7.933.296

98,70

KORISNIK PRORAČUNA 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 3434 412 4123 422 4221 4222 4223 4227 426 4262 40883 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 363 3631 412 4123 422 4221 4222 423 4231 43335 311 3111 312 3121 313 Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ostali nespomenuti financijski rashodi Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Pomoći unutar opće drţave Tekuće pomoći unutar opće države Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Agencija za mobilnost i programe Europske unije Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

766.880

766.880

IZVRŠENJE INDEKS 2012 56.139,94 21.271,70 1.161.996,12 31.500,00 5.969.400,86 72.519,26 36.284,47 731.791,45 95,42 88.312,03 27.897,80 76.689,58 300.356,22 238.535,82 33.898,73 23.998,73 9.900,00 99.790,09 99.790,09 225.185,06 142.077,96 9.466,50 15.407,00 58.233,60 1.037.499,95 1.037.499,95 52.148.090,51 4.709.556,51 4.709.556,51 140.745,91 140.745,91 762.708,35 677.741,74 84.966,61 1.216.391,70 789.446,29 232.407,91 194.537,50 1.291.514,54 720.662,38 511.991,20 38.161,86 15.575,71 5.123,39 39.829.696,72 1.026.350,36 250.219,96 48.472,49 254.719,53 4.227.449,31 1.000,00 26.210.054,26 66.126,38 7.745.304,43 2.209.686,18 84.148,94 78.757,27 11.141,48 2.004.490,75 31.147,74 2.600,00 2.600,00 335.001,41 335.001,41 56.331,60 56.331,60 1.473.732,59 1.121.866,77 351.865,82 120.125,00 120.125,00 69.043.282,64 4.223.621,41 4.223.621,41 894.020,91 894.020,91 605.996,29

34.400

34.400

98,54

100.000 244.200

100.000 244.200

99,79 92,21

1.037.500 48.510.643 4.725.065 176.800 768.702

1.037.500 48.469.786 4.709.557 167.960 764.095

100,00 107,50 99,67 79,61 99,22

1.209.816

1.209.816

100,54

1.291.819

1.291.819

99,98

36.634.630

36.622.728

108,72

1.674.537

1.674.537

131,96

2.670 369.397 56.332 1.480.750

2.670 369.397 56.332 1.480.750

97,38 90,69 100,00 99,53

120.125 49.235.534 4.537.403 1.179.590 695.236

120.125 49.053.656 4.537.403 1.179.590 695.236

100,00 140,23 93,08 75,79 87,16

81

KORISNIK PRORAČUNA 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 352 3522 3523 363 3633 372 3721 381 3811 412 4123 4124 422 4221 4223 426 4262 46173 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Subvencije trgovaĉkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Pomoći unutar opće drţave Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Nematerijalna imovina Licence Ostala prava Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Oprema za održavanje i zaštitu Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

1.563.539

1.563.539

323.444

323.444

5.279.407

5.279.407

496.392 499.927

496.392 499.927

IZVRŠENJE INDEKS 2012 541.508,49 64.487,80 999.109,11 63,90 743.604,53 184.740,10 70.764,48 423.069,72 130,80 173.356,76 69.647,94 6.932,51 103.139,35 69.993,16 4.297.085,02 81,39 253.754,22 33.143,26 388.021,06 85.558,78 684.867,68 7.000,00 1.871.030,84 158.212,03 815.497,15 799.562,66 161,07 799.562,66 436.018,85 87,22 92.270,20 5.010,82 250.487,02 80,00 3.160,02 85.010,79 19.719,50 19.719,50 2.910.860,20 2.550.638,21 360.221,99

27.800 5.492.648

27.800 5.492.648

70,93 53,00

17.470.784

17.470.784

36.651.572,65 36.651.572,65

209,79

3.637.571 7.527.602 364.314

3.455.693 7.527.602 364.314

113.785

113.785

26.092 87.473.891 7.798.027 262.661 1.232.867

26.092 86.904.091 7.408.126 262.661 1.171.225

810.764

801.024

533.842

533.842

31.308.722

31.200.205

2.640.891,10 2.640.891,10 13.529.297,63 13.529.297,63 355.450,33 80.026,53 275.423,80 191.313,51 121.513,51 69.800,00 65.693,75 65.693,75 57.043.203,98 7.800.860,37 7.800.860,37 262.661,00 262.661,00 1.231.262,99 1.100.921,22 130.341,77 812.183,92 385.070,59 373.015,83 54.097,50 522.819,11 241.399,64 269.919,71 5.696,19 5.803,57 15.253.527,92 207.429,91 403.366,87 304.237,60 76.529,77 1.982.813,52 11.605.017,12

72,60 179,73 97,57

168,14

251,78 65,21 100,04 100,00 99,87

100,18

97,94

48,72

82

KORISNIK PRORAČUNA 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 363 3631 3633 381 3811 412 422 4221 4222 086 08605 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 3434 372 381 3811 412 4123 422 4221 4222 4223 423 Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Pomoći unutar opće drţave Tekuće pomoći unutar opće države Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Prijevozna sredstva

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

42.927 176.959

42.927 176.959

IZVRŠENJE INDEKS 2012 500.773,08 173.360,05 37.483,99 87,32 37.483,99 146.689,49 82,89 83.726,61 8.545,74 22.945,05 160,00 1.858,00 29.454,09 550,42 550,42 29.899.282,69 1.988.545,73 27.910.736,96

749 44.537.519

749 44.537.519

73,49 67,13

516.735 52.973 199.146

516.735 52.973 199.146

876.736,13 876.736,13 199.145,95 131.879,88 67.266,07 37.950.485.914,64 29.310.477,24 10.693.686,45 10.639.008,40 54.678,05 169.327,23 169.327,23 1.696.561,81 1.505.891,87 190.669,94 1.331.662,36 935.294,08 345.178,13 51.190,15 468.585,28 137.194,17 136.461,40 90.963,50 102.926,41 1.039,80 9.050.308,16 300.541,40 760.321,69 444.522,78 14.351,56 132.292,10 5.763,67 6.803.977,85 366.418,47 222.118,64 41.010,04 41.010,04 4.992.618,92 358.398,06 47.307,74 166.804,52 4.409.338,44 1.522,00 9.248,16 14.410,65 13.881,64 40,26 488,75 15.180,00 15.180,00 56.412,60 56.412,60 715.819,67 646.835,38 47.095,60 21.888,69 64.894,07

169,67

100,00

38.094.671.386 52.967.228 17.984.985

38.078.000.386 52.967.228 17.984.985

99,62 55,34 59,46

170.000 2.032.195

170.000 2.032.195

99,60 83,48

1.931.619

1.931.619

68,94

663.850

663.850

70,59

18.101.358

18.101.358

50,00

54.824 5.813.908

54.824 5.813.908

74,80 85,87

80.000

80.000

18,01

50.000 3.934.489 400.000 1.650.000

50.000 3.934.489 400.000 1.650.000

0,39 14,10 43,38

100.000

100.000

64,89

83

KORISNIK PRORAČUNA 4231 08620 311 3111 3112 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 3434 371 3711 372 3721 383 412 4123 422 4221 4222 4223 4225 4227 426 4262 451 4511 08625 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3225 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Plaće Plaće za redovan rad Plaće u naravi Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Naknade graĊanima i kućanstvima na temelju osiguranja Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu Kazne, penali i naknade štete Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Instrumenti, ureĎaji i strojevi UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima Hrvatski zavod za zapošljavanje Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume 84

IZVORNI PLAN 2012 35.653.150.000 275.040.000

TEKUĆI PLAN 2012 35.636.880.000 275.140.000

10.100.000 44.100.000

9.900.000 44.100.000

13.590.000

13.590.000

16.470.000

16.470.000

61.095.400

61.095.400

5.635.000

5.635.000

IZVRŠENJE INDEKS 2012 64.894,07 35.628.598.774,94 99,93 274.714.180,93 99,88 272.778.867,47 1.850.922,15 84.391,31 9.776.891,65 96,80 9.776.891,65 44.013.391,69 99,80 39.351.261,82 4.662.129,87 13.236.866,82 97,40 652.797,60 12.460.328,43 119.452,79 4.288,00 15.911.885,88 96,61 6.632.504,17 9.075.101,07 162.383,82 31.505,57 10.391,25 59.892.731,65 98,03 21.817.784,22 15.845.544,32 309.652,34 3.989.563,80 8.535.549,05 23.693,14 840.756,17 4.049.079,95 4.481.108,66 136.457,55 136.457,55 5.094.613,30 90,41 274.204,57 652.134,39 33.097,32 7.090,00 576.569,85 3.551.517,17 60.022.162,36 59.651.888,21 347.215,36 23.058,79 28.345.336.333,27 28.345.336.333,27 6.792.103.358,10 6.792.103.358,10 213.748,38 213.748,38 3.321.135,22 3.201.800,57 29.148,00 39.644,43 2.229,72 48.312,50 3.146.451,49 3.146.451,49 1.678.566,65 1.678.566,65 2.087.698.789,61 116.356.716,73 116.356.716,73 3.919.527,05 3.919.527,05 18.851.629,62 16.699.134,17 2.152.495,45 6.938.141,51 1.357.527,34 5.474.621,04 105.993,13 7.906.240,76 2.868.432,74 4.902.823,39 98.360,29

60.460.000

60.560.000

99,28

28.359.260.000 6.797.430.000 140.000 286.600 3.926.000

28.347.760.000 6.792.660.000 140.000 286.600 3.926.000

99,95 99,92

74,58 84,59

3.267.000 2.350.000 2.168.615.070 114.931.250 4.061.070 18.732.681

3.267.000 2.350.000 2.168.615.070 114.931.250 4.061.070 18.732.681

96,31 71,43 96,27 101,24 96,51 100,63

7.263.680

7.263.680

95,52

8.353.400

8.353.400

94,65

KORISNIK PRORAČUNA 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 3434 352 3522 3523 363 3631 3633 371 3711 372 3721 3722 381 3811 412 4124 422 4221 4222 4223 426 4262 451 4511 452 4521 08630 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Subvencije trgovaĉkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Pomoći unutar opće drţave Tekuće pomoći unutar opće države Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU Naknade graĊanima i kućanstvima na temelju osiguranja Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu Naknade graĎanima i kućanstvima u naravi Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Nematerijalna imovina Ostala prava Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge

IZVORNI PLAN 2012 59.312.841

TEKUĆI PLAN 2012 59.312.841

12.000 997.500

12.000 997.500

IZVRŠENJE INDEKS 2012 36.624,34 49.342.214,27 83,19 8.007.071,29 4.464.625,77 523.958,16 2.090.053,66 4.402.260,03 1.046,67 22.246.540,61 4.510.778,10 3.095.879,98 631.588,06 5.263,23 631.588,06 933.060,29 93,54 228.378,87 247.612,82 190.388,70 66.233,24 195.256,65 5.190,01 1.808.699,61 1.789.938,93 10.249,68 8.511,00 137.392.802,74 87.910.064,45 49.482.738,29

1.825.500

1.825.500

99,08

137.565.000

137.565.000

99,87

201.947.543

201.947.543

174.221.534,52 152.611.240,91 21.610.293,61

86,27

1.489.072.000 56.015.532

1.489.072.000 56.015.532

53.291.638 200.000 13.687.193

53.291.638 200.000 13.687.193

1.150.000 114.000 82.242 52.575.000 1.447.115 53.500 236.000

1.150.000 114.000 82.242 52.575.000 1.447.115 53.500 236.000

1.483.853.496,94 1.483.853.496,94 56.514.018,00 1.354.759,93 55.159.258,07 25.071.208,38 25.071.208,38 195.453,06 195.453,06 2.470.211,82 2.322.086,11 32.192,42 115.933,29 1.143.937,50 1.143.937,50 70.421,25 70.421,25 77.887,50 77.887,50 47.347.841,37 1.407.092,61 1.407.092,61 53.448,08 53.448,08 228.394,45 204.260,53 24.133,92 119.197,20 35.602,04 67.505,16 16.090,00 165.695,21 46.790,76 96.588,48 2.200,00 20.115,97 1.849.687,28 830.526,13 221.460,21 71.660,79 99.205,07 53.509,99 11.400,00

99,65 100,89

47,05 97,73 18,05

99,47 61,77 94,71 90,06 97,23 99,90 96,78

192.000

192.000

62,08

211.000

211.000

78,53

2.463.065

2.463.065

75,10

85

KORISNIK PRORAČUNA 3237 3239 324 329 3291 3292 3293 3294 343 3431 3433 372 3721 3722 412 4123 422 4221 08645 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 3434 412 4123 422 4221 4222 426 4262 08650 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu Naknade graĎanima i kućanstvima u naravi Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Središnji registar osiguranika Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Agencija za osiguranje radniĉkih potraţivanja u sluĉaju steĉaja poslodavca Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

IZVRŠENJE INDEKS 2012 345.092,17 216.832,92 207.471,11 182.632,59 7.274,02 17.284,50 280,00 7.691,54 1.885,22 5.806,32 43.155.596,89 41.873.874,17 1.281.722,72 84.042,05 84.042,05 69.524,95 69.524,95 89.278.507,35 5.479.575,89 5.479.575,89 99.100,30 99.100,30 882.309,37 789.141,93 93.167,44 289.625,10 88.159,29 192.716,11 8.749,70 399.068,92 164.111,87 185.015,53 49.147,52 794,00 81.634.070,70 538.323,28 246.411,66 8.092,50 55.472,15 156.663,25 10.570,00 47.111,35 168.561,60 80.402.864,91 168.970,68 143.427,04 17.194,16 6.358,52 710,96 1.280,00 2.190,55 600,00 240,55 1.350,00 30.262,18 30.262,18 262.083,66 182.029,35 80.054,31 31.250,00 31.250,00 68.251.524,13 1.555.794,18 1.555.794,18 23.787,73 23.787,73 249.435,59 222.987,11 26.448,48 129.620,61 27.398,95 66.594,16 31.195,50 4.432,00 86,02

15.800 241.186

15.800 241.186

17.500

17.500

43,95

47.500.834

47.500.834

90,85

85.000 112.000 98.566.288 5.640.921 102.718 916.784

85.000 112.000 98.299.288 5.480.921 102.718 884.784

98,87 62,08 90,58 97,14 96,48 96,24

395.000

376.000

73,32

455.000

455.000

87,71

90.400.865

90.344.865

90,30

214.000

214.000

78,96

6.000

6.000

36,51

100.000 285.000

100.000 285.000

30,26 91,96

50.000 68.797.800 1.620.059 46.000 259.109

50.000 68.663.800 1.560.059 43.700 250.109

62,50 99,21 96,03 51,71 96,27

174.500

165.800

74,28

86

KORISNIK PRORAČUNA 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3291 3292 3293 3294 3295 3299 343 371 372 3721 412 4123 422 4221 426 4262 090 09005 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3235 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3295 343 3431 3433 352 3522 Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Naknade graĊanima i kućanstvima na temelju osiguranja Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe MINISTARSTVO TURIZMA Ministarstvo turizma Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Subvencije trgovaĉkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

IZVORNI PLAN 2012 261.600

TEKUĆI PLAN 2012 248.600

1.005.781

980.781

114.000

110.000

IZVRŠENJE INDEKS 2012 197.398,87 75,46 67.965,05 61.375,86 22.080,12 45.977,84 927.897,66 92,26 116.294,67 41.534,05 34.895,25 50.296,28 437.244,78 240,00 73.270,85 39.473,56 134.648,22 107.263,08 94,09 84.113,12 9.463,59 11.822,03 300,00 406,25 1.158,09

13.200 194.051 65.000.000 12.500 64.000 33.000 201.497.883 201.497.883 11.924.997

13.200 185.051 65.000.000 12.500 61.000 33.000 201.497.883 201.497.883 11.924.997

162.877 1.904.302

162.877 1.904.302

1.517.500

1.517.500

768.000

768.000

3.442.085

3.442.085

35.000 1.325.000

35.000 1.325.000

64.999.358,91 64.999.358,91 9.225,00 9.225,00 19.242,50 19.242,50 32.500,00 32.500,00 191.177.608,77 191.177.608,77 11.706.107,81 11.500.633,08 205.474,73 162.877,00 162.877,00 1.883.774,70 1.673.176,92 210.597,78 1.213.413,90 659.457,92 471.572,23 81.613,75 770,00 613.374,70 308.650,71 236.675,25 3.315,00 54.819,74 9.914,00 2.994.867,13 406.102,16 175.841,09 151.470,40 665.151,08 1.053.956,37 303.710,79 238.635,24 12.523,17 12.523,17 1.190.417,46 75.343,30 87.355,08 121.348,12 892.831,71 13.539,25 14.487,20 6.048,52 8.438,68 50.810.541,77 34.587.500,87

100,00 73,80 30,07 98,48 94,88 94,88 98,16

100,00 98,92

79,96

79,87

87,01

35,78 89,84

27.000

27.000

53,66

58.254.892

58.254.892

87,22

87

KORISNIK PRORAČUNA 3523 363 3631 3632 372 3721 381 3811 382 3821 3822 386 3861 3862 3863 412 4126 422 4221 4222 4227 426 4262 451 453 516 095 09505 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 3434 372 3721 381 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Pomoći unutar opće drţave Tekuće pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Kapitalne donacije graĎanima i kućanstvima Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima izvan javnog sektora Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Nematerijalna imovina Ostala nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima Izdaci za dane zajmove trgovaĉkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora MINISTARSTVO UPRAVE Ministarstvo uprave Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

IZVRŠENJE 2012 16.223.040,90

INDEKS

7.952.000

7.952.000

1.146.600 101.998.000 1.705.000

1.146.600 101.998.000 1.705.000

5.982.705

5.982.705

7.851.997,50 3.922.240,00 3.929.757,50 711.888,25 711.888,25 101.998.000,00 101.998.000,00 1.294.997,00 1.244.997,00 50.000,00 5.492.221,03 30.000,00 4.133.320,89 1.328.900,14

98,74

62,09 100,00 75,95

91,80

3.049.875 247.050

3.049.875 247.050

10.000 10.000 5.000 30.000 384.509.457 57.093.592 18.563.470

10.000 10.000 5.000 30.000 384.509.457 57.093.592 18.563.470

3.044.875,00 3.044.875,00 180.082,65 154.893,08 17.595,82 7.593,75 1.162,50 1.162,50

99,84 72,89

11,63

491.950 3.015.262

491.950 3.015.262

1.305.212

1.305.212

1.453.030

1.453.030

22.848.840

22.848.840

45.000 7.800.128

45.000 7.800.128

372.918.290,96 47.260.506,35 17.922.708,67 17.833.447,17 89.261,50 428.731,50 428.731,50 2.866.574,47 2.547.203,27 319.371,20 1.275.873,88 416.546,70 759.272,18 100.055,00 1.304.423,94 302.511,74 889.708,59 21.593,75 87.768,61 2.841,25 15.116.310,12 5.454.106,49 786.068,78 101.872,38 218.645,55 135.940,88 55.354,09 6.276.771,68 1.563.530,51 524.019,76 26.085,89 26.085,89 7.512.934,26 2.272.847,70 31.720,99 53.148,75 5.003.069,01 5.000,00 147.147,81 16.439,34 12.740,97 3.148,37 550,00 33.250,00 33.250,00 182.515,00

96,99 82,78 96,55

87,15 95,07

97,75

89,77

66,16

57,97 96,32

38.985

38.985

42,17

33.250 182.515

33.250 182.515

100,00 100,00

88

KORISNIK PRORAČUNA 3811 412 4123 422 4221 4222 4223 4227 426 4262 09510 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 3434 422 4221 4222 4223 423 4231 426 4262 096 09605 311 3111 3112 3113 3114 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 Tekuće donacije u novcu Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Uredi drţavne uprave u ţupanijama Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe MINISTARSTVO ZDRAVLJA Ministarstvo zdravlja Plaće Plaće za redovan rad Plaće u naravi Plaće za prekovremeni rad Plaće za posebne uvjete rada Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima 89

IZVORNI PLAN 2012 756.000 519.950

TEKUĆI PLAN 2012 756.000 519.950

40.000 327.415.865 213.449.323

40.000 327.415.865 213.449.323

8.748.608 34.390.158

8.748.608 34.390.158

15.837.420

15.837.420

20.196.818

20.196.818

31.374.749

31.374.749

122.144 1.931.454

122.144 1.931.454

IZVRŠENJE INDEKS 2012 182.515,00 44.320,95 5,86 44.320,95 504.088,33 96,95 405.826,12 50.757,71 39.437,50 8.067,00 26.250,00 65,63 26.250,00 325.657.784,61 99,46 213.364.675,42 99,96 212.370.054,07 994.621,35 8.445.424,35 96,53 8.445.424,35 34.256.749,27 99,61 30.528.190,83 3.728.558,44 15.636.579,22 98,73 691.687,68 14.674.332,54 260.365,00 10.194,00 20.333.116,41 100,67 9.100.172,99 353.417,10 9.690.184,29 171.862,41 359.830,01 657.649,61 29.672.133,49 94,57 12.213.023,08 5.336.727,66 237.774,18 2.647.119,42 2.711.201,95 27.033,33 1.622.823,30 954.888,62 3.921.541,95 173.420,76 141,98 173.420,76 2.485.209,03 128,67 1.606.000,81 481.755,52 28.623,05 6.890,00 361.939,65 399.560,73 139.226,61 259.334,12 1.000,00 709.680,90 427.536,41 66.936,54 215.207,95 85.900,03 85.900,03 95.335,00 95.335,00 21.919.461.455,76 576.578.476,24 53.872.762,09 50.323.461,21 31.097,00 225.046,90 3.293.156,98 1.258.423,00 1.258.423,00 8.671.838,05 7.706.438,49 965.399,56 8.553.593,76 4.888.362,16 2.476.166,67 1.186.064,93 3.000,00

427.939

427.939

93,37

749.909

749.909

94,64

86.000 101.343 21.733.360.323 613.434.495 54.300.124

86.000 101.343 21.733.360.323 613.434.495 54.300.124

99,88 94,07 100,86 93,99 99,21

1.267.038 8.755.116

1.267.038 8.755.116

99,32 99,05

11.365.095

11.365.095

75,26

KORISNIK PRORAČUNA 322 3221 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 3434 361 3612 363 3631 3632 371 3712 372 3721 3722 381 3811 383 3831 3834 412 4123 4124 421 4212 422 4221 4222 4223 4224 4225 423 4231 426 4262 09615 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3223 3224 Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Pomoći inozemnim vladama Kapitalne pomoći inozemnim vladama Pomoći unutar opće drţave Tekuće pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države Naknade graĊanima i kućanstvima na temelju osiguranja Naknade graĎanima i kućanstvima u naravi Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu Naknade graĎanima i kućanstvima u naravi Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kazne, penali i naknade štete Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama Ugovorene kazne i ostale naknade šteta Nematerijalna imovina Licence Ostala prava GraĊevinski objekti Poslovni objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Medicinska i laboratorijska oprema Instrumenti, ureĎaji i strojevi Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 90

IZVORNI PLAN 2012 5.676.700

TEKUĆI PLAN 2012 5.676.700

71.199.852

71.199.852

89.000 11.226.840

89.000 11.226.840

IZVRŠENJE INDEKS 2012 4.790.687,90 84,39 1.630.337,04 241.170,72 2.613.944,83 90.356,81 177.320,00 37.558,50 62.212.418,02 87,38 6.137.625,76 3.457.142,06 6.815.949,37 2.384.364,87 6.057.748,44 10.262.744,36 12.629.525,91 10.071.711,28 4.395.605,97 81.000,00 91,01 81.000,00 9.755.880,93 86,90 5.358.222,36 152.460,98 263.829,89 3.842.474,00 4.588,40 134.305,30 142.364,13 85.916,78 56.387,35 60,00 4.132.290,49 4.132.290,49 25.332.369,78 7.018.508,95 18.313.860,83 10.492.377,93 10.492.377,93 42.360.347,26 19.654.109,96 22.706.237,30 14.593.730,17 14.593.730,17 13.142.958,19 13.104.686,59 38.271,60 408.298,34 378.298,34 30.000,00 76.498.229,42 76.498.229,42 193.927.155,86 5.772.075,74 222.908,03 174.569,75 187.707.830,34 49.772,00 4.916.818,84 4.916.818,84 41.434.932,08 41.434.932,08 21.342.882.979,52 202.055.169,56 200.845.791,28 1.209.378,28 8.154.069,55 8.154.069,55 32.351.643,20 28.921.807,76 3.429.835,44 13.830.659,80 1.514.804,38 11.678.108,90 296.762,67 340.983,85 16.514.593,04 7.717.445,80 8.016.649,30 580.451,70

722.200

722.200

19,71

4.300.000 27.115.856

4.300.000 27.115.856

96,10 93,42

10.307.810 42.661.400

10.307.810 42.661.400

101,79 99,29

14.486.063 20.000.000

14.486.063 20.000.000

100,74 65,71

411.000

411.000

99,34

77.265.589 200.549.514

77.265.589 200.549.514

99,01 96,70

4.917.847 46.817.451 21.119.925.828 201.553.628

4.917.847 46.817.451 21.119.925.828 201.553.628

99,98 88,50 101,06 100,25

9.928.000 32.196.000

9.928.000 32.196.000

82,13 100,48

15.010.000

15.010.000

92,14

17.288.000

17.288.000

95,53

KORISNIK PRORAČUNA 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 3434 371 3711 3712 372 3721 383 3831 412 4123 421 4212 422 4221 4222 4223 4227 426 4262 451 4511 102 10205 311 3111 3113 3114 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3291 3292 Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Naknade graĊanima i kućanstvima na temelju osiguranja Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu Naknade graĎanima i kućanstvima u naravi Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu Kazne, penali i naknade štete Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama Nematerijalna imovina Licence GraĊevinski objekti Poslovni objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH Ministarstvo socijalne politike i mladih Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Plaće za posebne uvjete rada Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

62.579.000

62.579.000

50.000 4.279.000

50.000 4.279.000

IZVRŠENJE INDEKS 2012 178.321,37 21.724,87 48.054.091,19 76,79 17.755.444,08 6.783.283,91 599.308,52 2.406.321,71 9.880.599,54 15.149,70 5.089.179,45 3.628.812,89 1.895.991,39 3.964,00 7,93 3.964,00 9.166.461,46 214,22 705.664,62 64.001,91 89.378,00 4.266,61 8.227.593,81 75.556,51 2.288.286,73 1.078.890,42 1.005.855,36 203.540,95 20.962.104.787,58 2.359.646.118,59 18.602.458.668,99 22.592.351,64 22.592.351,64 9.947.070,14 9.947.070,14 255.331,00 255.331,00 1.717.069,50 1.717.069,50 13.142.548,53 12.838.983,14 133.488,87 115.603,46 54.473,06 473.982,00 473.982,00 230.900,60 230.900,60 6.175.807.166,81 3.398.182.323,91 20.362.918,16 19.988.886,10 183.647,06 190.385,00 682.833,73 682.833,73 3.240.419,24 2.884.907,44 355.511,80 2.309.230,64 800.552,50 1.075.707,33 432.970,81 1.464.853,60 443.490,82 979.241,89 42.120,89 10.145.005,90 898.762,77 1.902.759,51 149.304,53 130.191,91 1.457.434,12 4.204.374,78 21.375,00 1.380.803,28 15.854.187,73 450.967,40 46.439,92

3.952.700

3.952.700

57,89

20.710.717.500

20.710.717.500

101,21

29.200.000 9.948.000 701.000 2.830.000 16.513.000

29.200.000 9.948.000 701.000 2.830.000 16.513.000

77,37 99,99 36,42 60,67 79,59

2.650.000 530.000 6.190.604.553 3.426.982.693 21.543.500

2.650.000 530.000 6.188.640.185 3.425.018.325 21.543.500

17,89 43,57 99,76 99,16 94,52

752.000 3.448.500

752.000 3.448.500

90,80 93,97

3.209.000

3.209.000

71,96

2.399.000

2.399.000

61,06

15.262.340

15.262.340

66,47

16.345.500

16.345.500

96,99

91

KORISNIK PRORAČUNA 3293 3294 3299 343 3431 3433 3434 363 3631 372 3721 3722 381 3811 383 3831 3833 422 4221 4222 10208 311 3111 3114 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3291 3292 3294 3295 3299 343 3431 3433 3434 363 3633 371 3712 372 3721 3722 412 4123 421 4212 422 4221 4227 423 Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Pomoći unutar opće drţave Tekuće pomoći unutar opće države Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu Naknade graĎanima i kućanstvima u naravi Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kazne, penali i naknade štete Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama Naknade šteta zaposlenicima Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Proraĉunski korisnici u socijalnoj skrbi Plaće Plaće za redovan rad Plaće za posebne uvjete rada Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Pomoći unutar opće drţave Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU Naknade graĊanima i kućanstvima na temelju osiguranja Naknade graĎanima i kućanstvima u naravi Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu Naknade graĎanima i kućanstvima u naravi Nematerijalna imovina Licence GraĊevinski objekti Poslovni objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene Prijevozna sredstva

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

1.064.500

1.064.500

48.136.400 3.259.091.501

48.136.400 3.257.127.133

55.072.452 560.000

55.072.452 560.000

98.000

98.000

2.743.463.560 567.911.101

2.743.463.560 567.911.101

19.000.000 91.229.000

19.000.000 91.229.000

39.977.500

39.977.500

127.696.000

127.696.000

104.898.700

104.898.700

1.739.300

1.739.300

IZVRŠENJE INDEKS 2012 100.565,03 15.053.568,00 202.647,38 720.062,43 67,64 102.043,35 483.019,08 135.000,00 48.051.400,00 99,82 48.051.400,00 3.236.691.537,76 99,31 2.983.158.576,24 253.532.961,52 58.013.092,49 105,34 58.013.092,49 560.000,00 100,00 32.254,84 527.745,16 86.782,23 88,55 78.828,44 7.953,79 2.758.876.222,42 100,56 565.604.226,82 99,59 453.979.852,78 111.624.374,04 20.093.021,86 105,75 20.093.021,86 90.715.889,16 99,44 80.963.837,72 9.752.051,44 39.048.507,34 97,68 2.196.254,92 36.341.287,41 504.809,01 6.156,00 128.227.242,95 100,42 12.587.124,98 64.886.401,87 42.881.653,64 3.386.999,80 3.430.177,72 1.054.884,94 113.129.382,09 107,85 3.476.101,16 12.652.093,57 600.341,29 16.734.370,84 2.128.554,00 1.252.777,08 73.353.953,06 1.673.822,93 1.257.368,16 1.636.226,22 94,07 357.971,92 531.580,04 1.855,00 17.962,17 726.857,09 41.031.850,99 40.705.199,56 20.887,87 305.763,56 52.000,00 52.000,00

41.524.800

41.524.800

98,81

1.885.394 1.740.520.955

1.885.394 1.740.520.955

500.000 4.465.810 770.000

500.000 4.465.810 770.000

1.885.394,00 1.885.394,00 1.740.107.942,11 1.717.683.549,37 22.424.392,74 1.012.147,33 1.012.147,33 7.748.329,02 7.748.329,02 5.275.046,04 1.759.546,78 3.515.499,26

100,00 99,98

202,43 173,50 685,07

5.000

5.000

92

KORISNIK PRORAČUNA 426 4262 451 4511 452 4521 10230 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3223 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3292 3293 3299 343 3431 3433 412 4124 422 4221 4222 4223 426 4262 106 10605 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 324 3241 Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi Obiteljski centri Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Nematerijalna imovina Ostala prava Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 93

IZVORNI PLAN 2012 440.000 300.000 600.000 20.158.300 11.945.000 369.600 1.990.000

TEKUĆI PLAN 2012 440.000 300.000 600.000 20.158.300 11.945.000 369.600 1.990.000

1.259.200

1.259.200

979.000

979.000

3.166.900

3.166.900

3.000 193.500

3.000 193.500

10.100

10.100

88.000 126.000

88.000 126.000

28.000 52.200.000 52.200.000 26.000.000 16.800.000 4.044.000

28.000 52.200.000 52.200.000 26.000.000 16.800.000 4.044.000

1.052.000

1.052.000

1.082.000

1.082.000

1.940.000

1.940.000

62.000

62.000

IZVRŠENJE INDEKS 2012 121.583,29 27,63 121.583,29 1.724.786,83 574,93 1.724.786,83 1.462.646,37 243,77 1.462.646,37 18.748.620,48 93,01 11.361.086,56 95,11 11.361.086,56 343.093,38 92,83 343.093,38 1.821.502,24 91,53 1.628.409,40 193.092,84 1.163.707,59 92,42 294.990,35 611.211,57 255.893,67 1.612,00 799.356,62 81,65 392.709,54 325.340,97 81.306,11 2.809.404,43 88,71 327.687,29 155.256,31 191.893,65 130.150,37 488.326,69 17.252,00 664.654,03 455.501,66 378.682,43 7.851,17 261,71 7.851,17 121.638,05 62,86 30.774,98 46.100,67 44.762,40 255,49 2,53 219,60 35,89 188.429,08 214,12 188.429,08 127.170,87 100,93 77.860,32 24.712,50 24.598,05 5.125,00 18,30 5.125,00 52.182.201,45 99,97 52.182.201,45 99,97 26.000.000,00 100,00 26.000.000,00 16.800.000,00 100,00 16.800.000,00 4.044.000,00 100,00 3.600.000,00 444.000,00 1.036.398,74 98,52 24.398,74 1.006.000,00 6.000,00 1.081.907,28 99,99 323.000,00 748.000,00 2.000,00 8.907,28 1.939.215,42 99,96 280.000,00 335.978,02 25.000,00 491.555,30 2.000,00 80.000,00 20.000,00 704.682,10 62.000,00 100,00 62.000,00

KORISNIK PRORAČUNA 329 3292 3293 3294 3295 3299 381 3811 422 4221 424 4241 110 11005 311 3111 312 3121 313 3131 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3291 3292 3293 3294 3299 342 3423 343 3434 372 3721 381 3811 412 4124 4126 422 4221 4222 4223 4224 4227 426 4262 451 4511 544 5443 11006 311 3111 312 3121 313 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Knjige, umjetniĉka djela i ostale izloţbene vrijednosti Knjige u knjižnicama MINISTARSTVO PRAVOSUĐA Ministarstvo pravosuĊa Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora Ostali financijski rashodi Ostali nespomenuti financijski rashodi Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Nematerijalna imovina Ostala prava Ostala nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Medicinska i laboratorijska oprema UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in Pravosudna akademija Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće

IZVORNI PLAN 2012 190.000

TEKUĆI PLAN 2012 190.000

890.000 70.000 70.000 2.568.809.400 382.128.380 57.406.000 2.200.000 11.649.880

890.000 70.000 70.000 2.568.809.400 382.128.380 57.406.000 2.200.000 11.649.880

7.431.516

7.431.516

12.878.500

12.878.500

160.149.660

160.149.660

4.715.939

4.715.939

IZVRŠENJE INDEKS 2012 189.452,08 99,71 150.000,00 15.000,00 5.000,00 9.452,08 10.000,00 890.000,00 100,00 890.000,00 69.235,00 98,91 69.235,00 69.992,93 99,99 69.992,93 2.521.828.017,73 98,17 343.610.638,42 89,92 56.408.739,43 98,26 56.408.739,43 2.188.159,86 99,46 2.188.159,86 11.565.833,80 99,28 2.644.335,76 7.927.483,64 994.014,40 7.414.677,94 99,77 2.559.940,62 4.791.020,82 63.716,50 11.206.838,73 87,02 8.092.207,80 2.996.364,43 118.266,50 127.824.570,65 79,82 3.635.169,19 1.044.272,06 302.067,17 1.549.623,31 13.260.185,03 44.073,58 61.439.100,52 46.422.546,40 127.533,39 4.118.150,28 87,32 3.012.006,68 46.762,36 252.411,28 407.137,37 399.832,59 415.832,25 415.832,25

700.000

700.000

59,40

67.160.254 2.357.722 650.000 3.869.410

67.160.254 2.357.722 650.000 3.869.410

25.467.301

25.467.301

419.950 19.722.248 5.350.000 13.114.110 4.130.610 80.000 662.000

419.950 19.722.248 5.350.000 13.114.110 4.130.610 80.000 662.000

67.110.331,31 67.110.331,31 2.324.427,01 2.324.427,01 500.000,00 500.000,00 1.200.081,09 492.658,21 707.422,88 18.055.071,05 11.799.574,78 5.950.135,53 195.391,91 7.687,50 102.281,33 389.871,82 389.871,82 27.888.081,00 27.888.081,00 4.999.972,20 4.999.972,20 13.316.088,05 4.025.722,10 4.025.722,10 70.408,07 70.408,07 644.722,81

99,93 98,59 76,92 31,01

70,90

92,84 141,40 93,46 101,54 97,46 88,01 97,39

94

KORISNIK PRORAČUNA 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3292 3293 3299 343 3431 422 4221 4222 4223 424 4241 11010 311 3111 312 3121 313 3131 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3236 3237 3238 3239 329 3291 3292 3293 3299 343 3431 11015 311 3111 3113 312 3121 313 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Knjige, umjetniĉka djela i ostale izloţbene vrijednosti Knjige u knjižnicama Zatvori i kaznionice Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Vrhovni sud Republike Hrvatske Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje 95

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

1.416.900

1.416.900

419.900

419.900

6.272.000

6.272.000

51.600

51.600

4.300 75.000

4.300 75.000

1.800 495.680.000 284.890.000 9.950.000 76.655.000

1.800 495.680.000 284.890.000 9.950.000 76.655.000

17.894.000

17.894.000

61.870.000

61.870.000

35.531.000

35.531.000

8.790.000

8.790.000

IZVRŠENJE INDEKS 2012 576.410,23 68.312,58 1.601.773,16 113,05 1.258.477,45 156.921,87 184.089,84 2.284,00 441.613,58 105,17 236.715,53 168.964,91 15.071,42 20.861,72 6.399.148,33 102,03 275.122,20 90.963,63 35.338,73 57.351,86 1.536.507,18 36.630,00 3.982.383,02 102.904,90 281.946,81 51.600,00 100,00 4.162,25 43.037,75 4.400,00 4.300,00 100,00 4.300,00 75.000,00 100,00 58.093,75 11.241,25 5.665,00 1.800,00 100,00 1.800,00 492.558.221,05 99,37 283.461.444,33 99,50 283.461.444,33 9.293.901,25 93,41 9.293.901,25 76.076.983,41 99,25 30.679.437,24 40.458.491,86 4.939.054,31 17.436.082,54 97,44 974.228,60 16.395.744,94 66.109,00 61.869.899,54 100,00 3.647.194,66 29.226.003,09 26.151.155,35 2.523.732,75 262.609,94 59.203,75 35.530.950,53 100,00 1.691.443,35 2.688.088,27 306.723,79 12.083.063,78 16.540.690,32 1.516.766,29 366.335,12 337.839,61 8.788.964,43 99,99 7.444.841,66 475.436,96 42.919,89 825.765,92 99.995,02 99.995,02 30.846.727,67 23.744.620,26 23.677.735,85 66.884,41 242.536,60 242.536,60 3.830.007,06 3.406.627,21

100.000 31.300.300 23.905.300

100.000 31.300.300 23.905.300

100,00 98,55 99,33

260.000 3.870.000

260.000 3.870.000

93,28 98,97

KORISNIK PRORAČUNA 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 372 3721 11020 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3237 3238 3239 329 3292 3293 3294 3299 343 3431 11025 311 3111 312 3121 313 3131 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu Visoki trgovaĉki sud Republike Hrvatske Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Visoki upravni sud Republike Hrvatske Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju 96

IZVORNI PLAN 2012 710.000

TEKUĆI PLAN 2012 710.000

781.000

781.000

1.616.000

1.616.000

8.000 134.500

8.000 134.500

7.000

7.000

8.500 20.006.755 15.813.025

8.500 20.006.755 15.813.025

130.000 2.538.600

130.000 2.538.600

500.000

500.000

475.030

475.030

503.000

503.000

42.600

42.600

4.500 25.076.400 19.425.200 250.000 3.164.300

4.500 25.076.400 19.425.200 250.000 3.164.300

540.700

540.700

652.000

652.000

IZVRŠENJE INDEKS 2012 423.379,85 659.702,96 92,92 94.288,32 532.914,64 32.500,00 760.101,68 97,32 451.013,83 32.249,50 265.982,05 2.900,00 7.956,30 1.454.591,92 90,01 463.736,58 270.848,23 12.480,00 130.846,27 170,00 35.038,22 479.490,00 61.982,62 8.000,00 100,00 8.000,00 132.499,64 98,51 18.000,00 89.999,64 18.000,00 6.500,00 6.167,55 88,11 5.173,60 993,95 8.500,00 100,00 8.500,00 19.802.587,13 98,98 15.722.283,05 99,43 15.568.257,44 154.025,61 129.004,81 99,23 129.004,81 2.517.364,91 99,16 2.250.086,20 267.278,71 466.996,77 93,40 51.188,29 385.230,52 30.577,96 464.212,32 97,72 196.854,11 258.376,87 7.951,94 1.029,40 460.813,93 91,61 90.374,24 68.698,43 20.464,35 182.976,12 8.362,26 60.539,58 29.398,95 37.945,06 89,07 6.425,57 26.000,00 200,00 5.319,49 3.966,28 88,14 3.966,28 24.749.146,89 98,69 19.306.828,23 99,39 19.306.828,23 231.584,54 92,63 231.584,54 3.101.562,59 98,02 3.907,69 2.769.459,75 328.195,15 540.355,36 99,94 50.000,00 445.755,36 44.600,00 614.992,61 94,32

KORISNIK PRORAČUNA 3221 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3236 3238 3239 329 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 11027 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3238 3239 329 3293 3299 343 3431 11030 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zdravstvene i veterinarske usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Upravni sudovi Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Drţavno odvjetništvo Republike Hrvatske Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge 97

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

995.000

995.000

46.000

46.000

3.200

3.200

13.090.000 6.900.000 110.000 1.095.000

13.090.000 6.900.000 110.000 1.095.000

480.000

480.000

1.070.000

1.070.000

3.375.000

3.375.000

48.000

48.000

12.000 21.105.100 13.129.000 140.000 2.144.800

12.000 21.105.100 13.129.000 140.000 2.144.800

1.044.400

1.044.400

800.200

800.200

3.672.000

3.672.000

IZVRŠENJE INDEKS 2012 266.694,65 49.861,22 272.565,99 10.000,00 8.912,76 6.957,99 907.160,73 91,17 542.871,23 130.947,03 9.470,00 158.724,62 4.000,00 42.437,50 18.710,35 43.463,59 94,49 7.500,00 10.000,00 20.000,00 5.963,59 3.199,24 99,98 2.200,00 999,24 12.266.935,98 93,71 6.818.781,31 98,82 6.818.781,31 75.857,63 68,96 75.857,63 1.081.053,74 98,73 966.689,47 114.364,27 377.569,06 78,66 91.500,00 245.749,06 40.320,00 711.422,49 66,49 401.433,38 294.816,76 1.000,00 14.172,35 3.169.149,87 93,90 504.815,61 82.825,55 3.750,00 443.850,25 1.989.494,48 15.138,00 60.000,00 69.275,98 27.381,88 57,05 9.200,00 18.181,88 5.720,00 47,67 5.720,00 20.900.736,19 99,03 13.010.824,92 99,10 13.010.824,92 114.681,64 81,92 114.681,64 2.100.064,29 97,91 1.882.684,82 217.379,47 1.028.265,34 98,46 556.000,00 397.265,34 75.000,00 800.200,00 100,00 245.200,00 515.000,00 25.000,00 15.000,00 3.672.000,00 100,00 465.000,00 250.000,00 37.000,00 110.000,00 200.000,00 2.530.000,00 20.000,00 60.000,00

KORISNIK PRORAČUNA 329 3292 3293 3294 3299 343 3431 11035 311 312 313 321 3211 3214 322 3221 3223 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3291 3293 3299 343 3431 11036 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 322 3221 3223 323 3231 3232 3233 3234 3237 3239 329 3291 3293 3299 343 3431 11040 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3225 323 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Drţavnoodvjetniĉko vijeće Plaće Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Drţavno sudbeno vijeće Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge

IZVORNI PLAN 2012 147.700

TEKUĆI PLAN 2012 147.700

27.000 1.297.000 800 30.000 1.200 49.500

27.000 1.297.000 800 30.000 1.200 49.500

IZVRŠENJE INDEKS 2012 147.700,00 100,00 26.500,00 88.600,00 13.000,00 19.600,00 27.000,00 100,00 27.000,00 1.264.999,99 97,53

105.000

105.000

628.500

628.500

478.000

478.000

49.500,00 34.800,12 14.699,88 105.000,00 35.000,00 70.000,00 628.499,99 50.077,71 35.772,28 27.150,00 40.000,00 410.000,00 51.500,00 4.000,00 10.000,00 478.000,00 459.956,74 8.043,26 10.000,00 4.000,00 4.000,00 1.317.829,71 352.125,50 352.125,50 6.750,00 6.750,00 54.384,77 48.398,62 5.986,15 113.370,29 85.894,98 27.475,31 36.306,49 19.831,61 16.474,88 122.206,81 6.885,86 19.819,52 11.279,82 22.435,55 52.051,43 9.734,63 632.495,81 611.794,54 4.166,96 16.534,31 190,04 190,04 25.075.396,39 20.244.981,30 20.244.981,30 127.500,17 127.500,17 3.250.914,92 2.906.811,01 344.103,91 377.000,00 85.290,45 259.709,55 32.000,00 573.500,00 323.000,00 246.000,00 4.500,00 485.000,00

100,00

100,00

100,00

100,00

4.000 1.730.900 380.000 30.000 58.000

4.000 1.730.900 380.000 30.000 58.000

100,00 76,14 92,66 22,50 93,77

118.900

118.900

95,35

103.500

103.500

35,08

404.000

404.000

30,25

632.500

632.500

100,00

4.000 25.164.100 20.283.000 160.000 3.269.100

4.000 25.164.100 20.283.000 160.000 3.269.100

4,75 99,65 99,81 79,69 99,44

377.000

377.000

100,00

573.500

573.500

100,00

485.000

485.000

100,00

98

KORISNIK PRORAČUNA 3231 3232 3234 3235 3239 329 3292 3293 3299 343 3431 3433 11045 311 3111 312 3121 313 3131 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3292 3293 3294 3299 343 3431 422 4221 4223 11050 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ţupanijski sudovi Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Oprema za održavanje i zaštitu Trgovaĉki sudovi Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge 99

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

14.500

14.500

2.000

2.000

276.984.000 187.000.000 2.400.000 33.250.000

276.984.000 187.000.000 2.400.000 33.250.000

5.780.000

5.780.000

9.715.000

9.715.000

37.705.500

37.705.500

1.050.500

1.050.500

60.000 23.000

60.000 23.000

86.999.548 60.900.000 1.450.000 9.741.000

86.999.548 60.900.000 1.450.000 9.741.000

3.100.000

3.100.000

3.745.148

3.745.148

7.921.400

7.921.400

IZVRŠENJE INDEKS 2012 234.004,73 84.000,00 69.000,07 88.995,20 9.000,00 14.500,00 100,00 8.411,73 4.797,86 1.290,41 2.000,00 100,00 804,90 1.195,10 276.364.910,63 99,78 186.671.983,36 99,82 186.671.983,36 2.374.664,16 98,94 2.374.664,16 33.139.796,40 99,67 3.171.353,03 26.672.777,93 3.295.665,44 5.725.167,45 99,05 460.000,00 5.095.307,45 169.860,00 9.639.520,36 99,22 3.277.520,36 100.000,00 6.122.000,00 20.000,00 120.000,00 37.705.273,69 100,00 5.699.999,66 1.349.775,00 110.000,00 1.417.976,91 350.000,00 30.000,00 27.605.500,00 40.000,00 1.102.022,12 1.026.505,21 97,72 100.000,00 40.000,00 500,00 886.005,21 60.000,00 100,00 60.000,00 22.000,00 95,65 5.000,00 17.000,00 86.745.919,26 99,71 60.755.661,84 99,76 60.755.661,84 1.406.551,11 97,00 1.406.551,11 9.717.710,70 99,76 8.687.073,44 1.030.637,26 3.082.902,08 99,45 157.431,47 2.835.506,11 89.964,50 3.736.788,97 99,78 1.911.579,30 1.768.135,66 30.625,63 22.693,38 3.755,00 7.911.867,06 99,88 5.892.683,58 271.954,26 361.814,12 539.750,39 732.444,32 19.788,88 36.424,32 3.891,19 53.116,00

KORISNIK PRORAČUNA 329 3292 3293 3294 3299 343 3431 3434 422 11055 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3223 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3292 3293 3294 3299 343 3431 11065 311 3111 312 3121 313 3131 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3292 3293 3299 343 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ostali nespomenuti financijski rashodi Postrojenja i oprema Ţupanijska drţavna odvjetništva Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Općinski sudovi Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi 100

IZVORNI PLAN 2012 67.000

TEKUĆI PLAN 2012 67.000

68.000

68.000

IZVRŠENJE INDEKS 2012 66.500,00 99,25 29.338,14 12.800,00 300,00 24.061,86 67.937,50 99,91 65.596,85 2.340,65 93.870.639,36 67.607.258,36 67.607.258,36 800.973,90 800.973,90 10.803.398,96 9.640.272,61 1.163.126,35 2.299.909,00 296.020,00 1.918.824,00 78.325,00 6.740,00 1.885.748,91 922.570,42 918.024,24 41.554,25 3.600,00 10.150.446,45 1.225.847,14 263.326,99 44.322,67 1.682.511,46 919.387,84 14.162,75 5.706.081,43 28.500,00 266.306,17 294.903,78 59.889,26 16.650,00 1.000,00 217.364,52 28.000,00 28.000,00 663.928.768,55 434.006.707,84 434.006.707,84 11.599.423,67 11.599.423,67 69.679.363,56 208.839,31 62.018.573,25 7.451.951,00 26.337.997,47 619.305,14 25.170.301,80 548.390,53 25.679.100,03 12.130.606,16 51.000,00 13.270.167,00 62.350,00 159.876,87 5.100,00 94.479.947,56 49.705.273,20 2.666.741,78 227.701,46 4.200.282,55 1.716.160,13 11.555,00 33.206.410,39 127.868,88 2.617.954,17 1.338.256,83 238.487,69 67.240,59 1.032.528,55 459.999,10 99,67 99,72 92,07 99,57

7.000 94.185.400 67.800.000 870.000 10.850.000

7.000 94.185.400 67.800.000 870.000 10.850.000

2.300.000

2.300.000

100,00

1.887.000

1.887.000

99,93

10.155.400

10.155.400

99,95

295.000

295.000

99,97

28.000 665.216.342 434.730.000 11.890.000 69.822.000

28.000 665.216.342 434.730.000 11.890.000 69.822.000

100,00 99,81 99,83 97,56 99,80

26.338.000

26.338.000

100,00

25.716.500

25.716.500

99,85

94.481.842

94.481.842

100,00

1.403.000

1.403.000

95,39

460.000

460.000

100,00

KORISNIK PRORAČUNA 3431 422 4221 4222 4223 11070 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3223 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3292 3293 3294 3299 343 3431 422 4221 11075 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 3434 422 Bankarske usluge i usluge platnog prometa Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Općinska drţavna odvjetništva Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Prekršajni sudovi Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Postrojenja i oprema 101

IZVORNI PLAN 2012 375.000

TEKUĆI PLAN 2012 375.000

175.700.200 127.000.000 1.900.000 20.400.000

175.700.200 127.000.000 1.900.000 20.400.000

6.505.000

6.505.000

4.002.000

4.002.000

15.516.200

15.516.200

313.000

313.000

62.000 2.000 216.855.230 145.200.000 3.070.000 23.355.000

62.000 2.000 216.855.230 145.200.000 3.070.000 23.355.000

7.600.000

7.600.000

7.312.840

7.312.840

30.031.390

30.031.390

182.000

182.000

96.000

96.000

8.000

8.000

IZVRŠENJE INDEKS 2012 459.999,10 347.972,49 92,79 183.906,58 114.441,91 49.624,00 175.662.240,94 99,98 127.000.000,00 100,00 127.000.000,00 1.895.547,47 99,77 1.895.547,47 20.400.000,00 100,00 18.200.000,00 2.200.000,00 6.504.262,00 99,99 602.267,06 5.741.656,58 151.415,00 8.923,36 4.000.549,34 99,96 2.582.177,91 1.368.202,14 50.169,29 15.489.869,72 99,83 3.461.099,69 642.227,81 83.679,48 676.399,70 2.467.231,36 17.341,35 7.826.902,13 47.138,94 267.849,26 311.247,91 99,44 79.615,08 13.600,00 3.780,00 214.252,83 60.020,00 96,81 60.020,00 744,50 37,23 744,50 216.592.319,53 99,88 145.002.869,67 99,86 145.002.869,67 3.069.611,88 99,99 3.069.611,88 23.289.622,14 99,72 20.785.408,97 2.504.213,17 7.599.999,01 100,00 514.282,65 6.917.531,36 168.185,00 7.312.837,65 100,00 4.781.464,88 2.433.555,41 49.679,26 46.138,10 2.000,00 30.031.380,43 100,00 16.949.522,76 524.535,02 37.003,71 1.319.655,72 4.787.348,81 13.890,00 6.047.220,10 72.245,43 279.958,88 181.998,75 100,00 26.964,44 21.246,63 200,00 133.587,68 96.000,00 100,00 73.571,00 20.429,00 2.000,00 8.000,00 100,00

KORISNIK PRORAČUNA 4221 11091 311 3111 312 3121 313 3131 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3223 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 324 3241 329 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 120 12005 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 422 4223 423 4231 Uredska oprema i namještaj Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa URED PUĈKOG PRAVOBRANITELJA Ured puĉkog pravobranitelja Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Postrojenja i oprema Oprema za održavanje i zaštitu Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 102

IZVORNI PLAN 2012 23.175.635 13.510.000 80.000 3.471.000

TEKUĆI PLAN 2012 23.175.635 13.510.000 80.000 3.471.000

IZVRŠENJE INDEKS 2012 8.000,00 22.953.911,99 13.473.173,32 13.473.173,32 55.168,96 55.168,96 3.447.851,85 1.276.166,14 1.929.168,38 242.517,33 466.595,36 175.500,00 270.095,36 16.000,00 5.000,00 488.622,50 223.622,50 230.000,00 20.000,00 15.000,00 4.888.800,00 368.200,00 180.000,00 10.600,00 50.000,00 110.000,00 4.090.000,00 30.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 96.000,00 20.000,00 45.000,00 1.000,00 10.000,00 20.000,00 17.700,00 17.700,00 9.873.057,31 9.873.057,31 5.806.296,12 5.806.296,12 77.990,75 77.990,75 927.877,92 829.293,21 98.584,71 286.804,67 116.161,79 153.482,88 17.160,00 247.410,79 108.176,38 128.756,87 10.477,54 2.124.775,74 146.247,49 56.019,11 20.478,32 70.593,11 247.707,72 14.810,00 1.360.748,94 87.317,26 120.853,79 74.374,90 9.752,45 13.790,64 49.831,81 1.000,00 2.196,44 1.901,83 294,61 4.839,66 4.839,66 200.000,00 200.000,00 99,04 99,73 68,96 99,33

477.135

477.135

97,79

565.000

565.000

86,48

4.938.800

4.938.800

98,99

20.000 96.000

20.000 96.000

100,00 100,00

17.700 10.466.450 10.466.450 5.889.600 80.000 937.010

17.700 10.466.450 10.466.450 5.889.600 80.000 937.010

100,00 94,33 94,33 98,59 97,49 99,03

392.200

392.200

73,13

254.690

254.690

97,14

2.301.600

2.301.600

92,32

82.400

82.400

90,26

2.500

2.500

87,86

8.000 200.000

8.000 200.000

60,50 100,00

KORISNIK PRORAČUNA 426 4262 121 12105 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 324 3241 329 3292 3293 3294 3299 343 3431 422 4221 4222 122 12205 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3292 3293 3294 3299 Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe PRAVOBRANITELJ ZA DJECU Pravobranitelj za djecu Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 103

IZVORNI PLAN 2012 318.450 5.312.000 5.312.000 2.986.900

TEKUĆI PLAN 2012 318.450 5.312.000 5.312.000 2.986.900

63.500 515.900

63.500 515.900

328.000

328.000

261.500

261.500

1.009.000

1.009.000

47.000 53.000

47.000 53.000

3.200 44.000

3.200 44.000

IZVRŠENJE INDEKS 2012 120.490,32 37,84 120.490,32 5.199.834,10 97,89 5.199.834,10 97,89 2.958.881,07 99,06 2.946.559,60 12.321,47 62.928,59 99,10 62.928,59 474.561,85 91,99 424.260,88 50.300,97 324.640,74 98,98 191.232,07 69.057,99 64.350,68 258.746,50 98,95 171.353,81 3.914,23 74.100,87 5.890,09 3.487,50 978.721,29 97,00 144.576,66 153.205,93 124.438,67 40.859,85 134.454,92 147.877,65 101.443,63 131.863,98 43.408,49 92,36 43.408,49 51.698,07 97,54 14.706,27 26.859,70 9.192,10 940,00 3.200,00 100,00 3.200,00 43.047,50 97,84 36.495,50 6.552,00 2.811.626,27 2.811.626,27 1.845.820,39 1.808.247,21 37.573,18 27.762,00 27.762,00 297.202,44 265.903,71 31.298,73 64.030,31 25.552,22 29.424,59 3.889,50 5.164,00 107.088,20 64.332,14 33.198,40 6.253,86 3.303,80 419.681,75 64.918,30 15.914,19 69.452,25 17.144,83 26.444,31 270,19 106.987,05 74.516,13 44.034,50 12.787,12 4.965,55 6.609,98 181,09 1.030,50 97,94 97,94 99,57

2.870.675 2.870.675 1.853.724

2.870.675 2.870.675 1.853.724

27.762 299.689

27.762 299.689

100,00 99,17

67.000

67.000

95,57

106.400

106.400

100,65

461.600

461.600

90,92

14.000

14.000

91,34

KORISNIK PRORAČUNA 343 3431 3433 3434 422 4221 4222 426 4262 123 12305 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 3434 412 4123 426 4262 160 16005 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Nematerijalna imovina Licence Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe DRŢAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU Drţavni zavod za statistiku Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge 104

IZVORNI PLAN 2012 3.000

TEKUĆI PLAN 2012 3.000

31.500

31.500

6.000 3.125.000 3.125.000 1.853.264 19.000 312.161

6.000 3.125.000 3.125.000 1.853.264 19.000 312.161

71.499

71.499

84.068

84.068

687.172

687.172

4.180 20.956

4.180 20.956

700

700

10.500 61.500 99.758.931 99.758.931 49.193.488

10.500 61.500 99.758.931 99.758.931 49.193.488

2.295.734 8.000.772

2.295.734 8.000.772

6.972.200

6.972.200

3.755.882

3.755.882

29.086.480

29.086.480

IZVRŠENJE INDEKS 2012 1.819,21 60,64 1.527,05 52,16 240,00 29.809,85 94,63 26.309,85 3.500,00 5.625,00 93,75 5.625,00 3.075.631,05 98,42 3.075.631,05 98,42 1.843.709,17 99,48 1.843.709,17 19.000,00 100,00 19.000,00 295.578,33 94,69 264.235,25 31.343,08 70.644,55 98,80 19.067,83 38.936,72 12.640,00 84.068,00 100,00 34.995,83 36.626,28 7.310,85 5.135,04 672.285,71 97,83 87.257,98 240.802,14 46.660,93 2.224,80 26.640,48 437,88 266.177,27 947,75 1.136,48 1.785,77 42,72 1.785,77 18.180,13 86,75 5.955,22 9.881,97 440,00 1.902,94 697,99 99,71 390,00 37,31 270,68 9.056,40 86,25 9.056,40 60.625,00 98,58 60.625,00 103.108.571,48 103,36 103.108.571,48 103,36 55.318.972,58 112,45 54.413.907,03 905.065,55 2.286.791,80 99,61 2.286.791,80 8.846.365,05 110,57 7.852.624,31 993.740,74 7.662.409,88 109,90 3.010.456,71 4.469.754,30 144.274,87 37.924,00 3.606.444,83 96,02 1.013.769,90 294.687,24 2.216.600,10 50.962,52 20.728,82 9.696,25 24.861.256,55 85,47 2.436.492,39 1.791.969,64 94.753,52 578.909,62

KORISNIK PRORAČUNA 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 343 3431 3433 363 3633 422 4221 4222 426 4262 185 18505 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3292 3293 3294 3299 372 3721 422 4221 4222 196 19605 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Pomoći unutar opće drţave Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe DRŢAVNI URED ZA REVIZIJU Drţavni ured za reviziju Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema DRŢAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE Drţavna komisija za kontrolu postupaka javne nabave Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

210.000 59.844

210.000 59.844

IZVRŠENJE INDEKS 2012 4.775.417,75 6.396,80 13.298.134,99 82.073,79 1.797.108,05 271.260,96 129,17 271.260,96 48.537,70 81,11 4.005,07 24.561,75 11.590,92 8.379,96 48.343,76 40.034,86 8.308,90 95.072,00 95.072,00

38.880

38.880

124,34

81.901

81.901

63.750 53.195.668 53.195.668 37.140.362 797.840 6.064.466

63.750 53.195.668 53.195.668 37.140.362 797.840 6.064.466

2.235.000

2.235.000

1.820.000

1.820.000

3.925.000

3.925.000

210.000

210.000

115.000 888.000

115.000 888.000

62.617,37 51.473,36 11.144,01 499,00 499,00 52.147.727,34 52.147.727,34 36.984.078,60 36.984.078,60 744.413,01 744.413,01 5.965.489,16 5.299.766,63 665.722,53 1.911.691,51 453.309,35 1.374.167,99 84.214,17 1.819.676,16 786.431,94 916.865,99 23.291,31 67.086,92 26.000,00 3.563.990,02 594.089,44 726.143,69 95.089,24 459.612,39 296.391,63 114.480,00 54.342,86 176.360,56 1.047.480,21 206.354,52 63.515,08 92.911,94 19.740,00 30.187,50 85.330,00 85.330,00 866.704,36 829.404,55 37.299,81 7.485.002,39 7.485.002,39 4.459.501,89 4.395.095,61 64.406,28 49.897,45 49.897,45 719.460,11 639.220,35 80.239,76 172.169,52 27.254,33 95.537,66 45.345,53

76,45

0,78 98,03 98,03 99,58 93,30 98,37

85,53

99,98

90,80

98,26

74,20 97,60

7.906.000 7.906.000 4.549.000

7.906.000 7.906.000 4.549.000

94,67 94,67 98,03

52.000 735.000

52.000 735.000

95,96 97,89

206.000

206.000

83,58

105

KORISNIK PRORAČUNA 3214 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3292 3293 3299 343 3431 3433 3434 412 4123 422 4221 4222 426 4262 225 22505 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3292 3293 3294 3299 343 3434 422 4221 4222 4223 426 4262 230 23005 311 3111 313 3132 3133 321 3211 Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe DRŢAVNI INSPEKTORAT Drţavni inspektorat Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Ostali nespomenuti financijski rashodi Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe KOMISIJA ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA Komisija za odnose s vjerskim zajednicama Plaće Plaće za redovan rad Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja 106

IZVORNI PLAN 2012 355.000

TEKUĆI PLAN 2012 355.000

1.827.000

1.827.000

49.000

49.000

3.000

3.000

15.000 90.000

15.000 90.000

25.000 134.220.000 134.220.000 88.149.490

25.000 134.220.000 134.220.000 88.149.490

2.331.250 14.224.334

2.331.250 14.224.334

4.525.000

4.525.000

4.095.000

4.095.000

20.311.926

20.311.926

317.000

317.000

106.000 37.500

106.000 37.500

122.500 636.000 636.000 358.923 60.904

122.500 636.000 636.000 358.923 60.904

17.673

17.673

IZVRŠENJE INDEKS 2012 4.032,00 313.801,87 88,39 94.881,51 191.084,04 4.596,16 23.240,16 1.636.847,47 89,59 202.526,45 114.812,49 6.435,55 140.381,11 882.965,82 103.682,37 42.765,40 143.278,28 39.732,40 81,09 9.295,04 12.604,86 17.832,50 1.834,24 61,14 394,40 439,84 1.000,00 11.620,00 77,47 11.620,00 73.887,44 82,10 66.291,44 7.596,00 6.250,00 25,00 6.250,00 133.870.972,66 99,74 133.870.972,66 99,74 88.129.475,67 99,98 87.553.411,00 576.064,67 2.263.668,56 97,10 2.263.668,56 14.219.579,75 99,97 12.713.349,49 1.506.230,26 4.379.334,69 96,78 647.683,45 3.721.244,97 10.406,27 4.048.404,69 98,86 608.506,18 3.366.081,75 73.816,76 20.288.667,16 99,89 2.541.784,17 1.308.308,75 147.916,21 705.265,68 13.155.127,42 508.921,15 362.760,89 1.558.582,89 307.797,01 97,10 267.960,01 22.488,96 5.498,00 11.850,04 76.617,60 72,28 76.617,60 34.927,53 93,14 10.791,08 3.373,95 20.762,50 122.500,00 100,00 122.500,00 627.730,63 98,70 627.730,63 98,70 358.207,50 99,80 358.207,50 57.391,92 94,23 51.302,43 6.089,49 16.712,80 94,57 1.232,80

KORISNIK PRORAČUNA 3212 322 3221 3223 323 3231 3232 3234 3238 329 3292 3293 422 4221 235 23505 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3234 3235 3237 3238 3239 329 3293 3294 3299 343 3431 3433 412 4123 422 4221 426 4262 452 4521 240 24005 241 24105 242 24205 250 25005 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge Računalne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST Ured vijeća za nacionalnu sigurnost OPERATIVNO-TEHNIĈKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA Operativno-tehniĉki centar za nadzor telekomunikacija ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA Zavod za sigurnost informacijskih sustava AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA Agencija za zaštitu osobnih podataka Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja

IZVORNI PLAN 2012 18.900

TEKUĆI PLAN 2012 18.900

173.621

173.621

4.190

4.190

1.789 5.046.000 5.046.000 3.284.750

1.789 5.046.000 5.046.000 3.284.750

IZVRŠENJE INDEKS 2012 15.480,00 18.782,34 99,38 14.395,54 4.386,80 170.798,01 98,37 17.902,94 2.943,32 144.000,00 5.951,75 4.050,56 96,67 2.689,20 1.361,36 1.787,50 99,92 1.787,50 5.000.947,97 5.000.947,97 3.273.853,69 3.256.886,71 16.966,98 96.863,64 96.863,64 525.793,44 470.138,20 55.655,24 174.686,74 7.398,72 137.097,92 29.808,50 381,60 261.840,06 70.484,23 178.571,61 3.823,79 7.572,43 1.388,00 601.361,33 147.099,85 106.610,76 96.398,03 7.651,81 15.946,05 162.004,41 65.650,42 6.956,85 2.000,00 4.556,85 400,00 221,90 217,69 4,21 28.999,13 28.999,13 9.390,00 9.390,00 19.981,25 19.981,25 999,94 999,94 21.486.404,20 21.486.404,20 15.876.152,31 15.876.152,31 14.244.268,02 14.244.268,02 6.537.344,30 6.537.344,30 4.010.426,85 4.010.426,85 6.000,00 6.000,00 617.381,80 550.374,00 67.007,80 383.119,45 172.660,37 99,11 99,11 99,67

108.250 527.940

108.250 527.940

89,48 99,59

177.000

177.000

98,69

273.450

273.450

95,75

607.920

607.920

98,92

6.960

6.960

99,95

340

340

65,26

29.000 9.390 20.000 1.000 21.730.000 21.730.000 16.774.000 16.774.000 15.078.000 15.078.000 7.439.236 7.439.236 4.024.845 6.000 618.680

29.000 9.390 20.000 1.000 21.730.000 21.730.000 16.774.000 16.774.000 15.078.000 15.078.000 7.439.236 7.439.236 4.024.845 6.000 618.680

100,00 100,00 99,91 99,99 98,88 98,88 94,65 94,65 94,47 94,47 87,88 87,88 99,64 100,00 99,79

340.000

340.000

112,68

107

KORISNIK PRORAČUNA 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3292 3293 3299 343 3431 412 4123 422 4221 256 25605 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 324 3241 329 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 412 4123 422 4221 4225 426 257 25705 311 3111 312 3121 313 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj DRŢAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST Drţavni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Instrumenti, ureĎaji i strojevi Nematerijalna proizvedena imovina AGENCIJA ZA REGULACIJU TRŢIŠTA ŢELJEZNIĈKIH USLUGA Agencija za regulaciju trţišta ţeljezniĉkih usluga Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

273.100

273.100

2.056.327

2.056.327

33.784

33.784

1.000 46.500 39.000 16.339.500 16.339.500 3.270.328 88.282 562.962

1.000 46.500 39.000 16.339.500 16.339.500 3.270.328 88.282 562.962

IZVRŠENJE INDEKS 2012 202.060,08 8.399,00 268.456,24 98,30 67.256,15 174.205,93 18.435,11 8.559,05 1.132.511,86 55,07 162.662,86 79.324,24 15.996,32 102.338,22 591.564,04 73.964,99 31.714,56 74.946,63 33.784,00 100,00 25.265,04 7.719,77 799,19 414,10 41,41 414,10 46.500,00 100,00 46.500,00 38.750,00 99,36 38.750,00 12.180.363,27 12.180.363,27 3.270.328,00 3.270.328,00 69.927,51 69.927,51 562.322,41 506.714,41 55.608,00 601.974,54 395.182,57 100.951,97 105.840,00 278.204,34 68.460,04 174.319,89 23.618,39 11.806,02 5.361.200,80 315.933,18 444.934,42 5.268,75 32.844,58 1.375.414,23 1.739.992,89 232.374,00 1.214.438,75 46.305,00 46.305,00 378.598,11 45.796,99 6.340,52 205.450,88 8.180,00 112.829,72 6.038,60 6.038,60 46.868,64 46.868,64 1.558.595,32 71.870,34 1.486.724,98 2.094.194,10 2.094.194,10 1.101.705,07 1.101.705,07 15.750,00 15.750,00 175.406,37 74,55 74,55 100,00 79,21 99,89

1.091.256

1.091.256

55,16

434.000

434.000

64,10

7.397.532

7.397.532

72,47

490.000

490.000

77,26

9.000 75.000 2.851.140

9.000 75.000 2.851.140

67,10 62,49 54,67

70.000 2.368.000 2.368.000 1.101.846 15.750 175.564

70.000 2.368.000 2.368.000 1.101.846 15.750 175.564 88,44 88,44 99,99 100,00 99,91

108

KORISNIK PRORAČUNA 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3291 3293 3299 343 3431 3433 422 4221 426 431 Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

218.870

218.870

108.527

108.527

590.333

590.333

115.268

115.268

IZVRŠENJE INDEKS 2012 156.541,40 18.864,97 166.904,48 76,26 73.120,18 26.232,00 67.552,30 54.635,80 50,34 18.122,17 26.016,67 10.496,96 482.287,98 81,70 47.528,01 19.395,96 10.735,29 3.414,12 175.365,89 7.200,00 120.422,37 84.614,00 13.612,34 94.924,06 82,35 80.567,65 11.537,61 2.818,80 628,09 150,00 478,09 1.952,25 1.952,25

1.272

1.272

49,38

20.570 16.000 4.000

20.570 16.000 4.000

9,49

109

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA (PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

110

KORISNIK PRORAČUNA Ukupni rezultat 010 01005 2101 A501000 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 372 3721 422 4221 4222 4223 4227 424 4241 A501004 381 3811 A501026 381 3811 A501029 312 343 A501032 381 3811 K501013 412 4123 422 4221

IZVORNI PLAN 2012 131.576.408.465 202.772.500 145.480.000 145.480.000 143.008.000 88.757.000

TEKUĆI PLAN 2012 131.576.408.465 202.772.500 145.480.000 145.480.000 143.008.000 88.757.000

IZVRŠENJE 2012 132.413.411.201,99 189.635.546,29 134.362.861,45 134.362.861,45 132.184.804,90 85.536.745,69 84.018.866,96 1.517.878,73 711.086,80 711.086,80 13.807.364,87 12.269.727,04 1.537.637,83 7.906.768,41 5.555.690,46 2.272.941,01 78.136,94 4.315.896,92 1.027.136,39 2.868.739,41 172.632,55 36.206,57 211.182,00 13.056.349,60 436.563,27 1.521.769,04 896.095,90 530.769,47 5.998.403,88 1.239.792,08 794.005,23 1.294.096,32 344.854,41 267.916,13 267.916,13 5.723.091,82 3.753.153,73 112.920,39 811.396,73 574.280,63 471.340,34 30.831,07 16.864,05 13.967,02 138.128,20 138.128,20 656.132,29 139.960,54 226.781,13 265.875,43 23.515,19 34.493,10 34.493,10 360.000,00 360.000,00 360.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

INDEKS 100,64 93,52 92,36 92,36 92,43 96,37

HRVATSKI SABOR Hrvatski sabor PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti Knjige u knjižnicama ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC) Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA Ostali rashodi za zaposlene Ostali financijski rashodi SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj 111

720.000 14.192.000

720.000 14.192.000

98,76 97,29

8.720.000

8.720.000

90,67

4.455.000

4.455.000

96,88

15.888.000

15.888.000

82,18

700.000 8.591.000

700.000 8.591.000

38,27 66,62

50.000

50.000

61,66

200.000 700.000

200.000 700.000

69,06 93,73

35.000 360.000 360.000 500.000 500.000 2.000 1.000 1.000 500.000 500.000 1.110.000 355.000 350.000

35.000 360.000 360.000 500.000 500.000 2.000 1.000 1.000 500.000 500.000 1.110.000 355.000 350.000

98,55 100,00 100,00 100,00 100,00

499.266,87 499.266,87 499.266,87 818.789,68 295.143,11 295.143,11 280.834,07 280.834,07

99,85 99,85 73,76 83,14 80,24

KORISNIK PRORAČUNA 426 4262 01015 2102 A847003 321 3211 324 3241 329 3291 A847004 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3293 343 3431 3433 422 4221 4222 4223 K847002 412 422 4221 01020 2103 A501002 322 3221 323 3231 3233 329 3291 381 3811 A501024 311 3111 3113 312 Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA RAD POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu INFORMATIZACIJA UREDA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA Nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA PROVEDBA IZBORA Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene 112

IZVORNI PLAN 2012 405.000 4.419.000 4.419.000 314.000 5.000 19.000 290.000

TEKUĆI PLAN 2012 405.000 4.419.000 4.419.000 314.000 5.000 19.000 290.000

IZVRŠENJE 2012 242.812,50 242.812,50 2.854.924,26 2.854.924,26 302.911,45 1.673,00 1.673,00 18.309,12 18.309,12 282.929,33 282.929,33

INDEKS 59,95 64,61 64,61 96,47 33,46 96,36 97,56

4.005.000 2.015.000

4.005.000 2.015.000

47.000 327.000

47.000 327.000

145.000

145.000

120.000

120.000

992.000

992.000

1.000 51.000 2.000

1.000 51.000 2.000

305.000

305.000

2.480.881,51 1.534.850,25 1.503.191,57 31.658,68 40.673,05 40.673,05 246.381,16 220.288,68 26.092,48 94.882,50 38.495,05 42.313,32 14.074,13 76.977,89 44.083,02 17.378,45 10.669,93 4.846,49 319.563,92 25.692,85 45.404,80 4.718,00 6.241,98 99.669,00 1.100,00 30.951,16 94.935,50 10.850,63 387,00 387,00 3.719,00 3.719,00 57,58 50,00 7,58 163.389,16 96.586,28 15.641,03 51.161,85 71.131,30 71.131,30 71.131,30 52.417.760,58 52.417.760,58 27.447.187,12 3.684,44 3.684,44 2.813,00 709,00 2.104,00 11.689,68 11.689,68

61,94 76,17

86,54 75,35

65,44

64,15

32,21

38,70 7,29 2,88

53,57

100.000 10.000 90.000 52.873.500 52.873.500 27.451.000 4.000 3.000

100.000 10.000 90.000 52.873.500 52.873.500 27.451.000 4.000 3.000

71,13 79,03 99,14 99,14 99,99 92,11 93,77

15.000

15.000

77,93

27.429.000 5.263.000 3.421.250

27.429.000 5.263.000 3.421.250

21.750

21.750

27.429.000,00 27.429.000,00 4.971.550,53 3.327.480,52 3.164.979,50 162.501,02 12.413,00

100,00 94,46 97,26

57,07

KORISNIK PRORAČUNA 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 422 4221 4222 4223 A501034 321 3211 322 3221 3223 323 3231 3233 3235 3237 3238 3239 329 3291 3293 363 3631 K501030 412 4123 422 4221 013 01305 2105 A845001 311 3111 3113 312 3121 Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu PROVEDBA REFERENDUMA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene 113

IZVORNI PLAN 2012 549.000

TEKUĆI PLAN 2012 549.000

IZVRŠENJE 2012 12.413,00 535.987,60 479.420,42 56.567,18 155.734,71 85.825,21 34.681,70 35.227,80 174.762,71 88.721,91 80.928,32 1.510,38 3.602,10 305.143,88 100.262,10 24.164,78 16.806,86 16.584,43 84.190,67 27.040,00 16.879,58 16.715,46 2.500,00 423.395,32 394.476,12 4.200,00 14.347,20 9.522,00 850,00 798,35 576,58 221,77 35.834,44 15.184,65 9.274,79 11.375,00 19.929.047,97 11.496,53 11.496,53 59.862,41 53.511,13 6.351,28 7.572.668,16 17.065,76 128.977,33 38.274,71 2.097.468,13 3.999.849,30 1.291.032,93 11.389.132,89 11.354.260,39

INDEKS

97,63

165.000

165.000

94,38

230.000

230.000

75,98

388.000

388.000

78,65

449.000

449.000

94,30

2.000

2.000

39,92

37.000

37.000

96,85

20.077.500 14.000 60.000

20.077.500 14.000 60.000

99,26 82,12 99,77

7.601.000

7.601.000

99,63

11.470.500

11.470.500

99,29

932.000 82.000 17.000 65.000 980.000 980.000 980.000 969.500 225.000

932.000 82.000 17.000 65.000 980.000 980.000 980.000 969.500 225.000

34.872,50 895.887,98 895.887,98 69.974,96 14.413,92 14.413,92 55.561,04 55.561,04 830.276,00 830.276,00 830.276,00 822.958,99 213.964,57 181.892,71 32.071,86 1.250,00 1.250,00

96,13 85,34 84,79 85,48 84,72 84,72 84,72 84,88 95,10

5.000

5.000

25,00

KORISNIK PRORAČUNA 313 3132 3133 321 3211 3212 322 3221 3223 3224 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3293 3299 343 3431 3433 422 4222 K845003 412 422 4221 426 015 01505 2104 A504000 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3225 3227 323 3231 3233 3235 3236 3237 3239 324 3241 329 3293 3294 3299 343 3431 3433 Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Postrojenja i oprema Komunikacijska oprema INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI Nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE Ured Predsjednika Republike Hrvatske DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate 114

IZVORNI PLAN 2012 37.000

TEKUĆI PLAN 2012 37.000

IZVRŠENJE 2012 36.985,28 33.347,89 3.637,39 66.430,75 63.504,63 2.926,12 75.832,96 27.172,59 39.344,56 4.315,81 5.000,00 353.380,07 137.757,06 34.457,59 27.932,70 10.704,12 19.592,09 4.150,00 98.000,00 3.212,50 17.574,01 4.255,11 4.255,11 67.630,88 47.651,44 19.979,44 973,12 589,08 384,04 2.256,25 2.256,25 7.317,01

INDEKS 99,96

95.500

95.500

69,56

113.000

113.000

67,11

393.000

393.000

89,92

4.500 85.000

4.500 85.000

94,56 79,57

2.000

2.000

48,66

9.500

9.500

23,75

10.500 1.000 8.000 1.500 48.600.000 48.600.000 48.600.000 35.660.000 19.790.000

10.500 1.000 8.000 1.500 48.600.000 48.600.000 48.600.000 35.660.000 19.790.000

69,69

7.317,01 7.317,01 43.422.896,00 43.422.896,00 43.422.896,00 31.831.135,63 18.971.916,91 18.387.529,13 584.387,78 338.073,35 338.073,35 3.066.035,32 2.724.540,79 341.494,53 1.758.254,48 1.221.786,09 523.812,41 12.655,98 467.154,20 248.944,91 42.101,88 176.107,41 4.855.950,00 58.463,39 735.892,37 3.188.404,53 78.236,80 485.653,46 309.299,45 23.417,28 23.417,28 1.548.918,43 741.033,87 2.890,00 804.994,56 14.809,05 12.603,49 2.205,56

91,46

89,35 89,35 89,35 89,26 95,87

350.000 3.155.000

350.000 3.155.000

96,59 97,18

2.425.000

2.425.000

72,51

655.000

655.000

71,32

6.130.000

6.130.000

79,22

20.000 2.170.000

20.000 2.170.000

117,09 71,38

40.000

40.000

37,02

KORISNIK PRORAČUNA 372 3721 422 4221 4222 4223 4227 424 4241 A504001 321 3211 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 329 3292 343 3433 A504023 312 343 K504004 412 4123 422 4221 426 4262 K504016 425 017 01705 2106 A506000 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti Knjige u knjižnicama TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Ostali financijski rashodi Zatezne kamate OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA Ostali rashodi za zaposlene Ostali financijski rashodi INFORMATIZACIJA Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA Višegodišnji nasadi i osnovno stado USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Ustavni sud Republike Hrvatske DJELOVANJE USTAVNOG SUDA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja 115

IZVORNI PLAN 2012 450.000 470.000

TEKUĆI PLAN 2012 450.000 470.000

IZVRŠENJE 2012 388.900,00 388.900,00 396.516,61 128.319,13 46.806,00 171.208,33 50.183,15 1.190,00 1.190,00 10.518.550,87 87.283,00 69.062,00 18.221,00 4.021.883,67 529.822,15 512.822,53 2.461.939,05 260.998,17 31.040,89 225.260,88 6.370.773,57 1.771.437,95 2.970.910,91 16.460,87 1.208.241,07 42.051,46 29.945,25 73.898,83 101.353,02 156.474,21 2.403,92 2.403,92 36.206,71 36.206,71

INDEKS 86,42 84,37

5.000 11.818.000 95.000

5.000 11.818.000 95.000

23,80 89,00 91,88

4.400.000

4.400.000

91,41

7.270.000

7.270.000

87,63

1.000 12.000 40.000 2.000 1.000 1.000 1.100.000 250.000 700.000 150.000 20.000 20.000 29.295.000 29.295.000 29.295.000 27.697.000 19.384.200

1.000 12.000 40.000 2.000 1.000 1.000 1.100.000 250.000 700.000 150.000 20.000 20.000 29.295.000 29.295.000 29.295.000 27.697.000 19.384.200

20,03 90,52

1.073.209,50 245.565,07 245.565,07 692.917,23 692.917,23 134.727,20 134.727,20

97,56 98,23 98,99 89,82

300.000 3.125.800

300.000 3.125.800

1.016.000

1.016.000

1.333.000

1.333.000

1.785.000

1.785.000

28.043.636,94 28.043.636,94 28.043.636,94 26.692.640,49 19.091.215,68 18.288.288,68 802.927,00 258.826,20 258.826,20 3.080.471,58 2.736.813,85 343.657,73 871.304,94 86.229,42 619.045,40 166.030,12 1.209.088,94 469.457,18 597.661,05 45.395,71 46.575,00 50.000,00 1.536.740,46 681.537,91 251.175,16 118.422,46

95,73 95,73 95,73 96,37 98,49

86,28 98,55

85,76

90,70

86,09

KORISNIK PRORAČUNA 3234 3235 3236 3237 3239 329 3292 3293 3299 343 3431 3433 422 4221 4222 431 4312 A506037 321 3211 323 3237 329 3293 3299 K506003 323 3238 422 4221 K506036 323 3235 T506038 323 3239 018 01805 3212 A507008 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3239 329 3292 3293 3294 343 3431 422 4221 Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti MEĐUNARODNA SURADNJA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja INFORMATIZACIJA Rashodi za usluge Računalne usluge Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj OBNOVA VOZNOG PARKA Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI Rashodi za usluge Ostale usluge AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj 116

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

IZVRŠENJE 2012 98.524,41 3.690,00 57.720,00 154.025,93 171.644,59 163.137,80 14.842,82 120.412,77 27.882,21 1.809,56 1.781,10 28,46 460.292,33 453.867,33 6.425,00 19.753,00 19.753,00 273.280,83 178.444,60 178.444,60 57.483,19 57.483,19 37.353,04 25.431,75 11.921,29 347.762,92 111.695,76 111.695,76 236.067,16 236.067,16 688.765,20 688.765,20 688.765,20 41.187,50 41.187,50 41.187,50 18.631.857,18 18.631.857,18 18.631.857,18 13.208.983,56 8.355.103,46 8.355.103,46 140.300,00 140.300,00 1.348.865,57 1.199.176,05 149.689,52 650.488,47 354.821,85 216.384,13 79.282,49 287.505,39 168.691,15 98.675,81 9.143,32 4.234,11 6.761,00 2.358.766,53 236.286,42 49.570,20 44.996,99 225.561,74 1.635.000,00 12.500,00 49.817,34 105.033,84 49.940,66 16.619,38 29.871,28 3.450,00 3.289,48 3.289,48 14.724,00 11.178,00

INDEKS

200.000

200.000

81,57

3.000

3.000

60,32

500.000

500.000

92,06

50.000 461.000 255.000 136.000 70.000

50.000 461.000 255.000 136.000 70.000

39,51 59,28 69,98 42,27 53,36

392.000 146.000 246.000 700.000 700.000 45.000 45.000 19.788.230 19.788.230 19.788.230 13.286.070 8.376.000 140.300 1.353.600

392.000 146.000 246.000 700.000 700.000 45.000 45.000 19.788.230 19.788.230 19.788.230 13.286.070 8.376.000 140.300 1.353.600

88,72 76,50 95,96 98,40 98,40 91,53 91,53 94,16 94,16 94,16 99,42 99,75 100,00 99,65

680.800

680.800

95,55

296.220

296.220

97,06

2.368.800

2.368.800

99,58

50.550

50.550

98,79

3.800 16.000

3.800 16.000

86,57 92,03

KORISNIK PRORAČUNA 4222 K507005 323 3238 422 4221 T507012 323 3237 T507013 323 3237 020 02005 2107 A508000 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 422 4221 4222 4223 4227 A508015 372 3721 A508024 323 3238 A508025 312 343 3431 Komunikacijska oprema INFORMATIZACIJA Rashodi za usluge Računalne usluge Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj PROVOĐENJE POLITIKE ZAŠTITE TRŽIŠNOG NATJECANJA I DRŽAVNIH POTPORA - IPA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge PODRŠKA PROCESU PRIVATIZACIJE BRODOGRADNJE U REPUBLICI HRVATSKOJIPA 2008 Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Vlada Republike Hrvatske PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH Rashodi za usluge Računalne usluge OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA Ostali rashodi za zaposlene Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa

IZVORNI PLAN 2012 287.000 255.000 32.000 5.615.300 5.615.300

TEKUĆI PLAN 2012 287.000 255.000 32.000 5.615.300 5.615.300

IZVRŠENJE 2012 3.546,00 286.796,25 255.000,00 255.000,00 31.796,25 31.796,25 4.554.680,79 4.554.680,79 4.554.680,79 581.396,58 581.396,58 581.396,58 229.851.800,87 27.575.946,55 27.575.946,55 19.048.614,60 8.109.772,53 8.019.416,19 90.356,34 123.470,84 123.470,84 1.306.369,07 1.160.559,89 145.809,18 1.026.238,75 847.922,14 178.316,61 1.753.872,94 366.218,83 1.281.369,41 96.630,59 9.654,11 6.197.073,16 190.191,42 621.320,41 63.901,18 191.152,54 4.166.935,56 47.626,00 443.983,91 399.599,81 72.362,33 2.173,25 2.173,25 307.977,88 3.705,05 260.189,98 850,00 43.232,85 15.551,88 9.209,56 6.342,32 206.114,30 67.723,38 17.943,38 69.507,50 50.940,04 7.431.404,45 7.431.404,45 7.431.404,45

INDEKS

99,93 100,00 99,36 81,11 81,11

599.860 599.860 270.892.832 29.337.700 29.337.700 20.477.400 8.276.250

599.860 599.860 270.892.832 29.337.700 29.337.700 20.477.400 8.276.250

96,92 96,92 84,85 93,99 93,99 93,02 97,99

148.750 1.352.000

148.750 1.352.000

83,01 96,62

1.133.000

1.133.000

90,58

1.905.000

1.905.000

92,07

6.980.000

6.980.000

88,78

15.000 425.000

15.000 425.000

14,49 72,47

25.000

25.000

62,21

217.400

217.400

94,81

7.550.000 7.550.000

7.550.000 7.550.000

98,43 98,43

130.000 130.000 305.000 1.000 4.000

130.000 130.000 305.000 1.000 4.000

119.840,00 119.840,00 119.840,00 238.986,05 958,00 958,00

92,18 92,18 78,36 23,95

117

KORISNIK PRORAČUNA 372 3721 K508012 323 3232 412 4123 422 4221 4222 4223 426 4262 02006 2107 A696002 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 322 3221 3225 323 3231 3232 3233 3235 3237 3238 3239 324 3241 329 3293 3294 343 3431 3433 372 422 4221 4227 K696012 422 4221 02010 2108 A509000 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 322 3221 3225 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu INFORMATIZACIJA I ZAŠTITNI SUSTAVI U VLADI RH Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Članarine Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene INFORMATIZACIJA Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sitni inventar i auto gume 118

IZVORNI PLAN 2012 300.000

TEKUĆI PLAN 2012 300.000

IZVRŠENJE 2012 238.028,05 238.028,05

INDEKS 79,34

875.300 200.000 268.000 345.300

875.300 200.000 268.000 345.300

737.101,45 128.958,51 128.958,51 232.210,94 232.210,94 314.882,00 142.932,00 148.860,00 23.090,00 61.050,00 61.050,00 6.624.590,69 6.624.590,69 6.557.548,98 3.760.158,01 3.696.894,03 63.263,98 41.733,57 41.733,57 585.546,55 523.163,47 62.383,08 786.000,00 699.236,43 86.763,57 203.687,49 185.598,69 18.088,80 1.092.777,17 205.716,66 27.972,25 167.098,86 5.285,00 461.910,18 172.500,00 52.294,22 65,92 65,92 53.636,60 53.081,60 555,00 3.675,18 2.476,50 1.198,68

84,21 64,48 86,65 91,19

62.000 7.781.403 7.781.403 7.711.403 4.042.250

62.000 7.781.403 7.781.403 7.711.403 4.042.250

98,47 85,13 85,13 85,04 93,02

58.750 646.000

58.750 646.000

71,04 90,64

786.000

786.000

100,00

265.300

265.300

76,78

1.778.613

1.778.613

61,44

27.000 65.000

27.000 65.000

0,24 82,52

5.490

5.490

66,94

5.000 32.000

5.000 32.000 30.268,49 23.340,29 6.928,20 67.041,71 67.041,71 67.041,71 78.649.127,72 78.649.127,72 3.241.203,19 1.837.327,81 1.801.290,58 36.037,23 30.833,73 30.833,73 297.115,16 265.880,44 31.234,72 200.160,21 117.480,00 82.680,21 27.383,93 26.981,55 402,38 94,59

70.000 70.000 104.317.082 104.317.082 3.728.000 2.132.500

70.000 70.000 104.317.082 104.317.082 3.728.000 2.132.500

95,77 95,77 75,39 75,39 86,94 86,16

38.000 333.500

38.000 333.500

81,14 89,09

250.000

250.000

80,06

37.500

37.500

73,02

KORISNIK PRORAČUNA 323 3231 3233 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3293 3299 343 3431 3433 422 4222 4227 A509014 381 3811 A509024 323 3233 3235 3237 3239 329 3293 A509025 323 3237 3239 A509030 324 3241 A509036 329 3294 A509042 323 3235 3237 3239 A509043 329 3294 A509044 321 3211 323 3233 3235 3237 324 3241 329 3293 A509045 381 3811 382 3821 Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Postrojenja i oprema Komunikacijska oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATNOST UREDA ZA UDRUGE Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa PHARE 2006 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP) Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija IPA 2008 - JAČANJE KAPACITETA SEKTORA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PRAĆENJE PRIMJENE EUROPSKE PRAVNE STEČEVINE Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

IZVORNI PLAN 2012 903.000

TEKUĆI PLAN 2012 903.000

IZVRŠENJE 2012 825.390,39 79.068,64 27.738,43 507.183,40 12.600,00 67.383,67 125.066,25 6.350,00 8.342,04 8.342,04 9.468,64 8.968,64 500,00 2.707,71 1.314,58 1.393,13 2.473,57 243,54 2.230,03 54.153.196,52 54.153.196,52 54.153.196,52 48.829,51 42.307,31 736,08 7.000,00 19.650,60 14.920,63 6.522,20 6.522,20 42.375,00 42.375,00 12.375,00 30.000,00 9.371,29 9.371,29 9.371,29 383.271,63 383.271,63 383.271,63 28.603,84 28.603,84 4.875,00 13.741,34 9.987,50 256.068,96 256.068,96 256.068,96 203.147,53 7.280,00 7.280,00 69.986,00 26.386,65 18.725,00 24.874,35 79.623,00 79.623,00 46.258,53 46.258,53 4.694.608,80 4.638.710,32 4.638.710,32 55.898,48 55.898,48

INDEKS 91,41

13.000 11.000

13.000 11.000

64,17 86,08

5.500

5.500

49,23

4.000

4.000

61,84

55.463.031 55.463.031

55.463.031 55.463.031

97,64 97,64

53.000 43.000

53.000 43.000

92,13 98,39

10.000 45.000 45.000

10.000 45.000 45.000

65,22 94,17 94,17

15.000 15.000 480.000 480.000 50.000 50.000

15.000 15.000 480.000 480.000 50.000 50.000

62,48 62,48 79,85 79,85 57,21 57,21

260.000 260.000 150.000 5.000 70.000

260.000 260.000 150.000 5.000 70.000

98,49 98,49 135,43 145,60 99,98

50.000 25.000

50.000 25.000

159,25 185,03

11.220.000 10.880.000 340.000

11.220.000 10.880.000 340.000

41,84 42,64 16,44

119

KORISNIK PRORAČUNA IPA 2009 - JAČANJE ODRŽIVOSTI I RAZVOJ ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA (OCD-a) KAO PRO-AKTIVNIH DRUŠTVENIH DIONIKA PRI PROVEDBI PRAVNE STEČEVINE EU Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama IPA 2010 - JAČANJE RAZVOJA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (OCD-a) U PODRUČJU JAVNOG ZAGOVARANJA I PRUŽANJA SOCIJALNIH USLUGA Tekuće donacije IPA I 2009 FFP RAC - JAČANJE KAPACITETA UREDA ZA UDRUGE VLADE RH U BORBI PROTIV KORUPCIJE Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu IPA IV 2012-2013 IZRAVNA DODJELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA - URED ZA UDRUGE Naknade troškova zaposlenima Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja IPA IV 2012-2013 IZRAVNA DODJELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA - NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Računalne usluge Ostale usluge Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Postrojenja i oprema Oprema za održavanje i zaštitu ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za usluge 120

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

IZVRŠENJE 2012

INDEKS

A509047 381 3811 382 3821 A509048 381 A509050 381 3811 A509051 381 3811 A509063 321 323 329 A509064 381 3811 K509020 412 4123 422 4221 02015 2119 A860001 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3212 322 3221 3223 3224 3225 323 3232 3234 3235 3238 3239 343 3431 3433 422 4223 A860006 321 3211 3213 323

9.164.000 8.705.000 459.000

9.164.000 8.705.000 459.000

9.843.120,37 9.097.540,56 9.097.540,56 745.579,81 745.579,81

107,41 104,51 162,44

13.342.100 13.342.100 148.000 148.000 10.016.051 10.016.051

13.342.100 13.342.100 148.000 148.000 10.016.051 10.016.051 132.002,11 132.002,11 132.002,11 5.384.798,68 5.384.798,68 5.384.798,68 89,19 89,19 53,76 53,76

34.200 2.500 31.300 400 102.700 102.700 46.000 12.000 34.000 3.700.000 3.700.000 1.243.000 820.000

34.200 2.500 31.300 400 102.700 102.700 46.000 12.000 34.000 3.700.000 3.700.000 1.243.000 820.000 186.356,83 186.356,83 186.356,83 42.173,46 8.716,20 8.716,20 33.457,26 33.457,26 3.235.311,50 3.235.311,50 1.014.595,29 717.677,07 660.962,41 56.714,66 12.068,71 12.068,71 109.991,70 98.001,94 11.989,76 20.922,90 20.922,90 58.834,47 44.596,07 10.197,92 2.201,25 1.839,23 78.320,02 18.677,38 4.641,14 43.400,00 10.120,00 1.481,50 1.155,42 860,63 294,79 15.625,00 15.625,00 265.831,38 45.034,36 42.334,36 2.700,00 207.032,52 181,46 181,46 91,68 72,64 98,40 87,44 87,44 81,62 87,52

27.000 139.000

27.000 139.000

44,70 79,13

30.000 78.000

30.000 78.000

69,74 75,43

113.000

113.000

69,31

3.000

3.000

38,51

33.000 470.000 90.000

33.000 470.000 90.000

47,35 56,56 50,04

340.000

340.000

60,89

KORISNIK PRORAČUNA 3231 3233 3235 3237 324 329 3293 A860007 323 3237 343 3434 K860008 412 4123 422 4221 02021 2109 A732003 323 3237 381 3811 A732004 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 322 3221 3224 323 3231 3232 3233 3235 3237 3238 324 329 3293 343 3431 3433 422 4221 4222 A732005 324 3241 329 3291 K732001 412 422 4221 02025 2109 A513000 311 3111 3113 Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija IZVRŠENJE PRESUDA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali financijski rashodi Ostali nespomenuti financijski rashodi INFORMATIZACIJA Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE Nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Ured za nacionalne manjine ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad 121

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

IZVRŠENJE 2012 40.030,76 7.072,31 11.550,00 148.379,45

INDEKS

15.000 25.000 1.983.700 83.700 1.900.000 3.300 300 3.000 42.436.618 42.436.618 41.024.218 20.000 41.004.218 1.015.500 716.000

15.000 25.000 1.983.700 83.700 1.900.000 3.300 300 3.000 42.436.618 42.436.618 41.024.218 20.000 41.004.218 1.015.500 716.000

13.764,50 13.764,50 1.951.853,33 52.062,64 52.062,64 1.899.790,69 1.899.790,69 3.031,50 281,50 281,50 2.750,00 2.750,00 42.159.476,47 42.159.476,47 40.922.631,18 12.058,88 12.058,88 40.910.572,30 40.910.572,30 878.452,94 641.575,62 624.472,59 17.103,03 3.750,00 3.750,00 102.790,84 91.884,06 10.906,78 24.208,59 12.488,17 11.720,42 20.801,12 20.718,12 83,00 56.144,50 5.625,50 25.501,31 14.781,47 286,62 9.375,00 574,60 4.668,00 4.668,00 101,21 100,00 1,21 24.413,06 22.222,88 2.190,18 329.712,79 47.303,55 47.303,55 282.409,24 282.409,24

55,06 98,39 62,20 99,99 91,86 93,83 91,67 99,35 99,35 99,75 60,29 99,77 86,50 89,61

10.000 113.000

10.000 113.000

37,50 90,97

38.000

38.000

63,71

22.800

22.800

91,23

75.400

75.400

74,46

500 7.000 800

500 7.000 800

66,69 12,65

32.000

32.000

76,29

364.400 60.000 304.400

364.400 60.000 304.400

90,48 78,84 92,78

32.500 2.500 30.000 895.699 895.699 468.119 361.795

32.500 2.500 30.000 895.699 895.699 468.119 361.795

28.679,56 28.679,56 28.679,56 1.028.288,16 1.028.288,16 468.113,64 361.793,94 354.198,86 7.595,08

88,24 95,60 114,80 114,80 100,00 100,00

KORISNIK PRORAČUNA 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 323 3231 3232 3233 3235 3238 329 3293 3299 343 3431 3433 A513013 321 3211 323 3233 3235 3237 329 3293 A513025 381 3811 A513027 321 3211 323 3235 3237 324 3241 329 3293 K513010 412 4123 02030 2404 A514000 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 323 3231 3232 3233 3236 3238 3239 329 Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Računalne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate PROGRAMI ZA ROME Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu JAČANJE STRUKTURA ZA PROGRAME KOJI PROMIČU INTEGRACIJU ROMA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija INFORMATIZACIJA UREDA ZA NACIONALNE MANJINE Nematerijalna imovina Licence Ured za zakonodavstvo USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Zdravstvene i veterinarske usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 122

IZVORNI PLAN 2012 7.615 62.373

TEKUĆI PLAN 2012 7.615 62.373

IZVRŠENJE 2012 7.614,65 7.614,65 62.371,65 56.221,15 6.150,50 15.627,70 340,00 7.847,70 7.440,00 4.853,93 4.853,93 14.439,77 2.563,84 2.339,25 4.807,00 708,82 4.020,86 1.336,00 1.036,00 300,00 76,00 75,10 0,90 48.654,50 14.684,22 14.684,22 32.690,78 10.676,73 4.900,00 17.114,05 1.279,50 1.279,50 375.000,00 375.000,00 375.000,00 132.597,63 726,00 726,00 89.640,63 1.000,00 88.640,63 27.424,00 27.424,00 14.807,00 14.807,00

INDEKS 100,00 100,00

15.628

15.628

100,00

4.854 14.441

4.854 14.441

100,00 99,99

1.336

1.336

100,00

77

77

98,70

48.657 14.685 32.692

48.657 14.685 32.692

99,99 99,99 100,00

1.280 375.000 375.000

1.280 375.000 375.000

99,96 100,00 100,00

3.923 3.923 7.315.500 7.315.500 3.482.500 2.603.750 46.250 426.000

3.923 3.923 7.315.500 7.315.500 3.482.500 2.603.750 46.250 426.000

3.922,39 3.922,39 3.922,39 6.162.485,41 6.162.485,41 3.109.411,93 2.432.646,66 2.432.646,66 34.257,60 34.257,60 388.505,85 347.126,67 41.379,18 150.200,61 23.326,00 47.752,96 79.121,65 44.158,71 44.158,71 47.593,65 4.143,63 2.936,50 7.022,00 30.000,00 1.025,52 2.466,00 4.035,95

99,98 99,98 84,24 84,24 89,29 93,43 74,07 91,20

210.000

210.000

71,52

72.000 96.000

72.000 96.000

61,33 49,58

11.000

11.000

36,69

KORISNIK PRORAČUNA 3293 343 3431 3433 372 422 4221 4222 A514013 323 3237 K514012 412 4123 422 4221 02035 2110 A515000 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 372 3721 422 4221 4222 4223 4227 A515017 312 343 K515008 Reprezentacija Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema IPA 2007 - RAZVOJ KOORDINACIJE PROCJENE UČINKA PROPISA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA Ostali rashodi za zaposlene Ostali financijski rashodi INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 123

IZVORNI PLAN 2012 1.500

TEKUĆI PLAN 2012 1.500

IZVRŠENJE 2012 4.035,95 114,02 110,93 3,09

INDEKS

7,60

6.000 10.000

6.000 10.000 7.898,88 7.655,34 243,54 3.037.959,88 3.037.959,88 3.037.959,88 15.113,60 8.303,51 8.303,51 6.810,09 6.810,09 35.391.938,59 35.391.938,59 35.291.995,74 17.579.300,17 15.904.515,71 1.674.784,46 845.347,48 845.347,48 2.895.998,09 2.573.011,76 322.986,33 2.027.566,66 389.953,00 1.592.571,17 45.042,49 6.494.603,57 852.893,28 2.597.020,67 1.975.774,08 512.828,43 317.955,49 238.131,62 4.660.383,51 2.060.288,30 911.070,65 82.213,74 170.479,29 707.010,75 95.873,30 182.438,21 300.304,28 150.704,99 179.379,12 175.942,62 386,50 2.250,00 800,00 10.636,16 4.482,85 6.153,31 49.904,50 49.904,50 548.876,48 35.850,47 403.512,44 4.270,25 105.243,32 78,99

3.814.000 3.814.000 19.000 12.000 7.000 37.966.492 37.966.492 37.829.492 18.289.000

3.814.000 3.814.000 19.000 12.000 7.000 37.966.492 37.966.492 37.829.492 18.289.000

79,65 79,65 79,55 69,20 97,29 93,22 93,22 93,29 96,12

900.000 2.984.992

900.000 2.984.992

93,93 97,02

2.330.000

2.330.000

87,02

7.220.000

7.220.000

89,95

5.200.000

5.200.000

89,62

259.000

259.000

69,26

29.000

29.000

36,68

52.500 565.000

52.500 565.000

95,06 97,15

2.000 1.000 1.000 135.000

2.000 1.000 1.000 135.000 99.942,85 74,03

KORISNIK PRORAČUNA 412 4123 422 4221 426 02040 2407 A846001 311 3111 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 323 3231 3232 3233 3235 3237 3238 3239 343 3431 3433 02042 2107 A686000 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 322 3221 323 3231 3232 3233 3237 3238 3239 329 3293 3299 343 3431 3433 422 K686009 412 4123 422 4221 02044 2107 A687000 311 3111 Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske SREDIŠNJA JAVNA NABAVA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ured za protokol Vlade RH PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Postrojenja i oprema INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL VLADE RH Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Ured Vlade RH za unutarnju reviziju PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad 124

IZVORNI PLAN 2012 65.000 60.000 10.000 584.352 584.352 584.352 372.322 64.040

TEKUĆI PLAN 2012 65.000 60.000 10.000 584.352 584.352 584.352 372.322 64.040

IZVRŠENJE 2012 41.618,20 41.618,20 58.324,65 58.324,65 584.344,78 584.344,78 584.344,78 372.321,43 372.321,43 64.039,31 57.709,85 6.329,46 11.665,68 924,00 9.741,68 1.000,00 6.889,62 5.056,55 1.833,07 129.367,49 15.410,09 1.285,35 4.743,00 96.357,20 3.258,34 6.857,25 1.456,26 61,25 26,23 35,02 1.143.006,69 1.143.006,69 1.121.840,98 805.599,28 752.260,66 53.338,62 10.326,00 10.326,00 128.092,07 114.256,46 13.835,61 62.063,73 49.186,67 12.877,06 16.696,57 16.696,57 43.170,77 4.604,21 1.881,90 5.916,00 1.734,59 448,67 28.585,40 55.842,00 99,50 55.742,50 50,56 50,00 0,56 21.165,71 6.434,19 6.434,19 14.731,52 14.731,52 1.868.787,99 1.868.787,99 1.851.363,76 1.459.219,45 1.459.219,45

INDEKS 64,03 97,21

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

11.666

11.666

100,00

6.890

6.890

99,99

129.372

129.372

100,00

62

62

98,79

1.434.600 1.434.600 1.409.600 943.000

1.434.600 1.434.600 1.409.600 943.000

79,67 79,67 79,59 85,43

16.000 156.500

16.000 156.500

64,54 81,85

92.000

92.000

67,46

19.000 86.400

19.000 86.400

87,88 49,97

95.500

95.500

58,47

200

200

25,28

1.000 25.000 10.000 15.000 1.999.271 1.999.271 1.978.271 1.545.000

1.000 25.000 10.000 15.000 1.999.271 1.999.271 1.978.271 1.545.000 84,66 64,34 98,21 93,47 93,47 93,58 94,45

KORISNIK PRORAČUNA 312 3121 313 3132 3133 321 3212 322 3221 323 3231 3233 3238 329 343 3433 K687003 412 4123 422 4221 02046 2406 A691000 311 3111 312 3121 313 3131 3132 3133 321 3211 3212 322 323 3237 324 329 343 422 K691008 412 422 02050 2107 A518000 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 322 3221 323 3231 3233 3237 324 3241 343 3433 02087 2109 A513002 Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Računalne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Zatezne kamate INFORMATIZACIJA UREDA VLADE RH ZA UNUTARNJU REVIZIJU Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Postrojenja i oprema INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIM ZRAKOPLOVOM Nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Ured za odnose s javnošću PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali financijski rashodi Zatezne kamate Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE 125

IZVORNI PLAN 2012 62.000 251.000

TEKUĆI PLAN 2012 62.000 251.000

IZVRŠENJE 2012 53.555,10 53.555,10 234.382,05 209.575,35 24.806,70 78.252,63 78.252,63 12.578,45 12.578,45 13.338,37 6.661,81 1.771,00 4.905,56 37,71 37,71 17.424,23 6.424,23 6.424,23 11.000,00 11.000,00 5.154.120,83 5.154.120,83 5.154.120,83 3.860.756,16 3.860.756,16 33.061,11 33.061,11 1.110.980,22 490.916,02 554.431,46 65.632,74 100.030,20 14.013,23 86.016,97 49.293,14 49.293,14

INDEKS 86,38 93,38

86.000 13.200 20.171

86.000 13.200 20.171

90,99 95,29 66,13

700 200 21.000 10.000 11.000 6.243.600 6.243.600 6.229.100 3.966.500 38.500 1.146.000

700 200 21.000 10.000 11.000 6.243.600 6.243.600 6.229.100 3.966.500 38.500 1.146.000

18,86 82,97 64,24 100,00 82,55 82,55 82,74 97,33 85,87 96,94

294.986

294.986

33,91

254.500 327.500 10.000 141.000 7.000 43.114 14.500 1.500 13.000 381.430 381.430 381.430 229.737

254.500 327.500 10.000 141.000 7.000 43.114 14.500 1.500 13.000 381.430 381.430 381.430 229.737

0,00 15,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

381.422,56 381.422,56 381.422,56 229.735,86 189.709,78 40.026,08 2.780,00 2.780,00 39.514,61 35.609,09 3.905,52 4.743,19 1.440,20 3.302,99 76,16 76,16 103.132,48 19.134,46 21.650,65 62.347,37 1.440,20 1.440,20 0,06 0,06 14.256.425,70 9.298.776,84 335.257,27

2.780 39.516

2.780 39.516

100,00 100,00

4.744

4.744

99,98

77 103.134

77 103.134

98,91 100,00

1.441 1 19.624.496 13.448.043 529.000

1.441 1 19.624.496 13.448.043 529.000

99,94 6,00 72,65 69,15 63,38

KORISNIK PRORAČUNA 321 3211 323 3235 3237 329 372 381 3811 A513023 323 3237 363 3632 A513030 321 3211 323 3235 3237 3239 324 3241 329 3291 3293 3299 381 3811 A513031 381 3811 A513032 323 3237 2111 A513028 323 A681000 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3293 343 Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu IPA 2008 - PROJEKT POTPORE ROMIMA, FAZA III Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države PROGRAMI ZA ROME Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu JAČANJE STRUKTURA ZA PROGRAME KOJI PROMIČU INTEGRACIJU ROMA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA IPA 2010 FFRAC - JAČANJE SUSTAVA IDENTIFIKACIJE ŽRTAVA TRGOVANJA LJUDIMA Rashodi za usluge ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali financijski rashodi 126

IZVORNI PLAN 2012 37.000 70.000

TEKUĆI PLAN 2012 37.000 70.000

IZVRŠENJE 2012 14.475,27 14.475,27 19.382,00 11.432,00 7.950,00

INDEKS 39,12 27,69

20.000 2.000 400.000 10.000.000 800.000 9.200.000 1.794.043 64.015 447.308

20.000 2.000 400.000 10.000.000 800.000 9.200.000 1.794.043 64.015 447.308 301.400,00 301.400,00 6.510.117,87 172.486,13 172.486,13 6.337.631,74 6.337.631,74 1.277.487,73 24.044,50 24.044,50 231.147,34 71.820,49 112.272,60 47.054,25 5.443,10 5.443,10 106.647,97 7.704,97 98.043,00 900,00 910.204,82 910.204,82 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 50.913,97 50.913,97 50.913,97 4.957.648,86 75,35 65,10 21,56 68,89 71,21 37,56 51,68

30.000 288.720

30.000 288.720

18,14 36,94

964.000 1.125.000 1.125.000

964.000 1.125.000 1.125.000

94,42 100,00 100,00

6.176.453 151.200 151.200 3.251.431 2.116.205

6.176.453 151.200 151.200 3.251.431 2.116.205

80,27

46.385 346.627

46.385 346.627

197.872

197.872

98.446

98.446

421.809

421.809

12.664 4.423

12.664 4.423

2.726.977,65 1.903.139,03 1.876.433,98 26.705,05 39.742,07 39.742,07 303.859,11 271.505,73 32.353,38 90.020,82 20.403,37 64.657,45 4.960,00 78.717,57 48.795,26 29.554,22 113,75 254,34 296.863,78 73.341,53 21.731,29 16.965,50 13.114,54 49.128,36 17.080,00 25.122,88 22.160,95 58.218,73 12.201,36 12.201,36 2.178,32

83,87 89,93

85,68 87,66

45,49

79,96

70,38

96,35 49,25

KORISNIK PRORAČUNA 3431 3433 422 4222 A681022 323 3237 381 3811 A681023 321 3211 322 3223 323 3234 3235 3237 3239 324 3241 329 3293 A681042 381 3811 A681047 323 3237 A681050 321 322 3223 323 3231 3232 3234 3237 329 3291 3293 343 3433 A681051 323 3237 422 426 4262 K681037 412 4123 422 4221 02089 2112 A685000 311 3111 3113 313 3132 3133 321 3212 322 3221 323 3231 Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Postrojenja i oprema Komunikacijska oprema DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za materijal i energiju Energija Rashodi za usluge Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu PROGRESS - NE-DISKRIMINACIJA I RAZLIČITOST Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge POVJERENSTVO ZA AZIL Naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Energija Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija Ostali financijski rashodi Zatezne kamate IPA I 2009 - USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Postrojenja i oprema Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe INFORMATIZACIJA Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Ured za socijalno partnerstvo SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza 127

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

IZVRŠENJE 2012 1.458,08 720,24 255,59 255,59 907.603,77 8.364,60 8.364,60 899.239,17 899.239,17 103.641,80 12.312,21 12.312,21 241,26 241,26 87.097,83 5.105,26 7.423,75 34.568,82 40.000,00 1.340,00 1.340,00 2.650,50 2.650,50 431.929,59 431.929,59 431.929,59 36.897,00 36.897,00 36.897,00 54.004,18 2.125,92 2.125,92 11.042,11 4.602,17 121,77 3.699,67 2.618,50 40.785,04 40.780,20

INDEKS

7.000

7.000

3,65

1.010.000 10.000 1.000.000 179.800 65.000 1.000 103.000

1.010.000 10.000 1.000.000 179.800 65.000 1.000 103.000

89,86 83,65 89,92 57,64 18,94 24,13 84,56

2.800 8.000 432.000 432.000 56.500 56.500 59.225 1.000 4.000 11.725

2.800 8.000 432.000 432.000 56.500 56.500 59.225 1.000 4.000 11.725

47,86 33,13 99,98 99,98 65,30 65,30 91,18 53,15 94,18

42.200

42.200

96,65

300 1.003.220 878.690 44.000 80.530 33.077 23.077 10.000 131.039 131.039 129.845 101.546

300 1.003.220 878.690 44.000 80.530 33.077 23.077 10.000 131.039 131.039 129.845 101.546

4,84 51,11 51,11 678.465,45 558.513,59 558.513,59 119.951,86 119.951,86 18.129,42 12.152,78 12.152,78 5.976,64 5.976,64 131.032,99 131.032,99 129.839,51 101.544,53 97.971,18 3.573,35 17.465,64 15.739,40 1.726,24 2.866,56 2.866,56 984,50 984,50 6.978,28 1.338,23

17,04 67,63 63,56

148,95 54,81 52,66 59,77 100,00 100,00 100,00 100,00

17.467

17.467

99,99

2.867 985 6.980

2.867 985 6.980

99,98 99,95 99,98

KORISNIK PRORAČUNA 3233 3238 K685003 412 4123 02090 3607 A530000 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3293 343 3431 3433 372 3721 422 4221 4223 A530001 323 3231 3235 3237 3239 324 3241 329 3293 363 3631 A530020 321 3211 3213 323 3237 324 329 3293 363 3631 Usluge promidžbe i informiranja Računalne usluge INFORMATIZACIJA UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO Nematerijalna imovina Licence Ured za suzbijanje zlouporabe droga SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Oprema za održavanje i zaštitu PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države 128

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

IZVRŠENJE 2012 1.239,00 4.401,05

INDEKS

1.194 1.194 3.754.250 3.754.250 1.873.500 1.146.750

1.194 1.194 3.754.250 3.754.250 1.873.500 1.146.750

1.193,48 1.193,48 1.193,48 2.997.346,70 2.997.346,70 1.753.616,06 1.122.935,64 1.115.018,45 7.917,19 13.500,00 13.500,00 181.165,19 162.075,32 19.089,87 141.807,34 87.704,97 41.802,37 12.300,00 53.993,09 20.952,43 31.442,81 1.429,85 168,00 164.600,22 54.641,98 18.656,99 15.238,20 21.374,90 16.871,18 6.000,00 18.494,71 8.706,05 4.616,21 829,20 829,20 18.440,42 18.440,42 985,46 789,33 196,13 41.672,50 41.672,50 13.687,00 9.437,00 4.250,00 706.265,98 232.866,48 4.997,95 30.805,00 87.426,03 109.637,50 416,00 416,00 32.983,50 32.983,50 440.000,00 440.000,00 471.751,16 65.686,31 64.936,31 750,00 392.813,95 392.813,95 4.250,90 4.250,90 9.000,00 9.000,00

99,96 99,96 79,84 79,84 93,60 97,92

20.250 185.000

20.250 185.000

66,67 97,93

185.000

185.000

76,65

63.000

63.000

85,70

188.000

188.000

87,55

1.000 23.000 3.500

1.000 23.000 3.500

82,92 80,18 28,16

42.000 16.000

42.000 16.000

99,22 85,54

738.500 257.000

738.500 257.000

95,64 90,61

1.500 40.000 440.000 508.500 90.000

1.500 40.000 440.000 508.500 90.000

27,73 82,46 100,00 92,77 72,98

403.500 1.000 5.000 9.000

403.500 1.000 5.000 9.000

97,35

85,02 100,00

KORISNIK PRORAČUNA IPA 2007 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPSKI CENTAR ZA PRAĆENJE DROGA I OVISNOSTI O DROGAMA Ostali nespomenuti rashodi poslovanja INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Ured za ravnopravnost spolova ZASTUPANJE JEDNAKOSTI SPOLOVA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Računalne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE PROGRESS Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA Rashodi za usluge Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U PODRUČJU RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA Naknade troškova zaposlenima 129

IZVORNI PLAN 2012 558.750 558.750 75.000 25.000 25.000 25.000 2.078.600 2.078.600 1.313.800 945.250

TEKUĆI PLAN 2012 558.750 558.750 75.000 25.000 25.000 25.000 2.078.600 2.078.600 1.313.800 945.250

IZVRŠENJE 2012

INDEKS

A530025 329 K530017 412 4123 422 4221 426 4262 02092 2113 A532004 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3212 3213 322 3221 3224 3225 323 3231 3232 3233 3238 329 3293 3299 343 3431 3433 372 422 4221 4222 A532009 321 3211 323 3231 3233 3235 3237 3239 324 3241 329 3291 3293 381 3811 A532012 321 3211 A532013 323 381 3811 A532016 321

65.713,50 16.161,07 16.161,07 24.552,43 24.552,43 25.000,00 25.000,00 1.837.125,38 1.837.125,38 1.240.671,26 934.658,27 915.388,26 19.270,01 12.000,00 12.000,00 150.023,82 134.134,63 15.889,19 37.393,96 32.343,96 5.050,00 25.007,19 24.602,94 29,00 375,25 70.677,58 4.438,36 14.444,54 51.346,01 448,67 3.002,00 2.502,00 500,00 179,82 178,60 1,22

87,62 64,64 98,21 100,00 88,38 88,38 94,43 98,88

16.750 151.000

16.750 151.000

71,64 99,35

53.200

53.200

70,29

26.000

26.000

96,18

99.000

99.000

71,39

4.100

4.100

73,22

1.500

1.500

11,99

1.000 16.000

1.000 16.000 7.728,62 3.098,62 4.630,00 528.038,12 15.715,23 15.715,23 272.577,70 1.012,11 64.000,00 30.740,50 122.238,34 54.586,75 2.163,42 2.163,42 37.581,77 14.943,77 48,30

681.800 26.800 383.000

681.800 26.800 383.000

77,45 58,64 71,17

17.000 55.000

17.000 55.000

12,73 68,33

200.000 10.000 10.000 36.000 1.000 35.000 20.000 20.000

200.000 10.000 10.000 36.000 1.000 35.000 20.000 20.000

22.638,00 200.000,00 200.000,00 1.103,00 1.103,00 1.103,00 34.993,00 34.993,00 34.993,00 18.233,72 18.233,72

100,00 11,03 11,03 97,20 99,98 91,17 91,17

KORISNIK PRORAČUNA 3211 K532005 412 4123 422 4221 02099 2605 A855001 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 322 3221 3224 3225 323 3231 3232 3233 3237 3239 324 3241 329 3293 3299 343 3431 3433 422 4221 4222 K855002 412 4123 422 4221 025 02505 2203 A538000 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 Službena putovanja INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Ured za razminiranje RAZMINIRANJE ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema INFORMATIZACIJA Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj MINISTARSTVO FINANCIJA Ministarstvo financija UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge 130

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

IZVRŠENJE 2012 18.233,72

INDEKS

17.000 7.000 10.000 910.700 910.700 852.000 425.450 12.000 76.400

17.000 7.000 10.000 910.700 910.700 852.000 425.450 12.000 76.400

14.086,28 4.294,59 4.294,59 9.791,69 9.791,69 671.022,16 671.022,16 621.740,27 302.146,22 302.146,22 2.250,00 2.250,00 46.428,46 41.224,13 5.204,33 92.340,11 87.764,71 4.575,40 16.787,32 15.148,43 595,25 1.043,64 139.342,84 7.195,87 37.312,26 2.070,38 88.309,33 4.455,00 3.895,00 3.895,00 6.977,50 2.777,50 4.200,00 473,70 449,50 24,20 11.099,12 6.849,62 4.249,50 49.281,89 7.320,00 7.320,00 41.961,89 41.961,89 24.959.766.832,41 196.390.490,25 94.844.062,08 76.643.597,11 47.953.105,46 47.128.024,91 825.080,55 1.144.664,15 1.144.664,15 7.574.300,68 6.725.620,68 848.680,00 3.415.411,58 1.241.638,52 2.070.558,56 103.214,50 3.472.422,85 1.808.847,60 1.625.326,45 1.306,26 36.942,54 12.665.319,28 2.512.698,91 3.851.291,88 133.998,03 459.719,56 2.506.866,15 67.680,00 489.654,83

82,86 61,35 97,92 73,68 73,68 72,97 71,02 18,75 60,77

131.500

131.500

70,22

21.000

21.000

79,94

157.950

157.950

88,22

4.500 7.000

4.500 7.000

86,56 99,68

700

700

67,67

15.500

15.500

71,61

58.700 12.200 46.500 23.188.293.487 219.731.350 109.681.350 83.780.000 49.120.000

58.700 12.200 46.500 23.263.957.138 219.276.585 109.226.585 83.325.235 48.665.235

83,96 60,00 90,24 107,64 89,38 86,47 91,48 97,62

1.490.000 7.660.000

1.490.000 7.660.000

76,82 98,88

4.920.000

4.920.000

69,42

4.270.000

4.270.000

81,32

15.600.000

15.600.000

81,19

KORISNIK PRORAČUNA 3238 3239 324 3241 329 3293 3294 3299 343 3431 3434 A538018 381 3811 A538033 381 3811 A538040 323 3237 K113290 323 3232 3237 412 426 K253049 323 3232 K253057 323 3235 422 4221 4222 4223 K538003 323 3237 422 4221 426 T538042 323 Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ostali nespomenuti financijski rashodi POTICAJI ODBORU ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu ODBOR ZA JAVNI NADZOR REVIZIJE Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu IPA I 2008 - POTPORA FINANCIJSKOM UPRAVLJANJU, MONITORINGU I EVALUACIJI STRUKTURNIH FONDOVA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Intelektualne i osobne usluge Nematerijalna imovina Nematerijalna proizvedena imovina PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja OPREMANJE Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu INFORMATIZACIJA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina JAČANJE AFCOS SUSTAVA U RH S CILJEM ZAŠTITE FINANCIJSKIH INTERESA EU Rashodi za usluge IPA - 2007 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA MNISTARSTVA FINANCIJA U ODNOSU NA PROVEDBU NOVE ZAKONSKE REGULATIVE IZ PODRUČJA KONCESIJA I JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge RAZVOJ UČINKOVITOG SUSTAVA ZA BORBU PROTIV KRIVOTVORENJA NOVČANICA I KOVANOG NOVCA U RH Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu IPA 2008 USPOSTAVA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE KOHEZIJSKIM I STRUKTURNIM FONDOVIMA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge IPA 2008 PODIZANJE SVIJESTI O VAŽNOSTI SUSTAVA UNUTARNJIH FINANCIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU U REPUBLICI HRVATSKOJ Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA Rashodi za materijal i energiju 131

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

IZVRŠENJE 2012 165.909,63 2.477.500,29 35.059,12 35.059,12 127.868,46 98.372,89 24.737,14 4.758,43 255.445,53 1.385,87 254.059,66 520.000,00 520.000,00 520.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 3.734.290,53 3.734.290,53 3.734.290,53 8.377.161,77 8.377.161,77 2.897.398,98 5.479.762,79

INDEKS

260.000

260.000

49,18

460.000

460.000

55,53

520.000 520.000 350.000 350.000

520.000 520.000 350.000 350.000

100,00 100,00 100,00 100,00

3.775.000 3.775.000 9.960.000 9.373.000

3.775.000 3.775.000 9.960.000 9.373.000

98,92 98,92 84,11 89,38

340.000 247.000 1.800.000 1.800.000 1.610.000 1.420.000 190.000

340.000 247.000 1.800.000 1.800.000 1.610.000 1.420.000 190.000

3.530.000 1.470.000 1.360.000 700.000 1.389.200 1.389.200

3.530.000 1.470.000 1.360.000 700.000 1.389.200 1.389.200

229.112,15 229.112,15 229.112,15 1.030.678,27 987.819,82 987.819,82 42.858,45 7.189,56 8.502,64 27.166,25 2.272.053,40 1.089.436,22 1.089.436,22 1.182.617,18 1.182.617,18

12,73 12,73 64,02 69,56 22,56

64,36 74,11 86,96

T538045

-53.003,73

323 3237 T538047 381 3811 T538054 323 3237 T538055 323 3237 2207 A538035 322

-53.003,73 -53.003,73 -272.735,73 -272.735,73 -272.735,73 2.061.150 2.061.150 2.061.150 2.061.150 1.413.935,50 1.413.935,50 1.413.935,50 598.972,81 598.972,81 598.972,81 101.546.428,17 36.184.468,48 11.400.136,07 68,60 68,60

906.000 906.000 110.050.000 41.450.000 12.900.000

906.000 906.000 110.050.000 41.450.000 12.900.000

66,11 66,11 92,27 87,30 88,37

KORISNIK PRORAČUNA 3221 3223 323 3231 3232 3234 3235 3239 K538036 422 4221 4223 K538043 411 4111 421 4212 02506 2114 A539232 381 3811 2202 A538029 323 A539018 323 3237 2203 A538019 323 3238 A539161 323 3238 A539231 343 3431 A557034 343 3431 2204 A539150 363 3631 2205 A538023 363 3631 A539068 363 3631 A539069 363 3631 A539070 363 3631 A539075 363 3631 A539076 363 3631 A539077 363 3631 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Ostale usluge OPREMANJE Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Oprema za održavanje i zaštitu IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA Materijalna imovina - prirodna bogatstva Zemljište Građevinski objekti Poslovni objekti Ministarstvo financija - ostali izdaci države POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE INTRASTAT - IZGRADNJA SUSTAVA Rashodi za usluge NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA Rashodi za usluge Računalne usluge USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA Rashodi za usluge Računalne usluge USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI GRAD PAKRAC Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA MIKLEUŠ Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA VOĆIN Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države GRAD LIPIK Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA OKUČANI Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA STARA GRADIŠKA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države 132

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

IZVRŠENJE 2012 1.032.690,06 10.367.446,01 24.784.332,41 322.077,54 6.162.804,99 2.191.403,84 3.404.674,60 12.703.371,44 765.556,05 765.556,05 242.685,25 522.870,80 64.596.403,64 716.092,13 716.092,13 63.880.311,51 63.880.311,51 23.310.282.464,82 50.161.665,94 50.161.665,94 50.161.665,94 50.161.665,94 576.212,52

INDEKS

28.550.000

28.550.000

86,81

2.600.000 2.600.000

2.600.000 2.600.000

29,44 29,44

66.000.000 1.000.000 65.000.000 21.473.140.958 50.161.666 50.161.666 50.161.666 1.200.000 100.000 100.000 1.100.000 1.100.000 211.025.267 11.000.000 11.000.000 185.000.000 185.000.000 10.400.000 10.400.000 4.625.267 4.625.267 1.222.500.000 1.222.500.000 1.222.500.000 350.802.675 1.926.018 1.926.018 393.700 393.700 1.111.747 1.111.747 894.484 894.484 542.838 542.838 1.310.940 1.310.940 228.092 228.092

66.000.000 1.000.000 65.000.000 21.552.759.374 50.161.666 50.161.666 50.161.666 1.200.000 100.000 100.000 1.100.000 1.100.000 201.255.267 11.000.000 11.000.000 175.750.000 175.750.000 9.880.000 9.880.000 4.625.267 4.625.267 1.337.216.965 1.337.216.965 1.337.216.965 350.802.675 1.926.018 1.926.018 393.700 393.700 1.111.747 1.111.747 894.484 894.484 542.838 542.838 1.310.940 1.310.940 228.092 228.092

97,87 71,61 98,28 108,56 100,00 100,00 100,00 48,02

576.212,52 576.212,52 576.212,52 186.657.852,54 2.320.548,75 2.320.548,75 2.320.548,75 170.077.236,07 170.077.236,07 170.077.236,07 9.634.801,14 9.634.801,14 9.634.801,14 4.625.266,58 4.625.266,58 4.625.266,58 1.337.216.964,13 1.337.216.964,13 1.337.216.964,13 1.337.216.964,13 351.508.344,86 1.926.018,00 1.926.018,00 1.926.018,00 393.700,00 393.700,00 393.700,00 1.111.747,00 1.111.747,00 1.111.747,00 894.484,00 894.484,00 894.484,00 542.838,00 542.838,00 542.838,00 1.310.940,00 1.310.940,00 1.310.940,00 228.092,00 228.092,00 228.092,00

52,38 52,38 88,45 21,10 21,10 91,93 91,93 92,64 92,64 100,00 100,00 109,38 109,38 109,38 100,20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

KORISNIK PRORAČUNA A539083 363 3631 A539106 363 3631 A539107 363 3631 A539109 363 3631 A539110 363 3631 A539111 363 3631 A539113 363 3631 A539114 363 3631 A539115 363 3631 A539116 363 3631 A539118 363 3631 A539119 363 3631 A539120 363 3631 A539122 363 3631 A539123 363 3631 A539129 363 3631 A539130 363 3631 A539132 363 3631 A539133 363 3631 A539134 363 3631 A539142 363 3631 A539143 363 3631 A539176 363 3631 A539180 363 3631 A539182 363 3631 OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države VARAŽDINSKA ŽUPANIJA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države GRAD GRUBIŠNO POLJE Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA ĐULOVAC Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA DONJI LAPAC Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA LOVINAC Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA UDBINA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA VRHOVINE Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države GRAD SLATINA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA MARKUŠICA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države GRAD VRLIKA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA ŠODOLOVCI Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države GRAD SKRADIN Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA CIVLJANE Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države 133

IZVORNI PLAN 2012 446.550 446.550 2.458.482 2.458.482 1.913.971 1.913.971 2.218.295 2.218.295 2.480.320 2.480.320 3.668.227 3.668.227 1.678.209 1.678.209 4.545.287 4.545.287 4.463.190 4.463.190 9.647.544 9.647.544 2.776.418 2.776.418 418.911 418.911 4.728.931 4.728.931 1.568.865 1.568.865 1.321.556 1.321.556 595.510 595.510 428.516 428.516 452.342 452.342 818.392 818.392 60.285 60.285 530.269 530.269 224.564 224.564 167.337 167.337 1.713.771 1.713.771 967.046 967.046

TEKUĆI PLAN 2012 446.550 446.550 2.458.482 2.458.482 1.913.971 1.913.971 2.218.295 2.218.295 2.480.320 2.480.320 3.668.227 3.668.227 1.678.209 1.678.209 4.545.287 4.545.287 4.463.190 4.463.190 9.647.544 9.647.544 2.776.418 2.776.418 418.911 418.911 4.728.931 4.728.931 1.568.865 1.568.865 1.321.556 1.321.556 595.510 595.510 428.516 428.516 452.342 452.342 818.392 818.392 60.285 60.285 530.269 530.269 224.564 224.564 167.337 167.337 1.713.771 1.713.771 967.046 967.046

IZVRŠENJE 2012 446.550,00 446.550,00 446.550,00 2.458.482,00 2.458.482,00 2.458.482,00 1.913.971,00 1.913.971,00 1.913.971,00 2.218.295,00 2.218.295,00 2.218.295,00 2.480.320,00 2.480.320,00 2.480.320,00 3.668.227,00 3.668.227,00 3.668.227,00 1.678.209,00 1.678.209,00 1.678.209,00 4.545.287,00 4.545.287,00 4.545.287,00 4.463.190,00 4.463.190,00 4.463.190,00 9.647.544,00 9.647.544,00 9.647.544,00 2.776.418,00 2.776.418,00 2.776.418,00 418.911,00 418.911,00 418.911,00 4.728.931,00 4.728.931,00 4.728.931,00 1.568.865,00 1.568.865,00 1.568.865,00 1.321.556,00 1.321.556,00 1.321.556,00 595.510,00 595.510,00 595.510,00 428.516,00 428.516,00 428.516,00 452.342,00 452.342,00 452.342,00 818.392,00 818.392,00 818.392,00 60.285,00 60.285,00 60.285,00 530.269,00 530.269,00 530.269,00 224.564,00 224.564,00 224.564,00 167.337,00 167.337,00 167.337,00 1.713.771,00 1.713.771,00 1.713.771,00 967.046,00 967.046,00 967.046,00

INDEKS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

KORISNIK PRORAČUNA A539183 363 3631 A539184 363 3631 A539185 363 3631 A539186 363 3631 A539187 363 3631 A539188 363 3631 A539189 363 3631 A539200 363 3631 A539201 363 3631 A539206 363 3631 A539207 363 3631 A539209 363 3631 A539210 363 3631 A539211 363 3631 A539212 363 3631 A539217 363 3631 A539219 363 3631 A539221 363 3631 A539223 363 3631 A539224 363 3631 A539292 363 3631 A539293 363 3631 A539304 363 3631 A539305 363 3631 A539306 363 3631 OPĆINA ERVENIK Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA KIJEVO Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA KISTANJE Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA PROMINA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA BISKUPIJA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA RUŽIĆ Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države GRAD ILOK Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države MEĐIMURSKA ŽUPANIJA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države GRAD GLINA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA DONJI KUKURUZARI Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA DVOR Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA HRVATSKA DUBICA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA JASENOVAC Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA MAJUR Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA SUNJA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA CETINGRAD Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA KRNJAK Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA PLAŠKI Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA SABORSKO Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA TOUNJ Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države GRAD KARLOVAC Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA GVOZD Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA VOJNIĆ Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države GRAD OBROVAC Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA BOROVO Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države 134

IZVORNI PLAN 2012 1.623.867 1.623.867 688.374 688.374 3.733.909 3.733.909 522.882 522.882 832.479 832.479 747.892 747.892 994.302 994.302 3.099.905 3.099.905 2.600.421 2.600.421 1.334.429 1.334.429 1.249.082 1.249.082 652.180 652.180 69.231 69.231 134.551 134.551 884.663 884.663 589.123 589.123 979.376 979.376 834.899 834.899 786.160 786.160 81.944 81.944 591.835 591.835 564.276 564.276 495.490 495.490 237.836 237.836 159.509 159.509

TEKUĆI PLAN 2012 1.623.867 1.623.867 688.374 688.374 3.733.909 3.733.909 522.882 522.882 832.479 832.479 747.892 747.892 994.302 994.302 3.099.905 3.099.905 2.600.421 2.600.421 1.334.429 1.334.429 1.249.082 1.249.082 652.180 652.180 69.231 69.231 134.551 134.551 884.663 884.663 589.123 589.123 979.376 979.376 834.899 834.899 786.160 786.160 81.944 81.944 591.835 591.835 564.276 564.276 495.490 495.490 237.836 237.836 159.509 159.509

IZVRŠENJE 2012 1.623.867,00 1.623.867,00 1.623.867,00 688.374,00 688.374,00 688.374,00 3.733.909,00 3.733.909,00 3.733.909,00 522.882,00 522.882,00 522.882,00 832.479,00 832.479,00 832.479,00 747.892,00 747.892,00 747.892,00 994.302,00 994.302,00 994.302,00 3.099.905,00 3.099.905,00 3.099.905,00 2.600.421,00 2.600.421,00 2.600.421,00 1.334.429,00 1.334.429,00 1.334.429,00 1.249.082,00 1.249.082,00 1.249.082,00 652.180,00 652.180,00 652.180,00 69.231,00 69.231,00 69.231,00 134.551,00 134.551,00 134.551,00 884.663,00 884.663,00 884.663,00 589.123,00 589.123,00 589.123,00 979.376,00 979.376,00 979.376,00 834.899,00 834.899,00 834.899,00 786.160,00 786.160,00 786.160,00 81.944,00 81.944,00 81.944,00 591.835,00 591.835,00 591.835,00 564.276,00 564.276,00 564.276,00 495.490,00 495.490,00 495.490,00 237.836,00 237.836,00 237.836,00 159.509,00 159.509,00 159.509,00

INDEKS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

KORISNIK PRORAČUNA A539307 363 3631 A539308 363 3631 A539309 363 3631 A539310 363 3631 A544025 363 3631 A557035 363 3631 A557036 363 3631 2206 A539298 363 3631 A818027 514 5141 517 5172 5173 2304 A539053 533 5332 2305 A539061 361 3611 2403 A539005 329 3292 2813 A538021 343 383 A539287 383 3834 A539294 323 T544013 343 3434 3210 A539052 514 5141 OPĆINA BRESTOVAC Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA STANKOVCI Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA VELIKA PISANICA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA VELIKI GRĐEVAC Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države GRAD OSIJEK Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države KARLOVAČKA ŽUPANIJA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB) Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru Dani zajmovi drugim razinama vlasti Dani zajmovi županijskim proračunima Dani zajmovi gradskim proračunima SUDJELOVANJE I PARTICIPACIJA U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA EUROPSKE UNIJE UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija OBVEZE RH PREMA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA S BIH POTICAJ ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH Pomoći inozemnim vladama Tekuće pomoći inozemnim vladama PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI Ostali financijski rashodi Kazne, penali i naknade štete OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA U TIJEKU Kazne, penali i naknade štete Ugovorene kazne i ostale naknade šteta ZASTUPANJE PRED INOZEMNIM SUDOVIMA Rashodi za usluge ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU Ostali financijski rashodi Ostali nespomenuti financijski rashodi KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU JAMSTVENA PRIČUVA Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 135

IZVORNI PLAN 2012 90.778 90.778 45.938 45.938 611.290 611.290 36.906 36.906 762.900 762.900 999.491 999.491 267.066.150 267.066.150

TEKUĆI PLAN 2012 90.778 90.778 45.938 45.938 611.290 611.290 36.906 36.906 762.900 762.900 999.491 999.491 267.066.150 267.066.150 1.100.001 1.100.001 1.100.001

IZVRŠENJE 2012 90.778,00 90.778,00 90.778,00 45.938,00 45.938,00 45.938,00 611.290,00 611.290,00 611.290,00 36.906,00 36.906,00 36.906,00 762.900,00 762.900,00 762.900,00 999.491,00 999.491,00 999.491,00 267.771.819,86 267.771.819,86 267.771.819,86 40.574.312,94 1.100.000,57 1.100.000,57 1.100.000,57 39.474.312,37 10.895.099,65 10.895.099,65 28.579.212,72 15.179.765,06 13.399.447,66

INDEKS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,26 100,26

14.511.556 14.511.556 14.511.556

14.511.556 14.511.556 14.511.556

6.502.799,43 6.502.799,43 6.502.799,43 6.502.799,43

44,81 44,81 44,81

15.000.000 15.000.000 15.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 129.843.464 1.200.000 500.000 700.000 2.043.464 2.043.464 2.200.000 2.200.000 124.400.000 124.400.000 1.701.575.000 1.000.000.000 1.000.000.000

15.000.000 15.000.000 15.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 129.843.464 1.200.000 500.000 700.000 2.043.464 2.043.464 2.200.000 2.200.000 124.400.000 124.400.000 1.701.575.000 1.000.000.000 1.000.000.000

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 11.930.380,19 11.930.380,19 11.930.380,19 11.930.380,19 125.898.261,04

100,00 100,00 100,00 99,42 99,42 99,42 96,96

1.498.261,04 1.498.261,04 1.498.261,04

73,32 73,32

124.400.000,00 124.400.000,00 124.400.000,00 1.234.423.437,06 534.349.987,06 534.349.987,06 534.349.987,06

100,00 100,00 72,55 53,43 53,43

KORISNIK PRORAČUNA A544001 352 3521 PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Dion.i udjeli u gl.ban.i ost.fin.inst.u jav.sekt. PRAĆENJE I PRIPREMA OBJAVLJIVANJA PRAVILA EU VEZANIH UZ DRŽAVNE POTPORE Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge ULAGANJA U TEMELJNI KAPITAL Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH) Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima izvan javnog sektora POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama POTPORE ORGANIZACIJAMA, KUĆANSTVIMA I GOSPODARSTVU POMOĆI ORGANIZACIJAMA ZA HUMANITARNE SVRHE Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu POTICANJE RAZVOJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ORIJENTIRANIH NA IZVOZ I NOVO ZAPOŠLJAVANJE Ostali financijski rashodi Pomoći unutar opće države STRUKTURNE POTPORE SEKTORU STANOVNIŠTVA I GOSPODARSTVA Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u naravi POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora UMIROVLJENIČKI FOND - SREDSTVA ZA ISPLATU OBVEZA PREMA UMIROVLJENICIMA

IZVORNI PLAN 2012 100.000.000 100.000.000

TEKUĆI PLAN 2012 100.000.000 100.000.000

IZVRŠENJE 2012 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

INDEKS 100,00 100,00

A544005

600.000.000

600.000.000

600.000.000,00

100,00

531 5312 A557020 323 3237 T544015 532 3404 A544002 386 3861 3506 A539042 386 3862 3913 A539026 381 3811 A539060 381 3811 A539214 382 3821 4004 A544024 381 3811 A767034 343 363 T538034 372 3722 4104 A539274 352 3521 4105

600.000.000

600.000.000

600.000.000,00 600.000.000,00

100,00

75.000 75.000 1.500.000 1.500.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

75.000 75.000 1.500.000 1.500.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

73.450,00 73.450,00 73.450,00

97,93 97,93

20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

100,00 100,00 100,00

195.791.000 195.791.000 195.791.000

186.001.450 186.001.450 186.001.450

185.182.381,86 185.182.381,86 185.182.381,86 185.182.381,86

94,58 94,58 94,58

272.700.000 245.000.000 245.000.000 20.000.000 20.000.000 7.700.000 7.700.000 36.863.176 12.863.176 12.863.176

272.119.000 245.000.000 245.000.000 19.419.000 19.419.000 7.700.000 7.700.000 36.863.176 12.863.176 12.863.176

271.659.436,00 245.000.000,00 245.000.000,00 245.000.000,00 19.418.708,00 19.418.708,00 19.418.708,00 7.240.728,00 7.240.728,00 7.240.728,00 21.620.704,04 11.885.890,00 11.885.890,00 11.885.890,00

99,62 100,00 100,00 97,09 97,09 94,04 94,04 58,65 92,40 92,40

9.000.000 7.750.000 1.250.000 15.000.000 15.000.000

9.000.000 7.750.000 1.250.000 15.000.000 15.000.000 9.734.814,04 9.734.814,04 9.734.814,04 64,90 64,90

42.661.640 42.661.640 42.661.640

40.528.640 40.528.640 40.528.640

38.222.344,84 38.222.344,84 38.222.344,84 38.222.344,84

89,59 89,59 89,59

100.000.000

100.000.000

100.000.000,00

100,00

136

KORISNIK PRORAČUNA T557039 372 3721 4201 A539099 342 3422 542 5422 A539100 342 3423 544 5443 A539103 341 3413 552 5521 A539105 341 3411 A544019 342 3422 542 5422 A767010 342 3423 544 5443 A767011 342 3423 544 5443 A818009 342 3423 544 5443 A818010 342 3423 UMIROVLJENIČKI FOND - SREDSTVA ZA ISPLATU OBVEZA PREMA UMIROVLJENICIMA Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija u javnom sektoru Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI Kamate za izdane vrijednosne papire Kamate za izdane obveznice Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI Kamate za izdane vrijednosne papire Kamate za izdane trezorske zapise POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija u javnom sektoru Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora 137

IZVORNI PLAN 2012 100.000.000 100.000.000 12.557.100.133 206.796.348 22.520.214

TEKUĆI PLAN 2012 100.000.000 100.000.000 12.557.100.133 206.796.348 22.520.214

IZVRŠENJE 2012 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 14.689.002.387,72 1.414.056.391,96 161.547.466,50 161.547.466,50

INDEKS 100,00 100,00 116,98 683,79 717,34

184.276.134

184.276.134

1.252.508.925,46 1.252.508.925,46

679,69

4.416.802.078 1.030.023.259

4.416.802.078 1.030.023.259

5.292.413.401,91 1.220.354.705,06 1.220.354.705,06

119,82 118,48

3.386.778.819

3.386.778.819

4.072.058.696,85 4.072.058.696,85

120,23

6.820.561.707 2.918.051.261 3.902.510.446 740.000.000 740.000.000 26.500.000 4.000.000

6.820.561.707 2.918.051.261 3.902.510.446 740.000.000 740.000.000 26.500.000 4.000.000

6.851.576.329,34 2.949.065.882,86 2.949.065.882,86 3.902.510.446,48 3.902.510.446,48 773.529.834,65 773.529.834,65 773.529.834,65 26.310.293,70 3.356.523,58 3.356.523,58

100,45 101,06 100,00 104,53 104,53 99,28 83,91

22.500.000

22.500.000

22.953.770,12 22.953.770,12

102,02

113.590.000 22.200.000

113.590.000 22.200.000

110.258.993,48 26.116.045,14 26.116.045,14

97,07 117,64

91.390.000

91.390.000

84.142.948,34 84.142.948,34

92,07

108.500.000 32.500.000

108.500.000 32.500.000

92.399.592,35 32.053.846,60 32.053.846,60

85,16 98,63

76.000.000

76.000.000

60.345.745,75 60.345.745,75

79,40

12.900.000 5.000.000

12.900.000 5.000.000

12.581.137,13 4.713.667,13 4.713.667,13

97,53 94,27

7.900.000

7.900.000

7.867.470,00 7.867.470,00

99,59

75.300.000 15.200.000

75.300.000 15.200.000

76.346.039,77 15.154.800,62 15.154.800,62

101,39 99,70

KORISNIK PRORAČUNA 544 5443 A818011 342 3423 544 5443 4202 A539097 342 3421 541 5415 5416 A539098 342 3421 541 5413 5414 A539101 342 3423 544 5446 A539153 341 3413 A539164 343 3434 A539165 343 3434 4301 A539019 323 3237 3238 3239 343 3431 363 3631 3632 381 3811 383 3834 385 4303 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti,inozemnih vlada i međunarodnih organizacija Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih lada izvan ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti,inozemnih vlada i međunarodnih organizacija Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih reditnih i IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU Kamate za izdane vrijednosne papire Kamate za izdane obveznice IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA TROŠKOVI Ostali financijski rashodi Ostali nespomenuti financijski rashodi POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I Ostali financijski rashodi Ostali nespomenuti financijski rashodi PRORAČUNSKA ZALIHA PRORAČUNSKA ZALIHA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kazne, penali i naknade štete Ugovorene kazne i ostale naknade šteta Izvanredni rashodi OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA 138

IZVORNI PLAN 2012 60.100.000

TEKUĆI PLAN 2012 60.100.000

IZVRŠENJE 2012 61.191.239,15 61.191.239,15

INDEKS 101,82

36.150.000 18.100.000

36.150.000 18.100.000

39.530.373,43 21.317.454,76 21.317.454,76

109,35 117,78

18.050.000

18.050.000

18.212.918,67 18.212.918,67

100,90

4.350.890.381 7.125.110 768.212

4.346.390.381 7.125.110 768.212

4.479.908.854,50 5.938.410,69 762.373,28 762.373,28

102,97 83,34 99,24

6.356.898

6.356.898

5.176.037,41 280.440,51 4.895.596,90

81,42

1.191.455.268 260.779.805

1.191.455.268 260.779.805

1.166.136.290,49 267.409.071,54 267.409.071,54

97,87 102,54

930.675.463

930.675.463

898.727.218,95 858.366.471,03 40.360.747,92

96,57

274.958.014 17.678.628

274.958.014 17.678.628

445.097.126,32 49.767.012,18 49.767.012,18

161,88 281,51

257.279.386

257.279.386

395.330.114,14 395.330.114,14

153,66

2.787.351.989 2.787.351.989 70.000.000 70.000.000 20.000.000 20.000.000 168.500.000 168.500.000

2.787.351.989 2.787.351.989 66.500.000 66.500.000 19.000.000 19.000.000 160.075.000 160.075.000

2.805.046.582,30 2.805.046.582,30 2.805.046.582,30 51.684.043,87 51.684.043,87 51.684.043,87 6.006.400,83 6.006.400,83 6.006.400,83 139.090.811,49 139.090.811,49 8.353.808,23 6.373.248,37 474.427,86 1.506.132,00 253.662,20 253.662,20 31.741.609,27 29.741.609,27 2.000.000,00 3.985.890,00 3.985.890,00 94.755.841,79 94.755.841,79 5.145.313,72

100,63 100,63 73,83 73,83 30,03 30,03 82,55 82,55

168.500.000 20.015.000

160.075.000 19.015.000 25,71

A539020

15.000

15.000

9.542,72

63,62

KORISNIK PRORAČUNA 323 3237 A539025 383 3831 02510 2207 A540000 311 3111 312 3121 313 3131 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 451 A540005 323 3231 3232 3235 3237 3238 412 4123 422 4221 4222 4223 426 A540020 321 3211 A540024 323 Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA Kazne, penali i naknade štete Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama Carinska uprava DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Nematerijalna proizvedena imovina IPA 2010 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE CUSTOMS 2013 Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja IPA I 2008 JAČANJE KAPACITETA CARINSKE UPRAVE U BORBI PROTIV KORUPCIJE Rashodi za usluge

IZVORNI PLAN 2012 15.000 20.000.000 20.000.000 590.000.115 590.000.115 446.707.577 302.791.719 9.734.000 58.759.859

TEKUĆI PLAN 2012 15.000 19.000.000 19.000.000 586.500.115 586.500.115 444.607.577 301.661.719 9.864.000 58.759.859

IZVRŠENJE 2012 9.542,72 9.542,72 5.135.771,00 5.135.771,00 5.135.771,00 578.082.400,57 578.082.400,57 441.303.449,38 301.126.500,83 301.126.500,83 9.849.796,46 9.849.796,46 58.214.133,16 10.148.321,24 42.971.396,94 5.094.414,98 21.167.347,86 3.070.650,21 17.420.175,62 314.173,72 362.348,31 16.286.651,40 5.148.697,63 6.407.357,94 278.700,59 242.018,51 4.209.876,73 33.617.482,89 2.660.363,81 2.862.969,88 103.649,99 1.721.606,25 5.567.699,53 662.048,66 763.290,33 19.275.854,44 6.248,68 6.248,68 1.030.682,53 120.221,24 537.771,61 80.837,95 171.635,32 120.216,41 4.605,57 4.605,57 125.203.862,43 117.501.052,81 9.065.141,21 11.727.397,50 7.915.652,02 76.250,00 88.716.612,08 247.611,30 247.611,30 7.455.198,32 389.213,70 6.828.762,77 237.221,85 844.500,95 844.500,95 844.500,95

INDEKS 63,62 25,68 25,68 97,98 97,98 98,79 99,45 101,19 99,07

21.706.000

21.406.000

97,52

17.590.290

16.790.290

92,59

35.072.709

35.072.709

95,85

6.000 917.000

6.000 917.000

104,14 112,40

15.000 115.000 127.188.901 118.949.184

15.000 115.000 125.788.901 117.549.184

30,70

98,44 98,78

502.205 7.737.497

502.205 7.737.497

49,30 96,35

15 20.000 20.000 403.787 403.787

15 20.000 20.000 403.787 403.787 4.222,50 4.222,50

139

KORISNIK PRORAČUNA IPA I 2009 HARMONIZACIJA CARINSKOG SUSTAVA UPRAVLJANJA RIZICIMA S NAJBOLJOM PRAKSOM I STANDARDIMA EU Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge IPA 2011 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE CUSTOMS 2013 Naknade troškova zaposlenima Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Medicinska i laboratorijska oprema Instrumenti, uređaji i strojevi Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima IPA I 2007 RAZVOJ SUSTAVA CARINSKIH LABORATORIJA Postrojenja i oprema Medicinska i laboratorijska oprema Instrumenti, uređaji i strojevi IPA I 2007 OPREMANJE JEDINICA ZA BORBU PROTIV KRIJUMČARENJA Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu Porezna uprava DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Ostali nespomenuti financijski rashodi HUMANITARNE POMOĆI Tekuće donacije 140

IZVORNI PLAN 2012 434.160 434.160 1.071.000 440.000 631.000 1.809.000 1.599.000

TEKUĆI PLAN 2012 434.160 434.160 1.071.000 440.000 631.000 1.809.000 1.599.000

IZVRŠENJE 2012 284.396,81 284.396,81 284.396,81 602.172,32 602.172,32 602.172,32 1.675.477,86 1.473.714,89 129.272,02 33.154,38 223.667,25 387.230,82 570.544,62 129.845,80 201.762,97 201.762,97 2.046.929,95 2.046.929,95 94.234,25 1.952.695,70 6.121.610,87 6.121.610,87 741.806,11 5.379.804,76 855.630.444,60 855.630.444,60 810.458.419,39 413.540.182,58 413.540.182,58 10.445.664,08 10.445.664,08 66.727.282,47 59.278.287,67 7.448.994,80 31.876.805,92 5.005.673,85 25.712.168,15 1.158.963,92 40.499.084,48 28.264.649,69 11.779.290,68 188.798,62 235.345,49 31.000,00 245.987.883,02 63.977.993,86 12.965.863,59 1.272.963,05 6.563.670,79 11.179.900,40 330.774,69 7.371.524,31 125.198.271,27 17.126.921,06 42.559,56 42.559,56 1.176.381,86 109.824,77 235.190,40 255.107,81 21.671,96 554.586,92 162.575,42 162.575,42 180.000,00 180.000,00

INDEKS

A540025 323 3237 A540029 321 329 3294 K310009 422 4221 4222 4223 4224 4225 4227 451 4511 K540026 422 4224 4225 K540027 423 4231 4233 02515 2207 A541000 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3292 3293 3294 3295 3299 343 3434 A541015 381

65,51 65,51 56,23 95,43 92,62 92,16

210.000 3.274.597 3.274.597

210.000 3.274.597 3.274.597

96,08 62,51 62,51

9.091.093 9.091.093

9.091.093 9.091.093

67,34 67,34

885.257.214 885.257.214 812.566.014 414.300.000 10.800.000 66.845.932

885.257.214 885.257.214 812.566.014 414.300.000 10.800.000 66.845.932

96,65 96,65 99,74 99,82 96,72 99,82

32.700.000

32.700.000

97,48

40.510.000

40.510.000

99,97

246.030.082

246.030.082

99,98

1.180.000

1.180.000

99,69

200.000 200.000 200.000

200.000 200.000 200.000

81,29 90,00 90,00

KORISNIK PRORAČUNA 3811 A541016 342 3423 A541017 544 5443 A541018 323 3233 3235 3239 A541021 329 3294 A541023 312 3121 A541024 321 3211 3213 K270143 412 4124 421 4212 K270151 422 4221 4222 4223 K270160 323 412 422 4221 426 4262 K310033 424 4242 K541007 323 3235 423 4231 K541025 321 3211 3213 323 3237 421 T541028 323 3237 Tekuće donacije u novcu ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA KAMATA) Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA GLAVNICE) Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Ostale usluge IPA 2010 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EU- FISCALIS 2013 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013 Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Stručno usavršavanje zaposlenika OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE Nematerijalna imovina Ostala prava Građevinski objekti Poslovni objekti OPREMANJE Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE Rashodi za usluge Nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe IZLOŽBA U GALERIJSKOM PROSTORU Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) OBNOVA VOZNOG PARKA Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE - (ZAJAM IBRD I UČEŠĆE RH) Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Građevinski objekti IPA I 2009 JAČANJE ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU REVIZIJE Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge IPA 2008 FPP RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU RAZMJENE INFORMACIJA VEZANIH ZA OPOREZIVANJE DOHOTKA OD ŠTEDNJE ISPLAĆENOG U OBLIKU KAMATA Rashodi za usluge 141

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

IZVRŠENJE 2012 180.000,00

INDEKS

600.000 600.000

600.000 600.000

100.654,64 100.654,64 100.654,64

16,78 16,78

3.000.000 3.000.000

3.000.000 3.000.000

2.609.227,94 2.609.227,94 2.609.227,94

86,97 86,97

4.500.000 4.500.000

4.500.000 4.500.000

4.499.828,93 4.499.828,93 141.216,47 15.000,00 4.343.612,46 577.041,13 577.041,13 577.041,13 17.846,14 17.846,14 17.846,14 700.000,00 700.000,00 400.000,00 300.000,00 10.180.342,88 4.400.621,53 4.400.621,53 5.779.721,35 5.779.721,35 6.266.523,05 6.266.523,05 1.505.280,54 116.658,82 4.644.583,69 3.382.777,49

100,00 100,00

677.000 677.000 300.000 300.000 700.000 700.000

677.000 677.000 300.000 300.000 700.000 700.000

85,24 85,24 5,95 5,95 100,00 100,00

12.000.000 3.000.000 9.000.000 5.000.000 5.000.000

12.000.000 3.000.000 9.000.000 5.000.000 5.000.000

84,84 146,69 64,22 125,33 125,33

11.400.000 1.000.000 1.600.000 6.800.000 2.000.000 56.000 56.000

11.400.000 1.000.000 1.600.000 6.800.000 2.000.000 56.000 56.000

29,67

1.382.777,49 1.382.777,49 2.000.000,00 2.000.000,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00

20,33 100,00 65,18 65,18

4.300.000 4.200.000 100.000 16.400.000 400.000

4.300.000 4.200.000 100.000 16.400.000 400.000

3.933.162,97 3.833.162,97 3.833.162,97 100.000,00 100.000,00 5.477.954,58 108.030,08 106.530,08 1.500,00 5.369.924,50 5.369.924,50

91,47 91,27 100,00 33,40 27,01

4.000.000 12.000.000 6.000.000 6.000.000

4.000.000 12.000.000 6.000.000 6.000.000

134,25

3.453.489,04 3.453.489,04 3.453.489,04

57,56 57,56

T541029

50.800

50.800

51.187,96

100,76

323

50.800

50.800

51.187,96

100,76

KORISNIK PRORAČUNA 3237 T541030 323 T541031 323 3237 T541032 323 3237 T541033 323 3237 02520 2207 A542000 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3239 329 3292 343 K542001 422 K542002 323 3235 K542003 412 422 K542004 412 02540 2206 A829002 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 Intelektualne i osobne usluge IPA 2008 FPP RAC JAČANJE POREZNE UPRAVE U BORBI PROTIV KORUPCIJE Rashodi za usluge IPA I 2010 TAIB JAČANJE ADMINISTRATIVNOG I INSTITUCIONALNOG KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE U PODRUČJU PRIMJENE PDV-a NA ZAJEDNIČKOM TRŽIŠTU Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge IPA 2010 FF RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU RAZMJENE INFORMACIJA U Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge IPA 2008 RAZVOJ IT SUSTAVA ZA RAZMJENU PODATAKA O DOHOTKU OD ŠTEDNJE Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Financijska policija DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FINANCIJSKE POLICIJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Ostali financijski rashodi OPREMANJE Postrojenja i oprema OBNOVA VOZNOG PARKA Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine INFORMATIZACIJA Nematerijalna imovina Postrojenja i oprema OBJEKTI ZA POTREBE FINANCIJSKE POLICIJE Nematerijalna imovina Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja 142

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

IZVRŠENJE 2012 51.187,96

INDEKS

337.500 337.500 4.799.900 4.799.900

337.500 337.500 4.799.900 4.799.900 1.506.202,49 1.506.202,49 1.506.202,49 1.471.333,75 1.471.333,75 1.471.333,75 727.952,22 727.952,22 727.952,22 7.760.655,17 7.760.655,17 7.560.655,17 4.939.126,32 4.939.126,32 9.874,97 9.874,97 854.468,10 765.564,27 88.903,83 340.924,65 51.947,06 202.683,93 86.293,66 173.206,41 99.220,05 73.986,36 1.241.142,60 120.271,29 77.472,00 8.241,03 193.299,67 606.233,12 3.500,00 63.221,50 168.903,99 1.912,12 1.912,12 31,38 31,38

1.470.000 1.470.000 900.000 900.000 7.933.850 7.933.850 7.683.850 4.950.000 120.000 856.350

1.470.000 1.470.000 900.000 900.000 7.933.850 7.933.850 7.683.850 4.950.000 120.000 856.350

100,09 100,09 80,88 80,88 97,82 97,82 98,40 99,78 8,23 99,78

345.000

345.000

98,82

174.500

174.500

99,26

1.233.000

1.233.000

100,66

4.500 500 20.000 20.000 200.000 200.000 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 12.230.000 12.230.000 8.370.000 4.970.000 65.000 825.000

4.500 500 20.000 20.000 200.000 200.000 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 12.230.000 12.230.000 8.370.000 4.970.000 65.000 825.000

42,49

200.000,00 200.000,00 200.000,00

100,00 100,00

11.620.377,00 11.620.377,00 7.908.036,32 4.969.879,13 4.969.879,13 54.739,00 54.739,00 781.106,81 694.152,36 86.954,45 503.355,16 266.887,93

95,02 95,02 94,48 100,00 84,21 94,68

530.000

530.000

94,97

KORISNIK PRORAČUNA 3212 3213 322 3221 3223 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3291 3293 3299 343 3431 422 4221 A829005 323 K829001 412 422 4221 4222 426 4262 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj REVIZIJA PROJEKATA Rashodi za usluge INFORMATIZACIJA Nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe IPA 2009 - FPP RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE ZA REVIZIJU KOHEZIJSKIH, POLJOPRIVREDNIH I RIBARSKIH INSTRUMENATA EUROPSKE UNIJE Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge DRŽAVNI URED ZA TRGOVINSKU POLITIKU Državni ured za trgovinsku politiku TRGOVINSKA POLITIKA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 143

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

IZVRŠENJE 2012 183.239,48 53.227,75 237.020,34 124.458,24 94.103,52 18.458,58 1.301.154,07 114.069,14 9.675,01 20.801,96 13.281,08 886.211,54 10.000,00 17.680,64 154.009,24 75.425,46 39.103,85 12.021,30 23.744,14 3.338,41 1.850,07 1.850,07 19.827,89 19.827,89

INDEKS

277.000

277.000

85,57

1.510.000

1.510.000

86,17

110.000

110.000

35,55

3.000 80.000 40.000 40.000 130.000 20.000 90.000

3.000 80.000 40.000 40.000 130.000 20.000 90.000

61,67 24,78

87.844,46 70.168,23 55.039,11 15.129,12 17.676,23 17.676,23

67,57 77,96

20.000

20.000

88,38

T829006

3.690.000

3.690.000

3.624.496,22

98,22

323 3237 026 02605 3214 A853001 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 329

3.690.000 8.630.400 8.630.400 8.630.400 7.941.000 3.682.000

3.690.000 8.630.400 8.630.400 8.630.400 7.941.000 3.682.000

90.000 695.184

90.000 695.184

1.100.816

1.100.816

294.000

294.000

1.184.000

1.184.000

3.624.496,22 3.624.496,22 7.312.021,33 7.312.021,33 7.312.021,33 6.873.802,88 3.554.295,84 3.525.239,66 29.056,18 79.112,46 79.112,46 571.104,94 507.622,42 63.482,52 943.896,79 809.640,15 121.057,24 13.199,40 185.902,47 95.694,10 69.733,11 6.710,85 13.764,41 812.175,38 90.398,61 329.145,11 36.108,34 19.422,36 109.208,13 23.802,97 5.500,00 81.922,19 116.667,67 716.302,96

98,22 84,72 84,72 84,72 86,56 96,53

87,90 82,15

85,75

63,23

68,60

10.000 859.000

10.000 859.000

83,39

KORISNIK PRORAČUNA 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 A853002 412 4123 422 4221 4222 4223 4227 426 4262 027 02705 028 02805 2411 A857001 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3224 3225 323 3231 3232 3233 3235 3236 3237 3238 329 3293 3295 3299 343 3431 3433 422 4221 4222 K857002 323 412 4123 422 4221 426 029 02905 2412 A861001 311 3111 312 3121 313 Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate OPREMANJE I INFORMATIZACIJA Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU Državni ured za središnju javnu nabavu SREDIŠNJA JAVNA NABAVA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema INFORMATIZACIJA Rashodi za usluge Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM Državni ured za upravljanje državnom imovinom UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće 144

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

IZVRŠENJE 2012 7.462,74 49.437,92 656.743,18 107,00 2.552,12 11.012,04 10.676,07 335,97 438.218,45 35.921,50 35.921,50 388.451,95 364.260,88 11.162,08 9.531,10 3.497,89 13.845,00 13.845,00 346.619.198,55 346.619.198,55 3.548.736,43 3.548.736,43 3.548.736,43 3.464.997,38 2.111.238,44 2.111.238,44 26.683,79 26.683,79 334.241,64 298.350,52 35.891,12 79.461,78 21.928,39 45.533,39 12.000,00 44.322,83 40.722,69 2.202,81 1.397,33 795.389,44 58.819,65 6.066,25 27.262,52 476.180,47 14.495,00 158.125,00 54.440,55 2.451,44 1.991,44 70,00 390,00 741,34 205,67 535,67 70.466,68 41.446,89 29.019,79 83.739,05 21.438,24 21.438,24 62.300,81 62.300,81 1.401.418,27 1.401.418,27 1.401.418,27 1.327.366,14 868.409,58 868.409,58 7.500,00 7.500,00 132.931,82

INDEKS

26.000

26.000

42,35

689.400 120.000 539.400

689.400 120.000 539.400

63,57 29,93 72,02

30.000 352.050.000 352.050.000 4.570.000 4.570.000 4.570.000 4.370.000 2.463.000 70.000 412.000

30.000 352.050.000 352.050.000 4.570.000 4.570.000 4.570.000 4.370.000 2.463.000 70.000 412.000

46,15 98,46 98,46 77,65 77,65 77,65 79,29 85,72 38,12 81,13

161.000

161.000

49,36

100.000

100.000

44,32

1.055.000

1.055.000

75,39

12.000

12.000

20,43

2.000

2.000

37,07

95.000

95.000

74,18

200.000 30.000 40.000 65.000 65.000 5.015.000 5.015.000 5.015.000 4.532.000 2.849.196 7.500 739.369

200.000 30.000 40.000 65.000 65.000 5.015.000 5.015.000 5.015.000 4.532.000 2.849.196 7.500 739.369

41,87 53,60 95,85

27,94 27,94 27,94 29,29 30,48 100,00 17,98

KORISNIK PRORAČUNA 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3223 3225 323 3231 3233 3237 3238 3239 329 3293 3294 343 3431 3433 K861006 422 4221 K861007 412 426 4262 030 03005 2501 A545019 311 3111 3112 3113 312 3121 313 3131 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3239 329 3292 3293 3294 3299 343 3434 372 Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Članarine Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate OPREMANJE UREDA Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj INFORMATIZACIJA Nematerijalna imovina Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe MINISTARSTVO OBRANE Ministarstvo obrane ZAŠTITA SUVERENITETA I TERITORIJALNE CJELOVITOSTI REPUBLIKE HRVATSKE FUNKCIONIRANJE ORUŽANIH SNAGA RH Plaće Plaće za redovan rad Plaće u naravi Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Vojna oprema Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Ostali nespomenuti financijski rashodi Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

IZVRŠENJE 2012 118.168,87 14.762,95 48.097,96 18.403,11 19.710,85 2.750,00 7.234,00 48.260,57 45.412,20 65,00 2.783,37 210.044,32 11.306,38 29.301,56 156.657,63 11.910,00 868,75 12.068,00 11.368,00 700,00 53,89 20,00 33,89 44.277,13 44.277,13 44.277,13 29.775,00 29.775,00 29.775,00 4.808.836.264,11 4.808.836.264,11 4.319.406.930,40 2.867.767.955,51 1.829.512.830,51 1.809.428.844,42 18.081.992,20 2.001.993,89 55.762.057,26 55.762.057,26 447.667.679,30 167.405.991,84 249.762.196,97 30.499.490,49 60.031.348,29 3.189.554,55 56.713.324,82 128.468,92 218.853.486,44 11.450.175,57 6.416.312,57 131.819.256,55 21.360.875,60 1.891.367,57 17.966.487,34 27.949.011,24 236.164.649,44 60.328.816,24 54.389.829,38 68.965,25 14.694.109,81 1.887.897,43 1.420.003,38 947.623,88 102.427.404,07 3.371.996,68 3.089.315,45 166.070,47 29.790,00 86.820,76 4.940,00 4.940,00 146.354,84

INDEKS

207.500

207.500

23,18

160.000

160.000

30,16

521.435

521.435

40,28

27.000

27.000

44,70

20.000

20.000

0,27

333.000 333.000 150.000 50.000 100.000 4.807.874.160 4.807.874.160 4.314.998.718 2.856.647.264 1.829.512.900

333.000 333.000 150.000 50.000 100.000 4.807.874.160 4.807.874.160 4.314.998.718 2.856.647.264 1.829.512.900

13,30 13,30 19,85 29,78 100,02 100,02 100,10 100,39 100,00

55.764.000 447.667.700

55.764.000 447.667.700

100,00 100,00

60.071.790

60.071.790

99,93

205.642.127

205.642.127

106,42

237.293.087

237.293.087

99,52

4.211.733

4.211.733

80,06

10.000 150.000

10.000 150.000

49,40 97,57

145

KORISNIK PRORAČUNA 3721 383 3831 545 5453 A545023 312 3121 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3239 329 3291 3294 3299 372 3721 383 A545025 321 3211 3213 322 3224 3225 3226 3227 323 3231 3232 3235 3237 3238 A545027 321 3211 322 3223 3226 323 3231 3232 3234 3237 329 3299 A545029 311 3111 3112 3113 312 Naknade građanima i kućanstvima u novcu Kazne, penali i naknade štete Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava,obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih t govačkih d IZOBRAZBA I PROFESIONALNI RAZVOJ Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Vojna oprema Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Kazne, penali i naknade štete OPREMANJE I MODERNIZACIJA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Vojna oprema Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge OBJEKTI I INFRASTRUKTURA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za materijal i energiju Energija Vojna oprema Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja UPRAVNI I OPĆI POSLOVI Plaće Plaće za redovan rad Plaće u naravi Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene 146

IZVORNI PLAN 2012 160.000

TEKUĆI PLAN 2012 160.000

IZVRŠENJE 2012 146.354,84 88.685,91 88.685,91 16.163.926,84 16.163.926,84

INDEKS

55,43

16.163.927

16.163.927

100,00

61.097.197 28.492.000 1.422.082

61.097.197 28.492.000 1.422.082

12.578.048

12.578.048

11.269.067

11.269.067

341.000

341.000

60.521.240,44 28.491.906,46 28.491.906,46 1.280.409,04 294.916,81 293.275,00 692.217,23 12.224.957,07 1.187.743,43 212.474,09 6.301.187,17 339.673,26 31.187,24 746.799,63 3.405.892,25 11.259.783,81 1.201.472,76 1.527.633,28 459.446,90 1.711.914,92 6.169,50 242.250,36 232.736,93 5.878.159,16 274.185,40 251.709,00 4.530,00 17.946,40

99,06 100,00 90,04

97,19

99,92

80,41

6.990.000 5.000 736.187.705 951.500

6.990.000 5.000 736.187.705 951.500

6.989.998,66 6.989.998,66 741.647.760,82 912.403,94 907.063,94 5.340,00 730.817.831,74 1.117.260,88 14.220,40 729.669.589,18 16.761,28 9.917.525,14 568.110,90 1.983.636,49 3.005.799,10 462.653,56 3.897.325,09 55.764.267,07 392.469,35 392.469,35 17.599.211,84 366.796,57 17.232.415,27 37.768.242,13 6.373,98 1.089.511,51 35.054.789,07 1.617.567,57 4.343,75 4.343,75 541.605.352,92 278.511.697,15 276.649.910,06 1.132.796,62 728.990,47 5.805.799,00

100,00

100,74 95,89

725.053.645

725.053.645

100,80

10.182.560

10.182.560

97,40

67.277.632 400.000 29.222.543

67.277.632 400.000 29.222.543

82,89 98,12 60,22

37.650.745

37.650.745

100,31

4.344 541.547.727 278.511.800

4.344 541.547.727 278.511.800

99,99 100,01 100,00

5.805.800

5.805.800

100,00

KORISNIK PRORAČUNA 3121 313 3131 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3239 329 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 3434 372 3721 383 3831 A545031 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3226 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3239 329 3293 3299 2502 A545008 321 3211 3213 322 3221 3223 3224 3226 Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Vojna oprema Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Kazne, penali i naknade štete Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama OBUKA I OSTALE AKTIVNOSTI OS Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Vojna oprema Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja DOPRINOS KOLEKTIVNOJ OBRANI I MEĐUNARODNOJ SIGURNOSTI MEĐUNARODNA SURADNJA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Vojna oprema 147

IZVORNI PLAN 2012 57.750.000

TEKUĆI PLAN 2012 57.750.000

IZVRŠENJE 2012 5.805.799,00 57.749.915,55 15.834.819,38 37.533.197,81 4.381.898,36 9.395.789,85 2.274.020,96 6.913.822,75 207.946,14 39.801.549,62 2.711.364,61 1.914.653,04 13.821.917,48 523.690,20 137.636,84 19.840.392,03 851.895,42 69.949.612,51 32.233.558,94 22.095.162,07 1.004.310,96 4.236.518,54 249.625,38 850.780,69 2.540.199,55 6.739.456,38 5.510.244,80 1.658.250,68 97.847,53 346.903,21 102.720,00 3.304.523,38 73.781.985,30 1.569.864,51 901.276,86 71.310.843,93 1.062.881,94 1.062.881,94 35.877,20 35.877,20 52.100.353,64 11.824.479,01 4.608.419,99 7.050.059,99 165.999,03 25.580.855,32 195.064,20 1.215.912,78 18.758.217,11 959,38 5.410.701,85 14.615.680,15 2.433.065,24 85.442,99 45.866,25 29.265,00 5.891,25 512.544,50 3.860.852,96 7.642.751,96 79.339,16 20.262,52 59.076,64 386.048.746,34 62.576.439,12 5.121.575,28 4.763.806,98 357.768,30 684.261,16 155.052,96 381.078,77 28.129,43 120.000,00

INDEKS

100,00

9.412.615

9.412.615

99,82

39.401.126

39.401.126

101,02

69.481.831

69.481.831

100,67

5.814.839

5.814.839

94,76

74.219.716

74.219.716

99,41

1.100.000 50.000 52.241.193 11.855.970

1.100.000 50.000 52.241.193 11.855.970

96,63 71,75 99,73 99,73

25.600.600

25.600.600

99,92

14.662.623

14.662.623

99,68

122.000

122.000

65,03

388.224.183 62.659.381 5.190.000

388.224.183 62.659.381 5.190.000

99,44 99,87 98,68

687.381

687.381

99,55

KORISNIK PRORAČUNA 323 3231 3232 3233 3235 3236 3237 3239 329 3292 3293 3294 372 3721 A545037 321 3211 3212 322 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3239 329 3292 3299 2503 A545035 321 3211 3212 322 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 323 3231 3232 3233 3239 A545039 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3226 323 3231 3232 3237 3239 032 Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu TROŠKOVI MIROVNIH MISIJA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Vojna oprema Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja OSTALE ZADAĆE ORUŽANIH SNAGA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Vojna oprema Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Ostale usluge OBALNA STRAŽA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Vojna oprema Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE 148

IZVORNI PLAN 2012 16.924.000

TEKUĆI PLAN 2012 16.924.000

IZVRŠENJE 2012 16.918.711,52 5.079.301,93 173.712,77 90.388,95 10.245.311,70 2.090,52 473,75 1.327.431,90 38.804.073,15 2.109.656,85 1.597.014,32 35.097.401,98 1.047.818,01 1.047.818,01 323.472.307,22 242.035.000,00 2.128.780,17 239.906.219,83 25.613.545,65 491.210,00 1.299.999,43 5.702.503,77 2.018.016,91 161.797,50 7.824.043,01 8.115.975,03 38.073.763,45 5.598.739,93 1.881.214,10 15.000,00 831.973,42 204.435,52 2.281.549,76 3.210.902,12 24.049.948,60 17.749.998,12 17.605.498,12 144.500,00 103.380.587,37 75.997.596,61 3.515.615,00 52.350,00 3.463.265,00 19.346.491,12 1.994.770,51 749.327,13 9.160.967,74 7.199.502,92 89.922,82 22.000,00 130.000,00 53.135.490,49 113.793,16 50.727.822,19 25.125,00 2.268.750,14 27.382.990,76 658.074,80 40.794,80 599.280,00 18.000,00 9.358.719,70 90.000,00 1.356.882,76 7.055.472,28 810.545,91 45.818,75 17.366.196,26 9.605,17 16.999.114,21 199.959,28 157.517,60 9.469.780,43

INDEKS 99,97

38.808.000

38.808.000

99,99

1.050.000 325.564.802 242.035.000

1.050.000 325.564.802 242.035.000

99,79 99,36 100,00

26.297.802

26.297.802

97,40

39.482.000

39.482.000

96,43

17.750.000

17.750.000

100,00

104.651.259 76.073.520 3.538.000

104.651.259 76.073.520 3.538.000

98,79 99,90 99,37

19.379.395

19.379.395

99,83

53.156.125

53.156.125

99,96

28.577.739 671.000

28.577.739 671.000

95,82 98,07

9.533.119

9.533.119

98,17

18.373.620

18.373.620

94,52

10.541.251

10.541.251

89,84

KORISNIK PRORAČUNA 03205 2306 A862001 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 322 3221 3225 323 3231 3233 3235 3237 3239 329 3293 3294 3299 343 3431 3433 422 4221 4222 A862006 372 3721 381 3811 A862007 372 3721 K862017 422 4221 040 04005 2601 A553131 311 3111 3113 312 3121 313 3131 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 3227 Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Ministarstvo unutarnjih poslova JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 149

IZVORNI PLAN 2012 10.541.251 10.541.251 2.790.000 1.876.250

TEKUĆI PLAN 2012 10.541.251 10.541.251 2.790.000 1.876.250

IZVRŠENJE 2012 9.469.780,43 9.469.780,43 2.509.306,76 1.804.043,52 1.796.786,96 7.256,56 54.363,91 54.363,91 275.207,30 244.403,35 30.803,95 73.693,16 34.387,66 39.305,50 37.270,53 37.026,78 243,75 72.692,04 11.075,80 37.066,24 4.000,00 19.800,00 750,00 25.395,06 23.045,06 850,00 1.500,00 26.191,17 26.098,91 92,26 140.450,07 1.362,50 139.087,57 4.495.790,15 649.112,40 649.112,40 3.846.677,75 3.846.677,75 2.400.151,70 2.400.151,70 2.400.151,70

INDEKS 89,84 89,84 89,94 96,15

58.750 288.000

58.750 288.000

92,53 95,56

172.000

172.000

42,84

75.000

75.000

49,69

110.000

110.000

66,08

26.000

26.000

97,67

30.500

30.500

85,87

153.500

153.500

91,50

5.276.251 2.600.000 2.676.251

5.276.251 2.600.000 2.676.251

85,21 24,97 143,73

2.405.000 2.405.000

2.405.000 2.405.000

99,80 99,80

70.000 70.000 4.792.751.800 4.379.439.456 3.571.437.456 3.370.594.186 1.954.006.756

70.000 70.000 4.792.751.800 4.379.439.456 3.571.437.456 3.370.594.186 1.954.006.756

64.531,82 64.531,82 64.531,82 4.743.866.787,28 4.323.729.208,14 3.539.935.714,91 3.359.237.290,28 1.947.667.186,88 1.910.583.614,03 37.083.572,85 45.932.430,75 45.932.430,75 461.231.236,11 146.053.854,04 280.109.731,21 35.067.650,86 131.703.863,10 19.723.721,99 110.099.048,59 1.881.092,52 252.107.119,94 22.474.449,92 35.142.857,64 174.191.625,42 10.194.057,95 9.347.925,10 756.203,91

92,19 92,19 98,98 98,73 99,12 99,66 99,68

45.934.000 463.195.078

45.934.000 463.195.078

100,00 99,58

131.796.622

131.796.622

99,93

253.616.000

253.616.000

99,41

KORISNIK PRORAČUNA 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3239 329 3291 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 3434 372 3721 381 3811 383 3834 K260056 421 4212 422 4221 451 4511 K553009 322 3222 3224 3225 3227 329 3299 422 4221 4223 4227 423 4231 K553026 323 3237 3238 3239 329 3299 422 4221 426 4262 K553087 321 3211 3212 322 3221 3223 3227 323 3231 3234 3235 3236 3239 Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kazne, penali i naknade štete Ugovorene kazne i ostale naknade šteta IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA Građevinski objekti Poslovni objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima POLICIJSKA OPREMA Rashodi za materijal i energiju Materijal i sirovine Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Oprema za održavanje i zaštitu Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe MIROVNE MISIJE Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Ostale usluge 150

IZVORNI PLAN 2012 467.575.400

TEKUĆI PLAN 2012 467.575.400

IZVRŠENJE 2012 467.081.321,44 38.362.636,94 63.047.822,24 986.928,41 25.082.097,37 136.512.676,51 2.486.641,09 12.314.645,01 188.287.873,87 23.313.870,36 2.001.063,04 12.863.887,24 629.119,28 728.595,95 124.254,08 6.966.950,77 1.690.324,75 261.160,63 1.208.220,79 220.943,33 9.744.478,38 9.744.478,38 759.000,00 759.000,00 18.006.458,57 18.006.458,57 9.633.665,12 1.902.375,95 1.902.375,95 100.000,00 100.000,00 7.631.289,17 7.631.289,17 67.600.479,49 53.389.146,90 3.011.024,90 13.082,73 644.746,47 49.720.292,80 783.197,85 783.197,85 13.178.284,74 1.663.959,79 10.268.676,55 1.245.648,40 249.850,00 249.850,00 7.498.625,00 2.350.000,00 723.285,80 748.969,00 877.745,20 4.000.000,00 4.000.000,00 500.000,00 500.000,00 648.625,00 648.625,00 7.041.993,94 4.530.000,00 121.101,45 4.408.898,55 125.588,81 9.386,95 71.949,28 44.252,58 1.656.486,10 64.351,89 8.544,90 1.528.690,85 46.166,27 8.732,19

INDEKS 99,89

23.318.330

23.318.330

99,98

1.844.000

1.844.000

91,67

10.500.000 800.000 18.008.000 9.980.000 2.045.000 100.000 7.835.000 68.509.800 53.390.400

10.500.000 800.000 18.008.000 9.980.000 2.045.000 100.000 7.835.000 68.509.800 53.390.400

92,80 94,88 99,99 96,53 93,03 100,00 97,40 98,67 100,00

1.040.000 13.829.400

1.040.000 13.829.400

75,31 95,29

250.000 7.499.000 2.350.000

250.000 7.499.000 2.350.000

99,94 99,99 100,00

4.000.000 500.000 649.000 7.092.000 4.530.000

4.000.000 500.000 649.000 7.092.000 4.530.000

100,00 100,00 99,94 99,29 100,00

175.000

175.000

71,77

1.657.000

1.657.000

99,97

KORISNIK PRORAČUNA 329 3292 3293 3299 K553092 321 3211 3213 322 3221 3222 3224 3227 323 3232 3233 3237 329 3293 3294 3299 352 3522 363 3632 422 4221 4223 4225 4227 423 4231 426 451 4511 K553116 422 4221 K553117 323 3237 422 4221 426 4262 K553124 321 3211 K553125 322 3222 3224 3225 323 3231 3233 3235 3236 3237 3239 329 3293 3299 343 3431 422 4221 4227 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Oprema za održavanje i zaštitu Instrumenti, uređaji i strojevi Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Nematerijalna proizvedena imovina Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima IPA 2009 NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA POLICIJSKE POSTAJE Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj IPA 2009 JAČANJE KAPACITETA NA PODRUČJU BORBE PROTIV SEKSUALNOG ISKORIŠTAVANJA I ZLOSTAVLJANJA DJECE Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PREVENCIJA KRIMINALITETA SA MEĐUNARODNIM ISKUSTVOM Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE Rashodi za materijal i energiju Materijal i sirovine Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 151

IZVORNI PLAN 2012 730.000

TEKUĆI PLAN 2012 730.000

IZVRŠENJE 2012 729.919,03 420.949,44 11.552,28 297.417,31 24.753.048,28 12.498,72 7.538,72 4.960,00 2.409.978,73 46.494,00 702.535,00 999.937,11 661.012,62 6.309.153,67 1.430.411,48 4.701.154,56 177.587,63 10.880,75 5.388,99 681,56 4.810,20 1.935.000,00 1.935.000,00 5.240.649,87 5.240.649,87 7.913.641,72 736.048,85 6.286.202,59 476.527,78 414.862,50 101.500,00 101.500,00 819.744,82 819.744,82 5.171.425,21 5.171.425,21 5.171.425,21 3.721.926,19 2.207.666,15 2.207.666,15 768.471,26 768.471,26 745.788,78 745.788,78 26.877,41 26.877,41 26.877,41 1.069.570,19 153.462,48 141.566,01 6.249,17 5.647,30 795.276,25 6.250,00 141.470,00 27.350,59 4.616,00 347.917,04 267.672,62 90.772,24 11.401,17 79.371,07 1.533,28 1.533,28 28.525,94 20.656,40 7.869,54

INDEKS 99,99

40.000.000 550.000

40.000.000 550.000

61,88 2,27

3.200.000

3.200.000

75,31

10.500.000

10.500.000

60,09

305.000

305.000

3,57

11.900.000

11.900.000

66,50

3.045.000 4.000.000 6.500.000 7.659.000 7.659.000

3.045.000 4.000.000 6.500.000 7.659.000 7.659.000

3,33

12,61 67,52 67,52

3.325.000 2.230.000 730.000 365.000

3.325.000 2.230.000 730.000 365.000

111,94 99,00 105,27 204,33

740.000 140.000

740.000 140.000

144,54 109,62

320.000

320.000

248,52

61.000

61.000

148,81

219.000

219.000

13,03

KORISNIK PRORAČUNA K553129 322 3224 323 3238 342 3423 422 4222 544 5443 K553132 323 3232 3238 412 4123 422 4221 426 4262 T553135 323 3237 T553136 329 3293 3299 2602 A553102 311 3111 3113 312 3121 313 3131 3132 3133 321 3212 K553074 321 3211 322 3222 3223 422 4223 423 4233 451 4511 K553108 423 4233 K553109 323 3237 422 4221 4222 426 4262 KOMUNIKACIJSKA OPREMA Rashodi za materijal i energiju Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Rashodi za usluge Računalne usluge Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora Postrojenja i oprema Komunikacijska oprema Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in INFORMATIZACIJA Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Računalne usluge Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe IPA 2008 JAČANJE KAPACITETA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA U SUZBIJANJU KRIMINALITETA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge NOVE SIGURNOSNE UGROZE I KRITIČNA NACIONALNA INFRASTRUKTURA Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SUSTAVOM DRŽAVNE GRANICE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život IZGRADNJA KAPACITETA U SUSTAVU SCHENGENSKE GRANICE Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za materijal i energiju Materijal i sirovine Energija Postrojenja i oprema Oprema za održavanje i zaštitu Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima IPA 2008-NADZOR PLAVE GRANICE-FAZA II Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu IPA 2007-NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM GRANICOMFAZA III Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe

IZVORNI PLAN 2012 30.449.412 1.510.142 3.465.000 2.554.270

TEKUĆI PLAN 2012 30.449.412 1.510.142 3.465.000 2.554.270

IZVRŠENJE 2012 28.814.065,05 1.510.142,00 1.510.142,00 3.464.754,00 3.464.754,00 2.554.269,23 2.554.269,23

INDEKS 94,63 100,00 99,99 100,00

1.670.000 21.250.000

1.670.000 21.250.000

135.099,82 135.099,82 21.149.800,00 21.149.800,00

8,09 99,53

24.372.058 19.383.058

24.372.058 19.383.058

4.000.000 850.000 139.000

4.000.000 850.000 139.000

24.178.728,75 19.383.058,00 6.809.819,99 12.573.238,01 3.956.379,32 3.956.379,32 720.138,93 720.138,93 119.152,50 119.152,50 1.175.421,56 1.175.421,56 1.175.421,56 12.598,44 12.598,44 12.098,44 500,00 783.793.493,23 730.911.928,13 526.894.091,27 521.963.802,84 4.930.288,43 27.927.000,00 27.927.000,00 135.305.836,86 51.137.384,30 74.775.691,04 9.392.761,52 40.785.000,00 40.785.000,00 29.376.706,63 988.695,10 988.695,10 10.777.940,00 8.000.000,00 2.777.940,00 4.585.059,99 4.585.059,99 12.366.565,25 12.366.565,25 658.446,29 658.446,29 2.951.811,42 2.951.811,42 2.951.811,42 16.326.897,38 466.655,82 466.655,82 11.877.558,24 9.995.933,00 1.881.625,24 3.982.683,32 3.982.683,32

99,21 100,00

98,91 84,72 85,72

1.217.000 1.217.000

1.217.000 1.217.000

96,58 96,58

808.002.000 736.696.000 530.827.000

808.002.000 736.696.000 530.827.000

97,00 99,21 99,26

27.927.000 137.157.000

27.927.000 137.157.000

100,00 98,65

40.785.000 30.763.000 1.000.000 10.777.940

40.785.000 30.763.000 1.000.000 10.777.940

100,00 95,49 98,87 100,00

4.585.060 13.600.000 800.000 735.000 735.000

4.585.060 13.600.000 800.000 735.000 735.000

100,00 90,93 82,31 401,61 401,61

15.957.000

15.957.000

102,32

11.950.000

11.950.000

99,39

4.007.000

4.007.000

99,39

152

KORISNIK PRORAČUNA K553115 323 422 4222 K553126 323 3237 422 423 K553127 321 3211 323 3235 3237 3239 422 4221 423 4231 04030 21908 2603 A554000 311 3111 3113 312 3121 313 3131 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 3434 383 422 4222 423 4231 IPA 2009 MODERNIZACIJA KONTROLE DRŽAVNE GRANICE Rashodi za usluge Postrojenja i oprema Komunikacijska oprema IPA 2010 - INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICOM Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Postrojenja i oprema Prijevozna sredstva IPA - PREKOGRANIČNA SURADNJA S MAĐARIMA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja Hrvatska vatrogasna zajednica ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Kazne, penali i naknade štete Postrojenja i oprema Komunikacijska oprema Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 153

IZVORNI PLAN 2012 6.246.000 27.000 6.219.000 16.946.000 608.000 3.648.000 12.690.000 659.000 53.000 168.000

TEKUĆI PLAN 2012 6.246.000 27.000 6.219.000 16.946.000 608.000 3.648.000 12.690.000 659.000 53.000 168.000

IZVRŠENJE 2012 3.097.437,10 3.097.437,10 3.097.437,10 542.862,24 542.862,24 542.862,24

INDEKS 49,59 49,81 3,20 89,29

585.850,33 7.978,03 7.978,03 151.950,72 1.210,00 138.933,69 11.807,03 203.540,68 203.540,68 222.380,90 222.380,90 170.174.534,83 9.949.495,05 9.949.495,05 4.116.314,04 1.357.371,23 1.350.810,97 6.560,26 23.850,69 23.850,69 232.748,97 14.924,48 195.138,32 22.686,17 110.684,64 16.335,72 85.203,92 9.145,00 1.078.189,32 130.251,10 656.414,56 206.565,54 56.981,34 21.266,53 6.710,25 825.689,88 207.463,94 89.655,46 50.604,35 174.320,53 80.025,00 71.424,22 60.956,75 91.239,63 23.795,57 23.795,57 151.785,44 97.133,71 51.333,73 2.480,00 538,00 300,00 2.776,00 1.510,84 65,16 1.200,00 14.559,10 14.559,10 294.863,20 294.863,20

88,90 15,05 90,45

210.000 228.000 169.640.800 11.147.000 11.147.000 4.378.220 1.388.589

210.000 228.000 169.640.800 11.147.000 11.147.000 4.378.220 1.388.589

96,92 97,54 100,31 89,26 89,26 94,02 97,75

23.851 254.760

23.851 254.760

100,00 91,36

139.200

139.200

79,51

1.121.500

1.121.500

96,14

935.689

935.689

88,24

23.800 171.831

23.800 171.831

99,98 88,33

7.000

7.000

39,66

2.000 15.000 295.000

2.000 15.000 295.000

97,06 99,95

KORISNIK PRORAČUNA A554001 321 3211 3213 322 3221 3223 323 3231 3237 324 3241 329 3292 3293 3294 381 3811 A554002 321 3211 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3239 324 3241 329 3292 3293 381 3811 412 4124 A554003 321 3211 322 3222 323 3231 3233 3235 3237 3239 329 3292 381 3811 A554004 321 3213 322 3225 381 3811 382 3821 PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR) Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Intelektualne i osobne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Nematerijalna imovina Ostala prava PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za materijal i energiju Materijal i sirovine Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA Naknade troškova zaposlenima Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Sitni inventar i auto gume Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 154

IZVORNI PLAN 2012 204.329 76.830

TEKUĆI PLAN 2012 204.329 76.830

IZVRŠENJE 2012 227.042,69 81.689,48 52.730,32 28.959,16 1.215,46 541,88 673,58 57.256,85 46.756,85 10.500,00 50.635,00 50.635,00 17.045,90 409,15 9.900,05 6.736,70 19.200,00 19.200,00 1.102.799,32 52.855,84 17.786,84 35.069,00 235.442,11 102.196,62 26.277,78 11.996,70 8.529,94 55.812,94 30.628,13 326.847,91 62.073,58 34.870,68 25.357,00 101.504,32 16.712,75 8.000,00 60.897,58 17.432,00 221.970,63 221.970,63 23.158,04 5.590,46 17.567,58 40.000,00 40.000,00 202.524,79 202.524,79 834.826,52 4.685,00 4.685,00 72.185,00 72.185,00 741.483,44 131.502,50 56.605,62 3.750,00 223.681,25 325.944,07 4.473,08 4.473,08 12.000,00 12.000,00 3.387.506,23 168.495,97 168.495,97 144.632,47 144.632,47 1.232.845,76 1.232.845,76 1.805.757,70 1.805.757,70

INDEKS 111,12 106,32

3.000

3.000

40,52

50.000

50.000

114,51

40.250 14.249

40.250 14.249

125,80 119,63

20.000 1.119.392 53.250

20.000 1.119.392 53.250

96,00 98,52 99,26

242.150

242.150

97,23

326.850

326.850

100,00

222.142 32.000

222.142 32.000

99,92 72,37

40.000 203.000 889.459 6.000 72.185 794.800

40.000 203.000 889.459 6.000 72.185 794.800

100,00 99,77 93,86 78,08 100,00 93,29

4.474 12.000 4.266.000 400.000 525.000 1.700.000 1.590.000

4.474 12.000 4.266.000 400.000 525.000 1.700.000 1.590.000

99,98 100,00 79,41 42,12 27,55 72,52 113,57

KORISNIK PRORAČUNA 422 4223 K554006 323 3238 412 4123 422 4221 426 4262 K554010 382 3821 K554011 322 3221 3223 323 3234 3239 412 4124 424 K554012 322 3223 323 3232 3234 28305 2603 A553101 381 3811 A553128 311 3111 3113 312 3121 313 3131 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3292 3293 Postrojenja i oprema Oprema za održavanje i zaštitu INFORMATIZACIJA Rashodi za usluge Računalne usluge Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe POTPORA OPREMANJU DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama IPA - IZGRADNJA, OPREMANJE I ODRŽAVANJE VATROGASNOG MUZEJA Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Rashodi za usluge Komunalne usluge Ostale usluge Nematerijalna imovina Ostala prava Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti IPA- IZGRADNJA, OPREMANJE I ODRŽAVANJE VATROGASNOG VJEŽBALIŠTA Rashodi za materijal i energiju Energija Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge Državna uprava za zaštitu i spašavanje ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija 155

IZVORNI PLAN 2012 51.000 175.000 45.000 15.000 45.000 70.000 10.000 10.000 94.600 6.500

TEKUĆI PLAN 2012 51.000 175.000 45.000 15.000 45.000 70.000 10.000 10.000 94.600 6.500

IZVRŠENJE 2012 35.774,33 35.774,33 174.639,63 45.000,00 45.000,00 14.929,32 14.929,32 44.710,31 44.710,31 70.000,00 70.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 86.700,25 6.384,00 900,00 5.484,00 12.805,00 2.257,00 10.548,00 67.511,25 67.511,25 9.666,37 1.000,00 1.000,00 8.666,37 7.500,00 1.166,37 160.225.039,78 160.225.039,78 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 114.132.376,37 71.581.366,74 71.551.909,19 29.457,55 1.704.175,35 1.704.175,35 12.147.601,34 642.143,85 10.286.603,50 1.218.853,99 6.371.427,60 675.265,89 5.655.483,71 40.678,00 4.906.609,94 645.138,43 156.834,95 3.292.363,73 248.946,06 340.001,77 223.325,00 15.920.221,76 5.354.243,56 2.385.918,81 260.738,94 620.155,97 5.015.299,60 1.510,00 188.874,36 410.044,33 1.683.436,19 3.900,00 3.900,00 658.164,07 401.563,10 31.775,23

INDEKS 70,15 99,79 100,00 99,53 99,36 100,00 100,00 100,00 91,65 98,22

13.100

13.100

97,75

68.000 7.000 10.000 1.000 9.000

68.000 7.000 10.000 1.000 9.000

99,28

96,66 100,00 96,29

158.493.800 158.493.800 7.000.000 7.000.000 117.111.200 71.827.000

158.493.800 158.493.800 7.000.000 7.000.000 117.111.200 71.827.000

101,09 101,09 100,00 100,00 97,46 99,66

1.790.000 12.313.000

1.790.000 12.313.000

95,21 98,66

7.394.200

7.394.200

86,17

5.065.000

5.065.000

96,87

16.956.000

16.956.000

93,89

5.000 793.000

5.000 793.000

78,00 83,00

KORISNIK PRORAČUNA 3294 3295 3299 343 3431 3433 3434 372 3721 383 3834 412 4123 422 4221 K260089 321 3211 3212 322 3221 3222 3223 3225 3227 323 3231 3232 3233 3239 324 3241 363 3631 381 3811 422 4222 4223 K553121 329 3294 K553130 321 3211 3213 323 3232 3237 422 4221 4222 4227 K553133 323 3232 412 4123 422 4222 4227 K553134 321 3211 3213 322 3222 3223 3224 3225 Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Kazne, penali i naknade štete Ugovorene kazne i ostale naknade šteta Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Postrojenja i oprema Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu IPA 2010-MEMORANDUM O FINANCIJSKOM INSTRUMENTU ZA CIVILNU ZAŠTITU Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine INTEGRIRANI SUSTAV 112 Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Intelektualne i osobne usluge Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene KOMUNIKACIJSKI SUSTAV OPERATIVNIH SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Komunikacijska oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume 156

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

IZVRŠENJE 2012 192.115,50 5.169,79 27.540,45 183.297,62 10.212,17 26.384,80 146.700,65 58.089,50 58.089,50 208.563,34 208.563,34 39.605,97 39.605,97 349.353,14 349.353,14 26.388.893,31 300.965,50 78.815,50 222.150,00 2.867.136,75 61.048,94 601.525,00 69.948,44 138.900,49 1.995.713,88 578.015,57 198.432,76 279.420,69 92.480,87 7.681,25 1.859.050,00 1.859.050,00 3.299.437,29 3.299.437,29 15.997.499,45 15.997.499,45 1.486.788,75 265.206,25 1.221.582,50 890.219,13 890.219,13 890.219,13 1.529.455,62 33.669,95 3.996,14 29.673,81 832.439,99 830.971,23 1.468,76 663.345,68 440.000,00 209.558,18 13.787,50 200.587,00 3.437,00 3.437,00 5.000,00 5.000,00 192.150,00 87.150,00 105.000,00 2.101.958,56 94.741,86 85.141,86 9.600,00 404.965,87 9.769,72 12.640,91 10.943,30 145.621,94

INDEKS

213.000

213.000

86,06

140.000 225.000 40.000 350.000 28.300.000 600.000

140.000 225.000 40.000 350.000 28.300.000 600.000

41,49 92,69 99,01 99,82 93,25 50,16

3.015.000

3.015.000

95,10

1.225.000

1.225.000

47,18

2.500.000 3.300.000 16.000.000 1.660.000

2.500.000 3.300.000 16.000.000 1.660.000

74,36 99,98 99,98 89,57

1.482.000 1.482.000 2.080.600 75.600

1.482.000 1.482.000 2.080.600 75.600

60,07 60,07 73,51 44,54

1.255.000

1.255.000

66,33

750.000

750.000

88,45

250.000 35.000 5.000 210.000

250.000 35.000 5.000 210.000

80,23 9,82 100,00 91,50

2.270.000 25.000

2.270.000 25.000

92,60 378,97

502.690

502.690

80,56

KORISNIK PRORAČUNA 3227 323 3231 3232 3233 3237 324 3241 329 3292 3293 372 3722 422 4223 4227 423 4231 4233 451 4511 K863004 343 3434 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u naravi Postrojenja i oprema Oprema za održavanje i zaštitu Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA Ostali financijski rashodi Ostali nespomenuti financijski rashodi BESPOVRATNA POMOĆ IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE ZA FINANCIRANJE IZVANREDNIH MJERA U REPUBLICI HRVATSKOJ NAKON KATASTROFALNIH POPLAVA U SVIBNJU/LIPNJU 2010. GODINE Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države BESPOVRATNA POMOĆ IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE ZA FINANCIRANJE IZVANREDNIH MJERA U REPUBLICI HRVATSKOJ NAKON KATASTROFALNIH POPLAVA U RUJNU 2010. GODINE Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Hrvatski centar za razminiranje PROTUMINSKO DJELOVANJE RAZMINIRANJE Naknade troškova zaposlenima Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu POTPORA RADU CENTRA Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija 157

IZVORNI PLAN 2012 204.900

TEKUĆI PLAN 2012 204.900

IZVRŠENJE 2012 225.990,00 209.315,69 2.800,00 32.975,02 160.694,93 12.845,74 33.620,92 33.620,92 29.337,00 1.250,00 28.087,00 17.200,78 17.200,78 1.045.789,90 894.981,77 150.808,13 103.375,00 25.875,00 77.500,00 163.611,54 163.611,54 5.486,07 5.486,07 5.486,07

INDEKS

102,16

20.000 30.000

20.000 30.000

168,10 97,79

17.600 1.197.810

17.600 1.197.810

97,73 87,31

108.000

108.000

95,72

164.000

164.000

99,76

T863001

2.787.780,21

363 3631

2.787.780,21 2.787.780,21

T863003

5.188.283,51

363 3631 04035 2604 A672007 321 3212 323 3237 3239 329 3299 381 3811 A672025 351 3512 A672032 311 3111 312 3121 313 3131 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223

243.671.544 243.671.544 203.002.762 1.400.000 201.212.762

243.671.544 243.671.544 203.002.762 1.400.000 201.212.762

230.000 160.000 300.000 300.000 40.244.782 22.585.988 542.794 5.989.000

230.000 160.000 300.000 300.000 40.244.782 22.585.988 542.794 5.989.000

1.800.000

1.800.000

3.295.000

3.295.000

5.188.283,51 5.188.283,51 249.963.044,31 249.963.044,31 210.828.455,01 1.210.202,80 1.210.202,80 209.289.620,96 1.384.697,15 207.904.923,81 168.631,25 168.631,25 160.000,00 160.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 38.711.600,24 22.466.955,29 22.466.955,29 539.602,36 539.602,36 5.819.643,21 2.213.002,58 3.224.702,13 381.938,50 1.626.699,74 1.254.618,73 356.004,91 16.076,10 3.157.519,38 294.085,93 19.862,89 2.702.224,38

102,58 102,58 103,85 86,44 104,01

73,32 100,00 100,00 100,00 96,19 99,47 99,41 97,17

90,37

95,83

KORISNIK PRORAČUNA 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 383 3831 422 4221 4222 4223 4225 K672008 422 4221 041 04105 3911 A522021 323 3239 329 3299 A753011 322 3223 323 3232 3234 K558037 323 3233 3237 329 3299 411 4111 421 4214 K754007 382 3821 4007 A522022 322 3223 323 3232 3234 343 Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Kazne, penali i naknade štete Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Instrumenti, uređaji i strojevi INFORMATIZACIJA Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj MINISTARSTVO BRANITELJA Ministarstvo branitelja OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU Rashodi za usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR Rashodi za materijal i energiju Energija Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Materijalna imovina - prirodna bogatstva Zemljište Građevinski objekti Ostali građevinski objekti SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA Rashodi za materijal i energiju Energija Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge Ostali financijski rashodi 158

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

IZVRŠENJE 2012 2.113,43 139.232,75 3.318.675,17 440.387,57 1.593.514,23 160.928,13 51.978,32 183.695,34 20.280,32 180.059,99 184.354,88 503.476,39 712.601,95 198.749,10 411.899,38 67.037,09 18.680,00 16.236,38 4.347,29 1.065,50 3.281,79 1.037.200,00 1.037.200,00 28.355,85 12.963,86 3.885,73 7.424,38 4.081,88 122.989,06 122.989,06 122.989,06 1.092.865.716,27 1.092.865.716,27 5.121.571,48 1.239.246,38 260.291,88 260.291,88 978.954,50 978.954,50 2.031.561,43 93.477,20 93.477,20 1.938.084,23 1.875.372,69 62.711,54 740.763,67 12.118,11 4.750,00 7.368,11 48.859,29 48.859,29 27.730,83 27.730,83 652.055,44 652.055,44 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 868.242.279,53 32.970.853,15 19.936,47 19.936,47 548.306,24 4.612,31 543.693,93 930.276,25

INDEKS

3.839.000

3.839.000

86,45

942.000

942.000

75,65

7.500

7.500

57,96

1.201.000 42.500

1.201.000 42.500

86,36 66,72

124.000 124.000 1.119.438.034 1.119.438.034 6.680.000 1.570.000 570.000 1.000.000 2.550.000 75.000 2.475.000

124.000 124.000 1.116.038.034 1.116.038.034 6.680.000 1.570.000 570.000 1.000.000 2.550.000 115.000 2.435.000

99,18 99,18 97,63 97,63 76,67 78,93 45,67 97,90 79,67 124,64 78,31

1.410.000 48.000

1.410.000 48.000

52,54 25,25

60.000 28.000 1.274.000 1.150.000 1.150.000 889.132.534 31.694.500 20.500 724.000

60.000 28.000 1.274.000 1.150.000 1.150.000 886.550.534 31.694.500 20.500 724.000

81,43 99,04 51,18 96,52 96,52 97,65 104,03 97,25 75,73

950.000

950.000

97,92

KORISNIK PRORAČUNA 3431 512 5121 A558041 311 3111 3113 3114 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 372 3721 422 4221 4222 4223 A558043 323 3237 329 3299 372 3721 A558063 329 3299 A558070 323 3237 A753003 372 Bankarske usluge i usluge platnog prometa Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanimai kućanstvima Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Plaće za posebne uvjete rada Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

IZVRŠENJE 2012 930.276,25

INDEKS

30.000.000

30.000.000

31.472.334,19 31.472.334,19

104,91

34.003.500 16.284.000

34.184.500 16.284.000

620.000 2.610.000

620.000 2.610.000

1.222.000

1.222.000

1.802.500

1.802.500

10.451.000

10.451.000

482.500

482.500

55.500

55.500

31.847.934,07 16.009.456,19 15.819.563,26 189.063,79 829,14 538.802,90 538.802,90 2.563.600,24 2.291.360,92 272.239,32 1.201.639,14 221.510,10 887.734,04 92.395,00 1.467.471,59 510.243,84 853.504,93 31.602,89 70.629,17 1.490,76 9.141.239,23 1.140.127,71 401.076,79 114.250,66 227.323,51 3.720.183,35 8.625,33 883.137,32 749.444,32 1.897.070,24 29.046,21 29.046,21 252.888,38 27.560,97 79.257,57 1.805,00 70.976,74 73.288,10 21.483,17 992,77 20.490,40 59.445,00 59.445,00 562.862,02 394.477,48 83.050,59 85.333,95 50.401.499,08 5.944,24 5.944,24 255.513,75 255.513,75 50.140.041,09 50.140.041,09

93,66 98,31

86,90 98,22

98,33

81,41

87,47

52,41

38,71

56.000 420.000

60.000 597.000

106,15 134,01

55.236.000 45.000 261.000 54.930.000

55.236.000 45.000 261.000 54.930.000

91,25 13,21 97,90 91,28

450.000 450.000 640.000 640.000 2.000.000 2.000.000

450.000 450.000 640.000 640.000 2.000.000 2.000.000

140.942,55 140.942,55 140.942,55 594.257,77 594.257,77 594.257,77 1.999.222,88 1.999.222,88

31,32 31,32 92,85 92,85 99,96 99,96

159

KORISNIK PRORAČUNA 3721 A753004 372 3721 A753008 323 3237 329 3299 343 3431 372 3721 A753009 323 3233 329 3299 352 3523 372 3721 381 3811 A753014 321 3213 322 3221 3223 323 3231 3232 3234 3235 3237 3239 329 3299 A753015 323 3237 329 3299 381 3811 A753023 372 3721 A754010 363 3632 A754011 323 3237 K558061 323 3235 K558062 323 3235 422 Naknade građanima i kućanstvima u novcu REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu TRAJNA PRAVA ( OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA Naknade troškova zaposlenima Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja UDRUGE BRANITELJA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge OBNOVA VOZNOG PARKA Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine Postrojenja i oprema 160

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

IZVRŠENJE 2012 1.999.222,88

INDEKS

400.000 400.000

400.000 400.000

326.775,72 326.775,72 326.775,72

81,69 81,69

704.247.000 2.670.000 100.000 205.000 701.272.000 20.855.000 120.000 300.000 2.375.000

701.679.000 2.670.000 100.000 205.000 698.704.000 20.285.000 120.000 300.000 2.375.000

701.208.586,67 2.463.720,07 2.463.720,07 32.250,00 32.250,00 181.706,37 181.706,37 698.530.910,23 698.530.910,23 12.704.270,23 4.325,00 4.325,00 154.534,38 154.534,38 2.114.616,85 2.114.616,85

99,57 92,27 32,25 88,64 99,61 60,92 3,60 51,51 89,04

11.570.000 6.490.000

11.000.000 6.490.000

4.270.794,00 4.270.794,00 6.160.000,00 6.160.000,00 9.042.045,94 74.300,65 74.300,65 161.906,64 37.863,25 124.043,39 4.541.819,93 98.661,36 20.085,32 30.025,75 24.095,67 4.359.437,49 9.514,34 4.264.018,72 4.264.018,72 16.997.125,79 49.623,99 49.623,99 457.943,00 457.943,00 16.489.558,80 16.489.558,80 7.227.100,43 7.227.100,43 7.227.100,43

36,91 94,92

10.770.500 200.000 280.000

10.770.500 200.000 280.000

83,95 37,15 57,82

4.790.500

4.790.500

94,81

5.500.000 16.926.034 50.000 550.000 16.326.034 9.210.000 9.210.000

5.500.000 16.926.034 50.000 550.000 16.326.034 9.210.000 9.210.000

77,53 100,42 99,25 83,26 101,00 78,47 78,47

1.500.000 1.500.000 340.000 340.000 130.000 130.000 730.000 305.000 235.000

1.500.000 1.500.000 340.000 340.000 130.000 130.000 1.105.000 305.000 610.000

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 115.365,52 115.365,52 115.365,52 1.079.299,73 288.291,79 288.291,79 602.724,55

100,00 100,00 25,59 25,59 88,74 88,74 147,85 94,52 256,48

KORISNIK PRORAČUNA 4221 426 4262 4008 A522013 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 322 3221 3223 323 3231 3232 3237 3239 343 3431 422 4221 A522014 329 3299 A522023 329 3299 4013 A583007 372 3721 A583008 321 343 3431 372 3721 A583009 321 323 3237 343 3431 372 3721 048 04805 2301 A539032 329 3294 343 3431 A776056 323 Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe ZATOČENI I NESTALI ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA OSTALA PRAVA I PODRŠKA UDRUGAMA ŽRTAVA RATA Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA Naknade troškova zaposlenima Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA Naknade troškova zaposlenima Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA Ministarstvo vanjskih i europskih poslova PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE MEĐUNARODNE ČLANARINE Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE Rashodi za usluge 161

IZVORNI PLAN 2012 190.000 9.952.500 1.121.500 784.000

TEKUĆI PLAN 2012 190.000 9.602.500 1.121.500 784.000

IZVRŠENJE 2012 602.724,55 188.283,39 188.283,39 7.103.650,74 1.065.035,66 766.840,75 764.762,09 2.078,66 9.152,21 9.152,21 122.935,77 109.899,54 13.036,23 37.530,20 21.372,78 16.157,42 42.880,06 5.697,01 37.183,05 60.296,67 32.057,98 25.288,14 1.593,75 1.356,80 400,00 400,00 25.000,00 25.000,00 4.539.814,21 4.539.814,21 4.539.814,21 1.498.800,87 1.498.800,87 1.498.800,87 212.398.214,52 172.353,92 172.353,92 172.353,92 31.739.673,38 147.813,30 147.813,30 31.591.860,08 31.591.860,08

INDEKS

99,10 71,38 94,97 97,81

13.000 128.000

13.000 128.000

70,40 96,04

61.000

61.000

61,52

53.000

53.000

80,91

82.000

82.000

73,53

500

500

80,00

7.031.000 7.031.000

6.681.000 6.681.000

64,57 64,57

1.800.000 1.800.000 213.673.000 273.000 273.000 32.272.000 20.000 210.000 32.042.000

1.800.000 1.800.000 213.205.000 273.000 273.000 31.972.000 20.000 210.000 31.742.000

83,27 83,27 99,40 63,13 63,13 98,35 70,39 98,60

181.128.000 17.600 5.400 2.400.000 178.705.000

180.960.000 17.600 5.400 2.470.000 178.467.000

180.486.187,22 4.981,39 4.981,39 2.464.722,51 2.464.722,51 178.016.483,32 178.016.483,32

99,65 92,25 102,70 99,61

620.759.636 620.759.636 200.107.633 50.000.000 49.880.000 120.000 2.657.319 60.000

620.759.636 620.759.636 200.107.633 50.000.000 49.880.000 120.000 2.657.319 60.000

669.822.296,06 669.822.296,06 189.982.841,07 49.863.544,87 49.799.107,11 49.799.107,11 64.437,76 64.437,76 1.363.856,25 28.856,25

107,90 107,90 94,94 99,73 99,84 53,70 51,32 48,09

KORISNIK PRORAČUNA 3233 381 3811 A776057 321 3211 323 3235 3237 329 3293 A776058 321 3211 322 3221 323 3235 3237 329 3293 A777046 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 322 3221 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3239 329 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 3434 372 381 3811 383 3831 A777054 321 3211 322 323 3237 329 3293 Usluge promidžbe i informiranja Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu BILATERALNI POSLOVI S ČLANICAMA EU, EFTA-e I OSTALIM ZEMLJAMA ZAPADNE Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija BILATERALNI POSLOVI Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kazne, penali i naknade štete Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama EUROPSKO PRAVO Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija

IZVORNI PLAN 2012 2.597.319 795.500 299.000 445.500

TEKUĆI PLAN 2012 2.597.319 795.500 299.000 445.500

IZVRŠENJE 2012 28.856,25 1.335.000,00 1.335.000,00 264.978,97 220.092,44 220.092,44 17.225,00 8.350,00 8.875,00 27.661,53 27.661,53 936.386,15 844.386,15 844.386,15 10.000,00 10.000,00 57.000,00 7.000,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00 108.196.244,77 72.518.082,92 70.692.506,91 1.825.576,01 2.033.531,14 2.033.531,14 11.714.042,11 10.410.385,21 1.303.656,90 5.229.098,90 2.451.004,57 2.778.094,33 4.351.221,44 989.509,29 196.336,42 2.862.341,56 144.139,29 119.909,88 38.985,00 9.749.677,14 3.932.407,32 1.018.650,97 506.944,93 557.077,20 2.531.876,45 125.250,73 658.302,03 419.167,51 1.015.868,62 197.218,43 475.551,59 2.120,00 1.137,50 339.841,10 185.530,01 104.062,35 80.145,78 1.321,88

INDEKS

51,40 33,31 73,61 3,87

51.000 1.100.000 1.000.000 13.000 62.000

51.000 1.100.000 1.000.000 13.000 62.000

54,24 85,13 84,44 76,92 91,94

25.000 110.921.500 73.100.000

25.000 110.921.500 73.100.000

100,00 97,54 99,20

2.370.000 11.922.000

2.370.000 11.922.000

85,80 98,26

5.250.000

5.250.000

99,60

4.488.500

4.488.500

96,94

10.702.000

10.702.000

91,10

1.409.000

1.409.000

72,10

230.000

230.000

80,67

20.000 30.000 1.400.000 234.500 165.000 5.500 30.000 34.000

20.000 30.000 1.400.000 234.500 165.000 5.500 30.000 34.000 9.600,00 9.600,00 1.389.592,49 1.389.592,49 124.793,43 93.981,68 93.981,68 16.875,00 16.875,00 13.936,75 13.936,75 32,00 99,26 53,22 56,96

56,25 40,99

162

KORISNIK PRORAČUNA A777055 321 3211 322 323 3233 3237 329 3293 A777058 323 3233 3237 329 3293 362 3621 363 381 3811 A778054 321 3211 322 3221 323 3239 329 3293 A778055 321 3211 322 323 3237 329 3293 A778057 321 3211 322 323 3231 3233 3235 3237 3238 3239 329 3293 K776046 321 3211 323 3237 329 3293 343 3431 362 3621 381 3811 K776047 323 3237 K777042 322 3224 323 UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Pomoći međunarodnim organizacijama Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama Pomoći unutar opće države Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu MEĐUNARODNO PRAVO Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija RAZVOJNA SURADNJA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Pomoći međunarodnim organizacijama Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu SVJETSKA IZLOŽBA EXPO Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA Rashodi za materijal i energiju Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Rashodi za usluge 163

IZVORNI PLAN 2012 1.035.300 980.000 1.000 29.300

TEKUĆI PLAN 2012 1.035.300 980.000 1.000 29.300

IZVRŠENJE 2012 903.252,97 877.648,25 877.648,25 19.577,09 7.900,00 11.677,09 6.027,63 6.027,63 3.660.773,66 28.027,91 5.000,00 23.027,91 11.715,00 11.715,00 684.000,00 684.000,00 2.937.030,75 2.937.030,75 188.299,20 166.983,34 166.983,34 11.675,86 11.675,86 5.985,00 5.985,00 3.655,00 3.655,00 493.402,00 426.695,60 426.695,60 33.000,00 33.000,00 33.706,40 33.706,40 1.352.090,41 537.058,97 537.058,97 515.031,44 5.456,20 462.075,00 3.843,75 5.687,50 6.352,00 31.616,99 300.000,00 300.000,00 1.951.961,66 299.220,16 299.220,16 40.200,00 40.200,00 16.081,50 16.081,50 800,00 800,00 200.000,00 200.000,00 1.395.660,00 1.395.660,00 72.706,84 72.706,84 72.706,84 154.616,29 3.223,58 3.223,58 151.392,71

INDEKS 87,25 89,56

66,82

25.000

25.000

24,11

8.047.589 190.000

8.047.589 190.000

45,49 14,75

70.000 2.750.000 1.237.589 3.800.000 277.500 190.000 36.750 14.250 36.500 559.646 437.646 2.000 45.000 75.000 2.477.000 850.000 20.000 1.257.000

70.000 2.750.000 1.237.589 3.800.000 277.500 190.000 36.750 14.250 36.500 559.646 437.646 2.000 45.000 75.000 2.477.000 850.000 20.000 1.257.000

16,74 24,87

77,29 67,86 87,89 31,77 42,00 10,01 88,16 97,50

73,33 44,94 54,59 63,18

40,97

350.000 1.975.800 300.000 55.000 20.000 800 200.000 1.400.000 73.000 73.000 154.660 3.250 151.410

350.000 1.975.800 300.000 55.000 20.000 800 200.000 1.400.000 73.000 73.000 154.660 3.250 151.410

85,71 98,79 99,74 73,09 80,41 100,00 100,00 99,69 99,60 99,60 99,97 99,19 99,99

KORISNIK PRORAČUNA 3232 3238 K777049 321 3211 322 3221 3224 323 3232 3235 3238 3239 329 3293 422 4221 4222 4223 426 4262 T776037 321 3211 3213 322 3221 323 3233 3235 3237 3239 329 3293 343 3431 372 3721 381 3811 T776044 321 3211 T776048 322 3223 323 3234 3235 329 3292 T777048 329 3294 T778058 323 3237 T778060 323 3237 2302 A777000 311 3111 312 3121 313 3132 3133 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Računalne usluge INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Zakupnine i najamnine Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe DIPLOMATSKA AKADEMIJA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu NATO AKTIVNOSTI Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA Rashodi za materijal i energiju Energija Rashodi za usluge Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja IPA I 2011 - AGENCIJA EUROPSKE UNIJE ZA TEMELJNA PRAVA Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine IPA I 2010 - POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge IPA 2010 - POTPORA NACIONALNOM VIZNOM SUSTAVU Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje 164

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

IZVRŠENJE 2012 21.254,40 130.138,31

INDEKS

13.269.215 1.600.000 787.750

13.269.215 1.600.000 787.750

11.352.333,01 1.158.370,14 1.158.370,14 787.750,00 491.986,84 295.763,16 4.241.190,96 75.804,64 1.110.642,54 2.876.766,56 177.977,22 189,00 189,00 5.077.474,16 3.723.909,85 752.696,74 600.867,57 87.358,75 87.358,75 1.122.243,38 683.368,23 350.571,44 332.796,79 5.000,00 5.000,00 201.853,38 505,51 7.733,82 163.859,73 29.754,32 54.170,43 54.170,43 1.657,40 1.657,40 117.093,94 117.093,94 59.100,00 59.100,00 2.354,00 2.354,00 2.354,00 3.681.387,94 69.288,84 69.288,84 3.597.213,46 520.901,02 3.076.312,44 14.885,64 14.885,64 1.350.089,85 1.350.089,85 1.350.089,85 1.444.308,48 1.444.308,48 1.444.308,48 1.503.216,94 1.503.216,94 1.503.216,94 465.346.111,59 429.038.933,59 200.552.448,20 200.552.448,20 1.439.730,39 1.439.730,39 15.606.786,82 14.402.453,74 1.204.333,08

85,55 72,40 100,00

5.375.465

5.375.465

78,90

6.000 5.400.000

6.000 5.400.000

3,15 94,03

100.000 1.116.750 606.500

100.000 1.116.750 606.500

87,36 100,49 112,67

5.000 246.500

5.000 246.500

100,00 81,89

7.250 1.500 190.000 60.000 2.354 2.354 3.780.000 80.000 3.600.000

7.250 1.500 190.000 60.000 2.354 2.354 3.780.000 80.000 3.600.000

747,18 110,49 61,63 98,50 100,00 100,00 97,39 86,61 99,92

100.000 1.400.000 1.400.000 150.000 150.000 80.000 80.000 404.495.203 366.182.475 180.950.000 1.000.000 16.300.000

100.000 1.400.000 1.400.000 150.000 150.000 80.000 80.000 404.495.203 366.182.475 180.950.000 1.000.000 16.300.000

14,89 96,43 96,43 962,87 962,87 1.879,02 1.879,02 115,04 117,17 110,83 143,97 95,75

KORISNIK PRORAČUNA 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3239 329 3292 3294 3295 3299 342 3423 343 3431 372 3721 381 3811 383 3831 512 5122 544 5446 A777002 329 3293 3299 A777053 321 3211 323 3239 329 3293 K777057 323 3232 422 4221 4222 4223 4227 423 4231 451 4511 T777036 321 3211 322 3221 323 3231 Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kazne, penali i naknade štete Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanimai kućanstvima Dani zajm.neprofit.organizac, građanima i kućanst. Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih reditnih i DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja KONZULARNI POSLOVI Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija ADAPTACIJA I OPREMANJE Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima PROMOCIJA KULTURE U SVIJETU Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza 165

IZVORNI PLAN 2012 16.760.000

TEKUĆI PLAN 2012 16.760.000

IZVRŠENJE 2012 17.146.915,31 14.286.155,79 2.801.659,52 53.000,00 6.100,00 11.979.965,36 2.412.641,75 8.409.109,89 625.175,11 523.001,32 10.037,29 164.175.387,93 12.219.402,46 2.994.336,92 1.315.788,18 3.386.257,00 99.189.631,21 9.687.528,82 28.349.223,71 7.033.219,63 2.942.852,01 2.435.471,34 132.025,66 12.325,40 363.029,61 491.350,00 491.350,00

INDEKS 102,31

11.580.000

11.580.000

103,45

123.273.975

123.273.975

133,18

2.685.000

2.685.000

109,60

550.000

550.000

89,34

1.758.500 5.700.000 15.000 4.610.000

1.758.500 5.700.000 15.000 4.610.000

1.758.078,24 1.758.078,24 6.150.000,00 6.150.000,00 15.000,00 15.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 1.825.719,33 1.825.719,33

99,98 107,89 100,00 86,77

1.000.000

1.000.000

954.700,00 954.700,00

95,47

5.770.000 5.770.000

5.770.000 5.770.000

5.944.691,56 5.944.691,56 5.462.961,04 481.730,52 22.328.410,48 354.021,38 354.021,38 21.971.885,10 21.971.885,10 2.504,00 2.504,00 2.615.337,94 460.000,00 460.000,00 1.333.893,77 953.632,84 49.750,00 214.110,40 116.400,53 24.066,77 24.066,77 797.377,40 797.377,40 5.418.738,02 949.662,76 949.662,76 12.004,00 12.004,00 2.047.575,10 12.175,00

103,03 103,03

22.465.500 445.000 22.000.000 20.500 2.657.500 460.000 897.500

22.465.500 445.000 22.000.000 20.500 2.657.500 460.000 897.500

99,39 79,56 99,87 12,21 98,41 100,00 148,62

500.000 800.000 7.419.728 950.000

500.000 800.000 7.419.728 950.000

4,81 99,67 73,03 99,96

2.969.728

2.969.728

68,95

KORISNIK PRORAČUNA 3233 3235 3237 3239 329 3292 3293 3299 343 3431 362 3621 381 3811 2303 A777045 321 3211 3213 323 3231 3232 3233 3237 3239 329 3293 A777050 321 3211 322 323 3237 329 3293 A777051 321 3211 322 323 3237 3239 329 3293 A777052 321 3211 322 3221 323 329 3293 A778002 321 3211 323 3235 3237 3238 A778051 321 3211 329 3293 049 04905 3201 A560000 Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Pomoći međunarodnim organizacijama Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA INFORMIRANJE I OBRAZOVANJE O EU Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija PROVEDBA SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU I MONITORING Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija KOORDINACIJA EU POSLOVA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge KOORDINACIJA ISPUNJAVANJA OBVEZA IZ ČLANSTVA U EU I TAJNIŠTVO PREGOVARAČKE SKUPINE Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Ministarstvo gospodarstva UPRAVLJANJE PROGRAMIMA POTICANJA GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 166

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

IZVRŠENJE 2012 663.668,67 183.141,38 583.792,68 604.797,37 703.688,56 19.498,64 648.984,92 35.205,00 3.557,60 3.557,60 1.664.250,00 1.664.250,00 38.000,00 38.000,00 14.493.343,40 4.830.996,20 30.976,00 23.341,00 7.635,00 4.795.020,20 7.577,24 140.154,00 3.414.696,45 7.787,90 1.224.804,61 5.000,00 5.000,00 310.309,00 220.000,00 220.000,00 86.250,00 86.250,00 4.059,00 4.059,00 86.017,73 59.796,98 59.796,98 18.625,00 8.625,00 10.000,00 7.595,75 7.595,75 485.538,68 476.655,25 476.655,25 1.690,00 1.690,00 7.193,43 7.193,43 8.720.533,35 71.838,91 71.838,91 8.648.694,44 5.993,83 8.514.066,85 128.633,76 59.948,44 49.948,44 49.948,44 10.000,00 10.000,00 650.027.532,60 558.869.536,80 73.622.166,01 61.165.607,86

INDEKS

1.000.000

1.000.000

70,37

2.500.000 16.156.800 5.011.000 50.000

2.500.000 16.156.800 5.011.000 50.000

1,52 89,70 96,41 61,95

4.956.000

4.956.000

96,75

5.000 340.000 220.000 10.000 100.000 10.000 206.500 140.000 9.500 28.500

5.000 340.000 220.000 10.000 100.000 10.000 206.500 140.000 9.500 28.500

100,00 91,27 100,00

86,25 40,59 41,66 42,71

65,35

28.500 605.000 550.000 20.000 25.000 10.000 9.934.300 100.000 9.834.300

28.500 605.000 550.000 20.000 25.000 10.000 9.934.300 100.000 9.834.300

26,65 80,25 86,66 8,45

71,93 87,78 71,84 87,94

60.000 50.000 10.000 702.783.418 627.596.058 95.777.534 66.511.520

60.000 50.000 10.000 702.783.418 627.596.058 95.777.534 66.511.520

99,91 99,90 100,00 92,49 89,05 76,87 91,96

KORISNIK PRORAČUNA 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 3434 A560004 352 A817003 352 A817006 321 3211 323 3233 3237 3238 329 A817024 323 Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora PHARE 2006 - PODRŠKA POVEĆANJA KONKURENTNOSTI I IZVOZA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora IPA III C - OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja IPA I 2008 JAČANJE KAPACITETA ZA OTKLANJANJE NEPRAVILNOSTI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE - TWL Rashodi za usluge IPA 2010 JAČANJE KAPACITETA I SPOSOBNOSTI INTERNE REVIZIJE MINISTARSTVA GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA U CILJU OSIGURANJA KONTROLE NACIONALNIH I EU SREDSTAVA Rashodi za usluge ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene 167

IZVORNI PLAN 2012 24.982.000

TEKUĆI PLAN 2012 24.982.000

IZVRŠENJE 2012 23.789.057,63 23.581.475,76 207.581,87 544.933,07 544.933,07 3.770.117,47 3.349.394,54 420.722,93 3.606.504,88 2.461.627,16 1.031.407,90 113.469,82 6.045.654,95 397.374,50 5.413.916,62 116.743,73 117.316,30 303,80 20.421.385,44 1.797.779,58 8.504.225,26 1.420.881,51 2.597.179,20 593.964,95 32.688,12 844.081,96 245.344,94 4.385.239,92 217.862,88 217.862,88 2.706.611,87 2.156.646,31 111.319,27 163.500,26 88.371,19 115.628,49 71.146,35 63.479,67 17.058,21 33.180,14 13.241,32

INDEKS 95,22

580.000 4.175.000

580.000 4.175.000

93,95 90,30

4.237.444

4.237.444

85,11

6.363.774

6.363.774

95,00

22.497.300

22.497.300

90,77

222.930 3.355.441

222.930 3.355.441

97,73 80,66

97.631

97.631

65,02

1.600.000 1.600.000 640.000 640.000 184.619 70.000 94.619

1.600.000 1.600.000 640.000 640.000 184.619 70.000 94.619 41.532,55 7.447,95 7.447,95 34.084,60 5.787,50 18.500,00 9.797,10 22,50 10,64 36,02

20.000 350.000 350.000

20.000 350.000 350.000

A817036

1.440.000

1.440.000

323 A817048 311 3111 3113 312

1.440.000 5.826.596 1.337.596

1.440.000 5.826.596 1.337.596 2.076.810,01 742.492,08 721.530,05 20.962,03 24.917,24 35,64 55,51

50.000

50.000

49,83

KORISNIK PRORAČUNA 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3293 3295 3299 343 3433 381 3811 A822025 323 3239 A822026 323 3233 A822034 323 A822035 323 K406386 323 3238 412 4123 K560021 422 4221 4222 4223 K560102 323 3235 423 4231 K817019 323 3237 422 4221 K822048 412 422 4221 4222 4227 423 426 3203 A560006 352 3522 Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Zatezne kamate Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu RAZVITAK ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA Rashodi za usluge Ostale usluge PROMOCIJA HRVATSKOG GOSPODARSTVA Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja IPA 2010 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA ZA PROVEDBU DIREKTIVE O USLUGAMA Rashodi za usluge RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA Rashodi za usluge INFORMATIZACIJA Rashodi za usluge Računalne usluge Nematerijalna imovina Licence OPREMANJE Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu OBNOVA VOZNOG PARKA Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu IPA III C 3. TEHNIČKA POMOĆ Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj OPREMANJE I INFORMATIZACIJA Nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Prijevozna sredstva Nematerijalna proizvedena imovina POTICANJE INDUSTRIJSKOG RAZVITKA I RESTRUKTURIRANJA RAZGRADNJA KOKSARE D.O.O. BAKAR Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 168

IZVORNI PLAN 2012 204.000

TEKUĆI PLAN 2012 204.000

IZVRŠENJE 2012 24.917,24 112.633,98 99.932,05 12.701,93 174.998,12 109.760,72 25.727,40 39.510,00 86.025,11 48.852,36 4.940,23 32.232,52 409.184,08 15.529,15 4.925,00 17.914,76 890,41 234.933,64 74.619,12 1.300,00 59.072,00 26.546,77 2.565,52 250,00 23.731,25 12,63 12,63 500.000,00 500.000,00 391.061,28 391.061,28 391.061,28 155.850,00 155.850,00 155.850,00

INDEKS

55,21

670.000

670.000

26,12

265.000

265.000

32,46

1.985.000

1.985.000

20,61

795.000

795.000

3,34

20.000 500.000 1.375.716 1.375.716 300.000 300.000

20.000 500.000 1.375.716 1.375.716 300.000 300.000

0,06 100,00 28,43 28,43 51,95 51,95

1.440.000 1.440.000 58.000 58.000 325.048 150.000 175.048 768.500 768.500

1.440.000 1.440.000 58.000 58.000 325.048 150.000 175.048 768.500 768.500

570.000 150.000 420.000 13.497.535 13.035.535 462.000 890.000 75.000 415.000

570.000 150.000 420.000 13.497.535 13.035.535 462.000 890.000 75.000 415.000

64.571,84 31.706,26 31.706,26 32.865,58 32.865,58 746.442,52 746.442,52 606.084,82 103.122,45 37.235,25 493.932,83 90.563,78 90.563,78 403.369,05 403.369,05 8.293.517,49 7.890.345,89 7.890.345,89 403.171,60 403.171,60 192.839,63 192.839,63 183.284,44 1.992,63 7.562,56

19,87 21,14 18,78 97,13 97,13

86,65 60,38 96,04 61,44 60,53 87,27 21,67 46,47

300.000 100.000 509.718.732 250.000 250.000

300.000 100.000 509.718.732 250.000 250.000 469.086.265,64 250.000,00 250.000,00 250.000,00 92,03 100,00 100,00

KORISNIK PRORAČUNA A560050 352 A817028 352 3522 A817049 323 3233 352 A822028 352 3522 372 3721 3204 A560107 323 A560112 329 3294 A560123 381 3811 A817026 323 3237 3238 329 3294 381 3811 A817027 323 3237 A822024 323 3238 3239 K310121 323 3238 412 4123 K817014 323 3237 422 3206 A560054 323 3233 3238 3239 381 3811 04910 SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI BRODOGRADNJE Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI PREARAĐIVAČKE INDUSTRIJE Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora RESTRUKTURIRANJE BRODOGRADILIŠTA Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu REFORMA ENERGETSKOG SEKTORA UKLANJANJE PREPREKA POBOLJŠANJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SEKTORU STANOVANJA I USLUGA Rashodi za usluge IPA I 2011 PROGRAM ZAJEDNICE INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE - IEE Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine PROJEKT OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (DAROVNICA GEF/IBRD) Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu IPA 2009 I FPP-RAC JAČANJE I DALJNI RAZVOJ UNUTARNJEG ENERGETSKOG TRŽIŠTA U DOMENI UGOVORA O ENERGETSKOJ Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge IPA I 2008 - PRAĆENJE SIGURNOSTI OPSKRBE ENERGENTIMA Rashodi za usluge Računalne usluge Ostale usluge INFORMATIZACIJA KATASTRA ISTRAŽNIH PROSTORA I EKSPLOATACIJSKIH POLJA Rashodi za usluge Računalne usluge Nematerijalna imovina Licence IPA I 2007 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE PODACIMA U PODRUČJU ENERGETIKE Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Postrojenja i oprema ZAŠTITA POTROŠAČA NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Računalne usluge Ostale usluge Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Ravnateljstvo za robne zalihe

IZVORNI PLAN 2012 4.532.076 4.532.076 10.000.000 10.000.000

TEKUĆI PLAN 2012 4.532.076 4.532.076 10.000.000 10.000.000

IZVRŠENJE 2012

INDEKS

3.219.620,21 3.219.620,21 3.219.620,21

32,20 32,20

24.660.000 160.000 24.500.000 470.276.656 409.088.651

24.660.000 160.000 24.500.000 470.276.656 409.088.651

160.000,00 160.000,00 160.000,00

0,65 100,00

465.456.645,43 404.268.640,74 404.268.640,74

98,98 98,82

61.188.005 20.081.417 1.300.000 1.300.000 6.500.000 6.500.000 700.000 700.000 2.975.000 1.550.000

61.188.005 20.081.417 1.300.000 1.300.000 6.500.000 6.500.000 700.000 700.000 2.975.000 1.550.000

61.188.004,69 61.188.004,69 14.413.295,22

100,00 71,77

5.963.468,56 5.963.468,56 5.963.468,56 1.018.223,38 1.018.223,38 1.018.223,38 1.678.275,78 318.677,25 185.730,00 132.947,25 284.598,53 284.598,53 1.075.000,00 1.075.000,00 2.983.432,28 2.983.432,28 2.983.432,28 2.383.654,23 2.383.654,23 2.383.643,77 10,46 53.061,75 4.158,00 4.158,00 48.903,75 48.903,75 333.179,24 333.179,24 333.179,24 1.747.809,93 1.747.809,93 243.953,89 79.708,12 155.870,77 8.375,00 1.503.856,04 1.503.856,04 44.649.547,33

91,75 91,75 145,46 145,46 56,41 20,56

350.000 1.075.000

350.000 1.075.000

81,31 100,00

3.041.000 3.041.000 3.992.513 3.992.513

3.041.000 3.041.000 3.992.513 3.992.513

98,11 98,11 59,70 59,70

128.904 80.000 48.904 1.444.000 912.000 532.000 2.018.375 2.018.375 468.375

128.904 80.000 48.904 1.444.000 912.000 532.000 2.018.375 2.018.375 468.375

41,16 5,20 100,00 23,07 36,53

86,59 86,59 52,09

1.550.000 25.135.677

1.550.000 25.135.677

97,02 177,63

169

KORISNIK PRORAČUNA 4302 A561000 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3236 3237 3239 324 3241 329 3292 3293 3294 3295 3299 343 3433 3434 422 4222 4223 A561001 323 3235 K400262 422 4221 K561016 441 4411 K561022 451 04965 44014 3201 A775008 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Postrojenja i oprema Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine INFORMATIZACIJA Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE Strateške zalihe Strateške zalihe DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Agencije u gospodarstvu Agencija za javno-privatno partnerstvo UPRAVLJANJE PROGRAMIMA POTICANJA GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 170

IZVORNI PLAN 2012 25.135.677 11.445.677 1.908.906 38.000 305.530

TEKUĆI PLAN 2012 25.135.677 11.445.677 1.908.906 38.000 305.530

IZVRŠENJE 2012 44.649.547,33 9.121.695,19 1.888.155,68 1.888.155,68 35.747,50 35.747,50 303.684,27 271.585,67 32.098,60 194.095,01 79.566,01 97.979,00 16.550,00 237.240,37 38.366,01 159.548,51 29.092,59 10.233,26 3.268.037,64 879.538,93 1.363.396,05 26.240,18 721.928,99 16.768,75 179.725,00 80.439,74 1.504,00 1.504,00 1.150.005,50 1.103.164,55 4.029,00 400,00 7.769,42 34.642,53 2.006.580,32 1.107.556,52 899.023,80 36.644,90 6.021,49 30.623,41 2.022.615,77 2.022.615,77 2.022.615,77 30.000,00 30.000,00 30.000,00 33.475.236,37 33.475.236,37 33.475.236,37

INDEKS 177,63 79,70 98,91 94,07 99,40

204.370

204.370

94,97

336.600

336.600

70,48

4.915.800

4.915.800

66,48

5.000 1.468.471

5.000 1.468.471

30,08 78,31

2.150.000

2.150.000

93,33

113.000

113.000

32,43

2.140.000 2.140.000 30.000 30.000 11.420.000 11.420.000 100.000 100.000 11.180.548 7.680.548 7.680.548 5.750.548 2.641.356 50.000 425.000

2.140.000 2.140.000 30.000 30.000 11.420.000 11.420.000 100.000 100.000 11.180.548 7.680.548 7.680.548 5.750.548 2.641.356 50.000 425.000

94,51 94,51 100,00 100,00 293,13 293,13

9.598.403,37 6.303.609,77 6.303.609,77 4.532.060,52 2.555.003,18 2.555.003,18 44.731,12 44.731,12 410.167,04 366.732,15 43.434,89 284.195,94 202.000,37 68.277,42 13.918,15 88.044,57 31.398,63 53.590,55 3.055,39

85,85 82,07 82,07 78,81 96,73 89,46 96,51

385.000

385.000

73,82

146.000

146.000

60,30

KORISNIK PRORAČUNA 323 3231 3232 3234 3235 3237 3239 329 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 3434 372 3721 422 A775009 323 3233 3237 3239 329 3293 K775011 323 3238 412 422 4222 T775016 323 3237 44389 3205 A817022 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 322 3221 3225 323 3231 3232 3237 3238 3239 329 3291 343 3433 422 4221 K822022 412 426 K822030 323 Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Postrojenja i oprema PROMIDŽBA JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija INFORMATIZACIJA Rashodi za usluge Računalne usluge Nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Komunikacijska oprema IPA 2010 FF RAC - DALJNJE JAČANJE SUSTAVA ZA JPP U RH Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Agencija za opremu pod tlakom STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Ostali financijski rashodi Zatezne kamate Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj INFORMATIZACIJA Nematerijalna imovina Nematerijalna proizvedena imovina OBNOVA VOZNOG PARKA Rashodi za usluge 171

IZVORNI PLAN 2012 1.979.000

TEKUĆI PLAN 2012 1.979.000

IZVRŠENJE 2012 1.071.168,66 152.320,84 41.492,67 69.882,64 641.561,54 65.619,06 100.291,91 32.553,42 22.159,20 4.012,57 1.240,00 4.732,65 409,00 718,49 660,11 18,38 40,00 45.478,10 45.478,10

INDEKS 54,13

63.000

63.000

51,67

7.000

7.000

10,26

45.479 8.713 228.000 213.000

45.479 8.713 228.000 213.000

100,00

192.884,63 186.126,77 1.673,49 182.390,78 2.062,50 6.757,86 6.757,86 84.840,00 80.064,00 80.064,00 4.776,00 4.776,00 1.493.824,62 1.493.824,62 1.493.824,62 3.294.793,60 3.294.793,60 3.294.793,60 1.698.041,70 1.671.224,31 26.817,39 23.000,00 23.000,00 272.432,66 243.565,90 28.866,76 711.027,30 662.275,00 48.752,30 70.973,15 70.086,90 886,25 335.740,48 51.211,74 4.043,37 259.251,54 19.807,04 1.426,79 179.052,35 179.052,35

84,60 87,38

15.000 102.000 82.000 5.000 15.000 1.600.000 1.600.000 3.500.000 3.500.000 3.488.000 1.706.644

15.000 102.000 82.000 5.000 15.000 1.600.000 1.600.000 3.500.000 3.500.000 3.488.000 1.706.644

45,05 83,18 97,64

31,84 93,36 93,36 94,14 94,14 94,46 99,50

28.000 275.925

28.000 275.925

82,14 98,73

790.500

790.500

89,95

93.000

93.000

76,32

341.500

341.500

98,31

191.500

191.500

93,50

540 60.391 2.000 1.000 1.000 10.000 10.000

540 60.391 2.000 1.000 1.000 10.000 10.000

39,71 39,71 4.486,25 4.486,25

7,35 7,43

KORISNIK PRORAČUNA 04970 3205 A762000 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 3434 K762001 422 4225 K762002 422 4221 4222 K762004 412 422 4221 04980 3205 A651002 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 Državni zavod za mjeriteljstvo STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE Postrojenja i oprema Instrumenti, uređaji i strojevi IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema INFORMATIZACIJA ZAVODA Nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Hrvatski zavod za norme STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija 172

IZVORNI PLAN 2012 19.629.605 19.629.605 19.178.605 8.717.885

TEKUĆI PLAN 2012 19.629.605 19.629.605 19.178.605 8.717.885

IZVRŠENJE 2012 18.653.100,71 18.653.100,71 18.304.186,28 8.603.915,23 8.577.962,65 25.952,58 327.712,72 327.712,72 1.375.735,18 1.229.760,10 145.975,08 1.520.802,41 1.014.712,26 430.250,82 75.839,33 1.852.215,00 175.269,10 590.331,60 928.875,12 17.012,70 115.626,41 25.100,07 4.351.371,94 469.769,80 769.245,68 73.794,31 126.109,39 1.966.081,01 356.684,43 319.387,38 270.299,94 265.771,94 81.964,59 26.267,11 155.283,57 1.682,37 574,30 6.661,86 6.132,32 439,54 90,00 109.900,00 109.900,00 109.900,00 39.759,63 39.759,63 4.582,50 35.177,13 199.254,80 199.254,80 199.254,80 10.696.886,76 10.696.886,76 10.326.359,17 5.249.201,18 5.249.201,18 200.343,85 200.343,85 846.654,66 752.168,36 94.486,30 729.834,45 304.662,81 407.950,49 17.221,15 219.349,82 157.421,43 20.072,14 9.801,82

INDEKS 95,03 95,03 95,44 98,69

330.000 1.391.800

330.000 1.391.800

99,31 98,85

1.572.500

1.572.500

96,71

1.982.000

1.982.000

93,45

4.895.420

4.895.420

88,89

281.268

281.268

94,49

7.732

7.732

86,16

210.000 210.000 40.000 40.000

210.000 210.000 40.000 40.000

52,33 52,33 99,40 99,40

201.000 1.000 200.000 11.444.679 11.444.679 10.983.735 5.373.021 265.000 868.950

201.000 1.000 200.000 11.444.679 11.444.679 10.983.735 5.373.021 265.000 868.950

99,13 99,63 93,47 93,47 94,02 97,70 75,60 97,43

1.018.000

1.018.000

71,69

263.000

263.000

83,40

KORISNIK PRORAČUNA 3224 3225 323 3231 3232 3233 3235 3236 3237 3238 3239 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 3434 422 4221 K651011 412 4123 422 4221 426 4262 04985 3205 A652002 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 422 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj INFORMATIZACIJA Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Hrvatska akreditacijska agencija STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Postrojenja i oprema 173

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

IZVRŠENJE 2012 900,00 31.154,43 1.208.543,56 182.582,85 155.453,65 70.750,16 33.894,99 23.350,00 286.026,04 307.433,73 149.052,14 1.812.696,95 20.390,25 5.357,42 48.656,75 1.725.132,53 13.160,00 16.384,04 15.372,74 1,80 1.009,50 43.350,66 43.350,66 370.527,59 155.607,76 155.607,76 47.021,58 47.021,58 167.898,25 167.898,25 7.560.057,63 7.560.057,63 7.418.087,30 2.801.529,75 2.680.009,77 121.519,98 103.242,00 103.242,00 449.380,58 401.793,60 47.586,98 583.962,02 393.635,48 124.621,00 65.705,54 156.204,44 70.777,78 25.950,51 43.570,96 6.087,19 9.818,00 2.831.855,54 85.042,25 53.055,41 25.306,06 18.973,30 15.564,00 2.452.008,25 121.223,33 60.682,94 149.543,54 149.543,54 261.383,07 129.078,24 14.094,38 27.208,32 89.802,13 1.200,00 12.237,11 12.224,15 12,96 68.749,25

INDEKS

1.302.000

1.302.000

92,82

1.818.000

1.818.000

99,71

21.000

21.000

78,02

54.764 460.944 160.000 50.000 250.944 7.796.851 7.796.851 7.651.851 2.861.000

54.764 460.944 160.000 50.000 250.944 7.796.851 7.796.851 7.651.851 2.861.000

79,16 80,38 97,25 94,04 66,91 96,96 96,96 96,95 97,92

103.242 455.560

103.242 455.560

100,00 98,64

640.000

640.000

91,24

190.000

190.000

82,21

2.851.613

2.851.613

99,31

200.000 261.386

200.000 261.386

74,77 100,00

14.050

14.050

87,10

75.000

75.000

91,67

KORISNIK PRORAČUNA 4221 4223 K652006 422 4221 426 4262 051 05105 3202 A544026 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 324 3241 329 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 3434 372 A544029 352 3523 381 3811 A544030 352 3523 A544031 352 3523 A544032 381 3811 A544033 422 Uredska oprema i namještaj Oprema za održavanje i zaštitu INFORMATIZACIJA Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA Ministarstvo poduzetništva i obrta JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna RAZVOJ TRADICIJSKIH I UMJETNIČKIH Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu KONKURENTNOST NAJUSPJEŠNIJIH Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima NORMIZACIJA I ZNAKOVI KVALITETE Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima POTICANJE EDUKACIJE-SEECEL-REGIONALNI CENTAR ZA RAZVOJ Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu OPREMANJE Postrojenja i oprema 174

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

IZVRŠENJE 2012 65.061,75 3.687,50 141.970,33 47.330,33 47.330,33 94.640,00 94.640,00 354.485.398,15 294.470.328,07 294.470.328,07 16.843.325,90 10.223.481,09 9.955.449,57 268.031,52 266.752,49 266.752,49 1.594.745,80 1.414.997,83 179.747,97 1.274.485,88 779.196,92 456.494,39 38.794,57 624.331,93 275.732,85 204.080,88 59.041,40 85.476,80 2.683.136,07 1.106.589,70 325.609,91 318.857,67 1.623,00 201.300,41 110.686,84 546.740,96 71.727,58 19.954,20 19.954,20 124.872,43 38.399,37 66.690,22 540,00 2.128,10 17.114,74 31.566,01 28.889,28 2.355,52 321,21

INDEKS

145.000 50.000 95.000 384.166.927 319.946.227 319.946.227 19.322.267 10.755.000

145.000 50.000 95.000 380.754.812 316.534.112 316.534.112 18.949.454 10.715.000

97,91 94,66 99,62 92,27 92,04 92,04 87,17 95,06

316.250 1.678.750

300.437 1.678.750

84,35 95,00

1.600.000

1.520.000

79,66

820.000

779.000

76,14

3.372.267

3.204.267

79,56

20.000 560.000

20.000 532.000

99,77 22,30

150.000

150.000

21,04

50.000 6.000.000 5.873.000

50.000 6.000.000 5.873.000 6.000.000,00 5.873.000,00 5.873.000,00 100,00 100,00

127.000 10.000.000 10.000.000

127.000 9.720.001 9.720.001

127.000,00 127.000,00 9.300.000,01 9.300.000,01 9.300.000,01

100,00 93,00 93,00

7.500.000 7.500.000

7.500.000 7.500.000

7.423.869,55 7.423.869,55 7.423.869,55

98,98 98,98

1.000.000 1.000.000 870.000 820.000

1.000.000 1.000.000 829.000 779.000

953.678,13 953.678,13 953.678,13 617.963,36 596.262,47

95,37 95,37 71,03 72,71

KORISNIK PRORAČUNA 4221 4222 4223 426 4262 A560089 363 3632 A560091 351 3511 352 3521 363 3631 A560093 323 3233 381 3811 A560099 352 3523 381 3811 A560113 321 3211 323 3233 3235 3237 329 3293 352 3522 3523 A563018 321 3211 323 3233 3239 A563101 352 3523 381 3811 A563116 352 3523 386 3863 A648006 343 3431 A817018 Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE PODUZETNIČKIH ZONA Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu RAZVOJ I PRIMJENA INOVACIJA Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu POTICANJE ULAGANJA U CLUSTERE Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima NACIONALNO SAVJETOVANJE O MALOM GOSPODARSTVU Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Ostale usluge MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu POTICANJE PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima POTICANJE RAZVOJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ORIJENTIRANIH NA IZVOZ I NOVO ZAPOŠLJAVANJE Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa PODUZETNIŠTVO ŽENA 175

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

IZVRŠENJE 2012 523.401,59 46.129,00 26.731,88 21.700,89 21.700,89 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 36.619.009,65 6.000.000,00 6.000.000,00

INDEKS

50.000 42.000.000 42.000.000 38.236.495 6.000.000

50.000 42.000.000 42.000.000 37.041.341 6.000.000

43,40 100,00 100,00 95,77 100,00

1.336.495

1.269.671

923.066,82 923.066,82

69,07

30.900.000 1.300.000 400.000 900.000 11.000.000 10.220.000

29.771.670 1.300.000 400.000 900.000 11.000.000 10.220.000

29.695.942,83 29.695.942,83 1.299.500,00 399.500,00 399.500,00 900.000,00 900.000,00 10.399.375,90 9.921.615,00 9.921.615,00

96,10 99,96 99,88 100,00 94,54 97,08

780.000 4.631.000 30.000 120.000

780.000 4.409.450 30.000 120.000

50.000 4.431.000

50.000 4.209.450

477.760,90 477.760,90 4.006.338,34 30.000,00 30.000,00 44.673,34 36.162,50 4.100,00 4.410,84 21.549,00 21.549,00 3.910.116,00 617.792,00 3.292.324,00

61,25 86,51 100,00 37,23

43,10 88,24

500.000 76.000 424.000

478.800 76.000 402.800

346.736,55 61.042,80 61.042,80 285.693,75 257.693,75 28.000,00 262.400,00 180.000,00 180.000,00

69,35 80,32 67,38

270.000 180.000

265.500 180.000

97,19 100,00

90.000 5.000.000 3.500.000

85.500 5.000.000 3.500.000

82.400,00 82.400,00 5.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

91,56 100,00 100,00

1.500.000

1.500.000

1.500.000,00 1.500.000,00

100,00

487.733 487.733 8.000.000

487.733 487.733 7.600.000

487.732,88 487.732,88 487.732,88 7.407.814,00

100,00 100,00 92,60

KORISNIK PRORAČUNA 352 3523 A817032 323 A817034 352 3522 A817037 352 3522 3523 381 3811 A817038 352 3523 A817039 352 3523 A822015 329 3294 A822029 352 3523 381 3811 382 3821 386 3863 A822031 321 3211 323 3235 3237 3239 329 3293 A822032 323 412 422 4221 A822033 352 3523 A822037 352 3523 381 3811 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB Rashodi za usluge PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora JAČANJE MEĐUNARODNE KONKURENTNOSTI Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu FRANŠIZNO POSLOVANJE Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima MLADI U PODUZETNIŠTVU Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima IPA I 2011 PROGRAM ZAJEDNICE ZA PODUZETNIŠTVO I INOVACIJE - EIP Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO I OBRTNIŠTVO Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija INFORMATIZACIJA Rashodi za usluge Nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj POTICANJE RAZVOJA ZADRUGARSTVA HRVATSKI SAVEZ ZADRUGA Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu 176

IZVORNI PLAN 2012 8.000.000

TEKUĆI PLAN 2012 7.600.000

IZVRŠENJE 2012 7.407.814,00 7.407.814,00

INDEKS 92,60

500.000 500.000 2.500.000 2.500.000 20.000.000 19.000.000

475.000 475.000 2.500.000 2.500.000 19.050.000 18.050.000

2.244.703,08 2.244.703,08 2.244.703,08 17.772.199,79 17.142.093,79 9.875.339,00 7.266.754,79

89,79 89,79 88,86 90,22

1.000.000 1.000.000 1.000.000

1.000.000 1.000.000 1.000.000

630.106,00 630.106,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

63,01 100,00 100,00

3.000.000 3.000.000

2.850.000 2.850.000

2.804.066,65 2.804.066,65 2.804.066,65

93,47 93,47

8.144.316 8.144.316 18.000.000 7.500.000

8.144.316 8.144.316 18.428.890 7.966.868

8.966.686,06 8.966.686,06 8.966.686,06 18.387.716,87 7.960.405,07 7.960.405,07

110,10 110,10 102,15 106,14

3.800.000 3.200.000 3.500.000

3.762.022 3.200.000 3.500.000

3.727.311,80 3.727.311,80 3.200.000,00 3.200.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

98,09 100,00 100,00

600.000 100.000 400.000

600.000 100.000 400.000

106.203,76 37.785,99 37.785,99 34.173,37 6.900,00 26.393,37 880,00 34.244,40 34.244,40 50.000,00

17,70 37,79 8,54

100.000 330.000 30.000 200.000 100.000 1.052.389 1.052.389

100.000 330.000 30.000 200.000 100.000 1.000.000 1.000.000

34,24 15,15

50.000,00 50.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

50,00 95,02 95,02

2.952.000 1.452.000

2.952.000 1.452.000

2.951.805,60 1.452.000,00 1.452.000,00

99,99 100,00

1.500.000

1.500.000

1.499.805,60 1.499.805,60

99,99

KORISNIK PRORAČUNA A822038 352 3523 K105579 323 3232 3238 3239 422 4221 K310197 382 3821 K544027 323 423 4231 K822018 323 3237 422 4221 T544022 531 5314 05110 3202 A560095 352 3523 A563025 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3291 3292 3293 3295 3299 343 PODUZETNIŠTVO U KULTURI Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Računalne usluge Ostale usluge Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj USPOSTAVA ZADRUŽNOG REGISTRA RH Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama OBNOVA VOZNOG PARKA Rashodi za usluge Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu IPA III C 2. OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Hrvatska agencija za malo gospodarstvo JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA POTICANJE PODUZETNIKA POČETNIKA Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi 177

IZVORNI PLAN 2012 1.900.000 1.900.000

TEKUĆI PLAN 2012 1.855.600 1.855.600

IZVRŠENJE 2012 1.815.600,00 1.815.600,00 1.815.600,00

INDEKS 95,56 95,56

2.010.000 1.660.000

1.927.000 1.577.000

1.017.583,80 833.994,40 226.730,00 490.614,40 116.650,00 183.589,40 183.589,40 200.000,00 200.000,00 200.000,00 86.053,51 86.053,51 86.053,51 37.099.964,68 35.789.050,82 35.789.050,82 1.310.913,86 1.310.913,86 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

50,63 50,24

350.000 200.000 200.000 550.000 150.000 400.000 51.090.027 48.406.547 2.683.480 50.000.000 50.000.000

350.000 200.000 200.000 550.000 150.000 400.000 51.090.027 48.406.547 2.683.480 50.000.000 50.000.000

52,45 100,00 100,00 15,65 21,51 72,62 73,93 48,85 100,00 100,00

64.220.700 64.220.700 3.000.000 3.000.000

64.220.700 64.220.700 3.000.000 3.000.000

60.015.070,08 60.015.070,08 2.885.200,00 2.885.200,00 2.885.200,00

93,45 93,45 96,17 96,17

10.540.700 6.242.750

10.540.700 6.242.750

9.794.658,47 6.013.787,55 5.947.970,67 65.816,88 280.104,39 280.104,39 954.792,96 853.209,12 101.583,84 459.043,88 169.137,64 183.983,89 105.922,35 364.287,82 162.983,90 189.020,21 12.283,71 1.164.128,45 194.197,56 105.291,31 142.226,65 107.065,14 101.075,00 237.976,70 15.766,50 260.529,59 248.268,18 79.054,35 51.341,20 61.011,76 7.651,75 49.209,12 2.536,29

92,92 96,33

282.950 960.000

282.950 960.000

98,99 99,46

467.500

467.500

98,19

383.500

383.500

94,99

1.379.250

1.379.250

84,40

318.500

318.500

77,95

21.250

21.250

11,94

KORISNIK PRORAČUNA 3431 412 4123 422 4221 4222 426 4262 A563026 516 5163 5164 A563040 352 3523 A563103 352 3523 381 3811 A563118 352 3523 A563119 352 3523 055 05505 3901 A564000 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3292 3293 3294 3295 3299 343 Bankarske usluge i usluge platnog prometa Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima POTICANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima IZOBRAZBA I RAZVOJ MREŽE Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu POTICANJE KONKURENTNOSTI ZADRUGA Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima POTICANJE NOVIH TEHNOLOGIJA Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima MINISTARSTVO KULTURE Ministarstvo kulture UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi 178

IZVORNI PLAN 2012 40.000 115.000

TEKUĆI PLAN 2012 40.000 115.000

IZVRŠENJE 2012 2.536,29 36.993,13 36.993,13 108.340,82 100.678,44 7.662,38 162.375,00 162.375,00 17.317.864,06 17.317.864,06 2.566.159,15

INDEKS

92,48 94,21

330.000 20.000.000 20.000.000

330.000 20.000.000 20.000.000

49,20 86,59 86,59

5.000.000 5.000.000

5.000.000 5.000.000

14.751.704,91 4.613.200,00 4.613.200,00 4.613.200,00

92,26 92,26

1.180.000 40.000

1.180.000 40.000

1.129.222,35 5.000,00 5.000,00

95,70 12,50

1.140.000 2.000.000 2.000.000

1.140.000 2.000.000 2.000.000

1.124.222,35 1.124.222,35 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

98,62 100,00 100,00

22.500.000 22.500.000

22.500.000 22.500.000

22.274.925,20 22.274.925,20 22.274.925,20

99,00 99,00

827.706.812 442.733.434 68.538.704 66.688.704 41.013.621 515.684 6.506.694

827.706.812 442.733.434 68.538.704 66.688.704 41.013.621 515.684 6.506.694

4.125.000

4.125.000

3.376.000

3.376.000

10.509.719

10.509.719

411.986

411.986

30.000

30.000

804.878.171,51 417.476.627,76 68.230.062,84 66.380.062,93 40.755.395,51 40.755.395,51 515.684,00 515.684,00 6.477.885,15 5.758.486,26 719.398,89 4.120.572,52 1.978.754,89 2.120.225,19 21.592,44 3.375.999,99 1.145.928,95 2.067.708,46 8.545,10 136.076,93 17.740,55 10.509.708,51 3.393.848,82 2.392.137,34 1.324,80 665.093,20 999.986,84 271.118,72 707.571,29 577.852,40 1.500.775,10 411.957,76 148.504,00 131.995,80 6.433,00 66.928,92 58.096,04 29.996,18

97,24 94,30 99,55 99,54 99,37 100,00 99,56

99,89

100,00

100,00

99,99

99,99

KORISNIK PRORAČUNA 3431 422 4221 451 4511 K310252 422 4221 3903 A565027 363 3631 381 3811 3904 A565030 363 3631 381 3811 3905 A781002 352 3522 363 3631 381 3811 A781003 363 3631 381 3811 A784002 323 3237 363 3631 381 3811 3906 A565012 323 3233 A565026 381 3811 A570036 381 3811 A729024 352 3522 3907 A564015 381 3811 A565003 381 3811 A565011 372 3721 A565015 Bankarske usluge i usluge platnog prometa Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima INFORMATIZACIJA Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu KNJIŽNIČNA DJELATNOST KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA INFORMATIVNE USLUGE HINA-i Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE" Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora OSTALE DJELATNOSTI KULTURE HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA

IZVORNI PLAN 2012 150.000 50.000 1.850.000 1.850.000 10.917.992 10.917.992 1.500.000 9.417.992 31.825.330 31.825.330 5.700.000 26.125.330 52.000.000 29.500.000 13.500.000 500.000 15.500.000 17.300.000 12.300.000 5.000.000 5.200.000 230.000 815.000 4.155.000 36.279.720 21.679.720 21.679.720 10.000.000 10.000.000 3.300.000 3.300.000 1.300.000 1.300.000 101.162.430 700.000 700.000 5.900.000 5.900.000 1.345.756 1.345.756

TEKUĆI PLAN 2012 150.000 50.000 1.850.000 1.850.000 10.917.992 10.917.992 1.500.000 9.417.992 31.825.330 31.825.330 5.700.000 26.125.330 52.000.000 29.500.000 13.500.000 500.000 15.500.000 17.300.000 12.300.000 5.000.000 5.200.000 230.000 815.000 4.155.000 36.279.720 21.679.720 21.679.720 10.000.000 10.000.000 3.300.000 3.300.000 1.300.000 1.300.000 101.162.430 700.000 700.000 5.900.000 5.900.000 1.345.756 1.345.756

IZVRŠENJE 2012 29.996,18 132.863,31 132.863,31 50.000,00 50.000,00 1.849.999,91 1.849.999,91 1.849.999,91 10.917.992,00 10.917.992,00 1.500.000,00 1.500.000,00 9.417.992,00 9.417.992,00 32.789.815,35 32.789.815,35 5.699.999,51 5.699.999,51 27.089.815,84 27.089.815,84 51.963.054,92 29.469.518,49 13.499.562,50 13.499.562,50 486.066,00 486.066,00 15.483.889,99 15.483.889,99 17.293.822,37 12.295.822,37 12.295.822,37 4.998.000,00 4.998.000,00 5.199.714,06 230.000,00 230.000,00 815.000,00 815.000,00 4.154.714,06 4.154.714,06 36.279.719,92 21.679.719,92 21.679.719,92 21.679.719,92 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 100.425.628,75 246.437,48 246.437,48 246.437,48 5.900.000,00 5.900.000,00 5.900.000,00 1.345.755,98 1.345.755,98 1.345.755,98

INDEKS

88,58 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 103,03 103,03 100,00 103,69 99,93 99,90 100,00 97,21 99,90 99,96 99,97 99,96 99,99 100,00 100,00 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,27 35,21 35,21 100,00 100,00 100,00 100,00

32.227.344

32.227.344

32.227.343,97

100,00

179

KORISNIK PRORAČUNA 372 3721 A565021 381 3811 A565033 381 3811 A565034 381 3811 A565056 372 3721 A576226 321 3211 323 3233 3237 3239 381 3811 A576227 329 3294 A781006 381 3811 A784003 381 3811 A785008 381 3811 K564016 363 3632 382 3821 K565018 363 3632 382 3821 K565029 422 4221 3908 A565010 363 3632 382 3821 A565036 381 3811 A784001 382 3821 K565057 382 3821 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu MATICA HRVATSKA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu NOVE MEDIJSKE KULTURE Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆMIMARA Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu KULTURNA KONTAKT TOČKA (EU-KKT) Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu ČLANARINE ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE ZA KULTURU Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine ZAKLADA KULTURA NOVA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu PODUZETNIŠTVO U KULTURI Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu POTPORA HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU NAPREDAK Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVARVUČEDOL (ZAJAM CEB-a) Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

IZVORNI PLAN 2012 32.227.344 5.000.000 5.000.000 5.089.094 5.089.094 11.611.368 11.611.368

TEKUĆI PLAN 2012 32.227.344 5.000.000 5.000.000 5.089.094 5.089.094 11.611.368 11.611.368

IZVRŠENJE 2012 32.227.343,97 32.227.343,97 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.410.792,16 5.410.792,16 5.410.792,16 11.470.169,01 11.470.169,01 11.470.169,01 900.000,00 900.000,00 900.000,00 1.498.900,23 59.305,51 59.305,51 453.394,72 12.938,88 317.154,91 123.300,93 986.200,00 986.200,00 2.310.583,42 2.310.583,42 2.310.583,42 2.660.000,00 2.660.000,00 2.660.000,00 1.988.000,00 1.988.000,00 1.988.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.197.647,00 598.947,00 598.947,00 598.700,00 598.700,00 26.499.999,50 8.000.000,00 8.000.000,00 18.499.999,50 18.499.999,50 770.000,00 770.000,00 770.000,00 116.870.353,98 61.133.266,52 13.933.066,00 13.933.066,00 47.200.200,52 47.200.200,52 9.499.904,00 9.499.904,00 9.499.904,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00

INDEKS 100,00 100,00 100,00 106,32 106,32 98,78 98,78

900.000 900.000 1.568.000 89.000 470.000

900.000 900.000 1.568.000 89.000 470.000

100,00 100,00 95,59 66,64 96,47

1.009.000 2.350.000 2.350.000 3.000.868 3.000.868 2.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 1.200.000 600.000 600.000 26.500.000 8.000.000 18.500.000 770.000 770.000 142.009.258 79.413.280 28.000.000 51.413.280 9.500.000 9.500.000 3.000.000 3.000.000

1.009.000 2.350.000 2.350.000 3.000.868 3.000.868 2.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 1.200.000 600.000 600.000 26.500.000 8.000.000 18.500.000 770.000 770.000 142.009.258 79.413.280 28.000.000 51.413.280 9.500.000 9.500.000 3.000.000 3.000.000

97,74 98,32 98,32 88,64 88,64 99,40 99,40 100,00 100,00 99,80 99,82 99,78 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 82,30 76,98 49,76 91,81 100,00 100,00 3,50 3,50

45.000.000 45.000.000

45.000.000 45.000.000

100,00 100,00

180

KORISNIK PRORAČUNA IPA I 2009 OBNOVA MAŠKOVIĆA HANA I GOSPODARSKA REVITALIZACIJA MJESTA VRANA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Građevinski objekti Arhivi ARHIVSKA DJELATNOST PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Muzeji i galerije MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza 181

IZVORNI PLAN 2012 5.095.978 1.412.098 3.683.880 82.326.267 82.326.267 12.865.000 175.000 1.375.000

TEKUĆI PLAN 2012 5.095.978 1.412.098 3.683.880 82.326.267 82.326.267 12.865.000 175.000 1.375.000

IZVRŠENJE 2012 1.132.183,46 1.132.183,46 1.132.183,46 82.311.649,65 82.311.649,65 12.864.248,48 174.248,62 174.248,62 1.375.000,00 1.200.000,00 175.000,00 3.149.999,86 118.046,00 1.331.953,86 1.700.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.165.000,00 7.165.000,00 69.447.401,17 46.158.288,58 46.158.288,58 1.107.958,59 1.107.958,59 7.404.654,00 6.420.540,85 984.113,15 3.090.500,00 622.000,00 2.200.000,00 268.500,00 4.996.300,00 1.487.300,00 2.853.116,00 430.497,00 225.387,00 6.248.000,00 1.158.000,00 1.214.866,00 238.028,00 1.547.000,00 334.292,00 566.000,00 819.376,00 370.438,00 363.200,00 168.500,00 42.500,00 152.200,00 78.500,00 78.500,00 83.618.405,36 83.618.405,36 69.118.586,01 40.539.542,87 40.539.542,87 855.227,74 855.227,74 6.351.733,00 5.674.347,30 677.385,70 2.807.999,26 706.436,00 1.895.609,26 205.954,00 7.059.200,00 1.611.000,00 4.228.000,00 777.000,00 443.200,00 10.749.200,00 1.369.636,00

INDEKS

K781005 323 3237 421 05535 3902 A565028 321 3211 322 3221 3225 323 3233 3237 3239 422 4221 451 4511 A783000 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3292 3294 3299 343 3431 05540 3903 A780000 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231

22,22 80,18

99,98 99,98 99,99 99,57 100,00

3.150.000

3.150.000

100,00

1.000.000 7.165.000 69.461.267 46.168.128 1.111.985 7.404.654

1.000.000 7.165.000 69.461.267 46.168.128 1.111.985 7.404.654

100,00 100,00 99,98 99,98 99,64 100,00

3.090.500

3.090.500

100,00

4.996.300

4.996.300

100,00

6.248.000

6.248.000

100,00

363.200

363.200

100,00

78.500 83.633.328 83.633.328 69.133.328 40.553.817 855.228 6.351.733

78.500 83.633.328 83.633.328 69.133.328 40.553.817 855.228 6.351.733

100,00 99,98 99,98 99,98 99,96 100,00 100,00

2.808.000

2.808.000

100,00

7.059.200

7.059.200

100,00

10.749.200

10.749.200

100,00

KORISNIK PRORAČUNA 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3292 3294 3299 343 3431 A780001 321 3211 322 3221 3225 323 3233 3237 3239 422 4221 451 4511 05565 01046 3904 A836001 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3225 323 3231 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3292 3299 343 3431 A836002 321 3211 323 3232 3233 3237 422 4227 22339 3908 A834001 323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Ostali proračunski korisnici iz područja kulture Ansambl Lado KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa PROGRAMI ANSAMBLA LADA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Postrojenja i oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Hrvatski restauratorski zavod ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA Rashodi za usluge 182

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

IZVRŠENJE 2012 1.613.888,00 367.128,00 2.295.652,00 974.192,00 796.326,00 428.070,00 2.904.308,00 635.149,14 299.999,14 45.500,00 289.650,00 120.534,00 120.534,00 14.499.819,35 859.922,75 859.922,75 1.200.000,00 700.000,00 500.000,00 8.439.896,60 310.000,00 4.629.901,60 3.499.995,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 221.471.488,74 12.302.853,00 12.302.853,00 11.762.853,00 8.605.561,00 8.605.561,00 88.379,00 88.379,00 1.286.356,00 1.135.020,00 151.336,00 412.557,00 20.000,00 372.557,00 20.000,00 600.000,00 300.000,00 250.000,00 50.000,00 700.000,00 300.000,00 130.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 20.000,00 60.000,00 40.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 540.000,00 50.000,00 50.000,00 170.000,00 20.000,00 130.000,00 20.000,00 320.000,00 320.000,00 66.052.110,19 66.052.110,19 21.099.797,19 18.410.797,19

INDEKS

635.150

635.150

100,00

121.000 14.500.000 860.000 1.200.000

121.000 14.500.000 860.000 1.200.000

99,61 100,00 99,99 100,00

8.440.000

8.440.000

100,00

1.000.000 3.000.000 219.013.783 12.313.115 12.313.115 11.773.115 8.605.561 88.379 1.286.356

1.000.000 3.000.000 219.013.783 12.313.115 12.313.115 11.773.115 8.605.561 88.379 1.286.356

100,00 100,00 101,12 99,92 99,92 99,91 100,00 100,00 100,00

422.819

422.819

97,57

600.000

600.000

100,00

700.000

700.000

100,00

60.000

60.000

100,00

10.000 540.000 50.000 170.000

10.000 540.000 50.000 170.000

100,00 100,00 100,00 100,00

320.000 66.064.609 66.064.609 21.100.000 18.411.000

320.000 66.064.609 66.064.609 21.100.000 18.411.000

100,00 99,98 99,98 100,00 100,00

KORISNIK PRORAČUNA 3239 422 4221 451 4511 A834002 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3292 3294 3299 343 3431 23585 3905 A835001 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3237 3238 3239 329 3292 3294 3299 343 3431 23608 3908 A833001 421 4214 Ostale usluge Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Hrvatska knjižnica za slijepe KNJIŽNIČNA DJELATNOST ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zavod za obnovu Dubrovnika ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA PROGRAMI ZAVODA ZA OBNOVU Građevinski objekti Ostali građevinski objekti 183

IZVORNI PLAN 2012 500.000 2.189.000 44.964.609 30.611.066 584.066 4.834.482

TEKUĆI PLAN 2012 500.000 2.189.000 44.964.609 30.611.066 584.066 4.834.482

IZVRŠENJE 2012 18.410.797,19 500.000,00 500.000,00 2.189.000,00 2.189.000,00 44.952.313,00 30.611.066,00 30.611.066,00 584.065,03 584.065,03 4.834.482,00 4.304.543,00 529.939,00 1.786.699,97 230.000,00 1.376.699,97 180.000,00 2.146.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 46.000,00 100.000,00 4.685.000,00 900.000,00 1.200.000,00 85.000,00 600.000,00 750.000,00 450.000,00 350.000,00 350.000,00 275.000,00 150.000,00 55.000,00 70.000,00 30.000,00 30.000,00 2.808.586,53 2.808.586,53 2.808.586,53 1.817.228,00 1.817.228,00 27.938,40 27.938,40 283.825,42 253.330,00 30.495,42 78.594,71 5.000,00 68.594,71 5.000,00 110.000,00 50.000,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 456.000,00 32.000,00 22.000,00 100.000,00 40.000,00 200.000,00 32.000,00 30.000,00 30.000,00 5.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 6.790.113,08 6.790.113,08 5.600.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00

INDEKS

100,00 100,00 99,97 100,00 100,00 100,00

1.798.995

1.798.995

99,32

2.146.000

2.146.000

100,00

4.685.000

4.685.000

100,00

275.000

275.000

100,00

30.000 2.833.900 2.833.900 2.833.900 1.817.228 50.298 285.374

30.000 2.833.900 2.833.900 2.833.900 1.817.228 50.298 285.374

100,00 99,11 99,11 99,11 100,00 55,55 99,46

80.000

80.000

98,24

110.000

110.000

100,00

456.000

456.000

100,00

30.000

30.000

100,00

5.000 6.797.588 6.797.588 5.600.000 5.600.000

5.000 6.797.588 6.797.588 5.600.000 5.600.000

100,00 99,89 99,89 100,00 100,00

KORISNIK PRORAČUNA A833002 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3292 3294 3299 25878 3904 A832001 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3212 3213 322 3221 3223 3224 323 3231 3232 3234 3235 3236 3239 329 3292 3299 343 3431 A832002 321 3211 323 3233 3237 329 3299 422 4221 4222 4223 451 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAVODOM ZA OBNOVU DUBROVNIKA Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Hrvatsko narodno kazalište KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 184

IZVORNI PLAN 2012 1.197.588 733.834 14.478 112.276

TEKUĆI PLAN 2012 1.197.588 733.834 14.478 112.276

IZVRŠENJE 2012 1.190.113,08 727.348,07 727.348,07 14.477,07 14.477,07 111.791,94 99.067,00 12.724,94 58.496,00 24.000,00 24.496,00 10.000,00 108.000,00 36.000,00 60.000,00 6.000,00 6.000,00 150.000,00 35.000,00 25.000,00 30.000,00 11.500,00 500,00 25.000,00 18.000,00 5.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 91.306.818,46 91.306.818,46 77.969.379,46 58.508.674,17 58.508.674,17 1.074.645,96 1.074.645,96 8.578.828,33 7.593.214,89 985.613,44 2.120.700,00 2.070.700,00 50.000,00 2.736.274,00 686.274,00 1.350.000,00 700.000,00 3.525.748,00 550.000,00 820.560,00 649.020,00 485.776,00 40.000,00 980.392,00 1.326.470,00 150.000,00 1.176.470,00 98.039,00 98.039,00 13.337.439,00 1.605.874,00 1.605.874,00 8.398.234,00 666.666,00 7.731.568,00 1.862.745,00 1.862.745,00 1.026.469,00 196.078,00 196.078,00 634.313,00 444.117,00

INDEKS 99,38 99,12 99,99 99,57

59.000

59.000

99,15

108.000

108.000

100,00

150.000

150.000

100,00

20.000

20.000

100,00

88.585.227 88.585.227 75.247.780 56.141.666 1.064.168 8.234.715

88.585.227 88.585.227 75.247.780 56.141.666 1.064.168 8.234.715

103,07 103,07 103,62 104,22 100,98 104,18

2.120.700

2.120.700

100,00

2.736.274

2.736.274

100,00

3.525.748

3.525.748

100,00

1.326.470

1.326.470

100,00

98.039 13.337.447 1.605.882 8.398.234

98.039 13.337.447 1.605.882 8.398.234

100,00 100,00 100,00 100,00

1.862.745 1.026.469

1.862.745 1.026.469

100,00 100,00

444.117

444.117

100,00

KORISNIK PRORAČUNA 4511 25917 3907 A565022 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3292 3294 3299 44926 3906 A785006 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3292 3294 3299 343 3431 A785007 381 3811 A785009 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Hrvatska matica iseljenika OSTALE DJELATNOSTI KULTURE HRVATSKA MATICA ISELJENIKA Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Hrvatski audiovizualni centar PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa KULTURNA KONTAKT TOČKA PROGRAMA MEDIA - MEDIA desk Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu PROGRAMI HRVATSKOG AUDIOVIZUALNOG CENTRA

IZVORNI PLAN 2012 5.478.482 5.478.482 5.478.482 2.900.751 53.006 458.869

TEKUĆI PLAN 2012 5.478.482 5.478.482 5.478.482 2.900.751 53.006 458.869

IZVRŠENJE 2012 444.117,00 5.583.596,34 5.583.596,34 5.583.596,34 2.895.576,26 2.895.576,26 53.005,12 53.005,12 458.382,94 407.826,00 50.556,94 313.776,02 200.000,00 108.776,02 5.000,00 544.745,00 153.414,00 381.331,00 5.000,00 5.000,00 1.241.461,00 350.000,00 63.594,00 113.500,00 97.410,00 106.744,00 424.163,00 56.050,00 30.000,00 76.650,00 25.150,00 1.500,00 50.000,00 35.874.208,00 35.874.208,00 1.574.208,00 1.073.820,00 1.073.820,00 8.481,00 8.481,00 164.327,00 145.917,13 18.409,87 31.580,00 20.000,00 6.580,00 5.000,00 74.000,00 30.000,00 29.000,00 10.000,00 5.000,00 204.800,00 35.000,00 35.000,00 8.000,00 28.000,00 20.000,00 28.800,00 43.000,00 7.000,00 15.700,00 10.000,00 700,00 5.000,00 1.500,00 1.500,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 34.000.000,00

INDEKS

101,92 101,92 101,92 99,82 100,00 99,89

323.000

323.000

97,14

544.745

544.745

100,00

1.121.461

1.121.461

110,70

76.650

76.650

100,00

36.187.628 36.187.628 1.587.628 1.073.820 8.481 164.327

36.187.628 36.187.628 1.587.628 1.073.820 8.481 164.327

99,13 99,13 99,15 100,00 100,00 100,00

45.000

45.000

70,18

74.000

74.000

100,00

204.800

204.800

100,00

15.700

15.700

100,00

1.500 600.000 600.000 34.000.000

1.500 600.000 600.000 34.000.000

100,00 50,00 50,00 100,00

185

KORISNIK PRORAČUNA 352 3522 45189 3908 A843001 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3225 323 3231 3232 3234 3237 3238 3239 329 3294 3299 060 06005 3001 A401123 323 3237 A401136 381 3811 382 3821 A401137 381 3811 A568000 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora Međunarodni centar za podvodnu arheologiju ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Ministarstvo poljoprivrede UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM IPA 2008 POTPORA PROVEDBI ZAJEDNIČKE ORGANIZACIJE POLJOPRIVREDNOG TRŽIŠTA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge JAVNA POLJOPRIVREDNA SAVJETODAVNA SLUŽBA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama HRVATSKI CENTAR ZA KONJOGOJSTVO DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK (HCK) Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge 186

IZVORNI PLAN 2012 34.000.000 753.234 753.234 753.234 448.300 5.325 63.956

TEKUĆI PLAN 2012 34.000.000 753.234 753.234 753.234 448.300 5.325 63.956

IZVRŠENJE 2012 34.000.000,00 34.000.000,00 753.203,14 753.203,14 753.203,14 448.270,09 448.270,09 5.325,00 5.325,00 63.956,00 57.197,59 6.758,41 36.142,00 20.778,00 5.400,00 9.964,00 42.000,00 9.168,00 28.000,00 4.832,00 148.550,05 13.586,00 42.776,05 8.668,00 53.544,00 9.976,00 20.000,00 8.960,00 2.420,00 6.540,00 4.486.603.017,06 4.302.575.985,59 307.262.531,90 2.056,47 2.056,47 2.056,47

INDEKS 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 100,00 100,00

36.142

36.142

100,00

42.000

42.000

100,00

148.551

148.551

100,00

8.960

8.960

100,00

4.751.943.075 4.539.922.882 345.743.789

4.751.943.075 4.539.922.882 345.743.789

94,42 94,77 88,87

38.650.000 38.370.000 280.000 6.800.000 6.800.000 206.255.229 110.873.130

38.650.000 38.370.000 280.000 6.800.000 6.800.000 206.255.229 110.873.130

38.247.684,40 37.968.646,14 37.968.646,14 279.038,26 279.038,26 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 192.722.697,00 109.930.613,28 108.650.224,29 1.280.388,99 2.803.347,81 2.803.347,81 17.508.188,12 15.551.998,85 1.956.189,27 15.444.611,49 5.933.302,32 6.140.222,88 158.055,91 3.213.030,38 7.787.089,68 3.526.607,68 516.223,51 3.399.982,35 26.654,99 248.293,74 69.327,41 30.907.055,62 5.720.278,45 3.181.058,09 724.752,12 1.077.834,14

98,96 98,95 99,66 100,00 100,00 93,44 99,15

2.806.014 17.767.085

2.806.014 17.767.085

99,90 98,54

19.000.000

19.000.000

81,29

9.570.000

9.570.000

81,37

35.784.000

35.784.000

86,37

KORISNIK PRORAČUNA 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 3434 422 4221 4222 4223 A568116 323 3238 A568250 323 3237 A568268 323 3238 A568306 323 3233 3239 A650060 321 3211 3213 323 3237 381 3811 A650122 323 3237 A650133 381 3811 K401088 321 3211 3213 322 3221 323 3233 3237 3239 324 3241 329 3293 3299 386 3863 Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR PROVEDBA I USPOSTAVA Rashodi za usluge Računalne usluge TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI I OPREMANJE Rashodi za usluge Računalne usluge MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Ostale usluge NIZOZEMSKA DAROVNICA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu DALJNJE JAČANJE KAPACITETA U PODRUČJU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA I OSTATKA PESTICIDA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge SUSTAV POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA (FADN) Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu GEF DAROVNICA PROJEKT KONTROLE ONEČIŠĆENJA U POLJOPRIVREDI Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 187

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

IZVRŠENJE 2012 8.085.595,28 58.348,63 6.105.906,96 3.597.884,04 2.355.397,91 133.402,30 133.402,30 6.638.614,04 329.627,82 644.634,32 194.704,21 5.084.332,00 363.092,84 22.222,85 1.255.928,15 1.054.313,18 201.114,97 500,00 313.846,51 128.438,10 93.540,41 91.868,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 333.870,78 333.870,78 333.870,78 29.675,00 29.675,00 29.675,00 890.000,00 890.000,00 600.000,00 290.000,00 2.655.222,19 688.889,04 192,00 688.697,04 384.063,93 384.063,93 1.582.269,22 1.582.269,22 129.521,88 129.521,88 129.521,88 126.705,58 126.705,58 126.705,58 13.328.025,50 186.778,19 26.386,34 160.391,85 223,62 223,62 3.585.832,76 33.822,15 2.851.628,44 700.382,17 80.618,95 80.618,95 23.574,56 20.050,59 3.523,97 9.450.997,42 9.450.997,42

INDEKS

150.000 7.815.000

150.000 7.815.000

88,93 84,95

2.120.000

2.120.000

59,24

370.000

370.000

84,82

20.000 20.000 500.000 500.000 30.000 30.000 1.200.000 1.200.000

20.000 20.000 500.000 500.000 30.000 30.000 1.200.000 1.200.000

100,00 100,00 66,77 66,77 98,92 98,92 74,17 74,17

3.180.000 1.005.000

3.180.000 1.005.000

83,50 68,55

820.000 1.355.000

820.000 1.355.000

46,84 116,77

487.075 487.075 150.000 150.000 11.222.000 135.000

487.075 487.075 150.000 150.000 11.222.000 135.000

26,59 26,59 84,47 84,47 118,77 138,35

3.160.000

3.160.000

113,48

50.000 22.000

50.000 22.000

161,24 107,16

7.850.000

7.850.000

120,39

KORISNIK PRORAČUNA 422 K568070 412 4123 422 4221 426 4262 K568099 423 K568254 422 4225 K568273 322 3221 323 3231 3233 3237 3239 324 3241 343 3431 421 4212 422 4221 4224 4225 426 4262 K650046 342 3423 421 4212 K650138 323 3236 K821045 422 T401111 323 3237 T401139 323 3237 T568210 381 3811 T650110 323 3237 T819044 323 Postrojenja i oprema INFORMATIZACIJA Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe OBNOVA VOZNOG PARKA Prijevozna sredstva USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE Postrojenja i oprema Instrumenti, uređaji i strojevi PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S PRAVNOM STEČEVINOM EU (ZAJAM IBRD I UDIO RH) Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Građevinski objekti Poslovni objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Medicinska i laboratorijska oprema Instrumenti, uređaji i strojevi Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE NA FINANCIJSKI LEASING Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora Građevinski objekti Poslovni objekti IPA I 2010 NASTAVAK PODRŠKE KONTROLI/ISKORJENJIVANJU ŽIVOTINJSKIH BOLESTI U HRVATSKOJ Rashodi za usluge Zdravstvene i veterinarske usluge IPA 2011 NABAVA OPREME ZA HRVATSKU AGENCIJU ZA PLAĆANJE U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU Postrojenja i oprema USPOSTAVA FINANCIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI TEHNIČKA POMOĆ Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge IPA 2010 FFRAC - JAČANJE HRVATSKE ADMINISTRACIJE ZADUŽENE ZA AKREDITACIJU AGENCIJE ZA PLAĆANJA U Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge UDRUGA SINJSKA ALKA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu USPOSTAVA FINANCIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI TWINNING Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge IPA 2010 FF RAC JAČANJE KAPACITETA INTERNE REVIZIJE ZA PROVEDBU REVIZIJA CAP I CFP MJERA Rashodi za usluge 188

IZVORNI PLAN 2012 5.000 3.300.000 1.200.000 1.300.000 800.000 200.000 200.000 132.000 132.000

TEKUĆI PLAN 2012 5.000 3.300.000 1.200.000 1.300.000 800.000 200.000 200.000 132.000 132.000

IZVRŠENJE 2012 3.205.673,99 1.174.923,99 1.174.923,99 1.300.000,00 1.300.000,00 730.750,00 730.750,00

INDEKS

97,14 97,91 100,00 91,34

61.060,86 61.060,86 61.060,86 24.501.654,07 10.069,28 10.069,28 4.453.348,60 41.714,75 12.300,06 4.395.973,75 3.360,04 10.881,79 10.881,79 3.000,00 3.000,00 14.831.110,71 14.831.110,71 3.613.856,44 705.935,47 2.436.045,94 471.875,03 1.579.387,25 1.579.387,25 7.104.513,63 1.456.620,28 1.456.620,28

46,26 46,26

28.082.500 45.000 4.794.500

28.082.500 45.000 4.794.500

87,25 22,38 92,88

60.000 16.000 15.600.000 5.622.000

60.000 16.000 15.600.000 5.622.000

18,14 18,75 95,07 64,28

1.945.000 7.496.398 1.700.000

1.945.000 7.496.398 1.700.000

81,20 94,77 85,68

5.796.398

5.796.398

5.647.893,35 5.647.893,35 150.000,00 150.000,00 150.000,00

97,44

450.000 450.000

450.000 450.000

33,33 33,33

5.062.500 5.062.500 10.025.422 10.025.422

5.062.500 5.062.500 10.025.422 10.025.422 9.357.585,68 9.357.585,68 9.357.585,68 1.329.061,17 1.329.061,17 1.329.061,17 400.000,00 400.000,00 400.000,00 4.538.507,59 4.538.507,59 4.538.507,59 93,34 93,34

1.666.665 1.666.665 400.000 400.000

1.666.665 1.666.665 400.000 400.000

79,74 79,74 100,00 100,00

5.250.000 5.250.000

5.250.000 5.250.000

86,45 86,45

1.333.335 1.333.335

1.333.335 1.333.335

KORISNIK PRORAČUNA T820044 321 323 3237 T820045 323 T828045 323 3002 A401121 323 3237 A568024 352 3523 A568058 323 3237 A568112 323 3237 A650126 381 3811 A650137 381 A819046 352 3523 A820046 352 3523 T401091 323 T821044 352 3523 3003 A401084 323 3236 A401116 323 3236 3238 422 4221 A401132 381 3811 IPA 2008 FPP RAC DALJNJI RAZVOJ HRVATSKOG FADN SUSTAVA Naknade troškova zaposlenima Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge IPA 2011 PRIPREMA HRVATSKE AGENCIJE ZA PLAĆANJE ZA RAZDOBLJE NAKON 2013. GODINE U PROVEDBI ZPP-A I ZRP-ARashodi za usluge IPA 2011 JAČANJE KAPACITETA HRVATSKE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U PRIPREMI ZA NOVE ZPP I ZRP REFORME- TEHNIČKA POMOĆ Rashodi za usluge POLJOPRIVREDA USPOSTAVA PANELA ZA SEZONSKE ANALIZE MASLINOVOG ULJA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI) Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD) Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu SUFINANCIRANJE SELEKCIJSKOG RADA UZGOJNIH ORGANIZACIJA Tekuće donacije POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU - UGOVORENE OBVEZE IZ 2011. GODINE Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNICIMA - UGOVORENE OBVEZE IZ 2011. GODINE Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima KATASTAR PČELINJIH PAŠA Rashodi za usluge HORIZONTALNE MJERE POTPORE U PREHRAMBENO - PRERAĐIVAČKOJ Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE MONITORING PROGRAMI Rashodi za usluge Zdravstvene i veterinarske usluge SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE Rashodi za usluge Zdravstvene i veterinarske usluge Računalne usluge Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj MONITORING OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu 189

IZVORNI PLAN 2012 1.716.665 50.000 1.666.665

TEKUĆI PLAN 2012 1.716.665 50.000 1.666.665

IZVRŠENJE 2012 1.329.016,11 1.329.016,11 1.329.016,11

INDEKS 77,42 79,74

9.974.000 9.974.000 2.160.000 2.160.000 2.562.265.199 50.000 50.000 1.643.959.979 1.643.959.979

9.974.000 9.974.000 2.160.000 2.160.000 2.562.265.199 50.000 50.000 1.643.959.979 1.643.959.979

2.561.659.146,96 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.643.959.979,00 1.643.959.979,00 1.643.959.979,00

99,98 100,00 100,00 100,00 100,00

1.753.050 1.753.050 480.000 480.000 1.400.000 1.400.000 250.000 250.000 776.272.170 776.272.170

1.753.050 1.753.050 480.000 480.000 1.400.000 1.400.000 250.000 250.000 776.272.170 776.272.170

1.753.050,00 1.753.050,00 1.753.050,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00 1.399.997,00 1.399.997,00 1.399.997,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

776.272.170,00 776.272.170,00 776.272.170,00

100,00 100,00

88.000.000 88.000.000

88.000.000 88.000.000

88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00

100,00 100,00

100.000 100.000 50.000.000 50.000.000

100.000 100.000 50.000.000 50.000.000 49.743.950,96 49.743.950,96 49.743.950,96 99,49 99,49

350.338.748 15.000.000 15.000.000 46.641.750 46.580.000

350.338.748 15.000.000 15.000.000 46.641.750 46.580.000

328.263.795,22 14.231.052,85 14.231.052,85 14.231.052,85 55.132.293,30 55.120.552,95 55.040.258,55 80.294,40 11.740,35 11.740,35 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

93,70 94,87 94,87 118,20 118,34

61.750 1.000.000 1.000.000

61.750 1.000.000 1.000.000

19,01 100,00 100,00

KORISNIK PRORAČUNA A401134 323 3238 A568001 322 3221 323 3236 3238 3239 329 3291 3299 422 A568007 381 3811 A568057 323 3236 A650132 381 3811 K401127 426 4262 K650077 412 4123 426 4262 K650124 323 3237 421 4212 422 4221 4227 423 4231 K650125 323 3236 422 4224 K650127 323 3237 421 4212 422 4221 4227 T568081 323 3236 3004 A401117 381 3811 386 3863 A568022 UNAPREĐENJE HR RASFF SUSTAVA Rashodi za usluge Računalne usluge ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Zdravstvene i veterinarske usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Postrojenja i oprema ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE Rashodi za usluge Zdravstvene i veterinarske usluge POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe SREDIŠNJI VETERINARSKI INFORMACIJSKI SUSTAV Nematerijalna imovina Licence Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe IPA I 2008 DALJNJE JAČANJE KAPACITETA VETERINARSKE, FITOSANITARNE I SANITARNE GRANIČNE INSPEKCIJE Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Građevinski objekti Poslovni objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu IPA I 2008 PODRŠKA KONTROLI/ISKORJENJIVANJU ŽIVOTINJSKIH BOLESTI U HRVATSKOJ Rashodi za usluge Zdravstvene i veterinarske usluge Postrojenja i oprema Medicinska i laboratorijska oprema IPA I 2009 UNAPREĐENJE ČETIRI ODABRANA DUGOROČNA VETERINARSKA I FITOSANITARNA GRANIČNA PRIJELAZA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Građevinski objekti Poslovni objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA Rashodi za usluge Zdravstvene i veterinarske usluge RURALNI RAZVOJ RAZVOJ SELA I SEOSKOG PROSTORA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima ZAŠTIĆENE PASMINE 190

IZVORNI PLAN 2012 90.000 90.000 183.706.785 100.000 183.271.785

TEKUĆI PLAN 2012 90.000 90.000 183.706.785 100.000 183.271.785

IZVRŠENJE 2012 69.495,00 69.495,00 69.495,00 183.548.357,56 65.750,00 65.750,00 183.190.499,42 180.721.464,32 9.975,00 2.459.060,10 292.108,14 210.542,04 81.566,10

INDEKS 77,22 77,22 99,91 65,75 99,96

295.000

295.000

99,02

40.000 220.000 220.000 33.000.000 33.000.000 2.798 2.798 1.000.000 1.000.000 440.000 70.000 370.000

40.000 220.000 220.000 33.000.000 33.000.000 2.798 2.798 1.000.000 1.000.000 440.000 70.000 370.000

217.912,50 217.912,50 217.912,50 32.998.927,22 32.998.927,22 32.998.927,22 1.797,64 1.797,64 1.797,64 998.125,00 998.125,00 998.125,00 279.125,00 29.125,00 29.125,00 250.000,00 250.000,00 10.524.454,53 500.137,03 500.137,03 7.857.985,45 7.857.985,45 2.000.169,49 1.912.792,61 87.376,88 166.162,56 166.162,56 15.889.169,26 15.601.300,90 15.601.300,90 287.868,36 287.868,36 3.409.342,72 1.442.674,13 1.442.674,13 1.836.203,22 1.836.203,22 130.465,37 94.643,17 35.822,20 9.963.742,64 9.963.742,64 9.963.742,64 481.026.410,64 6.412.615,73 4.523.310,00 4.523.310,00 1.889.305,73 1.889.305,73

99,05 99,05 100,00 100,00 64,25 64,25 99,81 99,81 63,44 41,61 67,57

19.789.271 1.710.111 13.616.659 4.362.501

19.789.271 1.710.111 13.616.659 4.362.501

53,18 29,25 57,71 45,85

100.000

100.000

166,16

15.040.730 14.703.230 337.500

15.040.730 14.703.230 337.500

105,64 106,11 85,29

24.407.414 3.218.053 19.799.861 1.389.500

24.407.414 3.218.053 19.799.861 1.389.500

13,97 44,83 9,27 9,39

10.000.000 10.000.000 522.870.557 6.412.616 4.523.310 1.889.306

10.000.000 10.000.000 522.870.557 6.412.616 4.523.310 1.889.306

99,64 99,64 92,00 100,00 100,00 100,00

23.500.000

23.500.000

23.500.000,00

100,00

KORISNIK PRORAČUNA 352 3523 A568047 352 3523 542 5422 544 5443 A650131 381 3811 T401118 352 3522 3523 T650119 381 3811 3005 A401128 386 3863 A401130 381 3811 A568004 323 3237 A568059 323 3237 A650058 386 3863 A650061 323 3237 A650123 323 A650134 386 3863 K401095 323 3231 3232 422 K401125 323 3237 386 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima INVESTICIJSKA POTPORA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU - PRENESENE UGOVORENE OBVEZE IZ 2011. Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in MANIFESTACIJE I SAJMOVI Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu IPARD Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu RIBARSTVO PRILAGODBA RIBARSKE FLOTE Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima TEHNIČKA POMOĆ PRI PROVEDBI STRUKTURNE POTPORE Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge POTICANJE USTROJA UDRUGA PROIZVOĐAČA Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge IPA I 2008 POTPORA HRVATSKOJ RIBARSKOJ ADMINISTRACIJI U RAZVOJU OPERATIVNOG PROGRAMA I S TIM POVEZANE PROMIDŽBENE STRATEGIJE Rashodi za usluge INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU PROIZVODA RIBARSTVA Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Postrojenja i oprema IPA I 2008 JAČANJE TRŽIŠNE KOMPONENTE U HRVATSKOM RIBARSKOM SEKTORU Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Kapitalne pomoći 191

IZVORNI PLAN 2012 23.500.000

TEKUĆI PLAN 2012 23.500.000

IZVRŠENJE 2012 23.500.000,00 23.500.000,00

INDEKS 100,00

320.807.941 88.217.307

320.807.941 88.217.307

320.807.941,00 88.217.307,00 88.217.307,00

100,00 100,00

8.497.675

8.497.675

8.497.675,00 8.497.675,00

100,00

224.092.959

224.092.959

224.092.959,00 224.092.959,00

100,00

5.000.000 5.000.000 166.750.000 166.750.000

5.000.000 5.000.000 166.750.000 166.750.000

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 125.077.933,91 125.077.933,91 93.055.455,16 32.022.478,75

100,00 100,00 75,01 75,01

400.000 400.000 79.996.917 51.272 51.272

400.000 400.000 79.996.917 51.272 51.272

227.920,00 227.920,00 227.920,00 65.113.008,59 51.271,32 51.271,32 51.271,32

56,98 56,98 81,39 100,00 100,00

2.000.000 2.000.000 5.000.000 5.000.000 1.000.000 1.000.000 6.000.000 6.000.000

2.000.000 2.000.000 5.000.000 5.000.000 1.000.000 1.000.000 6.000.000 6.000.000

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.805.318,99 4.805.318,99 4.805.318,99 897.375,00 897.375,00 897.375,00 5.343.600,78 5.343.600,78 5.343.600,78

50,00 50,00 96,11 96,11 89,74 89,74 89,06 89,06

1.000.000 1.000.000

1.000.000 1.000.000

937.548,50 937.548,50 937.548,50

93,75 93,75

556.410 556.410 26.728.602 26.728.602

556.410 556.410 26.728.602 26.728.602 26.703.215,44 26.703.215,44 26.703.215,44 99,91 99,91

6.000.000 5.750.000

6.000.000 5.750.000

2.445.141,58 2.445.141,58 1.946.391,58 498.750,00 4.496.747,01 344.484,85 344.484,85 457.041,60

40,75 42,52

250.000 10.664.633 366.351

250.000 10.664.633 366.351 42,17 94,03

KORISNIK PRORAČUNA 3861 421 4214 422 4221 4227 426 4262 K401129 532 5321 K401138 323 3237 K650064 323 3238 412 4123 422 4221 426 4262 K650095 352 3523 K650108 322 323 3232 329 422 423 4233 K650129 381 3811 3006 A568060 321 3211 3214 322 3221 323 3233 3237 3238 3239 324 3241 329 3299 381 3811 382 3821 383 3831 422 A820038 321 3211 3214 323 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru Građevinski objekti Ostali građevinski objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe PROJEKTI OD ZAJEDNIČKOG INTERESA Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru Dionice i udjeli u glavnici trgovackih društava u javnom sektoru IPA I 2009 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA U PODRUČJU STRUKTURNE POLITIKE I DRŽAVNIH POTPORA U RIBARSTVU Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH Rashodi za usluge Računalne usluge Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Postrojenja i oprema Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu ODRŽIVI RAZVITAK PODRUČJA I ZAJEDNICA KOJE OVISE O RIBARSTVU Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI UNAPREĐENJE LOVSTVA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Kazne, penali i naknade štete Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama Postrojenja i oprema UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za usluge 192

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

IZVRŠENJE 2012 457.041,60

INDEKS

5.252.283 4.645.999

5.252.283 4.645.999

400.000 1.000.000 1.000.000

400.000 1.000.000 1.000.000

1.058.428,18 1.058.428,18 1.842.641,45 1.272.851,47 569.789,98 794.150,93 794.150,93 352.585,35 352.585,35 352.585,35

20,15 39,66

198,54 35,26 35,26

3.900.000 3.900.000 4.300.000 2.250.000 700.000 100.000 1.250.000 10.000.000 10.000.000

3.900.000 3.900.000 4.300.000 2.250.000 700.000 100.000 1.250.000 10.000.000 10.000.000

3.141.177,23 3.141.177,23 3.141.177,23 3.919.250,38 2.115.559,09 2.115.559,09 599.258,16 599.258,16 85.238,13 85.238,13 1.119.195,00 1.119.195,00 9.841.027,01 9.841.027,01 9.841.027,01

80,54 80,54 91,15 94,02 85,61 85,24 89,54 98,41 98,41

1.766.000 100.000 200.000 100.000 150.000 1.216.000 30.000 30.000 7.400.000 2.970.000 140.000

1.766.000 100.000 200.000 100.000 150.000 1.216.000 30.000 30.000 7.400.000 2.970.000 140.000

1.148.750,00 2.500,00 2.500,00

65,05 1,25

1.146.250,00 1.146.250,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 4.052.619,32 1.183.138,63 64.150,00 19.950,00 44.200,00 1.000,00 1.000,00 102.471,25 30.000,00 25.945,00 44.681,25 1.845,00 2.124,50 2.124,50 291.592,88 291.592,88 21.800,00 21.800,00 500.000,00 500.000,00 200.000,00 200.000,00 304.542,40 127.212,00 107.162,00 20.050,00 87.294,48

94,26 100,00 100,00 54,77 39,84 45,82

10.000 800.000

10.000 800.000

10,00 12,81

5.000 315.000 1.130.000 500.000 60.000 10.000 1.350.000 450.000

5.000 315.000 1.130.000 500.000 60.000 10.000 1.350.000 450.000

42,49 92,57 1,93 100,00 333,33

22,56 28,27

400.000

400.000

21,82

KORISNIK PRORAČUNA 3233 3237 324 3241 329 3299 386 A821038 323 K568285 323 329 3299 K821018 321 3211 381 3811 K828037 323 3237 386 3861 K828038 323 3237 381 386 3861 3007 A821043 329 K650048 363 3632 K761056 363 K828015 363 3632 K828016 363 3632 K828043 363 3631 T568108 329 363 3632 3207 A819039 321 323 3233 K828006 321 323 3233 386 3861 Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Kapitalne pomoći MJERE ŠUMARSKE POLITIKE U PRIVATNIM ŠUMAMA Rashodi za usluge GOSPODARENJE SMEĐIM MEDVJEDOM Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Tekuće donacije Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA POSTUPCI CERTIFICIRANJA Ostali nespomenuti rashodi poslovanja NAVODNJAVANJE BIĐ - BOSUTSKOG POLJA Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPTOL Pomoći unutar opće države PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA KAŠTELATROGIR-SEGET Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države PROGRAM GRADNJE I SANACIJE SUSTAVA OBRANE OD POPLAVA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE Naknade troškova zaposlenima Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA Naknade troškova zaposlenima Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru 193

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

IZVRŠENJE 2012 67.740,00 19.554,48 79.192,38 79.192,38 10.843,54 10.843,54

INDEKS

380.000 120.000 50.000 50.000 80.000 15.000 65.000 650.000 350.000 300.000 1.200.000 200.000 1.000.000

380.000 120.000 50.000 50.000 80.000 15.000 65.000 650.000 350.000 300.000 1.200.000 200.000 1.000.000

2,85

780,00 780,00 780,00 378.179,45 78.179,45 78.179,45 300.000,00 300.000,00 1.187.414,00 187.414,00 187.414,00 1.000.000,00 1.000.000,00

0,98 1,20 58,18 22,34 100,00 98,95 93,71 100,00

1.100.000 400.000 100.000 600.000

1.100.000 400.000 100.000 600.000

998.564,84 398.930,37 398.930,37 599.634,47 599.634,47

90,78 99,73

99,94

37.919.627 50.000 50.000 4.775.492 4.775.492 247.000 247.000 146.000 146.000 361.225 361.225 29.643.224 29.643.224 2.696.686 30.000 2.666.686 62.175.000 75.000 45.000 30.000 62.100.000 50.000 1.500.000 60.550.000

37.919.627 50.000 50.000 4.775.492 4.775.492 247.000 247.000 146.000 146.000 361.225 361.225 29.643.224 29.643.224 2.696.686 30.000 2.666.686 62.175.000 75.000 45.000 30.000 62.100.000 50.000 1.500.000 60.550.000

37.452.572,57

98,77

4.775.491,04 4.775.491,04 4.775.491,04

100,00 100,00

146.000,00 146.000,00 146.000,00 361.224,61 361.224,61 361.224,61 29.503.170,98 29.503.170,98 29.503.170,98 2.666.685,94 2.666.685,94 2.666.685,94 60.244.095,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 60.214.095,00 1.135.000,00 1.135.000,00 59.079.095,00 59.079.095,00

100,00 100,00 100,00 100,00 99,53 99,53 98,89 100,00 96,89 40,00 100,00 96,96 75,67 97,57

KORISNIK PRORAČUNA 3406 A650006 321 323 3236 329 A650016 323 3237 A650019 329 3294 A650037 329 3294 A820014 363 K401079 363 3632 K568292 363 3632 K568298 363 3632 K650034 363 3632 K650038 363 3632 386 3861 K650039 363 3631 3632 K650078 363 3632 K650079 363 3632 K819014 363 3632 517 5176 K821013 363 3632 K821020 363 3632 K828005 363 3632 K828032 363 RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH Naknade troškova zaposlenima Rashodi za usluge Zdravstvene i veterinarske usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine ISPITIVANJE VODA NA POGRANIČNOM TERITORIJU-HRVATSKE VODE Pomoći unutar opće države IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDOVE EU Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ŽUPANJA Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države ISPA PROJEKT ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA KARLOVCA Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OSJEČKOBARANJSKA ŽUPANIJA Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE MEĐIMURSKA ŽUPANIJA Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države UNUTARNJE VODE-ZAJAM IBRD-DAROVNICA IZ ZAJMA ZA HRVATSKE VODE Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države Dani zajmovi drugim razinama vlasti Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnogproračuna ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJAJLP(R)S Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države SUSTAVI ODVODNJE - SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VARAŽDINNOVI MAROF Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države IPA III B - SLAVONSKI BROD Pomoći unutar opće države 194

IZVORNI PLAN 2012 542.925.688 350.000 5.000 325.000 20.000 490.705 490.705 737.356 737.356 458.528 458.528 43.700 43.700 935.883 935.883 100.000 100.000 100.000 100.000 10.000.000 10.000.000 14.250.000 5.100.000 9.150.000

TEKUĆI PLAN 2012 542.925.688 350.000 5.000 325.000 20.000 490.705 490.705 737.356 737.356 458.528 458.528 43.700 43.700 935.883 935.883 100.000 100.000 100.000 100.000 10.000.000 10.000.000 14.250.000 5.100.000 9.150.000

IZVRŠENJE 2012 434.858.945,34 300.000,00 300.000,00 300.000,00 400.204,64 400.204,64 400.204,64 737.356,00 737.356,00 737.356,00 458.528,00 458.528,00 458.528,00

INDEKS 80,10 85,71 92,31

81,56 81,56 100,00 100,00 100,00 100,00

935.882,33 935.882,33 935.882,33 33.310,35 33.310,35 33.310,35 100.000,00 100.000,00 100.000,00 9.999.752,90 9.999.752,90 9.999.752,90 13.277.493,78 4.127.493,80 4.127.493,80 9.149.999,98 9.149.999,98

100,00 100,00 33,31 33,31 100,00 100,00 100,00 100,00 93,18 80,93 100,00

2.672.708 2.672.708

2.672.708 2.672.708

173.948,26 173.948,26 85.664,99 88.283,27 430.006,18 430.006,18 430.006,18 761.591,27 761.591,27 761.591,27 230.382.924,60 102.740.210,78 102.740.210,78 127.642.713,82 127.642.713,82

6,51 6,51

430.007 430.007 761.592 761.592 319.112.000 128.000.000 191.112.000

430.007 430.007 761.592 761.592 319.112.000 128.000.000 191.112.000

100,00 100,00 100,00 100,00 72,20 80,27 66,79

4.000.000 4.000.000 84.858 84.858 16.666 16.666 52.868.000 52.868.000

4.000.000 4.000.000 84.858 84.858 16.666 16.666 52.868.000 52.868.000

3.198.826,02 3.198.826,02 3.198.826,02 84.857,87 84.857,87 84.857,87 16.666,00 16.666,00 16.666,00 53.270.250,53 53.270.250,53

79,97 79,97 100,00 100,00 100,00 100,00 100,76 100,76

KORISNIK PRORAČUNA 3632 K828033 363 3632 K828035 363 3632 K828036 386 T650040 363 3632 517 5176 T819045 323 T828044 381 3811 3508 A650027 323 3237 A820042 321 329 3291 K568131 363 3632 K568132 363 3632 K568135 363 3632 K568136 363 3632 K650036 363 3632 K650071 363 3632 K650072 363 3632 K650075 363 3632 K761037 386 3861 K819037 323 Kapitalne pomoći unutar opće države IPA III B - DRNIŠ Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države IPA III B - KNIN Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države ISPA PRIPREMA PROJEKATA Kapitalne pomoći PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA IBRD I DOMAĆA KOMPONENTA Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države Dani zajmovi drugim razinama vlasti Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnogproračuna IPA 2009 - JAČANJE KAPACITETA ZA IMPLEMENTACIJU DIREKTIVE O POPLAVAMA Rashodi za usluge TRENING CENTAR U KARLOVCU Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM PRIPREMNE RADNJE ZA DODJELU KONCESIJA NA VODAMA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge VIJEĆE ZA VODNE USLUGE Naknade troškova zaposlenima Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (HRVATSKO ZAGORJE) Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (ISTOČNA SLAVONIJA) Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (KOPRIVNIČKOKRIŽEVAČKA ŽUPANIJA) Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (BJELOVARSKOBILOGORSKA ŽUPANIJA) Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države VODOOPSKRBA Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV DALMACIJE Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV NERETVA-KORČULA-PELJEŠAC-LASTOVOMLJET Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države VODOOPSKRBNI SUSTAV OTOKA KRKA PONIKVE Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru IPA I KOMPONENTA - USKLAĐIVANJE S DIREKTIVAMA O OPASNIM TVARIMA Rashodi za usluge 195

IZVORNI PLAN 2012 16.564.000 16.564.000 24.900.000 24.900.000 1.167.285 1.167.285 86.760.000 29.760.000 57.000.000

TEKUĆI PLAN 2012 16.564.000 16.564.000 24.900.000 24.900.000 1.167.285 1.167.285 86.760.000 29.760.000 57.000.000

IZVRŠENJE 2012 53.270.250,53 15.239.953,97 15.239.953,97 15.239.953,97 22.653.667,32 22.653.667,32 22.653.667,32

INDEKS

92,01 92,01 90,98 90,98

82.066.725,32 26.305.599,36 26.305.599,36 55.761.125,96 55.761.125,96

94,59 88,39 97,83

5.785.400 5.785.400 337.000 337.000 28.287.357 268.300 268.300 1.020.000 20.000 1.000.000

5.785.400 5.785.400 337.000 337.000 28.287.357 268.300 268.300 1.020.000 20.000 1.000.000 337.000,00 337.000,00 337.000,00 22.642.860,05 266.250,00 266.250,00 266.250,00 981.702,42 981.702,42 981.702,42 100,00 100,00 80,05 99,24 99,24 96,25 98,17

742.623 742.623 1.802.026 1.802.026

742.623 742.623 1.802.026 1.802.026

742.622,40 742.622,40 742.622,40 1.802.025,79 1.802.025,79 1.802.025,79 1.186.422,46 1.186.422,46 1.186.422,46 1.181.517,87 1.181.517,87 1.181.517,87 3.648.294,91 3.648.294,91 3.648.294,91 1.695.597,89 1.695.597,89 1.695.597,89 1.242.934,35 1.242.934,35 1.242.934,35 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00

100,00 100,00 100,00 100,00

1.186.423 1.186.423

1.186.423 1.186.423

100,00 100,00

1.181.518 1.181.518 6.000.000 6.000.000 1.695.598 1.695.598 1.242.935 1.242.935

1.181.518 1.181.518 6.000.000 6.000.000 1.695.598 1.695.598 1.242.935 1.242.935

100,00 100,00 60,80 60,80 100,00 100,00 100,00 100,00

1.500.000 1.500.000 750.000 750.000

1.500.000 1.500.000 750.000 750.000

100,00 100,00 100,00 100,00

7.275.000 221.000

7.275.000 221.000

4.416.592,60 4.416.592,60

60,71 1.998,46

KORISNIK PRORAČUNA 3237 363 K820013 363 3632 K821019 363 3632 K828018 363 3632 06025 3001 A815001 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 323 3231 3232 3233 3234 3236 3237 3238 3239 329 3291 3292 3293 3299 343 3431 3433 3434 K815000 342 3423 412 4123 422 4221 544 5443 K815006 311 3111 313 3132 3133 321 3211 3213 323 3231 343 Intelektualne i osobne usluge Pomoći unutar opće države VODOOPSKRBA-JLP(R)S Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države VODOOPSKRBA - SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države VODOOPSKRBA - ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države Hrvatska agencija za hranu UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in UKUPNA PREHRAMBENA STUDIJA - FP7 Plaće Plaće za redovan rad Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Ostali financijski rashodi 196

IZVORNI PLAN 2012 7.054.000 3.000.000 3.000.000 472.934 472.934 150.000 150.000 5.000.000 5.000.000 4.790.702 2.201.070 29.000 361.000

TEKUĆI PLAN 2012 7.054.000 3.000.000 3.000.000 472.934 472.934 150.000 150.000 5.000.000 5.000.000 4.790.702 2.201.070 29.000 361.000

IZVRŠENJE 2012 4.416.592,60 2.605.965,36 2.605.965,36 2.605.965,36 472.934,00 472.934,00 472.934,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 4.950.808,39 4.950.808,39 4.699.068,37 2.200.239,36 2.200.239,36 28.763,93 28.763,93 357.077,30 319.655,50 37.421,80 321.677,64 132.184,44 57.817,00 131.676,20 133.665,40 56.207,68 61.457,07 16.000,65 1.092.812,83 81.011,16 13.562,72 51.057,92 17.473,40 10.000,00 847.834,30 19.891,32 51.982,01 562.989,06 499.088,52 29.693,19 15.954,09 18.253,26 1.842,85 900,00 44,53 898,32 192.641,19 2.797,82 2.797,82

INDEKS

86,87 86,87 100,00 100,00 100,00 100,00 99,02 99,02 98,09 99,96 99,19 98,91

362.407

362.407

88,76

142.000

142.000

94,13

1.126.425

1.126.425

97,02

566.000

566.000

99,47

2.800

2.800

65,82

209.298 2.798

209.298 2.798

92,04 99,99

20.000 6.500 180.000

20.000 6.500 180.000

19.902,73 19.902,73 6.326,55 6.326,55 163.614,09 163.614,09 59.098,83 27.479,52 27.479,52 4.176,91 3.709,75 467,16 6.874,90 5.674,90 1.200,00 367,05 367,05 250,09

99,51 97,33 90,90

KORISNIK PRORAČUNA 3431 422 4221 06030 3001 A841001 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3222 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3239 324 3241 329 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 422 4221 4222 4223 K841002 323 3232 3238 412 4123 422 4221 4222 K841004 342 544 3002 K650068 323 3232 3237 06035 Bankarske usluge i usluge platnog prometa Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu INFORMATIZACIJA Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Računalne usluge Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE-WMD Kamate za primljene zajmove Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora POLJOPRIVREDA USPOSTAVA INTERGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Intelektualne i osobne usluge Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

IZVRŠENJE 2012 250,09 19.950,36 19.950,36

INDEKS

127.071.185 121.471.185 102.625.000 60.000.000

127.071.185 121.471.185 102.625.000 60.000.000

118.569.206,87 115.520.269,92 97.153.496,23 58.792.681,47 57.958.272,27 834.409,20 986.567,10 986.567,10 9.487.784,00 8.429.580,47 1.058.203,53 5.448.816,82 1.314.008,29 3.456.696,36 593.538,17 84.574,00 3.888.021,40 2.019.100,40 170.522,90 1.493.081,76 59.053,83 146.262,51 14.459.106,19 2.890.995,74 428.323,72 155.565,50 565.407,50 6.582.568,05 553.300,00 2.477.277,89 805.667,79 2.811.313,51 2.811.313,51 402.349,10 231.989,68 100.570,08 14.599,28 46.474,51 8.715,55 10.197,94 6.050,11 4.147,83 866.658,70 404.062,38 119.906,25 342.690,07 18.366.773,69 14.092.488,19 5.098.181,60 8.994.306,59 1.447.637,35 1.447.637,35 2.826.648,15 2.798.069,57 28.578,58

93,31 95,10 94,67 97,99

1.420.000 9.710.000

1.420.000 9.710.000

69,48 97,71

5.950.000

5.950.000

91,58

4.000.000

4.000.000

97,20

17.220.000

17.220.000

83,97

2.900.000 500.000

2.900.000 500.000

96,94 80,47

50.000

50.000

20,40

875.000

875.000

99,05

18.726.185 14.394.310

18.726.185 14.394.310

98,08 97,90

1.500.625 2.831.250

1.500.625 2.831.250

96,47 99,84

120.000 20.000 100.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000

120.000 20.000 100.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000 3.048.936,95 3.048.936,95 3.048.936,95 13.625,00 3.035.311,95 27.280.827,57 54,45 54,45 54,45

44.980.800

44.980.800

60,65

197

KORISNIK PRORAČUNA 3001 A842001 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 329 3291 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 372 3721 381 383 K842002 412 4124 422 4221 4224 4225 451 4511 K842004 422 426 T842012 321 3211 323 3237 3002 K842007 322 422 K842008 321 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije Kazne, penali i naknade štete OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO Nematerijalna imovina Ostala prava Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Medicinska i laboratorijska oprema Instrumenti, uređaji i strojevi Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima INFORMATIZACIJA Postrojenja i oprema Nematerijalna proizvedena imovina IPA TRADICIONALNO MASLINARSTVO - CRNA GORA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge POLJOPRIVREDA SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA Rashodi za materijal i energiju Postrojenja i oprema POKUŠALIŠTE ZELINA Naknade troškova zaposlenima 198

IZVORNI PLAN 2012 42.344.000 40.193.000 17.722.642

TEKUĆI PLAN 2012 42.344.000 40.193.000 17.722.642

IZVRŠENJE 2012 26.371.336,60 24.875.136,00 17.368.395,33 17.223.523,73 144.871,60 89.038,30 89.038,30 2.780.043,33 2.484.655,27 295.388,06 328.017,62 91.373,50 211.464,74 25.179,38 2.090.454,08 244.682,49 1.378.398,80 402.874,57 35.018,51 29.479,71 2.005.025,32 184.879,71 361.729,63 18.752,50 51.199,05 44.689,08 143.906,46 777.103,21 60.514,00 362.251,68 133.586,55 15.510,74 103.704,08 5.391,96 7.806,76 880,00 293,01 2.400,47 1.676,12 724,35 78.175,00 78.175,00

INDEKS 62,28 61,89 98,00

791.001 2.932.356

791.001 2.932.356

11,26 94,81

1.782.846

1.782.846

18,40

6.883.655

6.883.655

30,37

8.835.500

8.835.500

22,69

64.000 988.000

64.000 988.000

13,52

43.000

43.000

5,58

100.000 20.000 30.000 1.881.000 110.000 1.071.000

100.000 20.000 30.000 1.881.000 110.000 1.071.000

78,18

1.332.829,05 682,87 682,87 1.243.661,00 174.456,25 1.043.275,00 25.929,75 88.485,18 88.485,18

70,86 0,62 116,12

700.000 270.000 100.000 170.000

700.000 270.000 100.000 170.000

12,64

163.371,55 9.071,55 9.071,55 154.300,00 154.300,00 153.373,56

1.036.800 400.000 350.000 50.000 397.500 50.000

1.036.800 400.000 350.000 50.000 397.500 50.000

14,79

82.188,73 2.202,00

20,68 4,40

KORISNIK PRORAČUNA 3211 322 3221 3222 323 3232 3239 329 412 4124 454 K842011 321 3211 322 3223 3225 323 3237 3239 412 422 T842010 321 322 323 3237 329 3003 A842006 321 3211 3213 322 3221 3222 3223 3225 323 3236 3237 3239 06040 3001 A850001 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3225 323 3231 3232 3233 3236 3237 3238 3239 329 3293 343 Službena putovanja Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Nematerijalna imovina Ostala prava DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU POKUŠALIŠTE KAŠTELA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za materijal i energiju Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Nematerijalna imovina Postrojenja i oprema STRATEŠKI PLAN RAZVOJA VINARSTVA U DNŽ Naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Agencija za poljoprivredno zemljište UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali financijski rashodi 199

IZVORNI PLAN 2012 124.000

TEKUĆI PLAN 2012 124.000

IZVRŠENJE 2012 2.202,00 5.912,01 680,76 5.231,25 50.762,50 46.250,00 4.512,50 23.312,22 23.312,22

INDEKS

4,77

112.500

112.500

45,12

1.000 100.000 10.000 99.500 17.000 17.000

1.000 100.000 10.000 99.500 17.000 17.000

23,31

46.000

46.000

4.095,69 510,00 510,00 2.356,46 381,46 1.975,00 1.229,23 940,00 289,23

4,12 3,00 13,86

2,67

3.000 16.500 139.800 43.500 450 94.050 1.800 1.600.000 1.600.000 300.000

3.000 16.500 139.800 43.500 450 94.050 1.800 1.600.000 1.600.000 300.000

67.089,14

47,99

67.089,14 67.089,14 756.117,41 756.117,41 152.914,03 109.415,29 43.498,74 312.760,24 278.021,87 1.800,00 15.352,98 17.585,39 290.443,14 2.255,58 1.762,36 286.425,20 2.228.789,42 2.228.789,42 2.228.789,42 849.456,81 849.456,81 15.250,00 15.250,00 145.994,95 140.902,11 5.092,84 103.080,80 36.710,80 61.110,00 1.840,00 3.420,00 31.259,43 21.894,72 9.364,71 879.934,35 9.588,95 14.825,50 93.385,54 11.460,00 600.299,32 141.545,00 8.830,04 8.348,90 8.348,90 100,00

71,33

47,26 47,26 50,97

1.006.909

1.006.909

31,06

293.091

293.091

99,10

3.968.708 3.968.708 3.968.708 1.519.705 24.729 264.520

3.968.708 3.968.708 3.968.708 1.519.705 24.729 264.520

56,16 56,16 56,16 55,90 61,67 55,19

199.367

199.367

51,70

34.555

34.555

90,46

1.585.540

1.585.540

55,50

25.000 600

25.000 600

33,40 16,67

KORISNIK PRORAČUNA 3431 422 4221 4222 426 4262 06045 3001 A852001 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3222 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3291 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 372 3721 K852006 422 4221 061 06105 2201 A680014 323 3238 324 A680018 323 3237 A680019 323 Bankarske usluge i usluge platnog prometa Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Hrvatska poljoprivredna agencija UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu INFORMATIZACIJA Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije STRATEŠKO PLANIRANJE I KOORDINACIJA INFORMIRANJE O PROGRAMIMA EU PROVEDBA KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE Rashodi za usluge Računalne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa IPA TAIB 2008 - EX-ANTE EVALUACIJA PROGRAMSKIH DOKUMENATA I JAČANJE KAPACITETA ZA EVALUACIJU FONDOVA EU NAKON PRISTUPANJA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge IPA 2008 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA MRRFEU Rashodi za usluge 200

IZVORNI PLAN 2012 224.692

TEKUĆI PLAN 2012 224.692

IZVRŠENJE 2012 100,00 107.931,68 92.679,80 15.251,88 87.432,50 87.432,50 30.997.399,22 30.997.399,22 30.699.832,32 10.521.670,00 10.521.670,00 91.320,00 91.320,00 1.464.295,97 1.309.500,00 154.795,97 5.904.771,09 930.240,51 1.606.563,53 138.959,05 3.229.008,00 7.163.142,31 812.732,16 5.296.811,07 820.576,90 185.365,20 47.656,98 5.147.470,74 2.177.166,53 495.414,60 119.237,66 171.946,12 581.362,35 428.456,40 169.813,85 295.360,54 708.712,69 390.448,20 49.292,04 146.611,85 52.939,44 24.927,45 9.405,14 107.272,28 1.714,01 265,00 1.449,01 15.000,00 15.000,00 297.566,90 297.566,90 297.566,90 1.006.631.385,69 970.408.262,65 3.549.761,89 30.195,00 30.195,00 30.195,00

INDEKS

48,04

90.000 30.999.500 30.999.500 30.701.933 10.521.670 91.320 1.464.296

90.000 30.999.500 30.999.500 30.701.933 10.521.670 91.320 1.464.296

97,15 99,99 99,99 99,99 100,00 100,00 100,00

5.904.800

5.904.800

100,00

7.163.879

7.163.879

99,99

5.148.804

5.148.804

99,97

390.449

390.449

100,00

1.715

1.715

99,94

15.000 297.567 297.567 1.115.312.142 1.078.333.312 5.773.512 193.610 193.110 500 3.213.640 3.213.640 1.500.000 1.500.000

15.000 297.567 297.567 1.115.312.142 1.078.333.312 5.773.512 193.610 193.110 500 3.213.640 3.213.640 1.500.000 1.500.000

100,00 100,00 100,00 90,26 89,99 61,48 15,60 15,64

3.009.568,37 3.009.568,37 3.009.568,37

93,65 93,65

KORISNIK PRORAČUNA A758008 323 3237 324 A758010 323 3235 3237 324 A758011 323 A758018 323 3237 K758004 412 422 2901 A758019 363 3631 A828001 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 381 3811 422 4221 4222 4223 A828031 323 3237 KOORDINACIJA PROGRAMA EU Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa OBRAZOVANJE O PROGRAMIMA EU Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa IZGRADNJA SUSTAVA KVALITETE Rashodi za usluge IPA TAIB 2008 - PERIODIČNA EVALUACIJA GODIŠNJEG PROGRAMA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU Nematerijalna imovina Postrojenja i oprema POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKATA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge 201

IZVORNI PLAN 2012 75.161 74.661 500 187.701 186.701

TEKUĆI PLAN 2012 75.161 74.661 500 187.701 186.701

IZVRŠENJE 2012 24.732,84 24.732,84 24.732,84 75.383,80 75.383,80 11.651,80 63.732,00

INDEKS 32,91 33,13

40,16 40,38

1.000 5.462 5.462 457.938 457.938

1.000 5.462 5.462 457.938 457.938 409.881,88 409.881,88 409.881,88 89,51 89,51

140.000 80.000 60.000 350.586.227 10.000.000 10.000.000 74.614.793 37.826.000

140.000 80.000 60.000 350.586.227 10.000.000 10.000.000 74.614.793 37.826.000 333.357.711,86 3.912.529,81 3.912.529,81 3.912.529,81 70.181.934,53 37.533.529,33 37.525.811,42 7.717,91 1.031.657,01 1.031.657,01 5.964.873,45 5.302.229,89 662.643,56 2.744.349,46 985.086,43 1.634.744,03 124.519,00 4.089.664,35 740.929,68 167.686,23 3.050.892,30 1.084,53 129.071,61 17.871.377,08 4.782.343,26 952.232,71 561.989,57 1.340.605,89 4.857.253,74 54.719,81 1.710.628,07 459.626,70 3.151.977,33 41.757,87 41.757,87 619.295,97 231.253,61 187.032,95 13.814,90 116.703,53 70.490,98 95.975,86 95.297,58 678,28 5.000,00 5.000,00 184.454,15 72.825,89 96.875,48 14.752,78 98.077,33 98.077,33 98.077,33 95,09 39,13 39,13 94,06 99,23

1.190.000 6.130.000

1.190.000 6.130.000

86,69 97,31

3.150.000

3.150.000

87,12

4.675.000

4.675.000

87,48

19.613.793

19.613.793

91,12

80.000 665.000

80.000 665.000

52,20 93,13

155.000

155.000

61,92

150.000 980.000

150.000 980.000

3,33 18,82

500.000 500.000

500.000 500.000

19,62 19,62

KORISNIK PRORAČUNA K570341 363 3632 K820022 323 3237 363 3633 3634 381 3811 382 3821 386 3861 K821021 363 K828002 323 3238 412 4123 422 4221 426 T570346 363 3632 2902 A549017 382 3821 K549110 363 3632 2903 A680020 323 A761014 361 3611 3612 K761040 322 3221 323 3237 324 3241 329 3293 351 3512 363 3633 3634 381 3811 422 K761041 323 3237 REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države IPA III C OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE EIB III Pomoći unutar opće države INFORMATIZACIJA Rashodi za usluge Računalne usluge Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB) Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA OBNOVA I RAZVOJ VUKOVARA Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države PREKOGRANIČNA I TRANSNACIONALNA SURADNJA IPA 2008 TWINNING PODRŠKA REPUBLICI HRVATSKOJ U UPRAVLJANJU CILJEM 3 KOHEZIJSKE POLITIKE EUROPSKE UNIJE Rashodi za usluge SKRB O PROGNANICIMA U BIH Pomoći inozemnim vladama Tekuće pomoći inozemnim vladama Kapitalne pomoći inozemnim vladama IPA II 2009 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Postrojenja i oprema IPA II 2009 TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge 202

IZVORNI PLAN 2012 550.000 550.000 71.391.434 1.893.796 59.072.992

TEKUĆI PLAN 2012 550.000 550.000 71.391.434 1.893.796 59.072.992

IZVRŠENJE 2012 509.070,02 509.070,02 509.070,02 70.356.665,07 1.597.010,82 1.597.010,82 57.294.277,43 8.524.075,01 48.770.202,42

INDEKS 92,56 92,56 98,55 84,33 96,99

3.474.882 3.474.882 3.474.882

3.474.882 3.474.882 3.474.882

1.443.886,44 1.443.886,44 5.807.671,22 5.807.671,22 4.213.819,16 4.213.819,16

41,55 167,13 121,27

100.000 100.000 5.430.000 2.300.000 780.000 1.050.000 1.300.000 188.000.000 188.000.000 85.000.000 40.000.000 40.000.000 45.000.000 45.000.000 72.330.440 1.258.990 1.258.990 3.753.000 3.753.000

100.000 100.000 5.430.000 2.300.000 780.000 1.050.000 1.300.000 188.000.000 188.000.000 85.000.000 40.000.000 40.000.000 45.000.000 45.000.000 72.330.440 1.258.990 1.258.990 3.753.000 3.753.000 185.796.990,66 185.796.990,66 185.796.990,66 81.387.339,65 39.943.997,48 39.943.997,48 39.943.997,48 41.443.342,17 41.443.342,17 41.443.342,17 27.496.320,18 98,83 98,83 95,75 99,86 99,86 92,10 92,10 38,01 2.502.444,44 1.144.016,29 1.144.016,29 574.852,75 574.852,75 783.575,40 783.575,40 46,09 49,74 73,70 74,63

600.159,20 600.159,20 195.355,67 404.803,53 3.447.120,74 17.590,73 17.590,73 480.111,31 480.111,31 24.072,63 24.072,63 5.670,00 5.670,00 821.338,56 821.338,56 1.804.341,68 1.594.520,75 209.820,93 293.995,83 293.995,83

15,99 15,99

6.455.131 23.000 925.455

6.455.131 23.000 925.455

53,40 76,48 51,88

23.676

23.676

23,95

5.472.000

5.472.000

32,97

11.000 2.316.150 855.750

11.000 2.316.150 855.750 407.170,85 407.170,85 407.170,85 17,58 47,58

KORISNIK PRORAČUNA 363 K819040 323 3237 363 3633 K819041 321 3211 322 3221 3225 323 3237 3238 324 3241 351 3512 363 3633 3634 381 3811 422 4221 K819043 322 323 324 329 422 K820040 322 3221 323 3233 3235 3237 324 3241 329 3293 422 K820041 322 3221 323 3237 324 3241 329 3293 363 K820043 323 3237 324 3241 329 3293 351 3512 361 3611 K821022 351 Pomoći unutar opće države IPA II 2009 TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU IPA II 2009 PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Postrojenja i oprema IPA II 2009. PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Postrojenja i oprema IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Pomoći unutar opće države IPA II 2008 TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Pomoći inozemnim vladama Tekuće pomoći inozemnim vladama IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru 203

IZVORNI PLAN 2012 1.460.400 49.090 49.090

TEKUĆI PLAN 2012 1.460.400 49.090 49.090

IZVRŠENJE 2012 881.426,62 49.089,73 49.089,73 832.336,89 832.336,89

INDEKS

1.795,53 100,00

7.755.830 3.000 37.000

7.755.830 3.000 37.000

3.941.188,45 5.118,28 5.118,28 23.732,61 22.612,11 1.120,50 567.100,37 561.877,07 5.223,30 95.435,69 95.435,69 597.876,92 597.876,92 2.365.953,80 2.284.018,50 81.935,30 274.385,68 274.385,68 11.585,10 11.585,10

50,82 170,61 64,14

624.066

624.066

90,87

238.424

238.424

40,03

6.840.000

6.840.000

34,59

13.340 330.400 35.500 227.700 30.000 25.000 12.200 561.000 4.000 492.000

13.340 330.400 35.500 227.700 30.000 25.000 12.200 561.000 4.000 492.000

86,84

473.994,77 2.164,11 2.164,11 400.604,29 19.438,70 3.010,00 378.155,59 46.831,37 46.831,37 24.395,00 24.395,00 510.803,16 14.424,41 14.424,41 484.120,00 484.120,00 7.858,75 7.858,75 4.400,00 4.400,00 343.842,35 16.100,00 16.100,00 4.777,30 4.777,30 4.995,00 4.995,00 130.352,59 130.352,59 187.617,46 187.617,46 1.274.403,70 126.673,03

84,49 54,10 81,42

35.000 25.000 5.000 7.918.975 53.000 948.975 72.000 5.000 6.840.000 278.750 67.100 12.400 9.250

35.000 25.000 5.000 7.918.975 53.000 948.975 72.000 5.000 6.840.000 278.750 67.100 12.400 9.250

133,80 97,58

6,45 27,22 51,02 10,91 88,00

123,35 23,99 38,53 54,00

190.000 1.630.000

190.000 1.630.000

98,75 78,18

KORISNIK PRORAČUNA 3512 363 3633 3634 381 3811 382 3821 386 3861 K821024 363 3631 381 3811 K821039 322 323 324 329 363 422 K821040 351 3512 363 K821041 363 K828008 363 3634 382 3821 K828009 363 3633 381 3811 382 3821 K828010 351 3512 363 3633 3634 381 3811 382 3821 386 3861 K828011 321 322 323 3237 324 3241 329 Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru IPA II TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Pomoći unutar opće države Postrojenja i oprema IPA II 2008 TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Pomoći unutar opće države IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA Pomoći unutar opće države IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama IPA II 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA -SRBIJA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama IPA II 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA Naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 204

IZVORNI PLAN 2012 1.630.000

TEKUĆI PLAN 2012 1.630.000

IZVRŠENJE 2012 126.673,03 905.600,26 765.653,30 139.946,96 107.975,36 107.975,36 128.576,90 128.576,90 5.578,15 5.578,15 429.182,25 221.959,52 221.959,52 207.222,73 207.222,73

INDEKS

55,56

6.340.000 23.000 711.000 102.000 21.000 5.472.000 11.000 672.000

6.340.000 23.000 711.000 102.000 21.000 5.472.000 11.000 672.000 31.046,88 31.046,88 31.046,88 4,62

672.000 6.840.000 6.840.000

672.000 6.840.000 6.840.000 189.905,07 53.333,92 53.333,92 136.571,15 136.571,15 1.417.891,54 355.406,97 355.406,97 601.924,37 601.924,37 460.560,20 460.560,20 1.611.113,32 544.712,05 544.712,05 375.816,17 356.722,72 19.093,45 565.830,67 565.830,67 27.287,04 27.287,04 97.467,39 97.467,39

4.325.800 50.000 18.000 1.958.100 147.500 13.200

4.325.800 50.000 18.000 1.958.100 147.500 13.200

3.233.244,05

74,74

1.446.923,42 1.446.923,42 55.272,69 55.272,69 1.224,61

73,89 37,47 9,28

KORISNIK PRORAČUNA 3293 343 3431 361 3611 363 3631 422 4221 K828012 321 3211 322 3221 323 3233 3235 3237 324 3241 329 3293 343 361 3611 422 K828013 321 3211 322 3221 323 3233 3235 3237 324 3241 329 3293 361 3611 363 422 4221 K828021 323 3237 363 3633 K828022 351 3512 363 3634 381 3811 386 3861 K828024 323 324 329 3293 363 3633 Reprezentacija Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Pomoći inozemnim vladama Tekuće pomoći inozemnim vladama Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA-HRVATSKA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali financijski rashodi Pomoći inozemnim vladama Tekuće pomoći inozemnim vladama Postrojenja i oprema IPA II PROGRAM JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Pomoći inozemnim vladama Tekuće pomoći inozemnim vladama Pomoći unutar opće države Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - CRNA GORA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru IPA II TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN Rashodi za usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 205

IZVORNI PLAN 2012 4.000 1.360.000 750.000 25.000 4.322.719 35.547 55.000 3.905.000

TEKUĆI PLAN 2012 4.000 1.360.000 750.000 25.000 4.322.719 35.547 55.000 3.905.000

IZVRŠENJE 2012 1.224,61 3.958,15 3.958,15 1.307.332,46 1.307.332,46 402.632,72 402.632,72 15.900,00 15.900,00 1.692.592,61 2.958,88 2.958,88 24.696,60 24.696,60 1.530.689,13 21.390,00 11.082,58 1.498.216,55 92.233,88 92.233,88 30.342,98 30.342,98 11.671,14 11.671,14 3.292.802,87 4.005,00 4.005,00 18.794,25 18.794,25 1.225.825,31 241,68 19.462,45 1.206.121,18 28.751,20 28.751,20 32.858,83 32.858,83 1.976.243,08 1.976.243,08 6.325,20 6.325,20 514.149,09 8.940,50 8.940,50 505.208,59 505.208,59

INDEKS

98,95 96,13 53,68 63,60 39,16 8,32 44,90 39,20

189.000 80.000 500 11.672 46.000 6.957.236 37.000 25.000 2.216.492

189.000 80.000 500 11.672 46.000 6.957.236 37.000 25.000 2.216.492

48,80 37,93

99,99

47,33 10,82 75,18 55,30

599.000 108.000 1.977.000 1.976.244 18.500 865.941 8.941 857.000

599.000 108.000 1.977.000 1.976.244 18.500 865.941 8.941 857.000

4,80 30,42 99,96

34,19 59,37 99,99 58,95

3.062.000

3.062.000

2.991.999,43 281.653,02 281.653,02 2.030.460,67 2.030.460,67 437.289,80 437.289,80 242.595,94 242.595,94

97,71

3.062.000

3.062.000

66,31

64.428 51.000 4.178 9.250

64.428 51.000 4.178 9.250

21.386,99

33,20

2.291,00 2.291,00 19.095,99 19.095,99

24,77

KORISNIK PRORAČUNA K828039 322 3221 323 3237 324 329 363 422 3211 A570356 352 3522 3523 A819012 323 3233 3237 329 3291 381 3811 3507 A570463 363 3631 3632 382 3821 A820012 363 3632 381 3811 K810028 363 3632 K819011 363 3632 T570462 363 3632 T821011 363 3632 T821032 363 3632 4009 A549007 382 3822 A758020 323 3237 A761001 322 IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Pomoći unutar opće države Postrojenja i oprema POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI NA OTOCIMA I U PRIOBALJU POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu POTICANJE KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA OTOCIMA I U RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama RAZVOJ PRIOBALJA I INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu IZGRADNJA NATKRIVENOG PLIVAČKOG BAZENA U KORČULI Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VIŠENAMJENSKE GRADSKE DVORANE ŠPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA HRVATSKIM OTOCIMA (CEB IV) Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II) Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države PROJEKT RAZVOJA OTOKA i PRIOBALJA (EIB III) Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA POTICANJE OBNOVE KUĆA I - III STUPANJ OŠTEĆENJA Kapitalne donacije Kapitalne donacije građanima i kućanstvima IPA 2009 KOMPONENTA I POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge SKRB O PROGNANICIMA Rashodi za materijal i energiju 206

IZVORNI PLAN 2012 6.573.000 25.000 933.000 108.000 24.000 5.472.000 11.000 8.270.000 8.000.000 8.000.000

TEKUĆI PLAN 2012 6.573.000 25.000 933.000 108.000 24.000 5.472.000 11.000 8.270.000 8.000.000 8.000.000

IZVRŠENJE 2012 190.896,24 1.994,36 1.994,36 188.901,88 188.901,88

INDEKS 2,90 7,98 20,25

8.127.585,49 7.999.999,94 7.999.999,94 3.277.410,90 4.722.589,04

98,28 100,00 100,00

270.000 215.000

270.000 215.000

25.000

25.000

127.585,55 83.083,74 82.483,74 600,00 14.985,07 14.985,07

47,25 38,64

59,94

30.000 112.176.984 9.611.371 9.211.371

30.000 112.176.984 9.611.371 9.211.371

29.516,74 29.516,74 109.995.703,12 9.477.265,66 9.077.265,66 433.110,04 8.644.155,62 400.000,00 400.000,00 7.403.882,11 7.393.882,11 7.393.882,11 10.000,00 10.000,00 8.048.406,75 8.048.406,75 8.048.406,75 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 9.550.400,31 9.550.400,31 9.550.400,31 45.110.651,99 45.110.651,99 45.110.651,99 19.405.096,30 19.405.096,30 19.405.096,30 360.704.313,46 4.998.653,63 4.998.653,63 4.998.653,63 851.353,84 851.353,84 851.353,84 20.376.117,30 1.561.728,63

98,39 98,06 98,60 98,54

400.000 8.113.506 8.103.506 10.000 8.500.000 8.500.000

400.000 8.113.506 8.103.506 10.000 8.500.000 8.500.000

100,00 91,25 91,24 100,00 94,69 94,69

11.000.000 11.000.000

11.000.000 11.000.000

100,00 100,00

10.382.170 10.382.170 45.157.478 45.157.478 19.412.459 19.412.459 397.447.000 5.000.000 5.000.000 120.000 120.000 22.000.000 1.900.000

10.382.170 10.382.170 45.157.478 45.157.478 19.412.459 19.412.459 397.447.000 5.000.000 5.000.000 120.000 120.000 22.000.000 1.900.000

91,99 91,99 99,90 99,90 99,96 99,96 90,76 99,97 99,97 709,46 709,46 92,62 82,20

KORISNIK PRORAČUNA 3223 323 3232 3234 3237 329 3295 3299 372 3721 A761015 382 3822 K549030 382 3822 K549117 322 3223 323 3234 3235 K570492 363 3632 382 3822 421 4211 K761026 322 3223 323 3234 3235 K761027 323 3237 K820016 386 3861 4012 A570352 372 3722 A570354 372 3722 A820011 363 3632 06120 2901 A828030 311 3111 312 3121 313 3132 Energija Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu NAKNADA ZA ULAGANJE U ZAUZETU IMOVINU Kapitalne donacije Kapitalne donacije građanima i kućanstvima OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA Kapitalne donacije Kapitalne donacije građanima i kućanstvima STAMBENO ZBRINJAVANJE POVRATNIKA IZVAN PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI Rashodi za materijal i energiju Energija Rashodi za usluge Komunalne usluge Zakupnine i najamnine STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države Kapitalne donacije Kapitalne donacije građanima i kućanstvima Građevinski objekti Stambeni objekti UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NA PPDS-OBITELJSKE KUĆE I STANOVI Rashodi za materijal i energiju Energija Rashodi za usluge Komunalne usluge Zakupnine i najamnine UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKOPRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru POBOLJŠANJE ŽIVOTNIH UVJETA STANOVNIŠTVA OTOKA I PRIOBALJA POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u naravi VODOOPSKRBA JADRANSKIH OTOKA Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u naravi RAZVITAK ENERGETIKE NA OTOCIMA Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje 207

IZVORNI PLAN 2012 4.040.000

TEKUĆI PLAN 2012 4.040.000

IZVRŠENJE 2012 1.561.728,63 2.766.606,64 2.328.390,56 319.174,08 119.042,00 47.782,09 29.432,25 18.349,84 15.999.999,94 15.999.999,94 300.000,00 300.000,00 300.000,00 109.338.051,93 109.338.051,93 109.338.051,93 1.409.652,76 55.182,21 55.182,21 1.354.470,55 1.157.912,02 196.558,53 208.650.726,01 20.195.301,89 20.195.301,89 116.048.871,52 116.048.871,52 72.406.552,60 72.406.552,60 7.666.802,21 149.965,47 149.965,47 7.516.836,74 7.399.574,97 117.261,77 1.842.822,00 1.842.822,00 1.842.822,00 5.270.133,78 5.270.133,78 5.270.133,78

INDEKS

68,48

60.000

60.000

79,64

16.000.000 300.000 300.000 110.000.000 110.000.000 1.500.000 60.000 1.440.000

16.000.000 300.000 300.000 110.000.000 110.000.000 1.500.000 60.000 1.440.000

100,00 100,00 100,00 99,40 99,40 93,98 91,97 94,06

240.367.000 21.000.000 125.000.000 94.367.000

240.367.000 21.000.000 125.000.000 94.367.000

86,81 96,17 92,84 76,73

9.160.000 150.000 9.010.000

9.160.000 150.000 9.010.000

83,70 99,98 83,43

3.500.000 3.500.000 5.500.000 5.500.000

3.500.000 3.500.000 5.500.000 5.500.000

52,65 52,65 95,82 95,82

46.749.149 30.129.149 30.129.149 16.120.000 16.120.000 500.000 500.000 7.459.000 7.459.000 7.099.937 5.164.637 37.500 837.000

46.749.149 30.129.149 30.129.149 16.120.000 16.120.000 500.000 500.000 7.459.000 7.459.000 7.099.937 5.156.137 46.000 837.000

45.789.527,00 29.970.378,13 29.970.378,13 29.970.378,13 15.319.148,87 15.319.148,87 15.319.148,87 500.000,00 500.000,00 500.000,00 7.123.532,47 7.123.532,47 6.765.304,75 4.915.269,90 4.915.269,90 46.000,00 46.000,00 789.316,24 705.756,63

97,95 99,47 99,47 95,03 95,03 100,00 100,00 95,50 95,50 95,29 95,17 122,67 94,30

KORISNIK PRORAČUNA 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3239 329 3291 3292 3293 3299 343 3431 422 4221 K828029 323 3238 412 4123 422 4221 4222 4223 426 4262 06125 2210 A825001 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj INFORMATIZACIJA AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ Rashodi za usluge Računalne usluge Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije FINANCIRANJE I UGOVARANJE PRETPRISTUPNIH I FONDOVA EU ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge 208

IZVORNI PLAN 2012 410.000

TEKUĆI PLAN 2012 410.000

IZVRŠENJE 2012 83.559,61 378.274,47 183.011,87 167.922,60 27.340,00 235.813,25 100.459,66 117.561,73 11.648,98 6.142,88 324.428,37 139.759,41 19.472,38 20.811,83 23.175,79 39.226,75 21.950,00 12.355,00 47.677,21 69.975,63 38.741,25 6.293,28 21.942,50 2.998,60 726,89 726,89 5.500,00 5.500,00 358.227,72 253.410,72 253.410,72 27.937,50 27.937,50 61.754,50 46.937,50 10.492,00 4.325,00 15.125,00 15.125,00 29.099.590,57 29.099.590,57 28.760.929,05 17.960.987,92 17.938.803,95 22.183,97 242.867,51 242.867,51 2.864.138,05 2.545.042,53 319.095,52 731.718,14 126.594,16 563.748,50 41.375,48 484.576,76 241.015,93 44.964,98 193.344,10 5.251,75 6.345.508,42 219.231,78 16.075,88 46.669,03 928.227,75 4.249.708,22 285,00 568.422,19 149.456,78 167.431,79

INDEKS

92,26

237.000

237.000

99,50

325.000

325.000

99,82

82.000

82.000

85,34

1.300 5.500 359.063 254.000 27.938 62.000

1.300 5.500 359.063 254.000 27.938 62.000

55,91 100,00 99,77 99,77 100,00 99,60

15.125 29.519.830 29.519.830 29.170.630 18.204.854

15.125 29.519.830 29.519.830 29.170.630 18.204.854

100,00 98,58 98,58 98,60 98,66

250.750 2.913.933

250.750 2.913.933

96,86 98,29

757.410

757.410

96,61

484.762

484.762

99,96

6.403.185

6.403.185

99,10

KORISNIK PRORAČUNA 324 3241 329 3291 3292 3293 3295 3299 343 3431 372 3721 422 4221 4222 K825004 422 4221 426 4262 065 06505 3101 A250997 329 3299 343 3433 A570000 311 3111 3113 3114 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema INFORMATIZACIJA Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Zatezne kamate ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Plaće za posebne uvjete rada Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa 209

IZVORNI PLAN 2012 2.716 70.220

TEKUĆI PLAN 2012 2.716 70.220

IZVRŠENJE 2012 2.716,00 2.716,00 50.904,41 11.596,04 8.569,80 16.041,34 6.547,50 8.149,73 667,50 667,50 7.800,00 7.800,00 69.044,34 19.240,11 49.804,23 338.661,52 174.563,39 174.563,39 164.098,13 164.098,13 5.740.418.501,45 5.322.195.897,94 141.204.410,81 143.937,38 38.311,00 38.311,00 105.626,38 105.626,38 122.940.310,45 70.878.717,74 68.368.798,57 983.618,24 1.526.300,93 1.848.348,30 1.848.348,30 11.339.000,00 10.072.689,29 1.266.310,71 5.922.924,03 2.743.192,96 3.033.853,94 76.412,63 69.464,50 8.084.439,15 1.968.905,68 5.781.570,71 87.659,93 208.342,88 37.959,95 23.285.929,13 8.700.235,46 339.817,59 590.918,63 1.076.919,97 1.289.480,30 39.582,43 5.235.397,87 50.750,00 5.962.826,88 1.500,00 1.500,00 1.117.015,31 385.694,99 75.361,55 137.556,05 279.755,63 1.233,50 237.413,59 101.595,20 26.204,73

INDEKS 100,00 72,49

5.000 7.800 70.000

5.000 7.800 70.000

13,35 100,00 98,63

349.200 176.000 173.200 5.820.352.826 5.390.860.264 149.752.100 285.340 103.340 182.000 129.575.460 71.968.362

349.200 176.000 173.200 5.809.437.826 5.379.945.264 148.807.100 285.340 103.340 182.000 128.775.460 71.168.362

96,98 99,18 94,74 98,63 98,73 94,29 50,44 37,07 58,04 94,88 98,49

1.872.500 11.500.000

1.872.500 11.500.000

98,71 98,60

6.472.543

6.472.543

91,51

10.055.729

10.055.729

80,40

25.330.986

25.330.986

91,93

14.000 1.316.000

14.000 1.316.000

10,71 84,88

227.500

227.500

44,66

KORISNIK PRORAČUNA 3433 3434 363 372 3721 381 422 4221 4222 4223 A570497 329 3294 K570319 323 3232 3235 329 3292 K570321 322 3224 323 3232 3235 3238 412 4123 422 4221 4222 426 4262 K810016 323 3232 3237 412 451 452 K820035 386 3861 K821029 412 4126 K821035 386 3861 T819036 323 3237 T821036 321 3211 323 3237 3102 A570334 Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Pomoći unutar opće države Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu SEETO-FINANCIRANJE TAJNIŠTVA SEETO-A Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine OBNOVA VOZNOG PARKA Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Zakupnine i najamnine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja INFORMATIZACIJA Rashodi za materijal i energiju Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Zakupnine i najamnine Računalne usluge Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Intelektualne i osobne usluge Nematerijalna imovina Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi IPA IIIA 2007-POTPORA OPERATIVNOJ STRUKTURI ZA PROMET U SAMOSTALNOJ IDENTIFIKACIJI, OCJENJIVANJU I PRIPREMI PROJEKATA Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru IZRADA OPERATIVNOG PROGRAMA (OP) ZA PROMET Nematerijalna imovina Ostala nematerijalna imovina IPA IIIA 2007-TEHNIČKA POMOĆ OPERATIVNOJ STRUKTURI ZA PROMET ZA UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I PROVEDBU PROJEKATA Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru IPA IIIA 2010-STRATEGIJA PROMETNOG RAZVITKA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge IPA II 2010-SURADNJA NA PROMETNIM OSIMA U JUGOISTOČNOJ EUROPI-SEETAC (SOUTH EAST EUROPE TRANSPORT AXIS Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROMETA 210

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

IZVRŠENJE 2012 74.407,34 983,13

INDEKS

5.000 95.000 5.000 712.840

5.000 95.000 5.000 712.840 71.882,48 71.882,48 288.959,11 55.816,19 178.386,42 54.756,50 479.818,14 479.818,14 479.818,14 2.368.903,71 1.975.663,43 991.257,88 984.405,55 393.240,28 393.240,28 9.637.531,14 19.330,63 19.330,63 4.866.590,83 220.431,21 2.435,40 4.643.724,22 1.125.698,32 1.125.698,32 2.251.013,08 1.815.336,02 435.677,06 1.374.898,28 1.374.898,28 555.498,37 555.498,37 536.885,87 18.612,50 40,54 75,67

520.000 520.000 2.700.000 2.300.000

520.000 520.000 2.700.000 2.300.000

92,27 92,27 87,74 85,90

400.000 10.720.000 20.000 5.309.500

400.000 10.575.000 20.000 5.249.500

98,31 89,90 96,65 91,66

1.200.500 2.440.000

1.200.500 2.440.000

93,77 92,25

1.750.000 740.000 620.000

1.665.000 740.000 620.000

78,57 75,07 89,60

20.000 50.000 50.000 2.700.000 2.700.000

20.000 50.000 50.000 2.700.000 2.700.000 2.638.329,03 2.638.329,03 2.638.329,03 97,72 97,72

15.000 15.000

15.000 15.000

12.484,38 12.484,38 12.484,38 1.541.375,94 1.541.375,94 1.541.375,94

83,23 83,23

1.590.300 1.590.300

1.590.300 1.590.300

96,92 96,92

906.000 906.000

906.000 906.000

858.735,60 858.735,60 858.735,60 27.486,67 25.386,67 25.386,67 2.100,00 2.100,00

94,78 94,78

1.621.822.242 855.000.000

1.621.122.242 855.000.000

1.594.347.366,92 855.000.000,00

98,31 100,00

KORISNIK PRORAČUNA 351 3512 A570491 323 329 3294 381 3811 A761010 351 3512 A761011 351 3512 K761009 386 3861 K761029 386 3861 K761033 363 K810013 386 3861 K810029 386 3861 Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE U PREDPRISTUPNOM PROCESU Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu POTICANJE ŽELJEZNIČKOG KOMBINIRANOG PRIJEVOZA Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA DIONICE PRUGE OKUČANI-NOVSKA Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru RAZVOJ ŽIČARA U HRVATSKOJ Pomoći unutar opće države IPA IIIA 2007-POTPORA HŽ INFRASTRUKTURI U OCJENI NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE ZA RADOVE 1.1.5. Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru IPA IIIa 2007-IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA I REKONSTRUKCIJA DIONICE PRUGE DUGO SELO-KRIŽEVCI Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru IPA IIIa 2007-IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT: IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA I REKONSTRUKCIJA DIONICE PRUGE KRIŽEVCI-KOPRIVNICADRŽAVNA GRANICA Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru ISPA 2005-REHABILITACIJA ŽELJEZNIČKE PRUGE VINKOVCI-TOVARNIK-DRŽAVNA GRANICA Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru IPA IIIA 2007-PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA PRUGE HRVATSKI LESKOVAC-KARLOVAC Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru IPA IIIA 2007-PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT IZGRADNJE DRUGOG ŽELJEZNIČKOG KOLOSIJEKA GOLJAK-SKRADNIK Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru

IZVORNI PLAN 2012 855.000.000 374.000 100.000 174.000 100.000 1.000.000 1.000.000 350.600.000 350.600.000 92.152.200 92.152.200

TEKUĆI PLAN 2012 855.000.000 374.000 100.000 174.000 100.000 1.000.000 1.000.000 350.600.000 350.600.000 92.152.200 92.152.200

IZVRŠENJE 2012 855.000.000,00 855.000.000,00 273.454,78 173.454,78 173.454,78 100.000,00 100.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 350.600.000,00 350.600.000,00 350.600.000,00 95.518.278,12 95.518.278,12 95.518.278,12

INDEKS 100,00 73,12 99,69 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 103,65 103,65

93.666.736 93.666.736

92.966.736 92.966.736

86.322.359,55 86.322.359,55 86.322.359,55

92,16 92,16

200.000 200.000

200.000 200.000 -98.168,95 -98.168,95 -98.168,95

10.000.000 10.000.000

10.000.000 10.000.000

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

100,00 100,00

K810038

27.900.000

27.900.000

23.961.990,06

85,89

386 3861 T570365 386 3861 T761012 386 3861

27.900.000

27.900.000

23.961.990,06 23.961.990,06

85,89

6.907.840 6.907.840

6.907.840 6.907.840

6.907.839,50 6.907.839,50 6.907.839,50

100,00 100,00

54.500.000 54.500.000

54.500.000 54.500.000

54.236.105,41 54.236.105,41 54.236.105,41

99,52 99,52

T810026 386 3861

32.850.000 32.850.000

32.850.000 32.850.000

24.823.197,31 24.823.197,31 24.823.197,31

75,57 75,57

T810027 386 3861

48.000.351 48.000.351

48.000.351 48.000.351

47.976.021,92 47.976.021,92 47.976.021,92

99,95 99,95

211

KORISNIK PRORAČUNA IPA IIIA 2007-SUSTAV SIGNALNOSIGURNOSNIH UREĐAJA NA ZAGREBAČKOM GLAVNOM KOLODVORU Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru RAZVOJ I SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O. Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O. Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države VOĐENJE JEDINSTVENOG REGISTRA PRIJEVOZNIKA U DOMAĆEM CESTOVNOM PRIJEVOZU Rashodi za usluge Računalne usluge PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINAISTRA Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA Rashodi za usluge Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe IPA I 2008-UČINKOVITO DJELOVANJE SUSTAVA INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE SIGURNOST PLOVIDBE Naknade troškova zaposlenima Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge 212

IZVORNI PLAN 2012 48.671.115 48.671.115

TEKUĆI PLAN 2012 48.671.115 48.671.115

IZVRŠENJE 2012 37.826.289,22 37.826.289,22 37.826.289,22

INDEKS

T821028 386 3861 3103 A570014 323 3237 363 3631 A570504 386 3861 A570506 363 3632 A810020 323 3238 A819031 352 3522 A820029 352 3522 A821001 352 3522 K570344 352 3522 K761028 323 422 4221 4227 426 4262 K819028 323 3237 422 4221 4227 426 4262 3104 A570017 321 3213 322 3221 3223 3227 323 3235 3237 3239

77,72 77,72

3.123.971.306 150.000 90.000 60.000 1.395.400.000 1.395.400.000

3.123.971.306 150.000 90.000 60.000 1.395.400.000 1.395.400.000

3.121.391.791,13 90.053,19 30.053,19 30.053,19 60.000,00 60.000,00 1.395.400.000,00 1.395.400.000,00 1.395.400.000,00

99,92 60,04 33,39 100,00 100,00 100,00

1.395.400.000 1.395.400.000

1.395.400.000 1.395.400.000

1.395.400.000,00 1.395.400.000,00 1.395.400.000,00 172.490,00 172.490,00 172.490,00 165.000.000,00 165.000.000,00 165.000.000,00

100,00 100,00

174.000 174.000 165.000.000 165.000.000

174.000 174.000 165.000.000 165.000.000

99,13 99,13 100,00 100,00

550.000 550.000

550.000 550.000

535.246,00 535.246,00 535.246,00

97,32 97,32

105.192.880 105.192.880

105.192.880 105.192.880

105.192.880,00 105.192.880,00 105.192.880,00

100,00 100,00

54.000.000 54.000.000

54.000.000 54.000.000

53.698.822,43 53.698.822,43 53.698.822,43

99,44 99,44

360.000 10.000 150.000

360.000 10.000 150.000

247.256,80 80.604,71 4.494,01 76.110,70 166.652,09 166.652,09 5.655.042,71 1.872.763,69 1.872.763,69 3.405.478,69 2.283.654,00 1.121.824,69 376.800,33 376.800,33 318.593.100,36 13.427.257,59 15.864,00 15.864,00 2.991.645,27 84.168,95 2.594.066,94 313.409,38 827.643,56 607.366,28 149.029,28 71.248,00

68,68 53,74

200.000 7.744.426 3.020.000 4.347.625

200.000 7.744.426 3.020.000 4.347.625

83,33 73,02 62,01 78,33

376.801 344.827.580 14.012.500 50.000 3.432.500

376.801 336.112.580 14.012.500 50.000 3.432.500

100,00 92,39 95,82 31,73 87,16

900.000

900.000

91,96

KORISNIK PRORAČUNA 329 3291 3292 3294 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Članarine SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKE Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama POTICANJE GRADNJE BRODOVA ZA HRVATSKE BRODARE TE IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PLOVNIH OBJEKATA U HRVATSKIM BRODOGRADILIŠTIMA Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima izvan javnog sektora Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA VRAĆANJE OBVEZA PO ZAJMU EDCF PROJEKT "SAMSUNG" Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Pomoći unutar opće države Kazne, penali i naknade štete Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama Nematerijalna imovina Ostala nematerijalna imovina DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTUREDOMAĆA KOMPONENTA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA POMORACA Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA REALIZACIJU PROJEKTA INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama POTPORA LUČKOJ UPRAVI ZADAR ZA OTPLATU KREDITA FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE (HPB-a ZAGREB) Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu POTICANJE BRODARA U NACIONALNOJ PLOVIDBI Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 213

IZVORNI PLAN 2012 9.630.000

TEKUĆI PLAN 2012 9.630.000

IZVRŠENJE 2012 9.592.104,76 9.299.176,20 27.174,20 265.754,36

INDEKS 99,61

A570219

26.500.000

26.500.000

26.392.541,83

99,59

382 3821 A570288 386 3862 3863 A570293 381 3811 A570294 381 3811 382 3821 A570348 323 3237 363 383 3831 412 4126 A570350 323 3237 A570464 381 3811 A570482

26.500.000

26.500.000

26.392.541,83 26.392.541,83 38.143.461,65 38.143.461,65 35.859.301,48 2.284.160,17

99,59

38.800.000 38.800.000

38.800.000 38.800.000

98,31 98,31

5.000.000 5.000.000

5.000.000 5.000.000

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 47.751.393,39 47.546.318,16 47.546.318,16 205.075,23 205.075,23 233.000,94 65.716,36 65.716,36 80.097,08 80.097,08 87.187,50 87.187,50 32.858,20 32.858,20 32.858,20 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 5.606.400,00

100,00 100,00

55.790.000 51.290.000 4.500.000 900.000 200.000 500.000 100.000 100.000 65.000 65.000

53.290.000 48.790.000 4.500.000 900.000 200.000 500.000 100.000 100.000 65.000 65.000

85,59 92,70 4,56 25,89 32,86

80,10 87,19 50,55 50,55

16.000.000 16.000.000

16.000.000 16.000.000

100,00 100,00

5.670.000

5.670.000

98,88

372 3721 A570503 382 3821 A587040 381 3811 A587041 352 3522

5.670.000

5.670.000

5.606.400,00 5.606.400,00

98,88

6.033.080 6.033.080

5.733.080 5.733.080

5.540.192,74 5.540.192,74 5.540.192,74 3.240.000,00 3.240.000,00 3.240.000,00 5.890.476,12 5.890.476,12 5.890.476,12

91,83 91,83

3.240.000 3.240.000 6.000.000 6.000.000

3.240.000 3.240.000 6.000.000 6.000.000

100,00 100,00 98,17 98,17

KORISNIK PRORAČUNA POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu TEHNIČKO ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE ŠKOLSKIM BRODOM Rashodi za materijal i energiju Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM Rashodi za materijal i energiju Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Postrojenja i oprema Komunikacijska oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE Rashodi za materijal i energiju Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Nematerijalna imovina Licence Ostala nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA I ISPOSTAVA Rashodi za materijal i energiju Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Intelektualne i osobne usluge Nematerijalna imovina Ostala prava Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Oprema za održavanje i zaštitu Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima IZGRADNJA TRAJEKTNE LUKE GAŽENICA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 214

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

IZVRŠENJE 2012

INDEKS

A810019 381 3811 382 3821 A810034 381 3811 A820026 322 3224 323 3232 K103278 322 3224 323 3232 422 4222 4227 453 4531 K250796 322 3224 323 3232 3237 3238 412 4123 4126 422 4221 426 4262 K570411 322 3224 323 3232 3237 412 4124 422 4221 4223 451 4511 K587039 381 3811 382 3821 K819013 323 3232 3235 3237 412 422 4227

4.510.000 800.000 3.710.000

4.325.000 800.000 3.525.000

1.239.417,21 693.279,64 693.279,64 546.137,57 546.137,57 27.013.905,15 27.013.905,15 27.013.905,15 1.918.375,18 69.353,75 69.353,75 1.849.021,43 1.849.021,43 3.136.345,64 218.177,32 218.177,32 2.542.632,34 2.542.632,34 273.566,38 147.890,10 125.676,28 101.969,60 101.969,60 7.041.224,03 13.850,00 13.850,00 3.260.990,70 945.035,92 117.714,77 2.198.240,01 370.759,46 315.318,84 55.440,62 451.779,96 451.779,96 2.943.843,91 2.943.843,91 2.262.008,65 26.037,95 26.037,95 425.959,15 328.792,67 97.166,48 1.371.947,20 1.371.947,20 131.809,01 45.188,63 86.620,38 306.255,34 306.255,34 103.102.839,88 34.284.362,97 34.284.362,97 68.818.476,91 68.818.476,91 5.102.105,77 926.540,24 389.004,46 303.615,66 233.920,12 4.141.565,53 4.141.565,53

27,48 86,66 14,72

27.130.000 27.130.000 2.480.000 300.000 2.180.000 4.280.000 250.000 3.230.000 300.000

27.130.000 27.130.000 2.480.000 300.000 2.180.000 4.280.000 250.000 3.230.000 300.000

99,57 99,57 77,35 23,12 84,82 73,28 87,27 78,72 91,19

500.000 8.320.000 30.000 3.640.000

500.000 8.150.000 30.000 3.640.000

20,39 84,63 46,17 89,59

750.000

750.000

49,43

500.000 3.400.000 2.815.000 30.000 600.000

500.000 3.230.000 2.785.000 30.000 600.000

90,36 86,58 80,36 86,79 70,99

1.375.000 200.000

1.375.000 200.000

99,78 65,90

610.000 109.850.000 37.610.000 72.240.000

580.000 104.570.000 35.730.000 68.840.000

50,21 93,86 91,16 95,26

6.350.000 1.250.000

6.100.000 1.250.000

80,35 74,12

100.000 4.500.000

100.000 4.275.000

92,03

KORISNIK PRORAČUNA 426 4262 T810031 412 4126 T810033 311 313 323 3105 Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe IPA 2008 TAIB FPPRAC 2008-STRATEGIJA POMORSKOG RAZVITKA Nematerijalna imovina Ostala nematerijalna imovina IPA ADRIATIC-PROJEKT RAZVOJA AUTOCESTA MORA NA JADRANU (ADRIATIC Plaće Doprinosi na plaće Rashodi za usluge RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKIH GRAĐEVINA U LUKAMA UNUTARNJIH VODA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama SIGURNOST PLOVIDBE UNUTARNJIM VODAMA Naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI I UČENIKA SREDNJE ŠKOLE Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA ZA RAZVITAK RIJEČNOG PROMETA Nematerijalna imovina Ostala nematerijalna imovina RAD SAVSKE I DUNAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA I ISPOSTAVA UNUTARNJIH VODA Rashodi za materijal i energiju Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Nematerijalna imovina Ostala nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Dodatna ulaganja na građevinskim objektima OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA UNUTARNJIH VODA PLOVILIMA, PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA, UREĐAJIMA I Rashodi za materijal i energiju Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Postrojenja i oprema Komunikacijska oprema 215

IZVORNI PLAN 2012 500.000 520.000 520.000 562.000 350.000 62.000 150.000 31.062.036

TEKUĆI PLAN 2012 475.000 520.000 520.000 562.000 350.000 62.000 150.000 31.062.036

IZVRŠENJE 2012 34.000,00 34.000,00 519.296,39 519.296,39 519.296,39

INDEKS 6,80 99,86 99,86

30.060.638,81

96,78

A570445 363 3631 3632 A570447 381 3811 382 3821 A810036 321 322 3221 3223 323 3232 3239 329 3292 A821014 372 3721 K570257 412 4126 K570297 323 3235 329 3294 K570358 322 3224 323 3232 412 4126 422 451 K570441 322 3224 323 3232 422 4222

1.000.000 1.000.000

1.000.000 1.000.000

995.697,78 995.697,78 500.000,00 495.697,78 16.984.019,94 3.486.686,99 3.486.686,99 13.497.332,95 13.497.332,95 230.996,10 82.972,97 53.899,28 29.073,69 66.920,12 13.763,87 53.156,25 81.103,01 81.103,01 195.200,00 195.200,00 195.200,00

99,57 99,57

17.000.000 3.500.000 13.500.000 410.000 20.000 125.000

17.000.000 3.500.000 13.500.000 410.000 20.000 125.000

99,91 99,62 99,98 56,34 66,38

165.000

165.000

40,56

100.000

100.000

81,10

212.000 212.000

212.000 212.000

92,08 92,08

250.000 250.000

250.000 250.000

248.750,00 248.750,00 248.750,00 1.225.966,54 765.454,54 765.454,54 460.512,00 460.512,00 80.090,12 2.343,75 2.343,75 62.746,37 62.746,37 15.000,00 15.000,00

99,50 99,50

1.287.175 800.000 487.175

1.287.175 800.000 487.175

95,24 95,68 94,53

243.000 3.000 150.000 15.000 50.000 25.000 283.000 60.000 220.000 3.000

243.000 3.000 150.000 15.000 50.000 25.000 283.000 60.000 220.000 3.000

32,96 78,13 41,83 100,00

178.312,32 11.146,50 11.146,50 166.257,07 166.257,07 908,75 908,75

63,01 18,58 75,57 30,29

KORISNIK PRORAČUNA K587027 426 4262 K587028 322 3224 323 3237 422 4221 426 K587029 323 3237 422 451 4511 K810017 382 3821 K819034 382 3821 K820033 323 3237 K820034 382 3821 K821034 382 3821 3106 A570001 321 322 323 3231 329 3294 A570193 386 3861 A570249 381 3811 382 3821 A570312 329 3291 A570332 323 3237 A570333 351 3512 386 UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe USPOSTAVA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE UNUTARNJIM VODAMA Rashodi za materijal i energiju Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina NCC-NACIONALNI KONTROLNI CENTAR Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Postrojenja i oprema Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama IPA IIIA 2010-IZRADA MASTER PLANA NOVA LUKA SISAK Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama IPA I 2010-AKCIJSKI PLAN ZA RAZVOJ BRODARSTVA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge IPA IIIA 2010-TERMINAL ZA OPASNE TERETE SLAVONSKI BROD Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama IPA IIIA 2010-REKONSTRUKCIJA JUŽNE OBALE OSIJEK Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE POVEZIVANJE I SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U ZRAKOPLOVSTVU Naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine RAZVOJ INFRASTRUKTURE ZRAČNOG PROMETA Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama NACIONALNA POVJERENSTVA IZ PODRUČJA ZRAČNOG PROMETA Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično ODRŽAVANJE RAZINE STRUČNOSTI PREMA STANDARDIMA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U ZRAČNOM PROMETU Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Kapitalne pomoći 216

IZVORNI PLAN 2012 252.000 252.000

TEKUĆI PLAN 2012 252.000 252.000

IZVRŠENJE 2012 251.875,00 251.875,00 251.875,00 26.917,48 950,00 950,00 23.623,73 23.623,73 2.343,75 2.343,75 1.467.728,60 23.219,20 23.219,20 1.444.509,40 1.444.509,40 592.250,00 592.250,00 592.250,00 6.438.271,51 6.438.271,51 6.438.271,51 23.379,30 23.379,30 23.379,30 86.125,00 86.125,00 86.125,00 1.035.059,12 1.035.059,12 1.035.059,12 107.369.991,80 494.507,64

INDEKS 99,95 99,95

143.000 5.000 40.000 50.000 48.000 1.740.000 40.000 200.000 1.500.000 600.000 600.000 6.525.000 6.525.000 30.000 30.000 100.000 100.000 986.861 986.861 109.085.000 545.000 10.000 5.000 60.000 470.000 5.300.000 5.300.000

143.000 5.000 40.000 50.000 48.000 1.740.000 40.000 200.000 1.500.000 600.000 600.000 6.525.000 6.525.000 30.000 30.000 100.000 100.000 986.861 986.861 108.610.000 545.000 10.000 5.000 60.000 470.000 5.300.000 5.300.000

18,82 19,00 59,06 4,69

84,35 58,05

96,30 98,71 98,71 98,67 98,67 77,93 77,93 86,13 86,13 104,88 104,88 98,43 90,74

34.357,41 34.357,41 460.150,23 460.150,23 5.084.790,00 5.084.790,00 5.084.790,00

57,26 97,90 95,94 95,94

650.000 250.000 400.000 470.000 470.000

650.000 250.000 400.000 470.000 470.000

650.000,00 250.000,00 250.000,00 400.000,00 400.000,00 375.250,94 375.250,94 375.250,94

100,00 100,00 100,00 79,84 79,84

120.000 120.000 18.500.000 9.000.000 9.500.000

120.000 120.000 18.025.000 9.000.000 9.025.000

85.177,50 85.177,50 85.177,50 17.343.998,72 8.985.000,00 8.985.000,00 8.358.998,72

70,98 70,98 93,75 99,83 87,99

KORISNIK PRORAČUNA 3861 A587050 351 3512 3107 A570340 323 3237 329 3294 3299 A810012 381 3811 A820032 412 4126 T810021 381 T810022 381 3811 3403 A570501 323 3233 3237 362 3621 A576182 323 3234 3235 3237 324 3241 412 A819003 323 3233 3237 T810018 426 4263 06545 3104 A570323 351 3512 A587023 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ) Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja IPA I 2007-JAČANJE KAPACITETA HAKOM-A Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU Nematerijalna imovina Ostala nematerijalna imovina IPA I 2009-PODRŠKA HAKOM-U U PODRUČJU RAČUNOVODSTVENOG RAZDVAJANJA POŠTANSKIH USLUGA-TWINNING LIGHT Tekuće donacije IPA II 2010-DIGITALNA TELEVIZIJA U JUGOISTOČNOJ EUROPI-HAKOM Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu ZAŠTITA OKOLIŠA U TRANSPORTU IPA I 2009-SUDJELOVANJE U PROGRAMU UNIJEMARCO POLO II Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Pomoći međunarodnim organizacijama Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama PLANOVI INTERVENCIJA, TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA MORU Rashodi za usluge Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Nematerijalna imovina PROMOCIJA INTERMODALNOSTI I RAZVOJ AUTOCESTA MORA (MOS) Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge UPRAVLJANJE I NADZOR BALASTNIH VODA I TALOGA Nematerijalna proizvedena imovina Umjetnička, literarna i znanstvena djela Agencija za obalni linijski promet RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI PROMET Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja 217

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

IZVRŠENJE 2012 8.358.998,72

INDEKS

83.500.000 83.500.000 4.010.000 1.800.000 100.000 1.700.000

83.500.000 83.500.000 3.930.000 1.720.000 100.000 1.620.000

83.336.267,00 83.336.267,00 83.336.267,00 3.326.341,20 1.507.695,64 16.719,88 16.719,88 1.490.975,76 1.430.975,76 60.000,00 948.958,36 948.958,36 948.958,36 330.925,00 330.925,00 330.925,00

99,80 99,80 82,95 83,76 16,72 87,70

1.000.000 1.000.000 400.000 400.000

1.000.000 1.000.000 400.000 400.000

94,90 94,90 82,73 82,73

260.000 260.000 550.000 550.000 6.330.000 1.695.000 120.000

260.000 260.000 550.000 550.000 6.330.000 1.695.000 120.000 538.762,20 538.762,20 538.762,20 5.902.256,91 1.669.713,94 120.000,00 50.000,00 70.000,00 1.549.713,94 1.549.713,94 2.987.542,97 2.967.542,97 479.668,10 2.329.826,34 158.048,53 20.000,00 20.000,00 995.000,00 995.000,00 220.000,00 775.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 378.012.479,38 378.012.479,38 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 3.012.479,38 1.768.404,91 1.768.404,91 21.500,00 21.500,00 283.000,00 252.912,76 30.087,24 98.046,59 44.916,75 97,96 97,96 93,24 98,51 100,00

1.575.000 3.390.000 3.100.000

1.575.000 3.390.000 3.100.000

98,39 88,13 95,73

40.000 250.000 995.000 995.000

40.000 250.000 995.000 995.000

50,00

100,00 100,00

250.000 250.000 378.059.700 378.059.700 375.000.000 375.000.000 3.059.700 1.770.000 21.500 283.000

250.000 250.000 378.059.700 378.059.700 375.000.000 375.000.000 3.059.700 1.770.000 21.500 283.000

100,00 100,00 99,99 99,99 100,00 100,00 98,46 99,91 100,00 100,00

103.100

103.100

95,10

KORISNIK PRORAČUNA 3212 3213 322 3221 3223 3225 323 3231 3232 3233 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3295 3299 343 3433 422 4221 06550 3105 A570448 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 329 3291 3292 3293 3295 3299 343 3433 3434 422 4221 4222 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Zatezne kamate Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Agencija za vodne putove RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema 218

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

IZVRŠENJE 2012 43.529,84 9.600,00 92.021,11 35.564,20 42.179,06 14.277,85 324.870,78 46.836,86 49.125,31 37.914,03 122.127,52 24.997,12 43.869,94 13.240,45 13.240,45 390.344,47 327.960,62 19.807,78 36.134,57 865,00 4.632,50 944,00 69,32 69,32 20.981,75 20.981,75 20.064.872,79 20.064.872,79 6.372.895,50 2.601.526,15 2.601.526,15 73.542,17 73.542,17 422.473,56 375.646,10 46.827,46 594.060,39 105.256,30 431.322,34 49.183,75 8.298,00 1.155.358,75 51.100,40 979.902,79 45.327,57 28.704,66 50.323,33 979.196,35 116.646,29 344.184,35 46.013,95 5.701,95 42.000,00 1.969,03 121.923,50 15.031,76 285.725,52 451.729,86 318.851,22 66.208,95 28.986,24 6.739,98 30.943,47 820,77 274,48 546,29 94.187,50 3.375,00 75.375,00

INDEKS

96.000

96.000

95,86

352.619

352.619

92,13

20.000 392.299

20.000 392.299

66,20 99,50

200 20.982 21.636.674 21.636.674 6.675.400 2.674.648 84.700 485.000

200 20.982 21.636.674 21.636.674 6.675.400 2.674.648 84.700 485.000

34,66 100,00 92,74 92,74 95,47 97,27 86,83 87,11

660.000

660.000

90,01

1.200.000

1.200.000

96,28

992.852

992.852

98,62

5.000 460.000

5.000 460.000

98,20

3.200

3.200

25,65

110.000

110.000

85,63

KORISNIK PRORAČUNA 4225 K810001 323 3232 363 3632 412 4126 421 4214 451 4511 454 4541 K810006 412 4126 K810008 321 3211 323 3237 K810023 323 3235 329 K810024 423 4233 K810039 321 3211 06551 44934 3102 A839001 311 3111 313 3132 3133 321 3211 3212 322 3221 3223 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3291 3293 3299 343 3433 Instrumenti, uređaji i strojevi GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države Nematerijalna imovina Ostala nematerijalna imovina Građevinski objekti Ostali građevinski objekti Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA Nematerijalna imovina Ostala nematerijalna imovina IPA II 2007-MREŽA POVEZIVANJA USTANOVA ZA PRAĆENJE I UPRAVLJANJE VODNOG PUTA NA RIJECI DUNAV-NEWADA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge OBNOVA VOZNOG PARKA Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu IPA II 2007-MREŽA POVEZIVANJA USTANOVA ZA PRAĆENJE I UPRAVLJANJE VODNOG PUTA NA RIJECI DUNAV-NEWADA DUO Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Agencije u prometu i infrastrukturi Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA Plaće Plaće za redovan rad Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Zatezne kamate 219

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

IZVRŠENJE 2012 15.437,50

INDEKS

12.268.774 4.745.000 350.000 1.150.000 5.378.774 545.000 100.000

12.268.774 4.745.000 350.000 1.150.000 5.378.774 545.000 100.000

11.096.172,81 4.694.999,75 4.694.999,75 350.000,00 350.000,00 1.280.159,82 1.280.159,82 4.241.388,24 4.241.388,24 442.250,00 442.250,00 87.375,00 87.375,00

90,44 98,95 100,00 111,32 78,85 81,15 87,38

600.000 600.000

600.000 600.000

599.180,45 599.180,45 599.180,45 88.799,27 55.727,89 55.727,89 33.071,38 33.071,38 24.013,81 24.013,81 24.013,81 1.869.772,19 1.869.772,19 1.869.772,19 14.038,76 14.038,76 14.038,76 9.184.346,86 387.151,58 387.151,58 387.151,58 211.373,85 211.373,85 34.980,30 31.522,94 3.457,36 11.389,14 6.846,00 4.543,14 12.940,00 2.000,00 10.000,00 940,00 97.006,18 20.000,00 2.000,00 2.500,00 1.710,93 31.709,25 24.187,00 13.899,00 1.000,00 19.412,11 16.312,11 3.000,00 100,00 50,00 50,00

99,86 99,86

62.500 41.000 21.500 80.000 70.000 10.000 1.900.000 1.900.000

62.500 41.000 21.500 80.000 70.000 10.000 1.900.000 1.900.000

142,08 135,92 153,82 30,02 34,31

98,41 98,41

50.000 50.000 18.319.380 387.200 387.200 387.200 211.375 35.012

50.000 50.000 18.319.380 387.200 387.200 387.200 211.375 35.012

28,08 28,08 50,13 99,99 99,99 99,99 100,00 99,91

11.390

11.390

99,99

12.940

12.940

100,00

97.019

97.019

99,99

19.414

19.414

99,99

50

50

100,00

KORISNIK PRORAČUNA 45084 3106 A838002 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 323 3231 3232 3235 3236 3237 3238 3239 329 3293 343 3431 372 412 4123 422 4221 4222 4227 K838001 323 3237 381 3811 382 3821 422 4221 4227 426 4262 K838003 323 3232 3239 329 3292 45228 3102 A840001 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene IPA I 2009-JAČANJE TEHNIČKE SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe OBNOVA VOZNOG PARKA Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Agencija za sigurnost željezničkog prometa RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima 220

IZVORNI PLAN 2012 14.817.180 14.817.180 4.792.000 1.220.238 20.000 205.000

TEKUĆI PLAN 2012 14.817.180 14.817.180 4.792.000 1.220.238 20.000 205.000

IZVRŠENJE 2012 6.607.059,48 6.607.059,48 2.189.104,61 1.142.927,19 1.142.927,19 12.000,00 12.000,00 183.716,97 164.292,12 19.424,85 224.554,88 188.462,99 25.440,00 10.651,89 38.622,81 17.302,37 18.061,00 3.259,44 564.720,75 51.328,45 40.219,33 36.866,58 16.000,00 85.111,18 69.288,20 265.907,01 6.228,26 6.228,26 1.184,11 1.184,11

INDEKS 44,59 44,59 45,68 93,66 60,00 89,62

570.000

570.000

39,40

370.000

370.000

10,44

1.979.762

1.979.762

28,52

90.000 50.000 20.000 50.000 217.000

90.000 50.000 20.000 50.000 217.000

6,92 2,37

630,20 630,20 14.519,44 2.008,75 5.348,19 7.162,50 4.353.348,45 786.313,48 786.313,48 2.987.317,56 2.987.317,56 504.914,74 504.914,74 64.534,91 61.304,57 3.230,34 10.267,76 10.267,76 64.606,42 54.854,28 49.915,75 4.938,53 9.752,14 9.752,14 2.190.135,80 2.190.135,80 2.038.409,26 1.179.775,56 1.179.775,56 7.250,00 7.250,00 188.244,58 168.188,38 20.056,20 119.603,93

1,26 6,69

9.795.180 2.093.069

9.795.180 2.093.069

44,44 37,57

6.936.379 762.187

6.936.379 762.187

7,28 8,47

3.545 230.000 190.000

3.545 230.000 190.000

289,64 28,09 28,87

40.000 3.115.000 3.115.000 2.780.000 1.365.000 50.000 330.000

40.000 3.115.000 3.115.000 2.780.000 1.365.000 50.000 330.000

24,38 70,31 70,31 73,32 86,43 14,50 57,04

210.000

210.000

56,95

KORISNIK PRORAČUNA 3211 3212 3213 3214 322 3221 323 3231 3237 3238 3239 329 3291 3293 343 422 4221 K840002 323 3232 3238 412 422 4221 4222 426 4262 K840003 323 06560 3104 A663000 311 3111 312 3121 313 3132 3133 322 3223 323 3232 3235 329 3294 K663002 422 4221 076 07605 3501 A538027 363 3631 A576007 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija Ostali financijski rashodi Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj INFORMATIZACIJA Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Računalne usluge Nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe OBNOVA VOZNOG PARKA Rashodi za usluge Hrvatski hidrografski institut RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Rashodi za materijal i energiju Energija Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Zakupnine i najamnine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine INFORMATIZACIJA Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM PRIJENOS SREDSTAVA ZA ZAPOSLENE U JLP(R)S TEMELJEM ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 221

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

IZVRŠENJE 2012 76.393,53 21.924,40 20.004,00 1.282,00 6.389,09 6.389,09 234.503,28 3.221,56 162.591,09 68.437,50 253,13 225.532,81 220.477,81 5.055,00

INDEKS

40.000 385.000

40.000 385.000

15,97 60,91

310.000

310.000

72,75

5.000 85.000 325.000 95.000

5.000 85.000 325.000 95.000

77.110,01 77.110,01 151.726,54 19.106,25 13.106,25 6.000,00 85.565,79 81.398,64 4.167,15 47.054,50 47.054,50

90,72 46,69 20,11

30.000 120.000

30.000 120.000

71,30

80.000 10.000 10.000 11.476.808 11.476.808 11.288.515 7.729.321 199.650 1.237.219

80.000 10.000 10.000 11.476.808 11.476.808 11.288.515 7.729.321 199.650 1.237.219

58,82

10.960.904,48 10.960.904,48 10.782.005,38 7.725.193,83 7.725.193,83 197.867,43 197.867,43 1.235.897,77 1.098.057,93 137.839,84 407.060,11 407.060,11 859.290,33 706.373,33 152.917,00 356.695,91 356.695,91 178.899,10 178.899,10 178.899,10 482.898.397,23 123.016.822,35 98.256.814,80 21.999.936,46 21.999.936,46 21.999.936,46 65.732.907,05 44.596.851,00 43.246.851,00 1.350.000,00 975.000,00 975.000,00 7.330.000,00 6.531.753,37 798.246,63 2.178.700,51 241.446,94 1.792.168,56

95,50 95,50 95,51 99,95 99,11 99,89

699.425 1.052.900

699.425 1.052.900

58,20 81,61

370.000 188.293 188.293 531.568.000 133.040.590 105.150.090 22.000.000 22.000.000 66.061.851 44.596.851

370.000 188.293 188.293 531.568.000 133.040.590 105.150.090 22.000.000 22.000.000 66.061.851 44.596.851

96,40 95,01 95,01 90,84 92,47 93,44 100,00 100,00 99,50 100,00

975.000 7.330.000

975.000 7.330.000

100,00 100,00

2.300.000

2.300.000

94,73

KORISNIK PRORAČUNA 3213 322 3221 3223 3225 3227 323 3231 3233 3234 3235 3236 3237 3239 329 3293 343 3431 3433 3434 A576060 321 3211 322 3222 323 3233 3234 3235 3237 3239 A576097 321 3211 323 324 3241 329 3291 A576150 321 3211 323 363 3631 381 3811 A576151 323 3237 363 3631 A576181 322 3223 3225 323 3232 3235 3239 A576192 323 3237 A576199 363 3631 Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi NADZOR AKATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za materijal i energiju Materijal i sirovine Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge RAD SAVJETA PROSTORNOG PLANIRANJA DRŽAVE Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA Rashodi za materijal i energiju Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Zakupnine i najamnine Ostale usluge PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države

IZVORNI PLAN 2012 2.505.000

TEKUĆI PLAN 2012 2.505.000

IZVRŠENJE 2012 145.085,01 2.434.354,62 1.081.881,00 1.268.877,11 60.342,32 23.254,19 7.976.237,36 3.658.538,37 122.055,04 461.356,79 1.889.162,68 2.500,00 575.394,36 1.267.230,12 117.345,17 117.345,17 124.418,39 1.714,21 5.213,68 117.490,50 1.682.808,94 515.253,06 515.253,06 191.096,38 191.096,38 976.459,50 243,75 299.426,63 125.533,47 437.472,90 113.782,75 115.148,74 16.401,00 16.401,00 16.767,91 16.767,91 81.979,83 81.979,83

INDEKS

97,18

8.000.000

8.000.000

99,70

200.000 155.000

200.000 155.000

58,67 80,27

4.405.000 550.000 200.000 3.655.000

4.405.000 550.000 200.000 3.655.000

38,20 93,68 95,55 26,72

200.000 20.000 5.000 25.000 150.000

200.000 20.000 5.000 25.000 150.000

57,57 82,01

67,07 54,65

650.000 110.000 50.000 410.000 80.000 800.000 200.000 600.000 2.313.239 1.163.239

650.000 110.000 50.000 410.000 80.000 800.000 200.000 600.000 2.313.239 1.163.239

516.504,87 100.727,37 100.727,37 335.777,50 335.777,50 80.000,00 80.000,00 730.905,17 130.905,17 130.905,17 600.000,00 600.000,00 2.242.283,17 1.145.716,09 1.063.239,00 82.477,09 1.096.567,08 784.176,38 26.581,52 285.809,18 499.031,24 499.031,24 499.031,24 130.000,00 130.000,00 130.000,00

79,46 91,57

81,90 100,00 91,36 65,45 100,00 96,93 98,49

1.150.000

1.150.000

95,35

500.000 500.000 130.000 130.000

500.000 500.000 130.000 130.000

99,81 99,81 100,00 100,00

222

KORISNIK PRORAČUNA USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA REPUBLIKE HRVATSKE - GIS Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično OPREMANJE ZGRADA Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene INFORMATIZACIJA UPRAVE Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Zakupnine i najamnine Računalne usluge Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU E-DOZVOLA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Nematerijalna imovina ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja DAVANJE OVLAŠTENJA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu ENERGETSKA UČINKOVITOST Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Članarine USKLAĐIVANJE GRAĐEVNO-TEHNIČKOGA ZAKONODAVSTVA S TEHNIČKIM ZAKONODAVSTVOM EU Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

IZVORNI PLAN 2012 4.020.000 4.000.000 10.000 10.000

TEKUĆI PLAN 2012 4.020.000 4.000.000 10.000 10.000

IZVRŠENJE 2012 1.307.132,63 1.289.137,76 1.289.137,76 9.478,20 9.478,20 8.516,67 8.516,67

INDEKS

K576116 323 3237 324 3241 329 3291 K576155 323 3232 422 4221 4222 4223 4227 K576157 323 3232 3235 3238 412 4123 422 4221 426 4262 3502 A538049 323 3237 412 A538050 323 3233 3237 329 A538051 323 329 3291 381 3811 A538053 321 3211 323 3237 A576056 321 3211 323 3237 3238 329 3291 3294 A576115 321 3211 323 3237 3239 329

32,52 32,23 94,78 85,17

1.620.000 1.240.000 380.000

1.620.000 1.240.000 380.000

2.450.000 1.700.000

2.450.000 1.700.000

150.000 500.000 100.000 9.858.500 2.100.000 2.000.000 100.000 50.000 40.000

150.000 500.000 100.000 9.858.500 2.100.000 2.000.000 100.000 50.000 40.000

1.078.924,62 831.025,78 831.025,78 247.898,84 102.790,62 71.714,97 23.008,75 50.384,50 2.221.231,91 1.584.418,11 673.010,80 382.806,10 528.601,21 74.907,50 74.907,50 493.720,00 493.720,00 68.186,30 68.186,30 6.795.070,43 43.750,00 43.750,00 43.750,00 859.684,09 859.684,09 726.936,71 132.747,38

66,60 67,02 65,24

90,66 93,20

49,94 98,74 68,19 68,93 2,08 2,19

1.719,37 2.149,21

10.000 500.000 300.000 100.000

10.000 500.000 300.000 100.000 10.676,95 2,14

5.676,95 5.676,95

5,68

100.000 4.330.000 235.000 4.095.000 488.500 170.000 263.000

100.000 4.330.000 235.000 4.095.000 488.500 170.000 263.000

5.000,00 5.000,00 4.164.205,34 150.458,77 150.458,77 4.013.746,57 4.013.746,57 303.210,04 124.149,19 124.149,19 142.311,28 138.594,22 3.717,06 36.749,57 5.499,57 31.250,00

5,00 96,17 64,03 98,02 62,07 73,03 54,11

55.500

55.500

66,22

610.000 100.000 440.000

610.000 100.000 440.000

278.917,36 55.654,21 55.654,21 186.100,00 124.430,00 61.670,00 37.163,15

45,72 55,65 42,30

70.000

70.000

53,09

223

KORISNIK PRORAČUNA 3291 A576187 311 3113 313 3132 3133 323 3237 324 3241 329 3291 A576190 321 3211 323 3237 324 3241 A576256 323 K576117 323 3504 K576202 321 3211 323 3232 3237 329 3299 421 4211 3910 K576118 363 3632 07620 3503 A551000 311 3111 3112 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3223 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA Plaće Plaće za prekovremeni rad Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično TEHNIČKI PREGLEDI Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa UNAPREĐENJE KOMUNALNOG GOSPODARSTVA Rashodi za usluge ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA Rashodi za usluge POTICANJE STAMBENE GRADNJE STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Građevinski objekti Stambeni objekti OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA SANACIJA OSJEČKE TVRĐE Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama PROMETOVANJE NEKRETNINAMA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće u naravi Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge 224

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

IZVRŠENJE 2012 37.163,15

INDEKS

1.300.000 100.000 30.000

1.300.000 100.000 30.000

880.787,08 6.547,47 6.547,47 1.126,16 1.014,86 111,30 5.000,00 5.000,00 878,75 878,75 867.234,70 867.234,70

67,75 6,55 3,75

100.000 70.000 1.000.000

100.000 70.000 1.000.000

5,00 1,26 86,72

400.000 100.000 200.000 100.000 50.000 50.000 30.000 30.000 16.732.000 16.732.000 100.000 1.230.000

400.000 100.000 200.000 100.000 50.000 50.000 30.000 30.000 16.732.000 16.732.000 100.000 1.230.000

253.839,57 74.451,45 74.451,45 18.785,82 18.785,82 160.602,30 160.602,30

63,46 74,45 9,39 160,60

16.708.896,27 16.708.896,27 99.499,28 99.499,28 1.220.887,50 956.872,58 264.014,92 144.594,72 144.594,72 15.243.914,77 15.243.914,77 1.256.040,85 1.256.040,85 1.256.040,85 1.256.040,85 160.380.341,28 63.952.421,28 11.038.213,80 6.084.005,95 6.053.166,19 28.000,00 2.839,76 220.104,75 220.104,75 978.288,83 874.909,54 103.379,29 655.559,68 167.437,36 453.867,82 27.582,50 6.672,00 438.724,90 196.271,35 219.399,38 23.054,17 2.566.645,96 400.149,03 180.527,48 263.706,14 725.795,89 167.043,31 213.652,03

99,86 99,86 99,50 99,26

155.000 15.247.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 171.341.801 70.623.801 11.628.133 6.226.000

155.000 15.247.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 171.341.801 70.623.801 11.628.133 6.226.000

93,29 99,98 96,62 96,62 96,62 93,60 90,55 94,93 97,72

236.133 1.085.000

236.133 1.085.000

93,21 90,16

665.000

665.000

98,58

532.000

532.000

82,47

2.730.000

2.730.000

94,02

KORISNIK PRORAČUNA 3238 3239 329 3293 3299 343 3431 3433 3434 422 4222 4227 K260345 323 3232 3237 3238 329 3299 342 3422 421 4211 K551003 422 4221 K551022 322 3224 323 3232 3239 329 3292 3504 A551007 322 3223 323 3232 3233 3234 3237 3238 K576201 512 5121 T551024 371 3711 07625 3505 A251923 311 3111 A664000 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Postrojenja i oprema Komunikacijska oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija u javnom sektoru Građevinski objekti Stambeni objekti INFORMATIZACIJA Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj OBNOVA VOZNOG PARKA Rashodi za materijal i energiju Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja POTICANJE STAMBENE GRADNJE UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNJOM Rashodi za materijal i energiju Energija Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanimai kućanstvima Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja Naknade građanima i kućanstvima u novcu Državna geodetska uprava IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA Plaće Plaće za redovan rad ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja 225

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

IZVRŠENJE 2012 404.058,66 211.713,42 43.477,76 20.112,76 23.365,00 14.878,18 9.092,86 545,82 5.239,50 36.527,79 15.747,20 20.780,59 52.675.541,66 675.820,28 520,00 523.695,18 151.605,10 11.917,22 11.917,22 197.727,49 197.727,49

INDEKS

44.000

44.000

98,81

28.000

28.000

53,14

82.000

82.000

44,55

58.715.668 774.000

58.715.668 774.000

89,71 87,32

20.000 265.000

20.000 265.000

59,59 74,61

57.656.668 35.000 35.000 245.000 5.000 160.000

57.656.668 35.000 35.000 245.000 5.000 160.000

80.000 100.718.000 2.360.000 150.000 2.210.000

80.000 100.718.000 2.360.000 150.000 2.210.000

51.790.076,67 51.790.076,67 23.640,94 23.640,94 23.640,94 215.024,88 4.674,98 4.674,98 144.220,63 132.189,96 12.030,67 66.129,27 66.129,27 96.427.920,00 2.261.811,16 51.866,99 51.866,99 2.209.944,17 547,30 355.607,66 544.203,25 954.669,62 354.916,34 51.081.095,52 51.081.095,52 51.081.095,52

89,82 67,55 67,55 87,77 93,50 90,14

82,66 95,74 95,84 34,58 100,00

59.758.000 59.758.000

59.758.000 59.758.000

85,48 85,48

38.600.000 38.600.000 227.185.609 227.185.609 10.000 10.000 138.112.460 85.535.000

38.600.000 38.600.000 227.185.609 227.185.609 10.000 10.000 138.112.460 85.535.000

43.085.013,32 43.085.013,32 43.085.013,32 199.501.233,60 199.501.233,60 10.000,00 10.000,00 10.000,00 141.461.680,54 85.430.782,68 85.035.486,41 395.296,27 3.259.463,46 3.259.463,46 13.765.548,65 12.231.012,78 1.534.535,87 6.366.305,06 1.060.794,57

111,62 111,62 87,81 87,81 100,00 100,00 102,42 99,88

3.317.460 13.786.000

3.317.460 13.786.000

98,25 99,85

6.575.000

6.575.000

96,83

KORISNIK PRORAČUNA 3212 3213 3214 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 3434 A664001 323 3237 A664002 323 3237 3239 A664003 323 3238 A664004 323 3237 329 A664006 323 3237 3238 A664021 323 3237 A664033 321 3211 3213 323 3231 3233 3237 3239 329 3291 3293 3294 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV Rashodi za usluge Računalne usluge USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge REGISTRACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija Članarine

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

IZVRŠENJE 2012 5.100.254,41 173.234,58 32.021,50 8.761.438,67 1.501.605,56 5.309.493,95 1.828.706,09 106.959,48 14.673,59 23.229.089,53 7.323.323,36 5.335.779,72 389.405,05 869.633,66 1.428.131,34 9.130,64 528.389,93 4.107.015,93 3.238.279,90 29.288,83 29.288,83 599.190,26 196.143,16 239.931,50 54.115,58 79.877,09 1.877,25 27.245,68 20.573,40 5.536,11 11.962,29 3.075,00 16.444.112,59 16.444.112,59 16.444.112,59 580.000,00 580.000,00 390.950,00 189.050,00 367.198,83 367.198,83 367.198,83 335.000,00 335.000,00 335.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 246.550,00 1.103.450,00 349.236,01 349.236,01 349.236,01 245.162,94 12.239,53 8.960,96 3.278,57 166.697,56 10.390,54 18.575,00 57.608,19 80.123,83 66.225,85 53.239,28 3.331,64 9.654,93

INDEKS

9.180.000

9.180.000

95,44

18.985.000

18.985.000

122,35

30.000 675.000

30.000 675.000

97,63 88,77

29.000

29.000

70,94

17.400.000 17.400.000 580.000 580.000

17.400.000 17.400.000 580.000 580.000

94,51 94,51 100,00 100,00

368.000 368.000 350.000 335.000 15.000 1.350.000 1.350.000

368.000 368.000 350.000 335.000 15.000 1.350.000 1.350.000

99,78 99,78 95,71 100,00

100,00 100,00

520.000 520.000 337.000 60.000

520.000 520.000 337.000 60.000

67,16 67,16 72,75 20,40

167.000

167.000

99,82

110.000

110.000

60,21

226

KORISNIK PRORAČUNA VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Računalne usluge USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA U FUNKCIJI RACIONALNOG UPRAVLJANJA ZEMLJIŠTEM Plaće Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Naknade troškova zaposlenima Rashodi za usluge Nematerijalna imovina Postrojenja i oprema DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti OBNOVA VOZNOG PARKA Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine INFORMATIZACIJA Rashodi za usluge Računalne usluge Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE Građevinski objekti Poslovni objekti Ostali građevinski objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu IZGRADNJA I OPREMANJE SREDIŠNJEG UREDA I PODRUČNIH UREDA ZA KATASTAR Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Građevinski objekti Poslovni objekti UKNJIŽBA NEKRETNINA SA PRAVOM VLASNIŠTVA ILI DRUGIM STVARNIM PRAVOM RH Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja NACIONALNI PROGRAM,USPOSTAVA SUSTAVA ZA IDENTIFIKACIJU ZEMLJIŠNIH ČESTICA (LPIS) U REPUBLICI HRVATSKOJ Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za usluge Komunalne usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Nematerijalna imovina Licence

IZVORNI PLAN 2012 4.600.000 4.600.000

TEKUĆI PLAN 2012 4.600.000 4.600.000

IZVRŠENJE 2012 4.600.000,00 4.600.000,00 149.842,50 97.989,65 4.352.167,85

INDEKS

A664034 323 3231 3232 3238 A664039 311 312 313 321 323 412 422 K251615 431 4312 K664012 323 3235 K664013 323 3238 412 4123 422 4221 426 4262 452 4521 K664014 421 4212 4214 422 4221 4222 4223 K664031 323 3237 421 4212 K664032 323 3237 329 K664035 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3212 323 3234 3237 3238 412 4123

100,00 100,00

100.000 2.950 2.500 5.200 5.700 50.000 30.000 3.650 3.630.000 3.630.000 144.000 144.000 6.633.000 1.790.000 1.550.000 2.092.000 1.022.000 179.000

100.000 2.950 2.500 5.200 5.700 50.000 30.000 3.650 3.630.000 3.630.000 144.000 144.000 6.633.000 1.790.000 1.550.000 2.092.000 1.022.000 179.000

3.474.355,00 3.474.355,00 3.474.355,00 137.553,57 137.553,57 137.553,57 4.347.121,44 548.125,50 548.125,50 1.462.960,86 1.462.960,86 1.975.035,08 1.975.035,08 282.000,00 282.000,00 79.000,00 79.000,00 572.878,88 192.881,88 93.546,88 99.335,00 379.997,00 202.827,09 106.989,92 70.179,99 1.972.746,02 400.000,00 400.000,00 1.572.746,02 1.572.746,02 320.000,00 320.000,00 320.000,00

95,71 95,71 95,52 95,52 65,54 30,62 94,38 94,41 27,59 44,13

650.000 270.000

650.000 270.000

88,14 71,44

380.000

380.000

100,00

2.400.000 400.000 2.000.000

2.400.000 400.000 2.000.000

82,20 100,00 78,64

415.000 405.000 10.000 6.420.000 1.473.000 125.000 260.000

415.000 405.000 10.000 6.420.000 1.473.000 125.000 260.000

77,11 79,01

5.257.500,00 1.473.000,00 1.473.000,00 125.000,00 125.000,00 260.000,00 230.000,00 30.000,00 285.000,00 285.000,00 2.484.500,00 57.000,00 2.320.280,50 107.219,50 630.000,00 630.000,00

81,89 100,00 100,00 100,00

285.000 3.647.000

285.000 3.647.000

100,00 68,12

630.000

630.000

100,00

227

KORISNIK PRORAČUNA PREDZAJAM ZA PRIPREMU PROJEKTA IMPLEMENTACIJA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE - IBRD BR.P459HR Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge IPA 2010 - ILAS IMPLEMENTACIJA I IZGRADNJA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE Rashodi za usluge Postrojenja i oprema PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR) Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Građevinski objekti Poslovni objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE Ministarstvo zaštite okoliša i prirode ZAŠTITA PRIRODE FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge ZAŠTITA PRIRODE Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu TEHNIČKA POMOĆ EUROPSKE KOMISIJE ZA PROVEDBU STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Postrojenja i oprema IPA I 2009 PRIPREMA PLANOVA UPRAVLJANJA I JAČANJE INSPEKCIJE NATURA 2000 Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge ZAŠTITA OKOLIŠA PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 228

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

IZVRŠENJE 2012

INDEKS

K664037 323 3237 K664038 323 422 K664040 321 3211 3213 322 3221 323 3231 3232 3233 3237 3239 329 3299 421 4212 422 4221 T664009 323 3237 T664010 323 3237 077 07705 3401 A779003 323 3237 A779006 323 3237 3238 329 3294 372 3721 381 3811 A784005 321 3211 323 329 422 K784004 323 3237 3402 A576169 321 3211 324 3241

92.384 92.384

92.384 92.384

92.383,41 92.383,41 92.383,41

100,00 100,00

24.660.000 17.010.000 7.650.000 9.863.765 190.000

24.660.000 17.010.000 7.650.000 9.863.765 190.000 9.529.931,99 139.192,80 69.451,26 69.741,54 511,90 511,90 2.695.600,58 195.936,10 63.962,50 21.149,87 2.395.852,11 18.700,00 7.647,31 7.647,31 6.356.147,97 6.356.147,97 330.831,43 330.831,43 3.237.812,44 3.237.812,44 3.237.812,44 4.816.559,94 4.816.559,94 4.816.559,94 175.336.324,07 90.926.821,82 6.702.506,10 708.823,94 708.823,94 708.823,94 5.032.804,82 1.917.338,75 649.547,69 1.267.791,06 441.935,33 441.935,33 2.200.000,00 2.200.000,00 473.530,74 473.530,74 32.310,80 32.310,80 32.310,80 96,62 73,26

25.000 2.717.616

25.000 2.717.616

2,05 99,19

25.000 6.356.149 550.000 3.500.000 3.500.000 5.050.000 5.050.000 268.028.115 179.393.145 11.419.815 1.314.000 1.314.000 6.150.000 3.000.000

25.000 6.356.149 550.000 3.500.000 3.500.000 5.050.000 5.050.000 268.028.115 179.393.145 11.419.815 1.314.000 1.314.000 6.150.000 3.000.000

30,59 100,00 60,15 92,51 92,51 95,38 95,38 65,42 50,69 58,69 53,94 53,94 81,83 63,91

450.000 2.200.000 500.000

450.000 2.200.000 500.000

98,21 100,00 94,71

635.000 55.000 470.000 55.000 55.000 3.320.815 3.320.815 77.501.774 1.510.000 300.000 10.000

635.000 55.000 470.000 55.000 55.000 3.320.815 3.320.815 77.501.774 1.510.000 300.000 10.000

5,09 58,75

928.566,54 928.566,54 928.566,54 64.538.152,96 1.132.978,77 56.950,47 56.950,47 57.827,11 57.827,11

27,96 27,96 83,27 75,03 18,98 578,27

KORISNIK PRORAČUNA 329 3291 A576173 321 3211 323 3237 3239 329 3293 3294 A576189 321 3211 322 3222 323 3234 3235 3237 3239 329 3293 3294 A576196 381 3811 A576208 323 3233 3237 3239 329 3291 3293 A576231 323 3237 A576234 323 A576235 323 3234 3237 3239 329 363 3631 422 A576247 323 329 A576248 323 329 A576257 321 323 A576258 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Članarine NADZOR OKOLIŠA I PRIRODE Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za materijal i energiju Materijal i sirovine Rashodi za usluge Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Članarine POTICANJE NEVLADINIH UDRUGA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I IZGRADNJA SPOSOBNOSTI - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 3.1. Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge NACIONALNO IZVJEŠĆE O STANJU JADRANSKOG MORA Rashodi za usluge IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM Rashodi za usluge Komunalne usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Postrojenja i oprema PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja NACIONALNI AKCIJSKI PLAN ZA ODRŽIVU PROIZVODNJU I POTROŠNJU 2010-2011 UNEP/MAP Naknade troškova zaposlenima Rashodi za usluge IPA 2009 - USPOSTAVA CENTARA ZA PROVEDBU IPPC DIREKTIVE NA REGIONALNOM NIVOU U HRVATSKOJ 229

IZVORNI PLAN 2012 1.200.000

TEKUĆI PLAN 2012 1.200.000

IZVRŠENJE 2012 1.018.201,19 1.018.201,19

INDEKS 84,85

2.345.000 700.000 340.000

2.345.000 700.000 340.000

2.228.945,16 656.229,46 656.229,46 301.798,06 253.160,96 48.637,10 1.270.917,64 6.702,75 1.264.214,89 532.571,67 344.528,69 344.528,69 34.562,85 34.562,85 101.817,88 42.327,89 16.275,00 40.174,99 3.040,00 51.662,25 28.827,25 22.835,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 321.480,22 176.280,34 79.717,84 94.900,00 1.662,50 145.199,88 127.334,60 17.865,28

95,05 93,75 88,76

1.305.000

1.305.000

97,39

1.130.000 500.000 200.000 370.000

1.130.000 500.000 200.000 370.000

47,13 68,91 17,28 27,52

60.000

60.000

86,10

90.000 90.000

90.000 90.000

5,56 5,56

442.000 180.000

442.000 180.000

72,73 97,93

262.000

262.000

55,42

1.578.806 1.578.806 125.000 125.000 7.720.000 5.590.000

1.578.806 1.578.806 125.000 125.000 7.720.000 5.590.000

1.228.248,34 1.228.248,34 1.228.248,34

77,80 77,80

5.666.895,71 4.171.895,71 1.184.571,17 2.957.324,54 30.000,00 1.495.000,00 1.495.000,00

73,41 74,63

20.000 1.610.000 500.000 80.000 50.000 30.000 100.000 50.000 50.000 156.718 14.560 142.158 5.705.000

20.000 1.610.000 500.000 80.000 50.000 30.000 100.000 50.000 50.000 156.718 14.560 142.158 5.705.000

92,86

1.841.522,32

32,28

KORISNIK PRORAČUNA 323 3237 A576259 323 3237 A576261 323 A576264 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3225 3227 323 3231 3233 3234 3235 3236 3237 3239 329 3293 343 3431 3433 3434 A576265 322 3223 3225 323 3232 3235 3239 K576223 321 3211 322 323 3233 3237 3239 422 4221 K576225 343 3434 422 4225 K576250 Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge IPA I 2010 - JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge IPA I 2007-JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU SAPARD (mjera 1 i 2) I IPARD PROGRAMA (mjere 101 i 103) Rashodi za usluge ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA Rashodi za materijal i energiju Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Zakupnine i najamnine Ostale usluge MONTREALSKI PROTOKOL Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj USPOSTAVA SUSTAVA PRAĆENJA I UPRAVLJANJA KAKVOĆOM ZRAKA - PHARE 2006 Ostali financijski rashodi Ostali nespomenuti financijski rashodi Postrojenja i oprema Instrumenti, uređaji i strojevi PROVEDBA NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI OKOLIŠA USKLAĐENOG S LEGISLATIVOM EU U SLUČAJU KAZNENIH DJELA PROTIV OKOLIŠA-IPA 2008 230

IZVORNI PLAN 2012 5.705.000

TEKUĆI PLAN 2012 5.705.000

IZVRŠENJE 2012 1.841.522,32 1.841.522,32 2.429.697,45 2.429.697,45 2.429.697,45

INDEKS 32,28

1.975.000 1.975.000

1.975.000 1.975.000

123,02 123,02

490.000 490.000 48.671.000 31.681.250

490.000 490.000 48.671.000 31.681.250 45.936.973,06 31.353.113,24 29.989.579,42 1.363.533,82 897.110,31 897.110,31 5.050.320,63 4.486.858,68 563.461,95 1.757.067,35 399.490,31 1.283.955,76 73.621,28 1.329.649,37 515.814,65 5.141,82 761.871,85 36.221,05 10.600,00 5.496.057,66 2.422.426,25 87.099,49 709.108,04 928.154,89 13.463,32 723.354,74 612.450,93 40.803,10 40.803,10 12.851,40 6.507,01 3.956,89 2.387,50 1.216.487,24 563.362,02 525.312,61 38.049,41 653.125,22 423.963,09 19.633,98 209.528,15 299.743,85 7.320,87 7.320,87 265.262,98 124.772,50 138.728,48 1.762,00 27.160,00 27.160,00 94,38 98,96

978.750 5.170.000

978.750 5.170.000

91,66 97,69

2.156.000

2.156.000

81,50

1.520.000

1.520.000

87,48

7.090.000

7.090.000

77,52

50.000 25.000

50.000 25.000

81,61 51,41

1.320.000 600.000

1.320.000 600.000

92,16 93,89

720.000

720.000

90,71

350.000 2.000 21.000 309.000

350.000 2.000 21.000 309.000

85,64 366,04

85,85

18.000

18.000

150,89

780.000 780.000

780.000 780.000 775.005,86 775.005,86 -775.005,86 -775.005,86 99,36

866.250

866.250

KORISNIK PRORAČUNA 323 K576266 323 3232 3235 3238 412 4123 422 4221 K576267 323 3232 422 4221 4227 3405 A576183 321 3211 323 3237 3239 A576233 363 3631 A576263 323 3237 K576249 323 K576253 363 3631 3632 K576254 363 3631 07710 3402 A730007 322 3224 323 3237 3238 329 3299 A730009 321 3211 323 3237 A730012 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 Rashodi za usluge INFORMATIZACIJA UPRAVE Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Zakupnine i najamnine Računalne usluge Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj OPREMANJE ZGRADA Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene GOSPODARENJE OTPADOM POSTUPANJE S OTPADOM Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge SANACIJA LOKACIJA VISOKO ONEČIŠĆENIH OTPADOM (CRNE TOČKE) - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 1.2. Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države IPA I 2009 JAČANJE KAPACITETA ZA NADZOR PREKOGRANIČNOG PROMETA OTPADOM Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge PROVEDBA PROJEKTA IZGRADNJE REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM - BIKARAC - ISPA 2005 Rashodi za usluge IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM MARIŠĆINA - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA 1.1 Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM KAŠTIJUN - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA 1.1 Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Agencija za zaštitu okoliša ZAŠTITA OKOLIŠA INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA Rashodi za materijal i energiju Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika 231

IZVORNI PLAN 2012 866.250 1.557.000 1.117.000

TEKUĆI PLAN 2012 866.250 1.557.000 1.117.000

IZVRŠENJE 2012 1.294.511,82 931.573,66 402.501,81 168.837,94 360.233,91 304.917,63 304.917,63 58.020,53 58.020,53 403.097,35 328.390,72 328.390,72 74.706,63 59.180,38 15.526,25 19.686.162,76 98.355,83 65.120,45 65.120,45 33.235,38 21.115,63 12.119,75 2.040.582,44 2.040.582,44 2.040.582,44 3.982.252,82 3.982.252,82 3.982.252,82

INDEKS

83,14 83,40

310.000 130.000 510.000 350.000 160.000

310.000 130.000 510.000 350.000 160.000

98,36 44,63 79,04 93,83 46,69

90.471.556 145.000 70.000 75.000

90.471.556 145.000 70.000 75.000

21,76 67,83 93,03 44,31

5.476.560 5.476.560 8.221.500 8.221.500

5.476.560 5.476.560 8.221.500 8.221.500

37,26 37,26 48,44 48,44

100.000 100.000 37.542.852 37.542.852

100.000 100.000 37.542.852 37.542.852 10.730.684,03 10.730.684,03 1.652.369,62 9.078.314,41 2.834.287,64 2.834.287,64 2.834.287,64 16.802.207,25 16.802.207,25 2.649.565,96 150.300,50 150.300,50 2.460.053,50 1.050.747,50 1.409.306,00 39.211,96 39.211,96 550.630,19 190.593,27 190.593,27 360.036,92 360.036,92 9.877.958,26 6.173.084,90 6.086.187,70 86.897,20 134.680,00 134.680,00 983.762,32 879.983,98 103.778,34 465.723,32 47.112,07 330.760,51 79.924,74 28,58 28,58

38.985.644 38.985.644 19.434.145 19.434.145 2.735.728 180.000 2.505.728

38.985.644 38.985.644 19.434.145 19.434.145 2.735.728 180.000 2.505.728

7,27 7,27 86,46 86,46 96,85 83,50 98,18

50.000 600.000 200.000 400.000 10.423.795 6.366.115

50.000 600.000 200.000 400.000 10.423.795 6.366.115

78,42 91,77 95,30 90,01 94,76 96,97

134.680 1.021.000

134.680 1.021.000

100,00 96,35

525.000

525.000

88,71

KORISNIK PRORAČUNA 3214 322 3221 3222 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 3434 A730029 321 3211 323 3233 3237 329 3299 K730008 323 3232 3237 412 4123 422 4221 4222 K730010 422 4221 451 T730038 323 3237 329 T730045 323 3237 329 3299 T730047 323 3237 07715 3401 A779000 311 Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja INFORMATIZACIJA AGENCIJE Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Intelektualne i osobne usluge Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema OPREMANJE ZGRADE Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Dodatna ulaganja na građevinskim objektima IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05) Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja GEF - JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja IPA 2008-VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA PROJEKT SUDJELOVANJA ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U RADU EUROPSKE AGENCIJE ZA OKOLIŠ Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Nacionalni parkovi i parkovi prirode ZAŠTITA PRIRODE UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA, PARKOVA PRIRODE I DRŽAVNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE Plaće 232

IZVORNI PLAN 2012 438.000

TEKUĆI PLAN 2012 438.000

IZVRŠENJE 2012 7.926,00 366.492,06 113.072,22 55.181,51 166.450,44 11.781,28 20.006,61 1.545.930,91 352.270,15 177.031,26 44.433,75 213.726,62 196.899,97 6.950,00 388.081,54 166.537,62 1.943,20 1.943,20 205.016,78 112.824,60 73.277,18 4.130,00 10.085,00 4.700,00 1.324,77 911,96 67,21 345,60 1.884.023,98 24.618,22 24.618,22 1.805.531,30 310.168,12 1.495.363,18 53.874,46 53.874,46 1.329.833,29 512.154,97 432.154,97 80.000,00 451.584,49 451.584,49 366.093,83 318.372,58 47.721,25 82.819,81 82.819,81 82.819,81

INDEKS

83,67

1.686.000

1.686.000

91,69

10.000 233.000

10.000 233.000

19,43 87,99

10.000

10.000

13,25

1.950.822 25.000 1.845.822

1.950.822 25.000 1.845.822

96,58 98,47 97,82

80.000 1.419.800 580.000

80.000 1.419.800 580.000

67,34 93,66 88,30

469.800 370.000

469.800 370.000

96,12 98,94

140.000 120.000 20.000 539.000 509.000 30.000 1.480.000 1.100.000 380.000

140.000 120.000 20.000 539.000 509.000 30.000 1.480.000 1.100.000 380.000

59,16 69,02

123.125,00 123.125,00 123.125,00

22,84 24,19

280.153,86 278.019,86 278.019,86 2.134,00 2.134,00 24.096,90 24.096,90 24.096,90 67.607.295,00 67.607.295,00 43.322.982,54 29.868.653,67

18,93 25,27 0,56

145.000 145.000 69.200.825 69.200.825 44.224.336 30.011.250

145.000 145.000 69.200.825 69.200.825 44.224.336 30.011.250

16,62 16,62 97,70 97,70 97,96 99,52

KORISNIK PRORAČUNA 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3292 3294 3299 343 3431 A779021 323 3233 3237 422 4223 451 4511 452 4521 A779025 323 3237 K779022 322 3221 323 3237 3239 329 3293 3299 343 422 4221 423 4233 451 4511 454 4541 T779023 323 3237 T779024 323 3237 080 08005 3701 Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa ZAŠTITA PRIRODE Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Postrojenja i oprema Oprema za održavanje i zaštitu Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi IPA 2008 USPOSTAVLJANJE BAZE PODATAKA STANIŠNIH TIPOVA (CRO HABITATS) Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge PROJEKT INTEGRACIJE U EU NATURA 2000 Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu IPA I 2007 UTVRĐIVANJE POTENCIJALNIH NATURA 2000 PODRUČJA U MORU Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge IPA I 2007 USPOSTAVA FAUNISTIČKE I SPELEOLOŠKE BAZE PODATAKA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA 233

IZVORNI PLAN 2012 1.619.542 4.860.000

TEKUĆI PLAN 2012 1.619.542 4.860.000

IZVRŠENJE 2012 29.868.653,67 985.723,64 985.723,64 4.803.734,27 4.293.391,42 510.342,85 2.178.726,96 409.950,00 1.651.326,96 117.450,00 2.114.082,00 525.147,00 1.004.610,00 344.925,00 239.400,00 2.922.528,00 785.138,00 399.000,00 315.420,00 317.675,00 232.365,00 460.650,00 164.850,00 247.430,00 395.534,00 195.300,00 32.234,00 168.000,00 54.000,00 54.000,00 2.949.900,00 1.649.900,00 200.000,00 1.449.900,00 100.000,00 100.000,00 800.000,00 800.000,00 400.000,00 400.000,00 660.404,50 660.404,50 660.404,50 18.173.476,94 6.100,42 6.100,42 3.034.819,24 2.941.997,34 92.821,90 38.613,39 30.000,03 8.613,36 999.999,96 999.999,96 1.906.305,02 1.906.305,02 8.835.637,94 8.835.637,94 3.352.000,97 3.352.000,97

INDEKS

60,86 98,84

2.184.900

2.184.900

99,72

2.114.082

2.114.082

100,00

2.985.028

2.985.028

97,91

395.534

395.534

100,00

54.000 2.950.000 1.650.000

54.000 2.950.000 1.650.000

100,00 100,00 99,99

100.000 800.000 400.000

100.000 800.000 400.000

100,00 100,00 100,00

18.184.139 10.000 3.035.000

18.184.139 10.000 3.035.000

99,94 61,00 99,99

40.000

40.000

96,53

1.500 1.000.000 1.910.000 8.835.638 3.352.001

1.500 1.000.000 1.910.000 8.835.638 3.352.001

100,00 99,81 100,00 100,00

2.287.350 2.287.350 1.555.000 1.555.000 12.064.376.358 8.351.892.804 216.026.833

2.287.350 2.287.350 1.555.000 1.555.000 12.025.075.190 8.319.599.355 214.591.071

2.183.871,53 2.183.871,53 2.183.871,53 316.659,49 316.659,49 316.659,49 11.978.726.926,29 8.286.655.291,68 209.208.129,67

95,48 95,48 20,36 20,36 99,29 99,22 96,84

KORISNIK PRORAČUNA A577000 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3239 324 3241 329 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 372 3721 422 4221 A577009 363 3631 A577012 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3212 323 3236 3237 329 3299 343 3431 A577013 363 3631 A577015 363 3631 372 3721 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za usluge Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U OSNOVNOŠKOLSKOM I SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu 234

IZVORNI PLAN 2012 70.338.400 33.491.264 900.000 5.813.113

TEKUĆI PLAN 2012 69.821.277 33.003.686 900.000 5.718.517

IZVRŠENJE 2012 67.878.344,09 32.841.810,90 32.841.810,90 898.972,85 898.972,85 5.690.663,55 5.097.998,28 592.665,27 2.409.862,43 1.130.082,43 1.195.475,00 84.305,00 7.171.376,76 279.622,78 6.746.231,21 31.911,69 86.319,25 27.291,83 18.410.256,88 1.690.255,77 336.492,15 228.013,28 3.265.552,13 9.829.160,49 350,00 1.437.458,35 1.622.974,71 8.828,49 8.828,49 333.935,72 147.910,93 92.247,22 525,00 2.075,00 91.177,57 61.268,75 61.268,75 34.500,00 34.500,00 16.867,76 16.867,76 105.924,98 105.924,98 105.924,98 24.194.961,43 19.608.129,24 19.608.129,24 109.326,00 109.326,00 1.998.218,74 1.861.681,00 136.537,74 1.305.670,48 1.305.670,48 1.065.159,81 6.121,53 1.059.038,28 28.897,16 28.897,16 79.560,00 79.560,00 92.368,00 92.368,00 92.368,00 532.986,06 51.186,06 51.186,06 481.800,00 481.800,00

INDEKS 96,50 98,06 99,89 97,89

2.532.181

2.526.612

95,17

7.492.500

7.477.767

95,71

19.608.136

19.693.589

93,89

10.000 355.206

10.000 355.106

88,28 94,01

70.000 36.000 30.000 600.000 600.000 24.326.182 19.610.623 120.000 2.000.462

70.000 36.000 30.000 570.000 570.000 24.239.944 19.610.623 114.000 2.000.462

87,53 95,83 56,23 17,65 17,65 99,46 99,99 91,11 99,89

1.327.220 1.157.877

1.305.671 1.100.290

98,38 91,99

30.000 80.000

28.898 80.000

96,32 99,45

92.368 92.368 742.821 106.321 636.500

92.368 92.368 705.680 101.005 604.675

100,00 100,00 71,75 48,14 75,70

KORISNIK PRORAČUNA A577016 363 3631 A577028 381 3811 A577124 363 3631 A577130 381 3811 A577131 381 3811 A577132 363 3631 A577133 321 363 3631 A577137 381 3811 A577149 321 323 329 343 3431 A577150 321 3211 323 3237 329 343 A577151 321 323 329 3299 343 PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA Naknade troškova zaposlenima Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu POVEZIVANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA SA AKADEMIJOM U PODRUČJU MEDICINE ZDRAVLJA SMES GO HEALTH/FP6 Naknade troškova zaposlenima Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE U BIOTEHNOLOGIJI ERA-IB Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi PROJEKT POVEZIVANJA ZNANSTVENIKA U REGIJI ERA-WESTBALKAN+/EU FP6 Naknade troškova zaposlenima Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI I BIOTEHNOLOGIJI U SEDMOM OKVIRNOM PROGRAMU, JAČAJUĆI MREŽU NACIONALNIH KONTAKT OSOBA U TOM PODRUČJU FOOD-NCO Naknade troškova zaposlenima Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi UKLJUČIVANJE ZEMALJA ISTOČNE EUROPE U EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE SEEERA.NET/EU FP6 Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa

IZVORNI PLAN 2012 89.026 89.026 13.093.006 13.093.006 361.000 361.000 6.661.932 6.661.932 1.902.500 1.902.500 100.000 100.000 502.287 2.287 500.000

TEKUĆI PLAN 2012 89.026 89.026 13.093.006 13.093.006 360.800 360.800 6.661.932 6.661.932 1.890.952 1.890.952 95.000 95.000 477.287 2.287 475.000

IZVRŠENJE 2012 89.025,58 89.025,58 89.025,58 13.672.242,94 13.672.242,94 13.672.242,94 354.349,97 354.349,97 354.349,97 5.115.000,00 5.115.000,00 5.115.000,00 1.890.951,55 1.890.951,55 1.890.951,55 94.818,00 94.818,00 94.818,00 418.140,00 418.140,00 418.140,00 1.124.208,87 1.124.208,87 1.124.208,87 100,02

INDEKS 100,00 100,00 104,42 104,42 98,16 98,16 76,78 76,78 99,39 99,39 94,82 94,82 83,25 83,63

1.244.000 1.244.000

1.181.800 1.181.800

90,37 90,37

100.000 33.000 51.700 13.600 1.700 100.000 33.000 51.700 13.600 1.700 100.000 33.000 51.700 13.600 1.700

100.000 33.000 51.700 13.600 1.700 100.000 33.000 51.700 13.600 1.700 100.000 33.000 51.700 13.600 1.700

0,10

100,02 100,02 52.894,17 15.012,66 15.012,66 37.881,51 37.881,51

5,88 52,89 45,49 73,27

104.925,96

104,93

104.925,96 104.925,96

771,51

A577152

46.279

46.279

321 323 329 343 A577155 321 3211 323 329 343 3431

15.000 21.700 7.879 1.700 155.250 65.000 68.000 19.250 3.000

15.000 21.700 7.879 1.700 155.250 65.000 68.000 19.250 3.000 54.452,44 54.352,42 54.352,42 35,07 83,62

100,02 100,02

3,33

235

KORISNIK PRORAČUNA ZEMLJE ZAPADNOG BALKANA: MREŽA ZA TRENING I UNAPREĐENJE SURADNJE U ISTRAŽIVAČKIM AKTIVNOSTIMA U SKLOPU TEMATSKOG PRIORITETA HRANA, POLJOPRIVREDA I BIOTEHNOLOGIJA SEDMOG OKVIRNOG PROGRAMA EU-BALKAN-FABnet Naknade troškova zaposlenima Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OŠ Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine MULTILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države BILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu STIPENDIJE I TEHNIČKA SURADNJA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države EUROPSKE INTEGRACIJE Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Pomoći inozemnim vladama Tekuće pomoći inozemnim vladama POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU ZEMALJA EU I ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC -INCO.NET Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU 236

IZVORNI PLAN 2012

TEKUĆI PLAN 2012

IZVRŠENJE 2012

INDEKS

A577156

100.000

100.000

321 323 329 343 A579004 363 3631 A580003 363 3631 A580006 363 3631 A621034 372 3721 A679005 329 3294 A679006 363 3631 A679007 363 3631 372 3721 A679008 363 3631 372 3721 A679009 363 3631 A679010 363 3631 A679047 363 3631 A679049 361 3611 A679063 321 3211 323 329 343 3431 A767002

33.000 51.700 13.600 1.700 3.646.895 3.646.895

33.000 51.700 13.600 1.700 3.464.550 3.464.550 3.276.985,50 3.276.985,50 3.276.985,50 2.509.014,00 2.509.014,00 2.509.014,00 649.400,00 649.400,00 649.400,00 234.800,00 234.800,00 234.800,00 2.902.478,00 2.902.478,00 2.902.478,00 2.338.508,01 2.338.508,01 2.338.508,01 4.242.719,62 3.593.446,89 3.593.446,89 649.272,73 649.272,73 674.352,00 275.588,38 275.588,38 398.763,62 398.763,62 3.799.998,97 3.799.998,97 3.799.998,97 1.635.488,87 1.635.488,87 1.635.488,87 1.246.047,15 1.246.047,15 1.246.047,15 2.399.727,00 2.399.727,00 2.399.727,00 20.165,74 19.890,64 19.890,64 89,86 89,86

2.510.108 2.510.108

2.510.108 2.510.108

99,96 99,96

650.000 650.000 234.800 234.800 2.925.000 2.925.000 2.431.000 2.431.000 4.523.000 3.800.000 723.000 880.000 280.000 600.000 3.800.000 3.800.000 1.636.151 1.636.151 1.350.000 1.350.000 2.400.000 2.400.000

650.000 650.000 234.800 234.800 2.925.000 2.925.000 2.416.509 2.416.509 4.311.850 3.625.000 686.850 847.636 277.636 570.000 3.800.000 3.800.000 1.636.151 1.636.151 1.284.500 1.284.500 2.400.000 2.400.000

99,91 99,91 100,00 100,00 99,23 99,23 96,20 96,20 93,80 94,56 89,80 76,63 98,42 66,46 100,00 100,00 99,96 99,96 92,30 92,30 99,99 99,99

100.000 33.000 51.700 13.600 1.700 369.057

100.000 33.000 51.700 13.600 1.700 369.057

20,17 60,27

275,10 275,10 369.057,00

16,18 100,00

KORISNIK PRORAČUNA 352 3522 A767003 372 3721 381 3811 A767004 352 3522 A767008 343 3434 A767015 381 3811 A767016 321 3211 323 3237 329 343 3431 A767027 321 3211 323 3237 329 3299 343 3431 A767028 321 3211 323 3233 3237 3238 329 3293 363 3631 A818019 363 3631 A818021 323 3237 324 3241 A818034 343 3431 3702 A578003 363 3631 A578004 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME-REF Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA Ostali financijski rashodi Ostali nespomenuti financijski rashodi POTICAJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PREDŠKOLE ZA ROME Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu FP7 PROJEKTI (C-ENERGY, ERACOBUILD ERANET, ENV NCPS TOGETHER, TRANSCO SMES,SMARTGRIDS ERA-NET, EURO RIS NET) Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa HRVATSKI KVALIFIKACIJSKI OKVIR Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države NACIONALNI DOPRINOS ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa PREDŠKOLSKI ODGOJ ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE) 237

IZVORNI PLAN 2012 369.057

TEKUĆI PLAN 2012 369.057

IZVRŠENJE 2012 369.057,00 369.057,00

INDEKS 100,00

2.960.885 2.179.000 781.885 1.000.000 1.000.000

2.848.373 2.070.050 778.323 1.000.000 1.000.000

2.591.997,40 1.828.560,00 1.828.560,00 763.437,40 763.437,40 999.996,00 999.996,00 999.996,00

87,54 83,92 97,64 100,00 100,00

323.000 323.000 1.950.000 1.950.000

317.015 317.015 1.950.000 1.950.000

317.014,90 317.014,90 317.014,90 1.949.908,06 1.949.908,06 1.949.908,06 56.828,59 44.592,29 44.592,29 12.021,25 12.021,25 215,05 215,05 330.427,14 9.729,94 9.729,94 240.331,62 240.331,62 80.265,60 80.265,60 99,98 99,98 154.070,87 20.898,51 20.898,51 108.315,36 6.788,75 46.489,11 55.037,50 12.933,00 12.933,00 11.924,00 11.924,00 60.607.510,00 60.607.510,00 60.607.510,00 125.355,97 124.513,97 124.513,97 842,00 842,00 584,82 584,82 584,82 15.227.454,53 1.378.125,00 1.378.125,00 1.378.125,00 9.753.800,00

98,15 98,15 100,00 100,00

150.000 60.000 67.500 20.000 2.500 100.000 33.000 51.700 13.600 1.700 505.000 30.000 300.000

150.000 60.000 67.500 20.000 2.500 100.000 33.000 51.700 13.600 1.700 481.250 30.000 285.000

37,89 74,32 17,81

8,60 330,43 29,48 464,86 590,19 5,88 30,51 69,66 36,11

140.000 35.000 60.652.573 60.652.573 274.313 264.313 10.000

133.000 33.250 60.652.573 60.652.573 261.098 251.098 10.000

9,24 34,07 99,93 99,93 45,70 47,11 8,42

15.774.000 1.445.500 1.445.500 9.954.000

15.339.970 1.378.125 1.378.125 9.757.800

96,54 95,34 95,34 97,99

KORISNIK PRORAČUNA 363 3631 A578008 363 3631 A578009 363 3631 K578010 421 4212 3703 A577004 323 3237 363 3631 A579000 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3212 A579003 363 3631 A579007 312 3121 A579015 312 3121 A579069 323 3237 363 3631 K110283 424 4241 K579037 421 4212 K579041 421 4212 K579062 451 4511 K579064 323 3237 421 4212 422 4221 K767020 421 Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA Građevinski objekti Poslovni objekti OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene JUBILARNE NAGRADE Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene PROJEKT REFORME OSNOVNOG OBRAZOVANJA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZNOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti Knjige u knjižnicama IZGRADNJA ŠKOLSKOG PROSTORA U ZAMJENU ZA VRAĆENU CRKVENU IMOVINU Građevinski objekti Poslovni objekti IZGRADNJA ZGRADE CENTRA TOMISLAVA ŠPOLJARA, VARAŽDIN Građevinski objekti Poslovni objekti ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Građevinski objekti Poslovni objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj DOGRADNJA I IZGRADNJA OSNOVNIH ŠKOLA U SLAVONSKOM BRODU Građevinski objekti 238

IZVORNI PLAN 2012 9.954.000 2.712.200 2.712.200 1.068.300 1.068.300 594.000 594.000 4.709.041.866 120.000 70.000 50.000 4.623.289.478 3.695.000.000 101.000.000 589.973.478

TEKUĆI PLAN 2012 9.757.800 2.595.160 2.595.160 1.014.885 1.014.885 594.000 594.000 4.683.780.167 114.000 66.500 47.500 4.598.148.845 3.682.543.794 96.799.515 587.142.664

IZVRŠENJE 2012 9.753.800,00 9.753.800,00 2.587.160,00 2.587.160,00 2.587.160,00 914.400,00 914.400,00 914.400,00 593.969,53 593.969,53 593.969,53 4.683.627.017,53 33.166,69 30.486,69 30.486,69 2.680,00 2.680,00 4.598.106.149,22 3.682.521.456,65 3.682.521.456,65 96.785.764,53 96.785.764,53 587.139.019,64 524.150.487,40 62.988.532,24 231.659.908,40 231.659.908,40 23.732.488,14 23.732.488,14 23.732.488,14 3.098.627,79 3.098.627,79 3.098.627,79 28.997.105,59 28.997.105,59 28.997.105,59 29.671,00 25.671,00 25.671,00 4.000,00 4.000,00 1.990.980,30 1.990.980,30 1.990.980,30 597,80 597,80 597,80 8.950.000,00 8.950.000,00 8.950.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 17.986.000,00 400.000,00 400.000,00 17.086.000,00 17.086.000,00 500.000,00 500.000,00 1.281,00 1.281,00

INDEKS 97,99 95,39 95,39 85,59 85,59 99,99 99,99 99,46 27,64 43,55 5,36 99,46 99,66 95,83 99,52

237.316.000 23.842.000 23.842.000 3.100.000 3.100.000 29.000.000 29.000.000 54.000 50.000 4.000

231.662.872 23.733.512 23.733.512 3.100.000 3.100.000 29.000.000 29.000.000 54.000 50.000 4.000

97,62 99,54 99,54 99,96 99,96 99,99 99,99 54,95 51,34 100,00

1.997.559 1.997.559 598 598 8.950.000 8.950.000

1.990.981 1.990.981 598 598 8.950.000 8.950.000

99,67 99,67 99,97 99,97 100,00 100,00

700.000 700.000 17.986.000 400.000 17.086.000 500.000 1.281 1.281

700.000 700.000 17.986.000 400.000 17.086.000 500.000 1.281 1.281

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

KORISNIK PRORAČUNA 4212 K767031 421 4212 3704 A580000 311 3111 312 3121 313 3132 3133 A580004 363 3631 A580007 312 3121 A580011 312 3121 A580014 323 3237 324 363 3631 A580037 363 3631 A580044 321 3211 323 3237 363 3631 A580050 323 3237 324 3241 363 3631 A767013 321 3211 323 3237 329 363 A818006 311 3111 313 3132 3133 321 3211 3213 323 3233 3237 K109927 421 4212 K110291 424 4241 Poslovni objekti OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI Građevinski objekti Poslovni objekti SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje STANDARD UČENIKA S POSEBNIM Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene JUBILARNE NAGRADE Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA OPĆE, STRUKOVNO I UMJETNIČKO OBRAZOVANJE Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Pomoći unutar opće države PRIPREMA I PROVEDBA EU PROGRAMA IPA Plaće Plaće za redovan rad Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge IZGRADNJA ZGRADE I SPORTSKE DVORANE GIMNAZIJE POŽEGA Građevinski objekti Poslovni objekti OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti Knjige u knjižnicama

IZVORNI PLAN 2012 950 950 2.549.830.635 2.433.659.821 2.064.000.000 45.800.000 323.859.821

TEKUĆI PLAN 2012 950 950 2.546.837.545 2.430.911.297 2.061.430.958 45.800.000 323.680.339

IZVRŠENJE 2012 1.281,00 950,00 950,00 950,00 2.546.801.415,87 2.430.903.028,45 2.061.423.264,92 2.061.423.264,92 45.799.499,62 45.799.499,62 323.680.263,91 289.199.671,29 34.480.592,62 785.833,30 785.833,30 785.833,30 2.245.640,47 2.245.640,47 2.245.640,47 13.999.999,68 13.999.999,68 13.999.999,68 3.353.549,54 1.370,02 1.370,02 3.352.179,52 3.352.179,52 69.989.097,46 69.989.097,46 69.989.097,46 173.377,78 53.272,53 53.272,53 95.073,05 95.073,05 25.032,20 25.032,20 132.635,65 62.459,31 62.459,31 4.082,20 4.082,20 66.094,14 66.094,14 70.594,24 38.111,96 38.111,96 32.482,28 32.482,28

INDEKS

100,00 100,00 99,88 99,89 99,88 100,00 99,94

1.147.000 1.147.000 2.250.000 2.250.000 14.000.000 14.000.000 3.680.000 40.000 20.000 3.620.000 70.000.000 70.000.000 194.065 56.000 105.075 32.990 180.426 69.945 37.959 72.522 105.571 40.000 50.000 10.000 5.571 211.020

1.089.650 1.089.650 2.250.000 2.250.000 14.000.000 14.000.000 3.499.000 40.000 20.000 3.439.000 70.000.000 70.000.000 194.065 56.000 105.075 32.990 180.426 69.945 37.959 72.522 105.571 40.000 50.000 10.000 5.571 204.804

68,51 68,51 99,81 99,81 100,00 100,00 91,13 3,43

92,60 99,98 99,98 89,34 95,13 90,48 75,88 73,51 89,30 10,75 91,14 66,87 95,28 64,96

93.920

90.349

117.100

114.455

745.477,29 513.675,67 513.675,67 88.874,41 79.652,34 9.222,07 66.212,67 44.687,30 21.525,37 76.714,54 18.695,00 58.019,54 128.781,00 128.781,00 128.781,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00

353,27

70,50

65,51

128.781 128.781 1.800.000 1.800.000

128.781 128.781 1.800.000 1.800.000

100,00 100,00 100,00 100,00

239

KORISNIK PRORAČUNA K580015 421 4212 K589060 421 4212 K733045 421 4212 K767026 421 4212 K767032 421 4212 K818013 323 3237 421 4212 422 4221 3705 A621049 343 3434 3801 A621047 321 3211 323 3233 3237 3239 329 372 3721 A621048 381 3811 A622002 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3212 323 3236 A622003 323 3237 363 3631 A622004 323 3237 352 3522 IZGRADNJA OBRTNO-TEHNIČKE ŠKOLE I DVORANE SPLIT Građevinski objekti Poslovni objekti ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURAVANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM Građevinski objekti Poslovni objekti IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE ROVINJ Građevinski objekti Poslovni objekti UČENIČKI DOM BJELOVAR Građevinski objekti Poslovni objekti OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK Građevinski objekti Poslovni objekti KAPITALNE INVESTICIJE U SREDNJEM ŠKOLSTVU Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Građevinski objekti Poslovni objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj VISOKO OBRAZOVANJE KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA Ostali financijski rashodi Ostali nespomenuti financijski rashodi ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAMI HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za usluge Zdravstvene i veterinarske usluge PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

IZVORNI PLAN 2012 16.500.000 16.500.000

TEKUĆI PLAN 2012 16.500.000 16.500.000

IZVRŠENJE 2012 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 559.450,76 559.450,76 559.450,76 2.719,00 2.719,00 2.719,00 1.231,25 1.231,25 1.231,25 5.110.000,00 250.000,00 250.000,00 4.560.000,00 4.560.000,00 300.000,00 300.000,00 23.441.463,28 23.441.463,28 23.441.463,28 23.441.463,28 585.146.141,43 1.318.069,09 12.001,12 12.001,12 186.067,97 25.568,75 122.520,84 37.978,38 1.120.000,00 1.120.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 320.211.479,07 261.532.426,69 261.532.426,69 5.453.132,88 5.453.132,88 41.205.212,87 36.747.775,73 4.457.437,14 11.583.206,63 11.583.206,63 437.500,00 437.500,00 93.623.313,92 763.874,32 763.874,32 92.859.439,60 92.859.439,60 10.059.889,42 61.343,42 61.343,42 9.998.546,00 9.998.546,00

INDEKS 100,00 100,