OMF nr.

1376/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare,
dizolvare si lichidare a societatilor comerciale, precum si retragerea sau
excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale si tratamentul fiscal
al acestora
Publicat in M.O. nr. 1012 din 03.11.2004
Art. 1. - Se aproba Normele metodologice privind reflectarea in contabilitate a principalelor
operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor comerciale, precum si retragerea
sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale si tratamentul fiscal al acestora,
cuprinse
in
anexa
care
face
parte
integranta
din
prezentul
ordin.
Art. 2. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor
publice nr. 1.078/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind fuziunea, divizarea,
dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociati
din cadrul societatilor comerciale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 586 din
18
august
2003.
Art. 3. - Directia de reglementari contabile si Directia generala de politici si legislatie privind
veniturile bugetului general consolidat din cadrul Ministerului Finantelor Publice vor lua masuri
pentru
ducerea
la
indeplinire
a
prezentului
ordin.
Art. 4. - Prevederile prezentului ordin intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I.
Normă metodologică
din 17/09/2004
privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi
lichidare a societăţilor comerciale, precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi din
cadrul societăţilor comerciale şi tratamentul fiscal al acestora
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1012bis din 03/11/2004
Elaborarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor
operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale, precum şi
retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale şi tratamentul fiscal al
acestora au la bază prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi ale Codului fiscal
aprobat prin Legea nr. 571/2003.
Operaţiunile de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale, precum şi de
retragere sau excludere a asociaţilor din cadrul societăţilor comerciale, sunt reglementate de
prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
De asemenea, operaţiunile care se efectuează la societăţile care intră în faliment sunt
reglementate de prevederile Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a
falimentului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezentele norme metodologice au scopul de a asigura aplicarea unitară a reglementărilor
legale în vigoare referitoare la operaţiunile economico-financiare privind fuziunea, divizarea,
dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale, precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi
din cadrul societăţilor comerciale.
Exemplele privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni în aceste domenii,
precum şi implicaţiile fiscale ale acestora, nu au caracter de reglementare.
1

CAPITOLUL 1
FUZIUNEA ŞI DIVIZAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE
Din punct de vedere juridic, operaţiunile de fuziune şi divizare sunt reglementate prin Legea nr.
31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (art.
233-245).
Fuziunea este operaţiunea prin care două sau mai multe societăţi comerciale hotărăsc separat
transmiterea elementelor de activ şi de pasiv la una dintre societăţi sau înfiinţarea unei noi societăţi
comerciale în scopul comasării activităţilor.
Divizarea se face prin împărţirea integrală a elementelor de activ şi de pasiv ale unei societăţi
comerciale care îşi încetează existenţa, între două sau mai multe societăţi comerciale existente ori
care iau fiinţă.
Fuziunea sau divizarea are ca efect dizolvarea, fără lichidare a societăţilor comerciale care îşi
încetează existenţa, şi transmiterea universală a elementelor lor de activ şi de pasiv către societatea
sau societăţile comerciale beneficiare, în starea în care se află la data fuziunii sau a divizării.
Data fuziunii sau a divizării reprezintă data înmatriculării la Registrul Comerţului a noii societăţi
sau ultimei dintre ele în cazul constituirii uneia sau mai multor societăţi, iar în celelalte cazuri la
data înscrierii în Registrul Comerţului a menţiunii privind majorarea capitalului social al societăţii
absorbante, în conformitate cu prevederile art. 243 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
O societate comercială nu îşi încetează existenţa în cazul în care o parte din elementele de natura
activelor şi pasivelor ei se desprind şi se transmit către una sau mai multe societăţi comerciale
existente ori care iau fiinţă.
Aportul unei părţi din elementele de activ ale unei societăţi comerciale la una sau mai multe
societăţi comerciale existente ori care iau fiinţă, în schimbul acţiunilor sau părţilor sociale ce se
atribuie acţionarilor/asociaţilor acelei societăţi la societăţile comerciale beneficiare, este supus în
mod corespunzător dispoziţiilor legale privind divizarea, dacă are loc prin desprindere potrivit
alineatului precedent.
Fuziunea societăţilor comerciale se realizează prin două modalităţi:
1. fuziunea prin absorbirea uneia sau mai multor societăţi comerciale de către o altă societate
comercială.
2. fuziunea prin contopirea a două sau mai multe societăţi comerciale pentru a alcătui o societate
comercială nouă.
O societate comercială care absoarbe dobândeşte drepturile şi este ţinută de obligaţiile societăţilor
comerciale pe care le absoarbe, din punct de vedere juridic.
Din punct de vedere fiscal, se vor avea în vedere prevederile din legislaţia fiscală aplicabilă
situaţiilor respective (ex. pierderea fiscală înregistrată de societatea absorbită nu se recuperează de
către societatea absorbantă).
În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,
fiecare societate comercială are obligaţia să întocmească situaţii financiare cu ocazia fuziunii sau
divizării, în condiţiile legii.
Societăţile comerciale care fuzionează sau se divizează au obligaţia, conform prevederilor art. 8
alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, să efectueze inventarierea elementelor de
activ şi de pasiv. Potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991,
republicată, evaluarea elementelor deţinute cu ocazia inventarierii şi prezentarea acestora în
situaţiile financiare se fac conform normelor şi reglementărilor contabile aplicabile.
A. Operaţiunile cu ocazia fuziunii prin absorbţie presupun următoarele etape:
1. Inventarierea şi evaluarea elementelor de activ şi de pasiv ale societăţilor comerciale care
fuzionează, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, a normelor şi reglementărilor
contabile, înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării, efectuate cu această ocazie.
În bilanţ, un activ trebuie recunoscut numai atunci când:
2

- este probabilă realizarea unor beneficii economice viitoare de către societate;
- costul sau valoarea activului poate fi evaluat(ă) în mod credibil.
2. a) întocmirea situaţiilor financiare înainte de fuziune de către societăţile comerciale care
urmează să fuzioneze şi care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a
Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, aprobate prin
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
utilizând formatul prevăzut la cap. III din reglementările respective;
b) întocmirea situaţiilor financiare înainte de fuziune de către societăţile comerciale care urmează
să fuzioneze şi care aplică Reglementările contabile simplificate, armonizate cu directivele
europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 306/2002, respectând formatul
prevăzut la cap. IV din reglementările respective.
Pe baza bilanţului întocmit înainte de fuziune se determină activul net contabil, potrivit formulei:
Activ net contabil = Total Active - Total Datorii
3. Evaluarea globală a societăţilor. Determinarea aportului net.
Pentru evaluarea societăţilor intrate în fuziune se poate folosi una dintre următoarele metode:
metoda patrimonială sau metoda activului net, metoda bursieră, metoda bazată pe rezultate
(valoarea de rentabilitate, valoarea de randament, valoarea de supraprofit), metode mixte şi metoda
bazată pe fluxul financiar sau cash-flow-ul.
Valoarea globală a societăţii stabilită printr-una dintre metodele menţionate, reprezintă valoarea
aportului net de fuziune al fiecărei societăţi intrate în fuziune. Pe baza acestei valori se stabileşte
raportul de schimb.
Valoarea activului net contabil este egală cu valoarea aportului net numai în cazul în care s-a
folosit metoda patrimonială de evaluare globală a societăţii. În cazul în care cele două valori nu sunt
egale, la societatea absorbită sau intrată în contopire, diferenţele sunt recunoscute ca elemente de
câştiguri sau pierderi din fuziune, astfel: dacă valoarea aportului net este mai mare decât activul net
contabil, diferenţa este recunoscută ca profit. În situaţia inversă, diferenţa este recunoscută ca
pierdere.
Recunoaşterea se poate realiza fie prin conturile 6583 "Cheltuieli privind activele cedate şi alte
operaţii de capital" şi 7583 "Venituri din cedarea activelor şi alte operaţii de capital", iar pe această
bază în contul 121 "Profit şi pierdere", fie la rezultatul reportat, cont 117 "Rezultatul reportat".
Pentru respectarea principiului independenţei exerciţiului, recunoaşterea câştigurilor şi pierderilor
aferente perioadelor anterioare se va reflecta în contul 117 "Rezultatul reportat" cu identificarea
acestora pe exerciţii financiare, dacă aceasta este posibilă.
4. Determinarea raportului de schimb al acţiunilor sau al părţilor sociale, pentru a acoperi
capitalul societăţilor comerciale absorbite.
În cadrul acestei etape se efectuează:
a) determinarea valorii contabile a acţiunilor sau a părţilor sociale ale societăţilor comerciale care
fuzionează, prin raportarea aportului net la numărul de acţiuni sau de părţi sociale emise.
Valoarea contabilă a unei acţiuni/părţi sociale se poate obţine şi prin raportarea activului net
contabil la numărul de acţiuni/părţi sociale;
b) stabilirea raportului de schimb al acţiunilor sau al părţilor sociale, prin raportarea valorii
contabile a unei acţiuni ori părţi sociale a societăţii absorbite la valoarea contabilă a unei acţiuni sau
părţi sociale a societăţii absorbante, raport verificat şi aprobat de experţi în conformitate cu art. 239
alin. (1) lit. e) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Determinarea numărului de acţiuni sau de părţi sociale de emis pentru remunerarea aportului
net de fuziune.
a) determinarea numărului de acţiuni sau de părţi sociale ce trebuie emise de societatea
comercială care absoarbe, fie prin raportarea capitalului propriu (activului net) al societăţilor
comerciale absorbite la valoarea contabilă a unei acţiuni sau părţi sociale a societăţii comerciale
absorbante, fie prin înmulţirea numărului de acţiuni ale societăţii comerciale absorbite cu raportul
de schimb;

3

TRATAMENTUL FISCAL Societatea absorbită 1. În situaţia în care societatea absorbantă nu cunoaşte valoarea fiscală pe care activele şi pasivele transferate au avut-o la societatea absorbită. definite în conformitate cu prevederile Codului fiscal. reducerea sau anularea oricărui provizion ori a rezervei care a fost anterior dedusă la determinarea profitului impozabil se include în veniturile impozabile ale societăţii absorbite. societatea absorbantă amortizează din punct de vedere fiscal valoarea fiscală a mijloacelor fixe amortizabile transferate de la societatea absorbită. 2. Valoarea fiscală a mijloacelor fixe amortizabile. 3. Veniturile provenite din transferul activelor (contul 7583 "Venituri din cedarea activelor şi alte operaţii de capital") sunt venituri neimpozabile în conformitate cu prevederile art. pentru societatea absorbantă este zero. c) calcularea primei de fuziune. a) din Codul fiscal. Potrivit prevederilor art. Societăţile comerciale care sunt absorbite se dizolvă şi îşi pierd personalitatea juridică. 24 din Codul fiscal) fără a folosi datele din contabilitate sau orice reevaluare contabilă a acestor active. cu excepţia situaţiei în care societatea absorbantă preia provizionul sau rezerva respectivă. se determină luând în calcul valoarea utilizată pentru calculul amortizării fiscale (art. rezultată în urma operaţiei de fuziune. 3. 6. 34 alin. (1) lit. o dată cu înregistrarea în registrul comerţului de încetarea existenţei. prin înmulţirea numărului de acţiuni care trebuie emise de societatea comercială care absoarbe cu valoarea nominală a unei acţiuni sau a unei părţi sociale de la această societate comercială. 26 alin. Potrivit prevederilor art. Valoarea corespunzătoare diminuării rezervei legale reprezintă venit impozabil reconstituirea ulterioară a rezervei nefiind deductibilă la determinarea profitului impozabil. În conformitate cu prevederile art. cheltuielile privind activele cedate (contul 6583 "Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital") sunt cheltuieli nedeductibile. 2. valoarea fiscală a activelor şi pasivelor respective. B. (4) lit.b) majorarea capitalului social la societatea comercială care absoarbe. Operaţiunile care se efectuează cu ocazia fuziunii prin contopire: 4 . aplicând regulile prevăzute la art. societatea absorbită are obligaţia să depună declaraţia de impunere şi să plătească impozitul pe profit cu 10 zile înainte de data înregistrării încetării existenţei la registrul comerţului. Evidenţierea în contabilitatea societăţilor a operaţiunilor efectuate cu ocazia fuziunii. 24 din Codul fiscal care s-ar fi aplicat de către societatea absorbită în situaţia în care fuziunea nu ar fi avut loc. Societatea absorbantă foloseşte la determinarea profitului impozabil valorile fiscale ale activelor şi pasivelor transmise de către societatea absorbită. (8) din Codul fiscal. diferenţa nu se tratează ca venit impozabil atâta timp cât această rezervă se menţine la valoarea rezultată. pierderea fiscală înregistrată de societatea absorbită nu se recuperează de către societatea absorbantă. 22 alin. rezervele constituite ca urmare a aplicării facilităţii fiscale privind neimpunerea unei părţi din profitul impozabil. ca diferenţă între valoarea contabilă a acţiunilor sau a părţilor sociale şi valoarea nominală a acestora. 22 alin. Societatea absorbită trebuie să transmită societăţii absorbante valoarea fiscală a fiecărui element de activ şi pasiv transferat. 22 din Codul fiscal. Societatea absorbantă 1. (2) din Codul fiscal. rezerve din reevaluare. Exemple de rezerve anterior deduse: rezerva legală de 5% din profitul contabil brut până ce aceasta va atinge 20% din capitalul social vărsat. În mod similar. urmând să se amortizeze pe durata normală rămasă. depăşeşte o cincime din capitalul subscris şi vărsat al societăţii absorbante. În situaţia în care valoarea rezervei legale prevăzută la art. 4. În cazul în care se preiau de la societatea absorbită rezerve şi/sau provizioane care au fost deductibile la determinarea profitului impozabil acestea urmează regimul stabilit prin prevederile art. 4. a) din Codul fiscal. 27 alin. (5) din Codul fiscal.

rezultată în urma operaţiei de fuziune. 27 alin. a drepturilor şi obligaţiilor societăţilor comerciale care îşi încetează existenţa. cheltuielile privind activele cedate (contul 6583 "Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital") sunt cheltuieli nedeductibile. 4. În conformitate cu prevederile art. 2. 2. prin raportarea capitalului propriu (activului net) la valoarea nominală a unei acţiuni sau a unei părţi sociale. pentru societatea care ia fiinţă. (5) din Codul fiscal. efectuate în conformitate cu precizările de la lit. întocmirea situaţiilor financiare de fuziune şi determinarea capitalului propriu (activului net). 26 alin. 3. A pct. valoarea fiscală a activelor şi pasivelor respective. societăţile care îşi încetează existenţa au obligaţia să depună declaraţia de impunere şi să plătească impozitul pe profit cu 10 zile înainte de data înregistrării încetării existenţei la registrul comerţului. 22 alin. În mod similar. 3. 1-3. În situaţia în care societatea care ia fiinţă nu cunoaşte valoarea fiscală pe care activele şi pasivele transferate au avut-o la societăţile care îşi încetează existenţa. (8) din Codul fiscal. Valoarea fiscală a mijloacelor fixe amortizabile. depăşeşte o cincime din capitalul subscris şi vărsat al societăţii care ia fiinţă. a) din Codul fiscal. Societatea care ia fiinţă 1. Potrivit prevederilor art. aplicând regulile prevăzute la art. În cazul în care se preiau de la societăţile care îşi încetează existenţa rezerve şi/sau provizioane care au fost deductibile la determinarea profitului impozabil acestea urmează regimul stabilit prin prevederile art. reducerea sau anularea oricărui provizion ori a rezervei care a fost anterior dedusă la determinarea profitului impozabil se include în veniturile impozabile ale societăţilor care îşi încetează existenţa. (4) lit. 4. alin. 4. se determină luând în calcul valoarea utilizată pentru calculul amortizării fiscale (art. Constituirea noii societăţi comerciale pe baza capitalului propriu (activului net) al societăţilor comerciale care fuzionează şi determinarea numărului de acţiuni sau părţi sociale. diferenţa nu se tratează ca venit impozabil atâta timp cât această rezervă se menţine la valoarea rezultată. (1) lit. În situaţia în care valoarea rezervei legale prevăzută la art. Veniturile provenite din transferul activelor (contul 7583 "Venituri din cedarea activelor şi alte operaţii de capital") sunt venituri neimpozabile în conformitate cu prevederile art. (2) din Codul fiscal. cu excepţia situaţiei în care societatea care ia fiinţă preia provizionul sau rezerva respectivă.1. Inventarierea şi evaluarea elementelor de activ şi de pasiv. pierderea fiscală înregistrată de societăţile care îşi încetează existenţa nu se recuperează de către societatea care ia fiinţă. 24 din Codul fiscal) fără a folosi datele din contabilitate sau orice reevaluare contabilă a acestor active. este zero. Valoarea corespunzătoare diminuării rezervei legale reprezintă venituri impozabile. Potrivit prevederilor art. Societăţile care îşi încetează existenţa trebuie să transmită societăţii care ia fiinţă. TRATAMENTUL FISCAL Societăţile care îşi încetează existenţa 1. reconstituirea ulterioară a rezervei nefiind deductibilă la determinarea profitului impozabil. valoarea fiscală a fiecărui element de activ şi pasiv transferat. 3. 24 din Codul fiscal care s-ar fi aplicat de către societăţile care îşi încetează existenţa în situaţia în care fuziunea nu ar fi avut loc. Reflectarea în contabilitatea societăţii comerciale nou-înfiinţate a capitalurilor aportate. Societatea care ia fiinţă amortizează din punct de vedere fiscal valoarea fiscală a mijloacelor fixe amortizabile transferate de la societăţile care îşi încetează existenţa. definite în conformitate cu prevederile Codului fiscal. a) din Codul fiscal. Societatea care ia fiinţă foloseşte la determinarea profitului impozabil valorile fiscale ale activelor şi pasivelor transmise de către societăţile care îşi încetează existenţa. 34 alin. 5 . Reflectarea în contabilitatea societăţilor comerciale care s-au dizolvat a elementelor de activ şi de pasiv transmise noii societăţi comerciale. 22 din Codul fiscal. 2. 22.

C. cheltuielile privind activele cedate (contul 6583 "Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital") sunt cheltuieli nedeductibile. III din reglementările respective. În mod similar. 5. ca diferenţă între valoarea contabilă a acţiunilor sau părţilor sociale şi valoarea nominală a acestora. 34 alin. a) întocmirea situaţiilor financiare înainte de divizare de către societăţile comerciale care urmează să se divizeze şi care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate. 1. (4) lit. iar în urma divizării nu mai îndeplinesc criteriile de mărime stabilite prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. societăţile care îşi încetează existenţa au obligaţia să depună declaraţia de impunere şi să plătească impozitul pe profit cu 10 zile înainte de data înregistrării încetării existenţei la Registrul Comerţului. 2. 24 din Codul fiscal) fără a folosi datele din contabilitate sau orice reevaluare contabilă a acestor active. Valoarea fiscală a titlurilor de participare primite de persoanele care contribuie cu active este egală cu valoarea fiscală a activelor aduse drept contribuţie de către persoanele respective şi se înregistrează în Registrul fiscal. Valoarea fiscală a mijloacelor fixe amortizabile transferate. 4. Atunci când debitorul nu face plata obligaţiilor fiscale. 3. 22 alin. aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. care se transmit societăţilor beneficiare pe baza protocolului de predare-primire. TRATAMENTUL FISCAL Societatea care se divizează 1. aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001. IV din reglementările respective. Societatea care se divizează trebuie să stabilească valoarea fiscală a fiecărui element de activ şi pasiv transferat şi să o comunice societăţii care ia fiinţă. drepturile şi obligaţiile debitorului persoană 6 . cu excepţia situaţiei în care societatea care ia fiinţă preia provizionul sau rezerva respectivă. Veniturile provenite din transferul activelor (contul 7583 "Venituri din cedarea activelor şi alte operaţii de capital") sunt venituri neimpozabile în conformitate cu prevederile art. 2. reducerea sau anularea oricărui provizion ori a rezervei care a fost anterior dedusă la determinarea profitului impozabil se include în veniturile impozabile ale societăţilor care îşi încetează existenţa. 3. armonizate cu directivele europene. Potrivit prevederilor art. 94/2001 au obligaţia să continue aplicarea acestor reglementări pentru asigurarea comparabilităţii situaţiilor financiare. definite în conformitate cu prevederile Codului fiscal. În conformitate cu prevederile art. Operaţiunile cu ocazia divizării presupun următoarele etape: 1. obligaţiilor. respectând formatul prevăzut la cap. 27 alin.5. Împărţirea elementelor de activ şi de pasiv ale societăţii comerciale care se divizează. Stabilirea realităţii creanţelor. Reflectarea în contabilitatea societăţilor comerciale beneficiare a elementelor de activ şi de pasiv primite de la societatea comercială care s-a divizat. Inventarierea şi evaluarea elementelor de activ şi de pasiv. (5) din Codul fiscal. sunt obligaţi la plata acestora. A pct. cei care preiau. dobândind calitatea de debitori. 306/2002. în tot sau în parte. 4. b) întocmirea situaţiilor financiare înainte de divizare de către societăţile comerciale care urmează să se divizeze şi care aplică Reglementările contabile simplificate. 6. utilizând formatul prevăzut la cap. (8) din Codul fiscal. Calcularea primei de divizare. înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării. 7. se determină luând în calcul valoarea utilizată pentru calculul amortizării fiscale (art. Societăţile comerciale care au aplicat Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate. Reflectarea în contabilitatea societăţii comerciale care s-a divizat a transmiterii elementelor de activ şi de pasiv ca urmare a divizării. provizioanelor şi a altor elemente de activ şi de pasiv. cu modificările şi completările ulterioare. a) din Codul fiscal. efectuate în conformitate cu precizările de la lit.

f)] şi la art. fuziunii ori reorganizării judiciare. A. republicată. 31/1990. În situaţia în care valoarea rezervei legale prevăzută la art. a) întocmirea situaţiilor financiare de către societăţile comerciale care urmează să se lichideze şi care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice 7 . 3. republicată. persoanele juridice care se înfiinţează ca urmare a divizării totale a debitorului sau care preiau patrimoniul ca urmare a acesteia. persoana juridică care se înfiinţează ca urmare a fuziunii debitorului cu altă persoană juridică. 222 alin. rezultă în urma operaţiei de divizare. 22. şi de Legea nr. lit. debitorul. Operaţiunile care se efectuează în situaţia dizolvării societăţii comerciale.juridică. Încetarea existenţei societăţilor comerciale ca persoane juridice presupune parcurgerea a două etape: dizolvarea şi lichidarea. 2. supus divizării. republicată. 31/1990. Inventarierea şi evaluarea elementelor de activ şi de pasiv ale societăţilor comerciale care urmează să se lichideze. La dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale cu capital de stat se vor avea în vedere şi precizările elaborate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. republicată. 22 din Codul fiscal. 246-264 din Legea nr. dizolvarea societăţilor comerciale este reglementată de Legea nr. în cazurile prevăzute la art. 2. 26. efectuate cu această ocazie. cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care societăţile nu cunosc valoarea fiscală pe care activele şi pasivele transferate au avut-o la societatea care se divizează. acestea urmează regimul stabilit prin prevederile art. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. pentru lichidarea societăţii comerciale: 1. depăşeşte o cincime din capitalul subscris şi vărsat al societăţilor care preiau activele şi pasivele în urma unei operaţiuni de divizare. pentru societăţile care preiau activele şi pasivele. CAPITOLUL 2 DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE Din punct de vedere juridic. Potrivit prevederilor art. a) din Codul fiscal. În cazul în care se preiau de la societatea care se divizează rezerve şi/sau provizioane care au fost deductibile la determinarea profitului impozabil. pierderea fiscală înregistrată de societatea care se divizează nu se recuperează de către societăţile care preiau activele şi pasivele transferate. cu modificările şi completările ulterioare. (1). fuziunii ori reorganizării judiciare. la plata obligaţiilor fiscale sunt obligate. 223-232 din Legea nr. Operaţiunile de lichidare a societăţilor comerciale sunt reglementate de art. (2) din Codul fiscal. valoarea fiscală a activelor şi pasivelor respective. republicată. diferenţa nu se tratează ca venit impozabil atâta timp cât această rezervă se menţine la valoarea rezultată. aplicând regulile prevăzute la art. 222-232). În cazul în care debitorul persoană juridică este supus divizării. Societăţile care preiau activele şi pasivele transferate folosesc la determinarea profitului impozabil valorile fiscale ale activelor şi pasivelor transmise de către societatea care se divizează. cu modificările şi completările ulterioare (art. este zero. potrivit Legii contabilităţii nr. persoanele juridice înfiinţate ori care îşi sporesc patrimoniul ca urmare a divizării parţiale a debitorului. cu modificările şi completările ulterioare. normelor şi reglementărilor contabile. alin. Societăţile amortizează din punct de vedere fiscal valoarea fiscală a mijloacelor fixe amortizabile transferate de la societatea care se divizează. înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării. 4. conform răspunderii proporţionale: persoana juridică care preia patrimoniul prin absorbţia debitorului. Societăţile care preiau activele şi pasivele 1. alin. (1) [cu excepţia modului de dizolvare prevăzut la lit. 31/1990 privind societăţile comerciale. 82/1991. 24 din Codul fiscal care s-ar fi aplicat de către societatea care se divizează în situaţia în care divizarea nu ar fi avut loc.

5. III din reglementările respective. mai puţin notele explicative. respectând formatul prevăzut la cap. cu modificările şi completările ulterioare. între acţionarii sau asociaţii societăţii comerciale. care se efectuează în conformitate cu art. cu modificările ulterioare. IV din reglementările respective. încasarea creanţelor. B. a investiţiilor financiare pe termen scurt etc. aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 5. Calcularea. mai puţin notele explicative. a) întocmirea situaţiilor financiare de către societăţile comerciale care urmează să se lichideze şi care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate. armonizate cu directivele europene. Întocmirea bilanţului de partaj. aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. armonizate cu directivele europene. 100 alin. potrivit art. utilizând formatul prevăzut la cap. 94/2001. cu modificările şi completările ulterioare. consemnată în registrul şedinţelor adunării generale. cu modificările şi completările ulterioare. au obligativitatea numirii lichidatorilor în conformitate cu prevederile art. IV din reglementările respective. 64/1995 modificată şi completată prin Legea nr. Valorificarea elementelor de activ (vânzarea imobilizărilor şi a stocurilor. 77-123 din Legea nr. Efectuarea partajului capitalului propriu (activului net) al societăţii comerciale. efectuate cu această ocazie. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului.Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate. 4. 8 . 8. vânzarea bunurilor perisabile sau supuse deprecierii iminente. republicată. Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat. republicată. b) întocmirea situaţiilor financiare de către societăţile comerciale care urmează să se lichideze şi care aplică Reglementările contabile simplificate. bugetul asigurărilor sociale de stat. salariaţi şi alţi terţi. republicată. respectând formatul prevăzut la cap. aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 149/2004. în conformitate cu formatele prevăzute la pct. rezultat din lichidare. 314/2001 pentru reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale. inventarierea şi evaluarea elementelor de activ şi de pasiv ale societăţii comerciale. 3. 9. rezultat din lichidarea societăţii comerciale. utilizând formatul prevăzut la cap. precum şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri. cu acordul prealabil al creditorilor. b) hotărârea adunării generale a acţionarilor/asociaţilor. Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere). aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 31/1990. înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării. 4. 94/2001. sunt: 1. 306/2002. 6. fabrici. instalaţii) cât mai avantajos şi cât mai repede.). 2. Operaţiunile care se efectuează în cazul în care societatea comercială intră în faliment. Lichidatorul va angaja în numele debitorului un evaluator care va evalua bunurile din averea debitorului în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare. potrivit Legii contabilităţii nr. (3) din Legea nr. reţinerea şi virarea impozitului pe profit/venit şi a impozitului pe dividende în urma acţiunii de dizolvare/lichidare. 258 din Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. Aceste operaţiuni. vânzarea bunurilor importante din averea debitorului (terenuri. 3. sigilarea şi conservarea bunurilor care fac parte din averea societăţii comerciale. care intră sub incidenţa Legii nr. b) întocmirea situaţiilor financiare de către societăţile comerciale care urmează să se lichideze şi care aplică Reglementările contabile simplificate. normelor şi reglementărilor contabile. 2. Societăţile comerciale pe acţiuni. c) cota de participare la capitalul social. Stabilirea de către adunarea generală a acţionarilor sau a asociaţilor a operaţiunilor care urmează să fie efectuate de către lichidator în numele societăţii comerciale. 82/1991. III din reglementările respective. 7. Partajul constă în împărţirea capitalului propriu (activului net). în funcţie de: a) prevederile statutului şi/sau ale contractului de societate. 306/2002.

întocmirea şi aprobarea raportului final. Evaluarea elementelor de activ şi de pasiv prin folosirea ori de câte ori este posibil a cel puţin două metode de evaluare recunoscute de standardele internaţionale de evaluare. termenul asociaţi include şi acţionarii. sunt supuse auditului financiar. 219 alin. 217-221 din Legea nr. 26 (1) din Legea contabilităţii nr. 31/1990. potrivit legii. retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale este reglementată de art. 31/1990. 261 (1) din Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. potrivit art. cu modificările şi completările ulterioare. 3. 2. republicată. 61 alin. republicată. în funcţie de: a) prevederile statutului sau ale contractului de societate. Efectuarea partajului capitalului propriu (activului net) al societăţii comerciale. 9 . a sumelor realizate din vânzarea bunurilor. 10. 8. persoane fizice sau juridice autorizate. (2) din Legea nr. c) cota de participare la capitalul social. potrivit legii. republicată şi ale art. consemnată în registrul şedinţelor adunării generale. a masei pasive. lichidatorii sunt obligaţi să întocmească situaţiile financiare anuale ale societăţilor comerciale care îşi încetează activitatea. în contul debitorului. depunerea la bancă. în vederea stabilirii părţii ce se cuvine asociaţilor care se retrag. după caz. 7. 31/1990 privind societăţile comerciale. Dacă lichidarea se prelungeşte peste durata unui exerciţiu financiar. (2) din Legea 31/1990. distribuirea sumelor realizate din lichidare. CAPITOLUL 4 ASPECTE CU CARACTER GENERAL PRIVIND REORGANIZAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE Situaţiile financiare întocmite cu ocazia fuziunii. potrivit planului de distribuire între creditori. republicată. divizării sau încetării activităţii societăţilor comerciale care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate. la operaţiunile de fuziune sau divizare se poate folosi metoda valorii nete contabile care presupune preluarea tuturor elementelor bilanţiere. 94/2001. modificată prin Legea nr. 82/1991. Din punct de vedere juridic. se achită asociatului exclus suma de bani care reprezintă partea proporţională din capitalul propriu (activul net)/patrimoniul social. Determinarea capitalului propriu (activului net) pe baza bilanţului sau pe baza balanţei de verificare. b) hotărârea adunării generale a asociaţilor. în conformitate cu prevederile art. Operaţiunile care se efectuează cu ocazia retragerii sau excluderii unor asociaţi: 1. Nefolosirea unor metode recunoscute trebuie fundamentată.6. aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. cu modificările şi completările ulterioare. republicată. 161/2003. stabilirea. 9. În situaţia când societatea care a preluat afacerea continuă activitatea comercială a întreprinderii care şi-a cedat bunurile. potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 31/1990 privind societăţile comerciale. în ordinea prevăzută de lege. întocmirea situaţiilor financiare finale. 133 din Legea nr. În conformitate cu prevederile art. care se efectuează de către auditori financiari. CAPITOLUL 3 RETRAGEREA SAU EXCLUDEREA UNOR ASOCIAŢI*) DIN CADRUL SOCIETĂŢILOR COMERCIALE ___________ *) Conform art.

asigurări de sănătate. Diferenţele de curs valutar. 247 alin. cuantumuri care vor fi aprobate de adunarea generală a acţionarilor. au obligaţia să aplice aceste reglementări. 31/1990. cu modificările şi completările ulterioare. fond de şomaj etc. (5) din Legea nr. se înregistrează în conturile de venituri şi cheltuieli din diferenţe de curs valutar. republicată.Societăţile comerciale absorbante sau absorbite care deţin titluri de participare la societăţile comerciale absorbite sau absorbante vor anula titlurile respective. în vederea întocmirii situaţiilor financiare finale. * ** 10 . În perioada lichidării societăţii comerciale. iar societăţilor comerciale care se lichidează şi se găsesc în aceeaşi situaţie li se aplică prevederile legale.). care intră sub incidenţa Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate. Operaţiunile care au loc după data întocmirii bilanţului de fuziune sau divizare se efectuează numai cu aprobarea acestora de către societatea absorbantă sau de către societăţile care primesc prin divizare elementele de activ şi de pasiv.. cenzorii vor verifica toate operaţiunile prevăzute în normele privind lichidarea societăţilor comerciale. la termenele stabilite de reglementările legale. divizare sau încetare a activităţii. Societăţile comerciale absorbante şi cele rezultate în urma divizării. după caz. Societăţile comerciale care se află în lichidare vor depune în mod obligatoriu declaraţiile (de impozit. În situaţia în care societatea comercială care se lichidează are pierdere contabilă care nu poate fi acoperită cu ocazia lichidării. Societăţilor comerciale care îşi încetează existenţa prin fuziune sau divizare şi care au activ net (capitaluri proprii) negative li se preiau elementele de activ şi de pasiv fără emisiune de acţiuni. la valoarea contabilă..V. precum şi decontul de T. Societăţile comerciale care fuzionează ori care se divizează şi care au înregistrat pierdere contabilă vor stipula în documentele de fuziune sau divizare încheiate între părţi modalităţile de acoperire a pierderii. divizare sau încetare a activităţii. acreditive şi depozite pe termen scurt în valută etc. Creanţele şi datoriile în valută se evaluează pe baza cursului de schimb în vigoare la data întocmirii bilanţului de fuziune. lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor. Acestea se semnează de lichidator.A. cum sunt titlurile de stat în valută. Înregistrarea preluării elementelor de activ şi de pasiv ale societăţii absorbite de către societatea absorbantă se face înainte de radierea societăţii absorbite de la Oficiul registrului comerţului. între cursul de la data înregistrării creanţelor sau datoriilor în valută ori faţă de cursul la care au fost raportate în situaţiile financiare anterioare şi cursul de schimb de la data întocmirii bilanţului se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar. la societăţile care au obligativitatea existenţei acestora. favorabile sau nefavorabile. a primei de fuziune sau a capitalului social. după caz. La data întocmirii bilanţului de fuziune. Activităţile respective vor fi evidenţiate în contabilitatea societăţii absorbite sau care se divizează şi vor fi avute în vedere la întocmirea documentelor privind protocolul de predare-primire şi balanţa de verificare. diferenţele de curs valutar dintre cursul de schimb de la această dată şi cursul de schimb de la data înregistrării în contabilitate. Potrivit prevederilor art. prin diminuarea altor rezerve. modalitatea de acoperire a acesteia va fi cea prevăzută în hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă. rezultate din evaluarea disponibilităţilor în valută şi a altor valori de trezorerie.

000 mii lei faţă de valoarea contabilă netă de 5. 1: 1. A.425. pe baza evaluării efectuate de evaluatori autorizaţi.375. Caz general Exemplul nr. 2. date care au fost puse de acord cu rezultatele inventarierii efectuate cu această ocazie.000 │ 11 .125. rd. 306/2002.1 . 6. 212-2812) │ 02 │ 8.000 mii lei (valoarea justă este de 8.TOTAL (rd. în mii lei: 212 = 105 3. înregistrează un plus de 3. considerându-se că societăţile respective aplică prevederile acestui ordin*). ŞI IMPLICAŢIILE FISCALE I.000-2.000 mii lei). În coloana "A" s-au menţinut numerele rândurilor (Nr. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │II.mii lei ┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┐ │ │Nr. DIZOLVARE ŞI LICHIDARE A SOCIETĂŢILOR COMERCIALE. DIVIZARE. FUZIUNEA ŞI DIVIZAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE PARTEA I: Metoda rezultatului.absorbită).500.000 │ │ │(11. Regularizarea diferenţelor din reevaluare la societatea "P". IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.125. ___________ *) Societăţile comerciale care aplică OMFP nr. Fuziunea prin absorbţie A. PRECUM ŞI RETRAGEREA SAU EXCLUDEREA UNOR ASOCIAŢI.EXEMPLE PRIVIND REFLECTAREA ÎN CONTABILITATE A PRINCIPALELOR OPERAŢIUNI DE FUZIUNE. 01 la 03) │ 04 │ 8.│ Sold │ ├──┬─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ A │ B │ 1 │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │A.000 Rezultatele evaluării societăţii "R" sunt reflectate la venituri aşa cum este prezentat la pct. Situaţia elementelor de activ şi de pasiv. 94/2001 vor ţine cont şi de prevederile Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară.) din formatul de bilanţ prevăzut prin reglementările de la alineatul precedent. se prezintă astfel: Bilanţul societăţii "P" .absorbantă şi Societatea "R" . Inventarierea şi evaluarea elementelor de activ şi de pasiv ale societăţilor comerciale care fuzionează (Societatea "P" . rd.000) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ACTIVE IMOBILIZATE . conform bilanţurilor celor două societăţi comerciale care fuzionează. Reevaluarea imobilizărilor corporale ale societăţii "P". formatul de bilanţ este cel prevăzut în Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr.500. respectiv evaluarea globală a societăţilor În toate exemplele prezentate. în baza datelor din contabilitate.925.500.

000 │ │ │(rd. rd. REZERVE (ct.150. 1012) │ 21 │ 2.000-275. CREANŢE (Sumele ce urmează a fi încasate după o │ 06 │ 1. 01 la 03) │ 04 │ 1. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI (rd. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │I. 212 .000 │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │IV.000 │ │ │ din care: │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ .│ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │B. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │I. CREANŢE (Sumele ce urmează a fi încasate după o │ 06 │ 2. 5121) │ 08 │ 250.600.000 lei/acţiune) │ │ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │III.TOTAL (rd.875. 105) │ 24 │ 3. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │I.000.2812) │ 02 │ 1. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.000 │ │ │perioadă mai mare de un an sunt prezentate separat.TOTAL (rd. STOCURI (ct.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ACTIVE CIRCULANTE . TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.000 │ │ │ (200 mii acţiuni x 10. RESPECTIV DATORII CURENTE │ 12 │ -500.000 │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │J. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ│ 11 │ 3.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │D.000.125.│ Sold │ ├──┬─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ A │ B │ 1 │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │A. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 32+33) │ 34 │ 8.150.000 │ │ │(2.capital subscris vărsat (ct. ACTIVE CIRCULANTE NETE.000. 20 la 22) │ 19 │ 2.mii lei ┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┐ │ │Nr.000 │ │ │LA UN AN (ct.375. 04+12-17) │ 13 │ 8.000) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ 12 . ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │II.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 32 │ 8.125.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │II.000 │ │ │NETE (rd. 371) │ 05 │ 1.) │ │ │ │ │(ct.875.000.875.000-975. 404) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │E.000.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │II.000-75.) │ │ │ │ │(ct. 106) │ 26 │ 2.200. CAPITAL (rd. 09+10-11-18) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │F. 411-491) (1.000) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ACTIVE IMOBILIZATE .000 │ │ │perioadă mai mare de un an sunt prezentate separat.125.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │B.000 │ └──┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┘ Bilanţul societăţii "R" .000. 411-491) (2.000) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │IV. 05 la 08) │ 09 │ 3. STOCURI (ct. 301) │ 05 │ 825.

000 mii lei Aport net = 2.475.400.000 mii lei Aport net = Activ net contabil Societatea "R" Activ net contabil = 3.000 mii lei : 125 mii acţiuni = 30.000 │ │ │(rd. • Stabilirea raportului de schimb al acţiunilor.000 mii lei + 1.valoarea aportului net al societăţii "R" este de 3.225. 13 .000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │D.75 mii). 20 la 22) │ 19 │ 1.000.250. 09+10-11-18) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │F. 05 la 08) │ 09 │ 2.000 mii lei = 3. prin raportarea valorii contabile a unei acţiuni a societăţii absorbite la valoarea contabilă a unei acţiuni a societăţii absorbante: 30. Evaluarea globală a societăţilor: Valoarea globală a Societăţii "R" rezultată în urma evaluării înregistrează o creştere de 1. 3.000+1.000 = 3/4. 32+33) │ 34 │ 2.000 mii lei 3.1.000 mii lei faţă de activul net contabil.000 │ │ │LA UN AN (ct.750.000) │ 26 │ 1.400.000 : 40.400.000 lei 3. 5121) │ 08 │ 50.000 │ │ │NETE (rd. 1061*)+1068**)] (150.750.000 lei.350.000 = 94 mii acţiuni (cifra exactă 93.000. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI (rd.000.000 │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │J. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │I. Determinarea raportului de schimb al acţiunilor.000 mii lei = 2.valoarea contabilă a unei acţiuni la Societatea "P" este de 40. Determinarea numărului de acţiuni de emis de Societatea "P". CAPITAL (rd. adică se schimbă 4 acţiuni ale Societăţii "R" pentru 3 acţiuni ale Societăţii "P".000 lei Societatea "R" 3. 1012) │ 21 │ 1.750. **) Alte rezerve sunt formate din facilităţi fiscale. fie prin înmulţirea numărului de acţiuni ale societăţii absorbite cu raportul de schimb: .625. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ│ 11 │ 1.000 mii : 40.000 mii lei . CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.400.capital subscris vărsat (ct.250. RESPECTIV DATORII CURENTE │ 12 │ 1.000 mii lei : 200 mii acţiuni = 40. 04+12-17) │ 13 │ 2.TOTAL (rd.000 │ └──┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┘ *) Rezerva legală a fost dedusă la constituire.000 mii lei .000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 32 │ 2. pentru a acoperi aportul societăţii absorbite: • Stabilirea valorii contabile a acţiunilor societăţilor "P" şi "R": Societatea "P" 8.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ACTIVE CIRCULANTE .875. fie prin raportarea aportului net al societăţilor comerciale absorbite la valoarea contabilă a unei acţiuni a societăţii comerciale absorbante.000 lei/acţiune) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │IV. 419) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │E. ACTIVE CIRCULANTE NETE.225. 5.875. REZERVE [ct. Societatea "P" Activ net contabil rezultat în urma evaluării = 11.000 mii lei 4.250. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. sau 125 mii acţiuni x 3/4 (raportul de schimb) = 94 mii acţiuni.750.350.│ │IV.400.150.000 │ │ │ din care: │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ .000 mii lei = 8.000 │ │ │ (125 mii acţiuni x 10.

prin înmulţirea numărului de acţiuni care trebuie emise de Societatea "P" cu valoarea nominală a unei acţiuni de la această societate comercială: 94 mii acţiuni x 10.000 d) transmiterea elementelor de pasiv: 419 = 461 1.625. Contabilitatea fuziunii la Societatea "R" .000 mii lei primă de fuziune.750.250.1.000 1. ca urmare a fuziunii.000 mii lei .000 Contabilitatea fuziunii la Societatea "P" . 6.225.000 5121 50.000 mii . ca diferenţă între valoarea contabilă a acţiunilor şi valoarea nominală a acestora: 3.000 mii lei . 94 mii de acţiuni a 10.000 ───────── 14 .150. valoarea nominală a acestora şi valoarea rezervelor: 3.000 mii lei capital social • Calcularea primei de fuziune.000*) 301 825. 461.940. sau • Calcularea primei de fuziune.000 7583 = 121 4.625.000.660.000 ───────── 1.) e) regularizarea conturilor 456 şi 461: 456 = 461 3. în mii lei: a) înregistrarea majorării capitalului social şi a primei de fuziune: 456 = % 3.750.000 mii lei primă de fuziune. 213.750.810. în mii lei: a) evidenţierea valorii activului transferat reprezentând total active identificate în bilanţ plus creşterea de valoare rezultată la evaluarea globală: 461 = 7583 4.750.000 411 1.000 mii lei = 2. 371. ş.975.000 b) scăderea din evidenţă a elementelor de activ transferate: 6583 = % 3. ca diferenţă între valoarea contabilă a acţiunilor.absorbantă Înregistrări contabile. deprecieri ori diferenţe de preţ) în corespondenţă cu conturile de active (212.975.000 c) închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli: 121 = 6583 3. Acţionarii de la Societatea "R" vor primi.940. 411. Evidenţierea în contabilitatea societăţilor a operaţiunilor efectuate cu ocazia fuziunii.a.000 1.350.000 150.150.000 ───────── 212 1.600.750.• Determinarea creşterii capitalului social la Societatea "P". 214.000 NOTĂ: *) Pentru exemplele de la fuziune şi divizare (metodele de la partea I şi partea II) se pot efectua înregistrările contabile ale conturilor rectificative (de amortizare.absorbită Înregistrări contabile. 301.000 % 1012 1061 1068 121 = 456 3.000 lei (valoarea nominală a unei acţiuni).000 mii lei = 1.000 lei/valoarea nominală a unei acţiuni = 940.

d) după înregistrarea fuziunii la Oficiul registrului comerţului se efectuează înregistrarea contabilă pentru rezervele care au fost deduse fiscal şi se doreşte menţinerea lor în contabilitatea societăţii absorbante 1042/analitic distinct.000 ───────── ───────── 207 1.TOTAL (rd.000 % = 455 5.000 │ │ │(825.000 1042/analitic distinct.000-2.000 207 1.250.000 411**) 1. alte rezerve = 1.000) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │II.000-100.100.) │ │ │ │ │(ct. Bilanţul întocmit de Societatea "P" după fuziunea cu Societatea "R" . care la constituire a fost deductibil fiscal.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │B.000 301 825.650.350.000 456 = % 1.200.000 5121 50.000 sau 212 1. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │I.875.000+1.000.000 1042*) 2.000 │ 15 .000+1.000) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ACTIVE IMOBILIZATE .000-275. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. rd.000 301 825. iar diferenţa până la nivelul rezervei respective se impozitează.000) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │IV.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │II.000 │ │ │perioadă mai mare de un an sunt prezentate separat.500.875.000 │ │ │(11.350. 207) │ │ 1.925.000 ───────── 419 1.000 ___________ **) Prin preluarea contului 411 la valoarea brută şi a provizionului reflectat în contul 491.061 150.725.825. 212-2812) │ 02 │ 9.│ Sold │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ A │ B │ 1 │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │A.150.225.000-75.000 ___________ *) În cadrul contului 1042 se vor evidenţia analitice distincte cu sumele reprezentând rezerva legală şi alte rezerve formate din facilităţi fiscale. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.425. 01 la 03) │ 04 │ 11.000 5121 50.810.150.150.000+1. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │I. 5121) │ 08 │ 300.225.1012 940. b) preluarea elementelor de activ de la Societatea "R": % = 456 4. 411-491) (2. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.mii lei ┌──┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┐ │ │ │Nr.350.068 1.000 411 1. rezerva legală = 1. 301+371-397) │ 05 │ 1.000 491**) 275.975.000 212 1.000 c) preluarea elementelor de pasiv de la Societatea "R": 456 = 419 1. transferul se va face în limita primei de fuziune.000.600. STOCURI (ct. CREANŢE (Sumele ce urmează a fi încasate după o │ 06 │ 3.000 NOTĂ: În cazul în care prima de fuziune nu acoperă rezerva legală şi rezerva reprezentând facilităţi.

RESPECTIV DATORII CURENTE │ 12 │ 750. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI │ 34 │ 11. cheltuielile privind activele cedate (contul 6583 "Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital") în sumă de 3.000 mii lei sunt venituri neimpozabile. deductibil fiscal la constituire. acestea nu se supun impunerii la societatea R. 20 la 22) din care: │ 19 │ 2. Având în vedere faptul că rezervele care au fost anterior deduse la determinarea profitului impozabil (rezerva legală .100.000.000 lei/acţiune) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │II.975. Situaţia imobilizărilor corporale se prezintă astfel: societatea R deţine o clădire.750. REZERVE (ct. În mod similar. Valoarea provizionului reflectat în contul 491.625. 106) │ 26 │ 2. 04+12-17) │ 13 │ 11.000 │ │ │(rd. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │I.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 32 │ 11.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ . 4.750 mii lei) în cazul în care acest provizion nu este preluat în contul identic al societăţii absorbante (P). 3. se va impune cu cota de impozit pe profit (societatea R datorând un impozit de 25% • 275.940.contul 1068) au fost preluate în aceleaşi conturi la societatea absorbantă (P). 24 din Codul fiscal.125. 404+419) (3.750. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.875. reguli care s-ar fi aplicat de către societatea absorbită în situaţia în care fuziunea nu ar fi avut loc. Prin urmare. este în sumă de 1.125.225. 2. CAPITAL (rd. Societatea absorbantă (P) 1.000 = 68.000 │ │ │(rd.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │IV. Societatea R comunică societăţii P valoarea fiscală a clădirii.000 mii lei (prin diferenţă). Societatea R are obligaţia să depună declaraţia de impunere şi să plătească impozitul pe profit cu 10 zile înainte de data înregistrării încetării existenţei la registrul comerţului. 105) │ 24 │ 3. Veniturile provenite din transferul activelor (contul 7583 "Venituri din cedarea activelor şi alte operaţii de capital") în sumă de 4.000 │ │ │LA UN AN (ct.000 │ │ │ (294 mii acţiuni x 10.000 mii lei. valoare de intrare 2. 09+10-11-18) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │F.125.000 mii lei. Societatea P va amortiza din punct de vedere fiscal clădirea primită folosind regulile prevăzute la art.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │D.000 mii lei pe perioada normală 16 .000) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │E.810. PRIME DE CAPITAL (ct.│ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ACTIVE CIRCULANTE .000 mii lei sunt cheltuieli nedeductibile.TOTAL (rd.875. va amortiza valoarea de 1. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ│ 11 │ 5. amortizarea fiscală cumulată până la data fuziunii. 05 la 08) │ 09 │ 5.750. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.contul 1061 şi rezervele din alte facilităţi fiscale .000+1.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │III. 1012) │ 21 │ 2.000. ACTIVE CIRCULANTE NETE. 1042) │ 23 │ 2. în conformitate cu prevederile art.capital subscris vărsat (ct. 32+33) │ │ │ └──┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┘ IMPLICAŢII FISCALE Societatea absorbită (R) 1. 24 din Codul fiscal.940. valoarea fiscală a clădirii este 1.000 │ │ │NETE (rd.850.000 │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │J.

ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │I.000-2. 5121) │ 08 │ 250.375.000 │ 17 . STOCURI (ct. nu sunt luate în calcul la determinarea deducerilor de amortizare.000.000. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.450. aşa cum este prezentat la pct.000-75. rd. Fuziunea societăţilor comerciale care au capitaluri proprii negative Exemplul nr.000 │ │ │(8.000 │ │ │perioadă mai mare de un an sunt prezentate separat.2 .000) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ACTIVE IMOBILIZATE . A. Inventarierea şi evaluarea elementelor de activ şi de pasiv ale societăţilor comerciale care fuzionează (Societatea "V" . precum şi provizionul. în cazul în care se preia.200. conform bilanţurilor celor două societăţi comerciale care fuzionează. Regularizarea diferenţelor din reevaluare la societatea "V".de funcţionare rămasă prin metoda de amortizare utilizată de societatea R în conformitate cu prevederile art. Situaţia elementelor de activ şi de pasiv. se prezintă astfel: Bilanţul societăţii "V" . urmează regimul stabilit prin prevederile art.000 mii lei). CREANŢE (Sumele ce urmează a fi încasate după o │ 06 │ 2. înregistrează un plus de 75. 24 din Codul fiscal. în mii lei: 212 = 105 75.450.000 Rezultatele evaluării societăţii "W" sunt reflectate la venituri. în conformitate cu prevederile art.) │ │ │ │ │(ct.mii lei ┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┐ │ │Nr.375. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │II.absorbită). în conformitate cu prevederile art. 3.125. 371) │ 05 │ 1.350.000 mii lei (valoarea justă este de 5. Fondul comercial de 1.000 mii lei faţă de valoarea contabilă netă de 5. 22 din Codul fiscal. 24 din Codul fiscal.375. 24 din Codul fiscal. Reevaluarea imobilizărilor corporale ale societăţii "V". pe baza evaluării efectuate de evaluatori autorizaţi.TOTAL (rd. 2. 5.925. 411-491) (2. 1. în baza datelor din contabilitate. date care au fost puse de acord cu rezultatele inventarierii efectuate cu această ocazie. iar societatea absorbită are capitaluri proprii negative.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │II.450. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ACTIVE CIRCULANTE . 4. 2: Societatea absorbantă are capitaluri proprii pozitive. Diferenţele din reevaluarea imobilizărilor corporale de 3. rezultate ca urmare a fuziunii.000 mii lei nu se amortizează din punct de vedere fiscal.│ Sold │ ├──┬─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ A │ B │ 1 │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │A. 05 la 08) │ 09 │ 3.000) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │IV. 01 la 03) │ 04 │ 5. 2.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │B.absorbantă şi Societatea "W" . Rezervele preluate de la societatea R (care au fost deductibile). 212-2812) │ 02 │ 5.125.TOTAL (rd.

) │ │ │ │ │(ct. 106) │ 26 │ 2. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤ │ │I. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.000-80. 01 la 03) │ 04 │ 1. 404) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤ │ │E.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ .600. CREANŢE (Sumele ce urmează a fi încasate după o │ 06 │ 3. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ │ 11 │ 6.950.000 │ │ │(rd. RESPECTIV DATORII CURENTE │ 12 │ -1. 5121) │ 08 │ 40. rd. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤ │ │II.520. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │I. 09+10-11-18) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤ │ │F. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ 18 .875. ACTIVE CIRCULANTE NETE.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 32 │ 4.000. RESPECTIV DATORII CURENTE │ 12 │ -500.000 │ │ │LA UN AN (ct. 20 la 22) Din care: │ 19 │ 2. ACTIVE CIRCULANTE NETE.000-500. 212-2812) │ 02 │ 1.│ Sold │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤ │ │ A │ B │ 1 │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤ │ │A.000*) │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤ │ │J. STOCURI (ct.TOTAL (rd. 371-378) (1.│ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │D.000 │ │ │LA UN AN (ct. 411-491) (3.800.000 │ │ │NETE (rd. 04+12-17) │ 13 │ -280.000 lei/acţiune) │ │ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │III.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤ │ │ACTIVE CIRCULANTE .920.000. 105) │ 24 │ 75.880.000 │ │ │ (200 mii acţiuni x 10.000-1.000 │ │ │NETE (rd.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤ │ │B.600.950. 32+33) │ 34 │ 4. 09+10-11-18) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │F.950.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤ │ │II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.000 │ │ │perioadă mai mare de un an sunt prezentate separat. REZERVE (ct.000) │ 05 │ 1.000 │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │J.875.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤ │ │D.capital subscris vărsat (ct.320.000) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤ │ │ACTIVE IMOBILIZATE . CAPITAL (rd.440. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI (rd.820.000) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤ │ │IV.320.000 │ │ │(2.000 │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │IV. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 la 08) │ 09 │ 4.680. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 1012) │ 21 │ 2. 04+12-17) │ 13 │ 4. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ│ 11 │ 3.TOTAL (rd. 404) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │E.mii lei ┌──┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────────┐ │ │ │Nr. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.000 │ └──┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┘ Bilanţul Societăţii "W" .

000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤ │ │ . **) Suma din ct.875.000 │ │ │ (160 mii acţiuni x 10. Rezultatul exerciţiului financiar (ct.600. AGA va lua măsuri în conformitate cu art.400. REZERVE (ct. 5. pentru a acoperi aportul societăţii absorbite: În cazul de mai sus. 1068 este formată din facilităţi fiscale. Evaluarea globală a societăţilor: Valoarea globală a Societăţii "W" rezultată în urma evaluării înregistrează o creştere de 130. Evidenţierea în contabilitatea societăţilor a operaţiunilor efectuate cu ocazia fuziunii.000 mii lei .000 mii lei = -280. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI │ 34 │ -280.absorbită Înregistrări contabile. 3. Contabilitatea fuziunii la Societatea "W" .440.120.825.000 19 . aceasta având după evaluare un aport net negativ în valoare de 150.6. 1068)**) │ 26 │ 1.000 7583 = 121 6. CAPITAL (rd.000 │ │ │(rd.000 b) scăderea din evidenţă a elementelor de activ transferate: 6583 = % 6. Determinarea raportului de schimb al acţiunilor.000 mii lei = -150.000 lei/acţiune) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤ │ │IV. Societatea "V" Activ net contabil = 8.│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤ │ │I.000 mii lei.000 mii lei = 4.000 411 3. 153 din Legea nr.000 ───────── 212 1.400.000 mii lei . 31/1990.000 mii lei faţă de activul net contabil.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤ │ │VI.000 │ │ │(rd.000 mii lei + 130.000 mii lei 4.000 mii lei Aport net = -280.000.000 c) închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli: 121 = 6583 6. 32+33) │ │ │ └──┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────────┘ *) Deoarece activul net este mai mic decât jumătate din capitalul social. preia elementele de activ şi pasiv ale societăţii absorbite "W" fără emisiune de acţiuni.320.000 mii lei Aport net = Activ net contabil Societatea "W" Activ net contabil = 6.000 371 1.680.600.400. în mii lei: a) evidenţierea valorii activului transferat: 461 = 7583 6.600. cu modificările şi completările ulterioare.530. 121) Sold D│ 30 │ 3. 20 la 22) din care: │ 19 │ 1. în conformitate cu normele metodologice aprobate prin prezentul ordin.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 32 │ -280. societatea absorbantă "V".000 5121 40.3.950.capital subscris vărsat (1012) │ 21 │ 1.530.

212-2812) │ 02 │ 7.000 491*) 500.d) transmiterea elementelor de pasiv: 404 = 461 6.000 5121 40.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │II.000 371 1.680.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │II.050.375.445.000 sau 456 = % 7.030.000.000 Contabilitatea fuziunii la Societatea "V" .mii lei ┌──┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┐ │ │ │Nr.600. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.120.000 371 1.000 │ │ │(8.000 212 1.000 130.000 207 130.440.000-2.600.680.680.600. STOCURI (ct. CREANŢE (Sumele ce urmează a fi încasate după o │ 06 │ 5.530. care la constituire a fost deductibil fiscal.000 % = 456 1012 1068 121 2. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │I.000 │ │ │perioadă mai mare de un an sunt prezentate separat.000 şi 6. Bilanţul întocmit de Societatea "V" după fuziunea cu Societatea "W" .000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │B.600.000 e) regularizarea conturilor 456 şi 461: 461 = 456 150.TOTAL (rd. rd.000 456 = 121 3.000 . IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.680.440. 207) │ 01 │ 130.000 411*) 3.│ Sold │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ A │ B │ 1 │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │A.000 c) preluarea elementelor de pasiv de la Societatea "W": 456 = 404 6.440.180.440.000 ───────── 404 6.000 ───────── ───────── 207 130.000) │ 05 │ 2.000 5121 40.000 b) preluarea elementelor de activ de la Societatea "W": % = 456 6.000 sau 212 1. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │I.000 ───────── 1. 01 la 03) │ 04 │ 7.) │ │ │ 20 .000 411 3.850.000 % = 456 7.000+1.000) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ACTIVE IMOBILIZATE .530. în mii lei: a) înregistrarea aportului net: 117 = 456 150.180.000.absorbantă Înregistrări contabile.000 ___________ *) Prin preluarea contului 411 la valoarea brută şi a provizionului reflectat în contul 491.000+1.820. 371) (1.diferenţa între 6.000 1.925.320.

000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 32 │ 4.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │D. RESPECTIV DATORII CURENTE │ │ -2. impozit pe profit de 25% • 1.000-75.800. Valoarea provizionului reflectat în contul 491.200. 117) Sold D │ 28 │ 150.000+40.800.000 │ │ │LA UN AN (ct.│ │(ct.000 │ │ │NETE (rd. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ│ 11 │ 10. 105) │ 24 │ 75.000-500. 411-491) (2. Societatea W comunică societăţii V valoarea fiscală a clădirii. Societatea absorbantă (V) 21 .000.920.875.920. REZULTATUL REPORTAT (ct. 04+12-17) │ 13 │ 4.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ .000) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │E.000) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ACTIVE CIRCULANTE .120.000 mii lei) în cazul în care acesta nu este preluat în contul identic al societăţii absorbante. cheltuielile privind activele cedate (contul 6583 "Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital") în sumă de 6.000 + 6. Veniturile provenite din transferul activelor (contul 7583 "Venituri din cedarea activelor şi alte operaţii de capital") în sumă de 6. 3. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.000.820.000 mii lei. 5121) │ 08 │ 290.000 mii lei (prin diferenţă). 2. este în sumă de 1.000 = 125. 4.000 mii lei.000) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │IV. 404) (3.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │IV. deductibil fiscal la constituire.000 │ └──┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┘ IMPLICAŢII FISCALE Societatea absorbită (W) 1.000 mii lei sunt cheltuieli nedeductibile. 05 la 08) │ 09 │ 8. acestea se supun impunerii. în conformitate cu prevederile art.000 │ │ │ (200 mii acţiuni x 10. 1012) │ 21 │ 2.000 mii lei sunt venituri neimpozabile. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.800. Având în vedere faptul că rezervele care au fost anterior deduse la determinarea profitului impozabil (rezervele din alte facilităţi fiscale contul 1068) nu au fost preluate în aceleaşi conturi la societatea absorbantă (fiind folosite pentru acoperirea pierderii).400. valoarea fiscală a clădirii este 1. Societatea W are obligaţia să depună declaraţia de impunere şi să plătească impozitul pe profit cu 10 zile înainte de data înregistrării încetării existenţei la registrul comerţului. 32+33) │ 34 │ 4.000 │ │ │(rd.175. 1068) │ 26 │ 2.000 │ │ │(250. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI (rd.000 mii lei = 280.530. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. CAPITAL (rd. REZERVE (ct.555. 24 din Codul fiscal.875. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │I.680. pentru aceste rezerve. se impune cu cota de impozit pe profit (societatea W datorând un impozit de 25% • 500. societatea W datorează.TOTAL (rd.000 mii lei. ACTIVE CIRCULANTE NETE. În mod similar. valoare de intrare 2. Situaţia imobilizărilor corporale se prezintă astfel: societatea W deţine o clădire.000 lei/acţiune) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │III. 20 la 22) din care: │ 19 │ 2.000. 09+10-11-18) │ 12 │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │F. amortizarea fiscală cumulată până la data fuziunii.000 │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │J.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │V.000+3.capital subscris vărsat (ct.380.

375. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. în conformitate cu prevederile art.absorbantă şi Societatea "T" . Diferenţele din reevaluarea imobilizărilor corporale de 75. Inventarierea şi evaluarea elementelor de activ şi de pasiv ale societăţilor comerciale care fuzionează (Societatea "S" . 212 .000-1. înregistrează un plus de 125.500. 01 la 03) │ 04 │ 5.375. 5121) │ 08 │ 250. în mii lei: 212 = 105 125.875. Reevaluarea imobilizărilor corporale ale societăţii "S".000 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤ │ │ACTIVE CIRCULANTE .TOTAL (rd. STOCURI (ct.mii lei ┌─────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────────┐ │ │Nr.000 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤ │ │II.000 mii lei faţă de valoarea contabilă netă de 5. 24 din Codul fiscal. aşa cum se prezintă la pct. 3: Societatea absorbantă are capitaluri proprii negative. 3. reguli care s-ar fi aplicat de către societatea absorbită (W) în situaţia în care fuziunea nu ar fi avut loc.175. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.000) │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤ │ │ACTIVE IMOBILIZATE .300. Societatea V va amortiza clădirea primită folosind regulile prevăzute la art.000 │ │ │(8.925.500. se prezintă astfel: Bilanţul societăţii "S" . 24 din Codul fiscal. date care au fost puse de acord cu rezultatele inventarierii efectuate cu această ocazie.000 mii lei (valoarea justă este de 5.125. Situaţia elementelor de activ şi de pasiv. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤ │ │II. conform bilanţurilor celor două societăţi comerciale care fuzionează. 1. în baza datelor din contabilitate. rd.000 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤ │ │B.│ Sold │ ├─┬───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤ │ │ A │ B │ 1 │ ├─┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤ │ │A. 24 din Codul fiscal.000 mii lei nu sunt luate în calcul la determinarea deducerilor de amortizare. 05 la 08) │ 09 │ 3. Prin urmare.) │ │ │ │ │(ct.000 mii lei nu se amortizează din punct de vedere fiscal. pe baza evaluării efectuate de evaluatori autorizaţi. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ │ 11 │ 9. va amortiza valoarea de 1. Exemplul nr. 6.absorbită). 24 din Codul fiscal. 411 .000-2.500. 371) │ 05 │ 1.000 mii lei).000) │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤ │ │IV. 2. CREANŢE (Sumele ce urmează a fi încasate după o │ 06 │ 2.000 mii lei pe perioada normală de funcţionare rămasă prin metoda de amortizare aleasă de societatea W în conformitate cu prevederile art.2812) │ 02 │ 5. Fondul comercial de 130.000 Rezultatele evaluării societăţii "T" sunt reflectate la venituri.TOTAL (rd. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤ │ │I. 2. Regularizarea diferenţelor din reevaluare la societatea "S".000 │ 22 .1.000 │ │ │perioadă mai mare de un an sunt prezentate separat.425. în conformitate cu prevederile art.000 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤ │ │D. iar societatea absorbită are capitaluri proprii pozitive.491) (3.000.000.

RESPECTIV DATORII CURENTE NETE │ 12 │1. 301) │ 05 │ 825. 04+12-17) │ 13 │-1. 5121) │ 08 │ 50.491) (1. STOCURI (ct. 32+33) │ 34 │-1. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ │I.475.000│ │ │perioadă mai mare de un an sunt prezentate separat.000. 419) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ │E. CAPITAL (rd.000 lei/acţiune) │ │ │ ├─┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤ │ │III. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. cu modificările şi completările ulterioare Bilanţul societăţii "T" . REZULTAT REPORTAT (ct. ACTIVE CIRCULANTE NETE.125. 01 la 03) │ 04 │1.000│ │ │(2.000) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ │ACTIVE IMOBILIZATE . 411 .mii lei ┌────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐ │ │Nr. 20 la 22) │ 19 │ 2. REZERVE (ct.000 │ │ │ (200 mii acţiuni x 10.000 │ ├─┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤ │ │V.000│ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ │II. 31/1990. 09+10-11-18) │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤ │ │F.000.000│ 23 .│ │LA UN AN (ct.000│ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ │ACTIVE CIRCULANTE . REZERVE DIN REEVALUARE (ct.000 │ ├─┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤ │ │IV.000-275. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI (rd.000│ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ │D. 106) │ 26 │ 2. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 05 la 08) │ 09 │2. 212 .2812) │ 02 │1. AGA va lua măsuri în conformitate cu art.600. ACTIVE CIRCULANTE NETE. 117) Sold D │ 28 │ 6.225. 153 din Legea nr.000.150.000 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 32 │-1.875.capital subscris vărsat (ct.875.000│ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ │B.000.TOTAL (rd.000) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ │IV. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA │ 11 │1. 404) │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤ │ │E.500. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.000 │ └─┴───────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────────┘ *) Deoarece activul net este mai mic decât jumătate din capitalul social. rd. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ │II.000-975.000.250.) │ │ │ │ │(ct.TOTAL (rd. 105) │ 24 │ 125.150.000 │ │ │ din care: │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤ │ │ . CREANŢE (Sumele ce urmează a fi încasate după o │ 06 │1. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤ │ │I.000.000 │ │ │NETE (rd.000*)│ ├─┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤ │ │J.000│ │ │UN AN (ct.│ Sold │ ├─┬──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ │ A │ B │ 1 │ ├─┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ │A. 1012) │ 21 │ 2. RESPECTIV DATORII CURENTE │ 12 │-6.000 │ │ │(rd.

000 lei/acţiune = 250 mii acţiuni.000 mii lei : 125 mii acţiuni existente = 20.625. CAPITAL (rd.000 lei/acţiune = 2.│ │(rd.000 mii lei .400. fie prin înmulţirea numărului de acţiuni ale societăţii absorbite cu raportul de schimb: .000│ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ │ .000 lei Societatea "T" 2.000 mii lei .000 mii lei Aport net = 2.000 mii lei = 2. Acţionarii de la Societatea "T" vor primi. Determinarea raportului de schimb al acţiunilor.000 mii lei = 2.500. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. Evaluarea globală a societăţilor: Valoarea globală a Societăţii "T" rezultată în urma evaluării înregistrează o creştere de 100.000 mii lei. 6.225.000│ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 32 │2.000 mii lei faţă de activul net contabil. fie prin raportarea aportului net al societăţilor comerciale absorbite la valoarea contabilă a unei acţiuni a societăţii comerciale absorbante.000│ │ │(rd.000 lei 2.000 mii lei = -1.000│ │ │ (125 mii acţiuni x 10. pentru a acoperi aportul societăţii absorbite: • Stabilirea valorii contabile a acţiunilor societăţilor "S" şi "T": Societatea "S" Pentru societatea absorbantă care are capital propriu (aport net) negativ.250. adică se schimbă 1 acţiune a Societăţii "T" pentru 2 acţiuni ale Societăţii "S".000 = 2/1. 1068*)) │ 26 │1.9. 04+12-17) │ 13 │2.875.400. 20 la 22) din care: │ 19 │1.000│ └─┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘ *) Suma din contul 1068 este formată din repartizarea profitului net din anii anteriori 3. sau 125 mii acţiuni x 2/1 (raportul de schimb) = 250 mii acţiuni.250. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI (rd.000 : 10.000 mii lei + 100.000 mii lei Aport net = Activ net contabil Societatea "T" Activ net contabil = 3.500. Determinarea numărului de acţiuni de emis de Societatea "S". respectiv valoarea activului net al Societăţii "T".400.000 lei (valoarea nominală a unei acţiuni).valoarea nominală a unei acţiuni la Societatea "S" este de 10. • Determinarea raportului de schimb al acţiunilor: 20. 1 acţiune "S" = 10.1.valoarea aportului net al Societăţii "T" este de 2. 09+10-11-18) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ │F.capital subscris vărsat (ct. ca urmare a fuziunii.400.000 mii lei 4. REZERVE (ct. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ │I.500.000 lei/acţiune) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ │IV.000│ ├─┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ │J. 32+33) │ 34 │2.000 mii lei .000 lei.875.500. Societatea "S" Activ net contabil = 8. 5.000.400. se va lua în considerare valoarea nominală a unei acţiuni.150. 1012) │ 21 │1. 250 mii de acţiuni a 10.500.000 mii : 10. • Determinarea creşterii de capital social la Societatea "S": 250 mii acţiuni x 10. Evidenţierea în contabilitatea societăţilor a operaţiunilor efectuate cu ocazia fuziunii 24 .

500.500.225.500.000 50.000 1.000 ───────── 1.000 3.000 491*) 275.000 825.625.725.725. în mii lei: a) evidenţierea valorii activului transferat: 461 = 7583 3.000 212 301 411 5121 c) închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli: 121 = 6583 7583 = 121 3.225.000 1.000 1.000 d) transmiterea elementelor de pasiv: 419 = 461 1.000 ───────── 419 1.absorbantă Înregistrări contabile.600.625.725.000 b) scăderea din evidenţă a elementelor de activ transferate: 6583 = % 3.000 825.500.150.000 100.Contabilitatea fuziunii la Societatea "T" .150.000 1.000.000 ───────── 100.000 b) înregistrarea elementelor de activ preluate de la Societatea "T": % = 456 207 212 301 411 5121 3.600.000 50.150.250. în mii lei: a) înregistrarea preluării aportului net: 456 = 1012 2.000 % sau = 456 207 212 301 411*) 5121 4.000 Contabilitatea fuziunii la Societatea "S" .absorbită Înregistrări contabile.000 825.150.000 50.225.000 1.000 c) preluarea elementelor de pasiv de la Societatea "T": 456 = 419 1.000 1012 1068 121 e) regularizarea conturilor 456 şi 461: 456 = 461 2.000 ───────── 100.000 25 .000 sau 456 = % 1.000 ───────── 1.000 % = 456 2.000 1.875.

000) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │E.925.225.000) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │ACTIVE IMOBILIZATE . 106) │ 26 │ 2. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ ├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │I.000│ │ │UN AN (ct. REZULTAT REPORTAT (ct.000│ └─┴────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┘ 26 .000-275.397) │ 05 │ 1. 5121) │ 08 │ 300.175.750.000│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │B. 1012) │ 21 │4.000+1. 04 + 12 .000) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │II.000│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │V.500.000│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │ .000│ │ │(825.000│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 32 │ 1.500.000+1.875.500. 404 + 419) │ │ │ │ │(9. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI (rd.000) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │ACTIVE CIRCULANTE .500. 301 + 371 . STOCURI (ct. 09+10-11-18) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │F.500.150. care la constituire a fost deductibil fiscal Bilanţul întocmit de Societatea "S" după fuziunea cu Societatea "T" .250.000│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │IV.425. 20 la 22) din care: │ 19 │ 4.000│ │ │NETE (rd. RESPECTIV DATORII CURENTE │ 12 │ -5.825.000-2.000│ │ │(250. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. CAPITAL (rd.2812) │ 02 │ 6.000. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │I.000+1. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.491) │ │ │ │ │(3.000+1. 207) │ 01 │ 100.725.000 lei/acţiune) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │III.000│ │ │(8.mii lei ┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────┐ │ │Nr. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.000+50.875.650. 05 la 08) │ 09 │ 5. 411 . rd.000) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │IV. ACTIVE CIRCULANTE NETE.│ Sold │ ├─┬────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │ A │ B │ 1 │ ├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │A. 117) Sold D │ 28 │ 6.TOTAL (rd.000│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │II. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA│ 11 │ 11.000*)│ ├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │J. REZERVE (ct. 212 .000-1. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │I.875. 32+33) │ 34 │ 1.850. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.300. CREANŢE (Sumele ce urmează a fi încasate după o │ 06 │ 3. 01 la 03) │ 04 │ 6.000*)│ │ │ (450 mii acţiuni x 10.capital subscris vărsat (ct.000.17)│ 13 │1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.000│ │ │perioadă mai mare de un an sunt prezentate separat.TOTAL (rd.000│ │ │(rd. 105) │ 24 │ 125.100.___________ *) Prin preluarea contului 411 la valoarea brută şi a provizionului reflectat în contul 491.000│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │D.) │ │ │ │ │(ct.

Regularizarea diferenţelor din reevaluare la societatea "J". la care deţine titluri de participare.750 mii lei) în cazul în care acesta nu este preluat în contul identic al societăţii absorbante (S). 24 din Codul fiscal.000 mii lei nu sunt luate în calcul la determinarea deducerilor de amortizare. valoare de intrare 2. valoarea fiscală a imobilizării corporale este 1. 27 . Societatea T are obligaţia să depună declaraţia de impunere şi să plătească impozitul pe profit cu 10 zile înainte de data înregistrării încetării existenţei la registrul comerţului.000 mii lei pe perioada normală de funcţionare rămasă şi folosind metoda de amortizare aleasă de societatea T în conformitate cu prevederile art. aşa cum se va vedea la pct. Veniturile provenite din transferul activelor (contul 7583 "Venituri din cedarea activelor şi alte operaţii de capital") în sumă de 3. Societatea S va amortiza clădirea folosind regulile prevăzute la art. 3.000 mii lei (prin diferenţă).absorbită). 3. În mod similar. Societatea are în evidenţă rezultate din reevaluări corespunzătoare.absorbantă şi Societatea "K" . Societatea absorbantă deţine titluri la societatea absorbită Exemplul nr. amortizarea fiscală cumulată până la data fuziunii. va amortiza valoarea de 1.725. 24 din Codul fiscal. reguli care s-ar fi aplicat de către societatea absorbită în situaţia în care fuziunea nu ar fi avut loc. 24 din Codul fiscal. în conformitate cu prevederile art.000 mii lei.000 Notă: Instalaţiile tehnice au înregistrat anterior un plus de valoare care să asigure diferenţa negativă din reevaluare. 24 din Codul fiscal.000 mii lei. se impune cu cota de impozit pe profit (societatea T datorând un impozit de 25% • 275. înregistrează un minus de 169.000 mii lei. în conformitate cu prevederile art. A. 153 din Legea nr. este în sumă de 1. AGA va lua măsuri în conformitate cu art. Rezultatele evaluării societăţii "K" sunt reflectate la venituri.000 mii lei sunt cheltuieli nedeductibile.125. Având în vedere faptul că rezervele nu au fost anterior deduse la determinarea profitului impozabil acestea nu se supun impunerii. 31/1990. IMPLICAŢII FISCALE Societatea absorbită (T) 1.000 mii lei nu se amortizează din punct de vedere fiscal. pe baza evaluării efectuate de evaluatori autorizaţi. cheltuielile privind activele cedate (contul 6583 "Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital") în sumă de 3. cu modificările şi completările ulterioare.000 mii lei sunt venituri neimpozabile. Valoarea provizionului reflectat în contul 491.000 = 68.3 .3 . Societatea absorbantă (S) 1. 24 din Codul fiscal. în conformitate cu prevederile art.000.000. Diferenţele din reevaluarea imobilizărilor corporale de 125. Societatea T comunică societăţii S valoarea fiscală a clădirii.*) Deoarece activul net este mai mic decât jumătate din capitalul social.625. Inventarierea şi evaluarea elementelor de activ şi de pasiv ale societăţilor comerciale care fuzionează (Societatea "J" .000 mii lei faţă de valoarea contabilă netă de 1. Reevaluarea imobilizărilor corporale ale societăţii "J". 6. 4: Societatea "J" absoarbe societatea "K". 2.031. Cazuri particulare privind fuziunea prin absorbţie A. 1.125. Prin urmare. deductibil fiscal la constituire. 4. în mii lei: 105 = 2131 169. Situaţia imobilizărilor corporale se prezintă astfel: societatea T deţine o clădire. Fondul comercial de 100.000 mii lei). (valoarea justă este de 1.1. 2.200.

000 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │IV.000 │ │ │NETE (rd.431. 05 la 08) │ 09 │ 3.000 │ │ │(rd.350.211. CAPITAL (rd. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │I. 105) │ 24 │ 31. rd.000 lei/acţiune) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │III. 32+33) │ 34 │ 1. conform bilanţurilor celor două societăţi comerciale care fuzionează.732.000) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │III.000 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │II. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │II. CREANŢE (Sumele ce urmează a fi încasate după o │ 06 │ 1. STOCURI (ct.731. date care au fost puse de acord cu rezultatele inventarierii efectuate cu această ocazie.2813) │ 02 │ 1.000 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │ACTIVE CIRCULANTE .280. REZERVE (ct. 263) (9 mii acţiuni x │ 03 │ 180. ACTIVE CIRCULANTE NETE.000 lei/acţiune) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │ACTIVE IMOBILIZATE . 213 . Situaţia elementelor de activ şi de pasiv.000 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │B.431.000 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │D. 106) │ 26 │ 120. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.000 │ └─┴────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┘ 28 . IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.000 │ │ │ x 16.000 │ ├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │J. 1012) (80 mii acţiuni │ 21 │ 1.mii lei ┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────┐ │ │Nr.130. 20 la 22) │ 19 │ 1. 04+12-17) │ 13 │ 1.│ Sold │ ├─┬────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │ A │ B │ 1 │ ├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │A. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI (rd. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │I.031. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 01 la 03) │ 04 │ 1.000-700. 371) │ 05 │ 1.2.000 │ │ │20.431. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA│ 11 │ 3.TOTAL (rd. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 411) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │IV.) │ │ │ │ │(ct. 09+10-11-18) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │F.TOTAL (rd.000 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 32 │ 1. RESPECTIV DATORII CURENTE │ 12 │ 220.000 │ │ │perioadă mai mare de un an sunt prezentate separat. 401) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │E.000 │ │ │UN AN (ct. se prezintă astfel: Bilanţul societăţii "J" .000 │ │ │ din care: │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │ .280.000 │ │ │(1.168.capital subscris vărsat (ct. 5121) │ 08 │ 450. în baza datelor din contabilitate.

020.020. CAPITAL (rd.│ Sold │ ├─┬────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │ A │ B │ 1 │ ├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │A. 401) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │E. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.840.000 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │ACTIVE CIRCULANTE . RESPECTIV DATORII CURENTE │ 12 │ 380.000 lei/acţiune) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │III.000 │ │ │ x 12.60.130.000 lei. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI (rd. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │I. 411) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │IV. 04+12-17) │ 13 │ 1.000 │ │ │(800.000 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │IV. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.000 │ │ │ din care: │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │ .000 │ └─┴────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┘ *) Suma din contul 1068 este formată din repartizarea profitului din anii anteriori. 09+10-11-18) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │F.mii lei ┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────┐ │ │Nr. 29 .000 │ ├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │J.000-270.220. 05 la 08) │ 09 │ 2. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA│ 11 │ 1.000 │ │ │UN AN (ct.000 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │D.TOTAL (rd. 213-2813) │ 02 │ 640.000 │ │ │perioadă mai mare de un an sunt prezentate separat. CREANŢE (Sumele ce urmează a fi încasate după o │ 06 │ 910.capital subscris vărsat (ct.000-160.000 │ │ │(rd. Notă: Societatea "J" deţine 15% din capitalul societăţii "K": . 32+33) │ 34 │ 1. rd. 5121) │ 08 │ 180.Bilanţul societăţii "K" . 1068*)) │ 26 │ 100. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │I.000) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │ACTIVE IMOBILIZATE . 105) │ 24 │ 200.000 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 32 │ 1. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.000 │ │ │(1. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │II.) │ │ │ │ │(ct.000 acţiuni x 15% = 9.020.000 acţiuni . 20 la 22) │ 19 │ 720. 371-397) │ 05 │ 1.000) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │II. 01 la 03) │ 04 │ 640.costul de achiziţie al unei acţiuni este de 20. REZERVE (ct.000 │ │ │NETE (rd. 1012) (60 mii acţiuni │ 21 │ 720.TOTAL (rd.000 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │B.400. STOCURI (ct. ACTIVE CIRCULANTE NETE.

561.000 mii lei .000 mii lei = 9.000 3. În acest caz. Acţiunile ce revin societăţii "J" vor fi anulate. la mijloace de transport) faţă de activul net contabil.440.000.000 lei = 7/6 Pentru 6 acţiuni ale societăţii "K".130.000 mii lei + 9.000 mii lei + 240.000 lei/18.000 lei = 70.260.000 lei • Determinarea raportului de schimb (RS) RS = 21.260.000 = 1.000 lei/acţiune) Societatea "K" Activ net contabil = 2.000 mii lei = 1.000 mii lei Aport net = 1.000.500 acţiuni 6.130.000 mii lei (de ex.000 acţiuni Societatea "J" deţine însă 15% din acţiunile societăţii "K" şi se află astfel în situaţia de a-şi remunera propriile acţiuni. societatea "J" trebuie să emită 7 acţiuni.000 mii lei = 1.000 d) transmiterea elementelor de pasiv: 30 .000 mii lei .000 acţiuni "K" x 7/6 = 70.860.3.20.000 180.860.020. se determină astfel: 70.1. fie prin înmulţirea numărului de acţiuni ale societăţii absorbite cu raportul de schimb: 1.000 lei/18.000 acţiuni = 21.000 acţiuni = 18.000 acţiuni sau 60.000. Societatea "J" Activ net contabil = 4. fie prin raportarea aportului net al societăţilor comerciale absorbite la valoarea contabilă a unei acţiuni a societăţii comerciale absorbante. pentru a acoperi aportul societăţii absorbite: • Stabilirea valorii contabile a acţiunilor societăţilor "J" şi "K" 1 acţiune J = 1.100.000 b) scăderea din evidenţă a elementelor de activ transferate: 6583 = % 213 371 411 5121 2.260.440.000 mii lei ___________ *) Reprezintă plusul de valoare al acţiunilor deţinute la societatea "K": 9.000 lei/80.000 acţiuni x 85% = 59.3. Evidenţierea în contabilitatea societăţilor a operaţiunilor efectuate cu ocazia fuziunii Contabilitatea fuziunii la Societatea "K" .500 acţiuni. Determinarea numărului de acţiuni de emis de Societatea "J".860. 5. Evaluarea globală a societăţilor: Valoarea globală a Societăţii "K" rezultată în urma evaluării înregistrează o creştere de 240.000 910.000 1.000 mii lei Aport net = 1.020.000 c) închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli: 121 7583 = = 6583 121 2. respectiv: 70. Determinarea raportului de schimb al acţiunilor.absorbită Înregistrări contabile.000 lei/60.000 lei 1 acţiune K = 1.431.000 acţiuni x (21.100.000 mii lei 4.000*) mii lei = 1.431.000 ───────── 640.000 lei/acţiune .000 acţiuni x 15% = 10. în mii lei: a) evidenţierea valorii activului transferat: 461 = 7583 3. numărul de acţiuni emise pe care le vor primi acţionarii societăţii "K".840.

vor elimina aceste titluri la valoarea lor contabilă.071.000 mii lei b) anularea titlurilor de participare: % 106 1042 = 263 180.180.500 acţiuni x 16.000 acţiuni x (21.000 mii lei • primă propriu-zisă de fuziune 1.000 240.401 = 461 1.000 Societăţile comerciale absorbante sau absorbite care deţin titluri de participare la societăţile comerciale absorbite.000 mii lei din care: • creştere de capital social: 59.000 mii lei • diferenţă pozitivă din evaluare 9.000 ───────── 720.000 1012 105 1068 121 e) regularizarea conturilor 456 şi 461: 456 = 461 1. în mii lei: a) înregistrarea aportului rezultat din fuziune: 456 = % 1012 1042 1.952.000 lei = 180.080. 31 .000 Contabilitatea fuziunii la Societatea "J" .000 mii lei din care: • anulare acţiuni 9.000*) ___________ *) Prima de fuziune este formată din prima propriu-zisă de fuziune la care se adaugă diferenţa pozitivă din evaluarea titlurilor de participare.000 ───────── 952.000 = 119. b) Determinarea valorii titlurilor de participare deţinute la Societatea "K" .absorbită 1.20.000 100.071.260.000 200.260.000 lei = 952.000 .260.000 mii lei sau 59.000 mii lei x 15% = 189.absorbantă Determinarea creşterii de capital propriu generate de aportul societăţii "K" a) Creşterea de capital propriu 1.000 . respectiv absorbante.000 mii lei + 9.260.000 mii lei.840.000 % = 456 1. Înregistrări contabile.000 = 9.000 ─────── 120.000 mii lei sau 189.000 128.071.000 mii lei = 119.500 acţiuni x 18.000 mii lei.000 lei = 1.000) = 9.000 mii lei x 85% = 1.000 .000 acţiuni x 20.000 60. 128.

411) (1.911.000 213 371 411 5121 456 117 401 Bilanţul întocmit de Societatea "J" după fuziunea cu Societatea "K" . CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │I.232.970.000 1.mii lei ┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────┐ │ │Nr. 01 la 03) │ 04 │ 1. 1012) │ 21 │ 2. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.732. a primei de fuziune sau a capitalului social.000 │ │ │ din care: │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │ .000 │ │ │(1.000) │ 05 │ 2.000 910. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │I. 213 .000-700. 1042 = 262.000) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │ACTIVE IMOBILIZATE .000 │ │ │ (139.078.000 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │D.168.000 + 1. CAPITAL (rd.La societăţile comerciale la care adunarea generală a acţionarilor sau a asociaţilor aprobă cuantumurile de suportare a acestor titluri de participare prin diminuarea altor rezerve.000) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │E.000) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │IV. 5121) │ 08 │ 630.000) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │ACTIVE CIRCULANTE .000+180.130.000 ───────── 180.│ Sold │ ├─┬────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │ A │ B │ 1 │ ├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │A.TOTAL (rd. 20 la 22) │ 19 │ 2. 371) (1. se vor efectua înregistrările corespunzătoare (106 = 262.000 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │II. 04+12-17) │ 13 │ 2.232.731. RESPECTIV DATORII CURENTE │ 12 │ 600. 1012 = 262).000 ───────── 880.000 │ ├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │J.840. 05 la 08) │ 09 │ 5.511. CREANŢE (Sumele ce urmează a fi încasate după o │ 06 │ 2.840. ACTIVE CIRCULANTE NETE.000+910.570.000+1. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.000 1.000 │ │ │NETE (rd. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │II.130.000 │ │ │(450.020. 09+10-11-18) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │F.000 180.000 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │B. rd. c) preluarea elementelor de activ şi de pasiv ale societăţii "K": % = 456 3.5 mii acţiuni x 16.000+880. 401) (3.capital subscris vărsat (ct.2813) │ 02 │ 1.130.000 lei/acţiune) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ 32 . TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA│ 11 │ 4.000 = % 2. STOCURI (ct.100.000 │ │ │UN AN (ct.911.TOTAL (rd.000 │ │ │perioadă mai mare de un an sunt prezentate separat.) │ │ │ │ │(ct.862.

Rezervele din reevaluare (200. Societatea K comunică societăţii J valoarea fiscală a imobilizării corporale. Diferenţele din reevaluarea imobilizărilor corporale de 169. 24 din Codul fiscal.000 mii lei) provin din reevaluarea legală a mijlocului de transport. 24 din Codul fiscal.000 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 32 │ 2.000 mii lei (prin diferenţă). pe baza evaluării efectuate de evaluatori autorizaţi. reguli care s-ar fi aplicat de către societatea absorbită în situaţia în care fuziunea nu ar fi avut loc. valoare de intrare 800.511.000 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │III.2.000 mii lei sunt venituri neimpozabile. 24 din Codul fiscal. Societatea J va amortiza mijlocul de transport folosind regulile prevăzute la art.000 │ └─┴────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┘ IMPLICAŢII FISCALE Societatea absorbită (K) 1.000 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │V. în conformitate cu prevederile art. valoarea fiscală a imobilizării corporale este 500. 4. 1. În mod similar.│ │II. Societatea absorbită deţine titluri la societatea absorbantă Exemplul nr.740. (valoarea justă este de 1.000 mii lei pe perioada normală de funcţionare rămasă prin metoda de amortizare aleasă de societatea K în conformitate cu prevederile art. REZULTATUL REPORTAT (ct.3 .000 mii lei fiind deja dedusă la determinarea profitului impozabil prin intermediul amortizării mijlocului de transport. Având în vedere faptul că rezervele din repartizarea profitului net sau constituit după plata impozitului pe profit acestea nu se supun impunerii. 32+33) │ 34 │ 2. este în sumă de 300. Societatea K are obligaţia să depună declaraţia de impunere şi să plătească impozitul pe profit cu 10 zile înainte de data înregistrării încetării existenţei la registrul comerţului.000 mii lei).000 33 . în mii lei: 2131 = 105 240. Reevaluarea imobilizărilor corporale ale societăţii "M". va amortiza valoarea de 500. 105) │ 24 │ 31. rezultate cu ocazia fuziunii.absorbantă şi Societatea "N" .000 mii lei sunt cheltuieli nedeductibile. amortizarea fiscală cumulată până la data fuziunii. Veniturile provenite din transferul activelor (contul 7583 "Venituri din cedarea activelor şi alte operaţii de capital") în sumă de 3.500. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI (rd.860. Societatea absorbantă (J) 1.000 mii lei faţă de valoarea contabilă netă de 1.absorbită). REZERVE DIN REEVALUARE (ct.100. 5: Societatea "M" absoarbe societatea "N" care deţine 10% din capitalul societăţii "M".511. 2. cheltuielile privind activele cedate (contul 6583 "Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital") în sumă de 2. în conformitate cu prevederile art. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) │ 23 │ 68.000 │ │ │(rd.000 mii lei. 2. Regularizarea diferenţelor din reevaluare la societatea "M". A.000 mii lei. Inventarierea şi evaluarea elementelor de activ şi de pasiv ale societăţilor comerciale care fuzionează (Societatea "M" . Situaţia imobilizărilor corporale se prezintă astfel: societatea K deţine un mijloc de transport. valoarea de 5. nu sunt luate în calcul la determinarea deducerilor de amortizare. Prin urmare. 117) Sold C │ 27 │ 180.000 mii lei.000 mii lei. 24 din Codul fiscal. 3. înregistrează un plus de 240.

DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA│ 11 │ 2.2813) │ 02 │ 1.000. REZULTATUL REPORTAT (ct.000. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │I. Situaţia elementelor de activ şi de pasiv. 411) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │IV. 2.000) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │E. în baza datelor din contabilitate.420.mii lei ┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────┐ │ │Nr.000 │ │ │(rd.000+160. 01 la 03) │ 04 │ 1.000 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │D.000-400.000 │ │ │ (80 mii acţiuni x 17. 09+10-11-18) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │F.000 │ └─┴────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┘ 34 .000 │ │ │NETE (rd. se prezintă astfel: Bilanţul societăţii "M" .000 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │ACTIVE CIRCULANTE .000 │ ├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │J.140.000 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │IV. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │I. 5121) │ 08 │ 460.000 │ │ │perioadă mai mare de un an sunt prezentate separat. 117) Sold C │ 27 │ 100. date care au fost puse de acord cu rezultatele inventarierii efectuate cu această ocazie.000. 213 . 371) │ 05 │ 1.740. 401 + 462) (2.000 │ │ │UN AN (ct. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 105) │ 24 │ 360. REZERVE (ct.000 │ │ │(2. 106) │ 26 │ 180. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 04+12-17) │ 13 │ 2.000) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │ACTIVE IMOBILIZATE .000 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 32 │ 2. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI (rd.│ Sold │ ├─┬────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │ A │ B │ 1 │ ├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │A. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │II. ACTIVE CIRCULANTE NETE.000 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │II. 1012) │ 21 │ 1.000 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │B.TOTAL (rd.000 │ │ │ din care: │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │ . RESPECTIV DATORII CURENTE │ 12 │ 260.000 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │V. aşa cum este prezentat la pct.TOTAL (rd. conform bilanţurilor celor două societăţi comerciale care fuzionează.000.360. STOCURI (ct.360. 32+33) │ 34 │ 2. 6. 20 la 22) │ 19 │ 1.000 lei/acţiune) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │III. rd.capital subscris vărsat (ct.Rezultatele evaluării societăţii "N" sunt reflectate la venituri. CREANŢE (Sumele ce urmează a fi încasate după o │ 06 │ 710.) │ │ │ │ │(ct. 05 la 08) │ 09 │ 2. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.160. CAPITAL (rd.250.740.

ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │I. 01 la 03) │ 04 │ 700.Bilanţul societăţii "N" .030. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.800. 263) │ 03 │ 160.000 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │B. 20 la 22) │ 19 │ 600.000 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │D. 213 .000 │ ├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │J. CREANŢE (Sumele ce urmează a fi încasate după o │ 06 │ 950.000+1.000 lei) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │III.150.TOTAL (rd. 32+33) │ 34 │ 900.000 │ │ │ (50 mii acţiuni x 12.000 lei.000 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │II. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 411 .000 │ │ │(8 mii acţiuni x 20.000 │ │ │(rd.000) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │IV. 09+10-11-18) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │F. RESPECTIV DATORII CURENTE │ 12 │ 200.TOTAL (rd.2813) │ 02 │ 540. 1012) │ 21 │ 600.costul de achiziţie al unei acţiuni este de 20. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.491) (1.000 │ └─┴────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┘ *) Rezerva legală a fost dedusă la constituire. 5121) │ 08 │ 130. rd.) │ │ │ │ │(ct. Notă: Societatea "N" deţine 10% din capitalul societăţii "M": . REZERVE DIN REEVALUARE (ct. REZULTATUL REPORTAT (ct.capital subscris vărsat (ct. STOCURI (ct.000 │ │ │UN AN (ct. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │I. 371) │ 05 │ 1. REZERVE (ct.mii lei ┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────┐ │ │Nr.150. 117) Sold C │ 27 │ 110.000 lei/acţiune) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │ACTIVE IMOBILIZATE .500.000 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │V.000 │ │ │(1. 105) │ 24 │ 90. ACTIVE CIRCULANTE NETE.│ Sold │ ├─┬────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │ A │ B │ 1 │ ├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │A.000 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 32 │ 900. 162+401) (230.000 │ │ │perioadă mai mare de un an sunt prezentate separat.000 │ │ │NETE (rd.000) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │E.000 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │ACTIVE CIRCULANTE . CAPITAL (rd. 05 la 08) │ 09 │ 2. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI (rd. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA│ 11 │ 2.000 acţiuni . 04+12-17) │ 13 │ 900. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │II.80. 35 .230.000-200. 1061*)) │ 26 │ 100.000-960.000 │ │ │ din care: │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │ .000 acţiuni x 10% = 8.000 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │IV.000) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │III.

Societatea "M" Activ net contabil = 4. fie prin înmulţirea numărului de acţiuni ale societăţii absorbite cu raportul de schimb: 750. Evaluarea globală a societăţilor: Valoarea globală a Societăţii "N" rezultată în urma evaluării înregistrează o descreştere de 190. societatea "M" trebuie să emită 3 acţiuni proprii.absorbită Înregistrări contabile. Aceste acţiuni se înregistrează în contul 502 "Acţiuni proprii" şi vor fi anulate conform prevederilor Legii nr.190.000 lei 1 acţiune N = 750.000 36 .000 acţiuni x (25.2.930.000.150. 6. Determinarea raportului de schimb al acţiunilor.000 mii lei .000 160.000.160.000 mii lei Aport net = 900.000 lei/acţiune) 4.000*) mii lei = 750.930.000 mii lei ___________ *) Reprezintă plusul de valoare al acţiunilor deţinute la societatea "M".000 mii lei Aport net = Activ net contabil Societatea "N" Activ net contabil = 2.000 c) închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli: 121 = 6583 7583 = 121 d) transmiterea elementelor de pasiv: 2.000 lei/50.000 mii lei .780.000 lei/acţiune .000.160.930. 5.000 b) scăderea din evidenţă a elementelor de activ transferate: 6583 = % 213 263 371 411 5121 2.000 lei/80.000 acţiuni Prin absorbirea societăţii "N". fie prin raportarea aportului net al societăţilor comerciale absorbite la valoarea contabilă a unei acţiuni a societăţii comerciale absorbante.000 mii lei + 40.000 acţiuni = 25.000.000 lei/25.000 130.3.000 lei = 30.000 lei/25. pentru a acoperi aportul societăţii absorbite: • Stabilirea valorii contabile a acţiunilor societăţilor "M" şi "N" 1 acţiune M = 2.000 lei • Determinarea raportului de schimb (RS) RS = 15.000 950.000 acţiuni "N" x 3/5 = 30. 40.000 mii lei faţă de activul net contabil. cu modificările şi completările ulterioare.000 1. Evidenţierea în contabilitatea societăţilor a operaţiunilor efectuate cu ocazia fuziunii Contabilitatea fuziunii la Societatea "N" .000 2.000 mii lei = 2.000 acţiuni = 15. 31/1990 privind societăţile comerciale republicată.20.000 lei = 3/5 Pentru 5 acţiuni ale societăţii "N".780.030.000 acţiuni sau 50.000 ───────── 540.000 mii lei = 900. pentru cele 8.000.000 mii lei = 8. în mii lei: a) evidenţierea valorii activului transferat: 461 = 7583 2. societatea "M" absorbantă se află în situaţia dobândirii propriilor acţiuni.2.000 mii lei . Determinarea numărului de acţiuni de emis de Societatea "M".000 de acţiuni deţinute de societatea "N" la societatea "M".

000 mii lei din care: • creştere de capital social: 30. valoarea nominală a acestora şi valoarea rezervelor: 750.000 1.000 mii lei.000 lei = 510.000 200.000 1.000 ───────── 350.000 200.000 = 121 150.000 200.800. Înregistrări contabile.000 240.000 213 371 411**) 502 5121 456 sau = 162 401 491 37 .absorbantă Determinarea creşterii de capital propriu generate de aportul societăţii "N" 30.150.000 mii lei • primă propriu-zisă de fuziune.000 acţiuni x 17.000 ───────── 350. sau • primă propriu-zisă de fuziune.000 130. în mii lei: a) înregistrarea aportului rezultat din fuziune: 456 = % 1012 1042/analitic distinct*)/rezerva legală 750.030. calculată ca diferenţă între valoarea contabilă a acţiunilor.800.800.000 .780.000 mii lei.000 ───────── 230.000 ─────── 510.100.000 162 401 % 1012 105 1061 117 şi 456 e) regularizarea conturilor 456 şi 461: 456 = 461 750.000 .000 = 140.000 2.000 1.000 % sau 456 2.150.000 1.510.000 1.000 950.000 = 240.230. b) preluarea elementelor de activ şi de pasiv ale societăţii "N" % = 456 213 371 411 502 5121 456 = % 162 401 2.000 acţiuni x 25.000 ___________ *) În cadrul contului 1042 se vor evidenţia analitice distincte cu sumele reprezentând rezerva legală şi alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale.000 130.510.000 lei = 750.000 Contabilitatea fuziunii la Societatea "M" .980.000 ───────── 230.000 110.000 = 456 900. calculată ca diferenţă între valoarea contabilă a acţiunilor şi valoarea nominală a acestora: 750.% = 461 2.000 90.000 100.000 ─────── 600.000 .000 = % 2.030.000 1.000 ───────── 230.150.

000 │ │ │(460. RESPECTIV DATORII CURENTE │ 12 │ 460.000.TOTAL (rd.000+1. CAPITAL (rd.) │ │ │ │ │(ct.mii lei ┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────┐ │ │Nr.000 lei/acţiune.090.150.000 acţiuni x (25. 09+10-11-18) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │F. 01 la 03) │ 04 │ 2. rd.000 │ │ │UN AN (ct. 371) (1.800. 411 .000 │ │ │NETE (rd.___________ **) Prin preluarea contului 411 la valoarea brută şi a provizionului reflectat în contul 491.000+1. CREANŢE (Sumele ce urmează a fi încasate după o │ 06 │ 1.660.491) (710.TOTAL (rd.000 ─────── 64. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA│ 11 │ 4.000 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │B.000**) ___________ *) 64.000) │ 05 │ 2.000 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │II.000 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │D.000-400. 05 la 08) │ 09 │ 4. care la constituire a fost deductibil fiscal.400.000 │ │ │(2.000) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │ACTIVE IMOBILIZATE .000 │ 38 .650. ACTIVE CIRCULANTE NETE. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │I. STOCURI (ct.550.000 lei/acţiune . 20 la 22) │ 19 │ 1.000) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │E.000 acţiuni x 17. 5121) │ 08 │ 590.000+160.250.000 │ │ │perioadă mai mare de un an sunt prezentate separat.000) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │ACTIVE CIRCULANTE .2813) │ 02 │ 2.000-200.000*) 136.190. 04+12-17) │ 13 │ 2.000+130.150.000+1.000 lei/acţiune). ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ ├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │II. d) după înregistrarea fuziunii la Oficiul registrului comerţului se efectuează înregistrarea contabilă pentru rezervele care au fost deduse fiscal şi se doreşte menţinerea lor în contabilitatea societăţii absorbante 1042/analitic distinct.│ Sold │ ├─┬────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │ A │ B │ 1 │ ├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │A.870.000 Bilanţul întocmit de Societatea "M" după fuziunea cu Societatea "N" . TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.000) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │IV. 162+401+462) │ │ │ │ │(230.140.090. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.000 │ ├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │J.17. 213 .000+2. c) anularea acţiunilor proprii: % 1042 1068 = 502 200.000 mii lei = 8.000 mii lei = 8.000+350. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │I. rezerva legală = 1061 100. **) 136.

000 mii lei sunt cheltuieli nedeductibile. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI (rd. este în sumă de 500.000 mii lei. REZERVE (ct. deductibil fiscal la constituire. PRIME DE CAPITAL (ct. 3. în conformitate cu prevederile art. 24 din Codul fiscal. diferenţa nu se impune cu impozit pe profit. valoarea fiscală a imobilizării corporale este 1. impozit pe profit de 25% • 100.780. valoarea de 5. 24 din Codul fiscal. 117) Sold C │ 27 │ 100. 24 din Codul fiscal.000 │ │ │(rd.000 │ │ │ (110 mii acţiuni x 17. 106) │ 26 │ 44. 32+33) │ 34 │ 2.000 mii lei pe perioada normală de funcţionare rămasă prin metoda de amortizare aleasă de societatea N în conformitate cu prevederile art. Rezervele din reevaluare (90. Diferenţele din reevaluarea imobilizărilor corporale de 240. Veniturile provenite din transferul activelor (contul 7583 "Venituri din cedarea activelor şi alte operaţii de capital") în sumă de 2. în condiţiile în care se menţin la nivelul sumei rezultate. Societatea N are obligaţia să depună declaraţia de impunere şi să plătească impozitul pe profit cu 10 zile înainte de data înregistrării încetării existenţei la registrul comerţului.550. În mod similar. se impune cu cota de impozit pe profit în cazul în care acesta nu este preluat în contul identic al societăţii absorbante.000 mii lei. va amortiza valoarea de 1. Valoarea provizionului reflectat în contul 491. 39 . cheltuielile privind activele cedate (contul 6583 "Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital") în sumă de 2. reguli care s-ar fi aplicat de către societatea absorbită în situaţia în care fuziunea nu ar fi avut loc.000.│ │ din care: │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │ .000 mii lei nu sunt luate în calcul la determinarea deducerilor de amortizare. amortizarea fiscală cumulată până la data fuziunii. valoare de intrare 1. societatea N datorează. 4.000 mii lei sunt venituri neimpozabile.000.000 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │IV. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. Având în vedere faptul că rezerva legală care a fost anterior dedusă la determinarea profitului impozabil (contul 1061) nu a fost preluată în acelaşi cont la societatea absorbantă. Societatea M va amortiza mijlocul de transport folosind regulile prevăzute la art. în conformitate cu prevederile art. 105) │ 24 │ 360.000 mii lei (prin diferenţă). aceasta se supune impunerii. Situaţia imobilizărilor corporale se prezintă astfel: societatea N deţine un mijloc de transport.000 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │III.550. Societatea absorbantă (M) 1.930. pentru această rezervă. Prin urmare.000 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 32 │ 2. 2.000 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │V. 104) │ 23 │ 176. 1012) │ 21 │ 1. REZULTATUL REPORTAT (ct.capital subscris vărsat (ct. Societatea N comunică societăţii M valoarea fiscală a imobilizării corporale.000 mii lei = 25. 24 din Codul fiscal. 2. În cazul în care rezerva legală rezultată din fuziune depăşeşte 20% din capitalul social al societăţii M.000 mii lei fiind deja dedusă la determinarea profitului impozabil prin intermediul amortizării mijlocului de transport. 3.000 lei/acţiune) │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┤ │ │II.000 mii lei.870.000 │ └─┴────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┘ IMPLICAŢII FISCALE Societatea absorbită (N) 1.000 mii lei) provin din reevaluarea legală a mijlocului de transport.500.

ACTIVE CIRCULANTE NETE. STOCURI (ct. 6.absorbantă şi Societatea "I" .000 Rezultatele evaluării societăţii "I" sunt reflectate la venituri. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.660. înregistrează un plus de 23. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │II.000) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │III. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. conform bilanţurilor celor două societăţi comerciale care fuzionează. 09+10-11-18) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │F.mii lei ┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┐ │ │Nr.000-100.000 mii lei.110.000 │ │ │NETE (rd. Regularizarea diferenţelor din reevaluare la societatea "E". 263) │ 03 │ 160. 5121) │ 08 │ 350. Reevaluarea imobilizărilor corporale ale societăţii "E". pe baza evaluării efectuate de evaluatori autorizaţi. 6: Societatea "E" cu un capital de 1. rd.) │ │ │ │ │(ct. Inventarierea şi evaluarea elementelor de activ şi de pasiv ale societăţilor comerciale care fuzionează (Societatea "E" .000 │ │ │LA UN AN (ct.000 │ │ │(5 mii acţiuni x 32.000-80. date care au fost puse de acord cu rezultatele inventarierii efectuate cu această ocazie.280. 213-2813) │ 02 │ 2. 04+12-17) │ 13 │ 3. în baza datelor din contabilitate.000 mii lei).000) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │IV.250.280. 2. RESPECTIV DATORII CURENTE │ 12 │ 1. 411-491) (1. în mii lei: 213 = 105 23. Situaţia elementelor de activ şi de pasiv. Societăţile participante deţin participaţii reciproce Exemplul nr.3 .000 lei/acţiune) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ACTIVE IMOBILIZATE .000-150.000 │ │ │(2. aşa cum este prezentat la pct. iar societatea "I" deţine 4. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ 40 .000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │D.100.│ Sold │ ├──┬─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ A │ B │ 1 │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │A.TOTAL (rd.000 acţiuni ale societăţii "I". ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │I.000 mii lei faţă de valoarea contabilă netă de 2. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ│ 11 │ 1.A.000 │ │ │perioadă mai mare de un an sunt prezentate separat. se prezintă astfel: Bilanţul societăţii "E" .440. 1.700. CREANŢE (Sumele ce urmează a fi încasate după o │ 06 │ 1.350. 401) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │E.absorbită).TOTAL (rd.500 acţiuni ale societăţii "E".000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │B.257.360. 01 la 03) │ 04 │ 2. 371-397) (1.250.220.3.000 mii lei absoarbe societatea "I" cu un capital de 525.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │II. Societatea "E" deţine 5.480.000 │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │J. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.000) │ 05 │ 1. 05 la 08) │ 09 │ 2.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ACTIVE CIRCULANTE . IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.000 mii lei (valoarea justă este de 2.

000 │ │ │(4. 09+10-11-18) │ │ -782.5 mii acţiuni x 40. REZULTATUL REPORTAT (ct.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │D.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ACTIVE CIRCULANTE . REZERVE DIN REEVALUARE (ct.000-300. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.500) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │E. 05 la 08) │ 09 │ 970.capital subscris vărsat (ct. 5121) │ 08 │ 80.000 │ │ │ din care: │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ . STOCURI (ct.000) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │IV.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │B. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20 la 22) │ 19 │ 1.660. RESPECTIV DATORII CURENTE │ 12 │ │ │ │NETE (rd. 1012) │ 21 │ 1.660.260.000+620. 411-491) (1.110. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ│ 11 │ 1. 32+33) │ 34 │ 3.000 lei/acţiune) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │III.380. ACTIVE CIRCULANTE NETE. 117) Sold C │ 27 │ 980.110. CAPITAL (rd. 01 la 03) │ 04 │ 1. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.000 lei/acţiune) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ACTIVE IMOBILIZATE . ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │I.000-950.TOTAL (rd.000 │ │ │ din care: │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ 41 .000 │ │ │perioadă mai mare de un an sunt prezentate separat. rd. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │II. CREANŢE (Sumele ce urmează a fi încasate după o │ 06 │ 350. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │I.000+752.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │IV. 105) │ 24 │ 730.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │V.│ Sold │ ├──┬─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ A │ B │ 1 │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │A. REZERVE (ct.000) │ 05 │ 540.752.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │II.000 │ │ │(30 mii acţiuni x 37. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.│ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │I. 213-2813) │ 02 │ 1. 162+401) (1.080.000 │ │ │(1.500 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │F. 20 la 22) │ 19 │ 525. 04+12-17) │ 13 │ 477.) │ │ │ │ │(ct.000-360.000) │ 26 │ 840. CAPITAL (rd.500 │ │ │LA UN AN (ct.000.000 │ │ │(rd.000) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │III. 263) │ 03 │ 180.300.TOTAL (rd.500 │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │J.mii lei ┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┐ │ │Nr.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 32 │ 3.000 │ └──┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┘ Bilanţul societăţii "I" . 1061+1068) (220. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI (rd. 371-397) (900.

000 + 5.500 │ │ │(rd. Evaluarea globală a societăţilor: Valoarea globală a Societăţii "I" rezultată în urma evaluării înregistrează o creştere de 190.500. Sistemul de ecuaţii este: ┌ ┤30.000 Y + 3. 1061*)] │ 26 │ 75.050.000 (rd.000 lei/acţiune Y = 50.000 Y│487.000 mii lei asupra fondului comercial.000 │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤ │ 6 │Plusvaloare asupra titlurilor │ 5.110. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI (rd.000 │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤ │ 4 │Rezultatul reportat │ 980.mii lei ┌────┬──────────────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────┐ │Nr. pentru a acoperi aportul societăţii absorbite: • Determinarea raportului de schimb (RS) 42 . 32+33) │ 34 │ 477.000│ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤ │ 7 │Valoarea globală a societăţii (rd. 117) Sold D │ 28 │ 337.750. Determinarea raportului de schimb al acţiunilor. Societatea "I") └ Rezolvând sistemul de ecuaţii se obţin valorile: X = 125.500 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 32 │ 477.500 │ └──┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┘ *) Rezerva legală a fost dedusă la constituire.500.000 mii lei Aport net = 1. 7 pt.000 lei x 21. Stabilirea valorii acţiunilor societăţilor "E" şi "I" .000 (rd. REZULTATUL REPORTAT (ct. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 8 ori Y = rd.500.000 │ └────┴──────────────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────┘ X .160.000 │ │ │ (21 mii acţiuni x 25. 8 ori X = rd.valoarea contabilă pe acţiune la Societatea "I".500 + 4.750.000 │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤ │ 3 │Rezerve │ 840.000 X = 5. 1 la 6)│3.000 │4.000 │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤ │ 2 │Rezerve din reevaluare │ 730.000 │ 75.000 │ 525.500) │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤ │ 5 │Plusvaloare asupra fondului comercial │ │ 190.000 mii lei Valoarea societăţii "I" = 50. │ Elemente │ Societatea "E" │ Societatea "I" │ │crt. REZERVE [ct.valoarea contabilă pe acţiune la Societatea "E". Societatea "E") │21.500 X .180.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │IV.│ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤ │ 1 │Capital social │ 1.050.000 Y .000 acţiuni = 3.500 X + 487.000 │ 215.000 Y = 4.000 │ 21.000 │ (337.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │V.000 lei x 30. 105) │ 24 │ 215. 7 pt.│ │ . 1012) │ 21 │ 525. Y .500 X│ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤ │ 8 │Număr de acţiuni │ 30.000 mii lei 4.000.capital subscris vărsat (ct.000 acţiuni = 1. 3.000 lei/acţiune) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │III.000 lei/acţiune Valoarea estimată a societăţii = Valoarea pe acţiune x Număr de acţiuni Valoarea societăţii "E" = 125.000 mii lei Aport net = 3.

fapt pentru care în proiectul de fuziune va fi introdusă o clauză.000 lei/125.500 1.230.000 lei = 8.5.000 180.000 acţiuni .RS = 50.500 ───────── 1. b) scăderea din evidenţă a elementelor de activ transferate: 6583 = % 213 263 371 411 5121 2. respectiv Societatea "E" va renunţa la drepturile sale aferente celor 5.500*) ___________ *) 2.000 acţiuni ale Societăţii "I" vor trebui să fie schimbate pentru 8.802.400 acţiuni În principiu.500 = 2. în mii lei: a) evidenţierea valorii activului transferat: 461 = 7583 2.802. fie prin înmulţirea numărului de acţiuni ale societăţii absorbite cu raportul de schimb: 1. 6 (4. acţiunile corespunzătoare acţionarilor Societăţii "I" de la Societatea "E" reprezintă: 21.500 d) transmiterea elementelor de pasiv: % = 461 162 401 % 1012 105 1061 = 456 1.000 lei/125.000 350.400 acţiuni.000 80.000 ───────── 1. fie prin raportarea aportului net al societăţilor comerciale absorbite la valoarea contabilă a unei acţiuni a societăţii comerciale absorbante.000 lei = 2/5 Vor fi schimbate 5 acţiuni "I" pentru 2 acţiuni "E". 6. Societatea "E" se află însă în situaţia de a primi acţiuni proprii în schimbul acţiunilor Societăţii "I".000 acţiuni "I" x 2/5 = 8.000) şi rd.absorbită Înregistrări contabile.180.000 2. cele 21.000 acţiuni = 16.080.000 de acţiuni ale Societăţii "I".000 c) închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli: 121 = 6583 7583 = 121 2.000.230. Determinarea numărului de acţiuni de emis de Societatea "E".000 acţiuni.500 • 125 .752.000 43 .000) din tabel de la Societatea "I".802.500 ───────── 525.387. care vor fi schimbate pentru 16. În aceste condiţii.000 + rd.000.400 acţiuni sau 21.050. Evidenţierea în contabilitatea societăţilor a operaţiunilor efectuate cu ocazia fuziunii Contabilitatea fuziunii la Societatea "I" .000 acţiuni x 2/5 = 6.230.400 acţiuni ale Societăţii "E". 5 (190.000 75.000 540. 5.000 215.000 752.

valoarea nominală a acestora şi valoarea rezervelor: 800.000 lei = 800.000 lei = 166.000 mii lei şi . sau .000 = 488.800 = 563.000 mii lei şi corespunde: • dreptului altor acţionari decât cei ai Societăţii "E" 16.800 mii lei . Acest aport determină: .121 şi 456 = 117 572.000 mii lei b) anularea titlurilor de participare: 106 = 263 160.000 44 .500 . Concomitent se primesc ca aport 4. schimbul realizându-se astfel: 5 acţiuni ale Societăţii "I" pentru 2 acţiuni ale Societăţii "E". calculată ca diferenţă între valoarea contabilă a acţiunilor şi valoarea nominală a acestora: 800.diminuarea primei de fuziune 562. în mii lei: a) înregistrarea aportului rezultat din fuziune: 456 = % 1012 1042*) 890.000 .400 acţiuni ale Societăţii "E" în schimbul celor 16.000 Contabilitatea fuziunii la Societatea "E" .000 lei = 236.000 acţiuni x 50.500 acţiuni x 125.236.160.000 mii lei.050.500 mii lei.200 mii lei.000 = 90.050. 653.000 .000 lei = 250.primă propriu-zisă de fuziune.166.500 e) regularizarea conturilor 456 şi 461: 456 = 461 1.absorbantă Aportul total al Societăţii "I" este de 1.000 mii lei.200 mii lei = 563.200**) ___________ *) În cadrul contului 1042 se vor înregistra analitic distinct cu suma reprezentând rezerva legală **) Prima de fuziune este formată din prima propriu-zisă de fuziune la care se adaugă diferenţa pozitivă din evaluarea titlurilor de participare.800 .500 = 396.reducerea capitalului social 4.primă propriu-zisă de fuziune.500 acţiuni x 37.anularea titlurilor de participare (acţiuni) deţinute la Societatea "I" la valoarea contabilă de 160.000 acţiuni x 50.800 653.200 mii lei.000 mii lei. calculată ca diferenţă între valoarea contabilă a acţiunilor.500 mii lei .o diferenţă pozitivă din evaluare 250. Anularea acestor acţiuni determină: . Înregistrări contabile.000 .000 acţiuni ale Societăţii "I".75.200 mii lei + 90.000 ─────── 236.400 acţiuni x 37.500 acţiuni proprii a căror valoare este de 4. • drepturilor Societăţii "E" 5.500 337.000 lei = 562.000 mii lei din care: .creştere de capital social 6.236. Alţi acţionari decât cei ai Societăţii "E" vor primi 6.

000 207 313 371 411***) 502 5121 456 = % 2. 371-397) │ 05 │ 1.912.000) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ACTIVE IMOBILIZATE .000) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │II.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │II. rd.500 ─────── 166.752.350.000 562.500 ───────── 160.000 Bilanţul întocmit de Societatea "E" după fuziunea cu Societatea "I" .000-80.000+540. CREANŢE (Sumele ce urmează a fi încasate după o │ 06 │ 1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │I.802.000+1.000 350.500 396. STOCURI (ct.│ Sold │ ├──┬─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ A │ B │ 1 │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │A.) │ │ │ 45 .000 1.000 752.862.000.080.500 = 456 3.000 540.000 │ │ │perioadă mai mare de un an sunt prezentate separat. 213-2813) │ 02 │ 3.450.000 1.000-100.TOTAL (rd.000 540.500 ───────── 190. 01 la 03) │ 04 │ 3.080.360.000 │ │ │(1.000.000 562.c) preluarea elementelor de activ şi de pasiv ale societăţii "I": % = 456 207 213 371 411 502 5121 456 = % 117 162 401 2.500 80.000 752. rezervă legală = 1061 75. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │I.500 950. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.000 117 162 401 491***) sau ___________ ***) Prin preluarea contului 411 la valoarea brută şi a provizionului reflectat în contul 491.500 ───────── 160.000 1.500 ───────── 190. care la constituire a fost deductibil fiscal d) anularea acţiunilor proprii: % 1068 1042 = 502 562.mii lei ┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┐ │ │Nr.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │B. 207) │ 01 │ 190.000 e) după înregistrarea fuziunii la Oficiul registrului comerţului se efectuează înregistrarea contabilă pentru rezervele care au fost deduse fiscal şi se doreşte menţinerea lor în contabilitatea societăţii absorbante 1042/analitic distinct.000 1.790.500 80.000 │ │ │(2.300.550.000 % sau 1.000 1.080.360.

REZERVE DIN REEVALUARE (ct. REZERVE (ct. valoarea de 5.000.987. valoare de intrare 1. 46 .000 │ │ │(350. 20 la 22) │ 19 │ 1.000 mii lei sunt cheltuieli nedeductibile. 1012) │ 21 │ 1.000+1. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ│ 11 │ 3. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI (rd. Situaţia imobilizărilor corporale se prezintă astfel: societatea I deţine un mijloc de transport.500 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │V.500 │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │J.480. aceasta nu se supune impunerii.987. cheltuielile privind activele cedate (contul 6583 "Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital") în sumă de 2.500 │ │ │LA UN AN (ct.│ │(ct. 104) │ 23 │ 257. 117) Sold C │ 27 │ 1. 2. REZULTATUL REPORTAT (ct. 106) │ 26 │ 513. 105) │ 24 │ 730.140. 5121) │ 08 │ 430.capital subscris vărsat (ct.4 mii acţiuni x 37.000-150.000.500) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │E. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │I.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │IV. 32+33) │ 34 │ 3.000 mii lei.200 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │III. se impune cu cota de impozit pe profit în cazul în care acesta nu este preluat în contul identic al societăţii absorbante. RESPECTIV DATORII CURENTE │ 12 │ 437. 162+401) (1.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 32 │ 3. valoarea fiscală a imobilizării corporale este 1. 411-491) (1.500 │ │ │(rd.000) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ACTIVE CIRCULANTE .230. Valoarea provizionului reflectat în contul 491.000 mii lei (prin diferenţă). Societatea I comunică societăţii E valoarea fiscală a mijlocului de transport. 09+10-11-18) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │F.TOTAL (rd. 04+12-17) │ 13 │ 3.232. 24 din Codul fiscal.250.800 │ │ │ din care: │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ . CAPITAL (rd.000+752.000 mii lei) provin din reevaluarea legală a mijlocului de transport.000+80.500 │ └──┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┘ IMPLICAŢII FISCALE Societatea absorbită (I) 1. Având în vedere faptul că rezerva legală a fost anterior dedusă la determinarea profitului impozabil (contul 1061) a fost preluată în acelaşi cont la societatea absorbantă. Rezervele din reevaluare (215.987.000 mii lei fiind deja dedusă la determinarea profitului impozabil prin intermediul amortizării mijlocului de transport. amortizarea fiscală cumulată până la data fuziunii.346. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. Veniturile provenite din transferul activelor (contul 7583 "Venituri din cedarea activelor şi alte operaţii de capital") în sumă de 2. deductibil fiscal la constituire.380.000) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │IV.300.000 lei/acţiune) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │II.800 │ │ │ (36.802.346.500 │ │ │NETE (rd.500 mii lei sunt venituri neimpozabile.000 mii lei. este în sumă de 380. în conformitate cu prevederile art. În mod similar.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │D.670. ACTIVE CIRCULANTE NETE.000+1. PRIME DE CAPITAL (ct.000-950. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 la 08) │ 09 │ 3. 3.

24 din Codul fiscal.000 mii lei nu se amortizează din punct de vedere fiscal.mii lei ┌──┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┐ │ │ │Nr. CREANŢE (Sumele ce urmează a fi încasate după o │ 06 │ 1. Situaţia elementelor de activ şi de pasiv. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 24 din Codul fiscal. rd. STOCURI (ct.000) │ 05 │ 400. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ│ 11 │ 2. Prin urmare. B. 05 la 08) │ 09 │ 1.560. 401) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │E.000 │ │ │(3. diferenţa nu se impune cu impozit pe profit. 7: 1.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │B. Fondul comercial de 190. 4.000 │ │ │NETE (rd. în conformitate cu prevederile art.000-100. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │I. date care au fost puse de acord cu rezultatele inventarierii efectuate cu această ocazie. Fuziunea prin contopire Exemplul nr.│ Sold │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ A │ B │ 1 │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │A. 411-491) (1. 5121) │ 08 │ 120.000) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │IV.000 │ │ │perioadă mai mare de un an sunt prezentate separat. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 04+12-17) │ 13 │ 1. 01 la 03) │ 04 │ 2. 24 din Codul fiscal.080. ACTIVE CIRCULANTE NETE. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.480.TOTAL (rd.440.000-40.TOTAL (rd. 2. În cazul în care rezerva legală rezultată din fuziune depăşeşte 20% din capitalul social al societăţii E.080. Societatea absorbantă (E) 1.000 mii lei pe perioada normală de funcţionare rămasă prin metoda de amortizare aleasă de societatea I în conformitate cu prevederile art.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │II. 212-2812) │ 02 │ 2. RESPECTIV DATORII CURENTE │ 12 │ -640. reguli care s-ar fi aplicat de către societatea absorbită în situaţia în care fuziunea nu ar fi avut loc. în baza datelor din contabilitate. va amortiza valoarea de 1. Societatea I are obligaţia să depună declaraţia de impunere şi să plătească impozitul pe profit cu 10 zile înainte de data înregistrării încetării existenţei la registrul comerţului.380.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ACTIVE CIRCULANTE . Diferenţele din reevaluarea imobilizărilor corporale de 23.000 │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ 47 .280.) │ │ │ │ │(ct. 3. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │II. 09+10-11-18) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │F.440.000 mii lei nu sunt luate în calcul la determinarea deducerilor de amortizare.000-1. 24 din Codul fiscal. 371-378) (440.000. Societatea E va amortiza echipamentul tehnologic folosind regulile prevăzute la art. conform bilanţurilor celor două societăţi comerciale care se dizolvă (Societatea "1" şi Societatea "2"). se prezintă astfel: Bilanţul Societăţii "1" .000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │D.000) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ACTIVE IMOBILIZATE .800. în conformitate cu prevederile art.4.000 │ │ │LA UN AN (ct.

000 │ │ │LA UN AN (ct. 404) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │E.capital subscris vărsat (1012) │ 21 │ 1. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │I.) │ │ │ │ │(ct.│ │J.000) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │IV. 411-491) (3. 1061*).000 │ │ │ (160 mii acţiuni x 10.000.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │II.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ . REZERVE [ct.TOTAL (rd.600. 1012) │ 21 │ 1.320. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.mii lei ┌──┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┐ │ │ │Nr.000 │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │J. 20 la 22) din care: │ 19 │ 1. Bilanţul Societăţii "2" .000) │ 26 │ 1. 01 la 03) │ 04 │ 1. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.000 │ │ │(rd.800. 5121) │ 08 │ 40.│ Sold │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ A │ B │ 1 │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │A. rd. CAPITAL (rd.600.440.000) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ACTIVE IMOBILIZATE .000 │ │ │(2.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │D.440.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ 48 .000) │ 05 │ 1.000-80. 20 la 22) din care: │ 19 │ 1.920.000) │ 26 │ 440. **) Alte rezerve sunt formate din facilităţi fiscale. RESPECTIV DATORII CURENTE │ 12 │ 1.000-1.600. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │I. 212-2812) │ 02 │ 1.120.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 32 │ 1.600.000 │ └──┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┘ *) Rezerva legală a fost dedusă la constituire. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │I.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │B. 1061*).000 │ │ │ (100 mii acţiuni x 10. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │II.000 lei/acţiune) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │IV. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ│ 11 │ 3.680.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ .820.000+800. STOCURI (ct.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ACTIVE CIRCULANTE .120.440. 04+12-17) │ 13 │ 2.000 │ │ │perioadă mai mare de un an sunt prezentate separat. 09+10-11-18) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │F.000 │ │ │NETE (rd.000 lei/acţiune) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │IV. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI (rd. 1068**)] (320.000. 32+33) │ 34 │ 1.TOTAL (rd. ACTIVE CIRCULANTE NETE.000-500.000+240. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. CAPITAL (rd. REZERVE [ct.520.capital subscris vărsat (ct.720. 05 la 08) │ 09 │ 4.320. 1068**)] (200. CREANŢE (Sumele ce urmează a fi încasate după o │ 06 │ 3. 371-378) (1.

980.000 │ 212 2. în mii lei: ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Societatea "1" │ ├──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤ │a) evidenţierea valorii activului │ Sau: │ │transferat: │ │ │461 = 7583 4. Societatea "1" Activ net contabil = 3.000 lei = 362 mii acţiuni.000 │ % = 461 2. 3. 3. pentru a acoperi aportul societăţii absorbite: Determinarea numărului de acţiuni noi care trebuie emise de noua societate pe baza aportului net al societăţilor 1 şi 2.000 mii lei.080.720. Evaluarea globală a societăţilor: Valoarea globală a societăţilor rezultată în urma evaluării.620.000 mii lei + 160.000 │ 121 = 6583 3.000 │ 7583 = 121 4.Societatea "1" şi Societatea "2" Înregistrări contabile.440.440.040.880. Evidenţierea în contabilitatea societăţilor a operaţiunilor efectuate cu ocazia fuziunii Contabilitatea fuziunii la societăţile care se dizolvă .000 lei: .000 mii lei. Determinarea raportului de schimb al acţiunilor.980.000 mii lei = 1. **) Alte rezerve sunt formate din facilităţi fiscale.080.Societatea "2": 900. 32+33) │ 34 │ 2. înregistrează următoarele creşteri faţă de activul net contabil: .000 │ │ │ 491 100.720.2.000 lei = 160 mii acţiuni.3.380.000 │ │ │ ───────── │ │ │ 401 2.000 │ │7583 = 121 4.440.000 │ │ 5121 120.000 │ │c) închiderea conturilor de cheltuieli şi │ │ │venituri: │ │ │ 121 = 6583 3.000 mii lei + 900.000 │ │d) transmiterea elementelor de pasiv: │ │ │401 = 461 2.Pentru Societatea 2 1.720.880.000 mii lei : 10.000 mii lei Aport net = 1.000 mii lei = 2.000 mii lei .440.000 │ 5121 120.│ │TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 32 │ 2. 2. valoarea nominală a unei acţiuni fiind de 10.000 │ │b) scoaterea din evidenţă a elementelor de│ │ │activ: │ │ │6583 = % 3. Societatea "2" Activ net contabil = 6.400.540.880.000 │ └──┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┘ *) Rezerva legală a fost dedusă la constituire.000 │ 411 1.000 │ │ 411 1.720.620. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI (rd.680.280. 4.000 mii lei = 3.000 mii lei = 1.000 │ │ ───────── │ ───────── │ │ 212 2.000 │ 371 400.000 mii lei.000 mii lei Aport net = 2.000 mii lei .000 │ 461 = 7583 4.040. .040.Societatea "1": 160.000 │ 6583 = % 3.600.000 │ │ │ │ 49 .000 │ │ 371 400.000 mii lei : 10.Pentru Societatea 1 .440.000 │ │ │(rd.000 mii lei.040.600.

740.000 │ % = 456 3.940.000.000 │ │1061 320.000 │ │ 121 160.000 ────────── 4.340.300.440.000 │ 212 1.620.000 160. în mii lei: ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Societatea "2" │ ├──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤ │a) evidenţierea valorii activului │ Sau: │ │transferat: │ │ │461 = 7583 7.300.320.620.000 │ 1068 800.000 │ │e) regularizarea conturilor 456 şi 461: │ │ │456 = 461 3.000 │ │ │ │ │ % = 456 3.000 % sau 212*) 371 411**) 5121 = 456 11.000 │ 121 60.000 │ 1061 200.500.900.000 │ │ │ 491 500.600.000 160.000 │ │ 121 900.000 │ │1068 240.000 │ │1061 200.000 │ 371 1.000 │ 121 = 6583 6.440.000 │ 6583 = % 6.000 │ 1068 240.000 │ % = 456 1.200.000 │ 1012 1.600.000 │ 1012 1.000 │ │ 371 1.000 │ 121 400.000 │ 7583 = 121 7.000 │ └──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘ Înregistrări contabile.300.900.000 1.000 │ │ 5121 40.000 │ 461 = 7583 7.000 │ │ 411 3.000 ────────── 4.000 │ │d) transmiterea elementelor de pasiv: │ │ │404 = 461 3.000 │ │c) închiderea conturilor de cheltuieli şi │ │ │venituri: │ │ │ 121 = 6583 6.820.300.000 4.000 │ │1068 800.000.000 │ └──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘ Contabilitatea fuziunii la societatea nou înfiinţată Înregistrări contabile.000 5.840.000 │ │7583 = 121 7.400.000 │ 456 = 461 1.000 │ │ ───────── │ ───────── │ │ 212 1.600.680.000 │ 1061 320.840.000 │ 411 3.000 │ │ ───────── │ ───────── │ │1012 1.000 b) preluarea elementelor de pasiv: 50 .740.000 │ 5121 40.120.000 │ % = 461 4.000 │ │b) scoaterea din evidenţă a elementelor de│ │ │activ: │ │ │6583 = % 6.600.500.600. în mii lei: a) preluarea elementelor de activ: % 212*) 371 411 5121 = 456 11.180.│ % = 456 1.120.600.000 1.000 │ │ ───────── │ ───────── │ │1012 1.000 │ 456 = 461 3.600.680.000 │ │e) regularizarea conturilor 456 şi 461: │ │ │456 = 461 1.400.000 │ │ │ ───────── │ │ │ 404 3.

740. 09+10-11-18) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ │F. ACTIVE CIRCULANTE NETE. 371) (400.000) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ │IV.TOTAL (rd. rd.000 3.600.000) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ │ACTIVE IMOBILIZATE .120.440.000 520.000) │ 08 │ 160.720.000+40.000 1.680.456 = % 401 404 6.000 456 = sau % 401 404 491**) 6.820.000 ___________ *) Atunci când creşterea de valoare este aferentă unui activ imobilizat identificat.120.TOTAL (rd.000│ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ │D.mii lei ┌──┬─────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐ │ │ │Nr. STOCURI (ct.000│ │ │UN AN (ct.220.600.000+2.440. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.000+3.000│ │ │(rd. CREANŢE (Sumele ce urmează a fi încasate după o │ 06 │4.600.380.060. 04+12-17) │ 13 │5. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ │I. **) Prin preluarea contului 411 la valoarea brută şi a provizionului reflectat în contul 491.000) │ 05 │1.000│ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ │II.000 600.000-500. 401+404) (2.000 ───────── 2. care la constituire a fost deductibil fiscal.000-100.) │ │ │ │ │(ct. c) înregistrarea preluării capitalului propriu: 456 = % 1012 1061 1068 117 5.680.840. 212) │ 02 │4. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ │II.440.680.000│ │ │perioadă mai mare de un an sunt prezentate separat. RESPECTIV DATORII CURENTE NETE│ 12 │ 480.│ Sold │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ │ A │ B │ 1 │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ │A. 411-491) (1.000 În protocolul de predare-primire s-a prevăzut ca elementele capitalului propriu să fie preluate în structura existentă la fiecare societate.000) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ │E. 01 la 03) │ 04 │4.000│ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ │B.000+3. Bilanţul întocmit de noua societate comercială înfiinţată prin fuziunea societăţilor "1" şi "2" .000 3. 05 la 08) │ 09 │6.000│ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ │ACTIVE CIRCULANTE .500. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA │ 11 │6. 5121) (120.000 ───────── 2.000│ │ │(2.000 ───────── 2.240.000 1.000│ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ │J.440.040.220. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ 51 . TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.740.000+1.

000. cheltuielile privind activele cedate (contul 6583 "Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital") în sumă de 3. este în sumă de 2. Având în vedere faptul că rezervele care au fost anterior deduse la determinarea profitului impozabil (rezerva legală .000│ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 32 │5.contul 1068) au fost preluate în aceleaşi conturi la societatea absorbantă.880.000 mii lei.contul 1068) au fost preluate în aceleaşi conturi la societatea absorbantă.000) │ 26 │1. în conformitate cu prevederile art. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI (rd.contul 1061 şi rezervele din alte facilităţi fiscale .220. valoare de intrare 2.contul 1061 şi rezervele din alte facilităţi fiscale .400. valoarea fiscală a imobilizării corporale este 1. CAPITAL (rd.300.560. Societatea 2 comunică noii societăţi valoarea fiscală a imobilizării corporale. se impune cu cota de impozit pe profit în cazul în care acesta nu este preluat în contul identic al societăţii absorbante. Situaţia imobilizărilor corporale se prezintă astfel: societatea 2 deţine o clădire.060. Având în vedere faptul că rezervele care au fost anterior deduse la determinarea profitului impozabil (rezerva legală . Societatea 1 comunică noii societăţi valoarea fiscală a imobilizării corporale. 4. 117) Sold C │ 27 │1.000 mii lei sunt cheltuieli nedeductibile.600. Societatea 2 are obligaţia să depună declaraţia de impunere şi să plătească impozitul pe profit cu 10 zile înainte de data înregistrării încetării existenţei la registrul comerţului.000│ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ │ . deductibil fiscal la constituire. acestea nu se supun impunerii. este în sumă de 1.000 mii lei. 2. 3.000 mii lei sunt cheltuieli nedeductibile.000+1. În mod similar. REZERVE (ct. în conformitate cu prevederile art.│ │I. Situaţia imobilizărilor corporale se prezintă astfel: societatea 1 deţine o clădire. 1012) │ 21 │2. Societatea nou înfiinţată 52 . 2. 4. deductibil fiscal la constituire.000│ │ │(rd.000│ │ │ (260 mii acţiuni x 10.000 mii lei.560.000.560.000 mii lei sunt venituri neimpozabile. 32+33) │ 34 │5. amortizarea fiscală cumulată până la data fuziunii. REZULTATUL REPORTAT (ct. acestea nu se supun impunerii.000│ └──┴─────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘ IMPLICAŢII FISCALE Societatea 1 1. 20 la 22) din care: │ 19 │2.920. Valoarea provizionului reflectat în contul 491.220.600. valoare de intrare 3.capital subscris vărsat (ct. cheltuielile privind activele cedate (contul 6583 "Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital") în sumă de 6.000 mii lei (prin diferenţă).000 mii lei sunt venituri neimpozabile.040. Veniturile provenite din transferul activelor (contul 7583 "Venituri din cedarea activelor şi alte operaţii de capital") în sumă de 4. 24 din Codul fiscal.000 mii lei. Valoarea provizionului reflectat în contul 491.920. valoarea fiscală a imobilizării corporale este 1.040. 24 din Codul fiscal. amortizarea fiscală cumulată până la data fuziunii. Societatea 1 are obligaţia să depună declaraţia de impunere şi să plătească impozitul pe profit cu 10 zile înainte de data înregistrării încetării existenţei la registrul comerţului.000│ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ │V. Veniturile provenite din transferul activelor (contul 7583 "Venituri din cedarea activelor şi alte operaţii de capital") în sumă de 7. În mod similar. se impune cu cota de impozit pe profit în cazul în care acesta nu este preluat în contul identic al societăţii absorbante.000 lei/acţiuni) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ │IV.000 mii lei (prin diferenţă). Societatea 2 1. 3. 1061+1068) (520.

IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. se prezintă astfel: Societatea comercială "L" se divizează.) (ct.│ Sold │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ A │ B │ 1 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │A. 8: 1. (2) din Legea nr. Rezerva legală . conform bilanţurilor celor două societăţi comerciale care participă la divizare. rd.975.000) │ │ │ 53 . cu modificările şi completările ulterioare. se supun prevederilor art.800. În situaţia în care provizionul pentru depreciere clienţi nu este preluat în acelaşi cont.000│ │(6. care este deja înfiinţată preia 40% din patrimoniu. 31/1990 privind societăţile comerciale. 6.TOTAL (rd. 301) │ 05 │2.000 mii lei).000│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │B. acesta va fi impus cu impozitul pe dividende. 2.1 . 22 din Codul fiscal. 213-2813) │ 02 │4. CREANŢE │ 06 │1. 3. aşa cum este prezentat la pct.825.000 Rezultatele evaluării societăţii "L" sunt reflectate la venituri. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │II. Divizarea societăţilor comerciale C. pe baza evaluării efectuate de evaluatori autorizaţi. Reevaluarea imobilizărilor corporale ale societăţii "U".000. Exemplul nr. Inventarierea şi evaluarea elementelor de activ şi de pasiv ale societăţilor comerciale care participă la divizare.000) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ACTIVE IMOBILIZATE .000-100. În cazul în care surplusul rezultat (ct. Bilanţul Societăţii "U" .000 mii lei (valoarea justă este de 4. Situaţia elementelor de activ şi de pasiv. veniturile provenite din diminuarea sau anularea acestuia sunt venituri impozabile. 01 la 03) │ 04 │4.800. Regularizarea diferenţelor din reevaluare la societatea "U". Societatea "U".800. date care au fost puse de acord cu rezultatele inventarierii efectuate cu această ocazie.000│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │II. Divizarea societăţilor comerciale care îşi încetează existenţa Divizarea se face prin împărţirea integrală a patrimoniului unei societăţi între două sau mai multe societăţi existente sau care iau fiinţă conform art.875.000. 2.000-2.000│ │(Sumele ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de│ │ │ │un an sunt prezentate separat. în baza datelor din contabilitate. iar Societatea "O". în mii lei: 213 = 105 800.mii lei ┌────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐ │ │Nr.800.000 mii lei faţă de valoarea contabilă netă de 4. înregistrează un plus de 800. 117) este distribuit sub forma de dividende. republicată.contul 1061 şi rezervele din alte facilităţi fiscale contul 1068. C. preluate de la societăţile 1 şi 2.1. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │I. care se înfiinţează preia 60% din patrimoniu. 411-491) │ │ │ │(1. 233 alin. STOCURI (ct.

386.000) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ACTIVE IMOBILIZATE .000│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ .300) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │IV.000│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.000│ │ (7 mii părţi sociale x 10.064. CAPITAL (rd. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │II.000.350. REZERVE (ct. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)│ 32 │3. 09+10-11-18) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │F.620. 371) │ 05 │3.700│ │AN (ct.000│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │J. 106) │ 26 │3.TOTAL (rd.000+766.) (ct.000+2.000-1.000-153. 05 la 08) │ 09 │5. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN │ 11 │5.600.700) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ 54 .650. CREANŢE │ 06 │1.956.000│ └────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘ Bilanţul Societăţii "L" . TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 411-491) │ │ │ │(2. 213-2813) │ 02 │2.884.884.TOTAL (rd.000│ │AN (ct.946.TOTAL (rd. 5121) │ 08 │ 850. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN │ 11 │6.000│ │(rd.├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │IV.000 lei/parte socială) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │III.000│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │VI. 121) Sold D │ 30 │ 50. 04+12-17) │ 13 │3.000│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │B. RESPECTIV DATORII CURENTE NETE │ 12 │ -916. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.capital subscris vărsat (ct.000. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.000) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │E.884. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct.000│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │IV.│ Sold │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ A │ B │ 1 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │A.516. ACTIVE CIRCULANTE NETE.000│ │(4.650. 105) │ 24 │ 800. 20 la 22) din care: │ 19 │ 70. 01 la 03) │ 04 │2.000│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ACTIVE CIRCULANTE .000│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │TOTAL CAPITALURI (rd. STOCURI (ct.000│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │D.mii lei ┌────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐ │ │Nr. 05 la 08) │ 09 │5.000│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │II.100. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │I. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 5121) │ 08 │ 900.000│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ACTIVE CIRCULANTE . CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.700│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │D.516. 401+419) (4.160.700│ │(Sumele ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de│ │ │ │un an sunt prezentate separat. 32+33) │ 34 │3. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │I. 1012) │ 21 │ 70. 401+419) (4. rd.

CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │I. prin raportarea valorii contabile a unei părţi sociale a societăţii "L" la valoarea contabilă a unei părţi sociale a societăţii "U": 357. 1068*)] │ 26 │ 20.220. prin divizare.000 x 40% = 140.700 mii lei) x 40% + 140. Determinarea raportului de schimb al părţilor sociale.000│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.000 mii lei : 7.000 : 554.capital subscris vărsat (ct.428.400. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.│E. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)│ 32 │3. 1012) │ 21 │ 100.000 mii lei = 3.000│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │IV. Determinarea numărului de părţi sociale ce trebuie emise de societatea comercială "U". preluat de societatea "U": Plusvalorii 350.220. înregistrează următoarele creşteri faţă de activul net contabil: .000 mii lei • Determinarea activului net contabil al societăţii "U": Activ net contabil = 10. • Stabilirea raportului de schimb al părţilor sociale.000│ └────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘ *) Suma din contul 1068 este formată din repartizarea profitului din anii anteriori.000 mii lei + 140. pentru a acoperi aportul societăţii comerciale "L".000│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │TOTAL CAPITALURI (rd. adică se schimbă o parte socială a Societăţii "L" pentru 0.000│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │.386.288.000 mii lei 55 .884.516.6434 părţi sociale ale Societăţii "U" 5. 04+12-17) │ 13 │3.Societatea "L": 350.000 mii lei : 4.000.000 părţi sociale = 554. fie prin înmulţirea numărului de părţi sociale ale societăţii "L" cu raportul de schimb: . CAPITAL (rd.valoarea aportului net după evaluare al Societăţii "L" este de 1.000 mii lei. 20 la 22) din care: │ 19 │ 100. Evaluarea globală a societăţilor: Valoarea globală a societăţilor rezultată în urma evaluării (de exemplu a mijloacelor de transport).884.000) părţi sociale = 357. 09+10-11-18) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │F. 121) Sold C │ 29 │ 100. 3.220.000│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │VI.857 = 0. • Determinarea cotei părţi din aportul net după evaluare al societăţii "L" care se divizează. cota parte din valoarea globală a Societăţii "L" evaluate. fie prin raportarea aportului net după evaluare al societăţii comerciale "L" la valoarea contabilă a unei părţi sociale a societăţii comerciale "U". ACTIVE CIRCULANTE NETE. REZERVE [ct.000 lei/parte socială) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │III.000│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │J.000 mii lei Aportul net după evaluare = (8.000│ │(10 mii părţi sociale x 10.6.000 (cota parte din 10.000│ │(rd. RESPECTIV DATORII CURENTE NETE │ 12 │ 570.000 mii lei = 1.6434.5.000 lei Societatea "U" 3. 105) │ 24 │3.428.Societăţile "U" şi "O" preiau. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct. • Stabilirea valorii contabile a părţilor sociale ale societăţilor "L" şi "U": Societatea "L" 1.000 mii lei 4.000 mii lei = 1.000 mii lei .428.857 lei. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. . 32+33) │ 34 │3.606.700 mii lei .

000 lei/valoarea nominală a unei părţi sociale = 25.956.000 mii lei : 554.000 371 3.020 ───────── 2. sau 4. Evidenţierea în contabilitatea societăţilor a operaţiunilor efectuate cu ocazia divizării Contabilitatea la Societatea "L" care s-a divizat integral Înregistrări contabile.000.857 lei = 2.700 + 350.606.956. ca urmare a divizării.700*) ___________ *) b) scăderea din evidenţă a elementelor de activ transferate societăţilor "U" şi "O": 6583 = % 8.680 ───────── 1.700 + 350.160.700 ───────── 213 2.000 ───────── 100.740 mii lei Calcularea primei de divizare.740 mii lei = 1.260 mii lei Asociaţii Societăţii "L" vor primi.428.680 (8.020 = 456 3.574 (cifra exactă 2573.232.000 411 1.570.000) x 60% ───────── 8.020 (8.000 mii lei .772.606.700 d) transmiterea elementelor de pasiv la societăţile "U" şi "O": % = 461/U 2. ca diferenţa între valoarea contabilă a acţiunilor şi valoarea nominală a acestora: 1.000 3.428.25.700 5121 850.650.606.857 lei 1..valoarea contabilă a unei părţi sociale la Societatea "U" este de 554.000 20.700 8.374.848.000 lei (valoarea nominală a unei părţi sociale). în mii lei: a) evidenţierea valorii activului transferat la societăţile "U" şi "O": 461/U = 7583 461/O = 7583 3.000 306.582.000 450.574 părţi sociale x 10.574 părţi sociale Determinarea creşterii capitalului social la societatea "U".6434 (raportul de schimb) = 2.680 = 461/O 3. 6.946.606.154.000 401 419 % 401 419 % 1012 1068 121 105 56 . prin înmulţirea numărului de părţi sociale care trebuie emise de societatea "U" cu valoarea nominală a unei părţi sociale de la această societate: 2.000) x 40% 5.000 părţi sociale x 0. 2574 părţi sociale a 10.6 mii).000 460.000 c) închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli: 121 = 6583 7583 = 121 8.402.

020 456 = % 3.000 1.000 510.896.000 % % sau = 456 213 371 411*) 5121 5.142.848.260 1012 1042 b) preluarea elementelor de activ de la Societatea "L": % = 456 213*) 371 411 5121 3.000 1.060.000 306.000 1.000 c) preluarea elementelor de pasiv de la Societatea "L": 456 = % 3. în mii lei: a) înregistrarea majorării capitalului social şi a primei de divizare: 456 = % 1.000 b) preluarea elementelor de activ de la Societatea "L": % = 456 213 371 411 5121 5.000 840.020 ───────── 1.200.010.320 ___________ *) Valoarea la care au fost preluate activele în contul 213 reprezintă 1.000 Înregistrări contabile.000 1.200.000 2.000 ───────── 1.000 1068 12.644.264.000 1. Contabilitatea la Societatea "O" Înregistrări contabile.000 % sau = 456 213*) 371 411**) 5121 3.680 61.848.680 ───────── 1. în mii lei: a) înregistrarea capitalului propriu (activului net): 456 = 2.000 c) preluarea elementelor de pasiv de la Societatea "L": 456 = % 401 419 2. **) Prin preluarea contului 411 la valoarea brută şi a provizionului reflectat în contul 491.582.000 105 2.680 340.216.428.680 456 = % sau 401 419 491**) 2.000 ───────── 1.000 ───────── 25.000 mii lei valoarea netă înainte de evaluare şi 140.e) regularizarea conturilor 456 şi 461: 456 = 461/U 456 = 461/O Contabilitatea la Societatea "U" 1.680 ───────── 1.740 1.000 117 60.800.168.154.000 ───────── 1012 60.020 510.896.142.000 778.000 57 .466.000 mii lei diferenţă din reevaluare.428.260.000 340.264.324.000 ───────── 1.000 1.232.800.402.374.000 306. care la constituire a fost deductibil fiscal.

982.653. 411-491) │ │ │ │(1.000) │ 08 │1.000│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │J. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.000+1.240. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN │ 11 │8. 01 la 03) │ 04 │6.000│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │IV. CAPITAL (rd.680│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │D.TOTAL (rd.980 ___________ *) Prin preluarea contului 411 la valoarea brută şi a provizionului reflectat în contul 491.320) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │IV.000│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.670.000│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ 58 . ACTIVE CIRCULANTE NETE.000-100.000.000│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │B.000 460.020 401 419 491*) ───────── 2. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. PRIME DE CAPITAL (ct.740│ │(9. 1068) │ 26 │3.772. 5121) (900.680│ │(Sumele ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de│ │ │ │un an sunt prezentate separat. 04+12-17) │ 13 │5.064.│ Sold │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ A │ B │ 1 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │A. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │I. care la constituire a fost deductibil fiscal. rd.401 419 ───────── 2.000│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │VI.312. Întocmirea bilanţurilor societăţilor comerciale rezultate în urma divizării Bilanţul Societăţii "U" după primirea protocolului şi a balanţei de verificare .000) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ACTIVE IMOBILIZATE .000+1. 301+371) (2.) (ct.000) │ 05 │4. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct.000+340.capital subscris vărsat (ct. 401+419) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │E.mii lei ┌────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐ │ │Nr. STOCURI (ct.000 460.402. 121) Sold D │ 30 │ 50.089.000 lei/parte socială) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │II.200.800. 1012) │ 21 │ 95.574 mii părţi sociale x 10.680│ │AN (ct. RESPECTIV DATORII CURENTE NETE │ 12 │ -688.260│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │III. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.000│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ACTIVE CIRCULANTE . 20 la 22) din care: │ 19 │ 95. 09+10-11-18) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │F. CREANŢE │ 06 │2.TOTAL (rd.000. REZERVE (ct.020 91.825.264.000│ │(6. 1042) │ 23 │1.740│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │. 105) │ 24 │ 800. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │I.772.000+840.000│ │(rd.000-2. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │II.000-61.975. 213-2813) │ 02 │6.000. 05 la 08) │ 09 │7.

980) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │IV. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │I.020│ │AN (ct.000│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ACTIVE CIRCULANTE .000│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │V. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.800. STOCURI (ct.TOTAL (rd.260.142.000+460.000│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.000 lei/parte socială) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │III. REZULTATUL REPORTAT (ct. REZERVE (ct.000│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │II.000│ └────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘ Bilanţul Societăţii "O" după primirea protocolului şi a balanţei de verificare .000-91.TOTAL (rd.000│ │(6 mii părţi sociale x 10.800. 32+33) │ 34 │5.000│ └────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘ 59 . CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 20 la 22) din care: │ 19 │ 60.000│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │B.000-810. RESPECTIV DATORII CURENTE NETE │ 12 │ 342. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)│ 32 │2.312. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │II. CAPITAL (rd.574.000│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │TOTAL CAPITALURI (rd. 05 la 08) │ 09 │3. 106) │ 26 │ 12.000│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │TOTAL CAPITALURI (rd.142.020│ │(Sumele ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de│ │ │ │un an sunt prezentate separat. 32+33) │ 34 │2. 401+419) (2. 411-491) │ │ │ │(1.232. CREANŢE │ 06 │1.│ Sold │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ A │ B │ 1 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │A.020) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │E. 01 la 03) │ 04 │1.168.020│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │D.772.capital subscris vărsat (ct.mii lei ┌────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐ │ │Nr.000│ │(rd.000)│ 02 │1.000│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │J.000│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │. 105) │ 24 │2. 09+10-11-18) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │F.610. 04+12-17) │ 13 │2. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN │ 11 │3. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)│ 32 │5. 213+2813) (2.142. 1012) │ 21 │ 60.) (ct. 5121) │ 08 │ 510.896. rd.010. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.000│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │ACTIVE IMOBILIZATE . ACTIVE CIRCULANTE NETE. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │I. 371) │ 05 │1.000│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤ │IV.│TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 117) Sold C │ 27 │ 60.312.

400. date care au fost puse de acord cu rezultatele inventarierii efectuate cu această ocazie. Divizarea societăţilor comerciale care nu îşi încetează existenţa Divizarea se face prin împărţirea parţială a patrimoniului unei societăţi între două sau mai multe societăţi existente sau care iau fiinţă conform art.mijloc de transport A.IMPLICAŢII FISCALE Societatea L 1. 31/1990 privind societăţile comerciale.500. în conformitate cu prevederile art. 24 din Codul fiscal. Societatea L are obligaţia să depună declaraţia de impunere şi să plătească impozitul pe profit cu 10 zile înainte de data înregistrării încetării existenţei la registrul comerţului. Reevaluarea imobilizărilor corporale ale societăţii "G".000 mii lei). valoarea fiscală a imobilizării corporale este 1. pe baza evaluării efectuate de evaluatori autorizaţi.mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────────┐ │ │Nr. rd. cheltuielile privind activele cedate (contul 6583 "Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital") în sumă de 8. care este deja înfiinţată preia 40% din patrimoniu.000 mii lei. Bilanţul Societăţii "G" . Situaţia imobilizărilor corporale se prezintă astfel: . valoare de intrare 2.000 mii lei. valoare de intrare 1. republicată.500.460. cu modificările şi completările ulterioare. în baza datelor din contabilitate. amortizarea fiscală cumulată până la data fuziunii. înregistrează un plus de 40.000 mii lei.600.000 mii lei faţă de valoarea contabilă netă de 2.2 . este în sumă de 600. conform bilanţurilor celor două societăţi comerciale care participă la divizare. 2. (3) din Legea nr.400. 233 alin.000 mii lei (prin diferenţă).000-960. 245 alin.000 mii lei (prin diferenţă).700 mii lei sunt venituri neimpozabile. amortizarea fiscală cumulată până la data fuziunii. Societatea "G". 6. .460.000 Rezultatele evaluării societăţii "F" sunt reflectate la venituri. Societatea L comunică societăţii U (către care se transferă mijlocul de transport) valoarea fiscală a imobilizării. 213-2813) │ 02 │ 2. este în sumă de 1. 2. se prezintă astfel: Societatea comercială "F" se divizează cedând 80%.000. C. Inventarierea şi evaluarea elementelor de activ şi de pasiv ale societăţilor comerciale care participă la divizare.000 mii lei (valoarea justă este de 2. 24 din Codul fiscal. Regularizarea diferenţelor din reevaluare la societatea "G".700 mii lei sunt cheltuieli nedeductibile. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. Veniturile provenite din transferul activelor (contul 7583 "Venituri din cedarea activelor şi alte operaţii de capital") în sumă de 8.000. în conformitate cu prevederile art. Exemplul nr. Societatea L comunică societăţii O (către care se transferă mijlocul de transport) valoarea fiscală a imobilizării.│ Sold │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤ │ A │ B │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤ │A. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤ │II. aşa cum se va vedea la pct.000│ │(3. valoarea fiscală a imobilizării corporale este 1.mijloc de transport B. Situaţia elementelor de activ şi de pasiv. 9: 1. în mii lei: 213 = 105 40. ea rămânând cu 20% din patrimoniu.000 mii lei. 3. (3) şi art.956. În mod similar.000) │ │ │ 60 . iar societatea "H" care se înfiinţează preia 40% din patrimoniu.606.

255.5 mii părţi sociale x 20.000. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN│ 11 │ 6.000│ 61 .810.TOTAL (rd. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤ │TOTAL CAPITALURI (rd.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤ │J. RESPECTIV DATORII CURENTE NETE │ 12 │-1. ACTIVE CIRCULANTE NETE.200. 1012) │ 21 │ 90. 5121) │ 08 │ 560.000│ │(6. STOCURI (ct.000│ │(Sumele ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare │ │ │ │de un an sunt prezentate separat. 401+419) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤ │E.962. 301-308+371) (4. STOCURI (371) │ 05 │ 1.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤ │B. REZERVE (ct.348. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤ │II. 09+10-11-18) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤ │F.TOTAL (rd. 20 la 22) din care: │ 19 │ 90.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤ │D.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤ │TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 32 │ 1.152.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤ │ACTIVE CIRCULANTE .026.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤ │IV.000│ │(4.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤ │II.500. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.000-420.000│ │AN (ct.capital subscris vărsat (ct.│ Sold │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤ │ A │ B │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤ │A.250. 105) │ 24 │ 40.000.000) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤ │IV.400.348.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤ │.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤ │B. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.000) │ 05 │ 7. 05 la 08) │ 09 │ 5. 411-491) │ │ │ │(4.348. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤ │I. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤ │I.) (ct. rd.000-150. 01 la 03) │ 04 │ 2.000) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤ │ACTIVE IMOBILIZATE . 32+33) │ 34 │ 1. 106) │ 26 │ 1.245.218. CREANŢE │ 06 │ 4. 04+12-17) │ 13 │ 1.000│ │(rd.000+3.255.500.mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────────┐ │ │Nr. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.000│ │(rd. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤ │I. 01 la 03) │ 04 │ 5. CAPITAL (rd. CREANŢE │ 06 │ 5.246.000-1.000│ └───────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┘ Bilanţul Societăţii "F" .TOTAL (rd.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤ │II.├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤ │ACTIVE IMOBILIZATE .000 lei/parte socială) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤ │III. 213-2813) │ 02 │ 5.

000│ │(rd.348.000-700. 1068*)] │ 26 │ 3. 5121) │ 08 │ 1.capital subscris vărsat (ct.310.200 (cota parte din 8.839. pentru a acoperi aportul societăţii comerciale "F".000│ │(rd. . 32+33) │ 34 │ 5.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤ │IV. 105) │ 24 │ 2. REZERVE [ct.692. Determinarea raportului de schimb al părţilor sociale.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤ │.692. 1012) │ 21 │ 160. preluat de societatea "G": Plusvalori: 745. • Stabilirea raportului de schimb al părţilor sociale. prin divizare.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤ │J.625 lei Societatea "G" 1.000 mii lei = 2. 401+419) (10.700. RESPECTIV DATORII CURENTE NETE │ 12 │ 437. 04+12-17) │ 13 │ 5.800 mii lei • Determinarea activului net contabil al societăţii "G": Activ net contabil = 8. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN│ 11 │12.962.000+2. 09+10-11-18) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤ │F. • Determinarea cotei părţi din aportul net după evaluare al societăţii "F" care se divizează. Evaluarea globală a societăţilor: Valoarea globală a societăţilor rezultată în urma evaluării (de exemplu a mijloacelor de transport).000 mii lei : 4.531.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤ │TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 32 │ 5. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.276.000 mii lei.000 lei/parte socială) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤ │III.000 mii lei .839. înregistrează următoarele creşteri faţă de activul net contabil: . 20 la 22) din care: │ 19 │ 160.000 mii lei = 2.) (ct.574. prin raportarea valorii contabile a unei părţi sociale a societăţii "F" la valoarea contabilă a unei părţi sociale a societăţii "G": 62 .000│ └───────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┘ *) Suma din ct.348. 3.000│ │(8 mii părţi sociale x 20.000) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤ │IV.TOTAL (rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤ │TOTAL CAPITALURI (rd.500.800 mii lei + 298.800 mii lei : 3.000 mii lei) x 40% + 298.000 x 40% = 298.6 lei.555.6.Societăţile "G" şi "H" preiau.│(Sumele ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare │ │ │ │de un an sunt prezentate separat.000 mii lei Aport net după evaluare = (18.574.000 mii lei .000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤ │ACTIVE CIRCULANTE .000) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤ │E.000 mii lei 4.500 părţi sociale = 299.250.276.839. • Stabilirea valorii contabile a părţilor sociale ale societăţilor "F" şi "G": Societatea "F" 2.000.692. 1068 este formată din facilităţi fiscale. 411-491) │ │ │ │(5.000 mii lei = 1. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.Societatea "F": 745.032. cota parte din valoarea globală a Societăţii "F" evaluate. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤ │I.000) părţi sociale = 804. CAPITAL (rd.12. 05 la 08) │ 09 │13.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤ │D. ACTIVE CIRCULANTE NETE.000│ │AN (ct.

686 părţi sociale ale Societăţii "G".024.135.400 7.800 mii lei .4). Asociaţii Societăţii "F" vor primi.800 15. ca diferenţă între valoarea contabilă a părţilor sociale.595 (cifra exactă 8.900 mii lei = 2.800 4. 8595 părţi sociale a 20.000 1.000.1.800 mii lei .402.574.000 c) închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli: 121 = 6583 7583 = 121 14. ca diferenţă între valoarea contabilă a părţilor sociale şi valoarea nominală a acestora: 2.555.400 b) scăderea din evidenţă a elementelor de activ transferate: 6583 = % 213 301 371 411 5121 14.595. 6.200 părţi sociale x 2.6 lei = 8.900 mii lei .800 ────────── 4.000 3.710. sau • Calcularea primei de divizare.valoarea contabilă a unei părţi sociale la Societatea "G" este de 299.420.800 d) transmiterea conturilor de pasiv: % 401 = 461/G 5.625 : 299.900 mii lei primă de divizare. valoarea nominală a acestora şi valoarea rezervelor: 2.212.555. în mii lei: a) evidenţierea valorii activului transferat: 461/G = 7583 461/H = 7583 7.574.000 2. sau 3.800 mii lei . 5.000 lei (valoarea nominală a unei părţi sociale) = 171.valoarea aportului net după evaluare al Societăţii "F" este de 2.000 lei (valoarea nominală a unei părţi sociale).800 mii lei : 299.6 lei 2.171.000. adică se schimbă o parte socială a Societăţii "F" pentru 2.190.100 mii lei primă de divizare.574.600 ───────── 4.800 mii lei = 1.596.595 părţi sociale • Determinarea creşterii capitalului social la societatea "G". Determinarea numărului de părţi sociale ce trebuie emise de societatea comercială "G".6 = 2.710.686 (raportul de schimb) = 8. fie prin raportarea aportului net după evaluare al societăţii comerciale "F" la valoarea contabilă a unei părţi sociale a societăţii comerciale "G". prin înmulţirea numărului de părţi sociale care trebuie emise de societatea "G" cu valoarea nominală a unei părţi sociale de la această societate: 8.574.686.000 63 . ca urmare a divizării. Evidenţierea în contabilitatea societăţilor a operaţiunilor efectuate cu ocazia divizării Contabilitatea la Societatea "F" care s-a divizat în proporţie de 80% Înregistrări contabile.000.204.171.824.555. fie prin înmulţirea numărului de părţi sociale ale societăţii "F" cu raportul de schimb: .595 părţi sociale x 20.900 mii lei • Calcularea primei de divizare.804.824.

000 1. poate să transmită în locul capitalului social alte elemente de capital propriu de aceeaşi valoare.000 % sau = 213 301 371 411**) 5121 456 7.135.419 % 1.900 1012 1042/analitic distinct.298.400 2.600 280.000 1.600 = 456 5.000.000 ___________ **) Prin preluarea contului 411 la valoarea brută şi a provizionului reflectat în contul 491.400.000 1.000 2. care nu şi-a încetat existenţa. rezerva legală b) preluarea elementelor de activ de la Societatea "F": % = 456 213 301 371 411 5121 7.400 ───────── 2.135.600 ───────── 128.135.574.135. care la constituire nu a fost deductibil fiscal.600 ───────── 4.000 500.415.600 ───────── 4.000 2.574.800 Contabilitatea la Societatea "G" Înregistrări contabile.000 500.000.600 = 461/H 5.000 1.000 1.400 2.402.000. e) regularizarea conturilor 456 şi 461: 456 = 461/G 456 = 461/H 2.298.135.600 ───────── 4. în mii lei: a) înregistrarea majorării capitalului social: 456 = % 2.512.574.512.000 c) preluarea elementelor de pasiv de la Societatea "F" 456 = % 401 419 5.000 401 419 % 1012*) 105 1068 121 ___________ *) Societatea "F".400.149.800 2.990.600 596.280.710.000.000 1. d) după înregistrarea fuziunii la Oficiul registrului comerţului se efectuează înregistrarea contabilă pentru rezervele care au fost deduse fiscal şi se doreşte menţinerea lor în contabilitatea societăţii absorbante 64 .400 ───────── 2.600 456 = % 401 419 491**) 5.135.900 2.000 1.425.000.800 ───────── 171.

400 ───────── 2.135.000.000 1. se determină luând în calcul valoarea utilizată pentru calculul amortizării fiscale (art.400.400.000 % = 456 213 301 371 411**) 5121 sau 7.000 1.800 CONTABILITATEA LA SOCIETATEA "H" Înregistrări contabile.000 1.415.000 500.600 456 = % 401 419 491**) 5. (5) din Codul fiscal. urmând să se amortizeze pe durata normală rămasă. Având în vedere faptul că rezervele 65 .1042/analitic distinct.512.600 ───────── 4. a) iar cheltuielile privind activele cedate (contul 6583 "Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital") sunt cheltuieli nedeductibile.000 1.800 1012*) 105 1068 ___________ *) Societatea "H".000.000 ___________ **) Prin preluarea contului 411 la valoarea brută şi a provizionului reflectat în contul 491.000 500.000 1. reducerea sau anularea oricărui provizion ori a rezervei care a fost anterior dedusă la determinarea profitului impozabil se include în veniturile impozabile ale societăţii "F". (4) lit.574. b) preluarea elementelor de activ de la Societatea "F": % = 456 213 301 371 411 5121 7. Valoarea fiscală a mijloacelor fixe amortizabile.000 1. Veniturile provenite din transferul activelor (contul 7583 "Venituri din cedarea activelor şi alte operaţii de capital") sunt venituri neimpozabile în conformitate cu prevederile art.400 2.000 1.600 280. 24 din Codul fiscal) fără a folosi datele din contabilitate sau orice reevaluare a acestor active. 3.298.000 1. Societatea "F" trebuie să transmită societăţilor "G" şi "H" valoarea fiscală a fiecărui element de activ şi pasiv transferat.135.298. care la constituire nu a fost deductibil fiscal.600 ───────── 4. În conformitate cu prevederile art. 27 alin.710. poate să primească în locul capitalului social alte elemente de capital propriu de aceeaşi valoare.512.212.135.400 ───────── 2.800 ───────── 64. dacă soldul contului 121 din aceste operaţiuni nu a fost transferat ca profit distribuibil. 2. IMPLICAŢII FISCALE Societatea "F" 1.000.990. definite în conformitate cu prevederile Codului fiscal. 22 alin.298. cu excepţia situaţiei în care societăţile "G" şi "H" preiau provizionul sau rezerva respectivă.400 2.000 c) preluarea elementelor de pasiv de la Societatea "F": 456 = % 401 419 5.280. în mii lei: a) înregistrarea capitalului propriu (activului net): 456 = % 2. alte rezerve = 1068 1.212.

218.000 │ │(rd. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.mii lei ┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┐ │ │Nr. aceste rezerve nu se supun impunerii.000 │ │(Sumele ce urmează a fi încasate după o perioadă mai │ │ │ │mare de un an sunt prezentate separat.000-168.000) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │IV.000+500. 1012) │ 21 │ 261.250.120.000+1.000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │IV. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.800 │ │(rd. 04+12-17) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │J.400) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │II. ACTIVE CIRCULANTE NETE. 1042) │ 23 │ 2. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │I. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │I. 105) │ 24 │ 40.200 │ │NETE │ │ │ │(rd.400 │ │(1.900 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │III.) (ct.capital subscris vărsat (ct.060.000 │ │(560. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) │ │ │ 66 . REZERVE (ct.810. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │II. 401+419) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │E. PRIME DE CAPITAL (ct. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA│ 11 │ 12.000-280.000-150.922.000+2. 5121) │ 08 │ 1.402. rd. RESPECTIV DATORII CURENTE │ 12 │ -977. CREANŢE │ 06 │ 6.600 │ │UN AN (ct. 05 la 08) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │D.298. 01 la 03) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │B.900. CAPITAL (rd.680.TOTAL │ 04 │ 4. 106) │ 26 │ 1.000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 32 │ 3.800 │ │(rd.900 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │. 20 la 22) din care: │ 19 │ 261.097.000-960. 411-491) │ │ │ │(4.400 │ │(rd.400.constituite ca urmare a acordării de facilităţi fiscale (contul 1068) au fost preluate de către societăţile "G" şi "H".280.900.000+2.TOTAL │ 09 │ 11. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE │ 13 │ 3.000.000 │ │(3.460.000) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ACTIVE CIRCULANTE .│ Sold │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ A │ B │ 1 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │A.922. 301-308+371) │ 05 │ 3.900 │ │(13.000 lei/parte socială) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │II.095 mii părţi sociale x 20.000+1.400. STOCURI (ct. 09+10-11-18) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │F. Întocmirea bilanţurilor societăţilor comerciale rezultate în urma divizării Bilanţul Societăţii "G" după primirea protocolului şi a balanţei de verificare .000) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ACTIVE IMOBILIZATE . 213-2813) │ 02 │ 4.

1068) │ 26 │ 1.000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ACTIVE CIRCULANTE .TOTAL │ 09 │ 5. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │I.├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │TOTAL CAPITALURI │ 34 │ 3. 301+371) │ 05 │ 2. 04+12-17) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │J.400.000 │ │(rd.2 mii părţi sociale x 20.800 │ │(rd.298. rd. RESPECTIV DATORII CURENTE │ 12 │ 174. 105) │ 24 │ 1. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │II.TOTAL │ 04 │ 2. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE │ 13 │ 2.│ Sold │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ A │ B │ 1 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │A.800 │ │(rd. 32+33) │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┘ Bilanţul Societăţii "H" după primirea protocolului şi a balanţei de verificare .135.capital subscris vărsat (ct. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │TOTAL CAPITALURI │ 34 │ 2.000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ACTIVE IMOBILIZATE . CREANŢE │ 06 │ 2. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 1012) │ 21 │ 64.800 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 32 │ 2.mii lei ┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┐ │ │Nr. 05 la 08) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │D.922.000 │ │(3.600 │ │UN AN (ct. STOCURI (ct.212.400) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │II.000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │IV.000+1.310.000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │.574.000) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │IV. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.574.000-280. 401+419) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │E.000 │ │(Sumele ce urmează a fi încasate după o perioadă mai │ │ │ │mare de un an sunt prezentate separat. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. CAPITAL (rd.) (ct.512.800 │ │(rd.810. 32+33) │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┘ 67 .574.400 │ │(rd. 20 la 22) din care: │ 19 │ 64. REZERVE (ct. 411-491) │ │ │ │(2.800 │ │(rd. 09+10-11-18) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │F.400 │ │(1.298. ACTIVE CIRCULANTE NETE.000. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA DE PÂNĂ LA│ 11 │ 5. 213) │ 02 │ 2. 01 la 03) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │B.800 │ │NETE │ │ │ │(rd. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │I.400.000 lei/parte socială) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │III. 5121) │ 08 │ 500.280.

400 │ │(rd. respectiv.449. ACTIVE CIRCULANTE NETE. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │I. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │TOTAL CAPITALURI │ 34 │ 1.800) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │E.000) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │IV.800 │ │UN AN (ct.140.000 lei/parte socială) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │III.000 │ │(1.200 │ │(840.405.200) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │II. REZERVE (ct.6 mii părţi sociale x 20.400 │ │(rd.287. 1012) │ 21 │ 32. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.000 │ │(1.287. 401+419) │ │ │ │(2.287.000 │ │(Sumele ce urmează a fi încasate după o perioadă mai │ │ │ │mare de un an sunt prezentate separat) (ct. 04+12-17) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │J.000-249.TOTAL │ 04 │ 1.mii lei ┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┐ │ │Nr. 105) │ 24 │ 649. 09+10-11-18) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │F.000-84. STOCURI (ct. se presupune că diferenţele de preţ de 40% corespund materiilor prime preluate. 213-2813) │ 02 │ 1.000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ACTIVE CIRCULANTE . RESPECTIV DATORII CURENTE │ 12 │ 87.567. iar provizioanele pentru deprecierea mărfurilor şi clienţilor în proporţie de 40% corespund mărfurilor depreciate şi.400 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 32 │ 1. 411-491) │ │ │ │(1. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE │ 13 │ 1. 32+33) │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┘ În exemplul prezentat mai sus se presupune că amortizarea de 40% corespunde imobilizărilor corporale preluate. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │I.200. De asemenea.000-140. clienţilor preluaţi. CAPITAL (rd.000. 20 la 22) din care: │ 19 │ 32.000+649. 301-308+371) │ 05 │ 1. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA│ 11 │ 2. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │II.000.200 │ │(rd. CREANŢE │ 06 │ 1.000 │ │(rd.655.400 │ │(rd.Bilanţul Societăţii "F" după predarea protocoalelor şi a balanţelor de erificare .200. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 68 .000+567.│ Sold │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ A │ B │ 1 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │A.000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │.000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │IV. 01 la 03) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │B. 106) │ 26 │ 606. rd.000) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ACTIVE IMOBILIZATE . REZERVE DIN REEVALUARE (ct.capital subscris vărsat (ct. 5121) │ 08 │ 250.TOTAL │ 09 │ 2. 05 la 08) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │D.400 │ │NETE │ │ │ │(rd.

05 la 08) │ 09 │ 3.500. CREANŢE (Sumele ce urmează a fi încasate după o │ 06 │ 2.000) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ACTIVE IMOBILIZATE .000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │D. RESPECTIV DATORII CURENTE │ 12 │ -500.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │II.000.absorbantă şi Societatea "R" .000.000 │ 69 .│ Sold │ ├─┬──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ A │ B │ 1 │ ├─┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │A. STOCURI (ct.TOTAL (rd. ACTIVE CIRCULANTE NETE. 20 la 22) │ 19 │ 2.1 .000 │ │ │(rd.000. 411-491) │ │ │ │ │(2.capital subscris vărsat (ct. 371) │ 05 │ 1. în baza datelor din contabilitate se prezintă astfel: Bilanţul societăţii "P" .000 │ │ │perioadă mai mare de un an sunt prezentate separat) │ │ │ │ │(ct. 1012) │ 21 │ 2. Caz general Exemplul nr. rd.200.TOTAL (rd.000 │ │ │ din care: │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ .425. 01 la 03) │ 04 │ 8.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │B.000. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │I. 404) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │E.000-75. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │I.875.000) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │IV. 2.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ACTIVE CIRCULANTE .125.000 │ │ │NETE (rd.500. 10: 1. 212-2812) │ 02 │ 8. CAPITAL (rd. 5121) │ 08 │ 250.125.000-2. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE │ 13 │ 8.000 lei/acţiune) │ │ │ ├─┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │III. Fuziunea prin absorbţie A. S-a efectuat inventarierea şi evaluarea elementelor de activ şi de pasiv ale societăţilor comerciale care fuzionează (Societatea "P" . REZERVE DIN REEVALUARE (ct.mii lei ┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┐ │ │Nr. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.000 │ │ │(11. 04+12-17) │ │ │ ├─┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │J. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA DE PÂNĂ │ 11 │ 3. conform bilanţurilor celor două societăţi comerciale care fuzionează. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 105) │ 24 │ 3.925. Situaţia elementelor de activ şi de pasiv.375.000 │ │ │ (200 mii acţiuni x 10.000 │ │ │LA UN AN (ct. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │II.PARTEA a-II-a: Metoda valorii nete contabile a societăţilor comerciale A.absorbită). 09+10-11-18) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │F.

TOTAL (rd. 1061*)+1068**)] (150. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 411-491) │ │ │ │ │(1.000 │ │ │(rd.000 │ │ │NETE (rd.│ Sold │ ├─┬──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ A │ B │ 1 │ ├─┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │A. 32+33) │ │ │ └─┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┘ Bilanţul societăţii "R" . 04+12-17) │ │ │ ├─┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │J.000-275. RESPECTIV DATORII CURENTE │ 12 │ 1.000 │ │ │[ct.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │B.000 lei/acţiune) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │III. 105) │ 24 │ 1.000) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 32 │ 3.475. 1012) │ 21 │ 1. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.000 │ │ │(rd.000 │ │ │(rd.000 │ │ │LA UN AN (ct.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │II.250. 301) │ 05 │ 825.000 │ │ │(3.000) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │IV. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ │ 11 │ 1.600.500.225.000 │ │ │perioadă mai mare de un an sunt prezentate separat) │ │ │ │ │(ct.000 │ 70 . ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │I.350. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI │ 34 │ 8. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │I.000+1. REZERVE │ 26 │ 1. CREANŢE (Sumele ce urmează a fi încasate după o │ 06 │ 1.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │D.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 32 │ 8.000-975. 09+10-11-18) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │F.250.├─┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │IV. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │II.000.750. 05 la 08) │ 09 │ 2.TOTAL (rd.750. 5121) │ 08 │ 50. ACTIVE CIRCULANTE NETE. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. STOCURI (ct.150.mii lei ┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┐ │ │Nr. CAPITAL (rd. REZERVE (ct.000 │ │ │ (125 mii acţiuni x 10. 20 la 22) │ 19 │ 1. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE │ 13 │ 3.000 │ │ │ din care: │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ . 419) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │E.000.475.875. 106) │ 26 │ 2.875.000) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ACTIVE IMOBILIZATE . rd. 212-2812) │ 02 │ 2.500.capital subscris vărsat (ct.250.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │IV.000. 01 la 03) │ 04 │ 2.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ACTIVE CIRCULANTE .

000 mii : 40.000 mii lei capital social.000 mii lei : 125 mii acţiuni = 30.valoarea activului net al societăţii "R" este de 3.absorbită Înregistrări contabile. fie prin înmulţirea numărului de acţiuni ale societăţii absorbite cu raportul de schimb: . fie prin raportarea activului net al societăţilor comerciale absorbite la valoarea contabilă a unei acţiuni a societăţii comerciale absorbante.000 lei Societatea "R" 3.75 mii).000 1.000 mii lei primă de fuziune.000 mii lei primă de fuziune. ca diferenţă între valoarea contabilă a acţiunilor şi valoarea nominală a acestora: 3.750. ca urmare a fuziunii.000 lei.810. 5.000 mii .000 lei. în mii lei: a) transmiterea elementelor de capital propriu: % 1012 105 1061 1068 = 456 3. 4. Determinarea raportului de schimb al acţiunilor.750.000 │ │ │(rd. prin raportarea valorii contabile a unei acţiuni a societăţii absorbite la valoarea contabilă a unei acţiuni a societăţii absorbante: 30.750.940.000 150. Evidenţierea în contabilitatea societăţilor a operaţiunilor efectuate cu ocazia fuziunii.940. sau • Calcularea primei de fuziune. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI │ 34 │ 3.000 : 40.250. sau 125 mii acţiuni x 3/4 (raportul de schimb) = 94 mii acţiuni.000 mii lei . Acţionarii de la Societatea "R" vor primi.000 b) scăderea din evidenţă a elementelor de activ transferate: 71 .750.000 mii lei = 1.000 mii lei = 2.750.350. Determinarea numărului de acţiuni de emis de Societatea "P".1.000 lei/valoarea nominală a unei acţiuni = 940.000 mii lei : 200 mii acţiuni = 40.valoarea contabilă a unei acţiuni la Societatea "P" este de 40. adică se schimbă 4 acţiuni ale Societăţii "R" pentru 3 acţiuni ale Societăţii "P".000 mii lei . • Determinarea creşterii capitalului social la Societatea "P".000 ───────── 1. prin înmulţirea numărului de acţiuni care trebuie emise de Societatea "P" cu valoarea nominală a unei acţiuni de la această societate comercială: 94 mii acţiuni x 10. valoarea nominală a acestora şi valoarea rezervelor: 3.000. Contabilitatea fuziunii la Societatea "R" .750.150.│ │(rd.000 = 94 mii acţiuni (cifra exactă 93.660.000. 94 mii de acţiuni a 10. 32+33) │ │ │ └─┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┘ *) Rezerva legală a fost dedusă la constituire.000 1. .000 lei (valoarea nominală a unei acţiuni). **) Alte rezerve sunt formate din facilităţi fiscale. 3. • Calcularea primei de fuziune. 3.000 = 3/4. • Stabilirea raportului de schimb al acţiunilor. ca diferenţă între valoarea contabilă a acţiunilor. pentru a acoperi aportul societăţii absorbite: • Stabilirea valorii contabile a acţiunilor societăţilor "P" şi "R": Societatea "P" 8.750.000 mii lei.

000 b) preluarea elementelor de activ de la Societatea "R": % = 891 212 301 411 5121 4.660.000 ───────── 940.750.000 ───────── 2. rd.750.000 825. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │II.425.000 ───────── 2.000 ───────── 1.000 456 = sau % 1012 1042 1061 1068 3.975.000 150.000 1.000 275.mii lei ┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┐ │ │Nr.│ Sold │ ├─┬──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ A │ B │ 1 │ ├─┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │A.925.250.750.000 50.000 1.000 1.500.810.000-2.750.000 3.975.975.000 212 301 411 5122 c) transmiterea elementelor de pasiv: 4.TOTAL │ 04 │ 11.000 3.225.000.000 % = 891 sau 212 301 411 5121 5.225.000 50.000) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ACTIVE IMOBILIZATE .000 891 = sau % 419 456 491 5. în mii lei: a) înregistrarea majorării capitalului social şi a primei de fuziune: 456 = % 1012 1042 3.600.250.000 ───────── 1.000 3.000 2. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.000 │ │ │(rd.000+2.225. 01 la 03) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │B.000 c) preluarea elementelor de pasiv de la Societatea "R": 891 = % 419 456 4.000 ───────── 940.750.600.000 ───────── 2.000 825.975.000 Bilanţul întocmit de Societatea "P" după fuziunea cu Societatea "R" .000 ───────── 1.000 825.000 │ │ │(11. 212-2812) │ 02 │ 11.892 = % 4. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ 72 .absorbantă Înregistrări contabile.000.875.000 50.500.500.500.000.000 % = 892 419 456 Contabilitatea fuziunii la Societatea "P" .000 1.000 1.

000 mii lei.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │D.825.000. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE │ 13 │ 11.100. CAPITAL (rd.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 32 │ 11. Societatea R comunică societăţii P valoarea fiscală a clădirii.000) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │E.000 lei/acţiune) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │II.475.000 mii lei (prin diferenţă).000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ACTIVE CIRCULANTE .750. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI │ 34 │ 11.capital subscris vărsat (ct.TOTAL (rd.475.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │IV.000 = 68.000+1.750 mii lei) în cazul în care acest provizion nu este preluat în contul identic al societăţii absorbante (P). 09+10-11-18) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │F.000+1.025. 04+12-17) │ │ │ ├─┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │J. în conformitate cu prevederile art. deductibil fiscal la constituire.225. care urmează a fi amortizată utilizând acelaşi regim de amortizare pe durata rămasă de amortizat.850. REZERVE (ct. 20 la 22) din care: │ 19 │ 2. 411-491) │ │ │ │ │(2.000) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │II. 404+419) │ │ │ │ │(3. 105) │ 24 │ 3. 1012) │ 21 │ 2. Având în vedere faptul că rezervele care au fost anterior deduse la determinarea profitului impozabil (rezerva legală . 05 la 08) │ 09 │ 5.contul 1061 şi rezervele din alte facilităţi fiscale .│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │I.000 │ │ │LA UN AN (ct.100. RESPECTIV DATORII CURENTE │ │ │ │ │NETE │ 12 │ 750. 1042) │ 23 │ 1. se va impune cu cota de impozit pe profit (societatea R datorând un impozit de 25% • 275. 24 din Codul fiscal.750.000 │ │ │(rd. 73 .875. PRIME DE CAPITAL (ct.875. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA DE PÂNĂ │ 11 │ 5. este în sumă de 1. 2.000 │ │ │ (294 mii acţiuni x 10.125.000 │ │ │perioadă mai mare de un an sunt prezentate separat) │ │ │ │ │(ct.contul 1068) au fost preluate în aceleaşi conturi la societatea absorbantă (P). 301+371-397) │ 05 │ 1. STOCURI (ct.000 mii lei.000 │ │ │(rd.000) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │IV. valoare de intrare 3.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ . Situaţia imobilizărilor corporale se prezintă astfel: societatea R deţine o clădire. Valoarea provizionului reflectat în contul 491. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.725.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │III.000 │ │ │(rd.000 │ │ │(825. CREANŢE (Sumele ce urmează a fi încasate după o │ 06 │ 3. ACTIVE CIRCULANTE NETE.000-75.750.940.000-100.660. 5121) │ 08 │ 300.000+1. valoarea fiscală a clădirii este 2.000 │ │ │(rd.200. amortizarea fiscală cumulată până la data fuziunii.940. 32+33) │ │ │ └─┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┘ IMPLICAŢII FISCALE La societatea absorbită "R" 1. 106) │ 26 │ 4.000-275. acestea nu se supun impunerii la societatea R. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │I.

000 │ │ │(rd. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. CREANŢE (Sumele ce urmează a fi încasate după o │ 06 │ 1. ACTIVE CIRCULANTE NETE.000. urmează regimul stabilit prin prevederile art. precum şi provizionul. 2.Societatea absorbantă (P) 1.TOTAL (rd. 411-491) │ │ │ │ │(1.000 mii lei pe perioada normală de funcţionare rămasă şi folosind metoda de amortizare aleasă de societate R în conformitate cu prevederile art.000) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │II. B.000-1. 371-378) │ 05 │ 400.mii lei ┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┐ │ │Nr.000 │ │ │(3. 22 din Codul fiscal. 05 la 08) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │D. conform bilanţurilor celor două societăţi comerciale care se dizolvă (Societatea "1" şi Societatea "2") în baza datelor din contabilitate. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ 74 . 24 din Codul fiscal. Fuziunea prin contopire Exemplul nr. reguli care s-ar fi aplicat de către societatea absorbită în situaţia în care fuziunea nu ar fi avut loc. rd. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.240.800.│ Sold │ ├─┬──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ A │ B │ 1 │ ├─┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │A. în cazul în care se preia.280. S-a efectuat inventarierea şi evaluarea elementelor de activ şi de pasiv ale societăţilor comerciale care fuzionează (Societatea "1" şi Societatea "2"). Situaţia elementelor de activ şi de pasiv.000-40.380.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │B.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ACTIVE CIRCULANTE . TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE │ 13 │ 1. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │II. RESPECTIV DATORII CURENTE │ 12 │ -640.000-100. va amortiza valoarea de 2.720. 09+10-11-18) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │F.480.440. 212-2812) │ 02 │ 2.000) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ACTIVE IMOBILIZATE . 11: 1.240.600. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │I.000 │ │ │LA UN AN (ct.000 │ │ │(440. 24 din Codul fiscal. 401) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │E. STOCURI (ct.000 │ │ │perioadă mai mare de un an sunt prezentate separat) │ │ │ │ │(ct. Prin urmare. Rezervele preluate de la societatea R (care au fost deductibile). 04+12-17) │ │ │ ├─┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │J.000 │ │ │NETE │ │ │ │ │(rd. se prezintă astfel: Bilanţul Societăţii "1" . 2. 01 la 03) │ 04 │ 2. Societatea P va amortiza din punct de vedere fiscal clădirea primită folosind regulile prevăzute la art.000 │ │ │(rd.000) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │IV. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ │ 11 │ 2.TOTAL │ 09 │ 1. 5121) │ 08 │ 120.

000 │ │ │(rd.000 │ │ │(3. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ │ 11 │ 3.680.capital subscris vărsat (ct.820.520.000.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │D.000-80.820. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.000 │ │ │(200. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.120.500. CREANŢE (Sumele ce urmează a fi încasate după o │ 06 │ 3.mii lei ┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┐ │ │Nr.000-1. REZERVE [ct.600. 105) │ 24 │ 160.000) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 32 │ 1. RESPECTIV DATORII CURENTE │ 12 │ 1. 404) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │E.000 │ │ │NETE (rd. 20 la 22) din care: │ 19 │ 1. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │I.320. 09+10-11-18) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │F.000 lei/acţiune) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │III.500.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ACTIVE CIRCULANTE .000 │ │ │ (100 mii acţiuni x 10. STOCURI (ct. rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI (rd.600.000 │ │ │perioadă mai mare de un an sunt prezentate separat) │ │ │ │ │(ct.320. 01 la 03) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │B. ACTIVE CIRCULANTE NETE.000) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ACTIVE IMOBILIZATE . Bilanţul Societăţii "2" .440. 5121) │ 08 │ 40. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │II.000-500.000 │ │ │(rd.800.│ Sold │ ├─┬──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ A │ B │ 1 │ ├─┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │A. CAPITAL (rd. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │I.000+240. 1061*). CAPITAL (rd.TOTAL (rd.TOTAL │ 04 │ 2.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ . **) Alte rezerve sunt formate din facilităţi fiscale.600.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ 75 . 05 la 08) │ 09 │ 4.000) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │IV.000.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │II. 1012) │ 21 │ 1.000 │ │ │(rd.│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │I.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │IV. 04+12-17) │ │ │ ├─┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │J.000) │ 05 │ 1. 32+33) │ 34 │ 1.000 │ │ │LA UN AN (ct. 212-2812) │ 02 │ 2. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE │ 13 │ 3.620. 371-378) (1. 1068**)] │ 26 │ 440. 411-491) │ │ │ │ │(3. 20 la 22) din care: │ 19 │ 1.000 │ └─┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┘ *) Rezerva legală a fost dedusă la constituire.

**) Alte rezerve sunt formate din facilităţi fiscale.600.000 │ │c) transmiterea elementelor de pasiv: │ │ │ % = 892 4.000.Pentru Societatea 2 1.000 │ │ │ 491*) 100.000 mii lei : 10.capital subscris vărsat (1012) │ 21 │ 1.000 │ │b) scoaterea din evidenţă a elementelor│ │ │de activ: │ │ │ 892 = % 4.000 lei/acţiune) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │III.600. 32+33) │ 34 │ 3.140.000.620.000 lei = 362 mii acţiuni.600.000 │ 456 1. 105) │ 24 │ 900.Societatea "1" şi Societatea "2" Înregistrări contabile.000) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 32 │ 3.Pentru Societatea 1 .000 │ 401 2.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │IV. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI (rd.000 │ % = 892 4.000 │ 1012 1. 3.440.000 │ 105 160.240.│ │ .000 mii lei : 10.000 │ │ │(rd.000 lei: . 1061*).000 │ 5121 120.000 │ │ 105 160.000+800.440.000 │ │ 5121 120.000 │ │ 371 400.140. 4.040.000 │ 1068 240.600.620.620.000 │ % = 456 1. 1068**)] │ 26 │ 1.000 │ │ 456 1.000 │ 212 2.000 │ └─┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┘ *) Rezerva legală a fost dedusă la constituire. în mii lei: ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Societatea "1" │ ├───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤ │a) transmiterea elementelor de capital │Sau: │ │propriu: │ │ │ % = 456 1. Contabilitatea fuziunii la societăţile care se dizolvă .380. 3.000 │ 411*) 1.000 │ 892 = % 4. REZERVA DIN REEVALUARE (ct. valoarea nominală a unei acţiuni fiind de 10.000 │ │ │(320.000 │ │ 1068 240.040.000 │ 371 400.240.000 │ │ ───────── │ ───────── │ │ 401 2. Evidenţierea în contabilitatea societăţilor a operaţiunilor efectuate cu ocazia fuziunii.000 │ │ │ (160 mii acţiuni x 10. Determinarea raportului de schimb al acţiunilor.600.280. pentru a acoperi aportul societăţilor dizolvate: Determinarea numărului de acţiuni noi care trebuie emise de noua societate pe baza activului net al societăţilor 1 şi 2.120.000 lei = 160 mii acţiuni.000 │ 1061 200.000 │ │ 411 1. REZERVE [ct.000 │ │ 1061 200.600.000 │ └───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘ 76 .000 │ │ ───────── │ ───────── │ │ 1012 1.000 │ │ ───────── │ ───────── │ │ 212 2.

220.000 │ │ 105 900.300.000 │ 404 3.740.600.000 3.000 5.000 │ 456 3.000 1.620.000 ────────── 2.620.840.000 │ 371 1. care la constituire a fost deductibil fiscal.300.000 │ │c) transmiterea elementelor de pasiv: │ │ │ % = 892 7.000 5.000 3.000 ────────── 2.500.600.500.000 │ │ ───────── │ ───────── │ │ 404 3.340.000 ───────── 2.000 │ 1061 320.000 │ │ 1068 800.440.320.820.000 │ 411*) 3.000 │ │ ───────── │ ───────── │ │ 212 2.000 │ 212 2.800.000 1.000 520.040.600.000 │ │ 411 3.340.000 │ │ 456 3.680.000 ────────── 4.000 │ │b) scoaterea din evidenţă a elementelor │ │ │de activ: │ │ │ 892 = % 7. în mii lei: ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Societatea "2" │ ├────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤ │a) preluarea elementelor de capitaluri │Sau: │ │proprii: │ │ │ % = 456 3.740.000 │ │ ───────── │ ───────── │ │ 1012 1.000 % = 891 sau 212 371 411 5121 11.060.220.000 │ 1068 800.000 │ │ │ 491*) 500.000 │ % = 892 7.000 │ 5121 40.680.000 1.000 ────────── 4.200.000 891 = % 401 404 456 491 11.*) Prin preluarea contului 411 la valoarea brută şi a provizionului reflectat în contul 491.000 │ │ 5121 40.000 │ 105 900.840.000 600. Înregistrări contabile.000 1.000 │ 892 = % 7.440.940.000 4.000 160.440.440.000 c) preluarea elementelor de pasiv: 891 = % 401 404 456 11.680.680.000 │ │ 1061 320.000 5.220.000 │ 1012 1. Contabilitatea fuziunii la societatea nou înfiinţată Înregistrări contabile.940.000 │ % = 456 3.000 5.600.000 160. care la constituire a fost deductibil fiscal.620.800.000 │ │ 371 1.000 77 .620.000 │ └────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘ *) Prin preluarea contului 411 la valoarea brută şi a provizionului reflectat în contul 491. în mii lei: a) înregistrarea preluării capitalului propriu: 456 = % 1012 105 1061 1068 b) preluarea elementelor de activ: % = 891 212 371 411 5121 11.

380.840.000+3.000+40. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI (rd. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │I. CREANŢE (Sumele ce urmează a fi încasate după o │ 06 │ 4.│ Sold │ ├─┬──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ A │ B │ 1 │ ├─┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │A.000-100. Bilanţul întocmit de noua societate comercială înfiinţată prin fuziunea societăţilor "1" şi "2" . 32+33) │ 34 │ 5. 05 la 08) │ 09 │ 6.820.740.000 │ │ │ (260 mii acţiuni x 10. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │I. 5121) │ 08 │ 160.000) │ 05 │ 1.000) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │IV.000 │ │ │LA UN AN (ct.000+3.mii lei ┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┐ │ │Nr.000) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 32 │ 5.240. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │B.120.000 │ │ │(520. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE │ 13 │ 5. ACTIVE CIRCULANTE NETE. 1012) │ 21 │ 2.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ .capital subscris vărsat (ct.000) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ACTIVE IMOBILIZATE . REZERVE (ct.000 │ │ │(rd.680. 411-491) │ │ │ │ │(1.000 lei/acţiuni) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │III.000 │ └─┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┘ 78 . rd. 212) │ 02 │ 4. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.740.În protocolul de predare-primire s-a prevăzut ca elementele capitalului propriu să fie preluate în structura existentă la fiecare societate. 371) (400.060. CAPITAL (rd.000 │ │ │NETE (rd.440. 09+10-11-18) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │F.000+2.600.000+1. 1061+1068) │ 26 │ 1. STOCURI (ct.000 │ │ │(2. 04+12-17) │ │ │ ├─┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │J.600.000 │ │ │(rd.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │II. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │II.500.000 │ │ │perioadă mai mare de un an sunt prezentate separat) │ │ │ │ │(ct.000+1.TOTAL (rd.040. 01 la 03) │ 04 │ 4.TOTAL (rd.600.220.000) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │E.220. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │D.440.000-500. 401+404) │ │ │ │ │(2.600. 20 la 22) din care: │ 19 │ 2.560. 105) │ 24 │ 1.000) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ACTIVE CIRCULANTE . DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ │ 11 │ 6.000 │ │ │(120.220. RESPECTIV DATORII CURENTE │ 12 │ 480.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │IV.

820. veniturile provenite din diminuarea sau anularea acestuia sunt venituri impozabile.000. valoarea fiscală a imobilizării corporale este 1. Situaţia imobilizărilor corporale se prezintă astfel: societatea 1 deţine o clădire. republicată.820. S-a efectuat inventarierea şi evaluarea elementelor de activ şi de pasiv ale societăţilor comerciale care participă la divizare.000 mii lei (prin diferenţă). 12: 1.contul 1061 şi rezervele din alte facilităţi fiscale . care este deja înfiinţată preia 40% din patrimoniu. în conformitate cu prevederile art. în baza datelor din contabilitate. Valoarea provizionului reflectat în contul 491. 24 din Codul fiscal. 2. se impune cu cota de impozit pe profit în cazul în care acesta nu este preluat în contul identic al societăţii absorbante. Societatea 1 are obligaţia să depună declaraţia de impunere şi să plătească impozitul pe profit cu 10 zile înainte de data înregistrării încetării existenţei la registrul comerţului. conform bilanţurilor celor două societăţi comerciale care participă la divizare.000 mii lei. Având în vedere faptul că rezervele care au fost anterior deduse la determinarea profitului impozabil (rezerva legală . În situaţia în care provizionul pentru depreciere clienţi nu este preluat în acelaşi cont. se supun prevederilor art. Având în vedere faptul că rezervele care au fost anterior deduse la determinarea profitului impozabil (rezerva legală . Exemplul nr. care se înfiinţează preia 60% din patrimoniu. 2. Situaţia imobilizărilor corporale se prezintă astfel: societatea 2 deţine o clădire.IMPLICAŢII FISCALE Societatea 1 1.1.valoarea avută înainte de începerea procedurii de fuziune. amortizarea fiscală cumulată până la data fuziunii.000 mii lei. 22 din Codul fiscal. valoarea fiscală a imobilizării corporale este 2. amortizarea fiscală cumulată până la data fuziunii. valoare de intrare 3. este în sumă de 1. iar Societatea "O".contul 1061 şi rezervele din alte facilităţi fiscale .720. DIVIZAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE C. Divizarea societăţilor comerciale care îşi încetează existenţa Divizarea se face prin împărţirea integrală a patrimoniului unei societăţi între două sau mai multe societăţi existente sau care iau fiinţă conform art. (2) din Legea nr. deductibil fiscal la constituire. Societatea nou înfiinţată 1. 2. 3. preluate de la societăţile 1 şi 2. Societatea 2 are obligaţia să depună declaraţia de impunere şi să plătească impozitul pe profit cu 10 zile înainte de data înregistrării încetării existenţei la registrul comerţului. cu modificările şi completările ulterioare. C.contul 1068) au fost preluate în aceleaşi conturi la societatea absorbantă acestea nu se supun impunerii. se prezintă astfel: Societatea comercială "L" se divizează.000 mii lei.000 mii lei. Valoarea provizionului reflectat în contul 491. Societatea 2 comunică noii societăţi valoarea fiscală a imobilizării corporale .contul 1061 şi rezervele din alte facilităţi fiscale contul 1068. în conformitate cu prevederile art. Situaţia elementelor de activ şi de pasiv. Societatea 2 1. 233 alin. Societatea "U". deductibil fiscal la constituire.contul 1068) au fost preluate în aceleaşi conturi la societatea absorbantă acestea nu se supun impunerii. 3. este în sumă de 2. Societatea 1 comunică noii societăţi valoarea fiscală a imobilizării corporale. 24 din Codul fiscal. 31/1990 privind societăţile comerciale. Rezerva legală . valoare de intrare 3. 79 .720. 2.000.000 mii lei (prin diferenţă). se impune cu cota de impozit pe profit în cazul în care acesta nu este preluat în contul identic al societăţii absorbante.

516.884.000) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │E.825. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │TOTAL CAPITALURI │ 34 │ 3.975.000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │VI.000 │ │(rd.000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ACTIVE CIRCULANTE .000-100.000) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ACTIVE IMOBILIZATE . RESPECTIV DATORII CURENTE │ 12 │ -916.000 │ │(7 mii părţi sociale x 10. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct.000 │ │(rd.516.800. 1012) │ 21 │ 70. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE │ 13 │ 3. 401+419) │ │ │ │(4.000 │ │(6.000-2.mii lei ┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┐ │ │Nr.000. 01 la 03) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │B. 20 la 22) din care: │ 19 │ 70.884.875.000 │ │(Sumele ce urmează a fi încasate după o perioadă mai │ │ │ │mare de un an sunt prezentate separat) (ct.000 │ │(rd.064.000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │.000. 04+12-17) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │J.884. CREANŢE │ 06 │ 1. 411-491) │ │ │ │(1.000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │II.TOTAL │ 09 │ 5.800. REZERVE (ct. 32+33) │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┘ 80 .│ Sold │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ A │ B │ 1 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │A. ACTIVE CIRCULANTE NETE. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA│ 11 │ 6. 106) │ 26 │ 3.capital subscris vărsat (ct.000 │ │UN AN (ct. 121) │ 30 │ 50. 301) │ 05 │ 2. 05 la 08) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │D. CAPITAL (rd.000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │IV. 5121) │ 08 │ 900.800.000 │ │Sold D │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 32 │ 3. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │I.000 lei/parte socială) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │III. 213-2813) │ 02 │ 4.000 │ │NETE │ │ │ │(rd.000 │ │(rd.600.000 │ │(rd. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │I.000+2. rd. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.TOTAL │ 04 │ 4. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.000) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │IV. 105) │ 24 │ 800.Bilanţul Societăţii "U" . STOCURI (ct. 09+10-11-18) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │F. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │II.

CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │I. 411-491) │ │ │ │(2.700 │ │(rd.TOTAL │ 04 │ 3.000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │IV.300) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │IV.000. 105) │ 24 │ 3.000 lei/parte socială) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │III. CREANŢE │ 06 │ 1. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │II. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA│ 11 │ 5. 05 la 08) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │D.000 │ │NETE │ │ │ │(rd.capital subscris vărsat (ct.700 │ │(Sumele ce urmează a fi încasate după o perioadă mai │ │ │ │mare de un an sunt prezentate separat) (ct.000 │ │(4. 1012) │ 21 │ 100.Bilanţul Societăţii "L" . 121) │ 29 │ 100.350.386.620. rd. 20 la 22) din care: │ 19 │ 100. 04+12-17) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │J. ACTIVE CIRCULANTE NETE.350.100. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.570.000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │II. RESPECTIV DATORII CURENTE │ 12 │ 570.│ Sold │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ A │ B │ 1 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │A. CAPITAL (rd.000 │ │(10 mii părţi sociale x 10. 32+33) │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┘ 81 . 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │TOTAL CAPITALURI │ 34 │ 3.160. 401+419) │ │ │ │(4.700 │ │UN AN (ct. 213-2813) │ 02 │ 3.TOTAL │ 09 │ 5.000 │ │(rd. 5121) │ 08 │ 850.570.mii lei ┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┐ │ │Nr.000+766. 01 la 03) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │B.350. 1068*)] │ 26 │ 20.946.000 │ │(rd.570.700) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │E.000 │ │Sold C │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 32 │ 3. 09+10-11-18) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │F. 371) │ 05 │ 3. REZERVE [ct.956.000-153.000-1.000.000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE │ 13 │ 3. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. STOCURI (ct.000 │ │(rd.000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │VI.000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ACTIVE CIRCULANTE .000) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ACTIVE IMOBILIZATE . ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │I.000 │ │(rd. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct.

000 100.574 părţi sociale.740 mii lei.000 lei Societatea "U" 3. în mii lei: a) transmiterea elementelor de capital propriu: % = 456 1012 105 1068 121 3. • Determinarea creşterii capitalului social la societatea "U".valoarea activului net al Societăţii "L" este de 1.6434. Asociaţii Societăţii "L" vor primi.574 (cifra exactă 2573. prin raportarea valorii contabile a unei părţi sociale a societăţii "L" la valoarea contabilă a unei părţi sociale a societăţii "U": 357. Evidenţierea în contabilitatea societăţilor a operaţiunilor efectuate cu ocazia divizării. Contabilitatea la Societatea "L" care s-a divizat integral Înregistrări contabile.000 ───────── 100. Determinarea raportului de schimb al părţilor sociale. adică se schimbă o parte socială a Societăţii "L" pentru 0.*) suma din contul 1068 este formată din repartizarea profitului din anii anteriori.000 mii lei : 554.000 mii lei.6 mii).857 lei.857 lei. sau 4.884.000 20.574 părţi sociale x 10.000 : 554.428. ca diferenţă între valoarea contabilă a acţiunilor şi valoarea nominală a acestora: 1.000 lei (valoarea nominală a unei părţi sociale).000 mii lei : 7.350. fie prin înmulţirea numărului de părţi sociale ale societăţii "L" cu raportul de schimb: .000 mii lei : 4. fie prin raportarea activului net al societăţii comerciale "L" la valoarea contabilă a unei părţi sociale a societăţii comerciale "U". pentru a acoperi aportul societăţii comerciale "L".260 mii lei.884.000 3.570.428. 1.857 lei = 2.428. • Stabilirea raportului de schimb al părţilor sociale.000 mii lei Activul net contabil al societăţii "U" este de 3. . prin divizare. • Stabilirea valorii contabile a părţilor sociale ale societăţilor "L" şi "U": Societatea "L" 1.000 x 40% = 1. 3.valoarea contabilă a unei părţi sociale la Societatea "U" este de 554. cota parte din elementele de activ şi de pasiv ale Societăţii "L".6434 (raportul de schimb) = 2.000 (cota parte din 10.740 mii lei = 1.402.000 părţi sociale = 554. • Calcularea primei de divizare.6434 părţi sociale ale Societăţii "U".428.000 părţi sociale x 0. .428.570. preluată de societatea "U": 3. 4.000 b) scăderea din evidenţă a elementelor de activ transferate societăţilor "U" şi "O": 82 . 2574 părţi sociale a 10. Determinarea cotei părţi din activul net al societăţii "L" care se divizează.000 mii lei.25.000 mii lei .Societăţile "U" şi "O" preiau.000 lei/valoarea nominală a unei părţi sociale = 25. prin înmulţirea numărului de părţi sociale care trebuie emise de societatea "U" cu valoarea nominală a unei părţi sociale de la această societate: 2.857 = 0. Determinarea numărului de părţi sociale ce trebuie emise de societatea comercială "U". 5.000) părţi sociale = 357. ca urmare a divizării.

000 401 419 456 Contabilitatea la Societatea "U" Înregistrări contabile.142.000 ───────── 25.848.000 1.620.000 778.582.956.000 1.000 117 60.740 1.800.848.000 b) preluarea elementelor de activ de la Societatea "L": % = 891 213 371 411 5121 5.956.010.700 850.892 = % 213 371 411 5121 8.374. în mii lei: a) înregistrarea capitalului propriu (activului net): 456 = 2.680 ───────── 1.000 % = 891 sau 213 371 411*) 5121 3.160.000 ───────── 1.466.000 105 2.200.000 840.264.800.680 340.000 306 680 1.260 b) preluarea elementelor de activ de la Societatea "L": % = 891 213 371 411 5121 3.000 3.264.700 ───────── 4.700 ───────── 3.896.000 891 = % 401 419 456 491*) 3.200.000.946.000 306.000 1068 12.000 766.680 1.402.000 ───────── 1.000 % % = 891 sau 213 371 411*) 5121 5.000 c) transmiterea elementelor de pasiv la societăţile "U" şi "O": % = 892 8.582.000 510.000 c) preluarea elementelor de pasiv de la Societatea "L": 891 = % 401 419 456 3.000 340.428.000 ───────── 1.000 83 .570.680 ───────── 1.020 ───────── 1.000 1.020 510.644.320 Contabilitatea la Societatea "O" Înregistrări contabile.000 61.000 1.000 1.000 1.000 ───────── 1012 60.644. în mii lei: a) înregistrarea majorării capitalului social şi a primei de divizare: 456 = % 1012 1042 1.168.260.428.700 3.428.896.000 1.

020 2.000 │ │(6. ACTIVE CIRCULANTE NETE.020 2. 1012) │ 21 │ 95. rd. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA│ 11 │ 8.740 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │. RESPECTIV DATORII CURENTE │ 12 │ -688.000 │ │(2.089. iar la constituire a fost deductibil fiscal.772.374.TOTAL │ 09 │ 7.000-2.466. 401+419) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │E.000-61.680 │ │(rd. 411-491) │ │ │ │(1.000 │ │NETE │ │ │ │(rd.000 ───────── 2. 213-2813) │ 02 │ 6. 05 la 08) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │D.mii lei ┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┐ │ │Nr.000+840.653. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.000+1.000) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ACTIVE IMOBILIZATE . 301+371) │ 05 │ 4.000) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │II.000 91.312. 20 la 22) din care: │ 19 │ 95.200.825.000 460.680 │ │(Sumele ce urmează a fi încasate după o perioadă mai │ │ │ │mare de un an sunt prezentate separat) (ct. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │I. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │I.264.000. 5121) │ 08 │ 1. 01 la 03) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │B.000.980 ___________ *) Prin preluarea contului 411 la valoarea brută şi a provizionului reflectat în contul 491.c) preluarea elementelor de pasiv de la Societatea "L": 891 = % 401 419 456 5.000 460. 04+12-17) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │J.000+1. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │II. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.772.320) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │IV.740 │ 84 . STOCURI (ct.│ Sold │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ A │ B │ 1 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │A. CREANŢE │ 06 │ 2.000 │ │(rd.975.000 891 = % 401 419 456 491*) 5.800. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE │ 13 │ 5. 09+10-11-18) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │F.000. Întocmirea bilanţurilor societăţilor comerciale rezultate în urma divizării Bilanţul Societăţii "U" după primirea protocolului şi a balanţei de verificare .982.142.142.240. CAPITAL (rd.TOTAL │ 04 │ 6.capital subscris vărsat (ct.000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ACTIVE CIRCULANTE .000-100.000 │ │(rd.670.680 │ │UN AN (ct.020 ───────── 2.

STOCURI (ct.TOTAL │ 04 │ 1.000 │ │(rd.020) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │E.772.000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ACTIVE CIRCULANTE . rd. 1068) │ 26 │ 3.000 │ │(rd. 121) │ 30 │ 50. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │TOTAL CAPITALURI │ 34 │ 5.896.000-91.064.312.│ Sold │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ A │ B │ 1 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │A.000+460.000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │VI.TOTAL │ 09 │ 3. 411-491) │ │ │ │(1. 09+10-11-18) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │F. 371) │ 05 │ 1.000 │ │(2. 1042) │ 23 │ 1.000 │ │NETE │ │ │ │(rd.402. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA│ 11 │ 3.800. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 213-2813) │ 02 │ 1.980) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │IV. 5121) │ 08 │ 510.260 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │III. 01 la 03) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │B.mii lei ┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┐ │ │Nr.020 │ │(rd.574. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.574 mii părţi sociale x 10. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE │ 13 │ 2.142.000 │ │(rd. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct.│(9. CREANŢE │ 06 │ 1.020 │ │UN AN (ct. 401+419) │ │ │ │(2. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.000 │ │Sold D │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 32 │ 5.000 lei/parte socială) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │II.000-810. REZERVE (ct.168. ACTIVE CIRCULANTE NETE. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │II.232.610.260. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ 85 .020 │ │(Sumele ce urmează a fi încasate după o perioadă mai │ │ │ │mare de un an sunt prezentate separat) (ct. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │I. 32+33) │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┘ Bilanţul Societăţii "O" după primirea protocolului şi a balanţei de verificare .000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │II. RESPECTIV DATORII CURENTE │ 12 │ 342.312. 05 la 08) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │D.000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │IV. 04+12-17) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │J. PRIME DE CAPITAL (ct.000 │ │(rd. 105) │ 24 │ 800.800.000) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ACTIVE IMOBILIZATE .

411-491) │ │ │ │(4.000) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ 86 . Divizarea societăţilor comerciale care nu îşi încetează existenţa Divizarea se face prin împărţirea parţială a patrimoniului unei societăţi între două sau mai multe societăţi existente sau care iau fiinţă conform art.142.500.000.│ Sold │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ A │ B │ 1 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │A. 32+33) │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┘ C.010. CREANŢE │ 06 │ 4.TOTAL │ 04 │ 2.460. 01 la 03) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │B. S-a efectuat inventarierea şi evaluarea elementelor de activ şi de pasiv ale societăţilor comerciale care participă la divizare. (3) din Legea nr. CAPITAL (rd.000 │ │(rd. 2.mii lei ┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┐ │ │Nr. 13: 1.000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │.000-150. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │TOTAL CAPITALURI │ 34 │ 2. REZULTATUL REPORTAT (ct. Societatea "G".000 lei/parte socială) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │III.500. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │I. Exemplul nr. Bilanţul Societăţii "G" . 20 la 22) din care: │ 19 │ 60.capital subscris vărsat (ct. 1012) │ 21 │ 60. (3) şi art.000 │ │(rd.000) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ACTIVE IMOBILIZATE . care este deja înfiinţată preia 40% din patrimoniu. Situaţia elementelor de activ şi de pasiv.250.000 │ │(rd. republicată.000 │ │(Sumele ce urmează a fi încasate după o perioadă mai │ │ │ │mare de un an sunt prezentate separat) (ct.000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │V. 213-2813) │ 02 │ 2. 245 alin.000 │ │(3. cu modificările şi completările ulterioare.000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 32 │ 2.000-960. în baza datelor din contabilitate.│I. 106) │ 26 │ 12. STOCURI (371) │ 05 │ 1. 233 alin.400. 105) │ 24 │ 2.000 │ │(6 mii părţi sociale x 10. 117) Sold C │ 27 │ 60. rd. 31/1990 privind societăţile comerciale. iar societatea "H" care se înfiinţează preia 40% din patrimoniu.2.000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │II. REZERVE (ct. ea rămânând cu 20% din patrimoniu. conform bilanţurilor celor două societăţi comerciale care participă la divizare. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │II. se prezintă astfel: Societatea comercială "F" se divizează cedând 80%.000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │IV. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.142.

000+2. CREANŢE │ 06 │ 5. 401+419) │ │ │ │(4.000 │ │(rd. 05 la 08) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │D.810.000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ .000 │ │NETE │ │ │ │(rd.TOTAL (rd.348.246.000 │ │UN AN (ct.000-420.218. 20 la 22) din care: │ 19 │ 90. 32+33) │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┘ Bilanţul Societăţii "F" .000 │ │(7. 301-308+371) │ 05 │ 7. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │I. 1012) │ 21 │ 90.000.000 │ │(Sumele ce urmează a fi încasate după o perioadă mai │ │ │ │mare de un an sunt prezentate separat) (ct.962. STOCURI (ct.245.│ Sold │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ A │ B │ 1 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │A.000 │ │(4.348. 04+12-17) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │J.152. ACTIVE CIRCULANTE NETE. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │TOTAL CAPITALURI │ 34 │ 1.000.000) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │IV. 213-2813) │ 02 │ 6. 106) │ 26 │ 1.000 │ │(rd.│IV. 01 la 03) │ 04 │ 6.000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ 87 .348.250.245.000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 32 │ 1. 105) │ 24 │ 40. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.000) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │E.000. CAPITAL (rd.000 │ │(rd.capital subscris vărsat (ct. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.700.000-700. 09+10-11-18) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │F.000+3. 5121) │ 08 │ 560. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE │ 13 │ 1. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │I.000) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ACTIVE IMOBILIZATE . DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA│ 11 │ 6.5 mii părţi sociale x 20.962.200.000. rd.000 lei/parte socială) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │III.000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ACTIVE CIRCULANTE . 5121) │ 08 │ 1. 411-491) │ │ │ │(5.000 │ │ (4.TOTAL │ 09 │ 5.000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │B.000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │IV.000-1. RESPECTIV DATORII CURENTE │ 12 │ -1. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. REZERVE (ct. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │II.026.mii lei ┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┐ │ │Nr.000 │ │(rd.000) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │II.

│ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)
│ 09
│ 13.276.000 │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA│ 11
│ 12.839.000 │
│UN AN (ct. 401+419)│(10.000.000+2.839.000)├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE
│ 12

437.000 │
│NETE│(rd. 09+10-11-18)├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
│ 13
│ 6.437.000 │
│(rd. 04+12-17)├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│J. CAPITAL ŞI REZERVE├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:
│ 19

160.000 │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤

- capital subscris vărsat (ct. 1012)
│ 21

160.000 │

(8 mii părţi sociale x 20.000 lei/parte socială)├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)
│ 24
│ 3.245.000 │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│IV. REZERVE [ct. 1068*)]
│ 26
│ 3.032.000 │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│TOTAL CAPITALURI PROPRII
│ 32
│ 6.437.000 │
│(rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤
│TOTAL CAPITALURI
│ 34
│ 6.437.000 │
│(rd. 32+33)└────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┘
*) suma din ct. 1068 este formată din facilităţi fiscale.
- Societăţile "G" şi "H" preiau, prin divizare, cota parte din elementele de
activ şi de pasiv ale Societăţii "F".
Determinarea cotei părţi din activul net al societăţii "F" care se
divizează, preluat de societatea "G":
6.437.000 x 40% = 2.574.800 mii lei
Activului net contabil al societăţii "G" este de 1.348.000 mii lei.
3. Determinarea raportului de schimb al părţilor sociale, pentru a acoperi
aportul societăţii comerciale "F".
• Stabilirea valorii contabile a părţilor sociale ale societăţilor "F" şi
"G":
Societatea "F"
2.574.800 mii lei : 3.200 (cota parte din 8.000) părţi sociale = 804.625 lei
Societatea "G"
1.348.000 mii lei : 4.500 părţi sociale = 299.555,6 lei.
• Stabilirea raportului de schimb al părţilor sociale, prin raportarea
valorii contabile a unei părţi sociale a societăţii "F" la valoarea contabilă a
unei părţi sociale a societăţii "G":
804.625 : 299.555,6 = 2,686, adică se schimbă o parte socială a Societăţii
"F" pentru 2,686 părţi sociale ale Societăţii "G".
4. Determinarea numărului de părţi sociale ce trebuie emise de societatea
comercială "G", fie prin raportarea activului net al societăţii comerciale "F"
la valoarea contabilă a unei părţi sociale a societăţii comerciale "G", fie prin
înmulţirea numărului de părţi sociale ale societăţii "F" cu raportul de schimb:
- valoarea activului net al Societăţii "F" este de 2.574.800 mii lei;
- valoarea contabilă a unei părţi sociale la Societatea "G" este de 299.555,6
lei;
2.574.800 mii lei : 299.555,6 lei = 8.595 (cifra exactă 8.595,4);
sau
3.200 părţi sociale x 2,686 (raportul de schimb) = 8.595 părţi sociale.

88

• Determinarea creşterii capitalului social la societatea "G", prin
înmulţirea numărului de părţi sociale care trebuie emise de societatea "G" cu
valoarea nominală a unei părţi sociale de la această societate:
8.595 părţi sociale x 20.000 lei (valoarea nominală a unei părţi sociale) =
171.900 mii lei.
• Calcularea primei de divizare, ca diferenţă între valoarea contabilă a
părţilor sociale şi valoarea nominală a acestora:
2.574.800 mii lei - 171.900 mii lei = 2.402.900 mii lei primă de divizare.
sau
• Calcularea primei de divizare, ca diferenţă între valoarea contabilă a
părţilor sociale, valoarea nominală a acestora şi valoarea rezervelor:
2.574.800 mii lei - 171.900 mii lei - 1.212.800 mii lei = 1.190.100 mii lei
primă de divizare.
Asociaţii Societăţii "F" vor primi, ca urmare a divizării, 8595 părţi
sociale a 20.000 lei (valoarea nominală a unei părţi sociale).
5. Evidenţierea în contabilitatea societăţilor a operaţiunilor efectuate cu
ocazia divizării.
Contabilitatea la Societatea "F" care s-a divizat în proporţie de 80%
Înregistrări contabile, în mii lei:
a) transmiterea elementelor de capitaluri proprii:
%

= 456

1012*)
105
1068

5.149.600
─────────
128.000
2.596.000
2.425.600

___________
*) Societatea "F", care nu şi-a încetat existenţa, poate să transmită în
locul capitalului social alte elemente de capital propriu de aceeaşi valoare.
b) scăderea din evidenţă a elementelor de activ transferate:
892 =

%

15.420.800
──────────
4.800.000
3.024.000
2.596.800
4.000.000
1.000.000

214
301
371
411
5121
c) transmiterea conturilor de pasiv:
% = 892

15.420.800
──────────
8.000.000
2.271.200
5.149.600

401
419
456
Contabilitatea la Societatea "G"

Înregistrări contabile, în mii lei:
a) înregistrarea majorării capitalului social şi a primei de divizare:
456 =

%
1012
1042*)

2.574.800
─────────
171.900
2.402.900

456 =
sau

%
1012
1042
1068

2.574.800
─────────
171.900
1.190.100
1.212.800

89

b) preluarea elementelor de activ de la Societatea "F":
% = 891
213
301
371
411
5121

7.710.400
─────────
2.400.000
1.512.000
1.298.400
2.000.000
500.000

% = 891
214
301
371
411*)
5121

7.990.400
─────────
2.400.000
1.512.000
1.298.400
2.280.000
500.000

c) preluarea elementelor de pasiv de la Societatea "F":
891 =

%
401
419
456

7.710.400
─────────
4.000.000
1.135.600
2.574.800

891 =

%
401
420
456
491*)

7.990.400
─────────
4.000.000
1.135.600
2.574.800
280.000

___________
*) Prin preluarea contului 411 la valoarea brută şi a provizionului reflectat
în contul 491, care la constituire a fost deductibil fiscal.
Contabilitatea la Societatea "H"
Înregistrări contabile, în mii lei:
a) înregistrarea capitalului propriu (activului net):
456 =

%
1012*)
105
1068

2.574.800
─────────
64.000
1.298.000
1.212.800

b) preluarea elementelor de activ de la Societatea "F":
% = 891
214
301
371
411
5121

7.710.400
─────────
2.400.000
1.512.000
1.298.400
2.000.000
500.000

%

sau

= 891

214
301
371
411**)
5121

7.990.400
─────────
2.400.000
1.512.000
1.298.400
2.280.000
500.000

c) preluarea elementelor de pasiv de la Societatea "F":
891 =

%
401
419
456

7.710.400
─────────
4.000.000
1 135.600
2.574.800

456 =

%
401
419
456
491**)

7.990.400
─────────
4.000.000
1.135.600
2.574.800
280.000

___________
*) Societatea "H", poate să primească în locul capitalului social alte
elemente de capital propriu de aceeaşi valoare.
**) Prin preluarea contului 411 la valoarea brută şi a provizionului
reflectat în contul 491, care la constituire a fost deductibil fiscal.
Întocmirea bilanţurilor societăţilor comerciale rezultate în urma divizării

90

000 │ │(560.000-960.400.│ Sold │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ A │ B │ 1 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │A.298. 213-2813) │ 02 │ 4.capital subscris vărsat (ct. RESPECTIV DATORII CURENTE │ 12 │ -977.000+500.Bilanţul Societăţii "G" după primirea protocolului şi a balanţei de verificare .TOTAL (rd. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.000.100 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │III. rd.460.000. CREANŢE (Sumele ce urmează a fi încasate după o │ 06 │ 6.000+2.800 │ │(rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │TOTAL CAPITALURI (rd.000) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ACTIVE CIRCULANTE . 411-491) (4. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │II.097. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │I.600 │ │UN AN (ct. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.000 │ │(3. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. CAPITAL (rd.000+1.900.250.900.000-168.095 mii părţi sociale x 20. 04+12-17) │ 13 │ 3.810.190.000-280. 5121) │ 08 │ 1. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │I.922. 106) │ 26 │ 2.000 │ │perioadă mai mare de un an sunt prezentate separat) │ │ │ │(ct.mii lei ┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┐ │ │Nr. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA DE PÂNĂ LA│ 11 │ 12.060.600) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │E.000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │B.000) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │IV. STOCURI (ct.800 │ └────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┘ 91 .097. 20 la 22) din care: │ 19 │ 261. 32+33) │ 34 │ 3. 01 la 03) │ 04 │ 4. 09+10-11-18) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │F.000+4. 401+419) │ │ │ │(8.400 │ │(1. 301-308+371) │ 05 │ 3. 1042) │ 23 │ 1. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.430.400) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │II. REZERVE (ct.800 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 32 │ 3. PRIME DE CAPITAL (ct.900 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │.000+1.000) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ACTIVE IMOBILIZATE .000-150.000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │IV.400.800 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │J. ACTIVE CIRCULANTE NETE.900 │ │(13. 105) │ 24 │ 40.200 │ │NETE (rd.000 lei/parte socială) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │II.280.000+2. 1012) │ 21 │ 261.922.TOTAL (rd.400 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │D.680. 05 la 08) │ 09 │ 11.922.120.

000. RESPECTIV DATORII CURENTE │ 12 │ 174. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.898. 32+33) │ 34 │ 2.000-280. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │I.│ Sold │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ A │ B │ 1 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │A. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.800 │ └────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┘ 92 .000) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ACTIVE IMOBILIZATE .400) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │II.574.Bilanţul Societăţii "H" după primirea protocolului şi a balanţei de verificare .000+1. STOCURI (ct.400 │ │(1. 01 la 03) │ 04 │ 2. 5121) │ 08 │ 500.800 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 32 │ 2. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.400.000.000 │ │(Sumele ce urmează a fi încasate după o perioadă mai │ │ │ │mare de un an sunt prezentate separat) (ct.TOTAL (rd. 1012) │ 21 │ 64.680.000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ACTIVE CIRCULANTE .810.400 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │D. 213) │ 02 │ 2. 411-491) │ │ │ │(2.000) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │E.000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │.TOTAL (rd.000+1.135.000 │ │(3.000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │IV.298. 401+419) │ │ │ │(4.000 │ │(2.280. 301-308+371) │ 05 │ 2. CREANŢE │ 06 │ 2. CAPITAL (rd.000 lei/parte socială) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │III. ACTIVE CIRCULANTE NETE.800 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │J. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │II.2 mii părţi sociale x 20. 1068) │ 26 │ 1. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │I. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │B.mii lei ┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┐ │ │Nr.600 │ │LA UN AN (ct.298. 20 la 22) din care: │ 19 │ 64.000-498.800 │ │(rd.574. REZERVE (ct.000) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │IV.800 │ │NETE (rd.135. 09+10-11-18) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │F. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │TOTAL CAPITALURI (rd.212. 04+12-17) │ 13 │ 2. rd.310.capital subscris vărsat (ct.400. 05 la 08) │ 09 │ 5.574. 105) │ 24 │ 1.000-168. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ │ 11 │ 5.

287. 09+10-11-18) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │F.000-140. 213-2813) │ 02 │ 1.200) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │II. 401+419) │ │ │ │(2.Bilanţul Societăţii "F" după predarea protocoalelor şi a balanţelor de verificare . ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │II.287. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │I. REZERVE (ct.TOTAL (rd.000 lei/parte socială) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │III. 5121) │ 08 │ 250.000 │ │(Sumele ce urmează a fi încasate după o perioadă mai │ │ │ │mare de un an sunt prezentate separat) (ct. 01 la 03) │ 04 │ 1. 301-308+371) │ 05 │ 1. De asemenea.000+567. respectiv.000 │ │(1. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. se presupune că diferenţele de preţ de 40% corespund materiilor prime preluate. 411-491) │ │ │ │(1. CREANŢE │ 06 │ 1.000) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │IV.000-84. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 20 la 22) din care: │ 19 │ 32.000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │B.6 mii părţi sociale x 20.200. 106) │ 26 │ 606. rd. CAPITAL (rd. iar provizioanele pentru deprecierea mărfurilor şi clienţilor în proporţie de 40% corespund mărfurilor depreciate şi. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA│ 11 │ 2.000) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ACTIVE IMOBILIZATE .400 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │J. ACTIVE CIRCULANTE NETE.655.000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ACTIVE CIRCULANTE .400 │ └────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┘ În exemplul prezentat mai sus se presupune că amortizarea de 40% corespunde imobilizărilor corporale preluate. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │I.000 │ │(1.mii lei ┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┐ │ │Nr.000. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │TOTAL CAPITALURI (rd. 05 la 08) │ 09 │ 2.capital subscris vărsat (ct.449.000-249. 105) │ 24 │ 649.400 │ │NETE (rd.800) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │E.140.000+649. 32+33) │ 34 │ 1.200 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │D. 1012) │ 21 │ 32.800 │ │UN AN (ct.400 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 32 │ 1. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.287.200 │ │(840. RESPECTIV DATORII CURENTE │ 12 │ 87.000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │IV. 04+12-17) │ 13 │ 1.567. 93 .│ Sold │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ A │ B │ 1 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │A.TOTAL (rd.400 │ │(rd.000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │. clienţilor preluaţi. STOCURI (ct.000.200.405.

000. CAPITAL (rd. • Întocmirea situaţiilor financiare de către societăţile comerciale care urmează să se lichideze. STOCURI (ct. 151) │ 15 │ 1. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.TOTAL (rd. rd.000. ACTIVE CIRCULANTE NETE. 301-391) │ 05 │ 1. date care au fost puse de acord cu rezultatele inventarierii.000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ACTIVE CIRCULANTE .000 │ │NETE (rd.500.000. Situaţia elementelor de activ şi de pasiv.000-12.000. a normelor şi reglementărilor contabile.000 │ 94 .II.000.000. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI (ct.000 │ │UN AN (ct.000) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │II. conform bilanţului. 212-2812) │ 02 │ 8.Se întocmeşte bilanţul în baza datelor din contabilitate. în situaţia în care se obţine profit din lichidare Cu această ocazie se efectuează: • Inventarierea şi evaluarea elementelor de activ şi de pasiv ale societăţilor comerciale care urmează să se lichideze.000. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.000) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │IV. Exemplul nr. Lichidare hotărâtă de adunarea generală a acţionarilor sau a asociaţilor. 4111+4118-491) │ │ │ │(2.000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │D. 404) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │E.000 │ │(20. potrivit Legii contabilităţii nr. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │II. CREANŢE │ 06 │ 2.TOTAL (rd.000. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │H. 09+10-11-18) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │F. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │I.000.000. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE A.000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │B.000-400. se prezintă astfel: Bilanţul Societăţii "Y" .000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │J.000.│ Sold │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ A │ B │ 1 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │A.800.600. din care: │ 19 │ 5.000) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ACTIVE IMOBILIZATE . 5121) │ 08 │ 600.mii lei ┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┐ │ │Nr. 01 la 03) │ 04 │ 8.000 │ │(Sumele ce urmează a fi încasate după o perioadă mai │ │ │ │mare de un an sunt prezentate separat) │ │ │ │(ct.000-200. 05 la 08) │ 09 │ 5. republicată. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA│ 11 │ 6. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │I.000 │ │(2. înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării. 14: .000+500. 82/1991. RESPECTIV DATORII CURENTE │ 12 │ -1. 04+12-17) │ 13 │ 7. 20 la 22).

├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ .000.000 │ │ (500 mii acţiuni x 10.000. a) vânzarea materiilor prime 411 = 707 4427 1. 1012) │ 21 │ 5.000 c) anularea provizionului 391 = 7814 400.000.000.000 7583 = 121 9.710. a investiţiilor financiare pe termen scurt etc.000 ────────── 9.710.440. bugetul asigurărilor sociale de stat.710. celelalte obligaţii sociale şi alte fonduri.000 mii lei.000 mii lei.000 8.).000 95 .000.000 │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 32 │ 6. iar pentru încasarea înainte de termen a clienţilor cerţi s-au acordat sconturi în sumă totală de 50. 5) cheltuielile efectuate cu lichidarea societăţii sunt de 520.000.000.440. I. 4) pentru plata înainte de termen a datoriilor către furnizori. salariaţi şi alţi terţi.000 2.000 1. în mii lei: 1.000 mii lei. • Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat. din care se încasează 240.000 mii lei. 3) clienţii incerţi sunt în sumă de 500.000 │ │(rd. REZERVE (ct.000. 2) materiile prime au fost vândute cu 1.000 mii lei faţă de valoarea contabilă netă de 8.000 mii lei.000. • Valorificarea elementelor de activ (vânzarea imobilizărilor şi a stocurilor. Operaţiunile de lichidare a societăţii comerciale efectuate de lichidator: 1) Clădirile au fost vândute cu 9.600 301 371 2.000.000 e) închiderea contului 6583 121 = 6583 8. Valorificarea imobilizărilor corporale: a) vânzarea clădirilor 7583 4427 10.600 ───────── 1. 32+33) │ 34 │ 6.000 │ └────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┘ • Stabilirea de către adunarea generală a acţionarilor sau a asociaţilor a operaţiunilor care urmează să fie efectuate de către lichidator în numele societăţii comerciale ce se lichidează.000.000 mii lei faţă de valoarea contabilă netă de 1. Înregistrări contabile privind operaţiunile de lichidare. încasarea creanţelor.000 mii lei.600. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │TOTAL CAPITALURI (rd.000 d) închiderea contului 607 121 = b) încasarea contravalorii clădirilor vândute c) scăderea din evidenţă a clădirilor vândute 461 = 5121 = % % 281 6583 d) închiderea contului 7583 b) trecerea la mărfuri a materiilor prime şi scăderea din gestiune a mărfurilor vândute 371 = 607 = % 607 2. II.000.000 mii lei.000 461 10.000.000 2.713.000 = 212 20. aceştia au acordat sconturi în sumă de 200. 1061) │ 26 │ 1.capital subscris vărsat (ct.000 ────────── 12.000.000.000 273.000 lei/acţiune) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │IV.

Anularea provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli: a) anularea provizioanelor 151 = 7812 1.000 c) anularea provizioanelor d) încasarea clienţilor cerţi % = 121 5121 = 411 2.800.000.V.000 491 = 7814 200.000 e) acordarea sconturilor 667 = 411 50.000 5.000 ─────── 50.000 121 200.983.000 ───────── 1. Plata datoriilor: a) plata furnizorilor de imobilizări 404 = 5121 5.500 c) virarea impozitului pe profit 441 = 5121 352.000 6.A. iar asociaţii sunt persoane fizice.000 b) închiderea contului 628 121 = 628 520.840. 8.000 f) închiderea conturilor 667 şi 6588 121 = % 667 6588 310.V.500 (1.000 c) închiderea contului 767 767 = 121 200. de plată 4427 = 4423 1.000 260.A.000 f) încasarea contravalorii materiilor prime vândute 5121 = 411 1.450.V. Impozit pe profit pentru profitul din lichidare: a) impozit pe profit datorat 691 = 441 352.500 96 .: a) T. Încasarea creanţelor: a) încasare parţială de la clienţii incerţi 5121 = 4118 240. reţinerea şi virarea impozitului pe profit/venit şi a impozitului pe dividende în urma acţiunii de dizolvare/lichidare.A.410.600 3. Cheltuieli de lichidare: a) cheltuieli efectuate 628 = 5121 520.000 x 25%) b) închiderea contului 691 121 = 691 352.600 b) plata T.000 4.e) închiderea conturilor 707 şi 7814 707 7814 1. 4423 = 5121 1.000 7. Regularizarea T.983.000 b) scont primit 404 = 767 200.000.000 b) trecerea pe cheltuieli a clienţilor incerţi neîncasaţi 6588 = 4118 260.000 g) închiderea contului 7814 7814 = b) închiderea contului 7812 7812 = 121 1.440. • Societatea "Y" se încadrează în prevederile de aplicare a cotei de 25%.600 • Calcularea.000 400.713.

057.000 | ────────── 352.600 240.000.000 10.000 310.710.800.983.capital subscris vărsat (ct.500 │ │ │NETE (rd.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │VI.000 | 5.240.182.mii lei ┌─┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┐ │ │ │Nr. 20 la 22) │ 19 │ 5.500 │ ├─┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │J. CAPITAL (rd.000.600 | 8.100 | ───────────────────────────────────── Sold D 7.000.000 520.000 │ │ │ (500 mii acţiuni x 10.057.600 | 1. REZERVE (ct.000. 09+10-11-18) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │F.000 lei/acţiune) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │IV. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.000.057. rd.656.000 2.000 2.500 │ │ │(rd. 5121) │ 08 │ 7.713. 05 la 08) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA DE PÂNĂ │ 11 │ 0 │ │ │LA UN AN │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │E. 32+33) │ 34 │ 7. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct.500 ───────────────────────────────────── ───────────────────────────────────── D 5121 C ───────────────────────────────────── 600.000.450. RESPECTIV DATORII CURENTE │ 12 │ 7.057.III.000 | 200.000 | 1.500 | 12.057.000.000 | 200.000 1.│ Sold │ ├─┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ A │ B │ 1 │ ├─┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │B.500 | ───────────────────────────────────── Sold C 1. ACTIVE CIRCULANTE NETE. 1061) │ 26 │ 1. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │I.500 ────────── | ───────── 15. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.500 ───────────────────────────────────── IV. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │IV.000 ────────── | 1.000 | 520.057.500 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 32 │ 7.TOTAL │ 09 │ 7.500 │ └─┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┘ 97 .830. 1012) │ 21 │ 5.057.000 │ │ │ din care: │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ . Situaţia conturilor 121 şi 5121 înainte de efectuarea partajului (în mii lei): ───────────────────────────────────── D 121 C ───────────────────────────────────── 8.000 | 10. 04+12-17) │ 13 │ 7. Bilanţul înainte de efectuarea partajului . 121) Sold C│ 29 │ 1.500 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ACTIVE CIRCULANTE . 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI (rd.057.713.057.840.500 │ │ │(rd.000 | 9.000 | 352.000 11.

Restituirea capitalului social 1012 = 456 456 = 5121 5.mii lei - 98 . între acţionarii sau asociaţii societăţii comerciale.375 | 1.057. conform bilanţului întocmit pe baza datelor din contabilitate. în funcţie de: a) prevederile statutului şi/sau ale contractului de societate. Situaţia conturilor 456 şi 5121. se prezintă astfel (în mii lei): ───────────────────────────────────── D 456 C ───────────────────────────────────── 5.Efectuarea partajului capitalului propriu (activului net) al societăţii comerciale.125 | ───────────────────────────────────── 7.000 | 250. 15: Situaţia elementelor de activ şi de pasiv.057.000 | 1.057.000 250. în mii lei: 1.057.000 | 5. Virarea impozitului pe dividende 446 = 5121 90.500 4.000.807.375 | 1.000 5.000+1.500 7.500 | 5.057.000 x 25%) 3. consemnată în registrul şedinţelor adunării generale. persoane fizice. în situaţia în care disponibilităţile băneşti rezultate în urma lichidării asigură achitarea datoriilor Exemplul nr. se prezintă astfel: Bilanţul Societăţii "Z" .500-90.500 x 5%) 456 = 446 90. date care au fost puse de acord cu rezultatele inventarierii.000.000 | 1.000.057.500 ───────────────────────────────────── ───────────────────────────────────── D 5121 C ───────────────────────────────────── 7. b) hotărârea adunării generale a acţionarilor sau a asociaţilor.717. V.000 | 90. c) cota de participare la capitalul social. după efectuarea partajului.057. înregistrări contabile privind operaţiunile de partaj între asociaţi sau acţionari.375 5. rezultat din lichidarea societăţii comerciale.125 | ───────────────────────────────────── 7.500 90.000 2. Impozit pe dividende aferente rezervelor legale şi profitului din operaţiuni de lichidare (750. Falimentul unei societăţi comerciale.375) 456 = 5121 1.125 VI.000.000.000 456 = 441 441 = 5121 250.000.500 ───────────────────────────────────── B.000 250.807. Partajul constă în împărţirea capitalului propriu (activului net). Decontarea profitului din lichidare 121 = 456 1. a) decontarea rezervelor legale 1061 = 456 1.000 b) impozit pe profit aferent rezervelor legale (1.717. Plata dividendelor din rezerve legale şi din lichidare (1.000. rezultat din lichidare.500 = 1.500 7.057.717.375 6.000.

000. 162) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │J. 09+10-11-18) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │F. REZERVE (ct. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │I.000.000 mii lei faţă de valoarea contabilă netă de 3. 20 la 22) din care: │ 19 │ 5.000 │ │ │(10.000 │ │ │(4.000 │ │ │ (500 mii acţiuni x 10. 99 . STOCURI (ct.500.000) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │E.000 │ │ │(rd. 04+12-17) │ 13 │ 12.000.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │B.000-2. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.000. RESPECTIV DATORII CURENTE │ 12 │ -1.TOTAL (rd.┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┐ │ │Nr.000) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │II.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ACTIVE IMOBILIZATE .500. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI (rd.000.000 │ │ │NETE (rd.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │II. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │I. rd. au vândut programele informatice cu 2.000 │ │ │(Sumele ce urmează a fi încasate după o perioadă mai │ │ │ │ │mare de un an sunt prezentate separat) (ct.000.500.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 32 │ 6.TOTAL (rd. 401+404+419) │ │ │ │ │(4. 01 la 03) │ 04 │ 13.000.000. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ │ 11 │ 8.000.000.000.000.000-1. 212-2812) │ 02 │ 7. CREANŢE │ 06 │ 2.000.capital subscris vărsat (ct. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │I. 261) │ 03 │ 2. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE│ 14 │ 6. 1068*)) │ 26 │ 1.000+1. I. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.000. 371) │ 05 │ 5.000 │ │ │LA UN AN (ct.000 │ ├─┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │G.000 lei/acţiune) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │IV.000 │ │ │DE UN AN (ct.000. 411) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ACTIVE CIRCULANTE .500. 1012) │ 21 │ 5.000.000 │ └─┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┘ *) Suma din contul 1068 este formată din repartizarea profitului net în anii anteriori.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │D.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ . 32+33) │ 34 │ 6.500.000. Operaţiunile efectuate de judecătorul sindic şi de lichidator pentru a asigura disponibilităţile băneşti în vederea achitării datoriilor: 1.000.000+2.│ Sold │ ├─┬──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ A │ B │ 1 │ ├─┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │A.000) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │III. CAPITAL (rd. ACTIVE CIRCULANTE NETE.000. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.500. 208-2808) │ 01 │ 3.000 mii lei. 05 la 08) │ 09 │ 7.

140.000. Valorificarea programelor informatice: 61 = a) vânzarea programelor informatice b) scăderea din evidenţă a programelor informatice vândute % 7583 4427 % = 208 4.500.000.710.000.500. 10.000 2812 6583 e) închiderea contului 6583 3.500.710.500.975.800.975.000 1. mărfurile au fost vândute cu 6.000 1. 7.2.500.000 mii lei.000.000. 5. primindu-se un scont de 5%. au fost restituite avansurile încasate de la clienţi în suma de 1. pentru efectuarea operaţiunilor de lichidare s-au efectuat cheltuieli în sumă totală de 800.500.000.000.140.500.000.000. 3.000 % 7583 4427 % 10. 9.000 mii lei.000.cheltuieli cu licitaţiile 300.000.000 mii lei.000 mii lei. acordându-se un scont de 10%.000 121 = 6583 7.000 2808 6583 c) încasarea contravalorii programelor informatice vândute d) închiderea contului 7583 e) închiderea contului 6583 2.000. s-au vândut titlurile de participare cu 3.000 ────────── 2. au încasat de la clienţi suma de 1.000 mii lei.000 411 = 707 4427 7. 8.000 c) încasarea contravalorii clădirilor vândute 5121 = 461 10.costul de achiziţie.000 ───────── 6.000 mii lei . au fost achitaţi furnizorii de imobilizări în sumă de 2. au fost achitaţi furnizorii în sumă de 4.000 c) scăderea din gestiune a mărfurilor vândute 607 = 371 5.140.000 ────────── 9.000 mii lei.000 mii lei şi dobânda de 1.000.000.000.000 mii lei. au vândut clădiri cu 9.000 = 212 10.000 5121 = 461 2. Valorificarea imobilizărilor corporale: 461 = a) vânzarea clădirilor b) scăderea din evidenţă a clădirilor vândute 2. din care: .000 mii lei. Înregistrări contabile privind operaţiunile de lichidare.500.salarii 500.000 mii lei.000 ───────── 1.000 7583 = 121 2. . Valorificarea mărfurilor: a) vânzarea mărfurilor % b) încasarea contravalorii mărfurilor vândute 5121 = 411 7.000 475.000 ───────── 2.000.000 mii lei faţă de valoarea contabilă netă de 5.000 3.000 121 = 6583 3. în mii lei: 1.710. 6.000 mii lei faţă de 2.500. II.000 mii lei faţă de valoarea contabilă netă de 7. au achitat împrumutul în sumă de 6.000 7.000 d) închiderea contului 7583 7583 = 121 9.000 100 . 4.000 mii lei.

500.710. a) efectuarea cheltuielilor de licitaţie b) închiderea contului 628 12.000.000 121 = 667 200.000 | 2.000 225.000 | 1.500.000.000 | 2.000 | 9.000 III.000.000 d) închiderea contului 7641 7641 = 121 3.000 450.000 9.000 e) închiderea contului 607 121 = 607 5.000 5.000.500.000 450.500.V. şi achitarea acesteia 500.000 2.000 641 500. Situaţia conturilor 121 şi 5121 înainte de efectuarea partajului (în mii lei): ───────────────────────────────────── D Cont 121 C ───────────────────────────────────── 3.000 | 6.000 121 = 666 1.000 | 1.000 10. a) încasarea creanţelor de la clienţi şi acordarea scontului b) închiderea contului 667 6. şi de exemplu a impozitului pe salarii.000.000 50.000.000 200.000.000.000 50.000.000 4.975.325.000 7.000 | 450.325.000 121 = 6641 2.000 401 = 5121 401 = 767 4.000. a) vânzarea acţiunilor (titlurilor de participare) b) scăderea din evidenţă a acţiunilor vândute 6641 = 261 2.000.000 461 = 7641 3.000 1.000 | ───────────────────────────────────── D Cont 5121 C ───────────────────────────────────── 2.000.000.000 1.000.500.500.800. a) plata împrumutului şi a dobânzii b) închiderea contului 666 7.275.000 e) închiderea contului 6641 5.000 | 4.000 121 = 628 300.000.000.000 c) încasarea contravalorii acţiunilor 5121 = 461 3.000 | 225.500.000 767 = 121 225. precum şi plata acestora b) închiderea contului 641 641 421 581 5311 421 444 = 421 = 444 = 5121 = 581 = 5311 = 5121 121 = 11.000 200.000 1.140.000 162 = 5121 666 = 5121 6. Restituirea avansurilor încasate de la clienţi 419 = 5121 1.000 | 3.275.000 3.000 10.000 450.d) închiderea contului 707 707 = 121 6.A.000. a) evidenţierea salariilor cuvenite.000 628 = 5121 300.000 7.000 4427 = 4423 4423 = 5121 3.000.000 | 6.000. Achitarea furnizorilor de imobilizări 404 = 5121 2.800. Înregistrarea T.000 101 .000 8. a) achitarea furnizorilor şi înregistrarea scontului b) închiderea contului 767 5121 = 667 = 411 411 1.000 3.

│ Sold │ ├─┬──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ A │ B │ 1 │ ├─┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │B. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct.000 │ │ │ din care: │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ . RESPECTIV DATORII CURENTE │ 12 │ 6. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │I. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │IV. potrivit planului de distribuire între creditori. V. 5121) │ 08 │ 6.325. Impozit pentru profitul din lichidare: a) impozitul pe profit datorat b) închiderea contului 691 1012 = 456 456 = 5121 5. ACTIVE CIRCULANTE NETE.TOTAL (rd.725.000 Sold D 6.000.000 lei/acţiune) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │IV.000.000 18.mii lei ┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┐ │ │Nr. 04+12-17) │ 13 │ 6.725. 32+33) │ 34 │ 6.250 102 .000 5.000 ───────────────────────────────────── 25.000.725.000 | 3.000 300.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │E. în ordinea prevăzută de lege. 1068) │ 26 │ 1.000 691 = 441 181. Bilanţul înainte de efectuarea partajului .000 20.000 ───────────────────────────────────── | 50. 05 la 08) │ 09 │ 6.000 ───────────────────────────────────── IV. în mii lei: 1.000 │ │ │ (500 mii acţiuni x 10.725.000 │ ├─┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │J.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ACTIVE CIRCULANTE .500. REZERVE (ct. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI (rd.capital subscris vărsat (1012) │ 21 │ 5. rd.725.000 Sold C 725.625. Restituirea capitalului social la asociaţi sau acţionari 2. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.000.000 │ └─┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┘ • Distribuirea sumelor realizate din lichidare.725.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │VI. 09-11) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │F.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 32 │ 6.000. persoane fizice.725. CAPITAL (rd.000 │ │ │(rd. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20 la 22) │ 19 │ 5. Înregistrări contabile privind operaţiunile de partaj la asociaţi sau la acţionari.725. 121) Sold C│ 29 │ 725.900.000 | 300.250 (725.000 x 25%) 121 = 691 181.000 │ │ │NETE (rd. • Societatea "Z" se încadrează în prevederile de aplicare a cotei de 25% impozit pe profit.000.000 | | ───────────────────────────────────── 20.

725.543.562 ───────────────────────────────────── 6.000) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ACTIVE IMOBILIZATE .188 | 1." .000 6.250) b) impozit pe dividende 456 = 446 77.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │IV.000 | 181. se prezintă astfel (în mii lei): ───────────────────────────────────── D 5121 C ───────────────────────────────────── Sold 6.543.250 = 1.000-200.750-77. Falimentul unei societăţi comerciale în nume colectiv.000-1. 01 la 03) │ 04 │ 5.mii lei ┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┐ │ │Nr. 5121) │ 08 │ 800.000 │ │ │(6. date care au fost puse de acord cu rezultatele inventarierii.000.543.750 6. 371-378) (500. după efectuarea partajului.000 543.188 | 1.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │B.000) │ 05 │ 300.N. în situaţia în care disponibilităţile băneşti rezultate în urma falimentului nu asigură plata datoriilor Exemplu nr.188 (1.725. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.562 | | ───────────────────────────────────── 6. Bilanţul Societăţii "X" "S.000 | 5.000.000.C.188 = 1.750 ───────────────────────────────────── C. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. STOCURI (ct.188 d) plata dividendelor la asociaţi sau la acţionari (1.000.466.543.250 | 77. 212-2812) │ 02 │ 5. rd.c) virarea impozitului pe profit 441 = 5121 3.000. Se întocmeşte bilanţul în baza datelor din contabilitate.TOTAL (rd.000 | 5.543.000. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │II.750 ───────── 1. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │I.466.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ 103 .000.000-181.562 1068 121 456 VI. a) dividendele cuvenite asociaţilor sau acţionarilor % 181.000 ───────────────────────────────────── ───────────────────────────────────── D 456 C ───────────────────────────────────── 5.000.000 77.543.466.750 (725.562) 456 = 5121 1.466. Situaţia conturilor 5121 şi 456.725.│ Sold │ ├─┬──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ A │ B │ 1 │ ├─┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │A. 16: I.750 x 5%) c) virarea impozitului pe dividende 446 = 5121 77.750 1.

VENITURI ÎN AVANS (ct. 32+33) │ 34 │ 1. este de 800. în mii lei: 1. CAPITAL (rd. plătită în avans.000 mii lei = 60%. 1061*)+1068**)] (50.000 mii lei faţă de valoarea contabilă netă de 300. Judecătorul sindic şi lichidatorul au efectuat următoarele operaţiuni: 1. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct.000 lei/parte socială) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │IV.000 5.450.050. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. II.550.000 mii lei. 09+10-11-18) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │F.500. ACTIVE CIRCULANTE NETE.000+1.000.TOTAL (rd.000.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │. 3.000. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.000 │ │ │(rd. 121) Sold D│ 30 │ 300.000 │ │ │(8 mii părţi sociale x 100.000 │ │ │LA UN AN (ct. stabilirea sumelor de acoperit de către cei doi asociaţi pentru achitarea furnizorilor.000 6.│ │ACTIVE CIRCULANTE .000. 05 la 08) │ 09 │ 1. 1012) │ 21 │ 800.100. 04+12-17) │ 13 │ 1. Valorificarea imobilizărilor corporale: 461 = a) vânzarea construcţiilor b) scăderea din gestiune a construcţiilor vândute % 7583 4427 % 2812 6583 = 212 2.000 │ ├─┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │I.asociatul B: 320. RESPECTIV DATORII CURENTE │ 12 │ -3.000 475. vânzarea mărfurilor cu 500.000 │ │ │NETE (rd. restituirea chiriei în sumă de 450. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ │ 11 │ 4.000 104 .000. plata furnizorilor. 5. Înregistrări contabile privind operaţiunile de lichidare.asociatul A: 480.000 mii lei. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI (rd.000 ───────── 1.000 ───────── 2. din care: . 471) │ 10 │ 400.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 32 │ 1.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │D. REZERVE [ct. 20 la 22) din care: │ 19 │ 800. 1061 este dedusă la constituire. **) Suma din ct. încasată anticipat. . Aportul asociaţilor la capitalul social.550.000 mii lei.000 │ └─┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┘ *) Suma din ct.000) │ 26 │ 1.000 mii lei.000 mii lei = 40%. 1068 este formată din repartizarea profitului din anii anteriori. încasarea chiriei în sumă de 400.550. conform statutului şi contractului de societate. IV.500.capital subscris vărsat (ct.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │J.975. 2. 401) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │E.000 mii lei. 472) │ 18 │ 450. 6. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │I.000 mii lei faţă de valoarea contabilă netă de 5. III. 4.500. vânzarea construcţiilor cu 2.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │VI.000 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │C.

000 4427 = 4423 570. de plată 4.000 = 371 500.000 ─────── 300. b) virarea T.000 ─────── 500. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.300.000 2.000 | 400. Valorificarea mărfurilor: 411 = a) vânzarea mărfurilor 121 % 707 4427 b) scăderea din gestiune a mărfurilor vândute % 2.A. Încasarea chiriei achitate în avans 5.000 | 2.A. rd.750.975.000 121 = 6583 5. Situaţia conturilor 121 şi 5121 înainte de efectuarea partajului. a) regularizarea şi plata T.000.V.000 | 500. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │IV.mii lei ┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┐ │ │Nr.975.000 | 2.020.000 5121 = 471 400.000 472 = 5121 450.000 | 1.000 200.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ 105 . Bilanţul înainte de efectuarea partajului capitalului propriu (activului net) se prezintă astfel: .000 sold D | 3.000 | 570.000 595.000 ───────────────────────────────────── ─────────────────────────────────────── D 5121 C ─────────────────────────────────────── 800.c) încasarea contravalorii construcţiilor vândute d) închiderea contului 6583 e) închiderea contului 7583 5121 = 461 2.000 sold D ─────────────────────────────────────── VI.000 95.000 595.000 | 3. 5121) │ 08 │ 3.000. Restituirea chiriei încasate anticipat V.000 | | | 5.500.000 300.000 5121 = 411 595.500.750.770.000 7583 = 2.000. în mii lei: ───────────────────────────────────── D 121 C ───────────────────────────────────── 5.000 | 450.│ Sold │ ├──┬─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ A │ B │ 1 │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │B.300.000 e) închiderea contului 707 707 = 121 500.000 | ───────── | ────────── 4.V.000 d) închiderea contului 607 121 = 607 300.000 4423 = 5121 570.000 607 378 c) încasarea contravalorii mărfurilor vândute 3.

050. ACTIVE CIRCULANTE NETE.000 │ │ │ (8 mii părţi sociale x 100.500 x 5%) 1061 = 456 50.500 = 1.000 mii lei = -750.037.000 mii lei.TOTAL (rd.875 51.875 IX.capital subscris vărsat (ct.000 + 50.000.500 12.000 mii lei .din exerciţiul curent │ │ 300. CAPITAL (rd.000 456 = 441 441 = 5121 12.000 │ └──┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┘ VII.500. Determinarea capitalului propriu (activului net): CP(AN) = 3. Impozit pe dividende (1. Situaţia partajului capitalului propriu (activului net) şi a datoriilor pe asociaţi (în mii lei): Capital propriu (activ net) repartizat 106 .600.000 456 = 446 446 = 5121 51. VIII.000 │ │ │ din care: │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │ . 1012) │ 21 │ 800.000 x 25%) şi virarea acestuia 3. 401) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │E. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct.000 │ │ │NETE (rd.750. 121) │ 30 │ 2. Decontarea rezervelor legale 2. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI (rd. în cazul în care bunurile care alcătuiesc averea societăţii în nume colectiv nu sunt suficiente pentru plata datoriilor. în mii lei: 1. judecătorul sindic va recurge la procedura de executare silită împotriva asociaţilor.12. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. 09+10-11-18) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │F.500 1068 = 456 1.000 │ │ │ . Decontarea altor rezerve 4.000 │ │ │Sold D din care: │ │ │ │ │ .4. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │I.000.300. Impozit pe profit aferent rezervelor legale (50.000 │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │J.500.000 lei/parte socială) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │IV.750.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 32 │ -750.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ│ 11 │ 4.│ │ACTIVE CIRCULANTE . 32+33) │ 34 │ -750. cu modificările ulterioare.din lichidare │ │ 2. pentru achitarea furnizorilor în sumă de 4. 04+12-17) │ 13 │ -750.000 │ │ │(rd. Potrivit art.000. capitalul propriu (activul net) este insuficient. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. RESPECTIV DATORII CURENTE │ 12 │ -750.000 │ │ │LA UN AN (ct. 112 din Legea nr. 1061+1068) (50. 20 la 22) │ 19 │ 800. Societatea "X" se încadrează în prevederile de aplicare a cotei de 25% impozit pe profit.000 .000 mii lei Rezultă că.000+1. Calcularea şi vărsarea impozitului pe profit şi impozitului pe dividende.500. REZERVE (ct.000 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┤ │ │VI. 05 la 08) │ 09 │ 3.000) │ 26 │ 1.

000 2.125. după terminarea operaţiunilor de lichidare.100.314.000 22.250 714.625 325.375 x 60% = 488. 456) (2.188.300.000 5121 = 456 Asociatul A Asociatul B 814.250 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL 800.000+2. se prezintă astfel: 107 .000 1.600.260.000 379.300.750 401 = 5121 4.125 1.380.000 1.850.875 1.500 948.000 e) situaţia conturilor 456 şi 121.375 x 40% = 325.375 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Asociatul B 40% 320.375 d) achitarea furnizorilor 1012 = 456 800.000 920.000 456 = 121 2.000 15.000 = 814.000 4.1.375 488.840.000 4.785.500.071.700.500 568.800.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Capital Rezerve Alte TOTAL social legale rezerve 4 (1+2+3) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 2 3 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Asociatul A 60% 480. Înregistrări privind partajul capitalului propriu (activului net) şi a sumelor depuse de asociaţi pentru plata furnizorilor (în mii lei): a) capitalul social de restituit asociaţilor b) pierderea curentă şi pierderea din lichidare (300.000 2.000 7.375 .500.000 3.000 5.625 Asociatul B: 814.750 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL 300.375) Asociatul A: 814.000) c) depunerea de către asociaţi a sumelor necesare achitării furnizorilor (ct.625 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Pierderi şi furnizori ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Pierderi Pierderi din din Furnizori Total Diferenţe exerciţiul lichidare 8 (5+6+7) 9 (8-4) curent ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5 6 7 8 9 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Asociatul A 60% 180.000 2.625 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Asociatul B 40% 120.664.000 37.750 ─────── TOTAL: 814.375 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── X.000 2.

Determinarea capitalului propriu (activului net) .873 36.000 | 12.172. 221 din Legea nr.150. CAPITAL PROPRIU (ACTIV NET) (rd.345. 1068*)) 4.000 60.500 | 50.salarii datorate (ct.750.896 1.564.600.917 1.375 | 4. în mod egal.000 34.300 300.875 | 1. 401) c) personal . În contractul de partaj s-a prevăzut că asociatul care se retrage cesionează aportul la capital. capitalul social de 300. II.375 ───────────────────────────────────── .000 mii lei.───────────────────────────────────── D 456 C ───────────────────────────────────── 12.172. profit nerepartizat (ct.173 40.217 4. 462) b) furnizori (ct.639 786.466.000 | 800.mii lei 1. republicată.664. Unul dintre cei doi asociaţi se retrage din societatea comercială. 421) d) impozit pe profit (ct. 121) TOTAL: 40.997 1. cu acordul tuturor celorlalţi asociaţi sau pentru motive temeinice în baza unei hotărâri judecătoreşti.383 ────────── 36. 1-2) compus din: 1.000 ───────────────────────────────────── 2.000 51. TOTAL ACTIV: Se scad datoriile: a) creditori diverşi (ct. Retragerea unor asociaţi Conform prevederilor art.500 814.375 | ───────────────────────────────────── III.750.664. depus în numerar.564. 1061) 3.375 | 1. 1012) 2.571. RETRAGEREA SAU EXCLUDEREA UNOR ASOCIAŢI DIN CADRUL SOCIETĂŢILOR COMERCIALE A.375 ───────────────────────────────────── | 2.000 | 814. 31/1990 privind societăţile comerciale. TOTAL DATORII: 3.000. Societatea are doi asociaţi (persoane fizice) care au adus. rezerve legale (ct.mii lei ───────────────────────────────────── D 5121 C ───────────────────────────────────── 3. capital social (ct. III.300 ___________ *) suma din contul 1068 este constituită din repartizarea profitului din anii anteriori.875 | 4. 17: I. 441) e) dividende (ct. Exemplul nr. asociatul se poate retrage din societate în cazurile prevăzute în actul constitutiv. alte rezerve (ct.375 | 51. 457) 2.124 1. 108 .000 2.850.323.500. cu modificările şi completările ulterioare.000 ───────────────────────────────────── 4.

reprezentând capitalul social care i-a fost cesionat de asociatul care se retrage 5311 = 456 150.936. 4. 1012) rezerve legale (ct.936.433 (17.150 109 .000 60.150 V.000 x 25%) c) virarea impozitului pe profit 441 = 5121 7.928.217 (18. Determinarea partajului capitalului propriu (activului net) pentru asociatul care se retrage: 1.458 121 672. Înregistrări contabile.032. diminuat cu impozitul pe profit şi cu cel pe dividende.IV.233. în mii lei: a) înregistrarea capitalului propriu (activului net) partajat % = 456 17.086.692 ─────────────────────────────────────────────── 36.466. 3. capital social (ct.383 672. b) înregistrarea impozitului pe profitul datorat pentru rezervele legale 456 = 441 7.233.433 f) înregistrarea depunerii sumei de către celălalt asociat.150 (a) (d) 896.000 30.000 h) achitarea cotei-părţi din capitalul propriu (activul net) cuvenit.086.032.500 d) înregistrarea impozitului pe dividende 456 = 446 896.300 17. 121) .692 • Societatea se încadrează în prevederile de aplicare a cotei de 25% impozit pe profit.000 | (h) 17.500 = 17.917 17.150 .936.1. 1068) profit (ct. calculate şi vărsate 456 = 5121 17.345.000 g) înregistrarea plăţii către asociatul care s-a retras a capitalului social cesionat 456 = 5311 150. 2.053.433 | 150.500 (30.217 | ──────────────────────────────────────── 18.936.458 1. 1061) alte rezerve (ct.650 x 5%) e) virarea impozitului pe dividende 446 = 5121 896.000 34.mii lei ─────────────────────────────────────────────── Total din care: 50% ─────────────────────────────────────────────── 300.150 ────────── 1061 30.000 (f) (g) 150.086.933) (5311) i) situaţia contului 456 se prezintă astfel: ──────────────────────────────────────── D C ──────────────────────────────────────── (b) 7.150 .500 | 17.7.172.000 1068 17.150 | 18.

1068*)] profit nerepartizat (ct.380 125. 401): . CAPITALUL PROPRIU (ACTIV NET) (rd. Alte rezerve [ct. 117) 45.500.430 40.750 2.380. 444) . în mii lei: 1. 1061) alte rezerve [ct.mii lei ────────────────────────────────── TOTAL din care 35% ────────────────────────────────── 3. 18: I.560. Asociatul "C" este exclus din societate. 117) TOTAL: .625. iar aportul la capitalul social să fie cesionat asociatului "A". 219 alin.720. 519) 2. III.057.500.775 5.mii lei ──────────────────────────────────────────────────────────── % Suma din capitalul social total ──────────────────────────────────────────────────────────── Asociatul "A" 1.000 3.908. persoane juridice.720. ci numai la o sumă care să reprezinte valoarea acesteia. IV.525 1. 1012) rezerve legale (ct.000 35 ───────── ─── TOTAL: 3.500. 1012) 2.000 ────────── 40.000 29.000 12. din care: 1. Rezerve legale (ct.000 40 Asociatul "B" 875. 31/1990 privind societăţile comerciale. Capital social (ct.000 ────────────────────────────────── 40.Furnizori de imobilizări (ct.000 2. 404) .380.400. (2) din Legea nr.000 10.000 600.560.Impozitul pe salarii (ct. în contractul de partaj prevăzânduse că acestuia urmează să i se achite în numerar cota-parte ce i se cuvine din capitalul propriu (activul net).Furnizori (ct.Împrumuturi pe termen scurt (ct. Exemplul nr.380.000 6. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat (ct. 1068)*] 4.000 6.402. cu modificările şi completările ulterioare. 1-2). 1061) 3.000 600.000 210. asociatul exclus nu are dreptul la o parte proporţională din patrimoniul social.296.000 100 II.225. republicată.000 110 . TOTAL ACTIV Se scad datoriile: . Determinarea partajului capitalului propriu (activului net) cuvenit asociatului "C" care a fost exclus din societate: - capital social (ct. Determinarea capitalului propriu (activului net) al societăţii.000 29. care au adus capitalul social astfel: .437.820.000 25 Asociatul "C" 1.000 TOTAL: ___________ *) Suma din contul 1068 este constituită din repartizarea profitului din anii anteriori.B. TOTAL DATORII 3. Societatea are 3 asociaţi. Excluderea unor asociaţi Potrivit art.430 485.

000 | TOTAL: 14.569.133.500 = 12.402.500 f) înregistrarea impozitului pe dividende: 456 = 446 1.855. calculate şi vărsate: 456 = 5121 11.000 ────────── 1061 210.000 1068 10.000 x 25%) e) virarea impozitului pe profit: 441 = 5121 52.285.000 d) înregistrarea impozitului pe profit.285.908.000 .550)] i) Situaţia contului 456: ────────────────────────────────────────────── D 456 C ────────────────────────────────────────────── (b) 1.133.225.285.500 (210.52.000 117 2.550 h) achitarea cotei-părţi din capitalul propriu (activul net) cuvenit asociatului "C" diminuată cu impozitul pe profit şi cu cel pe dividende.000 | 1.908.908.000 c) înregistrarea capitalului propriu (activului net) cuvenit asociatului "C" % = 456 12.550 | (h) 11.225.V.908.500 x 10%) g) virarea impozitului pe dividende: 446 = 5121 1.225.569.000 ────────────────────────────────────────────── 111 .000 b) înregistrarea plăţii către asociatul "C" a capitalului social cesionat: 456 = 5311 1. datorat pentru rezerve legale: 456 = 441 52.550 (12. Înregistrări contabile.000 (c) (f) 1.296.500 | 12.950 | ────────────────────────────────────────────── TOTAL: 14.000 .285. în mii lei: a) înregistrarea depunerii (de către asociatul "A") sumei reprezentând capitalul social care i-a fost cesionat de asociatul "C": 5311 = 456 1.225.950 [12.000 (a) (d) 52.500 + 1.(52.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful