nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script, TSCII format

)
... Page 1 of 94

nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script,
TSCII format)

¿¡Ä¡Â¢Ãò ¾¢ùÅ¢Âô À¢ÃÀó¾õ
Etext Preparation (input) : Prof. P. Dileepan (Chattanooga, TN, USA) &
friends (in transliterated format)
Etext Preparation (proof-reading) : Mr. M.S. Venkataramanan, Baroda,
India & Dr.Kumar Mallikarjunan, Georgia, USA
Etext Preparation (webpage) : Dr.Kumar Mallikarjunan, Atlanta, GA, USA
Introductory Notes: Dr. N. Kannan, Kiel, Germany (for PM0005-8)
This Etext file has the verses in tamil script in TSCII-encoding.
So you need to have a TSCII-conformant tamil font to view the Tamil
part properly. Several TSCII conformant fonts are available free
for use on Macintosh , Unix and Windows (95/98/NT/3.11) platforms at
the following websites:
http://www.tamil.net/tscii/
http://www.geocities.com/Athens/5180/tsctools.html
In case of difficulties send an email request to
kalyan@geocities.com or kumar@vt.edu
© Project Madurai 1999
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted
to preparation of electronic texts of tamil literary works and to
distribute them free on the Internet. Details of Project Madurai
are
available at the website http://www.tamil.net/projectmadurai
You are welcome to freely distribute this file, provided this
header page is kept intact.

nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script, TSCII format)
... Page 2 of 94

¿¡Ä¡Â¢Ãò ¾¢ùÅ¢Âô À¢ÃÀó¾õ (À¡¼ø¸û 2791-3342)
‚ ¦Àâ¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ ¾¢Õô ÀøÄ¡ñÎ (1-12)
‚ ¦Àâ¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ ¾¢Õ¦Á¡Æ¢ (13 -473)
‚ ¬ñ ¼¡û «ÕǢö¾ ¾¢ÕôÀ¡¨Å (474-503)
‚ ¬ñ ¼¡û «ÕǢö¾ ¿¡îº¢Â¡÷ ¾¢Õ¦Á¡Æ¢ (504-646)
‚ Ìħº¸Ãô ¦ÀÕÁ¡û «ÕǢö¾ ¦ÀÕÁ¡û ¾¢Õ¦Á¡Æ¢ (647-751)
¾¢ÕÁÆ¢¨ºÀ¢Ã¡ý «ÕǢö¾ ¾¢Õîºó¾ Å¢Õò¾õ (752-871)
‚ ¦¾¡ñ¼ÃʦÀ¡Ê ¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ ¾¢ÕÁ¡¨Ä (872-916)
‚ ¦¾¡ñ¼ÃʦÀ¡Ê ¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ ¾¢ÕôÀûÇ¢¦ÂØ (917-926)
¾¢ÕôÀ¡½¡úÅ¡÷ «ÕÇ¢î ¦ºö¾ «ÁÄÉ¡¾¢À¢Ã¡ý ¾É¢Âý¸û (927-936)
‚ ÁÐøŢ ¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ ¸ñ½¢ Ññ º¢Úò¾¡õÒ (937-947)
¾¢ÕÁí¨¸Â¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ ¦Àâ ¾¢Õ¦Á¡Æ¢ (948-1447); (1448-2031)
¾¢ÕÁí¨¸Â¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ ¾¢ÕìÌÕó¾¡ñ¼¸õ (2032-2051)
¾¢ÕÁí¨¸Â¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ ¾¢Õ ¦¿Îó¾¡ñ¼¸õ (2052-2081)
‚ ¦À¡ö¨¸Â¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ Ó¾ø ¾¢ÕÅ󾡾¢ (2082 -2181)
‚ â¾ò¾¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ þÃñ¼¡õ ¾¢ÕÅ󾡾¢ (2182-2281)
‚ §À¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ ãýÈ¡õ ¾¢ÕÅ󾡾¢ (2282 -2381)
¾¢ÕÁÆ¢¨ºÂ¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ ¿¡ýÓ ¸ý ¾¢ÕÅ󾡾¢ (2382-2477)
‚ ¿õÁ¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ ¾¢ÕÅ¢Õò¾õ (2478-2577)
‚ ¿õÁ¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ ¾¢ÕÅ¡º¢Ã¢Âõ (2578-2584)
‚ ¿õÁ¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ ¦Àâ ¾¢ÕÅ󾡾¢ (2585-2671)
¾¢ÕÁí¨¸Â¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ ¾¢Õ¦ÅØÜüÈ¢Õ쨸 (2672)
¾¢ÕÁí¨¸Â¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ º¢È¢Â ¾¢ÕÁ¼ø (2673 -2712)
¾¢ÕÁí¨¸Â¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ ¦Àâ ¾¢ÕÁ¼ø (2713 -2790)
‚ ¿õÁ¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ ¾¢ÕÅ¡ö ¦Á¡Æ¢ (2791 -3342); (3343-3892)
¾¢ÕÅÃí¸òÐ «Ó¾É¡÷ «ÕǢö¾ þáÁ¡Ñº áüÈ󾡾¢ (3893 -4000)

‚ ¿õÁ¡úÅ¡÷ ¾¢ÕÅ¡ö ÁÄ÷ó¾ÕÇ¢Â
¾¢ÕÅ¡ö¦Á¡Æ¢

‚Á§¾ áÁ¡Ñƒ¡Â ¿Á

¾¢ÕÅ¡ö¦Á¡Æ¢ò ¾É¢Âý ¸û
¿¡¾ÓÉ¢¸û «ÕÇ¢î¦ ºö¾Ð
À쾡õÕ¾õ Å¢î Ń¿¡ ѧÁ¡¾¿õ
…÷Å¡÷ò¾¾õ ‚º¼§¸¡À Å¡íìÁÂõ
…†Šfú¡ §¸¡À¿¢„ò…Á¡¸Áõ
¿Á¡õ†õ òáŢ¼ §Å¾ …¡¸Ãõ.
¦ÅñÀ¡ì¸û
®îÅÃÓÉ¢ ¸û «ÕÇ¢î¦ ºö¾Ð

nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script, TSCII format)
... Page 3 of 94
¾¢ÕÅؾ¢ ¿¡¦¼ýÚõ ¦¾ýÌÕÜ ¦ÃýÚõ,
ÁÕŢɢ Åñ¦À¡Õ¿ø ±ýÚõ, - «ÕÁ¨È¸û
«ó¾¡¾¢ ¦ºö¾¡ý «Ê¢¨½§Â ±ô¦À¡ØÐõ,
º¢ó¾¢Â¡ö ¦¿ï§º. ¦¾Ç¢óÐ.
¦º¡ð¨¼ ¿õÀ¢¸û «ÕÇ¢î¦ ºö¾Ð
ÁÉò¾¡Öõ š¡Öõ ÅñÌÕÜ÷ §ÀÏõ
þÉò¾¡¨Ã ÂøÄ¡ ¾¢¨È狀ý, - ¾Éò¾¡Öõ
²Ðí ̨ÈÅ¢§Äý ±ó¨¾ º¼§¸¡Àý,
À¡¾í¸û ¡Ө¼Â ÀüÚ.
«Éó¾¡úÅ¡ý «ÕǢöòÐ
²öó¾¦ÀÕí ¸£÷ò¾¢ þáÁ¡ÛºÓÉ¢¾ý
Å¡öó¾ÁÄ÷ô À¡¾õ Ží̸¢ý§Èý, - ¬öó¾¦ÀÕïî
º£Ã¡÷ º¼§¸¡Àý ¦ºó¾Á¢ú §Å¾ó¾Ã¢ìÌõ,
§Àá¾ ×ûÇõ ¦ÀÈ.
Àð¼÷ «ÕÇ¢î¦ ºö¾¨Å
Å¡ý¾¢¸Øõ §º¡¨Ä Á¾¢ÇÃí¸÷ ÅñÒ¸ú§Áø
¬ýÈ ¾Á¢úÁ¨È¸û ¬Â¢ÃÓõ , - ®ýÈ
Ó¾ø¾¡ö º¼§¸¡Àý, ¦Á¡öõÀ¡ø ÅÇ÷ò¾
þ¾ò¾¡ö þáÓÛºý.
Á¢ì¸ þ¨È¿¢¨ÄÔõ ¦Áö¡õ ¯Â¢÷¿¢¨ÄÔõ,
¾ì¸ ¦¿È¢Ôõ ¾¨¼Â¡¸¢ò - ¦¾¡ì¸¢ÂÖõ,
°úÅ¢¨ÉÔõ Å¡úÅ¢¨ÉÔõ µÐõ ÌÕ¨¸Â÷§¸¡ý,
¡Ƣɢ¨º §Å¾ò ¾¢Âø.
‚Á§¾ áÁ¡Ñƒ¡Â ¿Á
¿õÁ¡úÅ¡÷ «ÕÇ¢î¦ ºö¾ ¾¢ÕÅ¡ö¦Á¡Æ¢.
¾¢ÕÅ¡ö ¦Á¡Æ¢ Ó¾ü ÀòÐ.
2791
¯Â÷ÅÈ ×Â÷¿Äõ Ó¨¼ÂÅý ÂÅÉÅý
ÁÂ÷ÅÈ Á¾¢¿Äõ «ÕÇ¢Éý ÂÅÉÅý
«Â÷ÅÚõ «ÁÃ÷¸û «¾¢À¾¢ ÂÅÉÅý
ÐÂÃÚ Í¼ÃÊ ¦¾¡Ø¦¾¦Æý ÁɧÉ. (2) 1.1.1
2792
ÁÉɸ ÁÄÁÈ ÁÄ÷Á¢¨º ¦ÂؾÕõ
ÁÉÛ½÷ ÅÇÅ¢Äý, ¦À¡È¢Ô½÷ ŨÅ¢Äý
þÉÛ½÷, ÓØ¿Äõ, ±¾¢÷¿¢¸ú ¸Æ¢Å¢Ûõ
þÉÉ¢Äý, ¦ÉÉÛ¢÷, Á¢Ì¿¨Ã ¢ħÉ. 1.1.2

nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script, TSCII format)
... Page 4 of 94

2793
þÄÉРר¼ÂÉ¢ ¦¾É¿¢¨É ÅâÂÅý
¿¢ÄÉ¢¨¼ Å¢ÍõÀ¢¨¼ ¯ÕÅ¢Éý «ÕÅ¢Éý
ÒĦɡΠÒÄÉÄý , ´Æ¢Å¢Äý, ÀÃó¾ «ó
¿ÄÛ¨¼ ¦Â¡ÕÅ¨É ¿Ï¸¢Éõ ¿¡§Á. 1.1.3
2794
¿¡ÁŠɢÅÛÅý, «ÅÇ¢ÅÙŦÇÅû
¾¡ÁÅâÅÕÅ÷, «ÐŢР×ЦÅÐ
Å£Á¨Å ¢¨ÅÔ¨Å, ¨ſÄó ¾£í¸¨Å
¬Á¨Å ¡¨Å, ¡ö¿¢ýÈ «Å§Ã. 1.1.4
2795
«ÅÃÅ÷
«ÅÃÅ÷
«ÅÃÅ÷
«ÅÃÅ÷

¾Á¾Á ¾È¢ÅÈ¢ Ũ¸Å¨¸
â¨ÈÂÅ ¦ÃÉÅÊ Â¨¼Å÷¸û
â¨ÈÂÅ÷ ̨ÈÅ¢Ä Ã¢¨ÈÂÅ÷
Å¢¾¢ÅÆ¢ ¨¼Â¿¢ý ÈÉ §Ã. 1.1.5

2796
¿¢ýÈÉ÷ âÕó¾É÷ ¸¢¼ó¾É÷ ¾¢Ã¢ó¾É÷
¿¢ýÈ¢Ä÷ âÕó¾¢Ä÷ ¸¢¼ó¾¢Ä÷ ¾¢Ã¢ó¾¢Ä÷
±ýÚ¦Á¡ âÂøÅ¢É÷ ±É¿¢¨É ÅâÂÅ÷
±ýÚ¦Á¡ âÂø¦Å¡Î ¿¢ýȦÅó ¾¢¼§Ã. 1.1.6
2797
¾¢¼Å¢Íõ ¦ÀâÅÇ¢ ¿£÷¿¢Ä Á¢¨ÅÁ¢¨º
À¼÷¦À¡Õû ÓØÅÐ Á¡Â¨Å ¨Ŧ¾¡Úõ
¯¼øÁ¢¨º Ô¢¦ÃÉì ¸Ãó¦¾íÌõ ÀÃóÐÇý
ͼ÷Á¢Ì ÍÕ¾¢Ô Ç¢¨ÅÂñ¼ ÍçÉ. 1.1.7
2798
ÍÃÃÈ¢ ÅÕ¿¢¨Ä Å¢ñÓ¾ø ÓØÅÐõ
ÅÃýÓ¾ ġ¨ŠÓØÐñ¼ ÀÃÀÃý
ÒæÁ¡Õ ãý¦Èâò ¾ÁÃ÷ìÌ ÁȢŢÂóÐ
«ÃÉÂý ±É×Ä ¸Æ¢ò¾¨Áò ÐǧÉ. 1.1.8
2799
¯Ç¦ÉÉ¢ ÖÇÉÅ ÛÕÅÁ¢ù ×Õ׸û
¯ÇÉÄ ¦ÉÉ¢ÄÅý «ÕÅÁ¢ù ÅÕ׸û
¯Ç¦ÉÉ Å¢Ä¦ÉÉ Å¢¨Å̽ Ó¨¼¨Á¢ø
¯ÇÉ¢Õ ¾¨¸¨Á¦Â¡ ¦¼¡Æ¢Å¢Äý ÀÃó§¾. 1.1.9
2800

8 2810 .. 1.2..4 2806 «üÈÐ Àü¦ÈÉ¢ø--¯üÈРţί¢÷ ¦ºüÈÐ ÁýÛÈ¢ø--«üÈ¢¨È Àü§È.6 2808 «¼í¦¸Æ¢ø ºõÀòÐ--«¼í¸ì¸ñÎ ®ºý «¼í¦¸Æ¢ Ä·¦¾ýÚ--«¼í̸ ×û§Ç. (2) 1.1. (2) 1.7 2809 ¯ûÇ Ó¨Ã¦ºÂø--¯ûÇÅ¢õ ãý¨ÈÔõ ¯ûÇ¢ì ¦¸ÎòÐ þ¨È--ÔûÇ¢¦Ä¡ Îí§¸. 1.2. TSCII format) .2.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.1 2803 Á¢ýÉ¢ý ¿¢¨Ä¢Ä--ÁýÛ¢ á쨸¸û ±ýÛ Á¢¼òÐ þ¨È--¯ýÛÁ¢ý ¿£§Ã.2. 1. 1. 1.2.2.2.5 2807 ÀüÈ¢Ä É£ºÛõ--ÓüÈ×õ ¿¢ýÈÉý ÀüÈ¢¨Ä ¡ö «Åý--ÓüÈ¢ Ä¼í§¸.3 2805 þøÄÐ ÓûÇÐõ--«øÄ ¾ÅÛÕ ±ø¨Ä¢ Äó¿Äõ--ÒøÌÀü Èü§È.2.11 2802 Å£ÎÁ¢ý ÓüÈ×õ--ţΦºöÐ ¯õÓ¢÷ ţΨ¼ ¡ɢ¨¼--ţΦºöõÁ¢§É. 1. Page 5 of 94 ÀÃó¾¾ñ ÀèÅÔû¿£÷¦¾¡Úõ ÀÃóÐÇý ÀÃó¾« ñ ¼Á¢¦¾É ¿¢ÄÅ¢Íõ ¦À¡Æ¢ÅÈ ¸Ã󾺢 Ä¢¼ó¦¾¡Úõ þ ¼ó¾¢¸ú ¦À¡Õ¦¼¡Úõ ¸Ãó¦¾íÌõ ÀÃóÐÇ É¢ ¨ÅÔñ¼ ¸Ã§É. 1. 1.1.10 2801 ¸ÃÅ¢Íõ ¦ÀâÅÇ¢ ¿£÷¿¢Ä Á¢¨ÅÁ¢¨º ÅÃÉÅ¢ø ¾¢ÈøÅÄ¢ ÂÇ¢¦À ¡¨È ¡ö¿¢ýÈ ÀÃÉÊ §ÁøÌÕ Ü÷ §¸¡Àý¦º¡ø ¿¢ÃÉ¢¨È ¡¢Ãò ¾¢¨ÅÀòÐõ Å£ §¼.2 2804 ¿£÷ÑÁ ¦¾ýÈ¢¨Å--§Å÷Ó¾ø Á¡öòÐ þ¨È §º÷Á¢ý ¯Â¢÷ìÌ «¾--§É÷¿¢¨È ¢ø§Ä.

10 2812 §º÷ò¾¼ò ¦¾ýÌÕ--Ü÷î¼ §¸¡Àý¦º¡ø º£÷ò¦¾¡¨¼ ¡¢ÃòÐ--µ÷ò¾Å¢ô Àò§¾.5 2818 ¯½÷óн÷ó ¾¢Æ¢ó¾¸ý ÚÂ÷óÐÕ Å¢Âó¾Å¢ó¿¢¨Ä¨Á. 1. «Ç¢ÅÕ ÁÕÇ¢§É¡ ¼¸ò¾Éý.2. À¢È÷¸Ùì ¸Ã¢Â Å¢ò¾¸ý ÁÄ÷Á¸û Å¢ÕõÒõ¿õ «Õõ¦ÀÈ Äʸû ÁòÐÚ ¸¨¼¦Åñ¦½ö ¸ÇŢɢø ¯ ÃÅ¢¨¼ ¡ôÒñÎ ±ò¾¢Èõ ¯ÃÄ¢§É¡ ʨ½ó¾¢Õó §¾í¸¢Â ±Ç¢§Å. (2) 1. (2) 1.. (2) 1.3. ÒÈò ¾É ɨÁó§¾.2. ¡էÁ¡÷ ¿¢¨Ä¨Á ¦ÉÉÅÈ¢ ¦ÅǢ¦Åõ ¦ÀÕÁ¡ý. Žį̀¼ò ¾Å¦¿È¢ ÅÆ¢¿¢ýÚ ÒȦ¿È¢ ¸¨Ç¸ðÎ.. ¯½ìÌÁ¢ý À¨ºÂÈ «ÅÛ ¨¼. ¸½ì¸Ú ¿Äò¾Éý «ó¾Á¢ Ä¡¾¢Âõ À¸Åý. .2.3.3 2816 ¡էÁ¡÷ ¿¢¨Ä¨Á ¦ÉÉÅÈ¢ Åâ ¦Åõ¦ÀÕÁ¡ý.2 2815 «¨Áר¼ «¨Áר¼ «¨Áר¼ «¨Áר¼ ÂȦ¿È¢ ÓØÅÐ ÓÂ÷ÅÈ ×Â÷ó¾. 1.11 2813 ÀòШ¼ ÂÊÂÅ÷ì ¦¸Ç¢ÂÅý. ¦¾Ç¢¾Õõ ¿¢¨Ä¨Á ¦¾¡Æ¢Å¢Äý ÓØÅÐõ.4 2817 À¢½ì¸È «ÚŨ¸î ºÁÂÓõ ¦¿È¢ÔûÇ¢ Ô¨Ãò¾. 1.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. ¯½÷óн÷ó нâÖõ þ¨È¿¢¨ÄÔ½÷Åâ Т÷¸¡û. 1. §ÀÕ§Á¡ á¢Ãõ À¢ÈÀÄ ×¨¼Â¦Åõ ¦ÀÕÁ¡ý. Ó¾ø¦¸¼ø ´ÊÅ¢¨¼ ÂÈ¿¢Ä ÁÐÅ¡õ.3. §ÀÕ§Á¡ ÕÕÅÓ ÓÇ ¾¢ø¨Ä ¢ľ¢ø¨Ä À¢½ì§¸. Ô½÷צ¸¡ñ ν÷ó§¾.3.3.1 2814 ±Ç¢ÅÕ Á¢ÂøÅ¢Éý ¿¢¨ÄÅÃõ À¢ÄÀÄ À¢ÈôÀ¡ö.f ¿¡Ã½ý Á¡¨Â¨Â ÂÈ¢ÀÅ÷ ¡§Ã? 1. ´Ç¢ÅÕ ÓØ ¿Äõ Ó¾Ä¢Ä §¸ÊÄ Å£¼¡õ. TSCII format) . Á¢¨È§Â¡ý. ÂÁÃÕõ ¡¨ÅÔõ ¡ÅÕõ ¾¡É¡Á. Page 6 of 94 ´Îí¸ «Åý¸ñ--´Îí¸Ö ¦ÁøÄ ¡õ Å¢ÎõÀ¢ýÛ Á¡ì¨¸--Å¢Îõ¦À¡Ø ¦¾ñ§½.9 2811 ±ñ¦ÀÕì ¸ó¿ÄòÐ--´ñ¦À¡Õ Ç£È¢Ä ÅñÒ¸ú ¿¡Ã½ý--¾¢ñ¸Æø §º§Ã.

TSCII format) .. ¯½÷óн÷ó ШÃòШÃò ¾¢¨ÈïÍÁ¢ý ÁÉôÀ𼦾¡ý§È. ¿¡é¿ó ¾¢Õר¼ Âʸû¾õ ¿Äí ¸Æø Å½í¸¢.3.4. µ÷ ̨ÈÅ¢ø¨Ä ÁÉɸ ÁÄÁÈì ¸ØÅ¢. «Â÷ôÀ¢Ä ÉÄüÚÅý ¾Ø×Åý ŽíÌÅ ÉÁ÷ó§¾. 1.. ´ýÈÑõ ÁÉòÐ ¨Åò ÐûÇ¢Ñõ þÕÀ¨º ÂÚòÐ.3.2 . ¿£Ôõ¿¢ý «ïº¢¨È §ºÅÖÁ¡ö ¬Å¡¦Åý ¦ÈÉì¸ÕÇ¢ ¦Åﺢ¨ÈôÒû ÙÂ÷ò¾¡ü¦¸ý Å¢Îྡöî ¦ºýÈ측ø Åýº¢¨È¢ø «Åý¨Å츢ø ¨ÅôÒñ¼¡ ¦Äý¦ºöÔ§Á¡? (2) 1. ¿ý¦ÈÉ ¿Äï¦ ºöÅ ¾ÅÉ¢¨¼ ¿õÓ¨¼ ¿¡§Ç. ¿ý¦ÈÆ¢ø ¿¡Ã½ý ¿¡ýÓ¸ý «Ã¦ÉýÛ Á¢Å¨Ã. 1.7 2820 ¿¡Ù ¿¢ý ÈÎ ¿ÁÀÆ ¨ÁÂí ¦¸¡ÎÅ¢¨ÉÔ¼§É Á¡Ùõ. 1. Á¡Ù§Á¡ â¼ò¾¢Öõ Ž즸¡Î Á¡ûÅÐ ÅħÁ.6 2819 ´ý¦ÈÉô ÀĦÅÉ «È¢ÅÕõ ÅÊÅ¢Ûû ¿¢ýÈ.3. «Á÷¦À¡Æ¢ø ÅÇíÌÕ Ü÷§¸¡Àý Ìü §ÈÅø¸û. Ò<Âü¸Õ ¿¢Èò¾Éý ¦ÀÕ ¿¢Äí ¸¼ó¾¿ø ÄÊô§À¡Ð . ÁÂį̀¼ Á¡¨Â¸û Å¡É¢Öõ ¦ÀâÂÉ ÅøÄý. (2) 1. ¿£ÃÄ¢§Ã? Óý¦ºö¾ ÓØÅ¢¨É¡ø ¾¢ÕÅÊ츣úì Ìü§ÈÅø Óý¦ºö ÓÂÄ¡§¾ý «¸øÅЧš Å¢¾¢Â¢É§Á? 1.1 2825 ±ý¦ºö ¾¡Á¨Ãì¸ñ ¦ÀÕÁ¡É¡÷ì ¦¸ýྡö ±ý¦ºöÔõ ¯¨Ãò¾ì¸¡ø þÉìÌ¢ø¸¡û.3.4. «Á÷ͨŠ¡¢Ãò ¾ÅüÈ¢Û Ç¢¨ÅÀòÐõ ÅøÄ¡÷ «Áçá ÎÂ÷Å¢ü¦ºý ÈÚÅ÷¾õ À¢ÈÅ¢Âï º¢¨È§Â. 1. «Ç¢Âò¾¡ö.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. 1.10 2823 «ÁÃ÷¸û ¦¾¡Ø¦¾Æ «¨Ä¸¼ø ¸¨¼ó¾Åý Èý¨É. ±Ø ¾¢¨ºÓ¸ý À¨¼ò¾¿ø ÖĸÓõ ¾¡Ûõ ÒÄôÀ¼ À¢ýÛõ¾ý ¯Ä¸ò¾¢ ĸò¾Éý ¾¡§É ¦º¡ÄôÒ¸¢ø þ¨ÅÀ¢ýÛõ Å¢üÚÇ þ¨ÅÂÅý ÐÂì §¸.11 2824 «ïº¢¨È Á¼¿¡Ã¡ö.8 2821 ÅÄò¾Éý ¾¢Ã¢Òà ¦Áâò¾Å É¢¼õ¦ÀÈò Ðó¾¢ò ¾ÄòÐ.3.3. Page 7 of 94 ¯½÷óн÷ó ШÃòШÃò ¾Ã¢Â ÉæÉýÛÁ¢Å¨Ã.9 2822 ÐÂì¸Ú Á¾¢Â¢ø¿ø »¡ÉòÐû «ÁèÃò ÐÂìÌõ.

1.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. 1. ÑÅÄ¡§¾ ¢Õ󦾡Ƣó¾¡ö º¡Â¦Ä¡Î Á½¢Á¡¨Á ¾Ç÷ó§¾ý ¿¡ý þÉ¢ÔÉÐ Å¡Âĸ¢ø þýÉÊ º¢ø ¨ÅôÀ¡¨Ã ¿¡¼¡§Â.4. Å£¼¡Ê Å£üÈ¢Õò¾ø Å¢¨ÉÂüÈ ¦¾ý¦ºöŧ¾¡? °¼¡Î ÀɢŠ¡¼¡ö. ÁøÌ¿£÷ì ¸ñ§½ü§¸¡÷ Å¡º¸í¦¸¡ñ ¼ÕÇ¡§Â. ¦¿ÎÁ¡Ä¡÷ì ¦¸ýྡö §¿¡¦ÂÉÐ ÑŦÄýÉ.4. 1.6 2830 ±ýÀ¢¨Æ§¸¡ô ÀЧÀ¡Äô Àɢš¨¼ £÷¸¢ýÈÐ ±ýÀ¢¨Æ§Â ¿¢¨Éó¾ÕÇ¢ ÂÕÇ¡¾ ¾¢ÕÁ¡Ä¡÷ìÌ ±ýÀ¢¨Æò¾¡û ¾¢ÕÅÊ¢ý ¾¸Å¢Ûì ¦¸ý ¦È¡ÕÅ ¡ö¡ø ±ýÀ¢¨ÆìÌõ þÇí¸¢Ç¢§Â.4.3 2827 ±ý¿£÷¨Á ¸ñÊÃí¸¢ ¢о¸¡ ¦¾ýÉ¡¾ ±ý¿£Ä Ó¸¢øÅñ½ü ¦¸ý¦º¡Ä¢Â¡ý ¦º¡øÖ§¸§É¡ ¿ýÉ£÷¨Á ¢ɢÂÅ÷ ¸ñ ¾í¸¡¦¾ý ¦È¡ÕÅ ¡ö¡ø ¿ýÉ£Ä Á¸ýÈ¢ø¸¡û..4. Page 8 of 94 2826 Å¢¾¢Â¢É¡ø ¦À¨¼Á½ìÌõ ¦Áýɨ¼Â «ýÉí¸¡û.4 2828 ¿ø¸¢ò¾¡ý ¸¡ò¾Ç¢ìÌõ ¦À¡Æ¢§ÄØõ Å¢ ¨É§Âü§¸. Å¡¼¡¾ ÁÄÃÊ츣ú ¨Å츧ŠÅÌ츢ýÚ. Á¾¢Â¢É¡ø ÌÈûÁ¡½¡ö ¯Ä¸¢Ãó¾ ¸ûÅüÌ Á¾¢Â¢§Äý ÅøÅ¢ ¨É§Â Á¡Ç¡§¾¡ ¦ÅýÚ .8 2832 ¿¡¼¡¾ ÁÄ÷¿¡Ê ¿¡û§¾¡Úõ ¿¡Ã½ó¾ý. ¿ø̾¢§Ã¡ ¿ø¸£§Ã¡? 1.9 2833 . TSCII format) ..5 2829 «ÕÇ¡¾ ¿£ÃÕÇ¢ ÂÅáŢ ÐÅáÓý «ÕÇ¡Æ¢ô Òð¸¼Å£÷ «Å÷Å£¾¢ ¦Â¡Õ¿¡û ±ýÚ «ÕÇ¡Æ¢ ÂõÁ¡¨Éì ¸ñ¼ì¸¡ ĢЦº¡øÄ¢ ÂÕû ¬Æ¢ ÅâÅñ§¼. ¿ø¸ò¾¡ É¡¸¡¦¾¡? ¿¡Ã½¨Éì ¸ñ¼ì¸¡ø ÁøÌ¿£÷ô ÒÉüÀ¼ô¨À þ¨Ã§¾÷Åñ º¢ÚÌÕ§¸. ¡ӦÁý À¢¨Æò §¾¡§Á? 1. ¯¨Ãò¾£Ã¡ö ±Éм§Ä. 1. ´Õò¾¢ Á¾¢¦ÂøÄ¡õ Óû¸Äí¸¢ ÁÂíÌÁ¡ø ±ýÉ£§Ã.4.4.7 2831 ¿£Â¨Ä§Â º¢ÚâÅ¡ö.4. ¡ýÅÇ÷ò¾ ¿£Â¨Ä§Â? 1.

Ò¨Éó¾ ¸ñ½¢ ¿£÷º¡ó¾õ Ò¨¸§Â¡ §¼ó¾¢ Å½í¸¢É¡ø. Å¢¨É§Â¡¦Á¡ý È¡ÁǧÅ. ±ýÀý ¿¢¨ÉóШ¿ó§¾.3 2838 ¾¡§É¡ ÕէŠ¾É¢Å¢ò¾¡öò ¾ýÉ¢ø ãÅ÷ Ӿġ . ¾¢¨º¸ ¦ÇøÄ¡õ ¾¢ÕÅÊ¡ø ¾¡§Â¡ý ±øÄ¡ ¦Åù×¢÷ìÌõ ¾¡§Â¡ý ¾¡§É¡ ÕÕŧÉ. ¿£§Â¡ É¢¸¨Çô À¨¼ ±ýÚ ¿¢¨È¿¡ý Ó¸¨Éô À¨¼ò¾Åý §º§Â¡ ¦ÉøÄ¡ «È¢×ìÌõ.10 2834 «ÇÅ¢ÂýÈ ²Øĸò ¾Å÷¦ÀÕÁ¡ý ¸ñ½¨É ÅÇÅÂøÝú ÅñÌÕÜ÷§¸¡Àý Å¡öóШÃò¾ «ÇÅ¢ÂýÈ «ó¾¡¾¢ ¡¢ÃòÐû þôÀò¾¢ý ÅÇרáø ¦ÀÈÄ¡Ìõ Å¡§É¡íÌ ¦ÀÕÅǧÁ.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. 1. ÁÉ了ö »¡Éò Ðý¦ÀÕ¨Á Á¡Ý ½¡§¾¡ Á¡§Â¡§É. TSCII format) .1 2836 ¿¢¨ÉóÐ ¨¿óÐû ¸¨ÃóÐÕ¸¢. þǧŠ§ÈØõ ¾ØŢ ±ó¾¡ö.. ¸¼Ä¡Æ¢ ¿£÷§¾¡üÈ¢ ¾Ûû§Ç ¸ñÅÇÕõ «¼Ä¡Æ¢ ÂõÁ¡¨Éì ¸ñ¼ì¸¡ ĢЦº¡øÄ¢ Å¢¼Ä¡Æ¢ Á¼¦¿ï§º. (2) 1..11 2835 ÅǧŠØĸ¢ý Ӿġö Å¡§É¡ â¨È¨Â «ÕÅ¢¨É§Âý ¸Ç§Åú ¦Åñ¦½ö ¦¾¡Î×ñ¼ ¸ûÅ¡. ¿¢¨Éó¾ ±øÄ¡ô ¦À¡Õû¸ðÌõ Å¢ò¾¡ö. ¾Ç§Åú ÓÚÅø À¢ý¨É측ö ÅøÄ¡ É¡Â÷ ¾¨ÄÅÉ¡ö.4. À¢ý¨ÉÔõ. ±ýÀý. þ¨Á§Â¡÷ ÀÄÕõ ÓÉ¢ÅÕõ. Page 9 of 94 ¯¼Ä¡Êô À¢ÈôÒÅ£ ΢÷Ӿġ ÓüÚÁ¡ö.5.5.2 2837 Á¡§Â¡ É¢¸Ç¡ö ¿¨¼¸üÈ Å¡§É¡÷ ÀÄÕõ ÓÉ¢ÅÕõ.5. 1. 1.4. (2) 1. ӾĢø º¢¨¾Â¡§Á.

«È¢¾ Ä¡÷ìÌ Áâ¡¨É ¸Ê§º÷ ¾ñ½ó ÐÆ¡öì¸ñ½¢ Ò¨Éó¾¡ý ¾ý¨Éì ¸ñ½¨É ¦ºÊ¡÷ ¬ì¨¸ ÂÊ¡¨Ãî §º÷¾ø ¾£÷ìÌõ ¾¢ÕÁ¡¨Ä «Ê§Âý ¸¡ñÀ¡ý «ÄüÚÅý. §¸¡Å¢fó¾¡. þ¨É¡ ¢¨É ¦ÀÂâɡö.4 2839 Á¡§Éö §¿¡ì¸¢ Á¼Å¡¨Ç Á¡÷Å¢ø ¦¸¡ñ¼¡ö. 1.5. ¯Á¢úóÐ Á¡¨Â ¡øÒìÌ ¯ñ¼¡ö ¦Åñ¦½ö º¢ÚÁÉ¢º÷ ¯Å¨Ä ¡쨸 ¿¢¨Ä¦Âö¾¢ Áñ¼¡ý §º¡÷ó¾ Ðñ§¼Öõ ÁÉ¢º÷ì ¸¡Ìõ À£÷ º¢È¢Ðõ . §¸ºÅ¡. Å¢ñ§½¡÷ ¾¨ÄÅ ¡.5 2840 Å¢¨É§Âý Å¢ ¨É¾£÷ ÁÕó¾¡É¡ö.5. ±ýÚ ¨¿Åý «Ê§Â§É. Á¡¾Å¡. TSCII format) .7 2842 ¯ñ¼¡ Ôħ¸ú ÓýɧÁ.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.5.. ÁÐÝ ¾¡. 1. Å¡É¡÷ §º¡¾¢ Á½¢Åñ½¡.¿£ ÂÕÇ¡ö ¯ ý §¾§É ÁÄÕõ ¾¢ÕôÀ¡¾õ §ºÕ Á¡Ú Å¢¨É§Â§É. Ü§É º¢¨¾Â ×ñ¨¼Å¢ø ¿¢Èò¾¢ø ¦¾È¢ò¾¡ö. º¢Ã£¾Ã¡. Á¡Á¡ Âý§É. º¢¨É§Âö ¾¨Æ ÁáÁÃí¸û ²Øõ ±ö¾¡ö.5. Á¨É§º áÂ÷ ÌÄÓ¾§Ä.6 2841 «Ê§Âý º¢È¢Â »¡Éò¾ý.. Á¡¾Å¡. 1. þ¾É¢ø Á¢ì§¸¡÷ «Â÷×ñ§¼? 1. Page 10 of 94 Å¡§É¡÷ ÀÄÕõ ÓÉ¢ÅÕõ ÁüÚõ ÁüÚõ ÓüÚÁ¡ö ¾¡§É¡÷ ¦ÀÕ¿£÷ ¾ýÛû§Ç §¾¡üÈ¢ «¾Ûû ¸ñÅÇÕõ Å¡§É¡÷ ¦ÀÕÁ¡ý Á¡Á¡Âý ¨ÅÌó ¾ý±õ ¦ÀÕÁ¡§É.

9 2844 º¡÷ó¾ þÕÅø Å¢ ¨É¸Ùõ ºÃ¢òÐ Á¡Âô ÀüÈÚòÐ ¾£÷óÐ ¾ýÀ¡ø ÁÉõ¨Åì¸ò ¾¢Õò¾¢ ţΠ¾¢ÕòÐÅ¡ý.8 2843 Á¡§Â¡õ ¾£Â «ÄÅ ¨Äô ¦ÀÕÁ¡ Åïºô §Àöţ à ÌÆÅ¢ ¡öÅ¢¼ôÀ¡ø «Ó¾¡ «ÓÐ ¦ºö¾¢ð¼ Á¡Âý Å¡§É¡÷ ¾É¢ò¾¨ÄÅý ÁÄáû ¨Áó¾ ¦Éù×¢÷ìÌõ ¾¡§Â¡ý ¾õÁ¡ ¦ÉýÉõÁ¡ý «õÁ¡ ã÷ò¾¢ ¨Â÷ó§¾.. (2) 1. 1. À¢Ã¢Å¨¸ ¢ýÈ¢¿ý É£÷àö ÒâÅÐ ×õÒ¨¸ â§Å. Page 11 of 94 «ñ¼¡ Åñ½õ Áñ¸¨Ã ¦¿öäñ ÁÕ󧾡? Á¡§Â¡§É. §¿÷ó¾ ×ÕÅ¡ö «ÕÅ¡Ìõ þÅüÈ¢ Û¢áõ ¦¿ÎÁ¡§Ä..6. 1.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. ¬÷ó¾ »¡Éî ͼḢ «¸Äõ ¸£ú§Áø «ÇÅ¢ÈóÐ. Á¡Á¡ §É. Á¡Âô ¦ÀÕÁ¡§É.5.1 2847 ÁÐÅ¡÷ ¾ñ½ó Ðơ¡ý ÓЧŠ¾Ó¾ø ÅÛìÌ ±Ð§Å ¦¾ýÀ½¢ ±ýÉ¡ ¾Ð§Å ¡ð¦ºöÔ Á£§¼.11 2846 À➢ Ä£º¨Éô À¡Ê ŢâÅÐ §ÁÅ ÖÚÅ£÷. 1.5.10 2845 Á¡§Ä. 1. 1.5.6. ±ý¦ÈýÚ Á¡§Ä §ÂÈ¢ Á¡ÄÕÇ¡ø ÁýÛ ÌÕÜ÷î º¼§¸¡Àý À¡§Äö ¾Á¢Æ ⨺¸¡Ã÷ Àò¾÷ ÀÃ×õ ¬Â¢Ãò¾¢ý À¡§Ä Àð¼ þ¨ÅÀòÐõ ÅøÄ¡÷ì ¸¢ø¨Ä Àâŧ¾. TSCII format) .5.2 .

6 2852 ¿£û¸¼ø ÝÆ¢Äí ¨¸ì§¸¡ý §¾¡û¸û ¾¨Äн¢ ¦ºö¾¡ý ¾¡û¸û ¾¨Ä¢ø Å½í¸¢ ¿¡û¸û ¾¨Äì¸ Æ¢Á¢§É.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.6. 1. ¦ÀÕ¨Á Ô¨¼Â À¢Ã¡É¡÷. Page 12 of 94 2848 ®Î ¦ÁÎôÒÁ¢ Ä£ºý Á¡Î Å¢¼¡¦¾ý ÁÉ§É À¡Î¦Áý ¿¡ÅÄý À¡¼ø ¬Î¦Á Éí¸Á ½í§¸. þÕ¨Á Å¢¨É¸Ê Å¡§Ã. TSCII format) . 1.6..6.6. 1..6.8 2854 ¾ÕÁ «ÕõÀ ɡ ¾¢ÕÁ¸ Ç¡÷¾É¢ì §¸ûÅ÷.5 2851 «Ó¾õ «ÁÃ¸ð ¸£ó¾ ¿¢Á¢÷ͼ áƢ ¦¿ÎÁ¡ø «Ó¾¢Ö Á¡üÈ þÉ¢Âý ¿¢Á¢÷¾¢¨Ã ¿£û¸¼ Ä¡§É.6. 1.7 2853 ¸Æ¢Á¢ý¦¾¡ñ Ë÷¸û ¸Æ¢òÐò ¦¾¡ØÁ¢ý «Å¨Éò ¦¾¡Ø¾¡ø ÅÆ¢¿¢ýÈ ÅøÅ¢¨É Á¡ûÅ¢òÐ «Æ¢Å¢ýÈ¢ ¡ì¸õ ¾Õ§Á.6.9 2855 . 1. 1.4 2850 ¦¸¡û¨¸¦¸¡ Ç¡¨Á¢ Ä¡¾¡ý ±û¸Ä¢ á¸Á¢ Ä¡¾¡ý Å¢û¨¸Å¢û Ç¡¨ÁÅ¢ ÕõÀ¢ ¯û¸Äó ¾¡÷째¡ ÃÓ§¾. 1.3 2849 «½í¦¸É ¬Î¦Á Éí¸õ Å½í¸¢ ÅÆ¢ÀÎ Á£ºý À¢½í¸¢ ÂÁÃ÷ À¢¾üÚõ Ì½í¦¸Ø ¦¸¡û¨¸Â¢ É¡§É.

2 2859 ¬Â÷ ¦¸¡Øó¾¡ ÂÅáø Ò¨¼ÔñÏõ. ¦¾¡Î§Å¦ºö¾¢Ç ¬öî º¢Â÷ì¸ñ½¢Ûû. TSCII format) . Å¢¼§Å¦ºöРŢƢìÌõÀ¢Ã¡¨É§Â. Á¡Âô À¢Ã¡¨É¦Âý Á¡½¢ì¸î §º¡¾¢¨Â. ¿Î§ÅÅóÐöÂì ¦¸¡û¸¢ýÈ¿¡¾¨É.10 2856 Á¡¾Åý À¡øº¼ §¸¡Àý ¾£¾Å Á¢ýÈ¢ Ô¨Ãò¾ ²¾Á¢ ġ¢Ãò ¾¢ôÀòÐ µ¾Åø Ä¡÷À¢È Å¡§Ã. 1..7. ÁÈÅ¢¨Â ¢ýÈ¢ ÁÉòШÅô À¡§Ã. Page 13 of 94 ¸ÊÅ¡÷ ¾£Â Å¢ ¨É¸û ¦¿¡Ê¡ ÕÁÇ ¨Åì¸ñ ¦¸¡Ê¡ «ÎÒû ÙÂ÷ò¾ ÅÊÅ¡÷ Á¡¾Å É¡§Ã. 1.5 2862 À¢Ã¡ý¦ÀÕ¿¢Äí ¸£ñ¼Åý. 1.7. «ôÀ¡Ä ŦÉí¸ Ç¡Â÷ ¦¸¡Øó§¾. ÅøÅ¢¨Éò ÐôÀ¡õ ÒĨÉóÐõ Ðﺸ ¦¸¡¼¡ÉÅý. ±ôÀ¡ø ÂÅ÷ìÌõ ¿Äò¾¡ ÖÂ÷óÐÂ÷óÐ. à «Ó¨¾ô ÀÕ¸¢ôÀÕ¸¢. ±ý þ¨ºÅ¢¨É¦Âý¦º¡øÄ¢ ¡ýŢΧŧÉ. ±ý Á¡Âô À¢ÈÅ¢ ÁÂ÷ÅÚò §¾§É..nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.7.3 2860 ÁÂ÷ÅȦÅýÁÉò§¾ Áýɢɡý Èý¨É.4 2861 ŢΧŧɡ¦Åý Å¢Ç쨸±ýÉ¡Å¢¨Â.7. ¯Â÷Å¢¨É §Â¾Õõ ´ñͼ÷ì ¸ü¨È¨Â. À¢ýÛõ ŢáöÁÄ÷òÐÆ¡ö §Åöó¾ÓÊÂý.11 2857 À¢ÈÅ¢òÐÂÃÈ »¡ÉòÐû¿¢ýÚ. ÐÈÅ¢îÍ ¼÷Å¢Çì¸õ ¾¨Äô¦ÀöÅ ¡÷. «ÈÅ¨É Â¡Æ¢ô À¨¼Â¿ f¾½¨É. 1.6. «Â÷Å¢ø «ÁÃ÷¸û ¬¾¢ì¦¸¡Øó¨¾.1 2858 ¨ÅôÀ¡õÁÕó¾¡ ÁʨÃ. 1.6. 1.7. 1. .

10 2867 ̨¼óÐÅñ ÎñÏõ ÐÆ¡öÓÊ Â¡¨É. ¯¨¼óÐ §¿¡ö¸¨Ç §Â¡Î Å¢ì̧Á. Ò¸Ö ÁâÂý ¦À¡ÕÅøÄ ¦ÉõÁ¡ý. 1. ±ýÛû þá¦ÉÉ¢øÀ¢ý¨É ¡¦É¡ðΧŧɡ. ¿£Î ¿¢ýȨÅ. ¾ñ½¡÷ §Åí¸¼. ¦ÅõÁ¡ Å¡ö¸£ñ¼.11 2868 µÎõÒû§Çâ. 1.7. ¬Îõ «õÁ¡§É. «¸øÅ¢ì¸ò ¾¡Ûõ¸¢øġɢɢ.7.3 . «ÁÃ÷ì ¸Ó¾£ó¾ ¬Â÷ ¦¸¡Øó¨¾. 1. 1.7.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.7. Áñ§½¡÷Å¢ñ§½¡÷ìÌ. «¨¼ó¾ ¦¾ý ÌÕÜ÷ §¸¡Àý. ¦ºõÁ¡ ¸ñ½§É. þÂø Å¡¦É¡ðÎ §Á¡þÉ¢ ¦Âý¨É ¦¿¸¢ú츧Å. «ÁÃ÷ò ¾ØÅ¢ü Ȣɢ ¸Ö§Á¡. ¿¢¸Ã¢ø «ÅýÒ¸ú À¡Ê ¢¨ÇôÀ¢Äõ. ÝÎÁ f¾ñÎÆ¡ö. À¸Ö Á¢Ã×õ ÀÊóР̨¼ó§¾.. Óý¨É ÂÁÃ÷ ÓØÓ¾ Ä¡§É. 1. 1.6 2863 ¡¦É¡ðʦÂýÛû þÕòÐÅ ¦ÁýÈ¢Äý. Å¢ñ§½¡Ã f¦ÅüÀ §É. 1. °¦É¡ðÊ ¿¢ý¦Èý ¯Â¢Ã¢ø ¸ÄóÐ.7.7..8. Page 14 of 94 ÁáÁæÁö¾ Á¡ÂÅý. À¢ý¨É ¦¿ÎõÀ¨½ò §¾¡ûÁ¸¢Æ fÀ£Î¨¼.2 2870 ¸ñ½¡ Å¡¦ÉýÚõ. Á¢¨¼ó¾ ¦º¡ø ¦¾¡¨¼ ¡¢Ãò¾¢ôÀòÐ. «Áà «ØõÀò ÐÆ ¡Å¢¦Âý É¡Å¢.8 2865 «ÁÃà fÓØÓ¾ Ä¡¸¢Â ¬¾¢¨Â.9 2866 «¸Ä¢ø « ¸Öõ «Ï¸¢ø «ÏÌõ. ±õÁ¡½ fÒÁ¡É¡É.1 2869 «õÁ¡É¡öô À¢ýÛõ.8. TSCII format) . 1. ¾¡¦É¡ðÊ Åó¦¾ý ¾É¢¦¿ï¨º ÅﺢòÐ.7 2864 ±ý¨É ¦¿¸¢ú츢Öõ ±ýÛ¨¼f ¿ý¦Éïºó ¾ý¨É. 1.8.

µ÷¾Ä¢¨Å§Â. Page 15 of 94 2871 ¦Åü¨À ¦Â¡ý¦ÈÎòÐ.±ñ¼¡ É¡É¡§É. µ¾õ §À¡ø¸¢Ç÷.¦Áö¸ Ä󾡧É.4 2872 ¨Å¸ Öõ¦Åñ¦½ö.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. ±íÌõ ¾¡É¡Â. Á£§É¡ §¼ÉÓõ.8.8. ´ü¸ Á¢ýÈ¢§Â.8. 1.8.6 2874 ¦¸¡ñ¼¡ §ÉúÅ¢ ¨¼.7 2875 ¬É¡ É¡É¡Âý. ¯ñ¼¡ §Éú¨ÅÂõ. ÒÄí¦¸¡û Á¡½¡ö. ¿Äí¦¸¡û ¿¡¾ý.9. 1.. º£÷§¸¡Àý. 1. ¿í¸û ¿¡¾§É. 1. TSCII format) . ¾¢ÕÅ¢ý Á½¡Çý ±ýÛ¨¼îÍÆÖ Ç¡§É.8. §ÅÆ ÁÕô¨À¦Â¡ º¢ò¾¡ý Å¢ñ½Å÷ì ¦¸ñ½ø «Ã¢Â¡ý ¬Æ ¦¿Îí¸¼Ä f§º÷ó¾¡ý «Å¦ÉÉ fÉոĢ Ä¡§É.10 2878 ¿£÷Ҩà Åñ½ý. ¾¡É¡ Âºí§¸. ¿¢üÌõ «õÁ¡ýº£÷. ¸üÀý ¨Å¸§Ä. ¦¿÷¾ ġ¢ÃòÐ.8. ¾É¢Ó¾ ¦ÄõÁ¡ý ¸ñ½À¢Ã¡¦ÉýÉÓ ¾õ. 1. ¨¸¸ ÄóÐñ¼¡ý. 1. ±ý . 1.2 .8 2876 ºíÌ ºì¸Ãõ. ¿¢Äõ¦¸¡ñ ¼¡§É. §Å¾¿£Ã§É. ¾ñ¼¡ Áï¦ ºöÐ.8. ±ýÉõÁ¡ý.11 2879 þ¨ÅÔõ «¨ÅÔÁ «¨ÅÔû ͨÅÂý «¨ÅÔõ ¯¨ÅÂõ þÅÕõ «ÅÕõ ¯ÅÕõ.8. 1.À¡¾ý.9. ¾¡É¡ É¡¦ÉýÉ¢ø.1 2880 ÝÆÄ fÀÄÀÄ ÅøÄ ¡ý ¦¾¡ø¨ÄÂí ¸¡Äò ÐĨ¸ §¸Æ¦Ä¡ý È¡¸¢Â¢ ¼ó¾ §¸ºÅ ¦ÉýÛ¨¼ ÂõÁ¡ý. «í¨¸Â¢ø ¦¸¡ñ¼¡ý. ±ý . 1. fÂÅÕõ¾ý Ûû§Ç ¬¸¢Ôõ ¬ì¸¢Ôõ ¸¡ìÌõ.. 1. ¦À¡ö¸ ÄÅ¡Ð.5 2873 ¸Äó¦¾ýÉ¡Å¢.9 2877 ¿¡¾ý»¡Äí¦¸¡û .

9. ¸¡Å¢¿ý§ÁÉ¢ì¸ÁÄì ¸ñ½¦Éý¸ñ½¢ÛÇ¡§É.8 2887 ¸ÁÄì¸ñ½¦Éý¸ñ½¢ÛûÇ¡ý¸¡ñÀý «Åý ¸ñ¸Ç¡§Ä. ¿¡Ç¨½ó¦¾¡ýÚÁ¸Ä¡ý ±ýÛ¨¼¿¡Å¢ÛÇ¡§É. ¦À¡Õº¢¨ÈôÒûÙÅó§¾Úõ âÁ¸Ç¡÷¾É¢ì§¸ûÅý.. §ºÂý «½¢ÂýÂÅ÷ìÌõ º¢ó¨¾ìÌõ §¸¡ºÃ ÁøÄý.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.9.3 2882 ¯¼ÉÁ÷측¾øÁ¸Ç¢÷ ¾¢ÕÁ¸ûÁñÁ¸û ¬Â÷ Á¼Á¸û. ±ýÈ¢Å÷ãÅ÷ ¬Ùõ ¯Ä¸Óõãý§È.5 2884 Á¡Â¦Éý¦ÉﺢÛûÇý ÁüÚõÂÅ÷ìÌõ «Ð§Å. TSCII format) . âÅ¢Âø ¿¡ø¾¼ó§¾¡Çý ¦À¡ÕÀ¨¼Â¡Æ¢ºí§¸óÐõ. ¸Õ¸¢Â ¿£Ä¿ý §ÁÉ¢ Åñ½ý¦º¿ f¾¡Á¨Ãì ¸ñ½ý. ¸¡ÂÓõº£ÅÛõ¾¡§É ¸¡Ö¦ÁâÔõ «Å§É. 1. 1. ´Õ¸¾¢Â¢ýͨžó¾¢ð ¦¼¡Æ¢Å¢Ä¦Éý§É¡Î¼§É.9. 1.. 1.9. ¸¼øÁÄ¢Á¡Âô¦ÀÕÁ¡ý ¸ñ½¦Éý ´ì¸¨Ä ¡§É.9. 1. Page 16 of 94 2881 «Õ¸Ä¢ Ä¡Â ¦ÀÕïº÷ «ÁÃ÷¸û ¬¾¢ Ó¾øÅý. ¸ÁÄò¾Âý¿õÀ¢¾ý¨Éì ¸ñϾġ¦É¡Îõ§¾¡üÈ¢ «ÁÄò¦¾öÅò§¾¡Îĸõ ¬ì¸¢¦Âý¦¿üÈ¢ÔÇ¡§É.7 2886 ¿¡Å¢Ûû¿¢ýÚÁÄÕõ »¡É츨ĸÙ즸øÄ¡õ.9 2888 . ¬Å¢ÔÁ¡ì¨¸Ôõ¾¡§É «Æ¢ô§À¡¼Ç¢ôÀÅý¾¡§É. ¦ºì¸ï¦º¸ÅýÈÅûÀ¡ø ¯Â¢÷¦º¸×ñ¼¦ÀÕÁ¡ý.9. 1. «ÁÄí¸ Ç¡¸ ŢƢìÌõ ³õÒÄ ÛÁÅýã÷ò¾¢. ¾¡Ç¢¨½§ÁÖõÒ ¨Éó¾ ¾ñ½óÐÆ¡Ô¨¼ÂõÁ¡ý §¸Ç¢¨½¦Â¡ýÚÁ¢Ä¡¾¡ý ¸¢ÇÕõͼ¦Ã¡Ç¢ã÷ò¾¢.4 2883 ´ì¸¨Ä¨ÅòÐÓ¨ÄôÀ¡ø ¯ñ¦½ýÚ¾ó¾¢¼Å¡í¸¢. ´ì¸×õ§¾¡üȢ ®ºý Á¡Â¦Éý¦ÉﺢÛÇ¡§É. ¯¼É¨Å¦Â¡ì¸Å¢Øí¸¢ ¬Ä¢¨Ä÷ó¾Å¦ÉõÁ¡ý.9. àÂý ÐÂì ¸ýÁÂì¸ý ±ýÛ¨¼ò§¾¡Ç¢¨½Â¡§É. ¿ì¸À¢Ã¡§É¡¼ÂÛõ þó¾¢ÃÛõӾġ¸.6 2885 §¾¡Ç¢¨½§ÁÖõ ¿ýÁ¡÷À¢ý§ÁÖõ ͼ÷ÓʧÁÖõ. 1.

±ñ½¢ÖõÅÕ ¦Áýɢɢ§ÅñÎÅõ. 1. ¦¸¡õÀÃ¡× Ññ§½Ã¢¨¼Á¡÷ŨÉ. µ÷ ±ñ¼¡ÛÁ¢ýÈ¢§Â Åó¾¢ÂÖÁ¡Ú. þÔû¦ºøÄ×½÷ò¾¢ ÅñÌÕÜ÷§¸¡Àý.1 2891 ¸ñÏû§Ç ¿¢üÌõ ¸¡¾ý¨Á¡ø¦¾¡Æ¢ø. ¦º¡ý§Éý.10. Áü¨ÈÂÁÃÕ¦ÁøÄ¡õ Åó¦¾ÉÐÔÇ¡§É.5 2895 ¿£Ôõ¿¡ÛÁ¢ó §¿÷¿¢ü¸¢ø.10. «ì ¸ÕÁ¡½¢ì¸¦Áý ¸ñÏǾ¡Ì§Á. ¯ñ¼¡¨ÉÔħ¸Ø §Á¡÷ãÅÊ ¦¸¡ñ¼¡¨É.10. ÁñÏõ¿£Õ ¦ÁâÔõ ¿øÅ¡Ô×õ. þ¡ýÉ ¬Â¢ÃòÐû þ¨ÅÔ§Á¡÷Àò¦¾õÀ¢Ã¡üÌ. 1.. ´ü¨ÈôÀ¢¨È½¢ó¾¡Ûõ ¿¡ýÓ¸Ûõ þó¾¢ÃÛõ.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. ¿¢îºÖõÅ¢ñ½ôÀõ¦ºö ¿£û¸Æø¦ºýÉ¢¦À ¡Õ§Á. ¸ñÎ ¦¸¡ñ¼¨É¿£Ô§Á.10 2889 ¯îº¢Ôû§Ç¿¢üÌõ§¾Å §¾ÅüÌì¸ñ½À¢Ã¡üÌ.9. 1. ¾ñ¾¡Á¨Ãì¸ñ½¨É. ´ÕÁ¡½¢ìÌÈ Ç¡¸¢¿¢Á¢÷ó¾. TSCII format) . ±õÀ¢Ã¡¨Éò ¦¾¡Æ¡öÁ¼¦¿ïº§Á..3 2893 ¦¿ïº§Á¿ø¨Ä ¿ø¨Ä.¯ý¨Éô¦ÀüÈ¡ø ±ý¦ºö§Â¡õ. þÉ¢¦ÂýĘ́ÈÅ¢Éõ? ¨Áó¾¨É ÁÄáûÁ½Å¡Ç¨É. . Å¢ñÏÁ¡öÅ¢Ã¢Ô ¦ÁõÀ¢Ã¡¨É§Â. §¿¡Ôõº¡÷즸¡¼¡ý ¦¿ïº§Á.9. Page 17 of 94 ¦¿üÈ¢Ôû¿¢ý¦Èý ¨É¡Ùõ ¿¢¨ÃÁÄ÷ôÀ¡¾í¸ûÝÊ. ¸ü¨ÈòÐÆ¡öÓÊ째¡Äì ¸ñ½À¢Ã¡¨Éò¦¾¡ØÅ¡÷. ¾¢ÕÁ¡¿£û¸Æø ²ØÄÌõ¦¾¡Æ. ÐïÍõ§À¡Ðõ Å¢¼¡Ð¦¾¡¼÷ì¸ñ¼¡ö.4 2894 ¸ñ¼¡§Â¦¿ï§º ¸ÕÁí¸ûÅ ¡ö츢ýÚ. 1.10.2 2892 ±õÀ¢Ã¡¨É¦Âó¨¾ ¾ó¨¾¾ó¨¾ìÌõ ¾õÀ¢Ã¡¨É. §ÁøÁü§È¡÷. 1.11 2890 ¦À¡ÕÁ¡¿£ûÀ¨¼ ¡Ƣºí¸ò¦¾¡Î.10. 1. 1.

10. 1.10. º¢ó¨¾Ôû ¨ÅòÐî ¦º¡øÖõ¦ºøÅ ¨É§Â.10 2900 Á½¢¨ÂÅ¡ÉÅ÷ ¸ñ½¨Éò¾ýɧ¾¡÷ «½¢¨Â.1 2902 §¸¡ðÀ𼺢ó¨¾Â¡öì Ü÷Å¡Â «ýÈ¢§Ä.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. 1. 2.10. ¦¾ýÌÕ Ü÷§¸¡Àý.10.1. ÁÈôÀ§É¡Å¢É¢ ¡¦ÉýÁ½¢¨Â§Â? 1. ¯õÀ÷Å¡ÉŠá¾¢Â狀¡¾¢¨Â. ±ó¨¾¦Âõ¦ÀÕÁ¡¦ÉýÚ Å¡ÉÅ÷.8 2898 ¿õÀ¢¨Âò¦ ¾ý ÌÚíÌÊ¿¢ýÈ.6 2896 ±ó¨¾§Â¦ÂýÚ ¦Áõ¦ÀÕÁ¡¦ÉýÚõ. «øÖõ¿ýÀ¸Ö Á¢¨¼Å£ÊýÈ¢.10. 1.7 2897 ¦ºøÅ¿¡Ã½ ¦ÉýȦº¡ø§¸ð¼Öõ. Page 18 of 94 ¾¡Ôõ¾ó¨¾ÔÁ¡ ¢ù×ĸ¢É¢ø. 1. ÁøÌõ¸ñÀÉ¢ ¿¡ÎÅýÁ¡Â§Á. ¬Ôõ «ÁÕÄÌõÐﺢÖõ ¿£Ðﺡ¡ø. ±õÀ¢Ã¡¨É¦Âý ¦º¡øÄ¢ÁÈôÀ§É¡. ÁÈôÀÈ ±ýÛû§Ç Áýɢɡý Èý¨É. ¿£Ôõ¾¢ÕÁ¡Ä¡ø ¦¿ïºõ§¸¡ð À𼡧Â. ¦º¡ø À½¢¦ºÂ¡Â¢Ãò ÐûÇ¢¨ÅÀòмý.. TSCII format) . ÁÈì̦ÁýÚ¦ ºó ¾¡Á¨Ãì¸ñ¦½¡Î. «î ¦ºõ¦À¡§É¾¢¸ Øõ¾¢Õã÷ò¾¢¨Â.. ¿ø¸¢¦Âý¨É Å¢¼¡ý¿õÀ¢ ¿õÀ¢§Â.10. º¢ó¨¾Ôû¨ÅôÀý ¦º¡øÖÅýÀ¡Å¢§Âý.9 2899 ÁÈôÒõ»¡ÉÓõ ¿¡¦É¡ý Ú½÷ó¾¢Äý. Å¡ÔÁ£ºý Á½¢Åñ½¦É󨾧Â. 1. §¿¡Ôõ À¨ĨÁÔõ Á£àæÅõ§Á§À¡ø. .11 &¿È…Àþ ¾¢ÕÅ¡ö ¦Á¡Æ¢ þÃñ¼¡õ ÀòÐ 2901 Å¡Ô󾢨ÃÔ¸Ùõ ¸¡ÉøÁ¼¿¡Ã¡ö. ¾½¢Å¢Ä÷ ¸üÀ §Ãø¸øŢšԧÁ.

§Åü§È¡÷Ũ¸Â¢ø ¦¸¡Ê¾¡¦Â¨ÉäÆ¢. ͼ÷즸¡Ç¢Ã¡ôÀ¸ø Ðﺡ¡ø¾ñÅ¡¼¡ö.1. ¡ÓüÈ ÐüÈ¡§Â¡ Å¡Æ¢ ¸¨É¸¼§Ä. 2. §¾¡Æ¢ÂÕõ¡Óõ§À¡ø ¿£Ã¡ö¦¿¸¢ú¸¢ýÈ. ¿ó¾¡Å¢Ç츧Á ¿£ÔÁÇ¢Âò¾¡ö. «ÕÇ¢ý¦ÀÕ¿¨ºÂ¡ Ä¡Æ¡óЦ¿¡ó¾¡§Â.4 2905 °Æ¢§¾¡Ú–Æ¢ ÔÄÌìÌ¿£÷즸¡ñÎ. «¼ø¦¸¡ûÀ¨¼Â¡Æ¢ «õÁ¡¨É측ñÀ¡ý¿£.5 2906 ¨¿Å¡Â ±õ§Á§À¡ø ¿¡ñÁ¾¢§Â ¿£Â¢ó¿¡û.1.1. À¡Æ¢¨Á¢ü Àð¼Åý¸ðÀ¡ºò¾¡ø¨¿Å¡§Â. . 2. 2. 2. Page 19 of 94 §ºðÀð¼ ¡Áí¸û §ºÃ¡ ¾¢Ãí̾¢Â¡ø. ¿£ÔÁ fÁÐݾý.§À¡ö. 2. 2.6 2907 §¾¡ü§È¡õÁ¼¦¿ïº ¦Áõ¦ÀÕÁ¡ý¿¡Ã½ü̱õ ¬üÈ¡¨Á¦º¡øÄ¢ Âاš¨Á ¿£¿Î§Å.8 2909 ¦¿¡ó¾¡Ã¡ì¸¡¾ø§¿¡ö ¦ÁøÄ¡Å¢ÔûÙÄ÷ò¾.1. ¯ÕÙõº¸¼õ ¯¨¾ò¾¦ÀÕÁ¡É¡÷. ¬ðÀð¼ ±õ§Á§À¡ø ¿£Ôõ «ÃŨ½Â¡ý. ¿£ÓüÈì ¸ñ΢ġö ¦¿ïÍÕ¸¢ §Âí̾¢Â¡ø ¾£ÓüÈò ¦¾ýÉ¢Äí¨¸ äðÊÉ¡ý ¾¡û¿Âó¾. TSCII format) . šƢšɧÁ. ¯¼Äõ§¿¡ÔüÈ¡§Â¡ çÆ¢§¾¡Ú–Æ¢§Â.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. ÁÕÙüȢáôÀ¸ø ÐﺢÖõ¿£Ðﺡ¡ø.1. ¨ÁÅ¡ý þÕǸüÈ¡ö Á¡Æ¡óЧ¾õÒ¾¢Â¡ø. ¦ÁöÅ¡º¸õ§¸ðÎý ¦Áöó¿£÷¨Á§¾¡üÈ¡§Â. ¦ºó¾¡Á¨Ãò¾¼í¸ñ ¦ºí¸É¢Å¡¦Âõ¦ÀÕÁ¡ý.1.1. Á¡üÈ¡ñ¨Á¿¢üÈ¢§Â¡ Å¡Æ¢¸¨É¢էÇ.3 2904 ¸¼ÖõÁ¨ÄÔõÅ¢ÍõÒõ ÐÆ¡¦Âõ§À¡ø..7 2908 þÕÇ¢ý¾¢½¢Åñ½õ Á¡¿£÷ì¸Æ¢§Â. 2. ³Å¡ö «ÃŨ½§Á Ä¡Æ¢ô¦ÀÕÁ¡É¡÷. ¾¡ðÀð¼ ¾ñÎÆ¡öò ¾¡Áõ¸¡ ÓüÈ¡§Â.2 2903 ¸¡ÓüÈ ¨¸Âȧš ¦¼ø§Ä þáôÀ¸ø..

nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script, TSCII format)
... Page 20 of 94
«ó¾¡Áò¾ñÎÆ¡ ¡¨ºÂ¡ø§ÅÅ¡§Â. 2.1.9
2910
§Åšá§Å𨸧¿¡ö ¦ÁøÄ¡Å¢ÔûÙÄ÷ò¾,
µÅ¡¾¢Ã¡ôÀ¸ ÖýÀ¡§ÄÅ£úò¦¾¡Æ¢ó¾¡ö,
Á¡Å¡öÀ¢ÇóÐ ÁÕ¾¢¨¼§À¡öÁñ½Çó¾,
ãÅ¡ Ó¾øÅ¡ þÉ¢¦Âõ¨Á¡§Ã§Ä. 2.1.10
2911
§º¡Ã¡¾¦Åô¦À¡ÕðÌ ¬¾¢Â¡õ §º¡¾¢ì§¸,
¬Ã¡¾¸¡¾ø ÌÕÜ÷§¸¡Àý,
µÃ¡Â¢Ãõ¦º¡ýÉ «ÅüÚÇ¢¨ÅôÀòÐõ,
§º¡Ã¡÷Å¢¼¡÷ì¸ñË÷ ¨ÅÌó¾õ¾¢ñ¦½É§Å. 2.1.11
2912
¾¢ñ½ýţΠӾøÓØÐÁ¡ö,
±ñ½¢ýÁ£¾¢Â ¦Éõ¦ÀÕÁ¡ý,
ÁñÏõÅ¢ñϦÁøÄ¡ Ó¼Ûñ¼, ¿íf
¸ñ½ý ¸ñ½øÄ ¾¢ø¨Ä§Â¡÷ì¸ñ§½. 2.2.1
2913
²À¡Åõ,ÀçÁ, §ÂØÄÌõ,
®À¡Å了ö ¾ÕÇ¡ÄÇ¢ôÀ¡Ã¡÷,
Á¡À¡ÅõÅ¢¼ «ÃüÌôÀ¢î¨º¦Àö,
§¸¡À¡Ä§¸¡Çâ §ÂÈýÈ¢§Â. 2.2.2
2914
²È¨ÉôâŨÉô âÁ¸û¾ý¨É,
§ÅÈ¢ýȢŢñ¦¾¡Æò ¾ýÛû¨ÅòÐ,
§Áø¾ý¨ÉÁ£¾¢¼ ¿¢Á¢÷óÐÁñ¦¸¡ñ¼,
Á¡ø¾É¢øÁ¢ì̧Á¡÷ §¾×Óǧ¾. 2.2.3
2915
§¾×¦Áô ¦À ¡ÕÙõÀ¨¼ì¸,
âÅ¢ø¿¡ý Ó¸¨ÉôÀ¨¼ò¾,
§¾Å¦Éõ ¦ÀÕÁ¡Ûì¸øÄ¡ø,
â×õ⺨ÉÔõ ¾Ì§Á. 2.2.4
2916
¾Ìõº£÷ò ¾ý¾É¢Ó¾Ä¢Ûû§Ç,
Á¢Ìõ§¾× ¦Áô¦À ¡ÕÙõÀ¨¼ì¸,
¾Ìõ§¸¡Äò ¾¡Á¨Ãì¸ñ½¦ÉõÁ¡ý,
Á¢Ìõ§º¡¾¢ §ÁÄȢš÷ÂŧÃ. 2.2.5

nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script, TSCII format)
... Page 21 of 94
2917
ÂÅÕõ¡¨ÅÔ ¦ÁøÄ¡ô¦À¡ÕÙõ,
¸Å÷Å¢ýÈ¢ò ¾ýۦǡÎí¸¿¢ýÈ,
ÀÅ÷즸¡û»¡É ¦ÅûÇîͼ÷ã÷ò¾¢,
«Å¦Ãõ ¬Æ¢Âõ ÀûǢ¡§Ã. 2.2.6
2918
ÀûǢ¡Ģ¨Ä §ÂØÄÌõ¦¸¡ûÙõ,
ÅûÇø ÅøÅ¢üÚô¦ÀÕÁ¡ý,
¯ûÙÇ¡ ÃȢš÷ «ÅýÈý,
¸ûÇÁ¡Â ÁÉì¸Õò §¾. 2.2.7
2919
¸Õò¾¢ø§¾× ¦ÁøÄ¡ô¦À¡ÕÙõ,
ÅÕò¾¢ò¾Á¡Âô À¢Ã¡¨ÉÂýÈ¢, ¬§Ã
¾¢Õò¾¢ò¾¢ñ½¢¨Ä ã×ÄÌõ ¾õÓû
þÕò¾¢ì¸¡ìÌ Á¢ÂøŢɧÃ. 2.2.8
2920
¸¡ìÌÁ¢ÂøÅ¢Éý ¸ñ½¦ÀÕÁ¡ý,
§º÷쨸¦ºöÐ ¾ýÛó¾¢Ôû§Ç,
Å¡öò¾¾¢¨ºÓ¸ É¢ó¾¢ÃýÅ¡ÉÅ÷,
¬ì¸¢É¡ý ¦¾öÅ×Ä̸§Ç. 2.2.9
2921
¸ûÅ¡ ±õ¨ÁÔ §ÁØÄÌõ, ¿¢ý
Ûû§Ç§¾¡üȢ þ¨ÈÅ¡. ±ýÚ,
¦Åû§ÇÈý¿¡ýÓ¸ É¢ó¾¢ÃýÅ¡ÉÅ÷,
Òûé÷¾¢¸Æø À½¢ó§¾òÐŧÃ. 2.2.10
2922
²ò¾§ÅØÄÌí ¦¸¡ñ¼§¸¡Äì
Üò¾¨É, ÌÕÜ÷§¸¡Àý¦º¡ø,
Å¡öò¾Å¡Â¢ÃòÐû Ç¢¨ÅÀòмý,
²ò¾ÅøÄÅ÷ì ¸¢ø¨Ä§Â¡÷°É§Á. 2.2.11
2923
°É¢øÅ¡Ø¢§Ã ¿ø¨Ä§À¡¯ý¨Éô¦ÀüÚ,
Å¡ÛÇ¡÷¦ÀÕÁ¡ý ÁÐݾ¦ÉýÉõÁ¡ý,
¾¡Ûõ¡ۦÁøÄ¡õ ¾ýÛû§Ç¸Ä󦾡Ƣ󧾡õ,
§¾ÛõÀ¡Öõ¦¿öÔõ ¸ýÉÖÁÓЦÁ¡ò§¾. 2.3.1
2924
´ò¾¡÷Á¢ì¸¡¨Ã þ¨Ä¡ÂÁ¡Á¡Â,

nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script, TSCII format)
... Page 22 of 94
´ò¾¡¦Âô¦À¡ÕðÌ Ó¢áö, ±ý¨Éô¦ÀüÈ
«ò¾¡Â¡öò¾ó¨¾Â¡ ÂȢ¡¾ÉÅȢŢò¾,
«ò¾¡, ¿£¦ºö¾É «Ê§ÂÉÈ¢§Â§É. 2.3.2
2925
«È¢Â¡ì¸¡ÄòÐû §Ç ÂʨÁ츽ýÒ¦ºöÅ¢òÐ,
«È¢Â¡Á¡Á¡Âò ¾Ê§Â¨É¨Åò¾¡Â¡ø,
«È¢Â¡¨ÁìÌÈÇ¡ö ¿¢ÄõÁ¡ÅÄ¢ãÅʦÂýÚ ,
«È¢Â¡¨ÁÅﺢò¾¡ ¦Âɾ¡Å¢Ôû¸Äó§¾. 2.3.3
2926
±É¾¡Å¢Ôû¸Äó¾¦ÀÕ ¿ø־Ţ쨸õÁ¡Ú,
±É¾¡Å¢¾ó¦¾¡Æ¢ó§¾ ɢɢÁ£ûŦ¾ýÀÐñ§¼,
±É¾¡Å¢Â¡Å¢Ôõ¿£ ¦À¡Æ¢§ÄØÓñ¼¦Åó¾¡ö,
±É¾¡Å¢Â¡Ã?f¡ɡÃ?f ¾ó¾¿£¦¸¡ñ¼¡ì¸¢¨É§Â. 2.3.4
2927
þɢ¡÷»¡Éí¸Ç¡ ¦ÄÎ츦ÄÆ¡¾¦Åó¾¡ö,
¸É¢Å¡÷Å£ðÊýÀ§Á ¦Âý¸¼üÀ¼¡ÅÓ§¾,
¾É¢§ÂýÅ¡úÓ¾§Ä, ¦À¡Æ¢§ÄاÁɦÁ¡ýÈ¡ö,
Ñɢ¡÷째¡ðÊø¨Åò¾¡ ÔýÀ¡¾õ§º÷󧾧É. 2.3.5
2928
§º÷ó¾¡÷¾£Å¢¨É¸ð ¸Õ¿ï¨ºò¾¢ñÁ¾¢¨Â,
¾£÷ó¾¡÷¾õÁÉòÐô À¢Ã¢Â¡¾ÅÕ¢¨Ã,
§º¡÷󧾧À¡¸ø¦¸¡¼¡î ͼ¨Ã «Ã츢¨Âãì
¸£÷󾡨Â, «Ê§Âɨ¼ó§¾ý Ó¾øÓýɧÁ. 2.3.6
2929
Óý¿ø¡úÀ¢ø áø ¿ÃõÀ¢ýÓ¾¢÷ͨŧÂ,
ÀýÉÄ¡÷À¢Öõ ÀçÉ,ÀÅ¢ò¾¢Ã §É,
¸ýɧÄ,«Ó§¾, ¸¡÷Ó¸¢§Ä,±ý¸ñ½¡,
¿¢ýÉÄ¡Ä¢§Äý¸¡ ¦½ý¨É¿£ÌȢ즸¡û§Ç. 2.3.7
2930
ÌȢ즸¡û»¡Éí¸Ç¡ ¦Ä¨ÉäÆ¢¦ºö¾ÅÓõ,
¸¢È¢ì¦¸¡ñÊôÀ¢Èô§À º¢Ä¿¡Ç¢¦Äö¾¢Éý¡ý,
¯È¢ì¦¸¡ñ¼¦Åñ¦½öÀ¡ ¦Ä¡Ç¢òÐñÏÁõÁ¡ýÀ¢ý,
¦¿È¢ì¦¸¡ñ¼¦¿ïºÉ¡öô À¢ÈÅ¢òÐÂ÷ì¸Êó§¾. 2.3.8
2931
¸ÊÅ¡÷¾ñ½óÐÆ¡öì ¸ñ½ýÅ¢ñ½Å÷¦ÀÕÁ¡ý,
ÀÊÅ¡ýÁ¢Èó¾ ÀÃÁýÀÅ¢ò ¾¢Ãýº£÷,
¦ºÊ¡÷§¿¡ö¸û¦¸¼ô ÀÊóÐ̨¼ó¾¡Ê,

nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script, TSCII format)
... Page 23 of 94
«Ê§ÂýÅ¡öÁÎòÐô ÀÕ¸¢ì¸Ç¢ò§¾§É. 2.3.9
2932
¸Ç¢ôÒõ¸Å÷×ÁüÚô À¢ÈôÒôÀ¢½¢ãôÀ¢ÈôÀüÚ,
´Ç¢ì¦¸¡ñ¼§º¡¾¢ÔÁ¡ Ô¼ýÜÎŦ¾ýÚ¦¸¡§Ä¡,
ÐǢ츢ýÈÅ¡É¢ó¿¢Äõ ͼáƢºí§¸ó¾¢,
«Ç¢ì¸¢ýÈÁ¡ÂôÀ¢Ã¡ÉÊ¡÷¸ûÌÆ¡í¸¨Ç§Â. 2.3.10
2933
ÌÆ¡í¦¸¡û§ÀÃÃì¸ý ÌÄõÅ£ÂÓÉ¢ó¾Å¨É,
ÌÆ¡í¦¸¡û¦¾ýÌÕÜ÷î º¼§¸¡Àý¦¾Ã¢óШÃò¾,
ÌÆ¡í¦¸¡Ç¡Â¢ÃòРǢ¨ÅÀòÐÓ¼ýÀ¡Ê,
ÌÆ¡í¸Ç¡ÂÊÂ£Õ ¼ý ÜÊ¿¢ýÈ¡ÎÁ¢§É. 2.3.11
2934
¬ÊÂ¡Ê Â¸õ¸¨ÃóÐ, þ¨º
À¡ÊôÀ¡Êì ¸ñ½£÷Áø¸¢, ±íÌõ
¿¡Ê¿¡Ê ¿Ãº¢í¸¡¦ÅýÚ,
Å¡ÊÅ¡Î Á¢ùšϾ¦Ä. 2.4.1
2935
šϾĢõÁ¼ÅÃø, ¯õ¨Áì
¸¡ÏÁ¡¨ºÔû ¨¿¸¢ýÈ¡û, Å¢Èø
Å¡½É¡Â¢Ã󧾡ûн¢ò¾£÷, ¯õ¨Áì
¸¡½ ¿£Ã¢Ãì¸Á¢Ä£§Ã. 2.4.2
2936
þÃì¸ÁÉò§¾¡ ¦¼Ã¢Â¨½,
«Ãì̦ÁØÌ ¦Á¡ìÌÁ¢Åû,
þÃ츦ÁÆ¢ â¾ü¦¸ý¦ºö§¸ý,
«Ãì¸É¢Äí¨¸ ¦ºüÈ£Õ째. 2.4.3
2937
þÄí¨¸¦ºüÈÅ §É, ±ýÛõ, À¢ýÛõ
ÅÄí¦¸¡ûÒûÙÂ÷ò¾¡ö ±ýÛõ, ¯ûÇõ
ÁÄí¸¦Åù×¢÷ìÌõ, ¸ñ½£÷Á¢¸ì
¸Äí¸¢ì¨¸¦¾¡Øõ ¿¢ýȢŧÇ. 2.4.4
2938
þÅǢáôÀ¸ø Å¡ö¦Åãþ, ¾É
ÌŨǦ¡ñ¸ñ½¿£÷ ¦¸¡ñ¼¡û, ÅñÎ
¾¢ÅÙõ¾ñ½ó ÐÆ¡ö¦¸¡Ë÷, ±É
¾ÅÇÅñ½÷ ¾¸×¸§Ç. 2.4.5

TSCII format) . ±É Åûǧĸñ½§É¦ÂýÛõ..9 2943 ²¨Æ§À¨¾ ¢áôÀ¸ø. þ¨º ÜðÊÅñº¼§¸¡Àý ¦º¡ø. 2. ±É ¾¸×¢÷ì¸Ó§¾.11 2945 «ó¾¡Áò¾ýÒ¦ºö ¦¾ýÉ¡Å¢§ºÃõÁ¡ÛìÌ. .±ýÛõ. ±ý ¸ûÅ¢¾¡ýÀð¼ ÅﺨɧÂ. ¯õ¨Áò ¾ïº¦ÁýÈ¢Åû Àð¼É§Å. ±ýÛõ. ÑÁ ¾¢ð¼¦Áý¦¸¡ Ä¢ù§Å¨Æ째. «¨Á À¡ð§¼¡Ã¡Â¢Ãò¾¢ô Àò¾¡ø.7 2941 ÅﺧÉ. ¦ºó¾¡Á¨ÃÂÊì¸û ¦ºõ¦À¡ý¾¢Õ×¼õ§À. ±ýÛõ ¨¸¦¾¡Øõ. 2. ¸¢Ç÷ Å¡ú¨Å§ÅŠŢÄí ¨¸ ¦ºüÈ£÷.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. À¢ýÛõ ¦ÅûÇ¿£÷츢¼ó¾¡ö.5. «Ê Ìð¼Ä¡Ì Áó¾¡Á§Á. ¯ûÇõ ¯¸×Õ¸¢ ¿¢ýÚûÙ§Ç. 2.10 2944 Å¡ð¼Á¢øÒ¸ú Å¡ÁɨÉ. ¦ºó¾¡Á¨Ãò¾¼í¸ñ ¦ºí¸É¢Å¡ö¦ºí¸ÁÄõ. À¢ýÛõ Á¢¸Å¢ÕõÒõÀ¢Ã¡ý ±ýÛõ.4. «ó¾¡ÁÅ¡úÓÊºí ¸¡Æ¢áÄ¡ÃÓÇ.1 2946 ¾¢Õ×¼õÒÅ¡ýͼ÷ ¦ºó¾¡Á¨Ã¸ñ¨¸¸ÁÄõ. Å¢¨Ã Áð¼Ä÷¾ñÐÆ¡ö ±ýÛõ. 2.4. Å¢Èø ¸ïº¨ÉÅïº¨É ¦ºö¾£÷.4.4. Page 24 of 94 2939 ¾¸×¨¼ÂÅ§É ¦ÂýÛõ. 2. 2.4.6 2940 ¯ûÙÇ¡Å¢ ÔÄ÷óÐÄ÷óÐ.4. ¾ý ¦¿ïºõ§Å Ŧ¿ÊТ÷ìÌõ.8 2942 Àð¼§À¡¦¾Ø §À¡¾È¢Â¡û. 2. ͼ÷ Åð¼Å¡öѾ¢ §¿Á¢Â£÷.. þÅû Á¡¨Æ§¿¡ì¦¸¡ýÚõ Å¡ð§¼ýÁ¢§É. ¾É §¸Æ¢¦Ä¡ñ¸ñ½¿£÷ ¦¸¡ñ¼¡û.

´ÕÅ¢¼Ó¦Áó¨¾ ¦ÀÕÁ¡ü¸Ã§É§Â¡. ¾ýÓʦšýÈ¢øÄ¡¾ ¾ñÎÆ¡öÁ¡¨Ä¨É. ±ø¨Ä¢øº£¦Ãý ¸ÕÁ¡½¢ì¸îͼ¨Ã..3 2948 ±ô¦À¡ÕÙõ¾¡É¡ö Áø¾ìÌýȦÁ¡ìÌõ. 2. §¿Ã¡Å¡ö¦ºõÀÅÇõ ¸ñÀ¡¾õ¨¸¸ÁÄõ. ¸¡Ã¡÷ì¸ÕÓ¸¢ø§À¡ ¦ÄýÉõÁ¡ý¸ñ½ÛìÌ. ¸¡õÀ¨½§¾¡ûÀ¢ý¨É측 ±Ú¼§Éú¦ºüÈÐ×õ. âõÀ¢¨½Â¾ñÐÆ¡öô ¦À¡ýÓÊÂõ §À¡§Ã§È..nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. ¦º¡øÓÊ׸¡§½ý¿¡ý ¦º¡øÖŦ¾ý¦º¡øÄ£§Ã. «ô¦À¡Ø¨¾ò¾¡Á¨Ãôâì ¸ñÀ¡¾õ¨¸¸ÁÄõ.5.5.4 2949 ¬Ã¡ÅÓ¾Á¡ ÂøÄ¡Å¢Ôû¸Äó¾. ¾ýÛû¸ÄÅ ¡¾ ¦¾ô¦À¡ÕÙõ¾¡É¢¨Ä§Â.5. §Àáÿ£ñÓÊ¿¡ñ À¢ýÛÁ¢¨ÆÀħÅ.6 2951 À¡õÀ¨½§ÁøÀ¡ü¸¼Öû ÀûÇ¢ÂÁ÷ó¾Ð×õ. «ô¦À¡Ø¨¾ì¸ô¦À¡Ø ¦¾ýɡáÅÓ¾§Á.5. Á¢ýÛõͼ÷Á¨ÄìÌì ¸ñÀ¡¾õ¨¸¸ÁÄõ.5. . 2. ¿øÄÅÓ¾õ¦ÀüÈü¸Ã¢Â Å£ÎÁ¡ö. §¾õÀ¨½Â§º¡¨Ä ÁáÁçÁ¦Æö¾Ð×õ. Page 25 of 94 ¾¢ÕÅ¢¼§ÁÁ¡÷Å ÁÂÉ¢¼§Á¦¸¡ôâú. 2. 2. ÀÄÀħŧº¡¾¢ÅÊ× Àñ¦Àñ½¢ø.5 2950 ÀÄÀħÅ¡Àýõ §ÀÕõÀÄÀħÅ. ´ÕÅ¢¼¦Á¡ýÈ¢ýÈ¢ ¦ÂýÛû¸Äó¾¡Û째. ÀÄÀĸñÎñÎ §¸ðÎüÚ§Á¡ó¾¢ýÀõ.8 2953 ¦º¡øÄ£¦ÃýÉõÁ¡¨É ¦ÂýɡŢ¡Ţ¾¨É. 2. ±ô¦À¡ØÐõ¿¡û¾¢í¸ Ç¡ñÞÆ¢äÆ¢¦ ¾¡Úõ. 2.2 2947 ±ýÛû¸Äó¾Åý ¦ºí¸É¢Å¡ö¦ºí¸ÁÄõ. TSCII format) .5. ±ýÓÊ׸¡½¡§¾ ¦ÂýÛû¸Ä󾡨É.5. ÀÄÀħŻ¡ÉÓõ À¡õÀ¨½§ÁÄ¡ü§¸§Â¡. 2. ÁýÛÓاÅØÄÌõ Å¢üÈ¢ÛÇ.7 2952 ¦À¡ýÓÊÂõ §À¡§Ãü¨È ¦ÂõÁ¡¨É¿¡ø¾¼ó§¾¡û.

¿¡ÅÄ÷ À¡ÁÕÅ¢¿¢ü¸ò¾ó¾ À¡ý¨Á§ÂÅûǧÄ. 2. ¯¨É¿¢¨ÉóÐ. 2.5. 2.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.5 .. Á¢ì¸»¡É¦ÅûÇîͼ÷Å¢Ç측öò ÐÇì¸üÈÓ¾Á¡ö. ±íÌõ À츧¿¡ì¸È¢Â¡¦Éý ¨Àó¾¡Á¨Ãì¸ñ½§É.6.1 2957 º¢ì¦¸Éڧ¾¡Ã¢¼ÓõÒÈôÀ¼¡ò¾ýÛû§Ç.6. 2. §¸¡¨½ ¦ÀâШ¼ò¦¾õÁ¡¨ÉìÜÚ¾§Ä. ¦¾û¸ø¾ó¾ ±ó¾¡ö ¯<ý¨É¦Âí¹ÉõŢΧ¸ý. ÜÚ¾§Ä§ÁÅ¢ì ÌÕÜ÷§¸¡Àý.5. ±ýÛûÁýÉ¢.2 2958 ¾¡Á¨Ãì¸ñ½¨ÉÅ¢ñ§½¡÷ ÀÃ×õ¾¨ÄÁ¸¨É. ÐÆ¡öÅ¢¨Ãô âÁÕ׸ñ½¢ ¦ÂõÀ¢Ã¡¨Éô¦À¡ýÁ¨Ä¨Â. TSCII format) .. ¯Ä̸û ´ì¸§ÅÅ¢Øí¸¢ô ÒÌó¾¡ýÒÌó¾¾üÀ¢ý.6. ¿¡ÁÕÅ¢ ¿ý§¸ò¾¢ÔûÇ¢Å½í¸¢¿¡õÁ¸¢ú󾡼.3 2959 ÅûǧÄ. ¸¡½ÖÁ¡¸¡ý ¯ÇÉøÄý þø¨ÄÂøÄý. Page 26 of 94 «øÄ¢ÁÄ÷Å¢¨Ã¦Â¡ò ¾¡½øÄý¦Àñ½øħÉ.10 2955 ÜÚ¾¦Ä¡ýȡáì ̼ìÜò¾ÅõÁ¡¨É. ³óШÀó¾¨Ä¡¼ÃŨ½§ÁÅ¢ôÀ¡ü¸¼ø§Â¡¸¿¢ò¾¢¨Ã.5. ±ý¦À¡øÄ¡ò¾¢ÕìÌÈÇ¡. ¦ºöÌó¾¡ÅÕ󾣨ÁÔýÉÊ¡÷ìÌò¾£÷ò¾ÍÃ÷ìÌò¾£¨Á¸û ¦ºöÌó¾¡.4 2960 ¯öóЧÀ¡ó¦¾ýÛÄôÀ¢Ä ¡¾¦Åó¾£Å¢¨É¸¨Ç¿¡ºï¦ºöЯý ¾ó¾Á¢ÄʨÁ¨¼ó§¾ý ŢΧŧɡ. 2. ¦ÅûǧÁҨÿ¢ýÒ¸ų́¼ó¾¡ÊôÀ¡Êì¸Ç¢òиóиóÐ ¯ûǧ¿¡ö¸§ÇøÄ¡õ ÐÃóÐöóÐ §À¡ó¾¢Õó§¾. ¨ÅÌõ¨Å¸ø§¾¡Úõ «Ó¾¡ÂÅ¡§É§È.6. ±ýÁø¾Á¨Ä§Â. 2. ÜÈ¢ÉÅ󾡾¢ §Â¡Ã¡Â¢ÃòÐÇ¢ôÀòÐõ. 2.11 2956 ¨ÅÌó¾¡Á½¢Åñ½§É. 2.6.ÁÐݾɡ. §ÀÏí¸¡ø§ÀÏÓÕÅ¡Ìõ «øÄÛÁ¡õ. º¢ó¨¾¦ºö¾¦Åó¾¡ö ¯<ý¨É󨾦ºöЦºö§¾.9 2954 ¬½øÄý¦Àñ½øÄý «øÄ¡ «Ä¢ÔÁøÄý. ÜÚ¾øÅøÄ¡ÕǧÃø ÜÎÅ÷¨ÅÌó¾§Á. ¯ý¨É¿¡ý À¢Êò§¾ý ¦¸¡ûº¢ì¦¸É§Å.

¾ñ§Åí¸¼ §Á¸¢ýÈ¡ö¾ñÎÆ¡ö Å¢¨Ã¿¡Ú¸ñ½¢Â§É.8 2964 ±ó¾¡ö¾ñ¾¢Õ§Åí¸¼òÐû ¿¢ýÈ¡öþÄí¨¸¦ºüÈ¡ö..1 2968 . Á¡º¾¢Ã¢Ð¦ÀüÚ ¿õÓ¨¼Å¡ú×Å¡ö츢ýÈÅ¡.9 2965 §À¡¸¢ýȸ¡Äí¸û§À¡Â¸¡Äí ¸û§À¡Ì¸¡Äí ¸û. ÁáÁÃõ ¨À󾡧ÇØÕÅ¦Å¡Õ Å¡Ç¢§¸¡ò¾Å¢øÄ¡.11 &¿È…Àþ 2967 §¸ºÅý¾Á÷츣ú§Á ¦ÄÁ§Ã¦ÆØÀ¢ÈôÒõ.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. ¦ºÊ¡÷§¿¡ö¸¦ÇøÄ¡õÐÃó¦¾Á÷츣ú§Á¦ÄØÀ¢ÈôÒõ. Å¡§É§È. ±õÀ¢Ã¡¦ÉõÁ¡ý¿¡Ã¡Â½É¡§Ä.6.¯ý¨É¦ÂýÛû§Ç̨Æò¾¦Åf ¨Áó¾¡.. 2. ÓÊ¡¾¦¾ý¦ÉÉ째?.¯¸óÐÅó ¾Ê§ÂÛûÒÌó¾¡ý «¸øÅ ¡Ûõ «øÄɢɢ . «Ó§¾. Àñ½¢øÀ¡¼ÅøÄ¡ÃÅ÷ §¸ºÅý¾Á§Ã. 2.6.±ý Óý¨É§¸¡Çâ§Â. ÀÃÁ¡.7. 2. ¦¸¡ó¾¡÷¾ñ½óÐơ¢ɡö. ¾¡ö¾ó¨¾Ô¢ ḢýÈ¡ö ¯<ý¨É¿¡É¨¼ó§¾ýŢΧŧɡ. 2.6. ¯ý¨Éó¨¾Â¢É¡Ä¢¸úó¾ þý¢Âý «¸øÁ¡÷Åí¸£ñ¼.10 2966 ¸ñ½¢ò¾ñ½óÐÆ¡öÓÊì ¸ÁÄò¾¼õ¦ÀÕí ¸ñ½¨É.6 2962 ÓÊ¡¾¦¾ý¦ÉÉ째Ģɢ ÓاÅØÄÌÓñ¼¡ý. ±ñ½¢ø§º¡÷Å¢Ä󾡾¢Â¡Â¢Ãò ÐûÇ¢¨ÅÔ§Á¡÷Àò¾¢¨º¦Â¡Îõ. Ò¸ú ¿ñ½¢ò¦¾ýÌÕÜ÷§¸¡ÀýÁ¡Èý¦º¡ýÉ. Ţʡ¦Åó¿Ã¸ò¦¾ýÚõ §º÷¾øÁ¡È¢É§Ã.7 2963 Á¡È¢Á¡È¢ôÀÄÀ¢ÈôÒõÀ¢Èó ¾Ê¨Â¨¼óÐûÇó§¾È¢ ®È¢Ä¢ýÀò¾¢Õ¦ÅûÇõ ¡ýãú¸¢Éý. À¡öÀȨŦ¡ý §ÈȢţüÈ¢Õó¾¡ö ¯<ý¨É ¦ÂýÛû¿£ì§¸¦Äó¾¡ö. À¡¸¢ýȦ¾¡øÒ¸úã×ÄÌìÌõ ¿¡¾§É. 2.6. þÉ¢¦ÂíÌô§À¡¸¢ýȧ¾? 2. TSCII format) . 2. À¡È¢ôÀ¡È¢ÂÍà ÷¾õÀøÌÆ¡í¸û¿£¦ÈÆ. ®º¦Éý¸ÕÁ¡½¢ì¸¦Áý ¦ºí§¸¡Äì¸ñ½ýÅ¢ñ§½¡÷ ¿¡Â¸ý.6. Page 27 of 94 2961 ¯ý¨É󨾦ºöЦºöÐý¦¿ÎÁ¡¦Á¡Æ¢Â¢¨ºÀ¡Ê¡ʱý Óý¨Éò¾£Å¢¨É¸ûÓاÅÃâó¾Éý¡ý.6.

nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script, TSCII format)
... Page 28 of 94
¿¡Ã½ýÓاÅØÄÌìÌõ ¿¡¾ý§Å¾ÁÂý,
¸¡Ã½õ¸¢Ã¢¨º ¸ÕÁÁ¢¨ÅÓ¾øŦÉó¨¾,
º£Ã½í¸ÁÃ÷À¢È÷ ÀÄÕõ¦¾¡Ø§¾ò¾¿¢ýÚ,
šýò¨¾ÁÕô¦À¡º¢ò¾ À¢Ã¡¦ÉýÁ¡¾Å§É. 2.7.2
2969
Á¡¾Å¦Éýȧ¾¦¸¡ñ ¦¼ý¨É¢ɢ¢ôÀ¡øÀð¼Ð,
¡¾Åí¸Ùõ§º÷즸¡§¼¦Éý ¦ÈýÛûÒÌó¾¢ÕóÐ,
¾£¾Åõ¦¸ÎìÌÁÓ¾õ ¦ºó¾¡Á¨Ãì¸ðÌýÈõ,
§¸¡¾ÅÁ¢¦Äý¸ýÉü¸ðÊ ¦ÂõÁ¡¦Éý§¸¡Å¢ó¾§É. 2.7.3
2970
§¸¡Å¢ó¾ý̼ìÜò¾ý§¸¡ÅĦÉý¦Èý§ÈÌÉ¢òÐ
§¾×õ¾ý¨ÉÔõÀ¡Ê¡¼ò¾¢Õò¾¢, ±ý¨É즸¡ñ ¦¼ý
À¡Åó¾ý¨ÉÔõÀ¡È쨸ò ¦¾Á§Ã¦ÆØÀ¢ÈôÒõ,
§Á×õ¾ý¨ÁÂÁ¡ì¸¢É¡ý ÅøĦÉõÀ¢Ã¡ýÅ¢ðΧÅ. 2.7.4
2971
Å¢ðÊÄí̦ºï§º¡¾¢ò ¾¡Á¨ÃÀ¡¾õ¨¸¸û¸ñ¸û,
Å¢ðÊÄí̸Õïͼ÷ Á¨Ä§Â¾¢Õ×¼õÒ,
Å¢ðÊÄíÌÁ¾¢Âõº£÷ ºí̺ì¸ÃõÀâ¾¢,
Å¢ðÊÄíÌÓÊÂõÁ¡ý ÁÐݾÉý¾É째. 2.7.5
2972
ÁÐݾ¨ÉÂýÈ¢ÁüÈ¢§Ä¦Éý ¦Èò¾¡Öõ¸ÕÁÁ¢ýÈ¢,
о¢Ýúó¾À¡¼ø¸û À¡Ê¡¼ ¿¢ýÚ–Æ¢äÆ¢¦¾¡Úõ,
±¾¢÷ÝÆøÒ즸¨Éò§¾¡÷À¢ÈôÒ¦ÁÉ째ÂÕû¸û¦ºöÂ,
Å¢¾¢Ýú󾾡¦ÄÉ째ÄõÁ¡ý ¾¢Ã¢Å¢ì¸¢ÃÁ¨É§Â. 2.7.6
2973
¾¢Ã¢Å¢ì¸¢ÃÁý¦ºó¾¡Á¨Ã츦½õÁ¡§Éý¦ºí¸É¢Å¡ö
¯ÕÅ¢ø¦À¡Ä¢ó¾¦Åû¨ÇôÀÇ¢íÌ¿¢Èò¾É¦Éý¦ÈýÚ, ¯ûÇ¢ô
ÀÃÅ¢ôÀ½¢óÐ ÀøæÆ¢äÆ¢¿¢ýÀ¡¾Àí¸Â§Á,
ÁÕÅ¢ò¦¾¡ØõÁɧÁ¾ó¾¡ö Åø¨Ä¸¡¦½ýÅ¡ÁɧÉ. 2.7.7
2974
Å¡ÁɦÉýÁø¾Åñ½ý ¾¡Á¨Ãì¸ñ½¢Éý
¸¡Á¨ÉôÀÂó¾¡ö, ±ý¦ÈýÚý¸ÆøÀ¡Ê§ÂÀ½¢óÐ,
àÁÉò¾ÉÉ¡öô À¢ÈÅ¢òÐÆ ¾¢¿£í¸, ±ý¨Éò
¾£ÁÉí¦¸Îò¾¡ ÔÉ즸ý¦ºö§¸¦Éýº¢Ã£ ¾Ã§É. 2.7.8
2975
º¢Ã£þ¾Ãý¦ºö¾¡Á¨Ãì¸ñ½¦Éý¦ÈýȢáôÀ¸øÅ¡ö
¦Åãþ, «ÄÁóиñ¸û¿£÷Áø¸¢ ¦Åù×¢÷òТ÷òÐ,

nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script, TSCII format)
... Page 29 of 94
Áãþ¾£Å¢¨ÉÁ¡ÇÅ¢ýÀõÅÇà ¨Å¸ø¨Å¸ø
þãþ, ¯ý¨É¦ÂýÛû¨Åò¾¨É ¦ÂýÉ¢Õ˧¸º§É. 2.7.9
2976
þÕ˧¸º¦ÉõÀ¢Ã¡ É¢Äí¨¸ÂÃì¸÷ìÌÄõ,
ÓÕξ£÷ò¾À¢Ã¡¦ÉõÁ¡ ÉÁÃ÷¦ÀõÁ¡¦Éý¦ÈýÚ,
¦¾ÕÊ¡¸¢ø¦¿ï§º,ŽíÌ ¾¢ñ½ÁÈ¢ÂÈ¢óÐ,
ÁÕʧÂÖõÅ¢§¼ø¸ñ¼¡ö ¿õÀ¢ÀüÀ¿¡À¨É§Â. 2.7.10
2977
ÀüÀ¿¡ÀÛÂ÷ÅÈ×ÂÕõ ¦ÀÕó¾¢È§Ä¡ý,
±üÀæÉý¨ÉÂ¡ì¸¢ì ¦ ¸¡ñ¦¼É째¾ý¨Éò¾ó¾
¸üÀ¸õ, ±ýÉÓ¾õ ¸¡÷Ó¸¢ø§À¡Öõ§Åí¸¼¿ø
¦ÅüÀý, Å¢Íõ§À¡÷À¢Ã¡ ¦É󨾾¡§Á¡¾Ã§É. 2.7.11
2978
¾¡§Á¡¾Ã¨Éò¾É¢Ó¾øÅ¨É »¡ÄÓñ¼Å¨É,
¬§Á¡¾ÃÁȢ ¦Å¡ÕÅ ÷즸ý¦È¦¾¡ØÁÅ÷¸û,
¾¡§Á¡¾ÃÛÕÅ¡¸¢Â º¢ÅüÌõ¾¢¨ºÓ¸üÌõ,
¬§Á¡¾ÃÁȢ ±õÁ¡¨É¦ÂýÉ ¡Æ¢Åñ½¨É§Â. 2.7.12
2979
Åñ½Á¡Á½¢î§º¡¾¢¨Â ÂÁÃ÷¾¨ÄÁ¸¨É,
¸ñ½¨É¦¿ÎÁ¡¨Äò ¦¾ýÌÕÜ÷§¸¡Àý,
Àñ½¢Â¾Á¢úÁ¡¨Ä ¡¢ÃòÐûÇ¢¨ÅÀýÉ¢ÃñÎõ,
Àñ½¢øÀýÉ¢Õ ¿¡Áô À¡ð¼ñ½ø¾¡Ç¨½Å¢ì̧Á. 2.7.13
2980
«¨½Å¾ÃŨ½§Áø âõÀ¡¨Å¡¸õ
Ò½÷ÅÐ, þÕÅÃÅ ÷Ó¾Öõ¾¡§É,
þ¨½ÅÉ¡¦Áô¦À¡ÕðÌõ Å£ÎӾġõ,
Ò¨½Åý À¢ÈŢ츼ø¿£óÐÅ¡÷째. 2.8.1
2981
¿£óÐõÐÂ÷ôÀ¢ÈÅ¢ ÔðÀ¼Áü¦Èù¦Å¨ÅÔõ,
¿£óÐõÐÂâøÄ¡ Å£ÎӾġõ,
âó¾ñÒÉø¦À¡ö¨¸ ¡¨É þ¼÷ì¸Êó¾,
âó¾ñÐÆ¡ ¦Âý¾É¢¿¡Â¸ýÒ½÷ô§À. 2.8.2
2982
Ò½÷ìÌÁÂÉ¡ ÁÆ¢ìÌÁÃÉ¡õ,
Ò½÷ò¾¾ýÛ󾢧¡ ¼¡¸òÐÁýÉ¢ ,
Ò½÷¾¾¢ÕÅ¡¸¢ò ¾ýÁ¡÷Å¢ø¾¡ý§º÷,
Ò½÷ôÀý¦ÀÕõÒ½÷ô ¦ÀíÌõÒħÉ. 2.8.3

nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script, TSCII format)
... Page 30 of 94

2983
ÒĨÉóЧÁÔõ ¦À¡È¢¨Âóп£ì¸¢,
¿ÄÁó¾Á¢øħ¾¡÷ ¿¡ÎÒÌÅ£÷,
«ÄÁóÐţ ÅÍèÃüÈ¡ý,
ÀÄÓóк£Ã¢ø ÀÊÁ¢§É¡Å¡§¾. 2.8.4
2984
´Å¡òÐÂ÷ôÀ¢ÈÅ¢ ÔðÀ¼Áü¦Èù¦Å¨ÅÔõ,
ãÅ¡ò¾É¢Ó¾Ä¡ö ã×ÄÌõ¸¡Å§Ä¡ý,
Á¡Å¡¸¢Â¡¨Á¡ö Á£É¡¸¢Á¡É¢¼Á¡õ,
§¾Å¡¾¢§¾Å¦ÀÕÁ¡ ¦Éý¾£÷ò¾§É. 2.8.5
2985
¾£÷ò¾ÛĸÇó¾ §ºÅʧÁøâó¾¡Áõ,
§º÷ò¾¢Â¨Å§Â º¢ÅýÓʧÁø¾¡ý¸ñÎ,
À¡÷ò¾ý¦¾Ç¢ó¦¾¡Æ¢ó¾ ¨ÀóÐơ¡ý¦ÀÕ¨Á,
§À÷òЦÁ¡ÕÅáø §Àºì¸¢¼ó¾§¾? 2.8.6
2986
¸¢¼ó¾¢Õóп¢ýÈÇóÐ §¸ÆÄ¡ö츣úÒì
¸¢¼ó¾¢Îõ, ¾ýÛû¸ÃìÌÓÁ¢Øõ,
¾¼õ¦ÀÕ󧾡ǡÃò¾Ø×õ À¡¦ÃýÛõ
Á¼ó¨¾¨Â, Á¡ø¦ºö¸¢ýÈÁ¡Ä¡÷측ñÀ¡§Ã. 2.8.7
2987
¸¡ñÀ¡Ã¡¦ÃõÁ£ºý ¸ñ½¨É¦Âý¸¡ÏÁ¡Ú,
°ñ§Àº¢¦ÄøÄ¡×Ä̧Á¡÷ÐüÈ¡üÈ¡,
§ºñÀ¡ÄÅ£§¼¡ ×¢§Ã¡Áü¦Èô¦À¡ÕðÌõ,
²ñÀ¡Öõ§º¡Ã¡ý ÀÃóÐÇÉ¡¦Áí̧Á. 2.8.8
2988
±íÌõÓÇý¸ñ½ ¦ÉýÈÁ¸¨É측öóÐ,
þí¸¢ø¨Ä¡ø ±ý Ȣý¢Âý àñÒ¨¼ôÀ,
«í¸ô¦À¡Ø§¾ «ÅýÅ£Âò§¾¡ýÈ¢Â, ±ý
º¢í¸ôÀ¢Ã¡ý¦ÀÕ¨Á ¡áÔõº£÷¨Áò§¾. 2.8.9
2989
º£÷¨Á¦¸¡ûţΠÍÅ÷츿ø£È¡,
®÷¨Á¦¸¡û§¾Å÷¿ÎÅ¡ Áü¦Èô¦À¡ÕðÌõ,
§Å÷ӾġöÅ¢ò¾¡öô ÀÃóоɢ¿¢ýÈ,
¸¡÷Ó¸¢ø§À¡øÅñ½¦Éý ¸ñ½¨É¿¡ý¸ñ§¼§É. 2.8.10
2990

nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script, TSCII format)
... Page 31 of 94
¸ñ¼Äí¸û¦ºö ¸Õ§ÁÉ¢ÂõÁ¡¨É,
Åñ¼ÄõÒõ§º¡¨Ä Åؾ¢ÅÇ¿¡¼ý,
Àñ¼¨Ä¢ø¦º¡ýɾÁ¢ ơ¢Ãò¾¢ôÀòÐõÅøÄ¡÷,
Å¢ñ¼¨Ä¢øÅ£üÈ¢Õó ¾¡ûŦÃõÁ¡Å£§¼. 2.8.11
2991
±õÁ¡Å£ðÎò ¾¢ÈÓõ¦ºôÀõ, ¿¢ý
¦ºõÁ¡À¡¾ÀüÒò ¾¨Ä§º÷ò¦¾¡ø¨Ä,
¨¸õÁ¡ÐýÀõ ¸Êó¾À¢Ã¡§É,
«õÁ¡ÅʦÂý §ÅñΞ£§¾. 2.9.1
2992
þ§¾Â¡Ûý¨Éì ¦¸¡ûŦ¾ï»¡ýÚõ, ±ý
¨Á§¾¡ö§º¡¾¢ Á½¢Åñ½¦Åó¾¡ö,
±ö¾¡¿¢ý¸Æø ¡¦Éö¾, »¡Éì
¨¸¾¡ ¸¡Äì¸Æ¢×¦ºö§Â§Ä. 2.9.2
2993
¦ºö§Âø¾£Å¢¨É¦Âý ÈÕû¦ ºöÔõ, ±ý
¨¸Â¡÷îºì¸Ãì ¸ñ½À¢Ã¡§É,
³Â¡÷ì¸ñ¼Á¨¼ì¸¢Öõ ¿¢ý¸Æø
±ö¡§¾ò¾, «Õû¦ºö¦ÂÉ째. 2.9.3
2994
±É째¡ð¦ºö ¦Â측ÄòЦÁýÚ, ±ý
ÁÉ째Åó ¾¢¨¼Å£ÊýÈ¢ÁýÉ¢ ,
¾É째¡¸ ¦Å¨É즸¡ûÙÁ£§¾,
±É째¸ñ½¨É ¡ý¦¸¡ûº¢Èô§À. 2.9.4
2995
º¢ÈôÀ¢øţΠÍÅ÷ì¸õ¿Ã¸õ,
þÈôÀ¢¦Äöи¦Åö¾ü¸, ¡Ûõ
À¢ÈôÀ¢ø ÀøÀ¢ÈÅ¢ô¦ÀÕÁ¡¨É,
ÁÈô¦À¡ýÈ¢ýÈ¢ ¦ÂýÚõÁ¸¢ú§Å§É. 2.9.5
2996
Á¸¢ú¦¸¡û¦ ¾öŠӧġ¸õ «§Ä¡¸õ,
Á¸¢ú¦¸¡û§º¡¾¢ ÁÄ÷ó¾ÅõÁ¡§É,
Á¸¢ú¦¸¡ûº¢ó¨¾ ¦º¡ø¦ºö¨¸¦¸¡ñÎ, ±ýÚõ
Á¸¢ú×üÚý¨É Ží¸Å¡Ã¡§Â. 2.9.6
2997
šáÔý ¾¢ÕôÀ¡¾ÁÄ÷츣ú,
§À᧾¡ý Å󾨼ÔõÀÊ

«¾¢÷ìÌÃøºí¸ò ¾Æ¸÷¾õ§¸¡Â¢ø. ±ý «ì¸¡Ãì¸É¢§Â. Áü ¦È측Äò¾¢Öõ ¡¦¾¡ýÚõ§Åñ§¼ý. ¡§É¦Âý¾É§¾ ¦ÂýÈ¢Õó§¾ý. Á¢ì¸¡÷§Å¾ Å¢ÁÄ÷Å¢ØíÌõ..9. ¦¸¼Ä¢Ä¡Â¢ÃòÐû Ç¢¨ÅÀòÐõ.10. ÅÇâÇõ¦À¡Æ¢øÝú Á¡Ä¢Õ狀¡¨Ä.3 . TSCII format) . ÅǦáǢÁ¡§Â¡ý ÁÕާ¸¡Â¢ø. §Å§È§À¡¸ ±ï»¡ýÚõÅ¢¼§Ä. 2.9. ±É즸ýÚ¦Á측§Ä.2 3004 ÀÂÉøĦºöÐ ÀÂÉ¢ø¨Ä¦¿ï§º. 2. §¾§È¦Äý¨ÉÔý ¦À¡ýÉÊ÷ò¦¾¡ø¨Ä. 2. 2. 2. ¿£§È¦ºö¾ ¦¿Îïͼ÷¡¾¢. 2.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. 2. ¦¸¼Ä¢øţΦºöÔõ ¸¢Ç÷Å¡÷째. «ÂýÁ¨Ä¨¼Å¾Ð¸ÕÁ§Á. ÒÂøÁ¨ÆÅñ½÷ ÒâóШȧ¸¡Â¢ø.1 3003 º¾¢Ã¢ÇÁ¼Å¡÷ ¾¡ú¨Â Á¾¢Â¡Ð. §ÁÅø Å¢¼Ä¢øÅñÌÕÜ÷î º¼§¸¡Àý¦º¡ø.8 2999 ¡§É¦Âý¨É «È¢Â¸¢Ä¡§¾.7 2998 ±ì¸¡Äò¦¾ó¨¾Â¡ ¦ÂýÛûÁýÉ¢ø .. ÁÂøÁ¢Ì¦À¡Æ¢øÝú Á¡Ä¢Õ狀¡¨Ä.9.11 3002 ¸¢Ç¦Ã¡Ç¢Â¢Ç¨Á ¦¸ÎžýÓýÉõ.9. ¯ý¨É¡§É.10 3001 Å¢¼Ä¢øºì¸Ãò ¾ñ½¨Ä.10.9. ¡§É¿£¦Âý Û¨¼¨ÁÔõ¿£§Â. Å¡§É§ÂòÐ ¦ÁõÅ¡ÉŧçÈ. Á¾¢¾ÅúÌÎÁ¢ Á¡Ä¢Õ狀¡¨Ä. À¾¢ÂЧÅò¾¢ ¦ÂØÅÐÀ§É. ¾Ç÷Å¢ÄḢø º¡÷Åк¾¢§Ã.10.9 3000 ²§È§ÄØõ¦Åý §È÷즸¡Ç¢Äí¨¸¨Â. 2. ¯ý¨É¦ÂýÛû¨ÅôÀ¢¦ÄýÚõ ¬Ã¡¾¡ö. Page 32 of 94 ¾¡Ã¡¾¡ö.

ÁÈ¢¦Â¡ÎÀ¢¨½§º÷ Á¡Ä¢Õ狀¡¨Ä. ÅÄõ¦ºöÔõ¬Â Á¡ÂÅý §¸¡Â¢ø. ÅÄõ¦ºöÔõÅ¡§É¡÷ Á¡Ä¢Õ狀¡¨Ä. TSCII format) . ÅÄӨȦÂö¾¢ ÁÕ×¾øÅħÁ..4 3006 ¾¢ÈÓ¨¼ÅÄò¾¡ø ¾£Å¢¨É¦ÀÕ측Ð. ÁÆì¸Ç¢üÈ¢Éï §º÷ Á¡Ä¢Õ狀¡¨Ä.10 3012 . §À¡¾Å¢úÁ¨Ä§Â ÒÌÅЦÀ¡Õ§Ç.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.10.10.8 3010 ÅÆ즸ɿ¢¨ÉÁ¢ý ÅøÅ¢¨Éãú¸¡Ð. ¦¾¡Øì¸ÕÐŧ¾ н¢ÅÐݧ¾. 2. 2. ¦¿È¢À¼ «Ð§Å ¿¢¨ÉÅпħÁ. ÅÕÁ¨Æ¾ÅØõ Á¡Ä¢Õ狀¡¨Ä. Page 33 of 94 3005 ¸ÕÁÅýÀ¡ºõ ¸Æ¢òÐÆýÚö§Å. Á¡ÐÚÁ¢ø§º÷ Á¡Ä¢Õ狀¡¨Ä.10. 2.10.5 3007 ¸¢È¢¦ÂÉ¿¢¨ÉÁ¢ý ¸£ú¨Á¦ºö¡§¾.10.10. 2. ¦ÀÕÁ¨Ä¦ÂÎò¾¡ý À£Î¨È§¸¡Â¢ø.6 3008 ¿Ä¦ÁÉ¿¢¨ÉÁ¢ý ¿Ã¸Ø󾡧¾.9 3011 ݦ¾ýÚ¸Ç×õ ÝÐõ¦ºö¡§¾. «Æ즸¡ÊÂ𼡠ÉÁ÷¦ÀÕí§¸¡Â¢ø.10. 2. «ÈÓÂø ¬Æ¢ô À¨¼ÂÅý§¸¡Â¢ø. ÒÈÁ¨Äº¡Ãô §À¡Åи¢È¢§Â.7 3009 ÅÄõ¦ºöШŸø ÅÄí¸Æ¢Â¡§¾. §Å¾ÓýŢâò¾¡ý Å¢ÕõÀ¢Â§¸¡Â¢ø. ¿¢ÄÓÉÁ¢¼ó¾¡ý ¿£Î¨È§¸¡Â¢ø. ÁÚÅ¢øÅñͨÉÝú Á¡Ä¢Õ狀¡¨Ä. ¯È¢ÂÁ÷¦Åñ¦½ Ôñ¼Åý §¸¡Â¢ø. 2. ÅÄõ¦ºöп¡Ùõ ÁÕ×¾øÅÆ째. ¾¢ÕÁ¨ÄÂЧŠ¨¼Åо¢È§Á.. 2. ÁÄÁÚÁ ¾¢§º÷ Á¡Ä¢Õ狀¡¨Ä.

´ðΨÃò¾¢ù ×ÄÌý¨Éô Ò¸ú¦ÅøÄ¡õ ¦ÀÕõÀ¡Öõ.¯Ä¨¸ ´Õí ¸¡¸ «Ç¢ôÀ¡öº£÷ ±íÌÄì¸ µÐŧÉ? 3. 3016 Á¡ð¼¡§¾ ¡¸¢ÖÁ¢õ ÁÄ÷¾¨ÄÁ¡ »¡Äõ. «ÕÙ¨¼ÂÅý¾¡ Ǩ½Å¢ìÌõÓÊò §¾. 3. TSCII format) .. ÀñÒ¨Ãì¸ Á¡ð§¼§É.4. Áü§È¡÷ ÀÃ狀¡¾¢ ¢ý¨Á¢ø Àʧ¡Ţ ¿¢¸ú¸¢ýÈ.1. ÁÄ÷òÐÆ¡ö Á¡ð§¼¿£ ÁÉõ¨Åò¾¡ö Á¡»¡Äõ ÅÕ󾡧¾? 3. (2) 3. «Ê¡¾¢ ¿£¿¢ýÈ ¾¡Á¨Ã¡ö «Ä÷ó¾Ð§Å¡.3. ¸ðΨçÂ.6. ÀÃ狀¡¾¢ ¿¢ýÛû§Ç À¼Õĸõ À¨¼ò¾. 2.1.¿¢ý Á¡ð¼¡Â ÁÄ÷ôÒ¨ÃÔõ ¾¢Õ×Õ×õ ÁÉõ¨Åì¸ Á¡ð¼¡¾ ÀĺÁ Á¾¢¦¸¡Îò¾¡ö.2. âÅ¢ý§Áø Á¡ÐÅ¡ú Á¡÷ôÀ¢É¡ö.1. §À¡ÐÅ¡ú ÒÉóÐÆ¡ö ÓÊ¢ɡö.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. ¦¾Õû¦ ¸¡ûÇ¡ýÉ §Å¡Ã¡Â¢ÃòÐÇ¢ôÀòÐ.10.1. º¡ÐÅ¡ö ¿¢ýҸƢý ¾¨¸ÂøÄ¡ø À¢È¢¾¢ø¨Ä. ÅÕí¸¡Äõ ¿¢¸ú¸¡Äõ ¸Æ¢¸¡Ä Á¡ö. ¸ðΨÃò¾ ¿ý ¦À¡ýÛû ¾¢Õ§ÁÉ¢ ´Ç¢ ´ùÅ¡Ð. 3018 µÐÅ¡÷ µò¦ ¾øÄ¡õ ±ù×ĸò ¦¾ù¦Å¨ÅÔõ.±õ ÀÃ狀¡¾¢ §¸¡Å¢ó¾¡.1. ÁÕÇ¢øÅñÌÕÜ÷ Åñº¼§¸¡Àý. ¿£ÀÃÁ¡ö ¿¢ýÉ¢¸úóÐ À¢ý. 3014 ¸ðΨÃ츢ø ¾¡Á¨Ã¿¢ý ¸ñÀ¡¾õ ¨¸¦Â¡ùÅ¡.5.1. 3019 . ÅÕ󾡾 »¡ÉÁ¡ö ÅÃõÀ¢ýÈ¢ Óؾ¢ÂýÈ¡ö. ÀÊ¡¾¢ ¡¨¼¦Â¡Îõ Àø¸ÄÉ¡ö. ÀðΨáöô Òü¦¸ý§È ¸¡ðÎÁ¡ø ÀÃ狀¡¾£. Page 34 of 94 ¦À¡Õ§ÇýÈ¢ù×ĸõ À¨¼ò¾ÅýÒ¸ú§Áø. 3015 ÀÃ狀¡¾¢. 3017 ÅÕ󾡾 «Õó¾Åò¾ ÁÄ÷츾¢Ã¢ý ͼռõÀ¡ö.1.. 3. ¿¢ý¨Àõ¦À¡ý ¸Ê¡¾¢ ¸Äó¾Ð§Å¡? ¾¢ÕÁ¡§Ä.11 ¾¢ÕÅ¡ö ¦Á¡Æ¢ ãýÈ¡õ ÀòÐ 3013 ÓÊ¡¾¢ ¡ÔÉРӸ¡¾¢ ÁÄó¾Ð§Å¡. ±ý¦º¡øĢ¡ý Å¡úòÐŧÉ? 3.

3025 ÅýÁ¡ ¨ÅÂõ «Çó¾ ±õ Å¡ÁÉ¡. «ó¿¡û¿£ ¾ó¾ ¬ì¨¸Â¢ý ÅÆ¢ÔÆø§Åý.1. ±øÄ¡î §º¨ÉÔõ þÕ¿¢Äò ¾Å¢ò¾¦Åó¾¡ö. ӨȡĢù ×Ħ¸øÄ¡õ À¨¼ò¾¢¼óÐñ ÎÁ¢úó¾Çó¾¡ö.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.¿¢ý ÀýÁ¡ Á¡Âô ÀøÀ¢ÈŢ¢ø Àʸ¢ýÈ¡ý.1. 3026 ¦¸¡øÄ¡ Á¡ì§¸¡ø ¦¸¡¨Ä¦ºöÐ À¡Ã¾ô§À¡÷. (2) 3. ¿¢ýÁ¡¾¡û §º÷óÐ ¿¢üÀ¦¾ï »¡ýÚ¦¸¡§Ä¡? 3. . ãúò¾¿£ ÕĦ¸øÄ¡õ À¨¼¦ÂýÚ Ó¾øÀ¨¼ò¾¡ö §¸úò¾º£ ÃÃýÓ¾Ä¡ì ¸¢Ç÷¦¾öÅ Á¡ö츢Ç÷óÐ.1.9. À¢¨È§ÂÚ º¨¼Â¡Ûõ ¿¡ýÓ¸Ûõ þó¾¢ÃÛõ þ¨È¡¾ø «È¢ó§¾ò¾ Å£üÈ¢Õò¾ø þÐÅ¢Âô§À? 3. 3022 Á¨È¡ ¿¡ø§Å¾ò Ðû¿¢ýÈ ÁÄ÷ͼ§Ã. ¦¾¡ýÁ¡ ÅøÅ¢¨Éò ¦¾¡¼÷¸¨Ç Ó¾ÄâóÐ.11 3024 Óó¿£÷ »¡Äõ À¨¼ò¾¦Åõ Ó¸¢øÅñ½§É. ±ó¿¡û¡ý ¯ý¨É þÉ¢ÅóÐ ÜÎŧÉ? (2) 3. Á¡Ý½¡ »¡ÉÁ¡ö ÓØÐÁ¡ö Óؾ¢ÂýÈ¡ö.8. Ýúò¾ÁÃ÷ о¢ò¾¡Öý ¦¾¡øÒ¸úÁ¡ ݽ¡§¾? 3. ÐÂ츢ýÈ¢ò ¦¾¡ØШÃò¾ ¬Â¢ÃòРǢôÀòÐõ. ºÂôҸơ÷ ÀÄ÷Å¡Øõ ¾¼íÌÕÜ÷ º¼§¸¡Àý. ¦Åó¿¡û§¿¡ö ţ Ţ ¨É¸¨Ç§Å÷ «ÈôÀ¡öóÐ.7.. ¯Â즸¡ñÎ À¢ÈôÀÚìÌõ ´Ä¢Óó¿£÷ »¡Äò§¾.2. 3021 ÁØí¸¡¾ ¨ÅóѾ¢Â ºì¸Ã¿ø ÅÄò¨¾Â¡ö. TSCII format) .1.10.. ÁØí¸¡¾ »¡É§Á À¨¼Â¡¸. 3020 Á¡Ý½¡î ͼռõÀ¡ö ÁÄáРÌŢ¡Ð. ÁÄÕĸ¢ø ¦¾¡ØõÀ¡Â¡÷ì ¸Ç¢ò¾¡Öý ͼ÷¡¾¢ Á¨È¡§¾? 3. Á¡Ý½¡ ¯ýÀ¡¾ ÁÄ÷§º¡¾¢ ÁØí¸¡§¾? 3. Á¡Ý½¡ Å¡ý§¸¡Äò ¾ÁÃ÷째¡ý ÅÆ¢Àð¼¡ø.1.1. ¦¾¡Øí¸¡¾ø ¸Ç¢ÈÇ¢ôÀ¡ý Òûé÷óÐ §¾¡ýÈ¢¨É§Â. Page 35 of 94 Å¡úòÐÅ¡÷ ÀÄḠ¿¢ýÛû§Ç ¿¡ýÓ¸¨É. 3023 Å¢ÂôÀ¡Â Å¢ÂôÀ¢øÄ¡ ¦Áöï»¡É §Å¾¢Â¨É.2.2.

2. À¡×¦¾¡ø º£÷ì¸ñ½¡. º¢ó¾¡Áø ¦ºö¡ö þЧŠ¢ÐÅ¡¸¢ø. «¨Äôâ ÏñÏÁù ÅøĦÄø Ä¡Á¸Ä. ±ï»¡ýÚõ ±íÌõ ´Æ¢ÅÈ ¿¢¨Èóп¢ýÈ. 3.4. 3030 ±ï»¡ýÚ ¿¡Á¢Õó ¾¢Õó¾¢Ãí¸¢ ¦¿ï§º. «üÀº¡ Ãí¸û «¨ÅͨÅò ¾¸ý¦È¡Æ¢ó§¾ý.¡ý §ºÕõ Ũ¸ÂÕÇ¡ö Åó§¾.5.±ýÚõ ²ú째 ÊýÈ¢ ±í¸Ïõ ¿¢¨Èó¾¦Åó¾¡ö. 3033 ¾¨Äô¦Àö ¸¡Äõ ¿Áý¾Á÷ À¡ºõÅ¢ð¼¡ø. 3028 Åó¾¡ö§À¡ §ÄÅóÐõ ±ýÁÉò ¾¢¨É¿£. 3.¡ Ûý¨É ±íÌÅó ¾Ï¸¢üÀ§É? 3.2.¿¢ý ¿ü¦À¡üf§º¡ ¾¢ò¾¡û ¿ÏÌÅ ¦¾ï»¡ý§È? 3. TSCII format) .2. §ÁÅ¢Âý È¡¿¢¨Ã ¸¡ò¾Å Ûĸ¦ÁøÄ¡õ.10.2. ¾¡úÁü ¦ÈíÌõ ¾Å¢÷óп¢ý ¾¡Ç¢½ì¸£ú Å¡ú. µ×¾ Ä¢ýÈ¢ ¯ý¸Æø Å½í¸¢üÈ¢§Äý.. ¦Áöï»¡É Á¢ýÈ¢ Å¢¨É¢Âø À¢ÈôÀØó¾¢. ¦º¡øÄ¡ö¡ Ûý¨Éî º¡÷ŧ¾¡÷ Ýú§Â. 3029 ¸¢üÀý ¸¢ø§Äý ±ýÈ¢Äý ÓÉ¿¡Ç¡ø.2.2. ¸¨ÄôÀø »¡Éò¦¾ý ¸ñ½¨Éì ¸ñΦ¸¡ñÎ. .2.6.2. 3. ÀüÀø ġ¢Ãõ ¯Â¢÷¦ºö¾ ÀÃÁ¡. ±ý ÀÃïͼ§Ã. ¾¡Å¢Â «õÁ¡¨É ±í¸¢É¢ò ¾¨Äô¦ÀöŧÉ? 3. 3027 Ýú »¡Éî ͼ¦Ã¡Ç¢ ¡¸¢.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. Page 36 of 94 ¦À¡øÄ¡ ¬ì¨¸Â¢ý Ò½÷Å¢¨É «Úì¸ÄÈ¡. Ü׸¢ý§Èý ¸¡ñÀ¡Äýf ±í¦¸¡ö¾ì Ü×ŧÉ? 3.9. 3031 §Á× ÐýÀ Å¢ ¨É¸¨Ç Å¢ÎòÐÁ¢§Äý. 3032 ÜÅ¢ìÜÅ¢ì ¦¸¡ÎÅ¢¨Éò àüÚû ¿¢ýÚ À¡Å¢§Âý Àĸ¡Äõ ÅÆ¢¾¢¨¸ò ¾ÄÁ÷츢ý§Èý..7. ¿¢¨Äô¦Àü¦Èý ¦Éïºõ ¦ÀüÈÐ ¿£Î¢§Ã. ¦ÁöﻡÉî §º¡¾¢ì ¸ñ½¨É §Á×ЧÁ? 3.8.3. ¦¸¡ó¾¡÷측 ¡Ţý ¦¸¡ØÁÄ÷ò ¾¢Õ¿¢Èò¾ ±ó¾¡ö.

ÅØŢġ «Ê¨Á ¦ºö §ÅñÎõ¿¡õ. Å¡ÉÅ÷ Å¡ÉÅ÷ §¸¡¦É¡Îõ.11 3035 ´Æ¢Å¢ø ¸¡Ä¦ÁøÄ¡õ ¯¼É¡ö ÁýÉ¢ .4 3039 §º¡¾¢ ¡¸¢¦Âø Ä¡×Ä Ìõ¦¾¡Øõ. ¾¡í¸û ¾í¸ðÌ ¿øÄÉ §Å¦ºöÅ¡÷. Page 37 of 94 3034 ¯Â¢÷¸ ¦ÇøÄ¡ ¯Ä¸Ó Ó¨¼ÂŨÉ.3.. ¦¾Æ¢Ì Ãø«Õ Å¢ò¾¢Õ §Åí¸¼òÐ. ¯Â¢Ã¢ý§Á ġ쨸 °É¢¨¼ ´Æ¢Å¢ì̧Á.3. §Å¾¢ Â÷ÓØ §Å¾ò ¾Ó¾ò¨¾. ±Æ¢ø¦¸¡û §º¡¾¢ ±ó¨¾¾ó¨¾ ¾ó¨¾ì§¸ (2) 3.6 3041 .2. ±ñ½¢ø ¦¾¡øÒ¸ú šɊ㺧É.« ÐÍÁó ¾¡÷ì¸ð§¸. (2) 3.2 3037 «ñ½ø Á¡Âý «½¢¦¸¡û¦ºó ¾¡Á¨Ãì ¸ñ½ý. TSCII format) .3. 3.5 3040 §Åí¸ ¼í¸û¦Áöõ §ÁøÅ¢¨É ÓüÈ×õ. §Åí¸ ¼òÐ¨È Å¡÷ìÌ ¿Á¦ÅýÉ Ä¡í¸ ¼¨Á. Ì¢ø¦¸¡û §º¡¨Äò ¦¾ýÌÕÜ÷î º¼§¸¡Àý.. «ó¾ Á¢øÒ¸úì ¸¡¦ÃÆ¢ø «ñ½§Ä. 3.±ý¸ñ À¡ºõ ¨Åò¾ ÀÃïͼ÷î §º¡¾¢ì§¸. ¦¾ñ½¢ ¨Èîꬃ ¿£÷ò¾¢Õ §Åí¸¼òÐ.3. ¦ºí¸É¢ Å¡öì¸Õ Á¡½¢ì¸õ.3.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.1 3036 ±ó¨¾ ¾ó¨¾ ¾ó¨¾ ¾ó¨¾ìÌõ Óó¨¾.3.«Ð §¾º §Á¡¾¢Õ §Åí¸¼ò ¾¡ÛìÌ?. ¿£º ¦Éý ¿¢¨È ¦Å¡ýÚÁ¢ §Äý. ¬¾¢ ã÷ò¾¢¦Âý È¡ÄÇ Å ¡Ì§Á¡?. ¾£¾¢ø º£÷ò¾¢Õ §Åí¸¼ò ¾¡¨É§Â. º¢óÐâ Á¸¢Øõ ¾¢Õ§Åí ¸¼òÐ. 3.3 3038 ®ºý Å¡ÉÅ÷ì ¦¸ýÀ¦Éý È¡ø. ¦ºÂ¢Ã¢ø¦º¡ø þ¨ºÁ¡¨Ä ¬Â¢ÃòРǢôÀòÐõ. 3. 3.

¨Àò¾ À¡õÀ¨½ ¡ý¾¢Õ §Åí¸¼õ. 3. §Á׺£÷ Á¡Ã¢ ±ý§¸¡. (2) 3.1 3047 Ü×Á¡ ÈȢ Á¡ð§¼ý ÌýÈí¸û «¨ÉòÐõ ±ý§¸¡. ºÁý¦¸¡û ţΠ¾Õõ¾¼í ÌýȧÁ.8 3043 µÔ ãôÒô À¢ÈôÀ¢Èô ÒôÀ¢½¢. ¾¢¸Øõ¾ñ À花ý§¸¡. ¿Áý¦È Øõ¾¢Õ §Åí¸¼õ ¿í¸ðÌ. þ¸úŢĢù ŨÉòÐõ ±ý§¸¡ ¸ñ½¨Éì Ü×Á¡§È. ¾£¦Âý§¸¡.3. .ÀÃý ¦ºýÚ §º÷¾¢Õ §Åí¸¼ Á¡Á¨Ä.4. ´ýÚ §Á¦¾¡Æ ¿õÅ¢¨É µÔ§Á. (2) 3. TSCII format) .7 3042 ÌýÈõ ²ó¾¢ì ÌÇ¢÷Á¨Æ ¸¡ò¾Åý.9 3044 ¨Åò¾ ¿¡ûÅ ¨Ã ±ø¨Ä ÌÚ¸¢î¦ºýÚ. §¸Æ¢ø ¬Â¢Ãò ¾¢ôÀòÐõ ÅøÄÅ÷. Å¡Ô ±ý§¸¡. (2) 3. Å¡úÅ÷ Å¡ú¦Åö¾¢ »¡Äõ ҸƧÅ.. Å£Ô Á¡Ú¦ºö Å¡ý¾¢Õ §Åí¸¼ò ¾¡Âý. ¿£ûͼ÷ þÃñÎõ ±ý§¸¡.11 3046 Ҹؿø ´ÕÅý ±ý§¸¡.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. «Á÷óÐ Å¡ÉÅ÷ Å¡ÉÅ÷ §¸¡¦É¡Îõ. ¿£û¦À¡ Æ¢øÌÕ Ü÷ §¸¡Àý¦º¡ø. Å¢Çí̾¡ 踸û ±ý§¸¡. ¿¡ñÁÄ Ã¡ÁÊò ¾¡Á¨Ã. Page 38 of 94 ÍÁóÐ Á¡ÁÄ÷ ¿£÷ͼ÷ ¾£Àõ¦¸¡ñÎ. «ýÚ »¡Äõ «Çó¾ À¢Ã¡ý. ±öò¾¢ ¨ÇôÀ¾ý ÓýÉõ «¨¼Á¢§É¡..10 3045 ¾¡ûÀ ÃôÀ¢Áñ ž¡Å¢Â ® º¨É. Å¡Ôû ÙõÁÉò ÐûÙõ¨Åô À¡÷¸ð§¸.3. ¿¢¸Øõ¬ ¸¡º ¦Áý§¸¡. 3. ¦Á¡öò¾ §º¡¨Ä¦Á¡ö âó¾¼õ ¾¡úÅ §Ã. 3.3.3. ¦À¡ÕÅ¢øº£÷ô âÁ¢ ¦Âý §¸¡.3.

«ÊÂÅ÷ Å¢¨É¦¸ÎìÌõ.. Å¢¨É¢ý Á¢ì¸ À¦Éý§¸¡.4. ÀÅÇù Å¡Âý ±ý§¸¡. ºÁ ¿£¾¢ á¦Äý§¸¡. TSCII format) .4. ¬¾¢Âï §º¡¾¢ ±ý§¸¡. «ïºÉ Åñ½ý ±ý§¸¡. Page 39 of 94 ¿¡Å¢Âø ¸¨Ä¸û ±ý§¸¡. ¸É¢¦Âý§¸¡. ¬¾¢Âõ ÒÕ¼ý ±ý§¸¡. 3. ¿îÍÁ¡ ÁÕó¾õ ±ý§¸¡. 3. Á¡¦Äý§¸¡. ¦ºí¸¾¢÷ ÓÊÂý ±ý§¸¡. 3. 3.2 3048 Àí¨¸Âì ¸ñ½ý ±ý§¸¡. þÅüÚû ¿øÄ §Á¦Äý§¸¡. À¡¦Äý §¸§É¡. Á¡Âý ±ý§¸¡ Å¡ÉÅ÷ ¬¾¢ ¨Â§Â. ¾Å¢Å¢øº£÷ Å¢Çì¸õ ±ý§¸¡. ºÅ¢§¸¡û¦À¡ý Óò¾õ ±ý§¸¡. ºíÌºì ¸Ãò¾ý ±ý§¸¡. «ÚͨŠ«Êº¢ø ±ý§¸¡.5 3051 À¡¦Äý§¸¡.4.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.3 3049 º¡¾¢Á¡ ½¢ì¸õ ±ý§¸¡. ¦¿öîͨÅò §¾Èø ±ý§¸¡.. «îͨÅì ¸ðÊ ±ý§¸¡. ¸ñ½ý ±ý§¸¡.6 . ѼíÌ §¸ûÅ¢ þ¨º¦Âý§¸¡. º¡¾¢Á¡ ½¢ì¸ò ¨¾§Â. ¿¡ýÌ §Å¾ô À¦Éý§¸¡.4. ¾¢ÕÁÚ Á¡÷Åý ±ý§¸¡. ¿Äí¸¼ø «Ó¾õ ±ý§¸¡.4 3050 «î;ý «ÁÄý ±ý§¸¡.4. ¬ÐÁ¢ø ¸¡Äò ¦¾ó¨¾ «î;ý «ÁÄ ¨É§Â. º¡¾¢¿ø Å¢Ãõ ±ý§¸¡. «í¸¾¢÷ «ÊÂý ±ý§¸¡. »¡É¿ø Ä¡Å¢ ±ý§¸¡. 3. À¡×º£÷ì ¸ñ½ý ±õÁ¡ý Àí¸Âì ¸ñ½ ¨É§Â.

«ñ½¨Ä «îÍ ¾ý¨É «Éó¾¨É «Éó¾ý ¾ý§Áø. ¬Å¢§º÷ ¯Â¢Ã¢ý ¯ûÇ¡ø «Ð§Á¡÷ ÀüÈ¢ Ä¡¾.4. Å¡ÉÅ÷ ÓüÚõ ±ý§¸¡.4. 3. °ÉÁ¢ø ÍÅ÷ì¸õ ±ý§¸¡. Å¡ÉÅ÷ §À¡¸õ ±ý§¸¡. ´Ç¢Á½¢ Åñ½ ¨É§Â.. Å¡ÉÅ÷ ¦¾öÅõ ±ý§¸¡.. Page 40 of 94 3052 Å¡ÉÅ÷ ¬¾¢ ±ý§¸¡.8 3054 ¸ñ½¨É Á¡Âý Èý¨Éì ¸¼ø¸¨¼ó ¾Ó¾í ¦¸¡ñ¼. TSCII format) . À¡Å¨É «¾¨Éì ÜÊø «Å¨ÉÔõ ܼ Ä¡§Á. ¿ñ½¢¿ý ̨ȸ¢ý È¡¨É »¡ÄÓñ ÎÁ¢úó¾ Á¡¨Ä. ¸Ç¢ÁÄ÷ò ÐÇÅ ¦ÉõÁ¡ý ¸ñ½¨É Á¡Â ¨É§Â.7 3053 ´Ç¢Á½¢ Åñ½ý ±ý§¸¡. ¿¡ýÓ¸ì ¸¼×û ±ý§¸¡.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. 3. §¾¡öÅ¢Äý ÒÄ ¨Éó ÐìÌõ ¦º¡ÄôÀ¼¡ý ¯½÷Å¢ý ã÷ò¾¢.4. «Ç¢Á¸¢úó Ðĸ¦ÁøÄ¡õ À¨¼ò¾¨Å ²ò¾ ¿¢ýÈ. °ÉÁ¢ø ¦ºøÅõ ±ý§¸¡. 3. 3. ¡¨ÅÔõ ÂÅÕõ ¾¡§É.4. ±ñÏÁ¡ ÈȢ Á¡ð§¼ý.9 3055 ¡¨ÅÔõ ÂÅÕõ ¾¡É¡ö «ÅÃÅ÷ ºÁÂó §¾¡Úõ. °ÉÁ¢ø §Á¡ì¸õ ±ý§¸¡. . ´ÕŦÉý §Èò¾ ¿¢ýÈ ¿Ç¢÷Á¾¢î º¨¼Âý ±ý§¸¡.10 3056 ÜÊÅñ ¼¨ÈÔõ ¾ñ¾¡÷즸¡ñ¼ø§À¡ø Åñ½ý Èý¨É Á¡¼Ä÷ ¦À¡Æ¢øÌ ÕÜ÷ Åñº¼ §¸¡Àý ¦º¡ýÉ.

Áñ¦¸¡û ¯Ä¸¢ø À¢ÈôÀ¡÷ ÅøÅ¢ ¨É §Á¡¾ Á¨Äó§¾. 3. ±õÁ¡ ¨É¡øÄ¢ô À¡Ê ±ØóÐõ ÀÈóÐõÐû Ç¡¾¡÷.5. ¦¾¡¨Ä× ¾Å¢÷ò¾ À¢Ã¡¨Éî ¦º¡øĢ¡ø Ä¢¿¢¦Èô §À¡Ðõ. ¾õÁ¡ø ¸ÕÁ¦Áý ¦º¡øÄ£÷ ¾ñ¸¼ø Åð¼òÐû Ç£§Ã. ¾õÀ¢Èô À¡øÀ ¦Éý§É º¡Ð ºÉí¸ Ç¢¨¼§Â? 3. Page 41 of 94 À¡¼§Ä¡÷ ¬Â¢ ÃòÐû þ¨ÅÔ§Á¡÷ ÀòÐõ ÅøÄ¡÷. Å£ÊÄ §À¡¸ ¦Áö¾¢ Å¢ÕõÒÅ÷ «ÁÃ÷ ¦Á¡öò§¾ (2) 3.5. ¨¸õÁ¡ ×ì¸Õû ¦ºö¾ ¸¡÷Ó¸¢ø §À¡øÅñ½ý ¸ñ½ý. 3.. Àñ¸û ¾¨Ä즸¡ûÇô À¡Êô ÀÈóÐõ ÌÉ¢òÐÆ Ä¡¾¡÷.. ¦ºõÀÅ Çò¾¢Ãû Å¡Âý º¢Ã£¾Ãý ¦¾¡øÒ¸ú À¡Ê. ¾¢ñ¸Æü ¸¡ÄÍ Ã÷ìÌò ¾£í¸¢¨Æì Ìõ¾¢Õ Á¡¨Ä.4.2 3059 Á¨Ä¨Â ¦ÂÎòÐì¸ø Á¡Ã¢ ¸¡òÐô ÀÍ¿¢¨Ã ¾ý¨É.11 3057 ¦Á¡öõÁ¡õ âõ¦À¡Æ¢ø ¦À¡ö¨¸ Ó¾¨Äî º¢¨ÈôÀðÎ ¿¢ýÈ. ÌõÀ¢Î ¿ð¼Á¢ð ¼¡Êì §¸¡Ì¸ð ÎñÎÆ Ä¡¾¡÷.5.4 3061 .5.3 3060 ÅõÀÅ¢ú §¸¡¨¾ ¦À¡Õ𼡠Á¡øÅ¢¨¼ §ÂØõ «¼÷ò¾. «¨Ä¦¸¡û ¿Ã¸ò ¾Øó¾¢ì ¸¢¼óШÆì ¸¢ýÈ ÅõÀ§Ã. (2) 3.1 3058 ¾ñ¸¼ø Åð¼òÐû Ç¡¨Ãò ¾Á츢¨Ã ¡ò¾Êó ÐñÏõ. TSCII format) . ¾¨Ä¢§É¡ ¼¡¾Éõ ¾ð¼ò ¾ÎÌð¼ Á¡öôÀÈ Å ¡¾¡÷.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.

À¡÷ÁøÌ §º¨É «Å¢ò¾ ÀÃïͼ ¨Ã¿¢¨Éó ¾¡Ê. ¬¾¢Âï §º¡¾¢ ÔըŠ«į́Åò ¾¢íÌô À¢Èó¾. ¸É¢¨Âì ¸ÕõÀ¢É¢ý º¡ü¨Èì ¸ðʨÂò §¾¨É «Ó¨¾.5.6 3063 ¿£÷¨Á áüÚÅ÷ ţ ³Å÷ì ¸Õû¦ ºöÐ ¿¢ýÚ. TSCII format) .. §À÷ôÀÄ ¦º¡øÄ¢ô À¢¾üÈ¢ô À¢ò¾¦Ãý §ÈÀ¢È÷ ÜÈ.5 3062 ÁÉ¢ºÕõ ÁüÚõ ÓüÚÁ¡ö Á¡Âô À¢ÈÅ¢ À¢Èó¾.7 3064 Å¡÷ôÒÉø «ó¾ñ ½ÕÅ¢ ż¾¢Õ §Åí¸¼ò ¦¾ó¨¾. 3.8 3065 «ÁÃ÷ ¦¾¡ÆôÀÎ Å¡¨É «¨ÉòÐÄ ÌìÌõ À¢Ã¡¨É. .5. «ÁÃ÷ ÁÉò¾¢Ûû §Â¡Ì Ò½÷ó¾Åý ¾ý§É¡¦¼¡ý È¡¸.5.5. ÓɢŢýÈ¢ ²ò¾¢ì ÌÉ¢ôÀ¡÷ ÓØн÷ ¿£÷¨Á¢ É¡§Ã. ¬÷Åõ ¦ÀÕ¸¢ì ÌÉ¢ôÀ¡÷ «ÁÃ÷ ¦¾¡ÆôÀÎ Å¡§Ã. Page 42 of 94 º¡Ð ºÉò¨¾ ¿Ä¢Ôõ ¸ïº¨Éî º¡¾¢ôÀ ¾üÌ. 3. µ¾¢ Ô½÷ó¾Å÷ ÓýÉ¡ ±ýºÅ¢ô À¡÷Á É¢º§Ã? 3. ¿£÷ÁøÌ ¸ñ½¢É Ḣ ¦¿ïºõ ̨ÆóШ¿ ¡§¾.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. °÷ôÀÄ ÒìÌõ Ò¸¡Ðõ ¯§Ä¡¸÷ º¢Ã¢ì¸¿¢ý È¡Ê.. °÷Áø¸¢ §Á¡Î ÀÕôÀ¡÷ ¯ò¾Á÷ì¸ð ¦¸ý¦ºö Å¡§Ã? 3. §Å¾ Ó¾øÅ ¨Éô À¡Ê Å£¾¢¸û §¾¡ÚõÐû Ç¡¾¡÷. ¾É¢Âý À¢ÈôÀ¢Ä¢ ¾ý¨Éò ¾¼í¸¼ø §º÷ó¾ À¢Ã¡¨É.

¬÷ó¾ Ò¸Æî ;¨É «ÁÃ÷ À¢Ã¡¨É¦Âõ Á¡¨É. Å¡öó¾ ÅÇÅÂø Ýú¾ñ ÅÇíÌÕ Ü÷§¸¡Àý. 3. . Page 43 of 94 «ÁÃò н¢ÂÅø Ä¡÷¸û ´Æ¢Â«ø Ä¡¾Å ¦ÃøÄ¡õ. (2) 3. ¨ÅÂõ Å¡Éõ ÁÉ¢º÷ ¦¾öÅõ ÁüÚõ ÁüÚõ ÁüÚõ ÓüÚÁ¡ö. §¿÷ó¾§Å¡ á¢Ãò ¾¢ôÀò ¾ÕÅ¢¨É ¿£Ú ¦ºöÔ§Á. º¡Å ÓûÇÉ ¿£ìÌ Å ¡¨Éò ¾¼í¸ ¼ø¸¢¼ó ¾¡ý¾ý¨Éò.. §¾Å §¾Å¨Éò ¦¾ýÉ¢ Äí¨¸ ±Ã¢¦Â ÆüÈ Å¢øÄ¢¨Â.10 3067 ¾£÷ó¾ «ÊÂÅ÷ ¾õ¨Áò¾¢Õò ¾¢ô À½¢¦¸¡ûÇ ÅøÄ. À¡Å ¿¡º¨Éô Àí¸ Âò¾¼í ¸ñ½ ¨ÉôÀà ×Á¢§É¡. TSCII format) .1 3069 ãŠá¸¢Â ã÷ò¾¢ ¨ÂÓ¾ø ãÅ÷ì ÌÓ¾ø ÅýÈý¨É. 3.11 3068 ¦ºö ¾¡Á¨Ãì ¸ñ½ É¡ÔÄ §¸Ø Óñ¼ «Åý¸ñË÷.2 3070 ÀÃÅ¢ Å¡ÉÅ §Ãò¾ ¿¢ýÈ ÀÃÁ ¨ÉôÀÃï §º¡¾¢¨Â. «Áà ¿¢¨Éó¦¾Øó ¾¡Ê «ÄüÚÅ §¾¸Õ Á§Á. (2) 3. ¦ÀÕ¨ÁÔõ ¿¡Ïõ ¾Å¢÷óÐ À¢¾üÚÁ¢ý §À¾¨Á ¾£÷ó§¾.5. ¦ºö ÝúÍ ¼÷ »¡É Á¡ö¦ÅÇ¢ô ÀðÊ ¨ÅÀ¨¼ò ¾¡ýÀ¢ýÛõ.5.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.6.5.9 3066 ¸ÕÁÓõ ¸ÕÁ ÀÄÛõ ¬¸¢Â ¸¡Ã½ý ¾ý¨É.6.. 3. ¾¢ÕÁ½¢ Åñ½¨Éî ¦ºí¸ñ Á¡Ä¢¨Éò §¾Å À¢Ã¡¨É. ´Õ¨Á ÁÉò¾¢Ûû ¨ÅòÐ ¯ûÇí ̨Æó¦¾Øó ¾¡Ê. ¦Á¡ö¦¸¡û §º¡¾¢¦Â¡ ¼¡Â¢ É¡¦É¡Õ ãŠá¸¢Â ã÷ò¾¢§Â.

6..6. 3. 3.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. ±Ã¢Ôõ ¾£¦Â¡ ÊÕÍ ¼÷¦¾öÅõ. 3. «ÃÅ §ÁÈ¢ ¨ĸ ¼ÄÁ ÕõР¢ø¦¸¡ñ¼ «ñ½¨Ä. ÁüÚõ ÁüÚõ ÓüÚÁ¡ö. TSCII format) .6.6. ÍâÔõ Àø¸Õí Ìﺢ ¦Âí¸û ͼ÷Ó ÊÂñ½ø §¾¡üȧÁ. Page 44 of 94 Ì芧¸¡ò¾ ÌƸ ¨ÉÁ½¢ Åñ½ ¨Éì̼ì Üò¾¨É. 3. ¦ºõ¨Á ¡ÄÅý À¡¾ Àí¸Âõ º¢ó¾¢ò §¾ò¾¢ ¾¢Ã¢Å§Ã.4 3072 ¾¢Ã¢Ôõ ¸ü¦È¡ ¼¸øÅ¢ ÍõÒ ¾¢½¢ó¾ Áñ¸¢¼ó ¾¸¼ø. þÃ×õ ¿ýÀ¸ ÖõÅ¢ ¼¡¦¾ýÚõ ²òÐ ¾øÁÉõ ¨ÅõÁ¢§É¡. . ¿¡üÈò §¾¡üÈî ͨŦ¡ Ä¢° Èø ¬¸¢ ¿¢ýÈ.6 3074 ±Ø¨Áì ̦ÁÉ ¾¡Å¢ì ¸¢ýÉÓ ¾ò¾¢ ¨É±É ¾¡Õ¢÷. ¦¸ØÁ¢ ¸¾¢÷î §º¡¾¢ ¨ÂÁ½¢ Åñ½ ¨Éì̼ì Üò¾¨É.5 3073 §¾¡üÈì §¸¼¨Å ¢øÄ ÅÛ¨¼ Â¡É Å¦É¡Õ ã÷ò¾¢Â¡ö..±õ Å¡ÉÅ÷ ²ü¨È §ÂÂýÈ¢ Áü¦È¡ ÕŨà ¡ɢ §Ä¦ÉØ ¨Áì̧Á. ¸Ã¢Â §ÁÉ¢Âý ¦ºö ¾¡Á¨Ãì ¸ñ½ý ¸ñ½ýÅ¢ñ §½¡Ã¢¨È. Å¢ØÁ¢ ÂÅÁ Ã÷Ó ¿¢Å÷Å¢ ØíÌõ ¸ýÉø ¸É¢Â¢¨É. Å¡ÉÅ÷ ¾õ¨Á ¡Ùõ «ÅÛõ ¿¡ýÓ¸ Ûõº ¨¼ÓÊ «ñ½Öõ.3 3071 ¨ÅõÁ¢ý ÑõÁÉò ¦¾ýÚ Â¡Û¨Ãì ¸¢ýÈ Á¡ÂÅý º£÷¨Á¨Â ±õÁ §É¡÷¸ Ù¨ÃôÀ ¦¾ý? «Ð ¿¢ü¸ ¿¡f¦¼¡Úõ. º£üÈò §¾¡¼Õû ¦ÀüÈ ÅÉÊì ¸£úôÒ ¸¿¢ýÈ ¦ºí¸ñÁ¡ø.

nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. TSCII format) .6. Àñ¦¸¡û ¬Â¢Ãò ¾¢ôÀò ¾¡øÀò¾ á¸ì ÜÎõ ÀÂÖÁ¢§É. ¦¿ïº¢ É¡ø¿¢¨Éô À¡ý ÅÉÅý ¬Ìõ ¿£û¸¼ø Åñ½§É. «Âà šíÌ ¿Áý¾ Á÷ì¸Õ ¿ïº¢ ¨ÉÂîÍ ¾ý¾ý¨É. Page 45 of 94 ¦¾¡ØÁ¢ý àÂÁ Éò¾ á¢¨È Ôõ¿¢ø ġРÃí¸§Ç.. Áñ¦¸¡û »¡ÄòР¢÷즸ø Ä¡ÁÕû ¦ºöÔõ šɊ㺨É. (2) 3. ¯Âà ¿¢ýȧ¾¡÷ §º¡¾¢ ¡ÔÄ §¸Ø ÓñÎÁ¢úó ¾¡ý¾ý¨É.6.11 3079 . «ïº¢ ¿£ÕÄ ¸òÐû Ç£÷¸û.7 3075 ÐÂà §Á¾Õ ÐýÀ þýÀ Å¢¨É¸ Ç¡ö« ¨Å «øÄÉ¡ö. ±ïº Ä¢ÄÁ Ã÷ìÌ ÄÓ¾ø ãÅ÷ ¾õÓûÙ Á¡¾¢¨Â..10 3078 ¸ñ¸û ¸¡ñ¼ü ¸Ã¢Â É¡öì¸Õò ÐìÌ ¿ýÚ¦Á Ç¢ÂÉ ¡ö.6. 3. ¾Âà ¾üÌÁ ¸ÉÈý ¨ÉÂýÈ¢ ÁüÈ¢ §Äý¾ïº Á¡¸§Å. «ÅÉ¢ ŦÉýÚ Ü§ÆýÁ¢ý.9 3077 ¸¼øÅñ ½ý¸ñ½ý Å¢ñ½ Å÷ì¸Õ Á¡½¢ì ¸¦ÁÉ ¾¡Õ¢÷ À¼Å ÃÅ¢É ¨½ì¸¢ ¼ó¾ ÀÃïÍ ¼÷ôÀñÎ áüÚÅ÷. «¼Å ÕõÀ¨¼ Áí¸ ³Å÷ì¸ð ¸¡¸¢ ¦ÅïºÁòÐ. «ýÚ§¾÷ ¸¼Å¢ ¦ÀÕ Á¡ý¸ ¨É¸Æø ¸¡ñÀ ¦¾ýÚ¦¸¡ø ¸ñ¸§Ç? 3.8 3076 ¾ïº Á¡¸¢Â ¾ó¨¾ ¾¡¦Â¡Î ¾¡Û Á¡Â¨Å «øÄÉ¡ö.6.6. 3. 3. Àñ¦¸¡û §º¡¨Ä Åؾ¢ ¿¡¼ý ÌÕ¨¸ì §¸¡ýº¼ §¸¡Àý¦º¡ø.

7. (2) 3..nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.2 3081 ¿¡¾¨É »¡ÄÓõ Å¡ÉÓõ ²òÐõ ¿ÚóÐÆ¡öô §À¡¾¨É. ¦À¡ý¦ÉÎï ºì¸Ãò ¦¾ó¨¾ À¢Ã¡ý¾ý¨É À¡¾õ À½¢ÂÅø Ä¡¨Ãô À½¢Ôõ «Å÷ì¸ñË÷.1 3080 ¬Ùõ ÀÃÁ¨Éì ¸ñ½¨É ¬Æ¢ô À¢Ã¡ýÈý¨É. þ¨¼Â¡÷ À¢ÈôÀ¢ ¨¼ §¾¡¦ÈÁì ¦¸õ¦ÀÕ Á츧Ç. 3. 3.7. ÅÕ¨ÁÔ Á¢õ¨ÁÔõ ¿õ¨Á ÂÇ¢ìÌõ À¢Ã¡ì¸§Ç. À墀 þɢ¿õ À¡ü¸¼ø §º÷ó¾ ÀÃÁ¨É.7. 3. À¢Öõ ¾¢Õר¼ ¡÷ÂÅ §ÃÖõ «Å÷ì¸ñË÷.3 3082 ¯¨¼Â¡÷ó¾ Å¡¨¼Âý ¸ñʨ¸ Âý¯ ¨¼ ¿¡½¢Éý Ò¨¼Â¡÷ô¦À¡ý ëÄ¢Éý ¦À¡ýÓÊ ÂýÁüÚõ Àø ¸Äý. À¢Öõ À¢ÈôÀ¢¨¼ §¾¡ü¦Èõ¨Á ¡Ùõ ÀÃÁ§Ã. ¿¡Ùõ À¢ÈôÀ¢ ¨¼ §¾¡Ú ±õ¨Á ¡٨¼ ¿¡¾§Ã.4 3083 ¦ÀÕÁì¸ ÙûÇÅ÷ ¾õ¦ÀÕ Á¡¨É.7.. ¦ÀÕ¨Á À¢¾üÈÅø Ä¡¨Ãô À¢¾üÚõ «Å÷ì¸ñË÷. 3. TSCII format) . Page 46 of 94 À¢Öõ ͼ¦Ã¡Ç¢ ã÷ò¾¢¨Âô Àí¸Âì ¸ñ½¨É. «ÁÃ÷¸ð ¸Õ¨Á ¦Â¡Æ¢Â« ý È¡ÃÓ àðÊ «ôÀ¨É. §¾¡Ù§Á¡÷ ¿¡ý̨¼ò àÁ½¢ Åñ½¦Éõ Á¡ý¾ý¨É ¾¡Ùõ ¾¼ì¨¸Ôõ ÜôÀ¢ô À½¢Ôõ «Å÷ì¸ñË÷. .5 3084 «Ç¢ìÌõ ÀÃÁ¨É ¸ñ½¨É ¬Æ¢ô À¢Ã¡ý¾ý¨É. ¿¨¼Â¡ ר¼ò¾¢Õ ¿¡Ã½ý ¦¾¡ñ¼÷¦¾¡ñ ¼÷ì¸ñË÷. µÐõ À¢ÈôÀ¢ ¨¼ §¾¡¦Èõ¨Á ¡٨¼ ¡÷¸§Ç.7.

. ¾ý¨Á ¦À¡Úò¾¢ò¾ý ¾¡Ç¢¨½ì ¸£ú즸¡ûÙõ «ôÀ¨É. ÀÊ¡РÁ¢øÌÆ Å¢ôÀÊ ¦Âó¨¾À¢ áýÈÉìÌ. ÌõÀ¢ ¿Ã¸÷¸û ²òÐÅ §ÃÖõ «Å÷¸ñË÷.6 3085 ºýÁºý Á¡ó¾Ãí ¸¡ò¾Ê ¡÷¸¨Çì ¦¸¡ñΧÀ¡ö. «Ê¡÷ «Ê¡÷ ¾ÁÊ Â¡÷« Ê Â¡÷¾Áì .8 3087 ÌÅÄó¾¡íÌ º¡¾¢¸û ¿¡Ä¢Öõ ¸£Æ¢Æ¢óÐ. Page 47 of 94 ÐÇ¢ìÌõ ¿Úí¸ñ½¢ò àÁ½¢ Åñ½¦Éõ Á¡ý¾ý¨É.7 3086 ¿õÀ¨É »¡Äõ À¨¼ò¾Å ¨É¾¢Õ Á¡÷À¨É. 3.9 3088 «Ê¡÷ó¾ ¨ÅÂÓñ ¼¡Ä¢¨Ä ÂýÉ ºï¦ºöÔõ. ¯õÀ÷ ¯Ä¸¢É¢ø ¡÷ìÌõ ¯½÷Åâ ¡ý¾ý¨Éì.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. ¦¾¡ý¨Á À¢¾üÈÅø Ä¡¨Èô À¢¾üÚõ «Å÷¸ñË÷.7. ´Ç¢ì¦¸¡ñ¼ §º¡¾¢¨Â ¯ûÇòÐì ¦¸¡ûÙõ «Å÷ì¸ñË÷.. «Ê¡÷ ¾õÁÊ Â¡¦Ãõ Áʸ§Ç. ¿õ¨Á ¦ÀÚò¦¾õ¨Á ¿¡ÙöÂì ¦¸¡û¸¢ýÈ ¿õÀ§Ã. 3.7. 3.7.7. ±õÀø À¢ÈôÀ¢¨¼ §¾¡¦Èõ ¦¾¡ØÌÄõ ¾¡í¸§Ç. ÅÄó¾¡íÌ ºì¸Ãò ¾ñ½ø Á½¢Åñ½ü ¸¡¦ÇýÚû ¸Äó¾¡÷. ±ò¾¨É ¿Äó¾¡ É¢Ä¡¾ºñ ¼¡Çºñ ¼¡Ç÷¸ Ç¡¸¢Öõ. ºÄ¢ôÀ¢ýÈ¢ ¡ñ¦¼õ¨Áî ºýÁºý Á¡ó¾Ãí ¸¡ôÀ§Ã. 3. TSCII format) .

7. ¦¾ýÌÕ Ü÷ §¸¡ÀýÌü §ÈÅø¸û. 3.7. ¨Å¸Öõ Á¡ò¾¢¨Ãô §À¡Ð§Á¡÷ Å£ÊýÈ¢.10 3089 «Ê§Â¡íÌ áüÈÅ÷ ţ« ý ¨ÈÅÕì ¸Õû¦ºö¾ ¦¿Ê§Â¡¨É.8. (2) 3.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.11 3090 ÓÊ¡§É. ¿¡Ç¢Çó ¾¢í¸¨Çì §¸¡ûÅ¢ÎòÐ...3 3093 ¨¸¸Ç¡ø ¬Ãò ¦ ¾¡ØÐ ¦¾¡ØÐý¨É. »¡Äí¦¸¡û Å¡ýÌÈ Ç¡¸¢Â ÅﺧÉ. (2) 3. ¬ú¸¼¨Äì ¸¨¼ó¾¡ö. Òûé÷ ¦¸¡Ê¡§É. ±ýÚ ¾¼×¦Áý ¨¸¸§Ç.¬Ãì ¸ü¸¢ø ºýÁõ¦ºö ¡¨Á ÓÊÔ§Á.8.8. ¾¢ñ¦¸¡ûÇ µ÷ìÌõ ¸¢¼ó¦¾ý ¦ºÅ¢¸§Ç..«Ê ¡ÃÊ §Â¡í¸§Ç. 3. ã×ÄÌõ ¦ ¾¡Ø§¾ò Ðõº£÷ «Ê¡§É. ¨À¦¸¡û À¡õ§ÀÈ¢ ¯¨ÈÀà §É. «Ê¡÷ó¾ ¬Â¢Ãò ÐûÇ¢¨Å Àò¾Åý ¦¾¡ñ¼÷§Áø ÓÊ×. Page 48 of 94 ¸Ê¡÷ «Ê¡÷ ¾õ. 3. 3.8.«ñ¼ò ÐÁÀâø ¦¿Ê¡§É.1 3091 ¦¿ïº§Á. ±ýÚ ¸¢¼ì̦Áý ¦¿ïº§Á. §Å¸õ À¡ø¦Åñ¦½ö ¦¾¡Î×ñ¼ ¬É¡Â÷ ¾¡ÂŧÉ. ¿£û¿¸ ḠþÕó¾¦Åý ¾ïº§É.8.¯ý¨É ¦Áö¦¸¡ûÇì ¸¡½ Å¢ÕõÒ¦Áý ¸ñ¸§Ç.4 3094 ¸ñ¸Ç¡ø ¸¡½ ÅÕí¦¸¡¨Äý È¡¨ºÂ¡ø. Àñ¦¸¡ñ¼ ÒûÇ¢ý º¢È¦¸¡Ä¢ À¡Å¢òÐ. 3.2 3092 Å¡º¸§Á ²ò¾ «Õû¦ºöÔõ Å¡ÉÅ÷¾õ ¿¡Â¸§É. ¦¸¡ñ¼øÅñ ½¡. Áñ¦¸¡ñ¼ Å¡ÁÉý ²È Á¸¢úóЦºø. TSCII format) . ¾ñ½¢Äí ¨¸ì¸¢¨È ¨ÂüÈ ¿ïº§É. ±ýÛ¦Áô §À¡Ð¦Áý Å¡º¸§Á.5 3095 .

¾¡Á¨Ãì ¸ñ½§¾¡÷ «ïºÉ ¿£Ä§Á.8.8. ¯ý¨É¦Âó ¿¡û¸ñÎ ¦¸¡ûŧÉ? 3..1 3102 ¯ÇÉ¡¸ §Å¦Âñ½¢ò ¾ý¨É¦Â¡ýÈ¡¸ò¾ý ¦ºøÅò¨¾ ÅÇÉ¡ Á¾¢ìÌÁ¢õ Á¡É¢¼ò¨¾ì¸Å¢ À¡Ê¦Âý.6 3096 ¬Å¢§Â. ¯ý¸Æø ¸¡½¢Â §ÀÐüÚ. ÒŢ¢ý§Áø ¦À¡ý¦ÉÎï ºì¸Ãò Ðý ¨É§Â «Å¢Å¢ýÈ¢ ¡¾Ã¢ì Ìõ±É ¾¡Å¢§Â. ¦¾ýÉ¡ ¦¾É¡¦ÅýÚ ÅñÎ ÓÃø¾¢Õ §Åí¸¼òÐ. ±ýÉ¡¨É ±ýÉôÀý ±õ¦ÀÕÁ¡ÛÇ É¡¸§Å.8 3098 ¦¸¡ûÅý¿¡ý Á¡ÅÄ¢ ãÅÊ ¾¡ ±ýÈ ¸ûŧÉ. ¬ÃÓ §¾. ¿¢ý¦ÈÉ ¾¡Å¢¨Â £÷¸¢ýÈ º£Ä§Á.8. 3.. ¸ïº¨É ÅﺢòÐ Å¡½¨É ¯ûÅý¨Á ¾£Ã.9. ¦ºýÚ¦º¡ø Ä¡¾É Óý¿¢Ä¡õ ¸¡Ä§Á. (2) 3. ¿Äí¦¸¡ûº£÷ ¿ýÌÕ Ü÷ §¸¡Àý. . ±ýÉ¡Å¢ø þý¸Å¢ ¡¦É¡ÕÅ ÷ìÌõ ¦¸¡Î츢§Äý. ¯ý¨É¦Âï »¡ýÚ ¦À¡ÕóÐŧÉ? 3. àÅ¢Âõ ÒûÙ¨¼ ¡ö. 3.µ á¢Ãõ §¾¡ûн¢ò¾ ÒûÅøÄ¡ö. 3.8.ͼ÷ §¿Á¢Â¡ö.9 3099 ¦À¡Õó¾¢Â Á¡ÁÕ ¾¢ýÉ¢¨¼ §À¡Â¦Åõ ¦ÀÕ󾸡ö.8.¦º¡ø ÅÄí¦¸¡ñ¼ ¬Â¢Ãò ÐûÇ¢¨Å Ô§Á¡÷ôÀòÐ.±ý¨É ¬Ù¨¼. 3.10 3100 ÒÄõÒº£÷ô âÁ¢ «Çó¾ ¦ÀÕÁ¡¨É.11 3101 ¦º¡ýÉ¡ø Å¢§Ã¡¾Á¢Ð ¬¸¢Öõ ¦º¡øÖ§Åý §¸ñÁ¢§É¡.7 3097 §¸¡Ä§Á. À¡Å¢§Âý ¦¿ïºõ ÒÄõÀô ÀÄ ¸¡Öõ. Page 49 of 94 ¦ºÅ¢¸Ç¡ø ¬Ã¿¢ý ¸£÷ò¾¢ì ¸É¢¦ÂýÛõ ¸Å¢¸§Ç ¸¡ÄôÀñ §¾Û¨Èô ÀòÐüÚ. ÜÅ¢Ôõ ¸¡½ô ¦À§ÈÛÉ §¸¡Ä§Á. þÄíÌÅ¡ý ¡ÅÕõ ²ÚÅ÷ ¦º¡ýÉ¡§Ä. ÅÕ󾢿¡ý Å¡º¸ Á¡¨Ä¦ ¸¡ñÎ ¯ý¨É§Â þÕó¾¢Õó ¦¾ò¾¨É ¸¡Äõ ÒÄõÒŧÉ. TSCII format) .8.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.

3. 3.9 . Page 50 of 94 ÌÇÉ¡÷ ¸ÆÉ¢Ýú ¸ñ½ý ÌÚíÌÊ ¦Áöõ¨Á§Â.2 3103 ´Æ¢¦Å ¡ýÈ¢ø Ä¡¾Àø °Æ¢§¾¡Ú–Æ¢ ¿¢Ä¡Å.9.9. À¡Ã¢§Ä¡÷ Àü¨È¨Âô ÀôÀÍõ¦À¡ö¸û §Å§Å. ¸Æ¢Â Á¢¸¿øÄ Å¡ý¸Å¢ ¦¸¡ñÎ ÒÄÅ£÷¸¡û.§À¡õ ÅÆ¢¨Âò ¾Õõ¿í¸û Å¡ÉÅ÷ ®º¨É ¿¢ü ¸ô§À¡ö.4 3105 ¦¸¡ûÙõ ÀÂÉ¢ø¨Äì Ìô¨À ¸¢Ç÷ò¾ýÉ ¦ºøÅò¨¾.9.8 3109 Å¡ö¦¸¡ñÎ Á¡É¢¼õ À¡¼Åó¾¸Å¢ §ÂÉø§Äý. Á¢ýÉ¡÷ Á½¢ÓÊ Å¢ñ½Å÷ ¾¡¨¾¨Âô À¡ÊÉ¡ø. Á¡Â ÁÉ¢º¨Ã ±ý¦º¡øÄÅø§Ä¦Éý Å ¡ö¦¸¡ñ§¼? 3.±ý ÅûÇø Á½¢Åñ½ý ¾ý¨Éì ¸Å¢ ¦º¡øÄ ÅõÁ¢§É¡. ¿£¸ñÎ ¦¸¡û ±ýÚ Å£Îõ ¾Õõ¿¢ýÚ ¿¢ý§È.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. º¡ö¦¸¡ñ¼ þõ¨ÁÔõ º¡¾¢òÐ Å¡ÉÅ÷ ¿¡ð¨¼Ôõ.9.5 3106 ÅõÁ¢ý ÒÄÅ£÷.µ á¢Ãõ §ÀÕõ ¯¨¼Â À¢Ã ¡¨ÉÂøÄ¡øÁüÚ Â¡ý¸¢§Äý.6 3107 §ºÕõ ¦¸¡¨¼Ò¸ú ±ø¨Ä¢ġ¨É. ÅûÇø Ò¸úóÐÑõ Å¡ö¨Á þÆìÌõ ÒÄÅ£ ÷¸¡û. þõÁý Ûĸ¢ø ¦ºøÅâô§À¡¾¢ø¨Ä §¿¡ì¸¢§É¡õ. TSCII format) .9.9. ¦ºõÁ¢ý ͼ÷ÓÊ ±ý¾¢ÕÁ¡ÖìÌî §ºÕ§Á. ¾ýÉ¡¸ §Å¦¸¡ñÎ ºýÁõ¦ºö¡¨ÁÔõ ¦¸¡ûÙ§Á.Ñõ ¦ÁöÅÕò¾¢ì¨¸ ¦ºö ÐöõÁ¢§É¡.3 3104 ±ýÉ¡Å ¦¾ò¦¾¨É ¿¡¨ÇìÌô §À¡Ðõ ÒÄÅ£÷¸¡û. ¸¡Âõ ¸Æ¢òЫ Åý ¾¡Ç¢¨½ì¸£úôÒÌí ¸¡¾Äý.7 3108 §Å¢ý ÁĢҨà §¾¡Ç¢À¢ý¨ÉìÌ Á½¡Ç¨É.. ¬Â ¦ÀÕõÒ¸ú ±ø¨Ä¢ġ¾É À¡Êô§À¡ö. ÑõÁ¢ý ¸Å¢¦¸¡ñÎ ÑõÑ_Á¢ð¼¡¦¾öÅõ ²ò¾¢É¡ø. 3.9. 3. ¯ÇÉ¡Â ±ó¨¾¨Â ±ó¨¾¦ÀõÁ¡¨É ´Æ¢Â§Å? 3. 3. ÁýÉ¡ ÁÉ¢º¨Ãô À¡Êô À¨¼ìÌõ ¦ÀÕõ¦À¡Õû?. Á¡Ã¢ ¨É¨¸ Á¡øŨæ¡ìÌõ¾¢ñ §¾¡¦ÇýÚ . ¬ö¦¸¡ñ¼ º£÷ÅûÇø ¬Æ¢ôÀ¢Ã¡¦ÉÉì §¸ÔÇý. þÆ¢Âì ¸Õ¾¢§Â¡÷ Á¡É¢¼õ À¡¼¦Äý ɡŧ¾. 3..9. ¦¸¡ûÇì ̨ÈÅ¢Äý §ÅñÊü¦Èø Ä¡õ¾Õõ §¸¡¾¢ø.

3. 3.11 3112 ºýÁõ ÀÄÀÄ ¦ºöÐ ¦ÅÇ¢ôÀðÎî ºí¦¸¡Î ºì¸ÃõÅ¢ø.10. ±ýÚ¦Áý ÚÁ¢É¢ Áü¦È¡Õ Å÷ì¸Å¢ §Âü̧Á? 3.10. ´ýÈ¢¦Â ¡ý È¢ÔÄ ¸õÀ¨¼ò ¾¡í¸Å¢ ¡¢§ÉüÌ.3 3115 .¯Ä¸¢ø Åý¨Á Ô¨¼Â «Ãì¸÷ «Íèà Á¡Çô À¨¼¦À¡Õ¾. ¯¨ÈÀÅý §À¡Ä§Å¡÷ §Â¡Ì Ò½÷ó¾ ´Ç¢Á½¢ Åñ½ý ¸ñ½ý. Áð¼Å¢ú ¾ñ½óÐ Æ¡öÓÊ Â¡¨É Å½í¸¢ «Åý¾¢ÈòÐô Àð¼À¢ý ¨É. ¿¢¨ÈÒ¸ú ²ò¾¢Ôõ À¡ÊÔõ ¬ÊÔõ ¡¦É¡Õ ÓðÊħÉ.10. ¿ý¨Á Ô¨¼ÂÅý º£÷ôÀà Åô¦ÀüÈ ¿¡§É¡÷ ̨ÈŢħÉ.2 3114 ÓðÊøÀø §À¡¸ò ¦¾¡Õ¾É¢ ¿¡Â¸ý ã×Ä ÌìÌâÂ.þ¨È ¡¸¢Öõ ¡¦Éý ÁÉòÐô ÀâŢħÉ.9.. ´ñ¨Á Ô¨¼Â ×Ä쨸¦Â¡û Å¡û¾ñÎ ¦¸¡ñÎÒû é÷óÐ.10 3111 ²üÌõ ²üÌõ ²üÌõ ²üÌõ ¦ÀÕõÒ¸ú ¦ÀÕõÒ¸ú ¦ÀÕõÒ¸ú ¦ÀÕõÒ¸ú Å¡ÉÅ÷ ®ºý¸ñ ½ý¾ÉìÌ. ÅñÌÕ Ü÷ §¸¡Àý ¦º¡ø. ¸ðʨÂò §¾¨É «Ó¨¾¿ý À¡¨Äì ¸É¢¨Âì ¸ÕõÒ¾ý¨É. 3. ¦ºýÚ¦ºý È¡¸¢Öõ ¸ñκý Áí¸Æ¢ô À¡¦Éñ½¢. TSCII format) .1 3113 ̨ÈÅ¢ø ¾¼í¸¼ø §¸¡Çà §ÅÈ¢ò¾ý §¸¡Äî¦ºó ¾¡Á¨Ãì¸ñ. ¸¨È½¢ ãį̀¼ô ÒûÇ¢ì ¸¼¡Å¢ «ÍèÃì ¸¡öó¾ÅõÁ¡ý. (2) 3..9. Page 51 of 94 3110 ¿¢ýÚ¿¢ý ÚÀÄ ¿¡ÙöìÌõ þù×¼ø ¿£í¸¢ô§À¡ö.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. ¬Â¢Ãò ÐûÇ¢¨ÅÔõ µ÷ôÀòÐ ¦º¡øÄÅøÄ¡÷츢ø¨Ä ºýÁ§Á.

3. ÁýÀø Ö¢÷¸Ù Á¡¸¢ô ÀÄÀÄ Á¡Â ÁÂì̸ǡø. þýÒÕõ þùÅ¢¨Ç ¡ðΨ¼ ¡¨Éô¦Àü §ÈÐÁø ÄĢħÉ. ÐÂÃÁ¢ø º£÷ì¸ñ½ý Á¡Âý Ò¸úÐüÈ Â¡§É¡÷Ð ýÀÁ¢Ä§É.10.5 3117 ÐÂâø ͼ¦Ã¡Ç¢ ¾ýÛ¨¼î §º¡¾¢ ¿¢ýÈ Åñ½õ ¿¢ü ¸§Å. þýÀÁ¢ø ¦Åó¿Ã ¸¡¸¢ þɢ¿ø Å¡ý ÍÅ÷ì ¸í¸ÙÁ¡ö. «øÄ¢ ÁÄ÷Á¸û §À¡¸ ÁÂì̸û ¬¸¢Ôõ ¿¢üÌÁõÁ¡ý.10. TSCII format) .7 3119 «øÄÄ¢ø þýÀõ «ÇÅ¢Èó ¦¾íÌõ «Æ¸Á÷ ݦơǢÂý.10. 3. Page 52 of 94 ÀâŢýÈ¢ Å¡½¨Éì ¸¡òÐõ ±ý ÈýÚ À¨¼¦Â¡Îõ Å󦾾¢÷ó¾ ¾¢Ã¢ÒÃõ ¦ºüÈÅ ÛõÁ¸ ÛõÀ¢ýÛõ «í¸¢Ôõ §À¡÷¦¾¡¨ÄÂ. ÐÂÃí¸û ¦ºöÐ ¿ý ¦¾öÅ ¿¢¨ÄÔĸ¢ø Ò¸ ×öìÌÁõÁ¡ý. ÐÂâø ÁÄ¢Ôõ ÁÉ¢º÷ À¢ÈŢ¢ø §¾¡ýÈ¢ì¸ñ ¸¡½ÅóÐ. ¦À¡Õº¢¨Èô Òû¨Çì ¸¼¡Å¢Â Á¡Â¨É ¬Â¨Éô ¦À¡üºì¸Ãò ¾Ã¢Â¢ ¨É. . ¯¼¦Ä¡Îõ ¦¸¡ñÎ ¦¸¡Îò¾Å ¨ÉôÀüÈ¢ ´ýÚõ ÐÂâħÉ. 3. ͼ¦Ã¡Ç¢ ¡ö¿¢ýÈ ¾ýÛ¨¼î §º¡¾¢Â¢ø ¨Å¾¢¸ý À¢û¨Ç¸¨Ç... 3.4 3116 þ¼Ã¢ýÈ¢ §Â¦Â¡Õ ¿¡¦Ç¡Õ §À¡ú¾¢¦Äø Ä¡×Ä Ìõ¸Æ¢Â.6 3118 ÐýÀÓõ þýÀÓ Á¡¸¢Â ¦ºöÅ¢¨É ¡ÔÄ ¸í¸ÙÁ¡ö. À¼÷ôÒ¸úô À¡÷ò¾Ûõ ¨Å¾¢¸ ÛÓ¼ý ²Èò¾¢ñ §¾÷츼Ţ. «î; ¨ÉôÀüÈ¢ ¡ɢ¨È §ÂÛõ þ¼Ã¢Ä§É.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.10.

×Ä̼ É¡ñ¼Å÷. ÅǦáǢ ®º¨É ã÷ò¾¢¨Âô â¾í¸û ³ó¨¾ ¢Õͼ¨Ã.11 ¾¢ÕÅ¡ö ¦Á¡Æ¢ ¿¡ý¸¡õ ÀòÐ 3123 ´Õ¿¡ ¸Á¡ö µ¼. ¸¢Ç¦Ã¡Ç¢ Á¡Â¨Éì ¸ñ½¨Éò ¾¡ûÀüÈ¢ ¡¦ÉýÚõ §¸ÊħÉ.1 3124 . 4.9 3121 ¾Ç÷Å¢ýÈ¢ §Â¦ÂýÚõ ±íÌõ ÀÃó¾ ¾É¢Ó¾ø »¡É¦Á¡ýÈ¡ö.10. Á¢ì¸Àý Á¡Âí¸ Ç¡øÅ¢¸¢÷ ¾õ¦ºöÐ §ÅñÎõ ¯Õצ¸¡ñÎ. (2) 3. ±ø¨Ä¢ø Á¡Â¨Éì ¸ñ½¨Éò ¾¡ûÀüÈ¢ ¡§É¡÷Ðì ¸Á¢Ä§É. À¡¼§Ä¡ á¢Ãò ÐÇ¢¨Å ÀòÐõ À¢üÈÅø Ä¡÷¸ðÌ. 3. Å£Îõ¦À Úò ¾¢ò¾ý ã×Ä ÌìÌõ ¾Õ¦Á¡Õ ¿¡Â¸§Á. «Çר¼ ¨ÂõÒÄý ¸ÇÈ¢ ¡Ũ¸ ¡ÄÕ Å¡¸¢¿¢üÌõ. ¸Õ¿¡ö ¸Å÷ó¾ ¸¡Ä÷ º¢¨¾¸¢Â À¡¨ÉÂ÷.10.¾ýÛû ´ì¸¦Å¡ Îí¸Å¢ Øí¸Åø Ä¡¨Éô¦Àü ¦È¡ýÚõ ¾Ç÷ŢħÉ. Page 53 of 94 ±ø¨Ä¢ø »¡Éò¾ý »¡ÉÁ·§¾¦¸¡ñ¦¼ø Ä¡ì¸Õ Áí¸Ùõ¦ºö. ¾¢Õ¿¡Ã½ý¾¡û ¸¡Äõ ¦ÀÈî º¢ó¾¢ò ÐöõÁ¢§É¡.1.10. 3.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.10 3122 §¸ÊøÅ¢ ØôÒ¸úì §¸ºÅ ¨ÉìÌÕ Ü÷ §¸¡Àý ¦º¡ýÉ... ¿ì¸À¢ á§É¡ ¼ÂýÓ¾ Ä¡¸±ø Ä¡Õõ ±¨ÅÔõ.«Åý ¿¡Îõ ¿¸ÃÓõ ¿ý̼ý ¸¡½ ¿ÄÉ¢¨¼ ä÷¾¢ Àñ½¢. 3.10.8 3120 Ðì¸Á¢ø »¡Éî ͼ¦Ã¡Ç¢ ã÷ò¾¢ ÐÆ¡ÂÄí ¸ø¦ÀÕÁ¡ý. TSCII format) . ¦ÀÕ¿¡Î ¸¡½ þõ¨Á¢§ÄÀ¢î¨º ¾¡õ¦¸¡ûÅ ÷.

±¨Éò§¾¡ Õ¸í¸Ùõ þù×Ä ¸¡ñÎ ¸Æ¢ó¾Å÷.3 3126 ¿¢¨ÉôÀ¡ý Ò¸¢ø¸¼ø ±ì¸Ä¢ý ÑñÁ½ Ä¢üÀÄ ÷. 4. Page 54 of 94 ¯öõÁ¢ý ¾¢¨È¦¸¡½÷ó ¦¾ýÚĸ¡ñ¼Å÷.. Á½í¦¸¡ñ¼ §¸¡ÀòÐ ÁýÉ¢Ô Á£ûÅ÷¸û Á£ûÅ¢ø¨Ä. Á¨ÉôÀ¡ø ÁÕí¸È Á¡ö¾ÄøÄ¡øÁüÚì ¸ñÊÄõ. TSCII format) .2 3125 «Ê§º÷ ÓÊÂ¢É Ã¡¸¢Âú÷¸û ¾¡õ¦¾¡Æ. 4. «½¢¦Áý ÌÆÄ¡÷ þýÀì¸ÄÅ¢ «ÓÐñ¼¡÷.1. À½í¦¸¡û «ÃŨ½ ¡ý¾¢Õ ¿¡Áõ ÀÊÁ¢§É¡..1.7 3130 Ì½í¦¸¡û ¿¢¨ÈÒ¸ú ÁýÉ÷즸¡¨¼ì¸¼ý âñÊÕóÐ. 4. . ¬ú󾡦Ãý ÈøÄ¡ø «ýÚ Ó¾Ä¢ý ÈÚ¾¢Â¡. 4. Å¡úó¾¡÷¸û Å¡úó§¾ ¿¢üÀ¦Ãý À¾¢ø¨Ä ¿¢üÌÈ¢ø.1. §¸¡Á¢ý ÐÆ ¡öÓÊ ¬¾¢Â狀¡¾¢ Ì½í¸§Ç.5 3128 Å¡úó¾¡÷¸û Å¡úó¾Ð Á¡Á¨Æ ¦Á¡ìÌÇ¢ý Á¡öóÐÁ¡öóÐ . ¬úó¾¡÷ ¸¼øÀûÇ¢ «ñ½ø «ÊÂÅ÷ ¬Á¢§É¡.8 3131 ÀÊÁýÛ Àø¸Äý Àü§È¡¼Úòгõ ÒÄý¦ÅýÚ .1. ¦À¡Ê§º÷ иǡöô §À¡Å÷¸Ç¡¾Ä¢ý ¦¿¡ì¦¸É ¸Ê§º÷ ÐÆ¡öÓÊì ¸ñ½ý ¸Æø¸û ¿¢¨ÉÁ¢§É¡. 4. ®Á¢ý ±Á즸¡Õ Ðü ¦ÈýÈ¢¼ÚŠá¾Ä¢ý. 4. þ½í¸¢ ÔÄ̼ ɡ츢Öõ ¬í¸Å ¨É¢øÄ¡÷. þõ¨Á§Â ¾õÁ¢ý ͨÅÁ¼ Å¡¨ÃôÀ¢È÷ ¦¸¡ûÇò ¾¡õÅ¢ðÎ ¦ÅõÁ¢ ¦É¡Ç¢¦Å¢ø ¸¡É¸õ§À¡öį̀Á ¾¢ýÀ÷¸û. ¦ºõÁ¢ý ÓÊò ¾¢Õ Á¡¨ÄÅ¢¨Ãó¾Ê §º÷Á¢§É¡.1. ¦ºÊÁýÛ ¸¡Âõ¦ºüÈ¡÷¸Ù Á¡í¸Å ¨É¢øÄ¡÷.4 3127 À½¢Á¢ý ¾¢ÕÅÕû ±ýÛõ«ï º£¾ô ¨ÀõâõÀûÇ¢.6 3129 ¬Á¢ý ͨŨŠ¬¦È¡¼Êº¢Öñ ¼¡÷ó¾À¢ý. н¢ÓýÒ ¿¡ÄôÀø §Ä¨ÆÂ÷ ¾¡Á¢Æ¢ô ÀøÅ÷.1.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. 4. þʧº÷ Óúí¸û ÓüÈò¾¢ÂõÀ þÕó¾Å÷.1. à¦Áý ¦Á¡Æ¢Á¼ šâÃì¸ôÀ¢ýÛõ ÐüÚÅ¡÷. À¨Éò¾¡û Á¾¸Ç¢ Èð¼Åý À¡¾õ À½¢Á¢§É¡. Á½¢Á¢ýÛ §ÁÉ¢¿õ Á¡ÂÅý §À÷¦º¡øÄ¢ Å¡úÁ¢§É¡.

nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. ¦¸¡öâõ ¦À¡Æ¢øÝú ÌÕÜ÷§¸¡Àý Ìü §ÈÅø. ¾¡Ç¢¨½ §ÁĽ¢ ¾ñ½óÐ Æ¡¦Âý§È ¿¡Ù¿¡û. 4. (2) 4.2. ¦¸¡ÊÁýÛ ÒûÙ¨¼ «ñ½ø ¸Æø¸û ÌÚÌÁ¢§É¡.10 3133 «·§¾ ¯öÂô ÒÌÁ¡¦ÈýÚ ¸ñ½ý ¸Æø¸û§Áø. þÚ¸ Ä¢Èô¦ÀýÛõ »¡É¢ìÌõ «ôÀ ɢø¨Ä§Âø. 4. º¢Ú¸ ¿¢¨Éŧ¾¡÷ À¡ºÓñ¼¡õÀ¢ýÛõ Å£Êø¨Ä. 4. ¦¸¡ø¨Ä¨Á ¦ºöÐ ÌèŠÀ¢¨½ó¾Å÷.1.1.. §¾Å÷¸û Á¡ÓÉ¢ Åâ¨Èï º¿¢ýÈ §ºÅÊ §ÁĽ¢ ¦ºõ¦À¡ü ÚÆ¡¦Âý§È Ü×Á¡ø. 4. ¨¿¸¢ýÈ ¾¡ø± ý¾ý Á¡¾§Ã. (2) 4. ¬Ä¢¨Ä ÂýÉÅ ºï¦ºöÔõ «ñ½Ä¡÷. ¾¡Ç¢¨½ §ÁĽ¢ ¾ñ½ó ÐÆ¡¦Âý§È Á¡ÖÁ¡ø.3 3137 §¸¡¾¢Ä ÅñÒ¸ú ¦¸¡ñÎ ºÁ¢¸û. 4.1.2 3136 À¡Å¢Âø §Å¾¿ý Á¡¨Ä ÀĦ¸¡ñÎ.2.1 3135 ÅøÄ¢§º÷ Ññ½¢¨¼ ¡öÂ÷ ¾õ¦Á¡Îõ. «·¸¡Áü ¸üÀÅ÷ ¬úÐÂ÷ §À¡ÔöÂü À¡Ä§Ã. §¸¡ûÅ¢¨É ¡ðʧÂý §¸¡¨¾§Â.2. §À¾í¸û ¦º¡øÄ¢ô À¢¾üÚõ À¢Ã¡ýÀÃý. ¿øÄÊ §ÁĽ¢ ¿¡Ú ÐÆ¡¦Âý§È ¦º¡øÖÁ¡ø.9 3132 ÌÚ¸ Á¢¸×½÷ Åò¦¾¡Î §¿¡ì¸¢¦Âø Ä¡õÅ¢ð¼.2.11 3134 À¡ÄÉ¡ §ÂØÄ ÌñÎ ÀâŢýÈ¢.. TSCII format) . ÅøÅ¢ ¨É §ÂýÁ¼ ÅøÄ¢§Â.2. 4. °úÅ¢¨É §Âý¾¼ó §¾¡Ç¢§Â. À¡¾í¸û §ÁĽ¢ ¨Àõ¦À¡ü ÚÆ¡¦Âý§È µÐÁ¡ø. Page 55 of 94 ÌÊÁýÛ Á¢ýÍÅ÷ì¸ ¦Áö¾¢ÔÁ£ûÅ÷¸û Á£ûÅ¢ø¨Ä. ÁÚÀ¸Ä¢ø ®º¨Éô ÀüÈ¢ Å¢¼¡Å¢Êø Å£¼·§¾.5 .4 3138 §¾¡Ç¢§º÷ À¢ý¨É ¦À¡Õð¦¼Õ §¾ú¾Æ£þ ì §¸¡Ç¢Â¡÷ §¸¡ÅÄ É¡÷ì̼ì Üò¾É¡÷. ¦ºö§¸¡Äò ¾¡Â¢Ãõ º£÷ò¦¾¡¨¼ôÀ¡¼ø þ¨ÅÀòÐõ. ÝúÅ¢¨É ¡ðʧÂý À¡¨Å§Â.

(2) 4. ±ý¦º¡øÖõ ±ýź ÓÁøÄû ¿í¨¸Á£÷.2. 4. ÅõÀÅ¢ú ¾ñ½óÐ Æ¡öÁÄ÷ì §¸Â¢Åû ¿õÒÁ¡ø. ´Ä¢Ò¸ú ¬Â¢Ãò ¾¢ôÀòÐõ ÅøÄÅ÷. ¿¡É¢¾ü ¦¸ý¦ºö§¸ý ¿í¨¸Á£÷. ÁÄ¢Ò¸ú ÅñÌÕ Ü÷ §¸¡Àý¦º¡ø. ¦À¡ý¦ºöâñ ¦ÁýÓ¨Äì ¦ ¸ýÚ ¦ÁÄ¢Ô§Á.. šϾ Ä£÷.8 3142 ¿í¨¸Á£÷.6 3140 Á¼ó¨¾¨Â Åñ¸Á Äò¾¢Õ Á¡¾¢¨É. 4.9 3143 ±ý¦ºö§¸ý ±ýÛ¨¼ô §À¨¾¦Âý §¸¡ÁÇõ..2. þí¹§É ¦º¡øÖõ þà ¡ôÀ¸ø ±ý¦ºö§¸ý? 4. ¿£Õõ´ ÷ ¦Àñ¦ÀüÚ ¿ø¸¢É£÷. À¡¾í¸û §ÁĽ¢ ¨Àõ¦À¡ü ÚÆ¡¦Âý§È µÐõÁ¡ø. ¬¾¢Âí ¸¡Äò ¾¸Ä¢¼õ ¸£ñ¼Å÷. Page 56 of 94 3139 Á¡¾÷Á¡ ÁñÁ¼ó ¨¾¦À¡Õ𠧼ÉÁ¡ö. TSCII format) .2.2. 4. â¨Å ţ¡ ¿£÷àÅ¢ô §À¡¾¡ø Å½í§¸ §ÉÖõ.2.7 3141 ¦¸¡õÒ§À¡ø º£¨¾ ¦À¡ÕðÊÄí ¨¸¿¸÷ «õ¦Àâ Ôöò¾Å÷ ¾¡Ç¢¨½ §ÁĽ¢.10 3144 ¦ÁÄ¢Ô§¿¡ö ¾£÷ìÌõ¿í ¸ñ½ý ¸Æø¸û§Áø. 4.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. ±í¹§É ¦º¡øÖ§¸ý ¡ý¦ÀüÈ ²¨Æ¨Â. ÁÄ¢Ò¸ú Å¡ÉÅ÷ì ¸¡Å÷¿ü §¸¡¨Å§Â. Á¢ý¦ºöâñ Á¡÷À¢Éý ¸ñ½ý ¸ÆøÐÆ¡ö. ¾¼í¦¸¡û¾¡÷ Á¡÷À¢É¢ø ¨Åò¾Å÷ ¾¡Ç¢ý§Áø.2. ÌÄ¿ø ¡¨É ÁÕô¦À¡º¢ò¾¡ö. ±ö¾¢Éû ±ý¾ý Á¼ó¨¾§Â. ºí¦¸ýÛõ ºì¸Ã ¦ÁýÛõ ÐÆ¡¦ÂýÛõ. Á¾¢Ç¢Äí¨¸ì §¸¡¨Å Å£Âî º¢¨ÄÌÉ¢ò¾¡ö. Å¼í¦¸¡ûâó ¾ñ½ó ÐÆ¡öÁÄ÷ì §¸Â¢Åû Á¼íÌÁ¡ø.±ý Á¼ì¦¸¡õ§À.11 3145 §¸¡¨Å š¡û ¦À¡Õð§¼üÈ¢ý ±Õò¾õ þÚò¾¡ö.¿¢ý .

¿ñ½¢ ã× ÄÌõ¿Å¢üÚõ ¸£÷ò¾¢ ÔÁ·§¾. âò¾ñ Á¡¨Ä ¦¸¡ñÎý¨Éô §À¡¾¡ø Å½í§¸ §ÉÖõ.¯ý ¬¸õ ÓüÚõ «¸ò¾¼ì¸¢ ¬Å¢ ÂøÄø Á¡öò¾§¾. »¡Ä ÓüÚ ÓñÎÁ¢úó¾ ¿¡Ã¡ ½§É. Page 57 of 94 â¨Å ţ¡õ §ÁÉ¢ìÌô âÍõ º¡ó¦¾ý ¦ÉﺧÁ. 4.6 . ³óÐ â¾Á¡ö þÃñΠͼáö «ÕÅ¡¸¢.4 3149 ¸ñ½¢ ¦ÂÉТ÷ ¸¡¾ø ¸É¸î §º¡¾¢ ÓÊӾġ.. §¾º Á¡É «½¢¸ÄÛõ ±ý¨¸ ÜôÒî ¦ºö¨¸§Â. Å¡º ¸õ¦ºö Á¡¨Ä§Â Å¡ýÀ𠼡¨¼ ÔÁ·§¾. ¬Â Á¡Â§É.5 3150 ¸¡Ä ºì¸ Ãò§¾¡Î ¦Åñºí ¸õ¨¸ §Âó¾¢É¡ö.3. Å¡Á É§É Á¡¾Å¡.3.2 3147 ²¸ ã÷ò¾¢ þÕã÷ò¾¢ ãýÚ ã÷ò¾¢ ÀÄã÷ò¾¢ ¬¸¢. ¿¡¸õ ²È¢ ¿Î츼Öû ТýÈ ¿¡Ã¡ ½§É..3.3.3 3148 Á¡öò¾ø ±ñ½¢ Å¡ö ¾ó¾ Á¡Âô §ÀÔ¢÷ Á¡öò¾. µÄ Á¢ðÎ ¿¡É¨Æò¾¡ø ´ýÚõ šá ¡¸¢Öõ. ¸ñ½ ¦ÉõÀ¢ á¦ÉõÁ¡ý ¸¡Ä ºì¸Ãò ¾¡Û째.¿¢ý âò¾ñ Á¡¨Ä ¦¿ÎÓÊìÌô Ò¨ÉÔõ ¸ñ½¢ ±ÉТ§Ã. §¸¡Ä Á¡¦Áý ¦ºýÉ¢ìÌý ¸ÁÄõ «ýÉ Ì¨Ã¸Æ§Ä.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.3. 4.3. 4. ±ý¦ÈýÚ . ±ñ½¢ø Àø¸ Äý¸Ùõ ²Ö Á¡¨¼ ÔÁ·§¾. 4. TSCII format) . 4. ®ºý »¡Ä ÓñÎÁ¢úó¾ ±ó¨¾ §Â¸ ã÷ò¾¢ì§¸.1 3146 âÍõ º¡ó¦¾ý ¦ÉﺧÁ Ò¨ÉÔõ ¸ñ½¢ ±ÉШ¼Â. (2) 4.

3.3.3. þ¨ÃòÐ ¿øÄ §ÁýÁì¸û ²ò¾ ¡Ûõ ²ò¾¢§Éý. À¢ý¨ÉÔõ ¾¡Ûõ ²ò¾¢ Öõ¾ý¨É ²ò¾ ²ò¾ ±í¦¸öÐõ. ÐýÉ¢ ÓüÚ Á¡¸¢¿¢ýÈ §º¡¾¢ »¡É ã÷ò¾¢Â¡ö.3. Page 58 of 94 3151 ̨ø Æø¸û ¿£ðÊÁñ ¦¸¡ñ¼ §¸¡Ä Å¡ÁÉ¡. ¦À¡ö¢ Ä¡¾ ÀÃïͼ§Ã. (2) 4. ̨ø Æø¨¸ ÜôÒÅ¡÷¸û ܼ ¿¢ýÈ Á¡Â§É.11 3156 . 4. ¦À¡ö¢ø À ¡¼ø ¬Â¢ÃòÐû þ¨ÅÔõ ÀòÐõ ÅøÄ¡÷¸û. ¯ýÉ ¦¾ýÉ ¾¡Å¢Ôõ ±ýÉ ÐýÉ ¾¡Å¢Ôõ þýÉ Åñ½ §Á¿¢ýÈ¡ö ±ýÚ ¨Ãì¸ Åø§Ä§É? 4.8 3153 ¯¨Ãì¸ Åø§Äý «ø§ÄÛý ¯ÄôÀ¢ø ¸£÷ò¾¢ ¦ÅûÇò¾¢ý ¸¨Ãì¸ñ ±ýÚ ¦ºøÅý¿¡ý? ¸¡¾ø ¨ÁÂø ²È¢§Éý. Å¢¨Ã¦¸¡û â×õ ¿£Õõ¦¸¡ñ§¼ò¾ Á¡ð§¼ §ÉÖõ.7 3152 ±ýÉ ¾¡Å¢ §Á¨Ä¡ö ²÷¦¸¡û ²Ø ĸÓõ. Ò¨ÃôÀ¢ Ä¡¾ ÀÃõÀçÉ. 4.¯ý ¯¨Ã¦¸¡û §º¡¾¢ò ¾¢Õ×ÕÅõ ±ýÉ ¾¡Å¢ §Áħ¾. ¨ÅÂõ ÁýÉ¢ Å£üÈ¢ÕóРŢñÏõ ¬ûÅ÷ Áñߧ¼. TSCII format) .9 3154 ¡Ûõ ²ò¾¢ ²ØÄÌõ ÓüÚõ ²ò¾¢. 4. Â¡Û ¦ÁõÀ¢ á¨É§Â ²ò¾¢ §Éý¡ ÛöÅ¡§É.10 3155 ¯ö× À¡Âõ ÁüÈ¢ý¨Á §¾È¢ì ¸ñ½ý ´ñ¸Æø¸û§Áø ¦ºö ¾¡Á ¨ÃôÀÆÉò ¦¾ýÉý ÌÕÜ÷î º¼§¸¡Àý..3. §¾Ûõ À¡Öõ ¸ýÉÖõ «ÓÐÁ¡¸¢ò ¾¢ò ¾¢ôÀ.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script..

.3 3159 ´ýȢ ¾¢í¸¨Çì ¸¡ðÊ ´Ç¢Á½¢ Åñ½§É ±ýÛõ ¿¢ýÈ ÌýÈò¾¢¨É §¿¡ì¸¢ ¦¿ÎÁ¡§Ä.4 3160 §¸¡ÁÇ Å¡ý¸ý¨Èô Òø¸¢ì §¸¡Å¢ó¾ý §Áöò¾É ±ýÛõ.2 3158 «È¢Ôõ¦ºó ¾£¨Âò ¾ØÅ¢ «î;ý ±ýÛõ¦Áö §ÅÅ¡û. ±È¢Ôõ¾ñ ¸¡ü¨Èò ¾ØÅ¢ ±ýÛ¨¼ì §¸¡Å¢ó¾ý ±ýÛõ. ¿ýÚ¦Àö ÔõÁ¨Æ ¸¡½¢ø ¿¡Ã½ý Åó¾¡ý ±ý È¡Öõ. 4. Å¢ñ¨½ò ¦¾¡Ø¾Åý §Á× ¨ÅÌó¾ ¦ÁýÚ¨¸ ¸¡ðÎõ.±ý ¦¾öÅ ×ÕÅ¢ø º¢ÚÁ¡ý ¦ºö¸¢ýÈ ¦¾¡ýÈÈ¢ §Â§É.4. ¦ÅÈ¢¦¸¡û ÐÆ¡öÁÄ÷ ¿¡Úõ Å¢¨ÉÔ¨¼ ¡ðʧÂý ¦ÀüÈ ¦ºÈ¢Å¨Ç Óý¨¸î º¢ÚÁ¡ý ¦ºö¸¢ýÈ ¦¾ý¸ñÏì ¦¸¡ý§È.. 4. ¨¿Ôõ¸ñ ½£÷Áø¸ ¿¢ýÚ ¿¡Ã½ý ±ýÛõ« ý §É. ¸ñ¨½Ôû ¿£÷Áø¸ ¿¢ýÚ ¸¼øÅñ½ý ±ýÛõ «ý §É.±ý ¦Àñ¨½ô ¦ÀÕÁÂø ¦ºö¾¡ü ¦¸ý¦ºö§¸ý ¦ÀöÅ¨Ç Â£§Ã (2) 4. §À¡Á¢Ç ¿¡¸ò¾¢ý À¢ý§À¡ö «Åý¸¢¼ì ¨¸Â£ ¦¾ýÛõ. 4. ±ý颃 ¨ÁÂø¸û ¦ºö¾¡÷ ±ýÛ¨¼ì §¸¡ÁÇò ¨¾§Â.1 3157 ¦ÀöŨÇì ¨¸¸¨Çì ÜôÀ¢ô À¢Ã¡ý¸¢¼ì Ìõ¸¼ø ±ýÛõ. Å¡ ±ýÚ Ü×õ. Page 59 of 94 Áñ¨½ ¢ÕóÐ ÐÆ¡Å¢ Å¡ÁÉý Áñ½¢Ð ±ýÛõ.4. ¦ºö§¾¡÷ »¡Â¢ü¨Èì ¸¡ðÊî º¢Ã£¾Ãý ã÷ò¾¢Â£ ¦¾ýÛõ. TSCII format) ..nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.4.4.

¿¡Ú ÐÆ¡öÁÄ÷ ¸¡½¢ø ¿¡Ã½ý ¸ñ½¢Â£ ¦¾ýÛõ. 4.. 4.7 3163 ¾¢Õר¼ ÁýɨÃì ¸¡½¢ø ¾¢ÕÁ¡¨Äì ¸ñ§¼§É ±ýÛõ. 4.6 3162 ²È¢Â À¢ò¾¢§É¡ ¦¼øÄ¡ ×ÄÌõ¸ñ ½ýÀ¨¼ô ¦ÀýÛõ ¿£Ú¦ºù §Å¢¼ì ¸¡½¢ø ¦¿ÎÁ¡ø «Ê¡÷ ±ý §È¡Îõ. Å¡öò¾ ÌƧġ¨º §¸ð¸¢ø Á¡ÂÅý ±ýÚ¨Á ¡ìÌõ.4.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.4. ±ýÛõ. ¬öÂ÷ ¦Åñ¦½ö¸û ¸¡½¢ø «ÅÛñ¼ ¦Åñ¦½Â£ ¦¾ýÛõ. ¸Õר¼ò §¾Å¢ø¸ ¦ÇøÄ¡õ ¸¼øÅñ½ý §¸¡Â¢§Ä ±ýÛõ ¦ÅÕÅ¢Öõ Å£úÅ¢Öõ µÅ¡ìf ¸ñ½ý ¸Æø¸û Å¢ÕõÒ§Á.4. §¾È¢Ôõ §¾È¡Ð Á¡§Â¡ý ¾¢Èò¾É §Ç¢ò ¾¢Õ§Å.4.4. ¯Õר¼ Åñ½í¸û ¸¡½¢ø ¯Ä¸Çó ¾¡ý ±ýÚ ÐûÙõ. ¸Õõ¦ÀÕ §Á¸í¸û ¸¡½¢ø ¸ñ½ý ±ý §ÈÈô ÀÈìÌõ. §Àö Ó¨ÄͨÅò ¾¡ü¦¸ý ¦Àñ¦¸¡Ê §ÂȢ À¢ò§¾. TSCII format) .5 3161 Üò¾÷ ̼¦ÁÎò ¾¡Êø §¸¡Å¢ó¾ É¡õ ±É¡ µÎõ. Page 60 of 94 ¬ÁÇ ¦Å¡ýÚõ «È¢§Âý «ÕÅ¢¨É ¡ðʧÂý ¦ÀüÈ.. «Õõ¦ÀÈø ¦Àñ½¢¨É Á¡§Â¡ý «ÄüÈ¢ «Â÷ôÀ¢ì¸¢ý È¡§É.8 3164 Å¢ÕõÀ¢ô À¨¸Å¨Ãì ¸¡½¢ø Å¢ÂÄ¢¼õ ¯ñ¼¡§É. §¸¡ÁÇ ÅøÄ¢¨Â Á¡§Â¡ý Á¡ø¦ ºöÐ ¦ºö¸¢ýÈ Üò§¾.9 . 4. ¦ÀÕõÒÄ ¬¿¢¨Ã ¸¡½¢ø À¢Ã¡ÛÇý ±ýÚÀ¢ý ¦ºøÖõ. 4.

ÁÂø¦ÀÕí ¸¡¾¦Äý §À¨¾ì ¦¸ý¦ºö§¸ý ÅøÅ¢¨É §Â§É. ¦¾¡øÅ¢¨É ¾£Ã¦Åø Ä¡Õõ ¦¾¡Ø¦¾Æ Å£üÈ¢Õô À¡§Ã. ¦ºö ¦¸¡Äò ¾¼í¸ñ½ý Å¢ñ§½¡÷ ¦ÀÕÁ¡ý¾ý¨É ¦Á¡ö ¦º¡øÄ¡ Ä¢¨ºÁ¡¨Ä¸§Çò¾¢ ÔûÇô ¦Àü§Èý.. ¿øÅ¢¨É ¦ÂýÚ ¸ü À¡÷¸û ¿ÄÉ¢¨¼ ¨ÅÌó¾õ ¿ñ½¢. ţŢøº£÷. ²üÈ §¿¡ü§Èü ¸¢É¢¦ÂýÉÌ¨È ¦ÂبÁÔ§Á? (2) 4.4.10 3166 ÅøÅ¢ ¨É ¾£÷ìÌõ ¸ñ½¨É ÅñÌÕ Ü÷ §¸¡Àý.3 3170 §ÁÅ¢ ¿¢ýÚ ¦¾¡ØÅ¡÷ Å¢¨É§À¡¸ §Á×õÀ¢Ã¡ý.4 . Å¢Â÷ìÌõ Á¨Æì¸ñ ÐÙõÀ ¦Åù×¢÷ì ¦¸¡ûÙõ¦Áö §º¡Õõ. Page 61 of 94 3165 «Â÷ìÌõÍü ÚõÀüÈ¢ §¿¡ìÌõ «¸Ä§Å ¿£û §¿¡ìÌì ¦¸¡ûÙõ. TSCII format) . 4. 4. ±ýÚ §ÀÍõ. àÅ¢Âõ ÒûÙ ¨¼Â¡ý «¼Ä¡Æ¢Âõ Á¡ýÈý¨É.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. §À¡üÈ¢ ¦Âý§È ¨¸¸Ç¡Ãò ¦¾¡ØÐ ¦º¡øÁ¡¨Ä¸û. ţŢø º£Ãý ÁÄ÷ì¸ñ½ý Å¢ñ§½¡÷ ¦ÀÕÁ¡ý¾ý¨É. ţŢ Ä¢ýÀÁ¢¸ ±ø¨Ä ¿¢¸úó¾Éý §ÁÅ¢§Â. ¿¡Å¢Â Ä¡Ä¢¨º Á¡¨Ä¸ §Çò¾¢¿ñ ½ô¦Àü§Èý. 4.4.11 3167 Å£üÈ¢Õó §¾ØÄÌõ ¾É¢ì§¸¡ø ¦ºøÄ. (2) 4. ¬Å¢¦Âý É¡Å¢¨Â ¡ÉÈ¢§Âý¦ºö¾ Å¡ü¨È§Â.2 3169 ţŢ Ä¢ýÀ Á¢¸±ø¨Ä ¿¢¸úó¾¿õ «î;ý. ¦Åö §¿¡ö¸û ÓØÐõ Å¢Âý»¡ÄòРţ§Å.5. ¦ÀÂ÷òÐõ ¸ñ ½¡.5.. ¦º¡øÅ¢¨É ¡ø¦º¡ýÉ À¡¼ø ¬Â¢Ãò ÐûÇ¢¨Å ÀòÐõ. ±ýÚ Ü×õ.1 3168 ¨Á ¸ñ½¡û ÁÄ÷§ÁÖ¨ÈÅ¡ Ù¨ÈÁ¡÷À¢Éý.5. ¦ÀÕÁ¡§É. 4. Å¡. ¬üÈøÁ¢ì ¸¡Ùõ «õÁ¡¨É¦ÅõÁ¡ À¢Çó¾¡ý¾ý¨É.5. ţŢø ¸¡Äõ þ¨ºÁ¡¨Ä¸û ²ò¾¢ §ÁÅô¦Àü§Èý.

¦Àâ §¸¡Äò ¾¼í¸ñ½ý Å¢ñ§½¡÷ ¦ÀÕÁ¡ý¾ý¨É. ¯Ã¢Â ¦º¡øÄ¡ Ä¢¨ºÁ¡¨Ä¸û ²ò¾¢ÔûÇô ¦Àü§ÈüÌ.10 .5.7 3174 ¿ÁìÌõ ¾ÁìÌõ ÍÁìÌõ ȨÁì¸ âÅ¢ýÁ¢¨º ¿í¨¸ìÌõ þýÀ¨É. «ÁÃ÷¾õ ²ü¨È ¦ÂøÄ¡ô ¦À¡ÕÙõ Ţâò¾¡¨É ±õÁ¡ý¾ý¨É. 4. TSCII format) .5 3172 ¸Ã¢Â §ÁÉ¢Á¢¨º ¦ÅǢ ¿£Úº¢È¢ §¾Â¢Îõ.. ±ñʨº Ôõ¾Å¢ áп¢ý È¡ý¾ý¨É. 4. Åñ¾Á¢ú áü¸ §¿¡ü§Èý «Ê¡÷ì ¸¢ýÀÁ¡Ã¢§Â. «Ã¢Â Ðñ§¼¡ ±É츢ýÚ ¦¾¡ðÎÁ¢É¢ ¦ÂýÚ§Á? 4.8 3175 Å¡ÉòÐõ Å¡ÉòÐû ÙõÀÕõ ÁñÏûÙõ Áñ½¢ý¸£úò ¾¡ÉòÐõ.5.5. ÜÉüºí ¸ò¾¼ì ¨¸ÂŨÉì ̼Á¡Ê¨Â Å¡Éì §¸¡¨Éì.5. ¿ýÚ ÝðÎõ Å¢¾¢¦Âö ¾¢Éõ ±ýÉ Ì¨È¿Á째? 4.5. ¾ñ¼¡Á¨Ã À¡¾ô ¦ÀÕÁ¡¨Éî ¦º¡ýÁ¡¨Ä¸û.9 3176 ¯ñÎõ ¯Á¢úóÐõ ¸¼óÐõ þ¼óÐõ ¸¢¼óÐõ¿¢ýÚõ. Page 62 of 94 3171 ¬üÈ ¿øÄ Å¨¸¸¡ðÎõ «õÁ¡¨É. ¸Å¢¦º¡øÄ Åø§Äü ¸¢É¢Á¡ Úñ§¼¡? 4.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. ¸¡üÈ¢ý ÓýÉõ ¸Î¸¢ Å¢¨É§¿¡ö¸û ¸Ã¢Â§Å. ¦¸¡ñ¼ §¸¡Äò ¦¾¡ÎÅ£ü È¢ÕóÐõ Á½íÜÊÔõ.6 3173 ±ýÚõ ´ýÈ¡¸¢ ¦Â¡ò¾¡ÕõÁ¢ì ¸¡÷¸Ùõ. ¸ñ¼ Å¡üÈ¡ø ¾É째 ÔĦ¸É ¿¢ýÈ¡ý¾ý¨É. Á¡üÈ Á¡¨Ä Ò¨Éó§¾ò¾¢ ¿¡Ùõ Á¸¢ú¦Åö¾¢§Éý. »¡Äò¾¡÷ Å¡Éò ¾Å÷ìÌõ ¦ÀÕÁ¡¨É. ¾ýÈÉì ¸¢ýÈ¢ ¿¢ýÈ¡¨É ¦ÂøÄ¡×ÄÌõ ¯¨¼Â¡ý ¾ý¨É.5.. ÌýÈ ¦Á¡ýÈ¡ø Á¨Æ¸¡ò¾À¢Ã¡¨É¡ý Á¡¨Ä¸û. ¦º¡øÖÁ¡ Åø§Äü ¸¢É¢Â¡Å÷ ¿¢¸Ã¸ø Å¡Éò§¾? 4.

6.3 3181 ÁÕó¾¡Ìõ ±ýÈí§¸¡÷ Á¡Â ÅĨŦº¡ü ¦¸¡ñÎ. þ¨ºôÀ¢ýÈ¢ ¿£Ã½í ¸¡Îõ þÇó¦¾öÅõ «ýÈ¢Ð.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. «Ð§Å ¢ÅÙüÈ §¿¡öìÌõ «ÕÁÕó ¾¡Ì§Á. (2) 4.¿£÷ ±ÐÅ¡Ûõ ¦ºö¾í§¸¡÷ ¸ûÙõ þ¨ÈÔõ à§ÅøÁ¢ý.. šâ Å¡È¡¾ ¨Àõâõ ¦À¡Æ¢øÝú ÌÕÜ÷¿¸÷.11 3178 ¾£÷ôÀ¡¨Ã ¡Á¢É¢ ¦Âí¹Éõ ¿¡ÎÐõ «ý¨ÉÁ£÷. Page 63 of 94 3177 Á¡Ã¢ Á¡È¡¾ ¾ñ½õÁ¨Ä §Åí¸¼ò ¾ñ½¨Ä. 4.6. Á¡Âô§À¡÷ò §¾÷ôÀ¡¸ É¡÷츢Åû º¢ó¨¾ ÐÆ¡öò¾¢¨ºì ¸¢ýȧ¾. §À¡÷ôÀ¡Ì ¾¡ý¦ºö¾ý ¨ÈŨà ¦ÅøÅ¢ò¾. ¾¢¨ºôÀ¢ýÈ¢ §ÂºíÌ ºì¸Ã ¦ÁýÈ¢Åû §¸ð¸.5.. 4. §Åâ Á¡È¡¾ â§Á Ä¢ÕôÀ¡û Å¢¨É¾£÷ì̧Á.¿£÷ þ¨ºì¸¢üÈ¢ Ḣø¿ý §È¢ø ¦ÀÚÁ¢Ð ¸¡ñÁ¢§É. TSCII format) . ÁÐÅ¡÷ ÐÆ¡öÓÊ Á¡Âô À¢Ã¡ý¸Æø Å ¡úò¾¢É¡ø. 4. ¸¡Ã¢ Á¡Èý º¼§¸¡Àý ¦º¡øġ¢Ãò ¾¢ôÀò¾¡ø.1 3179 ¾¢¨ºì¸¢ýÈ §¾Â¢Åû §¿¡Â¢Ð Á¢ì¸ ¦ÀÕó¦¾öÅõ. þì¸ðΠŢ¦º¡ü ¦¸¡ñÎ.2 3180 þи¡ñÁ¢ý «ý¨ÉÁ£÷. µ÷ôÀ¡Ä¢ù ¦Å¡ñϾø ¯üÈ¿ý §É¡Â¢Ð §¾È¢§É¡õ.¿£÷ .6.

¸£¾ ÓÆÅ¢ðÎ ¿£÷ «½í ¸¡Î¾ø ¸£ú¨Á§Â.5 3183 ¾½¢Ôõ ¦À ¡Ø¾¢ø¨Ä ¿£Ã½í¸¡Î¾¢÷ «ý¨ÉÁ£÷.6. «½¢Â ÓÂÄ¢ýÁü È¢ø¨Ä¸ñËâù ŽíÌ째. ²ú¨Áô À¢ÈôÒìÌõ §ºÁÁ¢ó §¿¡öìÌÁ£ §¾ÁÕóÐ. ÌŨÇò ¾¼í¸ñÏõ §¸¡¨ÅùÅ¡Ôõ ÀÂó ¾Éû.6. À¢½¢Ôõ ´Æ¢¸¢ýÈ ¾¢ø¨Ä ¦ÀÕÌ Á¢ÐÅøÄ¡ø. ¿¡ú¨Á ÀĦº¡øÄ¢ ¿£Ã½í¸¡Îõ¦À¡ö ¸¡ñ¸¢§Äý. TSCII format) . 4. °ú¨Á¢ø ¸ñ½À¢ áý¸Æø Å ¡úòÐÁ¢ý ¯ýÉ¢ò §¾. ÁýÉô ÀÎõÁ¨È Å¡½¨É ÅñЊáÀ¾¢ ÁýɨÉ.. ²òÐÁ¢ý ²òоÖõ¦¾¡Ø ¾¡Î§Á.8 3186 ¸£ú¨Á¢ɡ Äí§¸¡÷ ¸£úÁ¸É¢ð¼ ÓÆÅ¢ý¸£ú. ¸ÅÇì ¸¼¡ì¸Ç¢ Èð¼À¢Ã¡ý¾¢Õ ¿¡Áò¾¡ø.6 3184 «½íÌì ¸ÕÁÕó ¦¾ýÈí §¸¡÷ ¬Îõ¸û ÙõÀáö Ð½í¨¸ ¦ÂÈ¢óÐÑó §¾¡ų̂Äì¸ôÀÎõ «ý¨ÉÁ£÷. ¦ÀÕó¦¾Åý §À÷¦º¡øÄ ¸¢ü¸¢ø þŨÇô ¦ÀÚ¾¢§Ã.4 3182 þŨÇô ¦ÀÚõÀâ º¢ùÅ½í ¸¡Î¾ø «ýÈ󧾡.. Page 64 of 94 ¸Õ狀¡Úõ Áü¨Èî ¦ºï§º¡Úõ ¸ÇÉ¢¨Æò ¦¾ýÀÂý? ´Õí ¸¡¸ §ÅÔÄ §¸Øõ Å¢Øí¸¢ ¯Á¢úó¾¢ð¼. ¯½í¸ø ¦¸¼ì¸Ø ¨¾Ô¾¼¡ð¼õ¸ñ ¦¼ýÀÂý? Å½í¸£÷¸û Á¡Âô À¢Ã¡ý¾Á÷ §Å¾õÅø Ä¡¨Ã§Â. Á½¢Â¢ý «½¢¿¢È Á¡Âý ¾ÁÃÊ ¿£Ú¦¸¡ñÎ. ¾ÅÇô ¦À ¡Ê즸¡ñÎ ¿£Ã¢ðÊÎÁ¢ý ¾½¢Ô§Á. 4.6.6.6.7 3185 §Å¾õÅø Ä¡÷¸¨Çì ¦ ¸¡ñÎÅ¢ñ§½¡÷¦ÀÕ Á¡ý¾¢Õô À¡¾õ À½¢óÐ. 4. 4.6.9 3187 ¯ýÉ¢òÐ Áü¦È¡Õ ¦¾öÅõ¦¾¡Æ¡ÇÅ ¨ÉÂøÄ¡ø. 4.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. 4.þÅû §¿¡Â¢Ð ¾£÷òÐ즸¡û ǡЧÀ¡ö ²¾õ À¨Èó¾øÄ ¦ºöиûéÎ ¸Ä¡öòàö.6. 4. ÑõÁ¢î¨º ¦º¡øÄ¢Ñõ §¾¡ų̂Äì¸ôÀÎõ «ý¨ÉÁ£÷.10 3188 .

4. ¦¾¡Ø¾¡Êô À¡¼Åø Ä¡÷Ðì¸ º£Äõ þÄ÷¸§Ç. 4. Page 65 of 94 ¦¾¡Ø¾¡Ê àÁ½¢ Åñ½Û측ð¦ºöÐ §¿¡ö¾£÷ó¾ ÅØÅ¡¾ ¦¾¡øÒ¸ú ÅñÌÕÜ÷ §¸¡Àý.7.¯ý §¾¡û¸û ¿¡ýÌõ ¸ñʼìÜÎí ¦¸¡¦ÄýÚ.6. ¬ú¸¼ ¨Ä츨¼ó¾ ÐôÀ §É.7. 4. 4.5 3194 ..11 3189 º£Äõ þøÄ¡î º¢È¢Â §ÉÖõ ¦ºöÅ¢¨É §Â¡¦À⾡ø. »¡Äõ ¯ñ¼¡ö »¡Éã÷ò¾¢ ¿¡Ã¡Â ½¡. þô§À¡ ا¾ Åó¾¢ ¼¡¦Âý §È¨Æ§Âý §¿¡ìÌŧÉ. ¿ûÇ¢ á×õ ¿ñÀ¸Öõ ¿¡É¢Õó §¾¡ÄÁ¢ð¼¡ø.1 3190 ¦¸¡ûÇ Á¡Ç¡ þýÀ ¦ÅûÇõ ¦¸¡¾¢Ä ¾ó¾¢Îõ. ±ý¦ÈýÚ ÜÅ¢ì ÜÅ¢ ¦¿ïÍÕ¸¢ì ¸ñÀÉ¢ §º¡Ã ¿¢ýÈ¡ø. TSCII format) . ¿¢ýÈÕÇ¡ö ±ý¦ÈýÚ. ¸ûÇ Á¡Â¡.. ¾¡§Á¡¾Ã¡. ¨ÅÂí ¦¸¡ñ¼ Å¡ÁÉ¡ §Å¡. ±ý¦ÈýÚ .3 3192 ¸¡½ ¬½¢ ¿¡½ §À½¢ Åó¦¾É ¸ñÓ¸ô§À ¾¡Á¨Ãì ¸ñÀ¢ÈÆ. ±ô¦À¡ ØÐõ ¸ñ½ ¿£÷¦¸¡ñ ¼¡Å¢ ÐÅ÷óÐÅ÷óÐ. (2) 4. ¸¡Äó §¾¡Úõ ¡ɢÕóÐ ¨¸¾¨Ä âºÄ¢ð¼¡ø §¸¡Ä §ÁÉ¢ ¸¡½ šáö ÜÅ¢Ôõ ¦¸¡ûÇ¡§Â.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.7. ¯ý¨É ¦Âý¸ñ ¸¡½Åó ¾£Â¡§Â. ¦ºõ¦À¡ý §ÁÉ¢¦Âó¾¡ö.2 3191 ®Å¢ Ä¡¾ ¾£Å¢¨É¸û ±ò¾¨É ¦ºö¾ Éý¦¸¡ø? ¾¡Å¢ ¨ÅÂõ ¦¸¡ñ¼ ±ó¾¡ö.4 3193 «ôÀ §É. ¦º¡ø ÅØÅ¡¾ ¬Â¢Ãò ÐûÇ¢¨Å ÀòÐ ¦ÅÈ¢¸Ùõ.±ý ÅûÇ §Ä§Â¡.«¼ ġƢ¡§É.7.7. ±ý¦ÈýÚ. Á¢øÄ¡î º¢Ú¾¨¸§Âý ¿¡É¢í ¸ÄüÚŦ¾ý. À¡Å¢ ¿£¦Âý ¦È¡ýÚ ¦º¡øÄ¡ö À¡Å¢§Âý ¸¡½Åó§¾. Å¡§É¡÷ ¸¡½Á¡ð¼¡ô À£Î¨¼ ÂôÀ¨É§Â? 4.

7.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. ¦¾¡ñ¼ §Ã¡í¸û À¡Ê ¡¼î Ýú¸¼ø »¡ÄòÐû §Ç. ±ñÊ ¨ºÔ ÓûÇ â즸¡ñ §¼ò¾¢ Ô¸óиóÐ. 4.6 3195 «È¢ó¾ È¢óÐ §¾È¢ò §¾È¢ ¡¦ÉÉ ¾¡Å¢Ôû§Ç.7. ¿¡ìÌ ¿£ûÅý »¡É Á¢ø¨Ä ¿¡§¼¡Ú ¦ÁýÛ¨¼Â. Page 66 of 94 §¿¡ì¸¢ §¿¡ì¸¢ ¯ý¨Éì ¸¡ñÀ¡ý ¡¦ÉÉ ¾¡Å¢Ôû§Ç.7. ¬ì¨¸ Ôûé Á¡Å¢ ÔûÙõ «øÄÒ Èò¾¢ÛûÙõ.9 3198 ºì¸ Ãò¾ñ ½§Ä¦ÂýÚ ¾¡úóÐ ¸ñ½£÷ ¾ÐõÀ. ¸¼Å É¡¸¢ì ¸¡Äó §¾¡Úõ âôÀÈ¢ò §¾ò¾¸¢ø§Äý. ÅñΠơ¢ý ¸ñ½¢ §Åó§¾.. TSCII format) . 4.. ¿¡Ûý¨Éì ¸ñΦ¸¡ñ§¼. ¿£ì¸ Á¢ýÈ¢ ¦ÂíÌõ ¿¢ýÈ¡ö. Á¼Åý ¦¿ïºõ ¸¡¾ø Üà ÅøÅ¢¨É §Âý«Â÷ôÀ¡ö. .8 3197 þ¼¸¢ §Ä§É¡ý Èð¼ ¸¢ø§Äý ³õÒÄý ¦Åøĸ¢ø§Äý.7 3196 ¸ñÎ ¦¸¡ñ¦¼ý ¨¸¸ Ç¡Ã ¿¢ý¾¢Õô À¡¾í¸û§Áø. ¾¼× ¸¢ý§È ¦ÉíÌì ¸¡ñÀý ºì¸Ãò ¾ñ½¨Ä§Â? 4. ¿¢ý¨É ÂÈ¢ó¾È¢ó§¾. Àì¸õ §¿¡ì¸¢ ¿¢ýÈ Äó§¾ý À¡Å¢§Âý ¸¡ñ¸¢ýÈ¢§Äý. À¢ÈóÐõ ¦ºòÐõ ¿¢ýÈ¢¼Úõ §À¨¾¨Á ¾£÷󦾡 Æ¢ó§¾ý ¿ÚóРơ¢ý ¸ñ½¢ ÂõÁ¡. 4. ¿¢¨Èó¾ »¡É ã÷ò¾¢ ¡¨Â ¿¢ýÁÄ Á¡¸¨ÅòÐ. Åó¾¢¼ ¸¢øÄ¡§Â.7.

4.4 3204 ¾Ç¢÷¿¢Èò¾¡ø ̨ÈÅ¢øÄ¡ò ¾É¢îº¢¨È¢ø Å¢ÇôÒüÈ. ¸¢Ç¢¦Á¡Æ¢Â¡û ¸¡Ã½Á¡ì ¸¢ÇÃÃì¸ý ¿¸¦Ãâò¾. ¦¿ÎÁ¡Âý ¸Åá¾ ¿¢¨È¢ɡø ̨ÈŢħÁ. Á½¢Á¡Âý ¸Åá¾ Á¼¦¿ïº¡ø ̨ÈŢħÁ.8..nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. Page 67 of 94 Á¢ì¸ »¡É ã÷ò¾¢ ¡ §Å¾ Å¢Ç츢¨É. ¸¨È¢ɡ÷ ÐÅÕÎ쨸 ¸¨¼Â¡Å¢ý ¸Æ¢§¸¡ø¨¸. À½¢Á¡Éõ À¢¨Æ¡§Á Âʧ¨Éô À½¢¦¸¡ñ¼. Á¡È¡Çý ¸Åá¾ Á½¢Á¡¨Á ̨ÈŢħÁ. ÌØ× Á¡¼ò ¦¾ýÌÕ Ü÷Á¡ Èýº¼ §¸¡Àý. º¨È¢ɡ÷ ¸Åá¾ ¾Ç¢÷¿¢Èò¾¡ø ̨ÈŢħÁ. ¦À¡¨È¢ɡø ӨĨ½Å¡ý ¦À¡ÕÅ¢¨¼²ú «¼÷òиó¾. 4. 4.2 3202 Á¼¦¿ïº¡ø ̨ÈÅ¢øÄ¡ Á¸û¾¡ö¦ºö ¦¾¡Õ§Àö. «½¢Á¡Éò ¾¼Å¨Ãò§¾¡û «¼Ä¡Æ¢ò ¾¼ì¨¸Âý.8.11 3200 ²È¡Ùõ þ¨È§Â¡Ûõ ¾¢¨ºÓ¸Ûõ ¾¢ÕÁ¸Ùõ. 4.. (2) 4. ¿£È¡Ìõ ÀÊ¡¸ ¿¢ÕÁ¢òÐô À¨¼¦¾¡ð¼.1 3201 Á½¢Á¡¨Á ̨ÈÅ¢øÄ¡ ÁÄ÷Á¡¾÷ ¯¨ÈÁ¡÷Åý. ¾ØÅô À¡Ê ¡¼ ÅøÄ¡÷ ¨ÅÌó¾ §ÁÚŧÃ.7. ÜÈ¡Ùõ ¾É¢Ô¼õÀý ÌÄíÌÄÁ¡ «ÍÃ÷¸¨Ç.3 3203 ¿¢¨È¢ɡü ̨ÈÅ¢øÄ¡ ¦¿ÎõÀ¨½ò§¾¡û Á¼ôÀ¢ý¨É. .±ý ¾ì¸ »¡Éì ¸ñ¸ Ç¡§Ä ¸ñÎ ¾Ø×ŧÉ. (2) 4. À¼¿¡¸ò ¾¨½ì¸¢¼ó¾ ÀÕŨÃò§¾¡û ÀÃõÒÕ¼ý. Å¢¼¿ïº Ó¨ÄͨÅò¾ Á¢Ì»¡Éî º¢ÚÌÆÅ¢.7.8.8.10 3199 ¾ØÅ¢ ¿¢ýÈ ¸¡¾ø¾ýÉ¡ø ¾¡Á¨Ãì ¸ñ½ý¾ý¨É.¦º¡ø ÅØÅ¢ Ä¡¾ ¦Å¡ñ¾Á¢ú¸û ¬Â¢ÃòРǢôÀòÐõ. TSCII format) .

8. 4.8. ±Ã¢ÂÆÄõ Ҹ羢 ¢տ¢ÄÓý ÐÂ÷¾Å¢÷ò¾. ¸¢È¢ÂõÁ¡ý ¸Åá¾ ¸¢Ç¦Ã¡Ç¢Â¡ø ̨ÈŢħÁ. ŢâҸơý ¸Åá¾ §Á¸¨Ä¡ø ̨ÈŢħÁ.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. §Â¡¸¨½Å¡ý ¸Åá¾ ×¼õÀ¢É¡ø ̨ÈŢħÁ.8 3208 §Á¸¨Ä¡ø ̨ÈÅ¢øÄ¡ ¦ÁÄ¢×üÈ «¸ÄøÌø. Page 68 of 94 ¸Ç¢ÁÄ÷ò ÐÆ¡ÂÄí¸ø ¸ÁúÓÊÂý ¸¼ø»¡ÄòÐ. ÌÈ¢ÂÁ ¡ñ ¯ÕÅ¡¸¢ì ¦¸¡Îí§¸¡Ç¡ø ¿¢Äí¦¸¡ñ¼. 4. «Ç¢Á¢ì¸¡ý ¸Åá¾ «È¢Å¢É¡ø ̨ÈŢħÁ.8. ÅǦáǢ¡ý ¸Åá¾ ÅâŨÇ¡ø ̨ÈŢħÁ. 4. ÅǦáǢ ¸ÉÄ¡Æ¢ ÅÄõÒâÂý Á½¢¿£Ä. ¿¡¸Á¢¨ºò ТøÅ¡ý§À¡ø ¯Ä¦¸øÄ¡õ ¿ý¦¸¡Îí¸. ¦¾Ã¢Åâ º¢ÅýÀ¢ÃÁý «ÁÃ÷ §¸¡ý À½¢ó§¾òÐõ. 4.8. ¸¢Ç¦Ã¡Ç¢Â þý¢ÂÉ ¾¸øÁ¡÷Àõ ¸¢Æ¢óиó¾.5 3205 «È¢Å¢É¡ø ̨ÈÅ¢øÄ¡ «¸ø»¡Äò ¾ÅÃÈ¢Â.7 3207 ÅâŨÇ¡ø ̨ÈÅ¢øÄ¡ô ¦ÀÕÓÆ측ø «¼í¸¡¨Ã.. §À¡¸Á¸û Ò¸úò¾ó¨¾ Å¢ÈøÅ¡½ý ÒÂõн¢òÐ..8.9 3209 ¯¼õÀ¢É¡ø ̨ÈÅ¢øÄ¡ ¯Â¢÷À¢Ã¢ó¾ Á¨ÄòÐñ¼õ.6 3206 ¸¢Ç¦Ã¡Ç¢Â¡ø ̨ÈÅ¢øÄ¡ «Ã¢ÔÕÅ¡öì ¸¢Ç÷ó¦¾ØóÐ. . TSCII format) . 4. ¦¿È¢¦ÂøÄ ¦ÁÎòШÃò¾ ¿¢¨È»¡Éò ¦¾¡Õã÷ò¾¢.

¯É¸Æü§¸ ÅÕõÀâÍ. ¾Â¢÷¦Åñ¦½ Ôñ¼¡¨Éò. ¸¼ø¸¨¼ó¾¡ö.9.10 3210 ¯Â¢Ã¢É¡ø ̨ÈÅ¢øÄ¡ ¯Ä§¸ú¾ý ¯û¦Ç¡Î츢.1 3212 º¡Á¡Úõ ¦¸ÎÁ¡Úõ ¾ÁÕüÈ¡÷ ¾¨Äò¾¨Äô¦ÀöÐ. ¸ñ¼¡ü§Èý ¯Ä¸¢Âü¨¸ ¸¼øÅñ½¡.9. Åñ¼¡÷âí ÌÆÄ¡Ùõ Á¨É¦Â¡Æ¢Â ×¢÷Á¡ö¾ø. ¾¼õÒÉÄ º¨¼ÓÊÂý ¾É¢¦Â¡ÕÜ ÈÁ÷óШÈÔõ. «Ê§Â¨Éô . ¾¼íÌÕÜ÷î º¼§¸¡Àý. ¦ºÂ¢Ã¢ø¦º¡ø Ä¢¨ºÁ¡¨Ä ¡¢ÃòРǢôÀò¾¡ø Å¢Ãõ§º÷ À¢ÈôÀÚòÐ ¨ÅÌó¾õ ¿ñÏŧÃ. ÜÁ¡§È Å¢¨Ã¸ñ¼¡ö «Ê§Â¨Éì ÌȢ즸¡ñ§¼. 4.2 3213 ¦¸¡ñ¼¡ðÎõ ÌÄõÒ¨É×õ ¾ÁÕüÈ¡÷ Ţؿ¢¾¢Ôõ. TSCII format) . ¸ñ½¡Ç¡. (2) 4. ¯¼õÒ¨¼Â¡ý ¸Åá¾ ¯Â¢Ã¢É¡ø ̨ÈŢħÁ. ±ñ½¡Ã¡ò ÐÂ÷Å¢¨ÇìÌõ þ¨Å¦ÂýÉ ¯Ä¸¢Âü¨¸?. 4. «õÁ¡§É. Page 69 of 94 ¸¢¼ó¾É§À¡ø н¢ÀÄÅ¡ «ÍÃ÷ ÌÆ¡õ н¢òиó¾.. ¬Á¡¦È¡ý ÈÈ¢§Âý¿¡ý «ÃŨ½Â¡ö. (2) 4.8..8.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. ²Á¡È¢ì ¸¢¼ó¾ÄüÚõ þ¨Å¦ÂýÉ ¯Ä¸¢Âü¨¸?.11 3211 ¿ñ½¡¾¡÷ ÓÚÅÄ¢ôÀ ¿øÖüÈ¡÷ ¸¨Ãó§¾í¸. ¾ñ½¡Å¡ ¾Ê§Â¨Éô À½¢¸ñ¼¡ö º¡Á¡§È.

9. «Èô¦À¡Õ¨Ç ÂȢ󧾡á÷ þ¨Å¦ÂýÉ ¯Ä¸¢Âü¨¸? ¦ÅÈ¢òÐÇÅ ÓÊ¡§É. §¿¡§Âãô À¢ÈôÀ¢ÈôÒô À¢½¢§Â¦Âý È¢¨Å¦Â¡Æ¢Âì. ÅûÇø¦ºö ¾Ê§Â¨É ¯É¾ÕÇ¡ø Å¡í¸¡§Â.. ®ðË¿£ ¨Åò¾¨Áò¾ þ¨Á§Â¡÷Å¡ú ¾É¢Óð¨¼ì.Üö «ÕÇ¡§Â.9. ®í¸¢¾ý§Áø ¦Åó¿Ã¸õ þ¨Å¦ÂýÉ ¯Ä¸¢Âü¨¸? Å¡í¦¸¨É¿£ Á½¢Åñ½¡.7 3218 ¸¡ðÊ¿£ ¸ÃóÐÁ¢Øõ ¿¢Ä¿£÷¾£ Å¢ÍõÒ¸¡ø. 4.9. ¬íÌ¢÷¸û À¢ÈôÀ¢ÈôÒô À¢½¢ãôÀ¡ø ¾¸÷ôÒñÏõ . 4.9. þÉ¢¦ÂýÉ¡ ÃÓ§¾. ¦¸¡û¦ÇýÚ ¾ÁõãÎõ þ¨Å¦ÂýÉ ¯Ä¸¢Âü¨¸? ÅûǧÄ. Á½¢Åñ½¡.þù ×ĸòÐ ¿¢üÀÉ×õ ¾¢Ã¢ÅÉ×õ ¿£§ÂÁü ¦È¡Õ¦À¡ÕÙõ þýÈ¢¿£ ¿¢ýȨÁ¡ø.3 3214 ¦¸¡û¦ÇýÚ ¸¢Ç÷ó¦¾Øó¾ ¦ÀÕ了øÅõ ¦¿ÕôÀ¡¸.5 3216 ÁÚ츢Åø ŨÄôÀÎò¾¢ì ̨Áò¾¢ðÎì ¦¸¡ýÚñÀ÷. ܧ¦¸¡û «Ê§Â¨Éì ¦¸¡Î×ĸõ ¸¡ð§¼§Ä.6 3217 ¬§Â. Page 70 of 94 Àñ§¼§À¡ø ¸Õ¾¡Ðý «Ê째Üöô À½¢¦¸¡û§Ç. 4. TSCII format) . ¯É¸Æü§¸ ÅÕõÀâÍ. 4. Å¢¨É§Â¨É ÔÉì¸Ê¨Á «È즸¡ñ¼¡ö. 4.4 3215 Å¡íÌ¿£÷ ÁÄÕĸ¢ø ¿¢üÀÉ×Á£ ¾¢Ã¢ÅÉ×õ.8 .9.9. §¸¡ð¨¼Â¢É¢ø ¸Æ¢ò¦¾¨ÉÔý ¦¸¡Ø狀¡¾¢ ÔÂÃòÐ . Üð¼Ã¢Â ¾¢ÕÅÊì¸ ¦ÇﻡýÚ Üðξ¢§Â? 4.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. «Ê§Â¨É ÁÚ째§Ä..

2 3224 .10. ¾¢ÕÅʧ «¨¼Å¢ìÌõ ¾¢ÕÅʧº÷ó ¦¾¡ýÚÁ¢§É. Á¡¼ Á¡Ç¢¨¸ Ýúó¾Æ ¸¡Â ¾¢ÕìÌÕ Üþ¨Éô. §Å𨸦ÂøÄ¡õ Å¢Îò¦¾¨ÉÔý ¾¢ÕÅʧ ÍÁóÐÆÄ. (2) 4. ¸ñ¼º¾¢÷ ¸ñ¦¼¡Æ¢ó§¾ý «¨¼ó§¾Ûý ¾¢ÕÅʧÂ.. «Ê§ÂÛõ «·¾È¢Åý. À¡Ê ¡Êô ÀÃÅ¢î ¦ºøÁ¢ý¸û ÀøÖÄ ¸£÷. ¿¢ýÈ ¬¾¢ôÀ¢ áý¿¢ü¸ Áü¨Èò ¦¾öÅõ ¿¡Î¾¢§Ã. (2) 4.9.. Å£Êø º£÷ôÒ¸ Æ¡¾¢ôÀ¢ áÉÅý §ÁÅ¢ Ԩȧ¸¡Â¢ø. ´ñ¦¼¡Ê¡û ¾¢ÕÁ¸Ùõ ¿£Ô§Á ¿¢Ä¡¿¢üÀì.9 3220 ¸ñΧ¸ð ÎüÚ§Á¡óÐñÎÆÖõ ³í¸ÕÅ¢ ¸ñ¼Å¢ýÀõ. ¾¢ÕÅʧº÷ Åиվ¢î ¦ºØíÌÕÜ÷î º¼§¸¡Àý. 4.9. ¬ðξ¢¿£ ÂÃŨ½Â¡ö. Page 71 of 94 3219 Üðξ¢¿¢ý ̨øÆø¸û þ¨Á§Â¡Õõ ¦¾¡Æ¡Å¨¸ ¦ºöÐ.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. 4.ÀÃó§¾.9.10.10 3221 ¾¢ÕÅʨ ¿¡Ã½¨É째ºÅ¨Éô ÀÃïͼ¨Ã. ¿¡ýÓ¸ý ¾ý¦É ¡Î §¾Å Õħ¸¡ ΢÷À¨¼ò¾¡ý.1 3223 ¿¡Ê ¿£÷Å ½íÌõ ¦¾öÅÓõ ¯õ¨ÁÔ ÓýÀ¨¼ò¾¡ý. ¦¾Ã¢Åâ «ÇÅ¢øÄ¡î º¢üÈ¢ýÀõ. ÌýÈõ §À¡øÁ½¢ Á¡¼õ ¿£Î ¾¢ÕìÌÕ ÜþÛû. ¾¢ÕÅʧÁ Ö¨Ãò¾¾Á¢ú ¬Â¢ÃòРǢôÀòÐõ. TSCII format) . 4.11 3222 ´ýÚó §¾× ÓÄÌõ ¯Â¢Õõ ÁüÚõ ¡ÐÁ¢øÄ¡ «ýÚ. Üð¼Ã¢Â ¾¢ÕÅÊì¸û Üðʨɿ¡ý ¸ñ§¼§É.

4.10. §¾º Á¡Á¾¢û Ýúó¾Æ ¸¡Â ¾¢ÕìÌÕ ÜþÛû. (2) 4.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.5 3227 §À¡üÈ¢ Áü§È¡÷ ¦¾öÅõ §À½ô ÒÈò¾¢ðÎ ¯õ¨Á¢ý§É §¾üÈ¢ ¨Åò¾¦¾ø Ä£Õõ ţΠ¦ÀüÈ¡ÖÄ ¸¢ø¨Ä¦Âý§È.. 4. ¦¾öÅõ ÁüÈ¢ø¨Ä §ÀÍÁ¢§É. ÜÊ Å¡ÉÅ §Ãò¾É¢ýÈ ¾¢ÕìÌÕ ÜþÛû.10.3 3225 §Àº ¿¢ýÈ º¢ÅÛì ÌõÀ¢Ã Áý¾Éì ÌõÀ¢È ÷ìÌõ ¿¡Â ¸ÉÅ §É. 4.. º¢Ãí¸ Ç¡ø« ÁÃ÷Å ½íÌõ ¾¢ÕìÌÕ ÜþÛû. ¬Î Òð¦¸¡Ê Â¡¾¢ ã÷ò¾¢ì ¸Ê¨Á ÒÌÅÐ §Å. ÀÃý¾¢È ÁýÈ¢ô ÀøÖĸ£÷. Page 72 of 94 ÀÃó¾ ¦¾öÅÓõ ÀøÖÄ ÌõÀ¨¼ò ¾ýÚ¼ §ÉÅ¢Øí¸¢ì.6 3228 µÊ §Â¡Êô ÀøÀ¢ÈôÒõ À¢ÈóÐÁü §È¡÷¦¾öÅõ.¸ À¡Ä¿ý §Á¡ì¸òÐì ¸ñΦ¸¡ûÁ¢ý.10. TSCII format) .4 3226 þÄ¢í¸ò ¾¢ð¼ Òá½ò ¾£Õõ ºÁ½Õõ º¡ì¸¢ÂÕõ ÅÄ¢óРšЦºö Å£÷¸Ùõ ÁüÚÑó ¦¾öÅÓ Á¡¸¢¿¢ýÈ¡ý ÁÄ¢óÐ ¦ºó¦¿ø ¸Åâ Å£Íõ ¾¢ÕìÌÕ ÜþÛû. §ºüÈ¢ø ¦ºó¦¿ø ¸ÁÄõ µíÌ ¾¢ÕìÌÕ ÜþÛû.10.7 . ¸ÃóÐ Á¢úóÐ ¸¼ó¾¢ ¼ó¾Ð ¸ñÎõ ¦¾Ç¢Â¸¢øÄ£÷. À¡Ê ¡Êô À½¢óÐÀøÀʸ¡ø ÅÆ¢§Â È¢ì¸ñË÷.10. ¦À¡Ä¢óÐ ¿¢ýÈÀ¢ à ¡ý¸ñË ¦Ã¡ýÚõ ¦À¡ö¢ø¨Ä §À¡üÚÁ¢§É. ®ºý À¡§Ä¡÷ «ÅõÀ ¨È¾¦Äý ɡž¢ Ä¢í¸¢Â÷째? 4. ¬üÈ ÅøÄÅý Á¡Âõ ¸ñËÃÐ «È¢ó ¾È¢ó §¾¡ÎÁ¢§É.

Á£ðº¢ ¢ýÈ¢ ¨ÅÌó¾ Á¡¿¸÷ ÁüÈÐ ¨¸ÂЧÅ.10.10 3232 ¬ð¦ºö¾ ¾¡Æ¢ôÀ¢ á¨Éî §º÷ó¾Åý ÅñÌÕ Ü÷¿¸Ã¡ý ¿¡ð¸ ÁúÁ¸¢ú Á¡¨Ä Á¡÷À¢Éý Á¡Èý º¼§¸¡Àý. (2) 4. 4. 4.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. ¦ºÚÅ¢ø ¦ºó¦¿ø ¸Õõ¦À¡ §¼¡íÌ ¾¢ÕìÌÕ ÜþÛû ÌȢ Á¡ÏÕ Å¡¸¢Â ¿£û̼ì Üò¾Ûì ¸¡ð¦ºöŧ¾. Page 73 of 94 3229 ÒìÌ «Ê ¨Á¢ɡø ¾ý¨Éì ¸ñ¼ Á¡÷ì¸ñ§¼Âý «Å¨É ¿ì¸À¢Ã¡ÛÁý ÚöÂ즸¡ñ¼Ð ¿¡Ã¡Â½ÉÕ§Ç ¦¸¡ì¸Ä÷ ¾¼óf ¾¡¨Æ §ÅÄ¢ò ¾¢ÕìÌÕÜþÛû Á¢ì¸ ¬¾¢ôÀ¢Ã¡ý ¿¢ü¸ Áü¨Èò ¦¾öÅõ Å¢ÇõÒ¾¢§Ã 4-10-8 3230 Å¢ÇõÒõ ¬Ú ºÁ Óõ« ¨Å ¡¸¢Ôõ ÁüÚõ ¾ýÀ¡ø. TSCII format) ..9 3231 ¯ÚÅ ¾¡Å ¦¾ò§¾×õ ±ù×ĸ ¸í¸Ùõ ÁüÚõ¾ýÀ¡ø. ÁÚÅ¢ø ã ÷ò¾¢§Â¡ ¦¼¡ò¾¢ò ¾¨ÉÔõ ¿¢ýÈÅñ ½õ¿¢ü¸§Å.10.10. ¯Çí¦¸¡û »¡ÉòÐ ¨ÅõÁ¢ý ¯õ¨Á ¯öÂ즸¡ñÎ §À¡ÌÈ¢§Ä. «ÇóÐ ¸¡ñ¼ü ¸Ã¢Â É¡¸¢Â ¬¾¢ôÀ¢ áÉÁÕõ. ÅÇí¦¸¡û ¾ñÀ¨½ Ýúó¾Æ ¸¡Â ¾¢ÕìÌÕ Üþ¨É..11 ¾¢ÕÅ¡ö ¦Á¡Æ¢ ³ó¾¡õ ÀòÐ 3233 . §Å𨸠¡ø¦º¡ýÉ À¡¼ø ¬Â¢Ãò ÐÇ¢ôÀò ÐõÅøÄ¡÷.

«¨È§Â¡ þÉ¢ô§À¡É¡§Ä. Åý¸ûÅ §ÉýÁÉò¨¾ ÅÄ¢òÐì¸ñ½ ¿£÷ ¸ÃóÐ. Å¢¾¢Å¡ö츢ýÚ ¸¡ôÀ¡Ã¡÷. Å¡§É Á¡¿¢Ä§ÁÁüÚÓüÚ¦Áý ÛûÇɧÅ. þýÉÓ§¾. Òñ¨½ Á¨ÈÂÅÃ¢ó ¦¾¨Éô§À¡Ã¨Åò ¾¡öÒȧÁ. TSCII format) .1 3234 §À¡É¡ö Á¡ÁÕ¾¢ý ¿Î§Å¦Âý¦À¡ø Ä¡Á½¢§Â. Ó¨ÈÓ¨È Â¡ì¨¸Ò¸¦Ä¡Æ¢Âì ¸ñÎ ¦¸¡ñ¦¼¡Æ¢ó§¾ý. ¾¡§É ¦Äõ¦ÀÕÁ¡ÉŦÉýÉ¡ ¸¢¦Â¡Æ¢ó¾¡ý. ¿ñ½¢Ôõ ¿ñ½¸¢ø§Äý ¿Î§Å§Â¡ Õ¼õÀ¢Ä¢ðÎ. ¦Áö§Â ¦Àü¦È¡Æ¢ó§¾ý.1. ±ý¸ñ ÁÄ¢ÉÁÚò ¦¾ý¨ÉìÜÅ¢ ÂÕÇ¡ö¸ñ½§É.. §¾§É. 5.2 3235 ¯ûÇÉ ÁüÚÇÅ¡ôÒȧÁº¢Ä Á¡Â了¡øÄ¢.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. ¿¢ÈÓ¨¼ ¿¡ø¾¼ó§¾¡û ¦ºöÂÅ¡ö¦ºö ¾¡Á¨Ãì¸ñ. . Page 74 of 94 ¨¸Â¡÷ ºì¸Ãò¦¾í¸ÕÁ¡½¢ì¸ §Á. ¾¢ñ½ ÁØó¾ì¸ðÊô ÀĦºöÅ¢¨É Åý¸Â¢üÈ¡ø.3 3236 ±ý¦¸¡ûÅ Ûý¨ÉÅ¢ð¦¼ý ÛõÅ¡º¸í ¸û¦º¡øÄ¢Ôõ. 5.1. (2) 5. ¸ûÇÁ Éõ¾Å¢÷ó§¾Ô¨Éì¸ñΦ¸¡ñ Îöó¦ ¾¡Æ¢ó§¾ý. ¿¢ý¸ñ ¦¿Õí¸¨Åò§¾ ±ý¾¡Å¢¨Â ¿£ì¸¸¢ø§Äý. ±ý¦Èý§Èº¢Ä ÜüÚî¦ º¡øÄ.4 3237 ¸ñ½À¢ á¨ÉÅ¢ñ§½¡÷ ¸ÕÁ¡½¢ì¸ò ¨¾ÂÓ¨¾. ±ý¦Èý§Èffi ÔõÅﺢìÌõ. ³§Â¡ ¸ñ½À¢Ã¡ý.1. ±ý¦ÈýÚ.5 3238 ÒÈÁÈì ¸ðÊ즸¡ñÊÕ ÅøÅ¢ ¨É ¡÷̨ÁìÌõ. ¦À¡ö§Â ¨¸õ¨Á¦º¡øÄ¢ôÒȧÁÒÈ §Á¡Ê.1. 5.1.. ¦ÅûÇò ¾¨½ì¸¢¼ó¾¡Â¢É¢Ôý¨ÉÅ¢ð ¦¼í¦¸¡ûŧÉ? 5. ÅûÇø Á½¢Åñ½§É.

1 3245 . ÁÄ¢Âô ÒÌ󾢨º À¡Ê Â¡Ê ÔÆ¢¾Ãì ¸ñ§¼¡õ.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. ¿Ä¢Ôõ ¿Ã¸Óõ ¨¿ó¾ ¿ÁÛì¸¢í ¸¢Â¡¦¾¡ýÚ Á¢ø¨Ä. ¾¡§É ¢ýÉÕû¦ºö¦¾ý¨ÉÓüÈ×õ ¾¡É¡É¡ý.1.1.11 3244 ¦À¡Ä¢¸ ¦À¡Ä¢¸ ¦À¡Ä¢¸. ¦ÁöõÁ¡ Ä¡¦Â¡Æ¢ó§¾¦ÉõÀ¢Ã¡Û¦Áý §ÁÄ¡§É. ¨¸õÁ¡ Ðý¦À¡Æ¢ò¾¡ö. º£÷Åñ½ ¦Å¡ñ ¾Á¢ú¸Ç¢¨Å¡¢Ãò ÐÇ¢ôÀòÐõ ¬÷Åñ½ò ¾¡Ö¨ÃôÀ¡÷ «Ê츣úÒÌ Å¡÷¦À¡Ä¢ó§¾. TSCII format) . ¬Å¡ ¦ÅýÈÕû ¦ºö¾Ê§Â¦É¡Î Á¡É¡§É.1. §º§Äö ¸ñ½¢ÂÕõ ¦ÀÕ了øÅÓõ ¿ýÁì¸Ùõ. Á£É¡ ¡¨ÁÔÁ¡ö ¿Ãº¢í¸Ó Á¡öìÌÈÇ¡ö. Á¡Ä¡÷ Åó¾¢É¿¡û «Ê§ÂýÁÉò§¾ Áýɢɡ÷.À¢ÈÅ¢ì ¸¼Öû¿¢ýÚ ¿¡ýÐÇí¸. 5.. 5. §¾Å¡÷ §¸¡Äò¦¾¡Îõ ¾¢Õîºì¸Ãõ ºí¸¢¦É¡Îõ. 5. §À¡Â¢üÚ ÅøÖ¢÷î º¡Àõ. ²÷ÅÇ ¦Å¡ñ¸ÆÉ¢ìÌÕÜ÷ §¸¡Àý¦º¡ýÉ.10 3243 ¸¡÷Åñ½ý ¸ñ½À¢Ã¡ý ¸ÁÄò¾¼í ¸ñ½ý¾ý¨É. (2) 5. ±õÁ¡ À¡Å¢Â÷ìÌõÅ¢ ¾¢Å¡ö츢ýÚ Å¡öìÌõ¸ñË÷. ¸¡É¡ ¦ÃÉ¡ÓÁ¡öì ¸ü¸¢Â¡Á¢ýÉõ ¸¡÷Åñ½§É. ¸Ä¢Ôõ ¦¸Îõ¸ñÎ ¦¸¡ûÁ¢ý ¸¼øÅñ½ý â¾í¸û Áñ§Áø.9 3242 ¬É¡ý ¬Ù¨¼Â¡¦ÉýÈ·§¾¦¸¡ñ θóÐÅóÐ.1. §ÁÄ¡ò ¾¡ö¾ó¨¾Ôõ «Å§Ã¢ɢ ¡š§Ã. 5.2.1.7 3240 §ÁÄ¡ò §¾Å÷¸Ùõ ¿¢Äò§¾ÅÕõ §ÁÅ¢ò¦¾¡Øõ..8 3241 ¬Å¡ á÷Ш½¦ÂýȨĿ£÷츼 ÖÇØóÐõ ¿¡Å¡ö §À¡ø. 5. 5. Page 75 of 94 «ÈÓ ġƢÂí¨¸ì ¸Õ§ÁÉ¢Âõ Á¡ý¾ý¨É§Â. ±ýÚ¨¸¾¨Ä âºÄ¢ð§¼.1.6 3239 «õÁ¡ É¡Æ¢ôÀ¢Ã¡ý «Å¦ÉùÅ¢ ¼ò ¾¡ý?¡ɡ÷?.

. ¿¢ýÈ¢ù ×ĸ¢ø ¸ÊÅ¡ý §¿Á¢ôÀ¢ áý¾Á÷ §À¡ó¾¡÷. ±øÄ£Õõ šã÷ ¦¾¡ØÐ ¦¾¡Øп¢ý È¡÷òÐõ. 5.2. ¦Àâ ¸¢¾Ô¸õ ÀüÈ¢ô §ÀâýÀ ¦ÅûÇõ ¦ÀÕ¸.2.. Page 76 of 94 ¸ñ§¼¡õ ¸ñ§¼¡õ ¸ñ§¼¡õ ¸ñÏì ¸¢É¢ÂÉ ¸ñ§¼¡õ. ¯öÔõ Ũ¸Â¢ø¨Ä ¦¾¡ñË÷. ¨ÅÌó¾ý â¾í¸ §Ç¡ö Á¡Âò¾¢ É¡¦ÄíÌõ ÁýÉ¢ .2 3246 ¾¢Ã¢Ôõ ¸Ä¢Ô¸õ ¿£í¸¢ò §¾Å÷¸û ¾¡Óõ ÒÌóÐ.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. 5. ¦¾¡ñË÷.4 3248 ¦ºö¸¢ýÈ ¦¾ý¸ñÏì ¦¸¡ý§È ´ì¸¢ýÈ ¾¢ù×Ä ¸òÐ. ³Â¦Á¡ý È¢ø¨Ä ÂÃì¸÷ «ÍÃ÷ À¢Èó¾£Õû Ç£§Ãø. Åñ¼¡÷ ¾ñ½óРơ¡ý Á¡¾Åý â¾í¸û Áñ§Áø. þâÂô ÒÌ󾢨º À¡Ê ±íÌõ þ¼í¦¸¡ñ ¼É§Å. ¸Ã¢Â Ó¸¢øÅñ½ ¦ÉõÁ¡ý ¸¼øÅñ½ý â¾í¸û Áñ§Áø. Àñ¼¡ý À¡Ê¿¢ý È¡Êô ÀÃóÐ ¾¢Ã¢¸¢ý ÈÉ §Å. °Æ¢ ¦ÀÂ÷ò¾¢Îõ ¦¸¡ý§È. ¿¼óÐõ ÀÈóÐõ ÌÉ¢òÐõ ¿¡¼¸õ ¦ºö¸¢ý ÈɧÅ.3 3247 þ¼í¦¸¡û ºÁÂò¨¾ ¦ÂøÄ¡õ ±ÎòÐì ¸¨ÇÅÉ §À¡Ä..5 3249 ¦¸¡ýÚ¢ ÕñÏõ Å¢º¡¾¢ À¨¸Àº¢ ¾£ÂÉ ¦ÅøÄ¡õ.2. ¾¼í¸¼ø ÀûÇ¢ô ¦ÀÕÁ¡ý ¾ýÛ¨¼ô â¾í¸ §Ç¡ö ¸¢¼óÐõ þÕóÐõ ±ØóÐõ ¸£¾õ ÀÄÀÄ À¡Ê.2. TSCII format) . 5. 5.

5.2.7 3251 þÚìÌ Á¢¨È¢ÚòÐñ½ ±ù×Ä ÌìÌõ¾ý ã÷ò¾¢. ´ì¸ò ¦¾¡Ø¸¢üÈ¢ Ḣø ¸Ä¢Ô¸ ¦Á¡ýÚÁ¢ø ¨Ä§Â. Page 77 of 94 ¿ýÈ¢¨º À¡ÊÔõ ÐûÇ¢ ¡ÊÔõ »¡Äõ ÀÃó¾¡÷. 5. ¦¾¡ì¸ «ÁÃ÷ ÌÆ¡í¸û ±íÌõ ÀÃó¾É ¦¾¡ñË÷.2..2. âÅ¢ø Ò¨¸Ôõ Å¢ÇìÌõ º¡ó¾Óõ ¿£Õõ ÁÄ¢óÐ §ÁÅ¢ò ¦¾¡ØÁÊ Â¡Õõ À¸ÅÕõ Á¢ì¸ Ðħ¸. ¦ÅÚôÀ¢ýÈ¢ »¡ÄòÐ Á¢ì¸¡÷ §ÁÅ¢ò ¦¾¡ØÐöõÁ¢ É£ §Ã. ¦ºýÚ ¦¾¡ØÐöõÁ¢ý ¦¾¡ñË÷. ¿¢Úò¾¢É¡ý ¦¾öÅí¸ Ç¡¸ «ò¦¾öÅ ¿¡Â¸ý È¡§É ÁÚò¾¢Õ Á¡÷Åý «ÅýÈý â¾í¸û ¸£¾í¸û À¡Ê.6 3250 ¿¢Úò¾¢Ñõ ¯ûÇòÐì ¦¸¡ûÙõ ¦¾öÅí¸ Ùõ¨ÁÔö Â즸¡û ÁÚòÐ Áŧɡ§¼ ¸ñË÷ Á¡÷ì¸ñ §¼ÂÛõ ¸Ã¢§Â ¸Úò¾ ÁɦÁ¡ýÚõ §Åñ¼¡ ¸ñ½Éø Ä¡ø¦¾öÅ Á¢ø ¨Ä. TSCII format) . þÚôÀ¦¾ø Ä¡ÁÅý ã÷ò¾¢ ¡ÂÅ÷ì §¸Â¢ ÚÁ¢§É.9 3253 Á¢ì¸ ×Ä̸û §¾¡Úõ §ÁÅ¢ì¸ñ ½ý¾¢Õ ã÷ò¾¢. 5. 5..2. 5.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.10 .2. º¢ó¨¾¨Âî ¦ºó¿¢ Úò¾¢§Â. ¿¡Å¢ü¦¸¡ñ ¼î;ý Èý¨É »¡É Å¢¾¢À¢¨Æ ¡§Á.8 3252 §ÁÅ¢ò ¦¾¡ØÐöõÁ¢ É£ ÷¸û §Å¾ô ÒÉ¢¾ þÕ쨸. ¿ì¸À¢ á§É¡ ¼ÂÛõ þó¾¢Ã ÛõӾġ¸.

Page 78 of 94 3254 ¸Ä¢Ô¸ ¦Á¡ýÚÁ¢ý Ȣ째 ¾ýÉÊ Â¡÷ì¸Õû ¦ºöÔõ. §ÀÃÁ÷ ¸¡¾ø ¸¼øÒ¨Ã Ţ¨ÇÅ¢ò¾. §Àö º¡÷óРͨÅò¾ ¦ºùÅ¡Âý ±ý¨É ¿¢¨È¦¸¡ñ¼¡ý. ÁÄ¢Ôõ ͼ¦Ã¡Ç¢ ã÷ò¾¢ Á¡ÂôÀ¢ áý¸ñ½ý Èý¨É. ¸¡ÃÁ÷ §ÁÉ¢¿í ¸ñ½ý §¾¡Æ£...3. ±ý¦ºö šÔõ ¸Õí¸ñ ÏõÀÂô â÷ó¾§Å. 5. ±ý¦ºöÔ ãÃÅ÷ ¸ù¨Å§Â? 5.2 3257 °÷ó¾ º¸¼õ ¯¨¾ò¾À¡¾ò¾ý.11 3255 Á¡ºÚ §º¡¾¢¦Âý ¦ºö šöÁ½¢ì ÌýÈò¨¾ ¬ºÚ º£Ä¨É ¡¾¢ ã÷ò¾¢¨Â ¿¡Ê§Â. .3.3 3258 °ÃÅ÷ ¸ù¨Å ¦ÂÕÅ¢ð¼ý¨É¦º¡ø ¿£÷ÁÎòÐ. ±ý¦ºöÔ§Á? (2) 5. ²ºÚ ãÃÅ÷ ¸ù¨Å §¾¡Æ£. ¬¸¢Öõ ¦¸¡Ê¦Åý ¦Éïºõ «Å¦Éý§È ¸¢¼ìÌ ¦Áø§Ä. Ðʦ¸¡ Ç¢¨¼Á¼ò §¾¡Æ£.4 3259 ¸ÊÂý ¦¸¡ÊÂý ¦¿ÊÂÁ¡ÖÄ ¸í¦¸¡ñ¼ «ÊÂý. À¡ºÈ ¦Åö¾¢ ÂȢŢÆó ¦¾¨É¿¡ ¨ÇÂõ?. ¸Ä¢ÅÂø ¦¾ýÉý ÌÕÜ÷ì ¸¡Ã¢Á¡ Èýº¼ §¸¡Àý. «È¢ÅÕ §ÁÉ¢Á¡Âò¾ý. þÉ¢¿õ¨Á. §À÷óÐõ ¦ÀÂ÷óÐõ «Å§É¡¼ýÈ¢§Â¡÷ ¦º¡øÄ¢§Äý.5 3260 «ý¨É¦Âý ¦ºö¢¦Äý °¦Ãý ¦º¡øÄ¢¦Äý §¾¡Æ¢Á£÷. Óý¦ºö Á¡¨Á ¢ÆóÐ §ÁÉ¢ ¦ÁÄ¢¦Åö ¾¢.3.2.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.1 3256 ±ý¦ºöÔ ãÃÅ÷ ¸ù¨Å §¾¡Æ£. 5. ®Ã¦¿ø Å¢ò¾¢ Ó¨Çò¾ ¦¿ïºô ¦ÀÕ了öÔû. TSCII format) . ´Ä¢Ò¸ ơ¢Ãò ¾¢ôÀòÐ ¯ûÇò¨¾ Á¡ºÚì Ìõ§Á.3.3. ¾£÷ó¾¦Åý §¾¡Æ£. ¸Ê§É. (2) 5. «ý¨É¦Âý ¦ºöÔ§Á? 5. ±ý¦ºö ¾¡Á¨Ãì ¸ñ½ ¦Éý¨É ¿¢¨È¦¸¡ñ¼¡ý.

TSCII format) ..7 3262 §Àö ÔñÎ º¸¼õ À¡öóÐ ÁÕ¾¢¨¼ô §À¡öÓ¾ø º¡öòÐ.3.11 . Óý¨É ÂÁÃ÷ Ó¾øÅý ÅñЊáÀ¾¢ ÁýÉý. «ý¨ÉÂ÷ ¿¡½§Å? 5.3. «¨Ä¸¼ø ÀûÇ¢ ÂõÁ¡¨É ¬Æ¢ô À¢Ã¡ý¾ý¨É ¸¨Ä¦¸¡û «¸ÄøÌø §¾¡Æ£.¬õ §¸¡¨½¸û ¦ºöР̾¢Ã¢Â ¡ö Á¼æ÷ЧÁ. 5.10 3265 þ¨ÃìÌõ ¸Õí¸¼ø Åñ½ý ¸ñ½À¢Ã¡ý¾ý¨É. 5.8 3263 ¿¡Ïõ ¿¢¨ÈÔõ ¸Å÷ó¦¾ý¨É ¿ý¦Éïºõ ÜŢ즸¡ñÎ. 5. ¡ÓÚ ¸¢ýÈÐ §¾¡Æ£. (2) 5.3. Page 79 of 94 ±ý¨É ¢ɢÔÁì ¸¡¨º ¢ø¨Ä ¸ôÀð§¼ý. àÁ¼ø ¾ñ½õ ÐÆ¡öÁÄ÷ ¦¸¡ñÎ ÝΧšõ.. ¯¨Ãì¸Åø Ä¡÷ìÌ ¨ÅÌó¾ Á¡Ìõ¾õ ã¦ÃøÄ¡õ. àÓÚ Åø¦¾¡ñ¨¼.3. ¿¡Á¼í ¸ôÀÆ¢ àüÈ¢ ¿¡Îõ þ¨Ã츧Å. ¿¢¨Ã즸¡Çó ¾¡¾¢ §Â¡Ã¡ ¢ÃòРǢôÀòÐõ. Å¢¨Ã즸¡û ¦À¡Æ¢øÌÕ Ü÷ §¸¡Àý ¦º¡ýÉ.9 3264 ¡Á¼ æ÷óÐõ ±õÁ¡Æ¢Âí¨¸ô À¢Ã¡Û¨¼. ¬¨½¦Âý §¾¡Æ£.3. §ºÏÂ÷ Å¡Éò ¾¢ÕìÌõ §¾Å À¢Ã¡ý¾ý¨É. ¡Á¼ Á¢ýÈ¢ò ¦¾Õ× §¾¡ÈÂø ¨¾ÂÄ¡÷. ¿õ¸ñ¸ Ç¡ø¸ñÎ ¾¨Ä¢ø Å½í¸ Á¡í¦¸¡§Ä¡ ¨¾ÂÄ¡÷ Óý§À? 5.3.6 3261 ŨÄÔû «¸ôÀðÎò ¦¾ý¨É¿ý ¦¿ïºõ ÜŢ즸¡ñÎ. Á½¢Åñ ½ýÅ¡Í §¾Åý ŨÄÔ§Ç.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. ¯ÄÌ §¾¡ÈÄ÷ àüÈ¢. Å¡öôÀ¢Ã¡¨É¦Âó ¿¡û¦ ¸¡§Ä¡. ÒûÅ¡ö À¢ÇóÐ ¸Ç¢Èð¼.

¸¡Ôõ ¸Îﺢ¨Ä¦Âý ¸¡Ìò¾ý šáɡø. ÁýÉ¢ýÈ ºì¸Ãò¦¾õ Á¡ÂÅÛõ šáɡø..4.4. àôÀ¡Ä ¦ÅñºíÌ ºì¸Ãò¾ý §¾¡ýÈ¡É¡ø. Óý¿¢ý ȢáçÆ¢ ¸ñÒ¨¾Â ãÊüÈ¡ø. ¬¦Ãø§Ä. ±ñ¦Àâ º¢ó¨¾§¿¡ö ¾£÷ôÀ¡Ã¡÷ ±ý¨É§Â? 5. ¸¡ÃýÉ §ÁÉ¢¿í ¸ñ½Ûõ šáɡø.5 3271 À¢ý¿¢ýÈ ¸¡¾ø§¿¡ö ¦¿ïºõ ¦Àâ¾ÎÁ¡ø. ¸¡Å¢§º÷ Åñ½¦Éý ¸ñ½Ûõ šáɡø.3 3269 ¦ÀñÀ¢Èó¾¡÷ ±öÐõ ¦ÀÕóÐÂ÷¸¡ñ ¸¢§Ä¦ÉýÚ. ¿£¦ÃøÄ¡õ §¾È¢§Â¡÷ ¿£Ç¢ÃÅ¡ö ¿£ñ¼¾¡ø.4.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. µÔõ ¦À¡Ø¾¢ýÈ¢ äƢ¡ö ¿£ñ¼¾¡ø. Á¡Å¢¸¡Ã Á¡§Â¡÷ ÅøÄ¢ÃÅ¡ö ¿£ñ¼¾¡ø..4. ¿£¦Ãý§É? ±ýÉ¡§¾ ¿£Ç¢Ã×õ ÐïÍÅáø. þó¿¢ýÈ ¿£Ç¡Å¢ ¸¡ôÀ¡Ã¡÷ þùÅ¢¼ò§¾? 5.6 3272 ¸¡ôÀ¡Ã¡÷ þùÅ¢¼òÐ? ¸í¸¢ÕÇ¢ý ÑñÐǢ¡ö. ±ý¦ºö§¸ý? 5.4. 5. TSCII format) . ´ñͼ§Ã¡ý šá ¦¾¡Ç¢ò¾¡ý. À¡Å¢§Âý ¦¿ïº§Á.2 3268 ¿£ÔõÀ¡í ¸ø¨Ä¸¡ñ ¦¿ïº§Á. À¡¦ÃøÄ¡ Óñ¼¿õ À¡õÀ¨½Â¡ý šáɡø. Á¡Ôõ Å ¨¸ÂÈ¢§Âý ÅøÅ¢ ¨É§Âý ¦ÀñÀ¢Èó§¾. ¾£ôÀ¡Ä ÅøÅ¢ ¨É§Âý ¦¾öÅí¸¡û. §À¦Ãý¨É Á¡Â¡¾¡ø ÅøÅ¢¨É§Âý À¢ý¿¢ý§È.1 3267 ¬Å¢¸¡ô À¡Ã¢É¢Â¡÷? ¬ú¸¼øÁñ Å¢ñãÊ. Page 80 of 94 3266 °¦ÃøÄ¡õ Ðﺢ ÔĦ¸øÄ¡õ ¿ûÇ¢ÕÇ¡ö. ¿£Ç¢Ã×õ.4 3270 ¬¦Ãý¨É ¡áöÅ¡÷? «ý¨ÉÂÕõ §¾¡Æ¢ÂÕõ. 5.4. ¿£ÔõÀ¡í ¸ø¨Ä§Â? 5.4.7 3273 . ÅøÅ¢ ¨É§Âý ¬Å¢¸¡ô À¡Ã¢¨É§Â? (2) 5. §ºðÀ¡Ä àƢ¡öî ¦ºø¸¢ýÈ ¸íÌøÅ¡ö.þõ Áñ½Çó¾ ¸ñ¦Àâ ¦ºùÅ¡¦Âí ¸¡§ÃÚ Å¡Ã¡É¡ø.

ºí¸¢§É¡Îõ §¿Á¢ §Â¡Îõ ¾¡Á¨Ãì ¸ñ¸¦Ç¡Îõ. ¦¾ýÉý §º¡¨Äò ¾¢ÕìÌÚíÌÊ ¿õÀ¢¨Â ¿¡ý¸ñ¼À¢ý Á¢ýÛõ áÖõ Ìñ¼ÄÓõ Á¡÷Å¢ø ¾¢ÕÁÚ×õ.8 3274 ¦Åïͼâø ¾¡ÉÎÁ¡ø Å£í¸¢ÕÇ¢ý ÑñÐǢ¡ö. º¢Èó¾¦À¡Æ¢ø ÝúÌÕ Ü÷ §¸¡Àý¦º¡ø. ¦¿ïº¢¼÷¾£÷ô À¡Ã¢É¢Â¡÷? ¿¢ýÚÕÌ ¸¢ý§È§É.9 3275 ¿¢ýÚÕÌ ¸¢ý§È§É §À¡Ä ¦¿ÎÅ¡Éõ. ´ý¦È¡Õ¸¡ø ¦º¡øÄ¡Ðħ¸¡ ¯Èí̧Á..4. TSCII format) . ¦ºí¸É¢Å¡ ¦Â¡ýÈ¢ ¦É¡Îõ ¦ºø¸¢ýÈ ¦¾ý¦¿ïº§Á. ÁýÛõ âÏõ ¿¡ý̧¾¡Ùõ Åó¦¾íÌõ ¿¢ýȢΧÁ.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.10 3276 ¯ÈíÌÅ¡ý §À¡ø§Â¡Ì ¦ºö¾ ¦ÀÕÁ¡¨É. ¦ºýÚÕ¸¢ ÑñÐǢ¡öø¸¢ýÈ ¸íÌøÅ¡ö. þÈóЧÀ¡ö ¨ÅÌó¾õ §ºÃ¡Å¡ ¦Èí¹§É§Â¡? 5. ¦ÁöÅóÐ ¿¢ý¦ÈÉ ¾¡Å¢ ¦ÁĢŢìÌõ ¨¸Åó¾ ºì¸Ã¦¾ý ¸ñ½Ûõ šáɡø. Page 81 of 94 ¦¾öÅí¸¡û. «ý¦È¡Õ¸¡ø ¨ÅÂõ «Çó¾À¢Ã¡ý šá¦ÉýÚ.5.4. (2) 5.4.4.11 3277 ±í¹§É§Â¡ «ý¨É Á£÷¸¡û. ¨¾Åó¾ ¾ñ¦¾ýÈø ¦Åïͼâø ¾¡ÉΧÁ. ¦ºïͼ÷ò ¾¡Á¨Ãì¸ñ ¦ºøÅÛõ šáɡø. 5.5. 5. ¿¢Èí¸¢Ç÷ó¾ «ó¾¡¾¢ ¡¢ÃòРǢôÀò¾¡ø. ±ý¨É ÓÉ¢ÅÐ ¿£÷?. 5. ±ý¦ºö§¸ý?µÃ¢Ã §Åú °Æ¢Â¡ö. 5.1 3278 ±ý¦¿ïº¢ É¡ø§¿¡ì¸¢ì ¸¡½£÷ ±ý¨É Óɢ¡§¾. «ïͼà ¦Åö §Â¡ý «½¢¦¿Îó§¾÷ §¾¡ýÈ¡¾¡ø..2 3279 . ¿í¸û§¸¡Äò ¾¢Õì ÌÚíÌÊ ¿õÀ¢¨Â ¿¡ý¸ñ¼À¢ý.

5.3 3280 ¿£í¸¿¢øÄ¡ì ¸ñ½ ¿£÷¸¦ÇýÚ «ý¨ÉÂÕõ ÓÉ¢¾¢÷.5. ¦ÅýÈ¢ Å¢øÖõ ¾ñÎõ Å¡Ùõ ºì¸ÃÓõºí¸Óõ.5 3282 §ÁÖõ ÅýÀÆ¢ ¿íÌÊ츢Åû ±ýÈý¨É ¸¡½ì¦¸¡¼¡û §º¡¨ÄÝú ¾ñ¾¢Õì ÌÚíÌÊ ¿õÀ¢¨Â ¿¡ý¸ñ¼À¢ý. TSCII format) ..5. Page 82 of 94 ¿¢ýÈ¢Îõ ¾¢¨ºìÌõ ¨¿Ô¦ÁýÚ «ý¨É ÕõÓÉ¢¾¢÷. §¸¡Ä¿£û ¦¸¡ÊãìÌõ ¾¡Á¨Ãì ¸ñÏõ ¸É¢Å¡Ôõ.. ¾ì¸¾¡Á¨Ãì ¸ñÏõ À ¡Å¢§Âf ɡŢ¢ý §ÁÄɧÅ. âó¾ñ Á¡¨Äò ¾ñÎÆ¡Ôõ ¦À¡ýÓÊ ÔõÅÊ×õ.5.6 3283 ¿¢¨Èó¾ ÅýÀÆ¢ ¿íÌÊ츢Åû ±ýÈý¨É ¸¡½ì¦¸¡¼¡û º¢È󾸣÷ò¾¢ò ¾¢ÕìÌ ÚíÌÊ ¿õÀ¢¨Â ¿¡ý¸ñ¼À¢ý.4 3281 Àì¸õ§¿¡ì¸¢ ¿¢üÌõ ¨¿Ô¦ÁýÚ «ý¨É ÕõÓÉ¢¾¢÷. ÌýÈ Á¡¼ò ¾¢ÕìÌÚíÌÊ ¿õÀ¢¨Â ¿¡ý¸ñ¼À¢ý. §¾ý¦¸¡û §º¡¨Äò ¾¢ÕìÌÚíÌÊ ¿õÀ¢¨Â ¿¡ý¸ñ¼À¢ý. 5. ¿£Ä§ÁÉ¢Ôõ ¿¡ýÌ §¾¡Ù¦Áý ¦¿ïºõ ¿¢¨Èó¾É§Å. À¡íÌ §¾¡ýÚõ ÀðÎõ¿¡Ïõ À¡Å¢§Âý Àì¸ò¾§Å. ¿¢ýÚ §¾¡ýÈ¢ì ¸ñÏû¿£í¸¡ ¦¿ïÍûÙõ ¿£í¸¡§Å. 5. 5. .nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.5. ¾ì¸¸£÷ò¾¢ì ¾¢ÕìÌ ÚíÌÊ ¿õÀ¢¨Â ¿¡ý¸ñ¼À¢ý ¦¾¡ì¸§º¡¾¢ò ¦¾¡ñ¨¼ Å¡Ôõ ¿£ñ¼ ÒÕÅí¸Ùõ.

5.10 3287 «È¢Åâ À¢Ã¡¨É ¡ƢÂí¨¸Â¨É §ÂÂÄüÈ¢.5. ¦Á¡ö¿£ûÌÆø ¾¡úó¾ §¾¡û¸Ùõ À¡Å¢§Âý ÓýÉ¢ü̧Á.5. ÁýÛ Á¡¼ò ¾¢ÕìÌÚíÌÊ ¿õÀ¢¨Â ¿¡ý¸ñ¼À¢ý. ¦ºýÉ¢ ¿£ñÓÊ Â¡¾¢Â¡Â ¯ÄôÀ¢ Ľ¢¸Äò¾ý.8 3285 ÓýÉ¢ý È¡¦ÂýÚ §¾¡Æ¢Á¡÷¸Ùõ «ý¨É ÕõÓÉ¢¾¢÷. 5. ¿È¢Â¿ý ÁÄ÷¿¡Ê ¿ýÌÕÜ÷§¸¡Àý ¦ º¡ýÉ. 5.5. ¦ºö¾¡Á¨Ãì ¸ñÏ ÁøÌÖõ º¢üÈ¢¨¼ ÔõÅÊ×õ. ÌØÁ¢ò §¾Å÷ ÌÆ¡í¸û¦¾¡Æî §º¡¾¢¦Åû Çò¾¢Ûû§Ç.. 5.11 3288 ¸¼ø»¡Äõ ¦ºö§¾Ûõ ¡§É ±ýÛõ ¸¼ø»¡Äõ ¬§ÅÛõ ¡§É ±ýÛõ.5. ±Øŧ¾¡ ÕÕ¦Åý ¦ÉïÍû¦ÇØõ ¬÷ìÌ ÁÈ¢Å⧾. 5. ¸ýÉø À¡ÄÓ ¾¡¸¢Åó¦¾ý ¦¿ïºõ ¸Æ¢Â¡§É.. 5. Page 83 of 94 ¿¢¨È󾧺¡¾¢ ¦ÅûÇï Ýúó¾ ¿£ñ¼¦À¡ý §ÁÉ¢¦Â¡Îõ ¿¢¨Èó¦¾ý Ûû§Ç ¿¢ý¦È¡Æ¢ó¾¡ý §¿Á¢Âí ¨¸Ôǧ¾. TSCII format) .9 3286 ¸Æ¢ÂÁ¢ì¸§¾¡÷ ¸¡¾Ä ǢŦÇý Èý¨É ¸¡½ì¦¸¡¼¡û. ÌÈ¢¦¸¡Ç¡ ¢ÃòÐû Ç¢¨ÅÀòÐõ ¾¢ÕìÌÚí ÌÊ ¾ý§Áø «È¢Âì ¸üÚÅøÄ¡÷ ¨Åð¼½Åáú¸¼ø »¡ÄòÐû §Ç.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. ¨Á¦¸¡û Á¡¼ò ¾¢ÕìÌÚíÌÊ ¿õÀ¢¨Â ¿¡ý¸ñ¼À¢ý. ÅØÅ¢ø ¸£÷ò¾¢ò ¾¢ÕìÌÚíÌÊ ¿õÀ¢¨Â ¿¡ý¸ñ¼À¢ý. .7 3284 ¨¸Ôû¿ý Ó¸õ¨ÅìÌõ ¨¿Ô¦ÁýÚ «ý¨É ÕõÓÉ¢¾¢÷.

1 3289 ¸üÌõ¸ø Ţ즸ø¨Ä Â¢Ä§É ±ýÛõ ¸üÌõ¸øÅ¢ ¡§ÅÛõ ¡§É ±ýÛõ. ¸üÌõ¸øÅ¢î º¡ÃÓõ ¡§É ±ýÛõ ¸üÌõ¸øÅ¢ ¿¡¾ýÅý §¾Èì ¦¸¡§Ä¡?.6. ¸¼ø»¡ Äò¾£÷ì ¸¢¨Å¦Âý ¦º¡øÖ§¸ý ¸¼ø»¡ Äò¦¾ý Á¸û¸ü ¸¢ýÈɧÅ? 5. TSCII format) . ¾¢ÈõÀ¡Áø «ÍèÃ즸¡ý §È§É ±ýÛõ ¾¢Èí¸¡ðÊ Âý¨ÈŨÃì ¸¡ò§¾§É ±ýÛõ.6. ¦ºöÐÓý É¢Èó¾É×õ ¡§É ±ýÛõ ¦ºö¨¸ôÀ Ûñ§ÀÛõ ¡§É ±ýÛõ. ¦Å󾣦ÂøÄ¡õ ¡§É ±ýÛõ þ측ü¦ÈøÄ¡õ ¡§É ±ýÛõ. ¾¢ÈõÀ¡Áø ¸¼ø¸¨¼ó §¾§É ±ýÛõ ¾¢ÈõÀ¡¾ ¸¼øÅñ½ §ÉÈì ¦ ¸¡§Ä¡? .6.6.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.. ¸¼ø»¡Äõ Óñ§¼Ûõ ¡§É ±ýÛõ ¸¼ø»¡Äò ¾£ºýÅó §¾Èì ¦¸¡§Ä¡?.4 3292 ¾¢ÈõÀ¡Áø Áñ ¸¡ì¸¢ý§Èý ¡§É ±ýÛõ ¾¢ÈõÀ¡Áø Á¨Ä¦ÂÎò §¾§É ±ýÛõ.2 3290 ¸¡ñ¸¢ýÈ ¸¡ñ¸¢ýÈ ¸¡ñ¸¢ýÈ ¸¡ñ¸¢ýÈ ¸¡ñ¸¢ýÈ ¸¡ñ¸¢ýÈ ¸¡ñ¸¢ýÈ ¸¡ñ¸¢ýÈ ¿¢Ä¦ÁøÄ ¡õ ¡§É ±ýÛõ Å¢Íõ¦ÀøÄ¡õ ¡§É ±ýÛõ.. Page 84 of 94 ¸¼ø»¡Äõ ¦¸¡ñ§¼Ûõ ¡§É ±ýÛõ ¸¼ø»¡Äõ ¸£ñ§¼Ûõ ¡§É ±ýÛõ. ¸üÌõ ¸øŢ£ ÷ì ¸¢¨Å¦Âý ¦º¡øÖ§¸ý ¸üÌõ ¸øÅ¢¦Âý Á¸û¸¡ñ ¸¢ýÈɧÅ? 5. ¸üÌõ¸øÅ¢ ¦ºö§ÅÛõ ¡§É ±ýÛõ ¸üÌõ¸øÅ¢ ¾£÷ô§ÀÛõ ¡§É ±ýÛõ.3 3291 ¦ºö¸¢ýÈ ¸¢¾¢¦ÂøÄ¡õ ¡§É ±ýÛõ ¦ºöÅ¡É¢ý ÈɸÙõ ¡§É ±ýÛõ. ¦ºöÅ¡÷¸¨Çî ¦ºö§ÅÛõ ¡§É ±ýÛõ ¦ºö¸Á Äì¸ñ½ §ÉÈì ¦¸¡§Ä¡? ¦ºöÂ×Ä ¸ò¾£÷ì ¸¢¨Å¦Âý ¦º¡øÖ§¸ý ¦ºö ¸É¢Å¡ ¢ÇÁ¡ý ¾¢Èò§¾? 5. ¸¼¦ÄøÄ¡õ ¡§É ±ýÛõ ¸¼øÅñ½ §ÉÈì ¦¸¡§Ä¡? ×ĸò ¾£÷즸ý ¦º¡øÖ§¸ý ¦Åý¸¡ ⨸¦ºö ¸¢ýÈɧÅ? 5.

6.7 3295 ¯¨Ã츢ýÈ ¯¨Ã츢ýÈ ¯¨Ã츢ýÈ ¯¨Ã츢ýÈ ¯¨Ã츢ýÈ ¯¨Ã츢ýÈ ¯¨Ã츢ýÈ ¯¨Ã츢ýÈ Óì¸ðÀ¢Ã¡ý ¡§É ±ýÛõ ¾¢¨ºÓ¸ý ¡§É ±ýÛõ.9 3297 . ¦¸¡Ê¡ É¢Äí¨¸¦ºü §È§É ±ýÛõ ¦¸¡ÊÂÒû Ù¨¼ÂÅ §ÉÈì ¦¸¡§Ä¡?. ¯üÈ¡÷¸¨Çî ¦ºö§ÅÛõ ¡§É ±ýÛõ ¯üÈ¡÷¸¨Ç «Æ¢ô§ÀÛõ ¡§É ±ýÛõ.6.6.6. þɧÅü¸ñ ¿øÄ£÷ì ¸¢¨Å¦Âý ¦º¡øÖ§¸ý þɧÅü ¸ñ½¢ ¦ÂýÁ¸ ÙüÈÉ §Å? 5. ¯üÈ¡÷¸Ùì Ìü§ÈÛõ ¡§É ±ýÛõ ¯üȡâĢ Á¡Âý Åó§¾Èì ¦¸¡§Ä¡?.6 3294 ¯üÈ¡÷¸ ¦ÇÉ츢ø¨Ä ¡Õõ ±ýÛõ ¯üÈ¡÷¸ ¦ÇÉì¸¢í¦¸ø Ä¡Õõ ±ýÛõ.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. ¯üÈ£÷¸ð ¦¸ý¦º¡øÄ¢î ¦º¡øÖ §¸ý¡ý ¯ü¦Èý Û¨¼ô§À ¨¾Ô¨Ãì ¸¢ýÈÉ §Å? 5.6. «ÁÃÕõ ¡§É ±ýÛõ «ÁÃ÷ §¸¡ý ¡§É ±ýÛõ.8 3296 ¦¸¡Ê Ţ¨É¡РÁ¢Ä§É ±ýÛõ ¦¸¡ÊÂÅ¢¨É ¡§ÅÛõ ¡§É ±ýÛõ. Page 85 of 94 ¾¢ÈõÀ¡¾ ×ĸò ¾£÷즸ý ¦º¡øÖ§¸ý ¾¢ÈõÀ¡ ¦¾ý¾¢Õ Á¸¦Çö ¾¢É§Å? 5. ¯Ä¸ò ¾£÷즸ý ¦º¡øÖ§¸ý ¦Åý§¸¡ ÁǦšñ ¦¸¡Ê째? 5.. TSCII format) . ¦¸¡ÊÂÅ¢¨É ¦ºö§ÅÛõ ¡§É ±ýÛõ ¦¸¡ÊÂÅ¢¨É ¾£÷ô§ÀÛõ ¡§É ±ýÛõ.5 3293 þɧÅöÁ¨Ä §Â󾢧Éý ¡§É ±ýÛõ þɧÅÚ¸û ¦ºü§ÈÛõ ¡§É ±ýÛõ. þÉÅ¡Â÷ ¾¨ÄÅÛõ ¡§É ±ýÛõ þÉò§¾Å÷ ¾¨ÄÅýÅó §¾Èì ¦¸¡§Ä¡?.. ¦¸¡Ê ×ĸò¾£÷ì ¸¢¨Å¦Âý ¦º¡øÖ§¸ý ¦¸¡Ê§Âý ¦¸¡Ê¦Âý Á¸û§¸¡ Äí¸§Ç? 5. þÉÅ¡ý¸ýÚ §Áöò§¾Ûõ ¡§É ±ýÛõ þÉÅ¡¿¢¨Ã ¸¡ò§¾Ûõ ¡§É ±ýÛõ. ÓÉ¢ÅÕõ ¡§É ±ýÛõ Ó¸¢øÅñ½ §ÉÈì ¦¸¡§Ä¡?.

6.10 3298 Üó¾øÁÄ÷ Áí¨¸ìÌõ ÁñÁ¼ó ¨¾ìÌõ ÌÄÅ¡Â÷ ¦¸¡ØóÐìÌõ §¸ûÅý ¾ý¨É Å¡öó¾ Åؾ¢ ¿¡¼ý ÁýÛ ÌÕÜ÷î º¼§¸¡Àý Ìü§È Åø¦ºöÐ.7. 5. ºíÌ ºì¸Ãò ¾¡ö. TSCII format) . ¦À¡ÕÇø Ä¡¾ ±ý¨Éô ¦À¡Õǡ츢 «Ê¨Á ¦¸¡ñ¼¡ö. «Õû¦ºö¾í¸¢Õó ¾¡ÂÈ¢ §Â¦É¡Õ ¨¸õÁ¡§È.1 3300 «íÌü§È Éø§Ä É¢íÌü§È Éø§Äý ¯ý¨Éì ¸¡Ïõ «Å¡Å¢ø Å£úóÐ. Å£üÈ¢Õó¾ ±ó¾¡ö. ¯ÉìÌ Á¢¨¸Âø§Ä Éí§¸.. 5. 5. Page 86 of 94 §¸¡Äí¦¸¡û ÍÅ÷ì¸Óõ ¡§É ±ýÛõ §¸¡ÄÁ¢ø ¿Ã¸Óõ ¡§É ±ýÛõ.¿¡ý ±íÌü §ÈÛÁø §ÄÉ¢Äí¨¸¦ºüÈ «õÁ¡§É. §ºüÚò ¾¡Á¨Ã ¦ºó¦¿ æÎÁÄ÷ º¢Ã£Åà Áí¸Ä¿¸÷. 5.6.´ýÚõ ¬üÈ ¸¢ýÈ¢§Äý «ÃŢɨ½ ÂõÁ¡§É.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.11 3299 §¿¡üÈ §¿¡ýÀ¢§Äý Ññ½È¢ Å¢§ÄÉ¡¸¢Öõ þÉ¢ Ôý¨ÉÅ¢ðÎ.¾Á¢ §ÂÛì ¸ÕÇ¡§Â. ¦¾Õû¦ ¸¡û ¿¡ýÁ¨È ÅøÄÅ÷ ÀÄ÷Å¡ú º¢Ã£Åà Áí¸Ä¿¸÷ìÌ. §¸¡Äõ¾¢¸ú §Á¡ì¸Óõ ¡§É ±ýÛõ §¸¡Äí¦¸¡ Ù¢÷¸Ùõ ¡§É ±ýÛõ.±í ¸¡÷Ó¸¢ø Åñ½¡. ¬öó¾ ¾Á¢úÁ¡¨Ä ¬Â¢ ÃòÐû þ¨ÅÔ§Á¡÷ ÀòÐõÅø Ä¡÷.2 3301 ¸ÕÇ Òð¦¸¡Ê ºì¸ ÃôÀ¨¼ Å¡É ¿¡¼. 5.¯Ä¸¢ø ²óÐ ¦ÀÕ了øÅó ¾¡Ã¡öò ¾¢ÕÁ¡ø «Ê¡÷ ¸¨Çôâ º¢ì¸§¿¡ü È¡÷¸§Ç. §¸¡Äí¦¸¡û ¾É¢Ó¾ø ¡§É ±ýÛõ §¸¡Äí¦¸¡û Ó¸¢øÅñ½ §ÉÈì ¦¸¡§Ä¡? §¸¡Äí¦¸¡ Ùĸò ¾£÷즸ý ¦º¡øÖ§¸ý §¸¡Äó ¾¢¸ú§¸¡ ¨¾¦ÂýÜó ¾Ö째.3 3302 Á¡Ú §º÷À¨¼ áüÚÅ÷ Áí¸ §Å¡¨ÃÅ÷ìÌ .7.7.. ¾¢í¸û §º÷Á½¢ Á¡¼õ ¿£Î º¢Ã£Åà Áí¸Ä ¿¸Õ¨È.

¦ºó¦¾¡ Æ¢ÄÅ÷ §Å¾ §ÅûÅ¢ÂÈ¡î º¢Ã£Åà Áí¸Ä¿¸÷. 5.8 3307 ÒûÇ¢ýÅ¡ö À¢Çó¾¡ö.¸ÕÁ¡½¢ì¸î ͼ§Ã. ¸ñ½¡.7. ¯ÄÌ째¡÷ Óó¨¾ò ¾¡ö¾ó¨¾ §Â. ¨¸¾ Åí¸û¦ºö Ôõ¸Õ §ÁÉ¢Âõ Á¡§É. ±ýÚõ Ò¸ü¸Ã¢Â ±ó¾¡ö.. 5. Á½¢Á¡ ½¢ì¸î ͼ§Ã. ²È¢Å£ü È¢Õó¾¡ö.7. 5. ¿£Ú ¦ºö¾ ±ó¾¡ö. ¨¸ò¦¾¡Æ þÕó¾¡ö «Ð¿¡Ûõ ¸ñ§¼§É. ±ýÚ ¦Áý¨É ¡٨¼.ÒûÇ¢ýÅ¡ö À¢Ç󾡧É. §¾É Á¡õ¦À¡Æ¢ø ¾ñº¢Ã£ ÅÃÁí¸Äò ¾Å÷쨸 ¦¾¡Æ×¨È Å¡É Á¡Á¨Ä §Â. Page 87 of 94 ¬ÂýÚ Á¡Âô§À¡÷ Àñ½¢. . ÁÕ¾¢¨¼ §À¡Â¢É¡ö.7. ±Õ§¾ú «¼÷ò¾.7.7.«Ê §Âý¦¾¡Æ Åó¾Õ§Ç.±ý ¸ûÇ Á¡ÂŧÉ. ¿¢Äí¸£ñ¼ «õÁ¡§É.6 3305 Åó¾ÕÇ¢ ¦Âý¦Éï º¢¼í¦¸¡ñ¼ Å¡ÉÅ÷ ¦¸¡Øó§¾.7 3306 «¸üÈ ¿£¨Åò¾ Á¡ÂÅø ¨ÄõÒÄí¸Ç¡õ «¨Å ¿ý¸È¢ó¾Éý. TSCII format) . 5.4 3302 ±ö¾ì Ü×¾ø ¬Å§¾ ±ÉìÌ? ±ùŦ¾ö ÅòÐ Ç¡ÔÁ¡ö ¿¢ýÚ. À¸ü¸¾¢÷ Á½¢Á¡¼õ ¿£Î º¢Ã£Åà Áí¨¸ Å¡½§É. «ó¾Á¢ø Ҹơö. «¸üÈ¢ ±ý¨ÉÔõ ¿£«Õï §ºüÈ¢ø Å£úò¾¢ ¸ñ¼¡ö.5 3304 ²É Á¡ö¿¢Äí ¸£ñ¼¦Åý «ôÀ§É.ÓØ ²ØÄÌ Óñ¼¡ö.. §¾Ú »¡Éò¾÷ §Å¾ §ÅûÅ¢ÂÈ¡î º¢Ã£Åà Áí¸Ä¿¸÷. Å¡É¿¡ ¸§É. ¦¾ûǢ¡÷ ¾¢Õ¿¡ý Á¨È¸û ÅøÄ¡÷ ÁÄ¢¾ñ º¢Ã£Åà Áí¨¸. ¦ºö¾ §ÅûÅ¢Â÷ ¨ÅÂò §¾ÅÃÈ¡î º¢Ã£Åà Áí¸Ä¿¸÷.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. «Ê§Â¨É «¸ü§È§Ä. ¯ý¨É ±í¦¸ö¾ì Ü×ŧÉ? 5.

Page 88 of 94 ¯ûÇ¢Õó¾ ±ó¾¡ö. «Ê§Âý ¯¼Äõ ¿¢ýÀ¡ø «ýÀ ¡§Â.¦¾öÅ ¿¡Â¸§É. ¦ºõÁ¡ ¸ÁÄõ ¦ ºØ¿£÷ Á¢¨ºì¸ñÁÄÕõ ¾¢Õì̼ó¨¾. 5. ²Ã¡÷ §¸¡Äõ ¾¢¸Æì ¸¢¼ó¾¡ö. .nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. §ºÕ ¦¸¡û¸Õõ Òõ¦ÀÕï ¦ºó¦¿øÖõ ÁÄ¢¾ñ º¢Ã£Åà Áí¨¸ ¿¡Ú âó¾ñ ÐÆ¡öÓÊ Â¡ö. ¦ºýÉ¡ ¦Çó¿¡û.7.9 3308 ¬¦È ÉìÌ¿¢ý À¡¾§Á ºÃ½¡¸ò ¾ó¦¾¡Æ¢ó¾¡ö.. TSCII format) . ¿£Ã¡ö «¨ÄóÐ ¸¨Ã ×Õì̸¢ýÈ ¦¿ÎÁ¡§Ä. ¯Éì §¸¡÷ ¨¸õ Á¡Ú ¿¡¦É¡ý È¢§Ä¦ÉÉ ¾¡Å¢Ô Óɧ¾. ¸ýÉ¡÷ Á¾¢ûÝú ̼ó¨¾ì ¸¢¼ó¾¡ö.±ý ¦Åû¨Ç ã÷ò¾¢. ¨Å¸ø À¡¼ ÅøÄ¡÷ Å¡§É¡÷ì ¸¡Ã¡ «Ó§¾.1 3311 ±õÁ¡ §É.7. ±øÄ¡ ×ÄÌõ ¯¨¼Â ´Õã÷ò¾¢. «õÁ¡ ÁÄ÷ì¸ñ ÅÇ÷¸¢ý È¡§É.2 3312 ±ý¿¡ý ¦ºö§¸ý. 5. 5. «ó¿¡ Ùý¾¡û À¢Êò§¾ ¦ºÄ측§½.3 3313 ¦ºÄ측ñ ¸¢üÀ¡÷ ¸¡Ïõ «Ç×õ ¦ºøÖõ ¸£÷ò¾¢Â¡ö..±ý¿¡ý ¦ºö§¸§É. ¦¸¡ö¦¸¡û âõ¦À¡Æ¢ø ÝúÌÕ Ü÷ §¸¡Àý ¦ºö¾ ¬Â¢Ãò ÐûÇ¢¨Å ¾ñº¢Ã£ ÅÃÁí¨¸ §Á Àòмý. ¸ñ§¼ý ±õÁ¡§É. º£Ã¡÷ ¦ºó¦¿ø ¸Åâ Å£Íõ ¦ºØ¿£÷ì ¾¢Õ̼ó¨¾.11 3310 ¬Ã¡ «Ó§¾. ±õÁ¡ ×Õ×õ §ÅñÎ Á¡üÈ¡ø ¬Å¡ö ±Æ¢§Ä§È. 5. «Ê§Âý «ÕÅ¡ú½¡û. ¯ÄôÀ¢ Ä¡§É. 5.8.10 3309 ¦¾öÅ ¿¡Â¸ý ¿¡Ã½ý ¾¢Ã¢Å¢ì¸¢ÃÁý «Ê¢¨½Á¢¨º.8.7. ¡§Ã ¸¨Ç¸ñ? ±ý¨É¦Âý ¦ºö¸¢ýÈ¡ö? ¯ýÉ¡ø «øÄ¡ø ¡ŠáÖõ ´ýÚõ ̨ȧÅñ§¼ý. 5. «ÕÇ¡ö ¯öÔÁ¡ ¦ÈÉ째.8. ±ý¨É ¬ûÅ¡§É.

4 3314 «ØÅý ¦¾¡ØÅý ¬Êì ¸¡ñÀý À¡Ê «ÄüÚÅý. ̼ó¨¾ì ¸¢¼ó¾ Á¡Á¡Â¡.. ¦ºó¾¡ Á¨Ãì¸ñ½¡. Å¡§É¡÷ §¸¡Á¡§É. ¾Ã¢§Â ɢɢÔý ºÃ½ó ¾ó¦¾ý ºýÁõ ¸¨Ç¡§Â.8. «È¢Å¢ý À§É. TSCII format) . þ¨Ç¡ Ðɾ¡û ´Õí¸ô À¢ÊòÐ §À¡¾ þ¨º¿£§Â. 5. 5.8.8. ¦ºØ¦Å¡ñ ÀÆÉì ̼ó¨¾ì ¸¢¼ó¾¡ö. «Ã¢§Â§È. ÀÅÇì Ìý§È. Å¡ú¦¾¡ø Ҹơ÷ ̼ó¨¾ì ¸¢¼ó¾¡ö.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. À¢Ã¢Â¡ «Ê¨Á ¦Âý¨Éì ¦¸¡ñ¼¡ö ̼ó¨¾ò ¾¢ÕÁ¡§Ä. ¦¾¡ØÅý §É¨É Ôý¾¡û §ºÕõ Ũ¸§Â Ýú¸ñ¼¡ö..8. 5. 5. ¯ý¨Éì ¸¡ñÀ¡ý¿¡ý «ÄôÀ¡ö. ¯É¾Õ§Ç. àáì ÌÆ¢à÷òÐ ±¨É¿¡û «¸ýÈ¢ÕôÀý?. «Ó§¾.6 3316 «Ã¢§Â §È. ŨÇÅ ¡ö §¿Á¢ô À¨¼Â¡ö.8. ¾ØÅø Å¢¨É¡ø Àì¸õ §¿¡ì¸¢ ¿¡½¢ì ¸Å¢úó¾¢ÕôÀý. ±Ã¢§Â. ¡Ƣ É¢¨º§Â. ¾Çá ×¼Äõ ±ýÉ ¾¡Å¢ ºÃ¢óÐ §À¡õ§À¡Ð. Page 89 of 94 ¿Äò¾¡ø Á¢ì¸¡÷ ̼ó¨¾ì ¸¢¼ó¾¡ö. 5.7 3317 ¸¨ÇÅ¡ö ÐýÀõ ¸¨Ç¡ ¦¾¡Æ¢Å¡ö ¸¨Ç¸ñ ÁüÈ¢§Äý.8 .±ý «õ¦À¡ü ͼ§Ã.¬¸¡ ºò¨¾ §¿¡ì¸¢ «ØÅý ¦¾¡ØŧÉ. ¿¡ü§È¡û ±ó¾¡ö.5 3315 Ýú¸ñ ¼¡¦Âý ¦¾¡ø¨Ä Å¢¨É¨Â «ÚòÐý «Ê §ºÕõ °ú¸ñ ÊÕó§¾. ¦ºí¸ð ¸ÕÓ¸¢§Ä.

8. Á¡ÎÂ÷ó §¾¡ÁôÒ¨¸ ¸ÁØõ¾ñ ¾¢ÕÅøÄÅ ¡ú ¿£Î¨È ¸¢ýÈÀ¢Ã ¡ý ¸Æø¸ñÎí¦¸¡ø ¿¢îºÖ§Á? 5. Page 90 of 94 3318 þ¨ºÅ¢ò ¦¾ý¨É Ôý¾¡û þ¨½¸£ú þÕòÐõ «õÁ¡§É.8. ¸¡½ šá§Â.3 3324 . ¦¾ýÈø Á½í¸ÁØõ ¾¢ÕÅøÄ Å ¡ú¿¸Õû ¿¢ýÈÀ¢ áý. 5.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.9 3319 šá ÅÕÅ¡ö ÅÕ¦Áý Á¡Â¡. Åñ¸ÓÌõ ÁÐÁøÄ¢¨¸ Ôí¸ÁØõ. ¸Æø¸û «¨Å§Â ºÃ½¡ì ¦¸¡ñ¼ ÌÕÜ÷î º¼§¸¡Àý. À¡Î¿ø §Å¾¦Å¡Ä¢ ÀèÅò¾¢¨Ã §À¡øÓÆí¸. TSCII format) . 5.8. ÐÂáðʧ ¨É¦ÁÄ¢Â.2 3323 ÝÎõ ÁÄ÷ìÌÆÄ£÷.9. §º¡¨Ä¸ûÝú ¾¢ÕÅøÄ Å¡Ø¨ÈÔõ ¨Ã.9..«Ê¿£ ÈÊ§Â¡í¦¸¡ñÎ ÝÎŧ¾? 5. «¨ºÅ¢ø ¯Ä¸õ ÀÃÅì ¸¢¼ó¾¡ö.«Ê§Âñ «ÊÜÎÅ ¦¾ýÚ¦¸¡§Ä¡? 5. ¨Å¸ÖõÅ¢¨É §Âý¦ÁÄ¢Â.10 3320 ¯Æ¨Ä ¦ÂýÀ¢ý §Àö Ó¨ÄäÎ «Å¨Ç Ô¢Õñ¼¡ý. ¬Ã¡ «Ó¾¡ö «Ê§Âý ¬Å¢ «¸§Á ¾¢ò¾¢ôÀ¡ö. «¨ºÅ¢ø «ÁÃ÷ ¾¨ÄÅ÷ ¾¨ÄÅ¡ ¬¾¢ ¦ÀÕã÷ò¾¢.1 3322 ±ýÚ¦¸¡ø §¾¡Æ¢Á£÷¸¡¦Çõ¨Á¿£÷¿Ä¢ó ¦¾ý¦ºö¾£§Ã¡? ¦À¡ý¾¢¸ú Òý¨ÉÁ¸¢ú ÒÐÁ¡¾Å¢ Á£¾½Å¢. ¾¢¨ºÅ¢ø Å£Íõ ¦ºØÁ¡ Á½¢¸û §ºÕõ ¾¢Õì̼ó¨¾.11 3321 Á¡§Éö Å¡É¡÷ §¾É¡÷ §¸¡É¡ §¿¡ìÌ¿øÄ£÷. ÌÆÄ¢ø ÁÄ¢Âî ¦º¡ýÉ µÃ¡Â¢ÃòÐû þôÀòÐõ ÁÆ¨Ä ¾£Ã ÅøÄ¡÷ ¸¡Á÷ Á¡§Éö §¿¡ì¸¢Â÷째.9.¯É측ðÀðÎõ «Ê§Âý þýÉõ ¯Æø§Å§É¡? 5.. ¾£Ã¡ Å¢¨É¸û ¾£Ã ±ý¨É ¬ñ¼¡ö. ¾¢ÕìÌ¼ó¨¾ °Ã¡ö. Á¡Â¡ ã÷ò¾¢Â¡ö.

ÍÆÄ¢ý ÁÄ¢ºì¸Ãô ¦ÀÕÁ¡ÉÐ ¦ ¾¡øÄÕ§Ç? 5. Á¡¾÷¸û Å¡ñÓ¸Óõ ¸ñϧÁóÐõ ¾¢ÕÅøÄÅ ¡ú. ¿øÄÕû ¿õ¦ÀÕÁ¡ý ¿¡Ã¡Â½ý ¿¡Áí¸§Ç? 5.9.9. Á¡ÎÚ âó¾¼ï§º÷ ÅÂøÝú¾ñ ¾¢ÕÅøÄÅ ¡ú. ¿øÄÕ Ç¡Â¢ÃÅ÷ ¿Ä§ÉóÐõ ¾¢ÕÅøÄÅ ¡ú.5 3326 ¸¡ñÀ¦¾ï »¡ýÚ¦¸¡¦Ä¡ Å¢¨É§Âý¸É¢ Å¡öÁ¼Å£÷.9 3330 ¦¾¡øÄÕû ¿øÅ¢¨É¡ø ¦º¡øÄìÜÎí¦¸¡ø §¾¡Æ¢Á£÷¸¡û.9. ¿øÄÅó¾½÷ §ÅûÅ¢ôÒ¨¸. ¿¡¾É¢ï »¡ÄÓñ¼ ¿õÀ¢Ã¡ý¾ý¨É ¿¡§¼¡Ú§Á? 5. ±ýÉÄí ¦¸¡ûͼ¨Ã ±ýÚ¦¸¡ø¸ñ¸û ¸¡ñÀЧÅ? 5. ÁÆ¨Ä ÅâÅñθû þ¨ºÀ¡Îõ ¾¢ÕÅøÄÅ ¡ú. ¨Áó¿Äí ¦¸¡ñÎÂ÷Å¢ñ Á¨ÈìÌõ¾ñ ¾¢ÕÅøÄÅ ¡ú. ¿£Î¨È ¸¢ýÈÀ¢Ã ¡ý ¿¢Äó¾¡Å¢Â ¿£û¸Æ§Ä? 5.8 3329 ¸ÆøÅ¨Ç ââôÀ ¡õ ¸ñΨ¸¦¾¡Æì ÜÎí¦¸¡§Ä¡.9. ±õ¨Á¿£÷¿Ä¢ó ¦¾ý¦ºö¾£§Ã¡? À¨Ä ¿£û¸ÓÌõ ÀÄ×õ¦¾íÌõ Å¡¨Æ¸Ùõ. 5.. ÌƦÄýÉ Â¡Ø¦ÁýÉì ÌÇ¢÷§º¡¨ÄÔû §¾ÉÕó¾¢. §ºñº¢¨É §Â¡íÌÁÃî ¦ºØí¸¡Éø ¾¢ÕÅøÄÅ ¡ú.6 3327 À¡¾í¸û §ÁĽ¢âò ¦¾¡ÆìÜÎí¦¸¡ø À¡¨Å¿øÄ£÷.4 3325 ¿ýÉÄò §¾¡Æ¢Á£÷¸¡û.9.7 3328 ¿¡¦¼¡Úõ Å£ÊýÈ¢§Â ¦¾¡ÆìÜÎí¦¸¡ø ¿ý۾ģ÷.9.10 3331 ¿¡Áí¸ Ç¡Â¢Ã Ó¨¼Â¿õ¦ÀÕ Á¡ÉʧÁø. À¡ñÌÃø ÅñʧɡΠÀÍó¦¾ýÈÖ Á¡¸¢¦ÂíÌõ.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. TSCII format) .. . µ¾¦¿ Îó¾¼òÐû ¯Â÷¾¡Á¨Ã ¦ºí¸Ø¿£÷. ¸ýÉÄí ¸ðʾý¨Éì ¸É¢¨Â¢ý ÉÓ¾ó¾ý¨É. Á¢ Á¡¼í¸ûÁ£ ¾½×õ¾ñ ¾¢ÕÅøÄÅ ¡ú ¿îºÃ Ţɨ½§Áø ¿õÀ¢Ã¡ÉÐ ¿ýÉħÁ. Á¡ñÌÈû §¸¡ÄôÀ¢Ã¡ý ÁÄ÷ò¾¡Á¨Ãô À¡¾í¸§Ç? 5. ¬ÎÚ ¾£í¸ÕõÒõ Å¢ ¨Ç¦ºó¦¿Ö Á¡¸¢¦ÂíÌõ.9. Page 91 of 94 ¿¢îºÖõ §¾¡Æ¢Á£÷¸¡û. ¦¾¡øÄÕû ÁñÏõÅ¢ñÏõ ¦¾¡Æ¿¢ýÈ ¾¢Õ¿¸Ãõ.

¯ûÇÓû ̨¼ó¦¾ý ¯Â¢¨Ã ÔÕ츢 ÔñϧÁ. 5.10. ¸Äó¾Íèà ¯ûÇõ §À¾õ¦ºö ¾¢ð΢ Õñ¼ ¯À¡Âí¸Ùõ.11 3332 À¢Èó¾ Å¡Úõ ÅÇ÷ó¾ Å¡Úõ ¦Àâ À¡Ã¾õ ¨¸¦ºöÐ. 5. 5.. ¦¿öÔñ Å¡÷ò¨¾Ôû. «ý¨É §¸¡ø¦¸¡ûÇ ¿£Ôý ¾¡Á¨Ãì ¸ñ¸û ¿£÷Áø¸.1 3333 ÅШŠš÷ò¨¾Ôû ²Ú À¡öó¾Ðõ Á¡Â Á¡Å¢¨É Å¡öÀ¢ Çó¾Ðõ ÁШÅÅ¡÷ ÌÆÄ¡÷ ÌèŠÀ¢¨½ó¾ ÌÆÌõ. TSCII format) . ÓШÅ ӾøÅ¡.¯ý¨É ¦ÂýÚ¦¸¡ø §º÷ÅЧÅ.10.10. ±ñÏó §¾¡Ú¦Áý ¦É了â Å¡ö ¦ÁØ ¦¸¡ìÌ¿¢ý§È.3 3335 ¸ûÇ §Å¼ò¨¾ì ¦¸¡ñΧÀ¡öô ÒÈõÒì¸ Å¡Úõ.¯ý¨É ¦ÂýÚ ¾¨Äô ¦ÀöŧÉ? 5. §À÷󧾡÷ º¡ÊÈî ¦ºö À¡¾¦Á¡ý È¡ø¦ºö¾ ¿¢ýº¢Úî §ºÅ¸Óõ.10. Åñ½Á¡ø Ũè ¦ÂÎòÐ Á¨Æ¸¡ò¾Ðõ. Page 92 of 94 §ºÁí¦¸¡û ¦¾ýÌÕÜ÷§¸¡Àý ¦¾Ã¢óШÃò¾. ¿¡Áí¸ Ç¡Â¢ÃòÐû þ¨ÅÀòÐõ ¾¢ÕÅøÄÅ ¡ú.10. §ºÁí¦¸¡û ¦¾ýɸ÷§Áø ¦ºôÒÅ¡÷º¢Èó ¾¡÷À¢Èó§¾.9. 5. ¨À§Š¿¢¨ÄÔõ Åó¦¾ý ¦É墨 ÔÕìÌí¸§Ç. ³Å÷ìÌò ¾¢Èí¸û º¡ðÊ Â¢ðÎî ¦ºöÐ §À¡É Á¡Âí¸Ùõ. Áñ¨½ ÓýÀ¨¼ò ÐñÎ Á¢úóи ¼ó¾¢ ¼óÐ Á½ó¾ Á¡Âí¸û.5 . ¦ÅûÇ ¿£÷¼ ¡Ûõ ¿¢ýÉ¢¨¼ §ÅÈÄ¡¨Á Å¢Çí¸ ¿¢ýÈÐõ. «ÐŢР¯Ð¦ÅýÉ Ä¡ÅÉ ÅøÄ ±ý¨ÉÔý ¦ºö¨¸ ¨¿Å¢ìÌõ. ¿¢Èó¾ ëÎÒì ¦¸É¾¡Å¢¨Â ¿¢ýÚ¿¢ýÚ ¯Õ츢 Ôñ¸¢ýÈ..2 3334 ¦ÀöÔõ âíÌÆø §Àö Ôñ¼ À¢û¨Çò §¾üÈÓõ.4 3336 ¯ñ½ Å¡ÉÅ÷ §¸¡Ûì ¸¡Â÷ ´ÕôÀ Îò¾ «Êº¢ Öñ¼Ðõ. 5.þî º¢Èó¾ Å¡ýͼ §Ã.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.

¾¢¨ºÓ¸ý ¸Õ×ûÅ£ü È¢ÕóÐ À ¨¼ò¾¢ð¼ ¸ÕÁí¸Ùõ.7 3339 ¾¢Õ×Õ× ¸¢¼ó¾ Å¡Úõ ¦¸¡ôâúî ¦ºó¾¡ Á¨Ã§Áø. 5.. ¦¸¡ÊÂÅø Å¢¨É§Âý ¯ý¨É ¦ÂýÚ¦¸¡ø ÜÎŧ¾? 5. ¿¡¦¼¡Úõ . «ÕÅ¢ §º¡Õõ ¸ñ½£ ¦Ãý¦ºö§¸ý «Ê§Â§É.9 3341 ÜÊ ¿£¨Ã ¸¨¼ó¾ Å¡Úõ «Ó¾õ §¾Å÷ ¯ñ½.10.10.±ý ¸ñ¸ðÌò ¾¢ñ¦¸¡ûÇ ¦Å¡Õ¿¡û «ÕÇ¡Ôý ¾¢Õ×Õ§Å. «Íèà ţÎõ Åñ½í¸ §Ç¦ºöÐ §À¡É Å¢ò¾¸Óõ. Page 93 of 94 3337 ¿¢ýÈ Å¡Ú Á¢Õó¾ Å¡Úõ ¸¢¼ó¾ Å¡Úõ ¿¢¨ÉôÀâÂÉ ´ýÈÄ¡ ×ÕÅ¡ö «Õš¿¢ý Á¡Âí¸û. ¦À¡ÕÅ¢ Öó ¾É¢ ¿¡Â¸Á¨Å §¸ðÌó §¾¡Ú¦Áý ¦Éïºõ ¿¢ýÚ ¦¿ìÌ.10.10.8 3340 «Ê¨Â ãý¨È ¢Ãó¾ Å¡Úõ «í§¸¿¢ýÈ¡õ ¸¼Öõ ÁñÏõ Å¢ñÏõ ÓÊÂ. ¿¢ýÚ ¿¢ýÚ ¿¢¨É츢ý §ÈÛý¨É ±í¹ Éõ¿¢¨É ¸¢üÀý. ±ñ¦¸¡û º¢ó¨¾Ôû ¨¿¸¢ý§È¦Éý ¸Ã¢Â Á¡½¢ì¸ §Á. ¦¿¡ÊÔ Á¡È¨Å §¸ðÌó §¾¡Ú¦Áý ¦¿ïºõ ¿¢ý¾Éì §¸¸ ¨ÃóÐÌõ.6 3338 ´ñͼ§Ã¡ ÊÕÙÁ ¡ö ¿¢ýÈ Å¡Úõ ¯ñ¨Á§Â¡ Êý¨Á¡ö ÅóÐ. 5. ¿¢ý¾ý¨É ¿¡Îõ Åñ½õ ¦º¡øÄ¡ö ¿îÍ¿¡ ¸¨½Â¡§É. °Î Òì¦¸É ¾¡Å¢¨Â ÔÕ츢 ÔñÊÎ ¸¢ýÈ.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. TSCII format) . À¡Å¢§ÂüÌ ´ýÚ¿ý ̨áö ¯Ä¸ Óñ¼ ´ñͼ§Ã.. 5. ®ÃÊ¡ø ÓÊòÐì ¦¸¡ñ¼ Ó츢ÂÓõ.±ý ¸ñ¦¸¡ ǡŨ¸ ¿£¸Ãó ¦¾ý¨Éî ¦ºö¸¢ýÈÉ.10 3342 ¿¡¸¨½Á¢¨º ¿õÀ¢Ã¡ý ºÃ§½ ºÃñ ¿Áì ¦¸ýÚ. 5.10.

Á¡¸ ¨ÅÌó¾òÐ Á¸¢ú¦ÅöÐÅ÷ ¨Å¸Ö§Á.. 5.10. Page 94 of 94 ²¸ º¢ó¨¾Â É¡öìÌÕ Ü÷ §¸¡Àý Á¡Èý. TSCII format) . ¬¸ áüÈ «ó ¾¡¾¢ ¡¢ÃòÐû þ¨ÅÔ§Á¡÷ ÀòÐõ ÅøÄ¡÷..nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.11 .

provided this header page is kept intact. Several TSCII conformant fonts are available free for use on Macintosh .html In case of difficulties send an email request to kalyan@geocities. USA) & friends (in transliterated format) Etext Preparation (proof-reading) : Mr. Kiel.S.com/Athens/5180/tsctools.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.tamil. GA.tamil.11) platforms at the following websites: http://www. TSCII format) .net/projectmadurai You are welcome to freely distribute this file. P. voluntary. India & Dr. TSCII format) ¿¡Ä¡Â¢Ãò ¾¢ùÅ¢Âô À¢ÃÀó¾õ Etext Preparation (input) : Prof. USA Introductory Notes: Dr.edu © Project Madurai 1999 Project Madurai is an open.Kumar Mallikarjunan.Kumar Mallikarjunan. N. USA Etext Preparation (webpage) : Dr. Atlanta. Kannan... Details of Project Madurai are available at the website http://www. Page 1 of 104 nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. TN. Baroda. Unix and Windows (95/98/NT/3. M. Dileepan (Chattanooga. Germany (for PM0005-8) This Etext file has the verses in tamil script in TSCII-encoding.com or kumar@vt. Georgia. So you need to have a TSCII-conformant tamil font to view the Tamil part properly.net/tscii/ http://www. .geocities. worldwide initiative devoted to preparation of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet. Venkataramanan.

1 3344 ¸¡¾ø ¦Áý¦À¨¼ §Â¡Î¼ý §ÁÔõ ¸Õ¿¡Ã¡ö. 6. ¨¸¸û ÜôÀ¢î ¦º¡øÄ£÷ Å¢¨É¡ðʧÂý ¸¡¾ý¨Á§Â. TSCII format) . ¿¡¾ý »¡Ä¦Áø Ä¡Óñ¼ ¿õ¦ÀÕ Á¡¨Éì¸ñÎ. 6.. Page 2 of 104 ¿¡Ä¡Â¢Ãò ¾¢ùÅ¢Âô À¢ÃÀó¾õ (À¡¼ø¸û 3343-3892) ‚ ¦Àâ¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ ¾¢Õô ÀøÄ¡ñÎ (1-12) ‚ ¦Àâ¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ ¾¢Õ¦Á¡Æ¢ (13 -473) ‚ ¬ñ ¼¡û «ÕǢö¾ ¾¢ÕôÀ¡¨Å (474-503) ‚ ¬ñ ¼¡û «ÕǢö¾ ¿¡îº¢Â¡÷ ¾¢Õ¦Á¡Æ¢ (504-646) ‚ Ìħº¸Ãô ¦ÀÕÁ¡û «ÕǢö¾ ¦ÀÕÁ¡û ¾¢Õ¦Á¡Æ¢ (647-751) ¾¢ÕÁÆ¢¨ºÀ¢Ã¡ý «ÕǢö¾ ¾¢Õîºó¾ Å¢Õò¾õ (752-871) ‚ ¦¾¡ñ¼ÃʦÀ¡Ê ¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ ¾¢ÕÁ¡¨Ä (872-916) ‚ ¦¾¡ñ¼ÃʦÀ¡Ê ¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ ¾¢ÕôÀûÇ¢¦ÂØ (917-926) ¾¢ÕôÀ¡½¡úÅ¡÷ «ÕÇ¢î ¦ºö¾ «ÁÄÉ¡¾¢À¢Ã¡ý ¾É¢Âý¸û (927-936) ‚ ÁÐøŢ ¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ ¸ñ½¢ Ññ º¢Úò¾¡õÒ (937-947) ¾¢ÕÁí¨¸Â¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ ¦Àâ ¾¢Õ¦Á¡Æ¢ (948-1447). (3343-3892) ¾¢ÕÅÃí¸òÐ «Ó¾É¡÷ «ÕǢö¾ þáÁ¡Ñº áüÈ󾡾¢ (3893 -4000) ‚ ¿õÁ¡úÅ¡÷ ¾¢ÕÅ¡ö ÁÄ÷ó¾ÕǢ ¾¢ÕÅ¡ö¦Á¡Æ¢ ¾¢ÕÅ¡ö ¦Á¡Æ¢ ¬È¡õ ÀòÐ 3343 ¨Å¸øâí ¸Æ¢Å¡ö ÅóÐ §ÁÔõ ÌÕ¸¢Éí¸¡û. À¡¾õ ¨¸¦¾¡ØÐ À½¢Â£ ÃʧÂý ¾¢È§Á. §Å¾ §ÅûÅ¢ ¦Â¡Ä¢ÓÆíÌõ ¾ñ ÊÕÅñÅñÞ÷. ¨¸¦¸¡û ºì¸Ãò ¦¾ý¸É¢ Å¡ö¦ÀÕ Á¡¨Éì¸ñÎ. ¦ºö¦¸¡û ¦ºó¦¿ ÖÂ÷¾¢ÕÅñÅñ ÞÕ¨ÈÔõ.1..2 3345 . (1448-2031) ¾¢ÕÁí¨¸Â¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ ¾¢ÕìÌÕó¾¡ñ¼¸õ (2032-2051) ¾¢ÕÁí¨¸Â¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ ¾¢Õ ¦¿Îó¾¡ñ¼¸õ (2052-2081) ‚ ¦À¡ö¨¸Â¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ Ó¾ø ¾¢ÕÅ󾡾¢ (2082 -2181) ‚ â¾ò¾¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ þÃñ¼¡õ ¾¢ÕÅ󾡾¢ (2182-2281) ‚ §À¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ ãýÈ¡õ ¾¢ÕÅ󾡾¢ (2282 -2381) ¾¢ÕÁÆ¢¨ºÂ¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ ¿¡ýÓ ¸ý ¾¢ÕÅ󾡾¢ (2382-2477) ‚ ¿õÁ¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ ¾¢ÕÅ¢Õò¾õ (2478-2577) ‚ ¿õÁ¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ ¾¢ÕÅ¡º¢Ã¢Âõ (2578-2584) ‚ ¿õÁ¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ ¦Àâ ¾¢ÕÅ󾡾¢ (2585-2671) ¾¢ÕÁí¨¸Â¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ ¾¢Õ¦ÅØÜüÈ¢Õ쨸 (2672) ¾¢ÕÁí¨¸Â¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ º¢È¢Â ¾¢ÕÁ¼ø (2673 -2712) ¾¢ÕÁí¨¸Â¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ ¦Àâ ¾¢ÕÁ¼ø (2713 -2790) ‚ ¿õÁ¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ ¾¢ÕÅ¡ö ¦Á¡Æ¢ (2791 -3342).nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.1.

7 3350 ¾¢Õó¾ì ¸ñ¦¼Éì ¦¸¡ýڨà ¡¦Â¡ñ º¢ÚâÅ¡ö. ¯¼Äõ ¨¿ó¦¾¡Õò ¾¢ÔÕ Ìõ ±ý Ú½÷òÐÁ¢§É.1. TSCII format) .nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. 6. ¦ÀÕó¾ñ ¾¡Á¨Ãì ¸ñ¦ÀÕ ¿£ñÓÊ ¿¡û¾¼ó§¾¡û.1. ¦ºÕ¦Å¡ñ âõ¦À¡Æ¢ø Ýú¦ºì¸÷ §Å¨Ä ¾¢ÕÅñÅñÞ÷.. ¸Õó¾¢ñ Á¡Ó¸¢ø §À¡ø¾¢Õ §ÁÉ¢ Âʸ¨Ç§Â. ¸ÈíÌ ºì¸Ãì ¨¸ì¸É¢ Å¡öô¦ÀÕ Á¡¨Éì¸ñÎ. 6. 6. ¦ºÕó¾¢ »¡Æø Á¸¢úÒý¨É Ýú¾ñ ÊÕÅñÅñÞ÷.1. Á¡üÈí ¦¸¡ñ¼Õ Ç£÷¨ÁÂø ¾£÷Å ¦¾¡ÕÅñ½§Á. 6. ¾¢½÷ò¾ Åñ¼ø¸û §ÁøºíÌ §ºÕõ ¾¢ÕÅñÅñÞ÷. ¦ºÕ¦Å¡ñ ºì¸Ãõ ºí¸¨¼ ¡Çõ ¾¢Õó¾ì ¸ñ§¼. ¸ÕÅñ½õ ¦ºöÂÅ¡ö ¦ºö¸ñ ¦ºö¨¸ ¦ºö¸¡ø.1. º¢Èó¾ ¦ºøÅõ ÁøÌ ¾¢ÕÅñÅñ ÞÕ¨ÈÔõ.5 3348 §À¡üȢ¡ý þÃó §¾ýÒý¨É §ÁÖ¨È âíÌ¢ø ¸¡û. ¬üÈ Ä¡Æ¢Âí ¨¸ÂÁ Ã÷¦ÀÕ Á¡¨Éì¸ñÎ. Ò½÷ò¾ ¨¸Â¢Éá ÂʧÂÛìÌõ §À¡üÚÁ¢§É.8 3351 . þÈí¸¢ ¿£÷¦¾¡ØÐ À½¢Â£Ãʧ ɢ¼§Ã.3 3346 þ¼Ã¢ø §À¡¸õ ãú¸¢ ¢¨½ó¾¡Îõ Á¼ÅýÉí¸¡û.4 3347 ¯½÷ò¾ æ¼ Ö½÷óмý §ÁÔõ Á¼ÅýÉí¸¡û. Å¢¼Ä¢ø §Å¾ ¦Å¡Ä¢ÓÆíÌõ¾ñ ¾¢ÕÅñÅñÞ÷.1. 6. 6..1.6 3349 ´ÕÅñ ½õ¦ºýÚ Ò즸ÉìÌ ´ýڨà ¦Â¡ñ¸¢Ç¢§Â. Ò½÷ò¾ âó¾ñ ÎÆ¡öÓÊ ¿õ¦ÀÕ Á¡¨Éì¸ñÎ. Page 3 of 104 ¾¢Èí¸ Ç¡¸¢¦Âí Ìõ¦ºö¸éÎÆø ÒûÇ¢Éí¸¡û. ¸¼Ä¢ø §ÁÉ¢ô À¢Ã¡ý¸ñ ½¨½¦¿Î Á¡¨Äì¸ñÎ. §ºüÈ¢ø Å¡¨Ç ÐûÙõ ¾¢ÕÅñÅñ ÞÕ¨ÈÔõ.

§¾Ú ¿£÷ôÀõ ¨Àż À¡¨Äò ¾¢ÕÅñÅñÞ ÷. §¾¡¨¸Á¡ Á¢ġ÷¸û ¿¢ýÉÕû ÝÎÅ¡÷ ¦ºÅ¢§Â¡¨º ¨Åò¦¾Æ. ²Ú§ºÅ¸ É¡÷즸ý¨É ÔÓÇû ±ýÁ¢ý¸§Ç. þý¦¸¡û À¡¼ø ÅøÄ¡÷ Á¾É÷Á¢ý É¢ ¨¼ÂÅ÷째..2.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.¯ý¾¡Á¨Ã Ҩøñ ½¢¨½Ôõ ¦ºùÅ¡ö ÓÚÅÖõ. ¸Ê Á¡Âý¾ý ¨Éì¸ñ½¨É ¦¿Î Á¡¨Äì¸ñÎ. ¬¸û §À¡¸Å¢ðÎô ÌÆæÐ §À¡Â¢Õó§¾.2. 6. ÁýÛ¨¼ þÄí¨¸ ÂÃñ¸¡öó¾ Á¡ÂŧÉ. ¯ýÛ¨¼Â Íñ¼¡Âõ ¿¡ÉÈ¢Åý ɢɢÂÐ ¦¸¡ñÎ ¦ºöŦ¾ý. 6. Àñ¦¸¡û ¬Â¢Ãò ÐûÇ¢¨Å ÀòÐõ ¾¢ÕÅñÅñÞ ÷ìÌ. ¦¸¡Ê ÅøÅ¢¨É §Âý¾¢Èõ ÜÚÁ¢ý §ÅÚ¦¸¡ñ§¼.2 . ±ýÛ¨¼Â ÀóÐõ ÍÆÖõ ¾óÐ §À¡Ì ¿õÀ£.1. Á¡È¢ø §À¡ÃÃì ¸ýÁ¾¢û ¿£¦ÈÆî ¦ºüÚ¸ó¾.9 3352 §ÅÚ ¦¸¡ñÎõ¨Á ¡ɢÃó §¾ý¦ÅÈ¢ ÅñÊÉí¸¡û. 6.1 3355 §À¡Ì¿õ À£.1. ¬ÌÄí¸û ¦ºö «Æ¢¾ü§¸ §¿¡ü§È¡ §Á¡õ?.1. Åý¸û ÅÉÊ §ÁøÌÕ Ü÷ §¸¡Àý¦º¡ýÉ. ŢʨŠºí¦¸¡Ä¢ì Ìõ¾¢Õ ÅñÅñ ÞÕ¨ÈÔõ. 6. Page 4 of 104 «Ê¸û ¨¸¦¾¡Ø ¾Ä÷§Áø «¨ºÔõ «ýÉí¸¡û.10 3353 Á¢ý¦¸¡û §º÷Òâ áøÌÈ Ç¡Â¸ø »¡Äõ¦¸¡ñ¼. TSCII format) . 6..11 3354 Á¢ýÉ¢ ¨¼ Á¼Å¡÷¸û ¿¢ýÉÕû ÝÎÅ¡÷ ÓýÒ¿¡ ɾïÍÅý.

6. ¦¿Ê¡ö.6 3360 ¸ýÁÁý ¦Èí¸û ¨¸Â¢ø À¡¨Å ÀÈ¢ôÀÐ ¸¼ø»¡ ÓñÊð¼.3 3357 ¬Ä¢ ɣǢ¨Ä §ÂØĸ Óñ¼ýÚ ¿£¸¢¼ó ¾¡ö. ¿¢ýÁÄ¡.2. TSCII format) .±õ ÌÆÚ â¨Å§Â¡Îõ ¸¢Ç¢§Â¡Îõ ÌƧ¸§Ä.2. ÁÆÚ §¾ý¦Á¡Æ¢ ¡÷¸û ¿¢ýÉÕû ÝÎÅ¡÷ ÁÉõ Å¡Ê ¿¢ü ¸.2. 6. 6.. §Å¢ Õó¾¼ó §¾¡Ç¢É¡ âò¾¢Õ ÅÕû¦ÀÚ Å¡÷ÂÅ÷ ¦¸¡ø Á¡Â¢Õí ¸¼¨Äì ¸¨¼ó¾ ¦ÀÕÁ¡É¡§Ä? 6. ÅýÁ§Á ¦º¡øÄ¢ ¦Âõ¨Á¿£ Å¢¨Ç¡ξ¢ «Ð§¸ð¸¢ø ±ý¨ÉÁ¡÷. 6.¯ÉìÌõ þ¨Ç§¾ ¸ýÁ§Á. «Æ¸¢ ¡âù ×ÄÌãý ÚìÌõ §¾Å¢¾¨Á ¾ÌÅ¡÷ ÀÄÕÇ÷.¯ý ¨¸¾Åõ ÁñÏõ Å¢ñÏõ ¿ý¸È¢Ôõ. ¸Æ¸ §Á§Èø ¿õÀ£..2. ÀƸ¢ ¡Á¢Õô §À¡õÀà §Á¢ò ¾¢ÕÅÕû¸û?. Page 5 of 104 3356 §À¡Â¢ ÕóÐõ¿¢ý ÒûÙÅõ «È¢Â¡¾ Å÷į̀à ¿õÀ¢.µ÷ .5 3359 ÌƸ¢ ¦Âí¸û ÌÆÁ½ý ¦¸¡ñÎ §¸¡Â¢ý¨Á ¦ºöÐ ¸ýÁ¦Á¡ý È¢ø¨Ä. ¾ýÁ À¡Å¦Áý É¡¦Ã¡Õ ¿¡ýÚ ¾ÊÀ¢½ì§¸. ¾¢ñºì¸Ã ¿£ÆÚ ¦¾¡øÀ¨¼ ¡ö.¯Éì ¦¸¡ýÚ½÷ò ÐÅý ¿¡ý. ¿¢ý¦ºö š¢Õí ¸É¢Ôí ¸ñ¸Ùõ Å¢Àã¾ Á¢ó¿¡û. ¯É째Öõ À¢¨ÆÀ¢¨Æ§Â.4 3358 ¸Æ§Èø ¿õÀ£.±õ¨Á¿£ ¸Æ§È§Ä.7 3361 À¢½ì¸¢ ¡¨ÅÔõ ¡ÅÕõ À¢¨Æ¡Áø §À¾¢òÐõ §À¾¢ ¡¾Ð.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.2.¯ý Á¡Âí¸û §Á¨Ä Å¡ÉÅÕ ÁȢ¡ âɢ¦Âõ ÀçÁ? §ÅÄ¢ §É÷ò¾¼í ¸ñ½¢É¡÷ Å¢¨Ç¡ΠÝƨÄî ÝƧŠ¿¢ýÚ ¸¡Ä¢ §Áöì¸Åø Ä¡ö.

¦ÅøÀ¨¸Ôõ ¿ðÒõ Å¢¼Óõ «Ó¾ÓÁ¡ö.1 3366 ¸ñ¼Å¢ýÀõ ÐýÀõ ¸Äì¸í¸Ùõ §¾üÈ ÓÁ¡ö.10 3364 ¬ö ¡¸¢Â «ý¨É¡ø «ýÚ ¦Åñ¦½ö Å¡÷ò¨¾Ôû. ¿¢¸Ã¢øÝú Í¼Ã¡Â¢Õ Ç¡ö¿¢Ä É¡öÅ¢ÍõÀ¡ö. ¿¡ò¾ýÉ¡ø ¿Å¢Ä רÃôÀ¡÷ì ¸¢ø¨Ä ¿øÌà §Å. 6. TSCII format) .¿¢ý Ó¸¦Å¡Ç¢ ¾¢¸Æ ÓÚÅø ¦ºöÐ ¿¢ýÈ¢¨Ä§Â..8 3362 ¯¸¨Å¡ø ¦¿ïºõ ¯ûÙÕ¸¢ ¯ý¾¡Á¨Ãò ¾¼í¸ñ ŢƢ¸Ç¢ý. ¦ºøÅõÁøÌ ÌÊò¾¢Õ Å¢ñ½¸÷ì ¸ñ§¼§É. ¾ñ¼Óõ ¾ñ¨ÁÔõ ¾ÆÖõ ¿¢ÆÖÁ¡ö.2.9 3363 ¿¢ýÈ¢ÄíÌ ÓÊ¢ɡö.3. Å¢Âý»¡Äõ ÓýÀ¨¼ò¾¡ö. ¦ÅýÈ¢ ¿£ñÁØÅ¡. ÀøŨ¸Ôõ ÀÃó¾¦ÀÕ Á¡¦Éý¨É ¡ûÅ ¡¨É.2.11 3365 ¿øÌÃ×õ ¦ºø×õ ¿ÃÌõ ÍÅ÷ì¸ÓÁ¡ö. ¿¢ýÈýÉ¡ø ¿Ä¢§Å ÀΧš ¦ÁýÚõ ¬ö §Â¡§Á..2. 6. ¯½ì¸¢ ¿£Å¨Çò ¾¡¦Äý¦º¡ø Ä¡Õ¸ Å¡¾Å§Ã? 6. ²ò¾¢Â ¾Á¢úÁ¡¨Ä ¡¢ÃòÐû þ¨ÅÔ §Á¡÷Àò ¾¢¨º§Â¡Îõ. þýÈ¢ù Å¡Â÷ ÌÄò¨¾ Å£ÎöÂò §¾¡ýȢ ¸ÕÁ¡ ½¢ì¸îͼ÷. þÕÀò §¾¡÷ ¸¡ø «ÃÍ ¸¨Ç ¸ð¼. ¦¾ñʨÃô ÒÉøÝú ¾¢ÕÅ¢ñ½¸÷ ¿ýɸ§Ã. . ¸ñΧ¸¡ ¼ü¸Ã¢Â ¦ÀÕÁ¡¦Éý¨É ¡ûÅ¡ë÷.3. Page 6 of 104 ¸½ì¸¢ø ¸£÷ò¾¢ ¦ÅûÇì ¸¾¢÷»¡É ã÷ò¾¢Â¢É¡ö. 6. ¾¸× ¦ºö¾¢¨Ä ±í¸û º¢üÈ¢Öõ ¡ÁÎ º¢Ú§º¡Úí ¸ñÎ.2.2 3367 ¿¸ÃÓõ ¿¡Î¸Ùõ »¡ÉÓõ ã¼ÓÁ¡ö. 6. þ½ì¸¢ ¦Âõ¨Á¦Âó §¾¡Æ¢Á¡÷ Å¢¨Ç¡¼ô §À¡ÐÁ¢ý ±É §À¡ó§¾¡¨Á. «¸Å¨Äô ÀÎôÀ¡ý «Æ¢ò¾¡Ôý ¾¢ÕÅÊ¡ø.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. 6. º£üÈ Óñ¼Ø Üò¾ «ôÀý ¾ý¨Éì ÌÕÜ÷î º¼§¸¡Àý.

5 3370 ã×Ä¸í ¸ÙÁ¡ö «øÄÉ¡Ô¸ô À¡öÓɢšö. Page 7 of 104 º¢¸ÃÁ¡ ¼í¸ûÝú ¾¢ÕÅ¢ñ½¸÷î §º÷ó¾À¢Ã¡ý. §¾Å÷§Á Å¢ò¦¾Øõ ¾¢ÕÅ¢ñ½¸÷î §º÷ó¾À¢Ã¡ý. ¦Áö¦À¡ö ¢ǨÁ ÓШÁÒШÁ ÀƨÁÔÁ¡ö.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.3. ¦Àö¾¸¡× ¸ñË÷ ¦ÀÕó§¾×¨¼ ã×ħ¸.4 3369 ¨¸¾Åõ ¦ºõ¨Á ¸Õ¨Á ¦ÅÙ¨ÁÔÁ¡ö. ¸ÃóÐõ§¾¡ý È¢Ôõ¿¢ýÚõ ¨¸¾Åí¸û ¦ºöÔõ. âÅ¢øÅ¡ú Á¸Ç¡öò ¾ù¨Å¡öôÒ Æ¡öÀƢ¡ö.3.Å¢ñ§½¡÷ º¢Ãí¸Ç¡ø ŽíÌõ ¾¢ÕÅ¢ñ½¸÷î §º÷ó¾À¢Ã¡ý. ¸ñ½É¢ý ÉէǸñÎ ¦¸¡ñÁ¢ý¸û ¨¸¾Å§Á. 6. 6. À¡Å¢§Âý ÁÉò§¾ Ԩȸ¢ýÈ ÀÃïͼ§Ã.3.. 6. ¦ºö¾¢ñ Á¾¢ûÝú ¾¢ÕÅ¢ñ½¸÷î §º÷ó¾À¢Ã¡ý. ÅÃí¦¸¡ûÀ¡¾ ÁøÄ¡Ä¢ø¨Ä ¡Å÷ìÌõ ÅýºÃ§½. 6.6 3371 ÀÃïͼ÷ ¯¼õÀ¡ö «ØìÌÀ¾¢ò¾ ×¼õÀ¡ö. Ò¸÷¦¸¡û ¸£÷ò¾¢ÂøÄ¡Ä¢ø¨Ä ¡Å÷ìÌõ Òñ½¢Â§Á.3 3368 Òñ½¢Âõ À¡Åõ Ò½÷À¢Ã¢ ¦ÅýÈ¢¨Å¡ö ±ñ½Á¡ö ÁÈôÀ¡ö ¯ñ¨Á¡ö þýÁ¡ÂøÄÉ¡ö..3. ¾¢ñ½Á¡ ¼í¸ûÝú ¾¢ÕÅ¢ñ½¸÷î §º÷ó¾À¢Ã¡ý.3. TSCII format) .7 3372 . 6.

.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. TSCII format) . ±ýÚ ¸ñÓ¸ô §À¿¢Á¢÷ó¾.9 3374 ¿¢Æø¦Å¢ø º¢Ú¨Á¦ÀÕ¨Á ÌÚ¨Á ¦¿Î¨ÁÔÁ¡ö. ¸Æø¸ÇýÈ¢ Áü§È¡÷ ¸¨Ç¸½¢Äõ ¸¡ñÁ¢ý¸§Ç.. ¦À¡ýÉôÀý Á½¢ÂôÀý Óò¾ôÀ¦Éý «ôÀÛÁ¡ö. 6. Page 8 of 104 ÅýºÃñ ÍÃ÷측ö «ÍÃ÷ì̦Åí ÜüÈÓÁ¡ö.3. §¸¡¨½Â¢ýÈ¢ Å¢ñ§½¡÷ì ¦¸¡ýÚÁ¡Å÷ ÌÃÅ÷¸§Ç. ¾ýºÃñ ¿¢Æü¸£ Øĸõ¨ÅòÐõ ¨Å¡Ðõ.3. ¬¨½Â¡ ¢ÃòÐò¾¢Õ Å¢ñ½¸÷ôÀò ÐõÅøÄ ¡÷. ÁƨÄÅ¡ú ÅñÎÅ¡ú ¾¢ÕÅ¢ñ½¸÷ ÁýÛÀ¢Ã¡ý.3. 6. Á¢ýÉô¦À¡ý Á¾¢ûÝú¾¢Õ Å¢ñ½¸÷î §º÷ó¾ÅôÀý. ¦¾ýºÃñ ¾¢¨ºìÌò ¾¢ÕÅ¢ñ½¸÷î §º÷ó¾À¢Ã¡ý. ÍÆøÅÉ¿¢ü ÀÉÁüÚ Á¡Â¨Å «øÄÛÁ¡ö. 6.3. ±ýºÃ¦½ý ¸ñ½ý ±ý¨É¡٨¼ ±ýÉôÀ§É. 6.11 &¿È…Àþ 3376 Ì芡ö §Ã¡Î §¸¡ò¾Ðõ ÌýȦÁ¡ý §Èó¾¢ÂÐõ ¯Ã׿£÷ô ¦À¡ö¨¸ ¿¡¸õ ¸¡öó¾Ðõ .10 3375 ¸¡ñÁ¢ý¸ Ùĸ£÷.8 3373 ±ýÉôÀý ±É측¢ÌÇ¡ö ±ý¨Éô ¦ÀüÈÅÇ¡ö. ¾ý¦É¡ôÀ¡ âøÄôÀý ¾ó¾Éý¾É ¾¡û¿¢Æ§Ä. ¾¡Ç¢¨½Âý ¾ý¨Éì ÌÕÜ÷î º¼§¸¡Àý ¦º¡ýÉ.

§¿Âò §¾¡Î ¸Æ¢ó¾ §À¡¦¾Éì ¦¸ù×Ä ¸õ¿¢¸§Ã? 6.. º¢¸Ã Á¡¸Ç¢ Èð¼Ðõ þ¨Å §À¡øÅÉ×õ À¢È×õ. §¾Åì §¸¡Ä À¢Ã¡ý¾ý ¦ºö¨¸ ¿¢¨ÉóÐ ÁÉǫ̃ÆóÐ. þÃ×õ ¿ýÀ¸ Öõ¾ Å¢÷¸¢Äõ ±ýÉ Ì¨È¦ÅÉ째? 6.1 3377 §¸Âò ¾£íÌÆ æ¾¢üÚõ ¿¢¨Ã§Áöò¾ Ðõ. TSCII format) .. Á¡Âì §¸¡Äô À¢Ã¡ý¾ý ¦ºö¨¸ ¿¢¨ÉóÐ ÁÉǫ̃ÆóÐ.±ýÚõ Ѹ÷ ¨Å¸ø ¨Å¸ô¦Àü §Èý ±ÉìÌ ±ýþ É¢ §¿¡ÅЧÅ? 6.4 3380 §ÅñÊ §¾Å âÃì¸ ÅóÐ À¢Èó¾Ðõ Å£í¸¢ÕûÅ¡ö.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.¦¸ñ¨¼ ¦Â¡ñ¸ñ Å¡ºô âíÌÆø À¢ý¨É §¾¡û¸û Á½ó¾Ðõ ÁüÚõÀÄ. ¸¡ñ¼ Ä¢ýÈ¢ ÅÇ÷óÐ ¸ïº¨Éò ÐïºÅï ºõ¦ºö¾Ðõ.4.4. §ÁÅì ¸¡Äí¸û ÜÊ §Éý± ÉìÌ ±ýþ É¢ §ÅñÎŧ¾? 6. «ÃÅ¢ø ÀûÇ¢ô À¢Ã¡ý¾ý Á¡Â Å¢¨É¸¨Ç §ÂÂÄüÈ¢.4. âñ¼ý Èý¨É ÒÄõÀô §À¡Âí§¸¡÷ ¬öìÌÄõ Òì¸Ðõ. Ò¸÷ ¦¸¡û §º¡¾¢ô À¢Ã¡ý¾ý ¦ºö¨¸ ¿¢¨ÉóÐ ÒÄõÀ¢ .4. Page 9 of 104 ¯ðÀ¼ ÁüÚõÀÄ . º¡Åô À¡Öñ ¼Ðõ° ÷ º¸¼õ þÈ ÊÂÐõ.2 3378 ¿¢¸Ã¢ø ÁøÄ ¨Ãî ¦ºüÈ Ðõ¿¢¨Ã §Áöò¾Ðõ ¿£¦½Îí¨¸î.3 3379 §¿¡Å ¬ö Ôçġ ¼¡÷ì¸ þÃí¸¢üÚõ Åïºô¦Àñ¨½î. ®ñÎ ¿¡ý« Äü Èô¦Àü ¦Èý± ÉìÌ .

TSCII format) .4.8 3384 ¸Äì¸ §Åú¸¼ §ÄúÁ¨Ä Ôħ¸ Øõ¸Æ¢ Â츼¡ö...7 3383 ¿£½¢Äò ¦ ¾¡ÎÅ¡ý Å¢ÂôÀ ¿¢¨È¦ÀÕõ §À¡÷¸û ¦ºöÐ.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. ¯Â÷¦¸¡û §º¡¨Äì ÌÕ󦾡 º¢ò¾Ðõ ¯ðÀ¼ ÁüÚõÀÄ . Á¡½¢ ¡ö¿¢Äõ ¦¸¡ñ¼ Á¡Â¦Éý «ôÀýÈý Á¡Âí¸§Ç.4. ÒÉòÐ Æ¡öÓÊ Á¡¨Ä Á¡÷À¦Éý «ôÀý¾ý Á¡Âí¸§Ç. Å¡½ ɡ¢Ãõ §¾¡ûÐ ½¢ò¾Ðõ ¯ðÀ¼ ÁüÚõÀÄ . ¾ÉìÌ §ÅñÎÕì ¦¸¡ñÎ ¾¡ýÈÉ º£üÈò¾¢¨É ÓÊìÌõ. ¯Äì¸ò §¾÷ ¦¸¡Î ¦ºýÈ Á¡ÂÓõ ¯ðÀ¼ ÁüÚõÀÄ .4. «¸ø¦ ¸¡û ¨ÅÂõ «Çó¾ Á¡Â¦Éý «ôÀýÈý Á¡Âí¸§Ç.4.6 3382 ÁÉôÀâ §À¡¼ ØìÌ Á¡É¢¼ º¡¾¢Â¢ø ¾¡ýÀ¢ÈóÐ. ÅÄ쨸 ¡Ƣ ¢¼ì¨¸ ºí¸õ þ¨ÅÔ¨¼ Á¡øÅñ½¨É.9 3385 ÁñÁ¢¨ºô ¦ÀÕõÀ¡Ãõ ¿£í¸§Å¡÷À¡Ã¾ . ¿¢¨ÉìÌõ ¦¿ïͨ¼ §Â¦É É츢ɢ ¡÷¿¢¸÷ ¿£½¢Äò§¾? 6. Page 10 of 104 ±ýÉ þ¸Öǧ¾? 6.5 3381 þ¸ø¦¸¡û Òû¨Ç À¢Çó¾ Ðõþ Á¢ø ²Ú¸û ¦ºüÈÐ×õ. À¸Ä¢Ã¡ô ÀÃÅô ¦Àü§Èý ±É즸ýÉ ÁÉôÀ âô§À? 6.4. ¸¡Ïõ ¦¿ïͨ¼ §Â¦ÉÉì ¸¢É¢¦ÂÉ ¸Äì¸ Óñ§¼? 6. ÁÄìÌ¿¡ ר¼§ÂüÌ Á¡ÚÇ §¾¡Å¢õ Áñ½¢ý Á¢¨º§Â? 6.

¯Áì ¸¡¨º ¢ø¨Ä Å¢ÎÁ¢§É¡. 6.¾ý Å¡Â ¸õÒ¸ ¨ÅòÐÁ¢úó ¾¨Å¡ö «¨ÅÂø ÄÛÁ¡õ.10 3386 ¿¡Â ¸ýÓØ §ÅØÄ ÌìÌÁ¡ö ÓاŠØÄÌõ.2 3389 ¸¨Ã¦¸¡û ¨Àõ¦À¡Æ¢ø ¾ñÀ ¨½ò¦¾¡¨Ä Å¢øÄ¢ Áí¸Äõ ¦¸¡ñÎÒìÌ. Á¡Âí¸û ¦ºöÐ. ¿¢Á¢Ôõ Å¡¦Â¡Î ¸ñ¸û ¿£÷Áø¸ ¦¿ì¦¸¡ º¢óÐ ¸¨ÃÔ§Á.5. Àñ½¢.11 3387 ÐÅÇ¢ø Á¡Á½¢ Á¡¼ §Á¡íÌ ¦¾¡¨ÄÅ¢ø Ä¢Áí¸ Äõ¦¾¡Øõ þŨÇ. §º¨É¨Âô À¡úÀ¼ áüÈ¢ðÎô§À¡ö.5.4. ¯¨Ã¦¸¡ Ç¢ý¦Á¡Æ¢ ¡¨Ç ¿£ÕÁì ¸¡¨º ¢ýÈ¢ «¸üȢɣ÷. ÌÅ¨Ç ¦Â¡ñÁÄ÷ì ¸ñ¸û ¿£÷Áø¸ ¿¢ýÚ ¿¢ýÚ ÌÓÚ §Á. Å¢ñÁ¢ ¨ºò¾É ¾¡Á §ÁÒ¸ §ÁŢ §º¡¾¢¾ý¾¡û. Page 11 of 104 Á¡¦À Õõ§À¡÷. ¿ñ½¢ ¿¡ýÅ½í ¸ô¦Àü ¦Èý±Éì ¸¡÷À¢È÷ ¿¡Â¸§Ã? 6.1 3388 ÌÓÚ §Á¡¨º ŢƦš Ä¢ò¦¾¡¨Ä Å¢øÄ¢ Áí¸Äõ ¦¸¡ñÎÒìÌ. ¾¢Á¢÷즸¡ñ ¼¡¦Ä¡òÐ ¿¢üÌõ ÁüÈ¢Åû §¾Å §¾ÅÀ¢ á¦Éý§È. ¾ÅÇ ¦Å¡ñºíÌ ºì¸ æÁýÚõ ¾¡Á ¨Ãò¾¼í ¸¦½ýÚõ. 6.4. 6. «Ó¾ ¦Áý¦Á¡Æ¢ ¡¨Ç ¿£ÕÁì ¸¡¨º ¢ýÈ¢ «¸üȢɣ÷.. §¸ºÅý «Ê¢ ¨½ Á¢¨ºìÌÕ Ü÷ §¸¡Àý ¦º¡ýÉ à š¢Ãò ¾¢ôÀò ¾¡ø Àò¾Ã¡Å÷ ÐÅÇ¢ýÈ¢§Â. ¾¢¨Ã¦¸¡û ¦ÀÇÅòÐ §º÷ó¾ Ðõ¾¢¨º . TSCII format) . ¿£Ã¢É¢ Âý¨É Á£÷.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script..

Á¨Æ¦Àö ¾¡¦Ä¡ìÌõ ¸ñ½ ¿£Ã¢¦É¡Î «ýÚ ¦¾¡ðÎõ¨Á ¡óÐ. 6.7 .nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.6 3393 «ý¨É Á£÷.. 6. ÓýÉõ §¿¡üÈ Å¢¾¢¦¸¡ §Ä¡Ó¸¢ø Åñ½ý Á¡Âí¦¸¡ §Ä¡. 6. TSCII format) . «ü¸ ¦Á¡ýÚõ «È¢× È¡ûÁÄ¢ó ¾¡û¸ñ ËâÅû «ý¨ÉÁ£÷.5.5.3 3390 ¿¢üÌõ ¿¡ýÁ¨È Å¡½÷ Å¡ú¦¾¡¨Ä Å¢øÄ¢ Áí¸Äí ¸ñ¼À¢ý. ¸üÌõ ¸øÅ¢¦Âø Ä¡õ¸ Õí¸¼ø Åñ½ý ¸ñ½À¢ á¦Éý§È.. ¿¢¨Ã¸û §Áöò¾Ð §ÁÀ¢ ¾üÈ¢ ¦¿Îí¸ñ ½£÷Áø¸ ¿¢ü̧Á.5.5 3392 §¿¡ìÌõ À츦Áø Ä¡õ¸ Õõ¦À¡Î ¦ºó¦¿ §Ä¡í̦ºó ¾¡Á¨Ã.¦¾¡Øõ «ò¾¢ ¨ºÔüÚ §¿¡ì¸¢§Â.4 3391 ̨ÆÔõ Å¡ûÓ¸ò §¾¨Æ ¨Âò¦¾¡¨Ä Å¢øÄ¢ Áí¸Äõ ¦¸¡ñÎÒìÌ.5.«½¢ Á¡Á ¢øº¢Ú Á¡É¢ Åû¿õ¨Áì ¨¸ÅÄ¢óÐ. §¿¡ìÌ §Áø« ò ¾¢¨ºÂø Ä¡øÁÚ §¿¡ì¸¢ Äû¨Å¸ø ¿¡û¦ ¼¡Úõ.þÅû ѨÆÔõ º¢ó¨¾Âû «ý¨É Á£÷.5. Page 12 of 104 »¡Äõ ¾¡Å¢ ÂÇó¾Ðõ.«Åý º¢ýÉ Óõ¾¢Õ ¿¡Á ÓÁ¢Åû š ɸû¾¢ Õó¾§Å. 6. þ¨Æ¦¸¡û §º¡¾¢î¦ºó ¾¡Á ¨Ãì¸ðf À¢Ã¡É¢ Õó¾¨Á ¸¡ðÊÉ£÷. ±ýÉ Å¡÷ò¨¾Ôõ §¸ðÌ È¡û¦¾¡¨Ä Å¢øÄ¢ Áí¸Äõ ±ýÈøÄ¡ø. Å¡öìÌõ ¾ñ¦À¡Õ ¿øÅ ¼¸¨Ã Å󦾡 ¨ÄÅ¢øÄ¢ Áí¸Äõ. ´ü¸ ¦Á¡ýÚÁ¢ Äû¯¸óиóÐ ¯ûÁ¸¢úóР̨ÆÔ§Á. Å¡ö즸¡û Å¡º¸ ÓõÁ ½¢Åñ½ý ¿¡Á §Á¢Åû «ý¨ÉÁ£÷. 6.

11 3398 Á¡ÖìÌ ¨ÅÂõ «Çó¾ Á½¡ÇüÌ. TSCII format) . Page 13 of 104 3394 ¾¢ÕóÐ §Å¾Óõ §ÅûÅ¢ Ôõ¾¢Õ Á¡Á ¸Ç¢Õõ ¾¡õ. þÕó¾¢ ÕóÐ ¾Ã Å¢ó¾ §Ä¡ºÉ.±ý ¦¸¡í¸Ä÷ . 6. ¦ºó¾Á¢úÀòÐõ ÅøÄ¡ÃʨÁ ¦ºö Å¡÷¾¢Õ Á¡Ö째.5. ±ý§Èý §È¨¿ó¾¢ Ãí̧Á. ¿£Äì ¸Õ¿¢È §Á¸ ¿¢Â¡ÂüÌ. 6.5. §¸¡Äî¦ºó ¾¡Á¨Ãì ¸ñ½üÌ. ÓýÉ¢ Åó¾Åý ¿¢ýÈ¢ ÕóÐ¨È Ôõ¦¾¡ ¨ÄÅ¢øÄ¢ Áí¸Äõ ¦ºýÉ¢ ¡øŽí Ìõ« ù ç÷ò¾¢Õ ¿¡Áõ §¸ðÀÐ º¢ó¨¾§Â.10 3397 º¢ó¨¾ ¡Öõ¦º¡ø Ä¡Öõ ¦ºö¨¸Â¢É¡Öõ §¾Å À¢Ã¡¨É§Â.8 3395 þÃí¸¢ ¿¡û¦¾¡Úõ Å¡ö¦Å ãþ ¢Åû ¸ñ½ ¿£÷¸û «ÄÁÃ.5..ÁÄ¢ó. ÁÃí¸ ÙÁ¢Ãí ÌÅ ¨¸ Á½¢ Åñ½ §Å¡. ¸Õó¾ ¼í¸ñ½¢ ¨¸¦¾¡ ؾ« ó ¿¡û¦ ¾¡ ¼í¸¢Â¢ó ¿¡û¦¾¡Úõ. ±ýÚ Ü×Á¡ø. Óó¨¾ Â¡Â¢Ãò ÐûÇ¢ ¨Å¦¾¡¨Ä Å¢øÄ¢ Áí¸Äò ¨¾î¦º¡ýÉ.9 3396 À¢ý¨É ¦¸¡ø¿¢Ä Á¡Á ¸û¦¸¡ø? ¾¢ÕÁ ¸û¦¸¡ø? À¢Èó¾¢ð¼¡û.. ¾ó¨¾ ¾¡¦Âý Ȩ¼ó¾ ÅñÌÕ Üà Å÷º¼ §¸¡Àý¦º¡ø. ¾¢ÕóÐ Å¡ú¦À¡Õ ¿øÅ ¼¸¨Ã Åñ¦¾¡ ¨ÄÅ¢øÄ¢ Áí ¸Äõ. 6.¾ý ¸Ãí¸û ÜôÀ¢ò ¦¾¡ØÁù ç÷ò¾¢Õ ¿¡Áí ¸üȾü À¢ý¨É§Â.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. 6.5. ±ýÉ Á¡Âí¦¸¡ §Ä¡?þ Åû¦¿Î Á¡¦Äý §È¿¢ýÚ Ü×Á¡ø. ÐÃí¸õ Å¡öÀ¢Çó ¾¡Û ¨È¦¾¡¨Ä Å¢øÄ¢ Áí¸Ä ¦ÁýÚ .

6.6.6.±ý Å¢üÒÕ Å즸¡Ê §¾¡üÈÐ ¦Áö§Â. ¨¸¦Â¡Î ¸¡ø¦ºö ¸ñ½ À¢Ã¡ÛìÌ.6. ¿üÀÄ ¾¡Á¨Ã ¿¡ñÁÄ÷ì ¨¸ÂüÌ.±ý Å¡ºì ÌÆÄ¢ þÆó¾Ð Á¡ñ§À.. ¸Èí¸¢Â ºì¸Ãì ¨¸ÂÅ ÛìÌ. 6.±ý ¨¾Âø þÆó¾Ð ¾ýÛ¨¼î º¡§Â. ¾¢Èõ¸¢Ç÷ Å¡öîº¢Ú ¸ûÇ ÉÅüÌ. Page 14 of 104 ²Äì ÌÆÄ¢ ¢Æó ¾Ð ºí§¸.6.6 3404 ¦ÁöÂÁ÷ Àø¸Äý ¿ý¸½¢ó ¾¡ÛìÌ. 6.±ý Áí¨¸ ¢Æó¾Ð Á¡¨Á ¿¢È§Á. ¨ÀÂà Ţɨ½ô ÀûǢ¢ É¡ÛìÌ.. 6.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.1 3399 ºíÌÅ¢ø Å¡û¾ñÎ ºì¸Ãì ¨¸ÂüÌ. Á¡Âî º¸¼õ ¯¨¾ò¾ Á½¡ÇüÌ.6.6.5 3403 ¸üÀ¸ì ¸¡ÅÉ ¿üÀÄ §¾¡ÇüÌ. ¦¾ñÒÉø ÀûÇ¢¦Âó §¾Åô À¢Ã¡ÛìÌ. 6. 6.2 3400 ¿¢Èí¸Ã¢ ¡ÛìÌ ¿£ÎÄ Ìñ¼. TSCII format) . §À¨Âô À¢ ½õÀ¼ô À¡Öñ À¢Ã¡ÛìÌ.7 3405 º¡Âì ÌÕó¾õ ´º¢ò¾ ¾Á¢ÂüÌ.±ý ¸ñÒ¨É §¸¡¨¾ þÆó¾Ð ¸ü§À. ¦¸¡í¸Ä÷ ¾ñ½ó ÐÆ¡öÓÊ Â¡ÛìÌ. 6. ¿¡Î¨¼ ÁýÉ÷ìÌò àЦºø ¿õÀ¢ìÌ.4 3402 ÀñÒ¨¼ §Å¾õ ÀÂó¾ ÀÃÛìÌ. ¦ºí¸É¢ Å¡öö ¾¡Á¨Ã ¸ñ½üÌ.±ý À¡Î¨¼ «øÌø þÆó¾Ð Àñ§À. 6.±ý À¢Èí¸¢Õí Üó¾ø þÆó¾Ð À£§¼.8 .3 3401 À£Î¨¼ ¿¡ýÓ¸ ¨ÉôÀ¨¼ò ¾¡ÛìÌ.6.6. ¦À¡üͼ÷ì ÌýÈýÉ âó¾ñ ÓÊÂüÌ. ÁñҨà ¨ÅÂõ þ¼ó¾ Åá¸üÌ. Á¡Î¨¼ ¨ÅÂõ «Çó¾ Á½¡ÇüÌ.

TSCII format) .±ý ¸üÒ¨¼ ¡ðÊ Â¢Æó ¾Ð ¸ð§¼.10 3408 ¸ð¦¼Æ¢ø ¸ð¦¼Æ¢ø ¸ð¦¼Æ¢ø ¸ð¦¼Æ¢ø §º¡¨Ä¿ø §Åí¸¼ Å¡½¨É. Áñ½¢Ûû «Åýº£÷ ÅÇõÁ¢ì ¸Åë÷ Å¢ÉÅ¢. §ºñͼ÷ì ÌýÈýÉ ¦ºïͼ÷ ã÷ò¾¢ìÌ. ¾¢ñ½ ¦ÁýÉ¢Ç Á¡ýÒÌ ã÷¾¢Õì §¸¡é§Ã. 6.9 3407 ¦À¡üÀ¨Á ¿£ñÓÊô âó¾ñ ÎÆ¡ÂüÌ.1 3410 °Õõ ¿¡Îõ ¯ÄÌõ ¾ý¨Éô§À¡ø.11 3409 ¯ñÏï §º¡Ú ÀÕÌ¿£÷ ¾¢ýÛõ¦Åü È¢¨ÄÔ¦ÁøÄ¡õ ¸ñ½ý. ¿¢üÀÉ ÀøÖÕ Å¡ö¿¢üÌ Á¡ÂüÌ. «ÅÛ¨¼Â §ÀÕõ ¾¡÷¸Ù §ÁÀ¢¾üÈì ¸üÒ Å¡É¢¼È¢. ¬Â¢Ãò ¾¢ôÀòÐõ ÅøÄÅ÷.6.7. Å¡ÉÅ÷ §À¡¸Óñ À¡§Ã.2 3411 â¨Å ¨Àí¸¢Ç¢¸û ÀóРਾâõ ÒðÊø¸û. ±õ¦ÀÕÁ¡ý ¦Éý¦Èý §È¸ñ¸û ¿£÷Áø¸¢. Áü¦À¡Õ §¾¡Ù¨¼ Á¡Âô À¢Ã¡ÛìÌ. ¦¾ýÌÕ Ü÷ §¸¡Àý¦º¡ø. ¸¡ñ¦ÀÕó §¾¡üÈò¦¾í ¸¡Ìò¾ ¿õÀ¢ìÌ. 6..±ý âñÒ¨É ¦Áý §¾¡üÈÐ ¦À¡ü§À.7.. §ºÕ¿ø ÅÇ狀÷ ÀÆÉò ¾¢Õ§¸¡ é÷째.6. Page 15 of 104 3406 Á¡ñÀ¨Á §¸¡Äò¦¾õ Á¡Âì ÌÈÇüÌ.±ý À¡¨Å §À¡Â¢É¢ò ¾ñÀÆÉò . 6. 6. 6. ¡¨ÅÔõ ¾¢ÕÁ¡ø ¾¢Õ¿¡Áí ¸§ÇÜÅ¢ ¦ÂØõ.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. §À¡Õí ¦¸¡Ö¨Ã £÷즸¡Ê §Âý¦¸¡Ê â¨Å¸§Ç.6.

6.7 3416 ´º¢ó¾ Ññ½¢¨¼ §Áø¨¸¨Â ¨ÅòÐ ¦¿¡óЦ¿¡óÐ. âÅ¢Âø ¦À¡Æ¢Öõ ¾¼Óõ «Åý§¸¡ ¢Öí¸ñÎ.¾ý ¾¢ÕÁ¡ø ¾¢Õì¸ñÏõ ¦ºùÅ¡Ôõ ¸ñÎ. «øÖ¿ý À¸Öõ ¦¿ÎÁ¡¦ÄýȨÆò ¾¢É¢ô§À¡ö. º¢Ä¨Ä Å¡öô¦Àñ θÇÂü §ºÃ¢Ôû Ç¡Õ¦Áø§Ä. ¦ºøÅõ Áø¸¢ ÂÅý ¸¢¼ó¾ ¾¢Õ째¡ é÷째.4 3413 §ÁÅ¢ ¨¿óÐ ¨¿óÐÅ¢¨Ç ¡¼ÖÈ¡ ¦Çýº¢Úò §¾Å¢§À¡ö. 6.. Page 16 of 104 ¾¢Õ째¡ é÷째.7. þÉ¢ò¾ý ¾¢ÕÁ¡ø ¾¢Õ째¡ éâø. ¦ºøÅõ Áø¸¢ «Åý¸¢¼ó¾ ¾¢Õ째¡ é÷째.6 3415 ÁøÌ¿£÷ ¸ñ§½¡Î ¨ÁÂÖüÈ ÁÉò¾ÉÇ¡ö. ¦ÁøÄ¢¨¼ Ñ¼í¸ þÇÁ¡ý ¦ºøÄ §ÁŢɧÇ..5 3414 þý¦ÈÉì ̾š ¾¸ýÈ þÇÁ¡ý þÉ¢ô§À¡ö. ¸º¢ó¾ ¦¿ïº¢É Ç¡öì¸ñ½ . ¦¾ý¾¢¨ºò ¾¢Ä¾ Á¨É ¾¢Õ째¡ é÷째 ¦ºýÚ. ¬Å¢Ôû ÌǢà ±í¹§É Ô¸ìÌí¦¸¡ø þý§È? 6. §¸¡¨ÅÅ¡ö ÐÊôÀ Á¨Æì¸ñ§½¡ ¦¼ý¦ºö Ôí¦¸¡§Ä¡? 6.7.7.7. ¿¢ýÚ ¿¢ýÚ ¨¿Ôõ ¦¿Îí¸ñ¸û ÀÉ¢Áø¸§Å. ´ø¸¢ ¦Â¡ø¸¢ ¿¼ó¦¾í¹§É ÒÌí¦¸¡ §Ä¡º¢ó§¾? 6.3 3412 ¦¸¡ø¨Ä ¦ÂýÀ÷¦¸¡ §Ä¡Ì½õ Á¢ì¸Éû ±ýÀ÷¦¸¡§Ä¡.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.7. TSCII format) .

1 3421 ¨ÁÂÁ÷ Å¡û¦¿Îí¸ñ Áí¨¸Á¡÷Óý¦Àý ¨¸Â¢ÕóÐ. «¨ÉòÐ ÄÌÓ ¨¼Â «ÃÅ¢ó ¾ §Ä¡ºÉ¨É.. Å¢¨É¡ðʧÂý¿¡É¢Ãó§¾ý.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. 6..11 3420 ¦À¡ýÛÄ ¸¡Ç£§Ã¡? ÒÅÉ¢ÓØ ¾¡Ç£§Ã¡?. . Page 17 of 104 ¿£÷òÐÙõÀî ¦ºøÖí¦¸¡ø. º¢ò¾õ ¨ÅòÐ ¨ÃôÀ¡÷ ¾¢¸ú¦À¡ý Ûĸ¡ûÅ¡§Ã. ¾¢¨Éò¾¨É ÔõÅ¢ ¼¡ ÇÅý§º÷ ¾¢Õ째¡ é÷째. 6.7. Á¨ÉìÌ Å¡ýÀÆ¢Ôõ ¿¢¨É¡û ¦ºøÄ ¨Åò¾É§Ç. 6. ´º¢ó¾ ¦Å¡ñÁÄ Ã¡û¦¸¡Ø¿ý ¾¢Õ째¡ é÷째. §¿Ã¢¨Æ ¿¼ó¾¡ ¦Çõ¨Á ¦Â¡ýÚõ ¿¢¨Éò¾¢Ä§Ç.7.8.8 3417 ¸¡Ã¢Âõ ¿øÄÉ ¸Ç¨Å ¸¡½¢¦Äý ¸ñ½Û즸ýÚ. TSCII format) .9 3418 ¿¢¨É츢§Äý ¦¾öÅí¸¡û ¦¿Îí¸ñ þÇÁ¡ý þÉ¢ô§À¡ö.7. ¿ýÉÄô ÒûÇ¢Éí¸¡û. ±ýÉÄí ¦¸¡ñ¼À¢Ã¡ý ¾É즸ý ¿¢¨Ä¨ÁÔ¨Ãò§¾? 6. §ºÃ¢ ÀøÀÆ¢ ࢨÃôÀò ¾¢Õ째¡ é÷째.7. ¸º¢ó¾ ¦¿ïº¢É Ç¡¦Âõ¨Á ¿£ò¾± õ ¸¡Ã¢¨¸§Â? 6. ÓýÛÄ ¸í¸¦ÇøÄ¡õ À¨¼ò¾Ó¸¢øÅñ½ý¸ñ½ý.10 3419 ¨Åò¾ Á¡¿¢¾¢ ¡õÁРݾ¨É §ÂÂÄüÈ¢. ¦¸¡ò¾ Ä÷¦À¡Æ¢ø ÝúÌÕ Ü÷ §¸¡Àý¦º¡ýÉ. ÀòÐ áÚ Ç¢ôÀò ¾Åý§º÷ ¾¢Õ째¡é÷째. ®Ã¢Â¡ ¢ÕôÀ¡Ç¢ ¦¾øÄ¡õ ¸¢¼ì¸ þÉ¢ô§À¡ö.

¡¨ÅÔõ ¡ÅÕÁ¡ö . ¡Á¢Ð §Å¡¾ì¸Å¡ ¦ÈýɧÅñÎõ¸ñ Ë÷Ñí¸ð§¸.Å¢¨Ãó §¾¡ÊÅó§¾? 6. 6.8. TSCII format) . 6. ÌÕ¿¡Î¨¼ ³Å÷¸ð¸¡ö ¬Ê Á¡¦¿Îó§¾÷ô À¨¼¿£¦ÈÆ ¦ºüÈÀ¢Ã¡ý.4 3424 Ñí¸ð¸¢ ¡ۨÃ째ý ÅõÁ¢ý¡ýÅÇ÷ò ¾¸¢Ç¢¸¡û. ÜÊ ÅñÊÉí¸¡û. ¦ºýÁ¢ý¸û ¾£Å¢¨É§Âý ÅÇ÷ò¾º¢Ú â¨Å¸§Ç.2 3422 µÊÅó ¦¾ýÌÆø§Áø ´Ç¢Á¡ÁÄ å¾£§Ã¡..8. ¾ýÁýÛ ¿£û¸Æø§Áø ¾ñÎÆ¡ö¿Áì ¸ýÈ¢¿ø¸¡ý. ±íÌý È¡¸¢Öõ¸ñ ÊЧš¾ì¸ Å¡¦ÈýÁ¢§É. ¦Åí¸ðÒû é÷óÐÅóРިɧ¨ɦ¿ï ºõ¸Å÷ó¾. âÁÐ ×ñ½î¦ºøÄ¢ø Å¢¨É§Â¨Éô ¦À¡ö¦ºö¾¸ýÈ..8.8. 6. ÝÊ ¾ñÎÇÅ Óñ¼àÁÐ Å¡ö¸û¦¸¡ñ§¼? 6.8. Page 18 of 104 ¦¿öÂÁ âýÉʺ¢ø ¿¢îºøÀ¡§Ä¡Î §ÁÅ£§Ã¡. Á¡ÁÐ Å¡÷¾ñÎÆ¡ö ÓÊÅ¡ÉÅ÷ §¸¡¨Éì¸ñÎ. ¸ýÁ¢ý¸ ¦ÇýÚõ¨Á¡ý ¸üÀ¢Â¡¨Åò¾ Á¡üÈõ¦º¡øÄ¢.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.6 3426 â¨Å¸û §À¡ø¿¢Èò¾ý Òñ¼Ã£¸í¸û §À¡Öõ¸ñ½ý. ¦ºí¸ð ¸ÕÓ¸¢¨Äî ¦ºöÂÅ¡öØí ¸üÀ¸ò¨¾.5 3425 ±ýÁ¢ýÛ áøÁ¡÷Å ¦Éý¸Õõ¦ÀÕ Á¡¦Éý¸ñ½ý. ¨¸ÂÁ÷ ºì¸Ãò¦¾ý ¸É¢Å¡öô¦ÀÕ Á¡¨Éì¸ñÎ ¦ÁöÂÁ÷ ¸¡¾ø¦º¡øÄ¢ì ¸¢Ç¢¸¡û.3 3423 àÁÐ Å¡ö¸û¦¸¡ñÎ Åó¦¾ýÓø¨Ä¸û §ÁøÐõÀ¢ ¸¡û.

nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. ±ý¾¢Õ Á¡÷Åü¦¸ý¨É ¢ýÉ¡Å¡È¢Åû ¸¡ñÁ¢¦ÉýÚ. 6. 6. ¿£÷ò¾¢¨Ã §ÁÖÄÅ¢ ¢¨Ã§¾ÕõÒ ¾¡Å¢Éí¸¡û. ¿¡üÈí¦¸¡û âõ¦À¡Æ¢øÝú ÌÕÜ÷ §¸¡Àý¦º¡ýÉ. Á¡¨ÅÅø Å¡öÀ¢Çó¾ ÁÐݾü¦¸ý Á¡üÈõ¦º¡øÄ¢. ¸¡÷ò¾¢Ãû Á¡Ó¸¢ø§À¡ø ¸ñ½ýÅ¢ñ½Å÷ §¸¡¨Éì¸ñÎ..«Õû ¦ºö¦Â¡Õ¿¡û.. Á¡ºÚ ¿£Äîͼ÷ ÓÊÅ¡ÉÅ÷ §¸¡¨Éì¸ñÎ. °üÈ¢ý¸ñ ÑñÁ½ø§À¡ø . ²ºÚõ Ñõ¨ÁÂøÄ¡ø ÁÚ§¿¡ì¸¢Äû §À÷òÐÁü§È. 6. TSCII format) . Å¡÷ò¨¾¸û ¦¸¡ñ¼ÕÇ¢ Ԩã÷¨Å¸ø Åó¾¢Õó§¾.8.9 3429 Åó¾¢Õó ÐõÓ¨¼Â Á½¢î§ºÅÖõ ¿£Õ¦ÁøÄ¡õ. Page 19 of 104 ¿¢ýÈÁ¡Â¦Éý ¬Æ¢À¢Ã¡ý. Áó¾¢Ãò ¦¾¡ýÚ½÷ò¾¢ Ԩã÷¨Å¸ø ÁÚÁ¡üÈí ¸§Ç.8. ¾£÷츢üÈ¢§Ã Å¢¨É¡ðʧÂý À¡ºÈ§Å. ¬ºÚ àÅ¢¦Åû¨Çì ÌÕ§¸.8. §¾¡üÈí¸ Ç¡Â¢ÃòÐû þ¨ÅÔ¦Á¡Õ ÀòÐõÅøÄ¡÷.7 3427 À¡ºÈ ¦Åö¾¢Â¢ý§É Å¢¨É§Â¦É¨É äÆ¢¨¿§Åý?.10 3430 Á¡üÈí ¸ Ç¡öóЦ¸¡ñÎ ÁÐݾÀ¢ áÉʧÁø. «ó¾Ã ¦Á¡ýÚÁ¢ýÈ¢ ÂÄ÷§ÁĨº ÔÁýÉí¸¡û. À¡¨Å¸û.8 3428 §À÷òÐÁü §È¡÷¸¨Ç¸ñ Å¢¨É¡ðʧÂý ¿¡¦É¡ýÈ¢§Äý.8. 6.

6. ÁñÁ£ÐÆøÅ¡ö. ¸¢Ç÷óÐ À¢ÃÁý º¢ÅÉ¢ó ¾¢ÃýÅ¢ñ ½Å÷ÝÆ. þÅüÚ¦ÇíÌõ Á¨ÈóШÈÅ¡ö.9..1 3432 ÁñÏõ Å¢ñÏõ Á¸¢Æì ÌÈÇ¡ö ÅÄí¸¡ðÊ.6 3437 ¯Ä¸¢ø ¯ÄÌì «Ä¸¢ø «Ä¸¢ø ¾¢Ã¢Ôõ ¸ÕÁ ¸¾¢Â¡ö ¯Ä¸Á¡ö. º¡Äô ÀÄ¿¡û «Ê§Âý þýÉõ ¾Ç÷§Å§É¡? 6.5 3436 À¡§Â¡÷ «Ê¨Åò ¾¾ý¸£úô À芿¢Ä¦ÁøÄ ¡õ ¾¡ö. ´Õ¿¡û ÁñÏõ Å¢ñÏõ Á¸¢Æ§Å.9. 6. ¿ñ½¢ ¦Â¡Õ¿¡û »¡Äò ৼ ¿¼Å¡§Â. ±ñÁ£¾¢ÂýÈ ÒÈÅñ¼ò¾¡ö. Á¨Ä§Áø ¿¢üÀ¡ö. ¸¼ø§º÷ôÀ¡ö.9.. º¡Äô ÀÄ¿¡û ¯¸ó§¾¡ Ú¢÷¸û ¸¡ôÀ¡§É. §¸¡Äò ¾¢ÕÁ¡ Á¸§Ç¡ Îý¨Éì ܼ¡§¾.8. Üá÷ ¬Æ¢ ¦Åñºí §¸ó¾¢ì ¦¸¡Ê§ÂýÀ¡ø šáö. ¯ý¨Éì ¸¡ñÀ¡ý ÅÕó¾¢ ¦Â¨É¿¡Ùõ. 6. Å¢Çí¸ ¦Å¡Õ¿¡û ¸¡½ šáö Å¢ñÁ£§¾. ÁñÏõ Å¢ñÏõ ¦¸¡ñ¼ Á¡Â «õÁ¡§É.9. 6. ¦À ¡Ä¢ó¾ ¾¢¨ºÀò ¾¡Â «Õ§Å§Â¡.2 3433 »¡Äò ৼ ¿¼óÐõ ¿¢ýÚõ ¸¢¼ó¾¢ÕóÐõ.7 . ¿ñ½¢ Ԩɿ¡ý ¸ñÎ ¸óÐ Üò¾¡¼.3 3434 ¾Ç÷óÐõ ÓÈ¢óÐõ º¸¼ ÅÍÃ÷ ¯¼ø§ÅÈ¡. TSCII format) .4 3435 Å¢ñÁ£¾¢ÕôÀ¡ö. ¯ñÁ£¾¡Ê ¯Õ측𼡧¾ ¦Â¡Ç¢ôÀ¡§Â¡? 6.9. 6. Page 20 of 104 ¯Õ¸¡¿¢üÀ÷ ¿£Ã¡§Â. §¸§Â¡ ÕÂ¢Õ Á¡É¡ö ÒÈÅñ¼òÐ.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.11 3431 ¿£Ã¡ö ¿¢ÄÉ¡ö ¾£Â¡öì ¸¡Ä¡ö ¦¿ÎÅ¡É¡ö.9. ¦À ¡Ä¢ó¾ «È¢Å¢ §ÄÛì ¸ÕÇ¡§Â.9. ¾£§Â¡Î¼ý§º÷ ¦Áظ¡ö ¯Ä¸¢ø ¾¢Ã¢§Å§É¡? 6. À¢ÇóРţÂò ¾¢Õ측 Ä¡ñ¼ ¦ÀÕÁ¡§É. ±É¾¡Å¢.µ÷ «Ê¡ö ±øÄ¡ ×ÄÌõ ¾¼Åó¾ Á¡§Â¡ý. º£Ã¡÷ ͼ÷ì¸ Ç¢Ãñ¼¡öî º¢ÅÉ¡ö «ÂÉ¡ö.

TSCII format) . «Ê§Âý ¦¿ÎÁ¡§Ä. ÁÚ¸¡ Ä¢ýÈ¢ Á¡§Â¡ ÛÉ째 ¡ǡÌõ.9.10.10. º¢Ú¸¡ ¦ÀÕ¸¡ «ÇÅ¢ Ä¢ýÀõ §º÷ó¾¡Öõ. ¦¾Ã¢Âî ¦º¡ýÉ µÃ¡ ¢ÃòРǢôÀòÐõ ¯Ã¢Â ¦¾¡ñ¼ áìÌõ ¯Ä¸õ ¯ñ¼¡ü§¸.9.9. ¬È¡ «ýÀ¢ø «Ê §ÂÛý «Ê§º÷ Åñ½õ «ÕÇ¡§Â.2 . ¦¿Ê¡ö.8 3439 ¬Å¢ ¾¢¨¸ì¸ ³Å÷ ̨ÁìÌõ º¢üÈ¢ýÀõ.10 3441 ¦¾Ã¢¾ø ¿¢¨É¾ø ±ñ½ø ¬¸¡ò ¾¢ÕÁ¡ÖìÌ. ¾¡Å¢ ¨ÅÂõ ¦¸¡ñ¼ ¾¼ó¾¡ Á¨Ã¸ð§¸.11 3442 ¯Ä¸õ ¯ñ¼ ¦ÀÕš¡. ÜÅ¢ì ¦¸¡ûÙõ ¸¡Ä Á¢ýÉõ ÌÚ¸¡§¾¡? 6. ¦ÅÈ¢¦¸¡û §º¡¾¢ ã÷ò¾¢. 6. 6. «Ê§Â É¡Õ¢§Ã. À¡Å¢ §Â¨Éô ÀÄ¿£ ¸¡ðÊô ÀÎôÀ¡§Â¡. ¯ÄôÀ¢ø ¸£÷ò¾¢ ÂõÁ¡§É. §ºÈ¡÷ ͨÉò¾¡ Á¨Ã¦ºó¾£ ÁÄÕõ ¾¢Õ§Åí ¸¼ò¾¡§É. º¢Ú¸¡ Äò¨¾ ÔÚ§Á¡ «ó§¾¡ ¦¾Ã¢Â¢§Ä? 6. À¢È¢¦¾¡ý ÈȢ ¡ «Ê§Â É¡Å¢ ¾¢¨¸ì¸§Å? 6.9 3440 ÌÚ¸¡ ¿£Ç¡ þÚ¾¢ ܼ¡ ±¨ÉäÆ¢. ÌĦ¾¡ø ÄʧÂý ¯ýÀ¡¾õ ÜÎ Á¡Ú ÜÈ¡§Â. 6. ¸¢È¢¦ºö ¦¾ý¨Éô ÒȾ¢ð ÊýÉõ ¦¸ÎôÀ¡§Â¡. ¯Ã¢Â ¦¾¡ñ¼÷ ¦¾¡ñ¼÷ ¦¾¡ñ¼ý º¼§¸¡Àý..9.. ¦¾öÅì §¸¡Á¡§É. ¿¢Ä×õ ͼ÷Ý ¦Æ¡Ç¢ã÷ò¾¢. ¾¢Ä¾õ ¯ÄÌì ¸¡ö¿¢ýÈ ¾¢Õ§Åí ¸¼ò¦¾õ ¦ÀÕÁ¡§É.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. Page 21 of 104 3438 «È¢Å¢ §ÄÛì ¸ÕÇ¡ö «È¢Å¡ Õ¢áɡö.1 3443 ÜÈ¡ö ¿£È¡ö ¿¢ÄÉ¡¸¢ì ¦¸¡ÎÅø ÄÍÃ÷ ÌĦÁøÄ¡õ º£È¡ ±È¢Ôõ ¾¢Õ§¿Á¢ ÅÄÅ¡.

¾¢ÕÁ¡ Á¸û§¸ûÅ ¡. ¾¢½Ã¡÷ §Á¸õ ±Éì¸Ç¢Ú §ºÕõ ¾¢Õ§Åí ¸¼ò¾¡§É. âÅ¡÷ ¸Æø¸û «ÕÅ¢¨É§Âý ¦À¡ÕóÐ Á¡Ú ҽá§Â.10. .6 3448 «Ê§Âý §ÁÅ¢ ÂÁ ÷¸¢ýÈ «Ó§¾. ±ñ½õ ÒÌóÐ ¾¢ò¾¢ìÌõ «Ó§¾. ±ó¿¡ Ùõ¿¢ý È¢¨Á§Â¡÷¸û ²ò¾¢ ¢¨Èﺢ ¢ÉÁ¢ÉÁ¡ö. þ¨Á§Â¡÷ «¾¢À¾¢§Â.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. §¾Å¡ ÍÃ÷¸û ÓÉ¢ì ¸½í¸û Å¢ÕõÒõ ¾¢Õ§Åí ¸¼ò¾¡§É. ¦Áöó¿¡ ¦Éö¾¢ ¦Âó¿¡Ùý «Êì¸ñ «Ê§Âý §Á×ŧ¾? 6. ¦¸¡Ê¡ «ÎÒû Ù¨¼Â¡§É. ¦¾ñ½ø «ÕÅ¢ Á½¢¦À¡ýÓò ¾¨ÄìÌõ ¾¢Õ§Åí ¸¼ò¾¡§É. Page 22 of 104 3444 Åñ½ ÁÕû¦¸¡û «½¢§Á¸ Åñ½¡.5 3447 ±ó¿¡ §Ç¿¡õ Áñ½Çó¾ þ¨½ò¾¡ Á¨Ã¸û ¸¡ñÀ¾ü¦¸ ýÚ. 6. þ¨Á§Â¡÷ «¾¢À¾¢§Â. ¾£Å¡ö Å¡Ç¢ Á¨Æ¦À¡Æ¢ó¾ º¢¨Ä¡. Á¡Â «õÁ¡§É. ¾¢½Ã¡÷ º¡÷í¸ò ÐýÀ¡¾õ §º÷Å ¾Ê§Â ¦É󿡧Ç? 6.10. TSCII format) ..3 3445 ¬Å¡ ¦ÅýÉ¡ Ðĸò¨¾ «¨ÄìÌõ «ÍÃ÷ Å¡½¡û§Áø..¯ý «Ê§ºÃ «Ê§Âü ¸¡Å¡ ¦ÅýÉ¡§Â. ¦Áöó¿¡ ÁÉò¾¡ø ÅÆ¢À¡Î ¦ºöÔõ ¾¢Õ§Åí ¸¼ò¾¡§É.4 3446 ҽá ¿¢ýÈ ÁçÁÆý ¦Èö¾ ¦Å¡ÕÅ¢ø ÅÄÅ¡§Å¡.10.10. Ò½§Ãö ¿¢ýÈ ÁÃÁ¢ÃñÊý ¿Î§Å §À¡É Ó¾øÅ¡§Å¡. «ñ½ §Ä. 6.

¾¢Õ§Åí ¸¼ò¦¾õ ¦ÀÕÁ¡§É. ÓÊôÀ¡ý ¦º¡ýÉ ¬Â¢ÃòÐò ¾¢Õ§Åí ¸¼òÐì ¸¢¨ÅÀòÐõ. «ó§¾¡. Page 23 of 104 §¸¡Äì ¸É¢Å¡öô ¦ÀÕÁ¡§É.8 3450 Åó¾¡ö §À¡§Ä šá¾¡ö. ¯Ä¸ãý Ú¨¼Â¡ö. ¿¢¸Ã¢ø Ҹơö. ¦¿¡Ê¡÷ ¦À¡ØÐõ ¯ýÀ¡¾õ ¸¡½ §¿¡Ä¡ ¾¡ü§È§É.10. º¢ó¾¡ Á½¢¸û À¸Ãø¨Äô À¸ø¦ ºö ¾¢Õ§Åí ¸¼ò¾¡§É. «Ê§Âý ¯ýÀ¡¾õ «¸Ä ¸¢ø§Äý þ¨ÈÔ§Á. 6. §º§Äö ¸ñ½¡÷ ÀÄ÷ÝÆ Å¢ÕõÒõ ¾¢Õ§Åí ¸¼ò¾¡§É. 6.10 3452 «Ê츣 ÆÁ÷óÐ ÒÌó¾Ê£÷.9 3451 «¸Ä ¸¢ø§Äý þ¨ÈÔõ ±ý ÈÄ÷§Áø Áí ¨¸ Ô¨ÈÁ¡÷À¡. Ò¸¦Ä¡ý È¢øÄ¡ «Ê§ÂÛý «Ê츣 ÆÁ÷óÐ ÒÌ󧾧É. 6.10.10. ¿£Ä¡÷ ¸ñ¼ò ¾õÁ¡Ûõ ¿¢¨È¿¡ý Ó¸Û Á¢ó¾¢ÃÛõ. Á¡Ä¡ö ÁÂ츢 ÂʧÂýÀ¡ø Åó¾¡ö §À¡Ä šá§Â. ¦ºÊ¡÷ Å¢¨É¸û ¾£÷ÁÕó§¾. ±ý¨É ¬ûÅ¡§É. Å¡úÁ¢ý ±ý¦Èý ÈÕû¦¸¡ÎìÌõ ÀÊ째 Æ¢øÄ¡ô ¦ÀÕÁ¡¨Éô ÀÆÉì ÌÕÜ÷î º¼§¸¡Àý.7 3449 §¿¡Ä¡ ¾¡ü§Èý ÑýÀ¡¾õ ¸¡½ ¦ÅýÚ ÑñϽ÷Å¢ø. À¢Êò¾¡÷ À¢Êò¾¡÷ Å£üÈ¢ÕóÐ . šá ¾¡ö§À¡ø ÅÕÅ¡§É..nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.10.. ¿¢¸Ã¢ø «ÁÃ÷ Óɢ츽í¸û Å¢ÕõÒõ ¾¢Õ§Åí ¸¼ò¾¡§É. TSCII format) . ¦ºó¾¡ Á¨Ãì¸ñ ¦ºí¸É¢Å¡ö ¿¡ø§¾¡ ÇÓ§¾. 6. ±ÉТ§Ã.

2 3455 §Å¾¢Â¡ ¿¢üÌõ ³Åáø Å¢¨É§Â¨É §Á¡Ð Å¢òÐ . §º¡¾¢ ¿£ñÓÊ Â¡ö. (2) 7. ¬÷Á Õó¾¢É¢ ¡ÌÅ÷? «¼Ä¡Æ¢ §Âó¾¢ ÂÍÃ÷ ÅýÌÄõ.. Page 24 of 104 ¦Àâ šÛû ¿¢Ä¡×ŧÃ.3 3456 ÝÐ ¿¡ÉÈ¢ ¡Ũ¸ ÍÆüÈ¢§Â¡÷ ³Å¨Ãì ¸¡ðÊ.1.«Ó §¾. 6.¸¼ø »¡Äõ ¸¡ì¸¢ýÈ. ±ñ½¢ Ä¡ô¦ÀÕ Á¡Â§É.¦¾¡ñ¼ §ÉýÁРݾɧÉ.5 . 7. TSCII format) .11 ¾¢ÕÅ¡ö ¦Á¡Æ¢ ²Æ¡õ ÀòÐ 3453 ¯ñ½¢ ġŢ ³Å áø̨Á ¾£üÈ¢ ¦Âý¨ÉÔý À¡¾ Àí¸Âõ. þ¨Á§Â¡÷¸û ²òÐ Óĸ ãýÚ¨¼.1. §Å÷Á Õí¸Úò ¾¡ö. ¸ýÉ §Ä.¯ý «Êô §À¡Ð ¿¡ÉÏ ¸¡Å¨¸ ¦ºöÐ §À¡¾¢ ¸ñ¼¡ö. 7.¯ý ¾¢ÕÅÊî º¡¾¢ ¡Ũ¸ ¿£¾Îò ¦¾ý¦ÀÚ ¾¢Â󧾡. §¿÷Á Õį́¼ò ¾¡Å¨¼òÐ ¦¿¸¢Æ¢ôÀ¡ý ´ì¸¢ýÈ¡ö.4 3457 ¾£÷ÁÕó ¾¢ýÈ¢ ¨ÂóÐ §¿¡ÂÎõ ¦ºì¸¢ Ä¢ðÎò ¾¢Ã¢ìÌõ ³Å¨Ã.1 3454 ±ý¨É ¡Ùõ Åí§¸¡ §Å¡¨Ãó ¾¢¨Å¦Àö ¾¢Ã¡ôÀ¸ø §Á¡Ð Å¢ò¾¢ðÎ..«Ó §¾.¸¡÷ Ó¸¢øÅñ½ §É. 7. Á£Ð §º÷ÌÆÅ¢.Å¢ñÏ Ç¡÷¦ÀÕ Á¡§É§Â¡. ¯ý¨É ¿¡ÉÏ ¸¡Å¨¸ ¦ºöÐ §À¡¾¢ ¸ñ¼¡ö.1. 7. Å¢¨É§Âý Å¢ ¨É¾£÷ ÁÕó§¾. ¿ñ½¢Ä¡ Ũ¸§Â ¿Ä¢Å¡ É¢ýÉ ¦ÁñÏ ¸¢ýÈ¡ö. «ñ½ §Ä.±ý¨É ¡ûÅ¡§É.1.1. ¡Ðõ ¡ÅÕ Á¢ýÈ¢¿¢ý ɸõÀ¡ø ´Î츢§Â¡ áĢ ɣǢ¨Ä.Å¢¨É §ÂÛ¨¼ §Å¾¢Â§É.«ôÀ §É.10. Á¢ýÛ §¿Á¢Â¢ É¡ö. ¬¾¢ ¡¸¢ ¸Ģ ¼õÀ¨¼ò ÐñÎ Á¢ÆóÐ ¸¼ó¾¢¼ó ¾¢ð¼.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.

¦¿ïÍÇ¡ö.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.±ý ¸ñ½¡. ±ýÚ Â¡ý¦Åø ¸¢üÀÛý ¾¢ÕÅÕ Ç¢ø ¨Ä§Âø?.10 3463 . ÁñÏ ¦Çý¨Éô ¦ÀüÈ¡ ¦Ä了ö ¡ÁüÚ ¿£ÔõÅ¢ð¼¡ø? ÀñÏ Ç¡ö.±ý ÀÃïͼ§Ã.µ÷ ÌýÈõ ¨Åò¾ ±ó¾¡ö. þ¨Á§Â¡÷¾õ ÌÄÓ¾§Ä.1. ÅýÀÃí¸ ¦ÇÎòгÅ÷ ¾¢¨º¾¢¨º ÅÄ¢ò¦¾üÚ ¸¢ýÈÉ÷ ÓýÀ芸¨¼ó¾Ó¾í ¦¸¡ñ¼ ã÷ò¾¢§Â¡.9 3462 ±ýÀÃï ͼ§Ã. Page 25 of 104 3458 Å¢ñÏ Ç¡÷¦ÀÕ Á¡ü¸ ʨÁ¦ºö Å¡¨Ã Ôõ¦ºÚõ ³õÒ ÄÉ¢ ¨Å.8 3461 ÌÄÓ¾ Ä¢Îõ¾£ Å¢¨É즸¡Î ÅýÌƢ¢ɢø Å£úìÌõ ³Å¨Ã ÅÄÓ¾ø ¦¸ÎìÌõ ÅçÁ ¾ó¾Õû ¸ñ¼¡ö. ±ýÉõ Á¡. Åó¦¾ý ¸ñÏÇ¡ö. 7.¦¸¡Ê§Âý ÀÕ ¸¢ý ÉÓ§¾. 7. «ýÚ §¾Å÷ «ÍÃ÷ Å¡í¸ «¨Ä¸¼ ÄÃÅõ «Ç¡Å¢.6 3459 ´ýÚ ¦º¡øÄ¢ ´Õò¾¢É¢ø ¿¢ü¸¢Ä¡¾ ´¨ÃÅ÷ Åý¸ÂŨÃ.¸Å¢ ¾ýÛ Ç¡ö. 7. 7.1.±ý ¸ñ½¡. ±ýÚý¨É «ÄüÈ¢Ôý þ¨½ò¾¡ Á¨Ã¸ðÌ. Àò¾¢Â¢Ûû Ç¡ö. ¿¢ÄÓ¾ Ģɣù ×ÄÌìÌõ ¿¢üÀÉ ¦ºøÅÉ ±É. ¿£¨Åò¾ ÓýÉ Á¡Â¦Áø Ä¡øÓØ §ÅÃâóÐ.¦À¡Õû ÀÄÓ¾ø À¨¼ò¾¡ö.1.1. ¦º¡øÖÇ¡ö. TSCII format) . «ýÒÕ¸¢ ¿¢üÌõ «Ð¿¢ü ¸î ÍÁÎ ¾ó¾¡ö..7 3460 þýÉ Ó¦¾Éò §¾¡ýÈ¢ §Â¡¨ÃÅ÷ ¡ŨÃÔõ ÁÂì ¸. 7.. ±ý¨ÉÔý º¢ýÉ Óõ¾¢Õ ã÷ò¾¢Ôõ º¢ó¾¢ò §¾ò¾¢ì ¨¸¦¾¡Æ §ÅÂÕ ¦ÇÉìÌ.Àà Á£º§É.1. ´ýÚ ¦º¡øÄ¡§Â.

±ýÛÓû ÙÕÌõ. ¯ý¨Éì ¸¡ÏÁ¡ ÈÕÇ¡ö ¸¡Ìò¾¡. ¸ñÎ À¡¼Åø Ä¡÷Å¢¨É §À¡õ¸íÌ ÖõÀ¸§Ä.11 3464 ¸íÌÖõ À¸Öõ ¸ñ Т ÄȢ¡û ¸ñ½¿£÷ ¨¸¸Ç¡ø þ¨ÈìÌõ. þÅû¾¢Èò ¦¾ý¦ºö¾¢ð ¼¡§Â? 7. Åð¼Å¡ö §¿Á¢ ÅÄí¨¸Â¡. ¾¢ð¦¸¡Ê Á¾¢ûÝú ¾¢ÕÅÃí¸ò¾¡ö. ¯ð̨¼ ÂÍÃ÷ ¯Â¢¦ÃøÄ¡ Óñ¼ ´ÕÅ §É. .2 3466 Åð¸¢Äû þ¨ÈÔõ Á½¢Åñ½¡. ¸ñ½§É. Ó了ö¾¢ù ×ĸõ ¯ñÎÁ¢Æó ¾Çó¾¡ö. (2) 7. ¾Ìŧ¾¡? ±ýÛõ.2. Ó¸ôÀ¼¡ö ±ýÛõ Ó¸¢øÅñ½¡... ¦ºí¸Âø À¡ö¿£÷ò ¾¢ÕÅÃí ¸ò¾¡ö.1 3465 ±ï¦ºö¸¢ý È¡¦Âý ¾¡Á¨Ãì ¸ñ½¡. ±ýÛõ.«ô Òñ¼ ã¸ô¦¸¡ô âúôÒÉü ÀûÇ¢ ÂôÀÛ째. TSCII format) . ¦¾¡ñ¼÷ ¦¾¡ñ¼÷ ¦¾¡ñ¼÷ ¦¾¡ñ¼ý º¼§¸¡Àý ¦º¡øÄ¡ ¢ÃòРǢôÀòÐõ. ¸Ê¨Â¸¡ñ ±ýÛõ.3 3467 þ𼸡ø þð¼ ¨¸ÂÇ¡ö þÕìÌõ ±ØóÐÄ¡ö ÁÂíÌõ¨¸ ÜôÒõ. ±ýÛõ Åó¾¢¼¡ö ±ý¦Èý§È ÁÂíÌõ. ¸ð¸¢Ä£. ¸ð¼§Á ¸¡¾ø. ±í¦¸¡§Ä¡ Óʸ¢ýÈ ¾¢Åð§¸? 7. ±ýÛõ šɧÁ §¿¡ìÌõ¨Á ¡ìÌõ. ±ýÚã÷î º¢ìÌõ ¸¼øÅñ½¡. þÅû¾¢Èò ¦¾ï¦ºö¸¢ý È¡§Â? (2) 7. ºíÌºì ¸Ãí¸ ¦ÇýÚ¨¸ ÜôÒõ ¾¡Á¨Ãì ¸ñ ±ýÚ ¾ÇÕõ. Page 26 of 104 ¦¸¡ñ¼ ã÷ò¾¢§Â¡÷ ãÅáöì ̽í¸û À¨¼ò¾Ç¢ò Ð즸Îì Ìõ.2.2.1. ±ýÛõ¸ñ ½£÷Áø¸ þÕìÌõ.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. ±í¹§É ¾Ã¢ì§¸ Ûý¨ÉÅ¢ðÎ ±ýÛõ þÕ¿¢Äõ ¨¸ÐÆ¡ Å¢ÕìÌõ. ±ï¦ºö§¸ ¦ÉÈ¢¿£÷ò ¾¢ÕÅÃí ¸ò¾¡ö? ±ýÛõ¦Åù ×¢÷òТ÷ò ÐÕÌõ Óý¦ºö¾ Å¢¨É§Â.

«Ø󦾡Øõ ¬Å¢ «ÉĦÅù ×¢÷ìÌõ «ïºÉ Åñ½§É. «ó¾¢ô§À¡ ¾×½ý ¯¼Ä¢¼ó ¾¡§É. ¦ºöÂÅ¡ö Á½¢§Â.2.2. ±ýÛõ ±ý ¾£÷ò¾§É.5 3469 ¨ÁÂø¦ºö ¦¾ý¨É ÁÉõ¸Å÷ó ¾¡§É. 7. þÅû¾¢Èò ¦¾ïº¢ó¾¢ò ¾¡§Â? 7. «¨Ä¸¼ø ¸¨¼ó¾Å¡ ÃÓ§¾. ¬í§¸ Á¨Æì¸ñ½£÷ Áø¸ Åó¾¢¼¡ö ±ý¦Èý§È ÁÂíÌõ. ºó¾¢òÐý ºÃ½õ º¡÷ŧ¾ ÅÄ¢ò¾ ¨¾Â¨Ä ¨ÁÂø¦ºö ¾¡§É.2. ±ýÛõ ¾ñ ÒÉøÝú ¾¢ÕÅÃí ¸òÐûÇ¡ö. ¸¼Ä¢¼í ¦¸¡ñ¼ ¸¼øÅñ½¡. ±ý¦ºö§¸ý ±ý¾¢Õ Á¸ð§¸? 7. ±ýÛõ. ±ýÛõ. ±ýÛõ.. ±ýÛõ.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. Page 27 of 104 º¢ð¼§É. §¸¡ÄÁ¡ Á¨Æì¸ñ ÀÉ¢Áø¸ þÕìÌõ ±ýÛ¨¼ì §¸¡ÁÇì ¦¸¡Øó§¾.4 3468 º¢ó¾¢ìÌõ ¾¢¨ºìÌõ §¾Úõ¨¸ ÜôÒõ ¾¢ÕÅÃí ¸òÐûÇ¡ö. §ºø¦ ¸¡û¾ñ ÒÉøÝú ¾¢ÕÅÃí ¸ò¾¡ö. ÀüȢġ÷ ÀüÈ¿¢ý È¡§É.6 3470 À¡ÄÐý Àí¸û þýÀí ¸û À¨¼ò¾¡ö. TSCII format) .7 3471 ¦¸¡ØóÐÅ¡ ÉÅ÷¸ðÌ ±ýÛõ Ìý§Èó¾¢ì §¸¡¿¢¨Ã ¸¡ò¾Åý.. þÅû¾¢Èò ¾ÕÇ¡ö À¡Å¢§Âý ¦ºöÂüÀ¡ ÄЧÅ.2. ¨À¦¸¡ûÀ¡õ À¨½Â¡ö. ±ØóЧÁø §¿¡ì¸¢ ¢¨ÁôÀ¢Äû þÕìÌõ ±í¹§É §¿¡ì̧¸ý? ±ýÛõ. ±ýÛõ Á¡ Á¡Â§É.2. ¦ºØó¾¼õ ÒÉøÝú ¾¢ÕÅÃí ¸ò¾¡ö. ±ýÛõ. ¸¡Äºì ¸Ãò¾¡ö. ±ýÛõ. ±ýÛõ Åó¾¢ìÌõ. ¸ñ½§½. ¦ºØ¿£÷ò ¾¢ÕÅÃí ¸ò¾¡ö. 7. ±ýÛõ.8 3472 . 7. ¦ÅöÂÅ¡û ¾ñÎ ºíÌºì ¸ÃõÅ¢ø ²óÐõÅ¢ñ §½¡÷Ó¾ø.

¦ÅûÇî ͸ÁÅý Å£üÈ¢ Õó¾ §Å¾ ¦Å¡Ä¢Ôõ Ţơ ¦Å¡Ä¢Ôõ. TSCII format) . ±ýÛõ.«Âø §ºÃ¢Â£÷¸¡û.9 3473 ÓÊÅ¢Åû ¾É즸¡ý ÈÈ¢¸¢§Äý ±ýÛõ ã×Ä ¸¡Ç¢§Â. «ý¨É Â÷¸¡û. (2) 7.. «ýÚÕ §ÅØõ ¾ØÅ¢¿£ ¦¸¡ñ¼ ¬öÁ¸û «ýÀ §É.2. Page 28 of 104 ±ý¾¢Õ Á¸û§º÷ Á¡÷ŧÉ.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. Ó¸¢øÅñ½ Å¡Éò ¾¢¨ÁÂÅ÷ ÝÆ þÕôÀ÷§À âýÀ¦Åû Çò§¾. Ó¸¢øÅñ½ý «Ê§Áø ¦º¡ýɦº¡ýÁ¡¨Ä ¬Â¢Ãò ¾¢ôÀòÐõ ÅøÄ¡÷. ¦¾ý¾¢Õ ÅÃí¸õ §¸¡Â¢ø¦¸¡ñ ¼¡§É.2. «Ê¨¼ ¡¾¡û §À¡Ä¢Åû «Ï¸¢ «¨¼ó¾Éû Ó¸¢øÅñ½ý «Ê§Â. 7.3. À¢û¨Çì ÌÆ¡Å¢¨Ç ¡𦼡Ģ Ôõ «È¡ò ¾¢Õô§À ¨Ã¢ø §º÷Åý ¿¡§É.10 3474 Ó¸¢øÅñ½ý «Ê¨Â «¨¼ó¾Õû ÝÊ ¯öó¾Åý ¦Á¡öÒÉø ¦À¡Õ¿ø. ¿¢ý¾¢Õ ±Â¢üÈ¡ø þ¼óп£ ¦¸¡ñ¼ ¿¢ÄÁ¸û §¸ûÅ §É. ±ýÛõ. ±ýÛõ ¿¡ýÓ¸ì ¸¼×§Ç. ¿¡É¢ò ¾É¢¦¿ïºõ ¸¡ì¸ Á¡ð§¼ý ±ýźõ «ýÈ¢¾¢ áôÀ ¸ø§À¡ö..11 3475 ¦Åû¨Çî Íâºí¦¸¡ ¼¡Æ¢ §Âó¾¢ò ¾¡Á¨Ãì ¸ñ½¦Éý ¦Éï º¢ 맼. ±ýÛõ. ÅÊר¼ Å¡§É¡÷ ¾¨ÄÅ §É.1 3476 ¿¡Éì ¸ÕíÌÆø §¾¡Æ¢ Á£÷¸¡û. ±ýÛõ. ±ýÛõ. ¦¾Ç¢¸¢§Äý ÓÊÅ¢Åû ¾É째. ±ýÛõ Åñ¾¢Õ ÅÃí¸§É. Òû¨Çì ¸¼¡¸¢ýÈ Å¡ü¨Èì ¸¡½£÷ ±ï¦º¡øÄ¢î ¦º¡øÖ§¸ý «ý¨É Á£÷¸¡û. и¢øÅñ½ò à¿£÷î §º÷ôÀýÅñ¦À¡Æ¢øÝú ÅñÌÕ Ü÷ §¸¡Àý. ¸Ê¸Áú ¦¸¡ý¨Èî º¨¼Â§É. (2) 7. ±ýÛõ ±ýÛ¨¼ ¡Ţ§Â.2. . (2) 7. ±ýÛõ.

Å¡ÉôÀ¢ áýÁ½¢ Åñ½ý ¸ñ½ý ¦ºí¸É¢ š¢ý ¾¢Èò¾ ЧÅ.3.5 3480 ¸¡Äõ ¦ÀȦÅý¨Éì ¸¡ðÎ Á¢ý¸û ¸¡¾ø ¸¼Ä¢ý Á¢¸ô ¦À⾡ø.3. TSCII format) ..3 3478 þÆó¾¦Åõ Á¡¨Á ¾¢ÈòÐô §À¡É ±ý¦Éﺢ É¡ÕÁí §¸ ´Æ¢ó¾¡÷.2 3477 ¦ºí¸É¢ š¢ý ¾¢Èò¾ ¾¡Ôõ ¦ºïͼ÷ ¿£ñÓÊò ¾¡úó¾ ¾¡Ôõ. 7. ÓÆíÌºí ¸ì¨¸Âý Á¡Âò ¾¡úó§¾ý «ý¨ÉÂ÷ ¸¡û. §¸¡Äî ¦ºó¦¿ü¸û ¸Åâ Å£Íõ ÜÎ ÒÉø¾¢Õô §À¨Ã ¢ü§¸. ÓÉ¢ó¾¢É¢ ¦Âý¦ºö¾£÷ «ý¨É Á£÷¸¡û.6 . ¿¡Ïõ ¿¢¨ÃÔ Á¢Æó¾ ЧÅ.4 3479 ÓÉ¢óÐ º¸¼õ ¯¨¾òÐ Á¡Âô §Àö ÔñÎ ÁÕ¾¢ ¨¼ô§À¡ö. ÓýÉ¢ ÂÅýÅóРţüÈ¢ Õó¾. 7.3.±ý¨É ¦ÂýÓ É¢ó§¾? 7.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. »¡Äò ¾ÅýÅóРţüÈ¢ Õó¾ ¿¡ýÁ¨È ¡ÇÕõ §ÅûÅ¢ §Â¡Å¡. ¸É¢ó¾ ¦À¡Æ¢ø¾¢Õô §À¨Ã ¢ü§¸ ¸¡Äõ ¦ÀȦÅý¨Éì ¸¡ðÎ Á¢§É. 7. Page 29 of 104 §¾ý¦Á¡öò¾ âõ¦À¡Æ¢ø ¾ñÀ ¨½Ýú ¦¾ó¾¢Õô §À¨Ã¢ø Å£üÈ¢ Õó¾. ¾¢í¸Ùõ ¿¡Ùõ ŢơŠȡ¾ ¦¾ó¾¢Õô §À¨Ã¢ø Å£üÈ¢ Õó¾. ±Øó¾¿ø §Å¾ò ¦¾¡Ä¢¿¢ý §È¡íÌ ¦¾ó¾¢Õô §À¨Ã¢ø Å£üÈ¢ Õó¾.. ¿í¸û À¢Ã¡Û즸ý ¦Éïºõ §¾¡Æ£. ¸É¢ó¾ Å¢Ç×ìÌì ¸ý¦È È¢ó¾ ¸ñ½ À¢Ã¡Û즸ý ¦Àñ¨Á §¾¡ü§Èý. ºí¦¸¡Î ºì¸Ãõ ¸ñÎ ¸óÐõ ¾¡Á¨Ãì ¸ñ¸Ùì ¸üÚò ¾£÷óÐõ. 7.3. ¯Æó¾¢É¢ ¡¨Ã즸¡ñ ¦¼Û º¡§¸¡? µ¾ì ¸¼¦Ä¡Ä¢ §À¡Ä ±íÌõ. ¿£Ä Ó¸¢øÅñ ½ò¦¾õ ¦ÀÕÁ¡ý ¿¢üÌÓý §ÉÅó¦¾ý ¨¸ìÌõ ±ö¾¡ý.3.

º¢¸Ãõ «½¢¦¿Î Á¡¼õ ¿£Î ¦¾ý¾¢Õô §À¨Ã¢ø Å£üÈ¢ Õó¾.«Ä÷ àüÈ¢ü ÈÐÓ¾ Ä¡ì ¦¸¡ñ¼¦Åý ¸¡¾ Ö¨Ã츢ø §¾¡Æ£.±ý¨Éò §¾üÈ §Åñ¼¡. §À¨Ã¢ü §¸Ò즸ý ¦Éïºõ ¿¡Êô §À÷òÐ ÅæÅíÌõ ¸¡½ Á¡ð§¼ý. 7. 7.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. Page 30 of 104 3481 §À¦Ã¢ø Ýú¸¼ø ¦¾ýÉ¢ Äí¨¸ ¦ºüÈ À¢Ã¡ýÅóРţüÈ¢ Õó¾.9 3484 ¿¸ÃÓõ ¿¡Îõ À¢È×õ §¾÷§Åý ¿¡¦½Éì ¸¢ø¨Ä¦Âý §¾¡Æ¢ Á£÷¸¡û.10 3485 °Æ¢§¾¡ Ú–Æ¢ ÔÕÅõ §ÀÕõ ¦ºö¨¸Ôõ §ÅÈÅý ¨ÅÂí ¸¡ìÌõ.3.8 3483 §º÷Å了ý ¦ÈýÛ¨¼ò §¾¡Æ¢ Á£÷¸¡û. «ý¨ÉÂ÷ ¸¡û.7 3482 ¸ñ¼Ð §Å¦¸¡ñ¦¼ø Ä¡Õí ÜÊì ¸¡÷츼ø Åñ½§É¡ ¦¼ó¾¢ ÈòÐì ¦¸¡ñÎ. Áñʽ¢ »¡Ä Ó§Áú ¸¼Öõ ¿£ûÅ¢ ÍõÒõ ¸Æ¢Âô ¦À⾡ø.3. ²÷ÅÇ ¦Å¡ñ¸Æ É¢ôÀÆ ÉòÐò ¦¾ý¾¢Õô §À¨Ã ¢ýÁ¡ ¿¸§Ã. ¦¾ñ¾¢¨Ã Ýúó¾Åý Å£üÈ¢ Õó¾ ¦¾ó¾¢Õô §À¨Ã¢ø §º÷Åý ¦ºý§È. ¸¡÷Åñ½ý ¸¡÷츼ø »¡Ä Óñ¼ ¸ñ½ À¢Ã¡ýÅóРţüÈ¢ Õó¾. ±ý¦Éïºõ ÜÅ ÅøÄ¡Õ Á¢ø¨Ä.3. TSCII format) . ¿¢¸Ã¢ø Ó¸¢øÅñ½ý §¿Á¢ ¡¦Éý ¦Éïºõ ¸Å÷ó¦¾¨É äÆ¢ ¡§É? 7. 7.. ¿£÷¸û ¯¨Ã츢ýÈ ¦¾ýÉ¢ ¾üÌ? ¦¿ïÍõ ¿¢¨È×õ ±Éì¸¢í ¸¢ø¨Ä. ¬¨Ã ¢ɢ즸¡ñ¦¼ý º¡¾¢ì ¸¢ýÈÐ? ±ý¦Éïºõ ¸ñ¼Ð §Å¸ñ §¼§É.3.. . ¬¨Ã ¢ɢí ̨¼Âõ §¾¡Æ¢. Á¸Ã ¦¿Îį́Æì ¸¡¾ý Á¡Âý áüÚÅ ¨ÃÂýÚ Áí¸ áüÈ.

7. 7. §¸Æ¢Äó ¾¡¾¢§Â¡ ᢠÃòÐû þ¨Å¾¢Õô §À¨Ã¢ø §Á ÀòÐõ.À¢ýÛõ ¿¡ý颀 §ÅúÁ¨Ä ¾¡Éò¾ §Å. 7.4.1 3487 ¬Ú Á¨Ä즸¾¢÷ó §¾¡Î ¦Á¡Ä¢.«ôÀý °ýÈ¢ ¢¼ó¦¾Â¢ü È¢ø¦ ¸¡ñ¼ ¿¡§Ç.Å¢ñÏû ²Ï¨¼ò §¾Å÷ ¦ÅÇ¢ôÀ𼠦šĢ.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.Á¨Ä ¾¡Ù ¦ÁÆîͼ÷ ¾¡Û ¦ÁÆ. Page 31 of 104 ¬Æ¢¿£÷ Åñ½¨É ÂîÍ ¾ý¨É «½¢ÌÕ Ü÷ §¸¡Àý ¦ º¡ýÉ.Å¡ý¾¢¨º ÝØ ¦ÁØóо¢ ÃôÒÉ Ä¡.2 3488 ¿¡ý颀 §ÅúÁñÏõ ¾¡Éò¾.4.«ôÀý °Ç¢ ¦ÂÆ×Ä ¸Óñ¼ 秽.«ñ¼õ §Á¡¨Æ ¦ÂÆÓÊ À¡¾ ¦ÁÆ. «ôÀý º¡Ú À¼ÅÓ ¾í¦¸¡ñ¼ ¿¡ý§È.4. (2) 7.11 3486 ¬Æ¢ ¦ÂÆîºíÌõ Å¢øÖ ¦ÁÆ. §Å.6 3492 . ¬Æ¢Âí ¨¸Â¨É §Âò¾ ÅøÄ¡÷ «ÅÃÊ ¨Áò¾¢Èò ¾¡Æ¢ ¡§Ã.Á¨Ä ¸£úÐ À¢Çó¾º¢í ¸¦Á¡ò¾ ¾¡ø.3.4 3490 °Ï¨¼ ÁøÄ÷ ¾¾÷ó¾ ¦Å¡Ä¢.4..«ôÀý °Æ¢ ¦ÂÆ×Ä ¸í¦¸¡ñ¼ Å¡§È.4.3 3489 ¿¡Ù ¦ÁÆ¿¢Ä ¿£Õ ¦ÁÆÅ¢ñÏõ §¸¡Ù ¦Á§Æâ ¸¡Ö ¦ÁÆ.«ôÀý ¬úР÷ ¦ºö¾Í èÃ즸¡øÖ Á¡§È.«ôÀý ¸¡Ï¨¼ô À¡Ã¾õ ¨¸Â¨Ãô §À¡ú§¾.À¢ýÛõ ¿¡ý颀 §Åú¸¼ø ¾¡Éò¾ §Å..«Ã çÚ ÍÄ¡öÁ¨Ä §¾öìÌ ¦Á¡Ä¢. TSCII format) .¾¢¨º Å¡Æ¢ ¦ÂÆò¾ñÎõ Å¡Ù ¦ÁÆ.4. (2) 7.¸¼ø Á¡Ú ÍÆýȨÆì ¸¢ýÈ ¦Å¡Ä¢.ÁýÉ÷ ¬Ï¨¼ §º¨É ¿ÎíÌ ¦Á¡Ä¢. 7. 7.5 3491 §À¡úÐ ¦ÁÄ¢ó¾Òý ¦ºì¸Ã¢ø.

À¢ýÛõ §¿÷ºÃ¢ó ¾¡ýÓì¸ñ ã÷ò¾¢¸ñ Ë÷.Í¨É Å¡ö¿¢¨È ¿£÷À¢Ç¢ Ȣ¡Ã¢ Â.10 3496 ÌýÈ ¦ÁÎò¾ À¢Ã¡ÉÊ Â¡¦Ã¡Îõ. ¿üÀ¡Öì Ìöò¾Éý ¿¡ýÓ¸ É¡÷¦ÀüÈ ¿¡ðΧÇ. À¢ÈóÐ À¼¡¾É ÀðÎ ÁÉ¢º÷측.¸¼ø ¬Ú ÁÎòо¢ ÃôÒÉ Ä¡. ÂÇ¢òÐöÂî ¦ºöÐ ¿¼ó¾¨Á §¸ðΧÁ? 7.4.4. Page 32 of 104 Á¡Ú ¿¢¨Ãò¾¢¨Ãì ÌõºÃí ¸û..þÉ ¬¿¢¨Ã À¡ÊÂí §¸¦Â¡Îí ¸.5. (2) 7.þÉ áÚ À¢½õÁ¨Ä §À¡øÒà Ç.«ôÀý ¾£Á¨Æ ¸¡òÐì ÌýÈ ¦ÁÎò ¾¡§É.1 3498 ¿¡ðÊø ¿¡ðÊø ¿¡ð¨¼ ¿¡ð¨¼ À¢Èó¾Å÷ ¿¡Ã½ü ¸¡ÇýÈ¢ ¡ŧá.2 3499 §¸ðÀ¡÷¸û §¸ºÅý ¸£÷ò¾¢Âø Ä¡øÁüÚ–õ §¸ðÀ§Ã¡. 7.8 3494 «ýÚÁñ ¿£¦Ãâ ¸¡øÅ¢ñ Á¨ÄÓ¾ø. TSCII format) .4.4.7 3493 §¿÷ºÃ¢ó ¾¡í¦¸¡Êì §¸¡Æ¢¦¸¡ñ ¼¡ý. (2) 7. ¿Ä¢Ôõ «Ã츨à ¿¡Êò ¾Êó¾¢ðÎ. .4.«ôÀý ¿£Ú À¼Å¢Äí ¨¸¦ºüÈ §¿§Ã.9 3495 §Áö¿¢¨Ã ¸£úÒ¸ Á¡Òà Ç. 7. 7. §¸ðÀ¡÷ ¦ºÅ¢ÍÎ ¸£ú¨Á ź׸ §Ç¨ÅÔõ.«ôÀý «ýÚ Ó¾ÖÄ ¸õ¦ºö ¾Ð§Á. ´ýÈ¢¿¢ý Ⱥ¼ §¸¡À ۨæºÂø.11 3497 ¸üÀ¡÷ þáÁ À¢Ã¡¨ÉÂøÄ¡øÁüÚõ ¸üÀ§Ã¡?. ¿üÀ¡ø «§Â¡ò¾¢Â¢ø Å¡Øõ ºÃ¡ºÃõ ÓüÈ×õ.À¢ýÛõ §¿÷ºÃ¢ó ¾¡¦Éâ ÔÁÉ §Ä¡ý. ÒüÀ¡ Ӿġô Òø¦ÄÚõ À¡¾¢¦Â¡ý È¢ýÈ¢§Â.«ôÀý §¿÷ºÃ¢ Å¡½ó¾¢ñ §¼¡û¦¸¡ñ¼ «ý§È..nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. «ýÚ Í¼Ã¢Ãñ ÎõÀ¢È ×õ. 7.5. ¿ýÈ¢ Ò¨Éó¾ µÃ¡Â¢Ãò ÐûÇ¢¨Å ¦ÅýÈ¢ ¾ÕõÀòÐõ §ÁÅ¢ì¸ü À¡÷째.À¢ýÛõ «ýÚ Á¨ÆÔ¢÷ §¾×õÁü Úõ.

Page 33 of 104 §ºðÀ¡ø ÀÆõÀ¨¸Åý º¢Í À¡Äý.5.5.3 3500 ¾ý¨Á ÂÈ¢ÀÅ÷ ¾¡ÁÅü ¸¡ÇýÈ¢ ¡ŧá.4 3501 ÝÆø¸û º¢ó¾¢ì¸¢ø Á¡Âý ¸ÆÄýÈ¢î ÝúÅ §Ã¡.5. Àý¨Áô À¼÷¦À¡Õû ¬ÐÁ¢ø À¡ú¦¿Îí ¸¡ÄòÐ.9 3506 Å¡÷ò¨¾ ÂÈ¢ÀÅ÷ Á¡ÂÅü ¸¡ÇýÈ¢ ¡ŧá.8 3505 Á¡Âõ «È¢ÀÅ ÷ Á¡ÂÅü ¸¡ÇýÈ¢ ¡ŧá.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. §À¡÷ò¾ À¢Èô¦À¡Î §¿¡§Â¡Î ãô¦À¡Î þÈôÀ¢ ¨Å §À÷òÐ.5. ÁøÄø «Ã¢ÔÕ Å¡öö¾ Á¡Âõ «È¢óЧÁ? 7. ¿ý¨Áô ÒÉøÀñ½¢ ¿¡ýÓ¸¨ÉôÀñ½¢. ®ð¼í¦¸¡û §¾Å÷¸û ¦ºýÈ¢Ãó ¾¡÷츢¼÷ ¿£ì¸¢Â. ¾¡Æô À¼¡Áø¾ý À¡¦Ä¡Õ §¸¡ðʨ¼ò ¾¡ý¦¸¡ñ¼. Å¡ð¼Á¢ Ä¡Åñ¨¸ Á¡ÅÄ¢ Å¡¾¢ì¸ Å¡¾¢ôÒñÎ .10 .5 3502 §¸ðÎõ ¯½÷ó¾Å÷ §¸ºÅü ¸¡ÇýÈ¢ ¡ŧá. §¸Æø ¾¢Õ×Õ Å¡Â¢üÚì §¸ðÎõ ¯½÷óЧÁ? 7. ¦ÀÕóÐýÀõ §ÅÃÈ ¿£ì¸¢ò¾ý ¾¡Ç¢í¸£úî §º÷òÐ. ¬Æô ¦ÀÕõÒÉø ¾ýÛû «Øó¾¢Â »¡Äò¨¾. ¾¡Âõ ¦ºÚ¦Á¡Õ áüÚÅ÷ Áí¸§Å¡ ¨ÃÅ÷측ö. TSCII format) .6 3503 ¸ñÎõ ¦¾Ç¢óÐõ¸ü È¡÷ì¸ñ½ü ¸¡ÇýÈ¢ ¡ŧá.«Åý ¦ºöÔõ §ºÁò¨¾¦Âñ½¢ò ¦¾Ç¢×ü§È? (2) 7.5. ¿¼ó¾¿ø Å¡÷ò¨¾ ÂÈ¢óЧÁ? 7.5.5. §¾º ÁȢ§š÷ º¡Ã¾¢ ¡öýÚ §º¨É¨Â ¿¡ºõ¦ºö ¾¢ðÎ. ¦¸¡ñ¼íÌò ¾ý¦É¡Îõ ¦¸¡ñμý¦ºýÈн÷óЧÁ? 7.7 3504 ¦ºøÄ ×½÷ó¾Å÷ ¦ºøÅýÈý º£ÃýÈ¢ì ¸üÀ§Ã¡.. ±ø¨Ä ¢ġ¾ ¦ÀÕó¾Åò ¾¡øÀÄ ¦ºöÁ¢¨È. ¾¢ÕÅÊ ¾¡ðÀ¡ø «¨¼ó¾ ¾ý¨Á ÂȢŠ¡¨Ã ÂÈ¢óЧÁ? 7. «øÄø «ÁèÃî ¦ºöÔõ þý¢Â É¡¸ò¨¾..5. ÅñÎý ÁÄ÷ò¦¾¡í¸ø Á¡÷ì¸ñ§¼ÂÛìÌ Å¡Ø¿¡û þñ¨¼î º¨¼ÓÊ Â£ºÛ¼ý¦¸¡ñÎ º¡î¦º¡øÄ. ¾ýÛû§Ç ¦¾¡ý¨Á ÁÂ츢 §¾¡üȢ ÝÆø¸û º¢ó¾¢ò §¾? 7. §¸¡ð¼í¨¸ Å¡ÁÉ É¡Âö¾ Üòиû ¸ñΧÁ? 7.

¾¡Á¨Ãì ¨¸Â¡§Å¡.¯ý¨É ¦ÂíÌò ¾¨Äô¦ÀöŧÉ? 7. º¢ó¨¾Â÷ À¡ÁÕ ã×Ä ¸òÐû§Ç. ¾¡Á¨Ãì ¸ñ½¡§Å¡. Å¡öò¾¦Åý ¿¡ýÓ¸ §É. . (2) 7.6.¦ºö ¿¢ý¾¢Õô À¡¾ò¨¾ ¡ý¿¢Äõ ¿£¦Ãâ ¸¡ø.. ¯ý¨É ¦ÂýÚ¦¸¡ø º¡÷ÅЧÅ? (2) 7..Å¢ñÏ¢ ÷ ±ýÈ¢¨Å ¾¡õÓ¾ Ä¡ÓüÚ Á¡ö¿¢ýÈ ±ó¾¡§Â¡.11 3508 À¡ÁÕ ã×ÄÌõ À¨¼ò¾ ÀüÀ ¿¡À¡§Å¡.3 3511 ±íÌò ¾¨Äô¦ÀöÅý ¿¡ý?±Æ¢ø ã×Ä Ìõ¿£§Â. Ìý¦ÈÎò ¾¡¿¢¨Ã §Áöò¾¨Å ¸¡ò¾¦Åí Üò¾¡§Å¡. «íÌÂ÷ Óì¸ðfÀ¢Ã¡ý À¢ÃÁý¦ÀÕ Á¡ÉÅý¿£. 7.Ò¨É ¦¸¡ý¨ÈÂï ¦ºïº¨¼Â¡ö. TSCII format) .nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. âò¾ñ ÎÆ¡öÓÊ Â¡ö. Á¨Ä§Âó¾¢ì ¸ýÁ¡Ã¢ ¾ý¨É. ¸ñ½¨É ¦¾ýÌÕ Ü÷ §¸¡Àýf¦º¡ø.6. Page 34 of 104 3507 ¦¾Ç¢×üÚ ¦¾Ç¢×üÈ ¦¾Ç¢×üÈ ¦¾Ç¢×üÈ Å£ÅýÈ¢ ¿¢ýÈÅ÷ì ¸¢ýÀì ¸¾¢¦ºöÔõ. ¬Â¢Ãò ÐûÇ¢¨Å ÀòÐõÅø Ä¡ÃÅ÷.6.Åó¦¾ý É¡Õ¢÷ ¿£Â¡É¡ø. ²ò¾Õí ¸£÷ò¾¢Â¢ É¡ö.1 3509 ±ýÚ¦¸¡ø §º÷Å¾ó §¾¡«Ãý ¿¡ýÓ¸ §ÉòÐõ. À¡ÁÕ ã×ÄÌõ «Çó¾ ÀüÀ À¡¾¡§Å¡.2 3510 ¸¡ò¾¦Åí Üò¾¡§Å¡. ¾É¢§Âý ¾É¢Â¡ Ç¡§Å¡.5. ¦Åí¸¾¢÷ ÅÃì ¨¸Â¢ó ¾¢ÃýÓ ¾ Ä¡ò¦¾öÅõ¿£.

6..7 3515 ¬Ç¢¨Âì ¸¡ñÀâ ¡Ââ ¸¡ñ¿Ã¢ ¡ö. 7.5 3513 Åó¦¾öÐ Á¡ÈÈ¢ §ÂýÁøÌ ¿£Äî ͼ÷¾¨ÆôÀ.4 3512 ±ýÛ¨¼ì §¸¡ÅÄ §É. Á£Ç¢Âõ Òû ¨Çì ¸¼¡öÅ¢Èø Á¡Ä¢¨Âì ¦¸¡ýÚ.6 3514 ±ý¾¢Õ Á¡÷Àý ¾ý¨É¦Âý Á¨ÄÁ¸û ÜÈý¾ý¨É. ¿¢ýÈ ºº¢À¾¢ ¨Â¿¢Äí ¸£ñ¦¼Â¢ø ãý¦Èâò¾.6. ¯ýÛ¨¼ Ôó¾¢ ÁÄÕĸõ «¨Åãý ÚõÀÃóÐ.6.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.8 3516 . «ó¾Ã §Áø¦ºõÀ𠧼¡¼Ê ¯ó¾¢¨¸ Á¡÷׸ñÅ¡ö. ±ýÛ¨¼ ¡Õ¢á÷ ±í¹§É ¦¸¡øÅó ¦¾öÐŧÃ? 7. ¦ºïͼ÷î §º¡¾¢¸û âò¦¾¡Õ Á¡½¢ì¸õ §º÷ÅЧÀ¡ø. ±ýÚ¦Áý ¿¡Á¸ ¨Ç¸õ À¡ø¦¸¡ñ¼ ¿¡ýÓ¸¨É.À¢ýÛõ ¬ÙÂ÷ ÌýÈí¸û ¦ºö¾¼÷ò ¾¡¨ÉÔõ ¸¡ñÎí¦¸¡§Ä¡? 7. 7.6. TSCII format) .±ý ¦À¡øÄ¡ì¸Õ Á¡½¢ì¸§Á. ¯ýÛ¨¼î §º¡¾¢¦Åû Çò¾¸õ À¡Öý¨Éì ¸ñΦ¸¡ñÊðÎ. ¦ÅýÚ ÒÄõÐÃó ¾Å¢Íõ À¡Ç¢¨Âì ¸¡§½§É¡..6. Page 35 of 104 ¦¸¡í¸Ä÷ ¾ñ½ó ÐÆ¡öÓÊ ¦ÂýÛ¨¼ì §¸¡ÅħÉ.«Ãì¸÷ °¨Ç¢ð ¼ýÈ¢Äí¨¸¸¼ó ÐÀ¢Äõ Ò즸¡Ç¢ôÀ. ¦ºïͼ÷î §º¡¾¢ Å¢¼×¨È ±ý¾¢Õ Á¡÷À¨É§Â. 7.

.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. 7. ºì¸Ãî ¦ºøÅý¾ý¨Éì ÌÕÜ÷ §¸¡À了¡ýÉ. ¬üÈøÁ¢ì ¸¡ý¦Àâ ÂÀÃï §º¡¾¢Òì ¸«Ã¢§Â.9 3517 ²üÈÕõ ¨ÅÌó¾ò ¨¾ÂÕÙõ ¿ÁìÌ.6.6. ¦¾¡ìÌôÀø Ä¡ñʨºò Ðì¸Åâ ¦ºöÅ §Ã¨Æ§Ã. (2) 7. §¾¡Æ¢Â÷ ¸¡û.7. ¬Æ¢Ôí ¸ñ½ À¢Ã¡ó¾¢Õì ¸ñ¸û¦¸¡ §Ä¡ÅÈ¢§Âý.±ýf¦ºö §¸óРáðʧ§É? (2) 7. Á¢ì¸§Å¡ á¢Ãò ÐÇ¢¨ÅÀòÐõÅø Ä¡ÃŨÃ. ÜüÈ¢Âø ¸ïº¨Éì ¦¸¡ýÚ³Å÷ì ¸¡Â즸¡Îï §º¨É¾ÊóÐ.10 3518 Òì¸ «Ã¢ÔÕ Å¡Â×½Û¼ø ¸£ñθó¾. TSCII format) . Á¡ðÊ ÅøÅ¢Çì ¸¢ý ͼÃö¿¢üÌõ šĢ§¾.¸Ê ÂÅ¢¨É §ÂÓÂÖõ.11 3519 ²¨ÆÂ÷ ¬Å¢Ôñ ÏÁ¢¨½ì ÜüÈí¦¸¡ §Ä¡ÅÈ¢§Âý.2 . ¬Â÷ÌÄòÐ ®üÈ¢Çõ À¢û¨Ç¦Â¡ý È¡öôÒìÌ Á¡Âí¸ §Ç¢ÂüÈ¢. Á£ñÎÁÅý ¾õÀ¢ì§¸ Ţâ ¿£Ã¢Äí¨¸ÂÕÇ¢.«ý¨É Á£÷.6.1 3520 ¬ðÊÔõ àüÈ¢Ôõ ¿¢ýÈý¨É Á£¦Ãý¨É ¿£÷¿Ä¢ó¦¾ý? Á¡ðÎÂ÷ ¸üÀ¸ò ¾¢ýÅøÄ¢ §Â¡¦¸¡Øó §¾¡?«È¢§Âý. Page 36 of 104 ¸¡ñÎí¦¸¡ §Ä¡¦¿ïº §Á. ÝÆ×õ ¾¡Á¨Ã ¿¡ñÁÄ÷ §À¡øÅóÐ §¾¡ýÚõ¸ñË÷. 7. ¬ñÊÈø Á£Ç¢¦Á¡öõ À¢ÄÃìf ¸ýfÌÄò ¨¾ò¾ÊóÐ. ®ðÊ ¦Åñ¦½Ôñ ¼¡ó¾¢Õ ãì¦¸É ¾¡Å¢Ôû§Ç.7. ¬ñξý §º¡¾¢Òì ¸ÅÁ Ã÷«Ã¢ §ÂüÈ¢¨É§Â? 7..

nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.. TSCII format) . «ýÈ¢¦Âý É¡Å¢ ÂÎÁ½¢ Óò¾í¦¸¡ §Ä¡ÅÈ¢§Âý.7.±Éì ÌöÅ¢ ¼§Á.. ±ýÛ¢÷ §ÁÄÉ Å¡ö «Î¸¢ýÈÉ ±ýÚ ¿¢ý§È. 7.6 3525 ¸¡ñÁ¢ý¸û «ý¨ÉÂ÷ ¸¡û. Áýɢ º£÷Á¾ Éí¸ÕôÒî º¢¨Ä ¦¸¡ø.7. ¿£Ä ¦¿ÎÓ¸¢ø §À¡ø¾¢Õ §ÁÉ¢Âõ Á¡ý¦¾¡ñ¨¼Å¡ö.7.5 3524 ¯öÅ¢¼õ ²¨ÆÂ÷ì Ìõ «ÍÃ÷ìÌõ «Ãì¸÷¸ðÌõ ±ùÅ¢¼õ? ±ýÈ¢Äí ¸¢Á¸Ãõ ¾¨Æì Ìõ¾Ç¢÷¦¸¡ø.4 3523 ±ýÚ ¿¢ý§È¾¢¸ Øõ¦ºö ţýͼ÷ ¦ÅñÁ¢ýÛ즸¡ø. §¸¡Äõ ¾¢ÃûÀÅ Ç즸¡Øó Ðñ¼í¦¸¡ §Ä¡ÅÈ¢§Âý. 7. Page 37 of 104 3521 šĢ §¾¡÷¸É¢ ¦¸¡øÅ¢¨É ¡ðʧÂý ÅøÅ¢ ¨É¦¸¡ø. ´ýÚõ «È¢¸¢ýÈ¢ §ÄÉý¨É Á£÷. ÌýÈõ ±Îò¾À¢ áý ÓÚŦÄɾ¡Å¢ÂÎõ.3 3522 þýÛ¢÷ì §¸¨ÆÂ÷ §ÁøŨÇÔõ þ¨½ ¿£ÄÅ¢ü¦¸¡ø. .±ýÚ ¸¡ðÎõ Å ¨¸ÂÈ¢§Âý.7.Á¾Éý ¾ýÛ¢÷ò ¾¡¨¾¸ñ ½¦ÀÕÁ¡ý ÒÕ ÅÁ¨Å§Â. 7. ²Öõ ¾¢¨ºÔ¦Çø Ä¡õÅóÐ §¾¡ýÚ¦Áý É¢ýÛ¢÷째. 7. ¨ÀÅ¢¼ô À¡õÀ¨½ ¡ý ¾¢ÕìÌñ¼Äì ¸¡Ð¸§Ç? ¨¸Å¢¼ ¦Ä¡ýÚÁ¢ý È¢ö «Î¸¢ýÈÉ ¸¡ñÁ¢ý¸§Ç.

¸Æ È¡¿¢üÈ¢§Ã.7.¿¨º ¦ÂýÑí¸ð§¸? 7.7.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. ¸ð¸Ã¢ ¸ñ½ ¨ÉìÌÕ Ü÷§¸¡Àýf¦º¡ýÉ. §¸¡Ç¢¨ÆÅ¡û Ó¸Á¡öì ¦¸¡Ê§Âý ¯Â¢÷ ¦¸¡û¸¢ýȧ¾? 7.7.7 3526 §¸¡Ç¢¨Æò ¾¡Á¨ÃÔõ ¦¸¡ÊÔõ ÀÅÇÓõ Å¢øÖõ .11 3530 . 7. ´üÚ¨Áì ¦¸¡ñ¼Ðû ÇÁý¨É Á£÷.7. ¯ð̨¼ Å¡ÉÅ §Ã¡Î¼ É¡¦ÂýÚõ Á¡Â¡§Ã. ¯ð̨¼ ¡¢Ãò àÇ¢¨Å Ô¦Á¡Õ ÀòÐõÅøÄ¡÷. ¸ñ½ý. (2) 7.9 3528 ¿¢üÈ¢Óü ÈòÐû ±ý Ú¦¿Ã¢ò ¾¨¸Â á¦Âý¨É¿£÷ ÍüÈ¢Ôõ ÝúóÐõ ¨Å¾¢÷ͼ÷î §º¡¾¢ Á½¢¿¢ÈÁ¡ö. §¸¡ûÁýÉ¢ ¡Ţ ÂÎõ¦¸¡Ê§Âý ¯Â¢÷ §¸¡Ç¢¨Æò §¾. Page 38 of 104 ¿¡ñÁýÛ ¦Åñ¾¢í¸û ¦¸¡ø. ÓüÈÅ¢õ ã×Ä ÌõŢâ ¸¢ýÈ Í¼÷ÓÊ째.7. §¸¡Ç¢¨Æò¾ñ Óò¾Óõ ¾Ç¢Õõ ÌÇ¢÷Å¡ý À¢¨ÈÔõ. Å¢û¸¢ýÈ âó¾ñ ÎÆ¡öÅ¢¨Ã ¿¡ÈÅó ¦¾ýÛ¢¨Ã. ¿Âó¾¡÷¸ðÌ ¿îº¢¨Ä¦¸¡ø. §¸¡Ç¢¨Æ¡ר¼Â ¦¸¡Øï §º¡¾¢ Åð¼í¦¸¡ø.8 3527 ¦¸¡û¸¢ýÈ §¸¡Ç¢Õ ¨Çî͸¢÷ó ¾¢ð¼ ¦¸¡ØïÍÕÇ¢ý. ¸û¸¢ýÈ Å¡ÈÈ¢ £Ãý¨É Á£÷. §ºñÁýÛ ¿¡ø¾¼ó §¾¡û ¦ÀÕÁ¡ý¾ý ¾¢ÕѾ§Ä?.. ¯û¦¸¡ñ¼ ¿£Ä¿ý ëø¾¨Æ ¦¸¡ø?«ýÚ Á¡ÂíÌÆø. 7.10 3529 ¸ð¸Ã¢ ÂÀ¢Ã ÁﺢÅý þó¾¢Ãý ±ýÈ¢Å÷ìÌõ. TSCII format) ..

8.3 3533 ¸ûÇÅ¢ú ¾¡Á¨Ãì¸ñ¸ñ½ §É.5 3535 ÁÂ측.8. 7.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.«ÕÇ¡ö. ¾£Â¡ö ¿£Ã¡ö ¿¢ÄÉ¡ö Å¢ÍõÀ ¡öì ¸¡Ä¡ö. ´ò¾¦Å¡ñ Àø¦À¡Õû ¸ÙÄô À¢øÄÉ Å¡öÅ¢ÂÅ¡ö. ÐÂÃí¸û ¦ºöШÅò ¾¢Â¢¨Å ¦ÂýÉÍñ ¼¡Âí¸§Ç. 7. ¯ûÇôÀø §Â¡Ì¦ºö ¾¢Â¢¨Å ¦ÂýÉ ¯À¡Âí¸§Ç. ÐÂÃõ¦ºö ¸¡Áí¸ Ç¡öòШÄ¡ö¿¢¨Ä ¡ö¿¨¼Â¡ö. ¿£Â¡ö ¿£¿¢ýÈ Å¡È¢¨Å ¦ÂýÉ ¿¢Â¡Âí¸§Ç. TSCII format) . Å¢ÂôÀ¡ö ¦ÅýÈ¢¸Ç¡öÅ¢¨É ¡öôÀ ɡöôÀ¢ýÛõ¿£. Á¡Âí¸û¦ ºöШÅò ¾¢Â¢¨Å ¦ÂýÉ ÁÂì̸§Ç. ¾¡Â¡ö ¾ó¨¾Â¡ö Áì¸Ç¡ö ÁüÚÁ ¡ö ÓüÚÁ¡ö.6 3536 ÐÂÃí¸û ¦ºöÔí¸ñ½¡.8. ±ò¾¨É §Â¡Õ¸ ÓÁ¨Å ¡ÂÅü ÚûÇ¢ÔÖõ.«ÕÇ¡ö. . (2) 7.«ÕÇ¡ö. ¦Åí¸ñ¦Åí ÜüÈÓ Á¡Å¢¨Å ¦ÂýÉ Å¢ º¢ò ¾¢Ã§Á.ÁРݾ¡.8.ͼ÷ ¿£ñÓÊ Â¡ÂÕÇ¡ö. 7. ÐÂÃõ¦ºö Á¡Éí¸ Ç¡öÁ¾ É¡¸¢ ¯¸¨Å¸Ç¡ö. ¾¢í¸Ùõ »¡Â¢Ú Á¡öØõ Àøͼ á¢ÕÇ¡ö.8. Page 39 of 104 Á¡Â¡.±Éì ¦¸¡ýÈÕÇ¡ö.2 3532 º¢ò¾¢Ãò §¾÷ÅÄ Å¡.7 3537 ±ýÉîÍñ¼¡Âí¸Ç¡ø ¿¢ýȢ𼡦Âý¨É¡Ùõ¸ñ½¡.. Å¢ò¾¸ò ¾¡ö¿¢üÈ¢ ¿£Â¨Å ¦ÂýÉ Å¢¼Áí¸§Ç. ÐÂ측ö ¿£¿¢ýÈ Å¡È¢¨Å ¦ÂýÉ ÐÂÃí¸§Ç. Å¡ÁÉ §É.8. ¦À¡íÌ ¦À¡Æ¢Á¨Æ ¡öôÒ¸ Æ¡öÀÆ¢ ¡öôÀ¢ýÛõ¿£. «Â÷ôÀ¡öò §¾üÈÓ Á¡ÂÆ Ä¡öìÌÇ¢ áöÅ¢ÂÅ¡ö.8. 7. 7. 7. ¸¡ÂÓõ º£ÅÛ Á¡öì¸Æ¢ Å¡öôÀ¢Èô À¡öôÀ¢ýÛõ¿£. þýɧ¾¡÷ ¾ý¨Á¨Â ±ýÚý¨É¡Å÷ìÌõ §¾üÈâ¨Â. ¯ûÇÐ Á¢øÄÐ Á¡ÔÄô À¢øÄÉ Å¡öÅ¢ÂÅ¡ö.Á¾¢ ¡õÅñ½õ ´ýÈÕÇ¡ö.¾¢Õî ºì¸Ãò ¾¡ö.4 3534 À¡ºí¸û ¿£ì¸¢¦Âý ¨ÉÔÉì §¸ÔÈì ¦¸¡ñÊðÎ.1 3531 «í¸ñ ÁÄ÷ò¾ñ ÎÆ¡öÓÊ «î; §É. ¦ÅûÇò ¾¼í¸¼ ÖûÅ¢¼ ¿¡¸¨½ §ÁøÁÕÅ¢. Å¡ÁÉ §É. ¿£ÂÕÇ¡ö.¿£ Å¡º ÁÄ÷ò¾ñ ÎÆ¡öÓÊ Á¡ÂÅ §É..

7..9. ¯ý¨É Խà ×È¢ÖÄô À¢ø¨Ä ÑÏì¸í¸§Ç.8.±ý Óý¦º¡øÖõ ã×Õ Å¡õ Ó¾øŧÉ. Page 40 of 104 Óýɢ ã×Ä ÌÁ¨Å ¡ÂÅü ¨ÈôÀ¨¼òÐ. ´ôÀ¢Ä¡ò ¾£Å¢¨É §Â¨ÉÔö Â즸¡ñÎ ¦ºôÀ§Á ¦ºöÐ ¾¢Ã¢¸¢ýÈ º£÷¸ñ§¼? 7.8. TSCII format) .1 3542 ±ý¦º¡øÄ¢ ¿¢üÀ¦Éý þýÛ¢ âý¦È¡ýÈ¡ö.3 3544 «ôÀ¨É ¦ÂýÚ ÁÈôÀ¦Éý É ¡¸¢§Â.8 3538 ±ýÉ þÂü¨¸¸Ç¡ø ±í¹§É¿¢ýȢ𠼡¦Âý¸ñ½¡. 7.2 3543 ¬õÓ¾ø ÅɢŠ¦ÉýÚ¾ü §ÈüÈ¢.10 3540 ¬õÅñ½ Á¢ýɦ¾¡ý ¦ÈýÈÈ¢ žâ «â¨Â.. (2) 7.9. À¢ýÛÓû Ç¡ö.ÒÈò ¾¡ö.9 3539 þø¨Ä ÑÏì¸í¸ §Ç¢¾ É¢øÀ¢È¢ ¦¾ýÛõÅñ½õ ¦¾¡ø¨Ä¿ý ëÄ¢ø ¦º¡ýÉ ×Õ×õ «Õ×õ¿¢§Â «øÄ¢ò ÐÆ ¡ÂÄí ¸Ä½¢ Á¡÷À. ±ý¦º¡øÄ¡ø ¡ý¦º¡ýÉ þý¸Å¢ ¦ÂýÀ¢òÐ.8. Åøħ¾¡÷ Åñ½õ¦º¡ýÉ¡ÄЧÅÔÉì ¸¡õÅñ½§Á.9. àÓ¾ø Àò¾÷ìÌò ¾¡ý¾ý¨Éî ¦º¡ýÉ.8. ¬õÅñ½ò ¾¡øÌÕ Ü÷ §¸¡Àý «È¢óШÃò¾ ¬õÅñ½ ¦Å¡ñ¼Á¢ú¸Ç¢¨Å ¡¢Ãò ÐÇ¢ôÀòÐõ.þ¨Å ¦ÂýÉ þÂü¨¸¸§Ç.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. «ý¨Èì¸ý ¦Èý ¨Éò¾ý ɡ츢¦Âý É¡ø¾ý¨É.±ý «î;§É. þýÈÁ¢ú À¡Ê ®º¨É ¡¾¢Â¡ö ¿¢ýȦÅý §º¡¾¢¨Â.4 .11 3541 ±ý¨ÈìÌõ ±ý¨ÉÔö Â즸¡ñÎ §À¡¸¢Â.±ý Å¡öÓ¾ø «ôÀ ¨É ±ýÚ ÁÈôÀ§É¡? 7. ÐýÛ ¸ÃºÃ ½õÓ¾ Ä¡¸¦Åø Ä¡×ÚôÒõ ¯ýÛ Í¨Å¦Â¡Ç¢ ä¦È¡Ä¢ ¿¡üÈõ ÓüÚõ¿£§Â. 7. ¬õÅñ½ò ¾¡Ö¨ÃôÀ¡Ã¨Áó ¾¡÷¾Á즸ý¨Èì̧Á. ±ï¦º¡øÄ¢ ¿¢üÀ§É¡? (2) 7.9. 7. ¾ý¦º¡øÄ¡ø ¾¡ý¾ý¨Éì ¸£÷ò¾¢ò¾ Á¡Âý.±ý ¿¡Ó¾ø ÅóÐ ÒÌóпø Ä¢ý¸Å¢. ¾ôÒ¾ Ä¢ýÈ¢ò ¾¨Éì ¸Å¢ ¾¡ý¦º¡øÄ¢.

9. ¨ÅÌó¾ É¡¸ô Ò¸úÅñ ¾£í¸Å¢. ²÷Ţġ ±ý¨Éò¾ý ɡ츢 ±ý É¡ø¾ý¨É. ¦ºöÌó¾ý ¾ý¨É¦Âó ¿¡ûº¢ó¾¢ò ¾¡÷ŧɡ.9. (2) 7.5 3546 þý¸Å¢ À¡Îõ ÀÃÁ ¸Å¢¸Ç¡ø.9.þýÚ ¿ýÌÅó ¦¾ýÛ¼ ɡ츢¦Âý É¡ø¾ý¨É.10 3551 þíÌÁí Ìõ¾¢Õ Á¡ÄýÈ¢ þý¨Á¸ñÎ. 7. ±ÐצÁ¡ý ÚÁ¢ø¨Ä ¦ºöž¢í ÌÁí§¸. 7. ¾ý¸Å¢ ¾¡ý¾ý¨Éô À¡ÎÅ¢ ¡Ð.. þÈô¦À¾¢÷ ¸¡Äõ ÀÕ¸¢Öõ ¬÷ŧɡ. ±í¹§É ¦º¡øÄ¢Ûõ þýÀõ ÀÂì̧Á. 7.9. À¡÷ÀÃ× þý¸Å¢ À¡Îõ ÀÃÁ§Ã. Åý¸Å¢ À¡Î¦Áý ¨ÅÌó¾ ¿¡¾§É. º£÷¦ÀÈ þý¸Å¢ ¦º¡ýÉ ¾¢ÈòÐ째? 7. «í¹§É ÅñÌÕ Ü÷ §¸¡Àý ¦º¡ø.7 3548 ¬÷ŧɡ ¬Æ¢Âí ¨¸¦ÂõÀ¢ áýÒ¸ú.9. TSCII format) . À¡÷Å¢ñ¿£÷ ÓüÚõ ¸ÄóÐ ÀÕ ¸¢Öõ. þí¹§É ¦º¡ýɧš á¢Ãò ¾¢ôÀòÐõ. ÁÈôÀ¢Ä¡ ¦Åý ¨Éò¾ý ɡ츢¦Âý É¡ø¾ý¨É.9. ²÷Ţġ ±ý¨Éò¾ý ɡ츢¦Âý É¡ø¾ý¨É.8 3549 ¾¢ÈòÐ째 ÐôÒà šõ¾¢Õ Á¡Ä¢ýº£÷.. À¾Å¢Â þý¸Å¢ À¡Ê «ôÀÛìÌ. ¯ÈôÀÄ þý¸Å¢ ¦º¡ýÉ ×¾Å¢ì§¸? 7. ¦ºöÌó¾ý Èý¨É¦Âý ɡ츢¦Âý É¡ø¾ý¨É. Page 41 of 104 3545 º£÷¸ñÎ ¦¸¡ñÎ ¾¢ÕóÐ ¿ø Ä¢ý¸Å¢.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. §¿üÀ¼ ¡ý¦º¡øÖõ ¿£÷¨Á ¢ġ¨Á¢ø.6 3547 ¨ÅÌó¾ ¿¡¾¦Éý ÅøÅ¢ ¨É Á¡öó¾Èî.11 3552 . 7.9.9 3560 ¯¾Å¢ì¨¸õ Á¡¦Èý Û¢¦ÃýÉ ×ü¦Èñ½¢ø. «Ð×õÁü È¡í¸Åý Èýɦ¾ý É¡ø¾ý¨É.

TSCII format) .3 3555 Å¡öìÌí¦¸¡ø ¿¢îºÖõ ±ô¦À¡Ø ÐõÁÉòÐ ®íÌ ¿¢¨Éì¸ô¦ÀÈ Å¡öìÌõ ¸ÕõÒõ ¦ÀÕï¦ºó ¦¿ÖõÅÂø Ýú¾¢Õ Å¡ÈýÅ¢¨Ç.10. Á¡¸õ ¾¢¸ú¦¸¡Ê Á¡¼í¸û ¿£Îõ Á¾¢û¾¢Õ Å¡ÈýÅ¢¨Ç.10. À¡Îõ ¦ÀÕõÒ¸ú ¿¡ýÁ¨È §ÅûÅ¢¨Âó ¾¡Èí¸õ ÀýÉ¢É÷Å¡ú. 7... Á¡¸ó¾ ¿£÷¦¸¡ñÎ àÅ¢ ÅÄ了öÐ ¨¸¦¾¡Øí ÜÎí¦¸¡§Ä¡. Å¡öìÌõ Á½¢¿¢Èì ¸ñ½À¢ áýÈý ÁÄÃÊô §À¡Ð¸§Ç. Å¡öìÌõ ¦ÀÕõÒ¸ú ã×Ä ¸£ºý żÁÐ ¨ÃôÀ¢Èó¾. 7. «ýÒü ÈÁ÷óÐ ÅÄõ¦ºöÐ ¨¸¦¾¡Øõ ¿¡û¸Ùõ ¬Ìí¦¸¡§Ä¡. «ýÒü ÈÁ÷óÐ¨È ¸¢ýÈ¡ ½¢¦À¡Æ¢ø Ýú¾¢Õ Å¡ÈýÅ¢¨Ç. Page 42 of 104 þýÀõ ÀÂì¸ ±Æ¢øÁÄ÷ Á¡¾Õõ ¾¡ÛÁ¢ù §ÅØĨ¸.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. ¬Îõ ÀȨŠÁ¢¨ºì¸ñÎ ¨¸¦¾¡Ø ¾ýÈ¢ ÂÅÛ¨ÈÔõ.2 3554 ÜÎí¦¸¡ø ¨Å¸Öõ §¸¡Å¢ó¾ ¨ÉÁРݾ¨Éì §¸¡Çâ¨Â.1 3553 ¬Ìí¦¸¡ø ³Â¦Á¡ý È¢ýÈ¢ «¸Ä¢¼õ ÓüÈ×õ.4 3556 ÁÄÃÊô §À¡Ð¸û ±ý¦Éïºò ¦¾ô¦À ¡Ø ÐÁ¢Õò ¾¢Å½í¸. . (2) 7.10. 7. þýÀõ ÀÂì¸ þɢмý Å£üÈ¢Õó ¾¡û¸¢ýÈ ±í¸ûÀ¢Ã¡ý.10. ¿£Î ¦À¡Æ¢ø¾¢Õ Å¡Èý Å¢¨Ç¦¾¡Æ Å¡öìÌí¦¸¡ø ¿¢îºÖ§Á. ®Ãʧ ¬Ìõ ÀÃ¢Í ¿¢Á¢÷ó¾ ¾¢ÕìÌÈû «ôÀý «Á÷óШÈÔõ. ÀÄÃÊ Â¡÷Óý ÀÕǢ À¡õÀ¨½ ÂôÀý «Á÷óШÈÔõ.

¿¢ýÈ «½¢¾¢Õ Å¡Èý Å¢¨Ç¦ÂýÛõ ¿£½¸ ÃÁЧÅ.10. ¡ÅÕõ ÅóРŽíÌõ ¦À¡Æ¢ø¾¢Õ Å¡Èý Å¢¨Ç¾¨É. «ýÈí ¸Á÷¦Åý ÚÕôÀ¢ ½¢ ¿í¨¸ ½¢¦¿Îó §¾¡ûÒ½÷ó¾¡ý. ¦ºýÈí ¸¢É¢Ð¨È ¸¢ýÈ ¦ºØõ¦À¡Æ¢ø Ýú¾¢Õ Å¡ÈýÅ¢¨Ç. ¯Ä¸õ ÁÄ¢Ò¸ú À¡¼¿õ §ÁøÅ¢¨É ´ýÚõ¿¢ø Ä¡¦¸Î§Á.9 .7 3559 «ýÈ¢Áü ¦È¡ýÈ¢Äõ ¿¢ýºÃ §½. 7. 7. §ÁÅ¢ ÅÄ了öÐ ¨¸¦¾¡Æì ÜÎí¦¸¡ø ±ýÛ¦Áý º¢ó¾¨É§Â.. 7. 7.10. ¿£½¸ ÃòÐ¨È ¸¢ýÈÀ¢ áý¦¿Î Á¡ø¸ñ½ý Å¢ñ½Å÷§¸¡ý Å¡½ ÒÃõÒìÌ Óì ¸ðÀ¢ á¨Éò ¦¾¡¨Ä¦Åõ §À¡÷¸û¦ºöÐ.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.10.5 3557 ´ýÚõ¿¢ø Ä¡¦¸Îõ ÓüÈ×õ ¾£Å¢¨É ÔûÇ¢ò ¦¾¡ØÁ¢ó¦¾¡ñË÷. ¿¢ýÚ¾ý ¿£û¸Æ §Äò¾¢Â ¬¨É¢ý ¦¿ïº¢¼÷ ¾£÷ò¾À¢Ã¡ý.8 3560 ¾£Å¢¨É ÔûÇò¾¢ý º¡÷ÅøÄ Å¡¸¢ò ¦¾Ç¢Å¢Íõ §ÀÈÖüÈ¡ø. ¿¡Å¢Ûû ÙÓûÇò ÐûÙõ «¨Áó¾ ¦¾¡Æ¢Ä¢Ûû Ùõ¿Å¢ýÚ . TSCII format) . 7.. Page 43 of 104 ÁÄâø Á½¢¦¿Î Á¡¼í¸û ¿£Î Á¾¢ø¾¢Õ Å¡ÈýÅ¢¨Ç. ´ýÈ¢ ÅÄ了ö ´ýÚ§Á¡? ¾£Å¢¨É ÔûÇò¾¢ý º¡÷ÅøħÅ. ±ý ȸĢÕõ ¦À¡ö¨¸Â¢ýÅ ¡ö.10. Å¡½¨É ¡¢Ãó §¾¡ûн¢ò ¾¡ïºÃñ «ýÈ¢Áü ¦È¡ýȢħÁ.10.6 3558 ¿£½¸ ÃÁÐ §ÅÁÄ÷î §º¡¨Ä¸û Ýú¾¢Õ Å¡ÈýÅ¢¨Ç. ±ýÚ¦Áô §À¡Ð¦Áý ¦Éï ºõ о¢ôÀ×û §Ç¢Õì ¸¢ýÈÀ¢Ã ¡ý.

8.1 3564 ¸¡ÏÁ¡ ÈÕÇ¡ö ±ý¦Èý§È ¸Äí¸¢ì ¸ñ½¿£÷ «ÄÁà ިɧÂý §ÀÏÁ¡ ¦ÈøÄ¡õ §À½¢¿¢ý ¦À §Ã À¢¾üÚÁ¡ ÈÕ¦ÇÉì ¸ó§¾¡. 8. À¡Å¢§Âý ¾ý¨É Âθ¢ýÈ ¸ÁÄì ¸ñ½§¾¡÷ ÀÅÇÅ¡ö Á½¢§Â. TSCII format) .10. ¸¡ÏÁ¡ ÈÕÇ¡ö. ¦¾¡ñ¼§Éý ¸üÀ¸ì ¸É¢§Â. º¢ó¨¾Â¢ É¡ø¦ºöÅ ¾¡ÉÈ¢ ¡¾É Á¡Âí¸û ´ýÚÁ¢ø¨Ä.10 3562 ¾£÷ò¾Ûì ¸üÈÀ¢ý Áü§È¡÷ ºÃ½¢ø¨Ä ¦Âý¦Èñ½¢.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. 7.1. ¬Å¢§Â.. Page 44 of 104 3561 º¢ó¨¾Áü ¦È¡ýÈ¢ý ¾¢Èò¾¾ø Ä¡ò¾ý¨Á §¾ÅÀ¢ áÉÈ¢Ôõ. §¾Å÷¨Å¸ø ¾£÷ò¾í¸ §Ç¦ÂýÚ âº¢òÐ ¿ø¸¢ Ô¨ÃôÀ¡÷¾õ §¾Å¢Â÷째.10. º¢ó¨¾Â¢ É¡ø¦º¡øÄ¢ É¡ø¦ºö¨¸ ¡ø¿¢Äò §¾Å÷ ÌØŽíÌõ.2 3565 . ¦Àâ¾ñ ÒÉøÝú ¦ÀÕ¿¢Äõ ±Îò¾§À áǡ. ¾£÷ò¾Û째 ¾£÷ò¾ ÁÉò¾É É¡¸¢î ¦ºØíÌÕ Ü÷ §¸¡Àýf¦º¡ýÉ. ¾£÷ò¾í¸ ǡ¢Ãò ÐûÇ¢¨Å ÀòÐõÅø Ä¡÷¸¨Ç. §ÀÏÅ¡÷ «Ó§¾. «Ó§¾.11 ¾¢ÕÅ¡ö ¦Á¡Æ¢ ±ð¼¡õ ÀòÐ 3563 §¾Å¢Á¡ áš÷ ¾¢ÕÁ¸û âÁ¢ §ÂÅÁü ÈÁÃá𠦺öÅ¡÷. §ÁŢ ×ĸõ ãýȨŠ¡𺢠§ÅñΧÅñ ÎÕÅõ¿¢ý ÛÕÅõ. ¸ñ½¡.1.. (2) 7. ¸¡ÏÁ¡ ÈÕÇ¡ö ¸¡Ìò¾¡. º¢ó¨¾ Á¸¢ú¾¢Õ Å¡Èý Å¢¨ÇÔ¨È ¾£÷ò¾Ûì ¸üÈÀ¢ý§É. «¨Ä¸¼ø ¸¨¼ó¾ «ôÀ§É.

ÁÉ¢º÷ìÌò §¾Å÷ §À¡Äò§¾ Å÷ìÌõ§¾ Å¡§Å¡. TSCII format) . «§º¡¨¾ì ¸Îò¾§À âýÀì ÌÄÅ¢Çí ¸Ç¢§È.¯¸ó ¾Á÷ó¾ ¦ºö¨¸Ôý Á¡¨Â «È¢¦Å¡ýÚõ ºí¸¢ôÀý Å¢ ¨É§Âý. ¦Àâ¿£÷ À¨¼ò¾í ̨Èó¾Ð ¸¨¼ó¾¨¼ò Ш¼ò¾.5 3568 ±íÌÅó ÐÚ§¸¡ ±ý¨É¡û Å¡§É. «¸Ä¢¼õ ÓØÐõ À¨¼ò¾¢¼ó ÐñÎÁ¢úó ¾Çó¾. ¯Ä¸í¸ð ¦¸øÄ¡õ ¯ý¨É¿¡ý ±íÌÅó ÐÚ§¸¡? 8. «ÁÃÐ Àñ½¢ «¸Ä¢¼õ Ò¨¼Ýú «ÎÀ¨¼ «Å¢ò¾¡õ Á¡§É. 8. ²ØÄ ¸í¸Ùõ ¿£§Â.1. º¢È󾿢ý ¾ý¨Á ÂÐŢР×ЦÅý ÈÈ¢¦Å¡ýÚõ ºí¸¢ôÀý Å¢¨É§Âý. . «í¸Å÷ì ¸¨Áò¾ ¦¾öÅÓõ ¿£§Â «ÅüȨŠ¸ÕÁÓõ ¿£§Â. «ÁÃ÷¾õ «Ó§¾.6 3569 þÈó¾Ðõ ¿£§Â ±¾¢÷ó¾Ðõ ¿£§Â ¿¢¸úŧ¾¡ ¿£Â¢ý§É ¡ɡø. ´Õ¢ §Ã§Â¡. 8. Page 45 of 104 ±Îò¾§À áÇý ¿ó¾§¸¡ ÀýÈý þýÛ¢÷î º¢ÚŧÉ. «Îò¾§¾¡÷ ¯ÕÅ¡ö þýÚ¿£ šáö ±í¹Éõ §¾ÚÅ÷ ¯Á§Ã? 8. º£Ã¢Â §Ã§Â¡. «ÍÃ÷¸û ¿ï§º. §ÀÕ¢ §Ã§Â¡.4 3567 ¬Õ¢ §Ã§Â¡.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.1. ¸Îò¾§À¡÷ «×½ý ¯¼Ä¢Õ À¢ÇÅ ¡ì ¨¸Ô¸¢ áñ¼¦Åí ¸¼§Ä.1...3 3566 ¯ÁÕ¸ó иó¾ ×ÕÅõ¿¢ý ÛÕÅõ ¬¸¢Ôý ¾Éì¸ýÀ áɡ÷ «Å÷.1. ¦À¡í¸¢Â ÒÈõÀ¡ø ¦À¡ÕÙÇ §ÅÖõ «¨ÅÔ§Á¡ ¿£Â¢ý§É ¡ɡø Áí¸¢Â «ÕÅ ¡õ §¿÷ôÀÓõ ¿£§Â Å¡ýÒÄõ þÈó¾Ðõ ¿£§Â. «Ê§Éý ¦ÀâÂÅõ Á¡§É. ±ýÛ¨¼ ¬Õ¢ §Ã§Â¡.

(2) 8. Ш½ÁÄ÷ì ¸ñ¸Ç¡ ¢Ãò¾¡ö. 8. §¾¡û¸¨Ç ¡Ãò ¾ØÅ¢¦¾ý Û¢¨Ã «ÈÅ¢¨Ä ¦ºö¾Éý §º¡¾£.1.1.1. ¦ÀâÂÅñ ÌÕÜ÷ Åñº¼ §¸¡Àý §À½¢É ¬Â¢Ãò ÐûÙõ. «ÍÃ÷Åý ¨¸Â÷ ÜüȧÁ. ¦¿ö¢ý ͨŧÂ. TSCII format) . ÓÉ¢Å÷ì Ìâ «ôÀ¨É «Áà ÷ «ôÀ¨É ¯ÄÌ째¡÷ ¾É¢ÂôÀý ¾ý¨É.11 .. ¯Ã¢Â¦º¡ø Á¡¨Ä þ¨ÅÔõÀò ¾¢ÅüÈ¡ø ¯öÂÄ¡õ ¦¾¡ñË÷. Å¡Û âýÀõ Áýɢţü È¢Õó¾¡ö. «Ó¾¢ø À¢Èó¾Å¢ý ͨŧÂ. ¸¼Ä¢Ûû «Ó¾§Á. 8.7 3570 Á½ó¾§À á¡. ¾Á¢Â§Éý ¦Àâ «ôÀ§É. ÁÉÓõÅ¡ º¸Óõ ¦ºö¨¸Ôõ ¡Ûõ¿£ ¾¡§É.9 3572 ¾¡û¸¨Ç ¦ÂÉ째 ¾¨Äò¾¨Ä º¢ÈôÀò ¾ó¾§À վŢ쨸õ Á¡È¡. §À÷¸Ç¡ ¢Ãò¾¡ö.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.8 3571 ¡Ûõ¿£ ¾¡§É ¡ŧ¾¡ ¦Áö§Â «Õ¿Ã ¸¨ÅÔõ ¿£Â¡É¡ø. ¾¡û¸Ç¡ ¢Ãò¾¡ö. Ì½í¸¨Ç Ô¨¼Â¡ö. À½í¸Ç¡ ¢ÃÓõ ¯¨¼Â¨Àó ¿¡¸ô ÀûǢ¡ö. Å¡Û âýÀõ ±ö¾¢¦Äý Áü¨È ¿Ã¸§Á ¦Âö¾¢¦Äý? ±É¢Öõ. 8. À¢ý¨É§¾¡û Á½ó¾§À á¡. 8.10 3573 ¦Àâ «ôÀ¨Éô À¢ÃÁý «ôÀ¨É ¯Õò¾¢Ãý «ôÀ¨É. §¾¡û¸Ç¡ ¢Ãò¾¡ö. ŽíÌÁ¡ È¡È¢§Âý. ͨÅÂÐ À§É. Á¡Âò¾¡ø ÓØÐõ ÅøÅ¢ ¨É §Â¨É£÷ ¸¢ýÈ. «ÕÙ¿¢ý ¾¡û¸¨Ç ¦ÂÉ째. À¡ü¸¼ø §º÷ôÀ¡. ¡Ûõ¿£ ¾¡É¡öò ¦¾Ç¢¦¾¡Úõ ¿ýÚõ «ïÍÅý ¿Ã¸õ¿¡ ɨ¼¾ø. ¦¸¡ÊÂÒû ÙÂ÷ò¾¡ö.¿í ¸ð§¸.1.. Óʸǡ ¢Ãò¾¡ö.1. Page 46 of 104 ¸Èó¾À¡ø ¦¿ö§Â.

2. Ñí¸ð ¸¢Â¡¦É¡ýÚ ¨ÃìÌõ Á¡üÈõ §¿¡ì̸¢ý §È¦ÉíÌõ ¸¡½ Á¡ð§¼ý. ¸¡ñ¸¢ýÈ¢ §ÄÉ¢¼ áðÊ §Âý¿¡ý.2. À¡¼ü ¦È¡Æ¢Â þÆóÐ ¨Å¸ø ÀøÅ¨Ç Â¡÷Óý À⺠Ƣó§¾ý.2. (2) 8.3 3577 ܼý §Èɢɢ ±ý¦¸¡ Î째ý? §¸¡øÅ¨Ç ¦¿ïºò ¦¾¡¼ì¸ ¦ÁøÄ¡õ. ®ñÊÐ ¨ÃìÌõ ÀÊ ¨Â Â󧾡. ¸¡ñ¾Ì ¾¡Á¨Ãì ¸ñ½ý ¸ûÅý Å¢ñ½Å÷ §¸¡ý¿í¸û §¸¡¨Éì ¸ñ¼¡ø. ¿£Ä ÁÄ÷¦¿Îï §º¡¾¢ Ýúó¾ ¿£ñ¼ Ó¸¢øÅñ½ý ¸ñ½ý ¦¸¡ñ¼. ®ñÊ ºíÌõ ¿¢¨È×õ ¦¸¡ûÅ ¡ý ±ò¾¨É ¸¡Äõ þ¨Ç츢ý §È§É. Page 47 of 104 3574 ¿í¸û ÅÃ¢Å¨Ç Â¡Âí ¸¡§Ç¡. Á¡¼ì ¦¸¡ÊÁ¾¢û ¦¾ýÌ Çó¨¾ Åñ̼ À¡ø¿¢ýÈ Á¡Âì Üò¾ý. §¸¡Ä ŨǦ¡ΠÁ¡¨Á ¦¸¡ûÅ¡ý ±ò¾¨É ¸¡ÄõÜ ¼î¦ºý§È? 8.4 3578 ¬Æ¢ ÅÄÅ¢ ¨É ¬¾Ã¢ôÒõ ¬í¸Åý ¿õÁ¢ø ÅÃ×õ ±øÄ¡õ. .2 3576 ¸¡Äõ þ ¨Ç츢Äø Ä¡øÅ¢ ¨É§Âý ¿¡É¢¨Çì ¸¢ýÈ¢Äý ¸ñÎ ¦¸¡ñÁ¢ý.1 3575 §ÅñÊý ¦È¡ýÚ ¦ÀÚ ¸¢ü À¡Ã¢ø ±ýÛ¨¼ò §¾¡Æ¢Â÷ Ñí¸ð §¸Öõ. ¦Åí¸ñ ÀȨÅ¢ý À¡¸ ¦Éí§¸¡ý §Åí¸¼ Å¡½¨½ §ÅñÊî ¦ºý§È.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. TSCII format) . 8. ¿õÓ¨¼ ²¾Ä÷ ÓýÒ ¿¡½¢. ¬¼ø ÀȨŠ¯Â÷ò¾ ¦Åø§À¡÷ ¬Æ¢ ÅÄÅ¢ ¨É ¡¾Ã¢ò§¾.. ºí¸õ ºÃ¢ó¾É º¡Â¢ Æó§¾ý ¾¼Ó¨Ä ¦À¡ýÉ¢È Á¡öò¾ Ç÷ó§¾ý..þÉ¢ ¿¡½¢ò ¾¡¦Éý. 8. »¡Äõ «È¢Âô ÀÆ¢Í Áó§¾ý ¿ýÛ¾ Ä£÷.2.

2.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.2. ÝÆ Ö¨¼Â ͼ÷¦¸¡ Ç¡¾¢ò ¦¾¡ø¨ÄÂï §º¡¾¢ ¿¢¨ÉìÌí ¸¡§Ä. 8.¿õ Ó¨¼Â §Á¾¡ý? ¦º¡øÖÅ §¾¡Å¢í ¸Ã¢ÂÐ ¾¡ý. 8. 8. ±ýÛ¨¼ò §¾¡Æ¢Â÷ ¸¡û. ´Ä Á¢¼¦Åý¨Éô Àñ½¢ Å¢ðÊ𠦼¡ýÚ ÓÕ×õ ÍÅÎõ ¸¡ð¼¡ý.7 3581 þ¨¼Â¢ø ¨Ä¡ý ÅÇ÷ò¾ ¸¢Ç¢¸¡û. TSCII format) . ¯¨¼Â¿õ Á¡¨ÁÔõ ºíÌõ ¦¿ïÍõ ´ýÚõ ´Æ¢Â¦Å¡ð ¼¡Ð ¦¸¡ñ¼¡ý.. «¨¼Ôõ ¨ÅÌó¾ ÓõÀ¡ü ¸¼Öõ «ïºÉ ¦ÅüÒõ « ¨Å¿ ½¢Â.8 3582 ¸¡ñ¦¸¡Îô À¡ÉøÄ É¡÷ìÌõ ¾ý¨Éì ¨¸¦ºÂô À¡Ä§¾¡÷ Á¡Âó ¾ýÉ¡ø. «øÄ¢ ÁÄ÷ò¾ñ ÎÆ¡Ôõ ¾¡Ã¡ý ¬÷츢Π§¸¡Å¢É¢ô âºø ¦º¡øÄ£÷. ±ø¨Ä¢ Ä¡¾É ÜúôÒî ¦ºöÔõ «ò¾¢Èõ ¿¢ü¸¦Åõ Á¡¨Á ¦¸¡ñ¼¡ý.Ì¢ø ¸¡û. ²Ä ÁÄ÷ÌÆø «ý¨É Á£÷¸¡û. .±ý ¦ºö§¸ý? ¸¡Äõ ÀĦºýÚõ ¸¡ñÀ ¾¡¨½ ¯í¸§Ç¡ ¦¼í¸ Ç¢¨¼Â¢ø ¨Ä§Â. 8.6 3580 Á¡Äâ §¸ºÅý ¿¡Ã ½ïº£ Á¡¾Åý §¸¡Å¢ó¾ý ¨ÅÌó¾ý ±ý¦ÈýÚ . Á¡ñÌÈø §¸¡Ä ÅÊ× ¸¡ðÊ ÁñÏõ Å¢ñÏõ ¿¢¨È ÁÄ÷ó¾.Á ¢ø¸¡û.5 3579 ¦¾¡ø¨ÄÂï §º¡¾¢ ¿¢¨ÉìÌí ¸¡¦Äý ¦º¡øÄÇ ÅýÈ¢¨Á §Â¡÷¾ ÁìÌõ.2. Page 48 of 104 §¾¡Æ¢Â÷ ¸¡û. °Æ¢§¾¡ Ú–Æ¢ ´ÕÅ É¡¸ ¿ý̽÷ Å¡÷ìÌõ ¯½Ã Ä¡¸¡. ¸¨¼ÂÈô À¡ºí¸û Å¢ð¼ À¢ý¨É «ýÈ¢ ÂÅɨŠ¸¡ñ¦¸¡ ¼¡§É..2. §ºñͼ÷ò §¾¡û¸û Àľ ¨Æò¾ §¾Å À¢Ã¡ü¦¸ý ¿¢¨ÃÅ¢§É¡Î. â¨Å¸û ¸¡û. ÅøÄ¢ ÅÇÅÂø ÝúÌ ¼ó¨¾ Á¡ÁÄ÷ì ¸ñÅÇ÷ ¸¢ýÈ Á¡§Ä.

¾£¾¢Ä󾡾¢§Â¡ ᢠÃòÐû þ¨ÅÔ§Á¡÷ Àò¾¢¨º §Â¡Îõ ÅøÄ¡÷.3. 8.3 3588 »¡Äõ §À¡É¸õ ÀüÈ¢§Â¡÷ ÓüÈ¡ ×ÕÅ¡¸¢. Page 49 of 104 ¿¡ñ¦¸¡Îò §¾É¢É¢ ¦Âý¦¸¡Î째ý ±ýÛ¨¼ ¿ýÛ¾ø ¿í¨¸ Á£÷¸¡û. §¸¡¾¢ø Ò ¸úì¸ñ ½ý¾ý ÉʧÁø ÅñÌÕ Ü÷ §¸¡Àý ¦ º¡ýÉ.11 3585 «íÌ Á¢íÌõ Å¡ÉÅ÷ ¾¡ÉÅ÷ ¡ÅÕõ. «í¸õ §ºÕõ âÁ¸û ÁñÁ¸û ¬öÁ¸û. ±íÌõ þ¨É¨Â¦Âý Úý¨É «È¢Â¸¢Ä¡ ¾ÄüÈ¢. ¾¡Ùõ §¾¡Ùõ ¨¸¸¨Ç ¡Ãò ¦¾¡Æ측§½ý.10 3584 À¡¾õ «¨¼Å¾ý À¡ºò ¾¡§Ä ÁüÈÅý À¡ºí¸û ÓüÈ Å¢ðÎ.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.3. ºíÌ ºì¸Ãì ¨¸ÂÅ ¦ÉýÀ÷ ºÃ½§Á.2. ¬Ð§Á¡÷ ¾£¾¢Ä Ḣ ¢íÌõ «í̦Áø Ä¡Á¨Á Å¡÷¸û ¾¡§Á.1 3586 ºÃ½ Á¡¸¢Â ¿¡ýÁ¨È áø¸Ùõ º¡Ã¡§¾.. (2) 8. (2) 8..2 3587 ¬Ùõ ¬Ç¡÷ ¬Æ¢Ôõ ºíÌõ ÍÁôÀ¡÷¾¡õ. ¡ɢÉî ¦ºöŦ¾ý? ±ý¦¿ï ¦ºý¨É. «Ã½ò ¾¢ñÀ¨¼ §Âó¾¢Â ®ºü ¸¡Ç¡§Â. Áýõ §¾¡üÈõ Å¡ýÀ¢½¢ ãô¦Àý È¢¨ÅÁ¡öò§¾¡õ. 8.2. Å¡Ùõ Å¢øÖí ¦¸¡ñÎÀ¢ý ¦ºøÅ¡÷ Á¡üÈ¢ø¨Ä. . ¿¡Ùõ ¿¡Ùõ ¿¡ÎÅý «Ê§Âý »¡Äò§¾.9 3583 ±ýÛ¨¼ ¿ýÛ¾ø ¿í¨¸ Á£÷¸¡û. ¿¢ýÉ¢¨¼ §ÂÉø§Äý ±ýÚ ¿£í¸¢ §¿Á¢Ôõ ºíÌõ þÕ¨¸ì ¦¸¡ñÎ. 8. TSCII format) .3. ¿ý¦ÉÎí ÌýÈõ ÅÕÅ ¦¾¡ôÀ¡ý ¿¡ñfÁ Ä÷ôÀ¡ ¾Á¨¼ó ¾Ð§Å. ¸Ã½ô ÀøÀ¨¼ ÀüÈÈ §Å¡Îõ ¸ÉÄ¡Æ¢. 8. ¬Äõ §Àâ¨Ä ÂýÉÅ ºï¦ ºöÔõ «õÁ¡§É. Àý¦ÉÎï Ýúͼ÷ »¡Â¢ü §È¡Î À¡ýÁ¾¢ ²ó¾¢¦Â¡÷ §¸¡Ä ¿£Ä.2.

TSCII format) . ¾¢Õ¿£Ä Á½¢Â¡÷ §ÁÉ¢§Â¡ ¦¼ýÁÉõ ÝÆ ÅÕÅ¡§Ã.±õ ¦ÀÕÁ¡ý ¾ý¨Á¨Â ¡ÃÈ¢ ¸¢üÀ¡÷ §Àº¢¦Âý.3. (2) 8.3.9 3594 ¸Äì¸ ÐÇì¸ ÁÄì¸ ¯Äì¸ Á¢øÄ¡ ¿ø¾Å ÓÉ¢Å÷ ¸¨Ã¸ñ§¼¡÷. ¾½¢Â¡ ¦Å󧿡 Ôĸ¢ø ¾Å¢÷ôÀ¡ý.±ý ¾¢ÕÅ¡ú Á¡÷Åü ¦¸ý¾¢Èõ ¦º¡øÄ¡÷ ¦ºöŦ¾ý. «½¢Â¡÷ ¬Æ¢Ôõ ºí¸Ó §ÁóÐõ «Å÷¸¡ñÁ¢ý. Ìý¦Èú À¡§Ãú Ýú¸¼ø »¡Äõ ÓاÅØõ. 8.3. 8. 8. ÁÊ¡ ¾¢ý§É ¿£Ð¢ø §ÁÅ¢ Á¸¢úó¾Ð¾¡ý.10 3595 ¯¨Ã¡ ¦Å󧿡ö ¾Å¢Ã «Õû¿£ñ ÓÊ¡¨É.11 .nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.7 3592 ±ý§È ¦Âý¨ÉÔý ²Ã¡÷ §¸¡Äò ¾¢Õó¾Ê츣ú. °Æ¢ô À¢Ã¡¦Éý ¨É¡٨¼. ¯¨Ã§Âö ¦º¡ø¦¾¡¨¼ µÃ¡ ¢ÃòРǢôÀòÐõ.6 3591 ÅÕÅ¡÷ ¦ºøÅ¡÷ ÅñÀâ º¡Ãò ¾¢Õó¾.3. ¿¢ý§È ¾¡Å¢Â ¿£û¸Æø ¬Æ¢ò ¾¢ÕÁ¡§Ä.3. ¯ÕÅ¡÷ ºì¸Ãõ ºíÌ ÍÁó¾¢í Ìõ§Á¡Î. 8. ¿¢ý§È ¡ð¦ºö ¿£¦¸¡ñ ¼ÕÇ ¿¢¨ÉôÀо¡ý..3.5 3590 À½¢Â¡ «ÁÃ÷ À½¢×õ ÀñÒõ ¾¡§Á¡õ. ¿¢¨Ã§Â ÅøÄ¡÷ ¿£ÎÄ ¸òÐô À¢ÈÅ ¡§Ã. Page 50 of 104 ¸¡Äõ §À÷ŧ¾¡÷ ¸¡Ã¢Õ ÙÆ¢¦Â¡ò ÐǾ¡ø. ¦Áö¾ Á¡¸¼ø ¾ý¨Éì ¸¨¼ó¾¡¨É.þô Àʾ¡ý ¿£ñÎ ¾¡Å¢Â «¨º§Å¡? À½¢Â¡§Â.3.¯ý §¸¡Äí ¸¡§ÃÆ¢ø ¸¡½Öü È¡Øõ ¦¸¡Ê§Âü§¸. ¿¡õÒ¸ú ¸¢üÀ¦¾ý ¦ºöŠШã§Ã. 8.3.4 3589 ¦¸¡Ê¡÷ Á¡¼ì §¸¡Ù øòÐõ ÒÇ¢íÌÊÔõ . Ũá÷ Á¡¼õ ÁýÛ ÌÕÜ÷î º¼§¸¡Àý. 8. ´ÕÀ¡ ÎÆøÅ ¡ §É¡ÃÊ Â¡Û ÓǦÉý§È. ´ÕÁ¡ Ó¾øÅ¡. «Ê¡÷ «øÄø ¾Å¢÷ò¾ «¨º§Å¡? «ý§Èø. ¸ÕÁ¡ §ÁÉ¢Âý ±ýÀ¦Éý ¸¡¾ø ¸Ä츧Å. 8. Á¢øÄ¡ Å¡ÉÅ ¦ÃøÄ¡õ ¦¾¡ØÅ¡÷¸û.8 3593 ¾¢ÕÁ¡ø ¿¡ýÓ¸ý ¦ºïº¨¼ ¡¦Éý È¢Å÷¸û..

. Page 51 of 104 3596 Å¡÷¸¼¡ «ÕÅ¢ ¡¨ÉÁ¡ Á¨Ä¢ý ÁÕôÀ¢ ¨½ì ÌÅÊÚò ÐÕðÊ.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.3 3599 À¢È¢¾¢ø¨Ä ¦ÂÉìÌô ¦ÀâÂã ×ÄÌõ ¿¢¨ÈÂô§À ÕÕÅÁ¡ö ¿¢Á¢÷ó¾. 8.4 3600 «øħ¾¡÷ «ÃÏõ «ÅÉ¢ø§Å È¢ø¨Ä «Ð¦À¡Õ Ç¡¸¢Öõ. 8..¦Áöõ ¨Á§Â ¿¢ýȦÅõ ¦ÀÕÁ¡ý «Ê¢¨½ Âøħ¾¡÷ «Ã§½. §À¡÷¸¼¡ Åú÷ ÒÈ츢¼ Á¡¼ Á£Á¨ºì ¸ïº¨Éò ¾¸÷ò¾. ¦ºÈ¢Ì¨Ä Å¡¨Æ ¸Ó̦¾í ¸½¢Ýú ¾¢ÕíÌý Ú–÷ò¾¢Õî º¢üÈ¡Ú «È¢Â. ¦À¡íÌã ×ÄÌõ À¨¼ò¾Ç¢ò ¾Æ¢ìÌõ ¦À¡ÕóÐã ×ÕŦÉõ «ÕÅý. (2) 8. º£÷¦¸¡ûº¢ü È¡Âý ¾¢ÕíÌý ږâø ¾¢ÕüÈ¡ ¦Èí¸û¦ ºø º¡÷§Å.1 3597 ±í¸û¦ºø º¡÷× Â¡Ó¨¼ «Ó¾õ þ¨ÁÂÅ÷ «ôÀ¦Éý «ôÀý. ÌÈ¢ÂÁ ¡ñ ±õÁ¡ý ̨ø¼ø ¸¨¼ó¾ §¸¡ÄÁ¡ ½¢ì¸¦Áý ±õÁ¡ý.4. ¬¾¢Â¡ý «øÄ¡ø ¡Å÷Áü ¦ÈÉÁ÷ Ш½§Â? 8. Óý¨ÉÅø Å¢¨É¸û ÓØмý Á¡Ç ±ý¨É¡û ¸¢ý§Èõ ¦ÀÕÁ¡ý. «Å¨É .4. «ÊÂøÄ¡ø ºÃ½õ ¿¢¨ÉôÀ¢Öõ À¢È¢¾¢ø¨Ä ±É째.2 3598 ±ýÉÁ÷ ¦ÀÕÁ¡ý þ¨ÁÂÅ÷ ¦ÀÕÁ¡ý þÕ¿¢Äõ þ¼ó¾¦Åõ ¦ÀÕÁ¡ý. °÷¦¸¡û¾¢ñ À¡¸ý ¯Â¢÷¦ºÌò ¾Ãí¸¢ý ÁøĨÃì ¦¸¡ýÚÝú ÀÃñ§Áø. ¦¾ý¾¢¨ºì ¸½¢¦¸¡û ¾¢ÕíÌý ږâø ¾¢ÕüÈ¡ Èí¸¨Ã Á£À¡ø ¿¢ýȦÅõ ¦ÀÕÁ¡ý.4. ¦ºí¸Âø ¯¸Ùõ §¾õÀ¨½ Ò¨¼Ýú ¾¢ÕíÌý Ú–÷ò¾¢Õî º¢üÈ¡Ú «í¸Á÷ ¸¢ýÈ. TSCII format) .4.

¾ÉìÌý¾ý ¾ý¨Á «È¢Åâ ¡¨Éò ¾¼í¸¼ø ÀûÇ¢Âõ Á¡¨É. 8. 8. ¾¢¨º¨¸ÜôÀ¢ §ÂòÐõ ¾¢ÕíÌý ږâø ¾¢ÕüÈ¡ Èí¸¨Ã Â¡¨É. Page 52 of 104 «øĦ¾ý ¬Å¢ «Á÷󾨽 ¸¢øÄ¡ ¾¡¾Ä¡ø «ÅÛ ¨È ¸¢ýÈ..7 3603 ¾¢¸Æ¦Åý º¢ó¨¾ ÔûÇ¢Õó ¾¡¨Éî ¦ºØ¿¢Äò §¾Å÷¿¡ý Á¨È§Â¡÷. . ¾¢Õö ÓÊÔõ ¬ÃÓõ À¨¼Ôõ ¾¢¸Æ¦Åý º¢ó¨¾Ô Ç¡§É..8 3604 À¨¼ô¦À¡Î ¦¸ÎôÒì ¸¡ôÀÅý À¢ÃÁ ÀÃõÀÃý º¢Å¦ÀÕÁ¡ý «Å§É. ¾¢Õö ¸ÁÄ ×ó¾¢Ôõ ¦ºö ¸ÁÄÁ¡÷ Òõ¦ºö ר¼Ôõ. ¾¢Õö ¸ÁÄì ¸ñßõ¦ºù Å¡Ôõ ¦ºùÅÊ Ôõ¦ºö ¨¸Ôõ. ÁÉ즸¡ûº£÷ ãÅ¡ ¢ÃÅ÷Åñ º¢ÅÛõ «ÂÛõ ¾¡Û¦Á¡ô À¡÷Å¡ú. Ò¸ØÁ¡ ÈÈ¢§Âý ¦À¡ÕóÐã ×ÄÌõ À¨¼ô¦À¡Î ¦¸ÎôÒ측ô ÀŧÉ. TSCII format) .4.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. ¸É즸¡û¾¢ñ Á¡¼ò ¾¢ÕíÌý ږâø ¾¢ÕüÈ¡ ȾÛû¸ñ §¼§É. ¦¸¡¨¼ô¦ÀÕõ Ҹơ÷ þ¨ÉÂ÷¾ý É¡É¡÷ ÜȢ Ţ§Â¡ ¦¼¡Øì¸õ. ¿øÄ¿¡ý Á¨È§Â¡÷ §ÅûÅ¢Ôû ÁÎò¾ ¿ÚõÒ¨¸ Å¢Íõ¦À¡Ç¢ Á¨ÈìÌõ. 8. Ò¸÷¦¸¡ûÅ¡ ÉÅ÷¸û ҸĢ¼ó ¾ý¨É «ÍÃ÷Åý ¨¸Â÷¦Åí Üü¨È.4. ¿øÄ¿£û Á¡¼ò ¾¢ÕíÌý ږâø ¾¢ÕüÈ¡ ¦ÈÉìÌ¿ø Äç½. 8.4.5 3601 ±ÉìÌ¿ø Äè½ ±É¾¡ Õ¢¨Ã þ¨ÁÂÅ÷ ¾ó¨¾¾¡ö ¾ý¨É.6 3602 ¾¢ÕíÌý ږâø ¾¢ÕüÈ¡ ȾÛû ¸ñ¼Åò ¾¢ÕÅÊ ¦ÂýÚõ.4. þ¨¼ôÒ째¡ ÕÕ×õ ´Æ¢Å¢ø¨Ä ÂÅ§É Ò¸úÅ¢ø¨Ä ¡¨ÅÔõ ¾¡§É.

9 3605 «Á÷ó¾ ¿¡¾¨É ÂÅÊḢ «Å÷ì¸Õû «ÕÙÁõ Á¡¨É «Á÷ó¾¾ñ ÀÆÉò ¾¢ÕíÌý ږâø ¾¢ÕüÈ¡ü Èí¸¨Ã Â¡¨É.«Ê§Âý ¿¡½¢ ¿ýÉ¡ð ¼ÄÁó¾¡ø þÃí¸¢ ¦Â¡Õ¿¡û ¿£Â󧾡. «Á÷󾺣÷ ãÅ¡ ¢ÃÅ÷§Å ¾¢Â÷¸û ¾õÀ¾¢ ÂÅÉ¢§¾ Å÷Å¡ú×. (2) 8. ¿¡½ø Á¨Ä§À¡ø ͼ÷¡¾¢ Óʧº÷ ¦ºýÉ¢ ÂõÁ¡§É. (2) 8. ´Õ¿¡û ¸¡½ šá§Â. º¡Âø º¡Áò ¾¢Õ§ÁÉ¢ ¾ñÀ¡ º¨¼Â¡.4. Å¡ÁÉ¡. ¸ñ¨¸¸¡ø à ¦ºö ÁÄ÷¸Ç¡î §º¡¾¢î ¦ºùÅ¡ö Ó¸¢Æ¾¡.5. TSCII format) . «Á÷ó¾Á¡ §Â¡¨É Ó츽õ Á¡¨É ¿¡ýÓ¸ ¨ÉÂÁ÷ó §¾§É.4.1 3608 ¸¡½ šáö ±ý¦ÈýÚ ¸ñÏõ Å¡Ôõ ÐÅ÷óÐ. Å¡É¢ýÁ£ §¾üÈ¢ ÂÕû¦ºöÐ ÓÊìÌõ À¢ÈÅ¢Á ¡ Á¡ÂìÜò ¾¢¨É§Â. ¸¡½ šáö ¸Õ¿¡Â¢ Ú¾¢ìÌõ ¸ÕÁ¡ Á¡½¢ì¸. 8.5.. Page 53 of 104 ¿¨¼ôÀÄ¢ ¢Âü¨¸ò ¾¢ÕíÌý ږâø ¾¢ÕüÈ¡ ÈÁ÷ó¾ ¿¡¾§É. 8.11 3607 Á¡Âì Üò ¾¡. 8.2 3609 . Å¢¨É§Âý ¸ñ½¡. §¸¡¨ÉÅñ ÌÕÜ÷î Åñº¼ §¸¡Àý ¦º¡ýÉÅ¡ ¢ÃòÐÇ¢ô ÀòÐõ..4.10 3606 §¾¨É¿ý À¡¨Äì ¸ýÉ¨Ä ÂÓ¨¾ò ¾¢ÕóÐÄ Ìñ¼Åõ Á¡¨É. ¾¡Á¨Ã¿£û Å¡ºò ¾¼õ§À¡ø ÅÕÅ¡§É.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. Å¡É¿¡ý Ó¸¨É ÁÄ÷ó¾ñ ¦¸¡ôâú ÁÄ÷Á¢¨ºô À¨¼ò¾Á¡ §Â¡¨É.

5 3612 ¦¸¡ñ¼ø Åñ½¡.¿¢ý ¦Á¡öâó ¾¡Áò ¾ñÎÆ¡ö. à¿£÷ì ¸¼Öû ТøÅ¡§É.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. 8. Å¢¨É§Âý ¸ñ½¡. ¦¾¡ñ¼ §ÉÛû ¸ÆøÄ¡½ ´Õ¿¡û ÅóÐ §¾¡ýÈ¡§Â.3 3610 à¿£÷ Ó¸¢ø§À¡ø §¾¡ýÚõ¿¢ý ͼ÷즸¡û ÅÊ×õ ¸É¢Å¡Ôõ. 8.5.. 8.. 8.6 3613 ÅóÐ §¾¡ýÈ¡ Âý§ÈÖý ¨ÅÂõ ¾¡Â ÁÄÃÊ츣ú. ±ó¾¡ö. ±ø¨Ä ¢øº£ âǻ¡Â¢ È¢ÃñÎ §À¡¦Äý ÛûÇÅ¡. ±ý¦Èý §Èí¸¢ Âؾ측ø.±ý «ñ¼ Å¡½¡.4 3611 ¦º¡øÄ Á¡ð§¼ý «Ê§ÂÛý ÐÇíÌ §º¡¾¢ò ¾¢ÕôÀ¡¾õ. Å¢ñ¼ý §Áø¾¡ý Áñ§Áø¾¡ý Ţâ¿£÷ì ¸¼ø¾¡ý ÁüÚò¾¡ý. «øÄø ±ýÛõ þÕû§º÷¾ü ÌÀ¡Âõ ±ý§É?.5. Page 54 of 104 Óʧº÷ ¦ºýÉ¢ ÂõÁ¡. .5.5. ̼ìÜò¾¡. §¾¿£÷ì ¸ÁÄì ¸ñ¸Ùõ Åó¦¾ý º¢ó¨¾ ¿¢¨Èó¾Å¡. Àʧº÷ Á¸Ãì ̨ƸÙõ ÀÅÇ Å¡Ôõ ¿¡ø§¾¡Ùõ. Ðʧº ⨼Ôõ «¨Á󾧾¡÷ à¿£÷ Ó¸¢ø§À¡ø §¾¡ýÈ¡§Â.. ¦º¡øÄ Á¡ð§¼§É. ¸ñ½¡. TSCII format) . ±ý¦Èý¨É ¬Çì ÜôÀ¢ð ¼¨Æò¾ì¸¡ø. ¸Ê§º÷ ¸ñ½¢ô ¦ÀÕÁ¡§É. Óó¾¢ ÅóР¡ý¿¢üÀ Ó¸ô§À ÜÅ¢ô À½¢¦¸¡ûÇ¡ö. ¬Æ¢Ýú ÁøÄø »¡Ä ÓØÐñ¼ Á¡¿£÷ì ¦¸¡ñ¼ø Åñ½§É. Á¡¿£÷ ¦ÅûÇ£ Á¨Ä¾ý§Áø Åñ¸¡÷ ¿£Ä Ó¸¢ø§À¡Ä.

5.11 ..5. º¢Èó¾ ¸¡ø¾£ ¿£÷Å¡ýÁñ À¢È× Á¡Â ¦ÀÕÁ¡§É. ÁÐÅ¡÷ §º¡¨Ä Ôò¾Ã ÁШÃô À¢Èó¾ Á¡Â§É? 8. ±Ð§Å ¡¸ì ¸ÕÐí¦¸¡ø þõÁ¡ »¡Äõ ¦À¡¨È¾£÷ôÀ¡ý.9 3616 À¢Èó¾ Á¡Â¡. þí§¸ ¸¡½ þôÀ¢Èô§À Á¸¢úÅ÷ ±øÄ¢Ôõ ¸¡¨Ä§Â.7 3614 ´ìÌõ «õÁ¡ ÛÕŦÁý ÚûÇõ ̨ÆóÐ ¿¡½¡Ùõ. 8. ¿£Â¢ý§É. ¯ý¨É ±í§¸ ¸¡ñ§¸§É? 8. Page 55 of 104 ¦ºó¾ñ ¸ÁÄì ¸ñ¨¸¸¡ø º¢Åó¾ Å¡§Â¡÷ ¸Õ¿¡Â¢Ú. TSCII format) . ¦ºí§¸ú ¦º¡ýÉ Å¡Â¢ÃòÐû þ¨ÅÔõ ÀòÐõ ÅøÄ¡÷¸û.5.5. «ó¾ Á¢øÄ¡ì ¸¾¢÷ÀÃôÀ¢ «Ä÷ó¾ ¦¾¡ìÌõ «õÁ¡§É. ¦¾¡ì¸ §Á¸ô ÀøÌÆ¡í¸û ¸¡Ïó §¾¡Úõ ¦¾¡¨ÄÅý¿¡ý. ²Úõ þÕﺢº¢¨ÈôÒû. «Ð§Å ¦¸¡Ê¡ ×Â÷ò¾¡§É. þÈóÐ ¿¢ýÈ ¦ÀÕÁ¡Â¡. À¡Ã¾õ ¦À¡Õ¾ Á¡Â¡..nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. ¾ì¸ ³Å÷ ¾Á측ÂýÚ È£¨Ãõ À¾¢ýÁ÷ ¾¡ûº¡Â. ±ý¦Èý §Èí¸¢ Âؾ측ø. (2) 8.5.8 3615 þЧš ¦À¡Õò¾õ Á¢ýÉ¡Æ¢ô À¨¼Â¡ö. šáö þЧš ¦À¡Õò¾§Á? 8. Òì¸ ¿ø§¾÷ò ¾É¢ôÀ ¡¸¡.10 3617 ±í§¸ ¸¡ñ§¸ý ®ýÐÆ ¡ö «õÁ¡ý Èý¨É ¡ý? ±ý¦ÈýÚ «í§¸ ¾¡úó¾ ¦º¡ü¸Ç¡ø «ó¾ñ ÌÕÜ÷î º¼§¸¡Àý. ¸Èó¾ À¡Öû ¦¿ö§Â§À¡ø þÅüÚ ¦ÇíÌõ ¸ñΦ¸¡û.

6.6.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. §¸¡Â¢ø¦¸¡û ¦¾öŦÁø Ä¡õ¦¾¡Æ. âò¾ ¦À¡Æ¢ø¾ñ ¾¢Õì¸Êò ¾¡Éò¨¾.. ¯Õ즸¼ Å¡Ç¢ ¦À ¡Æ¢ó¾ ´ÕÅ §É. Page 56 of 104 3618 ±øÄ¢Ôõ ¸¡¨ÄÔõ ¾ý¨É ¿¢¨Éó¦¾Æ. ¿øÄ «Õû¸û ¿Á째¾ó ¾Õû¦ºöÅ¡ý. ¦ºøÅ÷¸û Å¡Øõ ¾¢Õì¸Êò ¾¡É§Á. Á¡öò¾Åõ Á¡ýÁРݾÅõ Á¡Û¨È. ¯Õ× ¸ÃóÐû Ù󧾡Úõ ¾¢ò¾¢ôÀ¡ý. ÁÕÅ¢ Ԩø¢ýÈ Á¡Âô À¢Ã¡§É. ²ò¾¿¢ø Ä¡ÌÈ¢ì ¦¸¡ñ¼Á¢ý þ¼§Ã. §¸¡Â¢ø¦¸¡ñ ¼¡É¾ §ÉΦÁý ¦Éﺸõ. ¨ÅÌó¾õ §¸¡Â¢ø¦¸¡ñ ¼Ì¼ì Üò¾Åõ Á¡§É. ¦ºÕì¸Îò ¾ýÚ ¾¢¨¸ò¾ «Ã츨Ã. 8. ÁñÅ¢ñ ÓØÐõ «Çó¾¦Å¡ñ ¼¡Á¨Ã. ¾¢ÕÅÁ÷ Á¡÷Åý ¾¢Õì¸Êò ¾¡Éò¨¾. TSCII format) .6. ´Õì¸Îò Ðû§Ç ¯¨ÈÔõ À¢Ã¡ý¸ñË÷.6. «øÄ¢Âó ¾ñ½ó ÐÆ¡öÓÊ ÂôÀë÷. 8. 8.6 3624 ¦¸¡ñ¼Á¢ý þ¼÷¦¸¼ ×ûÇòÐì §¸¡Å¢ó¾ý. §¾ºò ¾ÁÃ÷ ¾¢Õì¸Êò ¾¡Éò¨¾.5 3623 Üò¾Åõ Á¡ý¦¸¡Ê §ÂÉ¢¼÷ ÓüÈ×õ.3 3621 Á¡Âô À¢Ã¡¦ÉÉ ÅøÅ¢¨É Á¡öó¾È.7 3625 . 8.2 3620 ´ÕŠâÕŧá÷ ãÅ ¦ÃÉ¿¢ýÚ. §¿Âò¾¢ É¡ø¦¿ïºõ ¿¡Î Ìʦ¸¡ñ¼¡ý.1 3619 ¾¢Õì¸Êò ¾¡ÉÓõ ±ýÛ¨¼î º¢ó¨¾Ôõ. (2) 8.6. Å¡ºô ¦À¡Æ¢øÁýÛ §¸¡Â¢ø¦¸¡ñ ¼¡§É.6. 8.. 8. Áñ½Å÷ ¾¡õ¦¾¡Æ Å¡ÉÅ÷ ¾¡õÅóÐ. ¿ñÏ ¾¢Õì¸Êò ¾¡É ¿¸§Ã.4 3622 §¸¡Â¢ø¦¸¡ñ ¼¡ý¾ý ¾¢Õì¸Êò ¾¡Éò¨¾.6.

¬É Å¢¼òЦÁý ¦¿ïÍõ ¾¢Õì¸Êò ¾¡É ¿¸Õõ. 8. (2) 8.1 3630 þÕó¾¡ý ¸ñΦ¸¡ñ ¦¼É§¾¨Æ ¦¿ïº¡Ùõ. þÕû¾¡ý «ÈÅ£ü È¢Õó¾¡ý þÐÅøÄ¡ø. Page 57 of 104 ¾¡É ¿¸÷¸û ¾¨Äº¢Èó ¦¾í¦¸íÌõ. Å¡É¢ó ¿¢Äõ¸¼ø ÓüÚ¦Áõ Á¡Âü§¸. ¾É¾¡Âô À¾¢§Â.±ý¾ý ÔÈÅ£ü È¢Õó¾¡ý ¸ñΦ¸¡ñ§¼. À¡§Ä¡ ¼Ó¾ýÉ ¬Â¢Ãò ¾¢ôÀòÐõ. 8. ¦À¡Õû¾¡ ¦ÉÉ¢øã ×ÄÌõ ¦À¡ÕÇøÄ.6.10 3628 §º¡¨Ä ¾¢Õì¸Êò ¾¡Éò ШȾ¢Õ Á¡¨Ä.7. Ó¨¼Å¡ ÁÉý¾¡ý ÒÌóÐ .6. ÁÕû¾¡É£ §¾¡?Á¡Â ÁÂìÌ ÁÂ째. ¿üÒ¸ú §Å¾¢Â÷ ¿¡ýÁ¨È ¿¢ýȾ¢÷. Á¾¢ûÌÕ Ü÷§¸¡Àýf¦º¡ø. Á¡Âò¾¢ É¡øÁýÉ¢ Å£üÈ¢Õó ¾¡Û¨È. §¾Âò ¾ÁÃ÷ ¾¢Õì¸Êò ¾¡ÉòÐû..nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.3 3632 Á¡Â ÁÂìÌÁÂì ¸¡¦Éý¨É ÅﺢòÐ. ¾¢Õ󾡾 §Å¡¨ÃÅ ¨Ãò§¾öó ¾ÈÁýÉ¢. TSCII format) . ¸üÀ¸î §º¡¨Äò ¾¢Õì¸Êò ¾¡É§Á.6.9 3627 «üÒ¾ý ¿¡Ã¡ ½Éâ Å¡ÁÉý. (2) 8. ¦ÀÕó¾¡û ¸Ç¢üÚì ¸Õû¦ºö¾ ¦ÀÕÁ¡ý.8 3626 ¾¡Âô À¾¢¸û¾¨Äº¢Èó ¦¾í¦¸íÌõ. 8. ¾Õó¾¡ý «Õû¾¡ý þɢ ¡ý «È¢§Â§É. §Á¨Ä¨Å Ìó¾ò ¾¢ÕòÐõ Å¢Âó§¾..7. .11 3629 þÕòÐõ «Õò¾¢ò ¦À¡Õò¾ ¸Õò¨¾ Å¢Âó¦¾ý¨Éò ¾ý¦À¡ý ÉÊ츣¦ÆýÚ.6. ¬Â÷ì ¸¾¢À¾¢ «üÒ¾ý ¾¡§É. 8. ¦¾¨Éò§¾¡÷ ÀÄ¿¡û «¨Æò§¾üÌ.2 3631 «Õû¾¡ ɢɢ¡ý «È¢§Âý «Å¦ÉýÛû . ¿¢üÀÐ §ÁÅ¢ ¢ÕôÀ¦¾ý ¦Éﺸõ.7. 8. ¬Âý «ÁÃ÷ì ¸Ã¢§Â ¦ÈɾõÁ¡ý.

À¢ý ¡÷ì¸Åý ¾ý¨Éì ¦¸¡ÎìÌõ?. 8. «Ê÷ Ũ¸Åñ ÌÕÜ÷î º¼§¸¡Àý.7.. ÁýÉ ¨Åò §¾ýÁ¾¢ ¡§Ä. ¿¢ý¦È¡Õ ã×Ä Ìõ.7.4 3633 ¾¢¸Øó¾ý ¾¢ÕÅÕû ¦ºöÐÄ ¸ò¾¡÷. 8.±ýÛû ¾¢¸Øõ Á½¢ìÌýÈ ¦Á¡ý§È ¦Â¡òп¢ýÈ¡ý. Page 58 of 104 à ͼ÷¡¾¢ ¾É¦¾ýÛû ¨Åò¾¡ý.§¾öó ¾È§¿¡ìÌõ ¾ý¸ñ¸û º¢Åó§¾.7. ¨Àò§¾ö ͼ÷ôÀ¡õ À¨½¿õ ÀèɧÂ. Ò¸Øõ Ò¸úÁü ¦ÈÉì̧Á¡÷ ¦À¡Õ§Ç? 8. §¾Âõ ¾¢¸Øõ¾ý ¾¢ÕÅÕû ¦ºö§¾.7 3636 «È¢§ÂýÁü ÈÕ¦Çý ¨É ¡Ùõ À¢Ã¡É¡÷.7.¾õ ¿¢ýÈÅñ ½õ¿¢ýÈ Á¡¨Ä. ¸ÕÁ¡ ½¢ì¸ì ÌýÈòÐò ¾¡Á¨Ã§À¡ø. «ùÅ¡ ÂýȢ¡ý «È¢§ÂýÁü ÈÕ§Ç.9 3638 ¨Åò§¾ý Á¾¢Â¡ ¦ÄÉÐûÇò ¾¸ò§¾.10 3639 ͼ÷ôÀ¡õ À¨½¿õ ÀèÉò ¾¢ÕÁ¡¨Ä. ¦ºùÅ¡ö ÓÚŧġ ¦¼ÉÐûÇò ¾¢Õó¾. ¾¢ÕÁ¡÷Ò ¸¡ø¸ñ¨¸ ¦ºùÅ¡ö ¯ó¾¢Â¡§É. (2) 8.7.8 3637 Å¢üÈ¢ü¦¸¡ñΠŢüÈ¢ü¦¸¡ñΠŢüÈ¢ü¦¸¡ñΠŢüÈ¢ü¦¸¡ñÎ ¿¢ý¦È¡Æ¢ó ¾¡Õõ ÂÅÕõ. 8. 8. Ò¸Øõ Ò¸ú¾¡ Éи¡ðÊò ¾óÐ.5 3634 ¦À¡ÕûÁü ¦ÈÉì̧Á¡÷ ¦À¡Õû¾ýÉ¢ø º£÷ì¸ò ¾Õ§Áø.6 3635 ¦ºùÅ¡Ôó¾¢ ¦ÅñÀø ͼ÷į̀Æ. ¦ÅÈ¢§¾ ÂÕû¦ºöÅ÷ ¦ºöÅ¡÷¸ð ̸óÐ.7. º¢È¢§Â Û¨¼îº¢ó¨¾ Ôûã ×ÄÌõ. ±öò§¾ ¦Â¡Æ¢§ÅÉø §Ä¦ÉýÚõ ±ô¦À¡Ðõ. ¦Á¡öò§¾ö ¾¢¨Ã§Á¡Ð ¾ñÀ¡ü ¸¼ÖÇ¡ø. TSCII format) .7.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. 8. ¾ý§É¡Î ±ùÅ¡öî ͼÕõ ¾õÁ¢øÓý ÅÇ¡ö즸¡ûÇ.¾õ ¦¿È¢Â¡ Å¢üÈ¢ü¦¸¡ñÎ ¿¢ý¦È¡Æ¢ó ¾¡§Ã.7.. ÓÊôÀ¡ý ¦º¡ýÉÅ¡ ¢Ãò¾¢ôÀò ÐõºýÁõ Å¢¼.11 . 8.

¾¡Ûõ º¢ÅÛõ À¢ÃÁÛõ ¬¸¢ô À¨½ò¾ ¾É¢Ó¾¨Ä. ´Ê¡ þýÀô ¦ÀÕ¨Á§Â¡ý ¯½÷Å¢ ÖõÀ ¦Ã¡ÕŧÉ. ¦¸¡ñ¼ø Åñ½ý ͼ÷ÓÊÂý ¿¡ýÌ §¾¡Çý ÌÉ¢ º¡÷í¸ý.8.8. 8. ¯½÷×õ ¯Â¢Õõ ¯¼õÒõÁü ÚÄôÀ¢ ÄÉ×õ Àا¾Â¡õ. ´ñºí ¸¨¾Å¡ ǡƢ¡ý ´ÕÅý «Ê§Â ÛûÇ¡§É. 8.3 3643 ¡Ûõ ¾¡É¡ ¦Â¡Æ¢ó¾¡¨É ¡Ðõ ÂÅ÷ìÌõ Óý§É¡¨É.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. 8. ¸Ê§º÷ ¿¡üÈò ÐûÇ¡¨Ä þýÀò ÐýÀì ¸Æ¢§¿÷¨Á. (2) 8.8.. .8.¯û§Ç ¦ÅñÀø þÄÌ Í¼Ã¢ÄÌ Å¢ÄÌ Á¸Ã Ìñ¼Äò¾ý.2 3652 ¯½÷Å¢ ÖõÀ ¦Ã¡ÕÅ¨É «ÅÉ ¾ÕÇ¡ ÖÈø¦À¡ÕðÎ.±ý ¯½÷Å¢ Ûû§Ç ¢Õò¾¢§Éý «Ð×õ «ÅÉ ¾¢ýÉÕ§Ç.±ý °É¢ Ö¢â Ö½÷Ţɢø ¿¢ýÈ ¦Å¡ý¨È Ô½÷󧾧É.4 3644 ¿¢ýÈ ´ý¨È Ô½÷ó§¾Ûì ¸¾Ûû §¿÷¨Á «ÐŢЦÅýÚ . §¾Ûõ À¡Öõ ¸ýÉÖõ «ÓÐõ ¬¸¢ò ¾¢ò¾¢òÐ. ¯½÷¨Åô ¦ÀÈç ÷ó ¾¢È§ÅÈ¢ ¡Ûõ ¾¡É¡ ¦Â¡Æ¢ó¾¡§É. ÀÊÂý «øÄý ÀÃõÀÃý. TSCII format) .1 3641 «Ê§Â ÛûÇ¡ý ¯¼ÖûÇ¡ý «ñ¼ò ¾¸ò¾¡ý ÒÈòÐûÇ¡ý.. Page 59 of 104 3640 ¸ñ¸û º¢ÅóÐ ¦ÀâÂÅ¡ö Å¡Ôõ º¢ÅóÐ ¸É¢óÐ. Àʧ ¢ЦÅý Ú¨Ãì¸Ä¡õ.

¯ý Áò¾÷§À¡ø À¢ò§¾ §ÂÈ¢ ÂÛá¸õ ¦À¡Æ¢Ôõ §À¡¦¾õ ¦ÀõÁ¡§É¡Î ´ò§¾ ¦ºýÚ. ±Ð§Å ¾¡Ûõ ÀüÈ¢ýÈ¢ ¡РÁ¢Ä¢¸ Ç¡¸¢ü ¸¢ø.6 3646 «Ð§Å ţΠţΠ§ÀüÈ¢ýÀó ¾¡Ûõ «Ð§¾È¢. Page 60 of 104 ´ýÚõ ´ÕÅ÷ì ̽ÃÄ¡¸¡ н÷óÐõ §ÁÖõ ¸¡ñÀâР¦ºýÚ ¦ºýÚ ÀÃõÀÃÁ¡ö ¡РÁ¢ýÈ¢ò §¾öó¾üÚ.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.7 3647 ±öò¾¡ ¦Ãöò¾¡ ¦Ãöò¾¡¦Ãý È¢øÄ¡ò ¾¡Õõ ÒÈò¾¡Õõ ¦Á¡öòÐ. .8. ¿ýÚ ¾£¦¾ý ÈÈ¢Å⾡ö ¿ýÈ¡ö »¡Éõ ¸¼ó¾§¾.«í ÌÇõܼì ÜÊü È¡¸¢ø ¿øÖ¨Èô§À. Å£¨¼ô Àñ½¢ ¦Â¡ÕÀ⧺ ±¾¢÷×õ ¿¢¸ú×õ ¸Æ¢×Á¡ö..8 3648 ÜÊü È¡¸¢ø ¿øÖ¨ÈôÒì ܼ¡ ¨Á¨Âì ÜÊÉ¡ø.8.¬í ¸ÄÈ¢ ÓÂí¸ò¾¡õ §À¡Ìõ §À¡Ð. ´ýÈ¡öì ¸¢¼ó¾ «Õõ¦ÀÕõÀ¡ú ¯ÄôÀ¢ ľ¨É Ô½÷óн÷óÐ. ±Ð§Å Å£§¼ ¾¢ýÀõ? ±ý ¦Èöò¾¡ ¦Ãöò¾¡ ¦Ãöò¾¡§Ã. 8. TSCII format) . ¦ºýÈ¡í ¸¢ýÀ ÐýÀí¸û ¦ºüÚì ¸¨ÇóÐ À¨ºÂüÈ¡ø. 8.8. «Ð§Å ţΠţΠ§ÀüÈ¢ýÀó ¾¡Ûõ «Ð§¾È¡Ð. «ý§È Âô§À¡ §¾Å£Î «Ð§Å ţΠţ¼¡§Á.8.5 3645 ¿ýÈ¡ö »¡Éõ ¸¼óЧÀ¡ö ¿øÄ¢ó ¾¢Ã¢Â ¦ÁøÄ¡Á£÷òÐ. ¬¼ø ÀȨŠÔÂ÷¦¸¡Ê¦Âõ ¬Â É¡Å ¾ÐÅЧÅ. 8.. 8.

. (2) 8.10 3650 ¦¾ÕÙõ ÁÕÙõ Á¡öòÐò¾ý ¾¢ÕóÐ ¦ºõ¦À¡ü ¸ÆÄÊ츣ú «ÕÇ¢ ¢ÕòÐõ «õÁ¡É¡õ «ÂÉ¡õ º¢ÅÉ¡õ.11 3651 ¸ÕÁ¡ ½¢ì¸ Á¨Ä§ÁøÁ½¢ò ¾¼ó¾¡Á¨Ãì ¸¡Î¸û§À¡ø. ¾¢ÕÁ¡÷× Å¡ö¸ñ¨¸ Ô󾢸¡Ö¨¼ ¡¨¼¸û ¦ºöÂÀ¢Ã¡ý ¾¢ÕÁ¡ ¦ÄõÁ¡ý ¦ºØ¿£÷ÅÂø Ì𼿡ðÎò ¾¢ÕôÒÄ¢ä÷. (2)8.9.8. «ÕÁ¡Âý §ÀÃýÈ¢ô §ÀÄû «ý¨ÉÁ£Ã¢¾ü ¦¸ý¦ºö§¸É¡. 8.8. TSCII format) . Á¢ýÛ ¿£ñÓÊ Â¡ÃõÀø¸Äý È¡Û¨¼ ¦Âõ¦ÀÕÁ¡ý. 8.. ÅÇÕõ ͼÕõ þÕÙõ§À¡ø ¦¾ÕÙõ ÁÕÙõ Á¡öò§¾¡§Á.9 3649 ¯ÇÕ Á¢ø¨Ä ÂøÄáö ¯Çá ¢ø¨Ä ¡¸¢§Â.2 3653 .1 3652 «ý¨ÉÁ£ â¾ü¦¸ý ¦ºö§¸ý? «½¢§ÁÕÅ¢ý Á£ÐÄ ×õ.9.¾¢ÕÁ¡Ä¡ø «ÕÇô Àð¼ º¼§¸¡Àý µÃ¡ ¢ÃòРǢôÀò¾¡ø. Page 61 of 104 µÊò ¾¢Ã¢Ôõ §Â¡¸¢¸Ùõ ¯ÇÕ Á¢ø¨Ä ÂøħÃ.8. Òý¨É Âõ¦À¡Æ¢ø Ýú¾¢Õô ÒÄ¢ä÷ Ò¸ØÁ¢Å§Ç. ¯Ç¦Ãõ ¦Á¡ÕÅ÷ «Å÷Åó¦¾ý ¯ûÇò Ðû§Ç Ԩȸ¢ýÈ¡÷ ÅÇÕõ À¢ ¨ÈÔõ §¾öÀ¢¨ÈÔõ §À¡ø «¨º×õ ¬ì¸Óõ.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. 8. «ÕÇ¢ ÂÊ츣 Æ¢ÕòÐõ¿õ «ñ½ø ¸ÕÁ¡ ½¢ì¸§Á. ÐýÛ Ýúͼ÷ »¡Â¢Úõ «ýÈ¢ÔõÀø ͼ÷¸Ùõ§À¡ø.

5 3656 ¾¢ÕÅÕû ¾¢ÕÅÕû ¾¢ÕÅÕû ¾¢ÕÅÕû ãú ¸¢ ¨Å¸Ùõ ¦ºØ¿£÷¿¢Èì ¸ñ½À¢Ã¡ý. ÍÛ¢ Ûû¾¼ó ¾¡Á¨Ã ÁÄÕõ¾ñ ¾¢ÕôÒÄ¢Ô÷.9.8.6 3657 ¦ÁøÄ¢¨Äî ¦ºøÅñ ¦¸¡ÊÒø¸ Å£í¸¢Çó ¾¡û¸Ó¸¢ý.. ÁøÄÄõ ¦ºøÅì ¸ñ½ó¾¡û «¨¼ó¾¡û þõ Á¼ÅçÄ.9. ÒøÄ¢¨Äò ¦¾í¸¢ ëθ¡ø ¯Ä×õ¾ñ ¾¢ÕôâÄ¢Ô÷.4 3655 Ҩɢ¨Æ¸û «½¢×õ ¬¨¼Ô¨¼Ôõ ÒÐì¸ ½¢ôÒõ.±íÌõ ¾¢¸Ø ¦Áâ§Â¡Î ¦ºøŦ¾¡ôÀî ¦ºØí¸¾¢ áƢӾø Ò¸Øõ ¦À ¡ÕÀ¨¼ §Âó¾¢ô§À¡÷ Òì¸ÍèÃô ¦À¡ýÚÅ¢ò¾¡ý ¾¢¸Ø Á½¢¦¿Î Á¡¼õ¿£Î ¾¢ÕôâÄ¢ Ô÷ÅǧÁ. ¸Ùõ§º÷ó ¾¨Á츨¼ ¡Çõ ¾¢Õó¾×Ç. ¸Ó¦¸¡ñ ÀÆò¾Ð ¦ÁøÄ¢Âø ¦ºùÅ¢¾§Æ. «ÕÇ¡ø «Åýf¦ºýÚ §º÷¾ñ ¾¢ÕôâÄ¢Ô÷. 8. §À÷Å Çõ¸¢Ç÷ó ¾ýÈ¢ô §ÀÄÇ¢ýÈ¢ô Ҩɢ¨Æ§Â. Page 62 of 104 Ò¸Ø Á¢Åû¿¢ý ȢáôÀ¸ø ¦À¡Õ¿£÷츼ø ¾£ôÀðÎ. ÁøÄ¢¨Ä Á¼øÅ ¡¨Æ £í¸É¢ ÝúóÐ Á½õ¸ÁúóÐ .3 3654 °÷Å Çõ¸¢Ç÷ §º¡¨ÄÔõ ¸ÕõÒõ¦ÀÕï ¦ºó¦¿ÖõÝúóÐ ²÷Å Çõ¸¢Ç÷ ¾ñÀ¨½ì Ì𼿡ðÎò ¾¢ÕôâÄ¢Ô÷. Ó¨ÉÅý ã×Ä ¸¡Ç¢ÂôÀý ¾¢ÕÅÕû ãú ¸¢É§Ç.7 3658 Á¼ÅÃø «ý¨ÉÁ£÷¸ð ¦¸ï¦º¡øÄ¢î ¦º¡øÖ§¸ý? Áø¨ÄøŠż¦Á¡Æ¢ Á¨ÈÅ¡½÷ §ÅûÅ¢Ôû ¦¿öÂÆø Å¡ýÒ¨¸§À¡ö ¾¢¼Å¢Íõ À¢ÄÁÃ÷ ¿¡ð¨¼ Á¨ÈìÌõ¾ñ ¾¢ÕôâÄ¢Ô÷.9. ¿¢¨ÉÔõ ¿£÷¨Á ¾ýÈ¢Åð¸¢Ð ¿¢ýÚ ¿¢¨Éì¸ôÒ측ø.. 8.9.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. .9. 8.8. TSCII format) . º£÷Å Çõ¸¢Ç÷ ã×Ä ÌñÎÁ¢ú §¾ÅÀ¢Ã¡ý.

¸ÃÅ¡÷ ¾¼ó¦¾¡Úõ ¾¡Á¨Ãì ¸Âó¾£Å¢¨¸ ¿¢ýÈÄÕõ. ÒÃÅ¡÷ ¸ÆÉ¢¸û Ýú¾¢Õô ÒÄ¢ä÷ôÒ¸ ÆýÈ¢Áü§È.1 .10 3661 §¿÷ôÀð¼ ¿¢¨Èã ×ÄÌìÌõ ¿¡Â¸ý ÈýÉÊ ¨Á. Å¢ÃÅ¡ ⨺Á¨È §Å¾¢Â¦Ã¡Ä¢ §Å¨Ä¢ý ¿¢ý¦È¡Ä¢ôÀ. §¿÷ôÀð¼¡÷ ¦¿ÎÁ¡ü¸Ê ¨Á¦ºö§Å. ¦¾ý¾¢ ¨ºò¾¢Ä ¾õÒ¨Ãì Ì𼿡ðÎò ¾¢ÕôâÄ¢Ô÷..8 3659 ÀÃÅ¡ Ç¢Åû¿¢ý ȢáôÀ¸ø ÀÉ¢¿£÷¿¢Èì ¸ñ½À¢Ã¡ý.¦º¡ø §¿÷ôÀð¼ ¾Á¢úÁ¡¨Ä ¡¢ÃòÐû þ¨ÅÔ §Á¡÷ÀòÐõ §¿÷ôÀ𠼡ÃÅ÷. ¦¸¡ÎÁ¡ Å¢¨É§Âý «ÅÉÊ¡÷ «Ê§Â ÜÎõ þÐÅøÄ¡ø.9.9.9.9 3660 «ýÈ¢Áü §È¡ÕÀ¡Â ¦ÁýɢŠÇó¾ñÎ Æ¡ö¸Áú¾ø..11 «Úº£÷ ¬º¢Ã¢Â Å¢Õò¾õ 3662 ¦¿ÎÁ¡ü ¸Ê¨Á ¦ºö§Åý§À¡ø «Å¨É ¸Õ¾ ÅﺢòÐ. ¿¢ýÈ Á¡ÂôÀ¢ áó¾¢Õ ÅÕÇ¡Á¢Åû §¿÷ôÀ𼧾.9.9. ¾ÎÁ¡ü ÈüÈ ¾£ì¸¾¢¸û ÓüÚõ ¾Å¢÷ó¾ º¾¢÷¿¢¨Éó¾¡ø.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. Å¢Âýã ×ÄÌ ¦ÀÈ¢Û§Á? (2)9. TSCII format) . (2) 8. Page 63 of 104 À¼Åà Ũ½Â¡ý Èý¿¡Áõ «øÄ¡ø ÀÃÅ¡ ǢŧÇ. §¿÷ôÀð¼ ¦¾¡ñ¼÷¦¾¡ñ¼÷ ¦¾¡ñ¼÷¦¾¡ñ¼ý º¼§¸¡ Àý. ÌýÈ Á¡Á½¢ Á¡¼Á¡Ç¢¨¸ì §¸¡ÄìÌ Æ¡í¸ûÁø¸¢. 8. Å¢ÎÁ¡ ¦ÈýÀ ¦¾ýÉ󧾡. 8. 8.

º¢ÚÁ¡ §ÁÉ¢ ¿¢Á¢÷ò¾¦Åý ¦ºó¾¡ Á¨Ãì¸ñ ¾¢ÕìÌÈÇý ¿ÚÁ¡ Å¢¨Ã¿¡ñ ÁÄÃÊ츣úô Ò̾ø «ýÈ¢ «ÅÉÊ¡÷. þÆ¢À𠧼¡Îõ ¯¼Ä¢É¢ü À¢ÈóÐ ¾ýfº£÷ ¡ý¸üÚ. þÕÁ¡ ¿¢ÄÓý ÛñÎÁ¢úó¾.5 3667 Ѹ÷ ÔÚ§Á¡ ã×ĸ¢ý ţΠ§ÀÚ ¾ý§¸Æ¢ø.9. .9. ¦Á¡Æ¢À𠧼¡Îõ ¸Å¢ÂÓ¾ Ѹ÷ ÔÚ§Á¡ ÓØЧÁ? 9. TSCII format) .. ¦ºí§¸¡ Äò ¾ ÀÅÇÅ¡öî ¦ºó¾¡ Á¨Ãì¸ ¦½ýÉõÁ¡ý ¦À¡í§¸ú Ò¸ú¸û Å¡ÂÅ¡öô ÒÄý¦¸¡û ÅʦÅý ÁÉò¾¡ö «í§¸ö ÁÄ÷¸û ¨¸ÂÅ¡ö ÅÆ¢À𠧼¡¼ «ÕÇ¢§Ä? 9. þõ¨Á§Â ÀÂ§É Â¢ýÀõ ¡ý¦ÀüÈ ÐÚ§Á¡ À¡Å¢ §ÂÛ째? 9. ÒÂø§Á ¸õ§À¡ø ¾¢Õ§ÁÉ¢ «õÁ¡ý Ò¨Éâí ¸ÆÄÊ츣ú. ÍÆ¢À𠧼¡Îõ ͼ÷¡¾¢ ¦ÅûÇò ¾¢ýÒü È¢Õó¾¡Öõ.9. Page 64 of 104 3663 Å¢Âýã ×ÄÌ ¦ÀÈ¢Ûõ§À¡öò ¾¡§É ¾¡§É ¡ɡÖõ. 9.2 3664 ¯Ú§Á¡ À¡Å¢ §ÂÛ츢ù ×ĸõ ãýÚõ ¯¼ý¿¢¨ÈÂ.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. ºÂ§Á ÂʨÁ ¾¨Ä¿¢ýÈ¡÷ ¾¢Õò¾¡û Å½í¸¢.3 3665 þí§¸ ¾¢Ã¢ó§¾ü ¸¢ÆìÌü¦Èý.9.. º¢ÚÁ¡ ÁÉ¢º á¦Âý¨É ¬ñ¼¡ Ã¢í§¸ ¾¢Ã¢Â§Å.4 3666 ÅÆ¢À𠧼¡¼ «Õû¦ÀüÚ Á¡Âý §¸¡Ä ÁÄÃÊì ¸£ú.

9.6 3668 ¾É¢Á¡ô Ò¸§Æ ¦ÂﻡýÚõ ¿¢üÌõ ÀÊ¡ò ¾¡ý§¾¡ýÈ¢.8 3670 ¾Á÷¸û Üð¼ ÅøÅ¢ ¨É¨Â ¿¡ºï ¦ºöÔõ º¾¢÷ã÷ò¾¢.9.9.9 3671 Å¡öì¸ ¾Á¢§Âü ÜÆ¢§¾¡ Ú–Æ¢ äÆ¢ Á¡¸¡Â¡õ â즸¡û §ÁÉ¢ ¿¡ý̧¾¡û ¦À¡ýÉ¡ Ƣ쨸 ¦ÂýÉõÁ¡ý. ¿É¢Á¡ì ¸ÄÅ¢ ¢ýÀ§Á ¿¡Ùõ Å¡öì¸ ¿í¸ð§¸. ÓÉ¢Á¡ô À¢ÃÁ Ó¾øÅ¢ò¾¡ö ¯Ä¸õ ãýÚõ Ó¨ÇôÀ¢ò¾. ¾É¢Á¡ò ¦¾öÅò ¾Ç¢ÃÊì ¸£úô Ò̾ø «ýÈ¢ «ÅÉÊ¡÷.7 3669 ¿¡Ùõ Å¡öì¸ ¿í¸ðÌ ¿Ç¢÷¿£÷ì ¸¼¨Äô À¨¼òÐ. ¿£Ùõ À¼÷âí ¸üÀ¸ì ¸¡×õ ¿¢¨ÈÀý ɡ¢üÈ¢ý. 9.¾ý ¾¡Ùõ §¾¡Ùõ ÓʸÙõ ºÁÉ¢ Ä¡¾ ÀÄÀÃôÀ¢.. ¿£ì¸ Á¢øÄ¡ «Ê¡÷¾õ «Ê¡÷ «Ê¡÷ «Ê¡¦Ãí . 9. ¾¸÷òÐñ ÎÆÖõ ÒðÀ¡¸ý ¦À⠾ɢÁ¡ô Ò¸§Æ? 9. §¸¡Ù Ó¨¼Â Á½¢Á¨Ä§À¡ø ¸¢¼ó¾¡ý ¾Á÷¸û Üð¼§Á. «Á÷¦¸¡û ¬Æ¢ ºíÌÅ¡û Å¢ø¾ñ ¼¡¾¢ ÀøÀ¨¼Âý.9.9. Page 65 of 104 Ò¸÷õ Ó¸ò¾ ¸Ç¢Èð¼ ¦À¡ýÉ¡ Ƣ쨸 ¦ÂýÉõÁ¡ý.. ¿¢¸÷õ Àí¸¢ ¦ÂâŢƢ ¸û ¿£ñ¼ «Íà Õ¢¦ÃøÄ¡õ. TSCII format) .nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. ¾Á÷¸û ¾Á÷¸û ¾Á÷¸Ç¡õ º¾¢§Ã Å¡öì¸ ¾Á¢§Âü§¸. ÌÁÃý §¸¡Ä ³í¸¨½§Åû ¾¡¨¾ §¸¡¾¢ø «Ê¡÷¾õ.

ÅÕ½¢ò ¦¾ý§É żÁÐ ¨ÃôÀ¢ Èó¾Åý ÅñÒ¸§Æ. Ò¨½¦Âý ÚöÂô §À¡¸¢ÄøÄ¡ Ä¢ø¨Ä¸ñ Ë÷¦À¡Õ§Ç. ¸¨½¦Â¡ý á§Ä §ÂúÁ¡ÁÃÓ ¦Áö§¾í ¸¡÷Ó¸¢¨Ä. ¦¾¡ñ¼ §Ã¡Á¡ ÔöÂÄøÄ¡ Ä¢ø¨Ä¸ñ Ë÷Ш½§Â.11 ¾¢ÕÅ¡ö ¦Á¡Æ¢ ´ýÀ¾¡õ ÀòÐ 3673 ¦¸¡ñ¼ ¦ÀñÊ÷ Áì¸ÙüÈ¡÷ ÍüÈò ¾Å÷À¢ÈÕõ. «Å÷째 Ìʸǡöî ¦ºøÖõ ¿øÄ §¸¡ðÀ¡§¼. Page 66 of 104 §¸¡ì¸û.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. ¿øÄ À¾ò¾¡ø Á¨ÉÅ¡úÅ÷ ¦¸¡ñ¼ ¦ÀñÊ÷ Á츧Ç. 9. «øÄ¢ì ¸ÁÄì ¸ñ½¨É «ó¾ñ ÌÕÜ÷î º¼§¸¡Àý.1 3674 Ш½Ôõ º¡÷× Á¡ÌÅ¡÷§À¡ø ÍüÈò ¾Å÷À¢ÈÕõ.9. (2) 9. ¦º¡øÄô Àð ¼ ¬Â¢ÃòÐû þ¨ÅÔõ ÀòÐõ ÅøÄ¡÷¸û.2 3675 ¦À¡Õû¨¸ Ôñ¼¡öî ¦ºøÄì ¸¡½¢ø §À¡üÈ¢¦Âý §Èü¦ÈØÅ÷. ±ñÊ ¨ºÔõ ¸£Øõ§ÁÖõ ÓüÈ× Óñ¼À¢Ã¡ý.9. 9.1. þÕû¦¸¡û ÐýÀò ¾¢ý¨Á ¸¡½¢ø ±ý§É±ý À¡ÕÁ¢ø¨Ä. þýõ ¦¸¡ñ¼ ¦¾ôÀ÷ ¬Å÷ þýȢ¢𠼡ÖÁ·«§¾.10 3672 ¿øÄ §¸¡ðÀ¡ð Îĸí¸û ãýÈ¢ ÛûÙõ ¾¡ý¿¢¨Èó¾.1. 9. .. ¸ñ¼ §¾¡Î Àð¼¾øÄ¡ø ¸¡¾øÁüÚ Â¡ÐÁ¢ø¨Ä. (2) 9.3 3676 «Ã½õ ¬Å÷ «üÈ ¸¡¨Äì ¦ ¸ý¦Èý ȨÁì¸ôÀð¼¡÷.. «¨½ÂÅó¾ ¬ì¸Óñ§¼ø «ð¨¼¸û§À¡øͨÅôÀ÷. ÁÕû¦¸¡û ¦ºö¨¸ ÂÍÃ÷ Áí¸ Å¼ÁÐ ¨ÃôÀ¢Èó¾¡üÌ «Õû¦¸¡û ¬Ç¡ö ¯öÂø «øÄ¡ø þø¨Ä¸ñ ËÃç½.1. TSCII format) .

9. TSCII format) . ÁÐà §À¡¸ ÁÐ×ü Èŧà ¨Å¸¢Áü ¦È¡ýÚÚÅ÷. «¾¢÷¦¸¡û ¦ºö¨¸ ÂÍÃ÷ Áí¸ Å¼ÁÐ ¨ÃôÀ¢Èó¾¡üÌ .4 3677 ºÐÃõ ±ýÚ ¾õ¨Áò ¾¡§Á ºõÁ¾¢ò ¾¢ý¦Á¡Æ¢Â¡÷.1. ÌüÈÁý ¦Èí¸û ¦ÀüÈò ¾¡Âý żÁÐ ¨ÃôÀ¢Èó¾¡ý.8 3681 .1. 9.5 3678 þø¨Ä ¸ñË÷ þýÀõ «ó§¾¡. ÌüÈ Á¢øº£÷ ¸üÚ ¨Å¸ø Å¡ú¾ø¸ñ Ë÷̽§Á. Page 67 of 104 ºÃ¦½ý ÚöÂô §À¡¸ø «øÄ¡ø þø¨Ä¸ñ Ë÷º¾¢§Ã. Á¡ÂÅý «ÊÀÃÅ¢. Å£úÐ ¨½Â¡öô §À¡Á¢ ¾É¢ø¡ ÐÁ¢ø¨Ä Á¢ì¸§¾. 9. ¯ûÇÐ ¿¢¨É¡§¾. Å¡úÐ ¨½Â¡ żÁ ШÃôÀ¢ Èó¾Åý ÅñÒ¸§Æ.1. 9. 9.. ¦¾¡ø¨Ä ¡÷¸ ¦Çò¾ ¨ÉÅ÷ §¾¡ýÈ¢ì ¸Æ¢ó¦¾¡Æ¢ó¾¡÷? Áø¨Ä ãà÷ żÁ ШÃôÀ¢ Èó¾Åý ÅñÒ¸§Æ. ±¾¢÷¦¸¡û ¬Ç¡ö ¯öÂø «øÄ¡ø þø¨Ä¸ñ ËâýÀ§Á. §À¡úÐ §À¡¸ ×ûÇ ¸¢üÌõ Òý¨Á¢ Ä¡¾Å÷ìÌ.1.6 3679 Áü¦È¡ý È¢ø¨Ä ÍÕí¸î ¦º¡ý§É¡õ Á¡¿¢Äò ¦ ¾ù×¢÷ìÌõ.1. º¢üÈ §Åñ¼¡ º¢ó¾¢ô §À¨Á Ôõ¸ñ Ë÷¸Ç󧾡.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. ¦º¡øÄ¢ ÔöÂô §À¡¸ø «øÄ¡ø Áü¦È¡ýÈ¢ø ¨ÄÍÕ째..7 3680 Å¡ú¾ø ¸ñË÷ ̽Á¢ ¾ó§¾¡.

¿£ ¦Â¡Õ¿¡û . µ¾ ÅøÄ À¢Ã¡ì¸û ¿õ¨Á ¡٨¼ ¡÷¸ûÀñ§¼. ¾¡Ð §º÷¾¡û ¸ñ½ý «øÄ¡ø þø¨Ä¸ñ ËâºÃ§½. TSCII format) .1. Áñ½¢ý À¡Ãõ ¿£ìÌ ¾ü§¸ żÁÐ ¨ÃôÀ¢Èó¾¡ý.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. ¾£¾¢ Ä¡¾ ¦Å¡ñ¾Á¢ú ¸û þ¨Å ¬Â¢ÃòРǢôÀòÐõ. ¯ý¦À¡ý «Ê츼 Å¡§¾ ÅÆ¢ÅÕ ¸¢ýÈ «Ê§á÷ì ¸ÕÇ¢..10 3683 ¬Ðõ þø¨Ä ÁüÈ ÅÉ¢¦Äý ÈЧŠн¢óÐ. Page 68 of 104 ¡РÁ¢ø¨Ä Á¢ì¸ ¾É¢¦Äý ÈýÈ Ð ¸Õ¾¢. ¸¡Ð ¦ºöÅ¡ý ܨ¾ ¦ºöÐ ¸¨¼Ó¨È Å¡ú¨¸Ôõ§À¡õ. 9.11 3684 Àñ¨¼¿¡ Ç¡§Ä ¿¢ó¾¢Õ ÅÕÙõ Àí¸Âò ¾¡û¾¢Õ ÅÕÙõ ¦¸¡ñÎ. ±ñ½ §Åñ¼¡ ÑõÁ ¾¡Ðõ «ÅÉýÈ¢ ÁüÈ¢ø¨Ä§Â. (2) 9.9 3682 ¸ñ½ý «øÄ¡ø þø¨Ä ¸ñË÷ ºÃ½Ð ¿¢ü¸ÅóÐ.1.2.1. (2) 9. ¾¢ñ½ Á¡Ñõ Ó¨¼¨Á Ôñ§¼ø «ÅÉÊ §º÷óÐöõÁ¢§É¡. ¾¡Ð §º÷§¾¡û ¸ñ½ ¨ÉìÌÕ Ü÷§¸¡Àýf¦º¡ýÉ.1 3685 Ìʸ¢¼ó ¾¡ì¸ï ¦ºöп¢ý ¾£÷ò¾ «Ê¨ÁìÌü §ÈÅø¦ºöÐ. Á¡Ð ¸¢Ä¢í¦¸¡ Êì¦ ¸¡û Á¡¼ żÁÐ ¨ÃôÀ¢Èó¾. 9.¿¢ý §¸¡Â¢ø º£öòÐôÀø Àʸ¡ø ÌÊÌÊ ÅÆ¢Åó¾¡ð ¦ºöÔõ.. ¦¾¡ñ¼§Ã¡÷ì ¸ÕÇ¢î §º¡¾¢Å¡ö ¾¢ÈóÐý ¾¡Á¨Ãì ¸ñ¸Ç¡ø §¿¡ì¸¡ö. ¦¾ñʨÃô ¦À¡Õ¿ø ¾ñÀ¨½ Ýúó¾ ¾¢ÕÒÇ¢í ÌÊ츢¼ó ¾¡§É.

¿Ç¢ó¾º£ Õĸõ ãýÚ¼ý Å¢ÂôÀ ¿¡í¸ûÜò ¾¡Ê¿¢ý È¡÷ôÀ. 9. Á¡º¢É Á¡Ä¢ Á¡Ä¢Á¡ý ±ýÈí ¸Å÷À¼ì ¸ÉýÚÓý É¢ýÈ.2. ¸¡öº¢É ¬Æ¢ ºíÌÅ¡û Å¢ø¾ñ §¼ó¾¢¦Âõ þ¼÷¸Ê Å¡§É.2.2 3686 ¸¢¼ó¾¿¡û ¸¢¼ó¾¡ö ±ò¾¨É ¸¡Äõ ¸¢¼ò¾¢Ôý ¾¢Õ×¼õ À¨ºÂ.2.2.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. Page 69 of 104 ÀÊì¸Ç Å¡¸ ¿¢Á¢÷ò¾¿¢ý À¡¾ Àí¸Â §Á¾¨Äì ¸½¢Â¡ö.2.3 3687 ÒÇ¢ÌÊì ¸¢¼óÐ ÅÃ̽ Áí¨¸ þÕóШŠÌó¾òÐû ¿¢ýÚ.6 . 9. ¾¼ó§¾¡û¾¡ Á¨Ãì¸ñ ŢƢòп£ ¦ÂØóÐý ¾¡Á¨Ã Áí¨¸Ôõ ¿£Ôõ. 9. 9. TSCII format) . ¸Ä¢ÅÂø ¾¢ÕÒÇ¢í ÌÊ¡ö. ¸¡öº¢É §Åó§¾.. ¸ÅÇÁ¡ ¸Ç¢üÈ¢ É¢¼÷¦¸¼ò ¾¼òÐì ¸¡öº¢Éô ÀȨÅä÷ó ¾¡§É. ¦¾Ç¢ó¾¦Åý º¢ó¨¾ «¸í¸Æ¢ ¡§¾ ±ý¨É¡û Å¡¦ÂÉì ¸ÕÇ¢. ¾Åú¸¾¢÷ ÓÚÅø ¦ºöп¢ý ¾¢Õì¸ñ ¼¡Á¨Ã ¾ÂíÌ¿¢ý ÈÕÇ¡ö. ÀÅÇ¿ý À¼÷츣úî ºíÌ¨È ¦À¡Õ¿ø ¾ñ¾¢Õô ÒÇ¢íÌÊì ¸¢¼ó¾¡ö. ¦¾¡¼÷óÐÌü ȧÅø ¦ºöЦ¾¡ø ÄʨÁ ÅÆ¢ÅÕõ ¦¾¡ñ¼§Ã¡÷ì ¸ÕÇ¢. þ¼í¦¸¡ûã ×ÄÌõ ¦¾¡ÆÅ¢Õó ¾ÕÇ¡ö ¾¢ÕÒÇ¢í ÌÊ츢¼ó ¾¡§É.5 3689 ¸¡öº¢Éô ÀȨŠä÷óЦÀ¡ý Á¨Ä¢ý Á£Á¢¨ºì ¸¡÷Ó¸¢ø §À¡Ä. ÀÇ¢íÌ¿£÷ Ó¸¢Ä¢ý ÀÅÇõ §À¡ø ¸É¢Å¡ö º¢ÅôÀ¿£ ¸¡½Å¡ á§Â. 9.4 3688 ÀÅÇõ §À¡ø ¸É¢Å¡ö º¢ÅôÀ¿£ ¸¡½ Åóп¢ý Àýɢġ Óò¾õ. ¦¸¡Ê즸¡û¦À¡ý Á¾¢ûÝú ÌÇ¢÷ÅÂø §º¡¨Äò ¾¢ÕÒÇ¢í ÌÊ츢¼ó ¾¡§É.. ¸¾¢÷ÓÊ Â¡§É.

§¾Å¡. 9. ¸ÎÅ¢¨É ¿ï§º. §ºüÈ¢Ç Å¡¨Ç ¦ºó¦¿æ θÙõ ¦ºØõÀ¨½ò ¾¢ÕôÒÇ¢í ÌÊ¡ö. 9. ¸Ä¢ÅÂø ¾¢ÕôÒÇ¢í ÌÊ¡ö. Page 70 of 104 3690 ±õÁ¢¼÷ ¸Êó¾¢í ¦¸ý¨É¡û Å¡§É. ¾¢Õ¨ÅÌó ¾òÐûÇ¡ö.2.2. 9. ¾¢í¸û§º÷ Á¡¼ò ¾¢ÕôÒÇ¢í ÌÊ¡ö. þí¸ñÁ¡ »¡Äò ¾¢¾ÛÙ ¦Á¡Õ¿¡û þÕó¾¢¼¡ö Å£üÈ¢¼í ¦¸¡ñ§¼. þõÁ¼ ×ĸ÷ ¸¡½¿£ ¦Â¡Õ¿¡û þÕó¾¢¼¡ö ±í¸û¸ñ Ó¸ô§À.9 3693 ¦¸¡ÎÅ¢¨Éô À¨¼¸û Åø¨Ä¡ö «ÁÃ÷ì ¸¢¼÷¦¸¼. ¿õÓ¨¼ ÂÊÂ÷ ¸ù¨Å¸ñ θóÐ ¿¡õ¸Ç¢ò ÐÇ¿Äõ ÜÃ. þ¨ÁÂÅ÷ ¾ÁìÌÁ¡í ¸¨É¡ö. ÅÊÅ¢ ¨½ ¢øÄ¡ ÁÄ÷Á¸û Áü¨È ¿¢ÄÁ¸û À¢ÊìÌõ¦Áø ÄʨÂ. . «ÍÃ÷¸ð ¸¢¼÷¦ºö. ±ýÛ¨¼ «Ó§¾. 9. ¦¸¡ÎÅ¢¨É §ÂÛõ À¢Ê츿£ ´Õ¿¡û Ü×¾ø ÅÕ¾ø¦ºö ¡§Â.7 3691 ±í¸û¸ñ Ó¸ô§À ¯Ä¸÷¸û ±øÄ¡õ þ¨½ÂÊ ¦¾¡Ø¦¾Øó ¾¢¨Èﺢ ¾í¸Çý À¡Ãò ¾ÁЦº¡ø ÅÄò¾¡ø ¾¨Ä¾¨Äî º¢Èó¾â º¢ôÀ.8 3692 Å£üÈ¢¼í ¦¸¡ñΠŢÂí¦¸¡ûÁ¡ »¡Äò ¾¢¾ÛÙ Á¢Õó¾¢¼¡ö.10 3694 Ü×¾ø ÅÕ¾ø ¦ºö¾¢¼¡ö ±ýÚ Ì¨Ã¸¼ø ¸¨¼ó¾Åý ¾ý¨É.2. «Ê§Â¡õ §À¡üÈ¢§Â¡ Å¡§¾ ¸ñ½¢¨É ÌÇ¢Ãô ÒÐÁÄ÷ ¬¸ò¨¾ô ÀÕ¸... ¦ºõÁ¼ø ÁÄÕõ ¾¡Á¨Ãô ÀÆÉò ¾ñ¾¢Õô ÒÇ¢íÌÊì ¸¢¼ó¾¡ö. TSCII format) .2.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. ÜüÈÁ¡ö «ÍÃ÷ ÌÄÓ¾ø «Ã¢ó¾ ¦¸¡ÎÅ¢¨Éô À¨¼¸ûÅø Ä¡§É.

þɧÁ ÐÁ¢Ä¡ ¨É¨¼ ÅЧÁ. ÒɧÁ Å¢Ââó ¾ñÎÆ¡ö «Äí¸ø. ¿¡Å¢Âø À ¡¼ø ¬Â¢Ãò ÐûÙõ þ¨ÅÔ§Á¡÷ ÀòÐõÅø Ä¡÷¸û. «È¢ó¾É ¦¸¡û¸ «Õõ¦À¡Õû ¬¾ø.3 3698 ÁÕó§¾ ¿í¸û §À¡¸Á ¸¢ú즸ýÚ.2 3697 «È¢ó¾É §Å¾ «Õõ¦À¡Õû áø¸û. TSCII format) . 9.4 3699 ÁɧÁ.2. 9.3. «È¢ó¾É÷ ±øÄ¡õ «Ã¢¨Â Å½í¸¢.11 3695 µÃ¡ ¢ÃÁ¡ö ¯Ä§¸ú «Ç¢ìÌõ §Àá ¢Ãõ¦¸¡ñ ¼§¾¡÷À£ Ψ¼Âý ¸¡Ã¡ ¢ɸ¡ Ç¿ý§Á ɢ¢Éý..6 3701 . Áü¦ÈøÄ¡ Óõ «È¢ó ¾É§Á..3.3.3. ¸É§Á ¦º¡øÄ¢§Éý þЧº¡ §Ãø¸ñ¼¡ö. ¦ÀÕó§¾ Å÷ÌÆ¡í ¸ûÀ¢¾ü ÚõÀ¢Ã¡ý ¸Õó§¾Å ¦ÉõÁ¡ý ¸ñ½ý Å¢ñÏĸõ ¾Õõ§¾ Ũħº¡ §Ãø¸ñ¼¡ö ÁÉ §Á. Page 71 of 104 §ÁÅ¢¿ý ¸Á÷ó¾ Å¢ÂýÒÉø ¦À¡Õ¿ø Åؾ¢¿¡ ¼ïº¼ §¸¡Àý. 9. «È¢ó¾É÷ §¿¡ö¸û «ÚìÌõ ÁÕó§¾. µ×¾ Ä¢ýÈ¢ Ôĸõãý ÈÇó¾¡ý «Ê¢¨½ ÔûÇò§¾¡÷ Å¡§Ã. 9. (2) 9.3. ±ýÁÉõ ¯¨¼Å Ðõ «Åü §¸¦Â¡Õí ¸¡¸§Å. ¸¨¼Å Ðõ¸¼ Öû «ÓÐ . 9.5 3700 «¨¼Å ÐÁ½¢ ¡÷ÁÄ÷ Áí¨¸§¾¡û. ÂÅÛõ «ÅÛõ «ÅÛõ.1 3696 «Å§É «Å§É «Å§É «Å§É «¸ø»¡ ÄõÀ¨¼ò ¾¢¼ó¾¡ý. ¯ý¨ÉÅø Å¢¨É§Âý þÃóÐ.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. Á¢¨¼Å ÐÁÍ Ã÷ì̦Åõ §À¡÷¸§Ç.3. (2) 9. ¿¡Ã¡ ½ý¿í ¸ûÀ¢Ã¡ý «Å§É. ·Ðñ ÎÁ¢úó¾¡ý «Çó¾¡ý.

10 3705 º£Ä ¦Áø¨Ä¢ Ä¡ÉÊ §Áø..8 3703 ¦¾¡ØÐ Á¡ÁÄ÷ ¿£÷ͼ÷ àÀõ¦¸¡ñÎ. Page 72 of 104 ¬¸õ §º÷¿Ã º¢í¸Á ¾¡¸¢. 9.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. ¿ñ½¡ ¦¾¡Æ¢§Â ¦ÉýÚ¿¡ý «¨ÆôÀ§É. ¿¢ýÈ §Åí¸¼õ ¿£½¢Äò ÐûÇÐ. 9. ¾Ø× Á¡ÈÈ¢ §ÂÛÉ ¾¡û¸§Ç.4.±ý ¦Éïºõ ±ñ§½ ¦¸¡ñ¼ º¢ó¨¾Â¾¡ö ¿¢ýÈ¢ÂõÒõ. 9.3. ¨ÅÌó¾ §ÁÚ¾ø À¡ý¨Á§Â.. ±ýÁÉõ ²¸ ¦ÁñÏõ þáôÀ¸ Ä¢ýÈ¢§Â. (2) 9. Á¡¸ ¨ÅÌó¾õ ¸¡ñÀ¾üÌ. Á¡¨Ä ¡¢Ãò ÐûÇ¢¨Å Àò¾¢É¢ý À¡Ä÷. ¬Ç áöò¦¾¡Ø Å¡Õõ «ÁÃ÷¸û.«½¢ §¸¡Ä ¿£ûÌÕ Ü÷ §¸¡Àýf¦º¡ø. ¾¢ÕÁ¡÷ Ţɢø§º÷ ¾¢ÕÁ¡§Ä. ±ØÐ ¦ÁýÛõ þÐÁ¢¨¸ ¡¾Ä¢ø. Å¢ñ§½¡÷ ÓÉ¢Å÷ì ¦¸ýÚõ¸¡ñ À⡨Â.2 3708 «¨Æ츢ýÈ ÅÊ¿¡§Âý ¿¡öÜ¨Æ Å¡Ä¡ø.3. ´ýÈ¢ ¡쨸 Ò¸¡¨ÁÔö Â즸¡ûÅ¡ý. Àؾ¢ø ¦¾¡øÒ¸úô À¡õÀ¨½ô ÀûǢ¡ö.7 3702 þýÈ¢ô §À¡¸ þÕÅ¢¨É Ôõ¦¸ÎòÐ. ̨Æ츢ý ÈЧÀ¡ø ±ýÛûÇõ ̨ÆÔõ.9 3704 ¾¡Ç ¾¡Á¨Ã ¡ÛÉ Ðó¾¢Â¡ý.4. ¿¡Ùõ ±ýÒ¸ú §¸¡×É º£Ä§Á? 9.3. 9. Å¡û¦¸¡û ¿£ûÁØ Å¡Ç¢Ôý ¬¸ò¾¡ý. ¦Åö¡÷ ͼáƢ Íâºí¸ §ÁóÐõ ¨¸Â¡.3. . 9.1 3707 ¸ñ§½ Ô¨É측½ì ¸Õ¾¢. ¯¨É측½ì ¸ÕЦÁý ¸ñ§½.µ÷ ¬¸í ÅûÙ¸¢ áøÀ¢Çó ¾¡Û¨È. ¦ºýÚ §¾Å÷¸û ¨¸¦¾¡Ø Å¡÷¸§Ç. TSCII format) .11 3706 ¨Á¡÷ ¸Õí¸ñ½¢ ¸ÁÄ ÁÄ÷§Áø ¦ºö¡û.3.

. 9. Page 73 of 104 Á¨Æì¸ýÚ ÌýȦÁÎò¾ ¾¡¿¢¨Ã ¸¡ò¾¡ö.10 . TSCII format) . 9.7 3713 ¯ÕÅ¡ ¸¢Â¡«Ú ºÁÂí¸ð ¦¸øÄ¡õ. 9.4. «¨¼ó¾Ê §ÂÛöó¾ Å¡§È.8 3714 ¸ñΦ¸¡ñ §¼§É¸ñ ½¢¨½Â¡Ãì ¸Ç¢òÐ. «Ê§Â§É. «ñ¼ò ¾ÁÃ÷ ¦ÀÕÁ¡ý. ¿¢¨ÈÒ¸ú «ïº¢¨Èô ÒûÇ¢ý ¦¸¡Ê¡¨É. ¸ÕÅ¡¸¢Â ¸ñ½¨Éì ¸ñΦ¸¡ñ §¼§É.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. Åâšû «ÃÅ¢ý «¨½ôÀûÇ¢ ¦¸¡û¸¢ýÈ. «È¢Å ¾Ã¢Â «Ã¢Â¡Â «õÁ¡§É.4.4. À¢¨Æ츢ýÈ ¾Õ¦ÇýÚ §ÀÐÚ §Å§É. ¦¾¡ñ¼÷ì ¸ÓÐñ½î ¦º¡ýÁ¡¨Ä¸û ¦º¡ý§Éý. ¿¢ý¸ñ ¦ÀÚÅ ¦¾Ð¦¸¡¦ÄýÚ §À¨¾§Âý ¦¿ïºõ.9 3715 «Ê¡ ɢŦÉý ¦ÈÉ측 ÃÕû¦ºöÔõ ¦¿Ê¡¨É. 9.4. ¦À⡨Éô À¢ÃÁ¨É ÓýÀ¨¼ò ¾¡¨É. Àñ¨¼ Å¢¨ÉÂ¡Â¢É Àü§È¡ ¼ÚòÐ. 9. 9.4.. ¿Ãº¢í ¸Á¾¡Â ×Õ§Å.6 3712 ¯¸ó§¾ Ô¨ÉÔûÙ ¦ÁýÛûÇòÐ. ¦À¡ÕÅ¡¸¢ ¿¢ýÈ¡ý «Å¦ÉøÄ¡ô ¦À¡ÕðÌõ. ÌýÈ¡Áø ¯Ä¸õ «Çó¾ «Ê¡¨É.4. Å¢ÇíÌõ ͼ÷¡¾¢ ÔÂÃò ¦¾¡Õò¾¡. 9. 9. «ÕÅ¡¸¢Â ¬¾¢¨Âò §¾Å÷¸ð ¦¸øÄ¡õ.±ý ¦Éïºò ¾¢Õò¾¡¸ þÕò¾¢§Éý §¾Å÷¸ð ¦¸øÄ¡õ Å¢Õò¾¡.5 3711 ¸Õò§¾ Ô¨É측½ì ¸Õ¾¢.4. ¸Ã¢Â¡ý ¸Æø¸¡½ì ¸ÕÐõ ¸Õò §¾. ÁÚ¸ø¦ºöÔõ Å¡ÉÅ÷ ¾¡ÉÅ÷ì ¦¸ýÚõ.3 3709 ¯Úž¢Ð ¦ÅýÚÉì ¸¡ðÀðÎ. Á¢Ìó¾¡É ÅýÁ¡÷ ŸÄõ þÕÜÈ¡ ¿¸ó¾¡ö. ¯¨ÉÔûÙõ ±ýÛûÇõ ¯¸ó§¾. «¸õÀ¡ø «¸ó¾¡ý «Á÷ó§¾ Â¢¼í¦¸¡ñ¼ «ÁÄ¡.4.4 3710 «Ã¢Â¡Â «õÁ¡¨É «Áà ÷ À¢Ã¡¨É.

Å¢ò¾¸ý §¸¡Å¢ó¾ý ¦Áö ÉøÄ ¦É¡ÕÅ ÷ìÌõ. Page 74 of 104 3716 ¬È Á¾Â¡¨É «¼÷ò¾Åý Èý¨É.1 3718 þò¾¨É §ÅñÎÅ ¾ýÈ󧾡. ±Åý¦º¡øÄ¢ ¿£÷̨¼ó ¾¡Î ¾¢÷Ò¨¼ ÝƧÅ.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. TSCII format) . §ºÈ¡÷ ÅÂø¦¾ý ÌÕÜ÷î º¼§¸¡Àý. §Áü¸¢¨Ç ¦¸¡û§ÇýÁ¢ý ¿£Õõ §ºÅÖõ §¸¡Æ¢¸¡û. «ò¾¨É ¡Á¢É¢ ¦ÂýÛ Â¢ÃÅý ¨¸Â§¾. . ±ýÛ¢÷ §¿¡Å ÁÆ¢ü§Èý Á¢ýÌ¢ø §À¨¼¸¡û. Å¡ìÌõ ÁÉÓõ ¸ÕÁ Óõ¿Áì ¸¡í¸§¾.2 3719 «Åý¨¸Â §¾¦ÂÉ ¾¡Õ¢÷ «ýÈ¢ø §À¨¼¸¡û. 9. ¾Åõ¦ºö ¾¢øÄ¡ Å¢¨É¡ðÊ ¦ÂÛ¢ âíÌñ§¼¡. 9.4. ±ò¾¨É ¿£Õõ Ñ狀 ÅÖõ¸¨Ãó §¾í̾¢÷. ±ýÛ¢÷ì ÜÅ¢ì ¦¸¡ÎôÀ¡÷ìÌõ þò¾¨É §ÅñΧÁ¡? (2) 9. (2) 9. ±ýÛ¢÷ì ¸ñ½ À¢Ã¡¨É ¿£÷ÅÃì Ü׸¢Ä£÷.11 3717 þýÛ¢÷î §ºÅÖõ ¿£Õõ ÜŢ즸¡ñÎÂ¢í ¦¸ò¾¨É. ²§È ¾ÕõÅ¡ ÉÅ÷¾Á¢ý Û¢÷째.5. á§È ¦º¡ýɧš á¢ÃòРǢôÀòÐõ. ±Åý¦º¡øÄ¢ ¿¢üÚõÑõ ²íÌ ÜìÌÃø §¸ðΧÁ.5..5..3 3720 ÜìÌÃø §¸ðÎõ ¿íf ¸ñ½ý Á¡Âý ¦ÅÇ¢ôÀ ¼¡ý. «ýÈ¢ø §À¨¼¸¡û.

Ñó¾¢Ãò §¾Ð Á¢¨¼Â¢ø ¨ÄÌÆ §ÈýÁ¢§É¡. 9. þó¾¢Ã »¡Äí¸û ¸¡ðÊ¢ù §ÅØÄ Ìõ¦¸¡ñ¼. 9.4 3721 «ó¾Ãõ ¿¢ýÚÆø ¸¢ýÈ Â¡Û¨¼ô â¨Å¸¡û.5. ¿ó¾¢Õ Á¡÷Àý ¿õÁ¡Å¢ Ôñ½¿ý ¦¸ñ½¢É¡ý. ¾Â¢÷ôÀ Æ狀¡ü ¦È¡ÎÀ¡ Äʺ¢Öõ ¾óÐ. 9..¦º¡ø À¢üȢ ¿øÅÇ ãðÊÉ£÷ ÀñÒ¨¼ £§Ã. §¸¡ðÊ Ţø¦Ä¡Î Á¢ýÛõ §Á¸ì ÌÆ¡í¸û¸¡û. 9. Å¡ð¼Á¢ ¦Äí¸Õ Á¡½¢ì¸õ ¸ñ½ý Á¡Âý§À¡ø.5 3722 ¿ý¦¸ñ½¢ ¿¡ýÅ Ç÷ò¾ º¢Ú¸¢Ç¢ô ¨À¾§Ä. þýÌÃø ¿£Á¢Æ¢ü §È¦Äý É¡Õ¢÷ì ¸¡Ìò¾ý.5. 9.¸ñ½ý ¿¡Á §ÁÌÆ È¢ì¦¸¡ýÈ£÷.7 3724 ¯Â¢÷ì¸Ð ¸¡Ä¦Éý Úõ¨Á ¡ɢÃó §¾üÌ. ¿¢ý¦ºö š¦Â¡ìÌõ Å¡Âí¸ñ ½í¨¸ ¸¡Ä¢Éý. ¿¢ýÀÍï º¡Á ¿¢Èò¾ý ÜðÎñÎ ¿£í¸¢É¡ý.¿£÷ Ì¢ü¨À¾ø ¸¡û.5.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. ¸¡ð§¼ý Á¢ýÑõ ÓÕ¦Åý Û¢÷ì¸Ð ¸¡Ä§É. TSCII format) .5.5.. Page 75 of 104 ¬ì¨¸Ô Á¡Å¢Ôõ «ó¾Ãõ ¿¢ýÚ ÆÖ§Á.8 3725 .6 3723 ÜðÎñÎ ¿£í¸¢ §¸¡Äò ¾¡Á¨Ãì ¸ð¦ºùÅ¡ö.

(2) 9...1 3729 ¿¢¨É¦¾¡Úõ ¦º¡øÖó ¦¾¡Úõ¦¿ï º¢ÊóÐÌõ Å¢¨É¦¸¡ûº£÷ À¡ÊÖõ §Å¦ÁÉ ¾¡Õ¢÷. 9. þ¨Æ¿øÄ Å¡ì¨¸ Ôõ¨À §ÅÒÂì ¸üÈÐ. ¾ñ¦ÀÕ ¿£÷ò¾¼ó ¾¡Á¨Ã ÁÄ÷ó¾¡ ¦Ä¡ìÌõ ¸ñ¦ÀÕí ¸ñ½ý.5. ¦ÀÕÌÁ¡ø §Åð¨¸Ôõ ±ï¦ºö§¸ý ¦¾¡ñ¼§Éý.11 3728 ¯ÕÌÁ¡ø ¦ºïºõ ¯Â¢Ã¢ý ÀÃÁýÈ¢. (2) 9. ´ýÀ§¾¡ ¦¼¡ýÚì Ìõã ×ÄÌ ÓÕ̧Á. 9. TSCII format) .2 3730 ¿£÷¨Á¡ø ¦¿ïºõ ÅﺢòÐô ÒÌóÐ. ÀñÁ¢Æü §ÈýÁ¢ý.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.9 3726 ±Æ¿ñ½¢ ¿¡Óõ ¿õÅ¡É ¿¡¼§É¡ ¦¼¡ýÈ¢§É¡õ. .10 3727 þýÀõ ¾¨Äô¦Àö ¦¾íÌõ ¾¨Æò¾Àø æÆ¢ìÌ.À¢ý ¦Èýɢɢ. ¦¾íÌÕ Ü÷ §¸¡Àýf¦º¡ø ġ¢Ãò ÐûÇ¢¨Å. ͨɦ¸¡ûâï §º¡¨Äò¦¾ý ¸¡ð¸¨Ã ¦ÂýÉôÀ¡. ¿¢¨É¸¢§Äý ¿¡ÛÉì ¸¡ð¦ºöÔõ ¿£÷¨Á§Â. ¿õÁ¡Å¢ Ôñ¦¼Æ ¿ñ½¢É¡ý.6. ÁÕŢ Á¡Âý¾ý Á¡Âõ ¿¢¨É¦¾¡§È. ¾ñÒ¸ §Æò ¾ò ¾Éì¸Õû ¦ºö¾ Á¡Â¨É.5. ÒñҨà ¦Åø¦¸¡Î Ìò¾¡¦Ä¡ì ÌõÑõ þýÌÃø. ¾¨Æ¿øÄ þýÀõ ¾¨Äô¦Àö ¦¾íÌõ ¾¨Æ츧Å.±ý¨É ®÷¨Á¦ºö ¦¾ýÛ¢ á¦Âý Û¢Õñ¼¡ý. 9. Page 76 of 104 ÀñÒ¨¼ Åñ¦¼¡Î ÐõÀ¢¸¡û.5. ¦¾Õ¦ÅøÄ¡õ ¸¡Å¢ ¸Áú¾¢Õì ¸¡ð¸¨Ã. ÀÆÉ¿ý É¡¨Ãì ÌÆ¡í¸û ¸¡û.6.

¸¡¦ÃÆ¢ø §Á¸ò¦¾ý ¸¡ð¸¨Ã §¸¡Â¢ø¦¸¡û. ¾¡¦Éý¨É ÓüÈô ÀÕ ¸¢É¡ý. ¬ð¦¸¡û Å¡¦É¡ò¦¾ý Û¢Õñ¼ Á¡ÂÉ¡ø. ¬Çý§È À𼦾ý ¬Õ¢ ÷ À𼧾. §¸¡ðÌ¨È À𼦾ý É¡Õ¢÷ §¸¡Ùñ§¼. ¸¡÷Ó¸¢ø Åñ½ý¾ý ¸ûÅõ «È¢¸¢§Äý. §Å𨸧¿¡ö Üà ¿¢¨ÉóÐ ¸¨ÃóÐÌõ. Òí¸ñ¨Á ¦Âö¾¢ô ÒÄõÀ¢ ¢áôÀ¸ø. º£¦ÃÆ¢ø ¿¡ø¾¼ó §¾¡û¦¾öŠšâ째. ¿¡Ù¿¡û Åó¦¾ý¨É ÓüÈ×õ ¾¡Ûñ¼¡ý.10 .7 3735 §¸¡Ùñ¼¡ý «ýÈ¢Åó ¦ ¾ýÛ¢÷ ¾¡Ûñ¼¡ý. ¾¢ÕÅÇ÷ §º¡¨Äò¦¾ý ¸¡ð¸¨Ã ¦ÂýÉôÀý.6.6. ¸ÕÅÇ÷ §ÁÉ¢±ý ¸ñ½í¸û Åí¸§Ç. ±í¸ñ½ ¦ÉýÈÅý ¸¡ð¸¨Ã §ÂòЧÁ.9 3737 šâ즸¡ñ Îý¨É Å¢ØíÌÅý ¸¡½¢ø ±ýÚ ¬÷×üÈ ±ý¨É ¦Â¡Æ¢Â¦Åý É¢øÓýÉõ À¡Ã¢òÐ.6.6. 9.3 3731 «È¢¸¢§Äý ¾ýÛû «¨ÉòÐĸõ ¿¢ü¸. 9. ¸¡¦Ã¡ìÌõ ¸¡ð¸¨Ã ÂôÀý ¸Ê§É.6.5 3733 ±í¸ñ½ý ¸ûÅõ ±ÉìÌõ Á¡ö¿¢üÌõ..nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. ¦ÅÈ¢¸Áú §º¡¨Äò¦¾ý ¸¡ð¸¨Ã ±ýÉôÀý. 9. «í¸ñ½ Ûñ¼¦Åý É¡Õ¢÷ì §¸¡¾¢Ð.6.6 3734 ¸¡ð¸¨Ã §ÂòÐõ «¾Ûû¸ñ ½¡¦ÅýÛõ . 9.6.. 9. º¢È¢Â¦Åý É¡Õ¢ Õñ¼ ¾¢ÕÅÕ§Ç. 9. §Àâ¾ú ¾¡Á¨Ãì ¸ñ¸É¢ š§¾¡÷.6.4 3732 ¾¢ÕÅÕû ¦ºöÀÅý §À¡Ä¦Åý ÛûÒÌóÐ. TSCII format) .8 3736 ¬Õ¢÷ Àð¼ ¦¾ÉТ÷ Àð¼Ð. ¸¡Ç¿£÷ §Á¸ò¦¾ý ¸¡ð¸¨Ã ¦ÂýÉôÀüÌ. 9. ¦¿È¢¨Á¡ø ¾¡Ûõ «ÅüÚû ¿¢ü ÌõÀ¢Ã¡ý. 9. Page 77 of 104 º£÷ÁøÌ §º¡¨Äò¦¾ý ¸¡ð¸¨Ã ¦ÂýÉôÀý. ¯ÕÅÓõ ¬Õ¢Õõ ¯¼§É Ôñ¼¡ý.

¾¢Õ§ÁÉ¢ ÂÅð¸ÕÇ£÷ ±ýÈ측ø.3 3742 ¾¢Õ§ÁÉ¢ ÂʸÙìÌ ¾£Å¢¨É§Âý Å¢Îྡö ¾¢ÕãÆ¢ì ¸Ç¦ÁýÛõ ¦ºØ¿¸÷Å¡ö «½¢Ó¸¢ø¸¡û. ¦ºí¸¡Ä Á¼¿¡Ã¡ö. ÌÇ¢÷ãÆ¢ì ¸ÇòШÈÔõ. ±ÁáÖõ ÀÆ¢ôÒñÊí ¦¸ý?¾õÁ¡ø þÆ¢ôÒñÎ. TSCII format) . 9. ¯õ¨Áò¾ý . ¾Á§Ã¡¼í ̨ÈÅ¡÷ìÌò ¾ì¸¢Ä§Á. ¦¸¡ÊÁ¾¢û ¦¾íÌÕ Ü÷ §¸¡À了¡ø. ÌÕ¸¢Éí¸¡û.7. Ñí¸¡ø¸ ¦Çý ¾¨Ä§Áø ¦¸ØÁ£§Ã¡ ÑÁ§Ã¡§¼. 9. ¦ºì¸ÁÄò ¾Ä÷§À¡Öõ ¸ñ¨¸¸¡ø ¦ºí¸É¢Å¡ö. «ì¸ÁÄò ¾¢¨Ä§À¡Öõ ¾¢Õ§ÁÉ¢ ÂʸÙ째. «Á÷¸¡¾ø ÌÕ¸¢Éí¸¡û. ¾¢ÕãÆ¢ì ¸ÇòШÈÔõ..nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.ºýÁõ ÓʦÅö¾¢ ¿¡ºí¸ñ Ë÷¸¦Çí ¸¡É§Ä. §¸Ç£§Ã.1 3740 ÑÁ§Ã¡Îõ À¢Ã¢Â¡§¾ ¿£ÕõÑõ §ºÅÖÁ¡ö. ¦¸¡í¸¡÷âó ÐÆ¡öÓʦÂí ̼ìÜò¾÷ì ¦¸ýfྡö..7.2 3741 ¾ì¸¢Ä§Á §¸Ç£÷¸û ¾¼õÒÉøÅ¡ö þ¨Ã§¾Õõ.6. Page 78 of 104 3738 ¸ÊÂÉ¡öì ¸ïº¨Éì ¦¸¡ýÈ À¢Ã¡ýÈý¨É. ÅÊŨÁ ¡¢Ãò ¾¢ôÀò¾¢ É¡ø. «½¢ãÆ¢ì ¸ÇòШÈÔõ. (2) 9. ¦¸¡ì¸¢Éí¸¡û.7.11 3739 ±í¸¡Éø «¸í¸Æ¢Å¡ö þ¨Ãò§¾÷ó¾¢í ¸¢É¢¾ÁÕõ. (2) 9.

ͼ÷ÀÅÇ Å¡Â¨Éì¸Î ´Õ¿¡§Ç¡÷ àöÁ¡üÈõ.7. àШÃò¾ø ¦ºôÒ¾¢§Ãø ͼ÷ŨÇÔõ ¸¨ÄÔ§Á.4 3743 ¦¾Ç¢Å¢ÍõÒ ¸Ê§¾¡Êò ¾£Å¨ÇòÐ Á¢ýÉ¢ÄÌõ. 9. 9. ÐõÀ¢¸¡û. ÁÉ츢ýÀõ À¼§Á×õ ÅñÊÉí¸¡û. À¼÷¦À¡Æ¢øÅ¡öì ÌÕ¸¢Éí¸¡û. Á¡¾¨Ãò¾õ Á¡÷Ÿò§¾ ¨Åò¾¡÷즸ý Å¡öÁ¡üÈõ.7.7. ¾¢ÕãÆ¢ì ¸ÇòШÈÔõ ´ñͼ÷ìÌ... TSCII format) . 9.7.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.8 3747 . ±É즸¡ýÚ À½¢Â£§Ã. ¸É즸¡û¾¢ñ Á¾¢ûÒ¨¼Ýú ¾¢ÕãÆ¢ì ¸ÇòШÈÔõ. ÐǢš÷¸ð ÌÆÄ¡÷즸ý àШÃò¾ø ¦ºôÀÁ¢§É. À¼÷Ҹơý ¾¢ÕãÆ¢ì ¸ÇòШÈÔõ Àí¸Âì¸ð.7 3746 ±É즸¡ýÚ À½¢Â£÷¸û þÕõ¦À¡Æ¢øÅ¡ö þ¨Ã§¾÷óÐ. Page 79 of 104 ¾¢Õ§ÁÉ¢ ¦Â¡Ç¢Â¸üÈ¢ò ¦¾Ç¢Å¢ÍõÒ ¸ÊÔ§Á? 9.7.5 3744 àШÃò¾ø ¦ºôÒÁ¢ý¸û à¦Á¡Æ¢Â¡ö ÅñÊÉí¸¡û. ¦¾Ç¢Å¢ÍõÒ ¾¢Õ¿¡¼¡ò ¾£Å¢¨É§Âý ÁÉòÐ ¨ÈÔõ.6 3745 ͼ÷ÅÙÔõ ¸¨ÄÔí¦ ¸¡ñÎ «ÕÅ¢¨É§Âý §¾¡ûÐÈó¾. ÒÉø¦¸¡û¸¡ ¡§ÁÉ¢ô âóÐÆ¡ö ÓÊ¡÷째. 9. ´Ç¢Ó¸¢ø¸¡û. §À¡¾¢¨ÃòÐ ÁÐѸÕõ ¦À¡Æ¢øãÆ¢ì ¸ÇòШÈÔõ.

«Æ¢Å¢øÄ¡ ¬Â¢Ãò¾¢ô ÀòÐõ§¿¡ö «Úì̧Á. 9.±ý «¸§ÁÉ¢ ¦Â¡Æ¢Â¡§Á ¾¢ÕãÆ¢ì ¸Çò¾¡÷째.7.7. «Ê§Âý «Ï¸ô ¦ÀÚ ¿¡û ±¨Å¦¸¡¦Ä¡. ¸¨Å¢ø ÁÉÁ¢ýÈ¢ì ¸ñ½£÷¸û ¸ÖúÅý.7.1 3751 ¦¸¡Ê§Â ⨼째¡ ¸É¸ò ¾Åû§¸ûÅý. ´Æ¢Å¢øÄ¡ «½¢ÁƨÄì ¸¢Ç¢¦Á¡Æ¢Â¡û «ÄüȢ¦º¡ø.10 3749 ´Æ¢Å¢ýÈ¢ò ¾¢ÕãÆ¢ì ¸ÇòШÈÔõ ´ñͼ¨Ã. Á¢¸Å¢ýÀõ À¼§Á×õ ¦Áýɨ¼Â «ýÉí¸¡û.. ²óп£ âÇíÌÕ§¸. ¾¡õ¾õ¨Áì ¦¸¡ñ¼¸ø¾ø ¾¸Åý¦Èý ڨã§Ã. Á¢¸§ÁÉ¢ ¦ÁÄ¢¦Åö¾¢ §Á¸¨ÄÔõ ®¼Æ¢óÐ. ÅØÅ¢øÄ ¡ ÅñÌÕÜ÷î º¼§¸¡Àý Å¡öóШÃò¾.2 3752 ±¨Å¦¸¡ø «Ï¸ô ¦ÀÚ¿¡û? ±ý ¦Èô§À¡Ðõ. 9. ¿¢Úò¾õ ÁÉò¦¾¡ý Ȣº¢ó ¨¾Â¢É¡÷ìÌ. ¦¿Ê¡ ۨȧº¡ ¨Ä¸ûÝú ¾¢Õ¿¡Å¡ö. ¾¢ÕãÆ¢ì ¸Çò¾¡÷ìÌ. TSCII format) .nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. ¦ÅÈ¢ò¾ñ ÁÄ÷§º¡ ¨Ä¸ûÍú ¾¢Õ¿¡Å¡ö.9 3748 ¾¸Åý¦Èý ڨã÷¸û ¾¼õÒÉøÅ¡ö þ¨Ã§¾÷óÐ. ²óÐâñ Ó¨ÄôÀÂó¦¾ý þ¨½ÁÄ÷ì¸ñ ½£÷¾ÐõÀ. . Page 80 of 104 âóÐÆ¡ö ÓÊ¡÷ìÌô ¦À¡ýÉ¡Æ¢ ¨¸Â¡÷ìÌ. 9..8. ÅʧÅø ¾¼í¸ñ Á¼ôÀ¢ý¨É Á½¡Çý.11 3750 «ÚìÌõ Å¢ ¨É¡ 境 ¬¸ò¾Å¨É. (2) 9. ÌÚìÌõ Ũ¸ÔñÎ ¦ ¸¡¦Ä¡¦¸¡Ê §Âü§¸? (2) 9.8.

¦¸¡ó¾¡÷ ÁÄ÷§º¡ ¨Ä¸ûÍú ¾¢Õ¿¡Å¡ö. ¦¾¡ñ§¼ ÔÉ측 ¦Â¡Æ¢ó¾¡ý Ð⺢ýÈ¢.. «Ê§Â¨Éô ¦À¡Õǡ츢 Ôý¦À¡ý ÉÊ츣úô Ò¸¨ÅôÀ¡ö. Åñ¼¡÷ ÁÄ÷§º¡ ¨Ä¸ûÍú ¾¢Õ¿¡Å¡ö. §¾Å¡ ÍÃõ¦ºü ÈŧÉ.3 3753 ¿¡¦Çø «È¢§Âý ±ÉìÌû ÇÉ. ¦¸¡ñ§¼ Ԩȸ¢ýÈ ±í§¸¡ ÅÄ÷§¸¡§Å.6 3756 §¸¡Å¡ ¸¢ÂÁ¡ ÅÄ¢¨Â ¿¢Äí¦¸¡ñ¼¡ö. 9.8. ¿¡Å¡ Ԩȸ¢ýÈ ±ý¿¡ ý¿õÀ£. 9. 9. TSCII format) .8. Åó§¾ Ô¨È¸¢ýÈ ±õÁ¡ Á½¢Åñ½¡. 9.8.7 3757 «ÕÇ¡ ¦¾¡Æ¢Å¡ö «Õû¦ºöÐ.9 3759 «ó§¾¡. ¿£Ç¡÷ ÁÄ÷§º¡ ¨Ä¸ûÍú ¾¢Õ¿¡Å¡ö. ÁÕ§Ç Â¢ýÈ¢Ôý¨É ±ý¦Éïºò ¾¢ÕòÐõ. ¸ñ½¡Ãì ¸Ç¢ì¸¢ýÈ ¾¢í¦¸ýÚ ¦¸¡ø¸ñ§¼? 9. ¸ñ½¡Çý ¯Ä¸ò Т÷§¾Å÷ ¸ð¦¸øÄ¡õ. º¢ó¨¾ ¸Äí¸¢ò ¾¢ÕÁ¡¦Äý ȨÆôÀý..8. §¾Åý Å¢ÕõÀ¢ Ô¨ÈÔõ ¾¢Õ¿¡Å¡ö.4 3754 Á½¡Çý ÁÄ÷Áí ¨¸ìÌõÁñ Á¼ó¨¾ìÌõ. Å¡§Çö ¾¼í¸ñ Á¼ôÀ¢ý¨É Á½¡Ç¡. ãÅ÷ Ó¾øÅý ´Õã ×ĸ¡Ç¢.8. 9. Å¢ñ½¡Çý Å¢ÕõÀ¢ Ô¨ÈÔõ ¾¢Õ¿¡Å¡ö.8. ¡Å÷ «Ï¸ô ¦ÀÚÅ¡÷ þÉ¢Â󧾡.. «Ï¸ô ¦ÀÚ¿¡¦Çý ¦Èô§À¡Ðõ.8. ¾¢ÕÁ¡§Ä. Page 81 of 104 ¿¨Å¢ø ¾¢Õ¿¡Ã½ýf§º÷ ¾¢Õ¿¡Å¡ö.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.5 3755 ¸ñ§¼ ¸Ç¢ì¸¢ýÈ ¾¢í¦¸ýÚ ¦¸¡ø¸ñ¸û.¿¡Ûõ Á£Ç¡ «Ê¨Áô À½¢¦ºöÂô ÒÌó§¾ý. ¬Å¡ «Ê¡ É¢Åý ±ý ÈÕÇ¡§Â. 9.10 . ¦¾Õ§Ç ¾Õ¦¾ý ¾¢Õ¿¡Å¡ö ±ý§¾§Å.8. 9. «¨ÅÔû ҸġŠ§¾¡÷¿¡û «È¢§Â§É.8 3758 §¾Å÷ ÓÉ¢Å÷ì ¦¸ýÚõ¸¡ñ ¼ü¸Ã¢Âý.

¦ºì¸÷¿ý §Á¸í¸û º¢¨¾ìÌ Á¡§Ä¡. ¾É¢Â¢Çï º¢í¸¦Áõ Á¡Âý šáý ¾¡Á¨Ãì ¸ñÏõ¦ºù Å¡Ôõ.9.11 3761 ÁøÄ¢¨¸ ¸Áú¦¾ýÈø ®Õ Á¡§Ä¡. 9. ¦ºø¸¾¢÷ Á¡¨ÄÔõ ÁÂìÌ Á¡§Ä¡.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. þ¸Ä¢¼ò ¾ÍÃ÷¸û ÜüÈõ šáý þɢ¢Õó ¦¾ýÛ¢÷ ¸¡ìÌ Á¡¦Èý? 9.2 3763 þɢ¢Õó ¦¾ýÛ¢÷ ¸¡ìÌ Á¡¦Èý þ¨½Ó¨Ä ¿Ó¸Ññ ½¢¨¼Ñ ¼í¸. ÒøĢ ӨĸÙõ §¾¡Ùõ ¦¸¡ñΠҸĢ¼õ «È¢¸¢Äõ ¾Á¢Â Á¡§Ä¡. ÀïºÁõ Óø¨Ä¾ñ Å¡¨¼ ¡§Ä¡.9.9. .1 3762 ҸĢ¼õ «È¢¸¢Äõ ¾Á¢Â Á¡§Ä¡.. ÒÄõÒÚõ «½¢¦¾ýÈø ¬õÀ Ä¡§Ä¡.. Å¡¨¼¾ñ Å¡¨¼¦Åù Å ¡¨¼ ¡§Ä¡.3 3764 À¡Å¢§Âý ÁÉò§¾¿¢ý È£Õ Á¡§Ä¡. (2) 9.¿£Äô Àɢ¢Õí ÌÆø¸Ùõ ¿¡ýÌ §¾¡Ùõ À¡Å¢§Âý ÁÉò§¾¿¢ý È£Õ Á¡§Ä¡. ¾¢ñ½õ Á¾¢û¦¾ý ÌÕÜ÷î º¼§¸¡Àý. Ðɢ¢Õí ¸ÄÅ¢¦ºö ¾¡¸õ §¾¡öóÐ ÐÈó¦¾õ¨Á ¢ð¼¸ø ¸ñ½ý ¸ûÅý. ÅñÌÈ¢ï º¢Â¢¨º ¾ÅØ Á¡§Ä¡. «øÄ¢Âó ¾¡Á¨Ãì ¸ñ½ý ±õÁ¡ý ¬Â÷¸û ²È⠧¦Èõ Á¡§Â¡ý. §Á×¾ñ Á¾¢Âõ¦Åõ Á¾¢Â Á¡§Ä¡. «¸Ä¢¼õ À¨¼ò¾¢¼ó ÐñÎ Á¢úóÐ «Çó¦¾íÌõ «Ç¢ì¸¢ýÈ ¬Âý Á¡§Â¡ý. À¸ÄÎ Á¡¨ÄÅñ º¡ó¾ Á¡§Ä¡. àÅ¢Âõ ÒûÙ¨¼ò ¦¾öÅ ÅñΠШ¾ó¾ ±õ ¦Àñ¨ÁÂõ âÅ¢ ¾¡§Ä¡.8. Àñ½÷ ¾Á¢Æ¡ ¢Ãò¾¢ôÀò ÐõÅøÄ¡÷. ¦ÁýÁÄ÷ô ÀûÇ¢¦Åõ ÀûÇ¢ ¡§Ä¡. (2) 9. Page 82 of 104 3760 Åñ½õ Á½¢Á¡¼ ¿ýÉ¡Å¡ö ¯ûǨÉ. Áñ½¡ñÎ Á½õ¸Áú Å÷ÁøÄ¢¨¸§Â. TSCII format) .

¡Ө¼ ¬Õ¢÷ ¸¡ìÌ Á¡¦Èý? «ÅÛ¨¼ ÂÕû¦À Úõ §À¡Ð «Ã¢§¾. º£ÕüÈ «¸¢üÒ¨¸ ¡ú¿ ÃõÒ ÀïºÁõ ¾ñÀÍï º¡ó¾ ¨½óÐ.5 3766 «ÅÛ¨¼ ÂÕû¦À Úõ §À¡ ¾Ã¢¾¡ø «ùÅÕû «øÄÉ «ÕÙõ «øÄ.6 3767 ¬Õ즸ý ¦º¡øÖ§¸ý «ý¨É Á£÷¸¡û.9. 9. ¡Ө¼ ¬Âý¾ý ÁÉõ¸ø Ä¡§Ä¡. «ÅÉÕû ¦ÀÚÁÇ Å¡Å¢ ¿¢øÄ¡Ð «ÎÀ¸ø Á¡¨ÄÔõ ¦¿ïÍõ ¸¡§½ý º¢Å¦É¡Î À¢ÃÁýÅñ ¾¢ÕÁ ¼ó¨¾ §º÷¾¢Õ Å¡¸¦Áõ Á¡Å¢ £Õõ.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script... ¸¡¦Ã¡ìÌõ §ÁÉ¢¿í ¸ñ½ý ¸ûÅõ ¸Å÷ó¾Åò ¾É¢¦¿ïºõ «Åý f¸ ½·§¾. «ÐÁ½ó ¾¢ýÉÕû ¬öî º¢ Â÷째 °ÐÁò ¾£íÌÆü §¸Ôö §Âý¿¡ý.8 3769 . «ÅÛ¨¼ò ¾£íÌÆ Ä£Õ Á¡§Ä¡.9. ¦À¡í¸¢Ç Å ¡¨¼Òý ¦ºì¸ á§Ä¡. §À¡ÕüÈ Å¡¨¼¾ñ ÁøÄ¢ ¨¸ôâô ÒÐÁ½õ Ó¸óЦ¸¡ñ ¦¼È¢Ô Á¡§Ä¡.4 3765 ¡Ө¼ ¦¿ïºÓõ Ð ¨½Âý È¡§Ä¡. ÁÐÁÉ ÁøÄ¢¨¸ Áó¾ì §¸¡¨Å ÅñÀÍï º¡ó¾¢É¢ø Àï º Áõ¨ÅòÐ. Page 83 of 104 ¬Å¢Â¢õ ÀÃÁøÄ Å¨¸¸ Ç¡§Ä¡. ¡Ө¼ Ш½¦ÂýÛõ §¾¡Æ¢ Á¡Õõ ±õÁ¢ýÓý ÉÅÛìÌ Á¡öŠá§Ä¡.9. 9. «ÐÁ½ó ¾¸ýÈ¿í ¸ñ½ý ¸ûÅõ ¸ñ½¢É¢ü ¦¸¡Ê¾¢É¢ «¾É¢ ÖõÀ÷. ¬ÒÌõ Á¡¨ÄÔõ ¬¸¢ý È¡§Ä¡.9. TSCII format) . ¬Õ¢÷ «Ç× «ýÚ þìÜ÷¾ñ Å¡¨¼. 9. 9. ±Åɢɢô ÒÌÁ¢¼õ? ±Å了ö §¸§É¡? ¬Õ즸ý ¦º¡øÖ§¸ý «ý¨É Á£÷¸¡û.7 3768 ÒÐÁ½õ Ó¸óЦ¸¡ñ ¦¼È¢Ô Á¡§Ä¡.9. ¡Ө¼ ¦¿ïºÓõ Ð ¨½Âý È¡§Ä¡. 9.

¦ÅûÇ£§Âöó ¾Á¾¢û Ýú¾¢Õì ¸ñ½ÒÃõ ¯ûÇ¢. «î¦º¡ýÉ Á¡¨Ä ¿ñ½¢ò ¦¾¡Ø§¾. §ÀÐÚõ Ó¸õ¦ºöÐ ¦¿¡óÐ ¦¿¡óÐ §À¨¾¦¿ï ºÈÅÈô À¡Îõ À¡ð¨¼. 9. ¬Ä¢ý§Á Ä¡ÄÁ÷ó ¾¡ÉÊ Â¢¨½¸§Ç. Å¢ñÎÅ¡ ¼¡ÁÄ÷ þðο£ â¨ÈïÍÁ¢ý. (2) 9.9. 9. ±ý¦º¡øÄ¢ ÔöÅÉ¢í ¸Å¨É Å¢ð§¼? 9. àЦºö ¸ñ¸û¦¸¡ñ ¦¼¡ýÚ §Àº¢ò à¦Á¡Æ¢ ¢¨º¸û¦¸¡ñ ¦¼¡ýÚ §¿¡ì¸¢. Á¡¨ÄÔõ Åó¾Ð Á¡Âý šáý. «ÅÉ¢Ôû «ÄüÈ¢¿¢ý ÚöõÁ¢ý ¦¾¡ñË÷. Page 84 of 104 °ÐÁò ¾£íÌÆü §¸Ôö §Âý¿¡ý.¿¡ Ùõ¦¾¡Ø ¦¾ØÁ¢§É¡ ¦¾¡ñ¼§Ã. ¦¸¡Ê¦ÂÉ ÌÆø¸Ùõ ÌÆÚÁ ¡§Ä¡.11 3772 Á¡¨Ä¿ñ ½¢ò¦¾¡Ø ¦¾ØÁ¢§É¡ Å¢¨É¦¸¼. Å¡¦Ä¡Ç¢ ÅÇ÷Óø¨Ä ¸ÕÓ ¨¸¸û ÁøÄ¢¨¸ ÂÄõÀ¢Åñ ¼¡Ö Á¡§Ä¡.10 3771 «Å¨ÉŢ𠼸ýÚ¢÷ ¬üÈ ¸¢øÄ¡ «½¢Â¢¨Æ ¬öÂ÷ Á¡¨Äô âºø.9. §Å¨ÄÔõ Å¢ºõÀ¢øÅ¢ñ ¼ÄÚ Á¡§Ä¡. §¸¡Ä¿ý ɡ̸û ¯¸Ù Á¡§Ä¡.9. «ÅÉ¢Ôñ ÎÁ¢úó ¾Åý §ÁÖ ¨Ãò¾ ¬Â¢Ãò ÐûÇ¢¨Å ÀòÐõ ¦¸¡ñÎ. ¸¡¨ÄÁ¡ ¨Ä¸Á ÄÁÄ÷ þðο£÷.2 3774 ¦¾¡ñ¼÷.. TSCII format) .9 3770 Á¡¨ÄÔõ Åó¾Ð Á¡Âý šáý Á¡Á½¢ ÒÄõÀø §ÄÈ ¨½ó¾. «Ð¦Á¡Æ¢ó ¾¢¨¼Â¢¨¼ò ¾ï¦ºö §¸¡Äò. ¡ЦÁ¡ý ÈÈ¢¸¢Äõ «õÁ «õÁ.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. (2) 9.1 3773 ¸ûÇÅ¢ ØõÁÄ÷ þðο£ â¨ÈïÍÁ¢ý.10.Ñó ¾óÐÂ÷ §À¡¸¿£÷ ²¸Á¡ö. §Å¨Ä§Á¡ ÐõÁ¾¢û Ýú¾¢Õì ¸ñ½ÒÃòÐ. . ¿ûÇ¢§º ÕõÅÂø Ýú¸¢¼í ¸¢ýÒ¨¼.. «Å¨ÉŢ𠼸øžü §¸Â¢ Ãí¸¢ «½¢ÌÕ Ü÷ §¸¡Àý Á¡Èý.10.

5 3777 «ýÀÉ¡ Ìõ¾É ¾¡Ç¨¼ó ¾¡÷즸ġõ.10. TSCII format) . ÁýÁ¡ É¡ø¨ÅÌó ¾õ¦¸¡Îì ÌõÀ¢Ã¡ý.6 3778 ¦ÁöÂÉ¡ ÌõÅ¢Õõ À¢ò¦ ¾¡Ø Å¡÷즸ġõ...10.¾É ¾ýÀ÷ì¸ý À¡Ì§Á. ¦ºõ¦À¡É¡ ¸ò¾× ½Û¼ø ¸£ñ¼Åý. ²¾õº¡ á±Éì §¸Ä¢É¢ ¦Âý̨È?.10.¿¡ ÙõÀà §Áðʾý À¡¾§Á. ¦À¡öÂÉ¡ ÌõÒÈ §Á¦¾¡Ø Å¡÷즸ġõ. Page 85 of 104 ÅñÎÀ¡ Îõ¦À¡Æ¢ø Ýú¾¢Õì ¸ñÒÃò ¾ñ¼Å¡ ½ý.10 . §¾¨ÉÅ¡ ¼¡ÁÄ÷ þðο£ â¨ÈïÍÁ¢ý. 9.10.7 3779 «½¢ÂÉ¡ Ìõ¾É ¾¡Ç¨¼ó ¾¡÷즸ġõ.10. §Å¾¿¡ Å÷Å¢Õõ Òõ¾¢Õì ¸½ÒÃòÐ ¬¾¢Â¡ ¨É.«¨¼ó ¾¡÷ì¸øÄø þø¨Ä§Â. Á½¢¦À¡§Éöó ¾Á¾¢û Ýú¾¢Õì ¸½ÒÃõ À½¢Á¢ý. 9.9 3781 þø¨ÄÂø ĦÄÉì §¸Ä¢É¢ ¦Âý̨È?.8 3780 À¡¾¿¡ ÙõÀ½¢ Âò¾½¢ ÔõÀ¢½¢.3 3775 Á¡¨É§¿¡ì ¸¢Á¼ô À¢ý¨É¾ý §¸ûŨÉ.10. 9. 9.«Á Ã÷¦ÀÕ Á¡¨É§Â.10.¿¡ Ùõ¾ý ¦ÁöÂ÷ìÌ ¦Áö §É. ¾Ã½¢Â¡ Çý. ¿ý¦À¡§Éöó ¾Á¾¢û Ýú¾¢Õì ¸ñ½ÒÃò ¾ýÀý.¿¡ ÙõÐÂ÷ À¡Îº¡ á§Å. 9. ¦ºö¢øÅ¡ ¨ÇÔ¸ Ùõ¾¢Õì ¸ñ½ÒÃòÐ ³Âý. ¸øÄ¢§Äöó ¾Á¾¢û Ýú¾¢Õì ¸½ÒÃõ ¦º¡øÄ. À¢½¢Ôõ º¡Ã¡ À¢ÈÅ¢ ¦¸Îò¾¡Ùõ. 9. Å¡¨ÉÔó ÐõÁ¾¢û Ýú¾¢Õì ¸ñ½ÒÃõ.4 3776 ºÃ½Á¡ Ìõ¾É ¾¡Ç¨¼ó ¾¡÷즸ġõ. «øÄ¢Á¡ ¾ÃÁ Õõ¾¢Õ Á¡÷À¢Éý. 9.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.¬ ¸ò¾¨½ô À¡÷¸ð ¸½¢Â§É. ¾¡ý ¿Âó ¾¦ÀÕ Á¡ý ºÃ ½¡Ì§Á.10. «Ã½¨Áó ¾Á¾¢û Ýú¾¢Õì ¸ñ½ÒÃõ. 9.

4 3787 ¦¾¡ñË÷.1.10. 10. Á¡¼¿£ ÎÌÕ Ü÷ §¸¡À了¡ø.11 ¾¢ÕÅ¡ö ¦Á¡Æ¢ Àò¾¡õ ÀòÐ 3783 ¾¡Ç ¾¡Á¨Ãò ¾¼Á½¢ ÅÂø ¾¢Õ §Á¡Ü÷ ¿¡Ùõ §ÁÅ¢¿ý ¸Á÷óп¢ý ÈÍèÃò ¾¸÷ìÌõ §¾¡Ùõ ¿¡ý̨¼î ÍâÌÆø ¸ÁÄì¸ñ ¸É¢Å¡ö ¸¡Ç §Á¸ò¨¾ Âý È¢Áü ¦È¡ý È¢Äõ ¸¾¢§Â.5 3888 Üò¾ý §¸¡ÅÄý ̾üÚÅø ÄÍÃ÷¸û ÜüÈõ ²òÐõ ¿í¸¼Ìõ «ÁÃ÷ìÌõ ÓÉ¢Å÷ìÌõ þýÀý Å¡öò¾ ¾ñÀ¨½ ÅÇÅÂø Ýú ¾¢Õ §Á¡Ü÷ ¬ò¾ý ¾¡Á¨Ã ÂÊÂýÈ¢ ÁüÈ¢Äõ «Ã§½. À¡¼Ä¡ ɾÁ¢ú ¬Â¢ÃòРǢôÀòÐõ À¡Ê¡ Êô.1. (2) 10.1. 10.1. Page 86 of 104 3782 À¡Îº¡ áŢ¨É ÀüÈÈ §ÅñÎÅ£÷. 10.1 3784 þÄí¸¾¢ Áü¦È¡ý ¦Èõ¨ÁìÌõ ®ý¾ñ Ðơ¢ý «Äí¸Äí ¸ñ½¢ ¬Â¢Ãõ §ÀÕ¨¼ «õÁ¡ý ¿Äí¦¸¡û ¿¡ýÁ¨È Å¡½÷¸û Å¡ú¾¢Õ §Á¡Ü÷ ¿Äí¸ ÆÄÅý «Ê¿¢Æø ¾¼ÁýÈ¢ ¡§Á.À½¢ Á¢ÉÅý ¾¡û¸§Ç. 10.2 3785 «ýÈ¢ ¡¦Á¡Õ ҸĢ¼õ þÄõ ±ý¦Èý ÈÄüÈ¢ ¿¢ýÚ ¿¡ýÓ¸ý «Ã¦É¡Î §¾Å÷¸û ¿¡¼ ¦ÅýÈ¢õ ã×Ä ¸Ç¢òÐÆø Å¡ý¾¢Õ §Á¡Ü÷ ¿ýÚ ¿¡Á¢É¢ ¿ÏÌÐõ ¿Á¾¢¼÷ ¦¸¼§Å..nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. (2) 9.6 .3 3786 þ¼÷¦¸¼ ±õ¨Áô §À¡ó¾Ç¢ ¡ö ±ý¦Èý §Èò¾¢ ͼ÷¦¸¡û §º¡¾¢¨Âò §¾ÅÕõ ÓÉ¢ÅÕõ ¦ ¾¡¼Ã À¼÷¦¸¡û À¡õÀ¨½ô ÀûÇ¢¦¸¡û Å¡ý¾¢Õ §Á¡Ü÷ þ¼÷¦¸ ¼ÅÊ ÀÃ×Ðõ ¦¾¡ñË÷.. 10. ÅõÁ¢ý¿õ ͼ¦Ã¡Ç¢ ¦Â¡Õ¾É¢ Ó¾øÅý «ñ¼ ã×Ä ¸Çó¾Åý «½¢¾¢Õ §Á¡Ü÷ ±ñÊ ¨ºÔÁ£ý ¸Õõ¦À¡Î ¦À¡Õ了ó¦¿ø Å¢¨Ç ¦¸¡ñ¼ §¸¡Â¢¨Ä ÅÄ了ö¾¢í ¸¡ÎÐõ Üò§¾.1. ÅõÁ¢§É. TSCII format) .1.

Page 87 of 104 3789 ÁüÈ¢ ÄÁÃñ Å¡ý¦ÀÕõ À¡ú¾É¢ Ӿġ ÍüÚ ¿£÷À¨¼ò ¾¾ýÅÆ¢ò ¦¾¡ýÓÉ¢ Ӿġ ÓüÚõ §¾Å§Ã¡ ÎÄ̦ºö Å¡ý¾¢Õ §Á¡Ü÷ ÍüÈ¢ ¿¡õÅÄï ¦ºö¿õ Р÷¦¸Îõ ¸Ê¦¾.2 3796 .2.1. 10.1. 10.7 3790 ÐÂ÷¦¸ Îõ¸Ê ¾¨¼óÐÅý ¾ÊÂÅ÷ ¦¾¡ØÁ¢ý ¯Â÷¦¸¡û §º¡¨Ä¦Â¡ñ ¾¼Á½¢ ¦Â¡Ç¢¾¢Õ §Á¡Ü÷ ¦ÀÂ÷¸û ¬Â¢Ã Ó¨¼ÂÅø ÄÃì¸÷Òì ¸Øó¾ ¾Âþý ¦ÀüÈ Áà ¾¸ Á½¢ò¾¼ò ¾¢¨É§Â..nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.11 3794 ¦¸ÎÁ¢¼ á¦ÅøÄ¡õ §¸ºÅ¡ ¦ÅýÉ ¿¡Ùõ ¦¸¡ÎÅ¢¨É ¦ºöÔõÜüÈ¢ý ¾Á÷¸Ùõ ÌÚ¸¸¢øÄ¡÷ Å¢¼Ó¨¼ ÂÃÅ¢øÀûÇ¢ Å¢ÕõÀ¢É¡ý ÍÕõÀÄüÚõ ¾¼Ó¨¼ ÅÂø «Éó¾Òÿ¸÷ô ÒÌÐÁ¢ý§È.1.9 3792 ¿¡Á ¨¼ó¾¿ø ÄÃñ¾Áì ¦¸ýÚ¿ø ÄÁà ÷ ¾£¨Á ¦ºöÔõÅø ÄÍèà Âﺢý Ȩ¼ó¾¡ø ¸¡Á åÀõ¦¸¡ñ ¦¼Øó¾Ç¢ô À¡ý¾¢Õ §Á¡Ü÷ ¿¡Á §Á¿Å¢ý ¦ÈñÏÁ¢ý ²òÐÁ¢ý ¿Á÷¸¡û. TSCII format) . 10..8 3791 Á½¢ò¾ ¼ò¾Ê ÁÄ÷ì¸ñ¸û ÀÅÇî ¦ºùÅ¡ö «½¢¸¦¸¡û ¿¡ø¾¼ó §¾¡û¦¾öÅõ «Íèà ¦ÂýÚõ н¢ìÌõ ÅøÄÃð ¼Û¨È ¦À¡Æ¢ø¾¢Õ §Á¡Ü÷ ¿½¢òÐ ¿õÓ¨¼ ¿øÄÃñ ¿¡Á¨¼ó ¾É§Á. 10. 3793 ²òÐ Á¢ý¿Á÷ ¸¡û ±ýÚ ¾¡ý̼ Á¡Î Üò¾¨É ÌÕ Ü÷ §¸¡ÀýÌü §ÈÅø Å¡öò¾ ¬Â¢Ãò ÐûÇ¢¨Å Åñ¾¢Õ §Á¡Ü÷ìÌ ®ò¾ Àò¾¢¨Å §Âò¾Åø Ä¡÷츢¼÷ ¦¸Î§Á.10.2.1. (2) 10. 10. (2) 10.1 3795 þýÚ§À¡öô Ò̾¢Ã¡¸¢ ¦ÄØ ¨ÁÔõ ²¾õº¡Ã ÌýÚ§É÷ Á¡¼Á¡§¼ ÌÕóЧº÷ ¦ºÕó¾¢Òý¨É ÁýÈÄ÷ §À¡Æ¢ø «Éó¾Òÿ¸÷ Á¡Âý¿¡Áõ ´ýÚ§Á¡ á¢ÃÁ¡õ ¯ûÙÅ¡÷ì ÌõÀå§Ã.1.

10.7 3801 ¸ÎÅ¢¨É ¸¨ÇÂÄ¡Ìõ ¸¡Á¨Éô ÀÂ󾸡¨Ç þ¼Å¨¸ ¦¸¡ñ¼¦¾ýÀ÷ ±Æ¢Ä½¢ÂÉó¾ÒÃõ À¼Ó¨¼ ÂÃÅ¢øÀûÇ¢ À¢ýÈÅý À¡¾õ¸¡½ ¿¼Á¢§É¡ ¿Á÷¸ÙûÇ£÷.8 3802 ¿¡ÓÁì ¸È¢Â¡ýÉ ¿¡û¸Ùõ ¿½¢ÂÅ¡É §ºÁõ ¿į́¼òÐì¸ñË÷ ¦ºÈ¢¦À¡Æ¢ÄÉó¾ÒÃõ àÁ¿ø Å¢¨ÃÁÄ÷¸û ÐÅÇÈ ¬öóЦ¸¡ñÎ Å¡ÁÉý «Ê즸ý¦Èò¾ Á¡öó¾Úõ Å¢¨É¸û¾¡§Á.5 3799 «ÁÃáöò ¾¢Ã¢¸¢ýÈ¡÷¸ðÌ ¬¾¢§ºÃ «Éó¾ÒÃòÐ «ÁÃ÷§¸¡ý «÷츢ýÈí ¸¸ôÀ½¢ ¦ºöÅ÷Å¢ñ§½¡÷ ¿Á÷¸§Ç¡.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script..2. 10.4 3798 Òñ½¢Âõ ¦ºöпøÄ ÒɦġΠÁÄ÷¸ûàÅ¢ ±ñÏÁ¢ ¦É󨾿¡Áõ þôÀ¢Èô ÀÚìÌÁôÀ¡ø ¾¢ñ½õ¿¡õ «È¢Â¡ý§É¡õ ¦ºÈ¢¦À¡Æ¢ø «Éó¾ÒÃòÐ «ñ½Ä¡÷ ¸ÁÄÀ¡¾õ «ÏÌÅ¡÷ «ÁÃáš÷. 10..2. ¿¡ÓÁì ¸È¢Â¡ý§É¡õ.2. TSCII format) . 10.9 3803 Á¡öó¾Úõ Å¢¨É¸û¾¡§Á Á¡¾Å¡ ±ýÉ ¿¡Ùõ ²öó¾¦À¡ý Á¾¢ÇÉó¾Òà ¿¸¦Ãó¨¾ì¦¸ýÚ .2.3 3797 §ÀÍÁ¢ý ܺÁ¢ýÈ¢ô ¦Àâ¿£÷ §Å¨ÄÝúóÐ Å¡º§Á ¸ÁØ狀¡¨Ä ÅÂĽ¢ ÂÉó¾ÒÃõ §¿ºõ¦ºö Шȸ¢ýÈ¡¨É ¦¿È¢¨Á¡ø ÁÄ÷¸ûàÅ¢ âº¨É ¦ºö¸¢ýÈ¡÷¸û Òñ½¢Âõ ¦ºö¾Å¡§È.6 3800 Ш¼ò¾§¸¡ Å¢ó¾É¡§Ã ÔÄÌ¢÷ §¾×õÁüÚõ À¨¼ò¾¦Åõ ÀÃÁã÷ò¾¢ À¡õÀ¨½ô ÀûÇ¢¦¸¡ñ¼¡ý Á¨¼ò¾¨Ä Å¡¨ÇÀ¡Ôõ ÅÂÄ ½¢ÂÉó¾ÒÃõ ¸¨¼ò¾¨Ä º£öì¸ô¦ÀüÈ¡ø ¸ÎÅ¢¨É ¸¨ÇÂÄ¡§Á. 10.2. 10.2.2. Page 88 of 104 °ÕõÒ𠦸¡ÊÔÁ·§¾ ÔĦ¸¡øÄ¡ÓñÎÁ¢úó¾¡ý §ºÕõ¾ñ ½Éó¾ÒÃõ º¢ì¦¸Éô Ò̾¢Ã¡¸¢ø ¾£Õõ§¿¡öÅ¢¨É¸¦ÇøÄ¡õ ¾¢ñ½¿¡õ «È¢Â¡ý§É¡õ §ÀÕõ µÃ¡Â¢ÃòÐû ´ýÚ¿£÷ §ÀÍÁ¢§É. 10. ¦º¡øÄ째ñÁ¢ý ¿¡Óõ§À¡ö ¿Ï¸§ÅñÎõ ÌÁÃÉ¡÷ ¾¡¨¾ÐýÀõ Ш¼ò¾§¸¡ Å¢ó¾É¡§Ã.

¾¸Å¢¨Ä ¾¸Å¢¨Ä§Â ¿£ ¸ñ½¡. (2) 10.2 3807 Å£Åý¿¢ý ÀÍ¿¢¨Ã §Áöì¸ô §À¡ìÌ ¦Åù×¢÷ ¦¸¡ñ¦¼É ¾¡Å¢ §ÅÁ¡ø ¡ÅÕõ Ш½Â¢ø¨Ä ¡ɢ ÕóÐý «ïºÉ §ÁÉ¢¨Â ¡ð¼õ ¸¡§½ý §À¡Å¾ý ¦È¡ÕÀ¸ø ¿£Â ¸ýÈ¡ø ¦À¡Õ¸Âü ¸ñ½¢¨½ ¿£Õõ ¿¢øÄ¡ º¡Å¾¢ù Å¡öìÌÄò ¸¡ö §Â¡Á¡öô À¢Èó¾Å¢ò ¦¾¡Øò¨¾§Â¡õ ¾É¢¨Á ¾¡§É.3.3 3808 ¦¾¡Øò¨¾§Â¡õ ¾É¢¨ÁÔõ Ð ¨½À¢ âó¾¡÷ ÐÂÃÓõ ¿¢¨É¸¢¨Ä §¸¡Å¢ó ¾¡ ¿¢ý ¦¾¡Øò¾É¢ø ÀÍì¸¨Ç §ÂÅ¢ ÕõÀ¢ò ÐÈó¦¾õ¨Á¢ðÎ «¨Å §Áöì¸ô §À¡¾¢ .3.. ¸½Á¢ø «¨Å¸Äó¾¡Ö Á¡§Ä¡ ¬ÁÕ Å¢É¿¢¨Ã §Áöì¸ ¿£§À¡ìÌ ´ÕÀ¸ ġ¢à ãÆ¢ ¡§Ä¡ ¾¡Á¨Ãì ¸ñ¸û¦¸¡ñ Ë÷¾¢ ¡§Ä¡. Page 89 of 104 º¡ó¦¾¡Î Å¢Çì¸õàÀõ ¾¡Á¨Ã ÁÄ÷¸û¿øÄ ¬öóЦ¸¡ñ §¼ò¾ÅøÄ¡÷ «ó¾Á¢ø ҸƢɡ§Ã. 10.2.3. 10.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.10.11 3805 §ÅöÁÕ §¾¡Ç¢¨½ ¦ÁÄ¢Ô Á¡§Ä¡. (2) 10.2. 10. 3804 «ó¾Á¢ø Ò¸ÆÉó¾Òà ¿¸÷ ¬¾¢¾ý¨É ¦¸¡ó¾Ä÷ ¦À¡Æ¢øÌÕÜ÷ Á¡Èý ¦º¡ø ġ¢ÃòÐû ³ó¾¢§É¡ ¨¼óÐõÅøÄ¡÷ «¨½Å÷§À¡ö «ÁÕĸ¢ø ¨Àó¦¾¡Ê Á¼ó¨¾Â÷¾õ §ÅöÁÕ §¾¡Ç¢¨½§Â. ¦ÁĢצÁý ¾É¢¨ÁÔõ ¡Ðõ §¿¡ì¸¡ ¸¡ÁÕ Ì¢ø¸Ùõ Ü× Á¡§Ä¡..1 3806 ¾¸Å¢¨Ä ¾¸Å¢¨Ä §Â¿£ ¸ñ½¡. ¾¼Ó¨Ä Ò½÷ ¦¾¡Úõ Ò½üîº¢ì ¸¡Ã¡ ͸¦ÅûÇõ Å¢ÍõÀ¢ÈóÐ «È¢¨Å ãúì¸î Ýúó¾Ð ¸É¦ÅÉ ¿£í¸¢ Â¡í§¸ «¸×¢÷ «¸Á¾ó§¾¡Úõ ¯ûÒì ¸¡Å¢Â¢ý ÀÃÁøÄ §Å𨸠Â󧾡 Á¢¸Á¢¸ þÉ¢Ôý¨Éô À¢Ã¢¨Å ¡Á¡ø ţŠ¿¢ý ÀÍ¿¢¨Ã §Áöì¸ô §À¡ì§¸. TSCII format) .

5 3810 «Ê §Â¡õ¾¨Ä Á¢¨º¿£ ½¢Â¡ö ¬Æ¢Âí ¸ñ½¡. ¯ý §¸¡Äô À¡¾õ À¢Êò¾Ð ¿Î×Éì ¸Ã¢¨Å Á¡Õõ ÀÄÃÐ ¿¢ü¸¦Åõ ¦Àñ¨Á ¡ü§È¡õ ÅÊò¾¼í ¸ñ½¢¨½ ¿£Õõ ¿¢øÄ¡ ÁÉÓõ¿¢ø Ä¡¦ÅÁì ¸Ð¾ý É¡§Ä ¦ÅÊôÒ¿¢ý ÀÍ ¿¢¨Ã §Áöì¸ô §À¡ìÌ §Åõ ±ÁÐ ¯Â¢÷ «Æø ¦Áظ¢ø ¯ì§¸. 10.3. 10.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.8 .3..7 3812 «ÍÃ÷¸û ¾¨Äô¦Àö¢ø ±Åý¦¸¡ Ä¡í¦¸ýÚ ¬Ø¦Áý É¡Õ¢÷ ¬ýÀ¢ý §À¡§¸ø ¸º¢¨¸Ôõ §Åð¨¸Ôõ ¯û¸ ÄóÐ ¸ÄÅ¢Ôõ ¿Ä¢Ô¦Áý ¨¸¸Æ¢ §Âø ź¢¦ºÔý ¾¡Á¨Ãì ¸ñÏõ Å¡Ôõ ¨¸¸Ùõ À£¾¸ ר¼Ôõ ¸¡ðÊ ´º¢¦ºöÑñ ½¢¨¼Â¢Ç ¬ö Â÷¿£ ¯¸ìÌ¿ø ÄŦáÎõ ¯Æ¢¾ á§Â. TSCII format) . 10. «Ê §Â¡õ¾¨Ä Á¢¨º¿£ ½¢Â¡ö. Page 90 of 104 ÀØò¾¿ø ÄÓ¾¢É¢ý º¡üÚ ¦ÅûÇõ À¡Å¢§Âý ÁÉÁ¸ó §¾¡Ú ÓûÒì ¸Øò¾ ¿¢ý ¦ºí¸É¢ š¢ý ¸ûÅô À½¢¦Á¡Æ¢ ¿¢¨É ¦¾¡Úõ ¬Å¢ §ÅÁ¡ø.3.6 3811 §Å¦ÁÁ ТÃÆø ¦Áظ¢ø ¯ìÌ ¦ÅûÅ¨Ç §Á¸¨Ä ¸ÆýÚ Å£Æ àÁÄ÷ì ¸ñ½¢¨½ Óò¾õ §º¡Ãò à¨½Ó¨Ä ÀÂóÐ ±É §¾¡û¸û Å¡¼ Á¡Á½¢ Åñ½¡ ¯ý¦ºí¸ÁÄ Åñ½¦Áý ÁÄÃÊ §¿¡Å ¿£§À¡ö ¬Á¸¢úó иó¾¨Å §Áö츢ý Úý§É¡Î «ÍÃ÷¸û ¾¨Äô¦Àö¢ø ±Åý¦¸¡ø ¬í§¸? 10.3. 10.3.4 3809 À½¢¦Á¡Æ¢ ¿¢¨É¦¾¡Úõ ¬Å¢ §ÅÁ¡ø À¸ø¿¢¨Ã §Áö츢 §À¡Â ¸ñ½¡ À¢½¢ÂÅ¢ú ÁøÄ¢¨¸ Å¡¨¼ àÅô ¦ÀÕÁ¾ Á¡¨ÄÔõ Åó¾¢ý È¡§Ä¡ Á½¢Á¢Ì Á¡÷Ţɢø Óø¨Äô §À¡¦¾ý ÅÉ ¸ÁúÅ¢òÐý Å¡ÂÓ ¾õ¾óÐ «½¢Á¢Ì ¾¡Á¨Ãì ¨¸¨Â Â󧾡..

¸¡÷§Á¸ Åñ½ý ¸ÁÄ ¿ÂÉò¾ý. §À÷Å¡ ÉÅ÷¸û À¢¾üÚõ ¦ÀÕ ¨Á§É..3.. 10.11 3816 º¡÷§Å¾Å ¦¿È¢ìÌò ¾¡§Á¡¾Ãý ¾¡û¾û.2 3818 .nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.4. 10.3.10. TSCII format) . (2) 10. «ÍÃ÷¸û Åí¨¸Â÷ ¸ïº §ÉÅò ¾Åò¾Å÷ ÁÚ¸ ¿¢ýÚÆ¢ ¾ÕÅ÷ ¾É¢¨ÁÔõ ¦ÀâÐÉìÌ þáÁ¨ÉÔõ ¯Å÷ò¾¨Ä ¯¼ó¾¢Ã¢ ¸¢¨ÄÔ ¦Áý¦ÈýÚ °ÎÈ ¦ÅýÛ ¨¼ ¡Ţ§ÅÁ¡ø ¾¢Åò¾¢Öõ ÀÍ¿¢¨Ã §ÁöôÒ Åò¾¢ ¦ºí¸É¢ Å¡¦Âí ¸û ¬Â÷ §¾§Å.9 3814 «Åò¾í¸û Å¢¨ÇÔ¦Áý ¦º¡ü¦¸¡û «ó§¾¡. (2) 10. 3815 ¦ºí¸É¢ Å¡¦Âí ¸û ¬Â÷ §¾× «ò¾¢ÕÅÊ ¾¢ÕÅÊ §Áø ¦À¡ Õ¿ø ºí¸½¢ ШÈÅý Åñ¦¾ý ÌÕÜ÷ Åñº¼ §¸¡Àý¦º¡ø ġ¢ ÃòÐû Áí¨¸Â Ã¡ö áöó¾ Á¡¨Ä «Å¦É¡Îõ À¢Ã¢Å¾ü ¸¢Ãí¸¢ ¨¾Âø «í¸Åý ÀÍ¿¢¨Ã §Áöô¦À¡ Æ¢ôÀ¡ý ¯¨Ãò¾É þ¨ÅÔõÀò ¾ÅüÈ¢ý º¡÷§Å.4. 10. Page 91 of 104 3813 ¯¸ìÌ¿ø ÄŦáÎõ ¯Æ¢¾ó ÐýÈý ¾¢Õ×ûÇõ þ¼÷¦¸Îó §¾¡Úõ ¿¡í¸û Å¢Âì¸ þýÒÚÐõ ±õ¦Àñ¨Á ¡ü§È¡õ ±õ¦ÀÕ Á¡ý.3. ÀÍ §Áöì¸ô §À¡§¸ø Á¢¾ôÀÄ «ÍÃ÷¸û §ÅñÎõ ¯ÕÅí ¦¸¡ñο¢ý ÚÆ¢¾ÕÅ÷ ¸ïº §ÉÅ «¸ôÀÊø «Å¦Ã ¡Îõ ¿¢ý¦É¡ ¼¡í§¸ «Åò¾í¸û Å¢¨ÇÔ¦Áý ¦º¡ü¦¸¡û «ó§¾¡. ¿£÷Å¡Éõ Áñ¦½Ã¢¸¡ Ä¡ö¿¢ýÈ §¿Á¢Â¡ý.1 3817 ¦ÀÕ¨ÁÂ§É Å¡Éò ¾¢¨Á§Â¡÷ìÌõ ¸¡ñ¼ü ¸Õ¨Á夃 ¬¸ò ¾¨½Â¡¾¡÷ìÌ ±ýÚõ ¾¢Õ¦Áö Ԩȸ¢ýÈ ¦ºí¸ñÁ¡ø ¿¡Ùõ þÕ¨Á Å¢¨É¸Êó¾¢íÌ ±ý¨É¡û ¸¢ýÈ¡§É.

4. 10.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.9 3825 Ũ¸Â¡ø ÁɦÁ¡ýÈ¢ Á¡¾Å¨É ¿¡Ùõ Ò¨¸Â¡ø Å¢Ç측ø ÒÐÁÄáø ¿£Ã¡ø .4.4. 10.4.7 3823 ¬Æ¢Â¡ É¡Æ¢ ÂÁÃ÷ìÌõ «ôÀ¡Ä¡ý °Æ¢Â¡ ëÆ¢ À ¨¼ò¾¡ý ¿¢¨Ã§Áöò¾¡ý À¡Æ¢Âó §¾¡Ç¡ø ŨæÂÎò¾¡ý À¡¾í¸û Å¡Æ¢¦Âý ¦¿ï§º. 10.4.. Page 92 of 104 ¬û¸¢ýÈ¡ ɡƢ¡ý ¬Ã¡ø ̨Èר¼Âõ? Á£û¸¢ýÈ ¾¢ø¨Äô À¢ÈÅ¢ò Р÷¸Ê󧾡õ.4.8 3824 ¸ñ§¼ý ¸ÁÄ ÁÄ÷ôÀ¡¾õ ¸¡ñ¼Ö§Á Å¢ñ§¼ ¦Â¡Æ¢ó¾ Å¢¨É¡ ¢ɦÅøÄ¡õ ¦¾¡ñ§¼¦ºö ¦¾ýÚõ ¦¾¡ØÐ ÅÆ¢¦Â¡Ø¸ Àñ§¼ ÀÃÁý À½¢ò¾ À½¢Å¨¸§Â. ¿¡Ùõ ÀÃÁ ÀÃõÀÃ¨É À¢½¢¦Â¡ýÚõ º¡Ã¡ À¢ÈÅ¢ ¦¸Îò¾¡Ùõ Á½¢¿¢ýÈ §º¡¾¢ ÁÐݾý ±ýÉõÁ¡ý «½¢¿¢ýÈ ¦ºõ¦À¡ý «¼Ä¡Æ¢ ¡§É. Å¡û¦¸ñ¨¼¦Â¡ñ¸ñ Á¼ôÀ¢ý¨É ¾ý §¸ûÅý.4 3820 ¿¢îº¢ò ¾¢Õ󧾦Éý ¦¿ïºõ ¸Æ¢Â¡¨Á ¨¸îºì ¸Ãò¾ñ½ø ¸ûÅõ ¦ÀâШ¼Âý ¦Áîºô À¼¡ýÀ¢È÷ìÌ ¦Áö§À¡Öõ ¦À¡öÅøÄý ¿îºô ÀÎõ¿ÁìÌ ¿¡¸ò ¾¨½Â¡§É. 10. TSCII format) . 10.4. ÁÈÅ¡Ð Å¡ú¸ñ¼¡ö. 10. ¾¡û¸ñÎ ¦¸¡ñÎ ±ý ¾¨Ä§Áø Ò¨É󧾧É.6 3822 À½¢¦¿ï§º.5 3821 ¿¡¸ò ¾¨½Â¡¨É ¿¡û§¾¡Úõ »¡Éò¾¡ø ¬¸ò ¾¨½ôÀ¡÷ìÌ «Õû¦ºöÔõ «õÁ¡¨É Á¡¸ò ¾¢Ç Á¾¢Âõ §ºÕõ º¨¼Â¡¨É À¡¸òÐ ¨Åò¾¡ý ¾ý À¡¾õ À½¢ó§¾§É. 10..3 3819 ¾¨Ä§Áø Ò¨Éó§¾ý ºÃ½í¸û ¬Ä¢ý þ¨Ä§Áø ТýÈ¡ý þ¨Á§Â¡÷ Å½í¸ Á¨Ä§Áø¾¡ý ¿¢ý¦Èý ÁÉòРǢÕó¾¡¨É ¿¢¨Ä§À÷ì¸ Ä¡¸¡¨Á ¿¢îº¢ò ¾¢Õ󧾧É.

TSCII format) .10.5. (2) 10.4 3831 ¿¡Ë÷ ¿¡û§¾¡Úõ Å¡¼¡ ÁÄ÷¦¸¡ñÎ À¡Ë÷ «Åý¿¡Áõ Å£§¼ ¦ÀÈÄ¡§Á. (2) 10.4.5.5.4.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.5. 10. 10. 10. 3826 Àü¦ÈýÚ ÀüÈ¢ô ÀÃÁ ÀÃÁÀÃ¨É ÁüÈ¢ñ§¼¡û Á¡¨Ä Åؾ¢ ÅÇ¿¡¼ý ¦º¡ü¦È¡¨¼Âó ¾¡¾¢§Â¡ á¢ÃòРǢôÀòÐõ ¸üÈ¡÷째¡÷ ÀüÈ¡Ìõ ¸ñ½ý ¸ÆÄ¢¨½§Â.2 3829 ¾¡§É ¾¡§É ¾¡§É ¾¡§É ¯Ä¦¸Ä¡õ À¨¼ò¾¢¼óÐ ¯ñÎÁ¢úóР¡ûÅ¡§É. 10. 10. Page 93 of 104 ¾¢¨¸§¾¡ ÈÁÃ÷¸û ¦ºýÈ¢¨Èïº ¿¢ýÈ ¾¨¸Â¡ý ºÃ½õ ¾Á÷¸¼§¸¡÷ Àü§È..5..1 3828 ¿¡Ã½ý ±õÁ¡ý À¡Ã½í¸¡Çý šýõ ¦¾¡¨Äò¾ ¸¡Ã½ý ¾¡§É.11 ÀòРŨ¸ Àò¾¢Ôõ À¢ÃÀò¾¢Ôõ 3827 ¸ñ½ý ¿ñÏõ ±ñÏõ ¾¢ñ½õ ¸ÆÄ¢¨½ ÁÉÓ¨¼Â£÷ ¾¢Õ¿¡Áõ ¿¡Ã½§Á.3 3830 ¬ûÅ¡ý ¬Æ¢¿£÷ §¸¡ûÅ¡Â «ÃŨ½Â¡ý ¾¡ûÅ¡ö ÁÄâðÎ ¿¡ûÅ ¡ö ¿¡Ë§Ã.5 3832 §Á¡ý §Åí¸¼õ ¸¡Â¡ ÁÄ÷Åñ½ý .

Å¡ð¼¡üÈ¡ý «ÊÅ½í§¸. TSCII format) .9 3836 Å¢¨ÉÅø þÕ¦ÇýÛõ Өɸû ¦ÅÕÅ¢ô§À¡õ ꬃ ¿ý ÁÄâðÎ ¿¢¨ÉÁ¢ý ¦¿Ê¡§É.5. (2) 10. §¸ºÅ¦Éõ ¦ÀÕÁ¡¨É À¡ð¼¡Â ÀÄÀ¡Êô ÀÆÅ¢¨É¸û ÀüÈÚòÐ ¿¡ð¼¡§Ã¡ ÊÂø¦Å¡Æ¢óÐ ¿¡Ã½¨É ¿ñ½¢É§Á. 3837 ¦¿Ê¡ý «Õû ÝÎõ ÀÊ¡ý º¼§¸¡Àý ¦¿¡Ê ¬Â¢Ãò¾¢ôÀòÐ «Ê¡÷ìÌ «Õû §À§È. (2) 10.5. (2) 10.2 . 10.. 10.6 3833 Á¡¾Åý ±ý¦ÈýÚ µ¾ ÅøÄ£§Ãø ¾£¦¾¡ýÚ Á¨¼Â¡ ²¾õ º¡Ã¡§Å. Page 94 of 104 §À¡÷ Ó¨ÄÔñ¼ š¡ý Á¡¾Å§É.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.1 3839 Å¡ð¼¡üÈ¡ ÉÊÅ½í¸¢ Á¡»¡Äô À¢ÈôÀÚôÀ¡ý §¸ð¼¡§Â Á¼¦¿ï§º.11 3838 «Õû¦ÀÚÅ¡÷ «Ê¡÷¾õ «Ê§ÉüÌ ¬Æ¢Â¡ý «Õû¾ÕÅ¡ý «¨Á¸¢ýÈ¡ý «Ð¿ÁРŢ¾¢Å¨¸§Â þÕû¾ÕÁ¡ »¡ÄòÐû þÉ¢ôÀ¢ÈÅ¢ ¡ý§Åñ§¼ý ÁզǡƢ¿£ Á¼¦¿ï§º.10.6.6. 10.8 3835 «ÁÃ÷ìÌ «Ã¢Â¡¨É ¾Á÷¸ðÌ ±Ç¢Â¡¨É «ÁÃò ¦¾¡ØÅ¡÷¸ðÌ «Áá Å¢¨É¸§Ç.5.5.5..5. 10.7 3834 º¡Ã¡ ²¾í¸û ¿£Ã¡÷ Ó¸¢øÅñ½ý §À÷ ¬÷ µÐÅ¡÷ ¬Ã¡÷ «ÁçÃ. 10.

¿õ¦ÀÕÁ¡ý ¿Áì¸Õû¾¡ý ¦ºöÅ¡§É.9 3847 .6. 10. 10.6.6 3844 ̨øÆø¸û ÌÚ¸¢Éõ ¿õ §¸¡Å¢ó¾ý Ìʦ¸¡ñ¼¡ý ¾¢¨ÃÌØ× ¸¼øÒ¨¼Ýú ¦¾ýÉ¡ðÎò ¾¢Ä¾ÁýÉ Å¨ÃÌØ×õ Á½¢Á¡¼ Å¡ð¼¡üÈ¡ý ÁÄÃʧÁø Å¢¨ÃÌØ×õ ¿ÚóÐÇÅõ ¦Áöó¿¢ýÚ ¸ÁاÁ.6. 10. 10.6. Page 95 of 104 3840 ¿ñ½¢Éõ ¿¡Ã½¨É ¿¡Áí¸û ÀĦº¡øÄ¢ ÁñÏĸ¢ø ÅÇõÁ¢ì ¸ Å¡ð¼¡üÈ¡ý Åó¾¢ýÚ Å¢ñÏĸõ ¾ÕÅ ¡É¡ö Å¢¨Ã¸¢ýÈ¡ý Å¢¾¢Å¨¸§Â ±ñ½¢ÉÅ¡ È¡¸¡Å¢ì ¸ÕÁí¸ ¦Çý¦É狀. TSCII format) .5 3843 ¾¨Ä§ÁÄ ¾¡Ç¢¨½¸û ¾¡Á¨Ãì¸ñ ±ýÉõÁ¡ý ¿¢¨Ä§Àáý ±ý¦¿ïºò ¦¾ô¦À¡ØÐõ ±õ¦ÀÕÁ¡ý Á¨ÄÁ¡¼ò ¾ÃŨ½§Áø Å¡ð¼¡üÈ¡ý Á¾Á¢ì¸ ¦¸¡¨Ä¡¨É ÁÕô¦À¡º¢ò ¾¡ý ̨øÆø¾û ÌÚ¸¢É§Á.6..3 3841 ±ý¦Éïºò ÐûÇ¢Õó¾¢í ¸¢Õó¾Á¢úáÄ¢¨Å¦Á¡Æ¢óÐ Åý¦Éïºò ¾¢Ã½¢Â¨É Á¡÷Å¢¼ó¾ Å¡ð¼¡üÈ¡ý ÁýÉïºô À¡Ã¾òÐô À¡ñ¼Å÷측ô À¨¼¦¾¡ð¼¡ý ¿ý¦É狀.6.8 3846 ¾¢¸ú¸¢ýÈ ¾¢ÕÁ¡÷À¢ø ¾¢ÕÁí¨¸ ¾ý§É¡Îõ ¾¢¸ú¸¢ýÈ ¾¢ÕÁ¡Ä¡÷ §º÷Å¢¼õ¾ñ Å¡ð¼¡Ú Ò¸ú¸¢ýÈ Òûé ÷¾¢ §À¡ÃÃì¸÷ ÌÄõ¦¸Îò¾¡ý þ¸úÅ¢ýÈ¢ ±ý¦Éïºò ¦¾ô¦À¡ØÐõ À¢Ã¢Â¡§É..nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. 10.7 3845 ¦Áöó¿¢ýÚ ¸ÁúÐÇŠŢ¨Ã§ÂÚ ¾¢ÕÓÊÂý ¨¸ó¿¢ýÈ ºì¸Ãò¾ý ¸ÕÐÁ¢¼õ ¦À¡ÕÐÒÉø ¨Áó¿¢ýÈ Å¨Ã§À¡Öõ ¾¢Õ×ÕÅ Å¡ð¼¡üÈ¡üÌ ±ó¿ýÈ¢ ¦ºö§¾É¡ ±ý¦Éﺢø ¾¢¸ÆÅЧÅ? 10. 10.4 3842 Å¡§ÉÈ ÅÆ¢¾ó¾ Å¡ð¼¡üÈ¡ý À½¢Å¨¸§Â ¿¡§ÉÈô ¦ÀÚ ¸¢ý¦Èý ¿Ã¸ò¨¾ ¿Ì¦¿ï§º §¾§ÉÚ ÁÄ÷òÐÇÅõ ¾¢¸úÀ¡¾ý ¦ºØõÀȨŠ¾¡§ÉÈ¢ò ¾¢Ã¢Å¡É ¾¡Ç¢¨½¦Âý ¾¨Ä§Á§Ä.6.

7.11 3849 ¦ºí¦º¡ü ¸Å¢¸¡û.6. Page 96 of 104 À¢Ã¢Â¡¾¡ð ¦ºö¦ÂýÚ À¢ÈôÀÚò¾¡û «È즸¡ñ¼¡ý «Ã¢Â¡¸¢ þý¢Â¨É ¬¸í¸£ñ ¼¡ÉýÚ ¦Àâ¡÷측ð Àð¼ì¸¡ø ¦ÀÈ¡¾ÀÂý ¦ÀÚÁ¡Ú ÅâšûÅ ¡ö «ÃŨ½§Áø Å¡ð¼¡üÈ¡ý ¸¡ðÊɧÉ. ¯Â¢÷¸¡ò¾¡ð ¦ºöÁ¢ý ¾¢ÕÁ¡ Ä¢Õ狀¡¨Ä Åïºì ¸ûÅý Á¡Á¡Âý Á¡Âì ¸Å¢Â¡ö ÅóÐ ±ý ¦¿ïÍ ÓÂ¢Õ Óû ¸ÄóÐ ¿¢ýÈ¡÷ «È¢Â¡ Åñ½õ ±ý ¦¿ïÍ Ó¢Õõ «¨ÅÎñÎ ¾¡§É ¡¸¢ ¿¢¨È󾡧É..7.10.3 3852 ±ý¦¸¡ø «õÁ¡ý ¾¢ÕÅÕû¸û? ¯ÄÌõ ¯Â¢Õõ ¾¡§É¡ö . 10. 10. TSCII format) .7.6.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script..1 3850 ¾¡§É ¡¸¢ ¿¢¨Èó¦¾øÄ¡ ¯ÄÌõ ¯Â¢Õõ ¾¡§É¡ö ¾¡§É ¡¦Éý À¡É¡¸¢ò ¾ý¨Éò ¾¡§É о¢òÐ ±ÉìÌò §¾§É À¡§Ä ¸ýÉ§Ä «Ó§¾ ¾¢ÕÁ¡Ä¢Õ狀¡¨Ä §¸¡§É ¡¸¢ ¿¢ý¦È¡Æ¢ó¾¡ý ±ý¨É ÓüÚõ ¯Â¢Õñ§¼. (2) 10.2 3851 ±ý¨É ÓüÚõ ¯Â¢Õñ¦¼ý Á¡Â ¬ì¨¸ ¢¾ÛûÒìÌ ±ý¨É ÓüÚõ ¾¡§É¡ö ¿¢ýÈ Á¡Â «õÁ¡ý §º÷ ¦¾ýÉý ¾¢ÕÁ¡ Ä¢Õ狀¡¨Äò ¾¢¨º¨¸ ÜôÀ¢î §¾÷ó¾Â¡ý þýÉõ §À¡§Å §É¦¸¡§Ä¡. 3848 ¸¡ðÊò¾ý ¸¨É¸Æø¸û ¸Î¿Ã¸õ Ò¸¦Ä¡Æ¢ò¾ Å¡ð¼¡ü¦Èõ ¦ÀÕÁ¡¨É ÅÇíÌÕÜ÷î º¼§¸¡Àý À¡ð¼¡Â ¾Á¢úÁ¡¨Ä ¡¢ÃòÐû þôÀòÐõ §¸ðÎ ¬Ã¡÷ Å¡ÉÅ÷¸û ¦ºÅ¢ì¸¢É¢Â ¦ ºï¦º¡ø§Ä. ±í¦¸¡ø «õÁ¡ý ¾¢ÕÅÕ§Ç? 10. (2) 10.

10..5 3854 ¾¢ÕÁ¡Ä¢Õ狀¡¨Ä¡§É ¬¸¢î ¦ºØã ×ÄÌõ ¾ý ´ÕÁ¡ Å¢üÈ¢ Ûû§Ç¨ÅòÐ °Æ¢ äÆ¢ ¾¨ÄÂÇ¢ìÌõ ¾¢ÕÁ¡¦Äý¨É ¡ÙÁ¡ø º¢ÅÛõ À¢ÃÁÛõ¸¡½¡Ð «ÕÁ¡ ¦Äö¾¢ ÂÊÀÃÅ «Õ¨Ç Â£ó¾ «õÁ¡§É. TSCII format) . 10.7.4 3853 ¿ñ½¡ «ÍÃ÷ ¿Ä¢¦Åö¾ ¿øÄ «ÁÃ÷ ¦À¡Ä¢¦Åö¾ ±ñ½¡ ¾É¸û ±ñÏõ¿ý ÓɢŠâýÀõ ¾¨Äº¢ÈôÀ Àñ½¡÷ À¡¼ø þý¸Å¢¸û ¡ɡöò ¾ý¨Éò ¾¡ýÀ¡Ê ¦¾ýÉ¡ ¦ÅýÛõ ±ýÉõÁ¡ý ¾¢ÕÁ¡Ä¢Õ狀¡¨Ä¡§É.6 3855 «Õ¨Ç ®¦Âý «õÁ¡§É.7.. 10.7 3856 ¾¢ÕÁ¡Ä¢Õ狀¡¨ÄÁ¨Ä§Â ¾¢ÕôÀ¡ü ¸¼§Ä ±ý¾¨Ä§Â ¾¢ÕÁ¡ø¨ÅÌó¾§Á ¾ñ ¾¢Õ§Åí¸¼§Á ±Éм§Ä «ÕÁ¡ Á¡Âò ¦¾ÉТ§Ã ÁɧÁ š째 ¸ÕÁ§Á .nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. 10.7. ±ýÛõ Óì¸ñ «õÁ¡Ûõ ¦¾Õû¦ ¸¡û À¢ÃÁý «õÁ¡Ûõ §¾Å÷ §¸¡Ûõ §¾ÅÕõ þÕû¸û ¸ÊÔõ ÓÉ¢ÅÕõ ²òÐõ «õÁ¡ý ¾¢ÕÁ¨Ä ÁÕû¸û ¸ÊÔõ Á½¢Á¨Ä ¾¢ÕÁ¡Ä¢Õ狀¡¨ÄÁ¨Ä§Â.7. Page 97 of 104 ¿ý¦¸ý Û¼Äõ ¨¸Å¢¼¡ý »¡Äò ৼ ¿¼óÐÆ츢 ¦¾ý¦¸¡û ¾¢¨ºìÌò ¾¢Ä¾Á¡ö ¿¢ýÈ ¾¢ÕÁ¡Ä¢Õ狀¡¨Ä ¿í¸û ÌýÈõ ¨¸Å¢¼¡ý ¿ñ½¡ «ÍÃ÷ ¿Ä¢Â§Å.

7.8.8.1 3861 §À§Ã Ԩȸ¢ýÈ À¢Ã ¡ý þýÚ ÅóÐ §À§Ã¦Éý ¦Èý¦ÉïÍ ¿¢¨ÈÂô ÒÌó¾¡ý ¸¡§Ãú ¸¼§Äú Á¨Ä§Â ØÄÌñÎõ ¬Ã¡Å ¢üÈ¡¨É ¼í¸ô À¢Êò§¾§É.8 3857 °Æ¢ Ó¾øÅý ´ÕÅ§É ±ýÛõ ´ÕÅý ¯Ä¦¸øÄ¡õ °Æ¢ §¾¡Úõ ¾ýÛû§Ç À¨¼òÐì ¸¡òÐì ¦¸ÎòÐÆÖõ ¬Æ¢ Åñ½ý ±ýÉõÁ¡ý «ó¾ñ ¾¢ÕÁ¡Ä¢Õ狀¡¨Ä Å¡Æ¢ ÁɧÁ ¨¸Å¢§¼ø ¯¼Öõ ¯Â¢Õõ Áí¸¦Å¡ð§¼.10. 10..2 .9 3858 Áí¸ ¦Å¡ðÎý Á¡Á¡¨Â ¾¢ÕÁ¡Ä¢Õ狀¡¨Ä§Á ¿í¸û §¸¡§É. Page 98 of 104 ´ÕÁ¡ ¦¿¡ÊÔõ À¢Ã¢Â¡ý ±ý °Æ¢ Ó¾øÅý ´ÕŧÉ.7. TSCII format) .11 3860 ¾¢ÕÁ¡Ä¢Õ狀¡¨Ä Á¨Ä¦Áý§Èý ±ýÉ ¾¢ÕÁ¡øÅóÐ ±ý ¦¿ïÍ ¿¢¨ÈÂô ÒÌó¾¡ý ÌÕÁ¡ Á½¢ÔóÐ ÒÉø¦À¡ýÉ¢ò ¦¾ýÀ¡ø ¾¢ÕÁ¡ø¦ºýÚ §º÷Å¢¼õ ¦¾ý ¾¢Õô§À§Ã. 10. 10.7. (2) 10. (2) 10. (2) 10. 3859 Á¡É¡í¸¡Ã ÁÉõ¦¸¼ ³Å÷ Åý¨¸ Â÷Áí¸ ¾¡É¡í¸¡Ã Á¡öôÒìÌò ¾¡§É ¾¡§É ¡ɡ¨É §¾É¡í ¸¡Ãô ¦À¡Æ¢øÌÕÜ÷î º¼§¸¡Àý¦º¡øġ¢ÃòÐû Á¡É¡í¸¡Ãò¾¢¨ÅÀòÐõ ¾¢ÕÁ¡Ä¢Õí§º¡¨ÄÁ¨Ä째.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.. ¡§É¿£ ¡¸¢ ¦Âý¨É ÂÇ¢ò¾¡§É ¦À¡í¨¸õ ÒÄÛõ ¦À¡È¢¨ÂóÐõ ¸Õ§Áó¾¢Ã¢Ôõ ³õâ¾õ þíÌ þù×¢§Ãö À¢Ã¸¢Õ¾¢ Á¡É¡í¸¡Ã ÁÉí¸§Ç.7.

5 3865 ¾¢Õô§À÷ ¿¸Ã¡ý ¾¢ÕÁ¡Ä¢Õ狀¡¨Äô ¦À¡Õô§À Ԩȸ¢ý ÈÀ¢Ã ¡É¢ýÚÅóÐ þÕô§Àý ±ý ¦Èý§ÉïÍ ¿¢¨ÈÂô ÒÌó¾¡ý Å¢Õô§À ¦ÀüÈÓ ¾ ÓñÎ ¸Ç¢ò§¾§É. 10. TSCII format) . 10.. Page 99 of 104 3862 À¢Êò§¾ý À¢ÈÅ¢ ¦¸Îò§¾ý À¢½¢º¡§Ãý ÁÊò§¾ý Á¨ÉÅ¡ú쨸 Ôû¿¢üÀ§¾¡÷ Á¡¨Â¨Â ¦¸¡Ê째¡ ÒÃÁ¡¼í¸û Ýú¾¢Õô §Àáý «Ê÷Ŧ¾¦ÉÉ즸Ǣ ¾¡Â¢É Å¡§È.8.8.7 3867 ¸ñÏû¿¢ý ȸġý ¸Õò¾¢ý¸ñ ¦ÀâÂý ±ñ½¢øÑñ ¦À¡Õ§Ç Æ¢¨ºÂ¢ý ͨž¡§É Åñ½¿ý Á½¢Á¡¼í¸û Ýú¾¢Õô §Àáý ¾¢ñ½¦Áý ÁÉòÐô ÒÌó¾¡ý ¦ºÈ¢ó¾¢ý¦È.4 3864 Å¡§É ¾ÕÅ ¡ ¦ÉÉ측¦Âý §É¡¦¼¡ðÊ °§Éö ÌÃõ¨À ¢¾Ûû ÒÌóÐ þýÚ ¾¡§É ¾ÎÁ¡üÈ Å¢¨É¸û ¾Å¢÷ò¾¡ý §¾§É ¦À¡Æ¢ø¦¾ý ¾¢Õô§À÷ ¿¸Ã¡§É.8. 10.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script..8. 10.8. 10. 10. 10.8.8 3868 þý¦Èý¨Éô ¦À¡Õǡ츢ò ¾ý¨É¦Âý Ûû¨Åò ¾¡ý «ý¦Èý¨Éô ÒÈõ¦À¡¸ô Ò½÷ò¾¦¾ý ¦ºöÅ¡ý? Ìý¦ÈýÉò ¾¢¸úÁ¡¼í¸û Ýú¾¢Õô §Àáý ´ý¦ÈÉì ¸Õû¦ºö ׽÷ò¾Öü §È§É.6 3866 ¯ñÎ ¸Ç¢ò§¾ü ÌõÀ¦Ãý Ì¨È §Á¨Äò ¦¾¡ñÎ ¸Ç¢ò¾ó¾¢ ¦¾¡Øõ¦º¡øÖô ¦Àü§Èý ÅñÎ ¸Ç¢ìÌõ ¦À¡Æ¢øÝú ¾¢Õô§Àáý ¸ñÎ ¸Ç¢ôÀì ¸ñÏû¿¢ý ȸġ§É.3 3863 ±Ç¢¾¡ ¢ÉÅ¡¦Èý ¦Èí¸ñ¸û ¸Ç¢ôÀ ¸Ç¢¾¡ ¸¢Âº¢ó ¨¾ÂÉ¡öì ¸Ç¢ì¸¢ý§Èý ¸¢Ç¢¾¡ ާº¡¨Æ¸û Ýú¾¢Õô §Àáý ¦¾Ç¢¾¡ ¸¢Â§ºñ Å¢ÍõÒ¾Õ Å¡§É.9 3869 .8.

2 3873 ¦¾¡Ø¾É÷ ¯Ä¸÷¸û àÀ¿ø ÁÄ÷Á¨Æ ¦À¡Æ¢ÅÉ÷ âÆ¢Âý ÈÇó¾Åý ¾Á÷Óý§É ±ØÁ¢ý ±ý È¢ÁÕí¸¢¨ºò¾É÷ ÓÉ¢Å÷¸û ÅƢ¢Р¨ÅÌó¾ü ¦¸ýÚÅó ¦¾¾¢§Ã.1 3872 ¿¡Ã½ý ¾Á¨Ãì¸ñ θóпý É£÷Ó¸¢ø âý ¦À¡ü̼õ ââò ¾ ÐÂ÷Å¢ñ½¢ø ¿£Ã½¢ ¸¼ø¸û¿¢ý È¡÷ò¾É ¦¿ÎŨÃò §¾¡Ã½õ ¿¢¨Ãò¦¾íÌõ ¦¾¡Ø¾É÷ ¯Ä¸§Ã. (2) 10.4 3875 Á¡¾Åý ¾Á¦ÃýÚ Å¡ºÄ¢ø Å¡ÉÅ÷ §À¡ÐÁ¢ý ±Á¾¢¼õ ÒÌи ±ýÈÖõ ¸£¾í¸û À¡ÊÉ÷ ¸¢ýÉÃ÷ ¦¸Õ¼÷¸û §Å¾¿ø Å¡ÂÅ÷ §ÅûÅ¢Ôû ÁÎò§¾..3 3874 ±¾¢¦Ã¾¢÷ þ¨ÁÂÅ÷ þÕôÀ¢¼õ ÅÌò¾É÷ ¸¾¢ÃÅ÷ «ÅÃÅ÷ ¨¸ó¿¢¨Ã ¸¡ðÊÉ÷ «¾¢÷ÌÃø Óúí¸û «¨Ä¸¼ø ÓÆ즸¡ò¾ ÁÐŢâ ÐÆ¡öÓÊ Á¡¾Åý ¾Á÷째.9. 3870 ¿¢øÄ¡ «øÄø ¿£ûÅÂøÝú ¾¢Õô§À÷§Áø ¿øÄ¡÷ ÀÄ÷Å¡ú ÌÕÜ÷î º¼§¸¡Àý ¦º¡øÄ¡÷ ¾Á¢Æ¡ ¢ÃòÐû þ¨ÅÀòÐõ ÅøÄ¡÷ ¦¾¡ñ¼Ã¡û ÅÐÝú¦À¡ý Å¢Íõ§À.10.9. 10.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.11 3871 ÝúÅ¢Íõ À½¢Ó¸¢ø àâÂõ ÓÆì ¸¢É ¬ú¸¼ø «¨Ä¾¢¨Ã ¨¸¦ÂÎò ¾¡ÊÉ ²ú¦À¡Æ¢ ÖõÅÇõ ²ó¾¢Â ±ýÉôÀý Å¡úÒ¸ú ɡýý ¾Á¨Ã츸ñ θó§¾. (2) 10. 10.8. TSCII format) . 10.9.9.8.9. (2) 10.5 3876 §ÅûÅ¢Ôû ÁÎò¾Öõ Å¢¨Ã¸Áú ¿ÚõÒ¨¸ ¸¡Çí ¸û ÅÄõÒâ ¸Äó¦ ¾íÌõ þ¨ºò¾É÷ .. Page 100 of 104 ¯ü§È Û¸óÐ À½¢¦ºö ÐÉÀ¡¾õ ¦Àü§Èý ®§¾Â¢ý Éõ§Åñ ÎŦ¾ó¾¡ö ¸üÈ¡÷ Á¨ÈÅ¡½÷ ¸ûÅ ¡ú ¾¢Õô§ÀáüÌ «üÈ¡÷ «Ê¡÷ ¾Áì¸øÄø ¿¢øÄ¡§Å. 10.

. TSCII format) . Page 101 of 104 ¬ÙÁ¢í¸û šɸõ ¬Æ¢Â¡ý ¾Á÷ ±ýÚ Å¡¦Ç¡ñ¸ñ Á¼ó¨¾Â÷ Å¡úò ¾¢É÷ Á¸¢úó§¾. 10. 10.9. 10.7 3878 ÌÊÂÊ Â¡Ã¢Å÷ §¸¡Å¢ó¾ý ¾É즸ýÚ ÓÊÔ¨¼ Å¡ÉÅ÷ Ó¨ÈÓ¨È ±¾¢÷¦¸¡ûÇ ¦¸¡Ê½¢ ¦¿ÎÁ¾¢û §¸¡ÒÃõ ÌÚ¸¢É÷ ÅÊר¼ Á¡¾Åý ¨ÅÌó¾õ Ò¸§Å. ±ý ¾¨Ä Á¢¨ºÂ¡ö Åó¾¢ðÎ þÉ¢¿¡ý §À¡¸¦Ä¡ð §¼ý ´ýÚõ Á¡Âõ ¦ºö§Âø ±ý¨É§Â. 10. 3881 Åó¾Å÷ ±¾¢÷¦¸¡ûÇ Á¡Á½¢ Áñ¼ÀòÐ «ó¾Á¢ø §ÀâýÀò ¾Ê§á ÊÕó¾¨Á ¦¸¡ó¾Ä÷ ¦À¡Æ¢øÌÕ Ü÷ §¸¡À了¡ø ºó¾í¸û ¬Â¢Ãò ¾¢¨ÅÅøÄ¡÷ ÓɢŧÃ.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.8 3879 ¨ÅÌó¾õ Ò̾Öõ Å¡ºÄ¢ø Å¡ÉÅ÷ ¨ÅÌó¾ý ¾Á¦ÃÁ÷ ±Á¾¢¼õ Ò̦¸ýÚ ¨ÅÌó¾ò ¾ÁÃÕõ ÓÉ¢ÅÕõ Å¢Âó ¾É÷ ÅÌó¾õ ÒÌÅÐ Áñ½Å÷ Å¢¾¢§Â.9.9 3880 Å¢¾¢Å¨¸ ÒÌó¾É÷ ±ýÚ¿ø §Å¾¢Â÷ À¾¢Â¢É¢ø À¡í¸¢É¢ø À¡¾í¸û ¸ØÅ¢É÷ ¿¢¾¢Ô¿ü Íñ½Óõ ¿¢¨È̼ Å¢Çì¸Óõ Á¾¢Ó¸ Á¼ó¾Â÷ ²ó¾¢É÷ Åó§¾.6 3877 Á¼ó¨¾Â÷ Å¡úò¾Öõ ÁÕ¾Õõ ÅÍì¸Ùõ ¦¾¡¼÷ó¦¾íÌõ §¾¡ò¾¢Ãõ ¦º¡øÄ¢É÷ ¦¾¡Î¸¼ø ¸¢¼ó¾¦Åý §¸ºÅý ¸¢Ç¦Ã¡Ç¢ Á½¢ÓÊ Ì¼ó¨¾¦Âý §¸¡ÅÄý ÌÊÂÊ Â¡÷째. (2) 10.11 3882 ÓÉ¢§Â.10.10. ±ý¸ûÅ¡ ¾É¢§Âý ¬Õ¢§Ã.9.Óì¸ñ ½ôÀ¡ ±ý ¦À¡øÄ¡ì ¸É¢Å¡öò ¾¡Á¨Ãì ¸ñ ¸Õ Á¡½¢ì¸§Á. ¿¡ýÓ¸ §É. 10..9.1 3883 . 10.9.9.

10.10. TSCII format) .4 3886 §À¡ÃÅ¢ð Êð¦¼ý¨É ¿£ÒÈõ §À¡ì¸ÖüÈ¡ø À¢ý¨É¡ý ¬¨Ã즸¡ñ ¦¼ò¨¾Â󧾡. «¾ÛûÁ¢¨º ¿£§Â§Â¡ «õÀà ¿ü§º¡¾¢.3 3885 ¯õÀ Ãó¾ñ À¡§Æ§Â¡.5 3887 ±É측 áÅÓ ¾¡¦ÂÉ ¾¡Å¢¨Â þýÛ¢ ¨Ã ÁÉ측 á¨ÁÁýÉ¢ ÔñÊ𼡠¢ɢÔñ ¦¼¡Æ¢Â¡ö .nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.10.±ý ¦À¡øÄ¡ì¸Õ Á¡½¢ì¸§Á ¬Å¢ì§¸¡÷ ÀüÚ즸¡õÒ ¿¢ýÉÄ¡ø «È¢¸¢ýÈ¢ §Äý¡ý §ÁÅ¢ò ¦¾¡ØõÀ¢ÃÁý º¢Åý þó¾¢Ã É¡¾¢ì¦¸øÄ¡õ ¿¡Å¢ì ¸ÁÄ Ó¾ü¸¢Æí§¸. «¾Ûû À¢ÃÁý «Ãý ¿£ ¯õÀÕõ ¡¾ÅÕõ À¨¼ò¾ ÓÉ¢Åý «Åý¿£ ±õÀÃõ º¡¾¢ì¸ Öü¦Èý¨Éô §À¡ÃÅ¢ð Ê𼡧Â.. 10..±ÉìÌ ¬Ã¡ÅÓ¾¡É¡§Â. ±É¦¾ýÀ¦¾ý ¡¦ÉýÀ¦¾ý ¾£Ã þÕõÒñ¼ ¿£ÃÐ §À¡Ä¦Åý ¬Õ¢¨Ã ¬Ãô ÀÕ ¸. 10. ¯õÀ÷ «ó¾Ð§Å.2 3884 ÜŢ즸¡û Ç¡öÅó¾ó §¾¡. Page 102 of 104 Á¡Âõ¦ºö §Â¦Äý¨É ¯ý¾¢Õ Á¡÷ÅòÐ Á¡¨Ä¿í¨¸ Å¡ºõ¦ºö âíÌÆÄ¡û ¾¢ÕÅ¡¨½ ¿¢ýÉ¡¨½ ¸ñ¼¡ö §¿ºõ¦ºöÐ ¯ý§É¡Î ±ý¨É ¯Â¢÷ §ÅÈ¢ýÈ¢ ´ýÈ¡¸§Å ܺõ¦ºö ¡Ц¸¡ñ ¼¡¦Âý¨Éì ÜŢ¡û Ç¡öÅó¾ó§¾¡.10.10. 10.

10. (2) 10...9 3891 Ýúó¾¸ý ÈúóÐÂ÷ó¾ ÓÊÅ¢ø ¦ÀÕõÀ¡ §Æ§Â¡ Ýúó¾¾ É¢ø¦Àâ Àÿý ÁÄ÷¡ ¾£§Â¡ Ýúó¾¾ É¢ø¦Àâ ͼ÷»¡É Å¢ýÀ §Á§Â¡ Ýúó¾¾ É¢ø¦Àâ ±ýÉÅ¡ «ÈîÝúó ¾¡§Â. 10.10. ÓØã ×ĸ¡¾¢ì ¦¸øÄ¡õ Ó¾ø¾É¢ Ôý¨ÉÔý¨É ±¨É¿¡û ÅóÐ ÜÎÅý¿¡ý Ó¾ø¾É¢ «íÌÁ¢íÌõ ÓØÓü ÚÚÅ¡ú À¡Æ¡ö Ó¾ø¾É¢ Ýúó ¾¸ý È¡úóÐÂ÷ó¾ ÓÊÅ¢ Ä£§Â¡.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.±ý Ó¾ø¾É¢ É¢ò§¾§Â¡.±ý «ý§À§Â¡.7 3889 ¦ÀüȢɢô §À¡ìÌŧɡ ¯ý¨É ±ý ¾É¢ô §ÀÕ¢¨Ã ¯üÈ þÕÅ¢¨É¡ö ¯Â¢Ã¡öô ÀÂÉ¡ö «¨Å¡ö ÓüÈÅ¢õ ã×ÄÌõ ¦ÀÕó àÈ¡öò àüÈ¢øÒìÌ ÓüÈì ¸Ã󦾡Ǣò ¾¡ö..10.10.8 3890 Ó¾ø¾É¢ Å¢ò§¾§Â¡.10. TSCII format) . 10.10.10. Page 103 of 104 ÒÉ측 ¡¿¢Èò¾ Òñ¼Ã£ ¸ì¸ðf ¦ºí¸É¢Å¡ö ¯É째üÌõ §¸¡Ä ÁÄ÷ôÀ¡¨Åì ¸ýÀ¡.6 3888 §¸¡Ä ÁÄ÷ôÀ¡¨Åì ¸ýÀ¡ ¸¢Â¦Åý «ý§À§Â¡ ¿£Ä ŨâÃñÎ À¢ ¨È¸ùÅ¢ ¿¢Á¢÷ó¾ ¦¾¡ôÀ §¸¡Ä ÅḦÁ¡ý È¡ö¿¢Äí §¸¡ðʨ¼ì ¦¸¡ñ§¼ó¾¡ö ¿£Äì ¸¼ø¸¨¼ó ¾¡Ôý¨Éô ¦ÀüȢɢô §À¡ìÌŧɡ? (2) 10. .

11 ¿õÁ¡úÅ¡÷ ¾¢ÕÅʸ§Ç ºÃ½õ ¾¢ÕÅ¡ö¦Á¡Æ¢ ¿¢¨È×üÈÐ . TSCII format) . Page 104 of 104 3892 «Å¡ÅÈî ÝÆâ¨Â «Â¨É «Ã¨É «ÄüÈ¢ «Å¡ÅüÚ Å£Î¦ÀüÈ ÌÕÜ÷î º¼§¸¡Àý ¦º¡ýÉ «Å¡Å¢Äó ¾¡¾¢¸Ç¡ø þ¨Å¡ ¢ÃÓõ ÓÊó¾ «Å¡Å¢Äó ¾¡¾¢Â¢ô Àò¾È¢ó ¾¡÷À¢Èó ¾¡ÕÂ÷ó§¾.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. (2) 10. ¬¸ À¡ÍÃõ 1102.10. ...

Page 1 of 18 nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. Germany (for PM0005-8) This Etext file has the verses in tamil script in TSCII-encoding. N.11) platforms at the following websites: http://www.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. USA Etext Preparation (webpage) : Dr.tamil. Unix and Windows (95/98/NT/3. voluntary. Venkataramanan.Kumar Mallikarjunan. TSCII format) ¿¡Ä¡Â¢Ãò ¾¢ùÅ¢Âô À¢ÃÀó¾õ Etext Preparation (input) : Prof. Dileepan (Chattanooga.S.com/Athens/5180/tsctools. TN.net/tscii/ http://www. provided this header page is kept intact. Baroda.geocities. Kannan. USA Introductory Notes: Dr. Georgia.. M. Atlanta. GA. . Kiel.edu © Project Madurai 1999 Project Madurai is an open. worldwide initiative devoted to preparation of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet. P.net/projectmadurai You are welcome to freely distribute this file.Kumar Mallikarjunan. So you need to have a TSCII-conformant tamil font to view the Tamil part properly..html In case of difficulties send an email request to kalyan@geocities. TSCII format) . Details of Project Madurai are available at the website http://www. Several TSCII conformant fonts are available free for use on Macintosh . India & Dr. USA) & friends (in transliterated format) Etext Preparation (proof-reading) : Mr.com or kumar@vt.tamil.

. Page 2 of 18 ¿¡Ä¡Â¢Ãò ¾¢ùÅ¢Âô À¢ÃÀó¾õ (À¡¼ø¸û 3893-4000) ‚ ¦Àâ¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ ¾¢Õô ÀøÄ¡ñÎ (1-12) ‚ ¦Àâ¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ ¾¢Õ¦Á¡Æ¢ (13 -473) ‚ ¬ñ ¼¡û «ÕǢö¾ ¾¢ÕôÀ¡¨Å (474-503) ‚ ¬ñ ¼¡û «ÕǢö¾ ¿¡îº¢Â¡÷ ¾¢Õ¦Á¡Æ¢ (504-646) ‚ Ìħº¸Ãô ¦ÀÕÁ¡û «ÕǢö¾ ¦ÀÕÁ¡û ¾¢Õ¦Á¡Æ¢ (647-751) ¾¢ÕÁÆ¢¨ºÀ¢Ã¡ý «ÕǢö¾ ¾¢Õîºó¾ Å¢Õò¾õ (752-871) ‚ ¦¾¡ñ¼ÃʦÀ¡Ê ¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ ¾¢ÕÁ¡¨Ä (872-916) ‚ ¦¾¡ñ¼ÃʦÀ¡Ê ¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ ¾¢ÕôÀûÇ¢¦ÂØ (917-926) ¾¢ÕôÀ¡½¡úÅ¡÷ «ÕÇ¢î ¦ºö¾ «ÁÄÉ¡¾¢À¢Ã¡ý ¾É¢Âý¸û (927-936) ‚ ÁÐøŢ ¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ ¸ñ½¢ Ññ º¢Úò¾¡õÒ (937-947) ¾¢ÕÁí¨¸Â¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ ¦Àâ ¾¢Õ¦Á¡Æ¢ (948-1447). (3343-3892) ¾¢ÕÅÃí¸òÐ «Ó¾É¡÷ «ÕǢö¾ þáÁ¡Ñº áüÈ󾡾¢ (3893 -4000) ¾¢ÕÅÃí¸òÐ «Ó¾É¡÷ «ÕǢö¾ þáÁ¡Ñº áüÈ󾡾¢ ‚: ‚Á§¾ áÁ¡Ûƒ¡Â ¿Á: þáÁ¡Ûº áüÈ󾡾¢ò ¾É¢Âý ¸û §Å¾ôÀ¢Ã¡ýÀð¼÷ «ÕÇ¢î¦ ºö¾¨Å §¿Ã¢¨º ¦ÅñÀ¡ Óý¨É Å¢¨ÉÂ¸Ä ãí¸¢ü ÌÊÂÓ ¾ý ¦À¡ýÉí ¸Æü ¸ÁÄô §À¡¾¢ÃñÎõ ±ýÛ¨¼Â ¦ºýÉ¢ì ¸½¢Â¡¸î §º÷ò¾¢§Éý ¦ ¾ýÒÄò¾¡÷ì ¦¸ýÛì ¸¼×¨¼§Âý ¡ý? ¸ð¼¨Çì ¸Ä¢òÐ¨È .nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. TSCII format) .. (1448-2031) ¾¢ÕÁí¨¸Â¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ ¾¢ÕìÌÕó¾¡ñ¼¸õ (2032-2051) ¾¢ÕÁí¨¸Â¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ ¾¢Õ ¦¿Îó¾¡ñ¼¸õ (2052-2081) ‚ ¦À¡ö¨¸Â¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ Ó¾ø ¾¢ÕÅ󾡾¢ (2082 -2181) ‚ â¾ò¾¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ þÃñ¼¡õ ¾¢ÕÅ󾡾¢ (2182-2281) ‚ §À¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ ãýÈ¡õ ¾¢ÕÅ󾡾¢ (2282 -2381) ¾¢ÕÁÆ¢¨ºÂ¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ ¿¡ýÓ ¸ý ¾¢ÕÅ󾡾¢ (2382-2477) ‚ ¿õÁ¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ ¾¢ÕÅ¢Õò¾õ (2478-2577) ‚ ¿õÁ¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ ¾¢ÕÅ¡º¢Ã¢Âõ (2578-2584) ‚ ¿õÁ¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ ¦Àâ ¾¢ÕÅ󾡾¢ (2585-2671) ¾¢ÕÁí¨¸Â¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ ¾¢Õ¦ÅØÜüÈ¢Õ쨸 (2672) ¾¢ÕÁí¨¸Â¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ º¢È¢Â ¾¢ÕÁ¼ø (2673 -2712) ¾¢ÕÁí¨¸Â¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ ¦Àâ ¾¢ÕÁ¼ø (2713 -2790) ‚ ¿õÁ¡úÅ¡÷ «ÕǢö¾ ¾¢ÕÅ¡ö ¦Á¡Æ¢ (2791 -3342).

nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.. (2) 2 3895: §ÀâÂø¦¿ï§º! «ÊÀ½¢ó §¾Ûý¨Éô §ÀöôÀ¢ÈÅ¢ô â⠧áÎûÇ ÍüÈõ ÒÄò¾¢ô ¦À¡ÕÅÕﺣ÷ ¬Ã¢Âý ¦ºõ¨Á þáÁ¡ ÛºÓÉ¢ì ¸ýÒ¦ºöÔõ º£Ã¢Â §ÀÚ¨¼ ¡÷ «Êì ¸£¦Æý¨Éî §º÷ò¾¾ü§¸. TSCII format) . ¸ð¼¨Çì ¸Ä¢òÐ¨È 3893: âÁýÛ Á¡Ð ¦À¡Õó¾¢Â Á¡÷Àý Ò¸úÁÄ¢ó¾ À¡ÁýÛ Á¡Èý «ÊÀ½¢ó Ðöó ¾Åý Àø¸¨Ä§Â¡÷ ¾¡õÁýÉ Åó¾ þáÁ ÛºýºÃ ½¡ÃÅ¢ó¾õ ¿¡õÁýÉ¢ Å ¡Æ¦¿ï§º! ¦º¡øÖ §Å¡ÁÅý ¿¡Áí¸§Ç.. 4 3897: . (2) 1 3894: ¸ûÇ¡÷ ¦À¡Æ¢ø¦¾ý ÉÃí¸ý ¸ÁÄô À¾í¸û¦¿ïº¢ü ¦¸¡ûÇ¡ ÁÉ¢º¨Ã ¿£í¸¢ì ̨ÈÂø À¢Ã¡ÉÊ츣ú Å¢ûÇ¡¾ «ýÀý þáÁ¡ ÛºýÁ¢ì¸ º£ÄÁøÄ¡ø ¯ûÇ¡¦¾ý ¦ÉïÍ ´ý ÈÈ¢§Âý ±ÉìÌüÈ §ÀâÂø§Å. (§Å¾ôÀ¢Ã¡ýÀð¼÷ «ÕǢ¦¾ýÀ÷) þÉ¢¦Âý ̨ȿÁì ¦¸õ¦ÀÕ Á¡É¡÷ ¾¢Õ¿¡Áò¾¡ø ÓÉ¢¾ó¾ áü¦ÈðÎî º¡Å¢ò ¾¢Ã¢¦ÂýÛõ Ññ¦À¡Õ¨Ç ¸É¢¾ó¾ ¦ºï¦º¡ø ¸Ä¢òÐ¨È Â󾡾¢ À¡Êò¾ó¾¡ý ÒÉ¢¾ý ¾¢ÕÅÃí ¸ò¾Ó ¾¡¸¢Â Òñ½¢Â§É. 3 3896: ±ý¨Éô ÒŢ¢ø ´Õ¦À¡Õ ǡ츢 ÁÕûÍÃó¾ Óý¨Éô ÀÆÅ¢ ¨É §ÅÃÚòÐ °Æ¢ Ó¾øŨɧ ÀýÉô À½¢ò ¾ þáÁ¡ ÛºýÀÃý À¡¾Ó¦Áý ¦ºýÉ¢ò ¾Ã¢ì¸¨Åò ¾¡ý±Éì §¸Ðõ º¢¨¾Å¢ø¨Ä§Â. Page 3 of 18 ¿Âó¾Õ ºÂó¾Õ ¯Â÷ó¾ þÂõÒõ §ÀâýÀ ¦ÁøÄ¡õ Àئ ¾ýÚ ¿ñ½¢É÷À¡ø ¸£÷ò¾¢ þáÁ¡ ÛºÓÉ¢ ¾¡Ç¢¨½§Áø ̽òÐò ¾¢ÕÅÃí ¸ò¾ÓÐ µíÌõ«ýÀ¡ø ¸Ä¢òÐ¨È «ó¾¡¾¢ µ¾ þ¨º¦¿ïº§Á! (§º¡Á¡º¢Â¡ñ¼¡ý «ÕǢ¦¾ýÀ÷) ¦º¡øÄ¢ý ¦¾¡¨¸¦¸¡ñ ÎɾÊô §À¡ÐìÌò ¦¾¡ñΦºöÔõ ¿øÄýÀ÷ ²òÐÓý ¿¡Á¦Áø Ä¡¦ÁýÈý ¿¡Å¢Ûû§Ç «øÖõ À¸Öõ «ÁÕõ ÀÊ¿øÌ «ÚºÁÂõ ¦ÅøÖõ ÀÃÁ þáÁ¡ Ûº! þ¦¾ý Å¢ñ½ôÀ§Á.

nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script, TSCII format)
... Page 4 of 18
±ÉìÌüÈ ¦ºøÅõ þáÁ¡ Ûº¦ÉýÚ þ¨ºÂ¸¢øÄ¡
ÁÉìÌüÈ Á¡ó¾÷ ÀƢ츢ø Ò¸ú «Åý Áýɢº£÷
¾ÉìÌüÈ «ýÀ÷ «Åó¾¢Õ ¿¡Áí¸û º¡üÚ¦ÁýÀ¡
þÉìÌüÈõ ¸¡½¸¢ø Ä¡÷, Àò¾¢ ²öó¾ þÂøÅ¢¦ ¾ý§È. 5
3898:
þÂÖõ ¦À¡ÕÙõ þ¨ºÂò ¦¾¡ÎòÐ, ®ý ¸Å¢¸ÇýÀ¡ø
ÁÂø¦¸¡ñÎ Å¡úòÐõ þáÁ¡ Ûº¨É,Á¾¢Â¢ý¨Á¡ø
À¢Öõ ¸Å¢¸Ç¢ø Àò¾¢Â¢ø Ä¡¾¦Åý À¡Å¢¦¿ïº¡ø
ÓÂø¸¢ý ÈÉý «Åý Èý¦ÀÕí ¸£÷ò¾¢ ¦Á¡Æ¢ó¾¢¼§Å. 6
3899:
¦Á¡Æ¢¨Âì ¸¼ìÌõ ¦ÀÕõÒ¸ Æ¡ý, Åïº ÓìÌÚõÀ¡õ
ÌÆ¢¨Âì ¸¼ìÌõ¿õ ÜÃò¾¡ú Å¡ýºÃñ ÜÊÂÀ¢ý
ÀÆ¢¨Âì ¸¼òÐõ þáÁ¡ ÛºýÒ¸ú À¡ÊÂøÄ¡
ÅÆ¢¨Âì ¸¼ò¾ø ±É츢ɢ ¡Ðõ ÅÕò¾Áý§È. (2) 7
3900:
ÅÕòÐõ ÒÈÅ¢Õû Á¡üÈ, ±õ ¦À¡ö¨¸ôÀ¢ áýÁ¨È¢ý
ÌÕò¾¢ý ¦À¡Õ¨ÇÔõ ¦ºó¾Á¢ú ¾ý¨ÉÔõ ÜðÊ ´ýÈò
¾¢Ã¢ò¾ý ¦Èâò¾ ¾¢ÕÅ¢Çì ¨¸ò¾ý ¾¢Õ×ûÇò§¾
þÕòÐõ ÀÃÁý þáÁ¡ Ûº¦Éõ þ¨ÈÂŧÉ. 8
3901:
þ¨ÈŨÉì ¸¡Ïõ þ¾Âò ¾¢Õû¦¸¼ »¡É¦ÁýÛõ
¿¢¨ÈÅ¢Çì §¸üȢ â¾ò ¾¢ÕÅÊ ¾¡û¸û,¦¿ïºò
ШȨÅò ¾¡Ùõ þáÁ¡ ÛºýÒ¸ú µÐõ¿ø§Ä¡÷
Á¨È¢¨Éì ¸¡ò¾ þó¾ Áñ½¸ò §¾ÁýÉ ¨ÅôÀŧÃ. 9
3902:
Áýɢ §ÀâÕû Á¡ñ¼À¢ý §¸¡ÅÖû Á¡ÁÄáû
¾ý¦É¡Î Á¡Â¨Éì ¸ñ¼¨Á ¸¡ðÎõ ¾Á¢úò¾¨ÄÅý
¦À¡ýÉÊ §À¡üÚõ þáÁ¡ Ûºü¸ýÒ âñ¼Å÷¾¡û
¦ºýɢ¢ü ÝÎõ ¾¢Õר¼ ¡¦ÃýÚõ º£Ã¢Â§Ã. 10
3903:
º£Ã¢Â ¿¡ýÁ¨Èî ¦ºõ¦À¡Õû ¦ºó¾Á¢ Æ¡ÄÇ¢ò¾
À¡Ã¢Â ÖõÒ¸úô À¡ñ¦ÀÕ Á¡û,ºÃ ½¡õÀÐÁò
¾¡Ã¢Âø ¦ºýÉ¢ þáÁ¡ ÛºýȨÉî º¡÷ó¾Å÷¾õ
¸¡Ã¢Â Åñ¨Á, ±ý É¡ø¦º¡ø¦Ä¡ ½¡¾¢ì ¸¼Ä¢¼ò§¾. 11
3904:
þ¼í¦¸¡ñ¼ ¸£÷ò¾¢ ÁÆ¢¨ºì ¸¢¨ÈÅý þ¨½ÂÊô§À¡
¾¼íÌõ þ¾Âò ¾¢Ã¡Á¡ Ûºý,«õ¦À ¡ü À¡¾¦ÁýÚõ

nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script, TSCII format)
... Page 5 of 18
¸¼í¦¸¡ñ ʨÈïÍõ ¾¢ÕÓÉ¢ Å ÷ì¸ýÈ¢ì ¸¡¾ø¦ºö¡ò
¾¢¼í¦¸¡ñ¼ »¡É¢Â÷ì §¸«Ê §ÂÉýÒ ¦ºöÅЧÅ. 12
3905:
¦ºöÔõ ÀÍóÐÇ Àò¦¾¡Æ¢ø Á¡¨ÄÔõ ¦ºó¾Á¢Æ¢ø
¦ÀöÔõ Á¨Èò¾Á¢ú Á¡¨ÄÔõ §Àá¾ º£ÃÃí¸ò
¨¾Âý ¸Æü ¸½¢ ÂõÀÃý ¾¡ÇýÈ¢ ¬¾Ã¢Â¡
¦ÁöÂý þáÁ¡ ÛºýºÃ §½¸¾¢ §Å¦ÈÉ째. 13
3906:
¸¾¢ìÌô À¾È¢¦Åí ¸¡ÉÓõ ¸øÖõ ¸¼Ö¦ÁøÄ ¡õ
¦¸¡¾¢ì¸ò ¾Åõ¦ºöÔõ ¦¸¡û¨¸Âü §Èý,¦¸¡øÄ¢ ¸¡ÅÄý ¦º¡ø
À¾¢ìÌõ ¸¨Äì¸Å¢ À¡Îõ ¦ÀâÂÅ÷ À¡¾í¸§Ç
о¢ìÌõ ÀÃÁý þáÁ¡ Ûº¦Éý¨Éî §º¡÷ŢħÉ. 14
3907:
§º¡Ã¡¾ ¸¡¾ø ¦ÀÕïÍÆ¢ô À ¡ø, ¦º¡ø¨Ä Á¡¨Ä¦Â¡ýÚõ
À¡Ã¡ ¾Å¨ÉôÀø Ä¡ñ¦¼ýÚ ¸¡ôÀ¢Îõ À¡ý¨ÁÂý¾¡û
§Àá¾ ×ûÇò ¾¢Ã¡Á¡ ÛºýÈý À¢Èí ¸¢Âº£÷
º¡Ã¡ ÁÉ¢º¨Ãî §º§Ãý ±É즸ýÉ ¾¡úŢɢ§Â? 15
3908:
¾¡ú¦Å¡ýÈ¢ø Ä¡Á¨È ¾¡úóÐ ¾ÄÓØ
¬û¸¢ýÈ ¿¡ûÅó ¾Ç¢ò¾Åý ¸¡ñÁ¢ý
Ýú¸¢ýÈ Á¡¨Ä¨Âî ÝÊì ¦¸¡Îò¾Åû
Å¡ú¸¢ýÈ ÅûÇø þáÁ¡ Ûº¦ÉýÛõ

Ðõ¸Ä¢§Â
«Ãí¸÷¦ÁÇÄ¢
¦¾¡øÄÕÇ¡ø
Á¡ÓÉ¢§Â. (2) 16

3909:
Óɢ¡÷ ÐÂÃí¸û Óó¾¢Öõ þýÀí¸û ¦Á¡öò¾¢ÊÖõ
¸É¢Â¡÷ ÁÉõ¸ñ½ Áí¨¸¿¢ý È¡¨Éì ¸¨ÄÀÃ×õ
¾É¢Â¡ ¨É¨Âò¾ñ ¼Á¢ú¦ºö¾ ¿£Äý ÈÉìÌĸ¢ø
þɢ¡¨É ±í¸û þáÁ¡ Ûº¨ÉÅó ¦¾ö¾¢É§Ã. 17
3910:
±ö¾ü ¸Ã¢Â Á¨È¸¨Ç ¬Â¢Ãõ þý¾Á¢Æ¡ø
¦ºö¾ü Ìľ¢ø ÅÕõº¼ §¸¡À¨Éî º¢ó¨¾Ôû§Ç
¦Àö¾ü ¸¢¨ºÔõ ¦ÀâÂÅ÷ º£¨Ã ¯Â¢÷¸¦ÇøÄ¡õ
¯ö¾ü ̾×õ þáÁ¡ Ûº¦Éõ ¯ÚШ½§Â. 18
3911:
¯Ú¦ÀÕï ¦ºøÅÓõ ¾ó¨¾Ôõ ¾¡Ôõ ¯Â÷ÌÕ×õ
¦ÅÈ¢¾Õ âÁ¸û ¿¡¾Ûõ Á¡Èý Å¢Çí ¸¢Âº£÷
¦¿È¢¾Õõ ¦ºó¾Á¢ú ¬Ã½ ¦Á¦ÂýÈ¢ó ¿£½¢Äò§¾¡÷
«È¢¾Ã ¿¢ýÈ,þáÁ¡ Ûº¦ÉÉì ¸¡ÃÓ§¾. 19

nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script, TSCII format)
... Page 6 of 18

3912:
¬Ãô ¦À¡Æ¢ø¦¾ý ÌÕ¨¸ô À¢Ã¡ý,«Ó ¾ò¾¢ÕÅ ¡ö
®Ãò ¾Á¢Æ¢ý þ¨ºÔ½÷ó §¾¡÷¸ðÌ þÉ¢ÂÅ ÷¾õ
º£¨Ãô À¢ýÚöÔõ º£Äí¦¸¡û ¿¡¾ ÓÉ¢¨Â¦¿ïº¡ø
šâô ÀÕÌõ þáÁ¡ Ûº¦ÉýÈý Á¡¿¢¾¢§Â. 20
3913:
¿¢¾¢¨Âô ¦À¡Æ¢Ôõ Ó¸¢ø±ýÚ ¿£º÷¾õ Å¡ºøÀüÈ¢ò
о¢¸ü Úĸ¢ø ÐÅû¸¢ýÈ¢ §Äý, þÉ¢ò àö¦¿È¢§º÷
±¾¢¸ð ¸¢¨ÈÅý ÂÓ ¨Éò ШÈÅý þ¨½ÂÊ¡õ
¸¾¢¦Àü Ú¨¼Â þáÁ¡ Ûº¦Éý¨Éì ¸¡ò¾É§É. 21
3914:
¸¡÷ò¾¢¨¸ ¡Ûõ ¸Ã¢Ó¸ò ¾¡Ûõ ¸ÉÖõÓì¸ñ
ã÷ò¾¢Ôõ §Á¡ÊÔõ ¦ÅôÒõ Óи¢ðÎ ã×ÄÌõ
âò¾Å §É! ±ýÚ §À¡üÈ¢¼ Å¡½ý À¢¨Æ¦À¡Úò¾
¾£÷ò¾¨É §ÂòÐõ þáÁ¡ Ûº¦ÉýÈý §ºÁ¨Åô§À. 22
3915:
¨ÅôÀ¡Â Å¡ý¦À¡Õû ±ýÚ,¿ø ÄýÀ÷ ÁÉò¾¸ò§¾
±ô§À¡Ðõ ¨ÅìÌõ þáÁ¡ Ûº¨É þÕ¿¢Äò¾¢ø
´ôÀ¡÷ þÄ¡¾ ¯ÚÅ¢¨É §ÂýÅïº ¦¿ïº¢ø¨ÅòÐ
Óô§À¡Ðõ Å¡úòÐÅý ±ýÉ¡õ þЫÅý ¦Á¡öÒ¸ú째! 23
3916:
¦Á¡öò¾¦Åó ¾£Å¢¨É ¡øÀø Ö¼ø¦¾¡Úõ ãòÐ,«¾É¡ø
±öò¦¾¡Æ¢ó §¾ýÓÉ ¿¡û¸¦Çø Ä¡õ,þýÚ ¸ñÎÂ÷ó§¾ý
¦À¡öò¾Åõ §À¡üÚõ Ò¨ÄîºÁ Âí¸û¿¢Äò¾Å¢Âì
¨¸ò¾¦Áöï »¡ÉòÐ þáÁ¡ Ûº¦ÉýÛõ ¸¡÷¾ý¨É§Â. 24
3917:
¸¡§Ãö ¸Õ¨½ þáÁ¡ Ûº,þì ¸¼Ä¢¼ò¾¢ø
¬§Ã ÂÈ¢ÀÅ÷ ¿¢ýÉÕ Ç¢ý¾ý¨Á «øÄÖìÌ
§¿§Ã Ô¨ÈÅ¢¼õ ¿¡ýÅóÐ ¿£¦Âý¨É ¯öò¾À¢Ûý
º£§Ã Ô¢÷ìÌ¢ áö, «Ê §Âü¸¢ýÚ ¾¢ò¾¢ì̧Á. 25
3918:
¾¢ìÌüÈ ¸£÷ò¾¢ þáÁ¡ Ûº¨É, ±ý ¦ºöÅ¢¨É¡õ
¦ÁöìÌüÈõ ¿£ì¸¢ Å¢Çí ¸¢Â §Á¸ò¨¾ §Á×õ¿ø§Ä¡÷
±ìÌüÈ Å¡Ç÷ ±ÐÀ¢Èô §À¾¢Âø Å¡¸¿¢ý§È¡÷
«ìÌüÈõ «ôÀ¢ÈôÒ «ùÅ¢Âø §Å¿õ¨Á ¡𦸡ûÙ§Á. 26
3919:

nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script, TSCII format)
... Page 7 of 18
¦¸¡ûÇì ̨ÈÅü È¢Äí¸¢ì ¦¸¡ØóÐŢ𠧼¡í¸¢Â×ý
ÅûÇø ¾Éò¾¢É¡ø ÅøÅ¢¨É §ÂýÁÉõ ¿£ÒÌó¾¡ö
¦Åû¨Çî ͼ÷Å¢Îõ ¯ý¦ÀÕ §Áý¨Áì ¸¢Ø츢¦¾ýÚ
¾ûÙü È¢ÃíÌõ þáÁ¡ Ûº! ±ý ¾É¢¦¿ïº§Á! 27
3920:
¦¿ïº¢ø ¸¨È¦¸¡ñ¼ ¸ïº¨Éì ¸¡öó¾ ¿¢ÁÄý ¿í¸û
Àﺢò ¾¢ÕÅÊô À¢ý¨É¾ý ¸¡¾Äý À¡¾õ¿ñ½¡
Åïº÷ì ¸Ã¢Â þáÁ¡ ÛºýÒ¸ú «ýÈ¢¦ÂýÅ¡ö
¦¸¡ïº¢ô Àߢø Ä¡Ð ±ýÉ Å¡úÅ¢ýÚ Üʧ¾! 28
3921:
ÜðÎõ Å¢¾¢¦ÂýÚ ÜÎí¦¸¡ §Ä¡,¦¾ý ÌÕ¨¸ôÀ¢Ã¡ý
À¡ð¦¼ýÛõ §Å¾ô ÀÍó¾Á¢ú ¾ý¨Éò,¾ý Àò¾¢¦ÂýÛõ
Å£ðÊý¸ñ ¨Åò¾ þáÁ¡ ÛºýÒ¸ú ¦ÁöÔ½÷󧾡÷
®ð¼í¸û ¾ý¨É, ±ý ¿¡ð¼í¸û ¸ñÊÉÀ ¦Áö¾¢¼§Å? 29
3922:
þýÀó ¾Õ¦ÀÕ Å£ÎÅó ¦¾ö¾¢¦Äý? ±ñ½¢Èó¾
ÐýÀó ¾Õ¿¢Ã ÂõÀÄ ÝÆ¢¦Äý? ¦¾¡øÖĸ¢ø
ÁýÀø Ö¢÷¸ð ¸¢¨ÈÂÅý Á¡Âý ±É¦Á¡Æ¢ó¾
«ýÀý «É¸ý þáÁ¡ Ûº¦Éý¨É ¬ñ¼É§É. 30
3923:
¬ñʸû ¿¡û¾¢í¸ Ç¡ö¿¢¸ú ¸¡Ä¦Áø Ä¡õÁɧÁ!
®ñÎÀø §Â¡É¢¸û §¾¡ÚÆø §Å¡õ þý§È¡ ¦Ãñ½¢ýÈ¢§Â
¸¡ñ¼Ì §¾¡Çñ½ø ¦¾ýÉò¾¢ äÃ÷ ¸ÆÄ¢¨½ì¸£úô
âñ¼Åý À¡Çý þáÁ¡ Ûº¨Éô ¦À¡Õó¾¢É§Á. (2) 31
3924:
¦À¡Õó¾¢Â §¾Íõ ¦À¡¨ÈÔõ ¾¢ÈÖõ Ò¸Øõ,¿øÄ
¾¢Õó¾¢Â »¡ÉÓõ ¦ºøÅÓõ §ºÕõ ¦ºÚ¸Ä¢Â¡ø
ÅÕó¾¢Â »¡Äò ¨¾ Åñ¨Á¢ É¡øÅó ¦¾Îò¾Ç¢ò¾
«Õó¾Åý ±í¸û þáÁ¡ Ûº¨É «¨¼ÀÅ÷째. 32
3925:
«¨¼Â¡÷ ¸ÁÄò ¾Ä÷Á¸û §¸ûÅý ¨¸ ¡Ƣ¦ÂýÛõ
À¨¼¦Â¡Î ¿¡ó¾¸ ÓõÀ¼÷ ¾ñÎõ,´ñ º¡÷í¸Å¢øÖõ
Ò¨¼Â¡÷ Òâºí ¸ÓÁ¢ó¾ô â¾Äõ ¸¡ôÀ¾ü¦¸ýÚ
þ¨¼§Â þáÁ¡ ÛºÓÉ¢ Â¡Â¢É þó¿¢Äò§¾. 33
3926:
¿¢Äò¨¾î ¦ºÚòÐñÏõ ¿£ºì ¸Ä¢¨Â, ¿¢¨ÉôÀâÂ
ÀÄò¨¾î ¦ºÚòÐõ À¢Èí¸¢Â ¾¢ø¨Ä,±ý ¦ÀöÅ¢¨É¦¾ý

¿¡Ã½ü ¸¡Â¢É§Ã. þáÁ¡ ۺɢó¾ ÁñÁ¢¨º§Â. 40 3933: ÁñÁ¢¨º §Â¡É¢¸û §¾¡Úõ À¢ÈóÐ ±í¸û Á¡¾Å§É ¸ñÏÈ ¿¢ü¸¢Öõ ¸¡½¸¢ø Ä¡. 41 . ¯¨Ã ¡¢ó¾ Ññ¦À¡Õ§Ç.«ýÀ÷ ¸Ê¦¸¡ñ¼ Á¡Á¡Ä÷ò ¾¡û¸Äó ÐûÇí ¸É¢Ôõ¿ø§Ä¡÷ «Ê¸ñÎ ¦¸¡ñθóÐ ±ý¨ÉÔõ ¬ÇÅ÷ì ¸¡ì¸¢É§Ã. ¯Ä §¸¡÷¸¦ÇøÄ¡õ «ñ½ø þáÁ¡ ÛºýÅóÐ §¾¡ýȢ «ô¦À¡Ø§¾ ¿ñ½Õ »¡Éõ ¾¨Ä즸¡ñÎ. ±õ þáÁ¡ ÛºýÈý ÀÊ¢ЧÅ.À¢ýÛõ ¸¡º¢É¢§Â¡÷ þ¼Ã¢ý¸ñ Å£úó¾¢¼ò ¾¡ÛÁù ¦Å¡ñ¦À¡Õû ¦¸¡ñ¼Å÷À¢ý À¼Õõ ̽ý.«Å§Á §À¡ì¸¢ô ÒÈò¾¢ð¼ ¦¾ý¦À¡Õ Ç¡?ÓýÒ Òñ½¢Â÷¾õ š츢ü À¢Ã¢Â¡ þáÁ¡ Ûº! ¿¢ý «ÕÇ¢ýÅñ½õ §¿¡ì¸¢ø ¦¾Ã¢Å¢Ã¢ ¾¡ø.. Page 8 of 18 ÒÄò¾¢ø ¦À¡È¢ò¾Åô Òò¾¸î Íõ¨Á ¦À¡Ú츢ÂÀ¢ý ¿Äò¨¾ô ¦À ¡Úò¾Ð þáÁ¡ ÛºýÈý ¿ÂôÒ¸§Æ. 36 3929: Àʦ¸¡ñ¼ ¸£÷ò¾¢ þáÁ¡ ½¦ÁýÛõ Àò¾¢¦ÅûÇõ Ìʦ¸¡ñ¼ §¸¡Â¢ø þáÁ¡ Ûºý̽í ÜÚõ. ¦À¡ý ÉÃí¸¦ÁýÉ¢ø Á夀 ¦ÀÕÌõ þáÁ ÛºýÁýÛ Á¡ÁÄ÷ò¾¡û «Â§Ãý «ÕÅ¢¨É ±ý¨É¦Âù Å¡È¢ý ȼ÷ôÀЧÅ? 35 3928: «¼ø¦¸¡ñ¼ §¿Á¢Âý ¬Õ¢÷ ¿¡¾ý «ý ȡý¡ø ¸¼ø¦¸¡ñ¼ ´ñ¦À¡Õû ¸ñ¼Ç¢ô Àô.. 39 3932: §ºÁ¿ø Å£Îõ ¦À¡ÕÙõ ¾ÕÁÓõ º£Ã¢Â¿ü ¸¡ÁÓõ ±ýÈ¢¨Å ¿¡ý¦¸ýÀ÷.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. 37 3930: ¬ì¸¢ ÂʨÁ ¿¢¨ÄôÀ¢ò ¾¨É¦Âý¨É þýÚ. ¿¡ý¸¢Ûõ ¸ñ½Û째 ¬ÁÐ ¸¡Áõ «Èõ¦À¡Õû ţξü ¦¸ýÚ¨Ãò¾¡ý Å¡ÁÉý º£Äý. 34 3927: ¿Â§Åý ´Õ¦ ¾öÅõ ¿¡É¢Äò §¾º¢Ä Á¡É¢¼ò¨¾ô Ò夀 ±Éì¸Å¢ §À¡üÈ¢¦ºö §Âý. 38 3931: ¦À¡ÕÙõ Ò¾øÅÕõ âÁ¢Ôõ âíÌÆ Ä¡Õ¦Áý§È ÁÕû¦¸¡ñ ʨÇìÌõ ¿ÁìÌ ¦¿ï §º! ÁüÚ Ç¡÷ò¾Ã§Á¡? þÕû§¸¡ñ¼ ¦ÅóÐÂ÷ Á¡üÈ¢ò¾ý ®È¢ø ¦ÀÕõÒ¸§Æ ¦¾ÕÙõ ¦¾Õû¾óÐ þáÁ¡ Ûºýf¦ºöÔõ §ºÁí¸§Ç. TSCII format) .

44 3937: §À¦È¡ýÚ ÁüÈ¢ø ¨Ä ¿¢ýºÃñ «ýÈ¢.±ý «ÕÅ¢¨É¢ý ¾¢Èõ¦ºü È¢Ã×õ À¸Öõ Å¢¼¡¦¾ýÈý º¢ó¨¾Ôû§Ç ¿¢¨È󦾡ô ÀÈÅ¢Õó ¾¡ý. TSCII format) .. ÀÂÉ¢Õ §Å¡ÓìÌ Á¡ÉÀ¢ý§É? 48 3941: . 43 3936: ¦º¡øÄ¡÷ ¾Á¢¦Æ¡Õ ãýÚõ ÍÕ¾¢¸û ¿¡ý̦Áø¨Ä þøÄ¡ «È¦¿È¢ ¡×õ ¦¾Ã¢ó¾Åý ±ñ½Õﺣ÷ ¿øÄ¡÷ ÀÃ×õ þáÁ¡ Ûºý¾¢Õ ¿¡Áõ ¿õÀ¢ì ¸øÄ¡÷ «¸Ä¢¼ò §¾¡÷. 42 3935: ÍÃìÌõ ¾¢Õ×õ ¯½÷×õ ¦º¡ÄôÒ¸¢ø Å ¡ÂÓ¾õ ÀÃìÌõ þÕÅ¢¨É ÀüÈÈ §Å¡Îõ ÀÊ¢ÖûÇ£÷ ¯¨Ã츢ý ÈÉÛÁì ¸¢Â¡ÉÈï º£Úõ ¯Ú¸Ä¢¨Âò ÐÃìÌõ ¦ÀÕ¨Á þáÁ¡ Ûº¦ÉýÚ ¦º¡øÖÁ¢§É. Page 9 of 18 3934: ¬Â¢¨Æ ¡÷¦¸¡í¨¸ ¾íÌõ«ì ¸¡¾ø «ÇüÈØó¾¢ Á¡Ô¦Áý ¬Å¢¨Â Åó¦¾Îò ¾¡É¢ýÚ Á¡ÁÄà ¡û ¿¡Â¸ý ±øÄ¡ ×¢÷¸ðÌõ ¿¡¾ý «Ãí¸¦ÉýÛõ àÂÅý ¾£¾¢ø þà ¡Á¡ Ûºý¦¾¡ø ÄÕûÍÃó§¾.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script. 46 3939: þ¨Èïºô ÀÎõÀÃý ®ºý «Ãí¸¦ÉýÚ þù×ĸò ¾Èõ¦ºôÒõ «ñ½ø þáÁ¡ Ûºý. ±Ð §À¦ÈýÚ ¸¡Á¢ôÀ§Ã.. ±Éì ¸¡Õõ ¿¢¸Ã¢ø¨Ä§Â! 47 3940: ¿¢¸Ã¢ýÈ¢ ¿¢ýȦÅý ¿£º¨¾ìÌ ¿¢ýÉÕ Ç¢ý¸½ýÈ¢ô Ò¸¦Ä¡ýÚ Á¢ø¨Ä «ÕðÌÁ· §¾Ò¸ø Òý¨Á¢§Ä¡÷ À¸Õõ ¦ÀÕ ¨Á þáÁ¡ Ûº! þÉ¢ ¿¡õÀا¾ «¸Öõ ¦À¡Õ¦Çý. 45 3938: ÜÚõ ºÁÂí¸û ¬Úõ ̨ÄÂì ÌÅÄÂò§¾ Á¡Èý À½¢ò¾ Á¨ÃÔ½÷ó §¾¡¨É Á¾¢Â¢Ä¢§Âý §¾Úõ ÀʦÂý ÁÉõÒÐó ¾¡¨Éò ¾¢¨ºÂ¨ÉòÐõ ²Úõ ̽¨É þáÁ¡ Ûº¨É þ¨ÈﺢɧÁ.«ô §ÀÈÇ¢ò¾ü ¸¡¦È¡ýÚ Á¢ø¨ÄÁü ÈîºÃñ «ýÈ¢.±ý È¢ô¦À¡Õ¨Çò §¾Úõ «Å÷ìÌõ ±ÉìÌõ ¯¨Éò¾ó¾ ¦ºõ¨Á¦º¡øÄ¡ø ÜÚõ ÀÃÁýÚ þáÁ¡ Ûº¦Áöõ¨Á ÜȢʧÄ.

nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script, TSCII format)
... Page 10 of 18
¬ÉÐ ¦ºõ¨Á «È¦¿È¢ ¦À¡öõ¨Á «ÚºÁÂõ
§À¡ÉÐ ¦À¡ýÈ¢ ¢Èó¾Ð ¦Åí¸Ä¢ âí¸ÁÄò
§¾É¾¢ À¡öÅÂø ¦¾ýÉÃí ¸ý¸Æø ¦ºýÉ¢¨ÅòÐò
¾¡É¾¢ø ÁýÛõ þáÁ¡ ۺɢò ¾Äòо¢ò§¾. 49
3942:
¯¾¢ôÀÉ ×ò¾Á÷ º¢ó¨¾Ôû ´ýÉÄ÷ ¦¿ïºÁﺢì
¦¸¡¾¢ò¾¢¼ Á¡È¢ ¿¼ôÀÉ ¦¸¡û¨ÇÅý ÌüȦÁøÄ¡õ
À¾¢ò¾¦Åý Òý¸Å¢ô À¡Å¢Éõ âñ¼É À¡×¦¾¡øº£÷
±¾¢ò¾¨Ä ¿¡¾ý þáÁ¡ ÛºýÈý þ¨½ÂʧÂ. 50
3943:
«Ê¨Âò ¦¾¡¼÷ó¦¾Øõ ³Å÷¸ð ¸¡ö«ýÚ À¡Ã¾ô§À¡÷
ÓÊÂô À⦿Îó §¾÷Å¢Îí §¸¡¨É ÓØн÷ó¾
«ÊÂ÷ì ¸Ó¾õ þáÁ¡ Ûº¦Éý ¨É ¬ÇÅó¾¢ô
ÀÊ¢ü À¢Èó¾Ð ÁüÈ¢ø¨Ä ¸¡Ã½õ À¡÷ò¾¢Ê§Ä. 51
3944:
À¡÷ò¾¡ý «ÚºÁ Âí¸û À¨¾ôÀ,þô À¡÷ÓØÐõ
§À¡÷ò¾¡ý Ò¸ú¦¸¡ñÎ Òý ¨Á¢ §ÉÉ¢¨¼ò ¾¡ýÒÌóÐ
¾£÷ò¾¡ý þÕÅ¢ ¨É ¾£÷ò¾Ãí ¸ý¦ºö ¾¡Ç¢¨½§Â¡
¼¡÷ò¾¡ý þ¨Å¦Âõ þáÁ¡ Ûºý¦ºöÔõ «üÒ¾§Á. 52
3945:
«üÒ¾ý ¦ºõ¨Á þáÁ¡ Ûºý, ±ý¨É ¬ÇÅó¾
¸üÀ¸õ ¸üÈÅ÷ ¸¡ÓÚ º£Äý ¸Õ¾Ã¢Â
ÀüÀø Ö¢÷¸Ùõ ÀøÖÄ ¸¢Â¡×õ ÀÃɦ¾ýÛõ
¿ü¦À¡Õû ¾ý¨É, þó ¿¡É¢Äò §¾ÅóÐ ¿¡ðÊɧÉ. 53
3946:
¿¡ðÊ ¿£ºî ºÁÂí¸û Á¡ñ¼É, ¿¡Ã½¨Éì
¸¡ðÊ §Å¾õ ¸Ç¢ôÒü ÈÐ,¦¾ý ÌÕ¨¸ÅûÇø
Å¡ð¼Á¢ Ä¡Åñ ¼Á¢úÁ¨È Å¡úó¾Ð ÁñÏĸ¢ø
®ðÊ º£ÄòÐ þáÁ¡ ÛºýÈý þÂø׸ñ§¼. 54
3947:
¸ñ¼Å÷ º¢ó¨¾ ¸ÅÕõ ¸Ê¦À¡Æ¢ø ¦¾ýÉÃí¸ý
¦¾¡ñ¼÷ ÌÄ¡×õ þáÁ¡ Ûº¨Éò, ¦¾¡¨¸Â¢Èó¾
Àñ¼Õ §Å¾í¸û À¡÷§Áø ¿¢ÄÅ¢¼ô À¡÷ò¾ÕÙõ
¦¸¡ñ¼¨Ä §ÁÅ¢ò ¦¾¡Øõ, ÌÊ Â¡¦Áí¸û §¸¡ìÌʧÂ. 55
3948:
§¸¡ìÌÄ Áýɨà ã¦ÅØ ¸¡ø, ´Õ Ü÷ÁØÅ¡ø
§À¡ì¸¢Â §¾Å¨Éô §À¡üÚõ ÒÉ¢¾ý ÒÅɦÁíÌõ

nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script, TSCII format)
... Page 11 of 18
¬ì¸¢Â ¸£÷ò¾¢ þáÁ¡ Ûº¨É «¨¼ó¾À¢ý±ý
Å¡į̀à ¡Ð, ±ý ÁÉõ¿¢¨É ¡¾¢É¢ Áü¦È¡ý¨È§Â. 56
3949:
Áü¦È¡Õ §ÀÚ Á¾¢Â¡Ð, «Ãí ¸ý ÁÄÃÊ측û
¯üÈÅ §Ã¾Éì ÌüÈŠáö즸¡ûÙõ ¯ò¾Á¨É
¿üÈÅ÷ §À¡üÚõ þáÁ¡ Ûº¨ÉÂ¢ó ¿¡É¢Äò§¾
¦ÀüÈÉý ¦ÀüÈÀ¢ý ÁüÈÈ¢ §Â¦É¡Õ §À¨¾¨Á§Â. 57
3950:
§À¨¾Â÷ §Å¾ô ¦À¡ÕÇ¢¦¾ý ÛýÉ¢ô À¢ÃÁõ¿ý¦Èý
§È¡¾¢Áü ¦ÈøÄ¡ ¯Â¢Õõ «·¦¾ýÚ ¯Â¢÷¸û¦ÁöÅ¢ð
¼¡¾¢ô Àæɡ¦¼¡ý È¡¦ÁýÚ ¦º¡øÖÁù ÅøĦÄøÄ¡õ
Å¡¾¢ø¦Åý È¡ý, ±õ þáÁ¡ Ûºý¦Áöõ Á¾¢ì¸¼§Ä. 58
3951:
¸¼ÄÇ Å¡Â ¾¢¨º¦ÂðÊ ÛûÙõ ¸Ä¢Â¢Õ§Ç
Á¢¨¼¾Õ ¸¡Äò ¾¢Ã¡Á¡ Ûºý, Á¢ì¸ ¿¡ýÁ¨È¢ý
ͼ¦Ã¡Ç¢ ¡Äù Å¢Õ¨Çò ÐÃò¾¢Ä §Éø¯Â¢¨Ã
¯¨¼ÂÅý, ¿¡Ã½ý ±ýÈÈ¢ Å ¡Ã¢ø¨Ä ¯üÚ½÷ó§¾. 59
3952:
¯½÷ó¾¦Áöï »¡É¢Â÷ §Â¡¸ó ¦¾¡Úõ,¾¢Õ Å¡ö¦Á¡Æ¢Â¢ý
Á½ó¾Õõ þýÉ¢¨º ÁýÛõ þ¼ó¦¾¡Úõ Á¡ÁÄáû
Ò½÷ó¾¦À¡ý Á¡÷Àý ¦À¡ÕóÐõ À¾¢¦¾¡Úõ ÒìÌ¿¢üÌõ
̽󾢸ú ¦¸¡ñ¼ø þáÁ¡Ûº¦Éí ÌÄì¦ ¸¡Øó§¾. 60
3953:
¦¸¡ØóÐŢ𠧼¡Êô À¼Õõ¦Åí §¸¡ûÅ¢¨É ¡ø,¿¢ÃÂò
¾Øó¾¢Â¢ð §¼¨ÉÅó ¾¡ð¦¸¡ñ¼ À¢ýÛõ, «ÕÓÉ¢Å÷
¦¾¡Øó¾Åò §¾¡¦Éõ þáÁ¡ Ûºý¦¾¡ø Ò¸úͼ÷Á¢ì
¦¸Øó¾Ð,«ò ¾¡ø¿ø ľ¢ºÂí ¸ñ¼ ¾¢Õ¿¢Ä§Á. 61
3954:
þÕó§¾ý þÕÅ¢ ¨Éô À¡ºõ ¸ÆüÈ¢þý Ȣ¡ýþ¨ÈÔõ
ÅÕó§¾ý þÉ¢¦Âõ þáÁ¡ Ûºý,ÁýÛ Á¡ÁÄ÷ò¾¡û
¦À¡Õó¾¡ ¿¢¨ÄÔ¨¼ô Òý¨Á¢ §É¡÷즸¡ýÚõ ¿ý¨Á¦ºö¡ô
¦À¡Õó§¾ Å¨ÃôÀà ×õ, ¦À⠧¡÷¾õ ¸ÆøÀ¢Êò §¾. 62
3955:
À¢Ê¨Âò ¦¾¡¼Õõ ¸Ç¢¦ÈýÉ Â¡Ûý À¢Èí¸¢Âº£÷
«Ê¨Âò ¦¾¡¼Õõ ÀÊ¿ø¸ §ÅñÎõ «ÚºÁÂî
¦ºÊ¨Âò ¦¾¡¼Õõ ÁÕû¦ ºÈ¢ó §¾¡÷º¢¨¾ó §¾¡¼Åó¾¢ô
ÀʨÂò ¦¾¡¼Õõ þáÁ¡ Ûº! Á¢ì¸ Àñʾ§É! 63

nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script, TSCII format)
... Page 12 of 18

3956:
Àñ¼Õ Á¡Èý ÀÍó¾Á¢ú ¬Éó¾õ À¡öÁ¾Á¡ö
Å¢ñʼ ±í¸û þáÁ¡ ÛºÓÉ¢ §ÅÆõ ¦Áöõ¨Á
¦¸¡ñ¼¿ø §Å¾ì ¦¸¡Øó¾ñ¼ §Áó¾¢ì ÌÅÄÂò§¾
ÁñÊÅó §¾ýÈÐ Å¡¾¢Â÷ ¸¡û! ¯í¸û Å¡úÅüȧ¾. 64
3957:
Å¡úÅü ÈЦ¾¡ø¨Ä Å¡¾¢Â÷ìÌ ±ýÚõ Á¨ÈÂÅ÷¾õ
¾¡úÅü ÈоÅõ ¾¡Ã½¢ ¦ÀüÈÐ, ¾òÐÅáø
ÜÆü ÈÐÌüÈ ¦ÁøÄ¡õ À¾¢ò¾ ̽ò¾¢É÷ì¸ó
¿¡Æü ÈÐ,¿õ þáÁ¡ Ûºó¾ó¾ »¡Éò¾¢§Ä. 65
3958:
»¡Éõ ¸É¢ó¾ ¿Äí¦¸¡ñÎ ¿¡¦¼¡Õõ ¨¿ÀÅ÷ìÌ
Å¡Éõ ¦¸¡ÎôÀÐ Á¡¾Åý ÅøÅ¢ ¨É §ÂýÁÉò¾¢ø
®Éõ ¸Êó¾ þáÁ¡ Ûºý ¾ý¨É ±ö¾¢É÷ì¸ò
¾¡Éõ ¦¸¡ÎôÀÐ ¾ý¾¸ ¦ÅýÛõ ºÃñ¦¸¡Îò§¾. 66
3959:
ºÃ½õ
Áýõ
¸Ã½õ
¸Ã½í

«¨¼ó¾ ¾ÕÁÛì ¸¡ô,ÀñÎ áüÚŨÃ
«¨¼Å¢ò¾ Á¡ÂÅý ¾ý¨É Å½í¸¨Åò¾
þ¨ÅÔÁì ¸ý¦ÈýÈ¢ áÁ¡ ÛºÛ¢÷¸ð
¸¨Áò¾¢Ä §Éø,«Ã ½¡÷ÁüÈ¢ù Å ¡Õ¢÷째? 67

3960:
¬¦ÃÉì ¸¢ýÚ ¿¢¸÷¡øÄ¢ý Á¡ÂÉý ¨ÈÅ÷ò¦¾öÅò
§¾Ã¢É¢ü ¦ºôÀ¢Â ¸£¨¾Â¢ý ¦ºõ¨Áô ¦À¡Õû¦¾Ã¢Âô
À¡Ã¢É¢ü ¦º¡ýÉ þáÁ¡ Ûº¨Éô À½¢Ôõ¿ø§Ä¡÷
º£Ã¢É¢ü ¦ºýÚ À½¢ó¾Ð, ±ý É¡Å¢Ôõ º¢ó¨¾Ô§Á. 68
3961:
º¢ó¨¾Â¢ §É¡Î ¸Ã½í¸û ¡×õ º¢¨¾óÐ,ÓýÉ¡û
«ó¾Óü È¡úó¾Ð ¸ñÎ,þ¨Å ±ýÈÉì ¸ýÈÕÇ¡ø
¾ó¾ «Ãí¸Ûõ ¾ýºÃñ ¾ó¾¢Äý ¾¡ÉоóÐ
±ó¨¾ þáÁ¡ ÛºýÅó ¦¾Îò¾Éý þý¦Èý¨É§Â. 69
3962:
±ý¨ÉÔõ À¡÷ò¦¾ý þÂø¨ÅÔõ À¡÷òÐ,±ñ½¢ø Àø̽ò¾
¯ý¨ÉÔõ À¡÷츢ø «Õû¦ºöÅ §¾¿Äõ «ýÈ¢¦ÂýÀ¡ø
À¢ý¨ÉÔõ À¡÷츢ø ¿ÄÓÇ §¾?¯ý ¦ÀÕí¸Õ¨½
¾ý¨É¦Âý À¡÷ôÀ÷ þáÁ¡ Ûº! ¯ý¨Éî º¡÷ó¾Å§Ã? 70
3963:

nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script, TSCII format)
... Page 13 of 18
º¡÷󾦾ý º¢ó¨¾Ôý ¾¡Ç¢¨½ì ¸£ú,«ýÒ ¾¡ýÁ¢¸×õ
Ü÷ó¾¾ò ¾¡Á¨Ãò ¾¡û¸ÙìÌ ¯ýÈý ̽í¸Ù째
¾£÷󾦾ý ¦ºö¨¸Óý ¦ºöÅ¢¨É ¿£¦ºö Å¢¨É¾ɡø
§À÷ó¾Ð Åñ¨Á þáÁ¡ Ûº! ±õ ¦ÀÕ󾨸§Â. 71
3964:
¨¸ò¾Éý ¾£Â ºÁÂì ¸Ä¸¨Ãì ¸¡º¢É¢ì§¸
¯öò¾Éý à Á¨È¦¿È¢ ¾ý¨É,±ý ÚýÉ¢ÔûÇõ
¦¿öò¾Åý §À¡ÊÕó §¾òÐõ ¿¢¨ÈÒ¸ §Æ¡Õ¼§É
¨Åò¾Éý ±ý¨É þáÁ¡ ÛºýÁ¢ì¸ Åñ¨Á¦ºö§¾. 72
3965:
Åñ¨Á¢ É¡Öó¾ý Á¡¾¸ Å¡Öõ Á¾¢Ò¨ÃÔõ
¾ñ¨Á¢ É¡ÖÁ¢ò ¾¡Ã½¢ §Â¡÷¸ðÌò ¾¡ýºÃ½¡ö
¯ñ¨Á¿ý »¡Éõ ¯¨Ãò¾ þáÁ¡ Ûº¨ÉÔýÛõ
¾¢ñ¨ÁÂø Ä¡¦ÄÉì ¸¢ø¨Ä, Áü §È¡÷¿¢¨Ä §¾÷ó¾¢Ê§Ä. 73
3966:
§¾Ã¡÷ Á¨È¢ý ¾¢È¦ÁýÚ Á¡ÂÅý ¾£ÂŨÃì
ÜáƢ ¦¸¡ñΠ̨ÈôÀÐ ¦¸¡ñ¼ø «¨ÉÂÅñ¨Á
²Ã¡÷ ̽ò¦¾õ þáÁ¡ ÛºÉù ¦ÅÆ¢øÁ¨È¢ø
§ºÃ¡ ¾Å¨Ãî º¢¨¾ôÀÐ «ô §À¡¦¾¡Õ º¢ó¨¾¦ºö§¾. 74
3967:
¦ºöò¾¨Äî ºí¸õ ¦ºØÓò¾õ ®Ûõ ¾¢ÕÅÃí¸÷
¨¸ò¾Äò ¾¡Æ¢Ôõ ºí¸Ó §Áó¾¢,¿í ¸ñÓ¸ô§À
¦Áöò¾¨Äò Ðý¨É Å¢§¼¦Éý È¢Õ츢Öõ ¿¢ýÒ¸§Æ
¦Á¡öò¾¨Äì ÌõÅóÐ þáÁ¡ Ûº! ±ý¨É ÓüÚ¿¢ý§È. 75
3968:
¿¢ýÈÅñ ¸£÷ò¾¢Ôõ ¿£ûÒÉÖõ,¿¢¨È §Åí¸¼ô¦À¡ü
ÌýÈÓõ ¨ÅÌó¾ ¿¡Îõ ÌÄŢ À¡ü¸¼Öõ
¯ýÈÉì ¦¸ò¾¨É þýÀó ¾Õõ¯ý þ¨½ÁÄ÷ò¾¡û
±ýÈÉì Ìõ«Ð,þáÁ¡ Ûº! þ¨Å £ó¾Õ§Ç. (2) 76
3969:
®ó¾Éý ®Â¡¾ þýÉÕû ±ñ½¢ø Á¨ÈìÌÚõ¨Àô
À¡öó¾Éý «õÁ¨Èô Àø¦À¡Õ Ç¡ø,þô ÀÊ ¨ÉòÐõ
²öó¾Éý ¸£÷ò¾¢Â¢ É¡¦Äý Å¢¨É¸¨Ç §Å÷ÀÈ¢Âì
¸¡öó¾Éý Åñ¨Á þáÁ¡ Ûºü¦¸ý ¸Õò¾¢É¢§Â? 77
3970:
¸Õò¾¢ü ÒÌóÐûÇ¢ü ¸ûÇõ ¸ÆüÈ¢ì ¸Õ¾Ã¢Â
ÅÕò¾ò¾¢ É¡øÁ¢¸ ÅﺢòÐ ¿£Â¢ó¾ Áñ½¸ò§¾

80 3973: §º¡÷Å¢ýÈ¢ ¯ýÈý Ш½ÂÊì ¸£úò.¾¢Õ ¿¡Áõ¿õÀ ÅøÄ¡÷ ¾¢Èò¨¾ ÁÈÅ¡ ¾Å÷¸û ±Å÷. 84 3977: µ¾¢Â §Å¾ò¾¢ý ¯ð¦À¡Õ Çö. 79 3972: ¿øÄ¡÷ ÀÃ×õ þáÁ¡ Ûºý.nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.¦Åó ¾£Å¢¨É¡ø ¯ÕÅüÈ »¡Éò ÐÆø¸¢ýÈ ±ý¨É.¯ý À¾Ô¸Á¡õ ±÷¦¸¡ñ¼ ţ𨼠±Ç¢¾¢É¢ø ±öÐÅý ¯ýÛ¨¼Â ¸¡÷¦¸¡ñ¼ Åñ¨Á þáÁ¡ Ûº! þÐ ¸ñΦ¸¡û§Ç. ±õ þáÁ¡ Ûº! Áü§È¡÷ ¦À¡öô ¦À¡Õ§Ç. 78 3971: ¦À¡ö¨Âî ÍÃìÌõ ¦À¡Õ¨Çò ÐÈóÐ.. 82 3975: º£÷¦¸¡ñÎ §ÀÃÈõ ¦ºöÐ. TSCII format) .¿øţΠ¦ºÈ¢Ðõ ±ýÛõ À¡÷¦¸¡ñ¼ §Áý¨ÁÂ÷ Üð¼Éø §Äý. 83 3976: ¸ñΦ¸¡ñ §¼¦Éõ þà ¡Á¡ ÛºýÈý¨É ¸¡ñ¼Ö§Á ¦¾¡ñΦ¸¡ñ §¼ý«Åý ¦¾¡ñ¼÷¦À¡ü È¡Ç¢ø±ý ¦¾¡ø¨Ä ¦Å󧿡ö Å¢ñΦ¸¡ñ §¼ý«Åý º£÷¦ÅûÇ Å¡Ã¢¨Â Å¡öÁÎò¾¢ý ÚñΦ¸¡ñ §¼ý. §ÅÚ¿õ¨Á ¯öÂì ¦¸¡ÇÅøÄ ¦¾öÅÁ¢í ¸¢Â¡¦¾ý ÚÄ÷ó¾Å§Á ³Âô À¼¡¿¢üÀ÷ ¨ÅÂòÐû §Ç¡÷¿ø ÄȢŢÆó§¾. Page 14 of 18 ¾¢Õò¾¢ò ¾¢ÕÁ¸û §¸ûÅÛì ¸¡ì¸¢Â À¢ý¦Éý¦Éﺢø ¦À¡Õò¾ô À¼¡Ð.«Ãí ¸ý¦ºö ¾¡Ç¢¨½¸û §À÷Å¢ýÈ¢ ¢ýÚ ¦ÀÚòÐõ þáÁ¡ Ûº! þÉ¢Ôý º£¦Ã¡ý È¢Â¸Õ ¨½ìÌ. þø¨Ä Á¡Ú ¦¾Ã¢×È¢§Ä..¦¾¡ñÎ Àð ¼Å÷À¡ø º¡÷Å¢ýÈ¢ ¿¢ýÈ ±ÉìÌ.«Å÷째 ±øÄ¡ Å¢¼ò¾¢Öõ ±ýÚ¦Áô §À¡¾¢Öõ ±ò¦¾¡ØõÒõ ¦º¡øÄ¡ø ÁÉò¾¡ø ¸ÕÁò¾¢ É¡ø¦ºöÅý §º¡÷Å¢ýÈ¢§Â. 81 3974: ¦¾Ã¢×üÈ »¡Äõ ¦ºÈ¢Âô ¦ÀÈ¡Ð. 85 . þáÁ¡ Ûº¦ÉýÛõ º£÷Ó¸¢§Ä.þó¾ô â¾Äò §¾ ¦Áö¨Áô ÒÃìÌõ þáÁ¡ Ûºý¿¢ü¸. ´Õ¦À¡Ø¾¢ø ¦À¡ÕÅüÈ §¸ûŢ ɡ츢¿¢ý È¡¦ÉýÉ Òñ½£Â§É¡! ¦¾Ã¢×üÈ ¸£÷ò¾¢.. «¾ý ¯îº¢Á¢ì¸ §º¡¾¢¨Â ¿¡¾ý ±É¦ÅÈ¢ ¡ÐÆø ¸¢ýȦ¾¡ñ¼÷ §À¨¾¨Á ¾£÷ò¾ þáÁ¡ Ûº¨Éò ¦¾¡Øõ¦Àâ§Â¡÷ À¡¾Áø Ä¡¦ÄýÈý ¬Õ¢÷ìÌ Â¡¦¾¡ýÚõ ÀüÈ¢ø¨Ä¨Â. þýÉõ ¯üÈÉ µ¾¢ø ¯ÅôÀ¢ø¨Ä§Â.

«ô ÀüÚ Å¢ ¼¡¾Å§Ã ¯üÈ¡ ¦ÃÉ×Æý §È¡Ê¨¿ §Âɢɢ. ±õ þáÁ¡ ÛºýÁ¢ì¸ Òñ½¢Â§É.. Page 15 of 18 3978: ÀüÈ¡ ÁÉ¢º¨Ãô ÀüÈ¢. 91 3984: Òñ½¢Â §¿¡ýÒ ÒâóÐÁ¢ §Äý.¿¢ý Ò¸ú¦¾Ã¢óÐ º¡üÚÅ §ÉÄÐ ¾¡úÅÐ ¾£Ã¢ø.«¾É¡ø ÅÄ¢Á¢ì¸ º£Âõ þáÁ¡ ÛºýÁ¨È Å¡¾¢Âáõ ÒÄ¢Á¢ì¸ ¦¾ýÚ.þó ¿£½¢Äò§¾ ±¨ÉÂ¡Ç Åó¾ þáÁ¡ Ûº¨É þÕí¸Å¢¸û Ҩɡ÷ Ò¨ÉÔõ ¦ÀâÂÅ÷ ¾¡û¸Ç¢ø â󦾡¨¼Âø ŨÉ¡÷ À¢ÈôÀ¢ø ÅÕóÐÅ÷ Á¡ó¾÷ ÁÕûÍÃó§¾.«Ê §À¡üÈ¢¦ºöÔõ Ññ½Õí §¸ûÅ¢ ÑÅýÚÁ¢ §Äý. 92 3985: .nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.«Åô¦À¡ÕÇ¡õ þÕûÍÃó ¦¾öò¾ ¯Ä¸¢Õû ¿£í¸ò. ´ûÇ¢Âáø ¸üÈ¡÷ ÀÃ×õ þáÁ¡ Ûº¨Éì ¸ÕÐÓûÇõ ¦ÀüÈ¡÷ ±Å÷.¦ºõ¨Á áüÒÄÅ÷ì ¦¸ñ½Õí ¸£÷ò¾¢ þáÁ¡ Ûº! þýÚ ¿£ÒÌó¦¾ý ¸ñÏûÙõ ¦¿ïÍûÙõ ¿¢ýÈÅ¢ì ¸¡Ã½õ ¸ðΨçÂ. 87 3980: ¸Ä¢Á¢ì¸ ¦ºó¦¿ø ¸ÆÉ¢ì ̨ÈÂø ¸¨Äô¦ÀÕÁ¡ý ´Ä¢Á¢ì¸ À¡¼¨Ä ¯ñξý ÛûÇõ ¾ÊòÐ. (2) 88 3981: §À¡üÈÕï º£Äò ¾¢Ã¡Á¡ Ûº.¯ý º£÷¾É째¡÷ ²üȦÁý §È¦¸¡ñ ÊÕì¸¢Ö ¦ÁýÁÉõ ²ò¾¢ÂýÈ¢ ¬üȸ¢ø Ä¡Ð. þô ÒÅÉò ¾¢ø Åó¾¨Á §À¡üÚŧÉ. þ¾ü ¦¸ýÉ¢¨É Å¡¦ÂýÈ¢ð ¼ïÍŧÉ. 89 3982: ¿¢¨É¡÷ À¢ÈÅ¢¨Â ¿£ìÌõ À¢Ã¡¨É. «Å ¦Ãõ¨Á¿¢ý È¡Ùõ ¦ÀâÂŧÃ.. 90 3983: ÁÕûÍÃó ¾¡¸Á Å¡¾¢Â÷ ÜÚõ. 86 3979: ¦ÀâÂÅ÷ §Àº¢Öõ §À¨¾Â÷ §Àº¢Öõ ¾ý̽í¸ð Ì⦺¡ø ±ýÚõ ¯¨¼ÂÅý ±ý¦ÈýÚ ¯½÷Å¢øÁ¢ì§¸¡÷ ¦¾Ã¢ÔõÅñ ¸£÷ò¾¢ þáÁ¡ ÛºýÁ¨È §¾÷óÐĸ¢ø ÒâԿý »¡Éõ ¦À¡Õó¾¡ ¾Å¨Ãô ¦À¡Õõ¸Ä¢§Â.¾ý ®ñʺ£÷ «ÕûÍÃó ¦¾øÄ¡ ×¢÷¸ðÌõ ¿¡¾ý «Ãí¸¦ÉýÛõ ¦À¡ÕûÍÃó ¾¡ý. TSCII format) .

. Page 16 of 18 ¸ð¼ô ¦À ¡Õ¨Ç Á¨Èô¦À¡Õ ¦ÇýÚ ¸ÂÅ÷¦º¡øÖõ ¦Àð¨¼ì ¦¸ÎìÌõ À¢ÃÉøÄ §É. 97 3990: þΧÁ þɢ ÍÅ÷ì¸ò¾¢ø þýÉõ ¿Ã¸¢Ä¢ðÎî ÍΧÁ ÂÅü¨Èò ¦¾¡¼÷¾Õ ¦¾¡ø¨Äî ÍÆøÀ¢ÈôÀ¢ø ¿Î§Á ¢ɢ¿õ þáÁ¡ Ûºý¿õ¨Á ¿õźò§¾ ŢΧÁ ºÃ½¦Áý È¡ø.¿¢ý À¡ÄЧŠ. ÁɧÁ! ¨¿Âø §Á×¾ü§¸? (2) 98 3991: ¾ü¸î ºÁ½Õõ º¡ì¸¢Âô §Àö¸Ùõ ¾¡úº¨¼§Â¡ý ¦º¡ü¸üÈ §º¡õÀÕõ Ýɢ š¾Õõ ¿¡ýÁ¨ÈÔõ ¿¢ü¸ì ÌÚõÒ¦ºö ¿£ºÕõ Á¡ñ¼É÷ ¿£½¢Äò§¾ ¦À¡ü¸ü À¸õ. ±õ þáÁ¡ ÛºÓÉ¢ §À¡ó¾À¢ý§É.ÀÃó ¾¡Á¦ÁýÛõ ¾¢Åó¾Õõ ¾£¾¢ø þáÁ¡ Ûºý¾ý¨Éî º¡÷ó¾Å÷¸ð ÌÅó¾Õó §¾ý..nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.±ý ¦ÀÕÅ¢¨É¨Âì ¸¢ðÊì ¸¢Æí¦¸¡Î ¾ýÉÕû ±ýÛ¦Á¡û Å¡ÙÕÅ¢ ¦ÅðÊì ¸¢¨Çó¾ þáÁ¡ Ûº¦ÉýÛõ ¦Áöò¾Å§É. 95 3988: ÅÇÕõ À¢ ½¢¦¸¡ñ¼ ÅøÅ¢ ¨É ¡ø. 94 3987: ¯ñ½¢ý Ú¢÷¸Ùì ÌüÈÉ §Å¦ºöÐ «Å÷ì̧ŠÀñÏõ ÀÃÛõ ÀÃ¢Å¢Ä É¡õÀÊ ÀøÖ¢÷ìÌõ Å¢ñ½¢ý ¾¨Ä¿¢ýÚ Å¢¼Ç¢ô À¡¦Éõ þáÁ¡Ûºý Áñ½¢ý ¾Äòо¢òÐ ¯öÁ¨È ¿¡Öõ ÅÇ÷ò¾É§É.Á¢ì¸ ¿øÅ¢¨É¢ø ¸¢ÇÕõ н¢× ¸¢¨¼ò¾È¢ ¡РӨ¼ò¾¨Ääý ¾ÇÕõ «Ç×õ ¾Ã¢òÐõ Å¢ØóÐõ ¾É¢¾¢Ã¢§Åü ÌǦÃõ þ¨ÈÅ÷ þáÁ¡ ÛºýÈý¨É ¯üÈŧÃ.ºÄ¢ ¡ôÀ¢ÈÅ¢ô ÀÅó¾Õõ ¾£Å¢¨É À¡üÈ¢ò ¾Õõ. 99 3992: §À¡ó¾¦¾ý ¦É了ýÛõ ¦À¡ýÅñÎ ¯É¾Êô §À¡¾¢ø ´ñº£÷ ¬õ¦¾Ç¢ §¾Ûñ ¼Á÷ó¾¢¼ §ÅñÊ. «Åý º£ÃýÈ¢ ¡¦ÉýÚõ ¯ûÁ¸¢úó§¾.ÁýÛ ¾¡Á¨Ãò¾¡û È¡ð¦ºö ±ý¨ÉÔü È¡É¢ýÚ ¾ý¾¸Å¡ø È¡ÃýÈ¢ò ¾ý¨ÁÔü ȡâø¨Ä ±ýÈÈ¢óÐ È¡¨Ã þáÁ¡ Ûºý̽õ º¡üȢΧÁ. 93 3986: ¾Åó¾Õõ ¦ºøÅõ ¾¸×õ ¾Õõ. 96 3989: ¾ý¨ÉÔü ¾ý¨ÉÔü ¾ý¨ÉÔü ¾ý¨ÉÔü È¡ð¦ºöÔõ ¾ý¨Á¢ §É¡÷. TSCII format) .

101 3994: ¨¿Ôõ ÁÉÓõ Ì½í¸¨Ç ¯ýÉ¢.«¨Å ¾ý¦É¡ÎÅó ¾¢ÕôÀ¢ ¼õ Á¡Âý þáÁ¡ ÛºýÁÉò ¾¢ýÈÅýÅó ¾¢ÕôÀ¢ ¼õ ±ýÈý þ¾ÂòÐû §Ç¾Éì ¸¢ýÒȧÅ. TSCII format) . Page 17 of 18 ®ó¾¢¼ §ÅñÎõ þáÁ¡ Ûº! þÐ «ýÈ¢¦Â ¡ýÚõ Á¡ó¾¸¢ø Ä¡Ð. ¿øÄÅ÷ ±ýÚõ¨¿ó§¾.¿ø §Å¾¢Â÷¸û ¦¾¡Øó¾¢Õô À¡¾ý þáÁ¡ Ûº¨Éò ¦¾¡Øõ¦Àâ§Â¡÷ ±Ø󾢨Ãò ¾¡Îõ þ¼ÁÊ §ÂÛì ¸¢ÕôÀ¢¼§Á. þÉ¢ Áü¦È¡ýÚ ¸¡ðÊ ÁÂ츢¼§Ä..nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.¯ýÈý ¦Áö¢ü À¢Èí¸¢Â º£ÃýÈ¢ §ÅñÊÄý ¡ý.«ýÚ Å¡Ç×½ý ¸¢Ç÷ó¾¦À¡ý É¡¸õ ¸¢Æ¢ò¾Åý ¸£÷ò¾¢ô À¢¦ÃØóРިÇó¾¢Îõ º¢ó¨¾ þáÁ¡ Ûº¦ÉýÈý ¦ÁöÅ¢¨É§¿¡ö ¸¨Çóпý »¡Éõ «Ç¢ò¾Éý ¨¸Â¢ü ¸É¢¦ÂýɧÅ. (2) 105 3998: þÕôÀ¢¼õ ¨ÅÌó¾õ §Åí¸¼õ Á¡Ä¢Õï §º¡¨Ä¦ÂýÛõ ¦À¡ÕôÀ¢¼õ Á¡ÂÛì ¦¸ýÀ÷¿ø §Ä¡÷.¿¢ÃÂò ¦¾¡ö¢ø ¸¢¼ì¸¢Öõ §º¡¾¢Å¢ñ §ºÃ¢Öõ þùÅÕû¿£ ¦ºö¢ø ¾Ã¢ôÀý þáÁ¡Ûº! ±ý ¦ºØí¦¸¡ñ¼§Ä! 104 3997: ¦ºØ󾢨Ãô À¡ü¸¼ø ¸ñ΢ø Á¡Âý ¾¢ÕÅÊ츣ú Å¢Øó¾¢Õô À¡÷¦¿ïº¢ø §Á׿ý »¡É¢.. ¯ý Åñ¨Á¦Âý À¡¦Äý ÅÇ÷ó¾Ð§Å? 102 3995: ÅÇ÷ó¾¦Åí §¸¡¼ Á¼í¸¦Ä¡ý È¡ö. 103 3996: ¨¸Â¢ü ¸É¢¦ÂýÉì ¸ñ½¨Éì ¸¡ðÊò ¾Ã¢Öõ. ±ýÚõ ±ùÅ¢¼òÐõ ±ýÒüÈ §¿¡Ô¼ø §¾¡Úõ À¢Èó¾¢ÈóÐ ±ñ½Ã¢Â ÐýÒüÚ Å£Â¢Ûõ ¦º¡øÖÅ ¦¾¡ýÚñÎý ¦¾¡ñ¼÷¸ð§¸ «ýÒü È¢ÕìÌõ ÀÊ. (2) 106 3999: þýÒüÈ º£Äò ¾¢Ã¡Á¡ Ûº. ±ý¨É ¡츢Âí ¸¡ðÀÎò§¾.±ý ¿¡Å¢Õó¦¾õ ³Âý þáÁ¡ Ûº¦Éý ȨÆìÌõ «ÕÅ¢ ¨É§Âý ¨¸Ôõ ¦¾¡Øõ¸ñ ¸Õ¾¢Îí ¸¡½ì ¸¼øÒ¨¼Ýú ¨ÅÂõ þ¾É¢ø. 100 3993: ÁÂìÌõ þÕÅ¢¨É ÅøĢ¢ü âñÎ Á¾¢ÁÂí¸¢ò ÐÂìÌõ À¢ÈŢ¢ø §¾¡ýȢ ±ý¨Éò ÐÂøüÈ¢ ¯Â즸¡ñÎ ¿øÌõ þáÁ¡ Ûº! ±ýÈ Ðý¨ÉÔýÉ¢ ¿ÂìÌõ «Å÷츢 ¾¢Ø즸ýÀ÷. (2) 107 .

TSCII format) .. (2) 108 ¾¢ÕÅÃí¸ò¾Ó¾É¡÷ ¾¢ÕÅʸ§Ç ºÃ½õ ±õ¦ÀÕÁ¡É¡÷ ¾¢ÕÅʸ§Ç ºÃ½õ . «½¢ ¬¸ÁýÛõ Àí¸Â Á¡ÁÄ÷ô À¡¨Å¨Âô §À¡üÚÐõ Àò¾¢¦ÂøÄ¡õ ¾í¸¢Â ¦¾ýÉò ¾¨ÆòЦ¿ï§º! ¿ó ¾¨ÄÁ¢¨º§Â ¦À¡í¸¢Â ¸£÷ò¾¢ þáÁ¡ ÛºÉÊô âÁýɧÅ. Page 18 of 18 4000: «í¸Âø À¡öÅÂø ¦¾ýÉÃí ¸ý..nAlAyira tivya pirapantam (in tamil script.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful