पर्जन्यमान अषळाऱ

जर्ल्षा :-

ठाणे
All values in mm

Sr.no Name of the Taluka

Actual
Actual
Percentage
Normal
Actual
Average
Rainfall
Rainfall upto of actual rain
Rainfall
Rainfall as
Rainfall for during 1st
reporting
upto
during 1st
on reporting
the month of June 2012 to date in the 22/08/2012 to
Jun to 30th
date
August
reporting to
last year
normal
Sep
22/08/2012
22/08/2012 22/08/2011
rainfall

1

Thane

2468.00

637.20

1414.74

2297.20

57.32

9.20

2

Kalyan

2454.60

662.70

1452.00

2025.00

59.15

60.00

3

Murbad

2328.60

634.30

1208.00

1768.26

51.88

0.00

4

Ulhasnagar

2364.60

604.30

1416.80

2054.20

59.92

14.00

5

Ambarnath

2364.60

604.30

1246.50

1780.48

52.72

10.60

6

Bhivandi

2421.50

648.40

1253.00

1859.40

51.74

12.00

7

Shahapur

2556.40

703.20

1384.00

1636.00

54.14

12.00

8

Vasai

1933.40

424.10

1000.00

1848.00

51.72

2.00

9

Jawhar

3522.00

972.10

1733.00

2794.00

49.20

17.00

10 Vikramgad

3452.00

902.10

1534.50

2147.40

44.45

10.80

11 Mokhada

2340.90

654.50

1393.80

1702.10

59.54

10.80

12 Wada

2740.10

759.10

1133.00

1840.00

41.35

22.00

13 Dahanu

1970.60

484.90

811.50

1501.61

41.18

0.30

14 Palghar

1873.30

420.50

1096.20

1592.36

58.52

6.00

15 Talasari

1834.30

396.60

1074.00

2107.00

58.55

17.00

Total rainfall

36624.90

9508.30

19151.04

28953.01

791.38

203.70

Average rainfall

2441.66

633.89

1276.74

1930.20

52.29

13.58

मषाराष्ट्र्राऱा पाऊश अरबी शमद्र
ु ाळरून येणार्या नतऋय य ममशमी ळार्यापाशन ळमलतमज र्न ते शटेंबर बर या
काऱखंडात प्रामख्
ु याने षा पाऊश पडतमज कमकण भागात ळ घाब प्रदे ऴाळर षा पाऊश ममठया प्रमाणाळर
पडतमज ककनार्यापाशन पळडकडे अंतगजत भागात र्ाळे तशतशे पाळशा े प्रमाण कमी कमी षमत र्ातेज शह्याद्री
रांगेऱा ऱागन पळडकडे अशऱेऱा प्रदे ऴ 'पर्जन्यछाये ा प्रदे ऴ' म्षणन ओलखऱा र्ातमज मध्य मषाराष्ट्र्रापाशन
पळडकडे बंगाऱच्या उपशागराळरून ककनारा ओऱांडन अंतगजत भागात येणारा आळतज पाउश पडतमज या
पाळशा े प्रमाण पळडकडे ळाढत र्ातेज राज्यातीऱ पाळशा े प्रमाण शमबतच्या नकाऴात दाखळऱे
आषे जकमकणात दरळवी २५०० ते ३५०० ळमजमीज पाऊश पडतमज मात्र मषाबले श्ळरच्या पळडऱा केळल १५ ककजमीज
अंतराळर अशणार्या पा गणी या कठकाणी १८६५ ळमजमीज इतका कमी पाऊश पडतमज याच्याषी पळडऱा
फऱबण या कठकाणी ५०० ळमजमीज षनषी कमी पाऊश पडतमज म्षणन

या भागाऱा पर्जन्यछाये ा प्रदे ऴ अशे

म्षणतातज याउऱब घाबाच्या पायथ्याऴी कमकणातीऱ बार्श पजश् मेकडे पाळशा े प्रमाण ळाढऱेऱे आढलतेज
घाबमाथ्याळरीऱ आंबमऱी या दक्षसण कमकणातीऱ कठकाणी ७२०० ळमजमीज पाऊश पडतमज र्ुऱत ळ ऑगस्ब षे
र्ास्तीत र्ास्त पाळशा े मकषने आषे तज एका कदळशातीऱ र्ास्तीत र्ास्त पर्जन्यमान ५५० ळमजमीज इतके
झाल्या ी नोंद १० शटेंबर बर १९३० ऱा मब
ंु ईत झाऱी आषे ज

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful