You are on page 1of 14

Ante Vranković Domjanićeva 15 10380 Sveti Ivan Zelina Sveti Ivan Zelina, 16. svibnja 2013.

Na znanje:

Hrvatska odvjetnička komora
Organizacija odvjetnika iz Zagreba

Predsjednik i Upravni odbor Koturaška c. 53, 10000 Zagreb

1

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Veleposlanstvo SR Njemačke u Zagrebu, veleposlanik Hans Peter Annen Hrvatski helsinški odbor Udruga za zaštitu žrtava pravosuĎa „Veronika Vere“ Udruga za pravnu zaštitu Juris protecta

Poštovani, u privitku ovog dopisa vam šaljem svoje nalaze od 19. 3. i 16. 5. o. g. (vidjeti Dokument 1 i 2) koji pokazuju kontinuirano pogoršanje moje krvne slike koje je posljedica štrajka glaĎu2 u kojeg sam stupio stoga što na svoje dvije disciplinske prijave: od 13. 3. i 13. 9. 2012. --- u kojima sam temeljem prvo 13, pa 30 dokumenata detaljno dokazao da me je vaša članica Diana Zoričić (nakon što je
oba zajednička roditelja, kako sam temeljem niza sačuvanih dokumenata dokazao iz koristoljublja poslala u smrt 3) dovela u bezizlaznu situaciju na način da mi je svjesno osporila pravo na ţivot (što je za „Slobodnu Dalmaciju“ u članku „HHO: Ante Vranković je u pravu“ potvrdio i Hrvatski helsinški odbor4, a kasnije i udruge Juris protecta i Veronika Vere, a implicite i nekoliko hrvatskih sudova 5), čime je ona radikalno prekršila čl. 6 i 7 Kodeksa odvjetničke etike --- od vaših nadleţnih disciplinskih tijela još nisam dobio nikakav odgovor. 6

Kao razlog odbijanja da riješi moju prijavu od 13. 3. 2012. i time izvrši legitiman pritisak na vašu članicu da mi vrati sredstva za ţivot, disciplinski tuţitelj HOK-a Predrag Laban je njezinom predsjedniku Robertu Travašu naveo da u toj mojoj prijavi
(čiji je jedan primjerak zaprimljen od disc. tuţitelja HOK-a 14. 3. 2012., a drugi primjerak u uredu predsjednika HOK-a dana 15. 3. 2012.)

„nije bilo novih činjenica niti dokaza koji već ne bi bili ranije izneseni i o čemu se već odlučivalo odbacivanjem moje prijave.“ 7 MeĎutim, kako sam o tome temeljem dostavljenih dokaza odavno upozorio g. Travaša8, USKOK i dr., radi se o Labanovoj vulgarnoj laţi, jer je već na prvi pogled, iz datuma dokaza priloţenih mojoj prijavi od 13. 3. 2012. jasno da je riječ o novim dokazima, koji nikako nisu mogli biti priloţeni mojoj prijavi od 16. 4. 2010. obzirom da su od nje kasniji (nose sluţbene nad nevke: 12. 5., 10. 11., 14. 12. 2010. i 27. 10. 2011.), te da je predmet moje prijave iz 2012. sasvim različit od onog iz 2010. 9

I. – Porezna uprava potvrdila da je službeni stav HOK -a da odvjetnici nisu dužni plaćati porez nezakonit!
Značajno je napomenuti da je moja prijava od 16. 4. 2010. dana 10. 5. 2010. odbačena s šokantnim obrazloţenjem ponovljenim i 12. 5. 2010. da u prijavljenom i temeljem 95 dokumenata nepobitno dokazanom teškom kaznenom djelu utaje poreza i davanja od s trane odvjetnice Diane Zoričić -- počinjenje kojeg kaznenog djela disciplinska tijela HOK-a radi brojnosti prijavi priloţenih dokaza nisu niti negirala -„nema elemenata teţe niti lakše povrede duţnosti odvjetništva“, iz čega proizlazi da je sluţbeni stav HOK -a da vaši članovi nisu duţni plaćati porez, na što sam upozorio još u Dopisu s prijavom Andreisu od 13. 3. 2012., str. 2 i Dokument 15 ( link u bilj. 6 str. 116 i 132). Taj vas je javni, sluţbenim pečatom HOK-a dvaput ovjereni sramni stav o kojem sam 2. 1. o. g. detaljno izvijestio nadleţnog ministra Linića (Dokument 3) i gĎu Čavlović Smiljenec, --- a o ovom potonjem sam Vas obavijestio 24. 1. o. g. nakon što ste vi 4. 1. Ustavnome sudu uputili prijedlog za ocjenu ustavnosti Zakona o fiskalizaciji --- na kraju koštao toga da ste, suočeni s tom flagrantnom dokumentacijom, početkom oţujka sami sa Suda povukli svoj prijedlog i pristali uvesti fiskalne blagajne u odvjetništvo, jedini na svijetu! To i ne čud i, jer je HOK jedina odvjetnička komora koja sluţbeno smatra da plaćanje poreza i davanja ne spada u duţnosti odvjetništva, a svakome, pa očito i vama je jasno da vam u tako drskom, otvorenome bezakonju čak ni pravosuĎe koje je toliko korumpirano kao hrvatsko, nemoţe i neće dati za pr avo.10 Da je taj i takav stav HOK-a (kojim ste sluţbeno poticali svoje članove na teški kriminal, a kojeg su se kao oficijelnog naputka Komore - kako je to pokazalo istraţivanje provedeno za Vladu RH od strane agencije Ipos Puls objavljeno 19. 12. 2012. u „Jutarnjem listu“ na str. 1 i 4-5 pod naslovom: „Najviše varaju na porezima odvjetnici…“ oni u pravilu i drţali11) potpuno nezakonit, te da je HOK

samim time 10. 5. 2010. nezakonito odbacio moju prijavu od 16. 4. 2010 . jasno je (i) iz dopisa ravnateljice Središnjeg ureda Porezne uprave Ministarstva financija gĎe Nade Čavlović Smiljanec, koja mi je na moj konkretan upit od 2. 1. o. g. o tome 12 15. 2. decidirano i jasno odgovorila: „vezano uz Vaš (=moj op. a.) upit o obavezi odvjetnika da podmiruju svoje obaveze… …napominjemo da je jedna od osnovnih obaveza poreznog obveznika da podmiruje svoje porezne obaveze.“ 13

Članovi Upravnog odbora su: Robert Travaš, Leo Andreis, Marijan Hanţeković, Ranko Pelicarić, Ognjen Frangeš, Branko Baica, Mladen Klasić, Maroje Matana, Zoran Vukić, Ingrid Mohorovičić-Gjanković, Hrvoje Kovač, Marijo Kaznačić Anton Etinger, Nenad Mamula, Dubravko Marjanović, Marijan Bruketa, Nada Badurina, Dragan Crnković, Marin Mrklić, mr.sc. Andreja Fileš-Ruţić, Stjepan Šporčić, Drago Tolić, Mario Janković, Antun Stuparević, Ţelimir Brozović, Zdenka Monterisi, T. Vukičević, Dario Budimir, Igor Hrabar, Josip Ečimović, Srećko Ilić, Ivan Kobaš, Matija Potočnjak, Mladen Sučević, Ana Vrsaljko, Berislav Ţivković i Maro Konjuh.
1

Tijek štrajka ukratko je opisan na str. 3-4 dopisa kojeg sam vam uputio 28. 2. o. g., a koji je dostupan na linku: http://www.scribd.com/doc/128084136/Dopis-predsjedniku-i-Upravnomodboru-Hrvatske-odvjetni%C4%8Dke-komore-28-2-2013. Na taj dopis, kako vam je poznato, od vas do danas nisam dobio nikakav odgovor, iako je zakonski rok za to odavno prošao. 3 Osnovne dokumente o tom stravičnom postupanju tj. o načinu na koji je odvjetnica Zoričić svoju i moju majku navela na samoubojstvo iz kojeg je izvukla veliku materijalnu ko rist prisvojivši u periodu 1982. – 1991. cjelokupne iznose majčinih mirovina, što potvrĎuju i sačuvani odresci tih mirovina i dr. vidjeti u mom dopisu Travašu od 22. 10. 2012. na str. str. 2 -3 (pod: 4), 10-11, 53-56, 82-83, 115-116, 121-130, dostupno na linku: http://www.scribd.com/doc/112352394/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012; a podatke o tome kako je odvjetnica Zotičić izvukla korist iz očeve smrti, u čemu su je kolege iz HOK-a štitile svojim dvaput u sluţbenoj ispravi iznesenim nezakonitim stavom da plaćanje pore za ne spada u duţnosti odvjetništva, vidjeti u mom Upitu ravnateljici Porezne uprave gĎi Nadi Čavlović Smiljanec dana 2. 1. o. g. dostupn om na linku: http://www.scribd.com/doc/119374569/UpitPoreznoj-upravi-glede-zakonske-osnovanosti-slu%C5%BEbenog-stava-Hrvatske-odvjetni%C4%8Dke-komore-da-u-nepla%C4%87anja-poreza-i-davanja-nema-povrede-du%C5%BEnostiod, str. 1-3 i Dokazi 3-44. Odgovor gĎe Smiljanec u kojem mi je dala za pravo, je na linku: http://www.scribd.com/doc/126075200/Odgovor-Porezne-uprave-na-moj-upit-od-2-1-2013 4 Članak je priloţen kao Dokument 23 (i) u mojem dopisu kojeg sam vam poslao 28. 2. o. g. dostupnom na linku: http://www.scribd.com/doc/128084136/Dopis-predsjedniku-i-Upravnomodboru-Hrvatske-odvjetni%C4%8Dke-komore-28-2-2013 Znakovito, vaša članica mi je čak i preko svjedoka poručila „Nek umre(m)“: vidjeti Otvoreno pismo od 22. 10. 2012., str. 3, 87. 5 O tome vidjeti Dokumenti 24-26 u mom dopisu od 28. 2. o. g. (link je u bilj. 4) te str. 14, 16, 17, 38-39 i 57-61 u mom Otvorenom pismu Travašu od 22. 10. 2012. (link u bilj. 3 i/ili 6). 6 O tome vidjeti moje Otvoreno pismo g. Travašu od 22. 10. 2012. na linku: http://www.scribd.com/doc/112352394/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012, str. 10-17 i 21-45 te 49-61. 7 Detaljnu dokumentaciju o svemu tome vidjeti u mojem Javnom upitu g. Travašu od 24. 1. 2013., str. 5 -7 i u Dokazima 14-24, sve dostupno na linku:
2

http://www.scribd.com/doc/122549073/Javni-upit-gospodine-Trava%C5%A1-za%C5%A1to-ste-svojim-svjesnim-la%C5%BEima-slu%C5%BEbeno-%C5%A1titili-kriminal-u-vrhu-HOK-a

Vidjeti moje Otvoreno pismo g. Travašu od 22. 10. 2012., str. 3-4 (dostupno je na linku: http://www.scribd.com/doc/112352394/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012) te u njemu priloţene ranije dopise od 13. 9. 2012. (str. 15), te od 8. tj. 9. 7. 2012., (str. 84, 90, 91), kao i moj dopis g. Travašu poslan 24. 1. o. g., str. 5-7 i Dokaze 14-24, dostupne na linku: http://www.scribd.com/doc/122549073/Javni-upit-gospodine-Trava%C5%A1-za%C5%A1to-ste-svojim-svjesnim-la%C5%BEima-slu%C5%BEbeno-%C5%A1titili-kriminal-u-vrhu-HOKa Niti na jedan od ta dva moja dopisa s posve konkretnim upitima, od g. Travaša ja do danas nisam dobio nikakav odgovor. 9 Detaljno o tome vidjeti moje Otvoreno pismo Travašu od 22. 10. 2012., str. 3 -4, te Javni upit od 24. siječnja o. g., str. 5-7 i Dokaze 14-24, dostupno na linkovima citiranim ovdje u bilj. 8 10 Detaljnu dokumentaciju o tome poslanu ministru g. Liniću (v. Dokument 3) i gĎi N. Čavlović Smiljanec još 2. 1. o. g. vidjeti na potonjem linku ovdje u bilješci 3 (str. 1 -3 i Dokazi 144). Obavijest o slanju ove flagrantne dokumentacije gĎi Čavlović Smiljanec u Poreznu upravu koju sam poslao gdinu Travašu vi djeti u Javnom upitu od 24. 1. o. g., str. 3-4 (vidjeti link ovdje u bilj. 7). Stoga je tvrdnja vašeg predsjednika Travaša da je HOK povukao sa Suda prijedlog ocjene ustavnosti Zakona o fiskalizaciji radi garancije iz Ministarstva financija o poštovanju odvjetničke tajne (vidjeti članak od 4. 3. 2013.: http://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/odvjetnicka-komora-odustala-od-ocjene-ustavnosti-i-prihvatila-fiskalne-blagajne---277092.html) najobičnija demagogija, jer su te garancije postojale od samoga početka (vidjeti članak od 8. 1. 2013.: http://www.tportal.hr/biznis/gospodarstvo/235903/Odvjetnici-protiv-fiskalnih-blagajni-Nismo-mi-frizeri.html). Ako se zna da ja g Travaša 24. 1. nisam obavijestio o slanju relevantne dokumentacije ministru Liniću nego samo o slanju iste gĎi Čavlović Smiljanec, jesno da ste od svojeg zahtjeva zapravo odustali onda kada ste shvatili da i ministar Linić s kojim ste pregovarali, još od 3. 1. (v. Dokument 3) ima vrlo detaljnu dokumentaciju o vašem opetovanom sluţbenom stavu da plaćanje poreza i davanja ne spada u duţnosti odvjetništva, s kojom će Vas, ukoliko svoj prijedlog odmah ne povučete, hametice poraziti na sudu, što bi za HOK bila neizbrisiva sramota i blamaţa. 11 Scan tog novinskog teksta je priloţen kao Dokaz 11-12 u mom Javnom upitu g. Trvašu od 24. 1. o. g. koji je dostupan na linku navedenom ovdje u bilješci 7. 12 Upit poslan gĎi Čavlović Smiljanec dana 2. 1. o. g. moguće je vidjeti na linku: http://www.scribd.com/doc/119374569/Upit-Poreznoj-upravi-glede-zakonske-osnovanostislu%C5%BEbenog-stava-Hrvatske-odvjetni%C4%8Dke-komore-da-u-nepla%C4%87anja-poreza-i-davanja-nema-povrede-du%C5%BEnosti-od 13 Scan dopisa s navedenim odgovorom gĎe Smiljanec moguće je vidjeti na linku: http://www.scribd.com/doc/126075200/Odgovor-Porezne-uprave-na-moj-upit-od-2-1-2013
8

1

II. - Kaznena djela visokih dužnosnika HOK-a prijavljena USKOK-u
No, da se vratim na moje disciplinske prijave od 13. 3. i 13. 9. 2012. 14 Obzirom da je već na prvi pogled na iz sadrţaja tih dviju prijava jasno da je disciplinski tuţitelj Predrag Laban o sadrţaju tih prijava lagao --- što je i Andreisu i Travašu bilo znano od prvog časa15, jer su one sadrţavale čitav ni novih dokumenata – prva 13, a druga 30, koji mojoj, nezakonito odbačenoj prijavi od 16. 4. 2010. nisu bili, niti su uglavnom uopće mogli biti priloţeni, jer su od te prijave kas niji, što je, ponavljam, očito već na prvi pogled iz datuma nastanka tih dokumenata --- jasno je da je Laban imao neki drugi razlog zbog kojeg ne rješava moju/e disciplinsku/e prijavu/e, jer je za razlog koji je on naveo, očito da bio njegova svjesna laţ. O stvarnom Labanovom razlogu nerješavanja moje prijave od 13. 3. 2012. (a isto očito vrijedi i za onu od 13. 9. 2012.), ja sam promptno upozorio novog predsjednika HOK-a g. Travaša u dopisu kojeg sam mu poslao mailom u odvjetnički ured i poštom na adresu HOK-a doslovno već drugog dana od njegova stupanja na tu duţnost predsjednika HOK -a, 9. 7. 2012.16 Radi se naime o tome da mi je Predrag Laban, kada sam mu se ja 14. 2. 2012. obratio s molbom da u sklopu predmeta kojeg je pod brojem 8714/09 protiv svoje članica Diane Zoričić pokrenula sama Komora riješi moj predmet, za kojeg sam HOK-u 31. 1. 2012. poslao nove dokaze, Laban mi je na tu molbu odgovorio: „Ja sam volonter, zašto bi vam ja to riješio?“ – očito zatraţivši time od mene da mu za obavljanje njegova volonterskog posla u mom predmetu dam mito. 17 O tome sam obavijestio HOK i njegovog novog predsjednika Travaša doslovno već drugoga dana njegova mandata, 9. 7. 2012.18, stoga što mi je bilo jasno da nije moguće da prijašnji predsjednik HOK -a Leo Andreis za opisano „volontersko“ postupanje svoga kolege Labana ne bi znao19, tim više što se jedino na ta način (ubiranja mita za svoj rad ili nerad na konkretnom slučaju od strane Labana i drugih „volontera“ u disciplinskim tijelima HOK-a) moglo npr. desiti da Darko Zadro za svoje desetogodišnje (2002. – 2011.) rabijatno, medijski javno poznato i razvikano kršenje Kodeksa odvjetničke etike, u koje meĎu ostalim spadaju: prijetnje smrću (usmene i pisane), premlaćivanje, pucnjava, obračun vatrenim oruţjem i ranjavanje, dilanje droge, egzibicionsitički ples (polugol) po krovu zgrade predsjednice Suda u Vinkovcima, od „volontera“ iz disciplinskih tijela Hrvatske odvjetničke komore uopće ne bude kaţnjen, sve dok u jednom od tih brojnih napada ludila nije ubio čovjeka kojeg uopće nije poznavao, oca četverogodišnjega djeteta, Jakšu Denicha.20 Kako sam to već detaljno dokazao21, i prijašnjem predsjedniku vaše organizacija Leu Andreisu i sadašnjem Robertu Travašu bilo je i jest odavno poznato da HOK-ov disciplinski tuţitelj Predrag Laban krši Statut i zakone, tj. da svjesno odbija izvršiti HOK-ove zakonske obaveze (počinjajući pritom kaznena djela iznuĎivanja mita i zloporabe poloţaja i ovlasti za koja KZ propisuje do 8 godina zatvora), te su, ne pokrećući protiv njega stegovne i druge mjere, i Andreis (što zaključujem iz njegovih
brojnih ogluha na moje dopise u periodu od 21. 3. – 5. 7. 2012.22 i iz njegove lažne prijave protiv mene za koju mi je sam načelnik I. PP Zagreb g. Zvonimir Petrović pismeno sluţbeno potvrdio da nije imala temelja 23, iz njegova (Andreisova) huliganskog uličnoga napada na mene kojom prigodom je ostavio svoje otiske prstiju, pa ga stoga nikad nije niti negirao24 i njegovih dviju kleveta protiv mene u tisku25) i Travaš (što u zaključujem iz njegove ogluhe na moj konkretni javni upit kojeg sam mu poslao 24. 1. o. g.26), očito djelujući s Labanom

u dosluhu, svjesno počinili kaznena djela nesavjesnog rada u sluţbi, za koje zakon propisuje do 3 godine zatvora. Umjesto da riješe moje disciplinske prijave i da time djelujući prema svojim zakonskim obavezama izvrše legalan i legitiman pritisak na svoju kolegicu da mi vrati sredstva za ţivot koja, po zakonu nije ni trebala dobiti27, duţnosnici vaše organizacije su, kako sam to detaljno izloţio u dopisima od 24. 1. i od 28. 2. o. g.28, moj predmet nakaradno „rješavali“:
1) sluţbenom apologijom teškog kaznenog djela utaje poreza (Tamara Abel) 29 2) ogluhama (njih do sada preko 30!: Predrag Laban, Leo Andreis, Robert Travaš, Upravni odbor HOK -a)30 3) laţnom prijavom policiji (Andreis) za koju mi je načelnik I. PP g. Zvonimir Petrović pismeno potvrdio da nije imala osnova 31 4) opetovanim klevetama (Andreis, Laban)u najtiraţnijim hrvatskim tiskovinama 32 5) uličnim nasiljem (!) koje dokazuju sačuvani otisci prstiju (Leo Andreis), i koje javno nasilje stoga nikad nisu niti negirali33

Tim postupanjem, primjerenim mafiji, a ne odvjetničkoj komori, oni su (Predrag Laban, Leo Andreis, Biserka Barac, Robert Travaš) svjesno počinili (te djelomice još uvijek počinjaju) kaznena djela34:
1) iznuĎivanje mita (Predrag Laban); 2) zloporaba poloţaja i ovlasti (Predrag Laban); 3) nesavjestan rad u sluţbi (Leo Andreis, Robert Travaš); 4) kleveta (Biserka Barac); 5) kleveta putem tiska (Predrag Laban, Leo Andreis); 6) krivotvorenje sluţbene isprave (Robert Travaš); 7) širenje laţnih i uznemirujućih glasina (vjerojatno L. Andreis)

Obje prijave su inkorporirane u moje Otvoreno pismo g. Travašu od 22. 10. 2012., str. 10 -17, 21-45, 49-61, 115-147 i 153, dostupno na linku navedenom ovdje u bilješci 6. Vidjeti detaljno o tome moj Javni upit Travašu od 24. siječnja o. g., str. 5-7 i Dokaze 14-24, dostupno na linku navedenom u bilj. 7. Na taj upit ja do danas nisam dobio nikakav odgovor! Dopis je inkorporiran u moje Otvoreno pismo Travašu od 22. 10. 2012., str. 82 -91, dostupno na linku navedenom u bilj. 6. 17 Detaljno o tome vidjeti moje Otvorenom pismo g. Travašu od 22. 10. 2012., str. 14 -15 i 84 (dostupno na linku navedenom u bilj. 6); kao i moj Javni upit Travašu od 24. 1. o. g. str. 2 i 5 -7 te Dokaze 1-24 (dostupno na linku u bilj. 7), kao i moju kaznenu prijavu USKOK-u od 10. 1. o. g. (prva strana priloţena je kao Dokaz 1 mom navedenom Javnom upitu od 24. 1. o. g.). 18 Dopis je inkorporiran u moje Otvoreno pismo g. Travašu od 22. 10. 2012., str. 82 -91 dostupno na linku navedenom u bilj. 6. 19 O izrazito niskom mišljenju kojeg njegovi kolege opravdano imaju o Andreisu, vidjeti moje Otvoreno pismo Travašu od 22. 10. 2 012., str. 73 i 96, dostupno na linku u bilj. 6. 20 Detaljno o tome vidjeti moj Javni upit g. Travašu od 24. 1. o. g., str. 2 i Dokaze 4 -5, dostupno na linku navedenom u bilj. 7. 21 Vidjeti sadrţaj (str. 5-7) i dokumentacije (Dokazi 14-29) mog „Javnog upita“ Travašu od 24. 1. o. g. (link u bilješci 7, te prijavu USKOK-u od 4. 2. o. g. 22 Vidjeti Otvoreno pismo Travašu od 22. 10. 2012., str. 97, dostupno na linku u bilj. 6. Svi ondje navedeni dopisi nalaze se na linku: http://www.scribd.com/ante_vrankovi%C4%87 23 Vidjeti o tome Dokumente 7 i 8 u mom dopisu kojeg sam vam poslao 28. 2. o. g. dostupnom na linku navedenom u bilješci 2. 24 Vidjeti o tome Dokument 9-10 u mom dopisu od 28. 2. o. g. dostupnom na linku u bilj. 2. Vidjeti i str. 70-74 u Otvorenom pismu Travašu od 22. 10. 2012., dostupnom na linku u bilj. 6. 25 Vidjeti o tome str. 4 (pod: 8.) i str. 17-18 (i ondje citirane te odmah priloţene dokaze) u mojem Otvorenom pismu Travašu od 22. 10. 2012., dostupnom na linku ovdje u bilješci 6. 26 Upit, zaprimljen u HOK-u 25. 1. 2013., kako to jasno očituje nadnevak na povratnici, dostupan je na linku navedenom u ovdje bilješci 7. 27 Detaljnije o tome vidjeti u mojem Otvorenom pismu Travašu od 22. 10. 2012., str. 2-3 (pod: 4), str. 10-11, 53-56, 82-83, 115-116, 121-130, na linku navedenom ovdje u bilješci 6. TakoĎer vidjeti i str. 1-3 i Dokaze 3-44 u mojem Upitu gĎi Čavlović Smiljanec od 2. 1. o. g. dostupnom na potonjem linku navedenom ovdje u bilješci 3. 28 Dopis od 24. 1. o. g. dostupan je na linku navedenom ovdje u bilješci 7, a dopis od 28. 2. o. g. na linku ovdje u bilješci 2. 29 Vidjeti dopis koji sam vam poslao 28. 2. o. g. str. 1-2 pod: II. na linku navedenom ovdje u bilj. 2. Vidjeti i moj Upit gĎi Čavlović Smiljanec na pot onjem linku navedenom ovdje u bilj. 3. 30 Za ogluhe do dana 9. 8. 2012. vidjeti moje Otvoreno pismo Travašu od 22. 10. 2012., str. 97 (dostupno na linku navedenom u bilj. 6). Nakon 9. 8. 2012. HOK i njegovi duţnosnici su se oglušili na još deset mojih dopisa: od 22. 10., 7. 11., 8. 11., 3. 12. i 20. 12. 2012., te 24. 1., 30. 1., 13. 2., 28. 2. i 8. 3. 2013. Sve njih moguće je vidjeti na linku navedenom ovdje u bilj. 22. 31 Vidjeti mojem dopisu kojeg sam vam poslao 28. 2. o. g., priloţene dokumente 7 i 8. Čitav dopis sa svim priloţenim dokumentima je dostupan na linku navedenom ovdje u bilješci 2. 32 Vidjeti o tome u moje Otvoreno pismo Travašu od 22. 10. 2012., str. 4 (pod: 8), 17-18, 85 i 97 na linku navedenom u bilj. 6, 33 Vidjeti mom dopisu od 28. 2. o. g., priloţene Dokumente 9 i 10, dostupno na linku navedenom u bilj, 2. Vidjeti i Otvoreno pismo Travašu od 22. 10. 2012., str. 7 0-72, na linku u bilj. 6. 34 Dokumentacija o počinjenju tih kaznenih djela dostupna je na linkovima navedenim u bilješkama 17 -23 dopisa kojeg sam vam poslao 28. 2. o. g., dostupnog na linku ovdje u bilješci 2.
14 15 16

2

III. – Oštećenja zdravlja koja sam pretrpio radi HOK-ova odbijanja da radi po zakonu
Kršeći time opetovano Kazneni zakon (vidjeti gore: 1-4), protiv čovjeka za kojeg su iz zaprimljene dokumentacije znali da se bori za ţivot35, vaši kolege su me prisilili da postupajući u nuţdi ( Zakon o obveznim odnosima, čl. 1052), kako bih obranio svoje ustavom i meĎunarodnim konvencijama zajamčeno temeljno ljudsko pravo na ţivot, još 27. 3. 2012. stupi m u štrajk glaĎu, što je rezultiralo nizom po moje zdravlje izrazito štetnih posljedica, koje potvrĎuju medicinski nalazi :
1) bradikardijom36 2) hipoglikemijom37 3) hipokalemijom38 4) oteknućem jetre39 5) bakterijskom upalom40 6) ogromnim psihičkim pritiskom (uzrokovanom opetovanim medijskim klevetana, laţnim prijavama, fizičkim nasrtajima i ogluhama) kakav pritisak često završava samoubojstvom, na što su „volonteri“ iz vaših redova po svoj prilici perfidno i računali 41 7) brojnim polipima na žučnjaku42 zbog čije brojnosti mi ţučnjak valja odstraniti jer oni predstavljaju pred-stadij raka, i to tipa od kojeg se umire u roku od par tjedana, (što temeljem priloţenih nalaza (Dokument 4) moţete provjeriti kod bilo kojeg doktora opće prakse ili specijalista) čime ću zbog toga što vašem „volonteru“ Labanu nisam dao zatraţeni mito, ako i ostanem ţiv, ostati doživotnim invalidom43 čime će mi biti smanjena ne samo kvaliteta i radosti ţivota do kraja ţivota, nego i skraćen ţivotni vijek, i to sve zato jer duţnosnici vaše organizacije otvoreno djeluju na način mafije, a u čemu im Upravni odbor svojom ravnodušnošću prema njihovu flagrantnom kršenju Statuta i zakona, svjesno pogoduje .

Vaši članovi tj. kolege odvjetnici s kojima sam govorio o tome još sredinom prošle godine su mi kazali da će HOK na koncu u mom predmetu ispoštovati svoje zakonske obaveze (riješiti moje 2 disciplinske prijave), ali da će to učiniti tek u zadnji čas, kako bi, uništivši mi zdravlje, od mog prosvjeda napravio negativan primjer svima koji bi pomišljali da na sličan način izvrše legalan pritisak na HOK da u njihovu predmetu izvrši svoje obaveze bez da nadležnima za to daju mito. 44
Nastojeći spriječiti takav tijek dogaĎaja, g. Travaša sam u svojem dopisu još 9. 8. 2012. u odlomku pod naslovom: „Naknada za svjesno počinjenu štetu“ 45 bio unaprijed dobrohotno upozorio da ću, ukoliko odbijanje disciplinskih tijela Vaše organizacije da riješe moju prijavu bude imalo za posljedicu ozbiljno narušavanje moga zdravlja, od HOK -a kao uvjet prestanka mojeg štrajka glaĎu osim rješavanja prijave zatraţiti i naknadu za tu umišljajem svjesno počinjenu mi štetu. Slična dobrohotna upozorenja sam unaprijed iznio još dva puta kasnije (=ukupno 3 puta): 7. i 8. 11. 2012., osjetivši nekoliko dana prije toga intenzivne bolove u visini bubrega za koje je pretraga ultrazvukom 4. 12. 2012. pok azala da potječu od brojnih polipa na ţučnjaku46, uzrokovanih štrajkom glaĎu turskog tipa s uzimanjem šećera. Postojanje tih polipa je potvrdila i nova pretraga od 2. 4. o. g. (vidjeti Dokument 4), što ne čudi, jer je polipoza na ţučnjaku NEIZLJEČIVA, što moţete provjeriti! Dakle, prvih 8 mjeseci(!) svojeg prosvjeda tj. od oţujka do studenog 2012. kada sam bio izgubio preko 60 kg(!) ja od vas nisam tražio nikakvu odštetu, nego sam samo traţio da riješite moje 2 disciplinske prijave, što ste po zakonu bili duţni učiniti.

Naknadu štete za od vas umišljajem uništeno mi zdravlje ja sam dakle, kako su mi to savjetovali vaši kolege zatraţio temeljem čl. 1052 i 109547 ZOO tek nakon što sam u studenom 2012. u trbušnoj šupljini osjetio intenzivne bolove pretrage kojih su pokazale da ste u svojoj morbidnoj taktici pravljenja negativnog primjera od mog štrajka uspjeli, uništivši mi zdravlje i učinivši me invalidom48 samo zato što sam traţio da radite po zakonu, a da vam za to nisam dao zatraţeni mito. No, vi ste se na sva ta 3 moja unaprijed poslana upozorenja, kao i na upozorenje o rastu štete koju mi pričinjate koje sam poslao predsjedniku HOK-a Travašu 24. 1. o. g., kao i na moj 31 dopis do sada – oglušili. Tako ste od studenog 2012. do danas, uništavajući mi zdravlje, odštetu za isto svjesno „nabili“ na preko 7% godišnjeg iznosa vašeg komorskog doprinosa! Odvjetnici s kojima sam o tome razgovarao kazali su mi još ranije da će me na ovaj način, svojim svjesnim „nabijanjem“ visine iznosa mog potraţivanja, HOK nastojati prikazati kao luĎaka, te su mi (i) zato savjetovali psihološko testiranje čiji su rezultati, isto kao i oni iz 2010., pokazali da sam ja, za razliku od vašeg članstva, savršeno normalan . 49 Stoga ako vi i dalje mislite da ću ja odustati od svojeg pravičnog traţenja naknade štete zbog toga što ste svojim
upornim odbijanjem da radite po zakonu i enormnom psihičkim i fizičkim pritiskom usmjerenim na mene (kombinacija 30 ogluha s jedne, i brojnih nezakonitih pritisaka: medijskih i privatnih kleveta, krivotvorina, nezakonitih rješenja, laţnih prijava i uličnih fizičkih nasrtaja: vidjeti prethodnu stranicu pod: 1-5 i 1-7) u trajanju od godinu dana koji bi mnoge naveo na samoubojstvo50, te svjesnim uništavanjem moga zdravlja koje ste uništili (vidjeti na ovoj stranici 1-7) vi iznos odštetetnog zahtjeva nabili do visine 7% godišnjeg iznosa vašeg komorskog doprinosa,

onda ste zaratili sa zdravim razumom na isti način kao i vaš kolega Darko Zadro kojega ste godinama štitili sve dok on nije ubio posve nepoznatog čovjeka. Dapače, onda tim svojim mišljenjem dodatno potvrĎujete istinitost tvrdnje svojeg kolege J. Črnka, koji mi je 2012. kazao da: „s njima u Komori nitko normalan ne ţeli imati posla“ radi čega se i povukao s duţnosti predsjednika Odvjetničkog zbora Grada Zagreba (vidjeti str. 4 na prvom linku u bilj. 3 mog Upita Travašu - link naveden ovdje u bilj. 7). Kada se samo malo detaljnije analizira sadrţaj ovog dopisa i dokumentacija dostupna na linkovima u popratnim bilješkama ispod teksta, uviĎa se da vaša iskrena pokvarenost, aroganicija i sklonost kriminalu, zbilja nemaju kraja!

Vidjeti dokumente priloţene Otvorenom pismu od 22. 10. 2012. na str.37-40 i 57-61, 133-136 (link u bilj. 6), kao i Dokument 22 u dopisu kojeg sam vam poslao 28. 2. (link u bil ješci 2). Vidjeti nalaze koji su kao Dokument 11(h)-13 priloţeni dopisu kojeg sam vam poslao 28. 2., a dostupan je na linku u bilj. 2. Nalazi pokazuju da mi je broj otkucaja src a pao s 80 na 50! Vidjeti nalaz koji je kao Dokument 11(a) priloţen dopisu kojeg sam vam poslao 28. 2. o. g., a dostupan je na linku u bilj. 2 Razina glukoze je bila 3,6 mmol/L. 38 Vidjeti Dokumente 14 i 15 priloţene dopisu kojeg sam vam poslao 28. 2. o. g., a dostupan je na linku u bilj. 2. Dokumenti (nalazi) pokazuju pad razine kalija s 4,3 na 2,9 mmol/L. 39 Vidjeti nalaz koji je kao Dokument 11(d) priloţen dopisu kojeg sam vam poslao 28. 2. o. g., a dostupan je na linku u bilj. 2. U nalazu jasno stoji: „Jetra palpabilna rubom pod DRL“ 40 Vidjeti scan dviju kutija Klavocin antibiotika, koje sam morao piti nakon bakterijske upale do koje je došlo zbog pada imuniteta uzrokovanog štrajkom glaĎu, a koji je kao Dokument 16 priloţen dopisu kojeg sam vam poslao 28. 2. o. g., dostupnom na linku ovdje u bilješci 2. 41 O navedenim ogluhama, medijskim klevetama i fizičkim nasrtajima vidjeti str. 17-18, 68-9, 70-2, 84-5 i 97 u Otvorenom pismu Travašu od 22. 10. 2012. (na linku navedenom u bilj. 6). 42 Vidjeti Dokumente 19-20 priloţene dopisu kojeg sam va m poslao 28. 2. o. g., a dostupan je na linku ovdje u bilj. 2. 43 Specijalist kojem sam pokazao svoje nalaze mi je rekao da će zbog vaĎenja ţučnjaka jetra morati lučiti više ţuči, što za posljedicu ima „spaljivanje“ crijeva i doţivotne, učestale proljeve! 44 O tome sam već govorio na str. 8 u mojem Javnom upitu Travašu od 24. 1. o. g. dostupnom na linku navedenom ovdje u bilješci 7 . 45 Dopis se nalazi na str. 92-113 u mojem Otvorenom pismu Travašu od 22. 10. 2012., dostupnom na linku ovdje u bilješci 6. Naved eni odlomak se nalazi na str. 98. 46 Vidjeti dopis od 16. 11. 2012. i nalaze od 4. 12. 2012. koji su kao Dokumenti 18-20 priloţeni dopisu kojeg sam vam poslao 28. 2. o. g., a dostupan je na linku ovdje u bilješci 2. 47 Vidjeti o tome dopise: Javni upit Travašu od 24. 1. o. g., str. 8 (link ovdje u bilj. 7) i dopis predsjedniku i Upravnom odboru HOK-a od 28. 2. o. g., str. 3 (link ovdje u bilješci 2). 48 Vidjeti dopis od 16. 11. 2012. veleposlaniku SR Njemačke g. Annenu, koji je kao Dokument 18 priloţen dopisu od 28. 2. dostupnom na linku u bilješci 2. Vidjeti i ovdje bilj. 42. 49 Vidjeti o tome nalaz specijalista koji je kao Dokument 21 priloţen dopisu kojeg sam vam poslao 28. 2. o. g., dostupnom na linku ovdje u bilješci 2. 50 Konkretne primjere oproštajnih pisama i realiziranih samoubojstava u mnogo benignijim situacijama od one u koju je HOK svojim kriminalom mene doveo vidjeti na linkovima: http://www.scribd.com/doc/113638593/Opro%C5%A1tajno-pismo-%C5%BErtve-prevosu%C4%91a-g%C4%91e-N-S-upu%C4%87eno-predsjednici-Udruge-Veronika-Vere-NadiLandeka-kasno-nave%C4%8Der-3-11-2012 ; http://www.scribd.com/doc/122317469/Potresno-pismo-kojim-je-pokojni-policajac-Molnar-poku%C5%A1ao-ukazati-na-korupciju
35 36 37

3

Stoga ukoliko svojim daljnjim svjesnim uništavanjem mog zdravlja iznos potraţivanja naknade štete povećate 3, 7, 10, 20 ili 3 0 puta sukladno uništenom mi zdravlju (vidjeti tablicu na str 2. u Odštetnom zahtjevu, priloţenom kao Privitak 2 Javnom upitu g. Travašu od 24. 1. o. g. i revidirane dijelove ovdje u Dokumentu 5) moţete biti sigurni da – obzirom da ste na to bili odavno unaprijed upozoreni – od svojeg pravičnog traţenja neću odustati ni ako vi daljnjim svjesnim uništavanjem mog zdravlja njegov iznos „nabijete“ na preko 300 % godišnjeg iznosa vašeg komorskog doprinosa, tim više što sam od dijela potraţivanja odustao još 7. 11. 2012. 51 i što više ne traţim da odgovorne za svo ovo maliciozno postupanje sankcionirate, jer sam njihova kaznena djela prijavio USKOK-u, što vam je već poznato. Za one slabije pravno upućene navodim da su me vaši kolege poučili da u slučaju da je do nanošenja štete došlo umišljajem, št o je ovdje slučaj, oštećenik ima pravo traţiti i dobiti naknadu u visini koliko je njemu vrijedilo povrijeĎeno dobro , a u mom konkretnom slučaju znamo da zdravlje (doživotno uništena probava) nema cijene . Kako bih dokazao da je tome doista tako, spreman sam se u cijelosti odreći svojeg potraživanja za namjerno narušeno mi zdravlje (Odštetni zahtjev od 7. 11. 2012., pod: II/b) ukoliko se netko od članova Upravnog odbora mojih godina (40) dovede u stanje: A) bradikardije s 40 % sniţenim brojem otkucaja srca (vidjeti prethodnu stranicu pod: 1); B) hipoglikemije s razinom glukoze u krvi od 3,6 mmol/L (vidjeti prethodnu stranicu pod: 2), C) hipokalemije s razinom 2,9 mmol/L kalija u krvi (vidjeti prethodnu stranicu pod: 3); D) oteknuća jetre (vidjeti prethodnu stranicu pod: 4); E) bakterijske upale (vidjeti prethodnu stranicu pod: 5); F) izloţi se psihičkom pritisku opetovanim klevetama implicitnim proglašavanjem luĎakom i nasilnikom u našim najtiraţnijim tiskovinama, iako je za razliku od svojih klevetnika savršeno psihički zdrav, i iako su oni huliganski posizali za nasiljem a ne on (vidjeti prethodnu stranicu pod: 6) ; G) izvadi ţučnjak, kao što ga zbog polipoze uzrokovane turskim tipom štrajka glaĎu sada moram vaditi ja (vidjeti prethodnu stranicu pod: 7).

1)

Glede plaćanja naknade za umišljajem počinjenu mi štetu temeljem ZOO čl. 1052 i 1095 imate dakle 2 opcije: Isplatite pravičnu naknadu štete, te sredstva utrošena za to nadoknadite:
a) b) c) d) sudskim putem od osoba koje su nezakonitim radom uzrokovale nastanak štete: Laban, Andreis Travaš52 posezanjem u pričuvu, koju bi obzirom na dokazanu izrazitu sklonost kriminalu u poslovanju svakako trebali imati povećanjem komorskog doprinosa koji je ionako puno pre nizak u odnosu na činjenicu da vaši članovi deru stranke (vidjeti Dokument 5 B) podizanjem kredita kod „Zagrebačke banke“ u čemu vam moţe pomoći R. Travaš kao njezin odvjetnik i M. Hanţeković kao bivši predsjednik njezinog Upravnog odbora. Drţim da je ta opcija vjerojatno najlogičnija, meĎu ostalim i stoga što sam i ja, kako bih istrajao u borbi za svoje pravo na ţivot koje mi je vaša članica javno osporila, a što je potvrdio i HHO, morao uzeti kredit na svoju mi nimalnu policu ţivotnog osiguranja (Dokument 6) koja mi je zbog nemogućnosti vraćanja istog 2012. propala. Obzirom da sam ja radi kriminala u radu vaše organizacije morao podići kredit, drţim da logično da ga sada radi istog kriminala podignete i vi.

2)

Uštedite novac za odštetu (čiji ste iznos višemjesečnim uništavanjem mog zdravlja „nabili“) na način da me pošaljete u smrt te me usprkos suprotnim nalazima dvoje specijalista53 - onda naknadno proglasite luĎakom, što ste uostalom u 3 navrata već učinili 54
a) U tom slučaju najjednostavnije rješenje je da novcem ušteĎenim neplaćanjem odštete za uništeno mi zdravlje podmitite suca da vaše dužnosnike za USKOK-u prijavljena kaznena djela (vidjeti ovdje, str. 2) kazni samo simbolično: uvjetno, ili još bolje da predmet „odgura“ u zastaru. To vam neće biti teško, jer su vam suci ionako skloni do te mjere da je protiv vas nemoguće pokrenuti
kazneni postupak kako sam se to sam uvjerio, objavivši šokantne dokaze o tome na Internetu.55 Stoga ma koliko nakaradna i nezakonita bila presuda u vašu korist i ma koliko sud drsko apologirao to da ste me javno poslali u smrt, nijedan sudac za to sigurno neće odgovarati, što dokazuje i 200 prijava protiv sudaca u zadnjih godinu dana od kojih nijedna nije rješena.56 To rješenje (podmićivanje) će se zasigurno najviše od mogućih svidjeti najeminentnijem članu vašeg Uporavnog odbora Marijanu Hanžekoviću koji s primanjem mita u vrijeme dok je bio dužnosnik HOK-a - kako očituje Rješenje USKOK-a – od 4. 9. 2003. (Dokument 7-9) već ima iskustva, i njegovom istomišljeniku po tom pitanju - „volonteru“ Labanu, a iskreno vjerujem da će tu odluku podrţati i Andreis i Travaš, tim prije što im je kao i Labanu, moja smrt u neposrednom materijalnom interesu (vidjeti gore: 1 a), te će njih trojica u svakom slučaju biti neposredno odgovorni za moju smrt.57

b) Još jeftinije tj. sasvim besplatno ćete proći ukoliko moju prijavu USKOK -u (vidjeti ovdje str. 2) minirate u samom USKOK-u, na način da se svojem članu Željku Žganjeru zakulisno zaprijetite gubitkom dozvole za obavljanje odvjetništva (obrazloţenu nekim posle drugim razlozima kako se to u takvim prilikama običava) ukoliko se on, obzirom da je bivši ravnatelj USKOK-a, kod svojih donedavnih kolega ne založi da istraga protiv vaših kolega bude obustavljena ili usporena do te mjere da predmet ode u zastaru što obzirom na kratke rokove za neka od prijavljenih kaznenih djela ne bi trebao biti problem. Da ste korake u tom smislu izgleda već poduzeli, pokazuje po mišljenju donedavnih članova vašeg Upravnog odbora i činjenica da mi na moju pisanu ponudu od 4. 3. o. g. da doĎem u njihove prostorije i dam izjavu o kaznenim djelima kojima sam svjedokom, USKOK još nije odgovorio . 58
Oboje navedeno (a, b) možete iskoristiti i kako biste našoj javnosti besplatno demonstrirali svoju kaznenopravnu nedodirljivost, što vam zasigurno neće teško pasti.

Ovaj detaljni dopis za pisanje kojeg sam bio morao prekinuti potpuni štrajk glaĎu uzimajući šečer (turski štrajk glaĎu) moj je zadnji dopis vama, i prvi na koji ne očekujem odgovor: smatram da ste se s prethodnom 31 ogluhom dovoljno naiživljavali na meni, oduzevši takvim svojim nezakonitim postupanjem sebi legitimno pravo da od mene tražite ikakvu daljnju komunikaciju ! Od 23. 4. sam dakle opet u potpunom štrajku glaĎu jer druge mogućnosti i nemam: vaša članica mi je oduzela sredstva za ţivot i time mi nezakonito i neetično osporila pravo na ţivot, posla nemam, a nemam više ni što prodati niti od koga posuditi novac, jer sam se svugdje već višekrat zaduţio!

Od vaše organizacije kao uvjet prestanka mog štrajka glaĎu i dalje tražim:
1 – Pravična pravomoćna rješenja mojih disc. prijava od 13. 3. i 13. 9. 2012. na koje od nadleţnih disc. tijela HOK-a još nisam dobio nikakav odgovor 2 - Naknadu počinjene mi štete (ZOO čl. 1052 i 1095) po kriterijima iz Upita od 24. 1. o. g. (Privitak 2)59 (vidjeti i ovdje Dokument 5) TakoĎer na koncu napominjem da u stanu ţivim sam, te da mi u slučaju da mi pozlije, nema tko pomoći. Smatram da je vaţno da se u slučaju moje smrti zna da je i predsjedniku HOK-a i svim članovima Upravnog odbora (popis članova vidjeti ovdje na str. 1, u bilj. 1) ta činjenica bila poznata, ali da su se (i) na nju – oglušili, svjesno time uzrokujući moju smrt. Nalaze o mom zdravstvenom stanju ću vam i dalje slati faxom, a kad to pred smrt zbog nepokretnosti ne budem dalje mogao, objavljivati na Scribdu na adresi: http://www.scribd.com/ante_vrankovi%C4%87 ili ću Vas o istima informirati putem medija.

Ante Vranković (s. r.)
U Prilogu: Dokumenti 1-9
Vidjeti odlomak pod naslovom: „Štete koje mi je počinio HOK, a za koje NE potraţujem naknadu“ na str. 1 u Privitku 2 Upita od 24. 1. o. g. dostupnog na linku navedenom u bilješci 7. Vidjeti o tome moj dopis predsjedniku i Upravnom odboru HOK-a od 28. 2. o. g., str. 4, 4. odlomak odozgor (dopis je dostupan na linku navedenom ovdje u bilješci 2). Recentni nalaz psihologa priloţen je kao Dokument 21 dopisu kojeg sam vam poslao 28. 2. o. g. i koji je dostupan na linku nav edenom ovdje u bilješci 2. 54 O tome kako su me B. Barac, Laban i Andreis proglašavali luĎakom vidjeti dopis koji sam vam poslao 28. 2. 2013., str. 2, bilj. 7 i 8, dostupno na linku navedenom ovdje u bilješci 2. 55 Vidjeti moje izlaganje „Ministarstvo pravosuĎa i kultura smrti“ (link: http://hr.scribd.com/doc/114165686/Ministarstvo-pravosudja-i-kultura-smrti-izlaganje-12-11-2012) osobito str. 12, bilj. 5: link: http://www.scribd.com/doc/85899630/Sutkinja-Jasna-Zoreti%C4%87-Renduli%C4%87-Rje%C5%A1enje-u-predmetu-8-K-167-10-Op%C4%87inski-kazneni-sud-u-Zagrebu-19-1-2012 56 Podatak o tome vidjeti na linku: http://www.scribd.com/doc/135545929/Jo%C5%A1-o-odvjetni%C4%8Dkoj-mafiji 57 Za nju će svojim nezakonitim radom posredno biti odgovoran cijeli niz osoba. http://www.scribd.com/doc/114165686/Ministarstvo-pravosudja-i-kultura-smrti-izlaganje-12-11-2012 58 Dopis u kojem sam naveo tu svoju logičnu ponudu USKOK-u je dostupan na linku: http://www.scribd.com/doc/135720611/Dopis-USKOK-u-4-3-2013 59 Privitak je u cijelosti dostupan na linku: http://www.scribd.com/doc/121424409/Naknade-%C5%A1tete-uni%C5%A1teno-zdravlje-i-posljedice-koja-mi-je-nanesena-od-vode%C4%87ihljudi-HOK-a-njihovim-kaznenoim-djelima-po%C4%8Dinjenim-s-umi%C5%A1ljajem
51 52 53

4

DOKUMENT 1

5

DOKUMENT 2

6

DOKUMENT 3

Upit sadržaja identičnog ovom upitu poslanom ministru g. Slavku Liniću slanje kojeg dokazuje gore priložena povratnica poslao sam istoga dana (3. 1. 2013.) i na adresu ravnateljice Porezne uprave Ministarstva Financija gĎe Nade Čavlović Smiljanec. Moguće ga je vidjeti na linku:
http://www.scribd.com/doc/119374569/Upit-Poreznoj-upravi-glede-zakonske-osnovanosti-slu%C5%BEbenog-stavaHrvatske-odvjetni%C4%8Dke-komore-da-u-nepla%C4%87anja-poreza-i-davanja-nema-povrede-du%C5%BEnosti-od

Odgovor ravnateljica Porezne uprave gospoĎe Nade Čavlović Smiljanec kojim mi je ona implicite dala za pravo, nalazi se na linku:
http://www.scribd.com/doc/126075200/Odgovor-Porezne-uprave-na-moj-upit-od-2-1-2013

7

DOKUMENT 4

8

DOKUMENT 5 A Revidireni (2., 3. - radi proteka vremena povećani, dok 1. ostaju isti) elementi
Tablice potraživanja naknade za štete umišljajem mi počinjene od strane HOK-ovih dužnosnika:
(izvorna Tablica potraživnja nalazi se na linku: http://www.scribd.com/doc/121424409/Naknade-%C5%A1tete-uni%C5%A1teno-zdravlje-i-posljedicekoja-mi-je-nanesena-od-vode%C4%87ih-ljudi-HOK-a-njihovim-kaznenoim-djelima-po%C4%8Dinjenim-s-umi%C5%A1ljajem (str. 3)

Matreijalni troškovi – (Dopis od 7. 11. 2012., III.)

--------------------------------------------------------------------------DOKUMENT 5 B

ODERALA JE ODVJETNICA - Anđa Marić doživjela novi šok
20. 4. 2013.
Autor: tportal.hr/24sata

'Iako mi odvjetnica nije uspjela izboriti skrbništvo nad sinom, poslala mi je račun od kojeg sam se skoro onesvijestila', rekla je Anđa Marić za 24sata.
Pjevačica nije željela otkrila o kojem je iznosu riječ, a šokantni račun stigao je mjesec i pol dana nakon što je AnĎa nepravomoćnom presudom obiteljskog suda u Ljubljani izgubila skrbništvo nad desetogodišnjim sinom Gašperom koji je pripao ocu Primožu Dolničaru. Sin je sada tjedan dana kod AnĎe, a tjedan dana kod oca. AnĎa se posvetila glazbenoj karijeri te u Zagrebu snima album na kojem radi s Jamesom Perrijem, producentom iz Velike Britanije. Uskoro će AnĎa predstaviti i svoju knjigu za djecu, slikovnicu o curici ĐurĎi s čarobnom torbicom.
IZVOR:http://www.tportal.hr/showtime/estrada/256540/Anda-Maric-dozivjela-novi-sok.html?utm_source=facebooks&utm_medium=clanak&utm_campaign=sharefb

9

DOKUMENT 6

10

DOKUMENT 7
Korupcija:

USKOK istraživao bivšeg predsjednika Hrvatske odvjetničke komore Marijana Hanžekovića zbog primanja mita
Rješenje Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala, od 4. rujna 2003. godine, dokazuje kako je bivšeg predsjednika Hrvatske odvjetničke komore i "uglednog odvjetnika" Marijana Hanžekovića, od kaznenog progona zbog korupcije i organiziranog kriminala, točnije za kazneno djelo primanja mita, spasila jedino zastara kaznenog progona. Usprkos zastari, podatci iz Rješenja USKOK-a ukazuju na organizirani kriminal i korupciju u jednom dijelu odvjetništva u Republici Hrvatskoj, te na činjenicu da je bivši predsjednik Hrvatske odvjetničke komore bio pod istragom USKOK-a. Kaznena prijava protiv Hanžekovića i drugih Kaznenu prijavu USKOK-u protiv Marijana Hanžekovića podnio je 3. siječnja 2003. godine, Radovan Smokvina. U kratkoj kaznenoj prijavi, Smokvina je opisao inkriminacije koje se stavljaju na teret Hanžekoviću. "ZABA je odobrila Abarentu kredit za kupnju 50 automobila tipa SAAB, s time da je uvjet za dobivanje kredita bio poklon od jednog SAAB-a (tada) glavnom akteru u Zagrebačkoj banci, gospodinu Marijanu Hanžekoviću, tada na mjestu predsjednika Upravnog odbora ZABe. Prema dogovoru Abarent preuzima samo 49 automobila, a jedan SAAB je preuzeo u vlasništvo kao "nagradu" tadašnji član i predsjednik Upravnog odbora ZABE i odvjetnik gospodin Marijan Hanžeković i bivši predsjednik Odvjetničke komore", stoji u kaznenoj prijavi protiv bivšeg prvog čovjeka odvjetništva u Hrvatskoj. Istraga zbog primanja i davanja mita Rješenje USKOK-a detaljnije opisuje podatke do kojih su došli u istrazi koju su vodili protiv bivšeg predsjednika Hrvatske odvjetničke komore. "Radovan Smokvina podnio je kaznenu prijavu od 3.1.2003. protiv Marijana Hanžekovića zbog kaznenog djela primanja mita iz Članka 347. stavak 1. KZ, te protiv Radomira Premuša i Luciana Benvina zbog kaznenog djela davanja mita iz Članka 348. stavak 1. KZ ... ... Ukazuje da u svim tim parnicama posebno treba rasvijetliti odnos Abarent d.o.o. i ZABE u vezi zaključenja Ugovora o kreditu od 1,5 milijuna DEM i preuzimanja dugova Abarent d.o.o. od strane KEI d.d. Osnivači poduzeća Abarent d.o.o. su bili KEI d.d. i BJ International iz Švedske. ZABA je odobrila Abarent d.o.o. kredit za kupnju 50 automobila marke SAAB, s tim da je preduvjet za dobivanje ovog kredita bio poklanjanje jednog od tih vozila glavnom ekteru u ZABI Marijanu Hanžekoviću ...", navodi se u Rješenju USKOK-a, kojim se Smokvinina kaznena prijava odbacuje zbog zakonske zastare kaznenog progona. (nastavak na sljedećoj stranici)

11

DOKUMENT 8
Obavjesni razgovor u USKOK-u Ipak, USKOK je kako proizlazi iz samog sadržaja Rješenja koje je potpisao zamjenik ravnatelja Dalibor Zidanić, zbog korupcije istraživao Marijana Hanžekovića. Tijekom te istrage u prostorijama USKOK-a, dana 24. travnja 2003. godine, na obavjesnom razgovoru bio je i Radovan Smokvina, čiji se iskaz u cijelosti navodi u Rješenju USKOK-a o ovom predmetu. "Pozvan temeljem odredbe Članka 174. stavak 4. ZKP-a prijavitelj gospodin Radovan Smokvina obavijesno je 24.34.2003. naveo da je Kvarner Express International d.d. Opatija, zajedno sa privatnom firmom Borisa Januša bio osnovao firmu Abarent d.o.o. sa sjedištem u Opatiji, tamo gdje je i sjedište KEI. Koliko zna, poslovni plan od prije otprilike desetak godina bio je da Abarent d.o.o. proširi svoje poslovanje rentiranja vozila kupnjom pedesetak novih vozila, pa je zato vjerojatno Abarent d.o.o. za to zatražio zajam kod Zagrebačke banke d.d., ta banka je tražila jamstvo za povrat tog kredita, Abarent je nudio nekakve nekretnine glede kojih se utvrdilo da njihov upis u zemljišnu knjigu ima nekakvih nedostataka, pa nisu bile prikladne banci za osiguranje potraživanja, pa je onda Boris Januš koji je bio predsjednik Nadzornog odbora Abarenta d.o.o. jamčio Zagrebačkoj banci svojom vilom u Pobrima, Dukino 4, iznad Opatije povrat tog kredita kojeg je tražio Abarent, i koji kredit je onda ta banka i odobrila i cijeli iznos doznačila, koliko je njemu poznato firmi SAAB u Švedskoj za kupnju pedeset vozila te marke.

Po vjerojatnom prethodnom dogovoru izmeĎu njih Boris Januš je bio jedno od tih vozila onda poklonio Marijanu Hanžekoviću kao nagradu što se ovaj bio založio kao član Upravnog odbora ZABE da ova banka da Abarentu navedeni kredit. Inače, sam Boris Januš je cijelo vrijeme bio radio u svojoj firmi u Švedskoj. Onda je nešto zapelo oko povrata tog kredita ZABI, pa je ZABA iskoristila odnosno kanila iskoristiti ovo jamstvo, pa je onda Boris Januš koji je njegov daljnji roĎak zvao njega u pomoć, molio ga je da mu pozajmi 120 000 DEM kako bi tim novcem otplatio dugovanje Abarenta (nastavak na sljedećoj stranici)

12

DOKUMENT 9
d.o.o. prema ZABI i time izbjegao opasnost da se ZABA naplati za dospjeli anuitet na njegovoj privatnoj nekretnini, pa je onda on toj molbi i udovoljio i Janošu bio pozajmio taj iznos negdje krajem proljeća ili počektom ljeta 1994. godine ... Posebno upitan otkud zna da je, kako je navedeno, netko dao u opisanom cilju jedan od onih pedeset automobila Marijanu Hanžekoviću navodi da mu je sam Januš bio rekao da je Hanžekoviću dao ključeve od jednog vozila, a tko je Hanžekoviću dao dokumente od tog vozila odnosno omogućio mu prijenos vlasništva to on ne zna, moguće je da je to bio direktor Abarenta d.o.o. Benvin Luciano", opisuje se u obrazloženju USKOK-ovog Rješenja od 4. rujna 2003. godine sadržaj obavjesnog razgovora sa Smokvinom u svezi njegove kaznene prijave protiv Hanžekovića. Hanžekovića od kaznenog progona spasila zastara Zaključno, Rješenje USKOK-a o Smokvininoj kaznenoj prijavi protiv bivšeg predsjednika Hrvatske odvjetničke komore i "uglednog odvjetnika", koji, što je posebno zanimljivo u svjetlu korupcije, zastupa i Tvornicu duhana Rovinj i Adris grupu u mnogim sudskim postupcima, kao isključivi razlog odbacivanja kaznene prijave navodi zastaru kaznenog progona zbog proteka vremena, a ne mogući nedostatak dokaza protiv Hanžekovića ili neosnovanost navoda iz kaznene prijave. Dakle, Marijana Hanžekovića, od kaznenog progona zbog korupcije, točnije za primanje mita, spasila je jedino zakonska zastara mogućnosti kaznenog progona za ovo kazneno djelo korupcije. "Iz izloženog, kao i iz dokumentacije priložene kaznenoj prijavi proizlazi da glede datuma kupnje, pa tako i mogućeg počinjenja prijavljenih kaznenih djela spisu prileže razni podatci, meĎutim iz dopisa (faksa) Kvarner Express International od 20.5.1994., točke 2., izvjesno je da su tada predmetni posao, pa stoga i eventualna kriminalna djelatnost koja je predmet citirane kaznene prijave bili dovršeni, iz čega pak proizlazi da je još sredinom 1999. nastupila zastara kaznenog progona i za najteže od prijavljenih kaznenih djela. Naime, za kazneno djelo primanja mita iz Članka 347. stavak 1. KZ propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, slijedom čega temeljem odredbe Članka 19. stavak 1. al. 4. zastara kaznenog progona nastupa protekom pet godina od počinjenja tog kaznenog djela, dok je za kazneno djelo davanja mita iz Članka 348. stavak 1. KZ propisana kazna zatvora od tri mjeseca do tri godine, slijedom čega zastara kaznenog progona prema odredbi Članka 19. alineja 5. nastupa protekom tri godine od počinjenja kaznenog djela. Stoga je kaznenu prijavu temeljem u izreci citiranog propisa valjalo odbaciti, jer je zastara kaznenog progona okolnost koja isključuje kazneni progon", stoji u Rješenju USKOK-a od 4. rujna 2003. godine, koje je potpisao zamjenik ravnatelja Dalibor Zidanić. Izvor: Necenzurirano.com

13

Potvrda o slanju ovog dopisa

14