! Daca valoarea estimata a contractului pe care urmeaza sa il atribuiti este sub pragul de 15.

000 euro ANRMAP nu va verifica documentatia de atribuire, achizitia directa nefiind o procedura de atribuire pentru care trebuie aplicate prevederile OUG nr.34/2006. Aplicarea unei procedurii de atribuire se justifica numai in cazul in care autoritatea contractanta a mai achizitionat sau urmeaza sa achizitioneze produse care acopera aceeasi necesitate. A se vedea punctul de vedere disponibil pe site-ul ANRMAP si notificarea 59/22.02.2011.

FISA DE DATE A ACHIZITIEI

SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT
Denumire oficială: S.C.HENKEL ROMANIA S.R.L. Adresă: Bucureşti, Str. Ioniţã Vornicul nr. 1-7, Sector 2 Localitate: Bucuresti Punct(e) de contact:

Cod poştal:

Ţara: Romania

020566 Telefon: 021.555.5699

În atenţia ....... E-mail: Fax: 021.356.9755 Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.henkelcampaign.wordpress.com Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL): Adresa profilului cumpărătorului (URL):

Alte informaţii pot fi obţinute la: X Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior □ Altele: completaţi anexa A.I Caietul de sarcini, documentatia specifică (pentru concesiuni) şi/sau documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv şi sistemul de achiziţie dinamic) pot fi obţinute la: X Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior □ Altele: completaţi anexa A.II Ofertele/proiectele sau solicitările/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la: X Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior □ Altele: completaţi anexa A.III Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 3 zile Termen maxim de răspuns la solicitarea de clarificări: 3 zile

I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE)
□ Minister sau orice altă autoritate naţională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora □ Servicii publice generale □ Apărare

.. după caz □ Producere... transport şi distribuţie de gaz şi de energie termică □ Electricitate □ Servicii feroviare □ Prospectare şi extragere a gazului şi petrolului □ Servicii feroviare urbane..... conform cerinţelor specificate de autoritatea contractantă Locul principal de executare ..... T T □ □ □ c) Servicii Categoria serviciilor: □ nr.1.1) Denumirea dată contractului/concursului/proiectuluide autoritatea contractantă/entitatea contractanta Achizitie de panouri solare si echipamente pentru incalzire . prin orice mijloace..□ Agenţie/birou naţional sau federal □ Colectivitate teritorială □ Agenţie/birou regional sau local □ Organism de drept public □ Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie europeană □ Ordine şi siguranţă publică □ Mediu □ Afaceri economice şi financiare □ Sănătate □ Construcţii şi amenajări teritoriale □ Protecţie socială □ Recreere. de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor (Alegeți o singură categorie ...1) DESCRIERE II.....1....3) Procedura implică Un contract de achiziţii publice Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic (SAD) Încheierea unui acord-cadru II...lucrări..... a unei lucrări. cultură şi religie □ Altele (precizaţi): ————————— □ Educaţie X Altele (precizaţi): ————— Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante da □ nu X Sau...4) Informaţii privind acordul-cadru (după caz) Acord-cadru cu mai mulţi operatori economici □ X □ □ Acord-cadru cu un singur operator economic □ □ □ □ Cumpărare Leasing Închiriere Închiriere cu opţiune de cumpărare O combinaţie între acestea Locul principal de livrare Adresa scolii □ Locul principal de prestare .. II...1...cea care corespunde cel mai bine obiectului specific al contractului sau achiziției dumneavoastră) a) Lucrări □ B) Produse Executare Proiectare şi executare Executarea.... □□ ..1... II.... produse sau servicii ...2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor. de tramvai sau de autobuz □ Prospectare şi extragere a cărbunelui şi a altor combustibili solizi □ Activităţi portuare □ Activităţi aeroportuare □ Apă □ Servicii poştale SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI II..

... Estimarea valorii totale a achiziţiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru (după caz. valoarea se va completa în mod obligatoriu numai ca interval valoric Dacă da.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile) 34351100-3 II. Cerintele minime de calificare si cuantumul garantiei de participare (ex....1.. valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): _________________lei_ II. cu exceptia acordului-cadru . aceasta va preciza distinct si valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent ce urmează a fi atribuit.1) Cantitatea totală sau domeniul (inclusiv. se vor detalia distinct valoarea estimata si garantia de participare aferente fiecarui lot in parte.. pentru fiecare lot în parte) ! Daca se va alege impartirea pe loturi.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI II.... art. numai în cifre): Valoarea estimată fără TVA: _________________ intervalul: între _____________ şi _______________ Monedă: ________ sau Monedă: ________ da □ nu □ Frecvenţa şi valoarea contractelor care urmează să fie atribuite (dacă se cunosc): __________ Notă: În cazul în care autoritatea contractantă optează pentru încheierea unui acord-cadru. descrierea acestor opţiuni: ____________________________________________________________ Monedă: __________lei da □ nu T După caz.2.x bucati.1..1. 925/2006..2) Opţiuni (după caz) Dacă da.1. După caz... II. nivelul cifrei de afaceri) vor fi raportate la valoarea estimata a fiecarui lot in parte.. nivelul cifrei de afaceri) fiind raportate la valoarea acestuia.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor Obiectul procedurii il constituie achizitia de X panouri solare si X boilere destinate.. numărul maxim □□□ de participanţi la acordul-cadru preconizat Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru Dacă DA.2. Reluarea competitiei se va face in SEAP: da □ nu □ __________________________________________ (se fac precizări suplimentare referitoare la modul de desfăşurare a reluării competiţiei între semnatarii unui acord-cadru) Durata acordului-cadru: Durata în ani: □□ sau în luni: □□□ Justificarea unui acord-cadru a cărui durată depăşeşte patru ani: ... după caz..1.Numărul □□□ sau. 6 din HG nr. aplicarea prev.... toate loturile şi toate opţiunile) Panouri solare . 75/2011 II.. Cuantumul garantiei de participare se va raporta la valoarea estimată maximă a acordului-cadru. Dacă da. valoarea estimata fiind precizată sub formă de interval..8) Împărţire în loturi (pentru precizări privind loturile utilizaţi anexa B de câte ori este necesar.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative) □ da □ nu da □ nuX da □ nu X T II. este necesar să se depună oferte pentru (bifaţi o singură căsuţă): unul sau mai multe loturi II... cerintele minime de calificare (ex. după caz. anvelope destinate utilizarii in conditii de iarna pe drumuri publice II.7) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice (GPA) Atunci cand se bifeaza se va avea in vedere notificarea ANRMAP nr.

1.1. Ajustarea preţului contractului da □ nu □ Dacă DA. in conformitate cu prevederile art. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonan ța de urgen ță a Guvernului nr.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul (după caz) Asociere III.1.4) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI II.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT III.1. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică.5.314/2010………………… da □ nu T da T nu □ . FINANCIARE ŞI TEHNICE III.34/2006 Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile legale in domeniul achizitiilor publice III.1.4. în cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite. 337/2006.1. Se va preciza modalitatea de constituire.a) Garanție de participare Se va preciza in suma fixa Se va preciza perioada de valabilitate raportata la un numar fix de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (care se va corela cu perioada de valabilitate a ofertei) Se va preciza modalitatea de constituire.b) Garanție de bună execuție da □ nu □ Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita in cazul contractelor de furnizare sau servicii a caror valoare este mai mare decat pragurile prevazute pentru cererea de oferte. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz) III. indiferent de valoare. b) Hotărârea Guvernului nr.1.278 1 din OUG nr. buget local sau alte surse) Se specifică instrumentele structurale. respectiv prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari Se va preciza cuantumul ce se va retine in conditiile art. se va preciza modul de ajustare a preţului contractului ( în ce condiţii. a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.1. cu modificările și completările ulterioare. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.1.1. calendarul prevăzut de aplicare a respectivelor opţiuni: în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului) Numărul de prelungiri posibile (după caz): □□□ sau interval: între □□□ şi □□□ Dacă se cunoaşte.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante Se specifică sursele de finanțare ale contractului ce urmează a fi atribuit (buget de stat. daca este cazul III. c) Ordinul nr. calendarul prevăzut al contractelor ulterioare: în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului) II.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale (după caz) III.Dacă se cunoaşte. cum.90 din HG nr. ECONOMICE.925/2006 III.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE Durata în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului) II. când. precm si pentru contractele de servicii de proiectare si/sau pentru contractele de lucrari. formula de ajustare aplicabilă) SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE. Legislația aplicabilă a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.

III. 1 Lista a principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani. inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în registrul comerţului sau al profesiei III. produse similare. Declaraţie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art.2. şi/sau Cazier judiciar /certificat echivalent Notă: În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere. Notă: oferantul va prezenta copii de pe procesul-verbal/procesele-verbale de recepţie parţială/finală de la beneficiar din care să reiasă ca au fost furnizate până la data depunerii ofertelor. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare 3.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului: Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerin țelor 1. 1 Cifra medie de afaceri globală pe ultimii 3 ani să fie de cel puţin: x lei (2010. 314/2010) 2.2.1. Nota: A nu se dubla cerinta prin solicitarea si a prezentarii Certificatului de inregistrare (CUI) III.1.2. Aceste documente se vor prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata/copie conform cu originalul III. ! Daca se solicita certificat de atestare fiscala. . Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta(cf. 180 din OUG nr. in original sau copie lizibila conforma cu originalul. a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens . e) Ordinul nr. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare Notă: În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere.d) Ordinul nr. cerinta se va formula astfel incat din respectivele certificate sa reiasa ca nu exista datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. 2009.302/2011 ……………… III.2. se acceptă o declaraţie autentică dată în faţa unui notar. 2008) Conversia leu-valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte. valabil la data depunerii ofertelor(emis cu maximum 30 zile inainte de data depunerii ofertelor). Declaraţie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 69 1 din OUG nr. eliberat de Oficiul Registrului Comertului. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare.509/2011……………. din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar producerea sau comercializarea produselor solicitate prin prezenta documentaţie de atribuire. Certificat constatator. 181 din OUG nr.2. a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens .a) Capacitatea tehnică si/sau profesională Informatii și/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerin țelor menționate Cerinta nr. 4. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE III.2) Capacitatea economică şi financiară Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerintelor mentionate Cerinta nr.3.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerin țelor men ționate: 1. Ordin ANRMAP Nr.1) Situaţia personală a operatorilor economici.. se acceptă o declaraţie autentică dată în faţa unui notar.

după caz.1. dialog competitiv) Aplicarea unei licitaţii care să se deruleze în etape succesive pentru a reduce progresiv numărul soluţiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate da □ nu □ IV.bifaţi rubrica sau rubricile corespunzătoare sau enumerați criteriile de atribuire în cazul contractului de concesiune.1.III.3) Informaţii suplimentare Negociere accelerată □ Justificare pentru alegerea negocierii accelerate: _________________________________________________________________________________________ Dialog competitiv □ Concurs de soluții □ Deschis □ Restrâns □ Numărul de participanți estimat □□□ sau numărul minim □□□ / numărul maxim □□□ IV. număr maxim □□□ : Criterii de preselecție ___________________________________________________________________________________________________ IV.2.1.1.1.a) Modalitatea de desfăsurare a procedurii de atribuire IV.4) Contracte rezervate (după caz) Contractul este rezervat unor ateliere protejate Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe de ocuparea forţei de muncă protejate da □ nu T T T SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ IV.1.3) Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului (negociere. indicaţi numele şi adresa operatorilor economici selectaţi deja în secţiunea VI.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de solutii) IV.1) Criterii de atribuire (după caz.1.b) Tipul procedurii Licitaţie deschisă □ Licitaţie restrânsă □ Licitaţie restrânsă accelerată □ Justificare pentru alegerea licitaţiei accelerate: _________________________________________________________________________________________ Cerere de oferte Negociere □ Offline □ On line T T da □ nu □ Au fost deja selectaţi candidaţi Dacă da.1) Tipul procedurii și modalitatea de desfășurare IV.2) Limitarea numărului de operatori economici invitaţi să prezinte oferte sau să participe (licitaţie restrânsă şi negociere. respectiv criteriile de evaluare a proiectelor în cazul concursului de solu ții ) Cel mai mic preţ T . dialog competitiv) Număr de operatori economici preconizat □□□ sau Număr minim preconizat □□□ şi.1) PROCEDURA IV.2.

3.1.2.4. Ofertantul este obligat să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii. menţiuni cu privire la cursul de referinţă leu/euro) Actul prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic în relaţia contractuală cu autoritatea contractantă. se vor indica formularele ce trebuie completate. IV. in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. informaţiile prezentate de fiecare ofertant vor asigura calcularea corespunzătoare a punctajului.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta (în cazul unei licitaţii deschise. sigilare şi marcare a plicurilor conţinând documentele ofertei. (se va indica formularul ce urmează a fi completat) IV.3.cerere de oferte) egala cu perioada de valabilitate a garantiei de participare durata în luni: 3 sau în zile: (de la termenul limită de primire a ofertelor) A se corela cu perioada de valabilitate a garantiei de participare da □ nu T IV. După caz. Modul de prezentare a propunerii tehnice Se prezintă informaţiile necesare pentru elaborarea propunerii tehnice astfel încât aceasta să permită identificarea cu uşurinţă a corespondenţei cu specificaţiile tehnice din caietul de sarcini. . IV. îl reprezintă formularul de ofertă. Se ve prezenta Declaraţie privind respectarea regulilor obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţia muncii”.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE IV. Anunţ de intenţie □ Anunţ despre profilul cumpărătorului □ Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) Alte publicări anterioare (după caz) □ Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) Anunț de intenție Numărulși data publicării în SEAP IV.4.Se va preciza modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: In cazul in care procedura de atribuire este online (cu sau fara etapa finala de licitatie electronica) si se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale.3. Modul de prezentare a ofertei Se detaliază modul de prezentare a ofertei.3. (după caz. Modul de prezentare a propunerii financiare Se vor indica formularele ce trebuie completate şi/sau alte formulare ce conţin detalierea elementelor de cost ce formează propunerea financiară. informaţii suplimentare despre licitaţia electronică ( după caz) da □ nu T ______________________________________________________________________________________ IV. autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP. În funcţie de elementele propunerii financiare care intervin în algoritmul de calcul prevăzut pentru evaluarea ofertelor.4.4.2) Se va organiza o licitaţie electronică Dacă da.2.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract Dacă da. respectiv: ambalare.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ T □ □ □ □ IV.3. conform reglementărilor în vigoare la nivel national.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă (după caz) Nr intrare/iesire: 1392_____________________________________________________________________________ IV. PREZENTAREA OFERTEI IV.

sector 3 Localitate: Bucureşti E-ail: office@cnsc.1) Organismul competent pentru căile de atac Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresă: str.310.41 Fax: 021.4.2) Utilizarea căilor de atac (completaţi rubrica VI. trimitere (trimiteri) la proiect(e) şi/sau program(e): POSDRU/40/32.2562 din OUG nr.4.4) CĂI DE ATAC VI.310.3) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac Denumire oficială: Adresă: Localitate: Cod poştal: Ţară: E-mail: Telefon: Adresă Internet Fax: (URL) .46.cnsc. precizaţi perioadele estimate de publicare a anunţurilor viitoare: _____________________________ www.2) Contractul/Concursul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare Dacă da. rubrica VI.46.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz) VI. nr.42 Ţară: România da □ nu T da T nu □ Dacă da. 6.32/G/37211 VI.SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE VI.ro Adresă Internet (URL) Cod poştal: 030084 Telefon: 021.3) Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac: Se va completa în conformitate cu prevederile art.34/2006 VI. Stavropoleos.2 SAU. după caz.ro VI.3) ALTE INFORMATII (după caz) ___________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ VI.4.4.4.

ANEXA A ADRESE SUPLIMENTARE ŞI PUNCTE DE CONTACT I) ADRESE ŞI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBŢINE INFORMAŢII SUPLIMENTARE Denumire oficială: Adresă: Localitate: Punct(e) de contact: În atenţia: E-mail: Adresă Internet (URL): Cod poştal: Ţară: Telefon: Fax: II) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PRIVIND UN DIALOG COMPETITIV SAU UN SISTEM DE ACHIZITIE DINAMIC) Denumire oficială: Adresă: Localitate: Punct(e) de contact: În atenţia: E-mail: Adresă Internet (URL): Cod poştal: Ţară: Telefon: Fax: III) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT OFERTELE/CERERILE DE PARTICIPARE Denumire oficială: Adresă: Localitate: Punct(e) de contact: În atenţia: E-mail: Adresă Internet (URL): LA CARE TREBUIE EXPEDIATE Cod poştal: Ţară: Telefon: Fax: .

□□-□ 3) CANTITATE SAU DOMENIU _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ Dacă se cunoaşte.□□-□ □□.□□.□□.□□.□□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□ suplimentar(e) □□.□□. valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): __________ Monedă: ___________ sau intervalul: între _____________________ şi _______________________ Monedă: ___________ (Valoarea se va exprima obligatoriu în moneda în care va fi exprimată valoarea estimată totală) 4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE/DE FINALIZARE (după caz) Durata în luni: □□ sau în zile: □□□□ 5) INFORMAŢII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE (inclusiv cele referitoare la garanția de participare) _Valoarea garanției de participare (numai în cifre)_____________ Monedă: (Valoarea se va exprima obligatoriu în moneda în care a fost exprimată valoarea estimată) ___________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Utilizați prezenta anexă pentru fiecare lot □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ .□□.□□. □□□ DENUMIRE _____________________________________________ 1) DESCRIERE SUCCINTĂ ___________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE) Vocabular principal Vocabular suplimentar (după caz) Obiect principal □□.ANEXA B INFORMAŢII PRIVIND LOTURILE LOT NR.□□-□ □□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□ Obiect(e) □□.□□.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful