IUFRO 2013 Simpoziumi i 15 Ndërkombëtar Aspektet ligjore të Zhvillimit të Qëndrueshëm të Pyjeve Evropiane

Per here te pare ne Shqiperi, ne datat 15-17 Maj ne ambjentet e Akademise se Shkencave Tirane, zhvillon punimet Simpoziumi i 15 Ndërkombëtar mbi aspektet ligjore të Zhvillimit të Qëndrueshëm të Pyjeve Evropiane Ky Simpozium organizohet nga Fondacioni CNVP (Bashkojme Vlerat e Natyres me Njerezit) & IUFRO (Unioni Ndërkombëtar i Organizatave Kërkimore ne Pyje) ne bashkepunim te ngushte me Ministrine e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave dhe Akademine e Shkencave të Republikës së Shqipërisë Objektivat e Simpoziumit Objektivi kryesor është stimulimi dhe lehtësimi i komunikimit midis studiuesve dhe profesionistëve përgjegjës për ligjin e pyjeve dhe legjislacionit mjedisor në vendet evropiane e jo vetëm, por në veçanti ato me ekonomi ne tranzicion. Në mënyrë për të arritur këtë objektiv, ky Simpoziumi nderkombetar do të mbahet me fokus të përgjithshëm: Përshtatja e legjislacionit dhe rregulloreve për menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve në një mjedis në ndryshim Në lidhje me këtë Simposium objektivat specifike janë:  Të krijoje mundësi për specialistë nga vende të ndryshme, për t'u njohur dhe për të diskutuar zhvillimet e fundit në fushën ligjore dhe të politikave, me ngjashmëritë dhe dallimet, veçanërisht në kontekstin e rolit integral te shkencës se pyjeve, jo vetëm në kërkimin si i tillë por edhe në harmonizimin e njohurive tradicionale, përdorimi specifik i pylltarisë në shkallë të vogël dhe cungishte çështjet e pylltarisë në lidhje me traditat dhe nevojave të popullatave rurale të Ballkanit, ndikimi i tyre sociale dhe mjedisore  Të lehtesoje një forum për diskutim mbi zhvillimet evropiane qe kane të bëjnë me ligjin dhe legjislacionin mjedisor dhe këmbimit të

përvojave në formulimin, zbatimin dhe administrimin e pyjeve të tyre dhe ligjet e ndërlidhura me tokat pyjore dhe për të lehtësuar krahasimin e tyre;  Të inkurajoje dhe mbështese një diskutim të përgjithshëm nepërmjet pyetjeve të hapura, problemeve dhe zgjidhjet e mundshme që do të identifikohen gjatë këtij takimi Tematikat qe do te trajtohen:  Përafrimi i ideve politike referuar pyjeve dhe ligjeve mjedisore ne fuqi qe nga viti 1990 per realizimin, masat zbatuese dhe dispozitave ligjore  Politikat dhe mundesite e menaxhimit, në lidhje me konfliktet e mundshme ndërmjet menaxhimit te pyjeve ne shkallë të vogël dhe / ose shkurret ne Pylltari / pyjet industriale, si dhe konservimi /rotacioni / bio-energjia, komunitetet rurale / nevojat industriale  Balancimi në mes të pyjeve dhe konservimit te natyrës në nivel të pronës publike dhe / ose private, specifikat lidhur me pronësinë / të drejtave te perdorimit, kufizimet ligjore mbi pronën, prerjet ilegale të pyjeve dhe degradimi i cungishteve  Partneriteti publik-privat në pylltari, duke përfshirë edhe specifikat e CEE dhe shteteve të Ballkanit në lidhje me marrëdhëniet e administratës pyjore me pronarët e pyjeve publike / private, dhe sektorit të pyjeve, si një e tërë  Modelet e administratës pyjore publike  Tendencat në zhvillimin e sektorit të pyjeve dhe të politikës pyjore në kushtet e tanishme në Evropë Pjesëmarrësit Simpoziumi do të jetë me pjesemarrje te gjere (70 Pjesemarres) nga vende te ndryshme ne Evrope dhe me gjere, kryesisht vendet e Europës Juglindore, si dhe vende të Azisë Qendrore. Në mënyrë që të shkëmbejnë informacion të përditësuar dhe për të mundësuar diskutime të frytshme, të bazuara në përmbajtjen dhe cilësinë e dokumenteve të paraqitura, pjesemarrresit ne kete simpozium përfaqësojnë (i) politikëbërësit (ministritë përkatëse, Pyjeve, Administrimit të Shërbimit Civil Shtetëror), (ii) Shkencë ne pyje (universitetet, institutet kërkimore ) dhe / ose (iii) shoqëria civile - palët e interesuara (duke përfshirë shoqata, OJQ-të mjedisore)