SEJARAH PERKEMBANGAN LINGUISTIK Sejarah perkembangan ilmu linguistik telah bermula pada tahun 500 SM hinggalah ke hari ini

Sejarah pengkajian ilmu linguistik bermula pada zaman Yunani, zaman Iskandariah, zaman Rom, zaman pertengahan, zaman Peralihan (Renaissance), zaman Arab, zaman India, zaman Linguitik perbandingan dan zaman linguistik moden. Berdasarkan catatan awal sejarah ilmu linguistik, kajian tentang bahasa telah berlaku seawal 800 tahun sebelum masihi yang berlaku di India. Walau bagaimanapun titik permulaan kajian ilmu linguistik dipercayai berlaku pada zaman Yunani. Hal ini ada kaitannya dengan penemuan kegiatan kajian orang-orang India yang didasarkan kepada hasil kajian Panini telah diwartakan pada abad ke-17. Kehebatan orang Yunani dalam kajian bahasa adalah berdasarkan bukti dalam bentuk catatan yang dikaji pada zaman linguistik yang bermula di Eropah. Dalam sejarah ilmu linguistik, golongan pertama yang bergiat dalam bidang pengkajian bahasa ialah orangorang Yunani.Tamadun Yunani merupakan satu tamadun terawal yang wujud di atas muka bumi ini. Kehebatan tamadun ini merangkumi semua aspek seperti bahasa, ekonomi, budaya dan politik. Kegiatan dalam pengkajian bahasa bermula kira-kira 500 tahun sebelum masihi. Disebabkan seluruh kehidupan mereka dibendung oleh falsafah, maka kajian mereka tentang bahasa banyak dipengaruhi oleh pemikiran yang berbentuk falsafah. Falsafah bahasa bermula pada zaman pra-Socrates, iaitu pada abad ke-6 sebelum masihi. Falsafah Bahasa merupakan satu teras kepada

bermulanya satu falsafah yang menjadi pegangan dan kekuatan masyarakat ketika itu
BIDANG LINGUISTIK Linguistik Umum dan Linguistik Gunaan

Linguistik umum disebut juga sebagai linguistik am, iaitu bidang yang mengkaji aspek-aspek teori Ilmu linguistik secara umum.

Linguistik terapan.
• •

gunaan

juga

dikenali

sebagai

linguistik linguistik

Linguistik gunaan timbul apabila bidang bergabung dengan ilmu pendidikan dan psikologi.

Linguistik gunaan ini ialah satu cabang linguistik yang memanfaatkan teori, deskripsi, kaedah dan hasil kajian linguistik dalam mengajarkan bahasa dan menulis buku-buku teks. Deskripsi bahasa seperti sistem sebutan, ejaan, bentuk kata, ayat dan makna mula digunakan bagi mengajarkan bahasa kepada penutur bahasa asli dan juga bahasa asing.

Linguistik ini menghasilkan kaedah-kaedah mengajarkan bahasa dan bahan-bahan mengajarkan bahasa.

Antara kaedah mengajarkan bahasa yang dicipta itu ialah kaedah terus yang mengajarkan bahasa dengan tidak menggunakan bahasa asli pelajarnya.

Ada aktiviti lain yang lazimnya juga dikaitkan dengan linguistik gunaan, iaitu terjemahan dan perkamusan, tetapi dalam modul ini kita hanya menyebut mengenai penggunaan linguistik dalam mengajarkan bahasa sahaja.

Perkara yang dikendalikan dalam bidang ini ialah pembentukan konsep yang meliputi pendefinisian aspek dan kajian secara umum.

Menentukan sifat umum yang ada pada semua bahasa secara universal, cara dan kaedah tertentu yang digunakan dalam penghuraian bahasa, iaitu secara deskriptif.

Linguistik gunaan ialah bidang yang mengumpulkan beberapa disiplin ilmu bahasa yang berhubungan dengan pengajaran bahasa.

Pengenalan linguistik gunaan sebagai suatu disiplin ilmu bahasa merupakan suatu usaha untuk menggunakan bahasa secara saintifik dan moden yang disebut juga sebagai sains gunaan.

Dalam meletakkan linguistik gunaan ke dalam pengajaran bahasa, seseorang itu sudah mampu menghuraikan bentuk-bentuk dan peraturan sesuatu bahasa dan mengajarkan bahasa dengan baik.

Linguistik Sejarah dan Linguistik Perbandingan

Linguistik perbandingan (asalnya filologi perbandingan) ialah satu cabang linguistik sejarah yang

sintaksis. umpamanya dalam sistem-sistem fonologi atau morfologi. kaedah perbandingan tidak begitu berguna. dan perubahan-perubahan sistematik. • Kaedah terawal untuk jenis ini ialah glotokronologi yang mencadangkan satu formula matematik untuk menentukan tarikh ketika kedua-dua bahasa itu berpisah. dan linguistik perbandingan bertujuan untuk membina semula bahasa-bahasa proto dan menentukan perubahan-perubahan yang telah berlaku pada bahasabahasa yang didokumenkan itu. • Kaedah glotokronologi mencadangkan penggunaan formula matematik untuk menentukan tarikh ketika kedua-dua bahasa itu berpisah. • Pada dasarnya. dijangka amat tetap. dan tidak rapat hubungannya. "Perhubungan" membayangkan asal yang sama atau bahasa proto. • Terdapat juga cabang-cabang linguistik lain yang melibatkan pembandingan bahasa yang bukannya sebahagian linguistik perbandingan: • Tipologi bahasa membandingkan bahasa supaya dapat mengelaskannya mengikut ciri-ciri. • Teknik asas linguistik perbandingan ialah "kaedah perbandingan" yang bertujuan untuk membandingkan sistemsistem fonologi. berdasarkan peratusan perbendaharaan kata teras sebanyak 100 butir (kemudian 200) yang seketurunan dalam bahasa-bahasa yang dibandingkan. • Jika bahasa-bahasa berasal daripada leluhur yang amat jauh. • . sistem-sistem morfologi. dan leksikon.membandingkan bahasa-bahasa supaya dapat menentukan perhubungan sejarah antara bahasa-bahasa itu. setiap perbezaan antara dua bahasa yang berkait harus dapat diterangkan dengan amat munasabah.

• Bidang ini juga mengkaji perubahan-perubahan dan asal usul(etimologi) sesuatu bahasa. Tujuannya adalah untuk mengetahui proses dan perkembangan bahasa dari masa lampau hingga kini. • Linguistik perbandingan lebih dikenali sebagai bidang kajian yang membandingkan antara bahasa yang sekeluarga. khususnya sebagaimana yang terbukti dalam kata-kata pinjaman. Tujuannya adalah untuk melihat ciri-ciri perbezaan dan persamaan antara bahasa yang sekeluarga. yakni bahasa seketurunan daripada bahasa induk. Linguistik ini memperlihatkan hubungan yang erat dengan • . • Linguistik sejarah atau historis ialah cabang ilmu linguistik yang berusaha untuk memperlihatkan perkembangan bahasa dari segi sejarah yang dilaluinya melalui masa. • Perbandingan dilakukan antara beberapa aspek tertentu sahaja atau seluruh aspek bahasa yang dibanadingkan itu. • • • Kajian tertumpu kepada lebih dari satu zaman. kajian perlu dilakukan secara diakronik. iaitu membuat perbandingan bagi menentukan perubahan dan perkembangan yang berlaku di dalam bahasa tersebut. Kemudian. • Bidang ini juga mengkaji perubahan-perubahan bahasa serta asasl usul atau etimologi sesuatu bahasa.Linguistik hubungan memeriksa kesudahan-kesudahan linguistik tentang hubungan antara penutur-penutur bahasa yang berbeza. Kajian perlu dilakukan secara sinkronik iaitu kajian secara terperinci dalam beberapa zaman atau masa dan tempat tertentu. • Cabang kajian linguistik yang berusaha untuk memperlihatkan perkembangan sesuatu bahasa dari segi sejarah yang dilalui melalui masa iaitu dari zaman kemunculannya hinggalah ke suatu tahap yang tertentu.

• http://pengantarlinguistikbahasamelayu. • Sosiolinguistik. bidang-bidang linguistik antara disiplin mengkaji bagaimana bahasa berinteraksi dengan dunia.blogspot. • Psikolinguistik dan neurolinguistik menggabungkan sains perubatan dengan linguistik. Bidang-bidang linguistik merentasi disiplin termasuk pemerolehan bahasa. serta sains kognitif.linguistik huraian. • Analisis wacana kritis ialah bidang yang retorik dan falsafah berinteraksi dengan linguistik. dan antropologi linguistik merupakan sains sosial yagn mengkaji interaksi – interaksi linguistik dengan masyarakat pada keseluruhannya. linguistik evolusi. Hal ini disebabkan huraian yang lengkap diperlukan tentang aspek-aspek yang dibandingkan itu Linguistik Kontekstual Linguistik kontekstual ialah bidang yang linguistik berinteraksi dengan disiplin-disiplin akademik yang lain.com/ . Sedangkan linguistik teori teras mengkaji bahasa sematamata untuk tujuan sendiri. linguistik antropologi. linguistik pengiraan.

• Gagasan lain yang dikembangkan oleh Aristotle ialah menganggap bahawa fungsi bahasa sebagai alat. • Memperkenalkan bidang sintaksis iaitu ayat merupakan satu unit deskriptif yang terdiri daripada turutan-turutan perkataan yang mempunyai makna. Zaman Iskandariah • Pada abad ke-3 tahun masihi. • Plato ahli falsafah yang pertama menyelidik bahasa melalui karyanya berbentuk di Cratylus. . iaitu pertuturan. Kaedah kajian bersifat logik dan tidak saintifik. • Kajian bahasa banyak dipengaruhi oleh pemikiran falsafah. Merupakan sebuah tanah jajahan Yunani.Nota Sejarah Perkembangan Linguistik Zaman Yunani • Orang Yunani orang pertama yang terlibat dalam pengkajian linguistik. ganti nama dan kata depan. • Plato meletakkan fungsi kata nama sebagai subjek kepada prediket dan kata kerja sebagai penerangan kepada perbuatan. • Pengkajian bermula pada 500 tahun sebelum masihi. • Cratylus menerangkan bahasa bersifat alamiah. • Pada zaman yunani lebih tertumpu kepada tatabahasa. • Zaman aristotle 384-322 sebelum masihi. • Mengkaji sistem fonetik dan membahagi kepada adverb. • Plato pula menyelidik tentang tatabahasa yang membezakan antara kata nama dan kata kerja. • Falsafah bahasa bermula pada zaman pra-Socrates. pada abad ke-6 Sebelum Masihi • Tokoh pengkajian bahasa zaman Yunani ialah Plato dan Aristotle. • Aristotle memperkembangan falsafah bahasa yang diasaskan oleh Plato. khususnya untuk retorik dan puisi. Tambah satu lagi pembahagian tatabahasa iaitu kata penghubung. • Penumpuan bahasa lebih kepada aspek lisan. perticipal. • Mengambil ilmu bahasa kajian bahasa Yunani dan membuat kajian dalam bahasa Latin. Zaman Rom • Mengambil alih bidang bahasa setelah tamadun Yunani runtuh. nalar dan logis dengan kumpulan anomalis yang berpegang kepada kepercayaan bahawa bahasa tidak nalar sepenuhnya.

berimbuhan dan bahasa berfleksi. Zaman Pertengahan • Dikenali sebagai zaman Renaissance. Kurang menyumbang kepada perkembangan ilmu baharu bahasa. • Pendekatan kajian berdasarkan bukti nyata • Mengkaji pertalian dan hubungan antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Zaman India • Bahasa Sanskrit digunakan memberi kesan yang besar kepada ilmu linguistik. • Ahli bahasa pada zaman ini mengasingkan bahasa-bahasa di dunia kepada tiga kelompok. • Hubungan bahasa bukan melalui peminjaman atau kebetulan tetapi wujud daripada satu rumpun yang sama. • Hukum baru mula wujud yang dikenali sebagai hukum R-G-L dan R-D-L. • Golongan ini menolak bahasa luar atau bahasa pinjaman. • Lebih bersistematik yang menekankan kepada sinkronis dan diakronis. kelainan logika dalam bahasa dan hubungan antara bahasa mula berkembang. • Mengesan hubungan satu bahasa dengan bahasa lain terutama bahasa Inggeris. Mula mengkaji bahasa termasuk tatabahasa vernakular • Menggunakan ilmu bahasa sebagai satu elemen untuk mengukur kualiti sesuatu bahasa • Bahasa pada era ini masih kekal kepada fungsi kesusasteraan.• • Perubahan sistem bahasa Yunani kepada bahasa Latin. • Bahan kajian tidak berubah daripada tradisi bahasa Inggeris kepada kitab RigVeda. Zaman Linguistik Bandingan • Permulaan kepada linguistik moden pada abad ke-19. morfologi dan sintaksis • Pembaharuan yang dibuat ialah mengkaji bahasa secara saintifik. Zaman Arab • Perkembangan di Baghdad setelah eropah mengalami zaman gelap. iaitu bahasa berisolasi. . • Pengkaji mengeluarkan satu teori baru iaitu bahasa adalah baka dan satu fenomena sosial. • Pada era ini juga teori sebab musabab. Zaman Moden • Pada abad ke-20. • Kajian tertumpu kepada Al-Quran dan ilmu fonetik berkembangan menjadi pesat dan hampir menjadi sempurna. • Ahli fikir yang terdiri daripada sarjana Islam yang mendapat sokongan daripada pemimpin mereka. • Kajian mereka lebih baik daripada Yunani dari aspek fonetik. • Pengkajian ilmu bahasa lebih cenderung kepada linguistik deskriptif atau linguistik huraian. • Berkembang kepada bidang baru iaitu antropologi dan sosiologi.

didalam bahasa-bahasa “Roman” yaitu bahasa-bahasa yang berasal dari bahasa Latin. 2.[1] 3. Chaer (2007) mendefinisikan linguistik sebagai ilmu tentang bahasa. Dalam kamus Webster (1981) linguistik didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari empat hal yaitu satuan-satuan bahasa.[3] Chaer (2007) menyebutkan bahasa bahwa kata linguistik (berpadanan Perancis dengan linguisticsdalam Inggris.Berikut beberapa definisi linguistik dari beberapa ahli: 1. Antara lain: lingua dalam bahasa Italia. yaitu langue danlangage. Begitupun dalam bahasa Inggris yang mengadopsi kata language dari kata langage bahasa Perancis. Jawa dan sebagainya.com/2011/11/nota-sejarah-perkembanganlinguistik.blogspot. Dalam pendefinisian langage tersebut dapat diambil contoh dalam sebuah ungkapan . langue (dan langage) dalam bahasa Perancis. linguistique dalam bahasa dan linguistiek dalam bahasa Belanda) diturunkan dari kata bahasa Latin lingua yang berarti “bahasa”. Lyons (1981) menyatakan bahwa linguistik merupakan suatu ilmu yang objeknya adalah bahasa manusia yang dikaji secara ilmiah. Sedangkan langage diartikan sebagai bahasa secara umum.http://wilayahintelektual. struktur bahasa dan perubahan bahasa. Inggris. SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA A.[2] 4. hakekat bahasa. Langue diartikan sebagai bahasa tertentu seperti bahasa Perancis. atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Allan dan Corder (1957) menekankan definisi linguistik dari sudut bahasa. Dalam bahasa Perancis. Apakah linguistik itu? Apakah linguistik itu? Mungkin itulah pertanyaan dasar yang harus kita jawab terlebih dahulu. kita menemukan dua istilah berbeda. baik sebagai objek formal kajian maupun metodologinya. terdapat kata yang serupa atau mirip dengan kata Latin lingua itu. yaitu bahasa yang terdapat dan digunakan manusia pada umumnya. lenguedalam bahasa Spanyol.html LINGUISTIK.

1. sedangkan Nomos yaitu konvensi. dan dalam masa ini fokus kajiannya adalah sebagai berikut: 1. yaitu berupa ujaran.1. yaitu membahas tentang asal usul bahasa yang digunakan oleh umat manusia.2. Analogi: adalah bahasa yang bersifat teratur. morfologi bahasa Iindonesia seharusnya dianalisis hanya dengan bahasa Indonesia. 2. Zaman Yunani Kuno (Abad ke-5 S.“Manusia memiliki bahasa. mementingkan retorika dalam studi dan membedakan kalimat berdasarkan isi dan makna.M) Dengan ciri dan dasar filsafat yang melekat erat pada pemikir-pemikir pada zaman ini. akan tetapi bahan itu saja tidak memberikan pengertian kepada kita bagaimana struktur morfologi pada umumnya. sebagai contoh.[4] Dengan kata lain. Kaum Shopis Melakukan kerja empiris. B. Memang. sedangkan binatang tidak”. ketiga istilah tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: No 1 2 3 Istilah Langage Langue Parole Sistem bahasa tertentu Wujud bahasa konkret yang digunakan masyarakat sehari-hari Keterangan Sistem bahasa manusia secara umum Ilmu linguistik disebut juga dengan linguistik umum (general linguistik).1. Plato . bahasa Perancis memiliki satu istilah lagi untuk menggambarkan bahasa yaitu parole. Sejarah dan Perkembangan Linguistik Sejarah dan perkembangan linguistik terbagi menjadi lima periode utama yaitu: B. sedangkan Anomali adalah bahasa yang bersifat tidak teratur. bahwa bahasa itu diperoleh dari hasil kebiasaan dan teradisi dan hukumnya tidaklah tetap dan bisa berubah. B. menggunakan ukuran tertentu. sasaran linguistik bukan hanya terfokus pada langue saja.1. Selain dua istilah tersebut. bahwa bahasa memiliki hubungan dengan asal-usul sumber dalam prinsip-prinsip pribadi dan tidak dapat diganti. Chaer (2007) menyebutkan bahwa parole adalah bahasa dalam wujudnya yang nyata dan konkret. Fisis yaitu alami. B. tetapi juga pada langageyang lebih umum. Pertentangan antara Analogi dan Anomaly. Pertentangan antara Fisis dan Nomos. sulit bagi kita untuk untuk memahami morfologi bahasa Indonesia jika tidak memahami morfologi bahasa-bahasa lain. Artinya linguistik tidak hanya menyelidiki suatu langue tertentu tanpa memperhatikan ciri-ciri bahasa lain. Oleh karena itu.

serta mempelajari deklinasi (yaitu perubahan bentuk berdasarkan kategori.Dalam kajiannya. Membedakan antara legein (bunyi fonologi yang bermakna) dan propheral(bunyi bahasa yang bermakna). predikat. B. B. jumlah dan jenis) dan deklinasi ini dibagi menjadi dua yaitu: naturalis dan voluntaris. feminin dan neutrum. 2.1.2. Membedakan studi bahasa secara logika dan tata bahasa. Sedangkan Rhema adalah ucapan (dalam bahasa seharihari). . B. 5.1. Menciptakan istilah khusus dalam tata bahasa. Aristotales juga membedakan jenis kelamin kata menjadi tiga yaitu: maskulin.1. subjek. Kaum Staik Mengembangkan penelitian bahasa sebagai berikut: 1. Morfologi: mempelajari kata dan pembentukannya. 4. Aristotales Dalam kajiannya. Membedakan kata kerja menjadi kata kerja komplit dan tak komplit serta kata kerja aktif dan pasif.syndesmoy dan arthoron.2. B. Membagi jenis kata menjadi empat bagian yaitu: kata benda. kasus. Varro dan “De Langua Latina” Merupakan sebuah buku yang ditulis oleh Varro yang berisikan penjelasan tentang: 1.5. symbol. semionin).1.3. makna dan hal yang berada diluar bahasa. ia membagi kelas kata menjadi tiga bagian yaitu: onoma. Membagi tiga komponen studi bahasa yaitu: tanda (sign. verba (dalam tata bahasa). Zaman Romawi Studi bahasa pada zaman ini merupakan kelanjutan dari studi yang telah dilakukan pada masa Yunani kuno. 6. Adapun yang dimaksud dengan “Syndesmoy” adalah preposisi dan konjungsi.4. Etimilogi: mempelajari asal-usul kata beserta artinya. ia masih memperdebatkan analogi dan anomali. 2. B. kata kerja. 3. Onoma adalah nama (dalam bahasa sehari-hari). nomina (dalam tata bahasa). kemudian membuat batasan bahwa bahasa adalah pernyataan pikiran manusia dengan perantara onomatha dan rhemata dan Plato jugalah yang pertama kali membedakan antara onoma dan rhema. rhema dan syndesmoy. Kaum Alexandrian Menciptakan buku dengan judul Dionysius Thrax yang menjadi cikal bakal tata bahasa tradisional.

b. 3. 2. substansi. fi’lun (verbum). 2. Petrus Hipanus dengan bukunya Summitae Logicales: a. Sintaksis: membicarakan istilah Oratio (yaitu tata susun kata berselaras yang menunjukkan kalimat itu selesai). Sementara itu. dalam bukunya Al-‘Ayn. . Tokoh Arab Sibawaihi. yaitu Qur’an. Kaum Modiste Pada masa ini berkembang pesatnya kejian tentang etimologi bahasa. Membedakan Partes Orationes menjadi Categorimatek (semua bentuk yang dapat menjadi subjek atau predikat) danSyntategorematik (semua bentuk tutur lainnya). Fonologi: membicarakan istilah Litterae (yaitu bagian terkecil bunyi yang dapat diartikan).2. studi bahasa Ibrani sejalan dengan perkembangan linguistik bahasa Arab yang memang sudah lebih dahulu memperoleh kemajuan. tetapi hanya mewakili dalam berbagai cara. sedangkan Kufah (menganut konsep anomali). aksi. Morfologi: membicarakan istilah Dictio (yaitu bagian minimum ujaran yang harus diartikan terpisah dalam makna sebagai satu keseluruhan). harfun (partikel). modus. 3. B. Memasukkan psikologi dalam bahasa. B. kualitas dan lain sebagainya. c. Zaman Renaisans Zaman ini dianggap sebagai abad pembuka bagi pemikiran modern. Tata Bahasa Spekulativa Menurut tata bahasa ini. Membedakan Nomen menjadi dua macam yaitu: Substantivum danadjectivum. Terdapat dua aliran linguistik terkemuka Arab. Zaman Pertengahan Terdapat tiga pembahasan dan kajian yang perlu diperhatikan pada periode ini yaitu: 1. Bahasa Ibrani dan Arab banyak dipelajari orang pada akhir abad pertengahan dan sesungguhnya kedua bahasa tersebut merupakan dua bahasa serumpun dan dalam perkembangannya. kata tidak secara langsung mewakili alam dan benda yang ditunjuk.4.3. membagi kata menjadi :ismun (nomen). Buku ini berisikan tentang: 1. disisi lain. Basrah dan Kufah.B. sehingga mengacu pada kereguleran dan kestatisan bahasa. Institutiones Grammaticae (tata bahasa Priscia) Buku Priscia ini merupakan buku tata bahasa latin yang paling lengkap dan merupakan tonggak pembicaraan bahasa tradisional. Basrah (menganut konsepanalogi dari Yunani). karena kedudukannya sebagai bahasa kitab suci agama Islam.2. mengacu pada keanekaragaman bahasa.

30. Muhammad. Muhammad. perdagangan dan sebagainya. B. Diakses dari:http://cakrabuwana. 03-08-2012.com/2009/06/sejarah-dan-aliran-linguistik. Cet-I. Belajar Mikro Linguistik. Hal. Arif. 1.6. [3] Ibid. WIB. serta bahasa diluar Eropa.scribd. http://adiel87. Yogyakarta: Liebe Book Press. Linguistik abad-20 Yaitu periode linguistik modern atau puncak strukturalisme.html .com/doc/22798233/sejarah-perkembangan-linguistik. Hal. 2.20. Diakses: Pukul: 14.com/2008/09/muhammad-arif-cakrabuwana-bab-8-sejarah-dan-aliran-linguistik. Menjelang Lahirnya Linguistik Modern Periode ini merupakan babak baru dalam kajian linguistic.wordpress.html. 03-08-2012. yaitu dengan berkembangnya studi linguistik bandingan atau linguistik historis komparatif serta studi mengenai hakikat bahasa secara linguistik.files.12. J. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Yogyakarta: Liebe Book Press. 2007. [4] Verhaar. karena linguistik pada periode ini telah menjadi bidang kajian yang otonom.pdf. Abdul. Pukul: 16.blogspot. 1981. B. WIB. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Makalah Sejarah dan Aliran Linguistik. 1981. Diakses: 2012.blogspot. Linguistik Umum. 2004.5. Belajar Mikro Linguistik. http://www. WIB.bahasa Eropa.blogspot. Pukul: 14. Pengantar Linguistk. Diakses: Pukul: 14. DAFTAR PUSTAKA Chaer. Hal. [2] Ibid.00.M. [1] http://ahdiyatgreen. Hal.com/2012/08/linguistik-sejarah-danperkembangannya. Muhammad. 03-08- http://arnifebriani. Pengantar Linguistk. Verhaar.html. 03-08-2012. 2. lingua franca (bahasa antarbangsa) digunakan untuk kegiatan politik. 2004. Cet-IV.com/2011/07/periodisasi-sejarah-linguistik. 2. Jakarta: Rineka Cipta.V. WIB.

2. Zaman Renaisans. 3. . Munculnya filologi. Zaman Romawi. 4. Periode pembaharuan awal. 5. Zaman Pertengahan. yakni periode awal. Periode perkembangan awal. 3. Sedangkan menurut Syaf Sulaiman sebangaimana dikutip oleh Manseor Pateda membagi perkembangan linguistik kepada enam periode. Periode perkembangan lanjut. 1. Periode pembaharuan mutakhir. 6. 1. dan pembaharuan. LINGUISTIK Sejarah Singkat Latarbelakang Pertumbuhan dan Perkembangan Linguistik Umum. 4. 1. yaitu: Tahapan tata bahasa. Namun Mansoer Pateda memperinci dari Pendapat Syaf Sulaiman tersebut kepada tiga periode. diantaranya pendapat Abdul Chaer yang membagi periodisasi sejarah perkembangan dan pertumbuhan linguistik kepada: Zaman Yunani. 2. perkembangan. 2. Ditemukan banyak pendapat para ahli dalam mengklasifikasikan periodisasi sejarah pertumbuhan dan perkembangan linguistik. yakni: Periode permulaan. Periode pembaharuan lanjut.Sejarah Linguistik A. Ferdinand de Saussure menyatakan bahwa sejarah perkembangan linguistik dibagi kepada tiga tahapan.

antara lain: Socrates (460-399 SM). Masalah kebahasaan yang menjadi pertentangan para linguis pada waktu itu adalah: a. Di sisi lain. Setiap kata mempunyai makna secara alami misalnya kata-kata yang disebut onomatope. bukannya childs. atau kata yang terbentuk berdasarkan peniruan bunyi. Keteraturan bahasa itu tampak. Dalam makalah ini yang akan dibahas adalah periodisasi perkembangan linguistik yang dikemukakan oleh Abdul Chaer. misalnya. Perbandingan antara berbagai bahasa. Pertentangan antara fisis dan nomos. berpendapat bahwa bahasa itu bersifat teratur. Kalau bahasa itu teratur.3. Zaman Yunani. 1. sumber yang abadi dan tidak dapat diganti oleh manusia. Jika tidak teratur yang dapat disusun tentu hanya idiom-idiom saja. Misalnya dalam bahasa Arab. Aristoteles (384322 SM) berpendapat bahwa hubungan antara lambang dan acuan hanya bersifat konvensional. Ini menunjukkan bahasa itu . Pertentangan antara analogi dan anomali menyangkut masalah apakah bahasa itu sesuatu yang teratur atau tidak teratur. Bersifat alami atau fisis maksudnya bahasa itu mempunyai hubungan asal-usul. b. Dalam bahasa Inggris kenapa bentuk jamak dari child adalahchildren. Ia berpendapat bahwa antara lambang dan acuan memiliki hubugan yang pasti. Studi bahasa pada zaman Yunani dimulai sejak abad ke-5 SM sampai abad ke-2 M. kenapa jamak dari ‫ كتمماب‬adalah ‫ كتممب‬tidak ‫ كتممابون‬seperti kata ‫ مممؤمن‬yang jamaknya ‫ مؤمنممممون‬. Kaum analogi antara lain Plato dan Aristoteles. Pertentangan antara analogi dan anomali. Di antara tokoh-tokoh yang terlibat dalam persoalan ini. Para filsuf Yunani mempertanyakan apakah bahasa itu bersifat alami (fisis) atau bersifat konvensi (nomos). Karena adanya keteraturan itulah orang dapat menyusun tata bahasa. dalam pembentukan jamak dalam bahasa arab: ‫مسلمون‬ ‫مسلمان‬ ‫مسلم‬ ‫معلمممو‬ ‫معلمان‬ ‫معلم‬ ‫ن‬ Sementara kelompok anomali berpendapat bahasa itu tidak beraturan.

sebab bahasa Latin dianggap sebagai bahasa gereja. etimologi. Varro (116-27 SM) Dalam bukunya De Lingua Latina yang jumlahnya mencapai 25 jilid. Tokoh-tokoh terkenal pada zaman Romawi antara lain adalah (1) Varro (116-27 SM) dengan karyanya De Lingua Latina dan (2) Priscia dengan karyanya Institutiones Grammaticae. morfologi dan sintaksis. Yaitu dimana ilmu pengetahuan disoroti berdasarkan ajaran stoa. Syarat utama mendapatkan penghargaan yakni kemahiran seseorang dalam bahasa Latin. Pada masa pertengahan ada dua hal yang perlu dikemukakan sehubungan dengan perkembangan linguistik. a. Zaman Romawi.tidak teratur. Priscia kemudian dikenal sebagai peletak dasar tata bahasa Priscia. (c) pembedaan antara kaum Stoik dan penganut Aristoteles. bahasa diplomasi. morfologi dan sintaksis. 2. (b) usaha menciptakan istilah teknis yang berhubungan dengan bahasa. kedua hal ini adalah . Zaman Pertengahan. yaitu: (1) pembedaan studi bahasa secara logika dan studi bahasa secara gramatikal. Priscia. Dalam bukunya Institutiones Grammaticae yang jumlah-nya mencapai 18 jilid membahas beberapa persoalan yang menyangkut bahasa Priscia. Studi bahasa pada zaman Romawi merupakan kelanjutan dari zaman Yunani. Orang-orang Romawi banyak mendapat pengalaman dari kemajuan Yunani sebelumnya. di antara-nya pertentangan antara analogi dan anomali. pada masa Romawi. Menurut Pateda. Varro menyinggung beberapa hal. b. 3. Ada tiga hal utama yang menonjol pada kelompok stoa. berkembang pula kebudayaan Yunani yang disebut dengan hellenisme. dan bahasa ilmu pengetahuan. Ciri utama masa ini ialah peranan utama yang dipegang oleh sistem pendidikan latin. yaitu fonologi.

2. 4. mereka menerima konsep analogi. penyusunan tata bahasa. filsafat. serta perbandingan. dan pertentangan antara analogi dan anomali. mereka juga menguasai bahasa Yunani. Zaman Renaissans.munculnya kaum Modistae dan tata bahasa spekulatif. karena menurut mereka bahasa itu bersifat reguler dan bersifat universal. dan sebagainya. yaitu: 1. sastra yang lahir pada abad 16 dan 17. Reuchlin. modus. Ibrani. Clenard. Kata renaissans atau renaissance berhubungan dengan kata renaitre yang bermakna lahir kembali. Kaum Modistae masih juga membicarakan pertentangan antara fisis dan nomos. Bahasa Ibrani dan bahasa Arab banyak dipelajari orang pada akhir abad pertengahan. disamping itu mereka juga secara penuh memperhatikan semantik sebagai dasar penyebutan definisi-definisi dan bentuk-bentuk bahasa. antara lain oleh Roger Bacon. aksi. Menurut Reuchlin kata dalam bahasa Ibrani ada tiga macam. verbum dan partikel. Zaman renaissans dianggap sebagai zaman pembukaan abad pemikiran abad modern. maka dengan demikian berkembanglah bidang etimologi pada zaman itu. Selain bahasa Yunani. Tata bahasa spekulativa merupakan hasil integrasi deskripsi gramatikal bahasa Latin ke dalam filsafat skolastik. substansi. dan bahasa Arab. Renaissans adalah masa kehidupan kembali usaha mempelajari zaman kuno (Yunani dan Romawi). mereka juga mencari sumber makna. Dalam sejarah studi bahasa ada dua hal yang menonjol. baik mengenai keseniannya. buku tata bahasa yang ditulis oleh Reuchlin berjudul De Rudimentis Hebraicis. Ibrani. Menurut tata bahasa spekulativa. kata tidak secara langsung mewakili alam dari benda yang ditunjuk. bahasa-bahasa Eropa lainnya juga mendapat perhatian dalam pembahasan. dan Arab. dan N. Latin. Kedua bahasa itu diakui resmi pada akhir abad ke-14 di Universitas Paris. kualitas. Klasifikasi . Beberapa buku tata bahasa Ibrani telah ditulis pada masa renaissans itu. nomen. Para sarjana pada masa ini selain menguasai bahasa Latin. kata hanya mewakili hal adanya benda itu dalam pelbagai cara.

dan (4) hubungan sintagmatik dan paradigmatik. berikut ini akan disinggung pula sejarah singkat linguistik Arab secara khusus. Kemiripan ini diduga karena bahasa Arab dan Ibrani adalah satu rumpun yang sama. (2) perbedaan Langue dan parol. Setelah sebelumnya dipaparkan secara singkat sejarah pertumbuhan dan perkembangan linguistik secara umum. Sebagai suatu disiplin ilmu. tapi waktu itu masih terbatas pada tingkatan pos doktoral saja. Selain bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Malaysia. Oleh karena itu muncullah beberapa tulisan tentang bahasa-bahasa di luar Eropa. yaitu isim. bahasa-bahasa di luar Eropa. B. muncul babak baru dalam perjalanan sejarah perkembangan linguistik. yaitu Ferdinand de Saussure (18571913). Di Inggris misalnya. baru mulai pada tahun 1960-an. linguisitik mulai dipelajari secara akademis baru sejak awal abad ke-20. Sejarah Singkat Latarbelakang Pertumbuhan dan Perkembangan Linguistik Arab. seperti di Indonesia. Sekalipun linguistik semakin mendapat tempat di dunia perguruan tinggi.ini mirip dengan klasifikasi kata dalam bahasa Arab. yaitu munculnya tokoh Linguis berkebangsaan Swiss. di Amerika sudah lebih dahulu. Jepang dan daerah-daerah lainnya. fi’il dan hurf. 5.Beberapa pandangan modern dimaksud adalah (1) telaah singkronik dan diakronik. (3) perbedaan signifiant dan signifi. . harus melibatkan mereka dengan bahasa-bahasa tersebut. Ferdinand de Saussure di anggap sebagai Bapak Linguistik Modern berdasarkan pandangan-pandangannya yang dimuat di dalam karyanya yang berjudul Course de Linguistique Generale. namun diakui bahwa perkem-bangannya tidak secepat ilmu ekonomi dan kesehatan. Linguistik Zaman Modern Setelah masa renaisans berlalu. mendapat perhatian dalam studi bahasa karena kegiatan para misionaris ke luar negeri yang jauh dari Eropa.

Ali Bin Abi Thaliblah orang pertama yang memberikan perhatian terhadap munculnya ilmu nahwu. Periodisasi pertumbuhan dan perkembangan ‘ilmu nahwu dibagai kepada empat periode. maka beliau membuat babAl-‘Athaf. bahwa ilmu nahwu lahir di kota Bashrah. yaitu Abu Al-Aswad Ad-Duali mendengar seorang laki-laki membaca Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 3: ‫له‬ ِ‫أن ال برئ من المشركين ورسوه‬ Dengan mengkasrohkan huruf “‫ ”ل‬yang seharusnya fathah. yaitu: 1. Ibnu Khaldun. sementara Abu al-Aswad Al-Duâli selalu merujuk kepada Ali Bin Abi Thâlib. Yaqut. Terdapat perbedaan pendapat para sejarawan bahasa Arab dalam menentukan orang pertama menemukan ilmu nahwu. Ada yang berpendapat bahwa orang pertama yang menemukan ilmu nahwu dan orang yang mula-mula membuat titik pada mushaf alqur’an adalah Zhalim bin ‘Amr bin Zhalim Abu Al-Aswad Al-Duâli AlKufy (w. Ada yang berpendapat orang pertama yang menemukan ilmu bahasa Arab dan yang meletakkan dasar-dasar gramatikalnya adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thâlib. Para sejarawan bahasa Arab tidak berbeda pendapat.Perhatian terhadap linguistik Arab muncul pada awal perkembangan Islam. Antara lain adalah riwayat Abu At-Thayyib Al-Lughawy. Karena semua riwayat yang menjelaskan tentang hal ini selalu di isnad-kan kepada Abu al-Aswad Al-Duâli. Periode pembentukan. a. Yaitu: ‫علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا و بناء‬ Ilmu dengan dasar-dasar yang diketahui dengannya keadaan akhir kalam dari segi i’rab atau Binanya. yang sekarang kita kenal dengan Negara . Perkembangan bahasa Arab erat artinya dengan perkembangan ilmu nahwu (Sintaksis).) akan tetapi ia dilahirkan dan besar di Bashra. menurut Muhammad al-Thantawi. dan Al-Qufty. yaitu Ibnu An-Nadim. Ibnu AlAnbary. 69 H. Salah satunya. b. Namun demikian. akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang sebab yang melatar belakangi Abu Al-Aswad Ad-Duali untuk membuat kaidah ilmu nahwu. Ibnu ‘Asakir. Az-Zubaidy.

202 H)l Abu Zaid (w. Kajian nahwu pada masa ini terfokus kepada pemakaian qiyas sebagai sumber dalam membentuk qawâid nahwu. Periode pertumbuhan ini terhitung setelah masa Abu al-Aswad alDuâli sampai masa Khalil bin Ahmad Al-Farahidy (w. Di samping itu. bahwa pertumbuhan linguistik Arab dimulai sejak masa renaisans. dhommah. khususnya masalah akhir kata (i’rab) dalam kalimat. Al-Khalil bin Ahmad al-Farhûdy menyusun sebuah kamus yang berjudul “Mu’jam al-‘Ain” Sebuah kamus pertama bahasa Arab dengan sistematisasi abjad yang dimulai dengan huruf ‘ain. Periode pertumbuhan dan perkembangan. Sibawaih (w. dan Quthrub (w. 215 H). dan Al-Istiqâq Fî Al-Tashrîf. Di antara para tokoh nahwu pada masa ini adalah Al-Akhfas al-Akbar (w. Bahkan menurut Chaer. Kemudian disusul oleh Abdullah bin Abi Ishaq (w.182 H).). 216 H). Di antara para linguis Arab terkemuka di masa ini adalah Ibn ‘Ashim al-Laitsy (w. al-Akhfash al-Ausath (w. 117 H). 2. al-Yazidy (w. Isa bin Umar al-Tsaqfy. Studi bahasa Arab mencapai puncaknya pada abad ke-8 dengan terbit-nya kamus bahasa Arab yang berjudul Kitab al-‘Ain. al-Ashma‟y (w. 211 H) dengan karyanya “al-Ausath fî al-Nahwi”. Abu Umar bin al-‘Ula (80-154 H). 206 H) dengan karyanya: al-‘Ilâl Fî Al-Nahwi. 172 H). seiring dengan munculnya perhatian para linguis Arab terhadap qawaid bahasa Arab dan lahirnya berbagai karya tentang qawaid nahwu. Periode kejayaan. kasrah dan tanwin seperti yang kita kenal saat ini.Irak. Oleh sebab itulah. Dikatakan sebagai periode pertumbuhan dan perkembangan. 175 H). 180 H) dengan karanganya “al-Kitab”. . dan Al-Khalil bin Ahmad al-Farahidy (100-175 H). 3. Periode ini dimulai sejak akhir masa Khalil bin Ahmad sampai pada masa-masa awal Al-Mazany dan al-Sikkit. Ibn ‘Ashim al-Laitsy adalah orang pertama yang menukar titik sebagai harkat harkat Alquran seperti yang dicetuskan Abu al-Aswad al-Duali dengan baris fathah. 79 H. dan Yunus bin Habib (94 . kamus ini disebut dengan Mu’jam al-‘Ain.

guru-guru bahasa. penyusun kamus. Di antara para linguis arab yang terkenal pada periode ini adalah. Abu Hâtim Al-Sajastâny (w. Al-Tauzy (238 H). dan Al-Mubrid (w. . dan baru menampakkan diri kembali sekitar akhir abad ke-13 H. Dan pada akhirnya linguistik menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri. Seiring dengan itu. Linguistik memberi manfaat langsung kepada mereka yang berkecimpung dalam kegiatan yang berhubungan dengan bahasa. atau awal abad 19 M. 250 H) AlRiyâsyi (w. Urgensi Mempelajari ‫ علم اللغغغة‬dan Kaitannya dengan Pembelajaran Bahasa Arab. dan profesi lainnya yang ada kaitannya dengan bahasa. yang dipelopori oleh Ibn Madha dengan kitabnya Al-Radd ‘Ala AlNuhat. Sebetulnya reformulasi materi nahwu telah muncul pada abad ke-6 H. Pesatnya kajian nahwu pada periode ini sama dengan pesatnya kajian terhadap ilmu-ilmu lain. dalam hal ini adalah bahasa Arab. kedokteran. Abu Usman Al-Mazany (w. seiring dengan munculnya nama-nama tokoh linguis Arab antara lain: Rifa‟at al-Thahthawy (1801-1873 M.Disebut sebagai periode kejayaan. antara lain: Abu Umar Al-Jaramy (w. Ali Jarim dan Musthafa Amin. 249 H). Namun pemikiran ini “tenggelam” ditelan masa. pertumbuhan dan perkembangan linguistik di dunia barat pun demikian pesat. 4. C. karena perhatian dan keseriusan para linguis Arab untuk menulis berbagai judul yang terkait dengan nahwu demikian pesat. 225 H) dengan karyanya AlMukhtashar Fi Al-Nahwi dan Kitab Al-Abniyah. Periode reformasi atau reformulasi. 275 H). penerjemah. penyusun buku pelajaran. Yang dimaksud dengan reformasi atau reformulasi di sini adalah munculnya pemikiran dan upaya dari para linguis Arab untuk memformat kembali materi nahwu dan pembahasannya supaya lebih mudah dipelajari. pendidikan. Teori-teori baru pun bermunculan. Demikian sekilas tentang sejarah singkat perjalanan kajian nahwu. dengan karyanya: “Al-Nahw Al-Wadhih”. seperti filsafat. 257 H).) dengan karyanya: “ Al-Tuhfat Al-Maktabiyat Fî Taqrib Al-Lugat Al-‘Arabiyah ”.

Penerjemah bahasa Arab Bagi mereka yang bergelut di bidang penerjemahan bahasa Arab. Buku pelajaran bahasa Arab yang disusun untuk anak-anak MI misalnya tentu pemilihan dan pemakaian mufradat dan topik pembahasannya berbeda dengan buku pelajaran bahasa Arab yang disusun untuk anak-anak MTs dan Madrasah Aliyah. Bagi setiap guru bahasa Arab. menentukan ejaan ( ‫ ) هجائيممة‬atau grafem fonem-fonem dimaksud.blogspot. atau bahkan Perguruan Tinggi. sintaksis. Maka guru bahasa yang menguasai linguistik Arab dengan baik. mengetahui linguistik Arab saja justru belum mencukupi. mengetahui secara baik tentang hal-hal yang berkaitan dengan fonologi. memilih kosa kata yang sesuai dengan jenjang usia pembaca buku dimaksud.1. memahami seluk-beluk bentuk dan cara pembentukan kata. gramatikal. http://hasti-arrahmah. menentukan makna kata. Seperti halnya kamus-kamus bahasa lain. Bagi guru-guru bahasa Arab. 4. menentukan fonem-fonem bahasa Arab yang akan dikamuskan. akan dapat mengajarkan semua keterampilan berbahasa Arab secara efektif dan efisien. Sementara semua aspek di atas terdapat dalam kajian linguistik. dan kontekstual dan bahkan latar belakang sosial bahasa tersebut.com/2012/09/sejarah-pertumbuhan-danperkembangan. Penyusun kamus berbahasa Arab.html . morfologi. Karena bagaimana mungkin seorang guru bahasa Arab dapat mengajarkan keterampilan mengucapkan huruf-huruf Arab tanpa menguasai sistem fonologi bahasa Arab. Demikian juga dengan aspek-aspek linguistik lainnya. seperti makna leksikal. 3. 2. Penyusun buku pelajaran bahasa Arab Pengetahuan linguistik akan memberi tuntutan bagi penyusun buku pelajaran bahasa Arab dalam menyusun kalimat yang tepat. fonologi dan fonetik bahasa Arab adalah sangat penting. Bahkan ia harus menguasai sosiolinguistik dan kontrastif bahasa Arab. kamus bahasa Arab juga disusun dengan memperhatikan hal-hal berikut.

(Indo-Eropah) 8.Melayu . 5. 11. persamaan bahasa Sanskrit dengan bahasabahasa Eropah. Kesedaran timbul terhadap gejala perubahan bahasa dari segi sejarah dan kekerabatan di antara bahasa.Belanda) Contoh lain: Pari . 7.Inggeris) . Jerman. 3. Ahli linguistik abad 19 telah terpengaruh dengan bidang anthropologi dan sosiologi dalam pengkajian bahasa.Sunda Padih . Akibat pemisahan geografi dan sebagainya.Inggeris) . 4. Perkembangan ilmu linguistik moden bermula dari abad ke 19. Parsi. 10.aman Linguistik Perbandingan 1.Zon (B. Itali. Hindi. 9. Punjabi dan Urdu. 2. 12. Contohnya. Pendekatan agak objektif dan saintifik.Malegasi Pare .Jawa Fari . Kajian bahasa kurun ke 19 memperlihatkan kegiatan memperbandingkan bahasa-bahasa. Ilmu perbandingan bahasa bertujuan mencari dan menentukan kekerabatan antara bahasa.Madura Padi . Anthropologi dan sosiologi adalah bidang yang mengkaji manusia dan hubungannya dengan masyarakat dan kebudayaan. Indo-Eropah adalah keluarga bahasa di Eropah dan Asia Barat seperti Inggeris.Belanda) Son (B. Peringkat permulaan. perubahan telah menyebabkan perbezaan bunyi berlainan. 6. Sepanyol. Yang penting adalah ciri-ciri persamaan sama ada dalam fonetik atau struktur tatabahasa di antara bahasa yang dibandingkan. Contoh: Mother (B. kajian bertumpu di bidang fonetik.Moeder (B.

Palai - Tagalog Di atas adalah bukti jelas bagi menyatakan adanya hubungan kekeluargaan dan berasal dari satu rumpun atau turun dari satu bahasa induk yang lebih tua. • Umumnya, linguistik perbandingan lebih menumpukan usaha ke arah menentukan rumpun bahasa melalui perbandingan. • Antara rumpun bahasa sedunia adalah; Indo-Eropah, HamitoSemit, Finno-Ugria, Bantu, Tibeto-China, Austro-Asia, Austroneis, Japhetit dan lain-lain. • Tokoh kajian linguistik perbandingan adalah seperti R.K Rask (1787-1832), Jacob Grimm (1785-1863) dan Verner.
• •

R.K Rask membuktikan bahawa perkataan bahasa German ada pertalian dari segi bunyi dengan perkataan bahasa Indo-Eropah. • Hukum p-s-v • Contoh: Latin (pater), Inggeris (father), Jerman (vater), Belanda (vader)

http://rujuknota.blogspot.com/2011/08/zaman-linguistik-perbandingan.html

Perkembangan Ilmu Bahasa Ilmu bahasa yang dipelajari saat ini bermula dari penelitian tentang bahasa sejak zaman Yunani (abad 6 SM). Secara garis besar studi tentang bahasa dapat dibedakan antara (1) tata bahasa tradisional dan (2) linguistik modern. Tata bahasa Tradisional Istilah Tradisional dalam ilmu linguistik sering dipertentangkan dengan istilah struktural, sehingga dalam pendidikan formalada istilah tata bahas tradisional dan tata bahasa struktural. Kedua jenis tata bahasa ini banyak dibicarakan orang sebagai dua hal yang dipertentangkan, sebagai akibat dari pendekatan keduanya yang tidak sama terhadap hakikat bahasa. Tata bahasa tradisional menganalisis bahasa berdasarkan filsafat dan semantik; sedangkan tata bahasa struktural berdasarkan struktur atau ciri-ciri formal yang ada dalam bahasa tertentu. Dalam kata kerja, misalnya, tata bahasa tradisional mengatakan kata kerja adalah kata yanag menyatakan tindakan atau kejadian, sedangkan tata bahasa struktural menyatakan kata kerja adalah kata yang dapat berdistribusi dengan frase ‘dengan…..” bagaimana terbentuknya tata bahas tradisional yang telah melalui

masa yang sangata panjang akan di bicarakan berikut ini, mulai zaman yunani sampai menjelang munculnya linguistik modern di sekitar akhir abad 19. Linguistik zaman yunani Study bahasa pada zaman yunani mempunya sejarah yang sangat panjang lebih kurang abad ke 5 S.M. sampai lebih kurang abad 2 M. jadi lebih kurang 600tahun. Masalah pokok kebahasaan yang menjadi pertentangan para linguis pada waktu itu adalah 1. Pertentangan antara fisis dan nomos, dan 2. Pertentangan antara analogi dan anomali. Para filsuf yunani mempertanyakan, apakah bahas itu bersifat alami(fisis) atau bersifat konvensi ( nomos). Bersifat alami atau fisis maksudnya adalah bahasa mempunyai hubungan asal-usul, sumber dalam prinsipprinsip abadi atau tidak dapat diganti di luar manusia itu sendiri. Oleh karena itu tidak dapat ditolak. Dalam bidang smantik, kaum yang menganut paham ini adal kaum naturalis, berpendapat bahwa setiap kata memiliki hubungan benda yang ditunjukkan. Atu dengan kata lan, setiap katamemilikimakna secara alami. Misalnya katakata onomatope, atau kata-kata yang terbentuk berdasarkan peniruan bunyi. Sebaliknya kelompok kaum konvensional berpendapat bahwa bahasa bersifat konvensi. Artinya, makna kata itu diperoleh dari hasil tradisi atau kebiasaan yang mempunyai kemungkinan bisa berubah.

mengapa bentuk jamak bahasa inggris child menjadi childrenbukannya childs. kelompok anomali berpandapat bahwa bahasa itu tidak teratur. Sebaliknya.  1. . Kaum analogi. Mereka melakukan kerja secara empiris 2.Pertentangan analogi dan anomali menyangkut masalah bahasa itu sesuatu yang teratur atau tidak teratur. dan bukannyawrited? Dari keterangan di atas tampak bahwa kaum anomali sejalan dengan kaum naturalis. Dari studi bahasa pada zaman Yunani ini kita mengenal nama beberapa kaum atau tokoh yang mempunyai peranan besar dalam studi bahasa ini. karena. Jika bahasa itu taratur. Mereka melakukan kerja secara pasti dengan menggunakan ukuran tertentu. Karena adanya keteraturan itulah orang dapat menyusun tata bahasa. dan kaum analogi dengan kaum konvensional. seperti : Kaum Sophis Kaum ini muncul pada abad ke-5 SM. berpendapat bahwa bahasa itu bersifat teratur. antara lain Plato dan Aristoteles. mengapa bentuk past tense dari write menjadi wrote. Mereka dikenal dalam studi bahasa antara lain.

Mereka membedakan tipe kalimat berdasarkan isi dan makna. pandangan Aristoteles bahwa bahasa tidak mirip dengan realitas atau arbitrer diikuti oleh kaum konvensionalis. sedangkan kaum anomalis yang berpendapat adanya ketidakteraturan dalam bahasa mewarisi  . sedangkan Aristoteles mempunyai pendapat sebaliknya yaitu bahwa bahasa adalah thesei atau tidak mirip realitas kecuali onomatope dan lambang bunyi (sound symbolism). Plato Plato berpendapat bahwa bahasa adalah physei atau mirip realitas. kalimat perintah. membicarakan gaya bahasa seperti yang kita kenal sekarang. kalimat laporan.3. Mereka sangat mementingkan bidang retroika dalam studi bahasa. Pandangan Plato bahwa bahasa mirip dengan realitas atau nonarbitrer diikuti oleh kaum naturalis. Georgias. doa. Salah satu tokoh Sophis adalah Protagoras. Kelompok penganut pendapat adanya keteraturan bahasa adalah kaum analogis yang pandangannya tidak berbeda dengan kaum naturalis. dan undangan. mebagi kalimat menjadi kalimat narasi. Perbedaan pendapat ini juga merambah ke masalah keteraturan(regular) atau ketidakteratura n (irregular) dalam bahasa. kalimat jawab. kalimat tanya. 4. Tokoh lainnya.

Kaum Stoic lebih tertarik pada masalah asal mula bahasa secara filosofis. yaitu. Dalam studi bahasa kaum Stoik terkenal karena:  1. Mereka membedakan studi bahasa secara logika dan studi bahasa secara tata bahasa.Dia membedakan jenis kelamin kata (gender) menjadi tiga. selalu berdasarkan logika. dan syndesmoi. Dalam studi bahasa dia terkenal karena: Dia menambahkan satu kelas kata lagi atas pembagian yang di buat gurunya. yaitu onoma. Hal yang perlu diketahui adalah bahwa Aristoteles selalu bertolak dari logika. . Yang dimaksud dengan syndesmoi adalah kata yang lebih banyak bertugas dalam hubungan sintaksis. maskulin feminin. makna. verba.pandangan kaum konvensionalis. rhema. Jadi menurutnya ada kelas kata. Dia memberikan pengertian. yaitusyndesmoi.Aristoteles (384 – 322 SM) Dia adalah salah satu murid Plato. Plato. dan neutrum. konjungsi dan artikel. Jadi. yakni nomina. Pandangan kaum anomalis mempengaruhi pengikut aliran Stoic. Mereka membedakan adanya empat jenis kelas kata. konsep.4. definisi. syndesmoi itu sama dengan kelas preposisi dan konjugasi yang kita kenal sekarang. Kaum Stoik Kaum ini adalah kelompok ahli filsafat yang berkembang pada permulaan abad ke.

dan semainon. (3) hal-hal diluar bahasa yakni benda atau situasi. kata kerja. yaitu 1. 4. atau lekton. 6. Oleh karena itulah dari mereka kita mewarisi sebuah buku tata bahasa yang disebut Tata Bahasa Dionysius  . serta kata kerja aktif dan pasif. syndesmoi. yaitu ucapan bunyi ytang mengandung makna. semainonem. yaitu kata benda. dan arthoron. Mereka membagi jenis kata menjadi empat. dan properetal. 3. Mereka membedakan tiga komponen utama dalam studi bahasa. Kaum Alexandrian Kaum ini menganut paham analogi dalam studi bahasa. (1) tanda. apa yang disebut . 5. Dari uraian di atas tampak bahwa yang telah dihasilkan oleh kaum Stoik lebih jauh daripada yang dihasilkan oleh atau pada masa Aristoteles. Mereka membedakan adanya kata kerja komplet dan kata kerja tak komplet. yaitu bunyi yang merupakan bagian dari fonologi tetapi tidak bermakna.2. Mereka menciptakan istilah-istilah khusus untuk studi bahasa. (2) makna. sign. yaitu katakata yang menyatakan jenis kelamin dan jumlah. Mereka membedakan legein. sibol.

Thax. telah menyusun kurang lebih 4000 pemerian tentang struktur bahasa sansekerta dengan prinsip-prinsip dan gagasan yang masih dipakai dalam linguistik modern. a. Sejaman dengan sarjana. Buku ini di bagi dalam bidangbidang etimologi. di India pada tahun 400 SM. Varro masih juga memperdebatkan masalah anomali dan analogi seperti zaman Stoik di Yunani. Dalam bidang ini Varro mencatat adanya perubahan bunyi yang terjadi . seorang tokoh linguis struktural Amerika. Buku ini lahir lebih kurang tahun 100 SM dan diterjemahkan kedqalam bahasa latin oleh Remmius Palaemon pada permulaan abad pertama masehi dengan judul Ars Grammatika. adalah cabang ilmu linguistik yang menyelidiki asal usul kata beserta artinya. dan sintaksis. Karyanya adalah De Lingua Latina dan Priscia dengan karyanya Institutiones Grammaticae.sarjana Yunani di atas. Apa yang dibicarakan dalam bukunya itu mengenai bidang-bidang tersebut dibicarakan secara sangat singkat. Dalam bukunya De Lingua. Buku inulah yang kemudian dijadikan model dalam penyusunan buku tata bahasa Eropa lainnya. menyebut Panini sebagai one of the greatest monuments of human intelligence karena buku tata bahasa Panini. Etimologi. Panini. yaitu Astdhyasi merupakan deskripsi lengkap dari bahasa sansekerta yang pertama kali ada. morfologi. seorang sarjana hindu.  Varro dan “De Lingua Latina” Varro adalah tokoh pada zaman Romawi kuno. Leonard Bloomfield (1887 – 1949).

2. Menurut Varro. yaknikata yang membuat pernyataan. bidang inimembicarakan hal yang disebut oratio. dalam bahasa latin ada katakata yang terjadi decara analogi. Morfologi. yakni kata yang berinfleksi kasus Kata kerja. 1.dan merupakan bentuk minimum. Kelemahan Varro dalam bidang ini adalah dia menganggap kata-kata Latin dan Yunani yang berbentuk sama adalah pinjaman langsung. yaitu tata susun kata yang berselaras dan menunjukan kalimat itu selesai Dalam menyusun kata-kata varro membagi kelas kata dalam empat bagian. yaitu : Kata benda termasuk kata sifat.dari zaman ke zaman. dan ada juga yang terjadi secara anomali. yang berinfleksi “tense” . Padahal banyak dari kata Latin dan Yunaniyang harus direkonstruksikan kembali kepada satu bahasa purba atau bahasa proto yang lebih tua. Menurut Varro. Sintaksis. kata adalah bagian dari ucapan yang tidak dapat dipisahkan lagi. dan perubahan makna kata. adalah cabang linguistik yang mempelajari kata dan kata dan pembentukannya.

karena dipakai sebagai bahasa gereja. time dan aspect serta aktif dan pasif. kata yang berinfleksi kasus dan “tense” Adverbium yakni kata yang mendukung (anggota bawahan dari kata kerja). dan bahasa ilmu pengetahuan. bahasa diplomasi. dan bahasa latin menjadi lingua franca. yang tidak berinfleksi. terutama oleh para filsuf skolastik.Partisipel yakni kata yang menghubungkan (dalam sintaksis kata benda dan kata keja). Kategori katadibedakan atas tense. Yang patut dibicarakan dalam studi bahasa pada zaman ini antara lain adalah peranan Amabar amatuseram amor amatussum Amabor Amatuser didiceram Disco didici Discam Didicero past present Futurun . perhatikan bagan berikut time Aspek Discembam Tak komplet komplet aktif Tak komplet komplet pasif Zaman Pertengahan Studi bahasa pada zaman ini di Eropa mendapat perhatian penuh.

Peranannya dalam bidang linguistik adalah: 1. modus. Tata Bahasa Skulativa. Petrus Hispanus.  2. mereka juga mencari sumber makna. Dia telah membedakan nomen atas dua macam. Dia telah memasukan psikologi dalam analisis makna bahasa. berkembanglah bidang etimologi pada zaman ini. dan Petrus Hispamus. a. yaitu pembedaan pengertian yang dikandung pada bentuk akar dan pengertian yang dikandung oleh imbuhan. aksi. kualitas c. yaitu nomen Substantivum dan Adjectivum . kata tidak secara langsung mewakili alam dari segala benda yang ditunjuk. Maka. Kaum ini menerima konsep analogi karena menurut merekabahasa itu bersifat reguler dan universal. Beliau pernah menjadi Paus pada tahun 1276 – 1277. Menurut Tata Bahasa Spekulativa. Kata hanya mewakili hal adanya benda itu dalam pelbagai cara.Kaum Modistae. Dia juga membedakan antara signifikasi utama dan konsignifikasi. substansi. b. merupakan hasil integrasi deskripsi gramatikal bahasa latin kedalam filsafat skolastik. Bukunya berjudul Summulae Logicales. Tata Bahasa SpekulativaI. Kaum Modistae masih membicarakan pertentengan antara fisis dan nomos. dengan gelarPaus Johannes XXI. analogi dan anomali. Mereka juga memperhatikan aspek semantiksebagai dasar penyebutan definisi-definisi bentuk bahasa.

Pandangan yang dimuat dalam buku tersebut mengenai konsep (1) telaah sinkronik dan diakronik. Categorematic adalah semua bentuk yang dapat menjadi subjek atau predikat. (4) hubungan sintagmatik dan paragdimatik. maka linguistik strukturalis tidak demikian. Sedangkan Syntategorematic adalah semua bentuk tutur lainnya. Ferdinand de Saussure Ferdinand de Saussure (1857 – 1913) dianggap sebagai Bapak Linguistik Modern berdasarkan pandangan yang dimuat dalam bukunya Course de Linguistique Generale. Dia juga telah membedakan Partes Orationes atas categorematic danSyntategorematic.3. Linguistik struturalis berusaha mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri atau sifat khas yang dimiliki bahasa itu. Linguistik Strukturalis Jika linguistik tradisional selalu menerapkan pola-pola tata bahasa Yunani dan latin dalam mendeskripsikan suatu bahasa. Pandangan ini adalah sebagai akibat dari konsep-konsep atau pandangan-pandangan baru terhadap bahasa dan studi bahasa yang dikemukakan oleh Bapak Linguistik Modern. banyak berpengaruh dalam perkembangan linguistik di kemudian hari  . (2) perbadaan parole dan langue (3) perbedaan signifiant dan signifie. Ferdinand de Saussure.

dengan peralatan. Tokohnya antara lain adalah. substansi ekspresi. Ada tiga macam Prosodi. yaitu segi ekspresi dan segi isi. yaitu konsonan dan vocal.  Sejalan dengan pendapat de Saussure. yaitu.Pembedaan forma dari substansi berlaku untuk semua hal yang ditelaah secara ilmiah.Aliran Glosemantik Aliran inilahir di Denmark. Namanya menjadi terkenal karena usahanyauntuk membuat ilmu bahasa menjadi ilmu yang berdiri sendiri. forma isi dan substansi isi. Loise Hjemslev (1899 – 1965). Sedangkan pembedaan ekspresi dari isi hanya berlaku sebagai telaah bahasa saja. metodologis.  Aliran Firthian John R. bebas dari ilmu lain. Satuan fonematis berupa unsur-unsur segmental. Hjemslev menganggap bahasa itu mengandung dua segi. Fonologi Prosodi terdiri dari stuan-satuan fonematis dan satuan prosodi. dan terminologis sendiri. (1) Prosodi yang menyangkut . aliran yang dikembangkannya ini disebut Aliran Prosodi. sedangkan satuan prosodi berupa ciri atau sifat struktur yang lebih panjang daripada suatu segmen tunggal. sehingga diperoleh forma ekspresi. Firth (1890 – 1960) guru besar pada Universitas London sangat terkenal karena teorinya mengenai fonologi prosodi. Karena itulah. yang meneruskan ajaran Ferdinad de Saussure. Masing-masing segi mengandung forma dan substansi. Fonologi Prosodi adalah suatu cara untuk menentukan arti pada tataran fonetis.

(3) prosodi yang realisasi fonetisnya melampaui satuan yang lebih besardaripada fonem suprasegmental. Pandangan beliau tentang systemic linguistics(SL) adalah : Pertama. Tiap tutur kata harus dikaji dalam konteks situasinya. kata-kata yang mereka ungkapkan. Firth berpandapat bahwa. SL memberikan perhatian penuh pada segi kemasyarakatan bahasa. SL mengakui pentingnya perbedaan langue dari parole(seperti yang dikemukakan Ferdinand de Saussure). SL memandang bahasa sebagai “pelakasana”. dan hal-hal lain yang berhubungan.  Kedua.K Halliday.A. Sebagai enerus Firth. yaitu orang-orang yang berperan dalam masyarakat. terutama mengenai fungsi kemasyarakatan bahasa dan bagaimana fungsi kemasyarakatan itu terlaksana dalam bahasa. (2) prosodi yang terbentuk oleh sendi atau jeda. struktur suku kata. yaitu salah seorang murid Firth yang mengembangkan teori Firth mengenai bahasa. telaah bahasa harus memperhatikan komponen sosiologis. dan gabungan vocal. . Linguistik Sistemik Nama aliran linguistik sistemik tidak dapat dilepaskandari nama M. gabungan konsonan.gabungan fonem: struktur kata. khususnya yang berkaitan dengan segi kemasyarakatan bahasa. maka teori yang dikembangkan oleh Halliday dikenal dengan Neo-Firthian Linguistic atau Scale Category Linguistic. Parole merupakan perilaku kebahasaan yang sebenarnya.

Misalnya saja bentuk yang gramatika dan yang tidak gramatikal. yaitu banyak sekali bahasa Indian di Amerika yang belum diperikan. Satu hal yang menarik dan merupakan ciri aliran struturalis Amerika ini adalah cara kerja mereka yang  . selalu dikaitkan dengan aliran struktural Amerika. SL lebih mengutamakan pemerian ciri-ciri bahasa tertentu beserta variasi-variasinya. Leonard Bloomfield dan Strukturalis America Nama Bloomfield (1877 – 1949) jadi sangat terkenal karena bukunya yang berjudulLanguage. Keempat. tidak atau kurang tertarik pada semestaan bahasa. salah satunya adalah. sebab semua aliran linguistik pasti berusaha menjelaskan seluk beluk bahasa berdasarkan strukturnya. Faktor lain adalah.sedangkan langue adalah jajaran pikiran yang dapat dipilih oleh seorang penutur bahasa. Istilah struktural sebenarnya dapat dikenakan kepada semua aliran linguistik. Batas butir-butir bahasa seringkali tidak jelas. karena Bloomfield bersikap menolak mentalistik sejalan dengan iklim filsafat yang berkembang pada masa itu di Amerika yaitu filsafat behaviorisme. pada masa itu para ahli linguistik di Amerika menghadapi masalah yang sama. Ada beberapa faktor yang menyebabkan berkembangnya aliran ini. Ketiga. SL mengenal adanya gradasi atau kontinum. terbit pertama kali tahun 1933.

tugas tata bahasa haruslah dapat menggambarkan hubungan bunyi dan arti dalam bentuk kaidah-kaidah yangtepat dan jelas. Bahasa dapat dianggap sebagai kumpulan kalimat yang terdiri dari deretan bunyi yang mempunyai makna. sehingga satuan atau istilah yang digunakan tidak berdasarkan pada gejala bahasa tertentu saja. Nama yang dikembangkan untuk model tata bahasa yang dikembangkan olek Chomsky adalah Transformational Generative Grammar. Menurut Chomsky salah satu tujuan dari penelitian bahasa adalah untuk menyusun tata bahasa dari bahasa tersebut. Maka.Aliran Bloomfield disebut aliran Taksonomi. yaitu : ertama. adalah merupakan teori dari bahasa itu sendiri dan tata bahasa itu harus memenuhi dua syarat. Menurut Chomsky.sangat menekankan pentingnya data yang objektif untuk memerikan suatu bahasa. sebagai kalimat yang wajar dan tidak dibuat-buat. Tata bahasa Transformasi Dapat dikatakan tata bahasa transformasi lahir dengan terbitnya buku Noam Chomsky yang berjudul Syntatic Struture pada tahun 1957. dan pendekatannya bersifat Empirik. karena bermula dari gagasan Bloomfield sendiri. yang kemudian dikembangkan karena adanya kritik dan saran dari berbagai pihak. dan . Disebut aliran Taksonomi karena aliran ini menganalisis kalimat. kalimat yang dihasilkan oleh tata bahasa itu harus dapat diterima oleh pemakai bahasa tersebut.  Kedua. tata bahasa tersebut harus berbentuk sedemikian rupa.

Spanyol. Bahasa-bahasa Roman. misalnya secara genetis dapat ditelusuri berasal dari bahasa Latin yang menurunkan bahasa Perancis. maka Chomsky membedakan adanya kemampuan (competence)dan perbuatan bahasa (performance). dan Italia. Objek penelitian adalah bahasa-bahasa yang dianggap mempunyai hubungan kekerabatan atau berasal dari satu induk bahasa. maupun dalam pemerintahan atau pendidikan.semuanya ini harus sejajar dengan teori lingustik itu sendiri. Linguistik Modern Linguistik Abad 19 Pada abad 19 bahasa Latin sudah tidak digunakan lagi dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan konsep langue danparole dari de Saussure. Bahasa-bahasa dikelompokkan ke dalam keluarga bahasa atas dasar kemiripan fonologis dan morfologis. Untuk mengetahui hubungan genetis di antara bahasabahasa dilakukan metode komparatif. Kemampuan adalah pengetahuan yang dimiliki pemakai bahasa mengenai bahasanya sedangkan perbuatan berbahasa adalah pemakaian bahasa itu sendiri dalam keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian dapat diperkirakan apakah bahasa-bahasa tertentu berasal dari bahasa moyang yang sama atau berasal dari bahasa proto yang sama sehingga secara genetis terdapat hubungan kekerabatan di antaranya. Antara tahun 18201870 para ahli linguistik berhasil membangun hubungan sistematis di antara bahasa-bahasa Roman berdasarkan .

Slavis. Rumpun Dravida: bahasa Telugu. Melanesia. 10. Rumpun Finno-Ugris: bahasa Ungar (Magyar). Rumpun Austronesia atau Melayu-Polinesia: bahasa Melayu. 6. Tamil. Beberapa rumpun bahasa yang berhasil direkonstruksikan sampai dewasa ini antara lain: 1. Malayalam. TibetoBurma. Munda. Ibrani. 2. Rumpun Austro-Asiatik: bahasa Mon-Khmer. Jepang. Baltik. Roman. Rumpun Chari-Nil. Mongol. 5. Samoyid. Palaung. Rumpun Semito-Hamit: bahasa Arab. Rumpun Paleo-Asiatis: bahasa-bahasa di Siberia. Rumpun Altai: bahasa Turki. Kanari. Korea. Indo-Iran. Etiopia. Armenia. Gaulis. Kaukasus Selatan. Thai. 3.struktur fonologis dan morfologisnya. Keltik. 7. Polinesia. Pada tahun 1870 itu para ahli bahasa dari kelompok Junggramatiker atau Neogrammarian berhasil menemukan cara untuk mengetahui hubungan kekerabatan antarbahasa berdasarkan metode komparatif. bahasa Bantu. Manchu. Annam. 11. Khoisan. 9. Rumpun Indo-Eropa: bahasa Jerman. 4. 8. Rumpun Sino-Tibet: bahasa Cina. . Rumpun Kaukasus: bahasa Kaukasus Utara.

Linguistik Abad 20 Pada abad 20 penelitian bahasa tidak ditujukan kepada bahasa-bahasa Eropa saja. yang dalam bahasa Latin berbunyi causa menjadi chose dalam bahasa Perancis. tetapi juga kepada bahasabahasa yang ada di dunia seperti di Amerika (bahasa- . Yang diteliti adalah hubungan kekerabatan dari bahasa-bahasa di Eropa untuk mengetahui bahasabahasa mana yang berasal dari induk yang sama. Misalnya perubahan bunyi apa yang terjadi dari kata barang. Hokan 13. 3) Pendekatan bersifat atomistis. Unsur bahasa yang diteliti tidak dihubungkan dengan unsur lainnya. Maya Sioux. misalnya penelitian tentang kata tidak dihubungkan dengan frase atau kalimat.12. Australia dan Kadai. Bahasa-bahasa Indian: bahasa Eskimo. Dalam metode komparatif itu diteliti perubahan bunyi kata-kata dari bahasa yang dianggap sebagai induk kepada bahasa yang dianggap sebagai keturunannya. Ciri linguistik abad 19 sebagai berikut: 1) Penelitian bahasa dilakukan terhadap bahasabahasa di Eropa. 2) Bidang utama penelitian adalah linguistik historis komparatif. dan cosa dalam bahasa Italia dan Spanyol. baik bahasa-bahasa Roman maupun nonRoman. Bahasa-bahasa lain seperti bahasa di Papua.

6) Prinsip dalam meneliti adalah deskripsi dan sinkronis Keberhasilan kaum Junggramatiker merekonstruksi bahasa-bahasa proto di Eropa mempengaruhi pemikiran para ahli linguistik abad 20. 4) Penelitian teoretis sangat berkembang. 2) Pendekatan dalam meneliti bersifat strukturalistis. Sarjana ini tidak hanya dikenal sebagai bapak linguistik modern. Secara garis besar dapat dibedakan atas mikrolinguistik.bahasa Indian). Afrika. tetapi penelitian antardisiplin juga berkembang. dan Asia. 5) Otonomi ilmiah makin menonjol. dan sejarah linguistik. melainkan juga seorang tokoh gerakan . makro linguistik. antara lain Ferdinand de Saussure. Afrika (bahasa-bahasa Afrika) dan Asia (bahasa-bahasa Papua dan bahasa banyak negara di Asia). Ciri-cirinya: 1) Penelitian meluas ke bahasa-bahasa di Amerika. pada akhir abad 20 penelitian yang bersifat fungsionalis juga cukup menonjol. 3) Tata bahasa merupakan bagian ilmu dengan pembidangan yang semakin rumit.

(5) Bahasa formal maupun nonformal menjadi objek penelitian. . Para ahli linguistik bertugas mendeskripsikan bagaimana orang berbicara dan menulis dalam bahasanya. (4) Bahasa merupakan suatu sistem tanda yang bersisi dua. Dalam strukturalisme bahasa dianggap sebagai sistem yang berkaitan (system of relation). (3) Penelitian bersifat sinkronis bukan diakronis seperti pada linguistik abad 19. bukan memberi keputusan bagaimana seseorang seharusnya berbicara. bukan preskriptif seperti pada tata bahasa tradisional. Beberapa pokok pemikiran Saussure: (1) Bahasa lisan lebih utama dari pada bahasa tulis. yang lain juga berubah.strukturalisme. Elemen-elemennya seperti kata. Tulisan hanya merupakan sarana yang mewakili ujaran. Keduanya merupakan wujud yang tak terpisahkan. penelitian dilakukan pada kurun waktu tertentu. bila salah satu berubah. Walaupun bahasa berkembang dan berubah. (2) Linguistik bersifat deskriptif. terdiri dari signifiant(penanda) dan signifie (petanda). bunyi saling berkaitan dan bergantung dalam membentuk sistem tersebut.

antara lainLanguage and the Study of Language (1867). (8) Dibedakan antara hubungan asosiatif dan sintagmatis dalam bahasa.(6) Bahasa merupakan sebuah sistem relasi dan mempunyai struktur. menganjurkan agar supaya para ahli linguistik Amerika mulai meneliti bahasa-bahasa orang Indian. Seorang ahli linguistik Amerika bemama William Dwight Whitney (1827-1894) menulis sejumlah buku mengenai bahasa. Studi bahasa di Amerika pada abad 19 dipengaruhi oleh hasil kerja akademis para ahli Eropa dengan nama deskriptivisme. . Gerakan strukturalisme dari Eropa ini berpengaruh sampai ke benua Amerika. Thomas Jefferson. Hubungan sintagmatis ialah hubungan antarsatuan pembentuk sintagma dengan mempertentangkan suatu satuan dengan satuan lain yang mengikuti atau mendahului. Orang Amerika banyak yang menaruh perhatian pada masalah bahasa. presiden Amerika yang ketiga (1801-1809). Hubungan asosiatif atau paradigmatis ialah hubungan antarsatuan bahasa dengan satuan lain karena ada kesamaan bentuk atau makna. (7) Dibedakan antara bahasa sebagai sistem yang terdapat dalam akal budi pemakai bahasa dari suatu kelompok sosial (langue) dengan bahasa sebagai manifestasi setiap penuturnya (parole). Para ahli linguistik Amerika mempelajari bahasa-bahasa suku Indian secara deskriptif dengan cara menguraikan struktur bahasa.

Bukunya. Pemikiran Sapir berpengaruh pada pengikutnya. Pada tahun 1933 sarjana ini menerbitkankan buku Language yang mengungkapkan pandangan behaviorismenya tentang fakta bahasa.Tokoh linguistik lain yang juga ahli antropologi adalah Franz Boas (1858-1942). Artikelnya juga banyak diterbitkan dalam jurnal Language yang didirikan oleh Linguistic Society of America tahun 1924. kategori makna dan proses gramatikal yang digunakan untuk mengungkapkan makna. juga seorang ahli antropologi dinilai menghasilkan karya-karya yang sangat cemerlang di bidang fonologi. Pengikut Boas yang berpendidikan Amerika. Bloomfield (1887-1949). Karyanya berupa buku Handbook of American Indian languages (1911-1922) ditulis bersama sejumlah koleganya. yang melalui kuliah dan karyanya mendominasi dunia linguistik sampai akhir hayatnya. Pada tahun 1914 Bloomfield menulis buku An Introduction to Linguistic Science. tetapi menghabiskan waktu mengajar di negaranya sendiri. Sumbangan Sapir yang patut dicatat adalah mengenai klasifikasi bahasa-bahasa Indian. yakni stimulusresponse atau rangsangan-tanggapan. Sarjana ini mendapat pendidikan di Jerman. Pada tahun 1917 diterbitkan jurnal ilmiah berjudul International Journal of American Linguistics. Di dalam buku tersebut terdapat uraian tentang fonetik. Teori ini . Edward Sapir (1884-1939). L. Language (1921) sebagian besar mengenai tipologi bahasa.

Lamb. tetapi Bloomfield berpendapat fonem merupakan satuan behavioral. Bloomfield berpendapat fonologi. Menurut pendekatan ini setiap gatra diisi oleh sebuah elemen. Selama kurun waktu itu kaum Bloomfieldian berusaha menulis tata bahasa deskriptif dari bahasa-bahasa yang belum memiliki aksara. Bloomfield mempunyai pendapat yang bertentangan dengan Sapir. Kaum Bloomfieldian telah berjasa meletakkan dasar-dasar bagi penelitian linguistik di masa setelah itu. Tata bahasa lainnya yang memperlakukan bahasa sebagai sistem unsur adalah tata bahasa tagmemik yang dipelopori oleh K. . Bloomfield dan pengikutnya melakukan penelitian atas dasar struktur bahasa yang diteliti. Bloomfield beserta pengikutnya menguasai percaturan linguistik selama lebih dari 20 tahun. karena itu mereka disebut kaum strukturalisme dan pandangannya disebut strukturalis. Pike. Elemen ini bersama elemen lain membentuk suatu satuan yang disebut tagmem. Sapir berpendapat fonem sebagai satuan psikologis. Dalam bukunya Language. Zellig Harris. mengaplikasikan metode strukturalis ke dalam analisis segmen bahasa.M. morfologi dan sintaksis merupakan bidang mandiri dan tidak berhubungan.dimanfaatkan oleh Skinner (1957) dari Universitas Harvard dalam pengajaran bahasa melalui teknik drill. Tata bahasa lain yang memperlakukan bahasa sebagai sistem hubungan adalah tata bahasa stratifikasi yang dipelopori oleh S. Murid Sapir lainnya.

Pada tahun 1968 sarjana ini mencetuskan teoriextended standard theory.com/2012/01/21/linguistik-dan-sejarahnya/ . Selanjutnya pada tahun 1970. sintaktis. Chomsky menulis bukugenerative semantics.Sarjana ini mencoba menghubungkan struktur morfologis. Karena pendekatan teori ini secara sintaktis tanpa menyinggung makna (semantik). yang kemudian disebut classical theory. Sarjana inilah yang mencetuskan teori transformasi melalui bukunya Syntactic Structures (1957). dan wacana dengan cara yang sama dengan yang dilakukan terhadap analisis fonologis. Ahli linguistik yang cukup produktif dalam membuat buku adalah Noam Chomsky.wordpress. Prosedur penelitiannya dipaparkan dalam bukunya Methods in Structural Linguistics(1951). tahun 1980 government and binding theory. teori transformasi dengan pokok pikiran kemampuan dan kinerja yang dicetuskannya melaluiAspects of the Theory of Syntax (1965) disebut standard theory. teori ini disebut juga sintaksis generatif (generative syntax). http://nurulsimois. Dalam perkembangan selanjutnya. dan tahun 1993Minimalist program.

Berdasarkan catatan awal sejarah ilmu linguistik. iaitu pada abad ke-6 sebelum masihi. Hal ini ada kaitannya dengan penemuan kegiatan kajian orang-orang India yang didasarkan kepada hasil kajian Panini telah diwartakan pada abad ke-17. budaya dan politik. golongan pertama yang bergiat dalam bidang pengkajian bahasa ialah orangorang Yunani. kajian tentang bahasa telah berlaku seawal 800 tahun sebelum masihi yang berlaku di India. zaman Peralihan (Renaissance).SEJARAH PERKEMBANGAN LINGUISTIK Sejarah perkembangan ilmu linguistik telah bermula pada tahun 500 SM hinggalah ke hari ini Sejarah pengkajian ilmu linguistik bermula pada zaman Yunani. zaman Linguitik perbandingan dan zaman linguistik moden. Falsafah Bahasa merupakan satu teras kepada . zaman Arab. Falsafah bahasa bermula pada zaman pra-Socrates. Kehebatan tamadun ini merangkumi semua aspek seperti bahasa. ekonomi. zaman Iskandariah. zaman India.Tamadun Yunani merupakan satu tamadun terawal yang wujud di atas muka bumi ini. Kehebatan orang Yunani dalam kajian bahasa adalah berdasarkan bukti dalam bentuk catatan yang dikaji pada zaman linguistik yang bermula di Eropah. Dalam sejarah ilmu linguistik. Walau bagaimanapun titik permulaan kajian ilmu linguistik dipercayai berlaku pada zaman Yunani. zaman pertengahan. Kegiatan dalam pengkajian bahasa bermula kira-kira 500 tahun sebelum masihi. zaman Rom. Disebabkan seluruh kehidupan mereka dibendung oleh falsafah. maka kajian mereka tentang bahasa banyak dipengaruhi oleh pemikiran yang berbentuk falsafah.

Nik Safiah Karim (1981) menyatakan bahawa bidang sosiolinguistik merupakan daya usaha kelompok ahli antropologi dan sesuai dengan hakikat bahawa sosiolinguistik itu merupakan cabang kepada ilmu antropologi. Walau bagaimanapun. Kamus Dewan (2007) mentakrifkan sosiolinguistik sebagai kajian bahasa dalam hubungannya dengan struktur dan sifat masyarakat. tatatingkat bahasa dan ragam bahasa. Fishman pula menekankan sifat kualitatif dalam kajian sosiolinguistik. topik dan latar pembicaraan.com/2012/07/sejarahperkembangan-linguistik-sejarah. beberapa ahli bahasa mempunyai pandangan tertentu mengenai cabang ilmu bahasa ini.html Sosiolinguistik merupakan bidang bahasa yang mengkaji aspek penggunaan bahasa dalam masyarakat. Secara ringkasnya dapatlah ditafsirkan bahawa psikolinguistik ialah gabungan dua disiplin ialitu disiplin sosiologi (masyarakat) dan disiplin linguistik (bahasa). Bidang ini lebih berhubungan dengan perincianperincian penggunaan bahasa yang sebenarnya seperti deskripsi pola-pola pemakaian bahasa atau dialek di dalam budaya tertentu. tetapi peranan yang penting ialah yang disumbangkan oleh ahli-ahli linguistik.bermulanya satu falsafah yang menjadi pegangan dan kekuatan masyarakat ketika itu http://pengantarlinguistikbahasamelayu. antropologi dan falsafah memainkan peranan masing-masing. Menurut Hymes (1968) bidang sosiolinguistik ialah satu aktiviti disiplin di mana ahli-ahli sosiologi. . khususnya natropologi sosial yang mementingkan analisis struktur sosial masyarakat. laras bahasa. kesantunan bahasa.blogspot. pilihan pemakaian bahasa atau dialek tertentu yang dilakukan penutur.

Charles Morris dalam bukunya ‘Sign. http://dadwayne.html . Language and Behaviour’ (1946) membicarakan bahasa sebagai sistem lambang dalam tiga kajian berkenaan dengan fokus perhatian yang diberikan. Kajian antara lambang dan penuturnya disebut sebagai sosiolinguistik.Noriah Mohamed (1998) pula membuat kesimpulan ringkas mengenai cabang sosiolinguistik iaitu bidang ilmu disiplin yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu dalam masyarakat.com/2010/03/pengenalan-kepada-sosiolinguistik.blogspot.

PENDAHULUAN ILMU SOSIOLINGUISTIK Sosiolinguistik. ciri-ciri gramatikal atau pada tahap makna . ragam regional dari satu kod (seperti bahasa Melayu Malaysia. kelas tinggi dan rendah). kosa kata. Inggeris. adalah mencakupi kajian mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi kelompok besar mahupun kecil. santai. Ada pula yang menyebutnya sebagai linguistics plus. fungsi kelompok. menunjukkan bahawa bidang ilmu ini adalah perpaduan sosiologi dengan linguistik. intim dan sebagainya).2. pertembungan antara kelompok. namanya berasal daripada gabungan perkataan sosio + linguistik. Kita boleh mengatakan sosiolinguistik adalah ilmu interdisiplineri yang membincangkan dan menyusun teori-teori tentang perhubungan masyarakat dan bahasa. Kedah dll. ragam kelompok sosial (seperti bahasa golongan bangsawan. Maksud istilah masyarakat. Singapura. Brunei. Thai Selatan. Kelantan. Indonesia. Maksud istilah bahasa pula mencakupi gagasan-gagasan seperti perbezaan kod-kod (iaitu bahasa Melayu. Kita mudah dapat menyemak bahawa perbahasan pokok dalam ilmu ini adalah masyarakat dan bahasa. Kesemuanya ini diamati dengan memberi perhatian kepada ciri-ciri pola bunyi dan sebutan.). dalam ilmu sosiolinguistik. sektor-sektor sosial. Pendahuluan Sosiolinguistik ( 9 Julai 2007) 1. Arab dll. perhubungan-perhubungan dan perbezaan-perbezaannya dari segi bahasanya.). ragam stailistik (rasmi.

termasuk di dalamnya perubahan-perubahan masyarakat. peggolongan. Selanjutnya mari kita kaji dulu batasan kedua yang akan dipadukan ini. Ia memiliki rumusrumus yang menjelaskan sistem. . akan banyak saling berhubungan dalam banyak cara yang teratur (Fishman 1968: 6). walaupun tanpa disedari. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur masyarakat dan proses-proses kemasyarakatan. kelompok sosialnya atau bahkan pekerjaannya. kita mengetahui bahawa ada orang-orang berbicara secara berbeza kerana datang daripada latar belakang yang berlainan. Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mutlak dan abstrak. yang diberi pemerian secara formal dan abstrak dan kadang-kadang kaku oleh linguistik (khususnya mikrolinguistik). rasional. pendidikannya. dapat diharapkan bahawa manifestasimanifestasinya yang diperhatikan itu. Oleh sebab bahasa-bahasa biasanya berfungsi dalam satu matriks sosial dan oleh kerana masyarakat sangat bergantung pada bahasa sebagai sarana (kalau bukan simbol) interaksi yang diamati. Pada pihak lain linguistik adalah ilmu yang mengkaji bahasa sebagai bentuk-bentuk lisan dan tulisan. termasuklah pernyataan kekecualiannya. Sebagai contoh. dan rumus-rumus bahasa. Sesungguhnya kita maklum. Ia mencuba memberi pengertian-pengertian umum. bahawa memang ada perhubungan-perhubungan yang kompleks antara masyarakat dan bahasa.iaitu semantik. empirikal. perilaku bahasa dan perilaku sosial. sehingga sering kali ada ramalan yang tepat dapat dibuat tentang aspek-aspek ujaran seseorang dengan tempat kelahirannya atau tempat beliau dibesarkan. rational dan empirikal serta bersifat umum (Soekanto 1982: 50). Dan bahasa itu sendiri adalah alat untuk berkomunikasi dalam proses sosialisasi. dan kesimpulan-kesimpulan sebagai pemerian daripada kenyataan struktur.

Ada juga sejak dahulu pendekatan yang meminati linguistik antropologi. Ini terjadi demikian kerana kajian bahasa secara tradisional pada masa lalu adalah terlampau memberi tumpuan kepada bentuk bahasa tulisan. terutama pada pertemuan pertama. Ini pun tergantung pula pada keakraban orang yang dilawan berbicara. Akibatnya linguistik dan sosiologi menjadi terpisah dari yang lainnya. Fishman (1968: 7). dan kesedaran baru khususnya dalam kalangan ilmuwan Amerika akan hubungan-hubungan yang tidak boleh dipisahkan antara perilaku bahasa dan perilaku sosial (Loveday 1982: 2). sehingga pertengahan pertama abad kedua puluh adalah "disiplin normal" yang hampir sejajar dengan matematik yang abstrak. Linguistik khususnya di Amerika. Cara kita berbicara dengan anak. istilah sociolinguistics baru muncul pada tahun 1952 dalam karya Haver C. menurut. dan suasana sekelilingnya sewaktu proses percakapan berlangsung. Khusunya. Lebih penting lagi. Currie yang menyarankan supaya diselidiki perhubungan antara perilaku ujaran dengan status sosial ahli masyarakat (dalam Dittmar 1976:127). Pada pertengahan tahun 1960-an pula. isteri. tetapi juga bagaimana kedengarannya bahasa yang diucapkan. merubah cara berbicara tergantung pada siapa lawan bicara. kita menilai orang bukan hanya dengan apa yang diujarkan oleh seseorang. ada penemuan kembali antara kedua bidang ilmu ini. suami di rumah tetulah berbeza daripada cara berbicara di tempat umum. namun ia masih menganggap bahasa dan . Ia memberi tumpuan keanalisis struktur bahasa. Hal-hal seperti ini dulu dianggap kurang penting bagi kajian linguistik. dan pendekatan psikologis dan sosiologis dianggap berbahaya dan menyesatkan.Selain daripada itu kita juga sering kali tanpa disadari.

Tentu sekali kita dapat mmerasakan bahawa hakikat bahawa bahasa itu bermakna dan berfungsi hanyalah wujud dan terasa pada pemasyarakatannya dalam perjalanan hidup sehari-hari? Istilah sosiolinguistik sering kali dikelirukan dengan istilahh sosiologi bahasa. Fishman melihat bahwa masyarakat lebih luas daripada bahasa. Sosiolinguistik adalah bidang ilmu yang mengkaji kesan sebarang aspek masyarakat ke atas bahasa. Dengan begitu sosiologi bahasa membidangi faktor-faktor sosial dalam skala besar yang saling bertimbal balik dengan bahasa dan dialek-dialek. Ada beberapa orang sarjana yang menganggapnya sama saja. Aspekaspek ini boleh terdiri daripada norma dan nilai dalam masyarakat.kebudayaan sebagai keseluruhan yang sifatnya monolitik. Ada juga yang membezakannya. dan dengan demikian maka masyarakat yang menyajikan konteks. Sebagai contoh dapatlah dikemukakan. perkembangan pembakuan bahasa dan perancangan bahasa negara-negara membangun. suasa yang wujud dalam masyarakat. sosiolinguistik lebih berhubungan dengan kajian-kajian mendalam mengenai penggunaan bahasa . Maka dapatlah disimpulkan bahawa sosiolinguistik adalah satu pendekatan yang akan membuat bidang ssiolinguistik ini sebagai satu bidang mikrolinguistik yang menjadi manusiawi dan sosiologikal. Yang lebih sejalan dengan pendekatan ini adalah sosiologi bahasa bukan sosiolinguistik. walaupun ada perhubungan antara satu sama lain (Fishman 1968: 7). harapan masyarakt. Pada pihak lain. dan perbezaan tersebut hanyalah pada penumpuan kajian saja. di sana segala perilaku bahasa akan dikaji. perkembangan bilingualisme. dll. Sosiologi bahasa pula mengkaji kesan bahasa terhadap masyarakatnya. yang memberikan penekanan kepada sebaliknya. misalnya: masalah menurunnya dan asimilasi bahasa-bahasa minoriti.

Dalam kenyataannya di sini terdapat struktur-struktur pembicaraan dan interaksi seperti misalnya dalam pembicaraan melalui telefon. Beberapa contoh dapat dilihat dalam misalnya: pemerian pola-pola penggunaan bahasa dan dialek dalam budaya tertentu yang menyangkut bentuk-bentuk peristiwa ujaran (speech events). 2. berbual kosong dan sebagainya. Mereka percaya bahwa kenyataan-kenyataan sosial tidaklah boleh diselesaikan melalui jadual-jadual statistik. dan secara umumnya inilah yang diselidiki oleh sarjana sosiolinguistik. iaitu mereka yang mempelajari metod-metod dan alat-alat yang digunakan oleh kelompokkelompok sosial untuk mencapai tujuannya. Dell Hymes (1962) menyebut ini sebagai etngrafi pertuturan (the ethnography of speaking). pilihan-pilihan yang dilakukan oleh penutur. Ini dapat disimpulkan dalam lima perkara berikut: 1. adalah bidang yang disebut sebagai analisis wacana. seperti penyelidikan yang dilakukan oleh Bernstein mengenai perbezaan gaya ujaran kelas pertengahan dan kelas atasan masyarakat Inggeris. Hal-hal di atas dapat disebut sebagai indikator-indikator sosiolinguistik. Mereka yang meminati bidang ini disebut ethnomethodologis. Ada beberapa jenis kebiasaan atau konvensyen yang digunakan bagi menguruskan ujaran kita yang diorientasikan kepada tujuan-tujuan sosial. tetapi pada kenyataannya dibangunkan dalam proses interaksi. . Kajian bagaimana norma-norma dan nilai-nilai sosial mempengaruhi perilaku linguistik.sebenarnya. teka-teki dan upacara-upacara keagamaan dengan acuan pada masyarakat tempat semua itu berada. cerita-cerita rakyat. Penyelidikan lain dalam bidang ini dan lebih berorientasi pada bidang linguistik. topik pembicaraan dan seting pembicaraan (Fishman 1970: 6 dan Labov 1977: 183-184). bergurau. Kelompok lain yang berdekatan dengan analisis ini adalah ahli antropologi yang menganalisis pola-pola penyusunan pengajaran lisan atau oral message yang terkandung dalam cerita-cerita dongeng.

pemilihan bahasa. Perkara inilah yang dikaji oleh Trudgil (1974) bagi menunjukkan perbezaan-perbezaan sosial orang-orang Inggeris yang berasal dari Norway. Lembaga seperti Academie Francaise. Dalam hal ini Dell Hymes mengutarakan konsep yangtermaktun dalam istilah sosiolinguistik. dll. secara rasmi menentukan apa yang boleh diterima atau tidak dalam bahasa Perancis.Tentulah penyelidikan mengenai alasan-alasan masyarakat yang menwujudkan perilaku bahasa begitu tidak terbatas pada perbezaan stail antara kelompok dalam suatu masyarakat. Ini kelihatan seperti sama dengan perkara 2 di atas. Pemanfaatan unsur-unsur bahasa dalam politik adalah juga menjadi sasaran kajian sosiolinguistik.iaitu: kecekapan berkomunikasi (communicative competence). tetapi juga berkaitan dengan variasi komunikasi antara kelompok-kelompok masyarakat bahasa' dan kelompokkelompok etnik yang berbeza. Sebagai contoh keputusan bagi mengajarkan bahasa Maori kepada mereka yang berkulit putih di New Zealand. 4. Malah. Kenekaan linguistik ini merupakan satu topik penting dalam kajian sosiolinguistik. Dalam masyarakat multilingual apa yang diucapkan mungkin menyajikan indikator status sosial si pembicara. Inilah yang merupakan gagasan inti bidang sosiolinguistik. Begitu juga juga pemurnian bahasa Jerman sewaktu pemerintahan Nazi pernah dillakukan sebagai satu eksploitasi bahasa demi kepentingan politik. Lebih rapat . bermula daripada aksen (pelat) membawa kepada pemilihan kosa kata dan sistem gramatikal. seperti menentukan bahasa asing untuk diajarkan di satu negara. pengajaran bahasa Rusia di negara-negara blok timur dan usaha memasukkan bahasa-bahasa peribumi ke dalam kurikulum sekolah di negara-negara Afrika. 3. misalnya untuk menjadi bahasa nasional adalah persoalan yang menyangkut hal-hal politik. Variasi dan neka bahasa dihubungkan dengan kerangka sosial para penuturnya. Perbezaannya adalah pada tujuan-tujuannya yang lebih sosiologikal. Banyak indikator linguistik yang memberikan maklumat sosial.

sosiologinya atau psikologinya. Ia adalah satu kajian cara bagaimana struktur bahasa berubah sebagai respons terhadap fungsi-fungsi sosial yang beraneka ragam. 5. Contoh di atas erat kaitannya terutama dengan kebijaksanaan dalam pendidikan. Fenomena ini disebut sebagai code switching.dengan kita adalah keputusan memilih bahasa Melayu menjadi bahasa Nasional Indonesia sebagai yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda (1928). hal ini sering dihubungkan dengan tokoh atau pelopor sesebuah masyarakat multilingual. Menurut Fishman yang mengkaji masyarakat multilingual. Ada pula yang menyelidiki sejauh mana seseorang bilingual atau multilingual taat kepada bahasa yang dikuasainya. bermula daripada andaian yang sama bahawa sosiolinguistik mengkaji cara-cara atau bagaimana bahasa berinteraksi dengan masyarakat. Kebanyakan kajian memberi tumpuan kepada kelompok-kelompok minoriti di berbagai negara. Kajian lain juga melihat motivasi sosial dalam amalam meminjam perkataan-pekataan asing. ditinjau dari segi sosiologi mahupun psikologi. Penyelidikan lainnya adalah mengkaji cara bukan penutur asli berganti-ganti menggunakan bahasa tertentu untuk satu kegiatan dan yang satu lagi untuk kegiatan lain. dan ini semua dalam sosiolinguistik lazim disebut sebagai perancangan taraf bahasa. Akan tetapi semuanya relatif. biasanya melibatkan nada-nada politik yang berkaitan dengan pengakuan atau penerimaan bahasa oleh kelompok tersebut. Aspek-aspek sosial dalam bilingualisme dan multilingualisme adalah juga penting dalam kajian sosiolinguistik.Akhirnya perlu juga dicatat bahawa konferens pertarna dalam sosiolinguistik berlangsung di University of California di Los . ahli sosiolinguistik sudah tentu mempunyai pendekatan dan teori yang berbeza antara satu dengan yang lain. Mungkin ada yang memberi penekanan kajiannya kepada linguistiknya. Ini bertentangan dengan hakikat bahawa bahasa Jawa atau Sunda yang mempunyai bilangan penutur yang jauh lebih ramai. Dalam kelima-lima perkara di atas. dan batasan dari fungsi-fungsi ini (Crystal 1971: 252) .

Identitas sosial pendengar yang terlibat dalam proses komunikasi.6. yakni hubungan antara kedua-dua entiti tersebut yang rapat. dan7. http://sosiolinguistik. Penerapan praktikal daripada penyelidikan sosiolinguistik.html Sosiolinguistik adalah salah satu bidang utama dalam disiplin linguistik. Sosiolinguistik menganggap bahasa dan masyarakat sebagai satu struktur. sikap terhadap bahasa. Penilaian sosial yang berbeza oleh penutur akan bentuk-bentuk perilaku ujaran. Identiti sosial penutur. Tingkatan neka atau ragam linguistik. iaitu sosiologi dan linguistik.2. Antara aspek tersebut ialah kedwibahasaan. Sosiolinguistik adalah bahagian pengajian (studies) dan pengkajian (research) yang menggabungkan dua disiplin.blogspot. Sosiolinguistik terbentuk daripada dua istilah. Salah satu hasil daripada konferens itu dirumuskan oleh Dittmar (1976 :128) dalam tujuh dimensi dalam penyelidikan sosiolinguistik. iaitu bahasa masyarakat. iaitu sosio (singkatan daripada sosiologi-disiplin yang meneliti masyarakat) dan linguistik-disiplin yang meneliti bahasa.3. sosiolinguistik dan memberi tumpuan dua entiti. perancangan bahasa dan sebagainya.5. Dengan sifat penggabungan kepada dua disiplin ini. iaitu:1. kepelbagaian bahasa. Pengkajian dan pengajian sosiolinguistik bermatlamat untuk menunjukkan hubungan sistematik yang wujud antara struktur bahasa dengan struktur sosial. Analisis sinkronik dan diakronik terhadap dialek-dialek sosial.com/2007/07/alamat-emel-yang-tidak-bolehdigunakan.Angeles pada tahun 1964. Lingkungan sosial termpat peristiwa ujaran terjadi. kelainan bahasa. Bidang sosiolinguistik terapan pula menggabungkan kajian .4. iaitu sama ada sesuatu struktur bahasa itu menyebabkan sesuatu struktur sosial tertentu atau sebaliknya Bidang sosiolinguistik membincangkan pelbagai aspek hubungan bahasa dengan masyarakat. bahasa.

focus perhatian diarahkan pada hubungan antara lambang dengan para penuturnya. pewarisan harta peninggalan. jika perhatian difokuskan pada hubungan antara lambang dengan maknanya.edublogs. Bidang ini telah menjadi satu disiplin ilmu yang tersendiri. Sosiolinguistik nlazim didevinisiksn sebagai ilmu yang mempelajaari ciri dan berbagai variasi bahasa di dalam masyarakat bahasa. dan sebagainya. Language. and Behaviour (1946) yang membicarakan bahasa sebagai system lambing. dalam bukunya Sign. Charles Morris. Ada tiga macam kajian bahasa berkenaan dengan focus perhatian yang diberikan. Pakar lain.org/2011/06/14/sosiolinguistik/ PENGERTIAN SOSIOLINGUISTIK Sosio adalah masyarakat.sosiolinguistik dengan kajian pendidikan. b : Sintaktik. yang sama dengan lembaga kemasyarakatan lain. Beberapa Rumusan mengenai Sosiolinguistik: a : menurut Kridalaksana (1978:94) . jika focus perhatian diarahkan pada hubungan lambang c : Pragmatik . seperti perkawinan. De Saussure (1916) telah menyebutkan bahwa bahasa adalah salah satu lembaga kemasyarakatan. dan linguistik adalah kajian bahasa. . yaitu: a : Semantik. Pada awal abad ke-20. Jadi sosiolinguistik adalah kajian tentang bahasa yang dikaitkam dengan kondisi kemasyarakatan [dipelajari oleh ilmu-ilmu sosialkhususnya sosiologi]. http://pgsrkent08.

the carakteristics of their functions. e : Sociolinguistiek is subdisiplin van de taalkunde . c : menurut Fishman (1972) . (G. J. (Sosiolimguistik adalah kajian mengenai bahasa dan pemakaiannya dalam konteks social dan kebudayaan.Piet Corder 1975:156). change and change one another within a speech community.G. Gerad Hubert . dengan tujuan untuk meneliti bagaimana konvevsi pemakaian bahasa berhubungan dengan aspek-aspek laindari timgkah laku sosial.P.E. fungsi–fungsi variasi bahasa. dan saling mengubah satu sama lain dalam satu masyarakat. ( Sosiolinguistik adalah kajian tentang ciri khas variasi bahasa. (Rene appel .Widdowson dalam J. (Sosiolinguistik adalah kajian bahasa dalam penggunaannya .J Verkuyl 1975:139). dan H. viewing variation or it social context. ( Sosiolinguistik adalah pengembangan sub bidang yang memfokuskan penelitian pada .b : menurut Nababan (1984 :82) . berubah. Sosiolinguistics is the study of the caracteristics of language varieties. die bestudert welke social faktoren een rol nspelen in het taalgebruik er welke taal spelt in het social verkeer. Perngkajian bahasa dengan dimensi kemasyarakatan . Sociolinguistics is concerned with the correlation between such social factors and linguistics variation. Booij . g. Sosiolinguistics is a developing subfield of linguistics which takes speech variation as it’s focus . dan pemakai bahasa karena ketiga unsur ini selalu berinteraksi.G. Greus Meijer 1976:10). F : Sosiolinguistcs is the study of language operation. Kersten. d: Sociolinguistyiek is de studie van tall en taalgebruik in de context van maatschapij en kultuur.and the characteristics of their speakers as these three constlantly interact. it’s purposeis to investigatehow the convention of the language use relate to other aspects of social behavior. ( Sosiolinguistik adalah subdisiplin ilmu bahasa yang mempelajari faktor-faktor social yang berperan dalam penggunaan bahasa dan pergaulan sosial.Criper danH.B Allen dan S. (C.

dalam karya Haver C. tapi pada tahun 1972 menggunakan nama sociology of language. …study of who speak what language to whom and when”. mengatakan kajian sosiolinguistik lebih bersifat kualitatif. yang banyak memperhatikan segi kemasyarakatan bahasa . Haliday seorang linguis inggris . dalam bukunya The Linguistic s Science and Language Teacing . (Nababan 1884:3 juga brigh 1992:vol 4:9 ). Jadi sosiolinguistik lebih berhubungan dengan perincian-perincian penggunaan bahasa yang sebernanya. Sosiolinguistik meneliti korelasi antara factor-faktor social itu dengan variasi bahasa. Fishman . Currie yang menyarankan perlu adanya penelitian dengan hubungan antara perilaku ujaran dengan status social .1976) . Istilah sosiolinguistik muncul pada tahun 1952. sedangakan istilah sosiologi bahasa digunakan kalau penelitian itu dimasuki dari bidang sosiologi. J. Banyak orang yang menganggap hal itu sama. Atau lebih secara operasional lagi seperti dikatakan Fishman (1972. Dari definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa Sosiolimguistik adalah cabang ilmu linguistic yang bersifat interdisipliner dengan ilmu sosiologi . Fishman sendiri dalam bukunya yang terbit tahun 1970.variasi ujaran . pakar sosiolinguistik yang andilnya sangat besar dalam kajian sosiolinguistik. menggunakan nama sosiolinguistics .sedangkan kajian sosiologi bahasa bersifat kuantitatif. (Nancy Parrot Hickerson 1980:81). dengan objek penelitian hubungan antara bahasa dengan factor-faktor social di dalam suatu masyarakat tutur. yang menggunakan istilah institutional. .A. Selain istilah sosiolinguistik juga digunakan istilah sosiologi bahasa. serta mengkajinya dalam suatu konteks social . Ada yang mengatakan digunakannya istilah sosiolinguistik karena penelitiannya dimasuki dari bidang linguistik . tapi banyak pula yang menganggapnya berbeda. seperti deskripsi pola-pola pemakaian bahasa atau diale dalam usaha tertentu. lintics Sciense and Language Teaching.

dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang itu mengonsepi makna tertentu. dan dapat dikaidahkan. Dari sudut penutur . melambangkan konsep atau makna . Pihak yang berkomunikasi. sebab seperti dikemukakan Fishman bahwa yang menjadi persoalan sosiolinguistik adalah “who speak what language to whom. Cirri dari hakikat bahasa adalah . dan [meja] adalah lambang ujaran karena memiliki makana . Alatyang digunakan dalam komunikasi itu. yaitu: 1. bersifat arbitrer. yakni pengirim dan penerima informasi yang dikomunikasikan. beragam. [ajem] bukanlah lambang ujarankarena tidak memiliki makna.Bahasa adalah sebuah system . tidak tersusun secara acak atau sembarangan. System bahasa yang digunakan berupa lambang-lambang dalam bentuk bunyi. bahasa itu tersusun menurut suatu pola tertentu. Bagi sosiolinguistik konsep bahwa bahasa adalah alat yang berfungsi untuk menyampaikan pikiran dianggap terlalu sempit . bisa berubah . Setiap lambang bahasa menggunakan lambang bahasa ya ng berbunyi [kuda]. dean manusiawi. maka ada 3 komponen yang harus ada dalam komunikasi. [akud]. Dengan sistematis maksudnya . Dalam bahasa Indonesia satuan bunyi [air]. bahwa bahasa itu adalah system lambang. tidak bersifat wajib . Salah satu fungsi bahasa yaitu komunokasi . artinya bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap. Lambang bahasa itu bersifat arbitrer . bahasa itu personal atau pribadi. . tetapi bunyibumyi [rai]. berupa bunyi. dinamis. when and to what end. produktif. [kuda]. 2. artinya hubungan antara lambang dengan yang dilambangkannya. Disebut partisipan. Informasi yang dikomunikasikan 3.

Setiap perbuaatan bisa di tafsirkan sesuai dengan kebiasaan budaya dalam suatu masyarakat. rabaan . yaitu pola ujaran seseorang seperi falseto 2. Suatu perbuatan bisa disebut bersifat komunikatif adalah kala perbuatan itu dilakukan dengan sadar dan ada pihak lain yang bertindak sebagai penerima pesan dari perbuatan itu. Bahasa itu dapat mempengaruhi perilaju manusia. Ada dua macam komunikasi bahasa . si pengirim tetap sebagai pengirim dan si penerima tetap sebagai penerima. seperti gerakan anggota kepala . Setiap proses komunikasi bahasa dimulai dengan si pengirim merumuskan terlebih dahulu apa yang akan diujarakan dalam bentuk suatu gagasan. Dalam komunikasi searah . Aspek para linguistikk mencakup : 1. Sebagai alat komunikasi . bahasa iyu terdiri dari dua aspek yaitu linguistik dan aspek non linguistik.blogspot.com/2008/11/pengertian-sosiolinguistik-ii. tangan dan sebagainya 4. . Dalam setiap komunikasi ada dua pihak yang terlihat .html Bidang sosiolinguistik : • Gabungan konsep sosiologi & linguistik. penerima pesan (receiver). jarak dan gerak-gerik tubuh. unsur supra segmental . berfungsi sebagai alat komunikasi. yaitu tekanan (stress) 3. yaitu komunokasi sewarah dan komunikasi dua arah. Aspek linguistik dan para linguistik . http://sigodang. yaitu pengirim pesan (sender). kualitas ujaran. bersama-sama dengan konteks situasi yang membangun situasi tertentudalam proses komunikasi. yang berkenaan dengan indra perasa.

• Bahasa sebagai alat kehidupan manusia. • Kajian dialek & bentuk2 pertuturan yg berbeza oleh perbezaan status individu dlm msyrkt bahasa. • Pemilihan & penentuan bahasa tertentu utk dijadikan bahasa kebangsaan melalui perpaduan negara. Berdasarkan analisis terhadap basic vocabulary. • Hubungan dgn fungsi2 sosial. Antropologi linguistik di Indonesia mempelajari bahasa- . teknologi & ekonomi. • Perbandingan di antara bahasa rasmi dgn bahasa vernakular yg tidak rasmi. dan lain-lain. seperti bahasa Indonesia dan Austronesia.com/2012/11/contoh-soalan-linguistikbidang. nama bilangan. • Mengkaji sosiobudaya dgn aspek2 linguistik seperti hubungan sosial harian yg berkaitan pula dgn bentuk2 gaya yg dibezakan oleh taraf pemakaiannya. struktur & penggunaan bahasa dlm sesebuah msykrt. Para ahli antropologi linguistik melihat adanya pertalian bahasa diantara bahasa-bahasa tertentu terutama yang serumpun.• Melibatkan perancangan bahasa. • Bidang merangkumi sains. Pertalian bahasa itu dalam ilmu linguistik disebut “perbendaharaan yang mendasar” atau basic vocabulary. Basic Vocabulary banyak terdapat pada nama tumbuhan-tumbuhan. • Mengenai aspek2 linguistik seperti bahasa. http://nota-budak-ipg. binatang.html Antropologi Linguistik (Etnolinguistik) Antropologi merupakan linguistik atau bagian dari biasa juga disebut yang etnolinguistik antropologi mengkhususkan penelitiannya terhadap penyebaran bahasa umat manusia diseluruh permukaan bumi. para ahli antorpologi linguistik dapat membuat hipotesis mengenai sejarah penyebaran bahasa dan umat manusia pengguna bahasa tersebut.blogspot.

yang tertulis dalam prasasti.shvoong.blogspot. perubahan bahasa dari masa ke masa.bahasa daerah yang disebut sebagai bahasa-bahasa nusantara.com/social-sciences/anthropology/2143726antropologi-linguistik/#ixzz2KvLBLSAs . berbagai jenis bahasa termasuk strukturnya.html Antropologi linguistik mempelajari bahasa-bahasa berbagai suku bangsa di dunia. melukiskan ciri dan tata bahasa berbagai kelompok bangsa. Antropologi linguistik mempelajari sejarah munculnya bahasa. Penerbit: Yudhistira. itu pun kalau ada. Referensi: Buku “Sosiologi Satuan Kajian Kehidupan Masyarakat” Kelas 1 SMA. Dengan mengenal bahasa secara teoritis. Antropologi linguistik mengumpulkan daftar kata. Karena melalui bahasa. http://wawan-junaidi. Dalam mengkaji bahasa hanya dapat ditelusuri dari manusia yang masih hidup atau bahasa. Halaman 15. Mengenai bahasa manusia yang belum mengenal tulisan sangatlah sulit. Karena dengan musnahnya manusia itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa para ahli antopologi linguistik menelaah atau mempelajari timbulnya bahasa dan bagaimana terjadinya variasi dalam bahasa-bahasa selama jangka berabad-abad. keanekaragaman dan penyebaran bahasa di permukaan bumi. KBK. kebudayaan dapat diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Sumber: http://id. maka para antropolog budaya dapat mempelajari kebudayaan dan perubahannya. Bahasa memegang peranan penting dalam mempelajari kebudayaan suatu masyarakat. Bahasa manusia yang belum mengenal tulisan hanya dapat ditafsirkan dari gambar yang ditemukan pada artefak.com/2010/04/antropologi-linguistiketnolinguistik. musnah pula gambaran bahasa yang digunakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful