P. 1
SEJARAH PERKEMBANGAN LINGUISTIK

SEJARAH PERKEMBANGAN LINGUISTIK

|Views: 2,301|Likes:
Published by amfar584253

More info:

Published by: amfar584253 on May 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/24/2014

pdf

text

original

Sections

  • 1.Zaman Yunani
  • 2. Zaman Romawi
  • 3. Zaman Pertengahan
  • 4.Zaman Renaissans
  • 5.Linguistik Zaman Modern
  • 6) Prinsip dalam meneliti adalah deskripsi dan sinkronis

SEJARAH PERKEMBANGAN LINGUISTIK

Sejarah perkembangan ilmu linguistik telah bermula
pada tahun 500 SM hinggalah ke hari ini Sejarah
pengkajian ilmu linguistik bermula pada zaman Yunani,
zaman Iskandariah, zaman Rom, zaman pertengahan,
zaman Peralihan (Renaissance), zaman Arab, zaman
India, zaman Linguitik perbandingan dan zaman
linguistik moden.

Berdasarkan catatan awal sejarah ilmu linguistik, kajian
tentang bahasa telah berlaku seawal 800 tahun sebelum
masihi yang berlaku di India. Walau bagaimanapun titik
permulaan kajian ilmu linguistik dipercayai berlaku pada
zaman Yunani. Hal ini ada kaitannya dengan penemuan
kegiatan kajian orang-orang India yang didasarkan
kepada hasil kajian Panini telah diwartakan pada abad
ke-17. Kehebatan orang Yunani dalam kajian bahasa
adalah berdasarkan bukti dalam bentuk catatan yang
dikaji pada zaman linguistik yang bermula di Eropah.

Dalam sejarah ilmu linguistik, golongan pertama yang
bergiat dalam bidang pengkajian bahasa ialah orang-
orang Yunani.Tamadun Yunani merupakan satu
tamadun terawal yang wujud di atas muka bumi ini.
Kehebatan tamadun ini merangkumi semua aspek seperti
bahasa, ekonomi, budaya dan politik. Kegiatan dalam
pengkajian bahasa bermula kira-kira 500 tahun sebelum
masihi. Disebabkan seluruh kehidupan mereka
dibendung oleh falsafah, maka kajian mereka tentang
bahasa banyak dipengaruhi oleh pemikiran yang
berbentuk falsafah. Falsafah bahasa bermula pada
zaman pra-Socrates, iaitu pada abad ke-6 sebelum masihi.
Falsafah Bahasa merupakan satu teras kepada

bermulanya satu falsafah yang menjadi pegangan dan
kekuatan masyarakat ketika itu

BIDANG LINGUISTIK

Linguistik Umum dan Linguistik Gunaan

Linguistik umum disebut juga sebagai linguistik am, iaitu
bidang yang mengkaji aspek-aspek teori Ilmu linguistik secara
umum.

Linguistik gunaan juga dikenali sebagai linguistik

terapan.

Linguistik gunaan timbul apabila bidang linguistik
bergabung dengan ilmu pendidikan dan psikologi.

Linguistik gunaan ini ialah satu cabang linguistik yang
memanfaatkan teori, deskripsi, kaedah dan hasil kajian
linguistik dalam mengajarkan bahasa dan menulis buku-buku
teks.

Deskripsi bahasa seperti sistem sebutan, ejaan, bentuk
kata, ayat dan makna mula digunakan bagi mengajarkan
bahasa kepada penutur bahasa asli dan juga bahasa asing.

Linguistik ini menghasilkan kaedah-kaedah mengajarkan
bahasa dan bahan-bahan mengajarkan bahasa.

Antara kaedah mengajarkan bahasa yang dicipta itu
ialah kaedah terus yang mengajarkan bahasa dengan tidak
menggunakan bahasa asli pelajarnya.

Ada aktiviti lain yang lazimnya juga dikaitkan dengan
linguistik gunaan, iaitu terjemahan dan perkamusan, tetapi
dalam modul ini kita hanya menyebut mengenai penggunaan
linguistik dalam mengajarkan bahasa sahaja.

Perkara yang dikendalikan dalam bidang ini ialah
pembentukan konsep yang meliputi pendefinisian aspek dan
kajian secara umum.

Menentukan sifat umum yang ada pada semua bahasa
secara universal, cara dan kaedah tertentu yang digunakan
dalam penghuraian bahasa, iaitu secara deskriptif.

Linguistik gunaan ialah bidang yang mengumpulkan
beberapa disiplin ilmu bahasa yang berhubungan dengan
pengajaran bahasa.

Pengenalan linguistik gunaan sebagai suatu disiplin ilmu
bahasa merupakan suatu usaha untuk menggunakan bahasa
secara saintifik dan moden yang disebut juga sebagai sains
gunaan.

Dalam meletakkan linguistik gunaan ke dalam
pengajaran bahasa, seseorang itu sudah mampu
menghuraikan bentuk-bentuk dan peraturan sesuatu bahasa
dan mengajarkan bahasa dengan baik.

Linguistik Sejarah dan Linguistik Perbandingan

Linguistik

perbandingan (asalnya filologi
perbandingan
) ialah satu cabang linguistik sejarah yang

membandingkan bahasa-bahasa supaya dapat menentukan
perhubungan sejarah antara bahasa-bahasa itu.

"Perhubungan" membayangkan asal yang sama atau
bahasa proto, dan linguistik perbandingan bertujuan untuk
membina semula bahasa-bahasa proto dan menentukan
perubahan-perubahan yang telah berlaku pada bahasa-
bahasa yang didokumenkan itu.

Teknik asas linguistik perbandingan ialah "kaedah
perbandingan" yang bertujuan untuk membandingkan sistem-
sistem fonologi, sistem-sistem morfologi, sintaksis, dan
leksikon.

Pada dasarnya, setiap perbezaan antara dua bahasa
yang berkait harus dapat diterangkan dengan amat
munasabah, dan perubahan-perubahan sistematik,
umpamanya dalam sistem-sistem fonologi atau morfologi,
dijangka amat tetap.

Jika bahasa-bahasa berasal daripada leluhur yang amat
jauh, dan tidak rapat hubungannya, kaedah perbandingan
tidak begitu berguna.

Kaedah terawal untuk jenis ini ialah glotokronologi yang
mencadangkan satu formula matematik untuk menentukan
tarikh ketika kedua-dua bahasa itu berpisah, berdasarkan
peratusan perbendaharaan kata teras sebanyak 100 butir
(kemudian 200) yang seketurunan dalam bahasa-bahasa
yang dibandingkan.

Kaedah glotokronologi mencadangkan penggunaan
formula matematik untuk menentukan tarikh ketika kedua-dua
bahasa itu berpisah.

Terdapat juga cabang-cabang linguistik lain yang
melibatkan pembandingan bahasa yang bukannya
sebahagian linguistik perbandingan:

Tipologi bahasa membandingkan bahasa supaya dapat
mengelaskannya mengikut ciri-ciri.

Linguistik hubungan memeriksa kesudahan-kesudahan
linguistik tentang hubungan antara penutur-penutur bahasa
yang berbeza, khususnya sebagaimana yang terbukti dalam
kata-kata pinjaman.

Cabang kajian linguistik yang berusaha untuk
memperlihatkan perkembangan sesuatu bahasa dari segi
sejarah yang dilalui melalui masa iaitu dari zaman
kemunculannya hinggalah ke suatu tahap yang tertentu.

Bidang ini juga mengkaji perubahan-perubahan dan asal
usul(etimologi) sesuatu bahasa.

Kajian tertumpu kepada lebih dari satu zaman.

Kajian perlu dilakukan secara sinkronik iaitu kajian
secara terperinci dalam beberapa zaman atau masa dan
tempat tertentu.

Kemudian, kajian perlu dilakukan secara diakronik, iaitu
membuat perbandingan bagi menentukan perubahan dan
perkembangan yang berlaku di dalam bahasa tersebut.

Linguistik sejarah atau historis ialah cabang ilmu
linguistik yang berusaha untuk memperlihatkan
perkembangan bahasa dari segi sejarah yang dilaluinya
melalui masa.

Bidang ini juga mengkaji perubahan-perubahan bahasa
serta asasl usul atau etimologi sesuatu bahasa. Tujuannya
adalah untuk mengetahui proses dan perkembangan bahasa
dari masa lampau hingga kini.

Linguistik perbandingan lebih dikenali sebagai bidang
kajian yang membandingkan antara bahasa yang sekeluarga.
Tujuannya adalah untuk melihat ciri-ciri perbezaan dan
persamaan antara bahasa yang sekeluarga, yakni bahasa
seketurunan daripada bahasa induk.

Perbandingan dilakukan antara beberapa aspek tertentu
sahaja atau seluruh aspek bahasa yang dibanadingkan itu.
Linguistik ini memperlihatkan hubungan yang erat dengan

linguistik huraian. Hal ini disebabkan huraian yang lengkap
diperlukan tentang aspek-aspek yang dibandingkan itu

Linguistik Kontekstual

Linguistik kontekstual ialah bidang yang linguistik
berinteraksi dengan disiplin-disiplin akademik yang lain.
Sedangkan linguistik teori teras mengkaji bahasa semata-
mata untuk tujuan sendiri, bidang-bidang linguistik antara
disiplin mengkaji bagaimana bahasa berinteraksi dengan
dunia.

Sosiolinguistik, linguistik antropologi, dan antropologi
linguistik merupakan sains sosial yagn mengkaji interaksi –
interaksi linguistik dengan masyarakat pada keseluruhannya.

Analisis wacana kritis ialah bidang yang retorik dan
falsafah berinteraksi dengan linguistik.

Psikolinguistik dan neurolinguistik menggabungkan sains
perubatan dengan linguistik. Bidang-bidang linguistik
merentasi disiplin termasuk pemerolehan bahasa, linguistik
evolusi, linguistik pengiraan, serta sains kognitif.

http://pengantarlinguistikbahasamelayu.blogspot.com/

Nota Sejarah Perkembangan Linguistik

Zaman Yunani

Orang Yunani orang pertama yang terlibat dalam pengkajian linguistik.

Pengkajian bermula pada 500 tahun sebelum masihi.

Kajian bahasa banyak dipengaruhi oleh pemikiran falsafah.

Falsafah bahasa bermula pada zaman pra-Socrates, pada abad ke-6 Sebelum

Masihi

Tokoh pengkajian bahasa zaman Yunani ialah Plato dan Aristotle.

Plato ahli falsafah yang pertama menyelidik bahasa melalui karyanya

berbentuk di Cratylus.

Cratylus menerangkan bahasa bersifat alamiah, nalar dan logis dengan
kumpulan anomalis yang berpegang kepada kepercayaan bahawa bahasa tidak nalar
sepenuhnya.

Plato pula menyelidik tentang tatabahasa yang membezakan antara kata nama

dan kata kerja.

Plato meletakkan fungsi kata nama sebagai subjek kepada prediket dan kata
kerja sebagai penerangan kepada perbuatan.

Zaman aristotle 384-322 sebelum masihi. Tambah satu lagi pembahagian
tatabahasa iaitu kata penghubung.

Aristotle memperkembangan falsafah bahasa yang diasaskan oleh Plato.

Gagasan lain yang dikembangkan oleh Aristotle ialah menganggap bahawa
fungsi bahasa sebagai alat, khususnya untuk retorik dan puisi.

Pada zaman yunani lebih tertumpu kepada tatabahasa. Kaedah kajian bersifat

logik dan tidak saintifik.

Zaman Iskandariah

Pada abad ke-3 tahun masihi. Merupakan sebuah tanah jajahan Yunani.

Penumpuan bahasa lebih kepada aspek lisan, iaitu pertuturan.

Mengkaji sistem fonetik dan membahagi kepada adverb, perticipal, ganti nama

dan kata depan.

Memperkenalkan bidang sintaksis iaitu ayat merupakan satu unit deskriptif
yang terdiri daripada turutan-turutan perkataan yang mempunyai makna.

Zaman Rom

Mengambil alih bidang bahasa setelah tamadun Yunani runtuh.

Mengambil ilmu bahasa kajian bahasa Yunani dan membuat kajian dalam

bahasa Latin.

Perubahan sistem bahasa Yunani kepada bahasa Latin.

Kurang menyumbang kepada perkembangan ilmu baharu bahasa.

Zaman Pertengahan

Dikenali sebagai zaman Renaissance. Mula mengkaji bahasa termasuk

tatabahasa vernakular

Menggunakan ilmu bahasa sebagai satu elemen untuk mengukur kualiti

sesuatu bahasa

Bahasa pada era ini masih kekal kepada fungsi kesusasteraan.

Pada era ini juga teori sebab musabab, kelainan logika dalam bahasa dan
hubungan antara bahasa mula berkembang.

Golongan ini menolak bahasa luar atau bahasa pinjaman.

Mengesan hubungan satu bahasa dengan bahasa lain terutama bahasa Inggeris.

Zaman Arab

Perkembangan di Baghdad setelah eropah mengalami zaman gelap.

Ahli fikir yang terdiri daripada sarjana Islam yang mendapat sokongan

daripada pemimpin mereka.

Kajian tertumpu kepada Al-Quran dan ilmu fonetik berkembangan menjadi
pesat dan hampir menjadi sempurna.

Zaman India

Bahasa Sanskrit digunakan memberi kesan yang besar kepada ilmu linguistik.

Bahan kajian tidak berubah daripada tradisi bahasa Inggeris kepada kitab Rig-

Veda.

Kajian mereka lebih baik daripada Yunani dari aspek fonetik, morfologi dan

sintaksis

Pembaharuan yang dibuat ialah mengkaji bahasa secara saintifik.

Zaman Linguistik Bandingan

Permulaan kepada linguistik moden pada abad ke-19.

Berkembang kepada bidang baru iaitu antropologi dan sosiologi.

Pendekatan kajian berdasarkan bukti nyata

Mengkaji pertalian dan hubungan antara satu bahasa dengan bahasa yang lain.

Hubungan bahasa bukan melalui peminjaman atau kebetulan tetapi wujud
daripada satu rumpun yang sama.

Ahli bahasa pada zaman ini mengasingkan bahasa-bahasa di dunia kepada tiga
kelompok, iaitu bahasa berisolasi, berimbuhan dan bahasa berfleksi.

Hukum baru mula wujud yang dikenali sebagai hukum R-G-L dan R-D-L.

Zaman Moden

Pada abad ke-20.

Pengkajian ilmu bahasa lebih cenderung kepada linguistik deskriptif atau

linguistik huraian.

Lebih bersistematik yang menekankan kepada sinkronis dan diakronis.

Pengkaji mengeluarkan satu teori baru iaitu bahasa adalah baka dan satu

fenomena sosial.

http://wilayahintelektual.blogspot.com/2011/11/nota-sejarah-perkembangan-
linguistik.html

LINGUISTIK, SEJARAH DAN
PERKEMBANGANNYA

A. Apakah linguistik itu?

Apakah linguistik itu? Mungkin itulah pertanyaan dasar yang harus kita jawab
terlebih dahulu.Berikut beberapa definisi linguistik dari beberapa ahli:
1. Chaer (2007) mendefinisikan linguistik sebagai ilmu tentang bahasa; atau ilmu yang
menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya.
2. Lyons (1981) menyatakan bahwa linguistik merupakan suatu ilmu yang objeknya
adalah bahasa manusia yang dikaji secara ilmiah.[1]
3. Allan dan Corder (1957) menekankan definisi linguistik dari sudut bahasa, baik
sebagai objek formal kajian maupun metodologinya.[2]
4. Dalam kamus Webster (1981) linguistik didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari
empat hal yaitu satuan-satuan bahasa, hakekat bahasa, struktur bahasa dan perubahan
bahasa.[3]

Chaer (2007) menyebutkan bahwa kata linguistik (berpadanan
dengan linguisticsdalam bahasa Inggris, linguistique dalam bahasa Perancis
dan linguistiek dalam bahasa Belanda) diturunkan dari kata bahasa Latin lingua yang
berarti “bahasa”, didalam bahasa-bahasa “Roman” yaitu bahasa-bahasa yang berasal
dari bahasa Latin, terdapat kata yang serupa atau mirip dengan kata Latin lingua itu.
Antara lain: lingua dalam

bahasa Italia, lenguedalam

bahasa
Spanyol, langue (dan langage) dalam bahasa Perancis. Begitupun dalam bahasa
Inggris yang mengadopsi kata language dari kata langage bahasa Perancis.
Dalam bahasa Perancis, kita menemukan dua istilah berbeda,
yaitu langue danlangage. Langue diartikan sebagai bahasa tertentu seperti bahasa
Perancis, Inggris, Jawa dan sebagainya. Sedangkan langage diartikan sebagai bahasa
secara umum, yaitu bahasa yang terdapat dan digunakan manusia pada umumnya.
Dalam pendefinisian langage tersebut dapat diambil contoh dalam sebuah ungkapan

“Manusia memiliki bahasa, sedangkan binatang tidak”. Selain dua istilah tersebut,
bahasa Perancis memiliki satu istilah lagi untuk menggambarkan bahasa
yaitu parole. Chaer (2007) menyebutkan bahwa parole adalah bahasa dalam
wujudnya yang nyata dan konkret, yaitu berupa ujaran. Oleh karena itu, ketiga istilah
tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

No

Istilah

Keterangan

1Langage

Sistem bahasa manusia secara umum

2Langue

Sistem bahasa tertentu

3Parole

Wujud bahasa konkret yang digunakan masyarakat sehari-hari

Ilmu linguistik disebut juga dengan linguistik umum (general linguistik).
Artinya linguistik tidak hanya menyelidiki suatu langue tertentu tanpa memperhatikan
ciri-ciri bahasa lain. sebagai contoh, sulit bagi kita untuk untuk memahami morfologi
bahasa Indonesia jika tidak memahami morfologi bahasa-bahasa lain. Memang,
morfologi bahasa Iindonesia seharusnya dianalisis hanya dengan bahasa Indonesia,
akan tetapi bahan itu saja tidak memberikan pengertian kepada kita bagaimana
struktur morfologi pada umumnya.[4] Dengan kata lain, sasaran linguistik bukan
hanya terfokus pada langue saja, tetapi juga pada langageyang lebih umum.

B. Sejarah dan Perkembangan Linguistik

Sejarah dan perkembangan linguistik terbagi menjadi lima periode utama yaitu:
B.1. Zaman Yunani Kuno (Abad ke-5 S.M)
Dengan ciri dan dasar filsafat yang melekat erat pada pemikir-pemikir pada zaman
ini. yaitu membahas tentang asal usul bahasa yang digunakan oleh umat manusia, dan
dalam masa ini fokus kajiannya adalah sebagai berikut:
1. Pertentangan antara Fisis dan Nomos.
Fisis yaitu alami, bahwa bahasa memiliki hubungan dengan asal-usul sumber dalam
prinsip-prinsip pribadi dan tidak dapat diganti, sedangkan Nomos yaitu konvensi,
bahwa bahasa itu diperoleh dari hasil kebiasaan dan teradisi dan hukumnya tidaklah
tetap dan bisa berubah.
2. Pertentangan antara Analogi dan Anomaly.
Analogi: adalah bahasa yang bersifat teratur, sedangkan Anomali adalah bahasa yang
bersifat tidak teratur.
B.1.1. Kaum Shopis
Melakukan kerja empiris, menggunakan ukuran tertentu, mementingkan retorika
dalam studi dan membedakan kalimat berdasarkan isi dan makna.
B.1.2. Plato

Dalam kajiannya, ia masih memperdebatkan analogi dan anomali, kemudian membuat
batasan bahwa bahasa adalah pernyataan pikiran manusia dengan
perantara onomatha dan rhemata dan Plato jugalah yang pertama kali membedakan
antara onoma dan rhema. Onoma adalah nama (dalam bahasa sehari-hari), nomina
(dalam tata bahasa), subjek. Sedangkan Rhema adalah ucapan (dalam bahasa sehari-
hari), verba (dalam tata bahasa), predikat.
B.1.3. Aristotales
Dalam kajiannya, ia membagi kelas kata menjadi tiga bagian yaitu: onoma, rhema dan
syndesmoy. Adapun yang dimaksud dengan “Syndesmoy” adalah preposisi dan
konjungsi.
Aristotales juga membedakan jenis kelamin kata menjadi tiga yaitu: maskulin,
feminin dan neutrum.
B.1.4. Kaum Staik
Mengembangkan penelitian bahasa sebagai berikut:
1. Membedakan studi bahasa secara logika dan tata bahasa.
2. Menciptakan istilah khusus dalam tata bahasa.
3. Membagi tiga komponen studi bahasa yaitu: tanda (sign, symbol, semionin), makna
dan hal yang berada diluar bahasa.
4. Membedakan antara legein (bunyi fonologi yang bermakna) dan propheral(bunyi
bahasa yang bermakna).
5. Membagi jenis kata menjadi empat bagian yaitu: kata benda, kata
kerja,syndesmoy dan arthoron.
6. Membedakan kata kerja menjadi kata kerja komplit dan tak komplit serta kata kerja
aktif dan pasif.
B.1.5. Kaum Alexandrian
Menciptakan buku dengan judul Dionysius Thrax yang menjadi cikal bakal tata
bahasa tradisional.
B.2. Zaman Romawi
Studi bahasa pada zaman ini merupakan kelanjutan dari studi yang telah dilakukan
pada masa Yunani kuno.
B.2.1. Varro dan “De Langua Latina”
Merupakan sebuah buku yang ditulis oleh Varro yang berisikan penjelasan tentang:
1. Etimilogi: mempelajari asal-usul kata beserta artinya.
2. Morfologi: mempelajari kata dan pembentukannya, serta mempelajari deklinasi (yaitu
perubahan bentuk berdasarkan kategori, kasus, jumlah dan jenis) dan deklinasi ini
dibagi menjadi dua yaitu: naturalis dan voluntaris.

B.2.2. Institutiones Grammaticae (tata bahasa Priscia)
Buku Priscia ini merupakan buku tata bahasa latin yang paling lengkap dan
merupakan tonggak pembicaraan bahasa tradisional. Buku ini berisikan tentang:
1. Fonologi: membicarakan istilah Litterae (yaitu bagian terkecil bunyi yang dapat

diartikan).

2. Morfologi: membicarakan istilah Dictio (yaitu bagian minimum ujaran yang harus
diartikan terpisah dalam makna sebagai satu keseluruhan).
3. Sintaksis: membicarakan istilah Oratio (yaitu tata susun kata berselaras yang
menunjukkan kalimat itu selesai).
B.3. Zaman Pertengahan
Terdapat tiga pembahasan dan kajian yang perlu diperhatikan pada periode ini yaitu:

1. Kaum Modiste

Pada masa ini berkembang pesatnya kejian tentang etimologi bahasa.
2. Tata Bahasa Spekulativa
Menurut tata bahasa ini, kata tidak secara langsung mewakili alam dan benda yang
ditunjuk, tetapi hanya mewakili dalam berbagai cara, modus, substansi, aksi, kualitas
dan lain sebagainya.
3. Petrus Hipanus dengan bukunya Summitae Logicales:
a. Memasukkan psikologi dalam bahasa.
b. Membedakan Nomen menjadi dua macam yaitu: Substantivum danadjectivum.
c. Membedakan Partes Orationes menjadi Categorimatek (semua bentuk yang dapat
menjadi subjek atau predikat) danSyntategorematik (semua bentuk tutur lainnya).

B.4. Zaman Renaisans
Zaman ini dianggap sebagai abad pembuka bagi pemikiran modern. Bahasa Ibrani dan
Arab banyak dipelajari orang pada akhir abad pertengahan dan sesungguhnya kedua
bahasa tersebut merupakan dua bahasa serumpun dan dalam perkembangannya, studi
bahasa Ibrani sejalan dengan perkembangan linguistik bahasa Arab yang memang
sudah lebih dahulu memperoleh kemajuan, karena kedudukannya sebagai bahasa
kitab suci agama Islam, yaitu Qur’an. Terdapat dua aliran linguistik terkemuka
Arab, Basrah dan Kufah. Basrah (menganut konsepanalogi dari Yunani), sehingga
mengacu pada kereguleran dan kestatisan bahasa. sedangkan Kufah (menganut
konsep anomali), mengacu pada keanekaragaman bahasa. Tokoh Arab Sibawaihi,
dalam

bukunya Al-‘Ayn,

membagi

kata
menjadi :ismun (nomen), fi’lun (verbum), harfun (partikel). Sementara itu, disisi lain,

bahasa Eropa, serta bahasa diluar Eropa, lingua franca (bahasa antarbangsa)
digunakan untuk kegiatan politik, perdagangan dan sebagainya.

B.5. Menjelang Lahirnya Linguistik Modern
Periode ini merupakan babak baru dalam kajian linguistic, yaitu dengan
berkembangnya studi linguistik bandingan atau linguistik historis komparatif serta
studi mengenai hakikat bahasa secara linguistik.
B.6. Linguistik abad-20
Yaitu periode linguistik modern atau puncak strukturalisme, karena linguistik pada
periode ini telah menjadi bidang kajian yang otonom.

DAFTAR PUSTAKA

Chaer, Abdul. 2007. Linguistik Umum. Jakarta: Rineka Cipta.

Verhaar, J.V.M. 1981. Pengantar Linguistk. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Muhammad. 2004. Belajar Mikro Linguistik. Yogyakarta: Liebe Book Press.
Arif, Muhammad. Makalah Sejarah dan Aliran Linguistik. Diakses
dari:http://cakrabuwana.files.wordpress.com/2008/09/muhammad-arif-cakra-
buwana-bab-8-sejarah-dan-aliran-linguistik.pdf.
03-08-2012. Pukul: 14.00. WIB.

http://adiel87.blogspot.com/2009/06/sejarah-dan-aliran-linguistik.html. Diakses: 03-08-2012.
Pukul: 14.30. WIB.

http://arnifebriani.blogspot.com/2011/07/periodisasi-sejarah-linguistik.html. Diakses: 03-08-
2012. Pukul: 16.12. WIB.

http://www.scribd.com/doc/22798233/sejarah-perkembangan-linguistik. Diakses: 03-08-2012.
Pukul: 14.20. WIB.

[1] Muhammad. Belajar Mikro Linguistik. 2004. Cet-I.
Yogyakarta: Liebe Book Press. Hal. 2.
[2] Ibid. Hal. 2.

[3] Ibid. Hal. 1.

[4] Verhaar. Pengantar Linguistk. 1981. Cet-IV. Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press. Hal. 2.

http://ahdiyatgreen.blogspot.com/2012/08/linguistik-sejarah-dan-
perkembangannya.html

Sejarah Linguistik

LINGUISTIK

A. Sejarah Singkat Latarbelakang Pertumbuhan dan Perkembangan
Linguistik Umum.

Ditemukan banyak pendapat para ahli dalam mengklasifikasikan
periodisasi sejarah pertumbuhan dan perkembangan linguistik,
diantaranya pendapat Abdul Chaer yang membagi periodisasi sejarah
perkembangan dan pertumbuhan linguistik kepada:
1. Zaman Yunani.
2. Zaman Romawi.
3. Zaman Pertengahan.
4. Zaman Renaisans.

Sedangkan menurut Syaf Sulaiman sebangaimana dikutip oleh
Manseor Pateda membagi perkembangan linguistik kepada enam
periode, yakni:
1. Periode permulaan.
2. Periode perkembangan awal.
3. Periode perkembangan lanjut.
4. Periode pembaharuan awal.
5. Periode pembaharuan lanjut.
6. Periode pembaharuan mutakhir.
Namun Mansoer Pateda memperinci dari Pendapat Syaf Sulaiman
tersebut kepada tiga periode, yakni periode awal, perkembangan, dan
pembaharuan.

Ferdinand de Saussure menyatakan bahwa sejarah perkembangan
linguistik dibagi kepada tiga tahapan, yaitu:
1. Tahapan tata bahasa.
2. Munculnya filologi.

3. Perbandingan antara berbagai bahasa.
Dalam makalah ini yang akan dibahas adalah periodisasi
perkembangan linguistik yang dikemukakan oleh Abdul Chaer.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->