2.

Statutul profesiei de avocat 1
cu modificările úi completările aduse prin: Hotărârea Congresului AvocaĠilor nr. 10/2007 pentru modificarea úi completarea Statutului profesiei de avocat (M.Of. nr. 511 din 31 iulie 2007); Hotărârea Congresului AvocaĠilor nr. 6 din 20-21 iunie 2008, Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 418 din 27 septembrie 2008, Hotărârile Consiliului U.N.B.R. nr. 449 úi 519 din 21 februarie 2009, Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 1 din 19 februarie 2011, Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 258 din 9 iunie 2011 úi Hotărârile Congresului AvocaĠilor nr. 14 úi 15 din 10-11 iunie 2011

Cuprins

Art.

Capitolul I. Principiile úi regulile fundamentale ale exercitării profesiei de avocat ............................................................................ 1–13 Capitolul II. Organizarea profesiei de avocat .............................. 14–88 SecĠiunea 1. Dobândirea calităĠii de avocat .................................14–61 SubsecĠiunea 1. Primirea în profesie ......................................14–21 SubsecĠiunea 2. Primirea în profesie a persoanelor provenind dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al SpaĠiului Economic European care sunt autorizate să-úi desfăúoare activităĠile profesionale sub titlul profesional corespunzător obĠinut într-un stat membru ..............................................22–25 SubsecĠiunea 3. Demnitatea profesiei ..........................................26 SubsecĠiunea 4. IncompatibilităĠi ...........................................27–32 SubsecĠiunea 5. ModalităĠile de primire în profesia de avocat ..........................................................................33–38 SubsecĠiunea 6. InterdicĠii ......................................................39–43 SubsecĠiunea 7. Tabloul anual al avocaĠilor ...........................44–48 SubsecĠiunea 8. Suspendarea calităĠii de avocat ....................49–54
Statul este reprodus aici în forma transmisă de către Uniunea NaĠională a Barourilor din România Secretariatului General al Camerei DeputaĠilor a Parlamentului României, în vederea republicării în Partea I a Monitorului Oficial al României.
1

46

Statutul profesiei de avocat

2

SubsecĠiunea 9. Transferul într-un alt barou ..........................55–57 SubsecĠiunea 10. Încetarea calităĠii de avocat ........................58–61 SecĠiunea 2. Organele profesiei de avocat ...................................62–88 SubsecĠiunea 1. Baroul ..........................................................62–76 SubsecĠiunea 2. U.N.B.R. .......................................................77–88 Capitolul III. Activitatea profesională a avocatului ...................89–219 SecĠiunea 1. ConĠinutul activităĠii profesionale .........................89–107 SubsecĠiunea 1. ConsultaĠii úi cereri cu caracter juridic .........89–90 SubsecĠiunea 2. Asistarea úi reprezentarea clienĠilor ...................91 SubsecĠiunea 3. Atestarea identităĠii părĠilor, a conĠinutului úi a datei actelor prezentate spre autentificare ........................92 SubsecĠiunea 4. ActivităĠi fiduciare .....................................93–103 SubsecĠiunea 5. ActivităĠi de stabilire temporară a sediului unor societăĠi comerciale úi înregistrarea acestora, în numele úi pe seama clientului, a părĠilor de interes, a părĠilor sociale sau a acĠiunilor societăĠilor astfel înregistrate ..........................................................104–107 SecĠiunea 2. RelaĠiile dintre avocat úi client ............................108–172 SubsecĠiunea 1. Principiile úi regulile de bază ale relaĠiei dintre avocat úi client ....................................................108–120 SubsecĠiunea 2. Contractul de asistenĠă juridică ................121–149 Partea I. Forma úi conĠinutul contractului de asistenĠă juridică .....................................................................121–132 Partea II. Efectele contractului de asistenĠă juridică .....133–149 SubsecĠiunea 3. AsistenĠa judiciară ....................................150–172 Partea I. Cazurile úi condiĠiile de acordare a asistenĠei judiciare ..................................................................150–156 Partea a II-a. Organizarea activităĠii de acordare a asistenĠei judiciare ...................................................................157–172 SecĠiunea 3. RelaĠiile dintre avocaĠi ........................................173–179 SubsecĠiunea 1. Confraternitatea úi respectul reciproc .......173–174 SubsecĠiunea 2. ConcurenĠa profesională .......................... 175–179 SecĠiunea 4. Formele de exercitare a profesiei ........................180–211 SubsecĠiunea 1. DispoziĠii generale ...................................180–189 SubsecĠiunea 2. Cabinetul individual de avocat .................190–191 SubsecĠiunea 3. Cabinetele asociate de avocaĠi .................192–195 SubsecĠiunea 4. Societatea civilă profesională ...................196–198 SubsecĠiunea 5. Societatea profesională cu răspundere limitată .........................................................................199–211 47

2

Statutul profesiei de avocat

SecĠiunea 5. ModalităĠile de exercitare a profesiei ..................212–219 SubsecĠiunea 1. DispoziĠii generale ...................................212–213 SubsecĠiunea 2. Avocatul titular al cabinetului individual .........214 SubsecĠiunea 3. Avocatul asociat ...............................................215 SubsecĠiunea 4. Avocatul colaborator ................................216–218 SubsecĠiunea 5. Avocatul salarizat în interiorul profesiei ..........219 Capitolul IV. Integritatea profesiei de avocat ...........................220–287 SecĠiunea 1. Drepturile úi îndatoririle avocaĠilor .....................220–250 SubsecĠiunea 1. Drepturile avocatului ...............................220–225 SubsecĠiunea 2. Recuperarea capacităĠii de muncă ....................226 SubsecĠiunea 3. Îndatoririle avocatului ..............................227–242 SubsecĠiunea 4. Publicitatea formelor de exercitare a profesiei .....................................................................243–250 SecĠiunea 2. Arbitrajul .............................................................251–264 SubsecĠiunea 1. DispoziĠii generale ...........................................251 SubsecĠiunea 2. Medierea ..................................................252–254 SubsecĠiunea 3. Arbitrajul ..................................................255–264 SecĠiunea 3. Răspunderea disciplinară ....................................265–287 SubsecĠiunea 1. DispoziĠii generale ...................................265–268 SubsecĠiunea 2. Organizarea úi funcĠionarea instanĠelor disciplinare ...................................................................269–276 SubsecĠiunea 3. Reguli de procedură .................................277–287 Capitolul V. Pregătirea úi perfecĠionarea profesională a avocaĠilor .....................................................................................288–317 SecĠiunea 1. Stagiul profesional ..............................................288–310 SubsecĠiunea 1. DispoziĠii generale ...................................288–294 SubsecĠiunea 2. Contractul de formare profesională iniĠială ...........................................................................295–296 SubsecĠiunea 3. Suspendarea stagiului ...............................297–298 SubsecĠiunea 4. CondiĠiile úi efectele organizării pregătirii profesionale pe durata stagiului ....................................299–304 SubsecĠiunea 5. Finalizarea stagiului. Înscrierea la examenul de definitivare în profesie .................................................305–308 SubsecĠiunea 6. Examenul de definitivare în profesia de avocat ......................................................................309–310 SecĠiunea 2. Organizarea úi funcĠionarea I.N.P.P.A. ...............311–313 SecĠiunea 3. Pregătirea profesională continuă .........................314–317 Capitolul VI. Asigurările sociale ................................................318–328 48

............. de lege... Exercitarea în România a profesiei de către avocaĠii care au obĠinut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene úi ale SpaĠiului Economic European................... b) principiul libertăĠii... Dobândirea calităĠii de membru al unui barou din România de către persoane fizice străine care au calitatea de avocat ........... 1. republicată.. (2) În exercitarea dreptului la apărare recunoscut úi garantat de ConstituĠia României............. cu organizare............... republicată.. DispoziĠii tranzitorii úi finale ............330 SecĠiunea 3... Art............331 SecĠiunea 4.332 Capitolul VIII............ (2) Exercitarea profesiei de avocat este supusă următoarelor principii fundamentale: a) principiul legalităĠii.................. 2..............337–344 Anexe Capitolul I........ Principiile úi regulile fundamentale ale exercitării profesiei de avocat Art... funcĠionare úi conducere autonome.333–336 Capitolul IX.....329–332 SecĠiunea 1...... stabilite în condiĠiile prevăzute de Legea nr.............................. c) principiul independenĠei..... úi ale prezentului statut..Statutul profesiei de avocat 2 Capitolul VII................... ActivităĠi economice úi contabilitate ...... (1) Profesia de avocat este liberă úi independentă.. 51/1995 pentru organizarea úi exercitarea profesiei de avocat......329 SecĠiunea 2... (1) Scopul exercitării profesiei de avocat îl constituie promovarea úi apărarea drepturilor.......... de pactele úi de tratatele la care 49 ............. DispoziĠii generale ... denumită în continuare Lege........... e) principiul păstrării secretului profesional..... d) principiul autonomiei úi descentralizării............. libertăĠilor úi intereselor legitime ale persoanelor fizice úi persoanelor juridice....... de drept public úi de drept privat.. Exercitarea în România a profesiei de avocat de către avocaĠii care au obĠinut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene úi ale SpaĠiului Economic European ... cu modificările ulterioare. Înscrierea grupărilor străine care exercită profesia de avocat în tablourile avocaĠilor barourilor din România ........

constituite potrivit Legii.N. prin toate mijloacele legale. avocatul are dreptul úi obligaĠia de a stărui. pentru un proces echitabil úi soluĠionat într-un termen rezonabil. 4. de către orice persoană juridică. (2) Alegerea organelor de conducere ale profesiei de avocat se face numai prin vot secret. înfiinĠată prin Lege.B.R. pentru realizarea liberului acces la justiĠie. U. Art.N. denumită în continuare „U.N. exercitarea oricărei activităĠi specifice profesiei de avocat de către o persoană fizică ce nu are calitatea de avocat înscris într-un barou úi în Tabloul avocaĠilor sau. un singur barou. este persoană juridică de interes public.R. în condiĠiile prevăzute de Lege úi de prezentul statut. cu excepĠia societăĠii profesionale de avocaĠi cu răspundere limitată.B.2 Statutul profesiei de avocat România este parte. 3. indiferent de natura cauzei sau de calitatea părĠilor.N.R. Baroul este constituit din toĠi avocaĠii înscriúi pe Tabloul avocaĠilor. (3) Avocatul are dreptul de a alege úi de a fi ales în organele de conducere ale profesiei. (3) Un avocat nu poate fi înscris decât într-un singur barou úi nu-úi poate exercita concomitent activitatea în două sau mai multe forme de exercitare a profesiei. (4) Constituirea úi funcĠionarea de barouri în afara U. 5.B. (1) Profesia de avocat este organizată úi funcĠionează în baza principiului autonomiei úi descentralizării. este unica succesoare de drept a Uniunii AvocaĠilor din România. prezentului statut profesiei úi codului deontologic. Art. în temeiul Legii. sunt membre de drept ale Uniunii NaĠionale a Barourilor din România. după caz. sunt interzise. (1) În exercitarea profesiei avocatul este independent úi se supune numai legii. (4) Este interzisă. (2) Profesia de avocat se exercită numai de avocaĠii înscriúi în Tabloul avocaĠilor întocmit de baroul din care fac parte.B. care au sediul profesional principal în localităĠile de pe raza acestuia. Actele de constituire úi de înregistrare a barourilor în afara 50 .” (3) U. Art. în condiĠiile prevăzute de Lege úi de prezentul statut. (1) În fiecare judeĠ úi în municipiul Bucureúti există úi funcĠionează.R. sub sancĠiunile prevăzute de lege. persoană juridică de interes public. (2) Toate barourile din România. (4) CompetenĠa úi atribuĠiile organelor de conducere ale profesiei sunt prevăzute de Lege úi de prezentul statut.

exercitând drepturile care îi sunt conferite de Lege úi de prezentul statut. sinceritate loialitate úi confidenĠialitate. Nulitatea poate fi oricând constatată de către instanĠă sau alt organ judiciar. faĠă de profesia sa în general úi faĠă de fiecare confrate în particular. (2) Avocatul. a asistenĠei judiciare prin avocat ca formă a ajutorului public judiciar úi a asistenĠei gratuite. sunt nule de drept. „U. îúi îndeplineúte îndatoririle úi obligaĠiile faĠă de client în raporturile cu autorităĠile úi instituĠiile în relaĠie cu care îúi asistă sau îúi reprezintă clientul.B. în condiĠiile prevăzute de Lege úi de prezentul statut. Nimeni nu poate impune unei persoane un anumit avocat.N. El este deopotrivă sfătuitorul úi apărătorul clientului său. fără drept. (4) RelaĠiile dintre avocat úi clienĠii săi se bazează pe onestitate. precum úi faĠă de public. Orice clauză ori convenĠie contrară. cu autorităĠile úi insti51 . la cererea oricărei persoane interesate sau din oficiu. avocatul are un rol esenĠial.B. Avocatul are îndatorirea de a-úi îndeplini cu conútiinciozitate. (5) Sunt interzise sub sancĠiunea prevăzută de Lege.R. (1) Într-o societate întemeiată pe valorile democraĠiei úi ale statului de drept. libertăĠile úi interesele legitime ale clienĠilor potrivit Legii úi prezentului statut. (1) Libertatea úi independenĠa profesiei de avocat sunt principii în baza cărora avocatul promovează úi apără drepturile. corectitudine. codul deontologic úi contractul de asistenĠă juridică legal încheiat. (2) Avocatul este liber să-úi aleagă. Avocatul este indispensabil justiĠiei úi justiĠiabililor úi are sarcina de a apăra drepturile úi interesele acestora. este lovită de nulitate absolută.Statutul profesiei de avocat 2 U. Aceste principii definesc statutul profesional al avocatului úi garantează activitatea sa profesională. prezentul statut. cu excepĠia cazurilor privitoare la acordarea asistenĠei judiciare obligatorii sau dispuse de către organul judiciar. „Uniunea NaĠională a Barourilor din România”. folosirea. 7.R. probitate. de către orice persoană. Drepturile úi obligaĠiile avocatului sunt prevăzute de Lege. precum úi folosirea fără drept a însemnelor specifice profesiei de avocat ori purtarea fără drept a robei. Art. să schimbe úi să dispună în tot sau în parte de forma de exercitare a profesiei.N.” ori „Uniunea AvocaĠilor din România” sau a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat. (3) Orice persoană are dreptul să îúi aleagă în mod liber avocatul. Art. 6. a denumirilor „Barou”. onoare úi probitate profesională obligaĠiile faĠă de client în raporturile cu persoanele fizice. prohibitivă sau restrictivă.

prezentului statutului. (3) În exercitarea profesiei. (5) Avocatul nu răspunde penal pentru susĠinerile făcute oral sau în scris. cu alte persoane juridice. cu ceilalĠi avocaĠi precum úi în relaĠia sa cu publicul în general. Avocatul este dator să dea clientului sfaturi juridice corespunzătoare legii úi să acĠioneze numai în limitele legii. a altor organe de jurisdicĠie. constrângeri sau intimidări din partea autorităĠilor sau instituĠiilor publice ori a altor persoane fizice sau persoane juridice. ale asociaĠilor săi. (1) Secretul profesional este de ordine publică. (2) Avocatul este dator să păstreze secretul profesional privitor la orice aspect al cauzei care i-a fost încredinĠată. 9. Art. Art. sau atunci când există o contestaĠie în privinĠa onorariilor convenite. ale avocaĠilor salarizaĠi din cadrul formei de exercitare a profesiei. Libertatea úi independenĠa avocatului sunt garantate de lege. (4) IndependenĠa avocatului nu poate prejudicia interesele clientului său. dacă acestea au devenit publice. (4) ObligaĠia de a păstra secretul profesional nu împiedică avocatul să folosească informaĠiile cu privire la un fost client. (5) Nerespectarea prevederilor prezentului articol constituie abatere disciplinară gravă. a organelor de urmărire penală sau a altor autorităĠi dacă aceste susĠineri sunt în legătură cu apărarea úi sunt necesare stabilirii adevărului.2 Statutul profesiei de avocat tuĠiile publice sau private. avocatul nu poate fi supus nici unei restricĠii. codului deontologic. se pot face numai în cazurile úi în condiĠiile prevăzute de Lege. Se exceptează însă cazurile în care avocatul este urmărit penal. presiuni. exclusiv pentru necesităĠi stricte pentru apărarea sa. ale avocaĠilor colaboratori. în faĠa instanĠelor de judecată. ObligaĠia se întinde asupra tuturor activităĠilor avocatului. 8. (1) ObligaĠia de a păstra secretul profesional este absolută úi nelimitată în timp. 52 . (6) Urmărirea penală úi trimiterea în judecată a avocatului pentru fapte penale săvârúite în exercitarea profesiei sau în legătură cu aceasta. disciplinar. potrivit crezului său profesional. inclusiv asupra raporturilor cu alĠi avocaĠi. Avocatul nu poate fi dezlegat de secretul profesional nici de către clientul său úi nici de către o altă autoritate sau persoană. (3) Avocatul nu poate fi obligat în nici o circumstanĠă úi de către nici o persoană să divulge secretul profesional.

(1) Orice comunicare sau corespondenĠă profesională între avocaĠi. civilizat úi loial. în caz contrar. avocatul este obligat să respecte dispoziĠiile speciale prevăzute de Codul deontologic al avocaĠilor din Uniunea Europeană. cu celelalte autorităĠi úi instituĠii publice. 12. înainte de a schimba informaĠii confidenĠiale. DispoziĠiile prezentului statut se aplică în mod corespunzător úi avocaĠilor străini. (3) ObligaĠia de a păstra secretul profesional revine tuturor organelor profesiei de avocat úi salariaĠilor acestora cu privire la informaĠiile cunoscute în exercitarea funcĠiilor úi atribuĠiilor ce le revin. organizând în mod corespunzător primirea în profesie. 10. Art. (2) În relaĠiile cu avocaĠii înscriúi într-un barou dintr-un stat membru al Uniunii Europene. precum úi salariaĠilor săi. că în Ġara în care îúi exercită profesia confratele străin există norme ce permit asigurarea confidenĠialităĠii corespondenĠei úi. între avocat úi organele profesiei. avocatul este dator să aibă un comportament demn. Art. respectarea strictă a deontologiei úi disciplinei profesionale. în scris.B. să acĠioneze prin toate mijloacele legale pentru protecĠia profesiei. a demnităĠii úi onoarei corpului de avocaĠi. Art. 53 . au obligaĠia. 11. Art. nu pot fi în nici un caz aduse ca probe în justiĠie úi nici nu pot fi lipsite de caracterul confidenĠial. (1) Organele profesiei de avocat au sarcina permanentă de a asigura exercitarea calificată a dreptului de apărare. Avocatul este dator să le aducă la cunoútinĠă această obligaĠie. inclusiv formelor de exercitare a profesiei de către aceútia. sau dintre avocat úi client. între avocat úi client. din oficiu sau la cerere. 13. indiferent de tipul de suport. este confidenĠială.Statutul profesiei de avocat 2 (2) ObligaĠia de a păstra secretul profesional revine úi persoanelor cu care avocatul conlucrează în exercitarea profesiei. pregătirea profesională iniĠială úi pregătirea continuă a avocaĠilor.N. riscul unui schimb de informaĠii neconfidenĠiale. (3) Barourile úi U. indiferent de forma în care a fost făcută. cu persoanele juridice úi persoanele fizice cu care vine în contact. (4) CorespondenĠa úi informaĠiile transmise între avocaĠi. În raporturile cu instanĠele judecătoreúti. avocatul trebuie să se asigure. cu Ministerul Public.R. să încheie un acord de confidenĠialitate sau să-l întrebe pe clientul său dacă acceptă. (3) În relaĠiile cu un avocat înscris într-un barou din afara Uniunii Europene. (2) ToĠi avocaĠii au dreptul úi îndatorirea de a participa la formele de pregătire profesională stabilite de către organele profesiei.

în condiĠiile legii. fără susĠinerea examenului. după caz. precum úi. Dobândirea calităĠii de avocat SubsecĠiunea 1. 14 alin.2 Statutul profesiei de avocat Capitolul II.. 15. Art. procuror. Organizarea profesiei de avocat SecĠiunea 1. (1) Cererea formulată de persoana care doreúte să fie primită în profesie se adresează decanului baroului unde solicitantul intenĠionează să exercite profesia. după caz. consilier juridic sau jurisconsult timp de 5 ani úi a promovării examenului de definitivat în profesia din care provine ori a îndeplinirii condiĠiilor prevăzute de art. în condiĠiile prevăzute de Lege úi de prezentul statut. f) declaraĠia solicitantului că nu se află în nici unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. dacă este cazul.R. judecătorii Înaltei CurĠi de CasaĠie úi JustiĠie cărora le-a expirat mandatul pentru care au fost numiĠi ori. prenumele úi domiciliul solicitantului.B.N. care au fost eliberaĠi din motive neimputabile. Cererea se depune sau. Primirea în profesie Art. în aceleaúi condiĠii. 14 din Lege. se comunică în două exemplare úi va cuprinde: a) numele. (2) Cu titlu de excepĠie. e) declaraĠia că nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute la art.(2). după caz. b) locul úi data naúterii. în cel mult două luni de la data emiterii deciziei de primire în profesia de avocat úi cunoaúte intervenirea sancĠiunii caducităĠii acesteia în caz de neconformare în termen. g) precizarea că se solicită dobândirea calităĠii de avocat stagiar úi angajamentul de a realiza. a îndeplinirii funcĠiei de judecător. 15 din Lege ori că înĠelege să renunĠe la orice stare de incompatibilitate. pe perioada stagiului. formarea profesională iniĠială în profesia de avocat. (1) Primirea în profesia de avocat se realizează numai în baza promovării examenului organizat de către U. formele de pregătire profesională continuă. judecătorii de la instanĠele internaĠionale. d) indicarea diplomei de licenĠă eliberată de o instituĠie de învăĠământ superior acreditată în condiĠiile legii care atestă calitatea de licenĠiat al unei facultăĠi de drept cu durata stabilită de lege. ca avocat definitiv. respectiv de a frecventa. 14. c) elementele actului de identitate úi organul emitent. pot accede în profesie. notar public. precum úi indicarea. la nivel naĠional. 54 .

14 alin. atestând că acesta a îndeplinit calitatea de judecător úi că încetarea acestei calităĠi a avut loc din motive neimputabile. 55 . (2) Cererea va fi însoĠită de următoarele acte depuse în dublu exemplar: a) copie de pe actul de identitate úi de pe actele de stare civilă. ori îndeplinirea condiĠiilor prevăzute de art. consilier juridic sau jurisconsult. copii de pe înscrisurile ce dovedesc îndeplinirea. dacă este cazul.Statutul profesiei de avocat 2 h) menĠiunea. (1) Cererea formulată de membrul unui barou din altă Ġară în vederea exercitării profesiei de avocat în România se va depune sau. În cazul în care se solicită primirea în profesie pe bază de diplome eliberate de instituĠiile de învăĠământ superior din altă Ġară se va depune úi dovada de echivalare. procuror. după caz. se va comunica în dublu exemplar la baroul în care doreúte să profeseze úi va cuprinde: a) numele. eliberat de instituĠia sanitară stabilită de barou conform hotărârii U. (2). b) locul úi data naúterii. în condiĠiile legii. d) certificat privind starea de sănătate a candidatului. după caz.R. Art. f) două fotografii tip legitimaĠie. e) certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie. că potrivit Legii. În caz contrar. prenumele úi domiciliul solicitantului. precum úi promovarea examenului de definitivat în profesia respectivă. cauzele retragerii sau încetării activităĠii. timp de cel puĠin 5 ani. a funcĠiei de judecător. se vor indica: baroul. Durata de valabilitate a certificatului este de 60 de zile de la data emiterii.N. eliberată de către respectiva instanĠă. c) copie de pe cazierul judiciar. candidatul poate dobândi calitatea de avocat definitiv. care să ateste cauzele încetării calităĠii de avocat ori. (3) În cazul prevăzut la art. dacă este cazul. i) declaraĠia expresă că nu este sau nu a fost înscris într-un alt barou din România. c) numărul. 16. b) copie de pe diploma de licenĠă úi.B. 14 alin. notar public. data úi emitentul paúaportului. (2) din prezentul statut. eliberată cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii. motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie. perioada. judecătorul care a activat la instanĠe internaĠionale va prezenta adeverinĠă în original úi în traducere legalizată.

R. a organizării examenului naĠional de primire în profesie. d) din prezentul statut.N.B. 56 . depuse în dublu exemplar. în forma úi însoĠită de documentaĠia prevăzute în prezentul statut.B.N. 231/2000 privind modificarea úi completarea Legii nr. (2) lit.R. e) certificat medical de sănătate. după caz. potrivit art. 17. indicând motivele úi arătând împrejurările úi probele pe care îúi întemeiază opoziĠia.B.R. conform dispoziĠiilor art. anterior depunerii cererii (acolo unde este cazul). conform art. 51/1995 pentru organizarea úi exercitarea profesiei de avocat.N. se depune. În termen de cel mult 3 zile de la înregistrare cererea de primire în profesie se va comunica de către barou la U.B. d) dovada încetării formei anterioare în care a exercitat profesia de avocat în România. 15 alin. 5 din Lege.N.2 Statutul profesiei de avocat d) indicarea sediului profesional unde solicitantul doreúte să îúi exercite profesia.R.R. úi se va afiúa la sediul baroului úi pe pagina web a baroului úi a U. (3) În termen de 10 de zile de la afiúarea cererii pe pagina web a baroului úi a U. traduse în limba română úi certificate: a) paúaport. (2) Cererea va fi însoĠită de următoarele acte. c) declaraĠia expresă a solicitantului că se obligă să respecte prevederile Legii. ale prezentului statut úi ale codului deontologic. (1) Cererea de primire în profesie.B. b) o atestare din partea baroului sau a asociaĠiei profesionale de avocaĠi din Ġara de origine privind calitatea de avocat cu drept de exercitare a profesiei úi starea sa disciplinară. b) declaraĠia expresă a solicitantului că nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate úi incompatibilitate prevăzute la art. 14 úi 15 din Lege. f) indicarea formei în care urmează să exercite profesia. II din Legea nr. (3) La cerere se vor ataúa: a) avizul conform eliberat de Comisia Permanentă a U. f) două fotografii tip legitimaĠie Art. e) indicarea perioadei úi a formei în care a exercitat profesia de avocat în România. în termen de cel mult 15 zile de la data publicării pe pagina web a U. (2) Afiúarea cererii la sediul baroului se constată prin proces-verbal.N. orice persoană poate face opoziĠie la cererea de primire în profesie.

(3) Hotărârea poate fi atacată în termen de 15 zile de la comunicare. în termen de cel mult 5 zile consiliul baroului analizează îndeplinirea condiĠiilor pentru primirea în profesie úi soluĠionează eventualele opoziĠii. Art. Art. (2) Cercetările se vor referi la îndeplinirea de către solicitant a condiĠiilor prevăzute de lege úi de prezentul statut pentru primirea în profesia de avocat.B. (5) din Lege. 21. În termen de 5 zile de la expirarea termenului de formulare a opoziĠiei. 17 alin. la Comisia Permanentă a U.R. (1) După depunerea raportului. (5) În termen de 3 zile de la înregistrarea cererii de primire în profesie decanul baroului va desemna dintre membrii consiliului baroului un avocat-raportor care va efectua investigaĠiile necesare cu privire la moralitatea úi demnitatea solicitantului. 57 . (4) Se poate prezenta la examenul naĠional de primire în profesie numai candidatul cu privire la care consiliul baroului sau.R. (1) Avocatul raportor va face toate cercetările pe care le va considera necesare.N. în termen de cel mult 10 zile de la expirarea termenului de opoziĠie. (2) Consiliul baroului va pronunĠa o hotărâre motivată asupra cererii de primire în profesie pe care o va comunica U. a pronunĠat o hotărâre favorabilă asupra cererii de primire în profesie formulate de acesta. (5) Cel primit în profesia de avocat va fi înscris în Tabloul avocaĠilor în baza deciziei emise de consiliul baroului cu respectarea dispoziĠiilor art.B. după caz.N.R. avocatul-raportor va depune la barou un raport scris care va cuprinde punctul de vedere motivat cu privire la admiterea sau la respingerea cererii.N. Comisia Permanentă a U. termenul de soluĠionare este de 30 de zile de la data înregistrării contestaĠiei. chiar dacă nu se face opoziĠie la înscriere.R. În cazul contestaĠiilor formulate de persoanele prevăzute la art.N.N. art. 22 úi 23 din Lege. (8).B. Art.R. (1) Cererea formulată de membrul unui barou din altă Ġară de a fi autorizat să acorde consultanĠă juridică privind dreptul românesc se depune la preúedintele U.R se va afiúa pe pagina web a U. 18. 19. Hotărârea Comisiei Permanente a U.. Art. care va soluĠiona contestaĠia cu cel puĠin 15 zile mai înaintea datei anunĠate a examenului naĠional de primire în profesie.B. 20 alin.B. 20.N. 21.Statutul profesiei de avocat 2 (4) SoluĠionarea opoziĠiei este de competenĠa baroului la care a fost înregistrată cererea de primire în profesie.B.

B. traduse în limba română úi certificate: a) paúaport. anterior depunerii cererii (acolo unde este cazul). úi poate fi alcătuită din avocaĠi úi cadre didactice din instituĠiile de învăĠământ juridic superior. Primirea în profesie a persoanelor provenind dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al SpaĠiului Economic European care sunt autorizate să-úi desfăúoare activităĠile profesionale sub titlul profesional corespunzător obĠinut într-un stat membru Art. se comunică în dublu exemplar la secretariatul U. acreditate în condiĠiile legii. Raportul întocmit de decan va fi înaintat Comisiei de examinare..N.R.2 Statutul profesiei de avocat (2) Cererea va fi înaintată baroului în care este înscris avocatul pentru avizare úi raport. prenumele úi domiciliul solicitantului.B.R.N. după caz.N. b) o atestare din partea autorităĠii competente din statul membru privind calitatea de avocat cu drept de exercitare a profesiei úi starea sa disciplinară.B. Cererea de primire în profesia de avocat în România a avocaĠilor care au obĠinut calificarea profesională în unul din statele membre ale Uniunii Europene sau ale SpaĠiului Economic European este de competenĠa Consiliului U. ce va fi efectuat de decanul baroului. (4) Comisia de examinare va fi desemnată de Consiliul U. f) indicarea titlului profesional obĠinut în statul membru de origine úi a grupării profesionale din care face parte în statul membru de origine sau a autorităĠii judiciare în cadrul căreia este admis să-úi exercite profesia potrivit legii din statul membru de origine. úi va cuprinde: a) numele.N.R. (3) Metodologia examenului de verificare a cunoútinĠelor de drept românesc úi de limba română ale avocaĠilor străini se stabileúte prin hotărârea Consiliului U. e) din Lege. Art. d) menĠionarea faptului că intenĠionează exercitarea cu caracter permanent a profesiei în România. SubsecĠiunea 2. b) locul úi data naúterii.R. 22. conform art. c) numărul. (1) Cererea se depune sau. 23. (5) Examenul va cuprinde probe scrise úi orale privind instituĠiile de bază ale dreptului românesc úi cunoútinĠele de limba română. data úi emitentul paúaportului. 66 lit. (2) Cererea va fi însoĠită de următoarele acte.B. e) indicarea perioadei úi a formei în care a exercitat profesia de avocat în România. 58 .

respectiv. cu ocazia reînscrierii în tabloul avocaĠilor cu drept de exercitare a profesiei. (2) din Lege.N. c) certificat medical de sănătate. 100 alin.R.B.R.Statutul profesiei de avocat 2 (3) La cerere se vor ataúa: a) declaraĠia expresă a solicitantului că nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate úi incompatibilitate prevăzute la art. b) declaraĠia expresă a solicitantului că se obligă să respecte prevederile Legii. 17 alin. e) alte documente prevăzute în Anexa XXXI la prezentul statut. Consiliul baroului va întreprinde cercetări . (2) Consiliul U. conform art. Demnitatea profesiei Art. se va pronunĠa asupra cererii de primire în profesia de avocat după susĠinerea examenului de verificare a cunoútinĠelor privind dreptul românesc úi de limba română sau după ce comisia de evaluare a decis asupra scutirii solicitantului de susĠinerea examenului. (1) Consiliul U. conform art. (5) din prezentul statut. (2) lit. (2) Persoana care solicită primirea în profesia de avocat sau reînscrierea în tabloul avocaĠilor cu drept de exercitare a profesiei va înfăĠiúa consiliului baroului la care depune cererea.B. la cerere. inclusiv în situaĠia solicitării de reînscriere în tabloul avocaĠilor cu drept de exercitare a profesiei . 25. potrivit art. (1) Avocatul admis în profesie va fi înscris în Tabloul avocaĠilor la baroul în care îúi va exercita profesia. 100 úi 109 din Lege. a celei pe care a exercitat-o în perioada de incompatibilitate. cât úi pe întreaga durată a exercitării acesteia. poate decide úi asupra suspendării analizării cererii până la efectuarea de către solicitant a stagiului de pregătire în domeniul dreptului românesc. d) două fotografii tip legitimaĠie. 14 úi 15 din Lege. înscrisuri din care să rezulte condiĠiile de încetare a exerciĠiului profesiei din care provine. cu respectarea prevederilor prezentului statut. d) din prezentul statut. (1) Pentru aplicarea Legii. Art.N. SubsecĠiunea 3.B. 26. (2) Consiliul baroului va dispune înscrierea în Tabloul avocaĠilor. (3) Decizia este definitivă úi se comunică solicitantului.pentru a verifica 59 . cazurile de nedemnitate se verifică atât cu ocazia primirii în profesie. Art.N. pe baza deciziei de primire în profesie emise de U.R.folosind procedura prevăzută de art. ale prezentului statut úi ale codului deontologic. 15 alin. 24.

respectiv dacă a fost exclus din profesia din care provine ca urmare a săvârúirii unor abateri disciplinare grave. b) teza I. Consiliul U. 14 lit. în termen de 15 zile. menĠinerea în profesie sau încetarea calităĠii de avocat potrivit Legii. úi va aprecia asupra demnităĠii avocatului.N. IncompatibilităĠi Art.N. precum úi Preúedintelui U. avocatului în cauză. (4) Consiliul baroului va examina. 28. 27.2 Statutul profesiei de avocat dacă solicitantul nu se găseúte în cazul de nedemnitate prevăzut de art. în termen de 15 zile de la comunicare. (5) Decizia motivată va fi comunicată. Art. 29.R.. Nu este incompatibil avocatul salarizat în interiorul profesiei de avocat. a). SubsecĠiunea 4. după caz. respectiv înscrisurile ce privesc condiĠiile încetării profesiei practicate de către avocatul înscris în tabloul avocaĠilor incompatibili. Art. de îndată.B. úi/sau de avocatul în cauză. b) teza a II-a din Lege. (3) AvocaĠii care se găsesc în unul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de art.R. dacă legi speciale nu prevăd altfel: a) faptele personale de comerĠ exercitate cu sau fără autorizaĠie. prin care au fost declaraĠi faliĠi frauduloúi sau prin care au fost condamnaĠi definitiv pentru fapte săvârúite în legătură cu exercitarea profesiei. prin care li s-a aplicat pedeapsa interdicĠiei de a exercita profesia. c) úi d) din Lege sunt obligaĠi să prezinte baroului hotărârile judecătoreúti prin care au fost condamnaĠi definitiv la pedeapsa cu închisoare pentru săvârúirea unei infracĠiuni intenĠionate de natură să aducă atingere prestigiului profesiei. (6) Decizia consiliului baroului poate fi atacată de preúedintele U. Pentru primirea în profesie úi pentru exercitarea acesteia avocatul trebuie să nu se găsească în vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute de Lege. împreună cu hotărârea judecătorească. 14 lit. Consiliul baroului va hotărî. va analiza contestaĠia úi va hotărî în condiĠiile Legii.N.B. 60 . respectiv înscrisurile în baza căreia/cărora a fost verificată starea de nedemnitate. (1) Sunt incompatibile cu exercitarea profesiei de avocat. hotărârile judecătoreúti.B. Despre încetarea calităĠii de avocat baroul va face menĠiunile corespunzătoare în Tabloul avocaĠilor.R. (7) Decizia consiliului baroului de încetare a calităĠii de avocat este executorie.

(5) Încălcarea de către avocat a prevederilor alin. (6) úi (7) din prezentul statut se aplică în mod corespunzător. (4) Dacă consiliul baroului apreciază că exercitarea funcĠiei de membru al consiliului de administraĠie sau al consiliului de supraveghere este sau devine incompatibilă cu demnitatea úi cu regulile de conduită impuse avocaĠilor poate. cu obligaĠia de a aduce acest fapt la cunoútinĠa decanului baroului în care îúi exercită profesia. Avocatul va furniza toate explicaĠiile asupra condiĠiilor în care el exercită funcĠia de membru al consiliului de administraĠie sau al consiliului de supraveghere úi va prezenta toate documentele doveditoare în acest sens.Statutul profesiei de avocat 2 b) calitatea de asociat într-o societate comercială în nume colectiv. de comanditar într-o societate comercială în comandită simplă sau în comandită pe acĠiuni. DispoziĠiile art. (2) Avocatul devenit incompatibil are obligaĠia să încunoútinĠeze în scris consiliul baroului. 30. c) calitatea de administrator într-o societate comercială în comandită pe acĠiuni. 61 . (4) constituie abatere disciplinară gravă. (2) Avocatul poate fi asociat sau acĠionar la societăĠile comerciale cu răspundere limitată sau la cele pe acĠiuni. Decizia consiliului baroului va fi comunicată. să solicite celui interesat să părăsească funcĠia pe care o ocupă. Art. (1) IncompatibilităĠile prevăzute de Lege se verifică úi se constată de către consiliul baroului. solicitând trecerea sa din Tabloul avocaĠilor cu drept de exercitare a profesiei în Tabloul avocaĠilor incompatibili. cu respectarea regulilor confidenĠialităĠii. d) calitatea de administrator unic sau – în cazul unei pluralităĠi de administratori – aceea de administrator cu puteri depline de reprezentare úi administrare. e) calitatea de preúedinte al consiliului de administraĠie sau al consiliului de supraveghere sau de membru în comitetul de direcĠie sau în directoratul unei societăĠi comerciale pe acĠiuni. chiar úi din oficiu. în orice moment. de îndată. de preúedinte al consiliului de administraĠie ori de membru în comitetul de direcĠie al unei societăĠi comerciale cu răspundere limitată. (3) Avocatul poate îndeplini funcĠia de membru în consiliul de administraĠie sau în consiliul de supraveghere al unei societăĠi comerciale pe acĠiuni sau de membru al consiliului de administraĠie al unei societăĠi comerciale cu răspundere limitată. 26 alin. avocatului în cauză.

ModalităĠile de primire în profesia de avocat Art. (2) Avocatul va fi convocat în vederea ascultării prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. va stabili data examenului. úi constituie abatere disciplinară gravă.R. (2) din Lege.R. consiliul baroului nu poate emite din oficiu decizie de trecere în Tabloul avocaĠilor incompatibili fără ascultarea avocatului.R. conform art. bibliografia úi metodologia de examinare.. a zonelor din care provine majoritatea acestora cât úi eficienĠei organizării examenului. care vor fi unice la nivelul U.P. starea de incompatibilitate a fost rezolvată úi să constate caducitatea deciziei de primire în profesie acolo unde este cazul. În toate cazurile.B.N. (1) din Lege. 25 alin.B. Examenul va fi anunĠat pe pagina web a U. denumit în continuare I.N. în termen de două luni de la data emiterii deciziei de primire în profesie. (1) Dreptul de primire în profesie se obĠine numai pe baza unui examen. (5) din Lege..N. (1) În aplicarea art. cu excepĠia cazului prevăzut la art. sancĠionată cu excluderea din profesie.B.P. 31. cu luarea în considerare a propunerilor formulate de I.N. Art.N. 32. úi se desfăúoară. de U. efectele acesteia din urmă se produc doar sub condiĠia rezolvării stării de incompatibilitate.2 Statutul profesiei de avocat (3) Continuarea exercitării profesiei după intervenirea cazului de incompatibilitate constituie exercitarea fără drept a profesiei de avocat.R. sub sancĠiunea caducităĠii acesteia. tematica.. (1) În cazul prevăzut de art. în mod obligatoriu cel puĠin o dată pe an. Con62 . (2) din Lege úi anume atunci când situaĠia care determină incompatibilitatea este preexistentă sau survine concomitent cu emiterea deciziei de primire în profesie. 17 alin. În considerarea numărului de candidaĠi.A.P. în mod unitar.B. SubsecĠiunea 5. 25 alin.N. consiliul baroului este obligat să înscrie pe ordinea de zi a primei úedinĠe de după expirarea celor două luni verificarea măsurii în care. Consiliul U. 33. (3) În vederea asigurării caracterului unitar al examenului de primire în profesia de avocat. în termen. (2) Starea de incompatibilitate trebuie rezolvată. cu consecinĠele prevăzute de lege. Art. cu cel puĠin 60 de zile înainte de data susĠinerii acestuia. Lipsa nejustificată a avocatului la data indicată în convocare nu împiedică luarea măsurii.A.P. în centrele teritoriale ale Institutului NaĠional pentru Pregătirea úi PerfecĠionarea AvocaĠilor. (2) Examenul de primire în profesie se organizează. 25 alin. la nivel naĠional.

R. Pentru candidaĠii cu privire la care a fost pronunĠată. (3) Dosarele de înscriere ale candidaĠilor vor fi păstrate úi arhivate de barourile la care au fost înregistrate cererile acestora de primire în profesie. după caz.N.A. o taxă de participare la examen. în condiĠiile 63 . avocaĠi-cadre didactice universitare cu o vechime în profesia de avocat de cel puĠin 10 ani. Din rândul membrilor comisiei naĠionale de examinare. 15 úi va fi depus în termenul prevăzut la art. va stabili dacă examenul va fi desfăúurat în localitatea sediului central al I. stabileúte.R. în majoritate. componenĠa comisiei teritoriale/comisiilor teritoriale care este/sunt delegată/delegate la centrul/centrele teritoriale de examen.P.R.R. De asemenea. tematica úi bibliografia examenului.B. stabileúte materiile la care se organizează probe scrise.R. Dosarul de înscriere include cererea úi actele prevăzute la art.B. Din taxa de participare la examen o cotă va reveni baroului la care a fost depusă cererea de primire în profesie.B.N. úi/sau.N. ce va fi afiúată pe pagina web a U. Metodologia de examinare stabilită de U.R.. Examinarea se face la 5 materii de examen. va fi adusă la cunoútinĠa celor interesaĠi cu cel puĠin 30 de zile înainte de data examenului prin afiúare pe pagina web a U.R.P. Subiectele de examen la probele scrise se vor trage la sorĠi de Comisia naĠională de examinare. Consiliul U. Art. Comisia Permanentă a U.N.N.N. 33 alin. (2) Candidatul este obligat să achite. Comisia Permanentă a U. stabilită de Consiliul U. cu îndeplinirea prevederilor prezentului statut.B.B.B.. prin intermediul paginii web a U. úi organizează activitatea de examen.P.17 alin. (5) Comisia Permanentă a U. (1) din prezentul statut. cu luarea în considerare a propunerilor barourilor.N. (1) Pentru înscrierea la examen candidatul va depune dosarul de înscriere la baroul în circumscripĠia căruia doreúte să îúi exercite activitatea.N.P.Statutul profesiei de avocat 2 siliul U.B. 36. desemnează comisia naĠională de examinare. din care cel puĠin la trei materii examinarea se face în scris. odată cu depunerea dosarului de înscriere. într-unul sau mai multe centre teritoriale ale I.N.N.R.N. (4) Odată cu anunĠarea datei examenului de primire în profesie úi a locului/locurilor organizării examenului. va face publice.N. Art.R.B. exclusiv dintre subiectele unice stabilite conform art. 34.R. Art. 35.R.B.N. ai cărei membri vor fi.B. orale.A.B. (3) din prezentul statut. Cota cuvenită baroului pentru operaĠiunile de înregistrare úi verificare a cererilor depuse de candidaĠi se stabileúte prin hotărâre a Consiliului U.

cu excepĠia taxei încasate de la acei candidaĠi ale căror cereri de primire în profesie au fost respinse.N. o hotărâre favorabilă privind cererea de primire în profesie.R. 38. care va fi restituită acestora. 37. interdicĠia operează pentru fiecare instanĠă úi se calculează distinct de la data încetării activităĠii la instanĠa respectivă. Consiliul U.R. barourile vor transmite U. în termen de 15 zile de la comunicare. o copie a cererii de primire în profesie. SubsecĠiunea 6. Decizia de primire în profesie va fi comunicată úi U.R.. Cota din taxa de participare cuvenită barourilor va fi virată de U.R. indiferent de secĠia la care au funcĠionat.N. (2) În cazul în care.2 Statutul profesiei de avocat prezentului statut. avocatul a funcĠionat ca judecător la mai multe instanĠe. în vederea întocmirii listelor participanĠilor la examen. grefierilor úi personalului auxiliar al instanĠelor judecătoreúti úi al CurĠii ConstituĠionale 64 . (1) AvocaĠii .R. tribunalele specializate. (3) Aceeaúi interdicĠie se aplică úi magistraĠilor-asistenĠi de la Înalta Curte de CasaĠie úi JustiĠie úi de la Curtea ConstituĠională.N. InterdicĠii Art. (1) Toate cazurile de primire în profesie cu scutire de examen sunt soluĠionate individual de către consiliul baroului la care s-a depus cererea. Art. tribunalele. (2) Rezultatele examenului vor fi comunicate barourilor de către Consiliul U.R.N. curĠile de apel.N. (2) Decizia consiliului baroului poate fi atacată de către solicitant sau de Preúedintele U.foúti judecători nu pot exercita profesia de avocat în faĠa instanĠelor unde au funcĠionat.N. însoĠită de o adresă prin care se confirmă că respectivii candidaĠi întrunesc condiĠiile prevăzute de Lege úi de prezentul statut în vederea primirii în profesie úi de dovada achitării taxei de participare.R.B. (1) După validarea examenului. 39.B.B.B. timp de 5 ani de la încetarea funcĠiei deĠinute. Înalta Curte de CasaĠie úi JustiĠie úi Curtea ConstituĠională. la Consiliul U.N. Art. Prin „instanĠe” în înĠelesul Legii se înĠeleg: judecătoriile.B. executorilor judecătoreúti. va dispune primirea în profesie a candidaĠilor admiúi úi va emite decizia de primire în profesie. inclusiv instanĠele militare la care avocaĠii au funcĠionat ca judecători. în contul barourilor cel târziu până la data examenului.B.B. cu cel puĠin 10 zile înaintea datei anunĠate a examenului naĠional de primire în profesie..

21 din Lege le este interzis să se folosească de forma de organizare profesională ori de raporturile de conlucrare profesională stabilite în condiĠiile legii în scopul eludării acestor interdicĠii. 42. 43. respectiv cabinetului asociat. durata fiind calculată în mod corespunzător. în scopul eludării interdicĠiilor prevăzute de Lege sau de alte legi speciale. interdicĠia priveúte atât instanĠele. úi organele de cercetare penală la care lucrează soĠul.Statutul profesiei de avocat 2 Art. direcĠia. 21 alin. constituie abatere disciplinară gravă. (2) În cazul în care avocatul . Avocatul care nu respectă prevederile art. Art. (1) AvocaĠii – foúti procurori úi cadre de poliĠie nu pot acorda asistenĠă juridică la organul de urmărire penală la care úi-au desfăúurat activitatea timp de 5 ani de la încetarea funcĠiei respective. Încălcarea de către avocaĠi a altor restricĠii sau interdicĠii la care sunt supuúi conform legilor speciale. avocatului colaborator sau salarizat în cadrul profesiei care îúi desfăúoară activitatea într-o formă de exercitare a profesiei în care lucrează un avocat căruia i se aplică interdicĠiile de la art. societăĠii civile sau societăĠii cu răspundere limitată. (1) InterdicĠia exercitării profesiei de avocat în cazurile prevăzute de art. 21 din Lege. cât úi organele de urmărire úi de cercetare penală. inclusiv DirecĠia NaĠională AnticorupĠie úi DirecĠia de Investigare a InfracĠiunilor de Criminalitate Organizată úi Terorism. 39 alin. 39-42 din prezentul statut sau care se foloseúte de forma de organizare profesională ori de raporturile de conlucrare profesională stabilite în condiĠiile legii. 40. ruda sau afinul avocatului până la gradul al treilea inclusiv. (2) InterdicĠia exercitării profesiei de avocat în situaĠiile stabilite de art.fost procuror sau cadru de poliĠie a funcĠionat úi în calitate de judecător. cu condiĠia informării de către forma de exercitare a profesiei. Art. în care avocatul căruia i se aplică aceste interdicĠii este asociat sau angajat. (3) DispoziĠiile prezentului articol se aplică úi personalului auxiliar al organelor de urmărire penală. Art. (3) Avocatului asociat al avocatului căruia i se aplică interdicĠiile de la art. (2) din prezentul statut. în termen de cel mult 5 zile de la intervenirea situaĠiei respective. Calculul duratei de interdicĠie se face conform art. a baroului pe raza căruia aceasta îúi are sediul profesional. săvâr65 . (1) úi (2) din Lege nu se aplică formelor colective de exercitare a profesiei. indiferent de secĠia. 41. serviciul sau biroul în care îúi desfăúoară activitatea. parchetele de pe lângă acestea. 21 din Lege priveúte în integralitate instanĠele.

e) situaĠiile de întrerupere a activităĠii profesionale a formelor de exercitare a profesiei. SubsecĠiunea 7. (5) Se va întocmi separat un Tablou al avocaĠilor incompatibili alcătuit potrivit anexei nr. 39-42 din prezentul statut. (6) Tabloul avocaĠilor cu drept de exercitare a profesiei. (4) În cazul avocaĠilor străini se va menĠiona dacă aceútia sunt autorizaĠi să acorde consultanĠă juridică privind dreptul românesc. VII la prezentul statut. Separat se vor menĠiona formele de exercitare a profesiei din care aceútia fac parte. VI la prezentul statut. potrivit prevederilor art. care se verifică úi se reactualizează până la data de 15 ianuarie a fiecărui an. conform anexei nr. 44. 20 alin. (3) AvocaĠii străini vor fi menĠionaĠi într-un Tablou special.2 Statutul profesiei de avocat úeúte abatere disciplinară gravă. alcătuit potrivit anexei nr. Consiliul baroului se poate sesiza úi din oficiu cu privire la aplicarea dispoziĠiilor art. 26 alin. f) alte menĠiuni relevante. (3) úi alin. Distinct. b) cabinetele asociate. VIII la prezentul statut. cu indicarea sediului acestora úi a avocaĠilor care le compun. sunt evidenĠiaĠi avocaĠii străini care provin dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al SpaĠiului Economic European. (1) Până la data de 15 ianuarie a fiecărui an. (6) din Lege. (2) Tabloul avocaĠilor va cuprinde: a) numele úi prenumele avocaĠilor definitivi úi stagiari cu drept de exercitare a profesiei úi sediul profesional al acestora. potrivit prevederilor art. societăĠile civile profesionale úi societăĠile profesionale cu răspundere limitată. (8) úi art. 66 . indicându-se úi dacă aceútia desfăúoară activităĠi avocaĠiale cu caracter permanent pe teritoriul României úi titlul profesional sub care îúi desfăúoară activitatea. (2) din prezentul statut. Tabloul anual al avocaĠilor Art. c) restrângeri ale dreptului de a profesa. 21 din Lege precum úi ale art. potrivit prevederilor art. 13 alin. d) menĠiuni privind încetarea calităĠii de avocat. Tabloul special al avocaĠilor străini úi Tabloul avocaĠilor incompatibili se reactualizează lunar úi se aduc la cunoútinĠa tuturor membrilor baroului. (7) din prezentul statut. decanul supune aprobării consiliului baroului Tabloul avocaĠilor. 41 alin. care sunt autorizaĠi să-úi desfăúoare activităĠile profesionale sub titlul profesional corespunzător obĠinut într-un stat membru.

24/2008 privind accesul la propriul dosar úi deconspirarea securităĠii.R. 1 din OrdonanĠa de urgenĠă a Guvernului. Art. în termen de 5 zile de la actualizare. (4) úi (5) din Lege. 5 alin.B.R. pe cale electronică úi în forma stabilită de U. 26 alin. Art.. (2) Ori de câte ori va avea informaĠii cu privire la persoane care exercită nelegal activităĠi prevăzute de art.N. Art. Suspendarea calităĠii de avocat Art. Tabloul avocaĠilor definitivi úi stagiari. b) în temeiul unei hotărâri judecătoreúti sau disciplinare de interdicĠie temporară de a profesa.N. (1) Înscrierea în tablou a avocaĠilor definitivi úi stagiari se face numai după depunerea jurământului prevăzut de Lege. nr. Decizia consiliului baroului poate fi contestată la Consiliul U. 67 . în termen de 15 zile de la data comunicării.B. aprobată.N.B. în faĠa consiliului baroului.. Depunerea unei declaraĠii false atrage consecinĠele prevăzute de lege. (6) vor fi comunicate U. prin Legea nr. (3). Jurământul se depune într-un cadru solemn. (1) ExerciĠiul profesiei de avocat se suspendă: a) pe toată durata existenĠei stării de incompatibilitate.N. (2) Înscrierea în Tabloul avocaĠilor după primirea în profesie este condiĠionată de depunerea declaraĠiei prevăzute la art.B. cu modificări úi completări. 45. ContestaĠia este suspensiva de executare. Art. către U. al reînscrierii sau al menĠinerii în Tabloul avocaĠilor se contestă la consiliul baroului. până la lichidarea integrală a datoriilor. precum úi Tabloul special al avocaĠilor străini se comunică. 3 din Lege. consiliul baroului va sesiza autorităĠile competente úi va lua măsurile legale ce se impun în vederea realizării drepturilor prevăzute de dispoziĠiile art. 49. cel târziu până la data de 31 ianuarie a fiecărui an. (1) Decanul baroului va desemna avocaĠii responsabili cu verificarea cazurilor de exercitare a activităĠii de asistenĠă juridică de către persoanele neînscrise în Tabloul avocaĠilor.Statutul profesiei de avocat 2 (7) Tablourile menĠionate la alin. SubsecĠiunea 8. de către avocaĠii nou-înscriúi în barou. 47. 293/2008.R. 46. 48. úi către sistemul propriu de asigurări sociale timp de 3 luni de la scadenĠa acestora. c) în caz de neplată totală sau parĠială a taxelor úi a contribuĠiilor profesionale către barou. Refuzul înscrierii. conform dispoziĠiilor Legii.R.

Art. În Tabloul avocaĠilor avocatul suspendat la cerere figurează în secĠiunea destinată menĠionării avocaĠilor fără drept de exercitare a profesiei. Nerespectarea acestei obligaĠii constituie abatere disciplinară. Art. Dreptul de a exercita profesia de avocat poate fi suspendat în cazul în care împotriva avocatului s-a pus în miúcare acĠiunea penală sau s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvârúirea unei infracĠiuni de natură să aducă atingere prestigiului profesiei. (5) Decizia consiliului baroului poate fi contestată la Consiliul U. 49 din prezentul statut. 53. în cazul în care măsura suspendării a fost luată pentru neplata totală sau parĠială a taxelor úi contribuĠiilor profesionale. (1) lit. la cererea avocatului în cauză. în perioada măsurii suspendării. după ascultarea avocatului în cauză. (4) Decizia consiliului baroului este executorie. Despre aceasta se va face menĠiune. 51. Art. Exercitarea profesiei de către avocatul al cărui drept de exercitare a profesiei este suspendat potrivit prevederilor art. (1) Avocatul este dator să încunoútinĠeze de îndată consiliul baroului despre orice situaĠie care ar putea duce la suspendarea exerciĠiului dreptului de a profesa. Art. (1) Avocatul împotriva căruia s-a dispus măsura suspendării este obligat ca în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării măsurii să îúi asigure substituirea.2 Statutul profesiei de avocat d) la cererea scrisă a avocatului. a). poate dispune încetarea măsurii suspendării úi útergerea menĠiunilor din tablou. a). 54. consiliul baroului. în Tabloul avocaĠilor úi în Tabloul avocaĠilor incompatibili.N.B. pentru alte motive decât cele prevăzute la lit. în mod corespunzător. (2) În cazul prevăzut la alin. în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia. baroul are obligaĠia de a verifica trimestrial precum úi înainte de data întocmirii Tabloului anual al avocaĠilor menĠinerea situaĠiei care a justificat suspendarea. (3) Consiliul baroului decide în toate cazurile. 52. 50. până la pronunĠarea unei hotărâri judecătoreúti definitive. constituie abatere disciplinară gravă. după verificarea temeiurilor cererii sau a dovezii achitării taxelor úi contribuĠiilor prevăzute de Lege úi de prezentul statut. 68 . ContestaĠia nu suspendă executarea. Art. Independent de contestarea deciziei. (2) Decanul úi consiliul baroului se pot sesiza pe orice cale cu privire la aplicarea dispoziĠiilor Legii úi ale prezentului statut privind suspendarea exerciĠiului dreptului de a profesa.R.

(3) Consiliul baroului de la care se solicită transferul va elibera certificatul prin avizarea cererii de transfer. în termen de 15 zile de la comunicare. (2) Decizia prin care s-a respins cererea de transfer va fi motivată úi poate fi contestată. 69 . din motive justificate. 57. ca sancĠiune disciplinară. SubsecĠiunea 9. profesionale. úi sistemul propriu de asigurări sociale.Statutul profesiei de avocat 2 (2) Încălcarea dispoziĠiilor prezentului articol constituie abatere disciplinară gravă.N. la Consiliul U.R. c) prin excluderea din profesie.R. împreună cu dosarul de înscriere în profesie. precum úi a certificatului prevăzut la art. consiliul baroului va avea în vedere úi respectarea de către petent a dispoziĠiilor privind modul de organizare úi funcĠionare a formelor de exercitare a profesiei. U.B. Art. care verifică dosarul de înscriere în profesie al celui care solicită transferul. SubsecĠiunea 10. solicită transferul întrun alt barou se va adresa în scris decanului baroului de la care doreúte să se transfere. Consiliul baroului va face menĠiuni corespunzătoare în Tabloul avocaĠilor.N. (2) din prezentul statut. precum úi a condiĠiilor de primire în profesie. (1) Cererea de transfer va fi soluĠionată pe baza raportului întocmit de un consilier delegat. potrivit legii. disciplinare ale solicitantului úi va atesta că solicitantul a achitat la zi taxele úi contribuĠiile profesionale către barou. Transferul într-un alt barou Art. 58. Art. (2) La soluĠionarea cererii. (1) Avocatul care. b) prin deces. 55. pe care o va înainta. ((1) Calitatea de avocat încetează: a) prin renunĠare scrisă la exerciĠiul profesiei. baroului la care se solicită transferul. Încetarea calităĠii de avocat Art. 56. (1) Decizia cu privire la transfer se comunică solicitantului úi baroului din care acesta face parte. (2) Cererea de transfer va fi însoĠită de actele pe care se întemeiază úi de un certificat eliberat de baroul de la care se solicită transferul.B. Certificatul va indica datele personale. d) în cazul în care avocatul a fost condamnat definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală úi care îl face nedemn de a fi avocat. 55 alin.

(3) Consiliul baroului va soluĠiona cererea pe baza avizului medical úi va proceda în conformitate cu prevederile Legii.R SecĠiunea 2.B. 62. Art. (4) Avocatul pensionar care continuă exercitarea profesiei sau este menĠinut în profesie este obligat să contribuie la constituirea fondului sistemului propriu de asigurări sociale în condiĠiile prevăzute de legislaĠia pensiilor úi asigurărilor sociale pentru avocaĠi. ale legislaĠiei privind pensiile úi asigurările sociale. 59. are dreptul să solicite continuarea exercitării profesiei. Avizul medical se prezintă anual pentru înscrierea în tablou. acesta este obligat să finalizeze toate cauzele angajate sau să asigure substituirea. după caz. (1) În cazul în care avocatul îndeplineúte condiĠiile de pensionare prevăzute de lege. În caz de deces al avocatului. 61. autonomia baroului úi exercitarea liberă a profesiei de avocat nu pot fi îngrădite sau limitate prin actele autorităĠilor administraĠiei publice. sau. 70 . Organele profesiei de avocat SubsecĠiunea 1.N. IndependenĠa profesiei. decât în cazurile úi în condiĠiile expres prevăzute de lege. ale Ministerului Public sau ale altor autorităĠi. Art. la Consiliul U. Avocatul care renunĠă la exerciĠiul profesiei va formula o cerere în scris. (3) Încetarea dreptului de a exercita profesia de avocat prin pensionare nu atrage pierderea calităĠii de avocat.2 Statutul profesiei de avocat (2) Încetarea calităĠii de avocat se constată prin decizie a consiliului baroului úi are drept consecinĠă radierea celui în cauză din Tabloul avocaĠilor. 60. de către avocaĠii desemnaĠi de consiliul baroului. Art. Cu cel puĠin 60 de zile înainte de data prevăzută pentru încetarea activităĠii. (5) Decizia de respingere a menĠinerii în activitate poate fi contestată. iar în lipsa lor. Baroul Art. Avocatul va prezenta baroului lista cuprinzând cauzele nefinalizate úi va indica numele avocaĠilor care le vor prelua. (2) Avocatul poate continua exercitarea profesiei pe baza unui aviz medical privind menĠinerea capacităĠii fizice úi psihice necesare exercitării profesiei de avocat. Cererea de continuare a exercitării profesiei se soluĠionează de consiliul baroului. în termen de 15 zile de la comunicare. cauzele acestuia vor fi preluate de către colaboratorii ori asociaĠii defunctului. ale instanĠelor judecătoreúti.

(2) Sediul baroului este în oraúul de reúedinĠă al judeĠului. 63. (2) Adunarea generală extraordinară poate fi convocată de comisia de cenzori a baroului precum úi la cererea a peste o treime din totalul membrilor baroului. Art. (1) Organele de conducere ale baroului sunt: a) adunarea generală. respectiv în municipiul Bucureúti. 64. 65. cu patrimoniu propriu úi organizare de sine stătătoare. 67. ordinară úi extraordinară. úi nu se află în situaĠii ce atrag incompatibilitatea ori suspendarea dreptului de exerciĠiu al profesiei.Statutul profesiei de avocat 2 Art. (1) Adunarea generală a baroului poate fi. cu cel puĠin 30 de zile înainte de punerea sa în aplicare. b) comisia de disciplină. (4) Neîndeplinirea obligaĠiei de organizare a adunării generale atrage răspunderea disciplinară a celor vinovaĠi. în raport cu prevederile bugetului propriu úi cu hotărârile Congresului avocaĠilor. Art. 66. ContribuĠia avocaĠilor la realizarea bugetului este stabilită de consiliul baroului. (2) Au dreptul să participe la úedinĠele adunării generale avocaĠii care sunt înscriúi în Tabloul avocaĠilor cu drept de exercitare a profesiei. Decizia consiliului baroului va fi adusă la cunoútinĠa avocaĠilor înscriúi în Tabloul avocaĠilor baroului cu drept de exercitare a profesiei. este în sarcina consiliului baroului. b) consiliul. c) decanul. în condiĠiile legii. (2) Cuantumul contribuĠiei va fi stabilit prin decizia consiliului baroului. (2) În cadrul baroului se constituie úi funcĠionează: a) comisia de cenzori. (5) Odată cu convocarea adunării generale se stabileúte úi ordinea de zi. (1) Fiecare barou are un buget propriu. Art. (1) Data la care are loc adunarea generală ordinară se stabileúte de către consiliul baroului în prima úedinĠă din luna ianuarie a fiecărui an. Art. (3) Patrimoniul baroului poate fi folosit în activităĠi producătoare de venituri. (1) Baroul este persoană juridică de interes public. constituit din toĠi avocaĠii înscriúi în Tabloul avocaĠilor. (3) Organizarea adunării generale. AvocaĠii cu drept de a participa la úedinĠele adunării generale pot face 71 . în condiĠiile legii. ordinară sau extraordinară.

în afară de cazurile în care legea prevede alt cvorum de úedinĠă úi de vot. (1) Adunarea generală este legal constituită numai cu participarea majorităĠii avocaĠilor care au dreptul de a participa la adunarea generală. 68. consiliul baroului va stabili data la care se convoacă o nouă adunare generală de alegere a organelor de conducere ale baroului. cu respectarea regulamentului de organizare a alegerilor. Regulamentul va rămâne definitiv în termen de 15 de zile de la data afiúării sale la secretariatul baroului sau/úi pe pagina web a baroului. Orice înscriere ulterioară acestui moment va fi luată în considerare numai cu aprobarea prin vot deschis a adunării generale. (2) În cazul în care numărul legal nu este întrunit. consiliul baroului va convoca noua adunare generală cu cel puĠin 7 zile înainte de data fixată. se iau cu votul majorităĠii membrilor prezenĠi. (5) Participarea la adunarea generală de alegere a organelor de conducere ale baroului se face personal. (2). 72 . în situaĠia în care cvorumul adunării generale de alegere a organelor de conducere ale baroului nu este legal constituit. consiliile barourilor vor adopta regulamentul pentru organizarea alegerilor organelor baroului. (6) Cu cel puĠin 60 zile anterior datei desfăúurării alegerilor. (2) úi (3) nu se aplică în cazul adunărilor generale de alegere a organelor de conducere ale barourilor care au în evidenĠă până la 500 de avocaĠi cu drept de exercitare a profesiei. În cazul acestor barouri. convocată în condiĠiile alin. (7) Înscrierile la cuvânt se vor face înaintea începerii dezbaterii fiecărui punct al ordinii de zi.2 Statutul profesiei de avocat propuneri pentru completarea ordinii de zi. (4) DispoziĠiile alin. (3) Cea de-a doua adunare generală. este legal constituită cu participarea a cel puĠin unei treimi din numărul total al membrilor săi. prezidiul adunării generale va consemna această împrejurare într-un proces-verbal úi va stabili data următoarei adunări generale în prezenĠa avocaĠilor participanĠi la adunare. Exercitarea dreptului de vot nu poate fi delegată. Data noii adunări nu va putea fi mai târziu de 15 zile de la data primei adunări. Propunerile vor fi depuse în scris la barou cu cel puĠin 5 zile înainte de data la care a fost convocată adunarea generală. (7) Hotărârile adunării generale. inclusiv cele ale adunărilor elective. Art. (6) Ordinea de zi va fi supusă spre aprobare prin vot deschis adunării generale.

care va cuprinde: a) modul în care a fost convocată adunarea generală úi caracterul ei ordinar sau extraordinar. ziua. b) anul. 70.B. d) 11 consilieri pentru barourile cu un număr cuprins între 201 úi 500 de avocaĠi. (3) În numărul total al membrilor consiliului sunt cuprinúi decanul úi prodecanul. e) ordinea de zi votată de adunarea generală. f) 15 consilieri pentru barourile cu peste 1. c) 9 consilieri pentru barourile cu un număr cuprins între 101 úi 200 de avocaĠi. 69. luna.R. b) 7 consilieri pentru barourile cu un număr cuprins între 51 úi 100 de avocaĠi. Mandatul lor poate fi reînnoit. Art.000 de avocaĠi.001 de avocaĠi. (2) Numărul consilierilor este proporĠional cu numărul membrilor baroului înscriúi în Tabloul avocaĠilor. h) orice alte activităĠi desfăúurate în adunarea generală. c) numărul membrilor prezenĠi. Art. cu respectarea dispoziĠiilor legale privind cvorumul. putând fi consultat oricând de membrii baroului úi de U. (3) Procesul-verbal va fi înregistrat úi depus la barou. e) 13 consilieri pentru barourile cu un număr cuprins între 501 úi 1. Art. adunarea generală poate adopta rezoluĠii úi moĠiuni.N. aleúi pe o perioadă de 4 ani. (1) Consiliul baroului este format din 5 până la 15 membri. (1) Secretarul adunării generale va redacta procesul-verbal. după cum urmează: a) 5 consilieri pentru barourile cu mai puĠin de 50 de avocaĠi. (2) Procesul-verbal va purta semnăturile membrilor prezidiului adunării generale. în condiĠiile prevăzute de Lege úi de prezentul statut. 73 . (1) Adunarea generală a baroului adoptă hotărâri care sunt obligatorii pentru membrii baroului. (2) De asemenea. f) luările de cuvânt. ora úi locul unde se desfăúoară adunarea generală. d) componenĠa prezidiului adunării generale. rezoluĠiile úi moĠiunile adoptate. g) hotărârile. dintre avocaĠii cu o vechime neîntreruptă în profesie de cel puĠin 8 ani.Statutul profesiei de avocat 2 (8) În regulamentul pentru organizarea adunării elective se poate prevedea ca exprimarea votului să poată fi făcută în formă electronică. 71.

verificarea regularităĠii Ġinerii acestor registre. (5) Comisia de cenzori are ca atribuĠii principale supravegherea gestiunii baroului. 73. adunarea generală va stabili úi condiĠiile remunerării acestora. în exercitarea atribuĠiilor úi a îndeplinirii sarcinilor sale. dar cel puĠin 3. (5) Adunarea generală a baroului poate hotărî alegerea unor consilieri supleanĠi. terĠi ce-úi pot desfăúura activitatea individual sau în forme asociative.2 Statutul profesiei de avocat (4) Fiecare consilier va coordona unul sau mai multe departamente de activitate ale consiliului baroului. 72.B. propriu baroului. (1) Consiliul baroului se întruneúte în úedinĠă cel puĠin o dată pe lună. (6) În exercitarea atribuĠiilor. la sediul baroului. (5) din prezentul statut se aplică în mod corespunzător. 74 . (7) În situaĠii de necesitate temeinic argumentată. o impune. 71 alin. verificarea legalităĠii întocmirii situaĠiilor financiare úi a concordanĠei lor cu registrele. (2) DispoziĠiile art. aleúi pe o perioadă de 4 ani dintre avocaĠii cu o vechime neîntreruptă în profesie de cel puĠin 8 ani.R. (1) Comisia de cenzori este formată dintr-un număr impar de membri. Art. (2) Lucrările úedinĠei se consemnează în registrul de procese-verbale úi se semnează de toĠi consilierii prezenĠi la úedinĠă. ca cel puĠin unul dintre aceútia să aibă studii economice. Mandatul lor poate fi reînnoit. Dacă volumul de activitate al comisiei de cenzori. în măsura situaĠiei concrete a fiecărui barou.N. expert contabil sau auditor extern. verificarea concordanĠei efectuării cheltuielilor cu destinaĠia aprobată de organele profesiei. comisia de cenzori poate recurge la serviciile unui contabil autorizat. ales cu majoritate de voturi din rândul membrilor săi. Art. comisia de cenzori întocmeúte rapoarte. În caz de încetare a mandatului de consilier ales. (3) Alegerea membrilor comisiei de cenzori va urmări. (4) Conducerea activităĠii úi reprezentarea comisiei de cenzori în faĠa organelor profesiei úi în raporturile cu autorităĠile publice se fac de către preúedintele acesteia. acte ce vor fi prezentate de îndată decanului úi/sau consiliului baroului. Registrul poate fi consultat de către avocaĠii interesaĠi úi de organele U. procese-verbale de verificare a gestiunii úi note de propuneri. consilierii supleanĠi vor completa consiliul baroului în ordinea numărului de voturi obĠinut la alegeri pentru perioada de mandat rămasă vacantă.

R. în cotele stabilite de Congresul avocaĠilor. 74.N. se formează din contribuĠia barourilor. consiliul baroului adoptă decizii úi hotărâri. 75 . este persoană juridică de interes public.R Art. 76. 78.N. în termen de 15 zile de la data comunicării.R. SubsecĠiunea 2. Art. 79.N.R. (1) Hotărârile adoptate de adunarea generală sau de consiliul baroului pot fi anulate de Consiliul U. ContribuĠia baroului la formarea bugetului U. Toate barourile din România înfiinĠate potrivit legilor privind organizarea úi exercitarea profesiei de avocat sunt membre de drept ale U. numai pentru motive de nelegalitate sau de încălcare a prevederilor prezentului statut. poate fi folosit úi în activităĠi producătoare de venituri în condiĠiile legii. 77. Nici un barou nu poate funcĠiona în afara U. (2) Bugetul U. Acesta trebuie să fie membru al baroului de cel puĠin 5 ani. (3) Prevederile privind procedura medierii úi a arbitrajului din prezentul statut se aplică în mod corespunzător. cu patrimoniu propriu úi organizare de sine stătătoare. (2) Decanul va încerca medierea în vederea soluĠionării amiabile a litigiului. U.B. (1) Orice litigiu între membrii baroului în legătură cu exercitarea profesiei va fi adus la cunoútinĠă decanului.B.R. cu respectarea autonomiei baroului.B. se stabileúte în raport de numărul avocaĠilor cu drept de exercitare a profesiei înscriúi în Tabloul avocaĠilor barourilor úi se virează lunar.N. Art.N.B. (3) Patrimoniul U. Art. care poate fi consultat de către orice avocat interesat úi de organele U.R. înfiinĠată prin Lege.B.B.Statutul profesiei de avocat 2 (3) În exercitarea atribuĠiilor sale.N. în contul special constituit în acest scop din cotele de contribuĠie achitate de avocaĠi în contul barourilor. sunt: a) Congresul avocaĠilor. Acestea se consemnează într-un registru special. Art. Ġinut la sediul baroului.R.N. 75. (2) În exercitarea atribuĠiilor sale decanul emite decizii.R.B. (1) Decanul baroului este ales de adunarea generală a baroului dintre avocaĠii definitivi cu o vechime în profesie de cel puĠin 10 ani. Art. ((1) U.B.N. (1) Organele de conducere ale U.N.N.B.B. (2) Deciziile emise de decan pot fi atacate la consiliul baroului.R.R.

Art. rezoluĠiile úi moĠiunile se adoptă prin vot deschis. (3) AvocaĠii care formează organele de conducere ale U.. conform normei de reprezentare de 1 delegat la 200 de avocaĠi. 76 .B. împreună cu un prezidiu format din 8 avocaĠi.N. sunt membri de drept ai Congresului avocaĠilor. ziua. (2) Hotărârile adoptate de Congresul avocaĠilor sunt definitive úi obligatorii pentru toate organele profesiei úi pentru toĠi avocaĠii. ori de câte ori este nevoie sau la cererea a cel puĠin o treime din numărul total al barourilor.N. b) Comisia centrală de disciplină. prin preúedintele U. în calitate de delegaĠi. Art. (1) Congresul avocaĠilor se convoacă anual de către Consiliul U. (1) Lucrările Congresului avocaĠilor sunt conduse de către preúedintele U. 80.R.B. (2) Congresul avocaĠilor va alege un secretariat compus din 3 avocaĠi.R.R..N. 81. Art. sunt avocaĠi definitivi.R.N. 82. ora úi locul desfăúurării Congresului avocaĠilor úi ordinea de zi a acestuia. úi avocaĠi care nu îndeplinesc condiĠiile prevăzute la alin.N.B. (5) Din Congresul avocaĠilor fac parte úi delegaĠii aleúi de adunările generale ale barourilor. 69 din prezentul statut aplicându-se corespunzător.R.N. úi aúa mai departe.B. (2) În cadrul U..N.R. b) 2 delegaĠi pentru barourile care au între 201 úi 400 de avocaĠi. c) Comisia Permanentă a U. (6) Numărul de delegaĠi se calculează după cum urmează: a) 1 delegat pentru barourile care au până la 200 de avocaĠi.2 Statutul profesiei de avocat b) Consiliul U. (1) Congresul avocaĠilor este organul suprem de conducere a profesiei de avocat.B.N. (3).R. c) 3 delegaĠi pentru barourile care au între 401 úi 600 de avocaĠi.N. dispoziĠiile art.R.B.B. Art. (4) Decanii barourilor úi membrii Consiliului U. ales prin vot deschis. (1) Hotărârile.R.B. (4) La congresele la care nu sunt alese organele profesiei pot participa.B. (3) Convocarea va cuprinde luna. 83. (2) Congresul extraordinar al avocaĠilor se convoacă de către preúedintele U. se constituie úi funcĠionează: a) Comisia centrală de cenzori.R. d) Preúedintele U. cu o vechime neîntreruptă în profesie de minimum 8 ani.B.N.

se întruneúte înaintea úedinĠelor Consiliului U.N. (3) Votul „pentru” se realizează prin lăsarea intactă a numelui úi prenumelui candidatului dorit. funcĠia pentru care candidează úi baroul din care face parte.B. precum úi buletinele pe care numărul candidaĠilor votaĠi „pentru” este mai mare decât numărul funcĠiilor pentru care se candidează. în prima sa úedinĠă. revine preúedintelui acestuia.B.N.N.R.N. va convoca Consiliul U. b) doi reprezentanĠi pentru barourile care au peste 500 de avocaĠi úi câte 2 reprezentanĠi pentru fiecare mie care depăúeúte prima mie de avocaĠi. úi ori de câte ori este necesar.R. (4) Conducerea úedinĠelor Consiliului U. (1) Comisia Permanentă a U.N.R. Preúedintele U.N. (4) Vor fi nule buletinele de vot care nu corespund modelului stabilit de Congresul avocaĠilor.R.B.Statutul profesiei de avocat 2 (2) Alegerea organelor profesiei se face prin vot secret.B. (1) Congresul avocaĠilor alege Consiliul U. se convoacă trimestrial în úedinĠe ordinare sau în situaĠii excepĠionale în úedinĠe extraordinare de către preúedintele U.N. aleúi de Congres. (2) Consiliul U. (2) Consiliul U.B. votul „contra” se exprimă prin útergerea numelui úi a prenumelui persoanei propuse. 85.B. (3) Consiliul U. Votul secret se exprimă prin buletine de vot introduse în urne sigilate. úi la cererea a cel puĠin unei treimi din numărul membrilor Consiliului U.R. potrivit Regulamentului de desfăúurare a úedinĠei Consiliului U.N.R.R.R.R.R. pentru barourile care au până la 500 de avocaĠi. pentru nelegalitate. cele care nu poartă útampila de control. potrivit următoarei norme de reprezentare: a) un reprezentant.N.N. La cererea majorităĠii barourilor hotărârile consiliului pot fi atacate. 84..B.B.R.R. este format din decanii barourilor úi din reprezentanĠi ai barourilor. Art.N. Art.N. (1) Consiliul U. îúi desfăúoară activitatea în comisii de lucru úi în plen. 77 .N. compusă din minimum 5 membri. la Congresul avocaĠilor.R. asistat de către vicepreúedinĠi úi alĠi 3 consilieri.R.N. adoptat de către acesta. Art.B. 69 din prezentul statut se vor aplica în mod corespunzător.B. la convocarea preúedintelui U. Congresul avocaĠilor alege o comisie de numărare a voturilor dintre delegaĠii care nu candidează. adoptă decizii úi hotărâri obligatorii. 86.B.B. Pe buletinul de vot se menĠionează: numele úi prenumele candidatului. (5) Prevederile art.B.B.

Art. în condiĠiile legii. notificări.R. prin orice mijloace.B.R. b) elaborarea de opinii legale.N. c) elaborarea proiectelor de acte juridice (contracte.B.) úi asistarea clientului la negocierile referitoare la acestea. la Consiliul U.N. statute etc. emite decizii úi dispoziĠii. Art. convenĠii.B. se constituie úi funcĠionează un aparat tehnic administrativ conform hotărârii Comisiei Permanente a U.N.R.N. instituĠii úi alte persoane. (1) Plângerea introdusă împotriva actelor emise de organele profesiei nu este suspensivă de executare. 78 . e) participarea în calitate de consultant la activitatea organelor deliberative ale unei persoane juridice. ConsultaĠiile juridice pot fi acordate în scris sau verbal în domenii de interes pentru client.B. 90.R sunt conduse de preúedintele U. ConĠinutul activităĠii profesionale SubsecĠiunea 1. 87.B.N. după caz. Avocatul poate întocmi úi formula în numele úi/sau interesul clientului cereri. f) orice alte consultaĠii în domeniul juridic. 89. precum: a) redactarea úi/sau furnizarea către client.R.R.R. să dispună suspendarea efectelor actului atacat. memorii sau petiĠii către autorităĠi. a opiniilor juridice úi informaĠiilor cu privire la problematica solicitată a fi analizată.B. d) elaborarea proiectelor de acte normative. pentru motive bine întemeiate.N. în scopul ocrotirii úi apărării drepturilor úi intereselor legitime ale acestuia. în termen de 15 zile de la comunicare. Activitatea profesională a avocatului SecĠiunea 1. ConsultaĠii úi cereri cu caracter juridic Art. până la soluĠionarea plângerii. Art. (3) În desfăúurarea activităĠii curente Comisia Permanentă a U.B. Capitolul III.B. Deciziile úi dispoziĠiile au caracter obligatoriu úi pot fi atacate cu plângere de către cei interesaĠi. ùedinĠele Comisiei Permanente a U. În cadrul U. 88.N. cu excepĠia cazurilor prevăzute de Lege úi de prezentul statut. în condiĠiile prevăzute de lege.R asigură activitatea permanentă a U. (2) Organul competent să soluĠioneze plângerea poate.2 Statutul profesiei de avocat (2) Comisia Permanentă a U.N.

Art. a unei medieri. a notarilor publici úi a executorilor judecătoreúti. (2) Asistarea úi reprezentarea clientului cuprinde toate actele. a conĠinutului úi a datei actelor prezentate spre autentificare Art. (1) Avocatul are dreptul să desfăúoare activităĠi fiduciare. c) din Lege. a consimĠământului úi a datei actului poate fi prezentat notarului spre autentificare. bunuri sau 79 . (2) ActivităĠile fiduciare exercitate de avocat pot consta în: a) primirea în depozit. (1) lit. 3 alin. 93. avocatul trebuie: a) să respecte întocmai limitele úi durata mandatului încredinĠat. a fondurilor sau a valorilor în care acestea au fost plasate. (2) Avocatul este obligat să Ġină evidenĠa actelor întocmite conform art. ActivităĠi fiduciare Art. în numele úi pe seama clientului. în ordinea întocmirii lor. 94. SubsecĠiunea 3. c) administrarea.Statutul profesiei de avocat 2 SubsecĠiunea 2. (1) Un act juridic semnat în faĠa avocatului. a organelor administraĠiei publice. rezultate din valorificarea de titluri executorii după finalizarea unui litigiu. care poartă o încheiere. o rezoluĠie. úi să le păstreze în arhiva sa profesională. Asistarea úi reprezentarea clienĠilor Art. în numele úi pe seama clientului. a organelor de urmărire penală. a autorităĠilor cu atribuĠii jurisdicĠionale. b) plasarea úi valorificarea. 91. mijloacele úi operaĠiunile permise de lege úi necesare ocrotirii úi apărării intereselor clientului. În exercitarea activităĠilor fiduciare. a instituĠiilor úi a altor persoane juridice. a fondurilor financiare úi a bunurilor încredinĠate. Când mandatul comportă împuternicirea de a dispune de fonduri. 92. libertăĠilor úi intereselor legitime ale persoanelor. o útampilă sau un alt mijloc verificabil de atestare a identităĠii părĠilor. expres prevăzut în contractul de asistenĠă juridică special încheiat. în numele úi pe seama clientului. de fonduri financiare úi bunuri. în numele úi pe seama clientului. cu respectarea prevederilor legii úi ale prezentului statut. (1) În condiĠiile legii avocatul asigură asistenĠă úi reprezentare juridică în fata instanĠelor judecătoreúti. Atestarea identităĠii părĠilor. a procedurii succesorale sau a lichidării unui patrimoniu. SubsecĠiunea 4. pentru apărarea úi reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor.

culegerea fructelor úi încasarea veniturilor sau a altor rezultate ale investiĠiilor. 95. În executarea mandatului avocatul poate să desfăúoare: a) activităĠi de consultanĠă. c) operaĠiuni de plasare a fondurilor în active mobiliare sau imobiliare. cu titlu de fond iniĠial sau rezultată din valorificarea acestuia sau a bunurilor încredinĠate. numai dacă acest lucru este în mod expres stipulat în mandat sau. rambursări impuse de natura activităĠii încredinĠate. (1) Avocatul va deschide.. valori mobiliare úi alte instrumente financiare. compensări. d) să nu influenĠeze clientul. e) activităĠi conexe cum ar fi completarea declaraĠiilor de impozit úi plata acestora úi a celorlalte datorii ale clientului legate de administrarea unor asemenea proprietăĠi. (2) Prin fonduri fiduciare. în scopul de a obĠine beneficii proprii. fără să se abată de la regulile specifice activităĠii profesionale. profesionalism úi cu diligenĠa unui bun proprietar. efectuări de depozite bancare. în afara onorariului de avocat. în lipsa unei astfel de clauze. Art. în condiĠiile legii. f) orice operaĠiuni în numerar privind plăĠi. mijlocirea/medierea operaĠiunilor financiare etc. 96. b) să acĠioneze cu bună-credinĠă. Art. (3) În contul fiduciar nu pot fi depozitate alte sume decât fonduri fiduciare. încasări. c) să administreze afacerile încredinĠate în interesul exclusiv al clientului. un cont la o bancă reputată (cont fiduciar) destinat depozitării de fonduri fiduciare. 80 . pentru fiecare client pentru care desfăúoară activităĠi fiduciare. b) operaĠiuni de conservare a substanĠei úi valorii fondurilor financiare úi bunurilor încredinĠate. direct sau indirect. e) să informeze corect úi cu promptitudine clientul cu privire la executarea mandatului fiduciar úi a rezultatelor obĠinute. numai după ce va fi autorizat în mod special úi în scris de către client. avocatul poate proceda la efectuarea acestor operaĠiuni.2 Statutul profesiei de avocat valori ori de a înstrăina bunurile clientului. d) administrarea úi valorificarea plasamentelor efectuate prin contractarea de operaĠiuni materiale úi efectuarea de operaĠiuni juridice menite să sporească valoarea úi lichiditatea plasamentelor. se înĠelege orice sumă primită de către avocat. în sensul prezentului articol.

dar cu posibilitatea reĠinerii contravalorii onorariilor agreate pentru activităĠile fiduciare. Art. pentru fiecare client pentru care a desfăúurat activităĠi fiduciare: a) identitatea clientului pe seama căruia fondurile úi/sau bunurile sunt primite úi/sau administrate. extrase de cont etc. Este permisă încheierea unui contract de asistenĠă juridică care să prevadă plata. e) în cazul în care este în curs o procedură execuĠională privind bunurile sau fondurile administrate. dacă în contractul de asistenĠă juridică nu se prevede o perioadă mai scurtă. respectiv rambursate úi valoarea fondurilor primite úi rambursate precum úi data primirii úi sursa fondurilor 81 . Avocatul nu are dreptul să retragă fonduri sau să efectueze plăĠi din contul fiduciar atunci când clientul i-a adus la cunoútinĠă în scris opoziĠia sa. 101. Avocatul are obligaĠia să păstreze evidenĠe scrise ale tuturor operaĠiunilor efectuate în baza sau în legătură cu un mandat fiduciar (contracte. Art. (1) Toate plăĠile legate de activităĠile fiduciare efectuate pentru acelaúi client vor fi efectuate din contul fiduciar iar toate încasările rezultate din activităĠile fiduciare vor fi colectate în contul fiduciar al clientului respectiv.). a onorariului pentru activităĠi fiduciare.Statutul profesiei de avocat 2 Art. Art. 100. În cazul în care clientul solicită originalul acestor evidenĠe. 97. 102. precum úi instructa efectuarea de plăĠi din acesta doar în următoarele situaĠii: a) pentru efectuarea de plasamente sau cheltuieli în condiĠiile úi limitele mandatului fiduciar. corespondenĠă. 99. b) un inventar al bunurilor primite. avocatul e îndreptăĠit să păstreze fotocopii pe format de hârtie sau electronic. d) în baza contractului de asistenĠă juridică. pentru încasarea onorariilor legate de activităĠile fiduciare desfăúurate. (1) Avocatul are obligaĠia să păstreze cel puĠin un registru sau un sistem echivalent de înregistrare care să arate separat. Art. rapoarte de evaluare. Avocatul poate retrage sau autoriza retragerea fondurilor fiduciare din contul fiduciar. c) în baza unei hotărâri judecătoreúti. 98. Art. condiĠionate de un eveniment care să aibă loc sau de un rezultat care să fie atins. (2) Avocatul va transmite clientului un extras al contului fiduciar cel puĠin o dată la trei luni. în parte. b) la instrucĠiunea expresă a clientului.

104. în numele úi pe seama clientului. (1) În vederea stabilirii temporare a sediului societăĠii comerciale în cauză. Avocatul va întocmi úi păstra registre de părĠi de interes. 105. valorii úi tipului operaĠiunii. operaĠiuni în aceste registre. Avocatul poate îndeplini orice formalităĠi legale necesare în vederea înregistrării. a părĠilor de interes. părĠi sociale sau de acĠiuni. a părĠilor sociale úi a acĠiunilor. (2) Avocatul este obligat să înregistreze prompt fiecare tranzacĠie fiduciară úi. a societăĠilor comerciale. în condiĠiile legii. după caz. inclusiv cesiuni úi constituiri de garanĠii úi poate emite. c) operaĠiunile fiduciare efectuate cu indicarea datei. Avocatul are obligaĠia să păstreze evidenĠele legate de activităĠile fiduciare pe o perioadă de cel puĠin 10 ani. la cererea persoanei îndreptăĠite. (2) Perioada pentru care sediul societăĠii în cauza este stabilit la sediul profesional al avocatului nu poate depăúi 1 an iar dovada sediului se face cu contractul de asistenĠă juridică.2 Statutul profesiei de avocat úi bunurilor úi data rambursării acestora sau al rezultatului administrării úi valorificării acestora. 82 . Art. în condiĠiile legii. părĠilor. în orice caz. în numele úi pe seama clientului. Stabilirea temporară a sediului unor societăĠi comerciale la sediul profesional al avocatului presupune utilizarea sediului profesional al avocatului pentru scopul limitat al constituirii legale úi autorizării funcĠionării societăĠii comerciale sau. a părĠilor sociale sau a acĠiunilor societăĠilor astfel înregistrate Art. emise de societăĠile înregistrate de acesta în numele úi pe seama clientului. nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la efectuarea lor. avocatul va întocmi úi semna cu reprezentantul societăĠii un contract separat de asistenĠă juridică având acest obiect. Art. ActivităĠi de stabilire temporară a sediului unor societăĠi comerciale úi înregistrarea acestora. la cererea clientului. extrase din aceste registre. a părĠilor de interes. 107. Art. SubsecĠiunea 5. 103. 106. pentru mutarea sediului ori pentru stabilirea unui sediu secundar al societăĠii în cauză. Art. Avocatul poate efectua.

cu excepĠia cazurilor prevăzute de lege. încheiat în formă scrisă. Art. Probitatea. Avocatul este dator să îúi sfătuiască clientul cu promptitudine. 113.Statutul profesiei de avocat 2 SecĠiunea 2. 108. 114. între avocat úi client ori mandatarul acestuia. corect úi cu diligentă. Avocatul este confidentul clientului în legătură cu cazul încredinĠat. drepturilor úi intereselor legitime ale clientului. Art. (1) În exercitarea profesiei sale avocatul este independent. 112. c) prestarea de activităĠi avocaĠiale din simplă complezenĠă. ConfidenĠialitatea úi secretul profesional garantează încrederea în avocat úi constituie obligaĠii fundamentale ale avocatului. Art. Principiile úi regulile de bază ale relaĠiei dintre avocat úi client Art. atunci 83 . prin orice mijloace legale: a) existenĠa unui interes propriu ori al persoanelor apropiate lui în cauza care i-a fost încredinĠată. ale prezentului statut úi ale codului deontologic. a reprezenta ori a exercita orice alte activităĠi specifice profesiei se naúte din contractul de asistenĠă juridică. (1) Avocatul nu trebuie să fie sfătuitorul úi nici reprezentantul sau apărătorul a mai mult de un client într-una úi aceeaúi cauză. (2) Forma. Art. 111. spiritul de dreptate úi onestitatea avocatului sunt condiĠii ale credibilităĠii avocatului úi profesiei. (3) Constituie atingere a independenĠei avocatului úi. conĠinutul úi efectele contractului de asistenĠă juridică sunt stabilite prin prezentul statut. Art. d) existenĠa oricăror presiuni în scopul nerespectării secretului profesional. Art. b) prestarea de activităĠi avocaĠiale în scopul de a se face plăcut clienĠilor. magistraĠilor sau publicului. Avocatul îúi informează clientul cu privire la evoluĠia cazului ce i-a fost încredinĠat. 109. (3) Avocatul nu poate acĠiona decât în limitele contractului încheiat cu clientul său. trebuie evitate úi înlăturate de către avocat. Avocatul trebuie să depună toată diligenĠa pentru apărarea libertăĠilor. apreciat în limitele legii. RelaĠiile dintre avocat úi client SubsecĠiunea 1. (2) Activitatea avocatului nu poate fi motivată decât în interesul clientului. ca atare. (1) Dreptul avocatului de a asista. în mod conútiincios. 110.

când la data solicitării sale. prin analiza situaĠiei prezentate. existenĠa sau posi84 . dispoziĠiile alin. prin utilizarea mijloacelor juridice preconizate. plecând de la situaĠia ce i-a fost prezentată. inclusiv în ceea ce priveúte tehnicile úi mijloacele profesionale ale apărării. a) úi b). atunci când intervine un conflict între interesele acestora. în acord deplin cu clienĠii. în cadrul unei negocieri. Nu există conflict de interese: a) atunci când. în situaĠiile în care: a) în activitatea de consultanĠă. b) atunci când. c) prin modificarea sau evoluĠia situaĠiei ce i-a fost prezentată iniĠial. loială úi fără rezerve. în exercitarea diferitelor sale activităĠi va încerca să concilieze contrarietatea de interese. avocatul. riscul de a apărea un astfel de conflict de interese. dacă secretul informaĠiilor încredinĠate de un client anterior riscă să fie afectat sau atunci când cunoaúterea de către avocat a cauzelor unui client anterior îl favorizează nejustificat pe noul client. (3) Avocatul nu poate accepta o cauză a unui nou client. diferită de aceea pentru care ar fi optat. 116. (2) Avocatul trebuie să se abĠină să se mai ocupe de cauzele tuturor clienĠilor implicaĠi. în colaborare sau în conlucrare cu alĠi avocaĠi. Art. avocatul care are obligaĠia de a da clientului său o informaĠie completă. (1) . după ce avocatul aduce la cunoútinĠa fiecăruia dintre clienĠii potenĠial afectaĠi de asistenĠa juridică acordată. în mod real. 115. sau dacă. fie prin concretizarea rezultatului urmărit. să adopte o strategie comună. când secretul profesional riscă să fie violat sau când independenĠa sa riscă să fie útirbită.2 Statutul profesiei de avocat când interesele clienĠilor sunt conflictuale sau când există. atunci când la data sesizării sale.(3) se aplică tuturor avocaĠilor. avocaĠii care sunt membri ai aceleiaúi forme de exercitare a profesiei intervin separat pentru clienĠi diferiĠi care sunt însă informaĠi cu privire la această apartenenĠă comună. avocatul îi consiliază ca. nu-úi poate îndeplini misiunea fără a compromite interesele unuia sau a mai multor clienĠi. b) în activitatea de asistare úi de apărare. asistarea mai multor părĠi ar determina avocatul să prezinte o altă apărare. Există conflict de interese. (4) În cazul în care avocaĠii practică profesia într-o formă asociativă. avocatul descoperă una dintre dificultăĠile arătate la lit. dacă i-ar fi fost încredinĠată apărarea intereselor unei singure părĠi. Art. după ce úi-a informat clienĠii úi a primit acordul acestora. c) atunci când.

Statutul profesiei de avocat 2 bilitatea creării unui conflict de interese. atunci când se iveúte un conflict de interese. (1) Avocatul este obligat să verifice identitatea exactă a clientului său ori a persoanei care îi încredinĠează cazul. 118. Art. (1) Avocatul este obligat să se asigure de răspundere profesională. conform regulilor stabilite între avocaĠi. (3) ObligaĠia de asigurare de răspundere civilă este permanentă. 119. aptă a protegui drepturile úi interesele legitime ale acestuia. 117. Art. 120. când secretul profesional riscă să fie violat sau când independenĠa sa riscă să fie lezată. fiecare dintre respectivii clienĠi îúi dau acordul expres úi prealabil cu privire la prestarea activităĠii de asistenĠă juridică. (2) CondiĠiile asigurării de răspundere profesională sunt prevăzute de prezentul statut úi pot fi stabilite. 85 . Suma asigurată nu poate fi mai mică decât cea prevăzută în statutul profesiei. când avocatul apreciază că nu poate asigura apărarea drepturilor úi intereselor legitime ale fiecărui client în parte. (3) Când participă la o operaĠie juridică avocatul are obligaĠia de a se retrage din cauză de îndată ce suspectează în mod serios că respectiva operaĠie ar avea drept rezultat o spălare de bani úi când clientul nu înĠelege să renunĠe la operaĠia în sine. avocatul trebuie să se abĠină de la a se ocupa de cauzele tuturor clienĠilor implicaĠi. acestora le este interzis să primească sau să administreze ori să gestioneze fonduri care nu corespund în mod riguros mandatului sau gestiunii încredinĠate. Art. în cazul formelor asociative de exercitare a profesiei. Art. părĠile pot stabili limitele răspunderii avocatului. (4) Prin contract. (2) În exercitarea activităĠii fiduciare. Avocatul va încerca în momentele oportune să-úi consilieze clientul cu privire la posibilitatea soluĠionării unui conflict pe cale amiabilă sau printr-o cale legală alternativă. Clauzele de exonerare totală de răspundere profesională sunt socotite nescrise. precum úi eventualele consecinĠe nefavorabile ale acestuia. precum úi în orice situaĠie în care avocaĠii sunt autorizaĠi să administreze ori să gestioneze fondurile clienĠilor. Cu excepĠia unui acord între părĠi.

2

Statutul profesiei de avocat

SubsecĠiunea 2. Contractul de asistenĠă juridică Partea I. Forma úi conĠinutul contractului de asistenĠă juridică Art. 121. (1) Contractul de asistenĠă juridică este încheiat în formă scrisă, cerută ad probationem. Acesta trebuie să îndeplinească toate condiĠiile cerute de lege pentru încheierea valabilă a unei convenĠii úi dobândeúte dată certă prin înregistrarea sa în registrul oficial de evidenĠă al avocatului, indiferent de modalitatea în care a fost încheiat. (2) Contractul de asistenĠă juridică poate fi încheiat úi prin orice mijloc de comunicare la distanĠă. În acest caz, data încheierii contractului este data la care a intervenit acordul de voinĠă între avocat úi client. Se prezumă că avocatul a luat cunoútinĠă de încheierea contractului la una din următoarele date: a) data la care contractul a sosit prin fax sau e-mail (semnătură electronică) la sediul profesional al avocatului; dacă transmisiunea prin fax are loc după ora 19.00, se prezumă că avocatul a luat cunoútinĠă în ziua lucrătoare următoare zilei transmisiunii; b) data primirii contractului semnat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. (3) Contractul de asistenĠă juridică poate lua forma unei scrisori de angajament care să indice raporturile juridice dintre avocat úi destinatarul scrisorii, inclusiv serviciile avocaĠiale úi onorariul, semnată de avocat úi transmisă clientului. În cazul în care clientul semnează scrisoarea sub orice menĠiune expresă de accept a conĠinutului scrisorii, aceasta dobândeúte valoarea unui contract de asistenĠă juridică. (4) Contractul de asistenĠă juridică se consideră a fi fost încheiat în mod tacit dacă clientul a achitat onorariul menĠionat în cuprinsul acestuia, achitarea acestui onorariu valorând acceptarea contractului de către client, caz în care data încheierii contractului este considerată a fi data menĠionată în cuprinsul contractului. (5) Contractul de asistenĠă juridică poate fi încheiat, în mod excepĠional, úi în formă verbală. În acest caz, ca úi în situaĠia prevăzută la alin. (2), dispoziĠiile art. 44 din Lege se aplică în mod corespunzător. Contractul în formă scrisă va fi încheiat în cel mai scurt timp posibil. (6) În cazul în care avocatul úi clientul convin, o terĠă persoană poate fi beneficiarul serviciilor avocaĠiale stabilite prin contract, dacă terĠul acceptă, chiar úi tacit, încheierea contractului în astfel de condiĠii. (7) Cu excepĠia cazului prevăzut la alin. (2), contractul de asistenĠă juridică se încheie în atâtea exemplare câte părĠi sunt. Orice exemplar care poartă în original semnăturile părĠilor va fi considerat exemplar original. 86

Statutul profesiei de avocat

2

(8) Avocatul va Ġine o evidenĠă strictă a contractelor încheiate într-un registru special úi va păstra în arhiva sa un exemplar al fiecărui contract úi un duplicat sau o copie de pe orice împuternicire de reprezentare primită în executarea contractelor. Art. 122. (1) Contractul de asistenĠă juridică trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele elemente: a) datele de identificare ale formei de exercitare a profesiei, denumirea, sediul profesional úi reprezentantul acesteia; b) datele de identificare ale clientului: se indică persoana reprezentantului legal precum úi mandatarul clientului, dacă este cazul; c) obiectul contractului, care poate fi limitat la una sau mai multe dintre activităĠile prevăzute de art. 3 din Lege sau poate avea caracter general, dând dreptul avocatului la acte de administrare úi conservare a patrimoniului clientului; d) onorariul; e) atestarea identităĠii clientului sau a reprezentantului acestuia; f) modul de soluĠionare a litigiilor intre avocat úi client; g) semnăturile părĠilor. (2) Lipsa elementelor prevăzute la alin. (1) lit. a) b), c), d), e) úi g) atrage nevalabilitatea contractului, dacă s-a produs o vătămare ce nu poate fi altfel remediată. (3) Modelul contractului de asistenĠă juridică este cuprins în anexa nr. I la prezentul statut. (4) Contractul de asistenĠă juridică va fi tipărit în formulare tipizate úi înseriate ce vor conĠine sigla U.N.B.R, pe cea a baroului emitent, denumirea „Uniunea NaĠională a Barourilor din România” úi cea a baroului emitent. Seria va avea o componentă literală comună fiecărui barou în parte úi o componentă cifrică formată din úase cifre, urmată de menĠionarea anului emiterii formularelor. Înserierea este rezervată de către barou fiecărei forme de exercitare a profesiei în parte. (5) Cu acordul prealabil al baroului de la sediul lor profesional principal úi cu respectarea cerinĠelor prevăzute la alin. (4), formele de exercitare a profesiei pot emite úi utiliza, pe cheltuiala lor úi prin mijloace proprii, formularele menĠionate la alin. (4) în mod individual, personalizate cu elementele de identificare ale formei de exercitare a profesiei. În acest caz, formele de exercitare a profesiei vor solicita baroului acordarea de serii unice pentru formularele pe care le vor emite în sistem propriu úi personalizat. Aceste serii vor fi înscrise în mod obligatoriu în contractele 87

2

Statutul profesiei de avocat

de asistenĠă juridică emise de formele de exercitare a profesiei în baza prevederilor prezentului alineat. (6) Pentru uzul în raporturile cu clienĠii străini, formularele emise în condiĠiile alin. (5) vor putea fi redactate într-o limbă de circulaĠie internaĠională, cu condiĠia asigurării corespondenĠei depline a traducerii cu modelul cuprins la anexa nr. I la prezentul statut. Răspunderea pentru acurateĠea traducerii revine formei de exercitare a profesiei care utilizează formularele emise în sistem personalizat. Art. 123. PărĠile pot modifica contractul de asistenĠă juridică, cu respectarea dispoziĠiilor legale, a prezentului statut úi, după caz, a condiĠiilor prevăzute în contract. În acest caz, dispoziĠiile art. 126 din prezentul statut rămân aplicabile. Art. 124. (1) Contractul de asistenĠă juridică învestit cu formulă executorie, în condiĠiile legii, constituie titlu executoriu cu privire la restanĠele din onorariu úi alte cheltuieli efectuate de avocat în interesul clientului. (2) Procedura de executare este cea prevăzută de dispoziĠiile Codului de procedură civilă. Art. 125. Cheltuielile efectuate de avocat în interesul procesual al clientului se estimează anticipat la momentul încheierii contractului úi se desocotesc pe măsura informării documentate a clientului cu privire la cuantumul úi destinaĠia lor. PărĠile pot suplimenta aceste cheltuieli, pe parcursul derulării contractului, prin acte adiĠionale. Art. 126. (1) Contractul de asistenĠă juridică prevede, în mod expres, întinderea puterilor pe care clientul le conferă avocatului. În baza acestuia, avocatul se legitimează faĠă de terĠi prin împuternicirea avocaĠială întocmită conform anexei nr. II la prezentul statut. Prevederile art. 122 alin. (4) din prezentul statut se aplică, în mod corespunzător, úi formularului împuternicirii avocaĠiale. (2) În lipsa unor prevederi contrare, avocatul este împuternicit să efectueze orice act specific profesiei pe care îl consideră necesar pentru realizarea intereselor clientului. (3) Pentru activităĠile prevăzute expres în cuprinsul obiectului contractului de asistenĠă juridică, acesta reprezintă un mandat special, în puterea căruia avocatul poate încheia, sub semnătură privată sau în formă autentică, acte de conservare, administrare sau dispoziĠie în numele úi pe seama clientului. 88

noutatea úi dificultatea cazului. complexitatea úi dificultatea cazului. Art. înainte de începerea asistenĠei úi/sau reprezentării clientului. 127. obiectul. experienĠa. g) avantajele úi rezultatele obĠinute pentru profitul clientului. 128. amploarea sau durata cazului. recomandate sau maxime de către organele profesiei. (2) Onorariile vor fi stabilite în raport de dificultatea. i) constrângerile de timp în care avocatul este obligat de împrejurările cauzei să acĠioneze pentru a asigura servicii legale performante. d) împrejurarea că acceptarea mandatului acordat de client îl împiedică pe avocat să accepte un alt mandat. (3) În cazul în care împrejurările concrete impun asigurarea asistenĠei úi/sau reprezentării imediate úi nu se poate încheia un contract de asistenĠă juridică. în cel mai scurt timp posibil. f) conlucrarea cu experĠi sau alĠi specialiúti impusă de natura. vechimea în muncă. prin care să aducă la cunoútinĠa clientului onorariile pe care le propune pentru asistenĠă úi/sau reprezentare.Statutul profesiei de avocat 2 Art. (3) Stabilirea onorariilor avocatului depinde de fiecare dintre următoarele elemente: a) timpul úi volumul de muncă solicitată pentru executarea mandatului primit sau activităĠii solicitate de client. titlurile. (2) Onorariile se determină úi se prevăd în contractul de asistenĠă juridică la data încheierii acestuia între avocat úi client. e) notorietatea. Este interzisă fixarea de onorarii minime. avocatul este obligat să transmită clientului. h) situaĠia financiară a clientului. de către formele de exercitare a profesiei de avocat sau de către avocaĠi. c) importanĠa intereselor în cauză. în limitele legii úi ale prezentului statut. ca urmare a muncii depuse de avocat. b) natura. (1) Onorariile se stabilesc liber între avocat úi client. ori a unei comunicări prin care clientul îúi exprimă expres 89 . dacă această împrejurare poate fi constatată de client fără investigaĠii suplimentare. din partea unei alte persoane. reputaĠia úi specializarea avocatului. În absenĠa unei instrucĠiuni exprese a clientului privind încetarea asistenĠei úi/sau reprezentării. o comunicare. (1) Pentru activitatea sa profesională avocatul are dreptul la onorariu úi la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul clientului său.

b) úi c). 129. d) onorarii formate din combinarea criteriilor de la lit. (6) Avocatul are dreptul ca în completarea onorariului fixat să solicite úi să obĠină úi un onorariu de succes. (2) Pactul „de quota litis” este o convenĠie încheiată între avocat úi clientul său. Art. 90 . Onorariul de succes constă într-o sumă fixă sau variabilă stabilită pentru atingerea de către avocat a unui anumit rezultat. un bun sau orice altă valoare. onorariile vor fi prevăzute în contractul de asistenĠă juridică ce urmează să fie încheiat în formă scrisă. 130. (3) Onorariul fix (forfetar) constă într-o sumă fixă cuvenită avocatului pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care îl prestează sau. în funcĠie de rezultatul judiciar al cauzei. în funcĠie de rezultat sau de serviciul furnizat.2 Statutul profesiei de avocat dezacordul în privinĠa onorariilor. (4) În toate situaĠiile. inclusiv sub formă forfetară. (1) Onorariile pot fi stabilite astfel: a) onorarii orare. (5) Avocatul poate să primească de la un client onorarii periodice. sub condiĠia ca plata acestora să respecte prevederile privind regimul legal al plăĠilor. înainte de soluĠionarea definitivă a unei cauze. (1) Este interzis avocatului să-úi fixeze onorariile în baza unui pact „de quota litis”. a unor „aporturi din afacere” (activitatea juridică realizată de către avocat) sunt interzise. Onorariul de succes poate fi convenit împreună cu onorariul orar sau fix. b) onorarii fixe (forfetare). (3) Onorariile reprezentând dobândirea. sub orice formă. a). (2) Onorariul orar este stabilit pe ora de lucru. c) onorarii de succes. Art. respectiv o sumă fixă de unităĠi monetare cuvenită avocatului pentru fiecare oră de servicii profesionale pe care o prestează clientului. (5) Onorariile pot fi stabilite úi în monedă străină. onorariul de succes nu poate fi practicat decât în legătură cu latura civilă a cauzei. după caz. cu titlu complementar. indiferent dacă aceste onorarii constau într-o sumă de bani. (4) Onorariul orar úi fix (forfetar) se datorează avocatului indiferent de rezultatul obĠinut prin prestarea serviciilor profesionale. se consideră onorariile propuse prin comunicarea făcută de avocat ca fiind acceptate. (7) În cauzele penale. convenĠie care fixează exclusiv totalitatea onorariilor avocatului. le prestează clientului.

prin hotărâre motivată.R. (5) Consiliul baroului se pronunĠă în termen de cel mult 30 de zile de la data sesizării. la sesizarea decanului sau a părĠii interesate. cu promptitudine. (2) SoluĠionarea contestaĠiilor úi reclamaĠiilor se face prin aplicarea principiului medierii úi prin încercarea de conciliere a părĠilor. 132. În astfel 91 . avocatul poate asista úi angaja clientul chiar úi în măsura în care în acel moment nu posedă o competenĠă profesională adecvată cu natura cauzei. 133. pregătirea temeinică a cauzelor. (3) Decizia decanului poate fi atacată la consiliul baroului de partea interesată. în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării contestaĠiei sau reclamaĠiei. (6) Legalitatea hotărârii consiliului baroului poate fi verificată în condiĠiile legii de Consiliul U. Efectele contractului de asistenĠă juridică Art. dosarelor úi proiectelor. (2) Avocatul trebuie să asiste úi să reprezinte clientul cu competenĠă profesională prin folosirea cunoútinĠelor juridice adecvate. experienĠei úi crezului său profesional.Statutul profesiei de avocat 2 Art. avocatul îúi asumă obligaĠii de diligenĠă. prin decizie motivată.B. (1) La cererea oricăreia dintre părĠi. Avocatul poate percepe onorarii numai de la clientul său ori de la un mandatar al acestuia. contestaĠiile úi reclamaĠiile privind onorariile se soluĠionează de decanul baroului.N. (5) În situaĠii úi împrejurări care prezintă caracter de urgenĠă pentru salvgardarea úi/sau protejarea drepturilor úi intereselor clientului. Art. 131. abilităĠilor practice specifice úi prin pregătirea rezonabil necesară pentru asistarea sau reprezentarea concretă a clientului. (1) În cazul în care se angajează să asiste úi/sau să reprezinte un client într-o procedură legală. dacă prin întârziere s-ar aduce atingere drepturilor úi intereselor clientului. potrivit naturii cazului. (4) Consiliul baroului hotărăúte cu privire la legalitatea úi temeinicia deciziei decanului. (4) Asistarea úi reprezentarea clientului impun diligenĠă profesională adecvată. care va fi comunicată în cel mult 15 zile de la data pronunĠării. în termen de 15 zile de la comunicare. Partea II. PărĠile interesate pot fi invitate pentru a da lămuriri úi explicaĠii. fără participarea la vot a acestuia. după ascultarea părĠilor. (3) Avocatul este obligat să se abĠină să se angajeze ori de câte ori nu poate acorda o asistenĠă úi reprezentare competente.

tacticilor úi acĠiunilor preconizate úi desfăúurate pentru client. Avocatul nu este obligat să acĠioneze exclusiv în obĠinerea de avantaje pentru clientul său în confruntarea cu adversarii. tehnicilor úi metodelor specifice în raport de evoluĠia cauzei. astfel încât să eúueze în atingerea lor prin mijloace rezonabile. (5) Avocatul va Ġine permanent sub control gradul său de ocupare profesională úi extraprofesională. potrivit cu natura cauzei. în limitele legii. (7) Avocatul va trata cu respect úi curtoazie orice persoană implicată în procedurile legale în care asistă sau reprezintă clientul úi se va abĠine de la metode úicanatorii úi prejudiciabile pentru terĠe părĠi. dacă acestea sunt evident indiferente úi irelevante intereselor clientului reprezentat. (3) Avocatul va acĠiona cu promptitudine în reprezentarea clientului. 134. a aspectelor legale ale problemelor juridice incidente la situaĠia de fapt. Avocatul va căuta să folosească cel mai potrivit limbaj în raport de starea úi experienĠa clientului. a dosarului sau a lucrării în care avocatul este angajat. (1) În activitatea de consiliere. pentru 92 . fără asigurarea unei substituiri legale úi competente cu acordul prealabil al clientului. (4) Avocatul este obligat să respecte secretul profesional în privinĠa strategiilor. potrivit cu natura împrejurărilor úi specificul cauzei. Acesta va fi obligat să refuze un client. astfel încât să poată trata adecvat fiecare cauză. (6) CompetenĠa profesională adecvată presupune analiza úi cercetarea atentă a împrejurărilor de fapt. Art. Strategiile úi tacticile stabilite de avocat trebuie să conducă activitatea acestuia pe principiul folosirii demersurilor profesionale în favoarea clientului. pregătirea adecvată úi adaptarea permanentă a strategiei. ori de câte ori este conútient că nu poate oferi clientului cu promptitudine serviciul profesional solicitat. avocatul va acĠiona cu tact úi răbdare pentru a înfăĠiúa úi a explica clientului toate aspectele cazului în care îl asistă úi/sau îl reprezintă pe client. constituie abatere disciplinară. b) să prejudicieze un client pe durata relaĠiilor profesionale. tacticilor. permise de lege úi de statutul profesiei. absenĠa nejustificată în mod repetat. (6) Neglijarea cauzelor clientului.2 Statutul profesiei de avocat de situaĠii avocatul se va limita doar la ceea ce în mod rezonabil este necesar potrivit cu circumstanĠele úi cu prevederile legale. (2) Avocatul se va abĠine ca intenĠionat: a) să ignore obiectivele úi scopurile reprezentării stabilite de către client. (1) Avocatul îúi va reprezenta clientul cu diligenĠa unui bun profesionist. Art. 135.

(2) Avocatul se va consulta adecvat cu clientul pentru a stabili scopul. după caz. ci va avea în vedere úi consecinĠele de ordin moral. (3) Avocatul va respecta opĠiunile clientului în ceea ce priveúte scopul úi finalitatea asistenĠei úi reprezentării. Fiecare dintre clienĠii reprezentaĠi în comun are dreptul la o reprezentare loială úi diligentă de către avocatul respectiv. va putea denunĠa contractul de asistenĠă juridică. Avocatul nu este obligat să urmeze acele tehnici úi proceduri legale indicate arbitrar de client úi păstrează responsabilitatea pentru acestea. (3) Reprezentarea comună nu diminuează dreptul fiecărui client rezultat din relaĠia client-avocat. avocatul va atenĠiona clientul cu privire la consecinĠe sau. modalităĠile úi finalitatea consilierii. Art. în măsura în care clientul a fost rezonabil informat asupra costurilor úi consecinĠelor posibile ale acestor tehnici úi proceduri. se va consulta permanent cu fiecare dintre clienĠii reprezentaĠi în comun în ceea ce priveúte deciziile care trebuie adoptate úi motivele determinante în adoptarea acestora. (2) Avocatul poate iniĠia demersuri pentru o consiliere comună a părĠilor aflate în conflict în încercarea de a rezolva relaĠia dintre clienĠii respectivi într-un mod amiabil úi profitabil tuturor. Sfătuirea clientului nu se rezumă la expunerea unor prevederi legale. (1) Consilierea úi reprezentarea unui client îl obligă pe avocat să privească speĠa respectivă dintr-o perspectivă proprie úi să acorde clientului sfaturi dezinteresate. precum úi soluĠiile tehnice pe care le va urma pentru a realiza. (4) Avocatul se va consulta permanent cu clientul în legătură cu strategia. economic. fără a abdica de la independenĠă úi crezul său profesional. asistenĠa úi reprezentarea clientului. social úi politic care ar putea avea relevanĠă în situaĠia respectivă. (2) Ori de câte ori clientul propune un demers asupra căruia avocatul apreciază că va avea consecinĠe legale negative. Art. 93 . când este cazul. 136. (1) În cazul în care avocatul asistă/reprezintă în comun mai mulĠi clienĠi pe tot parcursul reprezentării. în baza unor informaĠii complete. astfel încât fiecare client să poată lua propriile decizii. mijloacele tehnice úi tactice adoptate pentru atingerea scopurilor pentru care a fost angajat. 137.Statutul profesiei de avocat 2 ca acesta să aibă o reprezentare corectă úi completă asupra situaĠiei sale juridice.

b) are acceptul clientului. (2) Folosirea de către client a opiniilor úi sfatului avocatului. corespunzător cu împrejurările concrete ale cazului. în limitele informaĠiilor furnizate de client. posibilele evoluĠii viitoare úi eventualele rezultate.2 Statutul profesiei de avocat dreptul de a revoca mandatul acordat avocatului úi toate drepturile prevăzute de lege pentru cazul foútilor clienĠi. (2) Avocatul va explica clientului împrejurările cauzei. Art. regula confidenĠialităĠii nu se aplică. În cazul în care clientul este o persoană juridică. Avocatul este obligat să comunice clientului informaĠiile pe care le deĠine în legătură cu cazul acestuia chiar úi în situaĠia în care comunicarea lor ar contraveni interesului său personal. obligaĠia avocatului este de a informa exclusiv reprezentanĠii legali sau persoanele expres desemnate în contract în acest scop. deúi aparent legale la începutul asistenĠei úi/ sau reprezentării. (3) Un avocat este îndreptăĠit să se retragă imediat úi să renunĠe la asistarea úi reprezentarea clientului. (3) Avocatul nu este obligat să informeze clientul în măsura în care s-a convenit prealabil acest lucru. (1) Avocatul va oferi clientului o opinie legală. Avocatul este obligat să se abĠină de la asistarea úi sfătuirea conútientă a unui client în activităĠi infracĠionale. Avocatul poate evalua o situaĠie cu relevanĠă pentru clientul său în folosul unei terĠe persoane dacă: a) avocatul este îndreptăĠit să considere că evaluarea este compatibilă cu alte aspecte ale relaĠiei client-avocat. nu face avocatul responsabil în legătură cu acĠiunea úi scopurile ilegale ale clientului. acĠiunile úi scopurile clientului. Între clienĠii reprezentaĠi în comun. (1) În toate cazurile în care avocatul este însărcinat să asiste un client el poate să conducă discuĠiile doar în prezenĠa clientului său ori numai cu acordul acestuia. situaĠia curentă. 94 . în scopuri ilegale. Art. Art. 138. 139. fără cunoútinĠa avocatului care a oferit opinia sau sfatul respective. (1) Avocatul are obligaĠia să informeze rezonabil clientul în legătură cu situaĠie curentă a asistenĠei úi reprezentării úi de a răspunde cu promptitudine oricăror solicitări de informare din partea clientului. 142. în cazul în care. în mod rezonabil. onestă cu privire la consecinĠele de fapt úi juridice ale cazului investigat. 141. se dovedesc pe parcursul acesteia ca fiind infracĠionale. 140. Informarea făcută de avocat acestor persoane este considerată o informare valabilă a clientului în sensul prezentului articol. Art. Art.

(7) Cu excepĠia situaĠiilor prevăzute de lege sau a unei înĠelegeri cu clientul. Dacă există riscul ca un client să dea fondurilor deĠinute de avocat o astfel de destinaĠie încât avocatul să nu îúi mai poată încasa onorariul cuvenit. fără acordul prealabil al confratelui său. în scris úi de îndată. 144.Statutul profesiei de avocat 2 (2) În cazul negocierilor cu un interlocutor asistat de un alt avocat. la solicitarea clientului sau a terĠei persoane. 95 . (6) În cazul în care primeúte fonduri financiare sau alte bunuri care au legătură cu un client sau cu un terĠ. (3) EvidenĠa distinctă a celorlalte categorii de bunuri va fi păstrată de către avocat într-o manieră care să confere siguranĠa menĠinerii identităĠii acestora. (5) Avocatul va Ġine o evidenĠă contabilă completă a fondurilor financiare úi a celorlalte tipuri de bunuri încredinĠate úi va păstra documentele respective pe o perioadă de 10 ani după încetarea contractului de reprezentare cu clientul. terĠei persoane îndreptăĠite să primească bunurile respective úi. să pună la dispoziĠia acestora evidenĠa contabilă pe care a efectuat-o cu privire la respectivele bunuri. Această prevedere nu dă dreptul avocatului să reĠină fonduri în scopul de a constrânge clientul să-i accepte pretenĠiile cu privire la onorariu. avocatul este obligat să-i notifice pe aceútia. Partea din fonduri care nu face obiectul nici unei dispute cu clientul trebuie de îndată transferată acestuia. avocatul este obligat ca imediat după primirea bunurilor să le predea clientului sau. iar avocatul va trebui să propună în cel mai scurt timp clientului soluĠii pentru aplanarea conflictului privitor la onorariu. care i-au fost încredinĠate în legătură cu exercitarea profesiei. după caz. (1) Avocatul va Ġine distinct evidenĠa bunurilor aparĠinând clienĠilor săi sau unor terĠe părĠi. avocatul are un drept de retenĠie asupra acestora pentru acoperirea onorariului datorat. în limitele legii úi ale statutului profesiei. avocatul nu poate angaja discuĠii cu acesta. 143. Art. Partea de onorariu care face obiectul disputei va trebui în acest caz depozitată într-un cont special. (2) Fondurile financiare vor fi păstrate în conturi distincte. (4) Fondurile financiare nu vor fi în mod obligatoriu păstrate în conturi deschise la instituĠii financiare atunci când legea sau o hotărâre judecătorească permit păstrarea lor într-o altă modalitate. deschise la o instituĠie financiară legal constituită úi autorizată să funcĠioneze. potrivit legii. Art.

după caz. Avansurile de onorariu úi avansurile de cheltuieli care se anticipează a fi efectuate de către avocat în interesul cauzei vor avea acelaúi regim ca úi bunurile aparĠinând clienĠilor până la momentul în care avocatul va exercita activitatea pentru care a primit avansul de onorariu sau va înregistra cheltuiala care să justifice avansul plătit de client în acest scop. (2) Încetarea contractului prin renunĠarea unilaterală a clientului sau a avocatului nu exonerează pe client de plata onorariului cuvenit pentru serviciile prestate. cu acordul clientului. precum úi pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de avocat în interesul clientului. a avocatului. (1) În oricare caz de încetare a mandatului. Dobânzile se cuvin clientului. înainte de a se angaja. (2) Avocatul care acceptă să succeadă unui confrate trebuie ca. Art. Indiferent de regimul pe care clientul îl stabileúte referitor la respectivele sume avansate. cu excepĠia cazului în care clientul le stabileúte un alt regim. 148. (2) În cazul în care clientul datorează avocatului restanĠe din onorarii úi din cheltuielile făcute în interesul acestuia. acestea vor fi în mod obligatoriu returnate de către avocat acestuia la încetarea contractului dacă până la momentul respectiv avocatul nu va fi exercitat activităĠile pentru care i se plătise anticipat onorariu sau nu va fi înregistrat cheltuieli acoperite cu sumele avansate de client în acest sens. avocatul are obligaĠia să ia în timp util úi în mod rezonabil măsuri potrivite pentru apărarea intereselor clientului. cum ar fi: notificarea acestuia. Avocatul sau formele asociative de exercitare a profesiei vor putea. Art. (1) În afara cazurilor prevăzute de lege sau de părĠi. 146. să plaseze lichidităĠile încredinĠate de către client în conturi bancare purtătoare de dobânzi. Art. (1) Avocatul care este solicitat într-o cauză în curs de rezolvare trebuie să verifice dacă unul sau mai mulĠi confraĠi au fost în prealabil angajaĠi. 147. avocatul are drept de retenĠie asupra bunurilor încredinĠate.2 Statutul profesiei de avocat Art. acordarea unui timp suficient clientului pentru a-úi angaja un alt avocat. contractul de asistenĠă juridică încetează prin renunĠarea unilaterală a clientului sau. cu excepĠia înscrisurilor originale care iau fost puse la dispoziĠie. să îi aducă la cunoútinĠă această împrejurare. predarea documentelor úi a bunurilor la care clientul este îndreptăĠit úi înútiinĠarea organelor judiciare. 145. 96 . Art. 149.

(3) În cazuri de excepĠie. Art. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă. 193/2008. (1) În sensul Legii úi prezentului statut.Statutul profesiei de avocat 2 SubsecĠiunea 3. 2. 11-19 din OrdonanĠa de urgenĠă a Guvernului nr. în vederea iniĠierii unei proceduri judiciare. după caz. a fost încuviinĠată cererea de ajutor public judiciar sub forma asistenĠei prin avocat. care include acordarea de consultaĠii în vederea iniĠierii sau soluĠionării unui litigiu pentru care legea prevede acordarea ajutorului public judiciar sau. cererea împreună cu încheierea de încuviinĠare se trimit de îndată decanului baroului din circumscripĠia acelei instanĠe. în condiĠiile legii. (2) În termen de 3 zile. 152. (2) Barourile asigură asistenĠa judiciară: a) în cauzele penale în care apărarea este obligatorie potrivit dispoziĠiilor Codului de procedură penală sau potrivit dispoziĠiilor din legi speciale sau în orice altă situaĠie în care organul judiciar consideră necesară desemnarea unui apărător din oficiu. b) în orice alte cauze decât cele penale. aprobată cu modificări úi completări prin Legea nr. de la comunicarea încheierii de încuviinĠare a cererii de ajutor public judiciar. decanul baroului poate aproba acordarea de asistenĠă judiciară gratuită. Cazurile úi condiĠiile de acordare a asistenĠei judiciare Art. în condiĠiile legii. 150. (1) În cazul în care. c) la solicitarea organelor administraĠiei publice locale. 151. Ca formă a ajutorului public judiciar. dacă persoana este lipsită de mijloace materiale iar drepturile ei ar fi prejudiciate prin întârziere. după caz. Art. asigurarea reprezentării úi asistenĠei procesuale în faĠa instanĠelor judecătoreúti úi a altor organe de jurisdicĠie. ca modalitate de acordare a ajutorului public judiciar. decanul baroului va desemna un avocat înscris în Registrul de asistenĠă judiciară pentru a asigura asistenĠa prin avocat solicitată. asistenĠa prin avocat cuprinde: 1. (3) Avocatului desemnat i se va comunica de către decan înútiinĠarea de numire úi copie de pe încheierea de încuviinĠare a cererii de ajutor 97 . AsistenĠa judiciară Partea I. inclusiv a unei proceduri prealabile obligatorii sau facultative. prin asistenĠă judiciară se înĠelege asistenĠa juridică acordată prin avocat. arbitrale ori administrativ-jurisdicĠionale în cazurile prevăzute de lege úi prin pregătirea úi întocmirea documentelor pentru iniĠierea unei proceduri judiciare. potrivit art. asistenĠa extrajudiciară.

beneficiarul ajutorului public judiciar poate solicita el însuúi desemnarea unui anumit avocat. cu consimĠământul acestuia. încasate pe aceeaúi perioadă. potrivit legii impozitului pe venit realizate în perioada prevăzută de legislaĠia privind ajutorul public judiciar sau sumele încasate cu titlu de pensie. (3) Cererea va cuprinde. 154. în ce formă. pe lângă menĠiunile prevăzute la alin. în condiĠiile legii. 152 alin. indemnizaĠie de úomaj sau asigurări sociale úi altele asemenea. Art. din care să rezulte veniturile profesionale ale solicitantului úi ale celorlalĠi membri ai familiei. (2) AsistenĠa extrajudiciară se acordă de către Serviciul de asistenĠă judiciară pe baza unei cereri ce va cuprinde următoarele menĠiuni: a) obiectul úi natura solicitării. d) dovezi privind veniturile solicitantului úi ale familiei sale. (2). în principal. (4) Decanului baroului îi revine competenĠa de a aprecia asupra caracterului justificat sau nejustificat al refuzului sau renunĠării. cu următoarele documente: a) adeverinĠa eliberată de autorităĠile competente sau de către angajator. fără a mai avea dreptul la o nouă cerere de ajutor public judiciar în cauza respectivă. pentru ce cauză úi în ce cuantum. (2) Refuzul nejustificat al avocatului desemnat de a acorda asistenĠă judiciară constituie abatere disciplinară. după caz. úi o declaraĠie pe propria răspundere a solicitantului în sensul de a preciza dacă în cursul ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar.2 Statutul profesiei de avocat public judiciar. c) domiciliul úi starea materială ale solicitantului úi ale familiei sale. 98 . Art. (4) În toate cazurile. (2) din prezentul statut poate refuza exercitarea mandatului primit numai în caz de conflict de interese sau pentru alte motive justificate. 153. supuse. b) identitatea úi codul numeric personal. Modelul cererii de acordare a asistenĠei extrajudiciare este cuprins în Anexa nr. iar beneficiarul ajutorului judiciar va fi înútiinĠat de îndată asupra numelui avocatului desemnat. iar în caz afirmativ. XXXII a prezentului statut. e) dovezii cu privire la obligaĠia de întreĠinere sau de plată. (4) Dovada stării materiale a solicitantului se face. (1) La nivelul fiecărui barou se organizează Serviciul de asistenĠă judiciară. Avocatul desemnat să acorde asistenĠa juridică conform art. (3) Beneficiarul care în mod nejustificat refuză sau renunĠă la serviciile avocatului desemnat pierde ajutorul public judiciar acordat.

h) alte acte necesare stabilirii dreptului la acordarea de asistenĠă judiciară. natural ori adoptiv. (6) În cazul admiterii cererii.Statutul profesiei de avocat 2 b) livretul de familie úi. g) dovada eliberată de autorităĠile competente privind situaĠia bunurilor impozabile ale solicitantului sau. certificatele de naútere ale copiilor. (5) va fi comunicată solicitantului. (5) Cererea însoĠită de documentele justificative se depune la Serviciul de asistenĠă judiciară úi va fi soluĠionată. decanul baroului va desemna un avocat înscris în Registrul de asistenĠă judiciară. la consiliul baroului. dacă avocatul este înscris în Registrul de asistenĠă judiciară iar avocatul úi-a dat acordul pentru numire. decizia va cuprinde următoarele: a) denumirea actului. după caz. d) persoana căreia i se acordă asistenĠă extrajudiciară. e) tipul sau forma asistenĠei extrajudiciare acordate. 99 . potrivit legii. după caz. sau. c) temeiul legal úi de fapt pentru emiterea deciziei. (9) Decizia de respingere poate fi contestată în termen de 5 zile de la comunicare. f) declaraĠie pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul úi/sau celălalt părinte. f) data eliberării. d) declaraĠie pe propria răspundere din care să reiasă că solicitantul úi ceilalĠi membri ai familiei nu beneficiază de alte venituri suplimentare. e) declaraĠie pe propria răspundere privind situaĠia patrimonială a solicitantului úi a familiei sale. după caz. o altă persoană căreia i s-a încredinĠat copilul în vederea adopĠiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenĠă ori a fost numită tutore se ocupă de creúterea úi îngrijirea copilului úi că acesta nu este încredinĠat sau dat în plasament niciunui organism privat autorizat ori serviciu public autorizat sau unei persoane juridice. (8) În termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii. Decanul baroului poate desemna un avocat ales de către persoana căreia i se acordă asistenĠa extrajudiciară. ale celorlalĠi membri ai familiei. c) certificatul de persoană cu handicap al solicitantului sau al copilului. (7) În baza deciziei de admitere. în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării. decizia prevăzută la alin. funcĠia úi semnătura persoanei care a eliberat actul respectiv. după caz. după caz. prin decizie de admitere sau respingere. b) denumirea organului emitent.

avizează proiecte de protocoale ce se încheie cu autorităĠile publice competente în scopul obĠinerii mijloacelor financiare necesare pentru organizarea serviciilor de asistenĠă judiciară.B. (9) va fi soluĠionată de către consiliul baroului în regim de urgenĠă. Departamentul de coordonare a asistenĠei judiciare exercită.R. d) atunci când solicitantul a fost decăzut din dreptul de a beneficia de asistenĠă judiciară. următoarele atribuĠii: a) desfăúoară conducerea metodologica a activităĠii de acordare a asistenĠei judiciare. 158. organ cu activitate permanentă. 155. 100 . coordonat de un vicepreúedinte al U. (2) Departamentul de coordonare emite decizii úi norme metodologice în limitele atribuĠiilor conferite prin Lege úi în condiĠiile prezentului statut. în principal. (1) În cadrul U.N. Organizarea activităĠii de acordare a asistenĠei judiciare Art. c) în cazul cetăĠenilor străini sau persoanelor juridice străine solicitante atunci când legislaĠia lor naĠională nu prevede un tratament similar pentru cetăĠenii români.R. Art. d) organizează Registrul naĠional de asistenĠă judiciară pe baza registrelor întocmite de barouri.B. Avocatul care acordă asistenĠă judiciară nu are dreptul să primească de la beneficiar nici un fel de sume de bani ori alte recompense.B.2 Statutul profesiei de avocat (10) ContestaĠia prevăzută la alin. b) atunci când pretenĠia este vădit nejustificată. c) propune sau. Structura organizatorică a acestui Departament se stabileúte prin decizia Comisiei Permanente a U. nici chiar cu titlu de acoperire a cheltuielilor.N. Partea a II-a. 157. în prima úedinĠă a consiliului baroului de după data înregistrării ei. b) elaborează proiectul de Regulament-cadru pentru organizarea serviciilor de asistenĠă judiciară. după caz. neîntemeiată sau inadmisibilă. Art.N. 156. AsistenĠa extrajudiciară nu se acordă în următoarele situaĠii: a) atunci când beneficiul adus solicitantului prin acordarea asistenĠei nu este justificat.R se organizează Departamentul de coordonare a asistenĠei judiciare. Art.

159. de desemnările anterioare úi de gradul de angajare al acestuia. a sistemului de asistenĠă judiciară. inclusiv din punct de vedere bugetar. barourile îndeplinesc următoarele atribuĠii: a) organizează serviciile de asistenĠă judiciară atât la nivelul fiecărui barou cât úi la sediul fiecărei instanĠe judecătoreúti. Art. f) efectuează controlul asupra asistenĠei judiciare acordate.aprobate de consiliul baroului. Ġinând cont de experienĠa profesională úi de calificarea avocatului precum úi de natura úi complexitatea cazului. e) organizează úi execută programe de popularizare a sistemului de asistenĠă judiciară. c) desemnează avocaĠii înscriúi în Registrul de asistenĠă judiciară pentru acordarea asistenĠei judiciare. d) efectuează controlul asupra acordării asistenĠei judiciare de către avocaĠii din cadrul baroului. l) reprezintă U. după caz. (1) Baroul organizează serviciile de asistenĠă judiciară la sediile tuturor instanĠelor judecătoreúti din judeĠ. 101 . j) popularizează sistemul de asistenĠă judiciară. de autorităĠile administraĠiei locale. k) stabileúte formularistica utilizată de barouri pentru organizarea activităĠii de asistenĠă judiciară úi extrajudiciară.B. care se pun la dispoziĠie în mod obligatoriu úi cu titlu gratuit de Ministerul JustiĠiei sau.R în domeniul asistenĠei judiciare. Ġine evidenĠa statistică a sistemului de asistenĠă judiciară úi analizează informaĠiile necesare pentru planificarea úi coordonarea corectă a sistemului de asistenĠă judiciară. f) îndeplinesc orice alte atribuĠii prevăzute de lege sau de Regulamentul-cadru pentru organizarea serviciilor de asistenĠă judiciară. g) elaborează proiecte de acte normative în domeniul asistenĠei judiciare. 160.N. în cadrul colaborării internaĠionale în materie în condiĠiile legii sau ale prezentului statut. pe care le propune Ministerului JustiĠiei în vederea promovării. împreună cu Ministerul JustiĠiei indicii statistici. în spaĠii destinate exclusiv desfăúurării acestei activităĠi. i) colaborează cu Ministerul JustiĠiei pentru buna funcĠionare úi planificarea.Statutul profesiei de avocat 2 e) organizează úi coordonează metodologia de plata a onorariilor pentru asistenĠa judiciară acordată. b) organizează úi actualizează Registrul de asistenĠă judiciară al fiecărui barou pe baza cererilor avocaĠilor. h) stabileúte. Art. În vederea organizării activităĠii de asistenĠă judiciară. în condiĠiile legii.

(3) Înscrierea avocatului în Registrul de asistenĠă judiciară se efectuează în baza deciziei consiliului baroului. Art. funcĠionarea úi atribuĠiile serviciilor de asistenĠă judiciară se realizează potrivit regulamentului aprobat de consiliul baroului în baza Regulamentului-cadru pentru organizarea serviciilor de asistenĠă judiciară aprobat de Consiliul U. (5) U. Art. să refuze înscrierea în registru sau să radieze din Registrul de asistenĠă judiciară un avocat în următoarele cazuri: 102 .B. 161. potrivit procedurii prevăzute pentru înscrierea în registru.R.B. avocatul depune o cerere la baroul din care face parte. (4) În cazuri excepĠionale. (3) Consiliul baroului poate decide ca serviciul de asistenĠă judiciară să fie condus de un director angajat. motivat. Organizarea. 162. (6) Registrul naĠional de asistenĠă judiciară se publică pe pagina web a U. (1) Pentru înscrierea în Registrul de asistenĠă judiciară. (4) Pentru ocuparea funcĠiei de director poate candida orice persoana fizică care îndeplineúte condiĠiile Regulamentului-cadru pentru organizarea serviciilor de asistenta judiciara prevăzute în prezentul statut. se păstrează pe suport hârtie úi în format electronic úi se publică pe pagina web a fiecărui barou. constituit din registrele de asistenĠă judiciară ale tuturor barourilor.B. (1) sunt conduse de un avocat definitiv numit de consiliul baroului úi sunt coordonate de un membru al consiliului. prin contract individual de munca.R. pe baza de concurs. în mod automat. (2) Registrul este public.B.N.R organizează Registrul naĠional de asistenĠă judiciară. odată cu actualizarea datelor din Registrul fiecărui barou. în Registrul de asistenĠă judiciară pot fi operate modificări úi în cursul anului. (2) Cererea prevăzută la alineatul (1) se completează conform formularului aprobat de Departamentul de coordonare a asistenĠei judiciare din cadrul U. (1) Fiecare barou organizează Registrul de asistenĠă judiciară în care sunt înscriúi avocaĠii ce pot fi desemnaĠi pentru acordarea asistenĠei judiciare úi a asistenĠei extrajudiciare.2 Statutul profesiei de avocat (2) Serviciile de asistenĠă prevăzute la alin.N. (4) Consiliul baroului poate.R úi se actualizează. (3) Actualizarea Registrului de asistenĠă judiciară pentru următorul an calendaristic se efectuează până la sfârúitul lunii septembrie a anului calendaristic precedent.N.N.

pot fi contestate potrivit procedurii prevăzute la cap. (5) Radierea din Registru poate fi dispusă pentru o perioadă de un an. 164.N. (7) Decizia de radiere din Registru se aduce la cunoútinĠa publicului prin afiúare pe pagina web a baroului. (2) úi (3) din Lege. în vederea efectuării formalităĠilor prevăzute de lege pentru plata onorariilor. organul judiciar stabileúte úi valoarea provizorie a onorariului avocatului. Art. (1) din Lege. (6) Avocatului desemnat i se decontează sumele necesare pentru cheltuielile de apărare úi pentru deplasarea la locul de detenĠie sau reĠinere. precum úi în raport cu durata.R úi Ministerul JustiĠiei. 103 . tipul úi particularităĠile cauzei. VI din Lege. (5) În cazul în care avocatul este sancĠionat disciplinar potrivit art. (4) Referatul confirmat potrivit alin. iar dacă se constată săvârúirea consecutivă a trei sau a mai multor abateri de la obligaĠiile prevăzute de Lege sau prezentul statut.R. (1) Pentru asistenĠa judiciară acordata.R. (3) După acordarea asistenĠei judiciare avocatul întocmeúte un referat scris cu privire la prestaĠia avocaĠială efectiva. (1) Plata onorariului pentru asistenĠa judiciară acordată se face lunar prin virament bancar. (6) Refuzul baroului de înscriere a avocatului solicitant în Registru. care. Art. precum úi pe pagina web a U. acesta nu va primi onorariul pentru cazul concret ori pentru activitatea desfăúurată. potrivit naturii úi volumului activităĠii desfăúurate. precum úi măsura radierii.Statutul profesiei de avocat 2 a) dacă avocatului solicitant i s-a aplicat o sancĠiune disciplinară. 86 alin.N. poate dispune menĠinerea sau majorarea onorariului stabilit iniĠial.B. conform formularului aprobat de Departamentul de coordonare a asistenĠei judiciare din cadrul U. (3) se înaintează baroului. (2) Prin actul de încuviinĠare a asistenĠei judiciare. avizate de consiliul baroului. în limitele sumelor stabilite prin protocolul încheiat intre U. c) dacă s-a constatat încălcarea repetată a dispoziĠiilor legii sau prezentului statut sau calitatea inferioară a asistenĠei judiciare acordate.B. 82 alin. radierea se poate dispune pentru o perioadă de până la trei ani.B. din altă localitate. în funcĠie de volumul úi complexitatea activităĠii desfăúurate de avocat. avocatul desemnat are dreptul la un onorariu stabilit de organul judiciar. pe baza documentelor pentru decontare prevăzute la art.N. Referatul este supus confirmării organului judiciar. b) dacă avocatul este învinuit pentru săvârúirea unei infracĠiuni de drept comun. 163.

úi Ministerul JustiĠiei. a remuneraĠiilor pentru asistenĠă judiciară se virează. a) din Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.N. instanĠele judecătoreúti precum úi cu parchetele de pe lângă acestea.R. intr-un cont distinct deschis de fiecare barou. a organului de cercetare penală sau a organului administraĠiei 104 . (1) Serviciile de asistenĠă judiciară vor asigura úi apărarea gratuită. U. În lipsa protocolului. Consiliul Superior al Magistraturii. după caz. (2) din Lege.R. se acordă din fondurile acestor organe. Respectarea de către barouri a destinaĠiei fondurilor astfel virate face úi obiect al controlului U. 82 alin. sunt aplicabile limitele stabilite prin protocolul prevăzut la art. cu modificările úi completările ulterioare. la solicitarea organelor administraĠiei publice locale. aprobate úi efectiv vărsate.N. úi barourile conlucrează cu Ministerul JustiĠiei.R. în condiĠiile stabilite de prezentul statut. Art. Art.(1) se asigură potrivit art. 168 (1) Acordarea asistenĠei judiciare obligatorii se face numai ca urmare a solicitării motivate din partea instanĠei.26 alin. 166. (1) Onorariile pentru asistenĠa judiciară acordată în oricare dintre formele prevăzute de prezentul capitol se stabilesc prin protocolul încheiat intre U. a organului de urmărire penală. 167.. în limitele sumelor stabilite prin protocolul încheiat de fiecare barou cu acestea. din sumele virate lunar pentru plata onorariilor cuvenite pentru asistenĠa judiciară. (2) Fondurile necesare pentru plata onorariilor prevăzute la alin. în condiĠiile legii. Art.N. pe care trebuie să-l trateze cu atenĠia cuvenită oricărui client. 71 alin.2 Statutul profesiei de avocat (2) Sumele necesare pentru plata onorariilor sau. fiecare barou îúi constituie un fond prin reĠinerea a 1% din valoarea acestor sume.B.(1) lit. (2) Avocatul delegat pentru asigurarea apărării gratuite are drepturile úi obligaĠiile prevăzute de Lege úi de prezentul statut în îndeplinirea mandatului acordat în interesul beneficiarului gratuităĠii.B. ReĠinerea procentului de 1% se face la achitarea efectivă a onorariului către avocatul îndreptăĠit. (4) Onorariile pentru asistenĠa judiciară acordată în oricare dintre formele prevăzute de prezentul capitol. în vederea desfăúurării în bune condiĠii a activităĠii de acordare a asistenĠei judiciare prevăzută de prezenta subsecĠiune. în cazurile prevăzute la art. Art.lunar. pe baza aprobării date de către decanul baroului. 165. (3) Pentru cheltuielile curente necesare funcĠionarii serviciilor de asistenĠă judiciară din cadrul barourilor.(1) din Lege.B.

172. (2) Cheltuielile privind amenajarea úi întreĠinerea spaĠiilor aflate în situaĠia prevăzută de art.Statutul profesiei de avocat 2 publice locale. Avocatul desemnat să acorde asistenĠă judiciară obligatorie are dreptul la onorariu stabilit în condiĠiile prevăzute la art. 166 alin. chiar dacă mandatul său a încetat.(1). 105 . cuantumul acestuia fiind proporĠional cu munca prestată. Confraternitatea úi respectul reciproc Art. remuneraĠia cuvenită avocatului va fi suportată de partea care a obĠinut ilicit asistenĠă judiciară gratuită. puse la dispoziĠie de Ministerul JustiĠiei. Art. decanul stabileúte valoarea onorariului ce va fi suportat de partea care ar cădea în pretenĠii. (4) Avocatul desemnat să acorde asistenĠă judiciară gratuită urmează să îúi îndeplinească însărcinarea în condiĠiile prevăzute la art. (1) RelaĠiile dintre avocaĠi sunt bazate pe încredere úi respect reciproc úi impun un comportament adecvat menĠinerii reputaĠiei profesiei. Acordarea asistenĠei judiciare se realizează exclusiv în baza delegaĠiei de avocat eliberată de serviciul de asistenĠă judiciară. (3) din prezentul statut. 38 din Lege sunt suportate în condiĠiile art. (3) Prin decizie decanul poate delega atribuĠiile prevăzute la alin. 169. SecĠiunea 3. 82 din Lege. 173. 85 din Lege. (1) Acordarea asistenĠei judiciare gratuite poate fi retrasă de către decanul baroului. b) starea de nevoie a solicitantului a încetat sau s-a ameliorat úi permite plata onorariului. (1) Serviciile de asistenĠă judiciară îúi desfăúoară activitatea în spaĠiile situate la sediile instanĠelor. (2) În condiĠiile legii. 170. (2) unui consilier al baroului. dacă se dovedeúte că: a) a fost obĠinută prin fraudă. având în vedere natura cauzei úi valoarea obiectului material al acesteia. RelaĠiile dintre avocaĠi SubsecĠiunea 1. 38 din Lege. în raport cu natura úi cu dificultatea cauzei. Art. Dreptul la onorariu al avocatului înlocuit subzistă. 171. Art. Mandatul avocatului desemnat să acorde asistenĠa judiciară obligatorie încetează în momentul în care partea îúi angajează un apărător. (2) În cazul în care se solicită acordarea asistenĠei judiciare gratuite de către organele prevăzute la alin. Art. adresată baroului. în condiĠiile art.

Art. ConcurenĠa profesională Art. în nici un moment. b) racolarea clientelei. note sau alte documente. fără consimĠământul deĠinătorului legitim úi într-un mod contrar uzanĠelor cinstite. cu respectarea intereselor clienĠilor úi a cerinĠelor concurenĠei loiale. (3) Nu intră sub incidenĠa alin. (3) Avocatul nu poate să divulge sau să supună instanĠelor o propunere de soluĠionare a cauzei. fără o autorizare expresă din partea avocatului părĠii adverse. (1) AvocaĠii sunt obligaĠi să îúi exercite activitatea cu bunăcredinĠă. (1) úi (2) cazurile în care în raporturile de conlucrare profesională se practică onorarii retrocedate pentru încredinĠarea parĠială sau totală a unei cauze. colaboratori sau salarizaĠi ori a altor angajaĠi cheie ai unui concurent.2 Statutul profesiei de avocat (2) Avocatul nu poate comunica autorităĠilor jurisdicĠionale acte. (1) Este interzisă concurenĠa neloială săvârúită prin: a) racolarea de personal. respectiv oferta agresivă de angajare a avocaĠilor asociaĠi. să prezinte cu bună útiinĠă o informaĠie falsă ori să inducă în eroare. fie pentru a concura cu ceilalĠi avocaĠi prin 106 . cu excepĠia cazurilor în care legea prevede altfel. d) încheierea de contracte prin care un avocat asigură serviciile sale unui client în mod avantajos. un comision úi nici vreo altă compensaĠie în contrapartidă pentru că i-a fost procurat un caz. achiziĠionarea sau folosirea unei informaĠii confidenĠiale de către un avocat sau de către colaboratori ori angajaĠi ai acestuia. 175. un comision sau vreo altă compensaĠie pentru faptul că a recomandat un avocat unui client sau că a trimis un client la un avocat. (1) Avocatul nu poate nici să pretindă úi nici să accepte din partea unui alt avocat sau din partea vreunui terĠ un onorariu. Art. SubsecĠiunea 2. 176. (2) Constituie concurenĠă profesională neloială orice act sau fapt contrar uzanĠelor cinstite în activitatea avocaĠială. (4) Avocatul nu trebuie. potrivit uzanĠelor cinstite. personal sau prin intermediul altor persoane. fără ca acestea să nu fi fost comunicate avocatului părĠii adverse. Este considerată ca fiind contrară uzanĠelor cinstite utilizarea unor mijloace nelegale sau frauduloase pentru a elimina de pe piaĠă sau a afecta poziĠia avocaĠilor concurenĠi pe piaĠă. (2) Avocatul nu poate vărsa nimănui un onorariu. 174. c) divulgarea. făcută de partea adversă sau de către avocatul acesteia.

săvârúirea următoarelor fapte de concurenĠă neloială: a) folosirea fără drept a unei firme. sub sancĠiunea prevăzută de art. în scopul de a-i induce în eroare pe ceilalĠi avocaĠi úi pe clienĠi. Art. chiar făcută confidenĠial. i) concedierea sau atragerea unor asociaĠi. emblema sau marca unui avocat ori alte tipuri de proprietate intelectuală. afirmaĠii de natură să dăuneze bunului mers al activităĠii avocatului concurent. e) comunicarea sau răspândirea în public de către un avocat de afirmaĠii asupra firmei sale sau activităĠii acesteia. denumiri. embleme sau mărci de natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de un alt avocat sau o altă formă asociativă de exercitare a profesiei. c) producerea în orice mod. (1). precum úi săvârúirea în concurs a mai multor astfel de fapte constituie abatere disciplinară gravă pentru toĠi avocaĠii participanĠi. g) oferirea. firma. h) deturnarea clientelei unui avocat prin folosirea legăturilor stabilite cu această clientelă în cadrul funcĠiei deĠinute anterior la acel avocat. fie pentru a determina clientul să racoleze úi alĠi clienĠi pentru avocatul în cauză. colaboratorului sau salariatului unui avocat pentru ca aceútia să divulge informaĠii confidenĠiale sau procedeele de lucru. e) din Lege: 107 . b) punerea în circulaĠie de produse. f) comunicarea. 89 din Lege. servicii sau publicaĠii. oferirea spre vânzare sau vânzarea unor servicii sau publicaĠii purtând menĠiuni false privind denumirea. 177. colaboratori sau salariaĠi ai unui avocat în scopul înfiinĠării unei entităĠi concurente care să capteze clienĠii acelui avocat sau angajarea asociaĠilor. 178. sau răspândirea de către un avocat de afirmaĠii mincinoase relative la un concurent sau asupra serviciilor acestuia. punerea în circulaĠie. sub sancĠiunile prevăzute de art. Art. depozitarea. (1) lit. Sunt interzise. promiterea sau acordarea – mijlocit sau nemijlocit – de daruri ori alte avantaje asociatului. cu conĠinut juridic plagiat. 89 alin. menite să inducă în eroare úi să îi creeze o situaĠie de favoare în dauna unor concurenĠi.Statutul profesiei de avocat 2 preĠuri reduse. Este interzisă. care aduc atingere drepturilor titularului úi induc în eroare clientul asupra produsului sau serviciului furnizat. (2) Săvârúirea unor fapte de concurenĠă neloială dintre cele expuse la alin. pentru a cunoaúte sau a folosi clientela concurentului ori pentru a obĠine alt folos pentru sine ori pentru altă persoană în dauna unui concurent. colaboratorilor sau salariaĠilor unui avocat în scopul dezorganizării activităĠii sale.

XI la prezentul statut. c) societate civilă profesională. urmat de sintagma cabinete de avocat grupate (exemplu: „ION IONESCU. I.2 Statutul profesiei de avocat a) încheierea între avocaĠi de acorduri privind împărĠirea pieĠei serviciilor profesionale. (1) Avocatul poate exercita profesia într-una din următoarele forme: (1) Avocatul poate exercita profesia într-una din următoarele forme: a) cabinet individual. 179. prin oferte trucate la licitaĠii sau la orice alte forme de concurs de oferte. (1) Cabinetele individuale se pot grupa în scopul folosirii în comun a unui patrimoniu profesional úi/sau a unor salariaĠi. în condiĠiile legii. c) limitarea sau împiedicarea accesului la clientelă úi a libertăĠii exercitării concurenĠei profesionale oneste între avocaĠi. Aplicarea sancĠiunii disciplinare în cazurile prevăzute de art. (2) AvocaĠii din cabinetele grupate nu pot acorda asistenĠă juridică unor clienĠi cu interese contrare. SecĠiunea 4. Art. b) participarea. (1) îúi pot exercita profesia úi avocaĠi colaboratori. ION POPESCU – Cabinete de avocat grupate” sau „I. în mod concertat. (3) Cabinetele grupate se individualizează printr-o denumire specifică care cuprinde numele fiecărui titular de cabinet. (1) Avocatul este liber să opteze úi să îúi schimbe în orice moment opĠiunea pentru una dintre formele de exercitare a profesiei prevăzute de Lege. POPESCU – Cabinete de avocat grupate”). (4) Contractul de grupare a cabinetelor individuale se încheie în formă scrisă. 176-178 din prezentul statut nu exclude dreptul celui prejudiciat la repararea. b) cabinet asociat. în baza unui contract de colaborare. pentru achiziĠionarea de servicii profesionale avocaĠiale. DispoziĠii generale Art. 180. 181. a prejudiciului cauzat. (2) În cadrul formelor de exercitare prevăzute la alin. Art. 108 . d) societate profesională cu răspundere limitată. potrivit prevederilor Legii úi ale prezentului statut. 182. în baza unui contract de salarizare în interiorul profesiei. Formele de exercitare a profesiei SubsecĠiunea 1. Art. sau avocaĠi salarizaĠi. Fiecare cabinet îúi păstrează individualitatea în raport cu clienĠii. conform anexei nr. IONESCU.

decid astfel. (7) În oricare dintre formele de exercitare a profesiei. (8) Avocatul este obligat să înútiinĠeze în scris baroul din care face parte despre orice modificare intervenită în forma de exercitare a profesiei. forma de exercitare a profesiei din care provine asociatul îúi încetează activitatea profesională desfăúurată în nume propriu pe perioada în care avocatul titular sau. cu respectarea prevederilor legii úi prezentului statut. fără a intra în lichidare. (4) În cazul transformării unei forme de exercitare a profesiei. în cazurile de înstrăinare prin acte între vii a formelor de exercitare a profesiei sau de lichidare a acestora. Aporturile transferate se vor opera la valoarea nominală reflectată în evidenĠele financiar-contabile ale formei de exercitare a profesiei care se transformă. ai societăĠilor civile profesionale úi ai societăĠilor profesionale cu răspundere limitată pot aporta cota-parte indiviză din patrimoniul de afectaĠiune profesională. avocaĠii titulari ai cabinetelor individuale. avocatul îúi va începe activitatea după obĠinerea aprobărilor din partea consiliului baroului. (5) În cazul constituirii unei societăĠi profesionale cu răspundere limitată de către avocaĠi care fac parte din alte forme de exercitare a profesiei dar fără transformarea acestora din urmă în societatea nou constituită. (6) În situaĠia prevăzută în alin. (3) Transformarea se poate realiza separat sau deodată cu reorganizarea formelor de exercitare a profesiei de avocat prin fuziune. 180 alin. absorbĠie. după caz. (5).Statutul profesiei de avocat 2 (2) Formele de exercitare a profesiei de avocat se pot transforma în oricare dintre formele de exercitare a profesiei prevăzute la art. precum úi în cazul transformării sau reorganizării formelor de exercitare a profesiei în condiĠiile prevăzute în prezentul articol. divizare totală sau divizare parĠială (desprinderea unei părĠi din patrimoniul de afectaĠiune profesională astfel cum acesta este reflectat în evidenĠele financiar-contabil ale formei de exercitare a profesiei supuse divizării parĠiale). astfel cum acesta este reflectat în evidenĠele financiar-contabile ale formei de exercitare a profesiei care se transformă. 109 . respectivele forme preexistente de exercitare a profesiei pot să nu fie supuse lichidării dacă fiecare din foútii lor titulari – nou asociaĠi. întocmind în acest scop actele financiar-contabile de transfer către forma de exercitare a profesiei în care au optat să se transforme. avocaĠii titulari ai acesteia au calitatea de asociat în societatea profesională cu răspundere limitată. (1) din prezentul statut. avocaĠii asociaĠi ai cabinetelor asociate.

b) titularul cabinetului individual úi avocatul asociat nu pot presta activităĠi profesionale în afara formei de exercitare a profesiei pentru care au optat. 184. convenĠia de înstrăinare a formelor de exercitare a profesiei de avocat. colaborarea sau angajarea revine atât avocatului cât úi titularului cabinetului individual sau coordonatorului cabinetelor asociate. (3) În toate cazurile de înstrăinare a formelor de exercitare a profesiei de avocat contractele încheiate de transmiĠător cu avocaĠii stagiari rămân în fiinĠă pe durata convenită úi se preiau de către dobânditor dacă în persoana acestuia se verifică condiĠiile prevăzute de Lege úi de prezentul statut. c) avocatul titular al cabinetului individual nu poate avea calitatea de avocat colaborator sau de avocat salarizat în cadrul profesiei. d) avocatul asociat nu poate avea calitatea de avocat colaborator sau de avocat salarizat în cadrul profesiei. în scris. ConvenĠia de conlucrare profesională se înre110 . (2) În cazul societăĠilor civile profesionale úi al societăĠilor profesionale cu răspundere limitată. g) avocatul salarizat în interiorul profesiei nu are drept la clientelă proprie. încheiată în condiĠiile prevăzute de Lege. i) formele de exercitare a profesiei se individualizează prin denumire. are ca obiect. conform prevederilor Legii úi ale prezentului statut. h) obligaĠia de a comunica de îndată baroului. În cazul tuturor formelor de exercitare a profesiei de către avocaĠii străini se pot utiliza. (1) Toate formele de exercitare a profesiei de avocat sunt supuse următoarelor principii: a) patrimoniul comun este afectat exclusiv activităĠii profesionale úi are regimul patrimoniului de afectaĠiune profesională. în aceeaúi calitate. e) avocatul salarizat în interiorul profesiei úi avocatul colaborator nu pot activa.2 Statutul profesiei de avocat Art. Între formele de exercitare a profesiei se pot stabili raporturi de conlucrare profesională. părĠi deĠinute de asociaĠi. Art. 183. la alegere. denumirea úi numele formei de exercitare a profesiei din Ġară sau din străinătate. modificările privind asocierea. în mai multe forme de exercitare a profesiei. societăĠilor civile profesionale sau al societăĠilor profesionale cu răspundere limitată. f) avocatul colaborator are dreptul de a avea clientelă proprie numai prin intermediul formei de exercitare a profesiei la care colaborează úi cu condiĠia informării corespunzătoare a baroului. exclusiv.

patrimonială úi deontologia profesiei de avocat. încetare sau lichidare a formei de exercitare a profesiei se depune la barou. cu cel puĠin 10 ani vechime în profesie. transmitere. (1) Toate neînĠelegerile dintre avocaĠi privind formele de exercitare a profesiei se rezolvă pe cale amiabilă. Este interzisă angajarea ca personal auxiliar a persoanelor cu studii juridice superioare. (1) Cererea de înregistrare. 186. Regulile privind publicitatea profesională prevăzute în prezentul statut se aplică în mod corespunzător. Art. avocatul este obligat să ceară concilierea decanului baroului. Art. reorganizare. Art. experĠilor. decanul va desemna un alt arbitru. (2) Cererea se soluĠionează de către consiliul baroului potrivit Legii. 185. Verificarea îndeplinirii acestor condiĠii este de competenĠa consiliului baroului. 7 din Lege vor asigura independenĠa profesională. în cazul în care neînĠelegerile nu se soluĠionează pe cale amiabilă. iar dacă cererea este justificată. modificare. 188. executorilor judecătoreúti úi a altor specialiúti cu care poate să colaboreze. Art. în condiĠiile prevăzute de prezentul statut. 187. avocatul este obligat să recurgă la arbitrajul reglementat în prezentul statut. (5) Avocatul desemnat ca arbitru poate cere declinarea acestui oficiu. traducătorilor. Toate formele de exercitare a profesiei pot angaja personal auxiliar. (5) Cererea de exercitare a profesiei în asociere cu un avocat aflat întro situaĠie de interdicĠie a dreptului de exercitare a profesiei va fi analizată în raport cu prevederile legii care reglementează interdicĠia úi ale prezentului statut. (2) În desfăúurarea activităĠilor prevăzute la art. (4) Cererea poate fi respinsă în cazul în care se încalcă dispoziĠiile legii úi ale prezentului statut. (4) Avocatul desemnat ca arbitru nu poate refuza acest oficiu fără o justificare întemeiată. Arbitrii pot fi numai avocaĠi definitivi din baroul respectiv. avocatul decide unilateral în alegerea notarilor publici. transformare.Statutul profesiei de avocat 2 gistrează la barou. (1) ConvenĠiile de colaborare încheiate de avocat potrivit art. 3 din Lege. Cererea va fi însoĠită în mod obligatoriu de copie de pe toate înscrisurile doveditoare. 111 . (2) Dacă prin conciliere nu se stinge litigiul dintre părĠi. (3) Consiliul baroului poate delega unui consilier pentru verificarea condiĠiilor prevăzute de lege úi statut cu privire la soluĠionarea cererilor. (3) Oficiul de arbitrare este gratuit.

R. (3) va proceda la înútiinĠarea baroului úi este îndrituit să informeze publicul referitor la schimbarea intervenită cu privire la titularul cabinetului. (3) Cabinetele asociate nu pot angaja clienĠi cu interese contrare. SubsecĠiunea 3. IX la prezentul statut. singur sau împreună cu avocaĠi colaboratori. Art. Cabinetul individual de avocat Art. Contractul va cuprinde. (2) RelaĠiile dintre avocatul titular al cabinetului individual úi avocaĠii colaboratori se stabilesc prin contractul de colaborare încheiat în formă scrisă. (1) Cabinetul individual este individualizat prin denumire care cuprinde numele avocatului titular urmat de sintagma cabinet de avocat (exemplu: „ION IONESCU – Cabinet de avocat” sau „I. menĠiunile prevăzute în anexa nr. în mod obligatoriu. 7 din Lege se vor desfăúura cu respectarea de către avocat a prevederilor Legii úi ale prezentului statut.B. XXVIII la prezentul statut. de către persoana interesată. Art. 189. Asocierea nu poate restrânge drepturile avocaĠilor asociaĠi úi nici nu poate aduce atingere drepturilor úi obligaĠiilor aferente patrimoniului de afectaĠiune profesională a fiecărui cabinet intrat în asociere.N. SubsecĠiunea 2. Cabinetele asociate de avocaĠi Art. 191. 190. în termen de 15 zile de la comunicare. (1) Cabinetele individuale se pot asocia în scopul exercitării în comun a profesiei. Cabinetul individual de avocat se înfiinĠează în baza actului de înfiinĠare a cabinetului individual de avocat înregistrat la barou úi întocmit conform anexei nr. (1) În cabinetul individual de avocat îúi exercită profesia un avocat definitiv titular. (3) Denumirea cabinetului poate fi păstrată úi după decesul titularului cu acordul tuturor moútenitorilor celui decedat. (2) Denumirea poate figura pe firma cabinetului úi se utilizează în actele profesionale cu respectarea prevederilor prezentului statut. Decizia poate fi atacată la Consiliul U. (2) AvocaĠii din cabinetele asociate intră în relaĠii cu clienĠii în numele asocierii din care fac parte.2 Statutul profesiei de avocat (3) Colaborările avocatului în condiĠiile art. 192. 112 . IONESCU Cabinet de avocat”). exprimat în formă autentică. (4) Dobânditorul denumirii transmise conform alin.

Statutul profesiei de avocat 2 (4) Un cabinet asociat nu poate accepta o cauză sau un client. – în asociere”). Art. în mod obligatoriu. 196. cu excepĠia situaĠiei în care serviciile profesionale constau în asistenĠă úi reprezentare juridică la instanĠe. 192 úi art. când în contractul de asistenĠă juridică se menĠionează numele avocatului desemnat sau acceptat de client precum úi dreptul sau interdicĠia de substituire a acestuia. I. CeilalĠi avocaĠi activează în cadrul societăĠii civile profesionale fie în calitate de avocaĠi colaboratori. fie în calitate de avocaĠi salarizaĠi în cadrul profesiei. aplicate în mod corespunzător. Societatea civilă profesională Art. (2) DispoziĠiile art. organe de cercetare penală sau alte autorităĠi. ca reclamant sau pârât. 192 úi 193 din prezentul statut se aplică în mod corespunzător úi în cazul asocierii unui cabinet individual cu o societate civilă profesională. menĠiunile din anexa nr. parchete. urmate de sintagma cabinete de avocat asociate (exemplu: „ION IONESCU. 113 . serviciile profesionale urmând să fie îndeplinite de oricare dintre avocaĠii desemnaĠi de avocatul coordonator fără a se cere opĠiunea clientului. XXIX la prezentul statut. societatea civilă profesională poate sta în judecată. (1) Societatea civilă profesională este constituită din doi sau mai mulĠi avocaĠi definitivi care contribuie în natură úi/sau în numerar la constituirea unui patrimoniul de afectaĠiune în vederea desfăúurării activităĠii profesionale. ConvenĠiile de asociere prevăzute la art. IONESCU. chiar dacă nu are personalitate juridică. Art. SubsecĠiunea 4. 194 din prezentul statut se încheie în formă scrisă úi vor cuprinde.Cabinet de avocat. 193. ION POPESCU – Cabinete de avocat asociate” sau „I. ION POPESCU . În acest caz denumirea asocierii va cuprinde denumirea societăĠii civile profesionale urmată de denumirea cabinetului individual asociat úi de sintagma în asociere (exemplu: „ION IONESCU – Societate civilă de avocaĠi. Art. (2) Raportul juridic civil se naúte între client úi societatea civilă profesională. 195. DispoziĠiile art. 191 alin. (2)-(4) din prezentul statut se aplică în mod corespunzător. 194. dacă unul dintre cabinetele asociate se opune în mod justificat. POPESCU – Cabinete de avocat asociate”). (3) Pentru litigiile născute din desfăúurarea activităĠii profesionale. (1) Cabinetele asociate de avocaĠi se individualizează prin denumire care cuprinde numele tuturor titularilor.

fiinĠă. (2)-(4) din prezentul statut se aplică în mod corespunzător. pe durata funcĠionării sale. (1) Contractul de societate civilă profesională úi statutul acesteia sunt încheiate în formă scrisă între avocaĠii asociaĠi. reprezentând capitalul social. astfel. 3 din Lege. POPESCU – Societate civilă de avocaĠi”). SubsecĠiunea 5. (4) Societatea profesională cu răspundere limitată va avea ca obiect unic de activitate exercitarea profesiei de avocat în condiĠiile art. 191 alin. fiinĠă. úi cele incorporale. potrivit legii civile úi cu respectarea anexelor nr. cu orice titlu. (1) Societatea civilă profesională se individualizează printr-o denumire specifică care cuprinde numele a cel puĠin unuia dintre asociaĠi. aflaĠi în exerciĠiul profesiei. urmat de sintagma societate civilă de avocaĠi (exemplu: „ION IONESCU – Societate civilă de avocaĠi” sau „IONESCU. patrimoniul propriu de afectaĠiune este alcătuit din bunurile corporale. 199. care există sau care iau. 198. fuziune.2 Statutul profesiei de avocat Art. Aportul în industrie constând în activitatea profesională a avocatului asociat este luat în considerare numai în raporturile dintre asociaĠi. (3) ObligaĠiile úi răspunderea societăĠii profesionale cu răspundere limitată sunt garantate cu patrimoniul de afectaĠiune. Societatea profesională cu răspundere limitată Art. care există sau care ia. XII úi XIII la prezentul statut. astfel. AvocaĠii asociaĠi care îúi exercită profesia în cadrul societăĠii profesionale cu răspundere limitată răspund personal în limita aportului social al fiecăruia. divizare totală sau divizare parĠială (desprindere). (2) DispoziĠiile art. precum úi din cele dobândite de societate. (2) Societatea civilă profesională de avocaĠi se poate reorganiza prin absorbĠie. (2) În sensul prevederilor prezentului statut. Art. (1) Societatea profesională cu răspundere limitată este constituită din doi sau mai mulĠi avocaĠi definitivi. (3) Divizarea se realizează prin împărĠirea patrimoniului de afectaĠiune profesională între una sau mai multe forme de exercitare a profesiei de avocat. are personalitate juridică úi un patrimoniu propriu de afectaĠiune destinat exercitării profesiei de avocat. 197. 114 . (4) Societatea civilă profesională nu încetează în situaĠia divizării parĠiale (desprindere) în cazul în care o parte din patrimoniul său de afectaĠiune profesională se desprinde úi se transmite către o altă formă de exercitare a profesiei de avocat. în numerar sau în natură.

b) data dobândirii calităĠii de avocat úi data definitivării în profesie a avocaĠilor asociaĠi. aportul în numerar la formarea capitalului social nu va putea fi inferior echivalentului în lei al sumei 3. reorganizare. (2)-(4) din prezentul statut se aplică în mod corespunzător. g) reguli privind transmiterea părĠilor sociale úi condiĠiile de retragere a asociaĠilor. c) denumirea. Art. 191 alin.Statutul profesiei de avocat 2 (5) Activitatea profesională se realizează de către avocaĠii asociaĠi. codul numeric personal. 115 . 200.000 de euro. în industrie. dacă este cazul. Actul constitutiv se încheie în formă autentică dacă printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află úi un bun imobil. inclusiv cu privire la situaĠia clientelei. (1) Actul constitutiv úi statutul societăĠii profesionale cu răspundere limitată sunt încheiate în formă scrisă. integral vărsat. d) capitalul social. numele purtate anterior. h) durata societăĠii. f) asociaĠii coordonatori care reprezintă úi administrează societatea împreună cu puterile ce li s-au conferit. avocaĠi colaboratori úi avocaĠi salarizaĠi în interiorul profesiei. POPESCU – Societate profesională de avocaĠi cu răspundere limitată”). (2) DispoziĠiile art. în natură sau în clientelă precum úi modul evaluării lor. (2) Statutul societăĠii profesionale cu răspundere limitată va cuprinde: a) numele úi prenumele. cu respectarea anexelor nr. valoarea aporturilor în industrie. urmat de sintagma societate profesională de avocaĠi cu răspundere limitată (exemplu: „ION IONESCU – Societate profesională de avocaĠi cu răspundere limitată” sau „IONESCU. dizolvare úi lichidare. XIV úi XV la prezentul statut. 201. Art. cu menĠionarea aportului fiecărui asociat. se vor preciza regulile de organizare úi funcĠionare ale acestui organism. dacă sunt mai mulĠi administratori úi ei formează un consiliu de coordonare. sediul úi. e) numărul úi valoarea nominală a părĠilor sociale. locul úi data naúterii úi domiciliul asociaĠilor. (1) Societatea profesională cu răspundere limitată se individualizează printr-o denumire specifică care cuprinde numele a cel puĠin unuia dintre asociaĠi. i) modul de transformare. respectiv participarea la beneficii úi pierderi a fiecărui asociat. emblema societăĠii. precum úi numărul părĠilor sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său. în bani sau în natură ori de clientelă.

203. sunt guvernate de legea civilă. În acest caz societatea îúi va stabili sediul principal în circumscripĠia unuia dintre barourile de apartenenĠă al unuia dintre asociaĠii fondatori. (3) Clientela aparĠine societăĠii profesionale cu răspundere limitată úi nu avocaĠilor care au calitatea de asociaĠi. Consiliul baroului unde va fi înregistrată societatea este obligat să verifice vărsarea integrală a capitalului social úi. XXX la prezentul statut. (2) Dovada personalităĠii juridice în raporturile cu terĠii se va face în baza unui certificat de înregistrare. cu respectarea legii úi a prezentului statut. Pot avea calitatea de asociaĠi doi sau mai mulĠi avocaĠi definitivi úi aflaĠi în exerciĠiul profesiei. alĠii decât acela sau aceia care sunt înscriúi în Tabloul avocaĠilor baroului de la sediul principal al societăĠii Art. Actul constitutiv se va transmite. Actul constitutiv al unei asemenea societăĠi se depune spre verificare la consiliul baroului de la sediul principal al societăĠii. 204. încheiate în condiĠiile Legii úi prezentului statut. în baza deciziei emise de către consiliul baroului în a cărui rază teritorială se află sediul său principal. 202. (4) Orice modificare a actului constitutiv úi/sau statutului societăĠii profesionale cu răspundere limitată se poate face numai în scris.2 Statutul profesiei de avocat (3) Actul constitutiv úi statutul societăĠii profesionale cu răspundere limitată. Art. înscriúi în acelaúi barou sau în barouri diferite. dacă este cazul. indiferent dacă deĠin sau nu ori dacă aparĠin sau nu unei alte forme de exercitare a profesiei. a evaluării aporturilor în industrie. (1) Societatea profesională cu răspundere limitată dobândeúte personalitate juridică la data înregistrării ei la barou. Art. (1) Capitalul social al societăĠii profesionale cu răspundere limitată reprezentând echivalentul în lei al minimum 10. (3) Baroul va Ġine „Registrul de evidenĠă al societăĠilor profesionale cu răspundere limitată” care are caracter public.000 EURO se va vărsa la momentul constituirii societăĠii. (2) Nu va putea fi înregistrată de către nici un barou o societate profesională cu răspundere limitată decât în condiĠiile vărsării integrale a capitalului social. întocmit conform anexei nr. XVI la prezentul statut. Modelul acestuia este specificat în anexa nr. 116 . în natură sau în clientelă. exclusiv în scop de informare úi către toate barourile unde sunt înscriúi asociaĠi ai societăĠii profesionale cu răspundere limitată.

aportate la capitalul societăĠii de către respectivul asociat rămân proprietatea societăĠii. (1) CompetenĠele úi puterile asociatului coordonator sau. cu excepĠia cazurilor prevăzute în prezentul statut. (2) Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actelor de constituire este necesar acordul unanim al asociaĠilor. 205. toate bunurile împreună cu orice alte drepturi. (5) Prevederile art. (3) Dreptul de preempĠiune la dobândirea părĠilor sociale ale societăĠii cu privire la care există intenĠia de înstrăinare aparĠine asociaĠilor rămaúi 117 . (2) Adunarea generală se convoacă de către oricare dintre asociaĠi prin orice mijloace care să poată proba realizarea convocării. (1) Hotărârile adunării generale se iau prin votul asociaĠilor reprezentând majoritatea părĠilor sociale. (2) Transmiterea către terĠi poate fi efectuată oricând cu acordul unanim. sau dacă în termenul prevăzut la alin. inclusiv clientela. (2) Mandatul asociatului coordonator sau.Statutul profesiei de avocat 2 (4) În cazul transmiterii părĠilor sociale. Art. (1) Asociatul care intenĠionează să transmită părĠile sociale pe care le deĠine într-o societate profesională cu răspundere limitată este obligat să notifice această intenĠie cu minimum 30 de zile anterior transmiterii. dacă în statutul societăĠii nu se prevede o durată mai mare Art. dacă prin lege. după caz. 207. Art. 208. AsociaĠii societăĠii profesionale cu răspundere limitată pot hotărî numirea unor cenzori sau a unui auditor. 206. actul constitutiv sau statutul societăĠii nu se prevede altfel. exprimat în scris. retragerii sau decesului unui asociat al unei societăĠi profesionale cu răspundere limitată. 209. 192 alin. (1) nici un asociat nu úi-a exercitat dreptul de preemĠiune. asociaĠilor coordonatori vor fi stabilite prin actul constitutiv úi statutul societăĠii. al asociaĠilor coordonatori este de 2 ani. (3) úi (4) din prezentul statut se aplică în mod corespunzător. al celorlalĠi asociaĠi. (2). Activitatea executivă este condusă de unul sau mai mulĠi avocaĠi coordonatori aleúi de majoritatea avocaĠilor asociaĠi. către toĠi ceilalĠi asociaĠi indicând persoana sau persoanele către care doreúte să transmită respectivele părĠi sociale úi preĠul. (3) Adunarea generală se va întruni la sediul principal al societăĠii sau cu acordul unanim al asociaĠilor în orice alt loc. (1) Societatea profesională cu răspundere limitată este condusă de adunarea generală a asociaĠilor. după caz. Art. Art.

Art. Avocatul exercită profesia de avocat. 213. încetează calitatea de avocat titular al cabinetului individual úi se dobândeúte cali118 . SubsecĠiunea 2. numai într-una din modalităĠile prevăzute la art. În situaĠia în care societatea nu este transformată în cabinet individual. f) avocat salarizat în interiorul profesiei. la alegere. e) avocat colaborator.2 Statutul profesiei de avocat în societate. desocotirea dintre asociaĠi se face în mod amiabil. (2) În situaĠia în care cabinetele individuale se asociază. Art. ModalităĠile de exercitare a profesiei SubsecĠiunea 1. aceasta se dizolvă de drept úi intră în lichidare. din orice motive. în scris. d) avocat asociat în cadrul societăĠii profesionale cu răspundere limitată. operând modificările corespunzătoare în evidenĠele sale. cu condiĠia de a notifica. b) avocat asociat în cadrul cabinetelor asociate. 212 cu respectarea prevederilor art. SecĠiunea 5. celorlalĠi asociaĠi úi baroului din care face parte intenĠia de retragere. Acesta urmează să fie exercitat proporĠional cu cota de capital deĠinută de fiecare dintre asociaĠii rămaúi úi care intenĠionează să dobândească respectivele părĠi sociale. Ġinându-se seama de prevederile din statutul societăĠii. În caz de neînĠelegere sunt aplicabile dispoziĠiile privind arbitrajul din prezentul statut. (3) În caz de retragere. 210. 214. (1) Într-un cabinet individual există un singur avocat titular care poate exercita profesia singur sau împreună cu avocaĠi colaboratori. cu cel puĠin 3 luni înainte. Avocatul titular al cabinetului individual Art. 180 din prezentul statut. acesta nu poate deĠine această calitate mai mult de 3 luni. Art. (2) La împlinirea termenului prevăzut în notificare consiliul baroului va lua act de retragerea asociatului. c) avocat asociat în cadrul societăĠii civile profesionale de avocat. ModalităĠile de exercitare a profesiei de avocat sunt: a) avocat titular al cabinetului individual. (1) Asociatul se poate retrage oricând din societate. 211. Dacă. DispoziĠii generale Art. 212. în societate rămâne un singur asociat.

(3) Lucrările profesionale efectuate pentru clientela personală a avocatului colaborator se vor efectua prin intermediul formei de exercitare a profesiei. SubsecĠiunea 3. în raport de clauzele 119 . (3) din Lege. Avocatul asociat Art. Avocatul colaborator Art.Statutul profesiei de avocat 2 tatea de avocat asociat. sau coordonatorul celorlalte forme de exercitare a profesiei de avocat. Contractul va cuprinde în mod obligatoriu menĠiunile din anexa nr. La încetarea asocierii. iar în contractul de asistenĠă juridică se va menĠiona expres caracterul de «client personal» al avocatului colaborator. după caz: a) avocatul titular al cabinetului individual care se asociază potrivit art. (1) Colaborarea este o modalitate de exercitare a profesiei de avocat prin care un avocat consacră activitatea sa unei forme de exerciĠiu a profesiei de avocat. ca o consecinĠă a încetării formei de exercitare a profesiei (cabinetele asociate de avocaĠi) încetează calitatea de avocat asociat úi se redobândeúte calitatea de avocat titular al cabinetului individual. d) avocatul devenit avocat asociat ca urmare a transformării sau reorganizării formei de exercitare a profesiei căreia i-a aparĠinut în calitate de avocat titular al cabinetului individual sau în cadrul unor cabinete asociate ori de avocat asociat într-o societate civilă profesională. c) avocatul asociat într-o societate profesională cu răspundere limitată. (4) Rezultatele financiare obĠinute de avocatul colaborator din contractele încheiate pentru clienĠii personali (onorariile) vor fi încasate integral sau parĠial de avocatul colaborator. după caz. 216. 5 alin. Dobândeúte calitatea de avocat asociat. Art. b) avocatul asociat într-o societate civilă profesională. 215. precum úi clauze de formare profesională iniĠială. SubsecĠiunea 4. dacă avocatul colaborator este stagiar. 217. (1) Avocatul colaborator nu are dreptul de a avea clientelă personală în afara formei de exercitare a profesiei la care colaborează. (2) Orice client personal trebuie adus la cunoútinĠa avocatului titular/coordonator al formei de exercitare a profesiei la care avocatul colaborator îúi desfăúoară activitatea. IX la prezentul statut. (2) Contractul de colaborare se încheie în formă scrisă între avocatul colaborator úi titularul cabinetului individual. Orice clauză contrară legii sau prezentului statut este socotită nescrisă.

în contractul de colaborare se poate prevedea ca. ùtampila personală a avocatului colaborator poate fi confecĠionată úi utilizată numai cu acordul formei de exercitare a profesiei. cu respectarea anexei nr. (2) Desocotirea între părĠi în cazul denunĠării unilaterale a contractului se va realiza potrivit contractului de colaborare. aprobată de forma de exercitare a profesiei. 120 . pe care se inscripĠionează menĠiunea «avocat colaborator». fără a se afecta în niciun mod cuantumul retrocedărilor lunare de onorarii. (8) Pentru activitatea desfăúurată în cadrul asistenĠei judiciare a baroului. În cazul în care contractul este încheiat cu un avocat stagiar vor fi observate dispoziĠiile din prezentul statut privind formarea profesională iniĠială. (2) Avocatul salarizat în interiorul profesiei nu are dreptul la clientelă proprie. care se aplică în mod corespunzător. prevăzute în contractul de colaborare. în condiĠiile prevăzute în contractul de colaborare. (1) În lipsa unor dispoziĠii contractuale mai favorabile. pentru tratarea clientelei proprii prin forma de exercitare a profesiei. (6) Pentru clientela personală úi activitatea desfăúurată în cadrul asistenĠei judiciare a baroului. distinctă de asigurarea pentru răspundere profesională prevăzută de art. (7) În activitatea desfăúurată pentru clientela personală. Art.2 Statutul profesiei de avocat contractului de colaborare. (1) Salarizarea în interiorul profesiei este o modalitate de exercitare a profesiei de avocat prin care un avocat consacră activitatea sa unei forme de exercitare a profesiei căreia îi este subordonat în legătură cu determinarea condiĠiilor concrete de muncă. avocatul colaborator este răspunzător personal faĠă de client úi are obligaĠia de a nu prejudicia forma de exercitare a profesiei căreia avocatul colaborator îi aparĠine. SubsecĠiunea 5. 42 din Lege. avocatul colaborator va utiliza útampila personală. (5) Titularii sau avocaĠii coordonatori ai formelor de exercitare a profesiei sunt obligaĠi să permită avocatului colaborator tratarea clientelei personale. XXI la prezentul statut. 219. Avocatul salarizat în interiorul profesiei Art. contractul de colaborare poate fi denunĠat de oricare dintre părĠi prin înútiinĠarea celeilalte/celorlalte părĠi cu cel puĠin 3 luni înainte. avocatul colaborator să încheie o asigurare de răspundere civilă profesională pentru acoperirea eventualelor prejudicii aduse formei de exercitare a profesiei căreia îi aparĠine úi care să precizeze cuantumul riscului asigurat. avocatul colaborator va păstra rezultatele financiare obĠinute. În acest scop. 218.

(2) În lipsa unor prevederi contrare. (3) Consiliul baroului poate aproba deschiderea unuia sau mai multe birouri de lucru în orice localitate din circumscripĠia sa. X la prezentul statut. în conformitate cu dispoziĠiile prezentului statut. (4) DispoziĠiile art. (1) Avocatul înscris în Tabloul avocaĠilor cu drept de exercitare a profesiei are dreptul să exercite activităĠile specifice profesiei potrivit Legii. (2) Avocatul îúi exercită profesia la sediul principal. Orice clauză contrară legii sau prezentului statut este socotită nescrisă. prezentului statut. avocatul poate să efectueze orice act specific profesiei.Statutul profesiei de avocat 2 (3) Contractul de salarizare în interiorul profesiei se încheie în formă scrisă între avocatul salarizat úi titularul cabinetului individual. 218 din prezentul statut se aplică în mod corespunzător. Art. Drepturile úi îndatoririle avocaĠilor SubsecĠiunea 1. pe care îl consideră necesar pentru promovarea drepturilor úi intereselor legitime ale clientului. codului deontologic úi regulamentului baroului din care face parte. 222. 221. Capitolul IV. precum úi onorariul stabilit. (1) Dreptul avocatului de a asista. la sediile secundare precum úi la biroul/birourile de lucru avizate de consiliul baroului. Integritatea profesiei de avocat SecĠiunea 1. sau coordonatorul celorlalte forme de exercitare a profesiei de avocat. Drepturile avocatului Art. (1) Formele de exercitare a profesiei de avocat au dreptul să îúi stabilească sediul profesional numai în circumscripĠia baroului în care sunt înscriúi în Tabloul avocaĠilor cu drept de exercitare a profesiei. oricare dintre avocaĠii titulari sau asociaĠi. 121 . de a reprezenta ori de a exercita orice alte activităĠi specifice profesiei se naúte din contractul de asistenĠă juridică. dacă avocatul salarizat este stagiar. 220. Art. Contractul prevede în mod expres obiectul úi limitele mandatului primit. (2) Persoana primită în profesia de avocat nu poate exercita profesia decât după emiterea deciziei de primire în barou úi înscrierea în Tabloul avocaĠilor cu drept de exercitare a profesiei. precum úi clauze de formare profesională iniĠială. Contractul va cuprinde în mod obligatoriu menĠiunile cuprinse în anexa nr.

o activitate va fi considerată a fi desfăúurată preponderent pe raza altui barou dacă aceasta generează majoritatea angajamentelor profesionale încheiate în decursul unui semestru calendaristic de către respectiva formă de exercitare a profesiei.R. (4) Decizia de respingere a cererii de înfiinĠare a sediului secundar poate fi atacată la Consiliul U. În sensul dispoziĠiilor prezentului alineat. Art. Avocatul are dreptul să refuze contactul cu clientul în prezenĠa reprezentantului organului de urmărire penală sau de cercetare penală ori a oricărei autorităĠi publice. separat de taxele plătite la baroul la care îúi are sediul principal. avocaĠii care îúi vor desfăúura activitatea la sediul secundar úi vechimea acestora în profesie. motivul deschiderii acestuia. Art. 224. la filiala C. denumită în continuare C. forma de exercitare a profesiei are obligaĠia de a solicita aprobarea deschiderii sediului secundar în termen de cel mult 15 zile de la începerea următorului semestru.A. de pe lângă baroul la care este înscris sediul principal.A. Nerespectarea acestei obligaĠii constituie abatere disciplinară gravă. Cererea va menĠiona: forma de exercitare a profesiei.A. stabilirea unui sediu secundar în circumscripĠia celui dintâi barou este obligatorie. ContribuĠia la fondul Casei de Asigurări a AvocaĠilor. (2) ÎnfiinĠarea sediilor secundare se aprobă. (5) În urma aprobării cererii de înfiinĠare a sediului secundar. a căror activitate se desfăúoară preponderent în circumscripĠia unui barou situat pe raza unei alte curĠi de apel decât aceea în care se află situat sediul lor principal.2 Statutul profesiei de avocat Art.B. 223. precum úi în cazul în care există ori are cunoútinĠă de un sistem de control al contactului cu clientul. de consiliul baroului în circumscripĠia căruia urmează să se deschidă sediul secundar. la cerere.A. (6) În cazul acelor forme de exercitare a profesiei de avocat.. se achită de fiecare membru al C.A. (3) Decizia de aprobare a cererii de înfiinĠare a sediului secundar se comunică baroului de la sediul principal. În acest caz.N. avocatul/avocaĠii va/ vor achita taxa de înscriere úi contribuĠia la bugetul baroului pe raza căruia funcĠionează sediul secundar. (1) Formele de exercitare a profesiei de avocat au dreptul să utilizeze útampilă pe care o vor aplica pe actele emise. ùtampila va cuprinde 122 . 225. adresa sediului secundar. în termen de 15 zile de la comunicare. (1) Formele de exercitare a profesiei de avocat au dreptul să îúi stabilească sedii secundare în circumscripĠiile barourilor din care nu fac parte.A.

Statutul profesiei de avocat 2 obligatoriu. (1). baroul din care avocatul face parte úi denumirea formei de exercitare a profesiei. meselor. În perioada de repaus avocatul nu prestează activităĠile sale profesionale obiúnuite. (1) Avocatul are dreptul la recuperarea capacităĠii de muncă prin una sau mai multe perioade de repaus în fiecare an. potrivit modelului din anexa nr. birourile de lucru úi. lit. XXI la prezentul statut. telefax. Toate aceste cheltuieli sunt necesare pentru exercitarea corespunzătoare a profesiei úi sunt deductibile în condiĠiile legii. următoarele menĠiuni: Uniunea NaĠională a Barourilor din România. compunerea nominală a membrilor acesteia. care va conĠine: denumirea acesteia. XXIV la prezentul statut. SubsecĠiunea 2. telefon. c) din Lege. 123 . potrivit anexei nr. după caz. Aceasta va cuprinde denumirea formei de exercitare a profesiei din care face parte avocatul. (3) AvocaĠii pot utiliza parafă profesională. 3 alin. nelimitativ. tratamentului de refacere etc. (3) Fiecare formă de exercitare a profesiei are obligaĠia de a notifica în prealabil baroului pe Tabloul căruia este înscrisă. 226. se aplică parafa al cărei model este prevăzut la anexa nr. (4) Cheltuielile cu recuperarea capacităĠii de muncă efectuate de avocat includ. (4) Pentru actele întocmite conform art. menĠiuni privind raporturile de conlucrare úi asociere profesională. sediile secundare. (5) Dacă prin prevederile contractului de asistenĠă juridică s-a acordat avocatului dreptul de a fi substituit. XXIII la prezentului statut. după caz. costurile transportului. sediul profesional principal. adresa de internet úi de e-mail. (2) Fiecare formă de exercitare a profesiei este liberă să stabilească perioadele de repaus anual pentru fiecare avocat care activează în cadrul său. în perioadele de repaus anual avocatul are obligaĠia să asigure substituirea sa pentru acele activităĠi profesionale care nu suferă amânare sau pentru cele în legătură cu care amânarea prejudiciază interesele clientului. cazării. începerea úi durata estimată a fiecărei perioade de repaus pentru fiecare avocat în parte. numele úi prenumele avocatului. precum úi menĠiunea „avocat stagiar” sau „avocat definitiv”. (2) Actele oricărei forme de exercitare a profesiei poartă antet. în scop de evidenĠă. prin orice formă de comunicare care permite confirmarea expedierii. Recuperarea capacităĠii de muncă Art.

onoarea. 228. (1) Avocatul este obligat să studieze temeinic cauzele ce i-au fost încredinĠate. avocatul are obligaĠia să se opună la percheziĠionarea domiciliului. probitatea. de organele de urmărire penală sau de alte instituĠii úi să manifeste conútiinciozitate úi probitate pentru îndeplinirea mandatului încredinĠat. dacă acesta nu corespunde crezului său pro124 . independenĠa. (2) Avocatul nu este obligat să motiveze refuzul preluării unui caz ce i se propune a fi încredinĠat. Art. avocatul păstrează lucrările numai la sediul profesional sau în spaĠiile avizate în acest sens de consiliul baroului. 227. secundar úi a biroului de lucru. (3) În scopul asigurării secretului profesional. cu privire la actele sau lucrările cu caracter profesional aflate în locurile susmenĠionate sau asupra sa. în orice formă úi pe orice suport. (5) Avocatul este obligat să se opună úi la ridicarea înscrisurilor úi bunurilor. 229. delicateĠea. umanismul.2 Statutul profesiei de avocat SubsecĠiunea 3. a sediului profesional principal. loialitatea. conútiinĠa. Îndatoririle avocatului Art. tactul úi sentimentul de confraternitate sunt principii esenĠiale ale profesiei de avocat úi constituie îndatoriri ale acesteia. (2) Secretul profesional vizează toate informaĠiile úi datele de orice tip. precum úi la percheziĠia corporală. care conĠin sau se fundamentează pe informaĠiile sau datele furnizate de client în scopul acordării asistenĠei juridice úi a căror confidenĠialitate a fost solicitată de client. Sediul profesional poate fi situat úi în locuinĠa avocatului. (1) ExerciĠiul liber al profesiei. (2) Avocatul este obligat să respecte aceste principii în activitatea sa profesională. Avocatul are obligaĠia ca. (4) Actele úi lucrările cu caracter profesional sunt inviolabile. constând din acte úi lucrări cu caracter profesional dacă nu sunt îndeplinite condiĠiile art. precum úi orice documente redactate de avocat. precum úi în viaĠa privată. să încunoútinĠeze despre cele întâmplate pe decanul baroului. moderaĠia. demnitatea. de îndată. (1) Sediul profesional úi celelalte spaĠii în care avocatul îúi desfăúoară activitatea profesională trebuie să asigure păstrarea secretului profesional. furnizate avocatului de către client în scopul acordării asistenĠei juridice úi în legătură cu care clientul a solicitat păstrarea confidenĠialităĠii. să se prezinte la fiecare termen stabilit de instanĠele de judecată. Pentru asigurarea secretului profesional. 35 din Lege. Art.

va fi depusă la secretariatul baroului cel mai târziu la data de 28 decembrie a fiecărui an. ale prezentului statut úi ale regulilor deontologice. (1) din Lege. 231.000 euro anual. Refuzul nejustificat de a acorda asistenĠă juridică gratuită constituie abatere disciplinară. (1) Avocatul are obligaĠia să se asigure pentru răspunderea profesională. comisia de disciplină urmând a fi sesizată în condiĠiile dispoziĠiilor art. Avocatul înscris în Registrul de asistenĠă judiciară are obligaĠia.000 euro anual. 71 alin. atât în úedinĠa de judecată. cât úi în afara acesteia. Art.Statutul profesiei de avocat 2 fesional. din proprie iniĠiativă sau la cererea instanĠei de judecată. Cauzele vor fi repartizate cu precădere avocaĠilor stagiari úi tinerilor avocaĠi. în raport cu natura úi cu dificultatea cauzei. (3) AvocaĠii pensionari care continuă activitatea nu se pot înscrie în Registrul de asistenĠă judiciară. cu excepĠia dosarelor repartizate obligatoriu sau a gratuităĠilor. 230. Art. asistenĠă juridică gratuită. (4) Asigurarea pentru răspundere profesională va fi încheiată cel mai târziu până la data de 15 decembrie a anului anterior pentru care se încheie úi va fi în mod obligatoriu reînnoită anual. atunci când este desemnat. atunci când este desemnat. a cărei copie este certificată de avocat. avocatul poate denunĠa unilateral o prestaĠie în curs de executare. 42 din Lege. (3) Avocatul este obligat să respecte solemnitatea úedinĠelor de judecată. (4) Ori de câte ori este necesar. avocatul are obligaĠia să depună note de úedinĠă sau concluzii scrise. cu respectarea competenĠei profesionale prevăzute de Lege. PoliĠa de asigurare. în temeiul art. 277-287 din prezentul statut. (3) Asigurarea de răspundere profesională cu caracter minim obligatoriu se încheie cu observarea următoarelor reguli: a) avocatul stagiar se asigură pentru un risc asigurat în valoare de minimum 3. Pentru acelaúi motiv. 125 . Avocatului îi este interzis să folosească expresii care ar putea leza instanĠa úi participanĠii în proces. să acorde asistenĠă judiciară în formele prevăzute de art. b) avocatul definitiv se asigură pentru un risc asigurat în valoare de minimum 6. (1) Avocatul are obligaĠia să acorde. să pledeze cu demnitate. deja angajată. (2) Prin „răspundere profesională” se înĠelege acoperirea daunelor efective suferite de client úi rezultate din exercitarea profesiei cu nerespectarea prevederilor Legii.

(1) În activitatea sa profesională. colaboratori sau salarizaĠi în interiorul profesiei. 234. (3) Pentru activitatea de substituire. îúi va asigura substituirea. în mod corespunzător. integral deductibile pentru anul fiscal în curs. dacă. 122 alin. în condiĠiile înĠelegerii dintre avocaĠi. (2) Avocatul are obligaĠia să participe la activităĠile hotărâte de consiliul baroului úi aduse la cunoútinĠă prin convocare sau prin anunĠuri afiúate la sediile instanĠelor din circumscripĠia baroului respectiv. avocatul va întocmi un proces-verbal semnat de client sau le va expedia prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire úi cu conĠinut declarat. (3) AbsenĠa nejustificată de la activităĠile prevăzute la alin. 233. V la prezentul statut. avocatul poate folosi ca mijloc de probă. legal datorate. păstrând actele originale în vederea prezentării la cererea instanĠei. (1) Avocatul are obligaĠia să depună toate diligenĠele necesare pentru îndeplinirea serviciului profesional ce i-a fost încredinĠat. avocatul care preia cauza are dreptul la onorariul corespunzător activităĠii depuse. inclusiv printr-un avocat care îúi desfăúoară activitatea într-o altă formă de exercitare a profesiei. Modelul delegaĠiei de substituire este prevăzut la anexa nr. Prevederile art. În acest sens. (7) Neîndeplinirea obligaĠiilor prevăzute în prezentul articol atrage neînscrierea în Tabloul anual al avocaĠilor cu drept de exercitare a profesiei. Art. úi formularului delegaĠiei de substituire. Art. copii de pe actele încredinĠate de client. (2) În cazul în care avocatul este împiedicat să îndeplinească serviciul profesional.2 Statutul profesiei de avocat (5) Societatea civilă profesională úi societatea profesională cu răspundere limitată pot încheia asigurare profesională în care să fie cuprinúi toĠi avocaĠii care îúi exercită profesia în calitate de asociaĠi. avocatul este obligat să restituie actele originale care iau fost încredinĠate. (6) Primele de asigurare profesională achitate de avocat sau de formele de exercitare a profesiei reprezintă cheltuieli profesionale obligatorii. (2) La cerere. către persoana de la care le-a primit. 232. Art. în prealabil obĠine acordul clientului în acest scop. (1) úi (2) constituie abatere disciplinară gravă. 126 . (4) din prezentul statut se aplică. (1) Avocatul care face parte din organele de conducere ale profesiei are obligaĠia să participe la úedinĠele acestora. în condiĠiile legii.

inclusiv în faĠa avocaĠilor. precum úi în faĠa jurisdicĠiilor internaĠionale a căror activitate poate fi asimilată cu cea a instanĠelor judecătoreúti.B. (1) Avocatul are obligaĠia să poarte robă. a organelor de urmărire penală.N.B. (3) Modelul úi caracteristicile robei úi ale accesoriilor acesteia sunt cele descrise în anexa nr. termenul de plată a taxelor úi contribuĠiilor prevăzute la alineatul precedent se stabileúte prin decizie a baroului.A. Art. la termenul stabilit. în contul special constituit în acest scop. taxele úi contribuĠiile la formarea bugetului baroului. al bugetului U. (4) Depăúirea termenului de plată a contribuĠiilor prevăzute în prezentul articol atrage suspendarea calităĠii de avocat în condiĠiile legii. depăúirea termenului de plată a contribuĠiilor prevăzute de prezentul articol atrage obligaĠia de plată a majorărilor de întârziere în cuantum de 0.R. în condiĠiile Legii. 236. (3) La stabilirea contribuĠiei avocaĠilor la bugetului baroului.N.R. (2) Cuantumul. în faĠa tuturor instanĠelor judecătoreúti precum úi în faĠa CurĠii ConstituĠionale din România. se virează lunar. Art.A.N. (1) Potrivit Legii. cu care se identifică în faĠa instanĠelor judecătoreúti. la termenul stabilit de Consiliul U. (1) Avocatul are obligaĠia să poarte insignă úi să deĠină legitimaĠie de avocat.R.15% pentru fiecare zi de întârziere.. avocatul are obligaĠia să achite. 235. a autorităĠilor cu atribuĠii jurisdicĠionale. XXV la prezentul statut.B. ContribuĠiile către bugetul asigurărilor sociale nu pot fi mai mici decât suma stabilită de Consiliul U.R.R. respectiv a Consiliului U. 127 . úi se aduce la cunoútinĠa avocaĠilor înscriúi în Tabloul avocaĠilor cu drept de exercitare a profesiei în maximum 15 zile de la data adoptării acesteia. care va Ġine seama de cerinĠa acoperirii nevoilor curente de plată ale C..R. a notarilor publici úi a executorilor judecătoreúti. cu respectarea condiĠiilor impuse de legislaĠia naĠională a statului în cauză. aplicat la suma datorată.B. úi al bugetului sistemului de asigurări al avocaĠilor. (2) Roba poate fi purtată úi în faĠa instanĠelor judecătoreúti din alte state. cu respectarea condiĠiilor impuse de normele specifice ale acestor jurisdicĠii.N. consiliul baroului va lua în considerare contribuĠia la formarea bugetului U.N. a organelor administraĠiei publice úi a instituĠiilor publice. cu care intră în contact în exercitarea activităĠilor sale.N. 237.Statutul profesiei de avocat 2 Art.B. precum úi a altor persoane juridice úi fizice. (5) Distinct de măsura suspendării calităĠii de avocat. ContribuĠia baroului la formarea bugetului U.B.

Nerespectarea de către avocat a prezentării evidenĠelor solicitate reprezintă abatere disciplinară. de prezentul statut úi de statutul C. h) din Lege. dacă nu s-a prevăzut altfel prin prezentul statut. (1) Avocatul are obligaĠia să folosească atât în mod direct. printr-un consilier delegat.A. (2) Avocatul este obligat să Ġină următoarele evidenĠe: a) contractele de asistenĠă juridică. e) registrul de înregistrare a părĠilor de interes. al cărui model este prezentat în anexa nr. (1) lit. b)–e). (1) lit. în condiĠiile art. acestea vor purta semnătura avocatului úi stampila formei de exercitare a profesiei în care îúi desfăúoară activitatea. XXVI úi nr. în vederea stabilirii modului în care avocatul îúi îndeplineúte obligaĠiile stabilite de Lege. e) contractul de grupare a cabinetelor individuale. al cărui model este prezentat în anexa nr. a) se face numai de decan sau consilierul desemnat în acest scop. Art. 3 alin. (5) În cazul unei anchete disciplinare. c) registrul de înregistrare a actelor juridice atestate de avocat cu privire la identitatea părĠilor. (3) Au caracterul actelor prevăzute la alin. (2) Mijloacele de publicitate a formelor de exercitare a profesiei sunt reglementate în subsecĠiunea 4 a prezentei secĠiuni.A. d) contractul de salarizare în interiorul profesiei. al cărui model este prezentat la anexa nr. 128 . cât úi indirect numai procedee oneste în scopul dobândirii clientelei. c) contractul de colaborare. verificarea evidenĠelor prevăzute la alin. 239. (2) lit. XVIII la prezentul statut. al cărui model este prezentat în anexa nr. 3 alin. c) din Lege. conĠinutul úi data actelor. (2) lit. a părĠilor sociale úi/sau a acĠiunilor societăĠilor. (1) Înscrisurile întocmite de avocat pentru organizarea activităĠii úi legitimarea sa faĠă de terĠi au forĠa probantă deplină până la înscrierea în fals. poate verifica evidenĠele prevăzute la alin. b) delegaĠia de substituire. (4) Consiliul baroului. (1) úi următoarele înscrisuri întocmite de avocat: a) împuternicirea avocaĠială. Art. 238. XVII la prezentul statut. d) registrul de înregistrare a activităĠilor fiduciare. 3 alin. în condiĠiile art.2 Statutul profesiei de avocat (2) Modelul legitimaĠiei úi al insignei de avocat sunt prevăzute la anexele nr. g) din Lege. XX la prezentul statut. XIX la prezentul statut. XXVII la prezentul statut. în condiĠiile art. (1) lit. b) registrul de evidenĠă a contractelor de asistenĠă juridică.

b) anunĠuri de publicitate potrivit prezentului statut. (1) Formele de exercitare a profesiei de avocat pot utiliza una sau mai multe mijloace de publicitate. profesionale úi de specialitate. colocvii. e) corespondenĠă profesională úi cărĠi de vizită profesionale. 244. 129 . c) anunĠuri úi menĠiuni în anuare úi cărĠi de telefon. Art. reuniĠi întro adunare deliberativă cu caracter colegial. 242. (2) Indiferent de mijlocul de publicitate utilizat. Conflictul va fi soluĠionat prin acordul comun al celor trei decani sau al delegaĠilor acestora. d) invitaĠii. SubsecĠiunea 4. (2) Conflictele avocatului cu magistraĠii sau cu alte autorităĠi publice se aduc de îndată de către acesta la cunoútinĠa decanului baroului. Publicitatea trebuie să fie veridică. toate menĠiunile laudative sau comparative úi toate indicaĠiile referitoare la identitatea clienĠilor sunt interzise. (2) Nerespectarea acestei obligaĠii constituie abatere disciplinară gravă. (1) Avocatul are obligaĠia să se abĠină de la exercitarea oricărei activităĠi profesionale în cazul în care există sau survine un conflict de interese. aceútia desemnează un al treilea decan. Art. să respecte secretul profesional úi să fie realizată cu demnitate úi prudenĠă. la cerere. etc. Art. (3) Mijloacele de publicitate a formelor de exercitare a profesiei nu pot fi folosite ca reclamă în scopul dobândirii de clientelă. Decanii interesaĠi vor supraveghea aplicarea soluĠiei date. situaĠia privind cheltuielile efectuate pentru îndeplinirea serviciului profesional ce i-a fost încredinĠat úi a căror rambursare o solicită. 243. 241. Avocatul este obligat să prezinte clientului.Statutul profesiei de avocat 2 Art. broúuri úi anunĠuri de participare la conferinĠe. 240. respectiv: a) plasarea unei firme. (1) Orice avocat care intră în conflict cu un alt avocat este obligat să îl informeze pe decanul baroului. (1) Publicitatea formelor de exercitare a profesiei este destinată să asigure publicului informaĠii cu privire la activitatea desfăúurată de acestea. care va soluĠiona conflictul potrivit regulilor prevăzute la secĠiunea a 2-a din prezentul capitol. Publicitatea formelor de exercitare a profesiei Art. (3) În cazul în care un conflict intervenit între avocaĠi aparĠinând unor barouri diferite nu a putut fi soluĠionat de decanii respectivelor barouri. care va decide asupra măsurilor ce trebuie luate.

gravate pe suport metalic. precum úi a modificării formelor acestora. (1) Formele de exercitare a profesiei pot publica anunĠuri în mica sau în marea publicitate numai în presa scrisă. (4) Formele de exercitare a profesiei pot difuza broúuri de prezentare generală către toate categoriile de public. în vederea autorizării comunicării acestora către public. 247. ale căror formă úi conĠinut trebuie transmise. broúura poate indica doar numele clienĠilor care úi-au dat acordul în acest sens. formele de exercitare a profesiei pot edita broúuri de prezentare generală. Art. realizate pe orice suport material precum úi prin orice alt mijloc de comunicare în masă. (3) AnunĠurile publicate în anuarele profesionale privesc activitatea formelor de exercitare a profesiei. Prin excepĠie. 245. a sediului secundar úi/sau a biroului de lucru. Art. (3) Broúura de prezentare generală nu poate face referire la: a) numele clienĠilor formei de exercitare a profesiei. consiliului baroului. 246. numele úi principalele domenii în care avocaĠii îúi desfăúoară activitatea.2 Statutul profesiei de avocat f) adresă de Internet. XXII la prezentul statut. în prealabil. c) acordarea de consultaĠii úi/sau redactarea de acte juridice. fără ca aceasta să fi fost în prealabil solicitată în acest sens. b) propunerea personalizată de prestări de servicii efectuată de o formă de exercitare a profesiei. b) activităĠi care nu au legătură cu exercitarea profesiei. (1) Firma trebuie să aibă dimensiunile maxime de 40 X 60 cm úi va fi amplasată la intrarea imobilului úi/sau a spaĠiului ocupat în care forma de exercitare a profesiei îúi are sediul profesional principal sau secundar. Art. Difuzarea poate fi realizată 130 . sau într-un loc public. (1) InvitaĠiile úi anunĠurile de participare la întruniri úi colocviile de specialitate pot menĠiona denumirea formei de exercitare a profesiei úi baroul din care aceasta face parte. inclusiv prin emisiuni radiofonice sau televizate. (2) În cazul în care anunĠul se face prin presa scrisă dimensiunile sunt de maximum 6x9 cm. (2) Firma cuprinde menĠiunile prevăzute de anexa nr. ori birou de lucru. (2) Nu este permisă utilizarea următoarelor mijloace de publicitate: a) oferirea serviciilor prin prezentare proprie sau prin intermediar la domiciliul sau reúedinĠa unei persoane. cu ocazia stabilirii sau a schimbării sediului profesional. (2) În vederea participării la manifestările menĠionate la alin. (1).

131 . precum úi cele permise corespondenĠei. Art. care poate cuprinde menĠiuni referitoare la activitatea desfăúurată. (2) ConĠinutul úi modul de prezentare a adresei de Internet se avizează. cu excepĠia serviciilor poútale. de consiliul baroului úi trebuie să respecte demnitatea úi onoarea profesiei. a sediului secundar úi/sau a biroului de lucru. telefax. (1) din Lege. Art. b) indicarea sediului principal úi. de consiliul baroului. fără posibilitatea de a le depune în locurile publice sau de a le transmite terĠilor în vederea difuzării. (4) Adresa de Internet nu poate conĠine legături către alte adrese de Internet (link-uri) al căror conĠinut ar fi contrar principiilor esenĠiale ale profesiei de avocat. dacă conĠinutul úi forma acestora sunt contrare principiilor esenĠiale privind exercitarea profesiei de avocat. precum úi secretul profesional. (2) CărĠile de vizită profesionale ale avocatului ce îúi desfăúoară activitatea în cadrul formei respective de exercitare a profesiei pot cuprinde menĠiunile permise corespondenĠei. 248.Statutul profesiei de avocat 2 numai de către forma de exercitare a profesiei. forma de exercitare a profesiei deĠinătoare a adresei de Internet trebuie să asigure în mod regulat vizitarea úi evaluarea paginilor proprii úi a paginilor la care este permis accesul pe baza legăturilor realizate prin intermediul adresei proprii úi trebuie să dispună fără întârziere eliminarea lor. (1) Formele de exercitare a profesiei pot avea adresă proprie de Internet. Art. precum úi titlul de asociat. Nerespectarea obligaĠiilor prevăzute de Lege úi prezentul statut privind publicitatea formelor de exercitare a profesiei de avocat constituie abatere disciplinară gravă. avizată. în prealabil. titlurile útiinĠifice úi/sau profesionale dobândite în Ġară sau în străinătate. după caz. (3) Adresa de Internet nu poate cuprinde nici o intercalare cu caracter de reclamă sau menĠiune publicitară pentru un produs sau serviciu diferit de activităĠile prevăzute de art. 250. 249. (5) Pentru îndeplinirea condiĠiilor menĠionate la alineatul (4). (1) CorespondenĠa formei de exercitare a profesiei poate cuprinde: a) numărul de telefon. în prealabil. dacă este cazul. colaborator sau salarizat úi. 3 alin. adresa de Internet úi adresa electronică (e-mail). c) sigla formei respective de exercitare a profesiei.

255 úi următoarele din prezentul statut. În cazul litigiilor ce decurg din contracte de colaborare sau de salarizare. 251. termenul nu poate fi mai mare de 1 lună. situaĠia de fapt. (2) Activitatea mediatorului este gratuită. DispoziĠii generale Art. care. Art. decanul baroului va fixa durata procedurii de mediere. mediatorul va redacta un proces-verbal semnat úi de părĠi în care va consemna concilierea acestora. punctul de vedere. (2) Dacă una din părĠi refuză medierea. punctele asupra cărora părĠile au opinii diferite úi vor fi comunicate decanului pentru a da curs procedurii arbitrajului. litigiul nu va putea fi soluĠionat decât prin procedura arbitrajului prevăzută de art. Arbitrajul SubsecĠiunea 1. SubsecĠiunea 2. 253. (3) Cererea va fi comunicată părĠii reclamate. care va fi invitată să-úi precizeze. 254. procesul-verbal va cuprinde pretenĠiile asupra cărora părĠile au convenit sau. În caz de eúec parĠial sau total al medierii. fie separat pentru a constata punctele asupra cărora există divergenĠă úi modalităĠile în care interesele părĠilor pot fi conciliate. (2) La sfârúitul medierii. 252. (1) După ce părĠile au acceptat propunerea de mediere. îl va comunica părĠilor în vederea parcurgerii procedurii arbitrajului. (2) Petentul va sesiza decanul baroului printr-o cerere în care va expune obiectul litigiului. în cazul consemnării eúecului medierii. 132 . vor fi supuse dispoziĠiilor din prezenta secĠiune. Medierea Art. (3) Procesul-verbal va fi comunicat decanului. cele dintre asociaĠi sau care privesc conlucrarea între diferitele forme de exerciĠiu a profesiei. Art.2 Statutul profesiei de avocat SecĠiunea 2. (1) Decanul baroului poate propune părĠilor o procedură de mediere úi le comunică numele mediatorului pe care l-a propus. în scris. după caz. (1) Litigiile dintre avocaĠi cu privire la relaĠiile profesionale. (1) Mediatorul poate proceda la consultarea părĠilor fie împreună. precum cele care se nasc din contracte de colaborare sau de salarizare. care nu poate fi mai mare de 3 luni. úi temeiul de drept.

(3) ùedinĠele de judecată nu sunt publice. decanul baroului o va comunica de îndată pârâĠilor. Arbitrajul Art. 260. În acelaúi termen poate formula cerere reconvenĠională care va îndeplini aceleaúi condiĠii de forma ca úi cererea de arbitrare. 257. în termen de 15 zile de la primirea cererii. va depune întâmpinare în care va arăta punctul său asupra faptelor expuse în cererea de arbitrare. În acest sens o copie a tuturor actelor depuse de una din părĠi va fi comunicată celeilalte părĠi. Art. Art. Termenul de arbitraj este de 5 luni úi poate fi prelungit numai în condiĠiile prevăzute de Codul de procedură civilă. părĠile pot fi asistate de un avocat. partea interesată poate declanúa procedura arbitrajului. (1) În cazul în care părĠile nu se înĠeleg asupra persoanei arbitrului. (1) Partea interesată formulează cerere de arbitrare pe care o înaintează decanului baroului. (3) Pârâtul. 343-368 din Codul de procedură civilă úi dispoziĠiilor de mai jos. decanul va desemna un avocat din barou. 255. 258. Când litigiul nu a putut fi soluĠionat integral prin mediere. comunicarea se face către reprezentantul acesteia. (2) În toate cazurile arbitrajul va respecta principiul contradictorialităĠii. (2) În cazul în care pârâtul este o formă asociativă de exercitare a profesiei. 133 . Art. (4) Avocatul desemnat ca arbitru nu poate refuza această însărcinare fără o justificare întemeiată. obiectul litigiului. temeiurile de drept úi numele arbitrului propus. (1) Primind cererea de arbitrare. probele. Art. 259. (1) În procedura arbitrală. (3) Cererea precum úi înscrisurile care o însoĠesc vor fi depuse în atâtea exemplare câte părĠi sunt úi unul pentru decan. (3) Activitatea arbitrului este remunerată potrivit regulilor stabilite de decan. situaĠia de fapt. Art. (2) FuncĠia de arbitru poate fi îndeplinită numai de un avocat cu cel puĠin 10 ani vechime neîntreruptă în profesie úi care se bucură de o bună reputaĠie. (2) Cererea de arbitrare va cuprinde numele sau denumirea pârâtului.Statutul profesiei de avocat 2 SubsecĠiunea 3. care va fi supusă dispoziĠiilor art. 256.

N. În toate cazurile se vor avea în vedere uzanĠele profesionale úi regulile deontologice. Dacă părĠile nu convin altfel. (1) ProtecĠia onoarei úi prestigiului profesiei.N. 258 úi 262 din prezentul statut vor fi exercitate de către preúedintele U. SecĠiunea 3. DispoziĠii generale Art. (1) Prin grija decanului.. 264. a statutului profesiei úi a deciziilor obligatorii ale organelor profesiei sunt încredinĠate organelor constituite potrivit dispoziĠiilor legii. hotărârile obligatorii ale organelor profesiei.B. Art. 263. (1) În situaĠia în care decanul baroului este implicat într-un litigiu arbitral de natura celui prevăzut la articolele din prezentul paragraf.R. atribuĠiile prevăzute la art. (2) Fapta săvârúită de avocat. 265. Răspunderea disciplinară SubsecĠiunea 1. 266.B. respectarea legii. (1) Răspunderea disciplinară a avocatului nu exclude răspunderea civilă. ale consiliului baroului în care avocatul este înscris sau în care îúi are sediul secundar úi care este de natură să prejudicieze onoarea ori prestigiul profesiei sau al corpului de avocaĠi. Art. constituie abatere disciplinară úi se sancĠionează potrivit art. avocatul străin implicat în arbitraj va semna o declaraĠie potrivit căreia recunoaúte caracterul definitiv úi executoriu al hotărârii arbitrale ce se va pronunĠa. se va comunica fiecărei părĠi o copie a hotărârii arbitrale. prin care se încalcă dispoziĠiile legii. 257. (2) În litigiile arbitrale în care hotărârile sunt susceptibile a fi executate pe teritoriul unui stat străin. (2) Executarea hotărârii arbitrale se realizează în condiĠiile art. ale statutului profesiei.2 Statutul profesiei de avocat Art.R. 261. iar arbitrul va fi desemnat dintre membrii Comisiei Permanente a U. litigiul se va soluĠiona exclusiv în drept. (3) Constituie abatere disciplinară gravă încălcarea dispoziĠiilor din Lege úi din prezentul statut ce prevăd expres o astfel de calificare. (2) AcĠiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an de la data săvârúirii abaterii. 367368 din Codul de procedură civilă. 262. Art. 134 . 89 din Lege. Dosarul arbitral va fi arhivat de barou úi va fi păstrat timp de 5 ani. Art. penală sau administrativă.

51 din Lege. (2) Consiliul baroului va desemna un secretar care nu face parte dintre membrii comisiei de disciplină úi care îndeplineúte funcĠia de grefier.N. constituite potrivit legii. Ġine evidenĠele úi efectuează lucrările necesare în vederea desfăúurării activităĠii comisiei.R. Art. alcătuită din 5 până la 11 membri. (1) Comisia de disciplină a baroului este coordonată de un preúedinte ales de către membrii acesteia. InstanĠele disciplinare sunt: a) comisia de disciplină a baroului. organizarea evidenĠelor úi a activităĠilor cu caracter administrativ ale comisiei de disciplină sunt în sarcina preúedintelui. 267. Fiecare barou are 135 . Art. 269. 88 alin. programarea úedinĠelor. (2) Comisia centrală de disciplină este alcătuită din reprezentanĠii barourilor desemnaĠi de adunările generale ale acestora. c) Consiliul U. Comisia de disciplină a baroului judecă. constituit conform art. Organizarea úi funcĠionarea instanĠelor disciplinare Art. abaterile disciplinare săvârúite de avocaĠii înscriúi în cadrul acestuia.R. 268. (4) Alcătuirea completelor de judecată. Consiliile barourilor sunt obligate să Ġină evidenĠa sancĠiunilor disciplinare aplicate fiecărui avocat úi să comunice situaĠia disciplinară a avocatului la cererea organelor profesiei. este organizată úi funcĠionează Comisia centrală de disciplină. SubsecĠiunea 2. (1) În cadrul U.B. în plenul său. 271.B..N. aleúi de adunarea generală a baroului pe o perioadă de 4 ani. calitate în care păstrează. care va fi luată în considerare la aplicarea sancĠiunii. (2) Membrii comisiilor de disciplină se aleg dintre avocaĠii cu o vechime de minimum 10 ani în profesie. (1) În fiecare barou se organizează úi funcĠionează o comisie de disciplină. Art. (3) din Lege. b) Comisia centrală de disciplină. în primă instanĠă.R. în complet de 3 membri.N.Statutul profesiei de avocat 2 (3) Repetarea unei abateri disciplinare constituie o circumstanĠă agravantă. sub îndrumarea preúedintelui. Art. (3) Cheltuielile necesare activităĠilor comisiei de disciplină se suportă de către barou. 270. independentă de organele de conducere ale baroului prevăzute la art. 272.B. Art. cu excepĠia abaterilor săvârúite de decan úi de membrii Consiliului U.

R. (1) Consiliul U. îúi Ġine evidenĠele úi îúi desfăúoară lucrările cu sprijinul Comisiei Permanente a U.R. în cazul prevăzut la art. constituit ca instanĠă disciplinară în condiĠiile alineatului precedent.B.N. Art. (4) Din completele de judecată alcătuite potrivit art. 88 alin. (2) Unul dintre secretarii U. desemnat de Comisia Permanentă a U.N. 273. úi a încheierilor prevăzute la art..R.N. 276. în complet de 5 membri.B.N.N.R. úi ale decanilor.B.B.N.B.N. (1) úi (2) din Lege. (3) Membrii Comisiei centrale de disciplină se aleg dintre avocaĠii cu o vechime mai mare de 15 ani în profesie.2 Statutul profesiei de avocat dreptul la câte un reprezentant ales de Congresul avocaĠilor dintre candidaĠii desemnaĠi de adunările generale ale barourilor. împotriva deciziilor pronunĠate de comisiile de disciplină ale barourilor úi a încheierilor prevăzute la art. abaterile membrilor Consiliului U. Art. 90 alin. judecă recursurile declarate împotriva deciziilor pronunĠate de Comisia centrală de disciplină. îndeplineúte funcĠia de grefier al Comisiei centrale de disciplină.B..B. (1) úi (2) din Lege. Comisia centrală de disciplină judecă: a) ca instanĠă de fond.R.N. Art.. desemnat de către Comisia Permanentă a U.B. 87 alin. b) în contestaĠie. în ordinea voturilor obĠinute. 136 . în plenul său.N. ale membrilor Consiliului U.R.B. decanul baroului úi de preúedintele U. mai puĠin cel în cauză.N. precum úi soĠul sau rudele până la gradul patru inclusiv ale părĠii care a declanúat prin plângere procedura disciplinară. (5) Comisia centrală de disciplină este coordonată de unul dintre membrii acesteia în calitate de preúedinte... constituit ca instanĠă disciplinară. Art. 274.. 90 alin.. Executarea deciziilor disciplinare se face de către consiliul baroului în care avocatul este înscris.R.R. Comisia centrală de disciplină îúi organizează. în complet de 3 membri. desemnat de Congresul avocaĠilor.R.B. (2) din Lege nu pot face parte soĠul sau rudele până la gradul patru inclusiv ale membrilor consiliului baroului din care face parte avocatul trimis în judecată. îndeplineúte funcĠia de grefier al Consiliului U. ca instanĠă de fond. contestaĠiile declarate de avocatul interesat. (2) din Lege. Unul dintre secretarii U. 275.R.

plângerea se adresează baroului în care avocatul este sau a fost înscris în Tabloul avocaĠilor. a avocatului cercetat. (2) Consiliul baroului poate fi sesizat úi prin modalităĠile prevăzute la art. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. (3) Cercetarea se efectuează numai după încunoútinĠarea avocatului cu privire la obiectul anchetei disciplinare prin luarea la cunoútinĠă a conĠinutului plângerii ori al sesizării.N..Statutul profesiei de avocat 2 SubsecĠiunea 3. Convocarea se poate face úi prin înútiinĠare în scris printr-un mijloc de comunicare ce asigură conservarea dovezii úi a datei la care s-a făcut înútiinĠarea.R. consiliul va desemna pe unul dintre consilieri pentru efectuarea cercetării disciplinare prealabile. Avocatul cercetat poate da explicaĠii scrise. (2) úi (3) din Lege sau se poate sesiza din oficiu prin hotărâre consemnată în procesul-verbal de úedinĠă. ori prin luarea la cunoútinĠă prin semnătură.N. 279. (2) din Lege. plângerea sau sesizarea va fi înaintată de îndată Consiliului U. Dacă avocatul este pensionar care îúi continuă activitatea în profesie.B.B. Art. În situaĠiile prevăzute la art.B.B. consiliul baroului poate decide efectuarea de cercetări. trimisă la sediul său profesional.R. Art. respectiv de Consiliul U. Cererea de recuzare se formulează în scris úi se judecă de către consiliul baroului. 137 . este incompatibil sau s-a retras din profesie. (3) Consiliul baroului procedează la anchetarea abaterii indicate în plângere sau în sesizare. (4) Refuzul de a da curs convocării constituie o încălcare a îndatoririlor profesionale úi nu împiedică desfăúurarea anchetei disciplinare. 86 alin. (2) Cercetările se efectuează după convocarea în scris. în absenĠa consilierului recuzat. de consiliul baroului pe raza căruia s-a săvârúit fapta.N.R. (4) Consilierul desemnat pentru efectuarea cercetării prealabile se poate abĠine sau poate fi recuzat de avocatul cercetat. prin comisie rogatorie. consiliul va desemna un consilier pentru efectuarea cercetării disciplinare prealabile. În acest scop. (3) Anchetarea abaterii disciplinare a unui membru al Consiliului U. în acest scop. 87 alin. (1) Plângerea îndreptată împotriva unui avocat se adresează consiliului baroului pe al cărui tablou avocatul figurează cu drept de exercitare a profesiei. sau a unui decan se efectuează de către Consiliul U. (1) Anchetarea abaterii disciplinare se efectuează de consiliul baroului. Reguli de procedură Art. (2) Dacă abaterea disciplinară s-a săvârúit pe raza unui alt barou.R. 277. (1) Anchetarea abaterii disciplinare se va face cu celeritate.N. 278.

.R. (2) SoluĠia se comunică. sau decanul poate solicita comisiei de disciplină competente suspendarea din profesie a avocatului în cauză.B. Art.2 Statutul profesiei de avocat (5) În cursul cercetărilor. preúedintele U.N. de preúedintele U. Consiliul U. consiliul baroului procedează la anchetarea abaterii pe baza referatului úi a lucrărilor care au stat la baza întocmirii acestuia. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau direct prin semnătură pe copie. poziĠia celui cercetat úi propunerea privind soluĠionarea plângerii sau sesizării.R.R. după caz.B.N. 138 . în condiĠiile art..B.. Art. preúedintele U. sau. va face verificări de înscrisuri úi va culege informaĠii. 581 din Codul de procedură civilă. după caz. (7) Referatul astfel întocmit va fi înregistrat la secretariatul decanului baroului. pe baza unui referat motivat.B. consilierul delegat întocmeúte un referat scris în care va consemna faptele.B. (1) După efectuarea anchetei disciplinare. în urma anchetării abaterii. (1). după caz. úi se semnează de către decanul baroului sau. respectiv consiliul baroului vor desemna consilierul însărcinat cu susĠinerea acesteia la instanĠa disciplinară. 280. în termen de cel mult 15 zile de la luarea deciziei prevăzută la alin. de consiliul baroului.N. consiliul baroului poate convoca avocatul anchetat..R.B. (6) După efectuarea cercetărilor.R. clasarea cauzei sau completarea cercetărilor. (2) Consiliul U.B.B. în cel mult 30 de zile de la primirea însărcinării.B. respectiv al U. precum úi orice alte persoane ale căror declaraĠii pot elucida cazul.R.N.N. (3) În situaĠia în care. decanul sau consilierul delegat va convoca în vederea ascultării persoana care a formulat plângerea. motivat în fapt úi în drept. Art. Consiliul U.B. prin mijloacele prevăzute de lege. (1) Pe durata urmăririi penale sau a judecării faptei care constituie abatere disciplinară. (4) AcĠiunea disciplinară se redactează în scris. sau.N. întocmit de consilierul desemnat de Consiliul U. (5) În caz de abatere gravă. în vederea audierii sale. urmând să fie reluată după soluĠionarea cauzei. procedura disciplinară se suspendă.R.N. vor decide. exercitarea acĠiunii disciplinare. avocatului cercetat. (1) În úedinĠa imediat următoare datei la care referatul a fost înregistrat. după caz.R.N. probele administrate. sau. persoanei care a făcut plângerea úi preúedintelui U.R. 282. 281. se decide exercitarea acĠiunii disciplinare.N.R. respectiv consiliul baroului. după caz. Consiliul U.N. cu indicarea persoanelor care urmează a fi citate în faĠa instanĠei disciplinare.

cu majoritate de voturi. (3) Lipsa părĠilor regulat citate nu împiedică judecata. (1) Decizia disciplinară rămasă definitivă are autoritate de lucru judecat faĠă de părĠi úi de organele profesiei. împreună cu dosarul cauzei. a organului profesiei care a exercitat acĠiunea úi a celorlalte persoane indicate în acĠiune. în condiĠiile alin. (4) Recursul declarat împotriva măsurilor luate prin încheiere în condiĠiile art. Art. Recursul prevăzut la art. de asemenea. baroului în care avocatul este înscris. instanĠa disciplinară putându-se pronunĠa pe baza actelor úi a dovezilor administrate în cauză. (2) din Lege úi împotriva deciziei disciplinare se depune úi se înregistrează la secretariatul baroului. (4) din Lege. Art. recursul se înregistrează la comisia de disciplină care a pronunĠat hotărârea. (1) În faĠa instanĠei disciplinare avocatul se va înfăĠiúa personal. 285. îl va înainta. cursul termenului prevăzut la art. 90 alin.R. (3) din Lege este distinct de recursul prevăzut la art.N. Art. (2) Decizia de excludere sau de suspendare din profesie se va comunica avocatului în cauză.B. (4) din Lege este oprit. Art. 87 alin. de îndată. (1) Preúedintele comisiei de disciplină va fixa. termen de judecată cu citarea avocatului. instanĠei disciplinare competente. (4) InstanĠa disciplinară hotărăúte. de îndată. 139 . 287. După expirarea termenelor de declarare a recursului. precum úi preúedintelui U. 286.N. (3) Decizia privind aplicarea celorlalte sancĠiuni disciplinare prevăzute de lege ori încetarea acĠiunii disciplinare se comunică. (1) DispoziĠiile privind procedura judecării acĠiunilor disciplinare prevăzute în prezentul statut se completează cu prevederile Codului de procedură civilă.R. Cursul termenului se reia după soluĠionarea definitivă a cauzei. (2). iar lucrările úedinĠei se consemnează într-o încheiere. 88 alin. respectiv la secretariatul U.B. 284. (2) Procedura de citare în faĠa instanĠelor disciplinare se face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. care. 283. Art. În cursul úedinĠelor avocatul poate fi asistat de un alt avocat. 88 alin. úi pronunĠă o decizie disciplinară.Statutul profesiei de avocat 2 (2) Pe perioada suspendării procedurii de anchetare úi judecată pentru săvârúirea unei abateri disciplinare. (2) ùedinĠa instanĠei disciplinare nu este publică.

P. f). în condiĠiile stabilite de U. avocaĠii stagiari sunt obligaĠi să urmeze cursurile Institutului NaĠional pentru Pregătirea úi PerfecĠionarea AvocaĠilor . Pregătirea úi perfecĠionarea profesională a avocaĠilor SecĠiunea 1.N. Stagiul profesional SubsecĠiunea 1.A.A. 140 . b) conferinĠe de stagiu organizate de consiliul baroului. reprezintă perioada parcursă la începutul exercitării profesiei úi are ca scop pregătirea úi formarea profesională iniĠială a avocatului în vederea obĠinerii titlului profesional de avocat definitiv.P.2 Statutul profesiei de avocat (2) Căile de atac exercitate împotriva hotărârilor instanĠelor disciplinare de fond se judecă úi au regimul căii de atac a recursului prevăzut de Codul de procedură civilă în cazurile în care hotărârile nu se atacă cu apel. cu excepĠia situaĠiilor prevăzute de lege.N. (2) Stagiul este obligatoriu úi efectiv. 289. DispoziĠii generale Art.. în cadrul conferinĠelor de stagiu organizate de barouri. Capitolul V. întocmeúte úi aprobă: a) cadrul unitar al programelor de învăĠământ pentru pregătirea profesională a avocaĠilor stagiari. pregătirea úi formarea profesională iniĠială a avocaĠilor stagiari se realizează úi prin: a) îndrumare úi formare profesională în cadrul formei de exercitare a profesiei cu care avocatul stagiar se află în raporturi contractuale de colaborare sau în calitate de salarizat în interiorul profesiei. 288.P.N.B. la propunerea I. g). conform unei programe stabilite de I. (3) În perioada stagiului. 66 lit. (3) În exercitarea atribuĠiilor prevăzute de art. denumit în continuare „stagiu”.N.P. úi a barourilor. c) alte forme de pregătire profesională realizate în cadrul unor instituĠii agreate de U. (1) Stagiul profesional.B.N. denumit în continuare I.A. Art. Consiliul U. avocatul îúi desfăúoară activitatea cu titlul profesional de avocat stagiar sub care este înscris în Tabloul avocaĠilor cu drept de exercitare a profesiei.R.P.R.. h) din Lege. (2) În decursul perioadei de stagiu..P.B. (1) În vederea pregătirii úi formării profesionale iniĠiale.N.R.

d) să participe la toate manifestările profesionale la care este convocat de către organele de conducere ale profesiei.B. 290.N. se depune la baroul în circumscripĠia căruia solicitantul se va înscrie úi îúi va exercita profesia. 292. (2) Solicitantul care a promovat examenul de primire în profesie obĠine dreptul de a fi înscris în profesie. c) să efectueze lucrările avocaĠiale repartizate de avocatul îndrumător úi de serviciul de asistenĠă judiciară al baroului.. ca urmare a dobândirii dreptului de primire în profesie. să pregătească în scris subiectele conferinĠelor úi lucrările avocaĠiale repartizate de coordonatorul conferinĠelor de stagiu. b) să participe la toate conferinĠele de stagiu organizate de consiliul baroului. statutare úi deontologice. (1) Cererea de înscriere la examenul pentru primire în profesie ca avocat stagiar. Art.B. solicitantul se va angaja că va urma formele de pregătire profesională prevăzute de prezentul statut úi hotărâte de organele profesiei. 291. în urma validării examenului.A. Art. în baza deciziei de primire în profesie emisă de Consiliul U. La cerere. Art. (2) Avocatul stagiar are următoarele îndatoriri suplimentare: a) să îúi perfecĠioneze pregătirea profesională teoretică úi să-úi însuúească tehnica de practică avocaĠială. (3) Hotărârile consiliului baroului pronunĠate în cererile de înscriere la examenul pentru primirea în profesie sau în Tabloul avocaĠilor pot fi contestate conform prevederilor prezentului statut. după îndeplinirea procedurii prevăzute de prezentul statut. Hotărârea prin care se respinge cererea de înscriere va fi motivată úi va fi comunicată solicitantului. acesta va fi înscris în Tabloul avocaĠilor.P.N.P.R.Statutul profesiei de avocat 2 b) programele úi planul de învăĠământ propuse de I. (2) În cererea de înscriere. (1) Avocatul stagiar este supus tuturor dispoziĠiilor legale. prin hotărârea consiliului baroului. în conformitate cu procedura prevăzută de prezentul statut. din taxa încasată pentru înscrierea în barou. (1) Cererea de înscriere la examenul pentru primirea în profesie cu titlul de avocat stagiar se aprobă de consiliul baroului prin hotărâre.P.N. însoĠită de documentaĠia prevăzută de prezentul statut. c) cota care se virează de către barouri către I.N.P.R.A. e) să desfăúoare o activitate efectivă în profesie úi să anunĠe în scris orice motiv de suspendare a stagiului. Hotărârea va fi comunicată solicitantului úi preúedintelui U. 141 .

prevăzute ca atare în organigrama Parlamentului.A. în funcĠia juridică de judecător. (2) lit. după caz. (2) În baza dispoziĠiilor art. În afară de actele prevăzute la art.P.P. viceprimar.P. (1) din Lege.N. prin examen.N. (2) sau (3) de mai sus va trebui să precizeze temeiul pe baza căruia aceasta solicită acordarea calităĠii de avocat definitiv. (1) úi persoana care a promovat examenul de primire în profesia de avocat úi care timp de 5 ani neîntrerupĠi a îndeplinit funcĠii de specialitate juridică. (4) Nerespectarea îndatoririlor prevăzute mai sus reprezintă abatere disciplinară..N. se include în durata stagiului.d) úi f) din prezentul statut. dobândeúte calitatea de avocat definitiv fără susĠinerea examenului de definitivare prevăzut la art.N. primar. (1) Persoana care a promovat examenul de primire în profesia de avocat. eliberată de camera notarilor publici. 294. úi care anterior primirii în profesie a fost definitivată. a) .P.A. în original. după caz: a) copie certificată de pe carnetul de muncă sau. (4) Cererea adresată consiliului baroului de către persoana aflată întruna din situaĠiile prevăzute la alin. notar public. pe care a exercitat-o timp de 5 ani mai înainte de data susĠinerii examenului de primire în profesia de avocat. 20 alin. Art. AdministraĠiei PrezidenĠiale. cu acordul avocatului îndrumător. avocatul stagiar poate urma cursuri de masterat. care sunt luate în considerare la aprecierea formării profesionale iniĠiale în condiĠiile stabilite de U. (3) În perioada stagiului. 15 alin.B. Guvernului. (1) Durata stagiului este de 2 ani. calculată de la data înscrierii în Tabloul avocaĠilor. CurĠii de Conturi úi Consiliului Legislativ. 293. Art. (6) din Lege. preúedinte de consiliu judeĠean sau vicepreúedinte de consiliu judeĠean dobândeúte la cerere calitatea de avocat definitiv. are dreptul prevăzut la alin. este obligat să îndeplinească úi îndatoririle ce decurg din această calitate úi să respecte contractul de formare profesională încheiat cu I.A.P. (2) Perioada în care avocatul stagiar urmează cursurile I. (3) Avocatul stagiar care a exercitat cel puĠin un mandat de parlamentar.2 Statutul profesiei de avocat (3) Avocatul stagiar care urmează cursurile de pregătire úi perfecĠionare profesională organizate de I.P. 20 alin. solicitantul va anexa cererii. Avocatului Poporului.R. (1). consilier juridic sau jurisconsult. organizat pentru persoanele care nu solicită calitatea de avocat stagiar. ates142 . o adeverinĠă echivalentă. procuror. CurĠii ConstituĠionale.

(6) În termen de 30 de zile de la data interviului. certificând faptul că acesta a promovat examenul de definitivat în acea funcĠie. consiliul baroului va pronunĠa o hotărâre motivată. dintre care unul va îndeplini calitatea de secretar. (1). SubsecĠiunea 2. care va prezida comisia. În cazul în care se va constata necesitatea completării dosarului solicitantului cu alte înscrisuri relevante. dacă va fi cazul. Dacă dosarul va fi considerat a fi complet. în original. (5) În termen de 15 zile de la data cererii. Hotărârea poate fi atacată în termen de 15 zile de la comunicare la Consiliul U. Contractul de formare profesională iniĠială Art.N. precum úi adeverinĠă. îndeplinit de solicitant precum úi durata acestuia. precum úi doi consilieri desemnaĠi de consiliul baroului. c) copie de pe cartea de identitate a avocatului. pe care o va comunica U. solicitantul prevăzut la alin. eliberată de baroul care a emis hotărârea de înscriere a solicitantului în Tabloul avocaĠilor. împreună cu copia procesului-verbal încheiat cu prilejul interviului. în original. atestând mandatul. La interviu vor fi verificate în prealabil înscrisurile depuse de solicitant împreună cu cererea úi. menĠionat la alin.B.R. b) adeverinĠă. privind promovarea examenului de primire în profesia de avocat.R. în original. eliberată de organul competent al profesiei menĠionată la alin. (2). Interviul va putea fi reprogramat o singură dată. caz în care verificarea aptitudinilor solicitantului va fi amânată pentru această din urmă dată. 295. consiliul judeĠean sau consiliul local.Statutul profesiei de avocat 2 tând funcĠia de notar public îndeplinită de solicitant úi durata acesteia. interviul va fi reprogramat pentru o dată care nu va putea depăúi 15 zile de la data primului interviu. Din comisia de interviu vor face parte decanul sau prodecanul baroului.N. precum úi copie certificată de pe carnetul de muncă atestând funcĠia de specialitate juridică úi perioada exercitării acesteia. precum úi o adeverinĠă. vor fi solicitate lămuriri suplimentare privitoare la acestea. după caz. avocatul stagiar va înregistra la barou un contract de colaborare profesională sau un contract de salarizare în interiorul pro143 . (3) îúi va susĠine cererea în cadrul unui interviu organizat în acest sens de barou. eliberată de una dintre instituĠiile prevăzute la alin. (3). eliberată de Parlamentul României. se vor evalua aptitudinile solicitantului prin prisma exigenĠelor profesionale cărora trebuie să le răspundă avocaĠii definitivi. Desfăúurarea interviului va fi consemnată într-un proces-verbal întocmit de secretarul comisiei. Pentru a fi înscris în Tabloul avocaĠilor stagiari cu drept de exercitare a profesiei.B.

. 66 lit. 19 din Lege Art. (1) Contractul va menĠiona obligaĠia de a se asigura avocatului stagiar venitul minim garantat pe economia naĠională. 296. b) să asigure plata contribuĠiei la fondul de formare profesională necesar pentru îndeplinirea obligaĠiilor prevăzute la art. 295 din prezentul statut. 56 alin. (2) Forma de exercitare a profesiei se angajează faĠă de barou: a) să asigure executarea contractului de formare profesională iniĠială. fiind obligată să îl informeze pe decan. printr-un avocat îndrumător anume desemnat. (2) lit. 19 din Lege úi să declare expres situaĠiile în care se află dacă sunt incidente cazurile prevăzute la art. 21 din Lege care vor fi consemnate în contractele prevăzute la art. de prezentul statut úi de hotărârile consiliului privind îndrumarea avocatului stagiar vor fi preluate de către un alt avocat iar consiliul baroului va sprijini avocatul stagiar în a-úi găsi un îndrumător.B. asupra oricărei cauze de încetare a îndrumării.P.A. 19 din Lege. Până la găsirea altui îndrumător. în temeiul art. cu respectarea programului stabilit de I. e) din Lege.N. din orice motive obiective.N. f) din Lege. stagiul se suspendă.A.P. îndrumarea se va realiza conform hotărârilor adoptate de Consiliul U. vechimea prevăzută de art. în scris.R. distinct de veniturile ocazionale ale avocatului stagiar asigurate din asistenĠa judiciară pentru care a fost desemnat de serviciul de asistenĠă judiciară al baroului. încheiat cu o formă de exercitare a profesiei sub îndrumarea unui avocat care îndeplineúte condiĠiile prevăzute de art. toate obligaĠiile impuse de lege. Con144 . (4) Consiliul baroului poate stabili numărul de contracte de colaborare profesională sau de salarizare în interiorul profesiei pentru formarea profesională iniĠială ce pot fi încheiate de un avocat care îndeplineúte condiĠiile art. AvocaĠii pot acorda îndrumare profesională numai avocaĠilor stagiari înscriúi în baroul din care ei fac parte. conform hotărârilor adoptate de Congresul avocaĠilor. (8) úi la art.A. încetează îndrumarea avocatului titular.N. pe baza propunerilor formulate de I.. c) să permită participarea avocatului stagiar la formele de pregătire profesională iniĠială organizate în cadrul I.P. (6) Dacă. 20 alin.P. 64 alin.2 Statutul profesiei de avocat fesiei care va cuprinde clauze obligatorii privind formarea profesională iniĠială. (3) Avocatul îndrumător trebuie să aibă reputaĠie profesională neútirbită. pentru acestea. (5) Pot semna contractele de colaborare sau de salarizare în interiorul profesiei numai avocaĠii titulari ai cabinetelor individuale úi avocaĠii asociaĠi.N.P. (1) lit.P. j) úi art.

avocatul definitiv care încheie contractul de formare profesională iniĠială nu îúi îndeplineúte obligaĠiile asumate. În cazul în care se constată că avocatul. 297. (7) Dacă. se înĠelege situaĠia în care avocatul stagiar nu îúi poate exercita efectiv stagiul timp de cel puĠin 30 de zile consecutive din motive de sănătate. (5) În caz contrar. Prin lipsă motivată din profesie. atestate cu acte medicale relevante. sau ca urmare a unor acte de autoritate emise de organele competente ale statului. (4) din Lege. intervenite în legătură cu obligaĠiile cetăĠeneúti ale avocatului stagiar úi independent de culpa acestuia. consiliul baroului îi va solicita să depună un raport motivat asupra situaĠiei intervenite. 28 din Lege.Statutul profesiei de avocat 2 tractul de formare profesională iniĠială va cuprinde în mod expres clauze corespunzătoare. (2) Stagiul nu se suspendă în perioada în care avocatul stagiar urmează o formă de pregătire úi perfecĠionare profesională la o instituĠie de învăĠământ superior (cursuri cu frecvenĠă) dacă forma de exercitare a profesiei cu care stagiarul se află în raporturi contractuale profesionale atestă baroului acordul pentru frecventarea cursurilor úi se obligă să garanteze plata contribuĠiilor úi taxelor prevăzute de lege în contul úi pentru avocatul stagiar pe perioada cursurilor. avocatul stagiar devenit incompatibil va trebui să prezinte un nou contract de colaborare pentru formare profesională iniĠială cu un avocat care îndeplineúte condiĠiile legale de competenĠă profesională aptă a asigura prin îndrumare formarea profesională iniĠială. (8) Fiecare barou poate aprecia asupra contractelor de formare profesională iniĠială propuse de avocaĠii străini înscriúi pe Tabloul special al fiecărui barou. Suspendarea stagiului Art. 18 alin. (4) În situaĠia în care un avocat stagiar devine incompatibil. 145 . SubsecĠiunea 3. cu rea-credinĠă. consiliul baroului va iniĠia procedura disciplinară. pe perioada stagiului. în sensul acestor prevederi legale. (1) Stagiul se suspendă în condiĠiile art. acesta nu poate fi înscris în Tabloul avocaĠilor incompatibili úi nu îi poate fi ridicată incompatibilitatea decât dacă avocatul care s-a obligat să asigure formarea profesională iniĠială este de acord cu suspendarea stagiului úi cu executarea contractului iniĠial după ridicarea incompatibilităĠii. (3) Stagiul se suspendă în cazurile prevăzute la art. din orice motive. nu úi-a îndeplinit obligaĠiile asumate prin contractul încheiat cu avocatul stagiar.

P.P. (1) din Lege.N. formarea iniĠială a avocaĠilor stagiari se poate realiza úi prin organizarea conferinĠelor de stagiu. consiliul baroului organizează pregătirea profesională a avocaĠilor stagiari prin organizarea conferinĠelor lunare de stagiu. studiul doctrinei juridice úi al practicii judiciare. Centrele teritoriale nu au personalitate juridică úi reprezintă puncte de activitate ale I.P. avocaĠii stagiari înscriúi în barou în termen de 20 de zile de la înscrierea acestora.P. 300.P.N.A.P. (3) Cursurile I. Exmatricularea din cadrul I. j) din Lege.P.N. (5) Cursurile I.P.P.A.N. (2) ConferinĠa de stagiu cuprinde: expuneri asupra problemelor juridice. 146 . (6) În mod complementar. (2) lit..A. în centrele teritoriale ale acestuia sau.N. CondiĠiile úi efectele organizării pregătirii profesionale pe durata stagiului Art.N.P. Înscrierea în evidenĠele I. lucrări avocaĠiale scrise.A.A.P. pentru mai buna implementare a activităĠii I.P. (4) Centrele teritoriale ale I.A. (1) În exercitarea atribuĠiilor prevăzute de art.P.A. reprezintă o abatere disciplinară gravă ce conduce la pierderea calităĠii de avocat stagiar. structura cursurilor úi sistemul de evaluare finala stabilite de I. 56 alin.N. 18 alin.N.P.N.P. (7) Barourile sunt obligate să comunice I.P. Art. în teritoriu úi apropierii avocaĠilor stagiari de instituĠia responsabilă de formarea profesională iniĠială.N.A. precum úi orice alte acte de încălcare a statutului úi regulamentului acestuia conduc la exmatricularea avocatului stagiar. se realizează de drept. aplicabile deopotrivă úi în centrele teritoriale.N. în altă localitate hotărâtă de către conducerea I. (1) Suspendarea se dispune de consiliul baroului. pot fi organizate úi menĠinute potrivit statutului I.P. durata suspendării úi întinderea perioadei de stagiu efectuat anterior suspendării..P. SubsecĠiunea 4.P.A. care apreciază asupra împrejurărilor ce justifică lipsa din profesie. (2) AbsenĠa repetată de la cursurile I. este obligatorie úi reprezintă principalul mijloc de formare profesională iniĠială a avocaĠilor stagiari.N. conform programului unitar elaborat de I.A.A.A.A.P. 299. prin efectul înscrierii în barou a avocatului stagiar.P.P.P. fiind unice. dezbateri de speĠe. se desfăúoară în localitatea sediului central. 298.2 Statutul profesiei de avocat Art.N.P. (2) Stagiul efectuat anterior suspendării intră în calculul termenului stabilit de art.A. (1) Urmarea cursurilor I.P. se desfăúoară conform unei programe unitare.P.P. în mod excepĠional.P.N.

N.A. Consilierul coordonator va informa trimestrial consiliul baroului cu privire la îndeplinirea de către avocaĠii stagiari a obligaĠiilor ce le revin. (2) Pot asigura îndrumarea profesională a avocatului stagiar doar avocaĠii care îndeplinesc cerinĠele impuse de art. (1) Îndrumarea profesională a avocatului stagiar este asigurată de avocatul îndrumător care a consimĠit în acest sens prin contractul încheiat.P. atunci când este cazul. (4) Consilierul coordonator al stagiului va desemna. úi.A. din rândul avocaĠilor stagiari care s-au remarcat în primul an de stagiu.N. 301. (5) Consiliul baroului. centrelor teritoriale ale I.P. Art. Art. în vederea înscrierii avocatului stagiar la examenul de absolvire a cursurilor I. participarea la dezbaterea temelor. în mod obligatoriu: raportul întocmit de avocatul îndrumător cu privire la activitatea desfăúurată de avocatul stagiar.A.Statutul profesiei de avocat 2 (3) ConferinĠele de stagiu se desfăúoară pe baza unui program aprobat anual de I.P.A. pe secretarii conferinĠelor de stagiu.N.P. 147 .A. (2) Se va avea în vedere raportul întocmit de avocatul îndrumător úi de coordonatorul serviciului de asistenĠă judiciară al baroului cu privire la activitatea depusă pentru îndeplinirea sarcinilor profesionale. (4) Dosarul de înscriere la examenul de definitivare în profesie va conĠine. 302. (3) Notările vor fi transmise I. (5) PrezenĠa la conferinĠa de stagiu va fi constatată prin apel nominal.N..P. evaluând notarea acordata de consilierul coordonator al stagiului precum úi raportul avocatului îndrumător úi raportul coordonatorului serviciului de asistenĠă judiciară. cu privire la participarea la dezbaterea temelor úi lucrările proprii realizate. 19 din Lege. raportul avocatului coordonator al stagiului profesional. poate dispune motivat prelungirea stagiului cu 1 an.A. care vor Ġine evidenĠa prezenĠei úi a lucrărilor avocaĠilor stagiari. (1) La sfârúitul fiecărui an de stagiu activitatea avocatului stagiar va fi notată cu note între 1 úi 10 de către consilierul coordonator al stagiului.P. precum úi prezenĠa la conferinĠele de stagiu úi la manifestările baroului la care a fost convocat.P. precum úi cei care îndeplinesc condiĠiile stabilite prin hotărârea consiliului baroului úi sunt titulari ai unei forme de exercitare a profesiei. care au achitat la zi taxele úi contribuĠiile către barou úi C.P. avându-se în vedere lucrările efectuate. care sunt titulari ai unui contract de asigurare profesională.

296 alin. (3) Distinct de răspunderea disciplinară. (2) Fapta avocatului care asigură îndrumarea profesională. Înscrierea la examenul de definitivare în profesie Art. 3 alin. Art. 305.A. Art. (1) din prezentul statut. (1) Avocatul îndrumător úi coordonatorul serviciului de asistenĠă judiciară se vor preocupa de realizarea de către avocatul stagiar a unui venit echitabil.P. precum úi. (1) lit.2 Statutul profesiei de avocat (3) Încetarea îndrumării din orice motive se aduce la cunoútinĠa consiliului baroului. va comunica fiecărui barou situaĠia privind frecventarea cursurilor. Constatarea se face pe baza raportului avocatului îndrumător úi a celui al serviciului de asistenĠă judiciară.A. a) úi b) din Lege. îndeplinirea efectivă a stagiului. (2) Evaluarea prevăzută la alin. prin decizie motivată. (1) Avocatul stagiar are dreptul de a pune concluzii numai la judecătorii. care hotărăúte schimbarea îndrumătorului. consiliul baroului poate decide úi interzicerea de a mai încheia contracte de formare profesională pe o perioadă de la 1 la 5 ani. (1) se va realiza în baza: a) calificativelor úi notelor acordate de consilierul coordonator al conferinĠelor de stagiu. 304. SubsecĠiunea 5. de la caz la caz. Finalizarea stagiului. consiliul baroului. va constata.N. 306. 148 .P.N. 303. În baza deciziei de constatare a îndeplinirii efective a stagiului. (1) Consiliul baroului va hotărî prin decizie înscrierea avocatului stagiar pentru susĠinerea examenului de definitivat în baza evaluării activităĠii sale de pregătire profesională. b) raportului avocatului îndrumător. avocatul stagiar va solicita consiliului baroului avizul pentru înscrierea la examenul de absolvire a cursurilor I. (2) Avocatul stagiar poate efectua activităĠile prevăzute la art. dacă este cazul. (2) I. constituie abatere disciplinară gravă. dacă este cazul. 307.P. de a nu îúi îndeplini obligaĠiile de îndrumare úi de a nu asigura venitul minim lunar garantat al avocatului stagiar. Art.P. (1) După terminarea stagiului. corespunzător muncii depuse úi potrivit art. Art. a notărilor consilierului coordonator al stagiului profesional. înscrierea la examenul de absolvire úi rezultatele examenului susĠinut de avocaĠii stagiari.

33 alin.A. (4) La data înscrierii la examenul de definitivare candidatul este obligat să depună o taxă de participare la examen.R.N.P. Art.B.B.N..N.A..P. În vederea asigurării caracterului unitar al examenului de definitivare.A. în mod unitar.P.N. în mod corespunzător. tematica. I. Examenul de definitivare în profesia de avocat Art.N. DispoziĠiile art. potrivit regulamentului de examen de absolvire a I.B. cât úi cu privire la deprinderile practice specifice profesiei.P.N. în centrele teritoriale ale I.P. care vor fi unice la nivelul U.P.. 308. Consiliul U. avocatul este obligat să susĠină examenul de definitivare. precum úi cel care nu a promovat examenul de absolvire al I.R. sunt înscriúi din oficiu în următoarea sesiune a examenului de definitivat/absolvire a I. va comunica. (2) Regulamentul de examen va fi publicat pe pagina web a U. 309.P.B. (2) úi (3) ale prezentului statut privind taxa de participare la examen se aplică în mod corespunzător. cu minimum 45 de zile anterior datei stabilite pentru desfăúurarea examenului naĠional de definitivare. candidatul dobândeúte titlul profesional de avocat definitiv. bibliografia úi metodologia de examinare. Examinarea candidaĠilor se va face atât cu privire la pregătirea profesională generală. spre validare.P...N. Comisiei Permanente a U. Prevederile art.P. (1) Rezultatele examenului vor fi comunicate. va fi exclus din profesie.R.B.P.P. (3) Prevederile art. rezultatele examenului de absolvire. 310. cu luarea în considerare a propunerilor formulate de I. stabilită de Consiliul U.P. (1) La sfârúitul perioadei de stagiu.B. 33 alin. 36 alin.R.A.R. (3). (1) Examenul de definitivare în profesia de avocat se organizează anual de U.N.A. va stabili data examenului.P. Art.A.N. SubsecĠiunea 6. (2) După promovarea examenului. (3) din prezentul statut privitoare la locul desfăúurării examenului se aplică prin asemănare. (4) úi (5) ale prezentului statut se aplică prin asemănare úi examenului de definitivare.Statutul profesiei de avocat 2 c) referatului consilierului coordonator al serviciului de asistenĠă judiciară a baroului. 149 .P.A.N. la nivel naĠional úi se desfăúoară. De acelaúi drept se bucură úi avocatul stagiar care a promovat examenul de absolvire a I. (2) Avocatul stagiar declarat respins sau care nu s-a prezentat la examenul de definitivat. (3) Avocatul stagiar respins sau care nu s-a prezentat la 3 sesiuni ale examenului de definitivat/absolvire I.N.R.A.N.N.P.P.N.

(1) I.A.N. care se aprobă anual de către Consiliul U.P. este persoană juridică de drept privat.P.. a rezultatelor examenului de absolvire comunicate de I.P.R. are loc înainte sau după această dată. (5) úi (6) din Lege.A. 18 alin. 20 alin.B. În cazul acordării calităĠii de avocat definitiv în baza prevederilor art. curge termenul prevăzut la art. chiar dacă promovarea examenului de absolvire a I.N.P. Organizarea úi funcĠionarea I. Comisia Permanentă a U. are personalitate juridică úi buget propriu.N.P. (5)–(7) din Lege. aflată sub autoritatea Consiliului U.P.2 Statutul profesiei de avocat (3) În baza rezultatelor examenului de definitivare.P.N. data dobândirii calităĠii de avocat definitiv va fi data aprobării cererii avocatului stagiar de către consiliul baroului. (6) De la data dobândirii titlului profesional de avocat definitiv. dată cu începere de la care va putea avea loc úi exerciĠiul efectiv al drepturilor úi obligaĠiilor aferente acestei calităĠi. denumit în continuare Consiliul Institutului. (4) Data dobândirii titlului profesional de avocat definitiv va fi considerată data împlinirii termenului stagiului prevăzut la art. 20 alin.A.B.A. (2) I.R.N. 311.A. (5) În cazul acordării calităĠii de avocat definitiv în baza prevederilor art.P. ExerciĠiul efectiv al drepturilor úi obligaĠiilor aferente acestui titlu profesional va putea avea loc numai cu începere de la data emiterii hotărârii prevăzute alin.A. validate potrivit dispoziĠiilor alin. prin care se stabileúte organizarea úi funcĠionarea acestuia. (3) din Lege.A.N.P.N.N.B. (7) din Lege. (4) Conducerea I.P. data dobândirii calităĠii de avocat definitiv va fi data hotărârii prevăzută la art.N.N.N. care nu face parte din sistemul naĠional de învăĠământ úi nu este supus procedurilor de autorizare úi acreditare. (1) din Lege. după caz. (1) din prezentul statut iar exerciĠiul efectiv al drepturilor úi obligaĠiilor aferente acestei calităĠi va avea loc la data înscrierii în Tabloul avocaĠilor. adoptă úi modifică Statutul I. (1) de mai sus sau. SecĠiunea 2.N.N. nonprofit.P.P.P. se va aplica procedura reglementată la art.B. (3).P. va emite hotărârea de constatare a calităĠii de avocat definitiv pe care o va comunica barourilor în vederea efectuării înscrierii pe Tabloul avocaĠilor definitivi úi o va publica pe pagina web a U.P. 20 alin.P..B.. 37 alin.A Art. este asigurată de Consiliul de conducere al I. 294 din prezentul statut.R.R. (3) Consiliul U.R. 150 . În cazul acordării calităĠii de avocat definitiv în baza prevederilor art. 23 alin..

c) venituri realizate din activităĠi economice directe.N.B. Art. (1) În temeiul Legii.B. conform statutului I. în conformitate cu regulamentul de organizare úi desfăúurare aprobat de Consiliul U.Statutul profesiei de avocat 2 (5) Consiliul Institutului este format din cinci membri. d) asigură cursanĠilor stagiile de practică la cabinete individuale de avocat. 313.R.A. societăĠi civile profesionale sau societăĠi civile profesionale cu răspundere limitată.P.R. d) alte venituri prevăzute de Statutul I. (2) Certificatul eliberat absolvenĠilor care au promovat examenul de absolvire atestă formarea profesională iniĠială în profesia de avocat úi are regimul prevăzut de lege în materia formării profesionale iniĠiale úi în materia recunoaúterii calificărilor profesionale reciproce a profesiilor legal reglementate.A. sponsorizări sau legate.N.R. (3) DispoziĠiile referitoare la formarea profesională iniĠială sunt aplicabile úi formelor de exercitare a profesiei care asigură stagiile de practică ale cursanĠilor. desemnaĠi pentru o perioadă de patru ani. b) elaborează programele de studiu ale avocaĠilor stagiari úi propune Consiliului U.N. c) elaborează în conlucrare cu barourile proiectul programului anual de realizare a pregătirii continue úi propune Consiliului U.A.A.P. provin din: a) resurse provenite de la bugetul U.P.N. 151 .P. Art.P.N. al prezentului statut úi al Statutului său de organizare úi funcĠionare.B. I.N. în urma cărora cursanĠii obĠin calificative. cabinete asociate.A. (1) La finalizarea cursurilor úi a stagiului de practică organizate de I. (7) Conducerea executivă a Institutului este asigurată de un director executiv numit de Consiliul Institutului.N.P. are următoarele atribuĠii: a) organizează pregătirea úi formarea profesională iniĠială a avocaĠilor stagiari la standarde de competenĠă profesională stabilite de organele profesiei. 312. (8) Veniturile I.N.P.N. se desfăúoară sub forma de prelegeri úi ateliere încadrate în module de pregătire.P. (6) Preúedintele Consiliului Institutului este Directorul Institutului.R.P.P.P..A. úi bugetele barourilor. (2) Cursurile organizate de I. adoptarea programei anuale de studiu.P. b) donaĠii. e) organizează examenul de absolvire. avocatul stagiar este obligat să susĠină examenul de absolvire. adoptarea acestuia.B.N.

să frecventeze formele de pregătire profesională continuă organizate de barou. precum úi dobândirea certificării pregătirii profesionale continue la standarde compatibile cu pregătirea profesională a avocaĠilor din celelalte state membre ale Uniunii Europene. I.N. conferinĠe.A. (2) Pregătirea profesională continuă se realizează în cadrul barourilor. 152 . 314. (3) Pregătirea profesională continuă se realizează úi prin specializarea impusă de diversificarea úi extinderea aplicării dreptului în raport de evoluĠia relaĠiilor social-economice contemporane Art. ObligaĠia priveúte în mod special úi domeniul dreptului Uniunii Europene. úi al formelor de exercitare a profesiei úi are drept scop îndeplinirea de către avocaĠi a obligaĠiei profesionale de pregătire continuă bazată pe o cultură juridică de calitate úi o pregătire temeinică pentru îndeplinirea corespunzătoare a activităĠilor de interes public pe care le implică folosirea titlului profesional de avocat.N.A. prin menĠinerea úi diversificarea cunoútinĠelor în domeniile în care îúi exercită profesia úi. (2) Pregătirea profesională continuă presupune lărgirea cunoútinĠelor úi competenĠelor în noi domenii ale dreptului. în acest scop.2 Statutul profesiei de avocat SecĠiunea 3.N. (1) AvocaĠii sunt obligaĠi să-úi actualizeze permanent pregătirea lor profesională. Reprezintă modalităĠi de pregătire profesională continuă. Art. 316. eseuri. c) pregătirea on-line. sau de formele de exercitare a profesiei.P.P. conform dispoziĠiilor prezentei secĠiuni.P. 315..P.P. b) asistenĠa la cursuri.A. reuniuni. însuúirea úi aplicarea deontologiei úi standardelor profesionale în materie.P. Pregătirea profesională continuă Art. lărgirea cunoútinĠelor în domeniul procedurilor úi al legilor aplicate în Uniunea Europeană. seminarii. (1) Toate organele profesiei úi instituĠiile ce îúi desfăúoară activitatea sub autoritatea acestora sunt obligate să asigure condiĠiile necesare pregătirii profesionale continue a avocaĠilor. al I. articole. în cadru organizat: a) activităĠile coordonate úi îndrumate de Departamentul de pregătire profesională continuă al I. în raport cu domeniile profesionale de specialitate pentru care avocaĠii optează. congrese úi orice altă formă organizată pentru realizarea actualizării cunoútinĠelor úi tehnicilor de exercitare a profesiei. studii pe probleme juridice. d) redactarea úi publicarea de note.

IndemnizaĠia de demnitar úi celelalte drepturi băneúti încasate.. (1) AvocaĠii înscriúi în barouri.Statutul profesiei de avocat 2 e) activităĠi specifice în cercurile de studii organizate de barouri. în vederea exercitării unei funcĠii de demnitate publică sau a unei funcĠii asimilată cu funcĠia de demnitate publică este luată în calcul la stabilirea vechimii în avocatură. Organele profesiei de avocat vor certifica periodic pregătirea profesională continuă a fiecărui avocat.A. cumulate cu eventualele venituri din activitatea de avocat desfăúurată în perioada mandatului de demnitar. 317.A..A. în condiĠiile achitării cotelor de contribuĠie la C. (3) Pe baza hotărârilor Congresului avocaĠilor Consiliul U. Capitolul VI.N. (2) AvocaĠii înscriúi în barou care nu figurează în Tabloul avocaĠilor cu drept de exercitare a profesiei au dreptul la prestaĠiile de asigurări sociale corespunzător perioadei în care úi-au exercitat profesia.B.A. f) activităĠi organizate în cooperare cu instituĠii de învăĠământ sau instituĠii de realizare a pregătirii profesionale în domenii conexe activităĠii specifice profesiei de avocat. Asigurările sociale Art.A. g) orice altă activitate recunoscută de organele profesiei. în condiĠiile prevăzute de legea úi Statutul C. Controlul pregătirii profesionale continue este de competenĠa Baroului úi se va realiza în cadrul normativ corespunzător exercitării profesiei la nivel naĠional conform hotărârilor adoptate de Congresul avocaĠilor úi de Consiliul U.R.R. (1) Pregătirea continuă realizată de către avocaĠi va fi evaluată în mod regulat. se consideră venituri din profesie úi se iau în calcul 153 .A.B. va elabora un program anual privitor la evaluarea úi controlul pregătirii profesionale continue a avocaĠilor care va Ġine cont de conlucrarea dintre barouri pentru realizarea pregătirii profesionale continue în mod coerent úi unitar la nivel naĠional. apt a fi verificat. care figurează în Tabloul avocaĠilor cu drept de exercitare a profesiei.N. avocaĠii pensionari úi urmaúii acestora cu drepturi proprii la pensie úi ajutoare sociale fac parte de drept din sistemul propriu de asigurări sociale al avocaĠilor úi sunt membri de drept ai C. (2) Controlul respectării obligaĠiilor de pregătire continuă (inclusiv consecinĠele nerespectării acestor obligaĠii) se va reflecta într-un sistem declarativ realizat de către avocaĠi. 318. (3) Perioada în care un avocat a fost suspendat din profesie. Art.

se constituie în condiĠiile statutului acesteia. în condiĠiile legii sale de organizare úi ale Statutului C. La sesizare se va ataúa dovada notificării. Statutul C..A.A.. patrimoniu úi buget propriu.A. se va efectua prin transfer în contul bancar al filialei în care avocatul este înscris sau la casieria acesteia până la data de 25 ale lunii următoare celei pentru care se face plata.A. va înfiinĠa filiale organizate pe lângă barouri. (2) C. are personalitate juridică.A.A.A.A.A.A. pensii úi ajutoare sociale.N. 323.A.A. C. plata se consideră făcută la data debitării contului bancar al plătitorului. 321. fiind interzisă aplicarea altor criterii de calcul. (1) Neplata contribuĠiilor lunare în cuantumul úi la termenele stabilite atrage aplicarea măsurii prevăzute la art.B. Art. (2) Filiala va notifica în prealabil avocatul debitor úi va sesiza baroul în cazurile în care întârzierea plăĠii este mai mare de 3 luni. stabileúte úi acordă membrilor săi.A. Art. (1) C.A. C. cu avizul Consiliului U. În cazul în care data de 25 a lunii este o zi nelucrătoare.A. (3) Depăúirea cu cel mult 5 zile a termenului de plată prevăzut la alineatul precedent atrage obligaĠia de plată a majorărilor de întârziere în favoarea C. c) din Lege. au personalitate juridica de interes public. 154 . (3) Filialele C. 28 lit. La achitarea contribuĠiei avocatul este obligat să ateste..A. (1) Fondurile C. în scris úi sub semnătură veniturile realizate din onorarii în luna pentru care se efectuează plata úi pentru care plăteúte cota de contribuĠie în condiĠiile prevăzute de Statutul C. cât úi la stabilirea pensiei de către C.A.A. buget úi patrimoniu propriu. 319.A.A. Art. 320. Art. (2) Pensiile úi ajutoarele sociale vor avea ca bază de calcul exclusiv stagiile de cotizare úi cuantumul contribuĠiilor achitate de avocatul asigurat. 322. plata contribuĠiei se socoteúte făcută în termen dacă este făcută în ziua lucrătoare imediat următoare datei de 25.R.R. (1) Plata contribuĠiei lunare pentru constituirea fondurilor C. (4) Avocatul care plăteúte cota maximă de contribuĠie nu are obligaĠia de a declara valoarea veniturilor suplimentare cotei plătite. este instituĠie autonomă de interes public. constituite în condiĠiile prevăzute de lege.2 Statutul profesiei de avocat atât la stabilirea cotelor de contribuĠie.A. (2) În cazul achitării contribuĠiei prin ordin de plată.A.A. Art.B.N.A. este organizată úi funcĠionează în cadrul U. va prevedea forma úi modalitatea în care se face úi se înregistrează declaraĠia.

pentru aprobarea statului de funcĠiuni.A. (3) Adunarea generală a filialei se întruneúte anual. este obligat să sesizeze în scris consiliul baroului în situaĠia în care. (1) La cererea filialei avocatul este obligat să informeze în scris asupra îndeplinirii obligaĠiei de a contribui la constituirea fondurilor sistemului asigurărilor sociale privind avocaĠii.A.A.Statutul profesiei de avocat 2 (3) Respectarea procedurii prealabile de notificare prevăzute la alineatul precedent nu este necesară dacă avocatul nu a dat declaraĠia privind veniturile realizate pe o perioadă mai mare de 6 luni úi nici nu a plătit cotele de contribuĠie la C.A. în cazurile în care din evidenĠele filialei nu rezultă datele prevăzute în prezentul articol.A. să indice criteriile în raport cu care a achitat contribuĠia úi să prezinte dovezile de plată a acesteia.A. Art. consiliul baroului va sesiza comisia de disciplină a baroului cu privire la abaterea disciplinară pentru a se lua măsurile prevăzute de lege úi de prezentul statut. după obĠinerea avizului consiliului baroului. (4) Proiectul de buget al filialei va fi adoptat de adunarea generală după obĠinerea avizului consiliului baroului úi va fi comunicat C.A.A. (1) Consiliul de administraĠie al C. poate fi angajat un director executiv al filialei. 325.A.A.A. úi barouri se stabileúte prin Statutul C.A.A. 324.A.A. din care face parte avocatul. la aceeaúi dată cu adunarea generală ordinară a baroului sau ori de câte ori este nevoie. spre aprobare. (5) Hotărârile consiliului de administraĠie al filialei se comunică C. în mod nejustificat. (4) Încălcarea repetată a obligaĠiilor prevăzute la art.A.A.A. C. modul de comunicare a informaĠiilor úi de coordonare a activităĠii filialelor. În acest caz. (2) din Lege constituie abatere disciplinară gravă Art. úi consiliului baroului. Art. (2) După obĠinerea avizului baroului úi cu aprobarea Consiliului de administraĠie al C. (2) Consiliul de administraĠie al C. la filiala C. (6) Consiliul baroului poate convoca în úedinĠă comună consiliul de administraĠie al filialei.A. ori dacă acesta refuză să prezinte actele úi informaĠiile necesare realizării controlului.A. 326. úi consiliile barourilor vor coordona activitatea filialelor în vederea aplicării unitare a legii.A.A. (1) Consiliul de administraĠie al filialei va face propuneri Consiliului de administraĠie al C. (2) Între filială. 92 alin. 155 . avocatul refuză să se prezinte la controlul efectuat de C..

intră în vigoare úi vor fi puse în aplicare în trei zile de la comunicarea acestora făcută către membrii C.A.A. inclusiv prin internet.N.A. în caz de abatere grava úi evidentă ori de nereguli financiare. se va întocmi programul anual de investiĠii.N. (1) Consiliul U. (3) În intervalul dintre Congresele avocaĠilor.R. va coordona activitatea Consiliului de administraĠie al C. în acest caz.N.N.A. din oficiu sau la cererea consiliului baroului.A..R. poate suspenda consiliul de administraĠie al filialei. până la proximul Congres.A.R. în vederea aplicării legii úi a Statutului C.. va avea în vedere evoluĠiile preliminate ale bugetului sistemului C. În acest caz Consiliul de administraĠie al C.B. úi pune în aplicare hotărârile Consiliului de administraĠie al C. Consiliul U..N.R. va numi o conducere interimară. până la organizarea unor noi alegeri. Consiliului U. (1) Toate hotărârile úi deciziile Consiliului de administraĠie al C. în ultima úedinĠă a fiecărui an pentru anul următor.A.. centralizate la nivelul primelor trei trimestre ale anului în curs.A.A. (2) În mod corespunzător dispoziĠiile alineatului de mai sus se aplică cu privire la hotărârile úi deciziile consiliilor de administraĠie ale filialelor.A.A. va putea suspenda Consiliul de administraĠie al C. sau ale filialelor.A.B.A. Consiliul U.A. din oficiu sau la cererea a o treime dintre membrii Consiliului U.A. (2) Pentru cheltuielile cu caracter de investiĠii din disponibilităĠile băneúti ale fondului centralizat al sistemului C.R.N.R.B. 327.. (4) În caz de abatere gravă úi evidentă ori de nereguli financiare. care va fi aprobat de Consiliul U.2 Statutul profesiei de avocat (3) Consiliul de administraĠie al filialei îndeplineúte atribuĠiile stabilite prin lege. Consiliul de administraĠie al C.B. 328.A. Art.A.A.A. Art. va numi o conducere interimară cu avizul consultativ al consiliului baroului. úi ale consiliului baroului. Consiliul de administraĠie al C. 156 ..B.A. respectiv până la data primei adunări generale ordinare sau extraordinare a filialei.A. Congresului avocaĠilor. La întocmirea programului anual de investiĠii înscris în bugetul anului următor.A. statutul úi regulamentul de organizare úi funcĠionare ale C.A.A.B.

51/1995 pentru organizarea úi exercitarea profesiei de avocat.Statutul profesiei de avocat 2 Capitolul VII. în termen de 3 luni de la eliberarea lui. e) certificat de onorabilitate. dacă în statul în care îúi au domiciliul deĠin titlul profesional de avocat. 157 . II din Legea nr. DispoziĠiile art. b) curriculum vitae úi copie a paúaportului. 96–111 din Lege se aplică întotdeauna avânduse în vedere dispoziĠiile art. c) certificatul (atestatul) profesional. g) solicitarea de stagiu de adaptare de 3 ani sau de susĠinere a unui examen de verificare a cunoútinĠelor de drept românesc úi de limbă română. (1) Persoanele fizice străine pot dobândi calitatea de membru al unui barou din România úi pot exercita. 200/2004 privind recunoaúterea diplomelor úi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România. XXXI la prezentul statut. cu modificările úi completările ulterioare. Exercitarea în România a profesiei de către avocaĠii care au obĠinut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene úi ale SpaĠiului Economic European SecĠiunea 1. în consecinĠă. (3) DocumentaĠia de evaluare pentru dobândirea calităĠii de membru al unui barou din România va conĠine: a) cererea de evaluare. SecĠiunea 2. certificat de organismele profesionale recunoscute sau de autorităĠile publice care le autorizează. (2) Pentru avocaĠii din statele membre ale Uniunii Europene nu este necesară existenĠa unor convenĠii bilaterale. 329. f) declaraĠia de compatibilitate. în copie legalizată úi traducere autorizată. 201/2004 privind completarea Legii nr. (2) din Legea nr. d) diplomă universitară. (4) Etapele necesare dobândirii calităĠii de membru al unui barou din România úi documentele aferente sunt cele cuprinse în metodologia prezentată în anexa nr. conform prevederilor art. precum úi în condiĠiile stabilite în acordul încheiat cu Uniunea Europeană. 36 alin. DispoziĠii generale Art. profesia de avocat în România. Dobândirea calităĠii de membru al unui barou din România de către persoane fizice străine care au calitatea de avocat Art. 330.

se supune avizului conform al Comisiei Permanente a U. Înscrierea grupărilor străine care exercită profesia de avocat în tablourile avocaĠilor barourilor din România Art. XXXI la prezentul statut. 331. b) copia paúaportului reprezentantului legal al grupării (în cazul în care acesta nu s-a înscris anterior în nume propriu într-un barou din România).R. (4) Cererea de evaluare.R. certificată de organismele profesionale recunoscute sau de autorităĠile publice care le autorizează. cu documentele aferente. cu organismele similare din statele din care provin petenĠii. II din Legea nr. precum úi condiĠii privind soluĠionarea unor litigii în legătură cu activitatea avocaĠilor. 201/2004. c) certificatul (atestatul) profesional emis de autoritatea competentă. SecĠiunea 3. úi traducerea autorizată a acestuia. altele decât statele membre ale Uniunii Europene. vor conĠine în principal elemente din metodologia prezentată în anexa nr. (6) DispoziĠiile prezentului capitol sunt aplicabile úi avocaĠilor care úiau obĠinut calificarea profesională în ConfederaĠia ElveĠiană.2 Statutul profesiei de avocat (5) ConvenĠiile bilaterale încheiate de U. care va hotărî cu privire la înscrierea societăĠii în Tabloul avocaĠilor baroului.N. (2) Pentru societăĠile civile profesionale de avocaĠi din statele membre ale Uniunii Europene nu este necesară existenĠa unor convenĠii bilaterale. valabil pentru un termen de 3 luni de la eliberarea sa. care îúi exercită profesia pe teritoriul României. (3) DocumentaĠia de evaluare pentru înscrierea în tablourile avocaĠilor barourilor din România va conĠine: a) cererea de evaluare. în copie legalizată.B. semnată de reprezentantul legal al grupării. conform prevederilor art. (1) Grupările străine care nu au sediul profesional în România pot deschide sedii profesionale secundare în România úi se pot înscrie în tablourile avocaĠilor barourilor din România pentru ca membrii acestora să exercite în numele grupării profesia de avocat în România.B. în oricare din modalităĠile prevăzute la art. în condiĠiile stabilite în acordul încheiat cu Uniunea Europeană.. 158 .N. d) actul constitutiv sau statutul grupării. dacă în statul în care îúi au sediul profesional desfăúoară această activitate úi au statutul de societate civilă profesională. 96 alin. (1) din Lege.

B. (2) Barourile pot înfiinĠa.A. fiecare barou úi U. ActivităĠi economice úi contabilitate Art. 333. fonduri pentru ajutorarea avocaĠilor tineri etc.. condus de un director economic. îúi constituie úi pot folosi patrimoniul propriu.). Art. poate fi Ġinută úi în format electronic. – venituri din taxele de înregistrare sau de modificare a actelor privind formele de exercitare a profesiei. reflectând în contabilitate următoarele venituri: a) Venituri din activităĠile fără scop lucrativ: – venituri din contribuĠiile băneúti úi taxele achitate de avocaĠi pentru formarea bugetului baroului úi a bugetului U. hotărâte de organele profesiei.B. AvocaĠii înscriúi într-un barou din România în condiĠiile prevăzute în prezentul capitol dobândesc de la data înscrierii în barou toate drepturile úi obligaĠiile prevăzute de lege úi de prezentul statut. 159 . (3) din Lege.R.R. EvidenĠa contabilă a barourilor úi a U.. dacă prin decizia prevăzută la alineatul (2) nu se prevede altfel. un departament economic úi financiar. 335. (4) Activitatea de contabilitate a barourilor úi a U. Capitolul VIII.N. – venituri din donaĠii úi sume sau bunuri primite prin sponsorizare.R. 50 alin. printr-un program soft compatibil cu cel folosit de sistemul C. (1) În aplicarea dispoziĠiilor art. prin decizie. fonduri pentru formarea profesionala continuă.A.N.R.B.B.B. în vigoare. 334.N. poate fi externalizată. Exercitarea în România a profesiei de avocat de către avocaĠii care au obĠinut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene úi ale SpaĠiului Economic European Art.A. în condiĠiile legii (fonduri pentru formarea profesională iniĠială.R. (4) úi ale art.A. (3) Calitatea de director economic deĠinută în cadrul unui barou sau la U.B.R. (1) Barourile úi U. ori pentru constituirea fondurilor cu destinaĠie specială.N. 60 alin. 332.N. este incompatibilă cu o funcĠie asemănătoare deĠinută în sistemul C.Statutul profesiei de avocat 2 SecĠiunea 4.N. în condiĠiile legii. organizează contabilitatea în conformitate cu reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial. Art.

– venituri rezultate din cedarea folosinĠei activelor corporale aflate în proprietatea barourilor sau a U. precum: – venituri din prestarea de servicii realizate pentru avocaĠi. conform contractului. utilizate în scop social sau profesional. – venituri rezultate din compensaĠiile primite pentru cheltuieli sau pierderi din calamităĠi sau alte evenimente extraordinare. potrivit Legii úi prezentului Statut. 160 . – venituri din investiĠii financiare cedate. – venituri din diferenĠe de curs valutar rezultate din activităĠile fără scop lucrativ. – venituri din investiĠii pe termen scurt. (2) Veniturile din prestări de servicii se înregistrează în contabilitate pe măsura efectuării acestora. pe măsura generării venitului respectiv. altele decât cele care sunt sau au fost folosite în activitatea economică.pagube úi din subvenĠii pentru evenimente extraordinare úi altele similare. – venituri din despăgubiri de asigurare .N. b) redevenĠele se recunosc pe baza contabilităĠii de angajamente. – venituri din acĠiuni ocazionale. – alte venituri din activităĠile fără scop lucrativ desfăúurate potrivit prezentului statut. c) dividendele se recunosc atunci când este stabilit dreptul acĠionarului de a le încasa. – venituri din creanĠe imobilizate.. părĠi sau alte entităĠi.B.R. – veniturile obĠinute din reclamă úi publicitate. – venituri din dobânzi. – alte venituri financiare. în mod proporĠional. (3) Veniturile din dobânzi. – venituri din imobilizări financiare. b) Venituri din activităĠi economice.2 Statutul profesiei de avocat – venituri din dobânzile úi dividendele obĠinute din plasarea disponibilităĠilor rezultate din activităĠile fără scop lucrativ. potrivit legislaĠiei în vigoare. – resurse obĠinute de la bugetul de stat úi/sau de la bugetele locale úi subvenĠii pentru venituri. redevenĠe úi dividende se recunosc astfel: a) dobânzile se recunosc periodic. – ajutoare úi împrumuturi nerambursabile din Ġară úi din străinătate úi subvenĠii pentru realizarea de venituri. – venituri din diferenĠe de curs valutar. pe baza contabilităĠii de angajamente.

asigurările úi protecĠia socială úi alte cheltuieli cu personalul. f) cheltuieli extraordinare (calamităĠi úi alte evenimente extraordinare). aferente activităĠilor fără scop patrimonial. d) alte cheltuieli de exploatare (pierderi din creanĠe úi debitori diverúi. cheltuieli privind investiĠiile financiare cedate.R. Cheltuielile efectuate de barouri úi de U. b) cheltuieli cu lucrările úi serviciile executate de terĠi. costul de achiziĠie al materialelor nestocate. prime de asigurare. amenzi úi penalităĠi. diferenĠele nefavorabile de curs valutar. b) cheltuieli cu personalul.N. cheltuieli cu alte servicii executate de terĠi (colaboratori).B. studii úi cercetări.B. c) cheltuieli cu personalul (salariile. transportul de bunuri úi personal. calculate potrivit legii. amortizările úi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare. cheltuieli privind activele cedate úi alte operaĠii de capital etc. provizioanele. amortizările úi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare reflectate. g) cheltuieli cu provizioanele. (2) În cadrul cheltuielilor exerciĠiului financiar se cuprind. suportate de angajator). precum úi cheltuielile cu impozitul pe profit úi alte impozite. de asemenea.N. (4) În cadrul categoriilor de cheltuieli după natura lor. (3) Contabilitatea cheltuielilor barourilor úi ale U. trecute direct asupra cheltuielilor.N. cheltuieli de protocol. reprezintă valorile plătite sau de plătit. după natura lor. potrivit legii úi activităĠilor economice. contravaloarea energiei úi apei consumate. cheltuieli poútale úi taxe de telecomunicaĠii. conturile de cheltuieli se dezvoltă obligatoriu în analitice distincte pe feluri de acti161 . activităĠilor cu destinaĠie specială.R. c) executarea unor obligaĠii legale sau contractuale etc. 336. e) cheltuieli financiare: pierderi din creanĠe legate de participaĠii. cuprind: a) cheltuieli cu materiile prime úi materialele consumabile. redevenĠe. detaúări úi transferări. costul de achiziĠie al obiectelor de inventar consumate. ajutoare úi împrumuturi nerambursabile.Statutul profesiei de avocat 2 Art. se Ġine pe feluri de cheltuieli. (1) Cheltuielile fiecărui barou úi ale U. pierderi din creanĠe de natură financiară úi altele. donaĠii úi alte cheltuieli similare. despăgubiri. locaĠii de gestiune úi chirii.). comisioane úi onorarii. dobânzile privind exerciĠiul financiar în curs.B. reclamă úi publicitate. deplasări. servicii bancare úi altele. pentru: a) lucrări executate úi servicii prestate de care beneficiază entitatea.R.

în funcĠie de necesităĠile impuse de anumite reglementări sau potrivit necesităĠilor proprii ale fiecărui barou sau ale U. (5)-(7) din Lege. în cazurile prevăzute la art. b) acordarea calităĠii de avocat definitiv fără susĠinerea examenului de definitivare. în condiĠiile legii.B. respectiv activităĠi fără scop patrimonial úi activităĠi economice.N.N. taxă ce va fi percepută de baroul la care avocatul se transferă. c) reînscrierea în Tabloul avocaĠilor a avocatului suspendat pentru neplata contribuĠiilor profesionale. c) înscrierea la examenul de verificare a cunoútinĠelor de drept românesc úi de limba română a avocaĠilor străini.N.R. (1) În aplicarea dispoziĠiilor prevăzute de Lege. (2) Limitele maxime úi scutirile de la taxele prevăzute la alin. d) acordarea de avize conforme. h) activităĠi de secretariat úi jurisdicĠie profesională.B. Art.R. Capitolul IX. are dreptul de a stabili úi încasa taxe pentru: a) înscrierea candidaĠilor la examenul de primire în profesie. Art. d) reînscrierea în Tabloul avocaĠilor a avocatului incompatibil. AvocaĠii care se află în perioada de stagiu la data intrării în vigoare a prezentului statut úi pentru care s-au acordat reduceri ale duratei de stagiu pentru înscrierea la examenul de definitivare în profesie. 17 alin. cu examen sau fără examen în cazul prevăzut la art. g) înscrierea în Tabloul special a avocatului străin. f) înfiinĠarea pe raza baroului a unui sediu secundar sau a unui birou. 20 alin. până la publicarea Legii nr. (5) Conturile de venituri se pot dezvolta în conturi analitice. e) activităĠi de secretariat úi de jurisdicĠie profesională. iar în continuare se pot dezvolta în analitic în funcĠie de necesităĠile impuse de reglementari speciale sau potrivit necesităĠilor proprii ale persoanei juridice.R. b) înscrierea candidaĠilor la examenul de definitivare în profesie. (1) se stabilesc prin decizie a Consiliului U. de a colecta taxe pentru: a) înscrierea în Tabloul avocaĠilor a avocaĠilor primiĠi în profesie. e) transferul avocatului dintr-un barou în altul.2 Statutul profesiei de avocat vităĠi. respectiv. consiliul baroului are dreptul de a încasa úi. 338. 337.B. 339. 255/2004 privind modificarea úi completarea Legii 162 . DispoziĠii tranzitorii úi finale Art. (5) din Lege. Comisia Permanentă a U.

270/2010 au obligaĠia de a urma cursurile I. (2). (2) DispoziĠiile alin.P. AvocaĠii care urmează cursurile I. precum úi cele corespunzătoare din prezentul statut devin aplicabile. (4) úi alin. Art. (3) Prevederile art. publicat în Monitorul Oficial al României. din 25 septembrie 2004 úi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României. 255/2004 se păstrează. nr.P.P. 344.P. (1) DispoziĠiile art.A. dispoziĠiile art. 51/1995 pentru organizarea úi exercitarea profesiei de avocat. (2) AvocaĠii stagiari care la data intrării în vigoare a prezentului statut se află în cel de-al doilea an de stagiu sunt obligaĠi să urmeze cursurile I.N.A.N. 341. vor respecta contractele de formare profesională încheiate cu I. iar după promovarea examenului de absolvire dobândesc calitatea de avocat definitiv. (1) Denumirile formelor de exercitare a profesiei în vigoare la data adoptării Legii nr. Art. 308 alin.. I-XXXII fac parte integrantă din prezentul statut.(2). 343.N.A. Art. fiind singura formă de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv. Anexele nr. Partea I.N. precum úi cele ale art. Partea I. beneficiază de drepturile acordate. AvocaĠii stagiari înscriúi în barou după data intrării în vigoare a Legii nr.R. Art. 342. úi să susĠină examenul de absolvire a acestora.Statutul profesiei de avocat 2 nr.P. La data publicării prezentului statut în Monitorul Oficial al României. examenul de absolvire a I.P. (1) se aplică în mod corespunzător úi în cazul folosirii firmei.. antetului úi a oricăror elemente de identificare a formelor de exercitare a profesiei. 340.P.A.P. 45 din 13 ianuarie 2005. În caz de schimbare a formei de exercitare a profesiei de avocat. Art. (2) úi (3) se aplică úi avocaĠilor stagiari prevăzuĠi la alin. cu modificările úi completările ulterioare.P. útampilei. (5) se aplică exclusiv. parafei.P. alin. cu caracter tranzitoriu.N. Prezentul statut a fost adoptat în úedinĠa Consiliului U. îúi încetează aplicabilitatea Statutul profesiei de avocat.A. 8 alin. 309 din prezentul statut privind organizarea examenului de dobândire a titlului de avocat definitiv.B. 270/2010 privind modificarea úi completarea Legii nr. Partea I. (1) din Lege. 51/1995 pentru organizarea úi exercitarea profesiei de avocat. 163 . avocaĠilor stagiari înscriúi în barou anterior intrării în vigoare a Legii nr.N. 301 alin.

............. 3...... pentru clientul cu domiciliul/sediul în ....... pe de o parte... úi 2.................................................... 164 ........................... în calitate de ............................ în calitate de (client.......... din ................................ operaĠiuni fiduciare.... forme de executare.............................. domicilieri de firme precum úi orice alte activităĠi prevăzute de Lege )................................. ..................... onorariul format prin combinarea unuia sau a mai multor tipuri de onorarii anterior menĠionate... 1..................... modalităĠi de plată etc.... ..................... (lei/EURO/USD/etc........................... ....)........................2.................................................. Alte menĠiuni: .........)........... I Uniunea NaĠională a Barourilor din România Baroul .): ........ Obiectul contractului îl reprezintă .................... Încheiat între: 1......................... separat de plata onorariului......... Domnul/Doamna ............. grad de rudenie.2..........) ............. 51/1995 pentru organizarea úi exercitarea profesiei de avocat........................ …………………. soĠ etc.............. domiciliat(ă) în ...................) nr... moneda de plată.....................................2......... cu sediul în ....2 Hotărârea nr.1.... .............. Onorariul 2.... 10/2007 Statutul profesiei de avocat Anexa nr..1....... redactarea úi semnarea de acte.................... úi contul bancar în ............................ nr............ Onorariul convenit este în cuantum de ……………......................... părĠile convin: Art.......... 1............... având codul fiscal nr......... Art. Data ............... Cheltuielile sunt în cuantum de ....... 2................. (după caz.............. CONTRACT DE ASISTENğĂ JURIDICĂ Nr....................... Alte menĠiuni cu privire la onorariu (se poate preciza: onorariul orar. acordarea de consultaĠii juridice................... Obiectul contractului 1......... ........ asistarea...... ................... mediere...... Cheltuielile aferente activităĠii sus-menĠionate vor fi suportate de client.........1....... denumită în continuare Lege........ reprezentarea........ Art...: (lei/EURO/USD/etc... onorariul fix (forfetar). ......... onorariul de succes.............. 3.......................... ... pe de altă parte................................................................ prin avocat .................................................... 2.... cu modificările ulterioare.. cereri úi alte căi de atac..... înfiinĠată prin decizia Baroului ............................................................ (LEI/EURO/USD/etc....................................... Denumirea formei de exercitare a profesiei ............... Cheltuieli 3.. reprezentant..... úi ale statutului profesiei de avocat.... deschis la ……………... În conformitate cu prevederile Legii nr. republicată.

Statutul profesiei de avocat

2

Art. 4. Clauze speciale 4.1. Prezentul contract este titlu executoriu cu privire la sumele datorate de către client cu titlu de onorariu úi cheltuieli aferente. 4.2. Raporturile dintre părĠi nu pot fi dovedite decât cu prezentul contract úi/sau în condiĠiile prevăzute de Statutul profesiei de avocat. 4.3. FaĠă de terĠi dovada prezentului contract se face prin împuternicire avocaĠială. Prezentul contract nu poate fi adus la cunoútinĠa terĠilor decât cu acordul expres al părĠilor. 4.4. Clientul atestă exactitatea úi sinceritatea informaĠiilor pe care le furnizează avocatului úi îúi exprimă acordul ca demersurile făcute de avocat să fie conform informaĠiilor pe care le-a furnizat. 4.5. Executarea obligaĠiilor asumate de forma de exercitare a profesiei se realizează de către avocaĠii care îúi exercită profesia în cadrul acestuia. 4.6. Neplata onorariului în cuantumul úi la termenele fixate potrivit art. 2, precum úi neachitarea contravalorii cheltuielilor efectuate potrivit art. 3 dau dreptul avocatului să procedeze la rezilierea de plin drept a prezentului contract fără nici o altă formalitate úi fără nici o altă procedură judiciară sau extrajudiciară. Prezentul pact comisoriu de gradul IV îúi produce efectele de la data scadenĠei obligaĠiei neexecutate. 4.7. Toate litigiile privitoare la naúterea, modificarea, stingerea, interpretarea úi executarea prezentului contract pot fi supuse regulilor de arbitraj úi regulilor de procedură prevăzute de lege úi de statutul profesiei de avocat.

Art. 5. Alte clauze (în cazul în care serviciile profesionale constau în asistenĠă la instanĠe, parchete, organe de cercetare penală sau alte autorităĠi se va menĠiona expres numele avocatului desemnat/acceptat de client precum úi dreptul/interdicĠia de substituire a acestuia) ……………… .................................................................................................................
Art. 6. Locul úi data încheierii. Înregistrarea contractului Încheiat la (locul încheierii, modalitatea încheierii în cazul încheierii la distanĠă) ........................................................................................................, astăzi .................................., în două exemplare, ambele părĠi atestând că un exemplar a fost înmânat/comunicat clientului sau reprezentantului acestuia iar un exemplar a fost păstrat de către forma de exercitare a profesiei. Contractul a fost înregistrat sub nr. ................................................... din ................................. în registrul de evidenĠă a contractelor de asistenĠă juridică. (FORMA DE EXERCITARE A PROFESIEI) CLIENT/REPREZENTANT, Atest data, conĠinutul actului úi identitatea .................................. semnatarului prezentului contract Actul de identitate prin avocat, .................................. Semnătura, Semnătura,

165

2

Statutul profesiei de avocat Anexa nr. II Uniunea NaĠională a Barourilor din România Baroul .................................................................. Forma de exercitare a profesiei ....................... ............................................................................... ÎMPUTERNICIRE AVOCAğIALĂ Nr. .........................

Domnul/doamna avocat ……...…………………………… se împuterniceúte de către clientul ……………………………………… în baza contractului de asistenĠă juridică nr. .......................................... din ..................., să exercite următoarele activităĠi: ……………….………...………… …………………………………………………………………….……….……… ……………………………………………………………...…… úi să asiste / să reprezinte clientul în faĠa ……………………….…………………………………. ………………………………………………………………………… Data .................................. CLIENT/REPREZENTANT, * ................................................ (semnătura) Atest identitatea părĠilor, conĠinutul úi data contractului de asistenĠă juridică în baza căruia s-a eliberat împuternicirea

FORMA DE EXERCITARE A PROFESIEI ** prin avocat, .................................... (semnătura úi útampila)

____________________
* Semnătura nu este necesară în situaĠia în care forma de exercitare a profesiei de avocat atestă identitatea părĠilor, a conĠinutului úi data contractului de asistenĠă juridică în baza căruia s-a eliberat împuternicirea. ** Semnătura avocatului úi aplicarea útampilei nu sunt necesare în situaĠia în care prezenta împuternicire avocaĠială este semnată de către client sau reprezentantul acestuia.

166

Statutul profesiei de avocat

2 Anexa nr. III

Uniunea NaĠională a Barourilor din România Baroul............................................... DELEGAğIE PENTRU ASISTENğA JUDICIARĂ OBLIGATORIE Nr. ............ Domnul/doamna avocat ............................................................................ tel. ………………….. este desemnat să acorde asistenĠă judiciară din oficiu justiĠiabilului ……………………………………...……………………………… …………………………………………………………………… În temeiul prezentei delegaĠii avocatul desemnat are dreptul să efectueze următoarele activităĠi avocaĠiale: să asiste/să reprezinte/redacteze acte cu caracter juridic/să dea consultaĠii justiĠiabilului în faĠa: ………………………………. …………………………………………………………………………….………. …………………………………………………………………….……………… Onorariul ..................................... lei Prezenta delegaĠie încetează la depunerea împuternicirii avocatului ales. Data úi ora eliberării delegaĠiei DECAN, ................................... Semnătura/útampila Baroului

167

.......…….......... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………… Prezenta delegaĠie încetează la depunerea împuternicirii avocatului ales............... DECAN.............. IV Uniunea NaĠională a Barourilor din România Baroul .........2 Hotărârea nr...............…...... Semnătura/útampila baroului 168 .... .... În temeiul prezentei delegaĠii avocatul desemnat are dreptul să efectueze următoarele activităĠi avocaĠiale: să asiste/să reprezinte/redacteze acte cu caracter juridic/să dea consultaĠii justiĠiabilului în faĠa: …………………………...................... Data eliberării delegaĠiei ................. DELEGAğIE PENTRU ASISTENğĂ JURIDICĂ GRATUITĂ Nr.......................... 10/2007 Statutul profesiei de avocat Anexa nr.................. Domnul/doamna avocat ...... ...……………………………………este desemnat să acorde asistenĠă juridică gratuită justiĠiabilului ……………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………..................................................... ……………………………………….....

....................................... Alte menĠiuni ………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Data eliberării ...................... V Uniunea NaĠională a Barourilor din România Baroul ............... semnătura ............................... Forma de exercitare a profesiei ..... forma de exercitare a profesiei ……………………………………….. AVOCAT SUBSTITUENT............ să îl(o) substituie în faĠa ……………………………………………… pentru clientul …………………………………………………………....... semnătura .................................................... 169 ....................……. din Baroul …………………………………………......…………………………………… din Baroul împuterniceúte pe domnul/doamna avocat …………..........…………… …………………………………………………………………………….. DELEGAğIE DE SUBSTITUIRE Nr...............Statutul profesiei de avocat 2 Anexa nr.... Domnul/doamna avocat …………………...... AVOCAT SUBSTITUIT... ..

L. 10/2007 Statutul profesiei de avocat Anexa nr. VI Modalitatea de exercitare a profesiei (titular-T./Fax. email. website Sediul Birou de *Forma de profesional lucru exercitare secundar Adresă. . SCPA/ website website SPARL Hotărârea nr.R. situaĠii survenite în cursul anului privind suspendarea din exerciĠiul dreptului de a exercita profesia. colaboratorC.” ** Se menĠionează: trecerea pe tabloul avocaĠilor incompatibili. email. Numele Titlul Data Sediul úi útiinĠific în înscrierii profesional prenumele domeniul în barou / principal avocatului útiinĠelor Decizia Adresă. decesul etc. crt. se menĠionează úi forma iniĠială de exercitare a profesiei însoĠită de menĠiunea „activitate întreruptă. asociat-A. interdicĠia de a exercita profesia./ profesiei: tel. CI/ CA/ email. tel.P. juridice nr. tel. activitatea se desfăúoară la………S.2 Uniunea NaĠională a Barourilor din România Baroul ……………………………………… TABLOUL AVOCAğILOR Partea I-A./Fax. a Adresă. Fax.A. salarizaĠi-S InstanĠele **Alte la care au menĠiuni dreptul să pună concluzii 1 2 3 4 5 6 7 … ____________________ * În situaĠia în care avocatul exercită profesia ca asociat într-o societate profesională cu răspundere limitată urmare întreruperii activităĠii unei alte forme de exercitare a profesiei pe durata existenĠei celei dintâi. AvocaĠi definitivi Nr. retragerea din profesie.

prenumele útiinĠific înscrierii profesional formei de avocatului în în barou Adresă. email. colaborator-C. email. salarizat în website interiorul profesiei) 1 2 3 4 5 6 7 8 … 171 . 10/2007 2 Partea I-B. societăĠi civile profesionale úi societăĠi profesionale cu răspundere limitată Nr. profesiei în útiinĠelor nr. profesionale sau email./Fax./Fax. exercitare a stagiar domeniul /Decizia tel. crt.Statutul profesiei de avocat Hotărârea nr. care îúi juridice website desfăúoară activitatea 1 2 3 4 5 6 7 8 … Modalitatea de exercitare a profesiei (titular-T./Fax. email. prenumele de avocaĠilor care o lucru: compun / modalitatea în Adresă. a societăĠilor civile tel. societăĠilor website website profesionale cu răspundere limitată Birou Numele. Adresă. asociat-A. salarizat-S) Partea a II-a. Cabinete asociate. Denumirea Sediul Sediul cabinetelor principal: secundar: asociate. tel. colaborator. Numele úi Titlul Data Sediul Denumirea crt. care aceútia îúi exercită tel./Fax. profesia (asociat. Adresă. AvocaĠi stagiari Nr.

deciziei cererii de consiliului trecere în baroului tablou Data radierii Nr.2 Hotărârea nr. 10/2007 Statutul profesiei de avocat Anexa nr. VII Uniunea NaĠională a Barourilor din România Baroul ……………………………………… TABLOUL AVOCAğILOR INCOMPATIBILI Nr. Numele úi prenumele avocatului Data aprobării Nr. crt. deciziei înregistrării în consiliului prezentul tablou baroului 1 2 3 4 5 6 7 8 … 172 .

juridice website ModaliAre/ tatea Nu are de exer... înscris tablou înscriere în domeniul a protel.dreptul de a citare a da consulprofesiei tanĠă în dreptul românesc din data. crt. Numele úi Baroul Data Numărul úi Titlul Forma Sediul proprenumele străin în înscrie-data útiinĠific de exer./Fax...fesional: avocatului care este rii în deciziei de în citare Adresă..Statutul profesiei de avocat 2 Hotărârea nr. VIII Uniunea NaĠională a Barourilor din România Baroul ……………………………………… TABLOUL SPECIAL AL AVOCAğILOR STRĂINI Nr. InstanĠele Alte la care are mendreptul să Ġiuni: pună concluzii: 1 2 3 4 5 6 7 … . 10/2007 Anexa nr. barou útiinĠelor fesiei email..

....... 10/2007 Statutul profesiei de avocat Anexa nr..……….. nr............. numită în continuare „Beneficiar” úi 2.... Obiectul contractului Art... (1) Obiectul prezentului contract îl constituie reglementarea condiĠiilor úi termenilor colaborării profesionale.... . úi Statutului profesiei... fără subordonare........ părĠile încheie prezentul CONTRACT DE COLABORARE Capitolul I................. cu modificările ulterioare... (1) Prezentul Contract se încheie pe o durată de .. 2......... úi intră în vigoare de la data avizării de către barou........... denumită în continuare Lege. ap................. (2) Colaboratorul va colabora exclusiv cu Beneficiarul pe perioada prezentului contract úi are/nu are dreptul la clientelă proprie... et. avocat colaborator.......... 3. . ObligaĠiile părĠilor Art.. . sector ........... IX CONTRACT DE COLABORARE 1........ 1......... reprezentată prin avocat .... str.(forma de exercitare a profesiei de avocat) cu sediul în ……………………..../d-na ........ dintre Beneficiar úi Colaborator....... * [Următoarele clauze fac parte de drept din conĠinutul contractului atunci când colaboratorul este avocat stagiar: 174 ................ 51/1995 pentru organizarea úi exercitarea profesiei de avocat.................... numit(ă) în continuare „Colaborator” Potrivit dispoziĠiilor Legii nr.. Capitolul III......... . Capitolul II..... …………………………...... .. (2) Domiciliul profesional al Colaboratorului este la sediul Beneficiarului............... republicată. …………………….....2 Hotărârea nr............. Beneficiarul se obligă: 3..... ...........................1. domiciliat(ă) în .... Dl.. Durata contractului Art........ să acorde sprijin úi informaĠii profesionale pentru a se putea gestiona cu profesionalism clientela/cazurile încredinĠate úi pentru a se valorifica/dobândi/ perfecĠiona pregătirea profesională úi deontologică a Colaboratorului.

4..... asigurând condiĠii pentru păstrarea secretului profesional..... precum úi cu privire la orice alte activităĠi la care participă pentru pregătirea úi formarea sa profesională iniĠială.... în vederea refacerii capacităĠii sale de muncă.. 3. c) să respecte clauzele speciale convenite conform prezentului contract privind desocotirile determinate de îndeplinirea de către beneficiar a obligaĠiilor prevăzute în prezentul contract cu titlu de contribuĠie la suportarea cheltuielilor de formare profesională iniĠială prevăzute la capitolul VIII din prezentul contract. úi la celelalte forme de pregătire úi formare profesională iniĠială prevăzute de Statutul profesiei de avocat......A..... să pună la dispoziĠia „Colaboratorului” spaĠiul de lucru.... 3....N... 175 ...2.. care îndeplineúte condiĠiile prevăzute de Lege úi Statutul profesiei de avocat... pe toată durata stagiului. e) să supravegheze formarea tehnicilor úi deprinderilor profesionale úi însuúirea regulilor deontologice de către colaborator pe toată perioada stagiului... brut...6....5. să asigure Colaboratorului cel puĠin ...3. zile lucrătoare libere pe an... să permită Colaboratorului accesul la formele de pregătire profesională iniĠiale úi continuă. să retrocedeze lunar Colaboratorului o cotă din onorariile încasate de Beneficiar în cuantum minim de .. f) să repartizeze sarcinile ce revin avocatului îndrumător pentru asigurarea unui stagiu efectiv al colaboratorului.. acordarea unei consultaĠii etc. să acorde Colaboratorului referinĠele solicitate de acesta la încetarea prezentului contract..P...../d-na .....A.... denumit în continuare I..N.. 3.. d) să contribuie financiar la fondul pentru formarea profesională iniĠială úi să achite contribuĠia stabilită de barou. în spaĠiile afectate desfăúurării activităĠii „Beneficiarului”. b) să îndeplinească întocmai úi la timp sarcinile repartizate de avocatul îndrumător. comunicarea cu aceasta.. primirea clientelei.. să nu impună Colaboratorului un client sau un dosar/cauză ori să nu impună acordarea unui aviz profesional...... pentru desfăúurarea activităĠii... 3.Statutul profesiei de avocat 2 Beneficiarul se obligă: a) să asigure ca avocat îndrumător pentru formarea profesională iniĠială a colaboratorului pe dl. potrivit hotărârilor organelor profesiei. b) să asigure toate condiĠiile pentru participarea colaboratorului la toate formele de pregătire profesională iniĠială organizate de Institutul NaĠional pentru Pregătirea úi PerfecĠionarea AvocaĠilor..P.. ** 3...... hotărâtă de organele profesiei.P.. dotările úi logistica... 3..7...P.. Colaboratorul se obligă: a) să informeze periodic pe beneficiar asupra activităĠii desfăúurate la I.. c) să asigure avocatului stagiar condiĠiile necesare îndeplinirii obligaĠiilor specifice prevăzute de Lege úi Statutul profesiei de avocat. contrar principiilor deontologice.. potrivit prevederilor Statutul profesiei de avocat.

4.2.....7. 10/2007 Statutul profesiei de avocat Art... XXI a Statutului profesiei de avocat. Colaboratorul se obligă: a) să informeze Beneficiarul cu privire la clientela personală.. c) să trateze clientela personală în următoarele condiĠii: . 176 ........ al cărei model este conform prevederilor pct... (se completează conform convenĠiei părĠilor)....... úi pentru a rezolva întocmai úi la timp lucrările repartizate.. să depună toată diligenĠa pentru a respecta strategia profesională generală a Beneficiarului úi să se abĠină de la orice act de natură a afecta interesele clienĠilor Beneficiarului sau ale Beneficiarului.. 4. să nu reprezinte úi să nu acorde consultaĠii juridice unor părĠi cu interese contrare sau unor clienĠi cu interese contrare Beneficiarului ori ale căror interese vin în conflict cu interesele altor clienĠi ai Beneficiarului. b) să permită colaboratorului tratarea clientelei personale a acestuia în următoarele condiĠii: .... 4.3...2 Hotărârea nr.......6...... 4....... să respecte secretul profesional úi regulile de confidenĠialitate cuprinse în prezentul Contract úi Regulamentul de ordine interioară al Beneficiarului. al baroului úi al Casei de Asigurări a AvocaĠilor... timpul de muncă preliminat afectat tratării clientului personal úi orice altă împrejurare relevantă pentru aplicarea dispoziĠiilor pct. Următoarele clauze fac parte de drept din conĠinutul contractului atunci când Colaboratorului i se permite să aibă drept la clientelă proprie: Beneficiarul se obligă: a) să ia cunoútinĠă de clientela personală cu privire la care este informat de colaborator úi.. b) să utilizeze în lucrările profesionale efectuate pentru clientela personală útampila prevăzută la pct... 4....... 5.1........N..3-4..... să nu asiste.... să depună toată diligenĠa pentru a servi clientela încredinĠată de Beneficiar. 6 din Anexa nr.............. 2051 din Statutul profesiei de avocat........... 4.. Art.... să respecte Regulamentul de ordine interioară al Beneficiarului ale cărui prevederi i-au fost aduse la cunoútinĠa Colaboratorului o dată cu semnarea prezentului contract.... să ia măsurile corespunzătoare prevăzute de art. să-úi organizeze activitatea úi timpul de muncă în funcĠie de obligaĠiile profesionale asumate...4. .............. 4..B. să-úi îndeplinească întocmai úi la timp toate obligaĠiile profesionale prevăzute de Lege úi Statutul profesiei de avocat úi să-úi plătească la zi toate taxele úi contribuĠiile datorate pentru formarea bugetului Uniunii NaĠionale a Barourilor din România.R....... 4.. 4. Colaboratorul se obligă: 4................6....3.. XXI a Statutului profesiei de avocat. punând la dispoziĠia acestuia informaĠii privitoare la problematica prestaĠiei profesionale...5..... în condiĠiile pct.... c) să permită colaboratorului utilizarea útampilei personale pentru clientela personală úi activitatea desfăúurată în cadrul asistenĠei judiciare a baroului........ denumită în continuare U.. în cazul în care se acceptă clientul personal al Colaboratorului despre care Beneficiarul este informat. 6 din Anexa nr...

care determină producerea unui prejudiciu clienĠilor Beneficiarului pentru care Beneficiarul răspunde atrage obligaĠia Colaboratorului de a repara prejudiciul încercat de Beneficiar........... în funcĠie de gravitatea culpei... 6....................... Art. ____________________ * În cazul în care Colaboratorul este avocat stagiar.. (2) Colaboratorul se angajează ca pe durata colaborării úi după încetarea acesteia....... Capitolul V.......... să nu le folosească úi să ia toate precauĠiile necesare pentru păstrarea secretului asupra acestora Art.......... colaboratorii............. Contractul se completează cu clauze specifice pentru formarea profesională iniĠială............. 9................. pentru suma de ………...... 8............ (2) În acest caz... Repararea prejudiciului Art...... . Culpa gravă a Colaboratorului în îndeplinirea obligaĠiilor profesionale......... conlucrările profesionale ale Beneficiarului úi angajaĠii acestuia de care a luat sau putea lua cunoútinĠă pe durata colaborării. (1) Colaboratorul va respecta confidenĠialitatea absolută cu privire la toate informaĠiile úi/sau documentele privind activitatea Beneficiarului sau a clienĠilor acestuia.... Capitolul IV... din orice motiv.. despre care a luat sau putea să ia cunoútinĠă pe perioada executării prezentului contract... d) să încheie o asigurare de răspundere civilă profesională pentru eventualele prejudicii aduse formei de exercitare a profesiei prin tratarea clientelei proprii cu încălcarea Legii. fără preaviz...... sau aduce atingere imaginii Beneficiarului atrage răspunderea Colaboratorului úi obligaĠia la repararea prejudiciului astfel cauzat............. Beneficiarul poate....Statutul profesiei de avocat 2 . (1) Culpa gravă a Colaboratorului în îndeplinirea obligaĠiilor profesionale........ Colaboratorul are obligaĠia să respecte confidenĠialitatea asupra oricăror date de personal privind asociaĠii.. (se completează conform convenĠiei părĠilor numai atunci când se convine expres încheierea asigurării)..... a Statutului profesiei de avocat úi a prevederilor prezentului contract....... 177 ......................... să rezilieze în mod unilateral prezentul Contract.............. 7... onorariile retrocedate lunar nu pot fi mai mici decât cele prevăzute în Statutul profesiei de avocat.. care determină producerea unui prejudiciu.......... avocaĠii salarizaĠi..... să nu divulge niciunei persoane informaĠiile prevăzute la alineatul (1)........ ObligaĠii privind confidenĠialitatea Art................... ** În cazul în care Colaboratorul este avocat stagiar.......... (se completează conform convenĠiei părĠilor).

2

Hotărârea nr. 10/2007

Statutul profesiei de avocat

Art. 10. La încetarea din orice motiv a prezentului contract, Colaboratorul va preda Beneficiarului toate actele originale, copiile legalizate úi fotocopiile tuturor cererilor, dosarelor, rapoartelor, notelor, proiectelor sau oricăror documente încredinĠate sau redactate de acesta în executarea prezentului contract, precum úi ale celor puse la dispoziĠia Colaboratorului sub orice formă de către Beneficiar. Art. 11. (1) Colaboratorul are obligaĠia să respecte drepturile Beneficiarului privind programele software utilizate în activitatea sa pe perioada colaborării fără a fi îndreptăĠit să utilizeze programe sau părĠi ale programelor software pentru uz personal. (2) Colaboratorul nu are dreptul să copieze programele software, bazele de date úi informaĠiile conservate de către Beneficiar folosindu-se de logistica sau dotările ce i-au fost puse la dispoziĠie pe perioada colaborării sau să le transmită altor persoane, fără acceptul Beneficiarului. Art. 12. Drepturile de autor asupra oricărei comunicări sau oricărui studiu pe care Colaboratorul le-a redactat pe durata colaborării vor fi întotdeauna considerate ca fiind pe deplin protejate în favoarea Beneficiarului, dacă au fost comandate de Beneficiar ori realizate în considerarea prezentei colaborări, dacă părĠile nu convin altfel. Art. 13. ObligaĠiile de confidenĠialitate prevăzute mai sus revin Colaboratorului pe toată durata prezentului contract úi după încetarea acestuia din orice motiv. Art. 14. În cazul în care Colaboratorul încalcă obligaĠiile de confidenĠialitate úi de păstrare a secretului profesional, Beneficiarul este îndreptăĠit la repararea integrală prejudiciului cauzat acestuia sau clienĠilor săi. Capitolul VI. Încetarea colaborării Art. 15. (1) Colaborarea încetează prin ajungere la termen. (2) Oricare dintre părĠi poate lua iniĠiativa încetării colaborării înainte de împlinirea termenului, printr-un preaviz comunicat celeilalte părĠi, cu cel puĠin o lună înainte de data la care se doreúte încetarea colaborării. (3) În caz de abatere gravă a Colaboratorului, prezentul contract încetează fără preaviz. Art. 16. În caz de încetare a prezentului contract din culpa oricăreia dintre părĠi, acoperirea integrală a oricărui prejudiciu suferit se face în condiĠiile legii. Art. 17. După încetarea colaborării, Colaboratorul va dispune de libertate profesională deplină, dar: a) se va abĠine de la orice act sau fapt de concurenĠă profesională neloială cu Beneficiarul; b) nu va participa ca avocat în cauze în care, în calitate de colaborator al Beneficiarului, a acordat asistenĠă, a reprezentat sau a dat consultaĠii;

178

Statutul profesiei de avocat

2

c) nu va putea angaja clienĠi dintre clienĠi avuĠi de Beneficiar pe perioada colaborării, timp de doi ani de la încetarea prezentului contract; Art. 18. Încetarea colaborării va fi comunicată în scris baroului în termen de cinci zile de la data de la care a intervenit. Capitolul VII. Litigii Art. 19. Orice litigii cu privire la încheierea, executarea, interpretarea, modificarea sau încetarea contractului se supun arbitrajului decanului sau avocatului delegat de decan. Capitolul VIII. Alte clauze ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. Capitolul IX. DispoziĠii finale. Litigii Art. 20. (1) Modificările aduse prezentului Contract vor fi consemnate în scris úi vor fi semnate de către ambele părĠi. (2) Notificările úi avizările dintre părĠi se fac în scris sau prin scrisoare recomandată cu aviz de primire. Art. 21. Orice litigii cu privire la încheierea, executarea, interpretarea, modificarea sau încetarea Contractului se supun arbitrajului Decanului Baroului ................................, potrivit procedurii prevăzute în Statutul profesiei de avocat. Încheiat astăzi ............................., la ....................., în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, iar unul spre a fi depus la Barou de către Beneficiar. Semnăturile: Beneficiar, Colaborator, Depus astăzi ...................................., la Baroul ......................................... . Vizat, Decan, L.S.

179

2

Hotărârea nr. 10/2007

Statutul profesiei de avocat Anexa nr. X

CONTRACT DE SALARIZARE ÎN INTERIORUL PROFESIEI *Societatea civilă profesională de avocaĠi „…………………………………… ……………………………………………...” / Societatea profesională de avocaĠi cu răspundere limitată „……...………………………………………” reprezentată prin avocat coordonator …………………………………………………………… ……………………………………….. denumită în continuare „Societatea” úi Avocat …………………………………………………………….., denumit în continuare „Salarizat”, potrivit dispoziĠiilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea úi exercitarea profesiei de avocat republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Lege úi Statutului profesiei de avocat, părĠile încheie prezentul CONTRACT DE SALARIZARE ÎN INTERIORUL PROFESIEI Art. 1. Obiectul contractului 1.1. Obiectul prezentului contract îl constituie exercitarea profesiei de avocat de către Salarizat în cadrul SocietăĠii. 1.2. În exercitarea activităĠii ce i se încredinĠează, Salarizatul este independent profesional. Salarizatul este subordonat SocietăĠii cu privire la condiĠiile de muncă. 1.3. Domiciliul profesional al Salarizatului este la sediul SocietăĠii. 1.4. Prezentul contract nu este un contract de muncă úi nu se supune legislaĠiei muncii. Art. 2. Durata contractului 2.1. Prezentul Contract se încheie pe o durată de …………..………… …………………. úi intră în vigoare de la data avizării de către barou. 2.2. Salarizatul va lucra exclusiv pentru Societate pe perioada prezentului contract fără a avea dreptul la clientelă proprie. Art. 3. Timpul de muncă 3.1. Salarizatul va presta zilnic ore de muncă. 3.2. În cadrul timpului de muncă convenit, Salarizatul se obligă să-úi ofere toată experienĠa úi competenĠa profesională pentru îndeplinirea sarcinilor încredinĠate de Societate. Art. 4. Onorarii retrocedate 4.1. Retrocedarea brută de onorarii este convenită la suma de ……..…… …………….…………. lei lunar **.

180

. să nu aibă clientelă personală.. Societatea se obligă: 5./d-na . f) să repartizeze sarcinile ce revin avocatului îndrumător pentru asigurarea unui stagiu efectiv al colaboratorului... a fiecărei luni. 5. 5.. în termen rezonabil... b) să îndeplinească întocmai úi la timp sarcinile repartizate de avocatul îndrumător... Salarizatul se obligă: 5.. sub sancĠiunile prevăzute de Lege úi Statutului profesiei de avocat.2. 5.............. să se abĠină de la orice concurenĠă profesională neloială după încetarea prezentului contract. hotărâtă de organele profesiei.. să dedice întreg timpul de muncă convenit îndeplinirii sarcinilor încredinĠate de Societate... 5......... c) să respecte clauzele speciale convenite conform prezentului contract privind desocotirile determinate de îndeplinirea de către beneficiar a obligaĠiilor prevăzute în prezentul contract cu titlu de contribuĠie la suportarea cheltuielilor de formare profesională iniĠială prevăzute la articolul 9.. [Următoarele clauze fac parte de drept din conĠinutul prezentului contract atunci când colaboratorul este avocat stagiar: Beneficiarul se obligă: a) să asigure ca avocat îndrumător pentru formarea profesională iniĠială a colaboratorului pe dl.. d) să contribuie financiar la fondul pentru formarea profesională iniĠială úi să achite contribuĠia stabilită de barou. e) să supravegheze formarea tehnicilor úi deprinderilor profesionale úi însuúirea regulilor deontologice de către colaborator pe toată perioada stagiului.Statutul profesiei de avocat 2 Art..6......4.5.. b) să permită colaboratorului să participe la formele de pregătire úi formare profesională iniĠială prevăzute de Statutul profesiei de avocat pentru care avocatul stagiar a optat.... să nu impună Salarizatului sarcini profesionale care sunt contrare conútiinĠei acestuia sau pot aduce atingere independenĠei profesionale..1. 5. ObligaĠiile părĠilor A. potrivit prevederilor Statutului profesiei de avocat... să retrocedeze salarizatului suma convenită la data de .. pe toată durata stagiului. Colaboratorul se obligă: a) să informeze beneficiarul cu privire la orice activitate la care participă pentru pregătirea úi formarea profesională iniĠială. 181 .. să pună la dispoziĠia Salarizatului condiĠiile de muncă necesare îndeplinirii sarcinilor încredinĠate ***...... cu întreaga sa capacitate profesională.3. c) să asigure avocatului stagiar condiĠiile necesare îndeplinirii obligaĠiilor specifice prevăzute de Lege úi Statutul profesiei de avocat... care îndeplineúte condiĠiile prevăzute de Lege úi Statutul profesiei de avocat. B....

2

Hotărârea nr. 10/2007

Statutul profesiei de avocat

5.7. să nu participe, ca avocat, în cauzele în care a depus activitate în calitate de salarizat úi să nu angajeze clienĠi ai SocietăĠii pe o perioadă de 2 ani de la data încetării prezentului contract; 5.8. să răspundă civil pentru prejudiciile cauzate prin culpa sa profesională. Art. 6. Perioada de încercare 6.1. Prezentul contract este supus unei perioade de încercare de trei luni de la încheierea sa. 6.2. În perioada de încercare, părĠile pot denunĠa prezentul contract, cu un preaviz de 15 zile. Art. 7. Încetarea contractului 7.1. Prezentul contract încetează la expirarea duratei pentru care a fost încheiat. 7.2. Prezentul contract poate fi denunĠat unilateral de către fiecare parte, cu un preaviz de o lună. 7.3. Prezentul contract încetează în cazul în care una dintre părĠi îúi încalcă grav obligaĠiile contractuale, fără preaviz. Art. 8. Clauze finale 8.1. Notificările úi avizările dintre părĠi se fac în scris sau prin scrisoare recomandată cu aviz de primire. 8.2. Orice modificare a contractului se face prin act adiĠional subscris de fiecare din părĠi. 8.3. Orice litigiu între părĠi în legătură cu prevederile prezentului contract este supus Legii úi Statutului profesiei de avocat. 8.4. Prezentul contract úi orice modificare a acestuia se depun, de îndată, la barou. Art. 9. Alte clauze ……………………………………………………..……..…… ……………………………..………………………………………………………. …………………………………………………………………………..………… …………………………………………………………………..………………… ………………………………………………………… Încheiat astăzi .......................... la ....................................... în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte, iar unul spre a fi depus la barou. Semnăturile: Societate,

Salarizat,

Depus astăzi ...................................., la Baroul ......................................... . Vizat, Decan, L.S.

182

Statutul profesiei de avocat _________________

2

* În situaĠia în care Salarizatul încheie contractul cu un cabinet individual de avocat, se vor face menĠiunile corespunzătoare. ** În cazul în care Salarizatul este avocat stagiar, onorariile retrocedate lunar nu pot fi mai mici decât cele prevăzute în Statutul profesiei de avocat. *** În cazul în care Salarizatul este avocat stagiar, contractul se completează cu clauze specifice pentru formarea profesională iniĠială.

183

2

Hotărârea nr. 10/2007

Statutul profesiei de avocat Anexa nr. XI

CONTRACT DE GRUPARE A CABINETELOR INDIVIDUALE DE AVOCAğI Între subsemnaĠii : 1) Domnul …………………………………………………., avocat titular al cabinetului individual ……………………………………………………………… ……………………………………….. cu sediul profesional în ………….……… ……………………………………………………………………………………… .. .............................................................................................................................. ; 2) Domnul ………………………………………………., avocat titular al cabinetului individual ………………………………………..…………………… …………………………………………….. cu sediul profesional în …….……… ……………………………………………………………………………………… ….. .......................................................................................................................... ; 3) Domnul ……………………….………………………., avocat titular al cabinetului individual …………………………………………..………………… …………………………………………….. cu sediul profesional în …………… …………………………………………………………………………………….. ; 4) Domnul ………………………..………………………., avocat titular al cabinetului individual ………………………………………….………………… …………………………….…………………………….. cu sediul profesional în ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….; În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea úi exercitarea profesiei de avocat republicată, cu modificările ulterioare, úi cu prevederile Statutului profesiei de avocat s-au convenit următoarele: Art. 1. SpaĠiul comun de funcĠionare SubsemnaĠii au decis să-úi grupeze cabinetele în localitatea (adresa completă) ……………………….……………………………………………..……, începând cu …………………………………………. 1) SituaĠia juridică precisă a spaĠiilor úi a titlului de care dispune grupul, (proprietar, locatar, sublocatar, punere la dispoziĠie a locuinĠei etc.) …….…… …………………………………………………..………………………………… ………………………………………………………………………... 2) Descrierea spaĠiilor - părĠile comune; ………………………………… …………………………………………..………………………………………… 3) Descrierea localurilor (părĠi de localuri folosite în exclusivitate) ……… ……………………………………………………………………… Cabinetul individual de avocaĠi …………………….………………………… ……………………………….. va dispune de ………………….…… încăperi

184

...........………………………… …………………………….. dacă acest lucru este posibil .... pentru chirie úi cheltuieli anexe.... onorariile contabilului însărcinat cu evidenĠele contabile ale grupului etc. Cabinetul individual de avocaĠi …………………. Se întocmeúte un proces-verbal al úedinĠei..…… ……………………………………………………………………………………...... plata telefonului.......... va dispune de …………………… încăperi spre folosinĠă ca birou (precizaĠi situaĠia locului respectiv úi suprafaĠa) ……………… ………………………………………………………………………………….. va dispune de ………………… încăperi spre folosinĠă ca birou (precizaĠi situaĠia locului respectiv úi suprafaĠa) …………….. 185 ... (Exemplu: chiria úi cheltuielile locative. va fi deschis un cont bancar.Statutul profesiei de avocat 2 spre folosinĠă ca birou (precizaĠi situaĠia locului respectiv úi suprafaĠa) ……… …………………………………………………………………………….. 4. cheltuielile de întreĠinere a localurilor. Cabinetul individual de avocaĠi ………………………………... Art....... salariile personalului de întreĠinere eventual salariul aferent secretariatului comun........ 5. va dispune de …………. în partidă simplă.. documentare......………… ……………………………………………………………… (Pentru fiecare tip de cheltuială prevăzută în articolul precedent.... 2.. Cheltuieli Cheltuielile comune cuprind: (detaliere a cheltuielilor comune convenĠional asumate de grup) .... Acesta va funcĠiona sub semnătura unuia din titulari..... cheltuielile de documentare comună.. indicaĠi criteriul de repartiĠie ales úi procentajul căruia îi corespunde..... Cabinetul individual de avocaĠi ……………………………. Repartizarea cheltuielilor comune Cheltuielile comune vor fi repartizate între cabinete grupate conform criteriilor următoare....………………… …………………………. corespunzătoare procentajului indicat: ……………….………… încăperi spre folosinĠă ca birou (precizaĠi situaĠia locului respectiv úi suprafaĠa) …………… ………………………………………………………………………. Art. 3....... bibliotecă: o parte de către avocatul titular al cabinetului + 1/2 parte pentru fiecare din colaboratorii sau avocaĠii salarizaĠi din cabinetul acestuia). telefon: în funcĠie de numărul de posturi... titularii cabinetelor grupate se reunesc pentru a aproba cheltuielile comune úi repartizarea lor.. Pentru funcĠionarea grupului..) Art. criteriul: repartizarea suprafeĠelor camerelor de lucru folosite în exclusivitate cu procentajul corespunzător........ taxa sau taxele de asigurare...……………… ………………………………….. Art...... ùedinĠele La începutul fiecărui semestru. cheltuielile de încălzire úi iluminat...... Contabilitate O evidenĠă contabilă specială va fi Ġinută pentru cheltuielile comune ale cabinetelor grupate.de exemplu...

Durata Prezenta convenĠie este încheiată pe o durată nedeterminată (de la ……… …………. Fiecare din subsemnaĠi poate oricând să se retragă din prezenta convenĠie. în care trebuie să-úi prevină partenerii de contract. Această decizie se va lua cu unanimitatea celorlalĠi membri ai grupului. 10/2007 Statutul profesiei de avocat Un registru de procese-verbale se va Ġine la sediul grupului. la …………………………. Arbitraj Orice diferend cu privire la interpretarea sau executarea prezentei convenĠii va fi supus spre arbitrare decanului baroului sau avocatului desemnat de acesta.). titularul iniĠial al spaĠiului va beneficia de dreptul preferenĠial de atribuire a acestuia. 6. Încheiată la (data) ……………………………….2 Hotărârea nr. ca formă de exercitare a profesiei. plus unul pentru consiliul baroului). 8. Art. cabinetele individuale păstrându-úi pe deplin individualitatea. Art. cel în cauză beneficiind de un termen de ……………………. CondiĠie suspensivă Prezenta convenĠie este încheiată cu condiĠia suspensivă a înregistrării la decanatul baroului. 9. sub rezerva respectării unui termen de úase luni. (minimum două luni) pentru a restitui grupului libera dispunere de mijloacele de exercitare a profesiei care i-au fost puse la dispoziĠie. Art. Art.. Fiecare dintre subsemnaĠii va putea face obiectul unei măsuri de excludere pentru nerespectarea obligaĠiei sale de a participa la cheltuielile comune. 186 . 7. cu obligaĠia de a accepta un termen de preaviz de minimum trei luni pentru ceilalĠi membri ai cabinetului grupat. Exercitarea profesiei Prezenta convenĠie nu are nici o consecinĠă cu privire la exercitarea profesiei sub forma cabinetelor individuale de avocaĠi. (în tot atâtea exemplare câte părĠi sunt.. În cazul în care survin dificultăĠi. El poate propune celorlalĠi membri ai grupului un succesor.

....................………………………………………………………………............ Dl /dna .......... republicată.. avocat definitiv înscris în tabloul avocaĠilor ............................ încheiat potrivit Statutului profesiei de avocat... Societatea se constituie pe o durată …………............... s-a convenit constituirea unei societăĠi civile profesionale de avocaĠi............................... 3................ .... Data ........................ Dl /dna ...... XII CONTRACT pentru constituirea unei societăĠi civile profesionale de avocaĠi Între: 1............……… …………….................................................................... . 2........................................... úi are sediul în …………………………………………………………… Art. úi în conformitate cu Statutul profesiei de avocat.................. Art......................... avocat definitiv înscris în tabloul avocaĠilor ................. cu modificările ulterioare................ Localitatea……………………… Semnătura..................... supusă reglementărilor prevăzute de Legea nr........ avocat definitiv înscris în tabloul avocaĠilor ... 2...................... Dl /dna ............... CondiĠiile de asociere sunt prevăzute în statutul societăĠii civile profesionale de avocaĠi... Denumirea societăĠii Societatea civilă profesională de avocaĠi poartă denumirea de ……............................................... ............................... 1....... 51/1995 pentru organizarea úi exercitarea profesiei de avocat....Statutul profesiei de avocat 2 Anexa nr.............................. ............................ 187 ....................... 4................................ avocat definitiv înscris în tabloul avocaĠilor ............…………………………… Art............................ 3.... Dl /dna ......

........ înscris/înscrisă în tabloul avocaĠilor în data de ............. înfiinĠată conform art............................................................ úi avocat definitiv din data de .......... la data de ............... XIII STATUTUL societăĠii civile profesionale de avocaĠi ………………………………………………………… SubsemnaĠii: .................................... domiciliat/domiciliată în ... Art. obiect............... úi avocat definitiv din data de .. Obiect Societatea are ca obiect exercitarea în comun a profesiei de avocat conform Legii úi statutului profesiei de avocat........ au convenit............................. .... denumirea (forma profesională).............. úi avocat definitiv din data de ......... denumită în continuare Lege.......................... 188 ............. .. ...............................asociat.................201 din Statutul profesiei de avocat........ Scop profesional 3.................... domiciliat/domiciliată în . ..... născut/născută în ..... scop........ durata Art........................................................ la data de ......asociat...................... 3......... .......................................................................... .. .......................... Art..................... 188 ... născut/născută în .......... Forma Prezenta Societate este înfiinĠată ca o societate civilă profesională de avocaĠi úi este compusă din subsemnaĠii avocaĠi înscriúi în Tabloul avocaĠilor Baroului .......... înscris/înscrisă în tabloul avocaĠilor în data de .... cod numeric personal .......... 10/2007 Statutul profesiei de avocat Anexa nr..... înscris/înscrisă în tabloul avocaĠilor în data de ........ după cum urmează................ ca avocaĠi definitivi: ... avocat colaborator úi avocat salarizat în interiorul profesiei îúi angajează răspunderea profesională pentru activitatea desfăúurată în cadrul societăĠii.......... 51/1995 pentru organizarea úi exercitarea profesiei de avocat............... úi art...................... ... 5 din Legea nr............. Titlul I... cod numeric personal ... Statutul SocietăĠii civile profesionale de avocaĠi ........................ Forma................ domiciliat/domiciliată în ...asociat... la data de ................. 2.......... cu modificările ulterioare.......... Fiecare asociat...........................2 Hotărârea nr.. republicată................ sediu.............................................................................. 1.... ...........................1........... cod numeric personal ………........ născut/născută în ......

............. 7......................) lei............................Societate civilă de avocaĠi (SCA)........... Societatea este denumită ......... Capitalul social este compus după cum urmează: Domnul/Doamna....... 2 Art.......... Aporturile în natură/clientelă ale asociaĠilor sunt constituite din următoarele bunuri: ................ la valoarea de ....... evaluat de către asociaĠi/conform raportului de expertiză nr........... : ........................................... : ............) lei........................... Repartizare 7.................. părĠi sociale............. 189 ......2............ din data de ....................... astfel: ............ Durata Societatea se constituie pentru o durată de …………………………. ............... Domnul/Doamna.Statutul profesiei de avocat 3... Capitalul social este divizat în .............. ............. lei (.... potrivit aporturilor menĠionate la art..... integral subscrise úi vărsate de către asociaĠi........) lei............ Art.... la valoarea de ............. 6..... 6.............................................. Capitalul social Art.............. …. Societatea îúi poate deschide birouri de lucru în circumscripĠia Baroului ……………………………....... ani din momentul înscrierii sale în Tabloul avocaĠilor Baroului ……………......................1.................. Domnul/Doamna...... evaluat de către asociaĠi/conform raportului de expertiză nr.......... din data de ............ părĠi sociale a câte .. lei (.... .... părĠi sociale... lei (..................... ......2............. lei fiecare........................ din data de ............ Sediul Sediul principal al SocietăĠii este situat în ………………………………… …………………………………………….. la valoarea de ........ Art......... Compunerea capitalului social 6.. .....................aport în numerar / natură/ clientelă: ..... : ....aport în numerar / natură/ clientelă: ................. evaluat de către asociaĠi/conform raportului de expertiză nr.................. sau sedii secundare în circumscripĠia altor barouri din Ġară úi străinătate...... ........................... 4. ..... .......... Titlul II. ...................... lei...................... lei.........................1....................………… ………………………… ....... ........... ........... .............. .. 5.........aport în numerar / natură/ clientelă: .................................. părĠi sociale......... lei........ 6......................................

hotărârile luate. Procedura adunării generale úi procesele-verbale 10. Art.1. Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actelor de constituire este necesar acordul unanim al asociaĠilor. b) repartizarea rezultatelor financiare (beneficiul). 190 . 8. AsociaĠii nu pot fi reprezentaĠi în adunarea generală decât de alĠi asociaĠi. 8. voturile exprimate pentru fiecare hotărâre. Adunările generale 8.2. cu excepĠia cazurilor prevăzute în Statutul profesiei de avocat. Adunarea generală Art. h) primirea de noi asociaĠi. Adunarea generală reprezintă totalitatea asociaĠilor úi deciziile luate sunt obligatorii pentru toĠi asociaĠii. desemnat dintre asociaĠi úi va cuprinde: data. 10. ordinea de zi. 8. Hotărârile adunărilor generale se iau prin votul asociaĠilor reprezentând majoritatea părĠilor sociale. Principalele atribuĠii ale adunării generale sunt: a) aprobarea bilanĠului anual. g) crearea sau anularea părĠilor de industrie. 8.1. f) schimbarea sediului principal.5. înfiinĠarea de birouri de lucru sau sedii secundare.3. 8. rezumatul dezbaterilor. prezenĠa. Adunările generale se convoacă de oricare dintre asociaĠi prin orice mijloace care să poată proba realizarea convocării cu minimum 5 zile înainte de data Ġinerii lor. Lucrările adunării generale se consemnează într-un registru numerotat úi parafat de coordonatorul SocietăĠii.3. j) alegerea avocatului coordonator al societăĠii.7.1. c) mărirea sau reducerea capitalului social. Procesul-verbal va fi întocmit de secretarul adunării. e) schimbarea denumirii societăĠii. Fiecare parte socială subscrisă úi vărsată dă dreptul la un vot.2 Hotărârea nr.2. 10. 10/2007 Statutul profesiei de avocat Titlul III. în orice alt loc. locul. AtribuĠiile adunării generale 9. 10. k) desemnarea lichidatorului/lichidatorilor.4. i) excluderea asociatului/asociaĠilor. d) fuziunea. 9. Art. Adunarea generală se va întruni la sediul principal al societăĠii sau cu acordul unanim al asociaĠilor.6. 8. 8. I) orice modificarea a statutului societăĠii. Procesul-verbal va fi semnat de asociaĠii prezenĠi. Adunările generale sunt prezidate de avocatul coordonator sau asociatul desemnat de către acesta.

. La încheierea exerciĠiului financiar......2. Art.... Societatea este coordonată de un avocat coordonator sau asociatul desemnat de acesta....3.2. 16. Mandatul avocatului coordonator este de doi ani. AsociaĠii pot lua cunoútinĠă de bilanĠ... Actele de înstrăinare cu privire la drepturile úi bunurile SocietăĠii se încheie numai cu autorizarea prealabilă a asociaĠilor conform art........ avocatul coordonator întocmeúte bilanĠul. 13..... retragere voluntară din Societate sau pentru motive temeinice. Raporturile dintre avocatul coordonator úi ceilalĠi avocaĠi ai societăĠii nu implică nici o subordonare în plan profesional... 11.. deces.. 191 .. 11. OperaĠiunile în conturile bancare ale SocietăĠii sunt efectuate de avocatul coordonator.....1... când începe la data înfiinĠării úi durează până la 31 decembrie. Titlul V......2.... avocatul coordonator al societăĠii. 13. Calitatea de avocat coordonator încetează prin revocare. Societatea poate angaja cenzori úi auditori pentru a verifica evidenĠele contabile ale SocietăĠii úi a întocmi raportul asupra gestiunii.. de anexele acestuia...... Art. Drepturi úi obligaĠiile avocatului coordonator 13. 16.3. alături sau împreună cu alte persoane desemnate prin hotărârea adunării generale. Art. 11...3. contul de profit úi pierderi úi raportul de activitate. Coordonarea activităĠii 2 Art. Avocatului coordonator reprezintă Societatea în raporturile cu terĠii. cu aprobarea Adunării asociaĠilor....... Art.... Coordonarea 11...... 15. 14. ExerciĠiul financiar ExerciĠiul financiar începe de la 01 ianuarie úi se sfârúeúte la 31 decembrie al fiecărui an cu excepĠia primului an. AsociaĠii pot fixa un plafon maximal al valorii bunurilor care pot fi înstrăinate de către avocatul coordonator fără a fi necesară autorizarea prealabilă úi fără ca această valoare să poată depăúi 10% din valoarea capitalului social..Statutul profesiei de avocat Titlul IV. 13. Conturile úi informarea asociaĠilor cu privire la rezultatele obĠinute de Societate Art... Conturile úi informarea asociaĠilor 16...... úi pot consulta orice registru úi document contabil al SocietăĠii.1. demisie..1.. Desemnarea avocatului coordonator Dl.. 8. 16. Remunerare Avocatul coordonator poate fi remunerat potrivit hotărârii adunării generale..... singur. este desemnat(ă) începând cu data de ... El este numit prin hotărârea asociaĠilor ce deĠin împreună mai mult de 1/2 din capitalul social... 12. (d-na) ..

... Cesiunea úi transmiterea părĠilor sociale Art... celorlalĠi asociaĠi úi baroului din care face parte.... după caz... exerciĠiul financiar..... 18.. 19.. Cesiunea între asociaĠi este liberă.1.1. 21....... Asociatul care intenĠionează să cedeze părĠile sociale este obligat să notifice intenĠia sa cu minimum 30 de zile anterior transmiterii.. către toĠi asociaĠii... fond de investiĠii.. Retragerea asociaĠilor 21....cotă alocată deĠinătorilor părĠilor sociale ……………………………………........ repartizarea rezultatelor financiare rămase se va face astfel: ... Cesiunea de părĠi sociale poate fi făcută numai către avocaĠi definitivi cu drept de exercitare a profesiei... Art. fond de rezervă...2. provizioane de risc. Rezultatele financiare Adunarea generală ordinară aprobă conturile..... 20... 17... etc...4.....1... în scris. 19. . În cazul de neexercitare a dreptului de preempĠiune.. Notificarea cesiunii 20.2. 192 . fără ca ceilalĠi asociaĠi să se poată opune....alte alocări (fond de premiere.. bilanĠul úi hotărăúte cu privire la utilizarea rezultatelor financiare.. 20.cotă alocată deĠinătorilor părĠilor de industrie ………………………………. la preĠ egal.2 Hotărârea nr. În caz de concurs între asociaĠi. 10/2007 Statutul profesiei de avocat Art. sau...2.... Repartizarea beneficiilor 18. 18.. urmând a fi repartizat către asociaĠi.1.. La împlinirea termenului prevăzut în notificare consiliul baroului va lua act de retragerea asociatului. Beneficiul net al societăĠii va fi stabilit după scăderea din totalul veniturilor a cheltuielilor deductibile. cesiunea poate fi făcută unui/unor avocat/avocaĠi neasociat/neasociaĠi...2.. în lipsă.3... Art. Asociatul se poate retrage oricând din societate cu condiĠia de a notifica... Oferta notificată este irevocabilă pe toată durata ei de valabilitate...... asociaĠii vor achiziĠiona părĠile sociale proporĠional cu cotele deĠinute la capitalul social...3..... 19... este preferat asociatul care doreúte să achiziĠioneze numărul total de părĠi sociale ofertate. intenĠia de retragere cu cel puĠin 3 luni înainte. 21. în condiĠiile Legii úi ale Statutului profesiei de avocat... După deducerea tuturor celorlalte obligaĠii úi contribuĠii care pot greva profitul net al societăĠii.... 19.. Titlul VI. operând modificările corespunzătoare în evidenĠele sale.... 20.) ..... PărĠile sociale pot fi cesionate numai cu acordul unanim úi exprimat în scris al asociaĠilor.. Art. Oricare asociat îúi poate exercita dreptul de preempĠiune în termen de 30 de zile de la primirea notificării ofertei de cesiune.. Cesiunea părĠilor sociale 19.

3. Activitatea úi răspunderea profesională 25. în condiĠiile prevăzute în prezentul titlu. b) la emiterea de noi părĠi sociale în vederea reconstituirii capitalului social la valoarea existentă la momentul decesului. Art. 23. PărĠile semnatare convin că desocotirea dintre asociaĠi úi succesorii asociatului decedat se va face potrivit următoarelor reguli: ……….1.…. La data decesului unui asociat.1.. Cesionarii sunt obligaĠi să depună la barou un exemplar original al actului de cesiune. c) la încetarea formei de exercitare a profesiei. Exercitarea profesiei Art. Art. 23.……… …………………………………………………………………………………….3. asociatul care s-a retras din societate sau asociatul pus sub interdicĠie are la dispoziĠie un termen de 3 luni pentru cesionarea părĠilor sociale. asociatul exclus din societate. avocaĠii colaboratori úi avocaĠii salarizaĠi în interiorul profesiei exercită profesia de avocat în numele societăĠii. 26.) Titlul VII. 25. În caz de neînĠelegere cu privire la desocotirea consecutivă retragerii se aplică corespunzător următoarele prevederi ale prezentului statut: ………. (Se pot introduce clauze specifice privind retragerea forĠată.2. la expirarea acestui termen cesiunea nu a avut loc. 25. 22.1.. părĠile sociale deĠinute de acesta se anulează.2. Decesul asociatului 23. Asociatul care din orice motiv pierde dreptul de exercitare a profesiei de avocat. retragerea voluntară etc. AsociaĠii. ………………………………………………… Art.………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………… 23. În cazul în care.Statutul profesiei de avocat 2 21. Societatea va încheia contracte de asigurare profesională. În termen de maxim 3 luni de la data anulării părĠilor sociale. părĠile sociale se vor anula iar statutul se va modifica corespunzător.3. 24. asociaĠii vor proceda după cum urmează: a) la reducerea corespunzătoare a capitalului social.1. Art. Încetarea calităĠii de asociat 22. 22.. în nume propriu úi pentru fiecare avocat care îúi exercită profesia în cadrul acesteia.2. Fiecare avocat răspunde pentru actele profesionale pe care le îndeplineúte. 25. Alte dispoziĠii 24. Suspendarea asociaĠilor ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 193 .

. Lichidarea 29.. 10/2007 Statutul profesiei de avocat Art...1....1. 28...... Dizolvarea úi lichidarea Art.. CondiĠia suspensivă úi publicitate Art.. AsociaĠii vor fi convocaĠi pentru a decide cu privire la rezultatele obĠinute de lichidatori.. acesta va fi prezentat decanului............... c) prin radierea din profesie a tuturor asociaĠilor. După înscrierea SocietăĠii. 29.. Art... Art.....2 Hotărârea nr. 29.. Av.2. În toate actele sale se va menĠiona „în lichidare”........... În caz contrar acesta va fi numit de către decan..... cu excepĠia cazului în care asociatul rămas decide reorganizarea acesteia.. CondiĠia suspensivă 30. e) prin dobândirea tuturor părĠilor sociale de către un singur asociat úi păstrarea lor de către acesta o perioadă mai mare de 3 luni....4..... 30.. Semnături: Av. avocatul coordonator va convoca o adunare generală extraordinară pentru a se constata îndeplinirea tuturor condiĠiilor cerute pentru începerea activităĠii.. AsociaĠii vor desemna un lichidator cu votul cerut pentru numirea avocatului coordonator... Titlul IX. Intervenirea cazurilor de incapacitate de exercitare a profesiei ………………………………………………………………………………… ………………………... În situaĠiile în care în societate rămâne un singur asociat pentru o perioadă mai mare de trei luni. 30. Titlul VIII.3.. 194 . Publicitate În termen de 15 zile de la semnarea statutului.... 29. Societatea este constituită între asociaĠi de la data semnării statutului.. b) prin hotărâre judecătorească. d) prin decesul simultan al tuturor asociaĠilor.. . Societatea intră în lichidare din momentul dizolvării sale... societatea intră în lichidare. Dizolvarea Societatea se dizolvă în următoarele situaĠii: a) prin hotărârea luată în unanimitate de asociaĠi........ sub condiĠia suspensivă a înscrierii sale în Tabloul avocaĠilor baroului. .....2... la repartizarea activului net úi pentru a constata încheierea lichidării. Av.. . 27. 31...... f) la cererea simultană de retragere din Societate formulată de toĠi asociaĠii... 29.

.……………... Semnătura. Localitatea ... úi în conformitate cu Statutul profesiei de avocat... avocat definitiv înscris în tabloul avocaĠilor ……………………………………….. XIV CONTRACT pentru constituirea unei societăĠi profesionale de avocaĠi cu răspundere limitată Între: 1.. Art.. 2.…….. s-a convenit constituirea unei societăĠi profesionale cu răspundere limitată.……. Denumirea societăĠii Societatea profesională cu răspundere limitată poartă denumirea de ……… ……………………………………………………………………………… úi are sediul în …………………………………………………………………………… …………………………………..... Domnul/Doamna …………………………………………………………… ……………………………………………………………….......……...........……………… …………………………………………….………………………….. republicată... 3.. 10/2007 Statutul profesiei de avocat Anexa nr....... avocat definitiv înscris în tabloul avocaĠilor ……………………………………………………… …………………………………………. 195 .. 2. avocat definitiv înscris în tabloul avocaĠilor ………………………………………………………………... Data ..... Societatea se constituie pe o durată de ………………………... Domnul/Doamna …………………………………………………………… ………………………….……………… ………………………………….2 Hotărârea nr.... 51/1995 pentru organizarea úi exercitarea profesiei de avocat.. 1..……… ………………………………………… Art. 4.. avocat definitiv înscris în tabloul avocaĠilor …………......... CondiĠiile de asociere sunt prevăzute în statutul societăĠii profesionale de avocaĠi cu răspundere limitată.. 3. cu modificările ulterioare. supusă reglementărilor prevăzute de Legea nr...... încheiat potrivit Statutului profesiei de avocat......…….. Domnul/Doamna …………………………………………………………… ………………………………………………………………... Domnul/Doamna …………………………………………………………… ………………………………………………………………..... Art.

...........………………………... denumită în continuare Lege............ Obiect Societatea are ca obiect exercitarea în comun a profesiei de avocat conform Legii nr........ 51/1995 pentru organizarea úi exercitarea profesiei de avocat... 51/1995 pentru organizarea úi exercitarea profesiei de avocat....... înscris/înscrisă în tabloul avocaĠilor în data de ………… ………………… úi avocat definitiv din data de ………………………………… …………………………………....asociat. Forma Prezenta Societate este înfiinĠată ca o societate profesională cu răspundere limitată úi este compusă din subsemnaĠii avocaĠi înscriúi pe tabloul Baroului ................... cod numeric personal …………………. Art.. ......………………………………........... după cum urmează.... domiciliat/domiciliată în .. înscris/înscrisă în tabloul avocaĠilor în data de ………………………… úi avocat definitiv din data de ……………………………………………………….........asociat. născut/născută în ………..... 196 .... ......... sediu........ cu modificările ulterioare..... denumirea (forma profesională)........ înscris/înscrisă în tabloul avocaĠilor în data de ………………………… úi avocat definitiv din data de ……………………………………………………….......................... .................2 Hotărârea nr.......asociat....... Forma.... la data de …………………….......…………… ……………….... născut/născută în …………………………….............................…………………………………. republicată................ cu modificările ulterioare úi prevederilor corespunzătoare din Statutul profesiei de avocat.............................. Statutul societăĠii profesionale cu răspundere limitată . ca avocaĠi definitivi: ...... au convenit...... ..…………………………………………………….............................. 1........ domiciliat/domiciliată în ... ................. durata Art.... scop...………………........ 10/2007 Statutul profesiei de avocat Anexa nr.......... ... úi Statutului profesiei de avocat.... . înfiinĠată conform art......... 6 din Legea nr......……………………..... Titlul I. la data de …………………….. cod numeric personal ……………………………... la data de ……………………..... 2...................................... .. cod numeric personal ……………………………….... născut/născută în ……………………………... obiect............ domiciliat/domiciliată în ....... republicată.... XV STATUTUL SOCIETĂğII PROFESIONALE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ SubsemnaĠii: .......................

.............. Durata Societatea se constituie pentru o durată de ... Titlul II.................. lei (........................ părĠi sociale.......... lei. din data de ........... .............. la valoarea de ..Societate profesională de avocaĠi cu răspundere limitată (S..............L......... 7.......................... la valoarea de .................................................... : ......................... din data de .... la valoarea de .......................................)............. : ........... Domnul/Doamna......................... : ....................aport în industrie/numerar/natură/clientelă: ........... evaluat de către asociaĠi/conform raportului de expertiză nr.. lei.... ............ ................... astfel: .......Statutul profesiei de avocat 2 Art.... Repartizare Capitalul social este divizat în ... evaluat de către asociaĠi/conform raportului de expertiză nr..................P...... din data de ............) lei...........1.............. lei (.3... ...... părĠi sociale......... părĠi sociale... la valoarea de .. 3.................................... ......... evaluat de către asociaĠi/conform raportului de expertiză nr.................. Art....... ......... ... ................. lei: .aport în industrie/numerar/natură/clientelă: ....................1..................... potrivit aporturilor menĠionate la art........................................... ............................. integral subscrise úi vărsate de către asociaĠi...... lei......................... . din data de ..............A................................................................................................................................2......................................... Capitalul social este compus după cum urmează: Domnul/Doamna .... Aporturile în natură ale asociaĠilor sunt constituite din următoarele bunuri: ...................... .... .. lei fiecare.............aport în industrie/numerar/natură/clientelă: ..... 197 .. ......... părĠi sociale a câte ...... Fiecare asociat răspunde personal în limita aportului său social......... Capitalul social Art...................... Art................ 6. .................... la valoarea de ..... 4........... Societatea îúi poate deschide birouri de lucru în circumscripĠia Baroului .. .................................................. 6.2..................................................................) lei...........) lei.... lei......... sau sedii secundare în circumscripĠia altor barouri din Ġară úi străinătate.........R........... Sediul Sediul principal al SocietăĠii este situat în .. Scop profesional 3.. 6...... ani din momentul înscrierii sale pe tabloul Baroului ............ Societatea este denumită ................................. ...... Compunerea capitalului social 6...... ..... ............ din data de ... evaluat de către asociaĠi/conform raportului de expertiză nr............................... lei (......... ............... Aporturile în industrie/clientelă ale asociaĠilor constau în: ...................... Domnul/Doamna... 6.............. evaluat de către asociaĠi/conform raportului de expertiză nr.............. 5.... la valoarea de ........ lei.................. evaluat de către asociaĠi/conform raportului de expertiză nr................................ 3. din data de ............................ Art..........

8. prezenĠa. l) orice modificare a statutului societăĠii.6. Adunările generale 8. g) aprobarea creării sau anulării părĠilor de industrie. înfiinĠarea de birouri de lucru sau sedii secundare. hotărârile luate. 8.2. 8. Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actelor de constituire este necesar acordul unanim al asociaĠilor. b) repartizarea rezultatelor financiare (beneficiul). a avocaĠilor coordonatori.7. după caz. Art. ordinea de zi. ai societăĠii. k) desemnarea lichidatorului/lichidatorilor. 8. c) mărirea sau reducerea capitalului social. i) excluderea asociatului/asociaĠilor.5. AsociaĠii nu pot fi reprezentaĠi în adunarea generală decât de alĠi asociaĠi. h) primirea de noi asociaĠi. Lucrările adunării generale se consemnează într-un registru numerotat úi parafat de coordonatorul/coordonatorii SocietăĠii. j) alegerea avocatului coordonator sau. Hotărârile adunărilor generale se iau prin votul asociaĠilor reprezentând majoritatea părĠilor sociale. d) fuziunea. 10. 9. Procesul-verbal va fi semnat de asociaĠii prezenĠi. Art. Adunarea generală se va întruni la sediul principal al societăĠii sau cu acordul unanim al asociaĠilor în orice alt loc.3. Adunarea generală reprezintă totalitatea asociaĠilor. 8. Adunările generale se convoacă de oricare dintre asociaĠi prin orice mijloace care să poată proba realizarea convocării cu minimum 5 zile înainte de data Ġinerii lor. 10. 198 . voturile exprimate pentru fiecare hotărâre. 8.4. Adunările generale sunt prezidate de unul dintre avocaĠii coordonatori sau de asociatul desemnat de către aceútia. f) schimbarea sediului principal.2 Hotărârea nr. Procedura adunării generale úi procesele-verbale 10. AtribuĠiile Adunării generale Principalele atribuĠii ale Adunării Generale sunt: a) aprobarea rezultatelor economice anuale. Fiecare parte socială subscrisă úi vărsată dă dreptul la un vot. locul. Hotărârile adunării generale sunt obligatorii pentru toĠi asociaĠii. 10/2007 Statutul profesiei de avocat Titlul III. rezumatul dezbaterilor.1. Adunarea generală Art. 10.2. Procesul-verbal va fi întocmit de secretarul adunării.3. e) schimbarea denumirii societăĠii. 8.1. desemnat dintre asociaĠi úi va cuprinde: data. cu excepĠia situaĠiilor în care Statutul profesiei de avocat prevede alt cvorum.

........ AsociaĠii pot fixa un plafon maximal al valorii bunurilor care pot fi înstrăinate de către avocatul coordonator fără a fi necesară autorizarea prealabilă úi fără ca această valoare să poată depăúi 10% din valoarea capitalului social.. după caz. de anexele acestuia.. sau. 12. Remunerare Avocatul coordonator poate fi remunerat potrivit hotărârii adunării generale. Mandatul avocatului coordonator este de doi ani. 199 .2. 13... avocaĠii coordonatori reprezintă Societatea în raporturile cu terĠii.. Art....3. după caz.. 15. când începe la data înfiinĠării úi durează până la 31 decembrie. Coordonarea activităĠii 2 Art.....1. ExerciĠiul financiar ExerciĠiul financiar începe de la 1 ianuarie úi se sfârúeúte la 31 decembrie al fiecărui an cu excepĠia primului an.. AsociaĠii pot lua cunoútinĠă de raport.. Societatea este coordonată de unul sau mai mulĠi avocaĠi coordonatori... avocatul coordonator întocmeúte raportul de activitate úi proiectul declaraĠiei de venit pentru societate. 13.. (d-na) ... Desemnarea avocatului coordonator Dl.. retragere voluntară din Societate sau pentru motive temeinice..... La încheierea exerciĠiului financiar.. deces. de proiectul declaraĠiei de venit úi pot consulta orice registru úi document contabil al SocietăĠii. Avocatul coordonator.... Coordonarea 11. 11. precum úi de către alte persoane desemnate prin hotărârea adunării generale.. avocatul coordonator al societăĠii........ Drepturile úi obligaĠiile avocatului coordonator 13.... ExerciĠiul financiar.... 13. Calitatea de avocat coordonator încetează prin revocare... Conturile bancare úi informarea asociaĠilor 16. 14.. cu aprobarea Adunării asociaĠilor. Art.. conturile bancare úi informarea asociaĠilor cu privire la rezultatele obĠinute de Societate Art.. Raporturile dintre avocatul coordonator úi ceilalĠi avocaĠi ai societăĠii nu implică nici o subordonare în plan profesional. 8...Statutul profesiei de avocat Titlul IV. 16..... Titlul V.... Art.. 16......1. Art. Actele de înstrăinare cu privire la drepturile úi bunurile SocietăĠii se încheie numai cu autorizarea prealabilă a asociaĠilor conform art. OperaĠiunile în conturile bancare ale SocietăĠii sunt efectuate de către avocatul coordonator....... sau.... 11.... demisie..2..2...1.. Ei sunt numiĠi prin hotărârea asociaĠilor ce deĠin împreună mai mult de 1/2 din capitalul social. avocaĠii coordonatori..3. 11. este desemnat(ă) începând cu data de ...

18. sau. Notificarea cesiunii 20. În cazul de neexercitare a dreptului de preempĠiune. Plata impozitului pe venit se face de către fiecare asociat. tuturor asociaĠilor. pentru venitul său propriu. fără ca ceilalĠi asociaĠi să se poată opune. Oricare asociat îúi poate exercita dreptul de preempĠiune în termen de 30 de zile de la primirea notificării ofertei de cesiune. Asociatul care intenĠionează să cedeze părĠile sociale este obligat să notifice intenĠia sa cu minimum 30 de zile anterior transmiterii.3. chirii. investiĠii. amortizări.4. Toate cheltuielile necesare societăĠii (remuneraĠiile pentru avocaĠii salarizaĠi. Art.3. După deducerea cheltuielilor prevăzute la pct. constituirea unui fond de rezervă al societăĠii. asociaĠii vor achiziĠiona părĠile sociale proporĠional cu cotele deĠinute la capitalul social. Cesiunea între asociaĠi este liberă. DeĠinerea părĠilor sociale în societate conferă asociaĠilor dreptul úi obligaĠia de a încasa venitul úi de a suporta pierderea. 18.2. cheltuielile de întreĠinere. Art. taxe úi impozite aferente bunurilor folosite în interesul societăĠii. 19. Oferta notificată este irevocabilă pe toată durata ei de valabilitate.3. după caz.1 venitul rămas se distribuie între asociaĠi conform părĠilor sociale deĠinute de aceútia. Cesiunea părĠilor sociale 19.2. Cesiunea úi transmiterea părĠilor sociale Art.4. salariile. Rezultatele financiare Adunarea generală ordinară aprobă conturile bancare. în condiĠiile Legii úi Statutului profesiei de avocat.2. Repartizarea beneficiilor 18. Cesiunea de părĠi sociale poate fi făcută numai unor avocaĠi definitivi cu drept de exercitare a profesiei. cesiunea poate fi făcută către avocat/avocaĠi neasociat/neasociaĠi. în lipsă. 19. exerciĠiul financiar úi hotărăúte cu privire la utilizarea rezultatelor financiare. 19. retrocedările de onorarii pentru avocaĠii colaboratori. 20. În caz de concurs între asociaĠi. 19.2 Hotărârea nr. utilităĠi úi dotări precum úi orice alte cheltuieli) sunt suportate de către societate din veniturile realizate de către aceasta.1. costul materialelor. 18. 200 . Titlul VI.3 AsociaĠii pot conveni înainte de distribuirea menĠionată la pct. este preferat asociatul care doreúte să achiziĠioneze numărul total de părĠi sociale ofertate. 20. PărĠile sociale pot fi cesionate numai cu acordul unanim úi exprimat în scris al asociaĠilor. la preĠ egal. 18. consumabile. Art. 18.2.1. 20.1. Societatea poate angaja cenzori úi auditori pentru a verifica evidenĠele contabile ale SocietăĠii úi a întocmi raportul asupra gestiunii. 10/2007 Statutul profesiei de avocat 16. 17. 18.

asociaĠii vor proceda după cum urmează: a) la reducerea corespunzătoare a capitalului social. la expirarea acestui termen cesiunea nu a avut loc.1.1.…………………………………… …………………………………………… 23. PărĠile semnatare convin că desocotirea dintre asociaĠi úi succesorii asociatului decedat se va face potrivit următoarelor reguli: …………………… ………………………………………………. 25. Încetarea calităĠii de asociat 22. avocaĠii colaboratori úi avocaĠii salarizaĠi în interiorul profesiei exercită profesia de avocat în numele societăĠii. Art. părĠile sociale deĠinute de acesta se anulează.2. asociatul care s-a retras din societate sau asociatul pus sub interdicĠie are la dispoziĠie un termen de 3 luni pentru cesionarea părĠilor sociale. Asociatul se poate retrage oricând din societate cu condiĠia de a notifica.Statutul profesiei de avocat 2 Art. (1) La data decesului unui asociat. c) la încetarea formei de exercitare a profesiei. Asociatul care din orice motiv pierde dreptul de exercitare a profesiei de avocat.3. în condiĠiile prevăzute în prezentul titlu. celorlalĠi asociaĠi úi baroului din care face parte intenĠia de retragere cu cel puĠin 3 luni înainte.1.2 În cazul în care. Activitatea úi răspunderea profesională 25. 21. b) la emiterea de noi părĠi sociale în vederea reconstituirii capitalului social la valoarea existentă la momentul decesului. 21. retragerea voluntară etc. 25. Exercitarea profesiei Art. asociatul exclus din societate. Retragerea asociaĠilor 21. 22. 201 .2. 22. În termen de maxim 3 luni de la data anulării părĠilor sociale. 23.1. Decesul asociatului 23..) Titlul VII. Fiecare avocat răspunde pentru actele profesionale pe care le îndeplineúte. părĠile sociale se vor anula iar statutul se va modifica corespunzător. În caz de neînĠelegere cu privire la desocotirea consecutivă a retragerii se aplică corespunzător următoarele prevederi ale prezentului statut: ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………… Art. AsociaĠii. în scris. Alte dispoziĠii Cesionarii sunt obligaĠi să depună la barou un exemplar original al actului de cesiune. 24.2. Art. 23. (Se pot introduce clauze specifice privind retragerea forĠată.

26. În toate actele sale se va menĠiona „în lichidare”. cu excepĠia cazului în care asociatul rămas decide reorganizarea acesteia. f) la cererea simultană de retragere din Societate formulată de toĠi asociaĠii.3. Suspendarea asociaĠilor ………………………………………………………………………………… Art. 29. d) prin decesul simultan al tuturor asociaĠilor. 10/2007 Statutul profesiei de avocat 25. la repartizarea activului net úi pentru a constata încheierea lichidării. După înscrierea SocietăĠii.2 Hotărârea nr. 29. după caz. c) prin radierea din profesie a tuturor asociaĠilor. Lichidarea 29. sub condiĠia suspensivă a înscrierii sale în tabloul baroului. Societatea este constituită între asociaĠi de la data semnării statutului. Titlul IX. unul dintre avocaĠii coordonatori va convoca o adunare generală extraordinară pentru a se constata îndeplinirea tuturor condiĠiilor cerute pentru începerea activităĠii.3. societatea intră în lichidare. 30. În situaĠiile în care în societate rămâne un singur asociat pentru o perioadă mai mare de trei luni. CondiĠia suspensivă úi publicitate Art. 29. AsociaĠii vor desemna un lichidator cu votul cerut pentru numirea avocatului coordonator. În caz contrar acesta va fi numit de către decan. Art.1. Publicitate În termen de 15 zile de la semnarea statutului. AsociaĠii vor fi convocaĠi pentru a decide cu privire la rezultatele obĠinute de lichidatori. 30. 27. Dizolvarea úi lichidarea Art.2. 29.4. e) prin dobândirea tuturor părĠilor sociale de către un singur asociat úi păstrarea lor de către acesta o perioadă mai mare de 3 luni. acesta va fi prezentat decanului. Art. Intervenirea cazurilor de incapacitate de exercitare a profesiei ………………………………………………………………………………… Titlul VIII. b) prin hotărâre judecătorească. Societatea va încheia contracte de asigurare profesională. avocatul coordonator sau. în nume propriu úi pentru fiecare avocat care îúi exercită profesia în cadrul acesteia. Societatea intră în lichidare din momentul dizolvării sale. 31. 202 .2. Dizolvarea Societatea se dizolvă în următoarele situaĠii: a) prin hotărârea luată în unanimitate de asociaĠi. Art.1. 28. CondiĠia suspensivă 30.

........................ 203 ....... Av.................... Semnături: Av....... 32.......Statutul profesiei de avocat 2 Art.................... .... ... Av............. ............ Dobândirea personalităĠii juridice Societatea dobândeúte personalitate juridică la data înregistrării la barou a deciziei emise de către consiliul baroului în a cărei rază teritorială se află sediul ei principal.

..... de înregistrare a societăĠii profesionale de avocaĠi cu răspundere limitată 1.. 10/2007 Uniunea NaĠională a Barourilor din România Baroul ....L.... Denumirea ………………………………………... .... Semnătura úi útampila ……………………………………………………… Semnătura decanului L..R............. 204 ......………………………… „S......” 2....................P.. XVI CERTIFICAT nr.. Sediul ………………………………………………………... Statutul profesiei de avocat Anexa nr.... Durata de funcĠionare ……………………………………………………… 4...S.............2 Hotărârea nr.........A....……………… 3. Data dobândirii personalităĠii juridice (data de înregistrarea la barou a deciziei Consiliului Baroului …………………………………… 5.....

Statutul profesiei de avocat 2 Anexa nr. úi data crt. menĠiunea se operează la data încasării) 1 2 3 4 5 … 205 . XVII REGISTRU DE EVIDENğĂ a contractelor de asistenĠă juridică Nr. Data Nr. efectuării încheierii înregistrării contractului (inclusiv în cazul contractelor încheiate verbal) Numele úi prenumele persoanelor semnatare Onorariul Onorariul Alte stabilit încasat observaĠii (în cazul în care onorariul se încasează prin tarifarea orară a serviciilor.

2.2 Hotărârea nr. crt. Denumirea actului Persoana/persoanele semnatare ale actului (Nume. act de identitate) Data Obiectul actului ObservaĠii 1. 4. 5. prenume. domiciliu. 6. … 206 . XVIII REGISTRU DE ÎNREGISTRARE a actelor juridice atestate de avocat conform articolului 3 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea úi exercitarea profesiei de avocat Nr. 3. 10/2007 Statutul profesiei de avocat Anexa nr.

6. Denu. se va indica fiecare sumă plătită din contul deschis pentru client. crt.. se vor înregistra numărul úi data contractului încheiat între avocat úi client în baza căruia avocatul desfăúoară operaĠiunile fiduciare... 51/1995 pentru organizarea úi exercitarea profesiei de avocat Nr. se va înregistra documentul ce justifică predarea de către avocat.2 REGISTRUL DE ÎNREGISTRARE a activităĠilor fiduciare în condiĠiile art. executare silită)... 10/2007 Statutul profesiei de avocat Anexa nr. (1). 4. 2. 3. 5. se va descrie .fiecare operaĠiune efectuată úi obiectul acesteia. 3 alin..rezumativ . se va înregistra documentul ce justifică predarea către avocat. . Intrări4 Ieúiri5 bunului (mii lei) preluării predării cont -ProvenienĠă 1. se va indica data evidenĠierii fiecărei sume în contul deschis pentru client úi provenienĠa acesteia (exemplu. lit.Sediu Cont mire bancar Client Contract1 Bunuri Fonduri Hotărârea nr. 207 . operaĠiunea ce justifică plata úi destinaĠia plăĠii. g) din Legea nr. Actele adiĠionale se vor înregistra corespunzător.. XIX OperaĠiuni6 Alte menĠiuni Denumirea -Valoare Data2 Data3 Nr.

Client Contract1 InformaĠii titulari Identitate acĠionari/ Nr. 4. se vor menĠiona: identitatea părĠilor (creditor/debitor garant). numărul úi valoarea totală a titlurilor cedate. actele adiĠionale se vor înregistra corespunzător. numărul de titluri grevate úi valoarea totală garantată. 10/2007 Statutul profesiei de avocat Anexa nr. 2..2 Hotărârea nr. valoare)2 valoare)3 Denumire Sediu Cont bancar Dată Număr Valoare Valoare emisiune totală nominală (mii lei) 1. titluri deĠinute OperaĠiuni Alte menĠiuni4 Cesiuni GaranĠii (părĠi. nr. 2.. tipul garanĠiei. crt. 3. 1. 208 . exemplu: date privind înregistrarea în Arhiva Electronică de GaranĠii Reale Mobiliare etc. titluri. se vor menĠiona: identitatea părĠilor (cedent/cesionar) data cesiunii. dată. se vor înregistra numărul úi data contractului încheiat între avocat úi client. nr. titluri. data constituirii garanĠiei. XX Nr. (părĠi. dată.

Denumirea formei de exercitare a profesiei. Pentru clientela personală úi activitatea desfăúurată în cadrul asistenĠei judiciare a baroului. MenĠiunile privind Uniunea NaĠională a Barourilor din România úi denumirea baroului se inscripĠionează în interiorul circumferinĠei útampilei urmărind linia circumferinĠei. ùtampila are forma rotundă.Uniunea NaĠională a Barourilor din România. . 10/2007 2 Anexa nr. MenĠiunea privind denumirea formei de exercitare a profesiei se inscripĠionează în interiorul circumferinĠei útampilei. 6. avocatul colaborator va utiliza útampila personală. Diametrul útampilei este de 3 cm. . 2. aprobată de forma de exercitare a profesiei. Exemple: 209 . 5. 3. XXI MODELUL ùTAMPILEI FORMELOR DE EXERCITARE A PROFESIEI 1.Statutul profesiei de avocat Hotărârea nr.Baroul. pe care se inscripĠionează denumirea formei de exercitare a profesiei úi menĠiunea „avocat colaborator”. 4. ConĠinutul útampilei: .

apartament) Dimensiunile maxime ale firmei sunt de 40 x 60 cm.menĠiuni privind identificarea sediului (etaj. 210 .Uniunea NaĠională a Barourilor din România. . 10/2007 Statutul profesiei de avocat Anexa nr. Exemplu: UNIUNEA NAğIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA (Baroul) (Denumirea formei de exercitare a profesiei) (sediul principal/sediul secundar/birou de lucru) ……………………… (elemente de identificare ale sediului. Firma va fi confecĠionată din metal cu menĠiunile gravate.menĠiuni privind: sediul principal.denumirea formei de exercitare a profesiei. apartament). ConĠinutul firmei: . . XXII MODELUL FIRMEI FOLOSITE DE FORMELE DE EXERCITARE A PROFESIEI DE AVOCAT 1. . exemplu: etaj. .2 Hotărârea nr. birou de lucru.Baroul. sediul secundar.

.................................................................Statutul profesiei de avocat 2 Anexa nr...................................C..................A................................................. ...................... (Forma de exercitare a profesiei) ......................................... XXIII MODELUL ùl CONğINUTUL PARAFEI PROFESIONALE Dimensiunile parafei sunt de 2 x 5 cm.......... (stagiar/ definitiv) Exemplu: „Popescu úi AsociaĠii” S......................................... Ion Popescu avocat definitiv 211 ........ (numele úi prenumele avocatului) avocat ....

. .. Avocat .... XXIV MODELUL ùl CONğINUTUL PARAFEI FOLOSITE DE AVOCAT PENTRU ACTELE ÎNTOCMITE CONFORM ART................ În conformitate cu dispoziĠiile articolului 3 alin......................................... Semnătura .. 10/2007 Statutul profesiei de avocat Anexa nr............ 212 . cu modificările ulterioare........ a conĠinutului úi a datei actelor........................S................... (1) lit........ 3 ALIN.... (1) LIT.................. c) din Legea nr......2 Hotărârea nr.... L. * Nr................ 51/1995 pentru organizarea úi exercitarea profesiei de avocat Dimensiunile parafei sunt de 5 x 8 cm..... C) DIN LEGEA NR. identitatea părĠilor úi conĠinutul prezentului act.... 51/1995 pentru organizarea úi exercitarea profesiei de avocat. Data ..................... întocmit conform Statutului profesiei de avocat...... republicată.... * Numărul este corespunzător numărului curent din Registrul de înregistrare a actelor juridice atestate de avocat cu privire la identitatea părĠilor... atest data................

fixată de robă printr-un sistem de prindere (bazele mici ale celor două eúarfe. de culoare albă.Statutul profesiei de avocat 2 Anexa nr. Partea din faĠă este pliată printr-o cută dublă. 213 . având baza mare de 12 cm. de dimensiunea bazei mici a celor două eúarfe. 2. în ambele părĠi. Baveta se prinde la baza gulerului. Pe umărul stâng al robei se aplică o eúarfă de o parte úi de alta a umărului. de formă trapezoidală cu următoarele dimensiuni: baza mare 5 cm. Cele două părĠi ale eúarfei sunt cusute între ele. Eúarfa se fixează de robă prin doi nasturi neaparenĠi.tipar ce se păstrează spre conservare la secretariatul Uniunii NaĠionale a Barourilor din România úi se va transmite la fiecare barou pentru a fi pusă la dispoziĠia avocaĠilor. În părĠile laterale sunt prevăzute două deschideri. 4. Eúarfa este confecĠionată din acelaúi material ca úi roba. Modelul de robă descris mai sus este redat în schiĠa . baza mică de 5 cm úi lungimea de 29 cm. iar manúetele sunt confecĠionate din material de aceeaúi culoare. spatele este încreĠit pe mijlocul bazei posterioare a gulerului (8 cm). baza mică de 5 cm úi lungimea de 59 cm. Pe aplicaĠie sunt confecĠionate butonierele pentru cei doi nasturi prin care eúarfa se fixează de robă. Roba purtată de avocaĠi este confecĠionată din stofă/material textil neúifonabil de culoare neagră. de dimensiunea 18 cm. 3. Roba se încheie cu nasturi aplicaĠi în interiorul acesteia. baza mică 3. Partea din spate a eúarfei are aceiaúi terminaĠie aplicată pe ambele părĠi ale eúarfei cu lăĠimea de 6 cm. croiala este largă – model închis la gât – cu guler gen tunică. baza mică de 4 cm úi lungimea de 25 cm. Partea din faĠă a eúarfei se termină prin aplicarea unui material gen „blăniĠă”. mânecile sunt largi la bază úi încreĠite la umăr (10 cm). AvocaĠii poartă bavetă plisată. cu lăĠimea de 7 cm. are formă trapezoidală. îngust. lucios (cu lăĠimea de 25 cm). de formă trapezoidală. Partea din faĠă a eúarfei are baza mare de 17 cm. legate între ele printr-o aplicaĠie din acelaúi material. iar cusătura este mascată cu un nasture îmbrăcat în acelaúi material din care este confecĠionată roba. Partea din spate a eúarfei are baza mare de 11 cm.5 úi înălĠimea de 4 cm). de culoare albă. gen buzunar. aplicat la exterior. XXV MODELUL ùl CARACTERISTICILE ROBEI ùI ALE ACCESORIILOR ACESTEIA 1.

Coperta 1 – exterior Coperta 1 – interior culoare GRENA dimensiune: 9 x 6 cm Pagina 1 Pagina 2. XXVI * MODELUL LEGITIMAğIEI DE AVOCAT Se confecĠionează cu coperĠi din piele. În interior există file tipografiate pe care se fac menĠiuni úi se aplică vize semestriale. de culoare identică cu fondul insignei de avocat.1 214 . 3 … n . 10/2007 Statutul profesiei de avocat Anexa nr.2 Hotărârea nr.

LegitimaĠiile tip card se confecĠionează pe cheltuiala fiecărui barou care iniĠiază úi implementează acest tip de legitimaĠie. CNP.B. prenume.R. 215 ..N. data înscrierii în barou. / sigla baroului. data definitivării în profesie. Baroul. Numele.B.N. număr. fotografie.R.Statutul profesiei de avocat Pagina n 2 Coperta 2 – interior Coperta 2 – exterior culoare GRENA dimensiune: 9 x 6 cm Pagina … n * LegitimaĠia de avocat poate fi úi tip card care va cuprinde în mod obligatoriu următoarele menĠiuni: U. sigla U. durata de valabilitate.

2 Hotărârea nr. 10/2007 Model exemplificativ: FaĠa 1: Statutul profesiei de avocat FaĠa 2: 216 .

Statutul profesiei de avocat 2 PoziĠionarea hologramei: 217 .

pentru costum .2 Hotărârea nr.pentru robă . .4 cm. XXVII MODELUL INSIGNEI DE AVOCAT Dimensiunile (diametrul): . 218 . 10/2007 Statutul profesiei de avocat Anexa nr.1 cm.

............ individualizarea deciziei de înscriere prin număr úi dată..... Sediul profesional al cabinetului este: .. AvocaĠi colaboratori: ........ Depus azi ............ menĠiunea „definitiv/stagiar”....................................... etc... a) din Legea nr.... menĠiuni privind contractul de colaborare .............................. ÎNFIINğEZ Cabinetul individual de avocat cu: 1.............. 4..................... înscris în baroul .... cu modificările ulterioare....) Mă angajez să achit întocmai úi la termen taxele úi contribuĠiile profesionale ce îmi revin (se fac menĠiuni suplimentare privind eventuala contribuĠie la fondul de formare profesională iniĠială în cazul în care printre colaboratori sunt avocaĠi stagiari iar baroul a hotărât plata úi modalitatea de plată a unei astfel de contribuĠii).. individualizarea deciziei de înscriere prin număr úi dată..... etc........... (numele.........) .............. la barou împreună cu contractele de colaborare menĠionate în actul de înfiinĠare úi copiile certificate ale deciziei/deciziilor de înscriere în barou/deciziilor de dobândire a calităĠii de avocat definitiv......... menĠiunea „definitiv/stagiar”.................... DECAN...... în calitate de avocat titular........ Aportul la constituirea patrimoniului de afectaĠiune profesională necesar cabinetului constă în: (se descrie aportul......Statutul profesiei de avocat 2 Anexa nr............. în baza deciziei nr................... .............. menĠiuni privind contractul de colaborare ...... XXVIII ACT DE ÎNFIINğARE a cabinetului individual de avocat Subsemnatul/Subsemnata .... Semnătura ... din data de ...... (1) lit..... data avizării de către consiliul baroului. Secretar... Denumirea ........S............... Avizat în úedinĠa consiliului baroului din .... prenumele......] 2......... 51/1995 pentru organizarea úi exercitarea profesiei de avocat............. 3................. Data ........... data înscrierii în barou............ actul sau modalitatea de dobândire) . data avizării de către consiliul baroului.......... avocat definitiv............. L.......... republicată...............data încheierii..... 8 alin.............. (numele... valoarea... prenumele..data încheierii........... [conform art. data înscrierii în barou................ 219 .................

............................................. 2... avocat titular........ b ) în numerar .............. lei (valoarea de înregistrare în evidenĠele financiar-contabile ale asocierii..... c) ..................2........................... 5 alin.. Art.......... cu modificările ulterioare............................................. depus în contul profesional .......................…………… …………………………………………………………........ în conformitate cu art.... 2...3......... 2.. reprezentat prin ............................................. 1............... avocat titular......... Pe durata existenĠei prezentei asocieri................. 51/1995 pentru organizarea úi exercitarea profesiei de avocat........... Sediul asocierii este stabilit în ... în valoare de ... în valoare de 220 .................... 3.... 2..... b) .......... Denumirea asocierii Asocierea este denumită ………………………………………….. urmate de sintagma „Cabinete de avocat asociate”)......... (numele tuturor titularilor......................................1...... aportează a ) în natură (cu titlu de patrimoniu de afectaĠiune profesională) următoarele bunuri (se descriu pentru individualizare) ............................................... Cabinetul individual (denumirea) ......... Cabinetul individual (denumirea) ................................ reprezentat prin .. cabinetele individuale au convenit că exercită profesia în numele prezentei asocieri........................... denumită în continuare Lege............... (3) din Legea nr..... (nedeterminată)........... deschis la .. aportează a ) în natură (cu titlu de patrimoniu de afectaĠiune profesională) următoarele bunuri (se descriu pentru individualizare) ...... Sediul úi durata asocierii 2...........2 Hotărârea nr................ pentru fiecare bun în parte) ...................... ...... Cabinetul individual ........... 3....................... XXIX CONVENğIE DE ASOCIERE A CABINETELOR INDIVIDUALE DE AVOCAğI (CABINETE ASOCIATE) Între: 1.......... Aporturi în bunuri pentru asociere Pentru funcĠionarea asocierii cabinetele individuale îúi aduc aporturi.......... 2............................. republicată....................... úi potrivit prevederilor Statutului profesiei de avocat s-a convenit asocierea în scopul exercitării în comun a profesiei în forma „CABINETELOR ASOCIATE DE AVOCAğI”................................ Cabinetul individual ..... 10/2007 Statutul profesiei de avocat Anexa nr............................. Art...... Asocierea se încheie pe o durată de .......... Cabinetele asociate de avocaĠi vor funcĠiona úi în următoarele localuri: a).............. lei...... Art.............. după cum urmează: 1.. ..........

Statutul profesiei de avocat 2 ..2.. 6............ taxe úi impozite aferente bunurilor folosite în interesul asocierii........ b) în numerar .........1. costul materialelor............ Aporturile prevăzute la art.......... 3.... Conducerea úi coordonarea asocierii 5........ % Cabinetul individual ....1... pentru fiecare bun în parte) ... 4. Art............ 4...... 4... AsociaĠii desemnează cu unanimitate de voturi un coordonator care va reprezenta asocierea în raporturile cu terĠii. 5.............. consumabile... Cota de participare la asociere 4.. Cota de participare la asociere conferă asociaĠilor dreptul úi obligaĠia de a încasa venitul úi de a suporta pierderea. venitul rămas se distribuie între asociaĠi conform cotelor convenite la pct...3.... depusă în contul profesional ............5........2.......... .... După deducerea cheltuielilor prevăzute la pct.. Art.. privind răspunderea profesională etc.......... chirii.... 5...... lei....) 5. AsociaĠii pot conveni înainte de distribuirea menĠionată la pct.......1.......... % ....... (se vor menĠiona clauze convenite privind conducerea úi coordonarea asocierii cu respectarea Legii úi a Statutului profesiei de avocat........ retrocedările de onorarii pentru avocaĠii colaboratori....... Art.............2... lei (valoarea de înregistrare în evidenĠele financiar-contabile ale asocierii.... Cota de participare la asociere convenită de părĠi este : Cabinetul individual . constituirea unui fond de rezervă al asocierii............................ Titlurile ce atestă apartenenĠa aporturilor se vor indica în anexa ...3.3.3.... investiĠii... (pot fi incluse clauze convenite privind organizarea exercitării profesiei. 4.... 4............. Organul de conducere al asocierii este adunarea generală formată din titularii cabinetelor individuale asociate.. pentru cazul incapacităĠii temporare de exercitare a profesie....... ... Fiecare asociat exercită profesia de avocat în numele asocierii....1...2...4.......... cu respectarea Legii úi a Statutului profesiei de avocat... 3.. deschis la ..............) 221 ..... salariile.............. 4........... amortizări.... 4.. 4................. Toate cheltuielile necesare asocierii (remuneraĠiile pentru avocaĠii salarizaĠi.. cheltuielile de întreĠinere..... 6.. În actele sale profesionale va indica denumirea (forma) asocierii... Exercitarea profesiei 6. utilităĠi úi dotări precum úi orice alte cheltuieli) sunt suportate de către asociere din veniturile realizate de către aceasta.......... AsociaĠii vor consacra în beneficiul asocierii întreaga lor activitate profesională úi se vor informa reciproc în legătură cu aceasta 6.............. aporturile în clientelă úi activitatea profesională concretă au reprezentat criteriile de stabilire a cotei prevăzute mai sus....

................................ iar unul spre a fi depus la decanatul baroului........ DEPUS AZI .. 2............. la ...) Art.......... în ......... 7............................ . 8...................................... Încheiat astăzi ............................... . úi va intra în vigoare în condiĠiile prevăzute de Lege úi Statutul profesiei de avocat.................................. .. câte unul pentru fiecare parte............................. avocat ........ exemplare....... Încetarea asocierii..... Examinat úi avizat în úedinĠa Consiliului Baroului din ............................ DispoziĠii finale Prezenta convenĠie va fi depusă la barou de coordonatorul asocierii............ 10/2007 Statutul profesiei de avocat Art.. Semnăturile avocaĠilor titulari úi útampila fiecărui cabinet individual: 1....... 222 ....................2 Hotărârea nr............................ LA BAROU............ Lichidarea asocierii (pot fi incluse clauze convenite cu respectarea Legii úi a Statutului profesiei de avocat................ Alte clauze Art................ 9.

colaborator. Adresă. email. Adresă. tel./Fax. Hotărârea nr. societatea/ înregistrare website modalitatea în care aceútia îúi exercită profesia (asociat. Data Numărul úi Modificrt. 10/2007 Anexa nr. este care registru certificaconstirăspundere email. societăĠilor principal: secundar: de prenumele în care prenumele înregisdata cări ale profeAdresă./Fax. tel. salarizat în interiorul profesiei) 1 2 *Alte menĠiuni 223 .Statutul profesiei de avocat 2 UNIUNEA NAğIONALA A BAROURILOR DIN ROMÂNIA Baroul ………………………………. Denumirea Sediul Sediul Birou Numele úi Baroul Numele. înscris compun tului de tutiv limitată website website email. lucru: asociaĠilor asociatul avocaĠilor trării în eliberării actului sionale cu tel../Fax. XXX REGISTRUL DE EVIDENğĂ AL SOCIETĂğILOR PROFESIONALE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ Nr.

etc. transformarea sau reorganizarea societăĠii. situaĠia înscrierii în tablou.2 3 4 5 6 7 Hotărârea nr. decesul asociaĠilor. 224 . 10/2007 Statutul profesiei de avocat Se vor înregistra menĠiuni privind notificările cesiunilor.

8. 225 . în care sunt menĠionate documentele necesare ce se anexează. Etapa de informare Scrisoarea adresată Uniunii NaĠionale a Barourilor din România. 51/1995 pentru organizarea úi exercitarea profesiei de avocat Aprobarea cererii privind exercitarea în România a profesiei de avocat úi dobândirea dreptului de înscriere în tabloul unui barou din România se realizează potrivit următoarelor 3 etape. VIII din Legea nr. tematica úi bibliografia orientativă pentru proba de aptitudini). 6. cu lista documentelor care trebuie să însoĠească cererea. ambele prezentate în termen de 3 luni de la data eliberării lor. după caz. (2) din Legea nr. 103 alin. republicată. certificatul de onorabilitate eliberat de autorităĠile profesionale competente sau declaraĠie dată în faĠa unei autorităĠi competente din statul de origine ori de provenienĠă al solicitantului. cu legalizarea în original efectuată în statul respectiv úi cu traducerea autorizată (efectuată de un notar public din România). unde acesta îúi are domiciliul ori sediul profesional. în copie legalizată. XXXI METODOLOGIE de atestare a calificării de avocat pentru înscrierea în tabloul unui barou din România în situaĠiile prevăzute în cap. declaraĠia expresă a solicitantului că nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate úi incompatibilitate prevăzute la art. denumită în continuare U. úi în conformitate cu prevederile Legii nr. cerere de solicitare a accesului la profesia de avocat (formular-tip). Etapa de evaluare 1. de către solicitant se transmite Secretariatului general al Uniunii. denumită în continuare Lege. două fotografii tip legitimaĠie. 3. ambele prezentate în termen de 3 luni de la data eliberării lor. cu modificările ulterioare. certificatul (atestatul) organismului profesional sau al autorităĠii publice din statul al cărui cetăĠean este solicitantul sau. paúaport — copie xerox (fără legalizare). cu modificările úi completările ulterioare. prin care se certifică încheierea de către titular a unui ciclu de studii superioare cu durata minimă de 3 ani. 4. în copie legalizată.R.B. 14 úi 15 din Lege. B. 10/2007 2 Anexa nr.Statutul profesiei de avocat Hotărârea nr. 5.. diploma emisă de o universitate sau de un colegiu universitar. ambele prezentate în termen de 3 luni de la data eliberării lor. curriculum vitae — original semnat. care va furniza datele cu privire la mijloacele de pregătire (cerere-tip de solicitare a accesului la profesie. cu legalizarea în statul respectiv úi cu traducerea autorizată (efectuată de un notar public din România). 200/2004 privind recunoaúterea diplomelor úi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România. cu legalizarea în original efectuată în statul membru al Uniunii Europene úi cu traducerea autorizată (efectuată de un notar public din România). 51/1995 pentru organizarea úi exercitarea profesiei de avocat. 2.N. 7. A. în temeiul art.

B. b).B. declaraĠie pe propria răspundere dată la un notariat din România.N. Ġinând seama de tematica úi de bibliografia orientativă.R.2 Hotărârea nr.unbr.N. care acceptă atribuĠiile de îndrumător al stagiului de 3 ani al solicitantului.R.R prin grija solicitantului.B. IX la Statutul profesiei de avocat. 6. a). Evaluările preliminare úi evaluarea finală vor fi depuse la Secretariatul General al U. reprezentând angajamentul de a nu desfăúura alte activităĠi în afara celei de avocat. Comisia de evaluare.N.B. CondiĠiile colaborării dintre solicitant úi îndrumător vor face obiectul unui contract între aceútia. b) susĠinerea unui examen de verificare a cunoútinĠelor de drept românesc úi de limbă română.B.N. comunicată solicitantului prin grija Secretariatului general al U.R. cererea va fi urmată de programarea probei de cunoútinĠe profesionale. Actul este necesar a fi prezentat U. care va avea loc numai după achitarea taxei de examinare. În timpul stagiului de adaptare. aprobat de Consiliul U. va elabora subiectele de evaluare orală. În cazul prevăzut la lit. úi grila de evaluare scrisă. Comisia de evaluare va cuprinde avocaĠii desemnaĠi de Comisia permanentă a U. 11. www. care condiĠionează păstrarea de către solicitant a calităĠii de membru al baroului în care s-a înscris ca avocat stagiar. Domeniul exceptat va fi cel pentru care solicitantul deĠine úi prezintă diploma de studii superioare potrivit pct. cererea va fi însoĠită de acordul scris al unui avocat român cu capacitate profesională deplină sau al unei forme de exercitare a profesiei în grup.ro. 10. Îndrumătorii de stagiu vor fi atestaĠi anual de către barouri.N.R úi poate cuprinde úi cadre didactice universitare din domeniile prevăzute în Programa de evaluare a cunoútinĠelor profesionale.R.B. Proba de cunoútinĠe profesionale va consta dintr-o evaluare orală. îndrumătorul va efectua evaluări preliminare la fiecare 6 luni úi o evaluare finală la încheierea stagiului de adaptare. pe baza opĠiunii acestora úi a activităĠii lor profesionale. incompatibile cu exercitarea profesiei de avocat în România. În cazul prevăzut la lit. cât úi a îndrumătorului de stagiu. anterior depunerii cererii (acolo unde este cazul).N. precizarea opĠiunii solicitantului în legătură cu: a) efectuarea unui stagiu de adaptare de 3 ani. Lista îndrumătorilor de stagiu atestaĠi va fi publicată pe pagina web a U. 226 . precum úi dintr-o evaluare scrisă sub forma unui test-grilă cu câte 3 grupe de subiecte din domeniile de drept prevăzute în Regulamentul privind examenul de verificare a cunoútinĠelor de drept românesc úi de limbă română. care va respecta anexa nr. Nedepunerea în termen a evaluărilor preliminare va fi urmată de atenĠionarea în scris atât a solicitantului. Indicarea perioadei úi a formei în care a exercitat profesia de avocat în România. 10/2007 Statutul profesiei de avocat 9. din care fiecare solicitant va extrage un singur subiect.

conform Legii (copie. 200/2004.B. se vor depune documente oficiale care să ateste existenĠa úi limitele reciprocităĠii. Etapa înscrierii în tabloul avocaĠilor unui barou 1. Pentru avocaĠii din statele care nu aparĠin Uniunii Europene. depunerea jurământului profesional scris. C. SpaĠiului Economic European sau ConfederaĠiei ElveĠiene. cu textul prevăzut de Lege 3.Statutul profesiei de avocat Hotărârea nr. împreună cu testul-grilă úi referatul încheiat de comisie în urma examinării orale. cererea de înscriere în tabloul baroului. taxa individuală fiind determinată de numărul solicitanĠilor aferenĠi unei sesiuni de evaluare organizate în limita termenului stabilit potrivit art. în lipsa acesteia. (3) din Legea nr. 10/2007 2 Subiectele vor fi redactate atât în limba română. cu legalizarea în original). cu o apreciere de la 1 (unu) la 10 (zece). Comisia de evaluare întocmeúte un proces-verbal ce se va ataúa. achitarea taxei de înscriere în tabloul baroului.N. atestatul de asigurare profesională. În baza acestui document se încheie procedura de examinare a cererii. Taxa de examinare va trebui să acopere cheltuielile de organizare a probei de aptitudini. cât úi în traducere în limba engleză sau franceză (la alegerea solicitantului). cu modificările úi completările ulterioare. 4. 227 .R cu organismul profesional similar din Ġara în care solicitantul are domiciliul iar. 34 alin. documentelor anexă la cererea de solicitare a accesului la profesie. Nota de promovare a probei de aptitudini este 7 (úapte). 2. se va menĠiona convenĠia bilaterală încheiată de U.

precum úi cuantumul acestui ajutor. 10/2007 Statutul profesiei de avocat Anexa nr. pentru ce cauză. Dovezile prevăzute de lege privind starea materială a solicitantului úi a familiei sale: 4. în ce formă. reprezentantul legal: 3. Obiectul úi natura solicitării: 2.2 Hotărârea nr. Date despre solicitant: Nume: Prenume: Data naúterii: NaĠionalitate: Cod numeric personal: Adresa úi cod poútal: Domiciliul/reúedinĠa: Număr de telefon: Adresa de e-mail: După caz. XXXII -modelCERERE DE ACORDARE A ASISTENğEI EXTRAJUDICIARE 1. Data: Semnătura 228 . Se anexează declaraĠie pe propria răspundere a solicitantului dacă în cursul ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful