You are on page 1of 21

DRAF DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Mei 2012

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TAHUN TIGA

DRAF DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Mei 2012

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani. .DRAF DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Mei 2012 PENDAHULUAN Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard. intelek dan sosial. emosi. Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini. rohani.

Evidens Murid Instrumen o : : Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan boleh buat berdasarkan deskriptor.DRAF DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Mei 2012 TAFSIRAN o o o Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu. artifak. ujian secara lisan. ujian amali. Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu. Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. . demonstrasi. laporan dan lain-lain. Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran. o o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis. grafik. Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti foto.

DRAF DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Mei 2012 KERANGKA STANDARD PRESTASI BAND 1 2 3 4 5 6 Tahu Tahu dan Faham Tahu. Faham dan Boleh Buat Tahu. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Tahu. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali STANDARD . Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji Tahu.

atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI . Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.DRAF DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Mei 2012 TAFSIRAN BAND BAND 1 2 3 4 5 TAHU TAHU DAN FAHAM TAHU. Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif. Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru. 6 TAHU. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab. serta tekal dan bersikap positif. iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. dengan mengikut prosedur atau secara sistematik. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TAHU. FAHAM DAN BOLEH BUAT TAHU. mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI PERNYATAAN BAND TAFSIRAN Murid tahu perkara asas.

DRAF DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Mei 2012 MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN MORAL Matlamat Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Pendidikan Moral adalah membentuk insan berakhlak mulia. berintegriti dan boleh menyumbang ke arah keharmonian dan kestabilan negara serta masyarakat global. perasaan moral dan perlakuan moral dalam membuat pertimbangan dan keputusan. 2. 3. Menghayati dan mengamalkan budi pekerti mulia. 4. Memahami dan menghayati nilai-nilai universal. Melaksanakan tanggungjawab moral dan sosial bagi mengekalkan kesejahteraan diri dengan keluarga. masyarakat dan negara. . Mengembangkan dan mengaplikasikan penaakulan moral. jiran. OBJEKTIF KURIKULUM PENDIDIKAN MORAL Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Pendidikan Moral membolehkan murid untuk mencapai objektif berikut: 1. sekolah.

menghayati dan mengamalkan nilai-nilai universal. nilai-nilai berkaitan dengan budi pekerti mulia dan nilai-nilai yang berkaitan dengan peraturan masyarakat dengan tertib Mengetahui. menghayati dan mengamalkan nilai-nilai universal. nilai-nilai berkaitan dengan budi pekerti mulia dan nilai-nilai yang berkaitan dengan peraturan masyarakat Mengetahui dan memahami nilai-nilai universal. menghayati dan mengamalkan nilai-nilai universal. menghayati dan mengamalkan nilai-nilai universal. nilai-nilai berkaitan dengan budi pekerti mulia dan nilai-nilai yang berkaitan dengan peraturan masyarakat dengan tertib dan terpuji Mengetahui. nilai-nilai berkaitan dengan budi pekerti mulia dan nilai-nilai yang berkaitan dengan peraturan masyarakat Mengetahui.DRAF DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Mei 2012 BAND 1 PERNYATAAN STANDARD Mengetahui nilai-nilai universal. nilai-nilai berkaitan dengan budi pekerti mulia dan nilai-nilai yang berkaitan dengan peraturan masyarakat dengan sempurna dan boleh dicontohi 2 3 4 5 6 . nilai-nilai berkaitan dengan budi pekerti mulia dan nilai-nilai yang berkaitan dengan peraturan masyarakat Mengetahui.

nilai-nilai berkaitan dengan budi pekerti mulia dan nilai-nilai yang berkaitan dengan peraturan masyarakat DESKRIPTOR EVIDENS B1D1 B1D1E1 Mengetahui nilai kasih sayang Boleh menyatakan cara menyayangi sekolah seperti menyayangi sekolah B1D2 B1D2E1 Mengetahui nilai keadilan seperti Boleh menyatakan cara bersikap adil di mengamalkan sikap adil di sekolah sekolah B1D3 B1D3E1 Mengetahui nilai kejujuran seperti Boleh menyatakan contoh perlakuan jujur di mengamalkan sikap jujur di sekolah sekolah B1D4 B1D4E1 Mengetahui nilai toleransi seperti Boleh menyatakan contoh sikap toleransi mengamalkan sikap toleransi sesama sesama warga sekolah warga sekolah B1D5 B1D5E1 Mengetahui nilai kesederhanaan Boleh menyatakan contoh perlakuan sederhana seperti mengamalkan sikap di sekolah kesederhanaan di sekolah B1D6 B1D6E1 Mengetahui nilai keberanian seperti Boleh menyatakan cara mempertahankan nama mengamalkan sikap berani baik sekolah mempertahankan nama baik sekolah .DRAF DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Mei 2012 BAND 1 Tahu PERNYATAAN STANDARD B1 Mengetahui nilai-nilai universal.

DRAF DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Mei 2012 B1D7 B1D7E1 Mengetahui nilai baik hati seperti Boleh menyatakan cara membantu warga membantu warga sekolah sekolah B1D8 B1D8E1 Mengetahui nilai berterima kasih Boleh menyatakan contoh sumbangan warga seperti mengamalkan sikap berterima sekolah kasih terhadap sumbangan warga sekolah. B1D9 B1D9E1 Mengetahui nilai hemah tinggi Boleh menyatakan cara pergaulan yang seperti mengamalkan pergaulan yang bersopan dalam kalangan warga sekolah bersopan di kalangan warga sekolah B1D10 B1D10E1 Mengetahui nilai kerajinan seperti Boleh menyatakan cara bersikap rajin di mengamalkan sikap rajin di sekolah sekolah B1D11 B1D11E1 Mengetahui nilai kepercayaan Boleh menyatakan pelbagai perayaan di kepada tuhan seperti menghormati Malaysia kepelbagaian perayaan B1D12 B1D12E1 Mengetahui nilai hormat seperti Boleh menyatakan cara menghormati warga menghormati warga sekolah dan sekolah dan pelawat pelawat .

DRAF DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Mei 2012 B1D13 Mengetahui nilai bertangggungjawab seperti melaksanakan tanggungjawab di sekolah B1D13E1 Boleh menyatakan contoh tanggungjawab di sekolah B1D14 B1D14E1 Mengetahui nilai kerjasama seperti Boleh menyatakan contoh aktiviti yang memberi kerjasama dalam dilakukan bersama-sama di sekolah menjayakan aktiviti di sekolah .

nilai-nilai berkaitan dengan budi pekerti mulia dan nilai-nilai yang berkaitan dengan peraturan masyarakat DESKRIPTOR EVIDENS B2DI B2D1E1 Mengetahui dan memahami nilai Boleh menjelaskan kepentingan menyayangi kasih sayang seperti menyayangi sekolah. sekolah B2D2 B2D2E1 Mengetahui dan memahami nilai Boleh menjelaskan kepentingan bersikap adil di keadilan seperti mengamalkan sikap sekolah adil di sekolah B2D3 B2D3E1 Mengetahui dan memahami nilai Boleh menjelaskan kepentingan bersikap jujur kejujuran seperti mengamalkan di sekolah sikap jujur di sekolah B2D4 B2D4E1 Mengetahui dan memahami nilai Boleh menerangkan kebaikan bersikap toleransi seperti mengamalkan sikap toleransi sesama warga sekolah toleransi sesama warga sekolah B2D5 B2D5E1 Mengetahui dan memahami nilai Boleh menjelaskan kepentingan bersikap kesederhanaan seperti sederhana di sekolah mengamalkan sikap kesederhanaan .DRAF DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Mei 2012 BAND 2 Tahu dan Faham PERNYATAAN STANDARD B2 Mengetahui dan memahami nilainilai universal.

DRAF DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Mei 2012 di sekolah B2D6E1 B2D6 Mengetahui dan memahami nilai Boleh menjelaskan kepentingan keberanian seperti mengamalkan mempertahankan nama baik sekolah sikap berani mempertahankan nama baik sekolah B2D7 B2D7E1 Mengetahui dan memahami nilai Boleh menjelaskan kepentingan membantu baik hati seperti membantu warga warga sekolah sekolah B2D8 B2D8E1 Mengetahui dan memahami nilai Boleh menerangkan cara berterima kasih seperti sumbangan warga sekolah mengamalkan sikap berterima kasih terhadap sumbangan warga sekolah menghargai B2D9 B2D9E2 Mengetahui dan memahami nilai Boleh menjelaskan kepentingan pergaulan yang hemah tinggi seperti mengamalkan bersopan dalam kalangan warga sekolah pergaulan yang bersopan di kalangan warga sekolah B2D10 B2D10E1 Mengetahui dan memahami nilai Boleh menjelaskan kepentingan bersikap rajin kerajinan seperti mengamalkan di sekolah sikap rajin di sekolah .

DRAF DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Mei 2012 B2D11 B2D11E1 Mengetahui dan memahami nilai Boleh menceritakan pelbagai perayaan yang kepercayaan kepada tuhan seperti disambut oleh warga sekolah menghormati kepelbagaian perayaan B2D11E2 Boleh menyenaraikan cara menghormati perayaan yang disambut oleh warga sekolah B2D11E3 Boleh menjelaskan kepentingan menghormati kepelbagaian perayaan yang disambut oleh warga sekolah B2D12 B2D12E1 Mengetahui dan memahami nilai Boleh menjelaskan kepentingan menghormati hormat seperti menghormati warga warga sekolah dan pelawat sekolah dan pelawat B2D13 Mengetahui dan memahami nilai bertangggungjawab seperti melaksanakan tanggungjawab di sekolah B2D13E1 Boleh menyenaraikan cara melaksanakan tanggungjawab di sekolah B2D14 B2D14E1 Mengetahui dan memahami nilai Boleh menerangkan kebaikan bekerjasama di kerjasama seperti memberi sekolah kerjasama dalam menjayakan aktiviti di sekolah .

nilai-nilai berkaitan dengan budi pekerti mulia dan nilai-nilai yang berkaitan dengan peraturan masyarakat DESKRIPTOR EVIDENS 3 Tahu. menghayati mengamalkan nilai kasih seperti menyayangi sekolah B3D1E1 dan Boleh mengamalkan sikap sayang terhadap sayang sekolah B3D2 B3D2E1 Mengetahui. menghayati dan Boleh mengamalkan sikap toleransi sesama mengamalkan nilai toleransi seperti warga sekolah mengamalkan sikap toleransi sesama warga sekolah B3D5 B3D5E1 Mengetahui.DRAF DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Mei 2012 BAND PERNYATAAN STANDARD B3 Mengetahui. menghayati dan Boleh mengamalkan sikap jujur di sekolah mengamalkan nilai kejujuran seperti mengamalkan sikap jujur dalam di sekolah B3D4 B3D4E1 Mengetahui. menghayati dan Boleh mengamalkan sikap sederhana di mengamalkan nilai kesederhanaan sekolah seperti mengamalkan sikap kesederhanaan di sekolah . menghayati dan mengamalkan nilai-nilai universal. menghayati dan Boleh mengamalkan sikap adil di sekolah mengamalkan nilai keadilan seperti mengamalkan sikap adil di sekolah B3D3 B3D3E1 Mengetahui. Faham dan Boleh Buat B3D1 Mengetahui.

DRAF DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Mei 2012 B3D6 B3D6E1 Mengetahui. B3D9 B3D9E1 Mengetahui. menghayati dan Boleh mengamalkan pergaulan yang mengamalkan nilai hemah tinggi seperti bersopan dalam kalangan warga sekolah mengamalkan pergaulan yang bersopan di kalangan warga sekolah B3D10 B3D10E1 Mengetahui. menghayati dan Boleh mengamalkan sikap rajin di sekolah mengamalkan nilai kerajinan seperti mengamalkan sikap rajin di sekolah . menghayati dan Boleh mengamalkan sikap berani mengamalkan nilai keberanian seperti mempertahankan nama baik sekolah mengamalkan sikap berani mempertahankan nama baik sekolah B3D7 B3D7E1 Mengetahui. menghayati dan Boleh mengamalkan sikap membantu warga mengamalkan nilai baik hati seperti sekolah membantu warga sekolah B3D8 B3D8E1 Mengetahui. menghayati dan Boleh mengamalkan cara menghargai mengamalkan nilai berterima kasih sumbangan warga sekolah seperti mengamalkan sikap berterima kasih terhadap sumbangan warga sekolah.

menghayati dan mengamalkan nilai kerjasama seperti memberi kerjasama dalam menjayakan aktiviti di sekolah B3D14E1 Boleh mengamalkan sikap bekerjasama di sekolah . menghayati dan mengamalkan nilai bertangggungjawab seperti melaksanakan tanggungjawab di sekolah B3D13E1 Boleh mengamalkan sikap bertanggungjawab di sekolah B3D14 Mengetahui.DRAF DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Mei 2012 B3D11 Mengetahui. menghayati dan Boleh mengamalkan sikap menghormati mengamalkan nilai hormat seperti warga sekolah dan pelawat menghormati warga sekolah dan pelawat B3D13 Mengetahui. menghayati dan mengamalkan nilai kepercayaan kepada tuhan seperti menghormati kepelbagaian perayaan B3D11E1 Boleh mengamalkan sikap menghormati pelbagai perayaan yang disambut oleh warga sekolah mengikut arahan B3D12 B3D12E1 Mengetahui.

nilai-nilai berkaitan dengan budi pekerti mulia dan nilai-nilai yang berkaitan dengan peraturan masyarakat dengan tertib DESKRIPTOR EVIDENS B4D1 B4D1E1 Mengetahui. menghayati dan mengamalkan nilai-nilai universal.BAND PERNYATAAN DRAF DSP Pendidikan Moral Tahun 3 STANDARD Mei 2012 4 Tahu. menghayati dan Boleh menceritakan perasaan apabila mengamalkan nilai toleransi seperti bersikap toleransi sesama warga sekolah mengamalkan sikap toleransi sesama warga sekolah dengan tertib B4D5 Mengetahui. menghayati dan Boleh mengamalkan sikap jujur di sekolah mengamalkan nilai kejujuran seperti dengan ikhlas mengamalkan sikap jujur di sekolah dengan tertib B4D4 B4D4E1 Mengetahui. menghayati dan mengamalkan nilai kesederhanaan seperti mengamalkan sikap kesederhanaan di sekolah dengan tertib B4D6 Mengetahui. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab B4 Mengetahui. menghayati dan mengamalkan nilai keberanian seperti mengamalkan sikap berani mempertahankan nama baik sekolah B4D7 B4D5E1 Boleh mengamalkan sikap sederhana di sekolah dengan beradab B4D6E1 Boleh menceritakan perasaan apabila mempertahankan nama baik sekolah . menghayati dan Boleh menceritakan perasaan apabila mengamalkan nilai keadilan seperti bersikap adil di sekolah mengamalkan sikap adil di sekolah dengan tertib B4D3 B4D3E1 Mengetahui. menghayati dan Boleh menceritakan perasaan apabila mengamalkan nilai kasih sayang menyayangi sekolah seperti menyayangi sekolah dengan tertib B4D2 B4D2E1 Mengetahui.

DRAF DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Mei 2012 .

Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali B6 Mengetahui. menghayati dan mengamalkan nilai toleransi seperti mengamalkan sikap jujur sesama warga sekolah dengan sempurna dan boleh dicontohi B6D4E1 Sentiasa mengawal emosi dalam mengamalkan dan memupuk sikap toleransi sesama warga sekolah dan boleh dicontohi B6D5 Mengetahui. menghayati dan mengamalkan nilai-nilai universal. menghayati dan Sentiasa mengamalkan dan memupuk sikap jujur mengamalkan nilai kejujuran seperti di sekolah dan boleh dicontohi mengamalkan sikap jujur di sekolah dengan sempurna dan boleh dicontohi B6D4 Mengetahui. menghayati dan Sentiasa mengamalkan dan memupuk sikap adil mengamalkan nilai keadilan seperti tanpa pilih kasih di sekolah dan boleh dicontohi mengamalkan sikap adil di sekolah dengan sempurna dan boleh dicontohi B6D3 B6D3E1 Mengetahui. menghayati dan mengamalkan nilai kesederhanaan seperti mengamalkan sikap kesederhanaan di sekolah dengan sempurna dan boleh dicontohi B6D6 B6D5E1 Sentiasa mengamalkan dan memupuk sikap sederhana di sekolah dan boleh dicontohi B6D6E1 Sentiasa mengamalkan dan memupuk sikap .BAND PERNYATAAN STANDARD DRAF DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Mei 2012 6 Tahu. nilai-nilai berkaitan dengan budi pekerti mulia dan nilai-nilai yang berkaitan dengan peraturan masyarakat dengan sempurna dan boleh dicontohi DESKRIPTOR B6D1 Mengetahui. menghayati dan mengamalkan nilai kasih sayang seperti menyayangi sekolah dengan sempurna dan boleh dicontohi EVIDENS B6D1E1 Sentiasa mengamalkan dan peka dalam memupuk sikap sayang terhadap sekolah dan boleh dicontohi B6D2 B6D2E1 Mengetahui.

DRAF DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Mei 2012 .