Tarikh Hari Kelas Bil.

Pelajar Masa Topik Sub topik Objektif

: 10 Mac 2009 : Selasa : 4 Maliki : 28 orang : 9.00 – 10.20 pagi (80 minit ) : Hadith Hukum : Mengubah ciptaan Allah : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pelajar dapat: - Membaca hadith dan memahami maksud hadith - Memahami maksud membuat tatu, mencukur alis dan menjarangkan gigi - Menjelaskan hukum-hukum - Memahami cara-cara ulama mengistinbatkan hukum

Strategi pengajaran Penerapan nilai ABM/BBM

: Pembelajaran Koperatif : Sentiasa bersyukur dan menghargai ciptaan Allah : Laptop, LCD, Manila Kad, Papan Putih, Buku teks

Pengetahuan sedia ada: Pelajar mengetahui tentang pembedahan plastik, membuat tatu

Perkembangan Dan Masa Pendahuluan (2 minit) Set induksi (5 minit)

Isi pelajaran Bacaan Doa

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran AKTIVITI GURU AKTIVITI PELAJAR Pelajar akan membaca doa beramai-ramai • • • Tayangan sedutan filem Guru menyoal pelajar Guru mengaitkan sedutan filem tersebut dengan isi pelajaran • • Melihat dan menghayati sedutan filem Bersoal jawab bersama guru

Alatan/ Catatan

ABM: LCD Laptop (slaid Power Point & video)

Langkah 1 (25 minit)

Guru menerangkan: • • • Hadith hukum Maksud hadith Istinbat hukum

• • •

Membaca petikan hadith Menjelaskan maksud hadith Menerangkan cara ulama istinbat hukum

• •

Menyatakan maksud hadith Menyatakan larangan yang terdapat dalam hadith

ABM: Buku teks Kertas mahjong

Langkah 2 (25 minit)

Penjelasan maksud larangan yang terdapat

Menjelaskan maksud segala larangan yang terdapat

Menyebut contoh-contoh larangan yang diketahui

dalam hadith: • • • Tatu Mewarna rambut Mencukur alis

dalam hadith • Menilai contoh-contoh yang diberikan oleh pelajar

LCD Laptop (slaid Power Point & video)

Langkah 3 (15 minit)

• Menjarang gigi Penerangan mengenai pengecualian daripada larangan hadith: • • • Memakai inai Pemindahan organ untuk perubatan Membaiki gigi rosak

Menyatakan keharusan yang • dibenarkan dalam Islam

Membandingkan diharuskan

perkara dalam

yang diharam dan yang pengubahan ciptaan Allah

Penutup (8 minit)

kuiz

• •

mengadakan kuiz Memberikan latihan pengukuhan kepada pelajar

Menjawab (melekatkan berdasarkan diberikan) soalan latihan

soalan kad yang dalam LCD Manila Kad Papan Putih Buku teks

Membuat P&P

buku latihan di akhir proses

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.