You are on page 1of 11

‫مراحل شکل گیری و‬

‫ساماندهی استخوانبندی‬
‫واشنگتن دی سی‬
‫پیر لنفان در سال ‪ 1970‬طراحی این شهر را بر مبنای‬
‫استخوانبندی مشخص با بهره مندی از اصولی که در‬
‫ایجاد چشم اندازهای شهری موثر واقع می شوند پایه‬
‫گذاری نمود‪.‬مبنای طرح جامع واشنگتن ایجاد یک شهر‬
‫یادمانی بود تا نقش خود را به عنوان قلب یک ملت‬
‫‪.‬جدید به صورت سمبلیک ارائه نماید‬
‫موقعیت شهر تحت تاثیر دو عنصر طبیعی بارز ‪ ,‬رود‬
‫خانه پوتوماک و ویژگی توپوگرافیمحل قرار داشته‬
‫است‪.‬سیستم گسترش فضایی واشنگتن با محور های‬
‫مستقیم و مورب‪ ,‬ارتباط بین یک شهر منظم و شکل‬
‫‪.‬یافته را با محیط طبیعی اطراف فراهم می آورد‬
‫لنفان در طراحی شهر و استخوانبندیاصلی آن از‬
‫عناصر طبیعی محل به عنوان عواملی در سازماندهی‬
‫فضایی شهر سود جست ‪.‬عناصر اصلی مصنوع بر‬
‫نقاط مرتفع قرار داده می شوند به نحوی که دارای‬
‫دید به رود خانه بوده و به سایر نقاط شهر هم‬
‫مشرف باشند ‪.‬استقرار محور اصلی ارتباطی شهر به‬
‫عنوان رابط عناصر و عملکرد های اصلی ‪ ,‬که همان‬
‫نیز میباشد در منطقه ای (‪(Mall‬محور اصلی پیاده شهر‬
‫پایین تر از بخش های مختلف شهر به تکمیل ایده‬
‫‪.‬تقویت چشم انداز های شهری کمک می نماید‬

‫مهمترین عناصر مصنوع در استخوانبندی اصلی‬


‫دو مشخصه کالبدی در طرح شهر واشنگتن که با‬
‫اقتباس از شهر های رم ‪ ,‬ورسای ‪ ,‬لندن وپاریس‬
‫‪:‬حاصل شده است عبارتند از‬
‫شهر دارای خیابان بندی با الگوی قطری می باشد که‬
‫بر یک شبکه نامنظم شطرنجی از خیابانها قرار گرفته‬
‫‪.‬است‬
‫یک محور اصلی کنترل کننده سازمان فضایی شهر‬
‫است تا برای دو عنصر اصلی آن یعنی مجلس سنا و‬
‫کاخ سفید جایگاه مشخصی را در کل استخوانبندی‬
‫اصلی شهر فراهم سازد و آن دو مکان را به حساس‬
‫‪ –.‬ترین نقاط شهر تبدیل نماید‬
‫در طرح لنفان ‪ ,‬خیابان پنسیلوانیا به عنوان مرکز‬
‫‪.‬فعالیت های شهری در نظر گرفته می شود‬
‫گر چه به صورت رسمی یک ارتباط دهنده (‪(Mall‬مال‬
‫بین یادمانها است اما به طور غیر رسمی به عنوان‬
‫پارک در قلب شهر جای می گیرد و به طور ذهنی به‬
‫صورت یک باریکه مستطیلی شکل ‪ ,‬ساختمانهای‬
‫عمومی و مهم شهر را با بلوکهای شهری در شمال‬
‫‪.‬تجمیع می کند‬
‫ساختار کالبدی شهر واشنگتن بر اساس شبکه ای از‬
‫محورهای عمود و مورب شکل گرفته است ‪ ,‬لذا به‬
‫علت قابلیت های خاص این الگو ‪ ,‬ساختار‬
‫استخوانبندی اصلی آن دارای ترکیبی از الگوی های‬
‫خطی و هسته ای است ‪ ,‬به عبارت دیگر شبکه ای‬
‫مثلثی شکل همراه با هسته هایی در رئوس آن می‬
‫باشد ‪.‬در نقطه تقاطع هر دو محور عمود بر هم و یا‬
‫عمود و مایل ‪ ,‬یک هسته شهری که خود متشکل از‬
‫‪-‬مجموعه‬
‫‪.‬ای از سا ختمانها است ‪ ,‬واقع می باشد‬

‫ترکیبی از الگوی انتظام محوری و مرکزی در‬


‫در مثلث حکومتی ‪ ,‬قطعه بندی اراضی وسیعتر می‬
‫باشد و به علت واقع شدن ساختمان در میانه قطعات‪,‬‬
‫‪.‬بافت گسسته شده است‬

‫کاخ سفید جنبه اختصاصی و تشریفاتی داشته و کاخ سنا‬


‫جنبه عمومی تر دارد‪.‬مرکز سوم نقشی نشانه ای –‬
‫فرهنگی دارد‪.‬کاربری غالب در حواشی خیابان‬
‫پنسیلوانیا اداری‪-‬تجاری است‪.‬محور عمود بر بلوار‬
‫پیاده (خیابان هشتم( دارای ترکیبی از کاربری های‬
‫در طراحی شهر واشنگتن و بویژه استخوانبندی اصلی‬
‫شهر ‪ ,‬تاکید اصلی طراح به ایجاد چشم اندازهای بدیع‬
‫شهری و محور های عمده دید است‪.‬این ایده از‬
‫خصوصیت شهرسازی دوران باروک به شمار می آید‬
‫که محور دید ودسترسی را بین نقاط مهم شهری‬
‫‪.‬برقرار می سازد‬

‫محور های اصلی طوری انتخاب شده بودند که علوه‬


‫از دید لنفان خیابان به عنوان یک محور ارتباطی و‬
‫دارای نقش اساسی در ایجاد جلوه های بصری شهر‬
‫بوده و وی به خیابان به صورت ترکیب کنترل شده ای‬
‫از سطوح نمی نگریست لذا یکی از مسائلی که در‬
‫طراحی شهری واشنگتن وجود دارد ناشی از عدم‬
‫تناسب ویژگیهای عمودی و افقی خیابان ها‬
‫است‪.‬خیابانها وسیع هستند در حالی که ارتفاع‬
‫ساختمانها محدود است و لبه ها تعریف نشده رها‬
‫شده ‪-‬اند‪.‬وی همچنین میدان را به عنوان یک ذخیره‬
‫‪ .‬فضایی در نظر نمی گرفت‬

‫تاثیر شهرسازی فرانسوی بخصوص از جنبه های‬


‫دسترسی به محدوده استخوانبندیاصلی شهر واشنگتن‬
‫در حال حاضر از کل شهر و خارج از آن توسط جاده‬
‫عظیم کمربندی انجام می شود که توسط شبکه‬
‫خیابانهای شهر به مرکز شهر متصل می شود ‪.‬شبکه‬
‫مدرن مترو نیز از دیگر طرق دسترسی به مرکز شهر‬
‫است ‪.‬قرار داشتن مرکز و استخوانبندی اصلی شهر‬
‫در کنار رودخانه پوتوماک که یک راه آبی مهم است‬
‫یک امکان دسترسی دیگر را به آن فراهم ساخته‬
‫‪.‬است‬
‫منبع‪:‬استخوانبندی شهر تهران ‪ ,‬جلد اول ‪,‬بررسی‬
‫تجارب جهانی‬