P. 1
Φυσική Γενικής Παιδείας | Θέματα 2013

Φυσική Γενικής Παιδείας | Θέματα 2013

|Views: 280|Likes:
Published by 'Aristidis Boustras
Φυσική Γενικής Παιδείας | Θέματα 2013
Φυσική Γενικής Παιδείας | Θέματα 2013

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: 'Aristidis Boustras on May 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2013

pdf

text

original

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)


Θέμα Α
Στι ς ερωτήσει ς Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδι ό σας τον αρι θμό της
ερώτησης και δί πλα το γράμμα που αντι στοι χεί στη φράση, η οποί α
συμπληρώνει σωστά την ημι τελή πρόταση.
A1. Η τι μή του δεί κτη δι άθλασης του χαλαζί α
α) εί ναι ανεξάρτητη από την τι μή του μήκους κύματος της ορατής
ακτι νοβολί ας στο κενό
β) ελαττώνεται , όταν ελαττώνεται η τι μή του μήκους κύματος της
ορατής ακτι νοβολί ας στο κενό
γ) ελαττώνεται , όταν αυξάνεται η τι μή του μήκους κύματος της ορατής
ακτι νοβολί ας στο κενό
δ) εί ναι ανεξάρτητη από τη συχνότητα της ορατής ακτι νοβολί ας.
Μονάδες 5

A2. Εάν U εί ναι η δυναμι κή ενέργει α και Κ η κι νητι κή ενέργει α του
ηλεκτρονί ου, όταν βρί σκεται σε ορι σμένη κυκλι κή τροχι ά στο άτομο του
υδρογόνου, σύμφωνα με το πρότυπο του Bohr, τότε ι σχύει :
α) U = K
β) U = – K
γ) U = –
K

2

δ) U = – 2 K
Μονάδες 5

A3. Δί νονται οι πυρήνες ,
16
, , με αντί στοι χες ενέργει ες σύνδεσης
ανά νουκλεόνι ο 7, 68 MeV, 7, 97 MeV, 8, 46 MeV, 7, 57 MeV. Ο σταθερό-
τερος πυρήνας εί ναι ο πυρήνας του:
12
6
C
8
O
28
14
Si
238
92
U
α)
12
6
C
β)
16
8
O
γ)
28
14
Si
δ)
238
92
U
Μονάδες 5

A4. Το πρότυπο του Rut herf ord (Ράδερφορντ) γι α το άτομο ενός στοι χεί ου:
α) εξηγεί τα γραμμι κά φάσματα εκπομπής των αερί ων
β) εξηγεί την απόκλι ση των σωματι δί ων α κατά γωνί ες που πλησι άζουν
τι ς 180
ο
στο πεί ραμα του Rut herf ord


ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

γ) προβλέπει κατανομή του θετι κού φορτί ου στο άτομο όμοι α με αυτήν
του προτύπου του Thomson (Τόμσον)
δ) προβλέπει ότι η στροφορμή του ηλεκτρονί ου εί ναι κβαντωμένη.
Μονάδες 5

Α5. Να χαρακτηρί σετε τι ς προτάσει ς που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδι ο
σας, δί πλα στο γράμμα που αντι στοι χεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό,
αν η πρόταση εί ναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση εί ναι
λανθασμένη.
α) Κατά τη δι άδοση του ηλεκτρομαγνητι κού κύματος στο κενό οι
εντάσει ς των πεδί ων Ε και Β δι αδί δονται με την ί δι α ταχύτητα.
β) Η ακτι νοβολί α που έχει μήκος κύματος στο κενό 800 nm εί ναι
υπέρυθρη.
γ) Οι αποστάσει ς μεταξύ των ενεργει ακών σταθμών στον πυρήνα εί ναι
μερι κά ΜeV.
δ) Τα οστά του ανθρώπου απορροφούν λι γότερο τι ς ακτί νες Χ από ό,τι
οι ι στοί του.
ε) Η ι σχυρή πυρηνι κή δύναμη υπερνι κά την αμοι βαί α ηλεκτρι κή άπωση
μεταξύ των πρωτονί ων ενός σταθερού πυρήνα.
Μονάδες 5


Θέμα Β
Β1. Πυρήνας Β με ατομι κό αρι θμό Ζ
1
και μαζι κό αρι θμό Α
1
μεταστοι χει ώνεται
σε πυρήνα Δ με ατομι κό αρι θμό Ζ
2
και μαζι κό αρι θμό Α
2
μέσω μι ας
δι άσπασης και μι ας δι άσπασης α, περνώντας από την ενδι άμεση
κατάσταση Γ, όπως φαί νεται στην αντί δραση

β
⎯⎯⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯⎯→
1 2
1 2

Α Α Διάσπαση β Διάσπαση α
Ζ Ζ
Β Γ Δ
Τότε ι σχύει :
i Α
2
= Α
1
– 4 και Ζ
2
= Ζ
1
– 1
i i Α
2
= Α
1
+ 4 και Ζ
2
= Ζ
1
– 1
i i i Α
2
= Α
1
– 4 και Ζ
2
= Ζ
1
+ 1

α) Να επι λέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδες 2
β) Να δι και ολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 6

Β2. Αν αυξήσουμε κατά 25% την τάση μεταξύ ανόδου-καθόδου κατά την
παραγωγή ακτί νων Χ, τότε το ελάχι στο μήκος κύματος:
i αυξάνεται κατά 25%
i i μει ώνεται κατά 25%
i i i μει ώνεται κατά 20%

α) Να επι λέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδες 2
β) Να δι και ολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 6


ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

Β3. Δύο ραδι οφωνι κοί σταθμοί Α και Β εκπέμπουν σε συχνότητες f
A
και f
Β
με
f
A
> f
Β
, ενώ έχουν την ί δι α ακτι νοβολούμενη ι σχύ. Αν στον ί δι ο χρόνο ο
σταθμός Α εκπέμπει Ν
A
φωτόνι α και ο σταθμός Β εκπέμπει Ν
Β
φωτόνι α,
τότε ι σχύει ότι :
i Ν
A
> Ν
Β

i i Ν
A
= Ν
Β

i i i Ν
A
< Ν
Β


α) Να επι λέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδες 2
β) Να δι και ολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 7

Θέμα Γ
Το ι όν του ηλί ου He
+
εί ναι ένα υδρογονοει δές, γι α το οποί ο ι σχύει το
πρότυπο του Bohr. Το δι άγραμμα των τεσσάρων πρώτων επι τρεπόμενων
ενεργει ακών σταθμών του ι όντος ηλί ου He
+
φαί νεται στο παρακάτω σχήμα:


E
3
= - 6,0 eV
E
4
= - 3,4 eV
n = 4
n = 3
n = 2
n = 1
E
1
= - 54,4 eV
E
2
= - 13,6 eV


Γ1. Πόση ενέργει α (σε eV) απαι τεί ται γι α τον ι ονι σμό του He
+
, αν το
ηλεκτρόνι ο βρί σκεται αρχι κά στη θεμελι ώδη κατάσταση;
Μονάδες 6

Το ι όν του ηλί ου He
+
απορροφά ένα φωτόνι ο ενέργει ας 51eV και
μεταβαί νει από τη θεμελι ώδη κατάσταση σε άλλη δι εγερμένη.

Γ2. Αν το ηλεκτρόνι ο στη θεμελι ώδη κατάσταση κι νεί ται σε κυκλι κή τροχι ά
ακτί νας , πόση θα εί ναι η ακτί να της κυκλι κής τροχι άς του
ηλεκτρονί ου στη δι εγερμένη κατάσταση που θα προκύψει ;
×
0
1
—1
r = 0,27 0 1 m
Μονάδες 6

Γ3. Πόσες φορές θα αυξηθεί το μέτρο της στροφορμής του ηλεκτρονί ου μετά
τη δι έγερση του ι όντος;
Μονάδες 6


ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

Γ4. Να μεταφέρετε το σχήμα των τεσσάρων πρώτων ενεργει ακών σταθμών του
He
+
στο τετράδι ό σας και να σχεδι άσετε όλες τι ς δυνατές μεταβάσει ς του
ηλεκτρονί ου από τη δι εγερμένη κατάσταση σε καταστάσει ς χαμηλότερης
ενέργει ας, υπολογί ζοντας τι ς τι μές ενέργει ας των φωτονί ων που
εκπέμπονται .
Μονάδες 7

Θέμα Δ
Στο παρακάτω σχήμα φαί νεται η κάθετη τομή δι άταξης που αποτελεί ται
από δύο οπτι κά υλι κά Ι και ΙΙ με δεί κτες δι άθλασης n
Ι
= 1, 5 και n
Ι I
= 1, 8 ,
αντί στοι χα. Οι γεωμετρι κές δι αστάσει ς της δι άταξης εί ναι :
ΑΗ
ΑΒ = ΒΓ = ΕΖ = ΖΗ = = 1 cm
2
, ΔΓ = ΔΕ = 2 cm
ενώ οι τρει ς γωνί ες
ˆ ˆ ˆ
A, Δ, Η εί ναι όλες 90
ο
. Τα σημεί α Κ και Λ βρί σκονται στο
μέσο των αποστάσεων ΔΕ και ΔΓ, αντί στοι χα.
κενό
Μ Ν
Λ Κ
Δ
Η Α
υλικό ΙI
(n
ΙI
)
υλικό Ι
(n
Ι
)
Ε
Ζ
Γ
Β


Μί α μονοχρωματι κή ακτί να φωτός με μήκος κύματος λ
0
= 400 nm στο κενό
δι έρχεται από τη δι άταξη, ακολουθώντας τη δι αδρομή που δεί χνει το σχήμα.
Δί νεται ότι η ακτί να ει σέρχεται κάθετα στη δι άταξη από την επι φάνει α ΑΗ στο
σημεί ο Μ, ανακλάται πλήρως στα σημεί α Κ και Λ των επι φανει ών ΔΕ και ΔΓ,
αντί στοι χα, και στη συνέχει α εξέρχεται από τη δι άταξη κάθετα στην επι φάνει α
ΑΗ στο σημεί ο Ν.

Δ1. Ποι α εί ναι η ενέργει α καθενός φωτονί ου της φωτει νής ακτί νας, όταν αυτή
δι έρχεται από το υλι κό Ι;
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

Δ2. Σε πόσα μήκη κύματος της ακτι νοβολί ας στο υλι κό ΙΙ αντι στοι χεί η
συνολι κή δι αδρομή της ακτί νας στο υλι κό αυτό;
Μονάδες 6

Δ3. Να βρεθεί ο συνολι κός χρόνος που απαι τεί ται γι α τη δι έλευση της ακτί νας
από τη δι άταξη, από τη στι γμή ει σόδου της στο σημεί ο Μ μέχρι τη στι γμή
εξόδου της από το σημεί ο Ν.
Μονάδες 7

Στη συνέχει α, αφαι ρούμε το υλι κό Ι από την οπτι κή δι άταξη και
επαναλαμβάνουμε το πεί ραμα με την ί δι α μονοχρωματι κή ακτί να, τοποθετώντας
το υλι κό ΙΙ που απομένει σε θερμι κά μονωμένο περι βάλλον.

Δ4. Αν γνωρί ζουμε ότι το υλι κό ΙΙ απορροφά το 5% της δι αδι δόμενης σε αυτό
ακτι νοβολί ας, να υπολογί σετε τον αρι θμό των φωτονί ων που πρέπει να
ει σέλθουν στο υλι κό αυτό γι α να αυξηθεί η θερμοκρασί α του κατά 2
ο
C.
Δί νεται ότι γι α να αυξηθεί η θερμοκρασί α του υλι κού ΙΙ κατά 2
ο
C
απαι τούνται 20 J.
Μονάδες 7

Δί νονται : η ταχύτητα του φωτός στο κενό : c
0
= 3 × 10
8
m/ s,
η σταθερά του Pl anck ⋅
—34
h = 6,6 × 0 1 J s,
,
—9
1 nm = 10 m
o o
2
ημ 45 = συ ν 45 =
2
.


ΟΔΗΓΙ ΕΣ (για τους εξεταζομένους)

1. Στο εξώφυλλο του τετραδί ου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο
εσώφυλλο πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομι κά στοι χεί α μαθητή. Στην
αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνί α και το
εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντι γράψετε τα θέματα στο τετράδι ο και να
μην γράψετε πουθενά στι ς απαντήσει ς σας το όνομά σας.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσει ς σας πάνω στα θέματα δεν
θα βαθμολογηθούν σε καμί α περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να
παραδώσετε μαζί με το τετράδι ο και τα φωτοαντί γραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδι ό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο
με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει . Μολύβι επι τρέπεται , μόνο αν το
ζητάει η εκφώνηση, και ΜΟΝΟ γι α πί νακες, δι αγράμματα κλπ.
4. Κάθε απάντηση επι στημονι κά τεκμηρι ωμένη εί ναι αποδεκτή.
5. Δι άρκει α εξέτασης: τρει ς (3) ώρες μετά τη δι ανομή των φωτοαντι γράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10:30 π. μ.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ


ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->