TUJUAN-TUJUAN PENGUJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN

NURUL IZZATI BINTI MOHD SHUKRI NORSHAHIDA BINTI MOHD ARSHAD ASMA LIYANA BINTI ABDUL RAZAK NOREHAN BINTI KAMURIDIN ROHIDAYU BINTI ZAHARI

mendiagnosa kesulitan belajar. .konteks pembelajaran di kelas Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajar murid.

TUJUAN-TUJUAN LAINNYA IALAH : .

• seterusnya untuk merangsangkan murid supaya terus memperbaiki pembelajarannya melalui tunjuk ajar dan bimbingan guru secara berterusan di bawah aktiviti PKBS (penilaian kemajuan berasaskan sekolah).Sebagai penggerak / motivasi • Dengan adanya ujian. murid-murid cenderung bagi perhatian kapada pelajaran yang disampaikan oleh guru. .

sederhana. lemah atau tidak ada sebarang kemajuan langsung. keputusan yang kurang baik mungkin akan mencabar murid berkenaan untuk berusaha dengan lebih kuat.Bagi mendapatkan maklumbalas (feedback) • Meninjau setakat mana objektif pelajaran dan Menentukan kemajuan dan pencapaian telah dicapai oleh murid. . Prestasi mereka yang baik seterusnya akan mendorong mereka belajar dengan lebih tekun lagi. Sebaliknya. • Dengan itu guru dapat mengenal pasti tahap kemajuan seseorang murid dalam bilik darjah tersebut sama ada pada tahap yang sangat memuaskan. • Pengujian dan penilaian yang dijalankan oleh guru dalam bilik darjah akan dapat memberikan maklum balas kepada guru berhubung tahap penguasaan pelajar terhadap sesuatu kemahiran yang telah disentuh dalam bilik darjah serta meninjau masalah yang timbul dalam sesi pengajaran pembelajaran yang berlangsung. • Bagi murid-murid pula. hasil ujian mungkin merupakan suatu perangsang bagi mereka sekiranya keputusan yang diterima adalah baik.

.Sebagai alat mencari punca kelemahan • Pengujian diagnostik dapat mengesan punca kelemahan murid dalam pembelajaran. • Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pembelajaran murid supaya tindakan susulan yang sesuai dapat dijalankan untuk membantu mereka mengatasi kelemahan yang telah dikenal pasti. Maklumat pengujian ini membolehkan guru menyediakan program pemulihan.

Menilai prestasi / pencapaian / kemajuan murid-murid. sederhana atau gagal. • Proses penilaian dan pengujian yang dijalankan pada peringkat akhir sesi pengajaran dan pembelajaran dapat memberikan maklumat tentang setakat mana penguasaan murid-murid tentang sesuatu kemahiran yang telah diajar. sederhana dan lemah berdasarkan keseluruhan prestasi pencapaian yang ditunjukkan dalam peperiksaan yang diduduki. Guru akan dapat membezakan murid-murid yang cemerlang. misalnya pada akhir tahun sesi persekolahan atau kepada pelajar Tahun 6 . • Hasil penilaian yang dijalankan akan memperlihatkan pencapaian pelajar mengikut gred yang telah ditetapkan sama ada cemerlang. • Proses penilaian yang dijalankan pada akhir sesuatu tempoh pengajian yang ditetapkan. Tingkatan 3 dan Tingkatan 5 adalah bertujuan untuk menentukan gred yang memperlihatkan tahap pencapaian secara keseluruhan yang telah murid-murid atau pelajar-pelajar kuasai. .

ujian-ujian yang dijalankan dimaktab. • Selain daripada sekolah. . politeknik dan universiti juga memainkan peranan pensijilan. Diploma dan ijazah juga merupakan satu bentuk sijil yang diberi sijil kepada mereka yang berjaya dalam peperiksaan mengikut prestasinya. Dalam situasi sekolah. • Gred-gred pada sijil-sijil tersebut bergantung kepada pencapaian murid-murid dalam peperiksaan tersebut. Tingkatan 3 dan Tingkatan 5 akan menerima sijil-sijil yang berkenaan setelah lulus peperiksaanpeperiksaan tersebut.Bagi pensijilan atau pengkelasan • Murid-murid di peringkat Tahun 6 . • Para pelajar serta siswa-siswi akan dianugerahkan diploma atau ijazah kerana telah lulus ujian-ujian tertentu. adalah jelas satu lagi peranan pengujian ialah untuk pensijilan.

Tingkatan 3 PMR dan Tingkatan 5 SPM . . • Penilaian bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat memprediksi adakah murid itu mampu untuk mendapat kejayaan dalam peperiksaan • Contoh: – Tahun 6 UPSR.Bagi membuat ramalan • Untuk meramalkan kejayaan murid pada masa akan datang atau sebagai alat prediksi.

Bagi membuat klasifikasi • Sebagai grading. . prestasi yang sederhana baik dalam Kumpulan B dan Kumpulan C dan yang lemah dalam Kumpulan D atau untuk memilih dan menempatkan pelajar mengikut aliran tertentu / • Contoh: – keputusan pelajar yang cemerlang dalam mata pelajaran sains memungkinkan ditempatkan dalam aliran sains atau mengikut kecenderungan seseorang murid berkenaan. • Oleh itu guru boleh menggunakan kriteria kebolehan untuk membahagikan murid-murid mengikut prestasi masing-masing. penilaian ditujukan untuk menentukan atau membezakan kedudukan hasil kerja peserta didik dibandingkan dengan murid lain. fungsi penilaian untuk grading ini cenderung membandingkan murid dengan murid yang lain . • Kerana itu. • prestasi yang paling baik dikumpulkan dalam Kumpulan A.. Pengumpulan seperti ini akan membantu guru menjalankan aktiviti-aktiviti pengayaan dan pemulihan.

Pemilihan • Keputusan penilaian sering digunakan sebagai asas dan panduan untuk memilih murid-murid ke jurusan-jurusan pendidikan yang sesuai dan sebagai asas untuk murid memilih pekerjaan kelak mengikut jurusan pendidikan yang telah dipilihnya atau mengikut kepandaiannya. • Dalam suasana penguasaan yang berbeza. • Keadaan ini menunjukkan tujuan penilaian dan pengujian yang dijalankan adalah untuk memilih dan menempatkan pelajar mengikut tahap penguasaan sesuatu kemahiran. . guru juga dapat menentukan adakah semua murid dapat dipilih serta dikelompokkan dalam satu kumpulan yang besar berasaskan tahap penguasaan yang berbeza atau di kelompokan dalam kumpulan yang sama. • Di samping itu. wajar bagi guru menempatkan murid mengikut tahap penguasaan masingmasing dan menumpukan pengajaran mengikut keperluan murid yang berbeza-beza.

TAMAT! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful