COLOSENI 1:16 Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute

: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El.

17 El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El. 18 El este Capul trupului, al Bisericii. El este Începutul, Cel întâi născut dintre cei morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea.

Fil.2:5 Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus: 6 El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu,

Fil.2:7 ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcânduSe asemenea oamenilor .8 La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.

Fil.2:9 De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat Apocalipsa19: nespus de mult şi I-a 16 Pe haină şi dat Numele care este pe coapsă avea mai presus de orice nume; scris numele

acesta: 10 pentru ca, în Numele lui Isus, să se „Împăratul plece orice genunchi împăraţilor şi al celor din ceruri, de Domnul pe pământ şi de sub pământ, domnilor.”

Fil.2:11 şi orice Evrei 4:16 Să ne limbă să apropiem, dar, cu mărturisească, deplină încredere spre slava lui de scaunul Dumnezeu harului, ca să căpătăm îndurare Tatăl, că Isus şi să găsim har, Hristos este pentru ca să fim Domnul.
ajutaţi la vreme de nevoie.

Evrei7:1 În adevăr, Melhisedec acesta, împăratul Salemului, preot al Dumnezeului Preaînalt – care a întâmpinat pe Avraam când acesta se întorcea de la măcelul împăraţilor, care l-a binecuvântat,

Evrei7:2 care a primit de la Avraam zeciuială din tot, care, după însemnătatea numelui său, este întâi „împărat al neprihănirii”, apoi şi „împărat al Salemului”, adică „împărat al păcii”;

Evrei 7:3 fără tată, fără mamă, fără spiţă Celce stăde supt ocrotirea Celui Prea neam, neavând Înalt, şi se odihneşte la nici umbra început al Celui zilelor, nici sfârşit Atotputernic, zice despre Domnul: "El al vieţii, dar care meu de a este fostlocul asemănat scăpare, şi cetăţuia cu Fiul lui mea, Dumnezeul meu Dumnezeu – în care mă încred! " rămâne preot în Psalmul 91:1,2 veac.

1Timotei 1:17 A Împăratului veşniciilor, a nemuritorului, Învaţă-mă căile Tale, nevăzutului Doamne! Eu voi şi umbla în adevărul Tău. singurului Fă-mi inima să se Dumnezeu, să fie teamă de Numele Tău. cinstea şi slava în Psalmul 86:11 vecii vecilor! Amin.

Pleacă-ţi urechea, Doamne, la rugăciunea mea, ia aminte la glasul cererilor mele! Psalmul 86:6

Căci Domnul Dumnezeu este un soare şi un scut, Domnul dă îndurare şi slavă, şi nu lipseşte de nici un bine pe cei ce duc o viaţă fără prihană. Psalmul 84:11

Strig cu glasul meu către Dumnezeu, strig cu glasul meu către Dumnezeu, şi El mă va asculta. Însă eu sunt totdeauna cu Tine, Tu m'ai apucat Psalmul 77:1 de mâna dreaptă; mă vei călăuzi cu sfatul Tău, apoi mă vei primi în slavă.Psalmul 73:23,24

Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu: pe Domnul Dumnezeu Îl fac locul meu de adăpost, ca să de Gura mea va vesti,zi povestesc toate zi, dreptatea şi lucrările mântuirea Ta, Tale. căci nu-i cunosc marginile. Psalmul 73:28 Psalmul 71:15

Binecuvântat să fie Dumnezeu. încrede-te Psalmul 65:4 în Dumnezeu. care nu mia lepădat rugăciunea. căci de la El îmi vine nădejdea. Tu ne asculţi prin minuni. suflete. şi nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui! Psalmul 66:20 În bunătatea Ta. Da. şi pe care-l primeşti înaintea Ta. nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului şi mării! Psalmul 65:5 Ferice de cel pe care-l alegi Tu. şi sunt plin de veselie la umbra aripilor Tale. Turnul meu de scăpare. Dumnezeul mântuirii noastre. Psalmul 62:2 . El este Stânca şi Ajutorul meu. ca să locuiască în curţile Tale! Ne vom sătura de binecuvântarea Casei Tale. Psalmul 63:7 Da. de sfinţenia Templului Tău. Psalmul 62:5 Căci Tu eşti ajutorul meu. nicidecum nu mă voi clătina.

şi El te va sprijini. către Dumnezeu. Dumnezeu Îşi va trimete bunătatea şi credincioşia. şi nu mă tem de nimic: ce pot să-mi facă nişte oameni? Da. care lucrează pentru mine. Mă încred în Dumnezeu. şi Eu te voi izbăvi. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Psalmul 57:2 Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu. către Cel Prea Înalt. iar tu Mă vei proslăvi! Psalmul 50:15 .El îmi va trimete izbăvire din cer. Psalmul 57:3 Eu strig către Dumnezeu.Psalmul 55:22 Cheamă-Mă în ziua necazului. Domnul este sprijinul sufletului meu!Psalmul 54:4 Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului. Da. (Oprire). Dumnezeu Psalmuleste 56:4 ajutorul meu. cu Cuvântul Lui. în timp ce prigonitorul meu îmi aruncă ocări.

Psalmul 46:1 Tu. Psalmul 42:5 Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru. suflete. căci Domnul îl apucă de mână. un ajutor. şi El va lucra. El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina. Psalmul 37:23. ci bunătatea şi credincioşia Ta mă vor păzi totdeauna. şi gemi înlăuntrul meu? Nădăjduieşte în Dumnezeu. nu-mi vei opri îndurările tale. încrede-te în El.6 . când Îi place calea lui. care nu lipseşte niciodată în nevoi.Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru. Doamne. El este mântuirea mea şi Dumnezeul meu. şi dreptul tău ca soarele la amează. un ajutor. căci iarăş Îl voi lăuda. Psalmul 37:5. dacă se întâmplă să cadă.24 Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului. care nu lipseşte niciodată în nevoi. Psalmul 46:1 Pentru ce te mâhneşti. Psalmul 40:11 Domnul întăreşte paşii omului. nu este doborât de tot.

şi voi avea pedepseşte aspru pe privirea îndreptată cei Psalmul mândri. Psalmul 36:7. coardele şi glasurile spre El. sfinţii Lui. Domnul. mele. Psalmul 34:10 Temeţi-vă de Domnul. 34:4 asupra ta. şi-i adăpi din şivoiul desfătărilor Tale.Domnul să-ţi fie desfătarea. sfătui. cântări de şi izbăvire. te luminezi de Tu mă scoţi din necaz. căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El! Psalmul 34:9 Cântaţi-I o cântare nouă! Faceţi să răsune Când îţi întorci privirile Tu eşti ocrotirea mea. şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima." Psalmul 31:23 Psalmul 32:8 . Psalmul 37:4 Cît de scumpă este bunătatea Ta. şi nu ţi se Tu mă înconjuri cu Domnului umple faţa de este ruşine. Psalmul 33:3. adevărat. Se satură de belşugul Casei Tale. voastre! Căci Cuvântul bucurie. şi li-i foame. Dumnezeule! La umbra aripilor Tale găsesc fiii oamenilor adăpost.4 Eu amDomnul-te căutat pe voi "Eu-zice Iubiţi dar pe Domnul. şi mi-a învăţa. dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de nici un bine. toate Psalmul 34:5 lucrările Lui se Psalmul 32:7 împlinesc cu credincioşie. Căci răspuns: m'a izbăvit calea pe care trebuie Domnul păzeşte pe cei dins'o toate temerile urmezi. voi. şi-ţi arăta toţi cei iubiţi voi de El. te şi voi credincioşi.8 Puii de leu duc lipsă.

pentru ca bucure de inimamine. Doamne.12 . cei iubiţi Cetăţuia de El.Ta! căci mă.O. scapătânguirile în veselie. îndurarea mi-ai deslegat sacul de m'ai ridicat. şi Psalmul m'ai încins cu 31:16 pe vrăjmaşii mei să se bucurie. înmăriţi faţa pentru prin laudele Numele voastre Tău. şi pe Cântaţi Căci TuDomnului. Te prin înalţ. 30:1 şi să nu stea mută. şi. pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de Tine. mea. eşti Stânca care o arăţi celor ce voi se mea. Dumnezeule. Doamne. eu pururea Te voi lăuda! Psalmul 30:11. mă fiilor oamenilor! vei Numele povăţui Lui şi cel mă Sfânt! vei Psalmul 31:19 călăuzi. mea Psalmul să-Ţi cânte. încred în Tine. şi n'ai lăsat jale. cât de mare este bunătatea Ta. Psalmul 30:4 Psalmul 31:3 Fă să lumineze Faţa Ta Şi mi-ai prefăcut peste robul Tău.

Povăţuieşte-mă în şi nădăjduieşte în adevărul Tău. şi sunt ajutat. şi mă va Lui. Psalmul 25:10 Psalmul 27:5 Nădăjduieşte în Domnul! Fii tare. înălţa pe o stâncă. căci mântuirea mea: de Tu eşti Dumnezeul Psalm 27:14 cine să mă tem? mântuirii mele. mă pentru va ascunde cei ce păzesc supt acoperişul legământul cortului şi poruncile Lui. îmbărbătează-ţi inima.Domnul este tăria mea şi scutul meu. credincioşie. sunt înîndurare ziua şi necazului. în El mi se încrede inima. El Toate mă vacărările ocroti în Psalmul 28:7 Domnului coliba Lui. Tu eşti Domnulnădejdea este totdeauna sprijinitorul vieţii mele: mea! de cine să-mi fie frică? Psalmul 25:5 Psalmul 27:1 . Domnul este lumina şi şi Domnul! învaţă-mă.

să-ţi Lui trimeată cel Sfânt. alţii pe caii (Dumnezeu) Să-ţi dea Psalmul 25:2 lor. şi pe Numele Domnului.2 . Psalmul 20:4 Psalmul 20:7. Dumnezeule. scapă pe unsul să te Psalmul 23:1 ocrotească Său.În Tine.al şi să te sprijinească dreptei Lui. din Sion! Psalmul 20:6 Psalmul 20:1. dar noi ne bizuim ce-ţi doreşte inima. din lui locaşul Iacov. ajutor prin din locaşul ajutorulSău atotputernic cel Sfânt. să-ţi împlinească toate Dumnezeului nostru. dar noi ne ridicăm şi rămânem în picioare. şi-i va Numele răspunde Dumnezeului din ceruri. Să te Ştiu asculte de Domnul că Domnul în ziua necazului.8 Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă deacum nimic. ca să nu se bucure vrăjmaşii Unii se bizuiesc pe mei de mine! carăle lor. mă încred: să nu fiu dat de ruşine. Ei planurile tale! se îndoaie şi cad.

nu mă meu. când îmi este luminează El la dreapta întunerecul mea. Cuvântul Domnului este încercat: El este un scut pentru toţi cei ce aleargă la El. înaintea care Feţei mă Tale sfătuieşte. Psalmul 18:35 Da. înaintea Domnul. Domnul. Ta. dreapta Ta mă sprijineşte. clatin. Psalmul Psalmul 16:11 16:7 . sunt bucurii căci până şi nespuse. ochilor Dumnezeul mei: meu. şi îndurarea Ta mă face mare. Psalmul 18:30 Îmi Eu vei binecuvintez arăta cărarea pe vieţii. AmTu necurmat îmi aprinzi pe lumina Domnul mea. Psalmul Psalmul 18:28 16:8 Căile lui Dumnezeu sunt desăvârşite. noaptea şi desfătări îmi dă vecinice îndemnuri în dreapta inima.Tu îmi dai scutul mântuirii Tale.

cu inimacăci curată.Eu am încredere în bunătătea Ta. căci mi-a făcut bine!Psalmul 13:5. veselia mea. Tu vei fi Psalmul 7:10 bucuria celor ce iubesc Numele Tău. sunt cu inima veselă. cânta Numele şi-l înconjuri tău.6 Cei ce cunosc Numele Tău. Psalmul 9:2 Psalmul 5:12 Atunci Scutul toţi meu cei este ce în se Dumnezeu. mântuieşte se vor veseli pe cei totdeauna. se încred în Tine. Prea cum l-ai înconjura Înalte cu un scut. Doamne! Psalmul 9:10 Căci VoiTu face binecuvintezi din Tine bucuria pe cel şi neprihănit. Tu îi vei ocroti. voi Doamne. cuDumnezeule bunăvoinţa Ta. se vor care bucura. căci Tu nu părăseşti pe cei ce Te caută. Psalmul 5:11 . din pricina mântuirii Tale: cânt Domnului. încred în Tine.

căci numai Tu. şi vei vedea că te poţi odihni liniştit. scaunul celor batjocoritori! Ci 22:21 îşi Iov găseşte plăcerea în Legea Domnului. decât au ei când li se înmulţeşte rodul grâului şi al vinului. şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui! Psalmul 1:1. Doamne. Vei fi plin după căile lui.2 Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele El omului la dă amiază. Iov 11: 17-18 . nu se opreşte pecu Dumnezeu. tău va fi ca lumina răsplăteşte fiecăruia dimineţii. şi de încredere. Psalmul 4:8 Tu-mi dai mai multă bucurie în inima mea. şi pace. te vei bucura nu se aşează pe astfel iarăş de fericire. îmi dai linişte deplină în locuinţa mea. Te vei uita în jurul tău. Psalmul 4:7 Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor Împrieteneşte-te dar răi.Eu mă culc şi adorm în pace. şi vei avea calea celor păcătoşi. întunerecul după faptele lui. nădejdea nu-ţi fi Iov va 34:11 zădarnică.

El o asupra ta. El şi-l te scapă va scăpa din de mâna moarte celor puternici. El răneşte. 16 . El negreşit.6 De Astfel. război. şase ori Dumnezeu te va izbăvi din ocroteşte necaz. iar fărădelegea îşi închide Iov 5: 19. El face lucruri mari şi nepătrunse. locuinţei tale nevinovate. El îţi umple gura cu strigăte de bucurie. 20 gura. Iov 5:8. atunci Celui Atotputernic. pe şi de cel şapte slab ori împotriva nu te va ameninţărilor atinge răul. Iov 5: 17. Dumnezeu nu leapădă pe omul fără prihană. încâtşi nădejdea de loviturile săbiei sprijineşte în vreme pe cel de nenorocit. El va veghea face rana. 21 Dar tu. ldacă ceartă Dumnezeu! Nu eşti curat şi fără nesocoti mustrarea prihană. înapoi fericirea şi mâna Lui tămăduieşte. lor. şi nu ocroteşte pe cei răi.Eu aş alerga la Dumnezeu. şi buzele cu cântări de veselie. dacă rogi Ferice de omul pe carepe Cel Atotputernic. şi şi tot va da leagă. în vreme Aşa de foamete. Iov 8: 20.9 Nu. Iov 5: 15. 18 Iov 8:5. minuni fără număr. dacă alergi la Dumnezeu. Ba încă. lui Dumnezeu i-aş spune necazul meu.

şi nu lăsaţi să vă slăbească mânile. este şi binecuvântată Dumnezeu.. afară să fie de Stânca Domnul? mea! Şi cine Înălţat este o să stâncă. căci faptele voastre vor avea o răsplată. şi mâna Ta poate să mărească şi să întărească toate lucrurile. şicăci El mă îndurarea călăuzeşte Lui pe calea cea ţine dreaptă. întăriţi-vă... cea tare. fie Dumnezeu. 2 Cronici 15 : 7 De la Tine vine bogăţia şi slava. în mâna Ta este tăria şi puterea.Voi dar. în veac! 2 1 Samuel Cronici 16:34 22:33 Trăiască Căci cine Domnul. 2 Samuel 22:32 2 Samuel 22:47 . 1 Cronici 29:12 Lăudaţi Dumnezeu pe Domnul. Tu stăpâneşti peste tot. este căci cetăţuia este mea bun. afară de Dumnezeul Stânca mântuirii nostru? mele.

cei răi şi sunt vor fiizbăvit nimiciţi de în întunerec.Da. Tu eşti lumina mea. 2 Samuel 22:29 În strâmtoarea mea. am chemat pe Dumnezeul meu. vrăjmaşii Căci mei. omul nu va birui prin putere. de Dar laudă. la care găsesc un îmbărbătează-te? Nu te adăpost. scutul meu şi înspăimânta şi nu te puterea care mă îngrozi. El mi-a auzit glasul." 2 Samuel 22:3 Iosua 1:9 . am chemat pe Domnul. din locaşul Lui. 2 Samuel 22:7 Eu El va chem păzi pe paşii Domnul prea cel iubiţilor vrednic Lui. este cel înalt şi scăparea cu tine în tot ce vei mea.Întăreşte-te şi mea. 2 Samuel 22:4 1 Samuel 2:9 Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: Dumnezeu este stânca . mântuieşte. şi strigătul meu a ajuns la urechile Lui. turnul meu Dumnezeul tău. Doamne! Domnul luminează întunerecul meu. căci Domnul. face.

Căci toate căile Lui Dumnezeul tău. merge înaintea ta. lucrările Lui sunt desăvârşite. Iosua 1:8 Nimeni nu va putea să stea împotriva ta. puterea ta. nu te teme. Iosua 1:5 Nimeni nu este ca Domnul însusi va Dumnezeul lui Israel. şi El este drept curat. cât vei trăi. căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale. nu să-ţi vină te va ca părăsi şi în nu te Trece cu şi va ajutor. cugetă asupra ei zi şi noapte. Deuteronom 6:5 Deuteronom 32:4 . cu sunt drepte. Eu voi fi cu tine.Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. cum am fost cu Moise. cu tot Dumnezeu credincios sufletul şi cu toată şi fără tău nedreptate. măreţie pe nori. nu te spăimânta! Deuteronom 33:26 Deuteronom 31:8 El este Stânca. lăsa. nici nu te voi părăsi. căutând să faci tot ce este scris în ea. Să iubeşti pe Domnul. nu te voi lăsa. şi atunci vei lucra cu înţelepciune. El El trece pe însusi va ficeruri cu tine. El este un toată inima ta.

Păzeşte dar legile şi poruncile Lui, pe cari ţi le dau azi, ca să fii fericit, tu şi copiii tăi după tine, şi să ai zile multe în ţara pe care ţio dă Domnul, Dumnezeul tău, pe vecie." Deuteronom 4:40

Căci Domnul, Dumnezeul tău, este un Dumnezeu plin de îndurare, care nu te va părăsi şi nu te va nimici; Deuteronom 4: 31

Acum, dacă veţi asculta glasul meu, şi dacă veţi păzi legământul Meu, veţi fi Domnul iubeşte pe cei ai Mei dintre toate ce se tem de El, popoarele, căci tot pe cei ce pământul este al Meu; nădăjduiesc în bunătatea Lui. Exod 19:5 Psalmii 147:11

„Domnul este tăria mea şi temeiul cântărilor mele de laudă: El m'a scăpat. El Domnul zideşte iarăşi este Dumnezeul meu: Ierusalimul, strânge pe pe El Îl voi lăuda; El surghiuniţii lui Israel; este Dumnezeul tatălui tămăduieşte pe cei cu meu: pe El Îl voi inima zdrobită, preamări.” şi le leagă rănile. Exod 15:2 Psalmii 147:2-3

Domnul deschide ochii orbilor; Domnul îndreaptă pe cei încovoiaţi; Domnul iubeşte pe cei neprihăniţi. Psalmii 146:8

Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov, ferice de cine-şi pune nădejdea în Domnul, Dumnezeul său! Psalmii 146:5

Domnul păzeşte pe toţi cei ce-L Ştiu că Domnulşi face iubesc, dreptate celui obijduit, nimiceşte pe toţi cei dreptate celor lipsiţi. răi. Da, cei neprihăniţi vor lăuda Psalmii Numele145:20 Tău, oamenii fără prihană vor locui înaintea Ta. Psalmii 140:12-13

El împlineşte dorinţele celor ce se tem de El, le aude strigătul şi-i scapă. Doamne, Dumnezeule, tăria mântuirii mele, Psalmii 145:19 Tu-mi acoperi capul în ziua luptei. Psalmii 140:7

Te laud că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale, şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta! Psalmii 139:14

Tu mă înconjori pe dinapoi şi pe dinainte, şi-Ţi pui mâna peste mine. Psalmii 139:5

Israele, pune-ţi nădejdea în Domnul, căci la Domnul este îndurarea, şi la El este belşug de răscumpărare! Cel ce umblă plângând, când aruncă sămânţa, Psalmii 130:7 se întoarce cu veselie, când îşi strânge snopii. Psalmii 126:6

Ferice de oricine se teme de Domnul, şi umblă pe căile Lui! Căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, eşti fericit, şi-ţi merge bine. Cei ce seamănă Psalmii 128:1-2 cu lacrimi, vor secera cu cântări de veselie. Psalmii 126:5

care nu se clatină. Psalmii 124:8 Domnul te va păzi de orice rău. ci stă întărit pe vecie.Da. care a făcut cerurile şi pământul. Domnul a făcut mari lucruri pentru noi. Psalmii 125:2 Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului.Psalmii 126:3 Cum este înconjurat Ierusalimului de munţi. şi de aceea suntem plini de bucurie. îţi va păzi sufletul. aşa înconjoară Domnul pe poporul Său. de acum şi până în veac. Psalmii 121:8 Ajutorul nostru este în Numele Domnului. Psalmii 125:1 Domnul te va păzi la plecare şi la venire. Psalmii 121:7 . de acum şi până în veac.

care a făcut cerurile şi pământul. şi cine se încrede în Domnul este fericit. El nu va îngădui să ţi se clatine piciorul. Cel ce te păzeşte. găseşte fericirea. Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. Proverbele 16:7 . nu va dormita. Psalmii 121:2 Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. Psalmii 121:3 Ajutorul îmi vine de la Domnul. Proverbele 16:20 Când sunt plăcute Domnului căile cuiva. Psalmii 121:5 Da.Domnul este Păzitorul tău. îi face prieteni chiar şi pe vrăjmaşii lui. El este un scut pentru cei ce se încred în El. Proverbele 30:5 Cine cugetă la Cuvântul Domnului.

este priceperea. Proverbele 16:3 Frica de Domnul este şcoala înţelepciunii. Prin mine ţi se vor înmulţi zilele. Frica de Domnul este un izvor de viaţă. şi cel ce udă pe alţii va fi udat şi el. şi ştiinţa sfinţilor. Proverbele 15:33 Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în El. Proverbele 10:22 Începutul înţelepciunii este frica de Domnul. Proverbele 14:26-27 Sufletul binefăcător va fi săturat. şi ţi se vor mări anii vieţii tale. şi El nu lasă să fie urmată de nici un necaz . şi smerenia merge înaintea slavei.Încredinţează-ţi lucrările în mâna Domnului. Proverbele 9:10-11 . şi copiii lui au un loc de adăpost la El. şi îţi vor izbuti planurile. Proverbele 11:25 Binecuvântarea Domnului îmbogăţeşte. ea ne fereşte de cursele morţii.

Căci cel ce mă găseşte. Proverbele 8:34-35 Eu iubesc pe cei ce mă iubesc. şi păzeşte pragul uşii mele. învăţătura este o lumină. păstrează-le în fundul inimii tale! Căci ele sunt viaţă pentru cei ce le găsesc. iar îndemnul şi mustrarea sunt calea vieţii. Proverbele 4:21-22 Dar cărarea celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare. şi cei ce mă caută cu tot dinadinsul mă găsesc. şi sănătate pentru tot trupul lor. a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. Proverbele 6:23 Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice. Proverbele 4:23 Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi. căci din ea ies izvoarele vieţii.Ferice de omul care mascultă. care veghează zilnic la porţile mele. şi capătă bunăvoinţa Domnului. Proverbele 4:18 . Proverbele 8:17 Căci sfatul este o candelă. găseşte viaţa.

Proverbele 3:32 Căci Domnul va fi nădejdea ta. păstrează-o. Proverbele 4:11-12 Ascultă. şi de omul care capătă pricepere! Proverbele 3:13 . fiule. căci ea este viaţa ta.Ţine învăţătura. şi când vei alerga. Proverbele 3:26 Ferice de omul care găseşte înţelepciunea. Proverbele 4:13 Eu îţi arăt calea înţelepciunii. şi El îţi va păzi piciorul de cădere. dar este prieten cu cei fără prihană. şi anii vieţii tale se vor înmulţi. Când vei umbla. pasul nu-ţi va fi stânjenit. n-o lăsa din mână. nu te vei poticni. Proverbele 4:10 Căci Domnul urăşte pe oamenii stricaţi. primeşte cuvintele mele. te povăţuiesc pe cărările neprihănirii.

şi abate-te de la rău! Aceasta va aduce sănătate trupului tău. teme-te de Domnul. şi-ţi vor aduce multă pace. Proverbele 3:3-4 Fiule. şi teascurile tale vor geme de must. Proverbele 3:5-6 Să nu te părăsească bunătatea şi credincioşia: leagă-ţi-le la gât. Proverbele 3:9-10 Nu te socoti singur înţelept. şi păstrează în inima ta sfaturile mele! Căci ele îţi vor lungi zilele şi anii vieţii tale. nu uita învăţăturile mele. Şi astfel vei căpăta trecere şi minte sănătoasă. şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale. înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor. şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău: căci atunci grânarele îţi vor fi pline de belşug. scrie-le pe tăbliţa inimii tale.Căci Domnul mustră pe cine iubeşte. ca un părinte pe copilul pe care-l iubeşte! Proverbele 3:12 Cinsteşte pe Domnul cu averile tale. Proverbele 3:1-2 . Proverbele 3:7-8 Încrede-te în Domnul din toată inima ta. şi răcorire oaselor tale. şi El îţi va netezi cărările.

şi anume.De aceea. ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celorce iubesc pe Dumnezeu. spre binele celorce sînt chemaţi după planul Său. ci să aibă viaţa veşnică. tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului. si veti capata. tu să umbli pe calea oamenilor de bine. şi oamenii neîntinaţi vor rămâne în ea. toţi cei trudiţi şi împovăraţi. Proverbele 2:20-21 El dă izbândă celor fără prihană. după cum a înălţat Moise şarpele în pustie. pentru ca bucuria voastra sa fie deplina. Ioan 16 :24 De altă parte. pentru ca oricine crede în El să nu piară. dă un scut celor ce umblă în nevinovăţie. şi să ţii cărările celor neprihăniţi! Căci oamenii fără prihană vor locui ţara. Ioan 3:14-15 . cereti. Romani 8 :28 Şi. Proverbele 2:7 Veniţi la Mine. Matei 11 :28 Pănă acum nu aţi cerut nimic in Numele Meu. şi Eu vă voi da odihnă.

nici sprijinesc cu dreapta durere. nici ţipăt. căci Eu sînt cu tine. te chem pe nume: eşti al Meu. Eu moartea nu va mai fi. Eu te tânguire. Isaia 43 :1 Dacă vei trece prin ape. căci Eu sînt cuşterge tine. te întăresc. căci Eu te izbăvesc. şi a cărui nădejde este Domnul! Ieremia 17 :7 Nu te teme de nimic. 33 :2 Apocalipsa 3:21 . Eu voi fi cu tine. după cum izbăvirea noastră şi Eu am biruit şi am la cu vreme de nevoie! şezut Tatăl Meu pe scaunul Lui deIsaia domnie. Isaia 43:2 Nu te teme. nu te uita El va orice cu îngrijorare. Eu Şi sînt Dumnezeul tău. pentru că Mea biruitoare. care se încrede în Domnul. şi flacăra nu te va aprinde. tot Eu îţi Nu va mai fi nici vin în ajutor. zice Domnul. şi rîurile nu te vor îneca. dar nu te vor birui. căci lacrimă din ochii lor. Ieremia 1 :9 Binecuvîntat să fie omul.Ei vor lupta împotriva ta. ca să te scap. nu te va arde. dar nu te vor birui. căci Eu sînt cu tine. Noi în Tine. lucrurile dintâi au trecut. dacă vei merge prin foc. îinădăjduim voi da să şadă cu Fii ajutorul nostru în Mine pe scaunul Meu dimineaţă şi defiecare domnie. Isaia 41 :10 Apocalipsa 21:4 Celui ce va birui.

care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veşnică. pentru ca. El să vă înalţe. Nu-i voi şterge nicidecum numele din cartea vieţii. dacă cerem ceva după Şi voia aruncaţi asupra Lui Lui. toate îngrijorările 1 Ioan 5:14 voastre. şi vă va face neclintiţi. ne ascultă. pe care o avem la El. după ce veţi suferi puţinădar vreme. Smeriţi-vă sub vă va desăvârşi. să asculte ce zice Bisericilor Duhul: "Celui ce va birui. căci El însuşi îngrijeşte de voi. este că. vă mâna tare a lui va întări. Apocalipsa 3:5 Cine are urechi. şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui. îi voi da să mănânce din pomul vieţii. va fi îmbrăcat astfel în haine albe. care este în raiul lui Dumnezeu. la vremea Lui. 1 Petru 5:10 1 Petru 5:6 . " Apocalipsa 2:7 Îndrăzneala. 1 Petru 5:7 Dumnezeul oricărui har. vă va da putere Dumnezeu.Cel ce va birui.

Iacov 1:12 .Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu. pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. ispita. Iacov 3:18 Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu. şi rugaţi-vă unii pentru alţii. Împotriviţivă diavolului. ca să fiţi vindecaţi. şi El vă va înălţa. prin credinţă. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Iacov 4:10 Şi roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi! 1 Petru 1:5 Mărturisiţi-vă unii altora păcatele. Căci după ce a fost găsit bun. va primi Iacov 4:7 cununa vieţii. şi el va Ferice de cel rabdă fugi de ce la voi. Iacov 5:16 Smeriţi-vă înaintea Domnului.

Evrei ca să intru în 10:16 Împărăţia Lui cerească. Evrei 2:18 Iată legământul pe care-l voi face cu ei după acele zile. 2 Timotei 4:18 .Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci! Evrei 13:8 Aşa că putem zice plini de încredere: "Domnul este ajutorul meu. pe care o aşteaptă o mare răsplătire! Evrei 10:35 Şi prin faptul că El însuşi a fost ispitit în ceea ce a suferit. de orice lucru rău. zice Domnul: voi pune legile Mele în inimile lor. nu mă voi teme: ce mi-ar putea face omul?" Evrei 13:6 Să nu vă părăsiţi dar încrederea voastră. poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi. le va voiizbăvi scrie în Domnul şi mă mintea lor. şi mă va mântui.

Galateni 6:9 . căci la vremea potrivită. care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri. vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus. Filipeni 4:7 Să nu obosim în facerea binelui. şi voinţa şi înfăptuirea. dacă nu vom cădea de oboseală. care întrece orice pricepere. 2 Timotei 2:7 Voi aveţi totul deplin în El. vom secera. după plăcerea Lui. Coloseni 2:10 Pot totul în Hristos. şi vă dă. care mă întăreşte. Filipeni 4:13 Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi.Înţelege ce-ţi spun. Filipeni 2:13 Şi pacea lui Dumnezeu. Domnul îţi va da pricepere în toate lucrurile.

2 Corinteni 9:6 Eu vă voi fi Tată. prin Dumnezeu. mult va secera. după cum avem parte din belşug de suferinţele lui Hristos. prin Hristos avem parte din belşug şi de mângâiere. 2 Corinteni 9:8 Să ştiţi: cine seamănă puţin. pentru ca. şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice. 2 Corinteni 9:10 Şi Dumnezeu poate să vă umple cu orice har. puţin va secera. eşti şi moştenitor.Aşa că nu mai eşti rob. ci fiu. 2 Corinteni 1:5 . şi dacă eşti fiu. tot aşa. având totdeauna în toate lucrurile din destul. iar cine seamănă mult. zice Domnul Cel Atotputernic. Galateni 4:7 "Cel ce dă sămânţă semănătorului şi pâine pentru hrană". să prisosiţi în orice faptă bună. vă va da şi vă va înmulţi şi vouă sămânţa de semănat şi va face să crească roadele neprihănirii voastre. 2 Corinteni 6:18 Căci.

vi se tulbure şi vi inima. nu va fi dat de ruşine’. care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos! 1 Corinteni 15:57 El vă va întări până la sfârşit. vei fi mântuit. Romani 10:13 Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea. se va nici da. şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. 2:21 Ioan 15:7 Ioan 14:27 . Romani 10:9 Ioan Ioan 15:10 15:5 Atunci oricine va Dacă Vă las rămâneţi pacea.să Faptele Apostolilor nu se înspăimânte.Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu. după cum zice Scriptura: . veţi mlădiţele. chema Numele şivă dacă daurămân pacea în Mea. dau cum o mântuit. cereţi dă lumea. şi despărţiţi rămân în de dragostea Mine. şi dacă crezi în dragostea rămâne înMea. poruncile voi cu gura ta pe Isus ca sunteţi Mele. în aşa fel ca să fiţi fără vină în ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos. Romani 10:10-11 Dacă mărturiseşti deci Dacă Eu păziţi sunt Viţa. poruncile mult Tatălui rod. nu puteţi Lui. va fi mântuit.oricine va chema Numele Domnului.Oricine crede în El. căci Meu. rămâne Cine în Domn.păzit aduce L-a înviat din morţi. va fi cuvintele Nu v-o Mele. după şi în inima ta că Dumnezeu cine cumrămân şi Eu am Eu. voi Domnului. face nimic. în Mine. 1 Corinteni 1:8 Fiindcă . orice Să veţi nu vrea. Mine.

şi vom locui veţi vedea. vă va iubeşte. şi le păzeşte. cineva. Isus i-a Nu vă voi lăsa orfani. şi aduce aminte de tot Tatăl Meu. pentru că 14:14 împreună Ioan cu el. Eu trăiesc. va păzi Dacă veţi cere ceva Peste puţină vreme. lumea nu Mă va mai Meu îl va voi iubi. Şi lucrurile. iubi. zis: Dacă Mă iubeşte Mă voi întoarce la voi. acela Mă Dacă Măşi iubiţi. în Numele Meu. cine Mă păzi poruncile Mele. şi Tatăl în Numele Meu. dar voi Mă veni la el. pe are care-L va trimite Cine poruncile Mele Tatăl. Ioan 14:21 Ioan 14:15-16 Drept răspuns. vedea. şi Mă Mângâietor . cuvântul Meu. Eu îl voi El v-am vă vaspus da un alt ce Eu.Dar Mângâietorul. veţi vă va învăţa toate iubeşte. care să voi arăta lui. Ioan rămână cu voi în14:26 veac. adică Duhul Sfânt. Noi vom face. va fi şi iubit de Eu voi ruga pe Tatăl. şi voi veţi trăi. Ioan 14:23 Ioan 14:18-19 .

să Mă urmeze. Ioan Ioan 12:46 11:25 Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc. slujitorul şi Dacă Îmi nimeni nu leslujeşte va smulge cineva. le cunosc. pentru ca Cine oricine crede crede în Mine. Dacă Îmi slujeşte acolo unde sunt Eu. pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Eu le dau viaţa şi unde sunt Eu. cineva. va trăi.Si orice veţi cere în Numele Meu. fiţi şi voi. voi întoarce şi Oile Mă Mele ascultă glasul vă voiEu lua cu Mine. 14:3 va vor fi şipieri. să şi ele vin după Mine. în Mine. în întuneric. acolo veşnică. EuIsus am i-a venit zis: ca Eu să sunt fiu o Ioan 14:13 lumină învierea înşi lume. voi face. ca Meu. chiar dacă să ar nufi rămână murit. Tatăl îl din mâna Mea. în veac nu IoanMeu. va cinsti. viaţa. Ioan 10:27-28 Ioan 12:26 .

va intra şi va ieşi. şi adevărul cum zice Scriptura. Dacă intră cineva prin Mine. nu veţi fi cu adevărat va umbla în întuneric. Ioan 7:38 Ioan 8:32 . din inima lui vor curge Veţi cunoaşte adevărul. cine Mă vă face slobozi. şi a zis: "Eu sunt Ioan 10:14-15 Deci.aşa cum Mă cunoaşte pe Mine Tatăl. urmează pe Mine. vă va face slobozi. Ioan 10:9 Cine crede în Mine. şi Eu Îmi dau viaţa pentru oile Mele.Eu sunt Păstorul cel bun. Isus le-a vorbit din nou. şi ele Mă cunosc pe Mine.va fi mântuit." Ioan 8:36 Ioan 8:12 Eu sunt Uşa. dacă Fiul Lumina lumii. ci va avea lumina vieţii. Eu Îmi cunosc oile Mele. râuri de apă vie. slobozi. şi cum cunosc Eu pe Tatăl. şi va găsi păşune.

să aibă viaţa veşnică.nu va ba flămânzi încă apa. adevărat. Isus Dar le-a oricui zis: va bea6:47 din Ioan apa. ce M-a pentru trimis. pe singurul şi crede înLui Cel Fiu. moarte la viaţă. ci să aibă ci a trecut viaţa din veşnică. în El. Adevărat. că cine crede în Mine. ca are oricine viaţacrede veşnică. niciodată. în el întrnu un va izvor înseta de niciodată. care va ţâşni în viaţa Ioan 6:35 veşnică. sete. la judecată. şi să nu nu vine piară. Eu pe sunt care Pâinea i-o voi da Eu. Ioan 4:14 Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul. Dumnezeu că cine ascultă lumea. în Cine veac vine nu-i lava fi Mine. Ioan 3:16 Ioan 5:24 . se crede va preface în Mine. Ioan 6:40 cuvintele că a dat Mele. vă spun. şi crede în El. vieţii. Fiindcă atât adevărat de mult vă a iubit spun.Adevărat. şi Eu îl voi învia în ziua de apoi. apă. pe care i-o voi da şi cine Eu. are viaţa veşnică.

şi el se bucură înaintea Ta. cum se bucură la seceriş. Tumântuirii. şicăci nu a făcut lucruri mă voi teme de nimic. pacea. căci se pe Domnul. Numele Lui.Bine de cel neprihănit! Lui îi va merge bine. Isaia 12:2 Tu înmulţeşti poporul. îi dai mari bucurii. chemaţi încrede în Tine. Isaia 3:10 Iată. Dumnezeu este izbăvirea mea. vestiţi lucrările Lui printre popoare. căci se va bucura de rodul faptelor lui. cum se înveseleşte la împărţirea prăzii. în ziua aceea: "Lăudaţi da. voi fi Cântaţi Domnului. El Isaiaşi 12:5 m-a mântuit. şi veţi zice i chezăşuieşti pacea. Veţi scoate apă cu Isaia 9:3 bucurie din izvoarele Celui cu inima tare. pomeniţi mărimea Numelui Isaia Lui!" 26:3 Isaia 12:34  . plin de încredere. strălucite: să fie căci Domnul cunoscute în tot Dumnezeu este tăria pământul! mea şi pricina laudelor mele.

drept: ferice de toţi cei ce Isaia 30:21 nădăjduiesc în El! Isaia 30:18 Da. Doamne. Tu ne dai pace. Isaia 26:7 Dar nouă. care eşti fără prihană. cum va auzi. te va asculta. locuitor al Ierusalimului. nu vei mai plânge! El Se va îndura de tine. voi. netezeşti cărarea dreptului. şi mergeţi Se va scula pe el!' să Când vă dea veţiîndurare.Iată de drumul. Tu împlineşti pentru noi. Tu. când vei striga. căci tot ce facem noi. Isaia 30:19 . popor al Sionului. Isaia 26:12 Urechile Totuşitale Domnul vor auzi după aşteaptă tine glasul să Se care milostivească va zice: .Calea dreptului este neprihănirea. voi să văcăci mai abateţi Domnul la dreapta este un sau Dumnezeu la stânga.

Voi însă veţi cânta ca în noaptea când se prăznuieşte sărbătoarea. zic: Nu aleargă te teme şi nu de obosesc. stânci întărite vor fi locul lui de scăpare. umblă. şi mai mult. măsura: se va da şi bucuriaşi îi vi vor apuca. veţi fi cu inima veselă. auziţi. în Dumnezeul Domnul îşitău. Cu ce măsură bucurie veşnică le va veţi măsura. Eu îţi vin în şi nu ajutor ! ostenesc. i se va da pâine. iau de mâna ei zboară dreaptă ca şi-ţi vulturii. şi vor El le-a mai zis: merge spre Sion cu Luaţi seama la ce O cântece de biruinţă. iar durerea şi gemetele vor fugi! Marcu 4:24 Isaia 35:10 Căci Domnul este Judecătorul nostru. înnoiesc care te puterea. Domnul este Împăratul nostru: El ne mântuieşte! Isaia 33:22 Dar Căci cei Euce sunt se încred Domnul. spre Stânca lui Israel. ca să se ducă la muntele Domnului. Domnul este Legiuitorul nostru. viveselia se va încununa capul. şi apa nu-i va lipsi. ca cel ce merge în sunetul flautului. …acela va locui în locurile înalte. Isaia 33:15-16 Cei izbăviţi de Domnul se vor întoarce. Isaia 30:29 Cel ce umblă în neprihănire. Isaia Isaia 40:31 41:13 . nimic.

Marcu 9:41 De Nu aceea te teme văde spun nimic. şi-l veţi şi teavea. tine. răsărit. de aramă. Domnul. şi Te voi lua de mână. orice căci Eu lucru sunt veţi cu cere. Te voi păzi şi Te voi pune ca legământ al poporului. aduce înapoi să neamul credeţi tău căde l-aţi la şi primit. Isaia 45:2 Isaia 43:4 . adevărat vă spun că nu-şi va pierde răsplata.Eu. că. şi popoare de fier. preţ voi netezi în ochii drumurile Mei. Isaia 42:6 Şi oricine vă va da de băut un pahar cu apă. Marcu 11:24 Isaia 43:5 De Eu aceea. Te-am chemat ca să dai mântuire. dau oameni şi voi pentru rupe zăvoarele tine. că eşti voipreţuit sfărâma şi te uşile iubesc. voi strânge de la apus. pentru că sunteţi ucenici ai lui Hristos. ca să fii Lumina neamurilor. pentru muntoase. în Numele Meu. pentru viaţa ta. voi merge pentru înaintea că ai ta. când Euvă voi rugaţi.

Isaia 45:22 Aşa vorbeşte Domnul. pe Îmi ascunsesem poporul Său. Răscumpărătorul tău. veselia şi bucuria. dar Mă voi îndura Ierusalimul. te învăţ ce este de folos. înaintea vor tuturor veni în neamurilor. Sion cu cântări şi toate de biruinţă. Într-o Căci izbucnire Domnul de mângâie mânie. iar Isaia 52:10 durerea şi gemetele vor fugi. şi te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi!’ Isaia 48:17 Astfel Domnul cei Îşi răscumpăraţi descoperă braţul de Domnul Său cel sesfânt. Isaia 51:11 Izbucniţi Câteva cu clipe toate te în părăsisem. te voi primi dărâmături înapoi cuale mare Ierusalimului! dragoste. strigăte de dar bucurie. marginile şi pământului o bucurie veşnică vor vedea le va mântuirea încununa Dumnezeului capul. Dumnezeul tău. de tine cu o dragoste veşnică. zice Isaia 52:9 Domnul. şi veţi fi mântuiţi toţi cei ce sunteţi la marginile pământului! Căci Eu sunt Dumnezeu.Întoarceţi-vă la Mine. îi va apuca nostru. vor întoarce. Domnul. şi nu altul. Răscumpărătorul tău. Sfântul lui Israel: ‘Eu. o clipă şi Faţa de răscumpără tine. Isaia 54:7-8 .

zice Domnul. mare! Isaia 57:15 Isaia 58:10 . Împarte-ţi pâinea cu şi veţi fi călăuziţi cel flămând… nu în pace. din palme. Isaia 58:7-8 Căci aşa Cel Dacă vei vorbeşte da mâncarea Prea Înalt…Eu locuiesc ta celui flămând. dar sunt cu lipsit. şi şi vindecarea ta din va câmpie vor bate încolţi repede. Munţii şi întoarce spatele dealurile vortău. dar dragostea Mea nu se va muta de la tine. şi smerite. răsuna de semenului Atunci veselie înaintea lumina ta va răsări ca voastră. Isaia 54:10 Pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. şi să întunericul tău va fi îmbărbătez ca ziua în amiaza inimile zdrobite. şi slava Isaia 55:12 Domnului te va însoţi. pot să se clatine dealurile. toţi copacii zorile.Pot să se mute munţii. şi îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. Numele Lui este sfânt. Luca 1:49-50 Da. veţi ieşi cu bucurie. va răsări peste ca să înviorez duhurile întunecime. atunci lumina ta omul zdrobit şi smerit. neprihănirea ta îţi va merge înainte. şi legământul Meu de pace nu se va clătina. dacă în locuri înalte şi în vei sătura sufletul sfinţenie. care are milă de tine.

şi va da din nou putere mădularelor tale. ca pe un mire strălucitoare în mâna împodobit cu o cunună Domnului. vei fi ca o grădină bine udată. cu sculele ei. lumineazăte! Căci lumina ta vine. Isaia 60:1 Soarele tău nu va mai asfinţi. Isaia 60:20 Isaia 62:2 Mă bucur în Domnul… căci M-a îmbrăcat cu hainele mântuirii. Isaia 58:11 Scoală-te. şi zilele ta. împodobită Dumnezeului tău. şi luna ta nu se Atunci neamurile vor va mai întuneca. şi-ţi vor pune se un suferinţei tale nume vor nou. şi ca o împărătească în mâna mireasă. ta Domnul va fi Lumina şi toţi împăraţii slava pe vecie.Domnul te va călăuzi neîncetat. M-a acoperit cu mantaua Vei fi o cunună izbăvirii. şi slava Domnului răsare peste tine. Isaia Isaia 62:3 61:10 . o legătură împărătească. hotărî gura Domnului. îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă. pe care-l va sfârşi. ca un izvor ale cărui ape nu seacă. căci vedea mântuirea ta.

fi aşa în braţe. Isaia 65:18 Înainte ca să Mă cheme. şipe veţi Cum fi alăptaţi. ca să răsplătesc Isaia 65:24 fiecăruia după purtare lui. Isaia 65:17 Ci vă veţi bucura şi vă veţi înveseli. şi cerc rărunchii. aşa că nimeni nu-şi va mai aduce aminte de lucrurile trecute. Ieremia 17:10 Căci aşa vorbeşte Domnul: . şida. le voi răspunde. Ierusalim! Isaia Isaia 66:12 66:13 . cercetez îi voi asculta! inima. Căci voi preface Ierusalimul în veselie. dezmierdaţi pe veţi fi mângâiaţi în genunchi. Domnul. înainte ca să isprăvească vorba. după rodul faptelor lui. pentru cele ce voi face. pe vecie. văpurtaţi voi mângâia Eu.Iată. şi nimănui nu-i vor mai veni în minte. voi îndrepta spre el pacea ca un râu. Eu.Căci iată. şi slava neamurilor ca un pârâu ieşit din mângâie matcă. veţi cineva mama sa. şi pe poporul lui în bucurie. Eu fac ceruri noi şi un pământ nou.

care nădejde. Voi Mă veţi chema. Mă24:7 veţi ruga. pentru căIeremia voi veţi 29:11 fi săturaţi! Ferice de voi care plângeţi acum. iar Eu voi fi Dumnezeul lor. Se vor umple de ruşine că n-au lucrat cu chibzuinţă: de o veşnică ruşine. dacă Mă veţi căuta cu toată inima. Ieremia şi veţi pleca. Ieremia 20:13 Le voi da o inimă ca să înţeleagă că Eu sunt Domnul.Dar Domnul este cu mine ca un viteaz puternic. dacă se vor întoarce la Mine cu toată inima lor. Mă veţi căuta. sunteţi flămânzi acum. zice Domnul. Ei vor fi poporul Meu. lăudaţi pe Domnul! Căci El izbăveşte sufletul celui nenorocit din mâna celor răi. prigonitorii mei se vor poticni şi nu vor birui. şi Mă veţi găsi. care nu se va uita! Ieremia 20:11 Cântaţi Domnului. Ieremia 29:12-13 Căci Eu ştiu gândurile. pentru că voi veţi râde! Luca 6:21 . de aceea. ca să vă dau un viitor şi o Ferice de voi. pe care le am cu privire la voi. gânduri de pace şi nu de nenorocire. şi vă voi asculta.

32:19 că nu Mă voi mai întoarce de la ei. îi voi vindeca. le voi face bine. şi voi sătura orice suflet lihnit de foame. Ieremia 32:40 Le voi da o inimă şi o cale. ca să nu se depărteze de Mine. Tu ai ochii deschişi asupra tuturor căilor copiilor oamenilor. Ieremia 33:6 . după rodul faptelor lui.Te iubesc cu o iubire veşnică. îi voi da vindecare şi sănătate. ca să dai fiecăruia după căile lui. ca să se teamă de Mine totdeauna. Ieremia 32:39 Iată.Domnul mi Se arată de departe: . Voi încheia cu ei un Ieremia legământ veşnic. şi le voi pune în inimă frica de Mine. de aceea îţi păstrez bunătatea Mea! Ieremia 31:3 Căci voi răcori sufletul însetat. le voi deschide un izvor bogat în pace şi credincioşie. spre fericire lor şi a copiilor lor după ei. Ieremia 31:25 Tu eşti mare la sfat şi puternic la faptă.

cu sufletul careL caută. Se îndură iarăşi de el. Plangerile lui Ieremia 3:24 Domnul este bun cu cine nădăjduieşte în El. Ieremia 51:10 Bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit. Şi credincioşia Ta este atât de mare! Plangerile lui Ieremia 3:22-23 "Domnul este partea mea de moştenire". Ci. după îndurarea Lui cea mare. când mâhneşte pe cineva. Plangerile lui Ieremia 3:25 Bine este să aştepţi în tăcere ajutorul Domnului Plangerile lui Ieremia 3:26 Căci Domnul nu leapădă pentru totdeauna. Dumnezeului nostru.Domnul scoate la lumină dreptatea pricinii noastre: veniţi să istorisim în Sion lucrarea Domnului. de aceea nădăjduiesc în El. ci se înnoiesc în fiecare dimineaţă. îndurările Lui nu sunt la capăt. Plangerile lui Ieremia 3:31-32 . zice sufletul meu.

şi veţi fi lucraţi şi semănaţi. Tu ai apărat pricina sufletului meu. Ezechiel 36:26 . le voi trimite ploaie la vreme. şi aceasta va fi o ploaie binecuvântată! Ezechiel 34:26 Iată că voi fi binevoitor. Mă voi întoarce spre voi. o pricină de binecuvântare. şi va trăi negreşit! Ezechiel 33:16 Le voi face. Ezechiel 36:9 Vă voi da o inimă nouă. voi scoate din trupul vostru inima de piatră. mi-ai răscumpărat viaţa! Plangerile lui Ieremia 3:58 Toate păcatele pe care le-a săvârşit se vor uita. Te-ai apropiat. a făcut ce este bine şi plăcut. pe ele şi împrejurimile dealului Meu. şi vă voi da o inimă de carne. şi ai zis: "Nu te teme!" Plangerile lui Ieremia 3:57 Doamne.În ziua când Te-am chemat. şi voi pune în voi un duh nou.

dar tot El ne va lega rănile. şi va veni la noi ca o ploaie. care udă pământul! Osea 6:3 Veniţi. Domnul. Daniel 12:3 Să cunoaştem. voi veţi fi poporul Meu şi Eu voi fi Dumnezeul vostru. El ne-a lovit. şi cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor străluci ca stelele. în veac şi în veci de veci. Ezechiel 36:27 Veţi locui în ţara. şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele şi să păziţi şi să împliniţi legile Mele. să căutăm să cunoaştem pe Domnul! Căci El se iveşte ca zorile dimineţii. pe care am dat-o părinţilor voştri. am vorbit şi am făcut. Ezechiel 37:14 Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului. ca ploaia de primăvară. Ezechiel 36:28 Voi pune Duhul Meu în voi. şi veţi trăi. zice Domnul.Voi pune Duhul Meu în voi. să ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sfâşiat. şi veţi şti că Eu. dar tot El ne va vindeca. vă voi aşeza iarăşi în ţara voastră. Osea 6:1 .

ca odinioară. bucuraţi-vă şi înveseliţi-vă în Domnul. vă va trimite ploaie timpurie şi târzie. Dumnezeul meu mă va asculta. Mica 7:7 . şi poporul Meu niciodată nu va mai fi de ocară! Ioel 2:26 Şi veţi şti că Eu sunt în mijlocul lui Israel. îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. şi nu este altul afară de Mine. Dumnezeul vostru. Dumnezeului vostru. căci Domnul face lucruri mari! Ioel 2:21 Şi voi. şi veţi lăuda Numele Domnului. căci El vă va da ploaie la vreme. Ioel 2:27 Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit. care va face minuni cu voi. ci bucurăte şi înveseleşte-te.Nu te teme. Ioel 2:23 Veţi mânca şi vă veţi sătura. copii ai Sionului. că Eu sunt Domnul. Şi poporul Meu niciodată nu va mai fi de ocară. pământule. Ioel 2:32 Eu însă voi privi spre Domnul. Dumnezeul vostru.

. şi mă face să merg pe înălţimile mele. care ierţi nelegiuirea. El mă va scoate la lumină. ca în ziua când ai ieşit din ţara Egiptului. căci am păcătuit împotriva Lui. Habacuc 3:19 . ci Îi place îndurarea! Mica 7:18 El va avea iarăşi milă de noi. Mica 7:19 Domnul este bun. El îmi face picioarele ca ale cerbilor. Mica 7:15 Care Dumnezeu este ca Tine. va călca în picioare nelegiuirile noastre.până ce El îmi va apăra pricina şi-mi va face dreptate. Mica 7:9 Îţi voi arăta lucruri minunate. şi cunoaşte pe cei ce se încred în El. . şi voi privi dreptatea Lui. şi treci cu vederea păcatele rămăşiţei moştenirii Tale? El nu-Şi ţine mânia pe vecie.zice Domnul. şi vei arunca în fundul mării toate păcatele lor.Voi suferi mânia Domnului. Naum 1:7 Domnul Dumnezeul este tăria mea. El este un loc de scăpare în ziua necazului.

Zaharia 2:10 Domnul. Dumnezeul lor. îi va scăpa în ziua aceea. şi vor umbla în Numele Lui. se va bucura de tine cu mare bucurie. bateţi şi vi se va deschide. care vor străluci în ţara Sa! Zaharia 9:16 Îi voi întări în Domnul. Fiindcă oricine cere. şi nu va mai putea de veselie pentru tine. şi veţi găsi. fiica Sionului! Căci iată. şi voi locui în mijlocul tău. zice Domnul! Zaharia 10:12 Veţi vedea cu ochii voştri lucrul acesta. şi veţi zice: "Mare este Domnul dincolo de hotarele lui Israel!" Maleahi 1:5 . capătă. zice Domnul. Eu vin. ca un viteaz care poate ajuta. va tăcea în dragostea Lui.Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău. şi celui ce bate. şi vi se va da: căutaţi. ca pe turma poporului Său. Luca 11:9-10 Strigă de veselie şi bucură-te. căci ei sunt pietrele cununii împărăteşti. Tefania 3:17 De aceea şi Eu vă spun: Cereţi. cine caută găseşte. i se deschide.

căci ei vor fi mângâiaţi! Matei 5:4 Ferice de cei blânzi. Îmi vor fi o comoară deosebită. neprihănire.Ei vor fi ai Mei. căci căci ei vor vedea ei vor săturaţi! pe fi Dumnezeu! Matei 5:6 Matei 5:8 Ferice de cei Ferice de ceiei milostivi. şi tămăduirea va fi sub aripile Lui. care-i slujeşte. zice Domnul oştirilor. în ziua pe care o pregătesc Eu. veţi ieşi. căci împăciuitori. Maleahi 4:2 Ferice de cei ce plâng. Voi avea milă de ei. Maleahi 3:17 Dar pentru voi. care vă temeţi de Numele Meu. şi veţi sări ca viţeii din grajd. căci ei vor avea parte vor fi chemaţi de milă! fii ai lui Matei 5:7 Dumnezeu! Matei 5:9 . cum are milă un om de fiul său. căci ei vor moşteni pământul! Matei 5:5 Ferice de cei flămânzi şi însetaţi Ferice de cei după cu inima curată. va răsări Soarele neprihănirii.

şi vi se va da. capătă.la Mine. Matei 11:28 . găseşte. şi celui ce Veniţi bate. şi Eu Matei 7:8 vă voi da odihnă. în numele unui ucenic. căutaţi şi veţi găsi. Matei 6:33 Cereţi. toţi cei trudiţi şi împovăraţi.Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii. şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. i se deschide. bateţi. căci a lor este Împărăţia cerurilor! Matei 5:10 Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui. adevărat vă spun că nu-şi va pierde răsplata. Matei 10:42 Căci oricine cere. şi vi se va Şi oricine va da de băut deschide. numai un pahar de apă 7:7 rece unuia dinMatei aceşti micuţi. cine caută.

Matei 11:29-30 Căci oricine face voia Tatălui Meu care este în ceruri. doi dintre voi se să audă. Căci jugul Meu este bun. le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri. va fi cel mai mare în Împărăţia cerurilor. şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. şi sarcina Mea este uşoară. Cine are urechi de dacăauzit. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu. învoiesc pe pământ să Matei ceară un lucru13:43 oarecare. cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer! Luca 11:13 . Matei 12:50 Atunci cei neprihăniţi vor străluci ca soarele în Împărăţia Tatălui Vă mai spun iarăşi. acela Îmi este frate. soră şi mamă. ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri.Luaţi jugul Meu asupra voastră. sunt şi Eu în mijlocul lor. care Matei 18:4 sunteţi răi. lor. Matei 18:19-20 De aceea. dacă voi. oricine se va smeri ca acest copilaş. Deci. că. căci Eu sunt blând şi smerit cu inima. şi învăţaţi de la Mine.

Luca Eu vă spun: pe 12:7 orişicine Mă va mărturisi înaintea oamenilor. va fi mântuit. prin rugăciune. Matei 23:12 Dar cine va răbda până la sfârşit. şi a cărui nădejde este Domnul! Ieremia 17:7-8 Şi chiar perii din cap. va fi înălţat. Matei 24:13 Binecuvântat să fie omul. care se încrede în Domnul. Luca 12:8 . toţi vă sunt număraţi. şi oricine se va smeri. veţi primi. Matei 21:22 Oricine se va înălţa.Tot ce veţi cere cu credinţă. Deci să nu vă temeţi: voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii. îl va mărturisi şi Fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu. va fi smerit.

le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. că el se va încinge. ci din Dumnezeu. vă veţi câştiga sufletele voastre. Luca 12:32 Ferice de robii aceia. şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. adică celor Luca 12:37 ce cred în Numele Lui.Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu. pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia. pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui! Adevărat vă spun. îi va pune să şadă la masă. va fi smerit. au primit. Luca 14:11 Prin răbdarea voastră. turmă mică. nici din voia firii lor. va fi înălţat. Luca 21:19 . şi cine se smereşte. Luca 12:31 Nu te teme. Ioan 1:12-13 Căci oricine se înalţă. născuţi nu din sânge. nici din voia vreunui om. şi se va apropia Dar tuturor celor ce Lsă le slujească.

şi stai pe scaunul Tău de domnie ca un judecător drept. Psalmul 11:7 . Psalmul 9:4 Căci Domnul este drept. Dumnezeu rămîne în noi. iubeşte dreptatea.2 Căci Domnul este drept. Psalmul 15:1. şi spune adevărul din inimă. dacă ne iubim unii pe alţii. iubeşte dreptatea. şi cei neprihăniţi privesc Faţa Lui. Luca 22:28-29 Nimeni n'a văzut vreodată pe Dumnezeu. izbăveşte-mi sufletul! Mîntuieşte-mă. 1 Ioan 4:12 Întoarce-Te. Doamne. care aţi rămas necontenit cu Mine în încercările Mele. pentru îndurarea Ta! Psalmul 6:4 Căci Tu îmi sprijineşti dreptatea şi pricina mea. cel ce face voia lui Dumnezeu. şi dragostea Lui a ajuns desăvîrşită în noi. şi cei neprihăniţi privesc Faţa Lui. -Cel ce umblă în neprihănire.Voi sunteţi aceia. după cum Tatăl Meu Mi-a pregătit-o Mie. De aceea vă pregătesc Împărăţia.

Psalmul 18:29 Cu Tine mă năpustesc asupra unei oşti înarmate. dar sămînţa neştiutor. mi-a ascultat său este în inima lui. sînt curate S'a plecat spre Legea Dumnezeului şi luminează ochii. este adevărată şi dă Domnul. vremea necazului. şi spune adevărul din inimă. cu Dumnezeul meu sar peste un zid întărit.Cel ce umblă în neprihănire. vesteşte înţelepciunea. cu Dumnezeul meu sar peste un zid întărit. şi veselescnădejdea inima. -Cel ce umblă în neprihănire. Psalmul 18:32 Legea Domnului este Căci Domnul iubeşte desăvîrşită. Scăparea părăseştecelor pe mărturia Domnului neprihăniţi vine dela credincioşii Lui. şi nu înviorează sufletul. şi El trîmbiţează dreptatea. Psalmul 18:18.19 Cu Tine mă năpustesc asupra unei oşti înarmate. strigătele. Pslamul 40:1 Psalmul 37:30. Îmi pusesem şi limba lui poruncile Domnului în Domnul. Psalmul 37:39 19:7 Psalmul Psalmul 37:28 Orînduirile Domnului Gura celui neprihănit sînt fără prihană. şi mă povăţuieşte pe calea cea dreaptă. celor răi este nimicită. cel ce face voia lui Dumnezeu. Psalmul 18:31 Dumnezeu mă încinge cu putere. mine.31 . şi spune adevărul din inimă. El este Totdeauna ei sînt supt înţelepciune celui ocrotitorul lor la paza Lui. cel ce face voia lui Dumnezeu. şi nu i se Psalmul 19:8 clatină paşii. şi dreptatea.

dar numărul lor este prea Psalmul 46:7 mare ca să le povestesc. şi care nu se Frica Domnului este Căci în ziua nenorocirii îndreaptă spre cei începutul Domnul îlînţelepciunii. multe sînt minunile şi planurile Tale pentru mine: nimeni nu se Domnul oştirilor cu este poate asemăna cu noi. Aş vrea Iacov este un turn de să le vestesc şi să scăpare pentru noi. izbăveşte. Domnul îl păzeşte şi-l au o minte ţine în viaţă. şi Lui ţine în veci. El este Psalmul 40:4 sănătoasă. care îşi Ferice de cel ce pune încrederea în îngrijeşte de cel sărac! Domnul. Psalmul 40:5 . Psalmul 111:10 Psalmul 41:1.Ferice de omul. Dumnezeul lui Tine. Dumnezeule. şi slava fericit pe pămînt.2 Doamne. le trîmbiţez. trufaşi şi mincinoşi! toţi cei ce o păzesc. nu-l laşi la bunul plac al vrăjmaşilor lui.

pe Domnul! pe El Domnul. mînabunătatea Lui. acela Mă proslăveşte. aceluia îi voi arăta intraţi noi sîntem cu cîntări poporul mîntuirea lui pe păşunei în curţile Lui. O! Lui de aţi ţine Psalmul 50:23 asculta în veci. păzeşte şi binevoitor. şi. căci este suflete. Psalmul 48:14 Cine aduce mulţămiri. Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci. ca jertfă. Lui. voi nădăjdui în Numele Urîţi Binecuvintează. căii şi lui. celui ce IntraţiCăci cu laude Elşi este veghează asupra Dumnezeul pe porţile nostru.. care Căci o povăţuieşte Domnul este bun. mine şi-i izbăveşte să din binecuvinteze mîna celor răi. Numele Lui cel sfînt! Psalmul 97:10 Psalmul 103:1 .5 Te voi lăuda totdeauna. răul. turma. în faţa copiilor Tăi. Psalmul 100:4. sufletele tot credincioşilor ce este în Psalmul 52:9 Lui. El va fi călăuza noastră pînă la moarte.Iată. ceice iubiţi Tău.. azi şi credincioşia glasul Lui! Lui din neam în Psalmul 95:7 neam. Lui! Dumnezeu. pentrucă ai lucrat.

ca să le minunile Lui faţă de fiii împlinească. Psalmul 107:8. şi îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor. Psalmul 105:8 Dar bunătatea Domnului ţine în veci pentru ceice se tem de El. atît este de mare bunătatea Lui pentru El Îşi aminte cei ce aduce se tem de El. şi a umplut de bunătăţi sufletul flămînd. şi pentru poruncile Lui. pe Domnul pentru şi îşi aduc aminte de bunătatea lui.18 însetat.9 .Ci cît sînt de sus cerurile faţă de pămînt. pentru ceice O. oamenilor! Căci el a potolit setea sufletului Psalmul 103:17. de făgăduinţele Lui făcute pentru o mie de neamuri de om. totdeauna de Psalmul 103:11 legămîntul Lui. de ar lăuda oamenii păzesc legămîntul Lui.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful