CAPITOLUL 7

EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI EMITEREA ACORDULUI DE MEDIU
Solicitarea acordului de mediu este obligatorie pentru proiecte de investiţii noi şi modificarea substanţială a celor existente, inclusiv pentru proiectele de dezafectare, aferente activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului, stabilite prin HG nr. 918/2002 (procedura-cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri) şi prin OUG nr. 34/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 645/2002. Competenţa de emitere a acordurilor de mediu şi a acordurilor integrate de mediu revine autorităţilor publice centrale şi teritoriale (regionale şi locale) pentru protecţia mediului, în conformitate cu prevederile: - Legii protecţiei mediului nr. 137/1995 (cap. II secţiunea 1), republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - Ordinului Nr. 860 din 26 sept. 2002 - Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului. Pentru proiectele, activităţile şi/sau instalaţiile aflate în competenţa de reglementare a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, aceasta poate solicita sau delega autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului pe raza căreia se află amplasamentul, să participe sau să preia rezolvarea anumitor etape din procedură. Pentru proiectele de activităţi care se supun evaluării impactului asupra mediului autorităţile publice pentru protecţia mediului emit acord de mediu sau acord integrat de mediu. Pentru proiectele de investiţii aferente activităţilor care nu sunt supuse evaluării impactului asupra mediului autorităţile publice pentru protecţia mediului aplică proceduri simplificate de avizare de mediu în vederea obţinerii acordului unic. Pentru asemenea proiecte se emite doar autorizaţie de mediu (cu excepţia unor activităţi de import-export aflate sub incidenţa unor convenţii internaţionale la care România este parte). Condiţiile şi procedura de autorizare de mediu trebuie să asigure o abordare integrată eficient prin informarea şi participarea tuturor autorităţilor implicate. Astfel, acestea din urmă sunt informate şi consultate în cadrul unui colectiv de analiză tehnică (CAT), din care fac parte reprezentanţi ai: - administraţiei publice locale, - inspectoratului de sănătate publică, - inspectoratului teritorial de protecţie a muncii, - Administraţiei Naţionale "Apele Române",

1

-

brigăzii/ grupului de pompieri militari; structurilor responsabile pentru: furnizarea de utilităţi şi servicii publice, parcuri şi grădini publice, arhitectură, situri arheologice şi monumente istorice, arii protejate şi monumente ale naturii etc.

7.1 Clasificarea activităţilor/ instalaţiilor după impactul asupra mediului Activităţile şi/sau instalaţiile cu impact asupra mediului, precum şi proiectele de investiţii noi sau modificarea celor existente, inclusiv pentru proiecte de dezafectare, aferente unor astfel de activităţi şi/sau instalaţii, sunt încadrate după impactul acestora asupra mediului, după cum urmează: a) activităţi cu impact nesemnificativ - activităţi rezidenţiale (din gospodării individuale sau dependinţe ale acestora) destinate exclusiv satisfacerii necesităţilor locuinţei şi/sau gospodăriei proprii şi care nu sunt amplasate în zone cu regim special de protecţie; - activităţi pentru care, conform prevederilor legale în vigoare privind autorizarea prin Biroul unic, nu se emit autorizaţii de mediu. Pentru aceste activităţi, inclusiv proiecte de investiţii noi şi modificarea celor existente aferente acestora, nu se emite acord de mediu. b) activităţi cu impact redus asupra mediului - activităţile menţionate în tabelul 2 şi pentru care în urma parcurgerii etapei de încadrare s-a stabilit că nu se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului; - alte activităţi supuse prevederilor legale în vigoare privind autorizarea prin Biroul unic, care nu sunt supuse procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Pentru aceste activităţi se emit doar autorizaţii de mediu, iar proiectele aferente acestor activităţi, care vizează investiţii noi sau modificarea celor existente, inclusiv prin dezafectarea acestora, sunt supuse unei proceduri simplificate de avizare de mediu pentru obţinerea acordului unic. c) activităţi şi/sau instalaţii cu impact semnificativ asupra mediulu i - activităţile din tabelul 1, precum şi cele din tabelul 2, care în urma parcurgerii etapei de încadrare se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Pentru proiectele de investiţii noi sau modificarea substanţială a celor existente, inclusiv pentru proiectele de dezafectare, aferente acestor activităţi, se emit acorduri de mediu sau, după caz, acorduri integrate de mediu. Documentaţia depusă pentru obţinerea acordului de mediu va sta la baza emiterii autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu, înainte de punerea în funcţiune a obiectivului.

2

7.2 Depunerea solicitării pentru acord de mediu şi evaluarea iniţială a acesteia Totalitatea etapelor necesar a fi parcurse în vederea emiterii unui acord mediu sau acord integrat de mediu sunt prezentate în fig.7.1. Solicitarea de acord de mediu (formulată prin cerere-tip) se depune la APPM pe raza căreia se află amplasamentul ales al proiectului. Aceasta trebuie neapărat însoţită de fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a mediului (anexă la certificatul de urbanism, conform prevederilor legislaţiei în vigoare privind autorizarea lucrărilor de construcţii), necesară pentru obţinerea acordului unic (eliberat de Comisia pentru Acord Unic – CAU, conform prevederilor legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii). Solicitările de acord de mediu pentru proiecte care pot avea un efect semnificativ asupra mediului altui stat , depuse la autorităţi publice teritoriale pentru protecţia mediului, sunt aduse de acestea la cunoştinţă autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, care îndrumă şi coordonează procedura de emitere a acordului de mediu pentru aceste proiecte. După primirea solicitării de acord de mediu, APCPM stabileşte, în funcţie de impactul asupra mediului al proiectului supus autorizării, una dintre următoarele alternative de continuare a procedurii: a) clasarea cererii ca notificare pentru proiectele de investiţii noi şi modificarea celor existente aferente unor activităţi cu impact nesemnificativ asupra mediului şi aplicarea ştampilei tip A care poartă inscripţia: "Se supune CAU. Nu face obiectul procedurii de mediu." pe fişa tehnică; b) aplicarea unei proceduri simplificate de avizare pentru proiectele sau activităţile cu impact redus asupra mediului şi ştampilarea fişei tehnice cu ştampila B care poartă inscripţia: "Se supune CAU. Face obiectul procedurii de mediu fără acord de mediu."; c) aplicarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în vederea emiterii acordului sau acordului integrat de mediu (practic, este vorba de procedura completă de autorizare de mediu ), pentru proiectele aferente activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului, şi ştampilarea fişei tehnice cu ştampila tip B care poartă inscripţia: "Se supune CAU. Face obiectul procedurii de mediu cu acord/acord integrat de mediu". Aplicarea ştampilei tip A pe fişa tehnică pentru proiecte cu impact nesemnificativ asupra mediului se face numai după verificarea solicitării şi după localizarea amplasamentului în planul de urbanism corespunzător şi în raport cu poziţia faţă de: - arii protejate sau zone-tampon; - monumente ale naturii sau arheologice; - zone cu restricţii de construit. În situaţia în care poziţia amplasamentului în raport cu obiectivele menţionate indică un impact potenţial al obiectivului asupra mediului şi/sau determină aplicarea unor prevederi legale specifice, solicitarea va fi supusă procedurii simplificate sau complete de autorizare de mediu. De asemenea, toate proiectele amplasate în reţeaua ecologică NATURA 2000 se supun evaluării impactului asupra mediului.

3

Schema logică a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (EIM) şi de emitere a acordului de mediu.TITULARUL Depune solicitarea. 4 . dovada plaţii taxei şi tarifului Impact NEsemnificativ Impact redus ACPM Analiză în vederea încadrării Impact semnificativ ACPM Aplică ştampila A TITULARUL Memoriu de prezentare ACPM PV verificare amplasament Tabel de control TITULARUL Depune documente ACPM Solicită informaţii/ documente suplimentare ACPM/ CAT Etapa de încadrare ACPM: Aplică ştampila B (fără acord) Cu EIM/ Anunţ public ACPM/ CAT Etapa de definire a domeniului EIM TITULARUL Realizare EIM Prezentare raport Dezbatere publică TITULARUL Refacere/ Prezentare raport Respingere motivată ACPM/ CAT Etapa de verificare Legendă: ACPM = Autoritatea competentă pentru protecţia mediului CAT = Colectivul de analiză tehnică EIM = Evaluarea impactului asupra mediului Acceptare raport Anunţ public ACPM Aplică ştampila B (cu acord) Fig. fişa.7.1.

.pentru proiectele aferente activităţilor prevăzute în tabelul 1 şi 2 la procesul-verbal se anexează Lista de control (vezi Ghidul metodologic privind etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului). completată cu datele de identificare a amplasamentului şi activităţilor aferente.pentru alte proiecte care nu sunt incluse în aceste anexe. APPM va realizează următoarele etape din procedură: a) verifică dacă proiectul este prevăzut în tabelul 1 sau tabelul 2 şi poziţia acestuia faţă de ariile din reţeaua ecologică NATURA 2000 şi stabileşte. 5 . . în funcţie de aceasta.Cererea însoţită de fişa tehnică.pentru proiectele prevăzute în tabelul 2 stabileşte trecerea la etapa de încadrare a proiectului. depune următoarele documente: . c) documente necesare autorizării.memoriu tehnic de prezentare a proiectului (anexa 1: descriere şi informaţii din care să rezulte date privind impactul asupra mediului). . astfel: . . după ce achită contravaloarea tarifului corespunzător. . care completează pe cerere: a) încadrarea obiectivului în funcţie de impactul asupra mediului b) tipul de procedură şi etapele procedurale specifice. b) evaluează solicitarea şi verifică amplasamentul.documente doveditoare privind informaţiile declarate în cerere şi/sau în fişa tehnică. rezultatul evaluării şi al verificării amplasamentului se consemnează într-un proces-verbal (anexa 2).pentru proiectele prevăzute în tabelul 1 sau situate în una din ariile reţelei ecologice NATURA 2000.3 Etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului După primirea solicitării de acord de mediu pentru proiecte aferente activităţilor cu impact redus sau semnificativ asupra mediului. care sunt obligatoriu supuse evaluării impactului asupra mediului. dimensiunea şi localizarea lor. Pe baza încadrării activităţii titularul. stabileşte încadrarea acestora în categoria activităţilor cu impact redus asupra mediului şi parcurgerea procedurii simplificate de avizare în vederea emiterii acordului unic. 7.se menţionează eventualele solicitări privind depunerea unor documente sau informaţii suplimentare. este prezentată de către solicitant reprezentantului APCPM. stabileşte trecerea la etapa de definire a domeniului evaluării. următoarea etapă de parcurs a procedurii. dar despre care autorităţile publice competente pentru protecţia mediului consideră că au un potenţial impact asupra mediului prin natura.

. transmit titularului de proiect decizia CAT privind etapa de încadrare. b.4. Procedura simplificată de avizare Dacă în etapa de încadrarea solicitării s-a decis că proiectul face parte din categoria activităţilor cu impact redus asupra mediului. titularul proiectului trebuie să informeze publicul. .în termen de 5 zile (de la primirea deciziei privind etapa de încadrare). După publicarea deciziei privind etapa de încadrare: . publicul are dreptul să prezinte APCPM propuneri justificate pentru a reconsidera decizia luată. APCPM comunică decizia privind: .anunţul public întocmit în vederea publicării în mass-media. după caz.necesitatea furnizării unor informaţii suplimentare. . invită CAT să adopte decizia finală a etapei de încadrare. In continuare. d. documentele cerute suplimentar şi primite de la titular. Dacă aceasta nu concordă cu decizia anterioară.c) întocmeşte anunţul public (anexa 3) pentru toate proiectele supuse evaluării impactului asupra mediului. c. 7. . APCPM. sau 6 .decizia privind continuarea procedurii cu una dintre variantele de la pct. analizează informaţiile şi. În acest scop APCPM: a. a). proiectele pentru care în etapa de mai sus s-a stabilit: .necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului se supun etapei de definire a domeniului. titularul proiectului are dreptul să prezinte autorităţii publice competente pentru protecţia mediului o contestaţie a deciziei respective. Toate proiectele din tabelul 2 se supun etapei de încadrare a proiectului pentru a se stabili dacă este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului.în termen de 10 zile. convoacă CAT şi comunică solicitantului data stabilită pentru prezentarea proiectului în CAT.că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului se supun procedurii simplificate. prezintă CAT proiectul şi propunerea privind parcurgerea etapei de încadrare.parcurgerea procedurii simplificate de avizare prin aplicarea ştampilei tip B ("fără acord de mediu") pe fişa tehnică anexată cererii. după primirea contestaţiei din partea titularului şi ţinând seama de observaţiile publicului. d) comunică în scris solicitantului: . deci nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului.

necesită evaluarea impactului asupra mediului titularul de proiect furnizează autorităţii publice pentru protecţia mediului toate informaţiile solicitate şi face dovada publicării în mass-media a anunţului.sunt situate în una din ariile reţelei ecologice NATURA 2000.în urma parcurgerii etapei de încadrare. OBS. împreună cu toate celelalte documente prevăzute în legislaţia în vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. . . 7 .5. etapa de definire a domeniului şi cea de stabilire a încadrării proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului pot avea loc în aceeaşi şedinţă a CAT. pe baza observaţiilor şi comentariilor primite de la celelalte autorităţi publice. d) prezintă CAT proiectul şi propunerea privind continuarea procedurii. c) convoacă CAT şi comunică solicitantului data stabilită pentru prezentarea proiectului în CAT. urmând a fi avizată de APCPM în cadrul şedinţei Comisiei de Acord Unic. Etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului privind studiul de evaluare a impactului asupra mediului Pentru proiectele care: . după cum urmează: a) analizează informaţiile şi documentele suplimentare primite de la titularul proiectului. e) completează. 7. APPM derulează etapa de definire a domeniului de evaluare . Pentru proiectele care în etapa de încadrare a fost stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului. OBS. îndrumarul/Lista de control cu probleme specifice pentru efectuarea studiului de evaluare a impactului asupra mediului şi lista actelor de reglementare emise de alte autorităţi . Fişa tehnică privind protecţia mediului pentru emiterea acordului unic se depune. la Ghişeul unic. cu parcurgerea etapei de definire a domeniului. necesare eliberării acordului de mediu. Avizarea fişei tehnice se face cu impunerea obligativităţii solicitării şi obţinerii autorizaţiei de mediu la punerea în funcţiune a investiţiei aferente activităţilor cu impact redus asupra mediului. b) definitivează Lista de control (reflectă aspectele relevante pentru protecţia mediului) anexată la procesul-verbal de verificare a amplasamentului. După comunicarea deciziei finale privind etapa de încadrare a proiectului .- respingerea justificată a solicitării.sunt prevăzute în tabelul 1.

a raportului de securitate – pentru activităţi care implica folosirea de substanţe periculoase). după caz.concluziile privind raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului. autorităţile publice pentru protecţia mediului stabilesc.studierii opiniilor/ concluziilor autorităţilor implicate (din componenţa CAT) în autorizarea acestei lucrări. Raportul. cuprinse în evaluarea titularului. sub îndrumarea autorităţii publice competenţe. prin intermediul mass-media.7.evaluarea observaţiilor publicului. de comun acord cu titularul proiectului. în mod justificat. sunt prezentate de către autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului. . .6. c) invită titularul/ împuternicitul să participe la şedinţa CAT. împreună cu raportul studiului de evaluare a impactului asupra mediului. organizează dezbaterea publică în cadrul căreia prezintă raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului. să modifice sau să corecteze raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului . .propunerile bine motivate ale publicului. . Autorităţile publice participante în CAT au dreptul să ceară titularului de proiect. Etapa de analiză a calităţii raportului se desfăşoară conform indicaţiilor din Ghidul metodologic (Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. După primirea evaluării propunerilor publicului. 8 .63/2002). .examinării raportului final la studiul de evaluare a impactului asupra mediului.analizei substanţiale a observaţiilor/ propunerilor publicului. Etapa de analiză a calităţii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului După primirea raportului privind studiul de evaluare a impactului asupra mediului (şi. În baza rezultatelor dezbaterii publice: . . APCPM: a) analizează raportul studiului de evaluare a impactului. conţinând soluţii de rezolvare a problemelor semnalate. informaţiile şi documentele primite de la titular. . pe care o înaintează autorităţii publice competente pentru protecţia mediului. b) convoacă/ prezintă CAT. In urma: . participarea publicului la luarea deciziilor legate de proiect. se înaintează pentru o nouă analiză în CAT.propunerea privind continuarea procedurii.titularul proiectului întocmeşte evaluarea observaţiilor/ propunerilor publicului. după caz.raportul de securitate (după caz). inclusiv raportul de securitate. CAT în etapa de analiză a calităţii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului. Titularul de proiect. cu modificările şi corectările necesare.

specificarea clasei de depozit în care se încadrează proiectul. autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului. conduce la reluarea procedurii de emitere a acordului de mediu. se specifică modul cum au fost aplicate cerinţele specifice autorizării integrate de mediu. 9 . înainte de emiterea deciziei finale. inclusiv cele referitoare la limitele de poluanţi. . potrivit Legii contenciosului administrativ nr. emiterea/ respingerea motivată a acordului de mediu/ acordului integrat de mediu. Acordul de mediu . prin consultarea CAT. se aplică prevederile privind: .obligativitatea constituirii "Fondului pentru închiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia postînchidere".lista de deşeuri acceptate la depozitare şi procedura de acceptare.gestionarea uleiurilor uzate. . Acordul integrat de mediu se emite în conformitate cu OUG nr. 34/2002 (prevenirea. În cazul în care observaţiile publicului justifică aprofundarea evaluării şi solicitarea de noi informaţii sau investigaţii suplimentare. SAPARD etc. despre neconformităţile constatate şi/sau actele normative ale căror prevederi nu sunt respectate. avându-se în vedere următoarele: a. Nerespectarea acestui termen. b. reducerea şi controlul integrat al poluării).) parametrii instalaţiilor şi condiţiile de funcţionare vor avea în vedere condiţiile de emisie/ evacuare de poluanţi stabilite prin legislaţia Uniunii Europene. invită părţile interesate la o şedinţă de reconsiderare a opiniei lor. în raport cu aplicarea celor mai bune tehnici disponibile. 7.7. 29/1990. APPM decide reluarea procedurii de la etapa solicitării acestor informaţii. Titularii proiectelor cărora li s-au respins cererile de acord de mediu pot solicita reluarea procedurii în termen de maximum 90 de zile de la data respingerii. În cazul în care autorităţilor implicate în CAT au concluzii discordante privind desfăşurarea proiectului. cu plata integrală a tarifului şi a taxelor aferente. De asemenea. Pentru proiectele de investiţii care urmează a fi finanţate din fonduri comunitare (ISPA. acordul de mediu pentru un depozit de deşeuri trebuie să conţină: .Acordul integrat de mediu Modelul şi conţinutul minim al acordului de mediu sunt prezentate în anexa 4. Titularii proiectelor care nu îndeplinesc condiţiile pentru emiterea acordurilor de mediu sunt înştiinţaţi în scris (în 3 zile de la definitivarea deciziei CAT).autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului stabileşte. .incinerarea deşeurilor. Pe lângă informaţiile generale prevăzute într-un astfel de document. titularul poate contesta decizia de respingere a acordului de mediu. Se păstrează limitele naţionale în situaţii în care acestea sunt mai restrictive decât cele stabilite de legislaţia Uniunii Europene.

Participarea publicului la procedura de evaluare a impactului asupra mediului Informarea prin anunţuri în mass-media şi participarea publicului la procesul de evaluare a impactului asupra mediului în cadrul procedurii de emitere a acordului de mediu sunt suportate de titularul proiectului. în termen de 10 zile. în locurile de adunare publice (Consiliul local). stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor anumitor poluanţi în aer. . inclusiv obligativitatea de a raporta autorităţii publice competente pentru protecţia mediului datele de supraveghere. Titularul proiectului trebuie să informeze publicul (prin anunţuri în massmedia) asupra următoarelor etape: . APPM încurajează titularul de activitate în identificarea publicului interesat şi angajarea unui dialog direct cu acesta în vederea prezentării obiectivelor proiectului. 7. datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii. la radio/ televiziune. Publicul are dreptul să prezinte autorităţii publice competente pentru protecţia mediului propunerea de a reconsidera decizia referitoare la etapa de 10 . proveniţi din instalaţii mari de ardere. chiar altele decât cele furnizate de titularul proiectului. După primirea deciziei privind etapa de încadrare a proiectului. regimul de funcţionare a instalaţiei în diferite situaţii. În această etapă. dispoziţiile privind reducerea poluării pe distanţe mari sau transfrontieră. . titularul proiectului informează publicul.locul şi programul de consultare a informaţiei referitoare la proiect. la cerere. în presa naţională/ locală.depunerea solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru un proiect.decizia etapei de analiză a calităţii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului. cauzată de evacuarea unor substanţe periculoase. despre: . . pe tot parcursul procedurii şi chiar înainte de iniţierea acesteia. reducerea emisiilor de compuşi organici volatili.dezbaterea publică a raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului. APCPM. măsurile adecvate pentru supravegherea emisiilor. .adresa autorităţii publice pentru protecţia mediului la care se transmit propunerile justificate ale publicului privind procesul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul respectiv. documentele relevante pentru proiectul considerat.numele titularului.prezentarea proiectului şi a amplasamentului. . prevenirea şi reducerea poluării mediului cu azbest.- Programul de acţiune pentru reducerea poluării mediului acvatic şi a apelor subterane.8. .decizia etapei de încadrare a proiectului.

în termen de 5 zile de la primirea propunerilor motivate de a reconsidera decizia etapei de încadrare.răspunde argumentat la propunerile justificate ale publicului pe care lea primit în formă scrisă înaintea respectivei şedinţe de audiere. titularul proiectului şi APCPM desemnează un preşedinte şi un secretar care înregistrează participanţii. Dacă în interval de 90 de minute de la ora anunţată pentru începerea şedinţei nu se prezintă nici un reprezentant al publicului. titularul proiectului aduce la cunoştinţa publicului (cu cel puţin 10 zile înainte de data prevăzută pentru şedinţa de dezbatere publică) următoarele informaţii: . exprimate în cadrul 11 .înregistrează propunerile justificate ale publicului. prenumele. Dacă decizia finală intră în conflict cu decizia iniţială. APCPM. . pe care APCPM le consemnează într-o evidenţă corespunzătoare. Şedinţa de dezbatere publică are loc în prezenţa reprezentanţilor APCPM. . de unul sau de mai mulţi reprezentanţi ai acestuia. Publicul poate înainta propuneri privind evaluarea impactului asupra mediului numai până la data dezbaterii publice a raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului. După efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi realizarea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului. Dacă decizia finală nu contrazice decizia anterioară. luând în considerare propunerile publicului. Acesta din urmă se semnează de preşedinte. împreună cu CAT. Părerile participanţilor se consemnează într-un proces-verbal/minută. . Înaintea şedinţei de dezbatere publică. se poate afirma că nu există public interesat de proiectul respectiv. emite un răspuns în scris prin care motivează decizia finală şi pe care îl transmite persoanelor din public care au contestat decizia. afirmaţie consemnată în procesulverbal semnat de preşedinte şi de secretar. pe teritoriul unde urmează să se implementeze proiectul şi în afara orelor de program. .adresa autorităţii publice pentru protecţia mediului la care se transmit propunerile justificate ale publicului privind raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului. În timpul şedinţei de dezbatere publică. titularul proiectului trebuie să informează publicul asupra acestui fapt.descrie proiectul propus şi evaluarea făcută în studiul de impact asupra mediului.locul şi data dezbaterii publice. adresa şi data. după primirea propunerilor bine justificate de a reconsidera decizia etapei de încadrare. secretar şi. la cererea publicului.încadrare în termen de 10 zile de la publicarea acesteia. în modul cel mai convenabil pentru public.răspunde întrebărilor publicului. La înaintarea propunerilor justificate privind evaluarea impactului asupra mediului membrii publicului sunt obligaţi să-şi declare numele. pregătesc decizia finală a etapei de încadrare. autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului. . titularul proiectului: .locul şi data la care este disponibil spre consultare raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului.

În termen de două zile de la primirea deciziei finale referitoare la proiect. titularul proiectului/ activităţii trebuie să informeze în scris APCPM ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării acordului de mediu. pe acelaşi formular pe care a consemnat şi propunerile justificate primite înainte de data dezbaterii publice. Valabilitatea acordului/acordului integrat de mediu Revizuirea. Această operaţie este de către APCPM. emiterea acordului de mediu are loc numai dacă proiectul prevede eliminarea consecinţelor negative asupra mediului.raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului. suspendarea şi anularea acordurilor de mediu APCPM are dreptul să emită. după examinarea: . dar să şi revizuiască/ actualizeze acordul de mediu. În funcţie de modificările survenite. Acordul de mediu emis este pus la dispoziţia publicului. APCPM. De asemenea. Revizuirea acordului de mediu are loc dacă apar elemente noi. Pe durata execuţiei lucrărilor. titularul proiectului anunţă decizia primită în mass-media. la cerere. Valabilitatea acordului de mediu se întinde pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului. pe care o înaintează autorităţii publice competente pentru protecţia mediului. • motivele care au stat la baza luării deciziei. .a posibilităţilor de a pune în aplicare proiectul. • data până la care se primesc observaţiile publicului (în termen de 10 zile de la anunţul public al deciziei finale). După luarea deciziei finale. APCPM anunţă în pagina proprie de Internet sau prin afişaj la sediul propriu următoarele: • conţinutul deciziei luate şi toate condiţiile anexate la aceasta. în raport cu prevederile aplicabile din normele tehnice şi reglementările în vigoare. de reducere şi.9.a concluziilor părţilor implicate în evaluare. de îndepărtare a impactului negativ asupra mediului. dacă este posibil. APCPM poate cere chiar refacerea evaluării impactului asupra mediului.evaluării propunerilor motivate ale publicului emite acordul de mediu/acordul integrat de mediu sau respinge motivat proiectul pe amplasamentul respectiv. . în termen de 3 zile. Practic. necunoscute la data emiterii. 7. 12 . . În baza rezultatelor dezbaterii publice titularul proiectului (sub îndrumarea reprezentantului autorităţii publice competente pentru protecţia mediului) întocmeşte o evaluare a propunerilor motivate ale publicului . autorităţile publice competente pentru protecţia mediului controlează respectarea condiţiilor impuse prin acordul de mediu. dar se pierde dacă lucrările de investiţii pentru care a fost eliberat nu încep în maximum 2 ani de la data emiterii. • informaţii privind măsurile principale de evitare.acestei şedinţe. conţinând soluţii de rezolvare a problemelor semnalate.

inclusiv instalaţii industriale pentru producerea electricităţii. Termocentrale şi alte instalaţii de ardere. Agricultură a. cu o capacitate peste 40. gazelor naturale. b. c. peste 10 ha. x x 3. x x Local Nr. Instalaţii pentru creşterea intensivă a porcilor: peste 750 locuri pentru scroafe.Suspendarea acordului de mediu se petrece pentru nerespectarea prevederilor acestuia.000 locuri pentru păsări ouătoare/ păsări de carne). căldurii. cărbunelui şi turbei a. Extracţia turbei. dar nu mai mult de 6 luni. aburului sau apei calde. Industria energetică a. Extracţia petrolului: peste 500 t/zi. Cuptoare de cocs b. acordul de mediu îşi pierde valabilitatea aducând după sine încetarea execuţiei proiectului. peste 2000 locuri pentru creşterea porcilor mai mari de 30 kg.000 m3 /zi. extracţie din platforma continentală. După expirarea termenului de suspendare. Defrişare suprafeţe. Extracţia cărbunelui în exploatări miniere de suprafaţă. Activitate şi/ sau instalaţie x x x x x x 2. d. Industria extractivă a petrolului. Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor. Rafinării de ţiţei şi prelucrare a gazelor c. c. care se menţine până la eliminarea cauzelor. 13 . precum şi cea de încetare a proiectului sunt executorii. după o somaţie prealabilă. peste 500. Tabelul 1. suprafaţă amplasament peste 25 ha. cu putere peste 50 MW b. crt. Activităţi cu impact semnificativ asupra mediului. cu termen. pentru care se efectuează evaluarea impactului asupra mediului (EIM) Competenţe Act de reglement are mediuAcord integrat de Acord de mediu Regional Central 1. Extracţia gazelor naturale. Dispoziţia de suspendare a acordului de mediu. suprafaţă amplasament peste 150 ha.

h. iar puterea calorică utilizată este mai mare de 20 MW. • forje cu ciocane. Producerea şi prelucrarea metalelor a) Instalaţii de prăjire/ sinterizare a minereului metalic (inclusiv a zăcămintelor de sulfuri) 1. capacitate peste 500 t/zi g. 3. • depozitarea finală a combustibilului nuclear iradiat. capacitate peste 20 t oţel brut/h. Centrale nucleare şi alte reactoare nucleare. Instalaţii pentru prelucrarea metalelor feroase: • laminoare la cald. inclusiv instalaţii pentru turnarea continuă. d. Instalaţii de gazeificare şi lichefiere a cărbunilor e. Turnătorii pentru metale feroase. • stocarea planificată. inclusiv dezafectarea sau dezasamblarea acestora. a căror energie de lovire depăşeşte 50 kJ/ciocan. pe un amplasament diferit de cel de producţie. i. Construirea liniilor aeriene de tensiune electrică.5 t/h 2. cu o capacitate de tratare mai mare de 2 tone oţel brut/h. cu capacitatea peste 2. cu o capacitate mai mare de 20 t/zi 14 . Instalaţii de gazeificare şi lichefiere a şisturilor bituminoase f. sau reactoare (cu excepţia instalaţiilor de cercetare pentru producerea şi conversia materialelor fisionabile şi a celor radioactive. cu o tensiune peste 220 kV şi în lungime de peste 15 km. • procesarea combustibilului nuclear iradiat sau pentru procesarea deşeurilor cu nivel ridicat de radioactivitate. a căror putere maximă este sub 1 kW putere termică continuă) [Centralele nucleare şi alte reactoare nucleare pierd acest statut din momentul în care combustibilul nuclear şi alte elemente contaminate radioactiv au fost îndepărtate definitiv]. • aplicarea de straturi protectoare din metal topit. Instalaţii pentru: • Producerea sau îmbogăţirea combustibilului nuclear. Instalaţii integrate pentru producerea fontei sau a otelului (topire primară/ secundară). a combustibilului iradiat sau a deşeurilor radioactive. • depozitarea finală a deşeurilor radioactive. pentru mai mult de 10 ani.4.

Cuptoare rotative pentru producerea clincherului de ciment sau varului (capacitate de producţie peste 500 t/zi. prin procese metalurgice.instalaţii pentru alte utilizări ale azbestului. inclusiv a fibrelor de sticlă (capacitate de topire peste 20 t/zi).instalaţii pentru materiale de fricţiune. .instalaţii pentru produsele de azbociment. . Instalaţii pentru fabricarea produselor de ceramică prin ardere (ţigle. respectiv 50 t/zi). f. dale. cărămizi. 6. inclusiv alierea metalelor neferoase şi a produselor recuperate (rafinare.000 ha. cu o capacitate de producţie peste 75 t/zi şi/ sau cu cuptoare de capacitate peste 4 m3 şi densitatea de încărcare peste 300 kg/m3·cuptor.5. Instalaţii pentru extracţia. e. 5. 15 . Alte exploatări miniere: Activităţi miniere cu o capacitate de producţie peste 5. Cariere şi exploatări miniere de suprafaţă cu suprafaţa amplasamentului de 25-1000 ha. Instalaţii pentru topirea substanţelor minerale. Industria chimică şi petrochimică 4. prelucrarea şi transformarea azbestului în produse care conţin azbest: .000 t/an şi suprafaţa perimetrului de exploatare peste 1. produse din ceramică sau porţelan). Industria materialelor minerale de construcţii a. c. b. chimice ori electrolitice. d. Instalaţii pentru: • producerea de metale neferoase brute din minereuri concentrate sau materii prime secundare. Instalaţii pentru fabricarea sticlei. sau alte tipuri de cuptoare cu capacitate de producţie de peste 50 t/zi. cu capacitate de topire peste 4 t/zi pentru plumb şi cadmiu sau peste 20 t/zi pentru toate celelalte metale. cuve de tratare peste 30 m3. turnătorie etc). cărămizi refractare. • topirea. Instalaţii pentru tratarea suprafeţelor metalelor şi materialelor plastice prin folosirea procedeelor electrolitice sau chimice. inclusiv pentru producerea fibrelor minerale (capacitate de topire peste 20 t/zi).

hidrogen. amide. . . saturate/ nesaturate. fluor sau acid fluorhidric. oxizi metalici şi alţi compuşi anorganici. . răşini epoxidice). utilizate pentru:  producerea substanţelor chimice organice de bază: . . 16 . sau izocianaţi). cetone. azotat de argint).hidrocarburi cu fosfor. azot sau potasiu (îngrăşăminte chimice simple sau complexe). . acizi carboxilici. carbonat de sodiu. . nitrili. compuşi azotoşi. acid fluorhidric. oxizi de carbon. acizi sulfuroşi). carbură de siliciu.metaloizi.a. acetaţi.baze (hidroxid de amoniu. cianaţi. .  Obţinerea produselor de uz fitosanitar şi a biocidelor.vopsele şi pigmenţi. alifatice/ aromatice). oxizi de azot.agenţi de suprafaţă şi agenţi tensioactivi. perborat. peroxizi. compuşi ai sulfului. aldehide. . . esteri.hidrocarburi sulfuroase.compuşi organometalici.materiale plastice de bază (fibre polimerice sintetice şi fibre pe bază de celuloză).hidrocarburi cu azot (amine.  Producerea îngrăşămintelor pe bază de fosfor. carbonat de potasiu. acid sulfuric oleum. carbură de calciu. acid fosforic. . clor sau acid clorhidric gazos. oxiclorură de carbon).hidrocarburi cu oxigen (alcooli.hidrocarburi halogenate.săruri (clorura de amoniu. clorat de potasiu. dioxid de sulf. . cum ar fi: siliciu. .cauciucuri sintetice. . în care mai multe unităţi tehnologice alăturate sunt legate funcţional una de cealaltă). . compuşi nitro sau azotaţi.acizi (acid cromic. Instalaţii chimice integrate (instalaţii pentru producerea substanţelor pe scara industrială folosind procese de conversie chimică.gaze (amoniac.  Producerea substanţelor chimice anorganice de bază: .hidrocarburi (liniare/ ciclice. hidroxid de sodiu). acid clorhidric. acid azotic. hidroxid de potasiu.

350 tone. Depozite controlate de deşeuri. Alte tipuri de proiecte 7. Gestiunea deşeurilor a. Instalaţii pentru incinerarea deşeurilor municipale. cheiuri pentru încărcare/ descărcare legate de uscat şi porturi exterioare (exclusiv cheiuri pentru feribot). Proiecte de infrastructura a. care primesc mai mult de 10 t/zi sau cu o capacitate totală mai mare de 25. Instalaţii industriale pentru producerea hârtiei şi a cartonului(producţie peste de 20 t/zi).000 tone. Căi navigabile interioare şi porturi pentru traficul fluvial interior care permit trecerea vaselor peste 1. cu o capacitate mai mare de 3 t/h c. cu o capacitate de cel puţin 200. cu o capacitate mai mare de 50 t/zi. Obţinerea produselor farmaceutice de bază folosind procese chimice sau biologice. Construcţia de linii pentru traficul feroviar de lungă distanţă b. 9. Industria lemnului şi a hârtiei a. a deşeurilor nepericuloase. Construirea drumurilor noi cu cel puţin 4 benzi sau realinierea şi/ sau lărgirea unui drum existent de două sau mai puţine benzi până la cel puţin 4 benzi.350 tone f.000 tone d. inclusiv prin tratare chimică. Instalaţii pentru depozitarea petrolului. cu excepţia depozitelor controlate de deşeuri inerte. Instalaţii pentru eliminarea.1 km c. b. 10. Construirea de autostrăzi şi de drumuri expres d. d. în cazul în care aceste drumuri noi sau secţiunea lărgită a acestora este de cel puţin 10 km lungime continuă e. 17 . Producerea explozibililor c. Instalaţii industriale pentru producerea celulozei din cherestea sau materiale fibroase similare b. petrolului sau al substanţelor chimice. Construirea conductelor pentru transportul gazelor. Instalaţii pentru eliminarea sau recuperarea deşeurilor periculoase b. cu diametrul peste 800 mm şi o lungime mai mare de 40 km. 7. Construirea aeroporturilor dotate cu o pistă principală lungă de cel puţin 2. a produselor petrochimice sau chimice. Porturi comerciale. care permit intrarea vaselor de cel puţin 1.

executate în scopul prevenirii deficitului de apă. Sisteme de captare a apelor subterane (volumul de apă captată este peste 10 milioane m3/an) b.materii prime vegetale (capacitate de producţie produse finite peste 300 t/zi. valoare medie anuală). mercerizare) sau vopsirea fibrelor/ textilelor (capacitate de tratare peste 10 t/zi) h.  tratare şi prelucrare în scopul fabricării produselor alimentare din: . Sisteme artificiale de reîncărcare a acviferului (volumul de apă reîncărcată este peste 10 milioane m3/an) c. . Lucrări de transfer a resurselor de apă între bazine hidrografice.materii de origine animală (altele decât laptele) (capacitate de producţie produse finite peste 75 t/zi). Baraje şi lacuri de acumulare (peste 106 m3 apă reţinută sau stocată) f. Industrie alimentară:  abatoare (capacitate de producere a carcaselor de animale peste 50 t/zi). pentru un debit mediu multianual al bazinului de captare de minimum 2. Staţii pentru epurarea apelor uzate pentru aglomerări umane de cel puţin 150. g. Instalaţii pentru eliminarea/ reciclarea carcaselor de animale şi a deşeurilor animale (capacitate de 18 . Lucrări de transfer a resurselor de apă între bazinele hidrografice. valoarea medie trimestrială). Echivalent locuitori exprimă încărcarea cu poluanţi a apelor uzate. pentru un volum anual de apă transferată de cel puţin 100 milioane m3. conform HG 188/2002 (aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate). j.000 milioane m3/an şi pentru o cantitate de apă transferată de peste 5% din acest debit (se exceptează transferul prin conducte al apei potabile) e. se exceptează transferul prin conducte al apei potabile d.a. albire. Instalaţii pentru tăbăcirea blănurilor şi a pieilor (capacitatea de tratare peste 12 tone produse finite/zi) i.000 echivalent locuitori OBS.  tratarea şi prelucrarea laptelui (peste 200 tone lapte prelucrat/zi. Instalaţii pentru pretratare (operaţiuni cum ar fi: spălare.

curăţare sau impregnare (capacitate de consum peste 150 kg/h. k. Activităţi şi/ sau instalaţii supuse etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului Competenţe Central Activităţi şi/ sau instalaţii Local Nr.tratare peste 10 t/zi). dimensionare. în special pentru finisare. inclusiv a celor din mare. Tabelul 2. sau peste 200 t/an) l. placare. Instalaţii pentru tratarea suprafeţei materialelor. silvicultură şi piscicultură a) Proiecte pentru restructurarea exploataţiilor agricole b) Proiecte pentru utilizarea terenului necultivat sau a suprafeţelor parţial antropizate în scop agricol intensiv c) Proiecte de gospodărire a apelor pentru agricultură. vopsire. degresare. Regional 1. utilizând solvenţi organici. Instalaţii pentru producţia de carbon (cărbune sărac în gaze) sau de electrografit prin incinerare sau grafitizare. acoperire. crt. inclusiv proiecte de irigaţii şi desecări d) Împădurirea terenurilor pe care nu a existat anterior vegetaţie forestieră e) Defrişare în scopul schimbării categoriei de folosinţă a terenului a suprafeţelor sub 10 ha f) Instalaţii pentru creşterea intensivă a animalelor din şeptel (altele decât cele din tabelul 1) g) Crescătorii pentru piscicultură intensivă h) Recuperarea terenurilor neagricole. 19 . Agricultură. obiectelor sau produselor. impermeabilizare.

. Industria extractivă a.foraje pentru alimentare cu apă. Foraje de adâncime: . . Exploatări miniere subterane (altele decât cele din tabelul 1) c.foraje pentru depozitarea deşeurilor nucleare. exploatări miniere de suprafaţă şi de extracţie a turbei (altele decât cele din tabelul 1) b.foraje geotermale. cu excepţia forajelor pentru investigarea stabilităţii solului 1. 20 . Instalaţii industriale de suprafaţă pentru extracţia cărbunelui. gazelor naturale şi minereurilor. petrolului.2. 3. Extracţia mineralelor prin dragare fluvială sau marină d. precum şi a şisturilor bituminoase (altele decât cele din tabelul 1) Industria energetică a) Instalaţii industriale pentru producerea energiei electrice şi termice (altele decât cele din tabelul 1) b) Instalaţii industriale pentru transportul gazelor. aburului şi apei calde. transportul energiei electrice prin cabluri aeriene (altele decât cele din tabelul 1) c) Stocarea la suprafaţă a gazelor naturale d) Stocarea subterană a gazelor combustibile e) Stocarea la suprafaţă a combustibililor fosili f) Brichetarea industrială a cărbunelui şi lignitului g) Instalaţii pentru prelucrarea şi stocarea deşeurilor radioactive (altele decât cele din tabelul 1) h) Instalaţii pentru producerea energiei hidroelectrice i) Instalaţii cu care sunt echipate centralele eoliene în scopul producerii energiei. Cariere.

Instalaţii pentru construcţia şi repararea aeronavelor i. cu o capacitate de tratare sub 2 tone oţel brut/h c. ale căror energie de lovire este sub 50 kJ/ciocan.).a cimentului în (capacitate de producţie sub 500 t/zi). capacitate sub 20 tone oţel brut/h • forje cu ciocane. Instalaţii pentru coacerea şi sinterizarea minereurilor metalice.a varului (capacitate de producţie sub 50 t /zi) • în alte tipuri de cuptoare (capacitate de producţie sub 50 t/zi). turnare în forme etc.4. Instalaţii pentru tratarea suprafeţelor metalice şi a materialelor plastice prin procese chimice sau electrolitice. porţelan) (capacitate de producţie mai mică de 75 t/zi şi/sau cu o capacitate a cuptoarelor mai mică de 4 m3 şi cu o densitate de încărcare pentru fiecare cuptor sub 300 kg/m3. 21 . Industria mineralelor a. Instalaţii pentru producerea fontei sau a oţelului prin topire primară ori secundară. cu capacitate sub 20 t/zi d. Şantiere navale h. Forjare la cald prin explozie k. Instalaţii pentru topirea substanţelor minerale/ fibrelor minerale (capacitate de topire sub 20 t/zi) d. plăci. sau pentru revalorificarea produselor (finisare. Instalaţii pentru fabricarea: • în cuptoare rotative: . cărămizi refractare. Instalaţii pentru topirea/ alierea metalelor neferoase. cărămizi. la care volumul cuvelor de tratare este sub 30 m3 f. Fabricarea echipamentelor feroviare j. b. gresii ceramice. cu excepţia metalelor preţioase. capacitate sub 2. 5. Instalaţii pentru fabricarea sticlei/ fibrelor de sticlă (capacitate de topire sub 20 t/zi) c. Fabricarea produselor ceramice prin ardere (ţigle. Producerea şi prelucrarea metalelor a.5t/h b. inclusiv instalaţii pentru turnarea continuă. Turnătorii de metale feroase. Instalaţii pentru topirea metalelor feroase: • laminoare la cald. cu capacitate de topire sub 4 t/zi pentru Pb şi Cd sau sub 20 t/zi pentru toate celelalte metale e. . Fabricarea şi asamblarea de autovehicule şi fabricarea motoarelor pentru autovehicule g. iar puterea calorică utilizată este de până la 20 MW • acoperiri metalice de protecţie prin topire.

Fabricarea produselor de cofetărie şi a siropului f. elastomerilor şi peroxizilor (altele decât cele din tabelul 1) c. 8. cu mai puţin de 200 t/zi cantitate de lapte (valoarea medie anuală) d. Fabricarea malţului şi a berii e. 9. cu o capacitate de până la 200. Fabricarea şi tratarea produselor pe bază de elastomeri. Fabricarea produselor lactate. Industria textilă. Instalaţii de depozitare a produselor petroliere. Industria chimică a. înălbirea. cu o capacitate de producţie a produselor finite de până la 300 t/zi (valoarea medie trimestrială) şi animale. Tratarea produselor intermediare şi producerea substanţelor chimice (altele decât cele din tabelul 1) b.6. Instalaţii pentru pretratarea (spălarea. Abatoare (altele decât cele cuprinse în tabelul 1) g. a pielăriei.000 tone. vopselelor şi lacurilor. Instalaţii industriale pentru fabricarea amidonului h. Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale. 22 . Fabrici de făină şi ulei de peşte i. petrochimice şi chimice. Instalaţii pentru tăbăcirea/ argăsirea pieilor şi blănurilor (capacitate de tratare sub 12 tone produse finite/zi). Industria cauciucului a. Fabrici de zahăr. Industria alimentară a. mercerizarea) sau vopsirea fibrelor ori textilelor (capacitate de tratare sub 10 t/zi) c. Instalaţii industriale pentru producerea hârtiei şi a cartonului (capacitate de producţie sub 20 t/zi) b. Ambalarea şi conservarea produselor animale şi vegetale c. produselor farmaceutice. a lemnului şi hârtiei a. cu o capacitate de producţie a produselor finite de până la 75 t/zi b. Producerea produselor de uz fitosanitar. 7.

inclusiv deşeuri de vehicule f. Construcţia căilor ferate (altele decât cele din tabelul 1). Instalaţii de conducte pentru gaze şi petrol (altele decât cele din tabelul 1) j. pontoane. Construcţia drumurilor. Instalaţii pentru recuperarea sau distrugerea substanţelor explozive i. Linii de tramvai. Instalaţii pentru fabricarea fibrelor minerale artificiale h. 11. debarcadere sau alte lucrări de apărare marină. porturilor şi a instalaţiilor portuare. Instalaţii de extracţie a apei subterane şi de reîncărcare artificială a rezervelor de apă subterană (altele decât cele din tabelul 1) m. Lucrări pentru transferul resurselor de apa intre bazine hidrografice (altele decât cele din tabelul 1) Alte proiecte a. de vehicule uzate. inclusiv a porturilor de pescuit (altele decât cele din tabelul 1) f.10. Proiecte de dezvoltare a unităţilor industriale b. Instalaţii de apeducte de lungime mare k. Proiecte de dezvoltare urbană. Bancuri de probă pentru motoare. inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto c. linii suspendate sau linii similare specifice. Lucrări pentru combaterea eroziunii costiere şi lucrări maritime ce pot modifica profilul costier prin construcţia. Construcţia căilor navigabile interioare (altele decât cele din tabelul 1). de diguri. în principal. a instalaţiilor de transbordare intermodală şi a terminalelor intermodale d. Baraje şi alte instalaţii proiectate pentru reţinerea sau stocarea apei pe termen lung (altele decât cele din tabelul 1) h. exclusiv întreţinerea şi reconstrucţia unor astfel de lucrări l. Depozite de fier vechi. lucrări de canalizare şi lucrări împotriva inundaţiilor g. utilizate exclusiv sau. Construcţia aerodromurilor (altele decât cele din tabelul 1) e. cai ferate subterane şi de suprafaţă. Piste permanente de curse şi testare a vehiculelor cu motor b. Instalaţii pentru eliminarea deşeurilor (altele decât cele din tabelul 1) c. turbine sau reactoare g. Centre de ecarisaj. 23 . pentru transportul de persoane i. Amplasamente pentru depozitarea nămolurilor provenite de la staţiile de epurare e. de exemplu. chei. Staţii pentru epurarea apelor uzate (altele decât cele din tabelul 1) d. Proiecte de infrastructură a.

Sate de vacanţă şi complexuri hoteliere în afara zonelor urbane şi amenajările aferente d. care pot avea efecte semnificative asupra mediului b. în principal. Pârtii de schi.12. Amenajări marine de agrement c. instalaţii schi-lift. Campinguri permanente şi amplasamente pentru caravane e. Proiectele stabilite în tabelul 1. efectuate exclusiv sau. 24 . 13. Orice modificare sau extindere de proiecte prevăzute în tabelul 1 sau în prezentul tabel. Modificări sau extinderi de proiecte. pentru elaborarea şi testarea de metode sau produse noi şi care să nu fie utilizate pe o perioadă mai mare de 2 ani. proiecte efectuate pentru testări a. Parcuri tematice. deja autorizate. executate sau în curs de a fi executate. Turism şi recreare a. telecabine şi amenajările aferente b.

produse şi subproduse obţinute şi destinaţia acestora.suprafaţa ocupată şi capacitatea maximă. alte date specifice).descrierea principalelor caracteristici ale proceselor de producţie (natura şi cantitatea materialelor folosite. materii prime.ANEXA 1.scopul şi importanţa obiectivului de investiţii. 2. rezultând din utilizarea resurselor naturale. pentru deşeuri periculoase.Amplasamentul obiectivului şi adresa . de asemenea: .lista deşeurilor care sunt acceptate la depozitare. Descrierea proiectului Se prezintă elementele caracteristice proiectului.Perioada de execuţie propusă II. .descrierea efectelor semnificative probabile ale proiectului propus asupra mediului.procedura de acceptare a deşeurilor la depozitare (inclusiv modul de înregistrare a datelor).infrastructura depozitului şi alte elemente componente.Beneficiarul lucrărilor/titularul proiectului/proprietarul depozitului/ operatorul depozitului (în cazul proiectelor privind instalaţii pentru depozitarea deşeurilor) .descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect şi a necesităţilor de folosinţă în timpul fazelor de construcţie şi funcţionare. . . auxiliare şi combustibili utilizaţi. . . .Proiectantul lucrărilor .pentru deşeuri inerte. cu modul de asigurare cantitativă şi calitativă a utilităţilor.clasa din care face parte depozitul .Valoarea estimativă a lucrărilor. incluzând în principal: . În cazul proiectelor privind instalaţii pentru depozitarea deşeurilor vor fi prezentate. programe speciale. Conţinutul memoriului tehnic pentru obţinerea acordului/ acordului integrat de mediu I. Date generale . Oportunitatea investiţiei: . inclusiv planul naţional de gestiune a deşeurilor. Date specifice proiectului 1. în cazul în care proiectul prevede şi realizarea altor activităţi în plus faţă de 25 . . . pentru protecţia mediului . pentru deşeuri nepericuloase.durata de funcţionare estimată (corelat cu prognozele de generare a deşeurilor pe următorii 10-15 ani).numărul de locuitori deserviţi (inclusiv localităţile) .Denumirea obiectivului de investiţii .utilitatea publică şi/sau modul de încadrare în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului.în cazul depozitelor de deşeuri nepericuloase. alte scheme de amenajare. capacităţi de producţie. din care. .

elementele de dimensionare. sistemul de colectare. de asemenea. Protecţia solului şi a subsolului: .lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului. . utilizare etc. randamentele. în special: populaţia. inclusiv. concentraţiile şi debitele masice de poluanţi rezultaţi şi caracteristicile acestora pe faze tehnologice sau de activitate. flora.descrierea aspectelor de mediu ce vor fi semnificativ afectate prin proiectul propus.concentraţiile şi debitele masice de poluanţi evacuaţi în mediu. locul de evacuare sau emisarul. . 5.amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor. . sistemul de automonitorizare tehnologică. 2.staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate. .- depozitare (inclusiv tehnologii şi instalaţii pentru tratarea deşeurilor. . elementele de dimensionare. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: . pentru colectarea şi dispersia gazelor reziduale în atmosferă. sistemul de colectare şi evacuare a gazului de depozit (inclusiv modalitatea de tratare propusă . .instalaţiile pentru epurarea gazelor reziduale şi reţinerea pulberilor.sursele de poluanţi pentru aer. de asemenea.sursele de radiaţii. proiectate. 26 . . Protecţia calităţii apelor: . 3. concentraţii şi debite masice de poluanţi rezultaţi pe faze tehnologice şi de activitate. Protecţia aerului: . fauna.concentraţiile şi debitele masice de poluanţi evacuaţi în atmosferă.sursele de zgomot şi de vibraţii. În cazul proiectelor privind instalaţiile pentru depozitarea deşeurilor va fi prezentat. . Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice: . randamentele de reţinere a poluanţilor. aspecte privind protecţia muncii şi paza contra incendiilor.nivelul de zgomot şi de vibraţii la limita incintei obiectivului şi la cel mai apropiat receptor protejat. Surse de poluanţi şi protecţia factorilor de mediu 1. . tratare şi eliminare a levigatului (inclusiv descrierea tehnologiei şi a instalaţiei de tratare propuse.sursele de poluanţi pentru sol şi subsol. 4. Protecţia împotriva radiaţiilor: .amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor.ardere controlată.sursele de poluanţi pentru ape. III. 6.nivelul de radiaţii la limita incintei obiectivului şi la cel mai apropiat receptor protejat. în cazul în care aceasta se realizează pe amplasament). În cazul proiectelor privind instalaţiile pentru depozitarea deşeurilor va fi prezentat. dacă este cazul). sistemul de impermeabilizare a cuvetei depozitului. solul. debitele.).

dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public. Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase: . . zonele şi factorii de mediu posibil a fi afectaţi .modalităţi de reabilitare şi utilizare ulterioară a terenului. inclusiv pentru acoperirea parţială (a unei celule cu capacitatea epuizată).tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate. folosite. dotările şi măsurile pentru protecţia faunei şi florei terestre şi acvatice. monumentelor naturii şi ariilor protejate.prevederi privind modul de constituire a Fondului pentru închiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia postînchidere.. . de asemenea: 27 .lucrările. V. în cazul în care proiectul prevede acest lucru. aerul. factorii climatici.substanţele toxice şi periculoase produse.distanţa faţă de aşezările umane şi obiectivele de interes public. diverse aşezăminte.aspecte referitoare la planul de intervenţie pentru cazuri accidentale şi/sau de urgenţă. acolo unde este posibil. respectiv investiţii.poluanţii şi activităţile ce pot afecta ecosistemele acvatice şi terestre. . de asemenea: .Situaţii identificate de risc potenţial. .sistemul de închidere şi monitoring postînchidere. Lucrări de refacere/ restaurare a amplasamentului . 9. zone de interes tradiţional etc. . peisajul şi interrelaţiile dintre aceşti factori.apa. monumente istorice şi de arhitectură. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament: . a biodiversităţii. IV.Lucrările propuse pentru refacerea/restaurarea amplasamentului în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii În cazul proiectelor privind instalaţiile pentru depozitarea deşeurilor vor fi prezentate. supravegherea calităţii factorilor de mediu şi monitorizarea activităţilor destinate protecţiei mediului În cazul proiectelor privind instalaţiile pentru depozitarea deşeurilor vor fi prezentate. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public: .Descrierea măsurilor preconizate pentru prevenirea. . . .modul de gospodărire a substanţelor toxice şi periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei. 8. contracararea efectelor adverse semnificative asupra mediului . comercializate.modul de gospodărire a deşeurilor şi asigurarea condiţiilor de protecţie a mediului. 7. Prevederi pentru monitorizarea mediului Dotările şi măsurile prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.lucrările. reducerea şi.

Anexe . VI.procesul tehnologic şi fazele activităţii.- - sistemul de automonitorizare a emisiilor şi a calităţii factorilor de mediu în zona de influenţă (în conformitate cu prevederile legale în vigoare). stabilite de autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor. cu sursele de poluanţi. 28 . modul de înregistrare şi de raportare a datelor de monitoring în timpul exploatării şi în postînchidere. Schemele-flux pentru: . 2. .procesele de reţinere a poluanţilor. Alte piese desenate.piese desenate 1. mod de colectare şi dirijare la instalaţiile de depoluare. cu bilanţ cantitativ şi calitativ. 3.

datorat asigurării utilităţilor 1. Amplasament: 2. restricţii 1) 2) 3) IV. Posibilităţi de asigurare a utilităţilor şi descrierea impactului potenţial asupra mediului. în prezenţa __________________________ I. după caz. Proces-verbal de verificare a amplasamentului ( formular) (Se întocmeşte de către personalul de specialitate al Inspectoratului de protecţie a mediului care a efectuat verificarea amplasamentului proiectului ) IPM……………………… PROCES-VERBAL DE VERIFICARE A AMPLASAMENTULUI Nr. Receptori sensibili. Alte activităţi desfăşurate în zona amplasamentului III. Vecinătăţi: 3. Date de identificare şi localizare 1. Alimentarea cu apă: 2. Adresa: 3. Telefon/Fax: II. Sistemul de încălzire 4. Descrierea amplasamentului şi a vecinătăţilor acestuia 1. Gospodărirea deşeurilor VI. Evacuarea apelor uzate: 3. zone cu regim special de protecţie. _____ din _____ (data) Întocmit la __________. Titular proiect: 2.ANEXA 2. Cerinţe speciale privind monitorizarea/evaluarea impactului 29 . Concluzii VII. Identificarea publicului ţintă (potenţial interesat) şi a| posibilităţilor eficiente de informare a acestuia V.

Nume ________________________ Semnătură ___________________ Anexa 3. Fax:____________.P.M. Telefon:_____________. Nume ________________________ Semnătură ___________________ Reprezentant titular proiect. 30 . Anunţul public în vederea emiterii acordului de mediu.. Nume şi prenume: 2.VIII. Poziţia în cadrul firmei: 3. Persoana de contact/responsabilă pentru protecţia mediului din partea titularului de proiect 1. Semnături Reprezentant I. E-mail: ________________ IX.

31 .Anexa 4. Formular acord/ acord integrat de mediu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful