Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 7 [2006], sayı: 17, ss. 121-149.

İSLÂM DÜŞÜNCESİ’NDE “KÂMİL TABİAT/TIBÂU’T-TÂMM” FİKRİ

İsmail Erdoğan *

“Hermes dedi ki; Bana nesnelerin ilmini getiren manevî bir varlıkla karşılaştım. Ona “Sen kimsin?” dediğimde: ‘Ben senin Kâmil Tabiat’ınım dedi”. Sühreverdî

Abstract The Idea of The Perfect Nature in The Islamic Thought In this study, we are going to research the term of The Perfect Nature that is used in Islamic philosophy, mysticism and esoteric percepts. The Nature Perfect is an archetype of human, his alter echo, his guarding, his spiritual teacher and the human beings is an adopted child for him. In addition, the term is going to compare with Active Intelligence (Fa’al Akıl) Holy Spirit, Veled-i Kalb, Refîk-i A‘lâ, Daimon and Adam Kadmon. The Ottoman thinkers wrote a lot of booklet on The Nature Perfect that is used a philosophic term by Ishraqi philosophers. Key words: Nature Perfect, spiritual teacher, Daimon, Hermes, Active Intelligence, Veled-i Kalb, Refîk-i A‘lâ.

Giriş İslâm düşüncesinin en önemli özelliklerinden birisi de aynı kavramları farklı terimlerle ifade etmedeki zenginliğidir. Kâmil Tabiat (et-Tıbâu’t-Tâmm) terimi de bunlardan birisidir. Zira aynı kavramın değişik ilmî disiplinler içerisinde zaman zaman Fa’al Akıl, Kutsal Ruh, Cebrail, Hakikat-ı Muhammediyye, Refik-i A’lâ ve Veled-i Kalb gibi terimlerle de ifade edilmeye çalışıldığını görmekteyiz. Aynı şekilde diğer din ve felsefelerdeki kavramların da İslâm düşüncesinde benzer terimlere ifade edildiğine şahit olmaktayız. Mesela, Sokrates’in Daimonu, Zerdüştlüğün Deanâsı ve Kabala inancındaki Adam Kadmon gibi
* Dr., Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 7 [2006], sayı: 17

122

İsmail Erdfoğan

kavramlar da İslâm düşüncesinde farklı terimlerle ifade edilmeye çalışılmıştır. Ancak izahlarda birtakım farklılıkların bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu çalışmada, İslâm Düşüncesi’nde kullanılmakla birlikte üzerinde gerektiği kadar durulmadığını düşündüğümüz Kâmil Tabiat fikri incelenecektir. Çünkü bu fikri ifade eden Kâmil Tabiat terimi, hem İşrakî felsefede hem de bazı şiî düşünürler ile mutasavvıflar ve ezoterik bilimlerde kullanılan bir terimdir1. Bu sebeple çalışmamızda, özellikle bu üç alanla ilgili görüşler ile Fahreddin Râzî, Sadeddin Taftazanî gibi kelamcı filozofların görüşlerine de yer verilecektir. Ayrıca Hermes, Sokrates ve Platon gibi Antik Yunan filozoflarının görüşleri ile Kabala inancındaki Adam Kadmon gibi fikirlerin yanı sıra Fa’al Akıl, Kutsal Ruh, Cebrâil, Hakikat-ı Muhammediyye, Refîk-i A’lâ ve Veled-i Kalb gibi İslâm düşüncesine ait kavramlar arasında da bir karşılaştırma yapılacaktır. Yine bu çalışmada, Kâmil Tabiat ile ilgili görüşleri kabul etmeyen Aristoteles takipçisi (Meşşâî) filozofların, görüşlerine yer verilmeyecektir. Ancak bu konudaki bazı iddialara yeri geldikçe değinilecektir. İslâm Düşüncesi’nde “Tıbâu’t-Tâmm” veya “Tıbâu’t-Tâmmi’l-Hâlûme”2 olarak adlandırılan ve hakkında müstakil eserler yazılan Kâmil Tabiat teriminin, Türkçe’ye nasıl çevrilebileceği hakkında da bir görüş birliği bulunmamaktadır. Çünkü bazı çevirilerde, bu terim “Tam Tabiat”3, “Gerçek Tabiat”4 ve
1 Belirttiğimiz bu ekollerden özellikle İşrâkîlik, tasavvuf ve ezoterik ilimler arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Aynı kavramın adı geçen ekollerde ortak olarak kullanılması da bunun bir göstergesidir. Terimin ilk kelimesi olan Tıbâ‘ Arapça’da tabiat, yaradılış, seciye, karakter, misal gibi anlamlara gelmektedir. Ancak Tıbâ‘ kelimesi insan için kullanıldığı zaman, insanın kendisine göre yaratıldığı ilk örnek gibi anlamları da içine almaktadır (bk. Râgıb el-İsfehanî, el-Müfredât, fî garîbi’l-Kur’an, İstanbul 1986, s. 539). Bu sebeple bizim üzerinde duracağımız anlam da, Tıbâ’ kelimesinin insanın ideal ilk örneği (prototipi) olarak kabul edilen anlamıdır. (Bk. Abdurrahman Bedevi, el-İnsaniyye ve’l-vücûdiyye fi’l-fikri’l-Arabî, Kahire 1947, s. 31.) Ayrıca Tıbâ‘ kelimesi, içine konulan şeye, kendi biçimini veren kalıp ve kap gibi anlamlara da gelmektedir. Tâmm kelimesi ise, Türkçe’ye de geçmiş olup, eksik olmayan, tam ve parçaları mükemmel olan, kusursuz, tıpkı ve aynı gibi anlamlara gelmektedir. Ancak biz bu kelimeyi “tam” olarak değil de “Kâmil” olarak kullanmak istiyoruz. (Türkçe Sözlük (TDK), haz.: Komisyon, Ankara 1988, c. II, s. 1410.) Kâmil Tabiat ile ilgili bir başka kelime olan “hâlûme”nin ne anlama geldiğini tam olarak bilemiyoruz. Çünkü sözlüklerde böyle bir kelimeye rastlanmamaktadır. Ancak “h-l-m” kökünden geldiğini tahmin ettiğimiz bu kelimenin, birini uslu kılmak, ağır başlı görünmek, sabır, hilm, ve akıl anlamında “hilm” gibi kelimeleri göz önüne aldığımızda, ne anlama geldiğini zihnimizde tasavvur edebiliriz. Eğer bu kelimeye mutlaka bir anlam vermemiz gerekirse, Kâmil Tabiat’ın özelliklerine de bakarak “akıl veren, uslu kılan ve yetkinleştiren” gibi bir anlam verilebilir. (Bk. İbrahim Mustafa-Muhammed Ali en-Neccâr, el-Mu’cemu’l-vasît, İstanbul 1404/1984, ss. 194-95.) Zakir Kadiri Ugan İbn Haldun’un Mukaddime (İstanbul 1990, c. I, s. 259)’sinde; Hüseyin Hatemi de Henri Cobin’in İslâm Felsefesi Tarihi (İstanbul 1994, ss. 241, 318.)’nde geçen Tıbâu’tTâmm ibaresini “Tam Tabiat” olarak çevirmişlerdir. Mustafa Armağan, Seyyid Hüseyin Nasr’ın “Sadruddin Şirazî” (İslâm Düşüncesi Tarihi, editör,

2

3

4

Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 7 [2006], sayı: 17

Aristoteles’e atfedilen iddialara göre. vr.) isimli eserindeki bu ibareyi “Kâmil Mahiyet” olarak çevirmiştir. Ankara 2004. Şehabeddin Sühreverdî el-Maktûl. Söz konusu eser bazı kaynaklarda “Kitab el. 431. Ancak Sühreverdî’nin enlemsel M. Türlerin Efendileri8 hakkındaki görüşleri içerisinde değerlendirmektedir. insana bilgi ve mâ’rifet veren ruhanî bir zât olan tümel bir varlıktır. 158-59. Çünkü filozoflar Kâmil Tabiat’ı gizli bir sır (es-sırru’l-mektûm) olarak kabul ederler7. İslâm Kaynakları Işığında Aristoteles ve Felsefesi. 10b. 1998. Estimâhîs adlı bu eserin Hermes’e atfedilen bir eser olduğundan bahsetmiş ancak eserin muhtevası hakkında her hangi bir açıklamada bulunmamıştır. İddialara göre bu eserde Aristoteles Kâmil Tabiat’ı. Krş. Milli Kütüphane. ss. İstanbul 1991 içinde. kendince tanımlamış ve böylece birçok görüş ortaya çıkmıştır. Aristoteles’e atfedilen “Estimahîs”6 adlı eseri referans göstererek bir tanımlamaya gitmişlerdir. Mesleme b. a-Felsefî Bir Kavram Olarak Kâmil Tabiat Kâmil Tabiat’ın neliği hakkında tam bir görüş birliği bulunmamaktadır. ve’l-mutarahat. Zira her düşünür bu kavramı.siyase fi tedbiri’r-riyase” olarak da adlandırılmaktadır. İsmail Erdoğan. Beyrut 1410-1994. Çünkü Aristoteles’e ait tüm eserlerin hemen hepsi elimizde mevcut bulunmaktadır. Ayrıca Hermes ile Kâmil Tabiat’ın sürekli birlikte zikredilmesi de bu eserin Hermes’e ait olduğu şeklindeki kanaatimizi güçlendirmektedir. Ancak Kâmil Tabiat ile ilgili görüş belirtenlerin çoğunluğu. Bk. Hatta Aristoteles’e atfedilen. c. Biz ise bu terimin Türkçe karşılığı olarak “Kâmil Tabiat” terimini kullanacağız. s. İbn Nedim. Onun iddiasına göre Kâmil Tabiat. Fihrist. Türlerin Efendileri. bu eser ile Estimâhîs adlı eser arasında konu bakımından benzerlikler bulunmaktadır. s. Aristoteles’in böyle bir eserinin varlığına dair hiçbir kaynağa da rastlayamadık. no: 3146. Bize göre de bu eserin Hermes’e ait olması daha makuldür. Ahmed el-Mecritî. 166. İstanbul 1983. Aristoteles’e atfedilen “es-Sırru’l-esrar” adlı bir eser vardır ki. Konu hakkında geniş bilgi için bk. Ona bu özelliğinden dolayı öğretmen ve manevî baba gibi birtakım adlar verilmektedir9. “Min kitabi gâyeti’l-hakim li’t-tıbai’t-tâmmi’l-hâlûme”. Ancak. yıl: 7 [2006]. Kâmil Tabiat kavramı hakkında bilgi veren filozofların başında Şehabeddin Sühreverdî el-Maktûl gelmektedir. el-Meşari. (Mecmua fi’l-hikmeti’l-İlahiyye 5 6 7 8 9 Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi. ancak ona ait olmadığına kanaat getirilen eserler arasında da böyle bir eser ismi yer almamaktadır. Hermetik İslâm Düşüncesi’nde Türlerin Efendisi ve Kamil Tabiat Anlayışı.İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri 123 “Kâmil Mahiyet”5 şeklinde Türkçe’ye çevrilmiştir. 31-72. Seyyid Hüseyin Nasr’ın İslâm’da Düşünce ve Hayat (İstanbul. Kâmil Tabiat ile ilgili görüşlerini. Sühreverdî. Bk: Mahmut Kaya. M. 294-299. s. Şerif. Fatih Tatlılıoğlu. ona ilham veren ve onu ilim ve hikmet bakımından olgunlaştıran ruhanî bir kuvvet olarak tanımlamıştır. III. Sadece İbn Nedim.) makalesindeki Tıbâu’t-Tâmm terimini “Gerçek Tabiat” şeklinde çevirmiştir. her bir varlık türünü koruyup gözeten ve onların devamını sağlayan manevî varlıklar ya da melekler olarak kabul edilen varlıklardır. ss. sayı: 17 . filozofun ilmini ve hikmetini artıran. Elimizde Aristoteles’e ait böyle bir eser olmadığı gibi. bu güce filozoflardan başkası muttali olamaz.

Çünkü bu görüş ilkönce Hermes tarafından ortaya atılmış. Zerdüştlük ve Maniheizm’deki seçilmiş kişilere cezbe sırasında görünen varlıklara benzetmektedir. İşrakî filozofların Kâmil Tabiat hakkındaki yorumcularından birisi de Henry Corbin’dir. O. Bu özelliğinden hareketle Corbin Kâmil Tabiat’ı. ruhânîyyet yani filozofun hakîm meleği olarak tanımlamıştır. İşrakî filozofların görüşlerinden hareketle Kâmil Tabiat’ı. İslâm’ın Klasik Çağında Felsefe Tasavvuru. yıl: 7 [2006]. ondan sonra da bütün İşrâkî Okulu ve daha sonra da Molla Sadrâ ve öğrencilerine kadar birçok kişi tarafından açıklanmıştır 11. Bu yüzden de “O kimdir?” sorusu “O nedir?” sorusunun yerine geçer. Bu varlık ruhları bilgiye iletir. Sokrates ve Plotinus (ö. yani yetkinlik veren neden olan melektir. Henry Corbin. İslâm hakimleri bu göksel ben’lerini. Attar’ın tasavvufi destanlardaki yolcu.: Henry Corbin. Yine Corbin’e göre Kâmil Tabiat. Sühreverdî tarafından yorumlanmış.. İstanbul 1994. haz. ikinci kişilik benliklerinin bilincine varmalarını Hermesçilik’ten almışlardır. 464. Kâmil Tabiat hakkında yapılmış bir yorum olarak da görebiliriz. 30. Zira her varlık biri arzî öbürü de semavî olmak üzere iki vecheye sahiptir. Sühreverdî’nin Kâmil Tabiat görüşünü yorumlayan Robert Avens’e göre bu dünyadaki her şahıs ve hadise bir meleğin şahsına racîdir. Hazır olan bu varlık ne mantıkî bir tümel kavram ne de şahıslaştırılmış bir soyut varlıktır. sayı: 17 . Arzdaki fertlerin semavî bir şahsa yahut meleğe tekabül eden hakikati bir vizyonla nefsinde hazır olmaktadır. Bedevî. İstanbul 1945. Corbin’in iddiasına göre. Meselâ. İslâm Felsefesi Tarihi/ Başlangıçtan İbn Rüşd’ün Ölümüne. Robert Avens’ten naklen İlhan Kutluer. Corbin. ruhânî âlemin bir varlığı bulunmaktadır. ruhanî bir suret yani ferdin özü ve kendisidir10.270)’un kişisel perisi Daimon da aslında budur. İstanbul 1996. el-İnsaniyye. s. onun Kâmil Tabiat hakkındaki görüşlerini de yorumlamak suretiyle yeni anlayışların gelişmesine sebep olmuşlardır.: Hüseyin Hatemi. Necmeddin Kübrâ’nın okulundaki “gökteki tanık ya da görünmez rehber”. 141-42. Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi. filozofun şahsî rehberi veya semavî diğer ben (alter ego)’idir.124 İsmail Erdfoğan ve boylamsal olarak ikiye ayırdığı nurlar ya da melekler kavramını yorumlayanlar. s. iki nedenden (var kılan ve yetkinleştiren neden) ikincisi. ss. Kâmil Tabiat kavramının izlerine başka adlar altında da rastlanılmaktadır. Aynı zamanda şahsın adı. mahiyetini de tanımlar ve onu melekî varlık tarzına ircâ eder. Ona göre bu varlık. Bir başka deyişle. Çünkü her fert veya aynı yakınlıkta bulunan birçok ruhlar topluluğunun her biri için. irşad eder ve güçlen- 10 11 içinde). ss. çev. ruhun benzeri olan nuranî surettir. Avens’in yaptığı bu yorumu. 241-42. Ayrıca bk.

aslında insana ilk defa üflenmiş olan ve insanlığın prototipi olarak algılanması gereken tümel bir ruhtur. vr. sayı: 17 . Bu ruha mutasavvıflardan bazıları “Sultanî Ruh” da demişlerdir.Neragî el-Kaşanî ise. 792. Ona göre felekî ruhların. Muhammed en-Neragî Kaşanî. vr. Süleymaniye Ktp. bir tane olmakla birlikte bütün insanları idare etmekte. s. Nasıl ki. tıpkı bunun gibi bütün insanlar da bir Kâmil Tabiat tarafından yönetilmektedir. insan nefsinin eseri olarak zuhur eder15. ss. 191a. İnsanlardan her birinin tabiatı olması (muntabi’) sebebiyle bu varlığın ismi “Kâmil Tabiat” veya “İnsanlığa Ait Tümel Nefs”tir13. 99a-b.İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri 125 dirir12. Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi.com/ara/g/g05/06). İstanbul 2001. 192-222. Muhammed en. yönetici (müdebbir) ruh ile ceset arasında bir vasıtadır. Allah’ın halifesi konumundaki ruhânî bir insan olan Kâmil Tabiat’ın. Kâmil Tabiat’ın insanlar ile olan irtibatı. her varlığın müdebbiri mesabesinde bir kuvveti bulunmaktadır. maddî âlemde bulunan insana –Kaşanî’nin tabiri ile süflî insana. no. felekî ruhların kuvvetlerinden birisi olarak görmektedir. ne kadar çok olursa olsun şehirdeki insanlar bir kral tarafından yönetilmekte ise. Risâle fî tahkîk-i’t-tıbâi’t-tâmm. Allah’ın fiilî melekleri gibi büyük bir melektir. S. Âdem’in şahsında tezahür etmiş olup. hayvanî ruhtan başka bir ruhtur. ruhânî bir varlık olan Kâmil Tabiat. Kâmil Tabiat olarak adlandırmasa da benzer özellikler taşıyan “Aklî İnsan” diye bir varlıktan bahsetmektedir. Ona göre bu 12 13 14 15 16 Corbin. İbrahim Kasabbaşızâde. Bu ruhun eseri. Kaşanî görüşlerini Aristoteles’e dayandırmak istemektedir. Zira hayvanî ruh. İşte bu kuvvet Kâmil Tabiat’tır.arşiyye. Kâmil Tabiat. yıl: 7 [2006]. Kaşanî’ye göre aklî insan.naraqi. bedenin ne içindedir ne de dışındadır. age. onları korumakta. bir şahısta. vr. Esad Efendi. ait olduğu türü her türlü belalardan korur. 26920. Kalplerin Anahtarı. manevî âlemde bulunan bir varlıktır. haz. Geniş bilgi için bk: Muhammed Nuri Şemseddin Nakşbendî. Bu yönü ile Kâmil Tabiat. el-Lemeâtü’l. Bir başka deyişle. Kâmil Tabiat. nurunu. Bu varlık.yansıtır16. (http://www. onlara ilim ve mâ’rifet vermektedir. Süleymaniye Ktp.: Abdulkadir Akçiçek. 318. 23a-24b.14 Kasabbaşızâde ise Kâmil Tabiat’ı. Hakim’e göre. Bu ruhun başlangıcı Hz. bir kralın şehir ile olan irtibatı gibidir. ruhânî tecellilerin mazharı olan. Osmanlı düşünürlerinden olan ve İşrakî ekole mensup bir düşünür olarak kabul edebileceğimiz Seyyid Hakim Muhammed’e göre de Kâmil Tabiat denilen şey. Sefînetü’l-mesâil. Mebde-i Feyyâz’dan olgunluğu tam olarak elde etme yeteneği vardır. Seyyid Hakim Muhammed. Halet Efendi no.

meleke ve idrakleri farklı olup bunun sebebi de bedenlerin farklılığından kaynaklanmaktadır. Râzî’ye göre birinci türün mebdei olan felekî ruh. ruhânî ve aklî bir insan bulunmaktadır. felekî ruhun tesiri ile olmaktadır. altında muhtelif mahiyetleri olan türlerin bulunduğu bir cins ve felekî ruhlardan muayyen bir ruhun neticesi olarak görmektedirler. Râzî’nin. altında çeşitli türlerin bulunduğu ulvî bir ruh olduğunu iddia etmektedir. kadîm filozofların bir çoğunun görüş belirttiğini ve onlara göre Kâmil Tabiat’ın. Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi. Zira felekî nefslerde özellikler ve sıfatlar daha mükemmel olduğu için de Kâmil Tabiat olarak isimlendirilmiştir. kuvvetli ve kerem sahibidir. Kâmil Tabiat’ın. 191b. Kâmil Tabiat da sevgi ve şefkatinden dolayı. eski filozoflar (kudemâ) tarafından felekî bir ruh olarak kabul edildiğini bildirmektedir. bunun mahiyeti ile hayvanî ve insanî nefslerin mahiyetleri bitişik (muttasıl)’dır. Bu itibarla beşerî nefsler Kâmil Tabiat’ın çocukları. Ancak cismanî insan. değersiz ve akılsızdır. Bu yüzden bazen o iki insanın fillerini işler. Fahreddin Râzî. “kadim” filozofların Kâmil Tabiat’ı nasıl tanımladıklarını belirtmeye çalışmışlardır. Kâmil Tabiat da beşerî nefslerin babası gibidir. diğer iki insanın bizzat kendisi değildir. Diğer bir tür ise şer sahibi. Râzî’ye göre bu filozoflar. Kadîm filozoflara göre beşerî ruhlardan hâsıl olan her şey. el-Metalibu’l-âliyye mine’l-ilmi’l-İlahî. s. VII. Ancak bu kelimeler çok zayıf ve çok azdır. anlayış. İşrakî filozofların görüşlerinin yanında bazı kelamcı filozofların da görüşlerinin bulunduğundan bahsetmiştik.: Ahmed Hicazî es-Sekâ. Cismanî insan bu iki insan ile ittisal eder zira kendisi bu iki insanın somutlaşmış biçimi (sanem)’dir. bahsettiği ikinci tür nefs ise. Taftazanî de Kâmil Tabiat hakkında. BeyrutLübnan 1407/1987. Çünkü bu cismanî insanda diğer iki insanın kelimeleri bulunmaktadır. tahk. kadîm filozofların ıstılahında Kâmil Tabiat olarak adlandırılmıştır. diğer iki insandaki kelimelerin idol (sanem)’ü gibidir17. c. Bu türlerden bir tür. Bu filozoflardan Fahreddin Râzî. bu nefslerin terbiyesi hususunda yardımcı olur. Ancak onlar kendi görüşlerini değil de. sıfat. beşerî nefsleri tehlike ve helaka atmakla görevli bir nefstir18. age. fiil ve güzellikte hür. Kâmil Tabiat’ın tam zıttı olup. Ancak Râzî bu varlığın adını belirtmemektedir. Ancak bazı filozoflar 17 18 Kaşanî. yıl: 7 [2006]. 400. vr. Taftazanî’nin bu iddiasına göre bir tek Kâmil Tabiat olup. Nasıl ki babanın çocuğuna karşı şefkati ve sevgisi var ise. beşerî nefsleri. faziletli. sayı: 17 .126 İsmail Erdfoğan fikirleri Aristoteles de savunmakta ve şöyle demektedir: “Şu cismanî insanın gerisinde. Bu şekilde adlandırılması ise malulün illet cinsinden olması ve ona benzemesi sebebiyledir. Ancak fiil. Yani insandaki kelimeler de.

204.1164)’dir. ruhânî bir varlık olduğunu. insanlığın ilk örneği olduğunu ve Allah ile insan arasında elçilik yaptığını21 anlamaktayız. Çünkü bir tek Kâmil Tabiat kabul etmenin birtakım güçlükleri bulunmaktadır. Fa’al Akıl’ı Kâmil Tabiat olarak görmekte ve İbn Sinâ’daki tek Fa’al Akıl öğretisi yerine. Onun için felekî ruh’a Kâmil Tabiat adı verilmektedir. insan ruhları tek ve aynı bir türü mü oluşturur? Yoksa her ruh diğerinden temel olarak bir ayrılık mı gösterir? Yahut ruhlar ortak bir türün birbirinden farklı alt türlerini oluşturan manevî aileler şeklinde bölüklere mi ayrılmıştır? gibi soruların cevaplanması gerekmektedir. ikinci varsayımı da açıkça 19 20 21 Saduddin et-Taftazanî. s. Kâmil Tabiat. b. Yani hem farklı varlıklar olacaklar hem de mahiyetleri bitişik olacak! Bunun izah edilebilir bir yönünün bulunmadığı kanaatindeyiz. insan ve hayvan nefsleri ile bunların üstünde bulunan Kâmil Tabiat’ın mahiyetlerinin bitişik olduğu görüşü. Bedevî. Taftazanî’nin. anlaşılması zor olan bir görüştür. yıl: 7 [2006]. Ona göre. Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi. 1403/1983. Felekî ruh. Ebu’l-Berekat. mahiyetten de kaynaklandığını ileri sürmektedirler19. Şerhu’l-makâsıd. Kâmil Tabiat hakkındaki görüşleri ise daha farklıdır. Corbin’in iddiasına göre Bağdadi. s. sayı: 17 . yıldızlarla olan bir ittisaldir. Meselâ. Kâmil Tabiat hakkındaki bu farklı görüşlerin ortak özelliklerinden hareketle onun. Muhammed Bakır Ali el-Meclisî. Bihâru’l-envâr. el-İnsaniyye.İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri 127 bu farklılığın. LVIII.Kâmil Tabiat’ın Sayısı Kâmil Tabiat hakkında görüş belirten düşünürlerin çoğunluğu onun birden fazla olduğunu iddia etmektedirler.1110)’nin. s. Şiî âlimlerden Meclisî (ö. insanî nefslerin birçok çeşidi ve her çeşit nefs için de tümel felekî bir ruh bulunmaktadır. Ancak daha sonra da belirteceğimiz gibi Aristoteles’e atfedilen Kâmil Tabiat tanımlarında da.: Abdurrahman Âmire. Bunlardan birisi de Ebu’l-Berekat elBağdadî (ö. Beyrut-Lübnan. Beyrut 1409/1989. aslı ve madeni gibidir. III. Söz konusu ruh. 31. birçok Kâmil Tabiat’ın bulunduğunu iddia etmektedir. bir ittisal yani bitişik olmadan bahsedilmektedir. 317. tahk. ait olduğu insanî ruhların kaynağı. onların ıslahından sorumludur. c. Fakat bu ittisal. insan nefslerine uykuda veya uyanıkken ilham yolu ile kendisini gösterebilir20. muhtelif şekillere girebilme kudretine sahip olup. insan ruhlarının varlığının sebebi olup. birinci varsayıma karşı çıkmakta. filozoflara veya tüm insanlara bilgi ve hikmet verdiğini. c.

sayı: 17 . ‘Ben senin Kâmil Tabiat’ınım dedi”24. yıl: 7 [2006]. Ebu’l-Berekat. Ona göre Kâmil Tabiat. c. Ayrıca Sokrates’e izafe edilen şu sözlerden de Kâmil Tabiat ile filozof arasındaki ilişkinin. Kahire 1947. Fakat bu takdirde de nasıl yalnızca bir Fa’al Aklın. Böylece bireysel bir ruha aşkın bir boyut sağlanmış olur22. age. Çünkü Kâmil Tabiat. bütün insanları idare etmektedir23. s. bir konuyu iyice açıkladıktan sonra diğer konulara geçen bir öğretmen konumundadır.Kâmil Tabiat’ın Özellikleri Kâmil Tabiat’ın en önemli özelliği. 23a. Onun bu özelliğini Hermes’e atfedilen şu sözden anlamaktayız: “Hermes dedi ki. öğretmen ile öğrenci arasındaki ilişkiye benzetildiğini görmekteyiz: “Filozoflar için Kâmil Tabiat. Hermes’e atfedilen Kâmil Tabiat ile ilgili rivayetlerdeki ifadeler de desteklemektedir. karşısındaki kişiye. Sühreverdî. insanlara bilgi veren bir öğretmene benzetilmiş olmasıdır. vr.128 İsmail Erdfoğan seçmediğine göre. Bu çokluğun belirişi bütün semavî aşamaların katılmış olmasını gerektirir.”25 22 23 24 25 Corbin. çocuğa kelime kelime bilgi öğreten. S. Hakim Muhammed iddia etmiştir. felsefede bir çığır açmıştır. 180-184. Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi. (el-İnsaniyye ve’l-vücûdiyye fi’l-fikri’l-Arabî. özünde bir farklılık bulunmamakta ve bir melikin şehri idare ettiği gibi. “Ben senin Kâmil Tabiatınım” yerine “Ben Kâmil Tabiatım” ifadesini kullanırdı. Bu varlık soyuttur. “Ben senin Kâmil Tabiatınım” ifadesini kullanmaktadır. Şayet Kâmil Tabiat bir tane olsaydı. 464. şahıslar arasında ortak bir ruh olup. Bize göre Kâmil Tabiat’ın birden fazla olması daha makul görünmektedir. Tespitlerimize göre Kâmil Tabiat’ın birden fazla olmadığını sadece S. bu ruhlar çokluğunun tek var kılıcı nedeni olduğu kabul edilebilir? Halbuki birden çok insan ruhu vardır. bütün insan nefslerinin yöneticisi ve koruyucusudur. Bu görüşümüzü. Hakim. Yazarı meçhul. s. Bana nesnelerin ilmini getiren ma’nevî bir varlıkla karşılaştım. el-Meşâri’. kişinin kendisine ait özel bir koruyucusudur. yukarıdaki sorulara değinmekle ve kendisine göre bir çözüm bulmakla. Zira Hermes ile konuşan ruhânî zât. Sen kimsin? dedim. diğer bir deyişle aşkındır. üçüncü varsayımı üstün tutmaktadır. ss. içinde) Abdurrahman Bedevî. Ona göre her bireysel ruhun ayrı bir Kâmil Tabiat’ı olmalıdır. age. Bu varlık. “Risaletü Aristâtâlîs ile’l-İskender”. 319.

/“Baba” dediğimiz sensin. s. “Muallim-i Evvel” olarak adlandırdığı bir varlıktan bahsetmektedir. haz. Fahreddin Râzî. ss. 153-54. s. 354. c. “Hermetika. Gandy. A. sayı: 17 . 2/31. bilgi elde etme aracı olarak Kâmil Tabi- 26 27 28 29 30 31 32 Bakara. İstanbul 2002. Ona göre farklı adları bulunan bu varlık. kutsal melek ve ruhânî nefs! Sen benim ruhânî babam ve Hakk’a sığınan manevî atamsın.İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri 129 Bu ifadelerde Kâmil Tabiat’ın.: Ahmed Hicazî es-Sekâ. /çünki bize sen gösterdin bütün işlerinde/ sevgi dolu merhametini ve sıcak şefkatini”. Adem’in kendisi değil. Krş. onun bilgi elde etmede bir vasıta olduğunu görmekteyiz. Avni Konuk. eksikliklerimi tamamlamak için ilahların ilahı olan Allah azze ve celleye yalvaran şahsımı idare etmektesin. el-Metalibu’l-âliyye mine’l-ilmi’l-İlâhî. Kâmil Tabiat’a atfedilen öğretmen (muallim) özelliğinin. çev. Tedbirat-ı İlahiyye. haz. mutasavvıflar tarafından Tümel Ruh (en-Nefsü’l-Küllî)’a da atfedildiğini görmekteyiz. Zira Hermes Atum’a şöyle dua etmektedir: “Seni sayarız biz “Atum” adıyla/ çünki bizim efendimizsin sen. el-İnsaniyye. VII. Bedevî bu duanın Sühreverdî’nin “et-Takdisât” adlı eserinde bulunduğu ve “Kâmil Tabiat Daveti” olarak adlandırıldığını bildirmektedir. Tanrı Atum hakkında kullanıldığını görmek mümkündür31.. Tümel Ruh’u her ne kadar İbn Arabî Kâmil Tabiat olarak adlandırmasa da. İzmir 2000.”30 Hermes’in kayıp sözleri olarak iddia edilen Hermetika adlı eserde de benzer ifadelerin. 98. Çünkü Kâmil Tabiat ile irtibat kurduğunu iddia edenler. Muhyiddin İbn Arabî. tahk. eşyanın bilgisini veren bir varlık olduğu açıkça görülmektedir. Kâmil Tabiat’ın manevî bir baba olma özelliğini ise.Hermes’in Kayıp Sözleri. İnsanın manevi babası olarak kabul edilen varlık İbn Arabî’ye göre Tümel Ruh’tur. Fahreddin Razi28 ve Sühreverdî gibi filozoflar iddia etmektedirler. el-Fütühâtu’l-Mekkiyye. Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi. 30. ts. Ona muallim-i evvel adının verilişini ise İbn Arabî şöyle izah etmektedir: İlk yaratılan varlık olması hasebiyle Tanrı. çev. Kâmil Tabiat’ın manevi baba ve öğretmen olma özelliğinden hareketle. Hakim tarafından Kâmil Tabiat olarak kabul edildiğinden daha önce bahsetmiştik. Bk. Mustafa Tahralı. Geniş bilgi için bk. Beyrut. Meselâ. İnsan-ı Kâmil. Beyrut 1407/1987. Reis kelimesi hakkında ilerleyen sayfalarda bilgi verilecektir. aynı varlığın S. s. Freke. İnsan da. II. Meselâ Sühreverdî’ye atfedilen şu ifadelerden bunu daha iyi anlamaktayız: “Ey Efendi Reis29.: Semra Tuna. – P. önce bu varlığa ilim vermiştir. İbn Arabî. 79-81. yıl: 7 [2006]. c.: Abdülaziz Mecdi Tolun. tercüme ve şerh eden. Âyette de belirtildiği gibi Allah’ın isimleri öğrettiği26 varlık bizzât Hz. s. insanlığın ruhu ve Allah’ın halifesi olan Tümel ruhtur27. 400. baba olan Tümel Ruh ile anne olan Tümel Tabiat’ın birleşmesinden (izdivaç) meydana gelmiştir32. Ayrıca Abdükkerim el-Cîlî’nin de benzer görüşleri için bk. Allah’ın izni ile. Muhyiddin İbn Arabî. ilk yaratılan varlıktır.: T. İstanbul 2001.

insanî nefsin bu dünyada yetkinlik kazanması gerekmektedir. Tanrı’yı bilmek maksadıyla. Acaba bu iddia sahipleri gaybî bilgileri gerçekten elde edebilmekte midirler? Gaybın bilinmesi probleminde İslâm filozoflarının farklı görüşleri bulunmaktadır. Risale-i Hayy b. Bunlar içerisinde bizi ilgilendirenler. s. insanî nefsi kendisine çekerler36. Meselâ. bir kimse uyku esnasında iken duyularla oyalanmaktan vazgeçtiği için. Bu şekilde nefsini olgunlaştıran kişilerde. yıl: 7 [2006]. kalb o nisbette tanrısal mâ’rifetlere yaklaşır. çev. Zira nefs. himmet sarf ederler. İbn Haldun’un iddiasına göre insanlardan. 135. Mutasavvıflar. Tanrı 33 34 35 36 Kindî. Ankara 2001. İbn Sina’ya göre peygamberler. 37. Fa’al Akıl ve felekî nefslerle birleşme istidadı oluşur. diğer insanların da gaybı bilebileceği şeklinde iddialar bulunmaktadır. 317.: Derya Örs. gelecekten haber verirken herhangi bir hüner ve sanata başvurmazlar. Felsefî Risaleler. nefsi melekler âlemine yönelir ve meleklerce malum olan bilgilerin bir kısmını elde edebilir35. İbn Sina’nın Hayy İbn Yakzân adlı eserinin şarihi meçhul bir şerhinde. dilleri ve kalpleri ile de zikir yaparlar. Eğer bir kimse. çev.: Mahmut Kaya. zikir ve ibadetlerini öncelikle gaybı bilmek için yapmazlar. “Nefis Üzerine”. sayı: 17 . büsbütün Tanrı’ya yönelmek üzere. bu akıl ve nefsler. Peygamberlerin hayal gücü. 152 vd. İbn Sinâ gaybı sadece peygamberlerin bilebileceği iddiasındadır. Bk.130 İsmail Erdfoğan at’tan istifade ettiklerini ve bu vasıtayla gaybî denilen bilgilere de ulaştıklarını ileri sürmektedirler. İbn Sinâ. Bunun için de nefsin riyazet ve güzel ahlak ile olgunlaşması gerekmektedir. Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi. ulvî âlemin akıl ve nefsleri ile dünyada iken irtibat kurabilirse. s. İslâm Filozoflarından Felsefe Metinleri. İslâm Felsefesinde Sembolik Hikayeler. gayba dair bilgiyi melek vasıtasıyla Allah’tan alırlar. insanın kötülüklerden uzak kalmak suretiyle gaybı ve gizli şeyleri bilecek duruma gelebileceğini belirtirken33. İbn Haldun gaipten haber verenleri birkaç sınıfa ayırmaktadır. Bunlar. daha çok riyazet yoluyla gaybı bildiğini ileri süren mutasavvıflardır. perhiz ve aç kalmalarının yanı sıra. İstanbul 1997. zikir ve ibadetle beslenir ise. İstanbul 2003. İbrahim Kasabbaşızâde’nin Felsefî Görüşleri (Basılmamış Doktora Tezi). Bunların yaratılış ve istidatlarından gelen bazı özellikleri bulunmaktadır. Yakzan (İbn Sinâ) ve Şerhi. nefs bedenden ayrıldıktan sonra da. Ancak. Felekî nefsler veya Fa’al Akıl ile irtibat kurabilmek için. Eğer öncelik bu olursa. İstanbul 1994. s. ss. İsmail Erdoğan. Ancak mutasavvıflar. çev. İlk İslâm filozofu olarak kabul edilen Kindî. “Tevhidin Hakîkati ve Nübüvvetin İspâtı Üzerine”.: Mahmut Kaya. bu bilgileri çeşitli harf ve semboller halinde tasarlar34. henüz meydana gelmeden önce kendi tabiat ve istidatları ile olaylar hakkında haber veren kişiler bulunmaktadır.

sayı: 17 . bu kuvvet ile kendisini idare eden yüksek yıldızla birleştirmiştir.İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri 131 için ibadet ve zikir yapmadıkları için. Aristoteles’e isnat edilen eserlerin önemli bir rolünün bulunduğunu unutmamak gerekir. Bunun için bu kitapların yazarları hikmetin ve esrar ilimlerinin kaynağı olarak kabul edilen bu kadîm ve mitolojik şahsiyetlere eserlerini nispet etmişlerdir. Mısırlı kadîm hikmet tanrısıdır. Bu yıldızlar ruhânî kuvvetle birlikte filozofu eğitir ve onu besler. onun için hikmetin kilitli kapılarını açar ki bu kilitler. Mecritî. d. Çünkü onlara göre Pythagoras ve Platon hikmeti Mısır kâhinlerinden. Burada dikkat çeken şey. Kâmil Tabiat’tan bahseden bütün filozofların özellikle Hermes ve Aristoteles’i referans göstermeleridir. ss. hem din hem de felsefe ile ilgili önemli kişilere ait olduğunu iddia ettiği bazı rivayetlerde bulunmaktadırlar. 11a-11b. önceki (kadîm) filozoflara nisbet etmek istemişlerdir. Aristoteles’e isnat edilen şu ifadeler de yukarıdaki görüşleri destekler mahiyettedir: “Her filozofun ruhânîlerden bir kuvveti vardır. Bu kuvvet kendisini güçlendirir. Ancak şunu da belirtmemiz gerekir ki. I. 271-73. vr. Riyazet ve ibadetleri sebebiyle Tanrı’nın rızasını elde eden mutasavvıflara. Kadîm bilgelerin nuru ile aydınlanmış olanlar dışında hiç kimse. Mukaddime. özellikle Hermetik alanda eser yazanların çoğu. Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi. Onlara göre adeta hakikat. c. Bu kişiler arasında ise Hermes’in yanında Aristoteles’in bulunması oldukça ilginç gelmektedir. böyle bir durum hoş karşılanmaz. bu filozoflardan sonra akamete uğramıştı. yıl: 7 [2006]. bu kadîm bilgelere bağlı idi veya onlardan başkalarının bilmediği sırlardan ibaretti. ilham verir. her türlü aklî ve ameli erdemi. age.Kâmil Tabiat Fikrinin Kökeni Kâmil Tabiat’ın felsefe başta olmak üzere diğer bazı ilimlerde de nasıl kullanıldığı ana hatları ile yukarıda ifade edilmişti. Filozoflar ve krallar bu dua ve isimlerle bu ruhânî varlıklarla ahitleşmektedirler38. ss. ilahları Hermes’in adını vermişler- 37 38 İbn Haldun. 183-84. hakikati idrak etmiş veya ona ulaşmış olarak kabul edilmemekteydi. Mısır kâhinleri ise Thot’un yazdığı iddia edilen mukaddes kitaplardan almışlardır. Ancak böyle bir tutumun sergilenmesinde. Bu sebeple beşerî akıl. Thot. Yunanlılar Mısır’a geldikleri zaman Thot’a. Kâmil Tabiat’ın bilgi elde etmede ve özellikle de gaybî denilen şeylerin bilinmesinde aracı bir varlık olduğunu göstermek isteyen Hermetik düşünürler. bu riyazet ve ibadetleri neticesinde gaybî bilgilerin kapısı açılır. Onlar buna “firâset” ve “keşif” adını verirler37. Risaletü Aristâtâlîs ile’l-İskender.

s. Abdulkerim el-Cîlî. İnsan-ı Kâmil. aynı zamanda ilahî Akıl olarak da adlandırılmaktadır. s. age. Çünkü Hermes onlara. S. Kanaatimizce Corbin. İslâm Düşüncesi Üzerine Makaleler. ancak. age. aslı ve fer’idir”44 sözüne binaen böyle bir görüş ileri sürmüştür. nefsin kurtuluş ve ulvî âleme terakki yollarını gösterir39. Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi.132 İsmail Erdfoğan dir. Aristoteles de bu ilmi öğrenmiş ve öğrencisi Makedonya Kralı Büyük İskender (M. Benzer şekilde İslâm filozoflarından Mecritî ve Sühreverdî gibi filozoflar da Kâmil Tabiat fikri ile Hermes’in bağlantısının bulunduğu görüşündedir. 417. 12b. zekî âlimlerden az bir grubun vakıf olabileceği pek çok sırlar bıraktım” dediğini İbn Sinâ nakletmektedir40. Hakim. S. “(Peygamberlerin) Peygamberliklerin(in) İspatı. Hatta S. 22b. özellikle işrakî okulda. Hakim. çev. Risaletü Aristâtâlîs ile’l-İskender. Daha doğrusu Aristoteles’in filozoflara ait “sır”ları ifşa ettiği ve bundan dolayı da hocası Platon tarafından kınandığı belirtilmektedir. Kâmil Tabiat’ın sahabe arasında da yaygın olduğundan bahsetmekte ve bazı sahabelerin Kâmil Tabiat’ı. 38. ulûhiyetin garipliklerini açıklayarak. 180. İbn Sinâ. çev. varlığın sırlarını bildirir. vr. Ancak İslâm düşüncesinde Aristoteles’in ezoterik ilimlerle ayrı bir bağlantısının olduğundan bahsedilmektedir. Yukarıda aktardığımız görüşlerden hareketle Kâmil Tabiat’tan ilk defa bahseden kişinin İslâm âlimlerince İdris olarak kabul edilen Hermes olduğunu görürüz.323)’e öğretmiştir.: Abdülaziz Mecdi Tolun. Hakim bu bilgileri Aristoteles’in “Estimâhîs” adlı bir eserinden naklettiğini de söylemektedir42. insanın hakikati aramasında yar39 40 41 42 43 44 Ebu’l-A‘lâ Afifî. İstanbul 2002. İstanbul 2000. vr. Hocasının bu ikazı üzerine Aristoteles’in de: “Her ne kadar ben böyle davrandıysam da. hikmetin güneşi. Mecritî. Henri Corbin’e göre ise Kâmil Tabiat fikrini ilk olarak Sokrates ortaya atmıştır43. Çünkü Müslümanlara göre Hermes’in Kâmil Tabiat fikri ile bağlantısı. 356. S. “sırların varisleri” olarak vasıflandırıldıklarını iddia etmektedir. s. Hakim Muhammed ve Kebirîzâde gibi şahıslar da Kâmil Tabiat’ı hem Hermes hem de Aristoteles ile irtibatlandırmaya çalışmışlardır.Ö. İdris’in kalbî hakikatleri bildiğine inanılması itibariyledir41. Hermes. Hakim Muhammed’e göre Kâmil Tabiat’tan ilk defa İdris (Hermes) bahsetmiş ve daha sonra bu görüş Yunan filozoflarına aktarılmıştır. Bu işe Sokrates ve Platon’un da dahil olduğunu söyleyenleri unutmamak lazımdır. s. age. yıl: 7 [2006]. e. 241. Sokrates’in söylediği iddia edilen “Filozof Sokrat şöyle dedi: Kâmil Tabiat.Kâmil Tabiat’ın Benzer Varlıklar İle Mukayesesi İslâm Felsefesinde.: Ekrem Demirli. s. Corbin. sayı: 17 . Aynı şekilde S.

II. insanların bilgi elde etmesi için aracılık görevi görmektedir. Muhammed Gazalî. Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi. Kur’an kavramlarından “melek”. Ancak bu yetinin yukarıdan sürekli olarak bilgi alabilme niteliğine sahip olması 45 46 47 48 49 Nasr. Ancak tüm melekler değil. Mahmut Erol Kılıç. İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce.: Mehmed A. Taftazani. s. Levh-i Mahfuz’daki hakikati. İslâm’da Düşünce ve Hayat. 199. Yukarıda adları belirtilen varlıklar. İstanbul 1981. Eşyanın. İhyâ. “İnsan-ı Kâmil” ve “Ruhu’lKuds” gibi varlıkları da Kâmil Tabiat ile ortak özelliklere sahip varlıklar olarak görebiliriz. adı geçen varlıklardan bazıları ile Kâmil Tabiat arasında bir karşılaştırma yapmanın gerekliliğine inanıyoruz. Meselâ. 42. 1-Kâmil Tabiat Ve Melek Kâmil Tabiat ile karşılaştıracağımız ilk varlık meleklerdir. s. “Hakikat-ı Muhammediyye”. 158. Ayrıca Refîk-i A’lâ”. aslında aynı varlıkların farklı olarak algılanması ve buna bağlı olarak da değişik biçimlerde ifade edilmesidir. yıl: 7 [2006]. c. Yakzan (İbn Sinâ) ve Şerhi. bizim düşünce ve hayâl dünyamızın ne kadar geniş olduğunu ve aynı kavramların farklı kişiler tarafından nasıl yorumlandığını göstermek için. İstanbul 1989. 47. bu “Semavî Rehber”ı ifade ettikleri söylenir46. Bu melekler sayesinde insan. sayı: 17 . Biz bu görüş zenginliğini. biraz sonra da belirteceğimiz gibi. 164-65. kendisinde düşünce halinde bulunan bilme ve kavrama gücünü eylem haline dönüştürür49. 26. İnsan nefsi kendisinde bulunan kuramsal yetiler (el-kuvvetü’n-nazariyye) ile meleklerden gerçek bilgiler elde eder. s. ss. meleklerin bir kısmı. age. İslâm filozoflarının birçoğuna göre bazı melekler. s. age. s. çev.İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri 133 dımcı olan ve sonunda kendisiyle birleşeceğine inanılan bir “semavî rehber” anlayışından bahsedilmektedir. mukarreb meleklerin kalplerinde de yazılıdır48. Molla Sadrâ’daki “Rabbanî Şahidler” (eş-Şevâhidu’rRububiyye) ve “Fa’al Akıl”ın. III. 241-42. İbn Sinâ’daki “Hayy bin Yekzan”. Gazalî. insanlardan daha bilgili ve ilimde kemal sahibidirler47. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). insanı korumakla görevli olan melekler ve Kâmil Tabiat arasında birtakım benzerlikler göze çarpmaktadır. bazı İslâm filozoflarına göre. Ebu Hamid Muhammed b.. c. Bu benzerlikler ise meleklerin insana bilgi vermeleri ve onları korumalarıdır. İhyâu ulûmi’d-dîn. ilimlerin anlamını kavraması ve önceden bilmediklerini öğrenmeleri hususunda insanların yardımcılarıdır. Müftüoğlu. Corbin. Necmeddin-i Kübra gibi bazı sûfilerdeki “Semâvî Şâhid” (eşŞâhid fi’s-Semâ)45. s. Risale-i Hayy b. Mukarreb melekler.

bu yönde fikirler üretmişlerdir. Hilmi Ziya Ülken. yere inmiş bir melek olduğu için. DİA. 133. 2. İstanbul 1998. Bu âyetlerin birisinde “Hiçbir canlı yoktur ki üzerinde bir koruyucu olmasın”51 ve diğerinde de “Halbuki üzerinizde koruyucular vardır”52 buyrulmaktadır. 221-38.XXII. çev. 50 51 52 53 54 55 56 57 Ebu’l-Velid Muhammed İbn Rüşd.: A.: Kemal Işık. Lütfullah Cebeci. Mehmet S. 86/4. Tutarsızlığın Tutarsızlığı. Mazdeizm’deki “Gayomart” ve Yahudiliğin bir tür mistisizmi olan Kabala’daki “Adam Kadmon” fikrinin de İslâm düşüncesindeki “İnsan-ı Kâmil” anlayışını çağrıştırdığını görürüz56. ss. İstanbul 1983. çev. II. c. Maniheizm’deki “İnsan-ı Kadîm”55. Şeytan. İstanbul 2000. s. c. 330. s. Âyetlerdeki “koruyucu” varlıklardan. 82/10. s. sayı: 17 . Cin.. Kur’an’da her kişinin bir melek tarafından korunup gözetildiğine dair âyetler bulunmaktadır. İstanbul 2001. İnsan. Özellikle Vedanta veya Upanişadlar. Tao-culuk’daki Anahtar-Kavramlar. İstanbul. farklı isimlerle de olsa karşımıza çıkmaktadır. Tarık. insanın olgunluğunu merkeze yerleştirdikleri için. Melekler ile Kâmil Tabiat’ı karşılaştıracağımız bir benzerlik de meleklerin koruyucu olmalarıdır. 1998. birçok din ve felsefede. “İnsan-ı Kâmil”. Bedevî. Buda’nın öğretileri. Bu özellikleri bakımından da melekler ile Kâmil Tabiat arasında bir benzerliğin bulunduğunu görmekteyiz. onlardan Eski İran düşüncesine ve onlardan da İslâm düşüncesine geçmiştir57. Meselâ. el-İnsaniyye.Kâmil Tabiat Ve İnsan-ı Kâmil Kâmil Tabiat’a benzer bir düşünce de İnsan-ı Kâmil fikridir.134 İsmail Erdfoğan gerekir50. 663. meleklerin birçok özelliğini de kendisinde bulundurmaktadır. Kur’an’a Göre Melek. Toshihiko İzutsu. s. Bu iddiaya göre İnsan-ı Kâmil veya “İlk İnsan” fikri Hermes’ten Antik Yunan’a. Aydın. İslâm Felsefesi. Uzakdoğu dinleri54 ve eski Yunan’dan itibaren bütün felsefe okulları.Mehmet Dağ. İnsan-ı Kâmil. Yüksel Özemre. Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi. yıl: 7 [2006]. İnfitar. kendi meleğinden bir parça aldığı için insandaki bitkisel ve hayvanî yetiler aslında bir meleğin aktiviteleridir. Bu meleklere “hafaza melekleri” denir53. genelde melekler kastedilmektedir. 31. Bu özelliklerinden dolayı melekler ile Kâmil Tabiat arasında bir benzerlik göze çarpmaktadır. s. Çünkü melekler gibi Kâmil Tabiat da insanın koruyucusu ve onun ilmî ve hikemî olarak tamamlayıcısı konumundadır. 284. Felsefî bir terim olarak İnsan-ı Kâmil fikrinin de Hermes’e dayandığı iddia edilmektedir. Zira ruh bedene girmeden önce.

330. Eğer cismanî insan. Bahr-i Muhît62 de denilen metafizik bir varlık üzerinde durmak istiyoruz. Süleyman Uludağ. s. 25. İzutsu. M. ilk örneği olan insana benzemek isterse. çev. 31. insanın ulaşması gereken olgunluk olarak kabul edilen fikri değil de. İnsan-ı Kâmil. Tasavvuf Terimleri Sözlüğü. çev. Bu insan. bizim bildiğimiz manada. 233. Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi. 338. Kâmil Tabiat ile benzeştiği bazı hususlar bulunmaktadır. âlemin varlığının sebebi ve koruyucusu olan bir ilkörnek (prototip) olup. Aydın. Bedevi. 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Ülken. ilim ve fazilet bakımından kendisini yetkinleştirmesi gerekir65. Bu tabiri ilk defa kullanan şahsın İbn Arabî olduğu kabul edilmektedir58.: Nazife Şişman. 68.İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri 135 İslâm Düşüncesinde hicri yedinci yüzyıla kadar “kâmil” ya da “mükemmel insan” tabiri kullanılmış değildir. age. Çünkü İhvan-ı Safâ iki tür insan bulunduğundan bahsetmektedirler. 284. s. Ancak bazı iddialara göre ise İnsan-ı Kâmil fikri İbn Aribî’ye İhvan-ı Safâ’dan geçmiştir. Kâmil insan sebebiyle yaratılmıştır59. vahiy ve ilhâm gibi her türlü bilginin kaynağı olan61 ve bazı ilim adamlarınca Hakikat-ı Muhammediyye. s. bilgi ve yaratılış bakımından mükemmel olan bir varlıktır. Bu iki fikrin benzeştiği noktaların başında. Ancak biz bu yorumlardan. her ikisinin de insan türünün ilmî. Bir başka ortak özellik ise. s. Çünkü cismanî insan. kendisine ilk akıl (akl-ı evvel) mertebesi verilmiş ve bilmediği şeyler öğretilmiştir64. Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü. yeryüzünde bulunan insandır. s. Bu varlığa “İlk İnsan” (el-İnsanu’l-Evvel) de denilmekte ve bu insanın her yönüyle cismanî insandan daha kuvvetli olduğu kabul edilmektedir. Simurg. Aynı eser. Bedevî’nin iddiasına göre. 26-27. İstanbul 1999. Murtaza Mutahhari. İlahî İsimler (Esmâ)’in ilk zuhura çıkış sebebi olması hasebiyle mükemmel bir şekilde yaratılan60. 30. Hüseyin Nasr. bir sûretle var olan ve “beşer” adını alan insan değildir63. 250. İnsan-ı Kâmil fikrinin İslâm Düşüncesinde farklı biçimlerde yorumlandığını görmekteyiz. ss. Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü. s. Tao-culuk’daki Anahtar-Kavramlar. Zeki Pakalın. S. Bazı mutasavvıflara göre İnsan-ı Kâmil. ilk insanın idol (sanem)’ü olduğu için derece ve özellikler bakımından daha az yetkindir. III. Ethem Cebecioğlu. İnsan-ı Kâmil. yıl: 7 [2006]. Batı Düşüncesi ve Mevlâna. Bunlardan birincisi kâmil insan olup. Allah’ın bütün isim ve sıfatları kendisinde müşahede edilen. İkincisi ise sınırlı insan olup. s. İsmail Yakıt. Hatta A. İslâm İslâm Kozmoloji Öğretilerine Giriş. İstanbul 2000. İnsan-ı Kâmil. ss. 398.: İsmail Bendiderya. 79. c. İnsan-ı Kâmil’in. Kâmil Tabiat ile İnsan-ı Kâmil aynı şeydir66. s. s. ruhanî varlıklar olduğu fikri gelmektedir. İstanbul 1985. el-İnsaniyye. Ankara 1997. İstanbul 1991. sayı: 17 . İstanbul 1993. Kâmil Tabiat ve metafizik anlamdaki İnsan-ı Kâmil’in her ikisinin de cismanî değil.

Bu kanaate göre. Sırru’l-esrâr: Ötelerden Haber. vr.Muhtasar fî beyani tıbâi’t-tâmm.1165)’nin kullandığını tespit edebildik. Kâmil Tabiat. 2145.: S. yıl: 7 [2006]. sadece Kâmil Tabiat’ı izah edip. S. Onların iddialarından hareketle bu iki varlığın aynı varlık olduğunu. Ancak her iki düşünürümüz de Veled-i Kalb’in ne olduğunu açıklamak yerine. Ona göre her varlık giderek kendi semavî ilk örneğine yaklaşacak. uzun yıllar riyazet ve 67 68 69 Molla Sadrâ. Molla Sadrâ’ya göre İnsan-ı Kâmil. S. Milli Ktp.: Abdulkadir Akçiçek. Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi. tasavvufta ender kullanılan terimlerden biridir. Meşhed 1346. böylesi bir insan berzah olma niteliğine ulaşarak semavî bir insan (insan-ı kâmil)’a dönüşecektir67. Bazı filozof ve mutasavvıflar tarafından bir ilk örnek veya ruhanî prototip olarak kabul edilen İnsan-ı Kâmil ile aynı özellikleri taşıyan Kâmil Tabiat arasında ilk örnek veya prototip olma bakımından da bir benzerlik görülmektedir. bu hallerin neticesinde oluşan durumlara ise tıfl-ı mânâ (mânâ çocuğu) veya veled-i kalb (kalp çocuğu) demişlerdir69. her ikisinin Allah tarafından bilgi verilmiş varlıklar olduğunu görmekteyiz. 24a. çev. 3. bir kısım tasavvuf ehli kutsal mânâ hallerine. tasavvuf terimlerinden Veled-i Kalb ile aynı şeydir68.136 İsmail Erdfoğan ahlakî ve hikemî olarak olgunlaşması için görevlendirilmiş olmalarıdır. Nakşbendîlere göre. Geylanî’ye göre. Şu ana kadar tasavvuf terimlerini ihtiva eden sözlüklerin hiç birinde bu terime rastlayamadık. 29. vr. ss.. no. Celaleddin Âştiyanî. insan türünün ilk örneği olan semavî bir insandır. Hakim. sayı: 17 .Kâmil Tabiat Ve Veled-i Kalb Tasavvufta. Abdulkadir Geylânî. 154-163. Çünkü Kâmil Tabiat’ın ve özellikleri ile Tasavvuf’ta bulunan bazı varlıkların özellikleri arasında bir benzerlik göze çarpmaktadır. aynı isimle adlandırılmasa da Kâmil Tabiat fikrine benzer düşüncelerin bulunduğunu söyleyebiliriz. Veled-i Kalb tabiri. ruhunu riyazet ve güzel ahlak ile temizleyen kişilerin kalbinde bir yetenek oluştuğu ve bu yeteneğin. eş-Şevahidu’r-Rubûbiyye. 19b. Ankara 2001. Zira hem İnsan-ı Kâmil hem de Kâmil Tabiat hakkında verilen bilgilerde. el. Hakim Muhammed ve Kebirîzâde’ye göre. Kebirizâde Ahmed Mahfî. ancak farklı özelliklere büründürüldüğünü anlamaktayız. kişiyi ilim ve hikmet sahibi kıldığı şeklinde bir kanaat bulunmaktadır. tahk. Ancak söz konusu terimi sadece Abdulkadir Geylanî (ö. tıfl ya da veled (çocuk). age. Meselâ. sonra da bunun tasavvuftaki Veled-i Kalb olduğunu söylemekle yetinmişlerdir. s. Kâmil Tabiat ile İnsan-ı Kâmil arasındaki önemli bir başka benzerlik de her iki varlığın Allah’ın yeryüzündeki “halife”si olarak görülmesidir.

sayı: 17 . vr. s. özellikle Tasavvuf ilminde kullanılan bir terimdir. mahiyeti ve varlığı olan şeye verilen bir isim olduğuna göre Hakikat-ı Muhammediyye gerçek bir varlık olarak karşımıza çıkmaktadır. yy. age. Ancak tanımlama ve adlandırmada bazı farklılıklar bulunmaktadır. s. Muhammed’dir. bu kişiler. çev. yıl: 7 [2006]. henüz “Âdem su ile çamur arasında iken” Peygamber olan Muhammed’dir. varlıkların özü. Daha sonra Hallac-ı Mansur gibi birçok mutasavvıfın bu kavramı kullandığı görülmektedir72. Murat Tamar. Nakşbendîlerin ileri sürdükleri bu varlığın sıfatları. Bu itibarla Hakikat-ı Muhammediyye. 179. “Rabbânî Mevhibe” denilen bir yetenek meydana gelir. Hakikatlerin Özü.896)’de rastlanılmaktadır. İstanbul 1997. Hz. Bu yetenek meydana geldikten sonra. ilk taayyünle birlikte beliren zât olup. Zât ise. Allah’ın ilk önce Hz. Bu fikre ilk olarak Sehl b. Muhammed el-Cürcanî. DİA. s. Hakikat-ı Muhammediyye. Kâmil Tabiat ile ortak özellikler ihtiva etmektedir.Kâmil Tabiat Ve Hakikat-i Muhammediyye Hakikat-ı Muhammediyye. İsm-i A’zam olarak da tanımlanmaktadır73. s. Ancak söz konusu kavramı. XV. Mehmet Demirci. Ancak biz bu görüşlerden. Tusteri. c. Kitâbu’t-ta’rifât. bütün mahlukatın 70 71 72 73 74 Aziz Nesefî.İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri 137 mücahede yapan kişilerde. Görüldüğü gibi mutasavvıfların ileri sürdükleri bu görüşler. İstanbul 1997. Şerif Ali b. menzilleri dürme (tayy-i menazil) ve âlemlerin sırrını keşfetmeyi sağlayan”71 ruhânî varlıklardır. Bazı mutasavvıflara göre. 4. Abdullah et-Tusterî (ö. “Hakikat-ı Muhammediyye”. Çünkü Kebirîzâde’ye göre de Kâmil Tabiat ya da mutasavvıflar tarafından veled-i kalb denilen varlık da “mertebeleri kat’ etme. Tayy-ı mekan ve tayy-ı zaman gibi hareketlerin hepsi bu yetenek sayesinde olur70. “insan-ı efraddan her ferdin ayn-ı zâtı”74 olup. Hakikat-ı Muhammediyye. terminolojiye Muhyiddin İbn Arabî ve Abdülkerim el. Muhammad’i kendi nurundan yarattığını ileri sürmüş ancak bu kavramın mahiyeti hakkında açık bir yorum getirmemiştir. age. Hakikat-ı Muhammediyye hakkında farklı görüşler bulunmaktadır. ts. 247. değişik kılıkları kabul etme yeteneği vasıtasıyla istediği biçime girebilirler. Cîlî. 103. Ancak onun tarihi şahsiyeti değil. Kebirizâde.. Kâmil Tabiat’a benzer olanlar üzerinde durmak istiyoruz. 19b. Bu tarife göre Hakikat-ı Muhammediyye bir zât olarak kabul edilmektedir. Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi.: M. 90.Cîlî dâhil etmişlerdir. Kebirîzâde’nin Kâmil Tabiat hakkındaki görüşleri ile benzerlik göstermektedir.

ss. Çünkü hem Kâmil Tabiat hem de Hakikat-ı Muhammediyye “ruh” olarak adlandırılmaktadır. her iki varlığın ilim ve mâ’rifet verme özelliğidir. Hz. insan fertlerinden her bir ferdin ayn-ı zâtıdır.: A. age. 67-68. Allah’ın nurundan yaratılmış ve âlem de bu meleğin nurundan meydana gelmiştir. 109. “Hakikat-ı Muhammediyye”nin küllen ruhî mertebede tenezzülünden başka bir şey değildir78. Kâmil Tabiat ile Hakikat-ı Muhammediyye fikrinin benzeştiği yönlerinden birisi de. 278. age. age. Allah. Kendisinin üstünde başka bir varlık olmaması sebebiyle bu melek “seyyidü’l-mukarrebîn” ve “efdalü’l-mükerremîn”dir81. sad. Cîlî’nin Hakikat-i Muhammediyye ile S. 21-24. Cîlî. ss.138 İsmail Erdfoğan aslı75 ve âlemin başlangıcıdır. Âdem insan bedeninin pederi ise. 278-279. Tümel Ruh. Peygamberler Tarihi. lâhut âleminde bütün ruhları Hz. Daha önce de açıkladığımız gibi. Bundan dolayı da nasıl ki Hz. bu iki varlık aradaki benzerliği daha iyi görmüş oluruz. mekanet ve kudret itibariyle en yücesi ve derece itibariyle de en yükseğinde bulunan bir melek olan Hakikat-ı Muhammediyye. Muhammed’in ruhundan yaratmıştır76. bir melek olup79. S. age. s. 69. Hakim Muhammed’in Kâmil Tabiat hakkındaki görüşlerini karşılaştırdığımız zaman. ss. İbn Arabî’ye göre insanlığın ilk örneği ve meleklerin secde etmekle emrolundukları varlık. s. 265-66. Cîlî. Cîlî’ye göre sûfî ıstılahında Hakk-ı Mahlûk.80 Yaratılmış varlıkların en şereflisi. Cîlî’nin Hakikat-ı Muhammediyye hakkındaki açıklamaları.: Muhammed Ebad Efendi (Altıparmak). Emin Hirevi. Bu bir cevher-i ferd olup. yıl: 7 [2006]. Cîlî. Faruk Meyan. Hirevî. Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi. çev. İstanbul 1977. Tedbirat-ı İlahîyye. Meselâ. 247. ss. age. Muhammed yani Hakikat-ı Muhammediyye de beşerî ruhların pederidir77. Geylani. onun Kâmil Tabiat ile benzerliğini daha iyi gözler önüne sermektedir. İbn Arabî. halka nisbetle “Kâlem-i A’lâ”. Hakim’in yukarıda belirttiğimiz görüşleri ile Cîlî’nin görüşleri arasında bir benzerlik göze çarpmaktadır. Kâmil Tabiat ile ilgili bilgi veren tüm 75 76 77 78 79 80 81 Muiniddin M. Bu itibarla Hakikat-ı Muhammediyye beşerî ruhların ilk örneği veya onların aslı olarak görülmektedir. Tanrı’dan ilk sâdır olan Tümel Ruh’tur ki buna “İlk Halife” (Halife-i Evvel) de denilmektedir. Hakikat-ı Muhammediyye veya Nur-u Muhammediyye denilen varlık. s. sayı: 17 . mutlak halka nisbetle “Akl-ı Evvel” ve İnsan-ı Kâmil’e nisbetle ise Ruh-u Muhammedî’dir. Kâmil Tabiat ile Hakikat-ı Muhammediyye’nin birçok bakımdan benzerlikleri bulunmaktadır.

çev. Bana selam verdi.88. Bu yorumlardan bazılarına göre Refîk-i A’lâ. age.”. Baha hikmet incilerinden rahmet deryasından haber ver. Meselâ. Olayda anlatılan Kâmil Tabiat. no: 34. mukarreb meleklerdir. yani onların iç dünyasında hayırlı şeylere dair düşüncelerin doğmasına sebep olurlar. Bu toplantılara itibarla onlara “Refîk-i A’lâ”. ilim ve hikmet veren bir varlık olarak karşımıza çıkmaktadır. insanların kalbine hayırlı olan şeyleri ilham ederler. Fezâil. 283-86. Refîk-i A’lâ. hüsn ve behcetinden fenaya uğrayacak hale geldim. Şah Veliyyullah Dihlevi. Allah olarak kabul edilmektedir.” Ruh tabir edilen melek ile münademe (mülatefe) ve mücamelede.İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri 139 kaynaklarda Aristoteles’in Hermes’e atfen anlattığı bir olaydan bahsedilmekteydi. Ayrıca Cîlî de Kâmil Tabiat için kullanılan bazı sıfatları hakikat-ı Muhammediyye hakkında kullanmaktadır. 49. 663. ss. no: 87. Dihlevi. Selam kelamdan sonra kendisine bazı sorular sordum. Şah Veliyyullah Dihlevî (ö. sayı: 17 . Refîk-i A’lâ’ nedir? Dihlevi’ye göre.1762). Söz konusu melekler. “Nediyy-i A’lâ” ve “Mele-i A’lâ” isimleri verilir85. “Allah’m.89. Bu hal üzere öldü”84 şeklinde bir ifadede bulunmaktadır. Allah ile kulları arasında aracılık yaparlar. Huccetullahi’l-bâliğa. c. Peygamberimizin vefatı esnasında söylediği. c. Heybetinden eriyecek. Refîk-i A’lâ’yı farklı olarak yorumlarken. Rasûlullah’ın ahirete intikâl etmeden önce işaret ettiği Refîk`i A’lâ. Selamına mukabele ettim. Bana bazı bilgileri teşbih ve kinaye yollu cevapladı. Sahih-i Müslim (Nevevi’nin Şerhi ile birlikte). II. 82 Cîlî. age. İstanbul 1994. Sonunda ben ona dedim ki. Bunların.Kâmil Tabiat Ve Refîk-i A’lâ Kâmil Tabiat’a benzer varlıklardan biri de “Refîk-i A’lâ” olarak adlandırılan varlıktır. Ruh-ı A’lâ’nın bana verdiği manevî ve hakîkî şarapları içmeye devam ettim…. Çünkü bu konuda fikir belirtenlerin çoğu. Refîk-i A’lâ’nın Allah’tan başka varlıklar olduğuna delalet etmektedir. Nesefî. Allah olamayacağı hususunda bazı ip uçları vermektedirler. Bana kendini bildirdi. Ancak Allah olması ihtimali bizce biraz zayıf gibi görünmektedir. Refîk-i A’lâ hakkında değişik yorumlar yapılmaktadır. beni refîk-i âlâya ulaştır” 83 hadisinde geçen bir kavramdır. Allah’ın dilediği keyfiyette ve dilediği yerde toplantıları olur. ey allam-ı habir! Senin için Hak’tan te’yid ve ismet temenni ederim. s.: Mehmet Erdoğan. ise bu olayı şöyle anlatmaktadır: “Bazı hazarat-ı ilahîyyede bu melekle (Hakikat-ı Muhammediyye) ictima ettim. “Ey Seyyid-i Kebir. insanlar için semavî bir rehberin bulunduğuna dair görüşlerin ortaya atıldığını görmekteyiz. Bu ifadede “onlara karşı” sözcükleri. 83 84 85 Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi. “Hastalandığı zaman sürekli Refîk-i A’lâ’yı andı ve onlara karşı bir özlem duydu. İşte bu sözden hareketle. Cîlî. peygamberimizin vefat anını anlatırken. yıl: 7 [2006]. I. Peki öyleyse. 5. Bu olaya benzer bir olayı Cîlî’nin de anlattığını görmekteyiz82. s.

Sühreverdî “Ruhu’l-Kuds” ve “Vâhibu’l-İlim” olarak da adlandırdığı ve yüce meleklerden bir melek olarak kabul ettiği Cebrâil (Fa’al Akıl)’i. insanlık üzerinde irade sahibi ve onlara bilgi ve fazilet ilham etmek suretiyle mizaçlarını tamamlayan bir varlıktır89. Râzî. yıl: 7 [2006].suver) ve mutlak tabiat (tabiat-ı mutlaka) denir88. no. haz. Hikmetü’l-işrâk..: Saffet Yetkin. s.1350). Tahran 1953. 15-16.: Mehmet Aydın-Abdulkadir Şener-M. çev. şâyet amelleri kötü olursa. Çünkü Cebrâil. Kitabu’r-ruh. Cevziyye’nin bu yorumu. c. Refîk-i Esfel’i ise bu dünyada bulunan bedeni olarak tanımlamaktadır. insanı yücelere ve aşağılara doğru cezbeden iki türlü nefs bulunmaktadır. Süleymaniye Ktp. Biraz önce belirtilen özelliklerinin yanında Fa’al Akıl.mlf. kendisine iyi bir arkadaş verilir ki buna Refîk-i A’lâ. Türk. Refîk-i A’lâ. Mısır 1357/1937. vr. Kitabu’l-fevaid. onlara ilim vermek sûretiyle yetkinliğe eriştirmesi vasıfları 86 87 88 İbn Kayyım Cevziyye. a. VII. “Filozofların İnançları”. s. himmeti ve ameli ile yücelere. 161.: Şaban Haklı. 62 Şehabeddin Sühreverdî. Farabî. çev. Henry Corbin. çev. ss. ss. Sühreverdî. kişiyi. özellikle beşerî ruhları idare etmesi90. 400.: İsmail Yakıt. 23. 2.140 İsmail Erdfoğan Şemseddîn İbn Kayyim el-Cevziyye (ö. çev. daha önce de belirttiğimiz gibi Fahreddin Razi’nin Kâmil Tabiat hakkındaki görüşleriyle paralellik göstermektedir87.İslâm Düşüncesi Üzerine Araştırmalar. yy. 6. Erzurumlu İbrahim Hakkı. Akl-ı Feyyâz ve Kitab-ı Mübin ve Cebrail gibi isimler de verilen Fa’al Akıl. Riyad 1980. Mâ’rifetname. a. “Uyunu’l-mesâil”. Levh-i Mahfûz.:.. 200-201. Krş. Ankara ts. İstanbul 2003. 58a. Refîk-i A’lâ ve Refîk-i Esfel diye iki kavramdan bahsetmekte ve Refîk-i A’lâ’yı. bu kez de kendisine kötü bir arkadaş verilir ki buna da Refîk-i Esfel denilir. sayı: 17 .mlf. A. Avni Konuk. en-Necat (İlahiyyat). 89 90 Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi. soyut akıllar hiyerarşisinin son halkasını oluşturmaktadır. Şehabeddin Sühreverdî. I. Sefînetü’l-mesâil. Eğer kişinin amelleri iyi olursa. s. s. Onuncu feleğin nefsine ise sûret bahşeden (vâhibu’s. 792). sad.Kâmil Tabiat Ve Fa’al Akıl İslâm düşüncesinde Ruhu’l-Emîn. İbn Sinâ. s.: Kıvameddin BurslavH. Halet Efendi. Ruhu’l-Kuds. çev. Rami Ayas. es-Siyasetu’l-medeniyye veya mebâdi’u’l-mevcûdât. insanın yüce âlemdeki ruhu. 159. Refîk-i Esfel ise alçak (denî) nefsler olup. Nur Heykelleri. Krş. onuncu feleğin aklı olup. 209. insan türünün efendisi yani insanlığın ilk örneği (arketip) olarak kabul etmektedir. 170.. s. Ziya Ülken. el-Metalibu’l-âliyye. s. 151. aşağılara cezbeder86. c. İstanbul 2002. s. Tedbirat-ı İlahiyye Tercüme ve Şerhi. Ayrıca Refîk-i A’la’nın kişinin koruyucusu ve yoldaşı olduğu anlayışı da hem Kâmil Tabiat hem de Refîk-i A’lâ görüşlerinde bulunmaktadır. İbrahim Kasabbaşızâde. s. 68. İstanbul 1980. 278. 2002.: Ahmet Mahir Erdemli. Cevziyye’ye göre. İstanbul 1949.

38. İstanbul 2000. Farabi’nin Faal Akıl hakkındaki görüşleri içi bk. insanları idare edişini. Şarihi bilinmeyen Hayy İbn Yakzan şerhinde Fa’al Akıl’ın. ss. Fa’al Akıl düzeyine çıkar91. ss. Sühreverdî. 23. insanlığı idare eden bir varlık olduğunu belirtirken. 67. Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi. Yukarıda belirtilen bu özelliklere bakarak. yaratılış dünyası (beriah). 2.İslâm Düşüncesi. 172. 7. Bu tecelliler ise sırasıyla. Kabala inancındaki Adam Kadmon (Semâvî Adam) fikri ile de benzerlik arz etmektedir. Fa’al Akıl’ın “bilgi veren” ve “yol gösteren” bir varlık olduğu daha açık bir ifade ile belirtilmektedir93. beşerî ruhlara ilim verdiğine dair şu ibareler bulunmaktadır: “Bilmediğimiz. Kabala inancına göre Tanrı âlemi doğrudan değil. Nur Heykelleri. onu yerine getirmek ve anlamak için iyi niyet göstermemizin yardımı ve Fa’al Akıl’ın etkisinin bize ulaşması ile meydana gelir. S. sayı: 17 . Hakim Kâmil Tabiat’ın. Halbuki aynı benzetmeyi daha önceden Sühreverdî’nin Fa’al Akıl hakkında yaptığını görmekteyiz95. onun. Fa’al Akıl ile Kâmil Tabiat arasında hem bazı ortak noktalar hem de ayrılıklar bulunmaktadır. s. oluşum dünyası 91 92 93 94 95 Farabî. Böylece insan. ss. Yaşar Aydınlı. Yüce Mutluluk (es-Saâdetü’l-Kusvâ)’a ulaştırmaktır. 92. Sühreverdî. düşünen canlıyı görüp gözetmek ve insan için erişilmesi gereken yetkinlik mertebesinin en yükseğine yani. bir kralın ülke insanlarını idare etmesine benzetmişti. es-Siyase.İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri 141 ile Kâmil Tabiat’a benzemektedir. 101-107. s. 70.Kâmil Tabiat ve Adam Kadmon Türlerin Efendisi ve özellikle Kâmil Tabiat fikri. her iki varlığın da insanî nefslere ilmî ve hikemî olarak etkide bulunması ve bu suretle insana bilgi veren bir öğretici olmasıdır. Çünkü onun işi. buyruklar dünyası (astilut). Kâmil Tabiat’ın da nefs olduğundan daha önce bahsedilmişti. 27-28. ama bilme kuvvetine sahip olduğumuz bir bilgi de. Bir başka ortak özellik de özellikle Sühreverdî gibi filozofların Fa’al Akıl’ı akıl değil nefs94 kategorisinde görmeleridir. Ortak noktalar. “Filozofların İnançları”. Risale-i Hayy İbn Yakzan ve Şerhi. o bilgiyi bilmeye layık hale geldiğimizde. Farabî’de Tanrı-İnsan İlişkisi. s. Türk. Yine Kâmil Tabiat ile Fa’al Akıl’ın özellikleri hakkında bilgi verilirken. her biri öncekinden daha az mükemmel olarak ardı ardına fışkıran tecelliler şeklinde yaratmıştır. Risale-i Hayy İbn Yakzan ve Şerhi.”92 Aynı risalenin başka bir yerinde ise. Kâmil Tabiat’ın Fa’al Akıl olabileceğini söylemek mümkündür. bazı ortak benzetmelerin kullanıldığını görmekteyiz. yıl: 7 [2006].

Adam Oilah. Kabalistlere göre ise âlemin kendisinden yaratıldığı ilk örnek varlık Adam Kadmon’dur. Olthuis gibi bazı araştırmacılar. baki ve tezahür olan Tanrı’nın ilk idrak edilir vasfı. ikinci derecede tanrılar. s. ss. Aynî. Rahmi Yananlı. age. çev.: Fevzi Topaçoğlu. (http://www. CA USA 1999. Tam tersine Kabala’daki bu fikirlerin İslâm düşünürlerinden etkilendiğini söylemek daha doğru olur100. London UK. Zerdüştlük ve Maniheizm’deki seçilmiş kişilere cezbe sırasında görünen varlıklar ile İslâm düşüncesindeki Kâmil Tabiat’a benzetmektedirler101.org/KBL-Hermetizm. Corbin. İstanbul 2000. İstanbul 2001. Caputo. Olthuis.142 İsmail Erdfoğan (yetsirah) ve görünür nesneler dünyası (asiyah)’tır96. Daimon. Mesela. Potentialities: Collected Essays in Philosophy. Biz de bu iddiadan hareketle söz konusu kavramlar arasında bir karşılaştırma yapmak istiyoruz. James H. 301. s.hermetics. Kabala inançlarına göre Tanrının İlk Tecellisi. 25-28. yıl: 7 [2006].html). Religion Without Religion: Prayers and Tears of John D. çev. sonradan iyi ve kötü ruhlar olarak ikiye ayrılan varlıklar. İstanbul 1992. Muhammed’in Ruhânîyetidir99.html). 109. Diamon.: Mustafa Küpüşoğlu. 172. Stanford University Press. ss. Yatay ve Dikey Boyutların Sembolizmi. sayı: 17 . çev. 96 Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi.org/GD-kabala.: H.: Selahattin Ayaz. 7. bazı mutasavvıfların. Giorgio Agamben. 170. Çünkü mutasavvıflara göre de âlemin kendisinden yaratıldığı bir insan bulunmaktadır. İstanbul 2001. Sabatay Sevi. 99 Cilî. Adam Kadmon fikri. Annemarie Schimmel. s. Tasavvuf Tarihi. Kabballah. Routledge 2001. s. bu fikirlerde İslâm düşüncesinin etkilerini de görmek mümkündür. 241-42. cin ya da ruh. Mehmet Ali Aynî. Sokrates’in Daimon’unu. Buna ayrıca. 43. 43-73.hermetics. s. Stanford. William Wynn Westcott. 98 René Guénon. yol gösterici güç. Adam Kadmon’a “Arketip Adam/İnsan” veya “Hayat Ağacı” da denilir97. doğal ruh ve deha gibi birçok anlama gelmektedir. 100 Stavish. s. ss.Kâmil Tabiat ve Daimon Henry Corbin. Gershom Scholem. Bu insan mutasavvıflara göre Hz. Kabala İncelenmesine Giriş.: Kemal Menemencioğlu. 97 Kabala inancındaki yaratılış ve Adam Kadmon hakkında geniş bilgi için bk. 86. gökle yer arasında bulunan. Arzu Cengil. 22. zeka ve ilahi kuvvet Tanrısı. Tanrı’yla insan. insanüstü tanrısal etkinlikleri olan kavranılamaz bir güç. sad. İnsan-ı Kâmil98 ve Hakikat-ı Muhammediyye anlayışları ile benzerlik arz etmektedir. (http://www. çev. Yunan dünyasında çok farklı özelliklerle karşımıza çıkmaktadır. Semâvî Adam ve Autik Yomin’dir. Giorgio Agamben ve James H. 147. 101 Krş. Kabaladaki Adam Kadmon anlayışı her ne kadar Yahudi inançlarından kaynaklanmış ise de. s. İstanbul 2003. Sayıların Gizemi. İslâm Felsefesi Tarihi. Bu itibarla İslâm düşüncesindeki Kâmil Tabiat fikrinin Kabala’dan etkilendiğini söylemek mümkün değildir.

Sokrates’in daimonların varlığına inandığını belirtirken. Eski Yunan’da görülen “Daimon” inancının. Sokrates. The Demonic: From Aeschylus to Tillich. Bu filozofların başında Herakleitos. Sokrates’in verdiği bilgilere göre kendisi. 105 Zucker. 102 S. Latinler ise aynı kelimeyi “Genius” olarak çevirmişlerdir104. Thales ve Sokrates gelmektedir. Zucker.”107. önemli bir konuda karar verme noktasına geldiğinde. “Daimon” terimini. asra kadar “Theos” anlamında kullanılmış ve bu asırdan sonra Theos tanrıyı. Felsefe Doktrinleri ve Terimleri Sözlüğü.: Muammer Sencer. İstanbul 1990. yıl: 7 [2006]. Hıristiyanlığın ortaya çıkmasıyla kötülüğün sembolü olarak kabul edilen şeytana dönüşmüştür. Zucker’e göre Daimon XV. s. “theos” olarak bilinen ulu tanrılar ile “heros” denilen yarı tanrı kahramanlar arasında tasavvur ettiği. Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi. 91. Sokrates Davası. Daimon ise ilahî varlıkları belirtmek için terimleştirilmiştir. Wolfgang M. önce bu varlıkların etkisinden bahsetmekte ve bundan hareketle de daimonların varlığına işaret ederek şöyle demektedir. Ankara 1972. Platon. Sokrates ile birlikte felsefî bir özelliğe büründürüldüğünü görmekteyiz. Herakleitos ve Pythagoras. kişileştirilmiş ilâhî gücü ve faaliyetleri olan bir varlık102 ya da. Çünkü Helen inancına göre her varlığın ayrı bir kader kuvveti vardır. tanrısal bir güç anlamında kullanıldığı gibi. İstanbul 1996. yy. çev. 107 Platon. ss. Bu bağlamda kendisini daima bir daimonun yönlendirdiğini söylemekten çekinmemiştir106. ss. bir tür dinî sarhoşluk ve cezbe içine gark olur. insanı idare eden kişileştirilmiş bir kader olarak da kabul edebiliriz. Daimon adını verir. “Tanrısal işlere inanıp da. Daimonlara da inanıyorum demektir. 103. s. filozoflar tarafından da benimsendiğini görüyoruz.İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri 143 Daimon’u.103 Sokrates öncesi dönemlerde daha çok mitolojik bir kavram olarak karşımıza çıkan Daimon’un. 37. ss. Demokritos. Sokrates’in Savunması. 35-39. Herakleitos’a göre Daimon. 31-32. c. 106 Bertrand Russel. kişinin karakteri veya ahlaki meziyetleridir105. İşte tam bu sırada içinde bir ses duyar ve bu sese İlâhî bir ses anlamında. İşte bu kuvvete Daimon denilir. Miletli Thales de alemi bu gibi daimonlarla dolu olarak görür. Daimonların gücüne inanmayan? (…) Daimonluk işlere inanıyorsam.: Teoman Aktürel. 173. s. VII. Hayri Bolay. collected works. çev. Ankara 2004. sayı: 17 . daimonların insanlara bekçilik ettiklerine inanır. Daimon fikrini felsefeyi dâhil eden filozof Sokrates’tir. Yunan dünyasında iyi ve yararlı bir varlık sayılan Daimon. 1953. alt seviyedeki tanrılar için kullanmıştır. age. 71. 103 Yaşar Şahin Anıl. 104 Geniş bilgi için bk: Wolfgang M. Batı Felsefesi Tarihi (Antikçağ). Tanrılara inanmayan biri var mıdır? Daimonların gücüne inanıp da.

Tireli Maximus’un iddiasına göre Platon.144 İsmail Erdfoğan Sokrates’in söylediğine göre. İşte bu ruh. Daimon’un emirlerini işittiğini söylemiş ve bunu da Hermetik düşüncenin bir prensibi olarak ortaya koymaya çalışmıştır. 109 Geniş bilgi için bk: Reginal Metron. Daimon aracılığı ile meydana gelmesinde. bir heykeltıraş. ss. kendisinde çocukluğundan başlayan Tanrı vergisi bir özellik vardır. Reginal Metron’a göre Daimon’dan suret alma fikrini daha sonra Hermetik ve Yeni-Platoncu filozoflar felsefî bir prensip olarak benimsemişler ve böylece ruhun güzelliğini elde ettiklerini iddia etmişlerdir109. İyi İdeası ile irtibatlı olup. Sokrates. Ayrıca Daimon kendisini diğer daimonlarla birleştirmek ister fakat bunu akıl olmadan yapamaz. bilginin. belirdiği zaman.alchemylab.htm#The%20Daimon%20of%20Socrates). Tyanalı Apollonius. şahitler göstermektedir108. Platon. Ages Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi. Ancak insanın bedeni olmaksızın şahsiyet kazanması mümkün değildir. Mesela. ilahî ilkelerin güçleri veya kâhinlere rüyada ilham veren prensiplerdir. Daimonlar ikincil ölümsüzler olup. Daimon olarak adlandırılan şeydir. Sokrates’in daimon anlayışı. sayı: 17 . Sokrates. 24-28. dostlarından birisi de bir niyetini Sokrates’e belirtecek olsa yine bu özellik belirirmiş. doğuştan getirdiği mânâsına alınmamalıdır. Theages. Daimon. Bu itibarla kişi ile onun daimonu aynı iradenin parçaları olarak görülebilir. Bunu bir buz dağı (iceberg) 108 Geniş bilgi için bk. Mystics and Seers of All (http://www. yıl: 7 [2006]. kendisine. Ayrıca. yaradılıştan gelme bir bilicilik vasfına vurgu yapar. hem hayatta iken hem de ölümden sonra bizleri takip ettiğini belirtmiştir.: Hamdi Varoğlu. hayatımızın düzenlenmesinde etki sahibidir. Apollonius’a göre Daimon. insanın “kendinden bilici” yani. insanın bilgiyi sondana kazanmayıp. çev. insanları bir birinden ayıran şeyin bir çeşit ruh olduğunu ve bunun da dünyaya gelişimizden itibaren bizlere ait kılındığını. insanın benliğini oluşturmada etkendir. daha sonra birtakım farklı görüşler ve dinî inançlarla irtibatlandırılmak suretiyle yeni boyutlara ulaşmıştır. Buradaki “bilicilik” aslında insana Tanrı ya da tanrısal varlıklar tarafından verilmiş bir “bilicilik”tir.com/daimon. Bu. yapmış olduğu heykellere suret verirken bu suretleri ya dünyada gördüğü bir nesnenin suretine benzetir ya da Daimon aracılığı ile İyi İdeası’ndan alır. onun Sokrates’in (dolayısıyla Platon’un) “bilgi meselesi”ni ortaya koyması bakımındandır. Daimon’un bir başka önemi de. gök ile yeryüzü arasında bulunan ikinci derecede tanrılardır. Mesela. yapmak üzere olduğu işlerden vaz geçmesini söylermiş. İstanbul 1997. Bazı yorumlara göre ise her insana ait bir Daimon vardır ve bunlar. Bu öyle bir sestir ki. bu özelliğini ispatlamak için örnekler vererek.

386. Daimon fikrinin.İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri 145 misali ile anlatmak mümkündür. Fravaşhiler’den her birisi bir şahsı koruması altına alıp. gerektiği zaman yeryüzüne inmektedirler. London UK: Routledge 1983. “kişilik” ve “benlik”114 gibi anlamlar da yüklenmektedir. Korumakla görevli oldukları şahsın başına bir musibet gelmesini önlemek için dua ederler. Bilgin. bu varlık. M. Koruyucu meleklere ayrıca “öğretmen” adı da verilmektedir116.html. age. Zerdüştlük’te.alchemylab. insanların koruyucusu olmaları en temel özellikleridir113.2003. s.111 olduğu kanaatindedir. Görüldüğü gibi Daimon hakkında verilen bilgilerin birçoğu. yıl: 7 [2006]. 46. bazı yahudiler Daimon’un. 116 http://avesta. Yüklendikleri anlam itibariyle de aralarında birtakım farklılıklar olmasına rağmen. ss. Stanford. 387. 150-52. “koruyucu ruh” anlamına gelen Fravaşhi ve Daênâ adı verilir. Metron. insana özgürlük ile iyi veya kötüyü ayırt etme kabiliyeti verir. Kâmil Tabiat hakkında verilen bilgilerle benzerlik göstermektedir. Potentialities: Collected Essays in Philosophy. Zerdüştlük’te ayrıca Xvaranah denilen bir ruhânî varlıktan da bahsedilmektedir ki. s. Fravaşhi daha çok eski İran mitolojilerinde kullanılan bir isimdir. Fravaşi veya Daênâ. Tekvin. http://www. 8. koruyucu melekler olarak da algılanmaktadır112. Fravaşhi yerine Daênâ kelimesi kullanılır. Zarathuştra. 115 İskender Oymak. ölümden sonra kendi Fravaşhi’si ile birleşir. Onların bu duaları sebebiyle tanrısal bir enerji ortaya çıkar ve belaları def eder. Daênâ hakkında geniş bilgi için bk. Sıraç Bilgin. Dictionary of Symbols. ss. 76. krallar.com/Daimon. Her insanın ayrı bir Fravaşhi’si vardır. Bazı Hıristiyanlar ise onu. bazı ilahi din mensupları tarafından da birtakım dinî özellikler altında devam ettirildiğini görmekteyiz. Buz dağının görünen kısmı insana ve görünmeyen kısmı ise Daimon’a benzetilebilir110. s.org/angels. Fravaşhiler gökleri tamamen sarmış olup.com/daimon. CA.yeatsvision.html. bu şahsı ölünceye kadar korumakla yükümlüdür115. http://www. Tevrat’taki yeryüzüne düşürülmüş olan ilahî varlıklar (Nefiller). 6: 1-4. Giorgio Agamben. insanın gökteki aslı ve Ahura Mazda nezdinde ilk örneği olup. Kişinin ruhu. sayı: 17 . Zerdüştlük. 147. 110 111 112 113 114 Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi. USA 1999.htm#The%20Daimon%20of%20Socrates.04. 29. Juan Eduardo Cirlot. “içsel varlık”. Meselâ. Elazığ 2003.Kâmil Tabiat ve Zerdüştlük’teki Ruhanîler Eski İran dinlerinden Zerdüştlük’te bir kısım ruhânîler vardır ki bunlara. Stanford University Press. “ruhsal ben”. kahramanlar ve din adamlarını özel olarak koKrş. Bu varlıklara ayrıca “içsel ben”. İstanbul 2003.

zaman zaman kendisini yalnız hissetmektedir.html. yıl: 7 [2006]. Söz konusu düşüncenin meydana gelmesinin en önemli sebeplerinden birisi. Mani inançlarına göre Paracletos. tahk. Bu arada İran’ın eski dinlerinden Maniheizm’deki Paracletos inancı hakkında da kısa bir bilgi vermek istiyoruz. Görüldüğü gibi Sokrates’in Daimonu ile Zerdüştlük ve Mani inançlarındaki ruhani varlıklar arasında bir benzerlik göze çarpmaktadır. s. 118 Ebu’l-Feth Muhammed b. Zira Amşesbend denilen bu varlık. el-Milel ve’n-nihal. 144. hem dinlerdeki birtakım manevî varlıklar inancından. ilk kez göksel bir ziyarete tanık olmuş ve ilk ilahî bilgileri bu şekilde almıştır. Mani’ye gizli sırları vermektedir. Kâmil Tabiat fikrinin İslâm düşüncesine girişi çok eski olmasına rağmen dikkat çekmesinin Mecrîtî ve felsefeye dahil olmasının ise Sühreverdî ile başla- 117 Bilgin. Sonuç Buraya kadar yapmış olduğumuz açıklamaları göz önüne alarak şöyle bir neticeye varmak istiyoruz: Kâmil Tabiat fikri. Amşesbend. Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi. 119 http://www.2003. âlemdeki varlıkların yöneticisi oldukları gibi.com/mani. Bunlara “Amşesbend” veya “Meşâsibned” de denir. Abdulkerim eş-Şehristanî. aslında yalnız bir varlıktır.146 İsmail Erdfoğan ruyan ruhânîlerdir117. farklı isimlerle de olsa. Maniheistlere göre Paracletos. I.tripod.04. 29. s. İşte böyle bir yalnızlığı ortadan kaldırmak için. Sâbiîlik ve Mani dinlerinde de bulunmaktadır118. Çünkü insan her ne kadar sosyal bir varlık ise de. Şehristanî’ye göre böyle bir varlık. Mani’nin ikizi olan ruhânî bir varlık olup. Mani on iki yaşındayken. Bu sebeple birçok inanç ve düşüncede Kâmil Tabiat diyebileceğimiz fikirlerin izlerine rastlanmaktadır.Ali Hasan Faur. Ayrıca bu fikirlerin İslâm düşüncesinde de Kâmil Tabiat olarak ama biraz geliştirilmiş şekilde yorumlandığını görmekteyiz. onları ve özellikle de insanları yetkinliğe ulaştırır. Çünkü onların Paracletos hakkındaki bazı yorumları Daimon ile benzerlik arz etmektedir. onu eğiten ve görevine hazırlayan bir melektir119. s. Oymak. onları bilgi bakımından da olgunluğa eriştirmektedir. hem de kendi ürettiği fikirlerinden hareketle bir ortak ya da kendisine bir eş bulma özlemini çekmektedir. age. Mani’nin ikizi ya da ruhsal eşi olup.: Emir Ali Mehna. Bedeni ile toplum içinde bulunsa da ruhen tek başına yaşadığı için. 84-85. insanın âlemdeki yalnızlığı ve kendisini güven altında hissetmesine duyulan bir ihtiyaç olarak görülmelidir. c. sayı: 17 . age. Beyrut-Lübnan. 1414/1993.filozof. birçok din ve felsefî ekollerde bulunmaktadır. âlemde bulunan her şeyin yöneticisi olup. 279.

Hermetik filozofların ilim anlayışı ile paralellik arzetmektedir. Refîk-i A‘lâ. Yakzan (İbn Sinâ) ve Şerhi”. Daimon ve Adam Kadmon gibi terimlerle de karşılaştırılacaktır. ortak özellikler gösteren Fa’al Akıl. felsefe. Daha sonra da özellikle İsfehan Okulu’na mensup filozofların bu fikirleri geliştirmeye çalıştıklarını görmekteyiz. Benzer çalışmaların aralıklarla da olsa Osmanlılar’da da devam ettiğini söyleyebiliriz. Yaşar. Mehmet S. yıl: 7 [2006]. İnsanın bilgi elde edebilmesi için Kâmil Tabiat ile irtibat kurması gerekir. çev. Yaşar Şahin. Aydın . Kahire 1947. Giorgio. manevî baba ya da öğretmen de denilmektedir. Bu eserlerde de zaman zaman rumuzlar kullanıldığını görmekteyiz. İşraki filozofların felsefî bir terim olarak daha farklı bir anlamda kullandıkları Kâmil Tabiat hakkında bazı Osmanlı düşünürler tarafından müstakil eserlerin yazıldığını görmekteyiz. İstanbul 1992. Veled-i Kalb. tasavvuf.XXII. Aydınlı.: Ekrem Demirli. Ebu’l-Ala. gizli bilimler gibi disiplinlerde kullanılan Kâmil Tabiat fikri incelenmeye çalışılacaktır. “Risaletü Aristâtâlîs ile’l-İskender”. insan ruhları da onun manevî evladı olarak görülmektedir. Farabî’de Tanrı-İnsan İlişkisi. Zarathuştra. İstanbul 2000. Stanford. İstanbul 2000. Bunun sebebi de. simya ve gizli ilimler olarak adlandırılan ilim dallarına yayılmıştır. el-İnsaniyye ve’lvücûdiyye fi’l-fikri’l-Arabî. Kâhire 1947. İstanbul 1997). diğer ben’i. 1990. Rahmi Yananlı. Potentialities: Collected Essays in Philosophy. Sıraç. (Yazarı Meçhul. bir çocuk ile onu eğiten öğretmen arasındaki ilişkiye benzetilmesidir. Veled-i Kalb. daha çok irfanî (gnostik) kişiler tarafından benimsenmiş ve bilgi nazariyeleri içerisinde önemli bir yere oturtulmaya çalışılmıştır. Aynî. Bu itibarla Kâmil Tabiat’a. Yazarı meçhul. bir çocuğun varlık bulmasına sebep olan baba. Kutsal Ruh. Anıl. el-İnsanîyye ve’l-vücûdiyye fi’lfikri’l-Arabî. İstanbul 2000. İslâm Düşüncesi Üzerine Makaleler. Agamben.: H. İst. İstanbul 2003. Kaynakça “Risale-i Hayy b. Ancak Sühreverdî bu terim hakkında detaylı bilgi vermemiştir. Afifî. USA 1999. Refîk-i A‘lâ. doğrudan doğruya sezgisel bir kaynaktır. Fa’al Akıl. Stanford University Press. “İnsan-ı Kâmil”. insanın ilk örneği. Hermes. Bedevi Abdurrahman.: Derya Örs. manevî öğretmen. Osmanlıların çeşitli dönemlerinde kaleme alınan Kâmil Tabiat risaleleri. M. Anahtar Kelimeler: Kâmil Tabiat. koruyucusu. Bu benzetme. etkin varlıklara ve çocuğu eğiten öğretmen ise Kâmil Tabiat’a benzetilmektedir. tasavvuf. İslâm Felsefesi. Bu bağlamda. sayı: 17 . Daimon. insana sezgi yoluyla bilgi veren varlık da Kâmil Tabiat’tır. CA. Meşşâî felsefe dışında birçok disiplinin ilgisini çeken Kâmil Tabiat fikri. DİA. Çünkü İrfanî felsefede bilginin kaynağı duyu ya da akıl olmayıp. tılsım. sad. Kâmil Tabiat ile insan arasındaki ilişkinin. Bilgin. Tasavvuf Tarihi. İslâm Felsefesinde Sembolik Hikayeler.İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri 147 dığını söyleyebiliriz. Mehmet Ali. Abdurrahman Bedevî. Kâmil Tabiat. Osmanlı ilim adamları bu çalışmalarını “Kâmil Tabiat” risaleleri olarak adlandırmaktadırlar. İşte. Ayrıca bu terim. çev. Özet Bu çalışmada.. manevî öğretmeni olarak kabul edildiği gibi. c. Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi. Sokrates Davası.

Şeytan. Sırru’l-Esrar-Ötelerden Haber. http://www. çev. İsmail.P.M. çev. Farabî. Henry. çev. yy. Şah Veliyyullah. sad. http://www. İstanbul 1980. Süleymaniye Ktp. Cengil. Kebirizâde. İstanbul 1998. Süleymaniye Ktp. çev. es-Siyasetu’l-Medeniyye veya Mebâdi’u’lmevcûdât. İstanbul 1996. İstanbul 1981. İslâm İslâm Kozmoloji Öğretilerine Giriş. Mukaddime. Huccetullahi’l-bâliğa. “Min kitabi gâyeti’l-Hakim li’t-tıbai’t-tâmmi’l-hâlûme. Kaya.. tahk. İbrahim Kasabbaşızâde’nin Felsefî Görüşleri (Basılmamış Doktora Tezi). London 1983. 1997. çev. Kutluer İlhan. Mystics and Seers of All Ages. İsmail. Tao-culuk’daki AnahtarKavramlar. eş-Şevahidu’r-rubûbiyye.: Mehmet AydınAbdulkadir Şener-M. Kitabu’r-ruh.Hermes’in Kayıp Sözleri. Mecritî. Şerif Ali b. Mustafa. Ankara 2001. Muhyiddin. (Felsefî Risaleler içinde). yy. Ziya Ülken. no: 792. Ankara ts. Muhammed. el-Mu’cemu’l-vasît. Mahmut. Ethem. İstanbul 1999.Mehmet Dağ. İstanbul 1985. Farabî. no. İstanbul 2001. no: 2145. çev.: Alparslan Açıkgenç. Cin. 2002. Ankara 2001. el-Fütühâtu’l-Mekkiyye.: Abdulkadir Akçiçek. Gazalî.: Kıvameddin Burslav. Mesleme b. İslâm Felsefesi Tarihi/ Başlangıçtan İbn Rüşd’ün Ölümüne.: Mustafa Tahralı. (İbn Sinâ Risaleleri içinde). Cebecioğlu. İstanbul 1994. Cevziyye. sayı: 17 . Avni Konuk. Lütfullah. Tedbirat-ı İlahiyye. çev. Abdulkadir. UK: Routledge. 26920. Ankara 2004. Kasabbaşızâde. İbn Kayyım. Corbin. Rami Ayas. Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü. İslâm Kaynakları Işığında Aristoteles ve Felsefesi. Riyad 1980. Beyrut 1410/1994. çev. el-Fihrist. Mehmed A. Erdoğan. Risale fî tahkîki’ttıbâi’t-tâmm. Hirevî. Yatay ve Dikey Boyutların Sembolizmi. tercüme ve şerh eden. Mısır 1357/1937. Müftüoğlu. Mahmut Erol. ts. Hermetik İslâm Düşüncesi’nde Türlerin Efendisi ve Kâmil Tabiat Anlayışı.. Muhammed Nuri Şemseddin. İstanbul 1404/1984. Cirlot. Meşhed 1346. “Tevhidin Hakîkati ve Nübüvvetin İspâtı Üzerine”. Seyyid Hakim. Erdoğan. çev. çev. Esad Efendi.: Semra Tuna. Muhyiddin. A. Cevziyye. Kur’an’a Göre Melek. çev.: Mahmut Kaya. Demirci. Nakşbendî. Halet Efendi.ht m#The%20Daimon%20of%20Socrates) Molla Sadrâ. “Nefis Üzerine”.: A. İstanbul 2001. Milli Kütüphane. İstanbul 1990. İbn Nedim. Emin. Ankara 2004. el-Lemeâtü’larşiyye. haz.: İsmail Bendiderya. İbrahim Hakkı.: A. Muhammed.: Mehmet Erdoğan.: Hüseyin Hatemi. Meclisî. çev. (Farabî içinde). Beyrut-Lübnan. çev. İstanbul 1983. İstanbul 2001. “(Peygamberlerin) Peygamberliklerin(in) İspatı ve Onların Kullandıkları Sembol ve Örneklerin Yorumu Hakkında Risale”. İstanbul 2003. Geylani. en-Necat (İlahiyyat). Yüksel Özemre. Seyyid Hüseyin. . İstanbul 1989. haz.naraqi. İstanbul 1977.. İstanbul 2003. Hermetika. Nasr. İbn Arabî.: Mahmut Kaya (İslâm Filozoflarından Felsefe Metinleri). sad. c. Ebu’l-Velid Muhammed. çev. Şaban Haklı. Cebeci. Muiniddin M. Ebu Hamid Muhammed b. İbn Kayyım. Kabballah. İbn Sinâ. S. yıl: 7 [2006].Neragî. el-Muhtasar fî Beyani Tıbai’t-Tâmm.148 İsmail Erdfoğan Bolay. çev. çev. Murtaza. İhyâu ‘ulûmi’d-din.:. Mehmet. İbrahim -Muhammed Ali en-Neccâr. Bihâru’l-envâr. Kadiri Ugan. İstanbul 2001. çev. Freke. Ebu’l-Ferec Muhammed.. 3146 numaralı mecmuanın 10b-13a varakları arası. DİA. Beyrut ts. Mutahhari. İzutsu. Arzu.: Kemal Işık. René. İslâm’ın Klasik Çağında Felsefe Tasavvuru. Juan Eduardo.: Muhammed Ebad Efendi (Altıparmak). Ankara 1997.com/daimon. “Hakikat-ı Muhammediyye”. Sefînetü’l-mesâil. Erzurumlu. Kitabu’l-fevaid. Kaşanî. Seyyid Celaleddin Âştiyanî. İzmir 2000. Dictionary of Symbols. İbn Rüşd. İstanbul 1994. İbrahim.:. İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce. Dihlevi. Ahmed Mahfî. Felsefe Doktrinleri ve Terimleri Sözlüğü.: Abdulkadir Akçiçek. Milli Ktp. İbn Haldun. Guénon.: Z. Muhammed Bakır Ali. Muhammed en. Muhammed. Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi. Ahmet Mahir Erdemli. Faruk Meyan.:. Tutarsızlığın Tutarsızlığı. T. Kılıç. İbn Sinâ. Ahmed. İbn Arabî.: Nazife Şişman.alchemylab. Mâ’rifetname. İstanbul 1998. tas.: Fevzi Topaçoğlu. Metron Reginal. Toshihiko. İbn Sinâ. Gandy.H. İnsan-ı Kâmil. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Kalplerin Anahtarı. İstanbul 2003. Kitabu’tta’rifat. 1403/1983. Cürcani. XV. İstanbul 1994.com/ara/g/g05/06. Peygamberler Tarihi. çev. İstanbul. Ankara 2004. Hayri. Kindî. “Uyunu’l-mesâil”. Hayri Kırbaşoğlu.

Şehabeddin. Türkçe Sözlük (TDK).yeatsvision. Zeki. haz. Web Siteleri http://avesta. Beyrut-Lübnan 1407/1987.html. İstanbul 1996. Sühreverdi. James H.gen. yıl: 7 [2006].asp?BID=14 0&CID=15#TOP http://www.04. Aziz. Tasavvuf Terimleri Sözlüğü. Emir Ali Mehna. İstanbul 1991.tr/kitpm. Stavish. Zerdüştlük. 18. Platon. Ankara 1988.html) Yakıt. Kabala İncelenmesine Giriş.htm+Sokrates+ Daimon&hl=tr&lr=lang_tr. Taftazani. Scholem Gershom. Theages. çev. Şehabeddin.html. Platon. 05.org/tlodocs/teachers/Suhraw ardi. çev. Religion Without Religion: Prayers and Tears of John D. 29. Ankara 1972. Bertrand. UK: Routledge.06. Olthuis.. Beyrut 1409/1989. Elazığ 2003. (http://www.: Ergun Kocabıyık. Abdulkerim. Abdurrahman Amire. collected works. Sokrates’in Savunması.hermetics. Sühreverdî. İstanbul 1949. çev. 1953.org/angels. Ahmed Hicazî es-Sekâ.: Selahattin Ayaz. çev. çev. William Wynn. Westcott.html). Nesefî. Hikmetü’l-işrâk. Şehabeddin. Beyrut-Lübnan 1414/1993.Ali Hasan Faur.html. Süleyman. Şehabeddin.04. İsmail.org/KBLHermetizm. Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü.com/Islamlib/viewchp. el-Meşari ve’lmutarahat. Ebu’l-Feth Muhammed b. Pakalın. İslâm Felsefesi. çev.tripod. çev. 29. Râzî Fahreddin. http://avesta. Batı Düşüncesi ve Mevlâna. Sühreverdî. İstanbul 2001. (http://www. Sabatay Sevi. Tasavvufun Boyutları.2003. Russel.: Muammer Sencer. haz.2004.04..filozof. Hilmi Ziya. M. Şehristanî.hermetics. London 2001. İstanbul 1945. Sühreverdî.2003. çev. İstanbul 2000. “Filozofların İnançları”. İslâm’da Düşünce ve Hayat.: Teoman Aktürel. haz. tahk. Zucker Wolfgang M. Uludağ. el-Milel ve’n-nihal.İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri 149 Nasr.: Hamdi Varoğlu. Murat Tamar.2003. 29. tahk. Tahran 1953. Türk.: İsmail Yakıt. Batı Felsefesi Tarihi (Antikçağ). çev.dehliz.: Fatih Tatlılıoğlu.İslâm Düşüncesi Üzerine Araştırmalar. http://theosophy. Annemarie. İstanbul 1997. İstanbul 1993.aleman. Caputo.: Komisyon. İstanbul 1988. İstanbul 1997.12.2005. el-Metalibu’l-âliyye mine’lilmi’l-İlahî.htm. Nur Heykelleri. İstanbul 2000.html.: Saffet Yetkin. Schimmel.: Kemal Menemencioğlu. http:www.: Henry Corbin. Oymak. Hakikatlerin Özü. (Mecmua fi’l-hikmeti’l-İlahiyye içinde).org/angels. Şerhu’l-makâsıd. Ülken. Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi.org/GDkabala.com/mani. İstanbul 2002. 29. Saduddin. Seyyid Hüseyin. The Demonic: From Aeschylus to Tillich.com/Daimon.2002 http://www. tah.: Henry Corbin. çev.: M. http://www. sayı: 17 . İstanbul 1983.04. İskender.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful