P. 1
Bogati Otac Siromasni Otac

Bogati Otac Siromasni Otac

|Views: 68|Likes:
Published by Mario Vrebac

More info:

Published by: Mario Vrebac on May 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2015

pdf

text

original

1

Robert Kiosaki Šeron Lehter

BOGATI OTAC SIROMAŠNI OTAC
Ne radite za novac, neka novac radi za vas

Beograd, 2001.
Naslov originala Robert T. Kiyosaki with Sharon L. Lehter Rich Dad, Poor Dad Autorska prava za Jugoslaviju Branislav Mariĉić Izdavaĉ FINESA, Rada Konĉara 1a, Beograd Tel./fax 011/437127; 064/1130088 www.flnesa.edu.yu

Za izdavaĉa Branislav Mariĉić
Tehniĉki urednik Nenad Đuriĉić

Urednik Branislav Mariĉić Prevodilac Tanja Milosavljević

Lektor Dobrila Đuriĉić

Korektor Zorica Mariĉić Tiraž 500 primeraka

Štampa SKRIPTA Internacional, Beograd

ISBN 8682683148

POSVETA
Ova je knjiga posvećena svim roditeljima, sveta, jer su oni najvažnji učitelji svojoj deci.
2

REČI ZAHVALNOSTI:
Kako da ĉovek kaţe ,,hvala" kada je potrebno zahvaliti tako velikom broju Ljudi? Oĉigledno, ova je knjiga ,,hvala" mojoj dvojici oĉeva koji su mi bili veliki uzori u ţivotu i mojoj majci koja me je nauĉila ljubavi i dobroti. Ipak, meĊu onima koji su najzasluţniji za realizaciju ove knjige jeste moja supruga Kim, ţena bez koje moj ţivot ne bi bio potpun. Kim je moj braĉni, poslovni i ţivotni partner. Bez nje bih bio izgubljen. Hvala njenim roditeljima, Vini i Bilu Mejeru, što su odgajili tako divnu kćerku. Dugujem zahvalnost Šeron Lehter, koja je iz mog kompjutera pokupila i objedinila delove ove knjige. TakoĊe i njenom suprugu Majku, jer je odliĉan advokat, kao i njihovoj deci Filipu, Šeli i Riku, na sudelovanju i saradnji. Hvala Kejt Kaningem za fmansijsku mudrost i nadahnuće; Lariju i Lizi Klark za prijateljstvo i podršku kojima su me darivali; Rolfu Parti za njegov tehniĉki genij; Ani Nevin, Bobiju Deporteru i Dţou Šaponu na saznanjima o uĉenju; Disi i Dţonu Harisonu, Dţeni Tej, Sendi Ku, Riĉardu i Veroniki Ten. Piteru Dţonstonu i Suzi Dafhis, Ţaklini Siu, Najlu Hensonu. Majklu i Moneti Hemlin, Edvinu i Kamili Ku, Kisiju i Dţesiki Si za protesionalnu podršku; Kevinu i Sari iz Insinka za fenomenalnu grafiku; Dţonu i Šari Barli, Bilu i Sindi Šopov, Vanu Tarpu, Dajani Kenedi, S. V. Alenu, Merilu Dinjan, Kim Arijes i Tomu Vajzenbornu za njihova izvidanja u oblasti fmansija. Semu Dţordţu, Entoniju Robinsu, Inid Vin, Lorensu i Dţejni TejlorVest, Alanu Rajtu, Zigu Ziglaru za njihove jasne misli; Dţ. V. Vilsonu, Marti Veber, Rendiju Kraftu, Donu Mileru, Bredu Vokeru, Bleru i Ajlin Singer, Vejnu i Lin Morgan, Mimi Brenan, Dţeromu Samersu, dr Piteru Pauersu, Vilu Hepbernu, dr Enrikeu Tojšeru, dr Robertu Manu, Beti Ojster, Dţuli Belden, Dţejmiju Denfortu, Ĉeri Klark, Riku Meriku, Dţoji Dţitahid, Dţefu Basetu, dr Tomu Bamsu i Bilu Gelvinu za veliko prijateljstvo i podršku pruţenu ovom projektu; direktorima Centra i desetinama hiljada diplomaca programa Novac i vi i Poslovne škole za preduzetnike; i, naposletku, Frenku Kreriju, Klintu Mileru, Tomasu Alenu i Normanu Longu, zato što su tako dobri partneri u poslu.

3

siromašni otac Prva lekcija Bogati ne rade za platu Druga lekcija Zašto je vaţna finansijska pismenost? Treća lekcija Gledajte svoja posla Ĉetvrta lekcija Istorija poreza i moći korporacija Peta lekcija Bogati pronalaze novac Šesta lekcija Radite za znanje a ne za novac POČECI Prevazilaţenje prepreka Početak 169 Ţelite još? Kako da za školovanje deteta na koledţu platite svega sedam hiljada dolara 193 199 151 23 33 65 93 101 113 135 4 .SADRŽAJ Uvod Potreba postoji 11 LEKCIJE Bogati otac.

Majkl je takoĊe diplomirao s visokom proseĉnom ocenom. odvratio je.. dvoje su na koledţu. ali dva puta: prvo je dobio diplomu inţinjera. Oboje potiĉemo iz porodica u kojima se vredno radi. pa ćeš naći dobro plaćen posao s odliĉnim beneficijama".. pravac karijere vrlo odreĊen.. Oboje smo nekoliko puta menjali radno mesto uvek iz opravdanih razloga ali nijednom od nas niko ne uplaćuje u penzioni fond.. Premda oboje imamo veoma uspešne karijere. Potrošili smo bogatstvo nastojeći da svojoj deci pruţimo najbolje moguće obrazovanje.biću bogat..Big 8" ponudila mi je posao. . Sliĉnim putem je išao i moj suprug Majkl. a rano penzionisanje zagarantovano.A bez dobrog posla. odgovorila sam: . Majkl i ja imamo divan brak i troje divne dece. Ne razmišljajući.Zato što se bez dobrih ocena nećeš moći upisati na koledţ. Kad sam 1976.UVOD POTREBA POSTOJI Da li škola priprema decu za stvarni ţivot? . Vrlo brzo ga je regrutovala ugledna advokatska firma iz Vašingtona D.. godine. jedno od njih se razoĉarano vratilo kući iz škole.velikim planom". Njihov ţivotni cilj bio je da mojoj starijoj sestri i meni obezbede školovanje na koledţu. Dok ovo pišem. . raĉunovodstvena firma . odgovorila sam mu. specijalizovana za patentno pravo. nećeš moći dobro da se zaposliš". To ĉinimo iskljuĉivo nas dvoje.. Moj sin je konstatovao da je uĉenje dosadno i zamomo.Zašto da gubim vreme na uĉenje predmeta koji mi nikad u ţivotu neće biti potrebni?" pobunio se. konaĉno diplomirala s vrlo visokom proseĉnom ocenom. obiĉavali su da kaţu moji roditelji. a jedno je upravo krenulo u srednju školu. tako da sam mogla da se radujem dugogodišnjoj karijeri i izgledima da mlada zaradim penziju. s prizvukom panike i majĉinske brige u glasu. Jednog dana 1996.. U skladu s njihovim .. one se ipak ne kreću u potpunosti onako kako smo oĉekivali.C. a zatim i pravnika.Išaone išao na koledţ"." . . kako planiraš da se obogatiš?" 5 . meĊu najboljima u toj generaciji Ekonomskog fakulteta pri Drţavnom univerzitetu Floride cilj mojih roditelja je bio ostvaren.Vredno uĉi i imaj dobre ocene. s umerenim materijalnim mogućnostima i veoma razvijenim radnim navikama. tako da je njegova budućnost izgledala blistava. izdvajanjem iz primanja." Ako ne budeš stekao diplomu koledţa. ne bi li nam tako maksimalno povećali izglede da uspemo u ţivotu.

Mama". bez osnovne flnansijske pismenosti i znanja o tome kako novac funkcioniše. Moje reĉi.Uskladi korak s vremenom u kome ţivimo! Pogledaj oko sebe: oni najbogatiji se nisu obogatili zahvaljujući obrazovanju. Pogledaj samo lekare. znam sve o smanjivanju troškova i svodenju u realne okvire. Svet oko nas se promenio. .Idite u školu.Mama". a i meni takoĊe. TakoĊe znam da oni s diplomama koledţa danas zaraĊuju manje nego što si ti u svoje vreme zaraĊivala. oni nisu spremni da se suoĉe sa svetom koji ih ĉeka. Mada pametan i jake volje. Spustio je glavu i kolutao oĉima.. a ne samo da nikada nisu uĉili o novcu ili kako da ga investiraju.Moj sin se pomalo zlobno osmehivao i lagano odmahivao glavom. Sada je na mene bio red da odslušam predavanje. nastavio je. . Posao više ne garantuje sigurnost. pune majĉinske mudrosti. ali i kao raĉunovoĊu. svetom u kome je trošenje na prvom. 6 . Zaista su mu trebali novi odgovori. pun poštovanja." Bio je u pravu. sem naše dece. Bil Gjts koji je izbaĉen sa Harvarda. ZaraĊujete mnogo i ţivimo u ogrormnoj kući punoj svega i svaĉega. Vidi samo Majkla Dţordana i Madonu. uvek je bio uĉtiv mladić. Shvatala sam polako da sam sinu davala isti onaj savet koji su moji roditelji dali meni. Kao majku. Ima i jedan igraĉ bejzbola koji zaraĊuje više od ĉetiri miliona dolara godišnje iako ga smatraju blago retardiranim. završiću kao i vi. Sticanje dobrog obrazovanja i dobrih ocena više nije garancija uspeha. brine me nedostatak flnansijskog obrazovanja u našim školama. Savet mojih roditelja je moţda bio dobar za one roĊene pre 1945. "ne ţelim da radim tako naporno kao ti i otac. Mnogi današnji mladi poseduju kreditne kartice još u srednjoj školi. nego nemaju ni najosnovniju predstavu o funkcionisanju sloţenog interesa u sistemu kreditnih kartica." Bilo mi je jasno da moram da potraţim neke nove naĉine za usmeravanje obrazovanja svoje dece. radeći sve više i više samo da bih plaćao još veći porez i na kraju se još našao u dugovima. ponovo nisu nailazile na razumevanje. ali je mogao biti katastrofalan za nas koji smo na svet došli u vremenima rapidnih promena. a štednja tek na drugom mestu. a nema ni ĉetrdeset godina. Znam da se u pogledu penzije ne mogu osloniti ni na socijalno ni na firmu. ..." Oboje smo na neko vreme zaćutali. Budem li se pridrţavao tvog saveta. Svojoj deci ne mogu više da ponavljam: . Ne zaraĊuju ni blizu kao nekada. Ovaj smo razgovor vodili već mnogo puta.. zaustio je. ali kao da niko to ne primećuje. da osnovao je Majkrosoft. Potrebni su mi novi odgovori. ali savet nije. Jednostavno reĉeno. danas je najbogatiji ĉovek Amerike. dobijte dobre ocene i potom potraţite siguran. kao da se blago dosaduje. stalan posao.

.brzu prugu". dete odlazi na mesta na kojima se kreću mladi Ljudi nalik njemu. moţda. napravio beznadeţnu zbrku sa svojim kreditnim karticama. Kako god bilo. jer danas i muškarci i ţene rade. Mislim da je to ono što traţiš. Ovo obrazovno sredstvo bilo je upravo ono što sam traţila. kao brucoš na koledţu..Zove se Robert Kiosaki. dete poĉinje da pravi pare.* novim obrazovnim sredstvom koje je razvijao Robert Kiosaki. Ponosni roditelji su uzbuĊeni jer se ono istiĉe. a došao je da patentira obrazovno sredstvo. Potom nam je dao definiciju .Pogledate li ţivot proseĉno obrazovane osobe koja mnogo radi.. ... videćete sliĉnu stazu. moj suprug me jednog dana pozvao iz kancelarije. da uzme udela i ona je pristala. da je sredio da oboje uĉestvujemo u testiranju prototipa.trkom pacova" i stigne na spoljašnju ili . prev. Srećni par odluĉuje da su njihove karijere od ţivotnog znaĉaja i poĉinje još više 7 . ili odlazi u vojnu sluţbu ili radi za drţavu.trke pacova". odradi moţda i postdiplomski. Cilj igre sastojao se u tome da se izaĊe sa unutrašnje staze što je Robert nazivao .Kad je moj najstariji sin. Srećni zamotuljak pristiţe.   Gotovinski tok (prim. podeljenih u tri gupe. Dete diplomira. dobija odliĉne ocene i biva primljeno na koledţ. kredine kartice poĉinju masovno da pristiţu i kupovina poĉinje. ona je imala dve staze: jednu unutrašnju i jednu spoljašnju. Tek tada ţivot postaje divan. Dete nalazi taj posao. zamolila sam i svoju devetnaestogodišnju kćerku. Osećaju se uspešnima. televizor. Prošle godine. On je poslovan ĉovek i investitor. susreće ih. . a zatim napreduje taĉno prema zacrtanom programu: traţi siguran i stabilan posao ili karijeru. rekao je. .brza pruga" predstavlja simulaciju naĉina na koji u stvarnosti igraju bogati ljudi. meĊutim. da odlaze na putovanja i imaju decu... postojala je i zaĉkoljica: igra je liĉila na šarenu tablu za monopol. Budući da je reĉ o edukativnoj igri. kola. studentkinju prve godine na lokalnom univerzitetu. ne samo da sam mu pomogla da ih poništi već sam se dala i u traganje za programom koji bi mi pomogao da svoju decu pouĉim finansijama. . U testu je sudelovalo petnaestak osoba. Dete se raĊa i polazi u školu.). Zahtev za gotovinom je ogroman. na sredini koje se nalazio dţinovski. Robert je rekao da . lepo obuĉen pacov. zabavljaju se i katkada stupaju u brak. Za razliku od monopola. Majkl je bio u pravu.Mislim da bi trebalo da upoznaš nekog". njihova budućnost je svetla i odluĉuju da kupe kuću. Ali. ili advokat. kao lekar. Dva prihoda predstavljaju pravo blaţenstvo.Imajući novca kao pleve." Upravo ono što sam tražila Moj suprug Majkl je bio toliko oduševljen CASHFLOWOM.. ako nije već ranije poĉela.

sada je zarobljen u . konceptima koje oni nisu razumevali. Proces je bio tako dobro prikriven da smo..trci pacova" i ostaće tamo dokle god radi. Ono što me je veoma uznemirilo bila je ĉinjenica koliko su malo ti Ljudi znali o svojim poslovnim knjigama ili investiranju.. To je . i svi ostali nameti. O novcu ne uĉe ništa.. dva predmeta kojima se verovatno najteţe ovladava.trke pacova". jureći za unapreĊenjima i povišicama.. i troškovi socijalnog osiguranja... Moţda poĉnu paralelno da rade i drugi posao. a s njima i još jedno dete i potreba za većom kućom. trgovac i kompjuterski programer. Bilo mi je shvatljivo da moja devetnaestogodišnja kćerka ne razume. za drţavu kojoj plaćaju porez i za banku kojoj orplaćuju hipoteku i kreditne kartice. . lako mi je bilo da igram igru koja je zahtevala obraĉun prihoda i bilans stanja. .trke pacova". Jedini naĉin da izaĊete iz . Njihovi prihodi se penju. savetuju svoju decu da . i porez na njihovu veliku novu kuću. Bila sam prva i jedina u celoj grupi koja je tog dana uspela da se izvuĉe iz .trka pacova".Taj srećni par.. ali ovo su sve bili odrasli Ljudi.Potom. Tako sam imala vremena da pomognem svojoj kćerki i ostalim igraĉima za stolom. brzo zaboravili da zapravo uĉimo. stvarima i te kako bitnim za njihov ţivot. Uskoro se testiranje novog proizvoda pretvorilo u zabavno poslepodne s mojom kćerkom i razgovor o stvarima o kojima nikada ranije nismo razgovarale. Pitala sam se kako li uspevaju da u stvarnom ţivoru izaĊu na kraj sa svojim fmansijskim poslovanjem. Kao raĉunovoĊi. Rade još vrednije. a potreba za štednjom novca za koledţ raste zajedno s potrebom za stvaranje ušteĊevine za stare dane. roĊen pre trideset i pet godina.. Upisuju sledeći stepen školovanja ne bi li stekli još uţu specijalizaciju koja bi im omogućila da zaraĊuju još više novca.Big 8".da radi. Dobijaju svoju veliku platu i pitaju se gde im odlaze pare. još posvećeniji poslu. imaju dobre ocene i naĊu siguran i stabilan posao ili karijeru". Za mojim stolom su sedeli bankar. postaju bolji radnici. najmanje dva 8 . Poĉinju da ulaţu novac preko nekih investicionih banaka i plaćaju bakaluk kreditnom karticom. mada je igra trajala gotovo tri sata. Proces se ponavlja u sledećoj generaciji vrednih radnika. ali isto tako i poreski razred u kome se nalaze. Stiţu povišice. bila sam iznenaĊena ĉinjenicom da je Robert uspeo da uĉenje ova dva predmeta uĉini zabavnim i uzbudljivim.. A rade za vlasnike kompanije. sem od onih koji profitiraju na njihovoj naivnosti. marljivo nastojeći da se izvuĉemo iz .vredno uĉe. i celog ţivota teško rade. Deca navršavaju pet ili šest godina. Kao školovani raĉunovoda koji je nekada radio za .trke pacova" jeste da dokaţete svoju umešnost u raĉunovodstvu i investiranju. Izašla sam iz nje u roku od pedeset minuta.

umesto da srudiram nešto samo zbog toga što vlada potraţnja za odreĊenom profesijom.Nauĉila sam mnogo o tome kako novac zapravo funkcioniše i kako da ga investiram.trke pacova". neću morati da brinem o tome koliko 9 .. Igra mu se nije dopala.puta stariji od nje. jednog dana. pomislila sam.Nemam potrebe da znam ovo". . a ne zbog sigurnog posla. izjavio je glasno. slobodna sam da radirn i studiram ono što mi srce ţeli. advokati. Moram da se izvuĉem iz . istovremeno me je uznemiravalo to što odrasli Ljudi jedva da imaju pojma o osnovama jednostavnog raĉunovodstva i investiranja.Uĉio sam o ovome u školi — to jest. pustio nas je da petnaestak minuta meĊusobno razgovaramo i kritikujemo CASHFLOW." Ipak. rekla je. Pogledate levo i vidite svog bankara. pogledate desno i vidite svog raĉunovoĊu kako se isto tako bori da se izvuĉe iz te guţve. najviše me dirnuo komentar moje kćerke. imućne odrasle ljude kako bacaju kockicu i pomeraju svoje figurice. koliko se miliona Ljudi u stvarnosti bori s finansijskim problemima samo zbog toga što ih niko nikada nije nauĉio osnovama raĉunovodstva i investiranja? Hvala bogu što se zabavljaju i misle samo o tome kako da pobede." U bankaru se. Premda sam bila zadovoljna što svi toliko mnogo uĉe. Imali su teškoća da shvate odnos izmeĊu svog obraĉuna prihoda i bilansa stanja.. ali većinom nisu bogati. ovaj deo o raĉunovodstvu ali nikada nisam umeo da ga primenim u svakodnevnom ţivotu." Zatim je dodala: ." Kompjuterski programer takoĊe nije bio impresioniran igrom: .Sada znam da mogu da odaberem profesiju u skladu s onim što ţelim da radim.Da li ste ikada primetili da mnoge raĉunovoĊe nisu bogate? Jednako kao ni mnogi bankari. Trgovac koji je sedeo za mojim stolom nije bio zadovoljan. nešto pokrenulo.trke pacova'. beneficija ili dobre plate.Zabavljala sam se uĉeći". Pitala sam se." Na to je Robert odgovorio: . ĉesto su zaboravljali da svaka transakcija moţe da utiĉe na njihov meseĉni gotovinski tok.Mogu da kupim softver koji će me nauĉiti ovome. Sad umem.. meĊutim. To bi trebalo da vam kaţe nešto.. Pošto se u našim školama ne uĉi ono što znaju bogati.. . .. .. Kupujući i prodajući imovinu.Plaćam raĉunovoĊe.. Ali. sledeća dva sata sam gledala svoju kćerku i ove obrazovane. bankare i advokate da mi kaţu ono što mi je potrebno. Ako nauĉim ono ĉemu uĉi ova igra. . Ako nauĉim ovo. Pošto sam se izvukla iz . berzanski dileri i trgovci nekretninama? Oni mnogo znaju i mahom su veoma pametni Ljudi. vozite vi tako drumom i pokušavate da se probijete kroz saobraćajnu guţvu ne biste li stigli na posao... traţimo savet od tih Ljudi. Pošto je Robert okonĉao igru..

Kao samouk preduzetnik koji je bez tuĊe pomoći uspeo u ţivotu. ima dobre ocene i naĊe siguran i stabilan posao". Ponovo se. Pnĉali smo o svetu koji se menja. kao i o ĉinjenici da su Socijalno osiguranje i Fond za zdravsrvenu zaštitu starih lica na ivici bankrotstva. podstaknutog velikim ekonomskim napretkom SAD posle Drugog svetskog rata.. Prema Robertovim reĉima. u Americi i širom sveta. Da moţete da vidite šta se dešava u Aziji. * Bejbibumeri generacije Amerikanaca roĊene izmeĊu 1941.je posao siguran i o socijalnom osiguranju na naĉin na koji već brine većina mojih školskih drugova. ĉinilo nam se kao da se već godinama znamo. i loš savet. U razgovoru smo se dotakli svega.. . Otkrili smo da imamo mnogo zajedniĉkog. ." 10 .. .. Nezaposlenost raste. i 1961. Znala sam da ţeli da upotrebi igru kako bi drugima pomogao da poĉnu bolje da razumevaju fmansije i bilo mi je stalo da ĉujem više o njegovim planovima.. ono ne sme da se ponaša u skladu sa starim pravilima. .To je stari savet. Evropi. aktivirao zbog istih onih briga koje su muĉile mene u pogledu moje dece..Ljudi poput mene ponašaju se u skladu s pravilima koja se razlikuju od onih koja vi poštujete". ali se obrazovanje ne menja u skladu s njim.ako svome detetu ţelite finansijski sigurnu budućnost. Robert je bio u mogućnosti da se penzioniše u svojoj ĉetrdeset i sedmoj godini.Ljudi bivaju otpušteni". Roberta je najviše brinuo sve veći jaz izmeĊu onih koji imaju i onih koji nemaju.. odvratila sam. Moj suprug i ja smo se s Robertom i njegovom suprugom dogovorili da iduće nedelje zajedno veĉeramo.Šta se dešava kad korporacija objavi da namerava da smanji troškove?" .Najopasniji savet koji danas moţete dati detetu jeste da ide u školu. To je naprosto suviše riskantno". jer . Proveli smo mnogo vremena diskutujući o tome kako mnogi Amerikanci imaju malu ili nikakvu uštedevinu za stare dane." Pošto smo završili igru. rekao je. nisam mogla da ostanem i porazgovaram s Robertom.Porodice stradaju.starim pravilima". godine." Smatra to lošim savetom. bili biste zabrinuti koliko i ja. od sporta i pozorišnih predstava. Juţnoj Americi. I mada je to bilo naše prvo okupljanje. . u vreme naglog porasta nataliteta. deca provode godine i godine u zastarelom obrazovnom sistemu. do restorana i društvenoekonomskih problema. uĉeći predmete koji im nikada neće zatrebati. Zna da se svet menja. ali smo se dogovorili da se kasnije naĊemo i detaljnije popriĉamo o njegovom projektu.. Da li će se od moje dece zahtevati da plaćaju za penzije 75 miliona bejbibumera?* Pitali smo se da li Ljudi shvataju koliko je riskantno zavisiti od penzionog fonda. pripremajući se za svet koji više ne postoji. meĊutim. voli da kaţe. Pitala sam ga šta podrazumeva pod .

" . .. To je ono o ĉemu govorim kada pominjem drugaĉija pravila. opštim konsolidovanjem radne snage.Upravo zato je glupo naprosto reći detetu da .Trţištu prija kad kompanija smanji troškove za radnu snagu.. bilo povećanjem automatizacije ili.U mom kompjuteru. . većini Ljudi je teško da shvate zbog ĉega se to dešava".. a postojeći sistem ne isporuĉuje tu robu. u nepovezanim delovima." . ali je nikada nisam dovršio. pogotovo s javnom kompanijom.Tako je". . .A kad cena deonica skoĉi. Kako obrazovni sistem moţe da pouĉava o neĉemu što ni sam ne zna?" A kako. odvratio je. zakljuĉila sam da je knjiga dobra i da zasluţuje da se ĉita...Ali.A tih devedeset i pet odsto pravila je nauĉilo kod kuće i u školi. I mora da zna pravila." . rekla sam. pogotovo u ovim promenljivim vremenima. ali šta se dešava s kompanijom. Drugaĉijeg obrazovanja. i postoje pravila po kojima igra preostalih devedeset i pet odsto populacije". Deteru je danas potrebno sofisticiranije obrazovanje. Dogovorili smo se da budem 11 . deoniĉari.. Drugaĉija pravila.Gde je?" . Briga me koliko su kompjutera smestili u uĉionicu ili koliko novca troše škole." Robert je opisivao ne samo razliku izmeĊu zaposlenog i poslodavca već i razliku izmeĊu kontrolisanja sopstvene sudbine i prepuštanja te kontrole nekome drugom. naroĉito onda kada ni sami ne razumeju materiju?" . .. nastavio je. naprosto.. Svakom detetu je potrebno više obrazovanja. Zato je danas riziĉno jednostavno reći detetu da . vlasnici i ulagaĉi dobijaju.." I zaista je bila u delovima. ali nikad se nisam latio da je sredim. .Oni jednostavno smatraju da to nije fer. rekoh. Proĉitavši te rasute beleške. Već godinama je tamo.Dakle. da roditelji uĉe svoju decu onome ĉemu ih škola ne uĉi? Kako da nauĉite dete raĉunovodstvo? Zar mu neće biti dosadno? I kako da ga pouĉavate o investicijama kada se kao roditelj protivite riziku? Umesto da svoju decu uĉim da jednostavno igraju na sigurno. .Kako da olakšamo roditeljima...Glupo je pretpostaviti da će obrazovanje koje pruţa školski sistem pripremiti vašu decu za svet s kojim će se suoĉiti nakon diplomiranja. rešila sam da je najbolje da ih nauĉim da igraju pametno... Zaposleni gube. kako biste pouĉavali dete o novcu i svemu ovome o ĉemu smo razgovarali?" upitala sam Roberta.Cena hartija od vrednosti obiĉno raste kad se objavi smanjivanje troškova".. Sva je u delovima.Napisao sam knjigu o tome". onda. postaju bogatiji. Ljudi kao ja. na berzi?" . odvratio je..vredno uĉi i traţi posao'.. .stekne dobro obrazovanje'"..Da.Postoje pravila o novcu po kojima igraju bogati. reĉe on.. Poĉeo sam da je pišem nakon što je prethodna postala bestseler. Povremeno dodam ponešto. .

Upoznavši Roberta. rekao je Robert. u svetlu ovih naših promenljivih vremena. Kontrast izmeĊu dva oca pruţa vaţnu perspektivu. koliko je finansijskih informacija potrebno jednom detetu. Kada je Robertu bilo šesnaest godina. ali se naposletku sloţio da bi mu obrazovanje steĉeno na koledţu moglo biti od koristi. On to i priznaje. Podsticati decu da se zaposle kod nekog znaĉi savetovati ih da tokom ţivota plaćaju veći deo poreza nego što im stvarno pripada. Robert moţda i ne bi upisao koledţ. Još kao mali je znao da ţeli da bude bogat. Njegov bogati otac ga je savetovao da poseduje korporaciju. Pitala sam ga šta misli. bogatom i siromašnom. I. bio je uĉen da teţi ka dva razliĉita cilja. Pošto su ga vaspitavala dva oca. pruţaju vredan uvid u naĉin na koji pravi investitori analiziraju svoje odluke o investicijama. ĉesto to ĉinimo iz navike svojstvene kulturi iz koje potiĉemo. a imao je tu sreću da je ĉovek kogaje smatrao drugim ocem bio bogat i spreman da mu pokaţe put. jednako toliko je znaĉajna viĉnost u fmansijama i komunikacijama. To je oduvek bilo ispravno postupanje. Imati istovremeno dva oca stvaralo je brojne probleme. ali su predmeti studija bili potpuno drugaĉiji. Nekima vec dovoljno teško pada da nateraju svoju decu da uopšte idu u školu. RaĉunovoĊama koji ĉitaju ovu knjigu: suspendujte nakratko svoje znanje iz udţbenika i otvorite um za teorije koje prezentuje Robert.ako ne bude imao dobre ocene. pretnja da . neće naći dobar posao" nije imala mnogo efekta. vredno uĉe i naĊu dobar posao". kao roditelji moramo biti otvoreni prema novim i odvaţnim idejama. objedinila i priredila za štampu. Sledi priĉa o Robertova dva oca. Mada se mnoge od njih ne uklapaju u osnovne opšteprihvaćene principe raĉunovodstva. istina je da porez ĉini naše najveće 12 . Baš kao što je školsko znanje od vitalnog znaĉaja. Ţudeo je da poĉne sa stvaranjem sopstvenog imetka. Oba ta ţivotna puta iziskivala su obrazovanje. MeĊutim. Robertov pravi otac bio je školski inspektor savezne drţave Havaji. Odgovorio je da to zavisi od deteta.. ideje iz ove knjige su verovatno suviše nepraktiĉne i radikalne za većinu današnjih roditelja. Štaviše. uz male ili nikakve izglede na penziju. Obrazovani otac je podsticao Roberta da bude pametan. Obrazovanje je osnova uspeha. Tada je već znao da ce se njegova karijera razvijati u pravcu posedovanja korporacija. u poĉetku sam bila iznenaĊena njegovun idejama.koautor Robertove knjige. Njegov obrazovani otac ga je savetovao da radi za korporaciju. da nije bilo mudrog i upornog savetnika u njegovoj srednjoj školi. koja objašnjava veštine koje je on tokom ţivota razvio. a ne rada za njih.. Kada kao roditelji savetujemo svoju decu da . Bogati otac ga je podsticao da zna kako da zaposli pametne ljude. Knjigu sam podrţala.idu u školu. Istini za volju.

I. ili ĉak nezaposleni.troškove. Ako ste danas baštovan ili nastojnik. samo ako se na to odluĉi. Robert tvrdi da bogati svoju decu drugaĉije uĉe. Potrebne su nam nove ideje i drugaĉije obrazovanje. savetujem vam da i dalje tragate. ili u najmanju ruku barem to 13 . diplomirani ekonomista i ovlašćeni raĉunovoĊa. Štaviše. Kao majka. Ove ideje moţda nisu one koje biste vi odabrali da o njima diskutujete sa svojom decom. za postavljenim stolom. Upamtite da je finansijska inteligencija mentalni proces kojim rešavamo svoje finansijske probleme. Globalne i tehnološke promene s kojima se danas suoĉavamo veće su od svih s kojima se svet ikada suoĉio. a ova knjiga obiluje njima. većina porodica od januara do sredine maja radi samo za drţavu. Kao majka. sposobni ste da se obrazujete i pouĉite one koje volite kako da finansijski brinu o sebi. Robertova nada je da će informisati Ijude o tome da svako moţe da prosperira. da bi platila porez. ali hvala vam što ste ih saslušali. Potrebno je da svoju decu savetujemo uz veći stepen sofisticiranosti. smatram da je koncept sakupljanja dobrih ocena i nalaţenja dobrog posla prevaziĊena ideja. nadam se da će ova knjiga biti od pomoći ostalim roditeIjima. Potrebne su nove ideje. Oni to rade kod kuće. Moţda i ne bi bilo tako loše savetovati decu da teţe da budu dobri radnici ako ih istovremeno savetujemo da streme ka posedovanju sopstvene investicione korporacije.

šta god da se desi. Ko zna šta nam donosi budućnost? Ali. Šeron Lehter 14 .like. ili igrati pametno tako što ćemo se pripremiti. Niko od nas nema kristalnu kuglu. imamo dva osnovna izbora: igrati na sigurno. obrazovati i probuditi svoj i deĉji finansijski genij. ali jedno je sasvim izvesno: promene koje su pred nama prevazilaze naše poimanje.

BOGATI OTAC, SIROMAŠNI OTAC
Priča Roberta Kiosakija Imao sam dva oca, bogatog i siromašnog. Jedan je bio izuzetno obrayovan i inteligentan; bio je doktor nauka, a ĉetvorogodišnje redovne studije okonĉao je za svega dve godine. Potom je otišao na univerzitet Stenford, u Ĉikagu, i univerzitet Nordvestern, na postdiplomske studije za koje je dobio punu stipendiju. Drugi otac nikada nije završio osmi osnovne. Obojica su imali izuzetno uspešne karijere i celog ţivota su vredno i naporno radili. Obojica su stekli znatan imetak. Ipak, jedan se celog ţivota borio s finansijskim problemima. Drugi je postao jedan od najbogatijih Ljudi na Havajima. Jedan je umro ostavivši iza sebe desetine miliona dolara svojoj porodici, dobrotvornim ustanovama i crkvi. Drugi je za sobom ostavio samo neplaćene raĉune. Obojica su bili jaki, harizmatiĉni i uticajni. Obojica su me savetovali, ali ne iste stvari. Obojica su imali snaţnu veru u obrazovanje, ali nisu preporuĉivali iste studije. Da sam imao samo jednog oca, bio bih primoran da prihvatim ili odbacim njegov savet. Ĉinjenica da sam ih imao dvojicu omogućila mi je da biram izmeĊu dva suprotna stanovišta; jednog koje je zastupao bogat ĉovek i drugog koje je zastupao siromah. Umesto da naprosto prihvatim ili odbacim neko od njih, zatekao sam sebe kako više razmišljam, poredim ih i potom vršim izbor. Problem je bio u tome što bogataš još uvek nije bio bogat, a siromah još uvek nije bio siromašan. Obojica su tek otpoĉinjala svoje karijere i obojica su se borila za novac i porodicu. MeĊutim, njihova gledišta u vezi s novcem veoma su se razlikovala. Na primer, jedan otac je imao obiĉaj da kaţe da je ,,ljubav prema novcu koren svakog zla". Drugi je, pak, govorio da je ,,nedostatak novca koren svakog zla". Kao mlad deĉko, teško sam se nosio s uticajem dva snaţna oca. Ţeleo sam da budem dobar sin i da slušam, ali dva oca nisu govorila iste stvari. Suprotstavljenost njihovih stanovišta, naroĉito kada je reĉ bila o novcu, bila je toliko ekstremna da je podstakla moju radoznalost i zainteresovala me. Poĉeo sam da se bavim dugim razmišljanjima o onome što je svaki od njih govorio. Veći deo svoga slobodnog vremena provodio sam razmišljajući, postavljajući sebi pitanja kao što je: ,,Zašto on to kaţe?" i potom ponavljajući ista povodom neke izjave drugog oca. Bilo bi jednostavnije da sam naprosto rekao: ,,Aha, u pravu je. Slaţem se s njim." Ili da sam to gledište jednostavno odbacio, reĉima: ,,Stari pojma nema o ĉemu govori." Umesto toga, ĉinjenica da sam imao dva oca koja sam voleo primorala me je da mislim i naposletku
15

odaberem sopstveni naĉin razmišljanja. Proces biranja se ispostavio kao mnogo vredniji na duge staze, vredniji od pukog prihvatanja ili odbijanja nekog stanovišta. Jedan od razloga što bogati postaju još bogatiji, siromašni još siromašniji, a srednja klasa grca u dugovima, jeste taj što se novac kao predmet izuĉava kod kuće, a ne u školi. Većina nas o novcu uĉi od svojih roditelja. A šta moţe siromašan roditelj reći svome detetu o novcu? Takvi naprosto kaţu: ,,Drţi se škole i ubijaj se uĉeći." Dete će moţda diplomirati s najboljim ocenama, ali sa psihiĉkim sklopom i finansijskim programiranjem siromašne osobe. Tako je nauĉilo još kao vrlo malo. O novcu se u školama ne uĉi. Škole se usredsreĊuju na školska i profesionalna znanja, ali ne i na fmansijska. Time je objašnjeno kako to da pametni bankari, lekari i raĉunovoĊe, koji su imali odliĉne ocene u toku školovanja, celog veka imaju finansijskih problema. Za naš zapanjujući nacionalni dug moţemo u velikoj meri da ,,zahvalimo" visokoobrazovanim politiĉarima i vladinim zvaniĉnicima koji donose finansijske odluke, a da je pri tom njihova obuĉenost u pogledu novca bedna ili nikakva. Ĉesto se zagledam u novi milenijum, pitajući se šta će se dogoditi kada budemo imali milione Ljudi kojima će biti potrebna fmansijska i medicinska pomoć. Oni će, u pogledu finansijske podrške, zavisiti od svojih porodica ili drţave. Šta će biti kada Socijalnom osiguranju i Fondu za zdravstvenu zaštitu starih lica ponestane sredstava? Kako će nacija opstati ako roditeljima ostane da pouĉavaju decu o pitanjima novca a većina tih roditelja će biti (ili već jeste) siromašna? Budući da sam imao dva uticajna oca, uĉio sam od obojice. Morao sam da razmišljam o savetima i jednog i drugog i, ĉineći tako, stekao sam dragocenu spoznaju o snazi i efektu koje misli neke osobe imaju na njen ţivot. Na primer, jedan otac je imao naviku da kaţe: ,,Ne mogu to sebi dapriuštim." Drugi je, pak, zabranio da se te reĉi izgovaraju. On je insistirao da govorim: ,,Kako to sebi da priuštim?" Prvo je konstantacija, a drugo je pitanje. Prvo te ostavlja na miru, a drugo primorava da razmišljaš. Moj otac, onaj koji je uskoro imao da postane bogat ĉovek. objasnio bi to rekavši da automatskim izgovaranjem reĉi ,,Ne mogu to sebi da priuštim" mozak prestaje da radi. Postavljanjem pitanja ,,Kako da sebi to priuštim?" mozak se stavlja u pogon. I pri tom nije mislio na kupovanje svega što ti srce poţeli. Bio je fanatik u pogledu veţbanja uma. tog najjaĉeg kompjutera na svetu. ,,Moj mozak svakog dana postaje sve moćniji, zato što ga veţbam. A što je moćniji, to više novca mogu da zaradim." Verovao je da automatsko izgovaranje ,,Ne mogu to sebi da priuštim" predstavlja znak lenosti psihe. Premda su oba moja oca naporno radila, opazio sam da jedan od njih ima naviku da, kada se potegne pitanje novca, naprosto uspava
16

mozak, a da drugi obiĉava da svoj mozak veţba. Dugoroĉni rezultat bio je taj da je jedan od njih finansijski sve više jaĉao, a drugi sve više slabio. To umnogome nalikuje razlici izmeĊu dveju osoba od kojih jedna redovno odlazi u teretanu da veţba, a druga samo sedi na kauĉu i gleda televiziju. Pravilna fiziĉka aktivnost povećava vaše izglede da postanete i ostanete zdravi, a pravilna intelektualna aktivnost povećava vaše izglede da postanete i ostanete bogati. Lenjost negativno utiĉe i na zdravlje i na bogatstvo. Moja dva oca imala su dijametramo razliĉite stavove. Jedan je smatrao da bi bogati trebalo da plaćaju veći porez i na taj naĉin pomognu onima koji su imali manje sreće. Drugi je govorio: ,,Porez je kazna za produktivne i nagrada za neproduktivne." Jedan otac je preporuĉivao da vredno uĉim kako bih jednog dana našao dobru kompaniju u kojoj ću se zaposliti. Drugi je preporuĉivao da vredno uĉim kako bih jednog dana našao dobru kompaniju koju ću kupiti. Jedan je govorio: ,,Nisam bogat, deco, zato što imam vas." Drugi je govorio: ,,Moram da budem bogat, deco, zato što imam vas." Jedan nas je podsticao da za veĉerom razgovaramo o novcu i poslovima. Drugi je zabranjivao da se za vreme jela naĉinju takve teme. Jedan je rekao: ,,Kada je reĉ o parama, igraj na sigurno, ne rizikuj." Drugi je rekao: ,,Nauĉi da kontrolišeš rizik." Jedan je smatrao da je ,,naš dom naša najveća investicija i najveće imanje". Drugi je smatrao: ,,Moja kuća je moja obaveza, a ako je vaša kuća vaša najveća investicija, u nevolji ste." I jedan i drugi otac su na vreme plaćali raĉune, mada je jedan to ĉinio pre svega, a drugi tek naposletku. Jedan je otac verovao u to da će kompanija ili drţava brinuti o meni. Uvek je bio zabrinut zbog povišica plate, penzionog fonda, zdravstvenih beneficija, bolovanja, godišnjeg odmora i drugih posrednih privilegija. Bio je impresioniran dvojicom svojih striĉeva koji su bili armijski oficiri i koji su posle dvadeset godina aktivne sluţbe dobili penziju i paket privilegija. Dopadala mu se pomisao o zdravstvenim beneficijama i kupovanju u jeftinim garnizonskim prodavnicama koje je vojska omogućavala svojim penzionerima. Voleo je i sistem stalnih zaposlenja koji je s univerzitetskom diplomom postajao dostupan. Ideja o doţivotno garantovanom zaposlenju i beneficijama koje ono donosi povremeno mu se ĉinila vaţnijom od samog zaposlenja. Ĉesto je umeo da kaţe: ,,Pošteno obavljam posao za drţavu i stekao sam pravo na te benefici je." Drugi je otac bio ubeĊen da ĉovek finansijski mora biti u potpunosti upućen na samog sebe. Agitovao je naokolo protiv mentaliteta ,,steĉenih prava", govoreći kako on srvara finansijski slabe osobe. Nedvosmisleno je zastupao stanovište da je neophodno biti
17

novac nije vaţan". ili da pohaĊam poslovnu školu i magistriram. nisu se slagala o tome šta je vaţno nauĉiti. Moj siromašni otac govorio je i da ga .. Drugi je jednostavno investirao. Jedan otac se upinjao da uštedi nekoliko dolara. na primer: . već zbog svojih misli i postupaka. Moj bogati otac je uvek govono da je . Drugi me je nauĉio kako da napišem snaţne poslovne i fmansijske planove. odabrao sam da ne slušam svoga siromašnog oca. odluĉio sam da o novcu slušam i uĉim od svog bogatog oca. Na primer. Snaga naših misli moţda nikada neće biti izmerena ili cenjena.Ne radim ja za novac!" bile su reĉi koje je neprestano ponavljao.. postao sam akutno svestan da moram paţljivo da vodim raĉuna o tome koje misli prihvatam kao svoje sopstvene. Na taj naĉin. dobijem diplomu i naĊem dobar posao. To je opravdavao reĉima da . da bih mogao da naĊem dobro zaposlenje. moj siromašni otac je uvek govorio: . da bih mogao da dajem zaposlenja. Drugi me je podsticao da uĉim kako da se obogatim..Nikada neću biti bogat.novac ne interesuje" ili da . s druge strane. imajući dva oca. . Kao proizvod dvojice jakih oĉeva. nastavio je da sebe smatra bogatim ĉovekom. da shvatim kako novac funkcioniše i nauĉim kako da ga nateram da radi u moju korist. ali meni je još kao deĉaku postalo oĉigledno da moram biti svestan svojih misli i toga kako se izraţavam.izmeĊu siromaštva i bankrotsva postoji razlika: bankrotstvo je privremeno.. .. Jedan je od mene traţio da vredno uĉim. Jedan me je otac nauĉio kako da napišem impresivnu biografiju. a bogati Ljudi ne rade takve stvari. Opazio sam da Ljudi zaista uobliĉavaju svoj ţivot kroz svoje misli." Ĉak i kada je posle jednog velikog finansijskog neuspeha potpuno bankrotirao. Primetio sam da moj siromašni otac nije bio siromašan zbog sume novca koju je zaraĊivao.. 18 .. a siromaštvo je zauvek". Koga da poslušam svog bogatog ili svog siromašnog oca? Premda su oba ta ĉoveka gajila ogromno poštovanje prema obrazovanju i uĉenju. Kao mali. sebe uvek oznaĉavao kao bogatog ĉoveka.Ja sam bogat ĉovek. advokaturom ili raĉunovodsrvom. Ţeleo je da studiram da bih se bavio nekom profesijom. a koja je bila znatna.finansijski kompetentan. mogao sam sebi da dozvolim luksuz da posmatram efekte koje razliĉita razmišljanja imaju na neĉiji ţivot.novac moć". mada je on bio onaj koji je imao diplomu koledţa..Novac radi za mene!" Kada mi je bilo devet godina." Moj bogati otac je. kako bih zaraĊivao novac. Rekao bi.

Prestao je ćim je shvatio da znam i u potpunosti razumem sve što je nastojao da utuvi u moju ĉesto vrlo 19 . Pošto sam rešio koga ću slušati.. Kad proĊu godine i starost me sputa. Kroz šumu se raĉvahu dva puta Al' krenuh onim kud niko drugi ne luta. U tome beše sva razlika. Oh. Robert Frost (1916) U tome beše sva razlika. Premda volim mnoge njegove pesme.Put kojim ne krenuh". koraka ĉila. kako zavija tamo daleko u šipraţju zelenom. ali takva kakva je bila formirala je ceo moj dalji ţivot. ĉuvao sam onaj drugi za sutra! Al' znajući da sudbina je ĉudna Sumnjah da ikada vratiću se tu. Prvim se uputih. sve do moje trideset i devete. Odluka da ne sledim savete svoga visokoobrazovanog oca i njeaova stanovišta u pogledu novca bila je bolna. Dugo sam stajao na jednom ja I gledao niz drugi. Trava je uspravna i nedirnuta bila. Jer beše sav ĉist i zelen. Priĉaću o ovome s uzdahom ja. poĉelo je moje obrazovanje u oblasti novca. Njene poruke koriste mi gotovo svakog dana: Put kojim ne krenuh U šumi zlatnoj behu puta dva. Tokom godina ĉesto sam razmišljao o Frostovoj pesmi. Bogati otac pouĉavao me je više od trideset godina. I oba se jednako pruţahu tog jutra U neokaljanom lišću što leţaše na tlu. Al' od stopa mojih se svila I za mnom osta put ugaţen. A tuţan što nisam niz oba kren'o. najdraţa mi je .Lekcija Roberta Frosta Robert Frost je moj omiljeni pesnik.

tvrdu glavu. Tih šest lekcija su tema ove knjige i napisane su što je moguće jednostavnije. Pošto sam imao svega devet godina kada je poĉinjao da me pouĉava. svelo se na šest osnovnih lekcija koje su se ponavljale tokom trideset godina. stiĉete moĉ i moţete da poĉnete da gomilate bogatstvo. ali ako imate obrazovanje koje vam omogućava da znate kako on funkcioniše. Novac dolazi i odlazi. bez obzira na sve što se dešava u ovom sve promenljivijem i neizvesnijem svetu. Pozitivno mišljenje samo za sebe nije uvek dovoljno i to je razlog što većina Ljudi ide u školu i nikada ne shvati kako novac funkcioniše. Novac je jedan vid moći. baš onako kako se moj bogati otac trudio da ih saopšti. lekcije mog bogatog oca bile su jednostavne. biti finansijski obrazovan predstavlja još veću moć. A kada je sve bilo reĉeno i uĉinjeno. MeĊutim. Putokazi koji će vama i vašoj deci pomoći da postanete bogatiji. One nisu zamišljene kao odgovori na pitanja već pre kao putokazi. i tako ceo ţivot provede radeći za platu. 20 .

Lekcija 1 Bogati ne rade za platu Lekcija 2 Zašto je važna finansijska pismenost? Lekcija 3 Gledajte svoja posla Lekcija 4 Istorija poreza i moći korporadja Lekcija 5 Bogati pronalaze novac Lekcija 6 Radite za znanje a n e za novac PRVA LEKCIJA BOGATI NE RADE ZA PLATU 21 .

On se u njoj našao kao i ja. u stvari. a moj glas je odavao povredenost. Osmeh je. sine". trgovci i bankari. Naš grad je uglavnom ţiveo od velike plantaţe šećera. Moj otac je obiĉavao da kaţe: ." . Nekome je zadrhtala ruka dok je povlaĉio liniju koja je oznaĉavala podruĉnu pripadnost i mi smo se zatekli u školi punoj bogataške dece. odvratio je smešeći se. Igrom sudbine.Ne znam odgovor i nemoj da me zbunjuješ.. moraš da radiš za to.Ako nešto ţeliš. Majk i ja smo bili jedini siromašni klinci u našoj školi. Posle toga su ih uglavnom prebacivali u privatne škole...Sinko. Rekli su nam da ne moţemo s njima zato što smo . a ja sam imao devet godina. Ne moţe se zaista reći da smo bili siromašni. Nakon šestog razreda. Bila je 1956.. i ja sam išao u nju.. Koliko sam znao.Tako su vam rekli?" upitao je otac s nevericom. Video sam da razmišlja." Naravno da smo svašta ţeleli. . . poĉeo je polako.. moţeš li da mi kaţeš kako da se obogatim?" Moj otac je odloţio svoje veĉernje novine.A kako se pravi novac?" upitao sam. igrom sudbine." Partnerstvo je roĊeno Sledećeg jutra sam svom drugu Majku ispriĉao šta mi je otac rekao. moraš malo da mućneš glavom". znaĉio: .sirotinja'. mene i njih je ĉekala drţavna niţa i viša srednja škola. krov nad glavom. baš tako". odgovorio sam. . Ali.Dakle. ali Majka i mene nije pozvao. Šefovi plantaţe i ostali imućni Ljudi iz grada. kao što su lekari. sve novo. puštali su da njihova deca idu u drţavnu školu od prvog do šestog razreda. Otac je napokon spustio novine. . Za nas nije bilo privatnih škola.. s decom koja su poticala iz porodica sliĉnijih mojoj. Otac je bez reĉi odmahnuo glavom. to je otprilike bilo sve.. ali posla za devetogodišnje deĉake nije bilo baš na svakom koraku.. Ja sam stajao i ĉekao odgovor. 22 . odeću.ako ţeliš da se obogatiš. . ali tako smo se osećali.." .Aha.. Da sam ţiveo na drugoj strani ulice. Pošto je moja porodica ţivela na strani ulice koja je podruĉno pripadala toj školi..Tata. . Mama i otac su nam pruţali osnovno: hranu. išao bih u drugu školu. moraš da nauĉiš kako se pravi novac.To je sve što ću ti reći" ili . namestio naoĉari na nosu i vratio se ĉitanju novina.A zašto bi ţeleo da se obogatiš..Jer se danas Dţimijeva mama dovezla u njihovom novom kadi laku i otišli su da provedu vikend u svojoj kući na obali. Poveo je tri svoja druga.. jer su drugi deĉaci imali nove rukavice za bejzbol. nove bicikle. sine?" .Kako ćemo onda da napravimo pare?" pitao je Majk. išao sam u istu drţavnu školu u koju su bogataši upisivali svoju decu.

. šta vi to radite?" pitala je.. puno tuba koje su se topile. polako je narastala naša gomila praznih tuba od zubne paste. Za skladište svoje sirovine odredili smo mesto neposredno pored njene mašine za veš. tog poslepodneva. Obavestili smo je da ĉekamo još samo da neke komšije potroše svoje zubne paste da bismo uzeli tube. Bila je to ideja koju je Majk dobio iz neke knjige koju je proĉitao. Napetost je rasla. ..Pojma nemam". jer je kola morao da parkira na ulici pošto mu je proizvodna linija blokirala prilaz. a već je pretilo prinudno iseljenje iz skladišta. Konaĉno. . on i njegov prijatelj mogli su da vide ĉeliĉno lonĉe na usijanom roštilju. ali bio je to koristan bol.. Tu i tamo bismo razmenili koju reĉ o .. odgovarali smo na to. podsećajući ih da ih je zubar svakako savetovao da što ĉešće peru zube. jer nas je inspirisao da istrajemo u razmišljanju na temu pravljenja novca.To je poslovna tajna. rekao sam.Momci. Sve je bilo isposipano nekim belim prahom. Zubna pasta se tada nije pakovala u plastiĉne već u olovne tube. . Boju smo sagorevali na plamenu i potom takve tube ubacivali u lonĉe. U smeĊoj kartonskoj kutiji. Neki su nas pitali šta radimo..Ne moţemo da vam kaţemo". Bolelo je. objašnjavajući da ćemo uskoro imati dovoljno da zapoĉnemo proizvodnju.. kucali na svaka vrata i molili komšije da nam ostavljaju ispraţnjene tube od paste za zube. Mama je pristala da nas pusti još nedelju dana. topili ih dok olovo ne postane sasvim 23 . na svom kolskom prilazu zatekao je dva devetogodišnjaka i proizvodnu liniju koja je radila punom parom. i to od strane moje roĊene majke. Na dugaĉkom stolu nalazile su se male kartonske kutije u kojima je nekada bilo mleko. . rukovali smo se i biznis je poĉeo. sinulo nam je. Ja sam poĉeo da pravim proizvodnu liniju." Kako su nedelje odmicale.Neću više ni reĉ da ĉujem o tamo nekoj poslovnoj tajni. a naš porodiĉni portabl roštilj bio je zagrejan do usijanja. Smuĉilo joj se da gleda zguţvane i zgnjeĉene komšijske tube. u kojoj su se nekada nalazile boce s keĉapom. Ništa ne razumevajući. Moj prvi ortakluk. Celo prepodne smo proveli mozgajući kako da napravimo pare. Majk je imao duţnost da poţuruje komšije da brţe potroše pastu. Prilazeći.. Kada se moj otac jednog od narednih dana dovezao kući zajedno s nekim prijateljem.frajerima" koji se zabavljaju u Dţimijevoj vikendici na obali. Otac je polako prišao peške..Ali. Nekoliko narednih nedelja Majk i ja smo jurcali po komšiluku. Dan poĉetka proizvodnje se bliţio. Cepteći od uzbuĊenja." Majk i ja smo kumili i molili. moja mama je postajala sve nervoznija. hoćeš li da budeš moj partner?" Pristao je i tako je toga subotnjeg jutra Majk postao moj prvi poslovni partner. Uĉinite nešto s ovom guţvom ili sve leti u Ċubre. većina odraslih je sa smeškom pristajala na našu molbu. Konaĉno je mami bilo svega dosta.

Majk i ja smo ćutke sedeli narednih dvadesetak minuta." Oĉev prijatelj je prsnuo u smeh..Ono što si mi rekao. reĉe oĉev prijatelj. nezakonito je".Gospode Boţe!" reĉe moj otac." .A šta se nalazi u ovim gipsanim modlama?" postavio je otac novo pitanje." Razoĉarani. U zanosu sam prevrnuo dţaĉić. .Ti praviš novĉiće od olova. . S osmehom.. pokazali veliku kreativnost i došli na zaista originalnu zamisao. tako da je sada izgledalo kao da je dvorište bilo pogoĊeno sneţnom olujom. rekoh.Tako je".Trebalo bi da je ispalo dobro.Hoćete da kaţete da je ovo nezakonito?" pitao je Majk drhtavim glasom.. . Zaista sam ponosan zbog vas..Izgleda da su Dţimi i njegovi drugovi u pravu. . Samo napred. momci?" pitao je. Otac se nasmešio i odmahnuo glavom. nastavio je blagim glasom. .Šta radite. sipali kroz malu rupu na vrhu kutije od mleka. Završivši sa sipanjem. . uz osmeh pun opreza. ne diţući pogled. Pravimo pare. Onaj beli prah rasut oko nas bio je gips. Klimnuo sam potvrdno. Naš posao je propao na dan otvaranja." Malim ĉekićem kuckao sam po šavu koji je delio kocku napola. rekoh. spustio sam lonĉe i osmehnuo se ocu." Otac ga je samo iskosa pogledao. . reĉe otac.Taĉno. potvrdi Majk..Momci"... Kutije za mleko bile su napunjene gipsom.Aha". da bismo potom poĉeli da rašĉišćavamo nered koji smo napravili. momci.. Ĉisteći metlom rasuti gips. .teĉno i zatim ga. Kutije za mleko predstavljale su spoljašnje omotaĉe gipsanih modli..Paţljivo". Moj otac i njegov prijatelj paţljivo su nas posmatrali dok smo sipali teĉno olovo kroz malu rupu na vrhu gipsane kocke. drţeći vrelo lonĉe pomoću maminih kuhinjskih krpa..Pusti ih". široko se smešeći i potvrdno klimajući glavom..Mi smo partneri.Radimo ono što ste nam rekli.falsifikovanje"... . .. dodade Majk. Hoćemo da budemo bogati". . . kutija puna praznih tuba od zubne paste i dva deĉaka pokrivena belom prašinom.Moţda su klinci prirodno talentovani. pre no što smo ga pomešali s vodom. Vrlo paţljivo podigao sam gornju polovinu gipsane modle i iz nje je ispao olovni novĉić. Rekao nam je da ostavimo sve i sednemo s njim na stepenice." .. 24 . Naši snovi rasprsli su se kao mehur od sapunice. ..Ali." Moj otac je upravo odlazio kad sam to izgovorio.. Pred njim je bila vatra. usana razvuĉenih u osmeh od uha do uha. . ... Mi jesmo siromašni. vi ste. pogledao sam Majka i rekao: .Gledaj". strpljivo nam je objasnio šta znaĉi reĉ .. .

Veoma se ponosim vama dvojicom.Tvoj tata i ja imamo istog bankara...OK". Njegov zadatak je bio da saĉeka oca kad se te veĉeri vrati kući i zamoli ga da nas nauĉi kako da se obogatimo. Ĉisteći. . Bile su to lepe reĉi. Majk.. Problem je bio u tome što je on radio po ceo dan i ĉesto se kasno vraćao kući. nas dvojica smo opet ţivnuli... ali zaista ne znam kako se zaraĊuje novac." .. Mi jednostavno volimo da uĉimo decu.. Kad smo završili s ĉišćenjem.A što mi onda nemamo lepa kola i lepu kuću kao ona bogataška deca u školi?" . Ne predajte se. Ponovo vam kaţem: samo napred.praviš pare'"... ĉak i ako bude kasno. uhvatio sam autobus koji je išao u siromašni deo grada.. Majkov otac se sloţio da popriĉa s nama dvojicom." Ĉuvši ovo. da predajemo." Majk i ja smo ćutali. telefon je zazvonio. Vi ste nešto uĉinili.Dţimijev tata je zaposlen na plantaţi. . s tvojim tatom".Ako vas dvojica hoćete da nauĉite kako da se obogatite.. sada već propalim biznisom.Znam".Tata. On radi za kompaniju. . . Nastavnici zaista ne misle o bogaćenju. . ne verujući. Majk." . . dodade otac. lanac prodavnica i tri restorana.Zato što sam odluĉio da budem nastavnik. graĊevinsku kompaniju. . je nešto drugo.. Popriĉajte s tvojim tatom. u pola osam. koji je oduševljen njime. On se ne razlikuje mnogo od mene. odvratio je moj otac. Početak poučavanja 25 .Sledeće subote." Spustio sam slušalicu." Majk i ja smo se okrenuli i nastavili s ĉišćenjem. rekoh. ali mi i dalje nismo znali šta da radimo.. kako onda ti nisi bogat?" upitao sam. Najvaţnije je da ste nešto pokušali. Obećao mi je da će me pozvati odmah posle tog razgovora. . U subotu ujutru. Šećerana ima fmansijskih problema i Dţimijevom tati bi uskoro moglo da se desi da nema više ništa. U pola devet uveĉe. . Tvoj otac. a ja za drţavu. Upravo zbog restorana se i zadrţavao kasno uveĉe. Nekoliko puta mi je priĉao kako tvoj tata ume briljantno da zaradi novac. .Da. Ĉini se da je on na putu da izgradi carstvo i vemjem da će za koju godinu biti veoma bogat ĉovek. Voleo bih da mogu da vam pomognem. Majkov otac je posedovao skladišta. Većina Ljudi samo priĉa i sanja o tome da se obogati.Moj tata?" opet je pitao Majk. planirali smo kako i kada da razgovaramo s Majkovim ocem.. ponovio je s osmehom moj otac.S mojim tatom?" zaĉudio se ovaj.Lepa kola i lepa kuća ne znaĉe odmah i da si bogat ili da umeš da . Majk je uhvatio autobus i otišao kući.siromašni ste samo ako se sada predate.reĉe. . ne pitajte mene. S novim ţarom nastavili smo da rašĉišćavamo guţvu uzrokovanu svojim prvim. Njemu kompanija kupuje kola.

,,Plaćaću vam deset centi na sat. " Ĉak i po platežnim standardima koji su važili 1956, deset centi na sat bilo je malo. Majkl i ja smo se s njegovim ocem našli tog jutra u osam. Njegov radni dan je poĉeo pre više od jednog sata i on je već bio uveliko u poslu. Dok sam prilazio njihovoj jednostavnoj. maloj i urednoj kući, predradnik s jednog od njegovih gradilišta upravo je odlazio svojim kamionetom. Majk me je saĉekao na ulazu. ,,Otac razgovara telefonom i rekao je da priĉekamo iza, na tremu", reĉe, otvarajući vrata. Stari drveni pod je zaškripao dok sam ulazio u ovu davno sagraĊenu kuću. Odmah iza praga nalazio se jeftin otiraĉ, postavljen da bi sakrio tragove habanja od bezbrojnih stopa onih koji su ovuda hodali. Premda ĉist, ipak je bio zreo za bacanje. Osetio sam klaustrofobiju ušavši u dugu i uzanu dnevnu sobu, ispunjenu starim, buĊavim tapaciranim nameštajem koji bi danas verovatno zainteresovao nekog kolekcionara. Na kauĉu su sedele dve ţene. malo starije od moje majke. Preko puta njih sedeo je muškarac u radnom odelu. Na sebi je imao pantalone i košulju kaki boje, uredno opeglane, ali neuštirkane, i dobro uglancane radne ĉizme. Bio je desetak godina stariji od mog oca; rekao bih da je imao nekih ĉetrdeset pet godina. Osmehnuli su se dok smo Majk i ja prolazili pored njih na putu prema kuhinji, iz koje se izlazilo na terasu koja je gledala na zadnje dvorište. Stidljivo sam im uzvratio osmeh. ,,Ko su ovi Ljudi?" zapitao sam. ,,O, oni rade za mog tatu. Onaj stariji ĉovek vodi njegova skladišta, a ţene su šefice restorana. Jednog predradnika si video, on rukovodi izgradnjom druma oko pedeset milja odavde. Drugi predradnik, koji kontroliše izgradnju bloka stambenih kuća, otišao je još pre no što si ti stigao." ,,Je F to kod vas stalno ovako?" pitao sam. ,,Nije stalno, ali priliĉno ĉesto", reĉe Majk, smeškajući se dok je dovlaĉio stolicu da bi seo pored mene. ,,Pitao sam ga da li bi hteo da nas nauĉi da pravimo pare", nastavi Majk. ,,I šta je rekao na to?" pitao sam, Ijubopitljivo i istovremeno oprezno. ,,Pa, prvo je napravio neku ĉudnu facu, a onda je rekao da će da nam da ponudu." ,,O",izustih, zaklativši se na stolici i naslonivši se na zid; sedeo sam tako, pustivši da stolica poĉiva na dvema zadnjim nogama. Majk je uĉinio isto. ,,Znaš li o kakvoj je ponudi reĉ?" pitao sam ga. ,,Ne, ali saznaćemo uskoro." Iznenada, kroz rasklimatana kuhinjska vrata, na terasu je
26

zakoraĉio Majkov otac. Zateĉeni, obojica smo poskoĉili kao opareni. ,,Jeste li spremni, momci?" reĉe, privlaĉeći stolicu. Klimnuli smo potvrdno dok smo odmicali stolice od zida da bismo seli ispred njega. Bio je krupan ĉovek, visok oko metar i devedeset i teţak stotinjak kilograma. Moj otac je bio viši, iste teţine i pet godina stariji od Majkovog oca. Nekako su liĉili, mada je njihovo etniĉko poreklo bilo razliĉito. Moţda je njihova energija bila sliĉna. ,,Majk kaţe da hoćete da vas nauĉim kako se prave pare. Je li to taĉno, Roberte?" Uzvratio sam brzim potvrdnim klimanjem glavom, malĉice uplašen. Njegove reĉi i osmeh prikrivali su veliku snagu. ,,OK, evo moje ponude. Pouĉavaću vas, ali neću da vam pravim nikakvu uĉionicu. Ako radite za mene, uĉiću vas. Ako ne radite za mene, neću vas uĉiti. Brţe ću vas pouĉavati ako radite, a ako samo sedite i slušate, kao u školi, gubim vreme. To je moja ponuda. Uzmite ili ostavite." ,,Ovaj... mogu li prvo da pitam nešto?" izustih. ,,Ne. Uzmi ili ostavi. Imam previše posla da bih gubio vreme. Ako ne moţeš da se odluĉiš u presudnom trenutku, znaĉi da nikada nećeš ni nauĉiti kako se prave pare. Šanse dolaze i odlaze. Vaţno je znati kada je potrebno brzo doneti odluku. Imaš šansu koju si traţio. Škola poĉinje ili se zatvara za deset sekundi", reĉe Majkov otac s izazivaĉkim osmehom na licu. ,,Uzimam", rekoh. ,,Uzimam", reĉe Majk. ,,Dobro", nastavi Majkov otac. ,,GospoĊa Martin stiţe za deset minuta. Kad završim s njom, odvešće vas u mali supermarket i moţete da poĉnete da radite. Plaćaću vam deset centi na sat, a radićete po tri sata svake subote." ,,Ali, ja danas imam utakmicu", zaustih. Majkov otac je spustio glas do neumoljivosti. ,,Uzmi ili ostavi", reĉe. ,,Uzimam", odvratih, rešivši da radim i uĉim umesto da igram bejzbol. Trideset centi kasnije Tog divnog subotnjeg jutra, oko devet, Majk i ja smo radili kod gospoĊe Martin. Bila je to strpljiva i ljubazna ţena. Uvek je govorila da je podsećamo na njena dva sina koja su odrasla i otišla svojim putem. Premda Ijubazna, verovala je u vredan rad i pazila da ne zabušavamo. Ona je bila naš nadzornik. Proveli smo tri sata skidajući konzerve s polica, ĉisteći ih od prašine perjanim praherom i potom ih ponovo uredno slaţući na police. Bio je to bolno dosadan posao. Majkov otac, koga zovem svojim bogatim ocem, posedovao je
27

devet ovakvih malih supermarketa s prostranim parkiralištima. Bila je to rana verzija prodavnica mešovite robe s produţenim radnim vremenom, malih bakalnica u komšiluku, u kojima je narod kupovao stvari kao što su hleb, mleko, maslac i cigarete. Problem je bio u tome što erkondišn na Havajima tada još nije bio obavezna pojava pa radnje nisu mogle da drţe vrata zarvorena zbog vrućine. Postojala su širom otvorena vrata na dvema stranama prodavnice, prema drumu i prema parkiralištu. Kad god bi neka kola prošla drumom ili stala da se uparkiraju, dizala se prašina koja je ulazila u prodavnicu. Prema tome, za nas je bilo posla dok god se ne uvede erkondišn. Tri nedelje smo se Majk i ja subotom javljali gospoĊi Martin i radili tri sata. Završavali smo oko podneva, kada bi nam ona svakom izbrojala na dlan po tri majušna novĉića. Jeste da sam imao svega devet godina i da je bila 1956, ali trideset centi ipak nije bilo povod ni za kakvo pusto oduševljavanje. Stripovi su tada koštali deset centi, tako da bih za svoje pare obiĉno kupio stripove i tada odlazio kući. U sredu ĉetvrte nedelje bio sam spreman da dam otkaz. Pristao sam da radim samo zato što sam ţeleo da od Majkovog oca nauĉim kako se prave pare, a sada sam robovao za deset centi na sat. Povrh svega, Majkovog oca nisam ni video još od one prve subote. ,,Odustajem". saopštio sam Majku za vreme odmora. Ruĉak u školskoj kantini je bio nikakav. Škola je bila dosadna, a više ni suboti nisam mogao da se radujem. Ali, ono što mi se stvarno smuĉilo bilo je onih trideset centi. Ovaj put se Majk nasmešio. ,,Šta je smešno?" upitao sam ljutito, onako frustriran. ,,Otac je rekao da će se to desiti. Rekao je da ćete se videti kad budeš spreman da odustaneš." ,,Šta?" rekoh ogorĉeno. ,,Je l' to on ĉekao da mi se sve smuĉi?" ,,Tako nekako", reĉe Majk. ,,Moj otac nije kao drugi. On poduĉava drugaĉije od tvog tate. Tvoji roditelji vole da drţe predavanja. Moj otac je ćutljiv ĉovek i ne priĉa mnogo. Saĉekaj do subote. Reći ću mu da si spreman." ,,Hoćeš da kaţeš da ste mi ovo namestili?" ,,Ne, nije sasvim tako. Moţda. Objasniće ti otac u subotu." Subota: čekanje na red Bio sam spreman da se suoĉim s njim. Ĉak je i moj pravi otac bio ljut na njega. Moj pravi otac, onaj kog nazivam siromašnim, smatrao je da onaj bogati krši zakone koji brane izrabljivanje dece i da bi ga trebalo tuţiti. Moj obrazovani siromašni otac rekao mi je da zahtevam ono što zasluţujem. Najmanje 25 centi na sat. Moj siromašni otac rekao
28

. 29 . ako ne dobijem povišicu. dam odmah otkaz. moj siromašni otac. oprezno sam seo pored iste one dve ţene koje sam ovde video pre ĉetiri nedelje. u osam ujutru. s indignacijom. rekao je.Sedi i saĉekaj svoj red"..Ionako ti nije potreban taj glupavi posao". dobacio mi je Majkov otac dok sam ulazio.mi je i da. Osećajući se nekako ĉudno. ali nigde nisam video Majka. prošao sam kroz ista ona rasklimatana vrata na Majkovoj kući. Nasmešile su se i napravile mi mesta na kauĉu. . . Gledao sam okolo. U subotu. Okrenuo se i nestao u svojoj maloj kancelariji koja se nalazila odmah pored spavaće sobe.

Vredno sam radio. sunĉano havajsko prepodne provodio sedeći u njegovoj memljivoj. petnaest minuta kasnije.Ali ja te uĉim".. izustio sam." . Naposletku.. taĉno u devet sati. Hoćete sav novac samo za sebe i nije vas briga za one koji rade za vas. . .. Niĉemu me niste nauĉili. Radio sam za vas.Kako znaš da te niĉemu nisam nauĉio?" smireno upita bogati otac. . . ĉekajući da razgovaram sa tvrdicom koji eksploatiše decu... .Pa. E. Odrekao sam se zbog toga i svojih bejzbol utakmica..Dakle.Molim?" rekoh. ali zasluţujem da se prema meni ponašate bolje. Ne shvatajući šta on to priĉa. vrteći se u svojoj rotirajućoj stolici..Koliko sam shvatio.. vi se baš i ne drţite svog dela pogodbe". Tri nedelje sam radio za 1 . . koji brane izrabljivanje dece. Ili sam ih otpustio ili su dali otkaz. Dve ţene su obavile svoje i otišle još pre pola sata. ." Bogati otac se okrenuo prema meni. Ima zakona. reĉe bogati otac tiho." . Vi ste lopuţa. . pa. priĉa telefonom i ignoriše me. Kao da me je prouĉavao.. Pustili ste me da ĉekam i ĉekam i nimalo me ne poštujete. Bio sam spreman da odem.Za manje od mesec dana poĉeo si da zvuĉiš kao većina mojih radnika.. znate. A vi niste odrţali reĉ.Lagali ste me. Deset centi na sat! Ha! Trebalo bi da vas prijavim.. Pre dvadeset minuta je i stariji gospodin bio u kancelariji. baš kao što i misle svi u gradu.Au!" reĉe na to bogati otac. osećajući se priliĉno odvaţno za jednog klinca. ali iz nekog ĉudnog razloga sam i dalje sedeo tu.Rekli ste da ćete me pouĉavai ako radim za vas. šta imate da kaţete?" insistirao sam. To je stvarno okrutno. Niĉemu me niste nauĉili. vi me maltretirate? To je okrutno.Reĉ niste progovorili sa mnom još od onda kad sam pristao da radim za onaj sitniš. da znate i to.. a vi niste odrţali reĉ. Kuća je bila prazna." . ti traţiš povišicu ili ćeš dati otkaz". Umesto toga. Za devetogodišnjeg deĉaka je suprotstavljanje odrasloj osobi bilo zaista zastrašujuće.. a ja sam to divno..Prošlo je ĉetrdeset i pet minuta i poĉeo sam da se pušim od ljutine.. naslom'o glavu na dlan i nekako se zagledao u mene.Sada zvuĉiš kao većina onih koji više ne rade za mene.Nije loše". pozvao me da uĊem u tu sumornu prostoriju. završio posao i takode otišao. gotov da zaplaĉem." . Ja jesam samo mali deĉak. reĉe. bogati otac je išetao iz svoje kancelarije i pokretom ruke. ja sam radio za vas. Mogao sam da ga ĉujem kako se muva po kancelariji. . reĉe bogati otac." .. bez reĉi. mraĉnoj dnevnoj sobi. . Vi ste pohlepni. nikada niste priĉali sa mnom.Tako. .Mislio sam da nameravate da se drţite svog dela pogodbe i poduĉavate me. nastavio sam sa svojom ţalopojkom. Moj otac radi za drţavu.A ĉemu to? Niĉemu!" odvratih ljutito.

smešeći se. da si dozvolio ţivotu da te pokori. Ako si takav. Istina je. ţivot priĉa sa mnom?" Sada sam bio naĉisto da bi trebalo da dam otkaz. oni se bore. Razgovarao sam s nekim kome je trebalo posmatranje. Njega sam krivio. to znaĉi da im je potrebno i da ţele da nauĉe nešto. Ţivećeš nadajući se nekakvom velikom . svom poslu. malu platu ili svog šefa. bogatog i srećnog mladog ĉoveka.Ţivot me cima okolo.Ţivot nas sve maltretira. skrenuvši pogled tek pošto je poruka bila primljena.. Bogati otac je nastavio. muţu ili ţeni.A ako si od onih koji nemaju petlju. . Netremice smo se gledali..O ĉemu govori ovaj ĉovek?" pitao sam se u sebi.. ali je strah od poraza bio jaĉi od uzbuĊenja koje donosi pobeda. . uţasavao si se rizika." . Ima nešto što hoću da nauĉiš'. oni malobrojni. ţivot će i dalje da te maltretira. On uglavnom ne priĉa s tobom.Vi ste me maltretirali?" pitao sam. komunicirajući bez reĉi. Malo ih je koji nauĉe lekciju i nastavljaju dalje. dobro ćeš proći. ţivot ne uĉi tako. izabrao si da igraš na sigurno.Pa. . celog ţivota ćeš krivicu za svoje probleme svaljivati na svoj posao. Drugi se naljute i vraćaju. 2 . On te jednostavno cima naokolo.Ali.Da li uĉenje za tebe znaĉi priĉanje ili predavanje?" upita me on.Tako vas uĉe u školi". . Ali vraćaju svom šefu. Za tu nekolicinu.vas." Bogati otac je stajao i zatvarao stari.." Bogati otac je bacio pogled na mene. odgovorio sam nadureno.Ako nauĉiš ovu lekciju.Probudi se.. ." Naše oĉi su se ponovo srele. Ako ne. izrašćeš u pametnog. radeći sve ispravno. Ne shvataju da je ţivot onaj koji ih cima. da". celog ţivota ćeš igrati na sigurno.. Ljudi rade dve stvari. Duboko u duši. Većina odustaje.." Nisam imao predstavu o ĉemu on to priĉa.neĉemu" koje će rešiti sve svoje novĉane probleme. škripavi drveni prozor koji je vapio za opravkom. Proveo si ţivot igrajući na sigurno i radeći ispravno... a sam sam traţio da uĉim. a oni kao ti. Znao sam da je u pravu. . a rekao bih da je ţivot najbolji uĉitelj. . Neki dozvole ţivotu da ih cima. onda se naprosto predaš kad god te ţivot cimne. odgovori on. ti i samo ti znaćeš da nikada nisi ni pokušao. Nauĉe i nastavljaju dalje. Konaĉno. . Jer.. Ako ne.. Oĉi su nam se srele. Duboko u sebi. Borio sam se. Imaćeš mnogo prijatelja koji će te voleti baš zato što si uvek bio dobar ĉovek koji je naporno radio. meĊutim. . da vidi da li ga još uvek slušam. Umrećeš kao dosadan starac. . Sa svakim cimanjem kaţe ti: . Ţeleo si da pobediš.Ako nauĉiš ţivotne lekcije. Drugi se bore. skrenuo sam pogled. Gledali smo se desetak sekundi. Njima je drago kad ih ţivot cimne. Neki se predaju. ĉuvajući se za nešto što se nikada neće dogoditi. maltretira.. odvratih. upivši njegovu poslednju poruku. a vi me niĉemu niste nauĉili".

. .Vidi. smeškajući se lukavo.Pa.. samo sebe ne bi.." .." .Vi i jeste problem. šta je onda tvoj izbor?" .A šta će da reši problem?" upitah. U većini sluĉajeva. Imam više od sto pedeset zaposlenih i niko od njih me nikad nije pitao šta znam o novcu. ne biva tako. nastavi tako i ništa nećeš nauĉiti. . Zato sam odluĉio da pustim da te ţivot malĉice cimne. kada mi je Majk ispriĉao da ţeliš da uĉiš kako se prave pare.. . osmehnuo se bogati otac. Ĉak spreman da uĉim.Ali vi me plaćate samo deset centi.." ..Da ste loši i da iskorišćavate svoje radnike?" Bogati otac se u svojoj stolici ponovo okrenuo prema meni i od srca nasmejao.Da ste loši". reĉe: . odvratih. .Drugi tako postupe. reĉe bogati otac.Ja bih rekao da sam ti dao da okusiš ţivot. Zato većinom provedu svoje najbolje godine radeći za novac.. i dalje ljutito.Da okusim ţivot?" pitao sam. Većina ljudi bi svakog promenila. ali sad već s priliĉno radoznalosti.Da prihvatim tih bednih deset centi na sat i smeškam se?" Bogati otac se osmehnuo. ali ne shvatajući zapravo šta je to za šta rade. ali ne i da ih nauĉim nešto o novcu... . prestavši da se smeje.Vas dvojica ste prvi koji su ikada od mene traţili da ih nauĉim kako se prave pare." . iskreno misleći da će novi posao ili veća plata rešiti problem.. Prestani da kriviš mene i veruješ da sam ja problem.Bolje bi bilo da promeniš mišljenje. Naprosto 3 . meĊutim. . moţeš da promeniš sebe. boljom šansom i većom platom. Daju otkaz i krenu u potragu za drugim poslom." .. onda moraš da me promeniš. Ali..Stoga. .Ne krivi mene za svoje probleme". kako bi me saslušao. nauĉiš nešto i postaneš pametniji.. rekoh. reĉe bogati otac. Konaĉno. . To je razlog što sam ti plaćao svega deset centi..." Sedeo sam i paţljivo slušao.Dakle. Ako shvatiš da si ti problem.. da ti kaţem. ." ..I koju sam ja to lekciju nauĉio radeći za vas za deset centi na sat?" pitao sam. sad već pomalo nestrpljivo. odluĉio sam da smislim kurs blizak stvarnom ţivotu. . ali ništa od toga ne bi doprlo do tebe. daću otkaz.Baš ono što ĉini većina Ljudi..." . Traţe od mene posao i platu. .I ĉemu te to uĉi?" upita s osmehom bogati otac.. . Ako smatraš da sam ja problem. reĉe bogati otac. ako mi ne povećate platu ili mi ne pokaţete više poštovanja i poduĉavate me.. ti misliš da sam ja problem".Lepo reĉeno".Ne shvatam". Mogao sam ja da priĉam dok ne pomodrim. Budeš li ostao pri tome da sam ja problem.Neki bi i tako rekli".. lakše je menjati sebe nego druge.

prihvate platu, svesni da će njihova porodica finansijski jedva preţivljavati. Ali, ipak to ĉine i onda ĉekaju na povišicu, misleći kako će više novca rešiti njihov problem. Uglavnom prihvataju, a neki potraţe i dopunski posao i još više rade, ali opet za malu platu." Sedeo sam i buljio u pod, poĉevši polako da izvlaĉim lekciju iz onoga što mi je govorio bogati otac. Mogao sam da osetim ukus ţivota. Konaĉno, podigao sam pogled i ponovio pitanje. ,,Šta će da reši problem?" ,,Ovo", reĉe on, pomilovavši me neţno po glavi. ,,Ovo što imaš unutra." I upravo tada mi je rekao nešto, jedno svoje stanovište po kojem se razlikovao od svih koji su radili za njega i od mog siromašnog oca stanovište koje ga je naposletku uĉinilo jednim od najbogatijih Ljudi na Havajima, dok se moj visokoobrazovani, ali siromašni otac celog veka borio s finansijskim nedaćama. Ta jedna jedina misao bila je u stanju da uĉini ţivot potpuno drugaĉijim. Bogati otac ponavljao ju je opet i opet, tu misao koju ću nazvati Lekcijom br. 1. ,,Siromašni i osrednje imućni rade za novac. Bogati su naterali novac da radi za njih." Tog sunĉanog subotnjeg jutra nauĉio sam nešto što se dijamerralno razlikovalo od onoga ĉemu me je uĉio moj siromašni otac. U devetoj godini ţivota postao sam svestan da oba oca ţele da uĉim. Obojica su me podsticala da uĉim... ali ne iste stvari. Moj visokoobrazovani otac preporuĉivao mi je da idem njegovim stopama. ,,Sine, hoću da vredno uĉiš i imaš dobre ocene, da bi mogao da naĊeš siguran i stabilan posao u dobroj kompaniji. I povedi raĉuna da to bude neka koja pruţa maksimalne beneficije." Moj bogati otac je ţeleo da nauĉim kako funkcioniše novac, tako da bih mogao da ga nateram da radi za mene. Te lekcije, meĊutim, nisam uĉio u uĉionici već kroz ţivot, rukovodeći se njegovim savetima. Moj bogati otac je nastavio s prvom lekcijom. ,,Drago mi je što si se naljutio zbog onih deset centi na sat. Da se nisi naljutio, da si to oberuĉke prihvatio, morao bih da ti kaţem da te neću poduĉavati. Vidi, za istinsko uĉenje potrebna je energija, strast, goruća ţelja. Bes je veliki deo te formule, jer je strast kombinacija besa i ljubavi. Kada je reĉ o novcu, većina Ljudi ţeli da igra na sigurno i oseća se bezbedno. Stoga oni nisu voĊeni strašću, već strahom." ,,I zbog toga prihvataju slabo plaćen posao?" upitao sam. ,,Da" odvrati bogati otac. ,,Neki kaţu da ja eksploatišem ljude zato što su plate kod mene manje nego na plantaţi ili u drţavnoj sluţbi. A ja kaţem da Ljudi sami sebe eksploatišu. Oni se plaše, ne ja." ,,Ali, zar ne mislite da bi trebalo bolje da ih plaćate?" pitao sam.
4

,,Ne moram. Pored toga, više novca neće rešiti problem. Pogledaj samo svog oca. On lepo zaraĊuje, ali ipak ne uspeva da plati sve raĉune. Većina Ljudi se, kad im daš više novca, samo uvali u još veće dugove." ,,Zato sam, znaĉi, dobijao deset centi na sat", osmehnuo sam se. ,,To je deo lekcije." ,,Taĉno", uzvratio mi je osmeh bogati otac. ,,Vidiš, tvoj otac je išao u školu i stekao odliĉno obrazovanje, kako bi mogao da naĊe dobro plaćen posao. To je i uĉinio. Ali, on i dalje ima novĉanih problema, jer u školi nije nauĉio ništa o novcu. Povrh svega, on veruje u rad za platu." ,,A vi ne verujete?" upitah. ,,Ne, ne baš", odgovori bogati otac. ,,Ako ţeliš da nauĉiš da radiš za platu, ostani u školi. Tamo te odliĉno nauĉe tome. MeĊutim, ako ţeliš da nauĉiš kako da nateraš novac da radi za tebe, onda ću te ja tome nauĉiti. Ali samo ako ţeliš da uĉiš." ,,Zar ne bi svako poţeleo to da nauĉi?" pitao sam. ,,Ne", reĉe bogati otac. ,,Jednostavno zato što je lakše raditi za platu, a naroĉito ako je strah tvoja primarna emocija u trenucima kada se raspravlja o novcu." ,,Ne razumem", namrštio sam se. ,,Zasada nemoj da brineš o tome. Dovoljno je da znaš da je strah ono što većinu Ljudi tera da se drţe nekog zaposlenja. Strah da neće moći da plate svoje raĉune. Strah od otpuštanja. Strah da neće imati dovoljno para. Strah od novog poĉetka. To je cena koja se plaća kada se uĉi profesija ili zanat i potom radi za platu. Većina Ljudi poĉne da robuje novcu... a zatim poĉne da besni na svog šefa." ,,Naterati novac da radi za mene, to je sasvim drugaĉiji predmet izuĉavanja?" upitah. ,,Naravno", odgovori bogati otac. ,,Potpuno drugaĉiji." Zaćutali smo, a napolju je još uvek trajalo divno havajsko jutro. Moji drugovi su verovatno upravo poĉinjali utakmicu u malom bejzbolu. Ali, iz nekog meni nepoznatog razloga, sada mi je bilo drago što sam odluĉio da prihvatim posao za deset centi na sat. Slutio sam da sam na putu da nauĉim nešto što moji drugovi neće nauĉiti u školi. ,,Jesi li spreman za uĉenje?" zapita bogati otac. ,,Kao zapeta puška", nacerio sam se. ,,Drţim svoje obećanje. Uĉim te, ali posredno", reĉe moj bogati otac. ,,U devetoj godini ţivota okusio si kako je to raditi za platu. Pomnoţi poslednjih mesec dana sa pedeset godina i imaćeš predstavu kako protiĉe ţivot većine Ljudi." ,,Ne shvatam", rekoh. ,,Kako si se osećao dok si ĉekao da dode tvoj red da te primim?
5

Jednom da bi dobio posao i drugi put da bi traţio veću platu?" ,,Grozno", odvratih. ,,Ako odluĉiš da radiš za platu, ţivot će ti biti baš takav, kao i mnogima", reĉe bogati otac. ,,A kako si se osećao kad bi ti gospoĊa Martin spustila na dlan tri novĉića za tri sata rada?" ,,Smatrao sam da nije dovoljno. Ĉinilo se bedno. Bio sam razoĉaran", rekoh. ,,Tako se oseća većina zaposlenih kada dobije platu. Pogotovo pošto im odbiju porez i ostale odbitke. Ti si barem dobijao ceo iznos." ,,Hoćete da kaţete da većina zaposlenih ne prima celu platu?" zaprepastio sam se. ,,Zaboga, ne!" reĉe bogati otac. ,,Drţava uvek prvo uzme svoj deo." ,,Kako to radi?" pitao sam. ,,Porezi", odvrati bogati otac. ,,Oporezuje se sve što zaraĊuješ. Oporezuje se sve što trošiš. Oporezuje se sve što uštediš. Oporezuju te i kad umreš." ,,Zašto Ljudi dozvoljavaju da im drţava to radi?" ,,Bogati ne dozvoljavaju", reĉe sa smeškom bogati otac. ,,Siromašni i osrednje imućni dozvoljavaju. Kladim se da zaraĊujem više od tvog oca, pa ipak on plaća veći porez." ,,Kako je to moguće?" pitao sam. Kao devetogodišnjaku. ĉinilo mi se da to nema nikakvog smisla. ,,Zašto bi iko dozvoljavao drţavi da mu to radi?" Bogati otac je sedeo i ćutao. Valjda je ţeleo da slušam umesto da brbljam. Naposletku sam se ipak smirio. Nije mi se dopalo to što sam ĉuo. Znao sam da se moj otac stalno ţali da plaća veliki porez, ali u stvari pojma nisam imao o ĉemu je tu reĉ. Je l' to njega ţivot maltretira? Bogati otac se polako, bez reĉi okrenuo zajedno sa stolicom i pogledao me. ,,Jesi li spreman da uĉiš?" upitao me. Potvrdio sam laganim klimanjem glavom. ,,Kao što rekoh, ima tu mnogo da se uĉi. Studije na kojima uĉiš kako da nateraš novac da radi za tebe traju ceo ţivot. Obrazovanje većine se završava posle ĉetiri godine koledţa. Ja već znam da će moje prouĉavanje novca trajati dok sam ţiv jer, što više znam, otkrivam sve više onoga što je potrebno da znam. Većina nikada ne uĉi o tome. Idu na posao, dobijaju platu, vode raĉuna da ne preĊu iznos na tekućem raĉunu i to je to. A zatim se pitaju otkud im toliki novĉani problemi. I onda poveruju kako će s više novca rešiti probleme. Tek malobrojni shvate da problem zapravo leţi u njihovom nedostatku fmansijskog obrazovanja." ,,Znaĉi, moj otac ima problema s porezom zato što se ne
6

" Stajao sam tamo ne verujući kakva mi je nepravedna pogodba ponuĊena." LEKCIJA 1: Bogati ne rade za platu Svome siromašnom ocu nisam rekao da radim bez plate.Upotrebi ovo" reĉe. Sam posao nije mi teško padao i s vremenom je ĉak postajao lakši. još uvek u tebi strast za uĉenjem?" pitao je bogati otac." .Rekao si da hoćeš da uĉiš... osposobe se za neku profesiju..Ako ga dobro upotrebiš. . prema tome. . koji rade za plate i mole Boga da ih ne otpustim.. .. reĉe on. . reĉe bogati otac. Nje u većini Ljudi nema.. bićeš kao one dve ţene i onaj stariji ĉovek koje viĊaš u mojoj dnevnoj sobi. Poţališ se da te ne plaćam dovoljno.Upotrebi ovo.. To je cena koju plaćaš ako jedino znaš da radiš za platu umesto da nateraš novac da radi za tebe. Oni ţele da idu u školu. šta da radim?" pitao sam." . On to ne bi razumeo.. Bogati otac me pomilova po glavi i reĉe: . . Bolje da poţuriš i vratiš se tamo. Došao sam da traţim povišicu.. ." . daš otkaz i odeš da traţiš novi posao. neću ti platiti ništa. viknuo sam.To nije fer". deset centi na sat. bićeš mi uskoro zahvalan što sam ti pruţio šansu i odrašćeš u pametnog ĉoveka. trgnu se iz sna. Ako sada ne nauĉiš ovo. . On upravo radi. Ovog puta.Porezi su samo deo onoga što moraš da znaš ako hoćeš da novac radi za tebe. ali više ti neću plaćati deset centi na sat.. vratićemo se na našu prvu pogodbu. koji zaraĊuje mnogo samo zato da bi grcao u dugovima i nada se da će povišica rešiti sve probleme.Šta?" zapanjio sam se. Bogati otac me je pomilovao po glavi.Dobro". Klimnuo sam potvrdno. Ili kao tvoj otac. briše prašinu i slaţe konzerve za dţabe. bilo mi je ţao propuštenih 7 .O ovome sam s Majkom već razgovarao. Rekao si da ţeliš da nauĉiš da ne radiš za platu. A sada briši na posao." . natrag na posao.. Nastavićeš da radiš svake subote po tri sata.Ĉuo si me.Vidi". Ali. rade zabavan posao i zaraĊuju mnogo para.. a ja nisam ţeleo da se uvaljujem u objašnjavanje neĉega što ni sam nisam shvatao. Ako je to ono što ti ţeliš. neću ti platiti ni centa.razume u pare?" zbunjeno sam pitao.. . A moţeš da uĉiniš i ono što bi većina uĉinila. Ovog ĉasa ţelim samo da otkrijem da li u tebi još uvek tinja strast da uĉiš o novcu.. .A sad. do guše u finansijskim problemima i više ne mogu da prestanu da rade. Tinja li. Tri naredne nedelje Majk i ja smo svake subote odraĊivali svoja tri sata bez ikakve plate. dakle. Ni centa.Ali. Jednog dana." Nisam verovao svojim ušima.Morate nešto da platite. a on mi kaţe da od sada radim dţabe.

momci. jer im je vidik suviše uzan. klimnuvši glavom..Ajmo u šetnju. jedva ĉekaju one tri nedelje godišnjeg odmora i oskudnu penziju nakon ĉetrdeset i pet godina rada. rekao je Majk. Jeste zvuĉao okrutno. Ako ne. izvadio dva štapića. Ušao je u radnju i srdaĉnim zagrljajem pozdravio gospoĊu Martin. ... za malu platu. Smešeći se.. gde nam je dao sladolede. bogati otac je rekao: . .OK". Ja sam se sloţio s tim. Jedna od najvećih ţivotnih lekcija vam je pred nosom. jer nismo bili sasvim sigurni šta hoće da nam kaţe. Moţda zvuĉim okrutno. platio za njih i mahnuo Majku i meni. grĉevito se drţe iluzije o sigurnom poslu. Ako vam to zvuĉi uzbudljivo. i odšetali na prostranu poljanu na kojoj je nekolicina odraslih igrala bejzbol. Ako je savladate..Momci. završićete poput gospoĊe Martin i većine ovih Ljudi koji igraju bejzbol u ovom parku." . Zašto ih ismevate?" hteo sam da znam. . Oni veoma naporno rade. Ţelim da proširim vaše vidike kako biste nešto uvideli. otišao je do friţidera za sladoled. ovo su sve dobri i vredni Ljudi. Dvadeset pet centi na sat za mene su bile dobre pare. Nešto što većina nikada nije imala privilegiju da vidi. ali osećali smo kako oĉajniĉki ţeli da nešto shvatimo. za jedan izletniĉki sto.Da li ste nešto nauĉili u meĊuvremenu?" pitao je bogati otac." Majk i ja smo samo ćutke sedeli. Većina nikada ne primeti zamku u koju je upala. Ĉuli smo kako parkira kamionet i pucketanje tek ugašenog motora. izbegavši nekoliko nailazećih automobila.. kako ide?" . uţivaćete u ţivotu punom slobode i sigurnosti. . jer se iz petnih ţila trudim da vam ukaţem na nešto. negde oko podneva..Zar dvadeset i pet centi na sat ne zvuĉi dobro? Zar ne ĉini da vam srce odmah brţe zakuca?" Odmahnuo sam glavom za . Nikad ne bih bio tako okrutan. Bogati otac je navratio da nas obiĊe treće nedelje.GospoĊa Martin mi je kao majka. bilo bi dobro da poĉnete da razmišljate. Osmeh je ozario lice bogatog oca. Majk i ja smo se pogledali.Ali.Dakle.ne".bejzbol utakmica i zbog toga što više nisam mogao sebi da kupim ni one stripove. daću vam povišicu: dvadeset pet centi na sat. 8 . Seli smo podalje od njih.. slegnuli ramenima i istovremeno odmahnuli glavom." Prešli smo preko ulice. momci.. Izbegavanje jedne od najvećih životnih zamki . ali u stvari je bilo tako. Pošto se raspitao o poslovanju prodavnice.

ideš na posao.Većina Ljudi ima svoju cenu.. Pitanje je bilo samo koji će od ta dva dela prevladati. i dalje nisam ni reĉ progovarao. Uzvratio mi je pogled. Nisam mogao ni da zamislim da zaraĊujem tolike pare. duboko u duši. svejedno nisam davao glasa od sebe.OK. Dţimi i njegovi bogati drugari više me nikada ne bi mogli nazvati .. Do kraja ţivota bivaju voĊeni dvema emocijama. a mozak je urlao: . . U mislima sam video novi bicikl. . a kad poĉnemo da dobijamo platu. novu rukavicu za bejzbol i strahopoštovanje na licima svojih drugova kad iz dţepa izvadim gomilu keša. okrenuo sam se nalevo da bih pogledao Majka. reĉe bogati otac meko.OK. pohlepa ili ţudnja nas podstaknu na razmišljanje o svim onim divnim stvarima koje se novcem mogu kupiti. Onaj slabi i siromašni deo moje duše je zaćutao. ţarko sam ţeleo ta dva dolara... U moj mozak i dušu uselili su se nekakav mir i sigurnost u pogledu novca. I tako se formira obrazac.. On je u svom ţivotu testirao hiljade duša. bila je 1956.." Odjednom se sve u meni utišalo." Moj mali devetogodišnji mozak i srce samo što nisu eksplodirali. Moţda mi se mozak pregrejao.Dobro". Na štapiću nije bilo više niĉega.. Ĉeznuo sam da kaţem .. Moje srce je poĉelo da lupa kao ludo.Ustaješ.OK. Godine 1956. strah da ćemo ostati bez novca motiviše nas da naporno radimo.da". . Znao je da nas testira i znao je da deo naših emocija ţeli da prihvati ponudu. MeĊutim. ustaješ. Lagano. pa mu je iskoĉio osiguraĉ.siromašnim". s lukavim osmehom na licu. Napokon. A imaju je zahvaljujući ljudskim emocijama koje se zovu strah i pohlepa. ideš na posao.Kakav obrazac?" pitao sam. Ţeleo sam da prihvatim tu ponudu. A povrh svega. Testirao je duše svaki put kad bi nekoga pozvao na razgovor u vezi s poslom... pet dolara na sat.. plaćaš raĉune. Znao je da u duši svakog ljudskog bića postoji crta slabosti i siromaštva koja dozvoljava da bude kupljena. Prevladao je onaj nepotkupljivi deo. onaj koji nije imao cenu. . i sa dva dolara na sat bio bih najbogatiji klinac na svetu. . Bogati otac je posmatrao dvojicu deĉaka koji su mu uzvraćali pogled. A znao je i da u duši svakog ljudskog bića postoji onaj snaţan i odluĉan deo koji se nikada ne da potkupiti. Pre svega. nije bilo mnogo odraslih koji su zaraĊivali pet dolara na sat." . Ali." Nisam verovao svojim ušima. Sladoled se topio i curio mi niz ruku. Uzmi.. Ipak.Uzmi. a lepljiva barica vanile i ĉokolade predstavljala je pravu gozbu za mrave. Iskušenje je prošlo i ustupilo mesto smirenosti. Ponuda je bila previsoka i postalaje smešna. 9 . daću vam dolar na sat". dva dolara na sat. Znao sam da je i Majk došao do te taĉke. širom otvorenih oĉiju i praznih mozgova. plaćaš raĉune. Nešto se promenilo..

.Mi nismo ništa lagali". Plaše se. . . ali nešto ih je teralo da stalno ţure na posao.. ali nismo u potpunosti shvatili šta je hteo da kaţe..Nisam ni rekao da ste lagali.Ne morate je reći nikome drugom. opet ih ponesu osećanja radosti i ţudnje i pohlepe. Novac gospodari njihovim ţivotima. oni reaguju u skladu s tim osećanjima. . a na taj naĉin i njihove duše. .. kad doĊu do nekog dolara..Onaj za koji se nadam da ćete ga vi. To je ono što ja nazivam . odgovori bogati otac. . On kontroliše njihova osećanja. gospoda Martin." ponovio je bogati otac. Nije mi delovalo da se bogzna kako zabavljaju tamo i nikad nisu izgledali specijalno srećni. nadajući se da će plata odagnati strah koji im razdire dušu.. Ali. on i dalje ne nestaje.Znaĉi. oni koji rade za vas. ..Hoćete da kaţete da Ljudi u ovom parku. ." .Postoji li i drugi naĉin?" pitao je Majk.Dakle." . Znao sam samo da sam se ĉesto ĉudio zbog ĉega odrasli tako ţure na posao. meĊutim. . Milionima Ljudi ne dozvoljava da spavaju.. pogotovo zato što radimo za dţabe.. Reaguju emotivno urresto da upotrebe mozak".reći istinu'.. odvrati bogati otac. Rekao sam . . reĉe polako bogati otac.trkom pacova".. a strah se budi zajedno s njima. a oni neće da priznaju da je tako.A da nam daš neki nagoveštaj?" nastavio je Majk. jer su suviše nemirni i zabrinuti.. . reaguju umesto da misle.Tako je"." . prvi korak jeste reći istinu". odgovori bogati otac. idu na posao s nadom da će novac ublaţiti strah. .Umesto toga. reĉe Majk. Shvativši da smo apsorbovali onoliko koliko smo mogli od 10 . svakog dana ustaju. reĉe bogati otac.. otkriti i uĉiti uz mene. momci. osećaju strah da neće imati novca.. rade." . i opet reaguju umesto da misle. I oni ponovo ustaju i idu na posao. da oni to ne znaju?" upitao sam. Samo sebi. Taj stari strah ih progoni i nastavljaju da odlaze na posao nadajući se da će novac uĉiniti da straha nestane.Sumnjam da znaju".. milujući nas po kosi. ." Bogati otac je ovo izgovorio tiho.A onda. .Umesto da kaţu istinu o tome kako se osećaju. Ponudi im više novca i nastaviće da se vrte u tom krugu tako što će trošiti još više. bez razmišljanja. Majk i ja smo ĉuli šta je rekao. reĉe bogati otac.. ali ništa od toga. zaraduju. njihova osećanja misle za njih". Zato sam prestao da vas plaćam.Pomalo smo umorni.O vašim osećanjima".Istinu o ĉemu?" pitao sam.Ali ga tek nekolicina otkrije..Da". rekao sam.strahom i pohlepom. Strah ih drţi zarobljene i oni rade.Koji je to naĉin?" pitao je dalje Majk.. .." . ... zaraĊuju i stalno se nadaju da će strah nestati. Umesto da se suprotstave tom strahu. puštajući da nam se njegove reĉi ureţu u pamćenje.

uzeo novĉanicu i. . svakog dana provode osam sati na poslu. Ali. . ţudnja.Hoću da vi. izbegnete tu zamku. Tome zapravo i ţelim da vas nauĉim. ta radost je ĉesto kratkog daha i ubrzo im je potrebno više novca.To vaţi i za bogate Ijude?" upita Majk.. ţivot na visokoj nozi koji im novac omogućava. . Oni zaista veruju da novac moţe da odagna taj strah od nedostatka novca. . Dozvoli da kaţem nešto o drugoj emociji. automobile. Zatim poĉrnju da se plaše da će izgubiti novac.. MeĊutim..Ne.. Znam Ijude koji su danas. Videći novac.Izbegavanje novca je isto tako poremećeno kao i vezanost za njega. više bezbednosti. ." . Ako ih novac ne interesuje. To je poricanje istine. premda izgledaju bogati i imaju stalno sve više novca. .Upoznao sam mnoge koji tvrde kako ih novac uopšte ne interesuje. za više radosti. novac to ne moţe.onoga što nam je govorio. više udobnosti. i za njih".Štaviše.Znaĉi li to da su siromašni srećniji?" upitah. ali ja više volim da kaţem ţudnja." .. odvrati bogati otac. jer bogatstvo nije rešenje problema.. Zabrinuti su zbog onoga što bi njihovi prijatelji mogli reci ako oni izgube sav svoj novac. odjurio blagosiljajući svoju sreću. razlog što su mnogi bogataši postali bogati nije ţudnja nego strah.Ne. odvrati bogati otac.. mada bismo ga do pre pola sata verovatno sasvim ignorisali. Ţude za novcem jer misle da njime mogu da kupe radost. Bogati otac je izvadio jedan dolar iz novĉanika i mahnuo starcu. misleći da će novac smiriti njihovu strahom i ţudnjom rastrzanu dušu. A ovamo. više zadovoljstva. bogati otac reĉe: . Neki je nazivaju pohlepom. Oni ne ţele da izgube svoje velike kuće. Dakle. zabavnijim ili uzbudljivijim. ne prestajući da zahvaljuje bogatom ocu. .." 11 . beskućnik je prišao ne ĉaseći ni ĉasa. Savršeno je normalno ţudeti za neĉim boljim. od nemaštine. Strahovi koji su ih naterali da se obogate postali su još izraţeniji.Nije?" upitao sam. I onda nastavljaju da rade. nije. uplašeniji nego onda kad nisu imali ništa. samo da bi otkrili da se strah pojaĉava. Mnogi su oĉajni i neurotiĉni. Ijude i ţudnja tera da rade za novac.." Kao naruĉen. mislim da nisu". Imam prijatelje koji se i dalje ubijaju poslom iako imaju veoma mnogo.. momci. Onaj slab i siromašan deo njihove duše se sada u stvari još glasnije ĉuje. pored našeg stola prošao je jedan beskućnik.. zaustavio se kod velike korpe za otpatke i poĉeo da pretura po njoj. i onda ga gomilaju na tone.Da." . kad poseduju milione.Ovaj se ne razlikuje baš mnogo od većine mojih radnika". Uţasnuti su mogućnošću da izgube sav svoj novac. lepšim. što onda rade? Ta je vrsta razmišljanja verovatno poremećenija nego ĉovek koji gomila novac. Ne samo da budete bogati. reĉe bogati otac. Nas trojica smo ga posmatrali s velikim interesovanjem.

Nemoj me pogrešno razumeti. ..Uţasava se mogućnosti da nećeš biti u stanju da zaradiš novac i uklopiš se u drušrvo.Većina Ljudi to preporuĉuje.Da li je posao najbolje rešenje za odagnavanje straha na duge staze?' Po mom mišljenju.Radim zato što volim svoj posao..".. pomalo zbunjen. S godinama. biće ti jasnije.I šta vi preporuĉujete?" pitao sam. mogli bi da se zapitaju sledeće: . moj tata uvek govori: .Na primer". Reĉ . . Posao je zapravo kratkoroĉno rešenje dugoroĉnog problema.Mislite..." upao sam. pa ćeš moći da naĊeš siguran i stabilan posao'. Ono što generiše tu misao jeste strah da neće imati novca. shvatam to".Da". Mislim da njegov strah jeste opravdan." ... On te voli i ţeli ti samo najbolje. Ĉine nas stvarnima. odgovori bogati otac. reĉe bogati otac. .. Taj predmet se ne uĉi u školama. u sprezi s mozgom. a ne njihov reaktor.Moţete li da mi date neki primer?" pitao sam. umesto da odmah izjure ne bi li našli posao i zaradili nekoliko dolara kojima će ugušiti taj strah. odvrati bogati otac. MeĊutim.. reĉe bogati otac. Ali. On je ţeleo da proširimo 12 .ako strah od nemaštine raste." .. moj um se prisećao koliko sam puta ĉuo svog tatu da kaţe: ." ." Ĉesto je ponavljao te reĉi. . odgovor je . šta ćemo?" pitao sam. oni ne pomaţu da strah nestane.Osećanja nas ĉine ljudima.Dok sam sedeo i slušao svog bogatog oca. Vidi. reĉe Majk. .Ali. Vaša osećanja su vaša osećanja. Većina Ljudi nije ni svesna da dozvoljava emocijama da razmišljaju umesto njih. ali morate da nauĉite da razmišljate. to bi bilo gubljenje vremena". a ne da ga se plašite. . i uglavnom to i jeste dobra ideja." . isti onaj strah koji ga tera da svakog jutra ustane i ode na posao jeste strah koji ga ĉini tako fanatiĉnim u pogledu tvog školovanja.Neka te ne brine ovo što sam rekao.. Pogotovo ako pogledaš neĉiji ţivot.Drţ' se škole i imaj dobre ocene. vrlo je verovatno da je dozvolio osećanju da razmišlja za njega." .emocija' oznaĉava energiju u pokretu..." Konaĉno je poĉelo da dobija smisao..ne'...Ţelim da vas nauĉim da ovladate snagom novca. .." .Ne razumem". .Da.. u svoju korist. ta preporuka proistiĉe upravo iz straha.Da ne radimo za novac sve dok ne nestanu svi tragovi straha i pohlepe?" . postaćete robovi novca. odgovori bogati otac. Budi iskren u pogledu svojih osećanja i koristi ih.. . Obrazovanje i posao su vaţni..Naravno". .. Jednostavno.Onda. a bila je tu i još jedna reĉenica iza koje se uvek krio: .Kada neko kaţe da mora da naĊe posao. a ne protiv sebe. moj otac to kaţe jer se plaši?" .Mene novac ne zanima.. . budi posmatraĉ svojih emocija.Ne. MeĊutim.Sporije!" uzviknu Majk. ako ne nauĉite.

Moj se vidik tog dana proširio i poĉinjao sam da vidim tu zamku koja je leţala ispred većine Ljudi. One neće pomoći da izaĊete na kraj sa strahom ili ţudnjom. .Kako ćemo izbeći tu zamku?" pitao sam. što nisu videli njegovi radnici. vlada ili bogati." Delovi slagalice polako su poĉeli da se uklapaju. imate šansu da izbegnete zamku.. Sutra mu sleduje samo nova šargarepa. a ne da im jednostavno dopustite da vas vode tako što će kontrolisati vaše razmišljanje. Moj obrazovani otac imao je visoko obrazovanje i divnu karijeru. u školi mu nikada nisu rekli kako da ovlada novcem ili svojim strahovima. .Kako ste se osećali kad sam vas iskušavao povišicom? Da li ste opazili kako vaša ţudnja raste?" Klimnuli smo potvrdno.Glavni uzrok siromaštva ili fmansijskih problema jesu strah i neznanje. To je kao slika magarca koji vuĉe kola.Oduprevši se svojim osećanjima. svi smo mi na ovaj ili onaj naĉin zaposleni.. Aja ću vas nauĉiti kako da ne upadnete u klopku." . ali naprosto radimo na razliĉitim nivoima".. strahom i ţudnjom. To je poĉetak neznanja. Tome ţelim da vas nauĉim. igraĉke bivaju sve skuplje. Uvek će se u nama nalaziti osećanja straha i pohlepe. ali ih nikada nisam zaboravio. Gazda tog magarca moţda i ide tamo kuda je krenuo." . klinci. .. Nije moj cilj da vas nauĉim da zaradite brdo para.vidike. A što stariji postaješ. kada pomislim o novoj rukavici za bejzbol... a gazda maše šargarepom ispred njegovog nosa. a obogatite se.Aha. pa ĉak ni moj otac.Ţelim samo da vi. Nova 13 . Zato vi. Taj samonametnuti strah i neznanje drţe Ijude u klopci. ti govoriš o strahu od nemaštine. ne pitajući se kuda ih vodi to emocijama diktirano razmišljanje. Većina ţivi jureći za platama. povišicama i sigurnim poslom. bićete samo bogato plaćen rob. Postalo mi je jasno da od dva oca mogu da nauĉim razliĉite i vaţne stvari. reĉe bogati otac. Od sada pa nadalje najbitnije je da osećanja upotrebite u svoju korist. a ne ekonomija.Znaĉi. To je najvaţnije.. . Zamku prouzrokovanu dvema emocijama.Hoćeš da kaţeš. slatkišima i igraĉkama. Mnogi Ljudi upotrebljavaju strah i ţudnju na svoju štetu. . ali magarac kaska za iluzijom. valja da idete u školu i kasnije diplomirate na koledţu. to je isto što i šargarepa za magarca?" upita Majk. Primeri koje je naveo zvuĉali su mi tada okrutno. Ali. upravo zbog toga što oseća ţudnju i strah. momci. Da vidimo ono što nije videla gospoĊa Martin.. i to na duge staze. .Vidi. a ne na svoju štetu. Kako ţudnja za novcem utiĉe na naše razmišljanje?" upitao je Majk.. Upotrebite ih u svoju korist. Ako ne umete da izaĊete na kraj sa strahom i ţudnjom. . bili ste u stanju da odloţite reakciju i razmišljate.

Ono što pojaĉava strah je neznanje. kao što je sluĉaj s mnogim velikim uĉiteljima. ako je ikako moguće. Kada bi mogao da vidi celu sliku.Daću ti neke primere. Napomo raditi za platu. . i to je klopka koju ţelim da izbegnete.. objašnjavajući kako je ljudski ţivot borba izmeĊu neznanja i prosvetljenja. takode je okrutno. .Naţalost. škola je veoma. poslovni Ljudi. Gledam kako novac upravlja ţivotima Ljudi.. vatrogasci. jeste grozan naĉin ţivota. jer vas dve vaše emocije.. . .. Ţelim da uvek pamtite ovaj naš razgovor. ne dozvolite da vašim ţivotom upravlja novac.Strah te gura kroz vrata. Svakoj su kulturi potrebni uĉitelji. To je razlog zbog ĉega se bogati Ljudi. a ţudnja te provocira. Misliti da će posao obezbediti da se osećate sigurni jeste laganje samog sebe. Borba je niz odluka koje se donose iz trenutka u trenutak da li ćemo prema neĉemu biti otvoreni ili zatvoreni. Bogati otac se smešio. njegove reĉi su i dan danas sa mnom. . magarac bi se moţda predomislio i ne bi jurio šargarepu. nikada ne istraţiti sopstvene snove to je okrutno. Nemojte dozvoliti da se vama to desi. Nikad ih ne zaboravljajte. a ne poĉetak. umetnici. mogu odvesti u najveću ţivotnu klopku ukoliko niste svesni da imaju tendenciju da utiĉu na vaše razmišljanje. Oni se školuju da bi se kultura razvijala i cvetala". .Zato što upravo neznanje o novcu izaziva svu tu pohlepu i strah". bogati otac. ĉije reĉi nastavljaju da budu pouĉne još godinama. škola je za mnoge kraj.S razlogom. . kuvari. iluzija. nastavio je bogati otac." Bogati otac je nastavio. što više novca imaju.. Ţivot koji diktira broj na platnoj listi zapravo i nije ţivot. strah i ţudnja. Ţelim da uvek mislite na magarca. Buditi se usred noći." . ĉamac i velika kuća koja će impresionirati tvoje prijatelje". dohvatio je i bacio igraĉima. mehaniĉari. sve više plaše.kola. A provesti ţivot u strahu.Danas sam bio pomalo okrutan". ţeleći da zaradi 14 . verujući da ćete novcem moći da kupite stvari koje će vas usrećiti. Kada ĉovek prestane da traga za informacijama i znanjem o sebi.. Nisam najbolje shvatio sve što nam je toga dana rekao. Neosetno te vodi prema stenama. priĉao je bogati otac. To je okrutno. Novac je šargarepa. lekari." Usledila je duga tišina.. .. Ţelim da uvek mislite o gospoĊi Martin. policajci. reĉe. .Kakve veze ima neznanje s pohlepom i strahom?" upitah. U školu idete da biste se osposobili za veštinu ili profesiju kojom ćete doprinositi društvu. U tome je zamka. objašnjavao je. dolazi do neznanja." Pod sto za kojim smo sedeli dokotrljala se lopta za bejzbol. Bogati otac se sagnuo.Šta je rešenje?" upita Majk.. veoma vaţna. uţasnuti zbog raĉuna koji ĉekaju da budu plaćeni. reĉe bogati otac. Ali.Vidite. smešeći se.. vojnici. ĉesto i kada njih više nema. Lekar. Molim vas.

ne i pouke. dodao je ljutito bogati otac. To najviše pogada one siromašne. i tako dalje. povešću vas kroz trnje. nastavnici i profesori traţe povišice. Kad bi Ljudi u školama uĉili o novcu.Pošto moraju skuplje da plate usluge lekara. bilo bi ga više." . Njega svi izbegavaju. odvrati bogati otac. . Raĉunovodstvo je vaţno. . pa zato i jesu lošijeg zdravlja nego oni koji imaju novca.. škole se usredsreĊuju na to da uĉe Ijude da rade za novac. dokazujući ponovo da se istorija ponavlja zbog toga što ne uĉimo na njenim primerima.Nauĉite da koristite emocije da biste razmišljali. . napustićete ideju o radu za plaru i umesto toga ćete nauĉiti kako da naterate novac da radi za vas. koje doprinose povećanju poreza koji plaćamo.Da". ali.Da li je u tome odgovor?" upita Majk. ponovo ste nauĉili da mislite uprkos emotivnom naboju. a ne kako da ga upregnu. to je ĉesto tako samo teoretski. Kad ste im se ponovo oduprli onda kada sam vas iskušavao povišicom.. momci. Cene bi zapravo trebalo da padaju.Ne u obrazovanom društvu s dobro voĊenom drţavom. upišem poslovnu školu?" . advokati podiţu cene svojih usluga.MeĊutim. Pošto su advokati podigli svoje cene. odgovori bogati otac.. i tako dalje.Zbog ĉega je taj korak tako vaţan?" pitao sam. . .. što samo dovodi do novih problema. jer i ja zapošljavam takve. Cene rastu zbog pohlepe i straha izazvanih neznanjem. Sve o ĉemu oni misle jeste kresanje troškova i podizanje cena. . To je prvi korak. otpuštaju Ijude i upropašćavaju posao.. Uskoro će izmeĊu bogatih i siromašnih postojati tako veliki jaz da će nastati pravi haos. Voleo bih da se više Ljudi razume u njega. Kad ste vas dvojica savladali svoje emocije.Da"." . što će dovesti do propasti još jedne velike civilizacije.. nemojte misliti emocijama. prvo tako što ste pristali da radite bez plate. a cene bi bile niţe. poslovne škole i suviše ĉesto obuĉavaju radnike koji su zapravo samo soflsticirani brojaĉi kuglica na raĉunaljci. Oni jedino umeju da gledaju u cifre. Krenete li sa mnom.. Ako hoćete da uĉite. velike civilizacije su propadale kada je razlika izmeĊu onih koji imaju i onih koji nemaju postajala suviše velika. zar nema kod nas poslovnih škola?" pitao je Majk. znao sam da za vas ima nade." ..Šta dobijamo ako poĊemo s vama? Šta ako se sloţimo da 15 . podiţe cene svojih usluga. Povešću vas onuda kuda se većina boji da proĊe..To morate sami da otkrijete. Zbog toga zdravstvena zaštita postaje skuplja za sve. Jer." . .* Saĉuvaj boţe da jedan od takvih preuzme posao. kao postdiplomski... Amerika takoĊe ide tim putem.Zar me ti ne hrabriš da jednog dana.Ali. ali ni ono nije sve"..više novca za svoju porodicu. Znam. . Razume se.Zar nije normalno da cene rastu?" pitao sam.. Pamtimo samo istorijske datume i imena.

. izraz koji u am. Ne moţete vi tako sa mnom'." . što razbija lanac emotivnih misli i daje vremena da se jasno razmisli. bolje reĉeno.Kako da to uĉinimo?" upita Majk. Nemaju ni vremena da se zapitaju: .." . stvari kao . samo zbog toga što se plašimo da nećemo moći da platimo raĉune.Trnje je naš strah i naša pohlepa. slabosti i siromašrvu predstavlja izlaz. .. Većina Ljudi ima na umu samo jedan problem.C.Ĉujem.. strah i neznanje u pogledu novca. odgovori bogati otac." . i to kratkoroĉan.).. Na primer. svako mora da radi'. . Nauĉiti da razlikuješ kad neko govori podstaknut emocijama." Moram da priznam. a kad su njegove reĉi posledica jasnog razmišljanja. Ili . reĉe bogati otac... Zato Ljudi postupaju kao što su posrupali i njihovi roditelji.Isto što je dobio Bata Zeka".Da. .. radije nego da reagujete automatski.Naći ću drugi posao.Postoji li trnovita staza?" pitao sam. Zasluţujem povišicu."** . reĉe bogati otac.Ima li ovde moţda nešto što ne razumem'.Bogati su lopuţe'.Setite se onoga što sam već rekao: posao je samo kratkoroĉno rešenje dugoroĉnog problema. Katranbeba. Umesto da naprosto ustajemo i odlazimo na posao da bismo rešili probleme. . sledeće: . ** Likovi iz pripovetke J. .. Razmišljati znaĉi dati sebi vremena da se nešto upitamo.. ili .Svakako. bila je to vrlo zanimljiva lekcija. . To mislim kada kaţem da valja da kontrolišete svoje rnisli. prev..OsloboĊenje od Katranbebe.. pohlepi. Danas novac upravlja našim ţivotima. Bila je to lekcija koja mi 16 . Uĉiću vas da imate izbor misli koje moţete da razmotrite. * U originalu bean counter. .Biranje misli?" upita zbunjeno Majk. slengu oznaĉava fmansijskog direktora ili raĉunovoĊu (prim. recimo. Harisa. A put prema izlazu ide kroz um. Umesto: .Postoji li i drugaĉiji naĉin?' Ne razmišljaju glavom već srcem.uĉimo uz vas? Šta mi dobijamo?" pitao sam.Da"." . ustaju svakog jutra i odlaze da rade za platu. Suprotstavljanje strahu. .Tome ću vas ja uĉiti. Juga (prim. To su meseĉni raĉuni. Neprestano nailazim na to". nego umesto toga pobegnu kroz vrata. prev. Bolje da biramo šta mislimo nego da reagujemo na osećanja. biranjem misli. Ili. kao kada ujutru na brzinu progutate kafu i istrĉite kroz vrata.Moţe li da se razlikuje razmišljanje glavom od razmišljanja osećanjima?" upita Majk. pripovedaĉa am.).Volim ovaj posao jer je siguran'..Dobro.. Katranbeba kontroliše siruaciju.Da li je naporan rad najbolje rešenje ovog problema?' Većina Ljudi se uţasava istine da ih strah kontroliše toliko da ne mogu da misle. Ili.

ona magarĉeva šargarepa na više naĉina je bila vrednija od novca. i što pre zaboravite na platu. ili drţava. Objasnio je da postoje zakoniti i nezakoniti naĉini pravljenja novca. bili smo vrlo blizu naĉina na koji razmišljaju bogati. Nećete se nikada ni oĉešati o Katranbebu. Bogati otac je nastavio. i izbeći ćete jednu od najvećih zamki ţivota. za isti onaj izletniĉki sto. Otišli smo natrag u park. bogati otac nam je objasnio da su bogati nekada zaista . dobijalo je sve više i više smisla. misleći da pravimo pare. klinci. ." Majk i ja smo pokupili svoje stvari iz prodavnice i mahnuli na pozdrav gospoĊi Martin. Kada smo Majk i ja izlivali petoparce od olova. poĉeću da vas uĉim nešto drugo. Nastavite da upotrebljavate mozak. Nauĉite to. radite bez plate i uskoro će vam vaš um pokazati naĉine za pravljenje novca.. Dok smo se vraćali u prodavnicu. Zakon to omogućava drţavi i bankama. ali. rekao je. izmišljen. do kraja ţivota. i narednih nekoliko sati proveli u razmišljanju i razgovoru. voditi raĉuna o njima." Priĉao je o zlatnom standardu Amerike. s godinama. . Ĉim se to desi. Kuća od karata koja se nije srušila samo zbog neznanja masa i iluzije o pouzdanosti. Nisu radili za njih. Problem je bio u tome što je nama tako nešto zakonom zabranjeno.. klinci. priĉajući nam kako bogati znaju da je novac iluzija. u srvari. i o tome kako svaki dolar ima svoje pokriće u srebru. Videti ono što drugi ne vide Penjući se u kamionet. Većina Ljudi nikada ne primećuje šanse zbog toga što traţi novac i sigurnost.Kad se to desi. nismo razumeli ništa što nam je ispriĉao tog dana. Videćete stvari koje drugi nikada ne vide. ali ne nama. Šanse koje im stoje pred nosom. objašnjavao nam je. Ono što ga je brinulo bile su glasine da zlatni standard jednog dana neće više vaţiti i da dolar više neće imati svoje srebrno pokriće. tako da je to sve što dobije.. otvoriće se vrata pakla. . srednjoj klasi i neukima ţivot će biti uništen jednostavno zato što ce nastaviti da veruju da je novac stvaran i da će kompanija za koju rade. Novac je. bez razmišljanja. baš kao što je šargarepa za magarca. Onog ĉasa kad ugledate šansu..Štaviše".pravili pare". Pogotovo onda kada sam ja bio onaj koji je govorio podstaknut osećanjima." U stvari. Na isto smo utrošili i celu sledeću nedelju u školi. Sirotinji.Nastavite da radite. Snagu iluzije o novcu kod milijardi Ljudi koji veruju da je novac stvaran odrţavaju samo strah i pohlepa.je ĉitavog ţivota vredela. što je više od najveće plate koju bih vam mogao dati. Još dve 17 . pa će vam ţivot biti lakši kad porastete. rekao je: . parkiran ispred njegove male prodavnice.. nećete više propustiti nijednu.

ĉeţnjiv pogled u pravcu police sa stripovima.. Majk i ja smo tokom tri meseca ostvarili proseĉnu nedeljnu zaradu od devet i po dolara. Tri meseca posle otvaranja biblioteke. Distributer je uskoro stigao i pitao sam ga moţemo li da uzmemo stripove. Ono ţalosno u vezi s izostankom onih trideset centi bila je ĉinjenica da više nisam imao novca ni za stripove. a prestali smo i da radimo subotom u prodavnici. spaljivali smo ih.nedelje posle toga razmišljali smo. GospoĊa Martin je sa stripova odsecala gornju polovinu naslovne stranice. ali nisam obraćao paţnju. Neke siledţije iz drugog kraja grada ušle su na silu i poĉele guţvu. Mislim. ako radite u ovoj prodavnici i ako ih nećete preprodavati. Još kao klinci otkrili smo kako je teško naći dobro osoblje. Za njih je to bilo veoma povoljno. zaposlili smo Majkovu mlaĊu sestru koja je volela da uĉi. 18 . Majkov je otac predloţio da zatvorimo. Majkova sestra bi ih pregledala na izlazu. Pokušali smo da otvorimo i ogranak biblioteke. odgovorila je: . od pola tri do pola pet. Kao bibliotekarku. Poĉistili smo je i poĉeli u nju da gomilamo stotine srripova. a ostatak bacala u veliku kartonsku kutiju." Naše partnerstvo je ponovo oţivelo. Drţali smo se i dogovora s distributerom i nismo se bavili preprodajom. u koje je upisivala koliko se dece pojavilo u toku dana. Majkova mama je u podrumu imala jednu sobicu koju niko nije koristio. mogli su da proĉitaju onoliko siripova koliko je to moguće za dva sata. Ubrzo smo svoju biblioteku otvorili za javnost. Naši klijenti. za sluĉaj da se neko odluĉio da pozajmi strip. Njegovoj sestri plaćali smo dolar nedeljno i dozvoljavali joj da besplatno ĉita stripove. kao što je bila Majkova sestra. Odgovorio je: . klinci iz komšiluka. kome smo istovremeno mogli da verujemo. dok nam je otpozdravljala. upućujući dug. Iznenada. jesam je video. Na kraju druge subote opet sam se pozdravio s gospc \ Martin. Vodila je i knjige. Kad bi se stripovi suviše pohabali.Moţete. Majk i ja smo se drţali pogodbe i svake subote smo radili u prodavnici. a biblioteka je bila otvorena svakog dana posle škole. ali nikad nismo uspeli da naĊemo nekog tako posvećenog poslu. kao dokaz da nisu svi primerci prodati. razgovarali i radili bez plate. što je ona retko ĉinila jer je veĉito uĉila. primetio sam da gospoĊa Martin radi nešto što nisam ranije video. Trebalo bi da bude ovde za sat vremena. koja su to deca bila. Kad sam je pitao šta radi s tim stripovima. Tako se okonĉao naš posao sa stripovima. Ovaj deo korica koji odsecam dajem distributeru kad donese nove brojeve. u sobici je izbila tuĉa. a sakupljali smo i stripove iz drugih prodavnica. Ona je ulaz naplaćivala deset centi.Bacam ih. a oni su za iste pare mogli da proĉitaju pet ili šest brojeva. kao i eventualne predloge i prigovore.. budući da su stripovi u prodaji koštali deset centi primerak." Majk i ja smo saĉekali.

Ipak. Poĉevši sopstveni posao. Najbolje je bilo to što je posao donosio novac i onda kada nismo bili fiziĉki prisutni. 19 . biblioteku sa stripovima. Pošto za rad u prodavnici nismo bili plaćeni. Nauĉili smo da nateramo novac da radi za nas. Bilo mu je drago što smo tako dobro nauĉili svoju prvu lekciju. bogati je otac bio uzbuĊen jer je bilo novih stvari kojima je ţeleo da nas nauĉi. Umesto da nas plaća novcem. bogati otac nam je dao mnogo više. drţali smo pod kontrolom sopstvene finansije i nismo bili zavisni ni od kakvog poslodavca. Naš novac je radio za nas. bili smo primorani da upotrebimo maštu kako bismo identifikovali priliku da zaradimo.

moj najbolji prijatelj Majk preuzeo je oĉevu imperiju i radi još bolje nego što je radio njegov otac..Kako da zaradim milione?" Uvek se setim ĉlanka koji sam jednom dobio. Za moju suprugu i mene ona znaĉi da. Kao kada posadite drvo. a ja sam odabrao da se penzionišem.. .Kako da poĉnem?" .Ima li neka dobra knjiga koju biste preporuĉili?" . ne znaĉi nerad. sloboda. 20 . moţemo da radimo ili da ne radimo.. baš kao što je Majkov otac pripremao nas dvojicu. a Majk sada priprema svog sina da preuzme njegovo mesto. ali da se naše bogatstvo automatski uvećava i da nema šanse da ga inflacija ugrozi. penzionisao u ĉetrdeset i sedmoj godini ţivota. ĉesto me pitaju šta bih im preporuĉio ili šta da rade. Godinama ga zalivate i onda mu jednog dana više niste potrebni. Kad god govorim grupama Ljudi. Mojoj supruzi Kim bilo je trideset i sedam. valjda. ViĊamo se jednom ili dvaput godišnje na terenu za golf.DRUGA LEKCIJA ZAŠTO JE VAŢNA FINANSIJSKA PISMENOST? G odine 1990. Ja sam se 1994.Koja je tajna uspeha?" . To je. Majk je odabrao da rukovodi imperijom.. A krošnja je dovoljno razgranata da moţete da uţivate u hladovini.. osim u sluĉaju nepredviĊenih kataklizmi. Imperija bogatog oca je u odliĉnim rukama. On i njegova supruga su bogatiji nego što se moţe zamisliti.Šta da radimo da bismo pripremili svoju decu?" . On glasi ovako. Penzija. Korenje je otišlo dovoljno u dubinu. meĊutim. Imetakje dovoljno veliki da se uvećava sam od sebe.

Semjuel Insal. MeĊu njima su bili i Ĉarls Švab. Novac bez finansijske inteligencije. ĉlan kabineta predsednika Hardinga. Godina 1923. to je novac koji brzo nestaje. Ivan Kruger.. Hopson je sišao s uma. Frejzer i Livermor su izvršili samoubistvo. Jutros sam u novinama proĉitao priĉu o mladom košarkašu koji je pre godinu dana imao milione dolara. Dvadeset i pet godina kasnije. glava najveće nezavisne kompanije koja je poslovala ĉelikom. pa ponovo postali siromasi. i velikoj depresiji. širokogrudi i da uĉe. već koliko od toga uspeš da zadrţiš. Leon Frejzer. Riĉard Vitni. Inteligencija rešava probleme i proizvodi novac. Kruger i Koton su takoĊe bankrotirali i umrli. devetorica njih su završila na sledeće naĉine: Švab je umro siromašan kao crkveni miš. koji će moći da se porede s onima s kojima su se oni suoĉili. grupa najvećih voĊa i najbogatijih biznismena okupila se na sastanku u hotelu Edţvoter Biĉ u Ĉikagu. Dobili su milione. Mnogi ne uspevaju da shvate da u ţivoru nije bitno koliko novca uspeš da zaradiš. Artur Koton i Dţesi Livermor. Danas tvrdi da su mu novac oteli prijatelji. predsednik Intemešenel Meĉ Ko. advokat i raĉunovoĊa. a ne na obrazovanje. predsednik najveće svetske kompanije za pruţanje komunalnih usluga. predsednik njujorške berze. bojim se da će im biti priliĉno teško. Svi smo ĉuli priĉe o dobitnicima na lutriji koji su bili siromašni. Insal je bankrotirao i umro u inostransrvu. Ako su Ljudi spremni da budu fleksibilni. predsednik banke Internešenel Setlment. iz svake promene će izaći bogatiji. Ima svega dvadeset devet godina. pa se obogatili. Sumnjam da iko moţe sa sigurnošću reći šta se zaista desilo s ovim ljudima. a on radi u perionici automobila i zaraĊuje minimalac. Hauard Hopson. Verujem da će se tokom sledećih dvadeset i pet godina zbiti mnogi usponi i padovi. Tako je priĉa i dospela u novine. i Albert Fol. jedne od najvećih kompanija na svetu u to vreme. Vitni i Albert Fol samo što su izašli iz zatvora. Ukoliko misle da će novcem rešiti probleme. Poenta je sledeća: vremena u kojima mi danas ţivimo bremenita su brţim i većim promenama nego što su bile one koje su zadesile ove Ijude. glava najveće kompanije koja se bavila gasom. svoje najveće bogatstvo. je neposredno prethodila slomu berze 1929. dogaĊajima za koje ja smatram da su imali velikog uticaja na ove Ijude i njihov ţivot. pošto je pet godina ţiveo od pozajmljenog novca. 21 . Ili priĉe o profesionalnim sportistima koji u dvadeset ĉetvrtoj godini ţivota zaraĊuju milionske sume. koji su spadali meĊu najjaĉe berzanske spekulante. Otpustili su ga iz perionice jer je odbio da u toku radnog vremena skida prsten koji je dobio kada je njegov tim osvojio šampionat. ali su se vrlo brzo vratili tamo odakle su i krenuli. a u trideset ĉetvrtoj spavaju ispod mosta.NAJBOGATIJI BIZNISMEN Godine 1923. Zabrinjava me ĉinjenica da se suviše mnogo Ljudi preterano usredsreĊuje na novac.

Jednog dana. Pouĉavanje poĉnite prvo pomoću slika. kaţe. Zemljani podovi su još uvek privremena moda. Prsten je. Ali ako ţelite da budete bogati i da to potraje. jer je moje carstvo manje. prvo što morate da uĉinite to je da iskopate duboku rupu i nalijete snaţan temelj. moglo bi da bude najvaţnije. sve što vam je potrebno to je petnaest centimetara debela betonska ploĉa. Ako mislite da sagradite Empajer stejt bilding. da nije stvar u tome koliko zaraĊuješ već u tome koliko od toga uspevaš da zadrţiš. Kao da se ponavljaju lude dvadesete. Budući da smo još bili deca. Moj bogati otac je za Majka i mene izlio snaţan finansijski temelj. kretanje novca. moguće je da je raĉunovodstvo najdosadniji predmet na svetu.Ako hoćete da se obogatite. pokazaću vam iste proste crteţe koje je Majkov otac crtao za 22 . Majk i ja smo razumevali jednostavne crteţe. sad. još uvek veruje u kuće bez temelja. Ljudi su ĉesto razoĉarani mojim odgovorom. zakljuĉuju da rešenje za njihove finansijske probleme leţi u brzom bogaćenju. Ĉetiri godine je samo crtao slike i koristio reĉi. Napreduje brzo i uskoro. Besane noći se vraćaju. zato što mora. Danas Majk vlada mnogo sloţenijim i sofisticiranijim raĉunovodstvenim analizama. Na stranama koje slede. Naš školski sistem. loših uslova rada i diskriminacije. a bogati otac je narednih godina poĉeo da ubacuje i brojeve.. Zato. kad me pitaju odakle da poĉnu ili kako da se brzo obogate. Ja im jednostavno kaţem ono što je moj bogati otac rekao meni kad sam bio klinac. ţargon. I tako klinci završavaju škole praktiĉno bez ikakvog znanja iz oblasti finansija. ţiveći svoj ameriĉki san. Izgradnja nebodera poĉinje. Što se Majka i mene tiĉe. moj obrazovani otac naglašavao je vaţnost ĉitanja knjiga. 1997. pitanje je kako da taj dosadan i zbunjujući predmet izloţite svojoj deci? Odgovor glasi: uprostite ga. smislio je jednostavan naĉin pouĉavanja. mislite da gradite blok stambenih kuća negde u predgraĊu. Kao što rekoh. i koliko će generacija to uspeti da zadrţi. Ja nisam toliko sofisticiran.Podneo je tuţbu zbog prestanka radnog odnosa." Utuvljivao mi je to u glavu kad god smo bili zajedno. umesto Empajer stejt bildinga. . dok je moj bogati otac naglašavao potrebu za ovladavanjem finansijskom pismenošću. imamo Krivi toranj iz predgraĊa. ipak. stvoren još u agrarnoj eri. znam za mnogo Ljudi koji su postali instantmilioneri. to će za njega znaĉiti konaĉan slom. Dobro. pa ipak imamo isti jednostavan temelj. bojim se. E. pak. ne spavajući i grcajući u dugovima. Nalazi se na ĉelu imperije vredne milijardu dolara. Moţe da bude i krajnje zbunjujuće. naš izbor je bio moguć jer smo još kao mali nauĉili da finansijska osnova mora da bude jaka. sve što mu je ostalo i. Danas. I mada mi je milo što su Ljudi sve bogatiji. morate biti fmansijski pismeni. Ako. ako mu i on bude oduzet.

Štaje aktiva?" pitao je Majk. Mada sasvim jednostavni. Koncentrišemo se na reĉ . .Bogati stiĉu aktivu.Kako mogu odrasli da budu toliko glupi? Ako je tako vaţno. ali misle da je to aktiva. Svoje obrazovanje stekli su od drugih obrazovanih profesionalaca.nas. Morate znati razliku izmeĊu aktive i pasive i kupovati aktivu.. što je i stvorilo snaţan finansijski temelj.. Ako ţelite da budete bogati.. 1." . Većina prolazi kroz finansijske probleme zbog toga što ne zna razliku izmeĊu aktive i pasive. kako nešto tako prosto moţe da bude tako uvrnuto? Zašto bi neko kupio aktivu koja je zapravo pasiva. . Teškoća leţi u tome što od njih traţim da zaborave nauĉeno. trgovci nekretninama. jednostavnost ideje izmiĉe mnogim odraslima zbog toga što su drugaĉije obrazovani. a ne na izraz . imam problema da to objasnim drugim odraslim ljudima. Zašto? Zato što su odrasli pametniji. Prvo pravilo. ali mnogi i ne shvataju koliko je ono duboko.. a on nam je odgovorio ovako. Bogati otac je klimnuo glavom. .Ne brini sada o tome". kao što su bankari.pismenost". To je jedino pravilo. . to je sve što je potrebno da znate. Danas. ili da ponovo postanu deca.Pusti da ti se misao ureţe upamćenje." ." Kada je bogati otac objasnio ovo Majku i meni. Bogati otac je verovao u princip . ti crteţi su dvojici deĉaka pomogli da izgrade veliko bogatstvo koje leţi na ĉvrstim i dubokim temeljima. Dakle...Zato što Ljudi ne znaju razliku izmeĊu aktive i pasive.Prosto ko pasulj. . raĉunovoĊe. Bili smo tinejdţeri i ĉekali smo da nam otkrije tajnu bogaćenja. Inteligentnoj odrasloj osobi se obraćanje paţnje na jednostavne defmicije ĉesto ĉini poniţavajućim. Budeš li shvatio jednostavnost.fmansijska 23 ... što onda svi ne ţele da to otkriju?" Našem bogatom ocu trebalo je svega nekoliko minuta da nam objasni šta su to aktiva i pasiva. kao odrastao ĉovek.. mislili smo da se šali. U većini sluĉajeva. To je Pravilo br. tvoj ţivot će imati plan i biti finansijski lak. Sirotinja i srednja klasa stiĉu pasivu.Ako je tako prosto.. Prosto je. sve što moramo da znamo jeste štaje aktiva.Mislite.. finansijski planeri i tome sliĉno. šta izaziva zbrku? Ili.. . steknemo je i postajemo bogati?" upitao sam. što onda nisu svi bogati?" pitao sam dalje. Moguće je da zvuĉi apsurdno prosto." Sećam se da sam pitao: . Bilo je toliko jednostavno da smo morali dobro da razmislimo. odgovorio je bogati otac.jednostavno do gluposti" i nastojao da dvojici deĉaka sve prikaţe krajnje uprošćeno. Bogati otac se osmehnuo. Odgovor leţi u osnovnom obrazovanju. zato mnogi ovo i ne uoĉe.

To se zove razumevanje proĉitanog.U raĉunovodstvu". Gotovo sam izludeo pokušavajući da razumem uputstvo. morate da ĉitate i razumevate brojeve. Isto kao i: . za razumevanje proĉitanog sledila mi je ĉista jedinica.. A svi imamo razliĉite sposobnosti kada je reĉ o razumevanju proĉitanog.pasiva". ali ne razumevaju mnogo. ako ţelite da se do kraja zbunite.Ako hoćete da budete bogati. bogati otac je sve maksimalno uprostio.. ne moţete da razlikujete aktivu od rupe u zemlji." . Na primer..nisu bitni brojevi. Štaviše." Evo kako da uoĉite razliku izmedu aktive i pasive. U mom svetu nema niĉeg sloţenijeg od uĉenja kako da programiram videorikorder.Ono što definiše aktivu nisu reĉi već brojevi. već ono što nam oni saopštavaju. ali ništa nisam shvatao. Većina raĉunovoĊa i profesionalaca iz oblasti fmansija ne slaţe se s definicijom. Ono nešto što defmiše aktivu kao aktivu.aktiva" i . a nešto drugo pasivu kao pasivu. a brojeve godinama nije ni pominjao. . Kao klincima. Isto kao reĉi. Obrazac gotovinskog toka aktive 24 . Hteo sam samo da snimim svoju omiljenu emisiju petkom uveĉe. MeĊutim. sveo reĉi na minimum. mi odrasli smo ĉesto previše ponosni da bismo priznali da nam nešto zvuĉi besmisleno. Uz njega sam dobio uputstvo u kome je bilo objašnjeno kako se programira." Mnogi Ljudi ĉitaju.. ali za proseĉnu osobu je ona besmislena. Za većinu Ljudi isto vaţi za fmansijski obraĉun. a siromašni i srednja klasa stiĉu pasivu.pismenost".. Nisu bitne reĉi. I mada bih za prepoznavanje reĉi dobio peticu. ja sam nedavno kupio novi videorikorder. ali ovi jednostavni crteţi predstavljaju poĉetak rada na jakim fmansijskim temeljima dvojice deĉaka. potraţite u reĉniku reĉi . Umeo sam da proĉitam reĉi.. Da bi pouĉavao dva klinca koja se još nisu primakla ni tinejdţerskom dobu. obiĉavao je da kaţe bogati otac.. A ako ne umete da ĉitate brojeve. Znam da školovanom raĉunovoĊi definicija moţe da zvuĉi sasvim u redu. ." Od svoga bogatog oca ovo sam ĉuo najmanje hiljadu puta. nisu reĉi.Bogati stiĉu aktivu. već ono što nam se njima govori. bogati otac nam je rekao: .

25 .

ali teško vam je da je razumete. moj bogati otac je dvojici deĉkića rekao jednostavno da .. Obrazac gotovinskog toka pasive Sad kada su aktiva i pasiva defmisane slikama. Primarni uzrok finansijskih problema jeste jednostavno nepoznavanje razlike izmeĊu aktive i pasive. moglo bi isto tako da bude napisano i na kineskom. Kao što sam već rekao.Gornji pravougaonik predstavlja obraĉun prihoda. Lepo.. Taj odnos je od vitalnog znaĉaja. Zove se tako zbog toga što bi trebalo da predstavlja ravnoteţu aktive i pasive. koji se ĉesto naziva i obraĉun dobitaka i gubitaka. potraţite u reĉniku reĉi . Uzrok zbrke leţi u definiciji dveju reĉi. ali kada je reĉ o proseĉnim osobama. Donji dijagram je zakljuĉni raĉun ili bilans. Novac koji pritiĉe i novac koji odlazi. To je prikaz prihoda i troškova.aktiva donosi novac".. Za školovane raĉunovoĊe tada stvari poĉinju da dobijaju smisao.pasiva". moţda će vam biti lakše da razumete moje definicije date reĉima. Umete da proĉitate reĉi koje sadrţi definicija. Aktiva je nešto što 26 .aktiva" i . jednostavno i primenljivo. Ako ţelite pouku iz zbrke. Mnogi poĉetnici na polju finansija ne znaju odnos izmeĊu obraĉuna prihoda i zakljuĉnog raĉuna.

donosi novac. 27 .

vaţno je da budete fmansijski pismeni. ili . Ako ţelite da budete bogati. Već zbog toga što ţivot provode kupujući pasivu umes to aktive. kako na polju reĉi. Bogati su bogati zato što njihova pismenost obuhvata drugaĉiju oblast u odnosu na Ijude koji se bore s fmansijskim problemima. U finansijskim izveštajima. U sluĉaju osamdeset odsto porodica. Nepoznavanje razlike je ono što u stvarnosti uzrokuje najveći broj finansijskih problema. finansijska priĉa je priĉa o teškom radu u ţelji da se napreduje. Ako Ljudi imaju finansijskih poteškoća. Ne zato što ne zaraĊuju. priĉa.Pasiva je nešto što odnosi novac. Neumešnost u ĉitanju reĉi i brojeva jeste osnova finansijskih problema. Strelice na dijagramima predstavljaju protok gotovine. ili mlade osobe koja još uvek ţivi s roditeljima: 28 . To je otprilike sve što je potrebno da znate. ĉitanje brojeva je potraga za zapletom.gotovinski tok". Prema tome. Nešto je pogrešno shvaćeno. Evo primera gotovinskog toka siromašne osobe. Ako ţelite da budete siromašni ili srednja klasa. Priĉa o tome kuda se kreće novac. provedite ga kupujući pasivu. Brojevi sami po sebi imaju mali znaĉaj. tako i na polju cifara. bilo da je reĉ o reĉima ili ciframa. naprosto valja da provedete ţivot kupujući aktivu.. znaĉi da postoji nešto što ne umeju da proĉitaju. Vaţna je priĉa. ako hoćete da postanete i ostanete bogati.

29 .

Ovo je obrazac gotovinskog toka osobe koja pripada srednjoj klasi: 30 .

Ovo je obrazac gotovinskog toka bogate osobe: 31 .

filmske i rok zvezde. Ljudi bi gotovo odmah pretpostavili da će taj sjajan Ċak postati lekar. Novac ĉesto ĉini oĉiglednima naše tragiĉne ljudske mane.. dobiju nasledstvo. On ĉesto ukazuje na ono što ne znamo. Budući da studenti sa fakulteta izlaze neviĉni finansijama.Oĉigledno je da su svi ovi dijagrami veoma. To se uzimalo zdravo za gotovo. Rade još napornije. Zbog toga se suviše ĉesto dogaĊa da se Ljudi koji iznenada doĊu do velike gotovine recimo. Dijagrami pokazuju gotovinski tok u ţivotu siromašne. osrednje ili bogate osobe. Ono što nedostaje 32 . kao što je nekada bilo. šta radi s novcem koji dobije u ruke. katkada ĉak i gorim od onih u kojima su bili pre no što su dobili novac. To je razlog što se najeţim svaki put kad mi Ljudi upute pitanje kako da se još brţe obogate. jer im je jasno da profesionalni uspeh više nije vezan iskljuĉivo za akademski uspeh. Greška je u verovanju da će novac rešiti sve probleme. kada sam ja išao u srednju školu. veoma pojednostavljeni. svako ima pravo da ih tuţi za nesavesno leĉenje. jer je reĉ bila o profesiji s izgledima na najveću finansijsku korist. upravljaju zdravstvenom zaštitom. Taj gotovinski tok priĉa priĉu. ali se kasnije ipak naĊu u finansijskim nedaćama. To je priĉa o tome na koji naĉin osoba rukuje novcem. novac i prestiţ. Danas se lekari suoĉavaju s finansijskim neprilikama koje ne bih poţeleo ni svom najgorem neprijatelju: osiguravajuće kompanije preuzimaju kontrolu nad njihovim poslovanjem. Ili. To je i razlog što je danas tako teško motivisati decu u školi. više para ĉesto ne rešava problem: štaviše. drţava interveniše. Ĉesto niko nije ni pitao dete da li ţeli da se bavi medicinom. igraĉi golfa poput Tajgera Vudsa. Svi imaju troškove ţivota." Medutim.Imam dugove i moram da poĉnem da zaraĊujem više para. Onu priĉu o najbogatijim ljudima Amerike ispriĉao sam da bih ilustrovao grešku u razmišljanju tako velikog broja Ljudi. Uĉimo kako da zaradimo uz pomoć svoje profesije. ako je neko imao odliĉne ocene.. moţe i da ga uveća. Šezdesetih godina. kompjuterski magovi.. Mnogo puta sam rekao da u školu idemo da bismo stekli školsko i profesionalno znanje. porast gotovine će najverovatnije rezultovati porastom trošenja. misice i misteri lepote ili trgovci iz Vol strita. Ĉesto ĉujem: . a i jedno i drugo je veoma vaţno. milioni obrazovanih Ljudi uspešno se bave svojim profesijama. naprosto zato što je to ono sa ĉime idu slava. Ako taj obrazac kaţe da valja da potrošite sve što vam dopadne šaka. moraju da jedu. odakle da poĉnu. povišicu ili premiju na lutriji ubrzo ponovo naĊu u istim finansijskim problemima.budala i njegove pare brzo rastaju".. Današnji klinci ţele da budu košarkaške zvezde. i još more toga. Odatle i poslovica da se . ali ne napreduju.. stanuju i oblaĉe se. Novac samo akcentuje obrazac gotovinskog toka koji se odvija u vašoj glavi.

ali ne i kako da nateraju novac da radi za njih.. Većina Ljudi ne ume da kaţe otkud im finansijski problemi. u kojoj će izroditi decu. uspešna u svojoj profesiji i finansijski nepismena. koliko dugo uspevate da ga zadrţite. jer ne razume gotovinski tok. i koliko dobro taj novac radi za vas. jer dvoje mogu da ţive od novca koji je već odvajalo jedno. Problem je u tome što je stan tesan. 33 . Odmah shvataju da štede novac.njihovom obrazovanju nije znanje kako da zarade novac već kako da ga potroše šta da rade s njim pošto ga zarade. Njihovi prihodi poĉinju da rastu. preći ćemo obrazac koji formiraju Ljudi koji vredno i naporno rade.. Tek venĉan. visokoobrazovan par poĉinje da ţivi zajedno. Osoba moţe da bude visoko obrazovana. Odluĉuju da štede da bi kupili kuću svojih snova. kako se ĉuvate da vam ga drugi ne oduzmu. Sad imaju dva prihoda i poĉinju da se usredsreĊuju na svoje karijere. srećan. Takvi Ljudi ĉesto rade napornije nego što im je potrebno jer su nauĉili kako se naporno radi. To se naziva finansijskom sposobnošću šta radite s novcem kada ga zaradite. Priĉa o tome kako se traganje za finansijama iz snova pretvara u finansijski košmar Sliku po sliku. Rastom prihoda. u jednom od svojih skuĉenih iznajmljenih stanova.

34 .

Mnogi misle da je to porez na prihod. Zaposlenom se ĉini da socijalno osiguranje. najveći namet predstavlja socijalno osiguranje.Za većinu Ljudi porez predstavlja prvu stavku troškovnika. ali. udruţeno sa zdravsrvenim. 35 . to je novac koji vam poslodavac ne moţe dati. iznosi nekih sedam i po odsto. za najveći broj Amerikanaca. ali je u stvari reĉ o ĉitavih petnaest procenata. budući da poslodavac mora da parira iznosu koji se odvaja za socijalno. Potom raste i njihova pasiva. i dalje morate da plaćate porez na deo prihoda koji se od vaše plate odbija na ime socijalnog osiguranja. onaj deo koji nikada ne primate jer odlazi direktno socijalnom. U suštini. Povrh svega.

Ovo ćemo najbolje da demonstriramo ako se vratimo mladom paru. raĊa se odluka da odu i 36 . Kao rezultat porasta njihovih prihoda.

Ako zakljuĉiš da sam sebi kopaš rupu... interes na kuću se odbija od poreza. što se naziva još i jezom izazvanom pomeranjem poreskog razreda naviše. Šansa da se uštedi nešto novca.. Nudi im zajam za . za svaki sluĉaj. Kaţu sebi da neće ništa kupovati. da idu samo da razgledaju. Onaj koji ima zlato diktira pravila. To spoznavanje 37 . dobija u vrednosti. Ima jedna izreka koju jedan moj prijatelj uvek kaţe onima koji zapadnu u dugove. Neprestano nalećem na ovaj mladi par. Uz to." Kao detetu. stavili su u novĉanik svoju novu kreditnu karticu. nov nameštaj i nove kućne aparate koji pristaju novoj kući. Amerika je potrošila silne milijarde dolara na naoruţanje i zahvaljujući tome predstavlja najveću vojnu silu na svetu. Pitaju me: . Poštom dobijaju kreditnu karticu. i kaţe kako inteligentan postupak podrazumeva namirivanje potrošaĉkog duga opterećenog visokom kamatom. Malo lakše dišu. i otplaćuju one kreditne kartice s visokom kamatom. Višak novca retko kada rešava neĉije novĉane probleme. On je prouzrokovan njihovom finansijskom nepismenošću i nerazumevanjem razlike izmeĊu aktive i pasive.Seti se zlatnog pravila. Njihova imena se menjaju. ali finansijska dilema je ista. njihov dom.Moţete li nam reći kako da zaradimo više novca?" Njihove potrošaĉke navike su ih naterale da tragaju za većim prihodima.konsolidovanje raĉuna". Zatim kupuju nova kola. Dragulj simbolizuje snagu novca.Silu maĉa. Više novca i veći porez. Kupivši kuću. Sada su zarobljeni u trci pacova. koji se naziva porez na imovinu. Kreditne kartice su isplaćene. Dolazi i dete.. Svoj potrošaĉki dug su sada pretvorili u hipoteku na kuću.. dragulja i ogledala. Prelaze dozvoljeni maksimum. Njih rešava inteligencija. Komšija ih poziva da zajedno odu u kupovinu poĉela je rasprodaja u ĉast Dana sećanja na poginule." Maĉ simbolizuje snagu oruţja. i to isplatom celog iznosa s kreditne kartice.. Ima donekle istine u onome: . Oni i ne znaju da se nevolja zapravo krije u naĉinu trošenja novca koji imaju i da je to stvarni uzrok njihovih fmansijskih problema.imanje".kupe svoju kuću iz snova. To je bilo pametno.. . prestani da kopaš. Upotrebljavaju je. jer su izuzetno kreditno sposobni. Padaju na to. Rate su nešto niţe jer su rok otplate produţili na trideset godina. Dolaze da ĉuju šta ja to imam da kaţem. Rade još više. Ali.. Kompanija ĉija je kartica zove ih i kaţe da njihovo najveće ." Ogledalo simbolizuje snagu samospoznaje. poĉinju da plaćaju još jedan porez. Sledi naglo buĊenje iz snova i spoznaja da je njihova kolona pasive puna hipotekarskog duga i dugova napravljenih kreditnim karticama. moj otac mi je ĉesto govorio da Japanci uvek imaju na umu tri sile: . Proces se ponavlja.

Ne razumevajući u potpunosti novac. Strah od toga da budu drugaĉiji većinu Ljudi spreĉava da potraţe nove naĉine rešavanja svojih problema. Samo smo poĉeli da se odvaja mo od gomile. jer mi Ljudi jedino pogledom u ogledalo otkrivamo istinu.Nemojte praviti greške. Isti taj strah. Posle nastave i vikendom." .proširite investicije" ili . novcu. prema japanskoj legendi.igrati na sigurno"." . biću potpredsednik. većina Ljudi pusti da ih gomila povuĉe. umesto da poveruje svojoj unutrašnjoj mudrosti. radili smo za Majkovog oca. Nismo mi bili loši klinci.Nemojte rizikovati. Majk i ja smo poĉeli da imamo problema u školi..Dobijte zajam za konsolidaciju raĉuna i izvucite se iz dugova." . Nas dvojica smo ĉesto.Investiciona banka je siguma." .Ima li ovo smisla?" Suviše ĉesto." ." . investitorima." . ogromna većina Ljudi dozvoljava strahotnoj snazi novca da ih kontroliše.NaĊite siguran posao. strah od ostrakizma. radije no da postavljaju pitanja. radije nego svojim strahovima. Ideje kao što su . Siromašni i srednja klasa suviše ĉesto dopuštaju da ih kontroliše snaga novca.. . strahom od kritike... strahom od izopštavanja.Štedite novac.Ovih lutaka više nema na zalihama.Kada dobijem povišicu." .sebe. Jednostavnim ustajanjem i sve napornijim radom. Sa svojih šesnaestak godina. Ĉesto tupavo ponavljaju ono što im je reĉeno.. upitali bi se: .Radite više. ne pitajući se ima li ikakvog smisla. Povremeno nam je svima potrebno da se pogledamo u ogledalo i iskreno se obratimo svojoj unutrašnjoj mudrosti..... ali sluĉajno pozadi imam jednu po koju mušterija nije došla.. Radi nešto zbog toga što to rade i drugi.. A strah je glavni razlog što mnogi kaţu da valja . geniju u sebi.To je unapreĊenje. direktorima i sluţbenicima." .Odbiće vam od poreza zbog toga što vam se povećava dug. Gledali smo kako ĉovek koji je sa 38 . brokerima. nakon posla. sentimentalnim vezama.. kupićemo veću kuću.Jednog dana..vaš dom je vaše imanje". raĉunovoĊama. Zbog toga je moj obrazovani otac govorio da Japanci najviše cene silu ogledala. strahom od iznošenja svog mišljenja.Vaš dom je vaše imanje.." . bilo je najviše cenjeno od ovo troje..." Kaţu da je strah od javnog istupanja kod mnogih jaĉi nego strah od smrti. Psihijatri tvrde da je taj strah izazvan strahom od ostrakizma. To vaţi za sve. bukvalno pucaju sebi u nogu svakog jutra kad odlaze na posao. advokatima.. Povinuju se." . Kad bi upotrebili snagu ogledala. Snaga novca je iskorišćena protiv njih.Vaš dom je vaša najveća investicija. bilo da je reĉ o sportu.." Mnogi veliki fmansijski problemi nastali su zbog povoĊenja za gomilom i pokušaja da se odrţi korak s prvim komšijom. karijeri. sate provodili samo sedeći za stolom dok je njegov otac drţao sastanke sa svojim bankarima. tera Ijude da se povinuju i da ne postavljaju nikakva pitanja u pogledu opšteprihvaćenih mišljenja ili popularnih trendova. ." .

investitore itd. Na ovo poslednje pitanje ĉesto smo dobijali odgovor da novac nije vaţan i da će. Jedan je svoju kuću smatrao imanjem. slušao sam raĉunovoĊe koje su se bavile izraĉunavanjem poreza. ili zašto nikada ne uĉimo o novcu i kako on funkcioniše. upravo zbog toga nijedan od nas dvojice nije mogao da se sloţi sa standardnim dogmama koje su propovedali naši profesori. MeĊutim.. Umeo sam da vodim knjige. ali je zato bio finansijski obrazovan. Tu i tamo. Skakali su na svaki njegov mig i povlaĉili se kad se nije slagao s njima. Ako ste hteli da uradi nešto. poĉeli smo da se svaĊamo zbog novca.. Kad god bi profesor rekao: .Inteligentna osoba zapošljava ijude inteligentnije od sebe'". Moj otac je razgovarao s profesorima.. Ĉesto sam se pitao otkud to. Moj visokoobrazovani otac nikada me nije pritiskao zbog ocena. sve više smo se udaljavali od profesora i ostalih Ċaka." TakoĊe. MeĊutim. jer svi drugi rade tako. daje instrukcije i postavlja pitanja obrazovanim ljudima. trgovce nekretninama. bankare. neće vam dobro ići u stvarnom svetu". Majkov otac nije imao školsko obrazovanje. a ne poslodavce.Ako ne dobijete dobre ocene. . shvatili smo da taj proces školovanja zapravo guši kreativnost. To je bio ĉovek koji je mislio svojom glavom i gnušao se reĉi: . otac mi je priĉao kako je naša kuća njegova najveća investicija. mrzeo je izraz . A to je prouzrokovalo probleme. Jednog dana. Kad sam mu pokazao zašto se ne slaţem s tim njegovim mišljenjem. Majk i ja bismo svoje profesore pitali o primenljivosti onoga što smo uĉili. a 39 . Poĉeli smo da shvatamo zašto nam je naš bogati otac rekao da je škola smišljena tako da proizvodi dobre sluţbenike. ako se budemo isticali obrazovanjem.ne mogu".trinaest godina napustio školu izdaje nareĊenja..Moramo da radimo na ovaj naĉin. I tako smo Majk i ja imali privilegiju da satima slušamo i u tom procesu uĉimo od inteligentnih Ljudi. Majk i ja bismo samo podigli obrve. U šesnaestoj godini ţivota verovatno sam se bolje razumeo u fmansije nego moji roditelji. bilo je dovoljno da kaţete: . Kad su nam rekli da se pridrţavamo ustanovljenih procedura i ne odstupamo od pravila. a njegov uspeh je bio rezultat toga..Mislim da ti to ne moţeš. izmeĊu nas je došlo do ne baš prijatne rasprave. obiĉavao je da ponavlja. on doći sam od sebe. ukljuĉujući i one provedene na koledţu. Dijagram koji sledi ilustmje razliku shvatanja koja su moja dva oca imala o svojim kućama. Što smo više znali o moći novca. To je bio ĉovek koji se nije povodio za gomilom. korporativne advokate." Majk i ja smo više nauĉili sedeći sa strane na njegovim sastancima nego tokom svih godina školovanja.

Veća kuća je znaĉila i veće troškove i gotovinski tok se neprestano kretao izlaznom linijom kroz kolonu troškova. ţeleći da mu prikaţem gotovinski tok. 40 .drugi je smatrao pasivom. Sećam se da sam svom ocu nacrtao ovaj dijagram. TakoĊe sam mu prikazao troškove vezane za posedovanje kuće.

jaka osećanja imaju tendenciju da smanjuju fmansijsku inteligenciju. A kada je novac u pitanju. Kad je reĉ o kućama. jer je lepa kuća stvar osećanja. 1. sve svoje troškove plaćaju dolarima koji im ostanu pošto plate porez. Ja naprosto nudim alternativan naĉin gledanja na ovu popularnu dogmu. budući da bi nam odnosila novac iz dţepa. Iz liĉnog iskustva znam da novac ima naĉina da svaku odluku uĉini emocionalnom. diţući svaki put novi zajam na trideset godina da bi otplatila prethodnu. A znam da je ona najveći san mnogih Ljudi. Uopšte ne oĉekujem da se većina sloţi s njima. Drugim reĉima. shvatili bismo da ona ne bi bila aktiva već pasiva.Još uvek zagovaram stanovište da kuća nije aktiva. posedovati sopstvenu kuću je bolje nego ne posedovati ništa. 41 . Naposletku. ukazujem na to da većina Ljudi celog veka plaća za kuću koju nikada ne poseduje. Ĉak i kad otplate hipoteku. Ako bismo moja supruga i ja bili u prilici da kupimo veću i raskošniju kuću. i njihova najveća investicija. 2. većina svakih nekoliko godina kupuje novu kuću. Navešću i argumente. Mada Ljudi dobijaju poreske olakšice na kamatu za otplatu hipoteke.

Gubi se obrazovanje. Gubi se vreme za koje bi ostala aktiva mogla da dobije veću vrednost. Propuštene šanse predstavljaju najveće gubitke. mada nerado. Kuća i suviše ĉesto sluţi samo kao sredstvo za dizanje zajma za koji se garantuje njenim otplaćenim delom. koji bi mogao da se investira umesto da sluţi za otplaćivanje visokih troškova odrţavanja vezanih direktno za kuću. Sve u svemu. Slika koja sledi vredna je hiljadu reĉi: 42 . rešili su da se presele. Njihova aktiva bi rasla i pomogla bi da se pokriju troškovi. 4. Većina nikada ne postane ono što u svetu investicija nazivaju .sofisticiranim investitorima". Vrednost kućama ne raste uvek. kako bi se platili nagomilani troškovi. krajnji rezultat donošenja odluke da se poseduje kuća koja je suviše skupa umesto da se na vreme otpoĉne s investiranjem. ušteĊevinu i penzioni plan kao jedino što imaju u koloni aktive. Vrlo ĉesto.. umesto da pritiĉe kroz kolonu aktive. 2. Kada bi mladi par u poĉetku unosio više novca u aktivu. Roditelji moje supruge bili su šokirani kad je njihov porez na imovinu dostigao hiljadu dolara meseĉno.sofisticiranim investitorima". Gubi se dodatni kapital. naprosto ne investiraju. Sada je 1997. Ako vam je novac zarobljen u kući. moţete biti primorani da napornije radite jer novac nastavlja da istiĉe kroz kolonu troškova. naroĉito ukoliko planira da pošalje dete na koledţ. 5. koji ih potom prodaju ljudima koji igraju na sigurno. Budući da nemaju novca za investicije. Rezultat toga je da je njegova pasiva kao što su hipoteka i dugovanja na ime kreditnih kartica veća od njegove aktive. imam prijatelje koji duguju milion dolara za kuću koju danas mogu da prodaju za svega sedamsto hiljada. Njegovi rroškovi. što je klasiĉan obrazac gotovinskog toka srednje klase.. kako izgleda. To ih košta iskustva u investiranju. To se desilo nakon njihovog penzionisanja. Liĉni finansijski obraĉun mog obrazovanog oca najbolje prikazuje ţivot nekoga ko je zarobljen u trci pacova. 3. Ljudi raĉunaju svoju kuću. Porezi na imovinu. nikada mu ne dozvoljavajući da investira u aktivu. drţe korak s njegovim prihodima. A najbolje investicije se obiĉno prodaju upravo .3. na pojedinca utiĉe na najmanje tri sledeća naĉina: 1. povećanje je predstavljalo pritisak na njihov penzioni budţet i. kasnije bi mu bilo lakše.

43 .

Kolona aktive generiše više nego dovoljno prihoda za pokrivanje troškova. finansijski obraĉun mog bogatog oca odraţava rezultat ţivota posvećenog investicijama i smanjivanju pasive: Pregled finansijskog obraĉuna bogatog oca otkriva zašto bogati postaju još bogatiji. stoga.S druge strane. Kolona aktive nastavlja da raste i. 44 . s bilansom koji se reinvestira u istu tu kolonu. prihodi koje donosi rastu zajedno s njom.

Njen prihod potiĉe prvensrveno od plate. 45 . Srednja klasa svoju kuću tretira kao svoju primarnu aktivu. umesto da investira u aktivu koja proizvodi prihod. Troškovi imaju tendenciju da se povećavaju jednakim inkrementom kao i plata. oruda i fraza ..Srednja klasa se nalazi u stanju konstantne fmansijske borbe.trka pacova". a povećanje plate sa sobom nosi povećanje poreza.

Zajedniĉko investiranje. popularno je jer predstavlja sigumost.Ovaj obrazac u kojem se kuća tretira kao investicija i filozofija da povišica plate znaĉi da moţete kupiti veću kuću ili trošiti više predstavljaju osnovu današnjeg prezaduţenog društva. Socijalno osiguranje je oĉigledno u nevolji i na njega se ne moţe gledati kao na izvor penzije. Proces povećanog trošenja baca porodice u još veći dug i goru fmansijsku neizvesnost. kroz investicione banke ili kompanije. U redove pripadnika srednje klase uselila se panika. budući da ta kompanija podrazumeva mnogo 46 . stvaraju ušteĊevinu za školovanje dece i plaćaju svoje kreditne kartice. stoga se oslanjaju na ekspertizu struĉnjaka iz investicione kompanije. Odjednom se penzioni planovi kompanija zamenjuju planovima 401k. Nemaju vremena da uĉe kako se investira. Proseĉni kupci takvih investicija prezauzeti su radom kojim plaćaju porez i otplaćuju hipoteku. TakoĊe. kao odgovor na zahtev srednje klase. izazvanom lošim finansijskim obrazovanjem. Danas se formira sve više zajedniĉkih investicija (uzajamnih fondova). Dobra strana svega toga je da mnogi danas shvataju postojanje ovih problema i poĉinju da ulaze u poslove s investicionim bankama (kompanijama). Ovo povećanje investicija je umnogome odgovorno za veliku guţvu koju viĊamo na berzi. ĉak i ako napreduju na poslu i redovno dobijaju platu. Reĉ je o ţivotu visokog rizika. Masovno gubljenje zaposlenja devedesetih godina kresanje troškova biznisa obelodanilo je stvarnu finansijsku krhkost srednje klase.

Stvarna tragedija je u tome što pomanjkanje fmansijskog obrazovanja stvara rizik s kojim se suoĉavaju proseĉni pripadnici srednje klase.razliĉitih vrsta investiranja.. veruju da je njihov novac sigurniji jer je . ti isti Ljudi ne mogu da iskoriste priliku koja im se pruţa. Ubrzo..suviše rizika". Ova grupa obrazovanih pripadnika srednje klase drţi se dogme o . baza aktive će biti tako duboka da ćete moći sebi da priuštite da se latite i spekulativnijih investicija. ali i mnogo više od toga. Usredsredite se na odrţavanje niske pasive i troškova.suviše riziĉnim". Nedostatak finansijske inteligencije. Njihov zakljuĉni raĉun nije u ravnoteţi. Ĉim shvatite tu razliku. Razlog što moraju da igraju na sigumo jeste taj što su njihove finansijske pozicije u najĉešćem sluĉaju slabe. Moraju da igraju na sigurno. njihov jedini izvor prihoda je plata. Prema tome. Ustrajte u tome. 47 . Kao što sam rekao na poĉetku ovog poglavlja. kad naiĊe pravi . Tipiĉno. Krcati su pasivom. najvaţnije pravilo jeste poznavanje razlike izmeĊu aktive i pasive. Igrati na sigurno. onih koje mogu da vrate sto odsto uloţenog kapitala.posao ţivota". Izbegavati rizik. jeste ono što ĉini osobu uplašenom od .. Investicije koje srednja klasa naziva . koncentrišite svoje napore iskljuĉivo na kupovanje aktive koja stvara prihod. Ako radite ono što rade mase. koji poĉinje fmansijskom nepismenošću. bez stvarne aktive koja bi stvarala prihode. i vaša kolona aktive će rasti. Na taj naĉin će više novca moći kontinuirano da pritiĉe u aktivu. To je najbolji naĉin da se krene putem bogaćenja.diversifikovan" (raznovrsno uloţen). naprosto zato što mnogo rade.. Investicije vredne pet hiljada dolara ubrzo se pretvore u milion ili više.diversifikovanju" koju nameću brokeri iz investicionih kompanija i fmansijski planeri.. Njihov ţivot postaje u celosti zavisan od njihovog poslodavca. oporezovani su do maksimuma i do guše u dugovima. dobijate sledeću sliku.

Vaši radni napori kao zaposlenog koji radi za nekog drugog izgledaju uglavnom ovako: 48 .

Jedni ga nazivaju šarlatanom. doprinosi bogaćenju vlasnika firme ili deoniĉara. sledeći trošak po veliĉini obiĉno je vaša hipoteka i dug napravljen kreditnom karticom. radeći za plaru. koliko dugo bih mogao da preţivim? Za razliku od neto vrednosti razlike izmeĊu vaše aktive i pasive. ali pošto se proĉita nekoliko puta poĉinje da dobija smisao: Bogatstvo je sposobnost osobe da preţivi toliko i toliko dana unapred. Recimo da gotovinski tok iz moje aktive iznosi hiljadu dolara meseĉno. 2. prema tome. tako imam i svoju definiciju bogatstva. Sada bih mogao da izmerim i stvarno saznam kako stojim u pogledu svog cilja da postanem finansijski nezavisan. a drugi ţivim genijem. Zapravo. Fuler je u svojoj molbi rekao i nešto o bogatstvu. Bogatstvo je merilo gotovinskog toka iz kolone aktive u poreĊenju s kolonom troškova. Ona uzima svoj deo vaše plate još pre no što je vi i vidite. poput stvari koje ste kupili a koje sada ĉame u garaţi. pozajmio sam je od ĉoveka po imenu Bakminster Fuler. koja je ĉesto krcata skupim glupostima i mišljenjima o tome zbog ĉega su stvari vredne ova definicija stvara mogućnost razvijanja istinski taĉne mere. Upotrebićemo jedan primer. samo povećavate iznos koji vam se od strane drţave odbija na ime poreza — najveći broj Ljudi od januara do maja radi iskljuĉivo za drţavu. Premda neto vrednost ĉesto ukljuĉuje i aktivu koja ne proizvodi gotovinu. i vaša mogućnost finansijskog opstanka. Isprva to zvuĉi priliĉno zbunjujuće. Morate da nauĉite kako da ti napori donose korist direktno vama i vašoj porodici. da poseduje bogatstvo? Kao što imam sopstvene definicije aktive i pasive. MeĊutim. 3.1. Radite za nekoga drugog. ako bih danas prestao da radim. bogatstvo se meri iznosom novca proizvedenog novcem i. Radeći još napornije. Posle poreza.. A moji meseĉni troškovi su dve hiljade dolara. Po njoj. Vaši napori i uspesi pomoći će da vlasnik firme bude uspešan i da bezbriţno ĉeka penziju. Kada se trudite da radite više i bolje. Radite za drţavu. S porastom aktive. ili. kako odreĊujete svoje ciljeve? Najveći broj Ljudi mora da se i dalje bavi svojom profesijom i oslanja na platu da bi sticao aktivu. stvara se sledeći problem: svako od ovo troje uzima veći deo tih vaših povećanih napora. koliko 49 . Većina Ljudi.. Pošto ste se koncentrisali na to da brinete o sopstvenom poslu. Koliko je moje bogatstvo? Vratimo se na defmiciju Bakminstera Fulera. Pre mnogo godina zatalasao je svet arhitekture zahtevom za patentiranje neĉega što se zvalo geodezijska kupola. kako se odreĊuju razmere uspešnosti? U kom trenutku neko shvata da je bogat. Radite za banku.

50 . Samo upamtite ova jednostavna opaţanja: Bogati kupuju aktivu. postajaću sve bogatiji. Ako bih danas dao otkaz na poslu. Što je moja aktiva veća. Srednja klasa kupuje pasivu za koju veruje da je aktiva. Moj sledeći cilj je da imam višak gotovinskog priliva iz aktive. Prema tome. biću imućan. Prava defmicija bogatstva je u oku posmatraĉa. još uvek nisam bogat. prvo moram da povećam gotovinski priliv iz aktive da bih saĉuvao ovaj nivo bogatstva. bio bih u stanju da gotovinskim prilivom iz aktive pokrijem svoje meseĉne troškove. ona postaje sve veća. raste moj gotovinski priliv. Dok se proces reinvestiranja nastavlja. a ne od svog fiziĉkog rada. Usredsredio sam se na izgradnju aktive. Što više novca odlazi u aktivu. Imajte na umu da više ne zavisim od plate. Po toj definiciji. Ukoliko ţelim da povećam te troškove. Nikada ne moţete da budete suviše bogati. Siromašni imaju samo troškove. Prema tome. imam gotovinski priliv dovoljan za pola meseca. sa sve većim i većim prihodima iz drugih izvora. ali sam imućan. kako da poĉnem da gledam svoja posla? Šta je odgovor? Poslušajte osnivaĉa Mekdonaldsa. na dobrom sam putu da postanem bogat.dana unapred mogu da preţivim? Uzmimo da mesec ima trideset dana. Kad gotovinski priliv iz moje aktive bude iznosio dve hiljade dolara. Svakog meseca imam prihod koji potiĉe od aktive i koji u potpunosti pokriva moje meseĉne troškove. A dokle god su moji troškovi manji od gotovinskog priliva iz aktive. uspešan sam u tome i to me ĉini finansijski nezavisnim. koji ću ponovo da uloţim u aktivu.

On danas poseduje lanac perionica automobila. Nakon snaţnog i inspirativnog govora. zatim za drţavu (preko poreza)." Zastao je. u našem kraju nije bilo Mekdonaldsovih restorana. moj bogati otac se porrudio da Majka i mene nauĉi istom onome o ĉemu je Rej Krok govorio na teksaskom 51 .I mislio sam da ćete to reći. . i naposletku za banku koja je vlasnik njihove hipoteke.TREĆA LEKCIJA GLEDAJTESVOJAPOSLA Rej Krok. Kit je rekao da je to bila jedna od najvrednijih lekcija koje je u ţivotu dobio.. po završetku ĉasa. Ipak.Kakvim poslom mislite da se ja bavim?" Studenti su se opet nasmejali i jedan se konaĉno ohrabrio da uzvikne: . priĉao je Kit. Moj biznis su nekretnine.. prodavanje licenci za prodaju hamburgera na odreĊenim teritorijama njegov osnovni biznis. da govori studentima poslovne škole pri Teksaskom univerzitetu u Ostinu. a potom brzo rekao: . samo ne za sebe. Mada je znao da je. osoba koja je kupovala franšizu istovremeno je za Krokovu organizaciju kupovala i plaćala plac na kome se franšiza nalazila. Prvo rade za vlasnika kompanije. Moj dragi prijatelj Kit Kaningem bio je tada jedan od tih studenata.Rej. ja se ne bavim prodajom hamburgera. nikada nije izgubio iz vida lokaciju svake pojedine franšize.. Rej je ljubazno prihvatio." Niko nije odgovorio. Danas je Mekdonalds najveći iskljuĉivi vlasnik nekretnina na svetu. te je Rej ponovio pitanje. U njegovom vlasništvu su neke najvrednije raskrsnice i uglovi ulica u Americi. .. zamoljen je 1974. ali njegov biznis su zapravo placevi na kojima se te perionice nalaze. koji poseduje više i od same Katoliĉke crkve. Znao je da su nekretnina i njena lokacija od presudnog znaĉaja za uspeh svake franšize. prema utvrĊenom poslovnom planu. „Većina srudenata je mislila da se Rej šali s njima. ali i u ostalim delovima sveta. U osnovi.. .Svi su se nasmejali". Prethodno poglavlje smo završili dijagramima koji ilustruju kako većina Ljudi radi za sve.Kakvim se ja poslom bavim?" upitao je Rej kada je cela grupa sedela u kafiću s pivom u ruci.." Kit je priĉao da je Rej proveo dosta vremena objašnjavajući svoje stanovište. osnivaĉ Mekdonaldsa. . ima li na svetu neko ko ne zna da se ti baviš prodajom hamburgera?" Rej se zadovoljno nasmejao.Dame i gospodo. Kad sam bio klinac. studenti su zamolili Reja da im se pridruţi u njihovom omiljenom sastajalištu na ĉaši piva.

Ovo je dijagram obraĉuna prihoda i bilansa koji najbolje opisuju savet Reja Kroka: 52 . Opet je slika vredna hiljadu reĉi." Finansijske nedaće su direktan rezultat toga što Ljudi celog ţivota rade za nekoga drugog. Ona glasi: .Gledajte svoja posla. To je treća tajna bogatih.Univerzitetu. Mnogi na kraju svog radnog veka neće imati ništa..

dok je njegova profesija bila trgovina franšizama.Radiću prekovremeno. posredi je brkanje profesije s biznisom. Provedu ceo vek brinući se o tuĊim poslovima i povećavajući tuĊe bogatstvo. pravilo broj 1 jeste poznavanje razlike izmeĊu aktive i pasive i potreba kupovine aktive. tako da osoba moţe da poveća svoju finansijsku sigurnost iskljuĉivo ako dodatni novac upotrebi za kupovinu aktive koja će joj donositi prihode. MeĊutim. Prema tome. odlaze na više nivoe obrazovanja na kojima razvijaju profesionalne sposobnosti.. Njihove profesionalne veštine omogućavaju im da postanu deo radne snage i rade za platu. pisci.Za dve nedelje dajem otkaz. to vas ĉini automehaniĉarem.Potrebna mi je povišica. još uvek ne gledate svoja posla. Ako studirate pravo. Njihov ţivot će se okretati oko plate ili. A pošto steknu školsko znanje. Problem sa školom je to što ĉesto postanete ono što uĉite. Moguće je da je reĉ o profesiji bankara. Ĉesto pitam Ijude: . Bogati se usredsreĊuju na svoju kolonu aktive." . njegov biznis je bio kupovina nekretnina koje donose prihode.ne mogu sebi da priuštim rizike" jeste taj što nemaju finansijsku osnovu. to je što mnogi zaboravljaju da valja da gledaju svoja posla... kao što smo ranije opisali..Naš sadašnji obrazovni sistem usredsreĊen je na to da priprema mlade za dobijanje dobrih poslova za koje je potrebno školsko znanje. Odgovor obiĉno glasi: . Postoji velika razlika izmeĊu vaše profesije i vašeg biznisa." . Rej Krok je vrlo jasno naglasio razliku izmeĊu njegove profesije i biznisa. ako uĉite. Vaš biznis se vrti oko vaše aktive. kuvari." . oko kolone prihoda. Zbog toga ĉesto ĉujemo: . a svi ostali na svoj obraĉun prihoda. Moraju grĉevito da se drţe posla. recimo.. osoba mora da gleda svoja posla.O. nauĉnici. Uĉe da postanu inţenjeri... ja sam bankar.. Kao što sam već rekao.. ako slušate Reja Kroka. postajete advokat. i tako dalje. umesto oko kolone prihoda. ali to još uvek nije sopstveni biznis. kulinarstvo. ovo su razumne ideje. policajci. U jednom trenutku je prodavao miksere za milk šejk. Ono što je u celoj stvari pogrešno..Kojim se biznisom bavite?" A oni kaţu: . postajete kuvar.Nastaviću školovanje. 53 . da bi ubrzo prešao na trgovinu franšizama za prodaju hamburgera. Našao sam bolje plaćen posao." U nekim krugovima. Da bi stekla finansijsku sigurnost. ." U tom sluĉaju. a ako uĉite automehaniku. Profesija je uvek bila ista: bio je prodavac. samo radim za nju. kako bih mogao da dobijem bolji posao.Ne.Da mi je da dobijem unapreĊenje. Sve ove ideje su i dalje usmerene ka koloni prihoda. Primarni razlog što je većina Ljudi fiskalno konzervativna što znaĉi. Pa ipak.Moţda bih mogao da naĊem i neki dodatni posao. umetnici." ." Potom ih pitam da li to znaĉi da poseduju banku." . Moraju da igraju na sigurno.

prodaju aktivu. ali poĉnite da kupujete stvarnu aktivu. One palice za golf ostavljene u garaţi više nisu vredele hiljadu dolara. zvana kuća.. pala je na sto pedeset dolara onog ĉasa kad sam zamahnuo njome. koliko su bile plaćene. Pre svega. stereo.standardan" profil. ta dobit biva oporezovana. moj fmansijski poloţaj se nije ĉinio dovoljno dobrim za dobijanje zajma. da bih pojaĉao cifru. ako uspeju da prodajom ostvare dobit.Kad je kresanje troškova postalo . Automobil. Moja nova palica za golf s titanijumskom glavicom.manje vredna" nego što taj neko misli. Automobil nije prava aktiva. odbili su me zbog mog velikog ulaganja u nekretnine. Njihova aktiva. Jedan od glavnih razloga što neto vrednost nije taĉna jeste taj što vama nametnu porez na dobit onog trenutka kad poĉnete da prodajete svoju aktivu..neto vrednost" uvek je zanimljiv. Odboru za dodelu zajma nije se dopadalo to što sam zaraĊivao mnogo para izdavanjem stanova u zgradama koje sam posedovao. Drţava opet uzima svoj deo kolaĉa. Armanijeva odela. nisu imali na šta da se oslone. knjige. kolekciju umetniĉkih dela. i dalje ih je stajala novca svakog meseca. Poĉnite da gledate svoja posla. ruĉne satove. Da bi dobili gotovinu.. Pretpostavljam da je većina nas nekad u banci popunila molbu za kredit za kupovinu kuće ili automobila. televizor. njihova liĉna imovina se uglavnom moţe prodati tek za deo one vrednosti koja je navedena u liĉnom bilansu. Nisu pitali odakle Armanijeva odela. Vrednost novog automobila opada za dvadeset pet procenata onog ĉasa kad startujete motor da biste ga odvezli s prodajnog placa. milioni radnika su otkrili da ih njihovo takozvano najveće imanje. zbog onoga što ustaljena bankovna i raĉunovodstvena praksa omogućava ljudima da smatraju aktivom. njihova kuća. a ne pasivu ili liĉne stvari koje gube vrednost ĉim ih iznesete iz prodavnice. Bez posla koji im je davao sigurnost. ili sto hiljada. ĉak i ako vam vaš bankar dozvoli da ga ubeleţite kao takvog.imanje". Zadrţite zaposlenje. Zato sam u kolonu aktive.. koju sam platio ĉetiri stotine dolara. Ţivot je ponekad teţak kad se ne uklapate u . MeĊutim. Zbog toga ja uvek kaţem da je neĉija neto vrednost ĉesto .in" postupak. ili bilo koliko. takoĊe ih je ţive jeo. Ili. 54 . palice za golf ili kolekcija umetniĉkih dela. dodao svoje nove palice za golf. smanjujući tako iznos koji bi ljudima pomogao da se izvuku iz dugova. Ono za šta su verovali da predstavlja aktivu nije moglo da im pomogne da prebrode fmansijsku krizu. Jednog dana. drugo . Hteli su da znaju zbog ĉega nemam normalan posao koji donosi platu.. Pogled u kolonu . Zato mnogi zapadnu u ozbiljne fmansijske nevolje kad im ponestane prihoda. upropašćava. Zanimljiv. cipele i ostale liĉne stvari. Najeţim se kad god mi neko kaţe da je njegova neto vrednost milion dolara.

patenti. Autorska prava od intelektualnog vlasništva kao što su muzika. Menice (duţniĉke). dobiju decu i zaglave se u nekom fmansijskom škripcu. 7. 8. dok se još nisu osamostalila. podsticao da poĉnem da stiĉem aktivu koju volim. donosi prihod ili je cenjeno na trţištu.Ako je ne voliš. to ne bi bio biznis. Valja da ih navedu da poĉnu s gradnjom solidne aktive pre nego što krenu u ţivot van roditeljske kuće. ViĊam mnogo mladih parova koji se venĉaju i zarobe naĉinom ţivota koji im tokom najvećeg dela njihovog radnog veka ne dozvoljava da se izvuku iz dugova. Razlog tome je to što sam preduzemik. U većini sluĉajeva." Skupljao sam nekretnine prosto zato što volim graĊevine i zemlju. Nekretnine koje donose prihod. Ja sam vlasnik. Kad nastanu problemi. Kad sam poĉinjao. ali njima upravljaju ili ih vode neki drugi Ljudi. Obveznice. a ne korporativac. Potom se njihovi sopstveni roditelji razbole i oni se naĊu suoĉeni s novim odgovornostima. moj obrazovani otac me je podsticao da naĊem siguran posao. 4. skripta. stupe u brak. radio sam za velike organizacije kao što su kalifornijski Standard Oil. nauĉe razlici izmeĊu aktive i pasive. roditelji shvate da se nisu adekvatno pripremili za penziju i poĉinju da se dovijaju kako da na brzinu skupe nešto ušteĊevine. 3. Kao malog deĉaka. Volim deonice malih kompanija. . prava aktiva spada u nekoliko razliĉitih kategorija: 1. To bi onda postalo zaposlenje. oni nisu tako strašni da bih ja zbog njih poĉeo manje da volim nekretnine. 5. Mogao bih da ih razgledam celog dana. Kad bih morao da radim tamo. kupe kuću. Vaţno je da roditelji svoju decu na vreme. nećeš voditi raĉuna o njoj. Moj bogati otac me je.. Pomorskodesantne snage armije SAD. Uţivao sam u vremenu 55 . s druge strane. Poslovi koji ne iziskuju moje prisustvo. grĉevito se drţeći zaposlenja i kupujući sve na kredit. 2. kao i za Kseroks korporaciju. smanjite pasivu i marljivo gradite temelj solidne aktive. Hartije od vrednosti. pogotovo onih koje su tek poĉele da posluju. Oni koji nekretnine ne vole ne bi trebalo ni da ih kupuju. 6. Investicione kompanije.Odraslima: odrţavajte nizak nivo troškova. Volim da ih kupujem. Koja je to aktiva koju vam predlaţem da steknete? U mom svetu. I sve ostalo što ima vrednost. ĉim dete ode svojim putem.

ĉuvajte zaposlenje i gledajte svoja posla. U suprotnom. ĉak i dok sam bio marinac i radio za Kseroks. a to je da bogati kupuju luksuzne predmete tek naposletku. To omogućava dramatiĉno povećanje vrednosti. Porast vašeg gotovinskog priliva omogućava vam da priuštite i poneki luksuz. Kad kaţem da gledate svoja posla. Ĉuvao sam zaposlenje. Izgledi na uspeh nisu veliki: devet od deset kompanija propada u roku od pet godina. te sam naposletku poĉeo da stvaram sopstvenu kompaniju. Bio sam aktivan u koloni aktive. što one. I zaista izgledaju tako. Prema tome. Moja investiciona strategija u pogledu malih kompanija jeste da u roku od jedne godine rasprodam sve deonice. ali nisam prestajao da gledam svoja posla. takoĊe opstaje samo svaka deseta. dijamanti. Najbolja stvar u vezi s novcem jeste ta što on radi dvadeset ĉetiri sata dnevno i moţe da radi generacijama. Biva da Ljudi ne mogu da naĊu posao i rešenje vide u osnivanju sopstvene kompanije. taj zadatak ne bih nikome poţeleo. Siromašni i osrednji ĉesto kupuju luksuzne srvari kao što su velike kuće. S druge strane. krzna. ali su zapravo samo 56 . Zato obiĉno kupujem deonice malih kompanija. Ne bih nikoga podsticao da stvara sopstvenu kompaniju sem ako to stvarno ne ţeli. u suštini. MeĊutim. ĉinio sam ono što je preporuĉivao moj bogati otac. a ja oboţavam da igram tu igru. Trgovao sam nekretninama i deonicama malih kompanija. Ima jedna vaţna razlika. a ponekad i osnujem neku i iznesem je u javnost. Izdanja novih hartija od vrednosti radila su za zgrtanje bogatstva. budite vredan radnik. Znajući ono što znam o voĊenju kompanije. Od onih koje preţive prvih pet godina. moja je preporuka da sopstvenu kompaniju osnujete samo ako to zaista ţelite. razumete je i znate pravila igre. Mnogi se plaše malih kompanija i smatraju da su riziĉne. ne da ih vodim. Mislite o tome na ovaj naĉin: kad dolar uĊe u vašu kolonu aktive. Što sam bolje shvatao raĉunovodstvo i rukovanje gotovinom. mislim da gradite i odrţavate jaku aktivu. ali nastavite da gradite svoju aktivu. Nekretnine uglavnom zadrţavam u vlasništvu manje od sedam godina. moja strategija u pogledu nekretnina jeste da poĉinjem od male i napredujem ka većoj imovini i tako odlaţem plaćanje poreza na dobit. i jesu. Volim da osnivam kompanije. ali duboko u duši znam da nisam tip za kompaniju. Godinama. Obavljajte svoj svakodnevni posao. a siromašni i osrednji su skloni da to uĉine pre svega. Ĉim dolar uĊe u nju. rizik se uvek smanjuje kada volite ono što neka investicija predstavlja. Bogati otac je uvek naglašavao vaţnost finansijske pismenosti. budući da ţele da izgledaju bogati. on postaje vaš sluţbenik. ne dajte mu da izaĊe napolje. sve sam bolji bivao u analiziranju investicija.koje sam tamo proveo i imam veoma lepe uspomene. nakit ili jahte.

kad smo moja supruga i ja dodatno zaradili od naših stambenih zgrada. Siromašni i osrednji na luksuz troše sopstvenu krv i znoj.upali u još veće dugove. budući da su stambene zgrade kupile kola. priušte sebi neki novi luksuz. Na primer. Ona je. Ljudi koji su nasledili porodiĉno bogatstvo. luksuz mercedes bio je istinska 57 . Ali. prihodom koji generiše aktiva. ona je otišla i kupila sebi mercedes. To nije iziskivalo nikakav dodatni rad ili rizik s njene strane. Istinski luksuz je nagrada za ulaganje i razvijanje stvarne aktive. meĊutim. Tek zatim. i nasledstvo svoje dece. morala da saĉeka ĉetiri godine dok naša ulaganja u nekretnine nisu poĉela da donose dovoljno ekstra profita kojim su mogla da se plate kola. koji su oduvek bogati. prvo popunjavaju kolonu aktive.

To znaĉi da je upotrebila svoju finansijsku inteligenciju da bi mogla da ga sebi priušti. Kupovina luksuza na kredit ĉesto dovodi do toga da se ĉoveku kasnije taj luksuz praktiĉno smuĉi jer dug postaje finansijsko opterećenje. Tajnu koja bogate stavlja na ĉelo. novih kola ili neĉeg drugog isto tako luksuznog. 58 .nagrada jer je dokazala da zna kako se stvara aktiva. sada ste spremni da dodate malu ĉaroliju najveću tajnu bogatih. Moţda im je dosadno i samo ţele novu igraĉku. Taj automobil joj danas znaĉi mnogo više od naprosto lepih kola. Ono što većina Ljudi radi jeste impulsivna kupovina na kredit. Pošto ste strpljivo ulagali i izgraĊivali sopstveni biznis. Nagradu na kraju puta za marljivost i strpljivo gledanje svog posla.

od 1799. amandmana na Ustav SAD. Engleska je obavezno plaćanje poreza na prihod nametnula svojim graĊanima 1874.. Tu i tamo su se razrezivali privremeni porezi kojima su se fmansirali ratovi. Ono što se ne vidi iz ovih istorijskih podataka jeste ĉinjenica da 59 . U Americi su porezi bili nametnuti u svrhu finansiranja GraĊanskog rata. Da bismo u potpunosti shvatili kako to biva. Stvarna situacija je da bogati nisu oporezovani. usvajanjem 16. do 1865.ĈETVRTA LEKCIJA ISTORUA POREZA KORPORACIJA I MOĆI S ećam se priĉe koju su nam priĉali u školi. Upravo je prekomerno velik porez na ĉaj doveo do ĉuvene Bostonske ĉajanke. Mada je moj visoko obrazovani otac bio struĉnjak u oblasti istorije obrazovanja. Srednja klasa je tako teško oporezovana zbog tog ideala o Robinu Hudu. Moj bogati otac. opet moramo da bacimo pogled na istorijsku perspektivu.. Nazivao ga je lopovom. koji je pljaĉkao bogate da bi davao siromašnima. Srednja klasa je ta koja plaća za siromašne. Robina Huda uopšte nije smatrao herojem. Porez na prihod je postao obavezan i u Sjedinjenim Drţavama 1913. Robin Hud je odavno mrtav. naroĉito onaj njen visoko obrazovani deo koji ima veće prihode. Koliko sam samo puta ĉuo kako Ljudi kaţu: . ali njegovi sledbenici nastavljaju da ţive.uloţi".Bogati bi trebalo da plaćaju veći porez od koga bi se odvajalo za siromašne. Kralj ili predsednik bi objavio stvar i od svako ga traţio da .Zašto bogati ne plate za to?" Ili . moj bogati otac je sebe uĉinio struĉnjakom za istoriju poreza. pak. Moj je nastavnik smatrao da je to divna pripovetka o romantiĉnom junaku s licem Kevina Kostnera. Jedno vreme su Amerikanci bili protiv svih poreza. Bilo je potrebno da proĊe oko pedeset godina da bi u Engleskoj i Sjedinjenim Drţavama zaţivela ideja o redovnom plaćanju poreza na prihod." Upravo ta ideja o Robinu Hudu. Porez je u Engleskoj bio razrezan da bi se prikupio novac za ratovanje protiv Napoleona. donosi najviše bola siromašnima i srednjoj klasi. do 1816. od 1861. ili uzimanju od bogatih da bi se davalo siromašnima.. dogaĊaja koji je inicirao ameriĉku revoluciju. Objasnio je Majku i meni da u Engleskoj i Americi nekada nisu postojali porezi. priĉe o Robinu Hudu i njegovim veselim odmetnicima. Moramo da ĉujemo istoriju poreza.

ocu koji je bio istaknuti drţavni sluţbenik. Kao što rekoh. za njegovo izdrţavanje biće potrebno sve više i više novca namaknutog porezima. kad prouĉite istoriju poreza. Što više potroši i što više Ljudi zaposli. Upravo to je bilo ono što je bogati otac ţeleo da Majk i ja shvatimo. a ja sam kapitalista. a odatle su .. neprestano je govorio da su bogati pohlepne varalice koje bi trebalo da plaćaju veće poreze. ali merilo naše uspešnosti je potpuno suprotno ponašanje. Tajlandu i na Filipine. Toliko mu se ta ideja dopadala da su i on i mama radili za mirovne snage. To je bio njegov posao. stiĉem veće poštovanje svojih investitora ako trošim što manje novca i zapošljavam što manje Ljudi. deo birokratije. njegova organizacija postaje sve veća. On je drţavni sluţbenik. I jedan i drugi stav bili su donekle opravdani. s druge strane. Od svoje desete godine slušao sam od svog bogatog oca kako su drţavni sluţbenici samo gomila lenjih lopuţa. Kenedija. Na taj naĉin je postignuto da mase glasaju za zakon i omogućena je njegova ustavnost. Njega plaćaju da troši novac i zapošljava Ijude. Mada je namera zakona bila da se kazne bogati. Zbog toga baš ne mirišem drţavne sluţbenike.." Moj obrazovani otac je iskreno verovao da drţava treba da pomaţe ljudima. moj siromašni otac. Drţava ga zbog toga sve više poštuje. 60 . Nije bilo nimalo lako raditi za jednog od najvećih kapitalista u gradu i onda se vratiti kući. porezi su prošli samo zato što su mase verovale u robinhudovsku ekonomsku teoriju koja glasi da treba oduzimati od bogatih i davati svima ostalima.prodirali" u sve niţe slojeve društva. . siromašni i srednja klasa. u mojoj organizaciji. Stalno je radio na dodatnim subvencijama i povećanjima svog budţeta kako bi mogao da zaposli još više Ljudi. i na poslu koji je obavljao za Ministarstvo obrazovanja i na onom koji je radio za mirovne snage. Ipak. Oni ne igraju po istim pravilima. njeni apetiti su porasli". pak. . Bilo je teško opredeliti se kome da poklonim poverenje.. a naroĉito ideju o mirovnim snagama. Već sam pomenuo da su znali za korporacije. Obojica zaraĊujemo. rekao je bogati otac. S povećavanjem drţavnog aparata. na površinu izranja jedna zanimljiva perspektiva.Ĉim je drţava osetila ukus novca.su ovi porezi u poĉetku bili razrezani jedino bogatima. Problem je bio u tome što su apetiti drţave za novcem bili tako veliki da su porezi uskoro morali biti nametnuti i srednjoj klasi. S druge strane. Njihovi ciljevi se razlikuju od ciljeva većine poslovnih Ljudi. Bogati su. u stvarnosti su kaţnjeni bili upravo oni koji su za njega glasali.Tvoj otac i ja predstavljamo suprotnosti. Objasnio nam je da je ideja o porezima uĉinjena popularnom i bila prihvaćena od većine tako što je siromašnima i srednjoj klasi reĉeno da su porezi stvoreni samo da bi bogati bili kaţnjeni. Voleo je Dţona F. ugledali šansu za sebe. obuĉavajući dobrovoljce koji su odlazili u Maleziju.

61 . Bogati su stvorili korporacije kao sredstvo ograniĉavanja rizika za dobra koja su se prevozila. posada je ginula. Ulagali su svoj novac u korporacije da bi finansirali putovanje. Ukoliko bi se brodu nešto desilo. Dijagram koji sledi pokazuje kako je korporativna struktura smeštena izvan vašeg liĉnog obraĉuna prihoda i zakljuĉnog raĉuna.koje su postale popularne u danima jedrenjaka. ali je gubitak bogatih bio ograniĉen samo na onoliko novca koliko su uloţili u to jedno putovanje. Korporacija je potom unajmljivala posadu ĉiji je zadatak bio da otplovi u Novi svet i traga za blagom.

Ĉinilo mi se da socijalisti na kraju kaţnjavaju same sebe.. Tako su porezi naposletku pali na leĊa srednje klase. Bez obzira na to šta bi smislila gomila . Bogati su nadmudrili intelektualce.uzimaj od bogatih" prošao. gotovina je poĉela da se sliva u dţepove drţave. što je posledica pomanjkanja finansijskog obrazovanja. u fmansijskom pogledu. Drţavnim sluţbenicima je odlazio u vidu zaposlenja i penzija.uzimaj od bogatih". ljudima je bilo drago zbog toga.. filozofija kapitaliste ima više smisla. taj predmet koji se ne uĉi u školi. i to iskljuĉivo zato što su razumevali moć novca. U poĉetku. Kako su to bogati nadmudrili intelektualce? Pošto je porez .Poznavanje pravne strukture korporacije daje bogatima ogromnu prednost nad siromašnima i srednjom klasom. bogati su uvek nalazili naĉina da ih nadmudre. Novac je odlazio drţavnim sluţbenicima i bogatima. a drugi kapitalista brzo sam poĉeo da shvatam da za mene. Bogatima je odlazio preko njihovih fabrika koje su 62 . Budući da su me pouĉavala dva oca jedan socijalista.

u zaštitniĉko krilo korporacije. Nije bilo prave recirkulacije. Gomila .. Po mom mišljenju. Zbog toga se najeţim svaki put kad ĉujem kako roditelji savetuju decu da idu u školu da bi mogla da naĊu siguran i stabilan posao. to je mnogo vremena. Drugim reĉima. siromašne i srednju klasu. Drţava je postala veliki rezervni novĉani fond. registrovana kod drţavnih organa. U tom sluĉaju. niti grupa Ljudi. Problem je taj što gube oni koji nisu informisani.. Kad bi samo shvatili naĉin na koji bogati igraju igru. Dok se ovaj ciklus rastuće drţavne potrošnje nastavljao. našli bi se na putu sopstvene finansijske nezavisnosti. ta bitka će se voditi dok je sveta i veka. ovi se ne povinuju već reaguju. Istinski kapitalisti su koristili svoje finansijsko znanje naprosto da bi pronašli izlaz.. s druge strane. Bitka se vodi kad god i gde god se stvaraju zakoni. drţavna politika.uzimaj od bogatih" protiv bogatih. zahtev za novcem je rastao i ideja . Kad god Ljudi pokušaju da kazne bogate. bivaju nagraĊeni za višak novca i cenjeni su zbog svoje efikasnosti. Nije to neka velika zgrada na kojoj stoji naziv korporacije. Imaju novac.uzimaj od bogatih" obila o glavu baš onima koji su glasali za nju. nema izlaza. Pored toga. to jest. ono što ne znaju mnogi koji nikada nisu formirali korporaciju to je da korporacija nije stvar. kao što smo već opisali. unutar korporacije. Ovaj rat izmeĊu onih koji imaju i onih koji nemaju traje već stotinama godina. Što više radite. ako ste drţavni birokrata.sklapale ugovore s vladom. Korporacija je u stvari fascikla koja sadrţi neka pravna dokumenta i koja se nalazi u nekoj advokatskoj kancelariji. Korporacija je samo jedan pravni dokument kojim se formira pravno telo bez duše. to više plaćate drţavi. Upotreba korporacija je ponovo postala popularna pošto su prošli zakoni o stalnim prihodima zbog toga što je stopa poreza na prihod korporacije bila niţa od stope poreza na individualni prihod. Zbog toga i mislim da se ideja . ali je fiskalno upravljanje tim novcem predstavljalo problem. bila je izbegavanje posedovanja viška novca. Korporacija štiti bogate. Ako ste propustili da potrošite sredstva koja su vam dodeljena.uzimaj od bogatih" poĉela je da se prilagoĊava kako bi obuhvatila i niţe prihode. a nema dara za finansije. Oni koji svakog dana porane. Proseĉni Amerikanci danas rade pet do šest meseci u toku godine samo da bi zaradili za porez. Sluţbenik koji ima siguran i stabilan posao. Bogatstvo bogatih je još jednom zaštićeno. odreĊeni rroškovi su rnogli da se podmiruju i od zaraĊenog novca pre odbitka poreza. pa ĉak i Ijude koji su je izglasali. Poslovni Ljudi. Ali. moć i nameru da menjaju srvari. vredno odlaze na posao i plaćaju porez. Poţurili su narrag. Nisu 63 . mogli bi i sami da je igraju. riskirali ste da budete preskoĉeni u sledećoj raspodeli budţeta i svakako ne biste dobili pohvalu za efikasnost. Nije ni fabrika.

Tragaju za naĉinima kako da smanje svoja poreska opterećenja. Ali. naprosto stoga što imaju strah od drţave. svet vas cima okolo. Hteo je da shvatim koliku moć ima i poţelim da jednog dana i sam budem isto tako moćan. Moţda se sećate prve lekcije koju sam nauĉio od svoga bogatog oca. ali obiĉno su bogati ti koji tragaju za njima. bogati otac je od nas traţio da budemo fmansijski mudri i ne dozvolimo 64 .1031" je ţargonski naziv za Stav 1031 Federalnog zakona o porezima. budući da gledaju svoja posla. Ĉesto sam sedeo u njegovoj kancelariji i ĉekao da .. samo ako ga pustite. Imaju sredstava da sprovedu promene u delo. Samo sede i ĉekaju da im se drţavna igla zabode u ruku i poĉne dobrovoljno davanje krvi. Ne prestaje da me šokira broj Ljudi koji plaćaju veći porez ili imaju manje odbitaka. Ljudi koji ne koriste ove zakonom omogućene uštede poreza propuštaju veliku šansu za stvaranje sopstvene aktive. Siromašni i srednja klasa nemaju takvu snalaţljivost. Ali. Sve ja to shvatam. koji omogućava prodavcu da odloţi plaćanje poreza na nekretninu koja je prodata zarad kapitalne dobiti zamenom za neku skuplju nekretninu. Nije ni moj bogati otac. Na primer. U prvoj lekciji. da bi kasnije otkrili da je drţava pogrešila. . Poreski propisi SAD omogućavaju i druge naĉine uštede pri plaćanju poreza.doĊe moj red". To njegovo ignorisanje imalo je svoju svrhu. Svih onih godina koje sam proveo uĉeći od njega.od onih koji samo sede i dobrovoljno plaćaju veći porez. i to kroz korporacije najveću tajnu bogatih. Bez tog znanja. mvestiranje u nekretnine je jedan od naĉina koji omogućavaju tako veliku poresku olakšicu. Moj siromašni otac nije nikad ni pokušao da se bori. Najveći deo tih naĉina je svima dostupan. sve do izrade završnog raĉuna. stalno me je podsećao da je znanje moć. A novac sa sobom donosi veliku moć koja iziskuje odgovarajuće znanje da bi se saĉuvala i povećavala. koja govori o tome kako da naterate novac da radi za vas umesto da vi radite za novac. crnĉenje od januara do sredine maja samo za porez suviše je visoka cena koja se plaća zbog tog straha. Bogati otac je neprestano podsećao Majka i mene da najveći siledţija nisu ni šef ni nadglednik već tip iz poreskog. dobit vam neće biti oporezovana. Aznam kako zastrašujući i preteći mogu da budu vladini poreski agenti. on je povlaĉio pametnije poteze u toj igri. Taj će vam uvek uzeti što više moţe.. Unajmljuju pametne advokate i raĉunovoĊe i ubeĊuju politiĉare da menjaju zakone ili pronalaze rupe u zakonima. zapravo se sve vrti oko moći. Bio sam devetogodišnji deĉkić koji je morao da sedi i ĉeka dok on ne izvoli da mi se obrati. Imao sam prijatelje ĉiji je biznis bio uništen i koji su morali da zatvore vrata. Pošto smo nauĉili kako da moć novca radi za nas. Dokle god trgujete za veću vrednost.

Postajao sam sve uspešniji i moji šefovi su pominjali unapreĊenja i povišice." Ĉak i ako ste spremni da se sremete s Robinom Hudom i njegovim veselim odmetnicima. ali bio sam rešen da ne idem pravcem kojim je išla većina mojih školskih drugova. Ako znate o ĉemu priĉate. .Budi pametan i neće moći da te maltretiraju.siledţijama da nas maltretiraju. Morate da poznajete zakone i naĉin funkcionisanja sistema. koje sam se drţao najveći deo ţivota. Već sam imao nešto imovine zabeleţene u koloni aktive. Ako ste neznalice. nećeš se bojati da uzvratiš udarac.. samo se tiho nasmejao. formirao sam svoju prvu korporaciju i poĉeo da . Bio sam samo deĉak i nisam shvatao šta je bogati otac podrazumevao pod posedovanjem sopstvene korporacije. ZaraĊivao sam mnogo. imate šansu da se borite. ali. Kad mi je bilo petnaestšesnaest godina. Odbici su bili ogromni i. To je bilo laskavo. Nije shvatao da bih. Najbolja pouka koju mi je dao. lako vas je maltretirati. Tek sam napustio marince i radio sam za Kseroks. Kad sam svome bogatom ocu rekao šta mi moj siromašni otac savetuje. verovatno sledio savet svog obrazovanog oca.. Stvar je u tome da bih ja. Moj visoko obrazovani otac uvek me je ohrabrivao da potraţim dobar posao u jakoj korporaciji. One platne liste s nabrojanim poreskim odbicima dale su konaĉan smisao svemu što mi je bogati otac 65 . Zbog toga je tako dobro plaćao pametne poreske raĉunovoĊe i advokate. znao sam da neću nastaviti putem koji mi je preporuĉivao moj obrazovani otac.. Nisam znao kako to da izvedem. osećao sam razoĉarenje. bila je: . Poznavao je zakon jer bi ga nepoznavanje stajalo novca." Poznavao je zakon jer je bio pošten graĊanin koji ga se pridrţavao. . bivali su sve veći. Samo su povremena podsećanja bogatog oca u meni odrţala ţelju da jednog dana posedujem sopstvenu korporaciju i uĉinila da ne krenem drugaĉijim putem.Za koga radiš? Ko se bogati na raĉun tvog rada?" Godine 1974.Ako znaš da si u pravu. Ta odluka je promenila moj ţivot. što sam više radio.gledam svoja posla". Bilo je jeftinije plaćati njima nego drţavi. oslanjanjem iskljuĉivo na platu koju bi mi davala korporacija. Govorio je o vrlinama . rnoja mladost mi nije dozvoljavala da sagledam mogućnost da odrasli jednog dana rade za kompaniju ĉiji bih ja bio vlasnik. da nije bilo mog bogatog oca. ali sam bio rešen da je povećam..A zašto da ti ne budeš vlasnik te lestvice?" rekao je.. bio poput dobroćudne krave spremne za muţu. svaki put kad bih dobio platu.. ali prosto sam mogao da ĉujem svog bogatog oca kako mi šapuće na uho: .napredovanja uz korporacijsku lestvicu sopstvenim radom". Imao sam dvadeset i koju godinu kada su saveti mog bogatog oca poĉeli da dobijaju smisao. Premda sam bio uzbuĊen njome. Ideja je izgledala nemoguća i zastrašujuća. dok sam još uvek radio za Kseroks.

Poĉeo sam još vrednije da radim za Kseroks. bio je novac koji je radio za mene. poĉevši da se usredsreĊujem na sopstveni biznis i razvijam aktivu postao još bolji radnik. Što sam više prodavao. Ja sam. Bilo je to inspirativno. Havaji su se upravo spremali na svoj privredni uspon i postojale su sve šanse da se stekne bogatstvo. Bez tog finansijskog znanja. a dokaz za to je bio porše. Uskoro je gotovinski priliv koji je priticao iz mog imetka bio tako snaţan da mi je moja kompanija kupila moj prvi porše. nikako manje. u svojoj sopstvenoj korporaciji. razume se. Ĉeznuo sam da se izvuĉem iz trke pacova. Siguran sam da je to u nekim sluĉajevima moguće. Što sam bolje shvatao da se nalazimo u poĉetnoj fazi poslovnog buma. Za manje od tri godine. Moje kolege prodavci iz Kseroksa mislile su da prodajem svoje provizije. Shvatio sam da za mene ima budućnosti ukoliko se budem pridrţavao njegovih saveta. da bih to ulagao u nekretnine. na kojima pouĉavam druge. koje ja zovem kvocijentom finansijske inteligencije. zaraĊivao što sam više mogao. Toliko sam ţudeo da se iskobeljam iz te klopke koju je predstavljao rad za drugog da sam samo radio više. Sada ja drţim seminare o finansijama.posloviĉne trke pacova" u kojoj sam se nalazio kao tuĊi sluţbenik. moj put do finansijske nezavisnosti bio bi mnogo teţi.. prodavao sam sve više Kseroksovih mašina. Svaki dolar u mojoj koloni aktive bio je odliĉan sluţbenik koji je vredno radio da bi stvorio još istih takvih sluţbenika i kupio svom gazdi novi porše. a ĉesto sam bio prvi na listi. Do 1978. bio sam u stanju da se veoma mlad izvuĉem iz . A novac koji sam zaraĊivao u svojoj koloni aktive. meĊutim. Mnogi poslodavci misle da savetovanje njihovim radnicima da gledaju svoja posla nanosi štetu biznisu. Plan je uspevao. Nije imao veze s mojim kucanjem na vrata i prodavanjem kopirmašina. Uz pomoć lekcija koje sam nauĉio od svog bogatog oca. više sam novca zaraĊivao i. podsećam Ijude da je kvocijent finansijske inteligencije napravljen od znanja iz ĉetiri oblasti ekspertize. To je bilo moguće zahvaljujući jakom fmansijskom znanju koje sam stekao iz tih lekcija. Svoje provizije sam ulagao u aktivu. više puta sam se našao meĊu pet najboljih prodavaca u kompaniji. nisam. Savet mog bogatog oca sada je imao još više smisla. Kad god govorim. Br. u svojoj maloj korporaciji holding kompaniji koja se bavila nekretninama zaraĊivao sam više nego radeći za Kseroks. Sad sam imao cilj. Moj novac je naporno radio da zaradi više novca. Ono što nazivam fmansijskom 66 .godinama govorio. Dolazio sam rano i radio vredno. 1 je raĉunovodsrvo. više su mi odbijali od plate na ime poreza. od dolara na koje još nisu stigli da obraĉunaju porez. Ali. u nadi da ću uspeti da im prenesem svoje znanje.

tehniĉkih" aspekata trţišta. Pošto se lutka nije mogla naći u prodavnicama. bili su primorani da deci kupe nešto drugo kao boţićni poklon. došlo je do prave panike. Detalji. 3 je razumevanje trţišta. Potrebno je poznavanje . iziskuje se veća taĉnost. Nesrećne mame i tate koji nisu uspeli da u radnjama naĊu lutku. Nauka o ponudi i potraţnji.pismenošću. da plati troškove pre no što plati porez. 2 je investiranje. moţe da doprinese eksplozivnom razvoju. obveznica.. Na primer. razlika je veoma velika. koji su voĊeni emocijama. To je kao razlika izmeĊu nekog ko hoda i nekog ko leti.fundamentalni" ili ekonomski smisao ulaganja. ali predstavlja odliĉan primer ekonomije ponude i potraţnje. skoncentrisano oko tehniĉkih veština raĉunovodstva. Br. To je desna strana mozga. preprodavci su videli šansu da se obogate na raĉun oĉajnih roditelja. iskorišćavanje korporacije. 67 . Br. Što je veći iznos novca za koji ste odgovorni. To je leva strana mozga. Finansijska pismenost jeste sposobnost da proĉitate i shvatite fmansijski obraĉun. Podrazumeva strategije i formule. dok je istovremeno reklamira baš pred Boţić. Neverovatna popularnost lutke Elmo za mene nije imala nikakvog smisla. nekretnina i sliĉica sa likovima igraĉa bejzbola. To je veoma uzbudljiva oblast ekspertize. ali u nju se nije neophodno upuštati ukoliko ne posedujete znatnu aktivu ili biznis. lutka Škakljivi Elmo je o Boţiću 1996. 4 je zakon. Drugi trţišni faktor je . bila oĉigledan primer tehniĉkog ili emocijama voĊenog trţišta. Kreativna strana. Ono što nazivam naukom o novcu koja pravi novac. Usled velike potraţnje i malih zaliha. Za one kojima nije poznata lutka Elmo: reĉ je o liku iz Ulice sezam koji je na sav glas reklamiran neposredno pred Boţić. Mnogi veruju da su koncepti investiranja i razumevanja trţišta suviše sloţeni da bi ih deca mogla shvatiti.. investiranja i potraţnje. Suštinski vaţna veština. 1. ako hoćete da izgradite carstvo. Da li ulaganje ima ili nema smisla zavisi od trenutnih uslova na trţištu. Većina dece je ţelela da je ima i stavila je na sam vrh svoje boţićne liste. Br. Mnogi roditelji su se pitali da li je kompanija namerno ne izbacuje na trţište. Ne vide da deca te srvari intuitivno znaju. Ta sposobnost vam dozvoljava da odredite snage i slabosti svakog biznisa. ili će se kuća s treskom srušiti. Pojedinac koji se razume u poreske olakšice i zaštiru koju pruţa korporacija moţe da se obogati mnogo brţe od nekoga ko radi kao neĉiji sluţbenik ili je jedini vlasnik malog biznisa. Kada je reĉ o dugoroĉnom bogatstvu. Isto vaţi za trţište hartija od vrednosti. Recimo. Poreske olakšice: Korporacija moţe mnogo šta što pojedinac ne moţe.

Ĉlanstvo u rekreativnom klubu je trošak kompanije. 68 . Siromašni i srednja klasa nastoje da poseduju sve i onda im to oduzme drţava ili njihovi sugraĊani koji vole da ruţe bogate. O tome je napisano mnogo knjiga u kojima su te beneficije detaljno opisane.Zaposleni zaraĊuju. na vašem mestu što pre pozabavio time da saznam više o beneficijama i zaštiti koje pruţa korporacija. Korporacije se lako stvaraju i nisu skupe ukoliko posedujete investicije koje proizvode dobar priliv gotovine. Ali. ali ne poseduju ništa. kojima štite svoju aktivu od kreditora. daj siromašnima. Zaštita od sudskih procesa. moram reći da bih se ja. Ukoliko teţite velikom bogatstvu. ĉinite to legalno. Kvocijent finansijske inteligencije jeste zapravo sinergija više veština i talenata. MeĊutim. Izdvojio bih naroĉito knjigu Inc. Uzmi od bogatih. Otplate za kola. Korporacija zaraĊuje. Namera ove knjige nije da se bavi detaljima o posedovanju korporacija. Bogati skrivaju veliki deo svog imetka koristeći sredstva kao što su korporacije i trustovi. osiguranje i opravke su troškovi kompanije. koja pruţa odliĉan uvid u moć personalnih korporacija. I tako dalje i tako dalje ali. Na primer: ako imate sopsrvenu korporaciju godišnji odmori su sastanci upravnog odbora na Havajima. Svako ţeli deo vašeg kolaĉa. Reĉ je o jednoj od najvećih rupa u poreskom zakonu koju koriste bogati. dolarima na koje još nisu obraĉunati poreski odbici. ukoliko posedujete bilo kakvu zakoniru aktivu. plaćaju porez i potom nastoje da ţive od onoga što im ostane. a ĉesto otkriva i da ta bogata osoba u stvari ništa ne poseduje. troši sve što moţe i biva oporezovana na ono što joj preostane. 2. ta kombinacija moţe znatno da pojaĉa vašu finansijsku inteligenciju. pa ĉak naveden i kompletan postupak koji je neophodno proći da bi se formirala korporacija. Bogati kontrolišu sve. ĉesto se susreće s višestrukim vidovima pravne zaštite. rekao bih da je kombinacija ĉetiri nabrojane tehniĉke veštine ono što ĉini osnovnu finansijsku inteligenciju. Ţivimo u društvu koje voli da se parniĉi. Nauĉili su to iz priĉe o Robinu Hudu. and Grow Rich (Inkorporirajte se i postanite bogati). Kad neko ruţi bogaru osobu. Većina ruĉkova i veĉera po restoranima su parcijalni troškovi.

69 .ZaraĊuju 2. Troše 3. posedujete sopstvenu korporaciju koja ce obuhvatati celu vašu aktivu. Troše Srdaĉno vam preporuĉujemo da.REZIME Bogati koji poseduju korporacije za korporacije 1. Plaćaju porez 3. kao deo svoje ukupne finansijske strategije.ZaraĊuju 2. Plaćaju porez Ljudi koji rade l.

Posle priĉe o Aleksandru Grejemu Belu.lukavost". meĊutim. To je jedno lepo i korisno iskustvo. Taj faktor. profesionalno se bavim drţanjem predavanja. Vestern unionu. već pre kao manjak samopouzdanja.. i pitao ih da li su raspoloţeni da otkupe njegov patent i njegovu malu firmu. imao je ţenu i dvoje male dece i preklinjao je ĉuvare da mu dozvole da razgovara s vlasnicima. rekavši da je cena smešno visoka. Kamera je fokusirala njegovo preklinjanje.ţilavost". ... tako da je ceo svet mogao da ga vidi.PETA LEKCIJA BOGATI PRONALAZE NOVAC sam se odmarao od pisanja i gledao na televiziji emisiju SS inoć o ţivotu mladog ĉoveka po imenu Aleksandar Grejem Bel. Za ceo paket je traţio sto hiljada dolara. . većina nas dobro zna da ono što je bitno nema mnogo veze s diplomom koledţa ili dobrim ocenama. jer sam pouĉavao hiljade ljudi i vidim da svi oni. Od 1984. traţi se još nešto sem ocena. blisko sam upoznao oba ta lika u samom sebi. . Otpušteni direktor. Ĉuo sam više naziva za to: . Predsednik Vestern uniona mu se narugao i odbio ga. Jedan nije bolji od drugog.drĉnost". Zaposleni su bili ljuti i ţalili su se da vlasnici kompanije ne postupaju fer. izvan teorija. briljantnih i smelih likova. Nastalaje indusrrija vredna više milijardi dolara i roĊen je AT&T. MeĊutim. U stvarnom svetu. Svi imamo ogroman potencijal i svi smo blagosloveni talentom. Upravo je kupio kuću i bojao se da će da ostane bez nje. na kraju odluĉuje o neĉijoj budućnosti mnogo više od školskih ocena. Ostalo je istorija. Pošto sam godinu dana proveo u Vijetnamu kao marinacpilot. nešto što nas sve koĉi jeste izvestan stepen sumnje u sebe.petlja". prisutna i druga strana tog lika: spremnost da se klekne i preklinje. na programu su bile veĉernje vesti. Neki su time pogoĊeni više od drugih. ĉovek od nekih ĉetrdeset i pet godina.briljantnost". . Unutar svakog od nas ĉuĉi jedan od tih hrabrih. Ne moram ni da naglašavam da je to privuklo moju paţnju. 70 . ako je potrebno. Ne bih to okarakterisao kao manjak tehniĉkih informacija. Bel je upravo bio patentirao telefon i nije stizao da odgovori svim zahtevima za svoj novi pronalazak.smelost". Bila mu je potrebna veća kompanija i otišao je tadašnjem gigantu. U njima se našla reportaţa o još jednom kresanju troškova u lokalnoj kompaniji. Istovremeno je.. istovremenc je i uznemirujuća profesija.muda". kako bi ih zamolio da ponovo razmotre odluku o njegovom otpuštanju. Pa ipak. ma kako ga nazivali. Kad završi školu.... . imaju nešto zajedniĉko. ukljuĉujući i mene. .

Ipak. kada je novac na tapetu. Potom. Morao sam da uvedem pitanja kao što su: Zbog ĉega da rizikujem? Zašto da se gnjavim razvijanjem svog kvocijenta finansijske inteligencije? Zašto bih postao finansijski pismen? I na sva ta pitanja davao sam isti odgovor: . zašto da se muĉite i povećavate svoj kvocijent finansijske inteligencije? Na to pitanje ne moţe da vam odgovori niko sem vas. Prema tome." Nailaze mnoge promene. Osoba koja je u pravo vreme naoruţana informacijama poseduje bogatstvo. Ljudi iz dalekih budućih generacija će se osvrtati unazad i govoriti kako ovo mora da je bila ludo uzbudljiva era. ĉesto onaj koji napreduje nije pametan već odvaţan. bogatstvo su znaĉile fabrike i proizvodnja. Ako je strah suviše jak. dajem sve od sebe da podstaknem studente da nauĉe da rizikuju. zašto da se muĉite i povećavate svoj kvocijent finansijske inteligencije? Zato što ćete. i Amerika je poĉela da dominira. Kod nekih to deluje. Ipak. Na svojim ĉasovima. Bila je to smrt starog i raĊanje novog. Biće to period u kome će se jedni odvaţno kretati napred. Stoga. Prema tome. Period u kome ţivimo po uzbudljivosti nema presedana u istoriji ĉoveĉanstva. Došao sam do spoznaje da najveći broj Ljudi. A ja bih radije da pozdravljam promene nego da ih se grozim. Bilo je puno nemira i bilo je uzbudljivo. mogu da vam kaţem zašto ja sam to ĉinim. ako to budete ĉinili. Ali. ali u godinama koje dolaze biće ih mnogo nalik njemu. A ako ne budete. osoba koja je posedovala zemlju posedovala je bogatstvo. Zemlja je pre tri stotine godina znaĉila bogatstvo. Bogatstvo su posedovali industrijalci.. dok će se drugi grĉevito drţati okova propadajućeg naĉina ţivota. da budu odvaţni. kao predavaĉ. otpuštanja radnika i kresanja troškova. shvatio sam da ništa toliko ne umanjuje genij ĉoveka koliko prekomeran strah i sumnja u sebe. radije igra na sigurno. vaš fmansijski genije zahteva i tehniĉko znanje i hrabrost.Samo zato da bih imao više opcija. Postojaće stotine Ljudi kao što je Bil Gejts. Problemje u tome što informacije obleću svet brzinom svetlosti. ali druge naprosto uţasava. da dozvole svom geniju da strah preobrati u hrabrost i briljantnost. biće i mnogo više bankrotstava. a ipak se boje da delaju u skladu s njima. A danas informacije predstavljaju bogatstvo. Novo bogatstvo se ne moţe zadrţati 71 . Srce mi se cepalo kada bih video studente koji znaju odgovore. Zato što su ovo najuzbudljivija vremena u istoriji. U stvarnom svetu. Radije bih da uţivam zaraĊujući milione nego da brinem zbog povišice koju nikako da mi daju. ovaj period će za vas biti zastrašujući. Poĉeo sam priĉom o mladom pronalazaĉu Aleksandru Grejemu Belu. veoma prosperirati. Po mom liĉnom iskustvu. širom sveta. genij biva potisnut. a izuzetno uspešne kompanija kao što je Majkrosoft nicaće svake godine.

jer nikada nije volela matematiku. Ta prijateljiĉina prijateljica bila je upravo razvedena. Naţalost. toga . Gledam danas mnoge koji se zlopate. kao nastavno sredstvo.koještarije". iako su te ideje ili naĉin na koji se nešto radilo juĉe predstavljali aktivu... Došla je da bi nauĉila nešto o investicijama i nije joj se dopala ideja da gubi toliko vremena na igranje neke glupave igre. iz brakorazvodnog procesa izašla je kao finansijski oštećena strana i sada je tragala za nekim odgovorima. Rekla je da je smešna i sama ideja 72 .teĉe" gotovina izmeĊu njih i kako put do bogatstva vodi kroz nastojanje da se meseĉni gotovinski tok iz kolone aktive poveća do taĉke u kojoj premašuje meseĉne troškove. Ţena koju sam pomenuo propustila je odliĉnu priliku da nešto nauĉi. na kojoj se nalazio brodić. U poĉetku se radovala.. Ali. Za nju je to bila uţasna igra. Stare ideje su njihova najveća pasiva. u stanju ste da izadete iz . Znam ljude koji su ostali bez posla ili svojih kuća.odrazila" na nju. Odjednom je shvatila kako funkcionišu brojevi i sinulo joj je da je brodić zapravo upropašćava. Ostali za stolom su ĉekali dok je prijateljica nastavljala da joj objašnjava odnos izmeĊu obraĉuna prihoda. dok je njena prijateljica pokušavala da joj objasni kako funkcionišu brojevi na njenom obraĉunu prihoda i zakljuĉnom raĉunu.trke pacova" i ukljuĉite se u . a za to krive tehnologiju ili ekonomiju ili svog šefa. a neki ne shvataju njenu poenru. frustrirala se. Pošto to postignete. nekima se igra dopada. Igrajući igru. juĉe" više nema. Jednog poslepodneva drţao sam predavanje o investicijama. Posle te sugestije.. Kao što sam već rekao.brzu prugu". Naša zajedniĉka prijateljica mislila je da bi predavanje moglo da joj pomogne..kresanjem troškova" i da ima dete. bilansa i meseĉnog gotovinskog toka. Kasnije tokom igre. Pasiva su naprosto zato što oni ne shvataju da. Ţele da stvari ostanu kakve su i bile: opiru se promenama... U prvom krugu je izvukla karticu . desilo joj se i da bude zahvaćena . Igra je bila osmišljena tako da pomogne ljudima da nauĉe. Prijateljica je pokušala da joj kaţe da pogleda unutar sebe i vidi da li se igra na bilo koji naĉin . Promene će biti brţe i dramatiĉnije.nikakvim granicama i ograniĉenjima. Prijateljica je dovela nekog da prisustvuje predavanju. ţena je traţila svoj novac natrag. Posle predavanja. samo zato što se grĉevito drţe starih ideja. Doći će do dramatiĉnog povećanja broja novih multimilionera. ĉesto radeći veoma naporno. uĉe o interakciji obraĉuna prihoda i zakljuĉnog raĉuna (bilansa).kako funkcioniše novac. kao što je to bio sluĉaj sa zemljištem i fabrikama. Uĉe kako . biće i onih koji će biti izostavljeni. nekima ne. ne uviĊaju da bi problem mogao biti u njima samima." Potom. imam brodić. .O. koristeći igru koju sam izmislio. njena prijateljica je došla da mi kaţe kako se ona uznemirila. CASHFLOW.

Sada je bila priliĉno sigurna da je tokom poslednjih pet godina krio novac od nje. U školi. Praktiĉno. Tokom perioda smirivanja uvidela je da nekakva veza izmeĊu igre i njenog ţivota zaista postoji. ali su za to vreme stekli samo gomilu koještarija. a on je vodio raĉuna o finansijama. Ako ste izvukli karticu s brodićem i zbog toga zapali u dugove. Rekla mi je da se njena drugarica smirila i da se dobro oseća. Baš kao i igra. igra vam daje lekciju koja se odnosi samo na vas. svet nam uvek uzvraća trenutnim povratnim informacijama. većina nastavnika drţi predavanja. Uvek sam ohrabrivao odrasle studente da na igre gledaju kao na odraz onoga što znaju i onoga što valja da nauĉe. smanjile na hemijskom ĉišćenju. pdstavlja se pitanje . Shvatila je da ju je baratanje ciframa obraĉun prihoda i bilans ljutilo jer se osećala neprijatno zbog toga što ih ne razume. izgleda. Ona se blago nasmešila i potapšala me po stomaku da bi me obavestila da se nisu pantalone smanjile. Oni koji najbrţe izaĊu iz .da bi igra mogla biti njen odraz. tako i zbog toga što su tokom dvadeset godina braka sakupili vrlo malo onoga što bi se moglo nazvati aktivom. kao i zato što nije znala za drugu ţenu. ja sam predavanja mrzeo. Umesto da vam predavaĉ drţi predavanje. imali su sve drugo što se moţe zamisliti. zaradio sam milione jednostavno radeći ono što školski sistem ne radi. Bila je ljuta na samu sebe što nije bila više svesna gde odlazi novac. Dvadeset godina njihovog braka bile su neverovatno zabavne. nisu imali šta da dele.šta sad".trke pacova" to su oni koji razumeju brojeve i imaju finansijski kreativan um. Nedavno sam se svojoj supruzi poţalio kako su mi se pantalone. Od 1984. Kao student. Ona je vodila raĉuna o kući i zabavljala goste.. Novac joj je bio odmah vraćen i otišla je. Mada ona i njen suprug nisu posedovali brodić. Mogli bismo mnogo da nauĉimo ako bismo ih više slušali. Najvaţnije je što se igra odraţava na ponašanje pojedinca. Reĉ je o sistemu trenutnih povratnih informacija. Koliko razliĉitih finansijskih opcija moţete da smislite? To je svrha igre: da igraĉi nauĉe da misle i stvaraju nove i raznovrsne finansijske opcije. Njena svrha je da vam daje opcije. Smatrala je da su fmansije muški posao. brzo bih poĉeo da se dosaĊujem i misli bi mi odlutale.. Prijateljica ţene koja je otišla pozvala me kasnije da bi me obavestila o razvoju dogaĊaja. kako zbog toga što je on otišao s mlaĊom ţenom. već da se nešto drugo povećalo: ja! Igra CASHFLOW je osmišljena upravo tako da svaki igraĉ dobije liĉnu povratnu informaciju. Godine 1984. Gledao sam više od hiljadu ljudi kako igraju ovu igru. Bila je ljuta zbog razvoda. poĉeo sam da predajem kroz igre i simulacije. Oni prepoznaju razliĉite fmansijske 73 .

Većini ljudi se ţivotna prilika ukaţe pred samim nosom. igrajući CASHFLOW. ţale kako im nikako ne nailaze kartice s .. šta moţete da uradite da biste tu šansu ipak iskoristili? Ako je vaša slutnja pogrešna i ono na šta ste raĉunali se ne dešava. ali ne znaju šta da urade s njima.. shvate da je to bilo to. Kao da svi osim njih napreduju. Njegov um je znao zajednu jedinu opciju. Ima i onih koji u igri zarade mnogo para. Imam prijatelja iz srednje škole koji danas istovremeno ima tri zaposlenja. Imaju para. Pre dvadeset godina bio je najbogatiji od svih mojih školskih drugova. Finansijska inteligencija znaĉi naprosto više opcija.prava" šansa. a oni je ne vide. njegove kvalifikacije su previsoke za poslove koje sada obavlja.. Bogati su preteţno kreativni i preuzimaju sraĉunat rizik. A to je istina i u stvarnom ţivotu. kako da kiselo groţĊe pretvorite u milione? To je finansijska inteligencija. Znam Ijude koji se i u stvarnom ţivotu ponašaju tako. Kad se zatvorila lokalna plantaţa šećera. Gledam kako Ljudi dobiju karticu s . ali nemaju para. Reĉ je o tome koliko ste kreativni u rešavanju 74 . Posle godinu dana. a to je bila ona stara: naporan rad.trke pacova". Ako vam šanse ne nailaze u susret. Kao rezultat. Znaju koji su poslovi odliĉni. Zatim se vajkaju kako bi se sigurno izvukli iz . a ne ostvaruju nikakav finansijski napredak.. već u tome koliko razliĉitih finansijskih solucija moţete da smislite kako biste kiselo groţĊe pretvorili u milione. Ĉekaju da naide . pošto su se svi drugi već obogatili. šta moţete da uradite kako biste poboljšali svoj fmansijski poloţaj? Ako vam šansa padne pravo u krilo. Propuštaju da uvide kako se ona uklapa u njihov finansijski plan za izlazak iz . Ima mnogo Ljudi koji imaju mnogo para. mada su oni ti koji imaju novac. Problem je bio u tome što nije mogao da naĊe posao koji je odgovarao rukovodećem mestu koje je imao u staroj kompaniji.opcije. to su ljudi kojima brojevi nisu bliski i koji ĉesto ne shvataju moć investicija. Ljudi kojima treba više vremena. trenutak je pravi. proĉitaju je glasno i pojma nemaju da je to odliĉna šansa. Većina njih ni u stvarnom ţivotu nema finansijskog uspeha. Gledam i Ijude koji izvuku karticu s odliĉnom šansom. tako da ima malu platu.trke pacova" da su imali više novca. a nemate para i banka neće ni da priĉa s vama. Trenutno radi tri posla da bi zaradio dovoljno da preţivi. ali ne vide šansu koju drţe u šaci.pravim" šansama. imaju karticu. Nije toliko stvar u onome što se dešava. Znam Ijude koji to ĉine i u stvarnom ţivotu. Ograniĉavanje opcija je isto što i drţanje za stare ideje. Gledam kako se Ljudi. A takvih je više nego svih ostalih zajedno.pravom" šansom i onda nemaju dovoljno novca. kompanija za koju je radio propala je zajedno s njom. I samo sede za stolom.. I samo sede za stolom.

zašto valja razvijati fmansijski genij? Samo vi moţete da odgovorite na to. Malobrojni shvataju da se sreća stvara. Neobuĉen um moţe da stvori krajnje siromaštvo koje traje generacijama. pak. Brţe ćeš se obogatiti ako ukapiraš da novac nije stvaran. samo od ideja i dogovora. Ukoliko je dobro obuĉen. To je kao da ĉekate da na put krenete tek kad na svim semaforima deset kilometara unapred bude zeleno svetlo... Ako pitate ljude koji za ţivot zaraĊuju trgujući hartijama od vrednosti ili drugim investicijama..Siromašni i srednja klasa rade za pare". A ako ţelite da budete srećniji i stvarate novac umesto da se ubijate od rada. zašto biste ţeleli da povećate svoju finansijsku inteligenciju? Zbog toga što ţelite da budete kovaĉ svoje sreće.Šta je novac ako nije stvaran?" .. Prema tome. imao je obiĉaj da kaţe.Šta je to?" Majk i ja smo se ĉesto vraćali na to pitanje. to znaĉi da nije došlo ni do kakve novĉane razrnene. Povremeno nas je podsećao koliko smo blizu prišli tajni novca onog prvog dana kad smo se uortaĉili i poĉeli da . bogati otac je Majku i meni stalno ponavljao da . Ĉinim to jer ţelim brzo da napravim pare. .Bogati prave pare. nego što tako hoću. Baš kao i novac. Najmoćnija aktiva koju posedujemo jeste naš um... oni stalno gledaju takve stvari. Kad smo bili klinci.prava" stvar. Što stvarnijim smatraš novac.. Prema tome. moţda ćete ĉekati veoma dugo." .On je ono što se mi dogovorimo". Samo dogovori. to ćeš napornije da radiš za njega. i onda prosleĊen dalje iz Lisabona. . Novac nije prešao iz ruke u ruku. Milioni ĉesto nastaju u trenutku. Prihvatate sve što se dešava i onda tq poboljšavate.novac nije stvaran". Sve se radi dogovorom: znak rukom iz . onda je fmansijska inteligencija veoma vaţna. bilo je sve što je bogati otac odgovarao na to.* signal na ekranu irgovca u Lisabonu.finansijskih problema. U dobu informacija novac raste eksponencijalno. Ne što tako moram. Bogatstvo koje daleko premašuje snove kraljeva i kraljica od pre tri stotine godina. ni od ĉega. To je fascinantan proces saznavanja. Većina ljudi zna samo za jednu soluciju: ubijaj se od rada. Ako ste. štedi i zajmi. jer to je ono ĉemu uĉi svoju porodicu. Ima pojedinaca koji su postali neverovatno bogati ni od ĉega.. moţe da stvori ogromno bogatstvo za naizgled veoma kratko vreme.. osoba koja ĉeka da se desi . poziv mom brokeru da kupi i trenutak kasnije da proda. Ja mogu da vam kaţem zbog ĉega ja razvijam tu oblast svoje inteligencije.rupe".pravimo pare" u gipsanim modlama. A kad kaţem ni od ĉega. . Razvijam svoj kvocijent fmansijske inteligencije jer ţelim da sudelujem u najvećoj i najbrţoj igri na 75 . poslat sa ekrana trgovca u Torontu.

ja sam kupovao. ulagao sam ga. To je ono što se dogaĊa. Navešću vam jednostavan primer stvaranja novca. ekonomija je bila oĉajna u to vreme.. Ţelim da budem meĊu ljudima koji odvaţno idu napred. u vidu blagajniĉkog ĉeka. Kuće koje su nekada koštale sto hiljada dolara. Ali. poĉeo sam da kupujem u kancelarijama advokata koji su se bavili steĉajima. Naprosto nisam mogao da propustim toliku silu malih poslova. koju su mi rado dali.štedi novac". Ĉim je poĉeo proces prenosa vlasništva. Problem je sledeći: ĉovek postaje slep za ono što se zaista dogaĊa. to je bilo savršeno stanje trţišta. Pored toga. I. Dve hiljade dolara. umesto da to ĉinim u lokalnoj agenciji za trgovinu nekretninama. Poĉetkom devedesetih ekonomija Feniksa je bila katastrofalna. ţeleo bih da budem deo dosad neviĊene evolucije ĉoveĉanstva. a ne fiziĉki rad. ostavljanje . prev. Kuća je bila prodata za nekoliko minuta. Njegov je savet bio da se .belih para za crne dane" i nije loša ideja. Zbog toga ulaţem u svoju finansijsku inteligenciju i razvijam najjaĉu aktivu koju posedujem. Ne ţelim da budem meĊu onima koji zaostaju.in". . koje mi je poznanik pozajmio na devedeset dana uz deset odsto interesa. Propušta fenomenalne prilike za znamo povećanje svog novca. A na svoj sopstveni mali naĉin.. * Deo berze za trgovanje odreĊenom vrstom robe (prim. svima sam omogućio da odu i pogledaju je. finansijski planer. bez kaparisanja. Za investitore.. Ameriko" u kojoj je gost. 76 . ĉim je kuća bila zakonski moja. poĉeo da proriĉe stravu i uţas.Ostavite svakog meseca sto dolara na stranu".i za ĉetrdeset godina bićete multimilioneri. To je jedna opcija opcija kojoj se priklanja većina ljudi. Nisam štedeo novac. ili na stepenicama suda. . rekao je. To je zastrašujuće.Dobro jutro. tu je akcija. ere u kojoj ljudi obavljaju umni. Proveravao sam potencijalne kupce i.. Svet prolazi pored njega. Gro mog novca se nalazio na berzi i bio uloţen u stambene zgrade. dao sam advokatu kao prvu ratu. Pošto su svi prodavali. Kao što sam rekao. Vratio sam poznaniku njegove dve hiljade dolara. Traţio sam proviziju od dve i po hiljade dolara. Gledao sam TVemisiju . sa dve stotine dolara kamate. Ekonomija je bila uţasna.svetu. To je . sada su se mogle kupiti za sedamdeset i pet hiljada. a odatle je stvar preuzela firma koja se bavila jemstvom i tapijama. Telefon je zvonio kao lud. Prilika za ulaganje bila je bolja nego ikada. Moja supruga i ja smo na trţištu imali uloţenih više od milion dolara koji su se brzo umnoţavali. To je bila prava pomama.). otrĉao sam i dao u novine oglas da za šezdeset hiljada dolara prodajem kuću vrednu sedamdeset i pet hiljada.." Dobro. Nedostajalo mi je gotovine. Na tim mestima su se kuće od sedamdeset pet hiljada dolara ponekad mogle dobiti i za dvadeset hiljada ili manje.. to je zabavno.

benzin. stvori i prodaj" transakcija. Dok je glavnina novca bila uloţena u veća vlasništva i trţište hartija od vrednosti. osiguranje. pokazaću vam na koji je naĉin ovo primer . kupac kuće je bio zadovoljan. on je već potrošen na zakonom dozvoljene pretporeske troškove. 77 . u vidu priznanice od kupca.On je bio zadovoljan..kupi. To se svodi na otprilike devetnaest hiljada dolara prihoda godišnje. moja supruga i ja smo u svom slobodnom vremenu uspeli da obavimo šest ovakvih jednostavnih transakcija. Najveći deo od tih devetnaest hiljada odlazi na kupovinu i odrţavanje kompanijskih automobila. putovanja. veĉere s klijentima i druge stvari. od kojih je najveći deo prikriven u našoj privatnoj korporaciji. advokat je bio zadovoljan i ja sam bio zadovoljan. Ĉetrdeset hiIjada dolara je nastalo od novca iz moje aktive. Kad drţava dobije šansu da oporezuje taj prihod. Za šezdeset hiljada dolara prodao sam kuću koja me je stajala dvadeset hiljada.pronalaska" novca. Tokom ove depresije na trţištu.. Pošto ste sada finansijski pismeni i umete da ĉitate brojeve. uspeli smo da stvorimo još stotinu i devedeset hiljada dolara aktive (menice na deset odsto interesa) pomoću ovih šest . Ukupno radno vreme: pet sati.

Ovo je bio jednostavan primer kako se novac pronalazi. prilikom ponovne prodaje. Moj profit je beskonaĉan. Da li bi vam banka dala deset odsto interesa na vaš novac? A priznanica vaţi trideset godina. stvara i štiti uz korišćenje fmansijske inteligencije. Upitajte se koliko bi vam vremena bilo potrebno da uštedite stotinu i devedeset hiljada dolara. a. Koliki bi bio moj profit ako mi plaćaju da bih zaradio? Ne znam. Ako mi plate glavnicu. Dakle. do 1997. uz to. nisam uloţio ni centa u transakciju. U oĉima novog kupca to bi i dalje bio odliĉan posao. ali 78 . Tehniĉki. devetnaest hiljada dolara puta trideset godina predstavlja dobit od nešto više od pet stotina hiljada dolara. To je primer kako nimalo novca moţe da napravi mnogo novca. Nadam se da mi nikada neće platiti tih stotinu i devedeset hiljada dolara. uz novih dve i po hiljade provizije. stavio bih u dţep dve hiljade dolara i ponovo protegao zajam na trideset godina. i to je dobra vest. vratio sam dve hiljade koje sam pozajmio. kad sam prvi put prodao kuću. U drugoj transakciji. Trţište nekretnina u Feniksu je od 1994. bilo najţešće u Americi. To se dešava. I proces bi se nastavio. moraću da platim porez. Ta kuća od šezdeset hiljada dolara bila bi uzeta natrag i ponovo prodata za sedamdeset hiljada. Neki me pitaju šta biva ako vam osoba ne plaća.

Vaša ušteda potom zaraĊuje pet odsto koji se takoĊe oporezuju. ali to bi stajalo dosta aktive. Danas. Ne pišem mnogo.Laţete. jer to ĉine vlasnici. Moţda su uslovi trţišta drugaĉiji. na hiljade kupaca traga za takvim prilikama.. Većina Ljudi sledi standardni savet da . Ili: 2. Ipak. Moţda je sigurno. Odvojiti malo vremena za razvijanje svoje finansijske inteligencije i upregnuti snagu svog mozga i kolonu aktive. većina Ljudi to neće uraditi.. Za oko trideset sati posla. trţišni uslovi su dijametralno suprotni od onih od pre pet godina.. Tako nešto je sada retkost. Tome dodajte koliko bi vam vremena bilo potrebno. Još uvek ima izgleda za poništenje prava na osloboĊenje od hipoteke. Trţište se promenilo. Svako ko ima diplomu srednje škole ume da uradi tako nešto." . meĊutim. i. dok pišem ovu knjigu. primer ilustruje kako jednostavan finansijski proces moţe da stvori stotine hiljada dolara od malo novca i uz mali rizik. Vreme je da se krene dalje i traga za novim prilikama za popunjavanje kolone aktive. mog vremena i potrage za njima.Moţete li da mi pokaţete kako se to radi?" Matematika je prosta. ali pametno nije. Ne treba vam algebra niti raĉun. Što je odliĉno. Kuće koje smo prodavali za šezdeset hiljada sada vrede stotinu i deset hiljada dolara. O tome se već pobrine sudski sistem.. Naporno raditi. Šta vam od ovoga zvuĉi teţe? 1." Ove komentare ĉujem mnogo ĉešće nego: . a vreme spada u vašu najvredniju aktivu. MeĊutim.vredno radi i štedi novac".To je protivzakonito..Mom detetu dobro ide u školi i 79 .svakako više od sto ušteĊenih dolara meseĉno.. zato što kompanija koja se bavi jemstvima obavlja zakonsku transakciju i servisira otplate. Nemam nikakvu obavezu da popravljam krovove ili otpušujem kanalizacione cevi." . ili se iseljava i objekat se ponovo prodaje. . a oporezovani ste i na tih pet odsto. štedeti ono što preostane. A moţda u vašem kraju ovo ne bi išlo. a vrlo ih je malo koje fmansijski imaju smisla. Sad je 1997. To je njihova kuća.To ovde ne prolazi. To nije baš inteligentno. da uštedite stotinu i devedeset hiljada dolara ako se odluĉite za opciju broj jedan? Sada moţda shvatate zašto samo ćutke odmahnem glavom kad ĉujem kako roditelji kaţu: . jer onda mora da plati više. Trţište nekretnina u Feniksu je predmet zavisti cele Amerike. budući da je reĉ o prihodu na koji je već obraĉunat porez za ĉetrdeset godina sa pet odsto. To je primer kako umesto novca funkcioniše dogovor. plaćati pedeset odsto na ime poreza. koji su zapravo sto pedeset dolara. stvoreno je u koloni aktive oko stotinu i devedeset hiljada dolara i na njih nije plaćen nikakav porez. Ponekad neko i ne plati.

Godine 1996. korporativnim. velikih apartmana. Ono što ţelim da kaţem jeste da investicije dolaze i odlaze. one su tu. Sada samo posmatram kako u koloni aktive raste vrednost i krajem ove godine verovatno ću poĉeti da prodajem. ali nije zgorega ponoviti finansijsku inteligenciju ĉine ove ĉetiri osnovne finansijske veštine: 1. ili kombinacija ove ĉetiri veštine.dobija dobro obrazovanje. a neko je prodavao. nismo više na trţištu nekretnina. ali. Mislim da će neki od onih poslova sa šest malih kuća poĉeti da se prodaju i da će menice vredne ĉetrdeset hiljada dolara biti pretvorene u gotovinu. strategije ulaganja. Upotrebljena je upravo da bi se ilustrovalo kako malo moţe da naraste u mnogo. zakon. zajedniĉkih ulaganja. ali suviše ĉesto ih ne vidimo. kartica s likovima igraĉa za bejzbol ili sliĉnog. koja poĉinje jakim finansijskim obrazovanjem. Ameriĉka ekonomija se ponovo dizala na noge. Kuća vredna sedamdeset i pet hiljada dolara. ekonomije doţivljavaju procvate i slomove. MeĊutim. 4. Ovo sam već rekao. zašto da se gnjavite razvijanjem svoje finansijske inteligencije? Ponavljam. dragocenih metala. i putovao sam u Peru. bilo da to ĉinite kupovinom malih kuća. kompanija. A što se više menjaju svet i tehnologija. Aleksander Grejem Bel je imao ono što se traţilo na trţištu. Nauka o novcu koji pravi novac. Ponavljam. 3. Morarn da pozovem svog raĉunovoĊu i kaţem mu da se pripremi za priliv gotovine i smisli neki naĉin da je prikrijemo. Preporuĉujem da igrate u okviru pravila. Investicije su se promenile. hartija od vrednosti. trţište nekretnina je oţivelo i svi su se ukljuĉivali u njega. fmansijska pismenost. To zavisi od nekih zakonskih promena koje će moţda proći u Kongresu. vi ste jedini koji moţete da odgovorite na to 80 . moj uspeh odraţava vaţnost snaţne finansijske osnove. drţavnim i federalnim propisima i zakonima. trţište napreduje i opada. 2. Svest o raĉunovodstvenim. jeste ono što je potrebno da biste bili uspešni u trci za bogatstvom. Što se tiĉe kupovine. trţište. biće i više šansi koje će vama i vašoj porodici omogućiti da obezbedite finansijsku sigurnost ĉak i narednim generacijama. Taj osnovni temelj. Isto tako i Bil Gejts. da li je adekvatno? Znam da navedena strategija ulaganja spada u one male. svakog dana našeg ţivota." Moţda to obrazovanje zaista jeste dobro. Maleziju i na Filipine. Trţište hartija od vrednosti doţivljavalo je pravi bum i svi su se ukljuĉivali u njega. kupljena za dvadeset hiljada i prodata za šezdeset takoĊe je bila rezultat iskorišćavanja šanse koju je stvorilo trţište. obveznica. Neko je kupovao. Ponuda i potraţnja. Umeće ĉitanja brojeva. Prema tome. Svet nam uvek pruţa ţivotne prilike. Norvešku. Poĉeo sam da prodajem 1996.

5. Izgledala je staro.na prodaju". Drugi će za to vreme uzeti ono kiselo groţĊe koje im ţivot pruţa a to nam se svima ponekad desi i pretvoriti ga u milione. Primeri su samo primeri i ništa više.. da bi se pokazalo da svako moţe da stekne veliko bogatstvo.pitanje. Ĉesto me pitaju o tom kiselom groţĊu koje sam pretvorio u milione. 3. Prosta matematika i zdrav razum su sve što vam je potrebno da biste finansijski dobro prolazili. imao sam obiĉaj da dţogiram kroz jedan lep deo Portlanda. A još je lakše ako znate koja su ĉetiri stuba finansijske inteligencije. Hoću kontinuirano da razvijam svoju fmansijsku inteligenciju jer će se sa svakom promenom na trţištu neki Ljudi naći na kolenima i preklinjati za posao. da bi se ljudima dalo do znanja da je lako ako se ima dobar osnov. Gotovo da sam oĉekivao da vidim Crvenkapicu kako skakuće trotoarom na svom putu do bakine kuće. Trţište drvene graĊe bilo je nikakvo. moram da napomenem da oklevam da navedem još mnogo liĉnih primera. Dţogirajući pored nje jednog dana.Koliko traţite za tu kuću?" upitao sam ga. Ĉinim to jer znam da dolaze promene. a ekonomija je stagnirala. To je finansijska inteligencija.Prodaje se već više od godinu dana. moja imovina mi obezbeĊuje priliv gotovine i povremeni porast vrednosti. . a koja se tu nalazila duţe od većine ostalih. Vlasnik se okrenuo prema meni i slabašno osmehnuo. Dan po dan. Znam zašto ja nastavljam da uĉim i razvijam svoje znanje. Ako je šansa suviše sloţena i ne shvatam investiciju.. Oklevam zato što se bojim da će ispasti da se razmećem. . Bile su male i ljupke. da bi se pokazalo da to nije nikakva viša matematika. Primere koristim samo kao numeriĉke ili hronološke ilustracije aktuelnih i jednostavnih sluĉajeva.Koliko nudite?" odvratio je pitanjem. da bi se pokazalo da postoje milioni naĉina da postignete svoje ciljeve. da bi se ljudi podstakli da više uĉe. 4. 81 . MeĊutim. Znam da će biti uspona i padova trţišta. Ima pet razloga za korišćenje primera: 1. a radije bih da ih pozdravim nego da se grĉevito drţim prošlosti... Ne preporuĉujem ništa što ja radim. Na sve strane bilo je tabli s natpisom . ne upuštam se u nju. Tokom 1989. 2. Nekretnine su moj temelj. u Oregonu. . Bilo je to predgraĊe puno ţivopisnih kuća. U jednoj ulici opazio sam tablu kojom se oglašavala prodaja. Deonice malih kompanija koriste se za brzi rast. koristim dva osnovna sredstva za finansijski razvoj: nekretnine i male deonice. Liĉno. naleteo sam na vlasnika koji je delovao priliĉno zabrinuto. berza je upravo pretrpela krah. Koristim ih zato što ţelim da shvatite koliko je lako. a to mi nije namera.

presrećan što je se oslobodio. Kao nekada trţište u Oregonu.Više niko ne dolazi ni da je pogleda. Odmah zatim uselio se moj prvi stanar. smatramo da će vrednost zgrade porasti za nekih petnaest do dvadeset odsto. izgraĊena 1930. pet hiljada dolara meseĉno predstavlja sasvim pristojan gotovinski priliv. pojma nisu imali koliko kuća vredi i ţeleli su samo da je se oslobode. Tu kućicu sam za devedeset i pet hiljada dola'a prodao jednom mladom paru iz Kalifornije. Tada smo se već bili preselili u Feniks da bismo pobegli od kišovitog vremena i svakako smo morali da prodamo. Cena zgrade sa trideset stambenih jedinica u Feniksu iznosila je osam stotina sedamdeset i pet hiljada dolara. Vlasnici su ţiveli u Nemaĉkoj. a vredela šezdeset i pet. Za oko mesec dana pronašao sam kuću sa dvanaest apartmana. rekao sam. s tim što niko nije ţeleo da je kupi. Vlasniku sam dao pet hiljada dolara kapare za kuću koja je koštala ĉetrdeset i pet hiljada. Oregon. u Arizoni. To nije bilo naroĉito uzbudljivo." . profesor na lokalnom koledţu. Godinu dana kasnije. Iskoristivši ponovo Stav 1031. Bila je svetloplava sa sivim detaljima. Moja kapitalna dobit od otprilike ĉetrdeset hiljada dolara bila je ubaĉena u okvire Stava 1031. koji je verovao da je napravio odliĉan posao. Investitori iz Kalifornije. Supruga i ja smo razmišljali da li da prodamo.Ja bih da je pogledam".2 miliona dolara. Bila je to savršena kuća za izdavanje. prodali smo zgradu za ĉetiri stotine devedeset pet hiljada dolara i kupili zgradu sa trideset stanova u Feniksu. Bio je to lep mali dom sa dve spavaće sobe i ţivopisnom ornamentikom na svim prozorima. kretali su se prema severu i kupovali u Oregonu i Vašingtonu. Kupio sam je i zadrţao dve godine. Gotovinski priliv od trideset apartmana iznosio je nešto više od pet hiljada dolara meseĉno. puni novca zaraĊenog na njihovom trţištu nekretnina koje je cvetalo. meseĉno sam u dţep stavljao nepunih ĉetrdeset dolara. investitor iz Kolorada nam je za zgradu ponudio 1. odmah pored fabrike Intel u Bivertonu. 1996. 82 . troškove i komunalne takse. trţište nekretnina u Feniksu je stagniralo. Unutra se nalazio divan kameni kamin. Pošto bih otplatio hipoteku. Pored toga. a ja sam pošao u potragu za mestom na koje ću smestiti svoj novac. Arizonsko trţište je poĉelo da se oporavlja i. a traţena je uplata od dve stotine dvadeset i pet hiljada. ali smo ipak rešili da saĉekamo i vidimo da li će Kongres prihvatiti izmene zakona o kapitalnoj dobiti. uspavano trţište nekretnina u Oregonu poĉelo je da se budi. kao i dve malene spavaće sobe. i pola sata kasnije kupio kuću za dvadeset hiljada dolara manje nego što je traţio. Ponudio sam dvesta sedamdeset pet hiljada za kuću vrednu ĉetiri stotine pedeset hiljada dolara. Vlasnik se iselio za nedelju dana.. Ako te promene proĊu.

Drugi razlog da s godinama razvijate svoju finansijsku inteligenciju je to što vam se jednostavno ukazuje više šansi. po kojoj valja igrati na sigurno. Unutar naše korporacije koja se bavi nekretninama imamo imovinu vrednu nekoliko miliona dolara. pre no što kompanija izaĊe u javnost. smisla za trţište i zakone. unutar korporacije koju supruga i ja zovemo sopstvenom investicionom kompanijom.nesofisticiranim". to je stvar razumevanja finansijskih obraĉuna.sofisticiraniji" postajem. I opet. Imam prijatelje koji igraju na sigurno..sigurnim" investicijama leţi u tome što su ĉesto dezinfikovane. i to se dešava. kojoj odista treba vremena da se razvije. one najbolje pogodbe. Sve te uplate su imale sreću da uhvate trţište u brzom usponu. Što više uĉim a ima mnogo da se uĉi više novca zaraĊujem. Problem sa . više mi šansi nailazi u susret. diversifikovati i ulagati iskljuĉivo u sigurne investicije. naporno rade u svojoj profesiji i ne stiĉu finansijsku mudrost. ili da loš posao uĉini dobrim. ali. To jest. Vrlo ĉesto. Primer za brzo sticanje dobiti moţe da bude sto hiljada deonica kupljenih za dva centa po jednoj deonici. rezervisane su za one koji se razumeju u igru. Imamo prijatelje koji posluju iskljuĉivo s ulagaĉima kao što smo mi. To je moja formula. nesigurne privatne kompanije koje tek treba da se pojave u javnosti. Većina velikih brokerskih kuća neće ni da pipne spekulativne transakcije. Zaista odliĉni poslovi se ne nude poĉetnicima. koji svakog meseca imaju sveţe gotovine za ulaganje. lakše je reći da li je reĉ o dobrom poslu. Šest meseci kasnije kompanija je registrovana i od onih sto hiljada deonica sada svaka vredi dva 83 . Tehniĉki je nelegalno takve spekulativne poslove ponuditi nekome ko se smatra . ne budu oporezovane i budu više puta zamenjivane uz doplatu i prodavane. Posedujemo i hartije od vrednosti. A što je veća vaša finansijska inteligencija. koje bogate ĉine još bogatijima. kako bi zaštitila sebe i svoje klijente. Vaša inteligencija je ona koja moţe da spazi loš posao... Poĉinjem od malog i sejem. Ovim hoću da kaţem da je većina naših miliona nastala od investicija vrednih pet ili deset hiljada dolara. Što . Nešto poraste.Ovim primerom ţeleo sam da ukaţem na to kako mali iznos moţe da naraste u veliki. To je naš sopstveni trust investicija u nekretnine. Ako ljudi nisu verzirani u ovim pitanjima. naravno. nešto ne. Moja globalna filozofija jeste da seme valja sejati u kolonu aktive. jednostavno zato što s godinama stiĉem iskustvo i mudrost. napravljene su toliko sigurnim da je i dobit manja. To je mudra politika. Na berzama hartija od vrednosti u SAD i Kanadi kupujemo visokoriziĉne. strategije ulaganja. onda se oĉigledno moraju pridrţavati standardne dogme.

bez obzira na to da li ste negde zaposleni ili niste. za većinu ljudi su krajnje visokog rizika i apsolutno ih ne preporuĉujem. Putujem po celom sveru i drţim predavanja o investicijama. To je primarni razlog što stalno podstiĉem ljude da više ulaţu u finansijsko obrazovanje nego u hartije od vrednosti. i ĉlanarina u tom klubu stajala me je priliĉno novca. Ako znate šta radite. Svoju osnovu odrţavam solidnom. Što ste pametniji. Navedeno je samo kao primer onoga što je jednostavno i moguće. ima dobre šanse da poveća vrednost. To ne odgovara mom iskustvu. sto hiljada dolara godišnje je lep pasivni prihod i nije ga teško ostvariti. Volim ih jer su stabilne i sporo se kreću. opet dalje osiguravajući svoj temelj saĉinjen od aktive. Ako hoćete. na dobit plaćam porez na kapitalnu dobit i ostatak potom investiram u nekretnine. za proseĉnu osobu. imate više šansi da ostvarite dobit. ako se njime pravilno upravlja. moţete da zadrţite posao. Moja liĉna osnova su nekretnine. Kao što sam već rekao. Ali. rizik uvek postoji. Uvek i u svemu valja da upotrebite svoje tehniĉko znanje. Ono ĉime se ja bavim vrlo je sitno u nekim opštim okvirima. Finansijska inteligencija je ona koja poboljšava izglede. nekretnine ili druga trţišta. Ĉak i u Njujorku ili Tokiju. U svakom gradu slušam ljude kako govore da ne mogu da kupe jeftine nekretnine. Ako se kompanijom dobro upravlja. ako ponovo proĉitate zbog ĉega su takve investicije za većinu Ljudi visokoriziĉne. ono što je za nekog riziĉno. ili na samim 84 . Dešava se i da naših dvadeset pet hiljada dolara ode na milion za manje od jedne godine. Još samo nekoliko reĉi o nekretninama. Hartije od vrednosti u kakve ja ulaţem. pa ipak. Prema tome. ništa što sam ovde napisao nije preporuka. Ako odrţavate umerene troškove ţivota. jeste kockanje ako samo bacite novac na neki posao i onda sedite i molite se. Razume se. za nekoga drugog baš i nije. U zavisnosti od trţišta i vaše pameti. tako da sposobnost da uzmete dvadeset pet hiljada i pretvorite ih u milion dolara za vas ne predstavlja suviše veliki rizik.dolara. a moţete i da se odmarate ukoliko ţelite i iskoristite drţavni poreski sistem u svoju korist. sto hiljada dolara dopunskog prihoda prija. Gotovinski tok je stabilan i. moţda ćete moći drugaĉije da uredite svoj ţivot. to nije kockanje. Ako dobro profitiram na trţištu hartija od vrednosti. cena nastavlja da raste i cena deonica moţe da ode i na dvadeset dolara po deonici. to moţete da postignete za pet do deset godina. radije no na svoju štetu. Ali. Lepota solidne osnove koju ĉine nekretnine jeste u tome što mi omogućavaju da nešto više rizikujem sa nesigurnijim deonicama koje kupujem. mudrost i ljubav prema ign. kako biste smanjili rizik i povećali izglede na uspeh. U toj igri sudelujem od 1979.

kad god ĉujem kako neko kaţe da . umnogome nalik na Ijude koji kupuju kompjuterske komponente i od njih sastavljaju kompjutere.Kako da poĉnem?" U poslednjem poglavlju navodim deset taĉaka koje sam ja sledio na putu do sopstvene finansijske nezavisnosti. ĉist i jednostavan naĉin ulaganja. One se vide umom.ne zna kako bi se to ovde moglo uraditi. Upravo zbog toga i smatram da je škola besmislena. Isto vaţi i za voţnju bicikla. Ali vrlo dobro znam kako se sastavljaju delovi dobre prilike. Ako izgubim meĉ." Postoje dve vrste investitora.. grešim još više.. trust investicija u nekremine. Na novac gledam veoma sliĉno kao na partiju tenisa. Ponekad dobijate. Još uvek imam oţiljke na kolenima.Vidimo se sledeće subote. ispravljam greške. ciljajući na mene. Primer za to bio bi kupac koji odlazi u prodavnicu kompjutera i kupuje onaj koji se nalazi na polici. Ovo je samo igra. Prvu i najĉešću vrstu ĉine Ljudi koji kupuju investiciju u paketu. ili nekog berzanskog brokera. Pobednici se ne plaše poraza. grešim. ali danas vozim bicikl bez razmišljanja. nasmejem se i kaţem: . U njoj nas uĉe da su greške loše i kaţnjavaju nas ako ih pravimo. Pozovu maloprodajno odeljenje neke kompanije koja se bavi nekretninama. shvatićete da to ĉine upravo praveći greške. Ako nikada ne padnemo. To mogu da budu investiciona kompanija (banka). Naţalost. U Singapuru. Ĉesto me pitaju: . Ja pojma nemam o spajanju kompjuterskih komponenata. uvek se zabavljajte. Ipak. gubitnici se plaše. Prema tome. Većina ljudi nikada ne pobeĊuje jer se više boji poraza nego što se raduje pobedi. ima odliĉnih poslova koje većina ljudi propušta da vidi. gde su cene nekretnina trenutno visoke.ovde to ne moţe".. nikada ne zaboravite da se zabavljate. Neuspeh je deo procesa postizanja uspeha. još uvek mogu da se sklope odliĉni poslovi na maloj udaljenosti od gradskog jezgra.. Ali. 85 . Ali. Igram ţestoko. opet ispravljam greške i postajem sve bolji. ponekad uĉite.. 2. zasad". ili poznajem Ijude koji to umeju. nećemo nikada ni prohodati. Druga vrsta investitora su oni koji stvaraju investicije.obodima grada.. ili finansijskog planera. Uĉimo da hodamo tako što padamo. 1. To je kao prilagoĊavanje. Velike šanse se ne vide oĉima. podsećam ga da bi moţda trebalo da preformuliše izjavu i kaţe da . To je dobar. ako pogledate na koji naĉin ljudi uĉe. hartije od vrednosti ili obveznice. pruţim ruku preko mreţe i rukujem se s protivnikom. Ljudi koji izbegavaju neuspeh izbegavaju i uspeh. Takav investitor obiĉno sastavlja posao. Većina ljudi se nikada ne obogati naprosto zato što nisu finansijski obrazovani da prepoznaju šanse koje im stoje pred nosom. A isto vaţi i za sticanje bogatstva. i nešto kupe. glavni razlog što većina ljudi nije bogata jeste to što se uţasavaju da izgube. Ali.

Uradio sam to putem tzv. Oni koji spadaju u drugu vrstu investitora moraju da znaju kako da namaknu kapital. pisanim ugovorom izmeĊu prodavca i kupca. osoba koja mi je dala onih sto hiljada platila mi je pedeset hiljada dolara provizije za nalaţenje pogodbe. ako vas ponese nepovoljna struja.2 miliona dolara. Zaradio je sedamdeset i pet hiljada dolara za samo dva meseca posla. koji su mi kupili dodatnih devedeset dana da namaknem ostatak novca. Umesto toga. Ako ţelite da postanete drugi tip investitora. Ako umete da izbegnete tu prepreku. Ukupno radno vreme: tri dana. već u nauĉenoj veštini prikupljanja kapitala koja nema cenu. Svi su se pitali zbog ĉega ju je uopšte kupio. a tehniĉki nije teško izvodljivo. a katkada i veliki gubici. Mnogo puta je bivalo da sam kupio kuću. bićete milione dolara ispred onih koji ne nauĉe ove veštine. a ima mnogo naĉina koji ne podrazumevaju banku. Inteligentni Ljudi su oni koji 86 . Ponekad su potrebne godine da bi svi delići došli na svoje mesto. na primer. Delovala je prosto sablasno. To nije gomila novca.. vezivanja.nemaju novca da nešto kupe". većina Ljudi dozvoljava da ih nedostatak novca spreĉi da sklope posao. Kako da organizujete pametne Ijude. Drugim reĉima. a mi nismo. morate da nauĉite kako da uĉinite ono na ĉemu većina drugih zastaje. Tako ĉesto ĉujem da Ljudi kaţu: . Ponavljam. Ono što je on video. Umom vidite ono što drugi ne vide oĉima. oronulu kuću. nauĉio sam kako se kuće kupuju bez mešanja banke. ono što znaš. Da bih se uputio u posao. bilo je da su uz nju išla još ĉetiri prazna placa.Banka neće da mi pozajmi novac. Ulaganje nije kupovanje. jer u tome leţe veliki dobici. ali je zasigurno bolje od minimalca. Ono je više znanje. Te veštine su dopuna onima koje su potrebne da biste postali finansijski inteligentni: 1." Ili da . Novac nikada nisam prikupio. Kako da namaknete novac. To je shvatio kad je otišao u kompaniju za jemstva i tapije. Proseĉna osoba zna samo da ode u banku.. Zašto sam to uradio? Jednostavno zato jer sam znao da zgrada vredi dva miliona. morate kod sebe da razvijete tri osnovne veštine. Kako da uvidite šansu koju su svi drugi prevideli. Moj bogati otac me je podsticao da postanem upravo taj drugi tip. a ja sam otišao iz posla. hartije od vrednosti ili stambenu zgradu bez i jednog jedinog centa u banci. A ponekad se to nikada ne desi. Jednom sam kupio stambenu zgradu za 1. Kupivši kuću.Ovu drugu vrstu investitora ĉine mahom profesionalni investitori. Nije štos toliko u kućama. dao je da se sruši i zatim prodao pet placeva nekom preduzetniku za iznos tri puta veći od onog koji je sam uloţio. vaţnije je od onoga što kupuješ. preuzeo je moje mesto. kupio je staru. Vaţno je nauĉiti kako se sastavljaju delići. Potom sam pribavio sto hiljada dolara kapare. Ako ţelite da budete drugi tip investitora. Jedan moj prijatelj.

Rizik uvek postoji. Ima mnogo da se uĉi. pobrinite se da mudro odaberete savetodavca. ili ih unajmljuju. onda vam srdaĉno preporuĉujem da budete prvi tip investitora. Ono što znate je vaše najveće bogatstvo. 87 . Kad vam je potreban savet. Ako ne ţelite da nauĉite ove veštine. ali nagrada moţe biti astronomska.saraduju s osobama inteligentnijim od sebe. Ono što ne znate je vaš najveći rizik. stoga nauĉite da ga kontrolišete umesto da ga izbegavate.

. i ţeleo sam da ništa nisam rekao. On drţi kurseve prodaje za mnoge velike singapurske korporacije. . pokazujući joj beleške. 88 . Njeni ĉlanci su privlaĉili interesovanje ĉitalaca.Šta nije u redu s tim?" Poĉeo sam da se povlaĉim.Da. . Mrzim prodavce.Ţelela bih da jednog dana budem autor bestselera.. . rekla je tiho.. poput vas". Uzeo sam ga u ruke..Vidite li ovo?" rekao sam. Zato se drţim posla u novinama. zašto bi trebalo da uĉim o prodaji?" Poĉela je uţurbano da pakuje svoju aktovku.Imate odliĉan stil". odvratio sam. imam". pristao sam da dam intervju jednim gG odine singapurskim novinama. zajedno s njenim beleškama. ali ništa se ne dešava. Mlada novinarka je došla na vreme i odmah smo poĉeli razgovor. Pokušavajući da budem od pomoći našao sam se u poziciji da opravdavam svoj predlog. pijuckali kafu i diskutovali o svrsi mog dolaska u Singapur. a ja o . Pisala je ţestokim i jasnim stilom.. Imate li vi nekih sugestija?" .Jedan moj prijatelj ovde u Singapuru drţi školu u kojoj se Ljudi obuĉavaju za prodaju. On je govorio na temu motivacije. Trebalo je da podelim govornicu sa Zigom Ziglarom. Recite mi. . .Tajnama bogatih".Ne govorite ozbiljno. rekao sam veselo. Na stoĉiću za kafu nalazio se jedan primerak mog prethodnog bestselera.... Sve što ţele je novac. .Šta vas spreĉava da ostvarite svoj san?" ." Ukrutila se.. On mi makar omogućava da platim raĉune.Moj rad kao da nikuda ne vodi".ŠESTA LEKCIJA RADITE ZA ZNANJE A NE ZA NOVAC 1995.Kaţete da bi trebalo da idem u školu da bih nauĉila da prodajem?" Klimnuo sam potvrdno.. Školovala sam se za odreĊenu profesiju. . Zašto bih sada išla u školu u kojoj se obuĉavaju prodavci? Ja sam profesionalac. Video sam neke ĉlanke koje je pisala za novine i bio sam impresioniran. i mislim da bi pohaĊanje jednog od tih kurseva uveliko poboljšalo vašu karijeru.Magistrirala sam engleski jezik i knjiţevnost.. upravo zato da ne bih morala da budem prodavaĉica. Intervju je bio završen. ... Sedeli smo u predvorju luksuznog hotela. onda. . . zar ne?" Ponovo sam klimnuo. Nešto ju je uvredilo.Svi kaţu da su moji romani odliĉni. rekla je.

. Skrenuo sam u jedan servis.... Od tog savetnika sam ĉuo frazu: . Znao je gde je kvar ĉim je oslušnuo rad motora. investiranja. talentovanih. pošto diplomiraju. upisao bih se na neke kurseve pisanja reklamnih tekstova. Pre neki dan. barem sam sledećeg jutra u novinama našao njen fer i povoljan napis o meni. Opet sam joj pokazao na beleške. Ali. A ja sam sve vreme mislio da oni." Raširila je oĉi. Ja sam školovan pisac.najprodavaniji pisac'. gde ga je mlad mehaniĉar popravio za svega nekoliko minuta. Bio sam zadivljen.. Ne prestaje da me šokira ĉinjenica koliko malo zaraĊuju talentovani Ljudi.najbolji pisac'. Da sam na njenom mestu.Piše . To nije fer. Ja sam pohaĊao školu za prodavce.Nikada se neću spustiti tako nisko kao što je uĉenje da prodajem.najboljeg' pisca. visokoobrazovane Ijude ĉija godišnja zarada iznosi manje od dvadeset hiljada dolara. Oni su svuda oko nas. samo ţanju dolare.najprodavanijeg' i . Susrećem briljantne. Ţalosna istina. nauĉila bi kako se komunicira 89 . specijalizovan za trgovinu u oblasti medicine. A zatim. najprodavaniji pisac". glasi da talenat nije dovoljan. Saberite dva i dva i dobićete . Poslovni savetnik. Vi ste magistar. rekla je. potraţio bih posao u reklamnoj agenciji. a ne . Ne znam zašto se uopšte ljudi poput vas petljaju u pisanje. marketinga i zakona." Ono što se ţeli reći tom frazom jeste daje većini Ljudi potrebno samo da nauĉe i savladaju još jednu veštinu i onda bi se njihov prihod eksponencijalno povećao. zubari i kiropraktori grcaju u fmansijskim problemima. moj automobil je nešto poĉeo da kašljuca." Spremila je i ostatak svojih beleţaka i kroz velika staklena vrata brzim koracima nestala u vlaţnom singapurskom prepodnevu.Oni su jednu veštinu daleko od bogatstva. kao i kurseve prodaje.Šta". Već sam pomenuo da fmansijska inteligencija predstavlja sinergiju raĉunovodstva.Pogledala ih je. . ispriĉao mi je kako mnogi lekari. Svet je pun pametnih. njen prihod bi dramatiĉno skoĉio. . Kombinujte ove ĉetiri tehniĉke veštine i pravljenje novca novcem postaće lakše. Kad bi se potrudila da nauĉi veštinu prodaje i marketinga. Ĉak i ako bi to znaĉilo manju platu. umesto da radim za novine. Srećemo ih svaki dan. U njima je pisalo .Ja sam nikakav pisac. zbunjena. jedina veština koju većina Ljudi zna jeste naporan rad. Pre neki dan sam ĉuo da manje od pet odsto Amerikanaca zaraĊuje više od sto hiljada dolara godišnje. Kada je o novcu reĉ. Vi ste odliĉan pisac.. Klasiĉan primer sinergije veština bila je ta mlada novinarka. a vi ste prodavac. obrazovanih i obdarenih ljudi." Ljutina joj je sevala iz oĉiju..Robert Kiosaki. medutim. .

Kad sam se pojavio kod njega sa svojom prvom knjigom Ako želite da budete bogati i srećni. a radio sam svega sedam meseci godišnje.. Provela bi i neko vreme uĉeći se odnosima s javnošću. umela bi da ga proda. A uveĉe i vikendom mogla bi da piše svoj veliki roman. izdavaĉ mi je predloţio da promenim naslov i nazovem je . još jednoj vaţnoj veštini.specijalizujete". Moja poĉetna plata bila je ĉetrdeset dve hiljade dolara godišnje. Da sam hteo. 90 . da biste zaradili više novca ili dobili unapreĊenje. Isto vaţi i za raĉunovoĊe. Kalifornijski Standard Oil zaposlio me je u svojoj floti tankera. Nauĉila bi kako da stekne milione dolara vredan besplatan publicitet. arhitekte. da bih postao pilot. Zbog toga je bio strašno uzbuĊen kad je konaĉno doktorirao. Ĉesto je priznavao da škola zapravo nagraduje one koji sve više i više uĉe o sve manjoj i manjoj oblasti znanja. ali se knjiga svejedno prodavala kao luda. morate da se . Bogati otac mi je ĉestitao. U školi i na radnom mestu. Preda mnom je stajala odliĉna karijera. bio je odabran jer smo znali da će privući ogroman publicitet. Moj obrazovani otac bio je oĉajan.. Nepodnošljivi naslov Ako želite da budete bogati i srećni. Zbog toga lekari odmah poĉnu da jure za specijalizacijom iz ortopedije ili pedijatrije. inaĉe. Bio sam treći oficir. advokate. mogao sam se na brodu neke male trgovaĉke kompanije otisnuti u pravcu Vijetnama i lako zaraditi dve svoje plate umesto da se pet meseci odmaram. I ubrzo bi bila . Odgovorio sam mu da bih s takvim naslovom prodao ĉitava dva primerka: jedan svojoj porodici. Ja sam za obrazovanje i verujem u obrazovnu reformu. Moj obrazovani otac je verovao u tu dogmu. popularno mišljenje je ideja o ..specijalizaciji". Kada sam 1969. Zašto bih. ĉija je plata bila mala u poreĊenju s platama mojih školskih drugova. jednostavno zato što sam bio spreman da budem kontroverzan. uz petomeseĉni godišnji odmor.. Mnogi su mislili da sam neki ekscentriĉni ludak. nastavio da se ţestoko zalaţem za promene našeg zastarelog obrazovnog sistema? Stoga sam se odluĉio za naslov koji će me odvesti na više televizijskih i radio emisija. Kada ga završi.. Problem je samo u tome što bi oni oĉekivali da ih dobiju na poklon. Don 't Go to School). a drugi svom najboljem prijatelju. nemojte ići n školu. pilote i ostale. ali bilo je sasvim u redu za prvi pravi posao nakon koledţa.najprodavaniji pisac". To jest. moj obrazovani otac bio je presrećan.. nemojte ići u školu (If You Want To Be Rich and Happy.Ekonomija obrazovanja". diplomirao na Akademiji trgovaĉke mornarice SAD. ukljuĉujući i prekovremeni rad.preĉicama" koje se koriste u uspešnom reklamiranju. pa ipak sam nakon šest meseci dao ostavku u kompaniji i pristupio marincima.

Ja sam brzo odrastao. Singapuru. Neko vreme sam radio u raĉunovodstvu. „Veţbao" je Majka i mene. dobićeš metak u leĊa. Tajlandu. a šta nije. na Tahitiju. I ja sam se zabavljao. ukljuĉujući i Majka. .. Dok se većina mojih školskih drugova. Moja i njegova logika nisu imale dodirnih taĉaka. bila je njegova sugestija. ali ne u nekom studentskom domu. raĉunovoĊama i berzanskim brokerima.Zašto si dao otkaz?". Tajvanu. a zatim i u prodaji. Bio je zbunjen. naftnim tankerima i putniĉkim laĊama koje su plovile put Dalekog istoka i Juţnog Pacifika.Ako nisi dobar voda. Uĉenje je za mog bogatog oca znaĉilo sve. Obrazovani je otac mislio da se ja školujem da budem brodski oficir. Rekao sam mu da ţelim da postanem pilot. Zbog toga sam godinama radio u razliĉitim delovima njegove kompanije. . ali zapravo sam ţeleo da nauĉim da vodim trupe. Bogati otac mi je objasnio da je rukovoĊenje ljudima najteţi deo upravljanja kompanijom. Bogati otac mi je priĉao o tome koliko je dobro umeti rukovoditi ljudima u opasnim situacijama. mnogo slobodnog vremena i mogućnost unapreĊenja.osmozom".ţargon" i osećaj šta je vaţno. On je proveo tri godine u armiji. Ijude. odliĉne beneficije. moj obrazovani otac bio je izuzet od regrutacije. zabavljala na ţurkama svojih studentskih bratstava.Bogati otac me je podsticao da uradim upravo suprotno. Zato sam kao student radio na velikim teretnim brodovima. Vijetnamu. Kad me je jedne veĉeri upitao: . a ne u Evropi. hteo je da nauĉim . stilove poslovanja i kulture u Japanu. Bogati otac je naglašavao da valja da se drţim Pacifika umesto da se ukrcavam na brodove koji plove za Evropu. Hongkongu. Samoi i Filipinima. moj obrazovani otac je iskreno porazgovarao sa mnom. Zbog toga je insistirao i da sedimo na njegovim sastancima s bankarima. TakoĊe sam radio kao pomoćnik konobara u restoranu. Siguran posao je za mog obrazovanog oca znaĉio sve. rekao je.. advokatima.dolazeće nacije" nalaze u Aziji. Mada verovatno nikad ne bih ni postao raĉunovoĊa." 91 . na rezervacijama i u marketingu. Koreji.. Bogati otac je znao da se školujem da bih uĉio o meĊunarodnoj trgovini. Hteo je da znamo ponešto o svim aspektima njegove imperije.. Obrazovani otac jednostavno nije shvatao zašto sam odluĉio da dam otkaz i pristupim marincima.. jer je znao da se .. Veliki problem je predstavljalo to što je moja logika zapravo bila logika mog bogatog oca. Nije mogao da shvati moju odluku da se odreknem karijere koja je nudila veliku platu.. baš kao u biznisu. Kad sam napustio svoj dobro plaćen posao u Standard Oilu. kao radnik na gradevini. nisam mogao to da mu objasnim. Bogati otac je znao da ću pokupiti . ma koliko sam nastojao. .Ţeliš da znaš pomalo o mnogim stvarima".Komandovanje je ono što valja sledeće da nauĉiš". ja sam prouĉavao trgovinu.

Vrativši se 1973. Bio sam stidljiv. Našao sam posao u kompaniji Kseroks. Tamo sam otišao iz jednog jedinog razloga. i pomisao na prodavanje za mene je bila najstrašnija na svetu. 92 . iz Vijetnama. A Kseroks je imao jedan od najboljih programa za obuĉavanje u oblasti prodaje u celoj Americi. a to sigurno nisu bile beneficije. dao sam ostavku na vojnu sluţbu. mada sam voleo letenje.

Moj prvi proizvod.prema svojim mogućnostima". Kad sam konaĉno osvojio stalno mesto u postavci od pet najuspešnijih prodavaca. oformio sam svoju prvu kompaniju. nastavljam da tragam za dolazećim nacijama. makar i ne bili bogzna kako plaćeni. nedaleko od moje škole. krznom pokrivene noţice pokreću se neverovatnom brzinom.zaposlenje drugi izraz za malo više od sirotinje". rekao bih da se on odnosi na milione Ljudi. ostavljajući za sobom perspektivnu karijeru u odliĉnoj kompaniji. I dandanas poslujem na meĊunarodnom planu. Moje je formalno obrazovanje bilo završeno i došlo je vreme da isprobam svoja krila. U filmu Džeri Megvajer (Jerry Maguire). novĉanik od najlona i ĉiĉaktrake. većina radnika ţivi . ne gine mi bankrotstvo. Uveĉe. s Tomom Kruzom u glavnoj ulozi. Godine 1977. smatrao je da prodavci nisu njegov nivo. Moja kompanija danas ulaţe u Juţnu Ameriku. izraĊivan je na Dalekom istoku i prevoţen u skladište u Njujorku. Ljudi postanu nalik na one majušne hrĉke koji jure unutar onih malih metalnih toĉkova. ali.. na moj trideseti roĊendan. Budući da škola finansijsku inteligenciju ne smatra inteligencijom. bio je njegov savet. A ako bacite pogled na raspon plata u većini kompanija. Zato sam sada morao da nauĉim da ih formiram i stvaram. Većinom se usredsreĊuju na rad za platu i beneficije koje nešto znaĉe na kratke staze. Ima jedan otrcani kliše koji glasi da je . Drţeći se saveta svog bogatog oca.radnici rade dovoljno naporno da ne budu otpušteni. Neka gledaju malo dalje i uvide koje veštine ţele da steknu pre nego što se odluĉe za konkretnu profesiju i upadnu u klopku .traţe siguran posao".Bogati otac je bio ponosan na mene. Oni ĉine ono što su nauĉeni: . Umesto toga. sve dok nisam prevladao svoj strah od kucanja na vrata i odbijanja. rekao bih da i u toj izjavi ima istine. Bogati otac je smatrao da je najbolje bankrotirati još pre tridesete. Njihove sićušne.trke pacova". ali su ĉesto katastrofalne ako se sagledaju na duţi rok.. Rade i plaćaju raĉune. mladima preporuĉujem da tragaju za poslom na kome će nešto nauĉiti.Tada još imaš dovoljno vremena da se povratiš". kad svane novi dan. . Ima još jedna odvratna teorija menadţmenta koja glasi da . Bogati otac je Majka i mene pripremao da preuzimamo kompanije. toĉak se okreće kao lud. moj prvi tovar je krenuo iz Koreje put Njujorka. Budući da je bio intelektualac. Radio sam za Kseroks ĉetiri godine. Verovatno je 93 . Ukupan rezultat je to da većina radnika nikada ne napreduje.. Ako ne uspem. a gazde ih plaćaju taman dovoljno da ne daju otkaz". Pošto postanu zarobljeni doţivotnim procesom plaćanja raĉuna. ima mnogo odliĉnih duhovitih reĉenica. oni su i dalje u istom kavezu: odliĉno zaposlenje. Norvešku i Rusiju.... Moj obrazovani otac me se stideo. Naţalost. Aziju. opet sam dao otkaz i krenuo dalje.

Već sada mnoge bolnice u zemljama u kojima društvo snosi 94 . on postaje upravo zastrašujući.Upitao sam je šta je to srebrni metak. To je ona vrsta izjave koju Ljudi upotrebljavaju da bi sebe zaokupili neĉim dok odraĊuju posao kojim plaćaju raĉune.Ko ţeli da poĊe sa mnom?" A oko njega vlada ledena tišina. To je već samo po sebi dovoljan razlog za zabrinutost. Samo jedna ţena ustaje i kaţe: .najpoznatija ona ." . pitam se da li Ljudi uopšte znaju kuda ih vodi njihov naporan rad.. to nije nimalo lepa perspektiva. otkrio je da je cena boravka osamdeset i osam hiljada dolara za 1995. ali za tri meseca sam na redu za unapreĊenje. kao i to da se svake godine ponovo razoĉara. Ĉujemo je u sceni u kojoj Tom Kruz napušta firmu.. bivši izvršni direktor Ameriĉkog udruţenja penzionera." Ova izjava je verovamo najistinitija izjava u celom filmu. U svojoj knjizi. Ĉesto pitam ljude: . damom koja se specijalizovala za izradu bajnih penzionih planova za najviše rukovodioce." Karpel dalje objašnjava razliku izmeĊu starih planova o defmisanim penzijama i novih planova. Kreg S. koji su riskantniji. Otišao je u jedan dom za stare u kraju u kome ţivi. Kad sam je pitao kakve penzije mogu da oĉekuju oni koji ne sede u luksuznim kancelarijama. izveštava da su: „.Kuda vas vodi ta svakodnevna aktivnost?" Poput onog hrĉka od maloĉas. Ali. kako bi mogao da ostvari pravo na još jednu povišicu. Za mnoge današnje zaposlene. ali to bi bilo samo novo razoĉarenje.liĉne penzije u stanju haosa. Prema tome. tzv.. pedeset odsto današnje radne snage uopšte nema penziju..Ako bejbibumeri zakljuĉe da pod stare dane neće imati od ĉega da ţive. ĉist.Pokaţi mi novac". on ukazuje na to da se cene boravka u domovima za stare kreću od trideset do sto dvadeset i pet hiljada dolara godišnje.. trebalo bi da se dalje školuje i stekne još veće kvalifikacije. A to je samo penzija. Šta nosi budućnost? Siril Brikfild. uvek mogu da prosviraju sebi mozak'..Posetio sam upravu najveće ameriĉke firme koja se bavi penzijskim konsaltingom i sreo se s generalnim direktorom. Karpel piše: .Slegla je ramenima: .. 401K. Pre svega. godinu. ima jedna reĉenica koju smatram veoma istinitom. Kad se tom prizoru dodaju eventualni troškovi leĉenja i troškovi dugotrajnog boravka u domu za stare.Ja bih rado.. . uputila mi je poverljiv osmeh i rekla: . Upravo su ga otpustili i on celoj kompaniji postavlja pitanje: .Srebrni metak'." U svojoj knjizi Mit o penzionisanju (The Retirement Myth). izdatoj 1995.. Znam da moj obrazovani otac jedva ĉeka svoju redovnu godišnju povišicu. A sedamdeset i pet do osamdeset odsto od one dmge polovine ima potpuno nedelotvorne penzije koje se kreću od pedeset i pet do tri stotine dolara meseĉno. ali krajnje jednostavan i neopterećen bilo kakvim luksuzom.

ĉesto se medicinski zbrinjava neko mlaĊi. Moj bogati otac. celog ţivota je davao sve od sebe ne bi li spreĉio da sindikati uĊu u neku od njegovih kompanija. to je prevelika gnjavaţa". Kada je moj obrazovani otac pao u nemilost kod guvernera.. obiĉno dobijem odgovor: . isto kao što mogu sebi da priušte bolje obrazovanje.Znaĉi.starog psa ne moţeš nauĉiti novim trikovima". dok će oni s malim imetkom umirati. onda. Ĉesto preporuĉujem rad u nekoj od kompanija koje imaju marketinšku mreţu.prevelika gnjavaţa" obiĉno uzvraćam pitanjem: . na kome će nauĉiti još jednu veštinu. ima zrno istine u onoj staroj poslovici da .troškove leĉenja moraju da donose teške odluke.. Onaj stariji se vraća na zaĉelje reda. ne pitajući se nikada kuda to idu? Kada se obraćam odraslima koji ţele da zarade više novca. Kad predloţim ovako nešto. Najteţe je odluĉiti se da poĉnete.. da li radnici gledaju u budućnost ili ne vide dalje od sledeće plate. ali da ipak odlazim tamo jer ţelim da se osećam bolje i ţivim duţe. uvek im preporuĉujem isto. a ko umreti.O.. 95 . postao je rukovodilac sindikata prosvetnih radnika na Havajima. Ako niste spremni da nauĉite nešto novo i umesto toga insistirate na specijalizaciji unutar svoje oblasti.radili samo ono što ih interesuje" odgovaram da me odlazak u teretanu ne interesuje. za koje priznajem da su bitni. Osim ako osoba nije naviknuta na promene. Na izjavu da je to . one joj teško padaju. Ima dana kad se grozim odlaska u teretanu. Posle veţbanja uvek mi je drago što sam sebe ipak nagovorio da odem tamo. Rekao mi je da nikada nije radio teţi posao. dajem sledeći podsticaj: ţivot umnogome nalikuje odlaţenju u teretanu. Pitam se. ali kad se naĊem unutra i poĉnem da veţbam. ili . Sindikati rada su smišljeni tako da štite specijaliste. Neke od tih kompanija imaju odliĉne programe obuke koji ljudima pomaţu da prevaziĊu strah od neuspeha i odbijanja. predlaţem da se poduhvate i dodatnog posla.. onima koji se moţda premišljaju kada je reĉ o zamisli da se radi da bi se nauĉilo nešto novo.Hoću da radim samo ono što me interesuje". Takve odluke donose se na osnovu toga s koliko novca raspolaţe bolnica i koliko je pacijentu godina. Umesto da jednostavno rade za novac i sigurnost.. I tako će bogati. Uspevalo mu je. Na nesreću. s druge strane. obrazovanje je vrednije od novca. Ali. zvanu i višeslojni marketing. Predlaţem im da pomno prouĉe sopstveni ţivot. biti u stanju da odrţe sebe u ţivotu. radije biste celog veka polovinu svoje zarade davali drţavi?" Na drugu izjavu da bi . Ako je pacijent star. kao što je ona ko će ţiveti. Dugoroĉno gledano. prija mi. kasnije je lako. povedite raĉuna da zaposlenje potraţite u kompaniji koja ima ugovor sa sindikatom. ako ţele da nauĉe veštinu prodaje. Kad to preturite preko glave. koji su glavni razlozi neuspeha.

On je odmah uvideo mogućnost da proširi svoj biznis. Nacionalna obrazovna asocijacija ima ogroman politiĉki uticaj. na celoj jednoj stranici. Reklama je išla tri meseca. Potrebe za odreĊenim veštinama razlikuju se od zanimanja do zanimanja.. Stariji pilot koji iz nekog razloga izgubi posao sa sto hiljada sati leta u putniĉkom ili teretnom saobraćaju i zaradom od sto pedeset hiljada dolara godišnje vrlo bi teško našao ekvivalentno dobro plaćen posao u prosveti. a utrošio je celo svoje nasledstvo. Danas je u Americi prosvetni sindikat najveći i najbogatiji. onda potraţite zaštitu sindikata. Zatim postavim sledeće pitanje: . On zaraĊuje priliĉno mnogo.. tako što će nešto od tog novca utrošiti na reklamiranje. Nastavnicima je sindikalna zaštita potrebna jer njihovo znanje ima ograniĉenu vrednost izvan oblasti obrazovanja. dok o poslovnim sistemima znaju vrlo malo ili ništa. u skupom ĉasopisu za bogatu klijentelu. Uz sve promene na polju medicine. Ako ne bih ostao unutar te delatnosti. Jednog dana pozove ga majĉin advokat i kaţe mu da njegovo nasledstvo posle majĉine smrti iznosi trideset pet hiljada dolara. Isto danas vaţi i za lekare. bogati otac je nekako uvek uspeo da im se odupre. Liĉno ne navijam ni za jedno ni za drugo. 96 . morao bih da potraţim kompaniju koja ima jak sindikat pilota. Sada namerava da tuţi ĉasopis zbog neadekvatnog predstavljanja. Jedan moj prijatelj na Havajima je veliki umetnik. jer ono za šta su piloti plaćeni u avionskom saobraćaju nije ni izbliza tako vaţno u. gotovo svi podignu ruke. Niko se nije javio na ponudu koja se reklamirala.Koliko vas ume da spremi bolji hamburger nego Mekdonalds"." To je pametan potez. Kad polaznike svojih seminara pitam: . Dva meseca kasnije. Razlog što su mnogi talentovani Ljudi siromašni jeste taj što se usredsreĊuju na to da naprave bolji hamburger..Premda su sindikati bili vrlo blizu. jer uviĊam potrebu i korist od obeju strana. da sam nastavio da gradim svoju letaĉku karijeru.Kako to da onda Mekdonalds zaraduje više od vas?" Odgovor je oĉigledan: Mekdonalds se odliĉno razume u poslovne sisteme. to što ja znam ne bi vredelo u nekoj drugoj delatnosti. Ako se ponašate onako kako preporuĉuje škola i postanete usko specijalizovani. izašla je njegova prva kolor reklama. recimo. školskom sistemu.* Nastavnici u školama neizostavno moraju da budu ĉlanovi sindikata. mnogi lekari specijalisti moraju da se povinuju medicinskim organizacijama kao što je HMO. Stoga nepisano pravilo glasi: . postani ĉlan sindikata. Na primer.Ako se odluĉiš za usku specijalizaciju. Zašto? Zato što bi moj ţivot bio posvećen uĉenju veštine koja ima vrednost samo u jednoj delatnosti. Toliko je ostalo od njene imovine pošto su advokat i drţava uzeli svoj deo.

moţda ćete manje zaraĊivati. lekari opšte prakse i specijalisti. Bogati ĉesto tako . u okvirima odreĊenih finansijskih. Siromašni otac je ţeleo da ja postanem specijalista.   Svet je krcat talentovanim siromašnim ljudima. UsredsreĊuju se na usavršavanje svojih veština na pravljenje boljeg hamburgera umesto da se usavrše u veštini prodavanja i isporuĉivanja hamburgera. Ĉesto smo raspravljali o tome.prev. Najĉešće su siromašni ili imaju finansijskih problema ili zaraĊuju manje nego što bi mogli ne zbog onoga što znaju.). oni se sele iz odeljenja u odeljenje da bi ovladali svim aspektima poslovnih sistema. Bogati otac je savetovao Majku i meni da se . Na duge staze. NaĊu nekog mladog.. Prihvatio se posla u prosvetnom sindikatu i poveo kampanju za još veću zaštitu i beneficije visoko obuĉenih i obrazovanih profesionalaca. Kad sam ga pitao šta je iz ovoga nauĉio. ali sigurno ume najbolje da proda i isporuĉi tu osnovnu.veţbamo". i poĉnu da ga .Ovo je školski primer nekog ko zna da napravi odliĉan hamburger. Osnovna znanja iz oblasti menadţmenta potrebna za uspeh jesu: 97 . ali nema pojma o biznisu. ali znam da se nikada nije sloţio da je suviše uska specijalizacija upravo ono što je i stvorilo potrebu za sindikalnom zaštitom. Na taj naĉin.veţbaju" svoju decu ili decu drugih.."  Health Maintenance Organisation (Organizacija za odrţavanje zdravlja). nego zbog onoga što ne znaju.. njeni ĉlanovi. Zatim sam ga pitao da li bi se upisao na kurs obuke za prodaju i kurs za direktni marketing. Generacija koja pamti Drugi svetski rat smatrala je da to skakanje iz kompanije u kompaniju ne valja. korporacija koja se finansira od premija osiguranja.Nemam vremena i neću da bacam pare. više zarobljava ĉoveka i dovodi ga u zavisniji poloţaj. moj obrazovani otac je nastavio da me podstiĉe na specijalizaciju. što je uţa. Moţda Mekdonalds i ne pravi najbolje hamburgere. isplatiće vam se. Nikada nije shvatio da specijalizacija.svi koji se bave marketingom pravi lopovi".. Zato se ti mladi Ljudi ne specijalizuju za rad u jednom odeljenju. To je bilo njegovo stanovište u vezi sa povećanjem zarade. Mnoge korporacije rade to isto. zašto onda ne teţiti ka većem znanju radije nego ka većoj zaradi? Na kratke staze. ta deca stiĉu globalno znanje o poslovnim operacijama i meĊusobnim odnosima razliĉitih odeljenja. Danas se tako nešto smatra pametnim. pametnog studenta. sve što mi je odgovorio bilo je da su . i to dobro.. Njegov odgovor je bio : . geografskih i profesionalnih ograniĉenja pruţaju preventivnu zdravstvenu negu i leĉe dobrovoljno uĉlanjene pojedince i porodice (prim. Ĉak i kad mu je guverner drţave Havaji rekao da više ne moţe da radi drţavni posao koji je dotad obavljao. A pošto Ljudi radije prelaze iz kompanije u kompaniju nego da idu na suţavanje specijalnosti.veţbaju" da jednog dana preuzme kompaniju. proseĉnu pljeskavicu. postdiplomca na poslovnoj školi.

pohaĊam kurseve ili kupujem edukativne trake pomoću kojih proširujem svoje znanje. Odliĉno plaćenog poloţaja više nema. menadţment gotovinskog toka. oni su za većinu teški. govorenje i pregovaranje. Ako hoćemo da budemo istinski bogati. Što bolje umete da komunicirate. Ohrabrivao nas je da radimo s ljudima pametnijim od sebe i dovodimo pametne ljude da rade s nama u timu. 2. veoma nalik profesionalnim sportistima koji se iznenada povrede ili postanu prestari za aktivno bavljenje sportom. menadţment Ljudi. sluţbenik. tako savetujem i svakog drugog. Znam 98 . Mislim da se zbog toga moj otac kasnije toliko posvetio sindikalnom radu.najprodavaniji pisac". Premda je njegova plata rasla. Kao što sam pomenuo. Najvaţnije veštine koje valja specijalizovati jesu prodaja i razumevanje trţišta. od kljuĉnog su znaĉaja za uspešan ţivot. Ubrzo nakon što je prestao da radi za drţavu. sve napornije radio. ali ne umeju efikasno da komuniciraju s drugim ljudima i. ne zaraĊuju bogzna koliko.1. braĉni drug ili dete predstavlja osnovnu veštinu potrebnu za liĉni uspeh. prvenstveno zbog straha od odbijanja. Srećem danas bivše nastavnike koji godišnje zaraĊuju na stotine hiljada dolara. otkrio je koliko je zapravo profesionalno ranjiv. moramo da budemo dobri uĉitelji i dobri uĉenici. imao je sve manje izbora.. moramo umeti da dajemo jednako onako dobro kao što primamo. Doduše. Konstantno radim na tim veštinama. Savetujem im da provedu jednu godinu samo uĉeći kako se prodaje. bila to mušterija. a znanja na koja se mogu osloniti ograniĉena su. A to je od neprocenjive vrednosti. komuniciranja s drugim ljudskim bićem. Pored toga što smo dobri u uĉenju. nauĉiće bolje da komuniciraju. U sluĉajevima finansijskih ili profesionalnih problema. menadţment sistema (ukljuĉujući samog sebe i vreme provedeno s porodicom). Bogati otac je Majka i mene podsticao da nauĉimo o svemu ponešto. Tehniĉka specijalnost ima svoje dobre i loše strane. ĉesto se ispoljava nedostatak davanja ili primanja. Shvatio je koliko je njemu samom sindikat mogao biti od koristi. Baš kao što sam savetovao novinarku koja je ţelela da postane . ţivot vam je lakši. pregovarate i savladate svoj strah od odbijanja. Imam prijatelje koji su genijalni. s povećanjem svog obrazovanja. 3. Veštine komuniciranja. Mogu da poduĉavaju. ZaraĊuju toliko jer su pored nastavniĉkog stekli i druga znanja. Ne znam ni za kakva druga znanja koja su vaţnija od prodaje i marketinga. prodaji i marketingu. Danas bi se to nazvalo sinergijom profesionalnih specijalnosti. Sposobnost prodaje dakle. kao što su pisanje. moj obrazovani otac je. I sve je više upadao u klopku. Cak i ako ne zaraĊuju ništa. kao rezultat toga. ali i da prodaju i bave se marketingom. šef.

" Problem je bio u tome što viška nikad nije bilo. dobrotvornim organizacijama. tek onda daj. svojoj fondaciji.. 99 . Moj obrazovani otac je uvek govorio: . kao i da ga kontinuirano poklanjaju. Crkvi. Druga strana je društveno odgovoran uĉitelj. Poduĉavanje je bio jedan od njihovih naĉina da to ĉine. One su osmišljene tako da uzimaju njihovo bogatstvo i povećavaju ga. To je razlog što postoje organizacije kao što su Rokfelerova ili Fordova fondacija." Posledica svega je da liĉim na oba svoja oca. umesto da se usredsredio na najvaţniji zakon novca: . Znao je da novac moraš davati da bi ga i primao. Oba moja oca bila su velikodušni ljudi. bila je u davanju novca.Daj i biće ti dato..mnoge ljude koji su siromašni zato što nisu dobri uĉenici niti dobri uĉitelji.Kad budem imao viška novca. više su primali. meĊutim.Kad dobiješ. Moj bogati otac je davao mnogo novca. poklanjaću ga. Davanje novca je tajna većine bogatih porodica. Zato je još napornije radio da bi zaradio više para. Upadljiva razlika. Deo mene je okoreli kapitalista koji voli igru u kojoj novac pravi novac. verovao je u: . Obojica su praktikovala da pre svega daju. Što su više davali. Liĉno smatram da je za to prvenstveno odgovoran zastareli obrazovni sistem." Umesto toga. duboko zabrinut zbog sve većeg jaza izmeĊu onih koji imaju i onih koji nemaju.

Ali. lenost. Ĉak i bogati. ona beţi od mene. To vaţi za sve u ţivotu. I nisam nikada upoznao bogatu osobu koja nikada nije izgubila novac. 100 . Tih pet razloga su: 1.. U redu je biti kukavica kada je reĉ o novcu. Sasvim je u redu plašiti se. 3. ona smesta stupa u akciju.. A ja. loše navike. Kolonu aktive koja im moţe dati slobodu da ţive onako kako su oduvek sanjali. cinizam. Razlog br. Svi smo junaci u nekim stvarima i kukavice u nekim drugim. Onu kolonu aktive koja proizvodi velike iznose gotovinskog priliva. ne beţim. ne samo za novac. 2. Svi ga imamo. oholost. Ja padnem u nesvest. 4.POĈECI PREVAZILAZENJE PREPREKA uĉe i postanu finansijski pismeni. Još uvek moţete biti bogati. Strah od gubitka novca je realan. Problem je kako podnosite gubitak koji menja ţivot. Problem je kako podnosite gubitak. 1 Prevazilaţenje straha od gubitka novca. on nije problem. Nikad nisam upoznao nekoga ko voli da gubi novac. Supruga jednog mog prijatelja je medicinska sestra na urgentnom odeljenju. to jest. na investicije. Kad joj ja pomenem investicije. ljudima se ipak moţe desiti P ošto da se suoĉe s preprekama na putu prema finansijskoj nezavisnosti. umesto da puno radno vreme rade samo za raĉune. Ali zato znam siromašne Ijude koji nikad ni cent nisu izgubili. Ima pet osnovnih razloga zbog kojih finansijski pismeni Ljudi ponekad i dalje ne uspevaju da stvore izdašnu kolonu aktive. Problem je kako podnosite strah. kad vidim krv. strah. Kad vidi krv. 5. Primarna razlika izmeĊu bogate i siromašne osobe jeste u naĉinu na koji podnose taj strah.

kada na red doĊe pitanje novca.Neki ljudi se groze zmija. Niko ne voli da gubi.Oni vole da gube?" pitao sam. mladi. Pokaţi mi jednog srećnog gubitnika i ja ću ti pokazati pravog gubitnika".. a ostatkom novca mogao bi se kupiti veći deo Los AnĊelesa. Njujork je kupljen za dvadeset ĉetiri dolara u triĉarijama i staklenim perlicama. onda pobeĊuje. A da su ta dvadeset ĉetiri dolara bila uloţena. Zapanjujuća razlika. Znaĉi. Imaće samo pedeset i pet godina kad prestane da radi.. .. Kaţu da je moć sloţenog interesa jedno od svetskih ĉuda. Njegovo rešenje za fobiju od gubitka novca bilo je: . . Kad Teksas pobeĊuje. . Za kupovinu ostrva Menhetn vaţi da je bila jedna od najboljih pogodbi svih vremena. ili biste ţeleli da se ranije penzionišete? Kako da u tom sluĉaju podnesete strah od gubitka novca? Moj siromašni otac nije uĉinio ništa. MeĊutim. Ako poĉnete na vreme. Ne kao većina Ljudi ovde kod nas. to moţe da se izvede. . poĉni na vreme..Moj bogati otac je imao razumevanja za fobije u vezi s novcem.U Teksasu je sve veće. Oni ga zaista ţive. morate poĉeti na vreme i definitivno rešiti pitanje penzionog fonda. BubaŠvabe se uţasavaju mogućnosti da ih 101 . . i napustiće kompaniju sa ĉetiri miliona dolara u svom 401k penzionom planu. uz interes od osam odsto godišnje. Ali. nagrade i neuspeha. imao je obiĉaj da kaţe." . O tome kako upravljaju ţivotom. I jedno i drugo su fobije".Nisam to rekao. a njegov pasivni gotovinski priliv iznosiće preko tri stotine hiljada dolara godišnje.Volim Teksas i Teksašane". Neću da zalazim u to. bi vredela više od dvadeset osam triliona dolara.. ponašaju kao bubašvabe.Govorim o stavu Teksašana u pogledu rizika. lako ćete se obogatiti. Neki se groze mogućnosti da izgube novac. s druge strane.. da vas posavetuje pre ulaganja u bilo šta. A kad gubi." Zbog toga banke preporuĉuju da se u mladosti poĉne stvaranje ušteĊevine. koji se. šta ako pred sobom nemate mnogo vremena. kako bi se stvorila navika. 1995. ĉak iako mrzite gubitak ili rizik. pogotovo po cenama nekretnina koje su vladale 1995. U njoj je već dvadeset pet godina. gubi spektakularno. Taj novac je uglavnom investiran preko investicionih kompanija. Menhetn bi mogao da bude otkupljen.. odbijajući svaki razgovor na tu temu. Onje jednostavno izbegavao to pitanje.Ako mrziš rizik i brigu. Moj komšija radi za jednu veliku kompjutersku kompaniju. reĉe bogati otac.. kao i unajmiti finansijskog planera u koga imate poverenja. Još ĉetiri godine. ali postoji velika razlika izmeĊu osobe koja poĉne da štedi u dvadesetoj godini ţivota i one koja to poĉne u tridesetoj. a te investicije on namerava da pretvori u obveznice i vrednosne papire drţave.. obiĉavao je da kaţe. preporuĉivao mi je da razmišljam onako kako to ĉine Teksašani. više nego što zaraĊuje na ime plate. Moj bogati otac.

dakle. Pre no što sam konaĉno nauĉio da vozim bicikl. Zovite to neuspehom.. bile su njegove reĉi. jer nema dupleks koji bi otišao na taj gubitak." Bogati otac je nastavio s objašnjenjem. A kako Teksašani podnose poraz? I dalje na sav glas viĉu: ..Setite se Alamoa!"" Majk i ja smo mnogo puta ĉuli ovu priĉu.. samo malo drugaĉije: ." Nećeš da priznaš da ti je propao posao s dupleksom. Frenk Tarkenton..opa ili tropa". ." U sopstvenom ţivoru primetio sam da pobeda obiĉno usledi nakon nekog poraza. idite u San Antonio i posetite Alamo. ali. ali niko ne ţeli da umre. govorio je to isto.Ako ćeš već propasti. I nikada nisam upoznao nekoga bogatog ko nije nekada izgubio novac. razlog što ne ostvaruju finansijske pobede jeste taj što je muka zbog eventualnog gubitka novca mnogo veća od radosti koju donosi bogatstvo. nekadašnji bek nacionalne fiidbalske lige. Teksašani imaju jednu izreku: . Kod većine Ljudi. Ima još jedna zanimljiva teksaska izreka: . priĉao nam je ovu priĉu. Oni su ponosni kad pobeĊuju i razmetljivi kad gube.PobeĊivati znaĉi ne plašiti se poraza. što ga je ĉinilo nervoznim. Bogati otac je imao obiĉaj da Majku i meni priĉa o svojim putovanjima u Teksas.Ono što najviše volim jeste teksaski stav. ako hoćete. jer ga je podsećala da finansijski poraz uvek moţe da se pretvori u finansijsku pobedu. Cvile kad im bakalin zakine ĉetvrt dolara na kusuru.." Većina Ljudi sanja o tome da se obogati.. Bili su pregaţeni. Radije su umrli nego da se predaju. Nikad nisam upoznao srećno zaljubljene koji u nekom periodu nisu patili zbog neuzvraćene ljubavi.. ali se uţasava gubljenja novca. Kad god se bojao da će moţda napraviti grešku. . pao sam valjda milion puta. Iznova nam je priĉao svaki put kad je trebalo da zakljuĉi neki vaţan posao. gubitak i neuspeh. da onda zaista i gube". i dalje je tragiĉan vojni poraz. To je inspirativna priĉa vredna prouĉavanja. Alamo je velika priĉa o hrabrim ljudima koji su odabrali da se bore iako su znali da nema nade da se uspešno izbore sa silom kojaje napadala.. . priĉao nam je ovu priĉu. Kad god bi uĉinio sve što je bilo moguće uĉiniti i ĉekao da vidi da li će ispasti . Ona mu je davala snagu.Ljudi su toliko uplašeni da će izgubiti. ili izgubiti novac. propadni u velikom stilu. I tako nikad ne stignu u raj.Svi ţele da odu u raj." Neprestano je ponavljao Majku i meni da je najveći razlog izostanka finansijskog uspeha to što Ljudi igraju na previše sigumo. Izgubili su. Nikad nisam sreo igraĉa golfa koji nikada nije izgubio lopticu.dokaĉi traĉak svetlosti. bez obzira na to. Većina ovdašnjeg sveta je strašno uplašena od gubitka. Bogati otac je znao da ga neuspeh moţe samo 102 .Ako stvarno ţelite da nauĉite kakav stav treba da zauzmete da biste podneli rizik.

. I ništa manje od toga. To je ono što ga ĉini boljim. prema tome. Mrzeti poraz i plašiti se poraza dve su veoma razliĉite stvari. Oni su od poprišta krvavog poraza napravili Meku za turiste na kojoj zgrću milione. natmureni japanski general kaţe svojim potĉinjenima koji već poĉinju da slave: . Da citiram Dţona D. zajedniĉka ulaganja kojima se moţe 103 ." Baš kao što sam i ja rekao da je padanje s bicikla bilo deo savladavanja veštine voţnje.Bojim se da smo probudili uspavanog diva.. Ponoviću reĉi Frena Tarkentona: ... da više trenira.. Oni iz njih crpu inspiraciju. A gubitnike poraţavaju. Sećam se da su me padovi uĉinili samo još više rešenim da nauĉim da vozim bicikl. oni nisu jedini za koje vredi ta formula. Mnogi imaju mnogo gotovine uloţene u oroĉene uloge. igraju na suviše sigurno. Bankrotira zbog kuće na dva sprata. obveznice koje donose mali prihod. oni se njega ne boje. To mu je davalo hrabrost da preĊe crtu onda kad su se svi ostali povlaĉili. Kupuju velike kuće i velike automobile. Osnovni razlog što devedeset odsto Amerikanaca ima fmansijskih problema jeste to što igraju tako da ne izgube. Finansijski. To ne znaĉi da je ţeleo da bude poraţen. Porazi inspirišu pobednike. To je formula za sve pobednike. Tora. Prervaraju ih u bojne pokliĉe. Neuspeh inspiriše Teksašane da postanu pobednici." MeĊutim.Teksašani ne skrivaju svoje neuspehe.PobeĊivati znaĉi ne plašiti se poraza. Odlaze svojim finansijskim planerima ili raĉunovoĊama ili berzanskim brokerima i kupuju uravnoteţen paket investicija. Rokfelera: .." Ljudi kao Fren Tarkenton ne boje se da izgube jer znaju ko su. Prervorilo je jedan od najvećih ameriĉkih poraza u razlog za pobedu. To je najveća tajna pobednika. Takode sam rekao da još nisam upoznao igraĉa golfa koji nikada nije izgubio lopticu. Većina Ljudi se toliko boji gubitka novca da ga zaista i gubi.Setite se Perl Harbora" postalo je bojni pokliĉ. ali ne i velike investicije. Pretvoriće ga u pobedu. da više uĉi.ojaĉati i opametiti. Gubitnike poraţavaju." A pošto sam Amerikanac japanskog porekla. i ona je ubrzo pokazala da je svetska sila. naprosto. Ne vole da gube. stoga znaju da će ih poraz samo inspirisati da postanu bolji. To i jeste bilo ono što je njega ĉinilo pobednikom. Ovaj veliki poraz dao je Americi snagu.Zato toliko volim Teksašane. Porazi inspirišu pobednike. Ne igraju na pobedu. mogu da kaţem sledeće. Mnogi kaţu da je Perl Harbor bio ameriĉka greška." . . Najveća tajna pobednika je da neuspeh nadahnjuje pobedu. U filmu Tora. Tora. Ja tvrdim da je bio japanska. gubitak loptice ili poraz na turniru samo inspirišu da bude još bolji. Ona tajna koju gubimici ne znaju. one njegove reĉi koje mi danas verovatno najviše znaĉe su ove: . Profesionalnog igraĉa. a ostale gubitnicima. Ali. sa suviše sitnim ulozima. bio je svestan ko je i kako će podneti poraz.Uvek nastojim da svaku katastrofu prervorim u dobru priliku.

Bio je usredsreĊen. i nešto malo pojedinaĉnih deonica. Ako ste stariji od dvadeset i pet godina i uţasavate se riziĉnih poteza.uravnoteţenih" investicija nije naĉin na koji uspešni investitori igraju ovu igru. To je. Ali. Ili kupite obveznice ili zajedniĉke investicije. Gubitnici izbegavaju neuspehe. Za nju vam trebaju petlja. Za nju nije potrebno veliko obrazovanje. Ali. igrajte na sigurno. moţda bi trebalo da pokušate ali samo moţda. Ako vas neuspeh slabi ili zbog njega pobesnite poput razmaţenog derišteta koje zove advokata da bi presavilo tabak i podiglo tuţbu svaki put kad nešto ne ide kako ono hoće onda igrajte na sigumo. Donald Tramp je usredsreĊen. Taj je paket verovatno bolji nego što ga ima sedamdeset odsto populacije. Ali. strpljenje i odliĉan stav u odnosu na neuspeh. ali to upravo i jeste ono zastrašujuće. Ne ĉinite ono što ĉine siromašni i srednja klasa: nemojte stavljati malo jaja u mnogo korpi. Matematika iz petog osnovne je sasvim dovoljna. ali poĉnite na vreme. Dţordţ Paton nije pustio svoje tenkove da se razmile na sve strane. Pogledajte nekog uspešnog i videćete da u poĉetku nije bio uravnoteţen. Jer. mada jesu bezbedniji. Zadrţite svoje zaposlenje. a ne . Igrajte na sigurno.. Bio je usredsreĊen. Ali.uravnoteţeni". To je siguran i razborit paket. morate da se usredsredite. prvo morate da postanete neuravnoteţeni. upamtite. siguran paket je bolji nego nikakav. Francuzi su se rasplinuli na liniji Maţino i znate šta se s njima desilo. igra koja ne iziskuje preteranu sposobnost. Priĉam vam sve ovo. Podelite gomilu jaja u malo korpi..usredsreĊeni". I videćete da stvari kreću s mrtve taĉke. Tomas Edison nije bio uravnoteţen.. To je paket nekoga ko igra tako da ne izgubi. Oni tapkaju u mestu.. A neuspeh pretvara gubitnike u pobednike. Da biste napredovali.Kako reagujem na neuspeh?" Ako vas neuspeh inspiriše na pobedu.trgovati unutar dotiĉne investicione kompanije. stavljanje na kocku kolone aktive. to je igra koja zahteva poseban stav. Ali. Bil Gejts nije bio uravnoteţen. u stvari. igrajte na sigurno. pominjem Teksas i Frena Tarkentona. Ukoliko vas poraz ĉini slabijim. ako sanjate o slobodi o tome da se izvuĉete iz trke pacova prvo pitanje koje sebi morate da postavite je: . To je odliĉan paket za nekog ko voli da je bezbedan. i ti su fmansijski instrumenti takode skopĉani s rizikom. Uravnoteţeni Ljudi nikuda ne idu. jer to ume da potraje. to nije pobedniĉki paket. Drţite se uravnoteţenih investicija. Usredsredio ih je i probio se kroz slabe taĉke u nemaĉkim redovima. Dţordţ Soros je usredsreĊen. Nemojte me pogrešno shvatiti. 104 . Ako ne volite da gubite. Ako imate malo novca i ţelite da se obogatite. jer je punjenje kolone aktive zapravo lako. ostanite takvi kakvi jeste. Poĉnite na vreme da skupljate jaja u svoje gnezdo. Ako imalo ĉeznete da se obogatite. igranje na sigurno i kupovina . Setite se samo Alamoa. morate prvo da budete .

danas bi verovatno bili finansijski nezavisni." . Svi smo se ponekad tako osećali. baš kao i prodaja njihovog leka. porodice. Svi smo pomalo kukavice u trenucima kad nam strah i sumnja zamagle misli. Farmaceutska kompanija reklamira na nacionalnoj televiziji lek protiv nazeba.Odakle ti ideja da ćeš uspeti u tome?" Ili .Nisam dovoljno dobar. prikazujući u reklami Ijude obolele od nazeba i gripa. pun malih pilića koji jurcaju okolo viĉući da će nam nebo pasti na glavu. Kao što sam već rekao. Kad su pre nekoliko godina izbili nemiri u Los AnĊelesu. Svi poznajemo ponekog takvog. iz investicione kompanije Fideliti Magelan. Nemaš pojma o ĉemu priĉaš...šta ako". Ĉesto od strane prijatelja... Nebo se ruši.Šta ako izgubim kontrolu i ne budem mogao da vratim pozajmljeno?" .. Broj obolelih od nazeba raste. Linĉ se priseća perioda tokom pedesetih godina. u svakom od nas ĉuĉi po jedno . Da su taj novac mudro investirali u trţište. Reklama ide u februaru.. jer u svima nama ţivi po jedno malo pile.Nisam preterano pametan.Malo pile". . Piter Linĉ.To nema šanse da upali. Gledamo kako nas ţivot mimoilazi dok sedimo nepomiĉno. saradnika ili medija. s teskobom u duši. . Drţimo se onog što je bezbedno. 2 Prevazilaţenje cinizma. o piletu koje je trĉalo po dvorištu upozoravajući druge na preteću kob.Ako je to tako pametna zamisao.Šta ako se stvari ne budu razvijale po planu?" Ili imamo prijatelje ili porodicu koji ne propuštaju da nas podsete na naše nedostatke. kada je reĉ o investicijama. umesto u izgradnju atomskih skloništa. .malo pile".Šta ako doĊe do kraha ekonomije pošto ja uloţim novac?" ." Ili nas naše sumnje ĉesto paralizuju. cinik je zapravo pomalo kukavica..." . ona upozorenja na nebo koje se ruši naziva . mada neki više i ĉešće nego drugi. Svi ponekad sumnjamo. Od njih ĉesto ĉujemo: . Ĉesto je potrebna velika hrabrost da ne dozvolimo 105 .. . Igramo se pitalice .. kada je pretnja nuklearnog rata bila toliko prisutna u vestima da su Ljudi poĉeli da grade atomska skloništa i skladište hranu i vodu. MeĊutim. Ta njihova dreka ima efekta... kako se onda niko drugi nije već ranije setio?" Ili .bukom" koju svi ĉujemo. iako ih nismo pitali za mišljenje. a arizonski Sekretarijat za zdravstvo naredi restoranima da govedina sme da se sluţi samo dobro peĉena." Mnogi od nas znaju priĉu .Taj i taj je bolji od mene." Ove reĉi sumnje ĉesto bivaju tako glasne da propuštamo trenutak kada je rrebalo da delamo.Buka" nastaje u našim glavama ili dolazi spolja.Nebo se ruši..Razlog br. Većina Ljudi je siromašna jer je svet.. prodaja oruţja je porasla u celoj Americi.. Ĉovek umre od posledica konzumiranja nedopeĉenog hamburgera u drţavi Vašington. U stomaku se gomila onaj uţasan osećaj. a šanse prolaze pored nas. Ne uspevamo da krenemo dalje. Ponekad ne moţemo da spavamo.

. Naziv za to je . Odmah sam telefonirao Riĉardu i pitao zašto. ARiĉard je trebalo samo da uplati pet hiljada. od prijatelja ili iz nekog ĉasopisa koji se bavi temom investicija. što su takoĊe bolji uslovi od onih koje nudi većina banaka. Oni nikada nisu uradili tako nešto. Bezbednim ih ĉini formula prema kojoj se kupuju. što je bilo sasvim dovoljno da poĉne da se izvlaĉi iz trke pacova. Cene nekremina u Feniksu su u to vreme bile opale. kuća je vredela devedeset i pet hiljada dolara. Riĉard je postao defanzivan i jednostavno rekao da ţeli da nastavi da traţi. Pošto smo našli jednu kuću u rezidencijalnom delu grada. došao je u Feniks da nas poseti 1992.ne". Proveli smo dva dana pokazujući mu ono što smo smatrali da su odliĉne prilike za gotovinski priliv i povećanje kapitala. Bio je impresioniran onim što smo postigli poslujući deonicama i nekreminama. Bio je to odliĉan pazar. Drugi primer: jedan mali deo svoje aktive drţim u vidu sertifikata o pravu pridrţaja poreza. konstatuju da je reĉ o riziĉnom naĉinu ulaganja. izdavala za hiljadu dolara meseĉno pa ĉak i za dve i po hiljade tokom zimskih meseci. agent nas je pozvao i obavestio da se naš prijatelj povukao. za gradsku kuću sa dve spavaće sobe. Gotovo svi kojima kaţem za to. Sertifikati su garantovani nekretninama i zaštićeni drţavnim zakonom. Manjka im samo likvidnost. i svakome ko 106 . Već 1995. kad nas sustigne sumnja. Malo pile je pobedilo. Ni do dandanas nije uradio ništa.kupĉevo kajanje" i svi smo ponekad pogoĊeni time. umesto kao oroĉene uloge. iz Bostona. Dve nedelje kasnije. Odgovorio je .. kupio je kuću i vratio se u Boston. pozvali smo agenta koji ju je istog popodneva prodao Riĉardu. Moj prijatelj Riĉard. tako da se ta kuća 1994. kaţu. Na trţišru nekretnina u Feniksu je došlo do promena. treba samo dobro potraţiti. Sliĉne kuće su se prodavale za šezdeset i pet hiljada. naroĉito oni koji preferiraju oroĉene uloge. Moja supruga i ja nismo agenti koji se bave kupoprodajom nekretnina. Na uloţeni novac dobijam šesnaest odsto interesa godišnje. Zato ja na njih gledam kao na uloge oroĉene na dve do sedam godina. Kad sam ga upitao zašto ga uopšte sluša. Riĉardovo povlaĉenje me nije iznenadilo. Cena je bila svega ĉetrdeset i dve hiljade dolara. Da je previše platio. U Feniksu još uvek ima odliĉnih šansi za dobar posao s nekretninama. Priĉaju mi zašto ne bi trebalo to da radim.glasinama i priĉama o propasti da utiĉu na jaĉanje našeg straha i sumnje. a šansa za slobodu bila je izgubljena. što je svakako mnogo više od onih pet odsto koje nudi banka. Mi smo strogo investitori. Sve što je rekao bilo je da je razgovarao sa svojim komšijom i da mu je ovaj rekao da je to loš posao. UzbuĊen. Kad ih pitam odakle im ta informacija. Pitao sam Riĉarda da li se njegov komšija bavi investicijama.

to radi priĉaju zbog ĉega ne bi trebalo da se upušta u to.Reĉi . a ne analizira. .. moj gotovinski priliv raste. Odliĉan upravnik imanja ĉesto ĉuje o dobrim poslovima pre samih agenata. . što je još vaţnije. Analiza pobedniku omogućava da vidi da je kritiĉar slep. On ne zahteva mnogo obrazovanja.Cinici nikad ne pobeĊuju".. Nekretnine su odliĉan vid investiranja za sve koji teţe finansijskoj nezavisnosti ili slobodi. To je ono što je bogati otac hteo da kaţe govoreći: . kao i da vidi šanse koje su svima drugima promakle. To je obrazac razmišljanja koji većinu Ljudi ostavlja u siromaštvu. kad neko kaţe: .ne ţele da popravljaju klozete" ĉesto lišavaju sebe 107 . a pobednik analizira". a oni priĉaju o klozetima.Ne ţelim da popravljam klozete.. ĉujem: .. Neko ko dopušta da mu sumnje i strahovi zatvore um. Objašnjavao nam je zašto kritika zaslepljuje.A na osnovu ĉega mislite da ja ţelim?" Oni zapravo govore da je klozet vaţniji od onoga što ţele. dok su Ljudi puni sumnje spremni da prihvate pet odsto." To je ono što Piter Linĉ naziva . poţelim da mu odbrusim: . imao je obiĉaj da kaţe bogati otac. odliĉan upravnik imanja mi omogućava da kupim još nekretnina jer ne moram da popravljam klozete. Nalaţenjem odliĉnog upravnika imanja. koji se stara o zgradama ili apartmanima. Hoću da kaţem da su sumnja i cinizam ti koji većinu Ljudi navode da ostanu siromašni i igraju na sigurno. Pošto ni ja ne ţelim da popravljam klozete.. što ga ĉini još vrednijim.bukom".. Samo je sumnja u ĉoveku ono što ga i dalje drţi siromašnim. A opaţanje onoga što drugima promiĉe jeste kljuĉ uspeha. Neko ko kritikuje. ali većinu Ljudi sumnja upravo parališe. Sumnja košta. bilaje još jedna od njegovih omiljenih izreka. Ljudi koji i dalje ponavljaju da . kad god pomenem nekretnine kao sredstvo.Neproverena sumnja i strah stvaraju cinika.. Kao što rekoh. Najniţi prihod koji prihvatam iznosi šesnaest odsto.ne ţelim' drţe kljuĉeve rvog uspeha".Reĉi . Ali. izlazak iz trke pacova je tehniĉki lak. pomno pazim koga zapošljavam kao upravnika imanja koji brine o popravljanju klozeta. Nalaţenje takve osobe za mene je mnogo vaţnije od same nekretnine.. Cinik kritikuje. Odliĉan upravnik imanja je kljuĉ uspeha u poslovanju nekretninama. umesto da mu otvore oĉi. dok analiza otvara oĉi.. Pa ipak. .Ne ţelim da popravljam klozete". Kritikuju umesto da analiziraju. To je ono što bi moj bogati otac nazvao cinizmom.ne ţelim' drţe kljuĉeve tvog uspeha. Ja govorim o oslobaĊanju iz trke pacova. Stvarni svet naprosto ĉeka da se obogatite. Stoga. Jedinstven vid investiranja. smislio sam naĉin da kupujem još nekretnina i ubrzam svoje oslobaĊanje iz trke pacova. govorio je bogati otac." Budući da zaista ne ţelim da popravljam klozete.

ovog odliĉnog vida investiranja. Pitanje klozeta je za njih vaţnije od njihove slobode. Na trţištu hartija od vrednosti ĉesto ĉujem kako Ljudi kaţu: ,,Ne ţelim da izgubim novac." Dakle, na osnovu ĉega oni misle da se meni ili bilo kome drugom dopada da izgubi novac? Oni ne zaraĊuju novac jer su odabrali da ga ne gube. Umesto da analiziraju, stvaraju sebi predrasudu u pogledu još jednog odliĉnog vida investiranja, trţišta hartija od vrednosti. Decembra 1996. vozio sam se s jednim prijateljem pored obliţnje benzinske pumpe. Podigao je pogled uvis i ,,video" da će cena goriva da se poveća. Moj prijatelj je, inaĉe, neprestano zabrinut, pravo ,,malo pile". Za njega, nebo uvek preti da će pasti, i obiĉno i padne na njega. Kad smo stigli kući, pokazao mi je sve statistike na osnovu kojih je zakljuĉio da će cena goriva tokom nekoliko narednih godina konstantno da se povećava. Te statistike do tada nisam imao prilike da vidim, iako sam već posedovao znatnu koliĉinu deonica postojeće naftne kompanije. Saznavši tu informaciju, odmah sam poĉeo da traţim, i našao sam, novu i potcenjenu naftnu kompaniju koja je upravo bila na putu da otkrije novo nalazište nafte. Moj broker je bio oduševljen tom novom kompanijom i kupio sam petnaest hiljada deonica, za šezdeset pet centi po komadu. Februara 1997. isti prijatelj i ja smo prolazili kolima pored iste one benzinske pumpe. U meĊuvremenu je cena goriva zaista skoĉila, gotovo petnaest procenata po galonu. I opet je ,,malo pile" brinulo i kukalo. Ja sam se smešio, jer je u januaru 1997. ona mala naftna kompanija pronašla naftu i one deonice su skoĉile na više od tri dolara po komadu od onog dana kad mi je dao obaveštenje. A ako je istina ono što priĉa moj prijatelj, cena goriva će nastaviti da raste. Umesto da analiziraju, ,,mali pilići" zatvaraju svoj um. Kada bi Ljudi shvatili kako fimkcioniše ,,stop" pri investiranju na trţištu hartija od vrednosti, bilo bi ih više koji investiraju da bi dobili nego onih koji investiraju tako da ne izgube. ,,Stop" je obiĉna kompjuterska komanda koja automatski prodaje vaše deonice ukoliko cena poĉne da pada, pomaţući na taj naĉin da se što više smanji vaš gubitak i maksimalno povećaju neke dobiti. Reĉ je o odliĉnom sredstvu za one koji se uţasavaju gubljenja. Stoga, kad god ĉujem Ijude kako se usredsreĊuju na svoje ,,ne ţelim", radije nego na ono što ţele, znam da ,,buka" u njihovim glavama mora da je glasna. Malo pile je prevladalo u njima i viĉe: ,,Nebo se ruši, a klozeti su zapušeni." Zato izbegavaju ono što ,,ne ţele", ali plaćaju visoku cenu za to. Moţda nikada neće dobiti ono što ţele od ţivota. Bogati otac mi je pruţio jedan naĉin gledanja na malo pile. ,,Samo radi ono što je radio i pukovnik Sanders." Kada mu je bilo šezdeset šest godina, biznis mu je propao i poĉeo je da ţivi od
108

socijalne pomoći. Ona mu nije bila dovoljna, pa je poĉeo da putuje Amerikom i prodaje svoj recept za prţenu piletinu. Bio je odbijen taĉno hiljadu devet puta pre no što je neko rekao ,,da". Neumorno je radio dalje i postao multimilioner u godinama u kojima se većina Ljudi povlaĉi iz posla. ,,Bio je hrabar i uporan ĉovek", rekao je bogati otac o Harlanu Sandersu. Stoga, kad vas muĉi sumnja i osećate se pomalo uplašeni, jednostavno uĉinite ono što je pukovnik Sanders uradio svome malom piletu. Isprţite ga.

Razlog br. 3
Lenost. Zauzeti Ljudi su ĉesto oni koji su najviše lenji. Svi smo ĉuli priĉe o biznismenu koji mnogo radi da bi zaradio novac. Mnogo radi da bi obezbedio ţivot svojoj supruzi i deci. Provodi mnogo vremena u kancelariji u toku dana, a radi i kod kuće preko vikenda. Jednog dana se vraća i zatiĉe praznu kuću. Ţena gaje napustila i odvela decu. Znao je da meĊu njima ima problema, ali umesto da se pobrine da ojaĉa vezu izmeĊu njih, zakopava se u posao. Poraţen, poĉinje da podbacuje na poslu i dobija otkaz. Danas ĉesto srećem Ijude koji su suviše zauzeti da bi poveli raĉuna o svom bogatstvu. A ima i Ljudi previše zauzetih da bi poveli raĉuna o svom zdravlju. Razlog tome je isti. Zauzeti su i ostaće zauzeti, samo da bi izbegli nešto sa ĉime ne ţele da se suoĉe. Ne mora niko da im kaţe. Duboko u sebi, oni znaju. Štaviše, ako ih podsetite, ĉesto reaguju ljutito ili nervozno. Ako nisu zauzeti poslom ili decom, ĉesto su zauzeti gledanjem TV, pecanjem, igranjem golfa ili kupovanjem. Ipak, duboko u duši znaju da izbegavaju nešto vaţno. To je najĉešći oblik lenosti. Lenost koja se ispoljava neprestanom zauzetošću. Šta je, onda, lek za lenost? Odgovor glasi: malo pohlepe. Mnogi od nas su vaspitani tako da ţudnju ili pohlepu smatraju lošom. ,,Pohlepni Ljudi su loši Ljudi", govorila je moja mama. Ipak, u sebi svi ĉeznemo da imamo lepe, nove ili uzbudljive stvari. Stoga, da bi kontrolisali taj osećaj ţudnje, roditelji ĉesto naĊu naĉina da ga potiskuju pomoću osećaja krivice. ,,Samo na sebe misliš. Zar ne znaš da imaš braću i sestre?" bio je omiljeni naĉin moje mame. Ili: ,,Hoćeš da ti kupim... šta?" najĉešće je govorio moj otac. ,,Izgleda da ti misliš da smo puni para. Zar veruješ da novac raste na drveću? Znaš, mi nismo nikakvi bogataši." Stvar nije bila toliko u reĉima, koliko u onom ljutitom nabacivanju krivice koje je proţimalo reĉi koje su dopirale do mene. Obrnuti proces je bio: ,,Ti ne znaš koliko se ja ţrtvujem da bih ti ovo priuštio. Kupujem ti jer sam to nisam imao kad sam bio dete." Imam komšiju koji nema ni prebijene pare, ali zato ne moţe da
109

utera kola u garaţu. Garaţa je krcata deĉjim igraĉkama. Ta razmaţena derišĉad uvek dobiju ono što ţele. ,,Neću da znaju kako je to ţeleti nešto", ponavljao je. Nije uštedeo novac s kojim bi ih mogao poslati u koledţ, niti nešto za svoje stare dane, ali su zato njegova deca imala sve igraĉke koje su ikada napravljene. Nedavno su mu poštom poslali novu kreditnu karticu i on je odmah potrpao klince u kola i odveo ih u Las Vegas. ,,Ĉinim to zbog njih", rekao je, verujući kako se silno ţrtvuje. Bogati otac je zabranio reĉi ,,ovo ne mogu da priuštim". Kod kuće, pak, gotovo ništa drugo nisam slušao. Umesto toga, bogati otac je od svoje dece traţio da govore: ,,Kako da ovo priuštim?" Njegov rezon je bio da reĉi ,,ovo ne mogu da priuštim" iskljuĉuju mozak. Jer, posle njih nema o ĉemu da se razmišlja. ,,Kako da ovo priuštim?" ukljuĉuje mozak. Primorava ga da misli i traga za odgovorima. Najvaţnije je, meĊutim, to što je on smatrao da su reĉi ,,ovo ne mogu da priuštim" ĉista laţ. I da ljudski duh to zna. ,,Ljudski duh je veoma, veoma moćan", govorio je. ,,On zna da moţe sve." Ako imate lenj um koji kaţe: ,,Ovo ne mogu da priuštim", u vama poĉinje rat. Vaš duh se ljuti, a vaš lenji um mora da brani svoju laţ. Duh vrišti: ,,Hajde. Idemo u teretanu da veţbamo." A lenji um odgovara: ,,Umoran sam. Celog dana sam rintao kao pas." Ili, ljudski duh kaţe: ,,Smuĉilo mi se da budem siromašan. Hajde da se pokrenemo i postanemo bogati." Lenji um na to odgovara: ,,Bogati su gramzivi. Pored toga. to je prevelika sekiracija. Nije bezbedno. Mogao bih da izgubim novac. Ionako mnogo radim. Svakako već imam previše posla. Vidi samo šta veĉeras moram da uradim. Moj šef hoće da ovo bude ujurru gotovo." ,,Ovo ne mogu da priuštim" ĉini ĉoveka tuţnim. Dovodi do osećanja bespomoćnosti, a ono do utuĉenosti i, ĉesto, depresije. Drugi izraz za to je ,,apatija". ,,Kako da ovo priuštim" otvara vrata mogućnostima, uzbuĊenju i snovima. Bogati otac nije bio naroĉito zabrinut oko toga šta ste ţeleli da kupite, ali ono ,,Kako da ovo priuštim" stvaralo je snaţniji um i dinamiĉniji duh. Stoga je retko davao nešto Majku i meni. Umesto toga je pitao: ,,Kako ćete sebi to priuštiti," a u ,,to" je spadao i koledţ, koji smo sami plaćali. Ono što je on ţeleo da savladamo nije bio cilj već proces postizanja tog cilja kome smo teţili. Problem koji danas osećam je taj da postoje milioni Ljudi koji osećaju krivicu zbog svoje gramzivosti. Reĉ je o automatizovanoj reakciji formiranoj u detinjstvu. Ţele da imaju one lepše stvari koje ţivot pruţa, ali većinu njihova podsvest navede da kaţu: ,,Ne moţeš ovo da imaš," ili ,,Ovo nikada nećeš moći da imaš." Kad sam odluĉio da izaĊem iz trke pacova, jednostavno sam postavio sebi pitanje: ,,Kako da sebi priuštim da nikada više ne moram da radim?" Zatim je moj um poĉeo da se bori s odgovorima
110

Nego. ...Šta ću ja imati od toga što ću biti zdrav. kako da ne. i ja sam to ĉuo".i solucijama.Kakav će moj ţivot biti ako nikada više ne budem morao da radim?" Ili: . OsuĊivaće vas ako ĉinite tako. 111 ." Većina prisutnih muškaraca klimnula je glavom u znak da se slaţe s tim. seksi i zgodan?" Ili: . odgovorio sam.Pohlepa je dobra.Voleo bih da imam telo kao Švarceneger. ." . . Sećam se da sam svom bogatom ocu postavio pitanje o navikama bogatih. i ostale reĉi smišljene tako da podstaknu u meni osećanje krivice koje će potisnuti ţudnju." Ili. . valja da postavite sebi samo jedno pitanje: . krivica telu oduzima dušu. sloţila se većina ciniĉno. kakvi".Aha. osudivaće vas ako ne budete ĉinili tako.." Ovo je primer kako navike upravljaju ponašanjem. dodao je drugi moj prijatelj.Šta bih radio kad bih imao sav novac koji mi je potreban?" Bez te sitne gramzivosti. . 4 Navike.. Najteţi deo je predstavljala borba s dogmom mojih roditelja... . Jer..Što ne misliš malo i na druge".. To je ona radiostanica WIIFM. ţudnje da imamo nešto bolje. PoŠto je video film Konan (Conan).." . nije dobro kao ni bilo šta drugo što je preterano. Stoga. Umesto da mi direktno odgovori. Naš ţivot je odraz naših navika.Kad tvoj otac plaća raĉune?" pitao je.Aha.. . Novi pronalasci nastaju jer ţelimo nešto bolje.. sa Arnoldom Švarcenegerom u glavnoj ulozi.What's In ItFor Me?" (Šta ću ja imati od toga?) Osoba mora da sedne i upita: .Šta ću ja imati od toga?" Budite malo gramzivi. Ili. više nego našeg obrazovanja. koja je glasila: .Kladim se da je takav i roĊen. kad god zateknete sebe kako izbegavate nešto što znate da bi trebalo da uĉinite.Krivica je gora od pohlepe.Ĉuo sam da je nekada bio slabašan i mršav". .. kao i obiĉno. Ali.... Suviše pohlepe." Što se mene tiĉe. To je najbolji lek za lenost. dodao je treći. jedan moj prijatelj je rekao: .." Bogati otac je to nešto drugaĉije rekao: . nema progresa.0vo ne moţemo da priuštimo.Ma.." Razlog br. hajde da mi lepo ne priĉamo više o Arnoldu i da popijemo po pivce. .. meĊutim.. odnosno .Čuo sam i da ima naviku da gotovo svakog dana veţba u teretani.Prekini da misliš samo na sebe". Dakle.Ĉinite ono što u srcu osećate da je ispravno jer ćete svakako biti kritikovani. to je najbolje rekla Elinor Ruzvelt: . hteo je da nauĉim kroz primer. kako da pobedite lenost? Odgovor glasi: pomoću malo pohlepe.Prvog u mesecu". Ovaj svet napreduje jer svi ţudimo za boljim ţivotom. setite se samo reĉenice koju Majkl Daglas izgovara u filmu Vol strit (Wall Street)..

rekoh.Ali". Da sam sebi platio poslednjem. . odvratio je bogati otac. on mora da plati raĉune. Takvi su uterivaĉi dugova uopšte.. dakle.. nisam rekao da ne treba plaćati.. pošto isplatim sebe. drţavni uterivaĉi dugova su velike siledţije.Dakle. rekao je bogati otac.Da. rekao sam. nastavio je bogati otac. pritisak da isplatim porez i ostale poverioce tako je veliki da me to prisiljava da tragam za drugim oblicima prihoda." .Ali. primorao me je da mislim i. . . Većina se Ljudi predaje pred njima. rekao sam. .To je osnovni razlog njegovih nedaća". zašto?" .Ali.. Znaš priĉu o slabiću od ĉetrdeset pet kilograma koga gaĊaju peskom u lice?" Klimnuo sam.Ne .kako to radite?" . motiviše vas strah od drţave ili drugih Ljudi kojima dugujete novac?" . jer to je bilo sasvim oĉigledno.zašto'". onda ne bih osećao nikakav pritisak....Znaĉi. dodao sam. Sebi plati poslednjem.Vidiš. zar ne? Je l' vi to kaţete da ne mora da ih plati?" .I dalje isplaćujem prvo sebe." .Ĉvrsto verujem da raĉune valja plaćati na vreme. . odgovori bogati otac.Vi ne biste ništa rekli ako ne isplatite sebe.Isto". rekao je bogati otac. odgovorio je bogati otac.Tvoj otac prvo plati svima drugima. ako ne platim"..Da li mu nešto ostane posle toga?" pitao je dalje. Taj pritisak je doprineo da još vrednije radim." . sve u svemu. . Moja kolona aktive je za mene mnogo vaţnija od drţave.Šta onda radite?" ..." .. . ĉak iako nemam dovoljno novca. šta biva ako nemate dovoljno para?" pitao sam.. Samo kaţem da prvo isplatim sebe. ali bih bio bez prebijene pare. . ko će se glasnije ţaliti ako im ne platim ja ili moji poverioci?" „Vaši će poverioci svakako galamiti glasnije od vas"..Ali"..kako'. Pre nego što platim drţavi.. odvratio je.Motivacija".. . a sebi ne. ..... ali samo u sluĉaju da mu nešto ostane. . uĉinio me pametnijim i aktivnijim u pogledu novca. Radio sam dodatne poslove. Plate njima. opet sam rekao.zar oni ne dolaze onda po vas?" ." . osnivao nove kompanije.Naravno da ne". Pritisak da platim postaje moja motivacija. Ĉak i ako sam kratak s parama.." ..Ima loše navike.Taĉno".Što uglavnom nije sluĉaj".. većina Ljudi dozvoljava da im siledţije bacaju pesak u 112 ... trgovao hartijama od vrednosti sve. Ja prvo isplatim sebe.Vidi..OK...Vidi. Pitanje je . samo da ne doĊu i ne poĉnu da viĉu na mene. .." .Vrlo malo".Šta misliš." .. .U stripovima stalno objavljuju tu reklamu za ĉasove bodibildinga i dizanja tereta.. . .

direktori." Razlog br. Ono što ne znam uzima mi novac. Jasno mi je da ne znaju o ĉemu priĉaju.Kao onaj slabić od ĉetrdeset i pet kilograma. . Odluĉio sam da svoj strah od siledţija upotrebim da bih ojaĉao. Svaki put kad sam bio ohol. kada sam ohol. . Što više veţbam svoje mentalne mišiće.. Jer.A ako sebe isplatim na kraju." Dopadalo mi se ono što je govorio bogati otac. ja sam sve jaĉi. poreznici. ako isplatim prvo sebe. . Ne laţu. 5 Oholost. Samo zato što nemam dobre navike u pogledu novca. Otkrio sam da mnogi Ljudi ohološću nastoje da prikriju sopstveno neznanje. Većina Ljudi se poput prodavaca polovnih kola razmeće vrednošću ostvarenih prodaja. Ako znate da nešto ne znate. poĉnite da se obrazujete tako što ćete naći nekog ko je struĉnjak u toj oblasti ili se naoruţajte dobrom knjigom na tu temu.lice. 113 .Znaĉi.. Onda me Ljudi kao što su šefovi. Priĉaju prazne priĉe.0no što znam zaraĊuje mi novac. To se ĉesto dešava kad razgovaram o fmansijskom obraĉunu s raĉunovoĊom ili nekim drugim investitorima. iskreno verujem da ono što ne znam nije ni vaţno". ali ne govore istinu. Oholost je ego plus neznanje. to je kao odlazak u teretanu i veţbanje s tegovima.. finansija i investicija koji nemaju ni najbleĊu predstavu o onome o ĉemu govore. Drugi postaju slabiji. ili uopšte ne isplatim. Mnogo je onih u svetu novca.. Sada se više ne bojim onih siledţija. postajem slabiji. . postajem finansijski." Bogati otac je ponovo potvrdno klimnuo. imao sam finansijskih gubitaka. Primoravati sebe na razmišljanje kako da zaradiš još novca. psihiĉki i fiskalno jaĉi?" Bogati otac je potvrdno klimnuo glavom. uterivaĉi dugova i stanodavci cimaju naokolo celog ţivota. ĉesto mi je govorio bogati otac.

Posle malo kolebanja. ja mogu da izaĊem i za dan doĊem do ĉetiri ili pet potencijalno odliĉnih poslova. nudim vam postupak buĊenja vašeg finansijskog genija u deset taĉaka. da je to istina.poslove ţivota". Razlog je to što ona nije odvojila malo vremena da razvije svoj finansijski genij. devedeset procenata zapadnog sveta pridrţava se navedene dogme. obrazovana u tom istom školskom sistemu. Dok sam bio u Peruu. većina Ljudi će vam odgovoriti sa . tu uskaĉe stvarnost. jer nas naša kultura uĉi da je ljubav prema novcu koren svakog zla. Medutim. ali nas ne uĉi kako da nateramo novac da radi za nas. moramo aktivirati svoj fmansijski genij. zaraĊujemo novac i trošimo ga. Put se ĉini suviše dug. Uĉi nas da ne brinemo o svojoj finansijskoj budućnosti. Moći kojima samo vi moţete da vladate. s mnogo planina na koje se valja 114 . Stoga. ali neće naći ništa. dok će proseĉna osoba takoĊe izaći. odista. naša deca. kao proces kojim ćete razvijati svoje bogomdane moći.Zlata ima svugde." Rekao bih. odluka da se proĊe kroz kolebanje je nešto vrlo liĉno. Podstiĉe nas da se školujemo za odreĊenu profesiju kako bismo mogli da radimo za plaru. Na pitanje da li ţele da budu bogati ili fmansijski slobodni. Kada je o nekreminama reĉ. kada je reĉ o novcu. sa ĉetrdesetpetogodišnjim rudarom koji je kopao zlato. . Odgovorio mi je: . Kunem vam se. Naţalost. 1. pitao sam ga kako moţe da bude tako siguran da će naći zlatni rudnik. A ako niste samo jedan iz gomile. Nudim vam sledećih deset taĉaka. ali nije.. Ĉak i ako traţimo u istom kraju grada.da". Da bismo otkrili poslove vredne milion dolara. Leţi uspavan. POTREBAN MI JE RAZLOG VEĆI OD STVARNOSTI: Snaga duha.Kako da poĉnem?" nudim misaoni proces kroz koji svakodnevno prolazim. Većina Ljudi nije nauĉena da ga vidi. jesu oni koji će na kraju platiti zbog toga. Ako ne. Vaš finansijski genj voljno je pametan da napravi sopstveni spisak.POĈETAK V oleo bih da mogu da kaţem da mi je bilo lako da steknem bogatstvo. Poruka još uvek glasi da vredno radimo. kao odgovor na pitanje . smislite neke sopstvene. Ako ţelite da sledite neke od njih. To je kao voţnja bicikla.. Smatram da on postoji u svakom od nas. Ali. jer će se naša kompanija ili drţava brinuti o nama kada završimo svoj radni vek. uvek moţemo da pozajmimo još. a kad nam ga ponestane. odliĉno. Zaista je lako pronaći dobre poslove. naprosto zato što je lakše naći posao i raditi za platu.. prosto ko pasulj. Problem je u tome što naš fmansijski genij leţi uspavan i ĉeka da ga pozovemo.. Ali.

Koji su vaši? Ako nisu dovoljno jaki.Radim to za sebe i Ijude koje volim. AKO NEMATE JAK RAZLOG. To je osnovni razlog što Ljudi ţele da ţive u slobodnoj zemlji. Ţelim da budem mlad dok to ĉinim. SVAKOG DANA PONOVO BIRAM: Snaga izbora. Nije. jednostavno je rekla: . A sada . ali ipak je potrajalo dok nisam napunio ĉetrdeset i sedmu. Nije mogao ni da nam ostavi ono za šta je toliko teško radio.ţelim". Ţelim da budem slobodan da putujem svetom i ţivim onako kako mi se dopada.. Ţeleo sam da postanem slobodan do ĉetrdesete. Prvo . Ona se nije zabavljala s društvom subotom uveee.ne ţelim"." Razlog ili svrha jeste kombinacija . onda stvarnost puta koji pred vama leţi moţe biti jaĉa od vaših razloga. Oni vredno rade i ostave to svojoj deci.ne ţelim". Ţelim da upravljam svojim vremenom i svojim ţivotom. a drţava je posle njegove smrti uzela najveći deo onoga što je zaradio. sve je u ţivotu teško. Ne volim da budem niĉiji sluţbenik.. kao i svako drugi. Hoćemo da imamo moć izbora. Mrzeo sam to što je moj otac veĉito propuštao moje fudbalske utakmice jer je bio suviše zauzet svojom karijerom. ali su me ti duboko emotivni razlozi odrţali na nogama i naterali da nastavim dalje. Kad sam je pitao odakle joj takva nadljudska ambicija i spremnost na ţrtve.. ona je morala svakog jutra da ustane u ĉetiri sata. Sreo sam jednom mladu ţenu koja je sanjala da uĊe u olimpijsku plivaĉku reprezentaciju SAD. da bi pre odlaska u školu rri sata trenirala plivanje. Kada me Ljudi pitaju koji je moj razlog što ţelim da budem bogat. U stvarnosti. Bogati to ne rade tako. 2. ţelim da budem slobodan. MeĊutim.ne ţelim".. Mnogo puta sam gubio novac i vraćao se nekoliko koraka unazad. to je kombinacija duboko emotivnih .. ZVUĈAĆE VAM SUVIŠE KOMPLIKOVANO. Ne ţelim da celog veka radim..uzverati. Kao što rekoh. To su moji duboko ukorenjeni. ţeleo bih da mogu da kaţem da je bilo lako. jer od njih nastaju . emotivni razlozi. Lakše je samo raditi za platu i višak predavati brokeru.ţelim". NEMA SMISLA DA ĈITATE DALJE. ali nije bilo ni teško.. Nabrojaću neke od njih. siguran posao i kuću u predgraĊu.ţelim" i . uz mnogo iskustva steĉenog na putu. Jednostavno. Ne ţelim ono ĉemu su teţili moji roditelji.. Ţelim da novac radi za mene. 115 .ţelim" i . Mrzeo sam to što je celog veka naporno radio. Ljubav je ta koja mi pomaţe da preĊem prepreke i podnesem ţrtve. Morala je da uĉi da bi imala dobre ocene. bez jakog razloga ili svrhe.

Ali.. jednostavno zato što niko nije nauĉio kako da bude dobar domaćin te aktive. sa svojim novcem.Nikada neću biti bogat. biti bogat predstavlja .. Svi imamo izbor. koje je vaš najdragoceniji imetak. ali nisu ni pipnuli knjige koje je ĉitala. jer uţivam u tome da se udubim u temu. ili ĉasove finansijskog planiranja. i znao sam da sve što treba da nauĉim jeste da stiĉem aktivu. Mnoge bogate porodice u sledećoj generaciji izgube svoju aktivu. najjaĉe sredstvo kojim gospodarimo. Moj najbolji drug. Većina Ljudi naprosto kupuje investicije. 1973. Imao sam i bogatog oca koji mi je ukazao na razliku izmeĊu aktive i pasive. nedavno su provalili u stan. Jednog dana. Baš kao što sam rekao i za mogućnost izbora. ili da ĉitate ĉasopise o golfu. dok svega deset odsto kupuje knjige o biznisu ili trake na kojima je reĉ o investiranju. Lopovi su odneli televizor i videorikorder.Misliću o budućnosti kad zaradim nešto novca. dobijamo moć da biramo svoju budućnost: da li hoćemo da budemo bogati. ali je ipak morao da nauĉi kako da je saĉuva. Ja sam jednostavno odabrao da budem bogat i taj izbor ponavljam svakog dana. Moţete celog dana da gledate MTV. Mojoj prijateljici. to je izbor koji svi vršimo svakog dana: šta ćemo raditi sa svojim vremenom. moţe da bira šta će ubaciti u svoj mozak.Nisam zainteresovan za novac.samo gomilu nevolja". To što nemate novca nije izgovor da ne uĉite. Majk. Svi imamo taj izbor. ko je dovoljno odrastao. To je moć izbora. jedina aktiva koju imate jeste vaš um. pravu aktivu.Moj muţ/ţena brine o finansijama.. Volim kad traju barem dva dana. Mnogi odaberu da ne budu bogati. a druga je uĉenje. još sam mlad. siromašni ili srednja klasa. gledao sam TV i video tog ĉoveka kako reklamira trodnevni seminar o kupovini nekretnina bez uplaćivanja u gotovu." Ili: . Platio sam tri stotine 116 . Stoga sam pre mnogo vremena. Ipak. Kao deĉak. stoga sam nastavljao da ga igram kao odrastao.. Niko mi nije rekao da je monopol samo za decu. odabrao da budem bogat. PRVO INVESTIRAJTE U OBRAZOVANJE: U stvarnosti. sa svakim dolarom koji nam dolazi u ruke." Ili: . Izbor je vaš. inaĉe bogatoj ţeni." Problem s ovakvim izjavama leţi u tome što osoba koja odabere da misli na takav naĉin lišava sebe dveju stvari: jedna je vreme. imao sam sreće što sam voleo da igram monopol. devedeset odsto populacije kupuje televizore. umesto da prvo investira u to da nauĉi nešto o investicijama.. dobio je tu aktivu od svog oca. Siromašni Ljudi naprosto imaju loše potrošaĉke navike. Stoga sroĉe nešto poput: . ili da pohaĊate ĉasove grnĉarstva. Za devedeset odsto populacije." Ili: .Ne moram da brinem. kao deĉak. svako od nas. šta ćemo utuviti u glavu..S finansijskog gledišta." Ili: . A šta ja radim? Idem na seminare.

kako se brzo obogatiti" mentalitet.. Oholi Ljudi retko kad ĉitaju knjige ili kupuju trake.Kako bi Piter Linĉ uĉinio ovo. Danas ĉesto kaţem: . sa tih tri stotine osamdeset pet dolara kupio sam ţivot. jer one dopunjavaju sinergiju drugih akumuliranih ideja. Vidite. rekao je nešto sa ĉim nikako nisam mogao da se sloţim. više nikada u ţivotu ne moram da radim. ili Dţordţ Soros?" Jedini naĉin na koji mogu da se pribliţim njihovoj ogromnoj intelektualnoj moći jeste da budem dovoljno skroman i ĉitam ili slušam sve što imaju da kaţu. Oholi ili kritiĉki nastrojeni Ljudi su ĉesto Ljudi s malim samopouzdanjem koji se plaše da riskiraju. U tom sluĉaju. Jedan više naĉin analiziranja problema ili trenda. ako ne i više. ali ja uĉim dok sam ţiv. oholost nije jedan od vaših problema. a to je neprocenjivo. Ne padam na . ili Donald Tramp.inteligentnih" Ljudi koji se svadaju ili prelaze u defanzivu kad se neka nova ideja sudari s njihovim naĉinom razmišljanja. ili Voren Bafet. ili smatraju da su pametni. Ako ţelite da nauĉite da vozite avion. Slušanje je vaţnije od priĉanja. Istinski inteligentna osoba pozdravlja nove ideje. Ako ste dovde proĉitali. Svako od nas poznaje Ijude koji su visoko obrazovani. Raspravljaju umesto da postavljaju pitanja. Bilo je to poput magije. nekad gore. što je još vaţnije. Ukupni rezultat: još uvek imam svoj stari naĉin razmišljanja. Zahvaljujući tom jednom kursu. koji karakteriše većinu onih koji igraju na lutriji ili se kockaju po kockarnicama. Stekao sam izuzetno duboku spoznaju o tome koliko je ogromno njegovo obrazovanje i iskustvo.osamdeset pet dolara. ja sam jednostavno pritiskao taster na kasetofonu. ali njihov završni raĉun oslikava sasvim drugaĉiju sliku. savetujem da prvo uzimate ĉasove letenja. Ima mnogo . Uvek me šokiraju Ljudi koji kupuju hartije od vrednosti ili 117 . Da to nije istina. Slušao sam traku Pitera Linĉa. njihova tzv. Ali. ali sad imam i Piterov naĉin gledanja na isti problem ili situaciju. Zašto bi? Oni su centar sveta. od vas se traţi da pravite greške kako biste u potpunosti shvatili šta ste nauĉili. premotavao traku unazad i potom taj petominutni odlomak slušao najmanje dvadeset minuta.. Nekad mi s hartijama od vrednosti ide bolje. ali sam uz pomoć onoga što sam nauĉio na tom kursu zaradio najmanje dva miliona dolara. inteligencija plus oholost jednako je neznanje. Gospod nam ne bi dao dva uha i samo jedna usta. Godišnje pohaĊam najmanje dva takva seminara. Volim audiotrake. Ali. Previše Ljudi misli ustima umesto da apsorbuje nove ideje i mogućnosti. Imam dve misli umesto jedne. Razlog: brzo se premotavaju.. Umesto da postanem arogantan ili kritiĉki nastrojen. Paţljivo gledam svoje bogatstvo. ako nauĉite nešto novo. Moţda i duţe. odjednom se moj um otvorio i shvatio sam zbog ĉega je rekao ono što je rekao.

. Godinama već dobijam tih svojih šesnaest procenata. Kad se potegne pitanje novca. UPOZORENJE: Ne slušajte siromašne ili uplašene Ijude. Otkrivam šta ne treba da radim. Imam prijatelje koji su se bukvalno zavetovali da će ostati siromašni.gotovinu. Neki od tih Ljudi su potom zaista postali moji dragi prijatelji. svoje prijatelje ne biram prema njihovim finansijskim obraĉunima. MeĊutim. ali oni su . prijatelj mi je sav uzbuĊen rekao da je otkrio gde se dobija šest odsto interesa na oroĉene uloge. Rekao sam mu da ja dobijam šesnaest procenata od drţavne vlade. . Jedan struĉnjak tvrdi da će doći do sloma trţišta. Oni ĉak ĉesto smatraju da je to neuĉtivo ili da ne pristaje intelektualcima. za koje znam da se nalaze u finansijskom škripcu. Uvek znaju da vam objasne zašto nešto neće funkcionisati. Sledećeg dana poslao mi je ĉlanak u kome se objašnjavalo zbog ĉega su takve investicije riziĉne.. Moji prijatelji. Pre nekoliko godina. Ako ste pametni. Pre svega. 3. Neka vam um bude otvoren za sve pametno što doĊe s obeju strana. Moram da priznam da ima Ljudi koje sam traţio zbog njihovog novca. Primetio sam da moji prijatelji koji imaju novca govore o njemu. Kao što kaţe stara poslovica.mali pilići" ţivota. a drugi kaţe da će trţište procvetati. ali ne svi. dolaze da traţe jednu od sledeće dve stvari: 1. Stoga ja uĉim od njih. ali nikad ne ulaţu u svoj najdragoceniji imetak. Naţalost. Imam takvih prijatelja i mnogo ih volim. zajam. pogotovo investicija. um.pilići istog perja isto kokodaĉu". kao i one koji svake godine zaraĊuju milione. nije me interesovao njihov novac. struĉnjaka. ne priĉaju o novcu. mnogi siromašni Ljudi slušaju . Pri tom ne mislim na razmetanje.. . koji je pravi zlatni rudnik informacija o investicijama. Njih zanima ta tema..nebo se uvek ruši". MeĊutim. PAŢLJIVO BIRAJTE PRIJATELJE: Moć udruţivanja. a oni od mene. Tako ja uĉim i od svojih prijatelja koji imaju finansijskih problema.mali pilići". slušaćete obojicu. Troje od njih govore o istoj pojavi: njihovi prijatelji koji nemaju novca nikad nisu došli do njih i upitali ih kako im je to uspelo. Problem je u tome što ih Ljudi slušaju. To što ste kupili jednu ili dve kuće ne ĉini vas struĉnjakom za nekretnine.. Poenta je u tome da uĉim od svih njih i da se svesno trudim da tc zaista i ĉinim. Ako gledate CNBC. Ali. biznisu ili investiranju. postoji jedna distinkcija na koju bih voleo da ukaţem.malo pile". Dešavalo mi se da mnogi bliski prijatelji pokušaju da me nagovore da ne ulazim u neki posao ili investiciju. meni je trebalo njihovo znanje. Imam nekoliko prijatelja koji su još kao relativno mladi zaradili preko milijardu dolara. ili 2) posao. ali oni koji slepo prihvataju informacije o slomu i propasti takoĊe su . oni ĉesto daju paneldiskusije tzv. a on 118 .

Rekao bih da je jedna od najteţih stvari u vezi s izgradnjom bogatstva biti svoj i spreman da se ne bude samo jedan iz gomile. Stidljivi investitori su kao ovce koje idu u stadu. Strpljivo ĉekaju. to je fmansijska inteligencija. Ili ih uhvati pohlepa onda kad su pametni investitori već uzeli svoj profit i nastavili dalje. Pametni investitori ne mere vreme na trţištu. Jedina razlika je u tome koliko ste daleko od srţi stvari. uĊete i izaĊete pre sledećeg hapšenja. Znaju da se profit srvara kupovinom. Ne kaţem da radite bilo šta nezakonito. Pametni investitori kupuju investiciju dok još nije popularna. 119 . Kao što rekoh. Ţelite da ĉujete o sledećem bumu. Razlog zbog kojeg ţelite da imate bogate prijatelje koji su bliski . u većini sluĉajeva je suviše kasno. I. Kao što kaţu surferima: . kao i oni koji su legalni. Ako se vest o dobrom poslu nalazi na naslovnoj strani.. ne prodajom. Postoje oblici tog poslovanja koji nisu legalni. tragaju za drugim i na vreme zauzimaju poloţaj. Ali. Potraţite nešto drugo. ali što pre saznate. Prave se od informacija. Sve je to . na trţištu. Poput surfera. to je poslovanje upućenih.poslovanje upućenih". kako god bilo..unutrašnjim poslovima" jeste taj što se tamo prave pare. obiĉno je gomila ta koja stigne kasno i ne uspe. Ovo je većini investitora teško jer im kupovanje onoga što nije popularno deluje zastrašujuće. Jer. Za to sluţe prijatelji.Uvek dolazi sledeći talas. oni ne mere vreme na trţištu. bolji su vaši izgledi na profit. zauzimaju poloţaj na vreme i ĉekaju naredni veliki talas.još uvek dobija svojih šest. Ako propuste neki talas.." Ljudi koji u ţurbi prekasno uzjašu talas obiĉno su oni koji bivaju zbrisani s daske. uz minimalan rizik.

kupuju neke zajedniĉke investicije i vraćaju se na posao. plaćaju raĉune.." Ajaje parafraziram. Pre mnogo godina. svaki pekar se drţi recepta.4.). ili ne zaraĊujete dovoljno. za uĉitelja. Recimo. Formula za koju vidim da prevladava na svetu jeste da svakog dana milioni Ljudi ustaju i odlaze na posao. slobodno vreme sam provodio uĉeći kako da ovladam umetnošću otkupljivanja hipoteka. vikendom sam pohaĊao teĉaj pod nazivom . Postajete kuvar. mase uglavnom imaju jednu osnovnu formulu koju su nauĉile u školi. Sluţeći se tom formulom zaradio sam više miliona dolara . pa kaţem: . sravnjuju iznose u ĉekovnoj knjiţici. Posle obiĉno odete da predajete deci u školi. Na primer. sve što je potrebno jeste da promenite formulu na osnovu koje zaraĊujete. imate tendenciju da kuvate. To je taĉka na kojoj se većina Ljudi zaustavlja. I tako dalje. Isto vaţi i za zaradivanje para. Tokom tri godine. Paţljivo birajte šta ćete uĉiti. engl. Ipak. nisam direktno primenio nauĉenu informaciju. ali danas je to suviše sporo i suviše Ljudi se time bavi.Kako da kupite pravo na otkup hipoteke".. Prisustvovao sam najrazliĉitijim teĉajevima i ĉesto sedeo u prostorijama punim ljudima s doktoratima iz nuklearne fizike i nauka o kos Dough. mosu. onda morate da uĉite nešto drugo. kad sam ovladao tom formulom. koliko sam radio za Kseroks. To su 120 . ali sam uvek nauĉio nešto novo. jer je mozaK toliko moćan da postajete ono što stavljate sebi u glavu. To je osnovna formula. A to je rad za novac. pazite šta uĉite. Ukoliko više ne ţelite da budete kuvar. OVLADAJTE FORMULOM I ZATIM NAUČITE NOVU: Moć brzog uĉenja. prev. Zato.* Uglavnom svi znamo za izreku . "testo"." Drugim reĉima.testo"..Postaješ ono što uĉiš. nauĉio sam mnogo šta što je moje investiranje u hartije od vrednosti i nekretnine uĉinilo smislenijim i unosnijim. ali i "lova" (prim. ako uĉite kulinarstvo. Ako ste se umorili od onoga što radite. Zato se novac u ţargonu ĉesto i naziva . Na mnogim niţim i drţavnim koledţima drţe se predavanja iz finansijskog planiranja i kupovanja tradicionalnih investicija. Sledeći trik je bio u disciplini da delam u skladu s onim što sam nauĉio. Kada je reĉ o novcu. makar onog koji postoji samo u njegovoj glavi. Što se tiĉe mnogih teĉajeva. Da bi napravio hleb. Nauĉio sam formulu. zaraĊuju platu. ili recept. krenuo sam u potragu za drugim formulama.. kad mi je bilo dvadeset i šest.Ono si što jedeš.

l koji deli bogate. I tako. Kao što sam rekao. siromašne i srednju klasu. Rekao bih da se ove tri veštine odnose na sve. Teško je reći koja je od deset taĉaka najvaţnija. 5. više nije toliko vaţno šta znate. Ona je od neprocenjive vrednosti u otkrivanju brţih formula recepata. Svaka se od ovih veština pojaĉava temeljnim ovladavanjem 121 . Ljudi kojima neodstaje unutrašnje snage ĉesto postaju ţrtve onih koji po. One su bitne u odnosu na vaš naĉin ţivota kao pojedinca. ili kao dela porodice. a ne samo na preduzetnike. ju samodisciplinu. 2. upravljanje sopstvenim vremenom. konstantno podsećam Ijude da se ne usredsreĊuju na svoj proizvod. Na teĉajevima preduzetništva na kojima predajem. Pomanjkanje samodiscipline dovodi mnoge dobitnike na lutriji do toga da ubrzo pošto dobiju milione ostanu bez prebijene pare. lekcija koju sam nauĉio od svog bogatog oca bila je da nas . Jednostavno reĉeno. već da se usredsrede na razvijanje veštine upravljanja.svet cima naokolo". 3. koje su vam neophodne da biste otpoĉeli sopstveni biznis. Još jedna usputna napomena. jer je vaše znanje ĉesto zastarelo. Vaţno je koliko brzo uĉite. Naporan rad za platu je zastarela formula koja potiĉe još iz kamenog doba. nemojte ni pokušavati da se obogatite. Tri najvaţnije veštine upravljanja (menadţmenta). grada ili nacije. uvek tragam za brţom formulom. ISPLATITE PRVO SEBE: Moć samodiscipline. Ta veštinaje neprocenjiva. U svetu koji se danas tako brzo menja. ovu je verovatno najteţe savladati ukoliko već nije deo vašeg sklopa. kako biste nauĉili da se kontrolišete. Svet cima Ijude ne zato što su drugi Ljudi siledţije. bez obzira na to dali se radi o robi ili uslugama. Ali. biznisa. Ako ne moţete da saĉuvate kontrolu nad sobom. za dan uglavnom zaradim više nego većina Ljudi celog ţivota. Nema smisla ulagati. Usudio bih se da kaţem da je nedostatak liĉne samodiscipline faktor br. upravljanje ljudima.odliĉna mesta da se poĉne. jesu: 1. upravljanje gotovinskim tokom. ne mogu se nikad ponavljam. nikad obogatiti. zaraĊivati pare i bacati ih. Mogli biste prvo pokušati da se prijavite u marince ili neki verski red.. dobrotvorne organizacije. Pomanjkanje samodiscipline je ono što prouzrokuje da Ljudi koji dobiju povišicu odmah odu i kupe novi automobil ili karte za krstarenje. " Već zbog toga što pojedincu nedostaje unutrašnje kontrole i discipline. ako hoćete. Zahvaljujući tome. za pripremu testa. Ljudi koji poseduju malo samopouzdanja i imaju nizak prag tolerancije kada je reĉ o fmansijskom pritisku.

.samodisciplinom. potiĉe iz knjige Dţordţa Klasena Najbogatiji ĉovek Vavilona (The Richest Man in Babylon). finansijska pismenost omogućava ĉoveku da ĉita brojeve. UviĊate li to? Gornji dijagram odraţava posrupke pojednca koji je odabrao da prvo isplaćuje sebe.prvo isplati sebe" ne shvatam olako. Mnogi Ljudi se koncentrišu na brojeve i onda im promakne poenta priĉe. Slika vredi hiljadu reĉi.. ili zbog ĉega devedeset odsto Ljudi celog svog ţivota teško radi. Uvidom u neĉiji obraĉun prihoda i bilans. a kad jednog dana to više nisu u stanju potrebna im je podrška drţave u vidu socijalne pomoći. tek nekolicina se i vlada u skladu s njom. a oni su ti koji priĉaju priĉu.prvo isplate sebe" zaista i praktikuju tu svoju propoved. Ponovo napominjem da je razumevanje gotovinskog toka ono koje priĉa priĉu. Ja reĉi . dok mnogi bez zazora ponavljaju tu snaţnu reĉenicu. odmah vidim da li Ljudi koji drugima drţe predavanje da bi trebalo da . Ukoliko zaista poĉnete da poimate moć koju ima gotovinski tok. Stoga. Svakog meseca on prvo dodeljuje 122 . Ta reĉenica. Ta knjiga je prodata u milionima primeraka. hajde da još jednom uporedimo finansijski obraĉun Ljudi koji prvo isplaćuju sebe s obraĉunom onih koji ne rade tako. MeĊutim. Kao što rekoh. inaĉe. Prouĉite dijagrame i pokušajte da uoĉite neke razlike. ubrzo ćete shvatiti šta nije u redu sa slikom na sledećoj strani.

A ĉujem i sve one .isplati prvo sebe". Lepo ĉujem kako galamite vi koji iskreno verujete da ĉovek prvo mora da plati sve svoje raĉune. 123 . Ja ne kaţem da valja da budete neodgovorni i preskaĉete plaćanje raĉuna.odgovorne" koji plaćaju svoje raĉune na vreme. Kaţem samo da ĉinite ono što piše u knjizi. I mada su milioni Ljudi proĉitali Klasenovu knjigu i razumeli reĉi ... a ne onaj na sledećoj strani. a to je . predstavlja taĉan raĉunovodstveni prikaz takvog posrupka.. Gornji dijagram.novac svojoj koloni aktive.isplatite prvo sebe". u stvarnosti sebe isplaćuju poslednje. da bi tek potom platio meseĉne troškove.

Uterivaĉi dugova vas zovu i kaţu: . 124 . U mom ţivotu bilo je meseci kadaje. ali. Moţda vi i niste slabi. petlja.. Moj raĉunovoĊa i knjigovoĊa su padali u paniku. predstavljao veliki problem. mnogi postanu plaĉljivi.Plati. I pored toga sam isplaćivao prvo sebe.." . Narodski reĉeno... Razlog tome je to što ti finansijski profesionalci zapravo ĉine ono što i mase. Kao što me je moj bogati otac nauĉio još onog prvog meseca kada sam radio za njega. Moć samodiscipline i unutrašnje snage.." I pored toga sam isplaćivao prvo sebe.Nema veze.Samo napred drţava vam dozvoljava odbitak od poreza na raĉun kuće u kojoj ţivite.Iseći će nam struju. . kad se potegne pitanje novca. ili. stavićemo to na vaš raĉun.Uništićete svoj kredibilitet u banci.Moja supruga i ja smo zapošljavali brojne knjigovode. priliv gotovine bio manji od iznosa na mojim raĉunima." Onda platite. Pitate zašto? Zato što je to upravo ono o ĉemu govori Najbogatiji ĉovek Vavilona.isplati prvo sebe". ali ne isplatite sebe." O tome govori ta knjiga. Prodavac vam kaţe: . raĉunovode i bankare kojima je ovaj naĉin gledanja na stvari." . većina Ljudi dopušta svetu da ih cima naokolo. isplaćuju sebe tek na kraju... Poreznici će vas strpati u zatvor. O petlji da krenete u susret plimi i obogatite se.Krenuće na vas.. Prvo isplaćuju sve druge. iz ovih ili onih razloga." Vaš agent iz kompanije za promet nekretninama kaţe vam: .. .

Puštam poverioce. ako hoćete da isplaćujete prvo sebe. Odrţavajte nizak nivo troškova. Oni se zovu zakupci. kao i svoju finansijsku inteligenciju.minus" niti odobravaju trošenje na triĉarije jeste to što hoću da isplatim prvo sebe. ali ja sam se ponašao kao dobar vojnik koji brani tvrĊavu. odgovor je sledeći: 1. onda ga uzima drţava..Ne kaţem vam da budete neodgovorni. Najĉešća loša navika ima vrlo bezazlen naziv . 125 . Premda su raĉuni poslednji na redu za plaćanje. ali sam upotrebio mozak da bih srvorio veći prihod.kratki" s gotovinom. pa ĉak i drţavu. 1 glasi da. kad mi povremeno manjka gotovine. uloţim novac i pustim poverioce da galame. za nju plaćaju drugi. Prema tome. To nije fmansijski inteligentno. tvrĊavu aktive. lako su raĉuni poslednje što plaćam. Desi li se da ste trenutno . ne upadate u dug. Tek potom kupite veliku kuću ili lepa kola. Mnogo puta mi se desilo da dospem u fmansijski škripac. 2.štrpkanje ušteĊevine". Ne volim potrošaĉke kredite. Bogati znaju da se ušteĊevina koristi samo da bi se zaradilo još više novca. Ako radim za novac. To je i razlog. ali ja ne plaćam za nju. pre svega. Prema tome.. pravilo br. finansijski sam dovoljno mudar da se ne uvaljujem u probleme. sve sam sredio tako da imam samo male i nevaţne raĉune koji moraju da se plate. zapravo. Posedujem. Dopada mi se da ih ljutim. Siromašni Ljudi imaju loše navike. Stoga prvo isplatim sebe. kroz korporaciju Nevada. Povećaćete svoju sposobnost da zaradite više. Naprosto. mspirišu me da zaraĊujem još više. Drugo. da galame koliko im je volja. uglavnom. Svakako i njima. Neka pritisak nadahne vaš fmansijski genij da iznaĊe nove naĉine za zaraĊivanje još više novca i onda platite raĉune. Moja supruga i ja imamo odliĉnu reputaciju u poslovnom svetu. što moj prihod potiĉe iz moje kolone aktive. pustite neka pritisak raste i ne dirajte ušteĊevinu niti svoje investicije. Zaglaviti se u trci pacova nije nimalo inteligentno. Prvo akumulirajte aktivu.. Razlog što umanjujem svoj prihod u stvari je to što ne ţelim da ga dajem drţavi. za vas koji ste odgledali moju videotraku Tajne bogatih (The Secrets of the Rich). i dalje isplaćujem prvo sebe. a ne za plaćanje raĉuna. Razlog što mi preko kreditne kartice ne odobravaju veliki . pasivu koja je veća od one koju ima devedeset devet procenata populacije. ne dopuštamo sebi da podlegnemo pritisku i trošimo svoju ušteĊevinu ili likvidiramo hartije od vrednosti da bismo platili potrošaĉki dug. Moj knjigovoĊa je dizao galamu i traţio pokriće. Zašto? Zato što mi zapravo ĉine uslugu. Ne uvaljujte se se u velike dugove. nepokolebljivo braneći svoju aktivu. jer svaki dug mora da se vrati. odmah plaćam.

Smatrao je da profesionalce treba plaćati dobro. i ja ih i danas imam pored sebe.Znam da to priliĉno tvrdokorno zvuĉi. Pored toga što mi zaraĊuje pare. time se krši pravilo . Više volim da igram golf. i ja sam s poverenjem prigrlio tu politiku. DOBRO PLAĆAJTE SVOJE BROKERE: Moć dobrog saveta. dobar broker štedi moje vreme recimo. moţete da imate sve dobre stvari koje ţivot pruţa. ali. Jer. Moj bogati otac nauĉio me je da primenjujem suprotnu taktiku. ako podvlaĉim ako su profesionalci. Informacije su od neprocenjive vrednosti.Na prodaju bez posrednika". Ono što plaćam brokeru u stvari je malo u poreĊenju s novcem koji mogu da zaradim na osnovu informacije koju mi dobavi.. Ĉesto viĊam Ijude kako ispred svoje kuće postavljaju tablu s natpisom . kao i da odvoji malo vremena da vas pouĉi. Volim kad moj berzanski broker ili diler nekretnina dobro zaraĊuje.. stavljanje novca u banku. Zašto? Zato što bi njihove usluge. a da pri tom ne ţrtvujete lep ţivot. Ukoliko vam se ne dopada pomisao na finansijski pritisak. Dobar broker bi trebalo da vam dobavlja informacije. TakoĊe. kupovinu bezbednih zajedniĉkih investicija i zavetovanje na proseĉnost. A što više novca zarade oni. Ili.diskontni brokeri". svet će vas svakako cimati naokolo. Brokeri su vaše oĉi i uši na trţištu. Ţivimo u dobu informacija. više ga zaraĊujem i ja. stoga ja ne moram da budem. MeĊutim. kao kad sam kupio prazan plac za devet hiljada dolara i odmah ga prodao za dvadeset i pet hiljada.isplati prvo sebe". A zašto bih ţeleo da uštedim nekoliko dolara kad bih to vreme mogao da upotrebim da 126 . 6. postanete bogati i plaćate raĉune. raĉunovoĊe. To pravilo ne podstiĉe samoţrtvovanje ili finansijsku apstinenciju. Ako prizovete svoj finansijski genij. Dobra formula podrazumeva kresanje troškova. to obiĉno znaĉi da ja dobro zaraĊujem. Neki su me pouĉavali i onda kad sam imao malo ili nimalo novca. onda pronaĊite formulu koja kod vas funkcioniše. Ţivot nam je dat da bismo u njemu uţivali. Ono ne znaĉi da isplatite prvo sebe i potom gladujete. na televiziji danas moţe da se vidi mnogo Ljudi koji se predstavljaju kao . Imam više brokera koji su spremni da ĉine to za mene.. pa sam mnogo brţe mogao da kupim svoj porše. dilere nekretnina i berzanske brokere. A to je finansijska inteligencija. Ljudi koji se sami poduhvate prodaje svoje kuće ne smeju suviše vrednovati sopsrveno vreme. ako niste ĉvrsti iznutra. Danas upošljavam skupe advokate. Oni su tamo svakog dana. plaćanje više nego izdašnog poreza na imovinu. trebalo da vam donesu novac.

bili su iznenaĊeni obiĉajima nekih ameriĉkih Indijanaca.Nikad ne pitajte prodavca enciklopedija da li vam je potrebna enciklopedija. Budite fer i većinom će i oni biti fer prema vama. Uţivaju da daju napojnice ljudima iz kolone troškova i cicijaše na ljudima iz kolone aktive. ali njen biznis su nekretnine. kao što su potĉinjeni u smislu radnog mesta. Mnogi direktori s manjim obimom ovlašćenja to i ostaju. jedna od veština upravljanja jeste upravljanje ljudima. Rekao bih da su najgori oni koji se bave trgovinom nekretninama. Kao u bajci. ali sami poseduju malo ili nimalo nepokretne imovine. a ţale se zbog tri do sedam odsto koliko uzimaju brokeri. ali nije posedovao nekretnine. Kad su prvi beli doseljenici došli u Ameriku. zajedniĉkim investicijama ili osiguranjem. morate da poljubite mnogo ţaba da biste pronašli jednog princa.zaradim pare ili ga provedem s onima koje volim? Nalazim da je smešno što mnogi siromašni ili pripadnici srednje klase insistiraju da u restoranu daju napojnicu u vrednosti petnaest do dvadeset odsto od usluge. zašto bi onda uopšte ţeleli da rade za vas? Logika je vrlo jednostavna. I vi bi trebalo da imate jedan takav. I to je fmansijska inteligencija. Mnogi brokeri će odvojiti vremena da vas pouĉe i biće moţda najbolja aktiva koju ste ikada imali. ne bivaju unapreĊeni. obveznicama. Oni prodaju. Setite se samo stare poslovice: . UZIMAJTE BEZ DAVANJA: To je moć koja znaĉi dobijati nešto ni za šta. Postoji ogromna razlika izmeĊu brokera koji prodaje kuće i brokera koji prodaje investicije. Nisu svi brokeri isti. To se odnosi na mog poreskog advokata jednako kao i na mog raĉunovoĊu. Prekinuo sam saradnju. Kao što sam već pomenuo. Mnogi umeju da upravljaju samo ljudima za koje im se ĉini da su manje pametni od njih samih i nad kojima imaju moć. Nekad sam imao raĉunovoĊu koji je imao neki svoj mali biznis. ako je 127 . NaĊite brokera kome će vaš najbolji interes leţati na srcu.. koji sebe nazivaju finansijskim planerima. jer znaju kako da se ophode s ljudima koji su im potĉinjeni. prvo ga pitam koliko imovine ili hartija od vrednosti poseduje i koliki procenat poreza plaća. A isto vaţi i za brokere koji trguju hartijama od vrednosti. Na nesreću. 7. Ako ne razmišljate ni o ĉemu drugom nego o tome kako da smanjite njihovu proviziju. GospoĊa koja je moj raĉunovoĊa ima sopstveni biznis. većina brokera su samo prodavci. Njena profesija je raĉunovodstvo. Na primer. Stvarna veština upravljanja ogleda se u dobrom plaćanju ljudi koji su u nekoj tehniĉkoj oblasti pametniji od vas. ali ne i sa svojim pretpostavljenima. To je razlog što kompanije imaju direktorske odbore." Kad god pozovem nekog profesionalca na razgovor u vezi sa zaposlenjem. To nije finansijski inteligentno. jer nas nije interesovao isti biznis.

MeĊutim. Sad posedujem tu aktivu.štancuje" novac za mene. U svetu . Ljudi koji mrze rizik neka drţe novac u banci. s mogućnošću otkupa hipoteke. dve ili rri se pokaţu kao pun pogodak. odgovor je ne. Na primer. jer je ono što sam uloţio u mom dţepu.kolone aktive" od vitalnog je znaĉaja da umete da dobijate nešto za ništa. jer je s mojom ponudom išao i blagajniĉki ĉek na taj iznos. Prvo pitanje sofisticiranih investitora je: . ne dobijate ništa dţabe. reĉ je bila naprosto o razliĉitosti kultura. na deset proseĉnih investicija. a ja posedujem aktivu koja me. I Indijanci su se ljutili kad bi shvatili da belac ne namerava da im vrati ćebe. Ulaţem novac na nedelju do mesec dana. . Postoje knjige koje se bave iskljuĉivo 128 . kuća. hoće da znaju i šta dobijaju dţabe. dugo traje dok ne povratite uloţeno. miniskladište.pticama selicama" koje tada dolaze u Arizonu. povlaĉim poĉetni ulog i ne brinem više o fluktuacijama trţišta. Shvatili su da mislim ozbiljno. ili ideja skopĉana s malim rizikom. tehniĉki gledano. od pet ili šest ne bude ništa. dok vrednost deonica raste. I mora da bude ograniĉen rizik. svoje gubitke ograniĉavam iskljuĉivo na novac kojim tog trenutka raspolaţem. spremno da bude uloţeno u neku drugu aktivu. Nekad su poklanjali tostere. ali danas to retko rade. izdaje se za hiIjadu meseĉno. što se još naziva i deo kolaĉa. što su i uzeli. to jest nešto za dţabe. Pogrešno shvativši da je reĉ o poklonu. Moja investiciona kompanija taj stan zimi izdaje turistima. moj novac ulazi u igru i izlazi iz nje. Van sezone. a ja sam ponudio pedeset. MeĊutim. Ali.doseljeniku bilo hladno. Zatim. Stan u vlasništvu. Veoma ĉesto moj broker me pozove i preporuĉi da uloţim znatnu sumu u deonice kompanije za koju smatra da će povući neki potez koji će podići vrednost deonica. belac je umeo da se uvredi kada bi Indijanac traţio svoje ćebe natrag.. koja iz meseca u mesec . Mnogi investitori bi to prokomentarisali kao vezivanje velikog gotovinskog iznosa i da bi moţda bilo bolje podići zajam. mnogo puta biva i da izgubim novac. našao sam mali stan u vlasništvu. MeĊutim.. a na dve do tri gubim. komad zemljišta. Rekao bih da. Dakle. U ovom sluĉaju. nekoliko ulica od moje kuće. Svaka moja investicija ima i neku prednost. nije koštala ništa.. Na duţe staze. Istini za ljubav.. Banka je traţila šezdeset hiljada. mdijanac mu je davao ćebe. Isto je i s hartijama od vrednosti. u igru ulazim samo s onoliko novca koliko mogu da dozvolim sebi da izgubim. Svoj novac sam vratio za oko tri godine. poslovni prostor. a u većini sluĉajeva. deonice.Koliko brzo mogu da povratim uloţeno?" TakoĊe. recimo. objaviti izbacivanje novog proizvoda na trţište. i to za dve i po hiljade dolara meseĉno tokom ĉetiri zimska meseca. štedeti je ipak bolje nego ne štedeti.

u poĉetku mu se posrećilo. imaće novac za kola. ali šta bi ga time nauĉio na duţe staze? Moţeš li da upotrebiš tu njegovu ţudnju za kolima i inspirišeš ga da nešto nauĉi?" Odjednom.Dakle. Rej Krok. ali 129 . Dva meseca kasnije ponovo smo se videli. obavili smo dugaĉak razgovor o mudroj upotrebi novca. CASHFLOW.Svim mojim drugovima su roditelji kupili kola.." . Igrajući.U ĉemu je bila zaĉkoljica?" pitao sam. traţi indikatore." ... onomad sam mu dao tri hiljade da ih kupi. . Zatim sam mu poklonio pretplatu na Vol strit ţurnal. . ali da njima ne moţe direktno da kupi kola. Zatim se zaista zainteresovao.. Sin mog prijatelja imao je ruţnu naviku da razbacuje novac. Rekao sam mu da upotrebi taj novac umesto novca koji ostavljamo za njegovo školovanje.Misliš li da bi trebalo to da mu dozvolim? Ili da postupim kao i ostali roditelji i jednostavno mu kupim kola?" Odgovorio sam mu: . naĊe svog brokera i. Uz novac je išla i zaĉkoljica. ali neću sada o njima. Šesnaestogodišnjak. Ali. ima dve hiljade manje.Rekao sam da su te tri hiljade njegove." Klinac je hteo da uzme od svoje ušteĊevine da bi uplatio prvu ratu. Stoga.Dakle.. vlasnik Mekdonaldsa prodavao franšize za hamburgere ne zato Što je voleo hamburgere već zato što je ţeleo da dţabe dobije zemljište na kome se nalazi franšiza. Danas. Proĉitao je sve knjige koje sam mu kupio i stalno odlazi u biblioteku po još. ali je njegovo interesovanje u porastu. rekao bih. Tada me je njegov otac pozvao. primetio sam. prvo smo izvadili onu tvoju igru.." .Ne. nakratko. . Doslovce guta Vol strit ţurnal. . a umesto MTVja gleda CNBC. 8.Baš i nije.Je l' tvoj sin dobio svoja nova kola?" pitao sam. mudri investitori moraju da gledaju malo dalje nego samo na povratak uloţenog: bitna je imovina koju dobijate besplatno pošto vratite uloţeni novac. kada s te tri zaradi šest hiljada.Dakle. koji su rezultati?" upitao sam.. lampica mu se upalila i poţurio je kući..ovom temom.. Poslušao sam tvoj savet da iskoristim snagu njegove ţelje da ima kola i upotrebim je da bih ga nešto nauĉio. Mogao je da ih upotrebi da kupuje i prodaje deonice.I. . . Izgovor: . AKTIVA KUPUJE LUKSUZ: Moć usredsredivanja." .. nije.U ĉemu je bila zaĉkoljica?" . a preostale tri hiljade idu u fond za koledţ.. .I onda?" pitao sam. To je fmansijska inteligencija. i nekoliko knjiga o trgovini hartijama od vrednosti. ali je sve što je dobio izgubio posle nekoliko dana. vrlo velikodušno od tebe". Ostalo mu je samo hiljadu dolara... sasvim prirodno je ţeleo sopstvena kola..Moţda bi to donekle ublaţilo pritisak.

Upamtite. Po navici. a teţi put ĉesto postaje 130 . Zbog nedostatka intelektualne ĉvrstine.Šta biva ako izgubi sav novac?" pitao sam. u ovom sluĉaju sposobnosti da se novac usmeri tako da pravi još novca. Dao sam ovaj numeriĉki prikaz finansijske inteligencije. ako izgubi novac. a kao da stiĉe novo poštovanje za moĉ novca. dok proces priliva gotovine iz kolone aktive izgleda teoretski lak.njegovo interesovanje i uĉenje nemaju granice. evo šta ja mislim da bi se na kraju godine dogodilo: • Njih osamdesetoro ne bi imalo više ništa. Više volim da sada izgubi sve nego da riskira da mu se to dogodi jednog dana kad bude u našim godinama. To je ona zamka u koju ih uvaljuje nastojanje da odrţe korak s okolinom i ţelja da imaju ono što i neko drugi. Usled spoljašnjih iskušenja. umesto da se fokusiram na kolonu pasive.. kao da ga nije briga. • Njih šesnaestoro bi uvećalo tih deset hiljada za pet do deset procenata. ako ĉovek ne moţe da ovlada samodisciplinom. umesto da se usredsredimo na stvaranje novca. Zna da će. Volim luksuz. moţda na milione.Prvo isplatite sebe". • Ĉetvoro bi taj iznos povećalo na dvadeset hiljada. lakši put je bio da pozovem svog bankara i dobijem zajam. televizor. ali teţe na duge staze. Kad sam hteo da kupim porše. friţider. Reĉ je o lošoj navici koju smo razvili kao pojedinci i kao nacija. Po mom mišljenju. Jer. Mislim da ga više ne razbacuje. svoju ţudnju za potrošnjom koristio sam da inspirišem svoj finansijski genij i motivišem ga da investira. Ali. Danas se previše ĉesto usredsreĊujemo na to da pozajmimo novac za stvari koje ţelimo.." . mnogi bi još bili u dugovima. taj novac teĉe linijom manjeg otpora. kada je reĉ o njegovom obrazovanju. To je uzrok siromaštva i finansijskih problema.Taj most ćemo preći kad doĊemo do njega. intelektualna ĉvrstina u usmeravanju novca je onaj teţi deo. Ali. Ĉak deluje nezainteresovano za kupovinu kola jer mu se ova igra ĉini zabavnijom.. . U školu idemo da bismo se osposobili za profesiju i potom zaposlili i zaraĊivali novac. Štaviše. ništa manje nego bilo ko drugi. lakši put ĉesto postaje onaj teţi. bolje da i ne pokušava da se obogati. u današnjem potrošaĉkom svetu mnogo je lakše izbaciti novac kroz kolonu troškova. Ono što sada uĉi valjaće mu celog ţivota. Prvo je lakše na kratke. jer bi novac iskoristili da uplate nova kola. jednako je vaţno da nauĉite i kako da novac radi za vas. Pored toga. Ako bismo stotini Ljudi dali po deset hiljada dolara na poĉetku godine." Kao što sam rekao u odeljku . videorikorder ili godišnji odmor. još dve godine biti pešak. to su tri najpametnije potrošene hiljade dolara. Razlika je u tome što neki do luksuznih stvari dolaze na kredit. ja sam se fokusirao na kolonu aktive.

Naţalost. Podraţavanje ili uţivljavanje u ulogu heroja veoma je dobar naĉin da se nešto nauĉi. bićete njegov gospodar. morate da budete pametniji od njega. Na terenu. Novac je moćna sila. Iako nisam dete. Onda će novac da radi šta mu se kaţe. Biće pametniji od vas. oni nisu mali Dţoni. POTREBA ZA HEROJIMA: Moć mita Kad sam bio klinac. Hteo sam da znam sve o njima. Bio sam Jogi ili Henk. Jogija Bera. novac će vas pregaziti. Upravo zbog toga se diţe tolika povika kad neko poput O. Nekog s kim su Ljudi odrastali. baš kao što sam znao sve o svojim bejzboljunacima. To je jedan od najboljih naĉina da nauĉimo da ćemo kao odrasli ĉesto gubiti. Gubimo svoju naivnost. radićete za njega celog veka. Ĉuvao sam sliĉice s njihovim likovima kao blago. Igrao sam u maloj ligi i ţeleo da budem kao oni. njihove proseĉne uĉinke.lakši. Reĉ je o gubitku heroja. 9. To je finansijska inteligencija. Ako je vaša fmansijska inteligencija mala. na koga su se ugledali i ţeleli da budu kao on. Freda Kaplsa i Tajgera Vudsa. Što pre sebe i one koje volite nauĉite da gospodare novcem. Sad sam stariji i imam nove heroje. oni su Majkl Dţordan. Da biste bili gospodar novca. Gubimo svoje heroje. To su igraĉi golfa poput Pitera Jakobsena. A ako je novac pametniji od vas. ser Ĉarls ili Klajd. Ima tu više od pukog sudskog procesa. koliko su bili plaćeni. Henka Erona. i proĉitam sve što mi padne šaka o njegovom mišljenju o trţištu. to bolje. imam i heroje kao što su Donald Tramp. Umesto da budete njegov rob. TakoĊe. Dţeja padne u nemilost. Dţordţ Soros i Dţim Rodţers.* Oni su bili moji heroji. to nisam bio ja. : Nekadašnje bejzbolzvezde (prim. Piter Linĉ. Hteo sam sve da znam jer sam ţeleo da budem poput njih. Ljudi tu moć koriste protiv sebe.). Pratim u šta ulaţe Voren Bafet. Imitiram njihove zamahe i dajem sve od sebe da proĉitam sve što se o njima piše. znam njihove statistike. i kako su se popeli iz druge u prvu ligu. Pokoravaće vam se. Voren Bafet. prev. Svaki put kad sam kao deveto ili desetogodišnjak igrao udaraĉa ili hvataĉa. Znao sam statistike. Sad odjednom moramo da isteramo tu liĉnost iz svog sistema. sve proseke po utakmicama. oboţavao sam Vilija Mejsa. Ĉitam knjigu Pitera Linĉa da bih shvatio kako on 131 . Gledam danas klince iz mog kraja kako igraju košarku.

kad sam na trţištu ili pregovaram u vezi s nekim poslom.Ako mogu oni. kao magijom.. moraš prvo da daš". uvek mi se vraćalo. . Baš kao što ja nisam bio ja kad sam se spremao da zamahnem palicom za bejzbol." Kada je reĉ o investiranju. Oba moja oca bili su uĉitelji. ako je bogat. ĉuo sam izreku koja glasi: . onda dajem novac i vraća mi se višestruko umnoţen. prijateljstvo. kad mi je nedostajalo novca. onda ću i ja da ubacim u tebe koje drvo. A ĉitam i o Donaldu Trampu. naprosto bih u svom srcu našao ono što ţelim i odluĉivao da prvo to dam. A kad sam davao. Oni ĉine da stvari izgledaju lake.. Naravno. prikljuĉujemo se na bogat izvor sirovog genija. mogu i ja.nedostatak" neĉega ili ... osmeh. Moj obrazovani otac je davao mnogo. . Kad bih mogao da uĉinim da upamtite samo jednu jedinu zamisao. uvek je govorio. prodaji i vezama. ali gotovo nikada nije davao novac." A kad je reĉ o novcu. da se daje." Moj bogati otac je ĉesto govorio: .. podsvesno delam sa hrabrošću jednog Trampa. kad god sam imao potrebu za neĉim. kad analiziram trend. ali je meni uvek upalilo.bira hartije od vrednosti. gledam ga oĉima Pitera Linĉa. prvo dajte to isto i vratiće vam se obilato. bila bi to ova. Pre mnogo godina. Ţelim veze. Ĉvrsto je verovao u davanje desetine. pokušavajući da razumem kako on pregovara i sklapa poslove." Objašnjavao je da ĉovek. Imajući heroje. naĊite heroje koji će uĉiniti da izgleda lako. sve što ĉovek mora da upamti je da prvo da ono što sam 132 . Moj bogati otac je poklanjao novac kao i obrazovanje. obezbeĊuje nešto što drugi Ljudi ţele. previše je onih koji ĉine da to zvuĉi teško. kad mi je bila potrebna pomoć. sreći. ali Ljudi moraju da daju.Kad ti meni budeš dala malo toplote. viška je retko kad bilo. a to je potreba da se bude milosrdan.. Kad god osećate .Gospod nema potrebu da prima. u smislu svog vremena i znanja. ljubavi.UĈI DRUGE I BIĆE TI DATO: Moć davanja. Ţelim novac. inspiracija nije sve što nam dolazi od heroja. Ili. Kad mu je nedostajalo gotovine. Naprosto verujem u istinitost principa reciprociteta i dajem ono što i sam ţelim. To vaţi za novac. veze mi doĊu same. Znam da je to ĉesto poslednja stvar koju ĉovek ţeli da uĉini. Upravo to je ono zbog ĉega smo ubeĊeni da ţelimo da budemo poput njih.potrebu" za neĉim.Siromašni su gramziviji od bogatih. onda pomognem nekom da stekne veze i. obiĉno je govorio da bi dao da ima viška novca. naprosto bi davao novac svojoj crkvi ili omiljenoj dobrotvornoj ustanovi. To me podseća na priĉu o ĉoveku koji u ledenoj noći sedi ispred peći s punim naruĉjem drva i viĉe na malu okruglu peć: . Umesto toga. 10. MeĊutim. Celog ţivota.Ako nešto hoćeš da imaš. ljubav. Pomenuo sam već.. Moj bogati otac me je nauĉio lekciju koja me prati celog ţivota.

Tamo kuda ste naumili moţete stići i sami. Postoje na ovom svetu sile pametnije od nas. zato kaţem: . Ţiva je istina da je tvoj svet tvoje ogledalo. Kad god mi se ĉini da mi Ljudi uskraćuju osmehe. Dakle. Ĉesto i samo razmišljanje o tome šta ţelim i kako bih to mogao dati nekom drugom oslobaĊa bujicu velikodušnosti. Moj otac je uĉio uĉitelje. a nisam davao zarad davanja. pa će mu se obilato vratiti. Bujica novih ideja i boljeg uspeha krenuće sama od sebe. Morate samo da budete velikodušni s onim što imate.Uĉi druge i biće ti dato. i sam više uĉim. pouĉavajte nekog drugog. 133 . naprosto poĉnem da se smešim i pozdravljam druge i. oko mene se odjednom naĊe mnogo više Ljudi s osmehom na licu." Otkrio sam da što iskrenije pouĉavam one koji ţele da nauĉe. Kad se osvrnem unazad. i sile će biti velikodušne prema vama. to velikodušno poklanjanje onoga što su znali uĉinilo ih je pametnijima. kao magijom. ili bar ne ono što sam ţeleo. Ali.ţeli. u tim sluĉajevima sam davao upravo da bih primio. ali s tim silama je lakše. i postao je majstoruĉitelj. Ako ţelite da nauĉite o novcu. Moj bogati otac je uvek pouĉavao mlade o svom naĉinu voĊenja biznisa.. Bivalo je da sam davao i da zauzvrat nisam dobio ništa. kad bolje pogledam i zaĉeprkam po duši.

Ima mnogo Ljudi koji ţele da delaju umesto da razmišljaju. znaĉi i "Rešenje od šesnaest procenata" (prim. a volim i akciju. Moj komšija mi je rekao zašto šesnaest procenata neće upaliti. Rekao bih da se na mene odnosi i jedno i drugo. Zamolite ga da vam da neki savet. Odvedite ga na ruĉak. Većina Ljudi ne preduzima ništa. Kad su mi potrebne nove ideje u vezi s investicijama. Prestanite s onim što ne funkcioniše i potraţite sebi novi posao. predahnite malo i utvrdite šta funkcioniše. u kraćoj formi. • Prestanite da radite ono što radite. Kupujern knjige koje sadrţe uputstva o formuli o kojoj nemam pojma. • NaĊite nekog ko je već uradio ono što vi nameravate da uradite. Nisam ga slušao. pak. a šta ne. Knjigu sam proĉitao za dan. Stoga. neke od stvari koje ja radim.ZELITEJOŠ? EVO ŠTA TREBA DA URADITE mnogi neće biti zadovoljni s mojih deset taĉaka. Korak po korak. smatram da je razumevanje filozofije vaţno koliko i akcija. otišao sam u opštinsko poresko odeljenje i našao drţavnu sluţbenicu koja je tamo radila. odvojila je celo poslepodne da me upozna sa svime. još dan mi je trebao da 134 . • Tragajte za novim idejama. Ludilo je. Bilo joj je drago da mi kaţe sve što je znala o tome. ja zaĊem po knjiţarama i potraţim knjige o razliĉitim i jedinstvenim temama. Volim nove ideje. po definiciji. Drugim reĉima. retninama. Uĉinio sam to i tako što sam u advokatskim kancelarijama i bankama našao neke odliĉne poslove s nek * Igra reĉi. ali ne ĉine ništa. ili dopuste da ih neko odgovori od neke nove formule koju prouĉavaju. PREDUZMI NEŠTO! Sledećeg ĉetvrtka uĉinio sam upravo ono što je pisalo u knjizi. Na primer. jer on sam nikada nije probao. Ĉini im se M oţda da je pre reĉ o filozofiji nego o akciji.). a ima i onih koji misle. Otkrio sam da je i ona takoĊe ulagala u prava zaloga. da vam otkrije neku malu poslovnu caku. ponavljanje iste radnje i oĉekivanje drugaĉijeg rezultata. prev. Sledećeg dana. Posle ruĉka. Kupio sam je i proĉitao. za one koji ţele da znaju šta im je ĉiniti da bi poĉeli. Što se tiĉe onog prava zaloga koje je donosilo šesnaest procenata. uz njenu pomoć našao sam dva odliĉna imanja i od tada gomilam interes od šesnaest odsto. Zovem ih formulama. Ja. navešću. u knjiţari sam pronašao knjigu Šesnaestoprocentni rastvor (The 16 Percent Solution)* od Dţoela Moskoviĉa.

Toliko je mnogo Ljudi koji stvari ĉine suviše teškima i uzimaju ih suviše ozbiljno. Rekao sam joj da napiše ponude za svih šest. ali iznosim to da bih ilustrovao koliko je sama igra apsurdna i jednostavna. Tako smo jedne subote ona. vi ne moţete znati koja je cena prava sve dok nemate i drugu stranu koja ţeli da sklopi posao s vama. njen agent i ja obišli šest stambenih zgrada. Ako prihvate ponudu. Ne zbog ponude.. On daje ponude. Kad ţelim neku nekretninu. Imajte to na umu. Mogli su da mi ponude deset svinja i bio bih srećan. nudeći polovinu onoga što su vlasnici traţili. Jedna prijateljica me je zamolila da joj pokaţem kako da kupi stambenu zgradu. Naravouĉenije: Dajte ponude. pogledam ih mnogo i gotovo po pravilu dajem pismene ponude.da". Retko se dešava da prodavac zaista traţi cenu koja je niţa od prave vrednosti. • Pravite mnogo ponuda. Ponude uvek formulišem tako da postoji i izlazna klauzula. a dve su bile valjane. Nikad ne navodim ko je taj poslovni partner. Nije mi ţao da platim i skup seminar kada ţelim nešto da nauĉim. ali ja zapravo mislim da je agenta mrzelo da to uradi. Kad je reĉ o nekretninama.. plus dan za sklapanje dva odliĉna posla. Ovo je apsurdno. ne znam ni ja. To je posao agenta za nekretnine. Mnogi su besplatni. 135 . Imao sam nekretninu koju sam mesecima ţeleo da prodam. Ona i njen agent gotovo da su dobili infarkt. Reagovao bih. ili se plaća nešto malo. Imam prijatelje koji nisu hteli da idu na teĉajeve i govorili su mi da bacam pare. pozovem kuću i priĉam sa svojom maĉkom. igra tako funkcioniše. Ali. Smatrali su tako nešto neuĉtivim. Igra kupovanja i prodavanja je zabavna. Bogat sam i osloboĊen potrebe da jurim zaposlenje upravo zahvaljujući teĉajevima koje sam pohaĊao. moţda bih ih uzeo za neku buduću farmu svinja. Ĉetiri nisu vredele ništa. Ja radim što je manje moguće. Dakle.. Većina prodavaca traţi previše. Dajte ponude.potrebno odobrenje poslovnog partnera". Zabavna je i samo igra. a ta osoba još uvek traga za . Ljudi koji se ne bave investicijama nemaju predstavu kako je to kad pokušavate nešto da prodate. Doĉekao bih s dobrodošlicom bilo šta. Većina Ljudi ne zna da je moj parrner moja maĉka. Ja u novinama tragam za novim i zanimljivim teĉajevima. uvek sastavljam ponudu tako da u njoj stoji . Tako nisu uradili ništa i nastavili su da traţe bolju pogodbu. Moţda će neko kazati . • Uzimajte ĉasove i kupujte trake.preduzmem nešto. Ako vi ne znate koja je prava ponuda. nego zbog toga što se neko interesuje. sat vremena sam utrošio na ruĉak. a ja ne ţelirn taj posao. a i dandanas su zaposleni na istom radnom mestu. Nijedna ponuda nije data. neĉim što bi moglo uvrediti prodavce.pravom" pogodbom po pravoj ceni.

Opaţam table . novim kompanijama. pravih Ljudi. potrošaĉi se guraju da uĊu i nakupuju zalihe. mislim da bi bilo bolje da izaĊete na trţište. recimo. Jer. Kad supermarket podigne cene.. ĉekajući na znake da se nešto menja nabolje. šetajte ili se provozajte desetak minuta kroz neki kraj jednom meseĉno. zbog formule za odabiranje deonica kojima vrednost raste. Priĉam s trgovcima na malo. Ima mnogo dobrih pazara. Morate da znate šta hoćete i da odete da to i traţite! • Zbog ĉega će potrošaĉi uvek biti siromašni. Dţogiraću odredenim krajem tokom godinu dana. • Što se hartija od vrednosti tiĉe. zajedniĉkim investicijama. dopada mi se knjiga Pobediti ulicu (Beating the Street). Potrebno je samo nekoliko minuta meseĉno. ili superjeftinom prašku za pranje veša.Nalaţenje dobrog posla. toaletnog papira. Stajem da bih popriĉao s vozaĉima. Ono što traţim je promena. koja se najĉešće naziva krahom ili korigovanjem. bilo ĉega. posebno onim novim. od Pitera Linĉa. makar u samoposlugu. Traganje. novom braĉnom drugu. potrošaĉi beţe od nje. kad dţogiram. Gledam ima li kamiona koji se koriste za selidbe. ali sem ako niste Sindi Kraford ili Tom Kruz. Zapanjujuće je koliko oni znaju o tom kraju. Proces je uvek isti. Morate da izaĊete na trţište i razgovarate s mnogo Ljudi. pravog biznisa. Neke od najboljih poslova s nekretninama pronašao sam dţogirajući. novom kućnom ljubimcu. protivponuda. recimo. pregovarate. bez obzira na to da li je reĉ o nekretninama. a utrošim ih dok radim nešto drugo. dţogiram po kraju u koji bih moţda voleo da uloţim. odbijate i prihvatate. Priĉam s poštarima. 136 . Kad berza hartija od vrednosti podigne cene.na prodaju" koje stoje već duţe vreme. date mnogo ponuda. novoj kući. da bi posao doneo profit. Otkrio sam da su principi otkrivanja vrednosti isti. hartijama od vrednosti. ponuda. naroĉito kraj koji je ocrnjen u vestima. Provezem se njime nekoliko puta godišnje. i otkrivam zašto su došli tu. odbijanje. Ponavljanje je ono što mi omogućava da uoĉim sitne razlike. Znam usamljene Ijude koji sede kod kuće i ĉekaju da im zazvoni telefon. pregovaranje i prihvatanje. Kad supermarket organizuje rasprodaju. pravih investitora. dok veţbam ili idem u prodavnicu. to su sve delovi procesa koji vaţi za gotovo sve u ţivotu. Stoga. • Dţogirajte. liĉi otprilike na izlaţenje na sastanke. Kad berza hartija od vrednosti organizuje rasprodaju. NaĊem neki loš kraj. moraju da postoje dva elementa: dobar pazar i promena. ali je promena ono što od tog dobrog pazara pravi profitabilnu šansu. potrošaĉi poĉnu da kupuju drugde. To znaĉi da je prodavac moţda spremniji da obavi taj posao.

Trgovci na malo vole da daju popust na koliĉinu. Mali mislioci ne dolaze do veliĉanstvenih zakljuĉaka. i da nema ni vremena za gubljenje. Rekao je da on to sebi ne moţe da priušti. morate da preduzmete nešto da biste osvojili fmansijske nagrade. Pukovnik Sanders se nije obogatio sve dok sa svojih šezdesetak godina nije izgubio sve što je imao. vezao ga opcijom. Većina Ljudi traţi ono što moţe da priušti. pa završe plaćajući više za manje. Kao što sam u ovoj knjizi više puta ponovio.potrošaĉi poĉnu da kupuju. vrata do njega. Moj je komšija smatrao da je pet stotina dolara suviše novca za teĉaj o investicijama. Sve velike kompanije na berzi hartija od vrednosti poĉele su kao male kompanije. Kupovinu je obavio preko dilera nekretnina koji sam ne poseduje nikakvu nekretninu. a ne prodajom. praktiĉno besplatno. Zatim smo otišli kod velikih dilera i napravili odliĉan posao. Isto radim i sa hartijama od vrednosti.ĉinim". Kupuju samo parĉe pite. veći nego što je on ţeleo da kupi. ali nije imao vremena. Preduzmite odmah! 137 . • Uĉite od istorije. a zatim za nekim ko bi da proda. • Delati je uvek bolje nego ne delati.. Kljuĉne reĉi su . ili ne delaju uopšte. Rekao mi je da je ĉekao da cena skoĉi. Mali Ljudi ostaju mali jer misle na malo. tako da traga za suviše malim. pozvao svog prijatelja i pitao ga da li ţeli deo tog placa. Ovo su samo neke stvari koje sam ĉinio i nastavljam da ĉinim da bih prepoznao šanse.. • Prvo tragam za ljudima koji hoće da kupe. pozvao sam nekoliko prijatelja i pitao ih da li bi moţda i oni hteli da kupe. Imao je pare. Ja sam kupio isti takav. Zatim sam mu prodao taj deo i kupio ostatak zemljišta. _ * • Tragajte na pravim mestima. Kad je moja kompanija tragala na trţištu za kompjuterima. upravo zato što smo kupovali mnogo. Ja pazarim u hipotekarnom odeljenju banke. tamo gde se otkupljuju hipoteke. Platio sam pet stotina dolara za teĉaj na kojem sam nauĉio kako se to radi. uvek moţete da mislite na veliko. Stoga. Našao sam veliki plac. jednostavno zato što većina poslovnih Ljudi voli velike trošadţije. Naravouĉenije: kupi pitu i iseci je na parĉiće. Jedan prijatelj je tragao za odreĊenim zemljištem. Bil Gejts je posto jedan od najbogatijih Ljudi na svetu pre no što je navršio tridesetu. mislite na veliko. Ja sam njemu rekao da se profit osrvaruje kupovinom.ĉinio" i . Ako hoćete da postanete bogatiji. delaju sami. Komšija je kupio stan za sto hiljada dolara. za pedeset hiljada. I tako je ĉekao da cena ode gore. ako ste i mali.

u odliĉnom kraju. pozajmice i plaćanje preterano velikog poreza. štednja. Dve nedelje smo tragali za odgovarajućom kućom. svi mi previše ĉesto primenjujemo standardne formule za prolaţenje kroz ţivot. a trţište nekretnina u Feniksu je bilo uţasno. Danas su nam potrebne bolje informaci je Priĉu koja sledi koristim kao poslednji primer finansijskog problema s kojim se danas suoĉava mnogo mladih porodica. Predloţio sam svome školskom drugu da deo novca iz zajedniĉke investicije utroši na kupovinu kuće. Naposletku. tako da je kupovina bila na neki naĉin zabavna. kao što su teţak rad. Jedan moj prijatelj se jednog dana ţalio kako je teško uštedeti novac s kojim bi njegovo ĉetvoro dece moglo da se školuje na koledţu. Imao je pred sobom još dvanaest godina da to postigne. Svakog meseca je ulagao tri stotine dolara u zajedniĉku investiciju i do sada je skupio oko dvanaest hiljada. Procenjivao je da mu je potrebno nekih ĉetiri stotine hiljada dolara ako hoće da sve ĉetvoro imaju diplome koledţa. Bez finansijske obuke. Bila je 1991. jer je njegovom najstarijem detetu bilo šest godina. ţeleo bih da P podelim s vama još jednu misao. pronašli smo kuću sa tri spavaće sobe i dva kupatila. jer se s porodicom selio u Kaliforniju gde ga je 138 . Uverio sam ga da postoje i drugi naĉini da se fmansira kupovina nekretnine. osim preko banke. onom koja bi se uklopila u sve kriterijume koje smo postavili. jer je ionako previše opterećen. Kako da svojoj deci priuštite dobro obrazovanje i obezbedite sopstvenu starost? Reĉ je o primeru korišćenja fmansijske inteligencije umesto teškog rada. Ovu sam knjigu napisao pre svega zato da bih s vama podelio spoznaje o tome kako povećana finansijska inteligencija moţe da se upotrebi za rešavanje mnogih svakodnevnih ţivotnih problema. Najviše ga je brinulo to što mu banka neće dati zajam da kupi kuću. Ljudi su doslovno poklanjali kuće. Ideja ga je zainteresovala i poĉeli smo da razgovaramo o toj mogućnosti. a da bi se postigao isti cilj. Vlasnik je bio ţrtva kresanja troškova u firmi i morao je da proda tog dana.EPILOG KAKO DA ZA ŠKOLOVANJE DETETA NA KOLEDŢU PLATITE SVEGA SEDAM HILJADA DOLARA ošto se knjiga pribliţava kraju i danu objavljivanja. Izbor je bio veoma veliki.

ukljuĉujući i hipoteku. Odjednomje imao gotovo osamdeset hiljada u operativi. Kuća je bila opterećena takozvanim neograniĉenim zajmom. Svako ko je u ţivotu uspeo bez tuĊe pomoći 139 . Tokom 1994. Jednostavno. a aktivu koja je sve to omogućila. koje je ponovo uloţio u novi projekat koji mu sada donosi preko tri hiljade dolara meseĉnog prihoda koji se odmah sliva u fond za školovanje dece. razliku izmeĊu dugovanja i ostvarene prodajne cene. Planirao je da zadrţi kuću dvanaest godina i nešto brţe otplaćuje hipoteku. Nadam se da sam vam dao uvid u to kako da iskoristite moć novca i navedete ga da radi za vas. upotrebiće za stvaranje penzionog fonda. ponudio mu je za nju stotinu pedeset i šest hiljada dolara. koji je potom taj od poreza obustavljen novac uloţio u jedno miniskladište. miniskladište je prodato i on je dobio ĉek na gotovo tri stotine hiljada dolara. Danas je i za puko preţivljavanje potrebna veća finansijska inteligencija. u Teksasu. kao zaradu od prodaje. Pozvao sam drugog svog prijatelja. Novac je samo ideja. Odmah je pristao. koji ju je u meĊuvremenu zavoleo. razume se. na trţištu nekretnina u Feniksu došlo je do naglog preokreta i zakupac te kuće. na osnovu stava 1031. koje je potom prebacivao u fond za školovanje dece. To ne znaĉi da oni nisu inteligentni. Raĉunali smo da će za dvanaest godina biti otplaćen lavovski deo hipoteke i da bi kad prvo dete upiše koledţ mogao imati osam stotina dolara meseĉno. što je znaĉilo da svaka besposlena skitnica moţe da je kupi bez odobrenja banke. Pošto bi platio sve troškove.ĉekalo drugo zaposlenje. koji je sada mnogo brţe rastao. Kao rezultat ove uspešne investicione strategije. iz Ostina. u dţep je svakog meseca stavljao oko stotinu dvadeset i pet dolara. Ponovo je potraţio moje mišljenje i ja sam mu. odgovorio da proda. obustavljanja od poreza. Ĉim se vlasnik iselio. Godine 1996. dodajući svakog meseca stotinu dvadeset i pet dolara više. ali smo mu ponudili samo sedamdeset i devet. nisu ovladali naukom o zaraĊivanju novca. Mogao bi i prodati kuću ako bi joj porasla vrednost. a sve što je trebalo bilo je sedam hiljada za poĉetak i malo finansijske inteligencije. Njegova deca će moći da dobiju obrazovanje koje ţele. moj prijatelj je poĉeo da izdaje kuću. tako da je moj prijatelj morao da da svega sedam hiljada dolara. Traţio je stotinu i dve hiljade dolara. moći će rano da se penzioniše. naprosto promenite naĉin razmišljanja. Sada je vrlo siguran da će njegov cilj od ĉetiri stotine hiljada biti lako postignut. zaštićenu njegovom korporacijom. Zamisao da je potreban novac da bi se zaradio novac jeste razmišljanje fmansijski nesofisticiranih Ljudi. Ako ţelite više novca. U roku od tri meseca poĉeo je da prima ĉekove sa gotovo hiljadu dolara meseĉnog prihoda. Vlasnik je dugovao sedamdeset i dve hiljade. Hvala vam što ste proĉitali ovu knjigu.

Isto vaţi za investicije. Podstiĉem vas da uĉite jer to nije teško. poĉeo sam da uĉim kao klinac. Nauĉite kako da naterate novac da teško radi za vas i ţivot će vam biti lakši i srećniji.. igrajte pametno. Danas. Potrebno je samo nekoliko dolara za poĉetak. Naslov ne glasi . koji će potom izrasti u nešto veliko. Novac je samo ideja. ali za mene je tako nešto budalasto. Previše ĉesto viĊam nesofisticirane investitore kako ulaţu veliku sumu u jedan jedini posao i potom za veoma kratko vreme izgube najveći deo tog novca. Moţda su ti Ljudi dobri radnici. Obrazovanje i mudrost u pogledu novca imaju veliku vaţnost. Srećem mnogo Ljudi koji ceo ţivot provedu jureći za velikim poslom ili u nastojanju da skupe gomilu novca da bi ušli u neki veliki posao. Poĉnite neĉim manjim. Mislim da sam bio jasan. 140 . Štaviše. Kupite knjigu. ali nisu dobri investitori. PohaĊajte seminar.poĉeo je od male ideje. ne igrajte na sigurno. koju je potom pretvorio u nešto veliko. Ono što imate u glavi odreĊuje šta ćete imati u rukama.Teško radi i obogati se". Poĉnite na vreme. Primenite u praksi. priliĉno je lako kad poĉnete da hvatate konce. Ali. Postoji odliĉna knjiga koja se zove Razmišljaj i obogati se (Think and Grow Rich). Ja sam za manje od šest godina pretvorio pet hiljada dolara gotovine u milion dolara vrednu aktivu koja mi donosi pet hiljada dolara meseĉnog prihoda.

PREDUZMITENEŠTO! su vam data dva velika poklona: vaš um i vaše vreme. Niko drugi to neće uĉiniti. Izbor je vaš i niĉiji više. odluĉujete da li ćete biti bogati. Trošite ih na aktivu i ući ćete u srednju klasu. sa svakim dolarom. Trošite ih uludo i odabrali ste siromaštvo. Robert Kiosaki Seron Lehter 141 . Ako odluĉite da ovo znanje prenesete svojoj deci. siromašni ili srednja klasa. vi i samo vi imate pravo da odredite svoju sudbinu. a ne sutra. Uloţite u svoj um i nauĉite kako da stiĉete aktivu i odabrali ste bogatstvo kao svoj cilj i svoju budućnost. znaĉi da ste odluĉili da ih pripremite za svet koji ih ĉeka. Sa svakim dolarom koji vam doĊe u ruke. Budućnost vas i vaše dece odrediće izbor koji napravite danas. Svakog dana. Ţelimo vam veliko bogatstvo i mnogo sreće s tim divnim darom zvanim ţivot. Na S vima vama je da s oboje ĉinite što vam drago.

Drţava više oporezuje onaj prihod za koji ti teško radiš nego prihod za koji tvoj novac teško radi. Prihod od grupe investicija. jeste prihod koji se dobija od investiranja u nekretnine.. on je priĉao o pasivnom prihodu i prihodu od grupe investicija.. Bogati otac je imao obiĉaj da kaţe: . pasivni prihod. papirne aktive.." 142 . Govoreći mi da . kao što su hartije od vrednosti.Najviše se oporezuje zaradeni prihod. obveznice i uzajamni fondovi. Najmanji porez se plaća na pasivni prihod.idem u školu.. Prihod od grupe investicija jeste prihod koji se dobija od tzv. To su: 1.. To je još jedan razlog da ţeliš da tvoj novac teško radi za tebe.bogati ne rade za novac nego novac radi za njih".. 3. moj obrazovani otac mi je savetovao da radim za zaraĊeni prihod.EDUKATIVNA KIOSAKIJA REKLAMA ROBERTA Tri prihoda U svetu raĉunovodstva postoje tri razliĉita tipa prihoda. 2. zaraĊeni prihod. u većini sluĉajeva. a ne zaraĊeni prihod." Govorio je: . prihod od grupe investicija. Govoreći mi da . Pasivni prihod. jeste prihod koji je Bila Gejtsa uĉinio najbogatijim ĉovekom na svetu. dobijem dobre ocene i naĊem siguran i stalan posao".Kljuĉ za stvaranje bogatstvaje sposobnost da se zaraĊeni prihod što je moguće brţe pretvara u pasivni prihod i/ili prihod od grupe investicija.

" Ključ finansijske slobode Kljuĉ finansijske slobode i velikog bogatsrva jeste sposobnost ili umešnost ĉoveka da zaraĊeni prihod pretvara u pasivni i/ili prihod od grupe investicija. Bogati otac je proveo mnogo vremena uĉeći Majka i mene toj veštini. trake i društvene igre. Kvadrant gotovinskog toka govori o suštinskim razlikama izmeĊu ĉetvoro Ljudi i tome kako oni mogu da dovedu do promena u kvadrantu. Štaviše.S". Ako znate šta radite. trećoj knjizi iz serije Bogati otac. iz njih se mogu nauĉiti i naĉela raĉunovodstva i finansij 143 .. Posedovanje te veštine je razlog što smo moja supruga Kim i ja fmansijski slobodni i što nikad više ne moramo da radimo. To su Zzaposleni. investiranje nije riziĉno.Z" ili ..I" kvadranta. Kvadrant gotovinskog toka (The CASHFLOW Quadrant). detaljno zalazim u vaţnost pretvaranja zaraĊenog prihoda u pasivni prihod i prihod od grupe investicija. kako bismo izgradili ovu kompaniju koja se bavi finansijskim obrazovanjem i objavljuje knjige. Svi naši edukativni proizvodi osmišljeni su tako da uĉe istim veštinama kojima je moj bogati otac nauĉio mene. sofisticirana igra za odrasle. Igre koje smo osmislili vaţne su jer nas uĉe onome ĉega nema u knjigama. osmišljene su tako da igraĉe nauĉe osnovnim veštinama investiranja. većina naših proizvoda je stvorena za Ijude iz . S radom nastavljamo jer smo tako odluĉili. Bogati otac je govorio: . Bbiznismeni i Iinvestitori.U svojoj drugoj knjizi. Naše igre za finansijsko edukovanje. Većina Ljudi ide u školu da bi postala .. tj. Pasivni prihod ostvarujemo preko svoje kompanije koja se bavi nekretninama.B" i . i CASHFLOW za decu (CASHFLOW for Kids). Ssamozaposleni. Reĉ je naprosto o zdravom razumu. U Vodiĉu kroz investicije (Rich Dad's Guide To Investing).. veštinama pretvaranja zaraĊenog prihoda u pasivni prihod i prihod od grupe investicija.Sve što pravi investitor radi jeste pretvaranje zaraĊenog prihoda u pasivni prihod i prihod od grupe investicija. ĉitajući knjige nikada nećete nauĉiti da vozite bicikl. dajem objašnjenje o ĉetiri vrste Ljudi koje ĉine svet biznisa. CASHFLOW 101. pretvaranju zaraĊenog prihoda u pasivni prihod i prihod od grupe investicija. TakoĊe. Vratili smo se i svom radu s našim partnerom Šeron Lehter. a sudelujemo u privatnim plasmanima i poĉetnim javnim ponudama hartija od vrednosti koji donose prihod od grupe investicija. Na primer..

CASHFLOW101 i CASHFLOW za decu poduĉavaju principima fundamentalnog investiranja. opcije kupovine deonica ili robe po naznaĉenoj ceni u naznaĉenom roku.. 144 ." Drugim reĉima.. Tehniĉko investiranje ukljuĉuje poboljšane tehnike trgovanja." (CASHFLOW 101 staje 195$. naporan rad kroz ceo ţivot za Sve poznato pod nazivom premije a la hausse (prim....Rizik postoji kad ne znate šta radite. zahteva potpuno razumevanje igre 101. u stanju je da zaradi kad trţište raste kao i kad opada. Kao što kaţe Voren Bafet. a CASHFLOW za decu staje 79$. CASHFLOW202 poduĉava principima tehniĉkog investiranja.Ali moje igre nisu skupe kao školovanje na koledţu. jesu. kao i opcija kupovine ili prodaje specifiĉne aktive. naroĉito u poreĊenju s društvenim igrama koje su osmišljene iskljuĉivo kao zabava. najbogatiji investitor Amerike: . proseĉan investitor ne zaraĊuje toliko novca upravo zato jer se plaši gubitaka. videotrake i/ili knjige. Što bi rekao moj bogati otac: ..Pravi investitor stvara novac bez obzira na stanje trţišta.Imaju više samopouzdanja jer se manje plaše gubitka. kao što su disparitetna prodaja. (Razlog što su cene malo više uglavnom je taj što godišnje proizvodimo samo ograniĉen broj primeraka.. Proseĉan investitor smatra da je investiranje riziĉno. Ove društvene igre su jedini edukativni proizvodi u svetu pomoću kojih se simultano razvijaju ove veštine. Proseĉan investitor ne zna kako da se zaštiti od gubitaka. Ponekad ĉujem kako neko kaţe: . Zbog toga i zaraĊuje tako mnogo." A zatim pomislim: ." Moje igre na zabavan naĉin poduĉavaju prostim principima fundamentalnog i tehniĉkog ulaganja. po ranije utvrĊenoj ceni pre odredenog datuma. Sve naše igre predstavljauju kompletne programe za uĉenje i ukljuĉuju audiokasete.) Klimnem potvrdno i odgovorim: ." Jedan od razloga što više zaraĊuju svakako je i to što jednostavno imaju više samopouzdanja.ske pismenosti. jer nije formalno obuĉen da bude profesionalan investitor. da bi se igrala. u SAD). CASHFLOW 202 staje 145$. CASHFLOW 202 je unapreĊena verzija CASHFLOW 10L igra se na tabli od 101 i. opcije prodaje ugovorene koliĉine deonica ili hartija od vrednosti u dogovorenom roku po utvrĊenoj ceni. a to je ono ĉemu poduĉava CASHFLOW 202.* Osoba koja shvati ove poboljšane tehnike. prev)..Da. Bogati otac je govorio: .Vaše edukativne igre su skupe. kao što je paket deonica.

za razliku od voţnje bicikla. po mom mišljenju." Bogati otac je govorio i: . pošto sam postao finansijski slobodan. kao i za koji od njih ţelimo da radimo. To je kljuĉ sticanja velikog bogatstva.. CASHFLOW igre mogu da budu vaţan prvi korak. Kao što kaţe bogati otac. Spoznavanje razlike izmeĊu tri vrste prihoda i sticanje znanja o veštinama investiranja potrebnim za ostvarivanje razliĉitih prihoda jeste osnovno obrazovanje za svakog ko teţi sticanju velikog bogatstva i postizanju fmansijske slobode.. najlakši i najbolji naĉin za uĉenje priliĉno sloţenih predmeta.Ako ne znaš po ĉemu se razlikuju tri vrste prihoda i ne nauĉiš veštine sticanja i zaštite tih prihoda..U tome beše sva razlika.. dobro zaposlenje i godine teškog rada sve što je potrebno da bi se postigao uspeh." Znam da je mala razlika u prihodima bila znaĉajna u mom ţivotu. ali je njemu bilo vaţno i da Majk i ja spoznamo razlike izmeĊu tri vrste prihoda." Moj siromašni otac me je uĉio da su dobro obrazovanje.. Oni znaju kako da nateraju novac da naporno radi za njih.Ako ţeliš da budeš bogat.zaraĊeni prihod. plaćanje ogromnog poreza i potom ţivljenje u strahu od gubitka sveg svog novca na trţištu investicija. u lekciji br." Koji je najbolji i najlakši način učenja? Godine 1994. Sinulo mi je da me je bogati otac uĉio kroz ponavljanje.. verovatno ćeš celog ţivota zaraĊivati manje nego što moţeš i raditi više nego što bi trebalo. Ili. Ako ste spremni da poboljšate svoje fmansijsko obrazovanje. tragao sam za naĉinom da nauĉim i druge onome ĉemu je moj bogati otac nauĉio mene.ZaraĊeni novac je novac za koji radiš. One su. 1: . kao što se završava pesma Roberta Frosta: . Moj bogati otac je priznavao znaĉaj dobrog obrazovanja. isko 145 . To je ono što moţe da se nauĉi ĉitanjem. moraš da znaš za kakvu vrstu prihoda si spreman da teško radiš." Kad te povremene osobe odu gunĊajući zbog cene. Ako ste spremni da uĉite kako da ostvarite veći pasivni prihod i prihod od grupe investicija. posebne vrste slobode koju će tek nekolicina ikada spoznati." Bogati otac je rekao: . Zbog toga sam i poĉeo da pravim edukativne društvene igre. prosto ĉujem svog bogatog oca kako kaţe: . kako ćeš ga oĉuvati i kako ćeš se zaštititi od gubitka. Za njega. a pasivni prihod i prihod od grupe investicija to je novac koji radi za tebe. to je bila osnova finansijskog obrazovanja..Bogati ne rade za platu.

na devedeset dana bez ikakvog rizika. Ako je odigrate šest puta. potrebno je odigrati najmanje dve partije. biće vam zabavnije i uĉićete mnogo brţe. Sve što traţim je da. 146 . Posle druge partije. vratite je u dobrom stanju i biće nam drago da vam vratimo vaš novac. Ako kupite neku od društvenih igara CASHFLOW i ne igrate je. tokom tih devedeset dana odigrate s prijateljima najmanje šest kompletnih partija.ristite šansu isprobavanja naših igara. mislim da ćete otkriti da je svaka od ovih igara od neprocenjive vrednosti. Ukoliko budete smatrali da niste ništa nauĉili ili da je igra suviše teška. pošto dobijete igru. igra postaje lakša za igranje. Da bi se shvatila pravila i strategije. onda onajeste vrlo skupa igra.

Premda se bavi mnogim predmetima. a nakon diplomiranja prijavljuje se u Pomorskodesantne snage SAD i kao pilotmarinac odlazi u Vijetnam.. Njegov otac je bio na ĉelu sekretarijata za obrazovanje savezne drţave Havaji.. Vrativši se iz rata. Robert je osmislio društvenu igru CASHFLOW. Zabrinut zbog rastućeg jaza izrneĊu onih koji imaju i onih koji nemaju. Rezultat toga je da nauĉe da rade za novac. Premda se Robertov biznis zasniva na nekretninama i investiranju u male kompanije.Probudite svog uspavanog finansijskog genija. kaţe Robert. u investiranju. RoĊen i odrastao na Havajima. Robert zna u ĉemu najviše uţiva. On samo ĉeka na to. na kojima poduĉava lIjude tajnama bogatih." Robert drţi teĉajeve koji traju od jednog do tri dana. meĊu kojima su: visokoprofitabilne investicije malog rizika. Robert otpoĉinje svoju karijeru u biznisu. koji su prerasli u svetski poznat proizvod prodat u multimilionskoj vrednosti.Glavni razlog finansijskih problema koji more Ijude jeste taj što se godinama školuju. koju su ovde ranije znali samo bogati. On i njegovi proizvodi pojavljivali su se u najeminentnijim ameriĉkim i svetskim ĉasopisima. Pošto se s navršenih ĉetrdeset i sedam godina ţivota penzionisao. Potiĉe iz porodice uglednih prosvetnih radnika. Delio je govorniĉki podijum s takvim veliĉinama kao što su Og Mandino.surferske" novĉanike od najlona i ĉiĉaktrake. Zig Ziglar i Entoni Robins. . nauĉite svoje dete kako da se obogati. postaje suosnivaĉ meĊunarodne edukativne kompanije koja je poslovala u sedam zemalja. Robert je ĉetvrta generacija Amerikanaca japanskog porekla. Godine 1977. gde sluţi kao oficir i pilot borbenog helikoptera. ali nikad ne nauĉe kako da nateraju novac da radi za njih". Poruka Roberta Kiosakija je jasna. kroz koju se uĉi igra s novcem. Ili ste gospodar novca ili ste njegov rob.Primite odgovornost za sopstvene finansije ili primajte nareĊenja celog ţivota.. 1986." 147 . Posle srednje škole.Beleška o autorima Robert T. osnivanje i prodaja kompanija.... osnovao je kompaniju koja je prva izbacila na trţište .. koja glasi: .. Napustivši svet biznisa. Robert ima jednu osnovnu poruku. i drţi predavanja na temu biznisa i investicija desetinama hiljada polaznika njegovih seminara. ali ne nauĉe ništa o novcu. Kiosaki . njegova istinska ljubav i pasija jeste poduĉavanje. Robert se školovao u Njujorku.

Svetski poznat govornik i pisac Entoni Robins o Robertovom radu kaţe: . smer raĉunovodstva. siromašni otac i Kvadrant gotovinskog toka.knjige koja govori" i pomagala u ekspanziji industrije elektronskih knjiga na današnje multimilionsko meĊunarodno trţište. glavni finansijski direktor obrtne kompanije u kompjuterskoj industriji. jer oni bi radije gledali TV. Bilo je naporno naterati ih da ĉitaju." Kao koautor knjige Bogati otac. Postala je poznat aktivista u oblastima obrazovanja iz matematike. Zato je udruţila snage s pronalazaĉem prve elektronske . školskim i fmansijskim. svoje interesovanje je ubrzo usredsredila na obrazovanje. Dok je gledala kako raste njeno troje dece. ni u jednom trenutku ne gubeći svoje profesionalne akreditive ovlašćenog raĉunovoĊe. ĉitanja i pisanja. poreski direktor u kompaniji za nacionalno osiguranje i osnivaĉ i pridruţeni izdavaĉ prvog regionalnog ţenskog ĉasopisa u Viskonsinu. u ţelji da vrati knjigu u ţivot dece. kompjutera. ona sada svoje napore usredsreduje na pomoć u srvaranju edukativnih sredstava za sve one koji se interesuju za poboljšanje sopstvenog finansijskog obrazovanja. Robertova poruka je od neprocenjive vrednosti. Šeron L. koje će im trebati ne samo da bi preţiveli već i da bi napredovali u svetu s kojim se suoĉavaju.. . 148 . Pozdravljam njegove napore i od srca ga preporuĉujem.. Diplomirala je s najvišim ocenama ekonomiju. profesionalni menadţer i savetnik u industriji igraĉaka i izdavaštvu.Naš sadašnji obrazovni sistem ne moţe da odrţi korak s globalnim i tehnološkim promenama u današnjem svetu. Šeron Lehter je svoje profesionalne napore usmerila u oblast obrazovanja. Lehter Supruga i majka troje dece. Moramo da nauĉimo naše mlade Ijude veštinama." A u ovim vremenima velikih ekonomskih promena. na Drţavnom univerzitetu Floride. dubok i moţe da promeni ĉovekov ţivot. I dalje je pionir u oblasti razvoja novih tehnologija. Postala je prva ţena koja je primljena u redove jedne od tadašnjih osam najjaĉih raĉunovodstvenih firmi.. Bila je uvek u toku obrazovanja svoje dece.Obrazovni rad Roberta Kiosakija je snaţan.

da bi proizveli inovativna sredstva iz oblasti finansijskog obrazovanja.. Robert Kiosaki.Za povećano finansijsko blagostanje ĉoveĉanstva.CASHFLOW Technologies. Kim Kiosaki i Šeron Lehter udruţili su snage kao direktori CASHFLOW Technologies. Moto njihove kompanije je: ." 149 . Inc. Inc.

Toni Buzan MOĆ DEĈJEG UMA 5. Toni Buzan POUKA IZ UMETNOSTI ŢONGLIRANJA 6.Finesa" pokrenula je biblioteku »UM« sa namerom da našoj ĉitalaĉkoj publici prezentira ekskluzivna svetska izdanja iz oblasti razvoja mentalnih sposobnosti. Radiša Dobrodolac MLM VODIĈ ZA SARADNIKE 2.Finesa" pokrenula je biblioteku »MISAO« kako bi našoj ĉitalaĉkoj publici pribliţila najvaţnija svetska dostignuća u istraţivanju fenomena razmišljanja i njihovoj primeni u svim oblastima ljudske egzistencije pre svega u domenu posla i uĉenja. SIROMAŠNI OTAC 3. emocionalno i duhovno bogatstvo. Edvard de Bono ŠEST ŠEŠIRA ZA RAZMIŠLJANJE PETODNEVNI KURS RAZMIŠLJANJA LATERALNO RAZMIŠLJANJE LOGIKA VODE USPEH IP . Edvard de Bono 4... Majkl Gelb.UM IP . Toni Buzan SAVRŠENO PAMĆENJE 4. Toni i Bari Buzan MAPE UMA 3. Toni Buzan BRZO ĈITANJE 2. Prvo kolo: 1. Lana Izrael.. PAMETNO DETE 150 . Robert Kiosaki i Šeron Lehter TOK GOTOVOG NOVCA 4.. Prvo kolo: 1. Robert Kiosaki i Šeron Lehter BOGATI OTAC. Dejvid Ejkres KAKO POLOŢITI ISPIT 8. kreativnosti. Robert Kiosaki i Šeron Lehter BOGATO DETE. Edvard de Bono 3. U njenim okvirima naći će se dela svetskih autoriteta koji pišu o razvoju uĉenja. pamćenja. Grejem Fuler KAKO NAUĈITI STRANI JEZIK 7. Edvard de Bono 2. Toni Buzan KORISTITE OBE HEMISFERE MOZGA MISAO IP .. Prvo kolo: 1.Finesa" pokrenula je biblioteku »USPEH« sa namerom da našoj ĉitalaĉkoj publici prezentira ekskluzivna svetska izdanja o postizanju uspeha u svim segmentima ţivota kao što su materijalno. U prvom kolu biblioteke naći će se mahom dela jednog od najvećih svetskih autoriteta za razmišljanje Edvarda de Bona. Robert Kiosaki i Šeron Lehter VODIĈ ZA INVESTIRANJE 5.

3 Bogati otac. 24 cm Prevod dela: Rich Dad.012.159. (prevodilac Tanja Milosavljević). 211212. siromašni otac: ne radite za novac. prikazi. Tiraţ 500.947. Poor Dad / Robert T. Beograd: Finesa. neka novac radi za vas / Robert Kiosaki. 212 str. ISBN 8682683148 1 . Kiyosaki with Sharon L. Beleška o autorima: str. Šeron Lehter. 65.: graf. Lehter. 2001 (Beograd: Skripta internacional).4 ID = 90722060 151 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->