P. 1
Bogati Otac Siromasni Otac

Bogati Otac Siromasni Otac

|Views: 77|Likes:
Published by Mario Vrebac

More info:

Published by: Mario Vrebac on May 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2015

pdf

text

original

1

Robert Kiosaki Šeron Lehter

BOGATI OTAC SIROMAŠNI OTAC
Ne radite za novac, neka novac radi za vas

Beograd, 2001.
Naslov originala Robert T. Kiyosaki with Sharon L. Lehter Rich Dad, Poor Dad Autorska prava za Jugoslaviju Branislav Mariĉić Izdavaĉ FINESA, Rada Konĉara 1a, Beograd Tel./fax 011/437127; 064/1130088 www.flnesa.edu.yu

Za izdavaĉa Branislav Mariĉić
Tehniĉki urednik Nenad Đuriĉić

Urednik Branislav Mariĉić Prevodilac Tanja Milosavljević

Lektor Dobrila Đuriĉić

Korektor Zorica Mariĉić Tiraž 500 primeraka

Štampa SKRIPTA Internacional, Beograd

ISBN 8682683148

POSVETA
Ova je knjiga posvećena svim roditeljima, sveta, jer su oni najvažnji učitelji svojoj deci.
2

REČI ZAHVALNOSTI:
Kako da ĉovek kaţe ,,hvala" kada je potrebno zahvaliti tako velikom broju Ljudi? Oĉigledno, ova je knjiga ,,hvala" mojoj dvojici oĉeva koji su mi bili veliki uzori u ţivotu i mojoj majci koja me je nauĉila ljubavi i dobroti. Ipak, meĊu onima koji su najzasluţniji za realizaciju ove knjige jeste moja supruga Kim, ţena bez koje moj ţivot ne bi bio potpun. Kim je moj braĉni, poslovni i ţivotni partner. Bez nje bih bio izgubljen. Hvala njenim roditeljima, Vini i Bilu Mejeru, što su odgajili tako divnu kćerku. Dugujem zahvalnost Šeron Lehter, koja je iz mog kompjutera pokupila i objedinila delove ove knjige. TakoĊe i njenom suprugu Majku, jer je odliĉan advokat, kao i njihovoj deci Filipu, Šeli i Riku, na sudelovanju i saradnji. Hvala Kejt Kaningem za fmansijsku mudrost i nadahnuće; Lariju i Lizi Klark za prijateljstvo i podršku kojima su me darivali; Rolfu Parti za njegov tehniĉki genij; Ani Nevin, Bobiju Deporteru i Dţou Šaponu na saznanjima o uĉenju; Disi i Dţonu Harisonu, Dţeni Tej, Sendi Ku, Riĉardu i Veroniki Ten. Piteru Dţonstonu i Suzi Dafhis, Ţaklini Siu, Najlu Hensonu. Majklu i Moneti Hemlin, Edvinu i Kamili Ku, Kisiju i Dţesiki Si za protesionalnu podršku; Kevinu i Sari iz Insinka za fenomenalnu grafiku; Dţonu i Šari Barli, Bilu i Sindi Šopov, Vanu Tarpu, Dajani Kenedi, S. V. Alenu, Merilu Dinjan, Kim Arijes i Tomu Vajzenbornu za njihova izvidanja u oblasti fmansija. Semu Dţordţu, Entoniju Robinsu, Inid Vin, Lorensu i Dţejni TejlorVest, Alanu Rajtu, Zigu Ziglaru za njihove jasne misli; Dţ. V. Vilsonu, Marti Veber, Rendiju Kraftu, Donu Mileru, Bredu Vokeru, Bleru i Ajlin Singer, Vejnu i Lin Morgan, Mimi Brenan, Dţeromu Samersu, dr Piteru Pauersu, Vilu Hepbernu, dr Enrikeu Tojšeru, dr Robertu Manu, Beti Ojster, Dţuli Belden, Dţejmiju Denfortu, Ĉeri Klark, Riku Meriku, Dţoji Dţitahid, Dţefu Basetu, dr Tomu Bamsu i Bilu Gelvinu za veliko prijateljstvo i podršku pruţenu ovom projektu; direktorima Centra i desetinama hiljada diplomaca programa Novac i vi i Poslovne škole za preduzetnike; i, naposletku, Frenku Kreriju, Klintu Mileru, Tomasu Alenu i Normanu Longu, zato što su tako dobri partneri u poslu.

3

SADRŽAJ Uvod Potreba postoji 11 LEKCIJE Bogati otac. siromašni otac Prva lekcija Bogati ne rade za platu Druga lekcija Zašto je vaţna finansijska pismenost? Treća lekcija Gledajte svoja posla Ĉetvrta lekcija Istorija poreza i moći korporacija Peta lekcija Bogati pronalaze novac Šesta lekcija Radite za znanje a ne za novac POČECI Prevazilaţenje prepreka Početak 169 Ţelite još? Kako da za školovanje deteta na koledţu platite svega sedam hiljada dolara 193 199 151 23 33 65 93 101 113 135 4 .

. one se ipak ne kreću u potpunosti onako kako smo oĉekivali." Ako ne budeš stekao diplomu koledţa.A bez dobrog posla. jedno od njih se razoĉarano vratilo kući iz škole. Vrlo brzo ga je regrutovala ugledna advokatska firma iz Vašingtona D.. konaĉno diplomirala s vrlo visokom proseĉnom ocenom.UVOD POTREBA POSTOJI Da li škola priprema decu za stvarni ţivot? . Kad sam 1976.. Ne razmišljajući. Jednog dana 1996. Oboje smo nekoliko puta menjali radno mesto uvek iz opravdanih razloga ali nijednom od nas niko ne uplaćuje u penzioni fond. Moj sin je konstatovao da je uĉenje dosadno i zamomo. tako da sam mogla da se radujem dugogodišnjoj karijeri i izgledima da mlada zaradim penziju. izdvajanjem iz primanja. Njihov ţivotni cilj bio je da mojoj starijoj sestri i meni obezbede školovanje na koledţu. pa ćeš naći dobro plaćen posao s odliĉnim beneficijama".Išaone išao na koledţ". dvoje su na koledţu. nećeš moći dobro da se zaposliš". ali dva puta: prvo je dobio diplomu inţinjera." . a zatim i pravnika. . U skladu s njihovim . s umerenim materijalnim mogućnostima i veoma razvijenim radnim navikama. pravac karijere vrlo odreĊen. Sliĉnim putem je išao i moj suprug Majkl. kako planiraš da se obogatiš?" 5 ..Vredno uĉi i imaj dobre ocene. Majkl je takoĊe diplomirao s visokom proseĉnom ocenom. ne bi li nam tako maksimalno povećali izglede da uspemo u ţivotu..velikim planom". a rano penzionisanje zagarantovano. odvratio je. s prizvukom panike i majĉinske brige u glasu. Majkl i ja imamo divan brak i troje divne dece. obiĉavali su da kaţu moji roditelji. meĊu najboljima u toj generaciji Ekonomskog fakulteta pri Drţavnom univerzitetu Floride cilj mojih roditelja je bio ostvaren. raĉunovodstvena firma .Zato što se bez dobrih ocena nećeš moći upisati na koledţ. Oboje potiĉemo iz porodica u kojima se vredno radi. .Zašto da gubim vreme na uĉenje predmeta koji mi nikad u ţivotu neće biti potrebni?" pobunio se. Potrošili smo bogatstvo nastojeći da svojoj deci pruţimo najbolje moguće obrazovanje.. godine... odgovorila sam mu.. specijalizovana za patentno pravo. tako da je njegova budućnost izgledala blistava.biću bogat. odgovorila sam: . To ĉinimo iskljuĉivo nas dvoje.C. a jedno je upravo krenulo u srednju školu. Premda oboje imamo veoma uspešne karijere. Dok ovo pišem..Big 8" ponudila mi je posao.

bez osnovne flnansijske pismenosti i znanja o tome kako novac funkcioniše. Budem li se pridrţavao tvog saveta. radeći sve više i više samo da bih plaćao još veći porez i na kraju se još našao u dugovima. završiću kao i vi. Moje reĉi. da osnovao je Majkrosoft. ali savet nije. uvek je bio uĉtiv mladić. TakoĊe znam da oni s diplomama koledţa danas zaraĊuju manje nego što si ti u svoje vreme zaraĊivala. 6 . ali kao da niko to ne primećuje.Idite u školu. . Svojoj deci ne mogu više da ponavljam: . brine me nedostatak flnansijskog obrazovanja u našim školama.." Oboje smo na neko vreme zaćutali.Mama". Vidi samo Majkla Dţordana i Madonu. Ne zaraĊuju ni blizu kao nekada. nego nemaju ni najosnovniju predstavu o funkcionisanju sloţenog interesa u sistemu kreditnih kartica. Svet oko nas se promenio. Zaista su mu trebali novi odgovori.Uskladi korak s vremenom u kome ţivimo! Pogledaj oko sebe: oni najbogatiji se nisu obogatili zahvaljujući obrazovanju.Moj sin se pomalo zlobno osmehivao i lagano odmahivao glavom. Ima i jedan igraĉ bejzbola koji zaraĊuje više od ĉetiri miliona dolara godišnje iako ga smatraju blago retardiranim. a nema ni ĉetrdeset godina.. nastavio je. . danas je najbogatiji ĉovek Amerike. stalan posao.Mama". znam sve o smanjivanju troškova i svodenju u realne okvire. a štednja tek na drugom mestu. ZaraĊujete mnogo i ţivimo u ogrormnoj kući punoj svega i svaĉega. Znam da se u pogledu penzije ne mogu osloniti ni na socijalno ni na firmu. Jednostavno reĉeno. ali je mogao biti katastrofalan za nas koji smo na svet došli u vremenima rapidnih promena. a ne samo da nikada nisu uĉili o novcu ili kako da ga investiraju. dobijte dobre ocene i potom potraţite siguran.. Kao majku. Mada pametan i jake volje. ponovo nisu nailazile na razumevanje. Bil Gjts koji je izbaĉen sa Harvarda. Sada je na mene bio red da odslušam predavanje.. Pogledaj samo lekare. Savet mojih roditelja je moţda bio dobar za one roĊene pre 1945. a i meni takoĊe. svetom u kome je trošenje na prvom. sem naše dece. kao da se blago dosaduje. pune majĉinske mudrosti. Shvatala sam polako da sam sinu davala isti onaj savet koji su moji roditelji dali meni. Potrebni su mi novi odgovori. Posao više ne garantuje sigurnost. Sticanje dobrog obrazovanja i dobrih ocena više nije garancija uspeha." Bio je u pravu." Bilo mi je jasno da moram da potraţim neke nove naĉine za usmeravanje obrazovanja svoje dece. Spustio je glavu i kolutao oĉima. . oni nisu spremni da se suoĉe sa svetom koji ih ĉeka. "ne ţelim da radim tako naporno kao ti i otac. Ovaj smo razgovor vodili već mnogo puta. Mnogi današnji mladi poseduju kreditne kartice još u srednjoj školi. pun poštovanja. ali i kao raĉunovoĊu. zaustio je.

ili odlazi u vojnu sluţbu ili radi za drţavu. Mislim da je to ono što traţiš. Zahtev za gotovinom je ogroman. Srećni par odluĉuje da su njihove karijere od ţivotnog znaĉaja i poĉinje još više 7 . moj suprug me jednog dana pozvao iz kancelarije.Zove se Robert Kiosaki. rekao je. dete poĉinje da pravi pare.. Prošle godine. Dete se raĊa i polazi u školu. kredine kartice poĉinju masovno da pristiţu i kupovina poĉinje.. ili advokat. postojala je i zaĉkoljica: igra je liĉila na šarenu tablu za monopol.. Tek tada ţivot postaje divan. Ovo obrazovno sredstvo bilo je upravo ono što sam traţila. kao lekar. Ali. meĊutim. kola. Robert je rekao da . Dva prihoda predstavljaju pravo blaţenstvo. ako nije već ranije poĉela.. ne samo da sam mu pomogla da ih poništi već sam se dala i u traganje za programom koji bi mi pomogao da svoju decu pouĉim finansijama.brzu prugu".brza pruga" predstavlja simulaciju naĉina na koji u stvarnosti igraju bogati ljudi.. U testu je sudelovalo petnaestak osoba. a došao je da patentira obrazovno sredstvo. .Pogledate li ţivot proseĉno obrazovane osobe koja mnogo radi.* novim obrazovnim sredstvom koje je razvijao Robert Kiosaki. da uzme udela i ona je pristala.trkom pacova" i stigne na spoljašnju ili . Kako god bilo.. videćete sliĉnu stazu. . Cilj igre sastojao se u tome da se izaĊe sa unutrašnje staze što je Robert nazivao . napravio beznadeţnu zbrku sa svojim kreditnim karticama.   Gotovinski tok (prim. njihova budućnost je svetla i odluĉuju da kupe kuću. On je poslovan ĉovek i investitor.). a zatim napreduje taĉno prema zacrtanom programu: traţi siguran i stabilan posao ili karijeru. Potom nam je dao definiciju .Mislim da bi trebalo da upoznaš nekog".. Za razliku od monopola. moţda. televizor. odradi moţda i postdiplomski. dobija odliĉne ocene i biva primljeno na koledţ. ona je imala dve staze: jednu unutrašnju i jednu spoljašnju. Osećaju se uspešnima. podeljenih u tri gupe. kao brucoš na koledţu. Srećni zamotuljak pristiţe. Budući da je reĉ o edukativnoj igri. susreće ih. da odlaze na putovanja i imaju decu. Dete diplomira. lepo obuĉen pacov. zabavljaju se i katkada stupaju u brak. Dete nalazi taj posao. dete odlazi na mesta na kojima se kreću mladi Ljudi nalik njemu. Ponosni roditelji su uzbuĊeni jer se ono istiĉe. . da je sredio da oboje uĉestvujemo u testiranju prototipa. zamolila sam i svoju devetnaestogodišnju kćerku..Kad je moj najstariji sin. jer danas i muškarci i ţene rade." Upravo ono što sam tražila Moj suprug Majkl je bio toliko oduševljen CASHFLOWOM. .trke pacova". prev.Imajući novca kao pleve. na sredini koje se nalazio dţinovski. studentkinju prve godine na lokalnom univerzitetu. Majkl je bio u pravu.

sada je zarobljen u ..trke pacova". Proces se ponavlja u sledećoj generaciji vrednih radnika. za drţavu kojoj plaćaju porez i za banku kojoj orplaćuju hipoteku i kreditne kartice. Proces je bio tako dobro prikriven da smo. Jedini naĉin da izaĊete iz . i svi ostali nameti.Big 8". Deca navršavaju pet ili šest godina. A rade za vlasnike kompanije. trgovac i kompjuterski programer. najmanje dva 8 .. još posvećeniji poslu.Taj srećni par.. stvarima i te kako bitnim za njihov ţivot. i troškovi socijalnog osiguranja. savetuju svoju decu da . .. Rade još vrednije.trci pacova" i ostaće tamo dokle god radi.. Ono što me je veoma uznemirilo bila je ĉinjenica koliko su malo ti Ljudi znali o svojim poslovnim knjigama ili investiranju. jureći za unapreĊenjima i povišicama. O novcu ne uĉe ništa. Njihovi prihodi se penju. mada je igra trajala gotovo tri sata.. To je . ali ovo su sve bili odrasli Ljudi.. Uskoro se testiranje novog proizvoda pretvorilo u zabavno poslepodne s mojom kćerkom i razgovor o stvarima o kojima nikada ranije nismo razgovarale.trke pacova". Dobijaju svoju veliku platu i pitaju se gde im odlaze pare.Potom. roĊen pre trideset i pet godina. Tako sam imala vremena da pomognem svojoj kćerki i ostalim igraĉima za stolom. postaju bolji radnici.. dva predmeta kojima se verovatno najteţe ovladava. Izašla sam iz nje u roku od pedeset minuta. lako mi je bilo da igram igru koja je zahtevala obraĉun prihoda i bilans stanja. ali isto tako i poreski razred u kome se nalaze.trka pacova". Za mojim stolom su sedeli bankar. sem od onih koji profitiraju na njihovoj naivnosti.trke pacova" jeste da dokaţete svoju umešnost u raĉunovodstvu i investiranju. Bilo mi je shvatljivo da moja devetnaestogodišnja kćerka ne razume. i celog ţivota teško rade. . marljivo nastojeći da se izvuĉemo iz . imaju dobre ocene i naĊu siguran i stabilan posao ili karijeru". i porez na njihovu veliku novu kuću. Bila sam prva i jedina u celoj grupi koja je tog dana uspela da se izvuĉe iz . Upisuju sledeći stepen školovanja ne bi li stekli još uţu specijalizaciju koja bi im omogućila da zaraĊuju još više novca.. Moţda poĉnu paralelno da rade i drugi posao.da radi. brzo zaboravili da zapravo uĉimo. a s njima i još jedno dete i potreba za većom kućom. Pitala sam se kako li uspevaju da u stvarnom ţivoru izaĊu na kraj sa svojim fmansijskim poslovanjem. Stiţu povišice. bila sam iznenaĊena ĉinjenicom da je Robert uspeo da uĉenje ova dva predmeta uĉini zabavnim i uzbudljivim. konceptima koje oni nisu razumevali. Poĉinju da ulaţu novac preko nekih investicionih banaka i plaćaju bakaluk kreditnom karticom. a potreba za štednjom novca za koledţ raste zajedno s potrebom za stvaranje ušteĊevine za stare dane. Kao školovani raĉunovoda koji je nekada radio za .vredno uĉe. Kao raĉunovoĊi.

Trgovac koji je sedeo za mojim stolom nije bio zadovoljan.... . meĊutim. sledeća dva sata sam gledala svoju kćerku i ove obrazovane.. ovaj deo o raĉunovodstvu ali nikada nisam umeo da ga primenim u svakodnevnom ţivotu.trke pacova". Ako nauĉim ono ĉemu uĉi ova igra. rekla je. bankare i advokate da mi kaţu ono što mi je potrebno.. Pitala sam se." U bankaru se. najviše me dirnuo komentar moje kćerke.puta stariji od nje.Mogu da kupim softver koji će me nauĉiti ovome. traţimo savet od tih Ljudi. Kupujući i prodajući imovinu." Ipak. pogledate desno i vidite svog raĉunovoĊu kako se isto tako bori da se izvuĉe iz te guţve. vozite vi tako drumom i pokušavate da se probijete kroz saobraćajnu guţvu ne biste li stigli na posao. Ako nauĉim ovo. nešto pokrenulo.Sada znam da mogu da odaberem profesiju u skladu s onim što ţelim da radim. beneficija ili dobre plate. Sad umem. istovremeno me je uznemiravalo to što odrasli Ljudi jedva da imaju pojma o osnovama jednostavnog raĉunovodstva i investiranja. izjavio je glasno. advokati.... . jednog dana.Plaćam raĉunovoĊe. koliko se miliona Ljudi u stvarnosti bori s finansijskim problemima samo zbog toga što ih niko nikada nije nauĉio osnovama raĉunovodstva i investiranja? Hvala bogu što se zabavljaju i misle samo o tome kako da pobede. . umesto da srudiram nešto samo zbog toga što vlada potraţnja za odreĊenom profesijom. . a ne zbog sigurnog posla. Pošto se u našim školama ne uĉi ono što znaju bogati. slobodna sam da radirn i studiram ono što mi srce ţeli. To bi trebalo da vam kaţe nešto.Nauĉila sam mnogo o tome kako novac zapravo funkcioniše i kako da ga investiram. Imali su teškoća da shvate odnos izmeĊu svog obraĉuna prihoda i bilansa stanja. . ĉesto su zaboravljali da svaka transakcija moţe da utiĉe na njihov meseĉni gotovinski tok. berzanski dileri i trgovci nekretninama? Oni mnogo znaju i mahom su veoma pametni Ljudi.. imućne odrasle ljude kako bacaju kockicu i pomeraju svoje figurice. Premda sam bila zadovoljna što svi toliko mnogo uĉe.Nemam potrebe da znam ovo". Ali. Pošto sam se izvukla iz .Uĉio sam o ovome u školi — to jest.." Kompjuterski programer takoĊe nije bio impresioniran igrom: . Igra mu se nije dopala." Na to je Robert odgovorio: .." Zatim je dodala: .Zabavljala sam se uĉeći". pomislila sam. Pogledate levo i vidite svog bankara. Moram da se izvuĉem iz .trke pacova'. ali većinom nisu bogati. pustio nas je da petnaestak minuta meĊusobno razgovaramo i kritikujemo CASHFLOW. Pošto je Robert okonĉao igru. neću morati da brinem o tome koliko 9 .Da li ste ikada primetili da mnoge raĉunovoĊe nisu bogate? Jednako kao ni mnogi bankari.

Evropi. I mada je to bilo naše prvo okupljanje. Da moţete da vidite šta se dešava u Aziji. . * Bejbibumeri generacije Amerikanaca roĊene izmeĊu 1941. ali se obrazovanje ne menja u skladu s njim.. ono ne sme da se ponaša u skladu sa starim pravilima." 10 . Ponovo se..Najopasniji savet koji danas moţete dati detetu jeste da ide u školu. Prema Robertovim reĉima. nisam mogla da ostanem i porazgovaram s Robertom.Šta se dešava kad korporacija objavi da namerava da smanji troškove?" . ..Ljudi bivaju otpušteni". i loš savet." Smatra to lošim savetom. meĊutim.. godine. Pnĉali smo o svetu koji se menja. Robert je bio u mogućnosti da se penzioniše u svojoj ĉetrdeset i sedmoj godini. bili biste zabrinuti koliko i ja." Pošto smo završili igru. Otkrili smo da imamo mnogo zajedniĉkog. kao i o ĉinjenici da su Socijalno osiguranje i Fond za zdravsrvenu zaštitu starih lica na ivici bankrotstva. u Americi i širom sveta. . odvratila sam. Da li će se od moje dece zahtevati da plaćaju za penzije 75 miliona bejbibumera?* Pitali smo se da li Ljudi shvataju koliko je riskantno zavisiti od penzionog fonda. podstaknutog velikim ekonomskim napretkom SAD posle Drugog svetskog rata..je posao siguran i o socijalnom osiguranju na naĉin na koji već brine većina mojih školskih drugova. Pitala sam ga šta podrazumeva pod . do restorana i društvenoekonomskih problema.. To je naprosto suviše riskantno".. ĉinilo nam se kao da se već godinama znamo.Ljudi poput mene ponašaju se u skladu s pravilima koja se razlikuju od onih koja vi poštujete".starim pravilima". i 1961. U razgovoru smo se dotakli svega. Moj suprug i ja smo se s Robertom i njegovom suprugom dogovorili da iduće nedelje zajedno veĉeramo. Juţnoj Americi. Znala sam da ţeli da upotrebi igru kako bi drugima pomogao da poĉnu bolje da razumevaju fmansije i bilo mi je stalo da ĉujem više o njegovim planovima.. Nezaposlenost raste. rekao je. deca provode godine i godine u zastarelom obrazovnom sistemu. od sporta i pozorišnih predstava. aktivirao zbog istih onih briga koje su muĉile mene u pogledu moje dece. uĉeći predmete koji im nikada neće zatrebati. u vreme naglog porasta nataliteta. Zna da se svet menja. Proveli smo mnogo vremena diskutujući o tome kako mnogi Amerikanci imaju malu ili nikakvu uštedevinu za stare dane. . pripremajući se za svet koji više ne postoji. ali smo se dogovorili da se kasnije naĊemo i detaljnije popriĉamo o njegovom projektu. Kao samouk preduzetnik koji je bez tuĊe pomoći uspeo u ţivotu. jer .ako svome detetu ţelite finansijski sigurnu budućnost. ima dobre ocene i naĊe siguran i stabilan posao". . voli da kaţe.To je stari savet. Roberta je najviše brinuo sve veći jaz izmeĊu onih koji imaju i onih koji nemaju.Porodice stradaju.

da roditelji uĉe svoju decu onome ĉemu ih škola ne uĉi? Kako da nauĉite dete raĉunovodstvo? Zar mu neće biti dosadno? I kako da ga pouĉavate o investicijama kada se kao roditelj protivite riziku? Umesto da svoju decu uĉim da jednostavno igraju na sigurno.. rekoh. .. pogotovo s javnom kompanijom.Cena hartija od vrednosti obiĉno raste kad se objavi smanjivanje troškova". deoniĉari.. . odvratio je. na berzi?" . Svakom detetu je potrebno više obrazovanja.vredno uĉi i traţi posao'. naprosto. Zato je danas riziĉno jednostavno reći detetu da . . Povremeno dodam ponešto.. Drugaĉija pravila...Gde je?" ." . ali nikad se nisam latio da je sredim. odvratio je. ali šta se dešava s kompanijom.Trţištu prija kad kompanija smanji troškove za radnu snagu. Deteru je danas potrebno sofisticiranije obrazovanje. zakljuĉila sam da je knjiga dobra i da zasluţuje da se ĉita.A tih devedeset i pet odsto pravila je nauĉilo kod kuće i u školi. I mora da zna pravila. .Ali. vlasnici i ulagaĉi dobijaju.stekne dobro obrazovanje'".. bilo povećanjem automatizacije ili. Već godinama je tamo. kako biste pouĉavali dete o novcu i svemu ovome o ĉemu smo razgovarali?" upitala sam Roberta. Zaposleni gube....U mom kompjuteru. rekla sam. naroĉito onda kada ni sami ne razumeju materiju?" ... ..Tako je".Dakle. . ali je nikada nisam dovršio." . .." I zaista je bila u delovima..Kako da olakšamo roditeljima..Postoje pravila o novcu po kojima igraju bogati.Da. Ljudi kao ja. . rešila sam da je najbolje da ih nauĉim da igraju pametno. većini Ljudi je teško da shvate zbog ĉega se to dešava". Sva je u delovima." Robert je opisivao ne samo razliku izmeĊu zaposlenog i poslodavca već i razliku izmeĊu kontrolisanja sopstvene sudbine i prepuštanja te kontrole nekome drugom. opštim konsolidovanjem radne snage. Dogovorili smo se da budem 11 . Proĉitavši te rasute beleške. reĉe on. onda.Napisao sam knjigu o tome"." . a postojeći sistem ne isporuĉuje tu robu. i postoje pravila po kojima igra preostalih devedeset i pet odsto populacije".Upravo zato je glupo naprosto reći detetu da . Poĉeo sam da je pišem nakon što je prethodna postala bestseler. Briga me koliko su kompjutera smestili u uĉionicu ili koliko novca troše škole.. To je ono o ĉemu govorim kada pominjem drugaĉija pravila.. postaju bogatiji. Drugaĉijeg obrazovanja. Kako obrazovni sistem moţe da pouĉava o neĉemu što ni sam ne zna?" A kako. pogotovo u ovim promenljivim vremenima.Oni jednostavno smatraju da to nije fer.A kad cena deonica skoĉi. . nastavio je.Glupo je pretpostaviti da će obrazovanje koje pruţa školski sistem pripremiti vašu decu za svet s kojim će se suoĉiti nakon diplomiranja. u nepovezanim delovima.

pruţaju vredan uvid u naĉin na koji pravi investitori analiziraju svoje odluke o investicijama. Istini za volju. Njegov bogati otac ga je savetovao da poseduje korporaciju. Knjigu sam podrţala. Tada je već znao da ce se njegova karijera razvijati u pravcu posedovanja korporacija. Bogati otac ga je podsticao da zna kako da zaposli pametne ljude. a imao je tu sreću da je ĉovek kogaje smatrao drugim ocem bio bogat i spreman da mu pokaţe put. Obrazovani otac je podsticao Roberta da bude pametan. Pošto su ga vaspitavala dva oca. koja objašnjava veštine koje je on tokom ţivota razvio.. istina je da porez ĉini naše najveće 12 . da nije bilo mudrog i upornog savetnika u njegovoj srednjoj školi. Obrazovanje je osnova uspeha.koautor Robertove knjige. RaĉunovoĊama koji ĉitaju ovu knjigu: suspendujte nakratko svoje znanje iz udţbenika i otvorite um za teorije koje prezentuje Robert. On to i priznaje. bio je uĉen da teţi ka dva razliĉita cilja. a ne rada za njih. ali su predmeti studija bili potpuno drugaĉiji.. Sledi priĉa o Robertova dva oca. objedinila i priredila za štampu. rekao je Robert. koliko je finansijskih informacija potrebno jednom detetu. Njegov obrazovani otac ga je savetovao da radi za korporaciju.idu u školu. Kada kao roditelji savetujemo svoju decu da . Oba ta ţivotna puta iziskivala su obrazovanje. ali se naposletku sloţio da bi mu obrazovanje steĉeno na koledţu moglo biti od koristi. Kontrast izmeĊu dva oca pruţa vaţnu perspektivu. Pitala sam ga šta misli. Imati istovremeno dva oca stvaralo je brojne probleme.ako ne bude imao dobre ocene. kao roditelji moramo biti otvoreni prema novim i odvaţnim idejama. Mada se mnoge od njih ne uklapaju u osnovne opšteprihvaćene principe raĉunovodstva. pretnja da . Podsticati decu da se zaposle kod nekog znaĉi savetovati ih da tokom ţivota plaćaju veći deo poreza nego što im stvarno pripada. Robert moţda i ne bi upisao koledţ. uz male ili nikakve izglede na penziju. neće naći dobar posao" nije imala mnogo efekta. Odgovorio je da to zavisi od deteta. Štaviše. I. u svetlu ovih naših promenljivih vremena. ideje iz ove knjige su verovatno suviše nepraktiĉne i radikalne za većinu današnjih roditelja. Kada je Robertu bilo šesnaest godina. vredno uĉe i naĊu dobar posao". Ţudeo je da poĉne sa stvaranjem sopstvenog imetka. Još kao mali je znao da ţeli da bude bogat. jednako toliko je znaĉajna viĉnost u fmansijama i komunikacijama. To je oduvek bilo ispravno postupanje. Baš kao što je školsko znanje od vitalnog znaĉaja. u poĉetku sam bila iznenaĊena njegovun idejama. bogatom i siromašnom. MeĊutim. Nekima vec dovoljno teško pada da nateraju svoju decu da uopšte idu u školu. Robertov pravi otac bio je školski inspektor savezne drţave Havaji. Upoznavši Roberta. ĉesto to ĉinimo iz navike svojstvene kulturi iz koje potiĉemo.

a ova knjiga obiluje njima. Kao majka. Ove ideje moţda nisu one koje biste vi odabrali da o njima diskutujete sa svojom decom. ili ĉak nezaposleni. za postavljenim stolom. Robertova nada je da će informisati Ijude o tome da svako moţe da prosperira. Globalne i tehnološke promene s kojima se danas suoĉavamo veće su od svih s kojima se svet ikada suoĉio. Štaviše.troškove. nadam se da će ova knjiga biti od pomoći ostalim roditeIjima. Oni to rade kod kuće. Potrebno je da svoju decu savetujemo uz veći stepen sofisticiranosti. Kao majka. samo ako se na to odluĉi. Upamtite da je finansijska inteligencija mentalni proces kojim rešavamo svoje finansijske probleme. diplomirani ekonomista i ovlašćeni raĉunovoĊa. sposobni ste da se obrazujete i pouĉite one koje volite kako da finansijski brinu o sebi. I. smatram da je koncept sakupljanja dobrih ocena i nalaţenja dobrog posla prevaziĊena ideja. većina porodica od januara do sredine maja radi samo za drţavu. Moţda i ne bi bilo tako loše savetovati decu da teţe da budu dobri radnici ako ih istovremeno savetujemo da streme ka posedovanju sopstvene investicione korporacije. Ako ste danas baštovan ili nastojnik. ali hvala vam što ste ih saslušali. ili u najmanju ruku barem to 13 . Potrebne su nam nove ideje i drugaĉije obrazovanje. Potrebne su nove ideje. Robert tvrdi da bogati svoju decu drugaĉije uĉe. savetujem vam da i dalje tragate. da bi platila porez.

obrazovati i probuditi svoj i deĉji finansijski genij. ali jedno je sasvim izvesno: promene koje su pred nama prevazilaze naše poimanje. Ko zna šta nam donosi budućnost? Ali. ili igrati pametno tako što ćemo se pripremiti. šta god da se desi. Niko od nas nema kristalnu kuglu.like. imamo dva osnovna izbora: igrati na sigurno. Šeron Lehter 14 .

BOGATI OTAC, SIROMAŠNI OTAC
Priča Roberta Kiosakija Imao sam dva oca, bogatog i siromašnog. Jedan je bio izuzetno obrayovan i inteligentan; bio je doktor nauka, a ĉetvorogodišnje redovne studije okonĉao je za svega dve godine. Potom je otišao na univerzitet Stenford, u Ĉikagu, i univerzitet Nordvestern, na postdiplomske studije za koje je dobio punu stipendiju. Drugi otac nikada nije završio osmi osnovne. Obojica su imali izuzetno uspešne karijere i celog ţivota su vredno i naporno radili. Obojica su stekli znatan imetak. Ipak, jedan se celog ţivota borio s finansijskim problemima. Drugi je postao jedan od najbogatijih Ljudi na Havajima. Jedan je umro ostavivši iza sebe desetine miliona dolara svojoj porodici, dobrotvornim ustanovama i crkvi. Drugi je za sobom ostavio samo neplaćene raĉune. Obojica su bili jaki, harizmatiĉni i uticajni. Obojica su me savetovali, ali ne iste stvari. Obojica su imali snaţnu veru u obrazovanje, ali nisu preporuĉivali iste studije. Da sam imao samo jednog oca, bio bih primoran da prihvatim ili odbacim njegov savet. Ĉinjenica da sam ih imao dvojicu omogućila mi je da biram izmeĊu dva suprotna stanovišta; jednog koje je zastupao bogat ĉovek i drugog koje je zastupao siromah. Umesto da naprosto prihvatim ili odbacim neko od njih, zatekao sam sebe kako više razmišljam, poredim ih i potom vršim izbor. Problem je bio u tome što bogataš još uvek nije bio bogat, a siromah još uvek nije bio siromašan. Obojica su tek otpoĉinjala svoje karijere i obojica su se borila za novac i porodicu. MeĊutim, njihova gledišta u vezi s novcem veoma su se razlikovala. Na primer, jedan otac je imao obiĉaj da kaţe da je ,,ljubav prema novcu koren svakog zla". Drugi je, pak, govorio da je ,,nedostatak novca koren svakog zla". Kao mlad deĉko, teško sam se nosio s uticajem dva snaţna oca. Ţeleo sam da budem dobar sin i da slušam, ali dva oca nisu govorila iste stvari. Suprotstavljenost njihovih stanovišta, naroĉito kada je reĉ bila o novcu, bila je toliko ekstremna da je podstakla moju radoznalost i zainteresovala me. Poĉeo sam da se bavim dugim razmišljanjima o onome što je svaki od njih govorio. Veći deo svoga slobodnog vremena provodio sam razmišljajući, postavljajući sebi pitanja kao što je: ,,Zašto on to kaţe?" i potom ponavljajući ista povodom neke izjave drugog oca. Bilo bi jednostavnije da sam naprosto rekao: ,,Aha, u pravu je. Slaţem se s njim." Ili da sam to gledište jednostavno odbacio, reĉima: ,,Stari pojma nema o ĉemu govori." Umesto toga, ĉinjenica da sam imao dva oca koja sam voleo primorala me je da mislim i naposletku
15

odaberem sopstveni naĉin razmišljanja. Proces biranja se ispostavio kao mnogo vredniji na duge staze, vredniji od pukog prihvatanja ili odbijanja nekog stanovišta. Jedan od razloga što bogati postaju još bogatiji, siromašni još siromašniji, a srednja klasa grca u dugovima, jeste taj što se novac kao predmet izuĉava kod kuće, a ne u školi. Većina nas o novcu uĉi od svojih roditelja. A šta moţe siromašan roditelj reći svome detetu o novcu? Takvi naprosto kaţu: ,,Drţi se škole i ubijaj se uĉeći." Dete će moţda diplomirati s najboljim ocenama, ali sa psihiĉkim sklopom i finansijskim programiranjem siromašne osobe. Tako je nauĉilo još kao vrlo malo. O novcu se u školama ne uĉi. Škole se usredsreĊuju na školska i profesionalna znanja, ali ne i na fmansijska. Time je objašnjeno kako to da pametni bankari, lekari i raĉunovoĊe, koji su imali odliĉne ocene u toku školovanja, celog veka imaju finansijskih problema. Za naš zapanjujući nacionalni dug moţemo u velikoj meri da ,,zahvalimo" visokoobrazovanim politiĉarima i vladinim zvaniĉnicima koji donose finansijske odluke, a da je pri tom njihova obuĉenost u pogledu novca bedna ili nikakva. Ĉesto se zagledam u novi milenijum, pitajući se šta će se dogoditi kada budemo imali milione Ljudi kojima će biti potrebna fmansijska i medicinska pomoć. Oni će, u pogledu finansijske podrške, zavisiti od svojih porodica ili drţave. Šta će biti kada Socijalnom osiguranju i Fondu za zdravstvenu zaštitu starih lica ponestane sredstava? Kako će nacija opstati ako roditeljima ostane da pouĉavaju decu o pitanjima novca a većina tih roditelja će biti (ili već jeste) siromašna? Budući da sam imao dva uticajna oca, uĉio sam od obojice. Morao sam da razmišljam o savetima i jednog i drugog i, ĉineći tako, stekao sam dragocenu spoznaju o snazi i efektu koje misli neke osobe imaju na njen ţivot. Na primer, jedan otac je imao naviku da kaţe: ,,Ne mogu to sebi dapriuštim." Drugi je, pak, zabranio da se te reĉi izgovaraju. On je insistirao da govorim: ,,Kako to sebi da priuštim?" Prvo je konstantacija, a drugo je pitanje. Prvo te ostavlja na miru, a drugo primorava da razmišljaš. Moj otac, onaj koji je uskoro imao da postane bogat ĉovek. objasnio bi to rekavši da automatskim izgovaranjem reĉi ,,Ne mogu to sebi da priuštim" mozak prestaje da radi. Postavljanjem pitanja ,,Kako da sebi to priuštim?" mozak se stavlja u pogon. I pri tom nije mislio na kupovanje svega što ti srce poţeli. Bio je fanatik u pogledu veţbanja uma. tog najjaĉeg kompjutera na svetu. ,,Moj mozak svakog dana postaje sve moćniji, zato što ga veţbam. A što je moćniji, to više novca mogu da zaradim." Verovao je da automatsko izgovaranje ,,Ne mogu to sebi da priuštim" predstavlja znak lenosti psihe. Premda su oba moja oca naporno radila, opazio sam da jedan od njih ima naviku da, kada se potegne pitanje novca, naprosto uspava
16

mozak, a da drugi obiĉava da svoj mozak veţba. Dugoroĉni rezultat bio je taj da je jedan od njih finansijski sve više jaĉao, a drugi sve više slabio. To umnogome nalikuje razlici izmeĊu dveju osoba od kojih jedna redovno odlazi u teretanu da veţba, a druga samo sedi na kauĉu i gleda televiziju. Pravilna fiziĉka aktivnost povećava vaše izglede da postanete i ostanete zdravi, a pravilna intelektualna aktivnost povećava vaše izglede da postanete i ostanete bogati. Lenjost negativno utiĉe i na zdravlje i na bogatstvo. Moja dva oca imala su dijametramo razliĉite stavove. Jedan je smatrao da bi bogati trebalo da plaćaju veći porez i na taj naĉin pomognu onima koji su imali manje sreće. Drugi je govorio: ,,Porez je kazna za produktivne i nagrada za neproduktivne." Jedan otac je preporuĉivao da vredno uĉim kako bih jednog dana našao dobru kompaniju u kojoj ću se zaposliti. Drugi je preporuĉivao da vredno uĉim kako bih jednog dana našao dobru kompaniju koju ću kupiti. Jedan je govorio: ,,Nisam bogat, deco, zato što imam vas." Drugi je govorio: ,,Moram da budem bogat, deco, zato što imam vas." Jedan nas je podsticao da za veĉerom razgovaramo o novcu i poslovima. Drugi je zabranjivao da se za vreme jela naĉinju takve teme. Jedan je rekao: ,,Kada je reĉ o parama, igraj na sigurno, ne rizikuj." Drugi je rekao: ,,Nauĉi da kontrolišeš rizik." Jedan je smatrao da je ,,naš dom naša najveća investicija i najveće imanje". Drugi je smatrao: ,,Moja kuća je moja obaveza, a ako je vaša kuća vaša najveća investicija, u nevolji ste." I jedan i drugi otac su na vreme plaćali raĉune, mada je jedan to ĉinio pre svega, a drugi tek naposletku. Jedan je otac verovao u to da će kompanija ili drţava brinuti o meni. Uvek je bio zabrinut zbog povišica plate, penzionog fonda, zdravstvenih beneficija, bolovanja, godišnjeg odmora i drugih posrednih privilegija. Bio je impresioniran dvojicom svojih striĉeva koji su bili armijski oficiri i koji su posle dvadeset godina aktivne sluţbe dobili penziju i paket privilegija. Dopadala mu se pomisao o zdravstvenim beneficijama i kupovanju u jeftinim garnizonskim prodavnicama koje je vojska omogućavala svojim penzionerima. Voleo je i sistem stalnih zaposlenja koji je s univerzitetskom diplomom postajao dostupan. Ideja o doţivotno garantovanom zaposlenju i beneficijama koje ono donosi povremeno mu se ĉinila vaţnijom od samog zaposlenja. Ĉesto je umeo da kaţe: ,,Pošteno obavljam posao za drţavu i stekao sam pravo na te benefici je." Drugi je otac bio ubeĊen da ĉovek finansijski mora biti u potpunosti upućen na samog sebe. Agitovao je naokolo protiv mentaliteta ,,steĉenih prava", govoreći kako on srvara finansijski slabe osobe. Nedvosmisleno je zastupao stanovište da je neophodno biti
17

da bih mogao da naĊem dobro zaposlenje. da shvatim kako novac funkcioniše i nauĉim kako da ga nateram da radi u moju korist.novac moć".. Opazio sam da Ljudi zaista uobliĉavaju svoj ţivot kroz svoje misli. dobijem diplomu i naĊem dobar posao. Drugi je jednostavno investirao. Drugi me je podsticao da uĉim kako da se obogatim.. s druge strane. odluĉio sam da o novcu slušam i uĉim od svog bogatog oca. nastavio je da sebe smatra bogatim ĉovekom. Na primer. ili da pohaĊam poslovnu školu i magistriram. .Ne radim ja za novac!" bile su reĉi koje je neprestano ponavljao. To je opravdavao reĉima da .. a koja je bila znatna. Primetio sam da moj siromašni otac nije bio siromašan zbog sume novca koju je zaraĊivao. a bogati Ljudi ne rade takve stvari.izmeĊu siromaštva i bankrotsva postoji razlika: bankrotstvo je privremeno.Ja sam bogat ĉovek. mada je on bio onaj koji je imao diplomu koledţa. na primer: . da bih mogao da dajem zaposlenja. imajući dva oca. već zbog svojih misli i postupaka. odabrao sam da ne slušam svoga siromašnog oca." Moj bogati otac je. Jedan otac se upinjao da uštedi nekoliko dolara. postao sam akutno svestan da moram paţljivo da vodim raĉuna o tome koje misli prihvatam kao svoje sopstvene. Ţeleo je da studiram da bih se bavio nekom profesijom. Snaga naših misli moţda nikada neće biti izmerena ili cenjena. Jedan me je otac nauĉio kako da napišem impresivnu biografiju..." Ĉak i kada je posle jednog velikog finansijskog neuspeha potpuno bankrotirao. Koga da poslušam svog bogatog ili svog siromašnog oca? Premda su oba ta ĉoveka gajila ogromno poštovanje prema obrazovanju i uĉenju. Moj bogati otac je uvek govono da je . kako bih zaraĊivao novac.novac nije vaţan". a siromaštvo je zauvek". nisu se slagala o tome šta je vaţno nauĉiti. advokaturom ili raĉunovodsrvom. Drugi me je nauĉio kako da napišem snaţne poslovne i fmansijske planove. Kao proizvod dvojice jakih oĉeva.novac ne interesuje" ili da . mogao sam sebi da dozvolim luksuz da posmatram efekte koje razliĉita razmišljanja imaju na neĉiji ţivot. Moj siromašni otac govorio je i da ga .finansijski kompetentan. Na taj naĉin. Jedan je od mene traţio da vredno uĉim. sebe uvek oznaĉavao kao bogatog ĉoveka. Rekao bi. 18 . . ali meni je još kao deĉaku postalo oĉigledno da moram biti svestan svojih misli i toga kako se izraţavam. Kao mali.Novac radi za mene!" Kada mi je bilo devet godina.Nikada neću biti bogat.... moj siromašni otac je uvek govorio: .

Kad proĊu godine i starost me sputa. Al' od stopa mojih se svila I za mnom osta put ugaţen. Priĉaću o ovome s uzdahom ja. Oh. Prvim se uputih. Prestao je ćim je shvatio da znam i u potpunosti razumem sve što je nastojao da utuvi u moju ĉesto vrlo 19 . kako zavija tamo daleko u šipraţju zelenom. Dugo sam stajao na jednom ja I gledao niz drugi..Put kojim ne krenuh". Trava je uspravna i nedirnuta bila. sve do moje trideset i devete. Robert Frost (1916) U tome beše sva razlika. koraka ĉila. A tuţan što nisam niz oba kren'o.Lekcija Roberta Frosta Robert Frost je moj omiljeni pesnik. I oba se jednako pruţahu tog jutra U neokaljanom lišću što leţaše na tlu. Tokom godina ĉesto sam razmišljao o Frostovoj pesmi. Bogati otac pouĉavao me je više od trideset godina. poĉelo je moje obrazovanje u oblasti novca. Njene poruke koriste mi gotovo svakog dana: Put kojim ne krenuh U šumi zlatnoj behu puta dva. ĉuvao sam onaj drugi za sutra! Al' znajući da sudbina je ĉudna Sumnjah da ikada vratiću se tu. Premda volim mnoge njegove pesme. Pošto sam rešio koga ću slušati. Jer beše sav ĉist i zelen. Kroz šumu se raĉvahu dva puta Al' krenuh onim kud niko drugi ne luta. Odluka da ne sledim savete svoga visokoobrazovanog oca i njeaova stanovišta u pogledu novca bila je bolna. U tome beše sva razlika. ali takva kakva je bila formirala je ceo moj dalji ţivot. najdraţa mi je .

tvrdu glavu. Pošto sam imao svega devet godina kada je poĉinjao da me pouĉava. A kada je sve bilo reĉeno i uĉinjeno. lekcije mog bogatog oca bile su jednostavne. 20 . Putokazi koji će vama i vašoj deci pomoći da postanete bogatiji. biti finansijski obrazovan predstavlja još veću moć. stiĉete moĉ i moţete da poĉnete da gomilate bogatstvo. baš onako kako se moj bogati otac trudio da ih saopšti. One nisu zamišljene kao odgovori na pitanja već pre kao putokazi. ali ako imate obrazovanje koje vam omogućava da znate kako on funkcioniše. Novac dolazi i odlazi. Pozitivno mišljenje samo za sebe nije uvek dovoljno i to je razlog što većina Ljudi ide u školu i nikada ne shvati kako novac funkcioniše. svelo se na šest osnovnih lekcija koje su se ponavljale tokom trideset godina. MeĊutim. bez obzira na sve što se dešava u ovom sve promenljivijem i neizvesnijem svetu. Tih šest lekcija su tema ove knjige i napisane su što je moguće jednostavnije. Novac je jedan vid moći. i tako ceo ţivot provede radeći za platu.

Lekcija 1 Bogati ne rade za platu Lekcija 2 Zašto je važna finansijska pismenost? Lekcija 3 Gledajte svoja posla Lekcija 4 Istorija poreza i moći korporadja Lekcija 5 Bogati pronalaze novac Lekcija 6 Radite za znanje a n e za novac PRVA LEKCIJA BOGATI NE RADE ZA PLATU 21 .

moraš da nauĉiš kako se pravi novac. kao što su lekari. Pošto je moja porodica ţivela na strani ulice koja je podruĉno pripadala toj školi. i ja sam išao u nju.. On se u njoj našao kao i ja..Dakle. sve novo. a ja sam imao devet godina. ." . trgovci i bankari. sine".. Za nas nije bilo privatnih škola. išao bih u drugu školu. . . Da sam ţiveo na drugoj strani ulice. Nekome je zadrhtala ruka dok je povlaĉio liniju koja je oznaĉavala podruĉnu pripadnost i mi smo se zatekli u školi punoj bogataške dece. nove bicikle. moraš da radiš za to. namestio naoĉari na nosu i vratio se ĉitanju novina. ali tako smo se osećali. Majk i ja smo bili jedini siromašni klinci u našoj školi.. Nakon šestog razreda.. baš tako". . Video sam da razmišlja.Sinko. 22 . Rekli su nam da ne moţemo s njima zato što smo .A zašto bi ţeleo da se obogatiš... Osmeh je. Ali. odvratio je smešeći se. Poveo je tri svoja druga. Mama i otac su nam pruţali osnovno: hranu. Posle toga su ih uglavnom prebacivali u privatne škole..sirotinja'. jer su drugi deĉaci imali nove rukavice za bejzbol.Ako nešto ţeliš.Tako su vam rekli?" upitao je otac s nevericom. puštali su da njihova deca idu u drţavnu školu od prvog do šestog razreda. Koliko sam znao. Naš grad je uglavnom ţiveo od velike plantaţe šećera. Ja sam stajao i ĉekao odgovor. a moj glas je odavao povredenost.Aha.. ali posla za devetogodišnje deĉake nije bilo baš na svakom koraku." Naravno da smo svašta ţeleli. s decom koja su poticala iz porodica sliĉnijih mojoj. moţeš li da mi kaţeš kako da se obogatim?" Moj otac je odloţio svoje veĉernje novine. Moj otac je obiĉavao da kaţe: . Šefovi plantaţe i ostali imućni Ljudi iz grada. odgovorio sam. odeću. poĉeo je polako." Partnerstvo je roĊeno Sledećeg jutra sam svom drugu Majku ispriĉao šta mi je otac rekao... . mene i njih je ĉekala drţavna niţa i viša srednja škola. krov nad glavom. ali Majka i mene nije pozvao.To je sve što ću ti reći" ili . išao sam u istu drţavnu školu u koju su bogataši upisivali svoju decu. Otac je bez reĉi odmahnuo glavom...Kako ćemo onda da napravimo pare?" pitao je Majk. moraš malo da mućneš glavom".Tata. to je otprilike bilo sve. Otac je napokon spustio novine.Ne znam odgovor i nemoj da me zbunjuješ.ako ţeliš da se obogatiš.. igrom sudbine. Igrom sudbine. sine?" .A kako se pravi novac?" upitao sam. u stvari.Jer se danas Dţimijeva mama dovezla u njihovom novom kadi laku i otišli su da provedu vikend u svojoj kući na obali." . . znaĉio: . Bila je 1956. Ne moţe se zaista reći da smo bili siromašni.

. polako je narastala naša gomila praznih tuba od zubne paste. Smuĉilo joj se da gleda zguţvane i zgnjeĉene komšijske tube. Boju smo sagorevali na plamenu i potom takve tube ubacivali u lonĉe. Majk je imao duţnost da poţuruje komšije da brţe potroše pastu.. Napetost je rasla.. . odgovarali smo na to. Dan poĉetka proizvodnje se bliţio. šta vi to radite?" pitala je.Ne moţemo da vam kaţemo"..frajerima" koji se zabavljaju u Dţimijevoj vikendici na obali. moja mama je postajala sve nervoznija. sinulo nam je. U smeĊoj kartonskoj kutiji." Majk i ja smo kumili i molili.Pojma nemam". Mama je pristala da nas pusti još nedelju dana. i to od strane moje roĊene majke. on i njegov prijatelj mogli su da vide ĉeliĉno lonĉe na usijanom roštilju.Ali. Konaĉno. a već je pretilo prinudno iseljenje iz skladišta. .. hoćeš li da budeš moj partner?" Pristao je i tako je toga subotnjeg jutra Majk postao moj prvi poslovni partner. Neki su nas pitali šta radimo. a naš porodiĉni portabl roštilj bio je zagrejan do usijanja. Obavestili smo je da ĉekamo još samo da neke komšije potroše svoje zubne paste da bismo uzeli tube. većina odraslih je sa smeškom pristajala na našu molbu." Kako su nedelje odmicale. jer nas je inspirisao da istrajemo u razmišljanju na temu pravljenja novca. Nekoliko narednih nedelja Majk i ja smo jurcali po komšiluku.Momci. ali bio je to koristan bol. Sve je bilo isposipano nekim belim prahom. Prilazeći. podsećajući ih da ih je zubar svakako savetovao da što ĉešće peru zube... topili ih dok olovo ne postane sasvim 23 . Tu i tamo bismo razmenili koju reĉ o . Ništa ne razumevajući.Neću više ni reĉ da ĉujem o tamo nekoj poslovnoj tajni. jer je kola morao da parkira na ulici pošto mu je proizvodna linija blokirala prilaz. Zubna pasta se tada nije pakovala u plastiĉne već u olovne tube. Konaĉno je mami bilo svega dosta. Za skladište svoje sirovine odredili smo mesto neposredno pored njene mašine za veš. Bila je to ideja koju je Majk dobio iz neke knjige koju je proĉitao. Uĉinite nešto s ovom guţvom ili sve leti u Ċubre. Celo prepodne smo proveli mozgajući kako da napravimo pare. na svom kolskom prilazu zatekao je dva devetogodišnjaka i proizvodnu liniju koja je radila punom parom. . . Moj prvi ortakluk. Na dugaĉkom stolu nalazile su se male kartonske kutije u kojima je nekada bilo mleko. rekao sam. tog poslepodneva. objašnjavajući da ćemo uskoro imati dovoljno da zapoĉnemo proizvodnju.. puno tuba koje su se topile. u kojoj su se nekada nalazile boce s keĉapom. Bolelo je. rukovali smo se i biznis je poĉeo. kucali na svaka vrata i molili komšije da nam ostavljaju ispraţnjene tube od paste za zube.To je poslovna tajna. Ja sam poĉeo da pravim proizvodnu liniju. Kada se moj otac jednog od narednih dana dovezao kući zajedno s nekim prijateljem. Otac je polako prišao peške. Cepteći od uzbuĊenja..

..Gledaj". .falsifikovanje". potvrdi Majk. Završivši sa sipanjem. Klimnuo sam potvrdno.Gospode Boţe!" reĉe moj otac.. rekoh." . . . pogledao sam Majka i rekao: .. 24 . uz osmeh pun opreza... Hoćemo da budemo bogati".Hoćete da kaţete da je ovo nezakonito?" pitao je Majk drhtavim glasom.teĉno i zatim ga. vi ste. Onaj beli prah rasut oko nas bio je gips.. Pravimo pare. nezakonito je". . ne diţući pogled. rekoh." ..Momci". .Ono što si mi rekao. Mi jesmo siromašni.Ali. strpljivo nam je objasnio šta znaĉi reĉ .." Moj otac je upravo odlazio kad sam to izgovorio. Pred njim je bila vatra.Tako je". Naš posao je propao na dan otvaranja. reĉe oĉev prijatelj.Radimo ono što ste nam rekli. Moj otac i njegov prijatelj paţljivo su nas posmatrali dok smo sipali teĉno olovo kroz malu rupu na vrhu gipsane kocke.Pusti ih"." Malim ĉekićem kuckao sam po šavu koji je delio kocku napola. Majk i ja smo ćutke sedeli narednih dvadesetak minuta. Kutije za mleko predstavljale su spoljašnje omotaĉe gipsanih modli.. momci." Razoĉarani.Ti praviš novĉiće od olova. . sipali kroz malu rupu na vrhu kutije od mleka. . . . momci?" pitao je. Zaista sam ponosan zbog vas. Otac se nasmešio i odmahnuo glavom.." Oĉev prijatelj je prsnuo u smeh. . spustio sam lonĉe i osmehnuo se ocu.. drţeći vrelo lonĉe pomoću maminih kuhinjskih krpa.Taĉno. pokazali veliku kreativnost i došli na zaista originalnu zamisao. .Šta radite. kutija puna praznih tuba od zubne paste i dva deĉaka pokrivena belom prašinom.. U zanosu sam prevrnuo dţaĉić.. Kutije za mleko bile su napunjene gipsom.A šta se nalazi u ovim gipsanim modlama?" postavio je otac novo pitanje. .. široko se smešeći i potvrdno klimajući glavom.Trebalo bi da je ispalo dobro... Samo napred. . pre no što smo ga pomešali s vodom. Rekao nam je da ostavimo sve i sednemo s njim na stepenice..Mi smo partneri. Naši snovi rasprsli su se kao mehur od sapunice.Izgleda da su Dţimi i njegovi drugovi u pravu. ." Otac ga je samo iskosa pogledao. .. nastavio je blagim glasom. Vrlo paţljivo podigao sam gornju polovinu gipsane modle i iz nje je ispao olovni novĉić.Aha".Moţda su klinci prirodno talentovani. S osmehom. da bismo potom poĉeli da rašĉišćavamo nered koji smo napravili. . reĉe otac. tako da je sada izgledalo kao da je dvorište bilo pogoĊeno sneţnom olujom. dodade Majk. usana razvuĉenih u osmeh od uha do uha.. Ĉisteći metlom rasuti gips.Paţljivo".

.Dţimijev tata je zaposlen na plantaţi. ... .praviš pare'". Njemu kompanija kupuje kola. s tvojim tatom". Kad smo završili s ĉišćenjem. Problem je bio u tome što je on radio po ceo dan i ĉesto se kasno vraćao kući.Moj tata?" opet je pitao Majk.reĉe. Većina Ljudi samo priĉa i sanja o tome da se obogati. U subotu ujutru. . .OK". . lanac prodavnica i tri restorana.. Majkov otac se sloţio da popriĉa s nama dvojicom. da predajemo. Početak poučavanja 25 . ali mi i dalje nismo znali šta da radimo. Majk je uhvatio autobus i otišao kući. On se ne razlikuje mnogo od mene. kako onda ti nisi bogat?" upitao sam. je nešto drugo. ne pitajte mene. telefon je zazvonio.siromašni ste samo ako se sada predate. Šećerana ima fmansijskih problema i Dţimijevom tati bi uskoro moglo da se desi da nema više ništa. Nastavnici zaista ne misle o bogaćenju. ĉak i ako bude kasno. koji je oduševljen njime. Ĉisteći.Sledeće subote. . dodade otac." Majk i ja smo se okrenuli i nastavili s ĉišćenjem." .Tvoj tata i ja imamo istog bankara.. Bile su to lepe reĉi.A što mi onda nemamo lepa kola i lepu kuću kao ona bogataška deca u školi?" . odvratio je moj otac. . nas dvojica smo opet ţivnuli. planirali smo kako i kada da razgovaramo s Majkovim ocem." Ĉuvši ovo. graĊevinsku kompaniju.." Spustio sam slušalicu. ali zaista ne znam kako se zaraĊuje novac." Majk i ja smo ćutali. Majk. ponovio je s osmehom moj otac. Majkov otac je posedovao skladišta. S novim ţarom nastavili smo da rašĉišćavamo guţvu uzrokovanu svojim prvim.Ako vas dvojica hoćete da nauĉite kako da se obogatite. Ponovo vam kaţem: samo napred. .. Popriĉajte s tvojim tatom. Mi jednostavno volimo da uĉimo decu.." . U pola devet uveĉe. a ja za drţavu.Znam". Ĉini se da je on na putu da izgradi carstvo i vemjem da će za koju godinu biti veoma bogat ĉovek.. Njegov zadatak je bio da saĉeka oca kad se te veĉeri vrati kući i zamoli ga da nas nauĉi kako da se obogatimo. Majk. uhvatio sam autobus koji je išao u siromašni deo grada. Veoma se ponosim vama dvojicom. Voleo bih da mogu da vam pomognem. Vi ste nešto uĉinili. ne verujući. Tvoj otac.Da.Zato što sam odluĉio da budem nastavnik. rekoh. Najvaţnije je da ste nešto pokušali. Upravo zbog restorana se i zadrţavao kasno uveĉe.Tata. ... sada već propalim biznisom. Ne predajte se. u pola osam..Lepa kola i lepa kuća ne znaĉe odmah i da si bogat ili da umeš da . On radi za kompaniju.S mojim tatom?" zaĉudio se ovaj. Obećao mi je da će me pozvati odmah posle tog razgovora.. . Nekoliko puta mi je priĉao kako tvoj tata ume briljantno da zaradi novac. ..

,,Plaćaću vam deset centi na sat. " Ĉak i po platežnim standardima koji su važili 1956, deset centi na sat bilo je malo. Majkl i ja smo se s njegovim ocem našli tog jutra u osam. Njegov radni dan je poĉeo pre više od jednog sata i on je već bio uveliko u poslu. Dok sam prilazio njihovoj jednostavnoj. maloj i urednoj kući, predradnik s jednog od njegovih gradilišta upravo je odlazio svojim kamionetom. Majk me je saĉekao na ulazu. ,,Otac razgovara telefonom i rekao je da priĉekamo iza, na tremu", reĉe, otvarajući vrata. Stari drveni pod je zaškripao dok sam ulazio u ovu davno sagraĊenu kuću. Odmah iza praga nalazio se jeftin otiraĉ, postavljen da bi sakrio tragove habanja od bezbrojnih stopa onih koji su ovuda hodali. Premda ĉist, ipak je bio zreo za bacanje. Osetio sam klaustrofobiju ušavši u dugu i uzanu dnevnu sobu, ispunjenu starim, buĊavim tapaciranim nameštajem koji bi danas verovatno zainteresovao nekog kolekcionara. Na kauĉu su sedele dve ţene. malo starije od moje majke. Preko puta njih sedeo je muškarac u radnom odelu. Na sebi je imao pantalone i košulju kaki boje, uredno opeglane, ali neuštirkane, i dobro uglancane radne ĉizme. Bio je desetak godina stariji od mog oca; rekao bih da je imao nekih ĉetrdeset pet godina. Osmehnuli su se dok smo Majk i ja prolazili pored njih na putu prema kuhinji, iz koje se izlazilo na terasu koja je gledala na zadnje dvorište. Stidljivo sam im uzvratio osmeh. ,,Ko su ovi Ljudi?" zapitao sam. ,,O, oni rade za mog tatu. Onaj stariji ĉovek vodi njegova skladišta, a ţene su šefice restorana. Jednog predradnika si video, on rukovodi izgradnjom druma oko pedeset milja odavde. Drugi predradnik, koji kontroliše izgradnju bloka stambenih kuća, otišao je još pre no što si ti stigao." ,,Je F to kod vas stalno ovako?" pitao sam. ,,Nije stalno, ali priliĉno ĉesto", reĉe Majk, smeškajući se dok je dovlaĉio stolicu da bi seo pored mene. ,,Pitao sam ga da li bi hteo da nas nauĉi da pravimo pare", nastavi Majk. ,,I šta je rekao na to?" pitao sam, Ijubopitljivo i istovremeno oprezno. ,,Pa, prvo je napravio neku ĉudnu facu, a onda je rekao da će da nam da ponudu." ,,O",izustih, zaklativši se na stolici i naslonivši se na zid; sedeo sam tako, pustivši da stolica poĉiva na dvema zadnjim nogama. Majk je uĉinio isto. ,,Znaš li o kakvoj je ponudi reĉ?" pitao sam ga. ,,Ne, ali saznaćemo uskoro." Iznenada, kroz rasklimatana kuhinjska vrata, na terasu je
26

zakoraĉio Majkov otac. Zateĉeni, obojica smo poskoĉili kao opareni. ,,Jeste li spremni, momci?" reĉe, privlaĉeći stolicu. Klimnuli smo potvrdno dok smo odmicali stolice od zida da bismo seli ispred njega. Bio je krupan ĉovek, visok oko metar i devedeset i teţak stotinjak kilograma. Moj otac je bio viši, iste teţine i pet godina stariji od Majkovog oca. Nekako su liĉili, mada je njihovo etniĉko poreklo bilo razliĉito. Moţda je njihova energija bila sliĉna. ,,Majk kaţe da hoćete da vas nauĉim kako se prave pare. Je li to taĉno, Roberte?" Uzvratio sam brzim potvrdnim klimanjem glavom, malĉice uplašen. Njegove reĉi i osmeh prikrivali su veliku snagu. ,,OK, evo moje ponude. Pouĉavaću vas, ali neću da vam pravim nikakvu uĉionicu. Ako radite za mene, uĉiću vas. Ako ne radite za mene, neću vas uĉiti. Brţe ću vas pouĉavati ako radite, a ako samo sedite i slušate, kao u školi, gubim vreme. To je moja ponuda. Uzmite ili ostavite." ,,Ovaj... mogu li prvo da pitam nešto?" izustih. ,,Ne. Uzmi ili ostavi. Imam previše posla da bih gubio vreme. Ako ne moţeš da se odluĉiš u presudnom trenutku, znaĉi da nikada nećeš ni nauĉiti kako se prave pare. Šanse dolaze i odlaze. Vaţno je znati kada je potrebno brzo doneti odluku. Imaš šansu koju si traţio. Škola poĉinje ili se zatvara za deset sekundi", reĉe Majkov otac s izazivaĉkim osmehom na licu. ,,Uzimam", rekoh. ,,Uzimam", reĉe Majk. ,,Dobro", nastavi Majkov otac. ,,GospoĊa Martin stiţe za deset minuta. Kad završim s njom, odvešće vas u mali supermarket i moţete da poĉnete da radite. Plaćaću vam deset centi na sat, a radićete po tri sata svake subote." ,,Ali, ja danas imam utakmicu", zaustih. Majkov otac je spustio glas do neumoljivosti. ,,Uzmi ili ostavi", reĉe. ,,Uzimam", odvratih, rešivši da radim i uĉim umesto da igram bejzbol. Trideset centi kasnije Tog divnog subotnjeg jutra, oko devet, Majk i ja smo radili kod gospoĊe Martin. Bila je to strpljiva i ljubazna ţena. Uvek je govorila da je podsećamo na njena dva sina koja su odrasla i otišla svojim putem. Premda Ijubazna, verovala je u vredan rad i pazila da ne zabušavamo. Ona je bila naš nadzornik. Proveli smo tri sata skidajući konzerve s polica, ĉisteći ih od prašine perjanim praherom i potom ih ponovo uredno slaţući na police. Bio je to bolno dosadan posao. Majkov otac, koga zovem svojim bogatim ocem, posedovao je
27

devet ovakvih malih supermarketa s prostranim parkiralištima. Bila je to rana verzija prodavnica mešovite robe s produţenim radnim vremenom, malih bakalnica u komšiluku, u kojima je narod kupovao stvari kao što su hleb, mleko, maslac i cigarete. Problem je bio u tome što erkondišn na Havajima tada još nije bio obavezna pojava pa radnje nisu mogle da drţe vrata zarvorena zbog vrućine. Postojala su širom otvorena vrata na dvema stranama prodavnice, prema drumu i prema parkiralištu. Kad god bi neka kola prošla drumom ili stala da se uparkiraju, dizala se prašina koja je ulazila u prodavnicu. Prema tome, za nas je bilo posla dok god se ne uvede erkondišn. Tri nedelje smo se Majk i ja subotom javljali gospoĊi Martin i radili tri sata. Završavali smo oko podneva, kada bi nam ona svakom izbrojala na dlan po tri majušna novĉića. Jeste da sam imao svega devet godina i da je bila 1956, ali trideset centi ipak nije bilo povod ni za kakvo pusto oduševljavanje. Stripovi su tada koštali deset centi, tako da bih za svoje pare obiĉno kupio stripove i tada odlazio kući. U sredu ĉetvrte nedelje bio sam spreman da dam otkaz. Pristao sam da radim samo zato što sam ţeleo da od Majkovog oca nauĉim kako se prave pare, a sada sam robovao za deset centi na sat. Povrh svega, Majkovog oca nisam ni video još od one prve subote. ,,Odustajem". saopštio sam Majku za vreme odmora. Ruĉak u školskoj kantini je bio nikakav. Škola je bila dosadna, a više ni suboti nisam mogao da se radujem. Ali, ono što mi se stvarno smuĉilo bilo je onih trideset centi. Ovaj put se Majk nasmešio. ,,Šta je smešno?" upitao sam ljutito, onako frustriran. ,,Otac je rekao da će se to desiti. Rekao je da ćete se videti kad budeš spreman da odustaneš." ,,Šta?" rekoh ogorĉeno. ,,Je l' to on ĉekao da mi se sve smuĉi?" ,,Tako nekako", reĉe Majk. ,,Moj otac nije kao drugi. On poduĉava drugaĉije od tvog tate. Tvoji roditelji vole da drţe predavanja. Moj otac je ćutljiv ĉovek i ne priĉa mnogo. Saĉekaj do subote. Reći ću mu da si spreman." ,,Hoćeš da kaţeš da ste mi ovo namestili?" ,,Ne, nije sasvim tako. Moţda. Objasniće ti otac u subotu." Subota: čekanje na red Bio sam spreman da se suoĉim s njim. Ĉak je i moj pravi otac bio ljut na njega. Moj pravi otac, onaj kog nazivam siromašnim, smatrao je da onaj bogati krši zakone koji brane izrabljivanje dece i da bi ga trebalo tuţiti. Moj obrazovani siromašni otac rekao mi je da zahtevam ono što zasluţujem. Najmanje 25 centi na sat. Moj siromašni otac rekao
28

. moj siromašni otac.. s indignacijom. Okrenuo se i nestao u svojoj maloj kancelariji koja se nalazila odmah pored spavaće sobe. . prošao sam kroz ista ona rasklimatana vrata na Majkovoj kući.mi je i da. oprezno sam seo pored iste one dve ţene koje sam ovde video pre ĉetiri nedelje.. dobacio mi je Majkov otac dok sam ulazio. 29 . U subotu. ako ne dobijem povišicu. Nasmešile su se i napravile mi mesta na kauĉu. Osećajući se nekako ĉudno.Ionako ti nije potreban taj glupavi posao". rekao je. ali nigde nisam video Majka.Sedi i saĉekaj svoj red". u osam ujutru. Gledao sam okolo. dam odmah otkaz.

Deset centi na sat! Ha! Trebalo bi da vas prijavim.Au!" reĉe na to bogati otac. Moj otac radi za drţavu. Vi ste lopuţa.. reĉe bogati otac. pozvao me da uĊem u tu sumornu prostoriju.. petnaest minuta kasnije.Mislio sam da nameravate da se drţite svog dela pogodbe i poduĉavate me.. vi se baš i ne drţite svog dela pogodbe".. bez reĉi.." . Ima zakona." Bogati otac se okrenuo prema meni.Prošlo je ĉetrdeset i pet minuta i poĉeo sam da se pušim od ljutine." .. a vi niste odrţali reĉ. završio posao i takode otišao. .. ali iz nekog ĉudnog razloga sam i dalje sedeo tu. Pre dvadeset minuta je i stariji gospodin bio u kancelariji. Za devetogodišnjeg deĉaka je suprotstavljanje odrasloj osobi bilo zaista zastrašujuće. da znate i to. To je stvarno okrutno.. osećajući se priliĉno odvaţno za jednog klinca.Dakle. Pustili ste me da ĉekam i ĉekam i nimalo me ne poštujete. vrteći se u svojoj rotirajućoj stolici. nikada niste priĉali sa mnom. Ne shvatajući šta on to priĉa. Vredno sam radio. vi me maltretirate? To je okrutno. Ja jesam samo mali deĉak. reĉe. Hoćete sav novac samo za sebe i nije vas briga za one koji rade za vas. Kuća je bila prazna. priĉa telefonom i ignoriše me. Mogao sam da ga ĉujem kako se muva po kancelariji. Niĉemu me niste nauĉili.Kako znaš da te niĉemu nisam nauĉio?" smireno upita bogati otac. mraĉnoj dnevnoj sobi.. .Tako. Bio sam spreman da odem." .Ali ja te uĉim"." . ..Koliko sam shvatio. A vi niste odrţali reĉ. ja sam radio za vas. pa.Lagali ste me. ..Nije loše". .. ali zasluţujem da se prema meni ponašate bolje. .. ." . Radio sam za vas.. . Odrekao sam se zbog toga i svojih bejzbol utakmica.Za manje od mesec dana poĉeo si da zvuĉiš kao većina mojih radnika.Pa.Rekli ste da ćete me pouĉavai ako radim za vas. šta imate da kaţete?" insistirao sam.Molim?" rekoh. gotov da zaplaĉem.. Kao da me je prouĉavao. . bogati otac je išetao iz svoje kancelarije i pokretom ruke. . a ja sam to divno. naslom'o glavu na dlan i nekako se zagledao u mene. Naposletku. Ili sam ih otpustio ili su dali otkaz. Umesto toga. reĉe bogati otac tiho. . Niĉemu me niste nauĉili. izustio sam. taĉno u devet sati.. koji brane izrabljivanje dece. sunĉano havajsko prepodne provodio sedeći u njegovoj memljivoj. znate. ĉekajući da razgovaram sa tvrdicom koji eksploatiše decu. nastavio sam sa svojom ţalopojkom. E. ti traţiš povišicu ili ćeš dati otkaz". Dve ţene su obavile svoje i otišle još pre pola sata.A ĉemu to? Niĉemu!" odvratih ljutito. Tri nedelje sam radio za 1 .Sada zvuĉiš kao većina onih koji više ne rade za mene. Vi ste pohlepni. baš kao što i misle svi u gradu.Reĉ niste progovorili sa mnom još od onda kad sam pristao da radim za onaj sitniš.

a oni kao ti. izrašćeš u pametnog. . meĊutim. Većina odustaje. .O ĉemu govori ovaj ĉovek?" pitao sam se u sebi.. ţivot priĉa sa mnom?" Sada sam bio naĉisto da bi trebalo da dam otkaz. Ali vraćaju svom šefu.. Duboko u duši." Bogati otac je stajao i zatvarao stari. da vidi da li ga još uvek slušam. odvratih. izabrao si da igraš na sigurno. Znao sam da je u pravu.. da". odgovorio sam nadureno.neĉemu" koje će rešiti sve svoje novĉane probleme." . ţivot će i dalje da te maltretira.. Istina je. oni se bore. Proveo si ţivot igrajući na sigurno i radeći ispravno.. .." Naše oĉi su se ponovo srele. Ako si takav. muţu ili ţeni. uţasavao si se rizika. oni malobrojni. Malo ih je koji nauĉe lekciju i nastavljaju dalje.A ako si od onih koji nemaju petlju. Drugi se naljute i vraćaju. dobro ćeš proći. celog ţivota ćeš igrati na sigurno. škripavi drveni prozor koji je vapio za opravkom. Ţivećeš nadajući se nekakvom velikom . to znaĉi da im je potrebno i da ţele da nauĉe nešto. skrenuo sam pogled. odgovori on.Da li uĉenje za tebe znaĉi priĉanje ili predavanje?" upita me on. Borio sam se. ĉuvajući se za nešto što se nikada neće dogoditi. ti i samo ti znaćeš da nikada nisi ni pokušao. radeći sve ispravno. da si dozvolio ţivotu da te pokori. upivši njegovu poslednju poruku.Vi ste me maltretirali?" pitao sam. Sa svakim cimanjem kaţe ti: . svom poslu.Ţivot me cima okolo.. a rekao bih da je ţivot najbolji uĉitelj. On uglavnom ne priĉa s tobom. Neki se predaju. Ljudi rade dve stvari. onda se naprosto predaš kad god te ţivot cimne.Pa." Bogati otac je bacio pogled na mene. Gledali smo se desetak sekundi.Tako vas uĉe u školi".. Oĉi su nam se srele. celog ţivota ćeš krivicu za svoje probleme svaljivati na svoj posao. Ako ne.Ţivot nas sve maltretira. Nauĉe i nastavljaju dalje. . ţivot ne uĉi tako. Drugi se bore. . a vi me niĉemu niste nauĉili". a sam sam traţio da uĉim. ali je strah od poraza bio jaĉi od uzbuĊenja koje donosi pobeda. Jer.Ali.Probudi se.Ako nauĉiš ţivotne lekcije. Konaĉno... Umrećeš kao dosadan starac. Ne shvataju da je ţivot onaj koji ih cima. komunicirajući bez reĉi. . skrenuvši pogled tek pošto je poruka bila primljena. . Njega sam krivio. Razgovarao sam s nekim kome je trebalo posmatranje. . Njima je drago kad ih ţivot cimne.. On te jednostavno cima naokolo. Imaćeš mnogo prijatelja koji će te voleti baš zato što si uvek bio dobar ĉovek koji je naporno radio.Ako nauĉiš ovu lekciju.. Neki dozvole ţivotu da ih cima. 2 . Netremice smo se gledali. smešeći se. maltretira. bogatog i srećnog mladog ĉoveka.vas. . Za tu nekolicinu. Ako ne. Ima nešto što hoću da nauĉiš'. Bogati otac je nastavio. Ţeleo si da pobediš. . malu platu ili svog šefa. Duboko u sebi." Nisam imao predstavu o ĉemu on to priĉa.

" . daću otkaz." . Budeš li ostao pri tome da sam ja problem.. osmehnuo se bogati otac.Da ste loši i da iskorišćavate svoje radnike?" Bogati otac se u svojoj stolici ponovo okrenuo prema meni i od srca nasmejao. U većini sluĉajeva. Zato većinom provedu svoje najbolje godine radeći za novac.. Ako shvatiš da si ti problem.Lepo reĉeno". reĉe bogati otac.Baš ono što ĉini većina Ljudi. . meĊutim. . ti misliš da sam ja problem". šta je onda tvoj izbor?" . rekoh. onda moraš da me promeniš.." Sedeo sam i paţljivo slušao.Vidi. sad već pomalo nestrpljivo. ali ne i da ih nauĉim nešto o novcu. ali sad već s priliĉno radoznalosti. ali ništa od toga ne bi doprlo do tebe.Da prihvatim tih bednih deset centi na sat i smeškam se?" Bogati otac se osmehnuo.." . smeškajući se lukavo. kako bi me saslušao. Imam više od sto pedeset zaposlenih i niko od njih me nikad nije pitao šta znam o novcu. iskreno misleći da će novi posao ili veća plata rešiti problem." . i dalje ljutito.Neki bi i tako rekli". To je razlog što sam ti plaćao svega deset centi.Drugi tako postupe. Ĉak spreman da uĉim. reĉe bogati otac. ..." . . Daju otkaz i krenu u potragu za drugim poslom. odluĉio sam da smislim kurs blizak stvarnom ţivotu.. Ali. reĉe: . Ako smatraš da sam ja problem... Traţe od mene posao i platu. .Stoga. samo sebe ne bi. Mogao sam ja da priĉam dok ne pomodrim.... .Pa. moţeš da promeniš sebe. . . Naprosto 3 . Većina ljudi bi svakog promenila. boljom šansom i većom platom. ali ne shvatajući zapravo šta je to za šta rade... reĉe bogati otac.Ali vi me plaćate samo deset centi.Ja bih rekao da sam ti dao da okusiš ţivot. da ti kaţem. kada mi je Majk ispriĉao da ţeliš da uĉiš kako se prave pare.Da ste loši".I ĉemu te to uĉi?" upita s osmehom bogati otac.I koju sam ja to lekciju nauĉio radeći za vas za deset centi na sat?" pitao sam. ne biva tako. .Bolje bi bilo da promeniš mišljenje. lakše je menjati sebe nego druge. prestavši da se smeje.Da okusim ţivot?" pitao sam." . Zato sam odluĉio da pustim da te ţivot malĉice cimne.Ne krivi mene za svoje probleme"..A šta će da reši problem?" upitah...Vas dvojica ste prvi koji su ikada od mene traţili da ih nauĉim kako se prave pare." .Dakle. odvratih. nauĉiš nešto i postaneš pametniji. nastavi tako i ništa nećeš nauĉiti.. ... ..Ne shvatam".. Konaĉno.Vi i jeste problem. . Prestani da kriviš mene i veruješ da sam ja problem.. ako mi ne povećate platu ili mi ne pokaţete više poštovanja i poduĉavate me.

prihvate platu, svesni da će njihova porodica finansijski jedva preţivljavati. Ali, ipak to ĉine i onda ĉekaju na povišicu, misleći kako će više novca rešiti njihov problem. Uglavnom prihvataju, a neki potraţe i dopunski posao i još više rade, ali opet za malu platu." Sedeo sam i buljio u pod, poĉevši polako da izvlaĉim lekciju iz onoga što mi je govorio bogati otac. Mogao sam da osetim ukus ţivota. Konaĉno, podigao sam pogled i ponovio pitanje. ,,Šta će da reši problem?" ,,Ovo", reĉe on, pomilovavši me neţno po glavi. ,,Ovo što imaš unutra." I upravo tada mi je rekao nešto, jedno svoje stanovište po kojem se razlikovao od svih koji su radili za njega i od mog siromašnog oca stanovište koje ga je naposletku uĉinilo jednim od najbogatijih Ljudi na Havajima, dok se moj visokoobrazovani, ali siromašni otac celog veka borio s finansijskim nedaćama. Ta jedna jedina misao bila je u stanju da uĉini ţivot potpuno drugaĉijim. Bogati otac ponavljao ju je opet i opet, tu misao koju ću nazvati Lekcijom br. 1. ,,Siromašni i osrednje imućni rade za novac. Bogati su naterali novac da radi za njih." Tog sunĉanog subotnjeg jutra nauĉio sam nešto što se dijamerralno razlikovalo od onoga ĉemu me je uĉio moj siromašni otac. U devetoj godini ţivota postao sam svestan da oba oca ţele da uĉim. Obojica su me podsticala da uĉim... ali ne iste stvari. Moj visokoobrazovani otac preporuĉivao mi je da idem njegovim stopama. ,,Sine, hoću da vredno uĉiš i imaš dobre ocene, da bi mogao da naĊeš siguran i stabilan posao u dobroj kompaniji. I povedi raĉuna da to bude neka koja pruţa maksimalne beneficije." Moj bogati otac je ţeleo da nauĉim kako funkcioniše novac, tako da bih mogao da ga nateram da radi za mene. Te lekcije, meĊutim, nisam uĉio u uĉionici već kroz ţivot, rukovodeći se njegovim savetima. Moj bogati otac je nastavio s prvom lekcijom. ,,Drago mi je što si se naljutio zbog onih deset centi na sat. Da se nisi naljutio, da si to oberuĉke prihvatio, morao bih da ti kaţem da te neću poduĉavati. Vidi, za istinsko uĉenje potrebna je energija, strast, goruća ţelja. Bes je veliki deo te formule, jer je strast kombinacija besa i ljubavi. Kada je reĉ o novcu, većina Ljudi ţeli da igra na sigurno i oseća se bezbedno. Stoga oni nisu voĊeni strašću, već strahom." ,,I zbog toga prihvataju slabo plaćen posao?" upitao sam. ,,Da" odvrati bogati otac. ,,Neki kaţu da ja eksploatišem ljude zato što su plate kod mene manje nego na plantaţi ili u drţavnoj sluţbi. A ja kaţem da Ljudi sami sebe eksploatišu. Oni se plaše, ne ja." ,,Ali, zar ne mislite da bi trebalo bolje da ih plaćate?" pitao sam.
4

,,Ne moram. Pored toga, više novca neće rešiti problem. Pogledaj samo svog oca. On lepo zaraĊuje, ali ipak ne uspeva da plati sve raĉune. Većina Ljudi se, kad im daš više novca, samo uvali u još veće dugove." ,,Zato sam, znaĉi, dobijao deset centi na sat", osmehnuo sam se. ,,To je deo lekcije." ,,Taĉno", uzvratio mi je osmeh bogati otac. ,,Vidiš, tvoj otac je išao u školu i stekao odliĉno obrazovanje, kako bi mogao da naĊe dobro plaćen posao. To je i uĉinio. Ali, on i dalje ima novĉanih problema, jer u školi nije nauĉio ništa o novcu. Povrh svega, on veruje u rad za platu." ,,A vi ne verujete?" upitah. ,,Ne, ne baš", odgovori bogati otac. ,,Ako ţeliš da nauĉiš da radiš za platu, ostani u školi. Tamo te odliĉno nauĉe tome. MeĊutim, ako ţeliš da nauĉiš kako da nateraš novac da radi za tebe, onda ću te ja tome nauĉiti. Ali samo ako ţeliš da uĉiš." ,,Zar ne bi svako poţeleo to da nauĉi?" pitao sam. ,,Ne", reĉe bogati otac. ,,Jednostavno zato što je lakše raditi za platu, a naroĉito ako je strah tvoja primarna emocija u trenucima kada se raspravlja o novcu." ,,Ne razumem", namrštio sam se. ,,Zasada nemoj da brineš o tome. Dovoljno je da znaš da je strah ono što većinu Ljudi tera da se drţe nekog zaposlenja. Strah da neće moći da plate svoje raĉune. Strah od otpuštanja. Strah da neće imati dovoljno para. Strah od novog poĉetka. To je cena koja se plaća kada se uĉi profesija ili zanat i potom radi za platu. Većina Ljudi poĉne da robuje novcu... a zatim poĉne da besni na svog šefa." ,,Naterati novac da radi za mene, to je sasvim drugaĉiji predmet izuĉavanja?" upitah. ,,Naravno", odgovori bogati otac. ,,Potpuno drugaĉiji." Zaćutali smo, a napolju je još uvek trajalo divno havajsko jutro. Moji drugovi su verovatno upravo poĉinjali utakmicu u malom bejzbolu. Ali, iz nekog meni nepoznatog razloga, sada mi je bilo drago što sam odluĉio da prihvatim posao za deset centi na sat. Slutio sam da sam na putu da nauĉim nešto što moji drugovi neće nauĉiti u školi. ,,Jesi li spreman za uĉenje?" zapita bogati otac. ,,Kao zapeta puška", nacerio sam se. ,,Drţim svoje obećanje. Uĉim te, ali posredno", reĉe moj bogati otac. ,,U devetoj godini ţivota okusio si kako je to raditi za platu. Pomnoţi poslednjih mesec dana sa pedeset godina i imaćeš predstavu kako protiĉe ţivot većine Ljudi." ,,Ne shvatam", rekoh. ,,Kako si se osećao dok si ĉekao da dode tvoj red da te primim?
5

Jednom da bi dobio posao i drugi put da bi traţio veću platu?" ,,Grozno", odvratih. ,,Ako odluĉiš da radiš za platu, ţivot će ti biti baš takav, kao i mnogima", reĉe bogati otac. ,,A kako si se osećao kad bi ti gospoĊa Martin spustila na dlan tri novĉića za tri sata rada?" ,,Smatrao sam da nije dovoljno. Ĉinilo se bedno. Bio sam razoĉaran", rekoh. ,,Tako se oseća većina zaposlenih kada dobije platu. Pogotovo pošto im odbiju porez i ostale odbitke. Ti si barem dobijao ceo iznos." ,,Hoćete da kaţete da većina zaposlenih ne prima celu platu?" zaprepastio sam se. ,,Zaboga, ne!" reĉe bogati otac. ,,Drţava uvek prvo uzme svoj deo." ,,Kako to radi?" pitao sam. ,,Porezi", odvrati bogati otac. ,,Oporezuje se sve što zaraĊuješ. Oporezuje se sve što trošiš. Oporezuje se sve što uštediš. Oporezuju te i kad umreš." ,,Zašto Ljudi dozvoljavaju da im drţava to radi?" ,,Bogati ne dozvoljavaju", reĉe sa smeškom bogati otac. ,,Siromašni i osrednje imućni dozvoljavaju. Kladim se da zaraĊujem više od tvog oca, pa ipak on plaća veći porez." ,,Kako je to moguće?" pitao sam. Kao devetogodišnjaku. ĉinilo mi se da to nema nikakvog smisla. ,,Zašto bi iko dozvoljavao drţavi da mu to radi?" Bogati otac je sedeo i ćutao. Valjda je ţeleo da slušam umesto da brbljam. Naposletku sam se ipak smirio. Nije mi se dopalo to što sam ĉuo. Znao sam da se moj otac stalno ţali da plaća veliki porez, ali u stvari pojma nisam imao o ĉemu je tu reĉ. Je l' to njega ţivot maltretira? Bogati otac se polako, bez reĉi okrenuo zajedno sa stolicom i pogledao me. ,,Jesi li spreman da uĉiš?" upitao me. Potvrdio sam laganim klimanjem glavom. ,,Kao što rekoh, ima tu mnogo da se uĉi. Studije na kojima uĉiš kako da nateraš novac da radi za tebe traju ceo ţivot. Obrazovanje većine se završava posle ĉetiri godine koledţa. Ja već znam da će moje prouĉavanje novca trajati dok sam ţiv jer, što više znam, otkrivam sve više onoga što je potrebno da znam. Većina nikada ne uĉi o tome. Idu na posao, dobijaju platu, vode raĉuna da ne preĊu iznos na tekućem raĉunu i to je to. A zatim se pitaju otkud im toliki novĉani problemi. I onda poveruju kako će s više novca rešiti probleme. Tek malobrojni shvate da problem zapravo leţi u njihovom nedostatku fmansijskog obrazovanja." ,,Znaĉi, moj otac ima problema s porezom zato što se ne
6

. Jednog dana. Bogati otac me je pomilovao po glavi. Bogati otac me pomilova po glavi i reĉe: .." LEKCIJA 1: Bogati ne rade za platu Svome siromašnom ocu nisam rekao da radim bez plate.Ako ga dobro upotrebiš.." Nisam verovao svojim ušima. vratićemo se na našu prvu pogodbu.Morate nešto da platite. šta da radim?" pitao sam. A moţeš da uĉiniš i ono što bi većina uĉinila. Ovog ĉasa ţelim samo da otkrijem da li u tebi još uvek tinja strast da uĉiš o novcu." Stajao sam tamo ne verujući kakva mi je nepravedna pogodba ponuĊena.O ovome sam s Majkom već razgovarao.." .. bićeš mi uskoro zahvalan što sam ti pruţio šansu i odrašćeš u pametnog ĉoveka. Sam posao nije mi teško padao i s vremenom je ĉak postajao lakši. Ovog puta. . Ako sada ne nauĉiš ovo. viknuo sam. Ali. To je cena koju plaćaš ako jedino znaš da radiš za platu umesto da nateraš novac da radi za tebe. Klimnuo sam potvrdno.A sad. A sada briši na posao. koji zaraĊuje mnogo samo zato da bi grcao u dugovima i nada se da će povišica rešiti sve probleme. Došao sam da traţim povišicu. .Vidi"." . Rekao si da ţeliš da nauĉiš da ne radiš za platu. Bolje da poţuriš i vratiš se tamo. a ja nisam ţeleo da se uvaljujem u objašnjavanje neĉega što ni sam nisam shvatao.Upotrebi ovo." . reĉe bogati otac. Nastavićeš da radiš svake subote po tri sata. .. a on mi kaţe da od sada radim dţabe. rade zabavan posao i zaraĊuju mnogo para. ..To nije fer".. On to ne bi razumeo.razume u pare?" zbunjeno sam pitao. Tinja li. ali više ti neću plaćati deset centi na sat. On upravo radi.Upotrebi ovo" reĉe. Tri naredne nedelje Majk i ja smo svake subote odraĊivali svoja tri sata bez ikakve plate.. trgnu se iz sna.. do guše u finansijskim problemima i više ne mogu da prestanu da rade. . bićeš kao one dve ţene i onaj stariji ĉovek koje viĊaš u mojoj dnevnoj sobi.. neću ti platiti ništa.. .Dobro"." . Ako je to ono što ti ţeliš. . prema tome.. koji rade za plate i mole Boga da ih ne otpustim. bilo mi je ţao propuštenih 7 .Ĉuo si me. reĉe on. daš otkaz i odeš da traţiš novi posao. natrag na posao. Poţališ se da te ne plaćam dovoljno. neću ti platiti ni centa. Ni centa. deset centi na sat. osposobe se za neku profesiju...Porezi su samo deo onoga što moraš da znaš ako hoćeš da novac radi za tebe.Rekao si da hoćeš da uĉiš.Šta?" zapanjio sam se. briše prašinu i slaţe konzerve za dţabe. Nje u većini Ljudi nema. . dakle.Ali. Oni ţele da idu u školu. Ili kao tvoj otac. još uvek u tebi strast za uĉenjem?" pitao je bogati otac.

izvadio dva štapića. Zašto ih ismevate?" hteo sam da znam. 8 . Ĉuli smo kako parkira kamionet i pucketanje tek ugašenog motora. Ušao je u radnju i srdaĉnim zagrljajem pozdravio gospoĊu Martin.OK". jer im je vidik suviše uzan. gde nam je dao sladolede. ali osećali smo kako oĉajniĉki ţeli da nešto shvatimo.Dakle.Ajmo u šetnju. momci. bilo bi dobro da poĉnete da razmišljate. Pošto se raspitao o poslovanju prodavnice. kako ide?" . i odšetali na prostranu poljanu na kojoj je nekolicina odraslih igrala bejzbol... . Izbegavanje jedne od najvećih životnih zamki .. Nikad ne bih bio tako okrutan. Dvadeset pet centi na sat za mene su bile dobre pare. grĉevito se drţe iluzije o sigurnom poslu. Nešto što većina nikada nije imala privilegiju da vidi. jer se iz petnih ţila trudim da vam ukaţem na nešto. otišao je do friţidera za sladoled. Većina nikada ne primeti zamku u koju je upala. Ja sam se sloţio s tim. bogati otac je rekao: . Moţda zvuĉim okrutno. slegnuli ramenima i istovremeno odmahnuli glavom.Momci." Prešli smo preko ulice. Seli smo podalje od njih. jer nismo bili sasvim sigurni šta hoće da nam kaţe.Da li ste nešto nauĉili u meĊuvremenu?" pitao je bogati otac. .ne". Bogati otac je navratio da nas obiĊe treće nedelje. rekao je Majk. . Ako ne. izbegavši nekoliko nailazećih automobila. negde oko podneva. Oni veoma naporno rade. Ţelim da proširim vaše vidike kako biste nešto uvideli. ali u stvari je bilo tako. jedva ĉekaju one tri nedelje godišnjeg odmora i oskudnu penziju nakon ĉetrdeset i pet godina rada. Jeste zvuĉao okrutno. za malu platu..GospoĊa Martin mi je kao majka. Ako je savladate. momci." Majk i ja smo samo ćutke sedeli.Ali.. ovo su sve dobri i vredni Ljudi. za jedan izletniĉki sto. platio za njih i mahnuo Majku i meni. završićete poput gospoĊe Martin i većine ovih Ljudi koji igraju bejzbol u ovom parku. uţivaćete u ţivotu punom slobode i sigurnosti. Osmeh je ozario lice bogatog oca.Zar dvadeset i pet centi na sat ne zvuĉi dobro? Zar ne ĉini da vam srce odmah brţe zakuca?" Odmahnuo sam glavom za .bejzbol utakmica i zbog toga što više nisam mogao sebi da kupim ni one stripove. . klimnuvši glavom.. Majk i ja smo se pogledali.. Smešeći se.. daću vam povišicu: dvadeset pet centi na sat.. Ako vam to zvuĉi uzbudljivo." . Jedna od najvećih ţivotnih lekcija vam je pred nosom.

i dalje nisam ni reĉ progovarao. svejedno nisam davao glasa od sebe.siromašnim".. novu rukavicu za bejzbol i strahopoštovanje na licima svojih drugova kad iz dţepa izvadim gomilu keša..Ustaješ. nije bilo mnogo odraslih koji su zaraĊivali pet dolara na sat." Nisam verovao svojim ušima.. Uzvratio mi je pogled. ... Moţda mi se mozak pregrejao. ideš na posao. ideš na posao. . pohlepa ili ţudnja nas podstaknu na razmišljanje o svim onim divnim stvarima koje se novcem mogu kupiti.. Uzmi. On je u svom ţivotu testirao hiljade duša. Ali.. daću vam dolar na sat". pa mu je iskoĉio osiguraĉ. Iskušenje je prošlo i ustupilo mesto smirenosti. Moje srce je poĉelo da lupa kao ludo. širom otvorenih oĉiju i praznih mozgova.OK. Dţimi i njegovi bogati drugari više me nikada ne bi mogli nazvati .. i sa dva dolara na sat bio bih najbogatiji klinac na svetu.. Napokon. Nisam mogao ni da zamislim da zaraĊujem tolike pare. onaj koji nije imao cenu. Prevladao je onaj nepotkupljivi deo. A povrh svega.Uzmi. Ponuda je bila previsoka i postalaje smešna. Onaj slabi i siromašni deo moje duše je zaćutao.OK. I tako se formira obrazac. . a mozak je urlao: . s lukavim osmehom na licu. ţarko sam ţeleo ta dva dolara. Na štapiću nije bilo više niĉega.. U moj mozak i dušu uselili su se nekakav mir i sigurnost u pogledu novca.Dobro". reĉe bogati otac meko. Testirao je duše svaki put kad bi nekoga pozvao na razgovor u vezi s poslom. Lagano. plaćaš raĉune. A znao je i da u duši svakog ljudskog bića postoji onaj snaţan i odluĉan deo koji se nikada ne da potkupiti. MeĊutim. okrenuo sam se nalevo da bih pogledao Majka. Do kraja ţivota bivaju voĊeni dvema emocijama. Pre svega. Ipak. plaćaš raĉune. .. duboko u duši. U mislima sam video novi bicikl.Kakav obrazac?" pitao sam. ustaješ.da"." Odjednom se sve u meni utišalo.Većina Ljudi ima svoju cenu. Znao sam da je i Majk došao do te taĉke.OK." Moj mali devetogodišnji mozak i srce samo što nisu eksplodirali. pet dolara na sat. Ţeleo sam da prihvatim tu ponudu." . A imaju je zahvaljujući ljudskim emocijama koje se zovu strah i pohlepa. 9 .. Pitanje je bilo samo koji će od ta dva dela prevladati. Nešto se promenilo. Bogati otac je posmatrao dvojicu deĉaka koji su mu uzvraćali pogled. . bila je 1956. a lepljiva barica vanile i ĉokolade predstavljala je pravu gozbu za mrave. a kad poĉnemo da dobijamo platu. Ĉeznuo sam da kaţem .. Znao je da nas testira i znao je da deo naših emocija ţeli da prihvati ponudu. Godine 1956. Sladoled se topio i curio mi niz ruku. Znao je da u duši svakog ljudskog bića postoji crta slabosti i siromaštva koja dozvoljava da bude kupljena. strah da ćemo ostati bez novca motiviše nas da naporno radimo. dva dolara na sat.

. a strah se budi zajedno s njima. meĊutim.Mi nismo ništa lagali".Znaĉi. prvi korak jeste reći istinu". . milujući nas po kosi... ." . . Zato sam prestao da vas plaćam.. gospoda Martin. reaguju umesto da misle.reći istinu'. jer su suviše nemirni i zabrinuti.Pomalo smo umorni.Da". I oni ponovo ustaju i idu na posao. Strah ih drţi zarobljene i oni rade. ali ništa od toga." . rekao sam. Nije mi delovalo da se bogzna kako zabavljaju tamo i nikad nisu izgledali specijalno srećni.. momci. Taj stari strah ih progoni i nastavljaju da odlaze na posao nadajući se da će novac uĉiniti da straha nestane.. osećaju strah da neće imati novca." Bogati otac je ovo izgovorio tiho. ali nešto ih je teralo da stalno ţure na posao... reĉe Majk. .. i opet reaguju umesto da misle. Ali. Samo sebi.. .Umesto toga.Sumnjam da znaju".. odgovori bogati otac. On kontroliše njihova osećanja. njihova osećanja misle za njih". svakog dana ustaju.A onda.. . Plaše se.A da nam daš neki nagoveštaj?" nastavio je Majk.. oni koji rade za vas." .O vašim osećanjima".Ne morate je reći nikome drugom. rade. oni reaguju u skladu s tim osećanjima. opet ih ponesu osećanja radosti i ţudnje i pohlepe. Majk i ja smo ĉuli šta je rekao.. Milionima Ljudi ne dozvoljava da spavaju. To je ono što ja nazivam . kad doĊu do nekog dolara.Onaj za koji se nadam da ćete ga vi." . .. zaraĊuju i stalno se nadaju da će strah nestati.. Ponudi im više novca i nastaviće da se vrte u tom krugu tako što će trošiti još više.. reĉe bogati otac.Postoji li i drugi naĉin?" pitao je Majk.. .. puštajući da nam se njegove reĉi ureţu u pamćenje.Ali ga tek nekolicina otkrije." ponovio je bogati otac. . zaraduju. Znao sam samo da sam se ĉesto ĉudio zbog ĉega odrasli tako ţure na posao. reĉe bogati otac.strahom i pohlepom.Nisam ni rekao da ste lagali.Hoćete da kaţete da Ljudi u ovom parku. ali nismo u potpunosti shvatili šta je hteo da kaţe. otkriti i uĉiti uz mene. Umesto da se suprotstave tom strahu. Shvativši da smo apsorbovali onoliko koliko smo mogli od 10 . a oni neće da priznaju da je tako.. . on i dalje ne nestaje. bez razmišljanja.Umesto da kaţu istinu o tome kako se osećaju. odvrati bogati otac. . Novac gospodari njihovim ţivotima. reĉe polako bogati otac. da oni to ne znaju?" upitao sam. Reaguju emotivno urresto da upotrebe mozak". Rekao sam . pogotovo zato što radimo za dţabe. . idu na posao s nadom da će novac ublaţiti strah. .Dakle. nadajući se da će plata odagnati strah koji im razdire dušu. a na taj naĉin i njihove duše.Tako je". ." .trkom pacova".. odgovori bogati otac..Koji je to naĉin?" pitao je dalje Majk.Istinu o ĉemu?" pitao sam.

Hoću da vi. reĉe bogati otac.. momci. Savršeno je normalno ţudeti za neĉim boljim. ali ja više volim da kaţem ţudnja." . odvrati bogati otac. uzeo novĉanicu i. odjurio blagosiljajući svoju sreću. što onda rade? Ta je vrsta razmišljanja verovatno poremećenija nego ĉovek koji gomila novac. Nas trojica smo ga posmatrali s velikim interesovanjem. Bogati otac je izvadio jedan dolar iz novĉanika i mahnuo starcu.. To je poricanje istine. Znam Ijude koji su danas. ţudnja. Imam prijatelje koji se i dalje ubijaju poslom iako imaju veoma mnogo. A ovamo. izbegnete tu zamku. bogati otac reĉe: .. više zadovoljstva..Da. Tome zapravo i ţelim da vas nauĉim. za više radosti. premda izgledaju bogati i imaju stalno sve više novca. uplašeniji nego onda kad nisu imali ništa.Upoznao sam mnoge koji tvrde kako ih novac uopšte ne interesuje. mislim da nisu". Dozvoli da kaţem nešto o drugoj emociji.. samo da bi otkrili da se strah pojaĉava. Uţasnuti su mogućnošću da izgube sav svoj novac. više bezbednosti. Onaj slab i siromašan deo njihove duše se sada u stvari još glasnije ĉuje.Ne." 11 .Znaĉi li to da su siromašni srećniji?" upitah. Ne samo da budete bogati. svakog dana provode osam sati na poslu. zaustavio se kod velike korpe za otpatke i poĉeo da pretura po njoj. Mnogi su oĉajni i neurotiĉni.Štaviše.Ovaj se ne razlikuje baš mnogo od većine mojih radnika".Izbegavanje novca je isto tako poremećeno kao i vezanost za njega. Zatim poĉrnju da se plaše da će izgubiti novac. mada bismo ga do pre pola sata verovatno sasvim ignorisali." . misleći da će novac smiriti njihovu strahom i ţudnjom rastrzanu dušu.. ta radost je ĉesto kratkog daha i ubrzo im je potrebno više novca. Neki je nazivaju pohlepom. beskućnik je prišao ne ĉaseći ni ĉasa. odvrati bogati otac. kad poseduju milione. . razlog što su mnogi bogataši postali bogati nije ţudnja nego strah. . Ţude za novcem jer misle da njime mogu da kupe radost.Nije?" upitao sam. automobile. .onoga što nam je govorio. jer bogatstvo nije rešenje problema. lepšim. I onda nastavljaju da rade. Ali.. Strahovi koji su ih naterali da se obogate postali su još izraţeniji. od nemaštine. pored našeg stola prošao je jedan beskućnik. . i za njih". Ako ih novac ne interesuje. ne prestajući da zahvaljuje bogatom ocu. Ijude i ţudnja tera da rade za novac. MeĊutim. Dakle.. . Oni ne ţele da izgube svoje velike kuće.. više udobnosti.. . Videći novac. novac to ne moţe.To vaţi i za bogate Ijude?" upita Majk. ţivot na visokoj nozi koji im novac omogućava. . nije." Kao naruĉen. zabavnijim ili uzbudljivijim." .. i onda ga gomilaju na tone. Oni zaista veruju da novac moţe da odagna taj strah od nedostatka novca.Ne. Zabrinuti su zbog onoga što bi njihovi prijatelji mogli reci ako oni izgube sav svoj novac.

" . ." . . ta preporuka proistiĉe upravo iz straha.I šta vi preporuĉujete?" pitao sam. postaćete robovi novca. On je ţeleo da proširimo 12 ." Konaĉno je poĉelo da dobija smisao.. Budi iskren u pogledu svojih osećanja i koristi ih..Mislite. Ono što generiše tu misao jeste strah da neće imati novca.Onda. .Mene novac ne zanima.ne'.Ali. umesto da odmah izjure ne bi li našli posao i zaradili nekoliko dolara kojima će ugušiti taj strah. pomalo zbunjen." . šta ćemo?" pitao sam.". isti onaj strah koji ga tera da svakog jutra ustane i ode na posao jeste strah koji ga ĉini tako fanatiĉnim u pogledu tvog školovanja.. On te voli i ţeli ti samo najbolje. Ali. MeĊutim. . MeĊutim.ako strah od nemaštine raste. Jednostavno.Većina Ljudi to preporuĉuje. ali morate da nauĉite da razmišljate." upao sam.Osećanja nas ĉine ljudima..Da li je posao najbolje rešenje za odagnavanje straha na duge staze?' Po mom mišljenju. to bi bilo gubljenje vremena".Naravno". reĉe Majk..Ne. . reĉe bogati otac." . moj tata uvek govori: ." . .Kada neko kaţe da mora da naĊe posao. odgovori bogati otac..Moţete li da mi date neki primer?" pitao sam. a ne da ga se plašite.. Vidi.." . ako ne nauĉite.. biće ti jasnije. Reĉ . moj um se prisećao koliko sam puta ĉuo svog tatu da kaţe: .Dok sam sedeo i slušao svog bogatog oca.Uţasava se mogućnosti da nećeš biti u stanju da zaradiš novac i uklopiš se u drušrvo. odvrati bogati otac. Mislim da njegov strah jeste opravdan.. u svoju korist.Radim zato što volim svoj posao.Sporije!" uzviknu Majk. reĉe bogati otac." Ĉesto je ponavljao te reĉi. mogli bi da se zapitaju sledeće: .. oni ne pomaţu da strah nestane. a ne njihov reaktor.. a bila je tu i još jedna reĉenica iza koje se uvek krio: . ..emocija' oznaĉava energiju u pokretu. odgovor je . odgovori bogati otac.Ţelim da vas nauĉim da ovladate snagom novca. . Vaša osećanja su vaša osećanja. Posao je zapravo kratkoroĉno rešenje dugoroĉnog problema. .. Pogotovo ako pogledaš neĉiji ţivot.. Obrazovanje i posao su vaţni.... shvatam to".. . Nemoj me pogrešno razumeti. .Drţ' se škole i imaj dobre ocene. pa ćeš moći da naĊeš siguran i stabilan posao'.Da. budi posmatraĉ svojih emocija.Na primer". Ĉine nas stvarnima..Da". Taj predmet se ne uĉi u školama. a ne protiv sebe.. moj otac to kaţe jer se plaši?" .Neka te ne brine ovo što sam rekao. i uglavnom to i jeste dobra ideja.Ne razumem". Većina Ljudi nije ni svesna da dozvoljava emocijama da razmišljaju umesto njih. u sprezi s mozgom.Da ne radimo za novac sve dok ne nestanu svi tragovi straha i pohlepe?" .. vrlo je verovatno da je dozvolio osećanju da razmišlja za njega. S godinama.

a ne da im jednostavno dopustite da vas vode tako što će kontrolisati vaše razmišljanje. . Kako ţudnja za novcem utiĉe na naše razmišljanje?" upitao je Majk.Hoćeš da kaţeš.. Postalo mi je jasno da od dva oca mogu da nauĉim razliĉite i vaţne stvari. Mnogi Ljudi upotrebljavaju strah i ţudnju na svoju štetu. Zato vi.. . to je isto što i šargarepa za magarca?" upita Majk." . .. momci. povišicama i sigurnim poslom.. ali magarac kaska za iluzijom. Većina ţivi jureći za platama. Ali. bili ste u stanju da odloţite reakciju i razmišljate. Uvek će se u nama nalaziti osećanja straha i pohlepe.. upravo zbog toga što oseća ţudnju i strah. Nije moj cilj da vas nauĉim da zaradite brdo para. Aja ću vas nauĉiti kako da ne upadnete u klopku. Zamku prouzrokovanu dvema emocijama. u školi mu nikada nisu rekli kako da ovlada novcem ili svojim strahovima.. Upotrebite ih u svoju korist. a ne ekonomija.Znaĉi.Aha.Glavni uzrok siromaštva ili fmansijskih problema jesu strah i neznanje.Vidi. a gazda maše šargarepom ispred njegovog nosa. . Sutra mu sleduje samo nova šargarepa. Od sada pa nadalje najbitnije je da osećanja upotrebite u svoju korist. Da vidimo ono što nije videla gospoĊa Martin. a obogatite se. slatkišima i igraĉkama. To je najvaţnije. svi smo mi na ovaj ili onaj naĉin zaposleni. Tome ţelim da vas nauĉim. reĉe bogati otac. Moj obrazovani otac imao je visoko obrazovanje i divnu karijeru. bićete samo bogato plaćen rob. Moj se vidik tog dana proširio i poĉinjao sam da vidim tu zamku koja je leţala ispred većine Ljudi. ali naprosto radimo na razliĉitim nivoima".Kako ćemo izbeći tu zamku?" pitao sam. imate šansu da izbegnete zamku. Primeri koje je naveo zvuĉali su mi tada okrutno. ti govoriš o strahu od nemaštine. pa ĉak ni moj otac. . Gazda tog magarca moţda i ide tamo kuda je krenuo. a ne na svoju štetu. klinci." ." Delovi slagalice polako su poĉeli da se uklapaju. strahom i ţudnjom.Ţelim samo da vi. i to na duge staze.. To je kao slika magarca koji vuĉe kola. kada pomislim o novoj rukavici za bejzbol. .Oduprevši se svojim osećanjima. valja da idete u školu i kasnije diplomirate na koledţu. Ako ne umete da izaĊete na kraj sa strahom i ţudnjom. Nova 13 . ne pitajući se kuda ih vodi to emocijama diktirano razmišljanje. To je poĉetak neznanja. igraĉke bivaju sve skuplje. One neće pomoći da izaĊete na kraj sa strahom ili ţudnjom.. Taj samonametnuti strah i neznanje drţe Ijude u klopci.Kako ste se osećali kad sam vas iskušavao povišicom? Da li ste opazili kako vaša ţudnja raste?" Klimnuli smo potvrdno. vlada ili bogati.vidike. A što stariji postaješ. što nisu videli njegovi radnici.. . ali ih nikada nisam zaboravio.

strah i ţudnja.. i to je klopka koju ţelim da izbegnete. To je razlog zbog ĉega se bogati Ljudi.Daću ti neke primere. .Šta je rešenje?" upita Majk. Bogati otac se sagnuo. reĉe bogati otac.Ono što pojaĉava strah je neznanje. Svakoj su kulturi potrebni uĉitelji.Vidite. vojnici. Nikad ih ne zaboravljajte.S razlogom.. kao što je sluĉaj s mnogim velikim uĉiteljima.. . . Novac je šargarepa. Ţivot koji diktira broj na platnoj listi zapravo i nije ţivot. a ţudnja te provocira." . . ĉesto i kada njih više nema. lekari. škola je veoma. ako je ikako moguće. Ali. . Neosetno te vodi prema stenama. bogati otac. ne dozvolite da vašim ţivotom upravlja novac. Kada bi mogao da vidi celu sliku. njegove reĉi su i dan danas sa mnom.. objašnjavao je. policajci. Kada ĉovek prestane da traga za informacijama i znanjem o sebi.. Misliti da će posao obezbediti da se osećate sigurni jeste laganje samog sebe. Nemojte dozvoliti da se vama to desi. Nisam najbolje shvatio sve što nam je toga dana rekao. jeste grozan naĉin ţivota. Gledam kako novac upravlja ţivotima Ljudi. jer vas dve vaše emocije.Danas sam bio pomalo okrutan". Napomo raditi za platu.Kakve veze ima neznanje s pohlepom i strahom?" upitah. nastavio je bogati otac. mogu odvesti u najveću ţivotnu klopku ukoliko niste svesni da imaju tendenciju da utiĉu na vaše razmišljanje. kuvari. ĉije reĉi nastavljaju da budu pouĉne još godinama. dohvatio je i bacio igraĉima.Naţalost... . Ţelim da uvek mislite o gospoĊi Martin. škola je za mnoge kraj. smešeći se. To je okrutno. magarac bi se moţda predomislio i ne bi jurio šargarepu. A provesti ţivot u strahu. veoma vaţna.kola." Pod sto za kojim smo sedeli dokotrljala se lopta za bejzbol. Ţelim da uvek mislite na magarca." Usledila je duga tišina. U tome je zamka. takode je okrutno.. ĉamac i velika kuća koja će impresionirati tvoje prijatelje".. reĉe. . mehaniĉari. Borba je niz odluka koje se donose iz trenutka u trenutak da li ćemo prema neĉemu biti otvoreni ili zatvoreni. vatrogasci. . priĉao je bogati otac. Lekar.Zato što upravo neznanje o novcu izaziva svu tu pohlepu i strah". Molim vas. što više novca imaju. uţasnuti zbog raĉuna koji ĉekaju da budu plaćeni. U školu idete da biste se osposobili za veštinu ili profesiju kojom ćete doprinositi društvu." Bogati otac je nastavio. sve više plaše. Buditi se usred noći. Oni se školuju da bi se kultura razvijala i cvetala". objašnjavajući kako je ljudski ţivot borba izmeĊu neznanja i prosvetljenja. a ne poĉetak. nikada ne istraţiti sopstvene snove to je okrutno. Ţelim da uvek pamtite ovaj naš razgovor. verujući da ćete novcem moći da kupite stvari koje će vas usrećiti.. poslovni Ljudi. ţeleći da zaradi 14 . dolazi do neznanja. .Strah te gura kroz vrata. Bogati otac se smešio. iluzija. umetnici.

ponovo ste nauĉili da mislite uprkos emotivnom naboju. zar nema kod nas poslovnih škola?" pitao je Majk. povešću vas kroz trnje.. i tako dalje. dodao je ljutito bogati otac.. i tako dalje. Znam. . ne i pouke. .. Oni jedino umeju da gledaju u cifre.Nauĉite da koristite emocije da biste razmišljali.Zbog ĉega je taj korak tako vaţan?" pitao sam. .To morate sami da otkrijete.Da". napustićete ideju o radu za plaru i umesto toga ćete nauĉiti kako da naterate novac da radi za vas. a ne kako da ga upregnu.Ali. Raĉunovodstvo je vaţno. .Da li je u tome odgovor?" upita Majk. . dokazujući ponovo da se istorija ponavlja zbog toga što ne uĉimo na njenim primerima. odvrati bogati otac. momci. koje doprinose povećanju poreza koji plaćamo.više novca za svoju porodicu. što će dovesti do propasti još jedne velike civilizacije.Ne u obrazovanom društvu s dobro voĊenom drţavom. prvo tako što ste pristali da radite bez plate.Pošto moraju skuplje da plate usluge lekara. podiţe cene svojih usluga. To je prvi korak. Pošto su advokati podigli svoje cene. Amerika takoĊe ide tim putem.Zar me ti ne hrabriš da jednog dana. Kad ste im se ponovo oduprli onda kada sam vas iskušavao povišicom. Jer." . Cene rastu zbog pohlepe i straha izazvanih neznanjem.. pa zato i jesu lošijeg zdravlja nego oni koji imaju novca. to je ĉesto tako samo teoretski. ali.. što samo dovodi do novih problema.Šta dobijamo ako poĊemo s vama? Šta ako se sloţimo da 15 .. Sve o ĉemu oni misle jeste kresanje troškova i podizanje cena. To najviše pogada one siromašne. Kad bi Ljudi u školama uĉili o novcu.. kao postdiplomski." .* Saĉuvaj boţe da jedan od takvih preuzme posao. Njega svi izbegavaju. Uskoro će izmeĊu bogatih i siromašnih postojati tako veliki jaz da će nastati pravi haos." . advokati podiţu cene svojih usluga. bilo bi ga više. znao sam da za vas ima nade. Kad ste vas dvojica savladali svoje emocije. Pamtimo samo istorijske datume i imena. . Cene bi zapravo trebalo da padaju. . nastavnici i profesori traţe povišice. .. a cene bi bile niţe.MeĊutim. Povešću vas onuda kuda se većina boji da proĊe. Krenete li sa mnom.Zar nije normalno da cene rastu?" pitao sam. Voleo bih da se više Ljudi razume u njega. poslovne škole i suviše ĉesto obuĉavaju radnike koji su zapravo samo soflsticirani brojaĉi kuglica na raĉunaljci. Zbog toga zdravstvena zaštita postaje skuplja za sve." .Da". ali ni ono nije sve". jer i ja zapošljavam takve. škole se usredsreĊuju na to da uĉe Ijude da rade za novac. otpuštaju Ijude i upropašćavaju posao.. Razume se. velike civilizacije su propadale kada je razlika izmeĊu onih koji imaju i onih koji nemaju postajala suviše velika.. nemojte misliti emocijama. upišem poslovnu školu?" ... Ako hoćete da uĉite. odgovori bogati otac..

. recimo. .Moţe li da se razlikuje razmišljanje glavom od razmišljanja osećanjima?" upita Majk... svako mora da radi'.Trnje je naš strah i naša pohlepa. i to kratkoroĉan. prev. Umesto: .Ima li ovde moţda nešto što ne razumem'..). izraz koji u am. radije nego da reagujete automatski. ustaju svakog jutra i odlaze da rade za platu. . Danas novac upravlja našim ţivotima. stvari kao . ... Bolje da biramo šta mislimo nego da reagujemo na osećanja. Zasluţujem povišicu. Uĉiću vas da imate izbor misli koje moţete da razmotrite. Harisa.Postoji li trnovita staza?" pitao sam. biranjem misli. Umesto da naprosto ustajemo i odlazimo na posao da bismo rešili probleme. Razmišljati znaĉi dati sebi vremena da se nešto upitamo. nego umesto toga pobegnu kroz vrata.Da. ** Likovi iz pripovetke J." Moram da priznam.Setite se onoga što sam već rekao: posao je samo kratkoroĉno rešenje dugoroĉnog problema.Postoji li i drugaĉiji naĉin?' Ne razmišljaju glavom već srcem. Juga (prim. što razbija lanac emotivnih misli i daje vremena da se jasno razmisli. . Zato Ljudi postupaju kao što su posrupali i njihovi roditelji. prev. To su meseĉni raĉuni.. sledeće: . * U originalu bean counter. Većina Ljudi ima na umu samo jedan problem. reĉe bogati otac.Da"..Bogati su lopuţe'." . a kad su njegove reĉi posledica jasnog razmišljanja.Volim ovaj posao jer je siguran'. reĉe bogati otac.Svakako. ili ..Ĉujem. odgovori bogati otac. Nauĉiti da razlikuješ kad neko govori podstaknut emocijama. Katranbeba. pohlepi..uĉimo uz vas? Šta mi dobijamo?" pitao sam. samo zbog toga što se plašimo da nećemo moći da platimo raĉune.Da li je naporan rad najbolje rešenje ovog problema?' Većina Ljudi se uţasava istine da ih strah kontroliše toliko da ne mogu da misle. Neprestano nailazim na to". A put prema izlazu ide kroz um. To mislim kada kaţem da valja da kontrolišete svoje rnisli. bolje reĉeno.." . Ili." . Ili .Kako da to uĉinimo?" upita Majk.Naći ću drugi posao. Ili. strah i neznanje u pogledu novca.Dobro.."** . Nemaju ni vremena da se zapitaju: .. Na primer. kao kada ujutru na brzinu progutate kafu i istrĉite kroz vrata. slabosti i siromašrvu predstavlja izlaz. pripovedaĉa am." . . . Bila je to lekcija koja mi 16 .Tome ću vas ja uĉiti.Isto što je dobio Bata Zeka". Ne moţete vi tako sa mnom'. Suprotstavljanje strahu. Katranbeba kontroliše siruaciju.Biranje misli?" upita zbunjeno Majk. . bila je to vrlo zanimljiva lekcija. .).OsloboĊenje od Katranbebe.C. slengu oznaĉava fmansijskog direktora ili raĉunovoĊu (prim. .

Onog ĉasa kad ugledate šansu. i o tome kako svaki dolar ima svoje pokriće u srebru. Ono što ga je brinulo bile su glasine da zlatni standard jednog dana neće više vaţiti i da dolar više neće imati svoje srebrno pokriće. misleći da pravimo pare." Majk i ja smo pokupili svoje stvari iz prodavnice i mahnuli na pozdrav gospoĊi Martin. pa će vam ţivot biti lakši kad porastete. što je više od najveće plate koju bih vam mogao dati.Štaviše". parkiran ispred njegove male prodavnice.ona magarĉeva šargarepa na više naĉina je bila vrednija od novca. za isti onaj izletniĉki sto. Ĉim se to desi. priĉajući nam kako bogati znaju da je novac iluzija. Dok smo se vraćali u prodavnicu. Kada smo Majk i ja izlivali petoparce od olova. Na isto smo utrošili i celu sledeću nedelju u školi. izmišljen.. bogati otac nam je objasnio da su bogati nekada zaista . Novac je. Nećete se nikada ni oĉešati o Katranbebu. voditi raĉuna o njima. . Zakon to omogućava drţavi i bankama. Još dve 17 . Šanse koje im stoje pred nosom. tako da je to sve što dobije. Bogati otac je nastavio. nećete više propustiti nijednu. nismo razumeli ništa što nam je ispriĉao tog dana.. Nastavite da upotrebljavate mozak. . bili smo vrlo blizu naĉina na koji razmišljaju bogati.. Problem je bio u tome što je nama tako nešto zakonom zabranjeno. i što pre zaboravite na platu. Nauĉite to. ali.. Nisu radili za njih. Kuća od karata koja se nije srušila samo zbog neznanja masa i iluzije o pouzdanosti. ili drţava. do kraja ţivota.pravili pare".Kad se to desi. Pogotovo onda kada sam ja bio onaj koji je govorio podstaknut osećanjima. Otišli smo natrag u park. poĉeću da vas uĉim nešto drugo. Većina Ljudi nikada ne primećuje šanse zbog toga što traţi novac i sigurnost. dobijalo je sve više i više smisla. ali ne nama. Sirotinji. Videćete stvari koje drugi nikada ne vide. u srvari.. rekao je. Snagu iluzije o novcu kod milijardi Ljudi koji veruju da je novac stvaran odrţavaju samo strah i pohlepa." Priĉao je o zlatnom standardu Amerike. s godinama. klinci. Videti ono što drugi ne vide Penjući se u kamionet. Objasnio je da postoje zakoniti i nezakoniti naĉini pravljenja novca. . srednjoj klasi i neukima ţivot će biti uništen jednostavno zato što ce nastaviti da veruju da je novac stvaran i da će kompanija za koju rade. i narednih nekoliko sati proveli u razmišljanju i razgovoru. radite bez plate i uskoro će vam vaš um pokazati naĉine za pravljenje novca. objašnjavao nam je.je ĉitavog ţivota vredela. rekao je: . klinci." U stvari. i izbeći ćete jednu od najvećih zamki ţivota. otvoriće se vrata pakla. baš kao što je šargarepa za magarca.Nastavite da radite. bez razmišljanja.

kome smo istovremeno mogli da verujemo. Za njih je to bilo veoma povoljno. mogli su da proĉitaju onoliko siripova koliko je to moguće za dva sata." Majk i ja smo saĉekali. GospoĊa Martin je sa stripova odsecala gornju polovinu naslovne stranice. Majkova mama je u podrumu imala jednu sobicu koju niko nije koristio. budući da su stripovi u prodaji koštali deset centi primerak. Kad bi se stripovi suviše pohabali. Majkova sestra bi ih pregledala na izlazu. spaljivali smo ih. ali nisam obraćao paţnju." Naše partnerstvo je ponovo oţivelo. jesam je video. razgovarali i radili bez plate. u sobici je izbila tuĉa.Moţete. ali nikad nismo uspeli da naĊemo nekog tako posvećenog poslu. Trebalo bi da bude ovde za sat vremena. što je ona retko ĉinila jer je veĉito uĉila. Odgovorio je: .. Njegovoj sestri plaćali smo dolar nedeljno i dozvoljavali joj da besplatno ĉita stripove.. Poĉistili smo je i poĉeli u nju da gomilamo stotine srripova. koja su to deca bila. kao i eventualne predloge i prigovore. kao dokaz da nisu svi primerci prodati. Mislim. Na kraju druge subote opet sam se pozdravio s gospc \ Martin. Majk i ja smo se drţali pogodbe i svake subote smo radili u prodavnici. Iznenada. Ona je ulaz naplaćivala deset centi. Tri meseca posle otvaranja biblioteke. a prestali smo i da radimo subotom u prodavnici. a sakupljali smo i stripove iz drugih prodavnica. a biblioteka je bila otvorena svakog dana posle škole. a oni su za iste pare mogli da proĉitaju pet ili šest brojeva. Neke siledţije iz drugog kraja grada ušle su na silu i poĉele guţvu. Distributer je uskoro stigao i pitao sam ga moţemo li da uzmemo stripove. Ubrzo smo svoju biblioteku otvorili za javnost. Pokušali smo da otvorimo i ogranak biblioteke. od pola tri do pola pet.nedelje posle toga razmišljali smo. Vodila je i knjige.Bacam ih. upućujući dug. Tako se okonĉao naš posao sa stripovima. Naši klijenti. Ono ţalosno u vezi s izostankom onih trideset centi bila je ĉinjenica da više nisam imao novca ni za stripove. primetio sam da gospoĊa Martin radi nešto što nisam ranije video. Ovaj deo korica koji odsecam dajem distributeru kad donese nove brojeve. Drţali smo se i dogovora s distributerom i nismo se bavili preprodajom. Kao bibliotekarku. a ostatak bacala u veliku kartonsku kutiju. u koje je upisivala koliko se dece pojavilo u toku dana. klinci iz komšiluka. Još kao klinci otkrili smo kako je teško naći dobro osoblje. odgovorila je: . kao što je bila Majkova sestra. 18 . ĉeţnjiv pogled u pravcu police sa stripovima. ako radite u ovoj prodavnici i ako ih nećete preprodavati. Majk i ja smo tokom tri meseca ostvarili proseĉnu nedeljnu zaradu od devet i po dolara. dok nam je otpozdravljala. zaposlili smo Majkovu mlaĊu sestru koja je volela da uĉi. Kad sam je pitao šta radi s tim stripovima. Majkov je otac predloţio da zatvorimo. za sluĉaj da se neko odluĉio da pozajmi strip.

Bilo mu je drago što smo tako dobro nauĉili svoju prvu lekciju. biblioteku sa stripovima. 19 . Najbolje je bilo to što je posao donosio novac i onda kada nismo bili fiziĉki prisutni. Poĉevši sopstveni posao. bogati je otac bio uzbuĊen jer je bilo novih stvari kojima je ţeleo da nas nauĉi. Pošto za rad u prodavnici nismo bili plaćeni. bili smo primorani da upotrebimo maštu kako bismo identifikovali priliku da zaradimo. Naš novac je radio za nas. Nauĉili smo da nateramo novac da radi za nas. bogati otac nam je dao mnogo više.Ipak. drţali smo pod kontrolom sopstvene finansije i nismo bili zavisni ni od kakvog poslodavca. Umesto da nas plaća novcem.

Za moju suprugu i mene ona znaĉi da. Mojoj supruzi Kim bilo je trideset i sedam. Majk je odabrao da rukovodi imperijom. valjda.. Korenje je otišlo dovoljno u dubinu. moj najbolji prijatelj Majk preuzeo je oĉevu imperiju i radi još bolje nego što je radio njegov otac. moţemo da radimo ili da ne radimo. osim u sluĉaju nepredviĊenih kataklizmi. To je.Koja je tajna uspeha?" .. a Majk sada priprema svog sina da preuzme njegovo mesto. Imperija bogatog oca je u odliĉnim rukama. Ja sam se 1994.. .Kako da poĉnem?" .Kako da zaradim milione?" Uvek se setim ĉlanka koji sam jednom dobio. meĊutim. baš kao što je Majkov otac pripremao nas dvojicu. Godinama ga zalivate i onda mu jednog dana više niste potrebni. Kad god govorim grupama Ljudi.Šta da radimo da bismo pripremili svoju decu?" . ViĊamo se jednom ili dvaput godišnje na terenu za golf.Ima li neka dobra knjiga koju biste preporuĉili?" ..DRUGA LEKCIJA ZAŠTO JE VAŢNA FINANSIJSKA PISMENOST? G odine 1990. Penzija. Kao kada posadite drvo. ĉesto me pitaju šta bih im preporuĉio ili šta da rade. sloboda. On i njegova supruga su bogatiji nego što se moţe zamisliti. Imetakje dovoljno veliki da se uvećava sam od sebe. A krošnja je dovoljno razgranata da moţete da uţivate u hladovini. a ja sam odabrao da se penzionišem.. ali da se naše bogatstvo automatski uvećava i da nema šanse da ga inflacija ugrozi. penzionisao u ĉetrdeset i sedmoj godini ţivota. On glasi ovako. 20 . ne znaĉi nerad.

Godina 1923. predsednik njujorške berze. bojim se da će im biti priliĉno teško. predsednik najveće svetske kompanije za pruţanje komunalnih usluga. Tako je priĉa i dospela u novine. MeĊu njima su bili i Ĉarls Švab. Zabrinjava me ĉinjenica da se suviše mnogo Ljudi preterano usredsreĊuje na novac. predsednik Intemešenel Meĉ Ko. Ili priĉe o profesionalnim sportistima koji u dvadeset ĉetvrtoj godini ţivota zaraĊuju milionske sume. Svi smo ĉuli priĉe o dobitnicima na lutriji koji su bili siromašni. Insal je bankrotirao i umro u inostransrvu. već koliko od toga uspeš da zadrţiš. Ivan Kruger. Hopson je sišao s uma. Verujem da će se tokom sledećih dvadeset i pet godina zbiti mnogi usponi i padovi. pa se obogatili. Dobili su milione. Otpustili su ga iz perionice jer je odbio da u toku radnog vremena skida prsten koji je dobio kada je njegov tim osvojio šampionat. i Albert Fol. ĉlan kabineta predsednika Hardinga. Ima svega dvadeset devet godina. ali su se vrlo brzo vratili tamo odakle su i krenuli. jedne od najvećih kompanija na svetu u to vreme. glava najveće nezavisne kompanije koja je poslovala ĉelikom. 21 . svoje najveće bogatstvo.. pa ponovo postali siromasi. Novac bez finansijske inteligencije. predsednik banke Internešenel Setlment. to je novac koji brzo nestaje. dogaĊajima za koje ja smatram da su imali velikog uticaja na ove Ijude i njihov ţivot. koji su spadali meĊu najjaĉe berzanske spekulante. Frejzer i Livermor su izvršili samoubistvo. advokat i raĉunovoĊa. Danas tvrdi da su mu novac oteli prijatelji. Jutros sam u novinama proĉitao priĉu o mladom košarkašu koji je pre godinu dana imao milione dolara. Vitni i Albert Fol samo što su izašli iz zatvora. Dvadeset i pet godina kasnije. Kruger i Koton su takoĊe bankrotirali i umrli. a u trideset ĉetvrtoj spavaju ispod mosta. širokogrudi i da uĉe. Artur Koton i Dţesi Livermor. pošto je pet godina ţiveo od pozajmljenog novca. Riĉard Vitni. Semjuel Insal. je neposredno prethodila slomu berze 1929. Ako su Ljudi spremni da budu fleksibilni. Leon Frejzer. Hauard Hopson. Inteligencija rešava probleme i proizvodi novac.NAJBOGATIJI BIZNISMEN Godine 1923. a ne na obrazovanje. grupa najvećih voĊa i najbogatijih biznismena okupila se na sastanku u hotelu Edţvoter Biĉ u Ĉikagu. Poenta je sledeća: vremena u kojima mi danas ţivimo bremenita su brţim i većim promenama nego što su bile one koje su zadesile ove Ijude. Sumnjam da iko moţe sa sigurnošću reći šta se zaista desilo s ovim ljudima. iz svake promene će izaći bogatiji. glava najveće kompanije koja se bavila gasom. i velikoj depresiji. koji će moći da se porede s onima s kojima su se oni suoĉili. devetorica njih su završila na sledeće naĉine: Švab je umro siromašan kao crkveni miš. a on radi u perionici automobila i zaraĊuje minimalac. Mnogi ne uspevaju da shvate da u ţivoru nije bitno koliko novca uspeš da zaradiš. Ukoliko misle da će novcem rešiti probleme.

Budući da smo još bili deca." Utuvljivao mi je to u glavu kad god smo bili zajedno. sve što mu je ostalo i. Što se Majka i mene tiĉe.Ako hoćete da se obogatite. Moj bogati otac je za Majka i mene izlio snaţan finansijski temelj. I mada mi je milo što su Ljudi sve bogatiji.. Dobro. Jednog dana. sad. pitanje je kako da taj dosadan i zbunjujući predmet izloţite svojoj deci? Odgovor glasi: uprostite ga. Prsten je. pokazaću vam iste proste crteţe koje je Majkov otac crtao za 22 . kaţe. to će za njega znaĉiti konaĉan slom. pa ipak imamo isti jednostavan temelj. Majk i ja smo razumevali jednostavne crteţe. Ĉetiri godine je samo crtao slike i koristio reĉi. . imamo Krivi toranj iz predgraĊa. i koliko će generacija to uspeti da zadrţi. Nalazi se na ĉelu imperije vredne milijardu dolara. E. Na stranama koje slede. bojim se. ne spavajući i grcajući u dugovima. Besane noći se vraćaju. moguće je da je raĉunovodstvo najdosadniji predmet na svetu. Zato. umesto Empajer stejt bildinga. loših uslova rada i diskriminacije. Ja nisam toliko sofisticiran. ţiveći svoj ameriĉki san. Ja im jednostavno kaţem ono što je moj bogati otac rekao meni kad sam bio klinac. kretanje novca.Podneo je tuţbu zbog prestanka radnog odnosa. Ako. prvo što morate da uĉinite to je da iskopate duboku rupu i nalijete snaţan temelj. moj obrazovani otac naglašavao je vaţnost ĉitanja knjiga. Napreduje brzo i uskoro. Moţe da bude i krajnje zbunjujuće. I tako klinci završavaju škole praktiĉno bez ikakvog znanja iz oblasti finansija. jer je moje carstvo manje. sve što vam je potrebno to je petnaest centimetara debela betonska ploĉa. Kao da se ponavljaju lude dvadesete. dok je moj bogati otac naglašavao potrebu za ovladavanjem finansijskom pismenošću. kad me pitaju odakle da poĉnu ili kako da se brzo obogate. Naš školski sistem. da nije stvar u tome koliko zaraĊuješ već u tome koliko od toga uspevaš da zadrţiš. ako mu i on bude oduzet. moglo bi da bude najvaţnije. ipak. pak. Izgradnja nebodera poĉinje. Ali ako ţelite da budete bogati i da to potraje. 1997. znam za mnogo Ljudi koji su postali instantmilioneri. Danas Majk vlada mnogo sloţenijim i sofisticiranijim raĉunovodstvenim analizama. Pouĉavanje poĉnite prvo pomoću slika. zakljuĉuju da rešenje za njihove finansijske probleme leţi u brzom bogaćenju. još uvek veruje u kuće bez temelja. morate biti fmansijski pismeni. Zemljani podovi su još uvek privremena moda. a bogati otac je narednih godina poĉeo da ubacuje i brojeve. Danas. ţargon. Kao što rekoh. naš izbor je bio moguć jer smo još kao mali nauĉili da finansijska osnova mora da bude jaka. Ako mislite da sagradite Empajer stejt bilding. zato što mora. Ljudi su ĉesto razoĉarani mojim odgovorom. mislite da gradite blok stambenih kuća negde u predgraĊu. stvoren još u agrarnoj eri. smislio je jednostavan naĉin pouĉavanja.

. ali misle da je to aktiva..Zato što Ljudi ne znaju razliku izmeĊu aktive i pasive. Inteligentnoj odrasloj osobi se obraćanje paţnje na jednostavne defmicije ĉesto ĉini poniţavajućim. mislili smo da se šali. Moguće je da zvuĉi apsurdno prosto. Bogati otac je klimnuo glavom.Bogati stiĉu aktivu. Bilo je toliko jednostavno da smo morali dobro da razmislimo.... trgovci nekretninama. a ne na izraz ... Zašto? Zato što su odrasli pametniji. kao što su bankari. Mada sasvim jednostavni.Ne brini sada o tome". Koncentrišemo se na reĉ .fmansijska 23 . ili da ponovo postanu deca. Svoje obrazovanje stekli su od drugih obrazovanih profesionalaca. Odgovor leţi u osnovnom obrazovanju. što onda svi ne ţele da to otkriju?" Našem bogatom ocu trebalo je svega nekoliko minuta da nam objasni šta su to aktiva i pasiva. to je sve što je potrebno da znate.Pusti da ti se misao ureţe upamćenje. To je jedino pravilo.. što je i stvorilo snaţan finansijski temelj. Bogati otac je verovao u princip . odgovorio je bogati otac... . Dakle. tvoj ţivot će imati plan i biti finansijski lak." Sećam se da sam pitao: . imam problema da to objasnim drugim odraslim ljudima.nas. Teškoća leţi u tome što od njih traţim da zaborave nauĉeno." . . .Prosto ko pasulj. finansijski planeri i tome sliĉno. 1. .pismenost". Prosto je. To je Pravilo br. . sve što moramo da znamo jeste štaje aktiva.Štaje aktiva?" pitao je Majk. zato mnogi ovo i ne uoĉe. ti crteţi su dvojici deĉaka pomogli da izgrade veliko bogatstvo koje leţi na ĉvrstim i dubokim temeljima. U većini sluĉajeva.jednostavno do gluposti" i nastojao da dvojici deĉaka sve prikaţe krajnje uprošćeno. Bili smo tinejdţeri i ĉekali smo da nam otkrije tajnu bogaćenja.Ako je tako prosto. a on nam je odgovorio ovako. kao odrastao ĉovek. Budeš li shvatio jednostavnost.. ali mnogi i ne shvataju koliko je ono duboko. Morate znati razliku izmeĊu aktive i pasive i kupovati aktivu. Ako ţelite da budete bogati. Većina prolazi kroz finansijske probleme zbog toga što ne zna razliku izmeĊu aktive i pasive. jednostavnost ideje izmiĉe mnogim odraslima zbog toga što su drugaĉije obrazovani. raĉunovoĊe." Kada je bogati otac objasnio ovo Majku i meni. . Bogati otac se osmehnuo. Danas. što onda nisu svi bogati?" pitao sam dalje.Mislite." .Kako mogu odrasli da budu toliko glupi? Ako je tako vaţno. šta izaziva zbrku? Ili.. Prvo pravilo. Sirotinja i srednja klasa stiĉu pasivu. kako nešto tako prosto moţe da bude tako uvrnuto? Zašto bi neko kupio aktivu koja je zapravo pasiva. steknemo je i postajemo bogati?" upitao sam.

Kao klincima.pasiva".aktiva" i .. a siromašni i srednja klasa stiĉu pasivu. Da bi pouĉavao dva klinca koja se još nisu primakla ni tinejdţerskom dobu. Za većinu Ljudi isto vaţi za fmansijski obraĉun. Znam da školovanom raĉunovoĊi definicija moţe da zvuĉi sasvim u redu. Štaviše. A svi imamo razliĉite sposobnosti kada je reĉ o razumevanju proĉitanog. već ono što nam se njima govori.. . za razumevanje proĉitanog sledila mi je ĉista jedinica.Ono što definiše aktivu nisu reĉi već brojevi. Umeo sam da proĉitam reĉi. a nešto drugo pasivu kao pasivu. bogati otac je sve maksimalno uprostio." Od svoga bogatog oca ovo sam ĉuo najmanje hiljadu puta.Ako hoćete da budete bogati. morate da ĉitate i razumevate brojeve. bogati otac nam je rekao: . To se zove razumevanje proĉitanog. Isto kao i: .U raĉunovodstvu". ali ništa nisam shvatao.pismenost". Gotovo sam izludeo pokušavajući da razumem uputstvo. a brojeve godinama nije ni pominjao. ne moţete da razlikujete aktivu od rupe u zemlji. ja sam nedavno kupio novi videorikorder. obiĉavao je da kaţe bogati otac. Obrazac gotovinskog toka aktive 24 . ali ovi jednostavni crteţi predstavljaju poĉetak rada na jakim fmansijskim temeljima dvojice deĉaka. Većina raĉunovoĊa i profesionalaca iz oblasti fmansija ne slaţe se s definicijom." ." Mnogi Ljudi ĉitaju. ali za proseĉnu osobu je ona besmislena.. ali ne razumevaju mnogo.. MeĊutim.. Na primer.Bogati stiĉu aktivu. ." Evo kako da uoĉite razliku izmedu aktive i pasive. Hteo sam samo da snimim svoju omiljenu emisiju petkom uveĉe. Uz njega sam dobio uputstvo u kome je bilo objašnjeno kako se programira. U mom svetu nema niĉeg sloţenijeg od uĉenja kako da programiram videorikorder..nisu bitni brojevi. I mada bih za prepoznavanje reĉi dobio peticu. ako ţelite da se do kraja zbunite. već ono što nam oni saopštavaju. mi odrasli smo ĉesto previše ponosni da bismo priznali da nam nešto zvuĉi besmisleno. potraţite u reĉniku reĉi .. A ako ne umete da ĉitate brojeve. Ono nešto što defmiše aktivu kao aktivu. Isto kao reĉi. sveo reĉi na minimum. nisu reĉi. Nisu bitne reĉi.

25 .

Mnogi poĉetnici na polju finansija ne znaju odnos izmeĊu obraĉuna prihoda i zakljuĉnog raĉuna.pasiva". Obrazac gotovinskog toka pasive Sad kada su aktiva i pasiva defmisane slikama. Novac koji pritiĉe i novac koji odlazi. moglo bi isto tako da bude napisano i na kineskom.aktiva donosi novac". Taj odnos je od vitalnog znaĉaja. Aktiva je nešto što 26 . Lepo. ali kada je reĉ o proseĉnim osobama.Gornji pravougaonik predstavlja obraĉun prihoda. ali teško vam je da je razumete.. jednostavno i primenljivo. koji se ĉesto naziva i obraĉun dobitaka i gubitaka. Donji dijagram je zakljuĉni raĉun ili bilans.aktiva" i . Primarni uzrok finansijskih problema jeste jednostavno nepoznavanje razlike izmeĊu aktive i pasive.. Zove se tako zbog toga što bi trebalo da predstavlja ravnoteţu aktive i pasive. Umete da proĉitate reĉi koje sadrţi definicija.. moţda će vam biti lakše da razumete moje definicije date reĉima. To je prikaz prihoda i troškova. moj bogati otac je dvojici deĉkića rekao jednostavno da . Uzrok zbrke leţi u definiciji dveju reĉi. potraţite u reĉniku reĉi . Kao što sam već rekao. Ako ţelite pouku iz zbrke. Za školovane raĉunovoĊe tada stvari poĉinju da dobijaju smisao.

donosi novac. 27 .

U finansijskim izveštajima. tako i na polju cifara. Brojevi sami po sebi imaju mali znaĉaj. kako na polju reĉi. naprosto valja da provedete ţivot kupujući aktivu.gotovinski tok". Vaţna je priĉa. ili .Pasiva je nešto što odnosi novac. Ako ţelite da budete bogati. znaĉi da postoji nešto što ne umeju da proĉitaju. Strelice na dijagramima predstavljaju protok gotovine. finansijska priĉa je priĉa o teškom radu u ţelji da se napreduje. Priĉa o tome kuda se kreće novac. Ne zato što ne zaraĊuju. Prema tome. bilo da je reĉ o reĉima ili ciframa. Ako Ljudi imaju finansijskih poteškoća. To je otprilike sve što je potrebno da znate. Nešto je pogrešno shvaćeno. ĉitanje brojeva je potraga za zapletom.. priĉa. vaţno je da budete fmansijski pismeni. Neumešnost u ĉitanju reĉi i brojeva jeste osnova finansijskih problema. provedite ga kupujući pasivu. ili mlade osobe koja još uvek ţivi s roditeljima: 28 . Bogati su bogati zato što njihova pismenost obuhvata drugaĉiju oblast u odnosu na Ijude koji se bore s fmansijskim problemima. Ako ţelite da budete siromašni ili srednja klasa. Već zbog toga što ţivot provode kupujući pasivu umes to aktive. ako hoćete da postanete i ostanete bogati. Evo primera gotovinskog toka siromašne osobe. Nepoznavanje razlike je ono što u stvarnosti uzrokuje najveći broj finansijskih problema. U sluĉaju osamdeset odsto porodica.

29 .

Ovo je obrazac gotovinskog toka osobe koja pripada srednjoj klasi: 30 .

Ovo je obrazac gotovinskog toka bogate osobe: 31 .

Taj gotovinski tok priĉa priĉu. To je priĉa o tome na koji naĉin osoba rukuje novcem. a i jedno i drugo je veoma vaţno.budala i njegove pare brzo rastaju". veoma pojednostavljeni.. moţe i da ga uveća. ali ne napreduju. Svi imaju troškove ţivota. To se uzimalo zdravo za gotovo. dobiju nasledstvo. To je i razlog što je danas tako teško motivisati decu u školi.. porast gotovine će najverovatnije rezultovati porastom trošenja. povišicu ili premiju na lutriji ubrzo ponovo naĊu u istim finansijskim problemima. Mnogo puta sam rekao da u školu idemo da bismo stekli školsko i profesionalno znanje.. Danas se lekari suoĉavaju s finansijskim neprilikama koje ne bih poţeleo ni svom najgorem neprijatelju: osiguravajuće kompanije preuzimaju kontrolu nad njihovim poslovanjem.Oĉigledno je da su svi ovi dijagrami veoma. Ili. jer im je jasno da profesionalni uspeh više nije vezan iskljuĉivo za akademski uspeh. kada sam ja išao u srednju školu. Uĉimo kako da zaradimo uz pomoć svoje profesije. Ono što nedostaje 32 . Rade još napornije. Današnji klinci ţele da budu košarkaške zvezde. Ako taj obrazac kaţe da valja da potrošite sve što vam dopadne šaka. kompjuterski magovi. jer je reĉ bila o profesiji s izgledima na najveću finansijsku korist. Greška je u verovanju da će novac rešiti sve probleme. ali se kasnije ipak naĊu u finansijskim nedaćama. Odatle i poslovica da se . drţava interveniše. Dijagrami pokazuju gotovinski tok u ţivotu siromašne. novac i prestiţ.Imam dugove i moram da poĉnem da zaraĊujem više para. Šezdesetih godina. On ĉesto ukazuje na ono što ne znamo. Ĉesto ĉujem: . odakle da poĉnu. Novac ĉesto ĉini oĉiglednima naše tragiĉne ljudske mane. ako je neko imao odliĉne ocene. Zbog toga se suviše ĉesto dogaĊa da se Ljudi koji iznenada doĊu do velike gotovine recimo. upravljaju zdravstvenom zaštitom. Budući da studenti sa fakulteta izlaze neviĉni finansijama. misice i misteri lepote ili trgovci iz Vol strita." Medutim. Novac samo akcentuje obrazac gotovinskog toka koji se odvija u vašoj glavi. kao što je nekada bilo. Ĉesto niko nije ni pitao dete da li ţeli da se bavi medicinom. Onu priĉu o najbogatijim ljudima Amerike ispriĉao sam da bih ilustrovao grešku u razmišljanju tako velikog broja Ljudi.. milioni obrazovanih Ljudi uspešno se bave svojim profesijama. katkada ĉak i gorim od onih u kojima su bili pre no što su dobili novac. i još more toga. filmske i rok zvezde. više para ĉesto ne rešava problem: štaviše.. Ljudi bi gotovo odmah pretpostavili da će taj sjajan Ċak postati lekar. svako ima pravo da ih tuţi za nesavesno leĉenje. stanuju i oblaĉe se. igraĉi golfa poput Tajgera Vudsa. šta radi s novcem koji dobije u ruke. osrednje ili bogate osobe. naprosto zato što je to ono sa ĉime idu slava. To je razlog što se najeţim svaki put kad mi Ljudi upute pitanje kako da se još brţe obogate. moraju da jedu.

jer ne razume gotovinski tok. preći ćemo obrazac koji formiraju Ljudi koji vredno i naporno rade. Tek venĉan. visokoobrazovan par poĉinje da ţivi zajedno.. ali ne i kako da nateraju novac da radi za njih. i koliko dobro taj novac radi za vas. 33 . Osoba moţe da bude visoko obrazovana. Sad imaju dva prihoda i poĉinju da se usredsreĊuju na svoje karijere. Takvi Ljudi ĉesto rade napornije nego što im je potrebno jer su nauĉili kako se naporno radi. Problem je u tome što je stan tesan. koliko dugo uspevate da ga zadrţite. To se naziva finansijskom sposobnošću šta radite s novcem kada ga zaradite. srećan.. jer dvoje mogu da ţive od novca koji je već odvajalo jedno.njihovom obrazovanju nije znanje kako da zarade novac već kako da ga potroše šta da rade s njim pošto ga zarade. Odmah shvataju da štede novac. u kojoj će izroditi decu. Njihovi prihodi poĉinju da rastu. Priĉa o tome kako se traganje za finansijama iz snova pretvara u finansijski košmar Sliku po sliku. kako se ĉuvate da vam ga drugi ne oduzmu. u jednom od svojih skuĉenih iznajmljenih stanova. Odluĉuju da štede da bi kupili kuću svojih snova. uspešna u svojoj profesiji i finansijski nepismena. Rastom prihoda. Većina Ljudi ne ume da kaţe otkud im finansijski problemi.

34 .

35 . Mnogi misle da je to porez na prihod. U suštini. Povrh svega.Za većinu Ljudi porez predstavlja prvu stavku troškovnika. iznosi nekih sedam i po odsto. budući da poslodavac mora da parira iznosu koji se odvaja za socijalno. najveći namet predstavlja socijalno osiguranje. Potom raste i njihova pasiva. ali je u stvari reĉ o ĉitavih petnaest procenata. udruţeno sa zdravsrvenim. Zaposlenom se ĉini da socijalno osiguranje. za najveći broj Amerikanaca. onaj deo koji nikada ne primate jer odlazi direktno socijalnom. ali. i dalje morate da plaćate porez na deo prihoda koji se od vaše plate odbija na ime socijalnog osiguranja. to je novac koji vam poslodavac ne moţe dati.

Ovo ćemo najbolje da demonstriramo ako se vratimo mladom paru. Kao rezultat porasta njihovih prihoda. raĊa se odluka da odu i 36 .

Poštom dobijaju kreditnu karticu. Dolaze da ĉuju šta ja to imam da kaţem. poĉinju da plaćaju još jedan porez. Ali. . Njih rešava inteligencija. Sledi naglo buĊenje iz snova i spoznaja da je njihova kolona pasive puna hipotekarskog duga i dugova napravljenih kreditnim karticama. To spoznavanje 37 . i kaţe kako inteligentan postupak podrazumeva namirivanje potrošaĉkog duga opterećenog visokom kamatom. Komšija ih poziva da zajedno odu u kupovinu poĉela je rasprodaja u ĉast Dana sećanja na poginule. Padaju na to. dragulja i ogledala. Svoj potrošaĉki dug su sada pretvorili u hipoteku na kuću. Dolazi i dete. Amerika je potrošila silne milijarde dolara na naoruţanje i zahvaljujući tome predstavlja najveću vojnu silu na svetu.Moţete li nam reći kako da zaradimo više novca?" Njihove potrošaĉke navike su ih naterale da tragaju za većim prihodima. prestani da kopaš." Kao detetu. moj otac mi je ĉesto govorio da Japanci uvek imaju na umu tri sile: ..Seti se zlatnog pravila." Ogledalo simbolizuje snagu samospoznaje. koji se naziva porez na imovinu. njihov dom. interes na kuću se odbija od poreza. Ima donekle istine u onome: . da idu samo da razgledaju.Silu maĉa. Oni i ne znaju da se nevolja zapravo krije u naĉinu trošenja novca koji imaju i da je to stvarni uzrok njihovih fmansijskih problema. što se naziva još i jezom izazvanom pomeranjem poreskog razreda naviše. i to isplatom celog iznosa s kreditne kartice. Malo lakše dišu. Dragulj simbolizuje snagu novca. Rate su nešto niţe jer su rok otplate produţili na trideset godina. Kaţu sebi da neće ništa kupovati. ali finansijska dilema je ista. Nudi im zajam za . Kreditne kartice su isplaćene. Kompanija ĉija je kartica zove ih i kaţe da njihovo najveće . Upotrebljavaju je. jer su izuzetno kreditno sposobni. Ima jedna izreka koju jedan moj prijatelj uvek kaţe onima koji zapadnu u dugove. Šansa da se uštedi nešto novca.... stavili su u novĉanik svoju novu kreditnu karticu.. i otplaćuju one kreditne kartice s visokom kamatom. nov nameštaj i nove kućne aparate koji pristaju novoj kući. Zatim kupuju nova kola.. Rade još više.konsolidovanje raĉuna". To je bilo pametno. Sada su zarobljeni u trci pacova." Maĉ simbolizuje snagu oruţja. za svaki sluĉaj. Uz to. Proces se ponavlja.. Višak novca retko kada rešava neĉije novĉane probleme. Pitaju me: . dobija u vrednosti.kupe svoju kuću iz snova. On je prouzrokovan njihovom finansijskom nepismenošću i nerazumevanjem razlike izmeĊu aktive i pasive. Neprestano nalećem na ovaj mladi par. Više novca i veći porez.. Prelaze dozvoljeni maksimum. Onaj koji ima zlato diktira pravila.imanje".Ako zakljuĉiš da sam sebi kopaš rupu. Kupivši kuću. Njihova imena se menjaju.

ali sluĉajno pozadi imam jednu po koju mušterija nije došla. biću potpredsednik." . geniju u sebi.." ..." ...Investiciona banka je siguma. sentimentalnim vezama." Kaţu da je strah od javnog istupanja kod mnogih jaĉi nego strah od smrti. sate provodili samo sedeći za stolom dok je njegov otac drţao sastanke sa svojim bankarima. ne pitajući se ima li ikakvog smisla. . kupićemo veću kuću. strahom od iznošenja svog mišljenja. nakon posla. jer mi Ljudi jedino pogledom u ogledalo otkrivamo istinu. Povinuju se.proširite investicije" ili ." ." .. .. ogromna većina Ljudi dozvoljava strahotnoj snazi novca da ih kontroliše. Isti taj strah." . raĉunovoĊama.vaš dom je vaše imanje"... Samo smo poĉeli da se odvaja mo od gomile.. Snaga novca je iskorišćena protiv njih.Nemojte praviti greške. umesto da poveruje svojoj unutrašnjoj mudrosti. Posle nastave i vikendom.Štedite novac. upitali bi se: ." Mnogi veliki fmansijski problemi nastali su zbog povoĊenja za gomilom i pokušaja da se odrţi korak s prvim komšijom. Jednostavnim ustajanjem i sve napornijim radom..Jednog dana.Vaš dom je vaša najveća investicija. Kad bi upotrebili snagu ogledala. radili smo za Majkovog oca." .Ima li ovo smisla?" Suviše ĉesto. Gledali smo kako ĉovek koji je sa 38 .Radite više. prema japanskoj legendi.NaĊite siguran posao. Sa svojih šesnaestak godina.. Radi nešto zbog toga što to rade i drugi. Majk i ja smo poĉeli da imamo problema u školi. Nismo mi bili loši klinci.. većina Ljudi pusti da ih gomila povuĉe. Ne razumevajući u potpunosti novac." .. strah od ostrakizma.. Ideje kao što su ." .. To vaţi za sve." . radije no da postavljaju pitanja..Vaš dom je vaše imanje. strahom od izopštavanja.To je unapreĊenje.igrati na sigurno". tera Ijude da se povinuju i da ne postavljaju nikakva pitanja u pogledu opšteprihvaćenih mišljenja ili popularnih trendova. Siromašni i srednja klasa suviše ĉesto dopuštaju da ih kontroliše snaga novca. Psihijatri tvrde da je taj strah izazvan strahom od ostrakizma. bilo je najviše cenjeno od ovo troje. strahom od kritike. bilo da je reĉ o sportu. radije nego svojim strahovima.Kada dobijem povišicu. novcu. direktorima i sluţbenicima. Ĉesto tupavo ponavljaju ono što im je reĉeno.Dobijte zajam za konsolidaciju raĉuna i izvucite se iz dugova.Ovih lutaka više nema na zalihama.." . bukvalno pucaju sebi u nogu svakog jutra kad odlaze na posao. A strah je glavni razlog što mnogi kaţu da valja . Povremeno nam je svima potrebno da se pogledamo u ogledalo i iskreno se obratimo svojoj unutrašnjoj mudrosti." .Odbiće vam od poreza zbog toga što vam se povećava dug.Nemojte rizikovati. brokerima. Strah od toga da budu drugaĉiji većinu Ljudi spreĉava da potraţe nove naĉine rešavanja svojih problema. Nas dvojica smo ĉesto. advokatima. karijeri.sebe. Zbog toga je moj obrazovani otac govorio da Japanci najviše cene silu ogledala. investitorima.

. izmeĊu nas je došlo do ne baš prijatne rasprave.. a ne poslodavce. Umeo sam da vodim knjige. Kad sam mu pokazao zašto se ne slaţem s tim njegovim mišljenjem. Jednog dana.Moramo da radimo na ovaj naĉin. upravo zbog toga nijedan od nas dvojice nije mogao da se sloţi sa standardnim dogmama koje su propovedali naši profesori. Majk i ja bismo svoje profesore pitali o primenljivosti onoga što smo uĉili. Ĉesto sam se pitao otkud to. Kad god bi profesor rekao: . Skakali su na svaki njegov mig i povlaĉili se kad se nije slagao s njima." TakoĊe. sve više smo se udaljavali od profesora i ostalih Ċaka. mrzeo je izraz . To je bio ĉovek koji je mislio svojom glavom i gnušao se reĉi: . bankare.. a njegov uspeh je bio rezultat toga. Ako ste hteli da uradi nešto. I tako smo Majk i ja imali privilegiju da satima slušamo i u tom procesu uĉimo od inteligentnih Ljudi. Poĉeli smo da shvatamo zašto nam je naš bogati otac rekao da je škola smišljena tako da proizvodi dobre sluţbenike. daje instrukcije i postavlja pitanja obrazovanim ljudima. MeĊutim. ukljuĉujući i one provedene na koledţu. U šesnaestoj godini ţivota verovatno sam se bolje razumeo u fmansije nego moji roditelji. investitore itd. ili zašto nikada ne uĉimo o novcu i kako on funkcioniše. Jedan je svoju kuću smatrao imanjem.Ako ne dobijete dobre ocene..Mislim da ti to ne moţeš. Što smo više znali o moći novca.trinaest godina napustio školu izdaje nareĊenja. Majkov otac nije imao školsko obrazovanje. poĉeli smo da se svaĊamo zbog novca. Moj visokoobrazovani otac nikada me nije pritiskao zbog ocena. shvatili smo da taj proces školovanja zapravo guši kreativnost. trgovce nekretninama. A to je prouzrokovalo probleme. Na ovo poslednje pitanje ĉesto smo dobijali odgovor da novac nije vaţan i da će. a 39 . Majk i ja bismo samo podigli obrve. slušao sam raĉunovoĊe koje su se bavile izraĉunavanjem poreza. Dijagram koji sledi ilustmje razliku shvatanja koja su moja dva oca imala o svojim kućama. Moj otac je razgovarao s profesorima. To je bio ĉovek koji se nije povodio za gomilom. Kad su nam rekli da se pridrţavamo ustanovljenih procedura i ne odstupamo od pravila. . obiĉavao je da ponavlja. Tu i tamo. on doći sam od sebe. ali je zato bio finansijski obrazovan." Majk i ja smo više nauĉili sedeći sa strane na njegovim sastancima nego tokom svih godina školovanja. korporativne advokate. neće vam dobro ići u stvarnom svetu".. bilo je dovoljno da kaţete: . ako se budemo isticali obrazovanjem.Inteligentna osoba zapošljava ijude inteligentnije od sebe'". otac mi je priĉao kako je naša kuća njegova najveća investicija. jer svi drugi rade tako. MeĊutim.ne mogu".

Sećam se da sam svom ocu nacrtao ovaj dijagram.drugi je smatrao pasivom. 40 . ţeleći da mu prikaţem gotovinski tok. TakoĊe sam mu prikazao troškove vezane za posedovanje kuće. Veća kuća je znaĉila i veće troškove i gotovinski tok se neprestano kretao izlaznom linijom kroz kolonu troškova.

2. jer je lepa kuća stvar osećanja. Navešću i argumente. Naposletku. Ja naprosto nudim alternativan naĉin gledanja na ovu popularnu dogmu. diţući svaki put novi zajam na trideset godina da bi otplatila prethodnu. shvatili bismo da ona ne bi bila aktiva već pasiva. Kad je reĉ o kućama. sve svoje troškove plaćaju dolarima koji im ostanu pošto plate porez. jaka osećanja imaju tendenciju da smanjuju fmansijsku inteligenciju. Ĉak i kad otplate hipoteku. Drugim reĉima. Mada Ljudi dobijaju poreske olakšice na kamatu za otplatu hipoteke. 41 . većina svakih nekoliko godina kupuje novu kuću. A znam da je ona najveći san mnogih Ljudi. Uopšte ne oĉekujem da se većina sloţi s njima. 1. budući da bi nam odnosila novac iz dţepa. posedovati sopstvenu kuću je bolje nego ne posedovati ništa. A kada je novac u pitanju.Još uvek zagovaram stanovište da kuća nije aktiva. Ako bismo moja supruga i ja bili u prilici da kupimo veću i raskošniju kuću. i njihova najveća investicija. ukazujem na to da većina Ljudi celog veka plaća za kuću koju nikada ne poseduje. Iz liĉnog iskustva znam da novac ima naĉina da svaku odluku uĉini emocionalnom.

koji ih potom prodaju ljudima koji igraju na sigurno. na pojedinca utiĉe na najmanje tri sledeća naĉina: 1. što je klasiĉan obrazac gotovinskog toka srednje klase. 2. 3. drţe korak s njegovim prihodima. povećanje je predstavljalo pritisak na njihov penzioni budţet i. Sada je 1997. Kuća i suviše ĉesto sluţi samo kao sredstvo za dizanje zajma za koji se garantuje njenim otplaćenim delom. Vrednost kućama ne raste uvek. ušteĊevinu i penzioni plan kao jedino što imaju u koloni aktive. Ljudi raĉunaju svoju kuću. umesto da pritiĉe kroz kolonu aktive.3. To ih košta iskustva u investiranju. koji bi mogao da se investira umesto da sluţi za otplaćivanje visokih troškova odrţavanja vezanih direktno za kuću. moţete biti primorani da napornije radite jer novac nastavlja da istiĉe kroz kolonu troškova. kako bi se platili nagomilani troškovi. naprosto ne investiraju. krajnji rezultat donošenja odluke da se poseduje kuća koja je suviše skupa umesto da se na vreme otpoĉne s investiranjem. Ako vam je novac zarobljen u kući. Budući da nemaju novca za investicije.sofisticiranim investitorima". Sve u svemu. Roditelji moje supruge bili su šokirani kad je njihov porez na imovinu dostigao hiljadu dolara meseĉno. Gubi se obrazovanje. Gubi se vreme za koje bi ostala aktiva mogla da dobije veću vrednost. A najbolje investicije se obiĉno prodaju upravo . 5. nikada mu ne dozvoljavajući da investira u aktivu. mada nerado. Većina nikada ne postane ono što u svetu investicija nazivaju .. imam prijatelje koji duguju milion dolara za kuću koju danas mogu da prodaju za svega sedamsto hiljada. Rezultat toga je da je njegova pasiva kao što su hipoteka i dugovanja na ime kreditnih kartica veća od njegove aktive. Slika koja sledi vredna je hiljadu reĉi: 42 . Porezi na imovinu. naroĉito ukoliko planira da pošalje dete na koledţ. Liĉni finansijski obraĉun mog obrazovanog oca najbolje prikazuje ţivot nekoga ko je zarobljen u trci pacova. Propuštene šanse predstavljaju najveće gubitke. To se desilo nakon njihovog penzionisanja. Njihova aktiva bi rasla i pomogla bi da se pokriju troškovi. 4. kasnije bi mu bilo lakše. rešili su da se presele. kako izgleda.. Njegovi rroškovi.sofisticiranim investitorima". Kada bi mladi par u poĉetku unosio više novca u aktivu. Vrlo ĉesto. Gubi se dodatni kapital.

43 .

Kolona aktive generiše više nego dovoljno prihoda za pokrivanje troškova. stoga. finansijski obraĉun mog bogatog oca odraţava rezultat ţivota posvećenog investicijama i smanjivanju pasive: Pregled finansijskog obraĉuna bogatog oca otkriva zašto bogati postaju još bogatiji. s bilansom koji se reinvestira u istu tu kolonu. Kolona aktive nastavlja da raste i.S druge strane. prihodi koje donosi rastu zajedno s njom. 44 .

trka pacova". 45 ..Srednja klasa se nalazi u stanju konstantne fmansijske borbe. a povećanje plate sa sobom nosi povećanje poreza. Njen prihod potiĉe prvensrveno od plate. Troškovi imaju tendenciju da se povećavaju jednakim inkrementom kao i plata. Srednja klasa svoju kuću tretira kao svoju primarnu aktivu. umesto da investira u aktivu koja proizvodi prihod. oruda i fraza .

Odjednom se penzioni planovi kompanija zamenjuju planovima 401k. stoga se oslanjaju na ekspertizu struĉnjaka iz investicione kompanije. kao odgovor na zahtev srednje klase. stvaraju ušteĊevinu za školovanje dece i plaćaju svoje kreditne kartice. Proces povećanog trošenja baca porodice u još veći dug i goru fmansijsku neizvesnost. Danas se formira sve više zajedniĉkih investicija (uzajamnih fondova). popularno je jer predstavlja sigumost. Nemaju vremena da uĉe kako se investira. izazvanom lošim finansijskim obrazovanjem. Reĉ je o ţivotu visokog rizika. Masovno gubljenje zaposlenja devedesetih godina kresanje troškova biznisa obelodanilo je stvarnu finansijsku krhkost srednje klase. Ovo povećanje investicija je umnogome odgovorno za veliku guţvu koju viĊamo na berzi. kroz investicione banke ili kompanije. Zajedniĉko investiranje. Proseĉni kupci takvih investicija prezauzeti su radom kojim plaćaju porez i otplaćuju hipoteku. U redove pripadnika srednje klase uselila se panika. ĉak i ako napreduju na poslu i redovno dobijaju platu. TakoĊe.Ovaj obrazac u kojem se kuća tretira kao investicija i filozofija da povišica plate znaĉi da moţete kupiti veću kuću ili trošiti više predstavljaju osnovu današnjeg prezaduţenog društva. Socijalno osiguranje je oĉigledno u nevolji i na njega se ne moţe gledati kao na izvor penzije. budući da ta kompanija podrazumeva mnogo 46 . Dobra strana svega toga je da mnogi danas shvataju postojanje ovih problema i poĉinju da ulaze u poslove s investicionim bankama (kompanijama).

Ova grupa obrazovanih pripadnika srednje klase drţi se dogme o . ti isti Ljudi ne mogu da iskoriste priliku koja im se pruţa. bez stvarne aktive koja bi stvarala prihode. Izbegavati rizik.. Investicije vredne pet hiljada dolara ubrzo se pretvore u milion ili više. koji poĉinje fmansijskom nepismenošću.. ali i mnogo više od toga. Ubrzo. Na taj naĉin će više novca moći kontinuirano da pritiĉe u aktivu. oporezovani su do maksimuma i do guše u dugovima.. i vaša kolona aktive će rasti. Krcati su pasivom.diversifikovan" (raznovrsno uloţen).posao ţivota". Njihov ţivot postaje u celosti zavisan od njihovog poslodavca. baza aktive će biti tako duboka da ćete moći sebi da priuštite da se latite i spekulativnijih investicija. Stvarna tragedija je u tome što pomanjkanje fmansijskog obrazovanja stvara rizik s kojim se suoĉavaju proseĉni pripadnici srednje klase. 47 . onih koje mogu da vrate sto odsto uloţenog kapitala. Ako radite ono što rade mase. Investicije koje srednja klasa naziva . Ustrajte u tome.. Usredsredite se na odrţavanje niske pasive i troškova.suviše rizika". Ĉim shvatite tu razliku. Moraju da igraju na sigurno. To je najbolji naĉin da se krene putem bogaćenja.. Nedostatak finansijske inteligencije. jeste ono što ĉini osobu uplašenom od . njihov jedini izvor prihoda je plata. naprosto zato što mnogo rade. Kao što sam rekao na poĉetku ovog poglavlja. Njihov zakljuĉni raĉun nije u ravnoteţi.diversifikovanju" koju nameću brokeri iz investicionih kompanija i fmansijski planeri. veruju da je njihov novac sigurniji jer je . najvaţnije pravilo jeste poznavanje razlike izmeĊu aktive i pasive. Razlog što moraju da igraju na sigumo jeste taj što su njihove finansijske pozicije u najĉešćem sluĉaju slabe. Igrati na sigurno. kad naiĊe pravi . koncentrišite svoje napore iskljuĉivo na kupovanje aktive koja stvara prihod.suviše riziĉnim". Prema tome.razliĉitih vrsta investiranja. Tipiĉno. dobijate sledeću sliku.

Vaši radni napori kao zaposlenog koji radi za nekog drugog izgledaju uglavnom ovako: 48 .

kako se odreĊuju razmere uspešnosti? U kom trenutku neko shvata da je bogat. Kada se trudite da radite više i bolje. pozajmio sam je od ĉoveka po imenu Bakminster Fuler.1. Većina Ljudi. Isprva to zvuĉi priliĉno zbunjujuće. Koliko je moje bogatstvo? Vratimo se na defmiciju Bakminstera Fulera. Fuler je u svojoj molbi rekao i nešto o bogatstvu. S porastom aktive. Radite za drţavu. sledeći trošak po veliĉini obiĉno je vaša hipoteka i dug napravljen kreditnom karticom. samo povećavate iznos koji vam se od strane drţave odbija na ime poreza — najveći broj Ljudi od januara do maja radi iskljuĉivo za drţavu. bogatstvo se meri iznosom novca proizvedenog novcem i. Morate da nauĉite kako da ti napori donose korist direktno vama i vašoj porodici. Pre mnogo godina zatalasao je svet arhitekture zahtevom za patentiranje neĉega što se zvalo geodezijska kupola. Radeći još napornije. Radite za nekoga drugog. Jedni ga nazivaju šarlatanom. koja je ĉesto krcata skupim glupostima i mišljenjima o tome zbog ĉega su stvari vredne ova definicija stvara mogućnost razvijanja istinski taĉne mere.. MeĊutim. Pošto ste se koncentrisali na to da brinete o sopstvenom poslu.. A moji meseĉni troškovi su dve hiljade dolara. doprinosi bogaćenju vlasnika firme ili deoniĉara. poput stvari koje ste kupili a koje sada ĉame u garaţi. 2. Vaši napori i uspesi pomoći će da vlasnik firme bude uspešan i da bezbriţno ĉeka penziju. stvara se sledeći problem: svako od ovo troje uzima veći deo tih vaših povećanih napora. ali pošto se proĉita nekoliko puta poĉinje da dobija smisao: Bogatstvo je sposobnost osobe da preţivi toliko i toliko dana unapred. Ona uzima svoj deo vaše plate još pre no što je vi i vidite. Bogatstvo je merilo gotovinskog toka iz kolone aktive u poreĊenju s kolonom troškova. 3. Zapravo. ili. ako bih danas prestao da radim. radeći za plaru. i vaša mogućnost finansijskog opstanka. Recimo da gotovinski tok iz moje aktive iznosi hiljadu dolara meseĉno. Premda neto vrednost ĉesto ukljuĉuje i aktivu koja ne proizvodi gotovinu. koliko 49 . tako imam i svoju definiciju bogatstva. koliko dugo bih mogao da preţivim? Za razliku od neto vrednosti razlike izmeĊu vaše aktive i pasive. kako odreĊujete svoje ciljeve? Najveći broj Ljudi mora da se i dalje bavi svojom profesijom i oslanja na platu da bi sticao aktivu. Radite za banku. Sada bih mogao da izmerim i stvarno saznam kako stojim u pogledu svog cilja da postanem finansijski nezavisan. da poseduje bogatstvo? Kao što imam sopstvene definicije aktive i pasive. prema tome. Po njoj. Upotrebićemo jedan primer. Posle poreza. a drugi ţivim genijem.

Prema tome. biću imućan. Usredsredio sam se na izgradnju aktive. Po toj definiciji. a ne od svog fiziĉkog rada. Moj sledeći cilj je da imam višak gotovinskog priliva iz aktive.dana unapred mogu da preţivim? Uzmimo da mesec ima trideset dana. Nikada ne moţete da budete suviše bogati. Svakog meseca imam prihod koji potiĉe od aktive i koji u potpunosti pokriva moje meseĉne troškove. Kad gotovinski priliv iz moje aktive bude iznosio dve hiljade dolara. još uvek nisam bogat. sa sve većim i većim prihodima iz drugih izvora. Srednja klasa kupuje pasivu za koju veruje da je aktiva. Dok se proces reinvestiranja nastavlja. postajaću sve bogatiji. kako da poĉnem da gledam svoja posla? Šta je odgovor? Poslušajte osnivaĉa Mekdonaldsa. ona postaje sve veća. uspešan sam u tome i to me ĉini finansijski nezavisnim. 50 . Siromašni imaju samo troškove. Samo upamtite ova jednostavna opaţanja: Bogati kupuju aktivu. bio bih u stanju da gotovinskim prilivom iz aktive pokrijem svoje meseĉne troškove. na dobrom sam putu da postanem bogat. imam gotovinski priliv dovoljan za pola meseca. Imajte na umu da više ne zavisim od plate. Prema tome. Što više novca odlazi u aktivu. prvo moram da povećam gotovinski priliv iz aktive da bih saĉuvao ovaj nivo bogatstva. Ukoliko ţelim da povećam te troškove. Što je moja aktiva veća. raste moj gotovinski priliv. Prava defmicija bogatstva je u oku posmatraĉa. Ako bih danas dao otkaz na poslu. koji ću ponovo da uloţim u aktivu. A dokle god su moji troškovi manji od gotovinskog priliva iz aktive. ali sam imućan.

." Zastao je.. Moj dragi prijatelj Kit Kaningem bio je tada jedan od tih studenata. moj bogati otac se porrudio da Majka i mene nauĉi istom onome o ĉemu je Rej Krok govorio na teksaskom 51 . ima li na svetu neko ko ne zna da se ti baviš prodajom hamburgera?" Rej se zadovoljno nasmejao. On danas poseduje lanac perionica automobila. U osnovi.I mislio sam da ćete to reći. Prvo rade za vlasnika kompanije. Znao je da su nekretnina i njena lokacija od presudnog znaĉaja za uspeh svake franšize. Prethodno poglavlje smo završili dijagramima koji ilustruju kako većina Ljudi radi za sve. osnivaĉ Mekdonaldsa. studenti su zamolili Reja da im se pridruţi u njihovom omiljenom sastajalištu na ĉaši piva. „Većina srudenata je mislila da se Rej šali s njima. ja se ne bavim prodajom hamburgera.. a potom brzo rekao: . . Rej je ljubazno prihvatio. zamoljen je 1974. ali i u ostalim delovima sveta. Kad sam bio klinac. te je Rej ponovio pitanje. zatim za drţavu (preko poreza). prodavanje licenci za prodaju hamburgera na odreĊenim teritorijama njegov osnovni biznis. Danas je Mekdonalds najveći iskljuĉivi vlasnik nekretnina na svetu.Dame i gospodo. Ipak. Kit je rekao da je to bila jedna od najvrednijih lekcija koje je u ţivotu dobio. samo ne za sebe.Rej. ." Niko nije odgovorio. . koji poseduje više i od same Katoliĉke crkve.Svi su se nasmejali".Kakvim poslom mislite da se ja bavim?" Studenti su se opet nasmejali i jedan se konaĉno ohrabrio da uzvikne: . i naposletku za banku koja je vlasnik njihove hipoteke. prema utvrĊenom poslovnom planu. po završetku ĉasa. u našem kraju nije bilo Mekdonaldsovih restorana. osoba koja je kupovala franšizu istovremeno je za Krokovu organizaciju kupovala i plaćala plac na kome se franšiza nalazila.. Moj biznis su nekretnine." Kit je priĉao da je Rej proveo dosta vremena objašnjavajući svoje stanovište... . nikada nije izgubio iz vida lokaciju svake pojedine franšize. U njegovom vlasništvu su neke najvrednije raskrsnice i uglovi ulica u Americi. ali njegov biznis su zapravo placevi na kojima se te perionice nalaze.Kakvim se ja poslom bavim?" upitao je Rej kada je cela grupa sedela u kafiću s pivom u ruci.TREĆA LEKCIJA GLEDAJTESVOJAPOSLA Rej Krok. Mada je znao da je. Nakon snaţnog i inspirativnog govora. da govori studentima poslovne škole pri Teksaskom univerzitetu u Ostinu. priĉao je Kit.

.Gledajte svoja posla. Mnogi na kraju svog radnog veka neće imati ništa. Ovo je dijagram obraĉuna prihoda i bilansa koji najbolje opisuju savet Reja Kroka: 52 . To je treća tajna bogatih. Ona glasi: . Opet je slika vredna hiljadu reĉi.Univerzitetu." Finansijske nedaće su direktan rezultat toga što Ljudi celog ţivota rade za nekoga drugog.

dok je njegova profesija bila trgovina franšizama. Moraju grĉevito da se drţe posla. oko kolone prihoda. . Da bi stekla finansijsku sigurnost.Kojim se biznisom bavite?" A oni kaţu: . pravilo broj 1 jeste poznavanje razlike izmeĊu aktive i pasive i potreba kupovine aktive. MeĊutim. odlaze na više nivoe obrazovanja na kojima razvijaju profesionalne sposobnosti. Pa ipak." . osoba mora da gleda svoja posla.ne mogu sebi da priuštim rizike" jeste taj što nemaju finansijsku osnovu. Postoji velika razlika izmeĊu vaše profesije i vašeg biznisa." . Moraju da igraju na sigurno.. Ĉesto pitam Ijude: . Sve ove ideje su i dalje usmerene ka koloni prihoda. recimo.. posredi je brkanje profesije s biznisom... kako bih mogao da dobijem bolji posao." . ako slušate Reja Kroka. Našao sam bolje plaćen posao. Uĉe da postanu inţenjeri. kulinarstvo. a svi ostali na svoj obraĉun prihoda. kao što smo ranije opisali. Primarni razlog što je većina Ljudi fiskalno konzervativna što znaĉi. kuvari. postajete advokat.Za dve nedelje dajem otkaz. to je što mnogi zaboravljaju da valja da gledaju svoja posla. Zbog toga ĉesto ĉujemo: . Njihove profesionalne veštine omogućavaju im da postanu deo radne snage i rade za platu. Provedu ceo vek brinući se o tuĊim poslovima i povećavajući tuĊe bogatstvo." Potom ih pitam da li to znaĉi da poseduju banku. tako da osoba moţe da poveća svoju finansijsku sigurnost iskljuĉivo ako dodatni novac upotrebi za kupovinu aktive koja će joj donositi prihode. postajete kuvar. ja sam bankar." .. još uvek ne gledate svoja posla. policajci.Nastaviću školovanje. to vas ĉini automehaniĉarem..Radiću prekovremeno.Moţda bih mogao da naĊem i neki dodatni posao. Ono što je u celoj stvari pogrešno.Potrebna mi je povišica. samo radim za nju. ali to još uvek nije sopstveni biznis.. 53 . Vaš biznis se vrti oko vaše aktive. nauĉnici. A pošto steknu školsko znanje.Da mi je da dobijem unapreĊenje.. Rej Krok je vrlo jasno naglasio razliku izmeĊu njegove profesije i biznisa.. Kao što sam već rekao. ako uĉite. Problem sa školom je to što ĉesto postanete ono što uĉite. Odgovor obiĉno glasi: . umetnici. Ako studirate pravo. Profesija je uvek bila ista: bio je prodavac." U nekim krugovima. U jednom trenutku je prodavao miksere za milk šejk. da bi ubrzo prešao na trgovinu franšizama za prodaju hamburgera. Njihov ţivot će se okretati oko plate ili." .Naš sadašnji obrazovni sistem usredsreĊen je na to da priprema mlade za dobijanje dobrih poslova za koje je potrebno školsko znanje. Moguće je da je reĉ o profesiji bankara.. Prema tome.O. ovo su razumne ideje. i tako dalje. a ako uĉite automehaniku. njegov biznis je bio kupovina nekretnina koje donose prihode. pisci. Bogati se usredsreĊuju na svoju kolonu aktive.Ne. umesto oko kolone prihoda." U tom sluĉaju.

takoĊe ih je ţive jeo. Automobil. Ono za šta su verovali da predstavlja aktivu nije moglo da im pomogne da prebrode fmansijsku krizu.. Hteli su da znaju zbog ĉega nemam normalan posao koji donosi platu. cipele i ostale liĉne stvari. moj fmansijski poloţaj se nije ĉinio dovoljno dobrim za dobijanje zajma. ali poĉnite da kupujete stvarnu aktivu. stereo. Zanimljiv. drugo .Kad je kresanje troškova postalo .. milioni radnika su otkrili da ih njihovo takozvano najveće imanje. ili bilo koliko. prodaju aktivu. Zbog toga ja uvek kaţem da je neĉija neto vrednost ĉesto . knjige.imanje". Odboru za dodelu zajma nije se dopadalo to što sam zaraĊivao mnogo para izdavanjem stanova u zgradama koje sam posedovao. Moja nova palica za golf s titanijumskom glavicom. Ili. Njihova aktiva. Jedan od glavnih razloga što neto vrednost nije taĉna jeste taj što vama nametnu porez na dobit onog trenutka kad poĉnete da prodajete svoju aktivu.. palice za golf ili kolekcija umetniĉkih dela. Pre svega. i dalje ih je stajala novca svakog meseca. One palice za golf ostavljene u garaţi više nisu vredele hiljadu dolara. njihova kuća. koliko su bile plaćene. dodao svoje nove palice za golf. Jednog dana. a ne pasivu ili liĉne stvari koje gube vrednost ĉim ih iznesete iz prodavnice. njihova liĉna imovina se uglavnom moţe prodati tek za deo one vrednosti koja je navedena u liĉnom bilansu. pala je na sto pedeset dolara onog ĉasa kad sam zamahnuo njome. televizor. Pretpostavljam da je većina nas nekad u banci popunila molbu za kredit za kupovinu kuće ili automobila. ta dobit biva oporezovana. Vrednost novog automobila opada za dvadeset pet procenata onog ĉasa kad startujete motor da biste ga odvezli s prodajnog placa. Pogled u kolonu . Najeţim se kad god mi neko kaţe da je njegova neto vrednost milion dolara. da bih pojaĉao cifru.manje vredna" nego što taj neko misli. Automobil nije prava aktiva. zbog onoga što ustaljena bankovna i raĉunovodstvena praksa omogućava ljudima da smatraju aktivom. Zato sam u kolonu aktive.. Bez posla koji im je davao sigurnost.. Da bi dobili gotovinu. smanjujući tako iznos koji bi ljudima pomogao da se izvuku iz dugova. Poĉnite da gledate svoja posla.neto vrednost" uvek je zanimljiv. ili sto hiljada. ako uspeju da prodajom ostvare dobit.in" postupak. koju sam platio ĉetiri stotine dolara. kolekciju umetniĉkih dela. 54 . MeĊutim. Ţivot je ponekad teţak kad se ne uklapate u .standardan" profil. Armanijeva odela. ruĉne satove. ĉak i ako vam vaš bankar dozvoli da ga ubeleţite kao takvog. Zato mnogi zapadnu u ozbiljne fmansijske nevolje kad im ponestane prihoda. Drţava opet uzima svoj deo kolaĉa. odbili su me zbog mog velikog ulaganja u nekretnine. Nisu pitali odakle Armanijeva odela. Zadrţite zaposlenje. nisu imali na šta da se oslone. upropašćava. zvana kuća.

grĉevito se drţeći zaposlenja i kupujući sve na kredit. podsticao da poĉnem da stiĉem aktivu koju volim. smanjite pasivu i marljivo gradite temelj solidne aktive. . ViĊam mnogo mladih parova koji se venĉaju i zarobe naĉinom ţivota koji im tokom najvećeg dela njihovog radnog veka ne dozvoljava da se izvuku iz dugova. pogotovo onih koje su tek poĉele da posluju. to ne bi bio biznis. skripta. Oni koji nekretnine ne vole ne bi trebalo ni da ih kupuju. I sve ostalo što ima vrednost. Mogao bih da ih razgledam celog dana.Ako je ne voliš. U većini sluĉajeva. stupe u brak. Menice (duţniĉke). 8. Vaţno je da roditelji svoju decu na vreme. Razlog tome je to što sam preduzemik. ali njima upravljaju ili ih vode neki drugi Ljudi. Uţivao sam u vremenu 55 . Potom se njihovi sopstveni roditelji razbole i oni se naĊu suoĉeni s novim odgovornostima. Kad sam poĉinjao. Investicione kompanije. donosi prihod ili je cenjeno na trţištu.. radio sam za velike organizacije kao što su kalifornijski Standard Oil. 5. Koja je to aktiva koju vam predlaţem da steknete? U mom svetu. kao i za Kseroks korporaciju. Autorska prava od intelektualnog vlasništva kao što su muzika. Poslovi koji ne iziskuju moje prisustvo. 6. Ja sam vlasnik. moj obrazovani otac me je podsticao da naĊem siguran posao. Hartije od vrednosti. Kad nastanu problemi. Volim deonice malih kompanija. patenti. Kao malog deĉaka. Kad bih morao da radim tamo. nauĉe razlici izmeĊu aktive i pasive. s druge strane. 7. dobiju decu i zaglave se u nekom fmansijskom škripcu. Obveznice. Valja da ih navedu da poĉnu s gradnjom solidne aktive pre nego što krenu u ţivot van roditeljske kuće. 2. dok se još nisu osamostalila. Moj bogati otac me je. To bi onda postalo zaposlenje.Odraslima: odrţavajte nizak nivo troškova." Skupljao sam nekretnine prosto zato što volim graĊevine i zemlju. Pomorskodesantne snage armije SAD. 3. ĉim dete ode svojim putem. roditelji shvate da se nisu adekvatno pripremili za penziju i poĉinju da se dovijaju kako da na brzinu skupe nešto ušteĊevine. oni nisu tako strašni da bih ja zbog njih poĉeo manje da volim nekretnine. kupe kuću. Nekretnine koje donose prihod. 4. a ne korporativac. Volim da ih kupujem. prava aktiva spada u nekoliko razliĉitih kategorija: 1. nećeš voditi raĉuna o njoj.

a ponekad i osnujem neku i iznesem je u javnost. Bogati otac je uvek naglašavao vaţnost finansijske pismenosti. i jesu. budući da ţele da izgledaju bogati. on postaje vaš sluţbenik. S druge strane. a siromašni i osrednji su skloni da to uĉine pre svega. dijamanti. Ĉim dolar uĊe u nju. Nekretnine uglavnom zadrţavam u vlasništvu manje od sedam godina. ali nastavite da gradite svoju aktivu. ne da ih vodim. I zaista izgledaju tako. ali duboko u duši znam da nisam tip za kompaniju. Moja investiciona strategija u pogledu malih kompanija jeste da u roku od jedne godine rasprodam sve deonice. razumete je i znate pravila igre. Volim da osnivam kompanije. Kad kaţem da gledate svoja posla. Mnogi se plaše malih kompanija i smatraju da su riziĉne. ĉinio sam ono što je preporuĉivao moj bogati otac. budite vredan radnik. Siromašni i osrednji ĉesto kupuju luksuzne srvari kao što su velike kuće. moja strategija u pogledu nekretnina jeste da poĉinjem od male i napredujem ka većoj imovini i tako odlaţem plaćanje poreza na dobit. takoĊe opstaje samo svaka deseta. Od onih koje preţive prvih pet godina. Ĉuvao sam zaposlenje. Najbolja stvar u vezi s novcem jeste ta što on radi dvadeset ĉetiri sata dnevno i moţe da radi generacijama. nakit ili jahte. ĉak i dok sam bio marinac i radio za Kseroks. te sam naposletku poĉeo da stvaram sopstvenu kompaniju. Izdanja novih hartija od vrednosti radila su za zgrtanje bogatstva.koje sam tamo proveo i imam veoma lepe uspomene. ali nisam prestajao da gledam svoja posla. rizik se uvek smanjuje kada volite ono što neka investicija predstavlja. Ima jedna vaţna razlika. MeĊutim. moja je preporuka da sopstvenu kompaniju osnujete samo ako to zaista ţelite. a ja oboţavam da igram tu igru. krzna. što one. Godinama. Što sam bolje shvatao raĉunovodstvo i rukovanje gotovinom. ali su zapravo samo 56 . Ne bih nikoga podsticao da stvara sopstvenu kompaniju sem ako to stvarno ne ţeli. taj zadatak ne bih nikome poţeleo. Bio sam aktivan u koloni aktive. mislim da gradite i odrţavate jaku aktivu. Zato obiĉno kupujem deonice malih kompanija. Obavljajte svoj svakodnevni posao. Trgovao sam nekretninama i deonicama malih kompanija. u suštini. Znajući ono što znam o voĊenju kompanije. sve sam bolji bivao u analiziranju investicija. a to je da bogati kupuju luksuzne predmete tek naposletku. Izgledi na uspeh nisu veliki: devet od deset kompanija propada u roku od pet godina. ĉuvajte zaposlenje i gledajte svoja posla. Porast vašeg gotovinskog priliva omogućava vam da priuštite i poneki luksuz. To omogućava dramatiĉno povećanje vrednosti. ne dajte mu da izaĊe napolje. Biva da Ljudi ne mogu da naĊu posao i rešenje vide u osnivanju sopstvene kompanije. U suprotnom. Prema tome. Mislite o tome na ovaj naĉin: kad dolar uĊe u vašu kolonu aktive.

morala da saĉeka ĉetiri godine dok naša ulaganja u nekretnine nisu poĉela da donose dovoljno ekstra profita kojim su mogla da se plate kola. Istinski luksuz je nagrada za ulaganje i razvijanje stvarne aktive. Ona je. kad smo moja supruga i ja dodatno zaradili od naših stambenih zgrada. Tek zatim. prihodom koji generiše aktiva. koji su oduvek bogati. luksuz mercedes bio je istinska 57 . budući da su stambene zgrade kupile kola. priušte sebi neki novi luksuz. Ljudi koji su nasledili porodiĉno bogatstvo. prvo popunjavaju kolonu aktive. Ali. To nije iziskivalo nikakav dodatni rad ili rizik s njene strane. ona je otišla i kupila sebi mercedes. i nasledstvo svoje dece. meĊutim.upali u još veće dugove. Siromašni i osrednji na luksuz troše sopstvenu krv i znoj. Na primer.

sada ste spremni da dodate malu ĉaroliju najveću tajnu bogatih. Ono što većina Ljudi radi jeste impulsivna kupovina na kredit.nagrada jer je dokazala da zna kako se stvara aktiva. Nagradu na kraju puta za marljivost i strpljivo gledanje svog posla. 58 . Tajnu koja bogate stavlja na ĉelo. novih kola ili neĉeg drugog isto tako luksuznog. Moţda im je dosadno i samo ţele novu igraĉku. Pošto ste strpljivo ulagali i izgraĊivali sopstveni biznis. Taj automobil joj danas znaĉi mnogo više od naprosto lepih kola. To znaĉi da je upotrebila svoju finansijsku inteligenciju da bi mogla da ga sebi priušti. Kupovina luksuza na kredit ĉesto dovodi do toga da se ĉoveku kasnije taj luksuz praktiĉno smuĉi jer dug postaje finansijsko opterećenje.

Ono što se ne vidi iz ovih istorijskih podataka jeste ĉinjenica da 59 . Moramo da ĉujemo istoriju poreza. Moj je nastavnik smatrao da je to divna pripovetka o romantiĉnom junaku s licem Kevina Kostnera. donosi najviše bola siromašnima i srednjoj klasi. pak. Jedno vreme su Amerikanci bili protiv svih poreza. dogaĊaja koji je inicirao ameriĉku revoluciju.Zašto bogati ne plate za to?" Ili .ĈETVRTA LEKCIJA ISTORUA POREZA KORPORACIJA I MOĆI S ećam se priĉe koju su nam priĉali u školi. Srednja klasa je ta koja plaća za siromašne. Tu i tamo su se razrezivali privremeni porezi kojima su se fmansirali ratovi. Objasnio je Majku i meni da u Engleskoj i Americi nekada nisu postojali porezi.. koji je pljaĉkao bogate da bi davao siromašnima. Kralj ili predsednik bi objavio stvar i od svako ga traţio da . Moj bogati otac.Bogati bi trebalo da plaćaju veći porez od koga bi se odvajalo za siromašne.. do 1816. Srednja klasa je tako teško oporezovana zbog tog ideala o Robinu Hudu. od 1861. naroĉito onaj njen visoko obrazovani deo koji ima veće prihode. Engleska je obavezno plaćanje poreza na prihod nametnula svojim graĊanima 1874. Da bismo u potpunosti shvatili kako to biva. ali njegovi sledbenici nastavljaju da ţive. Robin Hud je odavno mrtav." Upravo ta ideja o Robinu Hudu. Porez je u Engleskoj bio razrezan da bi se prikupio novac za ratovanje protiv Napoleona. Nazivao ga je lopovom. moj bogati otac je sebe uĉinio struĉnjakom za istoriju poreza.uloţi". priĉe o Robinu Hudu i njegovim veselim odmetnicima. Koliko sam samo puta ĉuo kako Ljudi kaţu: . usvajanjem 16. Stvarna situacija je da bogati nisu oporezovani. od 1799. Upravo je prekomerno velik porez na ĉaj doveo do ĉuvene Bostonske ĉajanke. do 1865. amandmana na Ustav SAD. Mada je moj visoko obrazovani otac bio struĉnjak u oblasti istorije obrazovanja. Robina Huda uopšte nije smatrao herojem. ili uzimanju od bogatih da bi se davalo siromašnima. Porez na prihod je postao obavezan i u Sjedinjenim Drţavama 1913.. U Americi su porezi bili nametnuti u svrhu finansiranja GraĊanskog rata. opet moramo da bacimo pogled na istorijsku perspektivu. Bilo je potrebno da proĊe oko pedeset godina da bi u Engleskoj i Sjedinjenim Drţavama zaţivela ideja o redovnom plaćanju poreza na prihod.

njegova organizacija postaje sve veća. Tajlandu i na Filipine. neprestano je govorio da su bogati pohlepne varalice koje bi trebalo da plaćaju veće poreze. S druge strane. u mojoj organizaciji. s druge strane.su ovi porezi u poĉetku bili razrezani jedino bogatima. a ja sam kapitalista. obuĉavajući dobrovoljce koji su odlazili u Maleziju. Toliko mu se ta ideja dopadala da su i on i mama radili za mirovne snage. S povećavanjem drţavnog aparata. Stalno je radio na dodatnim subvencijama i povećanjima svog budţeta kako bi mogao da zaposli još više Ljudi. Oni ne igraju po istim pravilima.Tvoj otac i ja predstavljamo suprotnosti. Od svoje desete godine slušao sam od svog bogatog oca kako su drţavni sluţbenici samo gomila lenjih lopuţa. Ipak. u stvarnosti su kaţnjeni bili upravo oni koji su za njega glasali. Obojica zaraĊujemo. Mada je namera zakona bila da se kazne bogati. rekao je bogati otac. moj siromašni otac. siromašni i srednja klasa. njeni apetiti su porasli". na površinu izranja jedna zanimljiva perspektiva. Njihovi ciljevi se razlikuju od ciljeva većine poslovnih Ljudi. Problem je bio u tome što su apetiti drţave za novcem bili tako veliki da su porezi uskoro morali biti nametnuti i srednjoj klasi. ocu koji je bio istaknuti drţavni sluţbenik. ." Moj obrazovani otac je iskreno verovao da drţava treba da pomaţe ljudima. Zbog toga baš ne mirišem drţavne sluţbenike. deo birokratije.. pak. Bogati su. . a odatle su . Već sam pomenuo da su znali za korporacije. Kenedija. kad prouĉite istoriju poreza. Upravo to je bilo ono što je bogati otac ţeleo da Majk i ja shvatimo. i na poslu koji je obavljao za Ministarstvo obrazovanja i na onom koji je radio za mirovne snage.prodirali" u sve niţe slojeve društva.Ĉim je drţava osetila ukus novca.. To je bio njegov posao. Njega plaćaju da troši novac i zapošljava Ijude. I jedan i drugi stav bili su donekle opravdani. Što više potroši i što više Ljudi zaposli. Bilo je teško opredeliti se kome da poklonim poverenje. a naroĉito ideju o mirovnim snagama. stiĉem veće poštovanje svojih investitora ako trošim što manje novca i zapošljavam što manje Ljudi. Drţava ga zbog toga sve više poštuje. za njegovo izdrţavanje biće potrebno sve više i više novca namaknutog porezima. Nije bilo nimalo lako raditi za jednog od najvećih kapitalista u gradu i onda se vratiti kući. ali merilo naše uspešnosti je potpuno suprotno ponašanje. Objasnio nam je da je ideja o porezima uĉinjena popularnom i bila prihvaćena od većine tako što je siromašnima i srednjoj klasi reĉeno da su porezi stvoreni samo da bi bogati bili kaţnjeni.. Kao što rekoh. ugledali šansu za sebe. 60 . Voleo je Dţona F. On je drţavni sluţbenik. Na taj naĉin je postignuto da mase glasaju za zakon i omogućena je njegova ustavnost. porezi su prošli samo zato što su mase verovale u robinhudovsku ekonomsku teoriju koja glasi da treba oduzimati od bogatih i davati svima ostalima.

Dijagram koji sledi pokazuje kako je korporativna struktura smeštena izvan vašeg liĉnog obraĉuna prihoda i zakljuĉnog raĉuna. 61 . Korporacija je potom unajmljivala posadu ĉiji je zadatak bio da otplovi u Novi svet i traga za blagom. Ulagali su svoj novac u korporacije da bi finansirali putovanje. Bogati su stvorili korporacije kao sredstvo ograniĉavanja rizika za dobra koja su se prevozila. ali je gubitak bogatih bio ograniĉen samo na onoliko novca koliko su uloţili u to jedno putovanje.koje su postale popularne u danima jedrenjaka. Ukoliko bi se brodu nešto desilo. posada je ginula.

ljudima je bilo drago zbog toga. što je posledica pomanjkanja finansijskog obrazovanja. Budući da su me pouĉavala dva oca jedan socijalista.uzimaj od bogatih". Bez obzira na to šta bi smislila gomila . Novac je odlazio drţavnim sluţbenicima i bogatima. Bogati su nadmudrili intelektualce. filozofija kapitaliste ima više smisla..uzimaj od bogatih" prošao.Poznavanje pravne strukture korporacije daje bogatima ogromnu prednost nad siromašnima i srednjom klasom. i to iskljuĉivo zato što su razumevali moć novca. u fmansijskom pogledu. Bogatima je odlazio preko njihovih fabrika koje su 62 . bogati su uvek nalazili naĉina da ih nadmudre.. Kako su to bogati nadmudrili intelektualce? Pošto je porez . Drţavnim sluţbenicima je odlazio u vidu zaposlenja i penzija. Ĉinilo mi se da socijalisti na kraju kaţnjavaju same sebe. gotovina je poĉela da se sliva u dţepove drţave. U poĉetku. taj predmet koji se ne uĉi u školi. a drugi kapitalista brzo sam poĉeo da shvatam da za mene. Tako su porezi naposletku pali na leĊa srednje klase.

U tom sluĉaju. Upotreba korporacija je ponovo postala popularna pošto su prošli zakoni o stalnim prihodima zbog toga što je stopa poreza na prihod korporacije bila niţa od stope poreza na individualni prihod. registrovana kod drţavnih organa. niti grupa Ljudi.. a nema dara za finansije. drţavna politika. riskirali ste da budete preskoĉeni u sledećoj raspodeli budţeta i svakako ne biste dobili pohvalu za efikasnost. bila je izbegavanje posedovanja viška novca. Sluţbenik koji ima siguran i stabilan posao. Istinski kapitalisti su koristili svoje finansijsko znanje naprosto da bi pronašli izlaz. kao što smo već opisali. Bitka se vodi kad god i gde god se stvaraju zakoni. Ovaj rat izmeĊu onih koji imaju i onih koji nemaju traje već stotinama godina. mogli bi i sami da je igraju.uzimaj od bogatih" protiv bogatih. Nije to neka velika zgrada na kojoj stoji naziv korporacije.. Drugim reĉima. Drţava je postala veliki rezervni novĉani fond. Proseĉni Amerikanci danas rade pet do šest meseci u toku godine samo da bi zaradili za porez. moć i nameru da menjaju srvari. Kad god Ljudi pokušaju da kazne bogate. ta bitka će se voditi dok je sveta i veka.sklapale ugovore s vladom. Korporacija štiti bogate. Nisu 63 . bivaju nagraĊeni za višak novca i cenjeni su zbog svoje efikasnosti. Dok se ovaj ciklus rastuće drţavne potrošnje nastavljao. unutar korporacije. Zbog toga i mislim da se ideja . našli bi se na putu sopstvene finansijske nezavisnosti.uzimaj od bogatih" obila o glavu baš onima koji su glasali za nju. Poţurili su narrag. Nije bilo prave recirkulacije. to je mnogo vremena. Ako ste propustili da potrošite sredstva koja su vam dodeljena. to više plaćate drţavi. pa ĉak i Ijude koji su je izglasali.uzimaj od bogatih" poĉela je da se prilagoĊava kako bi obuhvatila i niţe prihode. Bogatstvo bogatih je još jednom zaštićeno. Što više radite. to jest. Pored toga. Zbog toga se najeţim svaki put kad ĉujem kako roditelji savetuju decu da idu u školu da bi mogla da naĊu siguran i stabilan posao. Ali. Po mom mišljenju. ali je fiskalno upravljanje tim novcem predstavljalo problem. Korporacija je samo jedan pravni dokument kojim se formira pravno telo bez duše. Poslovni Ljudi. Oni koji svakog dana porane. siromašne i srednju klasu. zahtev za novcem je rastao i ideja . Nije ni fabrika. Imaju novac. Problem je taj što gube oni koji nisu informisani. ono što ne znaju mnogi koji nikada nisu formirali korporaciju to je da korporacija nije stvar. Korporacija je u stvari fascikla koja sadrţi neka pravna dokumenta i koja se nalazi u nekoj advokatskoj kancelariji. Kad bi samo shvatili naĉin na koji bogati igraju igru. s druge strane. nema izlaza. ako ste drţavni birokrata.. Gomila . odreĊeni rroškovi su rnogli da se podmiruju i od zaraĊenog novca pre odbitka poreza. vredno odlaze na posao i plaćaju porez. u zaštitniĉko krilo korporacije. ovi se ne povinuju već reaguju.

doĊe moj red". Bio sam devetogodišnji deĉkić koji je morao da sedi i ĉeka dok on ne izvoli da mi se obrati. Bez tog znanja. Svih onih godina koje sam proveo uĉeći od njega. U prvoj lekciji.. A novac sa sobom donosi veliku moć koja iziskuje odgovarajuće znanje da bi se saĉuvala i povećavala.1031" je ţargonski naziv za Stav 1031 Federalnog zakona o porezima. Nije ni moj bogati otac. . da bi kasnije otkrili da je drţava pogrešila. crnĉenje od januara do sredine maja samo za porez suviše je visoka cena koja se plaća zbog tog straha. bogati otac je od nas traţio da budemo fmansijski mudri i ne dozvolimo 64 . Taj će vam uvek uzeti što više moţe. sve do izrade završnog raĉuna.. Samo sede i ĉekaju da im se drţavna igla zabode u ruku i poĉne dobrovoljno davanje krvi. zapravo se sve vrti oko moći. i to kroz korporacije najveću tajnu bogatih. Ali. budući da gledaju svoja posla. To njegovo ignorisanje imalo je svoju svrhu. samo ako ga pustite. Imaju sredstava da sprovedu promene u delo. naprosto stoga što imaju strah od drţave. Moţda se sećate prve lekcije koju sam nauĉio od svoga bogatog oca. Unajmljuju pametne advokate i raĉunovoĊe i ubeĊuju politiĉare da menjaju zakone ili pronalaze rupe u zakonima. Dokle god trgujete za veću vrednost. koja govori o tome kako da naterate novac da radi za vas umesto da vi radite za novac. Ljudi koji ne koriste ove zakonom omogućene uštede poreza propuštaju veliku šansu za stvaranje sopstvene aktive. mvestiranje u nekretnine je jedan od naĉina koji omogućavaju tako veliku poresku olakšicu. Hteo je da shvatim koliku moć ima i poţelim da jednog dana i sam budem isto tako moćan. Bogati otac je neprestano podsećao Majka i mene da najveći siledţija nisu ni šef ni nadglednik već tip iz poreskog. Pošto smo nauĉili kako da moć novca radi za nas. svet vas cima okolo. Sve ja to shvatam. Aznam kako zastrašujući i preteći mogu da budu vladini poreski agenti. Ne prestaje da me šokira broj Ljudi koji plaćaju veći porez ili imaju manje odbitaka. on je povlaĉio pametnije poteze u toj igri. koji omogućava prodavcu da odloţi plaćanje poreza na nekretninu koja je prodata zarad kapitalne dobiti zamenom za neku skuplju nekretninu. Ĉesto sam sedeo u njegovoj kancelariji i ĉekao da . Tragaju za naĉinima kako da smanje svoja poreska opterećenja. Ali. ali obiĉno su bogati ti koji tragaju za njima. stalno me je podsećao da je znanje moć. Poreski propisi SAD omogućavaju i druge naĉine uštede pri plaćanju poreza.od onih koji samo sede i dobrovoljno plaćaju veći porez. Moj siromašni otac nije nikad ni pokušao da se bori. dobit vam neće biti oporezovana. Na primer. Najveći deo tih naĉina je svima dostupan. Imao sam prijatelje ĉiji je biznis bio uništen i koji su morali da zatvore vrata. Siromašni i srednja klasa nemaju takvu snalaţljivost.

znao sam da neću nastaviti putem koji mi je preporuĉivao moj obrazovani otac. Ako ste neznalice. bio poput dobroćudne krave spremne za muţu. Morate da poznajete zakone i naĉin funkcionisanja sistema. Već sam imao nešto imovine zabeleţene u koloni aktive... To je bilo laskavo.napredovanja uz korporacijsku lestvicu sopstvenim radom". Samo su povremena podsećanja bogatog oca u meni odrţala ţelju da jednog dana posedujem sopstvenu korporaciju i uĉinila da ne krenem drugaĉijim putem. imate šansu da se borite. Odbici su bili ogromni i. Bio sam samo deĉak i nisam shvatao šta je bogati otac podrazumevao pod posedovanjem sopstvene korporacije. One platne liste s nabrojanim poreskim odbicima dale su konaĉan smisao svemu što mi je bogati otac 65 . . oslanjanjem iskljuĉivo na platu koju bi mi davala korporacija.siledţijama da nas maltretiraju.. ZaraĊivao sam mnogo. samo se tiho nasmejao.Ako znaš da si u pravu. Tek sam napustio marince i radio sam za Kseroks. rnoja mladost mi nije dozvoljavala da sagledam mogućnost da odrasli jednog dana rade za kompaniju ĉiji bih ja bio vlasnik. nećeš se bojati da uzvratiš udarac. ali prosto sam mogao da ĉujem svog bogatog oca kako mi šapuće na uho: . Imao sam dvadeset i koju godinu kada su saveti mog bogatog oca poĉeli da dobijaju smisao.. . Kad sam svome bogatom ocu rekao šta mi moj siromašni otac savetuje. ali bio sam rešen da ne idem pravcem kojim je išla većina mojih školskih drugova." Ĉak i ako ste spremni da se sremete s Robinom Hudom i njegovim veselim odmetnicima. svaki put kad bih dobio platu. formirao sam svoju prvu korporaciju i poĉeo da . Moj visoko obrazovani otac uvek me je ohrabrivao da potraţim dobar posao u jakoj korporaciji. ali sam bio rešen da je povećam." Poznavao je zakon jer je bio pošten graĊanin koji ga se pridrţavao. Postajao sam sve uspešniji i moji šefovi su pominjali unapreĊenja i povišice. što sam više radio.Budi pametan i neće moći da te maltretiraju. osećao sam razoĉarenje. Premda sam bio uzbuĊen njome. bivali su sve veći. Kad mi je bilo petnaestšesnaest godina. Nije shvatao da bih. Ideja je izgledala nemoguća i zastrašujuća. Govorio je o vrlinama .. Bilo je jeftinije plaćati njima nego drţavi.Za koga radiš? Ko se bogati na raĉun tvog rada?" Godine 1974.A zašto da ti ne budeš vlasnik te lestvice?" rekao je.gledam svoja posla". koje sam se drţao najveći deo ţivota. dok sam još uvek radio za Kseroks. ali. Stvar je u tome da bih ja. Zbog toga je tako dobro plaćao pametne poreske raĉunovoĊe i advokate. Ta odluka je promenila moj ţivot. bila je: . Poznavao je zakon jer bi ga nepoznavanje stajalo novca. verovatno sledio savet svog obrazovanog oca. da nije bilo mog bogatog oca.. Najbolja pouka koju mi je dao. Nisam znao kako to da izvedem. Ako znate o ĉemu priĉate. lako vas je maltretirati.

Sad sam imao cilj. Bez tog finansijskog znanja. u svojoj maloj korporaciji holding kompaniji koja se bavila nekretninama zaraĊivao sam više nego radeći za Kseroks. Sada ja drţim seminare o finansijama. Ono što nazivam fmansijskom 66 . Uskoro je gotovinski priliv koji je priticao iz mog imetka bio tako snaţan da mi je moja kompanija kupila moj prvi porše. A novac koji sam zaraĊivao u svojoj koloni aktive. a dokaz za to je bio porše. koje ja zovem kvocijentom finansijske inteligencije. više puta sam se našao meĊu pet najboljih prodavaca u kompaniji. na kojima pouĉavam druge. Havaji su se upravo spremali na svoj privredni uspon i postojale su sve šanse da se stekne bogatstvo. 1 je raĉunovodsrvo. Siguran sam da je to u nekim sluĉajevima moguće. u svojoj sopstvenoj korporaciji. Shvatio sam da za mene ima budućnosti ukoliko se budem pridrţavao njegovih saveta. moj put do finansijske nezavisnosti bio bi mnogo teţi. Br. podsećam Ijude da je kvocijent finansijske inteligencije napravljen od znanja iz ĉetiri oblasti ekspertize. nisam. Ĉeznuo sam da se izvuĉem iz trke pacova. da bih to ulagao u nekretnine. poĉevši da se usredsreĊujem na sopstveni biznis i razvijam aktivu postao još bolji radnik. više sam novca zaraĊivao i. Kad god govorim. od dolara na koje još nisu stigli da obraĉunaju porez.godinama govorio. Što sam više prodavao. Moje kolege prodavci iz Kseroksa mislile su da prodajem svoje provizije. Do 1978. više su mi odbijali od plate na ime poreza. razume se..posloviĉne trke pacova" u kojoj sam se nalazio kao tuĊi sluţbenik. bio sam u stanju da se veoma mlad izvuĉem iz . Ali. meĊutim. Svoje provizije sam ulagao u aktivu. prodavao sam sve više Kseroksovih mašina. Poĉeo sam još vrednije da radim za Kseroks. nikako manje. Ja sam. Bilo je to inspirativno. Uz pomoć lekcija koje sam nauĉio od svog bogatog oca. u nadi da ću uspeti da im prenesem svoje znanje. Nije imao veze s mojim kucanjem na vrata i prodavanjem kopirmašina. To je bilo moguće zahvaljujući jakom fmansijskom znanju koje sam stekao iz tih lekcija. Moj novac je naporno radio da zaradi više novca. Svaki dolar u mojoj koloni aktive bio je odliĉan sluţbenik koji je vredno radio da bi stvorio još istih takvih sluţbenika i kupio svom gazdi novi porše. bio je novac koji je radio za mene. zaraĊivao što sam više mogao. Plan je uspevao. Što sam bolje shvatao da se nalazimo u poĉetnoj fazi poslovnog buma. Za manje od tri godine. Toliko sam ţudeo da se iskobeljam iz te klopke koju je predstavljao rad za drugog da sam samo radio više. Mnogi poslodavci misle da savetovanje njihovim radnicima da gledaju svoja posla nanosi štetu biznisu. Dolazio sam rano i radio vredno. Savet mog bogatog oca sada je imao još više smisla. a ĉesto sam bio prvi na listi.

Finansijska pismenost jeste sposobnost da proĉitate i shvatite fmansijski obraĉun.tehniĉkih" aspekata trţišta. Potrebno je poznavanje . Ta sposobnost vam dozvoljava da odredite snage i slabosti svakog biznisa. Podrazumeva strategije i formule. ali predstavlja odliĉan primer ekonomije ponude i potraţnje. Većina dece je ţelela da je ima i stavila je na sam vrh svoje boţićne liste. došlo je do prave panike. bila oĉigledan primer tehniĉkog ili emocijama voĊenog trţišta. ili će se kuća s treskom srušiti. da plati troškove pre no što plati porez. To je desna strana mozga. 3 je razumevanje trţišta. To je veoma uzbudljiva oblast ekspertize. Detalji. iziskuje se veća taĉnost. preprodavci su videli šansu da se obogate na raĉun oĉajnih roditelja. Br. koji su voĊeni emocijama. Isto vaţi za trţište hartija od vrednosti. Recimo.fundamentalni" ili ekonomski smisao ulaganja. Br. dok je istovremeno reklamira baš pred Boţić. Kreativna strana. Na primer. Kada je reĉ o dugoroĉnom bogatstvu. To je kao razlika izmeĊu nekog ko hoda i nekog ko leti. Mnogi roditelji su se pitali da li je kompanija namerno ne izbacuje na trţište. skoncentrisano oko tehniĉkih veština raĉunovodstva. Da li ulaganje ima ili nema smisla zavisi od trenutnih uslova na trţištu. Poreske olakšice: Korporacija moţe mnogo šta što pojedinac ne moţe. iskorišćavanje korporacije.. Ono što nazivam naukom o novcu koja pravi novac. ali u nju se nije neophodno upuštati ukoliko ne posedujete znatnu aktivu ili biznis. Br. Suštinski vaţna veština. Drugi trţišni faktor je . Ne vide da deca te srvari intuitivno znaju. 2 je investiranje. Pojedinac koji se razume u poreske olakšice i zaštiru koju pruţa korporacija moţe da se obogati mnogo brţe od nekoga ko radi kao neĉiji sluţbenik ili je jedini vlasnik malog biznisa.pismenošću. razlika je veoma velika.. Neverovatna popularnost lutke Elmo za mene nije imala nikakvog smisla. bili su primorani da deci kupe nešto drugo kao boţićni poklon. Za one kojima nije poznata lutka Elmo: reĉ je o liku iz Ulice sezam koji je na sav glas reklamiran neposredno pred Boţić. obveznica. moţe da doprinese eksplozivnom razvoju. 4 je zakon. Nauka o ponudi i potraţnji. To je leva strana mozga. Mnogi veruju da su koncepti investiranja i razumevanja trţišta suviše sloţeni da bi ih deca mogla shvatiti. lutka Škakljivi Elmo je o Boţiću 1996. 1. Pošto se lutka nije mogla naći u prodavnicama. 67 . investiranja i potraţnje. Što je veći iznos novca za koji ste odgovorni. ako hoćete da izgradite carstvo. Usled velike potraţnje i malih zaliha. Nesrećne mame i tate koji nisu uspeli da u radnjama naĊu lutku. nekretnina i sliĉica sa likovima igraĉa bejzbola.

dolarima na koje još nisu obraĉunati poreski odbici. a ĉesto otkriva i da ta bogata osoba u stvari ništa ne poseduje. Reĉ je o jednoj od najvećih rupa u poreskom zakonu koju koriste bogati. I tako dalje i tako dalje ali. Kvocijent finansijske inteligencije jeste zapravo sinergija više veština i talenata. MeĊutim. Ali. pa ĉak naveden i kompletan postupak koji je neophodno proći da bi se formirala korporacija. ukoliko posedujete bilo kakvu zakoniru aktivu. Ĉlanstvo u rekreativnom klubu je trošak kompanije. kojima štite svoju aktivu od kreditora. Siromašni i srednja klasa nastoje da poseduju sve i onda im to oduzme drţava ili njihovi sugraĊani koji vole da ruţe bogate. Svako ţeli deo vašeg kolaĉa. 68 . O tome je napisano mnogo knjiga u kojima su te beneficije detaljno opisane. Ukoliko teţite velikom bogatstvu. koja pruţa odliĉan uvid u moć personalnih korporacija. ĉinite to legalno. 2. Korporacije se lako stvaraju i nisu skupe ukoliko posedujete investicije koje proizvode dobar priliv gotovine. Otplate za kola. Uzmi od bogatih. Bogati skrivaju veliki deo svog imetka koristeći sredstva kao što su korporacije i trustovi. and Grow Rich (Inkorporirajte se i postanite bogati). rekao bih da je kombinacija ĉetiri nabrojane tehniĉke veštine ono što ĉini osnovnu finansijsku inteligenciju. Korporacija zaraĊuje. osiguranje i opravke su troškovi kompanije. Bogati kontrolišu sve. Većina ruĉkova i veĉera po restoranima su parcijalni troškovi. Zaštita od sudskih procesa. ĉesto se susreće s višestrukim vidovima pravne zaštite. troši sve što moţe i biva oporezovana na ono što joj preostane. Izdvojio bih naroĉito knjigu Inc. ali ne poseduju ništa. Namera ove knjige nije da se bavi detaljima o posedovanju korporacija. Kad neko ruţi bogaru osobu. plaćaju porez i potom nastoje da ţive od onoga što im ostane. Ţivimo u društvu koje voli da se parniĉi. na vašem mestu što pre pozabavio time da saznam više o beneficijama i zaštiti koje pruţa korporacija. ta kombinacija moţe znatno da pojaĉa vašu finansijsku inteligenciju. Nauĉili su to iz priĉe o Robinu Hudu.Zaposleni zaraĊuju. moram reći da bih se ja. Na primer: ako imate sopsrvenu korporaciju godišnji odmori su sastanci upravnog odbora na Havajima. daj siromašnima.

Plaćaju porez Ljudi koji rade l. Troše Srdaĉno vam preporuĉujemo da. kao deo svoje ukupne finansijske strategije. Plaćaju porez 3. Troše 3. posedujete sopstvenu korporaciju koja ce obuhvatati celu vašu aktivu. 69 .ZaraĊuju 2.ZaraĊuju 2.REZIME Bogati koji poseduju korporacije za korporacije 1.

imao je ţenu i dvoje male dece i preklinjao je ĉuvare da mu dozvole da razgovara s vlasnicima. briljantnih i smelih likova. 70 . U njima se našla reportaţa o još jednom kresanju troškova u lokalnoj kompaniji. Bila mu je potrebna veća kompanija i otišao je tadašnjem gigantu. . . izvan teorija. imaju nešto zajedniĉko. jer sam pouĉavao hiljade ljudi i vidim da svi oni. Kamera je fokusirala njegovo preklinjanje. Kad završi školu. Ne bih to okarakterisao kao manjak tehniĉkih informacija.. . Ĉuo sam više naziva za to: . tako da je ceo svet mogao da ga vidi.drĉnost". Pošto sam godinu dana proveo u Vijetnamu kao marinacpilot. meĊutim. Jedan nije bolji od drugog.. kako bi ih zamolio da ponovo razmotre odluku o njegovom otpuštanju. Otpušteni direktor. traţi se još nešto sem ocena. Taj faktor. na programu su bile veĉernje vesti.briljantnost". Zaposleni su bili ljuti i ţalili su se da vlasnici kompanije ne postupaju fer.muda". . ĉovek od nekih ĉetrdeset i pet godina. rekavši da je cena smešno visoka.... Ostalo je istorija..smelost".petlja". Nastalaje indusrrija vredna više milijardi dolara i roĊen je AT&T. Ne moram ni da naglašavam da je to privuklo moju paţnju. Pa ipak. već pre kao manjak samopouzdanja. blisko sam upoznao oba ta lika u samom sebi. nešto što nas sve koĉi jeste izvestan stepen sumnje u sebe. Predsednik Vestern uniona mu se narugao i odbio ga. većina nas dobro zna da ono što je bitno nema mnogo veze s diplomom koledţa ili dobrim ocenama. Vestern unionu. Za ceo paket je traţio sto hiljada dolara. Svi imamo ogroman potencijal i svi smo blagosloveni talentom. i pitao ih da li su raspoloţeni da otkupe njegov patent i njegovu malu firmu. Posle priĉe o Aleksandru Grejemu Belu. . istovremenc je i uznemirujuća profesija. Upravo je kupio kuću i bojao se da će da ostane bez nje. To je jedno lepo i korisno iskustvo. MeĊutim. Od 1984. profesionalno se bavim drţanjem predavanja. ma kako ga nazivali. Istovremeno je. Unutar svakog od nas ĉuĉi jedan od tih hrabrih. ukljuĉujući i mene. . ako je potrebno. prisutna i druga strana tog lika: spremnost da se klekne i preklinje.PETA LEKCIJA BOGATI PRONALAZE NOVAC sam se odmarao od pisanja i gledao na televiziji emisiju SS inoć o ţivotu mladog ĉoveka po imenu Aleksandar Grejem Bel. Neki su time pogoĊeni više od drugih. U stvarnom svetu.lukavost". na kraju odluĉuje o neĉijoj budućnosti mnogo više od školskih ocena.ţilavost".. Bel je upravo bio patentirao telefon i nije stizao da odgovori svim zahtevima za svoj novi pronalazak.

Bila je to smrt starog i raĊanje novog." Nailaze mnoge promene. da dozvole svom geniju da strah preobrati u hrabrost i briljantnost. bogatstvo su znaĉile fabrike i proizvodnja. da budu odvaţni.Ipak. radije igra na sigurno. A ja bih radije da pozdravljam promene nego da ih se grozim. dok će se drugi grĉevito drţati okova propadajućeg naĉina ţivota. Došao sam do spoznaje da najveći broj Ljudi. Novo bogatstvo se ne moţe zadrţati 71 . Prema tome. otpuštanja radnika i kresanja troškova. Ali. Bilo je puno nemira i bilo je uzbudljivo. Radije bih da uţivam zaraĊujući milione nego da brinem zbog povišice koju nikako da mi daju. Biće to period u kome će se jedni odvaţno kretati napred. U stvarnom svetu. i Amerika je poĉela da dominira. biće i mnogo više bankrotstava. Morao sam da uvedem pitanja kao što su: Zbog ĉega da rizikujem? Zašto da se gnjavim razvijanjem svog kvocijenta finansijske inteligencije? Zašto bih postao finansijski pismen? I na sva ta pitanja davao sam isti odgovor: . širom sveta. ĉesto onaj koji napreduje nije pametan već odvaţan. ovaj period će za vas biti zastrašujući. genij biva potisnut. Potom. Po mom liĉnom iskustvu. zašto da se muĉite i povećavate svoj kvocijent finansijske inteligencije? Zato što ćete. Stoga.Samo zato da bih imao više opcija. a ipak se boje da delaju u skladu s njima. mogu da vam kaţem zašto ja sam to ĉinim. Zato što su ovo najuzbudljivija vremena u istoriji. osoba koja je posedovala zemlju posedovala je bogatstvo. Osoba koja je u pravo vreme naoruţana informacijama poseduje bogatstvo. vaš fmansijski genije zahteva i tehniĉko znanje i hrabrost. ali u godinama koje dolaze biće ih mnogo nalik njemu. Kod nekih to deluje. Prema tome. Postojaće stotine Ljudi kao što je Bil Gejts. Srce mi se cepalo kada bih video studente koji znaju odgovore. veoma prosperirati. Poĉeo sam priĉom o mladom pronalazaĉu Aleksandru Grejemu Belu. A ako ne budete. Problemje u tome što informacije obleću svet brzinom svetlosti. A danas informacije predstavljaju bogatstvo. dajem sve od sebe da podstaknem studente da nauĉe da rizikuju. Period u kome ţivimo po uzbudljivosti nema presedana u istoriji ĉoveĉanstva. Zemlja je pre tri stotine godina znaĉila bogatstvo. Ljudi iz dalekih budućih generacija će se osvrtati unazad i govoriti kako ovo mora da je bila ludo uzbudljiva era. kao predavaĉ. Bogatstvo su posedovali industrijalci. ako to budete ĉinili. Ipak. a izuzetno uspešne kompanija kao što je Majkrosoft nicaće svake godine. shvatio sam da ništa toliko ne umanjuje genij ĉoveka koliko prekomeran strah i sumnja u sebe. zašto da se muĉite i povećavate svoj kvocijent finansijske inteligencije? Na to pitanje ne moţe da vam odgovori niko sem vas. Na svojim ĉasovima. kada je novac na tapetu. ali druge naprosto uţasava.. Ako je strah suviše jak.

Ţena koju sam pomenuo propustila je odliĉnu priliku da nešto nauĉi. Kasnije tokom igre. nekima ne.. Ţele da stvari ostanu kakve su i bile: opiru se promenama. biće i onih koji će biti izostavljeni.odrazila" na nju. u stanju ste da izadete iz . a neki ne shvataju njenu poenru.. Ali. U prvom krugu je izvukla karticu .kresanjem troškova" i da ima dete. toga . Igrajući igru. a za to krive tehnologiju ili ekonomiju ili svog šefa.kako funkcioniše novac. ne uviĊaju da bi problem mogao biti u njima samima. Prijateljica je dovela nekog da prisustvuje predavanju. imam brodić. Pošto to postignete. Naša zajedniĉka prijateljica mislila je da bi predavanje moglo da joj pomogne. desilo joj se i da bude zahvaćena . Stare ideje su njihova najveća pasiva. frustrirala se.O. Uĉe kako . Posle predavanja. Za nju je to bila uţasna igra.teĉe" gotovina izmeĊu njih i kako put do bogatstva vodi kroz nastojanje da se meseĉni gotovinski tok iz kolone aktive poveća do taĉke u kojoj premašuje meseĉne troškove. iako su te ideje ili naĉin na koji se nešto radilo juĉe predstavljali aktivu. jer nikada nije volela matematiku. juĉe" više nema. CASHFLOW. Znam ljude koji su ostali bez posla ili svojih kuća. Ostali za stolom su ĉekali dok je prijateljica nastavljala da joj objašnjava odnos izmeĊu obraĉuna prihoda. U poĉetku se radovala." Potom. Naţalost. Igra je bila osmišljena tako da pomogne ljudima da nauĉe..trke pacova" i ukljuĉite se u . Došla je da bi nauĉila nešto o investicijama i nije joj se dopala ideja da gubi toliko vremena na igranje neke glupave igre. uĉe o interakciji obraĉuna prihoda i zakljuĉnog raĉuna (bilansa). ĉesto radeći veoma naporno. dok je njena prijateljica pokušavala da joj objasni kako funkcionišu brojevi na njenom obraĉunu prihoda i zakljuĉnom raĉunu. Jednog poslepodneva drţao sam predavanje o investicijama.. koristeći igru koju sam izmislio. . Promene će biti brţe i dramatiĉnije. ţena je traţila svoj novac natrag. bilansa i meseĉnog gotovinskog toka. na kojoj se nalazio brodić. nekima se igra dopada. kao što je to bio sluĉaj sa zemljištem i fabrikama. Kao što sam već rekao.koještarije". Posle te sugestije.nikakvim granicama i ograniĉenjima..brzu prugu"... njena prijateljica je došla da mi kaţe kako se ona uznemirila. Gledam danas mnoge koji se zlopate. iz brakorazvodnog procesa izašla je kao finansijski oštećena strana i sada je tragala za nekim odgovorima. Rekla je da je smešna i sama ideja 72 . Doći će do dramatiĉnog povećanja broja novih multimilionera. Pasiva su naprosto zato što oni ne shvataju da. samo zato što se grĉevito drţe starih ideja. Odjednom je shvatila kako funkcionišu brojevi i sinulo joj je da je brodić zapravo upropašćava. Prijateljica je pokušala da joj kaţe da pogleda unutar sebe i vidi da li se igra na bilo koji naĉin . Ta prijateljiĉina prijateljica bila je upravo razvedena. kao nastavno sredstvo.

Nedavno sam se svojoj supruzi poţalio kako su mi se pantalone. Bila je ljuta na samu sebe što nije bila više svesna gde odlazi novac. U školi. Shvatila je da ju je baratanje ciframa obraĉun prihoda i bilans ljutilo jer se osećala neprijatno zbog toga što ih ne razume.. Ona je vodila raĉuna o kući i zabavljala goste. izgleda. Kao student. Smatrala je da su fmansije muški posao. ali su za to vreme stekli samo gomilu koještarija.šta sad". svet nam uvek uzvraća trenutnim povratnim informacijama. Praktiĉno. Ona se blago nasmešila i potapšala me po stomaku da bi me obavestila da se nisu pantalone smanjile. Njena svrha je da vam daje opcije. zaradio sam milione jednostavno radeći ono što školski sistem ne radi. tako i zbog toga što su tokom dvadeset godina braka sakupili vrlo malo onoga što bi se moglo nazvati aktivom. Oni koji najbrţe izaĊu iz .trke pacova" to su oni koji razumeju brojeve i imaju finansijski kreativan um. pdstavlja se pitanje . ja sam predavanja mrzeo. Umesto da vam predavaĉ drţi predavanje. Baš kao i igra. Sada je bila priliĉno sigurna da je tokom poslednjih pet godina krio novac od nje. Dvadeset godina njihovog braka bile su neverovatno zabavne. igra vam daje lekciju koja se odnosi samo na vas. kao i zato što nije znala za drugu ţenu. nisu imali šta da dele. Uvek sam ohrabrivao odrasle studente da na igre gledaju kao na odraz onoga što znaju i onoga što valja da nauĉe. Rekla mi je da se njena drugarica smirila i da se dobro oseća. Ako ste izvukli karticu s brodićem i zbog toga zapali u dugove.da bi igra mogla biti njen odraz.. Koliko razliĉitih finansijskih opcija moţete da smislite? To je svrha igre: da igraĉi nauĉe da misle i stvaraju nove i raznovrsne finansijske opcije. Prijateljica ţene koja je otišla pozvala me kasnije da bi me obavestila o razvoju dogaĊaja. brzo bih poĉeo da se dosaĊujem i misli bi mi odlutale. Mogli bismo mnogo da nauĉimo ako bismo ih više slušali. Oni prepoznaju razliĉite fmansijske 73 . poĉeo sam da predajem kroz igre i simulacije. a on je vodio raĉuna o finansijama. imali su sve drugo što se moţe zamisliti. Gledao sam više od hiljadu ljudi kako igraju ovu igru. Mada ona i njen suprug nisu posedovali brodić. Reĉ je o sistemu trenutnih povratnih informacija. već da se nešto drugo povećalo: ja! Igra CASHFLOW je osmišljena upravo tako da svaki igraĉ dobije liĉnu povratnu informaciju. Godine 1984. Novac joj je bio odmah vraćen i otišla je. kako zbog toga što je on otišao s mlaĊom ţenom. Bila je ljuta zbog razvoda. Najvaţnije je što se igra odraţava na ponašanje pojedinca. Od 1984. smanjile na hemijskom ĉišćenju. većina nastavnika drţi predavanja. Tokom perioda smirivanja uvidela je da nekakva veza izmeĊu igre i njenog ţivota zaista postoji.

Posle godinu dana. pošto su se svi drugi već obogatili. Gledam i Ijude koji izvuku karticu s odliĉnom šansom. Ako vam šanse ne nailaze u susret.. Finansijska inteligencija znaĉi naprosto više opcija. a nemate para i banka neće ni da priĉa s vama.. Imam prijatelja iz srednje škole koji danas istovremeno ima tri zaposlenja.pravom" šansom i onda nemaju dovoljno novca. A to je istina i u stvarnom ţivotu. Ima i onih koji u igri zarade mnogo para. Njegov um je znao zajednu jedinu opciju. Znam Ijude koji se i u stvarnom ţivotu ponašaju tako. Ĉekaju da naide . Problem je bio u tome što nije mogao da naĊe posao koji je odgovarao rukovodećem mestu koje je imao u staroj kompaniji. I samo sede za stolom. ţale kako im nikako ne nailaze kartice s . ali ne znaju šta da urade s njima. kompanija za koju je radio propala je zajedno s njom. Ljudi kojima treba više vremena.prava" šansa. to su ljudi kojima brojevi nisu bliski i koji ĉesto ne shvataju moć investicija.trke pacova" da su imali više novca. ali nemaju para.opcije. igrajući CASHFLOW.. trenutak je pravi. šta moţete da uradite da biste tu šansu ipak iskoristili? Ako je vaša slutnja pogrešna i ono na šta ste raĉunali se ne dešava. ali ne vide šansu koju drţe u šaci. proĉitaju je glasno i pojma nemaju da je to odliĉna šansa. a to je bila ona stara: naporan rad. Većina njih ni u stvarnom ţivotu nema finansijskog uspeha. Propuštaju da uvide kako se ona uklapa u njihov finansijski plan za izlazak iz . Znaju koji su poslovi odliĉni. a ne ostvaruju nikakav finansijski napredak. Kao da svi osim njih napreduju.trke pacova". Pre dvadeset godina bio je najbogatiji od svih mojih školskih drugova. njegove kvalifikacije su previsoke za poslove koje sada obavlja. shvate da je to bilo to. Trenutno radi tri posla da bi zaradio dovoljno da preţivi.pravim" šansama. Većini ljudi se ţivotna prilika ukaţe pred samim nosom. Gledam kako se Ljudi. Nije toliko stvar u onome što se dešava.. Ima mnogo Ljudi koji imaju mnogo para. Bogati su preteţno kreativni i preuzimaju sraĉunat rizik. Imaju para. tako da ima malu platu. već u tome koliko razliĉitih finansijskih solucija moţete da smislite kako biste kiselo groţĊe pretvorili u milione. A takvih je više nego svih ostalih zajedno. I samo sede za stolom.. mada su oni ti koji imaju novac. Reĉ je o tome koliko ste kreativni u rešavanju 74 . Ograniĉavanje opcija je isto što i drţanje za stare ideje. kako da kiselo groţĊe pretvorite u milione? To je finansijska inteligencija. Gledam kako Ljudi dobiju karticu s . Znam Ijude koji to ĉine i u stvarnom ţivotu. imaju karticu. Kao rezultat. a oni je ne vide. šta moţete da uradite kako biste poboljšali svoj fmansijski poloţaj? Ako vam šansa padne pravo u krilo. Kad se zatvorila lokalna plantaţa šećera. Zatim se vajkaju kako bi se sigurno izvukli iz .

pravimo pare" u gipsanim modlama. A kad kaţem ni od ĉega. Ako pitate ljude koji za ţivot zaraĊuju trgujući hartijama od vrednosti ili drugim investicijama. štedi i zajmi. Većina ljudi zna samo za jednu soluciju: ubijaj se od rada. Novac nije prešao iz ruke u ruku. Povremeno nas je podsećao koliko smo blizu prišli tajni novca onog prvog dana kad smo se uortaĉili i poĉeli da . Prihvatate sve što se dešava i onda tq poboljšavate. zašto biste ţeleli da povećate svoju finansijsku inteligenciju? Zbog toga što ţelite da budete kovaĉ svoje sreće. moţe da stvori ogromno bogatstvo za naizgled veoma kratko vreme. onda je fmansijska inteligencija veoma vaţna.novac nije stvaran". osoba koja ĉeka da se desi .Šta je novac ako nije stvaran?" ... to znaĉi da nije došlo ni do kakve novĉane razrnene. To je kao da ĉekate da na put krenete tek kad na svim semaforima deset kilometara unapred bude zeleno svetlo. imao je obiĉaj da kaţe. Ja mogu da vam kaţem zbog ĉega ja razvijam tu oblast svoje inteligencije. poslat sa ekrana trgovca u Torontu. Bogatstvo koje daleko premašuje snove kraljeva i kraljica od pre tri stotine godina. moţda ćete ĉekati veoma dugo.On je ono što se mi dogovorimo". zašto valja razvijati fmansijski genij? Samo vi moţete da odgovorite na to... Brţe ćeš se obogatiti ako ukapiraš da novac nije stvaran. oni stalno gledaju takve stvari. Malobrojni shvataju da se sreća stvara. Razvijam svoj kvocijent fmansijske inteligencije jer ţelim da sudelujem u najvećoj i najbrţoj igri na 75 . Kad smo bili klinci. Baš kao i novac.. Što stvarnijim smatraš novac. Najmoćnija aktiva koju posedujemo jeste naš um.. samo od ideja i dogovora. Prema tome. . i onda prosleĊen dalje iz Lisabona. . U dobu informacija novac raste eksponencijalno. Milioni ĉesto nastaju u trenutku. Ĉinim to jer ţelim brzo da napravim pare. Prema tome. Neobuĉen um moţe da stvori krajnje siromaštvo koje traje generacijama.rupe"..Bogati prave pare. poziv mom brokeru da kupi i trenutak kasnije da proda. Samo dogovori. Ukoliko je dobro obuĉen. bilo je sve što je bogati otac odgovarao na to. Ako ste. Ima pojedinaca koji su postali neverovatno bogati ni od ĉega. Sve se radi dogovorom: znak rukom iz .Šta je to?" Majk i ja smo se ĉesto vraćali na to pitanje. To je fascinantan proces saznavanja.. jer to je ono ĉemu uĉi svoju porodicu. Ne što tako moram. ni od ĉega.. A ako ţelite da budete srećniji i stvarate novac umesto da se ubijate od rada.Siromašni i srednja klasa rade za pare". . pak." .finansijskih problema.prava" stvar. to ćeš napornije da radiš za njega. bogati otac je Majku i meni stalno ponavljao da .* signal na ekranu irgovca u Lisabonu. nego što tako hoću.

ĉim je kuća bila zakonski moja. Ekonomija je bila uţasna. Nisam štedeo novac. Ali.. koje mi je poznanik pozajmio na devedeset dana uz deset odsto interesa. Traţio sam proviziju od dve i po hiljade dolara. Gro mog novca se nalazio na berzi i bio uloţen u stambene zgrade.). Pored toga. . to je bilo savršeno stanje trţišta. rekao je. tu je akcija. Kao što sam rekao. Nedostajalo mi je gotovine. umesto da to ĉinim u lokalnoj agenciji za trgovinu nekretninama.Dobro jutro. Ĉim je poĉeo proces prenosa vlasništva. * Deo berze za trgovanje odreĊenom vrstom robe (prim..belih para za crne dane" i nije loša ideja. Proveravao sam potencijalne kupce i. Dve hiljade dolara. a ne fiziĉki rad. ulagao sam ga. ostavljanje .svetu. Ne ţelim da budem meĊu onima koji zaostaju.štedi novac". sada su se mogle kupiti za sedamdeset i pet hiljada. ekonomija je bila oĉajna u to vreme. Kuća je bila prodata za nekoliko minuta. Ţelim da budem meĊu ljudima koji odvaţno idu napred. To je . poĉeo sam da kupujem u kancelarijama advokata koji su se bavili steĉajima. a odatle je stvar preuzela firma koja se bavila jemstvom i tapijama. Problem je sledeći: ĉovek postaje slep za ono što se zaista dogaĊa. koju su mi rado dali. Za investitore. Pošto su svi prodavali.. I. u vidu blagajniĉkog ĉeka. Moja supruga i ja smo na trţištu imali uloţenih više od milion dolara koji su se brzo umnoţavali. ere u kojoj ljudi obavljaju umni. prev. Na tim mestima su se kuće od sedamdeset pet hiljada dolara ponekad mogle dobiti i za dvadeset hiljada ili manje. To je zastrašujuće.. Zbog toga ulaţem u svoju finansijsku inteligenciju i razvijam najjaĉu aktivu koju posedujem. ja sam kupovao. Svet prolazi pored njega. To je jedna opcija opcija kojoj se priklanja većina ljudi. . Gledao sam TVemisiju .. finansijski planer. sa dve stotine dolara kamate. ili na stepenicama suda. Njegov je savet bio da se . To je bila prava pomama.Ostavite svakog meseca sto dolara na stranu". Ameriko" u kojoj je gost. Propušta fenomenalne prilike za znamo povećanje svog novca. A na svoj sopstveni mali naĉin. Kuće koje su nekada koštale sto hiljada dolara. bez kaparisanja. Prilika za ulaganje bila je bolja nego ikada. svima sam omogućio da odu i pogledaju je.in". Navešću vam jednostavan primer stvaranja novca. 76 . Vratio sam poznaniku njegove dve hiljade dolara.. Telefon je zvonio kao lud. Poĉetkom devedesetih ekonomija Feniksa je bila katastrofalna. To je ono što se dogaĊa." Dobro. Naprosto nisam mogao da propustim toliku silu malih poslova. to je zabavno.i za ĉetrdeset godina bićete multimilioneri. otrĉao sam i dao u novine oglas da za šezdeset hiljada dolara prodajem kuću vrednu sedamdeset i pet hiljada. dao sam advokatu kao prvu ratu. poĉeo da proriĉe stravu i uţas. ţeleo bih da budem deo dosad neviĊene evolucije ĉoveĉanstva.

on je već potrošen na zakonom dozvoljene pretporeske troškove. moja supruga i ja smo u svom slobodnom vremenu uspeli da obavimo šest ovakvih jednostavnih transakcija. Kad drţava dobije šansu da oporezuje taj prihod. Pošto ste sada finansijski pismeni i umete da ĉitate brojeve. osiguranje. 77 . kupac kuće je bio zadovoljan. veĉere s klijentima i druge stvari. u vidu priznanice od kupca. Dok je glavnina novca bila uloţena u veća vlasništva i trţište hartija od vrednosti. uspeli smo da stvorimo još stotinu i devedeset hiljada dolara aktive (menice na deset odsto interesa) pomoću ovih šest . To se svodi na otprilike devetnaest hiljada dolara prihoda godišnje. Najveći deo od tih devetnaest hiljada odlazi na kupovinu i odrţavanje kompanijskih automobila.pronalaska" novca. putovanja. od kojih je najveći deo prikriven u našoj privatnoj korporaciji. Tokom ove depresije na trţištu.. advokat je bio zadovoljan i ja sam bio zadovoljan. Ukupno radno vreme: pet sati.. Za šezdeset hiljada dolara prodao sam kuću koja me je stajala dvadeset hiljada.On je bio zadovoljan. stvori i prodaj" transakcija. benzin. Ĉetrdeset hiIjada dolara je nastalo od novca iz moje aktive. pokazaću vam na koji je naĉin ovo primer .kupi.

Koliki bi bio moj profit ako mi plaćaju da bih zaradio? Ne znam. uz novih dve i po hiljade provizije. nisam uloţio ni centa u transakciju. uz to. U oĉima novog kupca to bi i dalje bio odliĉan posao. kad sam prvi put prodao kuću. vratio sam dve hiljade koje sam pozajmio. bilo najţešće u Americi. Moj profit je beskonaĉan. Ako mi plate glavnicu. U drugoj transakciji. Trţište nekretnina u Feniksu je od 1994. i to je dobra vest. moraću da platim porez. stavio bih u dţep dve hiljade dolara i ponovo protegao zajam na trideset godina. a. ali 78 . To se dešava. Neki me pitaju šta biva ako vam osoba ne plaća.Ovo je bio jednostavan primer kako se novac pronalazi. devetnaest hiljada dolara puta trideset godina predstavlja dobit od nešto više od pet stotina hiljada dolara. stvara i štiti uz korišćenje fmansijske inteligencije. Ta kuća od šezdeset hiljada dolara bila bi uzeta natrag i ponovo prodata za sedamdeset hiljada. Tehniĉki. Nadam se da mi nikada neće platiti tih stotinu i devedeset hiljada dolara. Upitajte se koliko bi vam vremena bilo potrebno da uštedite stotinu i devedeset hiljada dolara. I proces bi se nastavio. Dakle. To je primer kako nimalo novca moţe da napravi mnogo novca. Da li bi vam banka dala deset odsto interesa na vaš novac? A priznanica vaţi trideset godina. do 1997. prilikom ponovne prodaje.

To je protivzakonito. dok pišem ovu knjigu.. To je njihova kuća.svakako više od sto ušteĊenih dolara meseĉno.. Većina Ljudi sledi standardni savet da . ili se iseljava i objekat se ponovo prodaje. mog vremena i potrage za njima. Tako nešto je sada retkost. ali pametno nije. Nemam nikakvu obavezu da popravljam krovove ili otpušujem kanalizacione cevi. To je primer kako umesto novca funkcioniše dogovor. Kuće koje smo prodavali za šezdeset hiljada sada vrede stotinu i deset hiljada dolara. većina Ljudi to neće uraditi. meĊutim. O tome se već pobrine sudski sistem. trţišni uslovi su dijametralno suprotni od onih od pre pet godina. Ipak. i. jer onda mora da plati više." . Ne pišem mnogo.Laţete. Ne treba vam algebra niti raĉun.Moţete li da mi pokaţete kako se to radi?" Matematika je prosta.To ovde ne prolazi. Za oko trideset sati posla. a vreme spada u vašu najvredniju aktivu. koji su zapravo sto pedeset dolara. da uštedite stotinu i devedeset hiljada dolara ako se odluĉite za opciju broj jedan? Sada moţda shvatate zašto samo ćutke odmahnem glavom kad ĉujem kako roditelji kaţu: .vredno radi i štedi novac". plaćati pedeset odsto na ime poreza. budući da je reĉ o prihodu na koji je već obraĉunat porez za ĉetrdeset godina sa pet odsto. Tome dodajte koliko bi vam vremena bilo potrebno. Ili: 2. Odvojiti malo vremena za razvijanje svoje finansijske inteligencije i upregnuti snagu svog mozga i kolonu aktive. Što je odliĉno. Naporno raditi. a oporezovani ste i na tih pet odsto. . stvoreno je u koloni aktive oko stotinu i devedeset hiljada dolara i na njih nije plaćen nikakav porez. Danas. štedeti ono što preostane. Trţište se promenilo. jer to ĉine vlasnici." . ali to bi stajalo dosta aktive. Moţda su uslovi trţišta drugaĉiji. Vreme je da se krene dalje i traga za novim prilikama za popunjavanje kolone aktive. Vaša ušteda potom zaraĊuje pet odsto koji se takoĊe oporezuju. Trţište nekretnina u Feniksu je predmet zavisti cele Amerike. Svako ko ima diplomu srednje škole ume da uradi tako nešto. Šta vam od ovoga zvuĉi teţe? 1. na hiljade kupaca traga za takvim prilikama.Mom detetu dobro ide u školi i 79 .. Još uvek ima izgleda za poništenje prava na osloboĊenje od hipoteke.. Ponekad neko i ne plati. MeĊutim. zato što kompanija koja se bavi jemstvima obavlja zakonsku transakciju i servisira otplate.. Sad je 1997. A moţda u vašem kraju ovo ne bi išlo. To nije baš inteligentno." Ove komentare ĉujem mnogo ĉešće nego: .. a vrlo ih je malo koje fmansijski imaju smisla. Moţda je sigurno. primer ilustruje kako jednostavan finansijski proces moţe da stvori stotine hiljada dolara od malo novca i uz mali rizik.

ali. trţište napreduje i opada. Ovo sam već rekao. one su tu. da li je adekvatno? Znam da navedena strategija ulaganja spada u one male. Taj osnovni temelj. ili kombinacija ove ĉetiri veštine. i putovao sam u Peru. ali nije zgorega ponoviti finansijsku inteligenciju ĉine ove ĉetiri osnovne finansijske veštine: 1. ekonomije doţivljavaju procvate i slomove. Ponuda i potraţnja. obveznica. jeste ono što je potrebno da biste bili uspešni u trci za bogatstvom. Ponavljam. kartica s likovima igraĉa za bejzbol ili sliĉnog. bilo da to ĉinite kupovinom malih kuća. MeĊutim. trţište. Što se tiĉe kupovine. 4. To zavisi od nekih zakonskih promena koje će moţda proći u Kongresu. korporativnim. Preporuĉujem da igrate u okviru pravila. Svest o raĉunovodstvenim. Svet nam uvek pruţa ţivotne prilike. a neko je prodavao. drţavnim i federalnim propisima i zakonima. Upotrebljena je upravo da bi se ilustrovalo kako malo moţe da naraste u mnogo. koja poĉinje jakim finansijskim obrazovanjem. kompanija. Ono što ţelim da kaţem jeste da investicije dolaze i odlaze. A što se više menjaju svet i tehnologija. velikih apartmana. fmansijska pismenost. 2. zakon. strategije ulaganja. Poĉeo sam da prodajem 1996. Investicije su se promenile. trţište nekretnina je oţivelo i svi su se ukljuĉivali u njega. hartija od vrednosti. moj uspeh odraţava vaţnost snaţne finansijske osnove. Trţište hartija od vrednosti doţivljavalo je pravi bum i svi su se ukljuĉivali u njega. Neko je kupovao. Nauka o novcu koji pravi novac. Ameriĉka ekonomija se ponovo dizala na noge." Moţda to obrazovanje zaista jeste dobro. Mislim da će neki od onih poslova sa šest malih kuća poĉeti da se prodaju i da će menice vredne ĉetrdeset hiljada dolara biti pretvorene u gotovinu. Umeće ĉitanja brojeva. Morarn da pozovem svog raĉunovoĊu i kaţem mu da se pripremi za priliv gotovine i smisli neki naĉin da je prikrijemo. Maleziju i na Filipine. Kuća vredna sedamdeset i pet hiljada dolara. Norvešku. Sada samo posmatram kako u koloni aktive raste vrednost i krajem ove godine verovatno ću poĉeti da prodajem. Godine 1996. biće i više šansi koje će vama i vašoj porodici omogućiti da obezbedite finansijsku sigurnost ĉak i narednim generacijama. kupljena za dvadeset hiljada i prodata za šezdeset takoĊe je bila rezultat iskorišćavanja šanse koju je stvorilo trţište. nismo više na trţištu nekretnina. dragocenih metala. ali suviše ĉesto ih ne vidimo. zašto da se gnjavite razvijanjem svoje finansijske inteligencije? Ponavljam. 3. vi ste jedini koji moţete da odgovorite na to 80 . zajedniĉkih ulaganja. Isto tako i Bil Gejts. Aleksander Grejem Bel je imao ono što se traţilo na trţištu. Prema tome. svakog dana našeg ţivota.dobija dobro obrazovanje.

2. Nekretnine su moj temelj. A još je lakše ako znate koja su ĉetiri stuba finansijske inteligencije. a to mi nije namera. Koristim ih zato što ţelim da shvatite koliko je lako. da bi se ljudima dalo do znanja da je lako ako se ima dobar osnov. naleteo sam na vlasnika koji je delovao priliĉno zabrinuto.na prodaju". moja imovina mi obezbeĊuje priliv gotovine i povremeni porast vrednosti. Bile su male i ljupke. 81 . da bi se ljudi podstakli da više uĉe..pitanje. Oklevam zato što se bojim da će ispasti da se razmećem. da bi se pokazalo da postoje milioni naĉina da postignete svoje ciljeve. berza je upravo pretrpela krah. Primere koristim samo kao numeriĉke ili hronološke ilustracije aktuelnih i jednostavnih sluĉajeva. Na sve strane bilo je tabli s natpisom . Ne preporuĉujem ništa što ja radim. Dţogirajući pored nje jednog dana. koristim dva osnovna sredstva za finansijski razvoj: nekretnine i male deonice. Trţište drvene graĊe bilo je nikakvo. Ĉinim to jer znam da dolaze promene. Tokom 1989. moram da napomenem da oklevam da navedem još mnogo liĉnih primera.. Dan po dan. a radije bih da ih pozdravim nego da se grĉevito drţim prošlosti. da bi se pokazalo da svako moţe da stekne veliko bogatstvo. Znam da će biti uspona i padova trţišta. Izgledala je staro. 3. Vlasnik se okrenuo prema meni i slabašno osmehnuo. Gotovo da sam oĉekivao da vidim Crvenkapicu kako skakuće trotoarom na svom putu do bakine kuće. Znam zašto ja nastavljam da uĉim i razvijam svoje znanje. . . Primeri su samo primeri i ništa više. U jednoj ulici opazio sam tablu kojom se oglašavala prodaja. Ako je šansa suviše sloţena i ne shvatam investiciju. Liĉno.. ne upuštam se u nju. Deonice malih kompanija koriste se za brzi rast. a koja se tu nalazila duţe od većine ostalih.Koliko nudite?" odvratio je pitanjem. MeĊutim.Prodaje se već više od godinu dana. 5. u Oregonu. . Prosta matematika i zdrav razum su sve što vam je potrebno da biste finansijski dobro prolazili.Koliko traţite za tu kuću?" upitao sam ga. 4. Drugi će za to vreme uzeti ono kiselo groţĊe koje im ţivot pruţa a to nam se svima ponekad desi i pretvoriti ga u milione. To je finansijska inteligencija. da bi se pokazalo da to nije nikakva viša matematika. imao sam obiĉaj da dţogiram kroz jedan lep deo Portlanda. Ima pet razloga za korišćenje primera: 1. Ĉesto me pitaju o tom kiselom groţĊu koje sam pretvorio u milione. Bilo je to predgraĊe puno ţivopisnih kuća. Hoću kontinuirano da razvijam svoju fmansijsku inteligenciju jer će se sa svakom promenom na trţištu neki Ljudi naći na kolenima i preklinjati za posao.. a ekonomija je stagnirala.

meseĉno sam u dţep stavljao nepunih ĉetrdeset dolara. Vlasniku sam dao pet hiljada dolara kapare za kuću koja je koštala ĉetrdeset i pet hiljada. To nije bilo naroĉito uzbudljivo. Arizonsko trţište je poĉelo da se oporavlja i. Vlasnici su ţiveli u Nemaĉkoj. Ponudio sam dvesta sedamdeset pet hiljada za kuću vrednu ĉetiri stotine pedeset hiljada dolara. i pola sata kasnije kupio kuću za dvadeset hiljada dolara manje nego što je traţio. 1996. profesor na lokalnom koledţu. izgraĊena 1930. u Arizoni. prodali smo zgradu za ĉetiri stotine devedeset pet hiljada dolara i kupili zgradu sa trideset stanova u Feniksu. Supruga i ja smo razmišljali da li da prodamo. a vredela šezdeset i pet. Gotovinski priliv od trideset apartmana iznosio je nešto više od pet hiljada dolara meseĉno. Investitori iz Kalifornije. Ako te promene proĊu. Pored toga.Ja bih da je pogledam".2 miliona dolara. puni novca zaraĊenog na njihovom trţištu nekretnina koje je cvetalo. troškove i komunalne takse. Oregon. kao i dve malene spavaće sobe. odmah pored fabrike Intel u Bivertonu. Bila je to savršena kuća za izdavanje. Tu kućicu sam za devedeset i pet hiljada dola'a prodao jednom mladom paru iz Kalifornije.Više niko ne dolazi ni da je pogleda. Bila je svetloplava sa sivim detaljima. Za oko mesec dana pronašao sam kuću sa dvanaest apartmana. Kupio sam je i zadrţao dve godine. Bio je to lep mali dom sa dve spavaće sobe i ţivopisnom ornamentikom na svim prozorima. Pošto bih otplatio hipoteku. Vlasnik se iselio za nedelju dana. Kao nekada trţište u Oregonu. kretali su se prema severu i kupovali u Oregonu i Vašingtonu. a ja sam pošao u potragu za mestom na koje ću smestiti svoj novac. uspavano trţište nekretnina u Oregonu poĉelo je da se budi. a traţena je uplata od dve stotine dvadeset i pet hiljada. 82 . investitor iz Kolorada nam je za zgradu ponudio 1. ali smo ipak rešili da saĉekamo i vidimo da li će Kongres prihvatiti izmene zakona o kapitalnoj dobiti." . pet hiljada dolara meseĉno predstavlja sasvim pristojan gotovinski priliv.. Odmah zatim uselio se moj prvi stanar. Tada smo se već bili preselili u Feniks da bismo pobegli od kišovitog vremena i svakako smo morali da prodamo. Iskoristivši ponovo Stav 1031. trţište nekretnina u Feniksu je stagniralo. pojma nisu imali koliko kuća vredi i ţeleli su samo da je se oslobode. presrećan što je se oslobodio. smatramo da će vrednost zgrade porasti za nekih petnaest do dvadeset odsto. Godinu dana kasnije. s tim što niko nije ţeleo da je kupi. Cena zgrade sa trideset stambenih jedinica u Feniksu iznosila je osam stotina sedamdeset i pet hiljada dolara. Unutra se nalazio divan kameni kamin. Moja kapitalna dobit od otprilike ĉetrdeset hiljada dolara bila je ubaĉena u okvire Stava 1031. koji je verovao da je napravio odliĉan posao. rekao sam.

sigurnim" investicijama leţi u tome što su ĉesto dezinfikovane. ne budu oporezovane i budu više puta zamenjivane uz doplatu i prodavane. A što je veća vaša finansijska inteligencija.nesofisticiranim". Sve te uplate su imale sreću da uhvate trţište u brzom usponu. unutar korporacije koju supruga i ja zovemo sopstvenom investicionom kompanijom. Imamo prijatelje koji posluju iskljuĉivo s ulagaĉima kao što smo mi. i to se dešava. naravno. Vaša inteligencija je ona koja moţe da spazi loš posao. diversifikovati i ulagati iskljuĉivo u sigurne investicije. više mi šansi nailazi u susret. Moja globalna filozofija jeste da seme valja sejati u kolonu aktive.. smisla za trţište i zakone. kako bi zaštitila sebe i svoje klijente. naporno rade u svojoj profesiji i ne stiĉu finansijsku mudrost. Što više uĉim a ima mnogo da se uĉi više novca zaraĊujem. jednostavno zato što s godinama stiĉem iskustvo i mudrost. koji svakog meseca imaju sveţe gotovine za ulaganje. nešto ne. Poĉinjem od malog i sejem. Što . To je naš sopstveni trust investicija u nekretnine. Ovim hoću da kaţem da je većina naših miliona nastala od investicija vrednih pet ili deset hiljada dolara. strategije ulaganja. one najbolje pogodbe. ili da loš posao uĉini dobrim. Na berzama hartija od vrednosti u SAD i Kanadi kupujemo visokoriziĉne. Ako ljudi nisu verzirani u ovim pitanjima. Imam prijatelje koji igraju na sigurno. Problem sa . Unutar naše korporacije koja se bavi nekretninama imamo imovinu vrednu nekoliko miliona dolara. kojoj odista treba vremena da se razvije. to je stvar razumevanja finansijskih obraĉuna. I opet. rezervisane su za one koji se razumeju u igru.sofisticiraniji" postajem. To je mudra politika. Primer za brzo sticanje dobiti moţe da bude sto hiljada deonica kupljenih za dva centa po jednoj deonici. Nešto poraste. Tehniĉki je nelegalno takve spekulativne poslove ponuditi nekome ko se smatra . Drugi razlog da s godinama razvijate svoju finansijsku inteligenciju je to što vam se jednostavno ukazuje više šansi. To jest. To je moja formula. nesigurne privatne kompanije koje tek treba da se pojave u javnosti. pre no što kompanija izaĊe u javnost. lakše je reći da li je reĉ o dobrom poslu. Većina velikih brokerskih kuća neće ni da pipne spekulativne transakcije.. Zaista odliĉni poslovi se ne nude poĉetnicima. onda se oĉigledno moraju pridrţavati standardne dogme. Šest meseci kasnije kompanija je registrovana i od onih sto hiljada deonica sada svaka vredi dva 83 . ali. koje bogate ĉine još bogatijima..Ovim primerom ţeleo sam da ukaţem na to kako mali iznos moţe da naraste u veliki. Posedujemo i hartije od vrednosti. Vrlo ĉesto. po kojoj valja igrati na sigurno. napravljene su toliko sigurnim da je i dobit manja.

Lepota solidne osnove koju ĉine nekretnine jeste u tome što mi omogućavaju da nešto više rizikujem sa nesigurnijim deonicama koje kupujem. U toj igri sudelujem od 1979. ako ponovo proĉitate zbog ĉega su takve investicije za većinu Ljudi visokoriziĉne. To je primarni razlog što stalno podstiĉem ljude da više ulaţu u finansijsko obrazovanje nego u hartije od vrednosti. mudrost i ljubav prema ign. radije no na svoju štetu. Ako znate šta radite. Navedeno je samo kao primer onoga što je jednostavno i moguće. Ako odrţavate umerene troškove ţivota. Razume se. cena nastavlja da raste i cena deonica moţe da ode i na dvadeset dolara po deonici. tako da sposobnost da uzmete dvadeset pet hiljada i pretvorite ih u milion dolara za vas ne predstavlja suviše veliki rizik. Ako dobro profitiram na trţištu hartija od vrednosti. Moja liĉna osnova su nekretnine. Uvek i u svemu valja da upotrebite svoje tehniĉko znanje. moţete da zadrţite posao. Još samo nekoliko reĉi o nekretninama. sto hiljada dolara dopunskog prihoda prija. Svoju osnovu odrţavam solidnom. to nije kockanje. Ali. ono što je za nekog riziĉno. To ne odgovara mom iskustvu. Putujem po celom sveru i drţim predavanja o investicijama. ima dobre šanse da poveća vrednost.dolara. ako se njime pravilno upravlja. nekretnine ili druga trţišta. Ali. U svakom gradu slušam ljude kako govore da ne mogu da kupe jeftine nekretnine. sto hiljada dolara godišnje je lep pasivni prihod i nije ga teško ostvariti. Finansijska inteligencija je ona koja poboljšava izglede. imate više šansi da ostvarite dobit. Hartije od vrednosti u kakve ja ulaţem. za proseĉnu osobu. Ono ĉime se ja bavim vrlo je sitno u nekim opštim okvirima. i ĉlanarina u tom klubu stajala me je priliĉno novca. Ako se kompanijom dobro upravlja. opet dalje osiguravajući svoj temelj saĉinjen od aktive. to moţete da postignete za pet do deset godina. bez obzira na to da li ste negde zaposleni ili niste. Volim ih jer su stabilne i sporo se kreću. moţda ćete moći drugaĉije da uredite svoj ţivot. Kao što sam već rekao. Gotovinski tok je stabilan i. jeste kockanje ako samo bacite novac na neki posao i onda sedite i molite se. za nekoga drugog baš i nije. Ĉak i u Njujorku ili Tokiju. rizik uvek postoji. U zavisnosti od trţišta i vaše pameti. pa ipak. a moţete i da se odmarate ukoliko ţelite i iskoristite drţavni poreski sistem u svoju korist. kako biste smanjili rizik i povećali izglede na uspeh. Ako hoćete. Prema tome. ili na samim 84 . za većinu ljudi su krajnje visokog rizika i apsolutno ih ne preporuĉujem. ništa što sam ovde napisao nije preporuka. Što ste pametniji. na dobit plaćam porez na kapitalnu dobit i ostatak potom investiram u nekretnine. Dešava se i da naših dvadeset pet hiljada dolara ode na milion za manje od jedne godine.

Naţalost. Prema tome. ciljajući na mene. umnogome nalik na Ijude koji kupuju kompjuterske komponente i od njih sastavljaju kompjutere. Još uvek imam oţiljke na kolenima. U njoj nas uĉe da su greške loše i kaţnjavaju nas ako ih pravimo. još uvek mogu da se sklope odliĉni poslovi na maloj udaljenosti od gradskog jezgra. gde su cene nekretnina trenutno visoke. ali danas vozim bicikl bez razmišljanja. Ovo je samo igra.obodima grada. Ali vrlo dobro znam kako se sastavljaju delovi dobre prilike. Neuspeh je deo procesa postizanja uspeha. Upravo zbog toga i smatram da je škola besmislena. nećemo nikada ni prohodati.. Prvu i najĉešću vrstu ĉine Ljudi koji kupuju investiciju u paketu. ili nekog berzanskog brokera. Primer za to bio bi kupac koji odlazi u prodavnicu kompjutera i kupuje onaj koji se nalazi na polici. One se vide umom." Postoje dve vrste investitora. Uĉimo da hodamo tako što padamo. Pozovu maloprodajno odeljenje neke kompanije koja se bavi nekretninama. Većina ljudi nikada ne pobeĊuje jer se više boji poraza nego što se raduje pobedi. opet ispravljam greške i postajem sve bolji. 2... glavni razlog što većina ljudi nije bogata jeste to što se uţasavaju da izgube. ili poznajem Ijude koji to umeju.. gubitnici se plaše. ima odliĉnih poslova koje većina ljudi propušta da vidi.. Ĉesto me pitaju: . Ljudi koji izbegavaju neuspeh izbegavaju i uspeh. Druga vrsta investitora su oni koji stvaraju investicije. Pobednici se ne plaše poraza. shvatićete da to ĉine upravo praveći greške. pruţim ruku preko mreţe i rukujem se s protivnikom. To mogu da budu investiciona kompanija (banka). nasmejem se i kaţem: . 1. Ja pojma nemam o spajanju kompjuterskih komponenata. To je kao prilagoĊavanje. grešim.ne zna kako bi se to ovde moglo uraditi.Vidimo se sledeće subote. Igram ţestoko. Većina ljudi se nikada ne obogati naprosto zato što nisu finansijski obrazovani da prepoznaju šanse koje im stoje pred nosom. Ali. ispravljam greške. To je dobar. kad god ĉujem kako neko kaţe da . ĉist i jednostavan naĉin ulaganja. ponekad uĉite. Ipak. Ali. U Singapuru. Ako nikada ne padnemo. Ponekad dobijate. Ako izgubim meĉ. podsećam ga da bi moţda trebalo da preformuliše izjavu i kaţe da . Isto vaţi i za voţnju bicikla.Kako da poĉnem?" U poslednjem poglavlju navodim deset taĉaka koje sam ja sledio na putu do sopstvene finansijske nezavisnosti.ovde to ne moţe". ako pogledate na koji naĉin ljudi uĉe. nikada ne zaboravite da se zabavljate. A isto vaţi i za sticanje bogatstva. Na novac gledam veoma sliĉno kao na partiju tenisa. ili finansijskog planera. trust investicija u nekremine. 85 . uvek se zabavljajte. hartije od vrednosti ili obveznice. zasad". grešim još više. i nešto kupe.. Ali. Velike šanse se ne vide oĉima. Takav investitor obiĉno sastavlja posao.

Nije štos toliko u kućama.. ali je zasigurno bolje od minimalca. Ako ţelite da postanete drugi tip investitora. Ponekad su potrebne godine da bi svi delići došli na svoje mesto. Kako da namaknete novac. Ponavljam. a ima mnogo naĉina koji ne podrazumevaju banku. bićete milione dolara ispred onih koji ne nauĉe ove veštine.. Da bih se uputio u posao. Ono je više znanje. bilo je da su uz nju išla još ĉetiri prazna placa. Novac nikada nisam prikupio. oronulu kuću. kupio je staru. Ono što je on video. ono što znaš. Zaradio je sedamdeset i pet hiljada dolara za samo dva meseca posla. već u nauĉenoj veštini prikupljanja kapitala koja nema cenu. Oni koji spadaju u drugu vrstu investitora moraju da znaju kako da namaknu kapital. A ponekad se to nikada ne desi. na primer. Umesto toga. vezivanja. Kako da uvidite šansu koju su svi drugi prevideli. jer u tome leţe veliki dobici. Mnogo puta je bivalo da sam kupio kuću. nauĉio sam kako se kuće kupuju bez mešanja banke. Jedan moj prijatelj. Tako ĉesto ĉujem da Ljudi kaţu: . Delovala je prosto sablasno. pisanim ugovorom izmeĊu prodavca i kupca. Proseĉna osoba zna samo da ode u banku. vaţnije je od onoga što kupuješ. Zašto sam to uradio? Jednostavno zato jer sam znao da zgrada vredi dva miliona.2 miliona dolara. morate kod sebe da razvijete tri osnovne veštine. a ja sam otišao iz posla. Kupivši kuću. Umom vidite ono što drugi ne vide oĉima. dao je da se sruši i zatim prodao pet placeva nekom preduzetniku za iznos tri puta veći od onog koji je sam uloţio. a tehniĉki nije teško izvodljivo. Jednom sam kupio stambenu zgradu za 1. morate da nauĉite kako da uĉinite ono na ĉemu većina drugih zastaje. Ako umete da izbegnete tu prepreku." Ili da . osoba koja mi je dala onih sto hiljada platila mi je pedeset hiljada dolara provizije za nalaţenje pogodbe. većina Ljudi dozvoljava da ih nedostatak novca spreĉi da sklope posao. koji su mi kupili dodatnih devedeset dana da namaknem ostatak novca.Ovu drugu vrstu investitora ĉine mahom profesionalni investitori. Vaţno je nauĉiti kako se sastavljaju delići. To je shvatio kad je otišao u kompaniju za jemstva i tapije. a katkada i veliki gubici. Ukupno radno vreme: tri dana.nemaju novca da nešto kupe". Moj bogati otac me je podsticao da postanem upravo taj drugi tip. ako vas ponese nepovoljna struja. preuzeo je moje mesto. Svi su se pitali zbog ĉega ju je uopšte kupio. Inteligentni Ljudi su oni koji 86 . a mi nismo. Ako ţelite da budete drugi tip investitora.Banka neće da mi pozajmi novac. Kako da organizujete pametne Ijude. To nije gomila novca. hartije od vrednosti ili stambenu zgradu bez i jednog jedinog centa u banci. Potom sam pribavio sto hiljada dolara kapare. Te veštine su dopuna onima koje su potrebne da biste postali finansijski inteligentni: 1. Ulaganje nije kupovanje. Uradio sam to putem tzv. Drugim reĉima.

onda vam srdaĉno preporuĉujem da budete prvi tip investitora. Ono što znate je vaše najveće bogatstvo. ili ih unajmljuju. pobrinite se da mudro odaberete savetodavca.saraduju s osobama inteligentnijim od sebe. Ako ne ţelite da nauĉite ove veštine. Ima mnogo da se uĉi. ali nagrada moţe biti astronomska. Ono što ne znate je vaš najveći rizik. Kad vam je potreban savet. Rizik uvek postoji. stoga nauĉite da ga kontrolišete umesto da ga izbegavate. 87 .

.. imam". i mislim da bi pohaĊanje jednog od tih kurseva uveliko poboljšalo vašu karijeru. rekla je tiho. i ţeleo sam da ništa nisam rekao.Magistrirala sam engleski jezik i knjiţevnost. pokazujući joj beleške. Pisala je ţestokim i jasnim stilom.Šta vas spreĉava da ostvarite svoj san?" . odvratio sam..Ne govorite ozbiljno. Intervju je bio završen..Kaţete da bi trebalo da idem u školu da bih nauĉila da prodajem?" Klimnuo sam potvrdno. . ..ŠESTA LEKCIJA RADITE ZA ZNANJE A NE ZA NOVAC 1995. Pokušavajući da budem od pomoći našao sam se u poziciji da opravdavam svoj predlog. On mi makar omogućava da platim raĉune. Zašto bih sada išla u školu u kojoj se obuĉavaju prodavci? Ja sam profesionalac.Vidite li ovo?" rekao sam. Recite mi.. pijuckali kafu i diskutovali o svrsi mog dolaska u Singapur. upravo zato da ne bih morala da budem prodavaĉica.Jedan moj prijatelj ovde u Singapuru drţi školu u kojoj se Ljudi obuĉavaju za prodaju. . Mlada novinarka je došla na vreme i odmah smo poĉeli razgovor.Šta nije u redu s tim?" Poĉeo sam da se povlaĉim.Svi kaţu da su moji romani odliĉni. onda. zajedno s njenim beleškama." Ukrutila se.. Zato se drţim posla u novinama..Moj rad kao da nikuda ne vodi". On drţi kurseve prodaje za mnoge velike singapurske korporacije. Uzeo sam ga u ruke.Tajnama bogatih". Sedeli smo u predvorju luksuznog hotela. ali ništa se ne dešava.. .Da. rekla je. Sve što ţele je novac. Trebalo je da podelim govornicu sa Zigom Ziglarom. Na stoĉiću za kafu nalazio se jedan primerak mog prethodnog bestselera.Ţelela bih da jednog dana budem autor bestselera.. On je govorio na temu motivacije. . Školovala sam se za odreĊenu profesiju. Mrzim prodavce. zar ne?" Ponovo sam klimnuo. poput vas".. Nešto ju je uvredilo. pristao sam da dam intervju jednim gG odine singapurskim novinama. . Video sam neke ĉlanke koje je pisala za novine i bio sam impresioniran. zašto bi trebalo da uĉim o prodaji?" Poĉela je uţurbano da pakuje svoju aktovku. rekao sam veselo. ... Imate li vi nekih sugestija?" . a ja o . Njeni ĉlanci su privlaĉili interesovanje ĉitalaca.Imate odliĉan stil".. . . 88 .

. A zatim. Klasiĉan primer sinergije veština bila je ta mlada novinarka." Ljutina joj je sevala iz oĉiju. kao i kurseve prodaje. Bio sam zadivljen. Od tog savetnika sam ĉuo frazu: . visokoobrazovane Ijude ĉija godišnja zarada iznosi manje od dvadeset hiljada dolara. obrazovanih i obdarenih ljudi. marketinga i zakona. Opet sam joj pokazao na beleške. najprodavaniji pisac". rekla je. medutim. Skrenuo sam u jedan servis. ispriĉao mi je kako mnogi lekari. pošto diplomiraju. potraţio bih posao u reklamnoj agenciji. Ali.. Pre neki dan. nauĉila bi kako se komunicira 89 . Vi ste odliĉan pisac.. Ĉak i ako bi to znaĉilo manju platu. Srećemo ih svaki dan. moj automobil je nešto poĉeo da kašljuca.. . Susrećem briljantne.Nikada se neću spustiti tako nisko kao što je uĉenje da prodajem. Kombinujte ove ĉetiri tehniĉke veštine i pravljenje novca novcem postaće lakše.Piše .Šta".najboljeg' pisca. Pre neki dan sam ĉuo da manje od pet odsto Amerikanaca zaraĊuje više od sto hiljada dolara godišnje. investiranja. To nije fer.. .Pogledala ih je. a ne . Ja sam školovan pisac. upisao bih se na neke kurseve pisanja reklamnih tekstova. Znao je gde je kvar ĉim je oslušnuo rad motora.Oni su jednu veštinu daleko od bogatstva. Saberite dva i dva i dobićete ." Ono što se ţeli reći tom frazom jeste daje većini Ljudi potrebno samo da nauĉe i savladaju još jednu veštinu i onda bi se njihov prihod eksponencijalno povećao. Vi ste magistar. Već sam pomenuo da fmansijska inteligencija predstavlja sinergiju raĉunovodstva." Spremila je i ostatak svojih beleţaka i kroz velika staklena vrata brzim koracima nestala u vlaţnom singapurskom prepodnevu.Robert Kiosaki.najprodavanijeg' i . zbunjena.Ja sam nikakav pisac. A ja sam sve vreme mislio da oni. Kada je o novcu reĉ.najprodavaniji pisac'. samo ţanju dolare. U njima je pisalo . Ţalosna istina. Svet je pun pametnih. . specijalizovan za trgovinu u oblasti medicine. a vi ste prodavac. Ne znam zašto se uopšte ljudi poput vas petljaju u pisanje. barem sam sledećeg jutra u novinama našao njen fer i povoljan napis o meni. zubari i kiropraktori grcaju u fmansijskim problemima." Raširila je oĉi. glasi da talenat nije dovoljan. Ja sam pohaĊao školu za prodavce. Ne prestaje da me šokira ĉinjenica koliko malo zaraĊuju talentovani Ljudi. Kad bi se potrudila da nauĉi veštinu prodaje i marketinga. njen prihod bi dramatiĉno skoĉio. gde ga je mlad mehaniĉar popravio za svega nekoliko minuta.. jedina veština koju većina Ljudi zna jeste naporan rad. umesto da radim za novine. Poslovni savetnik. Oni su svuda oko nas. Da sam na njenom mestu..najbolji pisac'. talentovanih.

izdavaĉ mi je predloţio da promenim naslov i nazovem je . Isto vaţi i za raĉunovoĊe. 90 .. Bio sam treći oficir.specijalizujete". Kada sam 1969. jednostavno zato što sam bio spreman da budem kontroverzan. Mnogi su mislili da sam neki ekscentriĉni ludak. Zbog toga je bio strašno uzbuĊen kad je konaĉno doktorirao. I ubrzo bi bila .. U školi i na radnom mestu. diplomirao na Akademiji trgovaĉke mornarice SAD. Odgovorio sam mu da bih s takvim naslovom prodao ĉitava dva primerka: jedan svojoj porodici. ali se knjiga svejedno prodavala kao luda. Ja sam za obrazovanje i verujem u obrazovnu reformu. Da sam hteo. pa ipak sam nakon šest meseci dao ostavku u kompaniji i pristupio marincima. Kada ga završi.. a drugi svom najboljem prijatelju. a radio sam svega sedam meseci godišnje. bio je odabran jer smo znali da će privući ogroman publicitet. ali bilo je sasvim u redu za prvi pravi posao nakon koledţa. Moj obrazovani otac bio je oĉajan. umela bi da ga proda. Nepodnošljivi naslov Ako želite da budete bogati i srećni. Preda mnom je stajala odliĉna karijera. nemojte ići u školu (If You Want To Be Rich and Happy. Zašto bih. ĉija je plata bila mala u poreĊenju s platama mojih školskih drugova. Moj obrazovani otac je verovao u tu dogmu. uz petomeseĉni godišnji odmor. još jednoj vaţnoj veštini. da biste zaradili više novca ili dobili unapreĊenje..specijalizaciji". arhitekte. inaĉe. mogao sam se na brodu neke male trgovaĉke kompanije otisnuti u pravcu Vijetnama i lako zaraditi dve svoje plate umesto da se pet meseci odmaram.najprodavaniji pisac". Bogati otac mi je ĉestitao. pilote i ostale. Kalifornijski Standard Oil zaposlio me je u svojoj floti tankera. moj obrazovani otac bio je presrećan. nastavio da se ţestoko zalaţem za promene našeg zastarelog obrazovnog sistema? Stoga sam se odluĉio za naslov koji će me odvesti na više televizijskih i radio emisija. Zbog toga lekari odmah poĉnu da jure za specijalizacijom iz ortopedije ili pedijatrije.Ekonomija obrazovanja". Problem je samo u tome što bi oni oĉekivali da ih dobiju na poklon. da bih postao pilot. popularno mišljenje je ideja o . Ĉesto je priznavao da škola zapravo nagraduje one koji sve više i više uĉe o sve manjoj i manjoj oblasti znanja. advokate.. ukljuĉujući i prekovremeni rad. To jest. nemojte ići n školu. Kad sam se pojavio kod njega sa svojom prvom knjigom Ako želite da budete bogati i srećni. Moja poĉetna plata bila je ĉetrdeset dve hiljade dolara godišnje. Don 't Go to School). Provela bi i neko vreme uĉeći se odnosima s javnošću. morate da se . Nauĉila bi kako da stekne milione dolara vredan besplatan publicitet.preĉicama" koje se koriste u uspešnom reklamiranju. A uveĉe i vikendom mogla bi da piše svoj veliki roman..

Mada verovatno nikad ne bih ni postao raĉunovoĊa. Kad me je jedne veĉeri upitao: . Ijude.. rekao je. Bogati otac mi je priĉao o tome koliko je dobro umeti rukovoditi ljudima u opasnim situacijama. . Vijetnamu. Kad sam napustio svoj dobro plaćen posao u Standard Oilu. stilove poslovanja i kulture u Japanu. Bio je zbunjen. Ja sam brzo odrastao. Bogati otac je znao da se školujem da bih uĉio o meĊunarodnoj trgovini. On je proveo tri godine u armiji. na Tahitiju. na rezervacijama i u marketingu. Hongkongu. ali ne u nekom studentskom domu..Ţeliš da znaš pomalo o mnogim stvarima". Siguran posao je za mog obrazovanog oca znaĉio sve. naftnim tankerima i putniĉkim laĊama koje su plovile put Dalekog istoka i Juţnog Pacifika. ali zapravo sam ţeleo da nauĉim da vodim trupe. odliĉne beneficije. Veliki problem je predstavljalo to što je moja logika zapravo bila logika mog bogatog oca.Komandovanje je ono što valja sledeće da nauĉiš". advokatima. baš kao u biznisu. . mnogo slobodnog vremena i mogućnost unapreĊenja. hteo je da nauĉim . ja sam prouĉavao trgovinu." 91 . a ne u Evropi. Singapuru. Hteo je da znamo ponešto o svim aspektima njegove imperije. jer je znao da se .. Zbog toga je insistirao i da sedimo na njegovim sastancima s bankarima.dolazeće nacije" nalaze u Aziji.Bogati otac me je podsticao da uradim upravo suprotno. Bogati otac je znao da ću pokupiti .osmozom". Obrazovani otac jednostavno nije shvatao zašto sam odluĉio da dam otkaz i pristupim marincima.. I ja sam se zabavljao. nisam mogao to da mu objasnim. Samoi i Filipinima.. Uĉenje je za mog bogatog oca znaĉilo sve. ma koliko sam nastojao. TakoĊe sam radio kao pomoćnik konobara u restoranu. Koreji. „Veţbao" je Majka i mene. Tajlandu. Moja i njegova logika nisu imale dodirnih taĉaka.. a zatim i u prodaji. raĉunovoĊama i berzanskim brokerima. zabavljala na ţurkama svojih studentskih bratstava. moj obrazovani otac bio je izuzet od regrutacije.Zašto si dao otkaz?". Obrazovani je otac mislio da se ja školujem da budem brodski oficir. moj obrazovani otac je iskreno porazgovarao sa mnom. Tajvanu. ukljuĉujući i Majka. Zato sam kao student radio na velikim teretnim brodovima.Ako nisi dobar voda. Bogati otac mi je objasnio da je rukovoĊenje ljudima najteţi deo upravljanja kompanijom. Dok se većina mojih školskih drugova. Zbog toga sam godinama radio u razliĉitim delovima njegove kompanije.ţargon" i osećaj šta je vaţno. Rekao sam mu da ţelim da postanem pilot.. . Bogati otac je naglašavao da valja da se drţim Pacifika umesto da se ukrcavam na brodove koji plove za Evropu. Nije mogao da shvati moju odluku da se odreknem karijere koja je nudila veliku platu. dobićeš metak u leĊa. kao radnik na gradevini. bila je njegova sugestija. Neko vreme sam radio u raĉunovodstvu. a šta nije.

a to sigurno nisu bile beneficije. Tamo sam otišao iz jednog jedinog razloga. A Kseroks je imao jedan od najboljih programa za obuĉavanje u oblasti prodaje u celoj Americi. i pomisao na prodavanje za mene je bila najstrašnija na svetu. Našao sam posao u kompaniji Kseroks. Bio sam stidljiv. dao sam ostavku na vojnu sluţbu. iz Vijetnama. 92 .Vrativši se 1973. mada sam voleo letenje.

Neka gledaju malo dalje i uvide koje veštine ţele da steknu pre nego što se odluĉe za konkretnu profesiju i upadnu u klopku . Naţalost. bio je njegov savet. Uveĉe. A ako bacite pogled na raspon plata u većini kompanija. Godine 1977. opet sam dao otkaz i krenuo dalje. smatrao je da prodavci nisu njegov nivo. većina radnika ţivi . Pošto postanu zarobljeni doţivotnim procesom plaćanja raĉuna. Kad sam konaĉno osvojio stalno mesto u postavci od pet najuspešnijih prodavaca. s Tomom Kruzom u glavnoj ulozi. . Ima još jedna odvratna teorija menadţmenta koja glasi da .zaposlenje drugi izraz za malo više od sirotinje". Aziju. Moj obrazovani otac me se stideo. nedaleko od moje škole. I dandanas poslujem na meĊunarodnom planu. rekao bih da i u toj izjavi ima istine.Bogati otac je bio ponosan na mene.trke pacova". nastavljam da tragam za dolazećim nacijama.. toĉak se okreće kao lud.. Ako ne uspem. sve dok nisam prevladao svoj strah od kucanja na vrata i odbijanja. Bogati otac je smatrao da je najbolje bankrotirati još pre tridesete. a gazde ih plaćaju taman dovoljno da ne daju otkaz". Moje je formalno obrazovanje bilo završeno i došlo je vreme da isprobam svoja krila. ali. Oni ĉine ono što su nauĉeni: . oformio sam svoju prvu kompaniju. Zato sam sada morao da nauĉim da ih formiram i stvaram..radnici rade dovoljno naporno da ne budu otpušteni.. oni su i dalje u istom kavezu: odliĉno zaposlenje. Ljudi postanu nalik na one majušne hrĉke koji jure unutar onih malih metalnih toĉkova. ostavljajući za sobom perspektivnu karijeru u odliĉnoj kompaniji.prema svojim mogućnostima".Tada još imaš dovoljno vremena da se povratiš". Rade i plaćaju raĉune. na moj trideseti roĊendan. ima mnogo odliĉnih duhovitih reĉenica.. Ukupan rezultat je to da većina radnika nikada ne napreduje. Moja kompanija danas ulaţe u Juţnu Ameriku. Većinom se usredsreĊuju na rad za platu i beneficije koje nešto znaĉe na kratke staze. Bogati otac je Majka i mene pripremao da preuzimamo kompanije. U filmu Džeri Megvajer (Jerry Maguire). kad svane novi dan. Radio sam za Kseroks ĉetiri godine. ne gine mi bankrotstvo. rekao bih da se on odnosi na milione Ljudi. Njihove sićušne. Moj prvi proizvod. Ima jedan otrcani kliše koji glasi da je . Budući da škola finansijsku inteligenciju ne smatra inteligencijom. mladima preporuĉujem da tragaju za poslom na kome će nešto nauĉiti. Verovatno je 93 .traţe siguran posao". krznom pokrivene noţice pokreću se neverovatnom brzinom. ali su ĉesto katastrofalne ako se sagledaju na duţi rok. Norvešku i Rusiju. novĉanik od najlona i ĉiĉaktrake. Umesto toga. moj prvi tovar je krenuo iz Koreje put Njujorka.. izraĊivan je na Dalekom istoku i prevoţen u skladište u Njujorku. Budući da je bio intelektualac. makar i ne bili bogzna kako plaćeni. Drţeći se saveta svog bogatog oca.

Slegla je ramenima: . Znam da moj obrazovani otac jedva ĉeka svoju redovnu godišnju povišicu. ĉist.." U svojoj knjizi Mit o penzionisanju (The Retirement Myth).liĉne penzije u stanju haosa. Ĉujemo je u sceni u kojoj Tom Kruz napušta firmu. pitam se da li Ljudi uopšte znaju kuda ih vodi njihov naporan rad. U svojoj knjizi.Srebrni metak'.najpoznatija ona . Karpel piše: ." . Upravo su ga otpustili i on celoj kompaniji postavlja pitanje: .. Za mnoge današnje zaposlene.. uvek mogu da prosviraju sebi mozak'.." Ova izjava je verovamo najistinitija izjava u celom filmu. Šta nosi budućnost? Siril Brikfild. 401K. To je ona vrsta izjave koju Ljudi upotrebljavaju da bi sebe zaokupili neĉim dok odraĊuju posao kojim plaćaju raĉune. uputila mi je poverljiv osmeh i rekla: . Ali.Upitao sam je šta je to srebrni metak.Pokaţi mi novac". bivši izvršni direktor Ameriĉkog udruţenja penzionera. A to je samo penzija. tzv. ali krajnje jednostavan i neopterećen bilo kakvim luksuzom.." Karpel dalje objašnjava razliku izmeĊu starih planova o defmisanim penzijama i novih planova. kako bi mogao da ostvari pravo na još jednu povišicu.Posetio sam upravu najveće ameriĉke firme koja se bavi penzijskim konsaltingom i sreo se s generalnim direktorom. koji su riskantniji. Samo jedna ţena ustaje i kaţe: . Kreg S.. trebalo bi da se dalje školuje i stekne još veće kvalifikacije. Pre svega. damom koja se specijalizovala za izradu bajnih penzionih planova za najviše rukovodioce. godinu. Ĉesto pitam ljude: . izdatoj 1995. A sedamdeset i pet do osamdeset odsto od one dmge polovine ima potpuno nedelotvorne penzije koje se kreću od pedeset i pet do tri stotine dolara meseĉno. Prema tome..Kuda vas vodi ta svakodnevna aktivnost?" Poput onog hrĉka od maloĉas. kao i to da se svake godine ponovo razoĉara. ima jedna reĉenica koju smatram veoma istinitom. on postaje upravo zastrašujući.Ja bih rado. on ukazuje na to da se cene boravka u domovima za stare kreću od trideset do sto dvadeset i pet hiljada dolara godišnje. .Ako bejbibumeri zakljuĉe da pod stare dane neće imati od ĉega da ţive. to nije nimalo lepa perspektiva.Ko ţeli da poĊe sa mnom?" A oko njega vlada ledena tišina. To je već samo po sebi dovoljan razlog za zabrinutost. ali za tri meseca sam na redu za unapreĊenje.. Kad se tom prizoru dodaju eventualni troškovi leĉenja i troškovi dugotrajnog boravka u domu za stare. pedeset odsto današnje radne snage uopšte nema penziju. otkrio je da je cena boravka osamdeset i osam hiljada dolara za 1995. ali to bi bilo samo novo razoĉarenje. Kad sam je pitao kakve penzije mogu da oĉekuju oni koji ne sede u luksuznim kancelarijama. Već sada mnoge bolnice u zemljama u kojima društvo snosi 94 .. izveštava da su: „. Otišao je u jedan dom za stare u kraju u kome ţivi.

ima zrno istine u onoj staroj poslovici da . isto kao što mogu sebi da priušte bolje obrazovanje.. Osim ako osoba nije naviknuta na promene. Kad to preturite preko glave. celog ţivota je davao sve od sebe ne bi li spreĉio da sindikati uĊu u neku od njegovih kompanija.. Ako niste spremni da nauĉite nešto novo i umesto toga insistirate na specijalizaciji unutar svoje oblasti. da li radnici gledaju u budućnost ili ne vide dalje od sledeće plate. 95 . ali kad se naĊem unutra i poĉnem da veţbam. ili . ali da ipak odlazim tamo jer ţelim da se osećam bolje i ţivim duţe.. dajem sledeći podsticaj: ţivot umnogome nalikuje odlaţenju u teretanu.prevelika gnjavaţa" obiĉno uzvraćam pitanjem: . ne pitajući se nikada kuda to idu? Kada se obraćam odraslima koji ţele da zarade više novca. Kada je moj obrazovani otac pao u nemilost kod guvernera.starog psa ne moţeš nauĉiti novim trikovima". Moj bogati otac. zvanu i višeslojni marketing. ako ţele da nauĉe veštinu prodaje. Posle veţbanja uvek mi je drago što sam sebe ipak nagovorio da odem tamo. onda. Kad predloţim ovako nešto.. Uspevalo mu je. za koje priznajem da su bitni. na kome će nauĉiti još jednu veštinu. to je prevelika gnjavaţa". Takve odluke donose se na osnovu toga s koliko novca raspolaţe bolnica i koliko je pacijentu godina. onima koji se moţda premišljaju kada je reĉ o zamisli da se radi da bi se nauĉilo nešto novo.Znaĉi. koji su glavni razlozi neuspeha. I tako će bogati. Onaj stariji se vraća na zaĉelje reda. Neke od tih kompanija imaju odliĉne programe obuke koji ljudima pomaţu da prevaziĊu strah od neuspeha i odbijanja. a ko umreti. Najteţe je odluĉiti se da poĉnete. Ĉesto preporuĉujem rad u nekoj od kompanija koje imaju marketinšku mreţu. Ali. Na nesreću. Sindikati rada su smišljeni tako da štite specijaliste. ĉesto se medicinski zbrinjava neko mlaĊi. Umesto da jednostavno rade za novac i sigurnost.troškove leĉenja moraju da donose teške odluke. predlaţem da se poduhvate i dodatnog posla. s druge strane.O. povedite raĉuna da zaposlenje potraţite u kompaniji koja ima ugovor sa sindikatom.radili samo ono što ih interesuje" odgovaram da me odlazak u teretanu ne interesuje. Dugoroĉno gledano. postao je rukovodilac sindikata prosvetnih radnika na Havajima.Hoću da radim samo ono što me interesuje". Pitam se.. radije biste celog veka polovinu svoje zarade davali drţavi?" Na drugu izjavu da bi . biti u stanju da odrţe sebe u ţivotu. one joj teško padaju. obrazovanje je vrednije od novca. Na izjavu da je to . obiĉno dobijem odgovor: . Ima dana kad se grozim odlaska u teretanu. Ako je pacijent star. kao što je ona ko će ţiveti. Predlaţem im da pomno prouĉe sopstveni ţivot. kasnije je lako. prija mi. uvek im preporuĉujem isto.. dok će oni s malim imetkom umirati. Rekao mi je da nikada nije radio teţi posao.

recimo. dok o poslovnim sistemima znaju vrlo malo ili ništa. gotovo svi podignu ruke. mnogi lekari specijalisti moraju da se povinuju medicinskim organizacijama kao što je HMO. Stoga nepisano pravilo glasi: .. On je odmah uvideo mogućnost da proširi svoj biznis. jer uviĊam potrebu i korist od obeju strana. da sam nastavio da gradim svoju letaĉku karijeru. Potrebe za odreĊenim veštinama razlikuju se od zanimanja do zanimanja. Reklama je išla tri meseca.. Niko se nije javio na ponudu koja se reklamirala. tako što će nešto od tog novca utrošiti na reklamiranje. morao bih da potraţim kompaniju koja ima jak sindikat pilota. izašla je njegova prva kolor reklama. Ako se ponašate onako kako preporuĉuje škola i postanete usko specijalizovani. u skupom ĉasopisu za bogatu klijentelu. On zaraĊuje priliĉno mnogo. Danas je u Americi prosvetni sindikat najveći i najbogatiji. na celoj jednoj stranici. jer ono za šta su piloti plaćeni u avionskom saobraćaju nije ni izbliza tako vaţno u. to što ja znam ne bi vredelo u nekoj drugoj delatnosti. Na primer. Kad polaznike svojih seminara pitam: .* Nastavnici u školama neizostavno moraju da budu ĉlanovi sindikata. a utrošio je celo svoje nasledstvo. Jednog dana pozove ga majĉin advokat i kaţe mu da njegovo nasledstvo posle majĉine smrti iznosi trideset pet hiljada dolara. Sada namerava da tuţi ĉasopis zbog neadekvatnog predstavljanja. Razlog što su mnogi talentovani Ljudi siromašni jeste taj što se usredsreĊuju na to da naprave bolji hamburger. Uz sve promene na polju medicine. Jedan moj prijatelj na Havajima je veliki umetnik. Zašto? Zato što bi moj ţivot bio posvećen uĉenju veštine koja ima vrednost samo u jednoj delatnosti." To je pametan potez. onda potraţite zaštitu sindikata. Dva meseca kasnije. Isto danas vaţi i za lekare. Ako ne bih ostao unutar te delatnosti. Liĉno ne navijam ni za jedno ni za drugo. Toliko je ostalo od njene imovine pošto su advokat i drţava uzeli svoj deo.Premda su sindikati bili vrlo blizu.Kako to da onda Mekdonalds zaraduje više od vas?" Odgovor je oĉigledan: Mekdonalds se odliĉno razume u poslovne sisteme.Ako se odluĉiš za usku specijalizaciju. školskom sistemu. 96 . Zatim postavim sledeće pitanje: . Nacionalna obrazovna asocijacija ima ogroman politiĉki uticaj. postani ĉlan sindikata.Koliko vas ume da spremi bolji hamburger nego Mekdonalds".. bogati otac je nekako uvek uspeo da im se odupre. Nastavnicima je sindikalna zaštita potrebna jer njihovo znanje ima ograniĉenu vrednost izvan oblasti obrazovanja. Stariji pilot koji iz nekog razloga izgubi posao sa sto hiljada sati leta u putniĉkom ili teretnom saobraćaju i zaradom od sto pedeset hiljada dolara godišnje vrlo bi teško našao ekvivalentno dobro plaćen posao u prosveti.

moţda ćete manje zaraĊivati. isplatiće vam se. A pošto Ljudi radije prelaze iz kompanije u kompaniju nego da idu na suţavanje specijalnosti. ta deca stiĉu globalno znanje o poslovnim operacijama i meĊusobnim odnosima razliĉitih odeljenja.veţbamo". Osnovna znanja iz oblasti menadţmenta potrebna za uspeh jesu: 97 .svi koji se bave marketingom pravi lopovi". Ĉak i kad mu je guverner drţave Havaji rekao da više ne moţe da radi drţavni posao koji je dotad obavljao. oni se sele iz odeljenja u odeljenje da bi ovladali svim aspektima poslovnih sistema. i poĉnu da ga . sve što mi je odgovorio bilo je da su . i to dobro. Danas se tako nešto smatra pametnim. ali nema pojma o biznisu. Kad sam ga pitao šta je iz ovoga nauĉio. u okvirima odreĊenih finansijskih. Bogati ĉesto tako . što je uţa."  Health Maintenance Organisation (Organizacija za odrţavanje zdravlja). Zatim sam ga pitao da li bi se upisao na kurs obuke za prodaju i kurs za direktni marketing. korporacija koja se finansira od premija osiguranja.veţbaju" svoju decu ili decu drugih. Nikada nije shvatio da specijalizacija. Najĉešće su siromašni ili imaju finansijskih problema ili zaraĊuju manje nego što bi mogli ne zbog onoga što znaju. Na taj naĉin.veţbaju" da jednog dana preuzme kompaniju. ali sigurno ume najbolje da proda i isporuĉi tu osnovnu.prev. To je bilo njegovo stanovište u vezi sa povećanjem zarade. njeni ĉlanovi. geografskih i profesionalnih ograniĉenja pruţaju preventivnu zdravstvenu negu i leĉe dobrovoljno uĉlanjene pojedince i porodice (prim. postdiplomca na poslovnoj školi.Nemam vremena i neću da bacam pare.. Njegov odgovor je bio : ...). Mnoge korporacije rade to isto. nego zbog onoga što ne znaju. NaĊu nekog mladog. pametnog studenta. UsredsreĊuju se na usavršavanje svojih veština na pravljenje boljeg hamburgera umesto da se usavrše u veštini prodavanja i isporuĉivanja hamburgera. ali znam da se nikada nije sloţio da je suviše uska specijalizacija upravo ono što je i stvorilo potrebu za sindikalnom zaštitom. Siromašni otac je ţeleo da ja postanem specijalista. Generacija koja pamti Drugi svetski rat smatrala je da to skakanje iz kompanije u kompaniju ne valja. Moţda Mekdonalds i ne pravi najbolje hamburgere. Bogati otac je savetovao Majku i meni da se . proseĉnu pljeskavicu. Ĉesto smo raspravljali o tome. Prihvatio se posla u prosvetnom sindikatu i poveo kampanju za još veću zaštitu i beneficije visoko obuĉenih i obrazovanih profesionalaca.   Svet je krcat talentovanim siromašnim ljudima. Zato se ti mladi Ljudi ne specijalizuju za rad u jednom odeljenju. lekari opšte prakse i specijalisti..Ovo je školski primer nekog ko zna da napravi odliĉan hamburger.. Na duge staze. više zarobljava ĉoveka i dovodi ga u zavisniji poloţaj. moj obrazovani otac je nastavio da me podstiĉe na specijalizaciju. zašto onda ne teţiti ka većem znanju radije nego ka većoj zaradi? Na kratke staze.

šef. 3. Cak i ako ne zaraĊuju ništa. bila to mušterija. moj obrazovani otac je. 2. ali ne umeju efikasno da komuniciraju s drugim ljudima i. Danas bi se to nazvalo sinergijom profesionalnih specijalnosti. Kao što sam pomenuo.. imao je sve manje izbora. Imam prijatelje koji su genijalni. ZaraĊuju toliko jer su pored nastavniĉkog stekli i druga znanja. Mogu da poduĉavaju. Doduše. menadţment gotovinskog toka.najprodavaniji pisac". moramo umeti da dajemo jednako onako dobro kao što primamo. a znanja na koja se mogu osloniti ograniĉena su. Tehniĉka specijalnost ima svoje dobre i loše strane. kao što su pisanje. Ako hoćemo da budemo istinski bogati. Sposobnost prodaje dakle. od kljuĉnog su znaĉaja za uspešan ţivot. U sluĉajevima finansijskih ili profesionalnih problema. Znam 98 . pregovarate i savladate svoj strah od odbijanja. veoma nalik profesionalnim sportistima koji se iznenada povrede ili postanu prestari za aktivno bavljenje sportom. Ohrabrivao nas je da radimo s ljudima pametnijim od sebe i dovodimo pametne ljude da rade s nama u timu. I sve je više upadao u klopku. prodaji i marketingu. kao rezultat toga. oni su za većinu teški. sluţbenik. braĉni drug ili dete predstavlja osnovnu veštinu potrebnu za liĉni uspeh. A to je od neprocenjive vrednosti. Shvatio je koliko je njemu samom sindikat mogao biti od koristi. ĉesto se ispoljava nedostatak davanja ili primanja. tako savetujem i svakog drugog. otkrio je koliko je zapravo profesionalno ranjiv. menadţment sistema (ukljuĉujući samog sebe i vreme provedeno s porodicom). Konstantno radim na tim veštinama. menadţment Ljudi. ne zaraĊuju bogzna koliko. Veštine komuniciranja. Pored toga što smo dobri u uĉenju. ţivot vam je lakši. Najvaţnije veštine koje valja specijalizovati jesu prodaja i razumevanje trţišta. Premda je njegova plata rasla. komuniciranja s drugim ljudskim bićem. Mislim da se zbog toga moj otac kasnije toliko posvetio sindikalnom radu. Srećem danas bivše nastavnike koji godišnje zaraĊuju na stotine hiljada dolara. Baš kao što sam savetovao novinarku koja je ţelela da postane . nauĉiće bolje da komuniciraju. Bogati otac je Majka i mene podsticao da nauĉimo o svemu ponešto. moramo da budemo dobri uĉitelji i dobri uĉenici. s povećanjem svog obrazovanja. Odliĉno plaćenog poloţaja više nema. prvenstveno zbog straha od odbijanja. pohaĊam kurseve ili kupujem edukativne trake pomoću kojih proširujem svoje znanje. Što bolje umete da komunicirate. sve napornije radio. Ne znam ni za kakva druga znanja koja su vaţnija od prodaje i marketinga.1. govorenje i pregovaranje. Savetujem im da provedu jednu godinu samo uĉeći kako se prodaje. ali i da prodaju i bave se marketingom. Ubrzo nakon što je prestao da radi za drţavu.

mnoge ljude koji su siromašni zato što nisu dobri uĉenici niti dobri uĉitelji. Zato je još napornije radio da bi zaradio više para. Davanje novca je tajna većine bogatih porodica. meĊutim. 99 . bila je u davanju novca. dobrotvornim organizacijama. više su primali. Liĉno smatram da je za to prvenstveno odgovoran zastareli obrazovni sistem. Znao je da novac moraš davati da bi ga i primao. poklanjaću ga.Daj i biće ti dato. Obojica su praktikovala da pre svega daju." Posledica svega je da liĉim na oba svoja oca. To je razlog što postoje organizacije kao što su Rokfelerova ili Fordova fondacija. Crkvi. svojoj fondaciji. duboko zabrinut zbog sve većeg jaza izmeĊu onih koji imaju i onih koji nemaju. umesto da se usredsredio na najvaţniji zakon novca: .Kad budem imao viška novca. tek onda daj. Deo mene je okoreli kapitalista koji voli igru u kojoj novac pravi novac.Kad dobiješ.. Što su više davali. Druga strana je društveno odgovoran uĉitelj." Umesto toga. Upadljiva razlika. Moj obrazovani otac je uvek govorio: . One su osmišljene tako da uzimaju njihovo bogatstvo i povećavaju ga. Moj bogati otac je davao mnogo novca. Oba moja oca bila su velikodušni ljudi. Poduĉavanje je bio jedan od njihovih naĉina da to ĉine. verovao je u: . kao i da ga kontinuirano poklanjaju." Problem je bio u tome što viška nikad nije bilo..

2. 1 Prevazilaţenje straha od gubitka novca. Sasvim je u redu plašiti se. U redu je biti kukavica kada je reĉ o novcu. ljudima se ipak moţe desiti P ošto da se suoĉe s preprekama na putu prema finansijskoj nezavisnosti. to jest. na investicije. Onu kolonu aktive koja proizvodi velike iznose gotovinskog priliva. 4. Svi ga imamo. strah. To vaţi za sve u ţivotu. Nikad nisam upoznao nekoga ko voli da gubi novac. ona smesta stupa u akciju. 5. Problem je kako podnosite gubitak koji menja ţivot. oholost.. Ima pet osnovnih razloga zbog kojih finansijski pismeni Ljudi ponekad i dalje ne uspevaju da stvore izdašnu kolonu aktive. Još uvek moţete biti bogati. A ja. kad vidim krv. Problem je kako podnosite strah. 100 . Razlog br. Tih pet razloga su: 1. Kolonu aktive koja im moţe dati slobodu da ţive onako kako su oduvek sanjali. umesto da puno radno vreme rade samo za raĉune. ne samo za novac. cinizam. Ĉak i bogati. 3. Ali zato znam siromašne Ijude koji nikad ni cent nisu izgubili. Ali. Svi smo junaci u nekim stvarima i kukavice u nekim drugim. Kad vidi krv. Ja padnem u nesvest. Problem je kako podnosite gubitak. Kad joj ja pomenem investicije. Primarna razlika izmeĊu bogate i siromašne osobe jeste u naĉinu na koji podnose taj strah.POĈECI PREVAZILAZENJE PREPREKA uĉe i postanu finansijski pismeni. Supruga jednog mog prijatelja je medicinska sestra na urgentnom odeljenju. lenost. ne beţim. on nije problem. Strah od gubitka novca je realan. loše navike.. ona beţi od mene. I nisam nikada upoznao bogatu osobu koja nikada nije izgubila novac.

šta ako pred sobom nemate mnogo vremena.. s druge strane. Neki se groze mogućnosti da izgube novac. gubi spektakularno. Kad Teksas pobeĊuje. BubaŠvabe se uţasavaju mogućnosti da ih 101 . odbijajući svaki razgovor na tu temu. .. a te investicije on namerava da pretvori u obveznice i vrednosne papire drţave. kako bi se stvorila navika.. bi vredela više od dvadeset osam triliona dolara. imao je obiĉaj da kaţe. preporuĉivao mi je da razmišljam onako kako to ĉine Teksašani. poĉni na vreme. 1995. . Za kupovinu ostrva Menhetn vaţi da je bila jedna od najboljih pogodbi svih vremena. nagrade i neuspeha. a njegov pasivni gotovinski priliv iznosiće preko tri stotine hiljada dolara godišnje.Nisam to rekao..Oni vole da gube?" pitao sam. i napustiće kompaniju sa ĉetiri miliona dolara u svom 401k penzionom planu. . Još ĉetiri godine. Moj komšija radi za jednu veliku kompjutersku kompaniju. Menhetn bi mogao da bude otkupljen. mladi. O tome kako upravljaju ţivotom. A kad gubi. Njegovo rešenje za fobiju od gubitka novca bilo je: . . reĉe bogati otac. ali postoji velika razlika izmeĊu osobe koja poĉne da štedi u dvadesetoj godini ţivota i one koja to poĉne u tridesetoj. to moţe da se izvede. koji se. Pokaţi mi jednog srećnog gubitnika i ja ću ti pokazati pravog gubitnika".Ako mrziš rizik i brigu. morate poĉeti na vreme i definitivno rešiti pitanje penzionog fonda. Imaće samo pedeset i pet godina kad prestane da radi.U Teksasu je sve veće. . Ali. Njujork je kupljen za dvadeset ĉetiri dolara u triĉarijama i staklenim perlicama. Niko ne voli da gubi.. Oni ga zaista ţive. uz interes od osam odsto godišnje." .Neki ljudi se groze zmija. ponašaju kao bubašvabe. kao i unajmiti finansijskog planera u koga imate poverenja.. MeĊutim. obiĉavao je da kaţe. kada na red doĊe pitanje novca. I jedno i drugo su fobije". da vas posavetuje pre ulaganja u bilo šta. U njoj je već dvadeset pet godina. Zapanjujuća razlika. Moj bogati otac. lako ćete se obogatiti. Taj novac je uglavnom investiran preko investicionih kompanija. pogotovo po cenama nekretnina koje su vladale 1995. Ne kao većina Ljudi ovde kod nas." Zbog toga banke preporuĉuju da se u mladosti poĉne stvaranje ušteĊevine. Onje jednostavno izbegavao to pitanje.Moj bogati otac je imao razumevanja za fobije u vezi s novcem. ili biste ţeleli da se ranije penzionišete? Kako da u tom sluĉaju podnesete strah od gubitka novca? Moj siromašni otac nije uĉinio ništa. ĉak iako mrzite gubitak ili rizik. Kaţu da je moć sloţenog interesa jedno od svetskih ĉuda. onda pobeĊuje..Govorim o stavu Teksašana u pogledu rizika. A da su ta dvadeset ĉetiri dolara bila uloţena. Ako poĉnete na vreme...Volim Teksas i Teksašane". više nego što zaraĊuje na ime plate. a ostatkom novca mogao bi se kupiti veći deo Los AnĊelesa. Znaĉi. Neću da zalazim u to.

Ima još jedna zanimljiva teksaska izreka: . Izgubili su.Setite se Alamoa!"" Majk i ja smo mnogo puta ĉuli ovu priĉu." Većina Ljudi sanja o tome da se obogati. Nikad nisam sreo igraĉa golfa koji nikada nije izgubio lopticu. bile su njegove reĉi.. jer nema dupleks koji bi otišao na taj gubitak.. .. Frenk Tarkenton. Bogati otac je imao obiĉaj da Majku i meni priĉa o svojim putovanjima u Teksas. gubitak i neuspeh. propadni u velikom stilu. Bogati otac je znao da ga neuspeh moţe samo 102 . ili izgubiti novac. ali niko ne ţeli da umre. Kod većine Ljudi." Bogati otac je nastavio s objašnjenjem..Ako ćeš već propasti. Teksašani imaju jednu izreku: ." U sopstvenom ţivoru primetio sam da pobeda obiĉno usledi nakon nekog poraza.. Pre no što sam konaĉno nauĉio da vozim bicikl. govorio je to isto. Kad god bi uĉinio sve što je bilo moguće uĉiniti i ĉekao da vidi da li će ispasti .. To je inspirativna priĉa vredna prouĉavanja.. nekadašnji bek nacionalne fiidbalske lige. i dalje je tragiĉan vojni poraz. Kad god se bojao da će moţda napraviti grešku. Iznova nam je priĉao svaki put kad je trebalo da zakljuĉi neki vaţan posao.PobeĊivati znaĉi ne plašiti se poraza. samo malo drugaĉije: ." Nećeš da priznaš da ti je propao posao s dupleksom. . I tako nikad ne stignu u raj. . ali. jer ga je podsećala da finansijski poraz uvek moţe da se pretvori u finansijsku pobedu. idite u San Antonio i posetite Alamo. dakle.Svi ţele da odu u raj.Ono što najviše volim jeste teksaski stav. Zovite to neuspehom.opa ili tropa". da onda zaista i gube". razlog što ne ostvaruju finansijske pobede jeste taj što je muka zbog eventualnog gubitka novca mnogo veća od radosti koju donosi bogatstvo." Neprestano je ponavljao Majku i meni da je najveći razlog izostanka finansijskog uspeha to što Ljudi igraju na previše sigumo. Nikad nisam upoznao srećno zaljubljene koji u nekom periodu nisu patili zbog neuzvraćene ljubavi. Radije su umrli nego da se predaju.. Većina ovdašnjeg sveta je strašno uplašena od gubitka. A kako Teksašani podnose poraz? I dalje na sav glas viĉu: . što ga je ĉinilo nervoznim.dokaĉi traĉak svetlosti.Ako stvarno ţelite da nauĉite kakav stav treba da zauzmete da biste podneli rizik. ako hoćete. Oni su ponosni kad pobeĊuju i razmetljivi kad gube. I nikada nisam upoznao nekoga bogatog ko nije nekada izgubio novac. priĉao nam je ovu priĉu. Bili su pregaţeni. Cvile kad im bakalin zakine ĉetvrt dolara na kusuru.Ljudi su toliko uplašeni da će izgubiti. Ona mu je davala snagu. pao sam valjda milion puta. bez obzira na to. ali se uţasava gubljenja novca. Alamo je velika priĉa o hrabrim ljudima koji su odabrali da se bore iako su znali da nema nade da se uspešno izbore sa silom kojaje napadala. priĉao nam je ovu priĉu.

Oni iz njih crpu inspiraciju. naprosto. Ja tvrdim da je bio japanska. Oni su od poprišta krvavog poraza napravili Meku za turiste na kojoj zgrću milione. Profesionalnog igraĉa. sa suviše sitnim ulozima. To je formula za sve pobednike.. obveznice koje donose mali prihod.Uvek nastojim da svaku katastrofu prervorim u dobru priliku.. Mnogi imaju mnogo gotovine uloţene u oroĉene uloge. mogu da kaţem sledeće. Osnovni razlog što devedeset odsto Amerikanaca ima fmansijskih problema jeste to što igraju tako da ne izgube. Prervaraju ih u bojne pokliĉe. oni se njega ne boje." ." Ljudi kao Fren Tarkenton ne boje se da izgube jer znaju ko su. I ništa manje od toga. Rokfelera: . igraju na suviše sigurno. zajedniĉka ulaganja kojima se moţe 103 . Većina Ljudi se toliko boji gubitka novca da ga zaista i gubi.ojaĉati i opametiti.. Da citiram Dţona D. Porazi inspirišu pobednike. i ona je ubrzo pokazala da je svetska sila. Ali. Gubitnike poraţavaju. Ne vole da gube. one njegove reĉi koje mi danas verovatno najviše znaĉe su ove: . ali ne i velike investicije." Baš kao što sam i ja rekao da je padanje s bicikla bilo deo savladavanja veštine voţnje. Sećam se da su me padovi uĉinili samo još više rešenim da nauĉim da vozim bicikl. Prervorilo je jedan od najvećih ameriĉkih poraza u razlog za pobedu. prema tome. .PobeĊivati znaĉi ne plašiti se poraza. bio je svestan ko je i kako će podneti poraz. Tora. Neuspeh inspiriše Teksašane da postanu pobednici. A gubitnike poraţavaju. To ne znaĉi da je ţeleo da bude poraţen. To i jeste bilo ono što je njega ĉinilo pobednikom. Mrzeti poraz i plašiti se poraza dve su veoma razliĉite stvari. Porazi inspirišu pobednike. Pretvoriće ga u pobedu.Teksašani ne skrivaju svoje neuspehe..Zato toliko volim Teksašane. Ovaj veliki poraz dao je Americi snagu. Finansijski. oni nisu jedini za koje vredi ta formula. a ostale gubitnicima. To mu je davalo hrabrost da preĊe crtu onda kad su se svi ostali povlaĉili." A pošto sam Amerikanac japanskog porekla.Bojim se da smo probudili uspavanog diva. To je najveća tajna pobednika. Odlaze svojim finansijskim planerima ili raĉunovoĊama ili berzanskim brokerima i kupuju uravnoteţen paket investicija. Ponoviću reĉi Frena Tarkentona: .. Kupuju velike kuće i velike automobile. Ona tajna koju gubimici ne znaju." MeĊutim. Mnogi kaţu da je Perl Harbor bio ameriĉka greška. Tora. Najveća tajna pobednika je da neuspeh nadahnjuje pobedu. da više uĉi. Bankrotira zbog kuće na dva sprata. Ne igraju na pobedu. Takode sam rekao da još nisam upoznao igraĉa golfa koji nikada nije izgubio lopticu. gubitak loptice ili poraz na turniru samo inspirišu da bude još bolji.. da više trenira.Setite se Perl Harbora" postalo je bojni pokliĉ. To je ono što ga ĉini boljim. stoga znaju da će ih poraz samo inspirisati da postanu bolji. natmureni japanski general kaţe svojim potĉinjenima koji već poĉinju da slave: . U filmu Tora.

Drţite se uravnoteţenih investicija. To je. Ako vas neuspeh slabi ili zbog njega pobesnite poput razmaţenog derišteta koje zove advokata da bi presavilo tabak i podiglo tuţbu svaki put kad nešto ne ide kako ono hoće onda igrajte na sigumo. i nešto malo pojedinaĉnih deonica.uravnoteţenih" investicija nije naĉin na koji uspešni investitori igraju ovu igru. Za nju vam trebaju petlja.trgovati unutar dotiĉne investicione kompanije. moţda bi trebalo da pokušate ali samo moţda. igra koja ne iziskuje preteranu sposobnost. jer je punjenje kolone aktive zapravo lako. a ne . Jer. siguran paket je bolji nego nikakav. Ako imalo ĉeznete da se obogatite. to nije pobedniĉki paket. To je paket nekoga ko igra tako da ne izgubi. To je odliĉan paket za nekog ko voli da je bezbedan. Priĉam vam sve ovo. Oni tapkaju u mestu. upamtite.usredsreĊeni". morate prvo da budete . A neuspeh pretvara gubitnike u pobednike. To je siguran i razborit paket. Ili kupite obveznice ili zajedniĉke investicije. ali poĉnite na vreme. 104 . Igrajte na sigurno. igrajte na sigurno.Kako reagujem na neuspeh?" Ako vas neuspeh inspiriše na pobedu. Nemojte me pogrešno shvatiti. Poĉnite na vreme da skupljate jaja u svoje gnezdo.. Ali. Zadrţite svoje zaposlenje. Ako ste stariji od dvadeset i pet godina i uţasavate se riziĉnih poteza. Francuzi su se rasplinuli na liniji Maţino i znate šta se s njima desilo. Ukoliko vas poraz ĉini slabijim. Uravnoteţeni Ljudi nikuda ne idu.. strpljenje i odliĉan stav u odnosu na neuspeh. Ali. Donald Tramp je usredsreĊen. Bil Gejts nije bio uravnoteţen. i ti su fmansijski instrumenti takode skopĉani s rizikom. Za nju nije potrebno veliko obrazovanje. Ali. Da biste napredovali. Setite se samo Alamoa. morate da se usredsredite. I videćete da stvari kreću s mrtve taĉke. Ali. Taj je paket verovatno bolji nego što ga ima sedamdeset odsto populacije. Dţordţ Soros je usredsreĊen.. igrajte na sigurno. to je igra koja zahteva poseban stav. ali to upravo i jeste ono zastrašujuće. Usredsredio ih je i probio se kroz slabe taĉke u nemaĉkim redovima. Pogledajte nekog uspešnog i videćete da u poĉetku nije bio uravnoteţen. Gubitnici izbegavaju neuspehe. stavljanje na kocku kolone aktive. Ako ne volite da gubite. ako sanjate o slobodi o tome da se izvuĉete iz trke pacova prvo pitanje koje sebi morate da postavite je: . igranje na sigurno i kupovina .. Bio je usredsreĊen. Tomas Edison nije bio uravnoteţen. Dţordţ Paton nije pustio svoje tenkove da se razmile na sve strane. prvo morate da postanete neuravnoteţeni. mada jesu bezbedniji. Podelite gomilu jaja u malo korpi. u stvari. Ne ĉinite ono što ĉine siromašni i srednja klasa: nemojte stavljati malo jaja u mnogo korpi. pominjem Teksas i Frena Tarkentona. Matematika iz petog osnovne je sasvim dovoljna. Ako imate malo novca i ţelite da se obogatite. ostanite takvi kakvi jeste. Ali. Bio je usredsreĊen. jer to ume da potraje.uravnoteţeni".

iz investicione kompanije Fideliti Magelan. a arizonski Sekretarijat za zdravstvo naredi restoranima da govedina sme da se sluţi samo dobro peĉena. MeĊutim.. kada je pretnja nuklearnog rata bila toliko prisutna u vestima da su Ljudi poĉeli da grade atomska skloništa i skladište hranu i vodu. Piter Linĉ.. . a šanse prolaze pored nas. Ĉesto od strane prijatelja. Igramo se pitalice . kako se onda niko drugi nije već ranije setio?" Ili ... Da su taj novac mudro investirali u trţište." Ili nas naše sumnje ĉesto paralizuju. Farmaceutska kompanija reklamira na nacionalnoj televiziji lek protiv nazeba. o piletu koje je trĉalo po dvorištu upozoravajući druge na preteću kob. porodice. pun malih pilića koji jurcaju okolo viĉući da će nam nebo pasti na glavu.Nisam preterano pametan.Šta ako se stvari ne budu razvijale po planu?" Ili imamo prijatelje ili porodicu koji ne propuštaju da nas podsete na naše nedostatke. cinik je zapravo pomalo kukavica.bukom" koju svi ĉujemo. Svi poznajemo ponekog takvog. .Šta ako izgubim kontrolu i ne budem mogao da vratim pozajmljeno?" .Taj i taj je bolji od mene.malo pile".. ona upozorenja na nebo koje se ruši naziva . danas bi verovatno bili finansijski nezavisni.. prodaja oruţja je porasla u celoj Americi. umesto u izgradnju atomskih skloništa..Ako je to tako pametna zamisao. .. Drţimo se onog što je bezbedno. Nemaš pojma o ĉemu priĉaš.Šta ako doĊe do kraha ekonomije pošto ja uloţim novac?" . Većina Ljudi je siromašna jer je svet.Razlog br. Ĉesto je potrebna velika hrabrost da ne dozvolimo 105 .. Broj obolelih od nazeba raste. Ne uspevamo da krenemo dalje. saradnika ili medija. iako ih nismo pitali za mišljenje... u svakom od nas ĉuĉi po jedno . Od njih ĉesto ĉujemo: .šta ako". Svi ponekad sumnjamo. Kao što sam već rekao... kada je reĉ o investicijama. Linĉ se priseća perioda tokom pedesetih godina.Malo pile".. Kad su pre nekoliko godina izbili nemiri u Los AnĊelesu.Buka" nastaje u našim glavama ili dolazi spolja. Gledamo kako nas ţivot mimoilazi dok sedimo nepomiĉno. Ponekad ne moţemo da spavamo. Svi smo se ponekad tako osećali. U stomaku se gomila onaj uţasan osećaj." ." Ove reĉi sumnje ĉesto bivaju tako glasne da propuštamo trenutak kada je rrebalo da delamo." Mnogi od nas znaju priĉu .Nebo se ruši. 2 Prevazilaţenje cinizma. Svi smo pomalo kukavice u trenucima kad nam strah i sumnja zamagle misli. .. s teskobom u duši. Reklama ide u februaru. prikazujući u reklami Ijude obolele od nazeba i gripa." . Ĉovek umre od posledica konzumiranja nedopeĉenog hamburgera u drţavi Vašington. jer u svima nama ţivi po jedno malo pile. baš kao i prodaja njihovog leka. Ta njihova dreka ima efekta.Odakle ti ideja da ćeš uspeti u tome?" Ili . mada neki više i ĉešće nego drugi.To nema šanse da upali.Nisam dovoljno dobar. Nebo se ruši.

Bio je to odliĉan pazar. U Feniksu još uvek ima odliĉnih šansi za dobar posao s nekretninama. treba samo dobro potraţiti. Riĉardovo povlaĉenje me nije iznenadilo. Naziv za to je . što je svakako mnogo više od onih pet odsto koje nudi banka.glasinama i priĉama o propasti da utiĉu na jaĉanje našeg straha i sumnje. konstatuju da je reĉ o riziĉnom naĉinu ulaganja. što je bilo sasvim dovoljno da poĉne da se izvlaĉi iz trke pacova. Riĉard je postao defanzivan i jednostavno rekao da ţeli da nastavi da traţi. tako da se ta kuća 1994. Cene nekremina u Feniksu su u to vreme bile opale. Oni nikada nisu uradili tako nešto. umesto kao oroĉene uloge. Odmah sam telefonirao Riĉardu i pitao zašto. ARiĉard je trebalo samo da uplati pet hiljada. agent nas je pozvao i obavestio da se naš prijatelj povukao. pozvali smo agenta koji ju je istog popodneva prodao Riĉardu. iz Bostona. izdavala za hiljadu dolara meseĉno pa ĉak i za dve i po hiljade tokom zimskih meseci. od prijatelja ili iz nekog ĉasopisa koji se bavi temom investicija. Sertifikati su garantovani nekretninama i zaštićeni drţavnim zakonom. Ni do dandanas nije uradio ništa. Pitao sam Riĉarda da li se njegov komšija bavi investicijama. Bezbednim ih ĉini formula prema kojoj se kupuju. Na trţišru nekretnina u Feniksu je došlo do promena. Kad ih pitam odakle im ta informacija. UzbuĊen. Moj prijatelj Riĉard. Na uloţeni novac dobijam šesnaest odsto interesa godišnje. Zato ja na njih gledam kao na uloge oroĉene na dve do sedam godina. Pošto smo našli jednu kuću u rezidencijalnom delu grada. naroĉito oni koji preferiraju oroĉene uloge.ne".. kuća je vredela devedeset i pet hiljada dolara. Bio je impresioniran onim što smo postigli poslujući deonicama i nekreminama. Dve nedelje kasnije. Mi smo strogo investitori. Da je previše platio. Sve što je rekao bilo je da je razgovarao sa svojim komšijom i da mu je ovaj rekao da je to loš posao. Proveli smo dva dana pokazujući mu ono što smo smatrali da su odliĉne prilike za gotovinski priliv i povećanje kapitala. došao je u Feniks da nas poseti 1992. kad nas sustigne sumnja. Drugi primer: jedan mali deo svoje aktive drţim u vidu sertifikata o pravu pridrţaja poreza. Gotovo svi kojima kaţem za to.. Kad sam ga upitao zašto ga uopšte sluša. Manjka im samo likvidnost. i svakome ko 106 .kupĉevo kajanje" i svi smo ponekad pogoĊeni time. a šansa za slobodu bila je izgubljena. što su takoĊe bolji uslovi od onih koje nudi većina banaka. kupio je kuću i vratio se u Boston. Već 1995. Odgovorio je . Cena je bila svega ĉetrdeset i dve hiljade dolara. za gradsku kuću sa dve spavaće sobe. Moja supruga i ja nismo agenti koji se bave kupoprodajom nekretnina. Malo pile je pobedilo. Sliĉne kuće su se prodavale za šezdeset i pet hiljada. kaţu. Priĉaju mi zašto ne bi trebalo to da radim.

Kritikuju umesto da analiziraju. kad neko kaţe: . što je još vaţnije. što ga ĉini još vrednijim. Odliĉan upravnik imanja je kljuĉ uspeha u poslovanju nekretninama.ne ţelim' drţe kljuĉeve rvog uspeha".." Budući da zaista ne ţelim da popravljam klozete. a oni priĉaju o klozetima. Stoga. Ja govorim o oslobaĊanju iz trke pacova. ali većinu Ljudi sumnja upravo parališe. koji se stara o zgradama ili apartmanima. Ljudi koji i dalje ponavljaju da . Analiza pobedniku omogućava da vidi da je kritiĉar slep. Hoću da kaţem da su sumnja i cinizam ti koji većinu Ljudi navode da ostanu siromašni i igraju na sigurno. a ne analizira.. umesto da mu otvore oĉi. smislio sam naĉin da kupujem još nekretnina i ubrzam svoje oslobaĊanje iz trke pacova. Najniţi prihod koji prihvatam iznosi šesnaest odsto.bukom". moj gotovinski priliv raste. . imao je obiĉaj da kaţe bogati otac. Ali. pomno pazim koga zapošljavam kao upravnika imanja koji brine o popravljanju klozeta. odliĉan upravnik imanja mi omogućava da kupim još nekretnina jer ne moram da popravljam klozete. govorio je bogati otac.Ne ţelim da popravljam klozete. Nalaţenje takve osobe za mene je mnogo vaţnije od same nekretnine. poţelim da mu odbrusim: . To je obrazac razmišljanja koji većinu Ljudi ostavlja u siromaštvu.Reĉi .ne ţelim' drţe kljuĉeve tvog uspeha... Kao što rekoh.Neproverena sumnja i strah stvaraju cinika. A opaţanje onoga što drugima promiĉe jeste kljuĉ uspeha.. On ne zahteva mnogo obrazovanja. a pobednik analizira". bilaje još jedna od njegovih omiljenih izreka.Ne ţelim da popravljam klozete".A na osnovu ĉega mislite da ja ţelim?" Oni zapravo govore da je klozet vaţniji od onoga što ţele. dok analiza otvara oĉi." To je ono što Piter Linĉ naziva . izlazak iz trke pacova je tehniĉki lak. kad god pomenem nekretnine kao sredstvo. . kao i da vidi šanse koje su svima drugima promakle.. Cinik kritikuje.. To je ono što je bogati otac hteo da kaţe govoreći: . Pošto ni ja ne ţelim da popravljam klozete. To je ono što bi moj bogati otac nazvao cinizmom. . dok su Ljudi puni sumnje spremni da prihvate pet odsto. Jedinstven vid investiranja. Nekretnine su odliĉan vid investiranja za sve koji teţe finansijskoj nezavisnosti ili slobodi.Cinici nikad ne pobeĊuju". Stvarni svet naprosto ĉeka da se obogatite. Samo je sumnja u ĉoveku ono što ga i dalje drţi siromašnim... Sumnja košta.Reĉi .to radi priĉaju zbog ĉega ne bi trebalo da se upušta u to.ne ţele da popravljaju klozete" ĉesto lišavaju sebe 107 . ĉujem: . Odliĉan upravnik imanja ĉesto ĉuje o dobrim poslovima pre samih agenata. Neko ko kritikuje. Nalaţenjem odliĉnog upravnika imanja. Pa ipak. Neko ko dopušta da mu sumnje i strahovi zatvore um. Objašnjavao nam je zašto kritika zaslepljuje.

ovog odliĉnog vida investiranja. Pitanje klozeta je za njih vaţnije od njihove slobode. Na trţištu hartija od vrednosti ĉesto ĉujem kako Ljudi kaţu: ,,Ne ţelim da izgubim novac." Dakle, na osnovu ĉega oni misle da se meni ili bilo kome drugom dopada da izgubi novac? Oni ne zaraĊuju novac jer su odabrali da ga ne gube. Umesto da analiziraju, stvaraju sebi predrasudu u pogledu još jednog odliĉnog vida investiranja, trţišta hartija od vrednosti. Decembra 1996. vozio sam se s jednim prijateljem pored obliţnje benzinske pumpe. Podigao je pogled uvis i ,,video" da će cena goriva da se poveća. Moj prijatelj je, inaĉe, neprestano zabrinut, pravo ,,malo pile". Za njega, nebo uvek preti da će pasti, i obiĉno i padne na njega. Kad smo stigli kući, pokazao mi je sve statistike na osnovu kojih je zakljuĉio da će cena goriva tokom nekoliko narednih godina konstantno da se povećava. Te statistike do tada nisam imao prilike da vidim, iako sam već posedovao znatnu koliĉinu deonica postojeće naftne kompanije. Saznavši tu informaciju, odmah sam poĉeo da traţim, i našao sam, novu i potcenjenu naftnu kompaniju koja je upravo bila na putu da otkrije novo nalazište nafte. Moj broker je bio oduševljen tom novom kompanijom i kupio sam petnaest hiljada deonica, za šezdeset pet centi po komadu. Februara 1997. isti prijatelj i ja smo prolazili kolima pored iste one benzinske pumpe. U meĊuvremenu je cena goriva zaista skoĉila, gotovo petnaest procenata po galonu. I opet je ,,malo pile" brinulo i kukalo. Ja sam se smešio, jer je u januaru 1997. ona mala naftna kompanija pronašla naftu i one deonice su skoĉile na više od tri dolara po komadu od onog dana kad mi je dao obaveštenje. A ako je istina ono što priĉa moj prijatelj, cena goriva će nastaviti da raste. Umesto da analiziraju, ,,mali pilići" zatvaraju svoj um. Kada bi Ljudi shvatili kako fimkcioniše ,,stop" pri investiranju na trţištu hartija od vrednosti, bilo bi ih više koji investiraju da bi dobili nego onih koji investiraju tako da ne izgube. ,,Stop" je obiĉna kompjuterska komanda koja automatski prodaje vaše deonice ukoliko cena poĉne da pada, pomaţući na taj naĉin da se što više smanji vaš gubitak i maksimalno povećaju neke dobiti. Reĉ je o odliĉnom sredstvu za one koji se uţasavaju gubljenja. Stoga, kad god ĉujem Ijude kako se usredsreĊuju na svoje ,,ne ţelim", radije nego na ono što ţele, znam da ,,buka" u njihovim glavama mora da je glasna. Malo pile je prevladalo u njima i viĉe: ,,Nebo se ruši, a klozeti su zapušeni." Zato izbegavaju ono što ,,ne ţele", ali plaćaju visoku cenu za to. Moţda nikada neće dobiti ono što ţele od ţivota. Bogati otac mi je pruţio jedan naĉin gledanja na malo pile. ,,Samo radi ono što je radio i pukovnik Sanders." Kada mu je bilo šezdeset šest godina, biznis mu je propao i poĉeo je da ţivi od
108

socijalne pomoći. Ona mu nije bila dovoljna, pa je poĉeo da putuje Amerikom i prodaje svoj recept za prţenu piletinu. Bio je odbijen taĉno hiljadu devet puta pre no što je neko rekao ,,da". Neumorno je radio dalje i postao multimilioner u godinama u kojima se većina Ljudi povlaĉi iz posla. ,,Bio je hrabar i uporan ĉovek", rekao je bogati otac o Harlanu Sandersu. Stoga, kad vas muĉi sumnja i osećate se pomalo uplašeni, jednostavno uĉinite ono što je pukovnik Sanders uradio svome malom piletu. Isprţite ga.

Razlog br. 3
Lenost. Zauzeti Ljudi su ĉesto oni koji su najviše lenji. Svi smo ĉuli priĉe o biznismenu koji mnogo radi da bi zaradio novac. Mnogo radi da bi obezbedio ţivot svojoj supruzi i deci. Provodi mnogo vremena u kancelariji u toku dana, a radi i kod kuće preko vikenda. Jednog dana se vraća i zatiĉe praznu kuću. Ţena gaje napustila i odvela decu. Znao je da meĊu njima ima problema, ali umesto da se pobrine da ojaĉa vezu izmeĊu njih, zakopava se u posao. Poraţen, poĉinje da podbacuje na poslu i dobija otkaz. Danas ĉesto srećem Ijude koji su suviše zauzeti da bi poveli raĉuna o svom bogatstvu. A ima i Ljudi previše zauzetih da bi poveli raĉuna o svom zdravlju. Razlog tome je isti. Zauzeti su i ostaće zauzeti, samo da bi izbegli nešto sa ĉime ne ţele da se suoĉe. Ne mora niko da im kaţe. Duboko u sebi, oni znaju. Štaviše, ako ih podsetite, ĉesto reaguju ljutito ili nervozno. Ako nisu zauzeti poslom ili decom, ĉesto su zauzeti gledanjem TV, pecanjem, igranjem golfa ili kupovanjem. Ipak, duboko u duši znaju da izbegavaju nešto vaţno. To je najĉešći oblik lenosti. Lenost koja se ispoljava neprestanom zauzetošću. Šta je, onda, lek za lenost? Odgovor glasi: malo pohlepe. Mnogi od nas su vaspitani tako da ţudnju ili pohlepu smatraju lošom. ,,Pohlepni Ljudi su loši Ljudi", govorila je moja mama. Ipak, u sebi svi ĉeznemo da imamo lepe, nove ili uzbudljive stvari. Stoga, da bi kontrolisali taj osećaj ţudnje, roditelji ĉesto naĊu naĉina da ga potiskuju pomoću osećaja krivice. ,,Samo na sebe misliš. Zar ne znaš da imaš braću i sestre?" bio je omiljeni naĉin moje mame. Ili: ,,Hoćeš da ti kupim... šta?" najĉešće je govorio moj otac. ,,Izgleda da ti misliš da smo puni para. Zar veruješ da novac raste na drveću? Znaš, mi nismo nikakvi bogataši." Stvar nije bila toliko u reĉima, koliko u onom ljutitom nabacivanju krivice koje je proţimalo reĉi koje su dopirale do mene. Obrnuti proces je bio: ,,Ti ne znaš koliko se ja ţrtvujem da bih ti ovo priuštio. Kupujem ti jer sam to nisam imao kad sam bio dete." Imam komšiju koji nema ni prebijene pare, ali zato ne moţe da
109

utera kola u garaţu. Garaţa je krcata deĉjim igraĉkama. Ta razmaţena derišĉad uvek dobiju ono što ţele. ,,Neću da znaju kako je to ţeleti nešto", ponavljao je. Nije uštedeo novac s kojim bi ih mogao poslati u koledţ, niti nešto za svoje stare dane, ali su zato njegova deca imala sve igraĉke koje su ikada napravljene. Nedavno su mu poštom poslali novu kreditnu karticu i on je odmah potrpao klince u kola i odveo ih u Las Vegas. ,,Ĉinim to zbog njih", rekao je, verujući kako se silno ţrtvuje. Bogati otac je zabranio reĉi ,,ovo ne mogu da priuštim". Kod kuće, pak, gotovo ništa drugo nisam slušao. Umesto toga, bogati otac je od svoje dece traţio da govore: ,,Kako da ovo priuštim?" Njegov rezon je bio da reĉi ,,ovo ne mogu da priuštim" iskljuĉuju mozak. Jer, posle njih nema o ĉemu da se razmišlja. ,,Kako da ovo priuštim?" ukljuĉuje mozak. Primorava ga da misli i traga za odgovorima. Najvaţnije je, meĊutim, to što je on smatrao da su reĉi ,,ovo ne mogu da priuštim" ĉista laţ. I da ljudski duh to zna. ,,Ljudski duh je veoma, veoma moćan", govorio je. ,,On zna da moţe sve." Ako imate lenj um koji kaţe: ,,Ovo ne mogu da priuštim", u vama poĉinje rat. Vaš duh se ljuti, a vaš lenji um mora da brani svoju laţ. Duh vrišti: ,,Hajde. Idemo u teretanu da veţbamo." A lenji um odgovara: ,,Umoran sam. Celog dana sam rintao kao pas." Ili, ljudski duh kaţe: ,,Smuĉilo mi se da budem siromašan. Hajde da se pokrenemo i postanemo bogati." Lenji um na to odgovara: ,,Bogati su gramzivi. Pored toga. to je prevelika sekiracija. Nije bezbedno. Mogao bih da izgubim novac. Ionako mnogo radim. Svakako već imam previše posla. Vidi samo šta veĉeras moram da uradim. Moj šef hoće da ovo bude ujurru gotovo." ,,Ovo ne mogu da priuštim" ĉini ĉoveka tuţnim. Dovodi do osećanja bespomoćnosti, a ono do utuĉenosti i, ĉesto, depresije. Drugi izraz za to je ,,apatija". ,,Kako da ovo priuštim" otvara vrata mogućnostima, uzbuĊenju i snovima. Bogati otac nije bio naroĉito zabrinut oko toga šta ste ţeleli da kupite, ali ono ,,Kako da ovo priuštim" stvaralo je snaţniji um i dinamiĉniji duh. Stoga je retko davao nešto Majku i meni. Umesto toga je pitao: ,,Kako ćete sebi to priuštiti," a u ,,to" je spadao i koledţ, koji smo sami plaćali. Ono što je on ţeleo da savladamo nije bio cilj već proces postizanja tog cilja kome smo teţili. Problem koji danas osećam je taj da postoje milioni Ljudi koji osećaju krivicu zbog svoje gramzivosti. Reĉ je o automatizovanoj reakciji formiranoj u detinjstvu. Ţele da imaju one lepše stvari koje ţivot pruţa, ali većinu njihova podsvest navede da kaţu: ,,Ne moţeš ovo da imaš," ili ,,Ovo nikada nećeš moći da imaš." Kad sam odluĉio da izaĊem iz trke pacova, jednostavno sam postavio sebi pitanje: ,,Kako da sebi priuštim da nikada više ne moram da radim?" Zatim je moj um poĉeo da se bori s odgovorima
110

111 . Stoga." .." Ovo je primer kako navike upravljaju ponašanjem. ...Prekini da misliš samo na sebe". To je ona radiostanica WIIFM. osudivaće vas ako ne budete ĉinili tako. i ja sam to ĉuo". Ali. krivica telu oduzima dušu. Najteţi deo je predstavljala borba s dogmom mojih roditelja.. valja da postavite sebi samo jedno pitanje: . sa Arnoldom Švarcenegerom u glavnoj ulozi. dodao je treći.... ..Aha. PoŠto je video film Konan (Conan). jedan moj prijatelj je rekao: . To je najbolji lek za lenost. kao i obiĉno. ţudnje da imamo nešto bolje.0vo ne moţemo da priuštimo. Umesto da mi direktno odgovori. .Što ne misliš malo i na druge". dodao je drugi moj prijatelj. Jer. seksi i zgodan?" Ili: .Prvog u mesecu".. kako da pobedite lenost? Odgovor glasi: pomoću malo pohlepe..Ĉinite ono što u srcu osećate da je ispravno jer ćete svakako biti kritikovani. sloţila se većina ciniĉno.Kad tvoj otac plaća raĉune?" pitao je. ." .. kako da ne. Naš ţivot je odraz naših navika. OsuĊivaće vas ako ĉinite tako. odgovorio sam. Suviše pohlepe.Ĉuo sam da je nekada bio slabašan i mršav". odnosno .Šta bih radio kad bih imao sav novac koji mi je potreban?" Bez te sitne gramzivosti.Ma. nema progresa. Nego.Čuo sam i da ima naviku da gotovo svakog dana veţba u teretani. 4 Navike. meĊutim.. Sećam se da sam svom bogatom ocu postavio pitanje o navikama bogatih. to je najbolje rekla Elinor Ruzvelt: . Ovaj svet napreduje jer svi ţudimo za boljim ţivotom.What's In ItFor Me?" (Šta ću ja imati od toga?) Osoba mora da sedne i upita: ." Većina prisutnih muškaraca klimnula je glavom u znak da se slaţe s tim." Što se mene tiĉe. kad god zateknete sebe kako izbegavate nešto što znate da bi trebalo da uĉinite.Šta ću ja imati od toga što ću biti zdrav.Šta ću ja imati od toga?" Budite malo gramzivi. i ostale reĉi smišljene tako da podstaknu u meni osećanje krivice koje će potisnuti ţudnju. kakvi". nije dobro kao ni bilo šta drugo što je preterano.. .Krivica je gora od pohlepe.Aha.Kladim se da je takav i roĊen. . koja je glasila: .. . Novi pronalasci nastaju jer ţelimo nešto bolje... setite se samo reĉenice koju Majkl Daglas izgovara u filmu Vol strit (Wall Street).Voleo bih da imam telo kao Švarceneger." Ili.Pohlepa je dobra." Bogati otac je to nešto drugaĉije rekao: ." Razlog br...Kakav će moj ţivot biti ako nikada više ne budem morao da radim?" Ili: . . . Dakle... hteo je da nauĉim kroz primer. Ili. hajde da mi lepo ne priĉamo više o Arnoldu i da popijemo po pivce. više nego našeg obrazovanja.i solucijama.

ali samo u sluĉaju da mu nešto ostane.. ako ne platim".Isto"..Naravno da ne"... odgovori bogati otac.Tvoj otac prvo plati svima drugima.kako to radite?" . uĉinio me pametnijim i aktivnijim u pogledu novca. rekao je bogati otac.. .Da.Vidiš. Takvi su uterivaĉi dugova uopšte. Moja kolona aktive je za mene mnogo vaţnija od drţave.Ali..Ima loše navike. Pitanje je . Znaš priĉu o slabiću od ĉetrdeset pet kilograma koga gaĊaju peskom u lice?" Klimnuo sam. rekao je bogati otac. odgovorio je bogati otac..Ĉvrsto verujem da raĉune valja plaćati na vreme." .Šta misliš." ..Motivacija". dodao sam.Ne .Ali".Dakle. Samo kaţem da prvo isplatim sebe. Plate njima." .To je osnovni razlog njegovih nedaća". zašto?" .Vidi. sve u svemu.Ali". nastavio je bogati otac. ĉak iako nemam dovoljno novca. Sebi plati poslednjem.OK. ko će se glasnije ţaliti ako im ne platim ja ili moji poverioci?" „Vaši će poverioci svakako galamiti glasnije od vas".. Većina se Ljudi predaje pred njima. osnivao nove kompanije... odvratio je.Taĉno"... . Pre nego što platim drţavi. Radio sam dodatne poslove.Da li mu nešto ostane posle toga?" pitao je dalje.. . pošto isplatim sebe. a sebi ne. . .zar oni ne dolaze onda po vas?" ." . . onda ne bih osećao nikakav pritisak.Što uglavnom nije sluĉaj". Ĉak i ako sam kratak s parama.. ... ... .Znaĉi.Vrlo malo"." . on mora da plati raĉune.Vidi. samo da ne doĊu i ne poĉnu da viĉu na mene. .. ali bih bio bez prebijene pare..zašto'". odvratio je bogati otac. Da sam sebi platio poslednjem..kako'. pritisak da isplatim porez i ostale poverioce tako je veliki da me to prisiljava da tragam za drugim oblicima prihoda." .Šta onda radite?" .. Taj pritisak je doprineo da još vrednije radim. opet sam rekao. nisam rekao da ne treba plaćati.Vi ne biste ništa rekli ako ne isplatite sebe.. .I dalje isplaćujem prvo sebe. . većina Ljudi dozvoljava da im siledţije bacaju pesak u 112 . rekao sam.U stripovima stalno objavljuju tu reklamu za ĉasove bodibildinga i dizanja tereta." . Pritisak da platim postaje moja motivacija. Ja prvo isplatim sebe... . primorao me je da mislim i. zar ne? Je l' vi to kaţete da ne mora da ih plati?" .Ali. drţavni uterivaĉi dugova su velike siledţije... rekoh. šta biva ako nemate dovoljno para?" pitao sam. . jer to je bilo sasvim oĉigledno. dakle. trgovao hartijama od vrednosti sve. rekao sam.. .. motiviše vas strah od drţave ili drugih Ljudi kojima dugujete novac?" ." ..

Ono što ne znam uzima mi novac. Većina Ljudi se poput prodavaca polovnih kola razmeće vrednošću ostvarenih prodaja." Razlog br.Kao onaj slabić od ĉetrdeset i pet kilograma. poreznici. . ili uopšte ne isplatim. ali ne govore istinu. Odluĉio sam da svoj strah od siledţija upotrebim da bih ojaĉao.lice.A ako sebe isplatim na kraju.Znaĉi. Što više veţbam svoje mentalne mišiće. Ne laţu. to je kao odlazak u teretanu i veţbanje s tegovima. postajem slabiji. ja sam sve jaĉi. Sada se više ne bojim onih siledţija. Primoravati sebe na razmišljanje kako da zaradiš još novca. imao sam finansijskih gubitaka. . Svaki put kad sam bio ohol. finansija i investicija koji nemaju ni najbleĊu predstavu o onome o ĉemu govore. Onda me Ljudi kao što su šefovi. Otkrio sam da mnogi Ljudi ohološću nastoje da prikriju sopstveno neznanje. Ako znate da nešto ne znate. uterivaĉi dugova i stanodavci cimaju naokolo celog ţivota.." Dopadalo mi se ono što je govorio bogati otac. Jasno mi je da ne znaju o ĉemu priĉaju. psihiĉki i fiskalno jaĉi?" Bogati otac je potvrdno klimnuo glavom. Jer. . ĉesto mi je govorio bogati otac. To se ĉesto dešava kad razgovaram o fmansijskom obraĉunu s raĉunovoĊom ili nekim drugim investitorima. kada sam ohol." Bogati otac je ponovo potvrdno klimnuo. Oholost je ego plus neznanje.. poĉnite da se obrazujete tako što ćete naći nekog ko je struĉnjak u toj oblasti ili se naoruţajte dobrom knjigom na tu temu. Samo zato što nemam dobre navike u pogledu novca. ako isplatim prvo sebe. direktori.. iskreno verujem da ono što ne znam nije ni vaţno". Mnogo je onih u svetu novca.0no što znam zaraĊuje mi novac. 5 Oholost. . Priĉaju prazne priĉe.. Drugi postaju slabiji. 113 . postajem finansijski.

Odgovorio mi je: .da". ali nas ne uĉi kako da nateramo novac da radi za nas. Većina Ljudi nije nauĉena da ga vidi. Uĉi nas da ne brinemo o svojoj finansijskoj budućnosti." Rekao bih. jer nas naša kultura uĉi da je ljubav prema novcu koren svakog zla. ali nije. Leţi uspavan. Na pitanje da li ţele da budu bogati ili fmansijski slobodni. . jer će se naša kompanija ili drţava brinuti o nama kada završimo svoj radni vek. s mnogo planina na koje se valja 114 . ja mogu da izaĊem i za dan doĊem do ĉetiri ili pet potencijalno odliĉnih poslova. Naţalost. Kada je o nekreminama reĉ. Problem je u tome što naš fmansijski genij leţi uspavan i ĉeka da ga pozovemo. a kad nam ga ponestane. Moći kojima samo vi moţete da vladate. Poruka još uvek glasi da vredno radimo.. Ali. nudim vam postupak buĊenja vašeg finansijskog genija u deset taĉaka. devedeset procenata zapadnog sveta pridrţava se navedene dogme. POTREBAN MI JE RAZLOG VEĆI OD STVARNOSTI: Snaga duha. Ĉak i ako traţimo u istom kraju grada. moramo aktivirati svoj fmansijski genij. dok će proseĉna osoba takoĊe izaći..POĈETAK V oleo bih da mogu da kaţem da mi je bilo lako da steknem bogatstvo. zaraĊujemo novac i trošimo ga.poslove ţivota". Ako ne. Posle malo kolebanja. odliĉno.. jesu oni koji će na kraju platiti zbog toga. Razlog je to što ona nije odvojila malo vremena da razvije svoj finansijski genij. Da bismo otkrili poslove vredne milion dolara. kao odgovor na pitanje . Ali. naprosto zato što je lakše naći posao i raditi za platu. Ako ţelite da sledite neke od njih. Vaš finansijski genj voljno je pametan da napravi sopstveni spisak. A ako niste samo jedan iz gomile. obrazovana u tom istom školskom sistemu. sa ĉetrdesetpetogodišnjim rudarom koji je kopao zlato. odista. Medutim. Stoga. ali neće naći ništa.Kako da poĉnem?" nudim misaoni proces kroz koji svakodnevno prolazim. 1. To je kao voţnja bicikla. kada je reĉ o novcu. kao proces kojim ćete razvijati svoje bogomdane moći. Podstiĉe nas da se školujemo za odreĊenu profesiju kako bismo mogli da radimo za plaru. naša deca. smislite neke sopstvene. Nudim vam sledećih deset taĉaka. uvek moţemo da pozajmimo još. Kunem vam se. Dok sam bio u Peruu. tu uskaĉe stvarnost.. prosto ko pasulj. pitao sam ga kako moţe da bude tako siguran da će naći zlatni rudnik. Smatram da on postoji u svakom od nas. da je to istina. odluka da se proĊe kroz kolebanje je nešto vrlo liĉno.Zlata ima svugde. većina Ljudi će vam odgovoriti sa . Put se ĉini suviše dug. Zaista je lako pronaći dobre poslove.

A sada . 2. emotivni razlozi. ali ipak je potrajalo dok nisam napunio ĉetrdeset i sedmu. Ne volim da budem niĉiji sluţbenik. Ţelim da budem slobodan da putujem svetom i ţivim onako kako mi se dopada. Koji su vaši? Ako nisu dovoljno jaki. U stvarnosti. Kao što rekoh. a drţava je posle njegove smrti uzela najveći deo onoga što je zaradio.ţelim". NEMA SMISLA DA ĈITATE DALJE.ţelim" i .uzverati. Sreo sam jednom mladu ţenu koja je sanjala da uĊe u olimpijsku plivaĉku reprezentaciju SAD. ali su me ti duboko emotivni razlozi odrţali na nogama i naterali da nastavim dalje.. Ţelim da budem mlad dok to ĉinim. Mrzeo sam to što je moj otac veĉito propuštao moje fudbalske utakmice jer je bio suviše zauzet svojom karijerom. Ne ţelim ono ĉemu su teţili moji roditelji. Ţeleo sam da postanem slobodan do ĉetrdesete. kao i svako drugi.. bez jakog razloga ili svrhe.ne ţelim". Prvo . Ona se nije zabavljala s društvom subotom uveee. Lakše je samo raditi za platu i višak predavati brokeru.. jer od njih nastaju . 115 .ţelim" i . ţeleo bih da mogu da kaţem da je bilo lako. Mnogo puta sam gubio novac i vraćao se nekoliko koraka unazad. Hoćemo da imamo moć izbora. sve je u ţivotu teško.ne ţelim". ZVUĈAĆE VAM SUVIŠE KOMPLIKOVANO. To su moji duboko ukorenjeni.. jednostavno je rekla: ." Razlog ili svrha jeste kombinacija . Kad sam je pitao odakle joj takva nadljudska ambicija i spremnost na ţrtve. Morala je da uĉi da bi imala dobre ocene.. Oni vredno rade i ostave to svojoj deci. Kada me Ljudi pitaju koji je moj razlog što ţelim da budem bogat. Ljubav je ta koja mi pomaţe da preĊem prepreke i podnesem ţrtve. ţelim da budem slobodan.. uz mnogo iskustva steĉenog na putu. ona je morala svakog jutra da ustane u ĉetiri sata.ţelim". Bogati to ne rade tako. to je kombinacija duboko emotivnih . ali nije bilo ni teško. SVAKOG DANA PONOVO BIRAM: Snaga izbora. onda stvarnost puta koji pred vama leţi moţe biti jaĉa od vaših razloga. Nije mogao ni da nam ostavi ono za šta je toliko teško radio. To je osnovni razlog što Ljudi ţele da ţive u slobodnoj zemlji. Mrzeo sam to što je celog veka naporno radio.ne ţelim". Nije. Ţelim da novac radi za mene. MeĊutim. Jednostavno. da bi pre odlaska u školu rri sata trenirala plivanje.Radim to za sebe i Ijude koje volim. Ne ţelim da celog veka radim.. Ţelim da upravljam svojim vremenom i svojim ţivotom. Nabrojaću neke od njih.. siguran posao i kuću u predgraĊu. AKO NEMATE JAK RAZLOG.

Ali. Mnoge bogate porodice u sledećoj generaciji izgube svoju aktivu. Lopovi su odneli televizor i videorikorder. Izbor je vaš.Nikada neću biti bogat. kao deĉak. ko je dovoljno odrastao. devedeset odsto populacije kupuje televizore.." Ili: . Imao sam i bogatog oca koji mi je ukazao na razliku izmeĊu aktive i pasive. najjaĉe sredstvo kojim gospodarimo." Ili: . dobijamo moć da biramo svoju budućnost: da li hoćemo da budemo bogati. dok svega deset odsto kupuje knjige o biznisu ili trake na kojima je reĉ o investiranju. Stoga sroĉe nešto poput: . Većina Ljudi naprosto kupuje investicije.Nisam zainteresovan za novac. To je moć izbora... Svi imamo taj izbor. sa svakim dolarom koji nam dolazi u ruke.Misliću o budućnosti kad zaradim nešto novca. Siromašni Ljudi naprosto imaju loše potrošaĉke navike.. ali nisu ni pipnuli knjige koje je ĉitala." Ili: . Svi imamo izbor. ili da pohaĊate ĉasove grnĉarstva. inaĉe bogatoj ţeni. Mnogi odaberu da ne budu bogati. Baš kao što sam rekao i za mogućnost izbora. Niko mi nije rekao da je monopol samo za decu. Majk. 1973. nedavno su provalili u stan. šta ćemo utuviti u glavu. moţe da bira šta će ubaciti u svoj mozak. koje je vaš najdragoceniji imetak. Kao deĉak. Platio sam tri stotine 116 . i znao sam da sve što treba da nauĉim jeste da stiĉem aktivu. Za devedeset odsto populacije." Ili: . Ipak. Mojoj prijateljici. siromašni ili srednja klasa. odabrao da budem bogat. Stoga sam pre mnogo vremena. Ja sam jednostavno odabrao da budem bogat i taj izbor ponavljam svakog dana. Moţete celog dana da gledate MTV. Moj najbolji drug. imao sam sreće što sam voleo da igram monopol.Ne moram da brinem. umesto da prvo investira u to da nauĉi nešto o investicijama. to je izbor koji svi vršimo svakog dana: šta ćemo raditi sa svojim vremenom. ili ĉasove finansijskog planiranja. biti bogat predstavlja ..samo gomilu nevolja". Volim kad traju barem dva dana.S finansijskog gledišta. A šta ja radim? Idem na seminare. To što nemate novca nije izgovor da ne uĉite. jednostavno zato što niko nije nauĉio kako da bude dobar domaćin te aktive. još sam mlad. sa svojim novcem.Moj muţ/ţena brine o finansijama. stoga sam nastavljao da ga igram kao odrastao. pravu aktivu. ili da ĉitate ĉasopise o golfu. jer uţivam u tome da se udubim u temu. gledao sam TV i video tog ĉoveka kako reklamira trodnevni seminar o kupovini nekretnina bez uplaćivanja u gotovu. svako od nas. jedina aktiva koju imate jeste vaš um.. a druga je uĉenje." Problem s ovakvim izjavama leţi u tome što osoba koja odabere da misli na takav naĉin lišava sebe dveju stvari: jedna je vreme. PRVO INVESTIRAJTE U OBRAZOVANJE: U stvarnosti. ali je ipak morao da nauĉi kako da je saĉuva. Jednog dana. dobio je tu aktivu od svog oca.

ako ne i više. nekad gore. ali njihov završni raĉun oslikava sasvim drugaĉiju sliku. njihova tzv.. ali ja uĉim dok sam ţiv. Ukupni rezultat: još uvek imam svoj stari naĉin razmišljanja. koji karakteriše većinu onih koji igraju na lutriji ili se kockaju po kockarnicama. rekao je nešto sa ĉim nikako nisam mogao da se sloţim. jer one dopunjavaju sinergiju drugih akumuliranih ideja. ili smatraju da su pametni. U tom sluĉaju.kako se brzo obogatiti" mentalitet... Jedan više naĉin analiziranja problema ili trenda. Ali. Oholi ili kritiĉki nastrojeni Ljudi su ĉesto Ljudi s malim samopouzdanjem koji se plaše da riskiraju.Kako bi Piter Linĉ uĉinio ovo. Da to nije istina. Imam dve misli umesto jedne. Ako ţelite da nauĉite da vozite avion. Gospod nam ne bi dao dva uha i samo jedna usta. Nekad mi s hartijama od vrednosti ide bolje. premotavao traku unazad i potom taj petominutni odlomak slušao najmanje dvadeset minuta. ili Donald Tramp. a to je neprocenjivo. Bilo je to poput magije. Previše Ljudi misli ustima umesto da apsorbuje nove ideje i mogućnosti. Zašto bi? Oni su centar sveta. Uvek me šokiraju Ljudi koji kupuju hartije od vrednosti ili 117 . ali sam uz pomoć onoga što sam nauĉio na tom kursu zaradio najmanje dva miliona dolara. ako nauĉite nešto novo. Stekao sam izuzetno duboku spoznaju o tome koliko je ogromno njegovo obrazovanje i iskustvo. ali sad imam i Piterov naĉin gledanja na isti problem ili situaciju. Slušao sam traku Pitera Linĉa. Razlog: brzo se premotavaju. Moţda i duţe. Paţljivo gledam svoje bogatstvo. Ima mnogo . Umesto da postanem arogantan ili kritiĉki nastrojen. više nikada u ţivotu ne moram da radim. ili Voren Bafet. Oholi Ljudi retko kad ĉitaju knjige ili kupuju trake. oholost nije jedan od vaših problema. ja sam jednostavno pritiskao taster na kasetofonu. ili Dţordţ Soros?" Jedini naĉin na koji mogu da se pribliţim njihovoj ogromnoj intelektualnoj moći jeste da budem dovoljno skroman i ĉitam ili slušam sve što imaju da kaţu. što je još vaţnije. Raspravljaju umesto da postavljaju pitanja. odjednom se moj um otvorio i shvatio sam zbog ĉega je rekao ono što je rekao. Slušanje je vaţnije od priĉanja. savetujem da prvo uzimate ĉasove letenja. Ne padam na . inteligencija plus oholost jednako je neznanje. Vidite. Zahvaljujući tom jednom kursu. sa tih tri stotine osamdeset pet dolara kupio sam ţivot. Ako ste dovde proĉitali. Danas ĉesto kaţem: .osamdeset pet dolara. Godišnje pohaĊam najmanje dva takva seminara. od vas se traţi da pravite greške kako biste u potpunosti shvatili šta ste nauĉili. Istinski inteligentna osoba pozdravlja nove ideje.inteligentnih" Ljudi koji se svadaju ili prelaze u defanzivu kad se neka nova ideja sudari s njihovim naĉinom razmišljanja. Ali. Volim audiotrake. Svako od nas poznaje Ijude koji su visoko obrazovani.

Dešavalo mi se da mnogi bliski prijatelji pokušaju da me nagovore da ne ulazim u neki posao ili investiciju. 3. ali oni koji slepo prihvataju informacije o slomu i propasti takoĊe su . MeĊutim.mali pilići" ţivota. Oni ĉak ĉesto smatraju da je to neuĉtivo ili da ne pristaje intelektualcima.. Ali. Stoga ja uĉim od njih. Pri tom ne mislim na razmetanje. postoji jedna distinkcija na koju bih voleo da ukaţem. Pre nekoliko godina. Problem je u tome što ih Ljudi slušaju.malo pile". . prijatelj mi je sav uzbuĊen rekao da je otkrio gde se dobija šest odsto interesa na oroĉene uloge. ali ne svi. dolaze da traţe jednu od sledeće dve stvari: 1. slušaćete obojicu. Ako ste pametni. Godinama već dobijam tih svojih šesnaest procenata. Moji prijatelji. PAŢLJIVO BIRAJTE PRIJATELJE: Moć udruţivanja. Kad se potegne pitanje novca. ali oni su .. koji je pravi zlatni rudnik informacija o investicijama. Naţalost. ne priĉaju o novcu. Imam prijatelje koji su se bukvalno zavetovali da će ostati siromašni. zajam.pilići istog perja isto kokodaĉu". um. Ako gledate CNBC. ili 2) posao. Kao što kaţe stara poslovica. MeĊutim. Uvek znaju da vam objasne zašto nešto neće funkcionisati. Moram da priznam da ima Ljudi koje sam traţio zbog njihovog novca. a on 118 . struĉnjaka. ali nikad ne ulaţu u svoj najdragoceniji imetak. To što ste kupili jednu ili dve kuće ne ĉini vas struĉnjakom za nekretnine. Tako ja uĉim i od svojih prijatelja koji imaju finansijskih problema. Neka vam um bude otvoren za sve pametno što doĊe s obeju strana. Pre svega. Neki od tih Ljudi su potom zaista postali moji dragi prijatelji. mnogi siromašni Ljudi slušaju . biznisu ili investiranju. Sledećeg dana poslao mi je ĉlanak u kome se objašnjavalo zbog ĉega su takve investicije riziĉne. Primetio sam da moji prijatelji koji imaju novca govore o njemu. pogotovo investicija. Imam nekoliko prijatelja koji su još kao relativno mladi zaradili preko milijardu dolara. svoje prijatelje ne biram prema njihovim finansijskim obraĉunima. Poenta je u tome da uĉim od svih njih i da se svesno trudim da tc zaista i ĉinim. oni ĉesto daju paneldiskusije tzv. Imam takvih prijatelja i mnogo ih volim. Otkrivam šta ne treba da radim.. nije me interesovao njihov novac. .mali pilići". Jedan struĉnjak tvrdi da će doći do sloma trţišta. a drugi kaţe da će trţište procvetati.nebo se uvek ruši". a oni od mene. kao i one koji svake godine zaraĊuju milione. Rekao sam mu da ja dobijam šesnaest procenata od drţavne vlade. Njih zanima ta tema.. za koje znam da se nalaze u finansijskom škripcu. Troje od njih govore o istoj pojavi: njihovi prijatelji koji nemaju novca nikad nisu došli do njih i upitali ih kako im je to uspelo.. meni je trebalo njihovo znanje.gotovinu. UPOZORENJE: Ne slušajte siromašne ili uplašene Ijude.

Ne kaţem da radite bilo šta nezakonito. kao i oni koji su legalni.Uvek dolazi sledeći talas. Razlog zbog kojeg ţelite da imate bogate prijatelje koji su bliski .. Strpljivo ĉekaju. tragaju za drugim i na vreme zauzimaju poloţaj. ali što pre saznate. Kao što rekoh. uĊete i izaĊete pre sledećeg hapšenja. Sve je to . Za to sluţe prijatelji. Kao što kaţu surferima: . Pametni investitori kupuju investiciju dok još nije popularna. to je poslovanje upućenih. Potraţite nešto drugo." Ljudi koji u ţurbi prekasno uzjašu talas obiĉno su oni koji bivaju zbrisani s daske. Ovo je većini investitora teško jer im kupovanje onoga što nije popularno deluje zastrašujuće.. I. bolji su vaši izgledi na profit. Postoje oblici tog poslovanja koji nisu legalni. Rekao bih da je jedna od najteţih stvari u vezi s izgradnjom bogatstva biti svoj i spreman da se ne bude samo jedan iz gomile. uz minimalan rizik.poslovanje upućenih". na trţištu. obiĉno je gomila ta koja stigne kasno i ne uspe. Ako propuste neki talas. oni ne mere vreme na trţištu.unutrašnjim poslovima" jeste taj što se tamo prave pare.još uvek dobija svojih šest. Pametni investitori ne mere vreme na trţištu. ne prodajom. u većini sluĉajeva je suviše kasno. to je fmansijska inteligencija.. zauzimaju poloţaj na vreme i ĉekaju naredni veliki talas. Ili ih uhvati pohlepa onda kad su pametni investitori već uzeli svoj profit i nastavili dalje. 119 . Poput surfera. Ţelite da ĉujete o sledećem bumu. Jer. Ali. Ako se vest o dobrom poslu nalazi na naslovnoj strani. kako god bilo. Prave se od informacija. Stidljivi investitori su kao ovce koje idu u stadu. Jedina razlika je u tome koliko ste daleko od srţi stvari. Znaju da se profit srvara kupovinom.

Sledeći trik je bio u disciplini da delam u skladu s onim što sam nauĉio." Ajaje parafraziram. Ukoliko više ne ţelite da budete kuvar. Sluţeći se tom formulom zaradio sam više miliona dolara . Ipak. Pre mnogo godina. onda morate da uĉite nešto drugo. plaćaju raĉune.. Prisustvovao sam najrazliĉitijim teĉajevima i ĉesto sedeo u prostorijama punim ljudima s doktoratima iz nuklearne fizike i nauka o kos Dough. koliko sam radio za Kseroks.Postaješ ono što uĉiš.* Uglavnom svi znamo za izreku . I tako dalje. OVLADAJTE FORMULOM I ZATIM NAUČITE NOVU: Moć brzog uĉenja. nisam direktno primenio nauĉenu informaciju." Drugim reĉima. jer je mozaK toliko moćan da postajete ono što stavljate sebi u glavu. "testo". krenuo sam u potragu za drugim formulama. nauĉio sam mnogo šta što je moje investiranje u hartije od vrednosti i nekretnine uĉinilo smislenijim i unosnijim. Posle obiĉno odete da predajete deci u školi. ali sam uvek nauĉio nešto novo. za uĉitelja. Na primer. Zato se novac u ţargonu ĉesto i naziva .testo". imate tendenciju da kuvate. Isto vaţi i za zaradivanje para. pazite šta uĉite. kad mi je bilo dvadeset i šest. sve što je potrebno jeste da promenite formulu na osnovu koje zaraĊujete. A to je rad za novac. Na mnogim niţim i drţavnim koledţima drţe se predavanja iz finansijskog planiranja i kupovanja tradicionalnih investicija. Nauĉio sam formulu. engl. kad sam ovladao tom formulom. makar onog koji postoji samo u njegovoj glavi. To su 120 . prev.Ono si što jedeš. mosu. Što se tiĉe mnogih teĉajeva. slobodno vreme sam provodio uĉeći kako da ovladam umetnošću otkupljivanja hipoteka. ali i "lova" (prim. Postajete kuvar. Tokom tri godine.. sravnjuju iznose u ĉekovnoj knjiţici. Kada je reĉ o novcu. ako uĉite kulinarstvo.4. To je taĉka na kojoj se većina Ljudi zaustavlja..).. mase uglavnom imaju jednu osnovnu formulu koju su nauĉile u školi.Kako da kupite pravo na otkup hipoteke". ili ne zaraĊujete dovoljno. Ako ste se umorili od onoga što radite. zaraĊuju platu. Da bi napravio hleb. Formula za koju vidim da prevladava na svetu jeste da svakog dana milioni Ljudi ustaju i odlaze na posao. Zato. vikendom sam pohaĊao teĉaj pod nazivom . pa kaţem: . svaki pekar se drţi recepta. Paţljivo birajte šta ćete uĉiti. ali danas je to suviše sporo i suviše Ljudi se time bavi. ili recept. kupuju neke zajedniĉke investicije i vraćaju se na posao. To je osnovna formula. Recimo.

konstantno podsećam Ijude da se ne usredsreĊuju na svoj proizvod. ju samodisciplinu. lekcija koju sam nauĉio od svog bogatog oca bila je da nas . Kao što sam rekao. Svet cima Ijude ne zato što su drugi Ljudi siledţije. nikad obogatiti. Svaka se od ovih veština pojaĉava temeljnim ovladavanjem 121 . I tako. jer je vaše znanje ĉesto zastarelo. " Već zbog toga što pojedincu nedostaje unutrašnje kontrole i discipline. Mogli biste prvo pokušati da se prijavite u marince ili neki verski red. ako hoćete. biznisa. Rekao bih da se ove tri veštine odnose na sve. siromašne i srednju klasu. dobrotvorne organizacije. upravljanje sopstvenim vremenom. Još jedna usputna napomena. kako biste nauĉili da se kontrolišete. Nema smisla ulagati. Teško je reći koja je od deset taĉaka najvaţnija. grada ili nacije. upravljanje ljudima. Ali. 5. uvek tragam za brţom formulom.odliĉna mesta da se poĉne. ovu je verovatno najteţe savladati ukoliko već nije deo vašeg sklopa. ili kao dela porodice. ne mogu se nikad ponavljam. nemojte ni pokušavati da se obogatite. za dan uglavnom zaradim više nego većina Ljudi celog ţivota. U svetu koji se danas tako brzo menja. Ljudi kojima neodstaje unutrašnje snage ĉesto postaju ţrtve onih koji po. One su bitne u odnosu na vaš naĉin ţivota kao pojedinca. bez obzira na to dali se radi o robi ili uslugama. Pomanjkanje samodiscipline je ono što prouzrokuje da Ljudi koji dobiju povišicu odmah odu i kupe novi automobil ili karte za krstarenje. Jednostavno reĉeno. 3.svet cima naokolo".l koji deli bogate. Zahvaljujući tome. već da se usredsrede na razvijanje veštine upravljanja. 2. više nije toliko vaţno šta znate. a ne samo na preduzetnike. koje su vam neophodne da biste otpoĉeli sopstveni biznis. jesu: 1. zaraĊivati pare i bacati ih. Pomanjkanje samodiscipline dovodi mnoge dobitnike na lutriji do toga da ubrzo pošto dobiju milione ostanu bez prebijene pare. Ljudi koji poseduju malo samopouzdanja i imaju nizak prag tolerancije kada je reĉ o fmansijskom pritisku. Tri najvaţnije veštine upravljanja (menadţmenta). Ta veštinaje neprocenjiva. Na teĉajevima preduzetništva na kojima predajem. Vaţno je koliko brzo uĉite. ISPLATITE PRVO SEBE: Moć samodiscipline. Usudio bih se da kaţem da je nedostatak liĉne samodiscipline faktor br. upravljanje gotovinskim tokom. Ona je od neprocenjive vrednosti u otkrivanju brţih formula recepata. za pripremu testa. Naporan rad za platu je zastarela formula koja potiĉe još iz kamenog doba. Ako ne moţete da saĉuvate kontrolu nad sobom..

Prouĉite dijagrame i pokušajte da uoĉite neke razlike. tek nekolicina se i vlada u skladu s njom. hajde da još jednom uporedimo finansijski obraĉun Ljudi koji prvo isplaćuju sebe s obraĉunom onih koji ne rade tako. Uvidom u neĉiji obraĉun prihoda i bilans. Ta reĉenica. Mnogi Ljudi se koncentrišu na brojeve i onda im promakne poenta priĉe. Svakog meseca on prvo dodeljuje 122 .samodisciplinom. MeĊutim.prvo isplate sebe" zaista i praktikuju tu svoju propoved. Ukoliko zaista poĉnete da poimate moć koju ima gotovinski tok. dok mnogi bez zazora ponavljaju tu snaţnu reĉenicu. finansijska pismenost omogućava ĉoveku da ĉita brojeve. inaĉe. Slika vredi hiljadu reĉi. Ta knjiga je prodata u milionima primeraka.. Kao što rekoh.. Stoga.prvo isplati sebe" ne shvatam olako. Ponovo napominjem da je razumevanje gotovinskog toka ono koje priĉa priĉu. UviĊate li to? Gornji dijagram odraţava posrupke pojednca koji je odabrao da prvo isplaćuje sebe. ili zbog ĉega devedeset odsto Ljudi celog svog ţivota teško radi. odmah vidim da li Ljudi koji drugima drţe predavanje da bi trebalo da . Ja reĉi . ubrzo ćete shvatiti šta nije u redu sa slikom na sledećoj strani. a oni su ti koji priĉaju priĉu. potiĉe iz knjige Dţordţa Klasena Najbogatiji ĉovek Vavilona (The Richest Man in Babylon). a kad jednog dana to više nisu u stanju potrebna im je podrška drţave u vidu socijalne pomoći.

novac svojoj koloni aktive.odgovorne" koji plaćaju svoje raĉune na vreme. Lepo ĉujem kako galamite vi koji iskreno verujete da ĉovek prvo mora da plati sve svoje raĉune.. Gornji dijagram. da bi tek potom platio meseĉne troškove.. A ĉujem i sve one . Kaţem samo da ĉinite ono što piše u knjizi. a ne onaj na sledećoj strani. Ja ne kaţem da valja da budete neodgovorni i preskaĉete plaćanje raĉuna. I mada su milioni Ljudi proĉitali Klasenovu knjigu i razumeli reĉi . u stvarnosti sebe isplaćuju poslednje..isplatite prvo sebe". 123 .isplati prvo sebe". predstavlja taĉan raĉunovodstveni prikaz takvog posrupka. a to je .

Uništićete svoj kredibilitet u banci. Kao što me je moj bogati otac nauĉio još onog prvog meseca kada sam radio za njega. Pitate zašto? Zato što je to upravo ono o ĉemu govori Najbogatiji ĉovek Vavilona. priliv gotovine bio manji od iznosa na mojim raĉunima. Uterivaĉi dugova vas zovu i kaţu: ... U mom ţivotu bilo je meseci kadaje. Moj raĉunovoĊa i knjigovoĊa su padali u paniku." I pored toga sam isplaćivao prvo sebe..Plati. ali.isplati prvo sebe". petlja." ." Vaš agent iz kompanije za promet nekretninama kaţe vam: ." .Samo napred drţava vam dozvoljava odbitak od poreza na raĉun kuće u kojoj ţivite.. raĉunovode i bankare kojima je ovaj naĉin gledanja na stvari. ili. Moć samodiscipline i unutrašnje snage." O tome govori ta knjiga. stavićemo to na vaš raĉun. O petlji da krenete u susret plimi i obogatite se. I pored toga sam isplaćivao prvo sebe. . . Moţda vi i niste slabi.. predstavljao veliki problem.Krenuće na vas. isplaćuju sebe tek na kraju...Moja supruga i ja smo zapošljavali brojne knjigovode. ali ne isplatite sebe. 124 . Razlog tome je to što ti finansijski profesionalci zapravo ĉine ono što i mase. većina Ljudi dopušta svetu da ih cima naokolo.. Narodski reĉeno. iz ovih ili onih razloga. Prvo isplaćuju sve druge. mnogi postanu plaĉljivi. Poreznici će vas strpati u zatvor. Prodavac vam kaţe: .Iseći će nam struju." Onda platite.. kad se potegne pitanje novca.Nema veze.

Premda su raĉuni poslednji na redu za plaćanje. i dalje isplaćujem prvo sebe. Posedujem. odgovor je sledeći: 1. pravilo br. Bogati znaju da se ušteĊevina koristi samo da bi se zaradilo još više novca. Tek potom kupite veliku kuću ili lepa kola. Neka pritisak nadahne vaš fmansijski genij da iznaĊe nove naĉine za zaraĊivanje još više novca i onda platite raĉune. Povećaćete svoju sposobnost da zaradite više. 125 . pre svega. sve sam sredio tako da imam samo male i nevaţne raĉune koji moraju da se plate. ali ja sam se ponašao kao dobar vojnik koji brani tvrĊavu. mspirišu me da zaraĊujem još više. tvrĊavu aktive. Drugo. Ne uvaljujte se se u velike dugove. Razlog što mi preko kreditne kartice ne odobravaju veliki .minus" niti odobravaju trošenje na triĉarije jeste to što hoću da isplatim prvo sebe.. lako su raĉuni poslednje što plaćam. pustite neka pritisak raste i ne dirajte ušteĊevinu niti svoje investicije. ako hoćete da isplaćujete prvo sebe. Svakako i njima. Puštam poverioce.. Dopada mi se da ih ljutim. a ne za plaćanje raĉuna. Prema tome. To je i razlog. pa ĉak i drţavu. 1 glasi da. kad mi povremeno manjka gotovine. Naprosto. zapravo. uglavnom. Prvo akumulirajte aktivu. Ako radim za novac. Odrţavajte nizak nivo troškova. Stoga prvo isplatim sebe. Zašto? Zato što mi zapravo ĉine uslugu. Oni se zovu zakupci.. ne dopuštamo sebi da podlegnemo pritisku i trošimo svoju ušteĊevinu ili likvidiramo hartije od vrednosti da bismo platili potrošaĉki dug. što moj prihod potiĉe iz moje kolone aktive.kratki" s gotovinom. jer svaki dug mora da se vrati. Desi li se da ste trenutno . Siromašni Ljudi imaju loše navike. pasivu koja je veća od one koju ima devedeset devet procenata populacije. nepokolebljivo braneći svoju aktivu. ne upadate u dug. Ne volim potrošaĉke kredite. da galame koliko im je volja. To nije fmansijski inteligentno. finansijski sam dovoljno mudar da se ne uvaljujem u probleme. Mnogo puta mi se desilo da dospem u fmansijski škripac.štrpkanje ušteĊevine". za nju plaćaju drugi. ali sam upotrebio mozak da bih srvorio veći prihod.Ne kaţem vam da budete neodgovorni. Najĉešća loša navika ima vrlo bezazlen naziv . kao i svoju finansijsku inteligenciju. ali ja ne plaćam za nju. Zaglaviti se u trci pacova nije nimalo inteligentno. kroz korporaciju Nevada. onda ga uzima drţava. odmah plaćam. uloţim novac i pustim poverioce da galame. Moja supruga i ja imamo odliĉnu reputaciju u poslovnom svetu. Moj knjigovoĊa je dizao galamu i traţio pokriće. Razlog što umanjujem svoj prihod u stvari je to što ne ţelim da ga dajem drţavi. za vas koji ste odgledali moju videotraku Tajne bogatih (The Secrets of the Rich). 2. Prema tome.

Na prodaju bez posrednika". Ono što plaćam brokeru u stvari je malo u poreĊenju s novcem koji mogu da zaradim na osnovu informacije koju mi dobavi. a da pri tom ne ţrtvujete lep ţivot. To pravilo ne podstiĉe samoţrtvovanje ili finansijsku apstinenciju. Ono ne znaĉi da isplatite prvo sebe i potom gladujete. MeĊutim. kao kad sam kupio prazan plac za devet hiljada dolara i odmah ga prodao za dvadeset i pet hiljada. Neki su me pouĉavali i onda kad sam imao malo ili nimalo novca. Dobra formula podrazumeva kresanje troškova. Ţivot nam je dat da bismo u njemu uţivali. Ţivimo u dobu informacija. onda pronaĊite formulu koja kod vas funkcioniše. na televiziji danas moţe da se vidi mnogo Ljudi koji se predstavljaju kao . stoga ja ne moram da budem. Zašto? Zato što bi njihove usluge. Smatrao je da profesionalce treba plaćati dobro. stavljanje novca u banku. dilere nekretnina i berzanske brokere. više ga zaraĊujem i ja. A to je finansijska inteligencija. raĉunovoĊe. plaćanje više nego izdašnog poreza na imovinu. Oni su tamo svakog dana. Danas upošljavam skupe advokate. svet će vas svakako cimati naokolo. trebalo da vam donesu novac. Ljudi koji se sami poduhvate prodaje svoje kuće ne smeju suviše vrednovati sopsrveno vreme.Znam da to priliĉno tvrdokorno zvuĉi. Informacije su od neprocenjive vrednosti. ako niste ĉvrsti iznutra. Ako prizovete svoj finansijski genij.. i ja ih i danas imam pored sebe. Pored toga što mi zaraĊuje pare. A zašto bih ţeleo da uštedim nekoliko dolara kad bih to vreme mogao da upotrebim da 126 . 6. Ĉesto viĊam Ijude kako ispred svoje kuće postavljaju tablu s natpisom . TakoĊe.. Jer. A što više novca zarade oni. Ili. postanete bogati i plaćate raĉune. Brokeri su vaše oĉi i uši na trţištu. Dobar broker bi trebalo da vam dobavlja informacije. i ja sam s poverenjem prigrlio tu politiku.isplati prvo sebe". ali. to obiĉno znaĉi da ja dobro zaraĊujem. kupovinu bezbednih zajedniĉkih investicija i zavetovanje na proseĉnost. Moj bogati otac nauĉio me je da primenjujem suprotnu taktiku. Imam više brokera koji su spremni da ĉine to za mene. kao i da odvoji malo vremena da vas pouĉi. time se krši pravilo . dobar broker štedi moje vreme recimo.diskontni brokeri". ako podvlaĉim ako su profesionalci. Više volim da igram golf. pa sam mnogo brţe mogao da kupim svoj porše. Volim kad moj berzanski broker ili diler nekretnina dobro zaraĊuje. DOBRO PLAĆAJTE SVOJE BROKERE: Moć dobrog saveta. Ukoliko vam se ne dopada pomisao na finansijski pritisak. moţete da imate sve dobre stvari koje ţivot pruţa..

obveznicama. Kao što sam već pomenuo. Ako ne razmišljate ni o ĉemu drugom nego o tome kako da smanjite njihovu proviziju. Nisu svi brokeri isti. UZIMAJTE BEZ DAVANJA: To je moć koja znaĉi dobijati nešto ni za šta. NaĊite brokera kome će vaš najbolji interes leţati na srcu. Budite fer i većinom će i oni biti fer prema vama. Nekad sam imao raĉunovoĊu koji je imao neki svoj mali biznis. Postoji ogromna razlika izmeĊu brokera koji prodaje kuće i brokera koji prodaje investicije. I vi bi trebalo da imate jedan takav. zajedniĉkim investicijama ili osiguranjem.Nikad ne pitajte prodavca enciklopedija da li vam je potrebna enciklopedija. jedna od veština upravljanja jeste upravljanje ljudima. ako je 127 . bili su iznenaĊeni obiĉajima nekih ameriĉkih Indijanaca. Rekao bih da su najgori oni koji se bave trgovinom nekretninama.. jer znaju kako da se ophode s ljudima koji su im potĉinjeni. jer nas nije interesovao isti biznis. koji sebe nazivaju finansijskim planerima. Oni prodaju." Kad god pozovem nekog profesionalca na razgovor u vezi sa zaposlenjem. Kad su prvi beli doseljenici došli u Ameriku. prvo ga pitam koliko imovine ili hartija od vrednosti poseduje i koliki procenat poreza plaća. A isto vaţi i za brokere koji trguju hartijama od vrednosti. Prekinuo sam saradnju. Mnogi brokeri će odvojiti vremena da vas pouĉe i biće moţda najbolja aktiva koju ste ikada imali. I to je fmansijska inteligencija. zašto bi onda uopšte ţeleli da rade za vas? Logika je vrlo jednostavna. To je razlog što kompanije imaju direktorske odbore. 7. ali nije posedovao nekretnine. Njena profesija je raĉunovodstvo. To se odnosi na mog poreskog advokata jednako kao i na mog raĉunovoĊu. Mnogi umeju da upravljaju samo ljudima za koje im se ĉini da su manje pametni od njih samih i nad kojima imaju moć. To nije finansijski inteligentno. ali sami poseduju malo ili nimalo nepokretne imovine. morate da poljubite mnogo ţaba da biste pronašli jednog princa. Mnogi direktori s manjim obimom ovlašćenja to i ostaju. Stvarna veština upravljanja ogleda se u dobrom plaćanju ljudi koji su u nekoj tehniĉkoj oblasti pametniji od vas. Kao u bajci. a ţale se zbog tri do sedam odsto koliko uzimaju brokeri. Na nesreću. kao što su potĉinjeni u smislu radnog mesta. većina brokera su samo prodavci. Uţivaju da daju napojnice ljudima iz kolone troškova i cicijaše na ljudima iz kolone aktive. ali ne i sa svojim pretpostavljenima. Na primer. Setite se samo stare poslovice: . GospoĊa koja je moj raĉunovoĊa ima sopstveni biznis.zaradim pare ili ga provedem s onima koje volim? Nalazim da je smešno što mnogi siromašni ili pripadnici srednje klase insistiraju da u restoranu daju napojnicu u vrednosti petnaest do dvadeset odsto od usluge. ali njen biznis su nekretnine. ne bivaju unapreĊeni.

Moja investiciona kompanija taj stan zimi izdaje turistima. Zatim. Postoje knjige koje se bave iskljuĉivo 128 . Van sezone. Svaka moja investicija ima i neku prednost. Sad posedujem tu aktivu. U ovom sluĉaju. dok vrednost deonica raste.. Na duţe staze. Stan u vlasništvu. mdijanac mu je davao ćebe.. MeĊutim. recimo. Veoma ĉesto moj broker me pozove i preporuĉi da uloţim znatnu sumu u deonice kompanije za koju smatra da će povući neki potez koji će podići vrednost deonica. na deset proseĉnih investicija. ali danas to retko rade. to jest nešto za dţabe. štedeti je ipak bolje nego ne štedeti.štancuje" novac za mene. Pogrešno shvativši da je reĉ o poklonu. Ali. nije koštala ništa. što su i uzeli. spremno da bude uloţeno u neku drugu aktivu. I mora da bude ograniĉen rizik.doseljeniku bilo hladno. ne dobijate ništa dţabe. ili ideja skopĉana s malim rizikom. Nekad su poklanjali tostere. miniskladište. tehniĉki gledano. reĉ je bila naprosto o razliĉitosti kultura. hoće da znaju i šta dobijaju dţabe. Istini za ljubav. belac je umeo da se uvredi kada bi Indijanac traţio svoje ćebe natrag. Isto je i s hartijama od vrednosti. jer je s mojom ponudom išao i blagajniĉki ĉek na taj iznos. s mogućnošću otkupa hipoteke. dve ili rri se pokaţu kao pun pogodak.kolone aktive" od vitalnog je znaĉaja da umete da dobijate nešto za ništa. odgovor je ne. našao sam mali stan u vlasništvu. Ljudi koji mrze rizik neka drţe novac u banci. svoje gubitke ograniĉavam iskljuĉivo na novac kojim tog trenutka raspolaţem. moj novac ulazi u igru i izlazi iz nje. poslovni prostor.Koliko brzo mogu da povratim uloţeno?" TakoĊe. izdaje se za hiIjadu meseĉno. dugo traje dok ne povratite uloţeno. što se još naziva i deo kolaĉa. koja iz meseca u mesec . a u većini sluĉajeva. Dakle. deonice. Shvatili su da mislim ozbiljno. U svetu . a na dve do tri gubim. nekoliko ulica od moje kuće. povlaĉim poĉetni ulog i ne brinem više o fluktuacijama trţišta. I Indijanci su se ljutili kad bi shvatili da belac ne namerava da im vrati ćebe. Mnogi investitori bi to prokomentarisali kao vezivanje velikog gotovinskog iznosa i da bi moţda bilo bolje podići zajam. Svoj novac sam vratio za oko tri godine. od pet ili šest ne bude ništa. mnogo puta biva i da izgubim novac. MeĊutim. u igru ulazim samo s onoliko novca koliko mogu da dozvolim sebi da izgubim. MeĊutim. a ja sam ponudio pedeset. Na primer.pticama selicama" koje tada dolaze u Arizonu.. Rekao bih da. objaviti izbacivanje novog proizvoda na trţište.. . Banka je traţila šezdeset hiljada. kuća. Prvo pitanje sofisticiranih investitora je: . Ulaţem novac na nedelju do mesec dana. komad zemljišta. jer je ono što sam uloţio u mom dţepu. i to za dve i po hiljade dolara meseĉno tokom ĉetiri zimska meseca. a ja posedujem aktivu koja me.

Doslovce guta Vol strit ţurnal. . ali šta bi ga time nauĉio na duţe staze? Moţeš li da upotrebiš tu njegovu ţudnju za kolima i inspirišeš ga da nešto nauĉi?" Odjednom.Dakle. .Dakle. ali da njima ne moţe direktno da kupi kola." .. kada s te tri zaradi šest hiljada.Moţda bi to donekle ublaţilo pritisak.... . ali neću sada o njima. nije. mudri investitori moraju da gledaju malo dalje nego samo na povratak uloţenog: bitna je imovina koju dobijate besplatno pošto vratite uloţeni novac. vrlo velikodušno od tebe".. Uz novac je išla i zaĉkoljica.I onda?" pitao sam. Proĉitao je sve knjige koje sam mu kupio i stalno odlazi u biblioteku po još.U ĉemu je bila zaĉkoljica?" ... ali je sve što je dobio izgubio posle nekoliko dana.Je l' tvoj sin dobio svoja nova kola?" pitao sam. . Ali.. ima dve hiljade manje. i nekoliko knjiga o trgovini hartijama od vrednosti. a preostale tri hiljade idu u fond za koledţ. sasvim prirodno je ţeleo sopstvena kola. Ostalo mu je samo hiljadu dolara.. AKTIVA KUPUJE LUKSUZ: Moć usredsredivanja. Stoga. Sin mog prijatelja imao je ruţnu naviku da razbacuje novac. Izgovor: . Igrajući. Tada me je njegov otac pozvao. onomad sam mu dao tri hiljade da ih kupi. rekao bih.I. primetio sam.. ali 129 . Rekao sam mu da upotrebi taj novac umesto novca koji ostavljamo za njegovo školovanje. Zatim sam mu poklonio pretplatu na Vol strit ţurnal. u poĉetku mu se posrećilo. traţi indikatore. obavili smo dugaĉak razgovor o mudroj upotrebi novca.Misliš li da bi trebalo to da mu dozvolim? Ili da postupim kao i ostali roditelji i jednostavno mu kupim kola?" Odgovorio sam mu: . lampica mu se upalila i poţurio je kući.. To je fmansijska inteligencija.Dakle. Zatim se zaista zainteresovao. 8. koji su rezultati?" upitao sam. Danas. Rej Krok.. Poslušao sam tvoj savet da iskoristim snagu njegove ţelje da ima kola i upotrebim je da bih ga nešto nauĉio.Svim mojim drugovima su roditelji kupili kola.. . imaće novac za kola. Dva meseca kasnije ponovo smo se videli." .U ĉemu je bila zaĉkoljica?" pitao sam." . .Rekao sam da su te tri hiljade njegove. Šesnaestogodišnjak. a umesto MTVja gleda CNBC. ." Klinac je hteo da uzme od svoje ušteĊevine da bi uplatio prvu ratu.Ne. prvo smo izvadili onu tvoju igru.Baš i nije." . Mogao je da ih upotrebi da kupuje i prodaje deonice. ali je njegovo interesovanje u porastu.ovom temom. vlasnik Mekdonaldsa prodavao franšize za hamburgere ne zato Što je voleo hamburgere već zato što je ţeleo da dţabe dobije zemljište na kome se nalazi franšiza. nakratko. CASHFLOW.. naĊe svog brokera i.

Jer.Šta biva ako izgubi sav novac?" pitao sam. umesto da se fokusiram na kolonu pasive. u današnjem potrošaĉkom svetu mnogo je lakše izbaciti novac kroz kolonu troškova. ništa manje nego bilo ko drugi. Kad sam hteo da kupim porše. Štaviše.njegovo interesovanje i uĉenje nemaju granice. a teţi put ĉesto postaje 130 . umesto da se usredsredimo na stvaranje novca. moţda na milione. Ono što sada uĉi valjaće mu celog ţivota. intelektualna ĉvrstina u usmeravanju novca je onaj teţi deo. Razlika je u tome što neki do luksuznih stvari dolaze na kredit. Mislim da ga više ne razbacuje." . . friţider. ako izgubi novac. Danas se previše ĉesto usredsreĊujemo na to da pozajmimo novac za stvari koje ţelimo. Ali. kao da ga nije briga. Volim luksuz. svoju ţudnju za potrošnjom koristio sam da inspirišem svoj finansijski genij i motivišem ga da investira.. dok proces priliva gotovine iz kolone aktive izgleda teoretski lak. Reĉ je o lošoj navici koju smo razvili kao pojedinci i kao nacija. Ako bismo stotini Ljudi dali po deset hiljada dolara na poĉetku godine. bolje da i ne pokušava da se obogati. Po mom mišljenju. videorikorder ili godišnji odmor. kada je reĉ o njegovom obrazovanju.Taj most ćemo preći kad doĊemo do njega.. ako ĉovek ne moţe da ovlada samodisciplinom. Upamtite. lakši put ĉesto postaje onaj teţi. još dve godine biti pešak. • Njih šesnaestoro bi uvećalo tih deset hiljada za pet do deset procenata. jer bi novac iskoristili da uplate nova kola. mnogi bi još bili u dugovima. taj novac teĉe linijom manjeg otpora. lakši put je bio da pozovem svog bankara i dobijem zajam. ja sam se fokusirao na kolonu aktive. Dao sam ovaj numeriĉki prikaz finansijske inteligencije. Ali." Kao što sam rekao u odeljku . Zna da će. • Ĉetvoro bi taj iznos povećalo na dvadeset hiljada. ali teţe na duge staze. Usled spoljašnjih iskušenja. U školu idemo da bismo se osposobili za profesiju i potom zaposlili i zaraĊivali novac. televizor. to su tri najpametnije potrošene hiljade dolara. Više volim da sada izgubi sve nego da riskira da mu se to dogodi jednog dana kad bude u našim godinama. To je ona zamka u koju ih uvaljuje nastojanje da odrţe korak s okolinom i ţelja da imaju ono što i neko drugi. Zbog nedostatka intelektualne ĉvrstine. Ĉak deluje nezainteresovano za kupovinu kola jer mu se ova igra ĉini zabavnijom. Pored toga. u ovom sluĉaju sposobnosti da se novac usmeri tako da pravi još novca. Po navici. a kao da stiĉe novo poštovanje za moĉ novca.. evo šta ja mislim da bi se na kraju godine dogodilo: • Njih osamdesetoro ne bi imalo više ništa. jednako je vaţno da nauĉite i kako da novac radi za vas. To je uzrok siromaštva i finansijskih problema. Prvo je lakše na kratke.Prvo isplatite sebe".

Ĉuvao sam sliĉice s njihovim likovima kao blago. Bio sam Jogi ili Henk. Na terenu. morate da budete pametniji od njega. bićete njegov gospodar. 9.). Dţordţ Soros i Dţim Rodţers. Sad odjednom moramo da isteramo tu liĉnost iz svog sistema. i kako su se popeli iz druge u prvu ligu. Ako je vaša fmansijska inteligencija mala. To je finansijska inteligencija. oboţavao sam Vilija Mejsa. A ako je novac pametniji od vas. Gubimo svoju naivnost. to bolje. Sad sam stariji i imam nove heroje. Umesto da budete njegov rob. Ljudi tu moć koriste protiv sebe. Voren Bafet. Upravo zbog toga se diţe tolika povika kad neko poput O. Onda će novac da radi šta mu se kaţe. njihove proseĉne uĉinke. Piter Linĉ. Freda Kaplsa i Tajgera Vudsa. Imitiram njihove zamahe i dajem sve od sebe da proĉitam sve što se o njima piše. : Nekadašnje bejzbolzvezde (prim. POTREBA ZA HEROJIMA: Moć mita Kad sam bio klinac. Znao sam statistike. ser Ĉarls ili Klajd. Ima tu više od pukog sudskog procesa. Ĉitam knjigu Pitera Linĉa da bih shvatio kako on 131 . imam i heroje kao što su Donald Tramp. Svaki put kad sam kao deveto ili desetogodišnjak igrao udaraĉa ili hvataĉa. Što pre sebe i one koje volite nauĉite da gospodare novcem. To su igraĉi golfa poput Pitera Jakobsena. Gledam danas klince iz mog kraja kako igraju košarku. Iako nisam dete. Biće pametniji od vas. To je jedan od najboljih naĉina da nauĉimo da ćemo kao odrasli ĉesto gubiti. Jogija Bera. Igrao sam u maloj ligi i ţeleo da budem kao oni. Henka Erona. prev. oni nisu mali Dţoni. Da biste bili gospodar novca. Dţeja padne u nemilost. na koga su se ugledali i ţeleli da budu kao on. znam njihove statistike.lakši. i proĉitam sve što mi padne šaka o njegovom mišljenju o trţištu. Novac je moćna sila. oni su Majkl Dţordan. baš kao što sam znao sve o svojim bejzboljunacima. novac će vas pregaziti. TakoĊe. Nekog s kim su Ljudi odrastali. Naţalost. Gubimo svoje heroje. Podraţavanje ili uţivljavanje u ulogu heroja veoma je dobar naĉin da se nešto nauĉi. Pratim u šta ulaţe Voren Bafet. Hteo sam da znam sve o njima. sve proseke po utakmicama. koliko su bili plaćeni. radićete za njega celog veka.* Oni su bili moji heroji. to nisam bio ja. Reĉ je o gubitku heroja. Pokoravaće vam se. Hteo sam sve da znam jer sam ţeleo da budem poput njih.

Znam da je to ĉesto poslednja stvar koju ĉovek ţeli da uĉini. Kad mu je nedostajalo gotovine. Ili. . A ĉitam i o Donaldu Trampu. Celog ţivota.. onda ću i ja da ubacim u tebe koje drvo. bila bi to ova. sve što ĉovek mora da upamti je da prvo da ono što sam 132 . moraš prvo da daš". inspiracija nije sve što nam dolazi od heroja. Moj obrazovani otac je davao mnogo. veze mi doĊu same. Naravno. podsvesno delam sa hrabrošću jednog Trampa. Kad bih mogao da uĉinim da upamtite samo jednu jedinu zamisao. da se daje.UĈI DRUGE I BIĆE TI DATO: Moć davanja. naprosto bih u svom srcu našao ono što ţelim i odluĉivao da prvo to dam. .bira hartije od vrednosti.." Moj bogati otac je ĉesto govorio: . kad god sam imao potrebu za neĉim.Ako mogu oni. MeĊutim. Naprosto verujem u istinitost principa reciprociteta i dajem ono što i sam ţelim. onda pomognem nekom da stekne veze i. ali Ljudi moraju da daju. Baš kao što ja nisam bio ja kad sam se spremao da zamahnem palicom za bejzbol. gledam ga oĉima Pitera Linĉa. uvek je govorio. prvo dajte to isto i vratiće vam se obilato. Imajući heroje. ĉuo sam izreku koja glasi: . Moj bogati otac me je nauĉio lekciju koja me prati celog ţivota. Moj bogati otac je poklanjao novac kao i obrazovanje. Ţelim veze.. kad sam na trţištu ili pregovaram u vezi s nekim poslom. naprosto bi davao novac svojoj crkvi ili omiljenoj dobrotvornoj ustanovi. ljubavi. kad mi je nedostajalo novca. Oni ĉine da stvari izgledaju lake. kad analiziram trend. Upravo to je ono zbog ĉega smo ubeĊeni da ţelimo da budemo poput njih. a to je potreba da se bude milosrdan.. Kad god osećate . onda dajem novac i vraća mi se višestruko umnoţen. sreći.Ako nešto hoćeš da imaš. To vaţi za novac. naĊite heroje koji će uĉiniti da izgleda lako. u smislu svog vremena i znanja. viška je retko kad bilo.nedostatak" neĉega ili . 10. osmeh. Pre mnogo godina." Kada je reĉ o investiranju. prijateljstvo. Umesto toga. ali gotovo nikada nije davao novac. prikljuĉujemo se na bogat izvor sirovog genija. ali je meni uvek upalilo.Gospod nema potrebu da prima." A kad je reĉ o novcu.. ako je bogat. prodaji i vezama. Ĉvrsto je verovao u davanje desetine.Kad ti meni budeš dala malo toplote.. previše je onih koji ĉine da to zvuĉi teško. Ţelim novac. A kad sam davao.potrebu" za neĉim." Objašnjavao je da ĉovek. To me podseća na priĉu o ĉoveku koji u ledenoj noći sedi ispred peći s punim naruĉjem drva i viĉe na malu okruglu peć: . ljubav.. kao magijom. obezbeĊuje nešto što drugi Ljudi ţele. Oba moja oca bili su uĉitelji. Pomenuo sam već. pokušavajući da razumem kako on pregovara i sklapa poslove.Siromašni su gramziviji od bogatih. obiĉno je govorio da bi dao da ima viška novca. uvek mi se vraćalo. kad mi je bila potrebna pomoć. mogu i ja.

ili bar ne ono što sam ţeleo. Kad god mi se ĉini da mi Ljudi uskraćuju osmehe. ali s tim silama je lakše. pouĉavajte nekog drugog. i sam više uĉim. i postao je majstoruĉitelj. to velikodušno poklanjanje onoga što su znali uĉinilo ih je pametnijima. a nisam davao zarad davanja. Tamo kuda ste naumili moţete stići i sami. Morate samo da budete velikodušni s onim što imate. i sile će biti velikodušne prema vama. Ako ţelite da nauĉite o novcu. pa će mu se obilato vratiti. u tim sluĉajevima sam davao upravo da bih primio. Ĉesto i samo razmišljanje o tome šta ţelim i kako bih to mogao dati nekom drugom oslobaĊa bujicu velikodušnosti.ţeli. Ţiva je istina da je tvoj svet tvoje ogledalo. zato kaţem: . kad bolje pogledam i zaĉeprkam po duši. Moj bogati otac je uvek pouĉavao mlade o svom naĉinu voĊenja biznisa. Ali. Bujica novih ideja i boljeg uspeha krenuće sama od sebe. Kad se osvrnem unazad. kao magijom. naprosto poĉnem da se smešim i pozdravljam druge i. Bivalo je da sam davao i da zauzvrat nisam dobio ništa.Uĉi druge i biće ti dato. Moj otac je uĉio uĉitelje." Otkrio sam da što iskrenije pouĉavam one koji ţele da nauĉe. Dakle. oko mene se odjednom naĊe mnogo više Ljudi s osmehom na licu. Postoje na ovom svetu sile pametnije od nas.. 133 .

uz njenu pomoć našao sam dva odliĉna imanja i od tada gomilam interes od šesnaest odsto. još dan mi je trebao da 134 . Na primer. retninama. a ima i onih koji misle. Zovem ih formulama. ja zaĊem po knjiţarama i potraţim knjige o razliĉitim i jedinstvenim temama. ali ne ĉine ništa. PREDUZMI NEŠTO! Sledećeg ĉetvrtka uĉinio sam upravo ono što je pisalo u knjizi. a šta ne. ponavljanje iste radnje i oĉekivanje drugaĉijeg rezultata. za one koji ţele da znaju šta im je ĉiniti da bi poĉeli. smatram da je razumevanje filozofije vaţno koliko i akcija. da vam otkrije neku malu poslovnu caku. • Prestanite da radite ono što radite. odvojila je celo poslepodne da me upozna sa svime. • NaĊite nekog ko je već uradio ono što vi nameravate da uradite. Kupio sam je i proĉitao. Moj komšija mi je rekao zašto šesnaest procenata neće upaliti. Otkrio sam da je i ona takoĊe ulagala u prava zaloga. Bilo joj je drago da mi kaţe sve što je znala o tome. neke od stvari koje ja radim. Nisam ga slušao. Uĉinio sam to i tako što sam u advokatskim kancelarijama i bankama našao neke odliĉne poslove s nek * Igra reĉi. pak. Ja. Korak po korak. a volim i akciju. Većina Ljudi ne preduzima ništa. Ludilo je. znaĉi i "Rešenje od šesnaest procenata" (prim. Volim nove ideje. navešću. Ima mnogo Ljudi koji ţele da delaju umesto da razmišljaju. predahnite malo i utvrdite šta funkcioniše.ZELITEJOŠ? EVO ŠTA TREBA DA URADITE mnogi neće biti zadovoljni s mojih deset taĉaka. u knjiţari sam pronašao knjigu Šesnaestoprocentni rastvor (The 16 Percent Solution)* od Dţoela Moskoviĉa. Knjigu sam proĉitao za dan. Kad su mi potrebne nove ideje u vezi s investicijama. Što se tiĉe onog prava zaloga koje je donosilo šesnaest procenata. Prestanite s onim što ne funkcioniše i potraţite sebi novi posao. ili dopuste da ih neko odgovori od neke nove formule koju prouĉavaju. jer on sam nikada nije probao.). Kupujern knjige koje sadrţe uputstva o formuli o kojoj nemam pojma. Odvedite ga na ruĉak. prev. Stoga. po definiciji. Zamolite ga da vam da neki savet. u kraćoj formi. • Tragajte za novim idejama. Ĉini im se M oţda da je pre reĉ o filozofiji nego o akciji. Rekao bih da se na mene odnosi i jedno i drugo. Drugim reĉima. Sledećeg dana. Posle ruĉka. otišao sam u opštinsko poresko odeljenje i našao drţavnu sluţbenicu koja je tamo radila.

. plus dan za sklapanje dva odliĉna posla. pogledam ih mnogo i gotovo po pravilu dajem pismene ponude. a ja ne ţelirn taj posao.. Mnogi su besplatni. Mogli su da mi ponude deset svinja i bio bih srećan.. vi ne moţete znati koja je cena prava sve dok nemate i drugu stranu koja ţeli da sklopi posao s vama. Ona i njen agent gotovo da su dobili infarkt. Moţda će neko kazati . Nikad ne navodim ko je taj poslovni partner. Ali. Doĉekao bih s dobrodošlicom bilo šta. Ja radim što je manje moguće. Kad je reĉ o nekretninama. pozovem kuću i priĉam sa svojom maĉkom. Ljudi koji se ne bave investicijama nemaju predstavu kako je to kad pokušavate nešto da prodate. Zabavna je i samo igra. • Uzimajte ĉasove i kupujte trake. Ovo je apsurdno. ali iznosim to da bih ilustrovao koliko je sama igra apsurdna i jednostavna. neĉim što bi moglo uvrediti prodavce. Imam prijatelje koji nisu hteli da idu na teĉajeve i govorili su mi da bacam pare. a ta osoba još uvek traga za . Većina prodavaca traţi previše. nudeći polovinu onoga što su vlasnici traţili. a i dandanas su zaposleni na istom radnom mestu. Tako nisu uradili ništa i nastavili su da traţe bolju pogodbu. nego zbog toga što se neko interesuje. Imao sam nekretninu koju sam mesecima ţeleo da prodam. Retko se dešava da prodavac zaista traţi cenu koja je niţa od prave vrednosti. Toliko je mnogo Ljudi koji stvari ĉine suviše teškima i uzimaju ih suviše ozbiljno. ili se plaća nešto malo. njen agent i ja obišli šest stambenih zgrada. Ponude uvek formulišem tako da postoji i izlazna klauzula. Ne zbog ponude.da". To je posao agenta za nekretnine. Većina Ljudi ne zna da je moj parrner moja maĉka. Smatrali su tako nešto neuĉtivim. Ĉetiri nisu vredele ništa. Ja u novinama tragam za novim i zanimljivim teĉajevima. Igra kupovanja i prodavanja je zabavna. Kad ţelim neku nekretninu. 135 . igra tako funkcioniše. ne znam ni ja. Naravouĉenije: Dajte ponude. Dakle. Reagovao bih. • Pravite mnogo ponuda. ali ja zapravo mislim da je agenta mrzelo da to uradi. Imajte to na umu. Nijedna ponuda nije data. Jedna prijateljica me je zamolila da joj pokaţem kako da kupi stambenu zgradu.potrebno odobrenje poslovnog partnera". Ako vi ne znate koja je prava ponuda.pravom" pogodbom po pravoj ceni. Bogat sam i osloboĊen potrebe da jurim zaposlenje upravo zahvaljujući teĉajevima koje sam pohaĊao. moţda bih ih uzeo za neku buduću farmu svinja. sat vremena sam utrošio na ruĉak. Rekao sam joj da napiše ponude za svih šest.preduzmem nešto. Dajte ponude. Tako smo jedne subote ona. Ako prihvate ponudu. Nije mi ţao da platim i skup seminar kada ţelim nešto da nauĉim. uvek sastavljam ponudu tako da u njoj stoji . On daje ponude. a dve su bile valjane.

protivponuda. Provezem se njime nekoliko puta godišnje. Priĉam s trgovcima na malo. to su sve delovi procesa koji vaţi za gotovo sve u ţivotu.Nalaţenje dobrog posla. pregovaranje i prihvatanje. šetajte ili se provozajte desetak minuta kroz neki kraj jednom meseĉno. bez obzira na to da li je reĉ o nekretninama. Znam usamljene Ijude koji sede kod kuće i ĉekaju da im zazvoni telefon.. potrošaĉi poĉnu da kupuju drugde. kad dţogiram. Traganje. dţogiram po kraju u koji bih moţda voleo da uloţim. zbog formule za odabiranje deonica kojima vrednost raste. pravih investitora. od Pitera Linĉa. Kad berza hartija od vrednosti podigne cene. makar u samoposlugu. dopada mi se knjiga Pobediti ulicu (Beating the Street). a utrošim ih dok radim nešto drugo. toaletnog papira. ĉekajući na znake da se nešto menja nabolje. Morate da izaĊete na trţište i razgovarate s mnogo Ljudi. liĉi otprilike na izlaţenje na sastanke. pravog biznisa. Priĉam s poštarima. naroĉito kraj koji je ocrnjen u vestima. potrošaĉi beţe od nje. recimo. Ponavljanje je ono što mi omogućava da uoĉim sitne razlike. zajedniĉkim investicijama. ili superjeftinom prašku za pranje veša. novoj kući. Gledam ima li kamiona koji se koriste za selidbe. i otkrivam zašto su došli tu. Ono što traţim je promena. ponuda. potrošaĉi se guraju da uĊu i nakupuju zalihe. Dţogiraću odredenim krajem tokom godinu dana. Neke od najboljih poslova s nekretninama pronašao sam dţogirajući. • Što se hartija od vrednosti tiĉe. Stajem da bih popriĉao s vozaĉima. Kad berza hartija od vrednosti organizuje rasprodaju. da bi posao doneo profit. • Dţogirajte. odbijanje. posebno onim novim. novom kućnom ljubimcu. Kad supermarket podigne cene. 136 . recimo. pravih Ljudi. ali je promena ono što od tog dobrog pazara pravi profitabilnu šansu. novim kompanijama. koja se najĉešće naziva krahom ili korigovanjem. mislim da bi bilo bolje da izaĊete na trţište. To znaĉi da je prodavac moţda spremniji da obavi taj posao. Morate da znate šta hoćete i da odete da to i traţite! • Zbog ĉega će potrošaĉi uvek biti siromašni. Zapanjujuće je koliko oni znaju o tom kraju. novom braĉnom drugu. Opaţam table . moraju da postoje dva elementa: dobar pazar i promena. odbijate i prihvatate. hartijama od vrednosti. Jer. date mnogo ponuda. NaĊem neki loš kraj. Proces je uvek isti. bilo ĉega.na prodaju" koje stoje već duţe vreme. pregovarate. Ima mnogo dobrih pazara. Otkrio sam da su principi otkrivanja vrednosti isti. Kad supermarket organizuje rasprodaju. ali sem ako niste Sindi Kraford ili Tom Kruz. Stoga. Potrebno je samo nekoliko minuta meseĉno. dok veţbam ili idem u prodavnicu.

pa završe plaćajući više za manje. Zatim smo otišli kod velikih dilera i napravili odliĉan posao. • Delati je uvek bolje nego ne delati. uvek moţete da mislite na veliko. Kao što sam u ovoj knjizi više puta ponovio. Kad je moja kompanija tragala na trţištu za kompjuterima. Rekao je da on to sebi ne moţe da priušti. pozvao sam nekoliko prijatelja i pitao ih da li bi moţda i oni hteli da kupe. Većina Ljudi traţi ono što moţe da priušti. tako da traga za suviše malim. Zatim sam mu prodao taj deo i kupio ostatak zemljišta. _ * • Tragajte na pravim mestima. jednostavno zato što većina poslovnih Ljudi voli velike trošadţije. Jedan prijatelj je tragao za odreĊenim zemljištem. Stoga. Našao sam veliki plac. mislite na veliko. Mali mislioci ne dolaze do veliĉanstvenih zakljuĉaka. ako ste i mali. I tako je ĉekao da cena ode gore. ali nije imao vremena. a ne prodajom. Ja sam kupio isti takav. ili ne delaju uopšte. Preduzmite odmah! 137 . Ako hoćete da postanete bogatiji. Ja sam njemu rekao da se profit osrvaruje kupovinom. Sve velike kompanije na berzi hartija od vrednosti poĉele su kao male kompanije. Pukovnik Sanders se nije obogatio sve dok sa svojih šezdesetak godina nije izgubio sve što je imao. za pedeset hiljada. upravo zato što smo kupovali mnogo. Naravouĉenije: kupi pitu i iseci je na parĉiće. tamo gde se otkupljuju hipoteke. pozvao svog prijatelja i pitao ga da li ţeli deo tog placa.. vrata do njega. Platio sam pet stotina dolara za teĉaj na kojem sam nauĉio kako se to radi.potrošaĉi poĉnu da kupuju. Ovo su samo neke stvari koje sam ĉinio i nastavljam da ĉinim da bih prepoznao šanse. Mali Ljudi ostaju mali jer misle na malo. a zatim za nekim ko bi da proda. Rekao mi je da je ĉekao da cena skoĉi. • Prvo tragam za ljudima koji hoće da kupe. praktiĉno besplatno. Kljuĉne reĉi su . Imao je pare. veći nego što je on ţeleo da kupi.ĉinim". delaju sami. vezao ga opcijom.. Bil Gejts je posto jedan od najbogatijih Ljudi na svetu pre no što je navršio tridesetu. Trgovci na malo vole da daju popust na koliĉinu. Isto radim i sa hartijama od vrednosti.ĉinio" i . Moj je komšija smatrao da je pet stotina dolara suviše novca za teĉaj o investicijama. Kupovinu je obavio preko dilera nekretnina koji sam ne poseduje nikakvu nekretninu. Kupuju samo parĉe pite. morate da preduzmete nešto da biste osvojili fmansijske nagrade. Ja pazarim u hipotekarnom odeljenju banke. Komšija je kupio stan za sto hiljada dolara. • Uĉite od istorije. i da nema ni vremena za gubljenje.

Dve nedelje smo tragali za odgovarajućom kućom. Izbor je bio veoma veliki. Danas su nam potrebne bolje informaci je Priĉu koja sledi koristim kao poslednji primer finansijskog problema s kojim se danas suoĉava mnogo mladih porodica. onom koja bi se uklopila u sve kriterijume koje smo postavili. jer se s porodicom selio u Kaliforniju gde ga je 138 . Kako da svojoj deci priuštite dobro obrazovanje i obezbedite sopstvenu starost? Reĉ je o primeru korišćenja fmansijske inteligencije umesto teškog rada. Bez finansijske obuke. Predloţio sam svome školskom drugu da deo novca iz zajedniĉke investicije utroši na kupovinu kuće. Ovu sam knjigu napisao pre svega zato da bih s vama podelio spoznaje o tome kako povećana finansijska inteligencija moţe da se upotrebi za rešavanje mnogih svakodnevnih ţivotnih problema. Ljudi su doslovno poklanjali kuće. jer je ionako previše opterećen. osim preko banke. Najviše ga je brinulo to što mu banka neće dati zajam da kupi kuću. u odliĉnom kraju. a trţište nekretnina u Feniksu je bilo uţasno. a da bi se postigao isti cilj. Procenjivao je da mu je potrebno nekih ĉetiri stotine hiljada dolara ako hoće da sve ĉetvoro imaju diplome koledţa. kao što su teţak rad. pozajmice i plaćanje preterano velikog poreza. Svakog meseca je ulagao tri stotine dolara u zajedniĉku investiciju i do sada je skupio oko dvanaest hiljada. tako da je kupovina bila na neki naĉin zabavna. svi mi previše ĉesto primenjujemo standardne formule za prolaţenje kroz ţivot. Uverio sam ga da postoje i drugi naĉini da se fmansira kupovina nekretnine.EPILOG KAKO DA ZA ŠKOLOVANJE DETETA NA KOLEDŢU PLATITE SVEGA SEDAM HILJADA DOLARA ošto se knjiga pribliţava kraju i danu objavljivanja. Jedan moj prijatelj se jednog dana ţalio kako je teško uštedeti novac s kojim bi njegovo ĉetvoro dece moglo da se školuje na koledţu. ţeleo bih da P podelim s vama još jednu misao. Vlasnik je bio ţrtva kresanja troškova u firmi i morao je da proda tog dana. Naposletku. jer je njegovom najstarijem detetu bilo šest godina. štednja. Imao je pred sobom još dvanaest godina da to postigne. Bila je 1991. Ideja ga je zainteresovala i poĉeli smo da razgovaramo o toj mogućnosti. pronašli smo kuću sa tri spavaće sobe i dva kupatila.

nisu ovladali naukom o zaraĊivanju novca. iz Ostina. Novac je samo ideja. ukljuĉujući i hipoteku. zaštićenu njegovom korporacijom. koji ju je u meĊuvremenu zavoleo. razliku izmeĊu dugovanja i ostvarene prodajne cene. Traţio je stotinu i dve hiljade dolara. Tokom 1994. Njegova deca će moći da dobiju obrazovanje koje ţele. U roku od tri meseca poĉeo je da prima ĉekove sa gotovo hiljadu dolara meseĉnog prihoda. moći će rano da se penzioniše. Sada je vrlo siguran da će njegov cilj od ĉetiri stotine hiljada biti lako postignut. a sve što je trebalo bilo je sedam hiljada za poĉetak i malo finansijske inteligencije. koje je potom prebacivao u fond za školovanje dece. dodajući svakog meseca stotinu dvadeset i pet dolara više. Pošto bi platio sve troškove. u dţep je svakog meseca stavljao oko stotinu dvadeset i pet dolara. Odmah je pristao. Odjednomje imao gotovo osamdeset hiljada u operativi. Kao rezultat ove uspešne investicione strategije. Ĉim se vlasnik iselio. kao zaradu od prodaje. koji je sada mnogo brţe rastao. To ne znaĉi da oni nisu inteligentni. Vlasnik je dugovao sedamdeset i dve hiljade. odgovorio da proda. razume se. ali smo mu ponudili samo sedamdeset i devet. Ako ţelite više novca. što je znaĉilo da svaka besposlena skitnica moţe da je kupi bez odobrenja banke. u Teksasu. koji je potom taj od poreza obustavljen novac uloţio u jedno miniskladište. Zamisao da je potreban novac da bi se zaradio novac jeste razmišljanje fmansijski nesofisticiranih Ljudi. Pozvao sam drugog svog prijatelja. tako da je moj prijatelj morao da da svega sedam hiljada dolara. moj prijatelj je poĉeo da izdaje kuću. Hvala vam što ste proĉitali ovu knjigu. obustavljanja od poreza. a aktivu koja je sve to omogućila. Svako ko je u ţivotu uspeo bez tuĊe pomoći 139 . miniskladište je prodato i on je dobio ĉek na gotovo tri stotine hiljada dolara. ponudio mu je za nju stotinu pedeset i šest hiljada dolara. Raĉunali smo da će za dvanaest godina biti otplaćen lavovski deo hipoteke i da bi kad prvo dete upiše koledţ mogao imati osam stotina dolara meseĉno. Jednostavno. Planirao je da zadrţi kuću dvanaest godina i nešto brţe otplaćuje hipoteku. Danas je i za puko preţivljavanje potrebna veća finansijska inteligencija. Nadam se da sam vam dao uvid u to kako da iskoristite moć novca i navedete ga da radi za vas. Godine 1996. na osnovu stava 1031. koje je ponovo uloţio u novi projekat koji mu sada donosi preko tri hiljade dolara meseĉnog prihoda koji se odmah sliva u fond za školovanje dece. Kuća je bila opterećena takozvanim neograniĉenim zajmom. na trţištu nekretnina u Feniksu došlo je do naglog preokreta i zakupac te kuće. Ponovo je potraţio moje mišljenje i ja sam mu. Mogao bi i prodati kuću ako bi joj porasla vrednost. naprosto promenite naĉin razmišljanja. upotrebiće za stvaranje penzionog fonda.ĉekalo drugo zaposlenje.

Podstiĉem vas da uĉite jer to nije teško. 140 . koji će potom izrasti u nešto veliko. Štaviše. Obrazovanje i mudrost u pogledu novca imaju veliku vaţnost. ali nisu dobri investitori. koju je potom pretvorio u nešto veliko. Previše ĉesto viĊam nesofisticirane investitore kako ulaţu veliku sumu u jedan jedini posao i potom za veoma kratko vreme izgube najveći deo tog novca. Naslov ne glasi .Teško radi i obogati se". Ali.. Ono što imate u glavi odreĊuje šta ćete imati u rukama. Kupite knjigu. Nauĉite kako da naterate novac da teško radi za vas i ţivot će vam biti lakši i srećniji. poĉeo sam da uĉim kao klinac. ali za mene je tako nešto budalasto. Mislim da sam bio jasan. PohaĊajte seminar. Poĉnite neĉim manjim. Primenite u praksi. Novac je samo ideja. igrajte pametno. Postoji odliĉna knjiga koja se zove Razmišljaj i obogati se (Think and Grow Rich).poĉeo je od male ideje. ne igrajte na sigurno. Poĉnite na vreme. Potrebno je samo nekoliko dolara za poĉetak. Ja sam za manje od šest godina pretvorio pet hiljada dolara gotovine u milion dolara vrednu aktivu koja mi donosi pet hiljada dolara meseĉnog prihoda. Srećem mnogo Ljudi koji ceo ţivot provedu jureći za velikim poslom ili u nastojanju da skupe gomilu novca da bi ušli u neki veliki posao. Moţda su ti Ljudi dobri radnici. Danas. priliĉno je lako kad poĉnete da hvatate konce. Isto vaţi za investicije.

vi i samo vi imate pravo da odredite svoju sudbinu. Na S vima vama je da s oboje ĉinite što vam drago. siromašni ili srednja klasa. a ne sutra. Izbor je vaš i niĉiji više. Svakog dana. Trošite ih uludo i odabrali ste siromaštvo. Robert Kiosaki Seron Lehter 141 . Ako odluĉite da ovo znanje prenesete svojoj deci. odluĉujete da li ćete biti bogati. Trošite ih na aktivu i ući ćete u srednju klasu. Niko drugi to neće uĉiniti. Budućnost vas i vaše dece odrediće izbor koji napravite danas. znaĉi da ste odluĉili da ih pripremite za svet koji ih ĉeka. Uloţite u svoj um i nauĉite kako da stiĉete aktivu i odabrali ste bogatstvo kao svoj cilj i svoju budućnost.PREDUZMITENEŠTO! su vam data dva velika poklona: vaš um i vaše vreme. sa svakim dolarom. Ţelimo vam veliko bogatstvo i mnogo sreće s tim divnim darom zvanim ţivot. Sa svakim dolarom koji vam doĊe u ruke.

To su: 1.EDUKATIVNA KIOSAKIJA REKLAMA ROBERTA Tri prihoda U svetu raĉunovodstva postoje tri razliĉita tipa prihoda.. Prihod od grupe investicija jeste prihod koji se dobija od tzv. Bogati otac je imao obiĉaj da kaţe: . 2. pasivni prihod.. Prihod od grupe investicija... a ne zaraĊeni prihod. zaraĊeni prihod. jeste prihod koji je Bila Gejtsa uĉinio najbogatijim ĉovekom na svetu.Najviše se oporezuje zaradeni prihod. 3. moj obrazovani otac mi je savetovao da radim za zaraĊeni prihod. To je još jedan razlog da ţeliš da tvoj novac teško radi za tebe. Drţava više oporezuje onaj prihod za koji ti teško radiš nego prihod za koji tvoj novac teško radi." Govorio je: . Najmanji porez se plaća na pasivni prihod. Govoreći mi da .Kljuĉ za stvaranje bogatstvaje sposobnost da se zaraĊeni prihod što je moguće brţe pretvara u pasivni prihod i/ili prihod od grupe investicija.. papirne aktive. dobijem dobre ocene i naĊem siguran i stalan posao". Pasivni prihod. on je priĉao o pasivnom prihodu i prihodu od grupe investicija." 142 . jeste prihod koji se dobija od investiranja u nekretnine. u većini sluĉajeva.bogati ne rade za novac nego novac radi za njih".idem u školu.. prihod od grupe investicija. obveznice i uzajamni fondovi. Govoreći mi da . kao što su hartije od vrednosti.

investiranje nije riziĉno. Bogati otac je govorio: .. Kvadrant gotovinskog toka (The CASHFLOW Quadrant). veštinama pretvaranja zaraĊenog prihoda u pasivni prihod i prihod od grupe investicija. CASHFLOW 101. tj.B" i . osmišljene su tako da igraĉe nauĉe osnovnim veštinama investiranja. pretvaranju zaraĊenog prihoda u pasivni prihod i prihod od grupe investicija. iz njih se mogu nauĉiti i naĉela raĉunovodstva i finansij 143 . Kvadrant gotovinskog toka govori o suštinskim razlikama izmeĊu ĉetvoro Ljudi i tome kako oni mogu da dovedu do promena u kvadrantu. Na primer. detaljno zalazim u vaţnost pretvaranja zaraĊenog prihoda u pasivni prihod i prihod od grupe investicija. Ako znate šta radite.S".Z" ili .I" kvadranta. Posedovanje te veštine je razlog što smo moja supruga Kim i ja fmansijski slobodni i što nikad više ne moramo da radimo. To su Zzaposleni.. Ssamozaposleni. Igre koje smo osmislili vaţne su jer nas uĉe onome ĉega nema u knjigama. kako bismo izgradili ovu kompaniju koja se bavi finansijskim obrazovanjem i objavljuje knjige. sofisticirana igra za odrasle. ĉitajući knjige nikada nećete nauĉiti da vozite bicikl.Sve što pravi investitor radi jeste pretvaranje zaraĊenog prihoda u pasivni prihod i prihod od grupe investicija. U Vodiĉu kroz investicije (Rich Dad's Guide To Investing).. Bogati otac je proveo mnogo vremena uĉeći Majka i mene toj veštini. TakoĊe. Štaviše. i CASHFLOW za decu (CASHFLOW for Kids). a sudelujemo u privatnim plasmanima i poĉetnim javnim ponudama hartija od vrednosti koji donose prihod od grupe investicija. Bbiznismeni i Iinvestitori.. trećoj knjizi iz serije Bogati otac. Svi naši edukativni proizvodi osmišljeni su tako da uĉe istim veštinama kojima je moj bogati otac nauĉio mene. većina naših proizvoda je stvorena za Ijude iz . dajem objašnjenje o ĉetiri vrste Ljudi koje ĉine svet biznisa. trake i društvene igre. Vratili smo se i svom radu s našim partnerom Šeron Lehter. Većina Ljudi ide u školu da bi postala .. Pasivni prihod ostvarujemo preko svoje kompanije koja se bavi nekretninama. Reĉ je naprosto o zdravom razumu." Ključ finansijske slobode Kljuĉ finansijske slobode i velikog bogatsrva jeste sposobnost ili umešnost ĉoveka da zaraĊeni prihod pretvara u pasivni i/ili prihod od grupe investicija. S radom nastavljamo jer smo tako odluĉili.U svojoj drugoj knjizi. Naše igre za finansijsko edukovanje.

" Jedan od razloga što više zaraĊuju svakako je i to što jednostavno imaju više samopouzdanja.. Što bi rekao moj bogati otac: .Imaju više samopouzdanja jer se manje plaše gubitka. opcije kupovine deonica ili robe po naznaĉenoj ceni u naznaĉenom roku. proseĉan investitor ne zaraĊuje toliko novca upravo zato jer se plaši gubitaka.) Klimnem potvrdno i odgovorim: . Tehniĉko investiranje ukljuĉuje poboljšane tehnike trgovanja. prev). Proseĉan investitor smatra da je investiranje riziĉno.Da. jesu. jer nije formalno obuĉen da bude profesionalan investitor.Rizik postoji kad ne znate šta radite." (CASHFLOW 101 staje 195$. Ove društvene igre su jedini edukativni proizvodi u svetu pomoću kojih se simultano razvijaju ove veštine. a to je ono ĉemu poduĉava CASHFLOW 202. CASHFLOW101 i CASHFLOW za decu poduĉavaju principima fundamentalnog investiranja. Sve naše igre predstavljauju kompletne programe za uĉenje i ukljuĉuju audiokasete. naroĉito u poreĊenju s društvenim igrama koje su osmišljene iskljuĉivo kao zabava. naporan rad kroz ceo ţivot za Sve poznato pod nazivom premije a la hausse (prim.. Zbog toga i zaraĊuje tako mnogo.. kao što su disparitetna prodaja. Bogati otac je govorio: . CASHFLOW 202 staje 145$.Pravi investitor stvara novac bez obzira na stanje trţišta. Proseĉan investitor ne zna kako da se zaštiti od gubitaka.. a CASHFLOW za decu staje 79$.. kao što je paket deonica. zahteva potpuno razumevanje igre 101. 144 . kao i opcija kupovine ili prodaje specifiĉne aktive. po ranije utvrĊenoj ceni pre odredenog datuma. CASHFLOW 202 je unapreĊena verzija CASHFLOW 10L igra se na tabli od 101 i." A zatim pomislim: . Kao što kaţe Voren Bafet. videotrake i/ili knjige. opcije prodaje ugovorene koliĉine deonica ili hartija od vrednosti u dogovorenom roku po utvrĊenoj ceni. da bi se igrala." Moje igre na zabavan naĉin poduĉavaju prostim principima fundamentalnog i tehniĉkog ulaganja...Ali moje igre nisu skupe kao školovanje na koledţu. (Razlog što su cene malo više uglavnom je taj što godišnje proizvodimo samo ograniĉen broj primeraka.Vaše edukativne igre su skupe." Drugim reĉima. u SAD).ske pismenosti. u stanju je da zaradi kad trţište raste kao i kad opada. najbogatiji investitor Amerike: .* Osoba koja shvati ove poboljšane tehnike. Ponekad ĉujem kako neko kaţe: . CASHFLOW202 poduĉava principima tehniĉkog investiranja..

dobro zaposlenje i godine teškog rada sve što je potrebno da bi se postigao uspeh. kao što se završava pesma Roberta Frosta: ." Kad te povremene osobe odu gunĊajući zbog cene. Za njega.ZaraĊeni novac je novac za koji radiš. a pasivni prihod i prihod od grupe investicija to je novac koji radi za tebe.. posebne vrste slobode koju će tek nekolicina ikada spoznati. Ako ste spremni da poboljšate svoje fmansijsko obrazovanje. To je kljuĉ sticanja velikog bogatstva. tragao sam za naĉinom da nauĉim i druge onome ĉemu je moj bogati otac nauĉio mene. 1: . najlakši i najbolji naĉin za uĉenje priliĉno sloţenih predmeta.Ako ţeliš da budeš bogat.U tome beše sva razlika. Ili. plaćanje ogromnog poreza i potom ţivljenje u strahu od gubitka sveg svog novca na trţištu investicija. Spoznavanje razlike izmeĊu tri vrste prihoda i sticanje znanja o veštinama investiranja potrebnim za ostvarivanje razliĉitih prihoda jeste osnovno obrazovanje za svakog ko teţi sticanju velikog bogatstva i postizanju fmansijske slobode." Bogati otac je rekao: . ali je njemu bilo vaţno i da Majk i ja spoznamo razlike izmeĊu tri vrste prihoda. Zbog toga sam i poĉeo da pravim edukativne društvene igre." Moj siromašni otac me je uĉio da su dobro obrazovanje.Bogati ne rade za platu.Ako ne znaš po ĉemu se razlikuju tri vrste prihoda i ne nauĉiš veštine sticanja i zaštite tih prihoda. kako ćeš ga oĉuvati i kako ćeš se zaštititi od gubitka. Moj bogati otac je priznavao znaĉaj dobrog obrazovanja." Znam da je mala razlika u prihodima bila znaĉajna u mom ţivotu... moraš da znaš za kakvu vrstu prihoda si spreman da teško radiš.. prosto ĉujem svog bogatog oca kako kaţe: . verovatno ćeš celog ţivota zaraĊivati manje nego što moţeš i raditi više nego što bi trebalo." Bogati otac je govorio i: . One su. to je bila osnova finansijskog obrazovanja. Kao što kaţe bogati otac... To je ono što moţe da se nauĉi ĉitanjem. pošto sam postao finansijski slobodan.." Koji je najbolji i najlakši način učenja? Godine 1994. Ako ste spremni da uĉite kako da ostvarite veći pasivni prihod i prihod od grupe investicija. Oni znaju kako da nateraju novac da naporno radi za njih. isko 145 . kao i za koji od njih ţelimo da radimo. CASHFLOW igre mogu da budu vaţan prvi korak.zaraĊeni prihod. po mom mišljenju. Sinulo mi je da me je bogati otac uĉio kroz ponavljanje. u lekciji br. za razliku od voţnje bicikla.

igra postaje lakša za igranje. mislim da ćete otkriti da je svaka od ovih igara od neprocenjive vrednosti. Da bi se shvatila pravila i strategije.ristite šansu isprobavanja naših igara. Ako kupite neku od društvenih igara CASHFLOW i ne igrate je. tokom tih devedeset dana odigrate s prijateljima najmanje šest kompletnih partija. biće vam zabavnije i uĉićete mnogo brţe. vratite je u dobrom stanju i biće nam drago da vam vratimo vaš novac. Ukoliko budete smatrali da niste ništa nauĉili ili da je igra suviše teška. Ako je odigrate šest puta. 146 . Sve što traţim je da. pošto dobijete igru. Posle druge partije. potrebno je odigrati najmanje dve partije. onda onajeste vrlo skupa igra. na devedeset dana bez ikakvog rizika.

Beleška o autorima Robert T.. koju su ovde ranije znali samo bogati." 147 . kroz koju se uĉi igra s novcem. Robert je osmislio društvenu igru CASHFLOW." Robert drţi teĉajeve koji traju od jednog do tri dana. On samo ĉeka na to. ali ne nauĉe ništa o novcu. Ili ste gospodar novca ili ste njegov rob. meĊu kojima su: visokoprofitabilne investicije malog rizika. koja glasi: . Premda se Robertov biznis zasniva na nekretninama i investiranju u male kompanije.. na kojima poduĉava lIjude tajnama bogatih. a nakon diplomiranja prijavljuje se u Pomorskodesantne snage SAD i kao pilotmarinac odlazi u Vijetnam. Njegov otac je bio na ĉelu sekretarijata za obrazovanje savezne drţave Havaji.Probudite svog uspavanog finansijskog genija. nauĉite svoje dete kako da se obogati. gde sluţi kao oficir i pilot borbenog helikoptera. Zig Ziglar i Entoni Robins. osnovao je kompaniju koja je prva izbacila na trţište . Rezultat toga je da nauĉe da rade za novac. koji su prerasli u svetski poznat proizvod prodat u multimilionskoj vrednosti. Potiĉe iz porodice uglednih prosvetnih radnika. 1986. osnivanje i prodaja kompanija. Robert ima jednu osnovnu poruku. Robert se školovao u Njujorku.. Pošto se s navršenih ĉetrdeset i sedam godina ţivota penzionisao. Poruka Roberta Kiosakija je jasna.Glavni razlog finansijskih problema koji more Ijude jeste taj što se godinama školuju. RoĊen i odrastao na Havajima.Primite odgovornost za sopstvene finansije ili primajte nareĊenja celog ţivota. Robert je ĉetvrta generacija Amerikanaca japanskog porekla. Premda se bavi mnogim predmetima. Kiosaki . On i njegovi proizvodi pojavljivali su se u najeminentnijim ameriĉkim i svetskim ĉasopisima. postaje suosnivaĉ meĊunarodne edukativne kompanije koja je poslovala u sedam zemalja.. .surferske" novĉanike od najlona i ĉiĉaktrake.... kaţe Robert. Delio je govorniĉki podijum s takvim veliĉinama kao što su Og Mandino. Zabrinut zbog rastućeg jaza izrneĊu onih koji imaju i onih koji nemaju. u investiranju. Robert zna u ĉemu najviše uţiva.. Godine 1977. i drţi predavanja na temu biznisa i investicija desetinama hiljada polaznika njegovih seminara. Vrativši se iz rata. ali nikad ne nauĉe kako da nateraju novac da radi za njih". Robert otpoĉinje svoju karijeru u biznisu. Napustivši svet biznisa. njegova istinska ljubav i pasija jeste poduĉavanje. Posle srednje škole.

ona sada svoje napore usredsreduje na pomoć u srvaranju edukativnih sredstava za sve one koji se interesuju za poboljšanje sopstvenog finansijskog obrazovanja. I dalje je pionir u oblasti razvoja novih tehnologija. Šeron Lehter je svoje profesionalne napore usmerila u oblast obrazovanja. 148 . ĉitanja i pisanja. jer oni bi radije gledali TV. siromašni otac i Kvadrant gotovinskog toka... poreski direktor u kompaniji za nacionalno osiguranje i osnivaĉ i pridruţeni izdavaĉ prvog regionalnog ţenskog ĉasopisa u Viskonsinu. svoje interesovanje je ubrzo usredsredila na obrazovanje. koje će im trebati ne samo da bi preţiveli već i da bi napredovali u svetu s kojim se suoĉavaju. školskim i fmansijskim. kompjutera. . Robertova poruka je od neprocenjive vrednosti. profesionalni menadţer i savetnik u industriji igraĉaka i izdavaštvu. Dok je gledala kako raste njeno troje dece. Diplomirala je s najvišim ocenama ekonomiju. glavni finansijski direktor obrtne kompanije u kompjuterskoj industriji. Postala je poznat aktivista u oblastima obrazovanja iz matematike.Obrazovni rad Roberta Kiosakija je snaţan. Zato je udruţila snage s pronalazaĉem prve elektronske . u ţelji da vrati knjigu u ţivot dece. Pozdravljam njegove napore i od srca ga preporuĉujem. Lehter Supruga i majka troje dece." A u ovim vremenima velikih ekonomskih promena. Moramo da nauĉimo naše mlade Ijude veštinama.. dubok i moţe da promeni ĉovekov ţivot. na Drţavnom univerzitetu Floride. Šeron L.Naš sadašnji obrazovni sistem ne moţe da odrţi korak s globalnim i tehnološkim promenama u današnjem svetu. Bilo je naporno naterati ih da ĉitaju.knjige koja govori" i pomagala u ekspanziji industrije elektronskih knjiga na današnje multimilionsko meĊunarodno trţište.Svetski poznat govornik i pisac Entoni Robins o Robertovom radu kaţe: . ni u jednom trenutku ne gubeći svoje profesionalne akreditive ovlašćenog raĉunovoĊe. Bila je uvek u toku obrazovanja svoje dece. smer raĉunovodstva." Kao koautor knjige Bogati otac. Postala je prva ţena koja je primljena u redove jedne od tadašnjih osam najjaĉih raĉunovodstvenih firmi.

da bi proizveli inovativna sredstva iz oblasti finansijskog obrazovanja. Kim Kiosaki i Šeron Lehter udruţili su snage kao direktori CASHFLOW Technologies. Robert Kiosaki.Za povećano finansijsko blagostanje ĉoveĉanstva.. Moto njihove kompanije je: .CASHFLOW Technologies." 149 . Inc. Inc.

Robert Kiosaki i Šeron Lehter BOGATI OTAC. Grejem Fuler KAKO NAUĈITI STRANI JEZIK 7. U njenim okvirima naći će se dela svetskih autoriteta koji pišu o razvoju uĉenja. Robert Kiosaki i Šeron Lehter VODIĈ ZA INVESTIRANJE 5. Toni Buzan KORISTITE OBE HEMISFERE MOZGA MISAO IP . U prvom kolu biblioteke naći će se mahom dela jednog od najvećih svetskih autoriteta za razmišljanje Edvarda de Bona. Robert Kiosaki i Šeron Lehter BOGATO DETE. Toni i Bari Buzan MAPE UMA 3. kreativnosti. Dejvid Ejkres KAKO POLOŢITI ISPIT 8. Prvo kolo: 1.Finesa" pokrenula je biblioteku »UM« sa namerom da našoj ĉitalaĉkoj publici prezentira ekskluzivna svetska izdanja iz oblasti razvoja mentalnih sposobnosti. Edvard de Bono ŠEST ŠEŠIRA ZA RAZMIŠLJANJE PETODNEVNI KURS RAZMIŠLJANJA LATERALNO RAZMIŠLJANJE LOGIKA VODE USPEH IP ..Finesa" pokrenula je biblioteku »USPEH« sa namerom da našoj ĉitalaĉkoj publici prezentira ekskluzivna svetska izdanja o postizanju uspeha u svim segmentima ţivota kao što su materijalno. Robert Kiosaki i Šeron Lehter TOK GOTOVOG NOVCA 4. Prvo kolo: 1. Majkl Gelb. Prvo kolo: 1.. Lana Izrael. PAMETNO DETE 150 . Edvard de Bono 4. Radiša Dobrodolac MLM VODIĈ ZA SARADNIKE 2. Toni Buzan POUKA IZ UMETNOSTI ŢONGLIRANJA 6.. Toni Buzan SAVRŠENO PAMĆENJE 4. Toni Buzan BRZO ĈITANJE 2. Edvard de Bono 2...Finesa" pokrenula je biblioteku »MISAO« kako bi našoj ĉitalaĉkoj publici pribliţila najvaţnija svetska dostignuća u istraţivanju fenomena razmišljanja i njihovoj primeni u svim oblastima ljudske egzistencije pre svega u domenu posla i uĉenja. Toni Buzan MOĆ DEĈJEG UMA 5. pamćenja.UM IP . emocionalno i duhovno bogatstvo. Edvard de Bono 3. SIROMAŠNI OTAC 3.

159.: graf. 65. 211212. Beleška o autorima: str. siromašni otac: ne radite za novac. 24 cm Prevod dela: Rich Dad. (prevodilac Tanja Milosavljević). Šeron Lehter.3 Bogati otac. Kiyosaki with Sharon L. 2001 (Beograd: Skripta internacional). Tiraţ 500. neka novac radi za vas / Robert Kiosaki. Beograd: Finesa. 212 str. prikazi.4 ID = 90722060 151 . Poor Dad / Robert T. ISBN 8682683148 1 .947. Lehter.012.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->