IR-2/2009

UDK:332.572(045)=861 NOVČANI TOK U FUNKCIJI RAZVOJA PREDUZEĆA CASH FLOW IN A FUNCTION OF BUSINESS DEVELOPMENT Gordana Slavković Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor IZVOD Ovaj rad objašnjava pojam novčanog toka kao i znaaj njegove analize u preduzeću na kraju obračunskog perioda. Analiza novčanih tokova treba da obezbedi sredstva za normalno poslovanje preduzeća. Ovo je posebno značajno za donošenje finansijskih odluka tako da usklađivanje priliva i odliva novčanih sredstava osnovni je i trajni zadatak finansijskog menadžmenta preduzeća a sve to u funkciji razvoja preduzeća. Ključne reči: novčani tok, priliv, odliv,sredstva ,razvoj ABSTRACT This paper explains the term of cash flow and its importance in business analysis of company at the end of accounting period. Analysis of cash flowshould provide the assets for normal business activities. This is especially important for making the fnancial decisions so that the adjustment of cash inflow and outflow of financial assets is the basic and permanent task of finanical manamement in companies and all of this in a function of business development. Key wards: cash flow, inflow, outflow, assets, development UVOD Tokovi novčanih sredstava (gotovine) označavaju prilive i odlive novčanih sredstava iz tekućeg poslovanja, odnosno svakodnevno pretvaranje nenovčanih oblika sredstava u novčani oblik i novčanih sredstava u nenovčane oblike sredstava u redovnoj aktivnosti preduzeća. Analizom novčanih tokova omogućava se analiza pojedinih komponenti priliva i odliva pojedinih sredstava

57

se odnosi na praćenje promena u aktivi i pasivi. Cash flow (keš flou) je rasprostranjen termin engleskog porekla i ima značenje “tok gotovine” ili “novčani tok”. pojedine informacije koje ti izveštaji ne pružaju. pri čemu je stanje novčanih tokova za svaki dan uslovljeno stanjem aktive i pasive proteklog dana i saldom primanja i davanja planiranog dana. uključujući kompenzacije. s druge (neto keš flou). koliko je novca ostvareno iz redovnih poslovnih aktivnosti u toku godine. prezentiraju se u izveštaju o tokovima gotovine. Praćenje tokova novčanih sredstava. b) kao suma dobitaka. Iznos priliva i odliva gotovine može se utvrditi na dva načina: 1) na osnovu evidencije o prilivima i odlivima u blagajni. ili kao razlika između primanja od prodaje robe i usluga. u suštini. kao i koliko je novca upotrebljeno ili obezbeđeno iz aktivnosti investiranja ili finansiranja. bilansa uspeha i grupa računa i računa u knjigovodstvu preduzeća. pre svega.IR-2/2009 i njihovo kretanje u odnosu na transformaciju pojedinih oblika sredstava. Prenosi između pojedinih računa gotovine i gotovinskih ekvivalenata u istom preduzeću ne smatraju se tokovima gotovine. amortizacije i drugih troškova koji ne prouzrokuju izlaz gotovine (troškovi dugoročnih rezervisanja). preko poslovnih računa i deviznog računa. On se u savremenoj praksi shavata dvojako: a) kao stalni tok primanja i davanja koji protiče kroz preduzeće (bruto keš flou). 58 . asignacije i cesije sprovedene preko tih računa. CASH FLOW 1. Iako su bilans uspeha i bilans stanja od suštinskog značaja za procenu uspešnosti preduzeća. Pod tokovima gotovine smatraju se naplate i isplate gotovog novca i tzv. b) aktivnosti plasiranja i investiranja i c) same aktivnosti finansiranja. ili kao deo neto obrtnog fonda koji proizilazi iz poslovnog procesa. i davanja povezanih sa proizvodnjom i prodajom roba i usluga. na poslovnim računima i deviznim računima. Ovaj izveštaj pokazuje. ili 2) sa odgovarajućih pozicija bilansa stanja. U praksi se uglavnom koristi drugi način utvrđivanja priliva i odliva gotovine. gotovinskih ekvivalenata. Izveštaj tokova gotovine prikazuje tokove gotovine iz: a) poslovnih aktivnosti. s jedne strane.

558 65 59 . Uprava koristi ovaj izveštaj da bi procenila likvidnost preduzeća. najvažniji pokazatelj njegove uspešnosti. U ovom radu prezentira se analiza novčanog toka »NN« preduzeća po završnom računu. To znači da uprava može da koristi ovaj izveštaj prilikom donošenja važnih odluka o tome da li je potrebno uzeti kratkoročnu pozajmicu da bi se platile tekuće obaveze. Informacije koje pruža izveštaj o tokovima gotovine od koristi su kako internim (menadžment) tako i eksternim korisnicima od kojih su najvažniji investitori i kreditori.I ROBE OSTALI 3. Informacionu podlogu ove analize šine poslovne knjige tj. odnosno sposobnosti preduzeća da stvara gotovinu. u priznavanju prihoda i sl. Tabela 1. kao i rezultata glavnih poslovnih odluka.IR-2/2009 2.327 8. utvrdila politiku određivanja dividendi (isplata i iznos) i izvršila analizu i procenu uspešnosti poslovanja. iz razloga što rezultat utvrđen u bilansu uspeha ne daje uvek pravu sliku o uspešnosti poslovanja jednog preduzeća. Sposobnost preduzeća da stvara gotovinu je. Višak gotovinskog toka moći će da se koristiti za smanjenje duga ili poboljašanje njenog finansijskog položaja. knjigovodstveni godišnji izveštaji čine . Ako gotovinski tok premaši iznos koji je potreban za redovne poslovne aktivnosti i njihovo širenje. kao i pri izradi planova budućih investicionih i finansijskih potreba. i inflacija ima značajan uticaj na rezultat. Izveštaj o tokovima gotovine je značajan finansijski izveštaj.661. da li da se poveća ili smanji iznos dividendi. koje utiču na finansijski rezultat. preduzeće neće morati da pozajmljuje novac radi proširenja poslovanja. u stvari. Takođe. Rezultat poslovanja preduzeća je iskazan i pripremljen na obračunskoj osnovi računovodstva i često nije pouzdan indikator sposobnosti zarađivanja preduzeća.Bilans uspeha i Bilans tokova gotovine. mogu se primenjivati različite računovodstvene politike npr. Bilans uspeha preduzeća ’NN’ BILANS USPEHA U 000 RSD Poslovni prihodi: PRIHODI OD PRODAJE AKTIVIRANJE UC. Naime. Zbog toga izveštaj o tokovima gotovine pruža informacije o svim značajnim finansijskim transakcijama i tokovima gotovine u toku perioda. uključujući i ulaganja u finansijske aktivnosti. Za postizanje glavnog cilja menadžmenta – solventnosti neophodno je generisati jak gotovinski tok. smanjivanjem koeficijenta zaduženosti izraženog odnosom obaveza i imovine.. u obračunu amortizacije (primena različitih metoda obračuna).

699 -40.poslovanja Vanredne stavke Ukupno prilivi pslov.686. Sledi da je preduzeće ostvarilo dobit koja posle oporezivanja iznosi: 6.743.669. Bilans tokova gotovine preduzeća ’NN’ BILANS TOKOVA GOTOVINE Gotovina poceto stanje PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOV.483 -25.735.aktivnosti ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOV. AKT.803 3.557 7.506.000 RSD.282 8.156 981 41.461 3.797 Iz Tabele 1. Dobavljaci i dati avansi Zarade i ostali licni rashodi 3.966 76.718 72.598 65 7.950 3.089 397.178 7. AKT. robe Troskovi materijala Zarade Amortizacija Ostali rashodi UKUPNO POSLOVNI REZULTAT Finansijski prihodi Finansijski rashodi Finansijski rezultat Ostali prihodi Ostali rashodi Ostali rezultat UKUPNO PRIHODI UKUPNO RASHODI REZULTAT Porezi Neto rezultat 3.170 5.IR-2/2009 UKUPNO Poslovni rashodi: Nabavna vr.109 3.124 U 000 RSD 16.546.514.367 60 .495 3. Prodaja i primljeni avansi Ostali prilivi iz red. Tabela 2.797.375 64.552 755 6.174.469 2.975 3.

981. 61 .000 RSD tako da gotovina na kraju obračunskog perioda iznosi: 17.091 309. ali ukupan neto tok je pozitivan zbog uvećanog priliva iz finansiranja (pre svega kredita).687 96 292.sredstava Placenje kamate UKUPNO Neto tok investiranja PRILIVI IZ FINANSIRANJA Uvecanje osnovnog kapitala Krediti Obaveze Ukupno ODLIVI IZ FINANSIRANJA Kreditii i obaveze Finansijski lizing Ukupno NETO TOK IZ FINANSIRANJA UKUPNO PRILIV GOTOVINE UKUPNO ODLIV GOTOVINE UKUPAN NETO TOK-NETO PRILIV GOTOVINE Gotovina na kraju obracunskog perioda 1.099 466.920 3.651 292.IR-2/2009 Placene kamate Placanja po osnovu ostal.606 22.915 805 340 1145 49.057 71.468 3.783 173.485 1.267 3.ulag.prihoda Vanredne stavke Ukupno odlivi poslov.039 -101.802 Tabela 2.435.461 30.980.663 -70.ulag.nekret.i osnov.aktivnosti Neto tok polsovne aktivnosti Investitanje PRILIVI IZ INVESTIRANJA Prodaja nematerj.000 RSD.435 17. Međutim neto tok iz poslovnih aktivnosti je negativan.802.opreme Primljene kamate UKUPNO ODLIVI IZ INVESTIRANJA Kupovina nemat.868 3.518 127. pokazuje da je preduzeće u toku obračunskog perioda ostvarilo pozitivan neto tok-priliv gotovine od 1.616.639 59.

poslovnim partnerima. Tokovi gotovine Grafik 1. postrojenja. 4) utvrde vrstu i obim finansiranja potrebnog za ulaganje u dugoročna sredstva ili nastavak poslovanja. ilustuje visinu priliva i odliva gotovine tokom obračunskog perioda preduzeća ’NN’. 3) utvrde iznos ulaganja u nova sredstva (nekretnine. i 62 .). investitorima i kreditorima kao analitičko sredstvo da: 1) utvrde iznos gotovine koji je obezbeđen iz poslovanja tokom određenog perioda i da se taj iznos uporedi sa ostvarenim prihodom u tom periodu. Prema tome. omogući da ocene solventnost i profitabilnost preduzeća. Osnovna namena izveštaja o tokovima gotovine je da eksternim korisnicima (investitorima. kako bi bili sigurni u ispravnost svojih investicionih odluka. opremu. izveštaj o tokovima gotovine služi menadžerima. investitori i kreditori mogu koristiti ovaj izveštaj da bi objasnili razlike između neto dobitka u bilansu uspeha i neto tokova gotovine nastalih iz poslovnih aktivnosti. kreditorima. 2) procene sposobnost preduzeća da ispunjava svoje obaveze kako dospevaju. kao i sposobnost isplate dividendi. Isto tako. Na osnovu informacija o tokovima gotovine i na bazi predviđanja budućeg stvaranja gotovine kreditori mogu biti sigurni da preduzeće može plaćati svoje obaveze u roku dospelosti. kao i strukturu novčanog toka. finansijskim analitičarima i dr. konkuretima. državi i njenim organima. i ostala stalna sredstva) tokom određenog perioda.IR-2/2009 Grafik 1. a investitori mogu da budu sigurni u ostvarivanje profita i povraćaj svog uloženog kapitala putem isplate dividendi.

Ovaj izveštaj prikazuje promene u gotovini i gotovinskim ekvivalentima tokom obračunskog perioda. što znači da ovaj izveštaj prikazuje iznos povećanja. Predviđanje cash flow-a predstavlja finansijsko planiranje. ulaganja i finansiranja. Pored primarnog cilja. njegovu finansijsku strukturu (uključujući likvidnost i solventnost). po odbitku poreza na dobit. kao i njegovu sposobnost da utiče na iznose i vremensko određenje tokova gotovine u svrhu prilagođavanja promenljivim okolnostima i prilikama. Ovo je posebno značajno za donošenje kratkoročnih finansijskih odluka. Neupotrebljeni cash flow za ove svrhe povećava slobodna obrtna sredstva i može se upotrebiti za isplatu kratkoročnih obaveza. zbog čega je stalno usklađivanje priliva i odliva novčanih sredstava osnovni i trajni zadatak finansijskog menadžmenta preduzeća. kao i kako je pravno lice upravljalo tom gotovinom u okviru poslovanja. ovaj izveštaj ima za cilj i da. za ulaganje u zalihe. U tom smislu on predstavlja višak prihoda koji je. slobodan za isplatu dividendi. On se koristi kao instrument finansijske analize. investiranje u osnovna sredstva i dospelih dugoročnih zajmova (definansiranje). finansijski menadžment treba da predvidi potrebna i raspoloživa novčana sredstva u određenom periodu. Informacije o tokovima gotovine preduzeća pomažu korisnicima finansijskih izvještaja u ocenjivanju mogućnosti preduzeća da ostvaruje gotovinu i ekvivalente gotovine i potrebe preduzeća da ih iskoristi. što treba da omogući pravovremeno pribavljanje i plasiranje raspoloživih novčanih sredstava. Praćenjem novčanih tokova. ZAKLJUČAK Cash flow je predmet planiranja u cilju održavanja solventnosti i instrument kontrole izvršavanja plana novčanih tokova. odnosno dva uporedna bilansa stanja) i prikazuje kako je došlo do tog povećanja ili smanjenja. kao sastavni deo seta finansijskih izveštaja.IR-2/2009 5) procene sposobnost preduzeća da ostvaruje pozitivan tok gotovine u budućim periodima. odnosno smanjenja gotovine (razlike gotovine i ekvivalenata gotovine između krajnjeg i početnog perioda. pruža informacije koje korisnicima omogućavaju da procene promene neto imovine preduzeća. Sposobnost cash flow-a da bude korišćen kao instrument finansijske analize proizilazi iz činjenice da je on deo ukupnog prihoda koji prelazi visinu troškova praćenih izlazom gotovine. a analiza toka cash flow-a je njegova kontrola. 63 . za profitabilno plasiranje ili povećanje rezervi gotovine. za merenje prinosne snage u smislu dopune godišnjeg rezultata i za analizu investicionih alternativa. učešća u dobiti.

Ekonomija zdravog razuma. MRS 7 . knjiga II. [2] S. (2005) [5] D. Ekonomski fakultet Beograd. (2009) 64 . Popović. (2002) [3] Grupa autora Računovodstvo. JPSlužbeni glasnik Beograd. Zbornik „Primena međunarodnih računovodstvenih standarda”. (2004) [4] G. Mankju. Kulić.Izveštaj o tokovima gotovine. Ekonomski fakultet Subotica. Beograd.IR-2/2009 LITERATURA [1] Službeni list SRJ” 74/99. Principi ekonomije.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful