Signature Not

Verified
Digitally signed by
THEODOROS MOUMOURIS
Date: 2013.05.14 20:31:15
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

18509

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1137
10 Μαΐου 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 190255
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ. 150559/10.6.2011 απόφα−
σης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδο−
μών Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, Πολιτισμού και Τουρισμού «Διαδικα−
σίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδει−
ών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» (ΦΕΚ
Β΄ 1440/16.6.2011), όπως ισχύει».

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ. 150559/10.6.2011
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οι−
κονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι−
κής Αλλαγής, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού
και Τουρισμού «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέ−
σεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δι−
καιώματα χρήσης νερού» (ΦΕΚ Β΄ 1440/16.6.2011),
όπως ισχύει». ......................................................................................

1

Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του πιστωτικού
ιδρύματος με την επωνυμία «FBB−ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙ−
ΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», θέση αυτού σε ειδική
εκκαθάριση και διορισμός ειδικού εκκαθαριστή. 2
Καθορισμός της διαφοράς αξίας μεταξύ στοιχείων
παθητικού και στοιχείων ενεργητικού που μεταβι−
βάζονται από το υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό
ίδρυμα «FBB − ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕ−
ΖΑ Α.Ε.» στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία
«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.». .................. 3
Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του
υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με
την επωνυμία «FBB − ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» στο πιστωτικό ίδρυμα με την επω−
νυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» .... 4

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α΄ 160/16.10.1986)
«Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τρο−
ποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ Α΄ 91/25.4.2002).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3028/02 (ΦΕΚ Α΄ 153/28.06.2002)
«Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 16, παρ. 4 του
N. 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων
− εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ… κ.λπ.» (Α΄
280/9.12.2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

18510

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

4. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209/21.9.2011) «Περιβαλλο−
ντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλο−
ντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Περιβάλλοντος».
5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/22.4.2005).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του Π.Δ. 24/2010
(ΦΕΚ Α΄ 56/15.4.2010), «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων
των Υπουργείων και τροποποίηση του Π.Δ. 189/2009».
7. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄ 147/27.6.2011) «Διάσπαση του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών
και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης …».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 186 Τομέας Γ΄ Υποτομέας
α΄ και του άρθρου 280 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄
87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
9. Την υπ’ αριθ. Οικ. 322/2013 κοινή υπουργική απόφα−
ση «Οργάνωση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής» (ΦΕΚ Β΄ 679/22.3.2013)
10. Την υπ’ αριθμ. 1958/2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
Β΄ 21/13.1.2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων
και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες
σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 4 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ
Α΄ 209/21.9.2011)».
11. Την υπ’ αριθμ. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ Β΄ 332/
20.3.2003) κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασία Προ−
καταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολό−
γησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
(Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ
Α΄ 160/16/10/1986) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
2 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις
Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ... και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ
Α΄ 91/15.4.2002)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και ιδίως τα
άρθρα 947−1345.
13. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1338/83 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34/17.3.1983) όπως
το άρθρο 1 τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν.
1440/1984 (ΦΕΚ Α΄ 70/21.5.1984).
14. Την υπ’ αριθμ. οικ. 150559/10.6.2011 (ΦΕΚ Β΄ 1440/
16.6.2011) κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασίες, όροι
και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστά−
μενα δικαιώματα χρήσης νερού, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει σήμερα.
15. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141/21.6.2012)
«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και
κατάργηση υπηρεσιών».
16. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141/21.6.2012)
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
17. Την απόφαση Πρωθυπουργού αρ. Υ 46/2012 (ΦΕΚ Β΄
2101/9.7.2012) «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του Αναπληρω−
τή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, Σταύρου Καλαφάτη», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
18. Την υπ’ αριθμ. 27/2012 απόφαση του Πρωθυπουργού
(ΦΕΚ B΄ 2048/28.06.2012) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του
Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού Κωνσταντίνο Τζαβάρα».

19. Την υπ’ αριθ. Υ43/2012 (ΦΕΚ 2094 Β΄ 06.07.2012)
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη».
20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση και κατάργηση διατάξεων της αριθ. οικ.
150559/10.6.2011 απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1440/16.6.2011)
1. Η παρ. 1 του άρθρου 2, όπως αντικαταστάθηκε με την
αριθ. 111084/17.12.2012 απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 3368/17.12.2012),
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα χρήσης νερού σύμφωνα
με το άρθρο 1 της παρούσας, υποχρεούνται να ζητή−
σουν την έκδοση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα
δικαιώματα χρήσης νερού, σύμφωνα με τις διαδικασίες
της παρούσας, μέχρι 15 Ιανουαρίου 2014.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 9 όπως αυτή προστέθηκε με
την παρ. 8 του άρθρου 1 της αριθ. οικ. 111084/17.12.2012
(ΦΕΚ Β΄ 3368/17.12.2012), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Όσοι κάνουν χρήση νερού μετά την 20.12.2005 και
προϋφίστανται της 16.6.2011, χωρίς να διαθέτουν την
προβλεπόμενη από την υπ’ αριθμ. 43504/5.12.2005 κοινή
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1784/20.12.2005) σχετική
άδεια, υποχρεούνται να ζητήσουν την έκδοση άδειας
χρήσης νερού, σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρού−
σας, μέχρι 15 Ιανουαρίου 2014.»
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Μαΐου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

F
Αριθμ. απόφ. 73/1/10.5.2013
(2)
Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύ−
ματος με την επωνυμία «FBB−ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ−
ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», θέση αυτού σε ειδική εκκαθάριση
και διορισμός ειδικού εκκαθαριστή.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αφού έλαβε υπόψη:
α) Το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας
της Ελλάδος,

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012
(ΦΕΚ Β΄ 3410) «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και
Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας»,
όπως ισχύει,
γ) το ν. 3601/2007 (ΦΕΚ Α΄ 178) «Ανάληψη και άσκηση
δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια
ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των
επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοι−
πές διατάξεις», όπως ισχύει, και ιδιαίτερα τα άρθρα 5,
8, 27 και 68 αυτού,
δ) την ΠΔ/ΤΕ 2630/29.10.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1714) «Ορισμός
των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που
έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα», όπως τροποποιή−
θηκε με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 13/28.3.2013
(ΦΕΚ Β΄ 708) «Καθορισμός συντελεστών κύριων στοιχεί−
ων των βασικών ιδίων κεφαλαίων επί των σταθμισμένων
κατά κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού των πιστωτικών
ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα και
τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2630/29.10.2010»,
ε) την απόφαση ΕΠΑΘ 36/10/19.04.2012 «Αξιολόγηση
της βιωσιμότητας του πιστωτικού ιδρύματος με την
επωνυμία “FBB ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.”»,
στ) τα υπό Α.Π./ΔΕΠΣ 1395/12.06. 2012 και 2043/7040/
28.08.2012 έγγραφα της Τράπεζας της Ελλάδος με τα
οποία επισημαίνεται η ανάγκη για τη λήψη μέτρων απο−
κατάστασης της κεφαλαιακής επάρκειας του πιστωτι−
κού ιδρύματος,
ζ) το υπό Α.Π./ΔΕΠΣ 2213/7334/12.09.2012 έγγραφο της
Τράπεζας της Ελλάδος με το οποίο κοινοποιήθηκε το
από Σεπτεμβρίου 2012 Πόρισμα Ελέγχου της Διεύθυνσης
Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος (ΔΕΠΣ) της Τράπε−
ζας της Ελλάδος και κλήθηκε το πιστωτικό ίδρυμα να
ασκήσει το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης επί
των διαπιστώσεων αυτού,
η) τα υπό Α.Π. 035/2012 (Α.Π./ΔΕΠΣ 8018/19.09.2012),
036/2012 (Α.Π./ΔΕΠΣ 8103/21.09.2012, 039/2012 (Α.Π./ΔΕΠΣ
8616/08.10.2012), 040/2012 (Α.Π./ΔΕΠΣ 8617/08.10.2012) και
041/2012 (Α.Π./ΔΕΠΣ 8618/08.10.2012) έγγραφα του πιστω−
τικού ιδρύματος με τα οποία εκτίθενται οι απόψεις του
επί του ως άνω (υπό ζ) Πορίσματος Ελέγχου,
θ) το από 18.09.2012 Πρακτικό Συνάντησης μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου της «FBB−ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ−
ΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και στελεχών της Τράπεζας της
Ελλάδος, κατά την οποία εκτέθηκαν και προφορικά οι
απόψεις του πιστωτικού ιδρύματος επί του ως άνω (υπό
ζ) Πορίσματος Ελέγχου, στο πλαίσιο της άσκησης του
δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης,
ι) την απόφαση ΕΠΑΘ 53/20/26.10.2012 «Επιβολή ειδικών
κεφαλαιακών απαιτήσεων στο πιστωτικό ίδρυμα με την
επωνυμία “FBB ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.”»,
ια) το υπό Α.Π./ΔΕΠΣ 2670/8619/08.11.2012 έγγραφο της
Τράπεζας της Ελλάδος με το οποίο γνωστοποιήθηκε
στο πιστωτικό ίδρυμα, μεταξύ άλλων, η παρεχόμενη σε
αυτό προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
κάλυψης του συνόλου των κεφαλαιακών απαιτήσεών του,
ιβ) τα υπό Α.Π./ΔΕΠΣ 58/279/14.01.2013 και 474/1641/
28.02.2013 έγγραφα της Τράπεζας της Ελλάδος στα
οποία επισημαίνεται εκ νέου η επιτακτική ανάγκη για τη
λήψη μέτρων αποκατάστασης της κεφαλαιακής επάρ−
κειας του πιστωτικού ιδρύματος,
ιγ) το από 15.04.2013 (ΙΔ/12) έγγραφο της Τράπεζας
της Ελλάδος με το οποίο κλήθηκε το πιστωτικό ίδρυμα
να ασκήσει το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης,

18511

ιδ) τα υπό Α.Π. 7/22.04.2013 και 8/23.04.2013 (Α.Π./ΔΕΠΣ
3569/24.04.2013) έγγραφα του πιστωτικού ιδρύματος με
τα οποία εκτίθενται οι απόψεις του επί του υπό στοιχείο
ιγ) εγγράφου της Τράπεζας της Ελλάδος,
ιε) το από 10.05.2013 Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύ−
θυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπε−
ζας της Ελλάδος,
ΕΠΕΙΔΗ
i. Τα ίδια κεφάλαια του πιστωτικού ιδρύματος «FBB−
ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» είναι κα−
τώτερα όχι μόνον από τα απαιτούμενα με βάση την
παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 3601/2007 και την ΠΔ/ΤΕ
2630/29.10.2010, όπως ισχύουν, κατά το ποσό των εκα−
τόν πενήντα επτά εκατομμυρίων ευρώ (157.000.000 €),
αλλά ακόμη και από το ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο του
στοιχείου α) της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3601/2007,
κατά παράβαση της παραγράφου 7 του ίδιου άρθρου,
με βάση τα υποβληθέντα εποπτικά στοιχεία 31.03.2013,
ii. το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα αδυνατεί να αυξήσει
τα κεφάλαιά του, ώστε να αρθεί η παρούσα ανεπάρκειά
τους, καθώς:
α) παρήλθε άπρακτη η δια του ανωτέρω υπό ια) εγ−
γράφου ταχθείσα προθεσμία της 30ης Απριλίου 2013 για
την αύξηση των κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος,
κατά το ποσό που είχε οριστεί με την απόφαση ΕΠΑΘ
53/20/26.10.2012,
β) το πιστωτικό ίδρυμα δεν ανταποκρίθηκε στις επα−
νειλημμένες υποδείξεις της Τράπεζας της Ελλάδος να
αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ανεπάρκειας των κεφα−
λαίων του, ενώ και η δια του από 23.04.2013 (ΑΠ/ΔΕΠΣ
3569) εγγράφου του υποβληθείσα πρόταση συμμετοχής
του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην
ανακεφαλαιοποίησή του δεν είναι δυνατόν να υλοποι−
ηθεί για τους λόγους που εκτίθενται κατωτέρω υπό δ),
γ) η εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στην ανα−
κεφαλαιοποίησή του πιστωτικού ιδρύματος, που επιδεί−
χθηκε από ιδιώτη (ΑΠ/ΔΕΠΣ 3823/02.05.2013), αφενός
ήταν εκπρόθεσμη αφετέρου έθετε τον ίδιο αδύνατο
όρο συμμετοχής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Στα−
θερότητας στην ανακεφαλαιοποίηση, ενώ και η δεύτε−
ρη πρόταση υποψήφιου επενδυτή, που η τράπεζα με
ηλεκτρονικό της μήνυμα γνωστοποίησε ότι δέχθηκε,
ήταν ομοίως εκπρόθεσμη (ΑΠ/ΔΕΠΣ 3824/02.05.2013)
και ουδέποτε υποβλήθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος,
κατά την προβλεπόμενη στο άρθρο 24 του ν. 3601/2007,
όπως ισχύει, διαδικασία,
δ) το πιστωτικό ίδρυμα κρίθηκε μη επιλέξιμο για κε−
φαλαιακή ενίσχυση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας κατά τον ν. 3864/2010, όπως προκύπτει
από την υπό στοιχείο ε) ανωτέρω απόφαση ΕΠΑΘ, οι
παραδοχές της οποίας εξακολουθούν να ισχύουν,
iii. εξαιτίας της ανωτέρω ανεπάρκειας των ιδίων κε−
φαλαίων του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος και της
συνεχώς επιδεινούμενης οικονομικής κατάστασης του,
έχει καταστεί ανέφικτη η πρόσβαση στην παροχή ρευ−
στότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με
πράξεις νομισματικής πολιτικής, ενώ δεν είναι πλέον
δυνατή και η παροχή έκτακτης ρευστότητας από την
Τράπεζα της Ελλάδος,
iν. εκ των ανωτέρω κρίνεται αφενός μεν ότι το ως
άνω πιστωτικό ίδρυμα δεν προσφέρει τα εχέγγυα ότι
δύναται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και να
διασφαλίσει τα επιστρεπτέα κεφάλαια που του έχουν

18512

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

εμπιστευτεί οι πιστωτές του και ιδίως οι καταθέτες,
αφετέρου δε ότι δεν πληρούνται πλέον οι όροι υπό τους
οποίους έλαβε άδεια λειτουργίας, αποφασίζει τα εξής:
1. Ανακαλείται η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού
ιδρύματος με την επωνυμία «FBB−ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ−
ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», δυνάμει των διατάξεων του στοιχείου
iν) της περίπτωσης α) και των περιπτώσεων γ) και δ)
της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3601/2007, όπως
ισχύει, και τίθεται σε ειδική εκκαθάριση σύμφωνα με το
άρθρο 68 του ν. 3601/2007.
2. Το ως άνω ίδρυμα επιτρέπεται εφεξής να διενερ−
γεί μόνον τις πράξεις που υπηρετούν τον σκοπό της
εκκαθαρίσεως. Ειδικώς απαγορεύεται η άσκηση όλων
των δραστηριοτήτων της παραγράφου 1 του άρθρου
11 του ν. 3601/2007.
3. Διορίζει τον Ιωάννη Γαλανόπουλο του Λυκούργου
(ΑΔΤ: ΑΕ 063506) ειδικό εκκαθαριστή του ως άνω ιδρύ−
ματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ
F
Aριθμ. απόφ. 102/2/10.5.2013
(3)
Καθορισμός της διαφοράς αξίας μεταξύ στοιχείων πα−
θητικού και στοιχείων ενεργητικού που μεταβιβάζο−
νται από το υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα
«FBB − ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» στο
πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕ−
ΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Αφού έλαβε υπόψη:
α) Το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας
της Ελλάδος,
β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας
της Ελλάδος 6/8.1.2013 «Ανασύσταση Επιτροπής Μέτρων
Εξυγίανσης και ανάθεση αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ Β΄ 13),
γ) το ν. 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτή−
των από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφα−
λαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 178), όπως ισχύει, και ιδιαίτερα τις διατάξεις
των άρθρων 63Β, 63Δ και 69 παρ. 3 αυτού,
δ) το ν. 4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχο−
μένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του
Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012», όπως ισχύει,
και ιδιαίτερα τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 15 αυτού,
ε) την απόφαση ΕΠΑΘ 73/1/10.5.2013 «Ανάκληση της
άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την
επωνυμία «FBB − ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Α.Ε.», θέση αυτού σε ειδική εκκαθάριση και διορισμός
ειδικού εκκαθαριστή»,
στ) την απόφαση της ΕΜΕ 10/1/10.5.2013 «Εντολή με−
ταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκ−
καθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «FBB
− ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» στο πιστω−
τικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»,
ζ) την από 10.5.2013 σχετική εισήγηση της Μονάδας
Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων της Τράπεζας της
Ελλάδος.

ΕΠΕΙΔΗ
i) κατόπιν της υπό στοιχείο στ) απόφασης ΕΜΕ, που
υποχρέωσε τον ειδικό εκκαθαριστή του πιστωτικού
ιδρύματος με την επωνυμία «FBB − ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ−
ΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» στη μεταβίβαση των καθορισθέ−
ντων στην ίδια απόφαση περιουσιακών στοιχείων στο
πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η αξία αυτών των περιουσιακών
στοιχείων πρέπει να αποτιμηθεί προσωρινώς από την
Τράπεζα της Ελλάδος με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία,
η δε οριστική αποτίμηση πρόκειται να γίνει μετά την
υποβολή σχετικής έκθεσης αποτίμησης κατά την παρ.
4 του άρθρου 63Δ του ν. 3601/2007. Για την κατά τα
ανωτέρω προσωρινή αποτίμηση: α) η αξία των προς
μεταβίβαση στοιχείων του ενεργητικού του υπό ειδι−
κή εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία
«FBB −ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» απο−
τιμάται στην αξία με την οποία είναι εγγεγραμμένα
στα οικεία λογιστικά βιβλία την 31.3.2013, εκτός από
το δανειακό χαρτοφυλάκιο, το οποίο αποτιμάται στην
αξία με την οποία εμφανίζεται εγγεγραμμένο στα οικεία
λογιστικά βιβλία την 31.3.2013 πριν τη διενέργεια προ−
βλέψεων, απομειωμένο κατά ποσό ευρώ πεντακοσίων
εκατομμυρίων (€500.000.000), και β) η αξία των προς
μεταβίβαση στοιχείων παθητικού αποτιμάται στην αξία
με την οποία είναι εγγεγραμμένα στα οικεία λογιστικά
βιβλία την 31.3.2013,
ii) κατόπιν των ανωτέρω, η αξία των μεταβιβαζόμενων
βάσει της ανωτέρω υπό στοιχείο στ) απόφασης της
ΕΜΕ στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» στοιχείων ενεργητικού
του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με
την επωνυμία «FBB − ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Α.Ε.» αποτιμάται προσωρινώς σε ποσό ευρώ οκτακοσίων
εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων ενενήντα μίας χιλιάδων
(€ 878.091.000), η δε αξία των μεταβιβαζόμενων στοιχεί−
ων παθητικού αποτιμάται προσωρινώς σε ποσό ευρώ
ενός δισεκατομμυρίου τετρακοσίων δύο εκατομμυρί−
ων τετρακοσίων δέκα έξι χιλιάδων (€ 1.402.416.000) και
επομένως προκύπτει ότι η αξία του μεταβιβαζόμενου
παθητικού υπερβαίνει την αξία του μεταβιβαζόμενου
ενεργητικού κατά ποσό ευρώ πεντακοσίων είκοσι τεσ−
σάρων εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων
(€ 524.325.000),
iii) βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 15 του ν. 4051/2012
όπως ισχύει, μέχρι την 31.12.2013 το Ταμείο Χρηματο−
πιστωτικής Σταθερότητας θα καταβάλει το ποσό που
θα κατέβαλε το ΤΕΚΕ κατά την παράγραφο 13 του
άρθρου 63Δ και την παράγραφο 7 του άρθρου 63Ε
του ν. 3601/2007, όπως ισχύουν. Στην περίπτωση αυτή
το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αποκτά
την αξίωση και το προνόμιο του ΤΕΚΕ κατά την παρά−
γραφο 4 του άρθρου 13Α του ν. 3746/2009, όπως ισχύει,
κατά του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος
με την επωνυμία «FBB − ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑ−
ΠΕΖΑ Α.Ε.» προς απόδοση του καταβληθέντος ποσού,
αποφασίζει:
Να καθορίσει τη διαφορά μεταξύ της, σύμφωνα με
τα ανωτέρω, προσωρινώς αποτιμηθείσας αξίας των
μεταβιβαζόμενων στο πιστωτικό ίδρυμα με την επω−
νυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» στοιχεί−
ων παθητικού του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού
ιδρύματος με την επωνυμία «FBB − ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και της προσωρινώς αποτιμη−
θείσας αξίας των ομοίως μεταβιβαζόμενων στοιχείων
ενεργητικού στο ποσό ευρώ πεντακοσίων είκοσι τεσ−
σάρων εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων
(€ 524.325.000). Το ποσό της διαφοράς αξίας των με−
ταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων θα καταβληθεί
από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο
πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 63Δ παρ. 13 του ν. 3601/2007, όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Πρόεδρος
ΕΛΕΝΗ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ − ΛΟΥΡΗ
F
Aριθμ. απόφ. 10/1/10.5.2013
(4)
Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό
ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επω−
νυμία «FBB − ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»
στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑ−
ΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Αφού έλαβε υπόψη:
α) Το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας
της Ελλάδος,
β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας
της Ελλάδος 6/8.1.2013 «Ανασύσταση Επιτροπής Μέτρων
Εξυγίανσης και ανάθεση αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ Β΄ 13),
γ) το ν. 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτή−
των από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφα−
λαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 178), όπως ισχύει, και ιδιαίτερα τις διατάξεις των
άρθρων 63Β, 63Δ, 68 και 69 παρ. 3 αυτού,
δ) την απόφαση ΕΠΑΘ 73/1/10.5.2013 «Ανάκληση της
άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την
επωνυμία «FBB − ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Α.Ε.», θέση αυτού σε ειδική εκκαθάριση και διορισμός
ειδικού εκκαθαριστή»,
ε) την από 10.5.2013 επιστολή του Ταμείου Χρημα−
τοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), με την οποία γνω−
στοποιεί στην Τράπεζα της Ελλάδος ότι αποφάσισε να
χορηγήσει τη συναίνεση του στην «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK
ERGASIAS Α.Ε.» για την υποβολή δεσμευτικής προσφο−
ράς στην Τράπεζα της Ελλάδος για την απόκτηση πε−
ριουσιακών στοιχείων του πιστωτικού ιδρύματος με την
επωνυμία «FBB −ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»,
στ) τις έγγραφες προσφορές που υπεβλήθησαν στο
πλαίσιο της από 10.5.2013 άτυπης διαδικασίας υποβολής
προσφορών που έλαβε χώρα ενώπιον της Επιτροπής
Μέτρων Εξυγίανσης για την απόκτηση επιλεγμένων
περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση
πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «FBB − ΠΡΩΤΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.».
ζ) την από 10.5.2013 δήλωση του πιστωτικού ιδρύματος
με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»
σύμφωνα με την οποία αυτό συναινεί στη μεταβίβαση
σε αυτό των αναφερόμενων στην παρούσα απόφαση
περιουσιακών στοιχείων του ως άνω υπό ειδική εκκα−
θάριση πιστωτικού ιδρύματος,

18513

η) το από 10.5.2013 σχετικό εισηγητικό σημείωμα της
Μονάδας Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων της Τρά−
πεζας της Ελλάδος.
ΕΠΕΙΔΗ
i) Tο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «FBB − ΠΡΩΤΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» έχει τεθεί σε ειδική
εκκαθάριση,
ii) οι συνολικές καταθέσεις πελατών στο ως άνω πι−
στωτικό ίδρυμα ανέρχονται την 31.12.2012, σύμφωνα με
διαθέσιμα στοιχεία, σε ποσό ενός δισεκατομμυρίου
διακοσίων εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων
πενήντα μίας χιλιάδων ευρώ (€ 1.278.351.000) εκ των
οποίων το εγγυημένο από το ΤΕΚΕ μέρος, σύμφωνα με
το άρθρο 9 του ν. 3746/2009, όπως ισχύει, ήταν οκτα−
κόσια είκοσι εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα
έξι χιλιάδες τριακόσια είκοσι έξι ευρώ (€ 829.896.326),
iii) το ως άνω πιστωτικό ίδρυμα είχε αναλάβει υποχρε−
ώσεις ανερχόμενες, την 31.3.2013, σε ποσό ευρώ ογδόντα
πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδων
(€85.886.000) έναντι άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων,
iν) το ως άνω πιστωτικό ίδρυμα αντλούσε ρευστότητα
από την έκτακτη χρηματοδότηση (ELA) που ελάμβανε
από την Τράπεζα της Ελλάδος, με έγκριση του Ευρω−
συστήματος,
ν) δεδομένης της παρούσας δυσμενούς δημοσιονο−
μικής και οικονομικής συγκυρίας στην Ελλάδα, η εμπι−
στοσύνη του κοινού στη σταθερότητα και την εύρυθμη
λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος θα
κλονιζόταν από τη διακοπή των τραπεζικών συναλλα−
γών του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος.
Ειδικότερα, εκτιμάται ότι μόνη η ανάκληση της αδείας
λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία
«FBB − ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Α.Ε.» χωρίς
τη λήψη μέτρων εξυγίανσης θα επέφερε σοβαρούς κλυ−
δωνισμούς στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, ιδίως
δε με την παραπομπή μόνο των εγγυημένων καταθέσε−
ων στη διαδικασία αποζημίωσης του ΤΕΚΕ. Η απώλεια
του μη καλυπτόμενου, κατά το ν. 3746/2009, μέρους
των καταθέσεων πελατείας, ανερχόμενου με στοιχεία
31.12.2012, σε ποσό τετρακοσίων σαράντα οκτώ εκα−
τομμυρίων τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων
εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ (€ 448.454.674)
πρέπει για αυτούς τους λόγους να αποφευχθεί, ενώ η
συνέχιση των τραπεζικών εργασιών από άλλο πιστωτι−
κό ίδρυμα κρίνεται ως πρόσφορο μέτρο διασφάλισης
της εμπιστοσύνης των καταθετών, της σταθερότητας
και της εύρυθμης λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού
συστήματος,
νi) η διαδικασία υποβολής προσφορών που έλαβε χώρα
ενώπιον της Επιτροπής για την απόκτηση περιουσιακών
στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύ−
ματος με την επωνυμία «FBB − ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» απέβη επιτυχής. Ειδικότερα δε η Επιτρο−
πή, κατόπιν των υποβληθεισών προσφορών των πιστωτι−
κών ιδρυμάτων με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS
Α.Ε.» για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του
υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την
επωνυμία «FBB − ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Α.Ε.», καθώς και της σχετικής ως άνω υπό στοιχείο η)
εισήγησης της Μονάδας Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμά−
των, την οποία και υιοθετεί, κατακύρωσε τα περιουσιακά
στοιχεία, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα της πα−

18514

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ρούσας, στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΑΑΔΟΣ Α.Ε.», το οποίο δήλωσε ήδη
εγγράφως ότι αποδέχεται τη μεταβίβαση τους σε αυτό.
Η εν λόγω προσφορά, η οποία έχει ήδη εγκριθεί από το
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κρίνεται ως
η πιο συμφέρουσα καθώς συνεπάγεται το χαμηλότερο
κόστος και τις μεγαλύτερες συνέργειες, ενώ διασφαλίζει
και την αποτελεσματική συνέχεια των συναλλαγών του
υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος. Τέλος, η
μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού απο−
τελεί τη βέλτιστη λύση καθώς ελαχιστοποιεί το κόστος
εξυγίανσης, αποφασίζει τα εξής:
Να υποχρεώσει τον ειδικό εκκαθαριστή του υπό ειδι−
κή εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία
«FBB − ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» στην
παραχρήμα μεταβίβαση των αναφερόμενων στο Παράρ−
τημα της παρούσας περιουσιακών στοιχείων του στο
πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (εφεξής: «η ΕΤΕ») μετα−
βιβάζονται όλες οι συμβατικές σχέσεις του υπό ειδική
εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία
«FBB − ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (εφεξής:
«η FBB») με τρίτους, στις οποίες υποκαθίσταται πλέον
πλήρως η «ΕΤΕ», καθώς και το σύνολο του ενεργητικού
και παθητικού της «FBB» (δικαιώματα, αξιώσεις, υποχρε−
ώσεις και βάρη κάθε είδους), εκτός από τις συμβατικές
σχέσεις και τα περιουσιακά στοιχεία που περιγράφονται
στη συνέχεια στον αριθμό 2 υπό στοιχεία α) έως και
ιγ), που αναφέρονται εφεξής συνολικά ως «μη μεταβι−
βαζόμενα στοιχεία».
Ειδικότερα, στα περιουσιακά στοιχεία (συμβατικές σχέ−
σεις, ενεργητικό και παθητικό) που θα μεταβιβασθούν
στη «ΕΤΕ» συγκαταλέγονται, εκτός αν περιλαμβάνονται
στα μη μεταβιβαζόμενα στοιχεία, ιδίως τα ακόλουθα:
α) Τα ταμειακά διαθέσιμα της «FBB», εκτός από αυτά
που περιλαμβάνονται στα μη μεταβιβαζόμενα στοιχεία.
β) Οι έννομες σχέσεις της «FBB» που πηγάζουν ή σχε−
τίζονται με καταθέσεις της στην Τράπεζα της Ελλάδος,
στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα ελάχιστα υπο−
χρεωτικά αποθεματικά.
γ) Οι έννομες σχέσεις της «FBB» που πηγάζουν ή σχε−
τίζονται με καταθέσεις και τραπεζικούς λογαριασμούς
που η «FBB» τηρεί σε πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας
ή του Εξωτερικού.
δ) Οι έννομες σχέσεις της «FBB» που πηγάζουν ή
σχετίζονται με δανειακές ή άλλου είδους πιστοδοτικές
συμβάσεις που έχει καταρτίσει με πιστωτικά ιδρύματα.
ε) Οι έννομες σχέσεις της «FBB» έναντι πελατών της
που πηγάζουν ή σχετίζονται με δανειακές ή άλλου εί−
δους πιστοδοτικές συμβάσεις με αυτούς. Από τη μεταβί−
βαση εξαιρούνται έννομες σχέσεις οι οποίες πηγάζουν ή
σχετίζονται με δανειακές ή άλλου είδους πιστοδοτικές
συμβάσεις με πελάτες της «FBB» που περιλαμβάνονται
στα μη μεταβιβαζόμενα στοιχεία.
στ) Οι έννομες σχέσεις της «FBB» που πηγάζουν ή
σχετίζονται με συμβάσεις πώλησης με σύμφωνα επα−
ναγοράς (REPOS και REVERSE REPOS) που έχει κα−
ταρτίσει η «FBB».

ζ) Οι έννομες σχέσεις της «FBB» που πηγάζουν ή σχε−
τίζονται με συμβάσεις μίσθωσης ή πώλησης κινητής
ή ακίνητης περιουσίας, τόσο στις περιπτώσεις που η
«FBB» έχει συμβληθεί ως μισθωτής ή αγοραστής όσο
και στις περιπτώσεις που η «FBB» έχει συμβληθεί ως
εκμισθωτής ή πωλητής.
η) Δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, της «FBB» επί
αξιόγραφων, εγχάρτων ή άυλων, και επί χρηματοπιστω−
τικών μέσων, εγχάρτων ή άυλων, συμπεριλαμβανομένων
μετοχών, ομολόγων, παραγώγων, επιταγών και άλλων
χρεογράφων.
θ) Οι τίτλοι που ανήκουν στην «FBB» λόγω της υπα−
γωγής της στις διατάξεις του ν.3723/2008, όπως ισχύ−
ει, και συγκεκριμένα το ειδικό ομόλογο (που εκδόθηκε
σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.3723/2008) με ISIN GR
0514018150 ονομαστικής αξίας πενήντα εκατομμυρίων
ευρώ (€50.000.000) και το ειδικό ομόλογο (που εκδόθηκε
σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.3723/2008) με ISIN GR
0326044279 ονομαστικής αξίας εξήντα εκατομμυρίων
ευρώ (€ 60.000.000).
ι) Εμπράγματα δικαιώματα της «FBB» επί κινητών και
ακινήτων.
ια) Όλες οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις της «FBB»
κατά του Ελληνικού Δημοσίου και Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου, εκτός από αυτές που περιλαμβάνο−
νται στα μη μεταβιβαζόμενα στοιχεία.
ιβ) Οι έννομες σχέσεις που πηγάζουν ή σχετίζονται
με συμβάσεις ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών
και οι υποχρεώσεις της «FBB» από κάθε είδους κατα−
θέσεις πελατών της σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένων
των καταθέσεων άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων στην
«FBB», ανεξαρτήτως του ορίου και των εξαιρέσεων του
ν. 3746/2009. Εντολές πληρωμής, πιστωτικές ή χρεω−
στικές, με αναφορά σε κάποιον από τους παραπάνω
λογαριασμούς, που είχαν δοθεί αλλά δεν είχαν εκτελε−
στεί έως την ανάκληση της άδειας εκτελούνται πλέον
από την «ΕΤΕ». Επιταγές που αναφέρουν ως πληρώτρια
τράπεζα την «FBB» θεωρούνται ότι αναγράφουν ως πλη−
ρώτρια τράπεζα την «ΕΤΕ», με όλες τις σχετικές συνέ−
πειες, και σύρονται επί των παραπάνω λογαριασμών.
ιγ) Οι έννομες σχέσεις από δανειακές ή άλλου εί−
δους πιστοδοτικές συμβάσεις της «FBB» με την Τράπεζα
της Ελλάδος ή άλλα μέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Κεντρικών Τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων και των
πιστοδοτικών συμβάσεων για την παροχή έκτακτης
ρευστότητας από την Τράπεζα της Ελλάδος.
ιδ) Οι έννομες σχέσεις και κάθε είδους υποχρεώσεις
και δικαιώματα της «FBB» που απορρέουν από την
καθ’ οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή της σε οργα−
νωμένες αγορές, χρηματιστήρια, συστήματα συμψη−
φισμού, συστήματα πληρωμών, καθώς και συστήματα
εκκαθάρισης και/ή διακανονισμού χρηματοπιστωτικών
μέσων, περιλαμβανομένων και των υποχρεώσεων και
δικαιωμάτων που σχετίζονται με εντολές οι οποίες
έχουν εισαχθεί στα ως άνω συστήματα πριν από τη
μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της «FBB»
σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και οι οποίες δεν
έχουν εκκαθαριστεί, συμψηφιστεί ή διακανονιστεί έως
τον χρόνο αυτόν.
ιε) Ο διακριτικός τίτλος και τα σήματα της «FBB».
ιστ) Έννομες σχέσεις της «FBB» από συμβάσεις οι
οποίες εξυπηρετούν τη λειτουργία της.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ιζ) Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της «FBB»,
συμπεριλαμβανομένων ιδίως των δικαιωμάτων πνευ−
ματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, δι−
καιωμάτων επί λογισμικού, αποκλειστικές ή μη άδειες
χρήσης επί προϊόντων διανοητικής ιδιοκτησίας, κλπ.
ιη) Δικαιώματα και συμβατικές σχέσεις που σχετίζο−
νται με τη λειτουργία ή την εξασφάλιση μεταβιβαζόμε−
νων στοιχείων του ενεργητικού, όπως ιδίως απαιτήσεις
και εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων που
έχουν μεταβιβαστεί καταπιστευτικά στην «FBB», έγχαρ−
τα ή άυλα αξιόγραφα (όπως ιδίως επιταγές), έγχαρτα ή
άυλα χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν μεταβιβαστεί
στην «FBB» προς εξασφάλιση απαιτήσεων της, δικαιώ−
ματα επίσχεσης ή συμψηφισμού.
ιθ) Έννομες σχέσεις από συμβάσεις παροχής επενδυ−
τικών υπηρεσιών της «FBB».
κ) Οι αξιώσεις της «FBB» για αποζημίωση, ανεξαρ−
τήτως αιτίας και θεμελίωσης (ενδοσυμβατική ή άλλη),
συμπεριλαμβανομένων και αξιώσεών της για καταβολή
χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ανεξαρ−
τήτως αιτίας, καθώς και αξιώσεις αδικαιολόγητου πλου−
τισμού. Από τη μεταβίβαση εξαιρούνται αξιώσεις που
συνδέονται με μη μεταβιβαζόμενα στοιχεία.
κα) Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της «FBB» έναντι
του ΤΕΚΕ, ως είχαν προ της ανάκλησης της αδείας
της «FBB».
κβ) Οι έννομες σχέσεις οι πηγάζουσες από την έκδοση
εγγυητικών επιστολών ή από άλλου είδους εγγυοδο−
τικές συμβάσεις της «FBB» και τα συναφή με αυτές
αναγωγικά δικαιώματα της «FBB» έναντι πελατών της ή
τρίτων, εφόσον δεν σχετίζονται με δανειακές ή άλλου
είδους πιστοδοτικές συμβάσεις με πελάτες οι οποίες
δεν μεταβιβάζονται.
2. Δεν μεταβιβάζονται στην «ΕΤΕ» τα περιουσιακά
στοιχεία (ενεργητικό, παθητικό και έννομες σχέσεις
από συμβάσεις) που περιγράφονται αμέσως παρακά−
τω υπό τα στοιχεία α) έως και ιγ) (μη μεταβιβαζόμενα
στοιχεία). Τα μη μεταβιβαζόμενα στοιχεία διατηρούνται
υπό τη δικαιοκτησία (ενεργητικό) της «FBB» ή συνεχί−
ζουν να βαρύνουν (παθητικό) την «FBB». Εφόσον στα μη
μεταβιβαζόμενα στοιχεία περιλαμβάνονται συμβατικές
σχέσεις, σ΄ αυτές συμβαλλόμενη παραμένει η «FBB». Τα
μη μεταβιβαζόμενα στοιχεία είναι τα ακόλουθα:
α) Οι έννομες σχέσεις της «FBB» με τρίτους που πη−
γάζουν ή σχετίζονται με συμβάσεις εργασίας που έχει
καταρτίσει η «FBB», περιλαμβανομένων των προκατα−
βολών μισθών.
β) Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της «FBB» ένα−
ντι των μετόχων της, που απορρέουν από τη μετοχική
σχέση, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων της
«FBB» για καταβολή μερισμάτων που έχουν εγκριθεί για
προηγούμενες χρήσεις, τα οποία δεν έχουν αναληφθεί
από τους δικαιούχους, και, σε περίπτωση παραγραφής,
η υποχρέωση της «FBB» για καταβολή τους στο Ελλη−
νικό Δημόσιο.
γ) Όλες οι αξιώσεις και υποχρεώσεις της «FBB» ένα−
ντι τρίτων, περιλαμβανομένων και των υπαλλήλων της
«FBB», για καταβολή αποζημίωσης από οποιαδήποτε
(συμβατική ή εξωσυμβατική) αιτία, για καταβολή χρη−
ματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, καθώς και
για απόδοση αδικαιολόγητου πλουτισμού, εφόσον συν−
δέονται με τα μη μεταβιβαζόμενα στοιχεία.
δ) Οι υποχρεώσεις που κατά το νόμο ικανοποιούνται
από το προϊόν της εκκαθάρισης της «FBB».

18515

ε) Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και
υποχρεώσεις της «FBB» κατά του Ελληνικού Δημοσίου.
στ) Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις της
«FBB», βάρη και τέλη κάθε είδους, ανεξάρτητα από το
εάν έχουν γεννηθεί και αν έχουν βεβαιωθεί κατά το
χρόνο μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων της
«FBB» σύμφωνα με την παρούσα απόφαση. Ιδίως δεν
μεταβιβάζονται υποχρεώσεις για καταβολή ή προκα−
ταβολή φόρων κάθε είδους που παρακρατήθηκαν στο
χρονικό διάστημα έως τη μεταβίβαση των περιουσιακών
στοιχείων της «FBB» σύμφωνα με την παρούσα απόφα−
ση˙ για καταβολή τελών ή εισφορών που αφορούν πα−
ροχές για το παραπάνω χρονικό διάστημα˙ για πληρωμή
προστίμων (ανεξάρτητα από τον χρόνο επιβολής) για
πράξεις ή παραλείψεις της «FBB» που συντελέστηκαν
στο παραπάνω χρονικό διάστημα− για καταβολή συ−
μπληρωματικού ή επιπρόσθετου φόρου αναφορικά με
το παραπάνω χρονικό διάστημα.
ζ) Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις της «FBB» κάθε εί−
δους έναντι ασφαλιστικών φορέων, οι οποίες αφορούν το
χρονικό διάστημα έως τη μεταβίβαση των περιουσιακών
στοιχείων της «FBB» σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.
η) Οι υποχρεώσεις της «FBB» έναντι ασφαλιστικών
εταιρειών που αφορούν την παροχή πρόσθετης ασφά−
λισης των υπαλλήλων της «FBB».
θ) Οι έννομες σχέσεις της «FBB» έναντι πελατών της
από δανειακές ή άλλου είδους πιστοδοτικές συμβάσεις
της «FBB», συμπεριλαμβανομένων και αναγωγικών δι−
καιωμάτων της από την έκδοση εγγυητικών επιστολών
ή από άλλου είδους εγγυοδοτικές συμβάσεις της «FBB»
με τρίτους, οι οποίες αφορούν απαιτήσεις σε οριστική
καθυστέρηση κατά την έννοια της ΠΔ/ΤΕ 2442/1999,
όπως ισχύει.
ι) Τα πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις που
απορρέουν από εγγυητικές επιστολές έκδοσης της
«FBB» που έχουν καταπέσει.
ια) Τα δικαιώματα και έννομες σχέσεις που σχετί−
ζονται με τη λειτουργία ή την εξασφάλιση μη μετα−
βιβαζόμενων στοιχείων του ενεργητικού, όπως ιδίως
απαιτήσεις και εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών
ή ακινήτων που έχουν μεταβιβαστεί καταπιστευτικά
στην «FBB», έγχαρτα ή άυλα αξιόγραφα (όπως ιδίως
επιταγές), έγχαρτα ή άυλα χρηματοπιστωτικά μέσα που
έχουν μεταβιβαστεί στην «FBB» προς εξασφάλιση μη
μεταβιβαζόμενων απαιτήσεών της, δικαιώματα επίσχε−
σης ή συμψηφισμού.
ιβ) Οι τίτλοι που έχει εκδώσει η «FBB» λόγω της υπα−
γωγής της στις διατάξεις του ν.3723/2008, όπως ισχύ−
ει, και συγκεκριμένα το ειδικό ομόλογο (που εκδόθηκε
σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.3723/2008) με ISIN XS
0604010123 ονομαστικής αξίας πενήντα εκατομμυρίων
ευρώ (€50.000.000).
ιγ) Ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (€ 4.000.000)
από τα ταμειακά διαθέσιμα της «FBB».
3. Στα περιουσιακά στοιχεία της «ΕΤΕ» θα προστεθεί
το ποσό που θα της καταβάλει το Ταμείο Χρηματοπι−
στωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με το άρθρο 63Δ
παρ. 13 ν. 3601/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παρ.
15 εδ. α΄ του ν. 4051/2012, όπως ισχύουν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Πρόεδρος
Ελένη ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ − ΛΟΥΡΗ

18516

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õ—ðì÷ì÷ úùðð—ò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê—÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

-

Γ΄

50 €

Α.Ε.Δ.

5€

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

100 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
2.250 €

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02011371005130008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful