You are on page 1of 19

Hazr Beton Nedir?

Beton; imento, agrega, su ve gerektiinde katk maddelerinin belirli oranlarda homojen olarak kartrlmas ile elde edilen, balangta plastik kvamda olup zamanla imentonun hidratasyonu sebebiyle katlap, istenilen kalbn eklini alarak sertleen kompozit bir yap malzemesidir. Bilgisayar kontrolyle istenilen oranlarda biraraya getirilen malzemelerin, beton santralnda veya mikserde kartrlmasyla retilen ve tketiciye taze beton olarak teslim edilen betona Hazr Beton denir. Hazr beton kullancsnn hazr betonda arayaca nitelikler TS EN 206-1 standardnda yer almaktadr. Betonu gnmzde nemli bir yap malzemesi yapan zellikler yle sralanabilir. 1. Ekonomik olmas, 2. Yksek basn dayanmna sahip olmas, 3. ok dk olan ekme dayanmnn tasarm ve uygulamada elik donat ile dengelenebilmesi (Betonarme), 4. Dayankl olmas, 5. Dier yap malzemelerine gre daha az enerji ile retilebilmesi, 6. ekil verilebilme kolaylna sahip olmas, 7. stenen her yerde retilebilir olmas

Betonun Bileenleri Betonu oluturan hammaddeler imento, su, ince agrega, iri agrega ve gerektiinde kimyasal ve/veya mineral katklardr. Bu hammaddelerden imento+su (gerektiinde kimyasal ve/veya mineral katklar) imento hamuru; ince ve iri agrega ise agrega bileeni olmak zere betonun iki bileenini olutururlar. Hammaddelerin kartrlmasndan sonra oluan imento hamuru, zamanla katlap sertleir ve agrega tanelerini birbirine yaptrarak betonun dayanm kazanmasn salar. Dolaysyla bir betonun dayanm; imento hamurunun dayanmna, Agrega tanelerinin dayanmna, imento hamurunun agrega tanelerini birbirlerine yaptrmasnn gcne, yani aderansa baldr. Betonu oluturan malzemelerin yaklak olarak hacimsel dalm aada gsterilmitir.

Betondan Beklenilen zellikler yi bir beton; taze haldeyken kolay tanabilmeli, yerletirilebilmeli, sktrlabilmeli ve bu ilemler sonrasnda ayrmamaldr. Sertlemi halde ise betonun mekanik mukavemeti yeterince yksek ve dayankl olmaldr.Yani hava etkisine, kimyasal etkilere ve anma etkisine kar dayanmaldr. Ayrca ekonomik olmal; yani malzeme, retim, dkm, kalplama, bakm masraflar az olmaldr. Bu zellikler ise; Malzeme cinsi ve karm oranlar iyi seilerek, beton harmannn hazrlanmas, yerletirilmesi ve sklanmasnda uygun yntemler ve gvenilir aralar kullanlarak ve beton uygun koullarda saklanarak salanabilir. Genelde betondan beklenilen zellikleri u balklar altnda incelemek mmkndr. 1. lenebilme: Betoniyerden kan taze betonun tama ve kalba yerletirme srasnda kohezyonunu ve homojenliini kaybetmemesi ve kalplarda kolaylkla yaylarak kabil olduu kadar az boluk brakarak bunlarn doldurma zelliklerini hepsini birden ilenebilme zellii ifade eder. lenebilme, minimum enerji, homojenliinin korunmas, boluksuz yerleme ve kvam kavramlarn iermektedir. 2. Basn Mukavemeti; Betonun en nemli mekanik zellii basn dayanmdr. Bunun nedeni; beton gevrek bir malzemedir. Basit mukavemet deerleri arasnda en yksek olan basn, en dk olan ekmedir. Oranlar %8 ile %14 arasndadr. Pratikte betonun hi ekme gerilmesi olmad, hemen atlad varsaylr ve beton sadece basnca altrlr. Betonun basn dayanm, dier beton nitelikleriyle paralellik gsterir. Yksek basn dayanml bir beton doludur, serttir, su geirmez,d etkilere dayanr ve anmaz. Basn dayanm standart silindir(15 cm ap,30 cm ykseklik) veya kpler (15 cm kenarl) zerinde belirlenir. Basn dayanm, laboratuar koullarnda olgunlatrlan 28 gnlk beton rnekleri zerinden deerlendirilir. Pratik ynden dayanm 7. ve 90. gnlerde de tayin edilebilir. Basn dayanm zamana bal olarak artar. Genel olarak standart beton basn dayanmnn 28 gnlk deerini % 100 kabul eder. Beton, yalandka

mukavemet deeri artar ve bu art 28 gne kadar hzl bundan sonra yava devam eder. TS EN 206-1 Hazr Beton Standardna gre normal ve ar betonlar iin basn dayanm snflar aadaki tabloda belirtildii ekildedir. BASIN DAYANIM SINIFLARI Basn dayanm En dk karakteristik snf silindir dayanm fck,sil N/mm2 C 8/10 8 C 12/15 12 C 16/20 16 C 20/25 20 C 25/30 25 C 30/37 30 C 35/45 35 C 40/50 40 C 45/55 45 C 50/60 50 C 55/67 55 C 60/75 60 C 70/85 70 C 80/95 80 C 90/105 90 C 100/115 100 En dk karakteristik kp dayanm fck,kp N/mm2 10 15 20 25 30 37 45 50 55 60 67 75 85 95 105 115

3. Dayanm; Dayankl bir beton, maruz kalaca iklim artlarna, yani hava artlarna, kimyevi tesirlere, slanma-kurumaya, atee (yangna) ve anmaya kar yeterli bir derecede dayankllk gsterebilen betondur. Betonun bu zelliklerine dayankllk gstermesi iin agregann salamll, gzeneklilii, su geirgenlilii, mineral yaps, tane ekli, granlometrisi, yzey przll, en byk tane boyutu, elastiklik modl, termik genleme katsays, agregada kil olup olmad ve agregann temizlii gibi birok faktr salamas gerekir.

a) Hava artlarna Dayankllk Betonun hava artlarndan dolay paralanp dalmasna sebep s ve rutubet deiiklikleriyle meydana gelen donma, zlme, genileme, bzlme olaylardr. Son zamanlarda dayankll artrmak amacyla beton ierisine mikroskopik hava habbecikleri oluturan maddeler kullanlmaktadr. Mikroskobik hava habbecikleri betonun klcalln keser su geirgenliini nleyerek betonun donmasn engeller. Beton ierisinde % 2-6 orannda mikroskopik hava habbecikleri datlrsa byle bir beton dona kar dayankllk kazanr. Bu ilen betonun basn mukavemetinde biraz dklk gsterirse de beton mikroskobik hava ile dayankllk gibi nemli bir zellik kazandndan bu dklk bir kayp olarak kabul edilemez. b) Kimyevi Tesirlere Kar Mukavemet Betonun kimyevi yollardan tahribat birka sebepten olabilir. Agregann ierisinde alkali reaksiyonu verebilecek maddeler, (opal, tridimit vs.) imentonun alkali oksitleri ile (Na2O, K2O) reaksiyona girerek betonun dalmasna neden olur. Bu olay sonunda beton yzeyinde gelii gzel atlaklar meydana gelir. Beton yourma suyunda bulunan slfatlar beton iin ok zararldr. Byle sularn kullanlmas halinde curuf imentolar tercih edilir. c) Erozyona Kar Dayankllk Beton yzleri akarsularda hareket eden andrc malzemelerle ve rzgar tesiri ile anr. Beton bu faktrlerden hangisinin tesiri altnda kalacaksa ona gre tedbir alnmaldr. Anmaya dayankl beton yapmak iin, kumdaki 200 nolu elekten geen ksm %3den fazla olmamaldr. akl, sert ve salam bnyeli olmal, gerekli ilenebilirlii temin edebilecek en kk su/imento orann kullanmak ve yeterli bir basn mukavemetini verebilecek tedbirleri almak gerekir. Ayrca agregalarn granlometrileri uygun olmaldr.

4. Betonun Anmaya ve arpmaya Kar Mukavemeti; Yol, hava alan, su borularnda ve genel olarak deme kaplamalarnda kullanlan beton nemli derecede anma etkisinde kalr. Genellikle basn dayanm yksek olan betonlar anmaya kar da dayankldr. Betonda imento miktar agregaya kyasla az olduundan asl anma etkisi agregaya gelir. Bu bakmdn beton retiminde anmaya dayankl sert agregalarn kullanlmas betonun anmaya kar dayanmn arttrr. Anmaya ok dayankl betonlar, zel agregalarn kullanlmasyla elde edilir. Bu amala granit, kuvartz kkenli agrega, demir paracklar, elik tozu ve karborandum gibi yapay agregalar kullanlr. Basn mukavemeti ve ekme mukavemeti byk olan betonlarn arpma mukavemeti de byk olur. Bu nedenle beton retiminde ii agrega olarak akl yerine krma ta kullanlmasyla arpmaya daha dayankl beton elde edilir. Krma tal betonlarn daha fazla deformasyon yapma kabiliyetine sahip olmas, betonun daha fazla enerji almasna ve arpma dayanmnn artmasna neden olur. Betonun deformasyon yapma kabiliyetinde azalma belirli bir sreden sonra, betonun ya ilerledike arpma dayankllnn azalmasna yol aar. Bu nedenle betonarme kazk ve palplanjlarn balar bu tr zorlama ile kar karya gelmektedir. Bu husus gz nnde tutularak bunlar retildikten sonra fazla bekletilmeden aklmaldr. 5. Permeabilite (Geirimlilik); Betonun geirgenlii, beton ierisindeki boluklar ile imento hamuru agrega ara yzeyindeki mikro atlaklarn bir fonksiyonudur. Su yaplarnda betonun su geirgenliinin az veya hi olmamas ok nemlidir. Betonun su geirgen bir yapda olmas nemli bir su kaybna neden olduu gibi, donma-zlmeden de ok etkilenmektedir. Geirimlilik boluklu bir ortamda laminer bir akmla svnn hareket etmesi sonunda meydana gelen bir olaydr. Betonun dayankllk problemleri betonun geirimlilii ile balar. Betonun geirimsiz olmas durumunda birok dayankllk problemine yol aan su ve zararl svlar beton ierisine nfuz edemez. Yani geirimsiz ya da geirgenlii ok dk olan betonlarda don olay veya betonu kimyasal olarak paralayan reaksiyonlar grlmez. Klcal su geirimlilii (kapilarite) daha ok bina cephelerinde, zemin suyunun yerekimine ramen ince klcal boluklardan ykselmesi eklinde grlr. Sva ve beton yzeylerde ieklenme ad verilen tuz birikmesi olay kapilarite olay nedeniyle geliir.

Betonda geirgenlii azaltabilmek iin u nlemlerin alnmas gerekir; Agrega maksimum tane apn kk semek ve granlometrisi dzgn (ya da dzeltilmi) agrega kullanmak, Karma suyu miktarn optimum miktarda kullanmak, Betonu en yksek kompasitede (sklkta) yerletirmek, Optimum imento dozajnn altnda imento kullanmamak, tlme incelii ve kohezyonu yksek imentolar kullanmak, Betonu mmkn olduu kadar fazla kullanmak, Geirimsizlii salayan beton katklar kullanmak.

6. Hacim Deiimi; Betonda genel olarak hacim sabitlii aranan zelliklerdendir. Betonda hacim deiiklikleri betonun servis mr boyunca yapsal ynden nemli bir deformasyon meydana getirmemelidir. Genel olarak hacim deiimi slanma ve kuruma sonras meydana gelen genleme ve bzlmedir. Rtrenin kelime anlam hacim bzlmesidir. Rtre olaynn iki nemli zararl etkisi vardr. Bunlardan biri betonda atlaklarn olumas, dieri de betonarme donatda parazit gerilmelerin olumasdr. atlaklar, betonun zellikle ekme dayanmn drrler. Ayrca geirimliliin artmas nedeniyle betonun kimyasal etkilere ve dona dayanklln azaltp, donatnn korozyonunu kolaylatrrlar.

7. Elastisite; Beton genel olarak elastik bir malzeme deildir. Betonun gerilme deformasyon ilikisi genellikle bir eri eklindedir.

ekil 9. Betonda Gerilme Deformasyon Erisi Erinin dz olduu ksmndan erinin balama noktas gerilmedeformasyon oran elastikiyet modl olarak isimlendirilir. Ykleme alma blgesi dna ktnda eri ba ksmndaki dzgnlkten ayrlacaktr. Betonun 28 gnlk krlma mukavemetlerinin %75ine kadarki basn dayanmlar iin gerilme-deformasyon oran olduka niformdur. Betonlarn 28 gnlk elastisite modl yaklak olarak; 1-4 x 105kgf/cm2 civarndadr.

Hazr Beton retimi Hazr Beton, kuru karml ve ya karml olmak zere iki farkl ekilde retilmektedir. 1. Kuru Karml Sistem; Bu sistemde hazr beton, agrega, imento ve varsa mineral katks beton santralnda llp, transmikserde kartrlan, suyu ve varsa kimyasal katks ise teslim yerinde llp kartrlarak ilave edilen ve teslim yerinde hazrlanan taze betondur. Kuru karml sistemde ok dikkat edilmesi gereken unsurlar : antiyede karma verilen su ve kimyasal katk miktarnn, karm dizaynnda ngrlen miktarlardan fazla olmamasna, Kartrma sresinin, homojen bir karm iin yeterli olacak srede olmasna zen gsterilmelidir. 2. Ya Karml Sistem; Bu sistemde ise hazr beton, su ve kimyasal katklar da dahil olmak zere tm bileenlerin beton santralnda llmesi ve kartrlmas ile elde edilen taze betondur. Taze beton, beton santralnda transmiksere yklenerek teslim yerine gnderilir ve burada kullancya teslim edilir. Hazr Betonun Siparii Hazr betonun siparii verilirken aadaki hususlara dikkat edilmelidir; 1. Sipari miktar doru hesaplanarak verilmelidir. Yanl miktar, programn aksamasna ve can skc beklemelere neden olabilir. 2. Betonun dayanm snf, kvam snf, en byk agrega tane bykl belirtilmelidir. 3. imento tipi ve zellikle isteniyorsa, kimyasal katk tipi belirtilmelidir. 4. Sipari retici firmaya en az birka gn nceden bildirilmelidir. 5. Betonun kullanlaca yap eleman mutlaka belirtilmelidir. 6. evresel koullar (deniz suyu, slfat, asitler vb.) ve etki dereceleri hazr beton retici firmasna bildirilmelidir. 7. Sipari yazl olarak verilmelidir. Sipari formu doldurularak karlkl imzalandktan sonra, kullanc bir nshasn muhafaza etmelidir. Sipari

formunda yukarda belirtilen bilgilerin yannda, aadaki bilgilere de yer verilmelidir. Siparii verenin ad, soyad, firmann ad, adresi, vergi dairesi, vergi numaras ve hesap numaras, Ak antiye adresi, Telefon numaras, Teslim gn ve saati, Betonu boaltma ekli (pompal, direkt transmikserli, kova ile vs.), stenen zel talepler (Geirimsizlik, erken kalp alma vs.). Hazr Betonun Tanmas Hazr Beton, beton santralndan kullanc antiye sahasna transmikserlerle tanr. Ya karml hazr beton, mikserin tama devrinde evrilmesiyle antiye sahasna tanarak boaltlr. Tama sresi, mikserin tama devrinde toplam 300 devir karl sreyi veya iki saati (hangisi kkse) amamaldr. Kuru karml hazr beton, zel transmikserlerle teslim yerine kadar kartrmadan tanr. Teslim yerinde su ve kimyasal katks ilave edilir ve uygun srede kartrlarak teslim edilir. Tama sresi (beklemeler dahil) saati gememelidir. Tama sreleri ile ilgili snrlandrmalar, her iki sistemde de, kullanlan imento ve kimyasal katk tipleri ile iklim koullar etkileyebilir. Ancak temel prensip, mikserdeki taze betonu mmkn olan en ksa srede kalbna yerletirmektir. Hazr Betonun Dkm Hazr Beton dkm reticinin betonu trasmikser oluunun aznda veya pompa ucunda kullancya teslim ettii andan itibaren kalbna iletilerek yerletirme, sktrma ve mastarlama ilemleridir. reticinin, betonu trasmikser oluunun azndan veya pompa ucunda kullancya teslim ettii andan itibaren sorumluluu biter. Bundan sonra uygulanacak btn ilemler kullanc sorumluluundadr. Kullancnn beton dkm sonucundan yksek performans elde edebilmesi iin baz nemli hususlara zenle dikkat etmesi gerekir.

Souk Havalarda Beton Dkm Beton dkm srasnda, ortalama hava scaklnn ard ardna gn sre ile +5 Cnin altnda olduu durum, dkm iin souk hava koullarn oluturur. Bu hava artlarnda kaliteli beton elde edebilmek iin yapm, dkm ve bakm ilerinde zel tedbirler alnmas gerekir.Taze beton prizini alrken don olaynn olmas ok tehlikelidir. Taze beton dkld ortamn scakl bir gn ierisinde +5 C 'nin altna derse 48 saat sre ile bir gnden fazla +5 C 'nin altna derse 72 saat sreyle dona kar korunmaldr. Alnacak nlemler: 1. Don riski olan hava koullarnda mmkn olduunca beton dklmemelidir. 2. Yksek hidratasyon ssna sahip imento, izin verilen en fazla imento dozaj ve dk su/imento oran seilmelidir. 3. Kalp alma sresi uzatlmaldr. 4. Priz hzlandrc ve antifiriz kullanlmaldr. 5. Betonun ilk scaklnn donma deerine dmemesi iin agrega,imento ve zellikle su stlmaldr. 6. imentonun hidratasyonu nsonucu ortaya kan snn beton dna yaylmas nlenmelidir. Bunun iin kalplarn d yzeylerine uygun yaltmlar yaplmaldr. Scak Havalarda Beton Dkm Beton dkm srasnda ortalama hava scaklnn, ard ardna gn sre ile +30Cnin stnde olduu durum dkm iin scak hava koullarn oluturur. Beton dkm iin en olumsuz ortam ar scak, kuru ve rzgarl havalardr.Yeni yerletirilmi taze betonda hzl buharlama sonucu ar su kayb oluur.Bunun sonucunda slump kayb priz hzlanmas hava boluklar ve yzeyde plastik rtre atlaklar meydana gelir. Buda betonun dayanklln olumsuz ynde etkiler. Beton dkerken hava scaklnn +32 o C 'den fazla olmas beton iin nlemler alnmasn gerektiri. Alnacak nlemler: 1. Dk imento dozu ve hidratasyon ss dk imentolar tercih edilmelidir. 2. Dkm yerine ulaan mikser bekletilmeden boaltlmaldr. 3. Priz teleyici katklar kullanlmaldr. 4. Gece beton dkm tercih edilmelidir.

5. Dkm esnasnda taban ve kalplara su pskrtlmesi beton karmndaki suyun emilmemesi iin nemlidir. 6. Beton dkm yapldktan hemen sonra ilk mastarlama yaplr, 30-40 dak sonra yamurlama yaplarak ikinci mastar uygulanr. 7. Dkmden ilk yarm saat 'den balayarak 72 saat boyunca suya doyurulmaldr. 8. Gne ve rzgarn etkisinden korunmak iin akta kalan beton yzeyler slak uvalla veya plastik rt ile rtlmelidir Beton atlaklar, nlenmesi ve Giderilmesi Beton veya betonarme elemanlarda grlen atlaklar iki ana gurupta toplanr : 1. 2. Yapsal atlaklar, Uygulama kkenli atlaklar.

1. Yapsal atlaklar: Bu tip atlaklar yaplarn ilevleri gerei tamas zorunlu gerilmelerden kaynaklanr. Bunlar projesi olmayan, zemin problemi zlmemi yaplarda meydana gelirler ve ok tehlikelidirler. Beton dkm ve dkm koullar ile ilgileri yoktur. Bu tip atlaklar, betonarme eleman iinde ekme gerilmelerine dik ynde oluurlar. Basit bir kiriin aklk ortasnda oluan veya bir konsol mesnedin stnde grlebilen atlaklar yapsal atlaklardr. 2. Uygulama kkenli atlaklar: Bu tip atlaklar taze ve sertlemi betonlarda grlrler. Taze Beton atlaklar: Taze betonun kalplara yerletirildikten sonraki 0.5 - 4 saatleri arasnda, yani beton henz plastik halde iken, zellikle geni deme ve benzeri yzeylerde atlaklar oluabilmektedir. Bu atlaklarn derinlikleri 10 cm yi bulabilir. Uzunluklar bir ka cm. ile 1 - 2 m. arasnda olmaktadr. atlaklar sonucunda betonun durabilitesi ( dayankll ) bozulmakta, korozyona ak, geirgen bir durum almaktadr. Taze beton atlaklarnn en nemli oluum nedenleri plastik rtre ve oturma farllklardr.

Plastik Rtre atlaklar: Bu tip atlaklar zellikle scak, kuru, rzgarl zamanlarda dkm yaplan betonlarda ( deme, yol, pist, ..); beton yzeyindeki suyun buharlama hznn beton iindeki suyun yzeye kma (terleme ) hzndan daha byk olmas sebebi ile oluan; dzensiz dalm gsteren, eitli boylarda ve genilikteki atlaklardr. Ayn atlaklar, yeni betonun altndaki eski betonun veya dier malzemelerin ( Ytong, yalanmam ahap kalp, asmolen deme gibi ) beton suyunu emmesi sonucuda oluabilmektedir. Bu tip atlaklar genelde yzeysel olup derinlii birka milimden fazla deildirler. Yap gvenlii asndan tehlikesi yoktur. Plastik rtre atlaklar olumasna kar nlemler: 1. Betonun yerletirilmesi ile ilgili nlemler: Beton dklmeden hemen nce dkm yerinin zemini ve kalplar slatlmaldr. Islatma suyu buharlar buharlamaz dkme geilir. Bylece hem kalplarn buharlama nedeniyle soumas salanr. Hem de beton suyunun emilmesi nlenmi olur. Taze betonu gneten, scaktan ve rzgardan korunmal, mmknse gece beton dkm yaplmaldr. Beton yerletirildikten sonra mastar ekilip braklr. Daha sonraki tahta mala ile dzeltme ilemi mmkn olduu kadar ertelenir. Bu ilem beton yzeyinde ayak izinin 1 - 2 cm. derinlikte iz brakmama durumuna gelinceye kadar geciktirilir. Ondan sonra demir mala dzeltmesi uygulanr. 2. Betona kr uygulamas: Taze betondaki plastik rtre atlamas, yzeydeki buharlamann hzl olmasndan kaynaklandna gre, yzeydeki nem orann yksek tutmak gerekir. Farkl Oturma atlaklar: Taze betonda iri agrega taneleri dibe kerken, imento partikllerini ieren su yzeye kar. Bu su yzeyde birikir.Yzeye yakn kiri ve deme donatlar bu yer deiimine kar koyar ve taze beton bu blgede tam olarak yerleemez. Yerlemesini tam olarak gerekletiremeyen beton demir donat boyunca atlar.

nlemler: Beton dkldkten sonraki yzey dzeltme ilemlerine bir sre ertelemek ve terleyen su tmyle buharlatktan sonra tahta mala ile dzeltme ilemine gemek nerilebilir. Ayrca betonun yerletirilmesine ok dikkat edilmelidir. te yandan yzeye yakn yerlerde yeterli sayda ve kalnlkta pas paylar kullanlmaldr. Sertlemi Beton atlaklar: Bu tip atlaklar deiik ya gruplarndaki ( 1 haftadan 30 yla kadar ) betonlarda grlebilir. atlaklar, fiziksel veya kimyasal kkenlidir. Bunlar, nce klcal grnmde, ardndan byyen ve birleen atlaklardr. atlaklar takiben beton yzeyinde soyulma, dklme ve patlamalar grlr. nlem alnmad takdirde, betonarme elemanlar zamanla tahrip olurlar. Bu atlamalarn nedenleri arasnda donma - znme, alkali - aktif silis reaksiyonu, karbonatlama, donatnn korozyonu, slfat - asit - tuz gibi beton iin zararl maddelerin yol at reaksiyonlar saylabilir.

Hazr Betonla lgili Standartlar 1 2 3 TS EN 1097-1 TS EN 1097-2 TS EN 1097-3 Agregalarn Mekanik ve Fiziksel zellikleri in Deneyler Blm 1: Anmaya Kar Direncin Tayini (Mikro- Deval) Agregalarn Mekanik ve Fiziksel zellikleri in Deneyler Blm 2 : Paralanma Direncinin Tayini in Metotlar Agregalarn Fiziksel ve Mekanik zellikleri in Deneyler Blm 3: Gevek Yn Younluunun ve Boluk Hacminin Tayini Agregalarn Mekanik ve Fiziksel zellikleri in Deneyler Blm 4: Kuru Sklatrlm Dolgu Malzemesinin (Taunu) Boluklarnn Tayini Agregalarn Mekanik ve Fiziksel zellikleri in Deneyler Blm 5: Hava Dolaml Etvde Kurutma le Su Muhtevasnn Tayini Agregalarn Mekanik ve Fiziksel zellikleri in Deneyler Blm 6: Tane Younluu ve Su Emme Orannn Tayini Agregalarn Mekanik ve Fiziksel zellikleri in Deneyler Blm 7: Taunu (Filler) Tane Younluunun TayiniPiknometre Metodu Agregalarn mekanik ve fiziksel zellikleri iin deneyler Blm 2: parlatma deerinin tayini Agregalarn Mekanik ve Fiziksel zellikleri in Deneyler Blm 9: ivili Lastiklerden Kaynaklanan Anmaya Kar Direncin Tayini- Nordik Deney Beton Karma Suyu Beton- Taze Beton Deneyleri- Blm 1: Numune Alma Beton- Taze Beton Deneyleri- Blm 2: kme (Slamp) Deneyi Beton- Taze Beton Deneyleri- Blm 3: Vebe Deneyi Beton- Taze Beton Deneyleri- Blm 4: Sktrlabilme Derecesi Beton- Taze Beton Deneyleri- Blm 5: Yaylma Tablas Deneyi Beton- Taze Beton Deneyleri- Blm 6: Younluk Beton- Taze Beton Deneyleri- Blm 7: Hava eriinin

TS EN 1097-4

TS EN 1097-5

6 7

TS EN 1097-6 TS EN 1097-7

8 9

TS EN 1097-8 TS EN 1097-9

10 TS EN 1008 11 TS EN 12350-1 12 TS EN 12350-2 13 TS EN 12350-3 14 TS EN 12350-4 15 TS EN 12350-5 16 TS EN 12350-6 17 TS EN 12350-7

18 TS EN 12390-1 19 TS EN 12390-2

20 TS EN 12390-4 21 TS EN 12390-5 22 TS EN 12390-6 23 TS EN 12390-7 24 TS EN 12390-8 25 TS EN 12504-1

26 TS EN 12504-2 27 TS EN 12629-1 28 TS EN 12878

29 TS EN 1367-2 30 TS EN 1367-3 31 TS EN 1367-4 32 TS EN 1521 33 TS EN 1744-1

Tayini- Basn Metotlar Beton - Sertlemi Beton Deneyleri - Blm 1: Deney Numunesi ve Kalplarnn ekil, Boyut ve Dier zellikleri Beton - Sertlemi Beton Deneyleri - Blm 2: Dayanm Deneylerinde Kullanlacak Deney Numunelerinin Hazrlanmas ve Krlenmesi Beton - Sertlemi Beton Deneyleri - Blm 4: Basn Dayanm - Deney Makinelerinin zellikleri Beton - Sertlemi Beton Deneyleri - Blm 5: Deney Numunelerinin Eilme Dayanmnn Tayini Beton - Sertlemi Beton Deneyleri - Blm 6: Deney Numunelerinin Yarmada ekme Dayanmnn Tayini Beton - Sertlemi Beton Deneyleri - Blm 7: Sertlemi Betonun Younluunun Tayini Beton - Sertlemi Beton Deneyleri - Blm 8: Basn Altnda Su leme Derinliinin Tayini Beton- Yapda Beton Deneyleri- Blm 1: Karot Numuneler- Karot Alma, Muayene ve Basn Dayanmnn Tayini Beton - Yapdaki Beton Deneyleri - Blm 2: Tahribatsz Deneyler - Geri Srama Saysnn Tayini Agregalarn Mekanik ve Fiziksel zellikleri in DeneylerBlm 1: Anmaya Kar Direncin Tayini (Mikro-Deva) Pigmentler- imento ve/veya Kire Esasl naat Malzemelerinin Renklendirilmesi in zellikleri ve Deney Yntemleri Agregalarn Termal ve Bozunma zellikleri in Deneyler Blm 2: Magnezyum Slfat Deneyi Agregalarn Termal Ve Bozunma zellikleri in Deneyler - Blm 3: Sonnenbraud Bazalt in Kaynatma Deneyi Agregalarn Termal ve Bozunma zellikleri in Deneyler Blm 4: Kuruma ekmesi Tayini Hafif Agregal Gzenekli Betonun Eilmede ekme Daynmnn Tayini Agregalarn Kimyasal zellikleri in Deneyler- Blm 1: Kimyasal Analiz

34 TS EN 196-1 35 TS EN 196-2 37 TS EN 196-3 38 TS EN 196-4 39 TS EN 196-5 40 TS EN 196-6 41 TS EN 197-1 42 TS EN 197-2 43 TS EN 206-1 44 TS EN 450 45 TS EN 480-1

46 TS EN 480-10

47 TS EN 480-11

48 TS EN 480-12 49 TS EN 480-2 50 TS EN 480-4 51 TS EN 480-5 52 TS EN 480-6 53 TS EN 480-8

imento Deney Metotlar- Blm 1: Dayanm imento Deney Metotlar- Blm 2: imentonun Kimyasal Analizi imento Deney Metotlar- Blm 3: Priz Sresi ve Hacim Genleme Tayini imento - Deney Metotlar - Blm 4: Katk Miktar Tayini imento Deney Metotlar- Puzolanik imentolarda Puzolanik zellik Tayini imento Deney Metotlar-Blm 6 :ncelik Tayini imento- Blm 1: Genel imentolar- Bileim, zellikler ve Uygunluk Kriterleri imento- Blm 2: Uygunluk Deerlendirmesi Beton- Blm 1: zellik, Performans, malat ve Uygunluk Uucu Kl - Betonda Kullanlan - Tarifler, zellikler ve Kalite Kontrol Kimyasal Katklar - Beton, Har ve erbet in- Deney Metotlar- Blm 1: Deneyler in lahit Beton ve ahit Har Kimyasal Katklar - Beton, Har ve erbet in- Deney Metotlar- Blm 10: Suda znebilir Klorr Muhtevas Tayini Kimyasal Katklar - Beton, Har ve erbet in- Deney Metotlar- Blm 11: Sertlemi Betonda Hava Boluu zelliklerinin Tayini Kimyasal Katklar - Beton, Har ve erbet in- Deney Metotlar- Blm 12: Katklarn Alkali Muhtevas Tayini Kimyasal Katklar - Beton, Har ve erbet in- Deney Metotlar- Blm 2: Kimyasal Katklar - Beton, Har ve erbet in- Deney Metotlar- Blm 4: Betonun Terlemesinin Tayini Kimyasal Katklar - Beton, Har ve erbet in- Deney Metotlar- Blm 5: Klcal Su Emme Tayini Kimyasal Katklar - Beton, Har ve erbet in- Deney Metotlar- Blm 6: Kzl tesi Analiz Kimyasal Katklar - Beton, Har ve erbet in- Deney

54 TS EN 932-1 55 TS EN 932-2 56 TS EN 932-5 57 TS EN 932-6 58 TS EN 933-10

59 TS EN 933-2

60 TS EN 933-5

61 TS EN 933-7 62 TS EN 933-8 63 TS EN 933-9 64 TS EN 934-2

65 TS EN 934-4

66 TS EN 934-6

67 TS10088EN932-3

Metotlar- Blm 8: Kat Madde Muhtevas Tayini Agregalarn Genel zellikleri in Deneyler-Ksm 1 Numune Alma Metotlar Agregalarn Genel zellikleri in Deneyler Blm 2: Laboratuvar Numunelerin Azaltlmas Metodu Agregalarn Genel zellikleri in Deneyler- Blm 5: Genel Cihazlar ve Kalibrasyon Agregalarn Genel zellikleri in Deneyler - Blm 6: Tekrarlanabildik ve Uyarlk Tarifleri Agregalarn Geometrik zellikleri in Deneyler - Blm 10: nce Tanelerin Tayini -nce Dolgu Malzemelerinin Tane Byklne Gre Snflandrlmas (Hava Jetiyle Eleme) Agregalarn Geometrik zellikleri in Deneyler Ksm 2: Tane Boyutu Dalm Tayini-Deney Elekleri, Elek Gz Aklklarn Anma Byklkleri Agregalarn Geometrik zellikleri in Deneyler - Ksm 5: ri Agregalarda Ezilmi ve Krlm Yzeylerin Yzdesinin Tayini Agregalarn Geometrik zellikleri in Deneyler - Ksm 7: ri Agregalarda Kavk eriinin Tayini - Kavk Yzdesi Agregalarn Geometrik zellikleri in Deneyler - Blm 8: nce Tanelerin Tayini- Kum Edeeri Tayini Agregalarn Geometrik zellikleri in Deneyler- Blm 9: nce Tanelerin Tayini- Metilen Mavisi Deneyi Kimyasal Katklar- Beton, Har ve erbet in- Blm 2: Beton Katklar- Tarifler ve zellikler, Uygunluk, aretleme ve Etiketleme Kimyasal Katklar- Beton, Har ve erbet in- Blm 4: ngerilme elii in erbet Katklar-Tarifler, zellikler, Uygunluk, aretleme ve Etiketleme Kimyasal Katklar- Beton, Har ve erbet in- Blm 6: Numune Alma, Uygunluk Kontrol ve Uygunluk Deerlendirmesi Agregalarn Genel zellikleri in Deneyler Ksm 3: Basitletirilmi Petrografik Tanmlama in lem ve Terminoloji

68 TS500 69 TS 706 prEM 2620 70 ENV1992-1-1 71 pr EN 13055-1 72 prEN 13263 73 TS 9582 EN933-3 74 TS1247 75 TS1248

Betonarme Yaplarn Tasarm ve Yapm Kurallar Beton Agregalar Eurocode 2 Beton Yaplarn Projelendirmesi - Blm 1-1: Genel Kurallar ve Bina Kurallar Hafif Agregalar - Beton ve Har iin Hafif Agregalar Beton iin Silis Duman - Blm 1: zellik, Performans, malat ve Uygunluk Agregalarn Geometrik zellikleri in Deneyler Blm 3: Tane ekli Tayini Yasslk Endeksi Beton Yapm, Dkm ve Bakm Kurallar - Normal Hava Koullar Beton Yapm, Dkm ve Bakm kurallar - Anormal Hava Koullar