Subiecte de examen: 1. Paragigma unei sociologii judiciare cu aplicație militară 2.

Problematica psihologiică și sociologică a confruntărilor militare proprii sec XXI 3. Cauzele naturale și sociologice ale conflictelor și connfruntărilor armate - problema orgoliului 4. Psihogeneza dereglării deviante – de la alienare spre devianță 5. Clasificarea sociologică a conduitelor deviante din sistemul militar 6. Construcția socială a dereglărilor deviante – originile în sărăcie 7. Concepțiiși teorii cu privire la cauzele dereglărilor deviante – conceptul de anomie 8. Ordinea și legile de organizarea militară – treaptă superioară de organiare sociologică a societății 9. Valențele morale și afective superioare ale activității militare – reformularea problemei patriotismului. 10. Efectele dereglării deviante a comportamentului celor din serviciul militar: lașitate, trădare, indisciplină … 11. Delictele specifice sistemului militar de organizare socială – sancționarea lor specifică. 12. Legea represiunii formulată de E, Durkheim – implicațiile militare 13. Devianța ca o insuficiență de cultură în sistemul judiciar militar 14. Funcțiile și disfuncțiile dereglărilor deviiante din sistemul militar 15. Normele penale ale dereglărilor deviante din sistemul militar 16. Paradigma conflictului social, simboloc, militar 17. Monitorizarea efectelor confruntărilor armate – problema deținuților de război, alagărelor de răboi, de muncă 18. Universalitatea și relativitatea dereglărilor deviante cu efecte judiciar militare 19. Caracterul unitar și diversitatea formelor deviante de dereglară a societății 20. Fundamentele teologice ale credințeii și patritismului din sistemul militar. 21. Cauzele nereușitei reepetate a politicilor sociale din România din ultimii 20 de ani de la Revoluție. 22. Politici publice incoerente și empirice, incapabile să ducă la creștereea PIB-lui, a productivității muncii 23. Identitatea politicilor publice din România în cadrul tipologiei acestora în Europa și în lume 24. Monitorizarea sărăciei în România – repere politice, economiice, problema includerii socialle 25. Monitorizarea evoluției învățământului românesc, de eliminare a sărăciei și excluziunii sociale 26. Prrobleema securității și a asistenței sociale în România – asigurarea reresurselor umane, valorificarea acestora 27. Cetățenia ca principiu legitim de funcționare a politicilorr sociale – problema cetățeniei europene.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful