Αψυρϖεδα: Α Ωαψ οφ Λιφε

∆ρ. ςινοδ ςερµα

Χηαπτερ 9
Αψυρϖεδιχ Ρεµεδιεσ ανδ τηε Πρεϖεντιον οφ Αιλµεντσ
1. Φοοδ
Συβστανχεσ λικε ριχε, ωηεατ ανδ ϖεγεταβλεσ.
Νουριση τηε βοδψ ανδ ηελπ ιτσ γροωτη.
Τηεψ αφφεχτ τηε δοσηασ ανδ τηειρ ρελατεδ προπερτιεσ ιν α µιλδ ανδ συβτλε ωα
ψ.
2. ∆ρυγσ
∆ο νοτ συσταιν ορ νουριση τηε βοδψ.
Τηεψ αλτερ τηε δοσηασ µορε στρονγλψ.
Τηειρ υσε ισ σπεχιφιχ ανδ αρε γιϖεν ιν πρεσχριβεδ δοσεσ το χυρε αιλµεντσ.
Τηεψ χαν βε διϖιδεδ ιντο τηρεε χατεγοριεσ: µιλδ, µεδιυµ, ανδ στρονγ, αχχορδινγ
το
τηειρ εφφεχτ ον τηε βοδψ.
3. Χερταιν µεδιχαλ συβστανχεσ αρε γιϖεν ιν σµαλλ θυαντιτιεσ ανδ ιν αν ινφρεθ
υεντ ωαψ ασ φοοδ. Ιν λαργερ θυαντιτψ τηεψ αρε υσεδ ασ µεδιχινε. Εξαµπλεσ αρ
ε γινγερ, λεµον, γαρλιχ, ανισε, ορ χυµιν.
Φορ εξαµπλε: Σποον οφ ανισε ανδ χυµιν το ϖεγεταβλεσ το ενηανχε ταστε ανδ φλ
αϖορ. Ηοωεϖερ, τηεψ µαψ βε υσεδ ιν α ηιγηερ θυαντιτψ φορ α σπεχιφιχ χυρε. Α
σποον οφ χρυσηεδ χυµιν ωιτη ωαρµ ωατερ ισ πρεσχριβεδ αγαινστ ωεακνεσσ αν
δ φατιγυε. Α σποον οφ ανισε, κεπτ οϖερνιγητ ιν ωατερ (φαντ) ισ γιϖεν το στοπ δι
αρρηεα. Τηισ δοσε ισ ρεπεατεδ τηρεε το φουρ τιµεσ α δαψ.
4. Ρασα
Τηε εφφεχτ οφ α παρτιχυλαρ συβστανχε ανδ ιτσ χηαραχτεριστιχ θυαλιτιεσ τακε
σ πλαχε ιν τηε ωηολε βοδψ. Ταστε, δετεχτεδ βψ τηε τονγυε, ηελπσ το χλασσιφψ
τηε χηαραχτεριστιχ θυαλιτιεσ οφ α συβστανχε ανδ ιτσ πηαρµαχευτιχαλ εφφεχτ.
Πρεπαρατιον Μετηοδσ
∆εχοχτιονσ, Εξτραχτσ, ανδ ϑυιχεσ

Τηεψ σηουλδ βε χοοκεδ ατ α λοω φιρε ανδ σηουλδ βε κεπτ ηαλφ−χοϖερεδ ορ χοϖερεδ ωιτη α λιδ τηατ ηασ ηολεσ ιν ιτ δυρινγ τηε χοοκινγ προχεσσ. Βεφορε υσινγ. τηεν τηε φολλοωινγ σηουλδ βε δονε. ϖερβεν α.) ανδ πηαρµαχευτιχα λ νατυρε (ρασα) οφ τηε δρυγσ. χολδ. Χερταιν αροµατιχ δρυγσ ωηιχη αρε υσεδ ασ ηερβαλ τεασ−−µιντ. 2. Ιφ συχη α δρυγ νεεδσ το βε υσεδ ιµµεδιατελψ. ορ ηονεψ. βυτ ιν α ηοτ ανδ ηυ µιδ χλιµατε ιτ µαψ γετ ινφεχτεδ ωιτη σοµε βαχτερια ορ φυνγυσ. Ηοτ εξτραχτσ αρε πρεπαρεδ βψ πουρινγ βοιλινγ ωατερ ον τηε συβστανχε ανδ στε επινγ ιτ φορ αβουτ 15 µινυτεσ. Λετ ιτ σοακ φορ 24 ηουρσ σο τηε δρυγ ι σ µιξεδ προπερλψ. ανδ αρε τα κε αχχορδινγ το σπεχιφιχ ινστρυχτιον−−ηοτ. λινδεν−−αρε πρεπαρεδ ιν τηισ ωαψ. τηερε αρε σοµε σπεχιφιχ ρυλεσ φορ τηε πρεπαρατιον οφ δεχοχτι ονσ αχχορδινγ το τηειρ πηψσιχαλ νατυρε (ηαρδ. νορµαλλψ ιτ δοεσ νοτ δο ανψ ηαρµ. ωιτη συγαρ. ετχ. Τηισ ωιλλ λεαϖε ψου ωιτ . τηεν ρυβ τηε δρ ιεδ ηερβ βετωεεν τωο στονεσ ανδ αδδ α λιττλε ωατερ. Ιν Αψυρϖεδα. σοφτ. Χολδ εξτραχτσ ορ φαντσ αρε µαδε οφ τηοσε δρυγσ ωηιχη αρε σενσιτιϖε το ηεατ. Συβστανχεσ σηουλδ βε χρυσηεδ ιφ σο ρεθυιρεδ. 3. Εξαµπλεσ οφ δρυγσ πρεπαρεδ υσινγ ηισ µετηοδ αρε ανισε ανδ βραηµι. Τηε ποωδερεδ δριεδ πλαντ σηουλδ βε µιξεδ ωιτη φουρ τιµεσ τηε θυαντιτψ οφ ωατερ. Τηε παρτλψ χρυσηεδ ορ ποωδερεδ συβστανχε ισ µιξεδ ωιτη σιξ τιµεσ ιτσ θυαντι τψ οφ ωατερ ανδ κεπτ στιλλ φροµ 6 το 10 ηουρσ ορ οϖερνιγητ. δυχε το 1/2.1. ασ ισ τηε χασε οφ ροοτσ ανδ χε ρταιν σεεδσ. Νοτε : Χοοκ αλωαψσ ατ λοω φιρε ηαλφ−χοϖερεδ. Τηεψ αρε µαδε βψ σιµπλε πυττινγ τηε δρυγ ιν ωατερ ανδ λεαϖινγ ιτ οϖερνιγητ. Σιµπλε εξτραχτσ ορ φαντσ αρε οφ τωο κινδσ−−ηοτ ανδ χολδ. υχε το 1/2. βλαχκ τεα. ορ ωιτη α πορουσ λιδ. Σοφτ Συβστανχεσ Μεδιυµ Ηαρδ Συβστανχε Ηαρδ Συβστανχεσ σ Αδδ 1 παρτ συβστανχε τ Αδδ 1 παρτ συβστανχε τ Αδδ 1 παρτ συβστανχε τ ο 4 παρτσ ωατερ ανδ ρεδ ο 8 παρτσ ωατερ ανδ ρεδ ο 16 παρτσ ωατερ ανδ ρε υχε το 1/4. βεφορε µακινγ α δεχοχτιον. ετχ. Αφτερ χ οοκινγ. τηψµε. Ιν χασε φρεση πλαντσ αρε νοτ αϖαιλαβλε ανδ ονε ισ φορχεδ το υσε τηε δριεδ. Ιφ τηε δρυγ ισ κεπτ φορ α λον γερ περιοδ ιν τηε ωατερ. δρυγσ αρε πασσεδ τηρουγη α στραινερ ορ τηιν µυσλιν χλοτη. ιτ ι σ στιρρεδ ανδ τηε ωατερ ισ δρυνκ αφτερ φιλτερινγ.

φρεση φρυιτ ϕυιχεσ. Τηε πρινχιπαλ χαυσε οφ φατιγυε ισ τηε λαχκ οφ αππροπριατε ανδ τιµελψ ρεστ. ανδ το ηαϖε σοµε µοµεντσ οφ σιλενχε ανδ θυιετνεσσ ιν α χοµπλετελψ τενσιον−φρεε στατε. βλαχκ τεα ωιτη γινγερ. ϕαπα ανδ χονχεντρατιον πραχτιχεσ αρε ηελπφυλ το λεαϖε βεηινδ ρουτινε ωορριεσ ανδ φοργετ εϖερψτηινγ φορ α ωηιλε ιν ορδερ το ρελαξ χοµπλετελψ. 3. Τηισ πρεπαρατι ον ισ γενεραλλψ υσεδ φορ πρεπαρινγ ηεαλτη−προµοτινγ τονιχσ ανδ αντι−ηεατ ρ εµεδιεσ το βε χονσυµεδ ονλψ δυρινγ τηε συµµερ µοντησ. εσπεχιαλλψ ωηεν υσινγ δριεδ σεεδσ. το βε φε ε φροµ τηε τενσιον οφ ωηατ ωασ ανδ ωηατ χουλδ βε. νυτσ.η α παστε φροµ ωηιχη ϕυιχε χαν βε εξτραχτεδ. χλοϖεσ. Σοµε Μετηοδσ οφ Πρεσερϖινγ Ρεµεδιεσ Αϖλεηα−−Πρεπαρατιονσ µιξεδ ωιτη συγαρ ορ ηονεψ. Χηυρανσ αρε µοστλψ υσε δ ωιτη µιλκ ορ ηοτ ωατερ. Σιµπλε ανδ θυιχκ ωαψ οφ τακινγ µεδιχινεσ. 2. ορ ασϖασ αρε αλχοηολιχ πρεπαρατιονσ Κσαρασ αρε δριεδ εξτραχτσ Βηασµασ αρε τηε ασηεσ οφ α συβστανχε. Βρεατηινγ εξερχ ισεσ. γηεε. Μακινγ Γηεε Βυττερ φατ ισ νοτ γηεε. Φατιγυε 1. Τηισ σψρυπ ισ χονσυµεδ ωιτη χολδ ωατερ. Τηειρ υσε ισ φορβιδδεν δυρινγ τηε χολδ ανδ ηυµιδ σεασον. ηονεψ. βυτ ιτ ισ αλωαψσ µορε εφφεχτιϖε το γρινδ τηε ηερβσ φρεση. 4. ωηεατ πορριδγε. χαρ δαµοµ. Τηε φολλοωινγ αρε αντι−φατιγυε φοοδσ−−ηοτ µιλκ. Ιτ ισ προχεσσεδ διφφερεντλψ ανδ χονταινσ πρεσερϖατιϖ εσ. Αριστασ. χρψστα λ συγαρ. Σηαρϖατσ−−Συγαρ σψρυπσ. ηοτ ϖεγεταβλε σουπ. Τιµελψ ρεστ ισ αλσο ιµπορταντ το αϖοιδ φατιγυε. Σοµε χηυρανσ χαν βε πρεσερϖεδ υπ το ονε ψεαρ. αππλεσ. Αντι−φατιγυε Πρεπαρατιονσ . Τηε ηερβσ σηουλδ βε ρυββεδ φο ρ α λονγ τιµε σο τηατ τηε παστε βεχοµεσ ϖερψ φινε ανδ τηε αχτιϖε χοµπονεντ φ ροµ τηε δρυγ χαν βε εξτραχτεδ. Μαδε βψ χοοκινγ ηερβσ ωιτη ωατερ ανδ συγαρ το µακε α τηιν σψρυπ. Αν αππροπριατε ρεστ µεανσ το γετ ριδ οφ τηε ιδεα οφ δοινγ σοµετηινγ. Χηυρανσ−−Ποωδερσ .

Στορε τηισ µιξτυρε ιν α χλεαν ανδ δρψ χονταινερ ωηιχη χαν βε τιγητλψ χλοσεδ. Παιν µαψ αλσο βε α δεµονστρατιον οφ ωεακνεσσ ανδ ϖυλνεραβιλιτψ οφ α πα ρτιχυλαρ βοδψ παρτ. πολλυτεδ ενϖιρονµεντ.Αλµονδσ Χασηεω νυτσ Χρψσταλ συγαρ Ανισε σεεδσ Βλαχκ πεππερ 100 γµσ (αβουτ 1/2 χυπ) 100 γµσ (αβουτ 1/2 χυπ) 100 γµσ (αβουτ 1/2 χυπ) 50 γµσ (αβουτ 1/4 χυπ) 20 γραινσ Ποωδερ αλλ τηεσε τηινγσ σεπαρατελψ. Χυµιν ηασ α σµελλ ωηιχη χοµεσ ουτ φροµ τηε βοδψ τηρουγη τηε σωεατ. εξτρεµε ηοτ ανδ χολδ ωεατηερ. Πασσ τηε ποωδερεδ ανισε τηρουγη α τηι ν µυσλιν χλοτη. Τηισ πρεπαρατιον ι σ νοτ ονλψ αντι−φατιγυε βυτ ισ αλσο γοοδ φορ προµοτινγ ϖισιον. Τηεν µιξ αλλ τηε ινγρεδιεντσ τογετηερ τηορουγηλψ. Τριπηαλα−−Τακε ηαλφ το ονε τεασποον δαιλψ. ορ δυε το ινϕυρψ. Τακε α τα βλεσποον φυλλ ωιτη ηοτ µιλκ δαιλψ ορ ωηεν ψου αρε τιρεδ. νερϖουσνεσσ. Ωηατ ισ παιν? α. ηεαδαχηεσ µαψ βε χαυσεδ δυε το ϖιτιατιον οφ ανψ οφ τηε τηρεε ηυµορσ ορ δυ ε το χονστιπατιον. [Ωε ωιλλ δεαλ ωιτη τηε φιρστ τωο ασ τηε σεχονδ ισ µορε χοµπλιχατιον ανδ µαψ ρεθυιρε µορε χοµπρεηενσιϖε µεδιχαλ χαρε] Ηεαδαχηεσ ανδ Μιγραινεσ 1. στρεσσ. ορ α νοισψ. (Χηρονιχ) χ. ειτηερ µιξεδ ωιτη ηονεψ ορ βψ σ οακινγ ιτ ιν α γλασσ οφ ωατερ οϖερνιγητ ανδ τηεν δρινκινγ τηατ ωατερ. β. Χαυτιον: Χυµιν ινχρεασεδ πιττα ανδ τηερε φορε σηουλδ νοτ βε τακεν οϖερ α λονγ περιοδ οφ τιµε ορ ιν ϖερψ ηοτ ωεατηερ. παιν ισ αν οπεν δεµονστρατιον οφ τηε διση αρµονψ ανδ ιµβαλανχε πρεϖαιλινγ ιν τηε βοδψ ανδ µινδ. Ποωδερ 1/2 τεασποον οφ χυµιν αλονγ ωιτη σοµε χρψσταλ συγαρ ανδ τακε τηισ π ρεπαρατιον ωιτη ηοτ ωατερ ασ α δαιλψ δοσε το γετ οϖερ φατιγυε ορ ωηενεϖερ ψ ου αρε τιρεδ. ινφλαµµατιον. Παιν µαψ αλσο βε δυε το δεγενερατιον. Ιν α ρελατιϖελψ ηεαλτηψ περσον. . Υσε ονλψ φρεση χυµιν. οϖερ−αχτιϖιτψ. Παιν 1.

ανδ πηοτοπηοβια (χαννοτ τ ολερατε λιγητ). Πεοπλε ωηο τρψ το δο µορε τηαν τηειρ χαπαχιτψ βεχοµε ϖιχτιµσ το τηισ τψπε οφ ηεαδαχηε. Ηεεδ ωαρνινγ σψµπτοµσ βεφορε τηε ατταχκσ Μιγραινε πατιεντσ σηουλδ βε ϖερψ παρτιχυλαρ αβουτ διετ. ϖοµιτινγ. . Ιφ τηερε ισ νο προπερ εϖαχυατιον ονε δαψ. α περσιστεντ ηεαδαχηε ισ χαυσεδ. ανδ σηουλδ νοτ εατ εξχεσσιϖελψ. 3. αν ιµµεδιατε ενεµα ωιλλ βε ϖερψ ηελπφυλ ανδ ρεµοϖε τηε ηε αδαχηε ιµµεδιατελψ. Α ηαρδ ανδ βλαχκ στοολ. Ιν συχη χασεσ. Τεµποραρψ ηερβαλ αππλιχατιον: φιϖε παρτσ οφ ευχαλψπτυσ οιλ ονε παρτ οφ ανισε οιλ ονε παρτ µεντηολ χρψσταλσ ονε παρτ χαµπηορ 4.2. Φορ χυρινγ τηισ τψπε οφ ηεαδαχηε. ανδ χαυσεδ βψ νοισψ ε νϖιρονµεντσ. ανδ ινσυφφιχιεντ εξχρετιον ισ νοτ χονσιδερεδ α προπερ εϖαχυατιο ν. ς τα ϖιτιατιον χαυσεσ χονστιπατιον ανδ χονστιπατιον φυρτηερ ενηανχεσ ϖ τ α. Μιγραινεσ αρε περιοδιχ ατταχκσ οφ εξτρεµε τεµποραλ παιν ωηιχη αρε υσυαλ λψ αχχοµπανιεδ βψ ναυσεα. τρψ το βε ασ χαλµ ασ ποσσιβλε. τηε νεξτ δαψ ψου µαψ φεελ α ηεαϖινεσσ ιν τηε ηεαδ ωηιχη σλοωλψ χονϖερτσ ιντο παιν. λικε στρεσσ ανδ α νοισψ ενϖιρονµεντ. σηουλδ νοτ ηαϖε λο νγ ιντερϖαλσ ωιτηουτ φοοδ. ιτ ισ εασψ το τρεατ τηεσε ηεαδαχηεσ βψ ενσυρινγ α ρεγυλαρ εϖαχυατιον αχχοµπανιεδ βψ αν ενεµα ορ πυργατιον τηεραπψ δονε φρο µ τιµε το τιµε. οϖεραχτιϖιτψ ανδ ωορριεσ. ιρριταβιλιτψ. ιτ εσχαλατεσ θυιχκλψ ανδ χαυσεσ α λ οτ οφ συφφερινγ. Τηε σεχονδ τψπε οφ ηεαδαχηε ισ οφ α νερϖουσ οριγιν. βυτ ωηεν τηε αχχυ µυλατεδ µαλα σταψσ ινσιδε τηε βοδψ φορ α λονγ τιµε. Ιφ τηισ χαυσε οφ τηε ηεαδαχηε ισ αλσο αχχοµπανιεδ βψ οτηερ φαχτορ σ. Ρεστ. Ηοωεϖερ. α ηεχτιχ λιφεστψλε. ∆ο νοτ σπε ακ λουδλψ ορ σηουτ. Α µιλδ χονστιπατιον γιϖεσ ρισε το ηεαϖινεσσ ιν τηε ηεαδ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful