Il s’agit donc de renouer avec une tradition ancienne : la modernité. Se vor reînnoda astfel și legăturile cu o veche tradiţie : modernismul. Răsturnările istorice au marcat spaţiul urban. a incitat Ambasada Franţei și Institutul Francez. les étudiants et les jeunes architectes sensibles aux besoins de leur capitale au XXIème siècle. Cette série de rencontres vise les acteurs de la ville. quelles propositions. a incité l’Ambassade de France et l’Institut français en collaboration avec les acteurs de la ville à mettre en place un cycle de rencontres avec des architectes français. les perspectives françaises seront recueillies dans un ouvrage de propositions pour la ville de Bucarest.BUCUREȘTI. patrimoniul și dezvoltarea durabilă ? Care sunt modelele. Cet état de fait. La sfârșitul ciclului de conferinţe și ateliere. quelle invention architecturale et urbanistique vont permettre à Bucarest de rentrer dans la modernité ? Ce sont ces questions toujours plus nécessaires qu’Odile DECQ abordera dans sa conférence d’ouverture des Ateliers Libres. studenţi și tineri arhitecţi sensibili la nevoile capitalei lor în secolul XXI și este o ocazie de reflecţie asupra viitorului unei metropole orientale în recompunere. așa încât orașul este în prezent o adevărată provocare arhitecturală și urbanistică nemaiîntâlnită printre capitalele europene. que ressentent tous les habitants de la capitale. O CAPITALĂ RĂVĂȘITĂ/ BUCAREST. Comment s’articulent l’architecture. Deschiderea Atelierelor Deschise de Arhitectură/ Ouverture des Ateliers Libres d’Architecture Cum se articulează arhitectura. pour le meilleur ou pour le pire de son histoire. Această serie de întâlniri vizează actorii orașului. propunerile și ce inovaţii arhitecturale și urbanistice vor permite intrarea Bucureștiului în modernitate ? Aceste întrebări din ce în ce mai necesare vor fi abordate de către Odile DECQ în conferinţa de deschidere a Atelierelor Deschise. mai mult ca oriunde. le patrimoine et le développement durable? Quels modèles. . Les Ateliers Libres d’Architecture sont pensés comme un espace de coopération franco-roumaine. Les bouleversements historiques y ont marqué l’espace urbain comme rarement. UNE CAPITALE BOULEVERSEE Bucureștiul s-a dorit dintotdeauna un oraș modern. perspectivele franceze vor fi regrupate într-un catalog coerent de propuneri pentru București. et Bucarest présente aujourd’hui un défi architectural et urbanistique unique parmi les capitales européennes. A la fin du cycle de conférences et ateliers. s’est toujours voulue une ville moderne. Acest fapt. prin care actorii implicaţi din ambele ţări să se familiarizeze cu problematicile actuale din domeniile lor. în colaborare cu actorii orașului să organizeze un ciclu de întâlniri cu arhitecţi francezi. où les acteurs de la ville des deux pays peuvents se familiariser aux problèmatiques actuelles de leurs domaines. Elle est également l’occasion de réfléchir sur l’avenir d’une métropole d’Europe orientale en recomposition. resimţit de toţi locuitorii capitalei. Atelierele Deschise de Arhitectură sunt gândite ca un spaţiu de colaborare franco-român. La ville de Bucarest.

Président de l’Ordre des Architectes. ora 17.00 Odile Decq – Atelier Libre d’architecture avec les étudiants . fost Președinte al Ordinul Arhitecţilor din România Mircea Angelescu. arhitect și Director al Școlii Speciale de Arhitectură de la Paris Șerban Sturdza. ancien Président de l’Ordre des Architectes de Roumanie Mircea Angelescu. Directeur de la Direction du Patrimoine Culturel au MCPN Mircea Ochinciuc. Ambasadorul Franţei la București Odile Decq. « Inovaţia arhitecturală » Conférence Odile Decq « L’invention architecturale » 14 octombrie 2010. filiale de Bucarest Conferinţă Odile Decq.00 .Sala Elvira Popescu. Institutul Francez din București 13 octobre 2010. Salon d’Honneur. Dacia 77 15. Președinte Ordinul Arhitecţilor. director al Direcţiei Patrimoniu Cultural a MCPN Mircea Ochinciuc.Odile DECQ la București Inovaţia arhitecturală în viziunea lui Odile DECQ 13/14 octombrie 2010 Odile DECQ à Bucarest L’Invention architecturale dans la vision d’Odile DECQ 13 octombrie 2010.00 Odile Decq – Atelier Deschis de arhitectură cu studenţii 15. Institut Français de Bucarest.Salle Elvire Popesco.00 – 17. Institutul Francez din București 14 octobre 2010. Institut Français de Bucarest. 17h00 .PROGRAM ATELIERE DESCHISE DE ARHITECTURĂ/ PROGRAMME ATELIERS LIBRES D’ARCHITECTURE 13/14 octombrie 2010 . Architecte et Directrice de l’Ecole Spéciale d’Architecture de Paris Șerban Sturdza. Ambassadeur de la France à Bucarest Odile Decq. filiala București Ouverture des Ateliers: Henri Paul. Salonul de Onoare.00 – 17. Dacia 77 Deschiderea Atelierelor: Henri Paul.

ODILE DECQ. o dă propriului destin. de Lionel Lemire Hotărârea de a deveni arhitectă este prima lovitură pe care Odile Decq.S. imediat după obţinerea licenţei la Scoala din La Villette. timp în care își continuă și studiile la Institutul de Studii Politice din Paris . în urbanism în 1979 -. .S. BIOGRAPHIE ET REALISATIONS ODILE DECQ.E. o femeie născută în anii cincizeci. Crearea și conducerea propriei agenţii. este a doua. BIOGRAFIE ȘI REALIZĂRI/ ODILE DECQ.unde obţine un D.

Reconsiderând uneori o linie. ele atrag factorul uman în jurul impulsului universal de a simţi o imensă satisfacţie. Având în concepţie obsesia detaliului. și-a legat activitatea de ESA și astfel. materialul. partenerul și asociatul ei dintotdeauna. cu exigenţă. tehnicienilor. construcţia. universitatea UFR de Sciences Economiques și biblioteca de drept a Universităţii din Nantes…Această producţie cu adevărat atipică va fi recompensată cu Leul de Aur la Veneţia. în 1996. dialogul cu tehnicienii. ea știe că munca sa își găsește suflul în energia și bunăvoinţa colaboratorilor și nu uită niciodată să le aducă omagiul său desenatorilor. aproape spiritual. iar proiectele sale sunt văzute ca adevărate generatoare de dorinţe. inginerilor. viaductul autorutier din Nanterre. noua arhitectură propune o privire paradoxală. Diferenţa între creaţia vestimentară și arhitectură nu mai înseamnă pentru ea decât o noţiune de distanţă. specializări… sau cei care-și sacrifică timpul liber pentru a se implica în procesul de învăţământ. Și dacă lucrările sale de arhitectură nu ţin deloc seamă de convenţii. Interesul. Pe aceste considerente vor fi construite. construcţii cu totul deosebite de arhitectura cotidiană. Are capacitatea de a se confrunta cu preţioasele lor cunoștinţe și de a înţelege. se simte absorbit de lucrarea respectivă. Creaţia ei este mai mult decât un stil. Universul posibil al unei alterităţi împăcate cu ea însăși. Fiecare proiect se vrea a fi adevărate focuri de artificii pentru simţuri. Nu mai este vorba de o muncă mecanică. agenţia « Odile Decq Benoît Cornette » este considerată un instrument al viitorului. Odile Decq însă. dificultatea ei devin surse de plăcere. constructorilor care i-au înţeles năzuinţele și care șiau pus întreaga lor competenţă în slujba concepţiei sale arhitecturale. Ca toţi marii croitori. expoziţii. A o privi pe Odile Decq numai prin prisma lucrărilor realizate de agenţia odbc înseamnă a pierde din vedere partea explicativă a muncii sale. Sunt cu adevărat puţini arhitecţi care să fi participat la atâtea conferinţe. în sensul unei posibile apartenenţe la un grup stilistic sau conceptual. explicând valoarea economică sau senzuală a acestor mutaţii.Recunoașterea sa pe plan internaţional se petrece foarte de timpuriu. ea preferă să integreze în procesul de creaţie. FRAC de Bretagne din Rennes. aduc o notă veselă orașului sau peisajului. Muzeul L din Austria. fiecare își găsește locul. Numeroasele premii și publicaţiile referitoare la această construcţie marchează apariţia unei noi speranţe născute din revolta punk împotriva unor convenţii depășite. destinaţia ei. workshops. cele două « speciale » s-au întâlnit. Odile Decq rămâne fidelă poziţiei sale novatoare. o dată cu prima sa mare lucrare : Banque Populaire de l ’Ouest din Rennes. Din acel moment. ci în sensul de « haute couture ». După moartea lui Benoît Cornette. a dispariţiei tehnicităţii în favoarea emoţiei. mecanismele de producţie. un anume material. cât mai repede cu putinţă. este un întreg univers. Proiectele sale nu mai sunt high-tech. încă din 1990. diversificându-și și radicalizându-și cercetarea. o atitudine sau un proces de producţie . Punând sub semnul întrebării întreaga lucrare. asupra lumii noastre. . succesiv. o îmbinare. Muzeul de Artă Contemporană al Orașului Roma. estetica. Odile Decq respectă prin toate mijloacele sale acest angajament. imobilul de locuinţe din Florenţa. tandră și severă în același timp. a căutării până la infinit. tehnica.

Aussi comme tous les couturiers elle sait que son travail trouve son souffle dans l’énergie et la bonne volonté de ces fantassins et ne cesse chaque fois qu’elle le peut de rendre hommage à tous ces dessinateurs. tout en poursuivant ses études à l’institut d’études politiques de Paris où elle obtiendra son D. les mécanismes de production. Dans l’obsession du détail de conception. la matière. Les très nombreux prix et publications qui accompagnent la construction de ce bâtiment soulignent la naissance d’un nouvel espoir issu de la révolte punk qui met à mal les conventions poussiéreuses.S. d’urbanisme en 1979.. la difficulté deviennent source de plaisir. l’agence ‘Odile Decq Benoît Cornette’ est envisagée comme un instrument de futur. Odile Decq le porte de toutes les façons. comme des générateurs de désirs. La différence entre le vêtement et l’architecture n’est plus pour elle qu’une notion de distance.E. la technique. ouvriers qui l’ont comprise. Mais ne voir Odile Decq que par la production de l’agence odbc c’est manquer la part éclairante du travail. enseignements . En mettant en question la commande. Cet engagement. Dès lors. Si ses architectures ne rendent aucun compte au collectif des conventions elles rassemblent l’humain autour de l’universelle pulsion de jouir. le dialogue avec les techniciens. le FRAC de Bretagne à Rennes. tout en diversifiant et radicalisant sa recherche. collaborateurs. L’univers possible d’une altérité pacifiée à accrocher au fil de l’horizon. Odile Decq reste fidèle à sa position de résistante. l’immeuble de logements à Florence. dès 1990. par Lionel Lemire Pour une femme née dans les années cinquante. rares sont ceux qui sacrifient de leur temps pour s’engager dans la vie d’une école. l’architecture inventée propose un regard paradoxal. . L’intérêt. la quête in fine de la disparition de la technicité au profit de l’émotion. Le travail n’est plus mécanique.ODILE DECQ. et mis leur savoir au service de son architecture. choisir d’être architecte est sans doute le premier hold-up d’Odile Decq sur sa destinée. Ainsi seront réalisés successivement le viaduc autoroutier de Nanterre. une attitude ou un processus de production c’est un univers. techniciens. économique ou sensuelle de ces mutations. Le musée L en Autriche. et la bibliothèque de droit de l'Université de Nantes… Cette production atypique sera récompensée par un lion d’or à Venise en 1996. l'UFR de Sciences Eco. Mais Odile Decq a croisé l’ESA et les deux « spéciales » se sont bien trouvées. La reconnaissance internationale arrive très tôt. les projets. Après le décès de Benoît Cornette son compagnon et associé de toujours. en expliquant la plus-value. Rare sont les architectes qui ont participé à autant de conférences. à la fois tendre et sévère sur notre monde. un assemblage. le corps. à l’occasion de sa première grande commande: la Banque Populaire de l ’Ouest à Rennes. L’œuvre est bien plus qu’un style une écriture. est le second. manifestations. se sent aspiré par l’œuvre. Les projets ne sont plus high-tech dans le sens d’une possible appartenance à un groupe d’usage de style ou de pensée mais dans le sens haute couture. une matière. elle aime intégrer au processus de création et le plus rapidement possible. workshops. Elle apprécie de se confronter à leur savoir précieux et de comprendre. Chaque projet. l’usage. ingénieurs. dans le souci de l’exigence. le goût. quasi spirituel. chacun trouve sa place. En remettant quelquefois en cause une ligne. se propose d’être des explosions jubilatoires pour les sens.S. Assumer son agence dès l’obtention de son diplôme à l’école de la Villette. expositions. comme le Musée d’Art Contemporain de la Ville de Rome. ironisent et font danser les habitudes de camouflage de l’architecture quotidienne en proposant de sourire à la ville ou au paysage.

plein de dynamisme et de mouvement. . Inséré dans la complexité d’un ancien site industriel et confronté à un patrimoine historique. noul muzeu răspunde imobilismului celui actual cu un dinamism evident.Proiectul MACRO / Le projet MACRO ©ODBC Inserat în complexitatea unui vechi sit industrial și confruntat cu un patrimoniu istoric. le nouveau musée répond à l’immobilisme de l’existant avec une espèce d’évidence.

L’existant et l’extension.În arhitectură. C’est la projection du parcours artistique qu’elle recouvre. la coupe est révélée à travers la translation de l’horizontal vers le vertical. Dans le musée. depuis le foyer jusqu’au paysage sur le toit du bâtiment. în același timp. du dedans vers le dehors. În muzeu. secţiunea este pusă în evidenţă de translaţia orizontalului spre vertical. absolut distincte. les espaces d’exposition et les autres activités qui viennent s’y connecter sont à la fois articulés et clairement distingués. S’instaure dès lors un système de transition dans lequel le bâtiment neuf contamine tout alentour. La surface du toit est un paysage. . Suprafaţa acoperișului este un peisaj. la coupe révèle l’invisible. Din acel moment se instaurează un sistem de tranziţie în cadrul căruia o construcţie nouă contaminează totul în jurul său și fiecare element beneficiază de o iluminare complexă devenind atrăgător. spaţiile expoziţionale și celelalte activităţi conexe sunt legate între ele și. dans lequel chaque partie bénéficie d’une clarté complexe et devient attrayant. Existentul și extensia. creând. créant une continuité abstraite. a interiorului spre exterior. o continuitate abstractă. plecând din centru până la peisajul văzut de pe acoperișul construcţiei. Ea restabilește o proiecţie a parcursului artistic. în același timp. secţiunea dezvăluie invizibilul. Dans l’architecture.

întregului oraș. Mergând de la spaţiul public spre spaţiul privat și înapoi către spaţiul public. la surface de l’eau. de calm. profondeur. profunzime. suprafaţa apei.Peisajul însuși este o grădină abstractă. du gravier. de l’espace public vers l’espace privé et de retour vers l’espace public. un adevărat peisaj. bazalt. De par son parcours. Du sable. prin parcursul și fluxurile sale. brillance. ses flux. acest peisaj devine un loc de prospeţime. de experienţe senzoriale. clarté. les graminées . Le paysage est un jardin abstrait. sclipire. Nisip. luminozitate. muzeul devine un spaţiu continuu. d’expériences sensorielles. Il est offert aux visiteurs du musée et à la ville. densitate. Spaţiul expoziţional în sine este. l’espace d’exposition lui-même est un paysage. densité. în același timp. ce paysage devient un lieu de calme. Tout l’espace du musée devient continu. douceur. cu o fluiditate neîntreruptă. reflexe mate… volumul central creat din cursuri de apă împrospătează aerul. du basalte. sub picioarele vizitatorilor. moliciune. El este oferit vizitatorilor muzeului și. Filettici . pietriș. gramineele . Credite fotografice /Crédits photographiques : L. El etalează. dans une fluidité ininterrompue. mateté… le volume central fait de courants d’eau rafraîchit l’air. Il offre toute une gamme de textures différentes sous les pieds des visiteurs : Rugosités. de fraîcheur. o întreagă gamă de texturi diferite : rugozităţi.

NUMELE PROIECTULUI / NOM DU PROJET MACRO Muzeul de artă contemporană de la Roma MACRO Musée d'art contemporain de la ville de Rome PROIECTANT/ PROJETTANT "SARL ODILE DECQ & BENOIT CORNETTE ARCHITECTES URBANISTES" PARIS PROIECT / PROJET Extinderea Muzeului de artă contemporană de la Roma Extension du musée d’art contemporain de Rome SUPRAFAŢĂ/ SURFACE: 12.MAI 2010 .000 M2 DATE / DATE : 2001 .

Acest tip de arhitectură s-a concretizat printre altele în clădirea premiată a Băncii Populare de Vest din Rennes (1990). prima societate franceză de producţie de proiecte artistice. devine în paralel director al BF15. dont la réussite a été saluée internationalement. Odile Decq a inaugurat pe 27 mai 2010 o nouă aripă a Muzeului de Artă Contemporană din Roma. spaţiu de difuzare și de producţie de artă contemporană din Lyon. Împreună cu Renaud Sabari. entre autres. În 1996. où l'intégration du mouvement génère tension et complexité dans la perception de l'espace. câștigă Leul de Aur la Bienala de Arhitectură de la Veneţia. Odile Decq este în paralel profesor la Școala Specială de Arhitectură de la Paris și director general al acestei instituţii din 2007.ARHITECŢII FRANCEZI INVITAŢI/ LES ARCHITECTES FRANÇAIS INVITÉS Octombrie / Octobre : ODILE DECQ 13-14/10/ 2010 Inovaţia arhitecturală / L’invention architecturale În cadrul biroului Decq & Cornette. Le 27 mai 2010 elle a inauguré le bâtiment du Macro. développant le concept d'"hyper-tension". reușită care s-a bucurat de recunoaștere internaţională. Cette architecture s'est concrétisée. qui reçoit de nombreux prix. Din 1996 este director și gestionar al agenţiei Art Public Contemporain. În 2003. Parallèlement. Odile Decq pratique une architecture articulée sur l'ouverture dynamique des espaces. notamment à l'Ecole Spéciale d'Architecture de Paris où elle a été nommée Directeur Général en 2007. creează în 2004 AIA Productions. Odile Decq mène une activité de professeur. Musée d'art contemporain de Rome. Este profesor la Master 2 pro în departamentul « Proiecte Culturale din Spaţiul Public » de la Sorbona – Paris 1 și de « Mediere Culturală » la Sorbonne Nouvelle – Paris 3. Au sein du cabinet Decq & Cornette. à travers la Banque Populaire de l'Ouest à Rennes (1990). ils reçoivent le Lion d'Or à la Biennale d'Architecture de Venise. Macro. Odile Decq practică din 1985 o arhitectură care se articulează pe deschiderea dinamică a spaţiilor și pe conceptul de hipertensiune : integrarea mișcării gândită ca generatoare de tensiune și complexitate în percepţia spaţiului. En 1996. . Noiembrie / Novembre: JEAN DOMINIQUE SECONDI 25-26/11/2010 Intervenţia în spaţiul public/ L’intervention dans l’espace public Jean-Dominique Secondi s-a ocupat iniţial de conceperea și integrarea echipamentelor publice în cadrul departamentului de expoziţii al Cité des Sciences et de l’Industrie de la Paris.

Cel mai des. este responsabil și de domeniul de studii de Master « EVAN » («între oraș arhitectură și natură») și l’UE5.3 « matières transformées ». Profesor titular în domeniul « teoriile și practicile concepţiei arhitecturale ». En 2003. il prend parallèlement la direction de la BF15.3 « materii brute » și de UE 6. Forţele și slăbiciunile acestor arhitecturi nu pot fi disociate. Februarie / Février : ADELFO SCARANELLO 03-04/02/2011 Lumina și locul/ La lumière et le lieu Adelfo Scaranello lucrează și locuiește la Besançon (Doubs).3 « materii transformate ». Decembrie/ Décembre : FREDERIC BONNET 16-17/12/2010 Materialele în construcţie/ Les matériaux dans la construction Arhitect și urbanist în cadrul agenţiei Obras. . Adelfo Scaranello travaille et vit à Besançon (Doubs). Sa démarche architecturale développe des aspects particuliers liés aux spécificités locales et à l’art contemporain. este profesor la ENSA din Paris Belleville și la Academia de Arhitectură din Mendrisio (Tessin). Avec Renaud Sabari. il est aussi responsable du domaine d’étude de Master « EVAN » («entre ville Architecture Nature») et de l’UE5. în ceea ce privește apartenenţa lor unui loc în care numitorul comun este marcat de grija faţă de studiile funcţionale și de o realzare riguroasă. Demersul lui arhitectural dezvoltă aspecte în strânsă legătură cu specificităţile locale și arta contemporană. il est enseignant à l’ENSA de Paris Belleville et à l’Accademia di Architettura di Mendrisio (Tessin).Jean-Dominique Secondi a été chargé tout d'abord de la conception et de l’intégration des équipements publics dans le département des expositions de la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris. première société française de production de projets artistiques. ele trebuie luate impreună pentru că suntem în situaţii de producţie maximală care se traduc printr-un minumun arhitectural.3 « matières brutes » et de l’UE 6. proiectele lui sunt « architecturi măsurate ». Les forces et les faiblesses de ces architectures sont indissociables et doivent être appréhendées ensemble car nous sommes dans des situations de production maximales qui se traduisent par un minimum architectural. ses projets sont des « architectures mesurées » quant à leur appartenance à un lieu dont le dénominateur commun est marqué par le soin apporté aux études fonctionnelles et une réalisation rigoureuse. Il est depuis 1996 directeur et gérant d’Art Public Contemporain. Il est professeur en Master 2 pro au département de « Projets Culturels dans l’Espace Public » de la Sorbonne – Paris 1 ainsi que de « Médiation Culturelle » de la Sorbonne Nouvelle – Paris 3. espace de diffusion et de production d’art contemporain à Lyon. Architecte et urbaniste à l’agence Obras. il crée en 2004 AIA Productions. Souvent. Enseignant titulaire dans le champ « théories et pratiques de la conception architecturale ».

il obtient une mention à l’Equerre d’argent en 2004 pour la construction d’un ensemble de logements à Paris et il est lauréat en 2006 du concours pour la construction de l’état-major de l’armée au cœur de l’Ecole militaire à Paris. și pe studii muzeale la cel de Beaux-arts din Chambéry. Împreună cu Catherine Frenak a realizat o blibliotecă creșă la Paris în 2007 și a lucrat cu aceasta și pe șantierul muzeului Familistère de Guise în Aisne. este laureatul concursului pentru restructurarea imobilului public Monnaie de Paris.Mer durant une quinzaine d’années. Après avoir mené la restauration. amenajare și valorizare a citadelei Belle-Ileen. au agenţia SARL Frenak & Jullien. ocupă același post la școala de arhitectură Paris Belleville. context și creaţie / Mémoire. Elle a réalisé avec Catherine Frenak une bibliothèque halte garderie à Paris en 2007 et travaille avec elle sur le chantier du musée de site du Familistère de Guise dans l’Aisne. Elle a été maître assistant à l’école d’architecture de Lille de 1996 à 2007. Depuis. în inima Școlii Militare de la Paris. proiect nominalizat la premiul Echerul de argint 2009. De atunci. contexte et création Philippe Prost este arhitect și urbanist. l’aménagement et la mise en valeur la citadelle de Belle-Ileen. projet nominé au prix de l’Equerre d’argent 2009. Il vient de livrer un pôle du dessin animé dans l’ancienne cartoucherie de Bourg-lès-Valence. În același an. Béatrice Jullien est diplômée de l’école d’architecture de Paris Villemin en 1985. obţine o menţiune la Echerul de argint în 2004 pentru construirea unui ansamblu de locuinţe la Paris și este laureatul concursului pentru construirea statului-major al armatei. profesor la Școala Naţională Superioară de Arhitectură de la Paris-Belleville și fondator al agenţiei de arhitectură AAPP la Paris în 1993. Aprilie / Avril: PHILIPPE PROST 14-15/04/2011 Memorie. professeur à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville et fondateur de l’agence d’architecture AAPP à Paris en 1993.Mer timp de mai mult de 15 ani. Tocmai ce a terminat livrarea unui pol al desenelor animate la Bourg-lèsValence. Il est lauréat en 2009 du concours pour la restructuration de la Monnaie de Paris. Jura. cât și pe muzeul de plasturgie de la Oyonnax. Din 2007. elle occupe ce poste à l’école d’architecture Paris Belleville. . sur les études du musée des Beaux-arts de Chambéry et du musée de la plasturgie à Oyonnax dans le Jura. A fost profesor asistent la școala de arhitectură de la Lille din 1996 până în 2007. Depuis 2007 elles ont l’agence SARL Frenak & Jullien. După ce a condus lucrările de restaurare.Martie/ Mars: BEATRICE JULLIEN 24-25/03/2011 Cartografia pentru a citi orașul/ La cartographie pour lire la ville Béatrice Jullien a absolvit Școala de arhitectură de la Paris Villemin în 1985. Philippe Prost est architecte et urbaniste.

Sorbonne și al centrelor de cercetare despre arhitectura tradiţională și grădinile din China. emisiune de radio săptămânală consacrată arhitecturii. 2006 et Jean Nouvel. critic și profesor la Școala de Arhitectură de la Paris-Malaquais și începând cu 1999 producător la France Culture de Métropolitains. . professeur à l'école d'Architecture de Paris-Malaquais et depuis 1999 producteur sur France Culture de Métropolitains. 2008. Iunie/ Juin : FRANCOIS CHASLIN 09-10/06/2011 Arhitect Jurnalist / Architecte Journaliste François Chaslin este arhitect. cataloage și monografii. Une Haine monumentale. Che Bing Chiu est architecte et chargé de cours à l'École d'architecture de Versailles. Il a été directeur des expositions et du département Diffusion de l'Institut français d'Architecture (1980-1987) et. Comme journaliste. chargé de mission au Service de la recherche architecturale. Il est l'auteur de divers ouvrages. inserţie în oraș/ Les jardins dans la ville. critique. Descartes et Cie. Este autorul mai multor cărţi de profil : Yuanming yuan. le traité du jardin (1634). il a principalement collaboré à El Pais. dont Les Paris de François Mitterrand. le Monde. catalogues ou monographies. François Chaslin est architecte. Este autorul mai multor lucrări. au Nouvel Observateur et à Libération. Gallimard. grădina Chinei perfecte și o traducere anotată a Yuanye. InFolio. insertion dans la ville Che Bing Chiu est arhitect și responsabil de curs la Școala de arhitectură de la Versailles. le jardin de la Clarté parfaite et d'une traduction annotée du Yuanye. A fost director de expoziţii la departamentul de difuzări al Institutului Francez de Arhitectură (19801987) și responsabil de misiune la Serviciul de Cercetare Arhitecturală. essai sur la destruction des villes dans l'ex-Yougoslavie. ou le Paysage. 1985. a colaborat cu El Pais. au Monde. Il est membre du Centre de recherche sur l'Extrême-Orient de Paris-Sorbonne et de centres de recherche sur l'architecture traditionnelle et les jardins en Chine.Mai / Mai: CHEBING CHIU 05-06/05/2011 Grădinile în oraș sau Peisajul. critiques. Ca jurnalist. Nouvel Observateur și Libération. 1997. tratat despre grădină (1634). Il est l'auteur du Yuanming yuan. Este membru al Centrului de Cercetare despre Orientul Extrem de la Paris. auparavant. émission de radio hebdomadaire consacrée à l'architecture.

context și creaţie / Mémoire. ou le Paysage. insertion dans la ville Incheiere/ Clôture 09 – 10 Iunie/ Juin 2011 > FRANCOIS CHASLIN Arhitect Jurnalist / Architecte Journaliste . inserţie în oraș/ Les jardins dans la ville. contexte et création 05 – 06 Mai / Mai 2011 > CHEBING CHIU Grădinile în oraș sau Peisajul.CALENDAR ATELIERE DESCHISE DE ARHITECTURĂ/ CALENDRIER DES ATELIERS LIBRES D’ARCHITECTURE Deschidere / Ouverture 13 –14 Octombrie / Octobre 2010 > ODILE DECQ Inovaţia arhitecturală / L’invention architecturale 25 – 26 Noiembrie / Novembre > JEAN-DOMINIQUE SECONDI Intervenţia în spaţiul public/ L’intervention dans l’espace public 16 – 17 Decembrie/ Décembre 2011 > FREDERIC BONNET Materialele în construcţie/ Les matériaux dans la construction 03 – 04 Februarie / Février 2011 > ADELFO SCARANELLO Lumina și locul/ La lumière et le lieu 24 – 25 Martie/ Mars 2011 > BEATRICE JULLIEN Cartografia pentru a citi orașul/ La cartographie pour lire la ville 14 – 15 Aprilie / Avril 2011 > PHILIPPE PROST Memorie.

jardins. des manifestations culturelles sont organisées aussi extra muros. în Franţa și Europa. Memoria și istoria locurilor sunt suportul unei reutilizări contemporane pusă în serviciul așezării și locuitorilor ei.ORGANIZATORI / ORGANISATEURS Ambasada Franţei în România/ Ambassade de France en Roumanie Ambasador Henri Paul/ Ambassadeur Henri Paul Institutul Francez din București. dans tous les domaines artistiques. En plus d’une médiathèque et d’un espace cours de langue il abrite également une salle de cinéma de 240 places.institut-francais.eu.ro Institutul Francez de pe Dacia 77 este una dintre cele mai importante instituţii culturale străine din capitala română.budrugeac@culture-france. Coordonator proiect / Coordinateur projet Concept grafic / Conception graphique : Corina Duma.i Alina Nechifor.atlante-et-cariatide. Atlante et Cariatide Richard Edwards est concepteur et réalisateur de projets en direction des espaces culturels urbains et ruraux. În plus de o mediatecă cuprinzătoare și de spaţiul destinat cursurilor de limbă. Richard Edwards concepe și realizează proiecte în direcţia spaţiilor culturale urbane și rurale. en partenariat avec les institutions et les acteurs culturels de Bucarest. avec son cabinet www. www. la Salle Elvire Popesco.ro Facebook: Institutul Francez http://twitter.eu. arhitecturi. adăpostește și o sală de cinema de 240 de locuri. pour les collectivités et institutions publiques. www. Directeur a. grădini. territoires habités sont ses sujets de travail. manifestări culturale sunt organizate și extra muros. Sala Elvira Popescu. Igloo Consultant proiect/ Conseiller du projet: Richard Edwards. în toate domeniile artistice și în parteneriat cu instituţiile și actorii culturali ai Bucureștiului. Monuments.com/InstitutFrancez . Director interimar/ Didier Dutour. karin. architectures. teritorii locuite sunt subiectele muncii sale. Monumente. La mémoire et l’histoire des lieux sont le support d’un ré-usage contemporain des patrimoines au service de la cité et de ses habitants.atlante-et-cariatide. pentru colectivităţile și instituţiile publice. Tout au long de l’année. en France et en Europe. Pe parcursul anului. cu cabinetul lui. Comunicare/ Communication : Karin Budrugeac. L’Institut Français situé au 77 du boulevard Dacia est l’un des établissements culturels étrangers les plus importants de la capitale roumaine. Institut Français de Bucarest Didier Dutour.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful