P. 1
Locul Sociologiei in Sistemul Stiintelor Socio

Locul Sociologiei in Sistemul Stiintelor Socio

|Views: 406|Likes:
Published by Diana Digol

More info:

Published by: Diana Digol on May 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2015

pdf

text

original

Locul sociologiei în sistemul ştiinţelor socio-umane Pentru sociologie este caracteristic faptul că, în general, ea se preocupă de societate ca întreg

, ca totalitate, adică de realitatea socială în toată complexitatea ei. Celelalte ştiinţe sociale izolează de regula unele aspecte sau componente ale societaţii (economia, politica, dreptul, morala, religia, arta, ştiinţa etc.) şi le studiază în structurile, mecanismele şi legităţile lor specifice sau, cazul istoriei, geografiei, folcloristicii etc.,se orientează preponderent spre concret, spre individual şi unic”. A. Comte sesizează că matemaica este ştiinţa cea mai veche iar sociologia cea mai recentă, fapt ce explică impreciziile şi incertitudinile ei. In clasificarea ştiinţelor realizată de sociologul pozitivist H. Spencer, sociologia ocupa un loc modest. Spencer susţine că sociologia se mulţumeşte cu studiul socialului î n manifestarile lui concrete, fiind “ştiinţa” doar a unei parţi a socialului şi nu a socialului ca totalitate. El împarte ştiinţele dupa un criteriu logic, în abstracte (logica şi matematica), abstract-concrete (mecanica, fizica, chimia) şi concrete (astronomia, geologia, biologia, psihologia, sociologia). Putem conchide, deci, că “Spencer a redus sociologia la studiul socialului sub manifestarea lui concretă, contestîndu-i în acest fel orice pretenţii de abordare a generalului”. Pornind de la aceasta dubla semnificaţie a obiectului sociologiei, sociologul francez M. Duverger susţine că există două posiblitaţi de clasificare a ştiinţ elor sociale : a) una verticală, ce are drept criteriu studierea diverselor aspecte ale vieţii sociale în interiorul unuia şi aceluiaş i grup (demografie, economie, sociologie religioasă, ştiinţa politică, sociologia dreptului, estetica etc.) b) una orizontală, care se referă la acele ştiinţe sociale care studiază diverse categorii de grupuri sociale (etnografia, istoria, antropologia, sociologia generală etc.). Din sociologia generală, putem concluziona că sociologia este o ştiinţă socială care intră într-o mulţime de conexiuni cu toate celelalte ştiinţe sociale. In istoria sociologiei exista două mari poziţii în privinţa raportului care există între sociologie şi celelalte ştiinţe sociale. Un prim punct de vedere susţine distincţia absolută dintre ele, sociologia studiind formele sociale ale activitaţii umane (caracteristicile generale ale relaţiilor sociale, grupurilor), în timp ce ştiinţele sociale particulare (politologie, ştiinţele economice etc.) au ca obiect diferitele conţinuturi ale activitaţii umane. Celălalt punct de vedere, în opoziţie cu primul, consideră că distincţ ia dintre sociologie si celelalte ştiinţe sociale este relativă şi istorică. În această perspectivă, sociologia este atît o ştiinţa a formelor sociale cît ş i a societaţii ca sistem şi a subsistemelor care o compun şi întere relaţiilor dintre ele. Cu alte cuvinte, sociologia are o poziţie privilegiată în rapot cu ştiinţele sociale, fiind structurată pe mai multe nivele : a) o teorie generală a socialului (teorie a organizării sociale), în cadrul căreia fenomenele sociale sunt tratate doar sub aspectul primei categorii, fac parte sociologiile de ramură şi din cea de a doua, caracteristicilor lor sociale facîndu-se abstracţie de conţinutul lor concret (politic, economic, juridic) ;

care încarcă explicarea elementelor. Astfel. în care sunt vizate marile tipuri de societate). psihice. Psihologia nu putea accepta ideea unei conştiinţe colective transcendente. atît în calitatea lor de fenomene sociale cît şi în aceea de subsisteme ale sistemului social global (sociologii de ramură ca spre exemplu. ca sinteză. însă. subsistemelor societaţii globale. Robert Hertz etc. prima consecinţă. b) Teoriile sociologizante care acorda societaţii o putere absolută în explicarea conduitelor umane. Durkheim şi a discipolilor săi : Marcel Mauss.). Tarde. transcendenţa ce juca un rol important în modelarea lui . un fel de “conştiinţă a conştiinţelor” care. Mulţi sociologi consideră că deviza sociologismului a fost lansată de Durkheim atunci cînd a afirmat că “orice fapt social îşi are cauza întotdeauna într-un fapt social”. Accentul pe care sociologul francez îl pune pe factorii psihologici. ea nu a mai putut duce la colaborarea psihologiei cu sociologia. Sociologie si psihologie. G. Cercetarea macrosociologică îşi aduce o contribuţie considerabilă la înţelegerea fiecărui subsistem social. străină omului.Sociologismul caracterizează concepţia sociologică a lui E. constă în faptul că sociologia contestă pretenţiile psihologilor de a elabora o psihologie generală şi abstractă în cadrul că reia toate formele sociale ar avea ca element comun natura umană. Conflictul între cele două ştiinţe a îmbrăcat în timp două forme : a) Teoriile psihologizante. Cu acest înţeles. care proclamă rolul determinant al individului în grup şi care contestă rolul societaţii ca realitate de sine stătătoare (G. Gabriel Tarde precizează ca la baza formării şi menţinerii grupului social stă imitaţia. sociologia economică etc. exclusiv prin ansamblu (sistem). Simmel).În planul practicii. sociologia familiei.b) o teorie a societaţii globale (macrosociologia. aceasta fiind de aceeaşi natură cu sugestia hipnotică. sociologia industrială. subsistemelor. Din păcate. conştiinţa colectivă era înţeleasă ca o realitate exterioară. confruntarea dintre cele două ştiinţe are cel puţin două urmări demne de luat î n seama. Sociologia avertizează . Apariţia ideii de «conştiinţa colectivă» în sociologie a generat punerea problemei în noi termeni. c) o teorie a componenetelor. ci la accentuarea conflictului. În viziunea lor. respectiv contagiunea mentală de la individ la individ.Cel care a sesizat exagerarile celor doua poziţii mai sus prezentate şi care a încercat să le depaşească a fost Georges Gurvitch. El prezintă raportul dintre cele două ştiinţe sub forma a două cercuri care se întretaie şi al căror domeniu comun se lărgeste continuu în detrimentul părţilor exterioare. constatat că iniţial raportul dintre psihologie si sociologie a fost gîndit prin prisma raportului dintre conştiinţa individuală şi determinările sociale (dintre individ şi societate). îşi pierde caracterul psihic şi devine o realitate supraorganică (prexistenţa conţtiinţelor individuale). la baza ordinii lumii stă ansamblul reprezentărilor colective. aruncînd în desuetudine viziunea anterioară. a fiecărui fenomen social . Roger Bastide în Tratat de sociologie (1962). în explicarea realitaţii sociale este evident : faptele sociale sunt în primul rînd. Paul Fauconnet.

care merită să fie reţinute şi valorificate şi de sociologi (ex. sa faca apel la cercetarea sociologică. F. însa. Din punct de vedere etimologic. Astfel. după cercetările efectuate de Freud numeroşi etnografi şi sociologi au utilizat psihanaliza ca instrument de cercetare considerînd-o “cheia ce le deschidea porţile simbolismului social”. în “Social Psychology” (1924). studiul influenţelor înconştientului asupra activităţilor creative şi a relaţ iilor sociale). avea nevoie de o psihologie a aşteptării (de care nu a putut beneficia. trebuie să pună întrebări sociologilor. “civilizaţie”. activitaţii “ riscă sa generalizeze ceea ce nu este valabil decît în interiorul unei singure civilizaţii sau al unui moment al duratei istorice”. psihologiei. (Raportul dintre psihanaliza si sociologie este tipic în aceasta privinţă). Cea de a două consecinţă o reprezintă complementaritatea în care se află cele două ştiinţe. memoriei. aprecia că conflictul dintre Eros si Thanatos (impulsurile universale care modelează comportamentul uman) oferă explicaţii cu privire la fenomenele sociale paradoxale sau paroxistice. Dezvoltările contemporane ale psihanalizei au adus teme noi în spaţiul cercetărilor ştiinţifice. Kant consideră că antropologia este posibilă din două perspective : una fiziologică . “vorbire”) avînd semnificaţia de discurs despre om. daca nu se mulţumeşte cu explicaţii parţiale şi jumătăţi de adevăruri. Acest lucru nu trebuie sa impieteze asupra utilizării ei legitime spre beneficiul. Allport. Sociologie si antropologie. Putem spune ca raportul de complementaritate dintre cele două discipline are o conotaţie pozitivă : sociologia furnizeaza date. “culpabilitate”. daca nu vrea să rămînă cantonat în abstract. antropologiei.psihologia experimentală şi psihologia fiziologică ca încercănd să surprindă legile generale ale percepţiei. Unele din temele abordate de S. la rîndul lui. informaţii psihologiei. H. Psihanaliza şi sociologie.însă deopotrivă a tuturor ştiinţelor sociale.. de exemplu. să se inspire şi să utilizeze rezultatele cercetării psihologice pentru a putea completa şi aprofunda analiza fenomenului social. Psihanaliza (numita şi “psihologie abisală”) este percepută astăzi atît ca “teorie a structurii şi dezvoltării personalitaţii umane.Ea a influenţat evoluţia sociologiei. prin universalitatea lui. la acea data). cît şi ca metoda de psihoterapie. De exemplu. Psihologul. elaborată pentru tratamentul nevrozelor”. “cuvant”. Aşa. Sociologii se văd nevoiţi să pună întrebări psihologilor. antropologie este utilizat în 1501 de Magnus Hundt într-o lucrare de anatomie şi fiziologie. Nu întotdeauna psihanaliza a fost corect utilizată în explicarea socialului. poate constitui un model pentru clarificarea unor noţiuni ca : “interzis”.Unii psihanalişti au facilitat transbordarea procedeelor specifice psihanalizei dinspre psihicul individual spre mediul cultural (care socializeaza individul). De asemenea. Freud prezintă mare inters şi pentru sociolog. In 1798. Marcel Mauss pentru a sesiza si explica mai bine fenomenul social al magiei. “om” + logos. complexul lui Oedip. termenul de antropologie vine din limba greaca (anthropos. ajutînd-o să evolueze ca ştiinţă şi invers.

ele se identifică chiar “constituind o singură aventură a spiritului”. de aspectele unice. pe de o parte. spre particularizare (ea este. în sens de istoriografie. În conformitate cu cele doua dimensiuni fundamentale ale fiinţei umane : natura şi cultura.Deşi nu este împotrivă acestui punct de vedere. mai mult decît atît. Pentru ca un fapt social să . în curs de desfaşurare. Istoria şi sociologia se aseamană şi prin faptul că analizează fenomenele sociale în mod critic şi selectiv. cu o largă sferă de cuprindere vizînd atît structura cît şi comportamentele ipostazelor omului (omul ca individ. considerînd ăa ar avea un oarecare temei. Traian Herseni îl abordează într-o maniera mai pronunţată. Istoria. În sens impresionist. trebuie să precizăm că natura circumstanţelor fac din faptul social un fapt istoric sau un fapt sociolo gic. comun diferitelor fenomene sociale. o ştiinţă ideografică). sociologia nu se rezumă la cercetarea prezentului. în principal. Sociologia şi istoria. urmărind exclusiv succesiunea evenimentelor şi descrierea acestora are. În sens riguros ştiinţific. Sociologia (deşi se poate opri şi la nivel descriptiv). de ceea ce este constant. irepetabile ale fenomenelor în opoziţie cu sociologia care este interesată de general. Mulţi teoreticieni susţin ca istoria se ocupa de individual.Istoria. Herseni – este că tendinţa predominantă a istoriei este spre individual. de cele mai multe ori ajunge la explicaţii şi în anumite cazuri. În timp ce istoria apare odata cu scrierea. fapte culese prin viu grai de la martori şi au fost înregistrate în documente scrise (sau de alt gen). El consideră că această distincţie are caracter relativ deoarece azi istoria a inceput “sa se dezvolte în sensul unor generalizări ale fenomenelor istorice” iar sociologia “dezvoltă cercetari tot mai ample cu privire la fenomenele sociale concrete (etnosociologia. poate oferi chiar şi soluţii. odata cu primele regate.Acelaşi autor se delimitează şi de punctele de vedere care susţin că sociologia este o ştiinţă a prezentului în timp ce istoria se dedică exclusiv trecutului.)”. În viziunea lui Fernand Braudel. o funcţie teoretică. respectiv. ca specie). Argumentele lui sunt ca. spre generalizare (ea este o ştiinţă nomotetica)”. sociologia istorică. se poate vorbi şi despre o istorie a evenimentelor prezente. sociologia este o ştiinţă care apare relativ recent (secolul XIX). istoria şi sociologia sunt două ştiinţe care se întalnesc şi. o funcţie explicativaplicativă. însă. sociologia monografica etc. cum s-a spus. în principal. ea dezvoltînd chiar şi o ramura de factură istorică. fapte ce ne îndreptăţesc să susţinem că ea are. concret. relatează întamplări. Ele constituie “singurele ştiinţe globale susceptibile de a-şi extinde curiozitatea asupra oricarui aspect al socialului”. repetabil. antropologia generală cuprinde două ramuri principale : antropologia fizică şi antropologia culturală. iar pe de altă parte.În încheiere. ca grup. Tot ceea ce se poate afirma – conchide T. antropologia este o ştiinţă complexă a omului.Astăzi cuvîntul este folosit în două sensuri. informativă. speculativ ea desemnează tot ceea ce se referă la om sau are ca finalitate omul. pe cînd sociologia năzuieşte spre universal.(ce-şi propunea să studieze ceea ce natura face din om) şi alta practica (obiectul ei fiind ceea ce omul face din sine însuşi).

Astăzi. generalitate. sociologia a incercat să includă în interiorul ei si probleme de economie politică. în principal. mai mult decît atît. cercetarea economică oferă sociologului informaţii utile despre fenomenele economice. cercetarea sociologică nu-l poate ignora. Comte acuză economia politică abstractă de “sterilitate”. economia se caracterizează printr-o tendinţă de lărgire a domeniului său de analiză. Mill. De altfel. cealaltă studiind doar un domeniu al socialului şi înregistrînd progrese remarcabile. Weber sugerau că şi sociologii pot învăţa lectii de metode de la economişti. Pe de altă parte.). Ca ştiinţă în sine. aflate într-o profundă conexiune. Obiectul sociologiei îl constituie socialul şi doar în particular economicul iar scopurile celor două ştiinţe sunt diferite. extrapolarea modelului clasic al lui homo oeconomicus la analiza tuturor fenomenelor sociale (“care presupune dirijarea comportamentului persoanei de o raţionalizare definită în mod strict”). consecinţele. Sociologia şi economia. Stuart Mill. Pe de altă parte. să constituie un eveniment reprezentativ pentru respectiva epocă. el trebuie să aibă o importanţă deosebită în epocă. Încercările economiştilor de a aplica acest model în cazul divorţurilor. evoluţia. faptul sociologic poate fi abordat istoric iar faptul istoric poate fi tratat din punct de vedere sociologic. atunci cînd susţine că “un economist trebuie să înteleagă logica întregii societaţi. financiară etc. de încapacitatea de a studia “pozitiv” fenomenele sociale. agrară. La rîndul ei.A. Chiar şi apariţia sociologiei este legată de necesitatea soluţionării problemelor economice ş i sociale create de industrializare (şomaj. testul sociometric. crize economice etc. V. el riscă să devină dăunător.În secolul XX. La începuturile ei. comercială. Hayek. prima fiind o ştiinţă generală a societăţii. implicaţiile lor sociale. este nepermisă şi eronată. sondajul de opinie. obiectul sociologiei economice şi a subramurilor sale : sociologia industrială. În acelaşi timp. K. Marx etc.Conexiunea dintre economie şi sociologie se reflectă şi în faptul că mulţi sociologi sunt şi economişti în acelaş i timp (ex. chiar periculos”. numeroase metode şi tehnici de cercetare sunt utilizate deopotrivă de sociologi şi economişti (experimentul. însă. Pentru ca faptul social să devină sociologic. susţinea existenţa unei opoziţ ii metodologice între sociologie şi economie şi a imposibilităţii reconcilierii lor. Simmel şi M. sociologii clasici germani G. domeniul economic reprezintă un subsistem important al societaţii şi. economia politică era renegată. deoarece în destule cazuri indivizii s-au aflat în imposibilitatea de a stăpîni prin proceduri raţionale complexitatea faptelor sociale. însă. casatoriei sau crimei au condus la rezultate discutabile. Acest fapt nu înseamnă. A. etc. Activitatea economică face. fapt ce demonstrează caducitatea opoziţiei metodologice (dintre cele două discipline) susţinute de S. ca obiectul celor două discipline se confundă. filosof şi economist contemporan cu “părintele” sociologiei. Necesitatea extinderii orizontului analizei economiei este sesizată şi de F.).). el trebuie să se caracterizeze prin repetabilitate. constanţă. inflaţie. . altfel el nu poate fi un mare economist şi. Pareto. Pe de altă parte. de aceea.devină istoric.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->