Dnevni avaz

Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik ~etvrtak, 16. 4. 2009. Sarajevo Godina XIV Broj 4882 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

www.dnevniavaz.ba

KAMATARENJE

Prve kazne zbog bezobraznog lihvarstva

GRA\ANI NAPU[TAJU UNICREDIT BANKU
Da li novac iz BiH ide ne samo u Italiju, ve} i Hrvatsku Ve}inu rukovode}ih mjesta dr`e hrvatski kadrovi Stru~njaci tvrde da kamate moraju padati Nagradna igra „Sre}a“: [aljite kupone

8 NAGRADNIH IGARA U 49 DANA

konomski fakultet Univerziteta u Sarajevu te Rudnici Kreka, me|u prvim su komitentima koji su ju~er objavili prekid sar-

E

adnje s UniCredit bankom, saznaje „Dnevni avaz“. Njihov primjer slijedi sve vi{e gra|ana ogor~enih enormnim pove}anjem kamata na kr-

edite u ovoj i srodnim bankama. Brojni su i primjeri povla~enja depozita i obavljanja transakcija. 9. strana

7 NA DAR
Kupon br. 16. 04. 2009.

MILION
vi{e od

SRE]A

Eurosong

SRE]A

11.520
nagrada!!!
Joker kupon

Nezadovoljstvo: Radnici izlaze na ulice

VE] [TRAJKUJU @ELJEZNI^ARI I METALCI MMF (NE) UKIDA INVALIDNINE?
2. str.

4. i 8. strana

Grupa „Regina“: Na prvom mjestu na web-stranici Eurosonga te u Hrvatskoj

’Avaz’ saznaje: Uvjeti za dobivanje aran`mana

Pjesma BiH ve} ~etiri sedmice vode}a na portalima

’Regina’ donosi pobjedu?
35. strana

KUP BiH

BIJELJINA
73. str.

19. strana

U finalu Sloboda i Slavija

Ne{kovi}u 30 godina zatvora

Kostas Hristu za „Dnevni avaz“

Nismo razgovarali s federalnim vlastima
[ef delegacije Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF) koja ovih dana boravi u BiH Kostas Hristu (Costas Christou) izjavio je ju~er za „Dnevni avaz“ da jo{ nije bilo razgovora s Vladom FBiH te tako, kako je rekao, nisu mogli biti ni izneseni specifi~ni zahtjevi. Hristua smo pitali da prokomentira informacije da }e MMF tra`iti drasti~no smanjenje izdvajanja za bora~ke kategorije u FBiH. - Ne mogu potvrditi nikakvu informaciju da smo bilo {ta tra`ili od Vlade FBiH jednostavno zbog ~injenice da smo sada u Banjoj

2

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

aktuelno

UVJETI [ta bi MMF mogao tra`iti od Vlade FBiH

Bez bora~kih naknada 103.344 korisnika?
Mogu}e da se na udaru na|u RVI do 60 posto invaliditeta, roditelji {ehida, dobitnici najvi{ih priznanja i demobilisani borci Crnki} upla{en, Bevanda demantira
Da bi Vlada FBiH potpisala stand-by aran`man, Me|unarodni monetarni fond (MMF) zahtijeva da broj korisnika bora~ko-invalidske za{tite bude smanjen za 50 posto, informacija je koja je ju~er procurila iz izvora bliskih Vladi FBiH. ~aju da to MMF zaista i zatra`i, a Vlada prihvati, ostala bez prava na naknade. Federalni ministar za pitanja boraca Zahid Crnki} izjavio je ju~er za na{ list da jo{ nije upoznat s uvjetima MMF-a, ali se pribojava da bi ova me|unarodna institucija mogla zatra`iti smanjenje broja korisnika bora~ko-invalidske za{tite. No, zamjenik premijera i ministar finansija FBiH Vjekoslav Bevanda u izjavi za „Dnevni avaz“ demantirao je sve {pekulacije da je uop}e nagovije{teno radikalno smanjenje izdataka za bora~ke populacije, invalide i uop}e socijalni sektor te da se time bavi i platforma pregovora FBiH sa MMF-om.

Razgovor s Ivani}em
Delegacija MMF ju~er se u Banjoj Luci susrela i s predsjednikom PDP-a Mladenom Ivani}em. Kako je „Dnevnom avazu“ potvr|eno u PDP-u, Ivani} je naglasio potrebu za postizanjem novog sporazuma sa MMF-om zbog sve te`e ekonomske situacije. Prema Ivani}evim rije~ima, glavne aktivnosti MMF-a trebalo bi usmjeriti na uvo|enje reda u tro{enju bud`etskog novca i onog ostvarenog privatizacijom Z. K. „Telekoma Srpske“.

Hristu: Prikupljamo informacije

Luci te nismo imali razgovore s predstavnicima federalnih vlasti ka`e Hristu. Prema njegovim rije~ima, sada{nja faza razgovora uglavnom se odnosi na razmjenu i prikupljanje informacija te jo{ nije bilo rije~i o uvjetima kredita. - Rano je govoriti o uvjetima, prvo trebamo vidjeti kakvo je ~injeni~no stanje - kratko je dodao Hristu. Ina~e, delegacija MMF-a ju~er je nastavila razgovore sa bh. zvani~nicima u Banjoj Luci. Razgovarali su s direktorom Uprave za indirektno oporezivanje BiH KeT. L. malom ^au{evi}em.

Pove}an broj
Ako bi to bilo prihva}eno, ratni vojni invalidi sa stepenom invaliditeta izme|u 20 i 60 posto ostali bi bez naknada, roditeljima {ehi-

Simnjivi papiri
- Apsolutno nijedan broj nije spomenut u tom smislu, niti se platforma za razgovore s MMF-om bavi izdacima u socijalnom sektoru, tako da oni koji to tvrde iznose neistine ~iji krajnji cilj valjda samo

Danas sjednica Fiskalnog vije}a

Ni traga platformi BiH
Iako je za danas zakazana sjednica Fiskalnog vije}a na kojoj bi trebala biti razmatrana i platforma za pregovore o stand-by aran`manu sa Me|unarodnim monetarnim fondom (MMF), ju~er do kasnih poslijepodnevnih sati nije bilo poznato da li je Savjetodavni odbor Fiskalnog vije}a tu platformu uop}e izradio, niti {ta se u njoj navodi. Detalja o ovom dokumentu ju~er nisu imali ni predsjedavaju}i Vije}a ministara i Fiskalnog vije}a Nikola [piri} kao ni ministar finansija BiH Dragan Vranki}, koji je ovla{teni pregovara~ S. [. sa MMF-om.

Crnki}, Brankovi} i Bevanda: Prihva}ena platforma na Vladi FBiH

Ako MMF zatra`i, a Vlada prihvati, bez prava ostaju
28.000 ratnih vojnih invalida 10.000 roditelja {ehida
da bilo bi ukinuto pravo na {ehidsku penziju, a navodno se insistira i na stavljanju van snage Zakona o pravima dobitnika najvi{ih ratnih priznanja i Zakona o pravima demobilisanih boraca FBiH. U pobrojane kategorije spadaju ~ak 103.344 korisnika bora~koinvalidske za{tite, koja bi u slu-

Bori} ne isklju~uje ni smanjenje penzija

5.344 dobitnika najvi{ih ratnih priznanja 60.000 demobilisanih boraca
oni znaju - naglasio je Bevanda. Ina~e, Vlada FBiH na ju~era{njoj sjednici u Sarajevu prihvatila je platformu za pregovore s MMFom kojom je obuhva}en paket mjera za ubla`avanje posljedica ekonomske krize, usmjeren na pove}anje prihoda, s jedne, te mjere {tednje, s Az. D. - Ad. H. druge strane.

MMF tra`i finansijski plan Zavoda
Vlada FBiH prije nekonzije u iznosu od 12,7 mililiko dana zatra`ila je od ona KM, jer su ta sredstva Zavoda PIO/MIO FBiH da predvi|ena u rebalansu bujoj dostavi ovogodi{nji fid`eta koji je nedavno usvonansijski plan i kretanje jio i Parlament FBiH. svojih tro{kova za prva tri - Ako nam ne budu upmjeseca ove godine, jer to la}ena ta sredstva, bit }e od nje zahtijeva Me|unarvrlo te{ko isplatiti penzije odni monetarni fond za ovaj mjesec - navodi Bo(MMF), izjavio je za „Dn- Bori}: Zadnja ri} i dodaje da }e ~elnici evni avaz“ Adem Bori}, di- mjera Zavoda PIO danas u Morektor Zavoda PIO. staru razgovarati s predsta- Vi{e detalja ne znam. Ne bih vnicima korisnika beneficiranih {pekulirao {ta to zna~i. Mogu}e je penzija i Saveza penzionera/umii smanjenje penzija. Me|utim, to rovljenika FBiH. }e biti zadnja mjera koju }e ZaPrema njegovim rije~ima, broj vod poduzeti - ka`e Bori}. penzionera pro{le godine pove}an Isti~e da od Vlade o~ekuje da u je za 16.000, dok je za prva tri mjenarednih nekoliko dana uplati dio seca ove godine njihov broj poraAz. D. duga za ispla}ene beneficirane pe- stao za oko 2.500.

- Pla{im se tih zahtjeva MMFa, kao i reakcija bora~ke populacije. No, ~injenica je da se i broj {ehidskih porodica i RVI u posljednjih nekoliko godina sa 97.000 pove}ao za 5.000, ali to je bilo i o~ekivano, jer nisu svi podnijeli zahtjeve za ostvarivanje naknada u isto vrijeme - naglasio je Crnki}.

@estoke reakcije iz bora~kih udru`enja

Ako }e pregaziti sirotinju, dr`ava nam ne treba!
Na mogu}nost da MMF zatra`i radikalno kresanje izdvajanja za bora~ke naknade uslijedile su `estoke reakcije predstavnika ove populacije. Safet Red`i}, predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida BiH, poru~uje Vladi FBiH da }e bora~ka populacija u slu~aju ostvarenja ovih najava organizirati masovne proteste. - Ako je ova vlada spremna da se suo~i sa 170.000 korisnika bora~koinvalidske za{tite, neka izvoli, pa }e vidjeti {ta }e se desiti. Nikada ne}emo dozvoliti da na{i saborci ostanu bez primanja. Ako }e Vlada uzeti taj kredit od MMF-a da bi servisirala vanjski dug, a da pregazi sirotinju, nama ta dr`ava ne treba - ka`e Red`i}. D`evad Ra|o, predsjednik Saveza dobitnika najvi{ih ratnih pr-

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana

Red`i}: Masovni protesti

Ra|o: Vanredni izbori

Gani}: Ne}emo pristati

[i{i}: Brojni problemi

Vlada BiH ispunila samo jednu mjeru
- Neka su oni ogromne plate i pau{ale uredno sebi isplatili, a ekonomija i narod su u jadu. Njima se mora uvesti norma za platu i mislim da bi visoki predstavnik Incko uvo|enjem norme napravio najbolji ekonomski potez za BiH. Da postoji norma za njihov rad, mi bi(alfred) smo do sada bili u EU.

iznanja FBiH, isti~e da MMF treba vidjeti kako su u SAD zbrinuti veterani rata. - Ako mi ostanemo bez naknada, tra`it }emo i vanredne izbore, a protesti su neminovini - nagla{ava Ra|o. Prema rije~ima Izeta Gani}a, predsjednika Organizacije porodica {ehida i poginulih BiH, ova

populacija nikada ne}e pristati na ukidanje naknada roditeljima {ehida te }e se protiv toga boriti na sve mogu}e na~ine. I Mehmed [i{i}, predsjednik Saveza demobilisanih boraca FBiH, nagla{ava da Vlada ne treba pristati na MMF-ove uvjete, „jer tada bi se suo~ila s brojnim A. DEDAJI] problemima“.

aktuelno

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

3

Komentar dana
Pi{e: Sead NUMANOVI] (seadn@avaz.ba)

ISTRA@IVANJE Za{to BiH zaostaje na putu ka EU

Nismo ispunili ni polovinu obaveza iz pro{le godine
Presedan je samoinicijativno odga|anje rokova, ka`e Genjac
Bosna i Hercegovina nije ispunila ni polovinu obaveza na putu ka Evropskoj uniji, ~iji je rok za zavr{etak bio kraj pro{le godine, pokazuje analiza izvje{taja o provedbi Akcionog plana provedbe dokumenta Evropsko partnerstvo, saznaje „Dnevni avaz“.

Uspavana Evropa i robusna Amerika
Finansijski mo}na Evropa politi~ki ne mo`e i ne umije funkcionirati bez ameri~kog vodstva
Skoro da nema sedmice u kojoj se u Va{ingtonu ili drugdje u velikim ameri~kim gradovima ne odr`ava neki skup posve}en Balkanu i Bosni i Hercegovini. Ameri~ki diplomate, intelektualci i politi~ari sve su zabrinutiji stanjem u ovom dijelu Evrope i razbijaju glavu nad idejama {ta je najbolje uraditi kako bi se balkansko trusno tlo smirilo te time stabilizirala Evropa. S druge strane Atlantika takvih aktivnosti nema. Politi~ka i misle}a Evropa u dubokom je snu i(li) zabavljena svojim poslom. Predstoje izbori za evropske institucije, ekonomska kriza postaje sve gora, a Evropska unija sve podjeljenija sukobljenim interesima dr`ava ~lanica. Konstanta Evrope u posljednjih vi{e od stolje}a je - nepostojanje osje}aja za realnost i opasnosti koje ona donosi. Svaka njena uspavanost, do sada, pla}ana je najskuplje mogu}e - ratovima, razaranjima i nevinim `ivotima. Prosto se kao gorka istina name}e zaklju~ak da finansijski mo}na Evropa politi~ki ne mo`e i ne umije funkcionirati bez ameri~kog vodstva. Metafori~ki, bez ameri~kih mi{i}a, evropski novac nema efekta. Primjera za to vrlo je mnogo, ali se ne moramo previ{e mu~iti. Uzmimo dva - amandman o Br~kom i reformu policije. Prvo je produkt sve robusnije ameri~ke diplomatije, a drugo je evropsko ~edo na izdisaju. U takvom vrzinom kolu, bh. politi~ari odli~no se snalaze! Oni vide da EU nema iskrenog interesa za Balkan, sasvim im je jasno da postoji „zamor od pro{irenja Unije“ te da niko ne}e ozbiljno pritiskati da se reforme provode i dr`ave koje kao `ele u EU (i NATO) rade na tome. Budu}i da ne moraju raditi posao za koji su izabrani, oni se bacaju na ratne igre i kriminal. U historiji BiH te{ko se mo`e na}i vladaju}a garnitura s vi{e najraznovrsnijih krivi~nih prijava, istraga tu`ila{tava i optu`bi u medijima. Takvo stanje prosto tjera robusnu ameri~ku diplomatiju da u balkanski (pa i malo {ire) dio Evrope po{alje specijalnog izaslanika koji }e kao {erif stati ispred pla{ljive Evrope i suo~iti se sa svakovrsnim „blizancima zla“.

Klju~ne reforme kasne

Analiza izvr{enja obaveza iz Evropskog partnerstva ~iji je rok bio kraj 2008. godine

Katastrofalan u~inak
Utvr|eno je i da su bh. vlasti rokove za ispunjenje nekih obaveza samoinicijativno pomjerile do polovine ove godine, iako su dokumenti usagla{eni sa EU postavili kraj pro{le godine kao kona~ni rok.

47%
Izvr{eno u cijelosti

35%
Nije izvr{eno

18%
Samo djelimi~no izvr{eno

Nema plana za provedbu SAA
Me|u obavezama koje BiH nije ispunila je i usvajanje akcionog plana za provo|enje Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju (SAA). Ministri EU posebno su izrazili zabrinutost za provo|enje SAA, a akcioni plan je klju~ni dokument. Genjac ka`e da je Vije}e ministara BiH usvojilo samo plan za provedbu Privremenog sporazuma, koji se ti~e trgovine i carina, ali da za provo|enje cjelokupnog sporazuma jo{ nema akcionog plana. jedinstvenog ekonomskog prostora i mnogi drugi - navodi Genjac.

PORTAL

www.dnevni avaz.ba

Genjac: Pora`avaju}i podaci

Sti`e nova lista
Osim obaveza zaostalih iz pro{le godine, BiH ~eka jo{ set novih za ~ije je izvr{enje rok februar 2010. Ve} sada postoji evidentirana lista od 27 obaveza ~ije je izvr{enje sporno jer su „potrebna dodatna usagla{avanja“. Ve}ina tih reformi, me|u kojima su i zakon o obligacijama, nadzor nad bankama, zajedni~ke industrijske i energetske politike, nema podr{ku entiteta, uglavnom RS, koja smatra da se radi o entitetskim nadle`nostima. zultate. Veliki broj obaveza nije ispunjen. Me|u njima su uglavnom klju~ne reforme, usvajanje nekih zakona, provedba reforme policije, sektora sigurnosti hrane,

Analiza izvje{taja o izvr{enju Akcionog plana, koju je uradio predsjednik Zajedni~ke komisije za evropske integracije Parlamenta BiH Halid Genjac, pokazuje da je njihova kritika bazirana na egzaktnim i pora`avaju}im podacima. - Od 210 mjera koje su trebale biti zavr{ene prije vi{e od tri mjeseca, samo 99 ih je zavr{eno. Djelimi~no su ura|ene 33, a ~ak 74 precizne obaveze uop}e nisu provedene - ka`e Genjac za na{ list. On navodi da }e, kako se izrazio, katastrofalan u~inak na putu ka EU danas biti predmet razgovora komisija oba doma i nakon toga zajedni~ke sjednice oba doma Parlamenta BiH. - Pozvat }emo premijera Nikolu [piri}a da obrazlo`i ovakve re-

[piri}eva nebriga
Upozorava da je provedba mjera iz Evropskog partnerstva direktno vezana uz dobivanje nov~ane pomo}i EU. - Mo`e se desiti da ne dobijemo {to bismo mogli dobiti ili da ono {to trebamo dobiti bude vrlo sporo - ka`e Genjac. Prema njegovim rije~ima, neobi~na je ~injenica da su vlasti pojedine rokove samoinicijativno pomjerale, a aktivnosti odga|ale. - Tako je za pola godine prolongiran rok za ~ak 81 mjeru. Presedan je da se u izvje{taju mijenja rok iz Akcionog plana. Sve ovo pokazuje gdje se me|u prioritetima [piri}a i Vije}a ministara nalaze evropske integracije - zaT. LAZOVI] klju~uje Genjac.

Podr{ka ~lanstvu BiH u NATO-u
Pitanje: Podr`avate li eventualno ~lanstvo vojske BiH u NATO-u?
A) Da 70% B) Ne 27% C) Ne znam 3%

C B A

Ambasador SAD u Banjoj Luci

Ingli{: Neupitna cjelovitost BiH
Ameri~ki ambasador u BiH ^arls Ingli{ (Charles English) izjavio je u Banjoj Luci, na sastanku s predsjednikom Demokratske partije (DP) Draganom ^avi}em, da Sjedinjene Dr`ave i dalje imaju interes u BiH. Prema njegovim rije~ima, SAD ostaju privr`ene Dejtonskom sporazumu i podr`avaju zatvaranje OHRa kada u potpunosti budu ispunjeni svi uvjeti i ciljevi iz kominikea Vije}a za implementaciju mira. Ingli{ smatra da se ustavne reforme mogu vr{iti samo uz konsenzus doma}ih u~esnika na dejtonskim temeljima. Pri tome, kazao je Ingli{, postojanje entiteta ne mo`e biti dovedeno u pitanje, kao {to ne mo`e biti dovedena u pitanje cjelovitost i teritorijalni integritet BiH. ^avi} je kazao da DP ne dovodi u pitanje cjelovitost BiH i ustavne promjene vidi kao proces u kojem moraju u~estvovati predstavnici koji su spremni na realan kompromis i koji imaju kapacitet da provedu ono {to dogovore. Ambasador Ingli{ ju~er je razgovarao i s predsjednikom Narodne skup{tine RS Igorom RadoZ. K. ji~i}em.

Ingli{: SAD i dalje imaju interes u BiH

O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 100.742 posjetioca.

Sjednica Vlade Federacije BiH

Prijeti raskid ugovora o kupovini „Energopetrola“
Zadu`enje od skoro 140 miliona KM kod ~etiri banke
Vlada FBiH na ju~era{njoj sjednici u Sarajevu prihvatila je odluku o zadu`enju za finansiranje bud`etskog deficita iz pro{le godine u iznosu od 153.975.786 KM, i to od UniCredit banke, Raiffeisen banke, Intesa SanPaolo banke i NLB Tuzlanske banke. Po osnovu naknada i kamata, iz bud`eta }e ove godine za taj kredit biti ispla}eno 9.150.000 KM, a naredne jo{ 3.555.000 KM. Nije prihva}en izvje{taj o radu ni finansijski izvje{taj Nezavisnog operatora BiH, uz obrazlo`enje da su pla}e zaposlenih u ovoj kompaniji, kao i naknade ~lanova Upravnog odbora, neopravdano visoke. Zatra`eno je da tro{kovi budu uskla|eni s op}im nastojanjima {tednje u javnim institucijama, pogotovo

4

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

aktuelno

[TRAJKOVI Zbog milionskih dugovanja Vlade FBiH

eljezni~ari na sat zaustavili vozove
Vlada duguje oko 80 miliona KM za konsolidaciju @FBiH, kao i 12,7 miliona KM za pro{lu i prva tri mjeseca ove godine za sufinansiranje
Radnici „@eljeznica FBiH“ (@FBiH) ju~er ta~no u sedam sati zaustavili su ve}inu `eljezni~kih kompozicija, osim vojnih i specijalnih prijevoza te posebnih vrsta robe, organizirav{i jednosatni {trajk upozorenja u Sarajevu, Mostaru, Zenici, Tuzli i Biha}u.

Vlada FBiH: Protiv izvje{taja Nezavisnog operatora BiH

Krive ministra
Prema rije~ima Vernesa Buljugije, predsjednika Sindikata ma{inovo|a/strojovo|a FBiH, Federalna vlada FBiH za konsolidaciju @FBiH u pro{loj godini duguje oko 80 miliona KM. - Ovo je jedino javno preduze}e u FBiH koje od Vlade u ovoj godini nije dobilo nijednu marku. Du`ni su nam jo{ 12,7 miliona KM za pro{lu i prva tri mjeseca ove godine za sufinansiranje @FBiH. Nisu nam upla}ena sredstva ni za penzijsko-invalidsko osiguranje - ka`e Buljugija. On kao najodgovornijeg za

Pove}anje broja oboljelih od karcinoma
Federalni ministar zdravstva Safet Omerovi} istakao je zabrinjavaju}e podatke o sve ve}em broju oboljelih od karcinoma u FBiH, {to se od pro{le godine prati posebnim registrom. {to tro{kove u Nezavisnom operatoru, kroz cijenu struje, pla}aju gra|ani. Usvojen je izvje{taj Agencije za privatizaciju u FBiH o dokapitalizaciji sarajevskog „Energopetrola“ mada je konzorcij MOL-INA umjesto 20 investirao samo {est miliona KM u prvoj godini realizacije ugovora. Broj uposlenih sa 1.059 smanjen je na 882, a zbog svih de{avanja - Na 100.000 osoba imamo 170 evidentiranih karcinoma na plu}ima, 70 na dojci i 43 na maternici, {to je porast od 10 do 15 posto - naglasio je Omerovi}. Vlada je zatra`ila anga`man nezavisne me|unarodne revizorske ku}e koja bi sa~inila nalaz o po{tivanju ugovora. Ako obaveze investiranja ne budu realizirane, Vlada }e razmotriti pokretanje postupka u skladu s obavezama iz ugovora za njegov raskid. Za ~lanove Komisije za koncesije FBiH predlo`eni su Munib ZaiAd. H. movi} i Osman Sadovi}.

(Foto: A. D`onli})

Putni~ki voz zaustavljen u sedam sati u Zenici: Odluka o generalnom {trajku

ovu situaciju etiketira federalnog ministra prometa i komunikacija Naila [e}kanovi}a. Podsje}a da je Parlament FBiH usvojio rebalans

bud`eta i da su „@eljeznice FBiH“ iz tih sredstava trebale dobiti {est miliona KM. Do danas, me|utim, nije upla}en ni fening.

Banke {alju opomene
- Sindikati ma{inovo|a i otpravnika vozova u Zenici imaju po osamdesetak ~lanova, a ukupno nas u FBiH ima skoro hiljadu. Problem nisu samo pla}e nego i krediti, opomene za rate, upozorenja banaka - iznose razloge jednosatnog {trajka upozorenja na Dan `eljezni~ara predsjednici dva sindikata u zeni~koj direkciji Ja- Kuri} i Sivac: Radnici ne mogu smin Kuri} i Nurudin Sivac. trpjeti

Potpisani sporazum
Ekipa „Dnevnog avaza“ bila je na @eljezni~koj stanici u Zenici ju~er u sedam sati kada se zaustavio putni~ki voz, iz kojeg su se radnici @FBiH pridru`ili kolegama ispred stanice u jednosatnom {trajku. Odluka o generalnom {trajku zakazanom za 29. april u sedam sati ostaje na snazi, a svi sindikati i uprava preduze}a potpisali su sporazum o odr`avanju minimuma procesa rada, koji }e va`iti do A. D`. - Az. D. daljnjeg.

Istraga o aferi na tuzlanskom odjeljenju

SIPA preuzela slu~aj sarajevskih profesora
Novom istragom mogli bi biti obuhva}eni i neki tuzlanski advokati koji su prikrivali dokaze
Ko je sve predmet ponovljenih predistra`nih radnji o doga|anjima na tuzlanskom odjeljenju Pravnog fakulteta u Sarajevu, koje ve} du`e vode inspektori SIPA-e, za sada se samo mo`e naga|ati. Iako se stvorio utisak da je presudom voza~u Vlade TK Jasminu Ma{i}u, kojeg je sud kaznio zbog prevara studenata, stavljena ta~ka na pri~u o kupovini ispita za novac i seksualne usluge, sude}i prema informacijama koje smo ju~er provjerili u Tu`ila{tvu TK, istraga }e ipak biti nastavljena. Tada su odgovornosti automatski bili amnestirani profesori Bajro Goli}, Zdravko Lu~i}, Fuad Saltaga i Sanjin Omanovi}, koji su dovo|eni u vezu s Ma{i}em. - Nova istraga u ovom slu~aju jo{ nije otvorena. Sve je u fazi predistra`nih radnji i prikupljaju se kvalitetni dokazi i svjedoci. Na tra`enje Tu`ila{tva TK, a prema odobrenju glavnog tu`itelja BiH, na provjerama informacija o radu tuzlanskog odjeljenja Pravnog fakulteta anga`irani su inspektori SIPA-e kazala nam je portparol Tu`ila{tva TK Jasna Suboti}. Prema na{im informacijama, inspektori SIPA-e prije skoro mje-

Bud`etski korisnici tra`ili smjenu Vlade HNK

Masovni protest ispred Skup{tine
Ne `elimo na svojim le|ima vu}i 150 d`abalebaro{a, poru~ili predstavnici sindikata
Izrevoltirani odlukom Vlade HNK o smanjenju pla}a za 15 posto, vi{e od 500 policajaca, dr`avnih slu`benika i namje{tenika, te prosvjetnih radnika protestiralo je ju~er ispred Kantonalne skup{tine u Mostaru, gdje je ova odluka trebala biti potvr|ena. Uz povike „Dolje Vlada“ i „Lopovi“, tra`ili su da Kantonalna vlada povu~e odluku koju su nazvali sramnom. Predsjednik Unije nezavisnih sindikata Josip Mili} poru~io je da slu`benici i namje{tenici u ovom kantonu ne `ele pla}ati rastro{nost Vlade i Skup{tine HNK. ^lan Sindikata Policije HNK Franjo Dujmovi} kazao je da Vlada HNK treba kolektivno podnijeti ostavku, ako ne povu~e odluku o smanjenju pla}a bud`etskim korisnicima. Predsjednik Sindikata u~itelja u HNK Slavko Lau{ napomenuo je

S ju~era{njeg protesta: Najavljuju generalne {trajkove (Foto: A. Du~i})

Suboti}: Prikupljanje dokaza

sec boravili su u Tuzli poku{avaju}i do}i do informacija vezanih uz rad odre|enih profesora iz Sarajeva. Novom istragom mogli bi biti obuhva}eni i neki tuzlanski advokati koji su prikrivali dokaze pri prethodnoj istrazi. Me|u njima su i oni koji su na sumnjiv na~in svojoj djeci nabavili diplome Pravnog fakuA. H. lteta.

Prekinuta sjednica
Nakon vi{esatne rasprave, tokom koje su izneseni brojni amandmani na bud`et od 171,6 miliona KM koji je predlo`ila Vlada HNK, ju~er je prekinuta sjednica Kantonalne skup{tine u Mostaru. Bit }e nastavljena narednog ponedjeljka. Premijer HNK Sre}ko Boras ponovio je da je odluka o smanjenju pla}a bud`etskim korisnicima za 15 posto nu`na, te da je bud`et predlo`en u okviru raspolo`ivih sredstava.

da je Vlada ovu odluku donijela u momentu kada se masovno otpu{taju radnici. - Postoje i druga rje{enja da se prevazi|e ekonomska kriza. Novca ima, ali ga oni `ele odnijeti u svojim d`epovima. U svakom slu~aju 3.300 prosvjetnih radnika poru~uje da ne `eli na svojim le|ima vu}i 150 d`abalebaro{a - kazao je Lau{. Tokom ju~era{njeg protesta najavljeni su i generalni {trajkovi. A. Du.

pogledi

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

5

INTERVJU Janu{ Bugajski, ameri~ki analiti~ar

Razgovara se o izaslaniku SAD za Balkan i crnomorske zemlje
U Stejt departmentu u toku intenzivne konsultacije EU trebamo uzeti za ruku i voditi do sazrijevanja Balkan nije tako kompleksan kao Iran ili Afganistan
Razgovarao: Sead NUMANOVI]
U Va{ingtonu, u Centru za strate{ke i me|unarodne studije (CSIS), prije tri dana odr`an je cjelodnevni razgovor pod radnim naslovom „Dovr{avanje ameri~ke misije na Balkanu“. Izme|u ostalih, skup je obilje`ila i polemika izme|u novoimenovanog ambasadora Bosne i Hercegovine Mitra Kujund`i}a i cijelog niza ameri~kih zvani~nika s bogatim bh. iskustvom.

Stabilnost Evrope
- Na Balkanu smo dobro radili sa EU i to podru~je je od klju~nog zna~aja za stabilnost Evrope. Situacija se tamo ne smije uzimati zdravo za gotovo. - SAD imaju izuzetan zna~aj na Balkanu, posebno zbog BiH i Kosova i onoga {ta smo tamo radili u proteklih deset do 15 godina.

[piri}: O~ekivalo se vi{e anga`mana

Ru`i~aste boje
- Kada je BiH u pitanju, jedna od stvari koju sam uo~io bila je i velika rasprava, preciznije - razlika u mi{ljenjima, izme|u ambasadora va{e zemlje u Va{ingtonu i vi{e Amerikanaca o stanju u BiH. On je stvari crtao ru`i~astijim bojama, dok su mu neki od u~esnika razgovora govorili da to nije ba{ tako ka`e na po~etku intervjua za „Dnevni avaz“ Janu{ Bugajski (Janusz), direktor Projekta novih evropskih demokratija pri CSIS-u. Ambasador je govorio da je stanje normalno, mirno, da `ivot te~e normalno, da vlasti funkcioniraju, a oni koji se nisu slo`ili s njim, kazali su da to ba{ i nije tako. Ukazali su mu na to da je reformski proces u zastoju, da promjene Ustava ne idu kako bi tre-

Li~nost dana

Nikola [piri}

Premijerova nebriga
Od 16 najavljenih mjera borbe protiv ekonomske krize ispunjena tek jedna - podjela para
Od 16 mjera za borbu protiv ekonomske krize, koje su u Vije}u ministara najavljene kao maksimum onoga {to dr`ava mo`e u~initi, rije{ena je samo jedna, o ~emu se u dr`avnoj vladi s Nikolom [piri}em na ~elu mudro {uti. Iako su mediji i javnost najavljene poteze u startu do~ekali na no`, opravdanim tvrdnjama da se radi o uop}enim i mjerama koje je vlada bila du`na provesti i da nije krize, rezultat tog plana Vije}a ministara i vi{e je nego pora`avaju}i ispunjena je jedna jedina mjera kojom je nabrzinu u BiH raspodijeljeno 170 miliona KM od sukcesije. Te{ko je povjerovati da je to bilo sve {to se moglo u~initi za BiH i njene gra|ane koji su polagali ve}e nade u [piri}a i njegovo zvanje doktora ekonomije ili barem njegov doktorat iz oblasti monetarnih i javnih finansija. Stanje u kojem se nalazi BiH ne mo`e se ugladiti [piri}evim pozivima na patriotizam i isprikama da on ne mo`e „tr~ati svezanih nogu“. Kada iz Vije}a ministara umjesto te pri~e budu izlazile informacije o provo|enju konkretnih mjera za bolje sutra, gra|ani }e sami, bez njegovih poziva, isticati S. [. svoj patriotizam.
Bugajski: Neslaganja s ambasadorom BiH u Va{ingtonu

Izaslanik EU
- Ako SAD imenuju specijalnog izaslanika, onda bi bilo pametno i korisno da EU uradi isto. Problem je, me|utim, kako to uraditi, kroz koju instituciju. Lisabonski sporazum nije usvojen i u prijelaznom periodu stvari bi trebale i}i kroz ured Havijera Solane (Javier). balo, da vlasti ne funkcioniraju...

Treba li u tom smislu izabrati specijalnog izaslanika za Balkan, ali i crnomorsko podru~je? O tome se dosta razgovara u Stejt departmentu, ali nikakva odluka nije donesena. Cilj je da se EU i SAD bolje koordiniraju kako bi oni koji to `ele, bili uvedeni u EU i NATO.

Kada bismo mogli ~uti odluku nove administracije?
- Dobro je {to se o novom izaslaniku razgovara. Istina je da se nova administracija jo{ ekipira, nisu svi izabrani, raspore|eni na du`nosti... trebat }e vremena dok se to desi i odluke donesu. Mo`da se sve okon~a u narednih nekoliko sedmica, mada nisam siguran.

`ave, otcjepljenju RS, blokadama velikih reformi koje bi BiH pomogle da se pribli`i EU. Tu je i ekonomska kriza koju mo`da neki radikali, populisti i nacionalisti koriste protiv centralnih bh. vlasti. Sve to ~ulo se me|u prisutnima na razgovorima kao jasna indikacija da SAD moraju vi{e biti uklju~ene u rje{avanje problema.

A Evropska unija?
- EU je dio problema. ^ini se da postoji usporenje u procesu da balkanske dr`ave postanu dio EU. To se vidi u pona{anju Njema~ke i Francuske, naprimjer. Takvo ne{to moglo bi postati vrzino kolo. EU je manje opredijeljena, ekonomska kriza buja, a politi~ari koji ne `ele svoje zemlje u Uniji, onda igraju neke svoje igre, {to onima koji ne `ele pro{irenje EU daje argumente. Sve to samo poja~ava potrebu da SAD budu vi{e anga`irane na Balkanu. U vrijeme kada EU sama nije odlu~ila ~ak ni o vlastitoj budu}nosti, takvo ne{to bilo bi dobro.

SDA nakon neuspjelog izbora ~elnika Mostara

Dok je javnog glasanja, nema gradona~elnika
Gradski odbor SDA smatra da suzdr`anost vije}nika SDP-a i NSRzB-a u Gradskom vije}u prilikom prekju~era{njeg 11. poku{aja izbora gradona~elnika produbljava krizu u Mostaru. Politi~kog dogovora izme|u SDA i HDZBiH nema ni na pomolu, a sporazum koji su potpisali SDA, SBiH, SDP i NSRzB, ve} drugu sjednicu se izigrava. Istovremeno, gradu prijeti finansijski kolaps. - O~ito je da su SDP i Narodna stranka Radom za boljitak tokom izrade sporazuma imale namjeru opstruirati njegovu primjenu i tako svjesno produbljivati krizu u gradu, stalno okrivljuju}i SDA za trenutno stanje neizbora gradona~elnika - saop}eno je iz SDA. Predsjednik Gradskog odbora SDA Mostar Zijad Had`iomerovi} izjavio je ju~er da Hrvati u Gradskom vije}u prave ambijent za izmjenu Statuta grada. - Stalno se govori da je Statut neodr`iv i da ga treba mijenjati. Statut je savr{en i treba ga po{tovati. Da se slijedio Statut, ne bi se moglo desiti da gradona~elnik ne bude izabran. Hrvatski vije}nici ga ne po{tuju. Prema njemu, tajno glasanje je obavezno. I dok god ima javnog glasanja, ne mo`e biti izabran gradona~elnik - potcrtava Had`iomerovi}. S druge strane, predsjedavaju}i GV Mostar Danijel Vidovi} (HDZ 1990) jedini problem vidi u Statutu i najavljuje da }e hrvatski vije}nici od Ustavnog suda BiH A. Du. tra`iti njegove izmjene.

Koje su poruke razgovora?
- Glavna je da SAD moraju biti vi{e uklju~ene, da na{ posao nije zavr{en i da se to treba uraditi. Niko ne misli da }e buknuti neki novi rat, ali pred nama su veliki izazovi na Balkanu i vode}a uloga SAD vrlo je bitna.

Rje{avanje problema
No, time se samo dalje manifestira interes SAD za BiH?
- Broj ljudi koji su se odazvali na{em skupu pokazuje da ima vrlo mnogo nas koji smo zabrinuti zbog BiH i `elimo ne{to u~initi. Pri~a se o mogu}em raspadu dr-

Direktor Grani~ne policije premjestio tri radnika

Novo rukovodstvo u trebinjskoj jedinici
Kao {to je „Dnevni avaz“ i najavio, direktor Grani~ne policije BiH Vinko Duman~i} zbog pogor{anih me|uljudskih odnosa u Jedinici GPBiH u Trebinju naredio je premje{taj njenog komandira Radoslava ^i~kovi}a i njegova dva pomo}nika. ^i~kovi} je ju~er premje{ten u Vi{egrad, a njegovi pomo}nici Adem Sal~in i Zoran Andri} u NeDuman~i}: O{tre mjere

um i ^apljinu. Na mjesto novog komandira do}i se Slobodan Krsti}, policijski oficir u glavnom uredu Grani~ne policije u Sarajevu, a zamjenici }e mu biti Emir Tanovi} i Milenko Kujund`i},

koji su radili u Jedinici u ^apljini. Duman~i} je pojasnio da je nije rije~ o me|uljudskim odnosima pogor{anim na nacionalnoj osnovi. Nije rije~ ni o smjenama, kako su to najavljivali pojedini mediji. Ina~e, Duman~i} je samo pro{le godine pokrenuo 23 disciplinska postupka protiv grani~ara zbog propusta u radu, zloupotrebe polo`aja... S. [.

Spec
SARAJEVO - Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, ukupan indeks potro{a~kih cijena u martu ove godine ni`i je za 0,1 posto nego mjesec ranije, dok je za 1,2 posto vi{i nego u istom mjesecu lani. Za tri mjeseca ove godine, ukupan indeks potro{a~kih cijena vi{i je za dva posto nego u istom lanjskom periodu.

Od 0 do 24 sata

6

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

mozaik

POSJETE Visoki predstavnik u Banjoj Luci

Stabilnost u BiH uvjet za zatvaranje OHR-a
Vujanovi}a u Mostaru do~ekali Muselimovi} i Kom{i}
(Foto: R. Ivi})

Vlade i parlamenti u BiH imaju zadatke koje moraju izvr{iti, poru~io Incko
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko) ocijenio je ju~er, u okviru svoje prve posjete Banjoj Luci od kada je imenovan na ovu funkciju, da bi rezultat ustavnih promjena u BiH bila bolja i efikasnija dr`ava, dok bi institucije na svim nivoima radile efikasnije i jeftinije. - Izmjena Ustava nije uslov za zatvaranje OHR-a, ali je uslov stabilna politi~ka situacija. To bi bio najbolji dokaz da u BiH vlada stabilna politi~ka situacija po{to samo stabilne zemlje mijenjaju ustav - izjavio je Incko nakon sastanka s premijerom RS Miloradom Dodikom.

Filip Vujanovi} u Mostaru

Odnosi BiH i Crne Gore primjer koji treba slijediti
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanovi} izjavio je ju~er u Mostaru da je zadovoljan odnosima izme|u njegove dr`ave i BiH. On u tom gradu boravi povodom otvorenja 11. me|unarodne kulturne manifestacije „Mostarsko prolje}e - Dani Matice hrvatske 2009“. Njega su ispred Gradske kafane na Rondou do~ekali ~lan Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} i predsjednik Matice Hrvatske Mostar Josip Muselimovi}. - To su odnosi potpuno otvorene saradnje, bez ozbiljnih problema, s perspektivom razvoja i puno mogu}nosti ekonomske saradnje. Raduje me da imamo kvalitetne dogovore o unapre|enju putne i obnovi `eljezni~ke infrastrukture - kazao je Vujanovi}. Istakao je da su ozbiljni i bilateralni razgovori o energetskom sektoru. - Na{i interesi su da se ta mogu}nost iskoristi, da se potencijali Bile}kog jezera stave u funkciju energetske potrebe Crne Gore. Odnosi Crne Gore i BiH su primjer koji ostale dr`ave trebaju slijediti - rekao je Vujanovi}. Govore}i o nepotpisivanju sporazuma o dvojnom dr`avljanstvu izme|u BiH i Crne Gore, izjavio je kako mu je `ao {to je ~lan Predsjedni{tva BiH Haris Silajd`i} imao A. Du. rezervu prema tome.

Vojna imovina
Poru~io je da vlade i parlamenti u BiH imaju zadatke koje moraju izvr{iti, a posebno do}i do prihvatljivog i odr`ivog rje{enja za dr`avnu i vojnu imovinu, ali i neke druge stvari, te stvoriti politi~ku klimu u kojoj BiH ~ini pomake na reformama koje su potrebne za pribli`avanje evropskoj zajednici. Incko je iskazao nadu da }e prudski proces biti nastavljen. Istakao je da je u Banju Luku do{ao razgovarati o tome kako pokrenuti BiH u pravcu EU i prioritetima koje je postavilo Vije}e za implementaciju mira (PIC). Prema njegovim rije~ima, sa Dodikom se usaglasio da zajedno moraju raditi na tranziciji od
Incko s Dodikom: Podr{ka nastavku prudskog procesa
(Foto: M. Lugi})

O specijalnom izaslaniku
U ju~era{njem intervjuu za Srnu, Incko je, kako je prenijela ova agencija, izjavio kako smatra da „SAD ne}e imenovati svog specijalnog izaslanika za Balkan i BiH, ali ako to i urade blisko }e sara|ivati s njim“. - Sjedinjene Dr`ave nakon izbora temeljito razmatraju svoju politiku prema Balkanu i OHR-a prema specijalnom predstavniku EU. Dodik je izjavio da je stav RS u vezi budu}e sudbine OHR-a jasan, ali da RS prihvata ~injenicu da treba zavr{iti implementaciju pet ciljeva i dva uvjeta. On je izrazio o~ekivanje da }e BiH uz pomo} visokog predstavnika u ovoj godini dobiti bezvizni re`im za gra|ane BiH i ve} krajem godine aplicirati za kandidatski status u EU. Iznio je i da treba pristupiti rje{avanju pitanja imovine koje „nije toliko BiH. Dr`avni sekretar za vanjske poslove Hilari Klinton (Hilary Clinton) veoma je zainteresirana za Balkan i BiH. U okviru temeljite analize vidim i njihov odnos prema mojoj nominaciji za visokog predstavnika koju su temeljito prou~ili i dali mi svoju podr{ku - pojasnio je Incko. te{ko koliko je ispolitizirano“. Prema Dodikovim rije~ima, u prudskom procesu „treba u~estvovati ve}i broj politi~kih partija i ljudi, jer je o~igledno da tri stranke koje pregovaraju nemaju dovoljno kapaciteta da mijenjaju Ustav“. Rekao je da bi posebna parlamentarna komisija na nivou BiH do novembra ove godine trebala osmisliti na~in i obim ustavnih promjena u BiH.

Istraga u sarajevskom tu`ila{tvu

Bi~ak~i} se pozvao na imunitet
Biv{i premijer Federacije BiH Edhem Bi~ak~i} do{ao je ju~er u Kantonalno tu`ila{tvo Sarajevo, gdje je trebao biti ispitan u svojstvu osumnji~enog za zloupotrebu polo`aja ili ovla{tenja, a u sklopu istrage koja se vodi zbog nezakonite kupovine stana za sada{njeg premijera FBiH Ned`ada Brankovi}a u naselju Ciglane, koji je otkupljen za certifikate. Bi~ak~i} se kratko zadr`ao u Tu`ila{tvu, ali nije davao izjavu, ve} se pozvao na imunitet. - Ta~no je da sam se pozvao na imunitet, jer sve {to se meni stavlja na teret dogodilo se u vrijeme kada sam bio na funkciji premijera FBiH. Prema tada{njem zakonu, propisan je imunitet za visoke

Sa opozicijom
Incko je ju~er imao i odvojene susrete s liderima Demokratske partije (DP) Draganom ^avi}em, PDP-a Mladenom Ivani}em i SDS-a Mladenom Bosi}em o aktuelnoj politi~koj situaciji u RS i BiH i ustavnim promjenama.

Bi~ak~i}: Osumnji~en za zloupotrebu

du`nosnike. Ako ne prihvate prijedlog, dat }u izjavu, a ako prihvate, onda smo zavr{ili - kazao B. C. nam je Bi~ak~i}.

Susret s djecom
Visoki predstavnik razgovarao je ju~er i s predsjednikom RS Rajkom Kuzmanovi}em, potpredsjednicima Adilom Osmanovi}em i Davorom ^orda{om, te s predsjednikom NSRS Igorom Radoji~i}em i potpredsjednicima Nadom Te{anovi} i [efketom Hafizovi}em. Tako|er, posjetio je i Dje~iji dom „Rada Vranje{evi}“, u kojem je trenutno smje{teno 82 djece bez roditeljskog staranja Z. KUSMUK svih uzrasta.

U Srebrenici i Tuzli zatvara se firma „Inspaer“

Novi sastanak trojke
Na pitanje da li }e prudski razgovori biti nastavljeni u Parizu ili u BiH, Dodik je odgovorio da }e oni sasvim sigurno biti nastavljeni, te da poku{avaju do}i do zajedni~kog termina za novi sastanak. - Ju~er (utorak) sam kontaktirao kabinete Dragana ^ovi}a i Sulejmana Tihi}a u poku{aju da to organizujem ove sedmice. Me|utim, njihove obaveze ukazuju da }e to biti mogu}e kasnije - istakao je Dodik, dodaju}i da sastanak u Parizu nije dogovoren, nego samo spominjan kao mogu}nost.

I Sulji}ev sin ostaje bez posla
Mnogi Srebreni~ani pro{le godine bili su ohrabreni najavama o otvaranju brojnih preduze}a u gradu. Me|u tim firmama bila je i ameri~ka „Inspaer“, koja se bavi proizvodnjom elektromedicinskih ure|aja. Na sve~anom otvorenju, u zgradi nekada{nje robne ku}e, Kliford Bond (Clifford), izaslanik visokog predstavnika za Srebrenicu i Bratunac, najavio je da }e u njoj posao dobiti veliki broj povratnika. Me|utim, ovih dana pet mladih ljudi, troje Bo{njaka i dvoje Srba, koji nekoliko mjeseci rade u „Inspaeru“, ostat }e bez posla jer se firma zatvara. Na~elnik op}ine Osman Sulji} potvrdio nam je da ta firma gasi i svoj pogon u Tuzli. - Rukovodstvo kompanije pravda se da nema vi{e tr`i{ta za svoj rad. Osim u Srebrenici, bez posla je ostalo i nekoliko mladih u Tuzli. I moj sin, koji je radio u Tuzli, uskoro Me. Mu. }e na biro - ka`e Sulji}.

Biv{i studenti Zdravstvenog fakulteta protestirali

Sedam mjeseci bez zvanja
Sedam mjeseci nakon {to su diplomirali na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici, stekav{i zvanje diplomirane medicinske sestre ili tehni~ara, 25 biv{ih studenata jo{ se poku{ava izboriti da njihove diplome budu priznate. Oni tra`e da zapo~nu pripravni~ki sta` i da im se osigura naziv budu}eg radnog mjesta. Tim povodom njih desetak okupilo se ju~er ispred zgrade Vlade ZDK. Primio ih je premijer Miralem Galija{evi}, koji im je predo~io aktivnosti koje su u toku u ZDK i na nivou FBiH, te najavio da bi najkasnije danas mogli dobiti odgovore na pitanja o sta`iranju i volontiranju u zdravstvenim ustanovama. Nadle`nosti u rje{avanju njihovog problema podijeljene su izme|u kantona i FBiH, ali biv{i studenti ka`u da ih najvi{e zabrinjava {to ih zdravstvene ustanove, poput Kantonalne bolnice, odbijaju primiti ~ak i na odra|ivanje A. D`. pripravni~kog sta`a.

Srebrenica: Otkaz za petero mladih

mozaik

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

7

[ta ka`u poznati
Stjepan Mesi}

SRAMOTNO Selimovi}i zatvorili dopisni{tvo „Oslobo|enja“

Vildana Selimbegovi}: Ne zanima me Srebrenica
Sakib Smajlovi}, doju~era{nji dopisnik ovog lista, najavljuje tu`bu, jer ne mo`e ostvariti ni zdravstvenu za{titu
Kada su predratni milicioneri Hilmo i Mujo Selimovi} kupili „Oslobo|enje“, mnogi novinari i saradnici ovog lista obradovali su se da }e kona~no sjesti na zelenu granu, ne slute}i da, osim bh. privrede, njihovi novi vlasnici imaju za cilj i uni{tenje novinarstva. Me|u 70 nedavno otpu{tenih novinara, osim Elvira Be{li}a, dopisnika iz Zenice koji je otkaz dobio za vrijeme bolovanja, odnosno lije~enja od te{kog mo`danog udara do`ivljenog na radnom mjestu, na{ao se i Sakib Smajlovi}, dopisnik iz Srebrenice. U centru ovog grada, u zgradi Islamskog kulturno-edukativnog centra, od ju~er je zatvoreno dopisni{tvo „Oslobo|enja“, a prema odluci direktorice tog lista Lidije Kora}, odvezen je kancelarijski namje{taj. - Na ku}nu adresu 13. februara ove godine stiglo mi je rje{enje o otkazu s obrazlo`enjem da sam tehnolo{ki vi{ak i da se dopisni{tvo u

Moj nasljednik mora biti antifa{ist
Mesi}: Legitimno pravo

- @elim da moj nasljednik bude potvr|eni antifa{ist, jer o~ito u ovoj zemlji i dalje postoje neki koji su sentimentalni prema NHD. Da nije bilo antifa{ista, ne bi bilo ni Hrvatske, nego bi vladali kralj i Dra`a Mihailovi}. Legitimno je pravo napadati Tita, ali bez njega ne bi bilo dana{nje Hrvatske i Slovenije jer bi ovo sve bila veli(Predsjednik Hrvatske za „Nacional“)

ka Srbija.

Jap de Hop Shefer

Mir na Balkanu jo{ je krhak
- NATO i nacije koje su u njegovom sastavu, svjesni su da je ono {to je ostvareno na Balkanu po pitanju mira, i dalje, u odre|enim slu~ajevima, krhko i nedovr{eno. Obavezali smo se na ispunjenje na{eg anga`mana, naro~ito na Kosovu, ali i svuda u regionu. Li~no, evroatlantski put vidim kao neophodan za su{tinsku Shefer: stabilnost regiona. Su{tinska
(Generalni sekretar NATO-a za „Ve~ernje novosti“) stabilnost

Milena Dravi}

^ovjek mora stati pred ljude - ~asno ili ne~asno
- U demonstracijama protiv Milo{evi}a u~estvovala sam kao gra|anin, ne ulaze}i ni u kakve politi~ke opcije ili partije i zbog toga sam toliko mirna. Za mene je prosto bilo Dravi}: surovo i nenormalno druga~ije reagovati i ne dati svoj glas Dati glas protiv stvari koje su pogubne i koje nisu dobre. Znala sam da }e jednog dana sve to stati i da }e ~ovjek morati stati pred ljude: ~asno ili ne~asno. (Glumica za „Azru“)
Smajlovi} ispred zatvorenog dopisni{tva: Ogor~en i uvrije|en

Ne poma`e ni na~elnikovo pismo
Za Smajlovi}a se zalo`io na~elnik op}ine Srebrenica Osman Sulji}, koji je Lidiji Kora} uputio pismo s molbom da Smajlovi}a zadr`e na poslu. Osim nu`nosti zapo{ljavanja povraSrebrenici ukida - ka`e Smajlovi} i dodaje da je nakon toga uslijedio ugovor o otpremnini koja iznosi 1.020 KM, s tim da se i taj mizerni iznos isplati u tri mjese~ne rate. Smajlovi} se prijavio na biro, ali ne mo`e ostvariti zdravstvenu za{titu zato {to mu „Oslobo|enje“ nije poslalo dopis da je izmirilo zdravstvene i penzione obaveze. Zbog toga Smajlovi} najavljuje tu`bu protiv „Oslobo|enja“. Posebno je uvrije|en zato {to mu je glavna urednica Vildana Selitnika, Sulji} je naveo i potrebu prisustva medijskih ku}a na prostoru Srebrenice radi razbijanja medijske blokade, ali ni na~elnik, kao ni Smajlovi}, nikada nije dobio odgovor. mbegovi} doslovce kazala da je Srebrenica ne interesira. - Podsjetio sam je i na mog rahmetli brata Kja{ifa, koji je, tako|er, bio novinar „Oslobo|enja“ i koji je ubijen u dopisni{tvu u Zvorniku 1992. godine, ali je rekla da je ni pro{lost ne interesira. Saznao sam da je na{la drugog ~ovjeka da honorarno „pokriva“ Podrinje ogor~en je Smajlovi}, koji je 2002. bio progla{en i novinarom godine Me. M. u „Oslobo|enju“.

[ta ka`u u narodu

033/281-393 redakcija@avaz.ba

Premijere ne zanima kriza, oni ~uvaju stolice
- Vlade susjednih Srbije i Hrvatske svakodnevno donose mjere za ubla`avanje finansijske krize, dok se u BiH niko time ozbiljno ne bavi. Sve {to rade odgovorni u BiH svodi se na praznu pri~u. Na{i silni premijeri valjda su prezauzeti ~uvanjem svojih stolica i prepucavanjima u (P O. iz Mostara) . medijima.

Vremenska prognoza

16. 4. 2009.

sun~ano

djelimi~no sun~ano

mjestimi~no ki{a

obla~no

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

Selimbegovi}: Ne zanima je ni ubijeni Kja{if Smajlovi}

Kako je Uprava „Feroelektra“ ispunila obaveze

BIHA]

BANJA LUKA 23 BR^KO 23

Uprava „Feroelektra“ uplatila je sve obaveze prema radnicima koji su proveli ~ak pet mjeseci u {trajku, potvrdio je za „Avaz“ predsjednik [trajka~kog odbora Mirsad Sal~in. Iako su negodovali, na insistiranje ve}inskog vlasnika „Feroelektra“ Gorana Stani}a, radnici su, kako nam je kazao Sal~in, bili prinu|eni da prihvate da im naknada za jedan i po topli obrok bude ispla}ena u robnim bonovima u MIMS-u Muje Selimovi}a. Rije~ je o svojevrsnim „prebijanjima“ dugo-

vanja koja Stani}i imaju prema Selimovi}ima - preko radni~kih le|a. - Ve}ina radnika prihvatila je bonove, pa su i ostali bili prinu|eni to uraditi - ka`e Sal~in. On je dodao da }e radnicima, u skladu s potpisanim sporazumom izme|u predstavnika sindikata i ve}inskog vlasnika, do kraja aprila biti ispla}ene pla}e i naknade za januar i februar ove godine. Ako te obaveze ne budu realizirane, ka`e Sal~in, radnici }e F. V. ponovo krenuti u {trajk.

21 GORA@DE 21 MOSTAR 24

NEUM 24

^ETVRTAK
16. 4. 2009.

PETAK
17. 4. 2009.

SUBOTA
18. 4. 2009.

JUTARNJE TEMPERATURE

Sal~in: Prebijanje dugova

JUTARNJE TEMPERATURE

od 40C do 140C
DNEVNE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 6 C do 16 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 60C do 140C
DNEVNE TEMPERATURE

MOBiH pregovara sa NATO-ovim Trust fondom

od 180C do 260C

od 160C do 240C

od 170C do 250C

Dr`ava preuzima brigu o 2.700 vojnika
^lan Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} kazao je ju~er novinarima u Sarajevu da su u toku pregovori sa NATO-ovim Trust fondom o problemu zbrinjavanja 2.700 vojnika Oru`anih snaga BiH, kojima po~etkom 2010., zbog navr{enih 40 godina `ivota, istje~u ugovori. - Ono {to je zabrinjavaju}e jeste {to se radi o ljudima koji su bili ratnici. Ministarstvo odbrane BiH ima zadatak da im ovim pregovorima omogu}i nastavak normalnog `ivota nakon otpu{tanja iz OSBiH E. L. - rekao je Kom{i}.

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Biometeorolo{ke prilike i dalje }e biti relativno povoljne, ali bi se krajem dana kod osjetljivih osoba mogle poja~ati tegobe uslijed pribli`avanja poreme}aja sa zapada. Reumati~ari }e imati ne{to izra`enije bolove, a mogu}e su i reakcije na promjenu vremena u vidu glavobolje, nesanice i promjene raspolo`enja.

Grad Sarajevo
Izlazak 6.02 Zalazak 19.31

16. 4. 2009.
Izlazak 1.38 Zalazak 10.21

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Radnici bili prinu|eni da prihvate MIMS-ove bonove

VRIJEME DANAS

22

Prete`no sun~ano

TUZLA 23 LIVNO ZENICA 22 SARAJEVO

Danas }e u BiH preo19 vladavati sun~ano vrijeme uz malu do umjerenu obla~nost. Prema kraju dana postepeno naobla~enje }e zahvatiti sjeverozapad zemlje, a zatim }e se pro{iriti na preostala podru~ja. Vjetar slab do umjeren, uglavnom ju`ni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu do 14, a najvi{a dnevna od 18 do 26 stepeni.

Brzo - kratko
Nakon {to je Jelavi}ev otmi~ar priznao djelo

8

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

teme

Dalibor Prgoment bit }e insajder?
Mariju Mili~evi}u Baji (46) i Vladi ]uri}u Barunu (38), dvojici od petorice osumnji~enih za otmicu biv{eg hrvatskog ~lana Predsjedni{tva BiH Ante Jelavi}a, @upanijski sud u Zagrebu odredio je jednomjese~ni pritvor te je pokrenuta slu`bena istraga o ovom doga|aju. Njih dvojica brane se {utnjom. Kako saznajemo, daljnju istragu i predstoje}u optu`nicu za otmicu hrvatsko pravosu|e, izme|u ostalog, temeljit }e na iskazu Dalibora Prgometa, koji je pro{log vikenda uhap{en u Dubrovniku. Prgomet je priznao u~e{}e u otmici, nakon ~ega Jelavi}: Filmska verzija je pu{ten da se brani sa slobode. Vjeruje se da bi Prgomet mogao biti insajder u cijelom slu~aju. Izvori bliski hrvatskoj policiji,naime, tvrde da je on tokom saslu{anja „propjevao“ te da je njegova verzija doga|aja u vezi s otmicom identi~na filmskoj verziji koju je iznio sam Jelavi}. F. V.

ZAHTJEVI Tristo ljudi danas pred Parlamentom FBiH

Metalci tra`e zakon o reviziji privatizacije
Sindikat poslanicima postavio rok od dva mjeseca da smanje pla}e na svim nivoima vlasti za 40 i izdvajanja za doprinose za 55 posto
Pred zgradom Parlamenta Federacije BiH u Sarajevu danas }e se, u vrijeme odr`avanja vanredne sjednice Predstavni~kog doma, okupiti 300 metalaca. Oni }e od poslanika zahtijevati da usvoje informaciju o stanju u metalskoj, elektro i namjenskoj industriji u FBiH. Ovo nam je ju~er potvrdio Ismet Bajramovi}, predsjednik Sindikata metalaca BiH. On je naglasio da je Sindikat u decembru pro{le godine uputio zahtjev Parlamentu FBiH za odr`avanje vanredne sjednice o ovoj temi. - O~ekujemo da }e na ovoj sjednici biti usvojena konkretna rje{enja. Ona se odnose na uvezivanje sta`a, sni`enje cijena elektri~ne energije i plina za 20 posto te povoljnije kreditiranje od Razvojne banke FBiH i reduciranje finansijskih optere}enja privrede - ka`e Bajramovi}. Prema njegovim rije~ima, Sindikat ne}e odustati od zahtjeva da za 55 posto budu smanjena izdvajanja za doprinose, kao ni od umanjenja pla}a i pau{ala na svim nivoima vlasti za 40 posto. Rok za

Dr`avnoj vladi upu}ena kona~na lista

Za ~lanove Vije}a RAK-a 14 kandidata
Vije}e Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) uputilo je Vije}u ministara BiH listu kandidata za nove ~lanove Vije}a RAK-a. Na javni poziv prijavilo se ukupno 49 kandidata, saop}eno je iz RAK-a. Nakon obavljenih razgovora s kandidatima iz u`eg izbora, njih 20, te tajnog glasanja, Vije}e Agencije je jednoglasno utvrdilo listu od 14 kandidata s najve}im brojem glasova. T su: Slobodan Bo{kovi}, Adisa Busulad`i}, Svetlana o Ceni}, Miroslav D`idi}, Mahir Had`iahmetovi}, Mehmed Halilovi}, Ivan Lovrenovi}, Angela Medi}, Sead Mulabegovi}, Mehmed Spaho, Milenko Stoji}, Vehid [ehi}, Branko T odorovi} i T anja T opi}. Na osnovu te liste, Vije}e ministara BiH utvrdit }e prijedlog od sedam kandidata za ~lanove novog saziva Vije}a RAK-a te ga uputiti Parlamentu BiH.

Zahtjev paljanskog krvoloka Tribunalu u Hagu

Karad`i} tra`i osloba|anje
Radovan Karad`i} podnio je zahtjev Tribunalu u Hagu da odustane od njegovog daljnjeg procesuiranja zbog toga {to, kako smatra, tamo{nje tu`ila{tvo „ometa proces“, javio je ju~er Birn. U dopisu, koji je Karad`i} uputio Tribunalu, stoji da smatra kako je pretres obavljen 2. decembra 2008. godine na Palama, u ku}i njegove supruge Ljiljane, naru{avanje procesa i zastra{ivanje njegovih potencijalnih svjedoka. Paljanski krvolok postavlja i pitanje za{to su potrebni ovakvi pretresi ako Tu`ila{tvo ima jak slu~aj protiv njega.

Bajramovi}: O~ekujemo konkretna rje{enja

ispunjenje ovih zahtjeva bit }e 60 dana. Sindikat metalaca BiH, isti~e Bajramovi}, o~ekuje smanjenje javne potro{nje, uvo|enje diferencirane stope poreza na do-

Zavr{en kurs na Policijskoj akademiji na Vracama

Neodr`ivo stanje
Bajramovi} ka`e da }e Sindikat od Parlamenta FBiH zatra`iti i da formira tim za pra}enje provedbe zahtjeva. - Taj tim bit }e obavezan redovno o tome informirati Parlament FBiH i Sindikat. U slu~aju opstrukcije, odlu~it }emo se za radikalnu mjeru, to jest masovne proteste. Ve} 15 godina tra`imo pomo}, jer je stanje u ovoj oblasti neodr`ivo - zaklju~io je Bajramovi}.
(Foto: F. Fo~o)

Zajedno protiv organiziranog kriminala
U prostorijama Policijske akademije na Vracama ju~er je uprili~ena sve~anost povodom zavr{etka kursa „Borba protiv organiziranog kriminala“, koji je uspje{no zavr{ilo 80 polaznika, javila je Fena. - Do sada smo nabavili savremenu policijsku opremu, a organiziran je i postdiplomski specijalisti~ki studij „Zakonitost u istra`ivanju i dokazivanju organiziranog kriminala“ koji se provodi na Pravnom fakultetu u Sarajevu - istakao je federalni ministar unuSarajevo: Sa sve~anosti na Vracama tra{njih poslova Muhidin Ali}. Podr{ku u provo|enju kursa dali su i Tu`ila{tvo BiH, Grani~na policija BiH i sve ostale agencije za provo|enje zakona u BiH. - Kriminalci su jo{ korak ispred nas, ali se nadam da }emo udru`enim snagama do}i do `eljenih rezultata - kazao je glavni tu`ilac Tu`ila{tva BiH Milorad Bara{in. Direktor Grani~ne policije BiH Vinko Duman~i} rekao je da je uska saradnja kako s policijom u BiH tako i u regionu osnovni preduvjet za dobre rezultate.

danu vrijednost i pokretanje velikih javnih investicija radi zapo{ljavanja. - Insistirat }emo na dono{enju zakona o reviziji kompletne dosada{nje privatizacije. Ovaj akt do sada je ve} tri puta bio u parlamentarnoj proceduri, ali nikada nije dobio podr{ku federalnih poslanika. Dono{enje ovog zakona neophodno je kako bi bilo utvr|eno da li je neko kapital stekao legalno ili protuzakonito. Rok za realizaciju ovog zahtjeva je 90 dana - zaklju~io je A. DEDAJI] Bajramovi}.

ANKETA

me|u gra|anima Tuzle, Biha}a i Zenice

Treba li izvr{iti reviziju svih privatizacija u Federaciji BiH?

Dobar potez ako se bude odgovaralo za plja~ku
- Treba revizija, ali se bojim da ne bude - pojeo vuk magarca. Niko tu nikoga ne `eli dirati, jer sva~ije su ruke pomalo prlja- Kemal ve. Arnautovi} - Odmah bi u zatvore trebalo poslati sve one koji nisu ispo{tovali ni{ta {to im je u ugovorima bilo obavezuju}e. Na`alost, privatizacija kod nas je be- Muharem Mahmutovi} stidna plja~ka. - Niko ko je ~ista obraza u{ao u privatizaciju nema se ~ega ni stidjeti ni bojati. Ako je sve uredu, to }e biti samo formalnost, a ako nije, vrijeme je Sead Top~i} da se to ra{~isti. - Revizija je neophodna i treba je uraditi {to prije. Sasvim je normalno da se obavi kontrola onoga {to je ura|eno, pogotovo {to je bilo brojnih Enver mahinacija. Halilovi} - Ako izvr{e reviziju, bit }e to dobar potez tek ako neko bude i odgovarao za otima~inu koja je ura|ena i zbog koje svi ispa{ta- Zahida [ehuri} mo. - Narod vi{e nema ni za koga da radi, jer se sve te privatizirane firme gase. Zato treba provjeriti ko ih je i za{to kupio i koliko je ujagmio Alija Radon~i} od toga. - Trebalo je napraviti davno. Zna li neko ijednu firmu u kojoj je privatizacija ura|ena kako treba? I ako ima takvih, one se mogu nabrojati na pr- Senad ste jedne ruke. Sadikovi} - Kada bi uradili reviziju i vratili sav ukradeni novac, mo`da bi se kriza manje osjetila. Lo{u privatizaciju osjete samo radnici, penzioneri i oni koji Adem nisu bliski s vlasti. Halava} - Vrijeme je da se podvu~e crta i pogleda {ta je ko uradio. Svako mora podr`ati bilo kakvu reviziju, jer ako je ne podr`avate, onMarina da ne{to krijete.
H. - S. D`. - A. D`. D`ankovi}

Poslanici prihvatili [piri}evu odluku

Razrije{eni Polja{evi} i Crnadak
Biha} Zenica
Predstavni~ki dom Parlamenta BiH prihvatio je ju~er odluku predsjedavaju}eg Vije}a ministara Nikole [piri}a o razrje{enju zamjenika dr`avnih ministara komunikacija i transporta te odbrane Veselina Polja{evi}a i Igora Crnatka. Dom je razrije{io du`nosti i ombudsmena za ljudska prava BiH Ivu S. R. Bradvicu, koji je podnio ostavku na tu funkciju.

Sindikat danas pokre}e kampanju

Oznake na trgovinama koje rade po zakonu
Trgovine {irom BiH ~iji radnici ne rade nacrno i gdje se cijene ne formiraju na osnovu smanjenja izdvajanja za radnike od danas }e biti obilje`ene znakom STBiH. One }e imati pravo na sindikalno organiziranje, a naljepnice }e dobivati u sklopu kampanje „Brendiranjem do o~uvanja radnih mjesta“, koju danas pokre}e Sindikat radnika trgovine BiH i na taj na~in ulazi u borbu protiv nelojalne konkurencije. Najavljeno je to ju~er na konferenciji za novinare u Sarajevu. Azra [ehbajraktarevi}, predsjednica Sindikata radnika trgovine BiH, pozvala je gra|ane da kupuju u trgovinama B. T. ~iji su poslodavci dru{tveno osvije{teni.

Tuzla

teme

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

9

Zbog lihvarskog odnosa

BANKARSTVO Bh. gra|ani pitaju gdje ide njihov novac

Plja~ka li Hrvatska Bo{njake putem banaka?
Klasi~an primjer kra|e, prije svega Bo{njaka, koji su daleko od rukovode}ih pozicija u bankama
Nakon ju~era{njeg objavljivanja informacije o reketa{kom podizanju kamata u UniCredit banci, koju vodi predsjednik Uprave Berislav Kutle, u na{u redakciju stigla su brojna pitanja zabrinutih gra|ana da li njihov novac, osim u Italiju, ide i u Hrvatsku. Zbog straha da su prevareni, gra|ani ve} najavljuju povla~enje depozita i blokade transakcija putem ove banke.

Ekonomski fakultet prekinuo odnose s UniCredit bankom
Zbog lihvarskog odnosa prema bh. gra|anima i kompanijama, Ekonomski fakultet u Sarajevu ju~er je donio odluku da do daljnjeg prekida sve poslovne odnose s mostarskom UniCredit bankom. - Na ovaj potez odlu~ili smo se kako bismo barem simboli~no dali podr{ku gra|anima BiH u borbi protiv neopravdano visokih kamata na date kredite te nepo{tivanja bankarskih pravila. Od sada Ekonomski fakultet vi{e ni na koji na~in ne `eli poslovati s UniCredit bankom izjavio je ju~er za na{ list dekan Ekonomskog fakulteta dr. VeAd. H. ljko Trivun.

Trivun: Podr{ka gra|anima

Aleksandar D`ombi}, entitetski ministar finansija

Enormne kamate
Pri~a o enormnim kamatama dovela je i do pitanja plja~ka li Hrvatska putem banaka Bo{njake. Djelimi~an odgovor mo`e se na}i i u genezi nastanka sada{nje UniCredit banke, nasljednice donedavne UniCredit Zagreba~ke banke, koja je bila pod direktnom kontrolom glavnog grada Hrvatske. U nastojanju da {to vi{e ovlada bankama koje su ostale u vlasni{tvu BiH nakon rata i na taj na~in o~isti put za slobodan odliv novca u Hrvatsku, tada{nja Zagreba~ka banka BH pod sumnjivim okolnostima je pripojila sarajevsku Universal banku i tako je nastala UniCredit Zagreba~ka banka. Grupa Zagreba~ka banka iz Hrvatske dr`ala je u svom vlasni{tvu 93,95 posto UniCredit Zagreba~ke banke, ~ije je sjedi{te bilo u Mostaru. ^lan njene uprave bio je i Zvonimir Jurjevi}, sada{nji zamjenik Berislava Kutle u UniCredit banci. Jurjevi}, nakon {to je izvr{ena ova akvizicija, dobiva poziciju direktora u HVB Central Profit ba-

Vlada RS }e insistirati da banke smanje kamate
Kutle: Priprema teren za odliv novca Jurjevi}: ^ovjek za akvizicije

Kamate vezane uz {vicarski franak
Da se iz na{e zemlje mogu izvu}i velike koli~ine novca, primijetile su i druge banke koje ne `ele spustiti kamate na kredite za stanovni{tvo i privredu. Gra|ani su nas upozorili da je Hypo AlpeAdria banka BH, jedina koja daje kredite vezane uz {vicarski franak, prije odre|enog vremena nci, koja je, tako|er, pro{le godine pripojena UniCredit Zagreba~koj banci. podigla kamate na ta zadu`enja. U istom periodu Nacionalna banka [vicarske (SNB) snizila je baznu kamatnu stopu sa 0,5 na 0,25 posto, zbog ~ega je franak do`ivio najve}i dnevni pad vrijednosti prema euru u historiji. Ni taj podatak nije bio dovoljan da se obuzdaju apetiti banaka. dana sramno podigla kamate na kredite u otplati i tako utjerala strah u kosti privredi i gra|anima. Strah gra|ana da novac iz ove, ali i drugih banaka, odlazi izvan granica BiH odavno tinja, a poja~an je jesenas, kada je Hrvatska podigla nivo osiguranih depozita na 50.000 eura, kako bi za{titila svoje {tedi{e. Time je, me|utim, privukla na{e gra|ane da tamo pola`u svoj novac. Koliko je u tom, ali i u dana{njem vremenu oti{lo novca kod zapadnog nam susjeda, vjerovatno nikada ne}emo saznati. I. [m.

Ministar finansija RS Aleksandar D`ombi} izjavio je da }e Vlada tog entiteta insistirati u narednom periodu da banke smanje kamatne stope ili da ih bar zadr`e na postoje}em nivou iz vlastitih izvora. Na pitanje da li Vlada RS mo`e utjecati na pove}anje kama-

tnih stopa, izme|u ostalog, uvjetovanjem mogu}im povla~enjem svog novca iz banaka sa sjedi{tem u RS, u kojima ima oko 950 miliona KM, D`ombi} je odgovorio da „nije popularna mjera da Vlada uslovljava i preusmjerava sreZ. K. dstva“.

[ta misle korisnici portala „Dnevnog avaza“

Gra|ani ogor~eni lihvarskom pohlepom banaka u BiH
Posljednji slu~aj vje{anja `iranta u Srebreniku pokazao je svu pogubnost kredita, banaka i lihvarstva
Povodom pisanja na{eg lista o reketiranju gra|ana podizanjem kamatne stope na kredite podignute u UniCredit banci, vi{e stotina ogor~enih ~italaca javilo se na na{ portal i ostavilo svoje komentare. U njima se moglo pro~itati dosta negativnih iskustava s pove}anjima kamata, naplatama kojekakvih usluga, pa ~ak i savjetovanja. Korisnik Remake: - Ovo je sramotno, ali je sramota i {to se dr`avne institucije ne mogu boriti s ovim lihvarima i pohlepnicima. I korisnik Ursule misli isto: Strane lihvarske banke upregnule su cijelu privredu i gra|ane BiH da zapravo rade za njih, na nuli dobiti ili malo u minusu. Na{i uspje{ni „sve na kredit i pod hipotekom“ privrednici misle da su gazde svojih kompanija, a zapravo rade za strane lihvarske banke koje ih reketare `e{}e nego sarajevski reketa{i. Korisnik Free je jasan: - Mislim da korisnici kredita mogu na sudu dobiti banke, jer u ugovoru stoji da }e do pove}anja kamate do}i u slu~aju pove}anja kursa na evropskom tr`i{tu. Po{to to nije tako, onda su banke prekr{ioci ugovora. ^italac Zmaj od Bosne isti~e: Provjerio sam malo kako se kre}u kamate u evropskim zemljama i do{ao do sljede}eg zaklju~ka: Za stambene kredite u pravilu ne trebaju `iranti, a kamate se kre}u od tri do ~etiri posto. I opet te banke posluju s dobitkom! Mo`ete onda zamisliti koliko je zelena{tvo prisutno u „na{im“ bankama! ^italac portala Pitar2007 ka`e: Hitno trebamo povu}i sav novac iz svake strane banke koja je pove}ala kamate. S tim povu~enim novcem trebamo ulagati u neku od na{ih doma}ih banaka i njima pomo}i da se podignu i da konkuretno uni{te na doma}em tr`i{tu ove strane lihvare. I mi{ljenje korisnika Austina sli~no je kao i ostala: - Posljednji slu~aj vje{anja `iranta u Srebreniku pokazao je svu pogubnost kredita, banaka i lihvarstva. Imao sam lo{ih iskustava s UniCredit bankom u vidu naplate vo|enja ra~una, tro{kova i papirologije samo oko otvaranja ra~una, redovno mi je nestajao novac, kad god uporedim prihode i podignuti novac. Nikome ne bih preporu~io uop}e da otvara ra~un u stranim bankama, a pogotovo ne u UniCredit banci. Lo{a iskustva s UniCredit bankom imao je i ~italac Alfred: Ranije nisam imao primjedbi na UniCredit, ali od spajanja sa HVBom sve se poremetilo. SMS izvodi su neredovni i kasne, izvodi s ra~una ne sti`u po{tom svaki mjesec, osobnog bankara kojeg reklamiraju jo{ nisam upoznao. Jedva su mi 2008. godine odobrili kredit od 2.000 KM iako radim u dobroj firmi koja s njima ima ugovor. Korisnik Aspire je kategori~an: - Ovo je zaista veliki bezobrazluk UniCredit banke. Nepodno{ljivo je da Hrvati i Berislav Kutle plja~kaju Bo{njake. Njegov prezimenjak u Hrvatskoj zavr{io je iza re{etaka po{to je stvorio monopol i ugu{io hrvatsku ekonomiju. Definitivno moramo ulagati u svoje bosanske banke.

Pozicija direktora
Tek tom akvizicijom nastala je UniCredit banka BH, koja je ovih

Rudari napu{taju UniCredit banku
U Rudnicima Kreka iz Tuzle kao bomba je odjeknula informacija da se UniCredit banka drsko ponijela i podigla kamate na postoje}e kredite. Ova firma broji 4.500 radnika i ve}ina ih pla}e prima putem ove banke. Nakon {to je „Avaz“ ukazao na njenu nekorektnost, radnici Kreke po~eli su najavljivati prekid saradnje s ovom bankom, tvrde u toj firmi.

Iz Agencije za bankarstvo FBiH

[ta su banke u~inile sa 500 miliona KM dobivenih od CBBH?
Predsjednik Nadzornog odbora Agencije za bankarstvo FBiH Haris Ihtijarevi} tvrdi da dvije tre}ine obrazlo`enja banaka za podizanje kamata uop}e nisu utemeljene, a pogotovo opravdanja o kretanju euribora. - Kada je euribor pove}an, banke su odmah povisile kamate pravdaju}i se pove}anjem cijene kapitala, a danas, kada je euribor drasti~no smanjen, ne pose`u za njihovim obaranjem. To je matemati~ki neobja{njivo, ba{ kao i pitanje u {ta su banke utro{ile ~ak 500 miliona KM koje su dobile od Centralne banke BiH (CBBH) nakon odluke o smanjenju obaveznih rezervi. Je li taj novac oti{ao van BiH - kazao je Ihtijarevi} za na{ list. Budu}i da Agencija za bankarstvo FBiH nema nadle`nost za reguliranje visine kamata, on je predlo`io hitne izmjene postoje}ih zakona kako bi, kao i u ve}ini dr`ava, tu nadle`nost hitno dobila Centralna banka BiH. Ad. H.

Ihtijarevi}: Hitno mijenjati zakon

10

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

teme

SARAJEVO Sjednica Skup{tine Udru`enja ilmijje IZBiH

Reis Ceri}: Islamofobija nas je samo oja~ala
Bo{njaci jo{ nisu dali odgovor na to {ta su njihovi ciljevi na Balkanu Poruka imamima da u d`amijama ne podr`avaju bilo koju stranku ili politi~ara
Muzej u ^ikagu: ^uvanje uspomena na tragediju

Senad ef. Agi} uvodni~ar na skupu u SAD

Genocid u BiH u muzeju u ^ikagu
Tragedija u na{oj zemlji bit }e predstavljena u devet knjiga i filmovima
Glavni imam Islamske zajednice Bo{njaka u Sjedinjenim Dr`avama Senad ef. Agi} prisustvovat }e, kao ~lan Upravnog odbora Savjeta 400.000 muslimana ^ikaga, susretu vjerskih lidera povodom historijskog ~ina otvaranja Muzeja holokausta i edukativnog centra u Skokiju, predgra|u ^ikaga. Agi} }e se obratiti skupu porukom i dovom za bolje sutra ~ovje~anstva. Njega }e predstaviti izvr{ni direktor Muzeja Rik Hir{haut (Rick Hirschhaut). Skup }e biti odr`an sutra, dva dana pred sve~ano otvaranje Muzeja holokausta, u kojem }e u galeriji „Legacy of Absence“ biti postavljeni eksponati koji }e podsje}ati na genocid u BiH. Genocid u BiH bit }e predsta-

Sjednica Skup{tine Udru`enja ilmijje Islamske zajednice u BiH, koja je odr`ana ju~er u amfiteatru Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu, bila je posve}ena velikom jubileju IZ, 100 godina od usvajanja [tatuta (Statut) za autonomiju IZ u okviru Austro-Ugarske monarhije. Predsjednik Udru`enja ilmijje Muharem ef. Hasanbegovi} istakao je da je 15. april veliki dan u historiji IZBiH.

Historijski dokument
- [tatut je historijski pravni dokument kojim je ozakonjena auto-

Klju~ne vrijednosti
Na Skup{tini Udru`enja ilmijje o va`nosti i zna~aju 100. godi{njice dono{enja [tatuta o autonomiji vjerskih i vakufsko-mearifskih poslova govorio je, izme|u ostalih, i dr. Enes Durmi{evi}. Isti~u}i va`nost borbe bosanske uleme za svoja prava, {to je rezultiralo dono{enjem ovog statuta, ocijenio je da su ulema i bo{nja~ki predstavnici uspjeli u vrlo te{kim uvjetima uz dosta `rtve i napora izvojevati veliku pobjedu ~ije su klju~ne vrijednosti o~uvanje vakufske imovine i pravo da muslimani sami biraju svog duhovnog vo|u.
Agi}: Poruka ~ovje~anstvu S ju~era{nje Skup{tine: Obilje`en veliki jubilej
(Foto: F. Fo~o)

Obamin savjetnik i Klinton na otvorenju
Prisutnima }e se kao glavni govornik obratiti Eboo Patel, savjetnik predsjednika SAD Baraka Obame (Barack) za vjerska pitanja i osniva~ i izvr{ni direktor „Interfaith Youth Core“. Na vljen kroz devet knjiga, autora iz BiH i svijeta, me|u kojima su Stiven Vejn (Steven Weine), novinar Roj Gatman (Roy Gutman) sa knjigom „Svjedok genocida“, „Dobri ljudi u vremenu zla“ Svetlane Broz, „Zlatin dnevnik“ Zlate Filipovi}... sve~anom otvorenju muzeja govorit }e biv{i ameri~ki predsjednik Bil Klinton (Bill Clinton) i Eli Vizel (Elie Wiesel), kao i guverner Ilinoisa Pet Kvin (Pat Quinn). kao filmovima „Harisonovo cvije}e“ i „Tragedija Bosne“ (ABC). - Muzej ima za cilj ~uvati uspomene na tragi~ni gubitak ljudskih `ivota kao rezultat pretjerane mr`nje i predrasuda - navode iz IZ Bo{njaka Sjeverne Amerike. A. M.

nomija IZBiH. To je dokument na kojem je utemeljena i dana{nja IZ kazao je ef. Hasanbegovi}. Imamima se obratio i reisu-lulema Mustafa ef. Ceri}, koji je ukazao na to da su se nakon raspada Osmanskog carstva na{i pr-

eci izborili za autonomiju IZ i vezali uz nju, dok su se narodi oko nas borili za izgradnju nacionalnog identiteta. Zbog toga je istakao da IZ ima dvojako zna~enje. - Prvo je vjersko, ali se IZ pojavljuje i kao surogat onoga {to su na{i preci trebali uraditi, a to je nacionalna dr`ava Bo{njaka. To je ono {to zamjeram bo{nja~koj inteligenciji, da nisu dovoljno ulo`ili truda da razvijaju nacionalnu komponentu kod Bo{njaka koja bi proizvela i potrebu za nacionalnom dr`avom. I jedno od najkrupnijih pitanja na koje Bo{njaci nisu dali odgovor jo{ od raspada Osmanskog carstva - {ta su njihovi ciljevi na Balkanu, da li samo vjerski opstanak ili da imaju dr`avu na Balkanu koja }e ih {tititi od genocida kakav se desio u proteklom ratu - rekao je reis Ceri}.

Reisu-l-ulema se osvrnuo i na napade na IZ koji su posebno intenzivirani u posljednjih nekoliko mjeseci. Istakao je da su turbulencije bile oko Islamske zajednice, a ne unutar nje, isti~u}i da je ponosan na imame {to nisu podlegli propagandi i silnim napadima te o~uvali jedinstvo.

Uno{enje kavge
- Ova islamofobija samo nas je oja~ala. Ali, nas nikada ne}e ostaviti na miru i uvijek }e nastojati da unesu kavgu me|u nas i da se bavimo sami sobom - poru~io je reis Ceri}. Imamima je uputio i poruku kako da se odnose prema politi~kim opcijama unutar bo{nja~kog naroda. - Molim vas da kao imami budete principijelni, hrabri, pravedni i ka`ete ono {to treba da se ka`e ma ko bio u d`amiji. Me|utim, nemojte spominjati ni~ija imena, politi~ke stranke i ni za koga nemojte navijati s minbera. Mi moramo povezivati ljude i politi~are koji su se u posljednje vrijeme jako udaljili. Ali, to ne zna~i da vi ne mo`ete imati svoje stavove, ako vas neko upita o nekim politi~kim pitanjima - naglasio je ef. A. MALAGI] Ceri}.

Va`nost unutarnjeg povjerenja
U svom obra}anju, reisu-lulema Ceri} potencirao je i va`nost unutarnjeg povjerenja, isti~u}i da „na{u vjeru mo`emo odr`ati jedino na krilima znanja i morala“. Zamolio je imame da budu „principijelni, hrabri i pravedni, da sa~uvaju dignitet d`amijskog prostora i mihraba, a IZBiH }e sna`no {tititi dostojanstvo imamske profesije i ugled imama“.

vaz ni a v Dne

NA DAR
MP4 1.
1. 061148119 2. 061170658 3. 061782727 4. 061291589 5. 062757429

MILION
Mini TV
1. 061201203 2. 061347132

Po{aljite SMS i osvojite...
SMS sa sadr`ajem AVAZ CVIJET po{aljite na broj 091 - 310-107 i osvojite neku od 67 redovnih dnevnih nagrada, a mo`da i AUTOMOBIL Samand
OSVOJI ME

Cijena SMS 0,35+PDV

Dobitni brojevi telefona za 15. april 2009. godine i spisak nagrada
3. 062286621

DVD bh. film
1. 061740008 2. 061822160 3. 066136584 4. 061201205 5. 061263516 6. 063339426 7. 061949156

DVD player
1. 061927858 2. 061172046 3. 061713824

MP3
1. 062816727 2. 061147472

8. 061222277 9. 062373762 10. 063451975 11. 061612585 12. 062134718 13. 061789773 14. 061828920 15. 061201631 16. 061473393 17. 061545360

18. 061492866 19. 061348413 20. 061553449 21. 062252448

Knjiga
1. 062572242 2. 062605254 3. 061800093 4. 061573037

5. 062192017 6. 065233699 7. 061804417 8. 066708238 9. 061611314 10. 063990983 11. 061468091 12. 061554698 13. 061994111 14. 061789989

15. 063221736 16. 061542032 17. 063513599 18. 062942406 19. 065658659 20. 061248287 21. 061478228 22. 061555655 23. 061791878 24. 063897767

25. 062442854 26. 061813492 27. 061680555 28. 062254833 29. 061956877 30. 061909219 31. 061750178 32. 061176803 33. 063561840

teme

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

11

INSTITUCIJE BiH Usvojene dopune zakona

U{teda na pla}ama 1,4 miliona maraka
Ako i Dom naroda usvoji akt, od maja }e primanja uposlenima u institucijama BiH biti manja za 150 do 350 KM
Predstavni~ki dom Parlamenta BiH ju~er je sa 34 glasa za i pet suzdr`anih usvojio prijedlog Sadika Bahti}a, Lazara Prodanovi}a i Velimira Juki}a o dopunama Zakona o pla}ama u institucijama BiH. Ako to isto u~ini i Dom naroda, od maja }e svim bud`etskim korisnicima zaposlenim u institucijama BiH s koficijentom vi{im od ~etiri - pla}e biti umanjene za iznos od 150 do 350 maraka. Dom je obavezao Zajedni~ku administrativnu komisiju da osnovicu za obra~un pla}a poslanika i delegata uskladi s dopunom zakona. Prema ovom prijedlogu, osnovica za obra~un pla}a od idu}eg mjeseca bit }e 498 umjesto 535 KM. - Ne mo`e se dogoditi da Komisija ne usvoji ovaj zaklju~ak, jer je ona parlamentarno tijelo. Stoga su nalozi Parlamenta za nas obavezuju}i - izjavio je za na{ list predsjedavaju}i Komisije Remzija Kadri}. Smanjenjem osnovice za obra~un pla}a, to jest njenim vra}anjem na visinu iz 2008., dr`ava }e za sedam mjeseci u{tedjeti ukupno 1,4 miliona maraka.
Rajlovac: OSBiH kora~aju prema NATO-u
(Foto: B. Nizi})

Armija RBiH proslavila 17. ro|endan

Podsje}anje na period koji je opredijelio budu}nost BiH
Trebamo njegovati vrijednosti koje su gradili ljudi u ARBiH, poru~io Cikoti}
U kasarni „Rajlovac“ kod Sarajeva ju~er je odr`ana centralna sve~anost obilje`avanja 17. godi{njice Armije Republike BiH i ~etvrte godi{njice Drugog pje{adijskog rend`erskog puka Oru`anih snaga BiH. Sve~anosti su prisustvovali ~lanovi Predsjedni{tva BiH Haris Silajd`i} i @eljko Kom{i}, predstavnici izvr{ne i zakonodavne vlasti BiH, diplomatskog kora, vjerskih zajednica, penzionisani generali, bora~ka i udru`enja {ehidskih porodica, te djeca iz vrti}a „Tre{njica“ i u~enici Osnovne odbrane Selmo Cikoti}, treba poslu`iti za podsje}anje na te`ak, izazovan i slavan historijski period BiH, koji je „opredijelio na{u sada{njost, ali i na{u budu}nost“. - Trebamo se prisjetiti i vrijednosti koje su gradili ljudi koji su prije 17 godina stupili u ARBiH i da ih njegujemo jer je to najbolji na~in da se odu`imo poginulim borcima i {ehidima. Potrebno je nastaviti reformski kurs - kazao je Cikoti}. Kom{i} je u izjavi nakon zavr{etka sve~anosti rekao da je potrebno da se prisjetimo svih onih
Predstavni~ki dom: Zakon obuhvata one s koeficijentom iznad ~etiri
(Foto: I. [ebalj)

Ministar finansija i trezora BiH Dragan Vranki} rekao je novinarima da je dobio zakon, ali da bi volio da su ga konsultirali jer se mo`da moglo „ne{to kvalitetnije i konkretnije predlo`iti“. Kazao je da, prema onome {to je mogao vidjeti, odluka Parlamenta obuhvata najvi{e 500 uposlenih, {to mjese~no iznosi 200 hiljada maraka.

- Smatram da je to vi{e simboli~na poruka nego kvalitetna u{teda. S druge strane, ovo bi se odnosilo samo na jedan dio korisnika dr`avnog prora~una - rekao je Vranki}. Ocijenio je da se mjere {tednje moraju donositi, odnosno javna potro{nja smanjivati, „ali na stru~an na~in, uva`avaju}i institucije koje S. R. to rade“.

Silajd`i} ponovo o strate{kim partnerima
Silajd`i} se u izjavi prisje}ao diplomatske borbe za priznanje BiH na po~etku agresije, u ~emu je u~estvovao kao ministar vanjskih poslova. Naglasio je da su, prije svega, poginuli borci, {ehidi i drugi pripadnici Armije RBiH zaslu`ni za ono {to danas imamo - slobodnu BiH, koja {kole „Mirsad Prnjavorac“. - Obilje`avaju}i ovaj datum, iskazujemo na{e po{tovanje instituciji Armije RBiH, svim njenim hrabrim, ~asnim i odva`nim borcima, {ehidima i poginulim borcima, ratnim vojnim invalidima i njihovim porodicama - rekao je brigadir Mirsad Begi}, komandant Drugog pje{adijskog puka. Ovaj dan, naglasio je ministar ima probleme, politi~ke i ekonomske. - Ali sve }e to do}i na svoje mjesto. Ove na{e generacije su pro{le kroz {to su pro{le, a nove generacije ne}e imati posao ukoliko ne iskoristimo resurse koje imamo, a to su resursi gra|ana BiH - rekao je Silajd`i}. na{ih drugova i drugarica koji su poginuli brane}i BiH, ljudi koji su ostali bez dijelova tijela, ali i svih pripadnika Armije RBiH. Uprkos svemu {to se de{avalo u poratnoj BiH, Kom{i} ka`e da se ne kaje {to je pro{ao kroz sve to. - Izgubio sam najbli`e, ranjavan sam... Ali ne}u nikada re}i da mi je `ao jer je ideal bio pravi - reE. LATIF kao je Kom{i}.

Iako je Predstavni~ki dom usvojio Izvje{taj

[piri} pretrpio o{tre kritike poslanika
Posebne zamjerke bile su usmjerene ka „iskrivljenoj slici“ i „umotavanju u celofan“
Predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Nikola [piri} na ju~era{njoj sjednici Predstavni~kog doma Parlamenta BiH pretrpio je o{tre kritike ve}ine poslanika zbog lo{ih rezultata koje je dr`avna vlada ostvarila u pro{loj godini. I pored toga, Predstavni~ki dom je sa 18 glasova za iz FBiH, te devet iz RS usvojio Izvje{taj o radu vlade za pro{lu godinu. Tokom rasprave, poslanici su primijetili da je od 102 zakona, Vije}e ministara pro{le godine usvojilo svega 60. Posebne zamjerke bile su usmjerene ka „iskrivljenoj slici“ i „umotavanju u celofan“ stvarnog stanja u kojem se nalazi na{a zemlja. - Kada pogledamo Izvje{taj, rekli bismo da je u BiH sve u najboljem redu. Me|utim, nigdje nije spomenuto {ta je Vije}e ministara trebalo, a nije uradilo u prethodnoj godini. Nigdje nije navedeno ni zbog ~ega ve} du`e nemamo nekoliko direktora agencija - primijetio je Halid Genjac, poslanik SDA i predsjedavaju}i Zajedni~ke komisije za

„Avaz“ saznaje Komisija prepolovila listu

Osam kandidata za direktora DEI-ja
S ju~era{nje sjednice: Ipak, dobro raspolo`enje
(Foto: I. [ebalj)

evropske integracije. Salvu kritika Vije}u ministara uputio je i poslanik SDA [efik D`aferovi}. Uz apel da se [piri} i dr`avni ministri kona~no izdignu iz svakodnevne politi~ke retorike, D`aferovi} je istakao da Vije}e ministara

[piri}: Nismo dr`avna vlada
Odgovaraju}i na optu`be, [piri} je kazao da je Vije}e ministara uradilo ono {to su njegove nadle`nosti. - Uvijek mo`e br`e, bolje i efikasnije, ali ovdje mnogi Vije}e ministara zami{ljaju kao dr`avnu vladu. To Vije}e ministara nije. Moje kompetencije su da sazovem sjednicu i odredim ta~ke dnevnog reda. Nijedan zakon ne ~eka, a da nije predmet rasprave u Vije}u ministara. Radimo sve {to je u okviru na{ih mogu}nosti - pravdao se [piri} novinarima.

mora postati lider koji }e BiH voditi ka reformskim procesima. Najve}i kriti~ar dosada{njeg rada Vije}a ministara BiH ju~er je bio nezavisni poslanik Mom~ilo Novakovi}, isti~u}i da „ne zna kakvu budu}nost ima institucija koju ne podr`avaju stranke koje su glasale za njegovo imenovanje“. Jedini koji su ju~er stali u odbranu predsjedavaju}eg i dr`avnih ministara bili su poslanici HDZBiH i SNSD-a. Zaklju~ak Kluba poslanika SDA da od Vije}a ministara bude zatra`eno hitno imenovanje rukovodilaca dr`avnih institucija za koje je provedena zakonska procedura nije dobio podr{ku poslanika. S. R.

Komisija za izbor kandidata za novog direktora Direkcije za evropske integracije (DEI) BiH odr`ala je ju~er konstituiraju}u sjednicu na kojoj su otvorene prijave na konkurs te odabrani kandidati koji ispunjavaju osnovne uvjete, potvrdio je ju~er u izjavi za „Dnevni avaz“ Neven Ak{amija, direktor Agencije za dr`avnu slu`bu BiH. - O~ekujem da }e cijela procedura biti okon~ana do 15. maja, kada }e Vije}u ministara biti dostavljena imena kandidata - kazao nam je Ak{amija. Prema saznanjima „Dnevnog avaza“, Komisija je ju~er odmah prepolovila broj kandidata, te je od 16 prijavljenih samo osam ostalo u igri.

U proceduru za izbor novog direktora DEI-a u{li su Bisera Turkovi} i Lidija Topi}, biv{e ambasadorice, Dragi{a Meki}, pomo}nik ministra vanjske trgovine, Nevenka Savi}, koordinator za reformu javne uprave, Rade Jefti} i Nedeljko Mato{a, uposlenici DEI-ja, te Mehmed Cero i Amina Pa{agi}. Dio njih, koji jo{ nemaju polo`en javni ispit, u naredne dvije sedmice polagat }e pismeni i usmeni, a nakon toga Komisija }e obaviti intervjue s kandidatima koji polo`e. Lista s uspje{nim kandidatima, uz bodovanje Komisije, bit }e na koncu dostavljena Vije}u ministara, koje }e imenovati nasljednika Osmana Top~agi}a, biv{eg direktora T. L. - A. M. DEI-ja.

Klub poznatih

Jasmin Erovi}

12

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

teme

Navijam za @elju i za Sarajevo
Li~ni profil bokserskog trenera
Ime i prezime: Jasmin Erovi}. Datum i mjesto ro|enja: 22. avgust 1957. godine u Sarajevu. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: Vlastiti dom. Bra~no stanje: Sretno o`enjen. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Ro|endani k}erki. Koji automobil vozite: D`ip. Kako se odmarate: U vikendici u Rakovici kose}i travu. Omiljeni muzi~ar: Svi koji dobro pjevaju. Volite li kuhati: Po potrebi u vikendici. Najdra`a knjiga: Ima ih vi{e. Omiljeni pisac: Abdulah Sidran. Umjetnik kojeg cijenite: Mersad Berber. Za koji klub navijate: I @eljo i Sarajevo. Koga biste poveli na pusti otok: Suprugu Sabahetu. Jeste li ljubomorni: Jesam. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Zube. Biste li ikada oprostili nevjeru: Nikada. Bavite li se sportom: Cijeli `ivot mi je sport i ne mogu bez njega. Omiljena hrana i pi}e: Bosanski specijaliteti i voda. Ko se brine o Va{em imid`u: Supruga i k}erke. Volite li i}i u {oping: Da. Jeste li sujevjerni: Jesam. Imate li ku}nog ljubimca: Nemam. Koji je Va{ `ivotni moto: Rad i po{tenje uvijek se isplate. Va{ najbolji prijatelj je: Rusmir

TUZLA Identifikacija `rtava genocida iz Bratunca i Vlasenice

Elvira prepoznala sestrinu patiku, Mirsad o~ev sat
Adviju Ferhatovi} odveli Zoran Obrenovi} i Zoran Stupar Muj~inovi} identificirala sina jedinca Nermina
Elvira Ferhatovi} iz Vlasenice 2. juna 1992. godine posljednji put je vidjela svoju ne{to stariju sestru Adviju. Bila je skoro dijete, ali se i danas sje}a svakog detalja koji je prethodio zarobljavanju njene sestre i odvajanju od ostalih ~lanova porodice. - Danima prije toga s majkom i ro|acima bile smo u seoskoj zemunici. Kada su nas istjerali iz zemunice i poveli prema Vlasenici, Adviju su odvojili Zoran Obrenovi} i Zoran Stupar. Danima poslije toga raspitivali smo se gdje je, ali, na`alost, niko nam nije htio ta~no kazati. Tijelo joj je prona|eno u grobnici Ogradice. Ova patika koju su mi danas dali, a otac joj ih je kupio malo prije rata, jedina je uspomena koju od nje imamo. Na`alost, njene ubice danas slobodno `ive i hodaju po BiH - ispri~ala je uplakana Elvira ju~er u Komemorativnom centru Tuzla gdje je prisustvovala identifikaciji. Osim Advije Ferhatovi},

Ai{a

Erovi}: Kuham u vikendici

Tuzla: Elvira Ferhatovi} shrvana bolom

(Foto: A. Bajri} Blicko)

Teka~ [peko. Pratite li politi~ku situaciju: S vremena na vrijeme. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: To je malo vremena za ve}e promjene. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ni za milion eura, to su budala{tine.

bra}e Fahrudina i Mevludina Mu{anovi}a te Rahmana Krasnutija iz Vlasenice, koji }e biti ukopani 25. aprila, potvr|ene su identifikacije i za jo{ devet `rtava

SMS
IMA LI BUDU]NOSTI Gospodine ministre, {ta da radimo mi koji smo iz {kolskih klupa 1992 i 1993. stupili u odbranu BiH, a naredne godine istje~e nam ugovor i navr{avamo 35 godina `ivota? Ima li za nas budu}nosti? IZBACIVANJE BORACA - Gospodo iz SDA, ako ovog puta dopustite Miloradu Dodiku da vam izbacuje borce iz Oru`anih snaga BiH na ulicu kako oni ho}e, onda nemate {ta tra`iti na izborima. O[TE]ENA SUPRUGA Sla`em se s pojedincima kada ka`u da dana{njim oficirima dado{e sve. Me|utim, to se odnosi samo na `ive! Ja sama, kao supruga poginulog oficira, o{te}ena sam zato {to je moj suprug 1995. poginuo sa ~inom natkapetana, a poslije izvjesnog

Dnevni avaz 061-142-015
vremena posthumno dobiva ~in majora. Sabina, supruga poginulog borca, koja je jo{ stambeno nezbrinuta ZAPLJENA IMOVINE - Narod je glup i neobrazovan, kao {to sam i ja sam, jer smo dozvolili ovima na vlasti da nas gaze i da u`ivaju dok mi gladujemo. Treba im zaplijeniti imovinu i blokirati im ra~une, a njih u tamnice. POVLA[TENI GRA\ANI - Kantonalni ured Federalne porezne uprave u Zenici selektivno oporezuje ku}e za odmor, izbjegavaju}i pri tome strana~ke funkcionere i povla{tene gra|ane Zenice. U to se mo`ete uvjeriti i sami. PLJA^KE PREKO GLAVE - Zakon o oduzimanju nelegalno ste~ene imovine nikako da krene. ^ini mi se da bi ovaj zakon mogli po~eti provoditi gra|ani samoinicijativno. To ne bi bilo dobro, ali sve je mogu}e. Plja~ke, lopovluka, raznih otima~ina dru{tvene svojine, narodu je preko glave. BEZVIZNI RE@IM - Ma{tamo o bezviznom re`imu, a ljudi s Interpolove potjernice javno pri~aju kako prelaze granicu bez ikakvih problema i kontrola. Nikada ne}emo u Evropu. JATA VRANA - U Sarajevu se posljednjih godina pojavio veliki problem, na koji niko ne obra}a pa`nju. To su ogromna jata vrana koje u ve~ernjim satima okupiraju pojedine dijelove grada, pa podsje}aju na Hi~kokov film „Ptice“. Osim {to prljaju plo~nike i automobile, one su u doba kada imaju mlade vrlo agresivne. Za grad predstavljaju ru`nu sliku.

Mirsad [a}irovi} pored o~evih stvari

zlo~ina iz Bratunca, ubijenih u prvim danima rata 1992. godine. Nermina Muj~inovi}a, sina jedinca, identificirala je majka Ai{a. Skrhana, nije mogla progovoriti nijednu rije~. Za [e}u Ibi{evi}a identifikaciju je potvrdio njegov unuk Fikret, a za Saudina Hoti}a njegova sestra. Identifikacije su potvr|ene i za bra}u Abida i Saliha Nuki}a, Ferida Ibrahimovi}a, Zuhdiju Salihovi}a. - Ovo je d`epni sat mog oca Muje. Evo, vrijeme je stalo negdje iza tri sata poslijepodne - govori nam Mirsad [a}irovi} posmatraju}i dijelove predmeta i odje}e prona|ene prilikom ekshumacije. Svi identificirani Bratun~ani, osim Ibi{evi}a, dovedeni su najprije na gradski stadion u Bratuncu, a potom u fiskulturnu salu O[ „Branko Radi~evi}“ odakle su izvo|eni i ubijani. A. HAD@I]

Pripreme za obilje`avanje 14. godi{njice genocida

U julu ukop 1.000 Srebreni~ana
Na stubu srama u Poto~arima osam evropskih parlamentaraca
U Memorijalnom centru Poto~ari 11. jula bit }e ukopano 1.000 Srebreni~ana, kazala je nakon ju~era{nje sjednice Organizacionog odbora za obilje`avanje 14. godi{njice genocida nad Bo{njacima predsjednica Udru`enja „Pokret majki enklava Srebrenica i @epa“ Munira Suba{i}. Za „Avaz“ je izjavila da }e do d`enaze majke Srebrenice izraditi stub srama u Poto~arima na kojem }e biti imena i prezimena osmorice evropskih parlamentaraca koji su glasali protiv usvajanja Rezolucije o progla{enju 11. jula Danom sje}anja na genocid u Evropi. - Stavit }emo slike ovih parlamentaraca na stub srama da ih ljudi koji dolaze na d`enazu mogih sadr`aja koji }e govoriti o genocidu i zlo~inima po~injenim nad Bo{njacima Srebrenice. Na sastanku je re~eno da }e biti obilje`ena sva mjesta masovnog stradanja Bo{njaka od 1992. do 1995. godine u Podrinju. Zulfo Salihovi}, potpredsjednik Skup{tine op}ine Srebrenica, i ove godine }e predvoditi „Mar{ mira - put smrti“, koji }e krenuti od Nezuka prema Poto~arima, stazom kojom su se Srebreni~ani u julu 1995. godine poku{ali probiti do Tuzle. - Postoji veliko interesovanje iz cijelog svijeta. Ovo }e biti najmasovniji mar{. Cilj je da obilje`imo sva mjesta stradanja Srebreni~ana i da tu odr`imo ~asove historije - kaMe. Mu. zao je Salihovi}.

Suba{i}: Neka svijet vidi ko je bio protiv Rezolucije

gu vidjeti. Oni ne mogu pripadati Evropi - ka`e Suba{i}. Njeno udru`enje povodom godi{njice pripremit }e niz okruglih stolova, promocije knjiga i dru-

panorama

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

13

GODI[NJICA Povodom 17. ro|endana Armije RBiH

U centru Zenice otkriven spomenik „Kameni spava~“
Dan Armije RBiH obilje`en obilaskom {ehidskih mezarja i polaganjem cvije}a
U okviru obilje`avanja 15. aprila, Dana Armije RBiH, ju~er je na Trgu Alije Izetbegovi}a u centru Zenice sve~ano otkriven „Kameni spava~“, centralni spomenik {ehidima, poginulim borcima i civilnim `rtvama rata sa podru~ja op}ine Zenica.

Fatiha i cvije}e za nevino ubijene Bo{njake u Bratuncu

Borci obi{li {ehidsko mezarje Veljaci

Ju~er identificirano novih devet posmrtnih ostataka
Zajedni~ka d`enaza do sada identifikovanih 12. maja
Predstavnici bratuna~kih udru`enja demobiliziranih boraca, pre`ivjelih logora{a i „Mezarje Bratunac 92“, kao i bo{nja~ki predstavnici u Op}ini u okviru obilje`avanja 17. godi{njice Armije RBiH obi{li su i {ehidsko mezarje u Veljacima gdje su polo`ili cvije}e i prou~ili Fatihu za nevino stradale Bo{njake. Muharem Hasanovi}, sekretar Udru`enja „Demobilizirani borci“, kojih je na podru~ju te op}ine registrirano 120, kazao je da borci ARBiH u postratnom periodu nastavljaju borbu na pronalasku posmrtnih ostataka ubijenih Bo{njaka tokom agresije na BiH. Kako je rekla [uhra Sinanovi}, predsjednica Udru`enja „@ene Podrinja“, ju~er je identificirano novih devet posmrtnih ostataka Bo{njaka Bratunca koji }e se kopati 12. maja ove godine na {ehidskom mezarju Veljaci. Identificirani su Zuhdija Salihovi}, Nermin Muj~inovi}, [e}o Ibi{evi} (1914.) koji je do sada najstarija `rtva, Saudin Hoti}, Mujo [a}irovi}, Ferid Ibrahimovi}, Sabra Hod`i}, Salih i Abid Nuki}. Posmrtni ostaci mu{karaca koji su ju~er identificirani ekshumirani su u masovnoj grobnici u Blje~evoj, dok je Sabra Hod`i}, ekshumirana u Suhoj 2005. godiMs. Mu. ne.
Zenica: Cvije}e polo`ile mnogobrojne delegacije

Prijem u Bugojnu
Obilje`je je od stakla, dugo 21 metar i visine izme|u 2,5 i 4,5 metara. Na staklenoj povr{ini koja simbolizira rijeku nalaze se 924 imena poginulih boraca s podru~ja Zenice i boraca poginulih u zeni~kim brigadama iz drugih gradova BiH. Nakon govora i prigodnog programa, cvije}e na spomeniku su,

Sve~ana akademija u BNP
Nekoliko delegacija polo`ilo je cvije}e na spomen-obilje`je {ehidima i poginulim borcima Armije RBiH na gradskom groblju Pra{nice u Zenici. Nakon toga, u Bosanskom narodnom pozori{tu uprili~ena je sve~ana akademija povodom 17. godi{njice formiranja Armije RBiH, na kojoj su o zna~aju formiranja ARBiH govorili predsjedavju}i Skup{tine ZDK Sejad Zaimovi} i ratni komandant Tre}eg korpusa ARBiH general Sakib Mahmuljin.

(Foto: J. Had`i})

u pratnji na~elnika Zenice Husejina Smajlovi}a, polo`ili Ivana D`ankovi}, Mirsad [ahinovi} i Emina Tufek~i}, djeca poginulih branitelja, te otac dva {ehida Hazim ^erim. Potom su to u~inile mnogobrojne delegacije. Dan Armije RBiH i 17. godi{njica njenog formiranja obilje`eni su i drugim dijelovima FBiH. Tako su brojni gra|ani Mostara obi{li {ehidska mezarja i spomen-obilje`ja u Blagaju, Potocima i Podvele`ju, Memorijalni centar u Dre`nici, te [ehitluke u gradu na Neretvi. Na platou ispred centralnog spomen-obilje`ja {ehidima-poginulim braniocima i civilnim `rtvama rata maglajske op}ine uz

Centralni trg i spomenik
Spomen-obilje`je „Kameni spava~“, ~iji je idejni tvorac Vedina Babahmetovi}, ra|eno je u dvije faze: centralni trg i spomenik. Vrijednost radova iznosila je 1.654.672 KM, od kojih je za stakleni dio izdvojeno 710.930 KM. Radove je finansirala Op}ina Zenica uz pomo} Vlade ZDK-a i Vlade FBiH. gra|ane i predstavnike vlasti bili su i ~lanovi bora~kih udru`enja koji njeguju tradicije iz dva perioda, 1941-1945. godina i 19921995. godina. U~enjem Fatihe i minutom {utnje poru~ili su da nisu zaboravili `rtve antifa{ista koji su stali u odbranu ovih prostora. U Bugojnu je na~elnik op}ine Hasan Ajkuni} priredio prijem za predstavnike bora~kih organizacija, te javnog, politi~kog i vjerskog `ivota na kojem je najavljena izgradnja centralnog {ehidskog spomen-obilje`ja, za {ta je trenutno u fazi prikupljanje projektne dokumentacije. Obilje`je }e biti locirano u prostoru {ehidskog mezarja.

Poziv srodnicima
Sinanovi} poziva najbli`e srodnike Sal~ina (Fajke) Omi}a i Abida (Huse) Junuzovi}a da se jave kako bi se mogla potvrditi njihova identifikacija na koju se ~eka ve} godinu.

Iz Srednjobosanskog kantona
Donji Vakuf
Skup{tina Stranke penzionera-umirovljenika BiH, Op}inske organizacije Donji Vakuf iznova je ukazala povjerenje dosada{njem predsjedniku Salihu Nezi}u. Zbog lo{eg izbornog rezultata na lokalnim izborima kompletan Op}inski odbor ponudio je ostavku, {to Skup{tina nije prihvatila. Za svega 19 glasova Stranka je izgubila vije}ni~ki mandat, koji je imala u ranijem sazivu Op}inskog vije}a. (D. M.) Sa skup{tine Stranke

Bugojno
U izlo`benoj dvorani @upnog ureda u Bugojnu u povodu Uskrsa otvorena je izlo`ba slika Nikole Ivi}a-Iva}a. Ovom izlo`bom bugojanski umjetnik obilje`ava 50 godina svog likovnog stvarala{tva. Istim povodom i u istim prostorijama uprili~ena je i promocija zbirke pjesa(Az. M.) ma „Odbljesak sje}anja“ autora Zdenka Antunovi}a.

Cazin: Djeca pozdravljaju u~esnike sve~anosti

Zajedni~ka {etnja
Na {ehidskom turbetu u Bu`imu odr`an je historijski sat na kojem je bilo govora o formiranju 505. vite{ke brigade, liku komandanta Izeta Nani}a i zna~aju bu`imske brigade za Armiju RBiH. Uz Dan Armije RBiH delegacije vlasti USK-a kao i predstavnici politi~kih stranaka polo`ile su cvije}e na gradskom mezarju Humci i obi{le mezar dr. Irfana Ljubijanki}a, ministra u Vladi RBiH. Na prigodnoj sve~anosti u Cazinu o herojskoj borbi Armije RBiH govorili su ratni komandanti 510. Obbr i 517. LPbr Amir Avdi} i Ibrahim Nadarevi}. Organizirana je zajedni~ka {etnja svih u~esnika od stadiona Krajine do centra grada. Ma{u}i zastavicama Armije RBiH, u~esnike sve~anosti pozdravili su u~enici O[ Cazin 1.
Ekipa „Dnevnog avaza“

[ehidsko turbe za 37 Bak{ai{ana
U biha}kom naselju Bak{ai{ ju~er je sve~ano otkriveno {ehidsko turbe u znak zahvalnosti i po{tovanja prema 37 {ehida koji su polo`ili svoje `ivote za odbranu grada Biha}a i BiH. Teritorijalni odred Bak{ai{ bio je sa~injen od boraca s podru~ja MZ Bak{ai{, Hatinac i Mrkonji} Lug. Po~etkom agresije bili su dio Prve, a kasnije 501. slavne biha}ke brigade. Prilikom otkrivanja spomen-obilje`ja Mirsad Selmanovi}, prvi komandant 501. slavne je kazao da je veli~ina ~ovjeka dati `ivot za svoju dr`avu, ali veli~ina je i sje}ati se tih ljudi.

Travnik
^lanovi kulturno-umjetni~kih dru{tva „Karaula“ Travnik i „Dukat“ Geteborg odr`ali su proteklog vikenda sve~ani koncert u povodu 75 godina postojanja i rada KUD „Karaula“. Saradnja dva KUD-a traje ve} osam godina, a po~ela je posjetom KUD „Karaula“ Geteborgu 2001. (K. K.) Sa skup{tine Stranke godine.

Jajce
Jajce je bilo doma}in seminara odr`anog na temu „Mala {kola Evropske unije“ ~iji je akcent na upravljanju projektnim ciklusom. Organizaciju je podr`alo dansko Vije}a za izbjeglice a o sadr`aju seminara upoznati su aktivisti Centra za lokalni razvoj Divi~ani-Jajce, kao i predstavnici drugih nevladinih organizacija. Prezentirane teme imaju bitnu ulogu u doprinosu lak{eg razumijevanja aktivnosti koje na{a zemlja mora preduzimati sa ciljem prijema u (Ad. S.) punopravno ~lanstvo zemalja EU.

Fatiha u turbetu

14

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

panorama

BRATUNAC Pripadnik Armije RBiH Uso Ali~i}

Istinski borci i povratnici najugro`enije su kategorije
@ivi na rubu egzistencije
Ovogodi{nji dobitnici najvi{ih op}inskih priznanja

Bora~ku nadoknadu zamijeni za lijekove

U Kaknju obilje`en Dan op}ine

Priznanja najzaslu`nijima
„Grb grada“ uru~en premijeru ZDK-a
Na sve~anoj sjednici OV Kakanj, povodom 15. aprila Dana op}ine, najzaslu`nijima su dodijeljena najve}a op}inska priznanja. Predsjedavaju}i OV Ivica Petrovi} „Grb grada“ uru~io je premijeru ZDK-a Miralemu Galija{evi}u i Sulejmanu ef. ^elikovi}u. Plaketu sa diplomom Op}ine dobili su Abid ^i{ija i FK Mladost iz Doboja. Zahvalnice su uru~ene Muhamedu Kadri}u, posthumno sve}eniku Branku Karli}u, vojnoj misiji Republike Turske u BiH, D`emalu Be~irhod`i}u, Slobodanu Bojovi}u, te privatnom preduze}u „Della“ Kakanj. Uz diplome uru~ene su i nov~ane nagrade. Vlada ZDK-a je iznos od 3.000 KM donirala MDD Merhamet Kakanj, a predstavnici vojne misije Republike Turske 500 maraka podru~noj {koli „Kemal Az. S. Ataturk“ u Ro{~evini.

Nekada{nji pripadnik Armije RBiH i povratnik u Mo{tanice kod Bratunca Uso Ali~i} (46) `ivi na rubu egzistencije. Ka`e, u ratu se nije bojao gladi, a danas ga ~esto uhvati panika. Sa starom majkom Ramizom `ivi u donacijom obnovljenoj ku}i. Kao demobilizirani borac dobija 150 KM, a njegova majka 40 KM socijalne pomo}i. - Ponekad mi prijatelji daju 10 ili 20 KM i tako pre`ivljavam, jer

Jedina radost
Ali~i} se nije `enio. Njegov najve}i hobi su golubovi, koje dr`i od sedme godine. - Kada sam se vratio u Bratunac kupio sam par golubova pismono{a. Oni su se vremenom razmno`ili tako da ih sada imam 25. Kad ih pustim da lete oko moje ku}e satima u`ivam. To mi je trenutno jedina radost u `ivota - ka`e Ali~i}. nadoknada do|e svaki drugi, tre}i mjesec. Od donacije, osim ku}e koja mi je obnovljena zahvaljuju}i i naporima mojih saboraca, ni{ta drugo nisam dobio. Mo-

TV Alfa {iri svoju mre`u

Signal od danas i u Mostaru
Nakon {to je tokom aprila TV Alfa preko kablovskih operatera, pored Sarajevskog kantona, stigla do Tuzle, Banovi}a, @ivinica, Srebrenika, Fo~e, ^ajni~a, Srebrenice, Zenice, Breze, Doboja, Biha}a, Cazina, Bugojna, od danas se signal ove sve gledanije TV mo`e pratiti i u Mostaru. Kako ka`e direktor Ekrem Mili}, TV Alfa planira najkasnije do 30. aprila ove godine signalom pokriti kompletno podru~je BiH. Do kraja ove sedmice preko ELTA kablovske mre`e TV Alfu mo}i }e pratiti i stanovnici Banje Luke i Prijedora.

Ali~i} sa svojim golubovima

tokultivatori se dijele `enama po FBiH, a ja bih mogao sa takvim jednim da zara|ujem za `ivot ka`e Ali~i} i dodaje da su nekada{nji branioci BiH danas jedna od najugro`enijh kategorija, posebno ako su povratnici. - Prije ~etiri godine imao sam

mo`dani udar i mislio sam da }u umrijeti. Nadoknadu zamijenim za lijekove. A kad nemam para i ne kupujem ih niti tro{im - isti~e Ali~i}, koji poru~uje bh. politi~arima da ga posjete kako bi se uvjerili u te`ak `ivot koji `ivi i pomognu na bilo koji na~in. Ms. MUSTAFI]

Biv{i uposlenici pred „Domom {tampe“

Na Svjetskom festivalu dje~ije kreativnosti

Osnovcima iz Bosanskog Petrovca nagrada za promociju mira
Osmero u~enika Osnovne {kole „Ahmet Hromad`i}“ iz Bosanskog Petrovca u~estvovali su na Svjetskom festivalu dje~ije kreativnosti u italijanskom gradu San Remo. Folklornom ta~kom u bo{nja~kim i srpskim no{njama u{li su u finalni dio programa i odlukom `irija dobili UNIPAXovu nagradu za promociju mira me|u djecom u svijetu. - Ova se nagrada dodjeljuje pod okriljem UN-a i ove godine je dodijeljena prvi put. U~enici ove {kole s ponosom isti~u da su oni jedini u svijetu koji je za sada imaju - kazao je Ratko Kne`evi}, nastavnik u O[ „Ahmet Hromad`i}“. S. D`.

Radnici tra`e istragu
Dvadesetak biv{ih radnika zeni~kog „Doma {tampe“ okupila se ju~er ispred nekada{nje poslovne zgrade ovog preduze}a, koja je u ste~ajnom postupku za 1,9 miliona KM prodata `epa~kom preduze}u „Euromont“. Okupljeni radnici zatra`ili su ju~er od Kantonalnog tu`ila{tva da, osim dvojice biv{ih direktora, Asima Kaknje i Fuada Pjani}a, procesuira i ostale odgovorne za uni{tavanje njihovog preduze}a. Radnici tvrde da je cijeli smi{ljeni postupak uni{tavanja i obezvre|ivanja firme vo|en pod paskom Nadzornog odbora, a da krivicu snosi i Agencija za privatizaciju, koja je propustila da kontrolira elemente privatizacionog ugovora. A. D@.
Zenica: Okupljeni pred biv{om firmom

TAKMI^ENJA

Zavidovi}i

Bugojno

Teo~ak

Hiljadu u~esnika Vivi~ite
U Zavidovi}ima je odr`ana tradicionalna me|unarodna atletska utrka Vivi~ita (Vivicitta). U~estvovalo je oko hiljadu takmi~ara. Takmi~enje je organizovano u vi{e kategorija na dionicama staze od 80 metara za najmla|e u~esnike, ~etiri kilometra za rekreativce i u~enike, te 12 kilometara za afirmisane takmi~are. Za sva prva tri mjesta u kategorijama bile su obezbije|ene medalje i diplome, a zavisno od kategorija, dodjeljiAr. M. vani su i prigodni pokloni ili nov~ane nagrade.
Nagra|eni u~enici sa vjerou~iteljima

Fizi~ari za primjer drugima
Na op}inskom takmi~enju iz fizike najbolje rezultate na podru~ju op}ine Teo~ak postigli su u~enici O[ „Teo~ak“ Ermina Islamovi} i Damir Avdi~evi} u konkurenciji sedmih razreda, dok su najbolji me|u osmacima bili Nafija Naki~evi} i Selvira Bilali}. Na takmi~enju je u~estvovalo 17 u~enika, od kojih }e najbolja ~etiri u~enika svoju op}inu predstavljati na kantonalnom takmi~enju iz fizike 25. aprila u Banovi}ima. E. D`.

Osnovci i vjeronauka
U Kulturnom centru Princeze D`evhere u Bugojnu odr`ano je op}insko takmi~enje u~enika osnovne {kole iz vjeronauke. Najuspje{niji su bili u~enici Druge O[, koji su ekipno osvojili prvo mesto, ispred Prve i Tre}e O[. Prva tri u~enika {estih razreda su: Lamija Ugarak (Druga O[), Samila Halilovi} (O[ Bristovi), Nejra Pilav (Tre}a O[), sedmi razredi: Menal Sammak i Amila Kaharevi} iz Prve O[ i Amila Hubljar (II O[). Kod osmih razreda najbolji su Nihada Ohran, [eherzada Jusufba{i} i Jasmina Mand`uka, svi iz II O[. Najbolji nastaAz. M. vnik-predava~ je Mehmed ^ehaja (II O[).

Najbolji takmi~ari uzrasta do {est godina

Oni odlaze u Banovi}e 25. aprila

panorama

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

15

Sarajevski mozaik

GORA@DE Na tematskoj sjednici Op}inskog vije}a

Smijenjeni direktor, Skup{tina i Nadzorni odbor JKP „6. mart“
Vije}nici se nakon godinu sjetili nezakonitosti koje su u me|uvremenu i sami tolerirali
Usvajanjem zaklju~aka predlo`enih od strane klubova vije}nika NSRzB i SBiH, Op}insko vije}e Gora`da je na tematskoj sjednici posve}enoj radu Javnog komunalnog preduze}a „6. mart“ smijenilo direktora Sadika Silajd`i}a, te Skup{tinu i Nadzorni odbor ove firme. U obrazlo`enju odluke vije}nici, ipak, nisu naveli lo{e reStub na Pofali}ima: Vjetar uru{io info-tablu i semafor
(Foto: Arhiv „Avaza“)

Zbog te`ine semafora i informativnih plo~a

Stari stubovi ne mogu izdr`ati optere}enje
Neophodna izmjena dotrajalih stubova
Nedavno je na raskrsnici na Pofali}ima vjetar o{tetio stub sa semaforom i info-tablom. Kako nam je kazao Drago Lon~ar, izvr{ni direktor preduze}a „Step“, za postavljanje novog semafora nema dovoljno novca. - Svi ovi stubovi postavljeni su prije tridesetak godina. Dotrajali su i nisu predvi|eni za postavljanje te`ih predmeta. Na Pofali}ima smo uklonili semafor i tablu veli~ine 120 sa 160 centimetara, {to je veliko optere}enje za stare i o{te}ene stubove. Stub smo zavarili, a to je privremeno rje{enje. Od tada smo detaljno pregledali 45 od 130 stubova na raskrsnicama. Desetak je u lo{em stanju - istakao je Lon~ar. Prema njegovim rije~ima, stub ko{ta dvije do tri hiljade KM. Emice Tuzi, pomo}nica ministra za saobra}aj KS, kazala nam je kako je ovo ministarstvo podr`alo postavljanje tabli te da je za bezbjednije rje{enje neophoM. M. dan novac.
Silajd`i} na sjednici Op}inskog vije}a

Sudski spor
Svojim zaklju~cima Vije}e je pokrenulo i postupak naplate obaveza od strane BPK-a, preciziranih sporazumom o pripajanju biv{e kantonalne Fabrike vode op}inskom JKP-u, a u slu~aju da se ne postigne dogovor predlo`eno je pokretanje sudskog spora. zultate poslovanja i dugove koji iznose blizu 220.000 KM, {to je bio i povod za sazivanje sjednice, ve} su se nakon godinu dana sjetili nezakonitosti koje su u me|uvremenu i sami tolerirali. Tako je poni{ten statut „6. marta“, usvojen prije godinu dana, a na~elniku op}ine je nalo`eno da „zbog nezakonitosti“ povu~e saglasnost na imenovanje direktora od 20. maja 2008. godine. Na~elniku Muhamedu Ramovi}u nalo`eno je da poni{ti i odluku o davanju saglasnosti na izbor ~lanova Nadzornog odbora iz oktobra pro{le godine, a nakon usvajanja novog statuta bit }e provedena procedura izbora novog NO JKP . Na prijedlog SDP-a OV uputilo je zahtjev Finansijskoj policiji FBiH i MUP-u FBiH da izvr{e kontrolu poslovanja JKP u posljednje ~etiri godine, te kontrolu kompletnog postupka pripajanja Fabrike vode Vitkovi}i JKP „6. mart“ iz ve} davne 2004. godine. Zaklju~cima je prethodila rasprava tokom koje je ve}ina vije}nika menad`ment firme optu`ivala za nesposobnost, dok su se od direktora Silajd`i}a i iz Kluba vije}nika SDA ~ule tvr-

Ponovo ^ajni~e
I pored ~injenice da je u vodosnabdijevanje Gora`da ulo`eno vi{e od sedam miliona KM kredita, usvojen je i zaklju~ak da se prikupe informacije o mogu}nostima za isporuku vode iz ^ajni~a, koje treba da sadr`e podatke o cijeni vode, kapacitetu, te procjenu vrijednosti radova na sanaciji vodovodne mre`e. dnje da je op}ina, nepo{tivanjem svojih obaveza, preduze}e dovela u bezizlaznu situaciju.
Al. BAJRAMOVI]

Obnova Vije}nice na ~ekanju

Izvo|a~ jo{ nije odabran
Za radove potrebno 17,8 miliona KM
Nakon {to su propala dva tendera, donesena je nova odluka o provo|enju javne nabavke izvo|enje radova po proceduri me|unarodnog, ubrzanog i ograni~enog postupka s pretkvalifikacijom za rekonstrukciju Vije}nice. U junu pro{le godine raspisan je javni poziv za odabir izvo|a~a gra|evinsko-zanatskih radova faza arhitektonske obnove, te javni poziv za odabir nadzornog organa. Od ~etiri firme koje su se javile, samo jedna je zadovoljila tra`ene uvjete te je, shodno Zakonu o javnim nabavkama, postupak progla{en neuspjelim. Zbog toga je raspisan drugi tender 1. septembra, ali je i taj poku{aj propao. U pro{lom sazivu Gradske uprave nije realiziran ni javni poziv za odabir nadzornog organa, pa je i za to pokrenut novi postupak. Za potpunu obnovu potrebno je 17,8 miliona KM, a na donatorski ra~un za Vije}nicu do sada je upla}eno N. P 2.983.192,68 KM.

Predvi|eni izgled nakon restauracije

Na podru~ju Starog Grada

Opasnost od 154 ru{evne ku}e
U op}ini Stari Grad 154 ru{evne ku}e predstavljaju opasnost po `ivote i imovinu gra|ana. Prema evidenciji Slu`be civilne za{tite ove op}ine, 103 ku}e su napu{tene, a 51 je useljena. Pojedine ku}e potrebno je sanirati, a neke potpuno sru{iti. Ibrahim Had`ibajri}, na~elnik op}ine Stari Grad, kazao nam je da je ru{enje ku}a u ovoj op}ini veliki problem jer se susre}u s nerije{enim imovinskopravnim odnosima. - Oko 90 posto objekata je privatno i to sa ve}im brojem vlasnika. Bilo {ta da pokrenemo, odmah se javljaju tra`e}i obe{te}enje N. ^. isti~e Had`ibajri}.

Na spisku za ru{enje i ku}a na Vratniku

Poku{aj plja~ke u Gornjem Vakufu

Za staricu bio koban nepoznati pra{ak u kafi
U Kantonalnoj bolnici Travnik ju~er je preminula Fatima Ja{arevi} (86) iz gornjovakufskog naselja Batu{a. Nesretnoj starici je, kako nezvani~no saznajemo, na ku}na vrata do{la Jasmina M. (25) predstaviv{i se kao humanitarna radnica. Nakon {to je primila u ku}u, Fatima je napravila kafu u koju je Jasmina M. sasula za sada nepoznatu pra{kastu materiju u namjeri da uspava staricu, kako bi je oplja~kala. Staricu su ~lanovi njene rodbine zatekli u lo{em stanju, odvezli su je u mjesnu bolnicu, odakle je kasnije premje{tena u Kantonalnu bolnicu Travnik, gdje je ju~er i preminula. U PU Bugojno privedeni su Jasmina M. i Adis S. (29), Fatimin kom{ija. Jasmina i Adis su policiji poznati odranije po ~injenju razli~itih krivi~nih djela. De`urni kantonalni tu`ilac nalo`io je obdukciju, koja }e biti obavljena danas. Az. M.

16

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

crna hronika

Traktor ispod kojeg je nastradao 52-godi{njak Ku}a Fatime Ja{arevi}

(Foto: A. Memi{evi})

ZAVIDOVI]I Tragedija u selu Lovnica
(Foto: A. Mand`i})

U Safvet-bega Ba{agi}a ulici, op}ina Stari Grad Sarajevo, dogodila se saobra}ajna nezgoda kada je nepoznati voza~ automobilom „fijat punto“ oborio pje{aka Z. N. (32) iz Zenice i pobjegao. U udesu je pje{aku i{~a{eno li-

Prevrnuti traktor Oboren pje{ak iz Zenice usmrtio Izeta [ogolja
Stari Grad u Sarajevu
jevo rame, a ljekarska pomo} ukazana mu je u Op}oj bolnici „ Prim. dr. Abdulah Naka{„. Nakon toga, identificiran je voza~, a rije~ je o M. E. (56), nastanjen u Sarajevu. Protiv njega bit }e poduzete zakonom predvi|ene mjere.

Poginuo dok je orao njivu
Pedesetdvogodi{nji Izet [ogolj, zvani ^aro, iz sela Lovnica kod Zavidovi}a poginuo je dok je traktorom orao njivu. Te{ka ma{ina iznenada se prevrnula i prignje~ila ga. I pored brze reakcije rodbine, koja mu je prisko~ila u pomo}, nesretnom 52-godi{njaku nije bilo spasa jer je od zadobivenih povreda podlegao na licu mjesta. Negove najbli`e, suprugu Azru, sina Izeta i tri k}erke, Alminu, Erminu i Aldinu, zatekli smo u {oku. Skrhani tragedijom koja ih je zadesila, jo{ ne mogu

Ostala supruga i ~etvero djece
vjerovati da se tako ne{to desilo njihovoj porodici. U ku}i `alosti zatekli smo rodbinu i prijatelje koji su do{li da s uku}anima nastradalog Izeta podijele tugu i bol. Me|u njima bili su i ~lanovi porodica kojima je Azra [ogolj pomagala, godinama organiziraju}i humanitarne akcije za lije~enje ili rje{avanje te{ke finansijske i stambene situacije. Izet je bio ratni vojni invalid, amputirac, poznat me|u Zavidovi}anima kao izuzetno ~estit i vriAr. M. jedan ~ovjek.

Pucao iz vatrenog oru`ja
U Vrbovskoj ulici, op}ina Novi Grad Sarajevo, nepoznata osoba pucala je iz vatrenog oru`ja i pobjegla s mjesta doga|aja. Nije bilo povrije|enih. Uvi|aj su obavili slu`benici MUP-a KS, koji rade na identifikaciji i pronalasku izvr{ioca.

Oteli maloljetnicima mobitele
U ulici Porodice Ribar, op}ina Novo Sarajevo, dvije nepoznate osobe izvr{ile su razbojni{tvo nad maloljetnim I. I. i H. S. iz Sarajeva. Tom prilikom razbojnici su im oteli mobilne telefone. O doga|aju je obavije{ten tu`ilac.

O`alo{}ene supruga i k}erka

crna hronika

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

17

Prilikom radova u Te{nju

Bagerom zaka~io aviobombu
Radnici KP „Rad“ iz Te{nja, rade}i bagerom na ure|enju te{anjske Gradine, na dubini od oko 90 centimetara, na samom ulazu u tvr|avu, prona{li su eksplozivnu napravu. - Bio sam u bageru kada sam osjetio da je zapelo. Kolege su povikali da stanem i vidjeli smo da je rije~ o avionskoj bombi. Odmaknuli smo se dalje od mjesta i pozvali policiju - ka`e bagerista Semir Hajri}. Ubrzo je na mjesto iza{la patrola policije, a o svemu je obavije{ten i [tab ciM. ^. vilne za{tite u Te{nju.

Ju~era{nja sprovo|enja u Sarajevu

(Foto: S. Jordamovi})

TRAVNIK Istraga razbojni{tva kod Viteza

Za ~etvorku iz Sarajeva predlo`en pritvor
Igbala Vili}, Sanel Kreho, Muamer Had`i} i Adnan Mu{ovi} ju~er saslu{ani u travni~kom tu`ila{tvu Trojica pritvorena u Sarajevu
Pripadnici Federalne uprave policije priveli su ju~er oko 8.30 sati ~etiri osobe iz Sarajeva u zgradu Kantonalnog tu`ila{tva Travnik kako bi bile saslu{ane u vezi s razbojni{tvom koje je po~injeno nad Suljom Smaji}em i ~lanovima njegove porodice u vite{kom selu Bukove 3. aprila ove godine.

Bila na dubini od 90 centimetara

(Foto: M. ^abri})

[umski po`ar kod Mili}a

Vatra uni{tila 1.500 sadnica bijelog bora
U {umskom po`aru koji je pro{le sedmice zahvatio rasadnik bijelog bora kod sela Vukovi}i u op}ini Mili}i uni{teno je oko 1.500 sadnica, a pri~injena je {teta oko 5.500 KM, javlja Onasa. Prema rije~ima Zdravka @ugi}a, {efa [umske uprave Mili}i, po`ar je prijavljen i Policijskoj stanici jer postoji sumnja da je po`ar podmetnut, s obzirom na to da se prvo pojavio u {umi koja je dr`avno vlasni{tvo, a onda se pro{irio na privatnu {umu, {to je veoma neuobi~ajeno. @ugi} je kazao da je u proteklih nekoliko dana registrirano vi{e {umskih po`ara, a da je komisija [umske uprave nadle`na da obavlja procjenu {tete samo na {umskim posjedima u dr`avnom vlasni{tvu.

Vezali uku}ane
Nakon saslu{anja koje je trajalo do 15 sati, kantonalni tu`ilac u Travniku Meho Bradi} predlo`ilo je da se Igbali Vili} (44), Sanelu Krehi (27) i Muameru Had`i}u (27), svi iz Sarajeva, te Adnanu Mu{ovi}u (27) iz Bijelog Polja, koji je privremeno nastanjen u Sarajevu, odredi jednomjese~ni pritvor zbog sumnje da su u~estvovali u razbojni{tvu nad porodicom Smaji}. Oni su u poslijepodnevnim satima odvezeni u Novi Travnik kako bi se sudija za prethodni postupak Kantonalnog suda Novi Travnik izjasnio o prijedlogu za odre|ivanje pritvora. ^etvorka je uhap{ena u ponedjeljak u Sarajevu, zajedno s jo{ sedam osoba u akciji Federalne uprave policije,a po nalogu Kantonalnog suda Novi Travnik. Na prijedlog Kantonalnog tu`ila{tva, 6. aprila odre|en je jednomjese~ni pritvor Murisu Varupi, zva-

Provala u Doboju
Dvo|enje osumnji~enih u Travnik

(Foto: K. Kavazovi})

nom Muslija, i Jasminu Varupi, zvanom Hopa, oba iz sela Bukve, op}ina Vitez, zbog postojanja sumnje da su povezani s razbojni{tvom koje se dogodilo 3. aprila u selu Bukve.

Ometali policajce
Podsje}amo, 3. aprila ove godine u ranim jutarnjim satima ~etiri maskirana razbojnika provalila su u ku}u Sulje Smaji}a (39) u selu Bukove u vite{koj op}ini i tom prilikom su vezali Sulju i njegovu suprugu Feridu i njihovo maloljetno

Dvojica u bjekstvu
U ovom trevo. Federalna upnutku u bjekstvu rava policije traga se nalazi Sabai za osobom pod hudin Ahmetoimenom Aladin, vi} (29), zvani zvani Kobac, koji Sapko, ro|en u je do sada koriRo`aju, dr`avljastio imena Amor nin Republike Fekovi}, Aladin Srbije, u posljeSulji} i Aladin dnje vrijeme sta- Ahmetovi} i Aladin zvani Kobac Re~, dr`avljanin novao u op}ini Novi Grad Saraje- Republike Srbije.

djete. Kada je Suljo poku{ao da za{titi ~lanove svoje porodice, jedan od razbojnika je pucao u njega, te mu nanio tri te{ke rane u predjelu nogu i stomaka. Razbojnici su iz ku}e odnijeli oko 1.500 KM. I prije ~etiri godine porodica Smaji} bila je `rtva razbojni{tva kada odnesena velika suma novca, ali taj slu~aj nikada do kraja nije rasvijetljen. U Kantonalno tu`ila{tvo Sarajevo ju~er su u jutarnjim satima privedeni Denis Kola{inac (19), Kemal Kalender (26) i Aziz Glogi} (20), koji su tako|er uhap{eni u akciji FUP-a. Za njih je utvr|eno da nisu povezani s razbojni{tvom kod Viteza, ali su privedeni zbog spre~avanja slu`bene osobe u obavljanju slu`bene radnje. Jedan od njih tereti se i za falsificiranje saobra}ajne dozvole. Naime, prilkom provo|enja naloga Kantonalnog suda o pretresanju objekata njih trojica su sprije~ili ulazak policije u prostorije, te poku{ali pobje}i skakanjem kroz prozor. Za svu trojicu zatra`en je pritvor. K. K. - B.

Policija obavila uvi|aj

(Foto: H. ^ali})

Pokraden objekt uz novosagra|enu d`amiju
Dobojska policija traga za provalnicima koji su u no}i s ponedjeljka na utorak nasilno u{li u pomo}ni objekt novosagra|ene d`amije Selmija u Doboju. Provalnici su tom prilikom ukrali elektri~nu kosilicu, trideset metara produ`nog elektrokabla i deset jelovih dasaka. [teta nanesena Med`lisu Islamske zajednice Doboj, prema rije~ima glavnog imama Bajre ef. D`afi}a, iznosi oko 150 KM. Obavljen je uvi|aj, a H.^. istraga je u toku.

Tu`ila{tvo Livanjskog kantona

Vlasnik firme ADF prijavljen za utaju poreza
Protiv Ante Lovrinovi}a, nastanjenog u Drvaru, podnesena je krivi~na prijava Tu`ila{tvu Livanjskog kantona zbog sumnje da je utajio porez u iznosu od 417.182 KM, potvrdio je Srni portparol Uprave policije Kantonalnog MUP-a Ivica Vrdoljak. Vrdoljak je rekao da je Lovrinovi} (57) od 2004. do kraja pro{le godine, kao vlasnik preduze}a ADF iz Drvara, izbjegavao obra~unavati i pla}ati porezne obaveze propisane zakonodavstvom FBiH.

Spec
BANJA LUKA - U mjestu Kola kod Banje Luke nepoznata osoba provalila je u preduze}e ‘’Agro-promet’’ Banja Luka. Policija je obavila uvi|aj i utvrdila da je lopov odvalio katanac na kapiji i ulaznim vratima preduze}a, te u{ao u unutra{njost, odakle je ukrao neutvr|enu koli~inu mineralnog |ubriva u vlasni{tvu Ministarstva poljoprivrede RS.

18

^etvrtak, 16. april/travanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

crna hronika

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

19

PRESUDA Okru`ni sud Bijeljina

Vasi Ne{kovi}u 30 godina zatvora za dvostruko ubistvo
Usmrtio Sla|ana Markovi}a (23) i Radmilu Markovi} (16) Sa{a Lazi} (25) oslobo|en optu`nice i pu{ten iz pritvora
Vaso Ne{kovi} (24) iz Bijeljine osu|en je ju~er u Okru`nom sudu u Bijeljini na 30 godina zatvora zbog ubistva Sla|ana Markovi}a (23) iz Ugljevi~ke Obrije`i i Radmile Markovi} (16) iz Ugljevika u avgustu 2007. godine. Sa{a Lazi} (25), tako|er iz Bijeljine, koji je prvobitnom optu`nicom tu`ioca Marka Zeki}a ozna~en kao izvr{itelj, a izmijenjenom optu`nicom kao u~esnik u ovim ubistvima, oslobo|en je optu`be.
Tali} i Lelovi}: Sau~esnici u ubistvu Denisa Mrnjavca

Su|enje za ubistvo u tramvaju

Hici iz „{korpiona“
Lazi}u se zvani~no ukida pritvor, ali }e odmah biti upu}en na izdr`avanje ranije dosu|ene kazne od 4 godine zatvora za tri krivi~na djela razbojni{tva. Istim pravosna`nim presudama za razbojni{tva

Na jaknama optu`enih bila krv ubijenog
Ne{kovi} i Lazi} ju~er u sudnici
(Foto: G. Bobi})

S tri hica iz automatskog pi{tolja „{korpion“ ubio je Sla|ana Markovi}a na licu mjesta, a zatim oteo Radmilu Markovi}, da bi je iste no}i s dva hica ubio u napu{tenoj vikendici u selu Velika Obarska.

U nastavku su|enja optu`enima za pomaganje u ubistvu Denisa Mrnjavca, Ademiru Lelovi}u i Berinu Tali}u te Armini Mili}, koja se tereti za prikrivanje, ju~er je pred Vije}em Kantonalnog suda u Sarajevu saslu{an svjedok optu`be dr. Rijad Konjhod`i}. Vje{tak za DNK analizu dr. Konjhod`i} potvrdio je da je na jaknama Lelovi}a i Tali}a nesporno bila krv Denisa Mrnjavca.

Vje{tak je analizirao i tragove krvi na no`u kojim je ubijen Mrnjavac, ali su oni bili u manjoj koli~ini. Konjhod`i} je kazao da su na|ene dvije vrste krvi, od kojih je jedna najsli~nija krvi `rtve, ali na|eni tragovi nisu bili dovoljni za pouzdan zaklju~ak. Sud je prihvatio zahtjev odbrane da se jakne Lelovi}a i Tali}a dostave u sudnicu na naredni pretres zakaB. C. zan za 14. maj ove godine.

Procesni razlozi
Prema nalazima vje{taka, svih pet hitaca bili su smrtonosni. Nakon toga, Ne{kovi} je telefonom zvao Lazi}a i pozvao ga da mu pomogne u zakopavanju le{a ubijene Radmile, koji je pored spomenute vikendice prona|en 34 dana

Odsjekli 200 metara kabla
Policijskoj stanici Pale prijavljeno je da su nepoznati po~inioci ukrali 200 metara elektri~nog kabla kojim je napajan poslovni objekt LP Bulozi. Policija je izvr{ila uvi|aj, a za po~iniocima se traga.

Nestao „pasat“ iz gara`e
Nepoznate osobe u Modri~i su ukrale automobil „pasat“ iz gara`e vlasni{tvo M. A. Kra|a je prijavljena policiji, koja je iza{la na lice mjesta i obavila uvi|aj. Potraga za kradljivcima je u toku.

Radmila i Sla|an Markovi}: Smrtonosni hici

Ne{kovi} je osu|en na {est godina zatvora. Sudsko vije}e s predsjedavaju}im sudijom Mensurom D`onli}em na ~elu osudilo je Ne{kovi}a, kako je obrazlo`eno, jer su svi materijalni dokazi upu}ivali na to da je on s umi{ljajem izvr{io oba ubistva. Prema rije~ima sudije D`onli}a, Ne{Sudija D`onli}: kovi} je u no}i s Pro~itao presudu 19. na 20. avgust 2007. godine iza 22.30 sati u mjestu Numera pored Ugljevika prona{ao Sla|ana i Radmilu u parkiranom vozilu.

Grani~na policija BiH

Sprije~en ilegalni ulazak 51 stranca
Pripadnici Terenske kancelarije „Zapad“ Grani~ne policije BiH u prva tri mjeseca ove godine sprije~ili su ilegalni ulazak 51 stranog dr`avljanina u na{u zemlju, {to je za 21,4 posto vi{e nego u istom periodu pro{le godine, potvrdio je {ef ove kancelarije Mensur Ba{i}, javlja Srna. Ba{i} je medijima u Livnu rekao da je ilegalni ulazak stranih dr`avljana u BiH sprije~en uglavnom zbog
Veliki broj sudskih policajaca na osiguranju

neposjedovanja paso{a ili li~ne karte i dodao da su u najve}em broju bili dr`avljani Hrvatske. Prema njegovim rije~ima, pripadnici Terenske kancelarije „Zapad“ su u periodu od 1. januara do 31. marta sprije~ili ilegalni ulazak i 205 motornih vozila. Terenska kancelarija „Zapad“ Grani~ne policije BiH pokriva grani~ne prijelaze Kamensko, Iza~i}, Gorica i Strmica.

Ogor~eni o~evi
- Ne bih bio vo|en na polizadovoljan ni graf u Banju maksimalnom Luku. kaznom za ova- Meni `ivkve monstrume ota nema bez i ne mogu da moga sina, ubivjerujem da je jenog ni krivog Sud ovako preni du`nog, a sudio - rekao je ovakvi zlo~inci Blagoja Marko- Blagoje i Milan Markovi}: O{tro {etat }e se slobovi}, otac ubijene protestirali dno i mo`da Radmile, koji je tokom istrage opet ubijati. Sramota - rije~i su bio osumnji~en kao organizator Milana Markovi}a, oca ubijenog Sla|anovog ubistva i dva puta Sla|ana.

nakon ubistva. Tada se po~elo odmotavati klupko istrage u ovom slu~aju. - Iako je nedvosmisleno dokazano da je Lazi} pomagao u zakopavanju le{a ubijene i prikrivanju ovog krivi~nog djela, sud ga osloba|a iz procesnih razloga, jer mu to izmijenjenom optu`nicom nije stavljeno na teret - rekao je D`onli}. Roditelji i rodbina ubijenih o{tro su protestirali nakon izricanja presude, smatraju}i da su kazne suvi{e blage za one koji su monstruozno ubili njihovu djecu. E. MUSLI

20

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

biznis

ISTRA@IVANJE Zarade u finansijski te{koj godini

Ve}ini direktora u SAD lani porasle pla}e
Ameri~ka javnost naro~ito pomno pratila nagra|ivanje ~elnika finansijskih kompanija koje su dobile pomo} vlade da bi se izvukle iz nevolja
Vi{e ameri~kih direktora dobilo je povi{ice nego smanjenja pla}e u 2008. godini, u kojoj su milijarde dolara poreznih obveznika oti{le na pomaganje kompanijama na ivici propasti i u kojoj su milioni radnika izgubili posao, pokazalo je istra`ivanje najve}eg ameri~kog sindikata AFL-CIO. Reuters podsje}a da su pod budnim okom javnosti pro{le godine bile pla}e direktora velikih firmi, pogotovo onih finansijskih kompanija koje su dobile pomo} vlade da bi se izvukle iz nevolja. Ako se u zaradu ura~unaju i kompenzacije u vidu dionica, izvr{ni direktor Citigroupa Vikram Pandit zaradio je lani 38 miliona dolara. Citigroup dobio je istovremeno 45 milijardi dolara vladinog novca kako bi se spasio bankrotstva. U istra`ivanju su kori{teni podaci 946 kompanija. Me|u njima je 480 direktora dobilo povi{ice, dok je za 463 pla}a smanjena. Prosje~na zarada direktora poUBS: Od po~etka krize otpisao oko 50 milijardi dolara

Iz {vicarske komercijalne banke

UBS dijeli jo{ 7.500 otkaza
Najve}a {vicarska komercijalna banka UBS saop}ila je ju~er da }e smanjiti broj zaposlenih za jo{ 7.500, po{to je u prvom kvartalu iskazala gubitak od oko 1,75 milijardi dolara. Banka namjerava idu}e godine skresati ukupan broj zaposlenih na 67.500, s ranije planiranih 75.000, objavljeno je u Cirihu, gdje je operativno sjedi{te te finansijske organizacije. Tokom proteklih 18 mjeseci, UBS je ve} otpustio oko 11.000 namje{tenika, tako da je krajem pro{log mjeseca imao ukupno 76.200 zaposlenih. Rukovodstvo UBS-a je od po~etka globalne kreditne krize moralo otpisati oko 50 milijardi dolara nenaplativnih potra`ivanja, nastalih uglavnom u poslovanju lo{im hartijama od vrijednosti porijeklom s ameri~kog hipotekarnog tr`i{ta.

Ocjena ministra finansija

Rusiju ~eka dugotrajna recesija
Rusiji }e biti potrebno vi{e godina da prevazi|e krizu, a ekonomski pad ove godine mo`e biti i dublji od prognoziranih 2,2 posto, izjavio je ruski ministar finansija Aleksej Kudrin. - Nepovolji vanjskoekonomski uvjeti po Rusiju mogu potrajati 10, 20, a mo`da i 50 godina ocijenio je Kudrin na kolegiju ministarstva finansija, prenijela je agencija RIA Novosti. Prema razli~itim procjenama, ovogodi{nji pad bruto doma}eg proizvoda mogao bi dosti}i 2,2 do 5,5 procenata, u pore|enju s ekonomskim rastom od 5,6 procenata u pro{loj godini. Svjetska banka je ve} upozorila da }e Rusija prevazi}i krizu

Pandit: Pro{le godine zaradio 38 miliona dolara

ve}ana je u 2008. za sedam posto. Istovremeno su bonusi u kompa-

Pritisak na kongresmene
AFL-CIO, koji predstavlja skoro 11 miliona ameri~kih radnika, koristio je u istra`ivanju javne podatke. Sindikat se nada da }e istra`ivanje podsta}i njegove ~lanove da kontaktiraju svoje predstavnike u Kongresu kako bi tra`ili stro`iji nadzor nad finansijskim institucijama, o ~emu se u Kongresu vodi rasprava.

nijama koje su u{le u istra`ivanje sko~ili za skoro 13 procenata, na prosje~nih 336.246 dolara. Me|u direktorima kojima su kompenzacije pove}ane, prosjek primanja bio je 5,4 miliona dolara, u {ta su ura~unate pla}e, bonusi i dionice. Prosje~na kompenzacija za one kojima su pla}e smanjene iznosila je skoro 3,9 miliona dolara.

Kudrin: Veliki ekonomski pad

mnogo sporije nego prije jedne decenije, jer je situacija u svijetu sada mnogo lo{ija nego tada.

Berzanski barometar za 15. 4. 2009. godine

Euro/dolar 1,3171 0,66

Nafta 49,44 $ po barelu Zlato 895,10 $ po unci 1,07% 0,31%

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,063067 1,219033 26,447333 0,072571 0,261879 0,670911 1,492686 0,565032 0,220682 0,179562 1,292014 0,921907 2,211700 1,481014 0,044238 2,072477 1,955830 1,065731 1,222088 26,513617 0,072753 0,262535 0,672592 1,496427 0,566448 0,221235 0,180012 1,295252 0,924218 2,217243 1,484726 0,044349 2,077671 1,955830 1,068395 1,225143 26,579901 0,072935 0,263191 0,674273 1,500168 0,567864 0,221788 0,180462 1,298490 0,926529 2,222786 1,488438 0,044460 2,082865

biznis

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

21

Preuzimanje udjela Federacije BiH

ZAKONI Iako je istekao rok za preregistraciju

Samo dvije od 80 firmi postale dioni~ka dru{tva
Novi zakoni nala`u sudovima brisanje firmi iz registra, odnosno ga{enje [ta ~ekaju @eljeznice FBiH, IGM iz Visokog i Aluminij
Rok za preregistraciju firmi iz dru{tava s ograni~enom odgovorno{}u (d.o.o.) u dioni~ka dru{tva (d.d.) istekao je 28. marta, me|utim, u Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH ka`u da su do sada samo dvije firme preregistrirane te da su jo{ dva zahtjeva u obradi. Jedna od firmi koje su podnijele zahtjev za preregistraciju je i sarajevski prijevoznik Centrotrans, koji trenutno ima skoro 650 dioni~ara. Zamjenik direktora ove firme Safudin ^engi} ka`e da je Skup{tina dioni~ara donijela odluku o preregistraciji te da je taj zahtjev upu}en prije predvi|enog roka. - Mi smo ranije bili dioni~ko dru{tvo, ali je Skup{tina odlu~ila da se vratimo u d.o.o. Smatrali su da }e u tom obliku raditi mnogo efikasnije i kvalitetnije. No, op}a ocjena poslodavaca je da su izmjene Zakona o privrednim dru{tvima donesene skriveno i to je klasi~ni primjer kako ne treba raditi ka`e ^engi}. 90 dana izvr{e preregistraciju i izvr{e upis u registar emitenta. - Ne naprave li to, prema oba zakona, nadle`ni sudovi du`ni su pokrenuti postupak njihovog brisanja iz sudskog registra, odnosno njivlasnika da zadr`e postoje}i oblik, {to omogu}ava mnogo le`ernije poslovanje, bez niza obaveza u vezi s revizijama i javnim prezentiranjem pokazatelja poslovanja. ]elam ka`e da Komisija ne raspola`e podacima o broju dru{tava koja moraju izvr{iti preregistraciju, me|utim, podaci govore

Pripreme za poslovanje koncerna EPBiH - rudnici
Komisija za pra}enje realizacije Odluke o prijenosu udjela Federacije BiH u sedam rudnika, koju ~ine predstavnici Elektroprivrede BiH (EPBiH), direktori rudnika, predstavnici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Federalnog javnog pravobranila{tva, usvojila je ju~er Izvje{taj o dosada{njoj realizaciji Okvirnog plana aktivnosti usvojenog polovinom marta. Na sjednici, kojom je predsjedavao generalni direktor EPBiH Amer Jerlagi}, konstatirano je da se sve planirane aktivnosti uvezivanja rudnika Kakanj, Breza, Gra~anica, Kreka, \ur|evik, Zenica i rudnika „Abid Loli}“ iz Bile sa Elektroprivredom BiH odvijaju planiranom dinamikom, pa je na ovom drugom sastanku Komisije posebna pa`nja posve}ena pripremama za izradu budu}eg, zajedni~kog plana poslovanja koncerna EPBiH - rudnici.

Jerlagi}: Predsjedavao Komisijom

Naredni sastanak Komisije bit }e odr`an u maju, nakon Skup{tine Elektroprivrede BiH, koja }e i odlu~iti o preuzimanju udjela FBiH u rudnicima, saop}eno je iz Elektroprivrede BiH.

]elam: Rok za preregistraciju 90 dana

Berza ~eka dionice HT-a
Iako je prije desetak dana mostarski HT promijenio oblik u dioni~ko dru{tvo, trgovanje dionicama ove kompanije na beNovim Zakonom o tr`i{tu vrijednosnim papirima te o posljednjim izmjenama Zakona o privrednim dru{tvima FBiH firme koje imaju najmanje 40 dioni~ara ili kapital u iznosu od ~etiri miliona maraka, obavezne su da u roku od rzi jo{ nije mogu}e. - Razlog je to {to jo{ nije odobrena promjena organizacijskog oblika te ni dionice dru{tva nisu hovog ga{enja - ka`e predsjednik Komisije Hasan ]elam za „Avaz“. Kako saznajemo, glavni razlozi zbog kojih firme nisu promijenile oblik ni nakon {to je istekao rok su neinformiranost, ali i `elja pojedinih kompanija i njihovih upisane u Registar vrijednosnih papira u FBiH, a to je neophodan uvjet za izlazak na Sarajevsku berzu - ka`e ]elam. da je rije~ o 80 firmi, me|u kojima su @eljeznice FBiH, koje imaju upisan kapital od skoro milijardu maraka, te IGM iz Visokog i Aluminij iz Mostara. Preregistraciju je prije nekoliko dana izvr{io HT I. [MIGALOVI] Mostar.

Privatizacija komunalnih preduze}a u TK

Op}ine jo{ nisu dr`avi vratile javna dobra
Uprkos sudskim presudama, zaklju~cima Skup{tine i preporukama Vlade Tuzlanskog kantona i Kantonalne agencije za privatizaciju, javna dobra jo{ nisu isknji`ena iz komunalnih preduze}a u Tuzli i Grada~cu koja su privatizirana na sporan na~in. U po~etni bilans komunalnih preduze}a u Tuzli i Grada~cu u{la su javna dobra, ~ak i vodovodne cijevi, zbog ~ega je Skup{tina TK jo{ prije dvije godine tra`ila poni{tavanje privatizacije ovih preduze}a. Uslijedile su i odluke suda kojima je nalo`eno vra}anje javnih dobara op}inama, odnosno dr`avi. Vlada TK i KAP Tuzla pokrenule su proceduru da se javna dobra isknji`e iz poslovnih knjiga privatiziranih preduze}a, ali uprkos tome, za sada se ni{ta ne doga|a. Direktor Zijad Hasanhod`i} ka`e da KAP Tuzla ne mo`e isknji`avati imovinu privrednih subjekata. - To, u skladu s odlukama op}inskih vije}a, trebaju uraditi sami privredni subjekti - ka`e on. O spornim privatizacijama na posljednjoj sjednici raspravljala je i Vlada TK, koja je jo{ jednom od na~elnika i op}inskih vije}a zatra`ila isknji`avanje javnih dobara. - Iz KAP-a je takav zahtjev upu}en u Grada~ac prije dva dana, a u Tuzlu prije mjesec - ka`e Hasanhod`i}. Na sudske presude i zaklju~ke Vlade i Skup{tine TK u op}inama, E. H. za sada, niko ne reagira.

Hasanhod`i}: Uzalud pi{e zahtjeve

22

^etvrtak, 16. april/travanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

Najve}a igra najve}eg bh. lista
U toku je prva igra „Sre}a“ sa velikim nagradnim fondom i

Prava je stvar M
11.520
nagrada!!!
xtra igra E
od u Sarajevu Stan

U spektakularnoj seriji nagradnih igara, u sedam sedmi~nih, ~itaoce nagra|ujemo sa sedam automobila, stanom u Sarajevu, ~arobnim putovanjima, skuterima..., u SMS igri vi{e od auz redovnih tokom 42 dana, 67 dnevnih nagrada, najsretnijima dodjeljujemo jo{ dva automobila SAMAND

x2
2

Dobitak snova
U ovoj seriji igara nudimo Vam i „Vi{e od igre“. Upravo pod tim nazivom priredili smo igru u kojoj }e jedan, najsretniji u~esnik postati vlasnik dobitka snova. Dobitak za cijeli `ivot je - opremljen stan u Sarajevu, terenski automobil SsangYong Actyon, na bankarskom ra~unu 20.000 KM te egzoti~no putovanje....

57 m

42 dana igre “SMS-om do automobila“ x2
U ovoj posebnoj igri koja ukupno traje 42 dana svakodnevno mo`ete osvojiti neku od brojnih nagrada.

Kako igrati
Svakog dana pro~itajte „rije~ dana“ koju objavljujemo u dnu strane. U svoj mobitel ukucajte:

AVAZ (razmak) CVIJET
i poruku po{aljite na broj

091 310 107
Potom }ete dobiti odgovor da je Va{a poruka primljena i da je u{la u konkurenciju za jednu od nagrada dana.

Dobitne brojeve za 15. april objavljujemo na 10. strani

Brojevi telefona sa kojih su upu}eni SMS-ovi sa klju~nom rije~ju dana, automatski se ubacuju u kompjutersku bazu podataka, a u 21 sat peto~lana komisija nasumi~nim pritiskom na taster zaustavlja kru`no kolanje brojeva i tako se dobijaju 67 dobitnika dnevnih nagrada. Njihovi brojevi odmah idu u {tampu i objavljuju u sutra{njem „Dnevnom avazu“. Dobitnici mogu istog dana preuzeti svoje nagrade! Na Vama je da i danas po{aljete poruku i da automatski u~estvujete u izvla~enju nagrada dana. Poruku treba poslati najkasnije do 21 sat. Broj poruka koje mo`ete poslati je neograni~en. Ukoliko po{aljete vi{e poruka, vi{e je i {ansi da osvojite neku od nagrada dana. Cijena jedne poruke je 0,35 KM plus PDV. Ova igra ima dva ciklusa. Prvi ciklus traje od 10. do 30. aprila. Drugi ciklus po~inje 1. maja, a traje do 21. maja. Nakon svakog od dva ciklusa bit }e obavljeno izvla~enje premije ove igre - automobil „samand“! U konkurenciji za ukupno dva automobila bit }e sve poruke koje su pristigle, a nisu osvojile neku od nagrada dana.

Dnevne nagrade
MP 4 .............................x 3 DVD player .................... x 5 Mini TV ..........................x 2 MP 3 ..............................x 3 DVD bh. film ................ x 21 Knjiga .........................x 33 Broj nagrada za jedan dan .. 67

Rije~ dana

CVIJET

Ukupno dnevnih nagrada 6 7 x 42 dana = 2.814

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

23

- 8 nagradnih igara u 49 dana!
paralelna igra „SMS-om do automobila“ sa posebnim nagradama

ILION NA DAR
anas objavljujemo i sedmi, posljednji kupon nagradne igre “Sre}a”. Zna~i, od danas mo`ete svoje kartice, sa svih sedam zalijepljenih kupona ove igre poslati na adresu “Dnevnog avaza”. Ukoliko Vam nedostaje jedan od sedam redovnih kupona igre “Sre}a”, mo`e ga zamijeniti joker kupon koji danas objavljujemo na prvoj strani na{eg lista.

D

Ve} sutra kre}e nova nagradna igra pod nazivom “Bajka”. I ova igra }e trajati sedam narednih dana. A, nagradni fond je isti kao i za igru “Sre}a” – dakle spektakularan; 1451 nagrada ~eka najsretnije u~esnike i ove igre. Uz sutra{nji broj “Dnevnog avaza” svi ~itaoci }e besplatno dobiti i karticu za ovu nagradnu igru ~arobnog naziva - “Bajka”.

x6
x 30 x 30
x 30

Ljubav na prvu vo`nju - [koda Fabia - Najprodavaniji automobil u BiH

x 30
300 KM

Sedmi~no 1 nagrada 1.45

x 180

x 30

x 30

Info telefoni
Sve informacije o najve}oj nagradnoj igri „Dnevnog avaza“ svakog dana od 8 do 20 sati mo`ete dobiti na telefonske brojeve: 033 942-500 062 349-132 061 482-743 062 347-630 062 335-397 062 349-094 Ili na e-mail: nagradnaigra@avaz.ba

[aljite kartice sa kuponima igre “Sre}a”
Va{e kartice, sa svih sedam kupona i ~itko upisanim li~nim podacima, u ZATVORENOJ KOVERTI dostavite u na{u redakciju na adresu: Dnevni avaz PP 140, 71 001 Sarajevo Osim mogu}nosti slanja po{tom, Va{e koverte sa karticama mo`ete od danas predati i u dopisni{tvima i oglasnim slu`bama. “Dnevnog avaza”. U Zenici to mo`ete u~initi u dopisni{tvu Dnevnog avaza u ulici Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka). U Tuzli dopisni{tvo se nalazi u Turalbegovoj ulici 22.; U Br~kom koverte mo`ete predati u dopisni{tvu u ulici

[koda Fabia Putovanje u Tursku Spava}a soba Garnitura za sjedenje Sedam dana za dvije osobe u Neumu Ugaona garnitura Laptop Ljetovanje u Ulcinju za dvije osobe PlayStation Sony 3 Kompjuter COOL LE W 2 Skuter LCD Samsung 32 Inch Kuhinja Dje~ija soba Ma{ina za ve{ Ma{ina za su|e Klima-ure|aj Fri`ider Autonavigacija Potro{a~ki bon 300 KM Digitalna kamera Ku}no kino Mobitel Autokasetofon Dresovi Edin D`eko Digitalni fotoaparat Ljulja~ka Bicikl Mikrovalna pe}nica Usisiva~ Garnitura za vrt Peka~ kruha Ro{tilj elektri~ni Fiksni telefon [estomjese~na pretplata na revijalno izdanje Pribor za jelo Komplet bh. filma DVD (4 kom.) Zippo upalja~ Bu{ilica Pegla Bosne srebrene 3 ( Kvadrant). U Biha}u ulica je Biha}kih Sjeckalica mini branilaca 2. Mikser U Mostaru koverte mo`ete predati u ulici Husnije Repca bb, a u Gra~anici u Sedmi~ni nagradni fond; Servis za jelo zgradi Ozrenke. Prvo izvla~enje 24. aprila 2009. Dvogled Adresa dopisni{tva u Travniku je @itarnica F. U USB memorija 2 GB Banjaluci katicea mo`ete predati u dopisni{tvu u Tr`nom Vaga centru Ekvator ( Ulica kralja Petra Kara|or|evi}a), dok to u Nogometna lopta Gora`du mo`ete u~init u Ulici [ukrije Kukavice 12. Adresa dopisni{tva u Bijeljini je Me{e Selimovi}a 2. Knjige U Sarajevu kartice mo`ete predati u oglasnim slu`bama CD PC igrice

Kako bismo Vam omogu}ili da do nagrada do|ete I svakog dana, pred Vama }e I dalje biti na{a paralelna nagradna igra sa svojim fondom, pod nazivom “SMS-om do automobila”. Osim brojnih nagrada dana ova igra nudi mogu}nost da nakon isteka 21 dana neko od na{ih ~italaca osvoji novi automobil “samand”, a ista ekstra nagrada ~eka novog dobitnika i nakon 42 dana igre.

Sedmi~ni nagradni fond igre „Sre}a“
x1 x1

x5 x5 x2 x4 x5 x1 x5 x5 x5 x5 x3 x3 x5 x5 x5 x5 x5 x30 x5 x5 x6 x5 x1 x10 x5 x5 x5 x5 x5 x5 x5 x5 x60 x20 x20 x5 x20 x100 x50 x100 x10 x20 x166 x100 x166 x271 x166

x 30

x 30

x 30

x 30

x 30

koje se nalaze u Pru{~akovoj ulici 13, u {oping centru Grbavica, te u Avaz biznis centru.

Ukupno nagrada: 1.451

24

^etvrtak, 16. april/travanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

biznis

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

25

Trgovanje 149.126 KM

BERZE SASE pod utjecajem globalnih kretanja

Dionice poskupjele za 460 miliona KM
Posljednje tri sedmice u znaku oporavka Na ovakva kretanja utjecale objave finansijskih rezultata emitenata
Globalna tr`i{ta kapitala prethodnih nekoliko sedmica bilje`e velike uzlete vrijednosti dionica, a optimizam investitora prelio se i na Sarajevsku berzu. Pod utjecajem euforije u posljednje tri sedmice, od 20. marta do 10. aprila, indeks najlikvidnijih kompanija SASX-10 porastao je za 15,2 posto.

Rast indeksa uz mali promet
Vanberzanske transakcije Slaba ulaganja u dionice fondova
Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren promet od ukupno 149.126 maraka, a u sklopu 90 transakcija prometovana je 17.401 dionica. Promet na kotaciji kompanija iznosio je 9.868 KM, me|u fondovima 614 KM, na primarnom slobodnom tr`i{tu 122.974 KM, na sekundarnom 14.669 maraka, dok na tr`i{tu za emitente u ste~aju nije bilo transakcija. Na vanberzanskom tr`i{tu obavljena je transakcija dionicama Centrotrans-tranzita iz Sarajeva u vrijednosti od

Vrijednost indeksa
BIFX 0,19% 1.486,42 969,96 1.009,32 SASX-10 0,91% SASX-30 0,79%

1.000 maraka. Vrijednost indeksa fondova BIFX porasla je za 0,19 posto, na 1.486,42 poena. Vrijednost indeksa SASX-10 sko~ila je za 0,91 posto, na 969,96 poena, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX-30 uzletjela za 0,79 posto i sada iznosi 1.009,32 poena, saop}ila je Sarajevska berza.

Kursna lista SASE na dan 15. 4. 2009.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM) Promjena kursa (%) Koli~ina Vrijednost Broj transakcija
3 1 1 7 4 16 2 8 4 1 9 1 3 16 1 1 2 2 1 2 1 2 1 BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO IF "CROBIH FOND" D.D. MOSTAR(K1) IF MI GROUP DD SARAJEVO ABS BANKA D.D. SARAJEVO BIMAL BR^KO BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOPETROL DD SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO HIDROGRADNJA D.D. SARAJEVO JP ELEKTROPRIVREDA HZHB JP ELEKTROPRIVREDA BIH RMU BANOVI]I DD BANOVI]I SOLANA DD TUZLA [IPAD KOMERC DD SARAJEVO ELEKTROBOSNA D.D. JAJCE ELOP - IRCE DD SARAJEVO FABRIKA DUHANA MOSTAR MAPEX DD MAGLAJ POBJEDA RUDET DD GORA@DE POBJEDA SPORT D.D. GORA@DE (K4) TZP D.D. CAZIN UNIS KOMERC DD SARAJEVO ZRAK DD SARAJEVO

Rast transakcija
U istom periodu tr`i{na kapitalizacija (vrijednost svih izlistanih dionica) sko~ila je za 461.347.880 KM, odnosno sa 6.092.355.038 na 6.553.702.918 maraka. Ako se i narednih dana nastave pozitivna kretanja, tr`i{na kapitalizacija mogla bi vrlo brzo dosti}i onu s kraja 2008. godine, kada je iznosila 7.808.681.905 maraka. Izvr{ni direktor Sarajevske berze Almir Mirica ka`e za „Dnevni avaz“ da su dnevni Mirica: prometi u prvoj Korporativno tre}ini aprila, upr- upravljanje kos svemu, na niskom nivou te da je prosje~no trgovanje iznosilo 335.000 maraka. - No, prosje~ni broj transakci-

ZVANI^NA KOTACIJA 13,34 -0,65
KOTACIJA FONDOVA

746 50 189 23 336 1.726 45 87 1.000 50 1.050 50 114 5.135 1.500 275 200 14 596 100 1.190 1.200 1.700

9.868,10 180,00 434,70 3.028,00 3.528,00 39.864,71 662,50 6.674,30 3.906,68 1.750,00 28.388,70 1.550,00 1.602,85 32.019,20 240,00 27,50 1.900,00 17,50 3.278,00 1.200,00 476,00 6.000,00 1.530,00

3,60 2,30 142,67 10,50 23,04 14,72 76,72 3,91 35,00 27,53 31,00 13,19 6,36 0,16 0,10 9,50 1,25 5,50 12,00 0,40 5,00 0,90

7,78 -4,17 4,14 0,00 1,45 -1,79 1,09 0,17 3,49 3,13 5,12 0,05 6,00 -15,79 0,00 -9,70 0,00 0,00 0,00 2,56 -23,08 -10,00

PRIMARNO TR@I[TE

SASE: Jo{ nije osjetnije poja~an berzanski promet

ja po danu u laganom je porastu i u aprilu je iznosio 93 transakcije po danu. Ohrabruje i ~injenica da je, i pored dosta oscilacija koje su prisutne na tr`i{tu, kretanje indeksa u aprilu pozitivno - nagla{ava Mirica. Prema njegovim rije~ima, na ovakva kretanja indeksa i tr`i{ne

kapitalizacije ponajvi{e su utjecala pozitivna de{avanja na svjetskim tr`i{tima, ali i objava godi{njih finansijskih rezultata doma}ih kompanija, {to pokazuje da korporativno upravljanje igra vrlo va`nu ulogu u likvidnosti emitenata.

SEKUNDARNO TR@I[TE

Izvje{taji kompanija
I direktor brokerske ku}e AW Brokers Adnan Bunjo ka`e da su primijetni pomaci i da se optimizam sa svjetkih berzi, ali i iz okru`enja, {to je jo{ bitnije, prelio i na SASE. - Sve je vi{e emitenata koji objavljuju rezultate poslovanja, koji su, uglavnom, pozitivni, {to je dodatno podgrijalo investitore - ka`e Bunjo. I. [MIGALOVI]

Promet 167.481 marku

Nu`no osvje`enje ponude
Bunjo je naglasio da, i pored svjetskih kretanja, mora do}i do osvje`enja ponude na Sarajevskoj berzi. - Stara devizna {tednja, dr`avne obveznice i prodaja dr`avnog kapitala firmi putem SASE-a mogu biti velika prekretnica za poslovanje. Najavljena je prodaja paketa dionica Unisa, koji je vrlo stabilna firma, i to je vrlo dobra stvar za tr`i{te kapitala. Nadam se da }e dr`ava prepoznati va`nost prodaje putem berze, koja je najtransparentnije tr`i{te - ka`e Bunjo.

Akcije Vodovoda gubitnik dana
Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 44 transakcije ostvaren promet od 167.481 KM, a najve}i je obavljen akcijama Telekoma Srpske, od 76.942 marke, uz rast cijene u odnosu na pro{lo trgovanje od 0,82 posto. Me|u fondovima, najve}i promet ostvaren je akcijama Kristal investa, od 70.353 marke, uz rast cijene od 1,59 posto. Ovo je bio i najve}i skok cijene na ju~era{njem trgovanju, a gubitnik dana me|u fondovima bio je Balkan investment s padom od 9,44 posto.

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 0,15% 0,41% 925,85 1.282,78

Problemi s nelikvidno{}u

U Srbiji blokirano 59.466 firmi
Guverner Narodne banke Srbije (NBS) Radovan Jela{i} izjavio je da su 10. aprila u Srbiji bili blokirani ra~uni 59.466 firmi, {to je za oko 2.500 vi{e nego krajem februara ove godine. Prema njegovim rije~ima, ra~uni firmi bili su blokirani zbog 234 milijarde dinara (oko 50 milijardi KM) dugovanja. Jela{i} ka`e da je to oko 20 milijardi dinara vi{e nego {to je bio iznos dugovanja 24. februara. Jela{i} je rekao da, prema podacima iz februara, dugovi firmi u prosjeku iznose 3,75 miliona dinara.
Jela{i}: Osjetan rast dugova

Najve}i gubitak vrijednosti zabilje`io je banjalu~ki Vodovod, od deset posto. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS pove}ana je za 0,15 posto, na 925,85 poena, dok je vrijednost indeksa fondova FIRS pala za 0,41 posto i sada iznosi 1.282,78 poena.

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 15. 4. 2009.
Naziv emitenta
Prosje~na cijena Promjena u% Maks. cijena Min. cijena Ukupan promet (KM) BERZANSKA KOTACIJA 1.400 0 1400 1,23 0,82 1,24 KOTACIJA FONDOVA 3,19 1,59 3,2 SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE 0,146 -2,67 0,146 87 -0,1 87

Nova banka a.d. Banja Luka Telekom Srpske a.d. Banja Luka ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka RiTE Gacko a.d. Gacko Republika Srpska - stara devizna {tednja

1400 1,22 3,17 0,146 87

7.000,00 76.942,70 70.353,20 7.446,00 2.059,46

U PRODAJI NOVI BROJ!

26

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

globus

SJEVERNA KOREJA Prekid saradnje sa IAEA-om

Pjongjang ponovo aktivirao nuklearna postrojenja
Inspektori Me|unarodne agencije za atomsku energiju zamoljeni da napuste azijsku dr`avu Reakcija SAD
Sjeverna Koreja obavijestila je Me|unarodnu agenciju za atomsku energiju (IAEA) da }e „trenutno“ prekinuti svaku saradnju s njom i ponovo aktivirati sva svoja nuklearna postrojenja. - Demokratska Narodna Republika Koreja obavijestila je inspektore IAEA-e u Jongbjonu da }e trenutno prekinuti svaku saradnju s njima. Inspektori su zamoljeni da napuste DNR Koreju {to je prije mogu}e - naveo je u saop}enju Mark Vidrikajr (Marc Vidricaire), glasnogovornik IAEA-e. Sjeverna Koreja je „tako|er obavijestila IAEA-u kako je odlu~ila ponovo aktivirati svoja postrojenja i reciklirati iskori{teno nuklearno gorivo“. Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave odmah su reagirale na ovu objavu, kao i na stav Pjongjanga da se povla~i iz {estostranih pregovora, na kojima je u septembru 2005. prihvatio sporazum o uklanjanju svog nuklearnog programa. - Povla~enje iz {estostranih pregovora i najava o nastavku nuklearnog programa ozbiljan je korak u krivom smjeru. Pozivamo Sjevernu Koreju da prekine svoje provokativne prijetnje, po{tuje

- NED@AD BRANKOVI]: SAMO ME SDA MO@E SMIJENITI
Ned`ad Brankoviæ, premijer FBiH i èlan Predsjedništva SDA, u intervjuu Globalu odbacuje sve kritike na raèun svog obnašanja premijerske funkcije, naglašavajuæi da je dobar premijer te da raèune za svoj rad pola`e iskljuèivo SDA.

- BH. REPREZENTATIVCI POSTALI HIT: ÆIRINI SINOVI VRIJEDE 112 MILIONA EURA!

Lansiranje rakete: Osu|eno od Vije}a sigurnosti UN-a

(Foto: AFP)

POTRA@ITE „GLOBAL“ NA KIOSCIMA U CIJELOJ BiH!

volju me|unarodne zajednice i svoje me|unarodne obaveze - rekao je glasnogovornik Bijele ku}e Robert Gibs (Gibbs), te upozorio da me|unarodna zajednica ne}e prihvatiti Sjevernu Koreju sve dok ne prestane razvijati nuklearno oru`je. Vije}e sigurnosti UN-a u osudilo je u ponedjeljak nedavno sjevernokorejsko lansiranje bali-

sti~kog projektila dugog dometa kao kr{enje UN-ove zabrane razvoja raketne tehnologije i poo{trilo sankcije re`imu u Pjongjangu. Kina i Japan su o{tro pozvali Sjevernu Koreju da se vrati {estostranim pregovorima o nuklearnom razoru`anju nakon odluke da se povu~e i tako se pridru`i Rusiji, koja je to ve} u~inila.

Predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev

Crna Gora

Trideset godina od potresa
Medvedev: Va`niji je uspje{an `ivot
(Foto: AFP)

Stabilnost ne mo`e zamijeniti demokratiju
Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev ocijenio je u razgovoru za dnevni list „Novaja Gazeta“ da stabilnost ne mo`e zamijeniti demokratiju. - Ne mo`emo, ni u kojem slu~aju, stabilan i uspje{an `ivot zamijeniti s izvjesnim brojem prava i politi~kih sloboda - rekao je Medvedev, komentiraju}i situaciju kada dr`ava garantira odre|eni nivo stabilnosti svojih gra|ana u razmjenu za njihovu lojalnost. Tokom vladavine njegovog prethodnika Vladimira Putina, Rusija je bila poznata po jakom ekonomskom porastu, ali je istovremeno bila predmet o{trih kritika Zapada koji je optu`ivao ruske vlasti da izgra|uju ekonomsku stabilnost po cijenu izgubljene demokratije.

U Crnoj Gori ju~er je obilje`eno trideset godina od katastrofalnog zemljotresa u kojem je poginula 101 osoba, a 100.000 ljudi ostalo bez domova. Simboli~nim spu{tanjem zastava na brodovima u barskoj luci, skupom u Baru posve}enom razornom potresu i seizmi~kim rizicima u Crnoj Gori te nizom drugih manifestacija obilje`ava se 30 godina od potresa. Potres ja~ine 7,2 stepena Rihterove skale pogodio je 15. aprila 1979. godine Crnogorsko primorje. U potresu, ~iji je epicentar bio u Jadranskom moru, izme|u Bara i Ulcinja, poginula je 101 osoba, izme|u 500 i 1.000 je bilo povrije|eno, a najmanje 100.000 ljudi ostalo je bez domova.

O ~emu su razgovarali Tihi}, Lagumd`ija i Brankovi}? Tarot na tarot Ima li Milan Tarot ljubavnika u Sarajevu?

Tajna ve~era u „Golf klubu“

Pad vojnog aviona u Turskoj

Poginuo pilot lovca F-16
Vojni pilot poginuo je prilikom trena`nog leta u zapadnoj Turskoj kada se, pod nepoznatim okolnostima, sru{io njegov avion, saop}io je jedan turski zvani~nik. Prema navodima guvernera zapadne provincije Balike{ir, lovac F-16, koji je poletio iz baze u toj provinciji, sru{io se tokom leta obuke, a uzrok pada se istra`uje. Balike{ir je poznata baza turskih vojnih aviona.

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

27

Ukratko

28

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

globus

SU\ENJA Izja{njenje o krivici opozvanog guvernera

Blagojevi} rekao da nije kriv
Ve}inu dokaza protiv njega prikupio je FBI prislu{kivanjem njegovih telefona
Opozvani guverner Ilinoisa Rod Blagojevi} (Blagojevich) izjasnio se da se ne osje}a krivim po 16 ta~aka optu`nice za korupciju, kao i reketiranje i prevaru. Glavni sakuplja~ priloga za njegovu politi~ku kampanju njegov brat Robert tako|er se izjasnio da nije kriv za sli~ne optu`be. Biv{i demokratski guverner srbijanskog porijekla ostaje na slobodi uz jam~evinu nakon 10-minutnog saslu{anja na kojem je uglavnom govorio njegov advokat [eldon Soroski (Sheldon Sorosky). Pomo}nik dr`avnog tu`ioca Rid [ar (Reid Schar) rekao je sudiji da }e njegov ured predati prvi dio dokaznog materijala u roku od dvije sedmice. Advokat Soroski zatra`io je od vlade pristup Blagojevi}evom fondu za kampanju u kojem je vi{e od dva miliona dolara, kako bi osigurao primjerenu odbranu na su|enju koje se o~ekuje najesen. Blagojevi} (52) optu`en je da je vladu savezne dr`ave Ilinois
Bajnai: Predstavio nove ~lanove vlade
(Foto: AP)

Bajnai novi premijer Ma|arske
BUDIMPE[TA - Ma|arski parlament je i slu`beno izabrao dosada{njeg ministra privrede Gordona Bajnaija na mjesto novog premijera, a on je predstavio ~lanove nove vlade u kojoj je {est ministara, zadu`enih za rje{avanje kriznog stanja u dr`avi. Policija Ma|arske rastjerala je nekoliko stotina demonstranata, pripadnika krajnje desnice u Budimpe{ti koji su protestirali protiv dolaska Bajnaija na vlast.

Politi~ar prodavao radioaktivni materijal
KIJEV - Trojica mu{karaca uhap{ena su u Ukrajini i optu`ena za poku{aj prodaje radioaktivnog materijala koji bi mogao biti iskori{ten za proizvodnju takozvane prljave bombe. Rije~ je o jednom politi~aru i dvojici poslovnih ljudi, koji su privedeni 9. aprila u oblasti Ternopil. Oni su poku{avali za deset miliona dolara prodati 3,67 kilograma radioaktivnog materijala, za koji su mislili da je plutonij-239, ali je to negirano.

Blagojevi}: Tereti se za korupciju, reketiranje i prevaru

(Foto: AP)

Umro Hrvat pretu~en u Moskvi
MOSKVA - Mladen Obrad, hrvatski dr`avljanin koji je pretu~en u glavnom gradu Rusije, umro je ju~er u bolnici. Obrada, 71-godi{njeg poslovnog ~ovjeka iz Hrvatske, pretukle su dvije nepoznate osobe 4. aprila nave~er i nanijele mu te{ke povrede glave. Odmah je prevezen u bolnicu gdje je operiran. Ruski mediji su izvijestili kako se vjeruje da je svrha napada bilo razbojni{tvo. Obrad je bio jedan od vode}ih ljudi {vicarske firme „Tebowa“, koja je poslovala na ruskom tr`i{tu.

vodio kao kriminalnu organizaciju, te da je zloupotrijebio svoj politi~ki polo`aj radi zgrtanja novca za sebe i naju`i krug saradnika. Ve}inu dokaza protiv Blagoje-

vi}a prikupio je FBI prislu{kivanjem njegovih telefona, a uhap{en je u decembru 2008. Kongres Ilinoisa opozvao ga je s du`nosti guvernera zbog optu`bi za korupciju.

Odluka `albenog suda u SAD

Obustavljena deportacija Demjanjuka
Ameri~ke imigracijske vlasti uhapsile su u utorak u Klivlendu 89-godi{njeg D`ona Demjanjuka (John), biv{eg ~uvara nacisti~kog logora, da bi ga izru~ile Njema~koj, ali je `albeni sud u posljednjem trenutku zaustavio njegovu deportaciju. Demjanjuk se tereti za smrt 29.000 Jevreja u nacisti~kom logoru smrti Sobibor u okupiranoj Poljskoj tokom Drugog svjetskog rata. Njegova porodica i advokati tvrde da je Demjanjuk previ{e bolestan za deportaciju. Advokati su `albenom sudu podnijeli `albu protiv naloga o izru~enju, koju je sud prihvatio i do daljnjeg odgodio provedbu naloga. Advokati su u zahtjevu istakli kako bi s obzirom na starost i bolest njihovog klijenta, izru~enje u Njema~ku bilo jednako mu~enju. Biv{i Demjanjukov zet i glasnogovornik porodice Ed Ni{nik (Nishnic) izjavio je da je porodica do`ivjela veliko olak{anje nakon odluke suda. Demjanjuk opovrgava optu`be protiv njega, tvrde}i da su ga Nijemci zarobili u njegovoj rodnoj Ukrajini i da je tokom rata dr`an kao ratni zarobljenik. U SAD je stigao 1952. kao izbjeglica i naselio se u Klivlendu, gdje je radio u autoindustriji.

Voronjin od EU tra`i ukidanje viza
KI[INJEV - Ukidanjem viza za moldavske dr`avljane, Evropska unija mo`e doprinijeti prevladavanju krize, izjavio je predsjednik Vladimir Voronjin koji smatra da opozicijske proteste poti~u inozemni interesi. Voronjinovi komunisti osvojili su ve}inu na parlamentarnim izborima 5. aprila koje su posmatra~i proglasili po{tenim i slobodnim, ali je opozicija po~ela proteste, optu`iv{i vladaju}e stranke za izbornu prevaru, te je od ponedjeljka po~elo novo brojanje glasova.

Sedam osoba poginulo u eksploziji mine
LATEHAR - Sedam osoba ubijeno je u Indiji u eksploziji nagazne mine koju su podmetnuli maoisti~ki pobunjenici i razmjeni vatre koja je uslijedila sa snagama sigurnosti. U eksploziji mine podmetnute pred po~etak parlamentarnih izbora u Indiji, u podru~ju Latehara na istoku zemlje, uni{ten je prazan autobus, a voza~ je izgubio `ivot. Policija je odmah napala maoiste, a u okr{aju je ubijen policajac i pet pobunjenika.

Morales: Prvi predsjednik Bolivije indijanskog porijekla

Morales prekinuo {trajk gla|u
LA PAZ - Bolivijski predsjednik Evo Morales prekinuo je petodnevni {trajk gla|u nakon {to je bolivijski kongres donio zakon kojim se kao datum odr`avanja op}ih izbora odre|uje 6. decembar. Novi zakon omogu}uje Moralesu, prvom bolivijskom predsjedniku indijanskog porijekla, da se kandidira za jo{ jedan mandat, iako jo{ nije slu`beno predao svoju kandidaturu. Morales i njegovi saradnici po~eli su {trajk gla|u u ~etvrtak pro{le sedmice, optu`iv{i politi~ke suparnike za poku{aj blokiranja novog zakona.

globus

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

29

SOMALIJA Gusari nastavili s napadima

Ameri~ki brod o{te}en, ali izbjegao otmicu
Prevozio humanitarnu pomo} za siroma{ne afri~ke dr`ave
Somalski gusari su napali i o{tetili ameri~ki brod koji je prevozio humanitarnu pomo} u Indijskom okeanu, ali su brod i posada bili sigurni pod pratnjom ameri~ke mornarice, saop}ili su ameri~ka vojska i pomorska kompanija. - Pirati su otvorili vatru iz ru~nih raketnih baca~a i automatskog oru`ja na brod „Liberty Sun“ dok je prevozio hranu za siroma{ne afri~ke dr`ave - saop}ila je pomorska korporacija „Liberty“ u ~ijem je vlasni{tvu napadnuti brod. Brod je bio na putu od Hjustona do Mombase u Keniji sa oko 20 ~lanova posade. - Na{li smo se pod napadom pirata, pogodile su nas rakete i meci, ali do sada niko nije povrije|en. Raketa je probila palubu, ali je rupa mala. Vatra je bila slaba ali je suzbijena - javio je ~lan posade Tomas Urbik (Thomas) majci e-mailom. Nakon {to je javljeno da je „Liberty Sun“ napadnut, „USS Bainbridge“, ameri~ki razara~ koji je pomogao u spre~avanju otmice broda „Maersk Alabama“ pro{le sedmice, doplovio je do broda s pomo}i. „Liberty Sun“ je nastavio put pre-

Akvila: Epicentar potresa

(Foto: AP)

Sanacija posljedica zemljotresa u Italiji

Skoro 12 milijardi eura treba za obnovu
Obnova zona opusto{enih zemljotresom u centralnoj Italiji, u kojem je 6. aprila poginulo blizu 300 osoba, kada je poru{eno ili o{te}eno vi{e od 10.000 zgrada, ko{tat }e skoro 12 milijardi eura, procijenio je italijanski ministar unutra{njih poslova Roberto Maroni. - Ova sredstva moramo prona}i da obnovimo pokrajinu Abruco, regiju te{ko pogo|enu potresom - rekao je Maroni za list „Corriere della Sera“. Blizu 58.000 osoba je ostalo bez krova nad glavom, od kojih 34.000 stanuje pod {atorima a ostali u hotelima ili kod svojih najbli`ih, javila je civilna za{tita.

Odluka tajlandskih vlasti
„Maersk Alabama“: Ranije izbjegao otmicu

Poni{ten paso{ [inavatri
(Foto: Reuters)

ma Mombasi. „Maersk“ je jedan od rijetkih brodova koji je uspio izbje}i otmicu u Indijskom okeanu. Pored ovog napada, somalski gusari su u utorak zarobili dva nova teretna broda i sada dr`e 18 stranih brodova i skoro 300 mornara za koje tra`e otkupninu.

Prema izvje{taju nevladine organizacije „Ecoterra International“ koja prati piratske akcije kod Afri~kog roga, me|u taocima je najvi{e Filipinaca, najmanje 121, a me|u zarobljenicima su i mornari iz Italije, Indije, Ukrajine, Sej{ela, Tajvana, Rumunije...

Tajlandske vlasti poni{tile su paso{ biv{em premijeru u egzilu Taksinu [inavatri (Thaksin Shinawatra), za kojim je izdat nalog za hap{enje zbog umije{anosti u nerede u Bangkoku, saop}io je glasnogovornik vlade Tajlanda Panistan Vatanajagorn (Wattanayagorn). On je objasnio da ova mjera ima

za cilj da ote`a putovanja biv{em premijeru, koji se nalazi u egzilu u inozemstvu. Tajlandski sud pokrenuo je naloge za hap{enje [inavatre i 12 njegovih najbli`ih saradnika, optu`enih da su podsticali nasilje u kojem su dvije osobe poginule, a 123 povrije|ene posljednjih dana u Bangkoku.

30

^etvrtak, 16. april/travanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

S.W.I.F.T. Code: VAKUBA22

Web page: www.vakuba.ba

E-mail: vakufska@vakuba.ba

Putem GLAVNE FILIJALE MO MOSTAR Musala br. 4 MOSTAR Mostar, 14. 04. 2009. godine U skladu sa ~l. 82 ta~. 4 ZIP (Sl. novine Federacije br. 32/03) u izvr{nom predmetu koji se vodi pod posl. br. 58 0 Ip 038539 08 Ip Op}inskog suda Mostar - objavljuje sljede}i zaklju~ak o prodaji: BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Ip 038539 08 Ip Mostar, 23. 03. 2009. godine Op}inski sud Mostar, stru~ni suradnik Branka Krtali}, u ovr{noj stvari tra`itelja ovrhe Vakufska banka dd Sarajevo, zastupan po zakonskom zastupniku protiv ovr{enika Metalna industrija Soko dd Mostar, radi naplate nov~ane tra`bine prodajom pokretne stvari ovr{enika, a koje se nalaze u sjedi{tu ovr{enika, ul. Mar{ala Tita 302 Mostar, 23. 03. 2009. godine donosi slijede}i:

ZAKLJU^AK O PRODAJI
I Odre|uje se prvo ro~i{te za prodaju pokretne stvari ovr{enika koja se nalazi na adresi sjedi{ta ovr{enika ul. Mar{ala Tita 302 Mostar javnim nadmetanjem za dan ~etvrtak, 30. 04. 2009. godine u 8,00 sati kako slijedi 1. hidrauli~ni Abkont Vimercati procijenjena vrijednost 71.250,00 KM 2. hidrauli~ni Abkont Vimercati CNC procijenjena vrijednost 80.360,00 KM 3. hidrauli~na probija~ica Euromac +CNC procijenjena vrijednost 79.247,00 KM 4. horizontalni kutni Euromac-multni 220/62 procijenjena vrijednost 30.170,00 KM 5. stroj punktarica Severson procijenjena vrijednost 41.000,00 KM II Rje{enjem o ovrsi Op}inskog suda Mostar broj: Ip 038539/07 od 06. 05. 2008. godine, odre|ena je ovrha pljenidbom, procjenom i prodajom pokretne stvari ovr{enika, te namirenjem tra`itelja ovrhe iz iznosa dobivenog prodajom. Popisana stvar je ostavljena na ~uvanje ovr{eniku uz zabranu raspolaganja nad istim bez sudskog naloga. Konstatuje se da je prema Zapisniku ovog suda br. Ip 038539/07 od 24. 02. 2009. godine, a po procjeni stalnog sudskog vje{taka Juse Merzi}a od sije~nja 2005. godine, procijenjena vrijednost pokretnih stvari iz to~ke 1 ovog zaklju~ka u iznosu od 302.027,00 KM. III Na prvom ro~i{tu za javnu prodaju pokretne stvari ovr{enika se ne mogu prodati ispod 1/2 procijenjene vrijednosti. IV Ponu|a~ s najve}om ponudom }e platiti cijenu za pokretne stvari odmah nakon objavljivanja rezultata. Ako to ne u~ini, drugi ponu|a~ }e biti progla{en kupcem i bit }e du`an platiti cijenu koju je ponudio i tako redom. Nakon uplate cijene sud }e donijeti rje{enje o dosudi, a potom i rje{enje o namirenju. V Ako se pokretne stvari ne prodaju na prvom ro~i{tu, sud }e na zahtjev jedne od stranaka, koji se mo`e podnijeti u roku od 8 dana od dana odr`avanja neuspjelog ro~i{ta, zakazati drugo ro~i{te za prodaju pokretnih stvari ovr{enika. VI Sud }e obustaviti postupak ako ne bude predlo`eno drugo ro~i{te u navedenom roku, ili ako se pokretne stvari ne uspiju prodati na prvom ro~i{tu. VII Ovaj Zaklju~ak }e se objaviti na oglasnoj plo~i Op}inskog suda Mostar. Tra`itelj ovrhe mo`e o svom tro{ku objaviti zaklju~ak o prodaji u sredstvima javnog priop}avanja, te se u tu svrhu tra`itelju ovrhe dostavljaju dva primjerka ovog Zaklju~ka. VIII U javnom nadmetanju kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje su prethodno dale osiguranje. Osiguranje iznosi jednu desetinu odre|ene vrijednosti pokretne stvari, odnosno mo`e iznositi 10.000,00 KM. Predmetno osiguranje zainteresirani ponu|a~i su du`ni uplatiti na depozitni ra~un Op}inskog suda Mostar br.: 3381002250663668 kod UniCredit banke dd Mostar, te pri pristupanju ro~i{ta predo~i sudu potvrdu o uplati. Ponudiocima ~ija ponuda nije prihva}ena osim za tri najbolja ponu|a~a, osiguranje }e se vratiti odmah nakon zaklju~enja javnog nadmetanja. IX Zainteresirane osobe - potencijalni ponu|a~i mogu razgledati pokretne stvari koje su predmet prodaje pobli`e opisane pod to~kom I ovog Zaklju~ka na adresi sjedi{ta ovr{enika ul. Mar{ala Tita 302 Mostar, dana 29. 03. 2009. godine u vremenu od 10,00 sati do 14,00 sati. Ovr{eniku se nala`e da potencijalnim ponu|a~ima omogu}i nesmetano razgledanje pokretnih stvari koje su predmet prodaje. PRAVNA POUKA Protiv ovog Zaklju~ka pravni lijek nije dopu{ten STRU^NI SURADNIK Branka Krtali}

Kantonalna bolnica „Dr. Irfan Ljubijanki}“ Biha} na osnovu Odluke br. 1811/09. od 3. 4. 2009. godine objavljuje

LICITACIJU
Kantonalna bolnica „Dr. Irfan Ljubijanki}“ Biha} }e izlo`iti prodaji putem licitacije sljede}e: I 1. TOSHIBA CT APARAT a. Model Auklet TSX-003 A s.n. A 0582515 b. CT scanner Gantry model: CGGT-011A c. X-ray high voltage generator model: CXXG-006A d. System transformer X-vision model P9425 e. Patient table model: CBTB-013A f. Console model: CKC.N-007A g. SW: Auklet helical opt (SSDX76-00751) h. Tube model: GS-2078 (new) i. Gantry slice: 377408 j. Tube slice: 284 k. Inverter/HV chassis Spellman part no. X2455 rev E1 (new) l. Datum monta`e mart 2001. m. Datum demonta`e mart 2009. II Ukupna vrijednost predmeta prodaje pod I: po~etna cijena 50.000 KM CT se kupuje po principu vi|eno-kupljeno, pa se naknadne reklamacije ne uva`avaju. Kupljeni aparat se preuzima u roku od 3 (tri) dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji. III U javnom pozivu na licitaciju mogu uzeti u~e{}a sva pravna i fizi~ka lica. U~e{}e mogu uzeti svi koji izvr{e uplatu kaucije na dan licitacije do 9,00 sati, u iznosu od 10% po~etne procijenjene vrijednosti. Uplata kaucije izvr{it }e se na blagajni Kantonalne bolnice „Dr. Irfan Ljubijanki}“ Biha}. IV Tro{kove prenosa vlasni{tva, kao i ostale tro{kove u skladu sa zakonskim propisima pla}a kupac. V Prodaja CT aparata - LICITACIJA }e biti odr`ana dana 27. 4. 2009. godine u 10.00 h u Kantonalnoj bolnici „Dr. Irfan Ljubijanki}“ Biha} u „Zelenoj sali“ zgrade Uprave. Minimalan iznos za koji se mo`e podizati cijena je 1%. Povrat kaucije za neizlicitiran CT izvr{it }e se poslije obavljene licitacije na blagajni Kantonalne bolnice „Dr. Irfan Ljubijanki}“ Biha} ili na ra~un ponu|a~a. Faktura glasi isklju~ivo na ime uplatioca kaucije. VI CT aparat se mo`e pogledati svaki dan u vremenu od 14,00 do 15,00 ~asova u krugu Kantonalne bolnice „Dr. Irfan Ljubijanki}“ Biha}. VII Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 037/223-333 lokal 219 i radnim danima u vremenu od 14-15 ~asova. VIII Pismena prijava za sudjelovanje na licitaciji mora sadr`avati: - potpisan zahtjev u kojem mora biti navedeno ime i prezime natjecatelja i prebivali{te (za fizi~ku osobu), odnosno naziv tvrtke i sjedi{ta (za pravnu osobu, naziv banke i broj ra~una radi povrata jam~evine), - dokaz o upla}enoj jam~evini, - presliku osobne iskaznice (za doma}u fizi~ku osobu), - presliku putovnice (za stranu fizi~ku osobu). Prijava iz stavka 1. ovog ~lanka predaje se u zatvorenoj omotnici na adresu Kantonalne bolnice „Dr. Irfan Ljubijanki}“ Biha}, Darivalaca krvi 67, 77000 Biha}, s napomenom - „Prijava na licitaciju za prodaju CT aparata TOSHIBA - ne otvarati“, u sobi za protokol.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Ps 014148 03 Ps Sarajevo, 23. 03. 2009. godine

OGLAS
Op}inski sudu Sarajevo, sudija Stojan Toj~i}, u pravnoj stvari tu`itelja JP BH PO[TA SARAJEVO, zastupan po punomo}niku Namiku Silajd`i}u, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enog „POLIKOM“ DOO SARAJEVO, Ul. Trg nezavisnosti br. 1, radi sticanja bez osnova, vsp. 83.830,00 KM, u postupku pripremanja glavne rasprave, dana 23.03.2009. godine donio je sljede}u PRESUDU Zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da tu`itelju isplati iznos od 83.330,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 15. 12. 1997. godine pa do isplate, te na ime tro{kova postupka iznos od 3.892,50 KM, a sve u roku od 30 dana. PRAVNA POUKA: Protiv ove presude `alba nije dopu{tena. Ovim putem se tu`enom „POLIKOM“ DOO SARAJEVO, Trg Nezavisnosti br. 1, dostavlja presuda i obavje{tava da se dostava pismena smatra obavljenom protekom 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i objavljivanjem na oglasnoj tabli ovoga suda, (~lan 348 stav 3 - 7 ZPP-a). SUDIJA Stojan Toj~i}

kiosk

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

31

GAFOVI Italijanski premijer u {atorima zavodio doktoricu

Berluskoni: Ne bih se bunio da me ti o`ivljava{
Doktorica Karijeri postala je zvijezda italijanskih medija, a svi isti~u njenu dugu crvenu kosu i velike plave o~i
Italijanski premijer Silvio Berluskoni (Berlusconi) ovih dana je ~esto posje}ivao podru~je Akvile zahva}eno zemljotresom, a tokom tih posjeta stigao je i zavoditi crvenokosu doktoricu Fabiolu Karijeri (Carrieri). - Ne bih se bunio da si me ti o`ivljavala - rekao je doktorici koja je bila odu{evljena tim komentarom te je izjavila da je premijer bio „galantan“ te je poku{ao smanjiti dramu u cijeloj situaciji. Berluskoni se susreo sa specijalisticom intenzivne njege iz Milana tokom posjete {atorskom naselju. Ona mu je navodno odgovorila da se nada da ga ne}e nikada morati o`ivljavati. [ou italijanskog premijera nastavio se u {atoru te je, prema rije~ima Karijeri, `eni ~iji je suprug sjedio uz njen bolesni~ki krevet rekao da se mora brzo oporaviti da je mo`e zamoliti za ples.

Berluskoni sa dr. Karijeri i njenim pomo}nicima

Doktorica Karijeri postala je nakon tog susreta zvijezda italijanskih medija, a svi isti~u njenu dugu crvenu kosu i velike plave o~i. Berluskoni je za svoje pona{anje to-

kom krize zaradio samo pohvale i jednu kritiku zbog izjave da oni koji su izgubili dom trebaju smje{taj u {atorskom naselju shvatiti kao kampovanje.

Porodi~ni horor u njema~kom gradi}u Ram{teteru

Tinejd`er udavio {estogodi{njeg brata
Nakon sva|e Mario M. je ubio Justina, a zatim nazvao policiju i rekao {ta je uradio
Sukob bra}e u njema~kom gradi}u Ram{teteru zavr{io je tragi~no kada je 16-godi{nji Mario E. zadavio {estogodi{njeg Justina. Nakon {to ga je ubio, stariji brat je pobjegao, ali policija ga je ve} nakon sat privela. Cijeli gradi} u kojem `ivi 300 stanovnika je u {oku te se sje}aju mrtvog dje~aka kao vrlo dragog. - On je bio tako dobar dje~ak. Uvijek se sa svojim bratom i sestrama te mojim unukom igrao u dvori{tu - rekla je 60-godi{nja susjeda Ulrike. Mario je prije bijega nazvao policiju i rekao da je upravo ubio brata. Policajci su uz pomo} helikoptera tra`ili dje~aka, a prona{li su ga u izdubljenom drvetu. Ispitivanje je trajalo cijeli dan, a policijski glasnogovornik izjavio je da dje~ak ne

POTRA@ITE NA KIOSCIMA

Stra{na tragedija

`eli ni{ta re}i o cijelom doga|aju. Dva brata imaju jo{ stariju odraslu sestru i tri maloljetne.

Porodici je pru`ena psihijatrijska pomo} kako bi lak{e prebrodili ovu stra{nu tragediju.

Amerikanka zahtjevom podijelila javnost

Tra`i `enu koja bi rodila djecu njenom mrtvom sinu
Majka 21-godi{njeg Nikolasa Koltona Evansa (Colton Evans) iz Ostina u Teksasu, koji je poginuo nakon {to je u tu~njavi glavom udario u zemlju, odlu~ila je prona}i surogat majku koja bi rodila njegovu djecu. Majka Misi (Missy) odlu~ila se na ovakav potez zato {to je njen sin izrazio `elju da dobije djecu. Navodno je rekao da `eli tri sina, a izabrao je i njihova imena. Mladi}evo tijelo je, nakon smrti, ~uvano na odgovaraju}oj temperaturi kako bi mu urolog mogao uzeti spermu. Pri~a je pobudila mnoge eti~ke rasprave te se mnogi dvoume da je moralno ispravno koristiti spermu mrtvog ~ovjeka. On ne}e mo}i odgajati tu djecu, a nije mogao ni potpisati dokument u kojem bi potvrdio da se sperma smije koristiti.

FLORENCIA BERTOTTI
Uspje{na sam, jer vjerujem u ono {to radim

AYLIN MUJICA
Zbog vi{ka strasti trpe ljubavne veze

ANAHI
Izme|u braka i karijere

EDUARDO SANTAMARINA
Nada se vje~noj ljubavi!

CHRISTIAN MEIER
Nakon razvoda na prosja~kom {tapu!?

JACQUELINE BRACAMONTES
Nemam anoreksiju!

Evans: Poginuo u tu~i

Ruskinja ulazi u Ginisovu knjigu rekorda

@ena te{ka 250 kilograma ~eka bebu
Ruskinja Nona M. Moskvi~ka vjerovatno }e u}i u Ginisovu knjigu rekorda. Naime, ova 34-godi{njakinja je posljednjih mjeseci zadivila ruske i svjetske ljekare jer je uspjela ostati trudna iako je te{ka ~ak 250 kilograma. Beba koja se normalno razvija trebala bi biti ro|ena krajem mjeseca. Iako su joj ljekari predlagali da pobaci jer bi dijete moglo imati ozbiljnih problema, Nona za tu opciju nije `eljela ~uti. Tim ginekologa tvrdi da je njen slu~aj jedinstven i gotovo neponovljiv. Bez obzira na brojne neuspjele poku{aje da zatrudni, te{kom preboljelom meningitisu i golemoj tjelesnoj masi, Nona }e ipak postati majka.

32

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

kiosk

RAZGOVOR Ned`ad Brankovi}, premijer Federacije BiH

Samo me SDA mo`e smijeniti
Nosit }u se s problemima sve dok moja stranka ne ka`e da po standardima i rezultatima rada ne mogu vi{e biti premijer
Ned`ad Brankovi}, predsjednik Vlade Federacije BiH i ~lan Predsjedni{tva SDA, odbacio je sve kritike na ra~un svog obna{anja premijerske funkcije, nagla{avaju}i da za lo{e ekonomsko stanje i socijalnu sliku u Federaciji BiH, te za velika nezadovoljstva radnika i socijalnih populacija, odgovornost snose svi nivoi vlasti u FBiH. Brankovi} smatra da je dobar premijer, a ra~une za svoj rad, kako ka`e, pola`e isklju~ivo SDA. Odbacuje tvrdnje da je ~ovjek Bakira Izetbegovi}a, istakav{i da je „~ovjek institucije, a ne pojedinca“. Namjeravate li podnijeti ostavku? - Ne, ne namjeravam, jer na ovu poziciju nisam do{ao javnim konkursom, stranka mi je ukazala povjerenje. Kada stranka ka`e da prema strana~kim standardima vi{e ne zaslu`ujem da budem premijer - sa mnom ne}e biti nikakvih problema. Posebno sam osjetljiv prema bora~koj populaciji, ne bih sebi dopustio da s njima budem u bilo kakvom nesporazumu. Smatrate, dakle, da ste dobar i efikasan premijer? - Ja sam ~ovjek koji posao premijera ne obavlja kabinetski. Ve-

Spec
MOSKVA - Nakon trovanja mlije~nim proizvodima deset beba je hospitalizirano u ruskom Omsku. ^etvero djece je u kriti~nom stanju i svi su spojeni na aparate za odr`avanje na `ivotu i dijalizu koji poma`u radu bubrega. Sve bebe pile su kefir. - Djeca su u vrlo ozbiljnom stanju. Sve bebe su smje{tene na odjel intenzivne njege, a ljekari ~ine sve kako bi ih spasili - rekao je jedan od ljekara iz gradske bolnice.

Brankovi}: Prisutan sam na terenu

oma sam prisutan na terenu, u slobodnim trenucima sam prisutan tamo gdje su ljudi, i na pijaci, u restoranu, u dru{tvu, u d`amiji, na koncertu, u pozori{tu, itd. Strahujete li od ~ak sedam krivi~nih prijava, a naro~ito zavr{etka procesuiranja u istragama koje se vode protiv Vas u

slu~aju kriminala u „Energoinvestu“ i sporne kupovine stana u naselju Ciglane? - Aktivnosti koje provedu pravosudni organi imam obi~aj da ne komentiram, pa }u zamoliti i ovaj put da bude tako. Uva`avam rad institucija, a pravde se ne bojim, jedino se bojim ljudske nepravde.

Slu`bena potvrda

Kinez Lijang najvi{i ~ovjek na svijetu
Lijang: Visok 246 centimetara

Novi najvi{i ~ovjek na svijetu Kinez Zao Lijang (27) visok je 246 centimetara, a njegovi roditelji su normalne visine. On je za deset centimetara nadvisio dosada{njeg rekordera i osigurao mjesto u u najnovijem izdanju Ginisove knjige rekorda.

Visinu Lijanga izmjerili su ljekari u bolnici u koju je do{ao kako bi ponovo lije~io povredu koju je zadobio prije deset godina. Mladi Lijang bio je dio ko{arka{ke ekipe, ali je njegova karijera prekinuta zbog te{ke povrede stopala. Dosada{nji rekord dr`ao je njegov sugra|anin Bao D`i{uan s 236 centimetara visine.

Rus progutao sjeme

Umjesto tumora, ljekari izvadili gran~icu jele
Nevjerovatno otkri}e {okiralo je ruske hirurge. Artiom Sidorkin (28) iz regije Ural `alio se na bolove u prsima i iska{ljavao krv pa su ljekari bili uvjereni da ima rak. - Bili smo potpuni sigurni da je u pitanju karcinom. Na rendgenu smo vidjeli ne{to {to je li~ilo na tumor - rekao je hirurg Vladimir Kama{ev iz Izhevska i dodao da je vidio ve} na stotine tumora. Ljekari su se odlu~ili na operaciju, ali su prije toga dali tkivo na analizu. U uzorku su prona|ene iglice jele. Kada su otvorili plu}a, unutra su prona{li gran~icu jele dugu pet centimetara. Stru~njaci smatraju da je Sidorkin udahnuo sjeme koje je u plu}ima proklijalo. - U`asno su me boljela plu}a, ali nisam osje}ao nikakav strani predmet u sebi - rekao je Sidorkin dodaju}i da je presretan {to nema rak.

Gran~ica duga pet centimetara

kultura

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

33

„Avaz“ saznaje Prema libretu „Dah vila“ An|ela Kanava~iuola

Opera o Sarajevu premijerno u ^e{koj
Libreto nastao na osnovu istoimenog romana italijanskog glumca i pisca Pri~a o Sarajevskoj filharmoniji i opsjednutom gradu Premijera 16. maja u Ostravi
Na osnovu romana „Dah vila“ italijanskog glumca i pisca An|ela Kanava~iuola u ~e{kom gradu Ostrava bit }e postavljena opera koja }e premijerno biti izvedena 16. maja. Rije~ je o romanu i libretu koji izvorno nosi naslov „Il soffio delle fate (The Breath of good fairies)“, a koji je Kanava~iuolo napisao nakon {estomjese~nog boravka u Sarajevu ubrzo nakon njegove opsade. Glavni likovi u pri~i su Be}ir, muzi~ar Sarajevske filharmonije koji ne odustaje od koncerata u najte`em vremenu, Jovan, komandant srpske vojske, i Tom, ameri~ki kamerman, porijeklom iz BiH, koji dolazi u ratom zahva}enu zemlju kako bi snimao u`as koji se de{ava u na{oj dr`avi. - Moj roman i libreto govore zapravo o Sarajevskoj filharmo-

Zanimljiv repertoar za sarajevsku publiku

(Foto: M. Kadri})

Koncert u Domu OSBiH

Sjajan nastup be~kog ansambla „On Line“
Premijerno izvedena i kompozicija Ali{era Sijari}a
U Domu OSBiH u Sarajevu preksino} je kao gost „Sonemusa“ nastupio poznati austrijski ansambl „On Line“ iz Be~a. Pored djela internacionalno etabliranih kompozitora sada{njice kao {to su Magnus Lindberg i Luk Frankeskoni (Luc Francesconi), ansambl je premijerno u BiH izveo i kompoziciju Ali{era Sijari}a. Sve kompozicije koje su preksino} izvedene na koncertu karakterizira visoki izvo|a~ki virtuozitet ~lanova ansambla „On Line“, kao i bogat osvje`avaju}i zvu~ni kolorit. Sjajan nastup austrijskih muzi~ara ispra}en je odu{evljenjem sarajevske publike. Koncert su podr`ali Austrijska ambasada u Sarajevu, austrijsko ministarstvo za vanjske poslove, ministarstva kulture i sporta KS i A. Gr. FBiH te Grad Sarajevo.

Kanava~iuolo: U Sarajevu niko ne mari za moju operu

niji u ratu i jedan od likova je i njen biv{i direktor Emir Nuha-

Kompozitor Zigante
Orkestrom National Moravian-Silesian Theatre koji }e nastupiti uz ansambl opere „Dah vila“ u Ostravi dirigirat }e Suzana Pesceti (Susanna Pescetti). Muziku je komponirao ugledni italijanski dirigent Filipo Zigante (Filippo). ^e{ka premijera opere An|ela Kanava~iuola koja govori o Sarajevu bit }e ujedno i njena svjetska premijera.

Zigante: Na svjetskoj premijeri

novi}. Ve} dugo vremena poku{avam da ovu operu predstavim u Sarajevu, ali niko nikad nije odgovorio na moja pisma. Nevjerovatno je kako }e opera koja govori o Sarajevu biti postavljena u ~e{kom teatru, a u Sarajevu niko ne mari za to - rezigniran je Kanava~iuolo u izjavi za „Dnevni avaz“. Kako god, pri~u o Sarajevu i muzi~arima iz ovog grada vidjet }e ~e{ka publika u The National Moravian-Silesian Theatre koji sa Theater Vorpommern iz njema~kog Grajfsvalda producira A. GAJEVI] operu.

Predstava Selme Spahi}

„Bu|enje prolje}a“ na „Obali“
Pozori{na predstava „Bu|enje prolje}a“ Franka Vedekinda (Wedekind) u re`iji Selme Spahi} ponovo }e gostovati na Otvorenoj sceni „Obala“. Tako }e sarajevska publika predstavu Selme Spahi}, koja je na pro{logodi{njem MESS-u osvojila nagradu „Jurislav Koreni}“ za najboljeg mladog reditelja, vidjeti 17., 18. i 19. aprila. Uloge u predstavi tuma~e mladi sarajevski glumci Boris Ler, Irma Alimanovi}, Jasenko Pa{i}, Maja Izetbegovi}, Damir Kustura, Emir Fejzi}, Sanin Milavi}, Vedran \eki}, Aida Bukva i Mirna Kreso te Aleksandar Seksan, Vedrana Seksan, D`enita Imamovi}, Admir Glamo~ak i Selma Alispahi}. A. G.

Peti me|unarodni susret bibliotekara slavista

Cijeli skup posve}en korisnicima
Pod motom „Vratiti korisnike bibliotekama“ u Sarajevu }e od 18. do 22. aprila biti odr`an Peti me|unarodni susret bibliotekara slavista. Ovogodi{nji susret bit }e tematski posve}en korisnicima biblioteka, a govorit }e se o tome {ta bibliotekari mogu ponuditi danas, koja je razlika izme|u dana{njeg kvaliteta usluga u odnosu na nekada{nja vremena... - Do sada je na susretima prisustvovalo vi{e od 600 u~esnika iz cijelog svijeta. U toku susreta predstavit }emo i Fondaciju „Kemal Bakar{i}“ za unapre|enje bibliote~kih znanosti - rekao je Dragan Markovi}, predsjednik IO Susreta, na ju~era{njoj pres-konferenciji u KSC „Skenderija“. Prema rije~ima Sa{e Madackog, generalnog sekretara Susreta, ove godine svoje radove predstavit }e 30 izlaga~a iz cijelog svijeta. Susret bibliotekara slavista bit }e odr`an u okviru A. Gr. 21. Me|unarodnog sajma knjiga i u~ila.
Poznati komad Franka Vedekinda

Za knjigu „Sre}na skitnica“

„Ko~i}evo pero“ Dari Sekuli}
Pjesnikinja Dara Sekuli} dobitnica je knji`evne nagrade „Ko~i}evo pero“ za prolje}e 2009., a koju dodjeljuje Zadu`bina „Petar Ko~i}“ Banja Luka-Beograd, javlja Fena. Sekuli} je nagra|ena za zbirku pjesama „Sre}na skitnica“, a prema rije~ima direktora Zadu`bine i predsjednika `irija Nikole Vukoli}a, ovom je knjigom potvrdila davno ste~eni renome majstora pisane rije~i.
(Foto: I. [ebalj)

Organizatori na pres-konferenciji najavili program Susreta

Sekuli}: Nagrada za poeziju

Dodjela muzi~ke nagrade „Indexi 09“

U 18 kategorija izvo|a~i iz {est zemalja regiona
Posebna pa`nja posve}ena mladim autorima
Dodjela regionalne muzi~ke nagrade „Indexi 09“ bit }e uprili~ena 4. juna u Sarajevu. Glasanje za kandidate, kako je re~eno na ju~era{njoj pres-konferenciji, Mensud Rizvo iz agencije „Panta Rhei“, koja organizira i producira dodjelu nagrade „Indexi“. U svih 18 kategorija u konkurenciji su diskografska izda-

34

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

jet set

[uki sa suprugom i Kiketom: Ugodno dru`enje

Koke na promociji popravio frizuru

(Foto: F. Fo~o)

SARAJEVO [uki Planjanin promovirao „Ostani daleko“
S ju~era{nje pres-konferencije u Domu mladih

(Foto: F. Fo~o)

koja je odr`ana u amfiteatru Doma mladih, provedeno je me|u muzi~kim znalcima. - Nagrada „Indexi“ bit }e dodijeljena u 11 kategorija, kao i u sedam za mlade izvo|a~e. Odlu~ili smo da ove godine posebnu pa`nju uka`emo mladim autorima. Zvijeze se ponavljaju skoro svake godine - rekao je Josip Dujmovi}, jedan od ~lanova Direkcije nagrade, a o na~inu glasanja i nominacijama govorio je i

nja iz {est zemalja regiona. Za „Pop album godine“ nominirani su Dino Merlin, Arsen Dedi}, Severina, Tony Cetinski, Kaliopi i Magnifico. U kategoriji „Rock album godine“ za nagradu se utrkuju „Letu {tuke“, „Skroz“ te Rambo Amadeus. Tu su i nominacije za kategorije „Etno World album godine“, „Najbolji bend godine“, „Najbolja internacinalna saradnja“, „Koncertni doS. A{. ga|aj godine“...

Jedni pjevali, drugi se {i{ali
Pjeva~ ugostio kolege u supruginom frizerskom salonu
U frizerskom salonu svoju supruge Mejrime [uki Planjanin ugostio je ju~er kolege i predstavio im svoju novu numeru „Ostani daleko“. Ugodnom dru`enju prisustvovali su Semir Ceri} Koke, Amir Karahasanovi}, Ibrahim Jukan, Aka Hukeli}, Mirsad Ibri}, Almir Ajanovi}, Mirsad Abdagi} Kike i drugi. Me|u onima koji su bili spremni da svoju kosu prepuste Mejriminim stru~nim rukama bio je i Koke, ali su ovog puta prednost ipak imali [uki i njegova nova pjesma. Uz preslu{avanje pjesme „Ostani daleko“, kolege su upitale [ukija i za{to toliko dugo ~eka na snimanje novog albuma. - [uki bi svaka tri mjeseca trebao snimiti ne{to. Volim taj retrofolk koji on njeguje. @ao mi je {to toga nema vi{e na na{oj estradi rekao je Karahasanovi}. Planjanin isti~e kako ima dosta novih numera, ali jo{ ne planira izdati novi album. - Singlovi nisu lo{a opcija. „Ostani daleko“ je dobra kompozicija i gode mi pozitivne kritike S. A{. ka`e Planjanin.

Predstavljene 15. „Melodije Mostara“

Presica kasnila zbog ekipe Federalne TV

Konferencija za novinare u Mostaru

Ovogodi{nji, 15. festival zabavne glazbe „Melodije Mostara“, koji }e u dvorani na Bijelom Brijegu biti odr`an od 24. do 26. aprila, bit }e istinski spektakl u gradu na Neretvi, najavljeno je na ju~er odr`anoj pres-konferenciji, koja je po~ela sa zaka{njenjem od dvadesetak minuta zbog ka{njenja ekipe Federalne TV, na ~elu sa Ismetom Dervoz. Prema rije~ima Dragana D`idi}a, starog-novog direktora Festivala, Mostar }e biti mjesto lijepe pjesme, plesa, dru`enja, raspjevane

djece i ponosnih roditelja. - U zavr{noj ve~eri nastupit }e maksimalno 24 izvo|a~a, a svi oni borit }e se za gran pri „Zlatno sunce Mostara“ - kazao je D`idi}. Na konferenciji je istaknuto da je od ove godine Festival i radijski s obzirom na to da }e ga izravno prenositi vi{e od 120 radiostanica u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Grandioznom scenom, ina~e djelom Vanje ^istopoljskog, „Melodije Mostara“ podsje}at }e na Sanremo, re~eno je na konfereM. Sm. nciji.

Spec
BIHA] - Nakon kratkog predaha, jedan od najboljih bh. bendova „Dubioza kolektiv“ nastavlja koncertnu promociju albuma „Firma ilegal“. Tako }e se sutra dru`iti sa Bi{}anima u kinu „Una“, a dan poslije }e, zajedno sa grupama „Let3“ i TBF, nastupiti na muzi~kom Festivalu „Rasat Raft“ u Slunju.

jet set

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

35

„Zabranjeno pu{enje“ 1. maja u Sarajevu

EUROSONG BiH ~etvrtu sedmicu prva na portalu Esctoday.com

[ta nam poru~uju evrovizijski sajtovi
Rusija lani bila vode}a na portalima i pobijedila, dok [vedska lo{im plasmanom nije opravdala dobre internet-prognoze
Iako je jo{ pro{le sedmice, kada je Bosna i Hercegovina tre}u sedmicu zaredom bila na prvom mjestu liste najve}e i najutjecajnije evrovizijske internet-stranice Esctoday.com, bilo jasno da je potrebno smiriti loptu i ne padati u euforiju, stigla je vijest da smo i ~etvrtu sedmicu broj jedan! Ova lista formira se prema glasovima registriranih korisnika ovog sajta. U na{em Eurosong timu isti~u da je dobro to {to smo konstantno u vrhu ove, ali i jo{ nekih lista te da je, u svakom slu~aju, bolje da se „Bistra voda“, s kojom }e nas „Regina“ predstavljati na Eurosongu 2009. u Moskvi, spominje nego da nas nema nigdje. - To je za nas odli~na reklama smatra Maja ^engi}, portparol BH Eurosonga, dok {ef delegacije Dejan Kukri} dodaje: „I dobar PR.“ Podsje}anja radi, Rusija je lani bila u vrhu liste Esctodaya i pobijedila je na Eurosongu, dok [vedska lo{im plasmanom nije opravdala dobre internet-prognoze.

U Domu mladih i premijera novih pjesama
Sexon: Pripremamo sjajan repertoar

^lanovi grupe „Zabranjeno pu{enje“ zakazali su dru`enje sa svojim fanovima za 1. maj u sarajevskom Domu mladih. Osim sjajnog repertoara, publiku o~ekuje i promocija pjesama s novog albuma „Muzej revolucije“. - Neposredno prije na{eg izlaska na scenu u Domu mladih, bit }e pu{tane pjesme s na{eg novog albuma tako da }e ljudi dok budu ulazili u dvoranu i uzimali svoje prvo pi}e mo}i ~uti barem nekoliko stvari s novog CD-a - ka`e Sejo Sexon, lider „Zabranjenog pu{enja“, te dodaje da bi „Muzej revolucije“ trebao ugledati svjetlo dana najeA. I. sen.

„Clea & Kim“ na „Beauty Weekendu“

Singl „Mrdaj“ promoviraju u Sarajevu
„Regina“: Neobi~na pjesma glavni adut

Aleksandar ^ovi}, frontmen „Regine“ i autor „Bistre vode“,

Prognoze Hrvata i Nijemaca
Na{a „Bistra voda“ prva je i na hrvatskom portalu Eurosong.hr s 1.263 glasa, a drugoplasirana Norve{ka ima 547 glasova manje od nas. Do sada su na ovaj sajt prispjela 30.624 glasa. Na njema~kom evrovizijskom sajtu Ogae.de, koji ima veoma jak utjecaj na Eurosong, Bosna i Hercegovina je na ~etvrtom mjestu u poretku za veliki finale, dok smo prvi na listi favorita prvog polufinala 12. maja.

napominje kako on i ostali ~lanovi benda nemaju evrovizijsko iskustvo te da ne znaju koliko sajtovi imaju utjecaja na kona~ni plasman Evrovizije. - Sigurno je samo da Bosance i Hercegovce ne}emo razo~arati i da }emo svoju zemlju predstavljati na najbolji na~in. Vjerujem u realan sud publike i `irija te ra~unam na na{ glavni adut, a to je neobi~na pjesma koja ima i balkanski {mek L. S. R. ka`e ^ovi}.

Kome se potkrala gre{ka

Spec

Tony Cetinski ne pjeva u pulskoj Areni
Nakon {to je objavljen sadr`aj koji }e obilje`iti 10. me|unarodni glazbeno-scenski Histria festival od 5. jula do 29. avgusta, prema kojem bi scenu famozne pulske Arene trebali podijeliti i Tony Cetinski i Majkl Bolton (Michael Bolton), menad`erica popularnog hrvatskog pjeva~a Snje`ana Jerkovi} demantirala je njegovo u~e{}e na ovoj manifestaciji. - Za koncert koji je Tony, navodno, trebao odr`ati 11. ili ~ak 12. jula, mi smo saznali iz dopisa koji je potpisao Fabricio Radin (Fabrizio), zamjenik gradona~elnika Pule. Od menad`era Boltona doznajemo da je i on zauzet na taj dan i da se ni on ne}e pojaviti. Koncert u Areni niti smo tra`ili niti dogovarali - isti~e Jerkovi}. Da li se radi o velikoj zabuni ili o ne~emu sasvim drugom, Jerkovi} nije htjela komentirati, jer kako ka`e, ne `eli upasti u mre`u

“Clea & Kim“: Uskoro prvi album

Duo iz Slovenije „Clea & Kim“ za vikend }e gostovati u Sarajevu. Ove pjeva~ice nastupit }e u revijalnom dijelu programa na manifestaciji „Beauty Weekend“, koji }e 18. i 19. aprila biti odr`an u hotelu „Radon Plaza“. - Obje su presretne {to imaju priliku ponovo do}i u Sarajevo te se dru`iti s ljudima koje su ve} upoznale prije dva mjeseca. „Clea & Kim“ }e na „Beauty Weekendu“ predstaviti novi singl „Mrdaj“, koji }e uskoro promovirati i u nekoliko gradova Crne Gore i Makedonije - ka`e Ilija Jovanovi}, menad`er pjeva~ica. „Clea & Kim“ u fazi su pripremanja svog prvog albuma, koji }e se, osim na slovenskom tr`i{tu, S. A{. na}i i u BiH.

Hor „Hazreti Hamza“ kre}e na turneju

Otvorena im vrata pala~e „Dolmabah~e“
Hor duhovne muzike „Hazreti Hamza“, iza kojeg su brojni uspje{ni nastupi u Evropi, Americi i Aziji, otputovat }e krajem sedmice na desetodnevnu turneju u Tursku, gdje }e odr`ati nekoliko koncerata. - Posjetili smo pro{le godine famoznu pala~u „Dolmabah~e“ u Istanbulu, a tom prilikom otvorene su nam i tajne prostorije, u koje obi~ni turista ne mo`e u}i. Ove godine nastupit }emo u toj pala~i, u veli~anstvenoj dvorani pod nazivom „Muayede“ - ka`e ~lan hora Adis Jusuf [ito. Na turneji }e im se pridru`iti i poznati turski TV voditelj Asim Jildirim (Yildirim), koji }e recitirati poeme koje sam potpisuje. Ina~e, drugi album ovog hora „Leptir“ objavljen je prije dvije godine za bh. i tursko tr`i{te, gdje je izazvao A. I. dobre reakcije publike.

Cetinski: Nismo ni tra`ili koncert

bilo kakvih manipulacija s obzirom na to da ih zvani~no jo{ niko nije kontaktirao. A. I.

SARAJEVO - Dino [aran, frontmen sarajevske grupe „Letu {tuke“, za Natali Dizdar napisao je pjesmu pod nazivom „Stranac“, za koju je mlada hrvatska pjeva~ica snimila i spot. Kompozicija je ujedno i najavni singl njenog novog albuma „Prona|i put“. Ina~e, [aran trenutno priprema i pjesme za novi album „[tuka“, koji bi trebao iza}i naredne godine.

„Hazreti Hamza“: Prvi nastup odr`at }e u Istanbulu

36

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

show biz

45

FLA

SH

ANKETE Najnoviji izbor magazina „Vanity Fair“

An|elina opet najljep{a, D`enifer ni na vidiku
Od milijardu `ena na ovoj planeti, prema na{em mi{ljenju, samo bi ih 19 moglo uzrokovati rat, pi{e uredni{tvo magazina
Madona i Mersi D`ejms
(Foto: Reuters)

Kraljica popa odaslala fotografiju u svijet

Madona sa malom Mersi u naru~ju
Da Madona (Madonna) ne odustaje od usvajanja malavijske djevoj~ice Mersi D`ejms (Mercy James), potvr|uje i crno-bijela fotografija koju je njen advokatski tim preko Reutersa odaslao u sve svjetske redakcije. Na njoj pjeva~ica nje`no dr`i djevoj~icu, ~ije joj usvajanje brani sud u Malaviju. Uz fotografiju je poslano i saop}enje, u kojem Madona isti~e kako je njena `elja da uzme djevoj~icu, odgoji je i {koluje kako bi u budu}nosti mogla pomo}i stanovnicima male i siroma{ne afri~ke dr`ave. Najve}a zakonska prepreka za Madonu jeste uvjet da usvojitelj `ivi u Malaviju. - @elim dati maloj Mersi dom, toplo porodi~no okru`enje te najbolje obrazovanje i najbolju zdravstvenu njegu. Nadam se da }e se ona, isto kao i Dejvid, jednog dana vratiti u Malavi i pomo}i njegovim stanovnicima - izjavila je Madona.

Demoni pro{losti

Tim Rot: Zlostavljan sam u djetinjstvu
Zvijezda filmova „Reservoir Dogs“ i „Pulp Fiction“ Tim Rot (Roth) priznao je u nedavnom intervjuu da je kao dijete bio zlostavljan iako nije htio otkriti mnogo detalja. Rot, koji je u filmu o stripovskom superheroju „Hulku“ iz 2008. glumio negativca, rekao je za „Daily Mail“ da je za vrijeme ranih tinejd`erskih godina bio zlostavljan. - Ne}u vam otkriti ko me je zlostavljao, to je odavno iza mene, ali moram re}i da se nije radilo ni o ocu ni o majci. U `ivotu vam se de{avaju neke negativne stvari, ali se ne `elite smatrati `rtvom, `elite pre`ivjeti, a prva stvar koja u tome poma`e je razgovor o tome i pronala`enje vlastitog stava - rekao je glumac.

Rot: Te{ko priznanje

U najnovijem izboru magazina „Vanity Fair“ po ko zna koji put An|elina \oli (Angelina Jolie) progla{ena je najljep{om `enom na svijetu. S nevjerovatnih 58 posto glasova, An|elina je nadma{ila sve svjetske ljepotice. An|elinina suparnica D`enifer Aniston (Jeniffer), biv{a supruga Breda Pita (Brad Pitt), uop}e nije na tom popisu. ^ini se da joj nisu pomogle ni nedavno u magazinu GQ objavljene goli{ave fotografije, za koje je sama priznala da su dobro retu{irane. U on-line anketi magazin je ponudio 19 ljepotica za koje je uredni{tvo magazina napisalo: - Od milijardu `ena na ovoj planeti, prema na{em mi{ljenju, samo bi ih 19 moglo uzrokovati rat. Ove moderne Helene Trojanske dolaze s obje Zemljine polutke, a me|u njima se nalaze legendarne ljepotice,

Penelope Kruz

Bijonse

Frida Pinto

Skarlet Johanson

\oli: 58 posto glasova

Bundhen: Na drugom mjestu

jedna kraljica, jedna prva dama i najmanje dvije `ene koje su spavale sa Leonardom di Kaprijem (Di Caprio). Na drugom mjestu je supermodel @izel Bundhen (Gisele Bundchen) sa samo devet posto glasova, tre}a je Hali Beri (Halle Berry) sa ~etiri posto, dok su Penelope Kruz (Cruz), Skarlet Johanson (Scarlett Johansson), D`enifer Koneli (Jennifer Connelly), jordanska kraljica Ranija (Rania) i Bar Refaeli osvojile po tri posto glasova. Dva posto u~esnika u anketi glasalo je za Ketrin Denevu (Catherine Deneuve), Fridu Pinto (Freida), Nataliju Vodijanovu, Ziji Zang (Ziyi Zhang), Bijonse Noules (Beyonce Knowles) i Kejt Blan{et. Po jedan posto glasova osvojile su El Mekferson (Elle MacPherson), Kejt Mos (Kate Moss), Gvinet Paltrou ( Gwyneth Paltrow), Keri Va{ington (Kerry Washington) i prva dama Francuske Karla Bruni (Carla Bruni).

Pop princeza opet zaljubljena

Britni Spirs u vezi sa plesa~em
Britni Spirs (Britney Spears) se, navodno, opet zaljubila, i to ponovno u svog plesa~a. Kako prenose mediji, rije~ je o ^ejsiju Benzu (Chaseu), ~ijoj golotinji posrnula pop princeza, kako prenosi „Mirror“, nije uspjela odoljeti. Britni i ^ejsi navodno su u vezi dvije sedmice, a ona je izvan sebe od ljubavi. - Totalno je zalu|ena. To {to je ponovno na turneji i {to pored sebe ima seksi novog de~ka, nije ostalo bez posljedica - rekao je upu}eni izvor. ^ini se da se povijest ponavlja. Britni se u svog drugog supruga Kevina Federlajna (Federline) zaljubila u vrijeme kada je on bio njen plesa~.

Tori Speling (Spelling) promovirala je svoju najnoviju knjigu „Mommywood“. Dru{tvo joj je na promociji pravila njena jednogodi{nja k}erkica.

Spirs: Izvan sebe od zaljubljenosti

Epilog dugogodi{nje lezbijske veze

Samanta Foks udaje se Recesija poga|a i „Seks i grad“ Lindzi Lohan tra`i ljubav putem oglasa za svoju menad`ericu
Nekada{nja seks-bomba Samanta Foks (Samantha Fox), koja je prije {est godina priznala da je lezbijka, pohvalila se prijatelju kako se zaru~ila sa dugogodi{njom partnericom Mirom Strejton (Myrom Stratton). Iako se ve} {u{kalo da }e Mira i Samanta stati pred mati~ara, ~ini se da bi prsata 43-godi{nja pjeva~ica ovog puta zaista mogla uploviti u bra~ne vode sa svojom 10 godina starijom menad`ericom, sa kojom je u vezi od kraja devedesetih godina. Barem tako tvrdi jedan njen bliski prijatelj. Da je Samanta, predmet po`ude brojnih mu{karaca, lezbijka, po~elo se naga|ati jo{ 1999. godine, kada je po~ela sudjelovati u `iriju izbora najljep{ih lezbijki. No, pro{le su pune ~etiri godine prije nego {to je Samanta potvrdila ono o ~emu su svi naga|ali. - Ne mogu vi{e govoriti mo`da ili negirati to. Vrijeme je da ljudi saznaju gdje je moje srce. Ljudi me stalno tjeraju da priznam da Drugi nastavak filma i kultnog serijala „Seks i grad“ mora se, zbog sveop}e krize i recesije, prilagoditi vremenu, {to }e nepovratno promijeniti svijet ~etiri najbolje prijateljice koje su do sada u`ivale u skupim dizajnerskim krpicama, biranim restoranima i raznim drugim blagodatima. Tako }e se Samanta u novom nastavku filma, koji je najavljen za maj idu}e godine, suo~iti s finansijskim problemima. - Samanta }e morati nau~iti da {tedi nakon {to nekoliko njenih poslova propa- Novi na~in `ivota najboljih prijateljica na, ali s dosta skromnijim buddne. Morat }e nau~iti kako i dalje za- `etom - otkrio je izvor za MSNBC. Kriza ne}e zaobi}i ni druge pridovoljiti svoju potrebu za lijepim stvarima i ostati vrhunski dotjera- jateljice. Bez novca }e ostati i Keri Lindzi Lohan (Lindsay), kojoj je, nakon prekida sa Samantom Ronson (Samantha) slomljeno srce, snimila je video u kojem poru~uje da tra`i partnera i postavila ga na svoju internet-stranicu. U videu priznaje kako je radoholi~arka i ovisna o {opingu, a tra`i partnera bilo kojeg spola koji voli izlaziti, u`ivati u dugim {etnjama i koji pristaje na no{enje napravice za pra}enje. Da li je rije~ o {ali ili je sve napravljeno u ozbiljnoj namjeri, jo{ nije poznato.
Lohan: Spol joj nebitan

Nastavak filma o ~etiri Njujor~anke

Dobra {ala ili potez o~ajnice

Foks: Nekada bila san mu{karaca

sam lezbijka. Ja ne znam {ta sam. Sve {to znam jeste da volim Miru i da sa njom `elim provesti ostatak svog `ivota - rekla je pjeva~ica 2003. godine.

Bred{ou, koju glumi Sara D`esika Parker (Sarah Jessica), kao i njen odabranik Faca, koji }e u drugom nastavku filma preseliti u London.

av@z webinfo
webinfo@avaz.ba
Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. april/travanj 2009. Elegantan dizajn

str. 38.

Canon PowerShot SX110 IS
str. 43.

Kupovina jedinice za napajanje ra~unara
str. 40-41. str. 44.

Recenzija

Kako ubrzati rad Microsoft Worda

Za ljubitelje igrica

Editor teksta

Vodi~

Unreal Tournament III: Titan Pack

Fotoservisi sve popularniji

Monitori iz LG-ja

Prikaz slike bez izobli~enja
LG Electronics predstavio je novu seriju monitora Full HD 16:9 W43, koji filmove i igre te ostale multimedijalne sadr`aje prikazuju u punoj veli~ini i rezoluciji, bez izobli~enja. Monitori iz ove serije, dostupni u veli~inama ekrana od 15,6 do 23,6 in~a, tankog su i elegantnog, blago zakrivljenog dizajna. Prednost LG-jevih monitora je i superiorna 1080p Full HD rezolucija koja ne pobolj{ava samo prikaz filmova i igara, ve} i tekst ~ini o{trijim. Dodana {irina olak{ava prikaz dva prozora na istom ekranu, jedan pored drugoga, ~ime se dobiva na produktivnosti.

Na internetu 40 milijardi fotografija
Prvo mjesto na listi online servisa dr`i ImageShack, na kojem su korisnici smjestili 20 milijardi fotografija
ve ve}i broj korisnika odlu~uje se na pohranu svojih digitalnih fotografija na nekom od online servisa koji zajedno imaju 40 milijardi slika. Iako Facebook ima najve}u bazu korisnika, njegov servis ipak se nije uspio smjestiti na prvo mjesto me|u njima. Prvo mjesto na listi online servisa za pohranu fotografija dr`i ImageShack, na kojem su korisnici smjestili 20 milijardi fotografija. Slijedi ga Facebook, na kojem je 15 milijardi, dok se na tre}em mjestu smjestio PhotoBucket, koji objedinjuje oko sedam milijardi korisni~kih fotografija. Ipak, u segmentu rasta broja objavljenih fotografija neprikosnoveni kralj je Facebook, na kojem korisnici svakog mjeseca objave 850 miliona fotografija. Na ~etvrtom mjestu liste na{ao se Yahooov Flick, na kojem se nalazi 3,4 milijarde fotografija, a na petom Multiply s ne{to iznad tri milijarde slika.

S

Kamera iz Microsofta

Fotoaparat s impresivnih 196 megapiksela
Pod nazivom UltraCamXp krije se najnovija verzija Microsoftove kamere namijenjene snimanju Odli~na zra~nih rezolucija fotografii ve}a ja u svrhu memorija izrade izuzetno detaljnih mapa zemljine povr{ine. UltraCamXp nadogra|ena je verzija postoje}eg fotoaparata ove kompanije te sada ima nadogra|eni opti~ki senzor, podatkovni prostor te potrebne softverske nadogradnje. Senzor je sada narastao na impresivnih 196 megapiksela pru`aju}i rezoluciju od 17.310x11.310 megapiksela, memorija je pove}ana sa 160 na 320 GB diskovnog prostora, a korisnici koji po`ele mogu instalirati najnovije verzije softvera UltraMap Workflow Software System ili UltraMap/AT.

Najve}i rast bilje`i Facebook

Samsung

Periferija

Mobitel velikog ekrana
Samsungov novi mobitel velikog ekrana i tastature na izvla~enje pu{ten je u prodaju. Ekran modela nazvanog Impression ima rezoluciju od 400 puta 240 piksela, a od ostalih karakteristika treba spomenuti podr{ku za HSDPA i Bluetooth 2,0 (sa A2DP-om), 190 megabajta interne memorije uz mogu}nost pro{irenja microSD memorijskim karticama. Naravno, ure|aj ima i integriranu kameru rezolucije tri megapiksela.

Najtanji zvu~nici za dobar ton
Britanski nau~nici napravili su tanak i fleksibilan zvu~nik nazvan Flat Flexible Loudspeaker (FFL). Zvu~nik je tanak samo 0,25 milimetara, a zvuk proizvodi tako putem elektri~nih signala koji prolaze kroz fleksibilni laminat napravljen od slojeva visokoprovodnih materijala. Elektri~ni signali u laminatu, potom, stvaraju ~ist i jasan zvuk preciznih tonova. Zvu~nici koji mogu biti veli~ine A5 papira ili ve}i, trenutno se izra|uju po narud`bini u fabrikama u Britaniji.

Predstavljamo mobitele

Monoblok iz Samsunga
Ure|aj posjeduje i akselometar koji se brine za rotiranje slike na ekranu
Model S7220 Ultra Classic je novi mobilni telefon monoblok izgleda koji sti`e iz Samsunga. Radi na sve ~etiri frekvence, te`i 90 grama, a dimenzije su mu 114 x 46,3 x 11,8 milimetara. Display pripada novoj generaciji AMOLED ekrana rezolucije 320 x 240 piksela, veli~ine 2,2 in~a i prikazuje do 256.536 boja. Ure|aj posjeduje i akselometar koji se brine za rotiranje slike na ekranu, ovisno o polo`aju telefona. Interna memorija je 110 MB i pro{iriva je microSD karticom. Tehnologije koje krase ovaj ultra tanki telefon su GPRS i EDGE tehnologije klase 10, Bluetooth i USB konekcija serije 2, kamera od 5 MP rezolucije slike 2592 x 1944 piksela s autofokusom i LED blicom.
Interna memorija 8 GB

38

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

av@z webinfo

RECENZIJA Canon PowerShot SX110 IS

Fotoaparat za neodlu~ne
Prepoznavanje lica i tehnologija za spre~avanje zamu}ivanja slike ~ine snimanje sjajnih fotografija ljudi lakim
igitalni kompaktni fotoaparat Canon PowerShot SX110 IS spada u cjenovno dosegljiv razred. Ono {to je najinteresantnije na aparatu je njegov 10x opti~ki zum. Sa 36-360-milimetarskim objektivom, 3-in~nim ekranom i tijelom dostupnim samo u crnoj boji SX110 IS, koji ko{ta oko 200 eura, podsje}a na skuplje Canonove modele. Kada je o ergonomiji rije~, SX110 je dobar, ali zbog u{tede prostora, fantasti~ne rezultate ne treba o~ekivati. Rukohvat ne djeluje velikim, ali zapravo solidna debljina aparata omogu}ava dobro rukovanje.

D

Kretnje so~iva
Ono po ~emu je SX110 bolji od nedosti`nog SX1 starijeg brata jeste ekran. Osim dijagonale od tri in~a, ekran ima rezoluciju od 230.000 ta~aka, {to je o~ekivano i vi{e nego dovoljno za kvalitetan prikaz. Ono {to se mo`e zamjeriti ovom Canonovom modelu je nedostatak vizira bilo koje vrste. PowerShot SX110 je pravi Canon u svakoj svojoj stavci, osim u jednoj. Performanse su mo`da za neke druge aparate solidne, ali za Canon su na malo ni`em nivou. Razlog za to je kompleksnost aparata. Ako se pitate kako jedan S5 ili SX1 nemaju tih problema, iako su jo{ kompleksniji od SX110, razlog je u tome {to ta dva aparata imaju USM sistem kretenja so~iva unutar objektiva, koji zna~ajno pobolj{ava performanse. Prepoznavanje lica i tehnologija za spre~avanje zamu}ivanja slike ~ine snimanje sjajnih fotografija ljudi lakim, a

Kompaktan model

Easy na~in rada omogu}ava da se uklju~i cijela porodica.

Filmske opcije
Postavka visoke osjetljivosti ISO 1600 omogu}ava snimanje u zatvorenom prostoru ili u lo{im svjetlosnim uvjetima uz pravilno odabranu ekspoziciju, bez potrebe za blicom. Jednim dodirom na tipku snimajte glatke VGA videozapise s 30 sli~ica u sekundi. Posebna opcija Long Play koristi tek polovinu uobi~ajenog prostora na memorijskoj kartici. na~inu rada Visoki automatski ISO i koristi tehnologiju za prepoznavanje lica, opti~ki stabilizator slike i informacije o sceni radi identifikacije pomicanja predmeta snimanja i potresanja fotoaparata. SX110 je dobar digitalni aparat, posebno za nezahtjevne ili neodlu~ne korisnike.

Slabo osvjetljenje
Aparat snima vrhunske fotografije bez zamu}ivanja, ~ak i pri zumiranju na veliku daljinu ili pri slabom osvjetljenju. Tehnologija za otkrivanje pokreta aktivira se u
Snimanje vrhunskih fotografija

Telefon te`ak 90 grama

LG KM900 konkurencija iPhoneu
Kompanija LG prestavila je novi mobilni telefon pod nazivom LG KM900 koji predstavlja konkurenciju iPhonu. Rije~ je o monoblok telefonu koji radi na sve ~etiri frekvence. Te`ak je 105 grama, a dimenzije su mu 105,9 x 55,3 x 12 milimetara. Interna memorija telefona iznosi 8 GB i mogu}e je pro{iriti putem microSD kartice kapaciteta ve}eg od 16 GB. Tehnologije kojim se mo`e pohvaliti ovaj telefon su: kamera od 5 MP sa Schneider - Kreuznach optikom, GPRS i EDGE tehnologije klase 10, Wi-Fi, Bluetooth i USB konekcija serije 2. Litijum-jonska baterija kapaciteta 1000 mAh ima autonomiju od 300 sati na ~ekanju ili 3 sata i 50 minuta razgovora. Ure|aj bi se trebao uskoro pojaviti u prodaji.

oglasi
Naziv prire|iva~a: „avaz-roto press“ d.o.o.Sarajevo Adresa: D`emala Bijedi}a 185 Identifikacioni broj: 4200934630002 PDV broj: 2000934630002 Porezni broj: 01357333 Broj upisa rje{. kod Kant. suda Sarajevo: 1-24673 Transakcijski ra~uni otvoreni kod: UniCredit Bank d.d.: 3383202266402293 Hypo Alpe Adria Bank d.d.: 3060510000030742

Dnevni avaz ~etvrtak, 16. april/travanj 2009. 39
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 011847 05 Mals Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik D`enana Had`iomeragi} u pravnoj stvari tu`itelja dioni~ko dru{tvo BH TELECOM Sarajevo, Direkcija Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne br. 88, protiv tu`enog KLM d.o.o. Sarajevo, ulica Trampina br. 12, radi duga od 2.816,60 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 53/03)

PRAVILA NAGRADNE IGRE BAJKA
^lan 1. Nagradna igra se organizuje u cilju promocije dnevnog lista „Dnevni avaz“ ^lan 2. Nagradna igra traje od 17. 04. 2009. g. do 23. 04. 2009.g. ^lan 3. U~e{}e u nagradnoj igri se ostvaruje slanjem kupona koji }e biti objavljivani na prvoj strani lista „Dnevni avaz“. ^lan 4. Da bi se konkurisalo za jednu od nagrada potrebno je sakupiti 7 (sedam) redovnih ili 6 ({est) redovnih i jedan joker kupon. Joker kupon }e biti objavljen na 1. strani lista „Dnevni avaz“ u ~etvrtak, 23. 04. 2009.godine i mo`e zamijeniti bilo koji od sedam redovnih kupona ove nagradne igre. Kupone je potrebno zalijepiti na karticu koju }e ~itaoci „Dnevnog avaza“ besplatno dobiti u petak, 17. 04. 2009.godine, te ih u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu sjedi{ta prire|iva~a najkasnije do 01. 05. 2009. godine, do 12 sati. Izvla~enje nagrada bit }e obavljeno u petak, 01. 05. 2009. godine, u 14 sati, u prostorijama prire|iva~a. Imena dobitnika bit }e objavljena u listu „Dnevni avaz“ u subotu, 02. 05. 2009.godine. ^lan 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi ~itaoci, osim uposlenika „avaz-roto press“ d.o.o. i ~lanova njihovih u`ih porodica,te uposlenika ostalih kompanija Grupe „Avaz“. ^lan 6. Pravila nagradne igre bit }e objavljena u dnevnom listu „Dnevni avaz“. ^lan 7. Fond nagrada je slijede}i: ^lan 8. Rok za preuzimanje nagrada je 30 (trideset) dana od datuma objave dobitnika u listu „Dnevni avaz“. Nagrade se preuzimaju u Sarajevu. Ukoliko dobitnik ne preuzme nagradu u roku propisanom pravilima nagradne igre gubi pravo na nagradu. ^lan 9. ^lan 12. Ispravnost izvla~enja nadgledat }e komisija od pet ~lanova. ^lan 10. Dobitnik nagrade pristaje da prire|iva~ u promotivne svrhe objavi njegovo ime i prezime. Prilikom preuzimanja nagrade, Rje{enjem Federalnog ministarstva finansija broj 05-15-588/09 od 07. 04. 2009. godine, data je saglasnost za organizovanje ove nagradne igre. U slu~aju spora nadle`an je sud u Sarajevu. dobitnici moraju potpisati izjavu o preuzimanju nagrade. Nagrade se ne mogu prenijeti na drugu osobu. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici prihvataju Pravila. ^lan 11. Nagradna igra mo`e biti odgo|ena samo u slu~aju vi{e sile.

OBJAVLJUJE
- dostavnu tu`bu na odgovor Dana 20. 12. 2005. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog, u kojoj navodi da je tu`eni za izvr{enu uslugu i po ispostavljenim fakturama ostao du`an iznos od 2.816,60 KM. Predlo`eno je da sud nakon provedene rasprave, ili u toku pripremanja glavne rasprave, donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati dug od 2.816,60 KM sa zakonskom kamatom i to na iznos od 315,20 KM po~ev od 08. 11. 2004. godine do isplate, na iznos od 572,50 KM po~ev od 08. 12. 2004. godine, do isplate, te na iznos od 1.928,90 KM po~ev od 08. 01. 2005. godine, do isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj plo~i suda i u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Stru~ni saradnik D`enana Had`iomeragi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDI[NJA BOSNA OP]INA TRAVNIK NA^ELNIK Na osnovu ~lana 39. Stav 1. Ta~ka a) i h) Statuta Op}ine Travnik (Pre~i{}eni tekst „Slu`bene novine Op}ine Travnik“ broj 11/05) i Zapisnika Komisije za utvr|ivanje koli~ine, provjere i procjene demontiranog krovopokriva~a sa PSKC Pirota, na~elnik op}ine Travnik, raspisuje

OGLAS
o provo|enju postupka licitacije radi prodaje demontiranog krovopokriva~a sa PSKC Pirota 1. Op}ina Travnik raspisuje javnu licitaciju radi prodaje demontiranog krovopokriva~a sa PSKC Pirota Travnik, koja }e se odr`ati dana 22. 04. 2009. godine s po~etkom u 11,00 sati u krugu PSKC Pirota, i to: - Limene table ukupne povr{ine 3.963,00 m2, - O{te}eni op{ivni limovi i table u ukupnoj koli~ini od 16.200 kg. 2. Demontirani krovopokriva~ (limene table i o{te}eni op{ivni limovi) sa PSKC Pirota Travnik nalazi se sortiran ispred glavnog ulaza i prodaje se u zate~enom stanju. 3. Po~etna cijena limenih tabli ukupne povr{ine 3.963,00 m2 je 16.644,60 KM (3.963,00x4,20 KM), a za o{te}eni op{ivni lim i table je 1.620,00 KM (16.200 kg x 0,10 KM). 4. Najuspje{niji ponu|a~ na postignutu cijenu du`an je platiti PDV. 5. Pravo u~e{}a na licitaciji imaju pravna i fizi~ka lica koja do 11,00 sati na dan 22. 04. 2009. godine uplate na blagajni Op}ine Travnik depozit u iznosu od 10% od utvr|ene po~etne cijene. 6. Limene table i o{te}eni op{ivni limovi i table, koje su predmet licitacije, mogu se pogledati svakim danom od 09,00 do 14,00 sati. 7. Postupak licitacije }e se provesti metodom neposrednog javnog nadmetanja. NA^ELNIK Tahir Lendo, dipl. ing.

U prodaji

40
VIJESTI - VIJESTI - VIJESTI - VIJESTI - VIJESTI

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

@ av@z webinfo
Aspire One ve}eg ekrana

41

Korisnici preuzeli milijardu programa za Appleov ure|aj

Serveri zasnovani na Nehalemu
Appleova mre`na prodavnica uskoro }e po~eti primati narud`be za dolaze}i server Xserve zasnovan na procesoru Nehalem. Internet-stranica jo{ nije aktivna, ali je odabir komponenti za staru verziju servera onemogu}en. Novi serveri }e biti zasnovani na Intelovim ~etvorojezgrenim ~ipovima Xeon, verzija 5500 i 3500, koje Apple ve} koristi u svojim radnim stanicama MacPro. Intel tvrdi da su najnovije verzije Xeona najbr`i ~ipovi koje je proizveo, za {ta je najzaslu`niji radni takt koji mo`e i}i i do 3,46 GHz.

Googleov interfejs za slijepe
Googleovi in`enjeri T.V. Raman koji je slijep i Charles Chen smislili su na~in da osobama koje ne vide omogu}e rukovanje telefonima s ekranom osjetljivim na dodir kao {to je Appleov iPhone. Sistem radi tako {to imitira tradicionalnu telefonsku tastaturu, s brojem pet u centru i ostalim brojevima oko njega. Me|utim, po{to ekran nema fizi~ke tastere, softver prikazuje tastaturu gdje god da korisnik pipne ekran.

Acer je predstavio novi Aspire One - Netbook s 11,6in~nim ekranom i touchpadom koji podr`ava multitouch kontrole. Osim po dijagonali ekrana, novi }e se prijenosnik od ranijih modela razlikovati tastaturom osjetljivom na dodir i debljinom ku}i{ta od dva i po centimetra. Ugra|en je 1,6-gigahercni procesor Atom, disk kapaciteta od 160 GB i Windows XP. Baterija je 6-}elijska i pru`a do osam sati autonomije, dok je te`ina prijenosnika jedan kilogram.

Vodi~ za kupovinu jedinice za napajanje ra~unara

Preporu~ujemo vam da obavezno pro~itate u aprilskom izdanju prvog bh. edukativnog ~asopisa za roditelje „Bebe&Mame“

Ko su aprilske Zvjezdice i ko }e dobiti 16 poklona
Kako izbje}i 10 naj~e{}ih roditeljskih gre{aka Ko dobija djevoj~ice, a ko dje~ake Poma`e li NE u odgoju Bolovi za uzbunu Prolje}e i alergije Pitanja i odgovori Sva{tice

Komponenta za koju ne treba `aliti novac
Ako napajanje nije dobro, to mo`e dovesti do preranog otkazivanja drugih komponenti, smrzavanja u radu i sli~nih neugodnosti

Velika popularnost iPhonea

Najpopularnije aplikacije za iPhone
Apple App Store ima na hiljade aplikacija, a korisnici instaliraju 110 miliona svaki mjesec
U prvih devet mjeseci postojanja Appleove prodavnice aplikacija za iPhone korisnici su preuzeli gotovo milijardu programa. Apple je zato postavio slu`beni broja~ te objavio popis najpopularnijih aplikacija. Apple App Store ima na hiljade aplikacija, a korisnici ih na svoje ure|aje instaliraju prosje~no 110 miliona svaki mjesec. Povodom milijardu preuzetih aplikacija Apple je objavio i slu`benu listu najpopularnijih besplatnih te pla}enih aplikacija. Me|u najpopularnijim isti~u se Facebook (MySpace je tek na 16. mjestu), Google Earth i Pandora (internetski radio koji kod nas nije dostupan). Me|u aplikacijama za koje morate izdvojiti ne{to novaca predvodnici su igre kao {to je Crash Bandicoot Nitro Kart 3D i Koi Pond. Najpopularnije besplatne aplikacije su Facebook, Google Earth, Pandora Radio, Tap Tap Revenge, Shazam, Pac-Man Lite, Backgrounds, Touch Hockey FS5, Labyrinth Lite Edition te Flashlight. Deset najpopularnijih pla}enih aplikacija su Crash Bandicoot Nitro Kart 3D, Koi Pond, Enigmo, Bejeweled 2, iBeer, Moto Chaser, PocketGuitar, Flick Fishing, Tetris i Texas Hold’em.

N

apajanje je jedna od komponenti koja je naj~e{}e zanemarena prilikom kupovine ra~unara. Kvalitetno napajanje, odnosno PSU (Power Supply Unit) vrlo je va`na komponenta u sistemu jer stabilnost i rad ra~unara najvi{e ovisi o njemu. Ako napajanje nije dobro, to mo`e

dovesti do preranog otkazivanja drugih komponenti, smrzavanja u radu i sli~nih neugodnosti. Posao napajanja je da iz 220 V naizmjeni~ne struje iz uti~nice izvu~e razli~ite napone istosmjerne struje. Uz to svi ti razli~iti naponi moraju biti stabilni i pru`ati dovoljno snage za svaku komponentu. Razli~iti proizvo|a~i razli~ito dijele ukupnu snagu, ali to i nije regulirano nekim standardom. Tako mo`ete vidjeti napajanja koja na +3.3 V i 5 V daju manje od 45 posto ukupne snage, a neka druga tu cifru di`u i do 60 posto.

Photoshop pre~ice
Izbor alatke za obrezivanje Taster C Pomjeranje granice za obrezivanje tokom crtanja - Space Pomjeranje granice za obrezivanje - Povla~enje unutar granice Mijenjanje veli~ine granice za obrezivanje - Povla~enje ru~ice granice Mijenjanje veli~ine granice za obrezivanje u odnosu na koordinatni po~etak - Alt+povla~enje ru~ice granice Rotiranje slike (uvijek u odnosu na koordinatni po~etak) Povla~enje izvan granice Mijenjanje veli~ine granice za obrezivanje - Povla~enje ugla Proporcionalno mijenjanje veli~ine granice za obrezivanje Shift+povla~enje ugla Mijenjanje veli~ine granice za obrezivanje u odnosu na sredi{nju ta~ku - Alt+povla~enje ugla Proporcionalno mijenjanje veli~ine granice za obrezivanje u odnosu na sredi{nju ta~ku Alt+Shift+ povla~enje ugla

Besplatni programi

Grafi~ka kartica
Snaga koja vam je potrebna odre|ena je namjenom kompjutera i dijelovima od kojih je sastavljen. Ku}ne konfiguracije uglavnom koriste jedinice od 350 W

Ashampoo ClipFinder
Ashampoo ClipFinder je program koji pronalazi i brzo preuzima videozapise s lokacija YouTube, VideU, MyVideo i ClipFish, i to jednim pritiskom na taster mi{a. Spomenuti mre`ni portali postali su poznati kao izvori{te zabavnih i kreativnih kratkih videosnimaka i korisnicima interneta ve} je preraslo u naviku da u trenucima predaha posje}uju ove lokacije da bi se zabavili. Ako ste fan ovakvih portala sigurno }e vam biti potrebna pomo} da biste ih prona{li. Ashampoo ClipFinder s lako}om prepoznaje najva`nije kategorije na portalima i poput pretra`iva~a interneta brzo mo`e provesti zadati upit na svim videolokacijama. Nakon nekoliko sekundi }e u prozoru za prethodni pri-

PSU je vrlo va`na komponenta

Izra~unati potrebnu ja~inu

Bitni pojmovi
Ovo su neki pojmovi koji vama ne zna~e ni{ta, ali govore mnogo o napajanju. Potra`ite ih na komponenti i rastuma~ite ih. PFC - Korekcija faktora snage. PFC pove}ava efikasnost napajanja i obavezan je u EU. MTBF - O~ekivani `ivotni vijek napajanja. Prosjek je oko 100.000 radnih sati. EMI - Elektromagnetna interferencija. Smetnje koje napajanje stvara u mre`u i prostor oko sebe. Mo`e izazvati smetnje u radu osjetljivih ure|aja.

do 550 W. Treba uzeti u obzir i koliko je dijelova ukupno u ra~unar. U ku}nom kompjuteru koji ima ve}u procesorsku snagu, ja~u grafi~ku karticu i sli~ne komponente koje tro{e vi{e energije treba uzeti napajanje od 500 W ili vi{e. Ako imate kompjuter koji koristite za pisanje teksta i internet, dovoljno je i napajanje od 350 W. Ra~un je jednostavan. Saberete

potro{nju svih potro{a~a u konfiguraciji, ra~unate njihovu maksimalnu potro{nju, i ura~unate komponente koje biste nadogradili va{e napajanje treba imati barem 100 W vi{e nego {to nam je stvarno potrebno.

Pasivno hla|enje
Prilikom kupovine obratite pa`nju na: Proizvo|a~ - Kupujte napaja-

nja priznatih proizvo|a~a, uz razumnu cijenu. Cijena - Vi{a cijena je i vi{i kvalitet, ali postoje jeftinije varijante napajanja sa zadovoljavaju}im kvalitetom. Ipak, nemojte `aliti novac za ovu komponentu. Hla|enje - Napajanja danas uglavnom imaju ventilatore od 12 centimetara. Postoje i napajanja koja su pasivno hla|ena, ali su naj~e{}e preskupa.

Inovacija iz Intela

Novi sistem ocjenjivanja ~ipova
Kompanija Intel po~ela je primjenjivati novi na~in ozna~avanja ~ipova bed`evima i uvela sistem ocjenjivanja zvjezdicama. U gornjem desnom uglu novih bed`eva je detalj povr{ine golog ~ipa, a na preostaloj povr{ini ispod Intelovog loga je osnovno ime robne marke (Core) i njegov modifikator (i7). U pogledu performansi ~ipovi se vrednuju sistemom zvjezdica, u kojem pet zvjezdica ozna~ava ~ipove s najboljim performansama, a jedna one s najslabijim. U kompaniji smatraju da }e na ovaj na~in kupac lako razlu~iti da li je kupio ra~unar u kome je Centrino, Core, Celeron, Core 2 Duo ili Core 2 Quad.

Korisnici napu{taju Linux

Na ve}ini netbooka vrte se Windowsi
Slu`beni tabor Microsofta objavio je da trenutni udio Windowsa na ultratankim prijesnosnim ra~unarima iznosi 96 posto, {to ne bi bilo impresivno samo po sebi da isti udio u prvoj polovini pro{le godine nije iznosio ne{to ispod deset posto. Najve}i gubitnik u ovom dijelu tr`i{ta definitivno je Linux koji je bio dominantan kada je tr`i{te netbooka nastalo. Neke od verzija nadolaze}ih Windowsa 7 bit }e prilago|ene I Windows 7 imat }e za rad na netbook ra~unarima. verziju na netbooke

kaz filmova predo~iti sve rezultate koji zadovoljavaju kriterij pretra`ivanja. Neregistriranu verziju mogu}e je koristiti deset dana, a registriranje je besplatno. Izvr{na datoteka te`ine 2,6 MB dostupna je na weblokaciji http://www2.ashampoo.com/webcache/html/1/product_2_0055__.htm.

U prodaji

40
VIJESTI - VIJESTI - VIJESTI - VIJESTI - VIJESTI

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

@ av@z webinfo
Aspire One ve}eg ekrana

41

Korisnici preuzeli milijardu programa za Appleov ure|aj

Serveri zasnovani na Nehalemu
Appleova mre`na prodavnica uskoro }e po~eti primati narud`be za dolaze}i server Xserve zasnovan na procesoru Nehalem. Internet-stranica jo{ nije aktivna, ali je odabir komponenti za staru verziju servera onemogu}en. Novi serveri }e biti zasnovani na Intelovim ~etvorojezgrenim ~ipovima Xeon, verzija 5500 i 3500, koje Apple ve} koristi u svojim radnim stanicama MacPro. Intel tvrdi da su najnovije verzije Xeona najbr`i ~ipovi koje je proizveo, za {ta je najzaslu`niji radni takt koji mo`e i}i i do 3,46 GHz.

Googleov interfejs za slijepe
Googleovi in`enjeri T.V. Raman koji je slijep i Charles Chen smislili su na~in da osobama koje ne vide omogu}e rukovanje telefonima s ekranom osjetljivim na dodir kao {to je Appleov iPhone. Sistem radi tako {to imitira tradicionalnu telefonsku tastaturu, s brojem pet u centru i ostalim brojevima oko njega. Me|utim, po{to ekran nema fizi~ke tastere, softver prikazuje tastaturu gdje god da korisnik pipne ekran.

Acer je predstavio novi Aspire One - Netbook s 11,6in~nim ekranom i touchpadom koji podr`ava multitouch kontrole. Osim po dijagonali ekrana, novi }e se prijenosnik od ranijih modela razlikovati tastaturom osjetljivom na dodir i debljinom ku}i{ta od dva i po centimetra. Ugra|en je 1,6-gigahercni procesor Atom, disk kapaciteta od 160 GB i Windows XP. Baterija je 6-}elijska i pru`a do osam sati autonomije, dok je te`ina prijenosnika jedan kilogram.

Vodi~ za kupovinu jedinice za napajanje ra~unara

Preporu~ujemo vam da obavezno pro~itate u aprilskom izdanju prvog bh. edukativnog ~asopisa za roditelje „Bebe&Mame“

Ko su aprilske Zvjezdice i ko }e dobiti 16 poklona
Kako izbje}i 10 naj~e{}ih roditeljskih gre{aka Ko dobija djevoj~ice, a ko dje~ake Poma`e li NE u odgoju Bolovi za uzbunu Prolje}e i alergije Pitanja i odgovori Sva{tice

Komponenta za koju ne treba `aliti novac
Ako napajanje nije dobro, to mo`e dovesti do preranog otkazivanja drugih komponenti, smrzavanja u radu i sli~nih neugodnosti

Velika popularnost iPhonea

Najpopularnije aplikacije za iPhone
Apple App Store ima na hiljade aplikacija, a korisnici instaliraju 110 miliona svaki mjesec
U prvih devet mjeseci postojanja Appleove prodavnice aplikacija za iPhone korisnici su preuzeli gotovo milijardu programa. Apple je zato postavio slu`beni broja~ te objavio popis najpopularnijih aplikacija. Apple App Store ima na hiljade aplikacija, a korisnici ih na svoje ure|aje instaliraju prosje~no 110 miliona svaki mjesec. Povodom milijardu preuzetih aplikacija Apple je objavio i slu`benu listu najpopularnijih besplatnih te pla}enih aplikacija. Me|u najpopularnijim isti~u se Facebook (MySpace je tek na 16. mjestu), Google Earth i Pandora (internetski radio koji kod nas nije dostupan). Me|u aplikacijama za koje morate izdvojiti ne{to novaca predvodnici su igre kao {to je Crash Bandicoot Nitro Kart 3D i Koi Pond. Najpopularnije besplatne aplikacije su Facebook, Google Earth, Pandora Radio, Tap Tap Revenge, Shazam, Pac-Man Lite, Backgrounds, Touch Hockey FS5, Labyrinth Lite Edition te Flashlight. Deset najpopularnijih pla}enih aplikacija su Crash Bandicoot Nitro Kart 3D, Koi Pond, Enigmo, Bejeweled 2, iBeer, Moto Chaser, PocketGuitar, Flick Fishing, Tetris i Texas Hold’em.

N

apajanje je jedna od komponenti koja je naj~e{}e zanemarena prilikom kupovine ra~unara. Kvalitetno napajanje, odnosno PSU (Power Supply Unit) vrlo je va`na komponenta u sistemu jer stabilnost i rad ra~unara najvi{e ovisi o njemu. Ako napajanje nije dobro, to mo`e

dovesti do preranog otkazivanja drugih komponenti, smrzavanja u radu i sli~nih neugodnosti. Posao napajanja je da iz 220 V naizmjeni~ne struje iz uti~nice izvu~e razli~ite napone istosmjerne struje. Uz to svi ti razli~iti naponi moraju biti stabilni i pru`ati dovoljno snage za svaku komponentu. Razli~iti proizvo|a~i razli~ito dijele ukupnu snagu, ali to i nije regulirano nekim standardom. Tako mo`ete vidjeti napajanja koja na +3.3 V i 5 V daju manje od 45 posto ukupne snage, a neka druga tu cifru di`u i do 60 posto.

Photoshop pre~ice
Izbor alatke za obrezivanje Taster C Pomjeranje granice za obrezivanje tokom crtanja - Space Pomjeranje granice za obrezivanje - Povla~enje unutar granice Mijenjanje veli~ine granice za obrezivanje - Povla~enje ru~ice granice Mijenjanje veli~ine granice za obrezivanje u odnosu na koordinatni po~etak - Alt+povla~enje ru~ice granice Rotiranje slike (uvijek u odnosu na koordinatni po~etak) Povla~enje izvan granice Mijenjanje veli~ine granice za obrezivanje - Povla~enje ugla Proporcionalno mijenjanje veli~ine granice za obrezivanje Shift+povla~enje ugla Mijenjanje veli~ine granice za obrezivanje u odnosu na sredi{nju ta~ku - Alt+povla~enje ugla Proporcionalno mijenjanje veli~ine granice za obrezivanje u odnosu na sredi{nju ta~ku Alt+Shift+ povla~enje ugla

Besplatni programi

Grafi~ka kartica
Snaga koja vam je potrebna odre|ena je namjenom kompjutera i dijelovima od kojih je sastavljen. Ku}ne konfiguracije uglavnom koriste jedinice od 350 W

Ashampoo ClipFinder
Ashampoo ClipFinder je program koji pronalazi i brzo preuzima videozapise s lokacija YouTube, VideU, MyVideo i ClipFish, i to jednim pritiskom na taster mi{a. Spomenuti mre`ni portali postali su poznati kao izvori{te zabavnih i kreativnih kratkih videosnimaka i korisnicima interneta ve} je preraslo u naviku da u trenucima predaha posje}uju ove lokacije da bi se zabavili. Ako ste fan ovakvih portala sigurno }e vam biti potrebna pomo} da biste ih prona{li. Ashampoo ClipFinder s lako}om prepoznaje najva`nije kategorije na portalima i poput pretra`iva~a interneta brzo mo`e provesti zadati upit na svim videolokacijama. Nakon nekoliko sekundi }e u prozoru za prethodni pri-

PSU je vrlo va`na komponenta

Izra~unati potrebnu ja~inu

Bitni pojmovi
Ovo su neki pojmovi koji vama ne zna~e ni{ta, ali govore mnogo o napajanju. Potra`ite ih na komponenti i rastuma~ite ih. PFC - Korekcija faktora snage. PFC pove}ava efikasnost napajanja i obavezan je u EU. MTBF - O~ekivani `ivotni vijek napajanja. Prosjek je oko 100.000 radnih sati. EMI - Elektromagnetna interferencija. Smetnje koje napajanje stvara u mre`u i prostor oko sebe. Mo`e izazvati smetnje u radu osjetljivih ure|aja.

do 550 W. Treba uzeti u obzir i koliko je dijelova ukupno u ra~unar. U ku}nom kompjuteru koji ima ve}u procesorsku snagu, ja~u grafi~ku karticu i sli~ne komponente koje tro{e vi{e energije treba uzeti napajanje od 500 W ili vi{e. Ako imate kompjuter koji koristite za pisanje teksta i internet, dovoljno je i napajanje od 350 W. Ra~un je jednostavan. Saberete

potro{nju svih potro{a~a u konfiguraciji, ra~unate njihovu maksimalnu potro{nju, i ura~unate komponente koje biste nadogradili va{e napajanje treba imati barem 100 W vi{e nego {to nam je stvarno potrebno.

Pasivno hla|enje
Prilikom kupovine obratite pa`nju na: Proizvo|a~ - Kupujte napaja-

nja priznatih proizvo|a~a, uz razumnu cijenu. Cijena - Vi{a cijena je i vi{i kvalitet, ali postoje jeftinije varijante napajanja sa zadovoljavaju}im kvalitetom. Ipak, nemojte `aliti novac za ovu komponentu. Hla|enje - Napajanja danas uglavnom imaju ventilatore od 12 centimetara. Postoje i napajanja koja su pasivno hla|ena, ali su naj~e{}e preskupa.

Inovacija iz Intela

Novi sistem ocjenjivanja ~ipova
Kompanija Intel po~ela je primjenjivati novi na~in ozna~avanja ~ipova bed`evima i uvela sistem ocjenjivanja zvjezdicama. U gornjem desnom uglu novih bed`eva je detalj povr{ine golog ~ipa, a na preostaloj povr{ini ispod Intelovog loga je osnovno ime robne marke (Core) i njegov modifikator (i7). U pogledu performansi ~ipovi se vrednuju sistemom zvjezdica, u kojem pet zvjezdica ozna~ava ~ipove s najboljim performansama, a jedna one s najslabijim. U kompaniji smatraju da }e na ovaj na~in kupac lako razlu~iti da li je kupio ra~unar u kome je Centrino, Core, Celeron, Core 2 Duo ili Core 2 Quad.

Korisnici napu{taju Linux

Na ve}ini netbooka vrte se Windowsi
Slu`beni tabor Microsofta objavio je da trenutni udio Windowsa na ultratankim prijesnosnim ra~unarima iznosi 96 posto, {to ne bi bilo impresivno samo po sebi da isti udio u prvoj polovini pro{le godine nije iznosio ne{to ispod deset posto. Najve}i gubitnik u ovom dijelu tr`i{ta definitivno je Linux koji je bio dominantan kada je tr`i{te netbooka nastalo. Neke od verzija nadolaze}ih Windowsa 7 bit }e prilago|ene I Windows 7 imat }e za rad na netbook ra~unarima. verziju na netbooke

kaz filmova predo~iti sve rezultate koji zadovoljavaju kriterij pretra`ivanja. Neregistriranu verziju mogu}e je koristiti deset dana, a registriranje je besplatno. Izvr{na datoteka te`ine 2,6 MB dostupna je na weblokaciji http://www2.ashampoo.com/webcache/html/1/product_2_0055__.htm.

42 ^etvrtak, 16. april/travanj 2009. Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 Mals 028858 07 Mals Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Edina Bu~an, u pravnoj stvari tu`itelja DIONI^KO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO, Direkcija Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne broj 88, protiv tu`enog PRVI CENTRAL WEST ul. Envera [ehovi}a broj 23 Sarajevo, radi duga u iznosu od 1.019,90 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 027655 07 Ps Sarajevo, 23. 03. 2009. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Tatjana Arapovi}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja DIONI^KO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO DIREKCIJA SARAJEVO, ul. Zmaja od Bosne broj 88, Sarajevo, protiv tu`enog GB TRADING INTERNATIONAL DOO SARAJEVO, ul. Spe~anska broj 2, radi isplata potra`ivanja v.s. 7.473,90 KM, na osnovu ~l. 348. stav 3 Zakona o parni~nom postupku van ro~i{ta, dana 23. 03. 2009. godine, donio je slijede}u: BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 09 65 Ps 023984 07 Ps Sarajevo, 19. 03. 2009.

oglasi

Op}inski sud u Sarajevu i to sudija ]ato Edhem u pravnoj stvari tu`itelja Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo, Direkcija Sarajevo ul. Zmaja od Bosne 88 Sarajevo protiv tu`enog DOMA]A RADINOST PLISSEE ul. Mar{ala Tita 56 D radi duga vs.p. 12.135,95 KM na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i

PRESUDU zbog propu{tanja
Tu`enom se nala`e da tu`iocu plati iznos od 7.473,90 KM sa zakonskom kamatom po~ev od dana dospije}a obaveza do dana isplate kako slijedi - na iznos od 4.473,10 KM po~ev od 08. 02. 2007. godine do dana uplate - na iznos od 2657,60 KM po~ev od 08. 03. 2007. godine do dana uplate - na iznos od 196,50 KM po~ev od 08. 04. 2007. godine do dana uplate - na iznos od 7,35 KM po~ev od 08. 05. 2007. godine do dana uplate - na iznos od 7,35 KM po~ev od 08. 06. 2007. godine do dana uplate te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 336,31 KM, sve to u roku od 30 dana. Sudija Pouka o pravnom lijeku: Tatjana Arapovi} Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~l.183 stav 1 ZPP). Obavje{tava se tu`eni da se dostava ovog pismena smatra obavljenom u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda.

OGLAS
PRESUDU - zbog propu{tanja Tu`enom se nala`e da tu`iocu plati iznos od 12.135,95 KM sa zakonskom kamatom po~ev od dana dospije}a obaveza, do dana isplate, kako slijedi: - na iznos od 3.677,70 KM po~ev od 08. 09. 2006. do dana uplate - na iznos od 7.747,85 KM po~ev od 08. 10. 2006. do dana uplate - na iznos od 237,40 KM po~ev od 08. 11. 2006. do dana uplate - na iznos od 236,55 KM po~ev od 08. 12. 2006. do dana uplate - na iznos od 236,55 KM po~ev od 08. 01. 2007. do dana uplaate kao i nadoknaditi tu`itelju tro{kove postupka u iznosu od 546,00 KM, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. SUDIJA ]ato Edhem

OBJAVLJUJE
Tu`itelj je dana 08. 08. 2001. godine tu`bom, koja je ure|ena podneskom od 17. 01. 2008. godine kod ovog suda pokrenuo parni~ni postupak protiv tu`enog, radi isplate duga u iznosu od 1.019,90 KM. Tu`bom je predlo`eno da sud nakon provedenog postupka donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da isplati tu`itelju dug u iznosu od 1.019,90 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: na iznos od 369,90 KM po~ev od 28. 02. 2000. godine, na iznos od 104,70 KM po~ev od 28. 03. 2000. godine, na iznos od 520,30 KM po~ev od 28. 04. 2000. godine i na iznos od 25,00 KM po~ev od 28. 05. 2000. godine, pa sve do isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba od 08. 08. 2001. godine na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a FBiH, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a FBiH, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu, a u protivnom }e se donijeti odluka u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a (presuda zbog propu{tanja). Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novnama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. STRU^NI SARADNIK EDINA BU^AN
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A BROJ: Mal-22898/05 Sarajevo, 2. 04. 2009. godine Op}inski sud u Sarajevu, parni~no odjeljenje za sporove male vrijednosti Ilid`a i to stru~ni saradnik Almir Kulovac [etki}, u pravnoj stvari tu`itelja JP Elektroprivreda BiH - „Elektrodistribucija“ Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 49, protiv tu`ene BULUT IFETE iz Sarajeva, ul. Grbavi~ka br. 41, radi duga, v.s. 113,10 KM, van ro~i{ta dana 2. 04. 2009. godine, donio je

Na osnovu ~lana 4.Uredbe o kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za o~uvanje i razvoj tradicionalnih i starih zanata -obrta („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj: 20/06, 4/07, 17/07 i 7/08, Ministarstvo privrede, objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu podsticajnih sredstava za o~uvanje i razvoj tradicionalnih i starih zanata -obrta na podru~ju Kantona Sarajevo u 2009. godini 1. Predmet javnog poziva: Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva zanatlijaobrtnika koji obavljaju djelatnosti tradicionalnih i starih zanata-obrta na podru~ju Kantona Sarajevo, za ostvarivanje nov~anih podsticaja iz sredstava teku}ih grantova Bud`eta Ministarstva privrede Kantona Sarajevo za 2009. godinu. 2. Pravo u~e{}a: Pravo u~e{}a na Javni poziv imaju obrtnici koji obavljaju stare i tradicionalne obrte, ~ije je sjedi{te obrta i prebivali{te u Kantonu Sarajevo, i koji ispunjavaju uslove propisane Uredbom o kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za o~uvanje i razvoj tradicionalnih i starih zanata -obrta („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj:20/06, 4/07,17/07 i 7/08) (u daljem tekstu Uredba). 3. Op{ti kriteriji koje obrtnici treba da ispunjavaju su: - sjedi{te obrta na podru~ju Kantona Sarajevo; - obrt se obavlja kao osnovno zanimanje; - obrt se obavlja prete`nim udjelom ru~nog rada, u manjim serijama, pru`aju}i usluge, odnosno stvaraju}i finalni proizvod tradicionalnog -starog zanata; 4. Posebni kriteriji koje obrtnici treba da ispunjavaju su: Popis obrtni~kih zanatskih djelatnosti kojima }e se odobravati nov~ani podsticaji, sadr`an je u poglavlju II. u ~lanu 2.Uredbe. Finansijska sredstva, odobrena u skladu sa Uredbom, mogu se koristiti za: - pobolj{anje uslova rada obrtni~ke radionice, - tro{kove vezane za obavljanje u~eni~ke prakse, - tro{kove novouposlenih radnika, - komunalne naknade javnim preduze}ima i fondovima - zakupnine za kori{tenje poslovnog prostora, - nabavku repromaterijala i sli~no. 5. Potrebna dokumentacija: Uz zahtjev- prijavu na Javni poziv, obavezno se prila`e sljede}a dokumentacija : - rje{enje nadle`nog organa o osnivanju zanatske radnje, odnosno odobrenje o obavljanju zanatske djelatnosti-obrta, - dokaz o stru~noj osposobljenosti za obavljanje obrta, vlasnika ili uposlenika, a ako nema dokaza o stru~noj osposobljenosti, iz prilo`enog rje{enja o osnivanju obrta mora biti vidljivo da se registrovana djelatnost obavlja du`e od 5 godina, - uvjerenje od nadle`nog op}inskog organa da se obrt obavlja kao osnovno zanimanje i da nije utvr|en trajni prestanak obavljanja registrirane obrtni~ke djelatnosti, - CIPS prijava prebivali{ta, - ugovor o zakupu ili dokument o vlasni{tvu prostora, - ugovor o otvorenom ra~unu kod banke, koji se vodi na radnju obrtnika, - uvjerenje o poreznoj registraciji, sa identifikacionim brojem, - obavje{tenje Slu`be za statistiku, o razvrstavanju obrta prema djelatnosti, - svojeru~no potpisanu i od nadle`nog organa ovjerenu izjavu, kojom potvr|uje da konkretnu zanatsku djelatnost obavlja najve}im dijelom ru~no i da na taj na~in stvara finalni proizvod, odnosno pru`a uslugu. Sva dokumentacija koja se prila`e mora biti original ili kopija ovjerena od nadle`nog op}inskog organa, ali ne starija od 6({est) mjeseci.Na zahtjevu obavezno upisati kontakt telefon zanatlije-obrtnika. Prijave uz koje ne bude prilo`ena sva tra`ena dokumentacija ili kopije dokumenata ne budu ovjerene, ne}e se uzeti u razmatranje. 6. Na~in prijave: Prijave-zahtjevi se dostavljaju na adresu: Kanton Sarajevo Ministarstvo privrede R. D@. ^au{evi}a br. 1 71000 Sarajevo ( za Javni poziv - podsticajna sredstva za tradicionalne i stare zanate-obrte) 7. Rok za podno{enje prijava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u sredstvima informisanja. Prijave primljene nakon isteka roka ne}e biti razmatrane. 8. Komisija Ministarstva privrede, }e obraditi prispjele prijave, a po potrebi, izvr{iti provjeru podataka na licu mjesta. Na osnovu pismenog izvje{taja Komisije, utvr|uje se prijedlog raspodjele sredstava. - Na osnovu prijedloga Komisije, Ministarstvo privrede }e na oglasnoj plo~i Kantona Sarajevo objaviti listu obrtnika-zanatlija, koji ispunjavaju uslove za dobijanje sredstava. - Na listu iz prethodnog stava mo`e se izjaviti prigovor Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo, u roku od 15 dana od dana objavljivanja liste. - Po okon~anju postupka po prigovorima, utvr|uje se i objavljuje kona~na lista na oglasnoj plo~i Kantona Sarajevo. Po kona~noj listi, a na osnovu raspolo`ivih sredstava, Ministar privrede Kantona Sarajevo, donosi Odluku o raspodjeli sredstava. Odobrena sredstva se upla}uju na `irora~un obrtnika. 9. Prispjela dokumentacija se ne}e vra}ati.

- zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`iocu isplatiti dug za redovnu potro{nju el. energiju u iznosu od 113,10 KM, sa pripadaju}im zakonskim kamatama, shodno Zakonu o visini stope zatezne kamate, i to: Na iznos od: 48,20 KM od 17. 09. 2004. godine Na iznos od: 28,20 KM od 22. 10. 2004. godine Na iznos od: 36,70 KM od 19. 11. 2004. godine do isplate, te tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 8,47 KM, sve u roku od 15 dana od dana prijema presude. STRU^NI SARADNIK Almira Kulovac [etki} POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

PRESUDU

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 009933 05 Mals Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Nives Abdagi}, u pravnoj stvari tu`itelja „BH Telecom“ d.o.o. Sarajevo, ul. Hladivode br. 2A, Sarajevo, zastupanog po punomo}niku Ko~o Midhatu, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enog PPUP „MSAA-Commerce“ d.o.o. Zavidovi}i, ul. Gazija bb, Zavidovi}i, radi duga u iznosu od 288,00 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 53/03)

OBJAVLJUJE
Dana 18. 10. 2005. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog radi isplate duga u iznosu od 288,00 KM. Tu`bom je predlo`eno da sud nakon provedenog postupka donese odluku kojom }e nalo`iti tu`enom da tu`itelju isplati iznos od 288,00 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 07. 02. 2005. godine pa do isplate, kao i da naknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. i ~lana 69. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPPa, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, a u protivnom }e se donijeti odluka u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u najmanje jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH i oglasnoj plo~i suda. Stru~ni saradnik Nives Abdagi}

av@z webinfo

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

43

Za{tita laptopa

Pode{avanje popularnog editora teksta

Kako ubrzati rad Microsoft Worda

Asus protiv kradljivaca
Ukoliko na prijenosniku nosite va`ne dokumente, Asus se pridru`io za sada malom broju proizvo|a~a koji ugra|uju tehnologiju za{tite. Radi se o Intelovoj Anti-Theft PC Protection formuli koja }e biti ugra|ena u prijenosnike serije P i to modele P30 i P80. Radi se mogu}nosti da korisnik be`i~nim putem po{alje kod koji onesposobljava ukradeni prijenosnik i ~ini podatke na njegovom disku ne~itljivima za kradljivca.

Kada Word iznenada otka`e poslu{nost, dokument na kojem upravo radite prema pravilu je izgubljen ako ga prethodno niste snimili

Poseban kod

Eksplozija popularnosti
Pokrenuta i humanitarna akcija

a biste ubrzali operacije u Word programskoj aplikaciji uradite sljede}e: Pritisnite Tools-Options i na kartici View poni{tite potvrdu polja Animated text. Ako koristite Word u prikazu Normal, potvrdite polje Wrap to Window. Na kartici General poni{tite potvrdu polja Provide Feedback With Animation.

D

Provjera pravopisa
Ukoliko radite s velikim brojem dokumenata, u polje Recently Used File List unesite 9 (maksimalna vrijednost). Ako koristite jednostavne

oblike s palete AutoShapes, poni{tite potvrdu polja Automatically create drawing canvas when inserting AutoShapes. Na kartici Spelling & Grammar poni{tite potvrde polja Check grammar as you type i Check grammar with spelling. Da biste Word jo{ vi{e ubrzali isklju~ite i provjeru pravopisa tako {to }ete poni{titi potvrdu polja Check spelling as you type. Na kartici Print isklju~ite opciju Background printing (ve}ina {tampa~a i mre`a prili~no brzo ke{ira zahtjeve za {tampanje) te pritisnite OK.

Kada Word iznenada otka`e poslu{nost, dokument na kome upravo radite prema pravilu je izgubljen - ako ga prethodno niste snimili. Ipak, kada se Word ponovo pokrene, mogu}nost Microsoft Office Application Recovery mogla bi vam ponuditi dokument za zamjenu.

Padaju}i meni
Ukoliko se to desi, pa`ljivo provjerite dokument i snimite ga pod drugim imenom. U suprotnom, pomo}u Windows Explorera napravite rezervnu kopiju o{te}ene datoteke, a zatim otvorite Word i izvorni (o{te}eni) dokument, ali tako {to }ete izabrati opciju Open and Repair iz padaju}eg menija dugmeta Open. Word }e tada poku{ati popraviti datoteku. Ukoliko ste Word podesili tako da automatski pravi rezervne kopije, potra`ite datoteku s nastavkom .wbk i vjerovatno }ete prona}i ve}i dio unesenih podataka. Ako to nije slu~aj, otvorite o{te}eni dokument pomo}u WordPada i preuzmite {to vi{e upotrebljivog materijala.

Facebook dostigao 200 miliona korisnika
Samo osam mjeseci bilo je dovoljno online dru{tvenoj mre`i da udvostru~i svoju bazu korisnika i probije impresivnu granicu od 200 miliona. Ve} prije nekoliko mjeseci, Facebook je brojem korisnika prestigao najve}eg konkurenta, dru{tvenu mre`u MySpace. Prema podacima comScorea, MySpace trenutno broji tek 130 miliona aktivnih korisnika. Slave}i 200-milionitog korisnika, Facebook je pokrenuo i prigodnu dobrotvornu stranicu naziva Facebook for Good. Pokrenuta je u saradnji sa 16 dobrotvornih organizacija, a od svih poklona koje putem nje kupite, ako se po`elite uklju~iti u akciju, izme|u 90 i 95 posto prodajnog iznosa odlazi u humanitarne svrhe.

Br`e pretra`ivanje
Detaljno pretra`ivanje zahtijeva dokumente prepune metapodataka, odnosno opisnih klju~nih rije~i koje Word mo`e pretra`ivati. Prvo na Wordu tra`ite dijalog Properties. Izaberite Tools-Options, pritisnite jezi~ak kartice Save i potvrdite polje Prompt for document properties. Kada budete snimali novi dokument, pojavit }e se dijalog Properties (da biste podatke dodali postoje}em dokumentu, otvorite ga i izaberite File-Properties). Na kartici Summary unesite osnovne podatke - naslov, temu, klju~ne rije~i, komentare. Za vi{e podataka pritisnite jezi~ak kartice Custom i unesite dodatne podatke (ime klijenta, odjeljenje).

Elektronska po{ta

Prva profesionalna kupoprodajna internet-mre`a

eBay na bosanski na~in
Stranica pik.ba namijenjena je ogla{avanju, a koncipirana je kao popularni servis eBay
Prva profesionalna kupoprodajna internet-mre`a www.pik.ba po~ela je s radom. Rije~ je o webstranici za ogla{avanje, a neki je ve} nazivaju bh. eBayom. Pik.ba (prodaja i kupovina) korisnicima, izme|u ostalog, nudi i opciju ostavljanja dojma (opcija koja je proslavila planetarno popularni eBay). Osim toga, svakom napravljenom transakcijom osvaja se medalja koja ovisno o broju kupljenih, odnosno prodatih artikala mo`e biti bronzana, srebrena ili zlatna. Korisnicima kupoprodajne mre`e Pik.ba pru`ena je i mogu}nost otvaranja i u~estvovanja na aukcijama, gdje se umjesto dosada{njeg cjenkanja (obaranja cijene) zapravo di`e cijena proizvoda online nadmetanjem. Jo{ jedna korisna stvar koju Pik.ba nudi jeste opcija besplatnih SMS notifikacija za upit na artikal, kao i besplatna alatka za promociju artikala. Pik.ba je koncipiran tako da

Udio spama vrtoglavih 97 posto
Najnoviji izvje{taj Microsofta potvr|uje ono {to znamo ve} poodavno - udio spam poruka u ukupnom broju poslanih e-mailova debelo je iznad 90 posto. Spam poruke naj~e{}e nam poku{avaju prodati odre|ene lijekove ili luksuzne predmete poput satova, a naj~e{}e sadr`e i odre|ene dodatke kojima poku{avaju Pa`ljivo otvarati poruke zaraziti ra~unare. Ali, prema podacima analiti~ara kompanije MessageLabs udio spama trenutno iznosi 81 posto. Najvi{e zara`enih ra~unara ima u Rusiji i Brazilu, a slijede ona u Turskoj i Srbiji. Globalno gledaju}i, udio zara`enih ra~unara iznosi 8,6 na svakih 1.000. Zato, koristite neko od antivirusnih rje{enja ~iju bazu treba svakodnevno nadogra|ivati, nadogra|ujte operativni sistem koji koristite te ni u kom slu~aju ne otvarajte dodatke e-maila nepoznatih po{iljaoca.

Spec
Korisnicima ponu|ene brojne opcije

pored svog primarnog servisa (prodaja i kupovina) korisnicima omogu}i uvid u stanje bh. tr`i{ta, a kona~na vizija je da stranica po-

stane centralno mjesto za informiranje o cijenama novih i polovnih proizvoda koje je mogu}e kupiti u zemlji.

NJUJORK - Microsoftova rje{enja naj~e{}e su na meti zlonamjernika koji u njima pronalaze i iskori{tavaju sigurnosne propuste. U odnosu na podatke iz prve polovine 2008., u drugoj polivini pro{le godine Microsoft je zakrpio ~ak 67 posto vi{e sigurnosnih propusta, a izdao je 17 posto vi{e sigurnosnih nadogradnji. Zakrpljeno je ukupno 97 razli~itih ranjivosti u 42 razli~ite sigurnosne nadogradnje, dok su te brojke u prvoj polovini iznosile 58, odnosno 36.

44
Fallout Online

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

av@z webinfo

Blizzard osigurao prava

Po~inje rad na projektu
Interplay je poslao pismo namjere Masthead Studiosu, vezano za finansiranje cjelokupnog projekta Fallout Online. Ideja o Falloutu koji bi se igrao putem interneta stvorena je jo{ 2007., ali su autori odlu~ili da je bolje raditi na tre}em nastavku jer je u to vrijeme singleplayer jo{ bio pouzdaniji od multiplayera. Ipak, u Interplayju napominju da su zabrinuti zbog nedostatka iskustva ljudi iz Mastheada te lokacije njihove firme koja se nalazi u Bugarskoj.

Povratak Redneck Rampagea
Blizzard je osigurao prava na serijal Redneck Rampage koja uklju~uju sva tri nastavka (Redneck Rampage, Redneck Rampage Rides Again i Redneck Rampage Suckin’ Grits on Route 66). Redneck Rampage pojavio se 1997. i bio je ra|en na engineu Build. [ta Blizzard planira s ovim naslovima jo{ nije poznato, ali u sljede}em mjesecu ti planovi bi trebali biti objavljeni.

Midway u krizi

Za ljubitelje igrica

Unreal Tournament III: Titan Pack

Borba s mutantima
U igru uklju~eni novi modovi, oru`ja, vozila, kao i princip igranja
Kreativni tim u sukobu s menad`mentom

Upitna sudbina Mortal Kombata
Poznato je da je kompanija Midway u finansijskoj krizi, ali nedavno objavljeno otcjepljenje ekipe koja je zadu`ena za Mortal Kombat potpuno je ugrozilo studio. Nezadovoljstvo je naraslo kada Midway nije isplatio bonuse nakon velikog uspjeha Mortal Kombata. Ekipa koja broji oko 50 ljudi sprema se da ode iz Midwaya, ali jedini problem je {to bi time izgubili svako pravo na Mortal Kombat. Tako|er, stru~njaci isti~u da bi u slu~aju spora vezanog za igru, mogli ispa{tati i fanovi.

Nastavak Assasin’s Creeda

Bit u osvajanju poena

Ubica ide u Italiju
Datum izlaska jo{ nije poznat

Igra~i s nestrpljenjem o~ekuju nastavak igre Assasin’s Creed, a sad je zvani~no potvr|eno da }e novi ubica mo}i plivati i da }e se radnja de{avati u Italiji, a ne u Japanu, kako je ranije najavljivano.

Na`alost, datum izlaska igre jo{ nije poznat. Vjerni fanovi ve} pokre}u nove forume i web-stranice na kojima vr{e pritisak na autore da {to prije odobre izlazak nastavka.

nogi FPS fanovi upoznati su sa serijalom Unreal. Rije~ je o mre`noj internet puca~ini koja vas je do sada provela kroz bezbroj mapa, modova, oru`ja i raznih modifikacija. Epic Games i Midway Games nedavno su objavili svoju novu ekspanziju nazvanu Unreal Tournament III: Titan Pack. Jedna od najzabavnijih promjena je Titan mutant, koji se nakon izvr{avanja odre|enih misija poput uni{tavanja vozila, vra}anja zastava ili obi~nog ubijanja protivnika pretvara u ogromnog titana sa 400 poena zdravlja, novim oru`jem i nevjerovatno jakim {titom.

M

Pravljenje {tete
Ako nakon pretvaranja opet napunite Titan meter, pretvarate se u Behemota, dobijate nove sposobnosti, 400 dodatnih poena i nakon smrti proizvodite eksploziju jednakoj onoj iz Reedemira. Pored Titan mutnta, uba~ena su dva nova moda igranja.
Izvr{avanje misija

Top 5 lista
1. MLB 09: The Show 2. Killzone 2 3. Street Fighter IV 4. Resistance 2 5. Dead Space /Platforma: PlayStation 3/

Prvi je Greed, koji najvi{e li~i na Capture the Flag. Ubijanjem protivnika postajete sve ja~i te se {teta koju pravite mno`i brojem ubistava. Ako se uspijete probiti do protivni~ke baze, broj ubistava koje ste skupili refundira se i dobijate poene.

Pozitivno
Inovacije Zabava Hardverski zahtjevi

Izdavanje tima
Drugi mod je Betrayal, koji vas raspore|uje u dvije ekipe koje se me|usobno ubijaju za poene. U bilo kojem momentu mo`ete se odlu~iti da izdate svoj tim i ukra-

Negativno

dete sve bodove. Ako jo{ uspijete pobje}i, dobivate bodove i nastavljate igrati u nekom od timova. Na kraju, igra~ sa najvi{e bodova pobje|uje. Pored mutanata i modova, dobijate 16 novih mapa za Deathmatch, CTF, Vehicle Capture the Flag i Warfare, kao i dva nova oru`ja te nova vozila. Titan Pack namijenjen je onima kojima standardni sadr`aj Unreal Tournamenta III nije dovoljan i definitivno pru`a sve {to fanovima treba da u`ivaju u igri.

36

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

show biz

45

FLA

SH

ANKETE Najnoviji izbor magazina „Vanity Fair“

An|elina opet najljep{a, D`enifer ni na vidiku
Od milijardu `ena na ovoj planeti, prema na{em mi{ljenju, samo bi ih 19 moglo uzrokovati rat, pi{e uredni{tvo magazina
Madona i Mersi D`ejms
(Foto: Reuters)

Kraljica popa odaslala fotografiju u svijet

Madona sa malom Mersi u naru~ju
Da Madona (Madonna) ne odustaje od usvajanja malavijske djevoj~ice Mersi D`ejms (Mercy James), potvr|uje i crno-bijela fotografija koju je njen advokatski tim preko Reutersa odaslao u sve svjetske redakcije. Na njoj pjeva~ica nje`no dr`i djevoj~icu, ~ije joj usvajanje brani sud u Malaviju. Uz fotografiju je poslano i saop}enje, u kojem Madona isti~e kako je njena `elja da uzme djevoj~icu, odgoji je i {koluje kako bi u budu}nosti mogla pomo}i stanovnicima male i siroma{ne afri~ke dr`ave. Najve}a zakonska prepreka za Madonu jeste uvjet da usvojitelj `ivi u Malaviju. - @elim dati maloj Mersi dom, toplo porodi~no okru`enje te najbolje obrazovanje i najbolju zdravstvenu njegu. Nadam se da }e se ona, isto kao i Dejvid, jednog dana vratiti u Malavi i pomo}i njegovim stanovnicima - izjavila je Madona.

Demoni pro{losti

Tim Rot: Zlostavljan sam u djetinjstvu
Zvijezda filmova „Reservoir Dogs“ i „Pulp Fiction“ Tim Rot (Roth) priznao je u nedavnom intervjuu da je kao dijete bio zlostavljan iako nije htio otkriti mnogo detalja. Rot, koji je u filmu o stripovskom superheroju „Hulku“ iz 2008. glumio negativca, rekao je za „Daily Mail“ da je za vrijeme ranih tinejd`erskih godina bio zlostavljan. - Ne}u vam otkriti ko me je zlostavljao, to je odavno iza mene, ali moram re}i da se nije radilo ni o ocu ni o majci. U `ivotu vam se de{avaju neke negativne stvari, ali se ne `elite smatrati `rtvom, `elite pre`ivjeti, a prva stvar koja u tome poma`e je razgovor o tome i pronala`enje vlastitog stava - rekao je glumac.

Rot: Te{ko priznanje

U najnovijem izboru magazina „Vanity Fair“ po ko zna koji put An|elina \oli (Angelina Jolie) progla{ena je najljep{om `enom na svijetu. S nevjerovatnih 58 posto glasova, An|elina je nadma{ila sve svjetske ljepotice. An|elinina suparnica D`enifer Aniston (Jeniffer), biv{a supruga Breda Pita (Brad Pitt), uop}e nije na tom popisu. ^ini se da joj nisu pomogle ni nedavno u magazinu GQ objavljene goli{ave fotografije, za koje je sama priznala da su dobro retu{irane. U on-line anketi magazin je ponudio 19 ljepotica za koje je uredni{tvo magazina napisalo: - Od milijardu `ena na ovoj planeti, prema na{em mi{ljenju, samo bi ih 19 moglo uzrokovati rat. Ove moderne Helene Trojanske dolaze s obje Zemljine polutke, a me|u njima se nalaze legendarne ljepotice,

Penelope Kruz

Bijonse

Frida Pinto

Skarlet Johanson

\oli: 58 posto glasova

Bundhen: Na drugom mjestu

jedna kraljica, jedna prva dama i najmanje dvije `ene koje su spavale sa Leonardom di Kaprijem (Di Caprio). Na drugom mjestu je supermodel @izel Bundhen (Gisele Bundchen) sa samo devet posto glasova, tre}a je Hali Beri (Halle Berry) sa ~etiri posto, dok su Penelope Kruz (Cruz), Skarlet Johanson (Scarlett Johansson), D`enifer Koneli (Jennifer Connelly), jordanska kraljica Ranija (Rania) i Bar Refaeli osvojile po tri posto glasova. Dva posto u~esnika u anketi glasalo je za Ketrin Denevu (Catherine Deneuve), Fridu Pinto (Freida), Nataliju Vodijanovu, Ziji Zang (Ziyi Zhang), Bijonse Noules (Beyonce Knowles) i Kejt Blan{et. Po jedan posto glasova osvojile su El Mekferson (Elle MacPherson), Kejt Mos (Kate Moss), Gvinet Paltrou ( Gwyneth Paltrow), Keri Va{ington (Kerry Washington) i prva dama Francuske Karla Bruni (Carla Bruni).

Pop princeza opet zaljubljena

Britni Spirs u vezi sa plesa~em
Britni Spirs (Britney Spears) se, navodno, opet zaljubila, i to ponovno u svog plesa~a. Kako prenose mediji, rije~ je o ^ejsiju Benzu (Chaseu), ~ijoj golotinji posrnula pop princeza, kako prenosi „Mirror“, nije uspjela odoljeti. Britni i ^ejsi navodno su u vezi dvije sedmice, a ona je izvan sebe od ljubavi. - Totalno je zalu|ena. To {to je ponovno na turneji i {to pored sebe ima seksi novog de~ka, nije ostalo bez posljedica - rekao je upu}eni izvor. ^ini se da se povijest ponavlja. Britni se u svog drugog supruga Kevina Federlajna (Federline) zaljubila u vrijeme kada je on bio njen plesa~.

Tori Speling (Spelling) promovirala je svoju najnoviju knjigu „Mommywood“. Dru{tvo joj je na promociji pravila njena jednogodi{nja k}erkica.

Spirs: Izvan sebe od zaljubljenosti

Epilog dugogodi{nje lezbijske veze

Samanta Foks udaje se Recesija poga|a i „Seks i grad“ Lindzi Lohan tra`i ljubav putem oglasa za svoju menad`ericu
Nekada{nja seks-bomba Samanta Foks (Samantha Fox), koja je prije {est godina priznala da je lezbijka, pohvalila se prijatelju kako se zaru~ila sa dugogodi{njom partnericom Mirom Strejton (Myrom Stratton). Iako se ve} {u{kalo da }e Mira i Samanta stati pred mati~ara, ~ini se da bi prsata 43-godi{nja pjeva~ica ovog puta zaista mogla uploviti u bra~ne vode sa svojom 10 godina starijom menad`ericom, sa kojom je u vezi od kraja devedesetih godina. Barem tako tvrdi jedan njen bliski prijatelj. Da je Samanta, predmet po`ude brojnih mu{karaca, lezbijka, po~elo se naga|ati jo{ 1999. godine, kada je po~ela sudjelovati u `iriju izbora najljep{ih lezbijki. No, pro{le su pune ~etiri godine prije nego {to je Samanta potvrdila ono o ~emu su svi naga|ali. - Ne mogu vi{e govoriti mo`da ili negirati to. Vrijeme je da ljudi saznaju gdje je moje srce. Ljudi me stalno tjeraju da priznam da Drugi nastavak filma i kultnog serijala „Seks i grad“ mora se, zbog sveop}e krize i recesije, prilagoditi vremenu, {to }e nepovratno promijeniti svijet ~etiri najbolje prijateljice koje su do sada u`ivale u skupim dizajnerskim krpicama, biranim restoranima i raznim drugim blagodatima. Tako }e se Samanta u novom nastavku filma, koji je najavljen za maj idu}e godine, suo~iti s finansijskim problemima. - Samanta }e morati nau~iti da {tedi nakon {to nekoliko njenih poslova propa- Novi na~in `ivota najboljih prijateljica na, ali s dosta skromnijim buddne. Morat }e nau~iti kako i dalje za- `etom - otkrio je izvor za MSNBC. Kriza ne}e zaobi}i ni druge pridovoljiti svoju potrebu za lijepim stvarima i ostati vrhunski dotjera- jateljice. Bez novca }e ostati i Keri Lindzi Lohan (Lindsay), kojoj je, nakon prekida sa Samantom Ronson (Samantha) slomljeno srce, snimila je video u kojem poru~uje da tra`i partnera i postavila ga na svoju internet-stranicu. U videu priznaje kako je radoholi~arka i ovisna o {opingu, a tra`i partnera bilo kojeg spola koji voli izlaziti, u`ivati u dugim {etnjama i koji pristaje na no{enje napravice za pra}enje. Da li je rije~ o {ali ili je sve napravljeno u ozbiljnoj namjeri, jo{ nije poznato.
Lohan: Spol joj nebitan

Nastavak filma o ~etiri Njujor~anke

Dobra {ala ili potez o~ajnice

Foks: Nekada bila san mu{karaca

sam lezbijka. Ja ne znam {ta sam. Sve {to znam jeste da volim Miru i da sa njom `elim provesti ostatak svog `ivota - rekla je pjeva~ica 2003. godine.

Bred{ou, koju glumi Sara D`esika Parker (Sarah Jessica), kao i njen odabranik Faca, koji }e u drugom nastavku filma preseliti u London.

VREMEPLOV

16. april 2009.

DOGODILO SE
1854. - San Salvador je uni{ten u katastrofalnom zemljotresu. 1948. - U Parizu je osnovana Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OEEC). 1964. - Devetoro ljudi u Britaniji osu|eno je na kazne zatvora od 25 do 30 godina zbog u~e{}a u velikoj plja~ki voza 1963. godine. Jedan od glavnih aktera „plja~ke stolje}a“ Ronald Bigz (Biggs) uspio je pobje}i iz zatvora i sti}i u Brazil, gdje je `ivio do maja 2001. godine kada se predao Skotland Jardu. 1992. - Zemlje ~lanice OSCE-a na zasjedanju u Helsinkiju usvojile su deklaraciju koja predstavlja osudu Srbije, srpskih paravojnih snaga i Jugoslovenske armije kao vinovnika izbijanja krize i eskalacije sukoba u BiH. 1996. - Biv{eg premijera Italije Betina Kraksija (Bettino Craxi) italijanski sud je, na osnovu optu`nice koja ga je teretila za korupciju, osudio u odsustvu na osam godina i tri mjeseca zatvora. Kraksi je pobjegao u Tunis, gdje je ostao do smrti. 2000. - U mirovnu misiju u Isto~ni Ti-

46

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

sveznadar

ZDRAVLJE Kona~na lista namirnica dobrih za srce

Povr}e, riba, maslinovo ulje
Na listi lo{ih namirnica na{li su se ugljikohidrati, poput bijelog hljeba i masno}a, naro~ito onih koje se nalaze u kola~ima i pr`enom krompiru
Uporediv{i dvjesto studija u kojima su u~estvovali milioni ljudi, nau~nici su do{li do zaklju~ka da je lista namirnica zdravih za srce vrlo kratka. Sigurno je jedino to da povr}e, ora{asti plodovi i mediteranski na~in prehrane pozitivno utje~u na srce. Nakon stotine objavljenih ~lanaka o tome {ta je, a {to nije zdravo za srce, nau~nici su napokon do{li do jedinstvenog zaklju~ka - tek je za nekoliko namirnica dokazano da su zdrave za srce. A me|u njima se nalazi povr}e, ora{asti plodovi i mediteranski na~in prehrane. Na listi lo{ih namirnica na{li su se ugljikohidrati, poput bijelog hljeba i masno}a, naro~ito onih koje se nalaze u kola~ima i pr`enom krompiru. Pod upitnikom i bez konkretnih dokaza jo{ uvijek se nalaze meso, jaja i mlijeko, za koje se jo{ uvijek ne mo`e utvrditi jesu li ili nisu dobri za srce. Jo{ jednom dokazani pozitivni u~inci mediteranskog na~ina prehrane

ORDINACIJA
1912. - Herijet Kvimbi (Harriet Quimby) postala prva `ena pilot koja je preletjela Engleski kanal. mor iz Sarajeva otputovalo 12 bh. policajaca. Oni }e u Isto~nom Timoru boraviti godinu dana. 2002. - Vlada Holandije podnijela kolektivnu ostavku nakon izvje{taja Instituta za ratnu dokumentaciju (NIOD), kojim se osu|uje neuspjeh Vlade da sprije~i masakr u Srebrenici 1995. godine. I komandant holandske vojske, general Ad van Bal (Ad van Baal) podnio je ostavku zbog kritika na pona{anje holandskih vojnika za vrijeme masakra u Srebrenici. 2002. - Pred Ha{kim tribunalom po~elo su|enje biv{em funkcioneru op}ine Prijedor Milomiru Staki}u, odgovornom za genocid nad prijedorskim Bo{njacima i Hrvatima 1992. godine. 2003. - Evropska unija (EU) objavila popis nepo`eljnih osoba koje {tite ratne zlo~ince na podru~ju biv{e Jugoslavije, na kojem se nalaze dvojica bosanskih Srba, Milovan Cicko Bjelica (45) iz Rogatice i Mom~ilo Momo Mandi} iz Kalinovika.

Na~in da smr{avite

Ku`na }elavost
Kod mog brata ve} mjesec dana u predjelu brade primje}uje se kru`na plo~a veli~ine kovanog novca na kojima nema kose. Znate li o ~emu se radi, pita S. A. iz Sarajeva.
Prema svemu sude}i, u pitanju je ku`na }elavost ili alopecija areata, koja predstavlja reverzibilni gubitak kose na ograni~enoj regiji. Pojavljuje se u oba spola podjednako, u~estalost je 1-3 posto, a naj~e{}a se javlja izme|u 40. i 50. godine `ivota. Etiopatogeneza bolesti je vrlo slo`ena, ali se ve}ina autora sla`e da postoje dva osnovna uzroka bolesti. Prvi mogu}i uzrok je hroni~ni upalni podra`aj (fokusi) u predjelu zuba, nosa, sinusa, krajnika. Drugi mogu}i uzrok je psihi~ki stres, a u 10 do 20 posto slu~ajeva bolest ima porodi~ni karakter. @ari{ta bez dlaka mogu se pojaviti u kosi, na bradi, obrvama i trepavicama, njihova veli~ina obi~no se kre}e od jednog centimetra do veli~ine dlana. Bolest je dugotrajDr. Edin Suljagi}, dermatolog

@vaka}a guma smanjuje apetit
na, sklona recidivima. Ponovni rast zapo~inje u centru i {iri se prema periferiji. Nove dlake su svjetlije, a s vremenom potamne. Cilj lije~enja je potaknuti papilu dlake na rast. Prognoza je dobra - za {est do osam mjeseci dolazi do potpunog porasta dlaka. Lije~enje podrazumijeva kombiniranu primjenu lokalne i op}e terapije, kao i fizikalnih postupaka krioterapija, bioptron, aplikacija kortikosteroida i sli~no. Redovno `vakanje `vaka}e gume mo`e smanjiti `elju za slatkim te osje}aj gladi, ukazuje nova studija. U studiji je u~estvovalo 115 mu{karaca i `ena u dobi od 18 do 54 godine. Ispitanici su `vakali `vaka}u gumu bez {e}era tri puta po 15 minuta u tri sata, nakon ~ega su mogli birati izme|u razli~itih ponu|enih grickalica. Isto je u~injeno, ali bez `vakanja `vaka}e gume. Rezultati su pokazali da `vakanje `vaka}e gume smanjuje unos energije putem svih grickalica za 40 kcal te unos slatki{a za 60 kcal. Osje}aj gladi je tako|er bio manji kada su ispitanici `vakali `vaka}u gumu.

Adresa: Tuzla dr Ivana Ribara 15; 75 000 Tuzla ; telefoni: 035 25 55 55; 061 15 14 00 Sarajevo Bistrik Medresa 3; 71 000 Sarajevo; telefon: 033 44 75 44

@vaka}a guma smanjuje unos energije putem svih grickalica za 40 kcal

RO\ENI
1867. - Ro|en ameri~ki pilot i konstruktor aviona Vilbur Rajt (Wilbur Wright), koji je 1903. godine s bratom Orvilom (Orville) izveo prvi let avionom. 1889. - U Londonu je ro|en ^arls Spenser ^aplin (Charles Spencer Chaplin), filmski glumac i re`iser, jedan od najve}ih komi~ara svih vremena.

Pravo na pla}e
Radio sam u firmi od 6. jula 1966. do 31. decembra 2008. godine, kada sam dobio odluku o prestanku rada zbog navr{enih 40 godina sta`a osiguranja. U firmi koja se nalazila na podru~ju dana{nje RS, 30. aprila 1992. godine dobio sam otkaz (ratni period), tako da nisam radio sve do 1. maja 1996., kada sam po~eo raditi u istoj firmi, ali na podru~ju FBiH. U toj firmi su povezali radni sta` od 1. maja 1992. do 1. maja 1996. godine i za taj period od ~etiri godine u listingu koji sam dobio upla}eni su iznosi pla}a za sve ~etiri godine, tako da s tim periodom imam 40 godina sta`a. Da li imam pravo da mi firma isplati pla}e za period od ~etiri godine koje nisam radio, ali su mi ura~unate u 40 godina sta`a, pa sam zbog toga penzioniran, pita D. F. iz Sarajeva.
Prema ratnim propisima o radnoj obavezi i naknadama za rad ili ~ekanje u toku trajanja neposredne ratne opasnosti ili ratnog stanja, poslodavci nisu bili u obavezi ispla}ivati pla}e zaposlenima, ali su isto mogli u~initi prema raspolo`ivim mogu}nostima. U praksi su ~esti slu~ajevi da su za radnu obavezu u spomenutom periodu poslodavci ispla}ivali naknadu u iznosu od pet KM. Dakle, ~ak da je va{ poslodavac isto prakticirao i ukoliko biste imali mogu}nost i pravo tra`iti isplatu pla}e za spomenute ~etiri godine, to bi bio simboli~an iznos i u tom slu~aju vjerovatno bi vam poslodavac bio spreman isplatiti taj novac.

Primjena zakona
Kako je mogu}e da se bud`etskom korisniku obra~unava porez na dohodak za decembar 2008. godine ispla}en u januaru 2009. godine, ako se Zakon o porezu na dohodak po~inje primjenjivati od 1. januara 2009. godine. Zna~i da je decembarska pla}a, predvi|ena u bud`etu za 2008. godinu, oporezovana retroaktivno. Istina, doprinosi su tako|er smanjeni. Da li se Zakon o porezu na dohodak primjenjuje retroaktivno, da li je to opravdano i zakonito, pita H. O. iz Sarajeva.
Prema Zakonu o porezu na dohodak, ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Slu`benim novinama Federacije BiH, a primjenjivat }e se od 1. januara 2009. godine. Prema istom zakonu, u slu~aju kolizije ovog zakona i drugih zakona iz ove oblasti, osim Zakona o Poreznoj upravi, primjenjuju se odredbe ovog zakona. Dakle, retroaktivna primjena Zakona o porezu na dohodak nije utvr|ena niti je u konkretnom slu~aju, ukoliko je u~injena kako to vi navodite, pravilna i zakonita.
Dipl. pravnica Enisa Hod`i}

UMRLI
1850. - Umrla je francuska vajarka Mari Tiso (Marie Tussaud), koja je 1802. godine osnovala ~uveni londonski Muzej vo{tanih figura. 1947. - U gradu Teksasu, u istoimenoj dr`avi SAD, poginulo vi{e od 500 ljudi u eksploziji kamiona napunjenog nitritom. 1970. - Pod snije`nom lavinom, koja je zatrpala dje~iji sanatorij u mjestu Salan{ (Salanche) u francuskim Alpama, poginule su 72 osobe.

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

sveznadar

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

47

Ta~no Neta~no
ili Delmati 1.DalmatiBalkanskogsu bili prvi stanovnici poluotoka? francuskog pisca savre2.Jednogsu nazivali „buntovni akamenici demik“? datu3.Nau~nici su do{li do ta~nogItaku? ma Odisejevog povratka na
1. TA^NO

ISTRA@IVANJE Osmijeh sve otkriva

Tajnu uspje{nog braka kriju fotografije iz djetinjstva
Prema rije~ima nau~nika, ~ak i fotografije s porodi~nih okupljanja kad dijete ima ~etiri-pet godina mogu pokazati kakva }e biti njegova budu}nost
Djeca s najvedrijim osmijesima na porodi~nim fotografijama imaju tri puta ve}u {ansu da kasnije u `ivotu imaju uspje{an brak, za razliku od onih koji su namr{teni, pokazali su rezultati istra`ivanja britanskih nau~nika. Prema njihovim rije~ima, ~ak i fotografije s porodi~nih okupljanja kad dijete ima ~etiripet godina mogu pokazati kakva }e biti njegova budu}nost. Nau~nici su, naime, zamolili 650 odraslih osoba da donesu fotografije iz zadnjeg razreda osnovne {kole i ocjenjivali su vedrinu njihovog osmijeha. Britanci imaju najmanja o~ekivanja me|u Evropljanima kada su u pitanju `ene, pokazuju to nova istra`ivanja. Pri ocjenjivanju 32 razli~ite osobine kod potencijalne partnerice, samo je 41 posto Britanaca istaknulo va`nost obrazovanja, pla}e i moralnost. ^ak ni vjernost nije presudna samo 32 posto britanskih samaca smatra to va`nom ili vrlo va`nom osobinom. Istra`ivanje je provedeno na 13.000 mu{karaca i `ena u dobi izme|u 18 i 59 godina diljem Evrope, a jedan od rezultata je i taj da je 27 posto `ena izbirljivije od mu{karaca kada su u pitanju partneri. ^ak 90 posto Britanki smatra po{tenje, komunikativnost i vjernost najva`nijim faktorom. Samo 20 posto `ena o~ekuje da partner zara|uje vi{e od njih, dok 83 posto preferira jednakost iznad finansijske neovisnosti.
[to su osobe sretnije, to su ve}e {anse da }e rije{iti probleme u svojim vezama

Dalmati ili Delmati su bili prvi stanovnici Balkana
Dalmati ili Delmati su bili prvi stanovnici Balkanskog poluotoka. Ime im potje~e od ilirske rije~i dalma ili delma, {to zna~i - ovca. Samo ime Dalmata potvr|uje njihovu etni~ku povezanost s njihovim osnovnim zvanjem: sto~arstvom, odnosno prvenstveno ov~arstvom, kojim su se bavili na {irem podru~ju jugozapadne Bosne, Hercegovine i Dalmacije.
2. TA^NO

Tako|er su ispitali volontere koji su bili u dobi od 21 do 87 godina da ka`u jesu li razvedeni i te su podatke upore|ivali s podacima o njihovim osmijesima. Pokazalo se da su osobe sa slabim osmijesima imale tri puta ve}u {ansu da se kasnije u `ivotu razvedu, a to je potvrdio i drugi eksperiment koji je uklju~ivao fotografije ispitanika na kojima su imali pet godina. Nau~nici su, naime, skloni vjerovati tome da {to su osobe op}enito sretnije, to su ve}e {anse da }e poku{ati rije{iti eventualne probleme u svojim vezama ili braku.

Anatol Frans „buntovni akademik“
Jednog francuskog pisca savremenici su nazivali „buntovni akademik“. Bio je to @ak Anatol Fransoa Tibo (Jacques Anatole Francois Thibault), poznat kao Anatol Frans (France), ~lan Francuske akademije, dobitnik Nobelove nagrade za knji`evnost 1921. Izvanredan stilista, izvrgavao je o{troj satiri francusko dru{tvo u vrijeme Tre}e republike i istupao protiv militarizma i {ovinizma, razobli~avaju}i koruptivnost vlade i {tampe. Va`nija djela su mu: zbirka pjesama „Zlatne pjesme“, romani „Zlo~in Silvestra Bonara“, „Savremena historija“, „Crveni krin“, „Bogovi su `edni“, „Pobuna an|ela“, „Taida“, „Epikurov vrt“, „Mi{ljenja opata @eroma Koanjara“, „Otok pingvina“, „Pe~enjarnica kraljice Pedok“, „@ivot u cvije}u“. Ro|en je 16. aprila 1844., a umro 12. oktobra 1924. godine.
3. TA^NO

Kulinarski kutak

Pastrmka pripremljena na pari
2 pastrmke, manja glavica luka, vezica mrkvica, 2 ~esna bijelog luka, manji korijen celera, slatko vrhnje za kuhanje, nekoliko kockica maslaca, dosta nasjeckanog per{unovog lista, nasjeckani vlasac, sok od limuna, so, biber i mirisne trave po `elji. 1. U posudu s vodom staviti vezicu mrkvica, luk, korijen celera, bijeli luk i pustiti da proklju~a. 2. O~i{}ene pastrmke (izvaditi {krge) slo`iti u posudu za kuhanje na pari i staviti iznad posude s proklju~alom vodom s povr}em te kuhati na pari dok riba ne omek{a. 3. Umak: Staviti da se kuha slatko vrnje za kuhanje, dodati nekoliko kockica maslaca, dosta per{una i vlasca. U to dodati limunuv sok, so, biber i nasjeckani per{unov list. 4. Sve jo{ promije{ati i na kraju zgusnuti ka{ikom hladnog maslaca. 5. Skuhanim pastrmkama oguliti ko`icu, a potom ih preliti umakom. 6. Poslu`iti s kri{kama limuna.

Ovaj i druge recepte na}i }ete u najnovijoj „Va{oj kuharici“

Utvr|en ta~an datum Odisejevog povratka
NULA IZNOS KOJI SE PLA]A ZA NEKU USLUGU

TOPLI MATERIJAL STRU^NJAODJEVNI ZA CI U PREDMETI KROVOVE MUZEJU

GLUMAC NOLTI

ITALIJA

USKE ULI^ICE U DALMACIJI

@ENSKO IME

STARIJI FUDBALER GERI

GLUMAC STALONE

GLUMAC NA SLICI MUZI^AR KUPER RELI VOZA^ VATANEN LI^NA KARTA FUDBALSKI STRU^NJAK MAR^ELO BEDEM, UTVRDA BOJA KO@E, PUT MOM^AD, TIM P.R. NORVE[KI FUDBAER JON ARNE UTVR\ENI PLAN PUTA (mn.) IZNENADNI NAPAD ELEKTRON AMPER BJELOGORI^NO DRVO

KUTIJICA ZA NAKIT I SL. ALKALOID IZ MEKSI^KOG KAKTUSA UGA@ENA STAZA U SNIJEGU, PRTINA MALI MEDVJEDI]I

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA NAPREDOVATI, ATRIBUT, KES, PRED, EMIRAT, ROP, ELITA, I, APOEN, CAPIN, VIN DIZEL, ZI, ENEADA, OPAT 1774

ALT

Nau~nici su do{li do ta~nog datuma Odisejevog povratka na Itaku, nakog Trojanskog rata opisanog u Homerovoj „Odiseji“, oslanjaju}i se na naznake vezane za polo`aj Sunca i zvijezda koje u svom epu spominje legendarni helenski pjesnik. U napadu strijelama, ma~evima i kopljima, veliki ratnik Odisej pobio je ta~no na dana{nji dan, 16. aprila 1178. godine prije nove ere, grupu udvara~a koji su primorali njegovu `enu Penelopu da se uda za jednog od njih. Do ovog otkri}a do{li su nau~nici Marselo Manjasko s „Rokfeler“ univerziteta u Njujorku i Konstantino Bekusis iz astronomske opservatorije u La Plati u Argentini. Oni isti~u da su ipak morali da pribjegnu nekim hipotezama da bi do{li do tog datuma. To je tuma~enje nekih naznaka iz Homerove „Odiseje“, kao onih koje se odnose na polo`aj zvijezda i totalno pomra~enje Sunca.

48

^etvrtak, 16. april/travanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

49

50

^etvrtak, 16. april/travanj 2009.

Dnevni avaz
izdajem. Tel. 061 538 907. Lux. opremljen stan u priv. ku}i, pos. ljudima i strancima. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Namje{ten dvos. stan 70 m2, centr. grijanje, kablovska TV. Tel. 033 657-697, 061 507 240. Namje{ten jednos. stan Vraca-tranzit, izdaje se studentima ili zaposlenim. Tel. 033 214-219. Namje{ten jednos. stan, pos. ulaz, S. Grad, Jekovac. Tel. 533-434. Namje{ten stan za 2 studenta ili zaposlenim samcima. Tel. 061 462 822. Namje{tena soba, centr. grijanje, upotreba kuhinje, kupatila, pos. ulaz. Tel. 033 521618, 061 529 838. Namje{tene sobe izdajem ili sprat ku}e radnicima. Tel. 033 659-474, 061 866 090. Neum - povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Tel. 063 327 098, 036/884169. Pofali}i, izdajem dvos. stan polunamje{ten, ul. Humska. Tel. 524-457. Pos. prostor 40 m2, vi{estruka namjena, Aerodrom. naselje. Tel. 062 255 171. Pos. prostor 50 m2, u Ned`ari}ima, Lukavi}ka cesta. Tel. 033 471-778. Pos. prostor izdajem 12 m2, mokri ~vor, ul. Te{anjska, „Karingtonka“. Tel. 033 442998 i 062 139 085. Pos. prostor izdajem na [ipu (nov), pogodan za sve namjene od 33 i 66 m2. Tel. 062 320 648. Posavska 128, izdajem dvosoban namje{ten stan na spratu priv. ku}e. Tel. 062 422 405. Posl. prostor sa parkingom, Sarajevo, Vogo{}a. Tel. 061 548 461. Povoljno izdajem pos. prostor od 15 m2 i 20 m2 u Sok. koloniji. Tel. 226-903, 061 312 997. Povoljno iznajmljujem sobe u motelu Adriatic u Kleku, mogu}a organizacija prevoza. Tel. 061 143 951. Prazan jednos. stan, pos. ulaz, struja, kablovska, Trebevi~ka 2. Tel. 214-351. Sobe izdajem zapos. djevojkama ili studenticama, Ned`ari}i, priv. ku}a. Tel. 062 124 318. Stan izdajem na Grbavici 61 m2, od 1. maja, kirija 400 KM+re`ije, namje{ten. Tel. 061 424 138. Stan izdajem sa 5 kreveta, isklju~ivo radnicima, podru~je Vogo{}a. Tel. 061 235 195. Stan izdajem, centar, Sarajevo, prazan, Vrazova ul., 42 m2. Tel. 061 486 979. Studentici izdajem konf. sobu sa upotrebom kuhinje, ^. Vila 1. Tel. 033 678-504. Studentici izdajem konf. sobu sa upotrebom kuhinje, ^. Vila 1. Tel. 033 678-504. Stupsko brdo bb, izdajem namje{tene stanove strancima. Tel. 062 966 182. Super namje{ten tros. stan, grijanje zasebno, povoljno. Tel. 613-860, 061 506 804. Tros. fino opremljen stan u strogom centru sa gara`om izdajem. Tel. 062 465 466. Tros. namje{ten stan sa eta`. grijanjem u Centru. Tel. 033 650-788. Tros. stan A. Polje, A faza, preko puta PTT in`injeringa. Tel. 061 868 464. U centru izdajem opremljenu dvokrev. ili jednokrev. konf. sobu studentima ili zapos. mu{karcu. Tel. 033 227-609. Vikendicu izdajem blizu Lepeni~kog raskr{}a sa 700 m2 zemlje, borovi, vo}e i vrt sa gara`om, 115 KM. Tel. 061 520 680. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba PRODAJEM (IZDAJEM NA DU@I PERIOD) MOTEL „KONAK“ SEMIZOVAC, OBJEKAT KOMPLETNO OPREMLJEN DELUX - KAPACITET 10 SOBA + 300 MJESTA U RESTORANU I BA[TI, PARKING 1.000 M2. SVE 1/1. TELEFON: 061 132 221. 3671-1GR Dobrinja, Kasima Prohi}a 7, prodajem jednosoban stan, 39 m2, zvati od 16-19 sati. Tel. 061 503 219. 5010-1Nd` Ilid`a-Lu`ani, prodajem stan 41 m2, II sprat, novogradnja. Tel. 061 685 506. 3731-1Gr Aerodromsko naselje - jednosoban stan (31 m2), dnevni boravak, kuhinja sa trpezarijom, hodnik, kupatilo i balkon od 8 m2, na I spratu, useljivo stanje, vl. 1/1. Cijena 54.500 KM. Tel. 061 510 964. 3388-1Pr Prodaje se poslovni prostor vel. 20 m2, u T.P „[entada“ (Kolodvorska 11A), Novo .C. Sarajevo. Tel. 061 210 299. 3768-1Gr A. Polje, B faza prodajem stan 60 m2. Tel. 062 295 974, 057 484 055. A. Polje, stan 40 m2, odmah useljiv, 1/1. Tel. 061 983 439. A. Polje, stan 40 m2+5 m2 balkon, odmah useljiv, 1/1, lift. Tel. 061 459 338. Ahatovi}i, ku}a sa oku}nicom. 1.500 m2 i zemlja za vikend., 2.500 m2. Tel. 061 132 197. Al. Polje, N. S., tros. stan 64 m2, povoljno. Tel. 062 230 226. Al. Polje, Trg me|. prijateljstva, 70 m2, 1 sp., povoljno. Tel. 033 544-722, 061 269 148. B. Potok, nov dvos. stan 57 m2+7,5 m2 balkon. Tel. 065 098 407. Blagovac, prodajem ku}u sa oku}nicom. Tel. 061 817 960. Centar kod II gimnazije, prodajem trosoban stan 80 m2. Tel. 061 875 291. Centar, prodajem stan 81 m2 kod Latinske }uprije. Tel. 061 185 231. D. Ciglane, jednos. stan 43 m2, prodajem. Tel. 061 902 825. Distrkt Br~ko, prodajem stan, vl. 1/1, 80 m2, 5 sp. Tel. 049 214 437. Dobrinja 2, kod Merkatora, pos. prostor 20 m2+terasa 20 m2 i Alipa{ino B faza 70 m2. Tel. 033 473-492. Dobrinja 2, tros. stan, 2 balkona, V sp., sun~an, odli~na lokacija. Tel. 062 911 842. Dobrinja II, garsonjera 28 m2, II sp., potpuno renoviran. Tel. 061 474 242. Dvos. stan 54 m2, 1/1, 4 sp., Otoka, Grada~a~ka. Tel. 061 356 085. Dvos. stan 56 m2, Grbavi~ka, 4 sp., cijena po dogovoru. Tel. 061 528 169 ili 646-281. Dvos. stan 61 m2, na Grbavici, ul. Radni~ka, II sp., eta`. grijanje, balkon, lift. Tel. 061 232 816. Dvos. stan prodajem u Zenici. Tel. 061 933 833, 032 2247 495. Dvos. stan prodajem, N. Sarajevo, cijena 2.200 KM/m2. Tel. 612-351, 061 323 977. Dvos. sun~an, 56 m2, 14 sp., povoljno, D. Malta. Tel. 061 272 611. Famos-Hrasnica, proizvodno sklad. objekat u izgradnji, prodaja ili izdavanje. Tel. 061 188 383. Fo~a, Brod na Drini, prodajem ili mijenjam ku}u sa tri dun. zemlje. Tel. 061 836 405. Garsonjeru u Makarskoj prodajem 21 m2+13 terasa, 70.000 EUR-a. Tel. 061 145 636. Grbavica I, prodajem pos. prostor 50 m2. Tel. 061 145 740. Grbavi~ka ulica, ekstra adaptiran stan, visoko prizemlje. Tel. 062 50 50 50. Had`i}i, prodajem stan 53 m2, cijena 1.350 KM/m2. Tel. 033 219-530. Had`i}i, prodajem useljivu ku}u, 1/1, p+s+p, 183 m2, svi priklju~ci, 2 gara`e, oku}nica. Tel. 033 420-319. Had`i}i-Zovik, prodajem ku}u sa dva ulaza i oku}nicom 5.937 m2. Tel. 033 531167, 062 529 466. Hitno i povoljno, ku}a novogradnja, dva sprata, dvije gara`e, zemlje 920 m2, samo 140.000 KM. Tel. 033 232-462. Hitno-povoljno prodajem stan kod OHR-a, 54 m2, pogodan i za posl. prostor. Kont. tel. 063 595 222. Ilid`a, prodajem dvos. stan 56 m2+8 m2, III sp., centr. gr., blind vrata, kablovska. Tel. 061 811 792 i 062 327 460. Imanje 5 dun. s ku}om, povoljno prodajem. Tel. 065 771 374. Kijevo-Luke, prodajem 1.000 m2 zemlji{ta na samoj rijeci @eljeznici, pogodno za sve. Tel. 033 638-006. Ku}a 8x10 i 1.200 m2 ba{te, ravnica, asfalt, struja, Ahatovi}i. Tel. 065 335 075. Ku}a na Breci (na parclei od 424 m2), priz.+sprat, extra lokacija. Tel. 061 558 932. Ku}a prizemlje, sprat, potkrovlje, gara`a, 800 m2 vo}njaka, Semizovac. Tel. 033 655398. Ku}a sa 2 stana, gara`a, 814 m2 zemlje, gra|. dozvola, 1/1, op{t. N. Grad. Zvati od 18-22 h. Tel. 033/801-524. Ku}a sa oku}nicom, 1/1, bez posrednika, useljiva, Gornji Kova~i}i. Tel. 065 185 108. Ku}a u Bla`uju, nova sa stvarima, sve novo, klju~ u ruke, odmah useljiva, 1/1 sa 500 m2 zemlje. Cijena 90.000 EUR-a. Tel.

MALI

OGLASI
Prodaja
ma, 13.000. Tel. 061 143 036. Mercedes C 220 diz., 1995. god., oprema, klima, mo`e zamjena za jeftinije, 12.500 KM. Tel. 062 267 418. Mercedes E 320, 4-matic, ugra|en plin, 2001. god., full oprema, ko`a, cobra, metalik sivi. Tel. 061 146 657. Nissan Xterra, 2002. god., V6, 4 WD, 3.3 L, benzinac, automatic, klima, xenon farovi, CD player, siva metalik, pre{ao 180.000 km, reg. do novembra 2009. Cijena 30.000 KM. Tel. 061 424 456. Opel Astra 1.4 i, 1999. god., karavan, automatik, servisna. Tel. 061 144 162. Pasat karavan dizel, extra stanje. Tel. 061 130 555. Pasat TDI, 2003. god., plava boja, extra stanje. Tel. 061 213 804 Pasat karavan, dizel, 91. god. 5900 KM. Tel. 061 434 867 Peugeot 206 1.4 HDI, 2005. god., full oprema, extra stanje, serv. knjiga, cijena bez carine i PDV 3.995 EUR-a. Tel. 062 606 611. Peugeot 206 XS 01., met., ful oprema, hitno. Tel. 033/281-242. Pe`o 407, 1.6 HBI, 2007. god., pre{ao 83.000 km, metalik crni, parking senzori, tempomat, alu felge, gara`iran, cijena 28.000 KM. Tel. 061 217 037. Prodajem Golf 1 dizel, kao nov, god. 84., tek registrovan, cijena 2.500 KM. Tel. 061 107 285. Prodajem Golf 2, god. 84. dizel, crvene boje, 4 vrata, registrovan do 1. 10. 2009. god. Tel. 061 219 127. Prodajem Golf 2, TD, 86. god., pet vrata, bijele boje, o~uvan i u dobrom stanju. Tel. 061 358 116. Prodajem Golf II, 1999. god., 3.800 KM. Tel. 061 533 288, 033 460-444. Prodajem motokultivator Labin Progres, T.P nov, povoljno. Tel. 062 177 796. .S. Prodajem Pasat TDI karavan, 2004. god., extra ispravan, registrovan. Tel. 061 335 217. Prodajem Pasat TDI, karavan, 2004. god., extra ispravan, registrovan. Tel. 061 141 674. Prodajem Peugeot 206, 1.1 benzin, 99. god., sve osim klime, u ovl. servisu odr`avan, cijena povoljna. Tel. 061 274 422, 033 461-452. Prodajem Peugeot 307 2.0 HDI, crni, full oprema, reg. do kraja godine, 16.000 KM. Tel. 061 214 306. Prodajem [kodu Fabiu karavan 1.9 TDI sa ful opremom, pre{la 75.000 km. Tel. 061 743 648. Prodajem Vento god. 96., dizel, kao nov, bijele boje, tek registrovan, cijena 9.000 KM. Tel. 062 530 606. Prodajem za Golfa alnaser, altenator, 2, 3, 4 i za ostala vozila. Tel. 033 531-996. Punto 1.9 JTD, 2002. god., tek registrovan, 5 vrata, ful oprema, lima, al. felge, metalik sivi, povoljno. Tel. 033 461-897. Reno Clio dizel, 93. god., reg., mala potro{nja, cijena 4.000 KM. Tel. 061 350 169. Reno Laguna 2, limuzina, 2002. god., 1.9 dizel, tek registrovana, ura|en servis, u odli~nom stanju, 14.200 KM. Tel. 061 701 989. Reno Megan 1996 god., reg. do avg., ugra|en plin. Tel. 033 612-463. Seat Toledo 1.9 TDI, 772005, Styance oprema, servisna knjiga, 99.000 km, cijena 20.500 KM. Tel. 061 274 422, 033 461-452. [koda Fabija SDI, kao nova, god. proizv. 2001., kupljen u ASI, cijena 10.500 KM. Tel. 061 107 285. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. Toyota Rav 4, 2007. god., pre{ao 28.000 km, 34.500 KM. Tel. 062 967 063. Izdaje se ure|en skladi{ni prostor sa kancelarijama, povr. 770 m2 u „A“ zoni, u I. Sarajevu. Udaljeno 6 km od centra fed. dijela Sarajeva. Cijena prema dogovoru. Kon. tel. 066 244 322. PTT Izdajem super opremljen 30 m2 frizersko-kozmeti~ki salon u Barskoj 33, Ilid`a. Kontakt telefon: 061 201 245 ili 061 724 728. 5018-1Nd` Apartmani, sobe za preno}i{te sa parkingom za auto, po osobi 20 KM, Ko{. brdo. Tel. 062 226 665. Apartmani, sobe, Ston na Pelje{cu V-IX. Tel. 062 971 834, 00385 92 218 79 44. Ba{~ar{ija, izdajem tri sobe studenticama, priv. ku}a, pos. ulaz od 1. maja, 170 KM. Tel. 033 536-318, 062 205 273. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar strogi, tros. moderno opremljen stan 100 m2 sa parkingom, izdajem. Tel. 061 145 853. Centar, kod Katedrale, izdajem stan pos. prostor 72 m2. Tel. 062 571 189. Dobrinja 2, centar, izdajem pos. prostor 50 m2, sastoji se iz 2 prostorije, pogodan za sve namjene. Tel. 061 899 205. Dobrinja 4, Trg V. [ekspira br. 2, izdajem pos. prostor 35 m2, pogodan za sve namjene. Tel. 061 171 399. Dvokrev. namje{tenu sobu s upotrebom kuhinje i kupatila, TV kablovska, Al. Polje, B faza. Tel. 061 961 470. Dvos. stan na Ko{evu, ul. R. Prgude. Tel. 208-177. Ferhadija, II sprat, izdajem pos. prostor 86 m2, 25 KM po kvadratu. Tel. 061 166 090. Friz. salon izdajem kod bolnice Ko{evo, mogu}a promjena namjene. Tel. 061 561 132. Gara`u izdajem 40 m2 (ku}a), sa 2 kanala na glavnoj cesti Dobrinja-Aerodrom. Tel. 061 313 624. Hrasno, izdajem pos. prostor 32 m2, pogodan za sve namjene, cijena 350 KM. Tel. 061 871 241. Izdaje se radnja na pijaci Sirano 12 m2. Tel. 062 548 138. Izdajem 130 m2, Otoka, B. Potok, kod benz. pumpe, pogodno za sve namjene osim ugostiteljstva. Tel. 061 161 463. Izdajem advok. kancelariju kod Suda [enoina. Zvati iza 18 h. Tel. 534-126. Izdajem apartmane i sobe uz more sa parkingom, Tu~epi. Tel. 00385 21 623 342. Izdajem gara`u na Vracama, ul. A. Smailagi}a. Tel. 061 335 484. Izdajem gara`u u Aerodrom. naselju, pogodna za trgovinu ili dr. djelatnosti. Tel. 061 809 237. Izdajem jednokrev. namje{tenu sobu blizu tramv. stanice. Tel. 544-231. Izdajem kanc. prostdor u centru (stan 4erosoban), vis. prizemlje, pogodan za ordinacije, predstav., urede. Tel. 062 608 005. Izdajem kanc. prostore 104 m2 i 200 m2 kod OHR-a, parking. Tel. 061 214 306. Izdajem namje{ten dvos. stan na Ba{~ar{iji, lije pogled, garancija obavezna. Tel. 062 811 704. Izdajem namje{tenu sobu sa kupatilom, zaposlenoj djevojci. Tel. 033 647-033. Izdajem pos. prostor 34 m2, kod bolnice Ko{evo, pogodan za ured, ordinaciju i sl. Tel. 061 561 132. Izdajem pos. prostor 70 m2, univerzalan - za sve namjene, ul. Stupska 78. Tel. 033 638-006. Izdajem pos. prostor vel. 50 m2 na tranzitu, raskrsnica Vraca-Grbavica. Tel. 033 618-840, 061 564 192. Izdajem pos. prostor, biv{a }evabd`inica, 20 m2, na ulazu u Hecinu pijacu. Tel. 061 531 130. Izdajem prazan stan 65 m2, grijanje na gas sa parkingom, I sp. Vojni~ko Polje. Tel. 061 545 358. Izdajem prazan stan 65 m2, plin. grijanje sa parkingom, I sprat, V. Polje. Tel. 061 545 358. Izdajem sobe za spavanje sa TV-om, Ba{~ar{ija, 20 KM po osobi. Tel. 061 192 073. Izdajem stan potpuno namje{ten u Hrasnom, prednost studentice, ul. Porodice Ribar. Tel. 062 693 558. Izdajem stan u centru Sarajeva, prazan, adaptiran, 42 m2. Tel. 061 157 526, 061 486 979. Izdajem tros. namje{ten stan, 2 kupatila, 2 terase u obzi dolaze studenti, ul. A. [a}irbegovi}. Tel. 061 926 164. Izdajem-prodajem stambeno-pos. prostor 1.000 m2, oku}nica 4.000 m2, uz put Sarajevo-Mostar na 17. kilometru. Tel. 061 249 249. Jednoipos. stan izdjem ul. Ko{evo (centar), kirija povoljna. Tel. 062 253 569. Kanc. prostor 75 m2, III sp., u blizini katedrale, 700 KM. Tel. 061 214 306. Kanc. prostor 90 m2, na ^obaniji, vis. prizemlje. Tel. 061 214 306. Konforan jednos. stan strogo zaseban, ozbiljnim korisnicima, neposredni centar

Golf 2, 1.6 dizel, godina proizvodnje 87., teget plava boja, extra stanje, reg. do 24. 11. 09., 3.900 KM. Tel. 062 647 666. 3726-1Gr Nissan Terano I, 93. god., u odli~nom stanju, 2.7 TD, 5 vrata, crna stakla, nove gume + 4 felge, kuka, povoljno. Tel. 061 138 969. 3732-1Gr Prodajem Audija A-5 TFSI, 1.8 T, 125 KW, 170 KS, 6 brzina, star 8 mjeseci, sva full oprema, kupljen nov u ASA-salonu, metalik siva. Mogu}a zamjena. Tel. 061 167 850. 3754-1Gr Prodajem Audija Allroad, 2.5 TDI, V&, quatro, god. proiz. 2001., sva frull oprema. Mercedes E klasa 320 CDI, tiptronik, elegance, god. proiz. kraj 2001., sva full oprema. Kombi T-4, 2.4 TDI, putni~ki, god. proiz. 1994. Kombi Mercedes Vito 108 D, diesel, god. proiz. kraj 1997. putni~ki. Tel. 061 130 908. 3754-1Gr VW Passat 1.9 TDI, novi model, kraj 2006. (confortline), klimatronik, crom paket, 27.900, pla}eno sve do registr. Golf 4, 1.9 TDI, 130 KS, 4 vrata, klimatronik, 2001. god., tek registrovan, kao nov, 15.500. Mogu}e zamjene. Tel. 061 258 025. 3778-1Gr Hitno, Mercedes ML 320, benzin/plin, 2003. god., ful opcija. Kontakt: 061 145 887. 3772-1Gr Ford Mondeo, 1997. god., TDI, klima, ABS, tek registrovan, 7.500 KM. Tel. 061 250 942. 5053-1Nd` Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbne i bo~na stakla, demonta`a i monta`a sa garancijom 5 god. Radimo reparaciju o{te}enja i zatamnjivanje stakala, Stup, Bojni~ka 109. Tel. 061 215 696, 033/762-445. BMW 525 D, 2005., tek reg., full, 34.000 KM, mogu}a zamjena. Tel. 063 994 659. BMW X5, V6, 4 WD, 3.0 L, 2003. god., benzinac, automatic, full oprema, svijetloplava metalik, pre{ao 86.000 km08D. Cijena do registracije 50.000 KM. Tel. 061 195 938. Dacia Logan 1.6, ful oprema, stara dvije godine, reg. do febraura 2010. god. Cijena po dogovoru. Tel. 062 337 813. Daewoo-Nexia Limuzina, crvena met., 1998. god., pre{la 86.000 km, u odli~nom stanju, reg. do 11/2009. god., cijena 4.700 KM. Tel. 061 863 783. Dvije gume Sava S3 175/70 r14, u odli~nom stanju. Tel. 033 223-844. Fiat Marea 1.9 TD, 1997. god., siva met., mo`e zamjena za Punto. Tel. 061 144 163. Fiat Multipla, dizel, 2001. g., full, tek registrovan, malo pre{ao, 9.900 KM. Tel. 062 104 028. Fokus 1.8 TDCI, 2003. god., 4 vrata, bijeli, ABS, klima, CD, dalj., uvoz, sve pla}eno. Tel. 061 136 638, Visoko. Ford Fiesta TDCI, str. reg., o~uvan, juli 2002., 11.000 KM. Tel. 062 757 808. Ford Skorpio u odli~nom stanju, regostrovan do 14. 12. 2009. god., povoljno. Tel. 061 275 666. Golf 2, dizel, 90. god., prvi vlasnik. Tel. 061 106 959. Golf 3, 1.9 SDI, 1997. god., met. plavi, 2 vrata, reg. 11/2009. Tel. 061 212 840. Golf 3, god. proizv. 95/96., turbo dizel, 4 vrata, kao nov, cijena 8.900 KM. Tel. 061 204 169. Golf 4, 1.9 TDI, 110 KS, klimatronik, recaro sjedi{ta. Tel. 061 867 621. Huyndai Accent 2000. g., 1.3 benz., klima, CD, reg. do jula 2009. Cijena 7.000 KM. Tel. 065 780 850. Hyundai Accent, 2001. g., pre{ao 64.000 km, klima, automatik, CD player, reg. do 11. 09. Cijena 9.500 KM. Tel. 061 133 413. Invalidski skuter sa 2 akumulatora, jedno punjenje 40 kilometara. Tel. 061 928 896. Jeep Gradn Cheeroke limited, 2002., 4.7 V8 B, reg., zamjena za manje. Tel. 061 186 064. Jeep Grand Cherokke, 2005. god., V6, 2 WD, 3.7 L, benzinac, automatic, xenon farovi, CD player, klima, pre{ao 82.000 km, crvena metalik. Cijena do registracije 30.000 KM. Tel. 061 424 456. Kombi Mercedes 312 D, {printer, I. 2000. god., mo`e zamjena. Tel. 061 138 457. Mercedes A klasa, 170 CDI, 99., ful opre-

Prodaja
Stanovi novogradnja 45 m2, 51 m2 i 55 m2. Idealna lokacija Betanija - Pionirska dolina. Visoki standard gradnje. Parking mjesto. Cijena 2.850-2.950 KM. Tel. 063 799 152. PTT Prodajem savremeno izgra|eni poslovni objekat - novogradnja, vrhunski materijali, pogodan za proizvodnju i skladi{te, povr{ine 4.300 m2 + asfaltirano dvori{te od 4.600 m2, na parceli od 8.000 m2, Vlakovo, u blizini Mostarskog raskr{}a. Tel. 061 144 847, www.vlakovo.homeip.net vlakovo@gmail.com N. Dolac Malta troiposoban, II sprat, 86 m2 - 157.000 KM ili zamjena za manji stan. Tel. 061 140 405. 4891-1Nd` Prodajem poslovni prostor 28 m2 u „Robot-Comercu“ (Socijalno). Tel. 061 347 045. 3692-1Gr Povoljno - Hitno. Hrasno - dvosoban 50 m2, dva balkona. Tel. 061 375 787. 4980-1Nd` Vogo{}a, prodajem dulum zemlje 1/1 i ku}u sa dva sprata, poseban ulaz, do Hotonja Barica, od glavne ceste 500 metara i staru ku}u i gara`u, prilaz do ceste. Tel. 062 215 655. 4991-1Nd` Prodajem stan u Fojnici, 54 m2, kod hotela Jezero. Informacije na mob. 063 993 063. PTT

Kupovina
Kupujem havarisana vozila Golf 2, i ostala vozila mla|e godi{te. Tel. 061 206 689. Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635. Kupujem havarisana i neispravna vozila. Tel. 061 274 441. Ford Ka kupujem ili neko drugo auto. Tel. 063 132 183. Kupujem dijelove za Seat Ibicu, Olimpik 91. Tel. 062 967 871.

Izdavanje
Izdajem poslovni prostor 100 m2, ul. Safeta Zajke 314, preko puta OMW pumpe u Brije{}u. Tel. 062 359 139, 033 674064. 4925-1Nd` Namje{ten stan na M. Dvoru 125 m2 i poslovni prostor 120 m2 - Otoka. Tel. 061 199 991. 4946-1Nd`

Dnevni avaz
033 656-235, 061 325 750. Pale, naelje Careve vode, prodajem-mijenjam plac zemlje 980 m2 sa svim gra|. dozvolama. Tel. 033 542-183, 061 856 024. Pale, naselje Javor, prodajem 850 m2 zemlje sa svim gra|. dozvolama. Tel. 061 200 854. Plac 600 m2 sa svim komunalijama, dozv. gradnja, Brezanska. Tel. 033 232-462. Plac Kova~i}i 576 m2, dozv. gradnja, svi priklju~ci na terenu. Tel. 061 335 484. Plac na Ni{i}ima, 5,5 duluma, pogodno za gradnju. Tel. 033 489-002, 061 254 038, 061 719 890. Plac prodajem 910 m2, ul. H. Brankovi}a, Mojmilo, 1/1, 40.000 KM, fix. Tel. 061 432 167. Pofali}i, Humska ul., stamb. pos. objekat 600 m2 na placu od 610 m2, novogradnja. Tel. 062 227 122. Pos. prostor 69 m2, potpuno renoviran, vlasni~ki list, cijena 295.000 KM, prodajem. Tel. 061 140 071. Pos. prostor 90 m2/1, mogu}nost nadogradnje, 180.000 KM. Tel. 061 161 694. Pos. prostor prodajem na Dobrinji 3, suteren, 27 m2, preure|en za stanovanje. Tel. 061 200 854. Prodajem 3-iposoban stan 78 m2, Dobrinja 2, ili mijenjam za manji uz doplatu. Tel. 061 702 430. Prodajem dvos. stan 54 m2, dva balkona po 4 m2, podrum, III sp., dvostrano orijentisan. Tel. 065 299 303. Prodajem jednos. stan 41 m2, 3 sp., kod Socijalnog, adaptiran. Tel. 062 812 565. Prodajem ku}u 11x9 na sprat u VisokoPorije~ani, oku}nica, 1.350 m2 i 30 dun. zemlje. Tel. 033 649-316, 033 690-059. Prodajem livadu, ba{tu u placevima, dozvoljena gradnja i svi priklju~ci, Dobro{evi}i. Tel. 065 335 075. Prodajem na Bistriku pos. prostor 50 m2 u blizini Jap. ambasade. Tel. 061 276 207. Prodajem stan 56 m2, A. Polje, B faza. Tel. 061 244 325. Prodajem stan 60 m2, naselje „Kvadrant“, ^. Vila. Tel. 033 458-700 ili 061 906 641. Prodajem stan Al. B faza, 70 m2, i pos. prost. 20 m2 Dobrinja. Tel. 033 473-492. Prodajem tros. stan 108 m, Vi{njik. Tel. 446-807. Prodajem u Bla`uju ku}u u izgradnji, gra|evinska, na 3000 m2 zemlje, 45.000 EUR-a, dogovor. Tel. 033 570-555, 062 332 556. Prodajem stan 60m2, Bare-[ip (novo naselje). Mob.061/339-739, e-mail: fahrudinvehabovic@yahoo.com Prvomajska, prodajem garsonj., 29 m2, extra sre|en+blind vrata, PVC stolarija, laminat, kabl. Tel. 062 327 460 i 061 811 792. Ran~ prodajem sa dva objekta, bazen, ribnjak i gara`a. Tel. 061 192 073. Stan 1/1, ^adord`ina, S. Grad, 53 m2, I sp. Tel. 062 376 287. Stan 102 m2 kod Tr`nice Markale. Zvati poslije 17 h. Tel. 666-831. Stan 63 m2 i gara`u prodajem, Igmanska, Had`i}i. Tel. 066 723-465. Stan prodajem Ilid`a-Lu`ani, 58 m2, 3 sp., cijena po dogovoru. Tel. 033 623-534. Strogi centar, Danijela Ozme 12/III, stan 170 m2. Tel. 062 319 690. [vrakino prodajem garsonjeru 29 m2, 1 sp., parno grijanje, 1/1, 2.000 KM/m2. Tel. 062 370 987. Tros. stan 72 m2, 14 sp., nije zadnji, strogi centar. Tel. 033 445-876. Vrlo povoljno dva dun. mlade {ume, D. Vode, Ahatovi}i. Tel. 065 335 075. Vrlo povoljno prodajem stan na Obali 154 m2, pogodan i za pos. prostor. Tel. 203124. Zbog preseljenja u drugu zemlju, hitno prodajem dvos. stan, 1.900 KM/m2, papiri uredni. Tel. 062 758 241. Zemlji{te prodajem za ku}u ili vikend., struja, voda, Perivoje. Tel. 061 159 181. Zemlju prodajem na Kreme{u-Vogo{}a, sa svim priklju~cima. Tel. 061 145 636. sp., balkon, centralno gr., za stan u Sarajevu. Tel. 061 566 619 i 033/536-810. Manji stan mijenjam u Para~inu (Srbija) za Sarajevo, okolina. Tel. 062 395 961. Mijenjam ku}u u Bla`uju za stan u Sarajevu, uz dogovor. Tel. 065 335 075. „ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485, 063 838 936, 065 234 239.“ 4325-1ND@ Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata. Tel. 061 501 401. 4834-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 3756-1Gr KVALITET I GARANCIJA - Vanjske PVC i alu. roletne, aluminijske `aluzine, panelne, platnene i trakaste zavjese, BLINDO i harmonika vrata. Tel. 062 170 248, 033/613-584. 291-1Gr Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, sa garancijom. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. 5042-1Nd` SZR RTV SERVIS vr{i opravke svih vrsta TV aparata uz besplatan dolazak, ra~un i garanciju. Tel. 033/766-560. Mob. 061 139 093. 4368-1Nd` TV SERVIS opravka svih marki TV, video DVD. Dolazak, ra~un, garancija. Daljinski za TV. Tel. 033/650-400, 033/610-000. 4312-1Nd` KIRBY - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, sa najsavremenijim ma{inama i {amponima, itisoni 1 m2/1 KM, radimo i generalna ~i{}enja firmi, kancelarija i stanova. Tel. 061 350 688. 3817-1Nd` ALU `aluzine 20 KM/m2, trakaste zavjese 20 KM/m2, ALU i PVC roletne, Harmo vrata, tende. Tel. 033/211-484, 033/767-995 i mob. 061 131 447. 4603-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje, usisavanje i ispiranje tepiha (1 KM = m2) i namje{taja: ugao = 20 KM, kau~ = 10 KM. Tel. 061 141 944. 3602-1Gr VODOINSTALATER SA ELEKTRI^AREM popravka starih i ugradnja novih instalacija, sanitarija, bojlera, aut. osigura~a, uti~nica, prekida~a, el. ure|aja, itd. Tel. 061 389 112, 061 180 120, 061 132 149. 4922-1Nd` Vr{im prevoz stvari, selidbe, odvo`enje starih stvari, po potrebi radna snaga. Tel. 062 760 396. 2673-1Gr TV SERVIS vr{i popravak svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033 451-778. Mob. 061 148 042.3780-1Gr Radimo stiropor fasade sa na{im ili va{im materijalom i na{om skelom. Tel. 061 270 729, 062 216 268. 4938-1Nd` TV SERVIS vr{i popravak svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033 451-778. Mob. 061 148 042. 3780-1Gr Brzo, precizno i povoljno kucam seminarske, maturske, diplomske, magistarske, doktorate. Tel. 062 340 039. Kerami~ki radovi od 8 KM, laminat od 3 KM, brzo, kvalitetno, povoljno. Tel. 062 422 040. Povoljno vr{imo usluge bru{enja i lakiranja svih vrsta parketa i {ipoda bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 061 967 229. Lektori{em i korigujem sve pisane tekstove, dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033 658707. Prekucavam sve vrste tekstova. Tel. 061 520 972. ^istim stanove i peglam ve{. Tel. 061 828 175. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 621-733. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu, ili ru~no u praonici sa dostavom na adresu: Tel. 061 202 630, 033/673284. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 526-945. Centralno grijanje, plinske instalacije, zamjena konvektora, radimo kvalitetno i povoljno uz garanciju. Tel. 061 500 037. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, uz garanciju. Tel. 061 497 622. Staklar sa iskustvom radi sve vrste staklarskih usluga, dolazimo na adresu. Tel. 061 609 947.

~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

51

PROFESIONALNO RJE[AVANJE SVIH VRSTA KOMPJUTERSKIH PROBLEMA, POVOLJNO. UGRADNJA I ZAMJENA KOMPONENTI, ANTIVIRUSNA ZA[TITA. INSTALACIJA WINDOWSA, UMRE@AVANJE, SPA[AVANJE PODATAKA. DOLAZAK NA ADRESU. TEL. 061 170 085. 3651-1GR Stolar, izrada kuhinja, plakara, regala, monta`a, zamjena. Tel. 062 944 952. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526521. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 440-236. Kiroprakti~ar-fizioterapeut, uspje{no lije~i oboljelu ki~mu, uko~enost, u{tak, uklje{tenje `ivca, diskus herniju, spondilozu, glavobolje. Tel. 061 172 516. Kirby - dubinsko usisavanje i pranje tepiha, etisona i tapaciranog namje{taja, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. ^i{}enje kompjuterskih virusa, instalacija raznih programa, „legalizacija“ windowsa, inter. konekcija. Tel. 061 243 611. Radim sve vrste centralnog grijanja: monta`e, opravke, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 105 425. Vizit kartice {tampam za 10 KM - 100 kom., brza isporuka, pozivnice za 38 KM. Tel. 061 229 347. Molerski radovi. Tel. 061 925 742. Molerske usluge uredno, kvalitetno, popust 20%. Tel. 062 127 525. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 033 522-016. Elektroinstalater, idejna rje{enja, planovi, nacrti, popravak starih i postavljanje novih instalacija. Tel. 062 525 888. Strunu, `eludac namje{tam, lije~im stru~no bezbolno, uspje{no, bolove u le|ima. Tel. 061 504 986. Moler kre~i, gletuje, kvalitetno i jeftino. Tel. 061 235 190. Radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke na grijanju. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Agencija „Rosa“ vr{i usluge ~i{}enja stanova i pos. prostora. Tel. 033/533-721. Profesor instruira engleski i francuski jezik, uspje{no, svi nivoi, povoljno. Tel. 062 407 517, 033 233-582. Dajem instrukcije iz matematike, fizike i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola! Tel. 061 812 528. Autoprevoznik manjim kamionom povoljno vr{i usluge prevoza: kabastog otpada, pijeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Popravljam TV svih modela profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. ^istimo vjen~anice, zavjese i paravane, dugogodi{nja tradicija. Tel. 063 638 955. Preseljenje i sve vrste prevoza sa kombijem, cijena povoljna. Tel. 061 165 009. VKV moler - jednosoban 250 KM (materijal uklju~en). Tel. 062 921 864. Vr{im sve stolarske usluge - popravak starog, izrada novog. Tel. 440-895, 061 905 734. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Kre~im stanove 100 KM. Brzo, kvalitetno. Tel. 061 493 335. Sa kombijem vr{im prevoz robe i putnika, selidbe i ostalo. Tel. 651-444, 061 274 191. VKV bravar radi ugradnju brava, PTT sandu~adi, ormara, kani{li, ramova, povoljno. Tel. 061 507 683. Moler sa svojim saradnicima, nudi akcijsku ponudu svih molersko farbarskih radova. Mo`e i po dogovoru. Tel. 033 456-979, 061 219 768. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Vodoinstalater povoljno, vr{im radove brzo i kvalitetno, besplatan dolazak na adresu. Tel. 062 591 300. Povoljno prevozim sve vrste roba, usluge selidbi, odvoz kab. otpada. Tel. 061 170 886, 033 472-954. Stolar, opravka, izrada i monta`a kuhinja, namje{taja i gra|. stolarije, postavljanje laminata, lamperije i podova. Tel. 061 502 739. Popravljam sve vrste kompjutera. Tel. 061 571 814. Na Alipa{inom polju instruiram |ake i studente iz matematike ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}. i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Elektri~ar - vr{i opravke i monta`u el. instalacija, pe}i, bojlera, aut. osigura~a i dr. Tel. 061 524 123. Moler. Tel. 061 867 007. Instrukcije dobrim |acima daje iskusni nastavnik njema~kog i bosanskog (penzioner), sa 4-godi{njim boravkom u Njema~koj. Tel. 061 377 496 i 659-750. @elite smr{ati, udebljati se, bolju koncentraciju i zdravlje, vi{e energije. Tel. 061 363 531. Ako imate zdravstvenih problema javite se, ni{ta nije nemogu}e. Tel. 061 363 531. Vodoinstalater sa dugogodi{njim iskustvo vr{i popravku, monta`u i pro~epljenje vod. instalacija. Tel. 061 348 717. Brzo, povoljno i kvalitetno pi{em semi-

VELIKA AKCIJA! U prodaji su bukova cijepana drva 70 KM, (Kreka) drveni ugalj 90 KM, (Banovi}i) kocka, orah 150 KM, bukovi briketi 250 KM tona. Isporuka brza i ta~na. Kon. tel. 062 552 323. 4918-1Nd` Prodajem bukova iscijepana drva, cijena 70 KM, kao i ugalj Banovi}i (kocka i orah) po cjeni 150 i ugalj Kreka po cijeni 90 KM. Tel. 061 417 842. 4994-1Nd` Prodajem iscijepana bukova drva, cijena 70 KM po metru. Sve vrste drvenog i kamenog }umura po povoljnim cijenama. Sve sa dostavom na adresu. Tel. 061 670 068. 5037-1Nd` Najkvalitetnija prodaja i ugradnja harmonika vrata svih modela i mjera. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Sex pobolj{ajte garantovano uz ljekoviti {ampon Kamagra, diskrecija zagarantovana. Tel. 061 817 960. Prodajem inventar za radnju (police, vaga, kasa, fri`ideri). Tel. 062 170 722, Carina 23. Prodajem profesionalnu ma{inu za pranje ~a{a, italijanska. Tel. 061 531 130. Prodajem grafi~ki no` Luigi, usta 72 cm, mehani~ka presa, 3.000 KM. Tel. 061 136 242. Ulaznice za U2, 9. 8. 2009. godine, cijena 1.000 kuna. Email: ulazniceu2zavas@yahoo.it Tel. 00385 95 531 3362. Poja~iva~e antena za sve vrste mobit., provjereno. Tel. 062 943 727. Prodajem komplet invent. za slasti~arnu, buregd`inicu, aparat za sladoled, Karpid`ani. Tel. 061 311 784. Bayerove trake za mjerenje {e}era u krvi prodajem. Tel. 061 800 057. Profesionalnu Bo{ pilu lisi~iji rep, prodajem. Tel. 061 102 126. Neulo`. certifikate prodajem, Gora`de. Tel. 381 64 13 765 12. Rainbow usisiva~ sa opremom. Tel. 062 579 749. Prodajem Wikler parnu pekarsku pe} i sve prate}e ma{ine ili izdajem komplet pekaru s dozvolom u S. Mostu. Tel. 061 608 922. Povoljno prodajem novu ugaonu garnituru, zvati poslije 15 h. Tel. 033 219-488, 061 432 630. Kuhinjski namej{taj nova garnitura, dva dobro o~uvana kau}a, Preporod {poret. Tel. 400 615. Aparat prodajem za bezbolno bu{enje u{iju, 300 KM. Tel. 062 806 821. Stomatolo{ka stolica Kavo, potpuno nova i sve ma{ine za fix. mobilnu tehniku. Tel. 061 154 924. Prodajem 750 novih crijepova dilj Vinkovci. Mob. 062/139-269 Prodajem crne be{avne cijevi i krilo vrata 3 mjere. Tel. 062 332 769 Prodajem grobno mjesto na Kat. parceli u Barama. Tel. 063 338 057. PVC cisterna za vodu od 1000 lit., povoljno. Tel. 061 184 444, 032 735 199. Burac PVC od 200 l. za rakiju, kiseljenje itd. Tel. 061 184 444. Prodajem burad PVC od 150, 50, 40, 25 litara. Tel. 061 184 444. Prodajem bukova iscjepana drva i ugalj sa prevozom. Tel. 061 159 904. Ma{inu za pranje ve{a Gorenje ispravna prodajem za 100 KM. Tel. 033 470-495. Plavix 300 (4x75) original za penzionera, vrlo povoljno, zvati poslije 20 h. Tel. 063 638 928. Podvodne i nadvodne mu{ice za lov kap. lipljana i pastrmke, uspjeh garantovan. Tel. 061 206 345. Polovan, ispravan, crno-bijeli TV. Tel. 531-296. Plin. pe} prodajem za grijanje. Tel. 531296. Prodajem neuramljen Vilerov goblen. Tel. 531-296. Laptop IBM Think Pod T42, 1.7 GHz malo kori{ten, super stanje. Tel. 033 444389, 061 551 454. Pe} profesionalna restoranska za pe~enej pita i kuhanje, sa 1 rernom, na struju, proizv. „Igol“ Ljubljana. Tel. 061 769 201. Rupi~aste nao~ale lije~e vid +- dioptriju, ispravlja u prirodni vid. Tel. 033 482-461. Prodajem povoljno color kopir aparat. Tel. 062 112 054. Nov ra~unar P4, 3 GHz, 1 GB, 80 GB, DVD-RW, FDD, tast., mi{, garancija 12 mj. Tel. 061 135 748. P~elinja dru{tva prodajem L.R. sa 2 nastavka. Tel. 061 191 619. Ugaona garnitura Moica, zelene boje za sjedenje. Tel. 061 272 611.

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG. KAMAGRA GEL. KAPI ZA @ENE. ZA SUPER SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. NE RIZIKUJTE SA DUPLJACIMA. TEL. 061 702 404. 4288-1ND@ SEX DO LUDILA! ORGINAL! KAMAGRA GEL 100 MG, CIALIS - 20 MG, BEZOPASNO PO VA[E SRCE. DISKRECIJA DOSTAVA. DOSTAVA POUZE]EM. TEL. 062/942-815. WWW.VIAGRA.BA 3586-1nd` Prodajem ma{inu Kuper 1150, za spajanje furnira (konac) ili mijenjam za auto. Tel. 061 791 883. Sadnice jagoda mjese~arki prodajem. Tel. 061 220 420. Prodajem TV Gorenje 72 cm, 90 KM, kau~ i 2 fotelje 40 KM, }ilim 2x3,5 m o~uvan, 50 KM. Tel. 065 695 706. Ure|aj za ~i{}enje u va{em domu ili uredu sa prof. peglom, vi{e nivoa filtriranja i ~i{}enja i osvje`iva~ zraka, dostava bespl., prezentacija. Tel. 061 803 042. Prodajem tegle za med sa poklopcima. Tel. 033 469-578. @ensku periku kratku, prodajem. Tel. 033 469-578. Prodajem dobro o~uvane, ru~. ra|ene }ilime i staze original nepal i persijske. Tel. 033 452-018, 061 606 658. Prodajem komplet inventar za slasti~arnu, buregd`inicu, aparat za sladoled Karpid`ani. Tel. 061 311 784. Lijek za bolesno srce na biljnoj bazi. Tel. 033 616-211. Prodajem 100 posto efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara. Tel. 061 243 891. Me|unarodni tel. razgovori do 5 puta jeftiniji, doma}i do 20 posto, bespl. priklju~ak. Tel. 062 521 995. Uz prodaju ljekovitih proizvoda, prepeli~ija jaja, meso i dom. med, ~urokot i maslinovo lje, trave (islamska medicina), besplatni CD-DVD za lije~enje od d`ina, sihira i PTSP-a. Tel. 062 134 551, 061 502 136. Kanc. sto no, veliki ovalni prodajem. Tel. 061 548 461, Vogo{}a. Prodajem gusani kamin marke Alfa. Tel. 061 548 461, Vogo{}a. Plin. pe}, plin. re{o, plin. fla{e, el. grijalica, {poret ~vrsto gorivo, portabl TV, pe}i kreka prodajem. Tel. 665-258. Vrlo jeftino prodajem dobar trougao i fotelju. Tel. 033 226-317. Prodajem TA pe} 2 KW cijena 50 KM. Tel. 061 905 498. Nov njem. dvogled 10x50 pogodan za lovce i ljubitelje prirode, povoljno. Tel. 061 709 772. Prodajem nove termostatske glave marke ARMAL, velika u{teda na potro{nji. Tel. 061 565 855. Koke nosilje, stare 1 god. Tel. 061 323 704. Prodajem vagu od 1000 kg, cijena 550 KM. Tel. 061 323 704. Motorna pila „Solo-636“, malo kori{tena, cijena 400 KM. Tel. 061 323 704. Ra~unar P3 kompletan sa ekranom 15 in~a, {tampa~ i ostala oprema, garancija, 250 KM. Tel. 062 757 808. Prodajem nov limeni ormar 180x64 za alat ili ost. Tel. 214-351. Parket 20 m2 bukov, o~uvan, povoljno. Tel. 061 377 325. Prodajem regal, trosjed, komodu i sto, sve 350 KM. Tel. 061 525 400. Prodajem dvoje novih invalidskih kolica, jedna su elektri~na, u pola cijene. Tel. 062 347 097, Azi}i. Harmonika vrata, povoljna akcijska prodaja i kvalitetna ugradnja svih modela sa dvije vodilice. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Ve{ ma{ine Gorenje nove i polovne 120320 KM, fri`id. {porete struja-plin i ugradbene, 100-150 KM, dostava bespl. Tel. 533631. PVC cisterna za vodu od 1000 l, povoljno, hitno. Tel. 061 184 444, 032 735 199. Burac PVC od 200, 150, 50, 40, 25, 20 lit. Tel. 061 184 444, 032 735 199. Harmonika vrata jednokrilna i dvokrilna sa dvije vodilice, prodaja i kvalitetna ugradnja. Tel. 061 512 294. Prodajem kasete i CD sa pjesmom ptica 2,5 i 5 KM. Tel. 062 563 366. Prodajem starog {tigli}a 20 KM. Tel. 062 563 366. Sir}e prodajem od divlje jabuke-zukve, 2 KM/l. Tel. 062 563 366. Kanarince prodajem mu`jake 50, `enka 25 KM. Tel. 062 563 366. Kavez prodajem za ve}eg psa, du`. 80, {ir. 60 i vis. 80 cm. Tel. 062 563 366. Prodajem trakice Bayerove za mjerenje {e}era u krvi. Tel. 061 183 591. Zamrziva~ Obod, dim. 140x60x60 i fri`id. Gorenje, dim. 120x55x55 ispravni, u funkciji. Tel. 033 233-497, 061 566 516. Regal, trosjed, komodu i sto, sve 350 KM. Tel. 061 525 400.

Potra`nja
Potrebno vi{e stanova, u zgradi za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 062 465 466. Potreban manji stan u zgradi bli`e centru, strancu za iznajmljivanje, agencija. Tel. 061 145 853. Samcu potrebna namje{tena soba. Tel. 061 841 439. Kupujem ve}i stan ili ku}u u centru (Vi{njik, Breka, Bjelave). Tel. 061 558 932. Agenciji potreban ve}i broj stanova za iznajmljivanje. Tel. 061 925 649. Potreban ve}i broj stanova, ku}a za iznajmljivanje, kupovinu, prodaju (agencija). Tel. 062 802 836. Agenciji hitno potrebno vi{e stanova za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061 214 306, 033 203-127.

Zamjena
Mijenjam ve}i stan za manji uz nadoknadu, ili prodajem. Tel. 222-539. Sarajevo-Dobrinja 2, super lokacija, dvosoban stan 1/1, mijenjam za stan: Makarska Makarska rivijera. Tel. 062 213 786. Mijenjam stan 68 m2, na Dobrinji 4 za dvos. na Grbavici. Tel. 033 542-183, 061 856 024. Jednosoban stan 36 m2, u centru Pala, II

52

^etvrtak, 16. april/travanj 2009.

Dnevni avaz
Izra|ujemo sve vrste sportskih mre`a: za{titnih, nogomet, rukomet, odbojka. Tel. 063 402 077. [ijem `enske suknje za 1 dan. Tel. 062 458 621. Student engleskog jezika daje instrukcije osnovcima, dolazim ku}i. 60 min. - 10 KM. Tel. 061 517 884. Snimanje i fotografisanje vjen~anja i drugih doga|aja profesionalnom digitalnom opremom. Mob. 061/555-869. Nudim ~i{}enje stanova, odlazak u trgovnu, pla}anje re`ija, {etnju starih osoba. Tel. 061 778 081. Lektori{em i korigujem sve vrste tekstova. Tel. 061 421 749. Profesorica daje instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 033 522-016. Certificirani ra~unovo|a vodi poslovne knjige i pru`a ostale ra~unovodstvene usluge - povoljno. Tel. 061 353 244, 558-491. Servis ra~unara Aki, ugradnja, nadogradnja, servis i instalacija, na pijaci Grbavica. Tel. 061 545 375. [ivanje pantalona mu{kih, `enskih, `enskih suknji 10 KM, vr{imo korekcije odje}e. Tel. 033 204-093. Vodoinstalater sa dugim iskustvom vr{i popravke i nove instalacije ure|aja. Tel. 033/639-963. Postavljam i ugra|ujem blindo vrata, klime, stelitske antene. Tel. 062 627 602. „Speranza“ - njega starih i bolesnih. Tel. 066 711 150. Lije~imo mujasin suhi, vla`ni, hemoroide, uspje{no. Tel. 033 204-093. Iznajmljujem play station 2 sa igricama, cijena 12 KM. Tel. 061 201 341. Prekucavam sve vrste tekstova na ra~unaru, povoljno. Tel. 061 379 586. Ure|ujem i recenziram va{e autobiografske knjige (poezija, prozora, dokument...) povoljno. Tel. 062 738 463. Obavljam adaptacije i ostale gra|. radove, vrlo povoljno. Tel. 061 442 263. KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM, radim farbanje stolarije, gletovanje. Tel. 062 388 242. Kre~im stanove, jednosoban 90 KM, dvosoban 120 KM, penzionerima popust 20%. Tel. 033 402-293, 061 928 122, Ilija{. Voza~-instruktor obu~ava sasvim korektno i pa`ljivo. Tel. 061 338 085. Molersko-farbarski radovi i postavljanje tapeta, izvodim kvalitetno, ~isto i povoljno. Tel. 061 382 230. Izvodim sve gra|evinske radove i sve vrste adaptacija. Tel. 062 393 187. Instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 061 811 394. Vr{im prevoz robe, stvari, selidbe, povoljno, kombi mercedes, na svim destinacijama sa i bez radnika. Tel. 061 811 115. Radim molerske radove, rigips, prezide, keramiku, laminat, termo fasade, komplet adaptacije. Tel. 062 226 904. Vr{imo razvoj poslovnog softvera po narud`bi i grafi~ki dizajn. Tel. 061 746 247. Profesorica njem. jezika daje instrukcije i prevodi tekstove. Tel. 061 236 573. Timski rad keramika, moleraj, laminat, rigips, voda, fina monta`a, postavljanje luster i ostalo. Tel. 061 525 310, 062 214 879. Nudim knjigovodstvene usluge samostalnim radnjama, uslu`nim, zanatskim, ugostiteljskim. Tel. 061 811 816. Prevoz putnika sa kombijem 7+1 po svim destinacijama. Tel. 061 209 935. Servisiranje ra~unara, instalacija sistema, postavljanje mre`e, internet, konekcija, antivirus, dogradnje, popravke. Tel. 061 668 935. Treniranje pasa za sigurnosne potrebe, {etnja pasa. Tel. 061 226 541. Renoviranje stanova, zidanje, maltanje, izolacija, kulir. Tel. 061 904 293. Elektri~ar VKV za ku}. el. instalacije i ure|aje, pozovite. Tel. 618-907. Radimo el. instalacije, povoljno. Tel. 061 901 646. Masa`a relaxaciona, sportsko rekreativna, opu{taju}a. Tel. 061 712 710. Fasade, zidanje, renoviranje stanova, izolacije, podloge. Tel. 061 904 293. Rigips majstor - potkrovlja, spu{teni plafoni, pregradni zidovi. Tel. 061 818 732. Kombi prevoz, selidbe, ~isto, bez o{te}enja. Tel. 061 311 622. Prekucavanje i obrada svih vrsta tekstova. Tel. 066 203 118. Elektri~ar popravlja i postavlja el. instalacije. Tel. 061 350 764. Elektri~ar: el. instalacije, autom. osigura~i, indikatori za banje, el. bojleri, el. {poreti i drugro. Tel. 061 312 435. Obavljam prevoz, selidbe, po dogovoru mu{terije sa istovarnim radnicima. Tel. 061 203 858. Kombi prevoz, klima, udoban novi kombi, Neum 25 KM povratna karta. Tel. 061 234 895. Rainbow dubinsko usisavanje i pranje }ilima, u va{oj ku}i, brzo i kvalitetno. Tel. 061 204 144. Dva molera izvode molerske radove kvalitetno i povoljno. Tel. 062 295 100. Molerski radovi uredno, kvalitetno. Tel. 061 925 742. Engleski i bosanski podu~avam sve uzraste, prevodi. Tel. 065 572 966. Sve vrste kroja~kih usluga, prepravke, {ivenje, kvalitetno, Alipa{ino p. Tel. 065 695 706. Mijenjam, postavljam prozore, vrata u stanu i ku}i, zidanje, {alovanje, malterisanje. Tel. 061 501 835. Termo fasade, rigips, moleraj, uz garanciju sa njem. iskustvom. Tel. 061 270 971. Lije~im sva oboljenja ki~me i dr. bolesti. Tel. 033 616-211. Kerami~ar VKV postavlja keramiku. Tel. 061 803 324, 033 205-648. Instrukcije iz matematike, fizike i elektrotehnike. Tel. 061 803 042. [ivanje po mjeri `enske konfekcije, korekcije odje}e, kvalitetno i povoljno. Tel. 210821, 061 541 898. Izvodimo sve vrste gra|evinskih radova brzo i kvalitetno. Tel. 062 119 445. Stolar kvalitetno obavlja sve stolarskolakirerske poslove. Tel. 061 505 610. Profesionalno snimam video kamerom i prebacujem Va{e snimke na DVD. Tel. 061 159 367. ^istim i odr`avam stanove, ku}e, vile, peglam ve{. Tel. 062 504 781. Radim sve vrste grijanja, servisiranje. Tel. 061 105 425. Profesor engleskog i francuskog daje instrukcije i prevodi. Tel. 033 239-376. Vodoinstalater sa 30 god., iskustva, vr{i opravku instalacija, monta`u sanitarnih ure|aja i pro~epljenje odvoda. Tel. 062 139 034, 033 535-659. Vodoinstalater vr{i opravke ~esmi, vodokotli}a, sifona, ventila. Penzionerima jeftinije. Dolazak besplatan. Tel. 459-570, 061 205 803. Iznajmljujem gra|. skelu sa monta`om i demonta`om. Tel. 061 159 176. Pisanje tu`bi, `albi, molbi i drugih pravnih akata, stru~no i povoljno. Tel. 062 450 676. Uspje{no prevodim sve vrste tekstova sa engleskog na bosanski i obratno. Tel. 033/542-626. Njema~ki jezik, dvo~as 12 KM. Tel. 057/316-378. Instrukcije iz njema~kog jezika i priprema za prijem na germanistiku. Tel. 061 363 531. Ovla{teni sudski tuma~ za engleski prevodi i podu~ava sve uzraste. Tel. 033 643-510 ili 061 781 562. Instrukcije iz engleskog jezika. Tel. 061 805 356. Radim molerske radove, brzo i povoljno. Tel. 061 867 007. Radim zidarske i tesarske poslove. Tel. 033 466-154. Stolar, sve usluge. Tel. 061 538 223. Vodoinstalater radi adaptacije kupatila, kao i opravke. Tel. 535-236. Povoljno prevoz robe, stvari, putnika sa kombijem. Tel. 061 250 911. Prevoz putnika novim VW kombijem, klima, ful oprema. Tel. 062 355 006. Sve vrste bravarskih radova povoljno (ograde, gitere, balkone, itd.). Tel. 062 389 567. Iskusni vodoinstalater, `elim u~initi usluge iz svoje struke. Tel. 543-988, 061 968 031. Ugradnja rigipsa - knauf i amstrong plafoni, potkrovlja. Tel. 061 531 888. Vodoinstalater radi povoljno. Tel. 033 233-542, 061 285 483. Engleski i njema~ki uspje{no, svi uzrasti, 5 KM ~as. Dolazim na adresu. Tel. 033 471-297, 062 916 729. Student daje povoljno i kvalitetno instrukcije iz hemije i matematike, za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 061 748 948. Dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014. Kombi prevoz, vrlo povoljno. Tel. 061 439 666. Izra|ujem vizit-karte i ostalo u boji. Tel. 616-747, 061 272 220. Student informatike povoljno i efikasno vr{i instaliranje windows sistema. Tel. 066 481 714, 033 469-965. Vr{im prevoz robe, putnika i sportskih ekipa. Tel. 033 220-402, 062 214 690. Diplomirana profesorica violine daje povoljno ~asove violine. Tel. 033 642-192. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza. Usluga savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Autoreparature vanjske na karoseriji automobila, izvodim kvalitetno i povoljno. Tel. 063 532 269. Dajem nastavu - ruski jezik. Tel. 061 108 901. Prekucavam maturske, seminarske i diplomske radove, brzo i povoljno, na kompjuteru. Tel. 061 219 003, 062 556 336. Diplomirani pedagog daje instrukcije u~enicima osnovnih {kola, ~as 5 KM. Tel. 062 922 787. Odr`avam i ~istim stanove ozbiljnim porodicama. Tel. 033 461-002. Iskusna, ozbiljna i pouzdana osoba ~isti stanove i pegla ve{. Tel. 063 876 184. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Izrada el. instalacija jake i slabe struje, projektovanje i servis. Tel. 061 803 042. Prevodim engl. 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 061 524 387, 033 643990. Molersko-farbarske usluge. Tel. 061 527 918, 062 922 323. Selidbe za Srbiju, Crnu Goru, Hrvatsku, prevoz roba, radnici po potrebi. Tel. 065 140 444. Vr{imo brzu i kvalitetnu opravku va{ih televizora. Tel. 033 453-000, 061 505 084. Kucam, printam, skeniram sve vrste radova u boji. Tel. 616-747, 061 272 220. Obavljam molerske usluge i postavljam laminat, povoljno. Tel. 062 982 383, Dobrinja. Izdajem kamionsku dizalicu s korpom, visine 12 m. Tel. 033 553-865, 063 991 785. Instrukcije iz italijanskog jezika, vrlo povoljno. Tel. 063 897 129. Profesor matematike sa iskustvom uspje{no i kvalitetno daje instrukcije. Tel. 061 552 404. Certificirani ra~unovo|a vodi poslovne knjige: DOO, SZR, STR. Tel. 061 381 679. Prekucavam sve vrste tekstova na ra~unaru. Tel. 061 872 581. Uredno i kvalitetno radim molersko farbarske poslove sa dugogodi{njim iskustvom. Tel. 033 664-539, 062 189 683. Povoljno, vodoinstalater radi instalacije i otklanja kvarove. Tel. 061 207 851. Radim sve vrste molersko-farbarskih poslova i postavljam laminat. Tel. 062 238 093. Opravka i izvo|enje elektroinstalacija, kvalitetno, povoljno. Tel. 033 611-542. Uspje{no i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220173. Sve za kompjuter, rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja, dijelovi, kursevi. Tel. 061 827 793. Uni{tavamo: `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, buhe, mi{eve. Tel. 061 928 535. Kompletne adaptacije stanova, tavanskih prostora, hidroizolacija, keramika, {ippod, vinas, moleraj. Tel. 062 621 424. Ugradnja blind vrata sa obradom 85 KM, prozori drvo ili pvc 20 KM sa obradom 50 KM, sobna vrata 20 KM. Tel. 061 542 493. Elektroinstalaterske, molerskofarbarske, rigips, radimo povoljno. Tel. 061 310 141. ^istimo kercher aparatima }ilime, itisone, tepihe, namje{taj, auto i bus sjedi{ta. Tel. 062 738 728. Kombi prevoz raznih stvari do 1 tone, vrlo povoljno, mo`e i ispomo}. Tel. 061 183 368. Keramika 8,5, laminat 3,5, maltanje 7, rigips 8, estring. Tel. 062 622 423. Adaptacija stanova, rigips, plafoni 8, pregrade 6, blind vrata 80. Tel. 061 455 594. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, uspje{no. Tel. 063 548 396. Izrada i postavljanje originalnih autopresvlaka, autoku}ama dajemo popust. Tel. 061 385 329. Povoljno uz garanciju radim temo fasade, moleraj, {panski zid, dugogodi{nje iskustvo. Tel. 061 278 188. Tapetar i stolar, uz dogovor do dobrog posla. Tel. 061 606 651 i 066 620 342. Zidar radi ku}e od temelja do krova. Tel. 234-890. Instrukcije: hemija - povoljno (2 sata - 15 KM), dolazim ku}i. Tel. 061 481 182. Pobolj{ajte ili zapo~nite posao bro{urom „Kreditne linije“. Sadr`i 320 biznis kredita. Tel. 032 244-417. Zaposlenje i useljenje {irom svijeta, bro{ura „Informator“, na na{em jeziku. Tel. 032 244-417. Proizvodnja eteri~nih ulja, mirisa, parfema, raznih proizvoda. Bro{ura „Eteri~na ulja“. Tel. 032 244-417. Fast-fudu potrebne 2 radnice. Tel. 061 507 226. Potrebne 2 radnice za rad u kuhinji. Tel. 061 247 166. Mostarsko raskr{}e, restoran „Mlado jagnje“, potrebne 2 djevojke za rad u sali. Tel. 061 700 321. Buregd`inica „Forino“, ul. M. Tita br. 30. Potrebne 2 djevojke za prodaju sladoleda. Tel. 033/213-813, 061 778 526. Fast-foodu potrebna radnica. Tel. 062 910 221. Restoran „Bijela vila“ - potrebna kuharica. Tel. 061 546 049. Hemijska ~istionica ~isti odjevne predmete od: ko`e, krzna i tekstila, najjeftinije u gradu, tradicija od 1947. god. Tel. 063 638 955. Potrebna 1 ili 2 radnice u piceriji, hrana i stan, plata 700 KM. Tel. 061 719 503. Potreban radnik ili radnica za rad na rezanju i poslu`ivanju donera na {alter prodaji.Tel. 061 325 565. Potreban radnik/ca za rad u cafe clubu na Al. polju. Tel. 061 509 746. Potrebna radnica za rad u cafe clubu na Dobrinji. Tel. 061 218 071 Potreban dostavlja~ sa polo`enom B kate. po mogu~nosti sa radni iskustvom za rad u buregd`inici.Tel. 061 325 565. Mogu}nost osnovne ili dodatne zarade, 400-800 KM mj. kantoni Ze-Do i Sa. Tel. 061 297 354. Potrebni distributeri zdrave hrane, dodataka prehrani i energenata, Sk i Ze-Do kant. Tel. 063 150 710. Saradnici potrebni iz cijele BiH za kat. prodaju {ved. kozmetike, zarada 30 posto, rabat. Tel. 061 622 304, 032 403 508. Velika ponuda poslova u svojoj ku}i, lak posao, dobra i sigurna zarada. Tel. 063 347 564. Radio bi kao no~ni ~uvar. Tel. 061 493 251. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada min. 30 posto+kreditiranje+stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. Potreban ograni~en broj saradnika za posao u ku}n. marketingu, zarada solidna. Tel. 062 165 694. ^istim stanove, ku}e, molim samo ozbiljne ponude. Tel. 062 783 655. ^istimo i odr`avamo higijenu va{eg stamb. prostora, brzo, kvalitetno, pedantno. Tel. 062 760 012. Pos. mogu}nost za distributere, savjetnike, anketare i dr. dogovorite inf. sastanak. Tel. 062 266 736. Izvodim lim. gra|evinske radove po objektima. Tel. 062 151 468. Peremo sve vrste }ilima, itisona i tepiha, mokro pranje, 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 505 642. Potrebna frizerka za `ene i mu{karce. Tel. 062 575 436. ^istim, popravljam {upe i podrume, povoljno. Tel. 062 972 512. Odr`avala bi pos. prostor ili ljekarsku ordinaciju. Tel. 061 183 591.

narske, maturske i diplomske radove. Tel. 061 566 787. Serviser vr{i monta`u i servis klima, popravka rashladnih ure|aja, vitrina, komora. Tel. 061 143 019. Vr{im selidbe, prevoz robe kombijem, obezbije|ena radna snaga, uz dogovor. Tel. 063 872 529. Vr{im prevoz izletnika, Bjela{nica, Igman, Jahorina, Vla{i}, udobnim kombijem Mercedes. Tel. 061 140 572. Vr{im renoviranje ku}a i stanova. Tel. 061 501 835. Moleraj, brzo, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 574 040 Vr{imo sve vrste selidbi povoljno. Tel. 062 574 040 Prevoz putnika novim kombijem i minibusom sa klimom 9-21 sjedi{ta, za 1. maj, izleti, more, seminari, planine, inostranstvu, te po dogovoru. T 061 106-385. el. Prekucavam i sastavljam sve vrste radova, seminarski, brzo i kvalitetno, skeniranje slika. Tel. 061 723 505. Usluge ~i{}enja svih vrsta objekata, stambenih i poslovnih, brzo i pedantno. Tel. 062 516 278 Servisiranje ra~unara, instalacija sistema, windowsa, XP auntivirusna za{tita. Tel. , 062 722 189. Radim sve vrste molersko farbarskih radova kao i postavljanje laminata. Tel. 062 238 093. Opravljam sve vrste tlakomjera. Tel. 061 366 112, Sarajevo. Va{e fotose skeniram na CD, s natpisima, lahko gledati i sa~uvati. Tel. 659-750. Iskusni nastavnik njema~kog i bosanskog, penzioner, daje instrukcije vrlo uspje{no. Tel. 659-750. Prof. daje ~asove iz engleskog. Tel. 061 349 001, Paromlinska. Prevoz putnika kombi vozilima, {irom BiH i dalje, voza~i profesionalci. Tel. 062 213 645. Bolje zdravlje primjenom savremene metode uklanjanja virusa, bakterija i crijevnih parazita. Tel. 061 901 652. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473-574, 061 382 301. Registracija i prevod vozila u oba entiteta. Tel. 061 134 597. U~enicima, srednjo{kolcima, instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033 625-196, Ilid`a. Profesor instruira francuski, latinski, talijanski. Tel. 061 566 590. Parketarski poslovi, njema~ko iskustvo, kvalitet uz garanciju. Tel. 062 476 793. Profesorica daje ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Servisiranje ra~unara i opreme, instalacije softwera, povoljno, dolazak besplatan.Tel. 062 419 358. Postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata uz garanciju.Tel. 061 222 851 i 033 471 812 Ugradnja blind vrata sa obradom, prozora, rigipsa, laminata i moleraj Tel. 061 542 493. Kuhinje po mjeri, ameri~ki plakari, prevoz robe, monta`a namje{taja, postavljam laminat. Tel. 061 267 648. Vodoinstalater radi instalacije i otklanja kvarove. Tel. 061 207 851. Pe}i za pice zidamo, materijali. Tel. 061 154 540. Kombijem vr{im prevoz razne vrste robe, selidbe, otpad+ispomo}. Tel. 033 614436, 062 476 471. Profesorica instruira hemiju studentima i |acima. Tel. 061 800 103. KV vodoinstalater radi sve vrste instalacija sa pocin~anim i plasti~nim cijevima, povoljno. Tel. 061 390 655. KV moler radi sve poslove kvalitetno, povoljno, kre~i, gletuje, lakira stolariju. Tel. 626-296. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. ^istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. ^istim stanove i poslovne prostore i peglam ve{. Tel. 061 543 114. Postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260 i 061 257 522. Postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata uz garanciju. Tel. 061 244 183 ^istim brzo i kvalitetno stanove i poslovne prostore. Tel. 033 225-227, 061 516 910. VK bravar radi ukrasne ograde, ogra|uje balkone, vari auspuhe, povoljno. Tel. 062 940 731. Selidbe - isklju~ivo me|unarodne. Tel. 061 158 741. Obavljam moleraj stanova ku}a i stubi{ta. Povoljno i ~isto. Tel. 066 285 808. Staklar sa iskustvom radi sve vrste staklarskih usluga, kvalitet ekstra. Tel. 061 609 947. Lije~enje mu{kog i `enskog steriliteta ljekovitim biljem, te psorijaze, hemoroida, `ivce, opekotina, rana, {titnja~e, ekscema, vitiliga. Tel. 033 664-601, 062 273 110, Sarajevo. Povoljno, elektri~ar, popravka starih i ugradnja novih el. instalacija. Tel. 061 901 646. Sve vrste prevoza kamionom kiperom do pet tona, prevoz robe, selidbe, gra|. materijal, drva i ugalj i sve drugo. Tel. 061 159 904.

Ponuda-potra`nja
Frizerskom salonu potreban pomo}ni radnik. Sve informacije: 061 212 124. 4944-1Nd` Pizzeriji potreban kuhar - pic majstor i konobar. Tel. 061 244 993. 3693-1Gr Potrebna djevojka za rad u cafe-baru. Centar. Tel. 061 316 760. 3379-1Pr Pekaru potrebna radnica za prodaju. Tel. 063 543 785. 3755-1Gr Potreban dispe~er za rad u dispe~erskom centru taxi slu`be. Po`eljno dobro poznavanje grada i ulica. Hitno! Tel. 061 877 888. 3767-1Gr Potreban jedan no}ni ~uvar, jedan konobar i jedan kuhar za rad u motelu. Telefon za informacije: 062 725 793. 5048-1Nd`

Kupujem njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Lomljen i zub. zlato, dukate, zlatne satove, almasli grane, belenzuke i ost. kupujem. Tel. 061 965 126. Kupujem starinske satove, pe{kune, ogledala, sehare, bos. }ilime, namje{taj i ostalo. Tel. 061 965 126. Kupujemo dionice svih firmi i fondova, isplata odmah.Tel. 061 398 487. Kupujem lomljeno i zub. zlato, dukate i ostale predmete od zlata. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Umjetni~ke slike, ulje na platnu, lesonitu, pastel i akvarele kupujem. Tel. 061 553 640. Kupujem sve vrste opreme za ugostiteljstvo. Tel. 065 903 989.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i
Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

Telefon/adresa............................................................ .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), D`emala Bijedi}a 185, 71000 Sarajevo

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

53

LOTO

54

^etvrtak, 16. april/travanj 2009.

Dnevni avaz

6/42

O^EKIVANI JACK POT ZA 16. KOLO JOKER-a 256.000,00 KM

O^EKIVANI JACK POT ZA 16. KOLO LOTO-a 110.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJE[TAJ 15. KOLA LOTO-a OD 14. 04. 2009.godine

PRIVREMENI IZVJE[TAJ 15. KOLA JOKERA OD 14. 04. 2009.godine

BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAÈENJA

DOBITNA KOMBINACIJA 15. KOLA LOTO-a

03

29

32 08

26 22
392862 043308

03 08

22

26 29 32
JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

PRVI DOBITNI BROJ JOKERA
DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA

6 5 4 3

NEMA DOBITAKA POGODAKA IMA 10 DOBITAKA POGOTKA IMA 981 DOBITAK POGOTKA IMA 17.319 DOBITAKA

6
1.258,90 KM

BROJEVA BROJEVA

NEMA DOBITAKA JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

5

NEMA DOBITAKA
BROJA

4
17,10 KM

BROJA

IMA 2
DOBITKA

3

IMA 16
DOBITAKA

2

BROJA

IMA 295
DOBITAKA

U 15. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.304,00 KM NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.652,00 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE —(7.087,00 + JP 244.345,00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251.432,00 KM FOND ZA DOBITKE DRUGE VRSTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.565,00 KM

2,00 KM

IZNOSI DOBITAKA
SA 6 BROJEVA SA 5 BROJEVA SA 4 BROJA SA 3 BROJA SA 2 BROJA 0,00 KM 1.000,00 KM 100,00 KM 30,00 KM 3,00 KM

U 15. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173.850,30 KM NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86.925,15 KM FOND ZA DOBITAK PETE VRSTE (SMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,00 KM NAGRADNI FOND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83.925,15 KM FONDOVI DOBITAKA: FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20.981,30 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.588,80 KM FOND ZA DOBITAK TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16.785,00 KM FOND ZA DOBITAK ^ETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.570,10 KM

DOBICI SA 4 BROJA
ZASTUPNIK : 00003 1551014 R 1x4 1620112 S 1x4 ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 15. KOLO JOKERA JE 22. 05. 2009.godine

DOBICI SA 5 POGODAKA
ZASTUPNIK : 00024 1610003 R 1x5 ZASTUPNIK : 00051 1610175 R 1x5 1x3 ZASTUPNIK : 00157 1620278 R 2x5 ZASTUPNIK : 00173 1530033 R 1x5 1x3 ZASTUPNIK : 00180 1620196 R 1x5 2x3 ZASTUPNIK : 00184 1620671 R 1x5 TE[ANJ ZASTUPNIK : 00292 1540038 R 1x5 ZASTUPNIK : 00624 1620272 R 1x5 1x3 ZASTUPNIK : 00706 1570021 R 1x5 1. 15 00242 16200119 DOBITNI LISTI]I U IGRI IGRA^ - GOST U 15. KOLU
1. 150004416200032 - SARAJEVO 2. 150026416200045 - KONJIC 3. 150031516100050 - GRA^ANICA 4. 150069216100015 - KLJU^ 5. 150017116100194 - GRA^ANICA 6. 150014216100212 - VITEZ

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 15. 04. 2009.godine

KONA^AN IZVJE[TAJ 14. KOLA LOTO-a OD 07.04.2009.god.
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 14. KOLO LOTO-a OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA SA 6 POGODAKA NIJE BILO U 14. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198.562,20 KM NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99.281,10 KM FOND ZA DOBITAK PETE VRSTE - SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.000,00 KM NAGRADNI FOND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96.281,10 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% —(24.070,30 + JP 299.951,10) . . . . . . . . . . . . . .324.021,40 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.442,20 KM FOND ZA DOBITAK TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.256,20 KM FOND ZA DOBITAK ^ETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38.512,40 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA SA 6 POGODAKA IMA DOBITAK 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .324.021,40 KM SA 5 POGODAKA IMA DOBITAK 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .687,70 KM SA 4 POGOTKA IMA DOBITAKA 1.416 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,60 KM SA 3 POGOTKA IMA DOBITAK 20.571 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,00 KM

NOVÈANI DOBITAK 1.000,00 KM

DOBITNI LISTI]I U IGRI IGRA^ - GOST IZ 14. KOLA
1. 140006915200129 - ILID@A 2. 140057414500874 - BIHA] 3. 140010415200058 - ZAVIDOVI]I 4. 140016214500311 - KLADANJ 5. 140038815100206 - BIHA] 6. 140010715200459 - TE[ANJ 600,00 KM 800,00 KM 600,00 KM 600,00 KM 1.700,00 KM 900,00 KM

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 14. KOLO LOTO-a JE 15. 05. 2009.god.
L U T R I J A B i H S A R A J E V O 15. 04. 2009.godine

KONA^AN IZVJE[TAJ 14. KOLA JOKERA OD 07.04.2009.god.
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 14. KOLO JOKERA OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA PRVI I DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA NIJE BILO U 14. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18.902,00 KM NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.451,00 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE —(6.599,00 + JP 237.746,00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244.345,00 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.852,00 KM BROJ DOBITAKA SA 6 BROJEVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NEMA DOBITAKA SA 5 BROJEVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IMA DOBITAKA 1 SA 4 BROJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IMA DOBITAKA 4 SA 3 BROJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IMA DOBITAKA 18 SA 2 BROJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IMA DOBITAKA 304

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 15. KOLO LOTO-a JE 22. 05. 2009.godine
L U T R I J A B i H S A R A J E V O 15. 04. 2009.godine

OBAVJE[TENJE ZA IGRA^E
SADR@AJ SMS PORUKE ZA IGRU LOTO BROJ SA POTVRDE O UPLATI SLATI, BEZ PRAZNIH MJESTA IZME\U CIFARA, NA SLIJEDE]E BROJEVE BH TELECOM: 091/412-602 - cijena poruke 0,50 KM + PDV HT MOBILNE KOMUNIKACIJE: 063/ 88-872 - cijena poruke 0,50 KM + PDV

NAPOMENA
SVE [TO VAS INTERESUJE O IGRAMA NA SRE]U KOJE PRIRE\UJE L U T R I J A BiH MO@ETE SAZNATI NA tel. 090-22-00-22 * AUTOMATSKE TELEFONSKE INFORMACIJE * ILI NA NA[EM WEB SITE www.lutrijabih.ba

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 14. KOLO JOKERA JE 15. 05. 2009.god.
L U T R I J A B i H S A R A J E V O 15. 04. 2009.godine

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

55

56 ^etvrtak, 16. april/travanj 2009. Dnevni avaz

oglasi

„AC QUATTRO“ d.o.o. Sarajevo, ovla{teni serviser i trgovac vozila Volkswagen tra`i

„AC QUATTRO“ d.o.o. Sarajevo, ovla{teni serviser i trgovac vozila Volkswagen tra`i

RA^UNOVO\U
(m/`) Kandidati trebaju ispunjavati sljde}e uslove:
SEKCIONA GARA@NA I INDUSTRIJSKA VRATA - AUTOMATIKA ZA DVORI[NE KAPIJE RAMPE, EL. MOTORI ZA ROLETNE, BLINDO VRATA

AGENTA PRODAJE AUTOGUMA
Kandidati trebaju ispunjavati sljede}e uslove: OP[TI USLOVI - SSS, V[S, VSS - Najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima prodaje autoguma i/ili vozila u okviru auto-salona, kao i iskustvo terenskog (akviziterskog) rada; - Po`eljno poznavanje engleskog i njema~kog jezika; - Voza~ka dozvola „B“ kategorije; - Spremnost za samostalan terenski rad koji podrazumijeva posjete drugim gradovima na teritoriji BiH; - Odli~no poznavanje Microsoft programa kao {to su Word i Excell; - Prezentacijske vje{tine. Kandidati trebaju posjedovati sljede}e osobine:

Izlo`beni salon u Sarajevu, Hamdije ]emerli}a br. 51, Grbavica; tel/fax: +387 (33) 618 005 Kakanj, tel/fax: +387 (32) 557 410, 557 411, 557 412

OP[TI USLOVI - VSS - ekonomski fakultet, ra~unovodstveni smjer - radno iskustvo: minimalno 6 mjeseci na istim ili sli~nim poslovima - poznavanje Zakona o ra~unovodstvu, knjigovodstvenom poslovanju, vo|enju poslovnih knjiga i knjigovodstvenih dokumenata, kao i poreskih propisa; - uvjerenje o neka`njavaju POSEBNI USLOVI - poznavanje engleskog i/ili njema~kog jezika; - iskustvo u radu sa osiguravaju}im ku}ama i/ili auto-ku}ama OPIS POSLA: - zaprimanje i knji`enje ulaznih i izlaznih faktura (fizi~ka i pravna lica); - zaprimanje i knji`enje dnevnika blagajne; - knji`enje izvoda; - kompenzacije, usagla{avanje knjigovodstvenih stanja; - ostali ra~unovodstveni poslovi. Pismo motivacije, `ivotopis sa fotografijom (portret) i ovjerenu kopiju fakultetske diplome poslati po{tom ili li~no dostaviti u AC Quattro, Put `ivota 1, Sarajevo. Oglas ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja. Molimo ne slati originalne dokumente.

-

dinami~nost i agilnost komunikativnost pristupa~nost visok stupanj odgovornosti prema radu sklonost timskom radu

Agent prodaje autoguma }e se pla}ati na osnovu ostvarenog profita, odnosno u~inka. Pismo motivacije i `ivotopis sa fotografijom (portret) poslati po{tom ili li~no dostaviti u AC Quattro, Put `ivota 1, Sarajevo. Oglas ostaje otvoren 7 dana od dana objave. Molimo ne slati originalne dokumente.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE Kanton Sarajevo OP]INA CENTAR SARAJEVO OP]INSKI NA^ELNIK

Proljetno sni`enje do 30%. 2009. . 04
od 20. 03. do 30 . 04.
TAPISONI-PVC pod – LAMINATI TEPISI IZ: KINE, INDIJE, PAKISTANA, TURSKE i BELGIJE

Na osnovu ~lana 12. Odluke o izvr{avanju Bud`eta Op}ine Centar Sarajevo za 2009. godinu, op}inski na~elnik raspisuje

JAVNI POZIV
ZA FINANSIRANJE PROJEKATA SREDSTVIMA BUD@ETA OP]INE CENTAR SARAJEVO ZA 2009. godinu 1. Pravo prijave u okviru registrirane djelatnosti, odnosno programskih ciljeva u skladu sa Odlukom o izvr{avanju Bud`eta Op}ine Centar Sarajevo za 2009. godinu, imaju Udru`enja bora~kih populacija sa podru~ja op}ine Centar Sarajevo za ~iji rad su predvi|ena sredstva Bud`etom Op}ine Centar Sarajevo za 2009. godinu. 2. Uslov za kori{tenje sredstava Bud`eta Op}ine Centar Sarajevo je da je projekat namijenjen borcima ili porodicama {ehida i poginulih boraca op}ine Centar Sarajevo. Napomena: - Bora~ka udru`enja koja nisu opravdala utro{ak nov~anih sredstava iz prethodne bud`etske godine, ne}e dobiti nov~ana sredstva predvi|ena Bud`etom za 2009. godinu. - Prijave sa dokumentacijom podnose se Slu`bi za bora~ko-invalidsku za{titu Op}ine Centar Sarajevo, ulica Mis Irbina broj 1, kontakt telefon 033 562-454. Rok za podno{enje prijava je 7 (sedam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevni avaz“.

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

57

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercehgovine Zeni~ko-dobojski kanton OP]INSKI SUD U TE[NJU Broj: 039-0-SU-09-000-180 Dana, 13. 4. 2009. godine Na osnovu ~lana 31. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sl. novine FBiH, broj: 38/05) i ~lana 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH, broj 49/05) predsjednik Op}inskog suda u Te{nju, objavljuje

Uslovi: Pored op}ih uslova propisanih ~lanom 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH, kandidati za radno mjesto volontera u Op}inskom sudu u Te{nju treba da ispunjavaju i posebne uslove: - VII stepen stru~ne spreme pravni fakultet - zvanje diplomiranog pravnika Sva dokumenta koja se prila`u moraju biti originalna ili ovjerena fotokopija. Rok za podno{enje prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova je 15 dana od dana objavljivanja. Prijave slati na adresu OP]INSKI SUD U TE[NJU Ul. Trg A. Izetbegovi}a 11 74260 TE[ANJ Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje.

JAVNA USTANOVA KANTONALNA BOLNICA ZENICA Na osnovu Odluke Federalnog ministarstva zdravstva o odobrenju Plana specijalizacija zdravstvenih kadrova Zeni~ko-dobojskog kantona za 2009.godinu, r a s p i s u j e

Pored op{tih uslova predvi|enih zakonom, kandidat treba da ispunjava slijede}e posebne uslove: - Zavr{en medicinski fakultet, - Polo`en stru~ni ispit, - Najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, - Aktivno poznavanje jednog stranog jezika, - Da je u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi ili ima privatnu praksu ili radi kod zdravstvenog radnika visoke stru~ne spreme privatne prakse, - Da je mla|i od 35 godina. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova oglasa dostaviti na adresu: Kantonalna bolnica Zenica, Crkvice 67, sa naznakom „ prijava na oglas „. Oglas ostaje otvoren do popune. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e uzeti u razmatranje.

OGLAS
a) Ljekar na specijalizaciji iz: - Anesteziologija sa reanimatologijom - Op}a hirurgija - Plasti~na i rekon. hirurgija - Radijacijska onkologija - Patolo{ka anatomija - Pedijatrija - Urgentna medicina - Urologija 4 izvr{ioca 2 izvr{ioca 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 2 izvr{ioca 4 izvr{ioca 3 izvr{ioca 1 izvr{ilac

OGLAS
za popunu radnog mjesta u Op}inskom sudu Te{anj 1. Volonter - dipl. pravnik (2 izvr{ioca) na period od 2 (dvije) godine.

58

^etvrtak, 16. april/travanj 2009.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INA DOBOJ ISTOK JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA DOBOJ ISTOK Broj: 569/09 Datum, 13. 4. 2009. godine

oglasi

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-09-000 028 Zavidovi}i, 09. 04. 2009. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-09-000 028, po zahtjevu Kelly South East Europe d.o.o. Vozu}a bb, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posjedovni list broj 1338, katastarska op}ina Vozu}a, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 161 „Lug“ pa{njak 2. klas. povr{ine 7174 m2 - katastarska ~estica broj 162 „Debeli Lug“ privredna zgrada povr{ine 2200 m2 i ekonomsko dvori{te povr{ine 5054 m2. Prema podacima iz katastra, posjednik navedenih nekretnina je Kelly South East Europe d.o.o. Vozu}a bb, sa dijelom 1/1, na kojima je upisano pravo zaloga u korist Raiffeisen bank dd BiH Sarajevo Danijela Ozme 3, po Rje{enju broj 042-0-Ip-06-000 063 sud Zavidovi}i. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH“, broj: 12/0 i 34/03), ~lana 51 stav 1 Zakona o zdravstvenoj za{titi („Sl. novine FBiH“ broj: 29/97), ~lana 29. Statuta JZU Dom zdravlja Doboj Istok i odluke Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Doboj Istok, broj: 25-568/09 od 13. 4. 2009. godine, raspisuje se

KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JZU DOM ZDRAVLJA DOBOJ ISTOK I Raspisuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora JZU Dom zdravlja Doboj Istok. Imenovanje se vr{i na period od 4 (~etiri) godine. II OPIS UPRA@NJENE POZICIJE Organizuje i rukovodi radom Ustanove; zastupa i predstavlja Ustanovu prema tre}im licima: predla`e Upravnom odboru mjere za zakonito i efikasno obavljanje djelatnosti Ustanove; predla`e unutra{nju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta; predla`e tekst drugih op}ih akata koje donosi Upravni odbor; predla`e osnove plana rada i razvoja, izvr{ava odluke Upravnog odbora; odlu~uje o potrebi zasnivanja radnog odnosa, donosi odluke o zasnivanju radnog odnosa, vr{i raspored radnika na radna mjesta, raspore|uje radnike sa posebnim ovla{tenjima i odgovornostima, donosi odluke o prestanku radnog odnosa, odlu~uje o disciplinskoj odgovornosti radnika u skladu sa posebnim aktom, odlu~uje i o drugim pravima i obavezama iz radnog odnosa u skladu sa posebnim op}im aktima. U~estvuje u radu Upravnog odbora i drugih organa Ustanove i daje im mi{ljenja i prijedloge o pitanjima iz njihove nadle`nosti. Podnosi Upravnom odboru izvje{taj o rezultatima rada i finansijskog poslovanja i preuzima mjere za uspje{no poslovanje, unapre|enje i organizacije i procesa rada; naredbodavac je za izvr{enje finansijskog plana; odre|uje lica ovla{}ena za potpisivanje finansijske dokumentacije; daje punomo} za zastupanje Ustanove; donosi odluku o upu}ivanju radnika na slu`beni put u zemlju i inostranstvo; obavlja i druge poslove utvr|ene zakonom, drugim propisima i op}im aktima Ustanove. III OP]I UVJETI Kandidat za polo`aj direktora mora ispunjavati op}e uvjete u skladu sa ~lanom 7 stav 1 Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH“ broj: 12/0 i 34/03); a) da je dr`avljanin BiH, b) da je stariji od 18 godina, c) da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH i u periodu o 3 godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, d) da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava BiH, e) da ne vr{i funkciju u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. IV POSEBNI UVJETI - da je zdravstveni radnik sa visokom {kolskom spremom i jednom od osnovnih specijalizacija. - da ima najmanje tri godine radnog iskustva po polo`enom specijalisti~kom ispitu, - da posjeduje organizatorske sposobnosti, - da ne postoji zakonska zabrana za imenovanje na funkciju rukovo|enja, - da podnese Program rada Ustanove za mandatni period. V POTREBNA DOKUMENTACIJA Uz prijavu kandidat je du`an prilo`iti dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta i to: - kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, - diplomu o zavr{enom visokom obrazovanju zdravstvenog usmjerenja i dokaz o zavr{enoj specijalizaciji, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - uvjerenje o dr`avljanstvu, - uvjerenje o radnom iskustvu, - uvjerenje nadle`nog dr`avnog organa da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere ili, u protivnom, ovjerenu izjavu kandidata da nije bio zaposlen u organima dr`avne slu`be (ta~ka c). - uvjerenje od nadle`nog suda da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak, - ovjerenu izjavu kandidata u vezi sa ta~kom d i e, - program rada Ustanove (za mandatni period) Uvjerenja i druge javne isprave koje se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova konkursa ne mogu biti stariji od tri mjeseca, ra~unaju}i od dana podno{enja prijave i isti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. VI PODNO[ENJE PRIJAVA Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u „Slu`benim novinama Federacije BiH“ i u dnevnom listu „Dnevni avaz“, ra~unaju}i od dana posljednjeg objavljivanja. Sa kandidatima koji budu ispunjavali op}e i posebne uvjete Upravni odbor }e obaviti intervju, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. Prijave sa potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti li~no ili putem po{te preporu~eno, na adresu: JZU Dom zdravlja Doboj Istok, Klokotnica bb, 74207 Klokotnica sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora - ne otvaraj“. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje.

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-09-000 023 Zavidovi}i, 9. 4. 2009. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-09-000 023, po zahtjevu Esada Ibri{imovi}am, sin Kasima iz Zavidovi}a, Zavidovi}ki put bb, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`i ulo`ak je upisan u posjedovni list broj 244, katastarska op}ina Hrge, ozna~ena sa: - katastarska ~estica broj 1180 „Stog“, oranica 2. klase u povr{ini od 1.000 m2. Prema podacima iz katastra posjednik nvedene nekretnine je Ibri{imovi} Esad Kasimov, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-09-000 026 Zavidovi}i, 9. 4. 2009. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-09-000 026, po zahtjevu Poli} Sabire k}i Mustafe iz Potkle~a, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posjedovni list broj 1172, katastarskas op}ina Potkle~e, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 553/1 „Mari~ka“ ku}a i zgrada povr{ine 30 m2, vo}njak 3. klase povr{ine 1202 m2 - katastarska ~estica broj 553/2 „Mari~ka“ vo}njak 3. klase povr{ine 377 m2 - katastarska ~estica broj 554 „Mekulja~a“ oranica 5. klase povr{ine 813 m2, oranica 6. klase povr{ine 1793 m2 - katastarska ~estica broj 561 „Mari~ka“ ku}a i zgrada povr{ine 90 m2 i dvori{te povr{ine 430 m2. Prema podacima iz katastra posjednica navedenih nekretnina je Poli} Sabira Mustafina, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrene dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-09-000 024 Zavidovi}i, 9. 4. 2009. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-09-000 029 Zavidovi}i, 09. 04. 2009. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-09-000 024, po zahtjevu Latifovi} Sanele k}i Asima iz Rid`ala, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posjedovni list broj 956, katastarka op}ina Mustajba{i}i, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 1000/5 „Zaglavak“ {uma 3. klase povr{ine 3953 m2 - katastarska ~estica broj 1020 „Kr~avina“ {uma 4. klase povr{ine 1550 m2 - katastarska ~estica broj 1021 „Kr~avina“ oranica 7. klase povr{ine 2070 m2 - katastarska ~estica broj 1178 „Sredelj“ livada 4. klase povr{ine 1200 m2 - katastarska ~estica broj 1352 „Klek“ {uma 5. klase povr{ine 11577 m2 Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Latifovi} Sanela Asimova, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-09-000 029, po zahtjevu ^ergi} Munevera sin Alage iz Banovi}a, Jezero bb, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u posjedovni list broj 268, katastarska op}ina Predra`i}i, ozna~ena sa: - katastarska ~estica broj 74/16 „Krivaja“, pa{njak 5. klase u povr{ini od 230 m2. Prema podacima iz katastra, posjednik navedene nekretnine je ^ergi} Munever Alagin, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Dnevni avaz
Dana 15. aprila 2009. navr{ilo se {est mjeseci od kada nije sa nama na{a draga supruga, majka i nana

~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

59

POSLJEDNJI SELAM

puncu na{eg direktora

AMIRA KULAGLI]
Vrijeme brzo prolazi, ali bol i tuga ostaju vje~ni. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoj plemeniti lik. Tvoji: suprug [efik, djeca Alen i Lejla sa porodicama
3779-1gr

Dana 16. 4. 2009. godine navr{avaju se 3 godine od kada je preselio na ahiret na{ dragi babo, punac i dedo

Dana 16. aprila 2009. godine navr{ava se trinaest tu`nih godina otkako je preselila na ahiret moja draga, jedina sestra

Dana 16. 4. 2009. godine navr{ava se 5 godina od kada je umrla na{a draga majka, punica, nana i pranana

D@EMAL ZUKI]
Neka mu Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.

JAKUB KULOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Mesuda, zet Huso, unu~ad i praunu~ad
269-1go

SAFIJA (FIJA) SOFI], ro|. TOLJA
Ka`u da plemeniti ljudi kratko `ive, a dugo se pamte. Tvoja plemenitost trajat }e koliko i moj `ivot. Samo mi je Bog svjedok koliko mi nedostaje{. Sestra Isma
3773-1gr

PA[A (NEZIRA) MEHI]
Znala si koliko te volimo, ali ne zna{ koliko nam nedostaje{. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: Bakira - Lila, Atif, Ajdin, Almir, Mersiha, Faruk i Namik
3385-1pr

Zaposlenici Izvr{ne direkcije za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima BH Telecoma Sarajevo
N

Dana 16. 4. 2009. godine navr{avaju se 3 godine od kako nije sa nama na{ dragi suprug i otac

Dana 16. 4. 2009. godine navr{avaju se 3 godine od kako nije sa nama na{ dragi otac, punac, dedo

Dana 16. 4. 2009. godine navr{avaju se 3 godine od kako nije sa nama na{ dragi otac, punac, dedo i pradedo

JAKUB KULOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoja supruga Safija sa djecom Hatma dova }e se prou~iti u petak, 17. 4. 2009. godine u d`amiji u Kopa~ima poslije d`uma namaza.
268-1go

JAKUB KULOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Merima, zet Rifet, unuci Ismet i Amel
268-1go

JAKUB KULOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Suvada, zet Mihael, unuka Ana i praunu~ad Andreas i Suzana
268-1go

Dana 16. 4. 2009. navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog brata

Obavje{tavamo javnost da je dugogodi{nji ~lan i raniji predsjednik Upravnog odbora Fondacije „Arheolo{ki park: Bosanska piramida Sunca“

FIKRETA ^OLPE

JOVO JOVANOVI]
preminuo u Sarajevu. Nedostajat }e nam znanje i blagost ovog istinskog zaljubljenika pro{losti Bosne i Hercegovine i Balkana.
3774-1gr

SENAD HENDO
Godine prolaze, a tuga i bol ostajU. Tvoji: Pi{mo Armin, Pi{mo Inesa i Edina Plakalo
5043-1nd`

S puno ljubavi i po{tovanja, Fahira, Fadil, Fahro i Fuad

Fondacija Arheolo{ki park: Bosanska piramida Sunca
5028-1nd`

SJE]ANJE na na{e drage roditelje

TU@NO SJE]ANJE

Dana 16. 4. 2009. godine navr{ava se 20 godina od prerane smrti na{eg dragog i nikad zaboravljenog REFIJA (RAIFA) KAMBEROVI], ro|. MUHAREMAGI]
25. 1. 1994 - 16. 4. 2009.

AHMET (hafiz ef. SALIHA) KAMBEROVI]
16. 4. 1991 - 16. 4. 2009.

MIDHAT - MITO (NEZIRA) \ONLAGI]
iz Tuzle

16. 4 1989 - 16. 4. 2009.
Sa tugom i sjetom, Njegova bra}a: Ra{id - Braco i Mirsad \onlagi} sa porodicama

iz Tuzle
Vrijeme prolazi, a sje}anje na vas i va{u dobrotu i plemenitost ostaje trajno u na{im srcima. Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. El-Fatiha S ljubavlju, K}i Halima i zet Salko sa djecom

539-1tz

546-1tz

60

^etvrtak, 16. april/travanj 2009.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

na na{eg dragog supruga i oca

MURATA (MUHAMED) HALILBA[I]A
16. 4. 1992 - 16. 4. 2009.

Godine prolaze, a uspomena na tebe ostat }e vje~no u na{im srcima. Tvoji: supruga sa djecom
3359-1pr

POSLJEDNJI SELAM

mom babi

D@EMALU ZUKI]U
Bio si najbolja, najplemenitija osoba na svijetu. Volimo te svim srcem. Zauvijek tvoji: k}erka Alma, zet Bakir, unu~ad: Selma, Tarik i Lejla
5034-1nd`

Dana 16. 4. 2009. godine navr{avaju se 52 dana kako je preselio na ahiret

[AHZO (HUSE) VRANJ
15. 8. 1937 - 22. 2. 2009.

Da mu dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Tevhid }e se prou~iti 16. 4. 2009. godine u 14.00 sati u ku}i `alosti u ul. Grbavi~ka 119/IV u Sarajevu. Supruga Esma, sinovi Edin i Ermin, snahe Vildana i Sanela, unu~ad Sandy i D`ejla
POSLJEDNJI SELAM
3380-1pr

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

Dana 16. 4. 2009. navr{ava se ~etrdeset dana otkako je preselila na ahiret na{a najdra`a mama, supruga, majka i sestra

na

ZIJADA TUR^ALA
16. 4. 1986 - 16. 4. 2009.
Vrijeme koje je pro{lo i koje }e jo{ pro}i ne mo`e ubla`iti bol, tugu i prazninu za tobom, na{ jedini sine i brate. Ti `ivi{ i dalje u na{im mislima i bolnim srcima, i sve dok `ivimo mi, `ivjet }e{ i ti. Vje~no neutje{ni: majka Sehija, otac Safet, sestre Behja i 3364-1pr Zemina sa porodicom

ZLATKA (MIZI]) KAPI]
Najdra`a mama, Oprosti na{im suzama, rana je preduboka... Da je na{a ljubav mogla da te spasi, `ivjela bi nam vje~no. Neka Ti Uzvi{eni podari vje~ni rahmet i lijepi D`enet, najdra`a i najbolja mama i majka. Suprug Husnija, k}erke Mubera i Neira, sinovi Mehmed i Midhat, unuci Zlata, Una, Neven, Sabrina, Edin i Armun, snahe Semka, Jasna, Esma, Muhiba i Zlate, zetovi 52-1bi Adnan, Zlatko i Esad, sestre Mine i Asima, bra}a Asim i \ulaga

HASNA (AVDE) TIHI], ro|. LELOVI]

S ljubavlju, Brat Suljo, snaha Magbula i brati}i Ibro i Arifana
5029-1nd`

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo sje}anja na na{u dragu

SEIDU - SEKU CAREVI], ro|. KAVARA
Dana 16. 4. 2009. navr{ava se godina dana od kada s nama nije Navr{ilo se {est mjeseci od kako je na ahiret preselila na{a draga

- nosilac partizanske spomenice 1941. godine 16. 4. 1999 - 16. 4. 2009.

HAMED (MUHAREMA) HUSKI]
1937 - 2008.
S ponosom i ljubavlju uvijek }emo se sje}ati jednog velikog ~ovjeka. Supruga Saliha, k}erke Jasna, Samka i Senka, zetovi i unu~ad.
51-1bi

MUNIBA SPAHO, ro|. KORKUT
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }e se tevhid prou~iti u ~etvrtak, 16. 4. 2009. godine iza ikindije namaza u ^ar{ijskoj d`amiji. Porodica
3366-1pr

PORODICA: k}erka Iskra, sin Slobodan-Be}o, snaha Katarina, unu~ad Igor, Alma i Milo{
3747-1gr

Dana 16. 4. 2009. godine navr{avaju se 2 godine od preseljenja na ahiret na{e drage mame i majke

Navr{ilo se 7 tu`nih dana od smrti na{e drage

Dana 16. 4. 2009. godine navr{avaju se 3 godine od preseljenja na ahiret na{e drage mame, nane i svekrve

SEMIZE OSMI]
16. 4. 2007 - 16. 4. 2009.

DERVI[E HUSI] - KELE, ro|. KOLAR
Tevhid }e se prou~iti u petak, 17. 4. 2009. u 11.00 sati u d`amiji „KOMATIN“. Sa ljubavlju i tugom, O`alo{}ena porodica
3757-1gr

TIFE TABAKOVI], ro|. ABAZ
Godine prolaze, a bol i tuga za tobom, majko, ne prolaze. Ne mo`emo se pomiriti sa sudbinom da smo te zauvijek izgubili, da te ne}emo vi{e nikada zagrliti, poljubiti, ~uti tvoj umiljati glas. Neka Uzvi{eni Allah d`.{. nagradi tvoju plemenitu du{u i podari ti lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: sin Nermin, k}erka Nermina, unu~ad Ajdin, Anida i Dejan, snaha Sanela 3751-1gr

Uspomenu na tebe, tvoju dobrotu i plemenitost ~uvamo sa neizmjernom ljubavlju i po{tovanjem. Tvoji: sin [a}ir, snaha Aida, unuci Haris i Ahmed sa porodicama
3378-1pr

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

61

Dana 16. aprila 2009. godine navr{ava se {est godina od smrti na{eg dragog oca, brata, amid`e i daid`e

MIRALEM (AJDINA) BUSULAD@I]
2003 - 2009.

Tako|er, sje}amo se i na{ih dragih:

AJDIN BUSULAD@I]
1969 - 2009.

MEVLA BUSULAD@I]
1975 - 2009.

KEMAL BUSULAD@I]
1974 - 2009.

SULEJMAN BUSULAD@I]
1994 - 2009.

MEHO BILI]
Za sve godine lijepe saradnje i dru`enja. Apoteka Stari Grad Mostar

AI[A BUSULAD@I]
1982 - 2009.

DENIS BUSULAD@I]
1999 - 2009.

JUNUZ BUSULAD@I]
1954 - 2009.
533-1mo

Porodice: Busulad`i}, Vila, Chaibi, Bar{ i Begovi}
531-1mo

Danas, 16. aprila 2009. godine navr{ava se godina dana od kada nije sa nama na{ dragi suprug, tata, djed i svekar

SJE]ANJE

na na{eg dragog

IBRAHIM GRCI]

MIRSAD GRCI]
1992 - 2009.

Uspomenu na njega s mnogo ljubavi, ponosa i po{tovanja, nosit }emo trajno u na{im mislima. Supruga Alema, sin Jasmin sa porodicom
3745-1gr

Tvoj plemeniti lik ostat }e vje~no u na{im srcima. Majka Alema i brat Jasmin sa porodicom
3745-1gr

SJE]ANJE

Dana 16. 4. 2009. godine navr{ava se 13 godina od smrti mog dragog supruga

Dana 16. aprila 2009. godine navr{ava se {esnaest godina od smrti na{eg dragog oca i punca

Dana 16. 4. 2009. godine navr{avaju se 3 godine od smrti na{e

Dana 14. 4. 2009. godine navr{ilo se deset godina otkako je preselila na ahiret na{a draga

HIDAJETA (VELAGI]) ZAKLAN
(rah. Muhamedbega) Hatma }e se pokloniti u petak, 17. 4. 2009. godine u Karad`ozbegovoj d`amiji u 12.30 sati. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji najmiliji

ESADA DUVNJAKA
Godine prolaze, a sje}anje na Tvoju dobrotu i plemeniti lik vje~no }e ostati. S ljubavlju i po{tovanjem, 534-1mo Supruga Abida

537-1mo

HAMIDA BIJEDI]A
S ljubavlju i po{tovanjem, K}erka Bedija i zet Hilmija Brankovi}
3705-1gr

MIRZETE REPE[A
Mnoge nedoumice su sprva razrije{ene. Tvoji: suprug sa djecom
PTT

Dana 16. 4. 2009. godine navr{avaju se tri godine od kako je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 16. 4. 2009. godine navr{avaju se tri godine od kako je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 16. 4. 2009. godine navr{avaju se tri godine od kako je preselio na ahiret na{ dragi

SJE]ANJE

na na{e drage

HAD@IKA (HASAN) KU[OVI] SALKO ALISPAHI]
1995.

HAD@IKA (HASAN) KU[OVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju, supruga i sin Senad
3374-1pr

HAD@IKA (HASAN) KU[OVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju, k}er Sanita i unuk Enis
3374-1pr

RAZIJA ALISPAHI]
1999.

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju, k}er Senada, zet Esad, unuci Irma i Amar
3374-1pr

@ivjeti `ivot po{teno, skromno i dostojanstveno mogu samo posebni ljudi, a takvi ste bili. Ostavili ste lijepe i nje`ne uspomene nama, koji }emo vas se uvijek sa rado{}u i sjetom sje}ati. 3759-1gr Sa puno ljubavi i po{tovanja: Na|a, Mirsada i Tarik Dana 16. 4. 2009. godine navr{avaju se dvije godine od smrti na{eg supruga, oca i dede
TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

na velikog ~ovjeka i dragog {efa

BORISLAV KRAJI[NIK
16. 4. 2007 - 16. 4. 2009.

ZLATKO VIDA^KOVI]
16. 4. 2003 - 16. 4. 2009.

MUHIBIJA DELI]
Vje~no }emo ~uvati uspomenu na Tebe.

S ljubavlju i velikom tugom u srcu, Supruga Rada, k}erka Dragana i unuka Nikolina
3739-1gr

Danas se navr{ava 6 godina od kada vi{e nije sa nama na{ ujkica. U subotu, 18. 4. 2009. godine u 11 sati posjetit }emo njegov grob. Filip, Sanja i @eljko
3752-1gr

Jasminka, Amela, Eldara, Elbisa, Angelina, Ilijaz, Zvonko, Adin i Senad Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije
536-1mo

62

^etvrtak, 16. april/travanj 2009.

Dnevni avaz

Dana 16. 4. 2009. godine navr{ava se jedna godina od prerane smrti na{eg dragog direktora

[EFIK LOJO
1941 - 2008.
Tu`ni smo u ovim danima koji nas podsje}aju na bolni rastanak sa tobom. Svaki pomen na tebe budi suzu u oku, tugu u srcu. Istina je te{ka, a ljubav velika prema tebi. Sje}anje na tebe `ivjet }e dok `ivimo mi. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Uposlenici Odjeljenja izrade i pakovanja cigareta: Bekte{evi} Kemal, Barleci Vasvija, Had`i} [emsa, Hrustemovi} [emsudin, Kuja~i} @eljko, Salihovi} Ibrahim, Musli} Fehim, Luka~ Izeta, Spahi} Sabiha, Skorupan Nusret, Bejdi} Sabaha, Lelo Hasna, Halimanovi} Nura, Kr{o Suada, Mi{kovi} Vesna, Durakovi} Selima, Kozica Halida, Aljevi} Fata, Hod`i} Dino, Krako Ned`ad, Alihod`i} Ramiza, Aganovi} [ehzija, Bekte{evi} Elma, Kara~i} Nihad, Rov~anin Admir, Ze}o Amela, Husi} Kenan, Voljevica Halid, Smaji} Latifa, Mufti} Almir, Buljuba{i} Mubera, Begi} Alija, Kadrovi} Jagoda, Jahovi} Mersudin, Tafro Jasenko, Drinjak Mirza, Topuz Muriz, Dra{kovi} Belka, Sadovi} Mirzad, Be~irevi} Ediz, Piragi} Mustafa, Grgi} Vlatko, [a~i} Hajrudin, Veljan Alen, Mujezin Hamed, Muj~inovi} Milena, Omeragi} Kemija, Vuji} Miroslava, Had`iabdi} Amira, Bakalovi} Hajra, Katana Sevda, Ali} Senad, Mezild`i} Selveta, Pintol Dervo, Me{anovi} Ibro, Halilovi} Rasema, ^arkad`i} Jasna, Jahovi} Bak{a, Talovi} Zekija, Turkovi} Sejad, Gr~i} Mersija, Smajlovi} Elvira, Karad`a Rasim, Stojkovi} Danijel, Hrastovina Alen, Nizi} Semir, Me{kovi} Rukija, [alaka Refija, Bukva Hatid`a, Ba{i} Envera, D`anko Mirza, D`ehovi} Ramiza, Guska Denis
5001-1nd`

Dnevni avaz

~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

63

SJE]ANJE

na direktora

[EFIKA LOJU
Dana 16. 4. 2009. godine u 14.30 h, obilaskom mezara i u~enjem Fatihe odat }emo po~ast i iskazati po{tovanje velikom ^ovjeku. S po{tovanjem, Nadzorni odbor i Uprava Dru{tva Fabrike duhana Sarajevo
N

SJE]ANJE

na direktora

[EFIKA LOJU
S po{tovanjem, Kolektiv Fabrike duhana Sarajevo
N

64

^etvrtak, 16. april/travanj 2009.

Dnevni avaz
Dana 16. 4. 2009. godine navr{avaju se 3 tu`ne godine od kako nas je iznenada napustio na{ dragi prijatelj

ADI (ESADA) KLOVO
Tvoja dobrota i plemenitost zauvijek `ive u na{im srcima. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da te uvede u d`enetske ba{te kroz koje teku rijeke u kojima }e tvoja du{a vje~no boraviti. Reuf, Amira, Vildana i Nejra
267-1go

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

KIMA [UKURICA
Ljubav prema tebi nikad ne}e umrijeti, jer tvoj lik je uvijek sa nama. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoj brat had`i Adil i snaha Nefa
POSLJEDNJI SELAM
3761-1gr

Dana 16. aprila 2009. navr{ava se tu`na godina od preseljenja na ahiret na{eg prijatelja

KIMA [UKURICA
@ivot prestane u trenu, ali postoji neizmjerna ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoj sestri} Mizo sa porodicom
3766-1gr

KIMA [UKURICA
Vrijeme koje prolazi nikad ne}e izbrisati tvoju ljubav, plemenitost, dobrotu i tvoj lik, nego }e vje~no `ivjeti u nama. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`enet. Tvoji brati}i: Samed - Semedin - Besim Smajo
3761-1gr

Dana 16. 4. 2009. godine navr{ava se 13 godina od smrti na{eg dragog sina i brata

POSLJEDNJI SELAM

dragoj majci, nani i punici

POSLJEDNJI SELAM na{oj dragoj majci, nani, pranani i punici

[EFIKA LOJE
Hvala Ti {to si nam podario lijepe trenutke dru`enja i pokazao {ta zna~i biti veliki ~ovjek. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Nejra i Edin Mulahasanovi}
3771

MEMI[ (HILME) BEGI] BEGI ZEJNA HOD@I], ro|. ZUKI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i neka je rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: k}erka Advija Gljiva, unuk Edin i zet Osman
5052-1nd`

ZEJNA HOD@I], ro|. ZUKI]
U na{im srcima ostat }e{ uvijek voljena, po{tovana i nikad zaboravljena. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Zehrija Isovi}, zet Ibro, unuk Bernandin, snaha Amela, praunuci Bahrudin i Armin 5052-1nd`

U na{im srcima uvijek }e{ ostati voljen, po{tovan i nikad zaboravljen. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i! Vole te tvoji: otac Hilmo, majka Merka, brat Nasko sa porodicom
5044-1nd`

Dana 16. aprila 2009. navr{ava se 15 godina od pogibije na{eg dragog

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 16. 4. 2009. navr{ava se 14 godina od preseljenja na ahiret {ehida

suprugu na{e {efice Nasihe

SEDIN (HAMDIJA) SELIMOVI]
S ponosom ~uvamo uspomene na tvoju dobrotu i plemenitost, a sje}anje na tebe nastavit }e da `ivi kroz one koji su ostali iza tebe i koji }e ostati iza nas. Puno nam nedostaje{. Hatma-dova bit }e prou~ena 17. 4. 2009. (petak) prije d`uma-namaza u d`amiji Magribija. Tvoji: otac Hamdija, majka Mirza, brat Elvedin, sestre Zarfa i Sedina, zetovi Sejo i Almir, snaha Lejla, brati~na 3770-1gr Esma, sestri~ne Elma, Amela, Almina, Lamija

MUHIDIN (HAJRO) MA[I]
Godina za godinom prolaze, a mjesto u na{im srcima }e zauvijek ostati ispunjeno ljubavlju i lijepim sje}anjima na tebe. Tvoji: sin Vedad i supruga Mersida
5049-1nd`

JOVI JOVANOVI]U

Radne kolege: Ismet, Danica, D`ana, Jelena, Sabina, Adela, Mirsada, Azra, Aziz, Faruk, Safet, Mikica, Zila, Beba, Ana, Enver
3392-1pr

POSLJEDNJI SELAM

Danas se navr{avaju tri godine od prerane smrti na{eg dragog prijatelja

Dana 16. 4. 2009. godine navr{avaju se 3 godine kako su moji dragi prijatelji preselili na ahiret

na{em voljenom ocu, puncu i dedi

ADI (ESADA) KLOVO

D@EMAL (MUSTAFE) BEGLEROVI]
Jo{ jedanput ti hvala za sve. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`enet. Tvoji: k}erka Amira, zet Kemal i unuk Armin
3783-1gr 270-1go

Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i mislima. Kemo, Sejo, Dino, Be{a

SENAD HENDO
Trgo

ADI KLOVO

Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.
271-1go

Dnevni avaz
SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE

~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

65

na na{e roditelje [esnaestog aprila 2009. godine navr{ava se tu`na godina otkako nas je napustio na{ cijenjeni i voljeni zet

FIKRET (HUSE) ^OLPA
MURKIJA HAFIZOVI], ro|. MUJKI]
16. 4. 2008 - 16. 4. 2009.

[E]O (HAMIDA) HAFIZOVI]
24. 10. 2008 - 16. 4. 2009.

16. 4. 2008 - 16. 4. 2009.
S najljep{im uspomenama vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Tvoji {ure Abdulah i Omer ^abaravdi} sa porodicama
203-1ze

Neka vam dragi Allah d`.{. podari zajedni~ku vje~nost u lijepom D`ennetu. VA[A DJECA sa porodicama
5059-1nd`

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{e drage

na na{e roditelje

CANO (ARSLAN) CANOVI]
11. 10. 2008 - 11. 4. 2009.

ADIS (CANA) CANOVI]
9. 12. 2006 - 9. 5. 2009.

SENA BEGANOVI]
10. 4. 2004 - 10. 4. 2009. iz Kre{eva Nafa, Amra i Midha

MUJO BEGANOVI]
16. 4. 1984 - 16. 4. 2009.

Vrijeme prolazi ali ne i sje}anje na vas. Va{ plemeniti lik i dobrota koju ste pru`ali svima oko sebe zauvijek }e ostati u na{im srcima. S po{tovanjem, ljubavjlu i ponosom ~uvat }emo uspomene i moliti Uzvi{enog Allaha d`.{. da vam podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Va{i: [abovi} Smajle i Kumrija sa porodicom
549-1tz

3405-1pr

Dana 16. 4. 2009. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog kolege i prijatelja

Dana 16. 4. 2009. navr{ava se godina od kako je preselila na ahiret na{a majka, svekrva, nana

MUHIBIJE DELI]A
Radne kolege i kolegice iz Sektora za pravne i ekonomske poslove Slu`be za op}e poslove Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije
542-1mo

BAHRA HERCEGLI], ro|. TOPALOVI]
Hatma-dova }e se prou~iti 16. 4. 2009. u 13.20 sati u d`amiji Hrasno. Vje~no o`alo{}eni: sinovi Mustafa i Enver, snaha Mirzana, unuk Omer, unuke Lejla i Mirela
5061-1nd`

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

najboljem amid`i na svijetu

najboljem amid`i na svijetu

HASIBU (MEHA) TUR^ALU
Neka te Allah d`.{. nagradi najljep{im D`ennetom za sve {to si u~inio za mene i moju porodicu.

HASIBU (MEHA) TUR^ALU
Neka te Allah d`.{. nagradi naljep{im D`ennetom za sve {to si u~inio za mene i moju porodicu. Tvoj brati} Mehmed Tur~alo sa suprugom Sabihom, sinom Murisom, babom Sulejmanom i majkom
3401-1pr

DERVI[ LOKVAN^I]
16. 4. 1993 - 16. 4. 2009.
Tvoji: Refika, Amela i Admir
3789-1gr

Tvoj brati} Omer Tur~alo sa suprugom Nazom, k}erkom Nerminom, sinom Seadom, snahom Nihadom i unukom Farisom
3401-1pr

SJE]ANJE

na dragog direktora i velikog ~ovjeka

[EFIKA LOJU
S po{tovanjem ~uvamo uspomenu na Vas. Slu`ba unutarnje za{tite FDS
3402-1pr

66

^etvrtak, 16. april/travanj 2009.

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE

FEHIM POTURKOVI]
16. 4. 1997 - 16. 4. 2009.

D@EMAL POTURKOVI]
5. 8. 2007.

Ljubavi na{e, ovaj pomen nije za nas, za nas koji vas volimo i mislimo svakoga dana, minute, sekunde... na va{a vedra lica, topli smje{ak. Ovaj pomen je za sve va{e prijatelje, da vam poklone Fatihu, odaju po~ast i tim ~inom olak{aju va{oj dobroj i plemenitoj du{i. Hvala svima! 35 „Svako `ivo bi}e smrt }e okusiti! Mi vas stavljamo na ku{nju i u zlu i u dobru i Nama }ete se vratiti.“ Kur’an sura XXI D`uz XVII 5056-1nd` Va{a porodica: Senada, Almasa, Almir, Selma, Asja, Arnesa, Nadin, Alen i osoblje restorana „Berlinci“ Danas se navr{ava 7 bolnih dana od smrti na{eg dede Dana 16. 4. navr{ava se sedam najtu`nijih dana od smrti mog amid`e

Danas se navr{ava 7 tu`nih dana od smrti na{eg tate

MUSTAFE ORLE
Sedam prvih dana bez tebe 7 najte`ih dana Koliko te volimo, zna{. Ljubav, bol i tuga ostaju vje~no. Tvoja plemenitost i dobrota ostaju sa nama. Volimo te zauvijek, tvoje k}erke Zijada i Mirsada Tevhid }e se prou~iti u ~etvrtak, 16. 4. 2009. u 14.30 u 3397-1pr Bakijskoj d`amiji.

Dana 16. 4. 2009. godine navr{ava se 7 najtu`nijih dana od smrti na{eg dragog i voljenog

MUSTAFE ORLE
Bol nije u suzama i pri~ama, bol je u na{im srcima gdje vje~no ostaje{ voljen i nikad zaboravljen. Tvoja k}erka Zijada, zet Adnan i unu~ad Elmir i Elmaz
3397-1pr

MUSTAFE ORLE MUJE
Voljeni nikad ne umiru ve} `ive vje~no u srcima onih koji ih vole. Vje~no }e{ nam nedostajati. Tvoji voljeni unuci Elmir 3397-1pr i Elmaz Zaborav ne postoji a bol je velika. Sje}anje na tebe vje~no }e trajati. Tvoji sa kojima }e{ `ivjeti: Ro{ana, Emin, Ermina i Irna
3397-1pr

Danas se navra{va 40 bolnih dana od smrti na{e drage teti~ne

Danas se navr{ava 7 tu`nih dana od smrti na{eg plemenitog teti}a

MUSTAFE ORLE NURE - MINE ORLE
Tvoja dobrota i po{tenje krasile su te ~itav `ivot. Nosit }emo te u srcu dok `ivimo. Tvoji teti}i Alija i Mubera Orle
3398-1p

Voljeli smo te i voljet }emo te. Zaboravit te ne}emo nikada. Bol gubitkom tebe ostat }e jednako velika i te{ka. Tvoji teti}i Alija i Mubera Orle
3397-1pr

Dana 15. 4. 2009. navr{ila se godina dana od kada je na ahiret preselio na{

ADIS IDRIZ - @ULE
Molimo dragog Allaha d`.{. da te obraduje Svojim zadovoljstvom i oprostom i da na|e{ svoje svoje mjesto u d`enetskim ba{~ama, siguran od boli i straha. Tvoji: Benjo, Amela i Azer
541-1mo

Danas se navr{ava 40 bolnih dana od kako je preselila moja tetka

Dana se navr{ava 40 tu`nih dana od smrti na{e voljene tetke

Danas se navr{ava 40 te{kih i bolnih dana od smrti na{e drage tetke

Danas se navr{ava sedam te{kih i bolnih dana od smrti na{eg dragog amid`e

NURA - MINA (IBRAHIM) ORLE
Zaborav ne postoji a bol je velika, sje}anje na tebe vje~no }e trajati. Tvoji sa kojima }e{ `ivjeti: Ro{ana, Emin, Ermina i Irna
3398-1pr

NURE - MINE ORLE
Ne mo`emo sprije~iti vrijeme da prolazi, ali ni vrijeme ne mo`e sprije~iti nas da te volimo i nikad zaboravimo. Tvoje brati~ne Mirsada i Zijada sa porodicom
3398-1pr

NURE - MINE ORLE
Bol i tuga u nama, sre}a i radost {to smo te imali. Tvoji: Alica i Vanja
3398-1pr

MUSTAFE ORLE
Bol i tuga u nama, sre}a i radost {to smo te imali. Tvoji: Alica i Vanja
3397-1pr

NURA - MINA ORLE
6. 3. 2009.

MUSTAFA ORLE
9. 4. 2009.

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 16. 4. 2009. godine navr{avaju se dvije godine od smrti na{eg dragog supruga, oca, djeda i punca

Ponosni smo {to smo vas imali, a tu`ni {to smo vas izgubili. Neka vam je veliki rahmet i dragi Allah d`.{. neka vam podari lijepi D`enet. Va{a sestra [ahida sa porodicom 5036-1nd`

na{em dragom daid`i

ALEKSANDAR - ACO \URI]
16. 4. 2007 - 16. 4. 2009.
Vrijeme koje prolazi ne mo`e izbrisati sje}anje na tebe, tvoju ljubav, plemenitost i dobrotu. S tobom je oti{lo veliko srce u kome je bilo mjesta za sve nas. U zalog vje~itog sje}anja, s ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji najmiliji: supruga Ankica, k}erka Jadranka, unuka 547-1tz Suzana, unuk Mi{o, zetovi Boro i Almir

Dana 16. 4. 2009. godine navr{ava se {est godina od prerane smrti na{eg dragog kolege

IZETU VILI]U
Pamtit }emo tvoj osmijeh i vedrinu kojom si krasio na{e `ivote. Uvijek }e{ biti s nama. Tvoji: Behija, Meho, Fika, Nelica, Mirela, Sabrina, Sanela i Salih
3389-1pr

MIRALEM (AJDIN) BUSULAD@I]
1950 - 2003.
S ljubavlju i po{tovanjem, PROJEKTNI BIRO ELEKTROPRENOS - OP SARAJEVO
3716-1gr

POSLJEDNJI SELAM

Dana 16. 4. 2009. godine navr{avaju se tri godine kako nije sa nama na{a draga majka

na{em dragom dedi

RAMIZA KATICA, ro|. ^AN^AR [AHZO (HUSE) VRANJ
Neka mu dragi Allah podari sve d`enetske ljepote. Unuk Sandy i unuka D`ejla
3381-1pr

Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~iti rahmet. Sinovi Ibro, Agan, Emir i k}erka Munira sa porodicama
5067-1nd`

Dnevni avaz
Dana 16. 4. 2009. godine navr{ava se 5 godina od smrti na{e
S tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{a draga majka, baka i prabaka Sa dubokim bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

67

VERONIKA (IVE) RADILJEVI], ro|. LJUBAS HUMIJE BANDA, ro| VILOGORAC
blago u Gospodinu preminula dana 13. travnja 2009. godine u 73. godini, nakon duge i te{ke bolesti. Sprovod drage nam pokojnice obavit }e se 16. 4. 2009. godine u 14.45 sati na groblju „Sv. Josip“. Sveta misa Zadu{nica slavit }e se 16. 4. 2009. godine u 16.00 sati u crkvi Presvetog Trojstva, Novo Sarajevo. O@ALO[]ENI: k}erke Rozalija i Renata, brat Vlatko, sestre Mara, Nada, Brana i Dana, zetovi @ika, Velimir i Dario, unuci Ivona sa suprugom Denisom, @eljka sa suprugom Zoranom, Jelena, Gabrielo, Kristijan, Dominik i Andrej, praunuci Lena i Zenon, te obitelji: Radiljevi}, Radielovi}, Ljubas, ^erovi}, Vitomir, Gabri}, Martinovi}, Vidanovski, Ramljak, Kukanja, Bukvi}, Janji} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. 111

SUBHIJA (ADEM) VRABAC
preselila na ahiret u srijedu 15. aprila 2009. u 77. godini. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 16. aprila 2009. godine u 16.00 sati, Kne`ina - Turkovi}i, a tevhid u porodi~noj ku}i. O@ALO[]ENI: sinovi, k}erke, snahe, zetovi, unu~ad, ostala rodbina, porodice: Vrabac, Kari}, Rami}, Babi}, Mujki}, Idrizovi}, Vatre{, Sejdi}, Halimanovi}, Numanovi}, ^amd`i}, Suljevi}, Ka3408-1pr po, Korman, O}uz, kom{ije i prijatelji

Uvijek }emo te se sje}ati. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Tvoja porodica
5069-1nd`

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Dana 16. 4. 2009. navr{ava se godina od prerane smrti na{e drage

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

FADIL (RAMO) [A[I] MENSURE BA[I], ro|. BEGI]
preselio na ahiret u utorak, 14. aprila 2009. godine u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 16. aprila 2009. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju VLAKOVO. O@ALO[]ENI: supruga Hajra, brat Fahro, unu~ad Armin i Amer, snaha Alma, brati}i Hamdo, Emir i Eldin, brati~na Almedina, teti}i Mirsad i Fikret, teti~ne Mima, Fikreta i Aida, zet Ibrahim, te porodice: [a{i}, Medini}, Kurba{i}, Sulejmanovi}, Oru}, Manov, Softi}, Livnjak, Milovanovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u Bosanskoj d`amiji ALI-PA[INO POLJE „C“ faza. Ku}a `alosti: Geteova br. 3/V - stan 20.
111

HASIB (MEHO) TUR^ALO
preselio na ahiret u srijedu, 15. aprila 2009. godine, u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 16. aprila 2009. godine u 14.00 sati na mezarju Hambina carina - [iroka~a. O@ALO[]ENI: supruga [emsa, sinovi Meho i Ramiz, snahe Aida i Elma, unuka Adelisa, unuci Beniamin i Dino, bra}a Sulejman, Rasim i Ramiz, snahe Selveta i D`emila, brati}i i brati~ne, sestri}i, {ure Huso, Alija i Adem sa porodicama, svastike [evka, Halima i Temima sa porodicama, te porodice Tur~alo, Be}irevi}, Batilovi}, [kapur, Kla~ar, Muslim, Adilovi}, Mujezin, Horo, Bugu~anin, Gogi}, Mujki}, Mehakovi}, [abeta, [kamo, Bulbul, Jaband`i}, \ozo, D`aferovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i rahmetlije u ulici Bostari}i br. 49a. 111

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na njen dragi lik i plemenitu du{u. Porodica Kla~ar
3794-1gr

Dana 16. 4. 2009. navr{ava se sedam dana od smrti na{eg kom{ije

POSLJEDNJI SELAM SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

Sa dubokim bolom obavje{tavamo da je na{ voljeni, plemeniti i dobri

na{em kom{iji i prijatelju

JOVO (MILANA) JOVANOVI]
preminuo 14. 4. 2009. godine u 69. godini. Sahrana je u ~etvrtak, 16. aprila 2009. godine u 14.15 sati na groblju BARE. O@ALO[]ENI: supruga Nasiha, k}erka Sla|ana i sin Sr|an sa porodicama, rodica Mila Puva~i} sa porodicom, te porodice: Vidovi}, Hod`i}, \ulabi}, Kova~evi}, Pehman, Deli}, Smailbegovi}, Jovi~i}, Had`iavdi}, kao i drage kom{ije i mnogobrojni prijatelji. 111 Ku}a `alosti: ul. ^adord`ina broj 14.

KIMA [UKURICA NED@ADA RIBI]A
Neka ti Allah d`.{. podari D`enet. Porodica VELI]
5064-1nd`

HAJRUDIN MU[OVI]
15. 4. 2000 - 15. 4. 2009.

Bol nije u suzama i rije~ima, bol je u na{im srcima gdje ostaje{ vje~no voljena i nikad zaboravljena. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoja sestra Sinan~evi} Amira
3758-1gr

HASIBU TUR^ALU
Neka mu Allah d`.{. podari lijepi D`enet a porodici sabur. Kom{ije Atifa, Edo, Elvir i Alija
3795-1gr

Danas se navr{ava 7 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog zeta i tetka

Porodica
5060-1nd`

MUSTAFE (ISMET-bega) SIJER^I]A
iz Rogatice Uz molbu Uzvi{enom Gospodaru da ti podari lijepi D`enet a tvojoj porodici podari sabur. Tvoji: svastika Izeta Mufti}, njen sin Husein i k}erka Senada sa famlijom
5070-1nd`

TU@NO SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

dragom dajd`i i velikom ~ovjeku

na na{eg dragog sina i brata

Dana 16. 4. 2009. godine navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{eg voljenog

Dana 16. aprila 2009. navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret dragog nam supruga, oca i svekra

SEAD (MEHO) TIRO
16. 4. 1995 - 16. 4. 2009.
S ljubavlju i tugom, Otac Meho, majka Nazifa, sestra Sena, zet Nusret, sestri}i Mugdim i Muhsin
5038-1nd`

HASIB (MEHE) TUR^ALO
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Sestri} Edhem Mujezin sa suprugom Fatom i k}erkama Editom i Emrom
5054-1nd`

NESIBA ]ESKE NESIBA ]ESKU
Ljubav prema tebi nikad ne}e umrijeti, jer tvoj lik je uvijek sa nama. Tvoja majka Hasnija, brat D`evad, snaha Sabaheta, brati} Admir i brati~na Amira
5055-1nd`

MUSTAFE (ISMET-bega) SIJER^I]A
iz Rogatice Neka ti dragi Allah d`.{. podari najljep{e d`enetske ba{~e i neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: supruga Almasa, sin Suad i snaha Envera Tevhid }e se prou~iti u Ali-pa{inoj d`amiji u 14,00 sati ~etvrtak ,16. 4. 2009. godine.
5071-1nd`

@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anja ostaju zauvijek i ovo vrijeme koje je pro{lo ne mo`e te izbrisati iz na{ih srca. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Uvijek }e te voljeti i misliti na tebe supruga Nasiha, sin Nedim i k}erka 5055-1nd` Anesa

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 16. 4. 2009. godine navr{ile su se 4 godine od smrti na{eg dragog

majci na{e kolegice Munevere Ibi{evi}

ENVER (HUSE) AVDI] HALIMI (ME[AN) MEHI]
Po dobru te pamtimo, sa ljubavlju spominjemo, a u srcu ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Kolektiv zemlji{noknji`nog ureda Op}inskog suda Sarajevo
3403-1pr

Tvoji najmiliji: supruga Fikreta, sinovi Hasko i Cici
3391-1pr

68

^etvrtak, 16. april/travanj 2009.

Dnevni avaz
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

IFETA (ud. ALIJE) AVDI], ro|. MEHI]
Dana 13. 4. 2009. godine nakon kra}e bolesti u 76. godini preselila na ahiret. D`enaza polazi u ~etvrtak, 16. 4. 2009. godine u 16.30 iz Sutine, a klanjat }e se u 17.00 sati u [ari}a haremu, gdje }e se rahmetlija i pokopati. O@ALO[]ENI: sin Emir, k}erka Fatima, bra}a Rifat i Sulejman, sestre Bisera, Mevlida i Samija, nevjesta Kika, zet Refik-Fika, unu~ad Amna, Muhamed, \enan i Adisa, brati}i Venelin, Jasmin, Tatjana i Sajma, sestri}i Hida, Azra, Emir, Emira, Amna, Samir i Amir, te porodice: Avdi}, Mehi}, Hod`i}, Ljeskovica, Be}evi}, Had`i}, Mori}, Sovilj, Bo{njak, Hajdarevi}, Mer|ani}, Begru`ica, Ov~ina, Du{i}, Pori}, Nik{i}, Sananovi}, Drljevi}, Bajgori}, Aganovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti kod Refika Hod`i}a u Li{anima u 17.00 sati.
539-1mo

ZEJNA (HUSO) HOD@I], ro|. ZUKI]
preselila na ahiret u srijedu, 15. 4. 2009. godine. D`enaza }e se obaviti na mezarju u Gornjim Baki}ima, Olovo u 15.00 sati, u ~etvrtak, 16. 4. 2009. godine.

O@ALO[]ENI: sinovi Emin, Seid i Senahid, k}eri Zehrija i Advija, snahe Hajra, Sevda, Munevera i Emira, unuke Elma, Enisa, Zehrida, Emina, unuci Emin, Almir, Admir, Edin, Bernadin, Edin, Semir, te porodice: Hod`i}, Zuki}, Isovi}, Gljiva, Merdan, Had`iabdi}, Ibrahimovi}, D`ini}, Sir}o, Gurda, Stomornjak, [e~i}, Selimovi}, Saliba{i}, Berisali}, Kova~evi}, Merdanovi}, Ku}anin, \ogi}, Spahi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije.
5051-1nd`

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi suprug, otac, djed i punac

... za ovaj trenutak - pripremajte se - hadis Javljamo rodbini, prijateljima, kom{ijama i poznanicima da je na{a

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

IVAN (NIKOLE) SU[AC
preminuo u ponedjeljak, 13. aprila 2009. godine u 80. godini. Sahrana }e se obaviti 16. 4. 2009. godine u 14.00 sati na groblju CERNO - Ljubu{ki. O@ALO[]ENI: supruga Stana, k}erka Vera, unuke Luna i Tina, zet Branislav, sestre Zora i Jela, obitelji pokojne bra}e Ante i Vinka i sestre Matije, obitelji Barbari}, Vasilj, D`ida, Pehar, Suli}, te ostala rodbi111 na, kom{ije i prijatelji.

KIMA (HUZEIRA) [UKURICA
dana 14. 4. 2009. godine preselila na ahiret u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 16. 4. 2009. godine u 16.33 sati poslije ikindije namaza na mezarju Tramo{njik. D`enaza polazi ispred mekteba u Tramo{njiku, poslije ikindije namaza u 16.33 sati. O@ALO[]ENI: brat hd`. Adil, sestra Amira, brati}i Samedin, Samed, Besim, Smajo i Huzeir, sestri} Mizo, sestri~ne Sema i Mujesira, brati~ne Halima, Fazila, Mejra i Remzija, nevjeste Nefa, Muniba, Azra, Samka, Latifa i Muratka, porodice: [ukurica, Sina~evi}, Kujevi}, Ali}, Hani}, Talovi}, Jejna, [mrkovi}, Bali~evac, Cama, Spahi}, @igovi}, ^osovi} i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti u mektebu u Tramo{njiku poslije ikindije 3758-1gr namaza u 16.33 sati.

MEHMED (SULEJMAN) LILI]
preselio na ahiret u utorak, 14. aprila 2009. godine u 69. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 16. aprila 2009. godine u 14.00 sati na mezarju GO\ENJE - HAN-PIJESAK. Prijevoz obezbije|en ispred marketa PIK 5 na SEDRENIKU u 9,30 sati sa zaustavljanjem ispred VIJE]NICE, do mezarja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga Nurija, sin D`evad, k}eri Amra i Erma, snaha Almedina, zetovi Izet i Alen, pastorka Suada i zet Azem sa djecom, unu~ad Benjamin, Berina, Tarik, Faruk, Faris i Farah, bra}a Suljo i Huso, snahe Hanka i Raska, brati}i i brati~ne, {ure Ekrem, Azem i Hasib sa porodicama, te porodice: Lili}, Drakovac, Muli}, Bukvi}, Zul~i}, Be}irevi}, Durmi{evi}, Hasanovi}, Muratovi}, Kuli}, D`ebo, Cuki}, Uvejzovi}, @igi}, Pod`i}, [ahinovi}, Smaji} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici 111 Alberta Fortisa br. 56.

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je na{ dragi

BLAGOJE VESKOVI]
preminuo 13. aprila 2009. godine u 82. godini u Sarajevu, poslije kra}e bolesti. Sahrana }e se obaviti 16. aprila 2009. godine u selu Rakova pored ^a~ka. O@ALO[]ENI: supruga Du{anka, sin Jaroslav, snaha @eljka, unuke Bojana i Ana, unuk Marko, sestre Branka, Bojana i Jela, sestri}i Milan, Lazar, Svetislav, Mirko, Gordana i Branka Kolar, zet Milorad i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji (Dugand`i}, Kre{i}, Krsmanovi}, Tau{an, Juri} i ^a|enovi}). 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{ dragi

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga supruga, majka, nana, svekrva i punica

IZET (HUSE) VILI]
1935 - 2009.
dana 15. 4. 2009. godine u 05.50 sati, preminuo u 74. godini.

RAMIZA (MU[AN) ALAJM, ro|. MUMINOVI]
preselila na ahiret u utorak, 14. 4. 2009. godine u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u ^ETVRTAK, 16. 4. 2009. godine u 15.00 sati na mezarju na Palama. O@ALO[]ENI: suprug Vehid, sin Elvin, k}erka Mirsada, snaha Adisa, zet Hajrudin, unu~ad Haris, Naida i Benjamin, tetka Zina, teti}i Asim, Rasim, Meho, Azem i Hajrudin, svekrva Mejra, djeverovi Muharem i Ibro, zaove Fatima, Ajmana i [kurta, te porodice: Alajm, Muminovi}, Meri}, ]ehaji}, Kari}, Babi}, Rakita, D`aferovi}, Kadri}, Hrvo, [ehi}, Ba{i}, Isanovi}, Bali}, Obho|a{, Ferizaj, Hod`i}, D`ihani}, Tatarin, Ja{arevi}, Ruhotina, [i{i}, Mahovki}, Tufo, Had`i}, Ad`ulovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 15.00 sati, ul. OLIMPIJSKA br. 34/VI. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa Mojmila - Hipermarket sa polaskom u 14.00 sati, sa usputnim zaustavljanjem na stajali{tima: Otoka, Pofali}i i Vije}nica. 111 RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

D@EMAL (MUSTAFA) BEGLEROVI]
preselio na ahiret u utorak, 14. aprila 2009. godine u 80. godini. D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 16. aprila 2009. godine poslije ikindije namaza u haremu d`amije u Ugorskom, a ukop }e se obaviti u 17.00 sati na mezarju UGORSKO. O@ALO[]ENI: sinovi Fahrudin i Senad, k}erke Mahira i Amira, svastike Rabija i Dudija, zetovi, snahe, unu~ad i praunu~ad, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, bad`o Nurko Grabovica, porodice Beglerovi}, Be{lija, Sara~evi}, Hod`i}, D`indo, [abanovi}, Zec, Sadikovi}, Grabovica, Gubi}, Kepe{, Mu~ibabi}, Pepeljak, Muratovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.00 sati u ku}i rahmetlije u ulici Juki}eva br. 112. 111

Sahrana }e se obaviti u ~etvrtak, 16. 4. 2009. godine u 17.00 sati, na Gradskom groblju SUTINA. Prevoz obezbije|en u 16.00 sati ispred Fabrike duhana sa stajali{tima: [ari}a d`amija, Lu~ki most, Pozori{te, Razvitak, Musala, HIT, Avenija, Centar II, Autobuska stanica, Zalik, Sutina. O@ALO[]ENI: supruga \ulsa, sinovi Goran, Zoran i Reinhard, k}erke Mirna i Sabina, posinak Alija-Alan, pastorka Monika, zet Petar, nevjeste Vera, Zerina i Tanja, unu~ad Jeanette, Daniel, Marina, Ivana, Tim, Anna, Leon, praunu~e Alia, brati}i Jasmin, Jasna i Dragan, sestri}i Meho i Behija, familije: Vili}, Glibi}, Bojo, Bekta{, Mili~evi}, ]epo, Keleberg, [e~i}, Omeragi}, Ko`ul, Numanovi}, Sadikovi}, Filipovi}, Sal~in, ^voro, [ari}, Droce i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. 540-1mo

Tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

POKOPNO DRU[TVO

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

D@EMAL (NAZIFA) ZUKI]
iznenada preselio na ahiret 14. 4. 2009. godine u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 16. 4. 2009. u Grada~cu, na mezarju [ehitluci.

"BAKIJE" BAKIJE"
OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788 00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122
mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808

SARAJEVO

RABIJA (HASAN) D@IHANI], ro|. MA^KOVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 13. aprila 2009. godine u 70. godini. D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 16. aprila 2009. godine u 15.00 sati ispred d`amije u Strga~ini, a ukop }e se obaviti na mjesnom mezarju u STRGA^INI. Prijevoz obezbije|en ispred gara`a GRASA sa polaskom u 11.00 sati. O@ALO[]ENI: sinovi Hilmo, Zijad i Sejad, unuci Emir, Edin i Hajro, unuke Ajla i Amina, bra}a Salih, Ramiz i Safet, sestre Zumra, Hajra i Mina, snahe Samira, Zineta, Jasmina, Almasa i Ramiza, zet Mustafa, brati}i, brati~ne, sestri}i i sestri~ne, djeverovi i zaova sa porodicama, porodice: D`ihani}, Ma~kovi}, Zgodi}, Skorupan, ^ovrk, Duri}, Star~evi}, Bjelobrkovi}, Top~i}, Salatovi}, Ogle~evac, Peljto, Mujezinovi}, Cviko, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u porodi~noj ku}i u Strga~ini. 111 RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

www.bakije.com

D`enaza polazi ispred Bukvare d`amije u 13.00 sati, poslije podne namaza. O@ALO[]ENI: supruga Mesrura, sinovi Nermin i Edin, k}erka Alma, unu~ad Selma, Denis, Tarik, Lejla i Ena, zet Bakir, bra}a Esad i Munib, sestre Nefisa i Munira, snahe Azra i Fata, zet [efik, te porodice: Zuki}, ^eljosmanovi}, Brki}, \uli}, Berbi}, Nezi}, Snagi}, Be{lagi}, Had`iibrahimovi}, te ostala rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 12.00 sati prije podne namaza u Bukvari d`amiji u Grada~cu.
5033-1nd`

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD KONJIC Broj 56 0 Mal 013550 07 Mal Konjic, 29. 10. 2008. godine Op}inski sud Konjic, sudija Senada Brkan u parni~nom postupku tu`itelja ABS BANKA DD SARAJEVO, filijala Mostar, ul. Husnije Repca bb, protiv tu`enika Land`o Aide iz Konjica, ul. Kolonija br. 46, radi naplate duga, v.sp. 2.986,90 KM, donio je dana 29. 10. 2008. godine sljede}u: Obrazlo`enje Tu`bu tu`itelja podnesenu 15. 8. 2007. godine, sud je dana 29. 8. 2008. godine dostavio tu`bu tu`enom na obavezan odgovor (dostavnice ulo`ene u spis), a uz napomenu da je tu`eni du`an dostaviti sudu odgovor na tu`bu u pismenom obliku i u zakonskom roku od 30 dana. Budu}i da je od dostave tu`be na obavezan odgovor tu`enom, protekao zakonski rok od 30 dana, te da tu`eni sudu nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu, a tu`itelj je u tu`bi predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud je uvidom u cio spis utvrdio da su ispunjeni svi uvjeti iz ~l. 182. ~l. 1. ZPP-a za dono{enje presude zbog propu{tnaja, pa je donio presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev tu`itelja (presudu zbog propu{tanja). Odluka o tro{kovima donesena je u skladu sa odredbom ~l. 383., 386. i 396. st. 1. ZPP-a a tro{kovi se sastoje od: takse na tu`bu u iznosu od 89,50 KM i takse na presudu u iznosu od 44,80 KM, {to ukupno iznosi 134,30 KM, kako je rije{eno u izreci presude. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. Sudija Senada Brkan BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U BROJ: 17 0 Mals 002223 08 Mals DANA, 31. 3. 2009. godine TU@ITELJ: DD BH TELECOM SARAJEVO - DIREKCIJA BIHA] TU@ENI: MGR LIFE DOO, OSLOBODILACA, SANICA GORNJA VSP 1.237,10 KM . Na osnovu ~lana 348. stav 3. a u vezi s ~lanom 349. stav 3. ZPP-a, Op}inski sud Biha} objavljuje slijede}i

Dnevni avaz

~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

69

Ako tu`enik osporava postavljeni tu`beni zahtjev, du`an je navesti razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze za utvr|enje tih ~injenica, te pravni osnov za navode (~l. 71. ZPP-a). Ako tu`enik u ostavljenom roku ne dostavi odgovor na tu`bu sud }e, ako su ispunjeni propisani uvjeti, donijeti presudu zbog propu{tanja (~lan 75. stav 2. i ~lana 182. ZPP-a). Ako je odgovor na tu`bu nerazumljiv i nepotpun, sud }e postupiti u skladu sa ~lanom 336. ZPP-a. SADR@AJ TU@BE: Tu`itelj je protiv tu`enog podnio tu`bu u kojoj tra`i od suda da obave`e tu`enog da tu`itelju na ime duga za ispostavljene a nepla}ene ra~une isplati iznos od 1.237,10 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dospjelosti svakog pojedinog ra~una pa do isplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka po sudu odmjerene i priznate. Tu`itelj predla`e ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu da sud temeljem odredbe iz ~lana 182. ZPP do, nese presudu zbog propu{tanja. SUDIJA: Deli} Delista

PRESUDU
zbog propu{tanja Du`na je tu`ena Land`o Aida isplatiti tu`itelju ABS BANKA DD SARAJEVO iznos od 2.985,90 KM na ime glavnog duga sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 25. 7. 2005. godine, kao dana dospije}a pa do kona~ne isplate, iznos od 342,08 KM na ime ugovorene kamate te mu naknaditi tro{kove postupka u iznosu 134,30 KM, u roku od 30 dana i pod prijetnjom izvr{enja.

OGLAS
Poziva se tu`enik da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa dostavi sudu s pozivom na broj spisa 17 0 Mals 002223 08 Mals, pismeni odgovor na tu`bu u skladu sa odredbom ~lana 70. stav 1. ZPP-a. U odgovoru na tu`bu tu`enik mo`e ista}i procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev i druge podatke u skladu sa ~lanom 334. ZPP-a.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U VISOKOM Broj: 41 0 Mal 000246 08 Mal Visoko, 26. 3. 2009. godine OGLAS Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3. Zakona o pravni~nom postupku, Tu`enom HALILOVI] MIRZI iz Visokog, Ramadanovci br. 4, dostavlja se TU@BA NA ODGOVOR Tu`ilac O~uz Ibrahim tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog Mirzu Halilovi}a da tu`iocu na ime regresnog duga isplati iznos od 1.471,38 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od 11. 3. 2008. godine do isplate, kao i nadoknaditi mu tro{kove postupka sve u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja.

Tu`ilac je u tu`bi predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja. Odgovor na tu`bu tu`eni mo`e dostaviti odgovor na tu`bu u roku od 30 dana od dana dostavljanja tu`be. Smatra se da je tu`ba dostavljena protekom 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa. Odgovor na tu`bu treba da sadr`i izja{njenje da li tu`eni priznaje ili osporava tu`beni zahtjev, naznaku suda, broja predmeta, imena, prezimena ili naziv stranaka, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika, predmet spora i potpis. U odgovoru na tu`bu mo`ete iznijeti procesne prigovore. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru navesti ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostaviti dokaze na osnovu kojih se te ~injenice utvr|uju. Ukoliko u navedenom roku ne dostavite odgovor na tu`bu sud }e donijeti presudu kojom se tu`beni zahtjev usvaja (~lan 182 stav 1. Zakona o parni~nom postupku). Tu`eni priloge uz tu`bu mo`e preuzeti u pisarnici Op{tinskog suda u Visokom. Sudija Mladenka Zeki}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 008385 07 Mal Zenica, 10. 3. 2009. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Adnan Baru~ija u pravnoj stvari tu`ioca D.D. BH TELECOM SARAJEVO, Direkcija Zenica, ul. Masarykova broj 46, protiv tu`enog Bajri} Amel iz Zenice, Kozarci broj 57A, radi isplate duga, v.s. 1.354,05 KM, van ro~i{ta dana 10. 3. 2009. godne, donio je slijede}u:

do dana uplate, - na iznos od 423,70 KM po~ev{i od 8. 10. 2006. godine do dana uplate, - na iznos od 20,65 KM po~ev{i od 8. 11. 2006. godine do odana uplate, - na iznos od 9,35 KM po~ev{i od 8. 12. 2006. godine do dana uplate, kao i da naknadu tro{kova postupka u iznosu od 192,00 KM, sve u roku od 15 dana. Po proteku roka od 15 (petnaest) od dana objave ove presude na oglasnoj plo~i suda i u dnevnim novinama Dnevnom avazu, smatrat }e se da je dostavljena presuda zbog propu{tanja tu`enom. Sudija: Adnan Baru~ija, s. r. Pravna pouka: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`eni mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje u skladu sa odredbom ~l. 183. st. 1. u vezi sa ~l. 329. Zakona o parni~nom postupku.

PRESUDU
- zbog propu{tanja Tu`eniku se nala`e da tu`itelju plati iznos od 1.354,05 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana dospjelosti obaveze do isplate kako slijedi: - na iznos od 179,50 KM po~ev{i od 8. 7. 2006. godine do dana uplaate, - na iznos od 250,25 KM po~ev{i od 8. 8. 2006. godine do dana uplate, - na iznos od 470,60 KM po~ev{i od 8. 9. 2006. godine

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: Ps. 770/04 Tuzla, 24. 3. 2009. godine Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Amiri Ferizbegovi}, u pravnoj stvari tu`itelja D.D. „Trgocentar“ Grada~ac, protiv tu`enog DOO UHAJR Grada~ac, radi otkaza ugovora o zakupu poslovnog prostora, na osnovu ~l. 348. st. 3. do 7. ZPP-a u vezi ~lana 349. st. 3. ZPP-a

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HEREGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U BROJ: 17 0 Ps 003228 08 Ps DANA 26. 3. 2009. godine TU@ITELJ: DD BH TELECOM SARAJEVO - DIREKCIJA BIHA] TU@ENI: EURO VOX DOO, LAKTA[I VSP 15.320,15 KM . Na osnovu ~lana 348. stav 3. a u vezi s ~lanom 349. stav 3. ZPP-a, Op}inski sud Biha} objavljuje slijede}i

Ako tu`enik osporava postavljeni tu`beni zahtjev, du`an je navesti razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze za utvr|enje tih ~injenica, te pravni osnov za navode (~lan 71. ZPP-a). Ako tu`enik u ostavljenom roku ne dostavi odgovor na tu`bu, sud }e ako su ispunjeni propisani uvjeti, donijeti presudu zbog propu{tanja (~lan 75. stav 2. i ~lan 182. ZPP-a). Ako je odgovor na tu`bu nerazumljiv i nepotpun, sud }e postupiti u skladu sa ~lanom 336. ZPP-a. SADR@AJ TU@BE: Tu`itelj je protiv tu`enog podnio tu`bu u kojoj tu`bi tra`i od suda da obave`e tu`enog da tu`itelju na ime duga za ispostavljene a nepla}ene ra~une isplati iznos od 15.320,15 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dospjelosti svakog pojedinog ra~una pa do isplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka po sudu odmjerene i priznate. Tu`itelj predla`e, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, da sud temeljem odredbe iz ~lana 182. ZPP-a donese presudu zbog propu{tanja. SUDIJA: Deli} Delista

OBJAVLJUJE
Dostavljanje tu`be tu`ioca D.D. „Trgocentar“ Grada~ac, protiv tu`enog DOO UHAJR Grada~ac. Dana 20. 5. 2003. godine tu`ilac je Op}inskom sudu u Grada~cu, podnio tu`bu, protiv tu`ene, radi dokaza ugovora o zakupu poslovnog prostora. Zbog stupanja na snagu novog Zakona o parni~nom postupku i Zakona o redovnim sudovima, cio spis je dostavljen Op}inskom sudu Tuzla na dalje postupanje. U tu`bi je tu`ilac naveo da je sa tu`enom zaklju~io ugovor o zakupu poslovnog prostora dana 14. 1. 1997. godine. Naknada za zakup poslovnog prostora je ugovorena u iznosu od 300,00 KM mjese~no. Kasnije je cirkularnim dopisom zakupac obavije{ten dana 1. 11. 2001. godine da treba da potpi{e novi ugovor sa novom zakupninom koja }e biti ve}a, ali zakupac se oglu{io i nije potpisao novi ugovor. Tu`ena do tada nije platila ni dospjeli zakup za vi{e mjeseci, {to ukupno iznosi 14.492,00 KM. Tu`itelj je opomenom dana 7. 2. 2003. godine pozvao tu`enu, da plati nepla}eni zakup, a tu`ena unato~ opomeni to nije u~inila. Kako tu`ena kao zakupac nije platila zakupninu du`e od tri mjeseca, to nije u~inila ni nakon {to je opomenuta za pla}anje, tu`itelj tra`i da se donese presuda „usvaja se otkaz ugovora o kori{tenju poslovnog prostora zaklju~enog dana 14. 1. 1997. godine izme|u tu`itelja DD „Trgocentar“, kao izdavaoca poslovnog prostora i zakup i tu`ene DOO UHAJR iz Mionice, zakupca poslovnog prostora u ulici Reufa Husejnagi}a, te se nala`e tu`enoj da iseli iz poslovnog prostora sa svom robom koja je u tom poslovnom prostoru i preda poslovni prostor slobodan od robe, stvari i osoba tu`itelju u roku od 30 dana od dono{enja ove odluke, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Tu`enom se nala`e da tu`itelju naknadi i parni~ne tro{kove. Tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredbe ~lana 62. st 2. ZPP-a pa je tu`eni du`an u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~l. 71 ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be - dostaviti pismeni odgovor na tu`bu. Upozorava se tu`ena da }e u slu~aju nedostavljanja odgovora na tu`bu snositi posljedice propisane ~lanom 182. Zakona o parni~nom postupku. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH dostava pismena }e se obaviti istovremenim objavljivanjem pismena na oglansoj plo~i suda. Sudija Amira Ferizbegovi}

OGLAS
Poziva se tu`enik, da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa dostavi sudu pozivom na broj spisa 17 0 Ps 3228 08 Ps, pismeni odgovor na tu`bu u skladu sa odredbom ~lana 70. stav 1. ZPP-a. U odgovoru na tu`bu tu`enik mo`e ista}i procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev i druge podatke u skladu sa ~lanom 334. ZPP-a.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegova~ko-neretvanski kanton/`upanija OP]INSKI SUD ^APLJINA Broj: 53 0 Mal 015932 08 Mal Op}inski sud u ^apljini u pravnoj stvari tu`itelja JP Elektroprivreda HZ HB dd Mostar (u ~ijem sastavu se nalazi organizacijska jedinica - Opskrba elektri~nom energijom, Opskrbno podru~je - Jug) Zagreba~ka 1 Mostar, protiv tu`enog Stjepan ]ori}, Tasov~i}i - Kamp bb ^apljina, radi isplate duga v.sp. 808,32 KM na osnovu ~l. 348 st. 3. zPP-a objavljuje

Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~lana 70. st. 1. ZPP-a FBiH je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, u protivnom sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja) u smislu odredaba ~l. 182. ZPP-a FBiH. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. st. 1. ZPP FBiH), te navesti i druge podatke kao oznaku suda, ime i prezime, sadr`aj izjave i potpis podnositelja. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. st. 2. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Fatima @ujo

OGLAS
Dana 15. 12. 2008. godine kod ovog suda je podnesena tu`ba u pravnoj stvari tu`itelja JP „Elektroprivreda HZ HB“ dd Mostar (u ~ijem sastavu se nalazi organizacijska jedinica - Opskrba elektri~nom energijom Opskrbno podru~je Jug), protiv tu`enog Stjepan ]ori}, Tasov~i}i-Kamp bb ^apljina, radi isplate duga u kojoj je tu`itelj predlo`io da se tu`eni obave`e da tu`itelju isplati ukupan iznos glavnog duga za potro{enu elektri~nu energiju za vrijeme od 31. 8. 2007. godine do 16. 11. 2008. godine u visini od 808,32 KM sa zateznim kamatama po stopi iz ~lana 277. ZOO-a i to od dana podno{enja ove tu`be, pa do kona~ne isplate, te nadoknaditi tu`itelju tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana, i pod prijetnjom izvr{enja.

70

^etvrtak, 16. april/travanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj Ps-026859 07 Ps Sarajevo, 10. 10. 2008. god. Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija ]ato Edhem, u pravnoj stvari COCA COLA HBC B-H DOO SARAJEVO, koju zastupa Branko Mari}, Dijana Ivanovi}, Vi{nja Dizdarevi} i Predrag Radovanovi} advokati iz Sarajeva, protiv tu`enog CAMPARI DOO SARAJEVO, ul. A. Hangija br. 67 - Sarajevo, radi isplate duga v.s.p. 16.747,41 KM, van ro~i{ta, dana 10. 10. 2008. godine, donio je

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO BROJ: Mal-6610/03 DATUM, 06. 04. 2007. godine

~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

71

Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Mujagi} Vildana u pravnoj stvari tu`itelja JP Elektroprivreda BiH Elektrodistribucija ul. Zmaja od Bosne br. 49 Sarajevo, protiv tu`enog ^AJLAKOVI] BESIM, ul. Trg Ote{kog bataljona br. 71. Ilid`a, radi naknade duga v.s.p. 582,50 KM van ro~i{ta za glavnu raspravu 06. 04. 2007. godine, donio je

PRESUDU
- zbog propu{tanja Tu`eni je du`an da isplati tu`itelju na ime duga iznos od 16.747,41 KM, sa zakonskom zateznom kamatom obra~unatom u skladu sa Zakonom o visini zatezne kamate, po~ev od 19. 04. 2005. godine pa do dana isplate kao i da nadoknadi tu`itelju tro{kove postupka u iznosu od 1.594,40 KM, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. Obrazlo`enje Tu`itelj je dana 21. 08. 2007. godine, ovom sudu podnio tu`bu radi isplate duga u iznosu 16.747,41 KM. Tu`ba tu`itelja je tu`enom dostavljena na odgovor putem dnevnog lista „Dnevni avaz“ dana 02. 04. 2008. godine, uz poziv suda, da na osnovu odredbe ~lana 70. stav 1. ZPP-a u roku od 30 dana dostavi pismeni odgovor na tu`bu. Tu`eni je upozoren da }e sud, u slu~aju da tu`eni kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi odgovor na tu`bu u zakonskom roku, donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja) osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1 ZPP-a). Kako je tu`itelj predlo`io da sud donese presudu zbog propu{tanja ukoliko budu ispunjeni uslovi, a tu`eni nije sudu dostavio pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud je ocijenio da su se ispunili uslovi iz ~lana 182. stav 1., te da ne postoje razlozi iz ~lana 182. stav 2. ZPP-a, pa je primijenio citirane odredbe i donio presudu kojom se usvaja zahtjev tu`itelja. Odluku o tro{kovima sud je donio na osnovu ~lana 386. stav 1. ZPP-a, a isti se sastoje od tro{kova za sastav tu`be u iznosu od 720,00 KM. PDV 17% u iznosu od 122,00 KM, takse na tu`bu u iznosu od 502,00 KM, takse na presudu u iznosu od 251,00 KM, {to ukupno iznosi 1.595,40 KM. SUDIJA ]ato Edhem POUKA: Protiv presude zbog propu{tanja nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~l. 183. ZPP-a).

PRESUDU
zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`itelju na ime duga iznos od 582,50 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dospije}a obaveza, do dana isplate, kako slijedi: - na iznos od 30,00 KM, po~ev od 25. 09. 2002. do dana uplate, - na iznos od 67,70 KM, po~ev od 26. 10. 2002. do dana uplate, - na iznos od 45,30 KM, po~ev od 26. 11. 2002. do dana uplate, - na iznos od 63,70 KM, po~ev od 26. 12. 2002. do dana uplaate, - na iznos od 69,10 KM, po~ev od 26. 01. 2003. do dana uplate, - na iznos od 74,00 KM, po~ev od 25. 02. 2003. do dana uplate, - na iznos od 98.70 KM, po~ev od 26. 03. 2003. do dana uplate, - na iznos od 38,00 KM, po~ev od 26. 04. 2003. do dana uplate, - na iznos od 33,80 KM, po~ev od 26. 05. 2003. do dana uplate, - na iznos od 26,60 KM, po~ev od 26. 06. 2003. do dana uplate, - na iznos od 25,20 KM, po~ev od 26. 07. 2003. do dana uplaate, - na iznos od 8,40 KM, po~ev od 26. 08. 2003. do dana uplate. Uz tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 43,15 KM, sve u roku od 30 dana. Obrazlo`enje Tu`bom od 05. 11. 2003. godine, tu`itelj je tra`io da sud donese presudu opisanu kao u izreci ove odluke. Dopisom od 20. 09. 2006. godine sud je pozvao tu`enog da u roku od 30 dana sudu dostavi pismeni odgovor na tu`bu. Kako se tu`eni nije u zakonskom roku pismeno izjasnio na navode tu`be, to je sud u smislu ~lana 182. stav 1. ZPP-a FBiH, odlu~io kao u izreci ove presude. Odluku o tro{kovima sud je donio na osnovu ~lana 386. stav 1. ZPP-a i isti se sastoje od tro{kova takse na tu`bu u iznosu od 29,10 KM i takse na presudu u iznosu od 14,05 KM, {to ukupno iznosi 43,15 KM. Sudija Mujagi} Vildana POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BIH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 045970 08 P Datum: 2. 4. 2009. godine
Op}inski sud u Sarajevu u pravnoj stvari tu`itelja Organizacija LOK Micro Sarajevo ul. Skenderija br. 13, zastupana po punomo}niku Adisu Opra{i}u, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enih 1. Josipovi} Ilija iz Viteza ul. [anti}i bb, 2. Sarad`en Elmir iz Sarajeva, ul. Bosanskih gazija br. 11, 3. Memi} Fahra iz Sarajeva, ul. Glavogodina br. 24, radi duga, vs. 7.879,68 KM, objavljuje

nakon provedenog postupka donese presudu kojom se nala`e tu`enim da tu`itelju isplati iznos od 7.879,68 KM zajedno sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 7. 3. 2008. godine pa do isplate, a sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja, kao i da snosi sve tro{kove postupka. Ukoliko tu`eni ne postupi u skladu sa ~lanom 182. stav 1. Zakona o parni~nom postupku, tu`itelj predla`e da sud donese presudu zbog propu{tanja. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati elemente iz ~l. 334. Zakona o parni~nom postupku, u odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, razloge iz kojih se osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojim se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. st. 1. i 2. ZPP FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu a najkasnije na prirpemnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. st. 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku, pozivom na broj predmeta. SUDIJA Arifovi} Na|a

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 026857 07 Ps Sarajevo, 3. 4. 2009. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Lejla Fazlagi} u pravnoj stvari tu`itelja COCA COLA HBC B-H DOO SARAJEVO, Mostarsko raskr{}e bb Had`i}i, kojeg zastupaju Branko Mari}, Dijana Ivanovi}, Vi{nja Dizdarevi} i Predrag Radovanovi}, advokati iz Sarajeva, protiv tu`enog TAXON TRADE DOO SARAJEVO, ul. Ali-pa{ina bb, Sarajevo, radi isplata potra`ivanja na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i

OGLAS
Dana 21. 8. 2007. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog Taxon Trade Doo radi isplata potra`ivanja. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 10.210,65 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po stopi utvr|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate, te mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70 stav 1. ZPP-a FBiH tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334 ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za nvode tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Lejla Fazlagi}

POZIV
Za tu`ene: 1. Josipovi} Ilija iz Viteza ul. [anti}i bb, 2. Sarad`en Elmir iz Sarajeva, ul. Bosanskih gazija br. 11, 3. Memi} Fahra iz Sarajeva, ul. Glavogodina br. 24, da u roku od 30 dana dostave odgovor na tu`bu podnesenu 3. 6. 2008. godine u kojoj je tu`itelj predlo`io da sud

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 09 65 Mals 009182 05 Mals Sarajevo, 01. 04. 2009. godine

Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Edina Bu~an, u pravnoj stvari tu`itelja JP Elektroprivreda BiH - „Elektrodistribucija“ Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 49, protiv tu`enog CENTAR ZA NOVE MEDIJE ul. Kalemova broj 44 Sarajevo, radi duga u iznosu od 2.482,19 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH OBJAVLJUJE - zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`itelju isplatiti iznos od 2.482,19 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 05. 06. 2000. godine pa sve do isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 148,50 KM, sve u roku od 15 dana od dana prijema presude. POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. Obavje{tava se tu`eni da se dostava ovog pismena smatra obavljenom u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. STRU^NI SARADNIK Edina Bu~an

PRESUDU

72

^etvrtak, 16. april/travanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

U skladu sa ~lanom 11. Pravilnika za izdavanje dozvola - licenci („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 29/05), Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJE[TAVA JAVNOST
da je 16.02.2009. godine FERK primio od WIND - NERETVA d.o.o. Konjic Zahtjev za izdavanje Prethodne dozvole za izgradnju proizvodnog objekta mHE „Dubrava“ na Kozi~koj rijeci, op}ina Gornji Vakuf / Uskoplje, instalisane snage 3.147 kW i godi{nje proizvodnje 13.779 MWh, pod brojem 06-03-160/2/09, uz koji je podnosilac zahtjeva prilo`io potrebne dokumente, u skladu sa ~lanom 10. stav (2) odnosno ~lanom 36. Pravilnika za izdavanje dozvola - licenci. Postupaju}i po ~lanu 10. Pravilnika za izdavanje dozvola - licenci, FERK je pregledao Zahtjev i utvrdio da je kompletan. Vi{e informacija o podnesenom Zahtjevu zainteresovane strane mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. Blajbur{kih `rtava br. 33, Mostar. Pozivaju se sva zainteresovana lica da daju pisane komentare na podneseni Zahtjev, koji moraju biti potpisani. Lica koja imaju direktan interes da u~estvuju u postupku izdavanja dozvole pod uslovom da im je interes razli~it od op}eg javnog interesa, mogu podnijeti zahtjev za sticanje statusa umje{a~a, o ~emu odlu~uje FERK u svakom pojedinom slu~aju. U~estvovati na raspravama tokom postupka u vezi sa dozvolama mogu zaposlenici FERK-a, podnosilac zahtjeva i umje{a~i. Pisani komentari i zahtjevi za sticanje statusa umje{a~a podnose se do 30.04.2009. godine, na adresu FERK-a, a pisani komentari mogu se dostaviti i putem fax-a broj 036/333-507 i 036/333-508, odnosno putem elektronske adrese: kontakt@ferk.ba

Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK Blajbur{kih `rtava 33, 88000 Mostar Tel. /036/ 44 99 00, /036/ 44 99 01; Fax: /036/ 333-507, /036/ 333-508 kontakt@ferk.ba www.ferk.ba

Id.br.: 4227378050005 ; Porezni br.: 17004752 ; Transakcijski ra~un: 1610200031700086 kod Raiffeisen banke

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Ps 025946 07 Ps Sarajevo, 12. 12. 2008. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Radivoje Stani{i} u pravnoj stvari tu`itelja GP Hercegovina Dd., protiv tu`enog Vebas Doo, radi isplata potra`ivanja v.s. 3.028,00 objavljuje:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA TUZLA Na osnovu ~lana 20. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH („Sl. novine FBiH“, broj: 49/05), direktor Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla objavljuje

OGLAS
OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Radivoje Stani{i}, u pravnoj stvari tu`itelja GP Hercegovina Dd, protiv tu`enog Vebas Doo radi isplata potra`ivanja v.s. 3.028,00, dana 12. 12. 2008. godine, donio je:

JAVNI OGLAS
o prijemu u radni odnos u svojstvo pripravnika

PRESUDU
Obavezuje se tu`eni da tu`itelju isplate iznos od 3.028,00 KM, te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 401,92 KM, sve to u roku od 30 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Sudija Radivoje Stani{i}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 048269 08 P Sarajevo, 14. 11. 2008. godine Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3., 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku, (Sl. novine Federacije broj 53/03) Op}inski sud u Sarajevu u pravnoj stvari tu`itelja BENNY TROCKENBAU GmbH, Kleiner Schaeferkamp 26, Hamburg SR Njema~ka zastupan po punomo}niku Ahmedu @ili}u advokatu iz Sarajeva, protiv prvotu`ene Jasenke Kremenja{ iz Sarajeva, ulica Porodice Ribar broj 8, drugotu`enog BENNY TROCKENBAU doo Sarajevo, ulica Porodice Ribar broj 49, zastupan po Belmi Nali} direktorici, radi duga v.sp. 10.001,00 KM, objavljuje OBJAVLJUJE SLJEDE]I

POZIV
Poziva se drugotu`eni BENNY TROCKENBAU doo Sarajevo, ulica Porodice Ribar broj 49, zastupana po Belmi Nali} direktorici, da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu od 1. 2. 2008. godine kojom je predlo`eno da sud nakon provedenog postupka donese presudu kojom se nala`e prvo i drugotu`enom da solidarno isplate tu`itelju iznos od 42.805,40 KM sa kamatama obra~unatim u skladu sa Zakonom o stopi zatezne kamate po~ev od 18. 6. 2005. godine tj. dana nastanka obaveze pa sve do isplate i da mu naknade tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana od dana pravomo}nosti presude.

Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334 ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, drugotu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako drugotu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode drugotu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Drugotu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Kad drugotu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Dostava se smatra obavljenom protekom 15 dana od dana objavljivanja. Drugotu`eni je du`an dostaviti odgovor na tu`bu u dva primjerka, pozivom na broj predmeta. SUDIJA Tufo Merdita

1. Zatvorski policajac, stra`ar pripravnik (mu{kog spola) 10 izvr{ilaca Kandidati treba da ispunjavaju i op}e uslove: - da su dr`avljani Bosne i Hercegovine, - da su punoljetni, - da imaju op}u zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, - da nisu obuhva}eni odredbama ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine Pored op}ih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove: - zavr{enu {kolu koja daje srednje obrazovanje, - da nisu stariji od 25 godina na dan zaklju~enja oglasa Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti: - uvjerenje o dr`avljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci), - rodni list (ne stariji od 6 mjeseci) - izjavu kandidata da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine (ovjerenu kod nadle`nog organa), - diplomu o zavr{enoj {koli koja daje srednje obrazovanje. Sva dokumentacija uz prijavu mora biti originalna ili ovjerena fotokopija, sa ovjerom ne starijom od tri mjeseca na dan objavljivanja javnog oglasa. Pripravnik-stra`ar se prima u radni odnos na period od 6 ({est) mjeseci, nakon ~ega je du`an u roku od 3 (tri) mjeseca po isteku pripravni~kog sta`a, pristupiti polaganju stru~nog ispita za zvanje stra`ara. Pripravnik stra`ar koji polo`i stru~ni ispit rasporedit }e se na poslove i zadatke stra`ara. Zdravstvena sposobnost za kandidata utvrdit }e se po kona~nosti odluke o zasnivanju radnog odnosa. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana ra~unaju}i od dana objavljivanja oglasa, a neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave se dostavljaju isklju~ivo po{tom na adresu: Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Tuzla, ul. Mirze Deliba{i}a br. 1.

sport

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

73

KUP BiH Tuzlaci u revan{u savladali [iroki Brijeg

Sloboda u finalu
Jahi} ve} u 6. minuti postigao gol odluke
Sa me~a u Lukavici: Slavija posti`e prvi gol
(Foto: M. Kadri})

Poraz Zrinjskog u Lukavici

[}epanovi} i Zimonji} eliminirali Mostarce
Slavija postigla po gol u oba poluvremena
Fudbaleri Slavije uspjeli su u Lukavici nadoknaditi dva gola minusa iz Mostara (2:4) te zaslu`eno izboriti plasman u finale Kupa BiH. Doma}i napadi su urodili plodom u 11. minuti. Rumun Muskalu (Muscalu) izveo je slobodan udarac sa desne stane. Naba~enu loptu kratko je odbio golman Melher, a [}epanovi} ju je sa ~etiri udarca Ivankovi}a s 20 metara. Na suprotnoj strani Muskalu je u 43. minuti {utirao, a Melher paradom odbranio, isto kao i deset minuta poslije, nakon makazica [}epanovi}a. Drugi gol pao je u 59. minuti. Zimonji} je {utirao sa vi{e od 30 metara, ne tako jaka lopta odsko~ila je pred Melherom, prevarila golmana Mostaraca i za-

Sa me~a u Tuzli: Minimalna pobjeda dovoljna za prolaz

(Foto: A. Bajri})

Sloboda je izborila svoje {esto finale Kupa BiH u fudbalu u kojem }e 13. i 27. maja igrati protiv Slavije.

Beki} asistirao
U me~u sezone, kako su u Slobodi proglasili sino}nji revan{ polufinala protiv [irokog Brijega, Tuzlaci su u{li odlu~ni da {to pri-

je anuliraju 1:2 sa Pecare. U tome su uspjeli ve} u 6. minuti, prakti~no iz prvog ozbiljnijeg napada. Beki} je pro{ao po lijevoj strani, uputio o{tar, prizeman centar{ut, a Jahi} se ubacio iz drugog plana i sa desetak metara pogodio mre`u gostiju. Na sli~an na~in prvotimac Slobode postigao je pogodak i u

subotnjem prvenstvenom me~u protiv Leotara. Nakon vodstva Sloboda je nastavila s ~vrstom igrom, ne dozvoliv{i protivniku da se razma{e. U sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena gosti su ipak imali priliku za izjedna~enje. [ili} je centrirao iz prekida, a Vagner (Wagner), koji je nadsko~io odbranu Slobode, nije bio precizan.

Slavija
Stadion Slavije u Lukavici Gledalaca 2.000 Sudija: Elmir Pilav (Sarajevo) 6,5 Pomo}nici: Mato Stani} (Prud) i Rusmir Ba{i} (Sarajevo) Delegat: ^edo [evarika (Banja Luka) Strijelci: 1:0 - [}epanovi} (11), 2:0 - Zimonji} (59) @uti kartoni: Spalevi}, Stankovi}, Simi}, Zimonji}, Kutalia, Lazi} (Slavija), Musa (Zrinjski) Crveni karton: Simi} (82., drugi `uti) Igra~ utakmice: Kristijan Muskalu (Slavija) 7,5 Prvi me~: Zrinjski - Slavija 4:2, dalje ide Slavija zbog vi{e golova u gostima

2

(1:0)

0 Zrinjski
ZRINJSKI Melher 6 Nikoli} 6 D`idi} 6 Vukovi} 5,5 (46. Kordi} 5,5) Ivankovi} 6 @ur`inov 6 \uri} 5,5 Ani~i} 5 (46. Musa 5,5) Selimovi} 5,5 (73. Su{i} -) Stojanovi} 5,5 @i`ovi} 6 Trener: Dragan Jovi}

Sloboda
Stadion Tu{anj u Tuzli Gledalaca 5.000 Sudija: Anto @ivkovi} (Ora{je) Pomo}nici: Dalibor Dra{kovi} (I. Sarajevo) i Mujo Tutun (Sarajevo) Delegat: Milorad O. Lale (I. Sarajevo) Strijelci: 1:0 - Jahi} (6) @uti kartoni: Mikelini, Sarajli}, Mujki}, E. Kuduzovi}, Beki} (Sloboda), Martinovi}, Tomi} ([iroki Brijeg) Igra~ utakmice: Adnan Jahi} (Sloboda) 7 Prvi me~: [iroki Brijeg - Sloboda 2:1, dalje ide Sloboda zbog gola u gostima

1

(1:0)

0 [iroki B.
[IROKI BRIJEG Bandovi} 5,5 Bo`i} 5,5 Brekalo 5,5 Juri} 6 Bari{i} 5,5 Tomi} 6 Vagner 7 Martinovi} 6 [ili} 6 Bubalo 5 (53. Peraica 6) Zovko 5 (75. Flavio -) Trener: Ivan Katalini}

[anse Vagnera
Doma}i su se povukli u drugom poluvremenu, uz povremeno negodovanje sa tribina, kao da su se ograni~ili samo na ~uvanje rezultata, {to im se moglo osvetiti. Vagner je u 62. minuti topovski {utirao sa 17 metara, a golman Mujki} odli~no odbranio. U 79. minuti rezervista [irokog Peraica iskoristio je nedlu~nost Omi}a i Krasi}a, prihvatio loptu i sa oko sedam metara {utirao, na sre}u doma}ih, pored gola. Do kraja nije bilo uzbu|enja, pa su doma}i igra~i i navija~i proslavili drugi uzastopni ulazak u finale Kupa BiH, kojeg, me|utim, jo{ nisu osvojili. E. M.

SLOBODA Mujki} 7 Krasi} 6,5 E. Kuduzovi} 6,5 Mikelini 6,5 Prodanovi} 7 Jahi} 7 Sarajli} 6 (52. Omi} 5,5) Hasi} 6 (87. Muji} -) Beki} 6 (90. S. Kuduzovi} -) Me{i} 6,5 Okanovi} 6,5 Trener: Sakib Malko~evi}

SLAVIJA Lu~i} 7 Stankovi} 7 Regoje 7 ]irka 7 Arsenijevi} 7 Simi} 7 [}epanovi} 7 Kutalia 7 (88. Radonja -) Muskalu 7,5 Zimonji} 7,5 (78. Markovi} -) Spalevi} 7 (70. Lazi}) Trener: Zoran Erbez

metra proslijedio u mre`u Zrinjskog. Opet je Muskalu u 24. minuti odli~no centrirao, ali Zimonji}, iako najvi{i u skoku, nije bio precizan. Lider Premijer lige potom se oslobodio pritiska i u 36. minuti mogao je izjedna~iti nakon

vr{ila u mre`i. Posljednjih petnaestak minuta proteklo je u poku{ajima Zrinjskog da postigne spasonosni gol, ali gosti nisu imali rje{enja za odbranu doma}ina. Susretu u Lukavici prisustvovao je i bh. selektor ]iro BlaG. IVANKOVI] `evi}.

Travni~ani uo~i me~a sa Sarajevom

Na{eg napada~a `eli i Roma

D`eko idealno rje{enje za „Vu~icu“?
Nakon Milana, ^elzija, Man~ester junajteda, Arsenala... listi klubova koji `ele anga`irati na{eg fudbalskog reprezentativca Edina D`eku priklju~ila se i Roma. „Vu~ica“ je, prema pisanju italijanskih medija, u potrazi za klasnim napada~em, a 23-godi{nji golgeter njema~kog Volfsburga ispunjava sve kriterije trenera Rome Lu~ana Spaletija (Luciano Spaletti). Ogroman interes velikana evropskog fudbala bio je i razlog da D`ekin menad`er Irfan Red`epagi} otputuje u Volfsburg na pregovore o novom, pobolj{anom ugovoru sa njema~kim klubom ili mogu}nosti da na{ reprezentativac promijeni sredinu. D`ekina trenutna cijena kre}e se izme|u (E. J.) deset i 15 miliona eura.

„Veziri“ imaju adute za Ko{evo
Uo~i subotnjeg gostovanja na Ko{evu ju~er je u Nogometnom klubu Travnik odr`ana pres-konferencija, kojoj su prisustvovali predsjednik D`evad Be~iragi}, trener Ned`ad Selimovi} i mladi napada~ Jasmin Kola{inac. Predsjednik Be~iragi} istakao je sve te`u finansijsku situaciju u klubu, a nagla{eno je da nema najave organiziranog odlaska navija~a Travnika u Sarajevo. O pripremama „Vezira“ za predstoje}i me~ govorio je trener Selimovi}. - Svjesni smo koliko }e nam biti te{ko ovo gostovanje, jer je Sarajevo u punom naletu. No, imamo svoje adute i ne}emo se predati unaprijed. Poku{at }emo se revan{irati za jesenji poraz na Piroti - rekao je Selimovi}.
S. P .

D`eko: Ostaje li u Volfsburgu?

74

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

sport

TRANSFERI Ermin Zec, mladi reprezentativac BiH i ~lan [ibenika

Naljeto idem, ali nisam se dogovorio s Dinamom
Ako je i bilo nekih kontakata sa Zagrep~anima, to je, mo`da, uradio moj klub
Frings i Asamoa: Verder u Udinama brani pobjedu od 3:1

&HM@LN H @GSINQ OQDC TJQ@IHMRJHL ONKTEHM@KNL
Man~ester siti i Udineze trebaju nadoknaditi manjak od dva gola protiv Hamburga i Verdera
Ve~eras }emo saznati imena u~esnika polufinala Kupa UEFA. U ~etvrtfinalne revan{e ~ak tri ekipe ulaze s predno{}u od po dva gola, pa }e najneizvjesnije biti u Kijevu, gdje }e ukrajinski Dinamo do~ekati Pari Sen @ermen. U prvom me~u ova dva tima nije bilo pogodaka. Ako Dinamo pro|e, u polufinalu bismo mogli imati ukrajinski obra~un, jer je [ahtjor na pragu prolaska protiv drugog francuskog predstavnika Marseja. Ekipa s Mediterana, me|utim, nada se da }e joj preuzimanje prve pozicije u francuskoj ligi dati podstrek da izbori preokret nakon 0:2 u Donjecku. - Morat }emo preuzeti rizik. Bit }e komplicirano, ali ne i nemogu}e. Duel jo{ nije gotov ka`e trener Marseja Erik Gerets (Eric). Man~ester siti mora nadoknaditi manjak od 1:3 iz prve utakmice protiv Hamburga. Menad`er Mark Hjuz (Hughes) u nedjelju je Robinja (Robinho) po{tedio nastupa protiv Fulama, u nadi da }e Brazilac u ~etvrtak preokrenuti ishod. Hamburg do~ekuje me~ protiv Sitija uzdrman porazom od [tutgarta. Verder dolazi Udinezeu s velikom predno{}u od 3:1 i s odmornim i spremnim Dijegom (Diego), koji je u prvom me~u postigao dva gola. Parovi i satnica: Dinamo Kijev (Ukrajina) - Pari Sen @ermen (Francuska) (prvi me~ 0:0, po~etak u 18.30 sati) Man~ester siti (Engleska) - Hamburg (Njema~ka) (1:3, 20.45), Marsej (Francuska) [ahtjor (Ukrajina) (0:2, 20.45), Udineze (Italija) - Verder (Nje(M. T.) ma~ka) (1:3, 20.45).

Revan{-susreti ~etvrtfinala Kupa UEFA

Dok se ~itava Evropa otima, a mediji s nestrpljenjem o~ekuju ko }e odapeti strijelu s prvom pravom ponudom za Edina D`eku, jo{ jedan na{ dragulj Ermin Zec ~esta je tema na nogometnom tr`i{tu. Hrvatski mediji pi{u da je zagreba~ki Dinamo ve} dogovorio prelazak na{eg mladog reprezentativca i ~lana [ibenika u Maksimir uz obe{te}enje od dva miliona eura. Zec, pak, za na{ list ka`e da ni{ta nije dogovarao s aktuelnim hrvatskim prvakom. - Zvali su me i hrvatski novinari postavljaju}i isto pitanje, ali im nisam imao {ta re}i. Sa Dinamom nisam pregovarao, a i ako je bilo kontakata sa Zagrep~anima, to je, mo`da, uradio moj klub. Jedino {to mogu kazati jeste da mi godi {to se najve}i hrvatski klub interesira za mene, ali nisam razmi{ljao o prelasku u Dinamo kazao je Zec u telefonskom razgovoru za „Avaz“. Dodao je da je trenutno svu pa`nju usmjerio na to da sa [i-

Zec: Ima ponude i iz Njema~ke

benikom s uspjehom privede sezonu kraju i da izbori plasman u Evropu. - Ponuda imam i naljeto }u, vjerovatno, oti}i negdje dalje. [ibenik mi je mnogo pomogao i

bio mi je veliki iskorak u karijeri, ali vrijeme mi je da odem u ve}i klub i u ja~u ligu. Imam i ponude iz Njema~ke pa }emo vidjeti {ta }e na kraju biti - istakao je Zec.
I. ]OSI]

Nastavljeno su|enje U{anovi}u i Kure{u

Sudija Fejzagi} tra`i ubrzavanje procesa
Milan Ozren i Osman Hota potvrdili da su preuzeli premije
Nakon du`e pauze, ju~er je pred novim Sudskim vije}em nastavljeno su|enje generalnom sekretaru Nogometnog saveza BiH Munibu U{anovi}u i sekretaru za finansije Miodragu Kure{u, osumnji~enima za krivi~na djela utaje poreza i zloupotrebe polo`aja. Nakon {to je dobilo odobrenje obje strane za kori{tenje ranije iznesenog dokaznog materijala i mi{ljenja eksperata, Sudsko vije}e, na ~elu sa Esadom Fejzagi}em, ju~er je u okviru glavnog pretresa saslu{alo svjedoke odbrane Milana Ozrena i Osmana Hotu. Ozren, koji je 2001. godine nastupao za A-2 reprezentaciju BiH na turniru u Indiji, potvrdio je navode odbrane da je uredno primio nagradu na ime premije za postignuti uspjeh, ali je i dodao da se ne sje}a o kojem je iznosu rije~. Sli~an je bio i iskaz Hote, oca tada{njeg reprezentativca Almedina, koji je potvrdio da je u dva navrata primio premiju za svog sina, ali nije bio siguran da se sje}a isplate tre}eg dijela. On, naime, nije bio siguran da li je potpisao prijem novca iako je odbrana predo~ila dokumente koje je parafirao prilikom podizanja. Pretres }e biti nastavljen 20. aprila, a odbrana je najavila dovo|enje novih svjedoka, me|u kojima su, izme|u ostalih, i nekada{nji reprezentativci Sergej Barbarez, Sead Seferovi} i Nedim Halilovi}. Predsjedavaju}i Vije}a Fejzagi} konstatirao je na kraju da cjelokupan proces treba ubrzati, jer traje predugo pa je odbrani nalo`eno da se potrudi oko boljeg odaziva svojih svjedoka kako bi u naredna ~etiri termina zavr{ila M. T. svoj nastup.

Nezir Huseinovi}, bh. fudbalski skaut u SAD

Iz Sent Luisa sti`u novi talenti
Zvijezda njema~ke Bundeslige i reprezenativac BiH Vedad Ibi{evi} fudbalsku osnovnu {kolu zavr{io je u SAD, ta~nije u Sent Luisu. Upravo iz ovog ameri~kog grada, gdje `ivi ~ak 60.000 bh. izbjeglica najavljuju nove talente, poput Adnana Gabelji}a ro|enog u Srebrenici. - Slobodan \urovi}, biv{i igra~ i trener Famosa, rekao je za 16-godi{njeg Adnana da je veliko otkri}e i trenutno se mnogi klubovi otimaju za njega. Gledali smo ga u ^ikagu gdje je u dvije utakmice, od postignutih {est, dao ~etiri gola. Pored Gabelji}a, izuzetan potencijal pokazali su Hu{idi}, Iri{ki}, [aboti}, Hamzi} ... - ka`e Nezir Huseinovi}, prvi Bosanac iz Sent Luisa sa licencom NSBiH za zastupanje igra~a.

Huseinovi} s Ibi{evi}em u Sent Luisu

Huseinovi} za 22. i 23. maj najavljuje tradicionalni turnir bosanske dijaspore u Sent Luisu, kojem }e prisustvovati i Josip Katalinski, gdje }e biti odabrani najbolji igra~i za u~e{}e u fudbalskom kampu neAl. B. koliko dana kasnije.

U{anovi} dolazi na ju~era{nji pretres (Foto: S. Jordamovi})

Peticija iz Engleske za finale Kupa kupova iz 1973. godine

Omladinska Premijer liga BiH - 21. kolo
SJEVER: Kadeti: ^elik - Lakta{i 3:2, Travnik - Sloboda 0:3 (pf), Zvijezda - Borac 2:1, Modri~a Maxima - Ora{je odgo|eno. Poredak: Borac 48, Sloboda 47, ^elik 32, Zvijezda 39... Juniori: ^elik - Lakta{i 6:0, Travnik - Sloboda 0:3 (pf), Zvijezda - Borac 0:3, Modri~a Maxima - Ora{je odgo|eno. Poredak: ^elik 47, Borac 41, Sloboda 35, Zvijezda 34... JUG: Kadeti: Posu{je - @eljezni~ar 1:6, [iroki Brijeg - Leotar 3:0, Sarajevo - Vele` 3:0, Slavija - Zrinjski odgo|eno. Poredak: [iroki Brijeg 47, @eljezni~ar 44, Sarajevo 39, Zrinjski 36... Juniori: Posu{je @eljezni~ar 1:2, [iroki Brijeg Leotar 1:1, Sarajevo - Vele` 3:1, Slavija - Zrinjski odgo|eno. Poredak: @eljezni~ar 45, Sarajevo 42, Zrinjski 37, [iroki Brijeg 36...

Poni{titi pobjedu Milana nad Lidsom
Pobjeda Milana nad Lidsom od 1:0 u finalu Kupa pobjednika kupova 1973. godine mogla bi biti poni{tena ako budu prona|eni novi dokazi koji upu}uju na to da je rezultat namje{ten, objavio je ~lan Evropskog parlamenta Ri~ard Korbet (Richard Corbett). Korbet, koji u Parlamentu predstavlja Jork{ir i Hamber, sa~inio je peticiju sa ~ak 15.000 potpisa koju namjerava uputiti UEFA-i, a u kojoj se tra`i pokretanje istrage o finalu. - S obzirom na sve napore UEFA-e u vezi s kladionicama, mislim da bi istraga mogla svima jasno dati do znanja da se niko ne mo`e izvu}i, pa ~ak ni 36 godina poslije - rekao je Korbet. UEFA je kaznila sudije utakmice, ali nije mogla poni{titi rezultat zbog toga {to je pro{lo vi{e od 10 godina od odigravanja me~a pa joj to Statut ne dozvoljava. Korbet u peticiji tra`i da se to promijeni. Milan je u finalu u Solunu pobijedio kontroverznim golom koji je postignut direktnim udarcem iz indirekta, a sudija je bio osumnji~en da je od Italijana primio mito. Lids je zatra`io novi me~, ali ga je UEFA odbila. M. T.

sport

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

75

LIGA PRVAKA Liverpul bio blizu senzacije

DKYH HY KNMCNMRJNF SQHKDQ@ T ONKTEHM@KD
Redsi vodili s 2:0 i 4:3, ali na kraju nisu imali snage za podvig Barcelona remizirala u Minhenu
[krtel i Drogba: Me~ ^elzija i Liverpula za historiju

^elzi i Barcelona prvi polufinalni par Lige prvaka

Benitez: Nije sramota ispasti na ovakav na~in
Da smo zabili i drugi gol, ~udo bi, mo`da, bilo mogu}e, ka`e trener Bajerna Klinsman
Karager i Aleks u zra~nom duelu: Detalj sa spektakularnog me~a ^elzi - Liverpul
(Foto: Reuters)

Barcelona i ^elzi o~ekivano su se plasirali me|u ~etiri najbolje ekipe u Ligi prvaka, ali }e revan{-utakmica ~etvrtfinala u Londonu u}i u anale evropskog fudbala. I dok je Barcelona rutinski remizirala (1:1) u Minhenu, Liverpul i ^elzi odigrali su 4:4 u me~u u kojem su gosti i bez kapitena i najboljeg fudbalera Stivena D`erarda (Steven Gerrard) vodili u dva navrata (2:0 i 4:3).

je po desnoj strani i centrirao u {esnaesterac gostiju, gdje je Drogba na ivici peterca promijenio smjer lopte. Reina je lo{e reagirao i mre`a Liverpula se zatresla.

Sjajni Lampard
Alex (Alex) je izjedna~io u 57. minuti pravim projektilom s 25 metara. Ba{ kao i u prvom me~u, ^elzi je napravio potpuni preokret. U 76. minuti Lampard je, na asistenciju Drogbe, doveo doma}e u vodstvo od 3:2. I kada se ~inilo da je sve gotovo, Liverpul je pogocima Lukasa (Lucas, 81) i Kujta (Kuyt, 83) ponovo do{ao korak do plasmana u polufinale. Ipak, sjajni Lampard je udarcem s petnaestak metara u 89. minuti pogodio mre`u Reine i tako zaklju~io jedan od najboljih me~eva u historiji evropskog klu(A. Dr.) pskog fudbala.

BAJERN: But, Otl, Demikelis, Lusio, Lam, Sosa (78. Altintop), Lel, Van Bomel, Ze Roberto (78. Borovski), Riberi, Toni. Trener: Jirgen Klinsman. BARCELONA: Valdez, Alve{, Pike, Pujol, Abidal, ^avi, Ture, Inijesta (78. Hleb), Mesi, Eto, Keita. Trener: Pepe Gvardiola.

Gre{ka ^eha
^elzi je, ba{ kao i u prvom susretu, uspio napraviti preokret na 3:2, ali i izjedna~iti u samom fini{u na 4:4. Redsi su poveli u 18. minuti, kada je Fabio Aurelio lukavo izveo slobodan udarac s desne strane i prezicnim udarcem iznenadio uspavanog ^eha. Uskoro je uslijedio jo{ jedan {ok za ^elzi. Ivanovi} je u kaznenom prostoru londonskog kluba oborio ^abija Alonsa (Xabi), a {panski sudija Kantaleho (Cantalejo) dosudio je jedanaesterac. ^abi Alonso je bez problema savladao ^eha i tako povisio na 2:0. ^elzi je otvorio drugo poluvrijeme na najbolji mogu}i na~in. Anelka, koji je jo{ u prvom dijelu zamijenio Kalua (Kalou), pro{ao

^elzi 4 Liverpul 4
Stadion Stemford brid` u Londonu. Gledalaca 35.000. Sudija: Luis Medina Kantaleho ([panija). Strijelci: 0:1 - Aurelio (19), 0:2 - ^abi Alonso (28 penal), 1:2 Drogba (51), 2:2 - Drogba (57), 3:2 - Lampard (76), 3:3 - Lukas (81), 3:4 - Kujt (83), 4:4 - Lampard (89). Prvi me~: Liverpul ^elzi 1:3, dalje ide ^elzi. ^ELZI: ^eh, Ivanovi}, Aleks, Karvaljo, E. Kol, Balak, Esijen, Lampard, Kalu (36. Anelka), Drogba (90. Di Santo), Maluda. Trener: Gus Hidink. LIVERPUL: Reina, Arbeloa (85. Babel), [krtel, Karager, Aurelio, ^abi Alonso, Maskerano (69. Rijera), Kujt, Lukas, Benajun, Tores (80. N’Gog). Trener: Rafael Benitez.

^elzi - Barcelona prvi je par polufinala Lige prvaka. Fudbalski svijet je to znao i prije nego {to su revan{i ~etvrtfinala po~eli, ali je malo nedostajalo da se desi novo ~udo u izvedbi Liverpula. Redsi, koji su u posljednjih nekoliko godina odigravali najnevjerovatnije me~eve, ponovo su re`irali dramu koja }e se dugo spominjati. Na megdan ^elziju na Stemford brid` do{li su da pobijede s tri gola razlike, a nakon prvog poluvremena vodili su s 2:0. Ipak, nisu uspjeli.

dbalere koje je lijepo gledati, igraju napada~ki i vrlo su te`ak protivnik - ka`e Hidink. I pored herojske predstave, menad`er Liverpula Rafael Benitez ipak je morao potpisati eliminaciju. - Postigli smo ~etiri gola u gostima. @ao mi je {to je ovako zavr{ilo, ali ponosan sam na igra~e, a mislim da su i navija~i. Nije sramota ovako ispasti - kazao je Benitez, ~ijoj ekipi ostaje jo{ borba za titulu prvaka Engleske.

Barca rutinski
U drugoj utakmici Barcelona je s Bajernom odigrala rutinski me~. Bavarci, koji su se napeli da osvjetlaju obraz nakon debakla na Kamp nouu, poveli su s 1:0, ali samo da bi ih Keita sprije~io da pobijede. Trener Jirgen Klinsman (Jurgen

Ponosan na igra~e
Benitezova ekipa sa devet `ivota gubila je poslije s 2:3, ali i povela sa 4:3. Za prolazak joj je nedostajao gol, ali sve je bilo rije{eno kada je Lampard pogodio za kona~nih

Navija~i Bajerna zovu Hicfelda
Navija~i Bajerna izvi`dali su Klinsmana skandiraju}i ime Otmara Hicfelda (Ottmar Hitzfeld). Predsjednik kluba Franc Bekenbauer (Franz Beckenbauer) poznat je po tome {to ne podr`ava Klinsmana, ali je ipak poku{ao malo oslabiti pritisak 4:4 i peti ^elzijev nastup u polufinalu u posljednjih {est godina. - U~estovao sam u mnogo dramati~nih utakmica, ali je ova bila specifi~na. Kada mislite da ispadate, vratite se i povedete pa onda opet gubite... U prvom dijelu ostavili smo Liverpulu previ{e prostora, a to se nije smjelo desiti. Igrali smo vrlo lo{e - ka`e menad`er ^elzija Gus Hidink (Guus Hiddink). Holandski stru~njak spomenuo je i Barcelonu, narednu prepreku ^elzija. - Barcelona je odli~na, svi|a mi se filozofija te ekipe. Ima funa njega. - Ne bih bio ljut ako ne budemo prvaci Njema~ke, ali nam treba plasman u Ligu prvaka - rekao je Bekenbauer. Odluku o Klinsmanovoj budu}nosti Bajern, vjerovatno, ne}e donijeti prije kraja sezone. Klinsmann) rekao je da je zadovoljan predstavom svojih igra~a te je prvi put priznao da je mislio da Bajernova misija ipak nije nemogu}a. - Da smo zabili i drugi gol, ~udo bi, mo`da, bilo mogu}e. Imali smo dobar osje}aj, sanjali da se mo`emo nekako kvalificirati. Nakon {to smo poveli, nada se pove}ala, ali kada je Barcelona zabila, sve je bilo gotovo. Zadovoljan sam, jer smo se pokazali u dobrom svjetlu protiv protivnika koji je na jednom sasvim drugom nivou - rekao je pomalo nerealni (M. T.) njema~ki stru~njak.

Bajern 1 Barcelona 1
Stadion Alijanc arena u Minhenu. Gledalaca 66.000. Sudija: Roberto Roseti (Italija). Strijelci: 1:0 - Riberi (47), 1:1 - Keita (73). Prvi me~: Barcelona - Bajern 4:0, dalje ide Barcelona.

CSKA iz Sofije promijenio vlasnika

Mital prodao klupske dionice
Novi vlasnik nogometnog prvoliga{a CSKA iz Sofije od ju~er je bugarska kompanija Titan Sport, koja je kupila dionice od indijskog industrijalca Pramoda Mitala (Mittal). Za dvije godine, koliko je Mital upravljao dionicama CSKA, vi{estruki bugarski prvak zapao je u ozbiljne finansijske te{ko}e, a protiv predsjednika kluba Aleksandra Tomova nedavno je pokrenuta istraga zbog pronevjere klupskog novca. Zbog finansijskih problema, Evropska fudbalska unija (UEFA) suspendirala je pro{le godine (Is. ].) CSKA iz Lige prvaka.

76

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

sport

SARAJEVO Zaslu`ni sportisti iz Federacije BiH ogor~eni

Tra`e penzije prema Zakonu
@ele tretman kao sportisti u Republici Srpskoj
Bosna i Hercegovina, odnosno njen federalni dio, puna je rariteta koji joj ne slu`e na ~ast. Jedan od njih je nebriga za zaslu`ne sportiste. Upravo je 12 nosilaca odli~ja s najve}ih sportskih planetarnih manifestacija ju~er na pres-konferenciji u Sarajevu uputilo vapaj vlastodr{cima da im pripadne ono {to im prema zakonu sljeduje - penzije, a {to njihove kolege u Republici Srpskoj ve} odavno imaju.

Prijete tu`bom protiv dr`ave i FBiH

Terzi}: Na meti i Ademar Leona

Na{ rukometa{ na meti velikih klubova

Terzi} sve bli`e Vespremu
Rukometni reprezentativac Bosne i Hercegovine i lijevi bek slovenskog Celja Pivovarne La{ko Mirsad Terzi} od naredne sezone }e skoro sigurno nositi dres ma|arskog prvaka Vesprema. Vijest jo{ nije potvrdio nijedan klub, ali je Terzi}ev menad`er Andrej Goli}, koji se trenutno nalazi u Francuskoj, priznao da je sa Ma|arima uspostavljena najbli`a saradnja te da {anse da Mirsad `uto-zeleni dres Celja zamijeni crvenim Vesprema iznose 90 posto. Kona~na potvrda trebala bi sti}i krajem mjeseca, kada bi Terzi} trebao potpisati novi ugovor. Pored Vesprema, klub koji je najvi{e zagrizao za na{eg beka je {panski Ademar Leon, koji se, izme|u ostalog, zanima i za Nikolu Prcu. Podsjetimo, Terzi} je prije nekoliko sedmica dogovorio raskid ugovora sa Celjem na kraju sezone s obzirom na to da se slovenski klub nalazi u finansijskim pote{ko}ama. Celjani su za to vrijeme do`ivjeli jo{ jedan poraz u prvenstvu Slovenije, od Slovana sa 26:30 (pet golova Terzi}a), te su skoro ostali bez {ansi da prestignu Gorenje, odnosno Cimos, za kojima zaostaju po {est bodova. A. ^.

Rje{enje statusa
Rje{enje statusa za sebe i za sve sportiste koji `ive u Federaciji, a pripadaju ovoj kategoriji, zajedni~kim nastupom zatra`ili su: Sabit Had`i}, Mara Laki}, Tima D`ebo, Vesna Bajku{a, Razija Mujanovi}, Ibro Biogradli}, Zlatan Sara~evi} i njegov trener Muhamed Latifagi} te paraolimpijci Asim Medi} i D`evad Hamzi}. - Kao zaslu`ni sportisti iz FBiH tra`imo da imamo isti tretman kao sportisti u Republici Srpskoj i iste penzije kao i u RS, maksimalne visine od tri prosje~ne neto pla}e. Ne tra`imo milostinju nego samo ono {to nam i pripada

Mrkonja: Ne tra`imo milostinju

Had`i}: Jesmo li to ka`njeni?

prema dr`avnom Zakonu o sportu, koji je donesen - kazao je Jasmin Mrkonja, nekada{nji rukometa{ i ~lan reprezentacije koja je 1986. godine u [vicarskoj bila prvak svijeta. Biv{a vrsna ko{arka{ica Mara Laki} istakla je da zaslu`ni sportisti tra`e od nadle`nih da se odmah utvrde kriteriji o tome ko ima pravo da dobije penziju te da

Uo~i zavr{nice Kupa BiH za rukometa{ice

Had`i}anke pri`eljkuju finale i obra~un s Borcem
Uo~i zavr{nice Kupa BiH za rukometa{ice, u petak i subotu u Had`i}ima, igra~ice doma}eg @eljezni~ara pri`eljkuju plasman u finale. Da bi ispunile cilj, morat }e sutra od 17.30 sati savladati mostarsku Katarinu. U drugom polufinalu, od 20 sati, borit }e se dvije vode}e ekipe u Premijer ligi BiH Borac i Ljubu{ki. - Mislim da smo bolja ekipa nego Mostarke i da }emo igrati u finalu. Na na{oj strani su kvalitet, publika i doma}i teren - optimisti~no je raspolo`ena juniorska reprezentativka BiH Monika Re{idovi}. U finalu pri`eljkuje obra~un s Borcem, koji brani naslov i uvjerljivo vodi na prvenstvenoj tabeli. - Sve je to ta~no, ali mislim da je Ljubu{ki trenutno ja~a ekipa od R. B. Borca - dodaje Re{idovi}.

Optu`be na ra~un Grahovca, Demira, Novi}a i [piri}a
Na ju~era{nju pres-konferenciju pozvani su Nikola [piri}, predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH, Sredoje Novi}, ministar civilnih poslova BiH, Gavrilo Grahovac, federalni ministrar sporta i mnogi drugi. Niko od njih, naravno, nije do{ao, a sportiste, kako ka`u, najvi{e boli to {to se niko nije pojavio iz Olimpijskog komiteta BiH. Suad D`afi}, pomo}nik ministra civilnih poslova BiH u sektoru za sport, jedini je pokazao dobru volju da se suo~i s ovim problemom, ali je dao do znanja da kona~no rje{enje nije u njegovoj mo}i. Optu`be za nerad, opstrukciju i kr{enje ljudskih prava sportisti su adresirali direktno na Gavrila Grahovca i Mustafu Demira iz Federalnog ministarstva kulture i sporta te na Sredoja Novi}a i Nikolu [piri}a iz Vije}a ministara BiH.

sportisti trebaju sami predavati dokumentaciju za ostvarivanje prava i odmah dobivati rje{enje od Ministarstva o dobivanju penzija. - Pitamo se za{to nas ministar Sredoje Novi} ne primi i da jednom za sva vremena znamo na ~emu smo - kazala je Laki}. Nekada{nji ko{arka{ Sabit Had`i} kazao je da je tu`no kako se dr`ava odri~e ljudi na koje smo bili ponosni i koji su pronosili slavu na{eg naroda {irom svijeta.

Odlu~ili se za BiH
- Svi smo mi imali priliku da se opredijelimo za bilo koju dr`avu i uzmemo njen paso{ kao {to su to uradili mnogi. No, mi smo se odlu~ili za BiH. Zar zbog toga trebamo biti ka`njeni? - rekao je Had`i}. Ako se ubrzo ne rije{i status nekada{njih planetarnih sportskih zvijezda, kazali su da }e podnijeti tu`bu i protiv dr`ave i protiv Federacije BiH i tra`iti retroaktivnu isplatu penzija od dana usvajanja I. ]OSI] Zakona o sportu.

Juniorsko Prvenstvo BiH u strelja{tvu

FIA presudila da su bolidi u skladu s pravilima

Bron, Tojota i Vilijams i dalje mogu nastupati
Me|unarodna automobilska federacija (FIA) presudila je da je bolid Brona GP u kojem je Bri, tanac D`enson Baton (Jenson Button) ostvario dvije pobjede u ovoj sezoni, u skladu s propisima za utrke Formule 1. Komisija je saslu{ala osmosatno izno{enje sna`nih dokaza nakon pritu`bi da su Bron, Tojota i Vilijams koristili nepropisne difuzore na bolidima. Petero~lano vije}e `albenog suda izjavilo je da je dizajn u skladu s pravilima koja se primjenjuju u praksi. Sva tri tima dobila su dozvolu da u~estvuju na Velikoj nagradi Kine u [angaju.
(M. T.)

(b

[kaljo: Titula prvakinje BiH

Najbolji Zeni~anke i Sarajlije
Juniorsko Prvenstvo Bosne i Hercegovine u ga|anju zra~nim oru`jem, koje je odr`ano u sarajevskoj Zetri, proteklo je u znaku ~lanica Pobjede sporta iz Zenice i strijelaca Sarajeva. Zeni~anke su osvojile prvo mjesto u ekipnom dijelu takmi~enja, dok je pojedina~no najbolja bila ~lanica ovog kluba Emma [kaljo. Kod juniora, pobijedili su Ned`ad D`ankovi}, odnosno njegov klub Sarajevo. U ga|anju iz pi{tolja prvo mjesto osvojio je Zeni~anin Tarik I. B. Serdarevi}. Najbolja bh. teniserka Mervana Jugi}-Salki} eliminirana je s WTA turnira u Barceloni i u konkurenciji dublova. U paru sa Ukrajinkom Ju-

Baton: Neargumentovane pritu`be na difuzore na bolidima

WTA turnir u Barceloni

Jugi}-Salki} eliminirana i u dublu
lijom Bejgelzimer, Jugi}-Salki} je u prvom kolu 220.000 dolara vrijednog turnira pora`ena od ^ehinja Hlavackove i Hradecke sa 0:6, 1:6. Bh. teniserka pora`ena je u utorak u prvom kolu singla od Francuskinje Emili Loa (Emilie Loit) sa 6:7, 6:3, 2:6.

sport

Dnevni avaz, ~etvrtak, 16. april/travanj 2009.

77

KO[ARKA [esto kolo Lige 8 za prvaka BiH

Tre}a pobjeda Slobode zaredom
Hercegovac u Bile}i iznenadio ekipu Borca
Nakon tri uzastopna poraza na startu Lige 8 za prvaka BiH u ko{arci, Sloboda Dita uvezala je seriju od isto toliko pobjeda. Tuzlaci su ve}im dijelom utakmice protiv Leotara u Mejdanu vodili i kontrolirali rezultat, izuzev na po~etku drugog poluvremena, kada su Trebinjci ozbiljno zaprijetili. Hercegovac je u neizvjesnoj zavr{nici u Bile}i do{ao do prve pobjede iznenadiv{i favorizirani Borac.
S pres-konferencije u ku}i Alije \erzeleza
(Foto: F. Fo~o)

Uo~i velemajstorskog turnira „Bosna 2009“

Sve spremno za {ahovski praznik
Turnir }e biti 18. kategorije FIDE
U ku}i Alije \erzeleza u starom dijelu Sarajeva, u kojem nas avlija i enterijer ovog historijskog spomenika vra}aju u dobra vremena na{ih predaka, ju~er je odr`ana pres-konferencija uo~i 39. me|unarodnog {ahovskog velemajstorskog turnira „Bosna 2009“, koji }e biti 18. kategorije FIDE (prosje~an rejting 2.691 poen). Predsjednik [K Bosna Nusret ^au{evi} saop}io je definitivnu listu u~esnika A-turnira. - U Sarajevu }e u sali Doma Oru`anih snaga BiH od 7. do 18. maja igrati Slovak Sergej Movsesjan (Slova~ka, rejting 2.747), Hao Vang (Kina, 2.696), Pavel Eljanov (Ukrajina, 2.693), Pentala Harikri{na (Harikrishna, Indija, 2.686) i dvojica bh. igra~a Ivan Sokolov (2.669) i Borki Predojevi} (2.652). Posebno nam je drago da se Sokolov vratio na bh. listu i da }e ubudu}e ponovo nastupati za Bosnu i za na{u reprezentaciju - istakao je ^au{evi}. Tako|er, uporedo s A-turnirom bit }e odr`an i Me|unarodni {ahovski festival „BH Telecom 2009“, koji je u{ao u seriju Balkan Gran pri turnira. Premijer Kantona Sarajevo i predsjednik Organizacionog odbora takmi~enja Besim Mehmedi} istakao je kako su Bosnini turniri afirmacija BiH te da se ju~era{njim dru`enjem u ku}i Alije \erzeleza promovira i kulturna ba{tina Sarajeva i dr`ave. Muzi~ka zvijezda Dino Merlin, promotor {ahovske {kole Bosne, naglasio je zna~aj igre na 64 polja u intelektualnom razvoju A. Dr. mladih ljudi.

Sloboda Dita SL IAT Leotar

79 67

Mala dvorana Mejdan u Tuzli. Gledalaca 600. Sudije: Petar Obradovi} (^apljina), Ernad Karovi} (Zenica) i Dejan Kne`evi} (I. Sarajevo). Rezultat: Sloboda Dita - Leotar 79:67 (19:11, 20:19, 17:17, 23:20). SLOBODA DITA: Jakubovi}, Jovanovi} 15, Halilovi}, Velimirovi} 15, Hrn~i} 6, Halilbegovi}, Albijani} 4, Per{i} 17, Leri} 14, Milo{evi} 3, Aliba{i}, Tanasilovi} 5. Trener: Senad Muminovi}. SL IAT LEOTAR: S. Kova~evi}, Seten~i} 9, Aleksi} 3, Radulovi} 2, Zotovi} 13, Vukovi} 18, Kordu 10, Markovi} 12, M. Kova~evi}, Zagorac, \or|evi}. Trener: Radomir Kisi}. E. M.

Po~inje zavr{nica NLB lige

Hercegovac Borac Nektar

77 73
Per{i}: Najefikasniji strijelac Slobode

Partizan brani titulu
1. Bosna 2. [iroki 3. Igokea 4. Sloboda 5. Borac 6. Zrinjski 7. Leotar 6 5 5 6 6 6 6 5 1 554:446 4 1 437:391 4 1 408:371 3 3 499:485 2 4 460:467 2 4 478:503 2 4 401:443 1 5 406:425 11 9 9 9 8 8 8 7 (Ljubu{ki) i Mate Kri`anac (Tomislavgrad). Rezultat: Hercegovac - Borac Nektar 77:73 (27:21, 11:19, 19:16, 20:17). HERCEGOVAC: Janju{evi} 27, Tabakovi}, Pejanovi} 3, Goranovi} 10, Mili}evi}, Kulji} 6, Deli}, M. Vukovi} 8, S. Vukovi} 3, Savi}, Timoti} 16, Joji} 4. Trener: Drago Karali}. BORAC NEKTAR: Vu~i}, Fekete 5, Peterkin 20, Palali} 14, \urasovi} 4, Krisp 16, Pavlovi} 1, Milinovi} 8, Josipovi} 5, Kostadinovi}. Trener: Borislav D`akovi}.
[. A.

Sportska dvorana u Bile}i. Gledalaca 1.000. Sudije: Dragan Kralj (Trebinje), Dra`en Pehar

Tabela
Rezultati 6. kola: Sloboda Dita - SL IAT Leotar 79:67, Bosna ASA BH Telecom - Zrinjski HTM 88:68, Hercegovac Borac Nektar 77:73, [iroki Eronet - Igokea Partizan (sino}). Parovi 7. kola (18. april): Borac Nektar - Sloboda Dita (18.30 sati), Zrinjski HTM Hercegovac (19), Igokea Partizan - Bosna ASA BH Telecom (20), SL IAT Leotar - [iroki Eronet (19).

8. Hercegovac 6

Fini{ regularne NBA sezone

Osma sezona regionalne NLB lige za ko{arka{e do`ivjet }e kulminaciju u Beogradu, gradu doma}inu finalnog turnira, koji po~inje danas. U prvom me~u, od 18.15 sati, u Beogradskoj areni igrat }e Cibona i Hemofarma s podjednakim {ansama za uspjeh. Oba tima su zavr{ila regularnu sezonu s identi~nim omjerom (19-7) te s 1:1 u me|usobnim pobjedama. U drugom polufinalu (20.45 sati) sastaju se veliki rivali Partizan i Zvezda. Iako }e oba tima igrati, prakti~no, na doma}em terenu, status favorita ipak ima Partizan, pobjednik regularne sezone, aktuelni prvak NLB lige i ~etvrtinalista Eurolige. Pobjednici polufinala igrat }e u subotu (20.45 sati) za naslov prvaka. (E. J.)

Partizan za finale protiv Zvezde

Lejkersi uti{ali „D`ezere“
Los An|eles lejkersi porazili su Jutu (125:112) i liga{ki dio NBA sezone zavr{ili s tre}im najboljim rezultatom u klupskoj historiji. Sa 67 pobjeda i 15 poraza, Lejkersi su zauzeli prvo mjesto u Zapadnoj konferenciji. Na startu plej-ofa igrat }e upravo protiv osmorangirane Jute. Endrju Bajnam (Andrew Bynum) ubacio je 22 poena za „Jezerane“, a Deron Vilijams (Williams) 25 za pora`ene „D`ezere“. U susretu koji je, tako|er, najavio me|usobni obra~una u doigravanju, ko{arka{i Atlante (4. na Istoku) porazili su Majami (5.) sa 81:79. Oba tima ~uvala su vode}e zvijezde tako u postavi Majamija nije bilo Dvejna Vejda (Dwyane Wade) i D`ermejna O’Nila (Jermaine O’Neal). I tre}a utakmica bila je uvertira pred plej-of. Aktuelni prvaci Boston seltiksi, kao tre}i na Istoku, igrat }e s Filadelfijom (6.), koju su u svom pretposljednjem me~u regularne sezone porazili sa (E. J.) tijesnih 100:98.

Prvenstvo BiH za ko{arka{ice
Rezultati 21. kola: RMU Banovi}i - Jedinstvo 71:64, ^elik - Brotnjo 78:48, BHN Bugojno - Borac Mladost 59:97, @eljezni~ar UNIQA - Sloboda 95:51, Zrinjski - Neimarstvo Trebinje 0:20 (bb). Slobodna je Violeta Livno. Parovi posljednjeg, 22. kola: ^etvrtak: Neimarstvo Trebinje - ^elik (19.30 sati); Petak: Borac Mladost - Violeta Livno (18 sati); Subota: Brotnjo 94 RMU Banovi}i (18), Jedinstvo - BHN Bugojno (17.30). Slobodni su @eljezni~ar UNIQA i Sloboda.
1. @eljezni~ar 2. ^elik 3. Brotnjo 20 20 19 14 19 13 0 1693:1016 40 5 1302:1021 33 6 1261:1165 32 7 1382:1061 31 7 1308:1068 31 8 1212:1156 30

4. Neimarstvo 19 12 5. Jedinstvo 6. Sloboda 7. Banovi}i 8. Borac M. 9. Violeta 10. Bugojno 11. Zrinjski 19 12 19 11 19 19 19 19 19

9 10 1376:1296 28 7 12 1084:1169 26 5 14 1 18 1 18 992:1403 24 651:1556 19 390:763 7

Duel Vilijamsa (Juta) i Odoma (Lejkers): Igrat }e i u plej-ofu

^ETVRTAK 16. 4. 2009.

18.30
NOGOMET, OBN

BHT 1

FEDERALNA TV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

19.35 INTERVJU SA RAZIJOM MUJANOVI]

19.30

DNEVNIK 2

17.25

BITANGE I PRINCEZE

21.05

ISPUNI MI @ELJU

21.00

ZABRANJENI FORUM

Kup UEFA: Dinamo K. - PSG

22.00
BOKS, FEDERALNA TV

Irma Balijagi} Marina Kol Gruber
TVTK
19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Svi vole Rejmonda, humoristi~ka serija 20.05 Govorimo otvoreno, informativni program 21.00 Lea Parker, igrana serija 22.00 Gradska vreva, igrana serija 22.45 Na kraju dana 23.00 Cinenews, filmski magazin 23.30 Slavni parovi, strani dokumentarni program 00.00 Glas Amerike

07.00 Dobro jutro 09.00 Moderni izraz u umjetnosti: Prostor i igra 09.35 Mersad Berber, grafi~ar 10.00 BHT vijesti 10.07 Be Ha Te bebe 10.12 Najljep{e pri~e klasi~ne starine, 3/9 10.26 Dje~iji festivali 10.45 Frenderi u zemljama Evrope: Norve{ka 10.55 Evropski safari, dokumentarna serija, 3/26 11.00 Sve~ano otvaranje Mostarskog prolje}a 2009., snimak 11.50 Moja mala kuhinja, r. 11.56 I ovo je Bosna i Hercegovina 12.00 BHT vijesti 12.15 Fatalni susret, dokumentarna serija, 12/24, r. 12.45 Euroimpuls, magazin, r. 13.15 Muzi~ki program 13.35 Potraga, dok. program, r. 14.00 BHT vijesti 14.05 De/konstrukcija spomenika, 3/4 14.30 Moda je ... , magazin, r. 15.00 U~ilica, kviz 15.25 Bijeli konj, igrana serija, 1/6 15.50 Mali svijet, dok. serija, 2/20 15.55 Frenderi u~e brojati, an. serija 16.03 Dje~iji festivali 16.15 BHT vijesti 16.25 Muzi~ki program 16.45 BH Trash remix, 3/10 17.15 @ivot & ostalo: @ena koja vidi u mraku 17.45 Moja mala kuhinja 17.55 Ljubavna oluja, igr. s., 203/313 18.45 Business News 18.50 Celestin, crtani film 18.56 I ovo je Bosna i Hercegovina 19.00 Dnevnik 19.35 Intervju sa Razijom Mujanovi} 20.00 Josip Pejakovi}: U ime naroda 20.30 Piramida 22.00 Tema dana 22.25 BHT vijesti 22.40 Business News 22.50 U po~etku bije{e rije~ - Miroslavljevo jevan|elje, strani dok. pr. 23.50 Margaretine nezgode, igrani film 01.20 Pregled programa za petak

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 P~elica Maja: Dado je izgubio pam}enje 09.30 Marvi Hamer 10.00 Vijesti 10.05 ^arolija, igrana serija, 72. epizoda, r. 11.05 Hayd u park, program za mlade, r. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Na{a mala klinika, igrana serija, 23. epizoda 13.05 Linije, forme, boje: Potez kistom - Nano{enje boje, strani dokumentarni program, 2. ep. 13.30 Odgovorite ljudima, informativni program, r. 14.35 Zyon, program za mlade, r. 15.00 Vijesti 15.05 ^arolija, igrana serija, 73. epizoda 16.00 Siti u Evropu, dokumentarni program, 3. dio 16.25 D`epobran, potro{a~ki magazin 17.00 Federacija danas, informativni program 17.30 Na{a mala klinika, igrana serija, 24. epizoda 18.22 Dnevnik, najava 18.23 Centralni zatvor 19.05 Nody, crtani film 19.21 Finansijske novosti 19.23 Stanje na cestama 19.30 Dnevnik 2 20.00 Po{teno, politi~ki magazin 21.00 Dokumentarni ~etvrtak: Jedinica, 1. dio 21.59 Dnevnik, najava 22.00 Boks: Irma Balijagi} - Marina Kohl Gruber, prijenos 23.15 Vijesti Finansijske novosti Stanje na cestama 23.30 Danas u parlamentu 23.45 Sedmica, magazin iz kulture 00.15 Govor tijela, ameri~ki igrani film /Z/ 01.55 Centralni zatvor, r. 02.35 Pregled programa za petak

07.20 Mala {kola 07.35 Sveznalica 07.55 Top Shop 08.15 Udri mu{ki, zabavni program 10.00 Odred za ~isto}u, 31/59, zabavni program, r. 10.30 Ameri~ki najsmje{niji video, zabavni program, r. 11.00 Princ iz Bel Aira, 72/73, humoristi~na serija 11.30 Sportske ve~eri, 29/45, humoristi~na serija 11.55 OBN Info 12.10 Bojno polje, 14/40, dokumentarni program 12.35 Murphy Brown, 73/75, humoristi~na serija 13.05 Top Shop 13.25 Stargate SG1, 14/44, nau~no-fantasti~na serija 14.25 Pepeljuga, 280/361, teen sapunica 15.25 CSI: Las Vegas, 19/24, kriminalisti~ka serija, r. 16.25 Ameri~ki najsmje{niji video, zabavni program 16.55 Princ iz Bel Aira, 73/73, humoristi~na serija 17.25 Bitange i princeze, 65/72, humoristi~na serija 18.00 KUP UEFA ~etvrtfinale, uvodna emisija 18.30 KUP UEFA: Dinamo K - PSG, direktan prijenos 19.20 OBN Info 19.25 KUP UEFA: Dinamo K - PSG, direktan prijenos 20.20 KUP UEFA ~etvrtfinale, uvodna emisija 20.45 KUP UEFA: Man~ester siti HSV, Olimpik - [ahtjor, Udineze - Verder, kombinirani prijenos 22.30 Intimni neprijatelji, film 00.00 Restless, film, r. 01.30 Milan Tarot 03.30 Kup UEFA: Dinamo K - PSG, snimka utakmice

08.20 Hayatovci, dje~iji program 09.00 X Men, crtani film 09.20 Kapelito, crtani film 09.30 Roary, crtani film 09.40 Yu Gi Oh Gx, crtani film 10.00 SMS, igrana serija, 158. epizoda 10.30 Rebelde, igrana serija, 158. epizoda 11.30 Muzi~ki program 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Madre luna, igrana serija, 33. epizoda 13.00 VIP igrana serija, 74. epizoda , 14.00 Muzi~ki program 14.30 Balkan Handmade, dokumentarni program 15.00 Imperija, igrana serija 15.59 Sport centar 16.00 Zauvijek susjedi, igrana serija, 78. epizoda 16.30 Sve }e biti dobro, igrana serija, 143. epizoda 17.30 Zimmer frei, serijski program, 54. epizoda 18.00 Recept za dobar `ivot, revijalni program 18.54 Biometeorolo{ka prognoza 19.00 Vijesti u 7 Vremenska prognoza Stanje na putevima Izvje{taj s berze Sport 20.00 Meucci, igrana serija 21.03 Vremenska prognoza 21.05 Ispuni mi `elju, zabavni program 22.05 Srce ljeta, igrani film 23.50 Vijesti 23.55 Sport centar 00.00 VIP igrana , serija, 74. epizoda

07.30 Sportissimo, r. 07.35 Pink taxi, r. 08.00 Izdaja, r. 09.00 Balkan net 09.50 Vremenska prognoza 10.15 Napu{teni an|eo, r. 11.00 Zauvijek zaljubljeni, r. 11.55 Vremenska prognoza 12.00 Info top 12.10 Mje{oviti brak, r. 13.00 Obi~ni ljudi, serija 14.00 Info top 14.10 Sarajevo on line 14.25 Made in Banja Luka 14.35 Sportissimo 14.40 Just for laugh 15.00 Izdaja, serija 15.50 Info top 16.00 Napu{teni an|eo 17.00 Mje{oviti brak 18.00 Info top 18.15 Vremenska prognoza 18.25 Sarajevo on line 18.35 Made in Banja Luka 18.45 Zvijezde Granda 19.00 Zauvijek zaljubljeni 20.00 Kursad`ije 21.00 Zabranjeni forum 23.00 Crveni komandos, film (Running Red) 1999 01.00 Sarajevo on line 01.10 Made in Banja Luka 01.20 Sportissimo 01.25 Gold express, r.

23.55 Sport centar 00.00 VIP igrana serija ,

TV Gora`de
19.00 20.00 20.30 22.00 23.00 23.30 Dnevnik Mjesne zajednice Igrani film Dokumentarni program Dnevnik, r. Mjesne zajednice, r.

21.45 22.25 22.35 22.45 23.30

Ispod povr{ine 11 Muzi~ki program Vijesti, r. TV strane VOA

TV Kakanj
17.00 17.05 17.45 18.15 19.00 19.30 20.00 20.20 21.00 22.00 23.00 23.30 00.00 Flash vijesti Druga strana ljubavi, serija TV Liberty Islamski centar Zagreb, reporta`a Baka Kata i radoznali Sre}ko, crtani film Dnevnik FTV Vijesti IC Svi vole Rejmonda, serija Puls Druga strana ljubavi, serija Vijesti TV Sahar Glas Amerike Vijesti IC

21.30 Hronika TV USK 21.50 Pod suncem St. Tropea, igrana serija 22.40 SMS pozdravi i ~estitke 23.10 Misery, igrani film

21.00 21.45 22.15 23.30

Igrani program Liberty TV [ou na moj na~in Glas Amerike

HIT TV
20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.40 23.45 00.00 00.05 Amerika, serija Razgovor s povodom Objektiv II KGB, r. Glas Amerike Triumph Frame Tri minuta Film

TV KISS
14.15 ^ovjek i zdravstvena kultura 14.55 Iznad crte - kemijska grupa, r. 15.25 Biskup, politi~ar, dobrotvor i mecena 16.00 Zagrljaj ljepote, r. 17.00 AUTOSHOP r. , 17.25 FIS SHOP 17.30 Hrvati i kr{}anstvo 1. ep. 18.00 Izvidnica, em. o braniteljima 19.00 Dnevnik KISS 19.30 Dnevnik HRT 20.00 Extra plus, kontakt emisija 21.00 Dobar, lo{, zao, kontakt emisija 22.10 Dnevnik KISS, r.

TV Zenica
19.00 Zenica danas 19.30 Iz razmjene: TVBPK (Stari zanati) 19.50 Obavje{tenja 20.00 Sati muzike 21.00 Ljudi i vrijeme 21.30 TV izlog 22.00 Plima `ivota, igrana serija 23.15 Vijesti VOA - Glas Amerike 00.00 Popodne s vama, r.

TV Travnik
19.00 19.30 20.05 21.00 22.00 Dnevnik TV Travnik Auto shop rep. Dok. program Kviz „Tuti-fruti“ Igrana serija „Lo{e djevojke“

NTV Amna Te{anj
19.00 20.00 20.05 21.00 22.00 22.05 Muzi~ki SMS Top vijesti Mu{kar~ine, igrana serija Ve~eras zajedno To vijesti Muzi~ki sms

BN
18.25 19.00 19.30 20.10 21.00 22.30 23.00 23.30 Monitoring Sport fle{ BN monitor TV serija: Ljubav sa neprijateljem - 128 Puls, informativno-politi~ki program Pregled dana Glas Amerike Igrani film: Iskupljenje na rijeci

TV Bugojno
19.00 Informator Sje}anja 19.20 Muzi~ki blok 20.00 Dokumentarni program 21.05 Ispuni mi `elju, zabavni program 22.05 Srce ljeta, igrani film 23.50 Vijesti 23.55 Sport centar 00.00 VIP igrana serija ,

TV Mostar
18.00 19.00 20.00 21.05 Grad RTM vijesti Fokus, politi~ki magazin Ispuni mi `elju, zabavni program 22.05 Srce ljeta, igrani film 23.50 Vijesti

TV USK
18.35 19.00 19.30 20.05 Svi vole Rejmonda, serija Dnevnik TV USK Muzi~ki program U fokusu, inf. polit. program

TV Visoko
19.30 Dnevnik FTV 20.35 Vijesti 20.45 Razgovor s povodom

TV Cazin
18.45 19.15 20.00 20.30 O tome se govori, repriza Turizam plus, repriza TV panorama Svjetlost islama

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport DSF Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

23.20
SERIJA, NOVA TV

13.00MUZI^KI PROGRAM

19.00

U@IVO: TENIS

20.15

POKER

20.30 LIGA [AMPIONA

22.00 NOSA^ AVIONA

23.00 DIRTY SANCHEZ

22.15

KOSTI

18.10

SIMPSONOVI

13.00 Muzi~ki program 13.30 Da, mo`da, ne, r. 14.30 TV mre`a srpske dijaspore, r. 15.00 Vijesti 15.10 48 sati svadba, r. 16.00 Ovo je Srbija 17.00 Dnevnik 17.25 Slagalica 17.45 Beogradska hronika

14.00 U@IVO: Biciklizam 16.00 Fudbal: Kup UEFA 17.00 Bilijar 18.00 Eurogolovi 18.15 Bilijar 19.00 U@IVO: Tenis: WTA turnir u ^arlstonu 21.00 Klub boraca 00.00 Fudbal

14.30 Sportski kviz 17.30 Bundesliga hitovi 18.00 Bundesliga hitovi 18.30 Bundesliga aktuelnosti 20.15 Poker 22.15 DSF aktuelnosti 23.00 Sportski kviz

10.30 U@IVO: ATP Masters Monte Karlo 1/8 Finala 18.30 Bundesliga Najava kola 19.00 Pregled portugalske lige 19.30 TWS 20.30 Liga {ampiona: Bajern Barcelona 22.15 Profi boks 23.30 Bundesliga Najava kola

17.00 [est stupnjeva moglo bi promijeniti svijet 18.00 Je li to istina?: Turinsko platno 19.00 Tajne kri`a 20.00 Tajne kri`a 21.00 Najsmrtonosnije `ivotinje svijeta 22.00 Nosa~ aviona

17.30 Fresh/New 18.00 Adria Top 20 19.30 Music Mix 20.00 Today In Music 20.30 Music Mix 22.00 Rob & Big 22.30 Rob & Big 23.00 Dirty Sanchez 23.30 Dirty Sanchez 00.00 Essential: Metallica

17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Alarma za Kobru 11, serija 21.15 CSI, serija 22.15 Kosti, serija

16.00 Tvoja {ansa 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Galileo 20.15 Budu}i njema~ki topmodel 22.30 !red 23.30 TV total

Kevin Hill
U ovoj epizodi gostuje poznata glumica \ina Ger{on. Uvjeren da je smatraju lo{om majkom samo zato {to je poznata, Kevin brani rok zvijezdu Karli Ostin, koja mo`e izgubiti svoju k}erku. No, Kevin otkriva da ga je Karli prevarila.

^ETVRTAK 16. 4. 2009.
RTRS HRT1 HRT 2 NOVA TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Pazite da se ne zapletete u mre`u tajni, intriga, nedoku~ivih simpatija. Privla~ite jednu tajanstvenu osobu. 21. III - 20. IV Posao: Va{e `ivotne baterije opet su pune radne energije i entuzijazma. Spremni ste za nove izazove. Zdravlje: Negativna energija odlazi od vas.
OVAN

17.30

AUTOVIZIJA

20.10

1 PROTIV 100

18.10

KO[ARKA

22.00

POD NO@

10.00 Vijesti 10.05 Veseli autobusi - program za djecu, 32/39 10.10 [umska {kola - program za djecu (42) 10.15 Zaboravljeni umovi Srbije Milan Vlajinac - dokumentarni program 11.00 Fru{kogorski manastiri [i{atovac - dokumentarni program 11.25 Kanon Milutina Milankovi}a dokumentarni program 12.00 Vijesti 12.15 Kapi zavi~aja - dokumentarni program 12.40 Slavni parovi - Dejvid Vork Grifit i Lilijan Gis - dokumentarni program 13.10 Top {op 13.15 Sveti orah - serija, 88/260 13.40 Frej`er - humoristi~ka serija, 68/265 14.05 ^arolija - serija, 190. i 191. epizoda 15.00 Turizam plus 15.50 Fru{kogorski manastiri Beo~in - dok. program 16.23 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.10 Saobra}aj i mi 17.30 Autovizija 18.00 Zaboravljeni umovi Srbije Vladimir Dvornikovi} - pozori{na predstava, 5/10 18.35 Nje`nost vremena - dokumentarni film 18.55 Rodimlje, Nerodimlje - dokumentarni program 19.20 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 19.55 Sport 20.05 Pe~at - politi~ki magazin 21.00 Heroji i fenomeni 21.25 Putovanje na Patmos - dokumentarni program 22.00 Na imanju - film 23.00 Info profil 23.15 Sport 23.20 Finansijske novosti 23.25 Ginostra - film 01.40 ^arolija - serija, 190. i 191. epizoda

10.00 10.09 10.10 10.15 11.10 11.55 12.00 12.13 12.15 12.35 13.25 14.30 14.39 14.45 15.35 16.10 16.15 17.35 17.40 17.50 18.40 19.30 19.55 19.57 20.02 20.10 21.10 22.00 22.30 22.35 23.25 23.40 23.45 23.55 00.40 01.25 02.10 02.50 03.20 03.50 04.20 05.05

Vijesti Vrijeme danas Vijesti iz kulture Ratovi oko banana - dokumentarni fim (52’)* Oprah Show (1111.)* Burzovno izvje{}e* Dnevnik Vrijeme TV kalendar Draga neprijateljica, telenovela* Dan za danom, mozai~no-zabavna emisija Vijesti + prijevod za gluhe Vrijeme sutra Trenutak spoznaje Heroina Vukovara - dr. Vesna Bosanac, dokumentarni fim (28’58“) Hrvatska u`ivo - Vijesti Hrvatska u`ivo Hrvatska u`ivo - Vijesti Croatia Osiguranje - prozor u svijet 125 Najslabija karika, kviz* Sve }e biti dobro, telenovela* Dnevnik Ve~eras... Sport Vrijeme 1 protiv 100, kviz* Dossier.hr Pola ure kulture Burzovno izvje{}e* Otvoreno Dnevnik 3 Poslovne vijesti Vijesti iz kulture Dosjei X (6), serija (12)* Zvjezdane staze: Deep Space Nine 6, serija* Blizu doma, serija (12)* Oprah Show (1111.)* Heroina Vukovara - dr. Vesna Bosanac, dokumentarni fim (28’57“) Indeks, emisija o {kolstvu Pola ure kulture Dossier.hr Draga neprijateljica, telenovela*

07.10 Pustolovine Marka i Goge, |crtana serija* 07.30 Kuzco - careva nova {kola, crtana serija* 07.55 TV vrti}: Danica: Danica i deva Profesor Baltazar: Hik Cipelice lutalice: Upoznavanje Botani~kog vrta Vatrogasac Sam: Sigurni sa Samom* 08.25 Petar Pan i gusari, crtana serija* 08.50 [kolarci obavje{tajci, serija za djecu* 09.15 Beverly Hills 9, serija* 10.00 Banda iz Sugar Creeka: Razbojnici, ameri~ki film (oko 72’) 11.10 Pustolovine Sare Jane, serija za mlade* 11.35 Eko zona 12.05 Poslovni klub 12.40 Borac, danski film (96’39“)* 14.20 Slikovnica 14.55 Obi~ni ljudi, TV serija 15.45 Koga briga? Mladi i alkohol 16.20 Nove avanture stare Christine 2, humoristi~na serija* 16.40 Tu|inci u Americi, humoristi~na serija* 17.10 Indeks, emisija o {kolstvu 17.45 @upanijska panorama 18.05 Vrijeme 18.10 Beograd: Ko{arka, NLB liga: Hemofarm - Cibona, prijenos 19.00 Vijesti na Drugom 19.05 Beograd: Ko{arka, NLB liga: Hemofarm - Cibona, prijenos 20.00 Ve~eras... 20.05 Portabl muzej, dokumentarni film (29’30“) 20.40 Nogometni Kup UEFA - 1/4 finale: Manchester City - HSV, 1. poluvrijeme 21.35 Vijesti na Drugom 21.40 Vrijeme 21.45 Nogometni Kup UEFA - 1/4 finale: Manchester City - HSV, 2. poluvrijeme 22.45 Blizu doma, serija (12)* 23.30 Nogometni Kup UEFA - sa`etak

06.45 Otvori svoje srce, serija 07.35 Yu-Gi-Oh, crtana serija 08.00 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana serija 08.15 Tomica i prijatelji, crtana serija 08.30 Ezo TV, tarot show 09.30 Nova lova, TV igra 10.30 IN magazin 11.10 Inspektor Rex, serija 12.10 Farma, reality show 13.10 Vatreno srce, serija 14.10 Rebelde, serija 15.10 @ivot pod pove}alom, igrani film 17.00 Vijesti Nova TV 17.25 Inspektor Rex, serija 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Farma, reality show 21.00 Provjereno, informativni magazin 22.00 Pod no`, serija 23.05 Vijesti 23.20 Kevni Hill, serija 00.20 Seinfeld, serija 00.50 @ivot na sjeveru, serija 01.40 Ezo TV, tarot show 02.40 Spy Kids 2, igrani film 04.15 Seinfeld, serija 04.40 @ivot na sjeveru, serija 05.30 IN magazin 06.15 Kraj programa

Ljubav: Imate priliku da se upustite u strastvenu, ali kratkotrajnu avanturu. sve to mo`e vas emoti21.IV - 22.V vno povrijediti. Posao: Izbjegavajte posu|ivanje novca i partnerske poslove. Okrenite se manjim, ali sigurnijim i unosnijim projektima. Zdravlje: Izbjegavajte propuh.
BLIZANCI Ljubav: Ne idite linijom manjeg otpora, ne po-

BIK

vla|ujte svojoj ta{tini. U suprotnom, sve mo`ete zakomplicirati. Posao: Va{a finansijska situacija podlo`na je promjenama. Ipak, ne brinite, brzo }ete na}i pravi izlaz. Zdravlje: Boravite vi{e na svje`em zraku.
23.V - 22.VI

Ljubav: Omogu}eno vam je da ponovo prona|ete svoju sre}u. Tako|er, i toliko `eljeno zadovoljstvo i 23.VI - 22.VII smirenje. Posao: Finansijska situacija je dobra. To vam je, u ovom trenutku, mo`da i od presudnog zna~aja. Zdravlje: Izvrsno. Ljubav: Vi{e ste nego zadovoljni razvojem doga|aja. Jedno novo poznanstvo preraslo je u flert, 23.VII - 22.VIII a na vidiku je ljubav. Posao: U trci, u koju ste se, i ne htiju}i, sami uvalili, prestali ste o sebi razmi{ljati kao o bi}u koje ima i druge potreba. Zdravlje: Jedite laganije, s u`ivanjem.
LAV

RAK

Ljubav: Ne propustite {ansu koja vam se otvara. Preispitajte dosada{nji ljubavni `ivot. Tek potom 23.VIII - 22.IX donesite odluku. Posao: Pasivnost ili nesigurnost u sebe, ne smije vas zadr`ati u nakanama. Jo{ manje je razloga za paniku. Zdravlje: Mo`da je vrijeme za kontrolu.
DJEVICA

Ljubav: Ne zalije}ite se. Ne upu{tajte se u avanturu s osobom koju ste tek upoznali. Budite strpljivi i 23.IX - 22.X realniji. Posao: Zaradit }ete vi{e nego {to, i u najsmjelijim snovima, o~ekujete. Pru`a vam se prilika za dodatni posao. Zdravlje: Napetost popu{ta.
[KORPIJA Ljubav: Razmislite dobro o svemu. Vrijeme je da

VAGA

23.00
FILM, PINK BH

Crveni komandos
Posao ubijanja postaje isuvi{e li~an. Gregori, ruski vojnik, profesionalac, ~ijeg brata ubija neprijatelj i koji zbog svog komandanta, sadiste, napu{ta vojsku i zapo~inje novi `ivot u Americi. Sada se zove Greg, ima novi posao i porodicu, ali njegov `ivot se neo~ekivano mijenja kada ga pronalazi njegov biv{i {ef i ucijeniv{i ga `ivotima njegove porodice, tra`i od njega da ubije trojicu ljudi. Uloge: D`ef Spikmen, End`i Everhart, Elia Beskin Reditelj: D`eri P D`ejkobs .

unesete, bar male, promjene u dosada{nji na~in `ivota. Posao: Ovaj dan donosi iznenadnu priliku za dodatnu ili vanrednu zaradu, ali uz odre|eni rizik. Ne povla~ite se. Zdravlje: Budite oprezni.
23.X - 22.XI

22.30
FILM, OBN

Intimni neprijatelji
Poru~nik Terien postavljen je na ~elo jedne sekcije francuske vojske. Tu upoznaje narednika Dognaka, vrlo profesionalnog vojnika. Ratne strahote, kao i razli~itost, ova dva ~ovjeka brzo stavljaju na isku{enje. Uloge: Benoit Megimel, Albert Dupontel Reditelj: Florent Emilio Siri

STRIJELAC Ljubav: Poku{avate ostvariti novu, konstruktivniju

i ljep{u vezu. Mogu}e je da ho}ete opet osvojiti stalnog partnera. Posao: Ako se bavite poslovima koji su vezani za komunikaciju i snala`ljivost, dan je kao stvoren za nove prilike. Zdravlje: Osje}ate se odli~no.
23.XI-22.XII

Ljubav: Opustite se u dru{tvu osoba koje vam odgovaraju. Iza|ite na mjesto za koje znate da se tu ugodno osje}ate. 23.XII-21.I Posao: Odgovornost postaje, odjedanput, mnogo ve}a nego do sada. To vam ne smeta, jer vas niko ne ometa. Zdravlje: Prolazne probavne smetnje.
JARAC VODOLIJA Ljubav: Ukoliko partnera jo{ uvijek volite, ne

Srce ljeta

22.05
HAYAT TV

Piramida

20.30
BHT 1
Jo{ jedno Malo finale Piramide, u kojem najsretniji gledatelj mo`e osvojiti nagradu od 2500 KM. Za va{u naklonost se bore: Demir Mahmut~ehaji}, Hamza Ra`natovi} i Mirvad Kuri}.

FILM

Ovo je film o tinejd`erki koju je mnogo pogodila bratova smrt u automobilskoj nesre}i. Teri voli pjevati i pisati pjesme. Njen brat je prije smrti tajno predao DVD s njenim pjesmama na takmi~enje. Njen otac ne `eli da ona u~estvuje, ali je majka tajno pu{ta da ode. Sve prolazi dobro, no ona ima tremu. Uloge: Hilari Daf, Oliver D`ejms, Dejvid Kit Reditelj: [on Meknamara
Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i} Menad`ment “avaz-roto press”: Faruk ^ard`i}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281446, 281- 380 i 281- 398, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281409, Sarajevska hronika: 281- 419 i 281-442, Crna hronika:

isku{avajte njegovu ljubav flertuju}i i smije{e}i se na sve strane. Posao: Morate svojim kolegama pokazati kako i vi ponekad, pogotovo kada vam sve prekipi, znate biti strogi. Zdravlje: Tenzije polako popu{taju.
22.I-19.II

Ljubav: Ako ste ve} nekome poklonili svoje srce, danas imate priliku da shvatite da je va{ izbor bio 20.II-2O.III ispravan. Posao: Mogu}i su veoma interesantni kontakti, mo`da i s inostranstvom. Sve }e zavr{iti ~vrstim dogovorom. Zdravlje: Osje}ate se sjajno.

RIBE

GEJM-[OU

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, Unutra{njopoliti~ka Mirela Kukan, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Muriz ^engi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sedmica Fadil Mandal,

281- 413, RTV extra: 281- 421, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-451, Fax: 281-461, e-mail: smrtovnice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax:

036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: D`emala Bijedi}a 185 List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Ind`az pored majke

(Foto: AP)

Ro|en prvi klon kamile
DUBAI - Nau~nici u Ujedinjenim Arapskim Emiratima saop}ili su da su prvi put uspje{no klonirali kamilu. Iz Centra za reprodukciju kamila u Dubaiju saop}eno je da je kamila po imenu Ind`az, {to na arapskom zna~i uspjeh, ro|ena pro{le sedmice. Cilj programa tog centra je o~uvati „genetski kod“ elitne rase kamila iz Dubaija, koje se koriste za trke i proizvodnju mlijeka, javio je dopisnik BBC-ja. Ind`az je ro|ena nakon pet godina rada nau~nika u ovom centru.

Benaisa: Optu`nica je tereti za nano{enje ozbiljnih povreda

Njemica koja je HIV pozitivna imala odnose bez za{tite

UHAP[ENA NADJA BENAISA
^lanica njema~ke grupe „No Angels“ spavala s trojicom mu{karaca
DARM[TAT - ^lanica njema~ke grupe „No Angels“ Nadja Benaisa (Benaissa) uhap{ena je zbog sumnje da je imala seksualne odnose bez za{tite iako je znala da je HIV pozitivna. Ova 26-godi{nja pjeva~ica je, navodno, spavala s trojicom mu{karaca od 2004. do 2006. godine. Jedan od njih je sada HIV pozitivan, pa se vjeruje da je to posljedica odnosa sa Benaisom. Njemicu optu`nica tereti za nano{enje ozbiljnih povreda i ostat }e u pritvoru dok istra`ni sudija ne odlu~i da li postoji mogu}nost da Benaisa ponovi prijestup za koji je optu`ena. „No Angels“ je ~etvero~lana grupa koja je u protekle tri godine prodala vi{e od pet miliona albuma. Njene ~lanice postale su njema~ka senzacija kada su pobijedile na takmi~enju talenata u Njema~koj.

Nova karijera

Peres kao voditelj
TEL AVIV - Izraelski predsjednik [imon Peres (Shimon) po~inje novu karijeru i postat }e televizijski voditelj. Emisija dobitnika Nobelove nagrade za mir zvat }e se „Sastanak umova u predsjednikovom domu“ i bavit }e se va`nim pitanjima izraelskog dru{tva. Ove sedmice bit }e prikazana emisija o odnosima Arapa i Jevreja u Izraelu, dok }e drugom prilikom Peres govoriti s mladim izraelskim istra`iva~ima.

Godi{njica potonu}a „Titanika“
BELFAST - U glavnom gradu Sjeverne Irske, kao i {irom svijeta, obilje`ena je 97. godi{njica potonu}a prekookeanskog broda „Titanik“. Tada je `ivot izgubilo oko 1.500 ljudi. U znak sje}anja na poginule sugra|ane, gradske vlasti polo`ile su ju~er vijence na spomenplo~u u Belfastu. „Titanik“ je napravljen u ovom gradu u Sjevernoj Irskoj, te je ovaj datum posebno va`an za Belfast.

Iskosa

Spasio je grudnjak
RIO DE @ANEIRO - Brazilka Ivonet Pereira (57), kojoj su prilikom plja~ke pucali u grudi, pre`ivjela je zahvaljuju}i tome {to je sakrila novac u grudnjak. Na putu za Salvador, plja~ka{i su zaustavili autobus u kojem je bila Pereira, uzeli vrijedne stvari i novac od putnika, a zatim po~eli pucati. Jedan metak pogodio je Ivonet u grudi, a gomila nov~anica, u vrijednosti od ne{to vi{e od 70 dolara, u grudnjaku zaustavila je metak na putu do njenog srca.

Predsjednik SAD sa psom

(Foto: AP)

Bijela ku}a dobila novog stanovnika
VA[INGTON - Prije nekoliko dana, a nakon nekoliko sedmica i{~ekivanja, potvr|eno je da }e ljubimac predsjednika Sjedinjenih Dr`ava Baraka Obame (Barack) i njegove porodice u Bijeloj ku}i biti {estomjese~ni portugalski pas pod imenom Bo. Svjetske agencije objavile su ju~er prve fotografije porodice Obama s Boom, koji je veoma `ivahan, pa je prvi ~ovjek svjetske sile imao dosta pote{ko}a da obuzda svog ljubimca.
Polo`eni vijenci na spomen-plo~u
(Foto: AP)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful