REPUBLIKA E KOSOVËS – REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO QEVERIA E KOSOVËS – VLADA KOSOVA – GOVERNMENT OF KOSOVO MINISTRIA E EKONOMISË DHE

FINANCAVE – MINISTARSTVO ZA PRIVREDU I FINANSIJE – MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE ADMINISTRATA TATIMORE E KOSOVËS - PORESKA ADMINISTRACIJA KOSOVA - TAX ADMINISTRATION OF KOSOVO

PASQYRA TREMUJORE E PAGESËS PARADHËNIE PËR KORPORATAT E VOGLA
UNIREF

QS
[1] Periudha e deklarimit :

[2]

TM___/ 200__

[3] Numri i regjistrimit të biznesit: [4] Emri i biznesit [5] Adresa e biznesit
(veç nëse ka ndryshuar nga formulari i fundit)

[4] [5]

Telefoni Telefoni

[6] Emri i personit kontaktues [6]

[7] Vendos ‘X’ në kutinë e duhur nëse nuk po e dorëzon për herë të parë për këtë periudhë. Shtesë Korrigjim
[8]

Vetëm pagesë

[8] Shitjet bruto për tremujor (Kjo e dhënë është e përbashkët për të gjitha kategoritë e fituesve të të ardhurave nga biznesi)

I. Tatimpaguesit me arkëtime bruto vjetore më pak se 5,000 euro [9] Vendos 37,5 euro në kutinë [9] .......................................................................... II. Tatimpaguesit me arkëtime bruto vjetore prej 5,000.01-50,000 euro të cilët zgjedhin të paguajnë në „mënyrë të paragjykuar“. (Nëse duan të tatohen mbi të ardhurat neto, duhet te plotësojnë Pasqyrën Tremujore Paradhënie per Korporatat e Mëdha) [10] Pagesa paradhënie [10]=[8] x 3% (shitje me pakicë, prodhim, tregti, transport, bujqësi, veprimtari tjera komerciale) [11] Pagesa paradhënie [11]= [8] x 5% (profesionale, specialitete, zbavitje, veprimtari tjera shërbyese) III. Tatimpaguesit të cilët realizojnë të Ardhura nga Qiraja [12] Të ardhurat bruto nga qiraja [13] Tatimi mbi të ardhurat nga qiraja [13]=[12] x 16% [14] Tatimi mbi të ardhurat nga qiraja të mbajtur nga të tjerët [15] Tatimi final mbi të ardhurat nga qiraja [15]=[13]-[14] [16] Totali i tatimit që do të paguhet me këtë pasqyrë [16]=[9]+[15] ose [10] +[15] ose [11]+[15] ose [10+11+15] [12] [13] [14] [15] [16] [10] [11] [9]

Unë deklaroj se faktet e raportuara në këtë Pasqyrë janë të vërteta.
Emri/Mbiemri/Nënshkrimi dhe vula
(_________________________________________)

dd/mm/vv
___/___/_____

____________________________________________Pjesa e bankës_______________________________________

Nënshkrimi dhe vula

Numri i llogarisë:
Teksti:

1000420070000373

Shuma e tatimit të paguar

_____________________ Data____/___/______
Nr.Formës QS-A-2; Korigjuar më 20.02.2008

________________________€

transport. specializuese.5 euro në kutinë [9] Kutia [10] Nëse jeni të përfshirë në tregti. TM1. vendos 37.000 euro.Dhjetor)=TM4 Kutia [2] Numri serik i pasqyrës do të jetë i paraprintuar kështu që mos shëno në kutinë [2] Kutia [3] Vendos numrin e regjistrimit të biznesit. p.sh.sh: ‘Elektromotori’-ltd Kutia [5] Shkruaj adresën e organizatës biznesore. p.sh: 89877654 Kutia [4] Vendos emrin e organizatës biznesore.shitje më pakicë. Vetëm pagesë – nënkupton se dëshironi të bëni pagesë shtesë pa ndryshuar ndonjë prej të dhënave të mëhershme që janë deklaruar për të njëjtin 3 mujorë. p.Shkurt. prodhimtari.sh: ‘Rruga e Barrikadave’ Nr 87. 2005 (Janar.Qershor)=TM2.Shtator)=TM3. (Korrik. bujqësi dhe veprimtari tjera komerciale shumëzo shumën e vendosur në kutinë [8] me 3% dhe vendos rezultatin në kutinë [10] Kutia [11] Nëse jeni të përfshirë në shërbime profesionale. Kutia [8] Vendos të ardhurat bruto për tremujor në kutinë [8] Kutia [9] Nëse arkëtimet vjetore bruto janë nën 5. zbavitëse dhe veprimtari shërbyese tjera shumëzo shumën e vendosur në [8] me 5% dhe vendose rezultatin në kutinë [11] Kutia [12] Vendos të ardhurat bruto nga qiraja në kutinë [12] Kutia [13] Shumëzo shumën në [12] me 16% dhe vendose rezultatin në kutinë [13] Kutia [14] Vendos shumën e tatimit të mbajtur në burim nga të tjerët mbi të ardhurat nga qiraja në kutinë [14] Kutia [15] Zbrite shumën e tatimit te mbajtur në burim nga të tjerët si është treguar në kutinë [14] Nga shuma e tatimit të treguar në kutinë [13] vendose rezultatin në kutinë [15] Kutia [16] Nëse keni të ardhura të shumëfishta nga aktivitetet afariste dhe qiraja atëherë mblidh një nga shumat e treguara në [10] ose Kutia [11] me shumën e treguar në [15] dhe vendose rezultatin në kutinë [16] Pasqyra duhet të nënshkruhet dhe t’i vëhet data nga individi apo një person i caktuar nga ai dhe të dorëzohet në bankë deri në 15 ditë pas përfundimit të tremujorit kalendarik Lerëni të zbrazët vendin ku shkruan “Pjesa e bankës” që të plotësohet nga personi i autorizuar nga banka. (Prill. Gjakovë si dhe numrin e telefonit të biznesit Kutia [6] Vendos emrin e personit kontaktues dhe jep numrin e telefonit të këtij personi Kutia [7] Ne kutinë [7].Udhëzimet në plotësimin e Pasqyrës Tremujore të Pagesës Paradhënie për Korporatat e Vogla Kutia [1] Vendos periudhën tatimore për të cilën pasqyra është dorëzuar. (Tetor.Nëntor.Gusht. Korrigjim – nënkupton kur dëshiron të ndryshosh të dhënat e deklaruara më parë për atë 3 mujorë.Mars)=TM1. nëse nuk e dorëzon për herë të parë për atë 3 mujorë këtë pasqyrë mund të vendosësh një ‘X’ në një prej tre kutive: Shtesë – nënkupton deklarim shtesë brenda të njëjtit 3 mujorë. .Maj. p.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful