! நிச த

5/15/13
Share

M AY

7

More

: ெசா

லிய

தா

கி

லிதா

..

Next Blog»

14, 2013

“எ ைன
கட ள
தவ
வ”
ெதா
ைப ஆ ைலன

ப னா பட தி ம
ெச ய
.

1/1

ெசா

லிய

Labels: அ மிஷ

தா

சம

“ைபய
திசாலி, ஐ.ஏ.எ

ேப தி ரணகளமா
ெசா வ க ?
நானாக இ

தா

கி

லிதா

..

தவ

ட ஈஸியா பாஸாகி வா
ெப ேறா
உ ேறா

“Please..ெகா

+2
மாணவ க க
அவ களாகேவ ேத ெத
க ேவ
ஆ வ மாணவ கள டமி
தா
திண க
டா .
‘நா
கெல டராக நிைன ேத . எ

அழி சா
ய ெச வ ேபா

அட

க” எ

ேப

...அதனா

அவ
கெல ட தா
ஆக ேவ
அ ைவ
ெச ய
ெசா னா

”இ ப
எ ன

.

எ த பாட ைத ேவ
மானா
ேத ெத

. ஆனா அைத
. ஐ.ஏ.ஏ
ஆனா
ச ; ஏேராநா

சய ஸானா
ச -அ த
வர ேவ
. அைத வ

நம

ப ைத எ லா ப ைளகள ட
னா தா
யவ ைல அதனா
ற ெகா ைம ேவெற

என மகனாவ
யா .

கெல ட

ஆகேவ

ைபய
ப தா வ

450 வா கிய
பா . அவ
ெபா ளாதாரேமா அ ல
வண கவ யேலா ப
கலா
எ றவ
ப இ
தி
. ஆனா இ
தா
425 மதி ெப
ைண தா
வ டா

ப தா
ேசர
ேவ
எ ப
எ த படாத வ தி ஆய ேற. ெபாடன ய
ைகைய
ைவ
த ள ஃப

ேச தி
பா க . அேதா நி லாம , +2வ
1150 மதி ெப
கைள தா
வ ட ேவ
என அ
த இர
வ ட க
அவ

ைத ெந
பா க . கைடசிய
அவ
ெநா
800+ மதி ெப
கேளா
ஆகிவ வா . அ வள தா . ேசாலி
த .
இ பா
சி
தலிவா - இ த ெபயைர ேக வ ப
கிற களா? 1996 ஆ
ேர
வா கியவ யாெர
ேத னா இ த ெபயைர ேக வ பட
.
ஆமா

.அ தஆ

இ பா

சி

தா

சிவ

ச வஸ

ேதவ

ேர

ஐ.ஏ.எ

ேத வ

.

இ பா சி ப ள ப
ப ேலேய ப டா கிள ப யவ . அ த ப ப
தத
நாமாக இ
தா


றி டா ட
அ ல
இ ஜின யராக இ
தி
. ஆனா
இ பா
சி
தலிவா
டா ட
ஆகவ ைல, இ ஜின ய
ஆகவ ைல. ெபா ளாதார ப
தா . ெட லி ன வ சி
ய ேலேய ‘தல’தா

ேர
.அ
எ .ஏவ

கிள ப வ
அேத ஆ
எ திய சிவ
ச வ
ேத வ
229வ
ேர
. ஆனா
அேதா
தி
தியைடயவ ைல. அத

த ஆ
சிவ
ச வ
ேத ெவ த அதி

ேர
ைக அ ள

தா . ஐ.ஏ.எ
ேத வ
பா
ெச வத
ட ஆளா

ைற, ஆ
ைற
கி ெகா

இர
டாவ
ைறேய இ திய அளவ

ேர


அவ
ெசா ன ஒேர காரண
“ஆ வ ”.
ெபா ளாதார தி அவ

த ஆ வ தா
அவைர உ சாண ெகா ப
கி நி
திய .
ஐ.ஏ.எ
பய சிைய தமி நா
Cadre இ
ெவ றிகரமாக

இ பா
சி
பண
ேச த இட
ேகாப ெச
பாைளய .
ைண
கெல டராக வ
ேச தா . அ ெபா
நா
ஒ பதாவ

ெகா
ேத . என
தமிழாசி ய
பா மண ய தா
அவ
தின
தமி

ெகா
ெகா
தா எ பதா
அவ
லமாக அ வ ேபா
இ பா
சி கிட ேபசிய
கிேற . அ ெபா
என
ஆ கில ேபச வரா . ைண கெல ட
தமி
ைமயாக ெத யா
எ பதா
இர
ேப ேம உளறி
ெகா ேவா . வ
‘ ைண கெல ட ட ’ ேப ேவ

ெசா ன ேபா
யா ேம ந பவ ைல. ப ற
அவ
ப ற த ஊ , அவ வா கி
அைழ

நா

ெபயைர எ லா
ெசா ல
வ கிய ேபா

என
ம யாைத உ
டாகிய
த . அவ தா
நா
நிைன ெத
பா

த ‘கி லி’.

மதிய லாத கைடகைள

, மண
கட த
லா கைள மட

, அரசிய வாதிகைள
அட
வ மாக இ பா சி
தலிவா
எ க
ஏ யாவ
கதாநாயக
ஆகி
ெகா
தா . ‘அதிகா க
ஆர ப தி
இ ப
தா
வா க
பற
அட கிவ வா க ’ எ
வ ம சி தா க . வ ம சி தவ கள
க தி
தய தா ச

இ லாம
க ைய
சினா . அவ நிைன தி
தா
ஆ கைள மிர
, தன
பா ெக ைட நிர ப
ராஜ வா
ைக வா
தி

. ஆனா
‘அட கா ப டா ’ எ பைத தா
ெதாட
தன அைடயாளமா கி ெகா
தா .
தன ேவைலேயா ேச
கிராம கள
மாவ ட தி
மைலவா ப ரேதச கைள
ப றிய ஆ ைவ ேம ெகா
டா . கவன

www.nisaptham.com/2013/05/blog-post_14.html

ெதாட

Comments are disabled in thi
You may please contact below
ID/Phone #
v aamanikandan@ g mail.c
+91 9663303156

ைன

றி

ஈேரா
மாவ ட தி
கர ட பாைளய எ
ப ற ேத .

ப ள
க வ ைய
ெச
பாைளய
ைவ
ேம நிைல
ப ள
இளநிைல ெபாறிய ய

(BE) ேசல ேசானா ெதாழிெதாழி
ப க வ ைய (
ேவ
ெதாழி
ப ப
கழக தி
ேத .ணா ய
ெவய ’,‘எ ைன கட ள
தவ
வ ’ ஆகிய கவ
ெதா

,
சா தா க ’
எ ற

ெதா
ெப றி
கி றன.
FO LLO WERS

ச க-ெபா ளாதார நிைல றி தான க
ைரகைள எ தினா . ஈேரா
ப றிய ஆரா
சி
றி கைள உ வா கினா , நில சீ தி
த க
பா
க . இ த ெசய பா க
அைன
ேம அவர

பமான

1/3

அ ெபா அவ யா ப தா ய க அ ல தன கிைட காம திணறிய க ேவ அெம கா ேபா வ டா ... ஏ.எ மி ேபா வ +7 Recommend this on Google க? -இ ர தா ஒ ஆ ைடை எ ப ? ேலபகாவலி 'க ற தமி ' ராமி அல ட தைலவா. vaamanikandan@gmail. அ த த ன ப ைக ஒேர வழி. ஐ. பண என அ தைன ற த இ பா சி தாலிவா இ ெபா அெம காவ ெந ப . . கஜானா நிைறய பண மாக இ தி க . : ெசா லிய தா அ கி லிதா . .com ேஹ கி Create a Link Newer Post கி லா அெத லா ச வரவ ைல Home Older Post த ப ► ► April (33) ► ► March (32) ► ► February (16) ► ► January (26) ► ► 2012 (195) ► ► 2011 (13) ► ► 2010 (43) ► ► 2009 (49) ► ► 2008 (37) ► ► 2007 (42) ► ► 2006 (76) ► ► 2005 (44) வைக க அ மிஷ அ சம பவ (68) அரசிய (1) அறிவ க (11) அறிவ ய (8) இைணய (1) இல கிய உலக உளவ ய (3) எதி வ ைன (2) எ ஐ தக க த ஓவ ய www. இ த க ற தா த ன ப ைகைய ெகா .com/2013/05/blog-post_14. அ த ஆ வ தா க பத கான மனநிைலைய உ வா .ஏ. அவ ெச த கா ய ஆ க ைண ெசயலாள ெபா ப தா ேபசி ெகா டா க .ெபா ளாதார ைறய அவ இ ஆ வ . நம ஒ வர ய ைறைய ேத ெத ப ம தா .. Join this site இர அ ல ‘அட கவ ைல’ எ ெபா ளாதார ஆ வ பசி .. எ ெக லா நா அைர ைறயாக இ கிேறாேமா அ ெக லா தா நா அ தவ பய ப ேவா . அைத ம ந க ெச தா அவ க பா ெகா வா க ! வ ேபா பமான ைறய .எ ைஸ கி எறி வ இ ெபா பதிைன வ ட க ஓ வ டன. ஆனா அதிகார .ஏ. பண தி ைமய வா ைகய மதி நா கைள ஓ ய க .nisaptham. இ ெபா ட அவ ட ஏ ஐ. இ ெபா இ பா சி தலிவாைல ப றி றி ப ட காரண .அவ வ பய தா அரசிய வாதிகள காைல ந கி ெகா ைசர ைவ த கா . அ த கனைவ நா ைக ஆ கள ஒ வ கிெயறி தா எ பைத நிைன பா க கிறதா? அ அகில இ திய அளவ த இட ைத ப தவ . ேகாேலா ச ேவ மானா அ த ைறய ஆ வ இ க ேவ .ஆ வ ம ேம ஒ வன க வ ைய . 1 ப கைல கழகமான மாச ெச ஸி ெபா ளாதார ைறய பண ெகா கிறா . ஐ.எ ைஸ ற த க எ ேக டா அவ ெசா ல ய காரண “ஆ வ ” எ பதாக இ என ந கிேற . அ ப ம அைம வ டா அ த ைறய அவ ‘கி ’ ஆகிவ ட . அவ கைள ஏ சாவ கிற பத கான ழைல உ வா கி ைறய கி லிய பைத ெசா இ க ஏ. ைட ந அ ைடய ல எ ை இ த க -ஆஃ எ க ய இட கிைட . ஏதாவ ைறய ‘ெசகர ட ’ ஆகி பதவ ய ப தாவ . உ கள மகேனா அ ல மகேளா அவ க ெகா க .html (5) (4) (1) 2/3 க . எ ெக லா நா ேகாேலா அள ‘ச ெஜ ைட’ அறி ைவ தி கிேறாேமா அ ெக லா யாைர க பய பட மா ேடா . வா ைக நி ணய க யதாக இ க ேவ எ பைத வலி வத காக.! நிச த 5/15/13 ெபா ளாதாரவ ய சா ேத இ த இத பற சில அர ைறகள இ தா . எ எ ப அ த ேத வ ெஜய வ ஒ ெவா வ வா நா கன . அவைர ந மவ க ‘ெப ேத ’ ேவைலகள லமாக ேசா சி ப ளான .நம ப த. ெஜய பைத ேத த ெத க w ith Google Friend Connect Members (599) More » Already a member? Sign in பைழயன ▼ ▼ 2013 (120) ▼ ▼ May (13) இெமய ஐ ைய தி எ ன யா ப வ அ வள தா ெசா லிய கி லிதா இர தா .. பதவ ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful