You are on page 1of 19

Trefniadau Aml-

Asiantaethol Dyfed-Powys
er Diogelu’r Cyhoedd
(MAPPA)
Adroddiad
Blynyddol
2006-07

GWASANAETH
PROFIANNAETH
CENEDLAETHOL
Cymru
a Lloegr
Cynnwys

3 Rhagair Gweinidogol

4 Cyflwyniad gan y Prif Swyddogion

5 Cyraeddiadau a Llwyddiannau Allweddol dros y Flwyddyn


Ddiwethaf

7 Rôl Gwasanaeth Carchardai EM

8 Beth yw MAPPA?

10 Gwasanaethau ar gyfer dioddefwyr Troseddau Difrifol [neu


deulu’r dioddefydd]

11 Bwrdd Rheoli Strategol MAPPA

12 Adroddiad yr Ymgynghorwyr Lleyg

13 Uned MAPPA – Y Dyfodol

13 Cysylltiadau MAPPA

14 Gwybodaeth Ystadegol MAPPA

16 Ystadegau MAPPA – Trosolwg

17 Cynllun Busnes Bwrdd Rheoli Strategol MAPPA


Dyfed-Powys - 1 Ebrill 2006 - 31 Mawrth 2007
(Crynodeb o’r hyn a Gyflawnwyd)

18 Cynllun Busnes Bwrdd Rheoli Strategol MAPPA


Dyfed-Powys - 1 Ebrill 2006 - 31 Mawrth 2009

2 Adroddiad Blynyddol MAPPA 2006-07


Rhagair Gweinidogol

Dyma chweched adroddiad blynyddol MAPPA, a’r cyntaf sy’n cynnwys


rhagair gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder. Yn gyntaf hoffwn bwysleisio
ymroddiad parhaol y Llywodraeth i drefniadau MAPPA. Mae diogelu’r
cyhoedd rhag troseddwyr peryglus yn un o amcanion craidd yr Adran
newydd. Yn yr un modd ag y mae effeithiolrwydd MAPPA ar lefel leol yn
dibynnu ar ansawdd y berthynas waith rhwng yr asiantaethau, byddwn ni yn
cydweithio gyda’r Swyddfa Gartref, yr Heddlu ac eraill er mwyn datblygu’r
fframwaith gorau posib ar gyfer cyflawni gweithgareddau MAPPA.

Ar y 13eg Mehefin, cyhoeddodd y Llywodraeth Adolygiad o’r Trefniadau ar


gyfer Diogelu Plant rhag Troseddwyr Rhyw. Mae’r adolygiad yn cynnwys
rhaglen o weithgareddau gan gynnwys datblygu rhaglen triniaeth cyffuriau i
droseddwyr rhyw a threialu profion polygraff gorfodol fel offeryn asesu risg,
gwella’r trefniadau mewn Lletyau Gwarchod ynghyd ag ystod o
weithgareddau eraill fydd yn cael effaith uniongyrchol ar waith MAPPA. Rwyf
am sôn am ddau o’r rheiny yma.

Yn gyntaf, mae gwaith ymchwil a wnaed yn dangos fod trefniadau


llwyddiannus eisoes mewn lle o ran datgelu gwybodaeth am droseddwyr
peryglus, ond rydym o’r farn bod modd gwella ar hyn eto. O hyn ymlaen,
bydd gofyn i asiantaethau MAPPA ystyried datgelu ym mhob achos. Byddwn
yn treialu cynllun, fydd yn galluogi rhiant i gofrestru ‘diddordeb diogelwch
plentyn’ mewn cysylltiad ag unigolyn penodol, y sawl y maent yn cael
perthynas bersonol â nhw ac sydd yn debygol o dreulio amser ar ei ben ei
hun yng nghwmni plentyn. Os yw’r unigolyn wedi ei farnu/barnu’n euog o
droseddau rhyw yn erbyn plentyn a bod risg i’r plentyn, bydd y troseddau
hynny fel arfer yn cael eu datgelu i’r rhiant.

Yn ail, wrth i MAPPA ddatblygu dros y chwe blynedd diwethaf, pennwyd


modelau arfer gorau sydd wedi amlygu’r angen am sefydlu rolau a dulliau
gweithredu penodol i sicrhau rheolaeth effeithiol. Rydym wedi ymroddi i
atgyfnerthu trefniadau MAPPA a sicrhau bod gennym drefniadau rheoli
perfformiad cadarn mewn lle. I gyflawni hyn, rydym yn bwriadu cyflwyno
safonau cenedlaethol newydd, fydd yn sicrhau dulliau gweithredu cyson ar
draws yr Ardaloedd a byddwn yn darparu £1.2 miliwn i gynorthwyo’r
Ardaloedd i roi’r safonau hynny ar waith.

Rydym yn anelu i wneud popeth y gellir yn rhesymol ei wneud i ddiogelu pobl


rhag troseddwyr peryglus sy’n hysbys i ni. Rydym yn gwybod bod yna le i
wella bob amser. Rwy’n cyflwyno’r adroddiad blynyddol hwn i chi fel arwydd
o ymroddiad, sgiliau a chyrhaeddiad y bobl broffesiynol a’r ymgynghorwyr
lleyg sy’n rheoli a monitro’r maes busnes hanfodol ac anodd hwn.

Maria Eagle AS
Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol

Adroddiad Blynyddol MAPPA 2006-07 3


Cyflwyniad gan y Prif Swyddogion

Mae’r adroddiad hwn yn cynnig trosolwg o’r Trefniadau Aml-asiantaethol er


Diogelu’r Cyhoedd (MAPPA) yn Nyfed Powys (sef ardal cynghorau Sir
Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys) yn ystod 2006/07. Mae’r
adroddiad yn amlygu’r gwaith a wneir gan ‘awdurdod’ cyfrifol MAPPA
(Heddlu, Gwasanaeth Profiannaeth a Gwasanaeth Carchardai EM) a’r holl
asiantaethau sydd â ‘dyletswydd i gydweithredu’. Mae’r adroddiad yn
pwysleisio prif agweddau proses MAPPA a’r cyfraniad a wneir gan bob un o’r
asiantaethau cysylltiedig.

Mae proses MAPPA yn ganolog o ran diogelu’r cyhoedd, lleihau nifer y


dioddefwyr a chadw’r risg oddi wrth droseddwyr i’r lefel isaf posib. Mae hwn
yn brif flaenoriaeth i’r Heddlu, Gwasanaeth Profiannaeth, Gwasanaeth
Carchardai a’r holl asiantaethau cysylltiedig eraill ledled Dyfed Powys. Mae
strwythur a threfniadau MAPPA yn parhau i ddatblygu a chryfhau, gyda’r nod
o wella diogelwch ar gyfer cymunedau ac unigolion yn ardal Dyfed Powys.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf (2006/07), sefydlwyd Uned MAPPA ym


Mhencadlys yr Heddlu. Ariennir yr Uned hon ar y cyd gan Heddlu Dyfed-
Powys ac Ardal Profiannaeth Dyfed-Powys. Cychwynnodd yr Uned gyda dau
Weinyddydd rhan amser, sydd yn cefnogi’r broses, trefnu cyfarfodydd a
chynhyrchu cofnodion cyfarfodydd MAPPA lefel 2 a 3. Ym mis Mawrth 2007,
penodwyd Cydlynydd MAPPA llawn amser gyda’r nod o atgyfnerthu’r broses
MAPPA yn lleol.

Mae datblygu Uned MAPPA yn gam mawr ymlaen i broses MAPPA Dyfed
Powys ac yn arwydd o ymroddiad yr ‘awdurdod cyfrifol’ i ddarparu
gwasanaeth cyson o’r safon orau. Bydd y penodiadau yn cefnogi gwaith
pwysig MAPPA a chynorthwyo Bwrdd Rheoli Strategol MAPPA i ganolbwyntio
ar ddatblygu gwasanaeth o safon a monitro ac archwilio’r broses.

Hefyd eleni, penodwyd uwch reolwr o fewn Gwasanaeth Carchardai EM


(Rhanbarth Cymru) gyda chyfrifoldebau arbennig dros MAPPA. Yn ogystal â
sicrhau bod y Gwasanaeth Carchardai yn ymwneud mwy â phroses MAPPA,
bydd y penodiad hwn yn ddolen cyswllt rhwng Byrddau Rheoli Strategol
MAPPA Cymru a’r Llywodraethwyr Carchardai. Trwy’r rôl hon, bydd staff y
carchardai yn gallu cyfrannu mwy at waith MAPPA a’r nod ehangach, sef
diogelu’r cyhoedd.

I gloi, dymunwn gydnabod proffesiynoldeb, gwaith caled ac ymroddiad staff


yr ‘awdurdod cyfrifol’ a’r asiantaethau ‘dyletswydd i gydweithredu’ sy’n
gysylltiedig â MAPPA Dyfed Powys ac yn gyfrifol am ei reoli. Yn ogystal,
hoffwn ganmol cyfraniad yr Ymgynghorwyr Lleyg a’r Swyddogion Cyswllt
Dioddefwyr. Mae’r gwaith pwysig a wneir ganddynt hwy yn helpu i wneud
ein cymunedau yn fannau mwy diogel i ni fyw a gweithio ynddynt.

Terence Grange
Prif Gwnstabl, Heddlu Dyfed-Powys

Caroline R Morgan
Prif Swyddog, Ardal Profiannaeth Dyfed-Powys

Geoffrey Hughes
Rheolwr Gweithredol dros Gymru, GCEM

4 Adroddiad Blynyddol MAPPA 2006-07


Cyraeddiadau a
Llwyddiannau Allweddol
dros y Flwyddyn Ddiwethaf
Cafodd nifer o amcanion cynllun busnes y Byrddau Rheoli Strategol eu llunio
gyda’r nod o sicrhau cynnydd yn ansawdd, cysondeb ac effeithiolrwydd
arferion gweithredol MAPPA ar draws Dyfed Powys. Cefnogir y rhain gan
ganllawiau lleol (wedi’u diweddaru i gynnwys newidiadau deddfwriaethol,
Canllawiau Cenedlaethol ac arfer da), cydweithredu a chydweithio agosach
gyda phartneriaid yr awdurdod cyfrifol a’r asiantaethau ‘dyletswydd i
gydweithredu’ a thrwy ddatblygu strategaethau hyfforddi a monitro.

Mae penodi cydlynydd MAPPA a dau weinyddydd wedi bod yn gam


sylweddol ymlaen tuag at sicrhau bod yr amcanion yn cael eu cyflawni.
Penodwyd cydlynydd MAPPA ar ddiwedd Mawrth 2007; mae’n atebol i’r
Bwrdd Rheoli Strategol ac yn gyfrifol am y trefniadau er mwyn sicrhau fod
MAPPA yn cael ei weithredu’n effeithiol a chyson ar draws ardal Dyfed Powys.

Mae’r pedwar Cydlynydd MAPPA yng Nghymru (Dyfed-Powys, Gwent,


Gogledd Cymru a De Cymru) yn cyfarfod yn rheolaidd er mwyn rhannu
arferion gorau a gwella cysondeb. Mae’r meysydd trafod yn cynnwys:-

• Achosion sy’n cael eu trosglwyddo dros y ffin i Gymru ac ar draws


Ffiniau Heddluoedd ac Ardaloedd Profiannaeth
• Cytuno meini prawf ar gyfer atgyfeirio troseddwyr i’r broses MAPPA
• Fformat yr Adroddiadau Blynyddol
• Hysbysiadau am ryddhau troseddwyr na fyddant yn cael eu
goruchwylio
• Hyfforddiant ar gyfer yr asiantaethau Dyletswydd i Gydweithio
• Cynadledda fideo
• Gweinyddiaeth

“Gwerthfawrogir y cyfle i gyfarfod cydweithwyr sydd, fel ni, yn cyflawni rôl sy’n
ymwneud â diogelu’r cyhoedd. Mae’n gyfle i’r cydlynwyr MAPPA ddatblygu
perthynas sy’n seiliedig ar ymddiriedaeth a chydweithredu, a fydd yn ein
helpu i dynnu gyda’n gilydd wrth ymdrin a datrys problemau.” (Nigel Rees,
Cydlynydd MAPPA, De Cymru).

Adroddiad Blynyddol MAPPA 2006-07 5


Cyraeddiadau a Llwyddiannau Allweddol dros y Flwyddyn Ddiwethaf

Un o brif lwyddiannau 2006/07 oedd datblygu Strategaeth a Chynllun


Hyfforddiant MAPPA sy’n ystyried anghenion hyfforddi pawb sy’n gysylltiedig â
MAPPA. Mae hwn yn cynnwys hyfforddiant/cyfarwyddyd perthnasol ar gyfer:-

• Aelodau’r Bwrdd Rheoli Strategol (gan gynnwys Ymgynghorwyr Lleyg)


• Gweinyddwyr a Chydlynydd MAPPA
• Cadeiryddion cyfarfodydd MAPPA
• Staff yr Heddlu a’r Gwasanaeth Profiannaeth – gweithwyr cyfredol
a newydd
• Asiantaethau “Dyletswydd i Gydweithio” ac asiantaethau eraill

Yn ogystal, mae’r holl asiantaethau “Dyletswydd i Gydweithio” wedi cytuno


Memorandwm Dealltwriaeth sy’n cadarnhau eu cyfrifoldebau o fewn y broses
MAPPA.

Mae’r gwaith o ddatblygu cronfa ddata ViSOR yn parhau ac mae yna


gynlluniau i estyn hwn i gynnwys yr Ardaloedd Profiannaeth a Gwasanaeth
Carchardai EM yn ystod 2007/08. Cronfa ddata genedlaethol (Cymru a
Lloegr) troseddwyr rhyw cofrestredig yw ViSOR ac mae gan bob Heddlu
fynediad iddi. Pan estynnir y gwasanaeth hwn i’r Ardaloedd Profiannaeth a
Gwasanaeth Carchardai EM, fe fydd yn cynnwys manylion troseddwyr
treisgar a throseddwyr peryglus eraill a bydd staff y sefydliadau hynny yn gallu
cael mynediad i’r wybodaeth.

6 Adroddiad Blynyddol MAPPA 2006-07


Rôl Gwasanaeth
Carchardai EM
Mae’r Gwasanaeth Carchardai yn parhau i chwarae rôl strategol a
gweithrediadol ym mhroses MAPPA. Gwnaed ymroddiad pendant i godi
proffil y Gwasanaeth Carchardai fel aelod o’r “Awdurdod Cyfrifol”. Mae
penodiad uwch swyddog i arwain ar faterion Diogelu’r Cyhoedd o fewn Ardal
Carchardai EM Cymru wedi sicrhau gwell cysondeb ac arbenigedd o ran eu
cynrychiolaeth ar Fwrdd Rheoli Strategol MAPPA.

Gobeithir, trwy gyfrwng y trefniadau hyn, y gellir gwella cysylltiadau a


chynyddu nifer yr asesiadau risg deinamig. Trwy hynny, bydd yn haws i
gyfarfodydd MAPPA gael mynediad i’r wybodaeth werthfawr am droseddwyr
MAPPA, sydd gan ein carchardai. Bydd y swyddog arweiniol dros Ddiogelu’r
Cyhoedd yn bwynt cyswllt ar gyfer pob carchar a bydd ganddo hefyd rôl
ddatblygol o ran gwaith Swyddogion Cyswllt yr Heddlu, protocolau rhannu
gwybodaeth, a rheoli troseddwyr MAPPA mewn sefyllfa “Carchar Agored”.
(Sarah Davis, Pennaeth Diogelu’r Cyhoedd, Swyddfa Weithrediadol Cymru,
Gwasanaeth Carchardai EM)

Adroddiad Blynyddol MAPPA 2006-07 7


Beth yw MAPPA?

Nid asiantaeth yw MAPPA ond yn hytrach cyfres o weithdrefnau a phrosesau


ar gyfer rheoli rhai troseddwyr treisgar a throseddwyr rhyw penodol. Nod
MAPPA yw lleihau’r tebygolrwydd fod y troseddwyr hyn yn achosi niwed
difrifol i eraill. I wneud hyn, rhaid i’r awdurdodau cyfrifol (Heddlu,
Gwasanaeth Carchardai EM a’r Gwasanaeth Profiannaeth) weithio mewn
partneriaeth â’r asiantaethau “Dyletswydd i Gydweithredu”. Mae partneriaid
MAPPA yn gweithio gyda’i gilydd i leihau’r tebygolrwydd fod troseddwyr yn
aildroseddu neu’n targedu cyn-ddioddefwyr.

Pennir troseddwyr fel rhai y dylid eu rheoli trwy gyfrwng MAPPA ar sail
difrifoldeb y drosedd a gyflawnwyd ganddynt a’r risg posib i eraill.

• Categori 1 – Troseddwyr Rhyw Cofrestredig – naill ai yn y gymuned neu yn


y carchar
• Categori 2 – Troseddwyr a ddedfrydwyd i 12 mis neu fwy o garchar am
drosedd dreisgar neu drosedd rhyw
• Categori 3 - Troseddwyr a aseswyd fel rhai sy’n cynrychioli risg uchel o
niweidio eraill ond nad ydynt yn perthyn i un o’r categorïau uchod

• Dargedu’r troseddwyr hynny sy’n cynrychioli’r risg fwyaf i eraill


Lluniwyd Strwythur MAPPA i’n galluogi i ddefnyddio adnoddau i:

• Datblygu dealltwriaeth glir o lefel y risg y mae troseddwr yn ei gynrychioli


• Hwyluso cynlluniau rheoli risg effeithiol

Un o egwyddorion y strwythur yw ceisio rheoli’r troseddwyr ar y lefel isaf posib,


hynny yw, rhaid cael cydbwysedd rhwng difrifoldeb a natur y risg, yr angen
am adnoddau ychwanegol, neu gymhlethdodau’r achos er mwyn rheoli/atal
y risg.

Mae pob un o’r pedair Sir yn ardal Dyfed Powys (Sir Gaerfyrddin, Ceredigion,
Ceir 3 lefel o Reolaeth trwy gyfrwng MAPPA.

Sir Benfro a Phowys) yn cynnal cyfarfodydd lleol i rannu gwybodaeth a


datblygu cynlluniau rheoli risg. Er nad oes modd dileu’r risg yn gyfan gwbl,
gellir llunio cynlluniau rheoli risg i geisio lleihau’r tebygolrwydd fod y troseddwr
yn achosi niwed difrifol pellach.

Mynychir y cyfarfodydd hyn gan staff o’r awdurdodau cyfrifol, yr asiantaethau


“Dyletswydd i Gydweithredu” a chyrff perthnasol eraill.

Mae troseddwyr lefel 1 wedi cael eu hasesu fel rhai sy’n cynrychioli risg y gellir
Cyfarfodydd MAPPA Lefel 1

ei reoli gan un corff a hynny heb fod angen llawer o ymyrraeth gan
asiantaethau eraill. Caiff y mwyafrif o achosion MAPPA eu rheoli ar y lefel hon
gyda naill ai’r Heddlu, Profiannaeth neu Dîm Troseddwyr Ifanc yn cymryd y
cyfrifoldeb arweiniol. Y Rheolwyr Rhanbarthol lleol a Ditectif Arolygwyr yr
Heddlu sy’n mynychu’r cyfarfodydd hyn ac, fel arfer, ni fydd cynrychiolwyr o’r
asiantaethau eraill yn bresennol. Serch hynny, mae’n rhaid cadw mewn
cysylltiad a rhannu gwybodaeth â’r asiantaethau eraill.

8 Adroddiad Blynyddol MAPPA 2006-07


Beth yw MAPPA? (parhad)

Cyfeirir troseddwyr at gyfarfodydd MAPPA Lefel 2 pan fo angen ymyrraeth gan


Cyfarfodydd MAPPA Lefel 2
Esiampl o Achos
fwy nag un asiantaeth oherwydd bod mwy o gymhlethdodau’n gysylltiedig â’r
risg. Bydd yr holl asiantaethau perthnasol, gan gynnwys yr asiantaethau
MAPPA Lefel 2
Mae Mr A yn droseddwr rhyw
cofrestredig a ryddhawyd ar “dyletswydd i gydweithredu” ac eraill, yn rhannu gwybodaeth, ailasesu’r risg, a
drwydded i lety dros dro a chyhoeddi ac adolygu cynlluniau rheoli risg. Arferai’r cyfarfodydd hyn gael
ddarparwyd gan y cyngor. Yn eu cadeirio gan y Rheolwr Profiannaeth Rhanbarthol neu’r Ditectif Arolygydd
ystod trafodaeth mewn perthnasol. Bydd y rôl honno yn cael ei chyflawni gan y Cydlynydd MAPPA yn
cyfarfod MAPPA Lefel 2 daeth 2007/08.
i’r amlwg nad oedd bob
amser yn aros yn y cyfeiriad
hwn. Fel rhan o’r cynllun
Cyfarfodydd MAPPA Esiampl o achos Lefel 3
rheoli risg, penderfynwyd bod Roedd Mr B yn gysylltiedig â throsedd ddifrifol iawn a
Mae’r troseddwyr a reolir
Lefel 3
yr Heddlu a’r Gwasanaeth arweiniodd at farwolaeth gw ^r ifanc. Cafwyd cefnder
Profiannaeth yn gwneud ar y lefel hon yn cynnwys Mr B yn euog o ddynladdiad a chafodd Mr B ei
ymholiadau brys i ddarganfod y troseddwyr mwyaf ddedfrydu i garchar am gyfnod llai. Pan oedd ar fin
ym mhle yr arhosai pan nad cymhleth ac anodd ei cael ei ryddhau, deallwyd bod gan rai pobl yn ei ardal
oedd yno. Daeth i’r amlwg ei rheoli, a aseswyd fel rhai leol, deimladau cryf iawn yn erbyn Mr B. Cafodd ei
fod yn aros yng nghartref sy’n cynrychioli risg uchel asesu fel un a oedd yn debygol o achosi niwed i eraill,
menyw ifanc 18oed oedd yn neu uchel iawn o achosi ond penderfynwyd hefyd ei fod ef neu ei deulu mewn
fam i blentyn bach. mwy o berygl oddi wrth deulu neu ffrindiau’r gw ^r ifanc
niwed difrifol i eraill.
a fu farw. Gwnaed bygythiadau i ladd un o’i blant.
Cyflwynodd y Gwasanaethau Cymaint yw’r risg i’r
Cymdeithasol drefniadau i cyhoedd, rhaid eu rheoli Yn ystod ei gyfnod yn y carchar, ystyriwyd y byddai’n
ddiogelu’r plentyn yn trwy gydweithrediad well rhyddhau Mr B i Ardal arall oherwydd y risg a’r
ddiymdroi a dywedwyd wrth y aml-asiantaethol, a bygythiadau yn ei erbyn. Mae nifer o anawsterau’n
fam am y pryderon. Gan ei hynny gan uwch reolwyr. gysylltiedig â symud troseddwyr difrifol i Ardal
fod wedi torri amodau ei Y rheswm am hynny yw Profiannaeth / Heddlu arall. Cafwyd trafodaethau trwy
drwydded, aeth y gyfrwng MAPPA i geisio sicrhau’r trefniadau priodol.
naill ai fod yr achos yn
Gwasanaeth Profiannaeth ati Daethpwyd o hyd i lety addas mewn Ardal arall erbyn
gymhleth iawn neu fod y byddai’n cael ei ryddhau ar drwydded. Yn ystod y
yn syth i ddechrau’r broses
angen adnoddau misoedd nesaf, parhaodd Mr B i gydweithio â’r staff
‘ddychwelyd’. Fe’i harestiwyd
a’i ddychwelyd i’r carchar yn ychwanegol i reoli’r Profiannaeth gan ddangos ei fod yn deall effaith ei
ddi-oed. troseddwyr. ymddygiad, datblygu agwedd newydd a dysgu
hunanreolaeth. Fe’i haseswyd gan gyfarfod MAPPA a
Mae’r ffaith fod yr Oherwydd y lefel uchel o benderfynodd fod y risg o achosi niwed i eraill wedi
asiantaethau perthnasol wedi ^p
risg sy’n gysylltiedig â’r grw gostwng o lefel uchel i lefel ganolig. Fodd bynnag,
gweithredu mor gyflym yn ystyrir fod y risg iddo ef oddi wrth eraill yn dal i fod yn
hwn a’r angen i awdurdodi uchel.
arwydd o effeithiolrwydd
dulliau gweithredu aml- adnoddau ychwanegol
asiantaethol y broses. sylweddol, caiff y Bu’r Swyddog Cyswllt Dioddefwyr yn cydweithio’n agos
cyfarfodydd hyn eu â theulu’r dioddefydd. Bu’r Gwasanaethau
Treuliodd Mr A chwe mis arall Cymdeithasol yn cydweithio’n agos â theulu’r
cadeirio gan Brif Swyddog
yn y carchar cyn cael ei troseddwr a threfnwyd bod Mr B yn cael ymweld â’i
Cynorthwyol y gartref. Cafodd yr ymweliad ei fonitro gan yr Heddlu
ryddhau i Lety Gwarchod.
Mae amodau ei drwydded yn Gwasanaeth Profiannaeth a’r Gwasanaeth Profiannaeth. Cafodd Mr B nifer o
fwy llym yn awr ac mae staff y neu Uwcharolygydd yr ymweliadau llwyddiannus â'i gartref wedi hyn ond
Gwasanaeth Profiannaeth a’r Heddlu. roedd teulu’r dioddefydd yn dal yn anfodlon ei fod yn
Heddlu yn monitro ei bwriadu dod nôl i’r ardal. Cyflwynodd y Swyddog
ymddygiad. Yn ogystal, Er eu bod yn eithriad, Cyswllt Dioddefydd wybodaeth fanwl i gyfarfod MAPPA
mae’n cymryd rhan mewn caiff rhai achosion sy’n am bryderon teulu’r dioddefydd. O ganlyniad,
rhaglen ddwys i geisio newid llwyddodd yr adran Dai i drefnu bod teulu Mr B yn cael
debygol o greu llawer o
ei agwedd a’i helpu i reoli ei eu symud i leoliad arall. Yn y diwedd llwyddwyd i adfer
ddiddordeb ymhlith y Mr B yn ei gymuned leol ac ni chafwyd unrhyw achos
ymddygiad.
cyhoedd a’r wasg eu treisgar pellach rhwng y ddau deulu. Mae MAPPA yn
cyfeirio at sylw’r Uned dal i fonitro’r sefyllfa yn agos.
Diogelu’r Cyhoedd sy’n
rhan o’r Gwasanaeth Roedd hwn yn achos risg uchel a chymhleth ar y
Cenedlaethol Rheoli cychwyn ond yn sgil rheolaeth aml-asiantaethol
Troseddwyr (NOMS), er effeithiol, llwyddwyd i leihau’r risg.
mwyn cael cymorth
ychwanegol.

Adroddiad Blynyddol MAPPA 2006-07 9


Gwasanaethau ar gyfer
dioddefwyr Troseddau Difrifol
[neu deulu’r dioddefydd]
Mae gan y Gwasanaeth Profiannaeth gyfrifoldeb statudol i gysylltu â
dioddefwyr troseddau treisgar neu droseddau rhyw os caiff y drwgweithredwr
ei ddedfrydu i garchar am 12 mis neu fwy [Deddf Cyfiawnder Troseddol a
Gwasanaethau Llys [2000] Adran 69]. Mae gan dioddefwyr hawl i ddewis
p’un ai ydynt am i’r Gwasanaeth Profiannaeth gysylltu â nhw ac, os felly, gall
y cyswllt hwnnw barhau am nifer o flynyddoedd.

Yn Ardal Profiannaeth Dyfed-Powys mae gennym Uned Gyswllt Dioddefwyr a


Swyddogion Cyswllt Dioddefwyr arbenigol i gyflawni’r gwaith hwn. Yn
nhermau MAPPA, eu rôl hwy yw:

• Trafod amodau trwydded a threfniadau rhyddhau posib y troseddwr


gyda’r dioddefydd, a chyfleu eu barn i Reolwr Troseddwyr y Gwasanaeth
Profiannaeth a Chydlynydd MAPPA. Gallant hefyd roi gwybodaeth i’r
Bwrdd Parôl.
• Rhoi gwybodaeth i’r dioddefydd am unrhyw ddigwyddiadau
arwyddocaol tra bydd y troseddwr yn y carchar neu ar ôl ei ryddhau,
gan gynnwys unrhyw fesurau penodol a gyflwynir i geisio’u gwneud yn
fwy diogel, e.e. cynnwys amod ar y drwydded i’r perwyl na ddylai’r
troseddwr gysylltu â’r dioddefydd.

Cynigodd Swyddog Cyswllt Dioddefwyr Profiannaeth Dyfed-Powys i gysylltu â


157 o ddioddefwyr troseddau difrifol neu’u teuluoedd yn ystod 2006/07. O’r
157 hynny, derbyniodd 101 gynnig y Swyddog Cyswllt Dioddefwyr.

Mae’n bwysig nodi mai pwrpas y cyswllt hwn yw rhoi gwybodaeth i’r
dioddefydd a chyflwyno eu barn am unrhyw benderfyniadau a wneir yn
ystod cyfnod y ddedfryd. Nid yw
Swyddogion Cyswllt Dioddefwyr y
Gwasanaeth Profiannaeth yn cynnig
gwasanaeth cwnsela. Gwneir y gwaith hwn
gan asiantaethau eraill megis y
Gwasanaethau Cymdeithasol,
Gwasanaethau Plant, Cymorth i
Ddioddefwyr, ac ati. Bydd y Swyddog
Cyswllt Dioddefwyr yn gallu darparu
manylion cyswllt y sefydliadau hyn, fel y bo
angen.

10 Adroddiad Blynyddol MAPPA 2006-07


Bwrdd Rheoli Strategol MAPPA

Mae Bwrdd Rheoli Strategol MAPPA yn cynnwys uwch reolwyr o’r Heddlu, y
Gwasanaeth Profiannaeth a’r Gwasanaeth Carchardai (awdurdod cyfrifol) a’r
asiantaethau “dyletswydd i gydweithredu”. Cynrychiolir yr Heddlu a’r
Gwasanaeth Profiannaeth gan uwch reolwyr sydd â chyfrifoldeb am drefniadau
diogelu’r cyhoedd yn ardal Dyfed Powys. Mae gan gynrychiolydd Gwasanaeth
Carchardai EM Cymru gyfrifoldeb tebyg o fewn carchardai Cymru.

Mae tua ugain o aelodau eraill sy’n cynrychioli’r asiantaethau “dyletswydd i


gydweithredu” ar draws y pedair sir - Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a
Phowys. Mae’r rhain yn cynnwys Gwasanaethau Cymdeithasol ac Adrannau Tai
yr Awdurdodau Lleol, Cymdeithasau Tai, Ymddiriedolaethau GIG, Byrddau
Iechyd Lleol, Canolfannau Byd Gwaith a’r NSPCC.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae’r gwasanaeth iechyd, yn enwedig uwch


reolwyr a chynrychiolwyr y gwasanaethau iechyd meddwl, wedi bod yn
ymwneud llawer mwy â’r broses. Yn yr un modd, mae amryw o ddarparwyr llety
wedi bod yn ystyried pryderon Bwrdd Rheoli Strategol MAPPA yngly ^n â chael
llety addas i droseddwyr treisgar a throseddwyr rhyw risg uchel. Mae’r aelodau
ychwanegol hyn yn ychwanegu at ddealltwriaeth a gallu Bwrdd Rheoli Strategol
MAPPA i sicrhau darpariaeth briodol a chefnogi gwaith y rheolwyr a’r ymarferwyr
lleol sy’n rheoli troseddwyr trwy gyfrwng y broses MAPPA.

Adroddiad Blynyddol MAPPA 2006-07 11


Adroddiad yr
Ymgynghorwyr Lleyg
Unwaith eto mae’n rhoi pleser mawr i mi gael cyfle i gyfrannu i Adroddiad
Blynyddol MAPPA, a hynny am y trydydd tro ers fy mhenodi yn Ymgynghorydd
Lleyg ym mis Ionawr 2005. Wrth edrych yn ôl dros y cyfnod hwnnw, ac yn
enwedig y 12 mis diwethaf, cyflwynwyd nifer o newidiadau sylweddol a
sylfaenol i broses MAPPA yn ardal Dyfed Powys, sydd wedi atgyfnerthu’r
trefniadau.
Pan cefais fy mhenodi yn “Ymgynghorydd Lleyg”, bach iawn y gwyddom am
broses MAPPA. Fodd bynnag, trwy fynd ar gyrsiau a mynychu cynadleddau
cenedlaethol a derbyn cefnogaeth ac arweiniad gan dîm ymroddedig a
phroffesiynol yn ogystal â’r asiantaethau “dyletswydd i gydweithredu”, yr wyf
yn awr llawer mwy ymwybodol o’r systemau cadarn sydd mewn lle i sicrhau
fod gan Ardal Dyfed-Powys y trefniadau mwyaf effeithiol posib ar gyfer
‘Diogelu’r Cyhoedd’ rhag troseddwyr MAPPA.

Yn rhinwedd fy rôl, rwy’n mynychu cyfarfodydd chwarterol Bwrdd Rheoli


Strategol MAPPA ac rwyf yn aelod o’r Pwyllgor Gweithredol a ffurfiwyd yn
ddiweddar. Mae’r grw ^p hwn yn canolbwyntio ar gyflawni gorchwylion
penodol o’r Cynllun Busnes a chyflwyno cynigion neu sylwadau i’w trafod a’u
cytuno gan Fwrdd Rheoli Strategol MAPPA.
Rwyf hefyd yn ymwneud â gwaith yr Is-grw ^p Hyfforddiant, a’r tasgau pwysig
^p Archwilio ac Adolygu. Mae’r grw
iawn a gyflawnir gan y Grw ^p olaf hwn yn
sicrhau fod y broses MAPPA yn cael ei rheoli’n gyson ar draws yr ardaloedd.
Cyn dod yn Ymgynghorydd Lleyg, nid oeddwn yn gwybod llawer am y ffordd
mae’r broses MAPPA yn gweithio. Ar adegau, er fy mod yn gallu
empatheiddio â nhw, cefais fy siomi gan brotestiadau’r cyhoedd, yn enwedig
pan fyddai’r cyfryngau yn rhoi sylw i achos lle’r oedd pethau wedi mynd o
chwith. Rwyf hefyd yn ymwybodol iawn fod digwyddiadau’n gallu cael eu
camddeall neu’u camddehongli yn enwedig pan nad yw’r holl wybodaeth ar
^p y Strategaeth Cyfryngau
gael. Gan hynny, rwy’n ystyried bod fy rôl ar Is-grw
a Chyfathrebu yn un hanfodol o ran sicrhau fod persbectif y gymuned yn
cael ei ystyried wrth benderfynu sut y caiff gwahanol achosion eu rheoli.

Yn yr un modd, rwy’n blês iawn o fod wedi cael cyfle i fynychu’r Adolygiad o’r
Trefniadau Diogelu Plant rhag Troseddwyr Rhyw a chyflwyno persbectif
Ymgynghorydd Lleyg. Roedd yr adroddiad hwnnw yn canolbwyntio ar y
trefniadau ailsefydlu ar gyfer troseddwyr rhyw, y cyfyngiadau a osodir arnynt
a’r trefniadau ar gyfer datgelu gwybodaeth i’r cyhoedd. Cyhoeddwyd yr
adroddiad ar y gwaith hwn ym mis Mehefin 2007.

Daeth Ymgynghorwyr Lleyg pedwar Bwrdd Rheoli Strategol MAPPA Cymru (De
Cymru, Gwent, Gogledd Cymru a Dyfed-Powys) i gyfarfod yn Llandrindod ym
mis Medi 2006. Cefais yr anrhydedd o gadeirio’r cyfarfod a chafwyd cyfle i
ganolbwyntio ar amryw o bynciau a gynigwyd gan yr Ymgynghorwyr Lleyg. Y
nod oedd sicrhau dulliau unedig wrth gyflawni rôl a chyfrifoldebau’r
Ymgynghorydd Lleyg.

I grynhoi, rôl yr Ymgynghorydd Lleyg yw gweithredu fel sylwedydd deallus a


chynrychioli diddordebau’r cyhoedd. Mae’n rhan o rôl yr Ymgynghorydd
Lleyg i ofyn cwestiynau a monitro effeithiolrwydd y trefniadau a gyflwynir gan
y bobl broffesiynol sy’n gyfrifol am ddiogelu’r cyhoedd. Rwy’n falch i ddweud
bod y systemau sydd gennym yn Nyfed Powys yn rhai cryf a thrwyadl iawn.
Mae pob asiantaeth yn cydweithio’n dda â’i gilydd ac o ganlyniad mae Arwel Fowler
gennym drefniadau effeithiol ar gyfer delio a’r gwaith cymhleth hwn. Ymgynghorydd Lleyg

12 Adroddiad Blynyddol MAPPA 2006-07


Uned MAPPA – Y Dyfodol

Ers penodi Cydlynydd MAPPA ym mis Mawrth 2007, mae Uned MAPPA Dyfed-Powys
bellach yn gyflawn. Ariennir yr Uned ar y cyd gan Heddlu Dyfed-Powys ac Ardal
Profiannaeth Dyfed-Powys ac fe'i lleolir ym Mhencadlys yr Heddlu, Caerfyrddin.
Ynghyd â’r ddau Weinyddydd, mae Cydlynydd MAPPA yn darparu cefnogaeth
ganolog ar gyfer amryw o swyddogaethau MAPPA yn yr ardal leol.

Prif waith yr Uned yw hyrwyddo a hwyluso defnydd cyson ac effeithiol o arferion da


ar draws Dyfed Powys trwy ddarparu’r swyddogaethau canlynol:

• Cefnogaeth weinyddol benodol i’r cyfarfodydd MAPPA Lefel 2 & 3 a gynhelir


yn y pedair Sir e.e. cymryd cofnodion, dosbarthu a chasglu adroddiadau
• Cydlynu atgyfeiriadau a dderbynnir neu a anfonir gan MAPPA Dyfed Powys
• Mae’r Cydlynydd MAPPA yn cadeirio cyfarfodydd MAPPA Level 2 ac yn
darparu cyngor arbenigol i Gadeiryddion cyfarfodydd MAPPA Lefel 3
• Sicrhau bod y gweithdrefnau yn cydymffurfio â Chanllawiau Cenedlaethol
MAPPA a’r Canllawiau Arfer Da
• Darparu cyngor ar faterion MAPPA i’r holl asiantaethau cysylltiedig
• Cymryd rhan yn nhrefniadau monitro ac archwilio MAPPA
• Darparu a threfnu hyfforddiant.

Prif waith cydlynydd MAPPA yn ystod 2007/08 fydd:-

• Adolygu a gwella dogfennau gweinyddol a chyflwyno templedi cyffredin ar


draws y pedair sir;
• Adolygu’r canllawiau lleol i gynnwys Canllawiau Cenedlaethol MAPPA (a
gyhoeddir yn yr Hydref 2007);
• Adolygu’r trefniadau gweinyddol i sicrhau fod y trefniadau lleol yn cydymffurfio
â Chanllawiau Cenedlaethol MAPPA;
• Cynnal adolygiad o’r Uned MAPPA yn unol â gofynion Cynllun Busnes Bwrdd
Rheoli Strategol MAPPA.

Mae hon yn Uned newydd sbon sydd ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar atgyfnerthu
a chysoni’r arferion da sydd eisoes yn bodoli. Fodd bynnag, mae MAPPA yn
anghenraid cenedlaethol (Cymru a Lloegr) sy’n datblygu’n gyson, felly mae’r uned
yn hanfodol i’r gwaith o baratoi a gweithredu mentrau newydd a gyflwynir gan
adrannau’r Llywodraeth. Mae’r holl waith yn galw am gyswllt agos iawn rhwng y
Gwasanaeth Profiannaeth a’r Heddlu – ar lefel Uwch Reolwyr ac yn yr unedau lleol
ar draws Dyfed Powys.
Yvonne Williams
Cydlynydd MAPPA

Cysylltiadau MAPPA
Cysylltiadau Bwrdd Rheoli Ditectif Brif Arolygydd, Heddlu Dyfed-Powys ,
Uned Diogelu’r Cyhoedd, Heol Llangynnwr,
Strategol MAPPA Caerfyrddin, SA31 2PF
Ffôn : 01267 226322
Cydlynnydd MAPPA
Pencadlys yr Heddlu Dyfed-Powys
Rheolwr, Carchar EM Abertawe,
Blwch Post 99, Llangynnwr, Caerfyrddin,
200 Ffordd Ystumllwynarth, Abertawe, SA1 3SR
SA31 2PF
Ffôn : 01792 485300
Ffôn : 01267 226053
Ymgynghorwyr Lleyg MAPPA,
ACPO, Diogelu’r Cyhoedd, Ardal Profiannaeth
Heddlu Dyfed-Powys, Uned Diogelu’r Cyhoedd,
Dyfed-Powys,
Heol Llangynnwr, Caerfyrddin, SA31 2PF
Heol Llangynnwr, Caerfyrddin, SA31 2PD
Ffôn : 01267 226322
Ffôn : 01267 221567

Adroddiad Blynyddol MAPPA 2006-07 13


Gwybodaeth Ystadegol MAPPA

Troseddwyr MAPPA Categori 1 : Troseddwyr Rhyw Cofrestredig

i) Nifer y Troseddwyr Rhyw Cofrestredig oedd yn byw yn ardal yr heddlu 299


hwn ar 31ain Mawrth 2007

Sir Gaerfyrddin 95
Ceredigion 40
Sir Benfro 76
Powys 88

a) Nifer y Troseddwyr Rhyw Cofrestredig fesul 100,000 poblogaeth 62

ii) Nifer y troseddwyr rhyw y mae’n ofynnol iddynt gofrestru a 18


rybyddiwyd neu a euogfarnwyd am fethu â chydymffurfio â’r
gofynion rhwng 1af Ebrill 2006 a 31ain Mawrth 2007.

iii) Nifer y
(a) Gorchmynion Atal Troseddau Rhyw (SOPOs) a geisiwyd 10
(b) SOPOs dros dro a ganiatawyd 0
(c) SOPOs llawn a gyhoeddwyd gan y llysoedd yn ardal yr heddlu 4
hwn rhwng 1af Ebrill 2006 a 31ain Mawrth 2007

iv) Nifer y
(a) Gorchymynion Hysbysu a geisiwyd 0
(b) Gorchmynion Hysbysu dros dro a ganiatawyd 0
(c) Gorchmynion Hysbysu llawn a gyhoeddwyd gan y llysoedd yn 0
ardal yr heddlu hwn rhwng 1af Ebrill 2006 a 31ain Mawrth 2007

v) Nifer y Gorchmynion Teithio Tramor :


(a) A geisiwyd 0
(b) A gyhoeddwyd gan y llysoedd yn ardal yr heddlu hwn rhwng 1af 0
Ebrill 2006 a 31ain Mawrth 2007

Troseddwyr MAPPA categori 2 : Troseddwyr Treisgar a


Throseddwyr Rhyw eraill

vi) Nifer y troseddwyr treisgar a throseddwyr rhyw eraill (fel y’u diffinnir 167
yn Adran 327 (3), (4) a (5) o Ddeddf Cyfiawnder Troseddol (2003)
fu’n byw yn ardal yr Heddlu rhwng 1af Ebrill 2006 a 31ain Mawrth
2007

Troseddwyr Categori 3 MAPPA : Troseddwyr eraill

vii) Nifer y ‘troseddwyr eraill’ (fel y’u diffinnir yn Adran 325 (2) (b) o 77
Ddeddf Cyfiawnder Troseddol (2003) fu’n byw yn ardal yr Heddlu
rhwng 1af Ebrill 2006 a 31ain Mawrth 2007

14 Adroddiad Blynyddol MAPPA 2006-07


Gwybodaeth Ystadegol MAPPA

Troseddwyr a reolir ar Lefel 3 (MAPPP) a Lefel 2 (Rheolaeth aml-asiantaethol leol)

(viii) Nifer y troseddwyr MAPPA ym mhob un o’r tri chategori a reolir o dan MAPPP
(Lefel 3) a thrwy reolaeth aml-asiantaethol leol (Lefel 2) rhwng 1af Ebrill 2006 a
31ain Mawrth 2007. Lefel 2 Lefel 3

Cat. 1 - Troseddwyr Rhyw Cofrestredig 86 7

Cat. 2 - Troseddwyr Treisgar a Throseddwyr Eraill 88 3

Cat. 3 - Troseddwyr Eraill 72 5

(ix) O’r achosion a reolwyd ar Lefelau 3 neu 2 (hynny yw (viii)) rhwng 1af Ebrill 2006
a 31ain Mawrth 2007, y nifer, tra’n cael eu rheoli ar y lefel honno....... Lefel 2 Lefel 3

(a) A dychwelwyd i’r carchar am dorri amodau trwydded 17 4

(b) A ddychwelwyd i’r carchar am dorri gorchymyn atal neu orchymyn atal 0 0
troseddau rhyw

(c) A gyhuddwyd am drosedd rhyw neu drosedd dreisgar ddifrifol 0 0

Adroddiad Blynyddol MAPPA 2006-07 15


Ystadegau MAPPA –
Trosolwg
Cafwyd gostyngiad bach yn y nifer oedd wedi cofrestru ac yn byw yn Nyfed
Categori 1 (Troseddwyr Rhyw):

Powys yn 2006/07. Fodd bynnag, mae eu dosbarthiad ar draws yr ardal yn


debyg i’r flwyddyn flaenorol. Bu cynnydd bach yn nifer y troseddwyr rhyw a
rybuddiwyd neu a dedfrydwyd am dorri amodau cofrestru (16 yn 2005/06 a 18
yn 2006/07). Mae torri amodau trwydded yn cynnwys pethau megis methu â
riportio i’r Heddlu neu fethu â rhoi gwybod am newid cyfeiriad.

Categori 2 (Troseddwyr rhyw yn bennaf, sydd wedi’u dedfrydu i 12

Cafwyd cynnydd o 20 achos (13.6%) o’i gymharu â 2005/06 ac mae hyn yn


mis neu fwy o garchar):

adlewyrchu nifer y troseddwyr a ryddhawyd o’r carchar yn dilyn dedfryd o 12


mis neu fwy am gyflawni troseddau treisgar neu droseddau rhyw.

Categori 3 (Troseddwyr eraill a aseswyd fel rhai a allai gynrychioli

^p hwn yn debyg iawn i’r flwyddyn flaenorol.


Erys y nifer yn y grw
risg uchel o niweidio eraill):

Cafwyd cynnydd yn 2006/07 yn nifer y troseddwyr sy’n cael eu rheoli trwy


Yn gyffredinol

gyfrwng cyfarfodydd MAPPA lefel 2 o 164 yn y flwyddyn flaenorol i 246, sef


cynnydd o 82. Bydd y maes hwn yn cael ei adolygu. Yn gyffredinol, mae’r
modd y cesglir ystadegau MAPPA yn gwella wrth i’r prosesau ddatblygu ac
ennill eu plwyf

Mae nifer y troseddwyr a reolir trwy gyfrwng cyfarfodydd MAPPA lefel 3 wedi
aros yr un fath ar 15. Mae hwn yn ymddangos fel canran rhesymol o
boblogaeth MAPPA Dyfed Powys.

Ceir gwybodaeth am y nifer o droseddwyr a ddychwelwyd i’r carchar ar ôl


cael eu rhyddhau ar drwydded ym Mhwynt 4(ix)(a) o’r Wybodaeth Ystadegol.
Fe’u dychwelwyd oherwydd pryderon ynghylch eu hymddygiad yn y
gymuned ac mae hyn yn arwydd o’r cydweithrediad agos sy’n bodoli, yn
enwedig rhwng yr Heddlu a’r Gwasanaeth Profiannaeth, wrth fonitro’r
troseddwyr hyn. Mae nifer y troseddwyr MAPPA Lefel 2 a ddychwelwyd i’r
carchar yn adlewyrchu’r cynnydd yn nifer y troseddwyr a reolir trwy gyfrwng
cyfarfodydd aml-asiantaethol.

16 Adroddiad Blynyddol MAPPA 2006-07


Cynllun Busnes Bwrdd Rheoli
Strategol MAPPA Dyfed-Powys
1 Ebrill 2006 - 31 Mawrth 2007
(Crynodeb o’r hyn a
Gyflawnwyd)
NOD STRATEGOL CYNLLUN GWEITHREDU CERRIG MILLTIR ADNODDAU CANLYNIAD CYNNYDD
1. Strategaeth Datblygu MAPPA
a) Cael cymorth
• Hysbysebu’r swyddi Mawrth/Ebrill 06 Awdurdod Cefnogaeth Penodi gweinyddwyr
gweinyddol penodol ar
• Cwblhau’r broses cyfweld a dethol Mai 06 Cyfrifol weinyddol gyson MAPPA – Mehefin 2006
gyfer proses MAPPA ar
• Staff yn y swyddi ar gyfer y broses
draws Dyfed-Powys
• Ymsefydlu Diwedd Medi 06 MAPPA
Hydref/Tach 06

b) Penodi Cydlynydd • Awdurdodau Cyfrifol i gytuno’r adnoddau ariannol Mehefin 06 Awdurdod Gwella Yn unol â’r bwriad,
MAPPA i reoli’r broses ar gyfer y penodiad Cyfrifol effeithiolrwydd, gwnaed y penodiadau
MAPPA ar draws Dyfed • Datblygu swydd ddisgrifiad, manyleb swydd, ac ati Medi 06 effeithlonrwydd a erbyn 1 Ebrill 2007.
Powys • Cytuno proses ddethol ac amserlen Hydref 06 chysondeb
• Cydlynydd MAPPA yn ei swydd Mawrth 07 proses MAPPA

c) Adolygu Staffio a • Staff i gyd yn eu swyddi – 1/4/07. Cynnal Awdurdod Pob aelod o staff wedi’u
Strwythur Uned MAPPA i • Staff wedi ymsefydlu yn eu rôl 1/6/07. adolygiad ac Cyfrifol penodi – 1/4/07.
sicrhau cysondeb wrth • Adolygu’r strwythur a’r trefniadau staffio. adrodd i Fwrdd
ddarparu’r gefnogaeth Rheoli Strategol
a fwriedir MAPPA erbyn
23/10/07.
d) Gweithio gydag • Cyd-gyfarfodydd Profiannaeth, Heddlu a’r Gwell cysondeb Gwaith i’w yrru ymlaen
Awdurdod
Awdurdodau Cyfrifol eraill Gwasanaeth Carchardai o ran trefniadau ^p MAPPA Cymru.
gan Grw
Cyfrifol
ar draws Cymru i • Cyflawni gwaith fel y cytunwyd ac arferion ar
ddatblygu trefniadau • Cynrychiolydd Bwrdd Rheoli Strategol MAPPA draws Cymru.
cyson, rhannu ^p MAPPA Cymru Heddlu a
Dyfed-Powys i fod yn aelod o Grw Phrofiannaeth
gwybodaeth a lledaenu
arfer da

2. Strategaeth Monitro a Gwerthuso - Bwrdd Rheoli Strategol MAPPA i gyflwyno Cynllun Busnes ar gyfer 2006/09 sy’n cynnwys
a) Darparu gwybodaeth i • Adrodd am Droseddau Difrifol Pellach i Fwrdd Adrodd fel y Ardal Cytuno camau i Ar y gweill – Profiannaeth
Fwrdd Rheoli Strategol Rheoli Strategol MAPPA bo’n addas i Profiannaeth wella trefniadau i’w godi fel y bo angen
MAPPA am Adolygiadau gyfarfodydd Dyfed-Powys MAPPA
Achosion Difrifol a Bwrdd Rheoli
Throseddau Difrifol Strategol MAPPA
Pellach (Cylchlythyr
Profiannaeth 08/2006)
b) Archwilio a sicrhau Aelodau Bwrdd Gwella cysondeb Sefydlwyd Is-bwyllgor
• Cytuno ar Lwybr Archwilio ar gyfer Cymru Cylch Gorchwyl
ansawdd achosion Rheoli Strategol o ran arferion a Archwilio ac Adolygu.
• Cytuno ar dîm samplu wedi’i gytuno
MAPPA Lefel 3 o ran MAPPA threfniadau
• Cytuno trefniadau samplu
cysondeb, cywirdeb a cyfarfodydd
• Cytuno ar amlder archwilio Dyddiadau i’w
datblygu cynlluniau MAPPA Lefel 3
• Adeiladu ar brofiadau’r Broses Archwilio ar gyfer pennu ar gyfer
rheoli risg effeithiol
MAPPA Lefel 3 archwiliadau pob
dwy flynedd

3. Strategaeth Gyfathrebu a Phartneriaeth Strategol


a) Cyhoeddi Adroddiad • Sicrhau y cesglir ystadegau yn rheolaidd O Ebr/Mai 07 Awdurdod Cynyddu Yn unol â’r amserlen a
Blynyddol MAPPA • Casglu astudiaethau achos a deunydd arall ymlaen Cyfrifol ymwybyddiaeth gytunwyd, cyhoeddwyd
a dealltwriaeth y Adroddiad MAPPA
• Sicrhau bod drafft terfynol ar gael o fewn amserlen Drafft cyntaf cyhoedd am y 2005/06 ym mis Hydref
gytûn (y Swyddfa Gartref) wedi’i gwblhau broses MAPPA 2006.
Mai 07. Dyddiad
cyhoeddi’r
adroddiad i’w
gytuno

4. Strategaeth Hyfforddi
a) Datblygu Strategaeth Adrodd i Heddlu a Cysondeb ar Mark Alman i drefnu
• Strategaeth Hyfforddi i gynnwys trefniadau
Hyfforddi ar y cyd ag gyfarfodydd Phrofiannaeth draws Dyfed cyfarfodydd.
hyfforddi/briffio ar gyfer:
Awdurdodau Cyfrifol chwarterol Bwrdd Powys a Chymru
• Ymgynghorwyr Lleyg
eraill Cymru fel rhan o’r Rheoli Strategol o ran Datblygwyd strategaeth
• Cydlynwyr MAPPA
trefniadau cydweithredu MAPPA hyfforddiant hyfforddi.
• Aelodau’r Bwrdd Rheoli Strategol
MAPPA.
• Ymarferwyr newydd
• Cadeiryddion cyfarfodydd MAPPA (Lefel 2 a 3)
• Asiantaethau eraill sy’n rhan o MAPPA

Adroddiad Blynyddol MAPPA 2006-07 17


Cynllun Busnes Bwrdd Rheoli
Strategol MAPPA Dyfed-Powys
1 Ebrill 2006 - 31 Mawrth 2009

CERRIG
NOD STRATEGOL CYNLLUN GWEITHREDU MILLTIR
ADNODDAU CANLYNIAD CYNNYDD
1. Strategaeth Datblygu MAPPA
a) Cael cymorth • Hysbysebu’r swyddi Mawrth/Ebrill 06 Awdurdod Cefnogaeth Penodi gweinyddwyr
gweinyddol penodol ar • Cwblhau’r broses cyfweld a dethol Mai 06 Cyfrifol weinyddol gyson MAPPA – Mehefin 2006
gyfer proses MAPPA ar • Staff yn y swyddi ar gyfer y broses
draws Dyfed-Powys • Ymsefydlu Diwedd Medi 06 MAPPA
Hydref/Tach 06

b) Penodi Cydlynydd • Awdurdodau Cyfrifol i gytuno’r adnoddau ariannol Mehefin 06 Awdurdod Gwella Yn unol â’r bwriad,
MAPPA i reoli’r broses ar gyfer y penodiad Cyfrifol effeithiolrwydd, gwnaed y penodiadau
MAPPA ar draws Dyfed • Datblygu swydd ddisgrifiad, manyleb swydd, ac ati Medi 06 effeithlonrwydd a erbyn 1 Ebrill 2007
Powys • Cytuno proses ddethol ac amserlen chysondeb
• Cydlynydd MAPPA yn ei swydd Hydref 06 proses MAPPA
Mawrth 07

c) RAdolygu Staffio a • Staff i gyd yn eu swyddi – 1/4/07. Cynnal adolygiad Awdurdod Pob aelod o staff wedi’u
Strwythur Uned MAPPA i • Staff wedi ymsefydlu yn eu rôl 1/6/07. ac adrodd i Fwrdd Cyfrifol penodi – 1/4/07
sicrhau cysondeb wrth • Adolygu’r strwythur a’r trefniadau staffio. Rheoli Strategol
ddarparu’r gefnogaeth MAPPA erbyn
a fwriedir 23/10/07.

d) Ymgorffori Canllawiau • Diweddaru ac ymgorffori newidiadau yn y I’w cytuno pan Awdurdod Cydymffurfio â Cwblhawyd – canllawiau
diwygiedig MAPPA fel Gweithdrefnau Lleol gyhoeddir Cyfrifol Chanllawiau lleol wedi’u cytuno a’u
rhan o’r Gweithdrefnau • Cytuno trwy Fwrdd Rheoli Strategol MAPPA Canllawiau Cenedlaethol cyhoeddi.
Lleol • Lledaenu gweithdrefnau lleol diwygiedig MAPPA Cenedlaethol (Cymru a Lloegr)
diwygiedig MAPPA MAPPA

e) Sicrhau cysylltiadau • Adolygu’r trefniadau cyfredol • Cyfarfod cyntaf Awdurdod Gwella Cysylltiadau strategol â
effeithiol â grwpiau • Sicrhau eglurdeb o ran aelodaeth a chysylltiad Grw^p MAPPA Cyfrifol ac effeithiolrwydd a ^p Troseddwyr
Grw
strategol eraill yn ardal strategol Cymru ganol Asiantaethau mesurau rheoli Anhwylder Meddwl a
Dyfed Powys i gryfhau’r • Materion Cymreig i gael eu gyrru ymlaen trwy 2007 Dyletswydd i Bwrdd Rheoli Byrddau Diogelu
mesurau rheoli ac gyfrwng Grw^p MAPPA Cymru • Bwrdd Rheoli Gydweithredu Strategol MAPPA
effeithiolrwydd Bwrdd Strategol i Gwaith arall ar y gweill.
Rheoli Strategol MAPPA, ddatblygu’r
a MAPPA gwaith a wnaed
gan Grw^p
MAPPA Cymru
f) Gweithio gydag • Cyd-gyfarfodydd Profiannaeth, Heddlu a’r • Dwywaith y Awdurdod Gwell cysondeb Gwaith i’w yrru ymlaen
Awdurdodau Cyfrifol eraill Gwasanaeth Carchardai flwyddyn Cyfrifol o ran trefniadau ^p MAPPA Cymru.
gan Grw
ar draws Cymru i • Cyfarfodydd aelodau arweiniol yr Heddlu a ac arferion ar
ddatblygu trefniadau • Yn ôl yr Awdurdod
Phrofiannaeth amserlen Cyfrifol draws Cymru.
cyson, rhannu • Cyflawni gwaith fel y cytunwyd
gwybodaeth a lledaenu • Cynrychiolydd Bwrdd Rheoli Strategol MAPPA Dyfed- Heddlu a
• Mai 06
arfer da Powys i fod yn aelod o Grw^p MAPPA Cymru Phrofiannaeth
• Cytundeb gan yr holl Asiantaethau Dyletswydd i Diwedd Awdurdod Cadarnhawyd ym mis
g) Pob asiantaeth berthnasol i
Gydweithredu Gorffennaf 06 Cyfrifol Gorffennaf gan y Bwrdd
gytuno’n derfynol ar y
Memorandwm Rheoli Strategol.
Dealltwriaeth y
Ddyletswydd i
Gydweithredu

h) Cynllunio i weithredu • I’w gytuno pan fydd yr amserlen weithredu Dyddiadau pan Profiannaeth Disgwyl am amserlen NPS.
VISOR ar draws Ardal fydd ar gael Dyfed-Powys
Profiannaeth Dyfed-
Powys a Thimau
Troseddwyr Ifanc Dyfed
Powys

2. Strategaeth Fonitro a Gwerthuso


a) Monitro proses MAPPA trwy • Ymgorffori cynnydd, gweithdrefnau a Pan fyddant ar gael Awdurdod Monitro perfformiad yn Disgwylir
ddefnyddio Dangosyddion threfniadau adrodd yn MAPPA Cyfrifol erbyn y dangosyddion Canllawiau
Perfformiad Aml- perfformiad a gytunwyd Cenedlaethol
asiantaethol Cenedlaethol
gan y Swyddfa Gartref diwygiedig MAPPA
er Diogelu’r Cyhoedd ym mis Hydref
2007.
b) Darparu gwybodaeth i • Defnyddio’r broses a gytunwyd arni yng Amserlen i’w chytuno Awdurdod Cytuno camau i wella Ar y gweill –
Fwrdd Rheoli Strategol Nghymru i wneud Adolygiadau Achosion trefniadau MAPPA Profiannaeth i’w
yng Nghymru. Cyfrifol
MAPPA am Adolygiadau Difrifol ac adrodd i Fwrdd Rheoli Strategol godi fel y bo
Achosion Difrifol a
MAPPA Ardal angen.
Throseddau Difrifol Pellach
• Adrodd am Droseddau Difrifol Pellach i Fwrdd Pob cyfarfod Bwrdd Profiannaeth
(Cylchlythyr Profiannaeth
08/2006) Rheoli Strategol MAPPA Rheoli Strategol Dyfed-Powys

18 Adroddiad Blynyddol MAPPA 2006-07


CYNLLUN BUSNES BWRDD RHEOLI STRATEGOL
MAPPA DYFED-POWYS - 1 EBRILL 2006 – 31 MAWRTH 2009

NOD STRATEGOL CYNLLUN GWEITHREDU CERRIG MILLTIR ADNODDAU CANLYNIAD CYNNYDD


2. Strategaeth Fonitro a Gwerthuso
c) Archwilio a sicrhau • Cytuno ar Lwybr Archwilio ar gyfer Cymru Aelodau Bwrdd Gwella cysondeb o ran Sefydlwyd Is-
ansawdd achosion • Cytuno ar dîm samplu Cylch Gorchwyl wedi’i Rheoli Strategol arferion a threfniadau bwyllgor
MAPPA Lefel 3 o ran • Cytuno trefniadau samplu gytuno MAPPA cyfarfodydd MAPPA Archwilio ac
cysondeb, cywirdeb a Lefel 3 Adolygu.
• Cytuno ar amlder archwilio Dyddiadau i’w pennu ar
datblygu cynlluniau
• Adeiladu ar brofiadau’r Broses Archwilio ar gyfer archwiliadau pob
rheoli risg effeithiol
gyfer MAPPA Lefel 3 dwy flynedd
• Datblygu cynllun gwaith i estyn y broses Cynllun gwaith wedi’i Aelodau Bwrdd Gwella cysondeb o ran Sefydlwyd Is-
archwilio i gynnwys troseddwyr / achosion ddatblygu erbyn Ionawr Rheoli Strategol arferion a threfniadau bwyllgor
MAPPA Lefel 2 ac 1 08 MAPPA cyfarfydd MAPPA Lefel 2 Archwilio ac
ac 1 Adolygu.

d) Archwilio a sicrhau
ansawdd cofnodion a
chynlluniau rheoli risg
achosion MAPPA Lefel 2 ac 1
e) Sicrhau bod Bwrdd Rheoli • Penodi fel y bo’n addas Adolygu’r sefyllfa
Strategol MAPPA Dyfed • Proses Ddatblygu ac Ymsefydlu gyfredol ym Mai 07
Powys yn cynnal dau
Ymgynghorydd Lleyg

3. Strategaeth Gyfathrebu a Phartneriaeth Strategol


a) Cyhoeddi Adroddiad • Sicrhau y cesglir ystadegau yn rheolaidd O Ebr/Mai 07 ymlaen Awdurdod Cynyddu Rhoddwyd
Blynyddol MAPPA • Casglu astudiaethau achos a deunydd arall Cyfrifol ymwybyddiaeth a fersiwn derfynol
• Sicrhau bod drafft terfynol ar gael o fewn Drafft cyntaf wedi’i dealltwriaeth y cyhoedd Adroddiad
amserlen gytûn (y Swyddfa Gartref) gwblhau Mai 07. am y broses MAPPA MAPPA 2005/06
Dyddiad cyhoeddi’r i’r Swyddfa
adroddiad i’w gytuno Gartref ar
17/10/06.

b) Datblygu strategaeth • Cynhyrchu strategaeth at ddefnydd mewnol Dogfen fewnol a gytunwyd Awdurdod Cyfrifol Sicrhau bod pob
gyfathrebu a ^p MAPPA Cymru ddatblygu
• Gofyn i Grw gan y Bwrdd Rheoli a’r Bwrdd Rheoli cyfathrebiad a’r cyfryngau
Strategol
chyfryngau strategaeth ar gyfer Cymru Strategol i gael blaenoriaeth yn glir ac yn ddiamwys

c) Cydweithredu • Sicrhau cyfnewid gwybodaeth trwy amrywiol Rhannu cofnodion y Awdurdod Manteisio ar arferion da. Heddlu a
rhanbarthol ar MAPPA grwpiau Awdurdodau Cyfrifol yng Nghymru Bwrdd Rheoli Strategol trwy Cyfrifol Datblygu dulliau cyson ar Phrofiannaeth yn
gyfrwng cyfarfodydd draws Cymru. parhau i gynnal
• Cefnogi mentrau i rannu arferion gorau chwarterol Profiannaeth cyfarfodydd ar
MAPPA. Lleihau dyblygu wahân.
Seminarau/Cynadleddau Awdurdod ymdrechion.
Rhanbarthol/Cymru Cyfrifol
d) Cydweithredu • Cefnogi/mynychu Cynadleddau Dyfed Powys i fynychu Bod yn ymwybodol o Ar y gweill.
cenedlaethol Cenedlaethol a digwyddiadau priodol eraill pan fo’n bosib. ddatblygiadau Ystyried mynychu
cenedlaethol a chymryd pob cynhadledd
(Lloegr/Cymru) • Defnyddio gwybodaeth oddi wrth Rhannu gwybodaeth fel rhan ynddynt. berthnasol.
gynrychiolwyr Cymru ar rwydweithiau y daw i law Dysgu oddi wrth ranbarthau
perthnasol eraill.

4. Strategaeth Hyfforddi
a) Datblygu Strategaeth • Strategaeth Hyfforddi i gynnwys trefniadau I’w drefnu Heddlu a Cysondeb ar draws Mark Alman i
Hyfforddi ar y cyd ag hyfforddi/briffio ar gyfer: Phrofiannaeth Cymru o ran hyfforddiant drefnu
Awdurdodau Cyfrifol • Ymgynghorwyr Lleyg MAPPA. cyfarfodydd.
eraill Cymru fel rhan • Cydlynwyr MAPPA
o’r trefniadau • Aelodau’r Bwrdd Rheoli Strategol Datblygwyd
• Ymarferwyr newydd strategaeth
cydweithredu
• Cadeiryddion cyfarfodydd MAPPA (Lefel hyfforddi gan yr
2 a 3) ymgynghorydd.
• Asiantaethau eraill sy’n rhan o MAPPA

b) Datblygu a chyflwyno • Cynllun i gynnwys: • ^p Hyfforddiant i


Grw Asiantaethau Sicrhau cysondeb o ran Drafftio Cynllun
cynllun hyfforddiant • Ymgynghorwyr Lleyg Dyletswydd i hyfforddiant/briffio ar Hyfforddi yn
ddatblygu Cynllun
MAPPA ar draws Dyfed • Cydlynwyr MAPPA Gydweithredu gyfer pob sefydliad, seiliedig ar waith
Hyfforddi
• Aelodau’r Bwrdd Rheoli Strategol gweithiwr ac asiantaeth yr
Powys i gynnwys pob • Cynllun Hyfforddi i’w
• Ymarferwyr newydd berthnasol. ymgynghorydd.
asiantaeth berthnasol gytuno gan Fwrdd
• Cadeiryddion cyfarfodydd MAPPA
Rheoli Strategol
(Lefel 2 a 3)
MAPPA erbyn
• Asiantaethau eraill sy’n rhan o MAPPA Asiantaethau
Gorffennaf
• Cytuno ar amserlen weithredu gyda’r Dyletswydd i
asiantaethau Gydweithredu

Adroddiad Blynyddol MAPPA 2006-07 19