You are on page 1of 8

Heddlu Gwent a

GPC Ardal Gwent


Adroddiad Blynyddol o ran y Ddeddf Cyfiawnder Troseddol a Gwasanaethau Llysol 2000, Adrannau 67 & 68
Cyflwyniad

Dechreuwyd trefniadau yng Ngwent yn dilyn y


Ddeddf Troseddwyr Rhywiol 1997 pryd oedd
angen i'r Heddlu a'r Gwasanaeth Prawf gwneud
trefniadau ar y cyd ar gyfer yr asesiad a'r
rheolaeth o droseddwyr rhywiol cofrestredig. Yr
ydym wedi adeiladu ar y trefniadau yma ers
hynny a nawr mae gennym brotocolau aml-
asiantaethol ar gyfer yr asesiad o droseddwyr
rhywiol a throseddwyr eraill gallai fod yn
beryglus. Mae’r protocolau yma wedi eu cytuno
gan yr Heddlu, y Gwasanaeth Prawf, Cartrefi,
Gwasanaethau Cymdeithasol a Iechyd. Bydd yr
adroddiad blynyddol yma yn darparu manylion
pellach o'r trefniadau yng Ngwent ac yn rhoi
manylion cyswllt ar gyfer ymholiadau
ychwanegol, yn cynnwys asiantaethau ar wahân
i'r Heddlu a'r Gwasanaeth Prawf.
1. Crynodeb o Rolau a Chyfrifoldebau
Wrth adnabod mae dim ond trwy arbennig, â dyletswyddau i awdurdod unedol sy'n ffurfio
drefniadau cydweithrediadol gall grwpiau bregus yn cynnwys plant Heddlu a Gwasanaethau Prawf
amddiffyniad effeithiol o'r cyhoedd mewn angen a'u teuluoedd, yr Gwent yn cael eu cynrychioli gan
digwydd mae Heddlu Gwent a'r henoed, pobl anabl a’r rhain gydag eu hadrannau Gwasanaethau
Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol anghenion iechyd meddwl. Mae Cymdeithasol yng Nghyfarfodydd
(GPC) Ardal Gwent wedi sefydlu gwaith y pedwar Pwyllgor Amddiffyniad Cyhoeddus Aml-
perthnasau gweithio agos gydag Amddiffyn Plant Rhanbarthol (mae Asiantaethol rheolaidd. Y
asiantaethau, gwasanaethau ac Blaenau Gwent a Sir Fynwy yn cynrychiolwyr enwol yw'r
awdurdodau eraill â'r cyfrifoldebau gweithio gyda'u gilydd) yn Cysylltwyr Panel Amddiffyn Plant
a'r cyfranogiad sy'n gallu gwneud berthnasol iawn i waith y Paneli ar gyfer Caerffili, Casnewydd,
cyfraniad positif i amddiffyniad o'r Amddiffyniad Cyhoeddus Aml- Blaenau Gwent a Torfaen a’r
cyhoedd yn ein cymunedau. Y Asiantaethol (PACAA) ac mae Dirprwy Cyfarwyddwr,
rhai sydd â rhan mor belled yw’r cynrychioliad rheolaidd gan yr Gwasanaethau Plant ar gyfer Sir
pum awdurdod lleol o Gasnewydd, Awdurdodau Unedol trwy eu Fynwy. Mae cynrychiolwyr
Torfaen, Caerffili, Sir Fynwy a Adrannau Gwasanaethau Adrannau Cartrefi'r Awdurdodau
Blaenau Gwent, Awdurdod Iechyd Cymdeithasol. Mae Iechyd yn cael Unedol yn mynychu'r Grwpiau
Gwent ac Ymddiriedolaeth Gofal ei gynrychioli trwy weithwyr PACAA a'r cyfarfodydd Asesiad
Iechyd NHS Gwent, Cymdeithas proffesiynol penodol efallai bydd â Risg Aml-Asiantaethol (ARAA) fel
Cartrefi Tai Trothwy a Prosiect rhan yn achos arbennig ac yn sydd angen ac mae Gweithwyr
Llwybrau yr NSPCC. cynnwys Seiciatryddion a Cyngor Cartrefi sy'n cael eu cyflogi
Seicolegwyr Ymgynghorol, Nyrsys gan GPC Ardal Gwent trwy
Mae gan yr Awdurdodau Unedol Seiciatrydd Cymuned yn rhan o bartneriaeth gyda Tai Trothwy,
amrediad eang o gyfrifoldebau Dimau Iechyd Meddwl Cymunedol cymdeithas cartrefi Cymraeg, yn
statudol a'u Adrannau Cartrefi a a chynrychiolaeth gan yr Uned gyfranwyr rheolaidd.
Gwasanaethau Cymdeithasol yn Fforensig leol. Mae’r pum

2. Amlinelliad o’r trefniadau


Yn ogystal â gwaith dyddiol yr Gwent a chydweithwyr o adrannol yw hyn sy’n cael ei ffurfio
Heddlu a’r Gwasanaeth Prawf sy’n Wasanaethau Cymdeithasol a gan asiantaethau allweddol yn
cael eu hamlinellu yn yr adran Iechyd. Mae’r ddogfen yn cynnwys yr Heddlu, y
ganolog o’r adroddiad yma, mae amlinellu’r gweithdrefnau am alw Gwasanaethau Prawf a Gofal
Gwent wedi datblygu trefniadau ei cyfarfodydd PACAA ac ARAA, y Cymdeithasol sy’n cyfarfod pryd
hunain ar gyfer yr asesiad a’r polisi ar cyn-ddatgyddiad, mae angen trafod achosion unigol
rheolaeth o droseddwyr rhywiol, manylion gofynion y Ddeddf er mwyn rhannu gwybodaeth,
treisgar a throseddwyr peryglus Troseddwyr Rhywiol a sut i wneud asesu risg a chreu cynlluniau
eraill. Heddlu Gwent a’r cais am Urdd Troseddwr Rhywiol. gweithredu o ran troseddwyr a allai
Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol – Bydd y polisïau a’r gweithdrefnau fod yn beryglus a Throseddwyr
ym Mawrth 2002 wnaeth Ardal yn cael eu harolygu bob blwyddyn Rhywiol cofrestredig. Bydd y
Gwent cynhyrchu "Gweithio Mewn i sicrhau effeithiolrwydd y mesurau cyfarfod yn cymryd lle o fewn pum
Partneriaeth – Polisïau a sydd yn lle ac er mwyn eu diwrnod gwaith o’r cais. Gall y
Gweithdrefnau ar gyfer Rheoli hadolygu a’u gwella lle sydd grw^p hefyd gofyn am
Troseddwyr a allai fod yn Beryglus angen. gynrychiolaeth o unrhyw asiantaeth
a Throseddwyr Rhywiol arall sy’n gallu cyfrannu at y proses
Cofrestredig". Cafodd hwn ei Cyfnod cyntaf y proses yw galw asesiad risg. Os ydym yn ystyried
^
datblygu mewn ymgynghoriad â Grwp Asesiad Risg Aml- bod troseddwr sy’n cael ei drafod
staff Heddlu Gwent a GPC Ardal Asiantaethol (GARAA). Fforwm yn GARAA yn debygol o achosi
niwed difrifol i’r cyhoedd yn Bydd troseddwyr rhywiol sydd o cyfarfodydd yn cael eu cyd-
gyffredin neu i unigolion arbennig dan oruchwyliaeth statudol gan y cadeirio gan Heddlu Gwent a GPC
wedyn gall GARAA cael ei drefnu. GPC Ardal Gwent pa un a’i o dan Ardal Gwent wrth lefel Ditectif Brif
Urdd Ailsefydlu Cymunedol neu o Arolygydd neu Ditectif Arolygydd a
Bydd pob Troseddwr Rhywiol o dan Trwydded yn dilyn rhyddhad gan Rheolwr Adrannol, Uned
Risg Uchel neu o Risg Uchel Iawn o’r carchar yn cael eu goruchwylio Amddiffyniad Cyhoeddus, ar gyfer
ac unrhyw droseddwr arall yr ydym yn ôl Safonau Cenedlaethol ac yn y Gwasanaeth Prawf. Lle mae
yn meddwl gallai fod yn beryglus achos Troseddwyr o Risg Uchel carcharau yn cael eu rhyddhau o
yn cael eu harolygu’n chwarterol bydd cyswllt yn arbennig o gynnar garchar lleol yn enwedig HMP Usg
yn Arolygiadau GARAA. Mae’r yn Urdd neu Drwydded yn fwy na lle mae troseddwyr rhywiol yn cael
arolygiadau yma yn cael eu Safonau Cenedlaethol. Bydd eu carcharu a lle mae rhaglenni yn
mynychu’n rheolaidd gan yr ymweliadau â throseddwyr yn cael eu rhedeg gwahoddir staff y
Heddlu, y Gwasanaeth Prawf a digwydd dwy waith yr wythnos neu carchar i fynychu.
Gwasanaethau Cymdeithasol ac yn hyd yn oed bob dydd os ydynt o
creu cynlluniau gweithredu er Risg Uchel Iawn neu Uchel a bydd Mae GPC Ardal Gwent wedi
mwyn lleihau’r risg i unrhyw un cysondeb y cysylltiad yn cael ei gweithio am nifer o flynyddoedd
gallai fod yn ddioddefwyr, os ydynt gynnal trwy gydol y cyfnod gyda’r NSPCC i redeg y Rhaglen
yn blant neu yn oedolion. goruchwylio os oes angen. Mae Troseddwyr Rhywiol Llwybrau.
angen i droseddwyr sydd â Mae hwn wedi datblygu i gynnwys
Bydd Troseddwyr Rhywiol o Risg rhaglenni hir o driniaeth i fynychu’n Ardaloedd Dyfed-Powys a De
Uchel Iawn yn cael ymweliadau wythnosol a bydd ymweliadau Cymru ar sylfaen cydweithrediadol.
misol gan yr Heddlu, y rhai o Risg cartref ac apwyntiadau eraill tu Yr ydym newydd dechrau rholio
Uchel bob tri mis, a’r rhain o Risg allan i’r rhaglen yn cael eu trefnu allan C_SOP y Rhaglen Troseddwr
Ganolog bob chwe mis a bob hefyd. Rhywiol Cymunedol achrededig ar
blwyddyn. Bydd rhai o Risg Isel draws Cymru yn cynnwys
yn cael eu hymweld unwaith yn Bydd pob troseddwr rhywiol a Swyddogion Amddiffyn Plant yr
dilyn cofrestriad gyda ymweliadau throseddwyr eraill a allai fod yn NSPCC fel Tiwtoriaid Rhaglen yn
pellach os ydynt yn derbyn beryglus yn cael eu cyfeirio at ogystal â Swyddogion Prawf.
gwybodaeth sy’n awgrymu bod gyfarfod GARAA cyn ryddhad o
angen mwy o archwiliad. ddedfryd carchar. Mae

3. Trefniadau Rheolaeth Strategol


O fewn Gwasanaeth Prawf dull o ymuno yn cael ei defnyddio i Cynorthwyol a Llywodraethwr HMP
Cenedlaethol Ardal Gwent, bydd amddiffyniad cyhoeddus sy’n Usg. Bydd dull strategol yn cael ei
cyfrifoldeb strategol ar gyfer y cyfuno datblygiadau gyda defnyddio ar gyfer PACCA a
PACCA a’r GARAA trwy Brif phartneriaethau Trosedd a Helynt, GARAA er mwyn sicrhau bod y
Swyddog Cynorthwyol a fydd yn yn cynnwys yr Arolygiad Gwerth proses yn ddeinamig ac yn agored
sicrhau bod ymgynghoriaeth yn Gorau awgrymiedig, mentrau i welliant trwy gyfuno ymarfer
digwydd ar y lefel addas gyda’r cenedlaethol a rhanbarthol ac er gorau a’r arolygiad o brotocolau,
Heddlu, y pump Awdurdod Lleol, enghraifft y gwerth ychwanegol o gweithdrefnau a chanllawiau.
yr Uned Troseddwyr Peryglus, weithio’n agos gyda Heddlu ac Bydd anghenion dysgu a
Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Ardaloedd Prawf cymdogol e.e De datblygiad staff yn cael eu
Llywodraethwr, gyda chyfeiriad Cymru. Hefyd bydd mwy o harolygu a bydd cydweithrediad
arbennig i’r Uned Lleihau gysylltiad â’r Gwasanaeth aml-asiantaethol yn cael ei annog
Troseddau ac asiantaethau Carcharol yn PACCA a GARAA. Er yn ystod y flwyddyn nesaf.
gwirfoddol ac annibynnol addas mwyn hyn mae trafodaethau wedi
eraill. Dros y cyfnod nesaf bydd y cymryd lle rhwng Prif Swyddog
4. Datguddiad
Un o’r strategaethau gall cael ei a’i peidio gorfod cael ei cyfiawnhau Esiampl
defnyddio i leihau risg yw hysbysu ar sylfaen tebygrwydd y niwed gall Wnaeth datguddiad i gymdogion
unigolion, grwpiau neu adrannau o’r peidio datguddio achosi. allweddol mewn stryd mewn
gymuned bod troseddwr rhywiol yn perthynas â throseddwr rhywiol
byw yn ardal arbennig. Pwrpas Er mae rôl y cyfarfod cyn- oedd wedi symud mewn i’n ardal
cyfarfod cyn-datguddiad yw datguddiad yw gwneud ar ôl i’w goruchwyliaeth statudol
penderfynnu os gall gwybodaeth argymhellion am ddatguddiadau gyda’r Gwasanaeth Prawf dod i
am droseddwyr rhywiol neu am mae’r penderfyniad terfynol i ben galluogi gwaith positif i
droseddwyr gallai god yn beryglus ddatguddio yn aros gyda Prif ddigwydd. Cafodd plant a allai fod
cael ei rhannu gyda person neu Gwnstabl, Heddlu Gwent. yn dioddefwyr eu hamddiffyn,
pobl arbennig. Gall atgyfeiriadau wnaeth cymdogion ymddwyn yn
am gyfarfod cyn-datguddiad cael Gwahoddir gwrthrych y cyfarfod call a wnaeth y ddau darparu
eu gwneud gan unrhyw person cyn-datganiad i fynychu neu cefnogaeth i’r troseddwr ac action
proffesiynol yn cynnwys, yn cyflwyno’u sylwadau i’r cyfarfod. fel "llygaid a chlustiau" ychwanegol
arbennig, y Gwasanaeth Prawf, Unwaith mae’r datguddiad wedi ei i’r heddlu. Wnaeth y Gwasanaeth
Heddlu a Gwasanaethau awdurdodi mae’r Cwnstabl Ditectif Prawf cynnig gwaith ffocws gyda’r
Cymdeithasol. Mae cyfarfodydd lleol, sy’n gyfrifol am Gysylltiad troseddwr ar sylfaen gwirfoddol,
cyn-datguddiad yn cael eu cyd- gyda Troseddwyr Rhywiol, yn sydd yn parhau dros ddeuddeg
gadeirio gan Ditectif Brif Arolygydd, ogystal â Swyddog Prawf neu mis yn hwyrach. Mae’r troseddwr
FSU a’r Rheolwr Rhanbarthol, PPU. Gweithiwr Cymdeithasol fel yn teimlo ei bod yn cael ei cefnogi
Mae hysbysiadau cymunedol yn byddai’n addas yn amgylchiadau ac mae’r risg dan oruchwyliaeth
cael eu gwneud dim ond os oes arbennig yr achos, yn ymweld â’r parhaol.
angen enbyd ac mae’r unigolion sy’n mynd i dderbyn y
penderfyniad pa un a’i datguddio gwybodaeth.

5. Gwaith Dioddefwyr
Mae Adran 69 o’r Deddf Cefnogaeth Dioddefwyr, cynigir sefydliad annibynnol, yn cynnig
Cyfiawnder Troseddol a cefnogaeth addas. Bydd gwasanaeth rhad ac am ddim a
Gwasanaethau Llysol 2000 yn amddiffyniad dioddefwyr a’r chyfrinachol pa un a mae trosedd
gosod dyletswydd statudol ar GPC darpariaeth o larymau a ffonau wedi ei hysbysu i’r heddlu a’i
Ardal Gwent i gysylltu â symudol 999 yn cael eu cynnwys peidio. Mae staff a gwirfoddolwyr
dioddefwyr a gofyn os ydynt eisiau yn y cynllun gweithredu yng hyfforddiedig yn canghenau lleol
cael eu ymgynghori am y manylion nghyfarfodydd PACCA lle mae yn cynnig gwybodaeth i
ynglyn â rhyddhad troseddwyr angen a lle sy’n addas er mwyn ddioddefwyr, tystion, eu teuluoedd
ffyrnig a rhywiol sy’n cael dedfryd diogelu dioddefwyr. Mae amodau a’u ffrindiau. Mae Cefnogaeth
o 12 mis neu fwy o garchariad. wedi eu cynnwys yn argymhellion y Dioddefwyr yn darparu’r
Mae GPC Ardal Gwent yn gweithio trwydded i rwystro troseddwyr Gwasanaeth Tystion, wedi ei lleoli
i Safonau Cenedlaethol a bydd yn rhag cysylltu â dioddefwyr a mor ym mhob llys troseddau yn Lloegr
cysylltu â dioddefwyr o fewn 40 bell a sy’n bossib bydd camau yn a Chymru, i gynnig cymorth cyn,
diwrnod gwaith o bryd mae cael eu cymryd i atal rhyddhad y yn ystod ac ar ôl y treial. Gallwch
troseddwr yn cael dedfryd troseddwr i gyfeiriad yn agos i’r hefyd ffonio’r Llinell Gymorth
carcharol. Os yw’r dioddefwr yn dioddefwr. Dioddefwyr (0845 30 30 900) am
dymuno bydd cysylltiad yn cael ei wybodaeth a chefnogaeth a
cynnal trwy gydol dedfryd y Yr elusen cenedlaethol i bobl sy’n manylion gwasanaethau lleol a
troseddwr. Ar ôl rhyddhad, mewn cael eu effeithio gan drosedd yw sefydliadau perthnasol eraill.
cydweithrediad â’r Heddlu a Cefnogaeth Dioddefwyr. Mae’n
Gallwch cysylltu â Cefnogaeth Gorsaf Heddlu, Heol Blackwood, Pencadlys Rhanbarthol Heddlu,
Dioddefwyr Gwent at y cyfeiriadau Blackwood, NP2 2XA Heol Caerdydd,
canlynol: Ffôn: 01495 229659 Casnewydd, NP9 2EH
Ffôn: 01633 254091
Gorsaf Heddlu, Rockleigh Avenue, Gorsaf Heddlu,
Aberbargoed, CF81 9BQ Stryd yr Eglwys, Bedwas, Pencadlys Rhanbarthol Heddlu,
Ffôn: 01443 836002 Caerffili, CF83 8EB Heol Glantorfaen,
Ffacs: 01443 834699 Ffôn: 029 2085 7310 Pontypool, NP4 6YN
Ffacs: 029 2085 7337 Ffôn: 01495 763798

6. Gwyboddaeth Ystadegol Nifer o Droseddwyr

i Nifer o Droseddwyr Rhywiol Cofrestredig (TRC) yn y gymuned ar


31/03/02 (a68 (2) Deddf CT & GL 2000) 234

ii Nifer o TRC i bob 100,000 o bobl 42

iii Nifer o Droseddwyr Rhywiol wedi eu rhybuddio/euogfarnu am


dorri y gofynion cofrestru 01/04/02 – 31/03/02 14

iv Nifer o Urddau Troseddwyr Rhywiol 01/04/01 - 31/03/02

(a) cyfanswm a cheisiwyd amdanynt 2

(b) Caniatawyd 2

(c) Ni chaniatawyd 0

(d) Ceisiadau yn dal i brosesu 0

v Nifer o droseddwyr ffyrnig a throseddwyr rhywiol eraill


01/04/01 - 31/03/02 (a68(3)(4)&(5) Deddf CT & GL 2000) 309

vi Nifer o droseddwyr eraill 01/04/01 - 31/03/02


(a67 (2)(b) Deddf CT & GL 2000) 5
Costau Trefniadau Lleol

Bwrdd Prawf Heddlu Asiantaethau Cyfanswm


£’000 £’000 Eraill £’000 £’000

Costau Staff £160* £56 284*

Costau Eraill

Cyfanswm Gwariant

Incwm

Gwariant Net

* Paratoi Adroddiad Blynyddol


* Penodi dau heddwas ychwanegol

Ar 1af Ebrill 1999 wnaeth GPC Ardal Gwent sefydlu Uned Amddiffyniad Cyhoeddus i weithio'n agos â Heddlu
Gwent i rheoli'r Cofrestr Troseddwyr Rhywiol ac i oruchwylio'r holl Troseddwyr Rhywiol a Pheryglus a gyda
Heddlu Gwent nomineiddio Swyddog Cyswllt Troseddwyr Rhywiol arbennig ar gyfer pob Rhanbarth yr Heddlu.

Mae'r gwariant ychwanegol am yr amser a wariwyd wrth paratoi'r Adroddiad Blynyddol ac ar gyfer penodi dau
heddwas ychwanegol ar gyfer y blwyddyn ariannol 2001-2002 i reoli'r llwyth gweithio cynyddol yn monitro'r risg o
Droseddwyr Rhywiol a Throseddwyr a gallai fod yn Beryglus.
Cysylltwch
Ardal Prawf Gwent Cyfeiriad Ffôn:

Prif Swyddog Cynorthwyol Prif Swyddfa Prawf 01495 762462


^
Jim.A’Herne@gwent.probation.gsx.gov.uk Ty Cambrian
Mamhilad Park Estate
Pontypool
NP4 0XD

Rheolwr Rhanbarthol
Mike.Bradley@gwent.probation.gsx.gov.uk Uned Amddiffyniad Cyhoeddus 01495 755221
Swyddfa Prawf Dwyrain Gwent
^
Ty Torfaen
Heol yr Orsaf
Sebastapol
Pontypool
NP4 5ES

Heddlu Ardal Gwent Cyfeiriad Ffôn:

Ditectif Brif Arolygydd Uned Cefnogaeth Teuluol 01633 838111


Heddlu Heolddu Gwent
Croesyceiliog
Cwmbran
NP44 2XJ