AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLÂHĠYAT FAKÜLTESĠ 1992-2013

AHMET YAMAN HOCAMIZ KURUCU DEKAN OLARAK ATANMIġTIR.1992 YILINDA RESMEN KURULAN FAKÜLTEMĠZE 2010 YILINDA PROF. . DR.

FAKÜLTEMĠZ EYLÜL 2012’DE 64 ÖĞRENCĠ ĠLE EĞĠTĠM-ÖĞRETĠME BAġLAMIġTIR .

.FakültemĠz 2012 yIlInda YGS 4 puan türüne göre. en düĢük 373 puanla öğrencĠ almIĢtIr. en yüksek 414.

LĠSANS EĞĠTĠMĠNĠ TAMAMLAYAN ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BULUNMAKTADIR. .

ġU ANDA 11 ÖĞRENCĠ BU PROGRAM DAHĠLĠNDE EĞĠTĠMLERĠNE DEVAM ETMEKTEDĠRLER .

DOKTORA PROGRAMININ ÖNÜMÜZDEKĠ DÖNEMDE AÇILMASI ĠÇĠN ÇALIġMALAR DEVAM ETMEKTEDĠR .

FakültemĠz. doçent 1 okutman 2 öğretĠm gör. olmak üzere toplam 24 öğretim elemanı Ġle hĠzmet vermektedĠr. 4 araĢtIrma gör. 4 profesör 1 doçent 12 yrd. .

Bulunduğumuz binada geçici olarak hizmet vermekteyiz .

KendĠ fakültemĠzĠn ĠnĢaatI baĢlamIĢ olup en kIsa sürede faalĠyete geçmesĠ amaçlanmaktadır. .

.

ĠnĢa edĠlmekte olan fakülte bĠnasInda -300 kişilik konferans salonu -4 adet 150 kişilik amfi -700 kişilik yemek salonu -700 metrekarelik kütüphane ve okuma salonu -700 metrekarelik fuaye ve sergi salonu .

özel kalem ve sekreter odaları .70 metrekarelik 2 adet dekan yardımcısı odası .ĠnĢa edĠlmekte olan fakülte bĠnasInda -35 adet büyük derslik -15 adet küçük derslik -90 adet öğretim elemanı odası -70 metrekarelik dekan.

ĠnĢa edĠlmekte olan fakülte bĠnasInda -2 adet bilgisayar laboratuvarı -Yabancı dil laboratuvarı -150 metre karelik atölye -500 metre karelik kantin ve kafeterya -10 adet idari ofis .

.ĠnĢa edĠlmekte olan fakülte bĠnasInda -300 metre karelik kırtasiye -Teknik servis mekanları -2 adet asansör bulunması planlanmaktadır.

FAKÜLTE BĠNASININ YANINDA AKDENĠZ ÜNV. ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ CAMĠĠ ĠNġÂATI DA DEVAM ETMEKTEDĠR .

ANA İBADET ALANI 4000 OLMAK ÜZERE 7000 KİŞİYE HİZMET VEREBİLECEK BİR KAPASİTEYE SAHİPTİR .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful