Á¨ÈÁ¨Ä −ÄìÌÅÉ¡÷

52/3 ¦ºªó¾Ã¢Â¡ ÌÊ¢ÕôÒ,«ñ½¡¿¸÷ §ÁüÌ Å¢Ã¢×,¦ºý¨É-600 101.
§ÁÉ¡û Á¡¿¢Äì¸øæâò ¾Á¢úô§ÀẢâÂ÷,
§ÁÉ¡û º¢ÈôÒ ÅÕ¨¸ô§ÀẢâÂ÷,
¸Ä¢§À¡÷ɢ¡ô Àø¸¨Äì¸Æ¸õ,¦À÷츢Ǣ.
¬º¢Ã¢Â÷,’¦ºõ¦Á¡Æ¢îͼ÷ ‘-Á¢ýÉ¢¾ú.
. www.semmozhicchutar.com
¦¾¡¨Ä§Àº¢:26153561

¨¸ô§Àº¢:9445407120
அணிந்துைர

ெப

கவி ேகா

ஒேர

தமிழறிஞ .’ெகட

ந றமி

வா.

பாவல .உலைக

தைலயி

ஆைணைய

கிள

வைன

நிக

Õநாமா
நா

தமி

த தமி

ைம மி கவ .

ெகா

Õேபா

றவாள ’

ேவைளயி

ைன

பா டர

தமிழி

களேவ

க!’எ

வள தாைன
ேலா

ெகாதி ெத

ெகா

என

ெமாழி

பைக

அயராதுைழ பவ .அறிவறிந்த

கேவ

ெமன

இர

ெகாைலெச

ந்தவ .இன ப

றாயிர
ய ப ட

ெகாைலயாளைன
ெமன

இ ைற

றா யவ .
ேம ெகா

கண கான

லாலளந்தவ .

ழ க ,ெபாது
அர

ேசா ’எ

வாசேபயைர

காலாலளந்தவ .

உ ைம

உ ைம ேபாராள .

வழ

ைறயி

லா

ெச

தமி நைட பயண

ைமைய

ெக

ெசயலா

நமைனய

றறிவி கேவ

ம வைர
ெப

ெகா

ட தமி

தி ேப

வந்த

ர சி கவிஞ

தமி

மனேமாகன ட

நல !அ

ேசர

வா ைகேய

ைமயான

தமி நா ைட
ேதா

தமிழி

பணிெயன

மற

நாடறிந்த

ைற (49 தடைவ) வல

பிவந்தவ .ஈழ தி

தைலைமயைம ச

நா

ெச

அவ க

தைலைமயைம ச

தமிழ

தி

ேக

ெச ெமாழி த

உ ைம


சி


கரச

அ ைற

ெச

பல

வா நா

தமி மறவ .க கா ெப

தி

.ேசதுராம

ட ,இல கிய அர
இன

ம க ேப

தமிழ


ெப

க ,

ள தி

மல ந்திட
அவ க

1

தமி

தந்ைத.
ஆ ற
’தமி

ெதா

சா

இதழாள .கடந்த

பணி’எ

அயராது

இதைழ

நட தி

பவ .உண

வடெசா க ந்து தன

பாள .

கா

ெச ெபா

ந்துவ

ெப

தமி

ேவ

ேப

பைகவைர

து கா டான

நா ப திர

தமிழின ைத

ெசாலா

ேபா றி

அைன தி

டா

கள ைடேய

ெபாழிவா

தமி

ஈர

காவல .

அைளஇ

ெய

ப றிலவா

பரா கி

நயமி க

ேபா

தைலசிறந்த மன த .
து

கால கழி துவ
பைட

எனலா .
ெப
வி

ெப

ய சி

இதுவைர

ெவள ப

னக

பி

ததியதி
றி

தன

வா

ெச

றி பிட த கது.

ெப

து கைள
பதா
கிறா .

வரலா

பிைணய ப

வா

ெப

தமி

ைல.

ேதா ற ைத உ
ைவமி க


றி

கவி ேகா

மி க

ஙன

கைள

ேநா க
கால

நிக

கைள

ேநா க ைத
,பாவல
வா.

ெமாழிய

ெநறி

அைம தா

இைண து
தமி நா

அைனவ

ளது

.ேச.

சிந்தைனயாளராக

வரலா

இதுகா

கா பிய

தாள

நட பிய
சலி

இ தைகய
ைனந்ேதா

வைகயி

உய ய

கிறது.ஒ

ேபா
ைக

சிற

வரலா

விைழகிறா .இ தைகய

திக கிறா .தமி நில

தி ெசறி

.ேச.அவ கள

வைரயிலான

எந்த

வதிேலேய

பணியாகேவ அைமந்து

வரலா ைற-

ஆவண ப

எதி ந ச
வா.

மியது.தமி நா

ேம ெகா

கவி ேகா அவ கள

கவி ேகா

எதி ந ச

நாவல ;

ேமலாக மன தேநய ைத உயிெரன

வா

டாக .

என
ளா
பி

கைத

சா ந்த
எனலா .

தி

பது

ல ேதா

ைல

பாரா ைட

2

லாயிர

ெகா

இல கிய

ேம ெகா

தி

லகி

ைககள

வா

தமது

ளது.

கா பிய

இய ைக

றால அ

ேகா

ட அவல

றியிராவி

கா சிகைள

வியி

ெநறியி

ப றிய விடாதவ க

ேபாேல-

ெபா

ேதா

என

ைம

மி க

கால

கமழ

ன தெமன

ைச உ
ணி

ம கைள

இைச

ெச

தா

தமி ம க
ேபா றி

கிறது.ெப யா

பா

பைட து

மண

கேவ அ சமாக
ெப

ளா .

கவி ேகா

ந்தி

நிகேரது ந சி!

கவிஞ

றால ைதேய ந

-அதி ந்து

ேக

பறைவகேளா கீ த இைச பா
த க

தி

தாரா மா சி-ஒ பி
இைசேபா

இன து

சி-ச த

ந றாள ம தள தி
நாேளா

ல துட

தமி மண

. . . .?எ

கவி

ெமாழி-ேசதுமதி

கிறா ,அவரகள

ெந

இைணய

நட த ெப

ைவமி கது.அ

எதி ந ச

மக

டந பி ைக

மண ைத

லவ கள

இைச

ஓதி

திைள த

தி

தாய பி

மந்திர

தமி

ட தி

–தி

ளாக

துணி

எனலா .

கா

இைறய

ளன.

ெபா

கவி ேகா

வடெமாழி ஆதி க ைத

உ சிேம ெகா

றா

ெமாழி எதி ெகா

வரலா

ேதா

யவ

பணிைய

ெப

அைம

ஊறி

சனாதன கள

ேபா

தவ

வடெமாழி

வா

எனேவ

அவ றி

துைர க ப

யாத

ைன

கா பிய தைலவ

மண

வழைமயி

ெப

மண

தி

ளா .

மணமாக

தி

தமி நில வரலா ைற

-எ

-எ

ந்த

ஆ சி-அந்த
ைனந்துைர
ெகாண கி

றத

இய ைகநல
ேறா?

3

கதிெர

கடலி

ெச

வக ப

சிந்து

வைன

கா

கடலி

சிற

இரவி

ரண நில

எதிெரதி

கட

மதிகதி

சந்தி

பதிஎது

மாநில ைவயக
கட

விதி தேதா
ேவ

Õஇ

பது கி

சிவ ைப

ெசா

தைல

ேகா

ெப

ைவ ச

மகி

கிறா .

லாகிய

ேபா றிய

தி
ெப

உைரநிக

து

ெநறியாகி

மாந்த ேல காந்திைய

க தா

துகிறா .

டா
தி

ஏந்திஆ கி ல க க

திற பட

ளா

ஆந்துைணய

படல தி

மாைலேநர

ேவைளயி

ைனத

தி

யா

மதிேய!

ஆவண ப

மாமன த

கா க

கிறா .

சந்தி

மன க

வா விய

ணனவ

தைலவ

என

விதிேய-காண

றியைமயாதது.இதைன

காந்திய தி

படல ’

ேலாவிய ப

ைனயி

ேதா ற ’

அ மா

சிந்தி க

ேன-அந்தி

ேலாவிய ைத ந

ேபா

கிறது.

ட இயலா-மா சி

கவிஞ

நில

இய ைகெச

காந்திய க

அறி

ற நவி

சிற பாக

கா சி-ஆ சி

ேம தவ

தமிழ த

ைப நய

கவி

கதி

கா சிைய

ெசா

படல ’மிக

துகிறா .கீ வான

நில

என

விகா

தியா? என வினவி ந ைம

’கதி

ெச

இய ைகமா

காைல கதி

சி

றைள எ

நா

ைவ கிேறா .

கா பியெநறிக

ெசய ப

தமி மைற
திற ைத

தி
தி
டா

கவிஞ
றைள
டா

துைர த வரலா ைற

கவி ேகா.

ேபா

ேடா?

டா தா

றைள

4

ஏகேசாதி

கவிஞ

ெதாள க !(ப .408)
வரலா

றி

ேதைவயான ஆவண பதிவா

தி

றைள உ

அ ள அ ள

சியநா

மட

வி

ேசா றி

மைற க

காந்திய க

மட

அவைர

வைகயி
இதைன
பதி

ெச

றி

தமிழ

தாள

தவி

ேற

டா

ளைம

து

க ேற

!(ப .175)

வரலா

.

ைமைய

தி

றைள

ளா .1908-ஆ

Ôஓ

என

தைல பி

ப றிய வைல தள தி

வலி

ைறய கால தி

டா

ைல

இைணயதள தி
து

டா

க அறிந்தா

க த ”எ

ெதாைலேநா
இதுேபா

ெச ைமயான பதி

ஏெனன

இந்து

டா

ைறயாத அ

கவிஞ

நிைன

.

டா

ளது.எனேவ

வைகயி
எதி கால தி

தமது

சணி காைய

டா

ெப

காண

திய

கவி ேகா

கா பிய தி
பயனள

ைடயது.

ேற

இந்தி ஆதி க எதி

-ப .57-58& ப .328

ைன ேபாரா ட - ப .58-59
திெப தி
தி

ைலயா

சீன ேம ேசற

-ப .150

ள ய ைம தர -ப .152

ைலகா த ம.ெபா.சி. – ப .209-210

ளலா - ப .217-218

சதாவதான ெச

அரச

ேந

த பி

பாவல -ப .214-215

ணா- ப .218-219

ணாமைலயா - ப .220
ேபாரா ட - ப .222-223

மைறமைலய க

கால ைத வைரய
தந்ைத ெச

ெகா - ப .224-225&ப .329
தி

தைம- ப .360-361

வா-ப .422

5

என

வரலா

ெச

என

திக கிறா .

திகைள

இந்தி ஆதி க எதி
தமிழ க

ைன ெப

ச கரலி கனா

படல

ஈட

ஙன

ைல

து

வா வி

விவாத

அவ த
உத

ெகா

அவ கள

இள

வா

ைல

கி

இய ற

ேம

கா

ெச

ளா .அவ து
றி

பணி
ெப

ேகாைவ

உளமா ந்த வா

தமி


.

இய றி

ஒ ப ற

கா பிய ைத
துக

ைவ து

தமி நா

பதி
ேபா

எவேர?”

கி

.

ளள

காலெம


லா

கி


கைள
து

ஆசி யைர
ேனற

சி.இல

ெபா

ேவ

தமிழ

ேகா

பணி
ஐயமி

வனா

ள ழ பிலி

ெவள யிட
ெப

து

வேத

இலேர

ேபராசி ய

ெம
கிேற

திறனா
ஊ க ப

வா

துணிவா

வா

கா கேவ

ேதாழ க

துைரக

ெமாழிைய

ைல

து

டா

துைணபய

க.

ளா .

விைனயா

க றா ,

ைன வா

தந்ைதயா

ெபா

ெகா

றன.

பதிவி

ெதா

ய சி

ெம

ைரைய நிைற

ஒ ப ற

என

ெப

பணியி

டா

லாசி யைர

ெப

க.தமி

ைல.வாசக

டா

அைனவ

மி

திக கி

வரலா

பதைன நிைனவி ெகா

தி டமி

களாக

ெத வி பது, அவைர இ
பைட

துக.

ஐயமி

கைல ெபா

327-337

ைனவி

ைல

பரண ’

224-233

ஆவண

றி ேகா

நிக

”விைல ெபா

படல

வரலா

பய

இந்

பதி

’இ கால

55-59

ேநா ற படல

கவி ேகா அவ கள

லாசி ய

கி

கி ஒ ப ற கா பிய ைத வ வைம து

வைகயி

தவ

சி

இய ைக

விள

ெப

படல

வா வழ

ந்து

கவிஞ
அவ

ைமேச

ைல.இ தைகய

க பைன
க ெப ேறா

ேபா

6

ெவ
தமி


ெதா

தமி !
!

ெப

கவி ேகா

,

மைறமைல இல

அவ கள

வனா

7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful