எங்கும் ெத

ேவ திர

லா இடங்கள
(

!

ம் உைழ

ைன

தமி

ேமனா

ேனா க

மைறமைல இல குவனா

ேபராசி ய ,ெச

சிற

!

ைன மாநில க

;

ைக ேபராசி ய ,கலிேபா ன யா ப

கைல கழகம்,ெப

ஆசி ய ,ெசம்ெமாழி

குசரா

மாநில தி

பகுதிய லி
ணக

என

தி

(அ

உ யவ கைள

அ தைன

ணாநக

ேசக

கிடைவ த

மிக ெப

இங்ேக
ெபா

பா

ம்

ைள

நம் ப

டாம் எ
பா

ள ப

வ னவ

தா

கு யர

தைலவ

ைளகைள

ளா .’ெதாழி

Õப

ைடய

ேன

ம் ேப

அ ப

ெபாறிய ய

வதி

ேன ற ைத

ேதைவய ற

.

ச பான ய கைள
நம்மிைடேய

ேதா

வணா குவதி
ெச

கிறா க

எ த

ம் இ

ய சியாேல,த

அநத

கு

பம்

ப றி

ேபா

ைல.சீன க

ெச

ம்ப ைத

ம்

இ த

நம்

ெச

ைளக

நா ைட

ைல.

ம்

கிட ப

கும்வைர

ம் சீன கைள

ேபா

ற வ டா

உலகி

.

1

வா

லா

கு

தேபா
?

என
ேபா

பைற

மண

நா

கள

ளா .அ த

.

ம்

ெவள நா
தமிழின

அைறவ
ய சி

ள ைய
ம்

ம்

ைல.சில

பாரா ட த க

யாதா?ச பான ய க

எ த

ேன றேவ

அ ைமகளாக

ேமைடய

உைழ ப னாேல,தா

ைளகள டம்

நாம்

றி

ேவாம்’

றவ

ைடய

ெச

.ஆனா

வ ைழகிற க

ெச

ைன

ைச எங்க

ம் ேக

பதாக

ைள ச ைட

ததா

சமயங்கள

ைளகள டம் இ

பமா எ

ைளகள டம் ம
ெவ

ம்

மரபாகிவ

’வண கம்

ம்

இலவசமாக

அங்ேக அ த ப

வ ைழ

ைலேய’

?

ேச

வர

கலாம் குசரா

ைளகள டம் மாவட ஆ சியராக வ

ைளக

ம்

ம்

ளன.இங்ேக நம் ப

)

ேக கவ

ேபாவ

நிைறய

வ ைட

வ ைசக

பகுதிகள லி

ைச

ெதாடங்குேவாம்’

கன

றிய

கிள ;

னத )

எங்க

ெச

(குசரா திக

தா

கால தி

ெச

ெகா

ெபாறியாள ,ம

இற

இ த ஓ ைட எ ப

சர கு

தமி நா

கிறா கேள!

கிைட

சில

கு

வா

ஏ ப டேபா

சர கு

ேவ

அவ க

ம்

ம்

வ ைடகேள அவ

ம்

இலவசமாக எதைன

ைன

ம்

’ஏ ப

குசரா தி
ேவ

இர

.அவ க

ேபா

ததாம்.

ெகா

’த

உசாவ ேன

யா ட

ழ கேம எங்கும் எ

கம்

ப ைவ ேதாம்.அ த

கைள

டா களாம்.”நாங்க

நிலந

ேம கு)

.எங்கைள

சர கு

ம்

ட -மி

ம்

ெதாழி

தமிழ க

. . .

காதவ க

நா

கு

கன

ஏமா

.?

ெவள நா
யா

பா

சின

இ திரேன

வதா

தி டமி

அவ க

ெகா

,ெதாழி

ம்

கவ ஞ
ேச

ேக

சா ர

இலாங்ெப
எ ச
ெக

ன ,இலா

ைட

ேப

,ைபர

கிேரச

ஐம்ப

லாசி ய

பய

கி ரா

வ ,ெகல

ெச ட ப
,

சி

ேபக

ம்

பண

ைல.

ெக

கா தி,சா

,தாம

,

,அ

ம்

ெபா

ெமாழிக

குறி ப டலாம்.இ

வ ைன

தலாக இ த

2

பண க

ம்

டைத

,கீ

அ தைன

லாம்

லா

ப லி

,கி

ெபா

ெந ேபாலிய

,

ப ராங் ள

லியம்

காய

ல ,தாம

லி

வா

ட ,

ஆல

,ேகாம்,ஆ
,ச

,நா ம

வ ெல

ைல ஒ
கா

,

,

இல குமணதா ,

ேதேவ திர

தா

,

அெல சா

ேககா

ெமாழிக

பா

,

சமி

ம் ச பான ய

றன.இ

ஊ க

ப ன ,மிலி ற

,

லிங்க

கு

ேபாலைம த

நம ெக

பழெமாழி

ம்’

வள

இைடவ டா

,திைர கவ ஞ

வாலி,ெப

கி

நாயக

ச திரேபா ,

சா

ைல அண ெச

பவ .

லி

,ெபா

ம்

,வ

,ஆப ரகாம்

ெமாழிக

ம்

ெகா

காச

இ ச

ெச மான ய பழெமாழி,தமி
Õஎ

ேநா க

,மாவர

ச தி,கவ ஞ

இன ய
ம்

,இ த

ல ,இரா ெப

வா ச

ங்

.

கவ ைதகளா

,கிரா திச

பா

வ ளங்கும்

இவ

ெகா

ம்

ெதாடங்கினால

இராப

ணதாச

தவ க

க மணம் பர ப வ

,வ ேவகான த ,ெப

,க

.ப

ெகா

மர

கைளத

வ வம்

ைமயான

தாக

,பா ேலா

.தங்கராச

அறிஞ கள

ெமாழிக
’எ

காலி

சி

தி,ேந தாசி

,ேசாபா

பழெமாழி,

நா

சா,மகா மா

,கவ ஞ

ஆ ேலா,ப ரா

இ த அ

ைன

யரம்

ஐயமி

றா க

ெதாழி

தி ெச

கும்

வா

ம்

.

தி,ஏ.ஆ .இரகுமா

டா டா,நாராயண

ெபா

மா

,மா வா

தி

அைட

ப ேள ,நரம்ப யலாள

,ெப னா

ேடவ

பதி

ேலா,கல

பாரதியா ,

க பா

ேவா
குவ

ம் எ

ெகாேச

,எம ச

லெகங்கும்

ெப

ப ப

,ேடான

பய ,

இளங்கு

,இல கிைன உ

ேதேவ திரன

ஊ றாக அைம

தா

கும் கிைடயா

ஓ ட தி

ெதாழிலதிப

நலம்

,

?

ளகாங்கிதம்

பண யா ற

உைழ த

ெதாைகய

வ டலாம்

யா டேமா

இளங்ேகா ஏ ெகனேவ தம

ம் தமி

ேதேவ திர

ேதா

வா க

அைல கழிகி

றாய ரம்

?அ த

ச திரேன

; க பா

தி

ல ப

பரம்பைரய

கா

கவ ைதகளா

தவ

ேகா ரம்

கு வ ைடயாக அைம த

பாரதிதாசன

பா

இத கு வழிகா

இ த வ னா க

கள

றாய ரம்,ஐ

ேபாவ

ன?யா

லிேவைல

ம்


,

லியம்

ெச

ஆகிய

பழெமாழி,சீன
ஆகியைவ

அவ கள

Õெபா

ஒேர

கிேற

.

ம்

ெமாழி
லி

ெதாழிலதிப

ேதேவ திரன

–குறி பாக-நம் இைளஞ க

ஐயமி

ைல.

நா

னம்ப

ெப

த கு

ப றி

கு

றி

ேள

அறிவ ய

மகி

,அத

ெப

வன

,ப

ெப

ேவ திரன


சின

தவ

பாண

ம்

ேவ

பதி

னம்ப

னம்ப

ைக

ள ஒ

னம்ப

டாம்ேபா

கைள

மாெப

ைள

பங்கைள

தம்

ெற

ைன வ

,அத

,

லாம்

தலி

நி

ைர

நம்

டா

வன ைத
கவ

தகம்

,அெம

கைலய

ேமலாகிவ

மா ப

கங்கைள அறி

ம்

கும்

சைம த

.இ ேபா

.இன

எங்கும்

வா

ைகைய

இைளஞ கைள

ேபா

கிறா .

ேற

திய

கட

நம கு அறி

ம்,

ம் ெபா

இல கணமாக

திக

தமி

க ப

உைழ க
னம்ப

வழி

அறி

ம் ஆ

கவ ைத

கிறா .

னம்ப

கும்

ைக ஆ

வ றலி

ம் ஒ

சாதைனயாளைர,த

அ சகம்,MDIS க

வழிவகு கும்

ளா .

தைடபல

ைக

தன மன த

ெவ றி கும்

ைகய

னம்ப

ம்

லிங்கைன

ைளகைள(டய )ப

மாணவ கைள

இல கிய உ தி.

கவ ஞ

ைக

தி

ம்,இ

ேனா கள

எனேவ இதைன
சிற

ைன

திய

இங்ேக த

கும்

ைறைய எ
பா

மறவ கைள,

கைலய

உ ப தி

வரலா ைற

இளங்ேகா

ைல.உய

ம்

கு

.

கா

ெசய

கைத

சாதைன

ம்

ெசய

ெப றா க

பதி

,பாட பகுதிைய

தம

ெச

வா க

ைளய

வா

ஆகியவ றி

,டய

கும்

,மாணவ க

ெபாம்ைமகைள

ேச

மாதி
கள

ேநர தி

ேகரள திலி

ப றி,ேமம

உய

ேர ங்கு

மா ப

ப ளா

வ ைளவாக டய

ேமம

னராகி,எம்ஆ எ (MRF)

ெத

ஆ கி

ெவா

வழ கம்.ஆப ரகாம்

லாம் எ

சர கு

,அத

நி

களாக

ப டம் ெப

பா

.

வகு

ம்

ேக

ப றி,அவ கெள

ப றி,ப

நம் ஒ

கும் த க

வைகய

ப றி,ெந ேபாலியைன

உய

நிைறவைட

ம்

சாதைனநாயக கைள
ப றி,ஜி. .நா

ெவா

கு

ைக

ைமயான உைழ

னம்ப

ைக

வ றலிைய
திய

ம்

சாதைனநாயகைர

லகி

தடம்

ைக

தாள ,

ெவா

கும்

பைட எனலாம்.
நி

வனம்

ம்ேபா

3

ஆகியவ ைற

ெப

மித

ம்

அவ றி

உண

நம்

ள தி

ணம் நம்ைம

கா ைற

நைர
ெந

ேபா

கா

கிற

ற ெசய

ைப

ேபா

ேபா

ெத

ம்

ஏ ப

ேபா

ம்

மைற

அவ

நிைறேவ றி

கா

ம் எ

பா

ெத

ெவ றி கு வழிவகு கும் ெத

இ த ேவைளய
தம்ைம

உய

ஐயமி

தளமி

பதி

தகுதிமி க

அவ க

கு

தி

,இ

ம்

ம்

ம்

அவ கள

றன.

சா

பா

லா

க ப

ம் சிற பாக இ

தா

ெம

அத

ைக

.

ங்கால

பதி

ஐயமி

வைத

கா

கு

நிைனைவ

ைன

ம் அதைன
றன.எ த

தைகைய

ைம

ைற.

ேநா கம்.

ஏ றா

ெவா

உய

த வாக
சின

நாம்

கா

சா பாக

அைம

ம்

கு
ம்

இளங்ேகா

ம்

ைல

உங்க

ெவா

தமிழகம் சாதைனநாயக க

ைல.
ம்

ைல

ைல வழங்குமா

4

லி

வ ைளவாக

அைம த

ம்

க ைட அைடயலாம்.

ைல.

றிைய-எ

ம்

திரம் என இதைன

ைறைய

திய

.
கந

ைல

சி க

பாச

ெப

ைக

உய வ

யதி

திெமாழி

கிற

வா

தா

கா

வ ய கைவ கி

ள ைத உ

க ப

கும்.எனேவ இ

ப சாக இ

த உ

ஆவ

கிறா .

Õஇ த நா

ெப ற இ த

,இ த

அறி

பைடயாக

ெச

அவ கள

ேவ

க வ ைழகிேற

நிைற த மாநிலமாக அைம

கு

கா

நம்ைம

வா

ழலி

ெந

அறி

வ ள குவ

ைறய

தைலவைர

ம் க குமா

ைக

மணவ

சிற

நி கேவ

தமிழ

மாண

ம்

ெகா

ம்-ெத வ

னம்ப

அவ கள

இ த

வரலா ைற

ேவ திர

ேவ திர

ைல.

ெகா

-Æதி டம்Æெவ றிÆச

ங்கிைண பாக

வதிேலேய ஆ வம் கா

,ச பான ய கைள ேபா

சா பாக

ம்

ம் இர

நாம் யா ட

சா

தமிழ

சீன கைள ேபா

ெத

தன மன த

நம் உ

ேவ திர

ம்

ைம,

இவ றி

கவ கி

படா

---Æெசய

தா

ெவா

ற ெபா

ப றி

ெத

திற

ம் ஆவ

றலாம்.இதைன

ேபா

’என அவ

கும் குைற

ஊ கம்---Æ உைழ

கு

உய ேவ

சாதைன’எ

ைம,

காக அைல கழி தேவைளய

ம் வைகய

இ த வா

தமிழ

நல

கிேறாம்.

வ ட

பாரா

காணேவ

ம் நம் சி ைதைய

காவ யநாயக

வரலா ைற

ம்,அவ க

பங்க

ஏ பதி

டவ டா

லாசி யேரா

ம் திற

,

இவைர

சாதைனய

மதி

சிமி க ந

கா

.ஆனா

த ைத,தா
ெப

.

,

ைக அ

நிைறய

கிற

அவர

வ ைர

உய

ேவ திரைன

கைவ கிற

ம் ெநகி

பங்கைள

வா

.’நம்ைம ேபா

ேவ

லாக
கும் ஒ

அள
ெவா

கிேற

.

தா

ம்

இலவசங்கள

ெச

ம்

நா ,அ ைமேவைலகைள
உைழ ைப நம் ம் உ

ள உ

எங்கும் ெத

ேவ திர

அ ப

பாரா

ேவாம்.

மனமகி

அழகிய
நடராச
ெத

சின

ரா உ

!எ

வரேவ கிேற

கும் நம் பாரா

கா

தி

அைல

தி பரவ

ம்

ேவ திர

ேத

நிைல வர தா

வ வைம

ய நிைல

ஓங்குக!

ம்.

லா இடங்கள
.

ம்

ம்;ப

;அத கு அ

ேந

ம்

தளமி

லாசி யைர நாம் அைனவ
தி

அைமய

ைரகைள

அவலநிைல

ம் சாதைனநாயக க

ேபாகிற

!

ம் இ

வழிவகு த

க!

தமிழினம் தைலநிமி க!

,

மைறமைல இல குவனா

5

அக

ைல

ம் மன திற

.

இளங்ேகா ேநா கம் ெவ

தி

நங்க

வ ழிக

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful