You are on page 1of 8

Cynnwys

Adran

1. Cyflwyniad

2. Sut mae MAPPA yn gweithredu


yng Ngogledd Cymru

3. Prif Lwyddiannau

4. Gwybodaeth Ystadegol

5. Grŵp Strategaeth Diogelu’r


Cyhoedd

6. Cysylltwyr

Adroddiad Blynyddol ar gyfer y 7. Amcanion 2004/05


cyfnod
1 Ebrill 2003 i 31 Mawrth 2004
Adran 1 CYFLWYNIAD

CYFLWYNIAD.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein Yn sgil Deddf Cyfiawnder Troseddol


trydydd Adroddiad Blynyddol ar ein 2003, gwnaed y Gwasanaeth
Trefniadau Amlasiantaeth ar gyfer Carcharau yn Awdurdod Cyfrifol ochr
Diogelu’r Cyhoedd (MAPPA) yng yn ochr â’r Heddlu a’r Gwasanaeth
Ngogledd Cymru. Mae MAPPA yn ei Prawf. Mae'r asiantaethau blaen wedi
gwneud yn ddyletswydd ar y gwneud cynnydd ardderchog tuag at
Gwasanaethau Heddlu a Phrawf i sefydlu partneriaethau gweithio.
wneud trefniadau ar gyfer y gwaith o Gosodwyd ‘dyletswydd i gydweithredu’
asesu a rheoli’r perygl o du troseddwyr â MAPPA ar Awdurdodau Lleol, Iechyd
rhyw a threisgar. Yn yr adroddiad hwn ac Awdurdodau Tai er mwyn
disgrifir y dulliau rydym wedi bod yn eu atgyfnerthu natur gydrannol
defnyddio i ddelio â dros 400 o cyfrifoldebau'r gwaith hwn.
droseddwyr yn ystod y flwyddyn a aeth
heibio. Yn ystod y flwyddyn mae saith Rydym yn croesawu yn arbennig y
o droseddwyr wedi cael eu dosbarthu bwriad i benodi Ymgynghorwyr Lleyg i
fel troseddwyr sy’n fygythiad mawr iawn ymuno â Grŵp Strategaeth Diogelu’r
o safbwynt achosi niwed difrifol. Ni Cyhoedd Gogledd Cymru yn ystod
chyhuddwyd unrhyw un o’r rhain o 2004/05, er mwyn gwneud yn siŵr bod
drosedd difrifol pellach, lle mai aelod o'r y grŵp hwnnw yn cael safbwynt y
cyhoedd oedd y dioddefwr, yn ystod y gymuned ar ddiogelu’r cyhoedd.
flwyddyn ddiwethaf.

Richard Brunstrum
Carol Moore Prif Gwnstabl
Prif Swyddog Heddlu Gogledd Cymru
Ardal Prawf Gogledd Cymru
Adran 2 Sut mae MAPPA yn gweithredu yng Ngogledd Cymru

Sut mae MAPPA yn gweithredu yng Ngogledd


Cymru
Rhoddwyd Trefniadau Amlasiantaeth Diogelu’r Cyhoedd mewn lle i sicrhau bod pryderon ynghylch
unrhyw droseddwr yn y gymuned yn cael eu rhannu rhwng asiantaethau perthnasol. Gall unrhyw
asiantaeth sy’n gysylltiedig â MAPPA godi achosion i'w hystyried ond gan amlaf y Gwasanaeth
Prawf neu’r Heddlu sy’n canfod achosion o’r fath – lle mae troseddwr ar fin cael ei ryddhau o'r
carchar, neu wedi ei ddedfrydu i garchar am drosedd difrifol neu yn symud i mewn i ardal arbennig.
Mae perygl yn cael ei asesu a’i reoli ar dair lefel:-

Lefel 1 : Rheoli perygl Arferol


Pan fo asesiad yn dangos bod troseddwr yn fygythiad
isel neu ganolig o safbwynt achosi niwed. Fel arfer, un
asiantaeth (yr Heddlu, Prawf neu Dîm Troseddwyr Ifanc)
sy’n gyfrifol am achosion fel hyn ac nid oes angen
cymorth sylweddol gan asiantaethau eraill. Dyma sut y
mae’r mwyafrif o achosion ‘MAPPA’ yn cael eu rheoli.

Lefel 2: Asiantaethau Lleol yn


Cydweithio i reoli’r Perygl
Pan fo asesiad yn dangos bod troseddwr yn fygythiad
uchel o safbwynt achosi niwed ac mae angen i’r
asiantaethau hynny sy’n gyfrifol am reoli’r achos
gydweithio â’i gilydd. Mae achosion fel hyn yn cael eu
trafod mewn Cynadleddau Asesu Risg Amlasiantaethol
(MARAC) sy’n cael eu cynnal bob mis ym mhob un o'r tri
rhanbarth. Y Gwasanaeth Prawf sy'n galw'r cyfarfodydd
hyn ac mae'r heddlu yn cymryd rhan ynddynt yn
rheolaidd. Mae asiantaethau eraill yn cael gwahoddiad i
fynychu er mwyn trafod achosion unigol lle bo angen.

Lefel 3: Panelau Diogelu’r Cyhoedd


Amlasiantaethol
Gelwir MAPPP at ei gilydd i drafod unrhyw achos lle
mae’r perygl o achosi niwed yn uchel iawn, pan fo’r
achos dan sylw yn un arbennig o gymhleth neu yn galw
am ymrwymiad anarferol o safbwynt adnoddau neu os
oes llawer o ddiddordeb gan y cyfryngau neu’r cyhoedd
yn yr achos. Yn aml cyfeirir at achosion o’r fath fel "yr
ychydig rai dwys"
Adran 3 PRIF LWYDDIANNAU

Prif Lwyddiannau

Dim Digwyddiadau Gwell "Prosesau Busnes”


Difrifol! yn y cyfarfodydd
Nid oes unrhyw droseddwyr yr ymdriniwyd â Cofnodir pob penderfyniad a wneir mewn
hwy dan y trefniadau hyn a ddaeth i sylw MARAC neu MAPPP, ynghyd â’r rhesymau
MAPPP wedi cyflawni trosedd difrifol arall yn drosto ac enwau cynrychiolwyr yr
2003/04. Ni ddylem fyth deimlo’n asiantaethau hynny oedd yn cymryd rhan.
hunanfodlon ynglŷn â hyn – mae un trosedd Mae Cynllun Gweithredu yn cael ei lunio ar
newydd yn un trosedd yn ormod bob amser. gyfer pob achos – yn nodi beth sydd i’w
wneud, pwy fydd yn ei wneud a phryd. Mae
Cynlluniau Gweithredu yn cael eu hadolygu
yn rheolaidd, yn dibynnu ar lefel y perygl yn
yr achos dan sylw.
Gwell cynrychiolaeth a
phresenoldeb mewn
MARAC / MAPPP a BRhS Cyfarfodydd Cynllunio
Wrth i drefniadau MAPPA ddatblygu, daeth Rhanbarthol
manteision chwarae rhan weithredol yn y
gwaith yn gliriach i bob asiantaeth. O fis Er mwyn cefnogi a helpu Grŵp Strategaeth
Ebrill 2004 ymlaen, gosodwyd ‘dyletswydd i Diogelu’r Cyhoedd Gogledd Cymru, mae’r
gydweithredu’ â MAPPA ar Awdurdodau Tai, rhai sy’n gyfrifol am alw cyfarfodydd MARAC
Addysg, y Gwasanaethau Cymdeithasol a yn lleol yn trefnu cyfarfodydd gyda
chyrff Iechyd. chynrychiolwyr ‘rhanbarthol’ i weld pa mor
lwyddiannus yw’r trefniadau yn eu rhanbarth
hwy.

Tystiolaeth o Gydweithio Effeithiol


Enghraifft o achos

Roedd X ar fin cael ei ryddhau o’r carchar ar ôl bwrw ei dymor yno am ymosodiad
difrifol ar ei gyn wraig. Roedd hi’n dal yn bryderus am ei diogelwch, a thrwy gyfrwng
Swyddog Cyswllt Dioddefwyr y Gwasanaeth Prawf, llwyddodd i fynegi’r pryderon hynny
i MAPPP. Ar y diwrnod y cafodd y dyn ei ryddhau, bu’r Heddlu a’r Gwasanaeth Prawf
yn cydweithio â’i gilydd i gadw golwg rhag ofn y byddai’r dyn yn ceisio cysylltu â hi. Pan
geisiodd deithio i mewn i'r ardal lle roedd ei gyn wraig yn byw, cafodd ei arestio a’i
ddychwelyd i’r carchar oherwydd ei fod wedi torri amodau ei drwydded.
Adran 4 Gwybodaeth Ystadegol

i) Y nifer o Droseddwyr Rhyw Cofrestredig (TRhC) ar 31 Mawrth 2004


308
Gostyngodd y ffigwr ers y llynedd – oherwydd na chynhwyswyd y TRhC
sy’n y carchar eleni. Mae’r ffigwr yn siŵr o godi yn y dyfodol pan fydd
raid i droseddwyr newydd gofrestru.

ii) Y nifer o TRhC sydd un ai wedi cael rhybudd neu euogfarn neu
wedi torri gofynion cofrestru rhwng 1 Ebrill 2003 a 31 Mawrth 2004
6
Dengys hyn mai nifer fach iawn o’r TRHC sy'n methu â chydymffurfio â'r
gofynion cofrestru.

iii) Y nifer o Orchmynion Troseddwyr Rhyw a gafwyd yn yr Ardal


rhwng 1 Ebrill 2003 a 31 Mawrth 2004

Gall y ffigyrau hyn fod o gymorth i reoli troseddwr. Cynlluniwyd 2


Gorchymyn Troseddwr Rhyw i reoli ymddygiad troseddwr ac atal
ymddygiad troseddu a ddangoswyd eisoes rhag digwydd eto.

iv) Y nifer o droseddwyr treisgar a throseddwyr rhyw eraill oedd yn


byw yn ein hardal rhwng 1 Ebrill 2003 a 31 Mawrth 2004
49
Mae’r ffigwr hwn yn cynnwys pobl sydd wedi cyflawni troseddau treisgar
neu rhyw difrifol iawn nad ydynt yn dod dan Ddeddf Troseddwyr Rhyw
1997 ac nad ydynt angen cofrestru, ond sydd o bosibl angen eu monitro
gan y MAPPP.

v) Y nifer o droseddwyr eraill sy'n dod dan y MAPPA ac a oedd yn


byw yn ein hardal rhwng 1 Ebrill 2003 a 31 Mawrth 2004

Mae’r grŵp hwn yn cynnwys troseddwyr a gafodd ‘ddedfrydau 87


cymunedol' a llawer a gyflawnodd droseddau trais yn y cartref.

vi) Y nifer o achosion MAPPA a reolwyd trwy MAPPP rhwng 1 Ebrill 7


2003 a 31 Mawrth 2004

a) Y nifer a gyhuddwyd o droseddau rhyw neu dreisgar 0


eraill
b) y nifer a ddychwelwyd i’r carchar am dorri trwydded 4

Rhain yw’r achosion difrifol, sy’n brin. O ganlyniad i waith trylwyr gan yr
Heddlu a’r Gwasanaeth Prawf anfonwyd 4 yn ôl i’r carchar am fethu
cydymffurfio â'u goruchwyliaeth.
Adran 5 Y Grŵp Strategaeth Diogelu’r Cyhoedd

Grŵp Strategaeth
Diogelu’r Cyhoedd
Mae’r grŵp yn monitro gwaith y MAPPP ac Mynychodd 10 o’r 13 asiantaeth sydd â
yn cynnig arweiniad strategol. oedd y chynrychiolaeth ar y grŵp weithdy ym mis
cyfarfod cyntaf ym mis Mai 2003 gyda Gorffennaf 2003 gyda chydweithwyr o’r
chyfarfodydd yna ym mis Hydref 2003 a Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol i
mis Ionawr 2004. archwilio’r dulliau gorau ar gyfer hyrwyddo
a datblygu MAPPA yng Ngogledd Cymru.
Roedd materion a gafodd sylw’n cynnwys: Bydd cynrychiolwyr o’r awdurdodau sy’n
gyfrifol hefyd yn mynychu cyfarfodydd
Cymru gyfan ar ran y grŵp.
¾ Systemau gwybodaeth

¾ Datblygu strategaeth gyfryngau

¾ Adroddiadau Blynyddol

¾ Hyfforddiant

¾ Canllawiau MAPPA

¾ Ystadegau MAPPA

¾ Cyfarfodydd a threfniadau Cymru gyfan

¾ Goblygiadau Deddf Cyfiawnder


Troseddol 2003

¾ Cylch Gorchwyl / cynlluniau busnes /


aelodaeth
Adran 6 Cysylltiadau

Cysylltiadau
Cysylltwch â’r canlynol am fwy o wybodaeth am MAPPA yng Ngogledd Cymru:

Matthew Driver Cadeirydd Grŵp Strategaeth Diogelu’r Cyhoedd


Prif Swyddog Prawf Cynorthwyol a chyfrifoldeb Prawf cyffredinol dros MAPPA
Ardal Prawf Gogledd Cymru
Tŷ Alexandra
Ffordd Abergele
Bae Colwyn
LL29 9YF
Ffôn: 01492 513413

Roz Dickinson
Cydlynydd Diogelu’r Cyhoedd,
Heddlu Gogledd Cymru
Pencadlys yr Heddlu
Glan y Don
Bae Colwyn
Ffôn: 01492 517171

Llewelyn Owen Cynullydd MARAC


Uwch Swyddog Prawf Gwynedd ac Ynys Môn
Ardal Prawf Gogledd Cymru
14 Stryd y Farchnad
Caernarfon
LL55 1RT
Ffôn: 01286 674346

Gaynor Barton/Sheila Lowe Cynullydd MARAC


Uwch Swyddogion Prawf Siroedd Conwy a Dinbych
Ardal Prawf Gogledd Cymru
18 Augusta Street
Llandudno
LL30 2AD
Ffôn: 01492 876961

Mike Roberts Cynullydd MARAC


Uwch Swyddog Prawf Siroedd y Fflint a Wrecsam
10-12 Salisbury Street
Shotton
Glannau Dyfrdwy
CH5 1DR
Section 7 MAPPA Objectives 2004/05

Amcanion MAPPA yn 2004/05


Amcanion Pryd

Gorffennaf 2004
Penodi ymgynghorwyr lleyg

Diweddaru protocol / memoranda cytundeb rhwng Rhagfyr 2004


asiantaethau gyda “dyletswydd i gydweithio”

Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol Gorffennaf 2004

Hyfforddiant a gwybodaeth am ddeddfwriaeth a Ar y gweill


chyfarwyddebau newydd o’r Swyddfa Gartref

Cysylltu ag eraill i gynnal a datblygu mwy ar gysylltiadau ag Ar y gweill


asiantaethau perthnasol yn cynnwys:

- Bwrdd Cyfiawnder Troseddol


- Partneriaethau Diogelwch
Cymunedol
- PAPA / Fforymau Oedolion
Agored i Niwed a Thrais yn y
Cartref
- Ardaloedd MAPPA eraill