You are on page 1of 24

Gogledd Cymru MAPPA

Trefniadau Amddiffyn
y Cyhoedd
Aml-asiantaeth
2006 - 2007
CYNNWYS

Adran Tudalen

1 Rhagair Gweinidogol .................................................... 1

2 Cyflwyniad ............................................................... 2

3 Prif Lwyddiannau ........................................................ 3

4 Beth yw MAPPA? ........................................................ 4

5 Gwybodaeth Ystadegol .................................................. 8

6 Astudiaethau Achos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

7 Bwrdd Rheolaeth Strategol:

◆ Adolygiad o’r Cynllun Busnes 2006/07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

◆ Cynllun Busnes 2007/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

8 Adroddiad yr Ymgynghorwyr Lleyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

9 Enwau a Rhifau Cyswllt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21


RHAGAIR GWEINIDOGOL Adran 1

Dyma chweched adroddiad blynyddol MAPPA, a'r ganddynt berthynas bersonol ag ef/hi ac sy’n cael
cyntaf gyda rhagair gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder. cyswllt rheolaidd, heb oruchwyliaeth, â’u plentyn.
I ddechrau, carwn bwysleisio ymrwymiad parhaus y Os yw’r unigolyn hwnnw wedi ei gael yn euog o
Llywodraeth i’r trefniadau hyn. Mae amddiffyn y droseddau rhyw yn erbyn plentyn a bod y plentyn
cyhoedd rhag troseddwyr peryglus yn un o nodau dan risg, ceir rhagdybiaeth y datgelir y troseddau i’r
creiddiol yr Adran newydd. Yn union fel y mae rhiant.
effeithiolrwydd MAPPA ar lefel leol yn dibynnu ar
Yn ail, gan fod MAPPA wedi datblygu dros y 6
ansawdd cydberthnasau gwaith, byddwn ni’n
blynedd diwethaf, nodwyd modelau arferion gorau
gweithio gyda’r Swyddfa Gartref, yr Heddlu ac eraill
sy'n dangos bod angen swyddogaethau ac
i ddatblygu’r fframwaith gorau posibl er mwyn i
agweddau penodol er mwyn sicrhau ei fod yn cael
MAPPA weithio o’i fewn.
ei reoli'n effeithiol. Rydym yn ymroddedig i gryfhau
Ar 13 Mehefin, cyhoeddodd y Llywodraeth trefniadau MAPPA ac i sicrhau bod rheolaeth
Adolygiad o Amddiffyn Plant rhag Troseddwyr perfformiad cadarn ar waith. Er mwyn cyflawni
Rhyw. Mae’n amlinellu rhaglen weithredu sy’n hyn, bwriadwn gyflwyno safonau cenedlaethol
cynnwys datblygu defnyddio cyffuriau i drin newydd a fydd yn sicrhau ffordd gyson o weithredu
troseddwyr rhyw a threialu defnyddio profion ym mhob Ardal a byddwn yn rhyddhau £1.2 miliwn
polygraff gorfodol fel cyfrwng i reoli risg; gwella’r i helpu Ardaloedd i weithredu'r safonau hyn.
drefn weithredol mewn Adeiladau Cymeradwy ac
Ein nod yw gwneud popeth y mae’n rhesymol ei
ystod o weithgareddau a fydd yn cael effaith
wneud i amddiffyn pobl rhag troseddwyr peryglus y
uniongyrchol ar y ffordd y mae MAPPA yn
gwyddys amdanynt. Ond gwyddom fod lle i wella o
gweithio. Carwn dynnu sylw at ddau ohonynt yma.
hyd. Cyflwynaf yr adroddiad blynyddol hwn i chi fel
Yn gyntaf, dengys ymchwil bod y trefniadau eisoes arwydd o ymrwymiad, sgiliau a chyflawniadau’r
yn cael eu defnyddio’n llwyddiannus i ddatgelu gweithwyr proffesiynol, a’r ymgynghorwyr lleyg, yn
gwybodaeth am droseddwyr peryglus, ond credwn rheoli ac yn monitro’r maes busnes hanfodol hwn,
fod lle i wella. Bydd gofyn i asiantaethau MAPPA sy’n aml yn faes anodd.
ystyried datgelu ym mhob achos. Byddwn yn
treialu cynllun lle bydd rhieni’n gallu cofrestru budd
Maria Eagle AS
Is Ysgrifennydd Gwladol Seneddol
amddiffyn-plant ar gyfer unigolyn enwebedig y mae

1
CYFLWYNIAD Adran 2

Pleser gennym yw cyflwyno’r chweched Adroddiad gydweithredu. Mae’n pwysleisio’r rôl y gall
Blynyddol am y gwaith a wneir gan asiantaethau yn dioddefwyr trosedd difrifol ei chwarae yn ein helpu
y Gogledd trwy’r Trefniadau Amddiffyn y Cyhoedd i arbed dioddefwyr pellach.
Aml-Asiantaeth (MAPPA). Mae MAPPA yn bodoli
Mae nifer y troseddwyr a ystyriwyd gan MAPPA yn
er mwyn sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei
y Gogledd ar lefel 2 a 3 wedi lleihau, o’i gymharu â
rhannu am risgiau posibl i’r gymuned yn sgîl pobl
2005/06. Mae hyn yn brawf bod TACAA yn cryfhau
sydd wedi cyflawni troseddau difrifol o natur
ei ffocws ar y troseddwyr hynny sy’n peri’r risg
dreisgar neu rywiol yn y gorffennol. Nod MAPPA
fwyaf. Mae’r adroddiad yn dangos bod camau buan
yw sicrhau bod y risg iddynt gyflawni troseddau
yn cael eu cymryd pan fydd troseddwr yn methu â
difrifol pellach yn cael ei rheoli a'i lleihau.
chyflawni unrhyw elfen o’u goruchwyliaeth gan yr
Mae’r adroddiad yn disgrifio prosesau MAPPA a Heddlu neu’r Gwasanaethau Prawf.
chyfraniadau gan asiantaethau sydd â dyletswydd i

Carol Moore Richard Brunstrum Geoff Hughes


Prif Swyddog Prif Gwnstabl ??????
Ardal Prawf Gogledd Cymru Heddlu Gogledd Cymru

2
PRIF DDATBLYGIADAU Adran 3

◆ Defnyddio cynadleddau fideo ◆ Hyfforddi/briffio staff asiantaethau


Mwy o gyfleusterau cynhadledd fideo. O ran Rhoddwyd gwybodaeth ynghylch MAPPA i
rheolaeth MAPPA mae hyn yn golygu bod staff BRhS MAPPA,Timoedd Prawf ar hyd a lled
o Ardaloedd Prawf gwahanol a staff mewn Gogledd Cymru, yr Uned Diogelwch Canolig
Carchardai yn gallu cyfrannu'n llawn i leol,Timoedd Troseddwyr Ifanc a grwpiau o
gyfarfodydd heb orfod teithio ymhell. Gynghorwyr Awdurdodau Lleol sydd â
diddordeb.
◆ Datblygu trefniadau Sicrhau Ansawdd
MAPPA ◆ Cadarnhau trefniadau riportio/cofnodi
Mae’r dogfennau perthnasol wedi cael eu
Mae’r systemau gwybodaeth yn gywir ac mae
diwygio felly maent bellach yn addas i'r pwrpas.
modd cael gwybodaeth gan BRhS MAPPA.
Gwneir mwy o newidiadau pan fydd Uned
Bydd mwy o ddatblygiadau ym maes sicrhau
MAPPA yn Y Weinyddiaeth Gyfiawnder yn
ansawdd yn ystod y flwyddyn i ddod.
darparu dogfennau i’w defnyddio’n
◆ Rheoli achos cymhleth gyda nifer fawr o genedlaethol i ardaloedd.
droseddwyr
◆ Gwell cydlyniad ag ardaloedd eraill yng
Trafodir yr achos hwn yng nghorff yr Nghymru
adroddiad. Mae MAPPA wedi gosod anghenion
Mae Cydlynwyr MAPPA o bob rhan o Gymru
y dioddefwr wrth galon unrhyw drafodaethau a
yn cyfarfod yn rheolaidd i drafod materion sy’n
chynllunio.
effeithio ar MAPPA yng Nghymru er mwyn
datblygu arfer gorau.

3
BETH YW MAPPA? Adran 4

Ystyr MAPPA yw Trefniadau Amddiffyn y Cyhoedd


Aml-asiantaeth. Mae’n cynnig fframwaith cyfreithiol
ar gyfer rheoli unigolion sydd wedi eu cael yn euog
o drosedd rhyw neu drosedd treisgar difrifol sy’n
byw yn y gymuned neu sy’n dychwelyd i’r gymuned.
Dan y ddeddfwriaeth a’r canllawiau perthnasol, mae
asiantaethau yng Ngogledd Cymru yn gweithio
gyda'i gilydd i rannu gwybodaeth berthnasol fel bod
modd cyflawni'r asesiad gorau o risg ar gyfer pob
troseddwr.Wedyn, llunnir cynllun rheoli risg i
ddiogelu’r cyhoedd a diwallu anghenion
dioddefwyr.

Beth yw Cynllun
Rheoli Risg?

Prif ffocws y cynllun rheoli risg yw cytuno ar


gamau fydd yn lleddfu gymaint â phosibl ar y
risg. Gall cynllun rheoli risg gynnwys nifer o
gamau.Ymysg y rhain mae:

◆ Rheoli ymddygiad troseddwr trwy osod


amodau caeth ar drwyddedau a
gorchmynion

◆ Gofalu bod gan y troseddwr le addas i fyw

◆ Defnyddio Hosteli Prawf [Eiddo


Trwyddedig] lle bo angen

◆ Cwblhau rhaglenni pan fo angen

◆ Cael gofal iechyd meddwl priodol

◆ Galw yn ôl i'r carchar os bydd amodau'r


drwydded yn cael eu torri

4
SUT MAE MAPPA'N GWEITHIO Adran 4

Ar ôl cynnal asesiad o risg,


gwneir penderfyniad ynghylch
sut y rheolir troseddwr
unigol. Lluniwyd y system i
ofalu mai’r troseddwyr hynny
sy’n cael eu hystyried fel y
rhai sy'n peri fwyaf o risg
sy’n cael y lefel uchaf o
oruchwyliaeth.

Level 1: Rheolaeth Risg Arferol


Mae’r lefel hon yn berthnasol i'r troseddwyr hynny sy'n gallu cael eu rheoli gan un asiantaeth. Prawf, yr
heddlu neu'r gwasanaeth troseddwyr ifanc sy'n ymgymryd â'r gwaith gan amlaf. Mae cyswllt gydag
asiantaethau eraill yn parhau yn y ffordd arferol.

Level 2: Local Inter Agency Risk Management


Gelwir cyfarfodydd Lefel 2 ar hyd a lled Gogledd Cymru bob mis. Mae’r achosion sy'n cael eu dwyn
gerbron y cyfarfod hwn yn gymhleth ac mae angen i asiantaethau gydweithredu i wneud yn siw^ r bod y
risg yn cael ei rheoli'n effeithiol.Ystyrir yr achosion hyn gan amlaf fel achosion sydd â 'risg uchel o
niwed'.

Level 3: Multi Agency Public Protection Panels


Cynhelir cyfarfodydd Lefel 3, pan fo angen, i reoli’r ‘ychydig rai critigol’. Hynny yw, y troseddwyr
hynny sy'n peri'r risg uchaf o niwed a / neu’r rhai hynny sy’n galw am reolaeth gymhleth a lle mae
angen adnoddau ychwanegol i reoli'r risg.

5
PWY SY’N GYSYLLTIEDIG Â MAPPA? Adran 4

Mae’r heddlu, y gwasanaeth prawf a’r gwasanaeth


carcharau yn gweithio gyda’i gilydd ac fe’i gelwir yr
‘Awdurdod Cyfrifol'. Yn ôl y gyfraith, dylai’r
heddlu, y gwasanaeth prawf a’r gwasanaeth
carcharau weithio gyda’i gilydd, a rhannu
gwybodaeth yngly^ n â throseddwyr.
Heddlu
Mae gan y gwasanaeth heddlu yng
Ngogledd Cymru gronfa ddata o
wybodaeth ynghylch Troseddwyr
Treisgar a Throseddwyr Rhyw a elwir yn
VISOR. Mae hon yn system hynod o
ddiogel a chyfrinachol.
Yr heddlu sydd hefyd yn gyfrifol am
fonitro troseddwyr rhyw cofrestredig sy’n
byw yn ein hardal ni.
Prawf
Mae’r gwasanaeth prawf yn goruchwylio nifer fawr
o droseddwyr sy’n bwrw dedfryd yng Ngogledd
Cymru. Mae gan staff y gwasanaeth Prawf swmp o
brofiad o asesu’r risg mae troseddwr yn ei beri ac
Cyfaddaswyd o:
maent wedi'u hyfforddi yn y gwaith o ddefnyddio
Keeping children safe from sex offenders.Taflen a
OASys [System Asesu Troseddwyr]. Maent hefyd yn
gyhoeddwyd gan y Swyddfa Gartref 2007
goruchwylio’r troseddwr, yn gofalu ei fod ef/bod hi
yn cydymffurfio ag amodau’r ddedfryd ac yn
◆ Byrddau Iechyd Awdurdodau Lleol ar hyd a lled
gweithio gydag asiantaethau eraill pan fo hynny'n
berthnasol. Gogledd Cymru
◆ Ymddiriedolaethau GIG ar hyd a lled Gogledd
Cymru
Gwasanaeth Carcharau
Mae staff y gwasanaeth carcharau hefyd yn asesu'r
risg ac maent yn rhannu gwybodaeth gyda'r ◆ Pob Awdurdod Lleol yng Ngogledd Cymru
gwasanaeth prawf a'r gwasanaeth heddlu cyn ◆ Pob Cymdeithas Tai yng Ngogledd Cymru
rhyddhau'r troseddwr. Mae cynrychiolwyr o’r
carcharau yn mynychu cyfarfodydd MAPPA pan yn ◆ Gwasanaethau Troseddwyr Ifanc yng Ngogledd
berthnasol. Nid oes carchar yng Ngogledd Cymru Cymru
ac mae’r gwasanaeth prawf wedi meithrin ◆ Canolfan Byd Gwaith
cysylltiadau agos iawn â Charchar Altcourse yn
Lerpwl. ◆ Monitro Serco

Mae gan MAPPA hefyd nifer o asiantaethau ◆ Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
‘Dyletswydd i Gydweithredu’ sy’n gweithio’n glòs Dengys y diagram uchod sut mae’r gwahanol
gyda’r Awdurdod cyfrifol. asiantaethau sy'n gorfod rhoi gwybodaeth ynghylch
Mae’r rhain yn cynnwys: troseddwyr yn ategu'r broses MAPPA.

6
SYLWADAU’R DIODDEFWR Adran 4

Sut rhoddir ystyriaeth i farn y dioddefwr?


Y Gwasanaeth Prawf sy'n rhedeg y Cynllun Cyswllt Dioddefwyr. Mae ganddo fframwaith cyfreithiol ac
mae'n berthnasol i ddioddefwyr troseddau rhyw neu droseddau treisgar difrifol lle mae'r troseddwr wedi
cael ei ddedfrydu i garchar am 12 mis neu fwy. Mae Swyddogion Cyswllt Dioddefwyr [VLO] ond yn
gweithio gyda dioddefwyr ac maent wedi meithrin arbenigedd trwy weithio gyda'r dioddefwyr hynny sy'n
dymuno cymryd rhan yn y cynllun. Mae’r VLO yn rhannu gwybodaeth ynghylch dedfryd y troseddwr a'i
ddatblygiad trwy'r system garcharau. Mae’r VLO hefyd yn cydweithio’n glòs gydag asiantaethau perthnasol
ac yn rhoi gwybod i gyfarfodydd MAPPA ynghylch unrhyw broblemau perthnasol parhaus. Maent hefyd yn
sicrhau bod dymuniadau dioddefwyr yn cael clust a bod amodau'n cael eu rhoi ar drwyddedau fydd yn
lleddfu gymaint â phosibl ar unrhyw risg i'r dioddefwr yn y dyfodol. Mae’r dioddefwyr yn cael gwybod am
amodau trwydded sy’n berthnasol iddynt hwy. .

7
GWYBODAETH YSTADEGOL Adran 5

1. Troseddwyr Categori 1 MAPPA : Troseddwyr Rhyw Cofrestredig (TRhC)


i) Y nifer o TRhC sy'n byw yng Ngogledd Cymru 2005/06 2006/07
+2.5%
395 405

Dadansoddwyd y ffigyrau ymhellach yn ôl URhS

Dwyrain : 165
Gorllewin : 98
Canol : 145

ii) Y nifer o TRhC sydd wedi cael eu rhybuddio neu eu


2005/06 2006/07
heuogfarnu am dorri gofynion
6 17

iii) Nifer o Orchmynion Atal Troseddau Rhyw (SOPO) y gwnaed


cais amdanynt ac a ganiatawyd yn ystod y flwyddyn
2005/06 2006/07

Y gwnaed cais amdanynt: 5 45


Gorchmynion Dros Dro: 0 1
Gorchmynion Llawn: 5 28

Fel rhan o'r ymgyrch i wella diogelwch y cyhoedd, mae Heddlu Gogledd Cymru wedi ceisio gwneud y
defnydd gorau bosibl o ddeddfwriaeth sydd ar gael. O ganlyniad, cafwyd cynnydd sylweddol mewn
ceisiadau am SOPO.

iv) Y nifer o Orchmynion Hysbysu y gwnaed cais amdanynt ac a


ganiatawyd yn ystod y flwyddyn
2005/06 2006/07
(a) Y gwnaed cais amdanynt
(b) Gorchmynion Hysbysu Dros Dro a ganiatawyd
0 0
(c) Gorchmynion Hysbysu llawn a
0 0
orfodwyd gan y llysoedd yn yr Ardal
0 0

v) Y nifer o Orchmynion Teithio Tramor 2005/06 2006/07

(a) Y gwnaed cais amdanynt 0 0


(b) A orfodwyd gan y llysoedd 0 0

Y nifer o droseddwyr rhyw cofrestredig yng Ngogledd Cymru fesul 100,000 o boblogaeth yw 61. Mae
hyn yn gynnydd o 1.64% dros y flwyddyn a aeth heibio. Mae hyn yn cymharu gyda’r ffigwr cenedlaethol
(Cymru a Lloegr) o 60. Mae hyn yn gynnydd o 2.67%. Mae’r nifer o droseddwyr rhyw cofrestredig yn
uwch na’r llynedd, gan fod cyfnod cofrestru rhai unigolion yn hir. Mewn rhai achosion, rhaid iddynt
gofrestru am oes.

8
GWYBODAETH YSTADEGOL Adran 5

2. Troseddwyr Categori 2 MAPPA : Troseddwyr Treisgar a Throseddwyr


Rhyw Eraill
vi) Y nifer o droseddwyr treisgar a throseddwyr rhyw eraill (yn 2005/06 2006/07
ôl y diffiniad o hynny yn Adran 327(3), (4) a (5) Deddf
Cyfiawnder Troseddol 2003) 127 70

Y Troseddwyr sydd wedi'u cynnwys yn y categori hwn yw'r rhai hynny a ryddhawyd o’r carchar a
ddedfrydwyd i fwy na 12 mis o garchar am drosedd treisgar neu drosedd rhyw perthnasol (heb fod yn
TRhC). Nid yw'r ffigwr hwn yn cynnwys yr achosion hynny sy'n cael eu rheoli ar lefel 1 MAPPA.

3. Troseddwyr Categori 3 MAPPA : Troseddwyr Eraill

vii) TY nifer o “droseddwyr eraill” (yn ôl y diffiniad o hynny yn


2005/06 2006/07
Adran 325(2)(b) Deddf Cyfiawnder Troseddol 2003)
145 89

Gwelwyd gostyngiad sylweddol yn y nifer o achosion Categori 3 a gafodd eu trafod.Yr hyn sy’n gyfrifol
am hyn i ryw raddau yw cychwyn cynadleddau asesu risg Trais Teuluol ar hyd a lled Gogledd Cymru lle
mae asiantaethau’n gweithio gyda'i gilydd i leddfu'r risg o niwed i ddioddefwyr trais teuluol. Mae'r
cyfarfodydd amlasiantaeth hyn ar wahân i'r broses MAPPA.

9
GWYBODAETH YSTADEGOL Adran 5

4. Troseddwyr sy’n cael eu Rheoli Trwy gyfrwng Lefel 3 (MAPPP) a Lefel


2 (rheolaeth ryngasiantaethol leol)
viii) Canfod faint o droseddwyr MAPPA ym mhob un o’r tri 2005/06 2006/07
chategori sydd wedi cael eu rheoli drwy MAPPP (Lefel 3) a
thrwy reolaeth risg ryngasiantaethol yn lleol.
Level Level Level Level
2 3 2 3
TRhC (Cat 1) 102 7 90 10
T ac A (Cat 2) 115 12 67 3
Arall (Cat 3) 143 2 87 2

O’r achosion yr ymdriniwyd â hwy ar lefel 3 neu 2, faint


2005/06 2006/07
ix)
ohonynt, tra’n cael eu rheoli ar y lefel honno, a gafodd Level Level Level Level

Eu dychwelyd i’r ddalfa am dorri eu trwydded


2 3 2 3

Eu dychwelyd i’r ddalfa am dorri gorchymyn atal neu orchymyn atal


51 6 38 4
troseddau rhyw
2 0 1 0
Eu cyhuddo o drosedd rhyw neu drosedd treisgar difrifol
1 1 0 0

Rheoli achosion MAPPA


Mae’r nifer o achosion yr ymdrinnir â hwynt ar Lefel 2 MAPPA wedi gostwng ers 2005/2006. Fodd
bynnag, gwelwyd cynnydd siarp yn y nifer o achosion oedd yn cael eu trafod mewn cyfarfod MAPPA
Lefel 2 pan oedd y troseddwr yn dal i fod yn y carchar. Mae hyn yn dangos cynllunio da o safbwynt
rhyddhau’r carcharor. Mae hefyd yn golygu y gellir ystyried dymuniadau’r dioddefwr parthed amodau
trwydded ac y bydd modd ymdrin ag unrhyw risgiau sy’n cael eu peri i ddioddefwyr yn well.Yn
ychwanegol, mewn rhai achosion, risg i'r cyhoedd neu i unigolyn arall penodol ydyw.Wrth gydnabod ei
bod yn amhosibl dileu risg yn gyfan gwbl, mae’r cyfarfod amlasiantaeth yn ystyried y problemau hyn i gyd
ac yn cydweithio i wneud yn siw^ r bod cynllun rheoli risg cadarn mewn lle. Mewn sawl achos, mae’r
cynllun yn gweithio’n ddigon da i ymdrin â’r achos ar Lefel 1 ar ôl rhyddhau.
Ymdrinnir â mwy o achosion ar lefel 1 MAPPA. Mae'r risg a berir gan y troseddwr yn cael ei asesu ac
mae cymhlethdod y materion sy'n gysylltiedig â rheoli'r achos yn cael eu hystyried wrth bennu ar ba lefel
dylid ymdrin â'r achos. Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae rheolwyr wedi dod yn fwy hyderus wrth
ddynodi achosion i ymdrin â hwynt ar Lefel 1. Mae hyn yn golygu bod rheolaeth 'asiantaeth unigol'
(mewn cydweithrediad ag asiantaethau eraill fel bo'r angen) yn canolbwyntio ar nifer fawr o achosion.
Effaith hyn yw bod cyfarfodydd Lefel 2 MAPPA yn gallu treulio mwy o amser ar achosion mwy cymhleth.

10
ASTUDIAETHAU ACHOS Adran 6

Astudiaeth Achos 1 Yn dilyn y cyfarfod cychwynnol hwn, cynhaliwyd


nifer o gyfarfodydd MAPPA Lefel 2 yngly^ n â’r
Dedfrydwyd dros 20 o droseddwyr i garchar am troseddwyr unigol. Ar gyfer pob troseddwr,
gyflawni nifer o droseddau yn erbyn un dioddefwr. cynhelir cyfarfod cyn ei ryddhau o’r carchar lle y
Maent yn ymdrin â’r troseddwyr hyn ar ffurf proses trafodir natur a maint y perygl mae pob troseddwr
MAPPA trwy gydweithrediad rhwng yr Heddlu, y yn ei beri. Mae nifer o asiantaethau’n cyfrannu at y
Gwasanaeth Prawf, y Gwasanaethau Cymdeithasol, cyfarfod hwn a’i nod yw sicrhau bod y cynlluniau
gwasanaeth tai'r Awdurdod Lleol ac asiantaethau rhyddhau gorau bosibl mewn lle, cynlluniau fydd yn:
eraill yn ôl yr angen.
◆ Amddiffyn buddiannau’r dioddefwr a’r cyhoedd
Tra oedd y troseddwyr yn y carchar, cynhaliwyd yn gyffredinol
cyfarfod MAPPA arbennig.
◆ Sicrhau bod y gwaith a wneir gan Staff y
Cyn y cyfarfod hwnnw, cyfarfu’r Swyddog Cyswllt Gwasanaeth Prawf a’r Heddlu yn monitro pob
Dioddefwr gyda’r Gwasanaethau Cymdeithasol i troseddwr yn effeithiol a bod amodau
sicrhau bod sylwadau’r dioddefwr yngly^ n ag trwyddedau’n cael eu rhoi ar waith
amodau trwyddedau pob un o’r troseddwyr oedd
yn berthnasol iddi hi yn cael eu hystyried a hefyd i ◆ Sicrhau bod ymyriadau mewn lle i helpu pob
wneud yn siw^ r ei bod yn cael pob gwybodaeth troseddwr newid ei ymddygiad
berthnasol roedd hi’n ofyn amdani. Ar ôl iddynt gael eu rhyddhau, mae achosion y
Mynychodd nifer o Swyddogion Prawf o Ogledd troseddwyr unigol yn parhau i gael eu hadolygu yng
Cymru, staff y Carchar, y swyddog heddlu oedd yn nghyfarfodydd MAPPA pan fo hynny’n berthnasol.
ymchwilio i’r mater a’r Swyddog Cyswllt Dioddefwr Trafodir unrhyw bryderon ynghylch eu hymddygiad
y cyfarfod hwn. Pwrpas y cyfarfod oedd: ac mae camau priodol yn cael eu cymryd.
◆ Rhannu gwybodaeth berthnasol
◆ Gofalu bod pob aelod o staff y gwasanaeth FFACTORAU ALLWEDDOL WRTH
Prawf yn deall yn iawn beth oedd dymuniadau’r YMDRIN Â’R ACHOSION HYN
dioddefwr
◆ Dynodi unrhyw risgiau penodol oedd yn cael ◆ Parchu dymuniadau’r dioddefwr mewn
eu peri gan droseddwyr unigol perthynas ag amodau trwydded sy’n ymwneud
â hi
◆ Gofalu bod gan yr holl Swyddogion Prawf yr
wybodaeth roeddynt ei hangen i lunio cynllun ◆ Cyswllt parhaus rhwng asiantaethau allweddol
rheoli risg effeithiol ar gyfer pob troseddwr ◆ Cydweithrediad asiantaethau mewn
◆ Sicrhau cysondeb o safbwynt amodau adolygiadau rheolaidd
trwyddedau oedd yn ymwneud â’r dioddefwr

11
ASTUDIAETHAU ACHOS Adran 6

Astudiaeth Achos 2 lle y parhawyd â’r monitro a’r asesu dan amodau
trwydded oedd yn cael eu gweithredu’n llym.
Anthony Erbyn hyn ymdrinnir â’i achos ar Lefel 2 MAPPA.
Roedd Anthony wedi treulio cyfnod yn y carchar Cadwodd y Gwasanaethau Cymdeithasol mewn
am gyflawni trosedd rhyw yn erbyn ei bartner. cysylltiad â theulu ei bartner newydd i wneud yn
Rhyddhawyd ef o’r carchar i Eiddo Prawf siw^ r eu bod yn deall ei hanes o droseddu ac i
Trwyddedig. Ond, cafodd ei alw’n ôl yn sgîl asesu unrhyw risg i blant yn nheulu estynedig ei
tystiolaeth ei fod wedi torri amodau ei drwydded. bartner newydd. Ar ben hyn, roedd yr heddlu yn
Roedd hefyd wedi ffurfio perthynas gyda phartner cadw golwg barcud ar ymddygiad Anthony gan ei
newydd oedd â phlant. Fodd bynnag, daeth y fod yn Droseddwr Rhyw Cofrestredig ac yn destun
berthynas hon i ben o ganlyniad i honiadau Gorchymyn Atal Troseddau Rhyw. Dros y misoedd
ynghylch ei ymddygiad yn ystod y cyfnod yma ar oedd yn dilyn, gydag asesu clòs, monitro a chyda
drwydded. Gwnaeth yr heddlu gais am SOPO chytundeb cyfarfodydd Lefel 2 MAPPA, cafodd fynd
(Gorchymyn Atal Troseddau Rhyw) a chafwyd am ‘wyliau adref’ o’r hostel ac ymhen amser cafodd
gorchymyn o’r fath. Bydd hwn yn amddiffyn symud i fyw at ei bartner newydd. Llwyddodd
dioddefwyr y gorffennol a hefyd yn lleddfu’r perygl hefyd i gael gwaith. Trafododd ei Reolwr
i eraill yn y dyfodol. Troseddwr ei anghenion gwaith gyda’i gyflogwr ac
Pan gafodd ei ryddhau eilwaith, ymdriniwyd ag ef ar aseswyd addasrwydd y gwaith yng nghyfarfod
Lefel 3 MAPPA i ddechrau. Roedd y cyfarfodydd MAPPA.
hyn yn galw am gydweithrediad clòs rhwng yr
Heddlu, y Gwasanaethau Cymdeithasol a Staff y
Gwasanaeth Prawf, i’r diben o rannu gwybodaeth a
FFACTORAU ALLWEDDOL YN

phenderfynu sut i reoli’r risg y byddai’n beri pan


RHEOLAETH EI ACHOS

fyddai’n cael ei ryddhau. Roedd yr Uned Cyswllt


Dioddefwr mewn cysylltiad â’r dioddefwr a ◆ Rhannu gwybodaeth effeithiol rhwng Staff
gwnaethant yn sicr bod ei phryderon hi’n cael eu Prawf a’r heddlu a’r Gwasanaethau
hystyried yn y cyfarfod MAPPA. Penderfynwyd bod Cymdeithasol ar hyd a lled Gogledd Cymru
y risg a berid ganddo mor fawr nes iddo gael ei ◆ Cydweithrediad effeithiol rhwng yr Heddlu,
atgyfeirio i Eiddo Prawf Trwyddedig yn Ne Cymru. Prawf a’r Eiddo Prawf Trwyddedig yn Ne
Cymerasant ran yn y trafodaethau ynghylch rheoli Cymru
risg a rhannu gwybodaeth ac ymuno â’r cyfarfodydd ◆ Monitro clòs ar ôl iddo gael ei ryddhau o’r
yng Ngogledd Cymru trwy gyfrwng cyswllt fideo. carchar
Diolch i’r cyfleuster hwn, gallai pob aelod o staff
cysylltiedig yn Ne Cymru (Gwasanaeth Prawf a’r ◆ Gorfodi cydymffurfiad llym ag amodau
Heddlu) ymuno yng nghyfarfod Gogledd Cymru trwydded
heb i sawl unigolyn orfod ymgymryd â’r siwrne i ◆ Cydweithrediad da ymysg asiantaethau yng
Ogledd Cymru. Ar ôl iddo gael ei fonitro a’i asesu
nghyswllt pob adolygiad
yn yr Eiddo Prawf Trwyddedig yn Ne Cymru,
hebryngwyd Anthony i hostel yng Ngogledd Cymru

12
Adran 6

Sicrhau bod MAPPA’n cael ei gydlynu’n effeithiol ar hyd a lled Cymru


Mae Cydlynwyr MAPPA o’r 4 ardal yng Nghymru (Dyfed-Powys, Gwent, Gogledd Cymru a De
Cymru) yn cyfarfod yn rheolaidd i rannu arfer gorau a sicrhau bod prosesau MAPPA’n gyson ac mor
effeithiol ag y gallent fod yng Nghymru.
Trafodwyd y materion canlynol :
◆ trosglwyddo achosion i Gymru a rhwng ardaloedd
◆ prosesau atgyfeirio i MAPPA
◆ strwythur cofnodion MAPPA
◆ fformat a dosbarthiad Adroddiadau Blynyddol y BRhS
◆ hysbysu ynghylch rhyddhau troseddwyr sydd ddim yn cael eu goruchwylio
◆ hyfforddiant ar gyfer asiantaethau partner
◆ cynadleddau fideo
◆ gweinyddu
◆ gwybodaeth cysylltu parthed asiantaethau partner
Gwerthfawrogir y cyfle i gwrdd â chydweithwyr sy’n cyflawni’r un rôl diogelu’r cyhoedd gan alluogi
pob un ohonom i ddysgu o’r ffordd mae pethau wedi bod yn cael eu gwneud ac y bwriedir eu
gwneud mewn ardaloedd eraill. Bydd y berthynas o ymddiriedaeth sy’n datblygu rhwng y cydlynwyr
hefyd yn ein galluogi i fynd i’r afael â, a datrys, problemau allai godi yn y dyfodol gyda’n gilydd.

13
BRHS MAPPA Adran 7
ADOLYGIAD O’R CYNLLUN BUSNES 2006-07

Nod Strategol Cynllun Cyflwyno Camau Gweithredu

1. Datblygu
Seilwaith MAPPA

1.1 Cadarnhau
◆ Sefydlu Grw^ p Datblygu Awdurdod Cyfrifol Cymru
trefniadau ar ◆ Adolygu'r trefniadau
Gyfan
gyfer cydlynu a sy’n bodoli ar hyn o
gweinyddu bryd rhwng aelodau'r
◆ Adolygiad o drefniadau Diogelu’r Cyhoedd gan Heddlu
MAPPA Awdurdod Cyfrifol
Gogledd Cymru

1.2 Gwella cadw ◆ Cyflwynwyd fformat cadw cofnodion newydd ym mis


◆ Cyflwyno
cofnodion ynghylch Ebrill 2006 a chywreiniwyd ef yn ystod y flwyddyn yng
gweithdrefnau newydd
gweithgareddau ngoleuni galwadau a dysg newydd.
ar gyfer atgyfeirio a
MAPPA yn unol â
chofnodi cyfarfodydd
chanllawiau
cenedlaethol
◆ Gweithredu VISOR yn
◆ Oedi wedi bod gyda’r amserlen – disgwyl ei chyflwyno
llawn unwaith mae ar
i Prawf yn 2007-08
gael

1.3 Rhoi’r canllawiau ◆ Adolygu a ◆ Parhau gyda'r gwaith o adolygu a diweddaru


cenedlaethol diweddaru gweithdrefnau lleol. Cydlynwyr MAPPA Cymru yn
adolygedig ar gweithdrefnau a cyfarfod yn rheolaidd i rannu arfer da a chyflwyno mwy
waith phrotocolau o gysondeb ar hyd a lled Cymru. Parhau i aros am
ddiweddariad ar y canllawiau cenedlaethol (disgwyl eu
cael ym mis Hydref 2007)

2. Monitro a
Gwerthuso
◆ Creu’r adroddiad drafft ◆ Adroddiad Blynyddol wedi’i greu mewn pryd
2.1 Cyhoeddi Adroddiad
◆ Cyhoeddi’r adroddiad
Blynyddol 2005/06
terfynol

2.2 Darparu ◆ Cyflwyno adroddiad ◆ Adroddiad rheolaidd gan Gydlynydd MAPPA i’r BRhS,
dadansoddiad yn rheolaidd gan gynnwys data ystadegol rhan flynyddol,
chwarterol o ◆ Ymateb i geisiadau'r dadansoddiad o ffactorau eraill perthnasol (ee
weithgaredd MAPPA BRhS mewn perthynas presenoldeb a phroffiliau troseddwyr)
i'r BRhS â thue-ddiadau sy’n
datblygu.

◆ Adolygu trothwyon, ◆ Adroddiad Cydlynydd MAPPA i'r BRhS ar bresenoldeb


2.3 Datblygu trefniadau
presenoldeb a a chyfraniad asiantaethau. Staff prawf yn talu mwy o
Sicrhau Ansawdd
chyfraniad asiantaethau sylw i sicrhau bod achosion yn cael eu trin a'u trafod
◆ Adolygu prosesau ar y lefel briodol.

14
BRHS MAPPA Adran 7
ADOLYGIAD O’R CYNLLUN BUSNES 2006-07

Nod Strategol Cynllun Cyflwyno Camau Gweithredu

2.4 Cyflwyno trefniadau ◆ Adolygu trothwyon, ◆ Achosion wedi cael eu trafod mewn 2 o gyfarfodydd
ar gyfer adolygu presenoldeb a BRhS yn ystod y flwyddyn
achosion chyfraniad asiantaethau
◆ Adolygu prosesau

3. Cyfathrebu a
Phartneriaethau
Strategol

3.1 Adolygu'r trefniadau ◆ Datblygu cytundeb ◆ Wedi’i ddwyn ymlaen i 2007/08


sy’n bodoli ar hyn o Awdurdod Cyfrifol
bryd rhwng aelodau'r ◆ Adolygu Memoranda
Awdurdod Cyfrifol DiG yn unol â
a’r cyrff sydd â DiG chanllawiau
cenedlaethol newydd

3.2 Cydweithredu ar ◆ Cyfrannu i fentrau er ◆ Sefydlu Grw^ p Awdurdod Cyfrifol Cymru Gyfan
lefel Cymru Gyfan mwyn gwella cysondeb ◆ Cyfarfod Ymgynghorwyr Lleyg ym mis Medi 2006
a rhannu arfer da. ◆ Datblygu Grw^ p Cymru Gyfan yn yr heddlu ac yn y
gwasanaeth prawf

3.3 Llunio strategaethau ◆ Cynhyrchu cynllun ar ◆ Wedi’i ddwyn ymlaen i 2007/08


cyfathrebu a'r gyfer cael sêl bendith y
cyfryngau BRhS

◆ Cyfarfod Ymgynghorwyr Lleyg Cymru ym mis Medi


4. Hyfforddiant

4.1 Cefnogi anghenion ◆ Darparu cyfleoedd 2006


hyfforddiant a parhaus i ◆ Cynhadledd Genedlaethol Ymgynghorwyr Lleyg ym mis
datblygiad Ymgynghorwyr Lleyg Chwefror 2007
Ymgynghorwyr fwrw golwg dros ◆ Llunio Canllawiau Arfer Da ar gyfer Ymgynghorwyr
Lleyg weithgareddau MAPPA Lleyg (cytunwyd yn 2007)
◆ Cefnogi grw^ p Cymru
Gyfan

4.2 Sicrhau bod


◆ Cyswllt gyda swyddog ◆ Cydlynydd MAPPA, Cydlynydd Diogelu’r Cyhoedd yr
ymarferwyr ym mhob
hyfforddi a chynlluniau'r Heddlu ac eraill wedi cyfrannu at gyfarfodydd briffio ar
asiantaeth berthnasol
asiantaeth gyfer staff mewn nifer o asiantaethau (i’w nodi) ac i
yn ddigon ymwybodol
aelodau awdurdod lleol mewn 2 sir.
o MAPPA
4.3 Canfod a chefnogi ◆ Fel yr uchod ◆ Wedi'i ddwyn ymlaen i 2007/08.
anghenion
hyfforddiant
gweithwyr allweddol
mewn asiantaethau
MAPPA

15
BWRDD RHEOLAETH STRATEGOL MAPPA Adran 7
CYNLLUN BUSNES 2007/08

Cerrig
Nod Strategol Cynllun Cyflwyno Adnoddau Canlyniadau
Milltir
1. Datblygu
Seilwaith
MAPPA

1.1 Cadarnhau ◆ Adolygu trefniadau Mawrth 2008 Swyddogion Blaen Defnydd mwy
trefniadau rhwng yng ngoleuni yr Awdurdod effeithlon o
aelodau'r datblygiadau sydd ar Cyfrifol adnoddau
Awdurdod Cyfrifol y gweill yn lleol ac
yn genedlaethol

◆ Datblygu mentrau Cyfarfodydd Swyddogion Blaen Dull cyson o drin


Cymru Gyfan chwarterol yr Awdurdod materion gan bob
trwy gydol y Cyfrifol un o'r 4 BRhS
flwyddyn MAPPA yng
Nghymru

◆ Llunio protocol Rhagfyr Swyddogion Blaen


Gwell eglurder o
rhwng y 3 aelod o’r 2007 yr Awdurdod
safbwynt
Awdurdod Cyfrifol Cyfrifol
cyfrifoldebau
yng Ngogledd
Cymru.

1.2 Gwella cadw ◆ Datblygu’r trefniadau Gorffennaf Cydlynydd Atebolrwydd


cofnodion ynghylch cadw cofnodion 2007 MAPPA parthed gwneud
gweithgareddau presennol i gwrdd penderfyniadau
MAPPA yn unol â â’r disgwyliadau o
chanllawiau safbwynt dadlennu
cenedlaethol
◆ Cyflwyno trefniadau Hydref 2007 Cydlynydd Cysondeb ar lefel
cadw cofnodion (neu pan MAPPA genedlaethol a
cenedlaethol gyhoeddir chyfnewid data
newydd hwynt)

◆ Prawf i roi’r defnydd Mawrth 2008 Staff Prawf Rhannu


o ViSOR ar waith cuddwybodaeth
yn fwy effeithiol

Dull cyson o fesur


1.3 Gwell asesiad o ◆ Holl staff yr Heddlu Rhagfyr Staff yr Heddlu
y risg o droseddu
droseddwyr drwy a Prawf i gael 2007 a Prawf
eilwaith mewn lle
ddefnyddio Matrics hyfforddiant ar sut
yn y ddwy
Risg 2000 i'w ddefnyddio
asiantaeth

16
BWRDD RHEOLAETH STRATEGOL MAPPA Adran 7
CYNLLUN BUSNES 2007/08

Cerrig
Nod Strategol Cynllun Cyflwyno Adnoddau Canlyniadau
Milltir
2. Monitro a
Gwerthuso

2.1 Cyhoeddi ◆ Darparu Mai 2007 Cydlynydd Cyflawnwyd


Adroddiad dadansoddiad MAPPA
Blynyddol 2006/07 ystadegol

◆ Adroddiad drafft er Gorffennaf Cydlynydd MAPPA Er mwyn hwyluso


ystyriaeth gan BRhS 2007 / Cadeirydd BRhS sylwadau a gwelliant

◆ Cyhoeddi’r adroddiad Hydref Cydlynydd Cynyddu


terfynol 2007 MAPPA / ymwybyddiaeth y
Cadeirydd BRhS cyhoedd

2.2 Darparu ◆ Cyflwyno Cyfarfodydd Cydlynydd Gwell


dadansoddiad adroddiadau yn chwarterol MAPPA ymwybyddiaeth a
chwarterol o rheolaidd BRhS pherchenogaeth o
weithgaredd wybodaeth gan BRhS
MAPPA i'r BRhS
◆ Ymateb i geisiadau'r Cyfarfodydd Cydlynydd Gwell
BRhS mewn chwarterol MAPPA ymwybyddiaeth a
perthynas â BRhS pherchenogaeth o
thueddiadau sy’n wybodaeth gan BRhS
datblygu.

◆ Datblygu mwy o Cyfarfodydd Cydlynydd Gwell


ddangosyddion chwarterol MAPPA ymwybyddiaeth a
perfformiad BRhS pherchenogaeth o
wybodaeth gan BRhS

2.3 Datblygu ◆ Adolygu trothwyon, Cyfarfodydd Cydlynydd Sicrhau bod


trefniadau Sicrhau presenoldeb a chwarterol MAPPA / trefniadau
Ansawdd chyfraniad BRhS aelodau’r AC MAPPA’n
asiantaethau gweithredu’n
effeithiol

◆ Cynnal ymarferion Rhagfyr Cydlynydd Gwaith o


sicrhau ansawdd 2007 MAPPA / ansawdd gwell
aelodau’r BRhS

17
BWRDD RHEOLAETH STRATEGOL MAPPA Adran 7
CYNLLUN BUSNES 2007/08

Cerrig
Nod Strategol Cynllun Cyflwyno Adnoddau Canlyniadau
Milltir
2.4 Cadarnhau ◆ BRhS i gael 4 achos y Cydlynydd Gwella
trefniadau ar gyfer cyflwyniadau ar flwyddyn MAPPA ymwybyddiaeth
adolygu achosion achosion o dro i dro mewn aelodau’r BRhS a
cyfarfodydd rhannu arfer da
o’r BRhS

◆ Datblygu fframwaith Medi 2007 Cydlynydd Sicrhau bod y


ar gyfer adolygu MAPPA BRhS yn gallu cael
achosion problemus adroddiad ar
i'w defnyddio fel bo achosion yn ôl y
angen galw

3. Cyfathrebu a
Phartneriaethau
Strategol

3.1 Ailedrych ar y ◆ Adolygu fformat Rhagfyr 2007 BRhS Sicrhau bod holl
Memorandwm 2005 asiantaethau
Dyletswydd i MAPPA yn
Gydweithredu ymwybodol o’r
presennol cyfraniad a
ddisgwylir

◆ Sicrhau bod holl Mawrth 2008 Holl aelodau BRhS Sicrhau bod holl
asiantaethau DiG asiantaethau
wedi ymrwymo i’r MAPPA yn
memorandwm ymwybodol o’r
cyfraniad a
ddisgwylir ganddynt

3.2 Datblygu ◆ Cynhyrchu cynllun Aelodau'r


Hydref 2007 BRhS i gael agwedd
strategaethau ar gyfer cael sêl Awdurdod
gyson tuag at
cyfathrebu a'r bendith y BRhS Cyfrifol
gyhoeddusrwydd
cyfryngau

◆ Datblygu’r defnydd o Gydol y Pob Asiantaeth Gwefannau


gyfryngau electronig flwyddyn asiantaethau i gael
i hyrwyddo MAPPA eu cysylltu â /
cynnwys
gwybodaeth
MAPPA

18
BWRDD RHEOLAETH STRATEGOL MAPPA Adran 7
CYNLLUN BUSNES 2007/08

Cerrig
Nod Strategol Cynllun Cyflwyno Adnoddau Canlyniadau
Milltir

◆ Rhoi’r trefniadau Hydref Aelodau’r Cael gwell eglurder


2007
4. Hyfforddiant
lleol a chenedlaethol Awdurdod Cyfrifol a chysondeb
4.1 Cefnogi anghenion a ddatblygwyd gan y / Ymgynghorwyr ynghylch rôl
hyfforddiant a Grw^ p Ymgynghorwyr Lleyg Ymgynghorydd
datblygiad Lleyg ar waith Lleyg
Ymgynghorwyr
Lleyg

4.2 Sicrhau bod ◆ Meithrin cysylltiadau Gydol y Cydlynydd MAPPA Mwy o


ymarferwyr ym gyda swyddog flwyddyn ymwybyddiaeth
mhob asiantaeth hyfforddi a ymysg staff
berthnasol yn chynlluniau'r
ddigon ymwybodol asiantaeth
o MAPPA
◆ Ystyried Cynhadledd Dyddiad i’w BRhS / Grw^ p Cynyddu proffil
MAPPA / achlysur bennu Gwaith MAPPA
hyrwyddo

◆ Meithrin cysylltiadau Gydol y Pob Asiantaeth Gwefannau


gyda gwefannau flwyddyn asiantaethau i gael
asiantaethau eu cysylltu â /
cynnwys
gwybodaeth am
MAPPA

◆ Cefnogi datblygu Rhagfyr 2007 Cydlynydd Gweinyddwyr a


Cylchoedd MAPPA gwirfoddolwyr
Cefnogaeth ac CAA yn fwy
Atebolrwydd (CCA) ymwybodol o
yng Ngogledd MAPPA
Cymru

19
ADRODDIAD YR YMGYNGHORWYR LLEYG Adran 8

Adroddiad Cynghorwyr Lleyg

Yn ystod y deuddeng mis diwethaf, fel ymgynghorwyr lleyg, buom yn gysylltiedig â’r gwaith o
ysgogi cais i gyflwyno Gwarchod Canolfannau Hamdden yng Ngogledd Cymru. Menter
brofedig i hyfforddi staff canolfannau hamdden i adnabod a delio ag unigolion sy’n mynychu
canolfannau hamdden i'r unig ddiben o baratoi plant a phobl ifanc i bwrpas rhyw er mwyn eu
boddhad rhywiol eu hunain yw Gwarchod Canolfannau Hamdden.Yn anffodus, yn bennaf
oherwydd prinder adnoddau, araf iawn fu’r cynnydd o safbwynt y mater hwn.

Mae diffyg cysondeb rhwng un ardal a’r llall yng nghyswllt rôl ymgynghorwyr lleyg wedi bod yn
broblem ond wrth i’r rôl ddatblygu, dylai hyn wella. Er mwyn mynd i'r afael â hyn yn y tymor
byr, rydym ni yng Ngogledd Cymru, gyda chydweithrediad llawn y BRhS, wedi rhoi ein cynllun
gweithredu ein hunain at ei gilydd.

Ar ôl, mae’n ymddangos, i ni gael ein derbyn gan yr asiantaethau "Dyletswydd i Gydweithredu"
sy'n ffurfio trefniadau MAPPA yng Ngogledd Cymru, rydym yn teimlo bod angen i ni adeiladu ar
y derbyniad a'r ymddiriedaeth mewn ffordd bositif. Ar ôl edrych yn hir ac yn fanwl ar sut y
gallwn helpu i wneud trefniadau MAPPA yn fwy effeithlon fyth, teimlwn fod angen i ni
ganolbwyntio ar ddau faes yn y deuddeng mis nesaf.

a) Mwy o eglurder o safbwynt trefniadau rhyngasiantaethol. Rydym yn ffyddiog bod pob


asiantaeth sy’n gysylltiedig â MAPPA yn cyflawni ei dyletswyddau mewn modd effeithlon a
phroffesiynol a gallwn sicrhau’r cyhoedd o hyn. Fodd bynnag, rydym yn teimlo y byddai gwell
dealltwriaeth o swyddogaeth y naill a’r llall yng nghyswllt “y darlun mawr” o fudd i'r
asiantaethau a'r cyhoedd a wasanaethir ganddynt yn y pen draw. Gobeithio y gallwn
gynorthwyo gyda gwireddu hyn yn y dyfodol agos.

b) Nid yw unrhyw un o'r asiantaethau “Dyletswydd i Gydweithredu” sy’n gysylltiedig â MAPPA,


wrth eu natur, yn asiantaethau sy’n chwilio am gyhoeddusrwydd. Ond mae'n hollbwysig fod y
cyhoedd yn gwbl ymwybodol o beth yw rôl swyddogol MAPPA a sut mae'n ceisio cyflawni ei
amcanion mewn cysylltiad â'r rôl honno. Yr unig ffordd i lwyddo yw trwy gael cefnogaeth y
cyhoedd.Yn y deuddeng mis nesaf, byddwn yn ei gwneud yn flaenoriaeth, fel rhan o dîm
ehangach, i roi gwybod i'r cyhoedd yn union beth mae MAPPA yn ei wneud.

I gloi, hoffem longyfarch yr holl asiantaethau sy'n gysylltiedig â MAPPA yng Ngogledd Cymru ar
eu hymrwymiad a'u proffesiynoldeb wrth gyflawni eu dyletswyddau, sy’n ddyletswyddau anodd
iawn ar adegau, ar ran y cyhoedd.

Margaret Batty

Alun Jones

20
ENWAU A RHIFAU CYSWLLT Adran 9

Matthew Driver Cadeirydd y Grw^ p Strategaeth Diogelu’r


Prif Swyddog Prawf Cynorthwyol Cyhoedd a chyfrifoldeb cyffredinol ar ran y
Ardal Prawf Gogledd Cymru gwasanaeth Prawf dros MAPPA
Ty^ Alexandra
Ffordd Abergele
Bae Colwyn
LL29 9YF
Ffôn: 01492 513413

Alan Green
Ditectif Uwcharolygydd
Heddlu Gogledd Cymru
Y Pencadlys
Glan y Don
Bae Colwyn
Ffôn: 01492 511161

Gaynor Barton
Cydlynydd MAPPA
Ardal Prawf Gogledd Cymru
25 Ffordd Colwyn
Bae Colwyn
LL29 7AA
Ffôn: 01492 530600

DC Wendy Jenks-Gilbert
Cydlynydd Diogelu’r Cyhoedd
Heddlu Gogledd Cymru
Y Pencadlys
Glan y Don
Bae Colwyn
Ffôn: 01492 517171

21
CYSYLLTAU Adran 10

◆ www.homeoffice.gov.uk
◆ Adroddiad “Review of the Protection of children from sex offenders” (Mehefin 2007)
HMSO. ISBN: 978-1-84726-283-7 ac ar y wefan uchod
◆ Taflen “Keeping Children Safe from Sex Offenders (How Sex Offenders are Managed)” (Mehefin 2007)
HMSO. ISBN 978-1-84726-285-1 ac ar y wefan uchod
◆ www.everychildmatters.gov.uk/socialcare/safeguarding manylion ynghylch yr hyn mae’r Llywodraeth yn
ei wneud i amddiffyn plant
◆ www.ceop.gov.uk gwybodaeth ynghylch ecsbloetio plant ac amddiffyn ar lein. Cynnig cyngor i rieni a
phlant.
◆ www.thinkuknow.co.uk rhoi cyngor i rieni a phlant ar sut i gadw’n ddiogel ar lein
◆ www.stopitnow.org.uk <http://www.stopitnow.org.uk/> rhoi gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth
cyfrinachol i oedolion er mwyn atal cam-drin plant. Hefyd, rhif ffôn rhadffôn 0808 1000900
◆ www.justice.gov.uk
◆ www.northwalesprobation.gov.uk
◆ www.north-wales.police.uk
◆ www.hmprisonservice.gov.uk

22