You are on page 1of 17

Gogledd Cymru MAPPA

Trefniadau Amddiffyn
y Cyhoedd
Aml-asiantaeth
2005 - 2006
CYNNWYS

Adran Tudalen

1 Rhagair .................................................................... 1

2 Cyflwyniad ................................................................ 2

3 Cyflawniadau Allweddol ................................................. 3

4 Sut y mae trefniadau MAPPA ar waith yng Ngogledd Cymru ....... 4

5 Gwybodaeth Ystadegol ................................................. 8

6 Bwrdd Rheoli Strategol ................................................. 11

7 Cynllun Busnes y Bwrdd Rheoli Strategol 2006/07 .................. 12

8 Cynghorwyr Lleyg ....................................................... 14

9 Cysylltiadau .............................................................. 15
RHAGAIR Adran 1

Gwneud ein cymunedau’n fwy diogel a lleihau Ar ben hyn fodd bynnag, mae hi’n bwysig na chollir
aildroseddu yw ein prif flaenoriaeth ac un o’n unrhyw gyfle i ystyried y mesurau eraill a fydd yn
sialensiau mwyaf. Dyna pam bod y gwaith a wneir gwella diogelwch y cyhoedd ymhellach. Dyna pam
drwy drefniadau amddiffyn y cyhoedd aml- ein bod yn cynnal yr Adolygiad o Droseddwyr
asiantaeth (MAPPA) mor bwysig. Mae goruchwylio Rhyw sy’n Cam-drin Plant, i edrych ar y ffordd
a rheoli’r troseddwyr rhyw a threisgar sy’n peri’r orau o reoli grw^ p penodol o droseddwyr, sy'n
risg uchaf o niwed difrifol, boed hynny yn y achosi pryder i nifer, yn y gymuned. Mae’r adolygiad
gymuned neu mewn caethiwed, yn gymhleth ac yn yn ymgynghori ag ystod eang o ymarferwyr a
ddyrys; ac mae’n agwedd ar wasanaeth cyhoeddus rhanddeiliaid allweddol gan gynnwys cynghorwyr
lle mae’n hollol deg i’r cyhoedd ddisgwyl bod pob lleyg MAPPA, a chyflwynir ei adroddiad tua diwedd
cam rhesymol yn cael ei gymryd. y flwyddyn.

Er ein bod wedi cymryd camau breision dros y Yn olaf, wrth gymeradwyo’r adroddiad hwn i chi,
pum mlynedd ddiwethaf drwy ddatblygu MAPPA carwn fanteisio ar y cyfle i ddiolch i bawb sy’n
ledled Cymru a Lloegr, yn sgîl adolygiadau eleni o ymwneud yn lleol â gweithio gyda throseddwyr
sawl digwyddiad trasig pan gafodd pobl eu lladd neu rhyw a threisgar, neu sy’n sicrhau bod y trefniadau
eu niweidio'n ddifrifol cawsom ein hatgoffa o hyn yn addas at eu pwrpas. Mae MAPPA yn
bwysigrwydd adolygu perfformiad, gwella ymarfer a gweithio’n dda pan fônt yn seiliedig ar gynnal
dysgu gwersi. Mae hi'n hollbwysig bod y tasgau hyn safonau proffesiynol uchel a chydweithredu
yn cael eu cyflawni gan y gwasanaeth prawf, yr aml-asiantaeth effeithiol i gyflwyno cynlluniau rheoli
heddlu a'r gwasanaeth carchardai, yn ogystal â'r risg cadarn. Er nad yw hi’n bosibl cael gwared ar
asiantaethau eraill sy'n cyfrannu at asesu a rheoli risg yn llwyr, gellir lleihau’r risg o niwed difrifol
troseddwyr. Mae’r ffaith bod pob Ardal yn pellach yn sylweddol drwy gymryd pob cam
cyhoeddi Cynlluniau Busnes MAPPA yn eu rhesymol a bydd llai o ddioddefwyr mewn perygl o
hadroddiadau blynyddol eleni’n cynnig rhaglen ddioddef aildroseddu.
ddefnyddiol ac angenrheidiol o ddatblygu ac
adolygu lleol a rhaid i hyn arwain at ymarfer gwell. Gerry Sutcliffe AS
Bydd hi’n hanfodol bod y cynnydd hwn yn dryloyw Is-Ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros
ac yn cael ei rannu gyda chymunedau lleol. Gyfiawnder Troseddol a Rheoli Troseddwyr

1
CYFLWYNIAD Adran 2

Crynodeb o Faterion Allweddol Adeiladau Cymeradwy yn ein hardal a reolir gan y


Gwasanaeth Prawf.
Dyma’r pumed adroddiad blynyddol am y gwaith
a wneir gan asiantaethau yng Ngogledd Cymru Roedd yr adroddiad hwn yn disgrifio rhywfaint
drwy’r Trefniadau Amddiffyn y Cyhoedd o’r gwaith a wnaed gan staff yr Heddlu, y
Aml-asiantaeth (MAPPA). Sefydlwyd MAPPA i Gwasanaeth Prawf a’r Gwasanaeth Carchardai
sicrhau ymateb ar y cyd i’r materion y mae cyrff wrth gydweithio â llawer o asiantaethau eraill
cyhoeddus sy’n ymdrin â phobl sydd wedi cyflawni ledled yr ardal i reoli’r risg o niwed a achosir i
troseddau difrifol yn dod ar eu traws. eraill gan bobl sy’n byw yn ein cymuned.Yn
anffodus, ni ellir fyth gwaredu’r risg hwn yn gyfan
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, cafwyd cryn dipyn gwbl, ond rydym yn ffyddiog bod y Trefniadau
o sylw cyhoeddus i’r grw^ p hwn o droseddwyr. Mae Amddiffyn y Cyhoedd Aml-asiantaeth, a fu’n
nifer o achosion uchel eu proffil - yn Llundain, gweithio’n dda am bum mlynedd yng Ngogledd
Reading a De Cymru - wedi denu cyhoeddusrwydd Cymru, yn cynnig yr amddiffyniad mwyaf posibl i’r
yn y cyfryngau a mynegwyd pryderon lleol o ran cyhoedd.

Carol Moore Richard Brunstrum John May


Prif Swyddog Prif Gwnstabl Rheolwr Ardal Cymru
Ardal Prawf Gogledd Cymru Heddlu Gogledd Cymru Y Gwasanaeth Carchardai

2
CYFLAWNIADAU ALLWEDDOL Adran 3

ad-drefnu strwythurol mewn ymateb i


ddatblygu’r Gwasanaeth Rheoli Troseddwyr
Cenedlaethol (NOMS).Yn rhan o’r gwaith
hwn, penodwyd Rheolwr profiadol yn
Gydgysylltydd MAPPA.

◆ Mae ein trefniadau gweinyddol a chadw


cofnodion wedi gwella. Prif nod MAPPA yw
sicrhau bod y wybodaeth gywir am y risg o
niwed ym meddiant y rhai sydd angen gwybod.

◆ Yn olaf, mae llawer o enghreifftiau o waith


cydweithredol da, gan gynnwys:
Bu 2005/06 yn flwyddyn o gyfnerthu ar ôl y
newidiadau a ddaeth yn sgîl Deddf Cyfiawnder ❖ monitro unigolion yn agos yn syth ar ôl eu
Troseddol 2003. Mae nifer y troseddwyr a reolir rhyddhau o’r carchar
drwy MAPPA wedi cynyddu ychydig. Cyflawnwyd
cryn dipyn drwy ymagwedd gydweithredol sy’n ❖ defnyddio amodau clir a llym mewn
cynnwys asiantaethau â ‘dyletswydd i trwyddedau rhyddhau, a reolir yn briodol
gydweithredu’. Fel y cyfryw, mae’r pwyslais yn yr ac a orfodir pan fo gofyn
adran hon eleni ar sut rydym yn gwneud pethau’n
well: ❖ gweithio ar draws ffiniau – gydag
asiantaethau allweddol ym mhob rhan o
◆ Cyflwynwyd cronfa ddata VISOR (Cofrestr Ogledd Cymru yn dod at ei gilydd i reoli
Troseddwyr Treisgar a Throseddwyr Rhyw) ar unigolion y mae eu symudiad ar draws yr
draws Heddlu Gogledd Cymru. ardal yn nodwedd o'u troseddu ac yn
bygwth achosi niwed pellach i eraill.
◆ Bu Ardal Prawf Gogledd Cymru yn destun

3
SUT MAE TREFNIADAU MAPPA Adran 4
AR WAITH YNG NGOGLEDD CYMRU

Cafodd y Trefniadau Amddiffyn y Cyhoedd Aml- ◆ Unrhyw droseddwr arall â chollfarn gyfredol
asiantaeth eu cyflwyno yn 2001 fel dyletswydd neu gollfarn yn y gorffennol am drosedd rhyw
statudol ar yr Heddlu, y Gwasanaeth Prawf ac, o neu dreisgar y mae ei ymddygiad yn peri gofid.
2003, y Gwasanaeth Carchardai. Maent yn mynnu
bod troseddwyr sy’n perthyn i dri chategori yn Pwy sy’n Gwneud Beth?
destun goruchwyliaeth:
Mae’r Heddlu, y Gwasanaeth Prawf a’r Awdurdodau
◆ Troseddwyr sydd wedi cyflawni trosedd rhyw Iechyd yng Ngogledd Cymru oll yn rhannu’r ardal
sy’n golygu bod rhaid iddynt gofrestru eu yn dri “rhanbarth”:-
manylion gyda’r Heddlu.
Dwyrain - Sir y Fflint a Wrecsam
◆ Troseddwyr y’u cafwyd yn euog o drosedd Gorllewin - Ynys Môn a Gwynedd
rhyw neu dreisgar ac y’u dedfrydwyd i gyfnod Canolog - Conwy a Sir Ddinbych
o 12 mis neu ragor yn y carchar.
Mae MAPPA yn dilyn yr un ffiniau.

4
SUT MAE TREFNIADAU MAPPA Adran 4
AR WAITH YNG NGOGLEDD CYMRU

Mae’r Trefniadau Amddiffyn y


Cyhoedd Aml-asiantaeth yn sicrhau
y gellir rhannu pryderon am
unrhyw droseddwr yn y gymuned
rhwng yr asiantaethau perthnasol.
Gall unrhyw asiantaeth sy’n
ymwneud â MAPPA godi achosion
i’w hystyried, ond fel arfer y
Gwasanaeth Prawf neu’r Heddlu
sy’n gwneud hynny – pan fo
troseddwr ar fin cael ei ryddhau
o’r carchar, yn cael dedfryd am
drosedd difrifol, neu’n symud i’r
ardal. Mae tair lefel ar gyfer asesu
a rheoli risg:-

Lefel 1: Rheoli Risg Arferol


Pan asesir bod troseddwyr yn cyflwyno risg isel neu ganolig o niwed. Fel arfer, rheolir yr achosion hyn
gan un asiantaeth (yr Heddlu, y Gwasanaeth Prawf neu’r Tîm Troseddau Ieuenctid) heb fod angen
cymorth sylweddol gan asiantaethau eraill.

Lefel 2: Rheoli Risg Rhyng-asiantaethol


Pan asesir bod troseddwyr yn cyflwyno risg uchel o niwed a bod angen i’r asiantaethau hynny sy’n
gyfrifol am reoli’r achos gydweithio.Trafodir yr achosion hyn mewn cyfarfodydd Lefel 2 MAPPA a
gynhelir bob mis ym mhob un o’r tri rhanbarth. Y Gwasanaeth Prawf sy’n galw’r cyfarfodydd hyn gyda
chyfraniad rheolaidd gan yr heddlu. Gwahoddir asiantaethau eraill i fynychu i drafod achosion unigol yn
ôl y gofyn.

Lefel 3: Paneli Amddiffyn y Cyhoedd Amlasiantaeth (MAPPP)


Gelwir cyfarfod Lefel 3 MAPPA er mwyn ystyried unrhyw achos pan fydd risg uchel iawn o niwed, pan
fydd achos yn arbennig o gymhleth neu’n mynnu ymrwymiadau adnoddau anarferol neu pan fydd
llawer iawn o ddiddordeb gan y cyfryngau a’r cyhoedd.Yn aml gelwir yr achosion hyn yr “ychydig
allweddol”.

5
SUT MAE TREFNIADAU MAPPA Adran 4
AR WAITH YNG NGOGLEDD CYMRU

Y tair prif asiantaeth yn MAPPA - y cyfeirir atynt ar y cyd fel yr Awdurdod Cyfrifol - yw’r Heddlu, y
Gwasanaeth Prawf a’r Gwasanaeth Carchardai. Mae gan bob un ei chyfraniad penodol ei hun i’w wneud:-

1 Mae’r Heddlu yn gyfrifol am oruchwylio pob troseddwr sy’n gorfod cofrestru


fel troseddwr rhyw. Mae’r Heddlu’n monitro unigolion yn ofalus os ystyrir bod
risg uchel o achosi niwed i eraill. Mae gan yr Heddlu rôl allweddol hefyd wrth
fonitro ymddygiad pob troseddwr MAPPA arall ac maent yn gyfrifol am
ymchwilio i unrhyw droseddau newydd a adroddir iddynt.

2 Mae’r Gwasanaeth Prawf yn goruchwylio pob troseddwr Categori 2 MAPPA


ynghyd ag unrhyw Droseddwr Rhyw Cofrestredig (TRhC) a ddedfrydir gan y
Llys i Orchymyn Cymunedol neu ar ôl ei ryddhau o’r ddalfa. Mae’r rhan fwyaf
o’r troseddwyr Categori 3 hefyd yn destun goruchwyliaeth gan y Gwasanaeth
Prawf.Ym mhob achos, mae’r Rheolwr Troseddwyr Prawf yn gyfrifol am lunio
Cynllun Rheoli Risg a Chynllun Dedfryd. Gall y rhain gynnwys elfennau cyfyngu
a gofynion bod y troseddwr yn cymryd rhan mewn gwaith i fynd i’r afael â’i
droseddu. Mae gan y Gwasanaeth Prawf ddyletswydd statudol hefyd i roi
gwybod i ddioddefwyr troseddau difrifol neu dreisgar am gynnydd troseddwr
drwy gydol ei ddedfryd, os yw’n ddedfryd o 12 mis neu ragor o garchar.
3
Rôl allweddol y Gwasanaeth Carchardai yw amddiffyn y cyhoedd drwy
garchariad diogel a thrugarog y troseddwyr a ddedfrydir gan y Llysoedd. Yn
ystod cyfnod carcharor yn y ddalfa, bydd y Gwasanaeth Carchardai yn ceisio
ei annog i gymryd rhan mewn gweithgarwch pwrpasol – dysgu sgil, cyfranogi
mewn gwaith grw^ p i fynd i’r afael â’i droseddu neu ffactorau eraill fel
camddefnyddio cyffuriau ac alcohol sy’n cyfrannu at ei droseddu, yn rhan o
Gynllun Dedfryd.

Un o swyddogaethau allweddol MAPPA yw sicrhau bod ymdrechion y tair Asiantaeth Cyfiawnder Troseddol
hyn yn cael eu cydgysylltu’n dda er mwyn monitro unrhyw newidiadau yn y risg asesedig o niwed a rhoi
cynllun ataliol ar waith i amddiffyn y cyhoedd ac atal dioddefwyr pellach.

Drwy MAPPA, mae ymdrech asiantaethau eraill sy’n gweithio gyda throseddwr yn cael ei chyfuno.

6
SUT MAE TREFNIADAU MAPPA Adran 4
AR WAITH YNG NGOGLEDD CYMRU

Rhestr o Asiantaethau “Dyletswydd i Gydweithredu”

Bwrdd Iechyd Lleol Gwynedd

Bwrdd Iechyd Lleol Conwy

Bwrdd Iechyd Lleol Sir y Fflint

Bwrdd Iechyd Lleol Wrecsam

Bwrdd Iechyd Lleol Ynys Môn

Bwrdd Iechyd Lleol Sir Ddinbych

Ymddiriedolaeth GIG Conwy/Sir Ddinbych

Ymddiriedolaeth GIG y Gogledd Ddwyrain Cymru

Ymddiriedolaeth GIG y Gogledd Orllewin Cymru

Tîm Troseddau Ieuenctid Conwy/Sir Ddinbych

Tîm Troseddau Ieuenctid Gwynedd/Môn

Tîm Troseddau Ieuenctid Wrecsam

Tîm Troseddau Ieuenctid Sir y Fflint

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Cyngor Sir Ynys Môn

Cyngor Gwynedd

Cyngor Sir Ddinbych

Cyngor Sir y Fflint

Canolfan Byd Gwaith

Cymdeithas Tai Clwyd Alun

Cymdeithas Tai Gogledd Cymru

Cymdeithas Tai Clwyd

Cymdeithas Tai Hafan

Tai Eryri

Serco Monitoring

7
GWYBODAETH YSTADEGOL Adran 5

1. Troseddwyr MAPPA Categori 1:Troseddwyr Rhyw Cofrestredig (TRhC)


i) Nifer y Troseddwyr Rhyw Cofrestredig sy’n byw yng 2004/05 2005/06
Nghogledd Cymru +2%
389 395

Ar yr olwg gyntaf, mae’r ffigur hwn yn cynrychioli safiad stond yn nifer y Troseddwyr Rhyw Cofrestredig
sy’n byw yn yr ardal. Fodd bynnag, dylai natur cofrestru TRhC olygu bod y ffigur yn parhau i godi. Nid yw
wedi gwneud hynny gan fod troseddwyr yn y ddalfa wedi eu heithrio o’r ffigurau eleni. Dadansoddwyd
ffigur eleni ymhellach gan BCU.

Dwyrain : 158
Gorllewin : 104
Canolog : 133

Nifer y TRhC a gafodd rybudd neu gollfarn am dorri gofyniad


ii)
2004/05 2005/06

17 6

Mae ffigurau Heddlu Gogledd Cymru yn adlewyrchu mwy o lwyddiant wrth gadw Troseddwyr Rhyw
Cofrestredig at y gofynion.

iii) Nifer y Gorchmynion Atal Troseddwyr Rhyw (GATRh) yr 2004/05 2005/06


ymgeisiwyd amdanynt ac a ganiatawyd yn
ystod y flwyddyn Ymgeisiwyd Am: 8 5
Gorchmynion Dros Dro: 1 0
Gorchmynion Llawn: 12 5

Ystyrir bod Gorchmynion Atal Troseddwyr Rhyw yn fesur allweddol sydd ar gael er mwyn i’r Heddlu
reoli ymddygiad pobl a allai fod yn beryglus yn y gymuned. Fe’u defnyddir i gyflenwi cyfyngiadau eraill, fel
y rhai sy’n cael eu cynnwys mewn trwyddedau a oruchwylir gan y Gwasanaeth Prawf.

iv) Nifer y Gorchmynion Hysbysu 2004/05 2005/06


(a) Yr Ymgeisiwyd amdanynt
(b) Gorchmynion Hysbysu Dros Dro a ganiatawyd
0 0
(c) Gorchmynion Hysbysu Llawn a
0 0
osodwyd gan y llysoedd yn eich ardal
0 0

Dim ond un achos o droseddwr o dramor a ystyriwyd yng Ngogledd Cymru yn ystod y ddwy flynedd
ddiwethaf. Pan ymchwiliwyd iddo, darganfuwyd ei fod wedi cyflawni trosedd a fyddai wedi arwain at
gyfnod cofrestru byr yn unig pe bai wedi’i gyflawni yn y wlad hon ac ni fyddai ar y gofrestr mwyach
oherwydd yr amser a aeth heibio ers y trosedd.

v) Nifer y Gorchmynion Teithio Tramor 2004/05 2005/06

(a) Yr Ymgeisiwyd amdanynt 0 0


(b) A Osodwyd gan y llysoedd 0 0

8
GWYBODAETH YSTADEGOL Adran 5

2. Troseddwyr MAPPA Categori 2 : Troseddwyr Treisgar


a Throseddwyr Rhyw Eraill
vi) Nifer y troseddwyr treisgar a throseddwyr rhyw eraill (fel a 2004/05 2005/06
ddiffinnir gan Adran 327 (3), (4) a (5) yn Neddf Cyfiawnder +48%
Troseddol 2003) 86 127

Y troseddwyr sy’n perthyn i’r categori hwn yw’r rhai a ryddheir o’r carchar wedi’u dedfrydu i fwy na
deuddeg mis o garchar am drosedd treisgar neu ryw perthnasol (ond nad ydynt yn Droseddwyr Rhyw
Cofrestredig). Mae’r cynnydd yn nifer y troseddwyr yn y categori hwn yn adlewyrchu’r ymagwedd fwy
gofalus at risg y mae asiantaethau MAPPA yn ei chymryd. Mae achosion a reolwyd yn flaenorol ar Lefel
1 wedi cael eu trafod efallai mewn cyfarfodydd Lefel 2.

3. Troseddwyr MAPPA Categori 3 : Troseddwyr Eraill

vii) Nifer y ‘troseddwyr eraill’ (fel a ddiffinnir gan Adran 325


2004/05 2005/06
+5%
(2)(b) yn Neddf Cyfiawnder Troseddol 2003)
138 145

Ychydig iawn o gynnydd a gafwyd yn y ffigur hwn, er y dylid nodi bod MAPPA Gogledd Cymru yn
cynnwys mwy o droseddwyr yn y categori hwn, o’i gymharu â llawer o ardaloedd eraill yng Nghymru a
Lloegr.Y rheswm pennaf am hyn yw’r pwysigrwydd a roir i ffocws aml-asiantaeth ar gam-drin yn y
cartref. Mae llawer o’r grw^ p hwn o droseddwyr sydd wedi cyflawni troseddau treisgar yn erbyn
partneriaid neu eraill na chawsant eu dedfrydu i fwy na 12 mis o garchar (a fyddai wedi’u rhoi yng
Nghategori 2). Gyda chyflwyniad Cynadleddau Asesu Risg Aml-asiantaeth Trais yn y Cartref arbenigol
ledled yr ardal, efallai y trafodir rhai o’r achosion hyn yno yn hytrach.

4. Troseddwyr a reolir drwy Lefel 3 (MAPPA) a Lefel 2


(rheoli rhyngasiantaethol lleol)
viii) Nodwch sawl troseddwr MAPPA ym mhob un o’r tri 2004/05 2005/06
chategori hyn a reolwyd drwy MAPPA (Lefel 3) a thrwy reoli
risg rhyngasiantaethol lleol (Lefel 2)
Lefel Lefel Lefel Lefel
2 3 2 3
TRhC (Cat 1) 102 5 102 7
Treisgar a Rhyw Eraill (Cat 2) 79 7 115 12
Troseddwyr Eraill (Cat 3) 136 2 143 2

9
GWYBODAETH YSTADEGOL Adran 5

xi) O’r achosion a reolwyd ar lefelau 3 neu 2, faint, tra'r oeddent


2004/05 2005/06
+5%
yn cael eu rheoli ar y lefel honno: Lefel Lefel Lefel Lefel
2 3 2 3
(a) A ddychwelwyd i’r ddalfa am dorri trwydded? 25 5 51 6
(b) A ddychwelwyd i’r ddalfa am dorri gorchymyn atal neu
orchymyn atal troseddau rhyw?
0 0 2 0
(c) A gyhuddwyd o drosedd rhyw neu drosedd treisgar difrifol? 0 0 1 1

Cafodd dau droseddwr sy’n destun MAPPA eu cyhuddo o Drosedd Difrifol Pellach yn 2005/06. Ar ôl
hynny, cafwyd un ohonynt yn euog o drosedd treisgar difrifol pellach y cafodd 6 blynedd o garchar
amdano. Cafwyd yr ail ohonynt yn euog hefyd o drosedd treisgar, a gyflawnwyd yng Ngogledd Orllewin
Lloegr, y cafodd 15 mis o garchar amdano.

10
BWRDD RHEOLI STRATEGOL Adran 6

Mae Bwrdd Rheoli Strategol (BRhS) MAPPA


Gogledd Cymru wedi cyfarfod bedair gwaith yn
ystod 2005/06. Rôl y Bwrdd yw monitro ac
adolygu’r ffordd y rheolir achosion a oruchwylir
drwy MAPPA. Yn ystod y flwyddyn, bu’r Bwrdd yn
rhoi sylw penodol i:

◆ Bryderon y cyhoedd o ran Adeiladau Prawf


Cymeradwy

◆ Datblygu cysylltiadau â phartneriaid allweddol


eraill

◆ Cefnogi a datblygu systemau cadarn ar gyfer


nodi achosion MAPPA

◆ Troseddwyr ag anhwylder meddwl

◆ Materion y cyfryngau/y wasg

Nodir isod Weledigaeth Strategol 2006-09 a


Chynllun Busnes y Bwrdd:-

Nodau Bwrdd Rheoli


Strategol Gogledd Cymru

Mae gan Fwrdd Rheoli Strategol Gogledd Cymru


Y Strategaeth Dair Blynedd
dri nod allweddol:-
Bob blwyddyn bydd y Bwrdd Rheoli Strategol yn
cyhoeddi Cynllun Busnes yn unol â blaenoriaethau
◆ Amddiffyn y cyhoedd drwy reoli’r risg a achosir
cenedlaethol a lleol a’r nodau strategol hyn. Am y
gan droseddwyr peryglus yn y gymuned a, thrwy
tair blynedd nesaf dyma fydd themâu allweddol y
hynny, leihau nifer y rhai sy’n dioddef troseddau
Cynllun:-
rhyw a throseddau treisgar difrifol.
2006-07 Datblygu seilwaith MAPPA
◆ Datblygu ffydd y cyhoedd mewn asiantaethau
sy’n gweithio gyda throseddwyr peryglus a, thrwy
2007-08 Magu ffydd y cyhoedd drwy weithredu
hynny, leihau’r ofn o droseddau rhyw a
cymunedol
throseddau treisgar difrifol.
2008-09 Ehangu a mesur effeithiolrwydd
◆ Annog cydweithio rhwng asiantaethau sy’n
gwaith y Bwrdd a chyfraniad pob
gweithio gyda throseddwyr peryglus a, thrwy
Asiantaeth.
hynny, sicrhau bod pob penderfyniad a wneir
yn seiliedig ar yr asesiad mwyaf gwybodus o’r
risg posibl o niwed.

11
BWRDD RHEOLI STRATEGOL MAPPA Adran 7
GOGLEDD CYMRU - Cynllun Busnes 2006-07

Cerrig
Nod Strategol Cynllun Cyflenwi Adnoddau Canlyniad
Milltir
1. Datblygu
Seilwaith
MAPPA

1.1 Cyfnerthu ◆ Adolygu trefniadau Gorffennaf Swyddogion Integreiddio


trefniadau ar gyfer presennol rhwng 2006 arweiniol yr trefniadau yn well
cydgysylltu a aelodau’r Awdurdod Awdurdod
gweinyddu Cyfrifol Cyfrifol
MAPPA

1.2 Gwella’r broses o ◆ Cyflwyno Ebrill 2006 Cydgysylltydd Gwell cysondeb


gadw cofnodion o gweithdrefnau MAPPA ac atebolrwydd
weithgarwch newydd ar gyfer
MAPPA yn unol ag cyfeirio a chofnodi
arweiniad cyfarfodydd
cenedlaethol
◆ Rhoi VISOR ar waith Erbyn Pob Awdurdod Rhannu
yn llawn pan fydd ar Mawrth 2007 Cyfrifol gwybodaeth yn
gael MAPPA well

1.3 Rhoi arweiniad ◆ Adolygu a diweddaru Gorffennaf Cadeirydd a Cysondeb â


cenedlaethol gweithdrefnau a 2006 Chydgysylltydd threfniadau
diwygiedig ar waith phrotocolau BRhS MAPPA cenedlaethol

2. Monitro a
Gwerthuso

2.1 Cyhoeddi ◆ Llunio adroddiad Ebrill 2006 Cadeirydd a Hybu


Adroddiad drafft Medi 2006 Chydgysylltydd ymwybyddiaeth
Blynyddol ◆ Cyhoeddi adroddiad BRhS MAPPA gyhoeddus
2005/06 terfynol

2.2 Darparu ◆ Llunio adroddiad Cyfarfodydd y Cydgysylltydd Mwy o


dadansoddiad rheolaidd BRhS drwy MAPPA ymwybyddiaeth a
chwarterol o ◆ Ymateb i ofynion gydol y pherchenogaeth ar
weithgarwch y BRhS o ran flwyddyn wybodaeth gan y
MAPPA i’r BRhS tueddiadau datblygol BRhS

2.3 Datblygu ◆ Adolygu trothwyon, Rhagfyr 2006 Is-grw^ p y BRhS Mwy o ffydd bod y
trefniadau sicrhau presenoldeb a trefniadau’n
ansawdd chyfraniad Medi 2006 Cydgysylltydd effeithiol
asiantaethau MAPPA
◆ Adolygu prosesau

12
BWRDD RHEOLI STRATEGOL MAPPA Adran 7
GOGLEDD CYMRU - Cynllun Busnes 2006-07

Cerrig
Nod Strategol Cynllun Cyflenwi Adnoddau Canlyniad
Milltir
2.4 Cyflwyno ◆ BRhS yn cytuno ar Gorffennaf Aelodau’r BRhS Gwella
trefniadau ar gyfer feini prawf 2006 Cydgysylltydd atebolrwydd a
adolygiadau achos ◆ Adroddiadau Fel a bennir MAPPA thawelu meddyliau’r
cyflenwi i’r BRhS cyhoedd
3. Cyfathrebu a
Phartneriaethau
Strategol

3.1 Adolygu trefniadau ◆ Datblygu cytundeb Gorffennaf Swyddog arweiniol Gwell eglurder
presennol rhwng Awdurdod Cyfrifol 2006 yr Awdurdod o ran trefniadau
aelodau’r Cyfrifol rhyngasiantaethol
Awdurdod Cyfrifol ◆ Adolygu Memoranda
a chyrff DiG DiG yn unol ag Mawrth 2007 Aelodau’r BRhS
arweiniad nedlaethol
newydd
3.2 Cydweithio ◆ Cyfrannu at gynlluniau Hydref 2006 Aelodau’r BRhS Datblygu
Cymru gyfan i wella cysondeb a protocolau Cymru
rhannu arfer da gyfan
3.3 Datblygu ◆ Llunio cynllun i’r Mawrth 2007 Aelodau’r BRhS a Gosod y sylfeini ar
strategaethau BRhS ei gadarnhau swyddogion gyfer thema
cyfryngau a cyfryngau/ allweddol Cynllun
chyfathrebu cyfathrebu Busnes 2007/08
4. Hyfforddiant

4.1 Cefnogi anghenion ◆ Rhoi cyfleoedd Cyfarfodydd Aelodau’r BRhS Mwy o


hyfforddi a datblygu parhaus i Gynghorwr BRhS trwy'r ddealltwriaeth a
Cynghorwyr Lleyg Lleyg oruchwylio flwyddyn chyfraniad gan
gweithgareddau Cadeirydd y BRhS Gynghorwyr Lleyg
MAPPA a Chynghorwyr
◆ Cefnogi grw^ p Cymru Cyfarfod Lleyg
gyfan Medi 2006
4.2 Sicrhau bod
◆ Cysylltu â chynlluniau Cyfarfodydd Aelodau’r BRhS Sicrhau bod yr holl
ymarferwyr ym
a swyddog hyfforddi BRhS trwy'r Cydgysylltydd staff perthnasol yn
mhob asiantaeth
asiantaeth flwyddyn MAPPA ymwybodol o
berthnasol yn
MAPPA
ddigon ymwybodol
o MAPPA
4.3 Nodi a chefnogi
◆ Fel uchod Rhagfyr 2006 Aelodau’r BRhS Gwell prosesau a
anghenion hyfforddi
Cydgysylltydd chyfraniadau at
gweithwyr allweddol
MAPPA gyfarfodydd
yn asiantaethau
MAPPA
MAPPA

13
CYNGHORWYR LLEYG Adran 8

Ym mis Ionawr 2005, penodwyd dau Gynghorwr Lleyg i Fwrdd Rheoli Strategol MAPPA Gogledd Cymru
gan yr Ysgrifennydd Gwladol i oruchwylio’r gwaith a wneir gan yr awdurdodau statudol.Y geiriau olaf yn yr
adroddiad hwn yw eu sylwadau am eu rolau a’u safbwynt ynghylch y gwaith a wnaed yn yr ardal hon:

Adroddiad Cynghorwyr Lleyg

Gadewch i ni atgoffa’n hunain beth yw dwy brif dasg cynghorwyr lleyg ...Y cyntaf yw monitro’r
trefniadau sydd gan MAPPA a’r ail yw helpu i gynnal a gwella cysylltiadau â’r gymuned.

Er mwyn monitro’r trefniadau sydd gan MAPPA mae angen i ni ddeall yn glir beth yw ei ddiben
sylfaenol. Ei ddiben yw sicrhau diogelwch y cyhoedd drwy reoli’r risg a achosir gan droseddwyr
peryglus a gadarnhawyd ac a gollfarnwyd; rhaid hefyd bod y broses reoli wedi’i gwreiddio’n
ddwfn yn egwyddorion Hawliau Dynol. A allwn ni’r cynghorwyr lleyg ddweud yn hollol ffyddiog
bod hyn yn digwydd yng Ngogledd Cymru yn ein barn ni? Ar ôl gwylio nifer o gyfarfodydd Lefel
2 a 3 credwn y gallwn sicrhau’r cyhoedd bod y broses ryngasiantaethol yn gweithio’n effeithlon.
Fodd bynnag, mae gennym bryderon am adnoddau dynol ac ariannu wrth i fwy a mwy o
droseddwyr gael eu dal ac fe fydd rhai ohonynt o leiaf yn cael eu dal yn rhwyd MAPPA yn y
pen draw.

Yn olaf, trown at wella cysylltiadau â’r gymuned, sy’n rhywbeth y mae’r Swyddfa Gartref a BRhS
Gogledd Cymru yn awyddus iawn i gynghorwyr lleyg ymwneud ag ef. Y gobaith yw symud
ymlaen gyda rhai cynlluniau defnyddiol yn y 12 mis nesaf. Fel erioed, mae’r hyn y gall
cynghorwyr lleyg ei wneud yn cael ei rwystro gan adnoddau ac amser, gan fod y cyfan a wnawn
yn wirfoddol ac yn ddi-dâl.

Alun Jones

Margaret Batty

14
CYSYLLTIADAU Adran 9

Matthew Driver Cadeirydd Bwrdd Rheoli Strategol MAPPA Gogledd Cymru


Prif Swyddog Prawf Cynorthwyol a chyfrifoldeb cyffredinol am MAPPA ar ran y Gwasanaeth Prawf
Ardal Prawf Gogledd Cymru
Ty^ Alexandra
Ffordd Abergele
Bae Colwyn
LL29 9YF
Ffôn: 01492 513413

Gaynor Barton
Cydgysylltydd MAPPA
Ardal Prawf Gogledd Cymru
25 Ffordd Conwy
Bae Colwyn
LL29 7AA
Ffôn: 01492 530600

Roz Wilsher
Cydgysylltydd Amddiffyn y Cyhoedd
Heddlu Gogledd Cymru
Pencadlys
Glan y Don
Bae Colwyn
LL29 8AW
Ffôn: 01492 511193

15