LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2012-2013

(Kíp 1: 7h00 - Kíp 2: 9h30 - Kíp 3: 12h30 - Kíp 4: 15h00)
Mã lớp
học

54722
54723
54728
54740
54741
54742

Mã HP
IT4560
IT4621
IT4815
IT4921
IT4924
IT4927

Tên HP
Kỹ thuật truyền thông
Xử lý dữ liệu đa phương tiện
Quản trị mạng
Các giao thức định tuyến
Tính toán di động
Web thế hệ mới

Tuần
Thứ
thi
T41 Thứ sáu
T42 Thứ năm
T43 Thứ bảy
T42 Thứ hai
T43 Thứ hai
T43 Thứ tư

Ngày thi

Kíp thi

24/05/13
30/05/13
08/06/13
27/05/13
03/06/13
05/06/13

Kíp 3
Kíp 2
Kíp 3
Kíp 3
Kíp 1
Kíp 3

012-2013

15h00)
Nhóm
TC
TC
TC
TC
TC
TC

SLĐK Phòng thi

80
81
47
66
37
54

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful