RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 MINGGU

/
TEMA/TAJUK

OBJEKTIF Pada akhir unit ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata-kata ungkapan , ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.

MINGGU 1 TEMA: UNIT 1

Keluargaku Sayang
TAJUK: Keluarga Bahagia PENULISAN: Dialog

1. berbual tentang sesuatu perkara yang dialami, dilihat atau dibaca. 2. membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan intonasi yang betul. 3. menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang.sesuai mengikut situasi dalam perbualan. 4. menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. 5. menyatakan teguran dan menerima teguran secara terbuka dalam perbualan.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau yang dibaca. Aras 2 ( i ) Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. Aras 1 ( i ) Membaca lancer bahan sastera dan bukan sastera dengan intonasi yang betul Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata nama - Kata hubung - Kata Tanya - Kata pembenar - Kata naïf - Kata panggilan - Ayat penyata - Ayat tunggal - Ayat perintah - Ayat majmuk Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Pendidikan Moral ii. NIlai Murni a. Bersemangat kekitaan - bekerjasama dan tolongmenolong - hormat-menghormati iii. KBT Kemahiran Berfikir - menjana idea - mengkategori b. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Kontekstual -mengaitkan pengalaman sedia ada -hidup bekeluarga

IMPAK

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 8.1 Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk.

MINGGU/
TEMA/TAJUK

OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

MINGGU 2 TEMA: UNIT 1

Keluargaku Sayang
TAJUK: Hargai Pengorbanan Ibu Bapa

PENULISAN: Keperihalan

1. membaca perkataan ,frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan intonasi yang betul 2. menerangkan makna perkataan, simpulan bahasa, frasa dan ayat. 3. membaca pelbagai jenis ayat dengan intonasi yang betul. 4. membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan intonasi yang betul. 5. menceritakan isi bahan yang dibaca serta menyatakan gambaran umum tentang sesuatu teks yang dibaca 6. menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. 7. menyatakan format pelbagai genre. 8. mengenal pasti kata, frasa, peribahasa, dan ayat yang digunakan dalam sesuatu genre dengan merujuki kamus.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Membaca perkataan ,frasa dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 1 ( ii ) Menerangkan makna perkataan, frasa dan ayat. Aras 2 ( i ) Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata nama - Kata hubung - Kata Tanya - Kata pembenar - Kata naïf - Kata panggilan - Ayat penyata - Ayat tunggal - Ayat perintah - Ayat majmuk Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Pendidikan Moral ii. NIlai Murni b. Bersemangat kekitaan - bekerjasama dan tolongmenolong - hormat-menghormati iii. KBT Kemahiran Berfikir - menjana idea - mengkategori b. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Kontekstual -mengaitkan pengalaman sedia ada -hidup bekeluarga

IMPAK

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

Aras 1 ( i ) Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan intonasi yang betul Aras 1 ( i ) Menceritakan isi bahan yang dibaca.

6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan

Aras 1 ( i ) Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre. Aras 2 ( i ) Mengenal pasti kata,, frasa, peribahasa dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre.

6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. MINGGU/
TEMA/TAJUK

Aras 1 ( i ) Menyatakan gambaran umum tentang sesuatu teks yang dibaca.

OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 8.1 Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk

menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang TEMA: diberikan. UNIT 1 2. membina ayat majmuk daripada dua atau lebih Keluargaku ayat tunggal yang Sayang diberikan. 3. membina ayat majmuk dengan kata hubung. TAJUK: 4. menulis perkataan dengan Membantu tulisan berangkai yang Amalan kemas dan cantik. Terpuji 2. 5. berbual tentang sesuatu perkara yang dialami, dilihat atau dibaca. PENULISAN: Biografi

MINGGU 3

1.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. Aras 2 ( i ) Membina ayat majmuk daripada dua atau lebih ayat tunggal yang diberikan. Aras 3 ( i ) Membina ayat majmuk dengan kata hubung.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata nama - Kata hubung - Kata Tanya - Kata pembenar - Kata naïf - Kata panggilan - Ayat penyata - Ayat tunggal - Ayat perintah - Ayat majmuk Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Pendidikan Moral ii. NIlai Murni c. Bersemangat kekitaan - bekerjasama dan tolongmenolong - hormat-menghormati iii. KBT Kemahiran Berfikir - menjana idea - mengkategori b. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Kontekstual -mengaitkan pengalaman sedia ada -hidup bekeluarga

IMPAK

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 1 ( i ) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras 2 ( i ) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk.

8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan mengunakan tulisan berangkai yang kemas.

Aras 1 ( i ) 8.4 Menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

MINGGU/
TEMA/TAJUK

OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

MINGGU 4 TEMA: UNIT 2

Keluargaku Berwawasan
TAJUK: Pendidikan untuk Masa Depan PENULISAN: Dialog

1, mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. 2. mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan maklumat. 3. mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan menggunakan diksi dan ayat dengan gaya dan wacana yang sesuai. 4. menyampaikan idea tentang sesuatu perkara dengan bahasa yang bertatasusila. 5. memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Mendengar dan mengecam intonasi soalan tanpa kata tanya. Aras 1 ( ii ) Mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan maklumat.

3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan.

Aras 1 ( i ) Mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan memberi alas an yang sesuai. Aras 2 ( i ) Membentangkan fakta tentang sesuatu topic dengan ulasan yang wajar.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata nama - Kata nama khas - Kata ganti nama - Kata hubung - Ayat tunggal - Ayat majmuk - Kata penegas - Polisemi Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Pendidikan Moral ii. NIlai Murni a. Kasih saying b. Bekerjasama iii. KBT Kemahiran Berfikir - menjana idea - mengkategori b. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Kontekstual -hidup bekeluarga

IMPAK

3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang.

Aras 1 ( i ) Mempersembahkan idea tentang sesuatu persoalan dengan diksi, ayat dan gaya yang sesuai. Aras 3 ( i ) Membentangkan pendapat tentang sesuatu persoalan dengan bahasa yang bertatasusila.

5. Kontekstual -hidup bekeluarga IMPAK Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . Bekerjasama iii. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c.Kata penegas . Aras 3 ( ii ) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks. membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.menjana idea . 2.Ayat majmuk . Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. Aras 2 ( ii) Menyatakan isi penting berdasarkan bahan yang dibaca. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita.Kata nama .Kata hubung .mengkategori b. 11. Ilmu .Ayat tunggal .Polisemi Pengisian Kurikulum i. jelas dan teratur. memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. MINGGU 5 TEMA: UNIT 2 Keluargaku Berwawasan TAJUK: Cerita Datuk PENULISAN: Cereka 1. Aras 1 ( i ) Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca. menceritakan isi bahan yang dibaca dengan perkataan sendiri. Aras 1 ( ii ) Menyampaikan rentetan peristiwa yang berlaku dimluar lingkungan persekolahan. Aras 2 ( i ) Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. frasa. 4.Pendidikan Moral ii. menyatakan perkara yang menarik dalam sesuatu karya.Kata nama khas ..1 Bercerita dengan menggunakan kata. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik . Kasih saying b.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 2. Aras 2 ( i ) Menyatakan pendapat tentang perkara yang mmenarik. 3. NIlai Murni a.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesuatu karya. KBT Kemahiran Berfikir . menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. .Kata ganti nama .

Ayat majmuk . Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. a. 5.menjana idea .Pendidikan Moral ii. membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. Bekerjasama iii. Abang PENULISAN: Keperihalan 1.Kata nama . Ilmu . 2.Polisemi Pengisian Kurikulum i. menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 5.Ayat tunggal . NIlai Murni a.Kata penegas . SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . Menulis perkataan dan ayat dengan mengunakan tulisan berangkai yang kemas. . menulis ayat dengan tulisan berangkai yang menarik. KBT Kemahiran Berfikir .Kata nama khas . Kasih saying b.mengkategori b. c. Aras 2 ( i ) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk. menulis karangan prosa 3. MINGGU 6 TEMA: UNIT 2 Keluargaku Berwawasan TAJUK: Tahniah.Kata hubung . Kontekstual -hidup bekeluarga IMPAK b.Kata ganti nama . 4. Aras 3 ( i ) Menulis karangan prosa.

Pendidikan Moral ii.membuat keputusan b. mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan alas an yang sesuai.Kerjasama . Pembelajaran kontekstual . MINGGU 7 TEMA: UNIT 3 Sekolahku Berjasa TAJUK: Pemimpin Kecil di Sekolahku PENULISAN: Pengumuman 1. dengan menggunakan alasan 5.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 1. mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah serta menjawabnya secara logik dan tepat. . .Kata tanya . 6.Kerajinan . Aras 3 ( i ) Bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan.Semangat bermasyarakat iii.2 Menghuraikan maklumat yang wajar. Aras 2 ( i ) Membentangkan fakta tentang sesuatu topik dengan ulasan yang wajar. menulis perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk.Patriotisme . Ilmu . Aras 2 ( i ) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk. 3.Kata adjektif .Perkataan berlawanan makna Pengisian Kurikulum i. Kecedasan pelbagai . Aras 1 ( i ) Menyampaikan sesuatu berita secara ringkas dengan bahasa yang betul.Kata kerja .kemahiran interpersonal . NIlai Murni . 4. membentangkan fakta tentang topik dengan ulasan 3..3 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.2 Melaporkan sesuatu perkara membuat rumusan dan dengan menggunakan keputusan dengan tepat dan bahasa yang sesuai dan jelas. tepat. 2.2 Membina dan menulis yt tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. KBT a. menyampaikan pengumuman yang meyakinkan.membuat kategori IMPAK 8. dengan bahasa yang betul.. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .Ayat tanya . bersoal jawab untuk 2. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 ( i ) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah serta menjawabnya secara logik dan tepat. Aras 1 ( i ) Mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan memberikan alas an yang sesuai.

Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. Aras 3 ( ii ) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks. 5. 7. 3. Kecedasan pelbagai .Kata tanya ..membuat keputusan b. memberikan cadangan untuk menyelesaikan masalah tentang perkara yang dibincang.Kerjasama . 2. menyatakan makna perkataan mengikut konteks ayat. Aras 3 ( i ) . Pembelajaran kontekstual .1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami perkara yang dibaca.. Ilmu .Kata kerja .kemahiran interpersonal . SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . 5.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alas an yang meyakinkan. Aras 2 ( i ) Membentangkan fakta tentang sesuatu topik dengan ulasan yang wajar. . KBT a. 3. menjelaskan pendapat tentang sesuatu topik dengan bukti yang wajar.Menjelaskan pendapat tentang sesuatu topik dengan mengemukakan bukti yang wajar.Perkataan berlawanan makna Pengisian Kurikulum i.Kerajinan . mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai.Ayat tanya . membaca lancar teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. membentangkan fakta tentang topik dengan ulasan yang wajar 4.Patriotisme .membuat kategori IMPAK Aras 3 ( i ) Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara dengan ayat yang jelas. 2. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.Pendidikan Moral ii.Semangat bermasyarakat iii. MINGGU 8 TEMA: UNIT 3 Sekolahku Berjasa TAJUK: Perhimpunan Mingguan PENULISAN: Ucapan 1. NIlai Murni .Kata adjektif .MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. 6.

tepat dan tersusun. Aras 2 ( i ) Mengelaskan pernyataan dan memberikan kritikan yang membina. KBT a. Aras 2 ( i ) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk. Pembelajaran kontekstual . menulis perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk. dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan tentang sesuatu tajuk.Perkataan berlawanan makna Pengisian Kurikulum i. 4. NIlai Murni .Kata tanya . 2.Kerajinan . menyatakan topik perbincangan dengan mengemukakan pendapat yang sesuai. menyatakan perkara yang menarik dalam sesuatu bahan.Pendidikan Moral ii.Semangat bermasyarakat iii.4 Membina dan menulis ayat topik berdaszrkan sesuatu perkara.Kerjasama .Ayat tanya . 3.Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk. menulis karangan prosa.Kata kerja . membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang dikenal pasti. MINGGU 9 TEMA UNIT 3 Sekolahku Berjasa TAJUK: Nasihat Guru PENULISAN: Keperihalan 1.Kata adjektif . Aras 1 ( ii ) Membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang dikenal pasti tentang sesuatu tajuk.Patriotisme .2 Membina dan menulis ayat tunggal.membuat keputusan b. Kecedasan pelbagai . mengelaskan pernyataan dan memberikan kritikan yang membina.1 Membina dan menulis perkataan . 5. dan ayat majmuk. 8 8. . Aras 1 ( i ) .membuat kategori IMPAK Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. 6. 8. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Mengamati topik perbincangan untuk memberikan pandangan yang relevan Aras 2 ( i ) Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan.kemahiran interpersonal . ayat tunggal. 8. Ilmu .MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci . pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 3 ( i ) Menulis karangan prosa. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .

3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.Kata sendi nama .Kata bantu . 4. KBT IMPAK 1.Kerajinan .Kata akar .Kebersihan fizikal dan mental iii.Kemahiran Hidup . Aras 1 ( ii ) Menggunakan ayat yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.Ayat tunggal . MINGGU 10 TEMA: UNIT 4 Minggu Kokurikulum TAJUK: Hari Kantin PENULISAN: Dialog 1. menyatakan makna perkataan dengan menggunakan kamus serta memberikan maksud frasa dalam ayat yang diberikan HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Mendengar serta memahami arahan pesanan. NIlai Murni . SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . menggunakan ayat yang sesuai untuk mendapatkan barangan atau perkhidmatan.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. 3. MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 1.Kajian Tempatan ii. Ilmu .Kata tunggal .11.Frasa adjektif .Frasa nama . menyatakan sesuatu keperluan dengan jelas. frasa dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul.Ekonomi . Aras 1 ( i ) Mengenal pasti keperluan dan menyatakan dengan jelas. membaca perkataan. Aras 2 ( i ) Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. Aras 1 ( i ) Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca. . 5.Ayat penyata .Ayat majmuk .Kata berimbuhan -Bandingan semacam .Kata adjektif . Aras 2 ( i ) Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan.Ayat perintah Pengisian Kurikulum i. menyatakan dan melakukan sesuatu arahan dengan betul 2. Aras 1 ( ii ) Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesuatu karya.

membuat keputusan b.verbal linguistic c. Kecedasan pelbagai . meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan. Aras 2 ( i ) Meneliti halaman kandungan sinopsis dan prakata untuk mendapatkan maklumat.Kata tunggal . membaca halaman sinopsis dan prakata untuk HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Merujuk perkataan dari kamus untuk mencari makna.logik matematik . frasa dan ayat.menyatakan sebab . menyatakan makna perkataan dengan menggunakan kamus serta memberikan maksud frasa dalam ayat yang diberikan.Kata bantu .Frasa nama . Aras 1 ( i ) Membaca perkataan. 2.mengitlak . a.Frasa adjektif IMPAK MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 6. Pembelajaran kontekstual .Kata adjektif .Kata sendi nama . MINGGU 11 TEMA: UNIT 4 Minggu Kokurikulum 1. Kemahiran berfikir .5. frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.Kata akar .1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. . Aras 1 ( ii ) Menerangkan makna perkataan.membuat perkaitan dan perhubungan mengesan kecondongan pendapat SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .kinestatik .Kata berimbuhan -Bandingan semacam .

membuat perkaitan dan perhubungan mengesan kecondongan pendapat PENULISAN: Laporan MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unit ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 2.membuat keputusan b.Ayat tunggal .Ayat majmuk .Kemahiran Hidup . KBT a. 7.Kebersihan fizikal dan mental iii.Kata tunggal IMPAK .TAJUK: Gerai Makanan yang Tercantik ? mendapatkan maklumat penting. Kemahiran berfikir . MINGGU 12 HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 ( i ) Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara.verbal linguistic c.menyatakan sebab . 3.logik matematik . Aras 1 ( i ) .Ayat penyata . Pembelajaran kontekstual . Kecedasan pelbagai .Kata akar . menyatakan maklumat yang tersirat daripada jadual. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .mengitlak . NIlai Murni .3 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. .kinestatik .Ayat perintah Pengisian Kurikulum i.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat.Kajian Tempatan ii.Ekonomi . Ilmu .Kerajinan .

membuat keputusan b. 3.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.Kata sendi nama . Aras 1 ( i ) Mengumpul dan menyusun isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan. MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM IMPAK .Ayat penyata . Aras 2 ( i ) Mengemukakan hujah dan alas an yang sesuai dalam perenggan.Kata bantu .1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.Ekonomi . 7. Minggu Kokurikulum TAJUK: Pertunjukan Seni Mempertahankan Diri menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.mengitlak . Aras 3 ( i ) Meneliti glosari dan bibliografi untuk mendapatkan maklumat. 6.Kajian Tempatan ii. frasa.Kemahiran Hidup . 8. menyatakan maklumat yang tersirat daripada jadual.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.verbal linguistik c. Aras 1 ( i ) Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk. .Kata adjektif . Kemahiran berfikir .Frasa nama .logik matematik .Ayat perintah Pengisian Kurikulum i. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.Kebersihan fizikal dan mental iii.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. 8. Aras 1 ( ii ) Mengemukakan isi penting dengan jelas.Kata berimbuhan -Bandingan semacam .1.Ayat majmuk .Frasa adjektif . Aras 1 ( ii ) Membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang di kkenal pasti. 8. mengemukakan hujah dan alas an dengan cara yang cara yang betul. menyatakan isi yang sesuai bagi tajuk yang diberikan. membina ayat topik dan ayat huraian daripada isi karangan. Aras 2 ( i ) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk Aras 2 ( i ) Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.kinestatik . KBT a. Pembelajaran kontekstual . Kecedasan pelbagai . 4. 6.Kerajinan .Ayat tunggal . NIlai Murni . TEMA: UNIT 4 2. 3.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. menyenaraikan maklumat daripada glosari yang diberikan. Ilmu .menyatakan sebab .1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.membuat perkaitan dan perhubungan mengesan kecondongan pendapat PENULISAN: Fakta/ Rencana Aras 1 ( i ) Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. istilah. 5.

mengaitkan isu keselamatan dengan pengalaman seida ada.3 membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.Kata hubung . frasa dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul serta menyatakan fakta dalam teks. Aras 1 ( i ) Mengemukakan alas an yang sesuai untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat.Ayat penyata . 5.Bekerjasama .Penanda wacana Pengisian Kurikulum i. Kecedasan pelbagai . mengemukakan hujah dan alas an yang sesuai dalam perenggan 1.Semangat bermasyarakat iii.Ayat seruan . 8. menyatakan panduan tunjuk arah 2. Kemahiran berfikir . membaca perkataan. MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM IMPAK .1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. membina ayat tunggal dan ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.Kajian Tempatan .Antonim . Aras 1 ( i ) Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Aras 1 ( i ) Membaca perkataan.1 membina dan menulis perkataan.. KBT a. 3. Pembelajaran kontekstual .4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat. 5. Ilmu . Aras 3 ( i ) Menyalurkan arahan serta pesanan yang diterima kepada orang lain dengan jelas dan tepat.Hemah tinggi . 4. ayat tunggal dan ayat majmuk. 1.Ayat Tanya .naturalis . menyatakan arahan serta pesanan yang diterima kepada orang lain.Geografi ii.menjana idea b. Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagi jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.mentafsir -mengenal pasti idea utama dan idea sampingan . NIlai Murni . 6.MINGGU 13 TEMA: UNIT 5 Sentiasa Berhemat Kita Selamat TAJUK: Awas.kajian masa depan membuat ramalan c. frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul..Kata arah . Tatabahasa . 4. Banjir PENULISAN: Berita Pada akhir unut ini murid dapat: .interpersonal .Huruf besar dan tanda baca .Ayat perintah . Aras 2 ( i ) Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang llain.

intonasi dan nada yang sesuai. frasa dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul serta menyatakan fakta dalam teks. 6.Penanda wacana Pengisian Kurikulum i.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.Semangat bermasyarakat iii. Aras 3 ( i ) . membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan intonasi yang betul dan gaya yang sesuai 8. mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan.Antonim .naturalis . HASIL PEMBELAJARAN MINGGU/ OBJEKTIF HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAK .Ayat Tanya . 1. Aras 1 ( i ) Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks. Kecedasan pelbagai . sebutan. Aras 1 ( i ) Mengumpulkan maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. Aras 1 ( i ) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau dilihat atau yang dibaca.Ayat penyata . PENULISAN: Fakta/ Rencana 6. berbual tentang sesuatu perkara yang dialami. membaca perkataan. menyatakan mesej daripada bahan yang dibaca.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan mengunakan kata. Pembelajaran kontekstual . 8.kajian masa depan membuat ramalan c. membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. NIlai Murni . KBT a. 5.interpersonal .mentafsir -mengenal pasti idea utama dan idea sampingan . Aras 2 ( i ) Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik Aras 1 ( i ) Mengemukakan hujah dan alas an yang sesuai dalam perenggan. 9.Hemah tinggi .Huruf besar dan tanda baca .Geografi ii.Kata arah .Kajian Tempatan .Pada akhir unut ini murid dapat: MINGGU 14 TEMA: UNIT 5 1.Ayat seruan .3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas. Aras 3 ( i ) Bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan. Kemahiran berfikir . menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik 5. ungkapan.menjana idea b. bersoal jawab untuk membuat keputusan dan rumusan.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 2. ayat. Sentiasa Berhemat Kita Selamat TAJUK: Tragedi 1.5 Membuat ramalan tentang sesuatu cerita ata berdasarkan maklumat yang diberi dalam bahan ilmu. mengemukakan hujah dan alas an yang sesuai dalam perenggan 7. Ilmu . Tatabahasa .Bekerjasama .mengaitkan isu keselamatan dengan pengalaman seida ada.Ayat perintah . Aras 2 ( i ) Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan bacaan Aras 3 ( i ) Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca. 8.Kata hubung . dilihat atau yang dibaca 4. 6.Membaca lancer teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. 3.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca.

2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan 11. menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat. membina perenggan yang kohesif dengan ayat topik dan ayat huraian.mentafsir -mengenal pasti idea utama dan idea sampingan . 6. ayat.Kata arah . 2. Aras 1 ( i ) Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks. sebutan.Huruf besar dan tanda baca .. PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .Ayat seruan . Kecedasan pelbagai . 1. 4. wacana. Kemahiran berfikir . Ilmu . membetulkan kesilapan ejaan.Kajian Tempatan . 3.Penanda wacana Pengisian Kurikulum i.Ayat Tanya . . mengecam maklumat serta menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks.Bekerjasama .TEMA/TAJUK Pada akhir unut ini murid dapat: MINGGU 15 TEMA: UNIT 5 1. Aras 1 ( i ) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan. mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. 7.Kata hubung . dilihat atau yang dibaca 8. berbual tentang sesuatu perkara yang dialami.1 berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan harian dengan menggunakan kata. nilai dan pengajaran.Geografi ii.5 memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat.6 membuat ramalan tentang sesuatu cerita atau berdasarkan maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu.Semangat bermasyarakat iii. PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau yang dibaca.Ayat penyata .Ayat perintah . 10. idea.Hemah tinggi . 6.2 mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan.kajian masa depan membuat ramalan c. KBT a. intonasi dan nada yang sesuai. NIlai Murni . Aras 1 ( i ) Mengumpulkan maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan.3 membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.3 membina dan menulis ayat topik berdasarkan sesuatu perkara. menyatakan mesej daripada bahan yang dibaca. 8. Aras 3 ( i ) .naturalis .menjana idea b. perkataan dan tanda baca dalam teks. Pembelajaran kontekstual . 8. Sentiasa Berhemat Kita Selamat TAJUK: Utamakan Keselamatan PENULISAN: Karangan bergambar 1. 6.Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca. perkataan dan tanda baca dalam teks. ayat.Antonim . Aras 1 ( ii ) Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. Aras 3 ( i ) Membina perenggan yang kohesif dengan ayat topik dan ayat huraian.mengaitkan isu keselamatan dengan pengalaman seida ada. menyatakan sebab atau alasan yang sesuai untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat.2 membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.interpersonal . ungkapan. Aras 2 ( i ) Menyatakan sebab dan akibat untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. Aras 1 ( i ) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras 1 ( ii ) Mengesan mesej yang terdapat dalam bahan. membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk 5.

. 2.Kerajinan . HASIL PEMBELAJARAN 1.mengkategori .visual ruang IMPAK Hargai Warisan Kita TAJUK: Melawat ke Muzium Negara 7.Hemah tinggi . MINGGU 16 TEMA: UNIT 5 HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Menyatakan fakta yang terdapat dalam bahan Aras 1 ( ii ) Mengecam mesej yang terdapat dalam bahan Aras 1 ( iii ) Menerangkan fakta dan mesej yang terdapat dalam bahan. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .Kata bantu .MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: .Kebudayaan . Aras 1 ( ii ) Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat.Kajian Tempatan ii.merumus .kajian masa lampau c. menyusun isi tentang sesuatu topik mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap. 1.Kata penguat . KBT a. 3. . Kecerdasan Pelbagai . menyatakan fakta dan mesej yang terdapat dalam bahan. Aras 1 ( i ) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. menarik dan bermakna. PENULISAN: Dialog 10. Kajian Masa Depan .Kesyukuran iii.menyusun atur b. NIlai Murni . mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk.mengesan kecondongan pendapat .Kata sapaan . Ilmu . menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat atau tersurat yang terdapat dalam sesuatu bahan.Sejarah . Aras 3 ( i ) Kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.Kata seru Pengisian Kurikulum i. Aras 1 ( i ) Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. 4. Kemahiran berfikir .

mengesan kecondongan pendapat . Aras 1 ( ii ) Menerangkan makna perkataan.Kata bantu .menyusun atur b. frasa dan ayat. Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. 5.Hemah tinggi .Sejarah .2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. istilah.Kajian Tempatan ii. memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks 7.Kerajinan . 4. menerangkan makna perkataan.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 3. mengenal pasti kata.mengkategori .Kebudayaan . struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. 3. frasa dan ayat 3.1 Membaca perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. mengenal psti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk.merumus . MINGGU 17 TEMA: UNIT 5 Hargai Warisan Kita TAJUK: Tun Syed Nasir PENULISAN: Fakta/ Keperihalan 1. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .kajian masa lampau c. Kemahiran berfikir . NIlai Murni . dan ayat dalam pelbagai genre. Ilmu . Kecerdasan Pelbagai . menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. mencatat nota dalam bentuk grafik. .visual ruang IMPAK 5. peribahasa. frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. frasa. frasa. menjelaskan ciri penulisan yang baik berdasarkan sesuatu genre 5. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Mengumpulkan dan menyusun isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan. KBT a. Kajian Masa Depan .Kata sapaan .Kesyukuran iii. membaca lancar sesuatu bahan dengan sebutan dan intonasi yang betul.Kata seru Pengisian Kurikulum i. Aras 1 ( ii ) Menceritakan isi bahan yang dibaca Aras 3 ( i ) Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. .Kata penguat .1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. 6. Aras 1 ( ii ) Mengemukakan isi penting dengan jelas Aras 1 ( i ) Membaca perkataan. 2.

Aras 2 ( i ) Mengenal pasti kata. Aras 3 ( i ) Menjelaskan cirri penulisan yang baik berdasarkan sesuatu genre 8. Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre. frasa.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan dalam sebuah karangan. Aras 1 ( i ) Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre. Aras 1 ( i ) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks yang dibaca. peribahasa.6. Aras 2 ( i ) Mencatat nota dalam bentuk grafik .2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca.2 Mengenal pasti pelbagai genre. 9.

menyusun dan membetulkan kesilapan struktur ayat dalam teks. MINGGU 18 TEMA: UNIT 5 HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Membaca perkataan. memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks 6. KBT a. Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Aras 1 ( ii ). Aras 2 ( i ) Mengenal pasti dan membetulkan struktur ayat.mengesan kecondongan pendapat .Kebudayaan . Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. menarik dan bermakna. menghubungkaitkan idea antara perenggan dengan penanda wacana. PENULISAN: Biografi .Kata sapaan . 5.mengkategori . menulis karangan fakta dengan ayat yang gramatis. frasa dan ayat.1 Membaca perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. NIlai Murni .Kerajinan .visual ruang IMPAK Hargai Warisan Kita TAJUK: Rendang Daging 8. Aras 3 ( i ) Menghubungkaitkan idea antara perenggan dengan penanda wacana. Kecerdasan Pelbagai . menerangkan makna perkataan.merumus . Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap.Kesyukuran iii.Kata seru Pengisian Kurikulum i.Sejarah . HASIL PEMBELAJARAN 5.menyusun atur b. 4.Kata penguat . Kajian Masa Depan .Hemah tinggi . Kemahiran berfikir .Kajian Tempatan ii. membaca lancar sesuatu bahan dengan sebutan dan intonasi yang betul.Kata bantu .MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: . SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 1 ( ii ). frasa dan ayat.kajian masa lampau c.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan dalam sebuah karangan. 2. Aras 1 ( i ) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks yang dibaca. 1. Ilmu . Menerangkan makna perkataan. 3.

Frasa Pengisian Kurikulum i.Ekonomi ii. mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata Tanya untuk mendapatkan maklumat. Aras 1 ( iii ) Memohon pertimbangan untuk memenuhi sesuatu permintaan.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . 3. Ilmu . KBT a.mengkategori b.Pembelajaran Konstruktivisme IMPAK PENULISAN: Keperihalan . Kemahiran berfikir .Penanda wacana . 4. memilih serta menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan permintaan. Aras 1 ( i ) Memilih serta menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. NIlai Murni . Aras 2 ( i ) Mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. Aras 1 ( ii ) Menggunakan mimik muka yang sesuai semasa mengemukakan permintaan.Kajian Tempatan .MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 1.Geografi .Imbuhan . mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. menggunakan mimik muka yang sesuai semasa mengemukakan permintaan.Bersyukur iii. 5.Tanda baca . 2. 1.Kata seru . MINGGU 19 TEMA: UNIT 5 Pengalaman Indah TAJUK: Pengalaman di Gunung Mahchincang 1. Kajian Masa Depan . menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( ii ) Mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata Tanya untuk mendapatkan maklumat. Aras 3 ( i ) Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan.

Bersyukur iii.Pembelajaran Konstruktivisme IMPAK 5. KBT a. Aras 3 ( ii ) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. Aras 3 ( ii ) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks.Kata seru . PENULISAN: Catatan harian 10. menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks dengan betul. Aras 3 ( i ) Menulis ringkasan berdasarkan teks. Kajian Masa Depan . 5. . 10.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 5.Frasa Pengisian Kurikulum i. 6.1 Membaca perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 ( i ) Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre. 4. menulis ringkasan berdasarkan teks.mengkategori b. menyatakan perbezaan format karangan pelbagai genre. NIlai Murni . SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .Geografi . Aras 2 ( i ) Mengenal pasti dan membetulkan struktur ayat.Tanda baca .Penanda wacana . membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang brtul dan menarik 2 menyatakan makna perkataan mengikut konteks.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. 3.Ekonomi ii.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Kemahiran berfikir . MINGGU 20 TEMA: UNIT 5 Pengalaman Indah TAJUK: Pengalaman di Sandakan 1. 6.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. membetulkan kesalahan frasa dan struktur ayat.Imbuhan . HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang brtul dan menarik.Kajian Tempatan . Ilmu .

isi dan penutup. KBT a.1 Membaca perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.Geografi . HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( ii ) Menggunakan mimik muka yang sesuai semasa mengemukakan permintaan. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . menulis karangan berformat.Kajian Tempatan . menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan 6. membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang brtul dan menarik. NIlai Murni .Kata seru . Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang brtul dan menarik. Aras 2 ( i ) Mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. Ilmu . 4.mengkategori b. 2. Aras 3 ( i ) Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan. mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. 5.Pembelajaran Konstruktivisme IMPAK 5. Aras 1 ( i ) Mengenal pasti isi yang sesuai sebagai kerangka penulisan.Imbuhan .6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Kajian Masa Depan .Frasa Pengisian Kurikulum i..Bersyukur iii. Aras 3 ( i ) Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format. 8. Aras 1 ( ii ) Mengenal pasti ayat yang sesuai bagi menghasilkan perenggan pengenalan.Tanda baca . 3. MINGGU 21 TEMA: UNIT 5 Pengalaman Indah TAJUK: Perjalanan dengan Kereta Api PENULISAN: Fakta 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. . Aras 2 ( i ) Membuat pebagai jenis perenggan pendahuluan dan penutup yang bersesuaian dengan tajuk. menulis pebagai jenis perenggan pendahuluan dan penutup yang bersesuaian dengan tajuk.Ekonomi ii.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 1.Penanda wacana . Kemahiran berfikir . isi dan penutup. menulis ayat yang sesuai bagi menghasilkan perenggan pengenalan.

Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan. TAJUK: Pertandingan Perahu Layar Penulisan: Pengumuman 3. HASIL PEMBELAJARAN 1. Bercerita dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 2.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. 3.1 Bercerita dengan menggunakan kata.intonasi yang baik. Aras 2 (i) Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan. 2.frasa. Aras 3 (i) Menentukan fakta yang sesuai tentang sesuatu topik yang dibincangkan.Tempatan Nilai murni: Bekerjasama Semangat kesukanan v.Menyampaikan maklumat penting tentang bahan yang diberikan.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. . (ii) Membentangkan maklumat yang diperoleh dengan ayat yang tepat . 5.bencana iv)Pengisian Kurikulum i)Ilmu :Geografi K. 4.KBT: Kontekstual Kajian Masa Depan Kemahiran berfikir -mengkategori IMPAK Aras 2 ii) Menyatakan ramalan kesudahan sesuatu peristiwa dengan bahasa yang betul. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa i)Tatabahasa Imbuhan apitan peR…-an kata bilangan ii)Sebutan dan intonasi Intonasi ulasan selari iii) Kosa kata mendahului.Menentukan fakta yang sesuai tentang topik.jelas dan teratur.1 Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i) Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan. 2.struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.2 Melakukan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Istilah. Aras 2 i) Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara.Menyampaikan maklumat dengan ungkapan yang sesuai.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 22 TEMA: RAKYAT CERGAS NEGARA MAJU OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat: 1. menghambat kencang. 4.ayat sebutan.jelas dan tersusun.frasa.

Mengecam dan menyatakan maklumat yang terdapat dalam teks. 4.2 Mengemukan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. 6.acuh tak acuh.Memilih dan engenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam sesuatu teks. 4. 2. mempromosikan iii PENGISIAN KURIKULUM I)Ilmu:Geografi.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. 3.Menyatakan komen tentang sesuatu isu dengan jelas. Aras 1 i) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks 6.5 Mengenalpasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan dalam sesebuah karangan. Aras 3 i) Mengumpul maklumat secara imbasan . pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca .MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 i) Memberikan komen yang membina tentang sesuatu perkara. Aras 2 i) Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Sinonim.Mengimbas fakta daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. 8.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus . 7.istilah dan ayat yang memberi kesan dengan menyatakan sebab. Aras 1 i) Mengecam diksi.Menyatakan fakta yang relevan dengan perkara yang terdapat teks. Aras 1 i) Menyatakan fakta yang relevan dengan perkara yang dikehendaki dalam teks.KT Iv KBT -Kemahiran berfikir mengkategori membuat keputusan Kajian Masa Depan V Nilai: Semangat kesukanan Kajian masa depan IMPAK MINGGU :23 TEMA: RAKYAT CERGAS NEGARA MAJU TAJUK: Majulah Sukan untuk Negara Penulisan : Biografi Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1. kata bilangan penanda wacana iii)Kosa kata kadet.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.pengalaman. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. 5.

k. ayat.Geografi ii)Nilai:Patriotisme. Aras 2 i) Mencatatkan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan yang didengar dan dibaca dalam bentuk linear.in sentif.Mengumpulkan maklumat untuk membuat keputusan. Semangat Kesukanan vKBT: Kemahiran Berfikir -mengkategorikan Kajian Masa Depan IMPAK 11. dan pengajaran.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek Penggunaan perkataan. 3.Menulis ringkasan berdasarkan sesuatu teks.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan dalam sesebuah karangan.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca.Menghubungkaitkan idea antara perenggan dan penanda wacana. .sendi nama Intonasi dan sebutan Intonasi dialog ii)Kosa kata mewarisi. 4.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca.memperun tukkan iii)PENGISIAN KURIKULUM iv)Ilmu :PJK. 10.dicungkil.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 24 TEMA: RAKYAT CERGAS NEGARA MAJU TAJUK : Sukan Mengharumkan Nama Negara Penulisan : Dialog OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i) Menghubungkaitkan idea antara perenggan dengan penanda wacana Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat: 1. wacana dan nilai. idea. Aras 3 i) Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca.Mencatat idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam sesuatu petikan.ayat aktif/ayat asif. 8. Aras 2 ii) Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam teks.atlet. 2. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Penanda wacana. 10.

5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat 8.Mencatat idea yang terdapat pada bahan bacaan. 10. Geografi ii)Nilai:Patriotisme. Aras 3 i) Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 25 TEMA: HASIL TANI MENINGKAT KAN EKONOMI TAJUK : Peristiwa di Ladang Kelapa Sawit Penulisan Keperihalan OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i) Menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa.Menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dan pendapat dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat. 3.mengend ong. 2.3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca secara kohesif. Aras 3 i) Meneliti tawaran untuk membuat pilihan. .Mengusul periksa sesuatu andaian untuk menjelaskan sesuatu perkara. Aras 3 i) Menulis ringkasan berdasarkan tajuk yang diberikan.Berfikirmembuat analogi Kajian Masa DepanBCB IMPAK Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat: 1. 4.Mengenal pasti tawaran untuk membuat pilihan.mengusung. 2. Baik hati iii)KBT: Kem.2Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 3 i) Mengusul periksa andaian untuk menjelaskan perkara yang tersurat dan tersirat. 1. menarik dan bermakna. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa i)Tatabahasa Sinonim Intonasi dan sebutan Lakonan ii)Kosa kata mengandar.menj injing Pengisian Kurikulum i)Ilmu:Ekonomi. Aras 1 i) Menulis maklumat mengikut prosedur yang betul.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas. 4.1Menghasilkan penulisan pelbagai genre termasuk e-mel yang mudah. 9. Aras 2 i) Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.imbuhan apitan ii)Kosa kata isirung.imbuhan awalan. Manfaat. 2.Ekonomi ii)Nilai: Patriotisme. peribahasa.Menyatakan pengajaran daripada cerita.menggerakka n. .Menulis karangan berdasarkan tajuk.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.Menyatakan alasan untuk menerima dan menolak sesuatu alasan. 4. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Sinonim.reput.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 26 TEMA: HASIL TANI MENINGKAT KAN EKONOMI TAJUK : Kelapa Sawit Penulisan: Fakta OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat: 1.pelaksanaan PENGISIAN KURIKULUM i)Ilmu: Geografi.Kebersih an iii)KBT Kecerdasan Pelbagaiinterpersonal Kajian Masa Depan IMPAK 6. dan ayat yang digunakan dalam sesuatu genre.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat secara menyeluruh. frasa. 6.Mengenalpasti kata.peribahasa dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre. 5.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca.diproses. 6. Aras 2 i) Menyatakan maklumat secara tentang sesuatu teks yang dibaca.Menyatakan pandangan secara keseluruhan tentang bahan yang dibaca. Aras 2 i) Mencatat nota dalam bentuk grafik. frasa. Aras 2 i) Mengenal pasti kata. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i) Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan bacaan. 9. 3. HASIL PEMBELAJARAN 6.unik.Menulis pelbagai ayat yang diperdengarkan.

Ekonomi i)Ilmu: Geografi.Berbincang dengan sopan untuk Mendapatkan persetujuan semasa berurusan.tengkujuh. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i) Membaca petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang menarik. 4.Ekonomi ii)Nilai: Patriotisme.Kebersih an iii)KBT: Kecerdasan pelbagai – interpersonal IMPAK Penulisan : Dialog 10. 9. HASIL PEMBELAJARAN 5. Aras 1 i) Menulis maklumat mengikut prosedur Aras 2 i) Menulis pelbagai ayat yang diperdengarkan. 2.membina ayat.kata sendi "di".kembung.1 Mengimlak (mengambil rencana) teks yang diperdengarkan. Aras 1 i) Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar dan dibaca. 3.imbuhan "di".MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 27 TEMA: HASIL TANI MENINGKAT KAN EKONOMI TAJUK : Hasil Pertanian OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat: 1. Aras 3 i) Mengambil imlak teks yang diperdengar .kata ganda ii)Kosa kata tiram.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. tandan PENGISIAN KURIKULUM i)Ilmu: Geografi.1Mengimlak teks yang diperdengarkan.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca.Menulis maklumat mengikut prosedur yang betul. 1. 9. peribahasa. Aras 3 i) Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan semasa berurusan.pelep ah.runtuh.Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Tanda Bacaan.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.

ayat serta sebutan dan intonasi yang baik. dan teratur. 11.membuat analogi IMPAK 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak dalam aktiviti yang terancang.Mempersembahkan cerita &menghuraikan sesuatu yang didengar dengan intonasi yang betul dan penghayatan yang sesuai. 4.keberanian iii)KBT: Kem.sampuk. Aras 1 i) Mengecam watak yang terdapat dalam teks.Menyusun peristiwa yang terdapat dalam teks. 5. HASIL PEMBELAJARAN 2. dan gaya pnyampaian yang menarik. 3. dan penghayatan yang sesuai.Mengemukakan idea tentang sesuatu tema dengan wacana yang sesuai. intonasi yang betul. 2.Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan. . ii) Mengenal pasti perwatakan yang terdapat dalam teks. Berfikirmencirikan.simpulan bahasa. Aras 1 i) Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.Menyatakan watak dan perwatakan dalam karya. jelas. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Kata nafi. 5.frasa. watak dan perwatakan.herdik.nilai dan pengajaran dan gaya bahasa.baham PENGISIAN KURIKULUM i)Ilmu: Kesusasteraan ii)Nilai: Baik hati.penanda wacana ii)Intonasi dan sebutan Intonasi bercerita iii)Kosa kata ganas.3 Mengulas karya bukan sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.1Bercerita dengan menggunakan kata. intonasi.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 28 TEMA: YANG BAIK JADIKAN TELADAN TAJUK : Monyet yang Pintar Penulisan : Dialog OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid 1. berapi-api. Aras 2 i) Mengemukakan idea tentang sesuatu tema dengan wacana yang sesuai. ii) Menghuraikan sesuatu perkara yang didengar dengan bahasa yang betul. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i) Mempersembahkan cerita dengan sebutan.

Menyatakan dan mengulas perkara menarik dalam karya HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i) Membaca lancar bahan sastera dengan gaya dan penyampaian Aras 2 i) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan Aras 3 i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Antonim.3 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan.Ka ta kerja aktif /kata kerja pasif ii)Intonasi dan sebutan iii)Kosa kata insaf. dan ayat yang biasa digunakan dalam penulisan. 7.1Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. wacana.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 29 TEMA: YANG BAIK JADIKAN TELADAN TAJUK : Pak Senik Insaf Penulisan : Cereka OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1.peribahasa.peribaha dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre penulisan. ayat. Aras 2 i) Mengenal pasti frasa.menyembelih. 3.Sinonim. . kata .Menjelaskan makna mengikut konteks.2 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.h arum. 6. frasa. 11. 4.membuat analogi kecerdasan Pelbagaiverbal linguistic IMPAK 5. Aras 2 i) Menyusun peristiwa yang terdapat Dalam teks.idea. 2.Membuat kesimpulan atau menjelaskan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. dan nilai pengajaran.2 Mengenal pasti pelbai genre penulisan.kazat.Mengenal pasti kata.lembut PENGISIAN KURIKULUM i)Ilmu: Kesusasteraan ii)Nilai: Baik hati.keberanian iii)KBT: Kem. Berfikirmencirikan.

Aras 2 i)Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. 11. ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. wacana dan nilai pengajaran. ayat. Berfikir Kecerdasan Pelbagai IMPAK Pada akhir pengajaran dan pembalajaran ini murid-murid dapat: 1. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i)Mengulas perkara yang menarik dalam karya. 4. 3. 2. 11. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Sinonim.Menulis karangan prosa. . Aras 1 i)Membaca perkataan. 11. Aras 3 ii)Menghubungkaitkan tema dengan persoalan yang terdapat dalam teks. idea.3 Mengulas karya bukan sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan watak dan perwatakan.Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam teks.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 30 TEMA: YANG BAIK JADIKAN TELADAN TAJUK : Apai Saloi Penulisan: Cerita OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 11.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 i)Mengemukakan pendapat tentang msj dan nilai yang terdapat dalam teks. 5.1Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.kata pemeri ii)Intonasi dan sebutan Intonasi ayat iii)Kosa kata diajak. Aras 3 i)Menulis karangan prosa. frasa.1Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan.1Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.Menjelaskan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. iii)Mengulas tema dan persoalan yang erdapat dalam teks. 8.Menyatakan persoalan dan menghubungkaitkan tema dengan persoalan dalam teks.ternampak prosa PENGISIAN KURIKULUM i)Ilmu: Kesusasteraan ii)Nilai: Baik hati iii)KBT: Kem. Aras 2 ii)Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam teks.

Menyampaikan maklumat penting tentang bahan yang diberikan . Menulis karangan berdasarkan tajuk yang berkesan. Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. Geografi. Menyatakan sebab dan akibat untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. Memberikan sebab dan akibat untuk menolak atau menerima pendapat dengan jelas.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang sesuatu pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan dalam aktiviti yang terancang HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i. Aras 3 i. Memberikan komen yang membina tentang suatu perkara. wacana dan nilai pengajaran. Menyokong sesuatu tajuk dengan mengemukakan sesuatu perbincangan. menjana idea. PENGISIAN KURILKULUM Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Mengemukakan alas an untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. Pendidikan Alam Sekitar Nilai Murni – Bekerjasama.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dan pendapat dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat. gelodak. anugerah. murid-murid dapat : 1. makna perkataan. IMPAK 2. ayat. kitar semula. mengenalpasti sebab dan akibat. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Maksud frasa. Aras 3 i.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan. Aras 2 i. KBT:Mengkategori. kata penguat. idea. Memberikan pendapat dengan alasan tentang sesuatu topik. Penulisan : Keperihalan 4. 4. HASIL PEMBELAJARAN 4. Kajian Tempatan. Aras 1 ii. mencintai Negara sendiri. kata bilangan. 11. membuat keputusan. 3. kewarganegaraan. .MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 31 TEMA: LESTARI ALAM TAJUK: Alam Ceria Kita Selesa OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. kata Kosa Kata pencemaran. membuat inferens.

2 Membaca dan mengenal pasti perkataan.1 Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. menjana idea. mencintai Negara sendiri. Membaca lancar bahan sastera dengan gaya dan penyampaian yang menarik. Aras 3 i. Membaca lancar pelbagai teks dengan sebutan. membuat inferens. Aras 2 i. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat memabawa kesan tertentu kepada pembaca. gelodak. Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang teks yang diberikan. fauna. intonasi dan gaya penyampaian yang menarik. makna perkataan. murid-murid dapat : Memberikan pendapat tentang tajuk dengan alasan yang jelas. . 7.2 Membaca kuat teks prosa dan puyisi dengan sebutan dan intonasi yan betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. . kata bilangan. kata majmuk. 5. anugerah. karbon dioksida. 10. 4. tepat dan tersusun. KBT – Mengkategori. HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i. Aras 3 i. Kajian tempatan. Nilai Murni – Bekerjasama. sebab dan akibat. menarik dan bermakna. kata penguat. Kosa Kata pencemaran. kata ajektif. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 32 TEMA: LESTARI ALAM OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. kewarganegaraan.2 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Mengenal pasti ayat yang memberikan kesan dengan memberikan alasan. Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan. keputusan. IMPAK TAJUK: Bumi Tercemar Penulisan : Syarahan Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan . kitar semula. Pengisian Kurikulum – Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Maksud frasa.

kata ajektif. 4. Aras 2 i. 10. anugerah. Kajian Tempatan. kitar semula. kewarganegaraan.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan TAJUK: Pencemaran Penulisan : Fakta. Nilai Murni – Bekerjasama.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan. membuat inferens IMPAK 2. menarik dan bermakna. Surat Rasmi SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Maksud frasa. Membina pelbagai perenggan yang sesuai dengan tajuk yang diberikan. wacana dan nilai pengajaran 11. gelodak. idea. 11. Membuat pelbagai jenis perenggan pendahuluan dan perenggan penutup yang bersesuaian dengan tajuk. 8.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 33 TEMA: LESTARI ALAM OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. . Aras 3 i. 3. Menyatakan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Aras 2 i. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang berkesan HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i. Membentangkan pendapat bagi menjelaskan persoalan dengan bahasa yang bertatasusila. Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. Kosa Kata pencemaran. Menyatakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. Pengisian Kurikulum – Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. murid-murid dapat : 1. mencintai Negara sendiri Kemahiran Bernilai Tambah – Mengkategori. kata penguat. ayat. 5.2 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan. makna perkataan.

5 Membaca pantas secara imbasan untuk maklumat khusus Aras 2 i. Mengimbas fakta yang releven daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. imbuhan akhirani Kosa Kata dipanggang. Menyampaikan dan menyusun isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan. ulam. jus. Menyatakan diksi dan ayat yang menarik daripada teks dengan menyatakan sebab Membina ayat topik dan ayat huraian bagi menghasilkan perenggan yang kohesif. Kemahiran Bernilai Tambah – menyelesaikan masalah. 4. Menyenaraikan ayat informatif dalam teks. Pengisian Kurikulum – Sains. Mengumpulkan dan menyusun isi penting daripada sesuatau topik yang dibincangkan. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Memberikan respon yang sesuai terhadap soalan yang dikemukakan SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Kata ganda. produksi. i. kerjasama IMPAK Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. merawat. warkah. 8.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 34 TEMA: KEAJAIBAN ALAM TAJUK: Sirih dan Pegaga 2. Aras 3 i. Penulisan : Karangan Fakta 3. 5. OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Astronomi Nilai Murni – berdedikasi. murid-murid dapat : 1. Menyatakan isi daripada pelbagai sumber. 3. Perubatan. kerajinan. Menulis karangan yang lengkap bersesuai dengan format Aras 1 iii. 1. membezakan fakta dengan pendapat . 6. frasa.. istilah.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.

membezakan fakta dengan pendapat.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat. ulam. 5. maksud perkataan Kosa Kata dipanggang. ayat tunggal. Mengusul periksa andaian untuk menjelaskan perkara yang tersirat dan tersurat. Perubatan. 6. Astronomi Nilai Murni – berdedikasi. kerajinan. Menulis karangan dengan ayat yang gramatis. merawat. murid-murid dapat : Mengumpulkan pendapat yang sesuai terhadap sesuatu persoalan. selera.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. Menyatakan fakta yang releven dengan perkara yang dikehendaki dalam teks.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 35 TEMA: KEAJAIBAN ALAM TAJUK: Gamat dan Rumpai Laut Penulisan : Surat tidak rasmi OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 i. 1. Aras 3 i. .5 Membaca pantas secara imbasan untuk maklumat khusus.. Pengisian Kurikulum – Sains. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Kata ganda. jus. . kerjasama Kemahiran Bernilai Tambah – menyelesaikan masalah. Aras 3 ii. Mengimbas fakta yang sesuai daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. imbuhan akhiran. Menyatakan diksi dan ayat yang menarik daripada teks dengan menyatakan sebab Menyenaraikan ayat informatif dalam teks. IMPAK Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini.

2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan. Perubatan.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Aras 2 ii. ulam. jus. Aras 3 i. Apitan. Menyatakan isi penting berdasarkan bahan yang dibaca. Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan Menyenaraikan ayat informatif dalam teks Mengumpulkan maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap. 10. selera. membezakan fakta dengan pendapat IMPAK Penulisan : Karangan Fakta Laporan 5. dalam dalam teks. Menyusun isi penting sesuatu topik.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 36 TEMA: KEAJAIBAN ALAM TAJUK: Komet OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. i. merawat. Pengisian Kurikulum – Sains.. HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN 10. kerajinan. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA Tatabahasa – Kata bilangan. murid-murid dapat : Menyusun isi penting daripada sesuatu topik. ii. Astronomi Nilai Murni – berdedikasi. komet. samudera. menarik dan bermakna. menarik dan bermakna.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Aras 1 i. hadam. Mengecam ayat informatif yang mudah. ii. 10. endapan.1 Menghasilkan penulisan pelbagai Aras 2 genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel i. menarik dan bermakna. kerjasama Kemahiran Bernilai Tambah – menyelesaikan masalah. . Penjodoh bilangan Kosa Kata dipanggang. Membina ayat topik dan ayat huraian untuk menghasilkan perenggan yang kohesif dengan ayat informatif. Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk.

Kem Belajar Cara Belajar IMPAK 2.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. komponen. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – kata dasar. Penulisan : Laporan 4. Pengisian Kurikulum – Ilmu – Sains. Kosa Kata – memprogramkan. Mengenal pasti isi yang seuai dengan tajuk . ayat majmuk. rasional. robotik. Menyampaikan pendapat tentang perkara yang menarik. mengaktifkan. Nilai – Kerajinan. Menyatakan pendapat sendiri dalam sesuatu perbincangan. berfungsi.Menyusun isi penting ii. Kem Hidup. Aras 2 i. Aras 2 i.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. 4. murid-murid dapat : 1. ayat tunggal. bandingan semacam. litar. stuktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang sesuatu pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan dalam aktiviti yang terancang. frasa. 11. OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Aras 1 ii. 8. berdikari KBT: Teknologi Maklumat dan Kom. istilah. Memberikan pendapat dengan alas an tentang sesuatu topik. membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang diberikan. makna perkataan.Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 37 TEMA: ERA SAINS DAN TEKNOLOGI TAJUK: Pertandingan Robotik 3. Membuat ramalan berdasarkan tajuk yang diberi. Aras 2 i. 3.4 Membina dan membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Kajian Tempatan. Menyampaikan isi penting sesuatu topik secara tersusun dengan bahasa yang mudah.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan 2. kata adjektif. Kajian masa Depan. kata berimbuhan.

Bernilai Tambah – Kem. Menulis karangan berdasrkan tajuk yang diberikan. 6. saiz. 4. Mengulas perkara yang baik dalam cerita. 6.2 Mengenalpasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca. litar..1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. makna perkataan. ayat tunggal. kategori. Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dibaca. kata adjektif. 5. murid-murid dapat : 1. . Mengulas perkara yang menarik dalam karya. Aras 1 i. 2. 3. Memilih dan menulis idea yang terdapat dalam petikan yang dibaca atau didengar. bandingan semacam.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 38 TEMA: ERA SAINS DAN TEKNOLOGI TAJUK: Basikal Bestari Penulisan : Autobiografi OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i. Teknologi Maklumat dan Kom.6 Membuat ramalan tentang sesuatu cerita atau berdasarkan maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Kem Hidup. ayat perintah Kosa Kata – memprogramkan. Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks untuk membuat ramlan. Nilai – Kerajinan. komponen. mengaktifkan. kreatif. Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai daripada bahan yang diberikan. Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberikan. ii. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – kata dasar. berdikari Kem. berfungsi. kriteria Pengisian Kurikulum – Ilmu – Sains. Aras 1 ii. Menulis maklumat daripada petikan dalam bentuk grafik. Kajian Tempatan. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. ayat majmuk. rasional. ayat penyata. Aras 3 i. Kajian masa Depan IMPAK 9. sumo. Mengumpulkan maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. 11. robotik. Menyusun maklumat penting untuk membuat laporan. ayat Tanya.

Kajian Tempatan.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 39 TEMA: ERA SAINS DAN TEKNOLOGI TAJUK: Hasil Ciptaan Sains dan Teknologi Penulisan : Autobiografi OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. 5. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan. ayat tunggal. engemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. wacana dan nilai dan pengajaran. ayat. 9. komponen. Kem Belajar Cara Belajar IMPAK 9. Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara. kriteria Pengisian Kurikulum – Ilmu – Sains. Aras 1 i. Membaca untuk mengumpulkan maklumat bagi membuat ramalan. ayat Tanya.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan. 4. Aras 2 i. 2. . ayat penyata. Nilai – Kerajinan. sumo. 3. HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i. Mendengar dan menyenaraikan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan. ayat perintah Sistem Ejaan – Ejaan kata dasar dan kata terbitan. kreatif.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – kata adjektif. rasional. Membaca untuk mengumpulkan maklumat bagi membuat ramalan. Kem Hidup. saiz.. Kajian masa Depan. kategori. berdikari KBT: – Kem. litar. Aras 3 i. Mengemukakan cadangan bagi menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara denganayat yang jelas.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. robotik.3. mengaktifkan. Teknologi Maklumat dan Kom. Kosa Kata – memprogramkan. idea. 11. ayat majmuk. berfungsi. Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. 7. murid-murid dapat : 1. Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan didengar atau dibaca secara kohesif. Menyatakan andaian perkara yang tersirat berdasarkan maklumat tersurat.. 6. Menyusun maklumat yang penting yang terdapat dalam bahan grafik.

Membaca lancar bahan sastera dengan gaya penyampaian yang menarik dan menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i. 2. Aras 3 i. KBT: – Interpersonal verbal linguistik. Memilih ayat memberikan kesan dalam teks dengan menyatakan alasan yang sesuai. Membaca lancar bahan sastera dengan gaya dan penyampaian yang menarik. Menulis karangan prosa. minda. samudeara. Kosa Kata . Aras 3 i.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Semangat kerjasama. Sinonim. IMPAK 2.1 Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. 11. ustaz. tepat dan tersusun. Aras 3 Memberikan respons tentang sesuatu isu yang dibincangkan dengan mengemukakan alas an yang sesuai. .1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. situasi. 4. Kesyukuran. Ayat Tanya. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Pengisian Kurikulum Ilmu – Kajian Tempatan.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Antonim. pelosok. Sebutan dan intonasi. Menyampaikan pendapat tentang perkara yang menarik. 4. murid-murid dapat : 1. Kewarganegaraan – Menginginkan Negara yang maju. terokai.berleter. Aras 2 i. Penanda wacana. Nilai – Rasional. Mengemukakan teguran yang positif berdasarkan maklumat yang diperoleh 5.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. 4. jelajahi. Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara dengan ayat yang jelas.. simulasi. Kata sendi nama. Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat yang munasabah.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 40 TEMA: WAWASAN KITA TAJUK: Membaca Untuk Menguasai Dunia Penulisan : Karangan Fakta 3.Intonasi ayat Tanya. Memberi respons tentang sesuatu isu yang dibincangkan dengan mengemukakan alasan yang sesuai. 5. keliru.

Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan kesan. verbal linguistik. simulasi. Aras 2 i. 4.berleter. Bernilai Tambah – menyatakan sebab dan akibat Interpersonal . Aras 3 i. Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA Tatabahasa – Kata sendi nama.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. pelosok. Ayat aktif Kosa Kata . pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat memabawa kesan tertentu kepada pembaca. samudeara. jelajahi. 5. Ayat Tanya. Semangat kerjasama. murid-murid dapat : 1. Ayat perintah. enanda wacana. Menulis karangan yang lengkap bersesuai dengan format Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Menyatakan mesej dan gambaran umum pelbagai teks yang dibaca. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat memabawa kesan tertentu kepada pembaca. Mengklasfikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alas an.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. IMPAK 7. minda. Nilai – Rasional. situasi. Kesyukuran. Mengemukakan teguran yang positif beradasrkan maklumat yang diperoleh. Ayat pasif. ustaz. Fokus Sampingan Aras 3 i. Surat Rasmi 3.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. 8. Mengulas perkara yang menarik dalam karya. Kem. keliru. OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama 6. . Kewarganegaraan – Menginginkan Negara yang maju. Membaca lancar bahan sastera dengan gaya penyampaian yang menarik dan menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. terokai.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 41 TEMA: WAWASAN KITA TAJUK: Perpustakaan Awam Desa Penulisan : 2. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i. 7. Pengisian Kurikulum Ilmu – Kajian Tempatan.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca.

pelosok. . minda.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 42 TEMA: WAWASAN KITA OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Aras 2 i. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. Mencatat idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan. verbal linguistik. 2. 3. Kewarganegaraan – Menginginkan Negara yang maju. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. Mengklasfikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan memberikan alasan. HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 ii. Ayat aktif Sebutan dan intonasi. 10. Semangat kerjasama. Mencatat idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan yang didengar dan dibaca dalam bentuk linear. Kosa Kata . IMPAK TAJUK: Membaca Santapan Minda Penulisan : Laporan 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dan kemas. Aras 3 i. Ayat pasif. situasi. Kesyukuran. Pengisian Kurikulum Ilmu – Kajian Tempatan. Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan dengan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. 5.berleter. keliru. 5. jelajahi.Intonasi ayat Tanya.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 i. murid-murid dapat : 1. simulasi. Intonasi ayat perintah. 4.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. ustaz. KBT: – menyatakan sebab dan akibat Interpersonal . Mencatat idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan yang didengar dan dibaca dalam bentuk linear. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. Nilai – Rasional. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA Tatabahasa – perintah.