,,

... eza könyv magasan kiemelkedik a könyvtarnyi a gazdagsághoza irodalombó|.,, Die Weh

'út

A fordítás alapjául szolgálő eredeti kiadás: Bodo Scháfer: Der Weg zur finanziellen Freiheit In sieben Jahren die erste Million Campus Verlag, 1999

Tartalomjegyzék
Bevezet6
Koszonetnyilvánítás ElószÓ Elemzés: Milyen az
4
1

Fordította: Biiky Anna Szakmailag lektorálta: Sallay Katalin

tn

anyagi helyzete?

ll

8

Változatlan utánnyomás

Az alapok

rs B N 97 8-9 63-9 441

-93-6

Copyright @ 1999 Campus Verlag GmbH, Frankfurt/Main Published by arrangement with Perinola Kft., Budapest

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 l1

Mit akar tn valőjában?
Mit jelent
a

I6
27

felelósség?

Csoda-e a l00 milliÓ?

4I
55

Miért nincs tobb vagyonos ember?

Mi

a tényleges véleménye apénzr6?

7I

Hogyan lesz 100 milliőnk?
AdÓsságok Hogyan tudja novelni
a j

_

Praktikus tanácsok
94
I lJ 131

vedelmét?

All

rights reserved

Hungarian translation O 2001 Bi.iky Anna Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános elóadás, a rádiÓ- és tévéadásjogát,
az egyes fejezetekre is.

Takarékoskodjék-fizessen magának! A kamatos kamat csodája Részvények apénz gyarapításának tja
Fonds

143
153

-

Kiadj a: Bagolyvár

Felelős kiadÓ:

a

nyvkiadÓ Bagolyvár Kft. igazgatőja

K

12 Anyagi védettség,anyagi biztonság, 13 A mentor és a szakértői hálózat 14 Adományozzon!
Kitekintés: Hogyan

Hagyja, hogy mások gyarapítsák apénzét!
anyagi

-befektetési

alap

|66

fi.iggetlenség 18l
z|0
225 232 236

Budapest, 2007

Az UFS Etikai

tovább? kÓdexe

nem kezdik el értékesítenitermékiikct tltittlli

t

tt.

t t t I

rt. l

c

k, laikusok számár a

otthoni használatra is?

-

Bevezetcí
Mindegy, hogy merrÓ1 f j a szé|. A|ényeg az, hogyan állítja be a vitorlákat.
Vera Pfeiffer

hogy ez is egy lehetséges t.

kell, hogy'on otletével kifordítsa a sarkiilltil ir viIligot

Az anyagi fÍiggetlenséghez azonlratt

rlt.rtt

kt'Il lcltalálÓnak lenni, nem

-

bár kétségtelen,

magyarok mennyire nem vagyunk tisztábarr Saját felelóSségtinkkel' menynyire nem látjuk vagy nem akarjuk látni a j vő kiszámíthatatlan tényez it.
Úgy gondoljuk, hogy elég, ha csak
a mának éltink, hiszen rigyis van

Komolyra fordítva a szőt: mi, a pénziigyi sztllgliltatások terÍileténtevékenykedó UFS cégcsoportvezetíi nap rtlint Ita1l szcmbesiiliink azzal, hogy mi ellentétben az Egyestilt A|lamok vagy Nyugat-EurÓpa lakőival valaki

Kedves olvasÓ!
dett jelenlegi életével, valamint ha rigy gondolja, hogy olyan

NE OLVASS AELEZ:| A KONYVET

-

ha on messzemenÓkis

gyos tit e|ső lépését. Akár bevalljuk magunknak, akár nem, p énz, illetve anyagi biztonstig nélkiil nem igaztín lehetiinkfelhítleniil boldogok. Ahogy Woody Allen fogalmaz: a pénz jobb, mint a szegénység' már anyagi SzempontbÓl iS . . . Tehát itt az ideje megvizsgálnunk a pénzrÓ1 , a gazdagságről, és bármilyen hihetetlentil hangzik: saját jovónkrÓ1 gondolatainkban kialakított elképzeléseinket. Az anyagi jőlét elsó lépése: gondolkodtísmődunk megvcíltoztattísa' Sok sikeres ember tartja, hogy ez volt sikerének zá|oga. Vajon léphetett Volna valaha ember a Holdra, ha az amerikai légieró egy bátor katonája nem vállalja élete legnagyobb ugrását 30 km-es magasságből, elÓ,]<észítve ezze| az aSZtronauták és technikai felszerelést-ik fejlesztésének csapásirányát? Vajon tudnánk-e ma, mi is az a számítÓgép, ha két amerikai fiatalember, bizonyos Bill Gates és Paul A||en, akik l00 dollárbÓl alapították vállalkozásukat, rigy hrisz évvel eze16ttnem mernek elóálIni egy teljesen rijszerrímegoldással, és

befolyásolhat. Azaz: ha on rjgy gondolja, hogy a gondoskodás ierén már nincs teendóje ebben az é|etben. Nos? Hogy d nt tt? Folytada az olvasást? Ennek igazán riilijnk, és engedje meg, hogy gratuláljunk onnek: máris megtette egy nehéz és g ron-

ságban, anyagi ftiggetlenségben él, amely gyermekeit, unokáit, dédunokáit is végig fogja kísérni élettik folyamán, és amit semmiféle ktils 6tényezónem

unyugibi't n.

elése.

aki minden k rtilmények kozott gondoskodik rÓlunk: aZaZ az áL|am -' legyiink akár betegek, munkanélkÍ.iliek vagy idős emberek . Ez azonbanfattilistévedés!Ha mi nemkészídtik elósaját és gyermekeink j vójét, ami tud. valevÓ1eg kiszámíthatat|an, ha saját magunk nem késziilijnk fel anyagilag is nyugdíjas éveinkre, akkor ki tenné meg ezt helyettÍink? Ha saj t magunk sztímdra nemvagyunk eléggéfontosak,akkor miért vőrjuk el mindezt aztíl. lamtől? Ha on most ébredt rá, mennyi tennivalőja is van ezen a téren, de nem tudja, merre induljon, ne aggődjon. DÓ1jon hátra a karosszékben, és olvassa végigezta kcinyvet. Látni fogja: a lehetólcgjobb riton jár, hiszen felismerte: a kérdésont is érinti. Mint minden, az anyagi fiiggetlenséghez vezetó t lépései is megtanulhatőak. Ha megértette ennek lényegét,máris hozzákezdhet
gyakorlatba valő átiiltetéshez: tervezés, fÓkuszálás, kitartás, céltudatosság mindez jó segítítársa lesz ezen a hossz , de és onmagunkba vetett hit
a

annál r mtelibb

titon.

-

Ehhez kívánunk onnek jÓ olvasást, a gyakorlati megvalÓsításhoz sok si. kert, és azt,hogy k nyvÍink olvasásával imént megkezdett vállalkozása sikerrel járjon. Kívánjuk, hogy tíz, hrisz vagy otven év m lva, amikor gyermekének, unokájának adja kezébe ezt a k nyvet, az elm lt évekre visszate. kintvejÓ érzésés elégedettségt ltse el. Legyen élete olyan, amilyenrő.l mindig is tíImodott! A kotet világszerte népes olvasőinak táborában Í.jdvozlettel k szcjnti immár ont is:
az

UFS Group vezetése

de hálás kG SZ netem valamennyii.iknek szől. Egyiki'ik sem kÖnnyítette meg a dolgomat. elsó tréncrem. . aki bevezetett a nagytÓke világába. hogy támo. hogy teher a|att nó a pálma . hogy egyedtilállÓ emberektÓ.ik kiilonosen nagy hatással voltak rám. akiktÓ. Szeretném még kiemelni tigyvezetónk.Koszonetnyilvánítás A kiemelkedó teljesítmények mindig a legkiilonbozÓ.bb emberek csodá1atos egytittmríktidésénekeredményeként sziiIetnek.l számtalan érclekes tletet kaptam.ilon kcjszonet illeti szemináriumaim résztvevóit. koszcjn m élettársamnak. - . Last but not least gatja kezdeményezéseimet. Cécile-nek. képtelenség lenne itt mindegyikóji. .Shami Dhillon. ugyanis az 6 példát|an igyekezetének és tudásának koszonhetóen egyre t bben látogatják szemináriumainkat. Sajnos.l tanulhattam. és álmaim bizonyosságot nyernek általa. a kommunikáciÓ mestere' valamint a milliárdos Daniel S. Amiőta megismertem ót. Ki. E konyv nem j<ihetett volna létre az íbarátságuk és a Campus kiadÓ lektorai: Querfurth asszony és Schickerling rir kritikus-konstruktív segítsége nélki'il. tudatosabban és intenzívebben élek. Jeroen Vetter tevékenységet. aki megismertette velem a siker titkát és a barátság szépségét. Pefra Sen. de hát ismeretes.iket bemutatni. Néhányan ktjztili. Nekem megadatott az a kiváltság. ezért Ó1ket szeretném név szerint is kiemelni: Dr. Winfried Noack lelkész' Peter Hovelmann.

A lelktink mélyén hinniakarunk abban. ho-ey olyan életet éljen. 2. Tudja mi az.. hogy rremcsak egy bizonyos X pénzosszegrÓ1beszéltink.Tobb mint egy évtizede foglalkozom apénzze|.okoljuk anyagi fd|citt. mikor játszik a pénz ttt|zottan nagy szerepet? Amikor nincsen. Ez nem csoda. Ha megfogadja e konyv tanácsait. az élet már el is rcippent a fejtink . Ahhoz. amikor tires mináen zsebtink. csak apénz. Elkoteleztem magam arra' hogy akivel kapcsolatba keriil k. . hanem ez jár ls nekik. sabban kívánja elérni (például hét éven be1til). 3. Ezze| ak nyvvel az on személyes trénerekéntállok rendelkezésre' Boldoggá tesz. Sokan elfelejtik: nemcsak hogy szi. hogy nagyon sok pénzÍ. Hogyan lesz on hét éven beltil vagyonos ember? Ugye. hogy ezen v á|toztatnitudjunk. hogy nem képesek megszabadulni a mindennapok nehézségeitÓ1. Azanyagi biztonság aztjelenti. és aki erre igényt tart. Ha on az e|s6 l OO mi||iÓt ennél gyor. minél nagyobb energiát fekteti'ink az é|et valÓban fontos dolgaiba. Kozcjs benntik. és mi az' ami bizonyos mértékben jár nektink.sokkal ne- hezebb egy é|etet anyagi ftiggóségben leélni. a sikcrrcl és a szerencsével. mert azt hiszik. hogy nagyon fontos szerepetjátszik az élettinkben. ahogyan ez a tudás az embereket a sző Szoros értelmében átvá|toztatia. hanem arről a személyi- - - ségrÓ. Megtakarít egy bizonyos százalékot. amit megtanultam és átéltem. A pénzenergia. Amikor erre rájottem. Kompromisszumokat k tlink és mielőtt észbe kapnánk. Ahogyan meg lehet tanulni repti lógépet vezetn i. Gyorsabban éri e| a cé|ját. .2 milliÓ DM szerepel o - szerk. a legjobbakká váljunk. és ne fordítva. Megnove|i a bevételét. Néhányan megÍrz1kvagyonukat. Mindannyiunknak vannak á|mai. ha elsa- játítja' és fe|használja ezeket a mődszereket. Szeretném tnt elvezetni odáig' hogy a pénze dolgozzon tnért. ami a legtribb embert visszatartja attÓl. mások embertársaikjavát szolgálják vele. hogy képesek vagyunk jobbá tenni a világot. EzekkozÍil mutat be egyet a k vetkezó négy a konyvben bóvebben kifejtésre kertiló stratégia: hozzáál|ás szimbÓluma. u gy an gy mi nd e nki képes aÍTa' hogy elsajátítsa ajőlét alapjait. és van egyfajta elképzeléstink anÓl' hogy hogyan szeretnénk élni.igy éltink. Szívesen éljtik bele magunkat az á|dozat szerepébe. Ha anyagi gondjaink vannak. megvalősída a cé|ját. . Az e1s6 százmilIiÓ eléréséret bb lehetóSég is kínálkoz1k. másrészt segíthet bennÍinket abban. egy bizonyos szel|emi magatartáS ti'ik rképe. amelyrÓ1álmodik? A pénz! Semmi más. hogy apénz: támasz. sejti már. Így sajátítonam e| azta készséget. hogy tudásomat másokka| is megosszam.ey |ehetóségeinket E|císzo teljes mértékbenkihasználjuk. 200 milliő forintos* vagyont.ik legyen. így nem véletlen. hogy a hétkoznapok. akkor-elérheti. látni fogjuk. ha továbbadhatom mindazt. Az anyagi ftiggetlenséghez vezetí t nehéz. aki onból |esz ez a|att az idó alatt. HaeztaZutat kciveti. Sajnos. akkor sztiksége lesz egyéb c konyvben felvázolt stratégiákra is. a realitások megfojtják az álmokat. ahogyan szeretnénk. gyakran tapasztalom. Ebból a megncivekedett jovede|embÓ. annál gazdagabbak lehettink. 4. egy szer azé|etben komolyan kell foglalkoznunk ezze| a témával. hogy amennyire csak tÓ. bti várkod n i vagy program ozn i. sót meghaladhatja a l00 .ltjnk telik. Azért ne hangsrilyozzuk tril a pénz jelentőségét!Tudja. megj. Az igazánsikeres emberek rendelke znekazza| a képességgel. apénzért valÓ aggÓdás megterheli a mindennapjainkat. Befekteti a megtakarít ott pénzt.ink. Ujra és ríjra átélem. annak segítségére Ieszek az anyagi ftiggetlenséghez vezetí ton. I Az eredeti m -ben itt I .l ismét megtakarít egy bizonyos százalékot.hogy ne-..ikségtik van egy helyre a napos oldalon. Apénzazélethezva|ő - - l. hogy szinte .az é|et minden teriiletén. ho. Az itt leírtak már sok ezer szemináriumi résztvev6 számára nyrijtottak segítséget.hogy a pénzt diff'crcnciáltan és más szemmel is néznitudjam: apénz egyrészt meggátolhatja. de ennél sokkal. Megfeledkeznek errÓ1.l is. Ha ezt megtetttik. Gyakran helyzettiket azért. hirtelen ellenállhatat|anvágyatéreztem. hogy lényegesen szabadabban és ftiggetlenebbtil é|heti.dűhozzájuk apénz'.

kiilonben nem vette volna kezébe ezt a kcinyvet. hogy on o|yan személyiség. aki az é|etérőt maga akár dcinteni. és az életébÓ1igenis mestermrívet akar formálni. hogy azért..il. Hogyan ítélimeg a befektetéseit? LJ KlValO E flnagyon jÓ l0 !jo ! tietegito ! ! ll elégséges rosst nugyon . A kovetkezó oldalakon egy onvizsgá|at cé\jára szolgálÓ kérdőívettalál. hogy a |eírtakat hasznosítani tudja.osst rietegito 3. amelyek mostanáig teljesen rejtve maradtak. ne kezdje e| ezt a kcinyvet olvasni. Nem ismerjiik egymást személyesen. Szeretettel tidvcizli Ont Bodo Schcifer Őszintén remélem. Induljunk el a ktjzÖs riton! Elsóként onnek kell helyzetfelmérést végez- Elemzés: Milyen azOn anyagi helyzete? dom.. Meglátja majd. tisztán látja anyagi he|yzetét. hogy ez a k nyv járuljon hozzá elhatározásainak sikeréhez. csak akkor kezdje el olvasni a konyvet. ne gondolja azt. Szívemból kívánom. nagyonjő flrosst elégséges flnagyon . mielőtt nem válaszolta meg írásban a kovetkezó kérdéseket. onnek dolgoznia ke|| ezze| a kcinyvve|. ha is felszínre t rnek. attől még semmi nem fog megváltozni. mert tulajdonában yan ez a nyv' egySZeÍTe vagyonos ember lesz. Ahhoz. más. de én tu- Figyelem: kérem. !jo t--1. Hogyan értékelia j vedelrnét? !tiuato ! ! . Kérem.ottz . . Ha a konyvet csak elolvasSa. a saját jovójének alkotÓja kíván lenni. Hogyan ítélimegnettő vagyonát? Invato UJO D nagyonjő ! ! elégséges ! D rosst nagyon . nie a pénzÍ'igyeit illetóen. hogy ez a konyv nemcsak gazdaggáteszi tnt.Kérem. |.osst LJ Klelegrto 2. de egy kicsit a lelkét is megérinti.. on a saját tcirténetétmaga akarja megírni. . hogy olyan tulajdonságai k már minden szépítés nélki.

hogy nagyon sok pénze legyen? !Jo fl flelégséges rosst nagyon rossz ! fligen LJ Kleleglto |. . Hisz-e tn abban. milyen tudással rendelkezik apénzr6 és a tókérÓ1? | ). hasonlő anyagiakkal rendelkezik. D nagyonjő Klvalo flelégséges Djo ! D nagyon. Ismeretségi I vagyonosabb.il. hogy ténylegesen mit gondol apénzr6|? !nem ! pontosan tcirtituettit 6.. vállalkoző .ossz l3 ! rossz tietegito .l. . . Vannak-e pontos pénziigyi tervei. mint az e|G z6 otéve? 5. Adományoz-e I tl. Megelégszlk-e azza|. A pénz az on életébeninkább LJ erot aoo tenyezo ! gátlÓ tényezí 9. Félreteszi-e on havi bevételeinek legalább 1o . . szerencsétlen flÓtás. Hogyan jellemezné jelenlegi anyagi he|yzetét? 7. pénzmágnes.4. ha hőnapig 12 j vÓ. Milyenek az ismeretei a részvényekrÓ1? ! ll' még nem gondolkoztamezen keresne? Mennyi ideig tudna megélni a pénzéb6. Van pénztigyi tanácsadÓja? D I ! fl !nem igen !n"* k rének trilnyomő tobbsége l5. az mennyibe kerÍ. Mit gondol..). ha a kcivetkezó év ugyan gy alakul. szegényebb onnél? | (r. csódt meg. Tudja-e. hogy rászolgá|tarra. tudja-e pontosan' hogy mit Szeretne. Milyenek az ismeretei a befektetési alapokről (fonds)? igen !nem Enem a !tiuato LJ nagyon Jo l0. | | . amikor a vagyona kamataibÓl meg tud élni? Dtivalo Dnagyonjő Djo ! tietegrto D ! lrossz elégséges ! igen !nem Ót flnagyon rossz l t. és honnan |esz arra pénze? igen D igen Enem l.' )? 8. Pénzhez valÓ viszonyának jellemzéséremilyen nevet adna magának (például: Dagobert bácsi. kezdó. mint On. 20 százalékát? !n"* ! D igen !néha tn rendszeresen? |7. Látjamár azt a napot.ben egy forintot sem l-1.

Ismeri és felhasználja-e az alapvet be|cktetési kritériumokat? D ig.n !nem D nogyon fontos a legfontosabb 2|. D ! egy kicsit eléggé sa a ! 22.Úgy gondolja. Miután megválaszolta a kérdéscket. hogyan jellemezné anyagi helyzetét? I tKlvalo LJ nagyon lo UJO D tietegito flelégséges E rosst flnagyon . hogy fontos Önnek apénz? flne. a számokhoz és pénzÜgyekhez? Az alapok 23. Mi|yen ahozzáÍi| pénzhez.osst 24. Hogyan érzi magát a kérdések megválaszolása után? T4 .20.

ami meggátol minket abban. az emberekrÓ1. hogy jőIétben é|jrink? Mi tart vissza bennÍjnket attől. hogy Attila 451-ben vereséget szenvedett Catalaunumnál . dik. és figyelmeztette: ha nem hagy fe\ezze| a tevékenységgel. mintha vég né|klil hallgatnám ugyanazt a t rténetet: pénzgondok. getlenségben élek. hogy hogyan tehetiink szert százm1||iőra. így a tÓ. annak ellenére. mivel tcikéletes nyuga|omra volt sz|iksége. amely a |elktink mélyéndédelgetett vágyak és valős életi. Ennek kovetkeztében Iskolarendszertink is elmulasztja megválaszolni az olyan fontos d ntó Abban az idÓ. apénzr6. Hinni akarunk abban' hogy érdemesek vagyunk egyjobb életre. Kezdetben még nagyon izgalmasnak találtam azegészet.'térjen észhez. Egyik nap hallom. amint az orvos kcizli édesanyámmal. Mindannyian átéltlink már olyan helyzeteket' amelyek egész életiinkre hatással vo|tak. hogy álmaink valÓra váljanak? Mi az.iksége. a világrÓl alkotott hitijnket. de nemsokára idegesíteni kezdett. csak hálás lchetek. Azt megtanuljuk.. mint: . amire vágyunk? lrgtobben olyan kcirnyezetben éltink. hogy én gazdag leszek. ''Ttil Személyiségti n ket kÍ'i lonféle é| mén yek formá lják H einz Kiirner. dig nem más..ink. A panaszkodők rnindig vagy más embereket. Ki ismertethetné meg veliink a jőmÓd alapjait? A szi. Ehhez még az is hozzájáru|. mint a nappal az éjszakátő|' Mindegyiktinkben él az avágy. amit én a sztiletési. amikor az onbizalom hiányátő| szinte bénultnak éreztem magam. En hatéves voltam. kérdéseket._iT it Mit akar Ön Valoiában? sokáig kerestél. A szegénységboldogtalanná teszi az embereket.syenes tanácsadást. amikor olyasmit é|tem át. hogy teljes pihenésre lett volna szi. Anyám. pénzgondok. nekem is voltak korszakaim. mőd ak?''. rigy. hogy a ncivekvó államadÓsságot fizetni tudja. és jobbá vagy rosszabbá tették életiinket. amit jÓnak látott. A legtobben alázatosan rneggclrnyedve keresték fel apámat a betegszobáj ában azért. ahogyan azt megá|modtatn tnagamnak. ráadásul baráti és ismeretségi k rtink sincs ránk a legjobb hatással. mint a boldogsrÍg és a jőlét joga' Ha ma számadást készítekaz é|etemr6|.ilbeltilhat kiilonbozóemberkereste fel. hogy óennyi |átogatÓt beteghez érkezni még nem látott. már ami a vagyon felépítését illeti. hanem tanuli meg találni|'' sokak számára elvész valami. vagy a kortilményeketh|báztatták. Az orvosok is megprÓbálták rábeszélni. Mint a legt bbtinknek. Johannes amelyre vágyunk. és 1assan kialakult bennem egyfajta iszonyat a szegénységtÓ1. n veli az adól. mégpedig hartnincéves koromra milliomos ! l6 I1 . De eZ nem mindig volt így. sajnos. ami egész életemre meghatározta a pénzhez valÓ viszonyomat.jclgok k(izc sclrolok: ez pe. Elhatároztam. Klasszikus konfliktushe|yzetetjelent az az ellentmondás. amely nem cisztonzi a jÓlét kialakulását. a lehetóségekrÓ1. Most már ne keress tovább. Ezek az irányt mutatÓ pillanatok megváltoztatták világnézetlinket. Tizenkét hőnapig kellett ott tartÓzkodnia.ileink? A |egtobben kozii|tik nem gazdagok. hogy társadalmunk trilzott fogyasztásra cjsztcin z. Kisjovedelmr]íek számára nyrijtott in. Valamennyien szeretnénk jobbá tenni a világot.rendeló a szegényeknek'' nevezett fogadÓőrát. nem fogja élve elhagyni a kÓrházat.Hogyan tudunk boldogan élni?'' .ben Órákon kereszt|il csak Li|tem kórházi ágya szélén.. ahogyan évrő. Ügyvéd volt.ltik kapott tanácsok..bb emberek beszámolÓit.l évre egyrejobban eladőso.Hogyan lehetiink jÓ. De az én konok apám továbbra is csak azt tette. de azt. hogy végre . hogy fejlódji. gyakran annyira kÍilcjnb zik a rea|itástől.és hallgattam a legki. Edesapám májcirÓzissa| kőrházba keriilt. azt. és boldogok legyiink. Lehetóség szerint keri'ilnie ke||ett még az olvasást is.ilonbozÓ. és a hivatalos munkája mellett életre hívott egy általa . pénzgondok.. hogy el is érjÜk azt. Így dertilt ki. Az életmőd..ink kozott fesztil. amikorezt megtudta' azonnal felelósségre vonta apámat. Kormányunk is rossz példával szolgál.. igencsak hiányosnak mondhatők. Apámat mindennap kori. de mégis rigy tÚínt nekem. hogy édesapám akórházban is tovább dolgozott. nem tanítják. hogy segítségért kony rogjenek.. Anyagi ftlg. és ahhoz. Mindenki csak panaszkodott. Milyen esélye Van annak. A dolgok jogi részétugyan nem értettem. Tudják' mirő1 volt sző? Egész idó alatt csak apénzr6..^l Nd L.

hogy onnek anyagi prob|émái vannak.. hogy gazdag ember nem kertilhet a mennyországba. A számlakivonatok konnyen leolvashatÓak. Egyeztetntink kell cé|jainkat és értékeinket Szornyríkétségekgy tortek: Hogyan lehetséges az. amekkorát mi adunk neki. és az cin.. ''Tét|en ménykedésben élnek a balgák és a bolondok''' csak egy akadályra vár. és hogy miis elég jők vagyunk ahhoz. hogy a pénz jő. Kiben vagy miben reménykedÍink? Az Istenben vagy a sorsban? Isten bizonyosan nem mindenhatÓ bébiszitter. Ezen a szinten soha nem dertilhet ki' hogy valőjában mi rejlik bennÍink. nincs semmije. de ot évvel korábban teljesen e|adÓsodtam. l8 kilÓ tríls lyom volt. Sajnos. a reménykedés nem visz messzire. hogy harmincéves koromra elértem a célomat. optimizmus és onbizalom Egy pillanatra tegye félre minden optirrrizIrrusiit. Édesapám végtil is nyolc évig tartÓ betegség után elhunyt. amely meggátol. Az optimizmus egyértelm en pozitív tulajdonság. Va|ahogy majd csak lesz.hogy képes megbirkÓzni minden ellenállással. Énpersze reméltem. bizalmam is enyhén szőlva a|ább hagyott. magam is meglepődtem. és eltoltheti ()nt a saját képességeinkbő1 fakadő bizonyosság érzése. Énrígy akartam gazdaglenni.kos anyagi helyzetembÓ1 kifolyőlag apénz é|etem k zpontitémája lett. Megmondom. Mindehhez még az is hozzájárult.l szÓl ez a k nyv. miért. Szri. azijnbizalom pedig megerósíti azt a tudatot.gy képesek vagyunk megbirkőzni a nehézségekkel. A pénziigyeinek is azt kell bizonyítaniuk. t9 l8 . aki bízik onmagában. aki majd megjuta|maz tétlenségiinkért.'lt.Igaz a régi német szőlás: re. hogy a pénztigyei támaszt jclentenek-e az életébenvagy Sem. El|entétes nézeteim szinte szétfeszítettek.Ha szeretné megerősíteni onérzetét. aki szegény. nem lehet mellébeszélni.Igaz ugyan. Azazember.jiik.ink a sikerbcIr' ltlrIllttt' Iltr1'y ('7 jti Ircki-ink.. Egyrészt jÓ akartam lenni. a vallásba menektjlt. hogy on mindent el tud érrti. Másrészt. Ha nem vállalunk kockázatot. Persze tettem néhány . Mivel nem tudtam rirrá lenni a bennem éló. hogy magas jovedelmem ellenére eladÓsodtam? Amikor végre megtal á|tam avá|aszt. akibő. ErrÓ. ra. Egyszerríen a |elkem mélyénnem hittem abban. hogy szdmíthat nmag.. ttcm csinál semmit. A pénzjelentősége mindig akkora. amihez valőjában megvan a tehetségiink. Itt ugyanis semmi helye az indokolatlan optimizmusnak. hogy nyitva hagyjunk magunknak egy kiskaput.végi. Másrészt azokhoz a szegény emberekhez sem akartam hasonlítani. Lassan elsorvadrrak a benni. hogy majd minden jobbra fordul. akikjogi tanácsért kony rogve mentek apámhoza kÓrházba. hogy az ne ()n ellen. mint hogy: . hanem megsz& lalnak benne a mély és sotét hangok is.il is Nem szabad megengednie. hogy anyagi helyzete aláássa az onbizalmát. Önbiza|om nélkiil csak lefokozott létezésrevan lehetósége. hogy azért lehetÓ. apám halá|a után. AzÓrt várunk egy buktatőra' mert nem hiszÍ. a pénzjelentősége borzasztÓan megnő. hanem onért dolgozzon Apénz megk nnyítheti.leg a minimálisat kelljen teljesítenem. Az é|et nemcsak a szép és világos hangjegyek szimfőniája.jnk rejlólehetóségek.jir it vt:1'|11. egymással szciges ellentétben lévó hiedelmeken. de meg is nehe. a személyiségtink sem fejlódik' így soha nem |esziink képesek véghezvinni azt. más tulajdonságok nélktil. zseniális ijnbecsaptís. Azoptimizmus megl ttatja a dolgok jri oklalát.l annak.akkor elószor muszáj rendeznie az anyagi tigyeit. hogy elér. zítheti az életét. egy helyben topogtam. Aki valamit csak megkísérel. hogy gazdag legyek.Halálra dolgozta magát. Számomra nem volt kétséges.bágyadt'' kísérletetarra. aki a m ltja alapj n tudja. és azt gondoltam. A magabiztosság kiépítésében kiilonlegesen fontos szerepet játszanak a pénztigyek. A remény intellektueílis altatőszer. Magabiztos az.l hiányzik az nbizalom. Úgy kell elrendeznie anyagi helyzetét. az az ember semmi. Meggy6z6déssel vallotta.Az e!határozás cinmagában nem elég Az említett t rténet messze nem je|entette egy egyenesen felfelé íveló karrier kezdetét.Egy pillantás a számlakivonataira.hogy én nem akarom magamat halálra dolgozni. az a jÓ. A kísérletezésvisszatart a konkrét lépésektő1' A kísérlet arra elég. én pedig mást sem hallottam. fejezete segítségetny jt abban.Ezze| szabotáltam a saját sikereimet.. nem sokat ér' gyakran Az optimizmust osszetévesztjtik az cjnbizalomma|. hogy édesanyám. Egy pillantás a pénziigyeire. AttÓl a pillanattől kezdve. amely segít meglátni a dolgok jÓ oldalát de onmagában. és megbizonyosodhat arrÓl.7u'1. h. az tudja. Nem kell félnie a nehézségektÓ. Aki rendelkezik elegendő nbizalomm a|. hogy ho gyan erósítsiik cjnbizalmunkat. A magabiztosságnak tehát nincs koze az optimizmushoz. mivel iszonyodtam a szegénységtÓ1' mindenképpen meg akartam gazdagodni. E konyv 3.

zeteit megváltoztatni. hogy az élet ot teriilete cisszhangban álljon egymássa|' cís e teriiletek mindegyikemestermrílegyen.oglalkozunk Ha majd pontosan tudja. nagyobb elismerésben legyen résztink.egy tertiletét jelképezi. ami nem okoz rcjmet. egész más stílusban áll a problémákhoz. tlem azt mondjuk: . és erre . tendencia csak erósodik. akkor semmi esélye sincs arra. az értékeim. rlincs elég pénzlik.lni szeretne.bb már meg tudtam élni a saját pénzem kamataibÓl. aki Önma. Azigazságaz. itnnak nem sikerijlt az é|et ot tertjletét egyensrilyba hoznia' A pénzprob|érrrák árnyékot vetnek az é|et egészére. hogyan tudja a né.it. hiszen azérÍnemvégzik azt a tcvÚkcny.'get. Ha hiszi. Tehát. hogy rájojjon. Akinek anyagi gondjai vannak..'rrcinek.ami orcimet sem okclz. Mi kt'lljenpénzcsindlő gépkéntleélniazéIettiket.ink szert. - ont gondolkoclásmődjatette azzd a Személyiséggé. mint az az akarat. Ez 26 évesen találkoztam valakivel. mi a véleménye?Ezze| a kérdéssel részletesebben az 5. hogy valaha is jÓmÓdban éljen.hogy a pénzdolgozzon nekik. Ha erre valaki kalapáccsal egy jÓ nagyot Í. . érzelmek.ítsefel akarrierjét! Keressen pénztazza|. a rákovetkezó években pedig ez a kell valamit: tet. De ugyanezzel a gonclolkodtismőddal már nem lesz az az egyéniség. amit szeret! Ezpersze csak akl-tlr. és hasznot nyrijt másoknak' Ide tartoznak a pénztigyek is. Mind az t egyformán Azt gondolja. tegye egy pillanatra félre minden optimizmusát. A kozépsó ujjunk jelentse az anyagiakat. hogy azt tessztik. De az anyagi nehézségek biztosan árnyékot vetnek az Ön boldogságára.bb lehetóségeket.Hogyan állnak azÓn dolgai? nyilag rendelkezik? Csak idő kérdése. a pénz nagyon sok mindent megváltoztat az é|etben.Semmiség az egész. A megfelelő anyagi fedezet hiánya luifltt a lt. ha időt száfl arca. Csak ct pénzértsoha ne kelljen olyasmit megtenn. ez megfelel a tehetségiinknek. Egy jÓ kapcso|at olyan.hogy azza|. A legfontosabb az. Hogyan lehetne ezenvá|toztatni? Vdlassza ki a kedvenc hobbijrít. Ha van anyagi háttere. . végiil is ez csak egy ujj. amihez tulajdonképpen semmi kedviik? Egyszerríía vítlasz: Elgondolkozott már azon. és 1rr'nzt sem hOz. Ha más eredményt Szeretne. j Ha nincs egészség.ik fel. hogy a szíve mélyénhogyan vélekedik. rij ismerós k et szerezzunk. . Mit gondol valőjában a pénzr6? Ha egy kicsit is azt hiszi. az még nem minden? TuIajdonképpen tobbet keres. a titkuk azoknak. melyik tevékenység a legkedvesebb. Hogyan alakult a vagyonihe|yzete azelm lt hét évben? Írja |e azt aszámot. anyagiak és azé|et értelme. és ne nekik íontos. hogy miért foglalkoznak sokan egész életlik- Ilctne azzal pénzt keresni. n olyasmivel.gttbben megmaradnak annál a tevékenységnél.akivé a vÓben zetben f. hogy hogyan le. hogy ezután minden figyelmtinket lr fájős ujjunknak szenteljiik.'1. mit levesben a sÓ. akik rcjvid idón beltil nagy vagyonra tudnak szert tcnni? Nem más.tink. Még van rnásik négy . és rátapintanak a lényegre. mit érez apénzze| kapcsolatban. hogy ot ujjunk azé|etegy. A pénz szÍikségesa kiegyensrilyozott rilethez. ttibbet érdemel? AZt gondolja' hogy amit eddig e|ért. ''? Sokkal valÓszínríbb. és mely terÍjletek felelnek meg leginkább a képes. akkor majd arra is rá fogjonni. Az ilyen emberek célja azéIet ktil nb zó tertileteinek sszhangja. ordogi kor ez. hogy érdekes tájakra utazzunk. mert nem tudják. mert végre osszhangba keriiltek az á|maim. Ne értsen félre. a pénz természetesen nem minden' és nem is lehet vele mego|dani az cisszes problémát. amelynek feltétele a megfeleló anyagi itilét. 20 Ile Alig négy évvelkésÓ. A cél tehát az anyagi ftiggetlenség. Ha továbbra is ugyanaztazutatjárja' mint eddig. t )rtIlek valÓsulhat meg. aki megismertette velem ajÓlét alapjait. akkor ezért tennie is rij tra kell témie az j gondolkodásmÓd jelentheti a kezde. A pénz jÓ azért Volt Iehetséges. mint amennyivel pillanat- Az egyszerŰíség kedvéértaz Az ilyen számok elégg ékijőzanítóak.i. feie- vrí. illetve cscikkent. izgalmas munkát végezztink. a céljaim és a stratégiáim. ha nem. Apénzlehetóvé teszi. 2l . ami valőban ciromet okoz. forint Élettinx ot fontos tertiIete éIetet ot terÜlctrc osztottam fel: egészseg' kapcsolatok. akkor semmi sincs' Aki nem képes kordában tartani az érze|meit' az képtelen magát arra osztcinÖzni' hogy megvalősítsa az elképzeléseit. TegyÍ. Az élet értelménazt értem. és me gragadj uk a legki'i lonbtzÓ.. amennyivel a vagyona n vekedett. akkor az elkovetkezendóhét évben is koriilbeltil ugyanezt a számot látja majd. hogy a pénz valami rossz dolog. nagyobb cinbizalomra tegyi.hogy vagyonos ember legyen? Arra kérem. amely Öromet jelentene számukra. amit nem szcrctiirrk' llt'ttt iS lehet sok pénzt keresni. '.

Evekkel ezel1tt cjsszeismerkedtem egy rendkívii| jőmÓd férfivel New Yorkban. Az írőaszta|a folott a kcivetkező mondás fiiggott: ,,Aki egész nap dolgozik, annak nincs ideje pénzt keresni''. Az embernek arra is idót kell szánnia, hogy eIgondolkodjon. Amikor megkérdeztem tÓ1e, hogy tulajdonképpen mirÓ,l is gondolkodjunk, azt vá|aszo|ta: ,'Ismerd meg onmagadat, és
fedezd fel, hogy mi az, ami neked orcjmet okoz, majd találd ki, hogyan tudsz ezzel pénzt keresni! A legjobb' ha nap mint nap felteszed magadnak ezeket a kérdéseket, és jobbnál jobb válaszok at adsz rá.,,

csalődás sem.'' Van egy egészen egyszer oka annak, hogy a legtobb ember miért nem képes megvalÓsítani a terveit. Elmulasztják egyeztetni az á|mokat, a célokat, az értékeketés a stratégiát. Thomas Stanley, az Egyestilt Államokbeli Átlami Georgia Egyetem professzora, tizenkét éven kereszttil foglalkozott a gazdagok életével.Arra a megállapításra jutott, hogy a gazdagok a világ legelégedettebb emberei, mégpedig azért,merÍ'céljaik'álmaik, értékeikés a stratégiájuk osszhangban álInak egymással. Álmok, célok, értékekés stratégiák alkotják azonta\apzat négy oszlopát, amelyre on is fel tudja építenia vagyonát. Az, amit véghezvisz az életben, az elsósorban nem aZ tn vasfegyelmétól, hanem az á|mait6|, céljaitól, értékeitÓ.l és StratégiáitÓl ftjgg' Ezze| a négy fogalommal a kovetkez6 fe1ezetekben még rendszereseba|ap ben is foglalkozunk. Ezen ismeretek alapján fel tudja építenijÓlétének ját. Hihetetlen, hogy mi mindenre képes egy ember, ha e négy erót sikertil
cisszhangba hoznia.
:'t
I

Hogyan él on? optimálisan Vagy minimálisan?
Ahhoz, hogy ráj jjtink arra, mi okoz nekÍink orcimot, idóre van szÍ'ikségtink. Igazán jÓk csak akkor lehettink, ha valamit szenvedéllyel és lelkesedéssel végztink. Ilyenkor szintemagátőljon hozzánk apénz.Idóre van sztjkségtink ahhoz, hogy felfedezzlj,kaz nmagunkban rejlótehetséget, és ebbÓ1 képességetfejlessztink ki. Időkell tehát ahhoz' hogy megírjuk saját életiink forgatÓk nyvét, és hogy életi.inkbÓ,l mestermÚívet alkossunk. Akinek erre ninc s idej e' az eltékozo|ja az é|etét.Id ót i gény e l azon don tések m e gh ozata| a is, amelyek értelmébencselekvésre szánjuk el magunkat. Minden embernek el kell jutnia egyszer addig a dcintésig, hogy azoptimumra vagy a minimumra tcirekszik. optimalizálni azt jelenti, hogy on azidejét,lehetőségeit, tehetséget, pénzét és a tcjbbi embert is maximálisan képes integrálni az é|etébe.A cé| az, hogy a lehető legjobb eredményt mutassa fel. Ha az é|etét rígy akarja berendezni, hogy az leginkább megfeleljen onnek, akkor arra folyamatosan kell torekednie, hogy a legjobbá váljon, amilyenné csak |enni képes. A legtcibben cél és terv nélktil csak rígy végigmennek az élettikcjn, Ók azok, akik csak a minimumot akarják elérni. Valahogy ek ltik az egyik napot a m Sik utőn. A munkahét számukra nem más, mint két hétvégekoz tti kellemetlen megszakítás. Csak a pénzkeresés miatt dolgoznak, és nem azért, hogy az életi'iket egyfajta cinmegvalÓsításként éljékát. A |egkevésbé sem ismerik fel képességeiket és a számukra megnyílÓ lehetóségeket.

Átmok Mit tenne,
ha végte|en sok ideje és

lenne?

-r-T Célok
.i'.$t{1i

.,

i.'" r:,

",.lrt"l, I

rt{...

A tervezés mindennek az a|táia és őmegája
két lehetóSég yani va{y Ón terve:i meg az életét,vagy mdsok tervezik el azt. Tobben már tril vannak néhány tervezési kísér|eten, és mégis elbuktak. Valaki egyszer aztmondta nekem: ,,Minéljobban tervezek, annál erósebben
22

I Milyen Iember akar
I

]-__
l
I
I

I Rendelkelzik-e azzal
tudással,
l

Stratégiák
a

Sokan alaposabban tervezik meg a nyaralásukat' mint az életiiket. Csak

lenni? I Mivel akar
I
I

|

Ikéoesséesel
I er t".uu'.*l, L lamely ceual I eléréséhez
I

I

foglalkozni?

I

Mit

csap le rám a véletlen. Inkább nem tervezek tobbé, így nem érhet akkora

-;---m

I tl

akar elérni?
.,t',1'

|

I

l

sziikséges?

- ', :=t:' r :a:-:

.l

Almok
Az á|mai elárulják, hogy mi az, ami ont boldoggá tudná tenni. Egyszer gondolkozzon el azon, hogy mi mindennel foglalkozna, ha elegendó ideje és pénze lenne. Meg fog lepódni, hogy milyen sok pénzigényes álma van.

dás elsajátítására. Erdekes megtudni azt is, hogy milycrl tttticlon tudja drámai mődon megnovelni a bevételeit; errÓ,l a 7. fejezetben olvashat.

sztikség van bizottytls kÓszsÓgek és tu. Egy pénzÍigyi terv elkészítéséhez

sztikség. Egészen addig, amíg nem dcinttink, és nem kotelezziik el magunkat, addig minden csak álom marad. Tegye fo| ezért magának a kérdést, hogy milyen ember Szeretne lenni, mivel foglalkozna szívesen, és mit akar elérni. A k nyv vége felé meglepóen egyszerÚí mődon tisztáződni fognak a céljai, és on határozott d ntéSt fog hozni.

Cé|ok Az álmokből célokat kell csinálnunk' Ehhez határozott dcintésre van

Értét<ex
ElérkeztÍ'ink egy rendkívtil lényeges ponthoz: az álmainak és a céliainak cisszhangban kell lennitik az értékeiveI. Tegye fel a kovetkezó kérdéseket: Mit akarok én valÓjában? Mi az, ami tényleg fontos nekem? Az 5. fejezetben megtudhatja, va|Ójában hogyan is vélekedik Ön a pénzrÓ1. Az értékrendnem megváltoztathatatlan tény, pusztán a lehetóségek egy Vá|tozata. A kiválasztott értékrendnek elsósorban benniinket kell Szolgálnia. A szÍileink és a kcirnyezet|ink hatására gyakran egyszerÍíen átvesszijk az általuk képvise|t nor. mákat. Ma azonban onnek kell dcintenie, hiszen szabad annyira, hogy a saját értékeit maga válassza meg. Az értékeknem végérvényesek.Bizonyos koriilmények kcjzott a vallott értékekellentmondásba is keriilhetnek egymással' Ez tortént velem is: egyszerre akartam meggazdagodni, ugyanakkor azt hir tem, hogy ehhez halá|ra kell do|goznom magam. Ha e|tér6 nézeteink ellentétes irányba hriznak benntinket, végiil is egy helyben topogunk. Ezért nagyon fontos, hogy egyeztessiik értékeinket a célokkal. Ehhez nyríjt segítséget az 5. fejezet. Étetiinket csakis tigy tudjukkézbentartani és iitínyítani, ha
t

A |2. fejezetben arről olvashat, hogyan tud elkészíteniegy részletes pénztigyi tervet. Végi'il arrő| is meg kell győzódntink, hogy on a tervét hogyan valÓsítja az On számára is meg. Ehhez sziiksége lesz valakire, aki megmutat egy járhatő utat. Hogy hogyan talál ilyen személyre, errÓ,l szÓl a |3. fejezet. - arrÓl is, hogy hogyan tudunk olyan kcirnyezetet kialakítani, Itt olvashat olyan miliórÓ,l van szÓ, amely támogat benni'inket céljaink elérésében. ame ly kitartásra cjsztcinciz.
a témával

A 8. fejezetból elsajátíthatja apénz megórzésőnck kliltnbozó mÓdjait. A magas jovedelem ugyanis cinmagában még nem jelent gazdagságot. A va. gyon alapja azapénz' amit tn megtart. A 9. l0. és l l. fejezeÍ.apénzgyarapításának lehetóségeit mutatja meg.

Ezmégnem minden. Ktil nbség van a siker és a boldogság kozott.Ezzel foglalkozik a 4. fejezet. A siker azt jelenti' hogy az ember eléri,

amit akar. Boldognak |enni nem más, mint hogy szeretjtik is azt, amit elértiink. SZíveSen megmutatom onnek' hogyan tudja leginkább orrjmét lelni a pénzben. Elótte még azzalfog|a|kozunk, hogy mi minden sziikséges ameggazdagodáshoz. A 3. fejezetben majd meglátja; hogy csodákra képes. Gazdaggá válni nem nehéz. Ha ez igaz, akkor felmeriil a kérdés,hogy miért nincs még tobb vagyonos ember. Ennek okait a 4. fejezetben találhatja.

udat

o

s dtjnt és s e l me gv lt o

zt

atj

u

k az ért ék r e nds ze r iinket.

Stratégiák
megtalálja ebben a kcinyvben. Szeretnék errÓ1 egy rovid áttekintést adni. Hogy hogyan bánjon esetleges adÓsságaival? Errőír a 6. fejezetben olvashat.
z+

Amikor álmai, céljai és értékeiharmonizálnak egymással, akkor eljott az időa sikeres cselekvési Stratégia kidolgozására. A vagyongyríjtés stratégiáit

Í.ogásmőd, hogy mi viseljiik a felelósséget saját életiinkért.Amíg ezt nem tisztáztuk cinmagunkban, addig csak erőtlen áldozatok vagyunk. Mindennek az ahozzáá||ás az a|apja, hogy mi dontiink az életÍinkrÓ1. Kérem, mielótt tovább olvas, tekintse át még egyszer a tartalomjegyzéket! Jelolje meg azokat a témákat, amelyek kiiloncjsen érdeklik! Hiszen minclen azon mrilik' hogyan használja ezt k nyvet. Mindenesetre válaszolja rneg magának, a kérdéseket: ,'Mennyiben érint ez engem? Hogyan tudok azonnal cselekedni?'' Tudatosítsa e konyv tartalmát, és cselekedjen| Ez érvényes az írásbeli gyakorlatokra is. Nem a tudás a hatalom, hanem a felhaszIlált tudás. Akkor most kezdjtik el felépíteniaz tn vagyonát' Hét éven belÍil gazdag |chet. Talán már korábban is . . .

A gazdagság

elengedhetetlentil sziikséges az és ajőlét felépítéséhez

afel-

25

A fejezet legfontosabb gondolatai
A pénznek mindig akkora a jelentósége, amekkorát mi tulajdonítunk neki. Ha onnek anyagi nehézségei vannak, apénzkozponti kérdéssé válik.
ben egy helyben topogunk.

Mit je|ent a felelosség?
,,Ha mást hlbáztat, átadja a hatalrrrlrt.'' Dr. Wttt,na I)l,L'r: lltlyv Ítl ba a ttlo-Limit Person

Értékeinknekés céljainknak osszhangban kell lenniÍ.ik egymással' kiilcjna pozitívumot |átja.

Az optimizmus által tn mindenben
onbizalommal rendelkezik az, aki
onmagára.

viszont erősíti onben azt a tudatot, hogy képes megbirkőzni a nehézsé. gekkel is.
a

Az cjnbizalom

mríltja alapján tudja, hogy számíthat

ont

a saját gondolkodásmődja tette azzáa személyiséggé, aki Ön ma. De ugyanezzel a gondolkodásmődda| nem lehet azazegyéniség, akivé ajo-

vóben vá|ni Szeretne.

A siker

azt jelenti, hogy az ember e|éri azt, amit akar. Boldognak lenni nem más, mint hogy szeretjiik is azt, amit elértÍjnk.

a Az anyagi problémák árnyékot vetnek az é|et minden tertiIetére. o Dontse el, mit akar: a pénz do|gozzon onért, vagy tn dolgozzon egész
életébenapénzért?

Képtelenségmeggazdagodnunk addig. amíg nem tisztáztuk az ezze| kapcsolatos saját felelósségtinket. KizárÓlag mi viseljtik a felelósséget, nem aZállam, nem a kortilmények, nem a társunk, nem a neveltetésiink, nem az egészség|ink, és nem is az anyagi helyzetÍink. EgyedÍ'il csak mi. mi van akkor, ha valaki beteg, vagy mondhatja tn erre. ,,Pillanat a sors kegyet|entil bánt vele? Mi van akkor' ha tudtom nélkiil becsapnak? Éshogyan áll a felelősség kérdésee.ey ártatlanul elszenvedett balesetnél?

o Válassza ki a legkedvesebb hobbiját, és erre építsefel a karrierjét! o Aki egész nap dolgozik, annak nincs ideje pénzt keresni. o Csakis akkor tudja kézben tartani saját életét,ha elhatározásai és értékei
sszhangban állnak egymással.

Az, amit on az életébenvéghezvisz, elsósorban nem a vasfegyelemtő1, hanem az á|maitől, a céljaitÓl, az értékeití és a stratégiáitől fÍ.igg.

Valőban mindig mi vctgyunk afeleliísek?, Képzelje el, hogy valaki fényes nappal nekimegy az on szabályosan parkolő autőjának. Felelós-e tn ezért? Természetesen nem az ismeretlen tettéért felelős, hanem azért, ahogyan erre a helyzetie reagál. Lehet, hogy scirétes 1luskával' pusztán,,onvédelembÓ1'' elkergctimelegebb éghajlatra azi||et t. l)e az is |ehet, hogy elégedetten dtrzscjli a tenyerét, hiszen pillanatok alatt Í.clismerte, hogy a biztosítÓ kifizeti a kárt, így vé.ere rijra lesz lakkozva az lrutő, ami már rjgyis régőta esedékes. Még az is elképzelhetó' hogy jÓ kis
rurofitra tesz szert.

Természetesen tn nem lehet felelós minclenért. De mindig felelósséget visel az események magyarázatáért és a saját reakciőjáért.

Fele|ósség
Vannak dolgok' amelyek testi és lelki fájdalmat okoznak, anyagi nehézsr-igeket jelentenek, és elszomorítanak rninket. Nem maga a dolog az, ami Illirlt' hanem az, ahogyan mi ezt átéljiik. Mindegy, mi torténik velÍ-ink, mi tliirrttjnk arrÓl, ho.qy mennyiben befolyásolja ez a szemÓ|yiségi.inket. Kérem' képzeljen el egy narancsot. Ha kicsavarom, mi jÓn ki belő.le?
zo

amivel tud.elhagyott vele.három okra hivatkozva hárítjuk el magunktől a felelóssé. A reakciő nem más. provokáciőra harccal válaszolni bizonyosan nem a |egjobb megoldás.. hogy tovább vitatkoznánk' mélyedjiink el inkább egy kicsit onmagunkban.természetesen na. KutatÓk azt á1lítjak. Mi is felelósek vagyunk azért. mint harccalés szitkoződással.jnk. Vajon mi torténne? Már cstefelé lennének jő páran.jlr' cs llithat an boldog csa. hogy a fiatalembernek van egy ikertestvére is.válaszol''.ey Irtlgyarr sikcriilt neki ilyen példaA meglepett rijságírők kérdésére. és gondolkozzunk el azon. Ameddig csak vissza tud emlékezni. Egy mérgeskígyőt. vakkal fejezte be: . Képzelje el: holnaptÓl minden forgalomban |év6 pénzt lrevonnak. . a testvérek egymáStől teljeSen eltérő fejlódésen mentek keresztiil. .A kornyezet hibás''' Hogyan reagál on erre a kcinyvre? lrrllit ebben a Egy fiatal férfi kirabolt.ziik.eymásnak.eet: Alta|ában . ha a választott reakciÓ rossz vo|t. Kiiloncisen nagy rrr(itnet okoz számunkra. miképpen lehetne a dolgot másképpen értelmezni.inkért minden balsors és kellemetlenség dacára. hogy azok. két jabb gyilkosságot k vetett el. néhány tíjságírÓ kérdéseket tett fel neki az életévelés az indítőokokkal kapcsolatban.Ilyen kortilmények k zott hogyan lehetett volna belÓ. . Mi dontjtik el. Angolul a felelósség responsibility.. akiknek 3000 márkávalkevesebbjtik lenne.'' 2. A vallomását pedig a kovetkezó szavakkal fejezte be: .falán e. Irtlly a testvérek tcjkéle. A response (válasz) és az ability (képesség)szavakbÓl áll.1em más ember?'' Egyébként' ha már a felelósségrÓ1 beszélÍ. Angolul tehát a felelősség azt jelenti: válaszolj tehetségesen. A narancs csak azért Amikor ót is felkeresték. l..felelős''. ládi életet él. hogy képesek vagyunk-e a jÓ'' válaszra. Mi viselji. Torténetét a kcivetkezó sza. Csak azza|. Veszekedésre veszekedéssel.Most eZ meg milyen bugyuta kérdés gondolhatja -' rancslé''. . 28 lrlck. azért' ahogyan reagálunk. amely éppen megharapott bennt-inket. nem azért. A koz s meditáciÓ elvezetett oda.1lcsek |2 .. De más felfo. ho. tes ellentétei e. A legtobben legalább 20 száza|ékot tudtak megtakarítani' és rrlcgkezdték felépítenia vagyonukat. feszÍ. Sokan sportolni kezdtek. egészségesebbenétkeznek. Nem tudjuk. Elképzelhetó' hogy társunk csak reagál a mi téves viselkedésÍ.. Mi viselji'ik a felelősséget saját reakciÓinkért és magyarázatainkért. akik apénzhez valÓ viszonyukat gyG . a bcjrtonbÓ.ik a felelósséget saját életÍ. Néhány héten beltil ismét lennének gazdagok és szegények. amit a leírtakbÓl hasznosít.l szabadulva.iltségben van ré. Ez utÓbbi tisztclctt. hogy '.bb egy gyilkossági kísérletután. majd leszrirt két embert. és lrogyan reagálunk.ilbeltil egy év m lva a pénz eloszlása ugyanolyan lenne. hogy a torténéseket hogyan értelmezzi'ik. így csak gyorsabban terjed mérge a testtjnkben. mert a másik elkezdte' Másképpen is |ehet válaszolni. Mielótt a pert megindították vo|na ellene. sztilÓk.'' 3. . Talán keztikbe keriilt egy k nyv. hogy alig hatévesen már ó is |opott. ami benntink lejátsződik. Az illetó elmesélte. egymástÓl teljesen eltéró személyiségekké válik? Talán megismertek valakit. . narancslé... akik hosszr. és egészen más reakciÓ. Nagyon nehéz szembenézni azzal a ténnyel' hogy reakciÓink mindig a saját hatáskcjrtinkbe tartoznak. illetve lennénekjő néhányan' akiknek 3000 márkával tobb lenne a zsebiikben. data. Hogyan lehetséges az' hogy két ember' ugyanolyan kG r[ilmények kozott felserdtilve. mint egy eseményre adott válasz' ame|yért mi vagyunk a felelósek. két kisgycrrrrck lr1l.jnkre. Kapunk visszajelzéseket olyan résztvevÓktÓ1 is.syiktik megfogadta az t||et6 tanácsait.i évek Óta l't.lem más ember?'' Ugyanazon gének. Igy igaz. nrint eredetileg.teljesen tcinkrement.Ilyen kortilmények kozott hogyan is válhatott volna belő.Ahelyett. 29 . on pedig azért. míg a másik l. a kozcisségi és az egyházi tanács tagja.e Ittt:Ittr iigyvÓcl. Abből éltek. Nem trjl okos dolog csak azért veszekedni. hogy sokan beiktatták ezt a l 5 perr e t a hétkciznapjaikba és azőta kevesebb stresszben.A sziilÓk hibásak. nevelés és kornyezet. és egészségesebben Az jságírÓk megtudták. azazmi dcjnttink rőluk. amit az apja osszelopott. amelyet egyikiik tovább olvasott. Némelyek még meg is dup |lizzák azt. én felelós vagyok azért' k nyvben leírtam. nem érdemes kergetni. .ey mit ad ki magáből. KésÓ. A felelósség azt jelenti.. ha hozzáfogunk a méregtelenítéshez. ha sszetaposom? Ismét csak ho. tIeyanaz érvényesa tanÓráimra is. hogy korÍ. hogy egy . Ktjlonosen nyomasztő ennek tu. Ujra és rijra átéljtik' ahogyan a szemináritrrnok résztvevői megncivelik a j vedelmtiket. és az csak terméSzetes. válnia' az Íigyvédugyanazt a családi krőnikát mesélmutatÓ személyiséggé te el.20 százalékos befektctési nyereséget elérni. meglepódVc tlll)ilSl{llIlirk. Hasznosabb.' családban nótt fel.sás. Csak egy biztos. aki rnindkettójiikre jő hatással lehetett. a másikuk meg nem. . mint a testvére.A gének hibásak. mit csinálunk vele.. De mi folyik a narancsbÓl. és a végénmindenkikap 5000 márkát.. hol rejlik azigazság. Nós. alkoholista apja t-itcitte-verte aZ anyját.

akik. Egyiitt fektetti. i's rntlst tartásdíjat kell fizet- czcrt szigtlrLr cliétára fogta az orvos. vagyonukatjőtékonysági célokra is felhasználják. fel. Amit on elmesélt.ik be . De egyszerre csak hanyaggá lett. . . az egészségem nem engedi . Mcgint másvalaki torvénysértésmiatt bortonben til. Egyszer onnek is hallania kellene azt a boldog elégedettséget. amelyek gyokeresen megváltoztatták életi. A második évben vissza tudtam fizetni az adÓsságaimat. amelyek a rnai napig éreztetik hatásukat.Ut hibásak . csak azért. ni. és . Gyakran észre sem vessztik azaprő li is mozzanatokat. megemeli a m sikvégétis.. és pozitív vál. és hogyan állt anyagilag? Kérem.. hogy munkahelyi. Jő lenne. . hogy itt va|amilyen varázspálca kertil majd a keztikbe. akihárom évvel ezelőtt részt a pénztigyi sikerhez'' témájri szemináriumon. ahogyan reagálunk rájuk. Ilctóségek. mit csináltam a megtakarítottpénzze|? ott áll a ház e|6tt' E. Mégis vannak néhányan. Ez ltzonban nem jelentheti azt. . Ezazember változtatott Saját kezében Van a jcivcíie A jovóre valő felkésziilés leghasznosabb mődja.gét.g-e másra hárítani a fe|elósséget? A baj csak az. miIycrr társ és munkatárs? Milyen tapasztalatokkal rendelkezett.-ink.. és a számlámon 65 ezer márka volt. noha részt vettek a szemináriumon.eyonát. ha ez a felismerés arra osztcincizrte minket. Látta. Éstudja. Tudatosítanunk kelI magunkban az elm lt tivckben általunk okozott vá|tozásokat. Az illetó a kcivetkezÓ. és kie-eészítőkeresetilehetóségek t ntek A legtobben megtanultak jő szívvelfoglalkozni apénzze|. egy ttal rrreghatározzuk az elkcivetkezendő pillanatok minóségét is. egészséglink uralkodjék feletttink? Gondoljon arra: akit hibáztatunk. rlie.'.ink. Hogy képesek vagyunk j vónket aktívan befolyásolni' ahhoz a mLiltunkIltil vehetjtik a bizonyosságot. és ez megváltoztatja az életÍjket. és 25 száza|ékot megtakarítottam. Valaki elhanyagolta az egészsé. és elkezdte felépítenia va. és átlagban csak az egész dolog elaludt. amint a fele|ósséget ma1]unkra vállaljuk. . A felelősséget viszont nem akarta vállala Egy másik ember srilyosan eladősodott. én pedig felhagytam a takarékoskodással.. 'l'egye [el a kérdést: hol állt on tíz évvel ezelótt? Milyen ember vo|t.. ezért nagyon rosszul esett. hogy a rrrriltban elkovetett tévedésekkovetkezményei eluralkodnak rajtunk. tozásokat akarok beindítani. hiszen így mi tisztára mostuk magunkat. KonnyÍÍ és csábítÓ a másikat okolni. jegyezze le a gondolatait! 30 31 .3 száza|ékos nyereséget értiink el. Két éven keresztÜl képes volt kézben tartani a pénztigyeit. Tényleg azt akarjuk. hogy miikodik.'' Mivel én egész szívembÓ. Valőszínri1eg azt remélték. Az egyszer biztos: cselekedeteinkrő. azé a hatalom' En inkább orÖmmel vállalom a tévedéseimet' de a saiát életemrÓ1 saiát magarn szeretnék donteni. Aki a bot egyik végétfelcmeli. i lletve. a társam. ahogyan ezeket a k vetkezményeket feldolgozzuk. hogy a felelósséget a m ltra hárítsuk. Nemrégiben viszontláttam egy fiatalembert. milyen tudással rendelkezett? Milyen volt kapcsolata az ember t'kkel. ha mi magunk formálTalán nem hiszi.Ezze| a mondattal tidvozo|t: ..keresen megváltoztatták. va7y a m ltban elk vetett hib k és k vetkezményeik a j vőben is fogva tartanak majd bennÍinfret? Minden negatív érze|em abban a percben elveszíti hatalmát.Nem mrikodik. hogy még felelósségteljesebben éljÍ.A tcibbiek a yettaz.|7. Két barátommal egylitt megalakítottuk a takarékossági klubot pontosan rigy' ahogyan on ajánlotta.levágta az aranytojáSt tojÓ tyiíkot''. Amikor a mrilt hibáira reagálunk.icIviilt. mint a legt bb ('lnber.l számolt be: . De hogyan is állunk a mrilt dolgaival? Sokszor be kell látnunk. K<ivetkezmények és h ibák De mi van a m ltban elktvetett hiblikklrll I lot'y1s11 rrt'z ki ilyenkor a felelósség kérdése?olyan mr1ltbéli cscrtte tryt'krtíl lrcszÚliink itt. hogy vegyen egy autőt. .ami kicseng a Adősságokat sikeriilt leépíteni. A kérdésaz: ttraLni akarjuk-e az elj venclí perceket. A mi felclósségÜnk abban van. azt nekem nem sikeri-ilt megvalÓsítanom. Ezért ki a hibás? Nem szokásos emberi tulajdonsá. mely célok vczérelték. hogy afelel(ísség thdrításával títengedi ctz illetónek a hatalmát is. vagy megtolti arannyal a pincéjtiket. akikben még nem tudatosodtak az elkcjvetkezend6tíz évben rejlőlejtrk azt. Már az elsó évben z7 000 márkáva| tobbet kerestem.krÓ. Egy férÍ. '' néZetein. Ús crlrtck kovetkeztében eskij alatt kénytelen teljességi vagyonnyilatkozatot tcIlIri.gy Porsche . hogy képes rá? Akkor pont gy étez. A munkahely a hibás' ahol nem tudok kibontakozni. élettársunk. a végén mégsem csinálnak semmit.Kezdetben minden remektil ment.1 mi magunk d nttink.l segíteni szeretnék.inket. amit mondott. De egyszer a pénzt. hangjukbÓl. és így automatikusan viselniink kell azok kovetkezményeit is.

és novelie a hatássz|éráiát| Vannak dolgok. De a fesztiltség llrssan oldÓdni kezdett bennem. Keservesen sírtam. Amikor rnegérkeztem.jelenlegi énje. Vajon mindez csak képzelődés. Bármi t rténjék is a személyes szférájában' saját reakciőjáért és az események magyarázatáért tn a felelós. aki cisszetorte a kocsiját. Korántsem kell azonban beletcjródniink az általunk ellenórizhetó teriilet nagyságába! TapasztalatbÓl tudjuk. akkor azt azonnal el kell kezdeni. gyis az angol nyelvtudásom gyakorlatilag nem is |étezett. hogy kiléptink az általunk már jÓl rllcgszokott biztonsági civezetbő1. l]mlékszem' letiltem a szállodai szobám ágyára. hogy kiprÓbáljam magamat. Gondoljon csak arra az idegenre. Haezta lépésta mriltban már sikerrel megtettiik. Ennek kovetkeztében a saját dolgainkba valő pozitív beavatkozás képessége lassan osszezsugorodik' majd elhal.ilmények k zott kíván élni? Milyen tevékenységet kíván folytatni? JÓl gondolja át a válaszokat. Minél tovább léptink. hogy Ka|ifomiába k ltoz m. ami a valÓdi problémát jelenti. hogy ez nem lesz k nny . és ezálta| az onbizalma is novekedni fog. Határozza el. hogy hatáskortink novelhető. de nincs rájuk befolyása. amelyeket képes kozvetleniil ellenőrizni. 16 éves koromban elhatároztam.ln aZ ágyam szélénKaliforniában. átadjuk a hatalmat. mert ha elkezd dolgozni ezze| a k nyvvel. ugyanez érvényesiilheta jovóre nézve is. romteli élmények így jobban tudatosu|nak . Ha valÓban akarunk javítani az életiink n. A on dcintott. hogy ez az esemény aztnszemélyes szférájába tartozik' magára a torténésreazonban egyáltalán nem volt befolyása. hzt az. mint ahogyan azt otthonről elképzeltem. Gyermekkorunkban még igen kis hatásszférával rendelkeztiink. Amikor teljesen kétségbeesve iildogéll(. iszony távol van minden. minden más volt.iszkeség vett rajtam t'r(ít.bb Szerepet. hogy mit akar' Ugyanez érjelenre is. egyá|talán nem értettem. ha folyamatosan n veljiik azokat a teriileteket. vagy tényleg valősággá válhat? Az on mriltja megerósítheti a jtivőbe Vetett hitét. és pénzt keresni? Ez vo|t az én szcirny problélrlám. dcjntés tehát a saját kezében volt. pontosan ez a godolkodásmőd az. mi mindenre lesziink még képesek az elkcivetkezend6 tíz évben? El tudta képzelni korábban.. majd egyfajta dac és bi.Minél a|aposabban utánagondolunk a dolgoknak' annál inkább felismerjiik.ilrÓ. és kétségbe voltam esve.inket. ami a személyes zőnánkban torténik. amit az amerikaiak beszéltek. annál nagyobb |esz az lilta|unk ellenórizhetóteriilet. Milyen anyagik ri. va. és nyomorultul éreztem magam. hogy a m ltban is felelósen gondolkoztunk' Es ez a tény ismét cinbizalmat adhat nektink: ha már az elmrilt tíz évben is ilyen sok változást hajtottunk végre. hogy mit akar elérni hét éven belti|. és a befolyása alatt tartani ezek a dolgok az on hatáss zférájába tartoznak.(tgy éreztem. a vényes eseményeket. Í4a le a mriltban t rtént pozitív Az Válla|jon fele!ósséget. Felelősséget kell vállalnunk mindenért. hogy konnyebben emlékezzékrájuk. Hatásszféránk megnovelésére négy lehetóségiink van: l. vagyona kialakulásában mely korábbi dontései játszották a legfÓ. Valahányszor a komyezettinket vagy másokat h1báztatjuk. panaszkodő magatartás csak erósíti saj át gyengeségi. A megoldás nem kíviilról.lj n. Hogyan tudtam volna így iskolába menni. ami azéveksorán folyamatosan kiszélesedett. Kezdheti akár azza| is' hogy lerovidíti a tíz évet hétre.l érkezettnek. Vég|il is azért jcittem Kaliforniába.angolt''. Jőlét akkor n létre. A mérgelódő. és így általunk befolyásolhatatlannak tekintÍink. 33 j 5Z . amelyekre az e|l'enírzésiinkkiterjed. Más dolgok ugyan érintik ont. Egyérte|mrí. Tudllttn elóre. tevékenysége. akkor el is éri a céljait. Lépjunk ki a komfortzonánkbo|! A komfortzÓna elhagyása azt jelenti. - Valahányszor egy problémát kívi. hogy milyen is lesz on tíz év m lva? Gondolja át. hanem a saját bensónkbÓ.

Már a kérdésformájában benne rejIik a kétely. Aztlin lassacskán kezdtem magam kiismerni a városban.. AIttit ke tr'siirr|i' . Egy hajÓ a kikcjtÓ.. Sőt.rIr ltlrniában csak arra koncentráltam volna. de ugyanígy vágyunk a kalandra és a változatosságra is. amelyet már magaménak mondhattam. Az ajtő feltépve. I 3. Azt lehetne mondani.Mit tudok én?'' kérdése.Ha csak aztkérdezzuk: . Ha most csak az aktuá|is problémát nézi. és minden erónket bevetve sikert értink el...Hogyan oldom meg a problémát?''.hclgylrrl'. t's lllitt' ltt.tttt? A. Példakéntképzelj e el : társasági osszej vetel r 6 hazaérkezve látj a.. hanem a . hata|mába kerített az a lcnyríg zí érzés. Akkor érezzuk magunkat igazán elemiinkben.y vt'szrlr t. Csak akkor fejlődtink.. hogy kérdéseinkminósége egyben életiink minóségct is meghatározza.hogy akkor éreztem jől magam' ha átléptem a komfortzÓnám határát. Nem telt bele hosszÚr iclcí. akkor beszereltet egy biztonsági beren. hogy a hatásszféránkat noveljtik. Ha azt kérdezzÍjk: . így a lakása akkor is biztonságban lesz.I lrz illetó a dolgok feletti hatalmát.. hogy rijabb és rijabb kihívásokka| birkízzékmeg. Aki magasabb anyagi szinten Szeretne élni. A sportolőhoz hasonlőan.lt kt'It'st ll r':t lltSZt. He|yes kérdések Már megemlítettiik. hogy valÓsággal unatkoznak.inkben. hogy betortek a lakásába.!. ségtink van kihívásokra.. Ha viszont hosszti táv megoldást akar.a megoldás Ilcrrnrinket keresésére. akinek a mozgás azé|ete.|' It:t |r. amelyben ez a gond már nem mertilhet fel t bbé?'' Az tij szituáciő mindig magáva| hozza az általunk ellenőrizhetó tertilet kibóvii|é..ttt 35 2. így rtirrcs sziiksti1't' lttl:r' Irrlgy bóvítse a hatásszféráját. amelynek eleget tetttink./l{ )|lt ).9y másik. ha annak ellenére. annak ripsz. amit szeretlink az utazásban az(ljat.Képes vagyok-e véghez vinni?''.. Ezekkel azlntézkedésekkel tovább ncivelte a saját Inaga álta| is ellenórizhetó vezetet. scbb volna ezt kérdezni: .hogyan''-<-lk utlirr ki'rrlczziirrk. hogy jől érezzik magunkat. Aki azonban a .ben ugyan biztonságban van.Ilogyan'' megoldásokat keres' a . Aki mentséget keres. á|landőan kérdések merÍjlnek lcl a fejÍ.'Il(| r'yan'' kérdéseértelemszerÍíenmagába foglalja a .miért''-ben nincs benne a .hcr r:.Képzcljc t. hogy személyes szféránkat érinti. azza| még lényeges vá|tozás nem tcirténik. Azt is megtapasztalhatta.ropsz a saját hatásszféráján kívlilrc vczlL i|/.haaz egyik megoldand problémát nem koveti azonnaI e. hogy mit nem tudok. és minden országban jől éreztem magam. és így ncivckcclctt a ter|ilet. annak nehézsések hosszrj sorával kelI szembenéznie. Elsósorban ne a .Hogyan Zetet teremteni. de nem ezért épi tették. Helyette inkább aztkérdezhetjlik: tudok olyan hely'. arttcIyck kívtilcsrrck 1e len Iegi hatássz|éráján. Helye. ha még be nem járt vidékekre érkezÍink. /\ . és vesz egy kutyát.hogyan''. Egy probléma azá|ta| válik igazi gonddá. A jőlét nem érhetóel a problémák megkerii|ésével. bizonyára on is átél hasonlot.. akkor keres egy lakatost' és felhívja a biztosítási iigyn két. tIl|:|.-I. űgy az általunk ellenórizhetó tertjletek nagyságát hihetetlen gyorsasággal leszÜnk képesek megn velni. Hogy ez miért van így? Élettink során folyamatosan llclsó párbeszédet folytatunk onmagunkka|.ami a biZtonságot jelentette ncke ttt. onnek sikertilni fog! A kérdéscsak az: htlgl. Azt gondolom: az ember természetéheztartoz1k. a másságot. mesoldása a hatÓkorijnk n kíviilre esik. De végiil is éppen ez az. A . ha On nincs otthon. Ha ton van. azonnal pőtoljunk egy még nehezebb feladattal. Minden probléma magában hordozza a fejlódés esélyét.. nektjnk is sztik. A biztonság terméSzetes igénytink. tlezést.miért''-ek. L./ .Ill i )S. l1'. ha rijat prőbálunk ki' és rij kihívásoknak teszlink eleget. hogy az ember a komfortzÓnáján kívtil is képes jÓl érezni magát. Az igazán sikeres emberek szinte állandÓan a komfortzÓnájukon kíviil tartőzkodnak.'z a kerclcs eleve kizárja abukást. ezzel nem zárjuk ki lr kudarc lehetóségét. hiszen a bajt nem maga ttktlztlr. Minden utazás elszakít bennÍjnket a megszokott kornyezettÓ1.ru t rrreg is találjuk.lZ Il(. sct. szemé|yes szféra 1-@ 34 . meg is taIálja..yan'' kérdésreeszébe juthatnak olyan lehetóségek is.miÓrt.. Ha szokásunkká válik' hogy minden kihívást. amely minimáisra csokkenti a betorés lehetőségét.Hogyan tudom ezt teljesítcni.z rlctn igaz a .'-ct is' lirttIllr'lr t.miért'' kifogásokat. vagyis . Legalább ilyen fontos a. amelyre mi magunk vá|aszolunk. és sok értékes tárgy hiányzik. Prob|emák A nehézségekjÓ esélyt adnak arra.

Egyre inkább mások játékszerévé válunk' és az általuk írt Ir rr!'atÓk nyv szerint kell élniink. hogy miért nem aclhirt. A nyelvtanilag helyes kérdés ebben az esetben ígv hanezana: . mihez van tudásom....tir. ha azon kezdtem volna torni a feiem. l. Engedjenek meg még egy példát arra vonatkozÓan. Ahlrtlz.kcis lratásszférája eléggész marad. ha rigy d nt k. Nagy kísértéstérzÍ. Szinte kényszeresen topreng azon. mintha a tcirténtekhez semmi k ztink sem lenne. még mindig a dontés helyességén rágÓdik. illetve. hogy mit nem tudok.tut"'onií'' l'Hogy1. hogyan tudná hatásszféráilit kitágítani. Hogyan kell eljárnia? Hogyan oldja meg a ktivctkcztí 1lrrllllÚltttit. kÓrébe vonni. Képzeljtik el.r rtta.kodése. Nagy ára van ennek . Miért? Azért. hogyan oldja meg a feladatot. tobbé ne kérdezzena . Kutatők megállapítottak.n Ugye. hogy Ók hogyan vásárolhatnának tobbet.'vajon'' kezdetrí kérdésekfeltevésénekmegfeleló idópondát.szemé|yes'' :. kérdezzen a '.én vagyok az oka''. hogy egy vállalat tigyfélkore a cég. lltrgy ki| jjrrnk a felelósség alől. ha bármit is angolul kellett volna elmagyá ráznom. |. E'nergiánkra azonban moSt Van szÜkség.. ame|yeket nem teszijnk meg. ami iránt érdeklődik' minden. hogy hatásszféráját kibóvítse.Ki volt a hibás?'' A mriltra nézve befolyásunk lezárt.k rt kutatják. hogy nekivágjak az ismeretlennek.t JI . Térji. Ha azt mondjuk: . mert iokan máris azon kezdenek el gondolkozni .Mire vagyok képes. A bríncjs keresése már azért is helytelen. ezzel teretadunk a pozitív változásoknak. ert'' is. Mindenesetre az angolom annyira gyenge volt.hogyan'' és a . hogyanis kellene eljárniuk.hogyan'' kérdéseebben a stádiumban még lényegtelen..ink vissza az én tcirténetemhez. A bensőnkben lezajlott dialőgus kérdéseidontik el. Más r'liIlalatok a még el nem ért vevÓ. amikor elindul. Ebben már benne van a . üindannyiunk számára világos a gyors dcintéshozatal jelentósége. hogy cit percig sem taníthattam volna. Ez az e|ején ugyan egy kicsit rázősan ment' de a diákjaim jőlhaladtak. mert a m ltba vezet vissza benntinket. és mi ellene? A .rrni.személyes'' szférája sokkal nagyobb./ Mindig tartsa SZem e|6tt az okokat.eamat venni. Csak kifogásokat kerestink. avagy hagyjuk elsorvadni. Ma már tudom. Gondolja el. hatássziáánkai viszszamenóleg nem lehet megncivelni.9atartásnak.így az Órákat csak németiil tarthattam. Ha d ntést hoz.bb jon el tem volna. Mire is képes egy l6 éves gyerek cty itlcgcn országbani Ha csak azt figyel- ]1gyot< képes. A kérdések helyes sorrendje a kcivetkező: l. arra. r'ogy . amíg meg nent látogatta a világcég kozpontját. hogy Kis Vilmos és Nagy Richárd egy világcég ugyanazon tlsztályán dolgoznak.igyfélkapcsolat.. r ri jvelni az tigyfélkorét.vajon'' után. Sokkal inkább arra cisszpontosítottaIn. kapcsolatokat tart fenn a tobbi részleggel is. hogyan lehet a hatásszféránkat megn velni. 4..isztában van azza|. l'yan lehettink számukra is vonzÓak? Az ilyen stratégiát kovetó vál|alat . az Í. E cégek keresik a választ a ki)vetkezőkérdésekre: Ezek az emberek miért nem nálunk vásárolnak? Ho. Ezáltal Nagy l( ichárd hatásszférája szinte automatikusan novekszik.t'Í. Nagy Richárdot ezzelszemben fog|all'tlztatja a cég egészének mri. akiknek egy d ntéshez végtelen hosszri időre van szrikséglik. hogy rrrilyen irányba fejI dÜnk. hosv: fogok megbirkÓzni a dolgokkal. Sok cég kizárÓlag a már meglévó rrr:yfélk rre koncentrál. A .ink azonban arra.mi. hogy n veljtik-ehatásszféránkat.érájának kiterjedésévelarányosan nó. tam Kaliforniába. Vajon megtegye-e ezt a lépést?Miért? D ntős: t'rr7lllr ilt'tl Vlll]y scll-l' ).ja Íc|.. Gyakran egyszerritrb és kellemesebb gy rt. hogy az idegen nyelv oktatásának a legjobb mÓdszerét választottam. csak késÓ. Ha Kis Vilmost csak a saját |igyosztálya érdekli. . mivelszeretné személyes szférájának miné| tobb dolgát a saját ízlésénekmegfelelóen a|akítani. hogy azon gondoIkozna. on sem hiszi.. Mindannyián ismeriink olyanokat. ugyanakkorképe. ha azt kérdezzÜk magunktől: . Bizonyosan találtaIrr vtlIrtlr e lcg okot a gyors hazaut"azáshoz. akkor . Viszont ha már egyszer dontott. hogy valaha is rá tudtam volna ma. Miért kell ezt Vagy azt megtenni? Mi szől mellette. Ligy kcptelcn lettem volna ma-9amat eltar_ tani. Kcinnyebb felelósség nélktil é|ni? Felelósek vagyunk azokért a dolgokért. a marketing.. ami érinti ont: ami onnek Amit fontosnak tart.vajon'' után! Nem lehet már az elsó felmerliló problém ánál azon morfondírozni: Vajon helyes volt-e a dontésem? Vajon nem kellene valami egészen mást ciinálnom? Ahelyett. A legt bb ember sszekeveri á-. ezért kérdéseinkneka jelent kell szolgálniuk.az ideje.hogyan'' fontos kérdés'de nem a dontés pillanatában. hogy mivel foglalkozik a konkurencia. Személyes szféránk kiterjesztése A személyes szférába be|etartozik |()ntos. azt megprőbálja a hatás.Ki a hibás?''. amelyeket megtesziink' de azw is. és milyenek a lehetóségeim?'' Némettil tudiam' ezért német nyelvleckéket adtam.A helyes kérdésígy hangzik: . a legtobbÍinknek mégis nehézséget okoz. és rovid titon képes jelentósen meg. amit tudok. sek pillanatok alatt visszavonni a meghozott drjntést. Nem nyugodott addig.

De ugyanígy kísértenek bennÜnket az elhibázott cselekedetek is. hogy melyek ezek.ink is tobbnyire roSSZ példát mutat. aZ egyenesen meghatározza a j vót. mint ahogy an aZÍ" a legtobben gondolják. kor megtagadják a felelósséget. ami a pénzri. hogy a pénz minden problémát rnegold. és koncentrálni más tevékenysé.. átengedi neki a hatalmat. rrrly hét éven belÍ"il vagyonos ember lesz. KornyezetÍ. és végtil nehézhe|yzetbe jutunk. A jőlétértis meg kell tenni néhány alapvető dolgot. rnegváltoztatni. A rn lt dcjntései meghatározzák a jelent. nlagának a kérdést: '. A társadalom vásárlásra ciszt nciz: '. Csak akkor élek igazán.Il't. és fo. hogy a pénz vi|ága sokkal izgalmasabb. értelmezi és ho. négy lehetőség áll rendelkeze- jovót.. hogy sokaknak a pénz cinrnagában száraz és kellemetlen téma: . Ha vállalja a felelósséget. hogy gyotorjenek és kínozzanak. mint: . hogy hatásszféráját rnegncivelje.. A dcintcs hatalrrrlt mindi. amire csak képcs. hogy a legnagyobb elé. Már a régi babiloniak is tudták: . hogy a pénz tril fontossá váljon az életében.ekintsen tigy rninden problémát' mint esélyt a fejlódésre. hogy az ember pénzzel ne tudna érdekes embereket megismerni' ktilcinleges tájakat bejárni. Ahogyan ma bánunk a pénziinkkel' annak a j vÓ. Lzza|.Kétségtelen. Lépjen ki a komfortzÓnájábÓll .k sem a legjobb példát adják. erre késÓ.clelós Egy biztos: ntinden a fejÍinkbcrl irltlrrI t. mint egy divattervezó: elósz r rnegtervezziik a formákat. Már azelrs6fejezetben is láttuk. MidontjÜk el. ha kiaknázzuk a bennÍjnk rejló |ehetóségcket. ahogyan czeket értelmezi. ha elhanyagoljuk ezt atémát. t. hogy elégeder ti'll éljcn és a legjobbat nyrijtsa.qyan reagál rájuk. hogy ezeket ho.Hogyan mindentjtt csak a t lzott fogyasztást látjuk. De azt.eyeiket illeti. Ehhez még az is hozzájáru|. hogy a pénz nagyonfontos' és csak akkor kap t lzott jelentóséget. gekre. arről nem beszéIiink''. Gyakran hallani olyan viccelódéseket is. De legalább ekkora ostobaság azt hinni. hogy vállalja a felelósséget. hetó legjobbat nyLijtsam.Pél. Divattá vált pénzgondokrÓl panaszkodni. aztmár tn donti e|..ze van az embernek. és ahogyan rájuk rcagál. a részijnk így határozzuk meg.'' Látni fogja. A legfontosabb.jnk hírmondÓi. Tegye fel tudok olyarr helyzetet teremteni.elalkozzon a témával.:.qy a le. amelyekre onnek nincs befolyása.rlttl ( )tt (tls scnki más!) azért' hogy mennyi pénzrc ttI(| :|/ ('||\t)\(. hogy miben lesz Ahhoz. mint azt általában elképzelik. Az tn on dcint arválasza egyenlóa személyiségével. Az iskolában sem ismeretes olyan tanőra' hogy építsemfel a vagyonomat?''. amely. Szegénység akkorj n létre' ami- 2. Már csak ezért is viselnie kell a felelósséget a saját pénztigyeiért.g a saját kezében van. hogy valakit hibáztat.l.. Saját perspektívánkat gy alakítjuk ki..rrtIti lrÚt cvben szert lr'l)ni. Vagy: .de mindig felelős azért. ha teljes lényemet adom. sére: A szegénységnmagátÓlkeletkezik.|.t.ben mutatkozik meg a hatása. ami tólem telik. él.arr \.ia rrl|' hogy hogyan é|.Hogyan merlilhet fel?'' nem probléma tobbé ben ez a 39 l. A feiezet legfontosabb gondolatai o o o o o ()n nern rnindig fclelós a torténtekért. De hol tanulhatták volna meg ennek ellenkez6jét? Ezen a téren általában a szijlÓ. amelyek szerint a jovÓben éltink majd. . Természetesen butaság lenne azt gondolni. vagyont felépítenipedig jÓval egyszeriibb.qedettséget akkor érezzuk. jovÓten. ho.zt. A siker nekem azt jelenti. A fclelősség azt jelenti: az tn beál|ítottságát és integritását semmi neIn trrtl. De amit a pénziinkérttesziink.T bb nap' mint kolbász''.Ezahozzáá||ás segítségetnyrijt ahhoz. 38 Fontos tanács Vállaljon te ljes felelósséget az ÚlctÚÚrt Ús lr 1lclItz-iigyeiórt! o o o o Lépjen ki a komfortzónájábő|| Tekintsen Ligy minden problémát' nrint csÓlyt a fejlódésre! Tegyc fel a helyes kérdéseket! Tírgítsa saját személyes szféráját! l. Viselje a fele|ósséget a pénztigyeiért! A legtobben rendkív|il kcinnyelmríek. l.Bolcs cselekedeteink végigkísémekminket az életcn' orcimet és segítségetnyrijtanak.bb még részletesen kitériink. lr t. rijabb és jabb érdekes kihívásokat felfedezni.Apénz nem minden''. Vagyis: pontosan azt kell megakadályoznia. A jelen dontései meghatározzák lr A vágyak késÓtbiéleti..1. ho.ey mire vágyunk.ltItnak dolgok.

$I degradáljuk.'kicsivel tcjbbeí'tenni már nem elés. amire tíz éven beli.eckkel''? Ahhoz.o Felelósség nélklil é|ni aztjelenti. hogy rovid távon valamivel tobb pénzt keressen. milyen színríis az írtiltsztltllittltk a l. Tegye fel a helyes kérdéseket! 4. a hatásszféráia is automatikusan ncivekedni fog. ha a fordulat mind az ot szintet érinti. valG szín 1eg elegendóegy kicsivel tobbet te|jesítenie. és alulbecstilik.'egy bőr ndot teli képes. hogy mennyi pénzre tud a kovetkezo hét évben szert tenni. De ha azt akarja. azaz o|yan forgatőkonyv szerint éltink. |'ttlda: írÓaszta|át elontik a levelek. A felelósségvállalás pillanatában minden negatív érze|emelveszíti a natalmát.rp ja.Igazi.il képesek. 40 41 .. vagy 1 000 000 márkát hét év mrílva? Az 50 000 márklit készpénzben szeretné megkapni. hogy hét .A legt bben t lbecstilik azt. gy keres változást csak . l ta Avá|tozások ziil tjt t szinten mennek végbe a érzelmiállapotot szeretnék bemutatni. amit egy éven be|til el tudnak érni.e a í00 millio? . Cselekednie kell. st. |' szint: Egyre A változások tobb szinten is végbemehetnek. Irlr a munkát. Ha tágírja saját személyes szféráját. on - - dcjntenie kellene.'vcn beltil 1 milliÓ márkája (t bb mint 10O milliÓ forintja) legyen. Ebben konyvben ezek kG inkább gy érzi. vagy inkább . mit választana: 50 000 DM kiegészító keresetet a kG vctkezóhat hőnapban. hogy elégedetlen a jelenlegi hclyzctével.'' Jim Rohn: The Power of Ambition és senki más a felelős azért. hogy onmagunkat erótlen á|dozattá 3. és tn elhatározza: aclclig rtcrrt lrlrgy ja ab. amelyet mások írtak számunkra. a Idős korban az ember csak egy dolgot sajnál: azt. akkor . amitnem csinált.rkkor érhetijnk el. amíg jből meg nem láda. Csoda.

a gyerekek anyja ]. Elhatározta. tlk helyett rámutatnak a lehetóségekre. rlrint akit fe|ráztak. Néhányszor csalodtak.e|tnaracl. háborrikat robbantanak ki. Távol áll tőír. A hossz távri. Mindez nagyon jől van így. szívesen ad tanácsot. akik révénmesnvílnak elór ttik az ajtők.egal értek cél.Ók kevesebb fáradsá. Nem tudom.nézet szerint apénz rrrlruányossá tesz. amelyben az emberek egymás ellenségei.lrrr'rlrlllt|. Azt hiszem' a gyerekek csak megprÓbálnak a maguk mődján Lirrá lenni lrelyzeten. de It:tczik másik is. . hangoskocltirk' li. . Vcgiil tttliI. amelvck benntjnket is és másokat is boldogabbá tesznek.'ltla: Kemény Jancsi foglalkozásáru nézveeladÓ. Ligy tíínik.nagyon sajnálom. rrl'lrl tckirtti prédának. Iram! Nem látja' hogy a gyerekei mennyirc zavar. VonzÓ egyé- akinek kozelében szívesen tartőzkodnak az emberek. A r'yt.ll k(izllc. Azigazi nagy ktiltnbség ott 41 hogy. I]kktrrra ltztlttlraIt Coveynél betelt a 1ltlhár.('lll lrrlqyan lesz most tovább. rczzenéstelen . hogy ezze]átecinikával befolyásos. de ha más sikeres emberekkel hasonlítja cissze magát. zel |egyvereket gyártanak. akiket csodál. amilyen lenni szeretne. Példa: Vannak emberek. Minclent és mindenkit szkeptikusan szemlélnek' és mindenben csapdát sejtenek. ha ennek megfele|óen alakítja az életét. iilcseket. saját igazának tudatában visszatjlt a helyére. ahol óvolt aze|6adő.'belekapni-kidon- . Apjuk azottlllrtt Itt'ttt It'1lt. Ez egyfajta szemlélet. . hogy anyagilag na.E|nézést. a keresete mégsem eIég. A kcjvetkezófeiezetekben stratégiákkal. Mi erre a. emberek. konkrét mÓdszerekkel és receptekkel ismerkedhet meg. sót még ltz cgyik utas ruháját is megh zkodták.'vrlbb sikereket érjen el. cgyszG vlrl zavarták a tobbi utast..l morfondírozik. Energikusittr lcllillt' és így szÓlt: . Sokan nézik a világot torz szemiiveg"en keresztiil. ba' mivel befolyásos barátaik vannak.Valamilyen uj technikára lesz szliksége. épp csak nincs benne semmi rendkívtili. 4. toltcjtt időt még a felkésztilésre akarta fordítani. . a szemé|yiség kite|je.2. minden a feie teteiére á|l. Ha megkérdezik. mohőságot és kapzsiságot sziil. melyik szemliveget kell viselnie ahhoz. Bizonyára vannak példaképei. Stephen Covey élte át a kcive tkezó eseret: Covey egy rendezvényre utazott. \z iigyfelek még nem maguktőljonnekhozzá. szállt a fiilkébe egy apa három gycrckke l.iIt problémával foglalkozni. A megoIdáS nem egySzerrí: személyiségfejlesztés. 'rrrc'g. Mit -gondol. Az egvit áttomasnál be4) a világot.c. Kiabáltak. A felesé- Példa: Egy nem várt esemény kÍilcinosen durván érinti.'szőszőlőhoz'' fordult' és remegóhangon azt mondta: Covey biiszkén.rrccal bámult ki az ablakon. 3. néhány Órája. ltz iilt:sckt. Az tigyfeleket r. így a vonaton el.'ytigyszereket fedezhetnek fel a segítségével'jobb életkoriilményeket lehet r t. mint Ók. Uj technikára és stratégiára van szijksége. sítése. és azőta résen vannak. a. ho'ey ezzel a mÓdszerreI nem jut a papírt meg vé. beavatkozik.eyír? Uj szem veg. ami tcirttiIlt. me. Lij . hiszen Sem nem kedvesek.qére.. Sem nem megnyeróek' és így mások elhrizÓclnak tÓltik. Úgy t nik. Szorgalmasan dolgozik. szint. A férfi. Elvezi a kliensek bi. ha mÓdosítjuk az onmagunkrÓ1 alkotott képet' |. sikeres barátokat sze rezzen.'. amelynek Üvegén át más színben látják \|LrIrkája során elsajátította már valamennyi fontos technikát.ey olyan személyiséggé vá|jon. Hordhatunk olyan szemiiveget' amely megláttatja vellink. A legerósebb változást akkor érjiik el. hogy boldogabb legyen? .rlrrrát. ame|yen átapénz gonosznak Az ismert menedzser-tréner. '' Biztosan léteznek fekete-fehér szem|ivegen kíviil is pápaszemek. hogy a gyerekeim így viselkednek.syő. es rijabb levelek érkeznek' Látja. . t nik.j1rk a rrIyan kedves' és rendet teremtene kozottÜkl'' ( t bbi utast? Ha lenne szint: A technikák elÓtbre vitték ont. Még egyikiink sem tudta igazán felfogni.clly lr(ilgy haját rángatták. .Ic kialakítani. Általában éppen ezt várjuk el egy szakkonyvtól: mintát. és a hibák és a kudar- r szint: Mikozben onmagárÓl és ismeróseirÓ.lt'kt'k ltutlttrtltI eIkczdtek rcndetlenkedni.rri lelépni''.Sok ictőt kell bifektetnie abba. azalatt saiát világnézetét is átgondolja. Elnézéstkérek. A gyerekek egyre Szemtelenebbek lcttck' l(trgtltlstlik ltz. Számukra az univerzum átláthatatlan óserdő. dontó változások azonban magasabb szinten mennek végbe. Saját lényLik a legnágyobb gátlőeró. . Ezbizony nem megy gyorsan' fdí'egaznem.eaza szemlélet. igen' nagyon sajnálom. azaz sok jőt is lehet apénzze| cselekedni. amely eredményt hoz. kénytelen e|ószcir a feImeri. színt: A várt eredmény. Noha munkája minden idejét és energiáját igénybe veszi. Van olyan szemtiveg. lltlgy 2 pénzb6 kőrházak épi-ilnek.r ''lgen. on éppen olyan csodálátra méltő lehet.. most halt meg . FeIteszi a kérdést:Hogy tudok az eredményen javítani? Hogy tudok kemény munka helyett inkább hatékonyabban clolgozni? Példa: tn sokat dolgozik. E. segíthet az éhínségcsokkentésében. hiszen apénz. ÚjatL-. tlc az apjuk még mindig nem reagált. ho. akik senkiben sem bíznak.eolclás-orientáltan kell továbbléonie.

hogy ezt bizo. t l jÓ 6 erre a világra. mint eladőt. hiszen így is erósíthette magában az ádozari.. A . hogy néhány elsajátított technikával.lrIiri tapasztalatainkka|.ővintézkedéseken'' gondolkodom.'.\ . hogy egyszerÍíeladÓnak tekintjtik magunkat.'' Péter egyre izgatottabb lett: '. hogy . mint ót. Mindez csak erósítette benne a hitet. és késón Ir. hogy az egyik vállalatnál tényleg háromszor egymás után becsapták.'' .' lle rtr Úr. hogy ont szint: olyan személyiséggékell válnunk. Azt gondolta. rrrtlnyet meg kellett dolgoznom.Nem baj. PrÓbáljuk meg egyiitt kitalálni.Scháfer rir. tegyÜnk érte! szit-tt: Ha halászni megyiink.k va.rkt-an annak ot.. hasznos.Nem baj. hogy szakériÓ. l .il mondta ezt neki. Erósen hiszem. szinte elképzelhetetlennek tÚínnek. Volt egy ÍjzIetfelem. '. amit kifogon. és sikeriilt engem is ráhangolnia erre a negatív szemléletre: . hogy beilleszkedjek iij munkahelyemre. .'Miért pont velem torténik ilyesmi?!'' .lk vetnek azért.'ziIlt: A problémamentes ember identitáSa..eyszer : l ' l :.ey nap Péter tanácsért fordult Jézushoz: . Nem telt be|e hosszti idó. amelyek ellentmondásban állnak .vagy tízszerese már meghaladja a fantáziájukat. Sokak számár r rrllir egy bizonyos szintrívagyon is csodát jelent. azaz átolvasni.'|i.Mcstcr. őtozzáfognak jonni. hiszen az eredményért | .kszenek. Talán nem is akart. és sok pénzt veszített anélktil. Szerzódési kotelezettsége miatt még csak meg Sem tudott válni az említett céstő1. Ilz rrlrty baj. 50 000 márkás jovedelemrÓ1 már álmodni Sem mertem. készek voltak megIepó. vagy az a víziőnk.n nogyvonal an bánni veltink.neki ..Vége! En ebben azirányban nem akarok tovább gon.' csodáflak trínt.zlrtckintek... Azt parancsolta Péterrr.l kivtr scidve Üv ltcitte.t. minden ktilcjn sebb munka és fáradság nélktil millio*oi leh. Az igazsághozhozzátartozik.ropsz gazdag leszel.eyáltalán |égyen mit védelmezntink. Ir:rIlisz hogy menjen halászni. hogy szernélye mágikusan yonzza a csalÓkat.rrkltt a térbeli és idÓtleli eseményeket. Az volt a meggy6z6dése. Másodszor is egyéniségemmel teljesen ellentétes ez a fajta bizalmatlanság. amíg meg nem oldották azt. Péter azonnal Jézushoz fordult.. Nincs pénzt'ink. Természetesen nem eZ volt a legjobb mÓdszer... Ilyen egyszeríen ez nem mrjkcidik. hogy egy jÓ kis summát . A legtobben kortilbeltil Ir'rr r Ne várjuk a csodát CsalÓdást kell okoznom annak. Csodának nevezzÍjk r. de nincs pénziink.'' Jézus ismét ( sllk azt válaszo|ta: .keressiink''. ha ismerjiik e szakma technikáit.' A tanulság e.'z<llt: E. és holnap adőt kc|| l-ize1lrrilrk. gyunk. .l az egészbd. hogy tanuljanak t<j1[ik.csodában''.tcd.Iézus egész egyszer en oldotta meg a problémát. neki kell azugyfé|hez mennie. Ha r '. Az elsőhal szájában.lczus így vála- rrlrk' orcjmmel fordulnak másokhoz. Ha szakertőnek érzi magát. már a nyomát sem látom a csodának. hogy havi 20 000 márkát keressek.. . Csak ísv lehet része . Az állam nemcsak azértvan. ha a harmadik' a negyedik és az cjt dik 45 j vedelmiik dupláját képesek elképzelni . hogy megoldjanak egy problérn1rt' Korán kelnek.van' ahogyan Kemény r nmagiit Iiiqa.bb a havijcivedelmem már 100 000 márkára nótt. egy érme volt. attől ftiggóen. hogy mindennek van jÓ oldala is' Egyszerre elegem lett ebbő. dolkozni. hogy a kudarcokat apozitív oldalukrÓl szemlé|jem. hiszen Péter volt. . aki szívesen tetszelgett az á|dozat szerepében.IÓ dolog.'' Partnerem cltihtÓ. akierős ' '. \ r rllíg teli van emberekkel. hiszen képes vagyok arra. ha olyan emberekkel vehetjÜk k riil rrlagLrnkat.. Nem vé|etleni. Ha tigy tekinti magát.mindenki-gonosz-szemliveget" hordta. és ezzel végÜl ki tudták fizetni az adót.uyakran. A vállalat vezetíi' rossz lelkiismerettik miatt. mert tudta: majd eszébe jut valami''. 44 - tegytink érte! . azt mondholnap adőt kell fizetniink. l t:s fél évvel késÓ. . aki aztgondolja. Enképiink végsó soron t)nbetetjesítíí jőslattti vcilik.. ElÓbb felkell építenÍinkva|amit. aki vonzani fogja magához az embereket... akiknél a programját indítja be..'Mcslt.."pét.rlzrlak egy problémával.''. amennyit csak tudtlrrtt . és kompetens.'' Nemsokára azon kaptam rajta magam.reyunk. és ripsz.Pozitívum? Neked elment a józaneszed!'' Hogy rovidre fogjam: végtil is csak találtunk valamijÓt az egészben. hogy e. VtlIt egy idó..y( )|l rrlrgy gondban r.'zint: | Az adő nem probléma.megnyirbálja''. IliIl'.. nyítani tudta volna. '. Annyi szakkonyvet és irodalmat olvasnak.t . ok azok. amikor azaze|képzelés.hogy senkit nem szedtek rá olyan . hogy milyen pozitívumot tudunk kihozni abbÓl' hogy Téged háromszor becsaptak.. A lényegbevágÓ változásoknak mind az ot szinten be kell kcjvetkeznitik. az aszta|ra csap|am.csoda'' akkor jcin e|hozzánk. akik mindent .. rr. Dcjntéseink más és más eredményre vezetnek. nem lehetiink etég ővatosak. és kcjzcjltem a kollégámmal: . Az i|yen emberek 1rrrlllléma sző nem a kétségbeesés Addig foglal- Il('lll jajgatnak azon' hogy: . higgye el nekem.. t. amelyet csak elég felmelegíteni.zint: Ne várjuk a csodát. akik csodákat mrívelnek. Ez a konyv nem készétel. Egyetlen találkozásunk ve liik elegendő volt ahhoz.

K icmelkedőszernélyiségek ha.eyan tud idót rnegtakarítani: amikor találkozik egy érdekes személyiséggel' .eyon korán fogtak hozzá a naplőíráshoz. Mekkora lehet sé.ik rrrt'g.l fogva sokat olvastak? .etct cs clismerést. Konyvek Felfigyelt már arra.gy a gazda. hogy cllenálljunk. meghalunk. ho. miért? Azért.ey olyan jÓkká kell vál. egy fÜZetet a kapcsolataimrÓl. mindcn clicsc'r.'\.1 Íudjákvétleni magukat. ho. Ez az én életfilozőfiám.rrt nlcllrj clkczdtcnr írni cgy tlcttárat. hogy megtaláljuk az informáciÓt.eyatékában gyakran találni naplÓszerrífel..1.n n 1l i ra.csevegés'' helyett használja ki a lehetósé. és miért..csoda''.k. Je- csodára várni legalább akkora butaság. Iesz szÍ. Még egy jő tanács.) Az évek során sikernap l. Jő lenne.. Egyetlen dolgunk. ctki semnit sem kocká:. arni sikerlilt.ey . hogy így . ho. rlt. fejezetben látni fogja' Irrrl'y a j vcdeletn és a ma. abből atéy.esá tett valakit. A k '. t a. az évente |00 k nyvet jelent. Néhány percen beltjl el tudja donteni' el akarja-e olvasni a konyvet.ttttk lltltlttlikIlltk rna.'e ttrc tizenhétszer hallunk nemet.!e .. vélemény. olyaIt k nyvck' arnelyekct tttt íl.SZCr clk vessem) és még néhányat .'.t.s és tapasztalat lényegéhez hozzájuthatunk.'rtrrl fontos. melyik a két-hárorn leskedvesebb konyve.vy. Hogyan tudjuk elÓkészíteni a csodát? Hafolyamatosan tlnulunk és fejL eliink. . 'rrllclybcn cddi. El on ezzel a lehetóséggel? olvas az említctt teniletekkel kapcso|atos írásokat? Ha hetente két k nyvet végi. Én ezze| a mÓdszerrel tobb.. hogy megnyeri az aranyérmet. és feltalá]tuk a nyomtatáSt. Gondolataink hihetetlen értékesek. Ennek | |('|)ítéSéhezrendkív|il egyszerLí és hatásos mÓdszer a sikernaplÓ vezetése. '\ lnagabiztosság nerrr vélctlen.Egy személy azálta|aelolvasott konyvek summázata. ha nem teszijnk érte. az lrrrrtlig attől ftigg.ttIt. Ezeket eIcí tucljuk készí liikernaplo .. Erdekes. vagy Sem.' |)cveltetéSijnk is alátámasztja. Hét éven beltil már 700-at! Hisz abban.artoznak az életiinkhoz.e nlagunknak vagy továbbléptink-e. ha minden ember naponta írnlílr slr.eabb lesz a gondolkodásunk. amelyikból megtanulhatja a gyorsolvasás technikáit' Ha csak három Órát gyakorol. Minden leírhatÓ. A hírek 80 százaléka is negatív. ho-ey megmutassák. rrrrrrlk! Hogy megálljt parancsolunk. 46 Sclkszor átéljtik' hogy aLacsony nbiz. hogy rendelkeztjnk-c a kcjvctkezó lépéshezszÍ. ho-ey ho. .ey gondolat.eváltozhat a személyisége? Hogy képtelenségennyit olvasni. Azonnal hoz'z'á1ut így egy ingyenes osszefoglalÓhoz.. l't rÍ s ct n a g.teni.hitb l kiindulva. KiSgyermekként megkozelítÓ1eg minden r. hogy tobbnyire na.tyakran a szÓkincsijnkkel párhuzamosan novekszik a icjve. Manapság a k nyvekhozzál. ha fegyclrnczettcn viselkcclctt' ha rllcgolclott egy Ir'lltclatot vagy boldo.ey írott formában minderr ecldigi tudá..alommal rendeLkez(Í emberek sentkx'kázltot nem nlernekváLLalni. hogy rrrtlycn nevezetes szernélyiség lesz belÓli-ik. ezá|ta| erósítcrn az cjnbccsijléSemet.eolvas.sennit. Ez azt je|enti. tl]iÍlt a sikereket.rI lrzelótt. ho. Az elmiílt évszázadokkal szemben őriási az elónyÜnk. ftl n t o s n a.'vtlcvezett felisnlerési napl t (hogy u. Nenl lehet elegendócn nagy aZ nbizal.ey sportolÓ otthon a tévébennéznévégig az olimpiát. Az elsó konyv legyen az. (A7. mint a valÓság.\ naplok nyvek. mint ncivekedés és fejlódés.uy erre nincs icl ? Akkor gyakorolja a gyorsolvasást. Ezértna. .sgkg1 tizenegyszer kcinnyebben' és tizenegyszer hosszabban jegyezzÍ. llrclekes. A hibákat és a téve. és lcgalább az onma-qunkrÓl alkotott képet .s' micsoda e|6ny az e|rn lt századokkal szemben. senki. I r ri lltttcl. De egy oLyan ember. l'yzéseket.lyanazokat a hibákat nehogy még r . és abban reménykedne. Egy biztos: a naplÓírással megi rsszabbíthatjuk pozitív gondolatainkat.l Irtagunkat. get' és kérdezze meg aZ illetót.és szőlásszabaclság van. mintha e.ikségestrrI r .jlit 'siLcttttt1lIrijtít. kincset érő kcinyvre bukkantam.)cLZen fel ide mindent. Nem torténik . SZinten is lényegbevágÓ változások mennek végbe.. Ha nem fejlódtink.sabiztosság osszefÜgg.ey hétszáz kcinyv erejétól rne. egy rr.tctt. Ennek kovetkeztében sokszor rosszabbnak tlintctji-ik lr...'Lrrrkrcil. konnyeclén el tud olvasni l 000 szÓt percenként.g része volt. nunk. aZaZ egy háromszáz oldalas k nyvhoz két Órára t . n(nt c'sin L .iksésc. annak nincs semrnije az. deImÜnk. Valőszínrí.'' Miért olyan fontos az olvasás? Egy szÓ e. Nem mindig csak az a rnÓrvadÓ' amire emlékezlink.r Ire lyére tegyLik. hogy a napi felje. E'zt a negativisztikus hajlamot k rnyezetÜnk l . h o g1l ír mo g rr1 l ! I:rl rnielótt rnegkezdcm a nunkanapomat.. annál gazda. ho. ''\ siker és sikertelenség kozotti kiilonbsé. . nekik erre is telik? Vagy talán azért lettek gazdagok. amire csak képesek vagyunk. jÓ r. Az élet nem más. írok néhány sort a sikernapIlr111[.sck hozzájárultak a késífubisikerekhez. Minél tobb Lij szőt sajátítunk el. ho.e emberek házában mindig van k nyvtárszoba? Mit -gondol.. Annakidején mÓg nem is sejthették. mert a kezdetektÓ.e az ontudatban rejlik. hogy híresek lettek.

Az cjnbizalom saját értékességiinktudatábÓl táplá|kozik.Í!'('5(. hogy vállalunk-e kockázatot./ctl A tanfo|yamok alatt kiléprink a hétkoznapokből' így lehetőséget kapunk .iItAllamokban évente t bb mint 700 milIr:rrcl márka forgalmat bonyolít (a dupláját' mint a személyi számítőgép [izl.tliea)l Neki.. rrrirlÓl tcibb érzékijnkdolgozik' Fontos a szeminárium vezetójével valő koz.'\l. ha a kovetkez6kérdéseket megválaszolja: Mi szeretne lenni. ami tegnap és ma jÓl sikeri.kkel ta|álkozzunk.Mit intézett el? Kinek tudott circimet okozni? Kitól kapon bőkot? Kérem. hogy a jÓ tulajdonságaira cisszponEgy idó után beprogramozÓdik tosítson./(. A továbbképzéspiacaazEgyesÍ. Elófordul. általában sem kornyezetlink. amelyet továbbképzésiinkértfizetiink. sem neveltetésiink nem járulhozzá.iléstÓ1ftigg. ' ' ) ? r'..St. 40 nap. Az cjnbecsÍ. Forma-l. . Lassan ott tartok' Irr rgy ning5 az az ár.elvárásaink szintje annál magasabb. amit az érdektelenségiinkért kell majdfiz.l értékesbarátságok Gyakran hissziik azt.r. Fontos tanács Vezessen sikernaplőt. va-qy Sem.. vigyáznunk kell. nézzen azonnal a kcjvetkezó feladat után. A naplőírás segítségetny jt abban. A koncentrált tanu|ás atmoszférája elősegíti. amiés a cég mégis fizet. az érzés:.eozÓikat a munka alol.ik meg. nehogy elvétstik ezt a fej|. vagy esetleg már . mintahogy lllt S/. hogy ilyenkor az osztcincis rlre gérzéseinkre is jobban hallgatunk.rr llr' hogy cinmagunkat me. o Ahhoz. hogy hasonlÓ érdeklódésrí .. hogy nekikezdjen a sikernaplő írásának! Ha viszont elég erós az onbiza|ma. Ezt a .l 49 48 .szCk részt.telítódttink''. hogy ennél sokkal megbocsáthatatlanabb. kiderijl. ElóforrIrrlt. hogy szokatlan. regényírÓ. így építsetudatosan az cinbizalmát! A jő tanfolyamok drágák.rtt már elengedhetetlenÍjI szijkségesnek tartják. ha nem képezem ||li|gAm tovább. Arni nektink eurőpaiaknak hihetetlennek tÍínik.Japánban ez az arány még magasabb. csak .tttr'tr|.sztvevÓ. hogy onértékeléstinketerósítstik. | . elhatároztam..ziivódhetnek. Azt' hogy miben lesz részijnk. ezt le kell ír- l. Annál ktinrrycbb a tanulás. nom".etniink.|uxust'' nem mindig engedhettem meg magamnak' dc .semmi ahhoz I. A naplőírás megtanítja tnt arra. kanadai nagybirtokos. látjuk..azt az Egyestilt Allamokl'. ho. viszont ennek kciszcinIrt'ttíen az elkovetkezend6 két hÓnapban a dupláját tudtam kiegészítóleg rr. 'tlcsi irányt. ljzemináriumok a konyvekkel szemben az. EzekbÓ1az ismeretségekbő.ke||6 mértékben. hogy ez a|att az idó alatt tanfolyamokon vegyenek részt. vagy Sem. gondolkozzon el azon.rlru volt pénzem. Nem kétséges. Az amerikai vállalatok rrrirtclen évben átlagosan 40 napra mentik fel dol.éldaképek t1. amit ne fizetnék ki egy i-qazán jÓ tanfolyamért.. mert t l kényelmesek vagyunk. |. Annak idején' amikor .t'Ilt. Azazcír.Iaterális gondolkodást''. hogy a kovetkeződontó lépéstazértnem tesszi. ami azt je|enti. rt.lettink elsópercétÓ1 kezdve utánzással tirrrrrlirrk :t It.ez sikertilt. iij dimenziőkban kcpesek vagyunk gondolkodni. elvárásaink határozzák meg.'gkeresni.l'lttllIrt. hogy nem bízunk a sikertinkben. rrrrrk befolyása jÓval erósebb.It:'lttr. a valődi ok az. és ez sokakat elriaszt. Minél pozitívabb az cjnértékelésiink.. hogy cgyszcrre hallát is éljtik az elóadást. o Kockázat nélktil nincs fejlódés. amellyeI továbbfejlődhet. az óserdó megmentóje' egy híres ember élete párja .efeleló távolságből szemléljÍ. Ez megk nnyíti . Mindez azonban csak Íirtigy.tI t.ey egy szeminárium 30 000 márkába kertilt.r rr az alkalmazottak nem dolgoznak llr lgy a cégnek megéri ez a befektetés. hogy tudatosítsa magában a pozitívumokat. Annál is fontosabb. ha biztosan tudná. átérezzuk és 1rrk.r aZ ton. hogy évente legalább négy szemináriumon r t. hclgy mi az. o onérzetiinktÓ1 fiigg. Hogy mennyire igaz ez a szemlélet. r.ilt.ink' eurőpaiaknak.. hogy célja megvalÓsul(állameln k.rzt is tudtam. En igen értékes embereket ismerhettem meg A szemirráriumok elónye Ha most szinte semmi sem jutotteszébe. hogy elválla|ja-e azt. r t'tlcn kapcsolat lehetósége is. akkorb ajvanazcjnbizalmával.I l\()| |l\ (.ik.es világbajnok. tirt.

Általában épp fordítva van: kemérrycn harcol' le kel| győznie a féle|meit.ey'. az eredmény robbanásszerrí. amire vágyunk. hiszen valamilyen mődon elhagyjuk nlcgsZokott krjrnyezeti-inket. .egyózódésre.t ('t |(.? Lchet.l. (John F.stx|.tzr. I |'. Hogyan értelmezi on a kockázatot? .| |t.'' 1rI oblémát pÓtolj Ebbenakcinyvbentalálni fogegyStratÓgiát. . (Daniel S..Hagyd el a komfortztiniitlut! Mirtclcn rttcgolclott azonnal egy még nagyobbal. az aki soha nem tesz semmit. rr..A mentor és a szakértóihá|őzat.t|('. de ez sokkal csekalyebb.. Semmi nem adhat na. be is kcivetkezik. ha mind aZ t említett szinten mélyrehatő változások mennek végbe..izatot.ey tanulmány sem hat ránk és formál bennLinket olyan erósen. hogy nem félsz.I. ||'llcsc nem valamiolyasmi. a sikerre soha nem lehet igazán felkésztilni. Akinem kockáztat.len konyv va.'t. Egy hosszti távon gondolkodÓ embemek sztiksége Van eITe a me. rész círne: . hogy é|-e Kockázat né|ktiI nincs csoda Ahhoz'.arrtcllye I . de ha clel tutlnak érni.. De mit értiirlk SZ(. mint a fájdalom bizonyossága. De akkor szembeszállni egy bikával. Kennedy) Ha attÓl fél' hogy veszít. .l'. Egyik mcntG rorn azt szokta mondani: .]()tivlrIlrtt tlltr:yrl|rIr rrrcgrázkődtatás nétkÍ. De mi az. ha mind az cit szinten egyidejriteg dolgozunk. Ha a pálya ismert.ilfelépíthetia vagyonát' artlcIyrlek klrrtllr(lrillril kt.jcsítményét. az szőt sem érdemel mondta egyszer egy híres torreádor. és anélktil. mint ct hosszti ttív kockcízat és a kényelmes tétlenségcíra. riiltjttiink él(íszemélyiségek jobbak. és nem harcolsz.iyakran elfelejtjÜk. A bambusztermeló e|ii|teti a magot. akkor stagncílunk. az még nem jclenti azt.rr ra' ho. és gondol|'tyl7'onel azon. httly kttIttttrr. ctkkclrfejt(Ítliink.'' Egy sikeres ijzletember a kockázattal kapcsolatban így nyilatkozott: . és ápolja tovább.li||lrIjr rrr l't't.'' Ha nem érez félelmet egy rlj kihívás elótt. Pefra) 20 méter maeasra nő! a ncivény egyáltalán.eész fcjezetet szenteltem.t.'' ll.cunitegyévenbeliil A valődi érte a megf'elelóérettségi szintet.' t t t' 5t . olvassa el a kcivetkezőmondatokat.'' A téma fontosságára valő tekintettel ennek egy e.. ('Iheodore Roosevelt) A bizonytalanság fájdalma sokkal erősebb.. mint azok az emberek. az már valami. Az a |ényeg' ho.. De sikertilhetezhét év alatt is! ('sttrllr trlt tiirttirlrl' ' ltIlrrI rliltozások mennek végbe.I t.Aki kutyákkal megy ágyba' az bolhákkal ébred. cmire tíz éven beltil képesek' Alegt bbenttílbecsiitikazt. aZ nyerni sem tud.vt. A: egyetlen ember. mint aZ. nint ni.:'zt. Az élet játék. ami valÓban me-gérte.'y kis SZerenCSe sem árt. csak alka|mak vannak.t.t kt. hogy biztonságosabb is.tI .zr. Szcrnélyiségtink fejlódése a komfortzÓnánkon kíviilrc csik. az is érdektelen. akik k<iriilvesznek minket.|(..Minden.ey kilépjen a konlfortzőnáből' és kockázlrtrtt r.'Ha gy harcolsz a bika ellen.\ .. n vény négy évig marad a fdld alatt. Csak bízhat benne.én'll.' . Az .rrucdjemeg'hogyelószciraztmondjamel'hogy mi Ilcttt..t. Minden változás magában hordja a a koc- Tényleg sztikségrink van szerencsére? l. ho. Nc halogassa a dolgait.ayobb bátorságot. A negyedik év végen a bambusz hirtelen kib iik a felszínre. de minden reggel meg kell locsolni. Ha rrrcgcsodálnak. A Fcjldcjn nincs biztonság.ey ne hagyjuk magunkat elbátortalanítani.a|vó. az annak a jele' hogy a feladat tril konnyrí. V llaljon kock zatot. Kérem.ey onben mennyire kiforrott a kockázatvállalÓ képesség: o o o o o o o A csodához bátorságra van sztikség Efejezeté|éneztolvasta: fordulat akkor kovetkezik be..'tt rrrcgerőltetnénk magunkat. |t r. hogy minclen akciőtervnek kock zata és ra van. t . mert szívesen tetszelgiink az egyéniségpőzában. A bambusztermelőa négy év alatt soha nem lehet biztos abban. Egyetlen élóadírsrls It. majd befedi hamuva|. E fejlódési menetet a bambuszfa példája jÓl illusztrá|ja. soha nem fog nyerni..tt lt|| . ahhoz elószcir cinrrtltgunkat kell megvá|toztatnunk. k. Ez a folyamat idóigényes. mint ha letéri'ink rőla.. de onnek ez gyerekjáték. Éppen ezért ne mtísokhozmérjíikmagunkat. és 90 nap alatt o o (. azelején halálra rémiSztett.na. hogy . tnnel is megtcirténlrct lt '. Ha félsz.. . a padlÓről leesni nem tud. hogy olyasmit csinál' amit sokan 50 IllcScn meg tud élni.'(. Ha a k viszont rosszabbak ntílunk. négy éven keresztÜl. és alulbecstilik. aki soho nem hibcízik. és a tobbiek szőra sem méltatják a rt.'' ' Önnek sok szerencsére van szÜksége. Legutolső tréneremnek csak annyi megjegyzése volt ezzelkapcsolatban: .hogy hét év alatt felépítse a va. [rrank Sinatra e-gy éj szaka alatt lett sztár.. A |3. hanem csak sa1ttt képességeinkhez. amikor fé|sz.ls./(. EzÍ" a hatást azért becstiIjtik alá.|.'JÓ lenne valami nagyot teljesíteni''. Az elsó fejezetben beszéltÜnk arrÓl.. hogy .||t' I Ilr rrreg akarjuk változtatni a k riilottiink lévó dolgokat.9yonát' kockáZtatnia kell. hogy eddigi utunkon továbbmenni legalább olyan kockázatos lehet.

hogy sentttti ' Egyrészt változtatnunk kell eddigi sztlklisltilrkrrlt' |('l]-yclmcznÍ-irrk A szet.ik lrrrrk t. '.'z .nyveljÜk el. megállapíthatja. ezt már én is megállapítottam: rninél t bbet gyakorolok' annál nagyobb szerencsém van. Ellenkezó esetben legfeljebb azt mondja majd' hogy peche volt (cz .' zlrlladulni' Ha.fe1ezetben.. hogy a. és azza|.l|! |( határoztunk cl valanit.. A szcrencse esélyek formájában mirrdenkihez bekopog. Nagy meglepetést okozna. r' 1rcs megtervezni saját szerencséjét. szalasztanak.e ma már egy Órát.1 At'sttt|:tItr. Megtanulták 1lé n hogy észrevegyc aZ esélyeket.tlt ltlt'tttt|' ttt. De ha valaki komolyan utánanéZ.}<ész|iletek elozték meg.? K(irl rlyrí rrlcgl .. A játék márelveszettnek tÚínt.Itllt' st. Ir.enyertc a turnét. hogy cselekedjenek. A rőzsát látjuk' de az ásőt t-tlír lrettt./ Il| l rrr |.készÜletek ercdl rrrr:t)yc. ős me. r..rÍ.uyakran elébe n]ent a lchetósél/ . ami pontosan a z ld pálya k zcpére esett. és el kell sajátítani azehher' szÜkséges tudást' ( )IVasott. l' rlt problérnát. ugye' nem lehet mit tenni |.1g111 érttink.. A jő alkalmak hihetetlen sebességgel rohannak el nlcllcttiink.rkkor. Mások ueyan felismerik ezeket' de nem képcsek dontcni. l I.ey micsoda hihetetlen szercncséje volt' álIítÓlag így reagált: .ey iijsá-eírÓ így szőlt: . i k ct. Langererre felrnászott a |ára. ahonnan aZ nem esett le. Minden embcrnek megadatott 'rz esély a sikerre és a szerencsére.iirrá lesz rajtunk'' azűjmeggy6zcídés' rrlirrtlt'z tIl. o o . Mi a szerencse titka? Mindig akadnak ernberek' akiknek k|iltjnos érzék|ikvan a clont(íkérdésaz' ho. és aztán mégsenl lctt llt.tt'l'zl '''.. E'gészen szimpla dolgok is nehézzéválnak.t' r. Ilerr. onnek hihctetlen szcr. és az egész ország tinnepelte.|c van. Tényleg. tÓkét megtakarítani. felismcrni az alkalmat. Il'e riilik figyelm|inket. hogy valaki elébe megy a lehetóségekrrek' o az irigylésre nléltőarl szercncsés. Még egyszer: a Szerencse évekig tartő elÓ. és egy ágrol kitit tte a labdát.'' A golfpro|i Bernhard Langer felÍjtotte a fára a labdát.'' A látványos szerencsés esetek pontosabb vizsgálata alapján me-eállapíthatÓ' hogy azok t bbsége nem más. ha látniink.'..\ lehetőségek nem pazaro|1ákaz időt felkészliletlcn crtillcrt'ktt. Az.).Langer Lir.Pechcrn van!''' jő kifo.l.r t(irekszÍ-ink. fÓ1eg ha tudjuk. azaz e|s aj átítoÍták az a lk a lo m me gra g ad írs á n a k ké p e s s é gé t.lrly . '1..r1l1t crónkbÓ1.rrtyszor k vetkczó fejczeteket. nyornasztő zílzavarban.jcIl..szerencsések.scrnek már csak be kellett igazítania a lyukba.t'1les' . Ir..'r. .? Rít rrrrl. Gazdaggá válni sem rlt'|lcz.'krtck.ey zódés. vagy kozoljtik: terméSzetfol ttiként k \zcrctlcsétlen flőtás vagyok!'' Így a felelósséget Sem kell vállalni.'sze. A sajtÓtajékoztatÓn e. NIltlrl.ja érni azt' hogy onmagukra igényes embcrck kclz(jtt c I. Lan.letudni'' azt. Ira tartris ttte r''r'ltItrsíl. ho. gyors dontést hozni. hogy ezekct elérhetjÍ.. azonnal látni fogja' hogy a szerencsét itt is hasonlÓ elÓ.l' lt csodákért és a szerencséért is? Ha igen' rneg fog lepódni' mi mindcnre - rencsés'' kezijk van. Még ritkább. Ncm várnak a lassií emberekre.uy On akarja-c vállalni a felelósséget mindenért '\ r. Ie rlgedhetetlen. 53 Ha valakinek nagy Szerencsc..elemei 'r'e : Ilrről olvasharaz5. annak mozgásblrrr vitIt ltz t'It'lt.ik.rr |'t'zclctkezdcteameg.jába. a|ni1...7 '. és azonnal bclefogni.. hogy ncgyedévente részt vcgycn cgy tanfi) yarrrtln. nem éppen látványos felkésztiléseredménye. Általában olyarr emberekról van pénzhcZ. és mindcnt el.'Igen. Mlisok . . annak cgyszcrÍíen nenr elég tiszta a fcje ahhoz.sem fosSZszokásaiIlkttiI ttt. 'It'llrrről nincs szÓ bennÍ. nem?'' Bernhard Lan. A régihozzáá||ással scttt Il:tt'1'tlIrll trtt1r' lenlrenemtudunkSzertte|lni..tltttttl kell nmagunkat.9er erre azr' mondta: ..istl|' r.sze- |. csak meg kell érteni. amit nehéz lenne megérteni. Aki vállalja a felelósséget. mint hosszr"l évekig tartci.i E'Iíísztjr is nem aludtaIn át ezL az éjszakát. Azonnal lépni kell! Csak igazán kevesen vannak. aki anyagi problérlák kcjzcjtt él.crtcséjét érzékeljtik.Il l|(. sz . mert ncm talá.r.eást is találunk. lozzirírllásunktÓl fiJgg' hogy a szerencsét csak azért. z Li-eyesen befektctni a Mitol lesz va|akibo| a szerencse kovácsa? IIa elolvassa a .i'. és írt-e vagy t percet a sikcrnaplÓ.i:. mcrt nem tudja' hogyan fizesse ki a számláit. rtcni ezeket a kérdéseket' de a megvalÓsításuk tnítr ktlr-lítttscttt <lIy:tIt r. Azza|. és kockázatot vállalt. E kettó egyLitt ttt. hogy vállalja a felclősséget..'t'r. cle nérnclyek még a dor mbolést sem hallják' mert fel sem ismcrték a lehetóségek eÍ.encsc cpíto. akik felismerik az alkalmakat.rrt'sc fiai és lányai'' milyen rendszerességgel dogoztak a szcrencséjiikért.Szerencse.de az ezt rnegelőzó kudarcok és el(í<cszLile tek tnár lIajlarnosak vagyunk csodaként vagy Szerencseként . akik megtanultak takarékoskodni.encséjc volt.ja venni magát.Hiszasajátfelelósségébcn..Amikor szÓba kcrijlt.11'ytr|lll kiItrrlr. másodszor tíz éven keresztt-il készriltcrn rá. és elegendó tÓkéjtik is van ahhoz.í magyarázatot '.

hogy 65 éves korára rrrilliomos lcgyen? A statisztika szerint O'2száza|ék. Nem ord rlg(issr''r' s()l\ l|('Il/l l\(' Il. és On is l. rl. l . A legtobben tri]becstilik azt.rrtlrli a napon' másoknak mozogniuk kell.'' Daniel S. Mit gondol. tlc ttgylrlrír'y t'l t: Ir.PeÍitt: Raisittg Capital o a o a Lényegbevágő változások cit szinten torténnek: tettek. ha valaki azért játszik. rr'l11i.. hogy a feladat A látványos t l konnyrí.l0 százaléknak a jovedclrne 500 000 és 999 999 l)M k(izijtti' ()'05 százaléknak a j vedelme 1 000 000 DM vagy e rrrte l tiilllr. 55 54 . Megláthatja a kockázatot a lehetóségben és a lehetóséget a kockázatban.csodákra'' képes' mint e.50 százaléknak a jovedelme 200 000 és 499 999 l)M k(iz()tti: 0.ey az idejtiket' mert me'egyózódésiik' hogy az' iiltlrlrrk r.s lirIrIr r'.'lcjteni. Kockázat vállalása nélktil nincs csoda.világkép és énkép.ik tartozik.40 százaléknak a j vedelme 50 000 és 99 999 DM kÓzÖtti.lrrs mellett. hogy Németországban ezer 2.rizcji.1'r rl '111151|' (iondoljonanyaralásra:némelyekszeretnekegésznapttttlztlttllt(|ltttrrl|.ttt \. tartÓ rendszeres. hogy ne veszítsen' vagy azért.llllt'tt lt |'riIryvben le van írva.Itr'l .' |. amire tíz éven be|Ül képesek. és alul- Miért nincs tobb Vagyonos ember? .'rnmiból nern áll mindennap írni a sikernaplőba. Szerencse kcjzelebbról nézve sokszor nem más' mint éveki-e I r'u}Ük fel.jnk t rtént csodákért mi saját magunk vagyunk a felelósek.rk.'V()llos ember? Azéft.A Íejezet legÍontosabb gondolatai bccsiilik.60 százaléknak a jovedelme l00 000 és l99 999 DM kiizt-ltti: (). szlizitltlkrlt.l olyan egyszerÚíelsajátítani ugyanolyan kcinnyÚíkcvesebbet is kerestli.z t. az annak a jele. Ha egy j kihívás elótt nem érez félelmet. |0.tzl |. Nagyobb rcim olyan milliomossá válni.syszer en csak 100 milliőval rendelkezni. Azért toltik í. aki . EgyszerÚí dolog havonta megtakarítani tíz. a jőmőd alapclvcit. Mcggy<ízódésiink fi-ig. egyáltalán nem látványos elÓtésztiletek ereclménye' A szerencsénkért és a velÍ. technikák. hogy nyerjen.tt t't'yszt. tlrtrlttak őves bruttő jovedelmét bemutatÓ adatokat: o o o o o o E7'30 százaléknak a j<jvedclme 50 000 DM vagy cnnél ke vesebb.. tttittt ltItrrt'y t. dg 111t.'Nagy a ktilonbség akozcitt. akkor azonnal felmeriil a kcrcli's: tttit:t't ttirtt.'lr |:l\Ztott mőd az optimális nyaralási forma. amit egy éven beltil el tLrdnak érni.svényében dontijnk az egyik vilgy ll . rnilyen esélyei vannak. tIt' ttt'Vlttt rlvcrl egyszerííelkolteni is az sszes pénzt. szernÓlyiségfejlesztés. nlert szegénynek maradtli is Ú111lt:rr tlyt. és Órákon keresztiil t-(l1llltllr|:r.t .5 éves fiatal mrrnkába áll. Nézztik meg a németországi foglalkoz.

. akinek a heLyére a sajcít arcképét r0gaszÍoÍta.t. A jÓmÓd Í. rovid idóre becsuktam a Szcmern. amely onnek a jőnődot jelenti. Vágjon ki e. Mindaddig.llrt. Ma már tudom.hogymivcl lrklrrl. és el is fogom érni a célomat' EgyszerrJíen rlrt'gkoveteltem magamtÓl.rrrak t nt. t'r t(jbbszcir is ránéztem erre a csoportképre' amelyen én is ott virítottanl. Tudtam' hogy el akaronl. A gazdagság értelmezéséhczhárom dologra van sziikső.|.trr'llrIktrzrri'tttt|\'t'tt a olyan képeket válasszon.rrtlr|i! Koncentráljonacéljaira.elkiildeni" Onnek ezt az osszeget. ( iondoljon bele: ma én pontosan gy élek' aho. senlmifélc kétclyt ne In éreztent. aIni Inost aZ on leIki szemei cIott megielent: az AGY sző. kcinnyebben tud azonosulni a céllal. ho.syont felépíteni. Ez nálam eddig még mindig bevált. Foggal-korcimmel ragaszkodnak bizonyos nÓzetekhez. tttnit a.tudja ezt a szárnot pontosan meghatározni. akiknek nincs pénzlik.bb természetesen novelhet a summán. Miról be'. Az a 'zt'rrlély. élet hasonlít tl csoma. egy évben-forintom lesz.ildj n valamicsinosat!'' Ahhoz. Ha látja.ogalmazza meg magának pontosan. hogy tnit aklrr scn erról álomalbumot: amelyekrÓ1 szeretné.uyan azt Líz évve| eze|6tt . Sem jobban. valÓsággá válna.. hogy miért nenl képesek va.gy konkrÓt számra.Itirr't. és nézze meg olyan gyakran.kodik. az jőva| erósebben bevésódik a tudatunkba. Il'c1lzeltenr magamnak. aki hat évvel ezelótt e"gyszer szerelő'}<ént kezdte. a jtvÓten élctc ri'szÚvtir'liIi.u tlrI ttttl '' látna. és most vállalata vezetígár:LíLjához tartozik.e nrár kép formájában eljuttatni tudatalattijának azt' amire vágyik? Ha gyakran nézÍink egy képre.. (ls ktl1rzc|1.t. Napon.tllle ITt.l' Ilr'l't' ! etnberré akar válrri. de arra kérem. amelyekkel alátámasztják. ha semmirc nem jutunk. hanem képekre reagál. Nemré-g sszeismerkedtem egy sikeres fiatalemberrel.]<et: rri'cz.Van egy kciz s vonásLrk azoknak. Azok.rIik évente egymilliő márkánál tobbet keresnek. .gktiltló druh zhoz. miclótt rnég a szándékom megval. így ne is csodálkozzunk.rl'\ a/ .t. Elhatároztam. Talán ncm is engedhetjiik meg magunknak azt. ha csak . arnilyen gyakran csak tudja. Egy jÓ tanács: késÓ. amíg nem. Ir1a |e az cisszeget. azt biztosan nem gy teszi' hogy kozli: .srrlt volna. amelyek érzelrlti|cg is t:I irrlll*l a Lapozgassa az albumot.9gcráltam magamba' 'rr.syfajta szovetségesre. és ezt vizualizálnia kell. akiknek nincs pénzr'ik. hallana' érezne.lzÓjLik fogok tartozni. Elhatározásom rengeteg energiát szabadított fcl Irr. hogy másképp járjunk el.arra./ttt. a számot le kell írnia.ee: ismernie kell a pontos osszeget. Agyunkrrak ugyanis sztiksége van ilyenfajta térképre. Azt ktiltli.iksége Van e.karttnk. Annak idcjÓn ez cso. egyáltalán nrilyen érzÓs is lcn- Fontos tanács I.KÍ. Ő azután automati. konkrét szám? Az.elépítéséhez sziiksé. A napi in'.ÍelnondoÍt.. amilyen gyakran csak lt'lte t! a Csukja be ezután cgy pillanatra a szemét. és szinte szu. a jÓ|étre végso célként tckintenek lIa jő a hangulatunk' hajlunk arra. (iondo|jon pélclául egy AGYra. kusan elvégeztcti velÍink a legfontosabbakat. sem rosszabbul.ey a j létet viIágosan rneg tudja határozni. n-rilyen anyagiakkal kíviirt t. hogy célkitÚízéseinkct tttctl.ey képet arről' amire vá-qyik. soha nem határozzák meg Világosan a gazdagság ÍogaImát Mit ért tn a gazdagság fogaImán? Megjelenik-e a lelki szemei elótt . Miaz. tilgetnénk. Szuggerálja magába ezt a7 e rz(." I lat év a|att az illetó felkijzd tte magát a vállalat yezeÍ'6 gárdájába.Szereztenr egy csoportképet' ameIyen a cég azon dolgozÓi voltak rajta' . o mesélte nekem a kovetkezÓ.jő sok pénz'' után vágyakozunk' Ha egy katalÓgusbÓl valamit me.rjd Ilirr:v milyen érzés|esz ezek kcjzé a sikeres emberek kcizé tartozrri. hogy én is l'. azÉ|et nem tudja .|. Amíg crrc a célra konccntráltant. milyen illatokat és ízcke t til. lt:t tttttl. Nern eléggépontos nreghatározás az. hosv mLi.l. MegprÓbálta. vagy konkrétan lát is egy heverót? Frissen beágyazVa vagy gyLírcjtten' esetleg fekszik benne valaki? A tudatalattink nem szátnokra és szavakra. hova utaznánk. szi. mint e.\ kép bennem már valősággá változott.grendel.tttIt. és ragasSZa bc tttitttllrztlkltI lt ktl1rt'kt. hol ebédelnénk.norrnális'' geráradat teljesen sszezavar benni'inket.st Akiknek nincs pénzr'ik. hogy e lerni' és Vegyen egy fotÓalbumot. glink van tudatalattinkra. hogy mit akar. nlost mindenképpen írjon le ide egy számot magának. Egyiktik képéreráragasztottarn a sajátomat.rrt' \ r:zont ha lelkileg mélypontra ker|iliink' szívesen alábbhagyrrliItk' l\ tr.'t...

l. trr tor'ábbra is tLrclni fogja' hogy nliért ':rr:ilia azt.]..lrrr rrtértékbcn íigyelj|ink valanlirc..||| l. |:z'ért olyar-r fontos' ho. r rl .rllltItl el a nehézsőgck ZLírzaval.lehetősőgck iránti érzéktink.I.Aproblémajclcrltríscl1]t'Itlttltlt''.'.rr r"( rr rrr'r" r ( i Ilrozval<jviszotlyttnk.. r lt.lyáltalán ncnr lírthatő.\ZC a nelrézségck cl(lbb-utÓbb itt is fclrncrii]Ilek. Ilbbcrt aZ csctbcll a proble rtta ne Ilr r.l. clést: . a dolog eLveszctt. 59 |||] .l lr céljírtrncgvalÓsította. ős annak clőrÓsc kozbcn fclrncrÜl egy problénra' fennítll annak a veszélye.életcélokgyakori rnegváltoztatlisa rtllir cslk azért seIll hasznos' tnert tudatalattink egyfajta állandÓságot ige rlycl.\' l.'l Il'. Ha a cél irányába tckintÜnk. Tudja' ntilycn Lltat válaSZtanak az embcrck.ctanítottaar|llazltIlt1lt. Vegytik pélclának Tcd. mivel a problérna képes azt cItakarni.ll It|( . hiszer"r a cclt Íillylrrrl.J t 1lrllb cél . . vagy koncentrírljak valaIni szintc elérhetetlenre.Itt.ey lclki szcrlle irlk clcítt aprcl probálkc> 'rsrlk hclyctt egy igen na.soldás.Márcgy reLatíy. Ha cgy kisebb célt tLíZtijnk ki.ltz Irr |/ /. ho...lr. aneL'v-cket a:'éLatben nen les:tl k[1lt.tl.'tttt. cl.tllrl| |rr.juk nlár magunk clótt a célt.'t.'.r.'.ll() '. lrrrrit csirtál. lt kt ztlt lr'l'lr. clc rcírlisabbnak tr]íníí cÓlt.l .c lcgna.| |rrrrr.ly ncrn lát.r]ízzck ki magamnak kisebb. Abban rt pillonaÍbtttt.tttt t l'. ttttr'qtttl elé...'r'l.|.f'űlt:lent és a kótség.ábirn.rt:ttIlkat.l ||l l!1 I .c Ái.géSzcn clcnyÓsztíIrck trrrrt.r. hogy ne kelljen egy bizonyos problémával foglalkozniuk. Iltll'V:t t't'ltrl. jti nőhány problőnliivilI I't'lIt. 7 . Itr r.jLr'1ti|'. tlttl\t tt tr.\kik nagy va-eyottnal rendelkeznck. hclgy a na. |'l'I.lIr.|.? Új cett keresnek.'.l.r ilnnak...cltliIslts:r./tcl1l '' r. liltlrl li'. csak a problérnát látjuk' a cél ntár e.'. .'tllJ l 'rrre rctsÓgcket \ rrrlisik ok.1tl.ltz ltz.ly cél lebegjen.'|.' En azt vallonr.rtlll\(.tr.:. tIrrri ll kcjrtinkct'hogymegllissttklt lrlr'ltlll't Ir..ll 1lt .'fcljcsen nlinclcsy. .ly cÓlok sokkal j obban keresztli l vi hctÓJ<' rn i nt a kics ik' Mc..itllirt kevésbÓ tanácsos megr'áltoztatni' Orl is f'cltcttc tnár rnagl.Qtnclnclottr. a célornhoz képcst c.|. FIa nagy célt tÚízÜnk ki nragttIt|ittllli. tttt|\. '1ltIllárgyermckkorábanIrle.t1rtlr'1'r| \ . Ir'' .li.l ltrr.()7'tA' hogy ftlépítia vilá.n Íutlunk a c lrtt ss:'pontosítani.clrcltrjlrt |. Mincl nagyobb célt tÍíztiÍnkki' aIlnál -l.r|.'|'lrttűízteknlagr-rkclÚ. Mi ekkor a me.|.l'l'urttcregysze'raztnyilatkozta:.IItr'ir rr'. ()ll. Itrrt'y t'sitk 'rl'Úrcleklcíclési .. . arniért a nagy célok elcíIlyÓsclrlre k.I. rn iért.urnert' a CNN tcr. |.Itr.Ill elótt''.r. lIr' I. I l ''.r..HirjIlrrrrtlSiIl\ \il1'\lIll|\ ilIIlt. lttttItl Irrr.tlr.' ..lrlt . tltlir k ss|ink.zi Cl teljes egészébcn a kilítist.tt't ... r ]l. atnikor ttt. lr.ijnÍ bcnniinkat a.'\'...ik clóttertl. aIttettttr'illL. t.eyobb tér'..(:l('//tik rrr.rIl...i.trlak a kőr.

Ha idáig eljutott. Elviselhetetlen lcnne számukra az érzés. amíg c céljait el nem éri. hogy lernászik-e a gycrekért va-ey setn' Tény. hogy beváltsa az ígéretét! Innen már nincs vissza t.t|'' r.rli (.rztltt Ityotnban.jtt b o l c s e s s ég e t k ívá n t a s z a va k b a cin ten i. az borz.9 I-t.egy szőt sem szÓlt tobbet. hacsak nem akarja.Most megmászom ezt a hegyet.is ct.Hogyctn tudom a gyermeket kihozni?'. Nem johet kcizbe semmi! Mcrt . mert .t'tltIlt. és nregprobiílták rábeszélrIt ..'zctt . rt a kockázatot vállalni merd! A miattad rneskínzottakőrt (ir(ikkL:rlst. ltIttikor nreghívták a sziilóvárosa melletti e. |. Ekkora kockázatot tényle-g nem őr rneg. stlItlt!. hogy a bornbázás ntennyi áldozatclt k()vctcl.határt'' elsósorban nem a katoliktls r'1'VItltz . l''sÚg hertárát jelentik. '. azt. hogy egy idó után mindenki elvárja Ontol. Kozrefogták. odament a mikr|-cl1[67. a:'ok be i:^ ki)vetke:nek.eladni! lIa már Ligyis csak e. lrrtlcly kivetette és ld zte.ecsilszik' szerencsére nré. és képzelje el' milyen is lesz így élni.tI t.is utát-t.e tud kapaszkodni egy gy kérbcn.ly pár szÓt szőlt.i.lt.'l't .'' .rozott. hogy azt teszik. A halIglrttik az or'zlig nlinden tájárÓl érkeztek. r|ilbelt-il ot méter mélységbenmeglát egy pénztírcát. hanem arrÓl. hogy on ncn leht. akkor k telezze el magát nyilvánosan arra. akik tudatják a k riilottiik |évÓ.llrrr..gy ncm a lcgjobbat hozták ki magukbÓl. Vagy látsz a csricsrÓl integetni. '.. . pattanásig feszijlt helyzctck stlkttItkrtltk lt.olLit mu.rIIlitk.ttlr.Soha rrr. Ón tl nti el. kat. L'zcl scrnrnibe.lr'i:L.Nenl |átja. amitlt megriad valarnitÓl. Az a hír járta. Akkor ténylcg jobb.gítscn. | 'z rlolt a tartalma az ő életének:soha nent Í.l.'vobb beszédének megtartására késztjl. soha. óvatosan nrespr<ibál lemászni érte.bb vagy utőbb be is kover |. soha.t|. éS továbblnegy.t tuhlig boktog.hogy vaIÓban szeretnc jÓlétben élni.ey kig nyolják.asz'tr|ftijdalnat jelentene... Hirtelen me.. hogy a sebesi.tllt.uhívást. ttti.r t'jszakán klével a német bombázÓk irányiiba IltttIllt()tt' tis:tzt |'t... Az.hogy naey nyilvánossáe előtt kotclezik el nlagu.|1()t keltettek benne: . ha takarékoskodik az energiájával.'rcsltdÓ l.. egyszerííen musz(tj elérnie azt. '. Sikeres emberek azza|. l\z ehhez hasonlő. vagy holtan fekszem a volgyben.r'llltlli más nem volt. az nem .. amit elhatcí. nagy vagyonnal rendelkezÓ. rr. ok azok. nem e!ég kitartoak winSton Churchill már nagyrlrl ()t t'tl ''.. amirÓ1 érzik' hogy muszáj me'gtenniÍjk.gkozelítette volna ennek a fontosságát.Soha ne add fel soha. abszoltít lelkiisnlcreti kényszerré vált. Akiknek nincs pénzuik. A nc1l l'Lirlhódik az On konokságáért. ha lenn a mélyben egy gyerrnck sírna! E'bben az esetben fel sem merÜl. vagy e.. soha.tc. \ jclenlévok is lassan rnegértették: Churchill nem akart mást mondani. Térjen észhez .t el|ordul t ltink. moz.Mi ttjrténik. Azok. '' l\ rnikor nénlet repLil .szcíjrrl.. sohlt.Lr llírja el a lelkiismeretecl. Ko. hogy világosan lássa. Aki határozott célt tríízki magán ak. |ntézze rigy.Ennyi volt a beszéd. hogy se.iltet ncm hagyhatja ott.eyelrn|ikrÓ1 híre. . ho. tiltcn várták a nagy cseményt' Churchill felállt a helyérÓ1. ami csak me.eépek bombázták Londont.rll .rt. IIogy Churchill clfogad- rrL:ttlctek gyis gyóznek! on lcsz a felelos az tirtcIrne tlcIl vcrtlIltlisÚrt. Másképpen nem tudnának létezni.]< elsíísorban nenl vasfc. llgcdheti rneg. soha''? Churchill az emberi terlnészetjő ismeltl1t:.lt|'t|' IrttttIrt ..'.t It.l. gyakran teremtenek ilyen nruszáj-helyzetcket.t. Az ilyen helyzetekben áltitllillltrr IttitltIt.ltiIl r. szinte osszepréselődve' és fe'. hogv korltítokat cíllítsunk magunk elé.'r'zik.Ittt l()1'()(l afelelósséget. akik eddig segítcttck r. A hosszr'i. llzLrtán visszalilt a székére. nondott' . ho.soha' soha.t.r. Talán még nen-l is kristályosodott ki onben az az érzés.sliában. Óriási eseménynek számított An.s y ííjt. soha. A k<jvetkező fejezet segítséget ny jt ahhoz. Lehet' hogy ttilkeménynck tr]ínik ez az iit. pon keresztlil! A hannadik hÓnap végénérezni fogja.. Az rij kérdéscsak az |chet: . hogy: ne add lel!''? Miért ismételte meg négyszeregy'. . hogy bármi is e ltcrítse ettÓ1. hogy Sir Churchill élete lcgna.r ( ) \ s Ze. és ha sem. [-uther Mártonnak a . akkor vajon miért nem elégedett rrre ! atlnyival. ha nincs igazad? LI1rny czt. hogy szegényck és átlagosak. hogy személyesen is láthasslik rnirrclcn id(í< It'lrragyobb angol poIitikusát. hogy adja fel a harcot..galmas éIete során t. Hajlamosakl'. Barátai' lelki társai voltak lrztlk.t |.iI.alamennyi célj ra.||tt. és bele sem rr Ilntberek ezrci Liltek az elóadőterembcn.kkel: . mit is akar.i|(rltllt: \ctn gyóztok lc! Soha nem adom fel! Soha.? Nern lehetsz annyira biztos a tltl|!ttt||'ltll.I t'. Tegye ezt legalább hárorn hőna.eész egyszcr en órliltnek kiáltaIllrk ki lrt'rlrriilrl't. Á||ít. I [a valarnit |eIadunk.t ttttlol.Akiknek nincs pénztik' azokszámára a jolét megteremtése soha nem je|ent muszájt Képzelje el' hogy az erdÓterr sétál.' l ls\Zlbb esctben bríntudatot ébresztenek benniink. és odaérkczik egy szakadékhoz. t.ogyunk arro. hogy a tuclatalaÍtijct elfogodcttt egy nagyonftlnÍos dolgot. hogy feladja a kísÓrletezéSt.ttIl. A sek. Churchillt szorongatták 'r llizalnlaq.tl lr.mi nent válto:'ik.l|. mint ctbsz. hoey on és a csa|ádja jőmÓdban fog élni. hogy tltrtstlIr t'r'v t'ItílrtIlist. és anrryit l. hogy tígy tekint-e t. Valőszín . az elÓ.." a me.tt.. azt me. Ne felejtsen el jra és r1jra belenézni az álornnaplÓjába! Csukja be a szemét.syetemre.] Knpittrll1ljon' a . Egészen tnásképp viselkedne.gindokolni már nem nehéz. Ha akadrilyokra .

r rll( trrrl.ra valllrni ncrrr tigy sikeriil. sig... .eÓszen mást akart. hogy a célját Itlgyan számolta kí ezt az osszeget. dul ugyanis' Irogy valaki nagy nehőzségek árárr eléri a célját.ey czt rnilyennck képzeli el.rzés joga rnindvégig a miénk. Fogadje eI. IcIcíscjk azonban rni vaeyurrk.. hogy a .ivetkez kérdÓseket: o o r l:cltételezve' hogy . vagy csak egyszerÚíen rígy érr ltrlgy ez irreális.. a ncclzserlinket pcdig nekLink kellnrcneclzselnlink.'t'S_e l nyertes-c percs iieyekben.ecdettéfogja tenni. és azokat az utakat keresni.Iclcísségct a saját csticscredtnőnye iÓrt! . rl-raximálisan rnekkora jÖvcdelrne lt'ltcttre az l valoban el akarja-e érIri vagy Scln' a kovetkez liéppen gyózóclhet Ineg: KÓrern. válaszolj a nleg a kc.'( lll o-) ( )||I)ccSapáS! . és -eondoljon arra.? SZÓlna a kovetkezőszárnolási __forint c]k vetkezencló l2 honapban? milycn rÓszletet! Most csukja be a szcmét.rniértek. hogy korllolyan gorrdolja.. munka.lt gyakran élet|ilozcifiának álcírzz1rk .k.zt. és csak nmagán mrilik' hogy l lr'llr.lll'. r.'! rr rt: ()ttJbLcl ssíga t.bbi számolás .ey tulajdonképpen nenl is ezt.jrtt. ideje.. |:rtlckes rn<jclon sokarr inkább vállalják rnr-iltban elkovetett hibáikért a fc|.[ [a nlindent beleadnők' érr lchetnék a legjobb''' félelem és kisebbrendrlíscgi érzésrejlik e két kijclcnttts Il|.jtt .. tis vli||lrljlr . antelyttck tt.ég. anrennyit. sz'áZa|ékkal. az talál is.iszÍ. \ | tt . Kőpzcljen nost el egy tipikus hétkoznapot ebben az írj helyzetbcn.áznia kell rnagábarr. t .ltltisítjíl. . hanern e. Szeretné tudni.t val<jsiíglllrrr t'.eos t vé.e csak tudja! Ne hagyjon ki sen.Í lja a:. . l. hogy a kitÚíZott cél nár megva.'l.rrt. vállalkoziis. Iirsséget' de a jovÓtcn e|ért sikcrekért nlár hiállyzik belőltik a felelősség. A mentségek azcr./ Ugyanis ha ezt elóre nenr Í"íszLá. nlődszerhcz: vcgye legrrragasabb havi keVégLil ezt a csr'icsj vedelrlet nrJvclj e havon| | ||/. és mőg akkor is jől érzi rnagát.j(iv rcn. .cÓn lesz kÓnytelerr cinnlagának bevallani.zza rnagában. Ebben az esetben mc.na. tneg l 2-veL. Akiknek nincs pénztik. e. ']'..crc bckcjltoztck.e vagy setn annak mcgvalÓsítását.'. akkor majdnem biztos lehet abban' hogy a céIja eléréscután is elégcclett lesz. illetvc a. ahogyan elképzeltlik.e eZt vagy Scl-n. Előior.l.'Ú rcrn.}ire. takarítani' tatarozni . egyérteln lctt. nem hajlandoak | 1 o száza|ékot nyujtan i ]. ho.fogatljon el.lálIapítja' ho.tIlr. tcvékeny. ho. dc Ón a fón k. '. I. Az ellenÓ.' . vagy hogy rnerrrryire tiszták az adÓiigyei. ak ik llizt rrryt rs 1lI tlblérnáknál scgítségLillkrc vannak.eyek: t\ \ki kifogírsokat keres. hogy tn nagyoIl tchctsÚgcs. Nincs értclrne nre.'rlk állásátől sem. amclyeken ntost.r'li tnind a saját felel ssÓgi korébc tartoznak.a szakértÓ. ho. hogy a siker a saját rnríve. kocsi. és nem valarl i|é Ic kii|()Ir Icgcs kiir'iiIrrrí' jíltszottak szcrcpet.'ttt!elt hatalnat. rrlint élethazugságok.r1.jlirni akarunk.ttt o o jovÓte n is elégedett leszek azzal' anlinl most v.ey tulajdonképpen nincs is kedve azegészhez. Ligy. elé.hogyarr'. ValÓszínLí. Rossz érzésígy kalkLrlálni.'. hogy ezeLeve képtele n'.' megválaszo]ására pazaroljuk.eéri' hogy soha ne aclja fel. ttt.t tllyltIt Ó]<et' A r t':zt. írjon lc lla. társ. Ós igazábÓl nem is így akar élni. Hányan álrnodtak már saját házről naey kerttcl.lismétlődjék.min<lent beleacl. Mindig fele lósek vagytrnk.a.scredmőny gyorsan nre.Mic|(ít tigy tapadna egy célra.:'a.iszonÍ lrcbes:'éLi magtí. cz a bizotlyosság még ktilrjn rnotivál erót is l. vajon cÓljának elérése valőban boldoggá. lÓsult. mint bélycg a levélre. Irclntrls az is. hogy felcl(Ísséger v Llaljon a sikereiérrl Az elÓ.. utazás.l' Itr.ey nrásokon rn lott' és netn fliggott a cSill'r.ey mindez ttil sok munkával jár: állandoan f|ivet nyírni. kérclésekkela megolcliísrlt koIlccntrálrri. Fontosabb a . E'zt a |elel<íssőgct scllrlr Ilcttt rLrltázhatjuk át másra orvosra. Ha viszont teljesen biztos a dolgában.lyobb céljai koztil egyet (háZ. on egyeclÜ| érte ezt el.. t'tÚt' és szoro. r ' .i.'. hogy ecy nagyobb bérlakássa1 sokkal boldogabbak lettek volna. Solta ne.ja bcllizorlyítltni rL'' L'k l ltt t. és prÓbálja mcg annyirl pontosítani. .lrlllll' ltlt clevc Ligy tckintiink mint meneclzsereinkrc.\ il|l. MiIyen érzés?Mi mindennel kclI foglalkoznia? Milyen nehÓzségek mcriilhetnek fel? Ha a gyakorlatot tíz pcrcig kibírja. najd csalődottan nc. t. védre vaey az adőtanácsatltir. jelenthct..eprÓbálni a rlLiltat jobb szírrberr fcltlintetni' hiszen utőIag már sctntnin ncn'r változtathatunk.. Arről. Akinek nincs pénze.rlttlénye ncm a Szerencsén va. éS amikor vé.? ltt a:. Ugyanis így tLrd. ha encrgiánkat '. g1l sttjrít nagcL rl'lirlak.t. aznem válIal Íelelcísséget Csak a bizonyítványunkat magyarázzuk.sítenek Il.). iir|i. l.|\. . A szakcmberek se. hog.éget ér! Egészl .li)!.vy hosszri és fáradsá..y nérrékcLéseegészségeslegven.

r tltnáruk' a pártfogÓjuk.n is megelégedni. tnnek sikere lesz.l tartani. .iszkeséesel tolti eli E'gy kimagasIo eredmény. aki jőval sikeresebb nálunk. és m. l l 0 százalékot ny jtani egyenlóa haladással. Ross Perot és Richard Branson is szívesen nyilat|'rlzttak gy' hogy sikertjket 80 vagy akár nagyobb százalékban is taniícs. és ezérttízszeregymás után kinyom egy nehéz acéldarabot. e r. Ez azért fbnlllCrt általában mindent megtesztink azért. és ismeri a |. Vegyiik például az élsportolÓkat| Miért van minde.ik.efontosabb emelés ati:e negyedik. Akiknek nincs pénzl.ey é|titt61éven kereszttilegy idős fíícrtlcsz' ( irt'y l.ltctségb(íl a legr viclebb itl6n beliil a maximurnot.anezzel a. Gondolja el. akivel sikertiket feltétleni. hogy kll1l e r:y t'stlr|.easztos cél. Eszébe jut VaIaIni.ltt Inég jobb A sikeres emberek határozott ontudattal rendelkeznek. ho. hogy mit tekin. amit akar. Sokaknak aszázszáza|ék egyfaj. Milyen sok tehetséges ember fogadkozik egész életénát: .'. de legalábbis néhány k zeli példaképe' akikkel bizalmi vi'zr rrtyl' színben látni. ijuknak koszonhetik.Az e Ic'gcclcttscg ma.gerósebben?''. I:gyetlen ember van.z.{u|.l félnek. holy lr<ll lr |. .e nó..i Pontosan ettÓ.tltr:' . Tegytik fel. hiszen eléri. Az igazánjÓ nevelő képes hosszabb id n keresztÜl is rnegfelelóe tt ada. ha mindent beleadhatunk. egész jÓ lehetnék.'l rilészkek.rIllist e$} hegyek kozott fekvó 5000 hektárnyi nagysiigLi tcriilcte rt.9 lenne. r 1.qy befejezte négyéveselméleti tanttlIttlirlylrit. tdbbre nem v gyni. rlt |.ey változtatni kell? A hála azért. Pillanatok alatt világossá válik. akinek a vidék minden állataés ncivénye ismeríís. tiink l00 százaléknak. E két jelensé. ha hibáztak. és 1llirtfogol. amely jra és jra oszt nzóen hat. Képzelje el.il és boldogan megosztják: . IjZt kcivetóen kivándorol Kanadába.t|L.euknak.. Aki nem fejlódik. nélkiil zhetetlen. l' l. hogy kifogásokat keressen. De ugY. Sőt titokban szeretik nma. tulajdonképpen megbocsátanak ma. De tulajdonképpen mi tesz bennÍjnket bo|cloggá? Az. Erós tudott kialakítani. hogy valami onnek nagyon kcIle mes . A tízszeri emelés koziil melyik a dcintó? Mikor novekszik leginkább az izorn? Mint iSmeretes. anna.Hir megvan a lehet sÓ.'.cikért konnyedén vállalják a fe lelósséget. ycdiil végigcsináInunk.'' Csak a le|kiismerettiket prőbálják me. Higgye el.lyiktiknek k|ilon .e kozlil a fájdalorn elker rrltisc aZ erósebb szt n. hogy tapasztalt emberektÓ1 tanuljunk. Micsoda fantasztikus ki t '. Hogy miért beszé. ta tájékoződási pontotjelent' de elérni csak nyolcvan százalékot tudnak. Egy fa addi. m r ellentétes azemberi terméSzettel. az a vég felé halad. mennyire reIatív. ho. és muszáj elérnie a sikert.'rtrtk arra. ha sikerLiI sszhan. hogy boIcl<lcok cs elégedettek le. Ha on a l l0 százalékot tartja irányadÓnak. Tegy k fel.. Mindent elk vet|ink annak érdekében. az az érzés.qe arra. tIt. tntl Hat h rlap . lrctősé.'dl. nem lesz tobbé szÜksé.r. 'rz llkkor meghallja..lr. A rendkívtili teljesítményekre képes embercknek általában volt ('1ly tanácsadÓja. és hol kell lavinaveszélytÓ. BulgáriábÓlszármazik a legtobb sikeres sLilyemeló. holnapután és aztÍd. ha bekerÍjlnek a világ élvonalába. A lego) .rz( ( ru tudja. amikor a szobában egyszerre csak t z |it ki. azoknakjo tanácsadora van sztikségt'ik A gazdagsághoz elengedhetetlen feltétel ajő tanácsadÓ. . Tudja. már két tréner is foglalkozik r r'Iiik. a szárnyai alá vesz benntinket.hogy . hogy elkertiljiik a fájdalmat.dóteljesen idegen az on számára. hol vannak a . Igen nlélyen bcivÓdott az emberi alkatba a fejlódés és a siker utáni vágy.}i arra a kérdésre. ha l 10 százalékot teljesít. ha más i. Az tobbé nem tud egy hrívos életm vész álarcában tetszelegni. ' lrlinél elÓ.syÍjnk.Ha megeróltetném magam. ..eyszer nlindent beleadnának. Akkor va-eyunk a legelégedettebbek.rlyami homok. l.Ísra. Si|'r'r.r.sz l(. Ó. amirc boldogan tekint vissza? Vajon e siker elindítÓja nern a meglévó viszonyokkal valő elégedetlenség vo|t. Végiil is az elégedettségegyenló a cselekvéssel' a feilódéssel. . clsajátíthatn 61 év tapasztalatát. amíg csak él. . ami ont bi. akkor a l00 százalÓkot konnyedén elérheti. de |egalább cinmaguk elótt jÓ színben akarnak n-rutatkozni. azt válaszolják: a le. hogy erósíteni akarja az izrnait. hogyan kezdjen neki.9ban élni emberi természettinkkel.ct t:s li||:rtr'il. ha az idós erdész fél éven kercszt l tanítaná rt k rnyék cisszes károkozÓját.Mikor n6 az izom a le. érzéssel hoInap.(íje? sót.enyugtatni.ltítt nem is.'kényszert'' gyakorolni.bb r mben részesliljtink.lrlggal van elfoglalva. Akkor viseli saját élete felett a teljes felelósséget. Az ottani n()vcrly.tudja. ha ezek azemberek tényleg e. ftlcislcgcs rllintlerr hibát cinérzetLik Itlllltt nagyon neheztjkre esik elismerni.iI.rrd. Egy olyan szelrrÚlyiség. de a siker mégis elmaradna. ltink itt bocsánatről? Gondoljon bele: Mi lenne.ho. Ennek egyszerríí oka van: csak egy hoz'z ért(ítréncr képes kiho^ni a t. amink m von. Kétely esetén. . Aki val ban minden prorcikájrívctl el akar érni valamit.k nincs kiftlgtisa.. t's t'r.

Scgítséget ny jt onnek tehetsége kiaknázásában' és megakadá.alán hallott már olyan elméletrÓ. nemcsak saját ma'eának okoz csalődást. zében van. Az erosségei teszik ont gazdaggá \ t'uytik példakénta teniszt. de a nevelőjének is. hogy nyerjen. és mé-g csak megkozelítÓ1eg sem hoz rovid idííalatt olyan sikert. ]rr r-Y fle veszítsen. hogy gyenge fonákján javítsanak. AZt iS tudja.1 A kÚ1lz(:s alatt milyen szabályokhoz kell tartanom magaln? Mivel ezek lorrtos kcrtlcsck. Nleg|igyelte. hogy idót veszítsen.nagyon jÓ mentor''? Hol tall.l beszélÍ. felerós és gyenge tulajdonságait! Fontos tanács Keressen magának egy pártfogÓ tanácsadÓt! oA o o o o o pénztigyek tanára legalább tízszer annyi vagyonnal rendelkez. hogy Steffinek elment a kedve a játéktÓl. még akkor is. igy aztán amikor csak tudta. hogy tenyeresét alkalmazhassa.kényszert'' Fi. nagyobb a muszáj.rrI.ey arra koncentrált volna.l.'\.ey .eyeli az tn elómenetelét. írja le' mely érvek szőlnak amellett' hogy oIr Vagyonos lcgyen. ho. Akiknek nincs pénztik. és nem arra. tált emberek nemhogy kertilik a kontrollt. Ennek kivédésére edzési tervét megváltoz- . megkíSérelt mindig Ligy helyezkedni. zék' mint tn! Tapasztalatai alapján ő segíthet a hibák eIkertilésében. Ha a mérce a tréner ke. Tanárának elvárása tnnel szemben joval nagyobb.. foglalkozik.ink. \ lle lyett. és ellenórzi a teljesítményét. Steffi Gráf ktilonos eróssége a tenycre:s iit['s .isa helyett inkább rovid Liton kime.:. ahogyan onnek a negatívumok és a pozitívumok . mint hogy megprőbálják a tenisze. megprőbálta ezt az erósstjgct tlevctrri.valÓszíntibb. aki eLósztlr a g1lengéire koncentr l! Ez persze nem azt jelenti.'( )|l. iobban kell igyekezni. a gyengéikre koncentrá!nak (.l. mint az iránytíí:meghatározzák aZ utat' amelyet életÜnk során bejárunk.. hogy a tanácsadÓm legycn. |yozza. AZ elvárások olyanok.\ Illelyek ellene? Sorolja Kérem.rcndrÓ. az ()rt cr. ho.zcbe jutottak. il.r. Ezzel kapcsolatban azonnal feltncriilnck a kovetkezó kérdések: Mit ielent az.6 minden 67 . tril sok fájdalom már bénítÓ. hogy célunk rrrL'gvalősítáSára már nem marad elég erónk' illetve éppen hogy csak elérjtik 'rz litlagos színvonalat.\zok a tulajdonságok' amelyek ont gazdaggá leszik.1a\ |lsa. l. hogy a tevékenység Íblytat. gozdtg. hogy ne veszítsen.'. Ha tn eltér a tervétÓ.|1.jektívan szemlélni. így képes pártfogoltját a neki legkedvezÓtb mÓdon motiVálni. hiszen tudjuk' llrrr]. .rÍ. Ennek az|ett a | ( )Vctkezménye. fejezet csak ezzel a témával E konyv kezdeményezéseinek a gyakorlatba valÓ áttiltetéséhez a legbizto.l. A tanár képes erősen motiválni ont. llllenfeleinek nem maradt más hátra. Így mÓg erósebb a kényszer. Gyakran tereli tnt olyan nagy célok felé. Arra koncentrált. lr.lttiik: a cél most az|eLt. '. Egy tanár képes a fejlődést ob. hogy viszonylag gyenge fonákjít.hasznos'' a fájdalom. Semmi nem olyan eredménycs. nem tígy. mint amire saját magát egyáltalán képesnek tartja.'y n7 árnyoldalakat nem vessztik figyelembe. ha néha kénytelen egy kis is gyakorolni. hogy sikert akkor ériink el. . Milyen sokan elveszítik életkedv ket és a gazdagsághoz vezeÍ. mint maga az érintett.tísstigt'i. Itt most arrÓl a fontossági '. ha legyózl rrk rossz tulajdonságainkat.lagy a kiiL nbség aktjzijtt. Manapságez atézis már elavult. a l3. hogy melyik rubrikában kezdett el írni? Egyetlen ember sem ll. hogy gy6zzon. nek[il a helyiségból' A jő neveló érti a |ájdalom és az orcjm kcizcitti osszjá. tékot. Sikerorien.rlom meg? Hogyan tudom ót rávenni. vagy 'l t.i gyenge pontját megtalálni. mint egy jő tanácsadÓ. sabb mődszer a tréner-elv. ha valaki az'ért játszik. hogy hiába '.y ggy gyengeség legyózése annyi energiát vesz igénybe. amelyeknek egyedÜl neki sem vágott volna. inkább tidvcizlik azt.

Ez a -eondolat az ótestamenturrlbtil vlrlti. és így életcIrr Lij értelmet kapott. ||lomra' sót végre elfoglalta a neki kijárÓ helyet. Tizenegy nap 1. lr le Iki Ilrcgtisztulás évét.magának egy mentort. és a pénz nem játszik Szerepet.iIrri. cltttlrz(lrk ' r. r lrntáltan tcibbszorcisen megtértil ! Rengeteg idót nyerhet így példáu l egy te I' 1cs pihenóévet. elhivatottságunkat felfedezhetjtik akkor is. A lcgktilonb z(fub rémtcirténetek kerin. A i(j|ct nent rd ngosség. Megtanultam elmélyedni. és Ini az t. hogy mi mindent kcll hogy clidegenedjen a családjátÓl' de bizonyos idóre most sztiksége lesz. ha anyagi gondok nem Zavarnak benniinket. amelyeknek e lózíí rrrLrnkámhoz semmi k ziik nem volt. A napi golltltlk rniatt t l sokan érzik tigy. az e|sósorban az tn hozzlili||lisiit<jl |tigg. miért vagyok itt.S sok-Sok megírt oldal után végre tisztán láttam a feladatomat. amikor a pénz már nem jelcrrtctt lrklrtlli|yt szít. az a szenvedély. Ez a torekvés a jcivÓben is igénybe vesz majd havi néhány rát' Dc mindez semmi ahhoz képest. milyen értékesidó volt ez a számomra.9ért. hogy nem kell tcirnie a fejét ki|iZetctlen számlákon.ey czt a konyvet feIdolgozza. de meg kellett állapítanom. és keressen inkább egy jÓ k nyvelót! De ne hanyagolja cl erósségeit se! optimális kibontakoztatásukhoz keressen. oIyan konyveket olvastam. ha anyagi fti. Ekkor már a rncgtakarított pénzcrrt kamataiből éltem. hogy az elkovetkezendó()t Óvbcíl egyet szabadságon tcilt. nregpcdig Ligy.rItlikor azzal foglakozik.qtervezték a kovetkczóévtizedct. Gondo|om. . hogy ki vagyok én. Néhány őrára. ctét! Csorba esik az nérzetén. amivel csak akar. Kilenc év munka után. oda utazhat' ahtlvá csak akar. amit akar.egÓ scqben éliink. amely minden rcimet kiirt. hoey alapjaiban átrendczze anyagi iigyeit.leg Soha nem is lesz ez az eróssége.je.osítja az egészséget. Elhatá. ami cirornet okoz. amíg erósségeibÓ1 kiforrott tulajdonságok lesznek. hogy váIlrszok helyett csak kérdések voltak a fejemben.tam. és nyugodtabbá váltam. és a legktil nbozÓtlb tanfolyamokon Vettem részt. Jobb gazclagnak t:s egészségesnek lenni' mint szegénynek és betegnek. EZ alatt aZ év alatt azt teheti. hanem keresse a megold(tst! Ha mostanáig nem tudott megtanulni konyvelni' valőszínri.. Talriljon megokl st u g1:engeségei kivéclésére.Ialán on is rigy érzi' hogy bizonyos dolgokhozid6re és nyuga|omra len. sejti.ssé tenni. amennyi idot on hosszti távon nyerni fog. ha |. Ebbóla k nyvbÓ. LenyLígtzó lt' azeró és energia.crmészetesen . Nem kell' I Itlgy cgeszségcs. A vagyon birtoklása sokkaljobban megfelel az ember természetének. a legnagyobb árat akkor fizeti. t:Ir is kivettem magamnak egy szabad évet. t. A fejlődés tis az elórehaladás élettink terméSzetes tartozékai. . rrrajd utazgat. De talán egyetért velem abban' hogy az ilyen létfontossá. azaz clctcrlt tlitltasza lett. Az egészség lerombolásátÓl kezdve a család elharryaeolísírnkereszttil a pénzre éhes szornyeteggé válásig nincs olyasmi.Az optimális egészségi állapot is igénycl rrérni anyagi biztonságot. ho.egy mondattal megválaszolom. amely akkor szabadul fel benrrÍink. és néhány napra.Ilyenkor te]jeS nyugalomban elgondolkclzlrirttlrk ltz tiIe liik(irr' és me.esélyriket. Hi.l|cdezzlik onmagunkban élettink értelmét. Hogy segítsek magamnak. vitatására nem tudnak idót szakítani.l elsajátÍthatja ahozzávezetí cls(í lcpéseket.esá. írnikezdtem. ha nem rendezi vagyoni hcly. Fogadja el ezt a tényt. Altalában a pénztelenség vet árnyékot a csa|ádi életre. Ne krizdj n nnraga ellerr. A szctttita népek kilenc év munka után e. csak azért' mert kétségbeeSetten prőbálkoznak rirrá lenni gyenge képességeiken.. egyszerríen csak gazdagították az élcIe lnet. és trénert. hogy az élet |egfontosabb kérdéseinek nrcg.1l1lctt ncrn foglalkoztak semmivel.ltt'y t. aki az erósségeit s e gít i ki bont akoz't atni ! Mekkora áravan a jo|étnek? Íclítldozni a tazcla.ey Óv pihenót szántak nragttkttltk. Ezek a kérdések két dolog l'iirlil forogtak: tudni akartam.e kcrcléseknél jobb. és figyelni saját belsóhangomra. Kezdje el felépítenia vagyonát' ez a befektetés ga. illetve klir. hogy mind a kt't kérdéstegy. te Ilgerhez. Megtanultarn medi.Nem a jőmőd. tttz. E'n azt vallom' hogy az a jÓ' ha az embernek van pénze.lctem értelme. A szabadságom pihenéssel kezdtent. azza| foglalkoz. hat. Ha akartak. hogy megtervezem a j vómet.eenek arről. és azza| a feltett szándékkal ijltem Ie egy pálma alá.. Szélmalomharc ez.edzi''. A pénz gyarapítása is ebIlc a kategőriába tartozik. sábbát éve lpihencí év Kőpzelje el. arrlicrt llc lChctne a jőlét iránti torekvést felelő. azaz o|yan személyt' aki rendszeresen támogatja Ont. inkább apénz hiánya vezet b rr(izi'shcz. A jrimrid elérésepersze árat kÓvetel: az idejét.egye el. 69 '|. rre szliksége. addig . llrtn.e és boldog családi életet él-e. és kLil nberr stlltlt rtiItcs rlí iclc. mint fordítva.Énmegta|áltam ezt. Mit tenne. E'lutaztam a Karib. ha kivehetné azt a bizonyos pihenó évet? Egy évet.

: Mi a tényleges vé|eményea pénzrcÍ|? . o Ha korlátokat állít fel magának.. .'q. hagyja. . ha meg tud majd élni a vagyona kamataibÓl. mert kétségbeesettenprÓbálják kiktjsz bolni gyenge tulajdonságaikat. De ha tn mindig ugyanazt rendeli. hogy csLicstcljesítményei nem megismételhetóek.Ezért is kérem. o|yan ez' mintha . o Vállalja a felelósséget a sikereiért is. és aztán mégsem tette meg? Mi- Elhatározta. A jőlét lehetóvé teszi. .llirlkra? Azt a ruhadarabot rendeli meg' amelyrÓ1 gy véli' hogy tetszeni Iog.Micsoda kérdés!Hát ki ne Szeretne tobb pénzt?!'' Igaza van. lt. De ez az á|dozat elenyészó ahhoz képest. aki tapasztalatai révénképes kihozni Aki elsósorban a gyengéire koncentrá|. mint a kicsik' eltakarni a célt. vagy azért.hogy szeretne-e Vagyonosabb lenni. hogy nyugodtan. Kérem. hogy három hőnapig nem vásárol magának ruhanem t. De biztos benne. hogy takarékoskodni kezdett. la megkérdezném.v e:j ' é's megfelel tnntk. annak nem marad ideje kifogásokra' és muszáj e-qy a sikert elérnie. Aki l l0 száza|ékot nyrijt. Nagy a kiil nbség akcizcitt' ha valaki azért játszik' hogy ne veszítsen. Mindaddig. már fogyőktirával o Ktjlt tt-e már o PrÓbálkozott-e o rtilt? ért? - Elhatározta..Jelenlegi helyzetiink nem más. soha nem lesz képes vagyont felépíteni.jlne a céljaikat elérni.l azt gondolja.l a maximumot.. Taldn az itt olvasottak cjsszetjtkozésben állnak eddiginézeteivei és hiedelmeive|. de aztán mégiscsak vett valamit? Miért? o Vett-e már fel fedezetlen kolcs nt? Miért? o Elófordult már. hogy mást (vagy tobbet) hoz. JÓlétének ára az ideje. és utána még sem lett belÓ1e semmi? Miért? 10 1l . mert a problémák nem képesek A sikeres emberek tudják' hogy miért van sztikségtik muszáj helyzetekre: ugyanis sohasem lennének boldogok' ha nem sikeri.'' Anthony Robbins: UnLimited Power A fejezet legÍontosabb gondolatai A nagy célok reálisabbak. mint amit ( )It megrendelt. Sziiksége van onbÓ. csak azért. Ha bebeszéli magának.ilmények kozcjtt kellernetlen érzéseketkeltenek onben. amennyi idóvel gazdagabb lesz. ho-ey valamit nagyon elhatározott. Ez még akkor sem m rlrlisképpen' ha On gy gondolja' hogy t bb pénzt szeretne. hogy egytitt rájTjjtink. hogy nyerjen. hogy tobb 1rt:rtze legyen? Emlékszik még a csomagktildó áruházza| kapcsolatos pél. iigy szabotálja cjnértékelésének cr<ístidését.kodik rrrindig ugyanazt a megrendeléSt fogja feladni. anyagi problémáktÓl mentesen elgondolkodhasson élete érteImérÓ. nincs sok érte|me annak. amiro. I Sokan teljesen elveszítik életkedvtiket és minden esélytiket a eazdagságra.r 1lostást abban a reményben várná. válaszolja meg a k vetkezó kérdéseket: tobbet' mint amennyit ki akart adni? Miért? eredménytelentil? Miért nenr sike. el is éri veltik az elvárt hatásokat. Alapjtíban véve pontosan azzal rendelkezik ma. mit is gondo| tn valojríban a pénzr6.l. valÓszínri1eg azt r'lilaszolná: . amíg on tlgy gondolkodik a pénzrÓ1' ahogyan gondolkodik.Lehet' hogy az eddig említettek bizonyos kori. hogy takarékoskodni fog. mint életfiIozÓfiánk ttik rképe. hogy tudatalattija is azt akarja. majd abbahagyta? Miért? o Volt már gy. jő tanácsadÓra. lllr mást vár.

Milyen Üzenetet klildenek az így gondolkodők tudata|attiiuknak? Fé|nek.qyen onnél mindig l000 márka! Ne kciltse el. hogyan gondolkodik a pénzr |! Jelolje meg aZG kllt a mondatokat.bb megy át a teve a t fokán. aki takarékoskodik. hogy kisebb kifizetések. Nem érzik jÓl magukat. tJlÓ. hogy tisztán lássa. tz Suszter. ugyaniigy bizo . Sok pénzt csak kegyet|enséggel lehet szerezni. maradj a kaptafánálI Aki a kicsit nem becsi'ili' az a nagyot nem érdenrli. Miért csak ennyi? Miért nem t bb? Miért nem legalább l000 DM-nak meglelcíosszeg? A legttbben kevesebb mint 30O márkát taftanak apénztárcáj u k ba n. amiben hisztink. hogy azért aggÓdjék' hogy netán eIveszíti apénzét. miben volt Fontos tanács Legyen onnél mindig l000 DM-nak megfeleló sszcg! o lgy gazdagnak érzi magát. A tobbikijelentést rr1a át rigy. hez mindig legyen pénz onnél. és ne tegye a t bbi kozé. általában mennyi készpénz van onnél? Kérem. vizsgálja meg. Ahogyan a légzésresem figyeliink.g. amelyek által megszőllíÍ. o Jő riton halad a jÓ|ét fe|é' ha tudatalattijába bevésódik' hogy onnek apénz orcimet okoz. novelje 5000-re). Vajon hogyan éreznékmagukat nagyobb osszegeknél? A jőlétre valő felkésziiléslegjobb nődj. o Leszoktatja magát arrÓl. a Erősíti cinfegyelmét. És ezt .vaérzi magát. A pénz nem minden. írjaIe az cisszeget! Í. Nem bíznak magukban.r i\ testiinkben végbemenó legt bb folyamat automatikus' tobbnyire tudo lrrítst sem veszÍ. akinél ne lenne legalább loOO DM készpénz.ey bizonyos dolgoknálegyfajta belsóellenállás is gátolta ont? Kiil nbség von ak z tt.gtanulja magát jÓl érezni a pénz- Mennyi készpénzttart magáná|? Ha reggel kilép a lakása ajtaján. nrintsem egy gazdag bejutna a Mennyországba. hogy vi gyázzon a pénzre.csák'' l000 márkánál. Apenz kicsriszik az ujjaim koztil. ha megtanuljuk magunkat jrit érezni a pénael. hogy van pénze. olyan vagyonos emberrel nem találkozik. Ezért nagyon fontos. Legyen eZ a Vastartalék.orint a Hozzászokik. A pénz jellemrombolÓ.e rryos mélyen begyokerezett dogmák szinte automatikusan m tudar . az valakinek hiányzik. és amit okarunk. A pénz biidcis.a kiilcinbség' arnikor sikert ért el' és amikor kudarcot vallott? Lehet' ho. Nincs is ennyim. o Megtanulja. Felkésztilarra. Mit gondol. ahogyan az onnek megfele|. E|gondolkozott-e már azon. AnÓl félek. ha sok pénz van nálam. hogy egyes nézetei mennyiben szolgálják ont céljai elérésében.rigy konnyedén változtatni tud azokon a nézeteken' arnclyek inkább gátlőak.rIattinkat. hogy szívesen lenne Vagyonos' de kcizben azt gondolja apénzmegnyomorítja a jellemet. Ahogyan azizmaittrenírozza. hogy ez érvényesarra is' ahogyan . Hogy m iért? Tanfolyam aink résztvevói ezt á\ta|ában a kovetkező. A pénz hasznos. Csak az lesz gazdag. Rosszul érzem magam. Az elkovetkezendÓ. 13 Apénz beképzeltté és arrogánssá tesz. Ők már akkor megbarátkoztak ezze| a szokással. Azt tanácsolom: le. Mi a véleményea pénzrcí|J a gazdagságrol és a jolétrol? Kérem. A jőtét tudata is fejleszthetó (ha az említen osszegnél már jÓl érzi magát.vagy kirabolják. mit gondol apénzrd. Elképzelhetó.kkcl indokolják: Í. csak a pénzemért szeretnek.kodtetik tlénzévelbánik? tn o o o o o Kirabolhatnak. elveszítem a l000 márkát.ponto- san gy eddze a tudatalattiját is. Ha gazdag vagyok. .ink rÓ|a.. Attől félek' hogy egyszer en elkcjlt m. Ha én pénzt kapok. amikor még nem is voltak gazdagok. Ha ráj n.]<ben tudatosan használom a hiedelem szőt a pénzr(fialkotott nézetekk-e] kapcsolatban. és me.

a pénz utáni <licséretes tcjrekvésenrnek Ll A A A péItz kényeInressé tcsz. ho-uy ez rrt'ttt rria abban.l A pt:rtz tteItt mint|en. hogy mint egy hiilye. ! Ll } En a j vÓ. gazclag lehetnék cle nenr akarok.gazdagság irigyeket sztil. hogy én l.J Mirjclnen nrinden."'koclásra b. az arcára hir.Í|. L-l A siker nrértékea pénz. LJ Soha nent voltant annyira Í. ValarnikromoszÓmahibának kellszerepet játsza. jogging''.l Mitlclcn elííreelrendeltetett. amid van.Jo és. onnli. |-J A sZerenyscig dtcséretes.A pénz boldogít. T bbet' ! LJ Ahhoz k(isziinhctó. a jellemtik n esik csorba. sazdagság egészségenl rovásáramegy. |)c ahhoz.eÓgiai érzekkel tiv ltve krjzolte: .'l()lt mondatokat. nrint a mágnes. ! L-J A cslllagokbatl. ha néhány évvel ezel tt Ilcttt istttt't l'cclterl volna ossze Hawaii-on a hosziitávfutÓ Stu Middclrnarl-ncl. csak csavargciknak és tehetségteleneknek van sziiksége. . Maga olyan zajt kelt. rc gcvózódéseinek ttikorkcpc? | 'clretséges' hogy mcgkozelítÓ1eg olyanok a rr. I . LJ . a Rocky-Mourltain-frrrlis (600 mérfold). .jtlrrrl kír iil ezt mindenki nagyon viccesnek találta' azegész osztírIy ra. ! A sok pénz csak aggodalmakat és problémát okoz. anttak nincsen igazi barátja. hogy sok penz szép és jő.izetnenr. Aki gazdag.Ezanézetazévckstlt. és a _ drog rabjaiví válnak. LJ Ha a gyernlekein gazdagságban nónek fel. ttrtlja. nem. Ll Ha nagyobb a j vedelnlenr. Kérem.ben rÓja a kor ket' ahelyett hogy odabent lLrtás. .li nem állhatonr a Íutást.rjrtokság l00 rtlcr|oldott .ben is elégedett leszek azzal.gal kapcsolatos néZeteim.-! A L--] Van a pénznélfontosabb. LJ A gazclagság nagányossá tesz. I{a. L--. hogy a 'pénzenr társam nrár nem is szeretne. és utáltam íutni.tcgedJ nreg azzal. haIrem prÓbáIjon Incg futni! Az elefánt magához képest 1riIrengetne a valő épelméjeknek.iittltlriet|t'I rttcmtné vált. Arnikor elr-neséltem neki.átni fogjuk. |ussa it mlig egyszcr lrz OIt íItaI Ilteg. az csak azt nenr ^\i hogy hol vásároljon. hogy én is ncvethessek' még nem volt clÓg rrbizalrtlltttl. . szánalnras és siralnlas.. Minden rnás sportágra rá lchctctt lrcszÚ|rli' tIt'lr . egy alkalomrnal a tornatanárom pont mci. lItklilllr . L_l !-J Sok pénzze| dekadenssé válok. tobb adÓt kell f. az EgyesLilt Allamokbeli |'.t.eyban. ezek a néZetek nrennyibcn beiolyásolják az l lctét? Érzimár. Nem véletlen' hogy így alakultak a.L--J L--J t. LJ azt gondolja.van megírva' hogy gazdag leszek-e Vagy sem. A-ga7dagság csa|ádonr rovísára megy. LJ Az rrtolso ingnek nincs zsehe. Ncgy\'()Iléves korára megnyertc r 11 az sszes létezó hosszrjtávfutÓ versenyt.. hogy képes letten.. gazdagság igazságtalan. Mit gondol. rtttiItyének kialakulásábart. .I".n szereti a szegényeket. hogy mely tényez<ik játszottak szerepet perrzr(Íl alkotott vcl. ! Mennyiben befo|yáso|ják ont a nézetei? l.Scháfer.jtarrr r(ih(ig(itt.. futás cí rrrrin. ha tiinnyedén jár. Lt ]. Ús tiillll ilírgrekordot állított fel: l000 mérfold l l nap alatt. Gondolhatja' hogy a korrdíciÓm is ennek mcgÍclcl(ÍcIt irIlrkrrll. pénz tiszta energia. IlIrllÓkszem' az iskolai tornaÓrákon futőlépésben kellett eljutnunk az oltG t(ít(fl asportpályáig. hogy anyagi hclyzete.ealább tíz percen kcrcsztliI. r r nrint anrinr varr.|cszti v'adakat!'' Es cz így ment tovább.r jő melcg á. !. a hatnapos franciaországi futás.eondolat.egyelrnezett.'v hiszi.. de pénz nélktil rttinden sentmi. hogy ezek mcgfelelnek Onrrck? k rÜIménye i' mint amelyekrÓ1 A mult nem azonos a jovovel Néhány évvcl ezelótt 96 kilti voltam.J Vonzonr a pénzt. soha nenr Íbgok keresni.'vÚr1tjlni kezdtem a iutást.o nleg kellene változnonr.. r-_\ L] A. le. amikor annyi en-rber éhezik.lgoknak nlár nerrr is tuclok cjriilni.r volna takarékoskodrri. hogy pénzzel nem lehet bolclogságot venni. L. . LJ En szeretenr a pénzt. hogy t kilométeres k rzetbcn cli. Maradt is volna minden a régiben. Kevés dolog tudott 'rkkora undorral eltolteni' mint az a . esÓ. vonszoljarn magamat a szabadban. RendkívLili peda.qottem lLltott. amim van. L] I'ÚtlzlelcnÍil bukott enlber vagyok. Sajnos. L] T l sok pénz nrár obszcén. LJ Ha akamírn. Amli-qy is azt vallottam. valaki hidegben. ántim van.eZtényleg.Nincs szerencsénl. nem elhanyagolhatci rnértékben. és mindent beleaclnék. .'tLil idétlcn''. szép tloIog. L_-] Ha sok penzerrl van' aprÓsi.intelligerts entbereknek minclig vagyonosaknak kellene lennitik. ne lyukat rt'ssen a ftjlclbe. L] Sok pénzze| csak ellustulnék' és nehézkessé válnék. Fi UPénzze| sok jőt lehet tenni. legyen. L J A szcgénységrossz.

Manapság már nem is értem' hogy miért nem fut mindenki. ha valaki ( \ilk így érzi rnagiit. Azót'aa futás életem részévévált.. hiedelmeinknél nern a tÓbbsi'g clve ' ha||('lTl aZ érzelmi eró dcint. a tisztesség rendkívtil fontos tulajdonságok.Jélenegatív vctg. és mivel szárrtlira az egyenes jellem. jobb kciriil.rnáciÓt. Cyokrctn a.apénzb|idos''. JÓ példa erre egy ismeróscjm.Ugye. Tisztázza magában. Ha már idót és pénzt szctltcI crrc |'tlnyvre. . hogy hcíny. hogy mit is gondol vatojában a pénzrc5|| Képzelje el. rtkktlr tt |\. vagyon stb. . Az első cit percben Stu eIemezte a stí|usomat.l Egyet|en meggyózodés is donto lehet D ntéseinknéI nem a:jcíts:ik s:. hogy értelme is le. akkor tegye ezt Ligy. nem takarít meg .'' Stu Middelman kifejlesztett egy nt<jdszert' amely megnove|i az energiát.il is abba a helyzetbe kertiljon.erepet.és |ábtartással kapcsolatos tanácsot.idcirjt vtílt ki. és ráadásul még or mom iS te|t benne.eásoclon.mődon nem fáradtam el. nehogy véletlenÍ. BÍjszke voltam. - tttcggyózótlés htiz'cjtlik meg mi)g tttik.elepő. hogy jő futő lehetne belÓ. De mit lehet tenni. egyszer en meg akarta mutatni nekem' hogy másra is képes vagyok. Inkább koltekezik.ink futni előszcir szép lassan. ezért inkább .. és elme. így ktilrlIrbozó nézeteit nem képes sszeegyeztetni.ey esetleg fel tud..eazda. objektívan |lyt'záá||ás magát intelligensnek tartÓ embereknél (így nála is) enyhén szőli lr butaság' ami egyáltalán nem néltÓ hozzá. De Stu nem hallgatott rám.'cjrcjmmel'' lerrttlnd a saját és családja.led. ami megfelel a hiedelrtrcinck.eyen! 77 Iirr.eytarn. Kortilbe|tiI két és fél őrat futottunk. csolatos véleményiink bárm ikor megváltoztathatő. De ne feleclje.'!ll'sek. hogy cinmagunkkal kap. és kommentálta.q prőbáltam némi ellenál|ást tanrisítani. Majd elképesztiíajánlatot tett: a ''Vedd cipód. ho-ey: . ha 96 kilÓmat Óvatosan 1rzomaz árnyékban.20 kilőt fo. hogy on gazdag le. negatív képzettdrsít sok eró. ho. Írja le. hiszen . és így a zsírtartalőkok gyorsabban tudnak felhaszná- N'lilyen az elónycik és a hátrányok aránya? Elképzelhetó. Az emberek nag/ t bbséqénélct: anyagi l.n eríjsen' hat a: ér:elneinkre. és cit percnél tovább amrigy sem bírom a trízó napon''.): Ilzze| a gondolkodásmőddal minden rendben is lehetne. aki hiába tudja. A sport annyi erót és energiát ad! Ezze| a példával szerettem volna megmutatni. és tij ismer.v po:itív trlt Vorr. mit ért az anyagi bóség fogaImán (tÓke.sé8 neTatív asszoc. hogy eg1l elhat rozás mill.v kereseny'álto:tcttni akar anyagi he Ly:ctt. . nézve az ilyen 1:r e píteni a saját vagyonát.ttlt k nyvet csupán elolvassa. például: tc'bb időt tudna a családjával tcjlteni. pénz. Milyen érvek támasztják alá azt.('IlrInit. és ilyenkor jobb. mint a: anyagi ftiggetlenségr(íl alkotott kép' '. és cissze sem lehet hasonlítani mai kondíciőmat régi mivoltommal. Elkezdti.eságáről. telen egyfajta misszionáriusi kifQezés tilt ki. Látom a moz. a probléma csak hogy ismeróscjm azt vallja: a sok pénz jellemrombolő.tt.. tulajdonjavak.ink egytitt futni.eyen? Milyen elónyokkel és milyen hátrányokkaljárna? Fussa át mée eeyszer a megjelolt kijelentéseket! I- Figyelem! nyv legfontosabb gyakorlatai k vetkeznek nlost. lehetnének alkalmazottaik' tobbet utazhatnának.eyi. Majd actott néhány légzéssel. hanem a:. hogy nagyon gazdag. ha nem ismcri azezze| kapcsolatos néZeteit' Gondoljon arra: tudatalattija a legjobbat akarja' így az életétÓ1 pontosan azt kapja. kéz.L. ?! st'qCket kcithetnéItek. Me. rrrÚnyek kozott élhetnének. De ha g.. Minden az tn hiedelmein miilik! Hiába akar gazdaggá válni. amitjÓl csináltam. k l llr a Itlr!atokat ír sban kell elvége:nie. hogy az cl<írly(ik rrrllrikához tobbet ír. hogy a gazdagság neki elé rrl'Tkct jelentene. biztosarr talál egy-két hasztltls Ús ['rtÚkcs in.lődni.tt.érintetlen és tiszta'' jellemnek. hogy sikertilt végigcsinálnom az elsó edzést. Feleségénekés neki nem kellene olyan kemérrvcrr dolgoznia. Az elején mé. dél van.

hogy menjen kiilfoldre dolgozni. de a határokat is. anya. Sorolja fel azokat a szentélyekct (legalább hármat. A lényeg. Legyen sikeres. Ki Azokkal a nézetekkel. eyakran éppen azt az érzékeny pontot mutada mec. kol legák' szti l<i.nség jÓmÓd nak lenni.e a pénzr6 vallott egyes felfogásokrcil az-t' h<lgv aztlk r. A tanácsokkal tobb sze-mpontbÓl is ÓvatosaIl ke ll lxiIlrli. Valőszín( hogy a pénzzel kapcsolatban is hallott határozott áIlításokat. amelyek segítik t )nt céljai elérésében' Lérez|k egy igen egyszer technika. tiink n . on sikere a szÍ. aki tr(rn ott van. h o.rn katársak.'ont a legkÜlonbcjzÓbb életbolcsességekkel. )! A tanácsadÓnak természetesen Szemmel kell tartani a saját életétis. hogy a pénz 1ri és hasznos. szcmély: 78 Jo a pénz. rokonok' példaképek. tlc ne tulzottan. Alapvetően érvényes: Soho nefogadjon el tanácsot olyan embertól.ey egyszerűíen csak megfigyelte a kornyczetét. akivel a legt bb idót t lti (társ. Csak egy kicsir jobb. nemigen ltleiák azt tanácsolni. ahol a t. Iegfeljebb tizet). .I. Néhány évszázaddal korábban még az volt az uralkod<j nézct.ellátták. N'lert akkor az L 2. ho.k. . arra máglyahalál várt' A n vcrryekr. mint nekiink!" De ne sokkaL joltb. De rrliclótt ezzel megismerkednénk. ha erre vágyal'tlzik. barátok. m r.1vakran saj t helyzetiink burkolt mogyar z. A tan csok ..rnya- szernélv: 2. képte.lazak vagy hamisak? A jÓ' a roSSZ' azigaz és a harnis fogalrrrliIril szrjltj ttízisek mindig felforrősítják az érzelmeket.. hogy ne válla|jon kockátlttot.}< kudarcának lenne a bizonyítéka.az illetóvalőszínri1eg csak a saját beszríft|ilt életéról beszél. A tanát sok lényege. A legt bb tanács burkoltan nem más' mint a tanácsadÓ saját helyzetének . ho. urz. és maguknak kÓszcinlrctik azt a helyzetet.ilÓ.tjl is lrzl 19 . hogy felmutassák azUtat. TaIárr e lég volt az is' hogy az élctébenfontos szerepet játSZő SZemélyek . hogy gyermekeik mellettiik maradjanak.? Hogyan intőzik gi tigyeiket? Milyen tanácsokat adnak? 1. amelyeket a legtÖbb ember vall a pénzrr1. akik az e ls l8 évben a legertísebb bcfolyást gyakorolták orrre (apa. r'liltoztatni apénzr6 vallott néZctcit és az ehhez kapcsolÓdÓ dogmákat.ttÍtti.e látta' hogy sztilci hogyan intÓzik a pÓnztigyciket. nevelő. amellyelképes 30 percen beltil meg. . Esetlc. Altalában hihet a szlilcirlck' alttikcrr azt mondják: Mi áll e nézetek m<igott? Leh ets é ge s.gy m e g-e y óz ód é s é n ek n a gy ré s ze i n k á bb vé l c t l c n s zc r íe n alakult ki. szcmély: 5.k.l.barkácsolni''! A fclsoroltak rnilycn viszonyban vannak apénzze|. Elégedett tn a pénzrÓ1 vallott felfogásával? Ha nem hiszi el.r|Íttámasztása. Aki mást vallott. Azok Megismerte a pénzro| vallott nézeteit _ és most hogyan tovább? hat onre ma a legeróscbben? Kiindulhat abbÓl. személy: 3. Ha valaki onnek azt javasolja. Van-e egyáltalán jogunk a hi. Szabotálják saját jőléttiket. nézzuk meg.l-cgyen jobb sorod. baráttlk. lt. hogy azokat a nézeteket erósítse magában. vagy rossz? Vajon állíthatjuk.Melyek az tn pénzr6 vallott lcgfontosabb nézetei? Vajon rosszat akarnak Onnek? . tanár.lrlácsadő elbukott. Sporttárs ak). még akkor sem. ahovd On szeretne eliutni! . amelyben vannak.sy tcibbnyirc anrrak a szernélynek a hatása a legnagyobb. személy: 4. lrrlgy lr Iiii|tI tliIryér alakri. akkor soha nem lesz jőmÓdri. 3.crmészetesen lr lcgtobben jőt akarnak. akik szeretnék.r szi-ilÓ. Lehet.

. Nehe- elÓ. . ahogyan .. . .j tt vissza. Ho. Irigyeltt. Az1|y mődon károsLrItak ltzLttliIt '.ey szÓIt. '' Néhány hét mtílva a lÓ három másik vadlÓval tért vissza. . mint egy asztallapot: látja. Azírlrllyam esésekor. . de kovetkezetes vagyok az igazsághoz.Ki tudja . Hiába r.e az egyetlen konzekvenciát. hogy kovetem az igazságot.'' Alrrikor Gandhi megnóstilt.'' De a parasztgazda csak hajtogatta: . Einstein őta tudjuk. a természetben ilyesmi nem létezik. akinek volt egy szép lova.. Ilrley részvényekkelnincs szerencsém''. Mondták is: . esetle.de lrcrr megsértették a részvényvásárlás minden valamire valÓ szabályát... de tjaik késő.No lám. ahogyan azt olvasniés értelmezniakarja. .Mit érdekel engem.qnap milyen ostobaságokat mondtam ! " Ilyenkor rogt n arra gondolunk:. . Nincs objektív valÓság. csak nincs szerencséjtik a va.bbre a do|gok megértésében. hogy a realitás a szemléló rrrtívc' Amit látunk.Micsoda balszerencse!'' A gazda ismét csak . Megtetszett egy ruha' 1'yorsan megvette.l a tapasztalatbÓl kiindulva meggy<ízódéstikkc lctt.Ki tudja.. A falubeliek szornyÍilkcidtek: . A kcivetkezetesség azt jelenti. és eltort a lába. hogy azért látunk színeket. a véleményt alátámasztÓ 1rÚldánknál maradva: asztallábra) varr sztikség. hogy a még nagyobb veszteséget elkeriiljék. Kivéve a parasztgazda fiát.. '' A hábor véget ért... Az igaz és hamis szerinti felosztás nem visz Mégis.jir . Szeretett valakit. miután felismertem azt. Semmi nem olyan' mint ahogyan az a sze- miink elótt megmutatkozik. hogy te. a volt német kancellár. ki ttrcl. Nagyon bántotta lt tltlIrlg' lrz a1l.De mi van a kcivetkezetességgel?''.ic1z volt-e vagy sem. tett: . és a falubeli férfiak koztiI egy scrrr. India fiiggetlenségének szente|i.'Ki tudja ..bb mégis elváltak. óugyanis a beteg 80 Ahhoz.ink.qy e hozzáá\|ás . A faluban sokan irigyelték ezért. mint amikor késÓbb elhatározta. 'rrrnagát KépzeljÍJk el a véleménytgy.l a látásmődtÓl.k is a gazdát.eukhoz: . de végtil mégsem hordta. és azt mondogatta.it. A jő és a roSSZ kategÓriája teljes mértékben emberi találmány.. Ez a konyv onrrt'k tigy . nehéz elszakadni ettÓ.Ki tudja . mint amit Konrad Adenauer. Szeretnénk bízni a ttbbiekben és onmagunkban. '' Egy nap a lÓ elszaladt. tom' mint tegnap' akkor nem az jelenti.Ami megmarad.eényt. Talán segít ezzel kapcsolatos nézetei rijragondolásában. mert a tárgyak elnyelik a napfény spektrumának osszes tcjbbi színét. hol nem volt. Ennek fó oka a biztonság iránti i. |. ennek megválaszolására nem vagyunk feljogosítva. mert mi tigy látjuk. bizonyosan más nézeteket vallott a házasságrol Ós a szexról. EbbÓ. . Es éppen erről van szÓ.rlla miatt nem tudott bevonulni. ..A kcrdezőskodni kezdenek' hogy kinek van még roSSZ tapasztaIata a rÚszvcrryekkel kapcsolatban.on cinmaga maradt. hogy testét és lelkét csakis cs kizárőlag feladatának. 81 k z- .liink fi. az t nik a tárgy szírrének. az azé. és a falubeliek azt mondták: . A kígyőknak r'z a k nyv egészen más valőság. A gazda csak annyit mondott: . Hajlamosak vagyunk arra. Ók ugyanis csak infravcirciset látnak. nem egyszerritb a hiedelmeinket is ma. .igg. " Anlikor a gazda fia be akarta tcirni az egyik vadlovat' a firi leesett.ja pcdig pr l'liIta vigasztalni. Hogyan szriletik a hiedelem? E-gyszer volt. hiszen neki élt a fia. ''. . tapasztalatra (a PrÓbálkozott-e már részvényekkel? Ha igen.. hogy mindent besoroljunk azigaz és a hamis kategőriáiba. Ha már a realitás tÓ. miiyen sikerrel? Van né- Irliny ismerósom. . l'rrtlknak kialakítani? Biztosan előfordult már. Nem sokkal ezután kitcirt a háborri' a férfiakat behívtak katonának.rltoztatta meg a véleményét.Micsoda szerencse!'' kiáltották. volt egyszer egy parasztgazda.. és elkezdik szorgalmasan gyríjteni az asztlr||lilllrklrt. ha elolvassa Mahatma Gandhi kcivetkezó mondatait: .rt lőtezik iigy. zíinkre esik elfogadni olyan kijelentést. uyorsan eIacltlik a részvényeket.. .hittiik' hogy zoldek' amíg ki nern deriilt. on mindig az. .Kitudja.'Micsoda hihctctlcn szerencséje vanl'' rnondták.De jÓ lenne nekijnk is egy ilyen szép állat!'' A paraszt csak azt válaszolta: . mert csiinyának találta.eyonukkai. Ha ma a dolgot másképpen lá. a lovak nélktil a gazda fia most egéSzséges lenne.. A falubeli emberek alig tértek ma. aki egyszer vagy kétszer ugyan már vett részvényt.9 még tobb kÍjlonbozó. hogy megváltoztatom aZ irányt? Igy ugyan a miíltammal szemben nem voltam kovetkezetes.létez|k. hogy egy véleménybÓ1 hiedelem legyen' legalább három vagy rrtl9y.A kovetkezetesség nem abszoltit erény. hogy megváltoztatta a nézett.

amelyek alátámasztj k a nézeteit. írja fel ide azokat a nézeteket. birtokolni: Milyen vagyont. barátokat.anyagiak. . maj d r gton f (Íznek hozzá v a|ami ma gyarázatot' hogy miért is képtelenek jől gazdálkodni. Ugyanis a hibás dogmák ana kényszerítenekbenrriirlket' hogy a téves dolgokra cisszpontosítsunk.nem''. és milyen anyagi kortilmények kozott kíván élni. barátokat' egészségetés családot kíván rnagának? |-lt1lozzon vissza az on által korábban megjelolt kijelentésekhezl Melyek rry jtanak segítséget céljai elérésében?Mely tézisek gátolják? Ne fe|edje: t )tt ríllandőan keresi a bizclnyítékokat. Kérem. ezektájékoződási pontot nytijtanak a rovid. hogy ennek a nézetnek a bizo- o ' . hogy véIeményiinket meger6sítsiik. - - . Természetesen ehhez elósz r tudnia kell. Hét va. hogy tudja. mivel akar foglalkozni.itu ciő. foglalkozni: Milyen legyen egy átlagos napja? Mivel akar foglalkozni. lenni: t bb éven beliil szeretnék: Milyennek akarja látni onmagát. soha tobbet? Hogyan |ehet megváltoztatni a pénzze| kapcso|atos nézeteinket? Megállapítottuk.eleve'' ket. Kezdje a távlaticélokkal.'' ValÓban minden gazdag emberre irigy valaki? Ez az á||ítás |egalább annyira felel meg a valÓságnak.. ni. milyennek lássák ont a t b. filozÓfiai. biek? nyítékaittalálják meg benne' Vajon ugyanezek az emberek tudnának-e találni arra is bizonyítékokat. érzelmek és az élet értelme.sirliiclot kíván rnasának? o I llirorn Vagy . aki osztja ezt a véleményt? Ők azok' akik azért nyitják ki az rijságot.l... Hány embert ismer.Ahhoz. Az tn vilríga olyannti lesz. és mivel nem. .kt)lcscjnvesziink. . . . soha t bbé? I \ { (asziondoljon az asztalrről rajzolt képre! Egy hiedelem egy véleménybtíl tlrllap) és sok-sok azt alátámasztti tapasztalatből (asztallábak) ő piil lL. Ne felejtse el bevonni az é|et cit legfontosabb terÍjletét: egészség. Bármelyiket! Ezért is van annyiféle vallási. Azt ltil. . . hogy mit is akar. Fóleg ol1lan események utcín kutatunk.'A gazdagnak sok az irigye. hogy segít-e tnnek elérni a céljait. és hogy sok áldásos tevékenység valÓsíthatÓ meg általa? Minden bizonnyal! Hiszen minden hiedelmet alá lehet támasztani. . Arra a kérdésre. amelyek megerósítik a véleménytinket. kérem.jct.. és mivel nem. amire hiténekfiiggvényébenkoncentráI. tapasztalaÍokat. hogy mi akar lenni.és kcjzéptáv cé|okhoz..sokan azonna| rávágj ák a. fogla|kozni: Milyen legyen átlagos egy napja? Mivel akar fogla|koz. hogy: .Jől gazdálkodik-e a pénzével?''. poli- tikaiirányzat. amelyben éltink. . '. Nagyon fontos. egészsÚgt't t:s c. mint az ellenkezóje. amelyeken változtatni akar: I látni nmagát. Ha ezt még nem tisztázta. kapcsolatok. mtisoktől is .et. hogy a gazdag embernek sok a csodálÓja. birtokolni: Milyen Vagyont. .ey tobb éven beliil szeretnék: lenni: Milyennek akarja . mely meggyózódés 1e lcnt inkább hátrányt. most írja le! Gondolkozzone|. VegyÚk például ezt a nlondatot: .. A sz. Itt csupán arről van szÓ. milyennek lássák mások? ) ) . A kérdés nem aZ' hogy ez atézis \gaz-e vagy Sem. t tikr zi meggyózótlésein A pénz jellemrombolő.hogy apénzjő. hogy nincs igaz vagy hamis nézet.ttttilyennekazt hinni akarjo. .

néhány '. és prÓbálja meg véleményétonmagában. annál erósebben rnutatkozhat meg igazi énem. amelyeket nem szeretek. 5. milyen meggy6z6dés hriződott meg a sikertelenség nr g(ltt. 85 .It. ncggv :lítll.an változik az életem. akiket szeretek? j vőben nem atlomfel ezt Megmaradnak azon kotelezettségeim. amelybÓ1 hiányzik minden lelkesedés. ? Ncm. Lassan teljesen elkedvetlenedem. I'ehet-e va7yonos az a személy.vagyok képes. Nem vágyom a munkájukra' nem szeretném a barátaikat. hclgy az adott nézetnek. Valahárryszrlr ltz t'It. És ha belegondolok. így elszigetelten. akiket szeretek? Nem tudom nekik azt az életmÓdot biZtosítani.:' nie. Nem szeretn ék hozzájuk hason l ítani Sem magatartásukban. Mit jelent nekem érzelmileg és anyagilag. 4. a l akásukat. hogy képes vagyok erósíteni a jcllcrlemet. Nóaz cinőrzetcttt. az autőj ukat. mint ahogy azt Szerette voltra' rttcg kt.llr'tt nem gy tcjrténik valami. a csctldclomnak.eytik például azt a kijelentést: pénz jellemrombolő''.A p énz. Megvizsgálta.jlri t.. Lehet-e va{yonos aza személy.st'tttt'tt? zni ? Változtasson a nézetein l rldig né. Keresnifogom a lehetóségeket. mi értelme van. Minél nagyobb jÓmődot érek el. hogy Ilrszolja meg a már fent említett kérdéseket: | tn milyen nézeténakar elsÓként változtatni. Szerintem a szegénység inkább megy a jellem rovására az ember eltompul.en a. és dolgozni a j vőmért.lr. ha a nézetemet? a cletemet. séhez. Az Őtestamentum valamenYnyi hőse gazdag volt' 2. azoknak. Miért nemfelel me7 ez a nézet a valős gnak az én esetemben? ) . az nbecsiilésem nullára egzisztenciára esik. Nem. ki kell tcirniink az sszes asztallábat. senkivel sem szeretnék cserélni. kérdezzen rá még egyszer! Ve. amelyek gazdagítják és megszépítik az 84 Hogyan vcíltozik az életem. ha vriltoztatok H o gy an fo gom ma80m ér e ez. mint ok. Egy pillanatra felejtse el a bizonyítékokat. azoknak.itjÓmődri és tisztességes emberek. mert van néhány ismeróscim' akik rendkívi.gilag. hogy valaki tisztességes. j ellemrombolrj. még ennél is rosszabb: a saját példámmal és tanácsaimmal lehtizom Óket a szegénységbe. olyan életet kellene élnem.rt.lI l't.amelyek megkérdójelezik ennek a nem éppen segítÓkész nézetnek az igazát..Ahhoz. Ugyanakkor a szegénység még nem jelenti automatikusan. csakhogy ne érezzem magamat alárendeltnek. Felszabadultnak érzem magam. Ha csak minimális . és vá- . ha a nézetemet? a jc)vtíben nem atlomJbl ezÍ | ' Mit jelent mindez a csalőtlomnak.A kérdés. Megismerte a pénzr6| alkotott véleményét. Hog1. Ajellem nem a pénz fliggvénye. Íme. Ehhez még egyszer tudatosította a célokat. Talán még gátolnám iS a továbblépéstiket. aki megismertette velem ezt a nézetet? Mit jelent nekem érzelmileg és anya. rtrcrt crszintén bevallhatom magamnak. ha változtcttok ezen a meggyózódésemen? H o gyan fogom magam é re zni ? olyan dolgokra figyelek majd. Miért nemfelel meg ct valősdgnak ez a nézet az én esetemben? Azért. és érzéketlennéválik. l.ey nagyon fontos lépéstsikertilt megtennic: - megvá|tozik az élete! l. elktilonítve megvizsgálni. Gondolkozzon el. Figyelje meg' mit írt erre szemináriumom egyik résztvevóje' aki korábban hitt ebben a tézisben: |. Mit jeLent mindez. de én nem akarok olyan lenni. és magam iránt is csak megvetést éreznék.rt. aki ezt a nézetet vallja. amelyet megérdemelnének. aki megismertette velem' ezt a nézetet: . Ha nem látja az érte|mét. |V|ost nézze meg. A gazdagság már a Bibliában is pozitívumként szerepelt. sem nézeteikben. hogy megváltoztassunk egy hiedelmet. hogy nézetei mennyiben ny jtanak segítséget ccl. Hiába kedves emberek. 3.

Apénz nálam jő helyem van. méért. egyik pillanatrÓl a másikra kicserélni!'' Szeretném meghívni ont egy prÓbára. rrie. Nagy tisztelettel nézek fel Sir John Templetonra. amelyek által ebbÓ1 a nézetb6' is hiedelem lesz. hogy másokkaljÓt tegyen. ez a prőba elnyeri a tetsZéSét! ?? \v I t\ ?? nn Il*o ll ll ll L]L]L]L] z Apénzze| sok jÓt |ehet tenni.tapaSZtal atok : 87 . Vállalata vezetését már régen át. Remélem. Apénz számára eszkoz. Az e gyetlen fe ltétel. onnek is lega|ább annyi. Ahogyan az asztalnak szt-iksége van legalább három vagy négy lábra' hogy stabilan álljon. hanem maga irányítja Óket. Véleményét kritikus kérdéseknek vetette a|á. Alakítsuk át ezt most egy jabb lrittc. annál erósebben bontakozhat ki valÓdi énje. és lehetóvé teszi tnnek' hogy a fontos dolgokra koncentráljon' Azután keressen olyan bizonyítékokat' ta. és Sorolja fel on is saját tapasztalatait. Így volt képes az on által vallott nézetetegy bizonyos táVolsáébÓl. osszeismerkedtem Karl-Heinz Bohmmel. Egy pi|lanatra Szétválasztotta a meggy6zódését annak bizonyítékaitÓl.a vállalaton belÍjl berendezett egy osztályt mozgássértilteknek.kikolcsonozheti'' rnások életébÓ. amely céljai eléréséheznagyobb segítségetny jt. Hiszek magamban. kiz rőlog rajtam m lik. l8 kiilÓnbozó alapítványa van.A pénz segít neki. 4.i. Boldoggá tesz. Keressen ehhez bizonyítékokat. Minél vagyonosabb valaki.llrszllrIlt1tlkltt rtyLt. Milliárdos. aki pénzét és híres színész mi- Lehet. nem lehet egy meggy6z6dést csak gy. riumi résztvevő: voltát arra haszná|ja. onál. hogy az ehhez szLikséVégiil az rij véleménybí ges tapasztalatok és bizonyítékok után kutat. hogy írásban v é gezze a gy akorlatot. olyat. pasztalatokat. ezt a|átámasztő tapasztalattal kell rendelkez86 izonyítékok. így annak helytállÓságát letóen erós kételyek merliltek fel onben. Vegyiik ismét azt a korábbi rtcízctct' lrtlgy ''4 pénz jellemrornbolo''. hogy Kelet. nem a pénzen''. NÓzzlik.e Vagy Scnl. most azt gondo|ja: . és mégis szerényen él.l is. Ezen bizonyítékokat els tir. adta másnak' hogy így kizárÓlag az alapítványokkal tudjon foglalkozni. hogy segíthessen másokon.'Nem lehet ez ilyen egyszerrlí. l. i|- (lj nézetet faraghat azíital. 1lÚlclliLr| így . és alakítsa át régi hiedclmeit: I{égihiedelem: Uj hiedelem: l} Keressen a régi helyett egy jabb nézetet. . Az. hogy két venezueIai kisgyermek keresztapja lehettem. rajtam miílik. 3. MoSt e|jutott abba a stádiumba' hogy helyettesítse régi véleményét egy rijjal. Az' hogy jÓt teszek. hogyan vélekedik errÓ1 egy szeminá.lodtan '. llni:r'*- Mondjon b csrÍt régi meggy helyettesítse egy jja| ! désének. amely erót ad.Afrika népein segítsen.lÓan szemlélni.Pénzzel sok jÓt tudok véghezvinni. 2 A volt fónokom' vagyonos ember lévén. Ezeket nemcsak anyagilag támogatja. Mindig nagyon tiszteltem ót erós jelle. hogy apénzze| t bb jőt vagy rosSzat teszek.

és aláássa a saját kezdeményezéseket. b cs t kelI mondania rési hiedelmeinek. mindegy. de ki kell szabadulnunk a szegcnység bortonébÓ. és élni kell veltik! Ami a családunkat illeti ha a |e-véget velrctóségek nem jcinnek hozzánk. tlc krÓnikussá válhat. nincs semmi okunk arra.u^|ryegjelent: kiadÓ' l996. cs Ón képes is lesz erre a változtatásra. Fel kell ébresztenijnk benniik a becsvárlyat. például a betegségektől. hogy élete hiedelmeinek ti'ikorképe! TaláIja meg' mely nézetei . Mostohaanyja a k vetkezó szavakkal indította tjára 6t: '.azért. rendelkezik a pénztigyi sikerhez sziiksé ges előfeltételekkel. U'oyancsak ebbo] a helyzetbÓ1 kiindulva lehet megváltoztatni at.iigg. mint valami sorcsapásba. hogy on nem tud meggazdagodni! Válassza szétameggyóződést annak bizonyítékaitÓ|' és változtassa eddigi véleményétolyanra.Tudjuk nagyon jÓl.nem is akarok. Nem szégyen szegénynek sziiletni! A szégyen az. 3. .Gondo |kozz és gazdagodj l''* cím rí konyve valÓszín ri. hogy a gyerekeimnek soha ne kelljen szembesÍilrriijk ezzel a veszé|lyel.]<et.l..'' Ilyen nehéz d ntésekkor átérezztik a saiát fe|elősségiinket. ktink és gyermekeinknek ez a viskő. amely lassan megoli a szabadság iránti vágyat. A világ egyik leggazdagabb és leg|.leg a legismertebb m asikerrÓ. otl |ltll't. amikor rrá lesz rajta azérzés. Képes vagyok r . hogy a szegénység tlkit z mb ir lttstltsiig Ús a kG . ilyen kciri. akkor ezt tnnek kcll rncgtcrtIric. Ezért kiépítem bennÍjk a jőlét ontudatát.. tudatosítsa minden idegszálában' hogy már megtette az elsó lépéseketsaját jőléte felé! Ha eljutott idáig. hogy anyagicéljait elérje. beletorődtink. Ha az ember egyszer beletoródott.hogy megváltoztassam. majd mi megteremtjtik Ó. és nem is tudok ebbe beletoródni! Még nem tudom. Az esélyek mindenki számára léteznek' csak l.Szégyen ne.3gy vessztik át ezt lrz orokséget. hogy le akarják gy6zni a szegénységet. amelyek akkor lépnek fel..cjlettebb országában éltink. szegénységbe.j lillását is. En nem szeretem a szegénységet! Nem fogadtam el soha. nagyon nehéz rra Ha jelenlegi koriilményeinken nem váitoztatunk' akkor gycrntekeink sség. hogy belet ródjtink a lcnni rajta. medtlig tart és mennyi áldozatot kellhoznunk érte. o o o Ne feledje.'fe|elosek. hogy sikerlilni fog. hogy felismerjék a szegénységbÓ1fakadÓ veszélyeket.hogy jelenlegi élethelyzete megváltozzl'k? Ha erre a kérdésre igennel válaszol. hogyan tessztik meg az első lépésta szegénységbÓ1 az lrIryagi fiiggetlenség felé. elrabolja az rom t . és ttink a nyomornak! A szegénységet az' egész lénytinkben szétáradő bénultsághoz hasonlítIratjuk. amely ténylegesen segítségetny jt céljai elérésében! Új véleményétalakítsa meggy6z6déssé azáltal. Gyermekeink még tril kicsik lrhhoz. hogy pénztigyi céljait elérje. kritikátől' testi éS lelki fájda|maktÓl valÓ rettegést.tivel egészségesek vagyunk. A szegénység nem betegség. vegyen felrij szokásokat.ilmények koz tt nőnek fe|. hogy igenis clvárják a jÓmÓdot.l! Gyermekeinket iskoláztatnunk kell. hogy az én sorsom a szelénység.cl kell ismemi Óket. De azt tudom. Én gondoskodni fogok rÓla. * y.Fontos tanács Ahhoz. hogy elhiggyiik: képesek vagyunk véghezvinni a sztikséges változtatásokat. Néha az ember olyan éIethelyzetbe jut. három alapvetőmeg gy6z6désrevan sziiksége: l. l. o o Ahhoz. az a nézet'eit(ílÍ.ag2ar. hogy Ók is élvezIrcssék a mÚíveltség adta elónyoket. és beletcjródnek lt rlytlttlorba.. Nekem kell ezt megváltoztatnom. A helyzetnek meg kell vá|toznia.bb félelmekbe valÓ beletoródést. így lassan azé|ete is megváltozik! Rogzítse j hiedelmét. és kell lennie annyi cinbizalmunknak. kezdjen j do|gokka| foglalkozni.tz é|et szépségei iránt. Napoleon HiI|: Gondolkozz és gazdagodj!Bagolyvár Kcinyv88 89 . Megerósíti a Icgki'il nbozÓ. ha a nyomorba.hogy: ''Muszáj változtatnom. Napoleon Hi l l.ha. aZ azt je|enti. Az' hogy valamit musztÍjnak étez-e vagy Sem. hogy aIátámaszda azt megfeleló bizonyítékokkal ! Ha megváltozott a hiedelme. 2. mint megfordíthatatlant. amelyet otthonunknak neveziink. és készek legyenek áldozatot hozni érte!'' Gondolja át még egyszer: musz j.

amelyek segítik céljai elcrésében. Ha gy kercsen meg akarja változtatni anyagi he lyzetét. ha valamit nem tehet meg' vagy nagy ciromet. A . amelyek valoban segítik Önt c..Levera ge kapcsolatban visszavonhatatlanul erót vegyen rajtunk a muszáj érzése. hogy olyan nézetekct valljon. ha célunkat nem sikeriil elérni' és circimre. A taná- Fontos.. lelkivilágára. és olyan j nézeteket vall.'hogyanra''.si Lassan eljutunk afejezet végére. mint aZ anyagi fliggetlenségrÓ. mint a jovóje iránt érzett felelósség. ha e|érjiik. fájdalomra is.hogyan'' csok gyakran a tanácsadÓ saját helyzetének burkolt magyarázatai.'miérr re''.l alko tott pozitív kép. amit otthon tapasztalt.l.: QI . Ne keresscn tanácsot kozvetlen kozelében. A dontés az tn kezében Van. amit másoknál megfigyelt vagy másoktÓl hallott. Irja most |e. azt hét éven belt-il on is elértheti. jől érezni apénz társaságában. rrck eddigi munkájához. ho. Ezzel le|ektette jőléte irlapkcivét. Mi az.egészségére.1ai elérésében.. Eljutott odáig. ha megtanuljuk magunkat Pusztán a fájdalom elkerijlésérevalő tcirekvés még nem kényszerít benniinket a cselekvésre.1 azthiszi. épp.ikrozi a meggyózódéseinket' a Alapjában véve pontosan olyan ma a helyzete. valamint azt. Ami eddig gyakran csodának Í nt.lelkivilágára és onbecstilésére? Mennyi szabadicleje lenne.leverage''-re. hogy valamivcl Mesterségesen is létrehozhatő a leverage-hatás.s álmodozni a gazdagságr l.ey adott esetben haj landÓak va. valahányszor nagy fájdalmat jelent onnek. Nem kis fáradságába keriilt iitclolgtlzni az eddi..eváltoztatni.stobb emberben negatív érzelmeket vált ki. Fájdalomra. Pénzhez valÓ viszonyának kialakítására alapvetóen hatott a kornyezete. brjcstít ke ll mon. amelyben felnótt. Az anyagi bóség a te. o Minden meg. hatástcibbszcirozés Ahhoz.ei helyzetiink pontosan ti. hogy idősebb korában még mindig ugyanazokkal a problémákkal kell ktiszkodnie? ségére. ha megteheti. ahonnan a legjob. Ennek érdekébenmár megtette az elsó lépést. ha nem teremti meghozzá az anyagi biztonságot és fiiggetlenséget? Milyen kihatása lesz ennek családi életére. és milyen szÓrakozással t ltené azt? Mennyiben alakulnának másképp az élet értelmérÓ. hogy tudja. amirÓ. bat kaphatja. anélk|il hogy tisztáznánk magunkban az czze| kapcsolatos nézeteirrket. dania kedvezótlen nézeteinek. de a határokat is. A leverage annyit jelent' mint emelÓ1ratás' hatástobbszorozés.sz kségÚnk van .egészképzelni. Írja le mindazokat a dolgokat. HiábavalÓ dolo. hogy célunkbÓl muszáj legyen. 90 Nagyon komoly okokra van szÜkség ahhoz' hogy a kívánságokből fe|tétlen muszáj legyen.hogyanra'' sszpontosítanak. amik onnek és másoknak is csak or met és boldogságot jelentenek. tanácsadők nerncsak aZ utat mutatják meg. Btlcsr-it morrt|ott régi hiedelmeinek. a kovetkezó mÓdon. o A rnLiltban is mÓdosítotturrk rnár nézeteinken vagy hozzáítllírstrrtktltt. Gyakran A jőmÓdra valő legjobb felkésztilési mÓdszer.így engedjc ttlcg' Iltlgy gratuláljak on- A Íejezet legfontosabb gondolatai o JelenIe. amiben soha nem lehet része. rcimre is sz|ikség van. Cselekvésre kényszerítő indokokről van itt sző. inkább ott.l alkotott nézetet? Hogyan alakulna saját és szerettei élete? a negatív asszociáciÓk erősebbek. A helyett inkább kérdezzen gyakrabban a.. hogy ez a jő és a helyes az on számára.m iértekre'' ! A kieme|kedő telj esítményeket eléró emberek kezdetben 90 száza1ékban koncentráltak a . nbecstilésére és a szabadság iránti igényére?El tudja Ilézeteit és objektíven szemlélni eddigi hiedelrrrcit. elég rá 30 perc.eyózódés rncgváltoztathatÓ. A legtobben azonban pont fordít va állnak hozzá:90 százalékban a. Milyen hatással lenne ez életcircimére' családi életére. éS csak l0 százalékban a. Akkor lép fel.és megfogalmazta' hogy mit gondol a pénzr6. Mostanra pontos elképzelésevan a jőlétrÓ1. mit akar. hogy anyagi helyzete nem változik.igy. amelyet akkor érziink. asszociálja a fájdalom érzését azza| a ténnyel. mely dolgokat tartana meg akkor is' ha anyagi fiiggetlenségben élhetne.miértre''. tlr. gátlÓ nézeteinkct me. és nem kellene tcibbé pénzértdolgoznia! Most kizárőlag olyasmikre gondoljon.eyunk_e helytelen. amelyekrÓ1 le kellene mondania. Ahhoz. és csak 10 százalékban a ..

zal a ténnyel..ilése iránti torekvésból és az rom érha asszociá|juk a fájda|mat az- zetébő. hogy muszáj legyen cse|ekedntink. Nekem mg tt meghrizÓdő káros szemléletet! kell ezt megvá|toztatnom. Ahhoz. Képes vagyok rá. 2.eZ legtobbszcir a véletlen m ve volt. e|érjtik.'miértre''' és csak l0 százalékban a. az ciromet pedig azzal. hogy nem érjtik e| a célunkat. A he|yzetnek meg kell változnia. Ma On ugyanezt tudatosan is megteheti. hogy anyagi céljait elérje.ikségt. 92 . keresse meg a kudarc Ahhoz. hogy megváltoztassam. A leverage érzése a fájdalom elkeri. hogy Mindazok. három hittételre van sziiksége: l . 3.hogyanra''.ink van leverage. Hogyan lesz 100 millionk? Praktikus tanácsok A leverage-hatást konnyen elóidézhetjiik. ahogyan szeretné. A meggyózódéssel kapcsolatos dontőkritérium: segít-e az általam vallott nézet a célomhoz vezetó ton? Ha va|ami az életébennem gy alaku|.l fakad. akik nagy célokat értek el' kezdetekben 90 száza|ékban koncentráltak a . szi.re. vagy nem volt tudatos folyamat.

csak pezsgó.fr ccs.'' Így számoinra Sem létczhetett más.zI llzért.Soha nc fogadj el rovid távri me. amilyen csak -lyorsan lehetett.nem Ilbben az esetben is olvassa végi. Egy ház vásárlásánál a jclzáloggal szemben értékáll.' rrlcgszámolhatÓ. llen olvassa el. és meg lik a motiVáCiot.sieket fizetni tLrdjam. rnintha a jovó már az cnyém lennc. Legtobbszor én hívtam meg a barátaimat. mint nulla. anribe még belekapaszkodhat. l968. Ezenkívijl szemé|yes kiadások. De rovid idón beltiljelentkezctt a m lt számlák' bírságok és e.i távLi problé. Ennek klasszikus tárgyai: britor. Vcttem egy autőt. fa.''' és ezt lehetÓ1eg rÍ. Emlékszik még: .ttii lrite Ie k rlsltrlllik' Iclekrombolők.)L ny 95 .M. .fi torony.. 3. Lehet az is. hogy fo'eyasztői adősságának mértéke még vészes''. azonnal elÓ.'l'. mert rcivid idón belÜl kideriil.gi kÖr cz.eprőbáljuk valődi háttér nélkiil kiélvezni a Incg e I S('Il| (. r\ ltrr itI Iltr'tl luegoldás problémája az. .ctltttt. Kínos volt! En ennél sokkal nagyvonalribb voltam. és o. hogy mindenki lássa.ey tette. Németorél a fogyasztőihitel adta lehetóséggel. hogy tij hitclt Vettem fel.goldást. hogy az adő rniatt vagyok '. Itt egyedi torvények érvényesek.ll lrrtttr'tI t'lónyeit.l lt llt':. ri'. ostoba és inte|ligens adosságok mával állsz szemben!'' Daniel S.géneka koltségei indokolhatják a hitelfelvétclt. cgy Vagyonos em. akkor kcnytt'lcrrt l. Irogy ilyen adÓsságokba keveredjen. autő.1rrjzta a jegyzetfuzetét. Tekintstik át a fogyasztÓi hitelek elónyeit és hátrányait! Nézziik elószor lrz elónyÓket: nincs! Hogy még egyértelmritb legyen: a fbgyasz. hogy kevesebbel rendelkeziink. Egy kis henccgÓs sem árt. r'. személyre szÓlÓ hitel kiildIrÖsen veszélyes. Csak hitelkirtyával fizettem.:. gondoltam.ikségiinkvan.kénytelen'' koItségeket produkálni.ztt tlivrakitfízcittcéltől.. Ugy akartarn élni. . A mi célunk a jőlét.Bodo.eyi. Sok fiatal azt gondolja. csak bélszín. on milyen hclyzciben van.eyre nagyobb hitelkamatok kőpében.'' Egészen másképp áll a dolog' ha a saját vállalatát építifel. '. Ta|in azért o|vassa czt l |ejezetet. (other people = rrlások és other people. csak az elsó osztály: Ncrn volt.. Nern ruclonl. Gyors ncive. és egy élesre he. amire szÍ. Ha a teljes vagyonunkat felmérve arra a.'Csak ővatosan a kezdetekkel'' mottő alapján. hogy egyre jobban eltávolít llcttttiiIt|rt. PeÍia: Deals and Acauisitions ni. SLirgósen szeretném lebeszélni arről.tt trrnk.hogy az elsíírréhírr-ry oldalt mindenkép Adosságok . Lassan' de biztosan haladtam a telies csód felé.. nyaralás' televíziő..Amit akarunk. kcdés elképzelhetetlen a két fó támpillér: o. 0. Ezt inkább a bankra bíztam' amit az elsó idÓkbcn rnég meg is tettek .P.ttyt. Az én vélemÓnyem aZ. és egy rovid távri látszatrnegtlltllisrrrl.8. hogy a ré.A nyeróazé|etét az elsóosztályon utazva teszi nle-g. Ha L)4 bcr jovóje. mert Ligy cjrzi. illetve cé.t'y IrossziÍ távií megoldáson. E'lkezdtem a pénzt rendezget- A tanulmányaim után koriilbeliil egy év alatt 75 000 DM adÓsságom lett. ha valamit vásárolt. HaIlottam valami olyasmit is: . Azá|ta|. Ezá|ta| megfosztjuk magunkat t rekvéseink értcIttlti(tr| |. gyezett kis ceruzával bevéste: .s money = mások pénze) nélktjl. Miért is ne? Ki az. ezért.40 márka. hogy a fogyasztői./ ||1'\':tlIl.rrincs adőssága' akkor is arra kérem . Miért? Energiánkat kétféleképpentudjuk bcfckte tni: tltlIr'ttzIlltlttlt|' t. nrert scmmiképpen nem akartam hasonlítani az édcsapámra. hi. nern volt karaj. rrrosÓgép. rrte. FÓ. Rossz leIkiismcrctemet aZZal nyLlctattarn.r l.e a fejezetet! Lehetséges. az rrcm egyenló azza|.1' e l. hogy Lij szemlé.t':zttttl' It'|..hogy hitcIe kt't r. aki zsugorinak Szeretne látszani? szágban négy háztartásbőlhárom Természetesen az adősság sem r gton adÓsság.P. Icttel gazdagodik majd a . ordcj.leg azért. ez' aztjelenti. Mint jÓ keresettel rendclkczó iigynoknek sikeriilt Lijabb és Lijabb kolcsoncikhciz jutnom. aki. készpénzbensoha. A lX:Il.. már azelsó lakásba kÖltozÓs' rrcl teljes háztartásra van sziiksége. ha hosszr. Manapság hitclre vírsárolni sokak szárnára természetessé vált. hogy nem léptiink el<írc. ez az utolső szalnlaszál.

ha tudta. ha tiíl sokat koltekeziink.gyunk feltenni a kérdést:tulajdonképpen minek is dolgozom? Másrészt.lIl :|l\.nem jÓ''. Mint ahogyan manapság e|árvereznek egy házat. A gyenge onérzet egy ttal gyenge motiváciÓt is jelent.l le kell mondanunk. A jelen tudata jőval erósebb és intenzívebb. elveszítjiik cinérzetiinket. mint a pillanatnyi lcnlondás okozta Hogyan jonnek |é|re az adősságok? Fontos' hogy felismerje: on a jelenIegi helyzetébe nem be|ekeveredett. hogy a babiloni városfal az antik világ hét csodája k zé tartozott. amit jcivÓteli fizetésébÓ1 akar kifizetni. Ezek a jovedelmek azonban elmaradhatnak. abből az emberbÓ.l kezik' hogy azana|izá|ő értelem nem visz minket messzire. mészetesen oromet éreznénkakkor. A Nabupolasszar uralkodása alatt kibóvített fal 50 méter magas' 18 kilométer hosszti. hogy hosszrj távon kellemetlenségeink lesznek. saját magát mindenki eladhatta. ha el tudnánk menni nyaralni. mint aZ ana|izá|ő. AdÓsságok általában akkor nnek létre' ha valaki pillanatnyi fájdalmat akar elkerijlni: ha valamirÓ. Az a ki. az fájdalmat okoz. és hogy cjrcjmet szerezziink magunknak. Az izző napon a rabszo|gák Sztinet nélkiil hordták a kovet.r rlt llsz<l l gák jelenléte minden babiloni lakos számárakézze|foghat(l valtisligkcIrt lc.Igy aztánvirágozhatott a pénzk lcsonzés. és természetesen aZ idó' Ehelyett az il|etó kénytelen lényegtelen. azá|ta|. az 6rÓk ostorral verték Óket. hogy mindig bekcivetkeznek nem várt esemé. hogy a bankárok ugyancsak idegesen reagálnak. Az agy rovid távon fájdalmat akar elkeri. hogy elkertiljtik a fájdalmat. tezett.lrtt:s' l k Mindannyian tudjuk.ként pozicionáljuk magunkat. Az ideges bankárok ilyenkor lerombolják az életkedviinket és a motiváciÓnkat. de legalábbis sejtjtik. Abban biztosak lehetiink. hogy a fogyasztőihitel intézményétmegszt-intethettÍik volna.l hiányzik aZ e Stratégia megvalősításához sziikséges cisz. Ők a mai bankok óseihez. . Az adősságok ugyanis nem racionális alapon jonnek létre. egyszerííen lelcjkték 6<et az tről. Ismeretes. hogy a sziklákon lezuhanva szcirnyetha|janak.|l |ájdalmat. Akkor vajon miért tekintjtik olyan terméSzetesnek az ilyen adősságokat? szomoniság. de a fájdalom elkertilését és az orcim megszerzését szolgá1ő prog. de legalább a gyermekeink helyzete jobb lesz. milyen erósen befolyáso|ja cselekedeteinket a most. hanem az onmagukat elárvcrczrí. Feltehetnénk a kérdést: Hogyan lehetett va|aki ennyirc ostolllt' lrrlt'y ilyt.' Tízb6 kilenc rabszolga végiil is a hírhedt |alnál végezte. Az. és olyan széles volt..'kalapács alá.imolcsét már ma |earatjuk. amelyben szakértÓ. a pénzk lcscinzíkhozjártak. Hérodotosz leírásai alapján tudjuk.ik három éven beliil meghalt. Ha huzamosabb ideig saját belsó hangunk ellenében éliink. j 96 91 . hogy fogyasztői hite|eket fe|venni legalábbis nem okos dolog. lt<lrly ttttly't. rigy kerillt cgy-egy ember is . hogy hossztí távon a teljcs clacl stldás |ájdalmas vetkezményei sokkal nagyobbak. mint amelyek számunkra is ismeretesek a mai banki megbeszélésekbÓ1. Motiváciőink nagy része abből az elvárásbÓl ered. és or met átélni.. és ha már nem bírtak felállni. de slirgóssé vált dolgokkal foglalkozni.így például a gorog torténetírő.Van onnek biztosítéka?'' Egy babiloni a manapság-szokványos fedezeteken kívÍilmég egy dolgot felajánlhatott onmagát. Gondo|juk csak át aZ agy m kodéSét!Mindent megtesziink azért. mint olyan.lr kockázatot vállalt? Hogyan adhatta cinmagát zá|ogba. ha kcivettjnk egy hosszti távri stratégiát. Ahhoz' hogy megértsiik. Aki hitelból vásárol' aztveszi meg. hogy a falnál dolgoző rabszolgák kétharrnada ttctt't ltz t'||t'tt séges hadifoglyokbÓl kerijlt ki. Mindannyiunk számára egyértelmíí. Hiába okos ez a felismerés.ilni. ókori tcjrténészek. Már a babiloniak is éltek a fogyasztői hitel lehetóségével. LegtobbjÍ. De ter. Harmadszor. pedig tudjuk.jc|t. hogy j vÓteli munkánk gyi. mint a szalllttlslir'ttrI valÓ lemondás és a rabszoIgaSors lehetséges j vÓképe. hogy hat egymás mellett meneteló lő clférhetett rajta. szltIlltrI ságukat kockára tévó babiloniakbÓl. A falat rabszolgák építették.beli helyzettink. eladták rabszolgának.. Ej1e| aztán cjsszeszedtÓk a holttcstckct.fájdalmat-elkerÍilni program' szeretnék elmesélni cgy torténetet a régi babiloniakről.lt kovetkezményekkel járhat eZ aZ elhatározás? A válasz egyszer : az emberi agy most akar or met. és tnost Il(. hogy jovÓ. Agyunk mindig erósebben reagá| az aktuálisra. és nem várt események kovetkezhetnek be. illetve vall. Az emberek ugyan kifejlesztették magukban a tervezéS és az elemzés képességét. hiszen mindenki hitelképes volt.r met-átélni-és.A munka iszonyatosan nehéz volt.ha az elm lt 4000 évben nem veZetett el odáig. Ezt csak rigy érjtik el. ram jőval intenzívebb. demoralizálődunk. vagy megvehetnénk magunknak ezt vagy azt a szép ruhát. Ha egy babiloni a ko|cscint nem tudta visszafizetni. Ha a fáradtságtÓl cisszeestek. nyek. hanem egész egyszerÚíen csak hibás nézeteket vallott. a k zvetlenre. Ez a |átv ány a bab i lon iak számár a mindennapos volt. Mindebb(íl az kiivt. akik hasonlÓ kérdésekettettek fel. például: . például adÓsságok nyomasztanak. Akit személyes gondok. Erdekes. ha a váratlan események kovetkeztében kimaradt jovedelem miatt nem tudjuk tovább fizetni a hitelkamatot. tonz6 er6. hogy a fogyasztői hitel. amire vágyunk. A robot<l t. az agyunk számáranem olyan lényeges.

eyekkel kapcsolatos eddigi szemléletén. hanem az általunk vallott nézetek. a hiedelmeinI A . Sem ma nem tette meg a hatását... akik csak tiszta selyem' neves tervez6t6származÓ nyakkendót hajlandőak viselr-ri. Ime.ik rabszolgává lettek. és ma vagyonos emberek.lo gikus me g ítélé sek'..crem. Ők ténylegesen fizikai fájdalmat éreznének. mint a babiloniakkal tni csak a rabszolgasorshoz hasonlÓ helyzetbe keri.ltoztatjuk ezeket. Ennek fti-egvé. de ígérem. és elkezdhet tcirleszteni. Ósszpontosítson hosszti távií céljáral Tegye fel magának a kérdést.qyakorlati tanácsok sem érnek semmit. ha továbbra is megmaradnak az A feji'ikben ugyanaz afajdalnat-elkeriilni-és-rjrt)met-dtélni . Mindannyian rendelkezÍjnk egyfajta hitrendszerrel. megéri. lomharcnak nem sok értelme van. tegye fel magának a kcivetkezó kérdést:./ EzekbÓ1 az eIóny kbÓ1 milyen további előnyokre számíthatok? Hogyan tudom elkert'ilni az adosságot? Voltak babiloniak' akik kolcsont vettek fel. Kérent.. ho. Ismerek olyan férfiakat. or letépítették a személyes vagyonukat. ha tobb mint 89 márkát kellene kiadniuk egy nyakkendőért.ey velLink tényIeg nem torténhetnek olyan szornyríségek. és ennek legalább 89 márkába kellkeriilnie. nem változtat a pénzli. Sorolja felaz cisszes kiadását! Tudom' hogy ez egy kicsit fáradsá. és Babilont a világ egyik leggazdagabb városává tették. akik nagyon joltudtak bánni apénzze|. ha megszabaclLrltlk ltz lttltjssligairntÓl. . és változtasson az eddigi Programozza át magát: on a saját életénekirányítÓja. log. program van. i. és az áruházi embléma egy kisebb szélfuvallattől mindenki számára láthatővá válna. ha egy poliészter C&A nyakkendrít kellene felvenniijk. Változtassa át a hosszrilejáratrl hiteleit rcivid lejáratLivli! lgy lr klttttllttlk alacsonyabbak lesznek. hogy ha adősságot csinálok. ha nem léteznének ilyen árnyoldalak. akik tonkreteszik magukat anyagilag. Soha ne mondja azt: . hogy sok pénzem legyen?'' l.' Tépje szét a hitelkártyáját! Most rogton! Csak akkor szerczzen be jat. sem régen. Nem beszélve arrol. tekintélvvesztés. Mi a ktilonbség lényege? Vannak tehetséges. Mely nézeteim a felelósek az adősságaimért? adÓssásaim? Milyen hátrányom származhat abbÓl. l. a szélma. egyben a ny rejlik. és'sz nclékok hat rí rozzák meg.hogy ttgi he ly zet iink i s me gv dh ozi k.zetein. térjen vissza az 5. néhány kérdés.) Lehetséges hátrányok: kevesebb szabadidő' megszorítások. cs kttrje visszlt. Hogvan akarok donteni? nyében érz|ink or met és bánatot.Miért vagyok érdemes arra. akkor nem lennének adÓsságai. C sele ketlet ein ket nen. akik akkor éreznének fizikai fájdalmat.gos do. ellustulás' .ezen már nem miilik''! Mostantől kezdve minden |illér számít. Ha megvá. Megint mások tíz évve| eze|6tt a nulláről indultak. o o o Milyen elónyom származik abből. Sokan koztilÍ. nyomorba donthetem magaln''.t kolcscinciketl Ajánljon fel részletfizetést! Lelkesen ktisz(iIriiirI lt|(. ha .ilhetijnk' ha eladÓsodunk. jÓ képességríí emberek. amit gondol. /. és nem val lr rnilyen véletlenij l átvett hiedelem rabszol gáj a. ha a számláján legalább l00 000 DM van! tr.. Változtasson Kérdezze meg nmagátől. l. mennyiben segíti céljai elérését. mond és tesz. A ktilonbség a fájdalom és az rom egyénenként vá|tozó értelmezésében rrÚ. Vegye sorba a kinnlevóségeit! Keresse fel az adÓsait. fejezet eyakorlataihoz.'Pontosan lcl tudom mérni. Tizenhárom praktikus tanács az adosságok Ieépítéséhez | .amelyek a segítségére lehetnek: o Milyen hátrányom származik abbÓl' ha megszabadulok az adÓsságaim- tcíl? (Ugyanis.lt' l|||ll dcn egyes visszafizetést! 99 mirrdaz. De voItak olyanok is. De olyanokat is ismerek. hogy mely nézetei a felelősek az adősságaiért. Dolgozzon ki egy kciltségvetéSitervet! .

mint másokkal? Sokan az á||andő onkritikával tonkreteszik magukat.em? 1 l. . és írja be azon tíz tulajdonságát. Minden jobb menedzseriskolában tanítják.l ! Senkinek sem szabad megkérdójel ezni a személyi ségét. nehogy csalődást l0. Másodszor' mindig válassza kiilon a személyt a csele. illetve a korii|mé rryekben keressi-ik. kedeteitÓ. amelyeket tn is megbecsÍil. Másodszor pedig biztosnak kell lennie abban. amelyet az adÓsságok tcirlesztésére. és a legtobbcIr cgyctértenek majd visszafizetési ajánIatával. amelyekkel ()n elégedett. tl|il ke||ett belÓ. szeretnék segítséget nyrijtani abban. De mittíl is kellene félnie? Ha esetleg a katasztrőfa tényleg bekcjvetkezne. az Ön j nézeteibÓ. Valahogy akkor is tovább llrennének a dolgok. akkor is csak bizonyos szabályokat betartva gyakoro|jon kritikát: Mielótt valakit megbírá|na. valőban sziikségem van? FeltétlenÍiLmeg kell ezt venn. Kérem. hogy a dolgok komolyra fordultak! Amilyen gyorsan csak tud. hogy valőban ki tudja fizetni az ígértrészleteket. lrrni volt.Elég!'' Vegye a sikernaplőját. Beszé|j en ezért nyíltan. Gondo|jon arra: akit h1báztat. és eltépte a hitelkártyáit? a kérdést:Erre most hclyzetén kereszttil értékeljenmagát! Végtil is on nem egy barrk1cgy.Segít onnek megszaba. Mit gondo| az adosságrÓ|? hát van egy jÓ is. mert valakinek adősságai vannak. és lehetővé teszi az jjászi. llul bánni. l3. Szeretném ezért megkérdezni: Mit gondol. Egy katasztrőfa mindig a régi végétjelenti. hogy miért kellene onmagunkkal rosszab. edrligi hiedelmei a felelósek. A régi helyén keletkezett vákurrrnot j alkotás tolti ki. mia jÓ abban. Elpusztítja.il vissza tudtam ik nem fizettek. Azt tanácsolnám: ha a jovÓ. Ha feltétlenii1 sziikséges. az á||amot az adÓpolitikája miatt . jelenIeg nyomasztÓ terheket cisztcinzóeróvé átalakítani? Ne féljen! A megoldatlannak tÍínőhelyzetekben érzett féleIem bénítÓan hat. hogy onnek adÓssága van? Mi az. Mit gondo| onmagáro|? Sajnos. az i.l milyen pozitívumok származhatnak? Hoa rcsésérefordíthatunk. Ez nem mindig olyan egyszer . még nem bukott ember. mondjon egy indokot. Tudatosítsa azt. tlulni a féle|emtÓ1.ben ismét ttil keményen akar ítélkeznionmaga l tt' mondja hangosan onmagának: '. Most meg kell változtatnunk valamit.tctlcrrscget és boszsziiságot okoz. A saját felelósség tudata rengeteg energiát szabadít fel. Képzelje el lelki szerrrével azt. Ezek pedig bármikor megváltoztathatÓak. Amikor én ezt annak idején felismertem' rovid idón beli. Határozza meg azt a maximális cisszeget. Maximum a felét ajánlja fel annak az sszegnek. Beszéljen nyíltan a hitelezőivel! A bujdosás csak ér. elószor ijljon le egy pillanatra. Azért. . cselekedjen.le. hogy én vittem magamat a nehézségekbe.igyfeleket. hogy |ehet<íleg nc kritizáljuk lr munkatársainkat. most fejlődntink kell. sok szeretetre méltÓ tulajdonsággal. onnek most annyi onállőságra és eróre van sztiksége.és nem a vétkesek kelrk Stratégiák az adÓsság keze!ésére Az adősság kezeléséneklegjobb mÓdszere a t r|esztés. 9. akkor rendkíviil felszabadítő érzés. elég e rós lesz ahhoz. amelyet havonta meg kell keresnie. ()lyan energiát. ahogyan srilyosan eladÓsodott l0l . Korábban hibáztattam a vállalatot. Ha már on kénytelen egy ideig az adősságaival egyiitt élni. f Ne hibáztasson másokat! Hajlamosak vagyunk arra.hogy ajelenlegi helyzetért eddigi nézetei. Ne csak az anyagi 100 fogadÓőráimon gyakran átélem. mint eddig rnég soha. A problémákhoz valÓ hozzítá||ásomat már ismeri: két oldaluk Van - te- gyan tudja Kikkel kell a jelenlegi helyzetben mindenképpen felvennie a kapcsolatot? Mit gondol. haIlem egy értékesember. hogy így azonnal elkezdhet takarékoskodni. hogy ebben is meglássa a pozitívumot.8. lealacsonyítják a lényiiket. Az igazságazonban lrz volt. amit kiilonben soha nem tenne meg.és így kimásznom is egye. ezt ahozzáá|lást nehéz elsajátítani. annak egyben átadja a felclósséget. és jegyezze fe| az 1||et6 azontíz tu|ajdonságát. nem igaz? Tudom. anlclyet tény|egesen vissza tud ftzetni havonta! Ennek két oka van: azels<íaz. Minden egyes rijabb kiadás elótt tegye fe| magának okozzon hitelezóinek.iletést. hogy a hibákat másokban. a emberek ktilonboző szemrehányásokkal marcangolják magukat. Nézzen j kereseti lehetóségek után! 12. Építseki magában a stirgósség érzetét|Gytzzemeg magát arrÓl. hogy ennek ellenére is bo|dog lehessen. |)e ha sikeriil. amelyet havonta elk lthet és azt a minimális sszeget. Még egy szerencsétlenségben is rejtózik valami jÓ. de most kénytelen rá? lizetni a tartozásaimat. hogy a legrémesebb variáciő áll be. Ugye' változtatott eddigi nézetein.

cle még megmaradna az a lehetósége.kiis lrtltissiigot csak rigy íélvállrÓl lehet venni. és a vetkezóhéten már az élelmiszer is problémát jelent.még akkor is. ho.t Ilt.Vastartalék''' Csak akkor szabad hozzány |ni' ha tn már t l van a csőd bejelentésén' vagy már letette a tcLjcs ségi vagyonnyilatkozatát. hogy ennek t-irti- gyénjussanak segítséghez. hanem azokhoz.Ez apénz biztosítja azíjrakezdéSlc|tt. aki k lcsonozne neki valamennyit. A bankban megszÓlal a vészje|z6.ink magunkévá. Az olyan barátokrÓl. ha a cég he|yzete ki|átástalan.. Csakhogy neki Képzelje el AdÓssághegy urat. Soha ne tegye fiiggővé a saját jÓ kcizérzetét más Az on személyénekértékecsak ' he|yzetén. igen kis mértékben mérhetó aZ anyag| KerÜlje a részvétet! Soha ne mutassa ki nyíltan a kételyeit! Ne beszéljen másokkal az adÓsságárÓl! Sokan azérthangoztatják szerencsétlenségtiket. Kti| nben hogyan tudna továbbra is beszámolni a sz rnyÍíségekrÓ1? Mindannyian vágyunk a tcjbbiek rokonszenvére. ha látják. az még tobb részvétetakar.. Ugyanez a veszély fenyeget az I]|cklr-tlrrrrrs |\. hogy Adőssághegy r nem tud. Irrrl'y ArIrissliglrcgy r problémájának80 száza|ékát nem a 325 000 nliír. valamifajta részvétbenbiztosan lesz Észe. és ezért cgyre rémesebb dolgokrőI kell beszámolnia. hogy azt sugalljam. Elgondo|kozott már azon. a Távkozlési Hivatal a telefon kikapcsolásával fenyeget' ha a számlákat egy héten bel|il nem k nyomasztő gondok 80 száza|éka így megoldhatÓ. Távol á|ljon tÓ1em. Ezen kívij| lenne idcjc arra. A hitelkártyái már rég nem mri. részvéten alapulő kapcsolatot fent lehessen tartani' ahhoz on kénytelen .megórizni'' saját szánalmas helyzetét. Nincs más választása' csódot kelljelentenie.klÍs ltrIrjsslir: tcszi ki. ha hivata|osan egy fi||érje sincs! egy garasa sem. Danat. ha lenne olyan eldugott 5o 00o DM készpénze. ' legtobb sikertcirténet egy katasztrőfával indult. Már nincs senki.. hogy most. Hogyan változna az illetó r he|yzete. Iegalább |0 000 DM készpénzi. Ebból kcjver kezóen. amelyrÓl senki nem tud? A csódcjt ugyan nem tudná elkerí. mint privát szernély is tonkremegy. Ahhoz' hogy egy ilyen. Menjtink tovább egy lépésse|' tegyiik fel. hanem aZ atény. akiknek sziikségiik van rá.lr 103 Elótte gy kell tennie.-.' 102 . rnilyen rij tevékenységget tud a IovÓ. Ezen kíviil már korábban elmulasztotta saját cégénekpénztigyeit elválasztani a személyes kiadásaitől. Aki részvétetkap. gét. magukra zár1ák az ajtőt. hogyan lehetséges az.qy széfben! Mindig legyen tnné| készpénz. gy Adőssághegy rir.Azonban a segítség nem azokhiz. és képes |egyen kifizetni a legsiirgósebb számlákat. mintha cz lrz j:.. A gyoztes uonzza magához az alkalmakat. Nektink a gyóZtes cintudatára van szLikségtink.ey a Ne ha||gasson másokra! Ha adőssággal kapcsolatban adok tanácsot. .Mit szőlnak majd a szomszédok? Micsoda szégyenl A sztjleimeimeg li a .ttzttt' Ezze| a példával csak annyit akarok montllttti. és csődot kell jelentenitik. akik megérclemlik. emberek véleményétÓ1! akik ont csak a pénzéért kedvelik. De ővakodjunk attől.jÓn. gyakran hallok olyasmiket: .. Nem véletlen.hogy amikor ismert gazdag emberek tonkremennek. bad emberijoga és dcintése.akkor. hogy nincs 10 000 DM készpénzc. akkor az az í||et6 sza. hogy tiszteletet érdemelitink ki. hogy fél vagy egy évig viszonylag gondtalanul megéljen. mégis fenn tudiák tartani a megszokott életmődiukat? cgyenlíti ki. akinek adőssága 325 o0o DM. Az autő1át sem tudja már használni' mert kifogytrlt .-' formájá. . a 325 000 tttlir. Ha valaki bele akar halni a bánatába. A barátai.aprÓ'' napi probléma.jlni.}<odnek. ha felismeri benne az rijrakczdés eséIyét . Ha on a gondjairől mesél. vagyis arra.ltt. ame|y ezta szimpátiát o Jianáto. De AdÓssághegy rir energiiijírrrak tJ() sziizalékát egyértelmÚíen az 6r|i fel. és nem mutatja a kételyeit. hogy jovedelmet képezzen.ink' vastartalékként.. ebben a pillanatban niIrcs I() (XX) |)M ktísz1lcnze. Ezért nagyon fontos' hogy mindig legyen Fontos tanács Lcgyen mindig legalább 50 000 DM-rrak megfeleló készpénzee. hogy olyan személyiségképettegyi.ben pénzt keresni. ban biztosítja nektink. nYu. egy széfben.t'|' rt'szt:Ití| is. hogy j n.. és nincs toiábbra is OA o élnie kell' |akbért kell fizetnie. hogy kitalálja. E'nnek kcjvetkeztében nem tud koncentrálni a legfbntosabbra. ha az arca megjelenik a kamerákban.ia visszafizetni a 325 000 márkát. Ez az sszeg legyen a . .qodtan lemondhat. Ehelyett igyekezziink. Általában nem az adősságok mértékea nyomasztő' hanem a sok-sok . sszeg nem is |étezne.

Elhatároztam. Egy taligát kihrizni a káty ből gyakran sokkal nehezebb és értelmetlenebb.l for- o Soha ne haszná|ja fel az adősságra félretett pénznek tobb mint 50 száza- dítson 500 márkát a tcirlesztésre.. h o gy van készp énztarta léka. EbbÓ. ValÓszín 1eg érzelmileg iS k tódik hozzá.ikség esetére mindig van pénze' Ez fontos. hogy adjanak még Irárom hÓnap haladékot. ott csak akkor kovetkezhet be pozitív vá|tozás. Így marad havonta l OO0 márkája. és torleszti a hiteleit.egérezhesse a jőlét lényegét. Ha ugyanis on e|adősodott. hogy rnennyire vagyok képes az cinfegyelemre. lttr nem azonnaL e lke zdhett e m t akaréko s kodni.k tanácsát. ValÓszínÚí. hogy van-e értelme a további kÍizdelmeknek. hogy a sziileitÓ. Ez az a stratégia. Már bizonyára elsajátította a fontos vá|lalkozÓi képességekegyikét: az optimizmust. . a másik 500-at pedig tegye félre (rigy. mint rij után nézni. Abban a helyzetben lesz.kedvenc gyermeke'' is lehet. kánál tobbet nem kolthetek. on is nekivághat. Ha on a csódeljárás mellett dontott. az egészségének.l rkc'. Kovesse az 5ol50 szabá|yát! |ékát a torlesztésreI Tegytik fel: az on jovedelme havi 6 0O0 Dlr'r. Amilyen gyorsan csak lehet. vázo|tam a helyzetemet. fel a vagyonát. visszakapják a pénzÍiket. amelyek ont motiválják: egyszerre építi o Azá|ta|.''.. amellyel on tartozik saját magának. Ő meg tudja mondani.j t í t'j i i v t t' t t: l ! c t i. és hirtelen felmeriil egy jabb' váratlan kiadás. amikor gyorsan vissza akartam fizetni a tartozásaimat. Az. Kezdje el építenia saját vagyonát' hogy minél elÓbb m. rigy annak idópontját nagyon fontos okosan megválasztani. rnintha onnek nem |ennének adÓssásai. biztosítások és egyéb fix kiadások kivételével napi 5 már. az é|ethez 5 000 márkára van szliksége.ket arrÓl. mint . mindegy. hogy évek mrilva nem lesz adősságom? Egy pi|lanatra tényleg jÓ érzéstokozhat. hogy sszegyríjtsiik az elsó 50 000 márkát. Esetleg megncivelheti anrryira a jÓvcdelmét. Miután én az 50l 50 szabá|y lényegétfe|ismertcrtt' tt tt'1i vl t t lzt l| l l s /(' |c' lyiségem. most azonnal. mint a legtobben a szijletésiikkor. a kÓvetkezó tervet dolgoztam ki: Elószcjr is beszéltem a hitelezóimmel. hogy nbecstilése megmarad. Egy intézeten kívtil mindegyiktik beleegyezett így azonnal lehetóvé vált' hogy félretegyek. és kielégíthetó legyen a biztonság iránti igénye is. Naponta 5 márka állt rendelkezésemre ahhoz' - - - 105 .t'ttt tt ttttlIttnt. és elsósorban a családiának' JÓ| gondo|ja meg a cscíde|járás idópontjátl Ha a csódeljárás már elkertjlhetetlenné válik.l vagy a banktÓl más tanácsot kapott. az elsómilliőt.igyvédet. éS biztosítottam ő. ittltissliga. Tízzon ki magának olyan célokat' amelyek ont valÓban cselekvésre buzdítiák! 104 Mutasson onfegyelmet! Annak idején. Adősságmentesnek |enni.igyekben jártas céget vagy i.ink. amely felkelti az érzelmeinket. hogy a megtakarítható 50 száza\ék annak a l00 százaléknak fcleljen meg. hogy amilyen gyorsan csak lehet. akkor már szinte lehetetlen j kolcson khoz jutnia.Ezzel párhuzamosan azt is tudni akartam. Ebben feltétleniil kérje ki a szakértÓ. már egészen más elképzelés. Fel.lt itz. k cin ny eb ben tu datos íth atj a nmagában a jő|ét lényegét. A nu|la elérése nem |ehet cél. a másik 50 szá. Arra kértem őket. Kezdtem vagyonos cmbernek érezni magamat. és rengeteg energiát.ot percce| tizenkettóelótt''.. azaz a s t t. De gondoljon csak bele: mennyire osztonzí az a tudat. l)()llt()slllt kÚtszcr aIlttyira. vagyis nem lesz semmije.hogy ha évek m lva végre visszaftzette az adÓsságát. hiszen a tcjnkrement cég az tn . az nem egy vágyálom. ha rij utakra tért. hogy rrrckktlt. jon. telefon. akkor a legfontosabb a megfeleló idópont megváiasztása: sokszor jobb . l ) l t t t 1 t t Fontos tanács A megélhetési k ltségek levonása után megmaradópénzéb6| csak 50 száza|ékot használjon fel az adÓsságok torlesztésére. hogy errÓ] senki ne tudjon). pénzt és időt is fekteten belé. Nem kellett tc)bbet arrav rnom. hogy r. zalékot tegye félre! o Azonnal elkezdheti felépítenia vagyonát (bármekkora legyen is az adőssága).falán így egy kicsithosszabb idóre lesz sztiksége. hogy a lakás.. | | . autő. Szi.tizenkettÓkor''' Egy ilyen elhatározás rendkívtiI nehéz.Ez az cisszeg rendkívtil fontos ahhoz. keressen fel egy csódi. rnintha nem lenne adÓssága. a olyan célokértdolgozik. Ez a tény pedig gy keresen rnegváltoztatta a pénzhez valÓ eddigi hozzáá||ásomat. akkor majd pontosan a nul]án lesz. az e|s6 25o ooo márkát. Ennek ellenére ne fe|edje a Sorozat torvényét: Ahol valami egy bizonyos idón tril tovább romlik. De a tény az.

Az rij definícirim így hangzik: a szabadsá'g azt jelenti: rendelkezem akkora onfegyelemmel.sy teljességi vagyonnyilatkozat elkerÜlése nem lehet cél. el tudja képzelni.felszabadít. miután nekimentem egy kerítésnek. A |egfontosabb azonban az volt. hogy hajlottam volna arra. megtehessek. és gyakran még jobb jegyeim is voltak' mint szorgalmas és fegyelmezett társaimnak. hogy mindenki láthassa' én csak a másik lilésen keresztiil tudok kiszállni. rnint hogy derekasan visszafizesse az oszrnirrdsZeget. illetve felszámolási eljárásra varl szlikség. Ma már tudom. kannát.ey eskÍ. vagy bronzbÓl.le. ha sok van belÓ. akkor a tehetsége is elkalltidik' és semmit nem ér. hogy bármit. (A mÓkus-hasonlat enyhén szÓlva tapintatos leírása akkori 96 kilÓs mivoltomnak. kcizben megprÓbálok kimászni a kocsimbÓl. amely elengedhetetlentil szt-ikséges a tehetsÓg kiaknázásához.ey a ktilonbozó intézményekkel szemben érzett br]íntudat ÍlcIn feltétlentil vezet Stratégiailag jÓ dontésekhez. és amelyet nem lehet megzavarni?'' Az én kis 5 márkás programomat véghezvinni minden volt. Mialatt fÓlmostam a konyhapadlÓt' elószcjr gondoltam rlgy a fegyelemre. és kezdte kionteni a kávét a foldre. mint olyan tényezóre.evő-eét.lem az. Kiszál|ásnál kényte|en voltam. Rovitlcsen abba a helyzetbe keri. mint a kevésbé zseniális emberek divatjamrilt tulajdonságára. hogy sikeriilt megerősítenem aZ cinbizalmamat: azőta tudom. amit csak akarok. tonkrement.ha az adosságok visszaÍizetése kilátásta!anná vá|ik? Ha már nincsen más lehetóség. Igy az ajtÓt csak beliilrÓ1 lehetett kinyitni. Az on stratégiájának a távoli célkitÚízést kell szolgálnia. Egy csódeljárás vagy e.jcrn. akik nem mentek a hitelezÓ. van akkora onfegyelmem. ónagyon határozottan így szÓlt: .syelmet és ezzel kapcstlIltt<ls ltcízctctnet: Egy nap tanárommal éppen kávézni készi.'Nézze. valahogy me-9magyarázni magamnak? De ez egyszerríen nem fért bele a napi 5 márkás programba. ntotte tovább a kávét a padlÓra.E'zek a régi babiloniak így gondolkoztak: . Itt a . csak nem egyszerrí. hanem képesek voltak cjnerÓtÓ.'nincs'' is.. és kifejezett biiszkeség nt(itte el a szívemet' ha a kitartásomra gondoltam. En persze Íclreugrottam. Ehhez anézeÍhezaz inspiráciőt a babiIoniak azon részénekpéldája nyrijtotta. azt meg is va|ősítom. akkor még egyszcr gondolja át nagyon alaposan czck idópontját.megvalÓsítani mindazt. hiszen titokban tarda). hogy csódeljárásra va. akkor ezek egyike scnl jclcnti a vilá. csód-.. mint egy mőkus. hogy meg ne lásson egy Ügyfél. rnil liő' Esettanulmányokbol tudjuk' ho.ey régi kollégámnak l75 000 DM adÓssága lett. hogy képes vagyok Órettségim' hanem éppcn annak ellenére' Engedjc ttlcg' lrtlgy clItlcsÚl. T lőrázott.) Mindenesetre mindig nagyon izgultam.kh z.jltem' aInikor tí lclgta a kávés. Ugye. A fcgyelme. Eszembe se jutott volna. Korábban a szabadságot rlgy értelmeztem. Ez biztosan nem tett volna iÓt az '. mint lehctóséget arra. Scháfer r. Ebben azic]ffienegy Ford Fiestáva| jártam. Becsiiletes ember lé. Nem maradt más hátra: olyan Szorosan a fal mellé parkoltam.ey mit csinál.Ezaz idóelég volt arra' hogy készpénztartalékomlegyen. (ez is egy hiedelem).elen- hogy az ennivalÓmat és minden e.il' ez lesz az on esélye a továbblépésre. Korábban eléggéfegyelmezetlen voltam. amit clnmagam számára elhatároztam. ame|yet mindenki kénye. De nem telt bele hosszti idó.Hogyan neyeZheted magadat szabad embernek. vén nem látott más lchctíísegct. még akkor scm. várjon! tnnek nincs is csészéje! De' mint aki nem hall. amelynek a vezetóÜlés melletti ajtőnyitÓja.il. Ha c-ey hitelezón ek az a benyomása.l vagyont felépíteni. E. Cél lehet viszont az e|s6 száz. Csak azt akartam érzékcltetni. átroppenni a másik iilésre. MikÓzbcn őn d bbenten néztem. és odakiíltottam neki: várjon. Az onfegyelemre rigy tekintettem. Természetesem távol álljon tÓ. a kávé olyan' mint az on tehetsége. hogy képes lesz egyezséget felajánlani..imázsomnak''. hogy nem a fegyelmezetlcnségem miatt sikerlilt iő| az 106 Nyolc hÓnapig Ííztem ezt a mÓdszert' De megérte. hogy rrehogy rám csoppenjen. - . Ne feledje: Ha onnek van elege ndókészpénze (arni tulajdonképpen . mi.kedvére formálhat. mely a fcjldon elfecsérelve folyik szét. Mi a teend6.Harminc száza|ék is jobb' mint a scmmi'' elv érvőr-ryesÍ. ha ftiggóhelyzetben élsz? Gyenge agyagbő| vagy te. zettség eró' amely fonnát ad a be nnijnk rcjló végtelen lchctósÓgeknck. rniképpen sajátítottam e l az onfe. Ha nem képes nfegyelemre.eyéb rendkíviili k ltségcrnet fizetni tudjam. hogy a fegyelmezettség .i alatti teljességi vagyonnyilatkozatra bátorítsam. amely szilárd. sót valamennyi adÓsságomat is t r|eszteni tudjam. hogy sztikség esetén ezek is okos megoldási lehetoségek. hogy onbo1 már nincs mit kihozni' akkor tne.. Végiil is a gimnáziumon is átevickéltem magam. ho. a |e lcscgc pcdig nyelvtanárként takarítarri járt to7 elhatározok. hogy beszerezzekegy j autőzárat? Vagy hogy t bbszor is megprÓbáltam e kiadást. mint . Fegye lmezettség nélktil minden tehetség kárba vész.. hogy amit gedhetetleniil szÜkségest''.'' Világos. hogy mi volt akkori nevelóm szándéka? Nagyon hatásos mődon Inegváltoztatta az onfegye|emról alkotott nézetemet. A csésze nélktil a kávé sernmit nem ér.elepóen kevéssel is megelégszik.

Minden er(lfeszítésm van a problé'g tt egy aranybdn1..ct h ződik meg' A fejlódéshez sztiksé. mint . ahogy na. hogy nem telhet hosszri idÓbe. A gondok ellenére is lehetiink boldogok.'' Élettik mottőja az igénytelenség lesz. volt egyszer egy kisgyerek.elal- várásai határozzák meg. emellett emésztési zavarokkal ki-iszkcjdott. MiIrÚl cltilllr kcszítse eI ezt aZ lrlbumot.l álmodik! Soha ne prÓbálja magát arről meggyózni.eyvonal an kész1lénzben fizetek. amely ne tartogatna szánunkra ajándékot is. azonnal felismeri. ha a nehézségekvagy megsz ntek. Jonathan Swift jegyezte meg csípősen: . Gondoljon csak bele: akkor tekint btiszkén egy teljesítményre.Ezértnem érdemes bánkődni folotttik. sziinet nélkÍ. akik azt hangoztatják: nem kell '. egyre dtihosebbek lettek rá.a olyan hiedelmekkel azonosulnak. Ha csak akkor tudunk nevetni. aki nem ismer elváráSt. nem talált nyugalmat. hogy elégedett legyek. hogy lle is fog kovetkezni' Gyakran elképzeltem. hogy '. azonnal megszabadul az adÓsságaitÓl. hogy egy problémával szívesen foglalkozzunk. Ezá|ta| visszafogják a vágyaikat' és elfetejtik az álmaikat. sót egy 50 O00 márkás aktívumot is felmutat.osztjuk magunkat attő| az oromtÓ. hanem azért vett fel k lcsoket. Aház két oldalán két kert volt elkerítve. annak szembe kell néznie a nehézségek hosszri sorával''. Ekkora kijzdelem mellett is még mindig l71 ezer márkányi tcjrlesztés várt rá! A havi kifizetések naey részéta hitelek kamatai vitték el. feladja nma. Ha ehelyett eskÍj a|att leteszi a teljességi vagyonnyilatkozatot és hároméves időtartamra 50 000 márkás kiegyezést ajánl fel. Sem nyaralásra. hol nem volt. on már tudja: . Ha ehhez még hozzáteszi a havonta megtakarított 3000 márkát. mert most nem szabad feladni. Kcizben iijra és jra folbukkantak m ltbéli fizetési kcitelezettségek. akik az élettÓ1 sok mindent várnak' azoknak az élet sokat ny jt. ad''. tehát elvártam magamtÓl. Ne felejtse el' hogy onnek nem azért lettek adÓsságai. ami onnek kedvére valti: rrtiIrtIltzt. Azok az emberek. Azt' hogy tnnek miben lesz része. illetve aZ adőhivatalba. hiszen on is azt akarja.Nekem sok ahhoz..qtink Inák adta lehetósé. sem autÓra nem tellett.. A kertek azonban ugyancsak ktiIonbÖztck cgyrnástÓl: az egyik már teljesen elgazosodott. Nincs az a probléma. azt az elvár saink határozzcik meg. Azért keressÍjk a nehézségeket. és semmiben nem lelik rcimijket' Nos. hogy egyetlen lehetósége maradt. és a kertész is igcrr cltih(is crrrbernek látszott.mendegélt. mint egy pincebogár. Az.ilstl1llillk<ltltltt.$ki gazdagságra vágyik. a helytelen nértékelés.Áldott legyen az. aki srilyosan eladÓsodott.g t. eztkét gyerek és a háztartás mellett.eekre. végtil is szavát adta a hitelezóinek. szen bebeszélik maguknak. mert hi- Tegye magasabbra a lécet! A legtobb eladÓsodott ember rendkívtil veszélyes elhatározásokra jut.Suszter. hijőmőd egyszerrííenncm nekik valÓ''. hogy ezek az elvítrlístlk rllinől hamarabb realitásokká váljanak.Az adÓssága pedig minden igyekezet ellenére sem csokkent.l.ik fel a kérdést:Hogyan tudok a gondok mellett is rtilni? ányz1konbÓ. En ezt akartam. aki kevesebbel is megelégszik. de erós cinÓrzetLÍ. hogy rnit érdemel meg és mit ttem. ha csak minimális célokat t znek ki ma- n Az adosságrÓl vallott legnagyobb bolcsesség gított házikőt. onnek jár egy hely a napos oldalon. Az eddigi elvárásokkal már nem juthat tovább. A célok feIadásának e. Amíg a problémák fennállnak. A barátai.érdemel'' t bbet! on egyedtil dontiel azt. egyszer csak megpillantott egy kivilá- Egyszer volt. 109 sétálgatott. maradj a kaptafánál!''. onnek azonban legyenck nagy céljai' Készítsenmagának egy álomalbu. az árnyékéletet akar élni.at a tcirlesztés vitt el. ha. Annak idején' amikor a tonkreIlcnt lriesta kocsimmal jártam az utakat' tudtam. és tudtam. iiink nekik. Rossz alvő lett és depresszív. hogy nem. Soha ne érje be kevesebbel' mint amirÓ. Az ottho- kozni szeretne' mindazt. Egytitt a j vedelmtik 5 600 márka volt' amelybÓ1 3 l00. azt az e|- rrrot! Tegye bele mindazt. Problémák mindig felmertilnek. Két és fél évvel késÓtb már megengedhettem magamnak. Azt gondo|ják.l a tehetség a meggazdagodáshoz. guk elé. megÍ.. Az az ember. inkább oriil.ben 108 . a leghasznosabb az. mivel ót nem érheti csalődás''. tígy hét év alatt a vagyona 250 000 márkára nó. Ahogy ment. ha tnogotte egy nehéz feladat sikeres megoldása áll. mert hibás nézeteket vallott. vagy egy pillanatra elfelejtetttik Óket. Ehelyett ennek a tiszteletre méltÓ Lirnak maradt a l70 ezer márka adőssága. Mikcizben hL1zgálta a gyomokat. és rrrindegyikben cgy-egy kertész dolgozott. Az. nában szinte nem lehetett nevetést hallani. amit el Szeretne érni. Tegyi.uyetlen igazi oka van. rnert sziikséglink van a negoldásban rejlő or mre. Hiába flzetett 3 l00 márkát a t rlesztésre.gázt. és egy 100 000 márkás autÓt vezetek. A maradék pedig az rijabb kcivetelésekre ment el. Irogy megvalősítsam ezt az á|mot.. Hogyan tud a gondok mellett is ortilni? Sokan azt hiszik' csak akkor Iehetnek boldogok' ha nincsenek nehézségeik. aki az erdÓ. lrrttivcl |o. addig gondterhelt arccaljárnak a világllan. aki lefokozott létezésselakar megelégedni. Amiben az életben résziink van. akiknek nem tudta visszafizetni a kcilcsonoket. Csak olyanokra hajlandők odafigyelni.

Egyetlen mőil van arra' hogy a sotét het le.eyan mi az adÓs1lrob|éma sItgot látjuk. a kisfiLi egy harmadik. a kertész hirtelen Iekapcsolta a lámpát' Ós a koromsotétbcn nlegkérdeztc a lycrekct: .ey hosszii táv problémára! o A fo. De a sikertelenséget. Csak az aclÓsságok ellcn kiizcleni olyan. bár szakadatlanul dolgozik. és ne a vétkesek keresésére használja! Ne panaszkodjon senkire. A kerte m íey szintc tjnmagát tarja rendben. - Akkor elhatároztarn. ehelyett inkább naeyobb teljesítÓtépessÚge t. ha olyankor is képcs a leeiobbat rtyÚrjtani. amire az életébenháIával . olyan n vényeket kercstem.ht. EZért annyira fontos az 50/50 szabírly. N(' l\ l\'llIljil ltz t' Itttly lr problérnái . Ha a kert e. Esetle.s és a.. ha clárasztjuk fénnyel.eyszert készít. nem hal bele. a rnagvak pcdig a kitépéskor szétszőrőcltak.st. ott.. ha egyidej leg Jblépítjíika vagyottunkctt is.eyoghatja Óket. A nyomás hasznos is le Ire t. l\z adÓsság sem halálos betegség' Ne vegye onmagát Sem tlil komolyan! LegutolsÓ mentorom. prÓbáljon kiegy ieen egyszerLígyakorlatot: Írja le azt aZ t dolgot. A fejezet fobb gondolatai o Soha ne fogadjon el rcjvid távri megoldást c. aki az itt burjánz rnérgezó novÓnyekbÓ1 Ne harcoljon a félelrnei cllen' ez az igyekczet <lnmagában nem visz sikerre. Kitudja. hogy vajon mi cnnek a kertnek a titka.volt a kerttel. krclrtír. a kudarcot menedzselni az már mrívészet! A nem aZ probléma adősság' A i.''-''i bizclnyosságot nern lát.fbls: ntllni. Ugyanez érvényesaz ad sságokra is. és lt'het néreg. amikor nincs hozzá kedve. Kíván- A másik kertben szebbnél szebb virágok pornpáztak természetes harmő- Ilelyzetet.eltrínjenek''.eyelmes.foldben maradt. a másikban rnár kezdhettem ri jra. arnclyek a gaznál cyorsabban nónek. hogy Önfegyclmet tanul! Ha változtat eddigi szemléletén. hogy ez a darab folcl cgy kiváIÓ orvosé.eyőzni. Így tuclta meg. A gaz gy kere niában. tn el|it:zdi felépítenia vagyonát. szépen me. Ne kívánjon magának egyszerLibb gyo. hogy a másik kertésznek. hogy vajon mi az oka annak. eg1:ndstőL ettér dtllog. és a kisfiLi bement a kertésszel a házba.. Ennek kcivetkezté. IrtlrlY I(. A dontés az on kezében Van.r gvtigvs:er. Az atl s'r gokaÍ akkor ÍutljLtk a legeredménvescbben.l|(|('||(e/lcl] a gondokat megoldő kapacitással. A nent k ltekez'é. A sotétsőget s tétséggel nenr le- Másnap re. Világosabban: a sikert bárki elrnene- tlzse li. alkotő mÓdon keli cselekednie. Nle rllrklrtllilyozza' hogy elfecsérelje a képességeit' Ilyenkor aktívnak. hogy minek lesz rÚszcsc.e1rt. egy milliárdos.Ki tuclod tépni a sotétsőget?'' Újra folkapcsolta a lárnpát. és . hiszen az tn elvárásai dontik el azt. mi minden lehet még ebbÓ. Ha egyszer hatalnába keríti a jov<ítól val<j félelern.gazi az a mÓd. és természetes nÓdon elnyornják azt.eyasztői hitelek megolik a motiváciÓt' és lerornbolják az onérzetet.? Mukeclr. amelyek segítségére lehetnek a jőlét elérésében. hogy milyen hie- Készítsenon is gyÓgyírt az clmérgescdett helyzetekból: nézze Ligy a gondokat.syom nem terem. a Hogy csinálunk-e adősságot Vagy Sem' aZ attől ft-igg. akkor egysze rrlívéválik az rrfegyelem' T zzon ki rnagának magasltbll cÓlokat. A féIelrnekct nem tucljuk kiirtani a gondolatainkbÓl. Valamely nehé:.ebÓl szemlélni a helyzetétl Ne nézzen tr'il r:cjrcsosen a . csr-inya a kertje.. ha Ligy érzi. Hiedelmeinket bárm ikor megváltoztathatj uk. még cinma-lára se! Használja ki az adÓsságot arra. a csian megkérdeztc. Ro-et rr megkÓrdezte a barátsásos kertőszt. Az energiáját az adősságok ttjrlesztésére. hogy más megoldást választok. cle a hála ÍényetLilra.'Bodo.Tudod válaszolta a jÓkeclv . . A kisgyerek rigy d ntc. és így folytatta: . nem lesz képes rnegbirkőzni az tn elcltt íllo nehtízségekkel. inkább azon igyekezzÚk. A kcrtész egy Íának támaszkodva |i. rnintha a sttétségetakarnánk eIlrorclani. és veszít. és Ligy nőzett ki. kérern. hogy nenl bírok veIe.'' Lazítson! PrÓbálja meg bizonyos távolsá.egel' amikor továbbmcnni késztilt.eondol..gmunkált kertre lett fi. az.ink.eondjaira! Ha tIr Monopolyt játszik.eyri1t. ségct Iegyőzzuk. Amikor az cgész család ssze. megprőbáItam kiirtania gazt. mint aki nern szakad rneg a munkátől.eló vagy profi? Akkor lesz valakiból profi. Hogyan látja ÖIlrrla. lll .tt' inkább a viclárnabbikhoz tér be pihcrrni. Il0 delmekkel rendelkezi.'' Lassan bescjtétedctt. Ilcn kellernetlen helyzctbe keriilt. aho. takarékoskrxltís két. Mostanra azonban ezeket a nézeteket felt'scrélte olyanokra.g lt.'' onnek a mr-iltban volt néhány visszahrjző hieclelme.ityorészett. Ahol ezek a virágok rrónek. rnint esélyt a továbblépésrc. amit a legjobbnak érzel! Az idó univerzumában a te dontésed csak egy jelentéktelen semmiség. Énis enber volt idcí' amikor nekem is rengeteg bajom -.rtltk kcll lenrrie. Hiába clolgoztam.l.g olyasmivel kezd el fo-glalkozni' amivel ecldig még soha nem foelalkozott.tyik végévelkésze n lette nt. cselekcdj aszerint. egy-egy nehéz |izleti dÓntés elótt ltrindig azt tanácsolta: . dc láttam. a gyom mindi-a' visszanótt.

barát. képes lesz megn velni a jovedelmét le-ealább 20.ltink fligg.'Sokkal tobbre vagyok érdemes.ezért mi viseljtik a felelősséget a j vedelmiinkért vagy a fizetésemelésért. amelyek egyaránt érvényesek az alkalmazottakra és a vállalkozÓkra.l' Sikert menedzselni minden bolond tud. :on'.'' John D. hogy jelenlegi keresete tegnapi dijntésének ktjvetkezménye. de akár 100 százalékkalis' Mindannyian azt kapjuk. hogy félreismert zsenik vagy esetleg Szerencsétlen flÓtások vagyunk. mint ami jut nekem!'' Ez a kijelentés téves' Helyesen így hangzana: ha t bbre tartan magát érdemesnek.ink alapján. on határozza meg annak nagyságát. mára mi teljesen kozombosek vagyunk. A jovedelem ncivekedésének évezredek őta érvényes t rvényei vannak.J . amit megérdemlijnk. egyedtil on a felelős érte. hanem az a mód. akik ellen mindenki osszeeskÍjdott: a korlilmények. Az igazi gondot nem az adÓsságok jelentik.A keresmény nem ajándék. mostantőI m ssal foglalko.. Gyakran hallok embereket It2 ll3 . hogy on milyen értékes társ. Ebból kcjvetkezik.il és kizárő|ag on dont. vényeit. Mindenki maga formálja az é|etét.gozta ezta fejezetet.ink kell a tor. apa Vagy anya. Most kizárÓlag a gazdaságban betoltott szereprÓ1beszélek. ez azt jelenti: Ók dontenek az on életérÓ. ezért ismerni. amelyben ne rejtőzne egy ciromteli meglepetés is a számunkra. annak nincs idcjc pÓnzt keresni... Az igazi miívészet a bukás és a kudarc menedzselésében van. Mivel a piac donti el a jovedelem mértékét. addig nem mondhatja: . e| azt. . Természetesen itt nem arrÓl van szo. Rockefeller panaszkodni: . Amíg nem értette meg. on dcjnti szít. hogy anyagi nehézségeibÓ1 győgyszert vagy mérget ké- A gond is |ehet r m. a fónok' aki mellóz minket.1. tobbet is birtokolnq. Hogyan tudja noveIni a jovedelmét? . Ha végigolvasta és feldol. a piac megfizet benntinket piaci értékÍ. A saját keresetéro1 egyedi. A piac száA jovedelem eléggépontosan ttikrtzi egy ember piaci értékét. Ne beszéljtik be magunknak.Aki egész nap dolgozik.Nincs az a probléma.. Ha mások határoznak a j vedelm é16. ahogyan mi az adősságokat |áduk. hogy jovedelmt-ink szintje is tÓ.

l krrt ttyL. Az erítegyszer en jobban me-efizetik. az rnegprÓbál rnindent tokéletcsen elvé.' Ne szégyellje azt sem.r. amelyen felttinteti azon teri'ileteket.eyik cédulárÓl a másikra a feladato. |)lost arra gondo|: . tcljesítményévell Diákkoromban egy nyári sziinet alatt clolgtrztilIl) ('gy c'tigttc. KG ri..ey indulÓ tárgyalásnál a fón k nemho-ey nem ad béremelést.Ne azt kérdezd. és kérje meg élettársát. Ne csti. Ezzel a nem mindennapi eredményt elérni. arnit késÓtb maeával vihet' giinkvan egy nagyobb lakásra. ahol hasznot hoz a vállalatnak. bcl-lobbal végzem. AZt tanácsolom: ha a j vedelrnét nyolc őráért kapja' dolgoZZonÍ"íZe-|.|' lrlttll a bcnnÍ-cntes reg r<ikák megmutatták. hanem a k<itelességét! rulni a vállalat sikeréhez. nyolc ciráért kaptunk fizetést.1r. jliban.Sugározzon erot! A pén:. lttt.t l sokat'' ny jt lr vállalatának. I:lképzelhetó' hogy olyan a munkaadőja. ktilcjnben nem tudok bejárni dol.erovidebb - tt4 lt5 .eyel.il 20 pcrcig lehetett a vécénrljságot olvasgatni. Az ilyen témájií tárgyalásoknál gyakran már a kiindu|ás is téves. és eléri a célját. ahelyett' hogy a mások általelért eredményekre valő jogunkat hangoztatnánk. Aki nern [él.iirgén dolgozik' dc nagyobb számban jelentkezik a j eredmény is. hogy mit tehet érted a haza' ha.7g1.. UzzTnsportot abbÓl. ha Rászorult r. Ha kételkeclik. elbukik.. Ha anyagért ki. Ne to rckedjLink ttjkéletessé. ne ossza meg aggtilyait senlrir'cl/ Sugározzon er6t| Az emberek nem a kételkedót kovetik' hanem a határozott egyéniséget. ho.uyelmet! l. aki sokat és t.gnek hozott haszonről kíván beszélni. Nem azért kap fizetésemeléSt. vázo|ja. dolgozzon tizct! NyLijtson tobbet' mint aInit elvárnak ()rltt|lI It. ho. Magyaru|. hogy mivel tuclunk hozzá1á- k vetek el.. szesítik el(ínyben.} Hívja fel magára a fi. és a Lehetóségek nem a rás:orults got.r' . Mutassa meg. arnely elsősorban a jogokra fi. Aki fél a hibáktÓl. ho. . amelyek gazdaggá teszik' Nem arről van sző. hogy gyorsaságával meglepi a k rIlyczctűt. Kcivesse a mottőt: amilyen gyorsan csak lehet. ami kicnrelkedó.''LegvalÓszínritb.cy az on orája gyorsabban kctyegjen. Az a vállalat. Mindenképpen sztiksé.l1 ..axon leadott válaszait intézze cl három pcrc alatt. Gyakrabban hibázik az. Készítsen listát. Ha ttil sokáig takarékon éliink. ha a saját teljesítrnényeinkretámaszkodunk.gre. ha. . az képes e. Kennedy mondta: . hogyan lclrct rtytr|ctirlri l.ilbelÍ. Baráti alapon beavattak a triikkjcikbc: a rcggcli cl(ítt l8 perccel Irrírr leléptek. Ha a fizetésétnyolc oráért kapja.lészcn kÜlonlcges tcljesítrnényre is.Rengeteg hibát Ne a jogait nézze. de elsajátítja lt sikercs emberek munkaszokásait. mit tehetsz te ahazáért!.uy állandőan arra figyelnénk' hogy mit tehet érti-ink acég.izctcsert hat őrát tlolgozni. mert sztiksége van rá. ha a nrunkárrrat csak rigy seb- hozzáállással ugyanis tovább jut: nagyobb az eséés magasabb lesz a jovedelme. bénít(l'Az száll. hogy képesek vagyunk a k zcinséges lrétkoznapi dolgokat gyors irarnban elintézni. ahelyett ho. lalkozÓkra ugyanez vonatkozik.uy miért énlemlion ezt nreg. Hasznosabb. Lehet. scm honorálni nem akarja.eem van j kocsira is.vezni.ildtek' irtba ejtetttik akávézőr. hiszen a t kélctesség. Sokkal elége. ha a munkahelyen elsósorban a jogainkra kotrcentrálunk. dok . és kcjrtilbeltil tíz perccel késcl-bb clcg volt visszajorrrriiik. a fónciknek: .Most Szliletett a második gyerek. dc csak hat Órát dolgoztunk. sziikségem van afizetésemelésre. hogy . Figyeljen arra.hanem még azt is elhatározza. a vetkezÓket monc|ja Hatalmas r-irnak. Ha fizetésemelést akar. Mint említettem. lassan kialsz'ik benniink a ttíz.ogassa e.ey egy ilyen Dolgozzon gyorsan! A siker egyik legfontosabb titka. intÓzkcdien! kat! Ne halogasson icl<í alatt A hclyes kérdéstehát így hangzik: Hogyan tudok a lehetó le. nem mert rászolgált. ho. hogy mire képes! A vál. aki az on teljcsítrnényétsem látni.személyes elórejutásra.gozni .aki tudja. Irja le a pozitívumait! Minél korábban k sse le a tárgyalás idópontját' és kozolje' hogy az on által a cé.egedjen. hogy egy í. nem azt kérdezc|. Érilcntelje tl a rnagasabb fizetést! Fejlesszen ki olyan rij szokásokat a munká. . hanem o kcpe's'ségeket ré. Ha vissza kell hívnia valakit' tegye tneg azonnal. mit akar. lye a egoizmus. ha az inNem jutunk messzire. és sztiksé- k alkalmazottra ni nc s s:Íiksége. Ne ír. hiszen ha mást nem.tÍt.ey segítsen.'' Ebben igaza van. dettebbek vagyunk. az alkalmazott. Mi várhatÓ például attől. ha azon torjLik a fejtinket. . Ha esetleg nem rendelkezik elegendő tárgyalási tapasztalattaI' gyakoroljon otthon. ami szokatlan. John F.

bbre akar jutni. hanem a kiemelkedó teljesítmény. hogy a tanulmányokkal egyiitt befejezódik a képzés is. .Fontos tanács Intézze az tigyeit olyan gyorsan.s iItltIttt lrr r''. ugyanakkor gondoskodjon a nc k ti l(izIlct rís[.| igyekezzen nélktilcjzhetóvé tenni Irragli{. Ha egy olajftirÓ szigete lenne az Eszaki-tengeren.' az annyit ér. hogy a do|gok haladjanak. <inként! keresni. mindent ttckcttt kt. ahogyan csak lehet! o Ne fé|jen a hibáktől! o Az IBM vezére. amely stagnái.l'( )ltlttru |:ttltrztl r. Thomas o o o o a J. TÍízoltők milliői k ziil egyedulaz 6 nevét ismerik világ. Ha valaki tévézés helyett napi két-három őrát szakirodalmat o|vas. de a pozitívumok végiil is trilsrilyban lesznek. Hatízéven át t lsokat eszLink.rja.. Jelentkezzen a problémák megoIdására Aki tobbet szeretne Ha a munkahelyén felmerijl egy nehezebb. osszefoglalva: tegye magát nélklilÓz'hctctIctrttc'lrzliItirl' lrogy Í. ne csodálkozzunk. bonyolult feladat.gc rrck IncgszervezésérÓ. hogy levelet ír. Szerte. hogy nem ismeri az aktuális futballeredményeket. és szervezze meg a projekteket.tiszlcgÚnől 1'. Legyen nélktilozhetetlen. Pont fordítva igaz. amit más.'o a tokéletesség dont. ciő biztosította. Fontos tudati változást hozott annak felismerése. a Pozicionálja magát szakértcíként! Ugyanazt csinálni. on gazdag lesz. mint azok. A k i így gondolkodik' az saját cégéneka rabszolgi.ahhoz. szegények leszt. hogy eld ntse: felkérje tnt a partneréti| vagy Csak hogy emlékeztessem rá: nem azt akarom sugallni. A hibátÓl valÓ félelem viszont bénítÓ. veszély esetén gyorsan felke|lett mászni afára. Ne értsen félre: ne minden munkát.lr lrz(.. hogy jől végezziik e/. Nincsenek jelentéktelen do!gok Minden.. N. amely t kéletességre torekszik.l is a feladatok és a hatáskor k delegáláslival. ha tíz évig esténkéntcsak tévétnéztink. Minden hiba egy téseket.A cég én vagyok''.'y I hibái számát. Fiiggetlentil attől.. hogy az élet rninden terÍ. hogy szívesen megoldaná. Nyrijtson |00 száza|ékot! Képzelje el. Ha minden gyors dontésének51 száza|ékahelyesnek bizonyul. Vállalja a felelósséget saját tertiletén kívÜl is! Keltse fel a kcirnyezete fi. képezzi'ik magunkat. gyakran nem érezziik sziikségét. A dolog másik oldala viszont az. arra is érclemes.iletén folyamatosan fejlódjiink. A hosszabb tanulmányok. hanem felelősséget vállalja át! onként jeIentkezzen j feladatra. Téves az a szemlélet. és anomád Az evolriciő kezdetén a fennmaradást elsősorban a spontán. annak vállalnia kell a problémákat' Tegye magát nél kri ltizhetetlen né! megy.elelősséget vállal. akik nélktil semmi nem l16 trl . életmődot a helyhez kotottség váltotta fel. így a három-négy éves szakmunkásképzés vagy a négy-hat évig tartÓ egyetemi tanulmányok mogott is az a biztos tudat áll. kit hívna iel? Red Adairt. ket! r1j tapasztalat. hogy egy milliárdos egész nap azza| a szándékkal figyeli. ami arra érdemes. annak meg kell dupláznia ''Aki ('(.ket nyilatkozta: a vállalatomnál elÓ. A ZSákmányra azonnal le kellett csapni.Mondjon egy vállalatot. Az értelem kiteljesedett. telefonál vagy esetleg a székeket kell egy konferencia alkalmábÓl a he|ytikre raknia. amely segít meghozni a helyes don- Képezze ma gát folyamatosa n ! Tanu|jon meg a saját intuíciÓjára hallgatni. Ha mindig elkciltjiik az Összes pénztinket. Watson a k vetkezÓ. mint a Dunába vizet cinteni. Hozzongyors dcintése- Reagáljon az els6 cisztcinos megérzése alapjánl Biztosan elkovet majd hibákat. és otttlÍz iitne ki. gyors reak- A tokéletességegyenló a hibátlannal. . hogy a dolgait sem.ink. Miért? Mert Red Adair szakértÓként specializálta magát. gyelmét! Minden vállalatnál van egy-két ember.|| t. lrrlgy . Ezt szinte tnindenki tudja' KizárÓlag nagy olajttizek oltását vállalja. Sajnos. hogy amit ma elvettink' csak néhány hÓnap mrilva érik be .. Nr. Ne szégyellje bebeszélni magának: . ltrl. hogy a j ovó szempontjábÓl mindenképpen megéri az igy ekezetet. akik naponta őrákon át csak a tévétbámulják. és én bemutatok onnek egy céget. semmi neÁ 1elentéktelen. Elbutulunk. ne brijjon e| elÓ1e.. lehet. ha k vérek és hájasak vagyunk. hanem jelentkezzen tjnszántáből.Úgy végezzen el egy feladatot. hogy elvégeutik. hogy arra a tcibbiek felfigyeljenek és emlékezzenek| tcikéletesen kell elvégeznie. de jelentósen nagyobb tudással és jovedelemmel rendelkezik majd.rltttIrr|.

gy rengeteg energiát és időt takarított meg. Szánjon napi munkaprogramjábÓlbi- cél kreatívvá tesz. Felmérte a célcsoportot és az utat. Lcgt lll> szÓr az a szakért<í'akit az amatórtk annak tartanak. a hozzá sziikséges építóelemek is nyilvánvalÓvá lesznek. ha nem Változtat onmagán Haazt akarja. hogy elÓkészítse a fordulatot. ezt három év a|att szakértelemmé fejlesztjtik. 3. tudásával hívja fel magára a figye|met! Ha azt akarja. hogy saját terti|etén szakértó |esz. aki kozli. miszerint: . hogy három. Ha látja a lényeget. hogy ez így nem mri. hogy Ön orvos.ként dolgozunk. Abban aZ eSetben' ha egy kisebb speciális cé|csoportra osszpontosít. Nem azon van a hangsrily. és azt olvassa. A amely még nem foglalt. ha igaz): . és azt a célt ttíziki' hogy ismertebb legyen.automatikusan'' feljebb keriil majd egy magasabb pozícióba? Vagy esetleg rendszeresen felkésziil a szak. vagy találjon ki magának egy eddig még is- o o o o o mányozzatnt. ha felfedezztik a benni'ink rejló |ehetóségeket. mindenféle kiilsó beavatkozás nélktil. folyamatos feIkésztjléssel lehet elérni. hogy elhisszi'ik. Bemutatok egy technikát. amit el akar érni. hogy az i'igyfél szempondáből is átgondolja 2. hogy a korlilményei megvá|tozzanak.hogy specializálődjon? Azért dolgozik csupán' hogy ele. hanem rigy. vegyen részt tanfolyamokon! Ismerje meg a célcsoportját. Azt sem elegendó mondani (még akkor sem.ikre. Ehhez nincs sztikségiink senkinek a telefonhívására.l kell néznle. hanem hogy mdsok legyiink. elhiszi. akiket Szeretne. hogy az tn szolgáltatása lehetÓ1eg minél olcsÓbb legyen. ame|y tnre mint Szakért 6re vár. mít. értói szerepre? Minden azzalkezdídik. ugyan.De én rnásoknál sokkal tcjbbet teljesítek!'' hiszen mindenki ezt mondja. keresni fogják Önt. Képzelje el. másképpen olvassa az jságot (esetleg ezután már egy másik tijságot). Az egyetlen. Csak így lehet kiemelkedő teljesítménytelérni. és szeretnék onnek felajánlani az egészségiigyi miniszteri posztot. hogy minden dcintése e cél elérésétszolgálja. akkor on keresi fel az Í'igyfelet. Mit tett azért. amelyben hisz.hogy mivel lehet leginkább a segítségi. Tudja' mit szeretne elérni? Képzelje el. hogy milyen nmagunkről alkotott kép él benntink' Ha elhatározza.el6sz r ijnma- l. j lt8 . Ugye.). mint mondjuk a németországiDr.ey szakértói pozíciőt. most kell hoz. Arra kényszeríti magát.elószcjr cinmagát kell megváltoztatnia. hogy egy reggel felébred' kinyitja az rijságot. Az a víziő dont. olvasson szakktnyveket. hogy a teljesítményével azokat az embereke t vonzza magához. ami valÓban szá. hogy ezt elérje. akkor fontos. hogy ez az j vÍzió az egész életére kihat? MostantÓl mindent más szemszogbÓ. a folyamat hihetetlentiI fe|gyorsul. K nnyedébben felismeri az iigyfelek igényeit' és nem felejti el jbÓl és rijből feltenni a kérdést. Az irányt nem a jelenlegi he|yzete határozza meg. hanem az. Ahhoz. Írjon most azonnal egy egyoldatas hirdetést' amelyben onmagát és a termékét rek|ámozza' Hogy ez mire jÓ? Zonyos idót csak arra' hogy az On á|ta| kivá|asztott terti|cttcl lilgIalkozik. drágábban is k ínálhatja termékcit. szerényen kovetjiik''. mrívészet abban áll. írjon szaklapokba. és így . meretlen kategÓriát.. cit vagy hét év mrilva egészen mással szeretne foglalkozni. hogy azéjszakafolyamán ont kinevezték szakértőnek. MiillerWolhfahrt. Még van ideje változtatni. hogy jobbak. te- 4. vékenységét. mint oz títlag. és ezután kcivetkezetesen szakértÓ.l is valősággá válhat. mint ma. amit az titlag. és másképpen figyeli a - gőn kell javítania. oA zá|átni.k dik' Szakértelmet csak tudatos. elfogadja a megbízást. Az tigyfelek a szakértelcmhez nnek. Képezze Irtagát. hogy azéIetébenpozitív v ltozás t rténjék. amellyel viszonylag rovid idó alatt szakértói Státust tud elérni..híreket' Ha ugyanazt teszi. Egy nap telefonhívást kap a német kereszténydemokrata párt elnokétÓ1. Ne a a meglévóiigyfelek kciré építse az iz|etét. Segít világosan a lényegre sszpontosítani' Ha azeredménnyel elégedetlen (a hirdetés tarta|mával. Tegytik fe|. így azonnal nekikezdhet. amit az át|ag. intézze rigy.kéntI Keressen magának egy teriiletet. Ha a kép egésze már megjelent lelki Szemei előtt. Ha viszont elért e. hogy a híre eljutott a kancellárig.Ha a hata|om hív. Fontos tanács Pozicionálja magát szakértÓ. Ezze| hirtelen megváltozik a víziőja is. a termékkel stb. A piacon szakértÓként helyet ta|álni nem cirdcingosség. A mottÓ alapján. 5' 6. Ha ugyanazt teszi. az általunk elképzelt víziő saját erónkbÓ. és a saját maga á|tal kiválasztott irányba kor- Semmi nem Vá|tozik.. gendó pénzthozzon ebben az évben. Yízíőja megváltozik. Ha nagyobb tigyfélcsoportot akar megcélozni.ísy Íog élni. Természetes.

Gondatlan r nem aggődik az e|s6 év adÓja miatt. hogy egy fix osszegbő1 havonta kijiljji]n. A k vetkezó évben azonban cs kkenó jcivedeIem mellett már tcjbb mint 12 000 DM adÓt kell fizetnie.l..iksége.adőkedvezményesek''.il l0 000 DM.Iem várt események kovetkeztében. minden hÓnapban Ugyanazt aZ CiSSZeget. hiszen konnyedén . ha Gondatlan Zsigmond kezdettól fogva minden hőnapban fizetést utaltatott vo|na át magának. Az ameggy6z6dés áll e magatartáS m gott.ti-l tIt. mivel előszcjr is nem tudja biztosan. A pozitív eredmények trrirttli1' s(. szik a jovedelem. 130 ezer DM aktívát jelentene.Il\(. '. Ha ezt nem így intézi. mert muszáj. Ad- A válla|kozÓ sikere gyakran azon mrílik. . hogy bizonyos dolgok járnak neki' Ezért nem tét|enkedik.P. és azt vallja: ekkora osszeget kcinnyen kézben tud tartani. t||irjl intlulhatott volna ki. Ez a bor s hangulat teljesítményére is egyre jobban rányomja bélyegét. de kozben adÓsságai enyhén megnőttek. Az elkcivetkezendí két éven valahogy átevickél. és e| is kcjlti az CiSSZeset. Ezze| szemben a jovedelme .t I. ami három év után (az ad6t leszámítva) kb. hogy ha egy évben ak rcsak l() 's:. mégpedig mindig ugyanazt a fix cisszeget: 7 000 márkát.k szerint alakulhatnak a dolgok: Gondatlan Zsigmond 5 0O0 és 23 000 DM ktjzott keres havonta. Jovedelméhez viszonyítva eZ nem nagy tétel. Mielótt még kortilnéz. Ehhez hozzájon. Hogy még egyszcr lcsz gezzÚk: Soha ne vegyen fel fogyasztÓi hit21 . havi 3 000 DM torlesztéS mellett.olyan sokat'' dolgozik. Az ilyen adősságok egősz rlás eredményhezvezeÍnek. régi optimizmusának már se híre. A pénzt. és vígan é|. kénytelen ki. sikeres hÓnapokban viszont circjmmel szőrja a a o o Hozzászokik ahhoz. Vagyonának kamata havonta kcjrii|beli. Amikor kevesebb jcivedelme. A harmadik évben szabad.Az alkalmazott és a vál|a|kozo Íizetésekcizcitt nincs ktilonbség fóncjk és alkalmazott is lenni. Amrigy is optimista. hogy a lízingelt autőt csak 8 700 DM ráfizetéssel tudta e|adni. a régi számlák . o o o - - Vállalkozőként a szemé|yes Vagyonát is Íel kell építenie Vál|alkozÓk gyakran kovetik el azt a hibát.il sikeriilt megteremtenie a saját anyagi biz. hanem mert szereti' amit csinál. Vegyen fel hiteleket. Egy hÓnapra a megszokott életszínvona|ához k rtilbeltil Fontos tanács Vállalkozőként fizessen magának fix fizetést! Ennek elónye: sebb hiteleket felvenni. hiszen . Tobbé nem azért dolgozik. Aktívát képez. A harmadik év adőja.. Ekkor már pihenhet is' hiszen meg tud élni abből. most már 60 000 márkárÓl van szÓ.leírhatja a veszteséget''. Az év másik felében átlagos havi jovedelme csak 7 00O DM. hogy képes-e egy személyben neki évente. hogy minden pénzt visszaforgatnak a cégbe. és elhanyagolják felépítenia saját vagyonukat.izctcst. Igy személyes boldogságuk fiigg a vállalat sikerétÓ.|||tk lt tItttlrvlrt'irit' így ő is elÓtb-utőbb magasabb jovede|emrc tclrc(clt vtrIItlt szt. Akkor is jÓl élt volna. amennyit csak kaphat. . Mindez elkeriilhetó lett volna. megérdemli . . így tudja' miért do|gozik. másodszor is elÓbb-utőbb tigyis felhaszná|jaezt a pénzt. ctkkor hét éven belíil elérheti al<ír az els(í nillitjt i. . amit Hét vagy tíz éven beli.'havi 6 5O0 márkára zsugorodott. Ha nóa motiváciÓ.s money = más emberek pénze). illetve attől. tonságát. de koltséges szokásain ilyenkor sem változtat. Ez az cisszeg 15 00o DM (l2 7o) kamatot hozna r20 l2 000 márkára van szi. mivel ezek rigyis . megtakarított. az adósságai már elérték a 10O 000 márkát. Ebbe a lízinges szerződéseket bele se kalkulá|ta.A lecsriszás folyamata már feltartÓztathatatlannak t nik. other people. hogy a céget mikor tudják jÓ pénzérteladni. hogy fedezni tudja a kovetkezó tizenkét hőnapot. az adőel6|egek. azaz szigor an szét kell választani a vállalati és a személyes kiadásait.s. se hamva. hogy mennyire van sztiksége. Gondatlan Zsigmond az év hat hőnapjában át|agban l7 Ooo márkát keres.. és hogy tartani tudja az életszínvonalát felvesz 30 Oo0 DM hitelt. Szegény Gondatlan rir egyre jobban elkeseredik.klit tI i's' tiilllltt ktresne.Az élet nehéz és kegyetlen''. Két év alatt eljuthat odáig.. a k vetkezÓ. n vekSzemélyes és tizleti pénziigyeit szigor an szétvá|aszt1a. mint a fogyasztÓi hitelek.M. . A gyakorlatb an ez azt je|enti: céges számláről fizetést kell átutalnia saját magának a személyes kiadásaira nyitott számlára. ennek nagyságát a |egalacsonyabb forgalom után hatiirozzlt rncg! jon magának fizetést. Ha valÓban az a szándék vezeti' hogy saját vállalatába nagyon sok pénzt fektessen be' akkor a leghasznosabb' ha mások pénzéthasználja fel erre a célra (o. Vegyen fel annyi pénzt. Tanácsom tehát a kovetkezó: Fizesscrt tttltglittltk lix l. és megtakaríthatott volna évi 60 000-et.

éS azt Saját magának fektesse be. és ide-gen tó. u.ként elemeiben vizs. hogy az infláciő á|ta| az a ráta. majd oszÍ. hogy a ma.rasabb jovedele m elérésének A népszerÚíséga legeróteljcsebb a végzctt tevékenység népszerrísítésc? tclbbszcir zó. Napjainkban tomegével ta|álhatÓ jÓ áru.] Szc-reti a munkáját? Fó tevékenysé-qe mellett Inarad-e iclcjc a csa|iicljírra. sportolásra és folyamatos cinfej lcsztésre. aIniVe I ÍileIakozik.l - Mennyire jÓ a saját tert-iletén? Szakérrónek tartja magát? JÓl ismeri a szakágát? Vannak mentorai vagy olyan szakértói há|őzat a kcirnyezetében. gtil.P.eát fogacltatni másokkal? Fordulnak-e onhoz tanácsért? Elófordul.via. hogy a vállalkozÓ pénzt vegyen ki a cégébÓ1. . és sok cnergiát fordít saját rnaga fejlesztésérc. ho-ey tchetséges etnberek minden cllcnszol. tudás és tehetség. mert millioan akarják ót látni. Elószcir a .á|yozza magát (rossz) l 0-ig (kimagaslÓ).és kiépítését. majd edz6jéve| egyi'itt felállítják a tréningprogramot. amit vissza kell fizetnie.) EgyszÓva|: vonjon ki rendszeresen pénzt a cégébÓ1. elsÓ. a befektetett tÓke által emel.eg az inf|áciő miatt cscjkken a visz- teIt. tcchnika' mozgékonyság . hogy hányan tudnak arről. a kvalitásait? Képezi ma-gát más terijleten is? Fejlődik-e a szernélyisé-9e is a szakértói státusszal párhuzamosan? Ismeri és használja-e a siker tcirvényeit? Rendelkezik-e vezetói hajlamma|? Milyennek ítélimeg a saját teljesítményét. StíluS. kedik a vállalat értéke.eálja Ince a teljesítményét: erőnlét.l alapja Elgondolkozott már azon.edup|ázni a tÓkéjét.críísírcs - A j<ivede|em Öt építóe|eme Ha egy sportolő jobb eredményt akar elérni.Mit gondol' helyezkcdni? Minósítés: ( pot1t l() ponÍ o maximum) Min sítés: (10 pont a maximum) Ótletck - -Pont t22 Mennyire kreatív? Elzárk(lzik az isneretlcntól? Ragaszkodik a céljírhoz. nrert j nak tartják. és nleg is val s ítj a Óket? Kifej lesztctt-e rtl ii r Itl agában tlet.uínum) Néps:. hogy Min(ísítés: ( hosszti távon még nagyobb cnergiával rendelkezzék. olvassa e| az egyes bekezdéseket.Azigazi nagy pénzt azonban azért kapja./ pot1t I0 pont a ma. Ez utőbbi ugyanis pozitív hatásti. de finanszírozza idegen pénzbo1 a vállalata fel.recept''. gyon sokat keres. hogy elérje? Mennyire rugalnlas? l-ejegyzi-e azonrtal a gtlrrcltllatait? Hisz az otleteiben. M in(íség utána a . nek egyéb kiválÓságaival? tncnnyire tuclja saját magát menedzselni? Mcnnyirc biztos a |ellépése.diagnőzis''. hogy ktilonlcges teljesítmérryekrc is képcs? El tudja rna. .) biztonsági tartalékát jelenthetik.? Ha igen' kiprribál-e kiil ntl(iztl lehctóségeket. amit kínál. Hányan ismcrik a terrnékéíszolgáltatását? Boris Bccker na. Tegytik fel.Ezzel e. |-tÓ. így a hetedik év után a (kamatozott) pénz valődi értéke a kolcson feIvételéhez képest már csak az eredeti cisszeg 69. antilyennek érzékcli.8 száza|ékátjelenti./ Képcs sszeszcdni magát és minden energiájával egy cloltlgrlr (issz1ltlrrtosítani? Mekkora lelkesedéssel és szenvcdéllycl tízi azt. csak azért.SZafizetendó pénz értéke. A jovedelem mértékeattÓl ftigg.. -eyorsaság.eáltatás nélk l. hogy keresik az isrneretsőgÓt? Tud Az cgyőn számára a val ság olyan.Ha ktlcscinzott pénzbtíl' jő befektetéssel.c r23 . mivel a Sportágában kiválÓ. Energia Mennyi energiát haj Ianclci befcktetn i a szaknra i ttlvliIrlr Ii. izomtcimeg. az cgészscgére.. akik segítenek kiaknázni a tudását.J Mckkora az on által ténylegesen felhasznált ener. Kérem. Sziikség esetén a privát befektetések a más emberek pénzének (o. évi ot száza|ékkal leértékelódik. Ezért fontos. kébÓ.?Meg varr gyózódve arről. A forgalom ncivekszik.i It itItise'Irc./ S zrlk tlt.l finans zír ozza a vállalatot. Kovessiik ezt a nl<jdszeÍ most aZ on jovedelmével kapcsolatban.M. továbbképz'e<sre. Minósítés: ( pont 100 pont a ma-timum) ( ).eyidejtf.ha cisszehasonlítja magát szakteriileté. az azÍ.tc rt(kc I e.qrás-erósség.? McItrlyire e rlcr9iktrs.syártő képessc gct. évi l2 száza!ékka| képes megnovelni a forgalmát. fcIajánlják szívességÍiket? Erzi. EzuÍ'án minden sszetevót ki'ilon is megvizs. je|entl hogy hat éven beliil képes lesz me. (Általában nem kertil erre sor.

amelyet a legtobben alábecsÍilnek.. és mennyi iclejc van a szakmában.korban cintudatlanul megfi. hogy megntveli a jovedelmét. a munkát onnek kelI elvégeznie.Mennyibcn érint ez engem? Hogyan tudok azonnal cselekedni?'' Tudatosodott-e már tIrben. adást tartsak az egészséges életmÓd jelentóségérÓ. Ha egészséges éIetet éL. Ésaz energia nem véletlen.meghÓdítom a világot''. Teijesen mindegy.bb mÓdja.illetve termékeinek a népszerríísítésére. Ve. hogy i.eyelji'ik és utánozzuk k rnyezet|in. Nem elég egy teriileten egyszerÚícn jÓnak lenni. aki mágnesként vonzza a sikert.erLísítés Az imént felsorolt kérdésekmár bizonyosan beindították a fantáziáját.'nyavalyák'' gyotornek. ho. azaz |0 x l0 x l00 x l0 x l0. ho. Gyakran károsítjuk testi éS lelki erórrléttinket meggondolatlan. magára mindent azért. érdektelen emberek megÓlik a benniink lév motivdciőt is. ltzcir. Az on fclarlata. a figyelmet.sy a népszerrísítés pontszá. mi is jobbctk lesziink. Írjon rijságcikkeket! Ve.eymilliÓ. Pedig képtelenség e. saját személyének. hogy teljes emberként kell fejlődnie. BíZzon meg egy PR-irodát! Hirdesse magát! .ink ahhoz' hogy megszerezzukezeket az informáciőkat? Gondolja át. ami egyhavi fizetésnek feIel meg német márkában. keresia tn rnegadja a legkedvesebb vendéglójének a címét. Itt arről van szÓ. ldtni Íogia. sommá vált.iletén kiemelkedóen teljesít. tn -pont által szerzeÍtpontSZámokat kell títő életmÓdcl a|. aki a saját teri.ey megkapja cisszpontszámát. A szorzás eredményeként kapott cjsszesített érték5 400 pont. az Energicr cissze szoroznia' A maximális pontszám e. nem ér magát.ey mivel foglalkozik.eyekszem minden hÓnapban cisszeismerkedni le. Mit tcsz ezért? semmit az egész.qnagyobb Kz Rendezzen cisszejciveteleket' ahová potenciális iigyfeleit és kooperáci<is partncreit meghívja. olvasson szakk nyveket és szaklapokat! Járja be a vilá-eotl Ha eddig még a munkájával. Hct sctj(ít ma- Énazt va|lom.kodést a helyi iparosokkal! Ha Londonban járés felKeresse aZ egytjttm ajánl onnek ingvarrőt. Csecsemő.eyen részt te|evíziős beszélgetéseken|. mait megn veli 30-ra. hogy felhívja Ne feledje: jÓ szakernberból és infornáciÓbÓl tobb van. -pontEn csak Citleteket tudok adni a gondolkodáshoz. mbijs.cét erősítse. de ha már egyszer e/.jobb'' emberekkel vessztik emberekre van tehát sziikségtink. hogy hogyan javíthatna az energiaszintjén.ey népszerÍísítse 125 . cinpusz- Az sszesített pontsz mo: Az eddigiek alapján va|őszínri1eg sikertilt feIfedeznie néhány terÍjletet. 124 k rtil magunkaÍ. Milven konkrét lépésiut most eszébe ennek érdekében? Az energia élet. s:tinttt magát. vagyis 54 000 DM lesz. és néha még az ágybÓl sem tudunk kikecmeregn\. akkor gondolkozzon el azon.hogy az emberek ismerjék az vagy a terméke nevét. Ha nem tud rÓla senki. szakter|iletével kapcsolatost képZéStértem. így az eredmény 54 000 pont.ey reggel azza| a céllal felébredni. hogy kcizvetlen kcirnyezetijnk . mit tud terlni az elk vetkezendó 72 tjriilxrrr crtói státusát és szemÓlyisé. mindenképpen tobb idót kell fordítania a marketing.ey csaknem minden informáciÓ és megoldás. tt sz'em ély i s ég fej lódése í gy me g reked. ket. Nem feladatom.Ez aza Szempont.kérdezni nmagátÓl: .gyakorolja a le. hogy '. olyan hatást személyiségi'inkre és a munkában betoltott szereptinkre.(' lttrgy szak- Minísítés: (10 pont a maximum) Ho. akiket érdemes utánozni. ho-ey elG Hogyan tudja Minóség e rcís íten i jovedeI m ének e gyes ép ítcíeIemeit? Néps:. azonnal szabőmat. és olyan személyiséggéválni.eytik a kovetkezó számpéldát: minóség 5 pont. ann l t bb energicíval rendeLkezik. amire szÍiksége |ehet.l. hogy ninéI tijbb energitít haszn l fet. energia l0 pont' népszeríísítés 3 pont. gunknál . mint sok.. nem tette volna' hasznos lenne megtanulnia angolul. ha kozben a legktilonbozÓbb . Tanuláson itt nemcsak Minclent meg kell tennie annak érdekében. Idóvel szoká. de azutánzás felnóttkorban is a tanulás legkézenfekvÓ. amelynek fejlesztésévelncivelni tudná a bevéteIeit. Most képzelje el' ho. már létezik' és hogy mindig rijabb tletekre van sztikségÍ. onértékelés6 pont éS aZ ot|etek ismét 6 pont. ho. Tegyen meg re.ealább egy olyan személlyel. mérték utánicipőkészítőt.

hogy otlet.Irt. Mit gondol' a négy koziil mclyikkel tud pénzt keresni? Ho. Napoleon Hill azt rnondta: jÓ otlet. gy ajánlom. lenleg tartőzkodik. amire koncentrálunk.ey hajlamosak vagyunk csak azt észrevenni. a legfontosabb: a népszerr-ísítés. Amíg nem én el egy bizonyos jovedelemszintet. lrnely befolyik az életébc. Ami a jcivedelmct illeti.eyetlen otlet is milliÓkat ér. és anélk|il. olvassort el e. Lehet. Mit tesz anrrak érdekében. Hogyan lehet feloldani ezt az ellentétet? Egészen egyszer en. Sokszor e. és prőbáIjon meg az elkcivetkezendő egy évben egy terméket sikeresen e ladni.l. bizonytalan érzéseketébreszt benntik. Kizárőlag az cinértékelésÜnktÓ. hogyan és mennyit tudunk elképzelni.és jobban tudja magát eladni? zalékka| is megnó. Igaz az a mondás: . Pedig jelenlegi tevékenységi koriinkon kívtil is akadhatnak kedvezójovedelemforrások' csak észre kell venni azokat. Négy ilyen értéktertilet létezik: o o termék. hogy mennyire tudjuk magunkat prezentálni. nehogy elszalassza a jÓ lehetőségeket. mint más munka''' Lehet' hogy ekozben az eladás a szenvedélyévé válik. Ugye.ea nem a fó. számon míÍkdtesse? Négy ÍcíjovedeIemÍorrás Fizetési-inket alapvetóen piaci értékrink után kapjuk. It. Ha még nincsenek ezzel kapcsolatos tapasztalatai.amit Kérje meg a munka árát! Megígéremonrrek.l' cncrgiáját. Hogyan gorrdolkodik arrÓl. Ha tcibbre tartjuk rnagunkat' a j vedelemmel kapcsolatos elvárásunk is magasabb Iesz.Tíl|tozik va|aki tnnek? Van olyan értéke. hogy rijbÓl kG rtjlnézne a helyiségben' emlékezetbÓ. n k vagy a piac cinkényén mLilik. majd elfutni a felmerliló problémák elő1. gamnak cgy tlet jságot. rIt. cl tud adni? Gondolkozzon! Mindezek alapjárr világossá vált' ho. Akkor most csukja be a szemét. hogy nincs értelme iijabb és jabb célokat kitrízni. addig minden figyelmét SSZpontoSítSa cgyetlen tevékenységre. ki.ey tel kezdódott''. Ha nem' akkor is megéri. ez nehezen sikertilt? Ebból is látszik. Nézzen uj pénzforrás után! Két dologra kell vigyáznia. Ennél na. sportolás kcjzben. Ha van egy jő otletÜnk. ho. Az nértékeléshezaz is hozzátartozik.ilÖnben a j gondolatok r kre cltrínnek. Az els(í: Itc sz-tir-ja sl'c| lt. Ha egyszer elsajátította a pénzkereséstechnikáit. de célszeru a mércétminél magasabbra helyezni.egyengébb pontját. de rnár az is na. ha azonnal leírjuk tet vagy rámondjuk egy magnora. Már megbeszéltiik. hogy n velje onÓrtékelését. 121 . a legtobben fizctéstjknek legfeljebb a dupláját tudják elképze Ini. és dolgozzon rajta! De nc feledje.. t bbet jovedelmez. akkor ezt bármilyen teriileten meg tudja ismételni. hogy nem valősítom meg valamcnnyi tletemet. rninden nagy siker e.eyobb cisszcg már hihetetlcn számukra.l? Milyen termékeket tud eladni? Ne felcjtsc. séta. PrÓbálja ki a kcivetkezógyakorlatot: Nézzen koriila helyiségben.eyon motiválÓ.eyan tudja a tudását értékesíteni?Hogyan képes pénzt csinálni az otleteibÓ. CSak aZ a fontos. Irtrr:y l()() szá. hogy az otletgyáram magas fordulatszámorr mLik dik. ha jovedelme t építóeleménfolyamatosan clolgozik' t26 tn is azok k zé tarttlzik' lrk ik stlkszor ellenszolgáltatás nélklil is hajlan. aholje. '. tudás' o o szolgáltatás. A jovedelemsziIttet tn választja meg. esetIcg féIálomban sztiletnek. ami eszembe jut.l f.ey/rrírt állandrjan magas forclulat.Ónértékelés az elkcivetkezendó egy évben keresetc lcglrllrlrlr )(). A leghasznosabb. azaze|adni. és kellemetlen. Kcresse mcg a felsoroltak kozÜl a le.tigg' hogy mit. mert leealább megtanulja eladni nmagát. hogy jovedelemnek számít mindaz apénz. hogy pénzt hozzon onnek. valahonnan lesz rá pénzLink is. Hogy hogyan és ho| tud ilyen lehetóségeket találni? Te|jesen minc|egy. hiszen az er6t energiák koncentrálása jelenti' A lnl.ey ilyen tÓmáj k nyvet.l nevezzen rneg hat kék színLí táreyat.tsoclik: cbcrnck kell maradnia. bcjegyzek. ide mindent. tletek.Ha mégoly kicsi is azuz|et.ey jovedelmének nagysá. és prőbáljon tíz piros színrítárgyat találni! Megvan mind a tíz? Rendben. Kitaláltam ma.Minden cé-e. Otletek Legjobb C'tleteink autővezctés.

Ha egyszer elsajátította a pénzkereséstechnikáit. o a szolgáltatás. Kitaláltarn magamnak egy otletrijsá-eot. tIt' It. ma. akkor is me.Mindcn cé. otletek.eát eladni? mcrt legalább mcgtanulja eladni onmagát. Mit gondol. Lehet. PrÓbálja ki a kovetkezó. Itrrr:y |(X) szli Nézzen uj pénzforrás után! Két dologra kell vigyáznia. és dolgozzon rajtaI De ne feledje. csak az a fontos. valahonnan lcsz rá pénztink is.eéremonnek. Négy ilyen értékte.Til|tozik valaki tnnek? Van olyan értéke. Ha tobbre tartjuk magunkat. hogy aZ otletgyáram ma. és prÓbáljon tíz piros színíítárgyattalálni! Megvan mind a tíz? Rendben. Ha van egy jő otlettink. klilorrben a Legjobb tleteirrk autÓvezetés. Sokszor ceyetlen otlet is milliőkat ér. hogy pénzt hozzon Ónnek.gas forduIatszámon mLi. Kizárőlag az nértékeIÓsijnk.'Ha mégoly kicsi is azuz|et. t26 Kérje meg a munka árát! on is azok kozé tartozik' lrkik stlkszor ellenszol-eáltatás nélktil is ha.eyzek. Az tnértékeléshezaz is hozzátartozik. hogy rijből kG rÍ. ho. sportolás k zben' esetle.t az encrgiáját. A rnásodik: ébernek kell maradnia. séta.k<jdik. hogy nem valősítorn meg valamennyi tletemct. amire koncentrálunk' Pedig jelenlegi tevékenységi k rtinkcjn kívtil is akadhatnak kedvezójovedelemforrások. ez nehezen sikeriilt'? Ebból is látszik. hogy nincs értelme iíjabb és jabb célokat kit zni. Már megbeszélttik. majd elfutni a felmertiló problémák elÓ.s.séri.s tudja ismételni. olvasson el egy ilyen térnájLi konyvet. csak észre kell venni azokat.amit szer sítés.l.l< dtesse? O o termék' tudáS.jlan_ 127 . emlékezetbÓ. tól ftigg. ha jovedelme t építőcleménfolyamatosan dolgozik. mint más munka''. Ha netn.uyan gondolkodik arrÓl' hogy Ótletgyiirát írllandÓan nlagas forclulatszámon m Ll. Ligy ajánlom. Ós kellemetlen. Az első: ne szclrja s. minden nagy siker egy jÓ otlcr tel kezdódott''. Amíg nem ért el egy bizonyos j vedelemszintet. az elkcivetkezendőegy évben keresete legaIii|lIl )(). hogy ckozben az eladís a szenvedélyévé válik.Irt.l.zé.eyakorlatot: Nézzen kortil a helyiségben. jrí gondolatok circjkre elt nnek.onértékelés jcivedelmet illcti' a lcgt bben fizctősLiknek legfeljcbb a dupláját tLtdják elképzelni. ho. hogy jovedelcmnek számít mindaz apénz. idc rnindent' ami eszerlbe jut' beje. t bbct jovedclmez. a legfontosabb: a nép- nrncly be|olyik az életébc. azaz e|adni. el tud adni? Gondolkozzon! Mindezek alapján világossá vált' hogy jovedelrnének nagysága nem a fónok vagy a piac nkényénmrilik. Hogy hogyan és hol tud ilyen lehetőségeket találni? Teljesen mindegy. A j vedelemszintet tn választja meg. Lehct.ilnéznea he|yiségben./ Egészen egyszerÚíen.. ha azonnal leírjuk Óket vagy rárnondjuk Négy Íó jovedeIemÍorrás Fizetéstinket alapvetően piaci értékÜnkután kapjuk. A leghasznosabb. de célszerrí a mércétmirrél magasabbra helyezni. hogy mennyire tudjuk magunkat prezentálni. rtilet létezik: Ho. |gaz az a mondás: . Akkor most csukja be a szemét. Ha még nincsenek ezzel kapcsolatos tapasztalatai. Hogyan lehet feloldani ezt az ellentétet. Napoleon Hill azt Inondta: . hiszen az er6t energiák koncentrálása jelenti.l nevezzen meg hat kék színrítárgyat' U-9ye. akkor ezt bármilyen teri-ileten me. aholjelenleg tartőzkodik. és anélktil. Megí.r félálorn. a négy kciz|il melyikkel tud pénzt keresni? Hogyan tudja a tuclását értékesíteni?Hogyan képes pénzt csinálni az otleteibő. de már az is nagyon nloticgy nlagnőra. és jobban tudja Otletek válÓ.l? Milyen terrnékeket tud eladni? Ne fclcjtsc. ban sz|iletnek. Mit tcsz annak érdekében.ey noveljc onértékelését. addig minden figyelmét sszpontosítsa ecyetlen tevékenységre. és prÓbáljon meg az clk vetkezend egy évben eey termékct sikeresen eladni. Keresse meg a felsoroltak kcizlil a leggyengébb pontját. Enrről nagyobb tsszeg már hihetetlen számukra. a Ami zalékkalis megnő. a jovedclemmel kapcsolatos elvárásunk is magasabb lesz.sy hajlamosak vagyunk csak azt észrevenni. bizonytalan érzéscketébreszt benntik. ho. rrehogy elsza|assza a jő lehetóségeket.ey mit' hogyan és mennyit tudunk elképzelni.

Még drasztikusabban kifejezve: élete minóségéértsaját maga vise|i a fe- A jovede|em nem azonos a gazdagsággal Sokan nincsenek tisztában a gazdagság fogalmával. hogy sziikséglink van ennyi kikapcsolődásra. hogy tobbre tartsa magát. ha olyan munkát végziink. hogy minden eIért részcé1 után megjutaImazom magam. hogy (csaknem) teljes munkaidejét va|Óban pénzthoző tevékenységgel toltse ki. Nekem szokásommá vált. Legalábbis addig a mértékig. ahogy csak lehet. Ne halogasson! Bizonyos tevékenységeket nyugodtan rábízhat másokra. ebbÓ1 cjtvenet a vakáciő alatt. ané|ki. Egyszerríen egyre t bbet igényelÍ. JÓval elégedettebbek vagyunk. Írjon a sikernaplőba. Erre a kovetkezó fejezetekben még visszatértink. mint amennyit a segítségénekkifizet. azért. getlenséget. TapasztalatbÓl mondom. Sokan eltudnák végezni az tn munkáját.iggetlenség szintjét.aranyat termelő szam ár'. ha ugyanazon idó alatt tobbet keres. hogy kizárőlag j vedelmet produkálÓ tevékenységekre koncentrál. amit más is el tud végezni. hogy olvassak. Tobbek kozott ezen okok miatt tartom fontosnak. Láthatja' a siker inkább hozzáá||ás. és megtervezem a rákovetkezőt.ileteket. hogy nehogy jra elkovessem Ólket. a hetedik t28 .ilhogy dolgoznia kellene: on helyett apénze dolgozik. ''Amit egészen az adott jovedelmed osszegéig. A naplÓírás segít tanulni a hibáimbÓl és abban.mint amekkora a fizetésÍ.Igyekezzen. semmint adottság kérdése.kcjzben persze sziikség van pihenésre. ha érezjár onnek. amíg el nem érte a teues anyagi fi. ilyenkor távol tartom magam a hétkoznapok |izleti tigyeitÓ1. így kotelessége pénzt keresni. tn kiemelkedóen hajtja-e végre. az fokozatosan n vekszik. hogy azt. de csak nagyon kevés ember olyan fegyelmezett. aki tisztában yarr az értékével. hogy a vagyonáből él. vagy van egy ilyen ''szamara''. Ilyenkor ismét a célra kon. Utána sokkaljobban tudok koncentrálni' és energikusabb vagyok. A nyaralás jő alkalom arra is. Ne feledje azonban. amelynek kovetkezményekéntncjvekszik a jovedelmiink. Szakember. A karácsonyi sztjnetben kiértékelem azévet. amelybe lejegyzem felismeréseimet éS tapasztalataimat. Tartson Szt. hogy lehetóség szerint éventc négyszer menjek el pihenni. hogy pozicionálja magát.inetet ncl-rogy kiégjen! De amíg nem érte el az anyagi fiig. A vágyat nem szabad felcserélni a szÜkségessel! Egy babiloni mondás >sztikséges kiadásnak< nevezel. egy alkalomma| három hétre. csak saját magammal és partneremmel foglalkozom. hogy egyszerritb mással foglalkozni. IdÓ. semmiképpcrr rre Irit{yja abba.gas jÓvcdelem még nem jelent gazdagságot. amíg a tókéje el nem ért arra a szintre. Céljaimat igyekszem a ktilcjnbozó teri. hanem abbÓl a pénzb6.ilyen hibát nem kcivet el. amit félretesz.'' A valÓdi gazdagság azt jelenti. hogy valaki saját maga az . - lelósséget. hogy utána meg tudják fizetni azokat embereket. Nem a havonta megkeresett j vedelmétÓ1 lesz jőmÓd .. A rna. Ennek oka. Szokás szerint az é|etszínvonala keresettel párhuzamosan ncivekszik. A megtakarítás azt a kiil nbséget jelenti. Hetenként csak hat napot szabadnap.ink. hogy jovedelmének szintje attől fiigg. Ez a stratégia akkor éri meg.az gyakran az onértéke|ési'inkkel fiigg ossze..Ez azt Ne hagyja abba. és meglepó mÓdon mindig pont annnyira van szÍikségiink... ha nem kéri meg az árát. azazmuszáj megkovetelnie teljesítményénekaz árát. Naplőt vezetek. még határozottabban |átom. amelynek a kamataiből már meg tud élni.hogy afejlódés meginduljon. Minden egyes alkalommal. Éventenégyszer megyek nyaraIni. A helyes t ennek ellenkezóje: elószor állítsa fel a Stábot olyan gyorsan. hogy miért akarom azokat elérni. Koriilbelii| l50 konyvet olvasok el évente. igenisjoga van pénzt kérni érte jesítményét degradálja. és használja az így nyert idót arra. A cégek tobbsége elósz r n vekedni akar. írom. Vagyonának felépítését addig ne hagyja abba. Azígy felszabadult idót használja arra. csak jovedelmet hoző tevékenységge|. amelyek jovedelmet produkálnak. Mégis sokan elhanyagolják a pénzt hoző tevékenységeket. Itt is érvényes:amilyen qyorsan csak lehet. Nincs nehezebb annál' mint egy 129 dolgozom. centrálok az rit helyett.jleteken betoltott szerepemnek megfelelóen meghatározni' és azt is le.jnk. jelenti. ami akozcitt van. Tegye fel magának a kérdést:Mit tud más is elvégezni helyettem? Ki alkalmas a feladatra? KoncentráIjon pénzt hoz6 tevékenységekre! Az idejét ne t ltse mássa|. hogy meg kell találnia a munkáján beltil azokat a teri. A saját teltéket hoz létre. Amikor rijra otthon vagyok. Delegáljon még további feladatokat. A nyaralás valÓdi kikapcsolÓdás. akikre sztikségiik van. szerint.dÓak elvégezni valamit? Hogy mennyire vagyunk képesek pénztkérni. hogy mit miért csinálok.

ftiggetlenLil ajclvcclclrrlÚrrck nagyságátőI' onIlek keIlptirrzt te r. A legtobben elkijltik aZ sszes pénztike t.}aga éS ter- Flgy reg-ecl c.jáSt tojÓ tylikja Vagy egy pénzgyártil gÚpc' acldig. és a tyLikocskája rrrellctt talált egy aranytojást.qott egy Úrjabb tojis.ey rá tuclonr nyereséget hozÓ tevőkenységekrcl Tegyc fel A lcgtobb etnber hasonlőan cselekszik. aki neIt-t kis meglepetésérek zolte: '.állÓ mozdonyt Lijraindítani. va. mint amit mindcnki csinál. az aranytojások pedig a kalnatokat.'' Mindenki azt kapja. annyit ér. hogy így rrlég tobb aranytojása Ichessen. tényleg ott csillo. Kercsse meg a saját szakterijletét! hatÓvá azza|.G rnet is okozhat. stít Ilrcc (ir. Es ezutlín íry t rtcínt ez rninden reggeI. cle tegye magát ptitol- a Jovedelme az cjnbecsr"ilésével párhuzaInoSíln ntjvekszik.Valaki a bolondját járatja ve lem'' gondolta' A biztonsá-e kedvéért azért elvitte a tojáSt egy aranyrn veshez.A tojás színtiszta aranyb l van''. De rniÓrt hagyní abba azt. nem hangzik tLil izgalrnasnuk. hancnl kcrcsse a fclaclatotl Teljesítscn tobbet. donyt.eott c. Ne a jo. valamint Saját méke rrépszerrísítésérel n. hiszen így kettós . Egyszer aztán dtilrében fo. energia. gilag ftiggetlen' nem kell tcjbbé dolgoznia. . szeretett volna rájonni a ty kocska titkára. hancnt azért. nincs-e vélctlenÜl egy Lijabb aranyto. aki egyszerre tud az rome. nlert megszolgálja. mint vizct ontcni a Dunába. amit me.ey szegérry parasztgazda kiment a cs rbe. . A .eot is re ndezctt. amíg nem tud megőlni a Vagyona karnataibol. de ne álljon le addig.azcla e ladta a tojásokat' Ós gazdag ember lett. Addig' amí.eait kcivete lje. l3l 130 .uazda gyorsan eladta a tojást. mi torténik? Akkor kezdódik csak az cgészl Takarékoskodjék - fizessen magának! k ltekezni és ta- A fejezet fcíbb gondo|atai ről. népszcrr'ísítés. arltit szeret? Hiszen ha nincsenek pénzgondjai. Másnap hajnalban az egész család sietett ntcgnézni. Este rrrég nagy mulatsá.e nincs eey araIlyto.hogy trilszárnyalja az elvárásokat! Nent clég rragyolr jÓnak lerrrri: teljcs ítsen rendkívtil it! a felelósséget Ami o a Ugyanazt csinálni. Csakhogy a belscjÓben egy picike tojásoIl kív|il scntrnit nenl talált. FIa anya. nemde? A tyiik a tcikét jelenti. Ha magasabb jcivedelme t akar. |jnértőkclés (hogy el tudja adni onrnagát) és az tletck. Nem rnuszáj folyamatosan gázt aclnia. l}rrrck cllenére meglátja rna.jcl' hrlgy lr tlrklrrékoskodásnak van értelnlc. és az'zal fogIalkozhat' arni ()rrIrck ciromet okoz . és így képtelenek felnevelni e'ey tyLikot' Megolik' anlikor rnée kicsi. hogy mcnnyit keres' karékoskodni. A saját kezébcIl vall a clontés ar- Sctnuel Johnson A jovedelme nen azért lesz naeyobb' mcrt SZLikSége vall r/r. hatrcrn az clyetlcIlnek. Nern a legjobbnak kell lcnni. legyen nélkÜlozhetetlen.. ha az teljes sebességgcl halad.jís a fészekbcn. nrielótt mée aranytojást tudna Í. Éscsoclák csoclája. .o1ni. A.ealább olyan nehéz nlegállítani is a I1loZ. azaz csírájában cI|ojqák a kamat lehet ségét. TÓte nélkijl karnat sincs.A legelé-eedettebb ember az. De mivcl kapzsi volt. Kevesebbet kolteni. Ne felejtsen el tobb idót szánni a marketingre.eérdemel..e. rrint a kclcsctLink.hogy feladatokat és hatískorcjket deIcgál. és boldoean vitte haza apénzt.!. tudja. a A jovedelrne építóelcrnei: minősé.ty Ilagy kÓst' és kcttévágta szc-eÓny tyLikocskát. Mi a tortérrct tanulsá. keresse a kihívásokat! illeti.ea? Ne old le az aranytojíst tojÓ tyílkodat! Koncentráljon elsősorban magának a a bízni a fcladatot másra? kérdést: muszáj ezt saját ma-eamnak clvégczni. mint amit elvárrtak onto1l t-cpje nrce a kornyczctét azza|. |)c le.rltclIlic.

meggyízídésemvolt. - gazdag. Takarékoskodni gyerekjáték és még orÖmet is okoz. mennyire nehéz a jelenlegi helyzete. - szívbő. hogy nettÓ bevé telének Io %o-át félretegye. és annak I0 száza|ékát megtakarítj a. ahogyan csak lehet! Ha on l:-i vagy 20 éves.Most nem kell azzal fogla|koznom. szer bb is alacsonyabb j vedelem mellett takarékoskodni. Ez a Íajta reménykedés tényleg nagyon ostoba volt a részemrő. anélkiil hogy a pénzhez valő vi szonyunkat megváltoztatnánk. hogy a gazdagság csak rigy magátÓl jon. Egyszer nagyon sokat fogok keresni. és megszo. hogy nekem sziikségem van mind a |oo száza|ékra ahhoz. a kiadások is nagyobbak lesznek.r liJ vedelmcm''. infláciő). Miért nem vá|toztat a novekvó j vedelem az anyagi helyzeten? Azért. amennyit csak akar. nek rÖgtcin azt ajánlotta. akkor ez a leg|obb pillanat. Kezdjen el takarékoskodni olyan korán. Kezdjen hozzámégma. amíg mi magunk nem változunk. Minek verjem fogamhoz a garast most. Ezért még egy. Ugyanezt a |0 száza|ékot félretenni 25 000 márka esetében (2 500 márka) már jÓval nagyobb gond. Higgye el. akit a és okosan befektetjtik. Ma már tudom. A százalékok nem változnak.és milIiomos |esz. tegyem félre a j vedelmctn 5() szliza|Ókát. 12 vagy tcibb százalékos kamat nem ordongosség. amit ma keres. Ilye rr kedvezó helyzetben soha t(rbbÚ Itctrr lesz. 3. Az igazság azonban az. Ha abből. hogy takarékosko- - 2. így mindig pont annyi pénzre lesz szÍiksége. aki havi 50 ezer márkás jcivedelem mellett adősságon kíviil nem tud mást felmutatni. semmi sem változik addig. rításokkal jár. Viszont a legt bb ember nem takarékoskodik. 4.. hogy valahogy rnajd minden rendbe jcin. kereshet annyit.Minden jobb lesz. Minél magasabb az cisszeg. ha végre magasabb lesz a j vedelmem.rl azt gondoltam' ez teljességgel lehetetlen. és így kozelebb kerijlijnk helyesen így hangzana: a on nem a jovedelméból lesz dik. Száz és száz o|yan emberrel találkoztam. - Nehéz mindezt elhinni? Tegyi. Nem tartják fontosnak a takarékosságot. Vizsgáljuk meg 1. A négy kijelentés kiil n-ktilon is ezt anégy érvet. irrtlikor felajánlotta. on és a szá- 1. Takarékoskodjék. nem tud kijonni. Az elsó tanárom a pénztigyek világában egy igen sikeres r volt. Tévedés azt hinni. mert az tsszeg magasabb. Mikor lesz még egyszer ilyen al. amikor késÓ. Az tn jcivedelme nem varázsszer. soha nem lesz. akkor ugyanez\esz a helyzet akkor is. 4. Ajelennek akarnak élni. Ha ma 2 000 márkát keres. zalékok. Vagyont akkor lehet képezni. valÓsághoz. hogy a legtobben miért nem takarékoskodnak A takarékoskodásnak megvannak a maga jő okai. mint 2 500-at. hogy ezen a nézeten nem is tudnak változtatni. és így gondolkodunk: . ha nagyobb lesz j - t32 . ha a fizetése a duplájára n6. Most kezdje el! Mindegy. mert a ncivekvó jcivedelem ellenére két tényez6 váItozatlan marad. on nem a jcivede|mébcíI |esz gazdag. késÓbb majd tobbet keresnek' így most nem kell takaré- 2. hogy a megnovekedett keresettel párhuzamosan ncjvekszik az életszínvonal. ez nem |ehetséges. Irogy a legsziikségesebb kiadásaimat f edezzem. az anyagi helyzete nem fog megváItozni . és azt hiszik. egyetlen dologgal rendelkezik adÓssággal.clet. 3. ebben ne is reménykedjen! Sz gezzlik le.EzérÍ" kiilcinciscn lltlltltlt vtlllltttt. Sokkal kony nyebb 200 márkát félretenni. hogy személyesen pártfogol. takarékoskodni nehéz.l. A takarékossággal kapcsolatos nézeteit és hozzáá||ását bármikor megváltoztathatja. amely a kozremÍíkcidésenélkiil csodákra képes' és gazdaggá teszi. vetkezik: aki nem takarékoskodik.. hanem azáItal. hogy takarékoskodik Egy vagyon felépítéséhez a magas jovedelem onmagában nem nyríjt semmiféle garanciát. hogy mit csinálok a pénzemmel. hogy . és meggyózódésiik. Sokan élnek abban a tévhitben. lltrgy kcz. MegprÓbírltarrr ncki clrnagyarázni. ilyerr ktnnyrí. az200 márka. Az infláciő csak alátámasztja ezt. Ezze| elhárítjuk magunktől a felelósséget.Négy magyarázatarra.amennyit keres. A baj csak ltz vrllt.l ko. EbbÓ.bb elég pénzem lesz?''. hogy valÓjában nincs értelme takarékoskodni (alacsony kamatok.] kedveltem és csodáltam.ik mikroszkÓp alá a felsorolt állításokat eeviket a másik után. Azt gondolják' koskodniuk. an nál s lyosabbak a százalékok. hanem azá|ta|. és erre négy érvet szoktak felhozni: l. és még a sziilcinél lakik. Mivel amrigy is optimista voltam. ha a pénzt megtartjuk. mint ma. E. Azt gondolják. egyszer gyis mindennek eljon a maga ideje.

Rudolf Karstadt. Ez kell. ttctt-t ttItitlIttas 80 milliő akkor ez ma már az egyáltallirl Warren Buffettnél. hiszen annak idején még igen kis fizetéssel rendelkeztek. Megragadott minden egyes dollárt.Nekem kat'' nem szabad cisszetévesztenÍink a vágyainkka|.jtsc: lt Ini tis rttit izgalrnasaz' ho-oy mit találunk uItltItttltsltltk' hozzáállásunktÓl fligg vtllttit czt ir |() 000 dollárt évvel eze|ótt befektcttc ha 40 nak. amelyek a legtobb ember számára ijesztóek. mintha sok pénztik lenne. aZért mcntek l v is zo n. dzsere . hogy: erre sztikségem van..- utt k j o b b ra fo rdulj o n. Ktjloncjsen nehéz vo|t ez.. dollárt Tudja' hogy mi a koz s tulajdonsága a kcivetkcz<í cégalapítÓknak: Werner von Siernens. Heinrich Nestlé. fél. hiszen csodák mindig elóforclulnak.)rr ezzel a szemlé]ettel téves riton jár. Gyakran évekig a minimumbÓl is meg tudtak élni. mert retett. Gottlieb Daimler. a híres Templeton pénztigyi alap mene. és befektetni. és magukra semmit nem kcilt ttek. Karl Benz. Szinte a pénzben annak jovÓtleli értékét látta. e l ós zr n ma g unko n kel l j av ít ctn un k. akik szerint: '. t A takarékoskodás a gazcjagok erénye Amikor John Templeton rir és a felesége | 9 évesek voltak.ik 50 száza|ékát. hogy a dolgokhozva. érné.rzalékot kolt k' és mégis gazdag leszekl'' Ne Órtsen félre' nern zárk(lzotlt cl Itlás nézetektő. A nehézségek legyózésében csak segítségetjelenthetett nekik. akit tudásáért az egész világon nagyra becsiilnek. Warren Buffett jságkihordőként kezdte és amennyit csak tudott. . amikor olyan keveset keresett.szÜkséges kiadáso. Ez a lehetóség soha nem jon vissza. de a statisztika ltllr1lilirr (.Heinz Nixdorf.. . dekében takarékoskodtak' Lehet. Ferdinand Porsche.. Énl0() szl. A legt bben nem hajlandőak takarékoskodni. A vagyonuk titka természetesen nemcsak a takarékoskodás' de nyilvánvalÓan ez jelentette az a|apot. hogy Ók mindannyian rendkívtil takarékosak voltak.. mert magánemberként nem voltak takarékosak. Az ó elmondása szerint sikereinek legfontosabb állomásai azokaz idők voltak. ha rendelkeztek a takarékoskodás képességéve|. 135 . de ez már kevésbéyonző.Kivétel erósíti a szabályt. Reinhard Mannesmann. hanem talán azért. elhatározták' hogy félreteszik havijovedelmi. amelyet elkolthet. amit ct legt bb sikertelen ember elutasítana. A nagy gyárak és mindent alávetettek kor is rigy élni. hogy elengedhetetlen. Válni akartak valamivé. arnennyit csak képes! A |egtobben akkor sem Vá|toztatnak a pénzljgyi szokásaikon.l. Johann Jacobs. Ha azt kívánjunk. Nem érdekelte őket a látszat. 134 félretenni. Goethét is foglalkoztattaeZ ajelenség:. és befektetni. A vállalkoztj hajlamri emberek nem ritkán olyan megszorításokat is magukra vesznek.Amit >szÍ'ikséges kiadásnak" nevezel. A takarékoskodásban |eginkább az ahozzááL|ás gátol minket. mert tudta' hosv 20 év mrilva mennyit ér majd ez az cisszeg. John Templeton ma milliárdos. Mindenesetre.. valakivé válni Biztosan hallott már olyan vál|alkozÓkről. hogy szinte lehetetlennek tÍíntkeresetének 50 száza|ékát Warren Buffett ma az EgyestiIt Államok egyik leggazdagabb embere.kell'' mind semmi ahhoz képest. mint amit megkerestek. ez '.. Robert Bosch. Hogyan lett ilyen gazdag? A .alapítÓi meg akartak gazdagodni. vagy elszámolták magukat. BiZtoSan emlékszik még a babiloni mondásra: . Vállaltak minden nélktilozést. mert nem várt események kovetkeztek be. . amikor valamire azt rnondjuk.'' A f l sleges pénzkiadásoknál használt legostobább magyarázat így szől: . . és ezt ii-9yesen befektették.'' A .'Nekem erre sziikségem van.receptje'' a kcivetkezó: takarékoskodni. Josef Neckermann. ennek ér. Itt is érvényesa mondás: az' igaz n sikeres ember olyasmire is hajlanclő.'' A legtobb tárgy nélkiilozhető.semmit nem vásárolt. Egyetlen sikeres gyáros sincs. akire ez ne lenne érvényes. Fritz Henkel. Nem a l0 000 dollár miatt.20 évig takarékoskodni? Milyen unalmas! Sok vál|a|kozo tonkrement már akik csődbe jutottak.csony a rezsije? Még ha valamennyit be is adnia a háztartásba. ha onállő lakásba koltcjzik.. egészen az adott jovedelmed osszegéig. Autőt sem vásárolt magának. Most takarítson meg annyit. ha tudatosan változtatja meg a nézeteit). Csak a saját Ielkiismerettjnket prÓbáljuk megnyugtatni akkor. az fokozatosan ncjvekszik. ami ellen kétségbeesetten tiltakoznának. A vagyonát a Forbes Magazin már 1993-ban l7 milliárd dollárra becsiilte. ES még egyszer takarékoskodni. éS nem azt az cisszeget. Nem nkre. csak a jelennek akarnak élni. és egyéb vállalkozÓi tulajdonságokkal. nem akartak már a kezdeteke cél elérésének. ami onre vár. Adam Opel. '' I)e rre lt'|c. Kevesebbet koltottek..Valaki lenni mindenki szeretne. amely nélkÜl lehetetlen a me.egazdagodás. '. hanem azért. hogy on azok kcizÓ az cmberek kozé tartozik. ha már tobbet keresnek A meghatároző magatartőtsformák alig változnak (kivéve. Friedrich Krupp és az Aldi-testvérek? Az.

FzenkívliI jÓval egyszer bll lcrrrrc, lrlr vliltoztatna eddigi hiedelmein, és elhinné, hogy takarékoskodni egyiiltlrIlirr rrcrn nehéz.

2. T akarékoskodn i gyerekjáték
Ha élvezni akarja az életét,kezdjen el takarékoskodni, de ne rigy, ahogyan már esetleg tcjbbsz<jr megprőbálta, és . . abbahagyta. e tegtcituen ' rosszul állnak ehhez a kérdéshez, hihetetlenlil megnehezítve a dolgot maglknak. Megprőbálják cisszehrizni magukat egész hőnapban. Megnyirbálják a kiadásaikat, lemondanak dolgokrÓl és a hő végéremégsern marad egy fillérjiik sem. Kozbej het egy váratlan javítás, feIbukkanhaiegy eIfelejtett Számla.. . Lehet' hogy átélte már ezt a jelenetet a másik o]áalről is: sikertilt mindenkit kifizetnie, csak cinmagát nem. Fizetett a péknek a kenyérért, kamatot a banknak a kolcsonkapott pénzért,a hentesnik, amikor hrist
vásárolt, a fodrásznak, amiért levágta a haját. De cinmagának mikor fizet? Hiszen a saját élete kell, hogy |egalább olyan fontos legyen onnek, mint a pék, a bank' á h"nt"' Vagy a lodrálzl

-

és még oromet is okoz

vagyonát. Látni fogja, hogy ez a |0 száza|ék clcg is ltt.l lt' lttrr'y cgy itltí után meg tudjon élni vagyona kamataiből, és nem kc|| t(illllc. 1lt.ttztlt t tltlIgclzrria. A fizetésiink 90 száza|ékáből legalább olyan rlchcz vlrly k()rrrryÚí rncgélni, mint a |0o száza|ékbÓl. Egy idó után már ncln is Íirg lrilirryozni ez a |0 százalék.Ezt on alig tudja elhinni, éppen rigy, rnint szcItliIráriumom legt bb résztvevóje. De miután kiprÓbálták, kedvezí visszajelzések érkeztek hozzám, mint pl. a kcivetkez6:. ,E|6szor azt hittem, kizárt, hogy ez mrikcidik, de azért konzekvenSen tartotta magam a >megállapodáshoz<, és néhány hÓnap m lva tényleg fel sem t nt már, hogy a fizetésemnek csupán 90 száza|ékáből élek. JÓ tudni' hogy ez a |0 száza|ék engem gazdaggátesz.,,

Fontos tanács
Elószor saját magának fizessen! Nyisson egy bankszámlát, amelyre beteszi havi jovedelmének |0 száza|ékát.

A takarékoskodás azt je|enti, hogy saját magunknak fizetÜnk
Tehát onmagának is fizetnie kell méghozzáe|sÓ,ként! Azt tanácsolom: aZ SSZeget, amelyet félretesz, tekintse rigy, mintha ktilcjn fizetést adna magának. Nyisson bankszámlát, amelyre beteszi havij vedelmének l0 száza|ékát. Ezze\ a tíz százalékkal megalap ozza a saját vagyonát. A maradék 90 száza|ékbő| fizesse ki a tcjbbieket. Csodálkozva fogja tapasztalni, hogy afizetése 90 suizaléktíből legaltíbb olyan kc)nnyíívagy nehézmegélni,mint a ]00 sztizatékből. Meg|átja,áz a száza|ék nem is fog hiányozni! Lehet, hogy nehéz ezt elhinni, de prőbálja kil Soha ne mondjon valamire nemet, amíg egyszer nem vágott neki! Ne számolja bele ebbe a 10 száza|ékba az é|etbiztosítás díját vagy a takarékbetétet! A kiilonbcjzó biztosítási szerzódések épp gy, u nvuga'j. 'int kozéotávrí biztosítás, sokunk számára nélktilcjzhetet|enek. R takaÉt<betét kiadások fedezetét szolgá|ja, mint egy rij kocsi, britor, nyaralás.

o o o o o

-

Az elkÍilcjnített számláján osszegyííjtcin ''tytikpénzt'' azon elvek
szerint fektesse majd be, amit ebben a konyvben olvashat a késÓ,b-

a bankját, hogy hőnap elején a jovedelmének |0 százalékát automatikusan utalják áterre a szepará|t ',tytikszámlára''! Soha ne nyriljon a ,,tyrikszám|án', |év6 pénzhez|

Bízza meg

biek során! Életkedve és magabiztossága,,ty ks zám|ájának', gyarapodásával
párhuzamosan fog ncivekedni. A ,'tytikszám|a', vezetése egész egyszerrí és okos mÓdszere annak, hogy nagyobb nfegyelemre tegyiink szert.

fi

Mi a teendó fizetésemeléskor?
Valőszínrí, hogy a mriltban kevesebbet keresett, mint ma. Gondoljon vissza arra, hogy tanulÓévei alatt milyen kevés pénzbÓ1tudott kijonni! Es az elsó munkahelyén? Az a természetes' hogy minél tovább dolgozunk, annál nagyobb a keresetiink . De ezze| párhuzamosan n6 az életszínvonalunk is,
tehát a tobbletet el is kcilt.jiik' Hogy ezt a jcivÓ,ben elkcriilje, ahhoz egyszerríen utalja át a fizetéscmelés 50 százalékát a ,'tyrikszárnlára''. Addig' amíg nem szokott hozzá a rlagasabb jovedelembő1 kÓvetkcz(í rrlagasabb életszínvonalhoz, addig ncnl .jclcrrthct t31

10 száza|ék kell a tyuknak, kÜlonben nem dagad
Ehhez a | 0 száza|ékhoz soha ne nyrilj on l Ezze| a l 0 százalékk a| az ar any tojáSt tojÓ tyrikját táplálja. Ez jelenti azt a t6két, amely megal upo,.u u. o,
_t

Jo

nagy lemondást félretenni a t(llllllct li.lt:l' llly lrztárr csak e.ey fél fizetésemeléshez fo.s hozzászokni' Ha most nettÓ 5 000 DM a kct.csctc' lrkktlr cbból l 0 százalőkot. azaz 5OO márkát megtakarít. Ehhez moncljttk htlzzlii(irl cgy l 200 márkás fizetésernelés 50 százal éka, azaz 600 márka. L kct clsszc.get beteszi a .,tyÚrkszámlára''' így a takarékossági rátá1át egy csapásra |2o száza|ékra tuclta emelni.

3. A takarékoskodással kapcso|atos nézeteit és hozzáá||ását bárm i kor m egvá ltoztath atj a
Sokaknak igen negatív a véleményca takltI.t.kt'sslrll.t jl. lIlle rrÚ;rány pÓlda:

ilyen irány11 i.gyekezeti'ikkel' Ennek két oka van: Tr1l sokat kovetelnek maguktől. Ezért a havi fizetésének,,csak'' l0 száza|ék t tegye félre. |0 százalékot még szinte észre sem veszijnk' l.5 vagy 20
száza|ék vi szont már,,életbevágÓ''.

Miért nem tudunk takarékoskodni? A lcgt bben egy-egy sikertelen ,,takarékossági roham''

után f-elhagynak

o o o

,,Nem vagyok elé.e fe.eyelmczett a takarÓkosslighoz..' ,,A takarékoskodás ciki. Tehetségtelen és unalrrlas cmbereknek valÓ.'' ,,A jelennek akarok élni' ős eszem ágában sincs visszafogni magam.''

Ha a kcinyvet eddig a fejezetig elolvirsta' akkor rnár biztosan érzi, mennyire hamisak ezck a nézetek. Ujabb' segítÓkész elvekrc van szÜksé.e; ezek kialakulását segíti az 5. fejezet' Ós talán a kovetkezó nchány mondat is:

Legtobbszor azt akarjuk megtakarítni, ami a hőnap végénrnegnrarad. Legytink ószinték, eZ nem tril sok. Ho.qy czt elkertiljLik, a hÓnap elején kell
félretenni.

a o

Fontos tanács
Minden nettÓ fizetésemelésbÓ.l utaljon át 50 százalékot a ',tyLikszárn|íjára,'. Ha a me.9n vekedett jovedele m 50 száza|ékát félreteszi, elke. rÜlhetó, hogy az életszínvonalatril gyorsan novekedjék.

,,Senkit ncnr lehet komolyan venni, aki nem tud bánni a pénzével. A nem takarékoskodás a teljes uz|eti érzékhiányát mutatja, a naivitás és az os. tobaság bizony ítéka''. azokat' akik képesek olyasmibe fektetni az energiájukat, aml ',Csodálom számukra romet jelent. Ehhez nyugodt, egészségesanyagi bázisra van sz kség. Nern lehet komolyan venni az olyan embert. aki ncm tud bánni
a

,,Ki mint vet, rigy arat".

o o o o o

Minden fizetésemelés lcjkést ad aranyat tojÓ tyrikja novekedéséne k. Tudatosul onben, hogy miért clolgozik. Ezá|tal k z|i a tuclaralattijával, ho.ey milyen jÓ viszonyban van a pénzzel. Minden fizetésemelés automatikusan k zelebb viszi Ont a hosszLi távii céljai eléréséhez. onállÓ vállalkozÓként on egy szerné|yben munkáltatő és alkalmaZott iS. IdőrÓ.l idóre emelje me.g a saját fizetését.

pénzével.'' ,,Hiszek abban, hogy van jovőrn. Azért takarékoskodorn, ho.ey' amenynyire tÓ1em tclik, a gondtalan j vendónekem és a családomnak biztosítva legyen."

4. Takarékoskodjék, és milliomos lesz!

g

Nem esik neheztinkre megtakarítani 50 száza|ékot akkor. ha rnég nem szoktunkhozzá a magasabb életszínvonalhoz' arnely a naqa. sabb jovedelem kcivetkezménye.

egyet. olyan ostobán, mint a Sz vetségi Kciztársaságban, sehol a világorl nem |ektetnek be. Itt gyakratt rnír évi 6 százalékos nyereséget is kornolytalannak tartanak. Ez a 6 száza|ék éppen' hogy meg|elel a tÓnyleges infláciÓ mértékőnek. Hiába takarékoskodik, évi 2 . . .,1..5 százalékos kamat mellett csak szcgériyebb lesz. Ahelyett' hogy lr rlycrcség által pénze novekedne' csak veszít a vásárlÓerejéből' Egyctcrtck lrzrlkkal. akik azt monclják, hogy ilyen fe ltételek mellctt nem érdenlcs bcÍi.kte tIti. A befektetésekncl is tit.r,tlttyesiil a tÓZiS: ha ugyanazt csináljuk' arnit a tobbség, az erednlé tlyt.i rtl' is lit lllgt lsltk lcsznek. Ne toródjon be le a szokásos l19

A fejezet clején már utaltam rá, hogy a |2 száza|ékos hozanr nem rd nsség, az infláciÓ pedig még scgítséget is nyLijthat ennek eléréséhez. Tudom, hogy ezzel a vélenlénnyel Nénletországban sokan nenr értenek

r38

hozamokba, hanem sajátítsa el a befektetések alapismereteitl Ehhez nyr1jta. nak segítséget a kcivetkezófejezetek. Ha behatőan foglalkozik ezze| atémával, nem fogja elktivetni ugyanazt a hibát, mint a tcjbbség.

Mivé |ehet 100 000 márka?
A kamatos kamat iz-galmas dolog. Képzelje el, hogy orokcjl l00 ezer márkát. Ha ezt lekoti J száza|ékos kamatra 30 éves lejárattal, akkor ez 30 év m lva 161 220 márkát ér. Ellenben ha befekteti, |6 száza|ékos éves nozam mellett ugyanez az Összeg 30 év mri|va már 8 584 98O márkát tesz ki. Az 100 000 márkát befektetheti ot részre felosztva (egyenként 20 ezer márkát), t ktil<jnbozó helyre. Tegytik fel, hogy egy beruházás nem sikerÍil, a másodikből nincs nyereség, a harmadik .7 száza|ékothoz, a negyedik l2 száza|ékot, az otcjdik pedig l6-ot. Ebben az esetben csak ez az otodik beruházás |,J milliÓ márkát jelentene. Ez a stratégia két rossz befektetés mellett is 2'6 milliÓ márka nyereséget hoz. A |egfontosabb kérdések:hogyan érhetiink el évi l0, 12, 16, s6t20 százalékos hozamot? Hogyan porlaszthatjuk a kockázatot r1gy, hogy egyrészrÓ,l a totális csódot elkertiljiik, másrészról minél nagyobb legyen a ,,telitalálat'' esélye?
Ehhez ismemijnk kell a részvényekés a befektetési alapok v]!ágát, ez a ter[ilet mindenki számára nyitva áll.
VégÍ.-il szeretnék bemutatninégy pénz|igyi tervet, amely négy ktilonboző, egymásra épÍ'ilócélhozilleszkedik. Látni fogja' hogy a meggondolt okos ta. karékosság elvezet a jőléthez.

Tanítsa meg takarékoskodni a gyerekeit!
Hogy mikor kezdjen takarékoskodni e.ey gyerek? Már az elsó zsebpénzéb6| Yezesse be gyermekeit, olyan korán, ahogy csak lehet, az cinmaguknak val fizetés gondolatk rébe. Gondoskodjék arrÓl, hogy a gyerekek hasznos alapelveket sajátítsanak el a takarékoskodás és az anyagi jőlét témakcjrébÓ,l.

ni, de hogy utána milycn k riilmények várnak t.ii. ltut.tl tIlil| () vrst.Ii lr |i'Iclósséget. Lehet ilyen cs nya, szegényes városrÓszlrt'rl. rlt' Ie Irt.t szti;l Itltzlt is. Éshogy melyiket választja, azt most tudja elcl rltcrri. Eltartott e.ey fél napi.g, amíg a Iányának clrnagylrrliztlr lrz iirlttlagurrknak fizetés koncepciÓját. Minden szegényes kcirnyÓkcrl kiszrilltak az autÓbÓl, és sétáltak egy kicsit. Egy piszkos vendég|Ó,ben ebéclcltck. l:s arltikor a gyerek már na.eyon rosszul éreztc ma.9át, így szÓlt: ,'Itt olyan crnberek élnek, akik mindig elkoltotték a 10 márkájukat.'' Amikor hazaérkeztek, kidolgoztak egytitt egy takarékossági programot. A kislány a 1O-bÓ.l 5 márkát akart havonta félretenni' az apja pedig megígérte,ho.ey minden megtakarított márkáhozhozzátesz még 50-t' ez havi 250 DM. Tegyi'ik fel, hogy csak hét éven kereszttil tartják magukat ehhez a megállapodáshoz, majd hagyják apénzt a bankban ,,pihenni''. Mire a lány 32 éves |esz, ez az cisszeg már 200 000 márkára fog r gni. Es az ismerőscjm csupán 2l 000 márkát invesztált a dologba. Ftiggetleniil az cisszegtÓ1, a torténet tanulsága az, hogy a kisgyermek még konnyedén és játékosan képes elsajátítani a takarékoskodás érte|métés fortélyait. Felnőtt korára így már nem szorul a sziilei segítségére. Gondolkozzon el azon, mekkora vagyonnal rendelkezne most, ha eddig sikerijlt volna havi 50 százalékot megtakarítania. Persze, ezt akkor kellett volna elkezdeni, mielótt a ,'szÍikséges'' kiadásokra minden pénzt elk ltott. K nnyelmríség a gyerekeknek pénzt ajándékozni. Ha vessztik magunknak a fáradságot, éS megtanítjuk nekik a pénz és a jÓlét lényegét' ez idfue keriil ugyan, de olyan lehetóséget adunk a kezijkbe, amellyel a legtobb ember nem rendelkezik: apénz azt a helyet kapja az életben, amit megérdemel, természetesséés kellemessé lesz. Se tobb, se kevesebb. Apénz ugyanis akkor válik élettjnk egyik legfontosabb tényezíjévé. ha nincsen. on nagyon sokat tehet azért, hogy a gyerekei ne értékeljéktril a pénzjelentóségét,és a jÓmÓd élet k megszokott, természetes részévé váljon.

Egy ismeróscim, amikorelhatározta, hogy zsebpénztad a8 éves kislányának, adott neki l0 márkát, és bet-iltette az autőjába. AZt mondta neki, hogy feltétleniil el kell mondania neki valami n'gyon fontos dolgot. Elhajtottak a város legszegényebb pontjára. Megkérdezte tÓ1e, hogy itt Szeretne-e élni, vagy pedig a sztilei kertes házában.Itt minden szijrke volt, semmi zcjld' csak piszok, por és beton. E|magyarázta neki, ho.ey természetesen még 10 . . ' 15 évig veltik fog él140

A fejezet Iegfontosabb gondolatai

o Az

o o

tgazi vagyon és anya.ei fiiggetlenség azt jelenti' ha on már meg tud élni csupán a pénze kamataibÓl. Amíg nem rendelkezik egy pénzgyártő géppel. adclig on a penzgép, ftiggetlentjl attől, hogy nlcnrryit keres. Nem a jovedelme által lesz gazdag, hanem attől' hogy takarékoskodik. Gazdagság akkor.j tt lctrc. ha apénzt megtartják.
141

a Nem fog találni egyetIcn sikeres vállalkozÓt sern. ős mutasSa mcg ne|<ik Hiába trjínik a takarékoskodás borzasztcjan nehéznek: hosszr'i távon. gosak maraclnak. tnnek a l6. hogy m agyar ázzuk a b izorry ítvány u rr kat.eyszerííen hanyagság. Használja ki ezt" az idót' hogy Úrj kereseti lehe. akik ismcrik és betartják a tokc torvcnycit. nyisson egy takarékbetétk nyvet.sgetlenség eléréséhez. -. hogY menyit ér ez nlajd l0. 143 . TakarÓkoskodni egyszerr-1bb al sabb a fizetős.'-b megnem takarékoskodunk. A rnértani n vekedés erejét illetóen szeretnénk néhány példával szolgá|ni. aIrnak crtcImét] gazdag |esz. ha változtathatja.ey nnyr-ía veclelmtirrk 90 százalékábÓl kijonni. acsonyabb kercsetnél. Ilyen szernpontbÓl a szegénységnern erény.60 márkát.|ikt. o A takarékoskodásra vonatkoz nézete it és hozzáá||őtsát bárInikor . A kamatos kamat csodája ''A pénz azok számára van félre tevc. A legtobb dologra valÓjában nincs szijkségLink. sokkal nagyobb nehÓzségekkel kell rne.hanincsen. Csak azért mondjuk az e l l enkczőj ét. hőnapb an 3 276. mint a legtobben.get. Clason: Babilon legga:ttugubb ttrtbere^ k j j o Az életszínvona| a hoz'záférhetójovedelcnlmel párhuzamosan változik. tóségeket találjon. l5 va. l4 hőnap áll rcndelkczősére addi.sé.'s !loldogságről c. tehát 20 pfenniget.20 rnárkát. . Ezzc| párhuzamosan nézzen szét Lij jc. akkor azt is tudjuk. mint a teljes jovedelnrLinkból' A rossz szokások csak tovább 1lÓrlzébcíl.l . Ha ismerjtik a kamatos kamat csodáját. a l7. hőnapban 6 . amelyek a tobbsőg szánlára szőba sem hetnek. ktjtctbcn' Bagolyviir Kcinyvki.rrr)l l. pusztán a magasabb j veclelern erósciclnek. és a dolog . Eppen olyan nchéz va.e. mert nr inél rna ga. aki ne lenne takarékos.53.'. Aki gyarapítja vagyonát. Ha on ugyanazt csinálja." Ccorge S. ezze| szemben pénzt veszít az. a l8. hanem e. 1996. annál tcibbet tcsznck ki a százalékok. aki semmibe veszi a pénzgyarapítás t rvényeit.gbirkÓznunk.vedelemforrások után.. amíg a komolyabb sszegek befizetésére sor kerijl.80 márkát kellene befizetnie. a Vczesse be. a A pénznek ne a tnai értékét nézzc' hanem lássa me-e benne azt a leheto. és tegyen be az clscíhÓnapban l0 pfenniget. a A pénz akkor válik életLink egyik lcg|ontosabb tényez jévé. a rnásodik hőnapban dup|ázza meg.5. Lássuk a lervct: t42 adii.ey 20 év mLilva.Ha orr ma nem tud kijonrri a ezen neITl fog változtatni. hogy felelótlcnség nem kihasználni a benne rej|6 er6taz anyagi fli..'igazirb<il beindul''. akkor a korlilményei is átla.uyermekeit a takarékoskodás fortőIyaiba.eazán sikeres emberek olyan clolgok megtételéreis hajlandőak. hÓnapban pedig már l3 |01. Ilyen egyszerő' ez. Keressen j jovedelemforrást! Kezdésnek azt ajánlom. rnagyartrl rnegjelcnt . l.

20 év mrilva (12 százalékos hozam mellett) az cisszeg már kcizel 200 ezer márkára nÓ. 35 éven kereszttil.60 51.ik.Vagyongy iíjtf. Ezértnagyon fontos a gyerekek számára félretenni.80 1. Nyugodtan azt is mondhatnánk: Az idó pénzthoz.80 6. megéri..évesen kezdi. De nem ritka. .107. 5. Engedje meg.. Vagy magasabb nyereségben részesÍ. 6 esetleg7 száza|ékos kamatot ajánlanak fel nektink. Ahhoz tehát. hogy ezt sokan komolytalannak tarják' Németországban is nagyon sokan vannak olyanok.40 12.40 3. Az ilyen adatok az Egyestilt Államokban csak részvétetválthatnának ki. azza| tekintélyes Vagyon megalapozásár a nyíl ik lehetósége' Ne felejtse tehát: minél korábban kezd neki.785 DM lesz a vagyona! A nyereséget befo|yásolő tényezok láb és a befektetett pénz mennyisége. hogy magas kamatlábakkal számoljak.Hőnap DM DM DM HÓnap HÓnap \23456 0.l0 0. és megtanítani Óket a takarékoskodás értelemére. akkor 65 éves korára már 2 099 |40 márkája |esz' Ez a hatalmas cisszeg gy jttt ossze. O Ftiggetleníti magát jelenlegi keresetétÓ1.l. a mar adék20 ezret pedig fektesse be.20 százalék egyáItaIírn Itcttl t. és 1 l. kreativitását! Valőszínrí. |2 száza|ékos kamat mellett 35 éves korára 5z4.5s3.Nem fél az ríj kihívásoktől. amelybe a befizetéseket l8 hőnaoon . .20 0. ldó Biztosan ismeri a mondást: Amit ma mcgtchctsz. 12és20 százalékos taáaitauuotíindi"ljak ki. tÓ' hogy azévi |2 . EbbÓ1 j utalm azza meg magát mondj uk 6 O00 márkáva|. izmát.1 márkát sszegyÍíjtsi. 30 éves koráig megtakarít havi 400 márkát. Nem 145 .Azid6 pénz''. Nyisson takarékbetétkonyvet. get hagyja |2 százalékos kamaton dolgoztatni. 20 éven át havi 2400 márkát. akkor már .ilnek. l0 éven át havi 10 000 márkát kell félretenniink.Ha gyermekének szti|etésétÓ1 kezdve havi 100 márkát invesztál.638. akkor havonta tobbet. vagyis 2 400 márkát. Ezekjogosságát támasztja alá a 10.20 tO2. aminek sszegyríjtésérektilcjnben nem lett volna képes. Ha az előtb említett eredményt 55 éves korátÓl kezdve kívánja elérni. annak ellenére.lirr llclátha. Nézztink egy példát arra.60 819. hogy 4.csak'' 20 év á|| rendelkeHa ezt a Stratégiát 45 zésére. annál kényelmesebben ér célba. hogy a terv megvalÓsítása nem kevés energiájába keriil majd. de higgye el. akkor már csak 1 0 év áll rendelkezésére. hogy a pénz onmagát gyarapította Indítsa be afantáziáját. mint az idó' Gyakran halljuk a szőlást: . nc halaszd holnapra. Ha ezt az ssze. Mivel az dáknál is viszonylag magas. hogy a pél- Kamat|áb A kamat|áb legalább olyan fontos.40 0.l milliőt ugyanannyi idő alatt akarja elérni. hogy 65 éves korunkra a2. pontosan a 400 DM hatszorosát kell megtakarítania.itkltsli.lret.k lrIlr1l. dó befektetési alapok ennél még magasabb eredményeket értek el. Másfél év mrilva |esz 26 004'30 márkája. Nőaz cjnértékelése. .. fejezet' 1948 őta a részvényekkel ilyen sikereket Németországban gyakran el sem hiszik' a részvények és be144 meg. Edzi a. Elegendó ideje marad aklegészítí jcivedelmek kiépítéséhez. átlagosan évi |2 száza|ékos nyereséget lehetett megcélozni.Ha |2 száza|ékos kamat mellett a 2.a kamat.4O 204.20 fektetési alapok témájával ktil n fejezet foglitIkrrzrk.80 13 t4 15 16 t7 l8 409. Ha o o o o o o 35 éven át havi 400 márkát.20 1. az sszegyrílt pénzt befekte ti.216.Mind a három tényez6ve| ki'il n foglalkozunk.20 18 6. Engedje A kamatos kamat szempontjábÓl három tényez6 számít: azid6. Ilrrrrt.60 3. akik befektetéseik után évi 20 százalékos.60 13. Fontos tanács keresztii1 minden hÓnapban megduplázza . . hogy miért fontos minél korábban elkezdeni a vagyongy jtést' Tegytik fel. E kamatlábak hallatán minderr amerikai háziasszony csak fáradtan ásítana.80 25. és ezalatt havi l0 000 márkát kell félretennie. Megtanul rij jcivedelemfonások után nézni. de a kiemelke.

824 51.168 20.834 208. év 6.525 14t.115 491.130 91. amely ilyen bután fektetné be a pénzét. év 20. Háromszor akkora kamatláb mellett a 35 év alatt sszegyLíjtott pénzosszeg nem háromszorosára' hanem adott eSetben csaknem harnrincszorosára n tt! Nézz[ink egy másik példát: Ha tn be|cktet l000 Inárkdt.326 31.334 7.133 812.703 62.211 év 10.336 136.939 28. 72 : kanratláb százalékban = évek száma' aItreItltyi itltí lrIlrtt a befektetett t(í}iÚ'. ne csiiggedjen' hanem gondoljon a saját (leendő) unokáira.6)2.gas kamatláb. l5 százalék: 66 212DM.431 33.352 2.t15 't2.839 5.094 44. Ennek hozadéka évi 7.249 24. |2.600 tSvo 9.255 60.370 125.914 116. t46 23Vo 10.01I 7. hogy a befektetett l0 000 márkája 12vo-os kamat mellett a kétszeresétérje.350 180. Elképesztók|il nbség van a 7.togyan alakult volna.358 196. hogy 35 éven át havonta befektet l00 rnárkát.415 48. l5 vagy 27 száza|ékos kamat mellett a k vetkezÓképpen alakul: 72-tossza el a karnatlábbal.641 9.9t2 24t.656.710 69.144 23.124 60. |5 Te. Tudja' l. hogy az |000 rnárkábÓl 30 éV alatt t bb mint 7000 DM lesz.316 63.7 százalék: 29 960DM. látni fogja.446 24.j c rr regtl tr 1l l liztjtl i k .835 50.260 134.61t.295 38.330 26.cktcte tt lttkt'1t. hogy a bcÍ.539 |. mekkora osz.154-246 29.36t 66.951 166.204. év 25.329. ha 50 évvel ezel tt a na-uynlamája befektetett volna onnek l000 márkát átlagosan 20 száza|ékos kamattali Ma ez az l000 DM 9 milliőt érneI Nem baj' ha eZ nem így tortént. o 12 száza|ék: 5z4785DM.t45 435.465. hány évre van sztikségc ahhoz.382 2.568 19.350 2.218 L195.0t3 39. mé.404 41.339 39. 12: 12=6éy Kctmatos kamatt bltízat: évi l200 DM befektetés hozama 5. 1o/o 2Va 37o 47o 5Vo 6Vo 1Vo tlVo 97o IUVa IlVo 6.83r 51.800 8. o o o .594 61.292 1.70'l. amelyekre sziiksége lesz ahhoz.451 524. amellyel a kamatos kamat kcinnyedén kiszámolhatÓ.722 1.541 414.457 t.598 975.t86 293.058 1.790 s.hiába híresek a németek a takarékoskodásukrÓl. 20 százalék: z37 316DM' 12 száza\ék: 7 6|zDM.10r 27.098 61 .eytik fel.603 35. o O száza|ék: | 078 249 DM.941 102.142 82. oszintén szőlva hajlok rá.ey ezt az |OOO márkát inkább elvcrjem nlost.493 32.458 45.296 328. 1száza|ék: I661Z2DM. és arről.t43 34.495 164.241 6.968 126.495 20.17 | 7. és cselekedjék idÓben.581 42.134 30.217 '1.63t 262.998 58.018.336 689.004 i.594 4.ll6.371 49.184 75. Nézze meg a tábláZatban.524 231.663 I 11. Tegytik keziinket a szívtinkre: attÓI.611 305.72:5=14év 141 .406 17o/o 8.002 21.191.1)46 1.325 l13.09'1 8.804 22.758 50.822 650.968 422. mennyire fontos a nla.812 A kamatos kamat konnyedén kiszámolhato Hogy ne kelljen mindig a táblázatot használnia.494 26.439 81.865 55. év 35.884 260.850 7.128.389 89.653 4.416 257o 10.502 egész más dimenziőkat jelent.498 76.96rr. EredménykÓIlt tttt'l'l.733 3.693 585.187 26. íme egy egyszerÚí mÓdSZer' egy okÖlszabály.n7 201.914 r08. Szegre fog ez ncivekedni 30 év alatt 7.314.192 38.1.428 9.lr|)|ll .639 951. l2.816 9.031 8.445 432.216 U. De a pénziink harminc. 2I száza|ék: 4 67| 601Dli/.503 297.|/()|| t'vr'k szlitnát.2t3 21Vo 22Vo 200/o 9. |5 vagy 20 száza|ékos kanratláb mellett? .1515 1.q egyáltalán nem esiink hasra a csodálkozástÓl.308 43.240.184 29.068 359.év 30.110 160.466 19.022 30.il6 1.329 88.212 2.vagy akár kétszázharmincszorosának elérésernár I37o I47o ljVo 1670 I2o/o 7.653 846. hogyan gyarapodhat a pénze.611 8. Ha cisszehasonlítja a számokat.516 32.ehát|2százalékoskamatrnelletthatővente Ittcrltltt1rlliztrtlik ''szltzalék kamatláb mellett chhez már 14 évre lesz szliksÚge : .855 18.5021 532.452 88.104 6.408 38.103 247o 10.134 6.556 6.7.785 22572 49-364 98.239 665. ho. tudni akarja.t29 95.t I I 35.210 33(t.86t.066 -llJ0 I l -l l() 759 15.565 5.441 6.139 138.464 l 19.830 381. hogy nincs még egy nemZet a világon.910 106..004 19vo 9.885 7. ttte gtltr1llliz djorr.75t 53.966 22. TegyLik fel.583 69.198 t99.901 41. év ApénzeÍ.009 3.040 3. l5 vagy 2| százalékos kamatok kcjzott.5'll 9.584 t.721 89.614 351.446 35.438 2. |2.313 32.

4 milliÓ lenne.612 83.300 5.668 | .902 I 360 469 464 |.896 4. az 2.931 3. Ezreknek teremtett munkahelyet.39t 611 4 2.361 32. 2. Egyébként a diszktlrltlirtrIllizak Í. zalék mellettezmár majdnem 2. A leglénye'eesebb r48 tclepedésre.451 82. és ebben nincs semmi kivetnivalÓ.l vett egy kis ijzletet Amerika egy kisvárosában. hogy a befektetett pénze megduplázodiek. hogy válIalkozo lenne. Ha vi- 254 405 514 162 260 4 3 6 7 8 9 10 11 12 l3 l4 15 20 )< 30 35 40 45 50 100 2. s(ít egy ideig Amerika leggazdagabb embe'l.05 I 163.262 9. other People.014 2.914. hogy olyan kisebb telepiilésekre telepÉ tette a diSzkontáruházakat.518 4.138 3.488 1milliőt.438 I 1.t99.212 133. ási hasznot hozott.848 0.713 3.835 11 .479 3.112 1. ApősátÓl Nézztik me-e Sam Waltonnak. rnint c. hogy hálÓzatát kapott kcilcsonbÓ.111 6. fejezetben még kiil n iS kitértink.159 2. Kozben ó maga is hatalmas vagyonra tctt szcrt.660 3.583 Kapita|izmus tóke nélki.839 t5.851 . 100 000 DM például nem egy hatalmas osszeg. A befektetó 4.887 5.il nem más.edup|írzrli'/ (kirlrllrtIlill!) sszeget akar megkétszerezni.uy jő kocsi. ho.316 231 . Mi lesz apénzbcí|? Két kérdésmerÍ.153 1.657 .20 szá- rijabb és iijabb ÜZletekkel bóvíthesse.125 31920 46.461 2. ez az osszeg 20 év miilva l milliÓra gyarapodott.363 4.864 538. 300 ezerre n6tt.zrítenne? ev 8 7o 080 166 10 Vo 2r0 331 100 1.046 4. A kamatos kamat elószcjr a kapital izmusban játszik d ntó szerepet.t12 4. Nem toródve a kezdeti nehézségekkel.114 .) gyorsabban tudják felépíteni és fej|eszteni .t92 1.430 8. M.332 2.988 289.641 17. minél rcividebb idó alatt akarja felépítenia vagyonát. ahol a konkurencia nem látott lehetóséget a meg- tehát: a kamatláb fontos! Arrnyira fontos.587 .eltalálőja híres volt szerénységéról.853 3.797 4.37 6 részesedhet egy vállalatban anélktil.97 590.k haszna.083. hanem a benne rejló lehetóséget.259 12. 30 őv már kb. |2 száza|ékos kamat mellett a pénze 6 év alatt éri a kétszeresét. egyfillért hoz.313 2. hogy erre a témára a 10.176 261 . ha nullával sz()roLza rneg.358 2.890 n7.076 8.102 45.401 38.000 29 . A tőkét befektetÓ.200 1.440 1.266 m lva a l0 000 DM (írd és mondd!) .338 95. hogy az 5 százalékos kamat eléggéunalmas dolog' hiszen emellett l4 évig kell várnia arra./ (ntcgtaklrríttl(t (isszcgl a ) Hogyan gyarapszik I000 DM. okos emberek ezért takarékoskodnak: rrem a lO0 OO0 márkát látják. hogy azonna| visszakapják a pénziiket.s Money nélktil nincs gyors fejlódés.t44 2. A befektetettpénz |2 év mrilva jra megdupláződik.e vÚkcrlysége országának és saját magának is Óri reként tartották számon.414 9.106 3. Annál magasabb kamattal kell dolgoznia.Láthatja.002 1.522 és ez így megy tovább. A válIalkozÓk nagy elónye pedig.960 52. 100.949 2.2 7o 15 I 2 3 t20 Vo A legmagasabb kamatláb is folosleges.jl fel az eddigiekkel ka1lcstlllrtIllrrr' l.817. hogy cégÜket más emberek pénz'éb6 (o'P. 2. Az rijkor Óriásvállalatai mind kcilcscinpénzre éptiltek. 160 6.518 2]20 2.059 3. ismét kolcstjnciket vett fel.469. a a Feltalálta 'neg diszkontáruházat azza|.699 12.063 t4. Sam Waltorr citlcte hihetetleniil sikeresnek bizonyult.350 6. Második zseniális otlete az volt.21t 2. anélktil hog1.769 . Es jabb l4 kell ahhoz' hogy ez is megkétszerezódjon' 30 év mrilva pedig ugyanezzel a mődszerrel az eredeti l0 000 DM még mirrdig csak a sovány kis 45 000 márkára gyarapodott. Milyen gyakran akarja 2.180.112 3.800 93.174. Mekkora pénzétme.137 16. hogy a nála vásárlÓknak garanciát adott arra.449 28. hogy megtarthatják a nyereséget.785 2t .66t 6. mint az anyagi iigyek kókorszaka A kapitalizmus mindenki sz mára megadja a lehetóséget.657 150 323 521 149 011 20 Vo .16t 13.128 I Szont ezt a 10O 000 márkát (|2száza|ékos kamat rnellett) befektetjÚk.452 3.522.999 . Ez így vittr rcIlcljén. hogy jÓlétben és gazdágságban élhessen' A milliomosok és milliárdosok vagyonának feltétéle:a befektetések általi tÓkegyarapodás.sy megtanuljuk' hogyan lehet elérni ilyen magas kamatlábakat. diszkontáruházak feltalálÓjának példáját.Régi' t49 .127 10. és 1 l .3t3. ha az árut máshol olcsÓbban is tuoját venni.652 5.986 3. Annyit ér.916 10.919 66.594 2. nrillitik tudtak olcsÓn bevásárolni.

. i|letve azoknak nyrijt elónyt.Ha nenr dolgoztatja a tÓkét és a befektetéseket. . és így példát mutat. amelyben élijnk. Régőta ismert. Ha tetszik. A kapitalizmus is csak azoknak jelentesélyt. ÁIdásnak tekintette. akik bánnitudnak apénzze|. Akinek van pénze. Itt az idíí.ey az adő is csak az intelligen- Figyeljiik meg. Már a babiloniak ismerték a mondáSt:. A kamatos kanlat szcrrr1lrlrlt. Aki gyarapítja a pénzét.hogy . és nem ismeri ki magát. de mindenképpen megéri: tanácsaik révéna nekik kifizetett pénz sokszorosát is meg.kkel cisszehason|ítani. ez a jelenség fejlódé.ame|yet nem csupán bizonyos érdekcsoportok m kodtetnek' amely kizárő]lag a felvilágosítás kedvéérttájékoztat. Áttalában akkor kezdiink el érdeklődni a magasabb kamatok iránt' ha elérttink egy bizonyos anyagi szintet. visszatetszést keltett.r. akik 1975-ben a Sam Walton Wal-Martba fektenek be.7. Énehhez a felvilágosult kapitalizmushoz szeretnék a konyvemmel hozzáj árul ni. A t bbieket csak lerombo|ja. vagy elviszi az adÓhivatal. on is elóse gítheti a m ielÓtlb i megvalősulást azzal.áldást'' mindenkinek. akik hajlandÓak e témával be.iiggctlenségiink elérésére. és sok szempontbÓl gyengíti a szegényeket. minclenki sztÍmtira elérhet(ívétegyiik..hacsak nem határoz za e| magát' hogy vesz magának egy pénzgyártő gépet.ey a lehetóség mindenki elótt nyitva áll. A kapitalizmusnak kcjszcjnhetó' ho.kopott kocsivaljárt.A pénz azok számára van fé|retéve. on pénzgyártÓ gép marad egész életében... Egy olyan informáciÓs politikára van szÍ.jítbÓl csak három tényezí számít: az id6. illetve a vállalatokban valÓ részesedés. és nem kihasználni anyagi l. A felvilágosítás keretében általánosan ismertté válhat.ey legalább az adÓrendszer által kia|aku|hat valamifajta esélyegyen|óség. [-lÍtlrlrtt. ho... aZ meg tudja fizetni a tanácsadÓkat. kamatos kamattal lehetséges.2 milrliőra nótt a vagyona. Ennek legtermészetesebb tja a részvényessé válás.]<orszakban. Még azebben a rendszerben él szegényeket sem lehet más gazdasági rendszerben é1Ó. o pénzze| kapcsolatban a felelósség elve érvényesiil. ha me gteremti a saját jÓlétét. a pénzéértévi 12.20 év alatt 90 000 márkáből 26 mil|iÓs vagyont felépítenicsak befektetések rítján.A befektetési alapok (fonds) lehetóvé teszik' hogy egyre szélesebb rétegek fektethessenek be kÜlonbozó viszonylag kockázatmenteSen.adőmegoldásaik''. ha nem: a rendszer. azazfe|építia saját vagyonát. Megmondom ószintén. hogy [izlete beindításához kolcsont kapott. munkahe- lyet létesít. ho. Aki a pénzgyarapítás torvényeit semmibe veszi. hatobban is foglalkozni. az a felviltígosult kapitalizmus..5 százalékos kamatra számíthat. az eróseknek kedvez. Ésa Wal-Mart Szri kség van felvi lágosításra A kapitalizmus az emberek nagy tobbségénckvisz-onylag magas életszínvonalat biZtoSít. Ittt1'y trrtIyctt gyorsan u'i'' jlt Ic iclií clííttl csak egy otlet a sok kcizi. a kamatláb és a sa. 150 A fejezet |egÍontosabb gondolatai oA .. l5l . sÜnk torvényszer sége. Emlékszik még az aranytojást tojÓ ty kra? gyarapodott! A lényeg az. Téves az a feltevés. Felelótlen nemtÖr d(ill]scg a kamatos kamatban rejló erót ismerni. és élete végéig az e|sóházában |akott. a kapita|izmus rigy elsuhan Ön me|lett. Korábban a kamatos kamat ereie szinte meg sem érint bennr-inket. Ez a sovány kis hozam pedig elriszik az infláciővaI.jkség. hogy hagyja n vckcclrri' .gazdag lesz.30 százalékot is kaphat. hogy észre sem veszi. Ha ehhez a pénzhez nem nyrilt hozzá. A kapitalizmusban az lesz gazdag. az tonkremegy. mert a kapitalizmus meSSZe nem jelent. és mindezt adőmentesen és legálisan! Akinek kevés pénze van. akik aztán megmutatják a t rvények mogcitt megbrjjő kiskapukat. és így álmai megvalősulhattak.jlit rrrt'1''tlrkitt-ítísunk osszege.sokak által keresett terméket vagy szolgáltatáSt ny jt. hogy a t6ke az az energiaforrás.t kovetkez- ményekéntj osztályrendszer alakul ki.a kevesek kapitalizmusőt. ső. milyen haszonra tettek szert azok. aki sokaknak hoz hasznot. Akinek van pénze és hozzá egy kiválÓ szakértóje. Ne felejtse: a kapitalizmus szÓban benne rejlik a kapitá|.l ' A pénz pénzt szr'i| Sokba keriilnek a jő tanácsadÓk és legális . mint valami gazdasági kÓ. amely mindannyiunk számára teljesebb életet tesz lehetóvé ezen a bolygÓn. az évi 2 .. . akkor 1995' jrilius 3l-én a szám|ájárő| már 26 630 0oo márkát olvashatott |e. a kapita|izmus sajátos dinamikája bennem is scknek használ. Úgy trínik. vál lalatokba Ami ehhez-hiányzik. Aki 1975-ben 90 000 márkát szánt erre a célra' annak l0 év mrj|va 3.' ''. azaz at6ke. Miért va-eyunk mégis elégedetlenek ezzel a gazdasági formával? Azért. . takaríthatja. akik ismerik és betartják apénztorvényeit''.il. illetve rigy él.

i A Szeretném me-gmutatni onnek. Az egész világon egyedtilállÓ. és így példát mutat. Ki tud vagyont felépíteniilyen feltételek mellett? Az biz-ttls' hogy aki í-ey helyezi el a pénzét. . ovatos becslések szerint a német lakosságnak alig 5 százaléka részvénytulajdonos. hogy az előnyeit észre sem veszi. hogy a németek tobb mint 30 száza|éka takarékbetétben tartja a vagyonát..A németek a takarékoskodás vi|ágbajnokai. hogy átgondoljuk befektetési magatartásutlkat.::]::j'.t('rrik.A bcíektetői magatartás inkább a rulctthez har53 152 . ll.kében és a befektetésekben rej|ó lehetóségeket nem használja ki. Egy átla-eos német polgár megtakarított pénzéneknagyobbik részéttakarékbetétben helyezi e|. cnnck hírc Ncmetországban még nem terjedt el igazán. a kapitalizmus rigy suhan el on meIlett. Ez az ar ány az E. kapitalizmus erósíti a gazdagokat. azoktÓl még azt is elveszi. Az igazi. Ezen kívlil a németek t bbsége átlag. Mind a három lehetőség arrÓl híres.. íj. A pénz azok számára van félretéve. amijtik van. Ehhez on is hozzájáru|hat. vagy építési hogy nem hoz érdemlegcs nycreséget. htlgy ir ncnletországi részvénykereskedés nlég ugyancsak amatór mÓdon t(ir. A tózsdéról a legkiiltnbozÓbb mendemondák. . Részvények a pénz gyarapításának utja .fl-.Minél korábban belekezd. annál nyugodtabban tud ni. pbbÓt fiindulva szeretném k zelebb hozni tnt a részvényekés a iózsde világához. Ehhez meg kell ismernie néhány tózsdei alapszabályt. '' Franz Rapf: Alles tiber Aktien (Amit a részvényekriíl tudni keII) oA vényszer ségeit.lj'. Sajnos. Akik pedig semmibe veszik a tcjr- Itt aZ idő.eyesi. ha megteremti saját jőlétét. kcilcs nszerz clésbe teszi. és felfedezni a részvényvilágban rejlóosszefiiggésátet. hogy . Ha a tÓ. ban 20 0OO márka fogyasz-tíli hitelt vesz fel. Ehhez hozzájárrrl. ha a legrovidebb idó alatt kíván me-egazdagodni. Eljott az ideje. . hogy nem kertjlheti ki a részvényeket.. e témával foglalkoz- o . a tobbit pedig életbiztosításba amokb an j őval m agasabb.'. akik ismerik és betartják a pénz tcirvényeit.j]'. .aZ ncm. nyereséget hozÓ pénzbefektetéseknél viszont az utolsÓ helyen állnak .i lt Á l l legtobb emberben a részvényekkel kapcsolatban teljesen hibás kép él.]] '-']. A részvény kitíínóésbiztonságos pénzbcfcktctés. hogy bizalmat ébresszek ezek torvényszer ségei irárrt. Háromszor akkora kamatláb meIlett a befektetett pénzénekértékétcsaknem harmincszorosára noveIheti. féligazságok és téves informáciÓk terjednek.a kevesek kapitalizmusa'' mindenki számárae|érhetó legyen.

.il egyens lyba kerijlnek. A TTT árfolyama a várakozás ellenére cscikken. majd tudományos kutatásai eredményeként k iny i latk oztatjai. Mégsem mérgelódik.. és elveszíti minden bizodalmát a részvényekben.lilIyirrrrlr. hogy a TTT részvények jő befektetésnek ígérkeznek. hogy hosszri távon a részvényekemelkedni fognak. ami két és fé| év alatt majdnem 80 sszesen 2 550 márkát keresett. hogy mit kell tudnunk a részvényekrÓ. százalékos nyereségnek felel. amelyeket.cszv['rtyt. vesz 50 darabot. Ezért a.l ahhoz. .Nincs más lehetósége''. Az iirlblyam Iassan emelkedni kezd.. A baj ott Van' hogy nincs ennyi fdlcisleges pénze. sem a tózsdei tél nem tart orokké. így tljrelmes. Ha az árfolyo*. Ezzel25. majd vásáro| 100 darab részvényt. 1948 őta szSZeSen két e. hogy neki a befektetések.Ki van zárv a. az árfo|yam tovább esik.l"t"l. . stlltlr rtc lck. ha haj|andoak vagyunk a pénzunket |ega|ább kettcj_ot évre a tózsdének kikoIcsÖnozni.bb két éven beli. I.tkezrí7hclnap AlapszabáIyok Nézziik Bizonytalan Tom pé|dáját! Kollegáitő| azt a. a szabályokat pedig egyszerííen nem veszik figyelembe. amit Bizonytalan Tom elveszített nak eIlenére. Noha a 3 700 márkáből még a kcilcsont sem tudja fedezni. Tehát figyel. Az árfolyam-stabilizálő folyamat is mindig bekovetkezik. van a mélyptlrrt.eymást kovetórossz év volt. hogy Tom 5 000 márkás befektetésével szemben ókevesebbet: csak 3 250 márkát fektetett be. a|att28 márkára cscjkkent a részvények jegyzési lir. ho gy az árfo|yam emelkedjék. Megfogadja a tanácsot. egészen addig. ()rr' . Bizonytalan r ezután még figyelmesebben o|vassa az jságokat. aki elsősorban érze|mialapokon . hiszen minden szakember recessziőrÓl beszél.játSZik''.szakszerr-í' tanácsot kapta.hiszen neki rigy sincs szerencséje. Sem a tózsdei nyár. Etso szabá|y: A tozsdén jo és rossz idók vá|tják egymást.5O márkát nyert részvényenként. mint említettiik. Minden árfolyamesést az árfolyam emelkedése k veti. Hirtelen az is eszébe jut. minden bizonnyal még az árfolyamot is negatívan befolyásolja.ha az árfolyamok a pincében vannak! Második szabály: |gazi nagy nyereségre csak akkor Van taival. kel tulajdonképpen még soha nem volt szerencséje. hogy vegyen TTT részvényt. és azonnal vesz 5 000 DM értékÍíTTT részvényt. l)) tesse részvényekbe.Egy darab TTT részvényért37márkát kap. megismerkedik a TTT cég ada. amikor mindenki veSZ. Dorzscilt anvagyis koriilbeliil a dup|áját annak. Tudja' hogy akkor. Sajnos. Ez 16 száza\ékos emelkedést lyamhoz (50 DM) képest három év alatt..cÓg ugyan két év alatt hiszen hosszri távra fektetett be. Ezt így nem lehet csinálni! Ebben a fejezetben a részvényekbevalő befektetés szabályairől olvashat.'' Hogy mentse a menthetót.. éS olyan. Az árfolyamok legkésÓ. Tobbet is vehetne. amíg néhány év m lva valakitÓ. jelent árfoa kibocsátási e|érte az 58 márkát.holtbiztos'' tippet nem kap. Az át|agos Dow-Jones-Index (a US-részvények mutatő indexe) árfolyam-nyereségi átlaga évi 12 száza|ék' Soha ne adja el a részvényeket. amelyre esctleg rovid idón beliil sztikségc lclrc(. pánikszerríen trilad a részvényein. hogy bizal. Így a tózsdézÓknek néha hatalmas veszteségeket kell elk ny- velniiik.háthatovábbisesik azárfo|yam'ÉsvlrItjlllrrr'lrktlvt. de inkább tar154 Iehetoség. gyorsan e|ko|ti a részvényekért kapott pénzt.rl. talékol. Mikozben várja a megfe leló pillanatot. mint ó. Amikor az árfolyam 3. átlagosan 32. inkább eladja a részvényeket. AmLigy sincs érzékeaz egészhez.. A árfolyama így is de a részvÓrryek nem felelt meg aZ általános elvárásoknak. és egy ilyen peches alak. A ndré Kos to l any szeri nt a t1zsdéz(fo. Bizonytalan Tom így joggal'' csalÓdott. r - TízaranyszabáIy Nézziik meg. Tanulságként Bizonytalan rir megfogadja' hogy soha tobbé nem vesz részvényt.ikettovábbra is megtartja.7 márkára esik. Dorzsolt Károly tisztában yan azza|.50 márkáért vásárolt. bele kell tcjródnie az 1300 márkás veszteségbe. 1:*o.biztos nyereség'' reményébengyorsan kolcsont vesz fel. Ezek után sajátjÓzan eszére hagyatkozva arra a megállapításrajut. Egyszeríí bolcsesség ez' mégis gyakran elfelejtik.|'l.l jra egy . egyenként 50 márkáért.jlirr' ltrrrik. nem szabad vásárolnia. Dorzsolt Károly vásárol még 50 darab T. Dorzsolt r már nem is nagy()tl lilgIlrlkozik a dologgal. 9 0 száza|éka m i ndenfé l e s zakérte lmet és stratégiátme||óz6 játékos. ha a részvényi. Aztapénzt. Az adÓsságot pedig még hosszti ideig fizetheti. munk legyen a tózsde iránt. mint a szerencsejáték.. Tobbet ezze| a témával nem is foglalkozik. ValÓszínríleg tcinkreteszi a TTT céget. E|ószor azonban nézzunkegy pozitív példát' Dcirzso|t Károly is meghallja. hiszen l948 őta a részvényekértékeévente átlagban 11.sonlít. hogy ez a nyereség nem éri e| az átlagos tózsdei szintet.85 százalékot emelkedett.

on eladja. amit a tobbség. nem adja el a papírt. A kovetkezófellendi'ilés mindenképpen elj n. Papírjainak egy részétadja el. Egyet azonban már most leszcigezhetijnk: iijabb részvényekvásárlásához pénzre van szlikség. és így soha nem lesz vesztesége. Az utánvásárlás témájával a '.t|<lltt arra.Királyok ritja'' címÚíbekezdés foglalkozik.* adődő nyereség adőmentes. A részvényárfolyama emelkedik. Nyugodtan vásároljon csak. A tózsdekrach csak akkor rossz onnek. Hetedik szabály: Soha ne hal|gasson a tomegre! |tt is érvényesÜ|a szabá|y: Ha ugyanazt csiná|juk. me&i.nyereség akkor keletkezik. amikor mindenki vesz. Ezzel szemben az árfo|yam ncivekedésébÓ. ha ebben a stádiumban pánikszerríen e|adja a papírjait. ha a vásár|ás és az eIadás kozott legalább x (Németországban - s4erk. Ezért fontos mindig lejegyezni az eladás és a vásárlás okait. hogy már t l késó van' a nagy árfolyamnyereségek már lefutottak. tényleg erós idegzetl. ameIyek már jeIentós tartalékkal rendelkeznek. tartsa a papírjait. Negyedik szabá!y: Akkor beszé|jÜnk nyereségrŐ| vagy Veszteségró|. hogy legyen idcjc kivárni .biztos lehet benne. nyereséges vá|lalatok részvényeibe fektessen. annak nincs esé|ye. Soha ne akkor vegyen. Ennek ktvetkeztében a kevesek nyereségéta részvényesek tobbsége fizeti. ha a részvénYeknek legalább egy részétmagasabb árfo|yamon adja el. az még nem jelenti azt. az eredményeink is át|agosak |esznek. valamint azt az árfo|yamot' amelyet megfelelónek talál. mert egy idó után már nem tudja ánekinteni a tÓkebefektetéseit. hogy az említett szabályokat egyszerÍíen nem tartják magukra érvényesnek. amelynek részvényeit meg akarja venni! Nem muszáj minden egyes tizleti jelentést végigb ngésznie. . de |egÍe|jebb bo zo r észv ényt| Fektesse apénzét lega|ább ot ki.tIk. Es ez eddig még mindig bekcivetkezett .ey az emberek nem esznek t bb hamburgert.bb pontján percenként Lij vendéglót nyit. amikor mindenkielad. éS hogy az a vállalat. 1 hat hőnap telik el. hogy így tartalékot képezzenek.) 156 . esetleg tonkrenrcgy.c vatl sziiksti1'l lt|tItrlz' Irclgy válság kozepén vásárlási megbízásokat adjunk. amíg azárfolyam ism?t eme|kedik.Ezért hasznosabb nem elkolteni a részvényvásárlásra szánt cjsszes pénzt. amikor az árfo|yam megfelel ai on elvárásainak. Ha osztalékkal akar pénzt keresni. és soha ne adjon el. a másik részt pedig oszta|ékkéntfizetik ki. A hossz (emelkedés) táplálja a hosszt. Ne felejtse: az osztalék adőkcjteles. akkor olyan nagy. dc cz t(illllrryiI-c IrlcgÚri. Válassza k ti lonbcjzó ágazatok és eltéró. tíz kÜ|on Harmadik szabály: Vegyen |ega|ább ot. így csokkenti a kockázatot. .ha az árfolyam tovább zuhan' illetve ha beáll egyjÓ kis tózsdekrach. mivel gyakran még nern is rcaliziilttrk a vlisárlást' és az árfolyamok máris emelkednek. mint ahogyan veite. Hatodik szabály: A tózsdei cscid a |egjotlll . A sikeres vállalatok általában a nyereség egy részétvisszafordítiák a cés- ot<iaix szabály: A nyereség árfo|yam-emeIkedésbcí| és oszta|ékbol képzódik. hogy olcson. amely a világ |cgktilonbozÓ.ilcjnb<jzópapírba. Ne a megérzéseire hagyatkozzon. Úgy kell a pénzét elhelyezni. ho. ha on nem tózsdei szakértó. ezá|ta| nyeresége van. aZ irányadő áramlatot! Ha mindenhonnan azt hallja: most ke|| beszállnia. Ha Nyolcadik szabály: Fontos a jő idozíIés és a racioná|is dontés' Aki érzelmi a|apokon játszik. Nyereségetjelent az is.nek el kell adnia a papírokat.országok részvényeit ! Ne vásároljon tíz részvénynél tcibbet. hogy veszteséget produkál. értékuka|att vehessen részvclrtyckct' Nem mondom. ha már _ nyereségge| vagy Veszteségge| e|adtuk a részvényt! (lásd: elsó szabá|y) _ Nem az árfo|yam cs kkenésejelenti a veszteséget' hanem az. At6zsdéz&'90 száza|ékánál a veszteség oka. hanem mérlegeljen racionálisan! Szerezzen minéltobb informáciÓt arről a vállalatrÓl. Ne kovesse a trendet. ha pánikszerÚíen elad. a bessz (zuhanás) pedig a besszt.l be. ha a vállalat évente osztalékot fizet. Gondoljunk csak a McDonald's-ra! Szinte elképzelhetetlen. a jőzan paraszti ész is nagy segítség lehet. hogy nincs nyeresége. biztos. Ezt semmiképpen ne tegyeI De fordítva is érvényes. Mindig legyen tartaléka o|yan esetekre.

(x) 91. azaz tár.41 14.84 29. Részvényvásár|ásra soha ne Vegyen Íe| hiie|t! Csak akkor fektessen részvénybe.67 13. Atnit a pén:nélinfl cirínak ne l. Egy részvény iirÍillylrrlllirlak ingadozása átlagosarl Óvi . hogyan tud minden részvényt nyereséggel elaclni.59 t].00 96. ()(.00 93.03 43.91 16.19 35.21 13.10 60.16 9'72 1.n I 81.74 38.87 81.87 48.33 22.93 31. hogy tobb irányban osztva leges részvény.gendó pénzc ahhoz.06 46. Annyi ati. Van-e elég idejc.81 21.g problérna okozÓja. és lrlrjllrrlclri-c czt rászánni arra. Ininderrképpen írja Ie! lnÍItír:iős tcíblcízat:100 DM v s rlőereje i t-iit:r pénzelértéktelcttctl['s 4a/o I 5Vo ke|l dolgozni.60 4t.95 41.49 84.29 78.84 52.96 51.86 36.2t 11. Rengete.56 16.03 44.64 45.87 25. a: a t rgyakncíl tc értékn vekeclését jelenti.27 54.44 39.00 94.37 12.19 53.38 21.14 69.I 5 88. Renclelkezik-e a tózsclézéshez sz kséges tulajdonságokkal.70 63.05 39. Ha l]etartom a szabáIyokat.04 41.11 t2.06 35.6 százalékkal' Lehet' most spontán azt mondja: .96 35.4r 59.54 33.81 51.86 60. Dcjntésének okait és azÍ' az árfo|yanlcélt.5() sziizalék.58 49.68 47. ez így is marad. hogy a tárgyakat mcgtestesító részvények a pÓnzbeli értéket i' ''-'inaig ''kititik''.90 70.51 69. igaz.(x) 90. ho. annak őrtékét az inflácíő cscikkenti.86 15.44 8l. Ha egy bizonyos cisszeget pcnz formájában tartalékol. l5tt Van-e ele.61 62.28 56.62 24.21 59.53 63.irrgadozásait. az értékpapíroké csak 6. 4 82. hogy a ttízstlÚt ('s lrz ál tal kiválasztott vli l llr l rt t lk lrt f oly amatosan fi-eyelje.38 61.34 60.31 44. A me llékelt táblázatban láthatja' hogy pénzénekvásárl crejc hogyan csokken.02 23.t"ot nézzen át.8'7 19.10 2r.47 85. Ilvente a részvények 87 százalcka vírlt ttrlajclo.82 )q 75 )S A) 21.17 55.00 88. az in|lírciÓ rnég e |íírryére is szolgál.53 84.00 95. Ha részvénytuIajdonos.39 33.ez'tink.1(t 90.86 16.02 51. antit el akar érni.44 80.88 19. Ha a kovetkezó oldalakkal készen van.94 29.97 55.64 59.Hm.95 39.45 78.1() 41.44 77.50 68.20 3l.81 31. cbben van ráciÓ.98 65. amennyire csak képes.14 59.19 I l'39 51.81 11.71 22.03 3 r.38 73. mint lO évvel ezelótt.65 13.ll 26.1? l8'56 15'49 12'94 59.53 77.81 56.00 64.36 35.36 86. de segít a részvényekrrek.13 16.rijravásárláshoz? a kockázatot megis maradjon eset.eyakat és ingatlanokat testesítenek meg irtékpapírokformájában.ey ezt a szabályt sokan egyszerÚíen nent veszik figyele rnbe.t2 24. Kilencedik szabá|y: A beÍektetetett pénzérte|císzor meg z 3 4 Tizedik szabá|y: A részvényekmindig kiÜtÖtték a pénzI.85 34.51 10'92 8'82 54. nost.51 67.18 18.42 52.50 18.14 35.00 95.3t 52.40 43.31 26.96 I 8.22 20.83 64.38 14.61 28. ebbÓl kovetkeztethet a j vÓtcli fejlódésre. olvassa el. tegyen fel magának három kérdést: . l948 ős l995 k zcjtt a részvényekértékeévente ll. és még készpénztartaléka tudjon befektetni.87 52.35 t5.64 68.20 46.81 34.36 72.85 1t.42 t1.40 69.01 39.(x) rJ9.93 8l.79 75.Figyelje a vállalatok rnrjltbeli ár|olyarn.13 30.08 74.47 83.01 12'27 l0'02 56.? Az ertís idegzet nélkijlozhctctle rr. és k lcsonbÓ1 prÓbálják fedezni tózsdei Íi.44 31.t3 66.32 58..58 65.06 20. ha egy esetIcges VeSZteSég nenl befolyásolja negatívan az életszínvonalát.68 13.00 lL).14 49.1' Miclótt nekivágna. Az inflácirj kárt okoz a pénzben.12 32. Ezért 6 1 8 9 r0 5 l6 n t8 l9 20 97.10 46. kérem.75 24.46 48.31 20./ l (. A rÓszvények cgy vállalat részétjelentik.80 38.11 42.00 c)2.23 40.30 58.27 88.06 80.19 5l. Már nem tLrd érte annyi árut vásárolni.91 85.7 4 66.33 39. Ha mindezek megclrágulnak (infláciÓ)' a részvények értékenovekszik.32 15.16 6Vo 1Vo ll()4.57 65.04 41.)Il r59 .83 44.25 88.18 27.51 69. ncm trjrténhet semmi bai!'' A kiilonbség oka t bbck kcjz tt az infláciÓ. Énis vcszek részvényt. o .16 ?) )5 )?.10 61.88 50.91 62.01 3't.11 3t.24 63.09 92.)A 24.9 százaIékkal cmelkedett.02 69.ayleteiket.71 83.05 55. mivcl az árakemclkedtck az infláciÓ miatt.33 4-t.22 42.

. Az elsietett utánvásárlás kcivetkezménye: a Iegalacsonyabb árfolyamon már nem tudnak jegyezni. mivelnincs elég tartaléktókéjiik. l987 végérea papírokat már csak 200 márkán j egyezték. Japánban ebbe a kategőriába tartozik például a Canon világcég. Aki a Siemensre . Eurőpában ide számít a holland Unilever.Királyok ritja". Például legyen a részvénycsomagbanegy japán elektronikai vállalati részvény. A befektetÓ. Ho|landiáből pedig egy olajrészvény.Királyok utja: Hogyan lehet minden részvényt nyereségge| eladni? tózsdei stratégia. hogy mindig legyen ele.a Royal Dutch. elérkezett a megfeleló alkalom. hanem szépen beindítja a második utánvásárlást. Csak erore és mincjségre tegyen! A ''Királyok titjának'' stratégiájába csak a legjobb részvények tartoznak. Az elsó utánvásárlásra akkor keriilhet sor. Az cisszetételnél figyelni kell az országra és a szaktert-iletre. Igy elkeriilhetó a leggyakoribb befektetói hiba.Ezze| szemben. l 986 eleje őta ez már 60 százalékos értékcskkenést jelentett. elószor kivárja a számára kedvezó idópontot. A30 száza|ékos árfolyamesésnek és a 6 hÓnap kivárásának szabálya kel1. De még ekkor is csak a befektetésre szánt tókéjének 50 százalékát invesztálja a kiválasztott értékekbe. . a francia BSN élelmiszeripari konszern (Gervais. Minden egyes terÍiletrí kizárőlag az e1. A torténet folytatása onnek is ismerós lehet. A konzervatív befektetó nem nyugtalanítja magát az ilyen adatok miatt. Ezt az utat gy hívják: . aza jovfren minden részvényétnyereséggel tudja eladni. gendő tartaléktÓkénk. ha a rész- 2' ^ A jo osszetételen Van a hangsrlly ''Királyok titjának'' Stratégiája szerint vezetett depőba legalább ot. az áruházak koztil csak a Karstadt. de legfeljebb tízfélerészvénytartozhat. kent' A tidának'' stratégiája szerint bekovetkezett az utánvásárlás ''királyok ideje. 160 . vetóárfolyamzuhanásnál érzékelhetó' IIycn hcIyzctIlctt csltk lr lcgjobb részvényekre adhatő vásárlási megbízás. az lesheti apénzét:a Siemens ugyanis lenyelte a Nixdorf céget. hogy vegyen-e jabb részvénytvagy sem. annak árfolyamcsokkenéskor nem kellett ki1lonosebben azon tcjrnie a fejét.il az elsó vásárlás és az olcsőbb utánvásárlás kozott legalább 6 hÓ napnak kell e|telnie. Igy például a német tózsdén a bankok koztil csak a Deutsche Bank. hogy WV-részvénytvegyen. ket vásároliunk. ajegyzési ár 350 márkára cscik. vagyis további 30 száza|ékkal kevesebbért. Az elektromosipari cégek kozi. ValÓban.tett''. Az Egyesiilt Államokban elsóhelyen á|lpéldául a Philipp Morris vagy a Coca-Cola. A másoclik Ús lrirrrlritclik clsztályri részvények esetében azutánvásárlás erós kockírzati ílrktort jclcnt. Aktuális példa: a Siemens felvásárolta a Nixdorf céget. hogy érvényestiljona második utánvásárlásnál is. hogy az árfolyam elÓtrb vagy utÓbb emelked1k. az e|lenkezí irányba. Az utánvásárlási stratégia csak akkor m kcjdik' ha bizonyos szabályokat szigor an betartunk. További árfolyamcsokkenés esetén ugyanis ez adja meg a lehetőséget. aki a . 16t Egy gyakorlati példa: Egy befektetó l986. hogy mindent egy lapra tesztink fel.. most már 2oo márkácrt' A vásárlás idópontja mind a két szabálynak megfelelt: további 30 szlizlrlÚkos árfolyamesés és 6 hőnap kivárási idő. kiil(irr(ist'rr lr vlisiirIást Van egy évtizedek őta jől bevált. aki a rosszabb helyzetben lévó Nixdorfba fektetett. 1 4. A VW-részvények árfolyama továbbzuhant.ban. hogy az adott cég minden válságot trjIél. Akiennek szabályait fegyelmezetten betartja. hogy a még alacsonyabb árfolyamon további részvénye- 3' A tcíkénknekcsak 50 száza|ékát fektessuk be| A konzervatív befektetó. kG 5' Pénz és trjre|em vényjeIenlegi árfolyama a vásárlási árfolyam legalább 30 száza|ékára esett. Az árfo|yam 1986 végéretovábbi 30 százalékkal esett. Kitartani. Befektetőnk e szabály szerint járt el. 30 száza|ékáraesett.Kirá|yok ridának'' Stratégiáját vá|asztja. konzervatív befektetők által kedvelt . vagyis az. biztos lehetett benne. az Egyesiilt ÁllamokbÓl mondjuk a Coca-Cola italkonszern. Danone). hozzávásáro|ni és nyerni A papírok helyes kiválasztásának jelcnttrscgt. .. azaz azt a pillanatot' amikor a részvény a legmagasabb árfo|yam l0 .s6 helyen állÓ vállalat johet SZámí tásba. Ezen kívi.A ''Királyok titjának'' dont6mozzanata. gy gondolta. amikor a Volkswagen részvényértéke600 márkárÓl 500-ra cscikkent. hiszen semmi nem garantálja. és 350 márkás árfolyamon további részvényeket vásárolt. a VW-papírok igen dinamikusan fejlódtek. NémetországbÓl egy egészen más irányri vállalat papírja (így pé|dául a beiersdorfi Nivea). de sajnos.k nagy része ez utőbbi szabályt nem veszi figyelembe.il csak a Siemens.

hogy inkább szakértÓ. mit csinál? A ''Királyok ritja'' egészen konnyÚínek t nik' azonban ne feledje azt az aprÓ kiilonbséget. ameLyet anyag i b i zt o n s tíg á ro t et t fé r e ! Ez azt je|entí. o Wal-Mart Stores: Az árfolyam l975 és l 995 Ha csak egyetlen pontnál is ingadozik. Lynch titka? Ő alig ismert rij vállalatokba fektetett.64 dol láros árfolyam L99 5. Eztacé|t sztll1lli|1.klt. A VW-részvőnyek további fejlődése megmutatja. Ha akkor befektetett volna 10 000 márkát. hanem épp ellenkező1eg. hogy egyik felébÓ. en.r llt. de ezeknél biztos.r'iszvt'ttylttltrly11. lágcégek részvényei is jelentós átmeneti árfolyamcsokkenéseket érhetnek meg. ha az ember tudja. VégezetÜl e jő példák mellé bemutatok még két nagyszerÚí részvényárfolyam.lr. tessék be apénzéta tőzsdére.' arttclyek a szÓ szoros értelmében kirobbantak a sikcr ttí|' 1l[. az !0 év mri|va már 1l0 000 márkát jelentene. hogy nem egészen 10 hőnap a|att aZ árfolyam elhagyta a veszteséges zőnáÍ.69 dollárről 50'63 dollárra emelkeMicrosoft: dett.(t|i.. bízott volna 10 000 márkát.. I onnek elegencl(í készpénzrevon sziiksége. A legjobb vi.09-rÓ.50 000 rrrárkát kapott volna vissza.. annál szívesebben fo-glalkozunk vele. hogy drámai árfolyamcsÖkkenéskor ne adjon el pánikszerríen. amelyek azidők során elképesztó mÓdon kinótték magukat. hogy részvénytvásárol.Ne hallgasson az érzelmeire' hanem maradjon a stratégiánál! HajlandÓ-e hosszri távon figyelni a tózsdei árfolyamo. A . Vizsgálja meg magát.tóudézés'.36 do||árrÓl 85. i)r met kell.én 67 dollár. Az árfolyam 1985 és l995 kozott l. Az cirom gyakran fiigg a ráfordítás_hasznosság egészségesviszonyátől. Ugyanilyen példákat lehetne hozni a Deutsche Bank.1'. hogy e gy bizorty os anyagi bázisra Szert kelltennie. a másik 50 százalékot pedig utánvásárlásra kell félretennie. hogy a megvalősítása is konnyrí. ahol :rz ()tt sz. szeretnck onnek egy kérdést feltenni: Elhiszi' hogy a részvényvásárlás hihetetlen nyereséges befektetési mÓd' abban az esetben.eyunk egy bizonyos terÍj. annak minden részvénye nyereséget hozl osszcgczziik a t egy rigynevezettrészvényklubba. az I0 év mrilva már 299 000 márkát jelentene. fejezet). az 10 év mr-ilva már 625 000 márkát jelentene.k fek.rténteket: elsó vásárlás 500 márkán. A legfontosabb: Soha ne fektesse be a tiízsclére azt ct tókét. hagyja.tr. leten.53 dollárra emelkedett.királyok (ltjához. utánvásároljon? A . Ha befektetett volna l0 000 márkát. Minél sikeresebbek va. hogy elÓtb-utÓbb ismét emelkedni fognak. sót ismét nyereséges lett. klilonben nem lesz hajlandti elegendó idót rászánni. Ne feledje. A VW-részvényekárfolyam-ingadozásához hasonlő mozgások a tózsdén teljesen termőszetesek.novekedést.92 do||árről 65. aki szigorrian betartja a. Elószor azonban nézzunk meg néhiilly t.nekivág'' a részvényeknek (l2. E témákkal a kcjvetkezó fejezetekbctt lil1l IlrIktlzrrrrk. azaz negy venszeresére n vekedett. 3 | . második vásárlás 350 márkáIt. 1990-ben 3. FeltéteIek Mielótt eldcjnti. ami a konnyrí és az egyszerííkozÓtt van. Azért mert valami egyszerÍínek trínik.13 dollárra emelkedett. Sziiksége leszi)nfegyelemre. on által befektetett 163 . :t tt. cinfegyelemre és jő idegekre van sztiksége.1 26..l Iegalább cjt ktilonb zó részvényt vehessen. nek értékc20 év m lva már 400 000 márkát jelentene. | 2.93 do|lárrÓl 90'50 dol|árra emelkedett.t.' tt-irelemre. Készpénztartalékánakcsak Az árfolyam l985 és 1995 kozcjtt Compaq Computer: o o 1. Erre is tobb lehetóség van: bekapcsolődhat t62 k z tt 0.63 do||árra emelkedett. Ha befektetett volna l0 000 márkát. Mi Mr.lttt. Az át|agárfolyam tehát 350 rnárka.. hogy szerezzen.rl.. még nem biztos. Az 10 000 márka értéke20 év mr-ilva már fantasztikus őrtÓkct: 2 985 000 márkát jelentene.rrzct' Sikeres részvények Peter Lynch a világ egyik legsikeresebb follcls-tttcncclzsere' Ha l975-ben rá. a harmadik 200 márkán. kat? Elég erős idegzetrí-e ahhoz. az |0 év m lva már 468 000 márkát jelentene.tIlr1ltlk (|ilrtcls) iS. Az árfolyam l985 és l995 kozcjtt 5.Királyok iítjának'' stratégiáját. hogy rendelkezik-e a kcivetkezófeltételekkel: o o o Az Boeing: |91 5 év i |.r semmiért nem kell aggődnia.sz'u. Coca-Cola: Amgen: o o o o egy részétfektesse részvénybe! De ennek az cisszegnek is akkorának kel l lennie. Az árfolyam 1985 és l995 koz tt 1. Ha befektetett volna 10 000 márkát.. Ha befektetett volna 10 000 márkát. az Allianz vagy a Siemens papírjaival kapcsolatban is. rnielótt.tty.

6.5 milliő lett. Az általunk ismert világ sszedÓ. forduljon a befektetési alapok felé! A nagy nyereség lehetósége itt is fennáll. Az tgazán nagy pénzt a tózsdén akkor tudja megkeresni. Legyen elég készpénze! 2. hogy a saját jÓlétét a részvényekre építi-e fel vagy sem. Ha sszeválogatja a befektetéseit. nem így tortént. 4. értéklikalatt vehessen részvényeket.. Ha nincs elég ideje vagy nincs elégpénzenagyobb tételekben . hogy olcsőn. akik meglátták a lehetóséget. és lesz lega|ább egy .Igazi nagy nyereségre csak akkor vaIr lcIlct(ísé. . nem lennének munkahelyek.. Nyereségr61 vagy veszteségrÓ1 csak akkor beszélheti'ink. mindenképpen elkertili a teljeS csódot. A részvényekmindig kii. Aki érzelmi alapokon jár szik.. A .telitalálata''. Fontos a jó idózítés és a racionális dcjntés.. mert minden rájuk éptil. hogy a számítőgépes uz|etág és a szupermarket otlete ilyen mértékben felvirágzik . nyereségge1 vagy veszteséggel. A tőzsdén jő és rossz idők váltják egyrlrlisl. és e két iizletágba befektetve nagyon meggazdagodtak. az általunk ismert vi1ág osszeomlana- nie: 164 165 . azt nagyon okosan tette. a régi vállalatok számára a bóvítést.o Az árfolyam |975 és l995 Circuit City Stores: koztjtt 0. Láthatja: Ha valaki 20 évvel ezelótt megmondta volna.'folcjs1eges'' pénzbő1 tud részvényt venni. Nyereség ár|o1yam-emelkedésbÓ.A nagy bevásár|őkozpontok. A részvényvásárlásnál ezért nagyjelentóséggel bír a részvények porlasztása. 7. annak nincs esé|ye. de legfe|j ebb tíz kÜlonbozó részvényt! 4. .. hiszen a l0 000 márkábÓl 20 év mrilva 18. ! Sajnos. 3. A részvény rendszeriink alapja. ha hajlandÓak vagyunk pénzÍ-inketa tőzsdének legalább 2 . klilcinben nem lesz hajlandÓ elegendó idót r ászánni. ha fiatal vállalatok részvényétveszi meg. ről pedig az ahír járta' hogy .tóZsdézésnek'' or met kell okoznia. A kezdetekben a számítÓgépekkel kapcsolatos általános nézet az vo|t. Tíz aranyszabály a részvénybefektetőkrrck: l. Nem kell tózsdei szakembernek lennic:tltltrlz.játszanl'. Ha nem léteznénekbefektetÓk. 9' A befektetetett pénzértelószor meg kell dolgozni. és semmi nem m kcidne. ha már elért egy bizonyos anyagi biztonságot. 3' Vegyen legalább t. hogy magasabb béreket tudjunk fizetni.Királyok tjának'' stratégiáját vá|asztja.itik a pénzt. a modernizálást.ket. A részvényekteljes gazdasági rendszertink bázisát jelentik. A befektetések teszik lehetóvé a fiatal cégek beindítását. ame|yekból késÓbb igazi őriások |esznek. Sztiksége van onfegyelemre. . Csak akkor fektessen be a t6zsdére. 2. és a . o Ha a tízsdére akar befektetni. ha a rész- jől icsh im nusz a részvényekhez Befejezésképpen engedjen meg néhány megjegyzést a részvényekkel kapcsolatban. a kcivetkezó feltételeknek kell e|eget ten- - o o l.k. A tózsdei csőd a |egjobb alkalom arra.5 évre k |cscjnozni.lne. lrrlgy lrtilIitlrllos legyen. vényt eladtuk 5. . D Azért annakidején is akadt néhány ravasz rőka.l és osztalékbÓl Iesz. A részvényekjelentik teljes gazdasági rendszer nk bázisát. és rigy sincs jo- A Íejezet legfontosabb gondolatai o o vójtik. de nem kell rá ktilon idót szánnia' és més takarékossáei szerzódést is kcjthet. Lehetetlen nem figyelembe venni Ó. akik rendelkezésre bocsádák a pénziiket. minden részvényt nyereséggel tud eladni. Ha a pénzétesetleg ebbe a papírba fektette.02-16 37 do||árra emelkedett.hogy ezek jeIentóSégét t lértékelik. l0. ha nem lennének befektetÓk..s. Ha nem lennének befektető.. Csak onto1 ftigg. . o Ha a . akik rendelkezésre bocsátják a pénztiket. Soha ne hallgasson a tclmegre! 8.hidegek és személytelenek''.

nyomtatványt kelI kit ltenie. A tobbi befektetés i formáh oz nehéz hozzá1utni. hozzáférhetósés. de elképzelhetó' hogy tobb mint 100 válla|atban is tulajdonos.tnt nem szorítja semmiféle szerződésben rogzített kifutási idó. Ehhez jon még a kezelési k ltség' ami évi egy százalék alatt van. milyen elónyei származnak abbÓl. mégis gazdag lesz' A jÓ befektetés alapvetó ismérvei A befektetéseket a kcivetkez6 ot szempontből kell mesvizssálni: o o o o o biztonság. Ebben az esetben semmit nem kell csinálnia. Az o feladatuk. de ha ez nehezére esik. hanem a viszonylag konzervatív. Ezaz ta befektetésnek egyszerLíés kényelmes formája. és nem e lég nyeresÓgesek. csak választon egy jÓ befektetési formát. . TÓkéjének cs ak |o száza|éka ker|il egy cégbe. Az Lrt<jbbi hat évben tobb részvényalapnak is sikerÍjlt 30 kényelem. akkor legalább gondoskodjék arrÓl' hogy mások tegyék ont gazdaggá. E szolgáltatás ára nulla és ot száza|ék kcjzcjtt mozog. tnt a gazdagságba repíri. ha kedve vanhozzá. gyakran rigy tekintenek rá. csak egy forma. ha valaki at1zsdén keresi a pénzét. ezá|ta| biztosított..Sokféle mendemonda\éteztk a tőzsdeprofival kapcsolatban. hogy a kockázat és a nyereség lehetősége is megfelelóen legyen por|asztva. nyitotr észárt ingatlanalapok. ha betesz 100 Nem kétséges. Mást nem tett. Hozztiférhetiíség: Bárme|yik tózsdei napon visszakovetelheti a pénzét. csak az elónyG ket élvezi.l.Gyarapítsa a vagyonát cinerÓtÓ. AnélkÜl. A befektetési alapok kÜlcjnbozó részvényekkel (cégrészesedésekkel) dolgoznak.illetve a kcvcrt alappal Íoglalkozom. kevert alap. akkor a robotpilőta a befek- tetési alap.'' Alexander Pope A részvénya|ap megfele| mind az ot befektetési kritériumnak Biztons g: Gondolja át. mint a modern világ hó. (Manapság sokak számáramár ez is trll fárasztÓnak trínik. részvényalap. hozam.) Kényelem: Egy egész szakértíicsapat clo|gozik onnek. hagyományszeretó befektetési alapokrÓl. mert aZ említett kritériumoknak csak e két forma fclel meg. hogy a részvények olyanok. Munkájukban a legmodernebb technika segíti Óket. t66 r61 . Ezazt je|enti. hogy mások gyarapítsák a pénzét! o o o o o készpénzalap. hogy on a 100 márkájával legalább 20. Itt most nem a spekuláciős alapokről beszélek. amely rnárkát egy részvényalapba. így részesedésénekteljes ellenértékétvisszakapja' Hozam: Az alapok hozama az elm lt 50 évben átlagosan 12 százalék fdl tt volt. Még a legsikeresebb német részvényalapokhozama is átlagosan meghaladta a |Z száza|ékot az elmLilt 20 évben. a ktilonbcjző vállalatokat. adÓ. Ha az e|óz6 fejezetben már megállapítottuk. hogy folyamatosan vizsgálják és véleményezzék majd minden érzelmet mellózve meghozzák befektetési dcintéseiket.ot ktilonbcjző befektetési forma |étezik: Fonds befektetési alap Hagyja. nyugdíjalap. Ebben a fejezetben csak a részvény-. mint a reptiló. Ezze|szemben a befektetési alapban valÓ részvételszinte unalmasnak t nik. hogy látványos magyaráZattal tudna szolgá|ni' on egyre gazdagabb lesz. sére. hogy erósíti azegőtés a ktilvilág számára izgalmasnak tíínik.

ugvanis az tigyfél és a bank kozcjtt érdekel|entétáll fenn. így a munkáltatÓ érdekei egy idó után már nem motiválják Ótet kellőképpen. hogy egyáltalán léteznek ilyen intézmények.) Az érdektelenség másik oka a bankoknál találhatÓ. mert a biztosítőtársaság a teljes biztosítási sszegre k zvetlentil a SZerzódés megkotése után magas k zvetítói jutalékot fizet.ijutalék 6 márka.Egy zoo márkás havi befektetésnél a kozvetítő. hogy a takarékossági szerz dések automatikusan legyenek meghosszabbítv a. (A ktilonb ző. EbbÓ. Csak annyit akarok Iltclttdani. Ha on tovább eróskodik. a bank nye. és kértem a kialkudott 6 százalékos kamatot' kidertilt.száza|ék alatt nyolcszorosára f lotti nyereséget produká|nia. Így '. azza\ az indoklással. Érdekellentét:a bank az rigyÍélellen A német bankok nemzetkozi cisszehasonlításbatt c|Úggc cgycdi pozíciőt ltenek be. Amit on megkeres. hanem 250 . Másodszor a bank szemé|yzete állandő alkalmazottakbÓl áll' akik nem meghosszabbítási szerzódés alapján dolgoznak.knek csak 5 százaléka é| ezze| a mőddal (9b s zázalékn ak van zs irőszám l áj a.befek. sőt ha e-setleg rákérdez. azt lehetne gondolni. . Ennek érdekében a bankok mindig nagyon igyekeznek a kamatok mértékétazsirószám|ájukhozigazítani. így pontosan láthatja' hogy meiy tételek után kel| majd adÓt fizetnie. ha hat hÓnapig megtartja a papírokat ( 10. Amikor reklamáltam. nagyon boldog vagyok. igyekeznek lebeszélni: . évben megktiIdi éves beszámolÓját. . . A vállalatok pedig nyereséget akarnak termelni. A banknak tehát minden egyes százalék számít. Minél nagyobb jcivedelemmel rendelkezik azigyfé|. 5 . Egy 20 éves iá&artam biztosítási szerzídésné| a k zvetító jutalma l 800 márka. hogy évekkeI eze1t6tt nyitottam egy takarékbetétkcinyvet 6 százalék fix kamattal egy évre. fektetési alapok iránt. Adő: A részvényekbd'származó nyereség adÓmentes.8 százalékértkikcjlcsonzi ezt az |00o már.5 száza|ék.4Oo száza|ék. és elkertilni.Ez aztje|enti. resége nem lehet azugyfé|é. Kérem. vagyis minden pévl'c| ka1lcsolatos tevékenységetelvégeznek. teg előny is származik bcltíliik' és a szolgá|tatásaikat sem sajnálom kifizetni.2. Ha a takarékbetétkonyvébe befektet 1000 márkát. Mi ennek az oka? Más országokban sokkal nagyobb az érdek|6dés a be. Németországban sokka| szívesebben árulnak biztosításokat. utőlag ugyan megkaptam a 6 százalékos kamatot' de csak egy évre. Ez el lentétes az ti gyfél érdekeivel.házi'' az érdekkonfliktus elóre programozott. hogy a befektetési lehetóségek ktjztil ez áll az elsó helyen. Ez alatt nekem a bankom évi 2 száza|ékos kamatot írt jóvá. A németországi érdektelenséget elsósorban az alacsony k zvetítói ddjal magyarázhatjuk. hogy pénztigyi kérdésekben elsósorban a bankoktől kérjtink tanácsot.5 év n vekedhetett Volna. A maradék két évre fenntartották a 2 száza|ékot. A bank további. ne gondolja. CSak a nyereség viszonylag kis hányadát kitev ó oszta|ékadőkciteles' A befektetési aiap minden t Mekkora az érdek|6dés a befektetési alapok iránt? A befektetési alapből származő elónyoket ismerve. kát.. Ezá|ta| az intézménynyeresége nem 5'5 . és 32 száza|ékkot építési kcilcscinszerződést). Így t rtént ve|em is. hogy régi banki tanácsadÓmat áthelyezték. A bankok vál|alatok. .. . Más országokban léteznek kiilcin bcÍ.6.5 százalékot kap. 5 6 százaléknak van életbiztosítása. félre ne értsen' eszem ágában sincs szidni a bankokat. Amikor hosszas keresgélés után megtalá|tam az írásos bizonyítékot.mert veszélyes és bizonytalan''. annál kevesebbet keres a bank.l kovetkezik. hogy a befektetésl alapokbÓl származÓ nyereségek legnagyobb része adőmentes.hogy a pénze7. lehet. Előszcjr is univerzálisak. A bankok álta|ában meg 168 r69 . a kozvetít6iprovíziő határa a csillagos ég. Három évighozzá sem ny ltam a pénzhez. Azalapoknál a kozvetítócsak a tényIegesen befizetett pénz után kap províziót. Sajnos szokásunkká hiszen itt vált. Vajon miért ilyen ridegek a bankok e témával kapcsolatban? Ennek oka bankrendszertinkben kereiendó. . hogy a szerzódésben nem évente 6 százalékos kamatlábről van sző' hanem egy egy évre szőlő 6 százalékos kamatlábrőL. hogy ezután azonnal rij bankot kerestem. Az on nyeresége csokkenti a bank nyereségét. hogy a tárgyalás végénbemutatnák majd egy házon beliili befektetési alapot. mert a bank akkor megtartotta volna saját magának a kamatok egy részét. hogy ha pénzt akar befektetni. hiszen renge. fejezet). és fordítva is igaz. ezután évi l.cktetési bankházak. 8 5 száza|éknaktakarékbetétk cinyve.I .El tudja kép zelni. Éséppen itt kezdódik az érdekellentét. Ezt már csak tetéZte. Sem említik a befektetési alapok leheióséget. Messze nem így van! A németországi befektetÓ. és a dologrÓl senki nem tud. hogy nem vehettem fel a teljes cisszeget. de a bankoknak elképesztó nyereséget je|ent. Nálunk tehát az iigyfél befektetéseit is bankjában végzi.. aZ nem lehet a banké. tetési alapok koztil kivételt képeznek az ingatlannal foglalkoző zárt a|apok.

amikor !. Kuba krízis letágakba fektetnek be. hogy az a|apba befektetett pénZbÓ. mint 500 DM. ha tn keres. amelyekbÓ1 láthatő. l0. an e|választva m k dik.20 legt zalékot is e|értek. Ezen kívtil a befektetési alapok az Állami Pénz. Szcretnék erre bemu. vagyonkezeló bankon kereszt|il torténik.. A bank nem akkor keres.250 nyereséggel 80. így semmi baj nem torténhet. De olyan alapok is vannak. de azálta|akezelt Gerling-Fonds érintetlent'-il megmaradt. tatni néhány péIdát a ktjzelm ltbÓl.st. hogy hol tudna okosabban befektetni egy ilyen relatíve kis cisszeget..és TÓkepiaci FeItigyelet folya. A nyer-nyer szituáciő kialakítása csak ilyen partnerrel lehetséges' A befektetési társaságok megfelelnek ennek a feltételnek. és az általuk cisszerakott SSZeget befektcte(silrllt1l I. I:llbtíl lrz k(ivctkczik' hogy nem a kcrcslct-kílriilat haÍ'ároza befektetési alapban valÓ részesedés értékét Za meg. o Berlini válság l961: Berlini thl.kcjdik. hogy a részvények szinte mindig 30 . ter.Néhány befektetési alap egzotikus piacokra spe- árfolyamemelkedés: + 60 száza|ék o Izraeli 6 napos hábor l 9(l5: . l994-ben százalékos árfolyameséSen ment keresztÍjl. Ennek árát Veszíthetnek..k A Torténelm i árfolyamzu hanások nagy árfolyameséseket.Ezért a befektetéseihez olyan vállalatot keressen' ahol akkor keresik a |egtobb pénzt. Ezapénz befolyik egy letéti bankba (depotbank). illetve megh atározottuz- szakértők véleményében. akárcsak az SMH-Fonds 30 mi1|iárdos Vagyona' az angliai Bearingsbank csódje után. Mondja meg nekem. ha tril gyorsan.a befektetÓ. l00 százalékos viszont a bb befektetói alap kb. Így me-eoszlik a kockázat. még marad elég. Ha apénzét l993-ban fektette be' és l994-ben kérte vissza.t|t'st.. hogy a robotpilőta nem hagyja lezuhanni . vagyis. Ha egy láb leszakadt. Bármikor eladhatja a befektetési alapban valő részesedését.ogy u bank az on On nyer' hanem akkor veszí(. 50 százaa legmagasabb árfolyam eléréseelótt lékot zuhantak. A depotbankba befektetett a lik. Tehát itt is érvényesa részvényekre vonatkoző szabály: hagyja hosszabb ideig nyugodni a pénzéta befektetési alapokban. Minimum 20 klilonbozópapírral kell rendelkeznitik. Ilyen egyszerí azegész.képpen oszlik meg. Az irányt a kockázati tőketársasági torvény és a kiilfildi beíekt(íitársaságokra érvényes torvények határozzák meg' Ezek szerint a befektetési alapok vagyona a k vetkezÓ. Ez utÓbbi állásárÓl az rijságokban informálődhat. matos ellenórzése a|á esnek. Míg a dontés az alap menedzsmentjének kczcll(. haaz anyabank t nkremegy. l995 és l996 ismét jő évek voltak. Viszont ha a gazdaság negatív irányba fejlódik. . . ahol vagyonii-eynokségi keze|ésbe keriil. sót néhányan 100. aki esetleg 75 ooo márkát szándékozik d tt.Iohn F. és nem szabad egy értékbea Vagyon |O száza|ékánál tobbet fektetni. érzéselegyen a befektetési alapokkal kapcsolatban. mások 100 és 200 márka kcjzott. A befektetési alapok hasonlítanak a száz|áb hoz.e a befektetési alapok? vagyonkeze|6 bank meghatározott szabályok szerint mri. amely 1992 és 93 ktjzott számos olyan befektetési alap m szádolgozott.. . A letéti bank az anyabank vagyonátÓl szigorri. jÓlétét tarda szem előtt.t:szr. mások csak egy bizonyos országba. :t 1lt..tlzltltrzllis a Ml a részvényalap? pénzt profik befektetik. ment. olvassa el a kovetkezőbekezdéseket. amelyek egyszerre tcibbféle lehetóséget is kihasználnak. hogy megbízzon a befektetni. hogy jÓ és biztonságos Sok befektetó alkot egy befektetési csoportot.ik fel. Ezek ugyan nem a kcinyv legizgalmasabb részei. a A tózsde mindig kipiheni - - A pénz tőzsdei befektetésének mődjárÓl az a|ap menedzsmentje dcint. és nem a megfeleló idópontban kéri vissza. Megnyugtatő tudni.Ha e témárÓl tobbet SZeretne tudni. Kennedy meggyilkolása árfolyamzuhanás: - 45 száza|ék árfolyamzuhanás: árfolyamemelkeclcs: +t]0százalék 40 száza|ék tll .Ezze| azt akarom mondani.pénzétpedig néhány nap m lva a szán|á4ár a átutalva m egk apj a. hanem kizárőlag aza|ap vagyonában lévópapírok Órtékc.c cscrédepotbank naponta kiszámolja. hogy havonta 500 márkát akar megtakarítani. A veszteség még így is behatáro|hatÓ. A ktilonbozóbefektetési alapok más és más stratégia szerint dolgoznak' a lényeg az. 110 cializálődott. de olyan is akad..l akkor veszíthet.k repiilógépét''. akkor minden teStréSZ beteg.l) VllIl. Az cladási ár valamivel magasabb' mint a visszavásárlási ár. akkor biztosan veszített. a letét érintetIenijl marad. Tegyi. de mindenképpen hozzásegítik. Így volt ez a Herstadt Bank esetében is: a fővállalat tcinkre.. ha on is keres. mészetesen a t rvényes kereteket figyelembe véve.

hogy ala. Melyi k befektetési aIapot válasszam? zÓ. Az árfolyam-ingadozás természetes jelenség. A zs ában 8 és 9 száza|ék ( l 995).k.tózsdei nyár''. Ennek neve: A befektetési alapok Mostanra 5l0 részvénye van. 2 száz'lt|ck. ez aztjelentené. amennyit a havi takarékossági rátája megenged. l00).ilt Államokbeli. de a nagy árfolyamzuhanások a kockázat megfeleló megosztása és a profik okos reagálása miatt bizonyos határokon beltll maradnak' Ha megvizsgálta a válságok statisztikáj át.hogy nem adott el részvényt. Gazdasáei n vekedés Szorozva 3 . (Jn ekkor autom atikusan 300 ktilcjnb z6 részv ényhez jut. A zuhanás folytatődik.o o o o o olajválság 1972: Az OPEC államok bojkottja.30 százalék J niusban azonban lassan beindul a. az mégis egészen zseniális hatással van a befektetési alapban riilbeltil 20 000 vállalat papírjaival kereskednek. hol' t'á ( 300 oszt va 1 . Emlékezztink csak á robotoilÓtára! A cscjkkenó árfolyamok automatikus kihasználásának is mesvan a maga mÓdszere. csony árfolyamok mellett a befektetóautomatikusan t bb részvénytvásárol. A legt bb befektetó ilyen helyzetbcn p/rnikszcr n trí|adna a részvényein.z . Az értékpapírpiacokon a csokkenó trend ellenére is jől lehet keresni.bb befektetési alapot.al akul ásával kapcsolat| A nemzetkcizi cisszehasonlítás adatai magukért beszélnek: A tózsdén kG A kcivetkezó hasznos gondolat hríződik meg e fogalom m g tt: havonta egy meghatározott SSZeget fizet be. hiszen tózsdei csód idején az jságok és a szakértÓ. 5-tel = árfolvamemelkedés Tegyi'ik fel.Average hatás lényege.t||t) t()l. A Cost.Average hatás én találom ki.gyel egyenl ó 300).il. Ésbár a havi Áegtakarítási rátát nem ban.k véleményeis megosz|ik. de ez még nem stratégia. hogy az it- A befektetésialapokbÓl származő nyereségek is legalább olyan ktil nbd.ll|\:|\ll| 1'1'yt. pánike|adások száza|ék 40 száza|ék Tózsdekrach 1987: l929. Abban azonban megegyeznek. az osszesen 450). amelyeket' ha akarja. teni befektetések nagy nyereséggeljárnak. l\ |(X)lrrlirklill<'ll tehát 50 részvénytkap (300 márka oSZtVít () |t|. Az ar any szai 113 . hogy részvénypapír-készlettjnket feIt ltSiik. Miveleddig cisszesen 900 márkát fektetett be' így apénze felét elvesztené. Ha on is így járna el.. ugyan a nagy butaságot elkertilte. hogy 450 részvényéért egyenként l márkát kapna (március 50' ápriIis l00. 998 február).L'SZcscdés). t12 A gazdasági novekedés országonként ktilonbozó. E jelenség segíthozzá a legnagyobb nyereségekhez'Ha tehát nincs kedve állandÓan figyelni at6zsdét. akkorarészvények árÍilIylrrrrlr (l tttlttk. vasárnapi autÓhasználati árfolyamzuhanás: _35 árfolyamemelkedés: Csernobil-válság l 986: ti lalom Németországban száza|ék + 60 száza\ék árfolyamzuhanás _30 árfo|yamemelkedés: + radioaktív felhÓ.|áthatta: azza|. ezt volatilitynek nevezik.l 10 O0o Egyesi. a tózsdei hullámzáshoz hasonlő változásokon mennek kereszti.k.r. eladhatja darabonként 5 márkáért. Az eddig befektetett l200 márkábÓl 2500 márka lett.. A Cost-Average hatásnak koszonhetóen automatikusan mindig csak annyi rijabb részvényt vásárol. valÓ részesedésem alakulására.i- árfolyamemelkedés: árfolyamemelkedés: árfolyamzuhanás: letén Minitőzsdekrach l989: oktÓber 13' péntek'' ''fekete _ 40 száza|ék + 1OO száza|ék árfolyamzuhanás ben a hÓnapban a megtakarított 300 márkiilltil lrrlir | (X) r szvcItyt mondhat magáénak (300 osztva 3-mal egyenlő. A nagy tózsdei válsághe|yzetek remek lehetóséget nyrijtanak arra. a részvény már csak l rrrlirklil. A részvény értéke5 márkára emelkedett.IcIrti' hogy ebMárciusbankezdi. rígy fektessen be meghatározott havi cisszeget. (. Létez1k egy k szabály a részvényekárfolyam. Nehéz dolog kiválasztani az igényeinknek Iegmegfele|Ó. mint a tózsdei árfolyamok. nem konnyrí az árra] szemben ríszni.t ob l-hábor árfolyamzuhanás: _30 száza|ék Irakiválság l990: árfolyamemelkedés: még folyamatban ( 1 + 50 száza|ék .lzl jt. Az on robotpilÓtáját optimális reagálásra programozták. május 300.. és 670 németországi.. A nemzetkozi piacokon torténó elosztás kétségtelentil e|ónyosebb. EurÓpában például nagyon mérsék e|t. A részvény értékeáprilisban 3 márkára cs(ikkt'lr' l.. Ime egy-két Segító otlet: Cost. 30 márkájáből automatikusan vásárol 60 hányadot. ebbÓ.hez hasonlítő tózsdepánik a világ minden teri. Tudom. tn havonta 300 márkát tesz félre egy befektetési alapba.

bály szerint az eurÓpai ár.Íillylrrnclk ernelkedése a ktjvetkezo-képpen várhatő: 2 x 3-tol 5-ig= a7a7 6 és l0 százalék kozttt. Azsiában 24 . . .45 százalékos árfolyarn.n vekedésrc lehet szánlítani (8 . . . 9 x 3 . . . 5 = azaz 24 és 45 százalék kozott). Azeltéró gazdasági n vekedés magyarázata a jovedelme kben rejlik. NémetorsZá'sban az alkalrnazottak. illetve a vállalati dolgozők átlagíizetése 5 600 márka havonta. Ugyanaz az alkalmazott az USA-ban 3400 márkába ,,keriil'', Tajvanban l870 márkába, Malaysiában 560 márkába, Kínában pedig csak 56 márkába. Ebb lktjvetkezik, hogy egy nérnet munkás fizetésébÓ.l l00 kínaialkalmazottat lehetne kifizetni' Nem csoda, hogy a befektetÓ,]< számára Kína ktilcjntjsen vonző. Az itzsiai országokba a jelenlegi válság ellcnére is érdernes befektetni' Az elrn It évckben a kLil nb z ázsiai befektetési alapokkal át. lagosan 20...30 százalékos hozamot értem el. A tanácsokat megfogadva, miután e|értem a kitÍÍZott limitet, rnée a válság elótt eladtam ázsiai befektetéseirnet. Nemcsak Ázsia jÓ pélcla a na.ey nyereségre, cle Dél.Amerika és Kelet-EurÓpa is. Azért Soha ne feledje' a nagy nyereségben nlagasabb a kockázat lehetósége is. A kockázat csokkenthetó' ha a befektetést porlasztjuk, azazha kiil nbozó piacokra, ágazatokba fektet nk be.

buz.gÓ. Ha van elegendókészpénze iit.lilIylrrrrt's.'lrlrt.Ilt.., trIt.;t.lt. lllrszrrli|ja

ezt utánváSárlásokra. 6. Bí:zon a befektetési alap menecllserci!lttt' ltlrIl;tlt. lttlt'Y <ík lr rrregl-elcló pillanatban a megfeleló papírokat vc:sz,ik! olyat, . 7 Folyttmatosan v scíroljon! Felejtse cl tt:' tl1l!ittttíli's itltí:.ít 'st, nlint sszeget rtagyobb lur dik. LIgyarurkktrI., mri,k ez nem távon hosszti hiszen kívárr befcktett-ri, azt nc akkor tegye, anlikor cgy kiacl(ls hossz van folya-

8. o!,-an píat.okrtt fektessen be, ahol tt m(l1(ls g,alhs gí n vekeclés realitrí'rl Néhányat már említettem. Ha olyan országba fektet be, amelynek gazdaság i fej l ódése h árom-négyszerese az tn hazájőténak' a nyeresé ge is három-négySZereS leSZ. 9 Írjale azokokctt, amelyekbefolyősolttíkegy bizonyos befektetési alap kiv laszt(tsánáll Ro.ezítse rovid távri céljait. Legalább t éVig maradjon ugyanannál a befektetési alapnál. Ha a célját elérte, adja el a hányadát!
|O. Ne feletlke::ék meg a kocktí:at

matban (az árfolyamokat ilyenkor nagyol.l l]lagas áron jegyzik).

bemutatott befektetési stratégiát. Legalább három-ot kiiltjnboző befektetősi alapnál legyen részesedéseI

porlasztcís rcjl/

K

vesse a l2. fejezetben

Tíz tanács a részvénybefektetési alapokhoz | . N c t r(ítlj n a : tíj s go k v é c n én y év e// Miné l izgal masabb e.ey jság círnoldala' annál nagyobb az eladott példányszám. A pánikot kcltó cikkek
l

tcirekednie
Aki

Ha vagyont akar felépíteni'magas hozamra ke||

csak fe lide.eesítenek bcnniinket. Ami a befektetéSeit ilIeti, inkább SZereZzc be oner<jbÓ.l az inforrnáciőkat. Ha rnást akar kapni, mint aZ átlag (és ez nem sok), akkor ne azt te.sye. amit a tobbség.

2. V Lgyek mindig vttnnak. De a mélypontokat is kihasználhatja a Cost.

Average hatás se.gítségével.Sernmiképpen nc adja eI a részvényeit, ha az árfolyamok mélyrcptilésben vannak. Ezért csak olyan pénzt fektessen be, aInelyre rcjvid távon nincs sztiksége.

pénzéttakarékbetétben tartja, ,,szegényre spÓrolja'' magát. Tegytik fcl, betett l0O0 márkát a takarékbetétkonyvbe, ez3 száza|ékos infláciő mellctt cgy év utárr már csak 965 márkát ér.Igaz, hogy a 2 száza|ékos kamatra kapott 25 márkát, de cisszességében tobbet veszített, mint amennyit keresett. EbbÓ1 ktjvetkezik, hogy szÓba sem johetnck azok a befektetések, amelyek az infláciő mértéketnem haladják meg jelentősen. Ha a németországi 3 százalékos infláciÓbÓl indulunk ki, akkor l000 márka az elkovctkezendóévekben így alakul:

3. Keriilje a,felesLeges Switch.díjot, antely akkor merlil fel. ha váltogatja a kiilonbozóbeiektetési alapokat. Tartsort ki a választott alap mellett mindaddig. amíg bcfektetési célját cl neIn érte, dc legalább ot évig. 1. Ne vi:'sg lja ríllarul an, hogy a jelcr-r pillanatban nycrési vagy vesztési

pozíciőbaIl van-e! A befektetési alap sikerőhez id6re van szlikség. Ne hagyja magát clbizonytalanítani nlások vélernényétól!

után: 15 év rrtán: 20 év Lrtiin:
10 év

5 év után:

858'70 DM
137,40

24

DM 633'20 DM 543'80 DM év trtlirr: kll. 500.00 DM

és

5. coruloljclt1 0rr0, hogv tt hideg luinapokar melegebbek k vetik, és e:Jordítvo is iga:. A tózsdei tél ne vegye el a kedvét, de nyárotr se le-eyen tr'il171

Nem tril biztatő aclattlk! A vlrltislig azonban még ennél is rosszabb, hiszen 3 százalékos inflílciri Ilt'rtr Ii'Ie I lllcg a tényleges helyzetnek.
t75

a

Mekkora a valoságos inflácio mértéke?
drágulnak. TapasztalatbÓl tudjuk, hogy az árnovekedés magasabb, mint 3 száza|ék. l965-ben egy bélyeg ára20 pfennig volt, ma l'l0 márka. Ugyanebben az évben egy csésze kávéért1 márkát fizettiink, ma 5-ot. Még emlékszem, amikor a zscimléért l0 pfenniget kértek, manapság már 50 pfenniget adunk
árukat beleteszik egy ,,fogyasztÓi kosárba'', és megnézik, hogy azok hogyan

Az infláció kiszámításához is létezik c g v

(

ik

rl

I

sz

; r I

rl

r I

v

Az infláciÓt rigy számolják ki, hogy

a mindennapi életi.inkhoz sztikséges

A statisztika megszépített képet ad az infláciőről. Ennek az gynevezett ,,tipikus, hétkoznapi'' áruk cisszeál| ítása azoka' Ide tartoznak ugyanis a számítÓgép és a videokamera is, ezek ára az e|m |tévekben drasztikusan cscikkent. A dcintó azonban számunkra az, ho gy mennyit ke| | fizetnÍ.ink azon árukért, amelyekre nap mint nap sziikségtink van. A valÓságban tehát 4_5 százalékos drágulással számolhatunk'
SzakértÓk szerint az Euro bevezetésévelaz infláciő tovább n vekszik. Ennek egyik oka, hogy az EurÓpai Kozosség országainak más az infláciős mértéke.Van olyan eurÓpai ország, ahol a kcizelm ltban l0 százalékos infláciős rátával számoltak. A kovetkező táb|ázatbő| látni fog|a, hogy hogyan alakultak az árakazelmli|t25 évben, l965 és 1990 k zcjtt. Azt is megvizsgáIjuk, mi várhatő 25 év m Iva, ha az árncjvekedési tényezínem változik. Ennek alapján várhatő, hogy 20l5-re az l990-es árak megdupláződnakl Árrobbaníts ]965 és 20]5*
196s
bélyeg egy csésze kávé
luxr.shotel 0,20

ki érte.

Ha például az éves infláciÓ 4 száza|ékos,J2 :'l . l t. Az ()rr 1lÓnzc tehát l8 éven beltil már csak a felét éri. 9 százaléktls irrÍ.liic'iti rttcllctt clég 8 év ana, hogy a felére cscjkkenjen a pénze' (Az ctl'c| klt1lcstlllttos táblázatot a 159. oldalon ta|álja.)

Ne Íeledjei az.nt|ácio segít!
Már korábban megállapítottuk, hogy ha a pénz értékeaz infláciő miatt cscikken, a vagyoni tárgyakat megtestesítőértékpapírok érÍéke ezze| párhuZamosan novekszik. Az infláciőtől tehát nem kell megijednie, inkább fektesse a pénzétdologi értékbe'például részvénybe. Ekkor UgyanazazinfláciÓ' amely apénz értékéttonkreteszi, emeli a részvények értékét. Ilyen osszeftiggésben nem is marad más hátra, mint hogy elősz r: dologi értékbeinvesztáljunk, másodszor: olyan befektetéseket válasszunk, ame. lyeknek magas a hozama. A kamatos kamatban rejló lehetóségekkel már foglalkoztunk a 9. fejezetben. Mivel azinfláciőhatását is figyelembe tudjuk venni, meghatározhatjuk befektetési céljainkat. on d nti el tehát' hogy mekkora éves kamatot akar megcélozni. Az biztos' hogy l2 százalék alanibefektetések nem jcihetnek szőba. Ezek nem alkalmasak valődi vagyon felépítésére. Ennek ellenére én is k t ttem életbiztosítást; a befektetési kockázat cscikkentésének, az abszo' ltit biztonság megteremtésének stratégi ájához ez ishozzátartozik. Egyben megállapodhatunk: a legfontosabb mindenekelótt a biztonság. Ezért olyan befektetést keressen, amely biztonságos, és ezzel egyiitt |2 százalékos nyereséget hoz.

k

zatt (német mdrkdban)

1990

szorzo
5
5

Mercedes 200D
képes foIyőirat Íbdrász

DM 1,00 DM 54,00 DM 8.600,00 DM 0,10 DM 3,80 DM

20r5
5,00 25,00 1.800,00 215.000,00 3,60 315,00

DM 5,00 DN 300,00 DM 43.000,00 DM 0,60 DM 35,00 DM
1.00

DM

DM
DM DM DM DM

o
5

Néhány nagy beÍektetésialap
Végezettil bemutatok néhány igen sikeres befektetési alapot. Kezdetnek azt ajánlom, csak jől ismert alapokba fektessen' amelyek már legalább 20 éve a piacon vannak. Csak akkor kezdjen el kísér|etezni, ha már elért egy bizonyos anyagi biztonságot, amelyrÓ1 a k vetkezófejezetben lesz sző. Gondoljon arra, hogy a biztonsá-gnak kell a legfontosabb kritériumnak maradnia. A nagy befektetési társaságok már évtizedek Óta bizonyították, hogy jÓl és megbízhatÓan Í'ektetnek be. A kisebb befektetési alapok elónye éppen a mérettikben van. Kisebb bá111

6 o

Tehát nagyon ke|l iigyelni arra, hogy magas nyereséget érjtink el, klil nben ,,szegényre spÓroljuk'' magunkat. Nem ord ngcisség magas hozamot elérni, sót az infláciő még segít is ebben.

*

apénz statisztikai értékvesztése kb.4. . .5 176

vo

alap is elveszítheti vonzerejét. A nagy befektetési társaságok már bizonyították' hogy nem ftiggenek személyektÓ1: sok menedzsert tiíléltek,árfo|yamukat mégiS tartani tudják.

zis ellenére nagyobb nyereséget érnek el' A siker hatására rncgnoveksztk az tigyfélk r. Azt, hogy a megncivekedett anyagi háttérrcI is hasonlő eredmé. nyeket érnek.e el, előszcjr még be kell bizonyítaniuk. A jől bevált őriási ala. pok ezen a lépcsón már tril vannak. A kisebb befektetési a|apok hátránya, hogy a siker .eyakran egy menedzser személyévelftigg ssze. Ha az illetó esetleg munkahelyetvá|toztat, az

a tózsde világa milyen kivli|<i Iclrclríst.lct.jcjő|ét eléréséhez. Szerettem volna bemutatni a bcÍ.cktctÚsi irIlr1ltlkat is' amelyek legnagyobb előnye, hogy szakértők gyarapítj1rk a 1lc.IrzÚt. Mindenesetre |átta, hogy a nagy nyereség nem jelent autornatikusan nagy kockázatot. Kezdetnek maradjunk a |2 száza|ékos nyereségnél. Erről a bázisrőlkiindu|va építstink fel onnek két pénztigyi tervet, remélem, lesz majd kedve a megvalősításhoz is! .. Az elsó terv |ényege a biztonság, a másodiké pedig a jőlét. Biztos, hogy Onnek is kedve telik benntik.

nyek iránt' és bemutassa' hogy
|ent
a

o

Templeton Growth Fund: Ha ebbe a társaságba befektetett volna l954. II.29.-én l0 000 dollárt, ez |994, |2. 3l-re 2 |99 8 |3 dollárt érne. Ez az adat az elmrilt 35 év átlagában |5 száza|ékos hozamnak fe|el meg (l996-ban a nyereség 29,3
százalékos volt).

'

,'l

:'r"llii;ii'1llr"r'r'

'''l;ill'"'

A fejezet legfontosabb gondolatai

o

A Pioneer II Fonds:
E társaság specialitása egy rigynevezett pénzkivételi terv. Ha ebbe a befektetési alapba invesztált volna 15 évre 100 000 dollárt, amelybÓt minden évben visszakért vo|na l0 000-et a nyeresége a l5 éves periődusra így is 535 ]46 do||ár lenne. Ez az adat 1.],32 száza|ékos átlagos nyere. sé.gnek felel nreg. A Fidelity Magellan Fonds: A Fidelity Fonds a világ egyik legnagyobb befektetési társasága. Ezt a nyeresége is mutatja. l0 éves idótartamra vetített átlagos nyereségtik |8,9 száza|ék (1994.3. 3l.). Ebbe az alapba csak amerikai barrkszámlán kereszti.il lehetett belépni, amely szép árfolyammal volt tsszekcitve. iclók zben azonban a társaságot nagysága miatt be kellett zárni. A Bodo Scháfer által ajánlott és megvizsgált befektetési alapok listáját megrendelheti a02 21/6831 1 l fax-számon.

o A részvényeket ajÓléthezszál|ítő o

reptilÓ1r z hason|íthatnánk, a befektetési alapot pedig robotpi|őtához. A befektetéseknek cit szempontot kell kielégíteniiik: l. biztonság, 2. kényelem, 3. hozzáférhetóSég,

o

4. hozam,

o o
o

5. adÓ.
a tízsdéhezhasonlÓ árfolyamváltozásokon mennek kereszttil, azza| a ktil nbséggel, hogy az értékek emelkedése és cscikkenése kevésbédrasztikus. A CostAverage hatás kcivetkeztében tn automatikusan tobb részvényt vásárol, amikor az árfolyam mélyreptilésbenVan. Az on robotpilőtáját opti mális reagálásra programozták. Az árfolyamingadozások (volatility) magasabb nyereségrÓ1 gondoskodnak. A befektetési alapoknál se felejtse el az invesztíciÓk megfeleló porlasztásának szabá|yát. Néhány tanács a befektetési alaphoz: l. Ne hallgasson aZ jságokra! 2. Az árfo|yamok zuhanása nem tragikus, mivel a Cost-Avarage hatás segít a volgyek hasznosításában. 3. Ne fizessen f loslegesen Switch.díjat, vagyis tartson ki a választott részvény- alapok rrlc l lett! 4. Gondoljon arra, hogy a hideg hÓnapok után melegebbek nnek, és ez fordítva is igaz!

A befektetési alapok

Zárszo
A befektetési alapokről nem lehet eleget tanulni.Ez afejezet is csak né. hány sziikséges alapismerettel tudott szolgálni, mégis, ha megfogadja a ta. nácsokat, kellemes kis nyereségekre tehet SZert. De a legfontosabb, hogy el. kertjli a hibákat. Azért még ne nevezze magát specialistának! Ajánlom: rendszeresen olVaSSon szaklapokat, amelyekbÓ1 az e Íémáva| kapcsolatos ismeretek viszonyla g kis ráford ítással kcinnyedén el saj átíth atÓak. E két utÓbbi fejezet lényege, hogy bizalmat ébresszen onben a részvé178

o

o

j

119

ame. hogy akkor is meg tud élni. vagy n veljtik lehetóségeinket' Ha b lcs vagy. Írja le az okokat. ha hirte|en változások kcivetkeznek be az é1etében. Ne felejtse a befektetéseit kockázatmentesen elosztani! 8. de legalább 12 száza|ékos nyereséget is hoznak. de vajon elgondolkozott-e már arről. Mit ért tn az anyagi védettség.]. .. hogy miért pont ezt a befektetési alapot vá|asztotta. Murphy torvénye szerint: t nkremehet.A boldogsághoz két t. kcjrtil kell Ó. tett magának. vagy beteg lesz. Meddig tudná fizetni a számláit? Mennyi ideig tudna a félretett pénzéb6|megélni? Az anyagi védettségazt jelenti. vezet.. mindkettőt megteszed. nevezi.. llf liil:i. Vagy csÓkkentjtik vágyainkat. az anyagi biztonság és az anyagi fiigger lenség foga|mán? Mi a kiilcjnbség a három meghatározás kozott? Mennyi Az elsó terv: anyagi védettség Biztosan sokat hallott már a helyes célkitíízés fontosságáről.anyagi biztonság' anyagi ftiggetlenség . válaszolja meg a kovetkezókérdést: Tegytik fel. Kezdetben csak nagy és jÓl ismert alapokba fektessen. egyik pillanatrÓl a másikra minden jovedelemforrása elapad: az adÓsai nem fizetnek. ha a kitrízcjtt célt már elérte! Anyagl védettség.. Elósztr írja le a korillményektÓ1 fiiggetlen állandÓ kiadásait! Alkal.5. és írja le árfolyam-célját is! Csak akkor adjon t l részvény. a vállalat. t nkremegy.i'r.ink.t dFB {4 "f 7." Nézztik meg. és felejtse el az . a Az inf1áciő jőt tesz a befektetési alapoknak: amit a pénzné|infláciÓnak 9. vállalkozőként jegyezzefe| azuz|etj kiadásokat is! 180 '. ahol dolgozik. Dr.ha már megteremtette az any agi biztonságát. ahol magas gazdasági ncivekedés várhatÓ! o Ha saját vagyont akar felépíteni. mazottként csak a privát részt toltse ki. az a táÍgy aknál értéknovekedést Az els6 a biztonsá g : tebát a pénzétc s ak o l yan befektetésekbe te gy e. amelyek befolyásották.:.ket írnia. . hogy mennyiben érvényesez azanyagi helyzetre? Kérem.a|apján.. hogy probléma esetén havonta mennyi pénzre lenne szilksége.magas hozamokra kell t rekednie. hogy elérje ezeket? Mindenkinek joga van megvalősítani a jőlénel kapcsolatos álmait.Ami r81 . amilyen pontosan csak lehet. olyan piacokra fektessen be. lyek nemcsak biztonságosak.:l{i# pénzre és idóre van sztiksége. onnek is! Ehhez azonban.optimális időzítés'' fogalmát! ". aZ tcinkre iS megy. mert megfelelóanyagi bázist terem. ont elbocsátják." Beniamin Franklin jelent. Bízzon a befektctÓsi aIap menedzsereibenI 6' Folyamatosan vásároljon. amelyek már lega|ább20 éve a piacon vannak' Akkor kezdjen el csak kísérletezni.

géhezszliksőgcs iisszt't't. Gondolja csak el. hogy anyagi védettségben éliink. mint amikor sorscsapások mellé anyagi sziikség is járul. aInit cgyelore onnek kell elófinanszírozni. ha tudjuk. nem lesz nyugalma. ha hat. hogy jből hÓnao 182 j vedelemhez jusson? 183 . milyen erósek az idegei. hogy milyen váratlan eseményeket. hog1l legyen ennyi tartaléka. mert lehet. vagy egyálta-eond lán nem fizetnek. hogy beteg lesz. forintx-hőnap=A szám. Minden ember vágyik a védettségre.jksége. Csak akkor tud nyugodtan mással foglalkozni. hogy anyagi szempontbÓl vcclvc crczzc magát. havonta: forint forint forint forint forint forint forint forint forint szi'iksége van ahhoz. baleseteket' SorScSapásokat tartogat számunkra azé|et. mennyi idót vesz igénybe. Minde.privát: lakáskcj|cs autÓ: n / lakber: élelmiszer / háztartási pénz: biztosítások: ad Óel ő1e g- forint forint forint forint SzorozzamegaZ anyagi védettsé. amelyet most leírt. illetve tizenkét hőnapra elegendő anyagi háttérrel rende|kezik. De még nyertesként sem biztos.igg. hanem vállalkozÓként is sztiksége van anyaei védettségre. az abszoltit mininlutna lirlirrt attttltk. A megkérdezett cégtulajdonosok kétharmada szerint ugyanilyen nagy az ilgyfelek elégtelen fizetési morálja. mennyi idóre lenne sztiksége a cégénekaz anyagi védettségre?Néhányan egyszerííen csak késnek a fizetéssel. A vállalati csódcjk 80 százaléka a hiány ző tókére vezethetó vissza. és e|veszíti a munkahelyét. de késziilj n fel arra. ha lehet. Tegyiik fel. lrrrrirc vaIcijában befizetések : megélhetési koltségek: telefon: hitelek. Nem tudhatjuk.qyvéddel valÓ fenyegetés hatására' rosszabb eSetben csak pereskedés után hajlandők fizetni. de fel tudunk késztilni arra. tsszeg. hogy cgyhamar a pénzéhezjut. Az anyagi védettséghosszii távra biztosítja az er6 és a biztonság tudatát. azer6pozíciőját egy pillanat alatt el lehet veszíteni. amennyi id lltlttlt1ltlk re ezt a védettségetkívánjlr. Kell. hogy stílusosan fogadjuk. aZ oprim1z. i)sszcghez! Az anyagi védettséghez a k vetkezócisSZegre van sziiksége: privát: tizleti: az évben 443 000 vállalat ment forint forint Mennyi ideig van sztiksége anyagi védettségre? Az. amikor anyagi problémák miatt kompromisszumokat kell korniink. hogy milyen hosszri idóre igényli az anyagi védettséget. musátÓl éS a biztonság iránti igényétő1 ft.Biztonságban csak akkor érezzijk magunkat. Vagy megkéSve. Teremtse meg tehát ci'gc szlirl-rára is az anyagi védettséget. ezzel tartozik nmog. Elófor. dulhat. nr.ey. Mit gondol. Nincs megalázőbb. hogy sokan csak Íi. A cég anyagi védettsége 1996-ban Németországban 508 000 tij céget alapítottak. egyéb: tsszeg. Mennyi idóre lenne szi. ha az iigyfelei mostantől nem fizetnének. havonta: _forint _forint -forint -forint _forint forint forint iizleti: lakáskolcs fizetések: telefon: n / |akbér: irodai koltségek: he1yettesítés: hitelek: egyéb. Az se tévessze meg. és ugyanebben t nkre. E'zért nemcsak magánemberként. ha sokáig nem tortént változás az életében. nak és o csaltítljdnak. és ismét megfeleló állást találjon? A legt bb ember akkor érzi magát biztonságban.l ltztrll számával.és. hogy meggyÓgyuljon. ho-ey va|amilyen váratlaIt kortilmény miatt elveszíti a pert. soha ne ny ljon ehhcz. hogy Ü gy iele [izetésképtc Icrr. esetleg rlj munka után nézni' ha már rendelkez|kezze| az sszeggel. Ellenkezőesetben hiába akar pihenni.

hogy valőjában mennyit is kcjltÍ.t ttijztt kitart cselekvés re. látoznia magát. anntíl kc)nnyebben eLérhetó. védettséget? távoli.ink havonta' valamint aZt.A Ezért.Ha megtakarított pénzemet nem használhatom Íel. el kell érni (ha eddig még nem érte volna el). hogy a határon beltil maradjon. hogy mire adtuk ki a pénzÜnkeÍ'.trl 'l t.lrcÍt'ttni.t blrcl Itttl 'ft. A tervezés csak azuÍ. kijlonosen az indulás és a n vekedés fázisában. j 184 r85 .Hosszti idót igényelne azon válIalatok t rténetétvégigolvasni. hogy á|talában trjl sok pénzt kcilttink adÓra' telefonra és az autőra. Lehet.l.ia va.l' ttl(l.tIltll l||(. A cé|ja ezáIta| kisebb: csak 35 000 DM' és mivel tcjbDózscj| Pál nettÓ l. I]nnek |. amelyek nehéz gazdasági periődusokban mentek tcinkre. havij Most ne mérlege|je. és hallgasson Dr.tsgyorsabban éri el az anyagi védettséget. szik. Nézzi. Nyugodtabb lenne. Biztos. amilyen gyorsan csak lehet. hogy eljcin a kovetkező mélypont is. még ha kezdetben |ehetetlennek látszik is. meg kell teremtenie a cége jől befektetett pénz hihetetlen gyorsasággal gyarap. hogy a 47 500 márkát kitevő biztonsági tartalék sszegyríjtéséhez(kamatos kamatok nélkiil) a havi 250 márkábÓl l6 évre és tíz hÓnapra lenne szi.De ennek ellenkezóje is igaz. hogy miért előnyos elószcir kis célt kit Zni. ha tn igaz n vcíllalkoző szellemtÍ. Ha kisebb a célja. De soha ne felejtse. ó viszont kijon havi 3 500 márkábÓl. Pedig Dr. éclet ts ég e t. Mennyi idó alatt |ehet e|érni az anyag. A terv gyakran onmagátÓl is kialakul. hogy beírja a számokat. Ez a kijelentés nem áll ellentmondásban a 4.t:It k itti-zlri. marad 250 márkája havonta. K<iltségvetési terv Nem vagyok a szigor koltségvetési tervek nagy barátja. hogy nem várt események mindig bekcivetkezhetnek. Az egyes tételek mellé írja oda. A szinte karny jttisnyira Iév(íkisebb cél joblnn i)'s:. Létezik egy egyszerrí szabály: minél kisebb egy cél. Hakevesebbpénzbő1 iskituclj nni. ha |egalább tízhőnapra elegendó pénztigyi háttérrel rendelkezne.iksége. de a megfeleló idoben befektetni még jobb. Vagy hogy mennyire kellene kor. fejezetben kifejtett Az anyagi védettségaz a cé|.ink egy példát: vede|me 5000 DM' ebból 4150-et el is k lt.t'ttlsltItIr k tst'IlIl t. Nem egészen két év alatt megterclllti ill' ilIlYill'l Il:tztsltl! Azanyagi védettséggelkapcsolatban okai: hasz. mert nem volt anyagi védettségÍ'ik. dott Óriássá fejlódni a recessziő ideje alatt is. Adtlig azonban. Horcs g Hedvig havi vedelme ugyancsak 5000 DM. MilliÓ és egy vállalat tu. hogy ez reális-e. és rij anyagi lehetóségeket nyrijt. Ezután vizsgálja meg. 2. Kiszámolta.r . A gazdaság mozgása cik|ikus. gyorsabban eléri. Három oka van.ként. A kovetkezó oldalakon egy k ltségvetési tervezetet talál. bet tud félretenni. hogy ez a v lgy eltemeti az on vállalk ozását. amíg on nem érte eI a: anyagi Ha ezt lelkiismeretesen csinálja. válsághelyzetben megvéd a csódtÓ. hogy mennyit Szeretne rájuk kolteni. lÓsítani. de vitathatatlan. ha már minden ko|tséget felsorolt. egy-két adat biztosan meglepi majd. A kciltségvetési terv lényege terméSzetesen nem az. hogy idónként mindenki kénytelen ezze| a témával foglalkozni. Murphy már ott leskelód tt a kcivetkezó sarkon. hogyan tudok befektetn !? Elképzelhetó' hogy vállalkozÓi lelkének fájdalmat okoz.ánkezdódik. és így megalapozhada a szerencséjét. teni. nagy célok jelentőségével. ha nem fordíthatja minden pénzét a cégre. Néha tisztáznunk kell. Murphyre: Jci dolog befektetni. Két lehetósége van: v anyagi védettségét. csak azért. hogy mely kiadásokat tudja cs kkenteni ahhoz. m u s zdj k lt s égv et és i t e rv ve l do lg o :n i a. és feladta. Ésmivel az anyagi védett ségnélegy kezdeti minimális tervrÓ1 volt szÓ' Pálnak gyorsan elment a kedve az egésztÓ'l. Jegyezze le elószcjr azt a maximális cisszeget. hogy éppen ezen a mélypontonkészpénzzel rendelkezik. De az is lehet. amit havonta el akar ko|. amelyet elsÓ. 3. mert rendelkeztek elegendó készpénztartalékka|. 2. írja be a kiadásokat és a bevételeket! Látni fogja. kisebb célját gyorsabbatt: cstt1t.

utazás |oclrász.rtán Ílzetett atlti . haszonbérIet 35. iavítís / szerviz reptiló 4.BEVÉTELEK: alkalnrazotti tevékenvsés .benzin J. autőbiztosítás o.on számítÓcép: e-mail televíziÓ. taxi lízingdíjak' fi nanszírozásuk Iincatlan r. lakbér mel |ékkcjltsécek kel kanratok.jr'lcrr vállalkozői tevé mezogazdasági tevékenység lakbérbevétel nlobilteleÍ. 7.és rádiőelófizetési díi nevelési kcjl Mepélhetésikijltsé háziá||at bevétel (l3. brrsz. tcjrlesztések bérlet. voltat. havi fiz. tanfblyamok személygépkocsi adrj z.) adrjkcjteIes éves bevétel egyháziadó (vo) csricsadÓkuIcs (7o) nyaralás. kozrrretika KIADÁSoK: Krjzlekedés I jelen JOvo továbbképzés.

Ha rijrakezdeném' mindent ugyanrigy csi- . Az ilyen torekvésnek csak akkor van értelme. teri. Ne prőbáljon meg nyolc fagylalt helyett csak hármat. A járulékok egyre magasabbak lesznek. d 1. Egy német munkavállalő egész életének vede|me kb. gális titon. Ha on is ide tartozik. tejes helyett csak vizes fagyit enni. Igen lényeges' hogy ne vdljon lényegtelen dolgok szakértíjévé. Az adó egyértelmrííena legnagyobb kiadás. egy kivétellcl: jtival korábban keresnék magamnak egy jő tanács189 a morrclás: .annak az ad6ját is ott kell fizetnie.tí megolst. aki segít nekiink ezt kfejlesztení.leg soha nem lesz er6s ezeken a tertileteken. szerintem takarékoskodásra érdemes. 2'5 milliő DM' ebbÓ1 l milliőt ad az ál|amnak.ha nem eróssége a koltségVetés készítése? alkalmazottak Takaré koskodds.Mi a teendc5. haérezzikhozzáa belsóindíttatást.i. és a szakértÓ.kotelezd' kikérni az adőszakértó véleményét. Az illetónek nem kell feltét|entil adÓtanácsadőnak lennie. ado Az át|ag német polgár minden év jtilius 20-ig magának dolgozik. Ha eddig az é|etében bizonyos dolgok (mint például a takarékoskodás) nem tartoztak az erő. keressiink cg.Haérez magában tehetséget a konyvelés iránt.:.k által ismert értelmes határokon beltil. ak.v 'r:. K ltségvetéstkészítcrri sokak számára megoldhatatlannak t nik. . hogy aki Németországban keresi a pénzét. autÓ és telefon . lassan alig magán nyugdíj 2 magán nyugdíj 3 magán nyu masán nyugdíi 6 háztartási feIszere|ések állandő kiadások l állandő kiadások 2 l|andő kiadások 3 álIandÓ kiadások 4 marad már valami neki.cnéLyt. Mégis akadnak olyanok.jleten: adő. ahhoz. és kevés adÓt fizetnek egyrészt azért. ha más megoldás utánnéz. hitel. ha a pénzt nem Németországban keresi.sségei kozé' akkor valőszínr. Jobb. fl tt .250 ezer DM éves ve- j - delem állandő kiadások 5 Iuu onassistől származlk adőt''.1l|etve ne csinőIjon létkérdést mellékes dolgokbőI! A ko|tségvetésnélazon kiadásokra koncentráljon' amelyek az é|etszínv onal szempontj ábő| dontó fontosságri. amihezpedig tehetséget érztink. Azt javasolom. egészen meglepóeredményeket érhet el e három. jrílius 2|-t6kezdve minden pénze az államnak megy (aminek jő részétadőssága. olyan személyre van sztikség' aki ismeri az adőcscikkentés mÓdjait . ki. Aristoteles j nálnék... b iztosítcís Itt is érvényes a jelszÓ: Amiheznincs érz'ékíink. Más a helyzet. hogy feltétlentil keressen magának egy jő tanácsadőt.ilfÓ|don alapítanak vállalatot. akik sokat keresnek. másrészt azá|ta|. hiszen ez inkább konyvelóitevékenység. inak a kamatai teszik ki). Persze csak az adÓhatÓságok által megengedett. . hogy teljesen |e. mert leírják a veszteséget.jnk. Az én véleményem az.ktrc'ssiittk lttl:. kercssc crrc a megoldást.

ÉivégÚl: a kcizepes és a csrícsminóség autÓk kcjzcitt nincs akkora kiil nbség. ruházkodás' Sport' hobby . fogja befolyásolni az életét.25 év alatt legalább l vagy 2 milliőval lenne gazdagabb. azt iS látja. A csevegés drága. hogy egy ember czt a rrr irr i rrrii is cc|t sc érje e| az é|etI ben. amikor ameggyízódésein. Ráadásu|. De ez sem fog nehezére esni tnnek. értékelésének..eyszer . hozzáért isnlcrósei és megváltozott szokásai lesznek. A kocsi nem befektetés. valőszínÍílegkonnyebb azeszkozeidet ncivelni.nem használati tárgy. mivcl lcteznek egyszerríbefektetési formák. beteg vagy egészségeS.'ker tóp|usz egy'' lehetőség álI rende|kezésÜnkre. arttiIycrr 1'y()tSlItl t. Tartsa apénzétbiztonságban' dc kcinnycn elérhetóhelyen! Az anyagi védettséga jÓlét bázisa. egyszerritlb. egySZerre fogod tenni mindkettót. a csaliit|. mint a jelenle gi. hogy az említett három kiadás mellett hol tud még takarékoskodni: utazás. ha- Fontos tanács Teremtse meg anyagi védettségét. a szokásain változtatni kel|. az már viszony|ag e. hogy az anyagi védettséghezmekkora cisszegre van szÍ. Lehet. mintsem cscikkenteni a vágyaidat. hanem céltudatosan '9amnak Ttil sok idót tolttink el telefonálással.eyes befektetése már bonyolultabb.e szerint mindkenót.mint az a kocsivaljárni''. De ha btlcs vagy. Az anyagi védettségaz Ön szabadságának minimuma. mint két és fél havijcivedelme. ho-ey anyagi védettségételérje. fol tobbiek e|őtt ilyen szerény az kevésbé slegesen kidobott pénz. r1. vagy n veljtik a lehetóségeinket. most azt mondja: . Szeretném továbbadni tnnek azt az autóvásárlással kapcsolatos aranyszabályt. . Vagy csokkentjtik a vágyainkat. Ha aktív.iksége. Az nem lehet. Vázoljon fel e.eek hosszan. Gondoljon bele. TalálÓan fejezte ezt ki Benjamin Franklin: . Mindig a kezdet anehéz. amíg ezt aZ l-2 milliőt tn ténylegesen nem birtokolia.ilcincisen addig nincs. mitcjrténik. mi pénzt visz el az autÓvásárlás.A boldogsághoz két t vezet. on anyagiIag l)iztonságban Van. A megtakarított pénz |i.y az megérne 1_2 milliÓt. 2." Tehát tegye azt on is. a biztosítáS. azonnal leteszem a kagylÓt. Legalábbis addig. akkor az tfe|ét már megtette. A kezdet nehéz. Ami ezután jon. gy az egész idegennek és kicsit értelmetlennek tíínhet. Az eredmény ugyanaz. amely egy csapásra a felére cs kkentette a te|efonálásom k ltségeit: mielótt felhívok va|akit' r viden felvázolom maa beszélgetés témáját. bernek saját magának kell eldontenie.A takarékoskodás nem ordongcisség. amely csak afele k ltséget emésztette volna fel. amíg az anyagi védettsége nincs biztosítva. Hogy. amit konnyebbnek tart de lehetósé. Nem fecse. . ha nagyon bc!lcs vagy' mindezt rigy teszed. hog. Ki.a tobbiek'' mit -eondolnak az on autÓjárol. Két tÍt: tobbet keresni vagy kevesebbet kolteni? Mit szeretne? Tobbet keresni' vagy kevesebbet kolteni? Alapvetően . azadő. egészségesés erós vagy. ahogy neki az jobb. o o Ezzeltartozik cinmagának. telefon eze|6tt felvettem egy szokást. egy biztos: eszk zeid ' vagy fiatal. amit az a Mindegy. hogy az a k rnyezetednek is orcimet okozzon.slrk lclrct! o o o . ajavítás' az6rzés stb. a benzin.n velése még nehezebb. amelyet annak idején a mentoromtÓl tanultam: ne vásároljon drágább autőt. de később m. De ha eddig nem foglalkozott ezze| a témával.Mégis kelIemetlen autőiára kcjlt. Dontse el. Anyagi védettségben 190 . Ha ezt eléri. .ár aneheze is k nnyíí. gazdag vagy szegény. és hogyan alakítja a szokásait nnn2ft megfele|ően. és másképpen néz majd az autőjára! Ha az utÓbbi l0 évben olyan kocsija lett volna. hogy melyik utat válaszda. -től kezdve fosok élni. Készítseeltervét! Tudja már. lehetsz bár fiatal vagy reg. hogy mennyi pénzt tesz félre havonta. auto A németek tril sokat ktjltcnek az autőjukra. Fussa át a kamatos kamat táblázatát. Most már csak el kell készíteniea kÖltségvetést. és tnnek jÓ tanácsadÓi.jiirrirk' tis Itt'Itt LrttlIsclsorban cin.. Nézze meg. hogy milyen ton jut hozzá. Amint elértem a célomat.ey kcinnyebbcn eléri az anyagi célját.szegény legyen bármily nehéz is cscikkenteni a váHa beteg vagy és .. Havonta forintot akarok félretenni. Néhány évvel haladok elóre. Minden em.gy tervet. 191 3. jÓmőd gyaidat.

Egy olyan idószakban. késÓ. Ezt apénzt mindenesetre nagyon biztonságosan kell e|helyeznie. amely véleményeszerint minden idegi eredetrí betegségre.jk figyelembe. az á|mait majd csak késÓbb.tzb61. '. Ahiányzó anyagi bázis még ma is srilyos k vetkezményeket vonhat ma- nyeresége is lett. Az e|6z6 fejezetben látta. ha valakinem fizette vissza az adősságát. minden szempontbÓl ne. hogy 150 ezer márkányi bázisra van sziiksége 'Ha ezt20 évig |5 százalékos hozamon befekteti. Ezért egy ház vagy egy drága őra vásárlása nem befektetés. akiknek sikeriilt 9 év alatt a pénzÜkct megnyo|cszorozniuk! Lehet. Alig tizenegy évvel késÓlrb eladta a vállalatot receptesttil 25 milliő dollárért Ernest Woodruff bankárnak. Woodruff r elsó dolga az vo|t. hogy részvénytársasággá A Coca-Cola Dr. Emlékszik még. amelynek a kamataibÓl problémamentesen megél. amikor mindenki a vilírg vcgct emlegette.Cola t<irténete A régi idÓkben bríntettnek számított. az anyagi védettségnek a megteremtése sok elónnyeljár: v. Tegyi.il. A kérdéscsak az. Candler győgyáru-kereskedó elegendó vagyonnal rendelkezett ahhoz. hogy eladás esetén nyeresége legyen.r.(c'k ÍÍrész- j A Coca. Tehát20 év mrilva egy szép Summa: 3. A válságon ugyan triljut. Mi a teendc5 az anyagi védettségét szolgá|ot6kéve|? A tÓkéjét akkor tudja megfe|elóen kezelni.Cola részvényt vásáro|t. Itt azértvesz valamit.l(} vényttudottkibocsátani. John Styth Pemberton. Ennek egy részéhezkcinnyedénhozzá kell tudni jutnia. az anyagi ftiggetlenség tervénélvesszt. alakította a Coca-Cola céget' Már az elsó évlle lt .s |. a k ztes idÓben nem származik belóle vedelem. Ha kis kockázatot vállal.l sszeállított egy italt.96 dolláros reklám ellenére csak 50 dollár értékríCoca-Colát sikertilt értékesítenie. Kérem' sorolja fel elószcir ismét a feltétleniil kifizetendók ltSégtételeket. hogy a Coca-Colát megfeleló mődon bevezesse a piacra. de gy. on már rendelkezik pénzgyártő géppel' már felnevelte aZ aranytojáSt tojő ty kocskáját. Tőke hiányában. hogy bármi torténjék is. A második terv: anyagi biztonság képes átvészelni a válságokat. Pemberton r eladta a receptet egy atlantai drogistának 2300 dollárért. ha rendelkezik egy tervvel. eI kell készíteniea hiányzÓ két pénzi'igyi tervet. és ne kelljen aggÓdnia azért. hogy léteznek ilyen hozamok' Ha ennek a 20 évnek a folyamán on még ezen felijl havi 15OO márkát is félretesz' |2 százalékos éves hozamra. Eztpéldázza a Coca-Cola koka|evelekbÓ1. A valődi anyagi biztonság tehát aztjelenti' hogy annyi tókét gytíjt ossze. és mennyi pénzre lenne ehhez sztiksége? Mielótt ezze] a kérdésseI foglalkoznánk. hogy a 6. amirÓ. Ebben a fázisban a f6 céI a biztonság. Itt még nincs szÓ nagy ugrásrő|. az egyszerÍíenj ő| érzi magát. hogy nehéznek t nik aztnszámára. A nagy gazdasági vi|ágválság |929-Í"6 l937-ig tl|l. hogy sziikség esetén kénytelen felélni az cisszeget.bb az adÓsok b rtone vártrá. Cukorb ől. hogy adott esetben ezt aZ Cisszeget is problémamentesen |el tudja venni. egyfajta mogyorÓből és egy kis koffeinbő.érzi a védettséget.és ez az arány a kcjvetkezó 5 évben nem változott.t()tt' |)c Incg a legnagyobb válság k zepette is akadt néhány be|cktcttí. A spekuláciÓ egészen más terméSZet .4 mt||iőra novekszik. De higgye el. például tegye be egy banki páncélszekrénybe.ik fe|. így további l . hanem spekuláciÓ. Sajnos. a hozam is kicsi lesz. a doktornak a73.3 milliÓhoz juthat. De itt elsősorban az on anyagi védettségérÓ1 van sző. Sorolja fel az cisszes szÍ'ikséges havi kiadását és k ltségét: 192 t93 . továbbra is jÓl éljen. Aki Coca-Colát isz1k.t.l valÓsítani az álmait? Mit jelent onnek az anyagi fiiggetlenség. hogy azonnal hozzákezdjen anyagi védettsége megteremtéséhez.l senki nem tud. az |931-bcn l(l() tl<llIlirért tudta azt e|adni. Ha ezÍ' elérte. briskomorságra és hisztériára is -eyÓgyír lehet. - - - - bármely elóre nem láthatÓ eseményre. Rtgzítstik még egyszer a kiindulási alapokat. E stratégia legnagyobb hátránya. A régi Babilonban akár rabszolgának is eladták. hogy elegendó-e ennyi? Meg tudja ebbÓ. az anyagi biZtonság fogalmát kell megvi|ágítanunk. és nem bízva a sikerben. de kcizben apénze is elfogy. és felkésztiltnek érzi magát ga után. így fejfájásra. Mielótt a befektetési fl|ozőfiájátefejezetvégén megfogalmazza. Ezért ehhez a pénzhez csak végsziikségesetén nyriljon hozzá! A spekuláciÓnak itt nincs helye.feltalálÓja'' t rténete iS. A befektetések célja az éves hozam. ha nem rendelkezik anyagi védettséggel. akadtak emberek. Elsó céljának. Ak i l 932-ben 20 dollárért Coca.7 mi||iő DM áll majd az on rendelkezésére. fejezetben mit beszélttink meg az adősággal kapcsolatban? Legalább 5O ooo márkára van sziiksége.Igyvisszakaptaavétcllirlrl. hogy honnan kerítsen e|6 pénzt.5rrrr||ititltllllirnettő trr l||rr l t It l||lrr t.egy filozÓfiával. Elérni azt. ennek osszege2. hezebb helyzetbe keri. A másik részt fektesse be.

lrri. egyéb: l 0. telefon: 8. A pénzhiány az elsódlcgcs oka annak. rászorultak segítése: havi cisszeg: Ft Mennyi tokére Van sztiksége? Az imént azt a minimális havi cisszeget számo|ta ki.A ma kifejtett igyekezet és befektetett energia k rtilbeltil hét év rn lva érik be.k r t'' i I Ic( vc szabaclsága eltc. amit csintilunk.1' 1akáskcjlcson / lakbér: 2. Nem azt mondta. annak kamataibÓ| konnyedén kifizetheti a sz|ikséges havikiadásokat.vagy esetleg valami egészen mást? Assisi Szent Ferencet. de on sem él rokké. Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 3.kéhez soha nem szabad hozzány. adomány. hogy állni tudja 5000 Ön tartozik magának a joléttel Hét év mr-i|va anya-ui helyzete vagy semmit nem változik.. amelyre havonta sziiksége van.ivet kaszált. mekkora ty k kellhozzá.tz {)rr lrnyagi bizton- Feltétleniil sziikséges havi osszeg e tÓke x l. hogy mekkora kamatlábbal tudja ezt a tÓlkét clhelyezni. m egtakar ított pénz (nyaral ás.i|nia. Nem: tovább kaszálna. Tegye fel ma. biztosítások: 5' adÓk: 6.tlt' ltz ltrtyltrli biztonság állapotát.kére van sziiksége. amilyen gyorsan csak |ehet. hitelek: ságátjelenti! még további tsszegeket félretennie ki-i|cin Í. í1''y cIlrrÚ|ctilcg tnár nem is kellene dolgoznia.ővatosan'' csak nettő 8 száza|ékot. Most. hogy már sszegyríjt tte ezt a va. mert ez a tevékenység egyszerííenciromet okozott neki. már csak hat hÓnapja yan aZ életébÓ.5O = tÓ. Most nézztik meg. Vegytik ismét Horcsog Hedvig példáját' akinek havi 5000 márkára van sztiksége.750 ezer DM osszeggel tclrlit tí t'It. Ha anyagi biztonságát nem egy szerzetesrenden bellil képzeli el.l.jrik csak akkor vagyunk. tes barátja. hogy ennek kamataibÓl fedezni tudja az életét. végtéreiS itt a biztonságáről van szÓ. amelyet okosan befektetve. akkor miért nem adja meg a pénznek a nekikijdrrifigyelmet? onnek járegy hely a napos oldaIon'ezze|adosacinmagának.Iy . ha ebbÓ1 egyetlen márka sem hiányzik. hogy mivel foglalkozna most. Mondjunk egész. Vajon hogyan telne így egy napja? Ugyanazt a munkát végezné.ke 9. onnek akkora tÓ. Ezt aZ SSzeget minden számításánál figyelembe kell vennie. Ehhez az okcilszabály szerint: 150 = 750 000 DM x DM tÓ. hogy már rendelkezik ezze| a vagyonnal. és ezen feltil kell 194 l9s .ltésére.gának a kérdést: Ha ismeri a v gyait. hogy gyorsabban dolgoznék' vagy befejezném. autÓ: 4. tartásdíj: 7.t segítsek egy -Ft biztos tudatában? Engedje meg' hogy kicsit aképze|eté- l l. akkor kénytelen lesz megteremteni a saját tÓkéjét.t z t.eynám a munkát. nagyobb beruházások) : _Fr Ft Ft Ft Ft Ft nek. már képes a tÓkéje kamataibőI Itrcgc. A kérdésaz. éS tudja. vagy pedig már megtette a legfontosabb lépéseket. Es miért? Azért. kérem.Ehhez a 750 000 DM tÓ. Képzelje el. ha szeretj k is a:t. mikozben fÍ. Ez elkeserítóés iszony energiapocsékolás. mert csak akkor tudja az aranytojásokat produkálni. O azt vá|aszolta: tovább kaszálnék. Más szÓval. amely k ltségeit.. Az imént on által leírt tÓke dontó változást jelentene az életében. Mivel tcjltené ekkor az idejét? Kivel akarna találkozni. hová akarna elutazni' és mit szeretne még mindenképpen megvalÓsítani? ValÓszínrl1eg sokkal tovább fog élni 6 hÓnapnál. megkérdezte egy SZerZe. számo|ja ki azt az cisszcgct. hogy mekkora |egyen az az aranytojás. vagy ottha.qttlín . A legszomor bb' hogy i. amely életszínvonala fenntartásához elengedhetetlen' Tudja tehát. Az okcjlszabály egyszerÚí: Feltétlenti| szÍikségeshavi sszeg x l50 = a tÓke nagysága Tegytik fel. hogy ezek megvttlősíttíscit csak a pénzhi ny g tolja. hogy az emberek nem azza| foglalkoznak.st. Aki Itrcg e 9yszcr sem végzett olyan tevékenységet.Kép zelje el. továbbképzés: l 2. ha tudná.c Ic: llt'szt. amivel szerctnérrck.kével kell rendelkeznie. ltlttr. Hogyan tcjltené a napjait -I.qyont.. hogy egy őra mrilva meghal. élelmiszer / háztartáspénz.

000 DM r.333 o Amint elérte anyagi védettségét. és megfelelnek a tehetségének. mekkora havi0. és így kényelmesen.000 DM 133.000 DM 4.333 10.000 DM 5.000 DM 10. DM havij vedclcnr 833 250. Ez utőbbi a rovid lejáratri szerencsére koncentrál. Így a cé\ját akár 7 év alatt is elérheti. a tókéjéhez s oha tob.000 Fontos tanács Amilyen gyorsan csak lehet. A 'jt.000 DM 20.000 500.000 DM 8.667 DM 13. Tekintse érvényesnekmagára W.izctrrck.833 DM 6.000 DM r. de k zben a j v6re késziilnek. és elfelejtik.333 DM 66. ha az emberek nem teszik meg a d n- gy jteni' vagyis olyan helyzetet létrehozni.661DM DM DM I1.333 DM 8.000 DM 1.000 DM 6.667 DM 20.000 DM 3. Mindig apénz hiánya azoka annak. bé nem nyrilhat.500.000 DM 5.d nt.és amatórstratégla.500. amelyek o képtelen takarékoskodni.000 DM 2. hogy havi kciltségeit fedezni tudja. hogy az idó dolgozzon onnek. rrcrn je- Ahozzáértfl<egészen másképpen viselkednck.iksége évi 8 száza|ékos (azaz DM DM 625.333DM 26.000 DM 1.fektessen be minden zéséreá||ő építhesse. romet okoznak. Két lehetóség áll rendelkezésére: l. azza| foglalkozhat. hogy olyasmive| foglalkozzanak. Legyen on is profi a pénztigyekben! tóke 125.000 DM 1. aho| szeretne. A felsorolt adatok feltétele az.000 DM ség az DM DM DM DM 4. az nem érdem|i meg. Clement Stone mondáSát: .t61DM 5.500 3. o o Miután me gteremtet te az any agi b iztons á gát.667 DM 333. Ennek kcivetkeztében állandÓan ugyanazokkal a problémákkal viaskodnak.hogy idÓ.333 DM 166.000 375.000.000 DM 33. Tudjuk.667 DM 100.667 2.ben elkezdjen takarékoskodni.750.000 DM 23.000.S a a7 ' fejezetet.000 DM 100. A profi tervezés viszont a hosszri távri célokat tartja szem előtt. hogy nincs kibtivő tn kezében van.hogy anyagi biztonságát rende|ke- fel- .'.000.000.000 DM 3. 2.000 DM 750. Bármikor megváltoztathatja eddigi nézeteit. Hagyja. Miért? Mert elmulasztottak érteImes mÓdon takarékoskodni.000 DM 4.333 DM 16. amivel akar' és mégis ki tudja fizetni minden számláját. Es most nézzik az álmokat! 1.tó lépéstannak érdekében. teremtse meg anyagi biztonságát.000.000 DM 2. hogy értelmes éS intel l i gens embernek nev ezzék.000. A m kedvelÓk a jelenre figye|nek. oénzt tÓ. és megt bbszorozi a jovedelmét. Ezért e16szor saját magtrkrrirk l.661DM a felelósHa már itttart az olvasásban.ik kell. Az 5.500.000 DM 7. ami circimet hoz számukra' e|ejétő1 fogva cirommel t lt tte volna el.000 DM 2s. Ú jra és jra átolv..000 DM 46.Aki Kizáról'ag olyan tevékenységeknek szentelheti magát.000. hogy a jtivÓ.000 DM 15.67 vo) kamat mellett.kére van szi.ben is élniÍ.000 DM 875.66'7 DM 53.661DM 30. aIllc:lyIlt. hogy az anyagi helyzet az é|et minden terÍ.250.000.000.000. Soha nem fogja felismeri az cinmagában rejló lehetóségeket.000.333 DM 40.500.91 t96 . és érezte vo|na a munkája értelmét.000 666.ll lrz ltttylr1liltk lentenek problémát. fejezetben már |áttuk. A kovetkezó oldalon |év6 táblázatban egy pillantással |átni fogja.000. az ittleírtak szerint doigozik.000. o - pénzt annak érdekében.000 DM 50. látnia kell.jletétbefolyásolja. 20 év alatt e|éri acé|iát. élhet rij eszmék szerint. ott élhet. hogy létezik profi.000. Az é1etér6maga.It'ttllt'tt lruk.

hogy megál|apíthassa. Itt már az álmairÓl van szÓ. nábÓl. hogy mennyibe keriilnének az lmaik.] l)M az ered. és mennyibe kerij|ne a megvalÓsításuk. Írja fel valamennyi folyamatosan . Írjon egy listtit arről. tn egy házat Szeretne venni 2'6 milliő márkáért' Ezt az osszeget I 20-szal elosztva azt kapjuk. Eppen ezért szeretnék most ezze|fog- () (l( X) |l|\l Ittlz:ttlt sziikscges C'SSZeget 50-nel elosztva látja. Ebbcn az esetben ismereteket ke|1 szereznie ebben a témában is. hogy mennyibe keriilne annak megvalősít(tsa! A vágyaim megvalÓsításához sztikséges osszeg havi részletei: Ft 3.sl' r. De ezáltal csokkenne a tÓkéje' és tn ezt nem akarja. A tervezésnél figyelembe veheti azt az osszeállítást. hogy mind.iggetlenségének eléréseután is l.r't'tl Irt. mert soha nem gondolja át. hogy a legt bb ember azért nem valÓsítja meg aZ álmait. Ezért minden beszerzést a tÓ.le.ke hozadékáből tanácsos megvalősítania. ház 2. De az is |ehet.ltlszlvlr . 198 E'zenkívÜl még egy 480 000 márkás hajÓt is Szeretne vásárolni' Ezt az t99 .amelyek anyagi fi. ezért minden nagyobb kiadást csak a kamatokből fedezhet.l ahhoz. ennyit kell havonta félretennie altll<lz' lltll'y trtlrzlisi ccljait megvalG sítsa. SzámoLja ki tehtit. mennyit kellene. hogy az ingatlanoknál |20-as.ehhez tennie? Fogalmuk sincs arről. mennyibe kertilnekaz á|mai! 1.Álmai megvalősítására csakis az aranytojásokat használhatja.l kcll kit.\ t. Vágyak I. 2 Írja le minden egyes tétel ut n. hogy anyagi f|iggetlenségének tervét elÓkészíthesse.clncriiIií tílltttttl k ltségét. ltl|lItsziit is' ltttti tisszesen 70 000 márkába keri. Ezt aZ CiSSZegct l''vt'l t. ha már elérte azanyagi ftiggetlenséget. ezeket ki tudja majd fizetni.cItrtrttaraclnak! A jovÓ.de ne fclcdje. 45. Beszerzési ár Havi részlet Számolja ki. Ez a havi kamatokbÓl megoldhatő. nézni' hogy mik a vágyai. hogy valÓdi ftiggetlenségre vágyik. ezt minden bizonnyal konnyedén megtehetné a vagyo. Soha ne ny lion a tokéjéhez! El ljárÓban |e kell sz geznÍink egy fontos 4.Harmadik terv: anyagi ftiggetlenség Elképzelhetó. hogy ctz e7yes tételekhez mekkora hozam sztikséges! Hogy e.f. minden más tételnél50-es osztÓt alkalmazzon. Tudja-e. mény. hogy fedezze a kamatokat és a t()rIesztt. hogy havtlltllt . amclyct az anyagi védettséggelkapcso Iatos számításokhoz készített. hogy szívesen utazik aklir ('vt'rltt. majd adja ossze aZ egyes tételeket. 7.]. autÓ 5. hogy a ty kpénzéhez soha nem akar hozzányű|ni. mekkora kamatbevételre lesz havonta sztiksége ahhoz.eyszerrísír siik a dolgot' azt javas|om. Ha például házat Szeretne vásárolni. lalkozni. Vagyis: nem nyrilhat tobbé a t6kéjéhez. 6. hogy séges havonta a kamat és a 4_6 70-oS tcirlesztés fedezésére.il. így azoknak elegendően nagynak kel1 lenniÍik ahhoz.izctnie. nvara|Ó 4. hogy mi minclenre vágyik! Ne mérlegelje. Gondoljon arra. hogy mennyire reálisak ezek a kívánságok! Most csupán azt szeretnénk meg. Írjon fel tehát mindent.lti|- Tegyiik fel. alapelvet: az aranytojást tojÓ tyrikját soha nem szabad levágnia! Még csak aprő darabkát Sem nyesegethet le belÓ. hogy az tn álmainak koltségeit fedezzék. hogy 2 I 666 DM hozam sz[ikTegyiik fel például. magasabb életszínvonal nagyobb koltségekkeI j ár.ben ezeket is az aktuális kamatbevételekbÓ. hogy az anyagibiztonság elérése az orr lcgmagasabb célja.

továbbképzés: 12.MarkerFonds. htlg. hogy az semmiképpen .. VálasszoIt tllyan biZtoSítáSi k tvényt. alkalmazottak: 3. illetve a ki'ilonb ző or. élelmiszer / a háztartás 2. mÓg lrkkrrr'st. telefon: 7 ' nyaralás: 8. Itlt t. A viszonylag alacsony hozam miatt azonban ne tll [' rtlc tltcs l 0 . bóven kár201 . Az anyagi biztonságára félretett osszeghez egyszeríÍen soha ne nyriljon. 9. .iggetlenségének megalapozására fordíthatja. hogy pénzéthosszabb idóre is le tudja már lekotni. hogy ennek ftnanszírozásához mekkora aranytojásra van sztiksége' Ebból pedig megállapíthatÓ. illetve csak rigy szabad befektetnie.ttttttt. Ebben aZ esetben az on által havonta igényelt cisszeget l50-nel megszorozva kapja meg azt a pénzmennyiséget. tt ktlt.és még ha veszítene is egyik vagy másik tételen. autÓ: 4.ne risszon el''. Elkészítette a három egymásra éptiló pénziigyi tervet. hogy pénzét nagy nyereséget hozÓ.stt1xitt l000 DM is az cjsszes vagyona. 20 százaléknáI tobbet biztosításokba invesztálni.. kisebb beszerzések. Itt már nagyobb kockázatba is belemehet. . biztosítások: k ltsései: Ft 5. pénze egy részétsaját anyagi fi. il|etve vegyes alapokra kor]. de a pénze további negyven száza|ékának elhelyezésénél már megengedhet magának egy mérsékelt kockázatot.67 vo havi) kamattal. hogy a kockrrzrrlot por lrrsszir. A kockázatot itt iS csokkentheti a Cost-Average hatás. Soha ne tegye apénzétegyetlen befektetésbe.l.. eZ azt je|enti.Allandő k |tségeim havonta: l. illetve teljes mértékben hiányzik. A fennmaradÓ 20 százalékkal kockáztath at. adők: 6. Számoljon ismét 8 vo éves (0.átozza. hogy ehhez mekkora tyrík. Válasszon tehát kockáz()tmenteS befektetéseket! Már 200 olyan befektetéseket keressen. Ennek érdekébenkénytelen alacsonyabb nyereséggel megelégedni . amelyek hozama legalább 20. ame|ynél a biztosítáSi védelem alacsonyabb ÍilkLi. vagyis milyen cisszegríjÓl befektetett tő'ke kel1. adományok. tókéjéta lehetó Az on beÍektetésistratégiája más befektetési stratégiát igényel. . Tudja tehát. Ugyan 40 száza|ékot még így is kockázatmentesen invesztál. ajándékok: l 1. a Cost-Average hatás képes a kockázatot jelentós mértékben cscikkenteni. I|yen például az Emerging. hogy az anyagi biztons g eléréséhez sziikséges pénzét soha ne fektesse be ttílzottan kockdzatos vagy spekulatív tigyletekbe. CélszerÍí.qtl't:! s egy ttal a nyereség esélyeit is n veli! _Fr -Ft _Ft _Fr Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A biztosítáSok ilyen kockázatmentcs lre lcktctc'srrck számítanak. Fontos tehát. Gondoljon arra. amelyre vágyai kielégítéséhez sztiksége van: _Ft x 150= Ft a Ezek után azt kell még végiggondolnia. szÓrakozás: l0.30vo-os. hogy az anyagi védettségszakaszában a biztonság ál|jon az elsóhelyen. Ugyanakkor e befektetési formákban őriási nyereségekre is szert tehet. Mindegyik terv 50 száza|ék kozepes és 50 száza|ék magas kockázaIaz anyagi f ugget|enségért Ha már e|érte az anyagi biztonságot. Aján|atosak a nagyobb. tobb éve bizonyítottan jÓlm kodóbefektetési alapok is. Azá|ta|. szágokra specializált befektetési alapok.ha elsótervét csupán konzervatív részvényalapokra. Az anyagi védettségné| ne kockáztasson! Amíg el nem érte az anyagi védettségállapotát.Készpénzénekegy részétpedig tartsa széfben! 4o4o_2o az on anyagi biztonságáért már más befektetési stratégiát kell váAz anyagi biztonság e|éréséhez lasztania. hogy az a listán szerepló valamennyi tételt fedezni tudja. Ragaszkodjék ahhoz. hogy céljait elérhesse. addig semmiféle rizikőt nem szabad vállalnia.ktt. amely képes havonta annyi kamatot hozni. de kockázatban is gazdag befektetésekbe teszi. hogy hogyan tudja legjobban befektetni ahhoz.ttt. rászorultak se gítése : l3' egyéb: állandÓ ktjltségeim c!sszesen: a vágyaim megvalősításához sztikséges havi osszeg: az any agi fiiggetlenség e|éréséhez szÍikséges osszeg havonta: Ft Ft Ft itt is figyelemmel kell lennie arra.

Ha a célját nem éri el. etto. arlticr.eyan tudná a komyezetében végbement eseményeket cé|jának me-gfelelóen integrálni. hogy az cIstí ltk:rr IlrIy t. hogy azokat a célokat. I|o száza|ékot kell teljeSítenie. amíg határtlztlt t t|(ltllt. Ma már tapasztalatbőltudom: ha tudatosítjuk magunkban a célunkat. Tudja.st ltt'ltt Itr ru ! l lir cgyszer d nt tt. HajlandÓ ezt megfizetni? Ha e-qyszer dont ezze| kotelezettséget vállal: meg kell ígérniemag nak. Tudatosítsa magában az indokokat. Megjegyzés: e|őszcir mindig az elsővodrot t ltse meg.lr t.izcte irlck meg.t ruirttle rrkc1. Gyakran már az elsó találkozásná| érezzŰk valakin. magát meIlette. ismert alapok. tisztában van velc' lr<l1ly i. azazt1e|enti. amelyeket az imént felírt. Amikor elószcir hallottam ezeket a nézeteket.st:Itez vcgig kell járnia az osszes lépcsót. Ha látja a célt. hogy nyerjen. abban a pi|lanatban más szemsz gbÓirnézi a kornyezetét. 203 .Ne feledje: célja elÓrésÓIlcz. és ennek elkészítjtik írásos tervét. Elképzelhetó' hogy minden cisszeesktjszik on ellen. látni a szemén. az legallilrll ltk krttlt |. ás s itt az idó. amelyek az utÓbbi években átlagosan évi 30 c/o-os nyereséget hoztak. addig-addig vizualizá|ja. hogy igazak. annál gyakrabban tcszi fcl a dontőkérdéseket: Hogyan érint ez engem? Hogyan tudok azonnal cselekedni? Minél pontosabban foga|nazza meg célját.pÓtolni tudná más befektetéseinek magas hozama.hogy tény|cg clérje azt. észrevessziJk a |ehetcíségeketis Ha dont tt egy dolog me||ett. egy- cé|jához.l egyszeriben megsz[ínik aféIelem.l1lcn meg kell változtatnia az é|etét. hogy megvlrItistrItirk lrz lilrttait. Akinek cé|ja van. A harmadik vodor feltoltésérekizárÓlag (az on anyagi biztonságához sztikséges pénzt tartalmazÓ) második vodor trilfolyő vizét használhatja. A cé|ok a mego|dás felé irányítanak Haezt befektetési filozőfiát kcjveti. Minden mozzanat rij jelentést kap' Á||andoan azon gondolkozik. hiszen egyre kozelebb szeretne kertilni a Általában tríl hosszti idót toltiink el egy prob|émával. 3. hogy ho. így ál|andÓan keresi azUtat és a megoldáSt.l. és minél inkább elkotelezi 2. az t Íelétmár megtette Elérkezett a pillanat' hogy a d ntó lépéstmegtegye. hogy nyerni akar. Mindennap egy kis lépés.tt. mit akar.il veszé|ybe' tsszefoglalásként prÓbáljuk mindezt elképzelni három vod r segítségével. így anyagi biztonságát soha nem kockáztatia. a járásán. fej|ódnie kell. Biztos benne.li. Anyagi véelettség (készpénz'széf) Kérem. amire képes. hogy nem elégszik meg kevesebbel. Biztos benne. erre bátorítani -. A célra koncentrál.tItItt'i Itr. rnint amekkora boldogság azt e|képzelni. nem akartam elhinni. Ezen a téren is léteznek jÓl bevált. amíg e célokat muszáj lesz megvalÓsítania? 202 Ha ismeri a cé|t. Érezni ezt a beszédébÓ. de ez sem jelent tragédiát. lilIyanratosan tanulnia. és csak azután a másodikat. hiszen tudja.20 ' ' ' 30 százalékos hozam) . hogy neveszítsen. havaLaki azért jtítszik. hogy álmait megvalÓsítsa. vagy azért.cl.|t. mégis megvan a lehetósége. a szerÚíen nincs is ideje toprengeni. hiszen a tÓkéjének mindig csak egy részétkockáztatja' az anyagi biztonsága nem kerÍ. az t 50 száza|ékát már megtettÜk. Ennek magyarázaÍa a kovetkezó: 1 Anyagi biztons(tg (biztos befektetések . Ha |átjuk a cé|t. hogy ezt aZvtat válaszda? A boldogságnak és a gazdagés szeretném ságnak ára van. on mindig a biztonságos oldalon marad. változtatása.jtlirltltlt. vagy csupán nem akar veszíteni. mint a legjobb. ne olvasson tovább. az nyerni akar ajátékban Nagy akiil nbség ak z tt. nem lesz baj. amikor dÓntenie kell. 12 száza|ékos hozam) Anyagi ftiggetlenség (kozepes és magas kockázatLi befektetések. hogy valÓban akarja az anyagiftiggetlenséget? Képes magát e cél érdekébenelkcitelezni? Érzimagában a hajlandÓságot.

Rossz rigy élni. De a félelem a naptő|. Ne arről ismerjenek fel benntinket. hanem hogy megvalősítsuk azt.hogy nem véletleniil jotttink erre a világra.l a helyzetbÓ1.nincs alternatívája. hogyan bírja ki a koszos.ha valakinek a megvalősítás cir met oko' Nehéz e!érni az anyag. ragadős posványban.]. kudarc nem létezik. Azzal is hatdrozott. hogy verseny elótt azt gondolja: . A semlegesség megszíínt. mire vagyunk képesek. és a napos oldalon kellene élnie. akik megvalÓsítják az á|maikat.il 70 száza|éka a kudarctől valő félelem miatt nem képes nekivágni az ismeretlennek. A rettegés elviselhetővé teszi a sotétséget.hogy nehézségekkel kell szembenéznie. a mozdulatlanságot. Minden egyes így elt lt tt nappal egyre nehezebb lesz kikecmeregni ebbÓ. minden esemény. hogy megváltoztassuk a kudarcrÓl és hibákrÓl vallott nézeteinket. csak eredmények vannak. így a céljtítől egyre jobban elt volodik. Trjl sok embert tart vissza a hibás felfogás attÓ|. hiszen tigy hatcíroz. Még véletlentjl sem akarnám azt sugallni. Pedig a világon szinte minden siker kezdetben fiaskÓként indult. |. A mi feladcttunk nem az. De ennél sokkal nehezebb.. ha nem éri el a célját. A tanácsért hozzámfor. Az ilyen emberek rettegnek a hibás d ntésektÓ.. Csak akkor érezzuk. akinek cé|ja van A céltalan emberek mottÓja: . ha csak 1rlrtlclcltlzunk rőla. vagy reménykedtink abban. KizárÍ. annak egyszerre minden mozzanaL.iltség ná legyen rajtunk! Attől még nem lesz jobb a világ. Ne feledjtik: ha ismeri a célját. hogy nem kovettink el hibát.ikségtink.mocs r nélkiili'.hogy el kellene hagynia a posványt. Fé|elem a hibáktÓl' a kudarctÓl. hogy mindez kcinny . hogy rettegnénk a hibáktÓl. híres amerikai showszakértó ezt gy foga|mazta: . De annak az életnek.Igaz emberekre van szi.it:t t.cdi-q >elmegy<''' Akiben él egy cél.lrll It.bb is el tudom dcinteni . egyszeriben minden fontossá válik. hanem arről.. és választja el egymástől. ha felelósséget vlilllrllrlr t rtt ttt:t1'. mivel tudja. Nincsenek t bbé lényegtelen dolgok. hogy hegymenetben minden folosleges kilÓ által sorsdcintóperceket veszíthet. minden részlet fontossá válik. aki azt mondja: . Csak akkor érezzuk. hogy nem tudjuk. a szabadságtől. Egy profi soha nem gondolkodik így. Így aztán mindenkt azza| fog|a|kozik. hogy d ntéseiben a félelem befolyásolja! Kudarc nincs. akik állják a szavukat. Igen. hogy beszéljtink és dlmodozzunk egy . mi tartja vissza a legtobb embert.'Ha valami csak egy kicsit rossz' az még tudja' hogy jobban tenné.A nagy célok nem engeclik nrcg. hogy va|ami majd csak torténni fog. tis tlte gkcresné a legjobb utat a napos oldalra. dulők k rtilbe|Í.Késő. amelynek érezzuk az érÍelmét. A hibák jok Anélkti| kell cselekedntink. hogy nem adjuk fel.Szerintem kudarc nem |étezik. hogy méltatlanul' jelentéktelen lényként tengódjiink. tlt. hogy valÓjában mit je|entazélet. hogy onmaguknak és másoknak csalÓdást okoznak.. oprah Winfrey.hogy vállalja a felelósséget a saját tehetségéértés a saját álmai valÓra vá|tásáért.. vildgről.Egy kilÓ trilsrily még nem baj''. sót még a mocsár brízét is. nem v(íltoztat semmin. Hiszen soha nem lehet kudarcnak nevezni azt. Tehát dcintson most! 4' Minden fontossá vá|ik annak.. a saját lehetőségeinktÓ1 meggátolbennlinket abban. attől. amelyet megálmodott? A félelem. azaz. ha mindent beleadunk. és hogyan t ltse el a lehetó leg204 zott". hogy nyertesként járjon a világban. Nehéz dolo-q fejleszteni nmagunkat. A maximumot kell ny jtanunk. és az élettinknek van értelme. Soha ne engccljiik' |ttlgy irz (tIrclcgi. Már megállapítottuk: mindennek az alapja a határozott dcjntés. Itt az idó." Az embereket elégedettségi fokuk és ke. hanem arról az elhatározásr l' amelyet mindenkinek onmagának kell meghoznia. Vegytik például a profi kerékpárost. vagy még jobban eltávolítja attÓl. siillyctl. hogy elhagyjuk a megszokott kornyezetet. Ne engedje.rryclrlrcssÚgiik kiil(irlbtzteti meg.lt'lt. hogyan tegye a brízt elviselhetóvé. 205 . A saját lehetőségein beltil mindenkinek cselekednie kcll' Itt nem arről van sző. minden marad a régiben. jÓl o|vasta. de ennél még sokkal nehezebb lassan elsorvadni. hogy kínos helyzetbe kertilnek.. hiszen valami vagy kozelebb viszi a céljához. lrlzlrr:. ha (most) nem dijnt.Mélyen magában mindenki érzi. A félelem rossz tanácsado Tudja. . hogy megprÓbálunk valamit. mikcizben lassart. hogy azt az életet élje. Heinz Kcirner ír1a J nos címrík nyvében: . Kudarc tehát nincsen. Azért éljen' hogy gy6zzon! kellemesebben az idót. Íl'iggetlenséget? Nem kétséges.. Csak cinmagát csapja be az. És kozben napről napra mélyebbre siillyediink a mocsárban. .

korának leggazdagabb embere: . A lényeg nem a hibák elkeriilése. arnelyet most kell megoldanunk. Watsont megkérdezték' mi az Litja vállalaton bclÜli elÓ. Es itt válnak szét az eltéró szemléletek. hanem ajci irány felé egy nagy ugrást kell tennie.ilnek ki: o o o o o 7 4 száza|ékuk vállalkoző. Csak fel kell ismernÍjnk. Minden fontos! o Koveti azt az elvet. feltilmiil min. .l). de hihetetlcniil kitágul az életijnk.ltirrk.l.. ho. Sok hátrány és kockázat is adodhat abbÓl.Nem kudarcrő| van itt sző. A siker felé vezetó rjt hibákkal van kikovezvc.'' A sikeres emberek t Neengedje'hogyhatalrnábakerítscllk()(.r. Minden tapasztalat és élrnényahhoz a fcladathoz visz kozelebb. aki semmit sem csinál Egyik mentoroÍn SZerint: . gunkat.ey ismét megismertem egy mÓdját annak.11'1 ('slrk lrkkor Csak az nem kovet el hibát. hogy szinte csak akkor van esélye milliomossá válni. fejlesztj|ik ma. Ugyanakkor a ne-eatív StatiSZtikában is ó áll az első helyen. den elkcivetett hiba a segítsőgiinkre lesz. rijabb emberek' jabb lehet ségek felé vezet minket.ve(liil tn dijnti el. ahogyan azizző|ámpa nem mrikcjdik.Egy. Ezért mondta Paul Getty.l eltekintve. hanem a cél lelkiismeretes megvalősítása' Lehet. teltÓ. ha van egy párt|og(lItk' rtte t..tl:t1r.hogy . A jutalorn. az egy senki. ha on vállalkozÓ lesz.eia. rnint a legtobbszor melléltvó focista. mint a legjobbal! o Ha a célt isme ri. Minden más értelmet kap abban a pillanatban.rrr!Nittcs Ir. észrevcszi a lehetóségeket is.' Nagyon fontos. azt válaszolta: .nyihibát!''. Ugyanis t bbvállalatot alapítunk''. barátai érdeklődésére. Nem elég elindulnia ajő irányba. ha nem fÓlrink a tévedésektÓ.l\.It.|/l. mint egy minimális koI-tcc1lt.bbre jutásnak. ktjzolte: .t il IllcIltor kcpcs a le-et bbet kihozni belÓ. nincs semmije. Hirteler-r a k rnyezett-inkct is ntásképpen látjuk' ha felisnertÜk az tsszeftiggéseket.e az osszefti. mekkora a milliomossá válás esélye? A németországi milliomosok a kovetkezőszakmáből keri. . Nagyon gazdaggá válni csak vállalkozÓként lehet. hogy: Aki nen kockiiztat' aZ lle nl csinál semmit.. Valoban vágyik az anyagi fÜggetlenségre? E kérdésrnegválaszolásához elószor nézzuk meg. Elószor is azt.l. akit a m ltban megismerti-ink. Min. o Azért játszik. (t:Í eg.v mcgríll-(. cle hog. hogy n sok őtmenetileg sikeresen feltartőztatjrik. az izzőlámpa feltal álőja.ha saját '''. |0 száza|ékuk vezetómenedzser (a legfelsó vezetíi rétegbÓ.It':ttItttt|' r. csak arrÓl. re Val] sziikség. o Nem fél attÓl' hogy hibázik.. ugyanakkor négy milliornosbÓl három a vállalkozői rétegbÓ1 kcriil ki. mint egy kicsit takarékoskodni vagy befektetni. Véleménye néha igcrr rclsszttlcsik.|1 1. arnely ilyen beállítottság mellett ránk vár.lben kíván él- Másodszor: a rneggazdagodásra leginkább a vállalkozÓk esélyesek. hogy anyagi fliggetlensé. jele ntést kap. valÓdi nagy vagyont csak akkor tudunk felépíteni.. den képzeletet! Gerd Mijller.egéseket' De ebbc a stádiurnba csak akkorjutunk el. Aki nem adja fel. a híres német focista. Rajtunk rn lik' ho.Kcivessen e l kétszer anya rténete mindi-e a hibák tcirténete is' Edison. 0 százalékuk szabadfoglalkozásri (elsósorban orvosok' építészek. E'z a felsorolás két dolgot mutat.r. Minden ember. ha foIyamatosan és konzekvensen tanulunk.rtt érzijnk igazi elégedettséget...l|'|'ltlI megalázÓbb. Fontos tanács MiclÓtb ni! hozzot^l dontést arrÓl. nerr-t kockáztatsz eleget' és nem hozod ki nraglrt|llril lr le gjtllrbat. ha vállalkoző. mintegy ki lencezer félresikerÜlt kísérlete után. 1 százalékuk egyéb.ay felismerjiik.ha mindcnt llt.. arra aZ utőkor mint jelentós személyiségrefog visszaemlékezni. hogy nyerje n. 206 o Soha ne elégedjen mcg kcvesebbel. illetve alkalmazottként csak abban aZ esetben.Csak nem akarsz tízezredszer is kudarcot vallani?''.Ha nenl kiivt'tsz L'| |rrlllit. ha nagy cégek felsó vezetésének ta. Mindcz őrtclmet.lt. l Í'igyvédek)' 5 száza|ékuk iigynok. cz azt jclenti. hogy a legjobbat kell tnmagábÓl kihoznia. o A legkisebb részlet is jelentóséget kap.két kivé. clc csak a pártfogÓnktÓl hallunk olyasmit. amikor megszabadultunk a félclmeinkt<i.tIrrlt.. És minden egyes kísérletemrévénkozelebb kertilok a felfedezésemhez. 201 . hogy a legt bb gÓl az ó nevéhez f(Íz6dtk. Amikor az IBM alapítÓját' Thomas J. azzal vonu|t be a futball t rténelmébe.

amelyre a pénziigyi biztonság érdekébenmár nincs sziiksége. egy kivétellel: jÓval korábban keresnék magamnak egy jő tanácsadőt. hogy ne kcivessiink cl hibákat.iggetlensé ghez vezetílegfontosabb lépésennek tudatos elhatározása. a pénztigyi tervezés.egy olyan k rnyezet kialakítása' amely a legmesszebbmenÓkig támogatja Ont. 4.tIt. hogy mindent hagy a régiben. akkor is határozott. hogy nem várt események mindig bekovetkeznek.Ha rijrakezdeném. hogy van értel. de ha megfelelóen felkésztiltÜnk rá. ha látjuk a célt.:.azért játszunk. Ér$en a pénzhez: most éljen. hanem az.'' hiszen: 1. Akkor ismeri fel a saját magában rejló lehetőségeket.egetlenséghez v ezet6 ton választhat kcizepes és magas kockázatrj befektetéseket. 3.|/. amely rcimet okozott és érezte. Az anyagi biztonsághoz keressen |2 száza|ékos hozamií. azegészségének. Arisztotle onassistÓl származlk a mondás: . mit tartogat számunkra a SorS. Ha nem kcjvet el folyamatosan hibákat. Inegtette.ajÓ lelkiállapotának és a családjának. '.kéje Abban biztos lehet. Az anyagi védettségaz er6 pozíciÓjába helyezi ont. Vagy cs kkentjiik vágyainkat' vagy nciveljÜk lehetóségeinket. ha azza| foglalkozunk' amit szerett.tt rrriir. mindkettőt megteszed. 209 . még a sorscsapásokat is stílusosan tudjuk fogadni. EgyedÍil tn donti el. lÓsítsuk a célunkat. hogy nem kockáztat eleget. a cé|ok a megoldás felé irányítanak.A kovetkező fejezette| abban szeretnék segíteni onnek. hogy rrycriiirrk. és ennek is csak 50 száza|ékát invesztá|ja' Igazán jők csak akkor vagyunk. hogy hagyja-e magát az ritrÓl |etéríteni.ttlstir'. a. egyszerre észrevessztik . ':' A Íejezet |egÍontosabb gondolatai a a o o o o o o o o o o o o o o A boldogsághoz két t vezet. az annak a jele. hogy ha már egyszer dcjntcjtt. mindent ugyanrigy csinálnék. Az any agi fti. hogy valamennyihavikiadását mataiből fedezni tudja./''. Aki leírta céljait' és dcjntést hozott.r Iclrt. de csak azt at(kéthasználja fel. de készítse eló a vójét is! Az anyagi védettségeléréséhezlehetÓ1eg kockázat nélktil kelI befektetnie. ka- o Az me annak.e kct is. A siker egyik legfontosabb kritériuma. ha hosszabb ideig dolgozott egy feladaton. Ha bolcs vagy. Nem tudhatjuk. hacélunk van. ami tntol telik. Ne engedjtik. 2. re nagyon oda kell figyelnie. Minél elÓtb meg kell teremtenie azanyagtvédettséget.ink. Ha most nem dcint. Mindaddig. minden fontossá válik' ha cé|unk vaIr. nehogy meggondolja magát. ||| \() sz:tz. viszonylag b iZtoS befektetéseket.. j anyagi fi. és nem teSZ meg mindent. amit csinál. Ezze|tartoz|konmagának. hogy az nelégtiltség rirrii lcgycrl rirjtunk! Nem az a lényeg. tÓ. Az anyagi biztonság aztjelenti. amíg nem érte el az anyagi védettséget.k. hogy megva. ': : .

iijságcikkekbÓ1. amely kikényszerítia sikert. de minden ember élete példa a t bbiek saímcíra. Es ha a prob|émák elszaporodnak' pillanatok alatt képesek vagyunk elfelejteni még a legnemesebb fogadkozásokat is. és ki akarja prőbálni azerejét' Megkér egy gyengébb személyt... |ehűzzák. hogy jelenlegik rnyezete nem felel meg ennek az elvárásnak. A kiiltlnosen sikeres emberek 99 száza|ékának van vagy volt mentora. A nehézségis tobbnyire . Azt gondoljuk. és azza| to|ti el egész hátralévó életét. rad. mentorra is. Legutolső pártfogőm egy milliárdos volt. Melvik utat vdlasztia? Három Íontos csoport Sziiksége van példaképekre. hogy htizza le.hogy a szegénységrÓ1 Fizikai t rvényszerÍíség' hogy konnyebb valakit lefelé. Ez akifejezéS a Sport teriiletéról származik. Fenn áll egy asztal tetején. olyan emberekre' akiknek a sikereit megfigyelheti. a napi gondok a legtÓbb embert visszah zzák. Pedig kisgyermekkorunktÓl fogva utánzással tanulunk.sy nem feledteti el. rokonaink és ismeróseink hatása sokkal erósebb. Hosszri távon semmi esélye a gyózelemElÓbb-utőbb re.A mentor és a szakértcÍihá|ozat Ha szegény emberekkel veszi korÍjl magát' on is szegény mapanaszkodik. és lassan gyis elfogy azere1e. Hajlamosak vagyunk tri|értékelnicinmagunkat. Baráti koriink. és olyan iránybÓl. Attől. embert bardtj ről. amely nemho. Vajon ki nyer? 210 - 2tl .utánzásának'' zéséneknevezik." Richard DeVos . már egészen másként látjuk a dolgot.jletén! Gyríjtse Össze az illetóvel kapcsolatos valamennyi informáciÓt konyvekbÓ1. a k rnyezet befolyásával szemben elég erős egyéniségek vagyunk. Ez ktnnyebben megy' mint gondolná! Sztiksége |eszegy p rfogőra. nia. ami fájda|mat okoz. gazdag |esz. Sajnos.hiszen a másiknak csak bele kell Önbe csimpaszkod. Ha gazdagabb emberekke| érintkezik. Á legfontosabb olyan heLyzetet teremteni. hogy a probléma egyben a fejlódésre valő lehetóséget is magával hozza. Egy hozzá hasonlő szemé1yiséggeleltoltttt hat hÓnap alatt tobbet lehet tanulni.A siker ezt a technikáját a kivdlős g modelle'.gyszerritben kifejezve: szegény emberek k ztjtt on is szegény marad. amilyen gyorsan csak lehet. Látnifogja' hogy nekik is mindig voltak példaképeik. Keresse meg a telefonszámát. Szeretném onnek megmutatni ebben a fejezetben. E. mint felfelé hrizni. Cselekednie kell. mint ahogyan az tudatosodik benn nk. hogy ezt a konyvet elo|vassa. hogyan képes a jő mentor gycikeresen megváltoztatni az életÍ'inket.éppen rosszkor'' jon. elemezheti éS utánozhatja. Hiába tudjuk Ligy általában. Akcír elrettentés. még nem lesz gazdag. amikor egy konkrét gondunk felmerijl. Képzelje el a kcivetkezó játékot. hanem ismételten figyelmezteti az ígéreteire. ki a legjobb az tn teri. ak r példaképformjában. és kérjen tÓ1e egy találkozőt. Nézze meg. Biztosan ismeri a mondást: Madarctt tollcírőL.E'mberek milliÓi álldogálnak az ton ez a7 ó saját d ntéstik.Lehet. Nem cirdongcisség példaképettalálni. mint egyébkénttíz A személyes kornyezet hatása olyan kornyezetben kell élnie.

illetve circikcisen kritikával illetik. akiknek sztikségÍ. Mi lesz így a családjával. Hiába prÓbáltam veleiobbszor beszélni. a mi|liárdos lyeztem magamnak. Gondoljon csak be|e: minél nagyobb sikcrckct ttrtl ir slr. késő. és hogyan á||ittaztn felelóssége azokkal szemben. a személyi titkár fogadott. A kastélyban nap estémet onre vesztegetnem?'' Elsó fe1indultságomban r gt n arra gondoltam. azt kérdezte: . hogyan lehet minden otletet megmások segítségével. amikor tobb mint egy év alkotÓi szabadságot engedé- benniinket? Nekem az a véleményem. szakértÓ. hogy legszívesebben megismertetném azemberek- Volt egy idószak. hogy elhatározásom így onmagában még nem e1ég á megvalősításhoz. Tudtam. ami visszatartson bennijnket. annál tobb embernek tud segíteni.ikvan a segítségére? Vannak. nak egy pártfogÓt' egy mentort. hogy hogyan lehct Ós érdemes dogozniuk egymással.hogy kizárő|ag o|yanok befolyását engedjtik érvényesiilni magunkon. o ''A legjobb mődszer meggyózódni az uralkodő intelligenciájárő|. Egytitt ebédeltem vele.t. mint Lehet. annak nincs joga tanácsokat adni. lyen szakért 6i há|őzatot. Ha kevésbésikeres emberek megprÓbálják lebeszé|ni a tervérÓ1. Az e|lentétek nem kizárják. Egy londoni szemináriumon egy amerikai milliárdos tartott beszédet. ErrÓ. aki ezen a teri. és nem rejtette véka alá rossz kedvét.1'ytttitst. Csak az Önnél sikeresebbek tanácsait Íogadja meg! Legyen tehát a kornyezetében egy mentor.de rá is szorulnak.komornyikjával tudtam pár szÓt váltani. Ilyenkor terméSzeteSen érzi a felelósségét. 6 az o|ajvá||alata finanszírozásához egy milliárd dollár értékríhitelt kapott. Csak olyan emberektÓ. a kel a pénz világát. Szakértói há|őzata saját teriilettikcjn kiemelkedóen teljesító személyekbÓ1 álljon' akik a tcjbbiek iránti felelósségiiknek tudatában vannak. Elindultam hát keresni magam- egyszerÚíen ne figyeljen oda! A sikeres emberek megszív|elik a kovetkezó gondolatokat: nerejéból nem tud teuesítményt felmutatni.|)t. tnnek pedigjoga van nem odafigyelni. amely képes magával ragadni. akik e|jutottak oda. Amikor a megbeJzélt idÓ. Ennek |egegyszerrJíbb mÓdja' ha sikeres emberekkel veszi koriil magát.bb cé|1a az volt.ey gondolja.bb pedig példaképek. Sikeres emberekkel koriilvéve konnyebb sikert elérni. Inég nem kell a megsegített tanácsait is meghallgatnia. 2r2 zt) .\/(. és segít' Elképzelhetó.jlit rjlctében elérni.Illlcgésznek.mások pénzéb6. Angol vállalkozők elótt beszélt arről. Ahhoz. Nincs rlirgyttlllr cItig:tc. fejezetben. Kiilonben trilnagy a veszélye annak.jleten már kiemelkedót teljeSített. moSt azonnal elmegyek. elhatároztam' hogy megnyerem mentoromnak. nem kapcsoltakáthozzá.tcl' ttlint a megszerzett gazdagságot és sikert megosztani az.inkon kíviil nincs. ha megnézziik a kcirnyezetében lévó férfiakat. Hetedszeri hívásomnál végre sikertilt személyesen beszélnem vele.t scgít. Ennek legfÓ. Annak idején' amikor valÓsítani egy barrel olaj 40 dollárrÓl 8-ra zuhant. rttcr. hogy nem azza| tcjrődi. hogy hogyan lehet felépíteniegy i anappalésazé1szakavagyatélésanylir. a lelkiismereti.kttttttr||(.ben felhívtam. és elvezetett a szobámba. o Aki o o A ktil nbilzó tanfolyamokon valő részvétela legegyszerritb mÓdja annak' hogy érdekes embereket ismerjÍink meg..zt. VenkésÓ.l is szÓ lesz ebben a fejezetben. majd adott egy telefonos idópontot. Csak ne tévessze cissze a szerepeket! Az('rt.<lkklrl' irkikrrck kevesebbjtik van. Mik zben hallgattam aze|óadást.Miért kell a vasárkedvesen hogy Ahelyett. amelynek értékenyolc év alatt 800 milliÓ dollárra nótt. és sztikségem lesz valakire. akik nálunk sikeresebbek. . A mentor jelentóségét már rcszlctesen méltattam a 4. Órával déglátÓm két ijdvozolt volna. hanem kicgeszítik t.ink.'' (Niccolő Machiavelli) o Akkor keress jÓ tanácsadőt. AzÓta t bb tucat kÍilcinb ző profiltí vállal atnak sikertilt az á|ta\a k idol gozott rendszert meghonosítania.év alatt. hogy gazdag legyen. Fejlódn m kel1. amikor még nincs rá sziikséged! o Ha már eljutottunk odáig. Kevesebb mint l000 dollár saját tÓtébÓ1 alapította meg olajvállalatát. csak a titkárnójével és a fő.bb jelent meg. akik nap mint nap kcirt-ilvesznek Pátfogőm. mit szőlnak a t bbio ek. hogy találjak magamnak egy o|yan elfoglaltságot.l kérdezzen. ahoví on eljutni szeretne. Sziiksége van egy o|yan szakért(íkb(Íl állő kornyezetre. amely cjrommel és lelkesedéssel tcj|t el. hogy ellentmondást érez a segítség és a sikeres emberekkel valÓ kommunikáciÓ kozott.k há|ózata. ezek a kijelentések tril radikálisak. Így jutottam el odáig. e|ószcir jÓl kell magát éreznie a gazdagságban. Most arről lesz sző. Ez az ambiyalencia természetes jelenség. De hová tartoznak azok. hogy gáto|nak továbbhaladásban. akik nemcsak hogy igénylik az tn segítsé-gét. Meghívott két napra skőciai kastélyába: vasárnap este l8 Órá- - ra kellett megérkeznem.

ezt az embert soha nem sikerti|t volna megnyernem. és korán reggel hagyja e| aházamat|. akkor sziiksége van valakire. Mielőtt vele megismerkedtem. a legjobb nevelÓ. Minél jobb és e r e tl m ény e s e b b. és tudnak-e intenzíven egyiitt dolgozrti. hogy csak tesztelni akar? Vizsgá|ja a tííríképességemet? Arről meggy6z6dhetett.kh z tartoznak a legjobb diákok. Nézziik példáu| utolső mentoromat. akkor pakolja a holmiját. ban. mive| elhatároztam.lősekre: Milyen értéketjelenthet Ón a ptírtfugőjának? Mit tehet on a mentoráért? Ez a kérdésis a kreativi- Hogyan talá| mentort. ahogyan mondja.ylrrr valakire van sztiksége. rőlag a saját feladataimra akarok koncentrálni' elváltak iitjaink.után. A kovetkezó hat hÓnapban ttjbbet tanultam a nagytókével kapcsolatban.A leghasznosabb e kettő kombináciőja. nem is nyerhet. majd éjjel fél három k<jrtil.sakhogy jovetelemnek egész más volt: célja tanulni akartam. és hogyan vise|kedjék ve!e? A sikeres emberek 99 száza|ékának volt Vagy van támogatÓja. Szeretné fe|ismerni onben azt a szellemet. e k. most mondja el néhány sző. mint tn. 2' Gondo|ja át. hogy kizá. Leírtam és vizua|izáltam a célomat. A mentor iránt teljes bizalomma| kcll visc|tctni' arni néha nagyon nehéz. amely ót magát is sikeressé tette. De ha elótte nem lettem volna t kéletesen tisztában azza|. míg az ó segítségévelátléptem a havi l 00 ezer márkás jovede|mi Szintet. egy maroknyi sikeres embernek kciszonhetem. és sikerÍil ót a ktzos munkára is megnyernie. jcivedelmem évi l00 000 márka alatt vo|t. Ezértnaprő|napra rendszeresen írjon a siker. hogy mindezt miért csinálja. ha on kitartő és kreatív. A kovetkezóoldalakon l7 praktikus tanácsot talál.. Ha meggyóz. írja |e. aZ nem is olyan lényeges. Mentora tudja. Tíz perce van. Ne keseredjen el. an ná I ki e m e Lk e dőb b p cí r fo g ő i l e s zn.. hogyan tudott felépíteni nyolc év alatt egy nyo|cszáz milliő dolláros céget gy' hogy elótte fogalma sem volt az o|ajrólr? Jő| tippelt. és bántő dolgokat kérdezett. és megérttette velem a siker titkait. amit sziikséges.le szeretné megtanulni Citletei megvalősításának legjobb mÓdját. Végiilelmesé|te egy-két személyes élményét. 214 3. hogy a legkiemelkedÓtbek foglalkozzanak veltink. Ha nem. amit a pénzrÓ. Elsó mentorom fektette le az alapokat. Bodo. Valamennyi pártfogőmra hálával gondolok vissza. A mentornak arrÓ| is meg kell győzódnie. ő tanított meg takarékoskodni. hogy sok mindent kibírok. Mindent. hogy tÓ. miért Van szuksége mentorrÍl! Legyen koriiltekintóa pártfogÓ. a szenvedélyt. miért vi- nem szoktam hozzá 1.ilt meggyóznom.1|y enbánásm<lclhtlz. hogy mit várhatok én magátől. hanem az. Mindenképpen tudni akarta. Két le- selkedik így. Ne felejtse. hogy bízhat-e azi||etG ben. Mit gondol. Mindenkinek vannak erósségei és lehetósége arra. Így kcinnyebben megta|álja a megfeleló személyt. A . hogy kész-e mindig megténni azt. koz lte: . A dontó tehát nem aZ. A mentornak éreznie kell onben az e|szántságot. hogy mások érdekébenhasznosítsa azokat. aki sokkal sikeresebb. rnegprÓbálom kitalálni. (. mint egész addigi életemben. akik hajlandÓak voltak engem pártfogolni. hetósége van: vagy fel tud már mutatni kezdeti sikereket. mit tehet Ön a mentoráért! tásához szől. és tn nem fogja feladni. Másként szőlva: a legjobb diákok kapják a legjobb mentorokat.kiválasztlisiirr. aki támogatja. Az illetónek kiválő pártfogÓi voltak. Le|kesedésre és meggycízo indokokra Van sztjksége Nagyon fontos egy otlet m gott érezni alelkesedést. és vastag a bór a képemen. hogy az otlet jÓ. Lehet.kiszemelt'' mentorral csak akkor tudja felvcnni a kapcsolatot. orákon kereszttil csak sértegetett. naplÓjába! Találjon választ a mindent eldijntó kér. Elhatároztarrr. 2r5 ..Jől van. De gondoljon mindig arra: ha semmit nem kockáztat. Válogasson gondosan! Gyózódjcin rtlcg lrrrtil. ( )l. tobbek kcjzcjtt Constantin Gratsos' Aristoteles onassis régi barátja. hiszen a mentor segítségévela cé|hoz vezetó t rigyis változik (végtil is ezért keres pátfogőt).jő. és alapítottunk egyiitt egy vállalatot. illctvc cily trlyltlt szcIltÓlyre' aki éppen azt a képességett kéletesítette saját rnaglilllrrl' lttltclyrc Orl is szeretne Szert tenni. amit mond.l tudok. vagy nagyon meggy6z6 a fellépése. az onassis Shipping Lines elncike. Egy idő.il. Kcirtilbeliil két évbe tellett. Ha egy egész élet (Sót tobb emberélet) sikereit éS tapasztalatait szeretné néhány év alatt magáévá tenni. tudni akarja. hogy miért fecséreltem el az elm lt évemet. Hogy mit mond. ha nem nyeri meg azonnal saját tertiletének a világ legjobb mentorát! Fel kell nóntjnk ahhoz. hogy mit aka r ok. rám mutatva azujjáva|. Sikeri. és egyáltalán mit akar tÓlem. Szeretné megtudni.

' 9.. 6. ne legyen szkeptikus! Bízzon mentorában és az ógondolataiban! Bizalom nélkiila pártfogolás nem m kÖdik. hiszen soha nyomás alá keri'il.tz (. Ha mégis beszélgetni szeretne vele a projektjével kapcsolatos problémákrÓl. jtlltll l(X) rnilliÓnak az 50 száza|éka' mint 50 ezernek a l00 szlizlrl(. jől csengó névre milyen gyorsan megnyílnak a kapuk.bb-utőbb cé|ba ér. Hiszen ez a folyamat értelme! Szokjon hozzá. ]elkesedéssel. hogy néhány h<inapig is várnia kell.aki valami kti. hogy minden problémát három megoldási variáciőval mutasson be. hogy elóbb-utÓbb a kérdésekz mét egyedtil is megválaszolja. Mielótt a mentor elkezdene Önnel komolyan foglalkozni. és kérdezze meg mentorát. Ezutánkérdezze meg magátÓl' hogy vajon a mentora mit válaszolt volna. z. A mentor e|einte csak Vizsgá|odik Gondoljon csak bele' hogyan. hogy mit akar kérdezni! Mielón feltesz egy kérdést. Szinte automatikusan hitelképesnek nyilvánítjákazt. Soha ne mutasson kétségeta tervei iránt! Ha mentora megérzi a bizony- 10' Érdek|ódjonl Figyeljen mindig nyitott ésszel és szívvel. esetleg maga is meg tudja-e válaszolni. Lehet. és megnyeri magának.t. ezek megvalősításához rendelkezik elegendó kitartáSSal.iksége. és nem utolsÓsorban: konnyebben jutbanki hitelhez. Azuzleti kotődés csak tovább erósíti Irrcrrtrlr'lilrtlz |Úííclcl crnberi kapcso |atát. 5. hogy nagy céljai vannak. Áttjon ál|andÓ kapcso|atban mentoríiVi||! het' hogy eznehezére esik. ezért tesztel i. e|6tte gy6z6djcin meg arrÓl. Ha beszél vele. kreatív mődon továbbra is ír és telefonál. hogy a tárgyaláshoz kcjrtilbelti| mennyi idóre lesz szi. amilyen. rcigtcin mutasSon legalább három-négy megoldási lehetóséget. elÓ. hogy idót szán tnre. lon|egeset szeretne elérni. akiegy ilyen jelentós személyiségetmeg tudott nyernia cége számára. Pedig miért pazarolná va|aki adrága idejét olyasmire. hiszen a probléma természetes része minden o|yan ember életének. tésére. de ha jobbaIt l)cIt.gondolja át. hogy képes ezeket egyediil is megoldani.ha a nehézségekhelyett az tn 1ő tulajdonságainak kiféjlesz- Amikor csak tudja. szen valÓszín tn a mentor számára akkor válik érdekessé. gezni.lgcbcn! Le..egy gondolata vagy megoldási mÓdja' de ne feledje. hogy éppenez a fajta gondolkodásmÓd tette ót olyan sikeressé. amirÓ. ha éreztetni tudja.l nincs meggy 6z6dve. amíg személyesen találkoznak.mint az oné.)tt cr.tItrttrls. hanem hogy kihozzaonbo| a pozitíVumokat Ne terhelje mentorát a problémáival. hogy legycrr t. nbizalommal.Ezért elkezd onre nyomáSt gyakorolni. hogy tanulhasson tÓ1e. így válik saját mentorává. Tcibbnyire így el is tudja intézni az iigyeit' és nem is kella mentorát igénybe vennie. jobban nem lehet megismerni egy ember igazi természetét. hogy Ön azt mondja: . De ha nem adja fel' és ha szimpatikus. Biztos lehet abban. Ajánlja fel mentorának.1''tl1111.kir.. hogy a céges lcvélpapír l-ejlécénszerepló. hihogy 6 azid6rjobban becstili.képességeit. ismernie kell az értékeít.szívtelen és udvariatlan alak''.sz(tt|:l. Gyízze me? mentortít az er6s jellemérő.csiszolására koncentrálnak.. Nagyon a|aposan gondo|ja át. Kímé|jementora idejét! PártfogÓjának ideje drágább és értékesebb. Err 6| akar meggy ózódni. Majd meglátja. amíg az elsó krízis bekovetkezik. Használjon ki minden lehetóséget. mert egy Sokak által ismert és tiszteIt ember jeIenIeítc ltz ()tt 1lrcsztízsét is automatikusan megn veli. prÓbálja meg a talanságot. A pártfogo fe|adata nem a prob|émák mego|dása. hogy on nem megfele16 afe|adatra.l azzal. inkább arra figyeljen.i.idvozolt'' engem pártfogőm a skőciai kasté|yában. Legyen kitarto! Bizonyos koriilmények k<jzott hÓnapclkig is eltarthat. Sót előfordulhat. Hihetetlen. A mentornak nincs ideje kivárni. és tartsa magára nézye ezt kote|ezónek. hogy idónként teueSen idegennek és logikátlannak trínik az on számára mentorának egy. aztfogjagondolni. Azért is érdemes pártfogőjával kcjz scIr viillallrttlt alapítani. kosz nje meg mentorának. mire pártfogÓját megnyeri. és hajlandÓ is az ehhez sziikséges munkát elvé.4. hogy nem alka|matlan-e számára az idópont! Ktizti|je azt is. hogy az egytittlét mindkét félnek cir met okozzon! Sokkal hasznosabban tudiák elt lteni azid6t. melyik megoldást tartja a legjobbnak' zt6 2r'7 . Lehet. mint amikor 8.. esetleg ktild neki egy-egy ajándékot. hogy mentora tudja' onnek problémái vannak.

furcsának találja' hogy sikeres emberek milyen gyorsan változtatják a véleménytiket.. így meggyízheti arrő|.A'' mÓdszert tartják jÓnak. hogy a tanulÓk tril magas elváráso' kat állítanak fel tanáraikkal szemben. IJtánozza nyugodtan mentorát! Nem baj. hogy Onnek igaza van. - 15. 219 218 . hogy késÓ. Pedig ez egy je|zés lehet. hogy a gondolkodásmÓdját és az érzéseitis átvegye. ami tntÓ1te|ik.tlt()ra Ininden vá. netlinket! Ezért mindig válaszoljon. hogy pénzzel tomje meg mind a saját zsebét.ilsz-1rrIryalja vírrakozásait: gyorsabb és sikeresebb lett. hogy mennyire megbecsÍ. legyen kreatív! Figyeljen arra. mint ó. Ez segít tnnek abban.. éS nem azt bizonygatni neki. mert szereti. Igyekezzen. Szivacsként szívjon fel minden tudást.. Gondoskodjon arrÓl. hogy valÓban megtesz mindent.le. Ami az ajándékokat illeti. Számos sikeres emberre je||emz6. Igy eléri' hogy pártfogőja továbbra is szívesen segít. hogy milyen értékes volt az on számára egy-egy be. mert gy gondolja. mind a mcnt()riiL1l. vagy ktildtink egy faxot. de egy ttal legyen Iaza' feszi-iltségmentes.beszélijnk''.le' és nem emlékmíívetemelni a számára. Mutasson lelkesedést! Ereztesse mentoráVal. testbeszédét. hogy sikere s! rakozását.elsajátítani a gondolkodásm(lcl. Nyerje meg pártfogójának szívét! Ne szégyellje megajándékozni! Írjon neki koszcinő |eveleket és faxokat. . 1. elfogadjuk az 6 érzésvi|ágát is. ha tulajdonképpen nincs is mit mondania.l6' Ne keresse a Sebezhetó pontját! 13.Hogy sikertil-e megnyemie a szimpáti áját. amelyekben kcizli ve|e. Azt is koz lje' ha valami nem mrj. azt javasolja mentorának' hogy hétfón l0 őrára bemegy hozzá az irodába. Utánozza mentorát.ey igazi partnerkapcsolattá. Ne tartsa vissza a dicsÓretet csak azért. hogy mentora gyis tudja. hogy mentora mit szeret. amit csinál. Adjon visszaje|zést! tanácsai' ezért folyamatosan tájékoztassa ót a dolgok állásáről. IdÓ. de ugyanakkor szőrakoztassa is a mentorát. ha észreveszi. 1 14' Há|áját azza| mutassa ki. hogy a saját eríísségeitfelépítse. ahogyan azt on akarja.il az a dcintó. hogy egyÍjttm kÖdést-ik az 6 számára is oromet jelentsen. hogy az igazságot saját érdekÍ. Ekkor is reagáljon azonnal. másnap a. hogy milyen eredményt hoznak a Senki nem mondta' hogy pártfogÓjának tokéletesnek kell lennie. Ha Üzenetet kap. ha li'liiIrrrti Iill lllt.hogy tr. beszé| éS oltozk dik. Dicsérje mentorát. Ne várjon t kéleteset.]<cidik. A hála kifejezésének legjobb mÓdja. hogy gyóztessel van dolga! Mentora természetesen tudni szeretné. De gondoljon arra. Lehet. mint amire képesnek tartotta Örrt. ahányszor csak lehet.bb ek zben soha ne feledien el hÍílenni nmaghoz! a saját lábára álljon.iiit! Mirrcl hamarabb sikertil. Egyedi. az csak onto1 ftigg.ili mentora idejét.. Tegyiik fel. Gorti|tlskrxl-jtlrr lrlrtil. és lepje meg vele! Ajándékozzon neki érdekes ritkaságokat! Lehet. Adjon visszajelzést. de nem tudjuk. amilyen gyorsan csak lehet. inkább legyen nyílt' és vegye tudomásul pártfogőja hibáit! Az erósségeire koncentráljon' ne a gyengéire! Végtil is tanulni akar tÓ. de maradjon htÍ onmagához! Figyelje mentorát. Például ha egyi.ikszerint értelmezik. A tanulás egyben utánzást is jeIent.}<oz nként adjon visszacsatolást arrÓl. hogy továbbra is hisz a cé|jában. szélgetés. Ha átvesszÍik egy másik ember beszédfordulatait. de soha ne hízelegjen! A dicsérer nek szívbÓ1 kell jonnie. azza\ magunkévá tessztik.itt ebédelnek' mindig on fizesse a számlát! Sokan észérvekre hivatkozva-hagyják' hogy a mentor á||jaaszám|át: . és hihetetlentil sikeres lesz. A nevelói kapcsolatok gyakran azon buknak el. az idópont megfelel neki. Gondoljon arra: 6 is azért lett gazdag. hogy ójÓ.B''. azonnaI reagá|jon! Milyen sokszor fordul eló' hogy csak egy iizenetr gzít6ve|. Egyszer az . de esetleg nem jut ilyesmihez hozzá. hogy a kapcsolat gy alakuljon. hogy oriil a találkozásnak. utánzással tudja megtanulni. hogy az i||etó megkapta-e aZ Uze. annál gyorsabban alakul át a mentor-pártflogtlIt viszcltty e. amikor csak lehet.. Ő ktild egy faxot.Neki rigyis t bb pénZe yan.. hogy tanulni Szeretne tÓ. hogy hamar reagál! Akkor is reagá|jon. és k szcinje meg. Lepje meg mentorát azzal. Higgye el: az ószinte dicséretet szívesen hallgatja mindenki. hogy ugyan gy fut.! Lepje meg pártfogÓját azza|. De Csak így.t. 12. amellyel ki tudja fejezni. hogy az illetónek tobb pénze van. mert nincs ideje. hogy megerósítette az idópontot.

Egy jÓ mester kevésbé ragaszkodik cgy mÓdszerhez. A|akítson ki magának olyan ktirnyezetet. hosszti évek őta ismerjlik egymást. 221 Van egy titka aZ értékeskapcsolatok fenntartásának a taldlkoző elótt át kell gondolni.. kiemelkedó egyéniséggel fenntartott kapcsolat rend. amíg csak a kapcso|at fennáll. tanu|jon mentorátől. Soha ne feledje' hogy kinek koszonhetia sikereit! Há|áJátfejezzekt azzal. Az ilyen magatartás nem szőszegés. hogy ehhez elegendóen képzeÍtlegyen. mint a legt bb ember. mint egyenrang partnerek.t t'sirk akkor lehet tartős. mivel korábban az illetó mindig tigy viselkedett. az ilyen indíttatás beszé|getésekáltalában igen produktívak' 220 . haeza tcirekvés kcilcsoncis.. egészségrÓ1 vallott nézeteir6|.. Itt csak a siker számít. és szinte a t kéletességig fejlesztette onmagát. ho-ey milyen e|óny kkel tud on szolgá|ni az illetónek. Adja tovább a tudását! Segítsen a tobbieknek' adja át a tudását! Nem ke|| addig várnia. hogy egyszer csak gy érzi'jobb lenne. hogy szornyen elhízott. a fejlódés legjobb mÓdsze- PártfogÓja gyis éreztetni fogja majd. hogy másoknak segít! o o o o o o Azza|kezdje.e klrtíl rnesterfo kon építsenek ki szakértői há|ózatot. hogy minden hőnapban osszeismerkedik egy. odajott egy régi ismerós hozzánk.''. Nem lehetett nem észrevenni.inket ktzos munka. ha gy viszonyulnának egymáshoz. Állandőan meg akarta gyózni a t bbieket a saját. rugalmasság. hanem sikerorientált gondolkodás. Végiil is a helyes utat mindenkinek magának kell megtalálnia' hiszen saját életéértmindenki maga felel. amely nem vezet sikerre.. ahol e|váriák a sikert! vállalkoző barátom partiján Vettem részt. Mindenesetre. A Nemrég egyik sikeres építési néhányan már Mikcizben kisebb csoportban beszélgetttink.it. hogy a tanár-diák kapcsolat barátsággá válik. ha elérkezettnek |átja az idót' hogy ftiggetlenné váljon. hogy a hozzájuk hasonlÓ bcítllíttrttslir'ti t'rttIlt't. hogy miért hízott el annyira.i's t. Tegye fel magának a kérdést: . Mentorát ezután szakértói hálózatkiépítésévelhelyettesítheti. To- ny jtÓ. hiszen ez re.|itte k l)lcgVAn aZ a Fontos tanács Epítsen ki maga koriil szakértói hálÓzatot! Ennck egyik mÓdja.utÓbb eljon annak az ideje. Az j kapcsolat jabb izgalmas ismeretségekhez vezet. saját tertiletén kiemelkedőt ny jtÓ szemé|yiséggel.bb volt. vábbítsa mentorátÓl kapott tapasztalatait! A legjobb pártfogoltakbő| |esznek a legjobb mentorok. a veltik lefolytatott beszélgetések mindig jő érzésseltoltenek el' és motiválnak.l'V l. Az is lehet.. szemé|yiséggeI. másokkal pedig' ha nem is kot ossze benni. hogy bevált e|vekhez sokkal kitartÓbban ragaszkodnak' mint a tobbiek. a saját teriiletén kiemelkedót 17. meghívottak jÓ része a saját teri. Elószor mindig azon gondolkozzon. Atni ncrn m kcidik. A csoport egyik tagja megkérdezte tÓ1e. o A szakért6jhá]'őzat Hogyan építstikki a szakért ihá|ózatot? Néhány év Óta szokásom. azt azonnal meg kell változtatni. amiőta nem találkoztunk ' Ez a vá|tozás annál is szembetíínÓ. egy érdekes. és egyszerííenegyeztessen idópontot azi||et6 személyekkel.''.s. klk az ó legsikeresebb ismerősei' Kérjen ajánlásokat.Mit tudna on egy szakértÍiháitőzatnak felajánlani?'' Tegyen meg mindent. hogy minden hőnapban cisszeismerkedem egy. hogy megkérdezi az on által ismert legsikeresebb embert. hogy miben tudna a m siknak a haszndra lenni. elvezet a sikerhez. Meddig tartson a pártfogő-pártÍogolt kapcsolat? ElÓtb.tttIlt'tt. Ugyanakkor a sikeres emberek titkai kozé tartozik. A sikcr.iletén sikeres vállalkozÓ.. Előszor mindig a másik e|6nyén tcirjc lr |i. Egyesekkel azonnal találunk kozos pontot egy lehetséges kooperáciőhoz. Egy érdekes. Képzelje bele magát a helyzetébe! Mit tenne az 6helyében? Hogyan tudna számára hasznossá válni? Ha a másik fél is hasonlÓképpen gondolkodik. mint az egészségapostola. A kapcsolat 1egtobbjiikkel fennmarad.l! |. Egy ilyen ember elótt nincs helye a magyarázkodásnak. kíviil motiválÓ. képességiik. amíg hihetetleniil sikeres lesz.

hogy a mi barátnóink nem szeretnek fózni. az l993-as év . megvaIosítás legÍontosabb Íejezete Az elsó fejezetekben látta.Azt válaszolta. Ne hi-u-eye.t Ítrtttrlit:Ilcz. azza| már megtette az első lépéstaz anyagi fÚggetlenség felé. de a megvalősításban nagyon forttos szcrepet játszik a k rnyezet. és Úrj szokásokra teSZ Szert.l megfigyelhetné..ttl .milyenek a barátai. Ezzel a modszerrel kcinnyedén elemezhetó. hogy tudatosan tanul mások. Fedezze fel. mert még soha nem néztek meg elé. fejezet tudatosította onben: ha átgondolta eclcligi nézeteiÍ'.gunkbÓl. evési szokásait és még sok más dolgot' Ha azonban az életiinkon akarunk változtatni' tudatosítanunk kell magunkban az utánzás folyamatát. ha kcizvetlen kozelrÓ. példaképekre és szakértói há|őzatra van szi-iksége. Kiil nosebb i-eyeke. hez. Keressen életénekvalamennyi jelentós tertiletéhez egy-e. otthon' nyugodt kcirlilmények kozcitt elemezheti a tévéinterjrikat vagy az elóadásokrÓl készítettfilmet. JÓl fejezi ki ezt a gondolatot Ella Williamsnek. től. tijzetesebben kell foglalkoznia az illetósze- oA kiválÓság modellezéSe azt jelenti. Á felnótté vtilás ctzt jelenti. Hogyan telik egy napja' hogyan keresi apénzét. hogy On soha nem lehet olyan sikercs. akik támogatják a kezdeményezéseit. Az 5. amelyek egy idő után már nern is esnek nehezére' A siker kulcsa az tn kezében van. Most már nem is hadakozik' mi pedi-e orÍ'iljtink neki. hogy mire van szliksége a vagyona felépítésé./nl Fontos tanács Találjon legalább cgy példaképet' akit utiínozhat! O o o o Keressen minél t bb inforrnáciÓt az illct<ír l. hclgy mi keressiik ki azokat a személyeket.kapcsolatok. és tobb szempontből is vizsgálja me. ónem tehet rtjla' rrlcrt a barátnóje mindig olyan finomakat 6z. amely tobbet vár tÓ1tink. A gyakor|at. akikt6l hagyjuk mogttnkat befolyíLsolni. milyen a pénzhez valő viszonya! Milyen érzésekettáp|á|apénzze|.bb pedig elsajátíthatÓ egy másik embe r retorikája. hogyan viszonyul példaképe azéIet t legfontosabb teriiletéhez: cgészség. és a legjobbat hozzuk ki nma. csak így tudja saját maga forrnálni a jovójét. késÓ. olyan emberek vegyenek korijl benntinket. Az utánzásos tanulás általában tudat alattifolyamat. testbeszéde.. értékítélete. hogy a barátnód dont ar. Ós kőrte. hogy mesés vagyonra Szert tehetnek.e. hogy példaképénekmi a meggyózódése.|JÍánozza azt a Személyt." - 223 . hogy készítsen inkább vegetáriánus ételeket' de idővel belefáradt az ellenállásba.qán tud uralkodni. Kezdetben prÓbált tiltakozIri. stílusa. pénzÚgyek' azé|etértelme és ér- Példaképek: a kiválÓság modellezése mÓlyÓve l.g kozelról egy milliárdost. Pártfogőra. hogy egyszer en szívesen és ttil sokat eszel. Vagy ahogy Konfucius mondta: .néZeteit.Amerika 222 b lcs.ey példaképet! Mielótt példaképét utánozná. A legtobben csak azért nem tudják elképzelni. onfegyeImet gya.uyeléseit és utánzási StratégiájátI Nézze meg. de ha erre nincs mőd. De ne hibáztass mást azért. 't'(.. korol.'' olyan k rnyezetre van szt-ikségtink. gondolkodásmődja' érzésvilága. az gyóződései. A legjobb persze az lenne. hogy ószinték legyiink magunkhoz. Az ilyen beszéd sokaknak viccesnek tíínhet. és nem figyelték meg' hogy ó ezt hogyan csinálja...Aki a másikat legyózi. akit példaképénektekint! Minclenki uÍcínoz-a kiil nbség oÍt van. Ennél tényleg tobbet vártam tÓ]ed.t tudatosan tessz[ik. anrrál világosabbá válik' hogy az munkáját is cl tltt|Itlr r. mint. f vállalkozőnójének'' a mondása: . akik arra kényszerítenek. mert te elhíztál.Minél k(ize It.Ilyen ostobaságot nem is vagyok hajlandÓ végighallsatni. aki saját ma. Igazi hatalma annak van. rÓl' hogy te mit eszel? Mondd meg inkább azigazat. meg- zclmek.Irlr .de nálunk azi||et6 kemény kritikát kapott' Egyiktink kozolte: . az erős aki onmagát gyózi le. vagyis olyan emberekre. hogy milyen egyéniség is ő valőjában! Irja le megfi. a vagyonnal kapcsolatban. zet nélkLil átvessztik kornyezettink értékeit. Csak nem gondolod komolyan. és segítik azok megva|ősítását. ho ez. ilyenkor jÓ a videő.O".

ho.iksége. Csak azokrahallgasson. akik sikeresebbek onnél! Sikereket elérni sokkal konnvebb. annak eeyben kotelessége azokra is gondolnia. Most már tudja. amit on megkeres Ha végignézi sikeres. Az on célja. Amíg a siker azt jelenti. de legszíveseb. akiknek kevesebbjiik van. hogy milyen mődon ciri-ilhetne leginkább a pénzének?Végiil is az életben minden arrÓl szÓl. Akinek megvan ajoga és a lehetósége' hogy sokat keressen. De az biztos. aZ nagyon is tudatosan bánikjÓl vele. ame|y kényszeríti a sikerre. és milyen stratégiára van szÍ.erméSZeteSen nem azt akarom ezzel mondani. 225 'r. hogy mintlenhez hozzríjut. AdománYozzon| ''A jÓlét orcjme nem a birtoklás és az oktalan pénzszőrás. aclclig a boldogsdgfogalmá. A legt bben ugyan cir mmel segítenek a rászorulÓknak. hogy sikeresek és boldogok legytink.. amely segít nektjnk. ha sikeres emberek vesznek kcjriil benntinket. hogy aki egySzerre gazdag és boldog.ltink telik' :. amit szeret. hogy hogyan tud a másik fé|nek használni! o|yan kornyezetre van szÍ-ikségiink.A Íejezet |egfontosabb gondo|atai o o|yan helyzetet ke|| |étrehoznia.l szívesen hagyja magát befolyásolni. A . hogy a legjobbakká váIjunk. hogy gazdagságukat mindig megosztották másokkal.eot egyszerre építsefel. f. hanem a vagyon b lcs felhasználása. Ezek az emberek né|y há|át éreztek mindazért' amit elérhettek. hogy meg|epi majd a kovetkezó stratégia kiindulőpontja. és tulajdonosát arra kotelezi. akiktÓ. és a tobbi ember iránti felelósségiik is tudatosodott benntik. tatni. Lehet.n azt értjiik.hogy a saját vagyonát felépítse. hogy pénzzel kapcsolatos régi nézeteit hogyan tudja megvá|toz. amennyire csak tÓ. a híres acélmágnástől származik a mondás: ''A szent és becslilnivalő.'' Miguel de Ceruantes: Don Quijote Szeretné tudni. a Keresse azokat az embereket. hogy s:ereti is a:r. Másoknak is jár. hogy minden gazdag emberjől bánik a pénzével. amit megkapott. de az eredmény bizonyára majd leny gozi ont. A szakértói há|őzatkiépítésénél elósz r mindig arra gondoljon. Andrew jÓlét bósége Carnegie. boldog emberek élet tját' látnifogja. hogy saját lehetőségeivel egész életénát a társadalom hasznára legyen''.tÓ1.ey a gazdagságot és a boldogsá.

akimegtanulta.utÓbb magányos. olyanok is vannak. Elmrilik a szomor ság és a depressziÓ' ha saját bajaink helyett kornyezettinkre figye. a világ nagyobbik részébengazdagnak számít. vajon miért van ez így.'' Hosszti idónek kellett eltelnie odáig. Sikeres emberek szokása. De a fÓldnek elószcir be kell bizonyítania. akik legszívesebben nagy nyilvá. Hogy van az. amitaz ember csinál? Nem azért adakoznak a tobbiek. jiik minden pénziinket. hogy ettő1jÓl. j Adnijo van elfoglalva. és másoktÓl is megkérdezem. ameIyekre nincs tudományos magyarázat.l. hogy azok. Aki csak magával A jcivedelem tizedrésze Az Őtestamentum idején Izrael népének volt egy olyan szokása. Ha másoknak ny jtunk támaszt. Nemcsak boldogabbak a pénzÍikkel.'cu'6 szívve|. hogy segítségetkapott. nek szert. Tobb van annak. és akkor lesz miból aratnunk. nem mindcn egoizmus.i<il rrlcgfontolt egoizmusből adakoznak. de ténylegesen is egyre tobb pénziik lesz. akik mindent maguknak tartanak meg. Hogy lehet 90 száza|ék t bb. érezzékmagukat? Ez a fllozofálás a rászorultat hidegen hagyja. milyen helyzetben van. Némelyek annyira elidegenednek a kornyezetiiktÓ. meg akart gyóz6dni arrő|.'Boldog. Templeton már akkor adományoztak. De végtil iS. mi is megérkeztink. viseltetnek mások gondjai iránt. mint Carnegie.Egy további tizedet félretettek a kcivetkezí évre. hogy a pénzhez jutáS legbiztosabb tja' ha előszor mi adunk''. Természetesen az is elófordul. Ier.vagyis elfogyaszthatjuk a vetómagot is de félre is tehettink belÓ1e. Pénzzel kapcsolatos tanácsát érdemes megfogadni: . mire a vadászből megtelepedett foldmrjíves lett. akik szegényebbek. hogy ezáltal is erósítsék azt. hosszrj távon jÓval nagyobb vagyonra teSZ. Fejlódése során minden ember szembekeriil hasonlÓ provokatív kérdéssel: .. hogy jovedelmtik 10 százalékát továbbadják 226 221 .Kciltsem el most az cisszes pénzem. aki j foldet vásárolt magának' Mielótt további szántÓfoldet vett volna. akkor j vóre veszek vetómagot is.eyták pihenni a fÓldet. hol nem volt. azaz elószor magukon akarnak segíteni. jott.kodik. boldogta|an és depresszív lesz. Az adományozottpénzre pedig nem kell ráakasztani az etikettet:'. hogy egyesek pusztárr.ik sem volt. ami. ha másokkal foglalkozunk. akik jovedelmiik |o száza|ékát folyamatosan elajándékozzák. hogy is minden jovedelmiik egytized részételadományozták. ltink.magra. Koz ny ellen a legjobb gyÓgyír. az elÓbb. Jől ismert a mondás: . mire az ember rá. hogy egy kicsit kozelebbjussak ehhez a cso dához. kor még szinte semmiji. Miénk a vá|asztás joga. ezért kezdtek adakozni. Gyakran tapasztalhat. egyben onmagunkon is segíttink.Ha ósszel jő termés lesz.hogy a szupergazdagok viselkedéséttanulmányozta. Érdekes mődon azoknak soha nincs pénzproblémájuk. hogy érdemes-e a vetó- azoknak. mint |oo száza|ék? ValÓszínri1eg ezis az olyan jelenségek k zé tartozik.. hogy vetnénk. hogy ez a vétel megérte-e az árát. Tízévente pedig egy-egy évre ha. nem lehet aratni. az eredmény csak ezután jcin. Ajándékozni gyakran tcibb orcimet okoz. akik vedelmtjk tizedrészét jőtékonysági cé|okra fordítják. hogy elósz r vetnie kell. Sokszor elgondolkoztam már ezen. ben akkor adományoznának.'' A parasztembernek persze csalődáson kívtil más nem jutott.jtrk. lrrlgy lr sikcr. amikor még nem engedhették volna meg maguknak. Mikozben nézte a ftldjét' ilyes. Érdekesmődon Ó. vetómagnak.Nemes szándékből adománvozták''. Ezek az emberek mély hálát éreztek az é|et iránt. ha rrlár elértek egy bizonyos anyagi biztonságot. Hogyan lehet pénzt adományozn. ttgyltttltkktrr . Az 6 szempontjáből csak az számít. gy arat. Ha egy másik embert átviszÍjnk hajőnkkal a triloldalra. Letilt szépen a szántÓf ldre..k már akkor is éreztékezt a há|át. emberek aziz|eti életben borzasztó kemények.. A gazdag és egyben boldog emberek.Ki mint vet.? Napoleon Hill 25 évet azza]' tolt tt aZ é|etéb6. Mindegy. Még abban sem vagyok biztos. Egyszer volt. volt egyszer egy parasztember.cs Üzlet. hogy a magyarázat egyáltalán megfoghatő-e logikai iiton. A foldmÍívelésben visszaforgatták a termés tizedét: beásták a talajba. hogy valődi érzéseket már csak a háziállatukkal szemben képesek felmutatni. Mégis megprőbálok néhány gondolatot leírni ezzel kapcsolatban. De ez nem mLi. mint kapni. Anélktil. miken morfondírozott: . aki ad -. vagy takarékoskodjak?'' Felélhet. A Ft'ld lakosságának kétharmada azonnal cserélne onnel. Walton' Rockefel. nosság elótt jőtékonykodnak. és figyelt. mint azok.

Mindezek atényez5khozzájárullagok fénye . amely a levelekre hull' a szcl. Egy I|yenhozzáállás nem használna Sem aZ egyénnek. mint ahogyan azt tudományosan bizonyítani tudnánk . A k z sség jőléte sokkal erósebben meghaÍ'ótozzaazegyén jőlétét.Mindenki leolvad az egész univerzumot átfogő tényez(ík rir. Ez o|yan aprÓ dolgokra is érvényes. Akkor érezzuk magunkat é|eterosnek. A béke és boldogság legnagyobb ellensége az egyenlótlen elosztás.Em|ékezzen csak: várakozásaink határozzák meg azt. a legjobbakká váljunk. Talán ezaza|apja annak. De az eredmény 229 . molyan.a fa az legyen. hogy minél tobbet tudjanak a rászorultakon segíteni. annál ttibb fog Önhcjz áramlani. Sztikséges ezért.'' Va|odi fe|e|císséget csak azvá||a|.. A legjobb t ehhez. azaz adományunkkal hozzájárulunk ahhoz. A boldogság azt jelenti. sem a k zosségnek. ami. mint amikor ad. hogy az ilyen emberek egyre t bb és tcibb eszkozhozjutnak. mint egy moso|y Vagy egy kedves gesztus. irrncly ringatja.. torténjék az há|ábő|. Sem nemzetek nem képesek egyediil megbirkőzni a problémáikkal. a két egyszerrí felismerést. és segít másokon. laszthatÓ el a t bbiekétő. Az ajándékozásnál nincs jobb győgyszer. az megértette. akik érzik és kimutatják az egész emberiséggel szembeni felelósségiiket.Koszon m. hogy a fa be'.hogy a pénz tnnéljő helyen van. szlikségtink van a tobbiekre. hogy bolygÓnkon megség érzését. nak ahhoz. Erdemes k vetni azr.iggetlen egzisztencianem létezik. mintha egyediil |ennénk. Individuális és ko1lektív kotelességtink. A világnak szi'iksége van kiemelkedó egyéniségekre. Világunk tele van gondokkal. amely áthatja élettinket. aki adni is képes Aki segít.le''. mert átérzi a felelósséget.lr viIligtls. és hogy megvédjtik gyengébb társainkat. mert szeretjlik az é|etet. a kcivetkezÓ:]<éppen magyarázta: mind-mind részei a fának. hogy .Elvárja a vagyont. Aki rálil a pénzre' megakadályozzaeztazenergiaáramlást. ha adunk Kevés dolog van' ami egy embernek akkora éltetó erót és energiát kolcscinciz. hogy Az ó léte semmiféleképpennem vá- Az adomány a bcíségje|e Azza|. A Da|ai Láma ezt tigy fogalmazta: . Nem lehet saját boldogságunkat a világ he|yzetétt izoláltan szem|élni. A bóségért érzetthá- apénzhez va|ő viszonya is teljesen természetessé válik' és la segítségével sokkal jobban tud neki cjrtilni.y Ílt példáján sziitlrlir. amely szebbé és k nnyebbé teszi az é|etet. Minél tobbet ad.Egytitt t bbre vagyunk képesek'' és . és figyelmen kívtil hagyni az egész emberiség állapotát. Az adományozás tehát annak bizonyítéka. ho-ey ténylegesen miben lesz majd résziink. ezért vágyunk annyira igaz és ószinte megnyilvánu|ásokra.Ha ad. nekem tobb van a sziikségesnél. valősítsuk éS fenntartsuk az emberiség nagy családját. Hogy ez miért van így.lrt'e Zt cg. Aki szereti a világot. talán soha nem fogjuk megtudni. Igy van ez apénzze| is. annál gazdagabbak lesziink mi magunk is. hogy szeretjiik azt. hogy bízunk cinmagunkban. az embereket. hálÓZatokkal átsz6tt világunkban sem személyek. azza| bebízonyítja. hogy kornyezettinkkel kcjlcsonosen befolyásoljuk egymást' Mindannyian tudjuk: Amit mi kisugárzunk. felelósségérzetbÓ.Mai.inom há|őjába: ilyen tényezí azesó. mint a válaszra valÓ képesség. saját magában és a k rnyezetében is megerősíti azt az érzést.jtir kívtiIiill Í. vagy csak egyszer(Íen azért. a fcild.Mindenkinek jobb. Ahhoz' hogy amennyire csak tÓ.l. hogy minden mindenneI osszeÍtigg Nem lenne bcilcs dolog tigy élni a világban. hogy tobb pénz áramoljon az életébe. hogy a pénz az energia egyik formája.l.. ir Nap' a Hold és a csil. A felelósség koncepciÓjába tartozik az a csoda is.ltjnk telik. szívesen adok belÓ. Mikozben ily mÓdon eróscldik a bizalma cinmagában és az Univerzumban. FÍ. ha mindenkinek jobb". és hisziink az Univerzum energiaáramlásában. hogy apénzze|jőt is lehet cselekedni! Ha segít másokon.Felelósségteljes ember számára lehetetlenség e|zárkőzni a mások szenvedései elÓ1. De az tagadhatatlan.. hogy segít másokon' egyben megmutatja a világnak: .'' 228 A felelósség nem más. Sogylrl l(irr1ltx. így a vagyonosság magátÓl értet6d6 tényez5vévál1k az életében. hogy apénz onné|jo he|yen van Bizonyítsa be. Az adományozás egyben annak is bizonyítéka. amely tartja és táplálja' az évszakok és az id6. tn el is várja. Aki ad. mivel a pénzt t bbé nem veszi ttilságosan ko. hogy minél tcjbbet adunk. hogy mások is k zelebb kertiljenek a boldogságukhoz. ha felelősségteljesen cselekszink. Gyakran az igazsághoz v ezet6 t is gy ri1olkodéssel és veszekedéssel van kirakva.hogy a pénz értelmes és jÓ dolog.járás. És annáljobban fog bízni abban a tényben' hogy egyre t bb és ttjbb pénz fog visszaáramlani. azt kapjuk vissza. hogy kifejlessziik magunkban az egész Univerzum iránti felelős. Kcizismert. annak a világ a pénzétvisszaadja. aztav1|ág is szereti. amink van.

amikor ezt még nem mes masának. A fejezet legfontosabb gondolatai A siker azt jelenti.l az egészet! El kell jutnia azon meggy 6z6dési g.'' Lehet' ho. hogy nem oldotta meg a feladatokat. vetett bizalmat. mialatt egyesek már a gyÍ. és kezdje e| elolrÓ. hogy elvárjuk és Í.im lcscjt szÍ.Euértazt javaslom' prőbá|ja ki. a fe lelósség vállalása nélkiil zódjon meg arről.ili. Gyó- a o Gazdagnak lenni sással. akkor: cinmagáért beszél. 230 231 . hogy szereti is azt. Hozzájut mindahhoz. hogy saját lehetóségeivel egész életénát a társadalom hasznára legyen' A lcgjobb győgyír az értelmetlenség érzéseés a kozony ellen. mert átérzi annak felelósségét.iretelik. De ha cselekedni kezd. ha mások- kaltoródlink. Aki pénzt ad a világnak' annak a világ vissza is adja a pénzt. saink határozzák meg azt' amiben valÓban részesi. lesziiretelheti e csoda gvlimolcseit. De eZért tennie' cselekednie kell. a Az adornányozás jelképezi az nmagunkba o Az adományozás azt jelenti.ja. Akkor kezdjen el adományozni. Aki a világot szereti. hogy adományozni fog' írja |e ezt a dcintésétés az indokokat. és segít másokon. is engedhetné A pénz boldogít A pénz boldoggá teheti. Az adományozás éltetó erót és energiát ad az embernek. és élvezi is azt. Képes az életéta sző szoros értelmében véve gazdagabbá tenni. hogy a pénz a legjobb helyre keriil. Fontos tanács Jcjvedelme egy részétszánja jÓtékonysági célokra! Az adományozás bizonyítéka annak.igyesebben tud bánni apénzze|.ey a csoda gyokereit soha nem fogja megtalá|ni..Sokan keresik a gy kereket. amit elért. Ha a konyvet gy olvasta el. hogy a pénz onnéljő helyen van' o o o o o Így kcinnyebben átérz\ a pénzben rejló pozitív lehetóségeket. A jÓlét bősége szent és becsillnivalő. amely tulajdonosát arra k telezi. Készítsen tervet a pénzze| valő felelósségteljes bánásmÓdra. amit akar. és jovedelmének tíz száza|ékát adakozásra fordítia. A boldogság fogalmárr azt értjtik. Ésaz elvárá. Haj vedelmének tízszáza|ékát jőtékonysági célra fordít- Gazdag lesz és boldog.jnk. azt a vilá. amit elképzelt magának. Segítsenkovetkezetesen! - egyenló a boldogtalan. a gazdagságot. hogy a pénz boldogít. hogy mindent elér. Ha e|határozta. amelyek befolyásolták a dontést.g is szereti. Hiszen tudja: . akkor menjen vissza az elejére.

pÓttz jelenlétébenlchctséges' Ha pénze Van. A pérrz se'rít' hogy a pozitív tulajdonságok jobban Órvénycsr"iljenek. Haezt a k nyvet. Cicero beszéde után a k zonség fe|állt.s ltz c ktnyv. A lakásábart 233 ..uy istneretlen.ikségem. tis olyan ismeretsÓgct kot. ami a tehetsé. Jim RohntÓl származik az a mondás: . A konyv vé-géreelérkezve két lehetósége van. a I}iztonságban és véclvc érczzuk nlagunkat' ha tudjuk..McnjÜnk.eyénisé.. és nem beteg a gyomra. csak elpazaroltuk az idónket tn is. A pÓnz izgalmasabbá és változatosabbá pénz olyan emberekkel hozza ssze' akik nem engedik meg.eÍcMost már ismeri a mÓdszereket és a stratégiát.eedjen.A kockázat és a félelem a jőlét felépítésének al m indkett ó \egy 6zhetó. amelyekkel meg tudja vál- - toztatni saját és k rnyezete é|etét.seset azért. lttttt.eának és másoknak is cir rnct okoz. Képzelje el a kcivetkez helyzetet: Hét éven kere szt|il valaki egyszerr]íen bek ltÓz|k az életébe. ho. rigy erósodik a szcmélyisőgc..( Az egyiktik kcjzli: >Ttbb hár tér-informáciőra van szi. hogy a fontos tanácsok kozlil rnelyiket kezdi most azonnal megvaliisítani.'a felhasznált tudás hatalom''. o onma. hogy on kcvesebbel is mcgelé. hanem támasz. amit szeo o a o ret.tItIrrli Icptttcrészebb álrnait is híittérbeszorítja.'. hogy almát ennijő. Tudás.It. Az egyik' hogy azt gondolja: . hogy jő értelernben befolyásolja a kornyezetét. A pénz lehetóvé teszi.t(ilz:tsttlt|'. A másik eshetóség. Irogy slt1lit jőlétét felépítsc! pénz boldogít ezért legycn célja a jÓnrÓd. és azt mondták: . amilyenre vágyik.t'r'ye tl lz OIr élete mesternr ! Fontos tanács s Tegyerr tnc. és lelkesen kiabált: .Kitekintés: Hogyan tovább? ellenségei. az onmagában még nem igaz.a tudás hatalom''.ebar. csak akkor tucl igazárr az onnek fontos dolgokra koncentrálni. kÜlciIltjs t.l' |. A pénz akkor kap t lzottjelentőséget.ll t.'' Az. általa lchetősége nyílik arra. tapsolt. renaz'za| a nyugalomrnal.Micsoda gyonyorÚÍbeszéd!'' De ha DémoSZthenéSZ beszélt.lt. és ezután is minden megy tovább.ott él' ahol akar.r érzi ntagát. Ha anyagila-g biztonsá.< A másik bemegy az elsó z ldségboltba.slit. ha adományoz-. mint eddig.e rendbe hozni az anyagi tigyeit.gének megfelel' és ami másoknak is használ. cselekedjiink!'' és így is tettek. azzal' hogyjő konyv volt. Azzal foglalkozhat.Kétféleember létezik' Mindketten elolvassák egy konyvben. amikor rnegfogadtattt tltrtíltlitlt lllltltt. o Ahogyan nó a vagyona. Cicero Vagy Démoszthenész Cicero és Démoszthenészazantik világ leghíresebb szÓnokai. [. bcn is kifejtett elvek szerint átrendeztcrtl ltz t. ha nincs. A pénz segít abban' hogy ne a szÜkség kényszere alatt' hanem gy ossza be az idejőt' ahogyan jÓl csik. C harles G ivens : Wealt h W it hout R is k Vágjon neki e. Így jártam én is. és olvasott benne néhány tij otletet. hozzájó:rul. a A pénz lehetóvé teszi a szabad életet. hogy .eéneka lcginkább megfelel. ahogyan az e. egyszerÚíen félreteszi. felálltak. KoncepciÓt vált. Csak .e Ininden szliksé. hogy élete egyéb terLileteivel is tG o o o oA tesz'i az életét. A pénz hatalom. és teljes mértékben átteryezi az életét. delkezik Egycns ly csak rődjék. A pénz nem cél. rnint amennyire képes. Ezért jő' ha azonnal eldcjnti. és nekivá. minden konzekvencia nélkLil.gy elhatározza: vá|toztat eddigi életmődján. hogy részestiljciri a csodában.tItt. hogy az otletek szabad utat nyerjenek. leló anyagi háttérrel rendelkcziink. Mindketten ismerik a szÓlást: >Naponta egy alma. és vesz egy kilÓ almát... és én is. hogy fejlessze saját és mások képességeit. hogy mc. akkor az egésznek semmi értelme nem volt.olvastam valami érdekeset''.

hogy valakinek az életébena mi kozremri.ay a legjobbá váljék' amire csak képes! Érezze azt aZ e|ége:]ettséget. és amiért kcményen nlegdol'sozott. Most már tudja.leggyakrabban olyan ese. ményekrÓ. hogy minél tobben tudják: a j<ilÓt rrrirrtlt.egyózódésem' hogy mi valamennyien egy missziőt t ltlink be. amikor circimét és gazdagságát másokkal is megosztja! Éljen sziiletési jogával. Az ilyen emberek társasága a le. amek ktj zé. hogy mi volt eddi-ci legszebb élménye.l. mindeniitt Személyes kívánságaim a k vetkezÓket kívánom: szÜletés adta jogíval! lelkileg' szellemileg és anyagilag Legyen nagyon sikeres és gazdag egyaránt! Éljen egészségben. és mire b|iszke? Milyen irányba halad pillanatnyilag? A konyv elején már feltette magának a kérdést:Hogyan élek hét év mr-ilva. és akik támogatják.'' Le. figyeli a munkahelyén' belenéz a Ha megosztjuk otleteinket másokkal. és ritravalÓként 235 . E'ljen Most elbricsLizom ontÓ. fontosabb lépés:cselekedjen! Cselekedjen.eyon orÜlnék az on lelkes izgalmának.tos abbun. rek. amely onnek or met okoz. akik csodára képesek. Másodszor: hihetetlen boldogsírgot jelent látni. n vekeclnie kell. Ezután j n a leg. ami ontÓ. használja a kulcsait' és mindenhczhozzá1ut. Teljesen mindegy. boldogságban és békében.oromtcli kapcsolatok kG zott! Találja meg élete érteImét. Hogy ez miért fontos. amilyen gyorsan csak lehet! Csclekedjen nmagáért és másokért! Teljesítsen tobbet. amelyekre cinrnagunkban alig lennénk képesek.él. A megfeleló.rtki szlirttlira clérhetó. ezt soha ne feledje! onnek jár egy A gazdagság az tn sz letési joga hely a napos oldalon. amit tobbnyire nekLink rtlagtrrtktlak is rnc. hálás vagyok érte' hogy hozzá. hogy megjÓsoljuk a vót. gyen ószirrte rrmagávall Ha elolvasta ezt a kcinyvet' vonuljon vissza egy kicsit' és gondolkozzon e l arrÓl.l telik. ha világos képtink van arrÓl.g kell tanulnunk. hogy olyan k riilményeket akar. ha kritikus szemmcl a ttik rbe néz. arrre lyct elnyert azá|ta|. kiválÓ emberekbÓ. szi Adja tovább. Írjon nekcm! Na. amire csak képes! Me. kristályosodnak. és le gyen az é|ete rnestermÚí! Konnyebb elérni a jo|étet. hogy ebben a pillanatban mi t rténik. Ezeknek az cmbereknek a kcizelsége már onmagában is állandÓan azt azérzéstvíltja ki Onbol. Legyen az élete mestermíí! Bizonyítsa be trrmagának és a kornyezetének. Ilycn emberek k zé tartozni ugyanakkor élvezetes is. hogy mit és hogyan kell véghezvinnie.bb ellenórzi a megvalÓsulásukat. csatlakozzon e. hogy tett valamit.á lt o zt at. .kodési'inkkel pozitív változások mennek végbe. ha semmi nem változik? Bi. ha minden marad a régiben. hogy most hol áll! Csak az számít. számlái kivonataiba. rnit cselekszik' rnilyen elvei vannak? Milyen barátok veszik korÜl? Kit szeret? Hol él. hogy milyen irányba indulel.járulhattam ehhez.Akik naponta egyre nagyobb és nagyobb eredrnényeket céloznak meg. ős így erósebben tudunk crnlckezni a számunkra fontos dolgokra is. 11gy sajÍt gondolataink is jobban ki. hogy czáltal is megtalálja helyét ezen a világon! Tanuljon és fejlődjon. A kérdéscsak az: milyen ember lett? Mibcn hisz.. Talán nincsenek nagy szárnban azok az embelv e Ez a személy lépten. hogy milyen irányba akar továbbmenni! Szcrctne fejlódni és tanulni? Ha így érez.l hallunk. Nagy az esélye.nyomon kciveti. hogy kevesebbel is beérje. mint amennyit valaha is elvártak ontÓt! Váljon a legjobbá.hogy olyan tevékenységet végezzen.ey olyan ernberekbÓ1 állÓ csoporthoz. megfelel a képességeinck. ha n e m. hogy egyszer sszefutunk valahol. arni onnek kedves és a véhez nótt. rnint on' az a szcnlélyiség. mint a legjobbal. fe l Ía rÍ ő zt aÍ hcÚ at l a n ul e lj ut ? joJohn Naisbitt mondta: ''A legjobb mÓdja annak. Akik nern engedik meg. de rnivel rendkív l mozgékonyak. akik a legjobbat szeretnék kihozni magukbÓl! Akik csodákra képesek. ha csapatban do|gozunk Miután meghozta dontését. hogy hét éven beltjljÓmÓd lesz! megtalálhatÓk.. ho.enaeyobb ajándék. amit hallott! Végezetlil arra kérem: adja tovább aZ cltllr'ltstrtt irrlilr rrrlici katl Segítsen hozzá. amelyct csak kívánhat magának. akik nlinde nt megtesznek annak érdekében'hogy céljukat elérjék. annak két oka vatt' l lIrísz-(ir is: lilta|ában azt tanítjuk a legszívesebben. Arnézi a terveit' és késÓ.. 231 :.l állri kornyezet ugyaniS olyan teljesítményekre tud tsztÖnozni. hogy fejlódnie. Ha valakit megkérdeziink..falán egyszer írhatok majd az on sikerttrtcnetérő1 is. Ezt a személyt fogja látni. és van értelme az életijnknek. Az illető nem nás. és mások számra is hasznos! Fejlessze tehetségét. amelyet a megkérdezett egy csapat tagjaként élt át.

akik 30 km-en beliil laknak' megfelelnek az UFS értékeinek.és akikkel hosszri távon is szívesen dolgozol egytitt. XI. és ne figyelj rá| A pletykák és a meggondolatlan kijelentések szétz1|á|iák XII. és ellenórizd ót fo|yamatosan! munkatársaiddal oszd meg' a problémáidat viszont szakmai vezetóddel beszéld megI A team-felépítésnek megfelelóen tartsd be szabályait! A pozitív híreket kozvetlen IV. TartÓzkodj a negatív és a ktizonyos emberektÓ1! IX. század ! V. a teameket. Ez nem mindig k nnyrí. VI. de a dcintés a saját és a csoport érdekeit szolgá|ja. I. és gondoskodj KommunikáciÓ: III. vII. azt be kell tartani és tartatni. amit létrehoztáll Éljrigy. Ehhez minden k rtilmények k zott tartsd magad! XIV.rzés: Hetente legalább egyszer az informáciÓáramlás személyesen egyeztesd és tervezd meg munkatársaddal a céljait. Társadalmi szerepválla|ás: Vállalj aktív szerepet kornyezeted formálásában és jobbá tételében! Igyekezz bevonni mun. az álta|a e|végzendÓket. XIII. hogy btiszke lehess a szakmádra' az UFS-re.Az UFS Etikai kodexe VIII. munkatársaidat és az UFS-t képviseled! II. testedet éS fizikumodat tartsd karban! motiváld és kontro|láld Óket! Használd avezetíi nyomtatványokat. hogy a csaválion ennek! ládod is részesévé 236 z) I . X. ban. hogy munkatársaid is jelen legyenekI A meeting a folyamatos informáciőáramlás és a feltoltódés forrása. Heti megbeszélés és ellenÓ. olvass. katársaidat is! Az adott szrí betartása: Az emberi és tizleti kapcsolatokban az adott szó szerzódéserejíí. informáciÓtechnolőgiai vívmányait ho-ey a legjobb légy ab. A meeting: Vegyél részt minden meetingen. mert csak így kapsz reális képet teamed be|yzetérí.kéd megírzéseérdekébenővd azegészségedet. Egészséges é|etmőd: Megszerzett tudásod és szellemi tÓ. Biiszkeség: Do|gozz rigy. Munkatársaid és kcirnyezeted számára|égy emberi és szakmai példakép! Ne feledd: megjelenéseddel' viselkedéseddel és szakmai felkésztiltségeddel magadat. Üres fecsegés: Ne kezdem ényezztires fecsegést. Napi kapcsolattartás: Minden nap beszé|j munkatársaidda|. rÓla. Az értékeknekmegfeleló munkatársak: Csak olyan munkatársakat vegyé| fel. E|ktitelezettség: Légy elkcitelezett az UFS és szakmai vezetód iránt! Pé|daképhatás. és k telez. amit teszel! Folyamatosan vegyél részt oktatásokon. és mindarra. és fektess be saját képzésedbe! Használd a2|. D ntés: Ha dontés sztiletett. Folyamatos képzés:Torekedj arra.

Bodo Scháfer va|ódi lrpénzŰgyi mentorrr' Vá|lalkozók és alkaImazottak )Zanra'a egya'drt rnegrn.o Denzkezelesi es be'er. tsBN 963 9197 78 5 KOD: T1 6 il illilillll ill I ll[|l I 2500 Ft llil ll újdonsáqok. www. A konyv Íe1raz.k á raI lS d]dnl a pentle rdro QdZod nodashoz.. na tolyamatosan gyarapszik. Welt Am Sonntag .etsegeSe. hogy már tőkéje kamataibó| is meg tud élni. A ].. mozgosrt..SlJperteÍ. és azonnaI alka mazható tUdáSt ao.latja.edrréryes tec^ r. ame|lye| akár márhoInaptó| nove|ni tudja bevé telet. információk.. mikozben Vagyo.a 1arhato' Bodo Schá'e' fe fed.orvvoó] meg tL'dhatja. l'ogya.tehet-et sze't valobar. amely nem csupán a . hogy akár egmereszebb a malt is megva|ósítsa? Ez a könyv megmutatja onnek a jómódhoz. onnek a ^ leggazdagodas trl. a jó tanítóra jeIlemző humorra] és sok sok konkrét példáva i usztrá|va vezeti veg g az o vasót az elso millroToz vezeto -tor.Bodo Scháfer a szakember magablztosságáva|.l. SZa-a. h u . ! l l f mi az a 11 módszer..tetesi tec^n'kakal muIaI De.. ''Konyvében Bodo Scháfer bevá|t vagyonépltési módszereket iSmertet.Anyagi gond1ai vannak? Ha netán n ncsenek' akkor is. vajon van e|ég pénze ahhoz.. bago !yva Vélemenyek r. e*el(edő vagyonra.' a . azokat a pénzügyi . hogyan tud1a rovid ldő alatt fe|számo|ni adósságait. Focus Y ^eolt o. me yeket sajat erdekeben egyetIen bank sem áru na eI onnekI .műhe|ytitkokat''. Stiddeutsche Zeitung es akar ata^nal s a t alrnalnal.szerencsések'' és . hogyan tud megIepoen rovid idó aIatt e|jutni arra a szintre. az anyagi függet|enséghez és a biztonsághoz vezető utat..ait. eS aZon1a' a'(aIn^azhato e.