Οσίου Θεοφάμους του Εγκλείστου

Θα αματεοθώ και πάλι ρςξ παοάπξμό ρξσ για ςημ ςαοαυή και ςη ρύγυσρη , ςημ αςανία και
ςημ ακαςαρςαρία ςξσ λξγιρμξύ, καςάρςαρη πξσ ποξκαλείςαι από ςιπ καθημεοιμέπ βιξςικέπ
μέοιμμεπ και αρυξλίεπ.
Τι θα έμιχθεπ , αμ δεμ είυεπ ςίπξςα μα κάμειπ; Αμία. Και ρε ςι θα καςαμςξύρεπ; Σε ετάμαοςη
οαθσμία. Χοειάζεραι, λξιπόμ, ςημ εογαρία. Χοειάζεραι ςημ εμαρυόληρη με ςξ μξικξκσοιό.
Είμαι, άλλχρςε, καθήκξμ ρξσ, καθήκξμ πξσ ποέπει μα εκπληοώμειπ, με εσρσμειδηρία. Όλξι
ξι άμθοχπξι, χπ μέλη ςξσ κξιμχμικξύ ρσμόλξσ, ξτείλξσμε μα εογαζόμαρςε με ςέςξιξ ςοόπξ,
πάμςχπ, πξσ μα μημ υάμξσμε ςη μμήμη ςξσ Θεξύ. Μα πώπ θα ςξ καςξοθώρξσμε;
Υπάουει μια λαψκή αμςίληφη αοκεςά διαδεδξμέμη, ρύμτχμα με ςημ ξπξία ςα επαγγελμαςικά
και ςα ξικιακά έογα, καθώπ και όλεπ γεμικά ξι επίγειεπ αρυξλίεπ, βοίρκξμςαι ένχ από ςξ
πεδίξ ςχμ θείχμ ποαγμάςχμ και ςχμ θεάοερςχμ δοαρςηοιξςήςχμ . Έςρι, όςαμ ρ’ έμαμ
άμθοχπξ γεμμιέςαι η επιθσμία ςηπ θεάοερςηπ ζχήπ, ρσυμά ακξλξσθείςαι από ςη ρκέφη ςηπ
απξςαγήπ ςξσ κόρμξσ και ςηπ καςατσγήπ ρςημ έοημξ. Ασςό, όμχπ, δεμ είμαι ρχρςό. Τα
καθημεοιμά βιξςικά έογα, από ςημ καλή επιςέλερη ςχμ ξπξίχμ εναοςάςαι η ξμαλή
λειςξσογία ςηπ ξικξγέμειαπ και ςηπ κξιμχμίαπ, ξοίρςηκαμ από ςξμ Θεό χπ μέοξπ ςηπ επίγειαπ
ζχήπ μαπ, γι’ ασςό και η εμαρυόληρη μ’ ασςά δεμ ρσμιρςά λιπξςανία ρςξ ρςοαςόπεδξ ςηπ
αρέβειαπ, αλλά ρσμέυεια και ρσμπλήοχρη ςηπ εμαρυξλήρεχπ με ςα καθασςό θεία έογα.
Οι άμθοχπξι, λξιπόμ, πξσ ζξσμ ρςξμ κόρμξ , έυξμςαπ μια ςέςξια αμςίληφη, θεχοξύμ όςι,
ρσμμεςέυξμςαπ ρςημ κξιμχμική ζχή και εκςελώμςαπ ςιπ καθημεοιμέπ εογαρίεπ ςξσπ, ξύςε
μπξοξύμ ξύςε και ξτείλξσμ μα διαςηοξύμ ςη μμήμη ςξσ Θεξύ. Διαπιρςώμξμςαπ όςι έυειπ
επηοεαρςεί απ’ ασςή ςημ αμςίληφη, ρε ποξςοέπχ μα ςημ απξβάλειπ. Απόκςηρε ςημ
πεπξίθηρη όςι όλα όρα κάμειπ, είςε μέρα ρςξ ρπίςι είςε ένχ από ςξ ρπίςι, χπ άμθοχπξπ, χπ
θσγαςέοα, χπ αδελτή, χπ Μξρυξβίςιρρα ςώοα, είμαι και καθξοιρμέμα από ςξμ Θεό και
εσάοερςα ρ’ Ασςόμ. Σςξ Εσαγγέλιξ σπάουξσμ ειδικέπ εμςξλέπ για ςα βιξςικά έογα. Είμαι
δσμαςόμ ςηοώμςαπ ασςέπ ςιπ εμςξλέπ , μα δσραοερςείπ ςξμ Θεό; Όυι, βέβαια. Τξμ Θεό Τξμ
δσραοερςείπ μόμξ αμ δεμ εκςελείπ ςα έογα ρξσ ρύμτχμα με ςξ θέλημά Τξσ. Τόςε εογάζεραι
μάςαια και βοίρκεραι μακοιά από ςξμ Κύοιξ.
Αμαθεώοηρε, λξιπόμ, ςη ρςάρη ρξσ. Πίρςεφε πχπ με ςιπ βιξςικέπ αρυξλίεπ ρξσ εκπληοώμειπ
θείεπ εμςξλέπ και αμςιμεςώπιρέ ςεπ με ςξ αμάλξγξ πμεύμα. Έςρι, καθώπ όλα θα ςα κάμειπ με
τόβξ Θεξύ, ξ μξσπ ρξσ όυι μόμξ δεμ θ’ απξμακούμεςαι από ςξμ Κύοιξ, αλλά, απεμαμςίαπ,
θα έουεςαι όλξ και πιξ κξμςά Τξσ.
Υπηοέςεπ ςξσ Θεξύ είμαρςε όλξι. Εκείμξπ καθξοίζει ςιπ αρυξλίεπ ςξσ καθεμόπ μαπ,
παοακξλξσθώμςαπ ρσμάμα αμ και πώπ ςιπ εκςελξύμε. Παοακξλξσθεί, λξιπόμ, κι ερέμα. Να
ςξ θσμάραι ασςό και μα κάμειπ ςξ καθεςί, ό,ςι κι αμ είμαι, όπχπ θα ςξ έκαμεπ αμ ρξσ ςξ είυε
αμαθέρει απεσθείαπ ξ ίδιξπ ξ Θεόπ.
Με ςξ ίδιξ πμεύμα μα δέυεραι ρςξ ρπίςι ρξσ κάθε επιρκέπςη: Να ρκέτςεραι όςι ξ Θεόπ ςξμ
ρςέλμει και κξιςάζει μα δει αμ θα ςξσ δείνειπ αληθιμή αγάπη. Όςαμ, πάλι, επιρκέπςεραι ερύ
κάπξιξμ , μα ρκέτςεραι όςι ξ Θεόπ ρξσ έυει αμαθέρει μιαμ απξρςξλή, και κξιςάζει μα δει αμ
θα ςημ εκςελέρειπ ρύμτχμα με ςξ θέλημα Τξσ.
Ποξδιαθέςξμςαπ έςρι ςξμ εασςό ρξσ, θα είραι πάμςα κξμςά ρςξμ Θεό. Καμιά δξσλειά δεμ θ’
αταιοεί από ςξ μξσ ρξσ ςη μμήμη Τξσ. Φςάμει μόμξ, ςξ ναμαλέχ, όλα μα ςα κάμειπ με τόβξ
Θεξύ. Ασςό ςξ ιεοό αίρθημα είμαι πξσ διαςηοεί αμεςάπςχςη ςημ ποξρήλχρή μαπ ρςξμ Κύοιξ.

ΩΡΩΠΟ΢ ΑΣΙΙΚΗ΢ 2000 . μα ςξ διώυμειπ με ςημ εγκάοδια επαμάληφη ςηπ εσυήπ ςξσ Ιηρξύ. ή μάλλξμ ξι πξλλέπ αμηρσυίεπ πξσ αμαρςαςώμξσμ ςημ καοδιά και ςηπ αταιοξύμ ςημ ειοήμη. Να εκςελείπ με ποξθσμία και επιμέλεια κάθε έογξ ρξσ. αρυξλίεπ πξσ βλάπςξσμ ςημ φσυή. Πέοα από ςη λαψκή αμςίληφη. Γι’ ασςό ρξσ ρσμιρςώ μα μημ ςξσ δώρειπ ςόπξ ρςημ καοδιά ρξσ. Και όςαμ ξι ποξρπάθειέπ ρξσ δεμ ςελερτξοξύμ. μεςά ςημ αμςαορία ςξσ εμάμςια ρςξμ Θεό. ποξρξυή και επιμέλεια κάθε έογξ πξσ μαπ αμαθέςει η ποόμξια ςξσ Θεξύ. παοαδέομει από ‘δχ κι από ‘κει. αρυξλίεπ ετάμαοςεπ. σπάουει και κάςι άλλξ πξσ ρυεςίζεςαι με ςιπ καθημεοιμέπ αρυξλίεπ μαπ. κάςι πξσ θα ςξ υαοακςήοιζα χπ αρθέμεια. Ο Θεόπ βξηθόπ ! «Από το βιβλίο: «Ο΢ΙΟΤ ΘΕΟΥΑΝΟΤ΢ ΣΟΤ ΕΓΚΛΕΙ΢ΣΟΤ Ο ΔΡΟΜΟ΢ ΣΗ΢ ΖΩΗ΢ γράμματα σε μια ψυχή» ΕΚΔΟ΢Η ΣΕΣΑΡΣΗ. για ςημ ξπξία ρξσ γοάτχ εδώ. αρυξλίεπ μάςαιεπ. ακόμα και ςξ πιξ αρήμαμςξ. Τξ άγυξπ επιτέοει διαςάοανη ςχμ λξγιρμώμ και δεμ μαπ επιςοέπει μα επιςελέρξσμε ρχρςά ςα έογα μαπ. βέβαια. Ασςό ςξ υοέξπ δηλώμεςαι με έμταρη από ςη τξβεοή αγιξγοατική ποξειδξπξίηρη: «Καςαοαμέμξπ μα ’μαι όπξιξπ εκςελεί ςα έογα ςξσ Κσοίξσ με αμέλεια» ( Ιεο.Πεοιςςό είμαι. μα πχ όςι. μα δέυεραι ςημ απξςσυία χπ παοαυώοηρη ςξσ Κσοίξσ για ςξ ρσμτέοξμ ςηπ φσυήπ ρξσ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΟΤ. είμαι μια αοοώρςια ςξσ περμέμξσ αμθοώπξσ. Ασςή η αρθέμεια είμαι ςξ ά γ υ ξ π. καμία θέρη δεμ έυξσμ ρςη ζχή ρξσ αρυξλίεπ πξσ δεμ εσαοερςξύμ ςξμ Θεό. πξσ. ατξύ έυειπ απξταρίρει μα ζήρειπ θεάοερςα . Όπξςε διαπιρςώμειπ όςι ρε απειλεί. Αλλά ςξ άγυξπ και η αμηρσυία. Έυξσμε υοέξπ μα εκςελξύμε με ποξθσμία . Έςρι δεμ θα ρε κσοιεύει πξςέ ςξ άγυξπ. αλλά ςημ επιςσυία μα ςημ πεοιμέμειπ από ςξμ Κύοιξ. 31: 10 ) . αμίρυσοξπ και τξβιρμέμξπ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful