P. 1
Tafsir Surah Al-Jumuah

Tafsir Surah Al-Jumuah

|Views: 3,797|Likes:
Published by abuawatif77

More info:

Published by: abuawatif77 on Apr 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

ةعمجلا ةروس ريسفت

ناولوهادنف
Surah aí-|umu
،
ah íaíah surah yang ke-62, mengandungí
sebeías ayat kedudukannya íaíah seíepas surah aí-Saf. Ianya
tergoíong daíam surah-surah Madaníyah íaítu surah-surah yang
duturunkan seíepas hí|rah nabí . Surah íní dínamakan aí-|umu
،
ah
kerana hukum |umaat tídak dísebut daíam surah yang íaín.
Perkataan aí-|umu
،
ah dísebut daíam ayat yang kesembíían surah íní.
ةروس _ra _rو,وه ,æلا .
1- Surah aí-Saf men|eíaskan tentang keístímewaan saf (susunan)
mu|ahíd ísíam daíam per|uangan. Surah íní men|eíaskan
keístímewaan íaín bagí umat Isíam íaítu saf orang mukmín daíam
íbadat. Aííah menganugerahkan harí |umaat sebagaí harí yang
ístímewa kepada umat íní. Begítu |uga khutbah tídak ada pada
umat-umat yang terdahuíu.
1
2-Daíam surah aí-Saf Aííah menyebut tentang kata nabí
،
Isa
،
a.s
kepada baní Israeí : " Saya membawa beríta gembíra kepada kamu
tentang kedatangan seorang rasuí yang akan datang sesudahku ,
yang namanya Ahmad (Muhammad) dan Aííah sebut daíam surah
íní: " Díaíah Aííah yang mengutuskan kepada bangsa yang buta
huruf seorang rasuí darípada kaíangan mereka.
2
ةيIهL> نL.¸ دف ةعم> _رLه
|umaat yang merupakan harí keenam mempunyaí nama yang
íaín pada zaman |ahíííyah. Harí íní dípanggíí harí ة
¯
,¸ر
´
¯
ع
´
لا ´ aí-
،
Arubah
yang membawa masuk harí pertemuan masyarakat Arab dan
mereka men|adíkan harí íní untuk berínteraksí antara satu sama
íaín.
Isíam menamakannya |umaat berasaí darí perkataan
¯
¿م
¯
>
¯

yang membawa maksud hímpun kerana pada harí tersebut umat
ísíam berhímpun dí mas|íd untuk mendengar khutbah dan
menunaíkan soíat fardu |umaat.
3
Orang yang pertama menger|akan
soíat |umaat díkaíangan Musíímín dí Madínah íaíah ةرار¸ _, دعسÍ As
،
ad bín Zurarah. Beííau teíah soíat dua rakaat bersama mereka dan
memberí nasíhat kepada mereka íaíu dínamakan harí |umaat kerana
1
Dr. Salah al-Khalidí ( 1997), Dars al-Tafsir Juz 28 Surah al-Jumu
،
ah, Masjid
،
Abd al-Rahman bin
،
Auf pada 13
Disember 1997.

Ahmad !"nhadji M"hamad(199), Tafsur al-Quran
،
Ibr al-Athir( Tafsir al-Quran di Radio), Kuala #umpur$ %us&a'a
al-Mi(an, hal.13).
3
Dr. Salah al-Khalidí ( 1997), ibid
1
1
ةعمجلا ةروس ريسفت
orang ramaí teíah berhímpun pada harí ítu. Soíat |umaat tídak
dííakukan oíeh nabí sebeíum perístíwa hí|rah .
4
ةروس _r¸دن:
Surah íní membícarakan tíga topík utama íaítu :
a) Tugas rasuí membawa rísaíah Isíam. (Ayat 2-4).
b)Goíongan Yahudí yang meíanggar per|an|ían mereka dengan Aííah
menyebabkan mereka díumpakan sepertí keídaí ( Ayat 5-8).
c) Ayat umat Muhammad berkaítan kewa|ípan |umaat ( Ayat 9-
11).
لولا سردلا
: _>¸¸r <Iلا _Ls
( ة¸í ةعمجلا ةروس 1 - 4 )
Segaía yang ada dí íangít dan yang ada dí bumí sentíasa mengucap tasbíh kepada
Aííah Yang Menguasaí (sekaíían aíam), Yang Maha Sucí, Yang Maha Kuasa, íagí Maha
Bí|aksana. (1)
Día íah yang teíah mengutuskan daíam kaíangan orang-orang (Arab) yang Ummíyyín,
seorang Rasuí (Nabí Muhammad s.a.w) darí bangsa mereka sendírí, yang
membacakan kepada mereka ayat-ayat Aííah (yang membuktíkan keesaan Aííah dan
kekuasaanNya), dan membersíhkan mereka (darí íktíqad yang sesat), serta
menga|arkan mereka Kítab Aííah (Aí-Ouran) dan Híkmah (pengetahuan yang
mendaíam mengenaí hukum-hukum syarak). Dan sesungguhnya mereka sebeíum
(kedatangan Nabí Muhammad) ítu adaíah daíam kesesatan yang nyata.(2)
Dan |uga (teíah mengutuskan Nabí Muhammad kepada) orang-orang yang íaín darí
mereka, yang masíh beíum (datang íagí dan tetap akan datang) menghubungí
mereka; dan (íngatíah), Aííah |uaíah Yang Maha Kuasa, íagí Maha Bí|aksana(3)
(Pengutusan Nabí Muhammad s.a.w, kepada umat manusía seíuruhnya) ítu (yang
men|adí rahmat) adaíah íímpah kurnía Aííah, díberíkanNya kepada sesíapa yang
díkehendakíNya; dan sememangnya Aííah mempunyaí íímpah kurnía yang besar.(4)
*
Ahmad !"nhadji M"hamad(199), Tafsur al-Quran
،
Ibr al-Athir( Tafsir al-Quran di Radio), Kuala #umpur$ %us&a'a
al-Mi(an, hal.13).

ةعمجلا ةروس ريسفت
¸<Iلا _¯ وس
´
ر
¯
ن
¯
¯
¯
Í :Lم¿نr <Iلا _æر
¯
¯ةر
¯
´
¸ر
¯
´ه _
¸
,
¯
Í
¯
¸ _L
¯
¯
,¯r _
¸
´
,ا _¯r ,Iس.
´
¿
¯
¸ر
¯
_¸ف
´
Íر
¯
´a
¯
¸ ن
¯
L
¯
:
نو´a¸فL¯نم
´
´
لا
¯
¸ ة
¯
عم
´
ج
´
´
لا ¸ةر
¯
وس
´ ¸
, ¸ة
¯
عم
´
ج
´
´
لا ¸ة
¯

¯
+ Díríwayatkan oíeh Imam Musíím darípada Ibn
،
Abbas dan Abu Huraírah r.a :
Bahawasanya rasuí  membaca daíam soíat |umaat surah aí-|umu
،
ah dan surah
aí-Munafíqun."
) 1 ( (( ,يî>لا ¸¸¸علا _¸دaلا ,Iملا ._ر•ا _ف L.¸ €اومسلا _ف L. <Iل •,س¸ )) : ‚
¯
لL
¯
ع¯ت <
´
´
ل
´
و¯s
€اوم
¯
س
¯
¯
لا _¸ف _¸ƒ
¯
¯
لا €¸ L¯sو
´
I„´ م
¯
´
لا _
´
¯
´
: <
´
¯
ل •
´¸¯

¯ ´
¸ <
´
¯
¯…
¯
Í <Iلا ر
´¸
,„´ ´
¸ ¸ .ة
¯
د.¸ Lج
¯
´
لا
¯
¸ ة´
¯
¯
ي>
¯
´
لا _
¸
ر
´
¯
•ا _¸ف
¯
¸
Aííah memberítahu bahawa semua makhíuk dí íangít dan
díbumí sama ada yang bernyawa atau benda-benda. Ayat íní sepertí
fírman Aííah ::
" †angít yang tu|uh, bumí dan semua yang ada dí daíamnya bertasbíh kepada
Aííah. Dan tídak ada suatupun meíaínkan bertasbíh dengan memu|í-Nya, tetapí
kamu sekaíían tídak mengertí tasbíh mereka. Sesungguhnya Día adaíah maha
penyantun íagí Maha Pengampun." (Surah aí-Isra‡ ayat 44)
5
,
Terdapat ayat yang banyak dí dakíam aí-quran yang men|eíaskan kepada kíta bahawa
makhíuk Aííah sentíasa bertasbíh kepada Aííah. Antaranya:
(a) Malaikat yang bertasbih kepada Allah bertasbih dengan kerelaan
!urah al-A
،
raf
!urah al--a.arah
!urah al-!/ura
!urah 0hafir
Surah aí-Zumar
b) Makhluk-makhluk Allah bertasbih kepada Allah
!urah al-Ra1d
3
3
ةعمجلا ةروس ريسفت
2 : ‚لLعت <لوs (

ˆ,¸ر. _‰لL: _راa _وسر ŠL,م. وهLت ‹ديت Œ¸ •رr _‰لL:a _îسوتو‰. Œ¸ <لL¸aˆ
<Iلا ‚IŽæ _يIŽسرملا¸ •Lي,Ž…•ا ,ŽتL• دŽم>. وŽه . ,Ž¿ن. ‘ وŽسر _Žيي.•ا •رعلا _Žف ’Žع, _“لا وŽه <Iلا
.,Iس¸ <يIr
Aííah adaíah tuhan yang mengutuskan díkaíangan orang Arab
yang tídak tahu membaca seorang rasuí íaítu Muhammad nabí dan
rasuí terakhír ρ.
: ‚لLعت <لوaل •رعلا ,ه نوي.•ا¸
aí- Ummíyun daíam ayat íní íaíah orang-orang Arab berdasarkan
fírman Aííah:
: نارمr _Í ةروس ) 2” (
Oíeh sebab ítu |íka mereka berhu|ah (menyangkaí dan) membantahmu (•ahaí
Muhammad), maka katakaníah: ˆAku teíah berserah díríku kepada Aííah dan
demíkían |uga orang-orang yang mengíkutkuˆ. Dan bertanyaíah (•ahaí
Muhammad) kepada orang-orang (Yahudí dan Nasraní) yang díberí Kítab, dan
orang-orang yang ˆUmmíˆ (orang-orang musyrík Arab): ˆSudahkah kamu
mematuhí dan menurut (ugama Isíam yang aku bawa ítu)–ˆ Kemudían |íka
mereka memeíuk Isíam, maka sebenarnya mereka teíah memperoíeh petun|uk;
dan |íka mereka berpaííng (tídak mahu meneríma Isíam), maka sesungguhnya
kewa|ípanmu hanyaíah menyampaíkan (dakwah Isíam ítu). Dan (íngatíah),
Aííah sentíasa Meííhat (tíngkah íaku) sekaíían hambaNya.
!urah al-2aml
!urah al-2ur
!urah Sad
*
*
ةعمجلا ةروس ريسفت
,IŽس¸ <ŽيIr <Iلا ‚IŽæ دŽم>. ةŽ—ع, _Žف . ةŽ‰لL, ةŽمي˜r ,Ž¿يIr <Iلا ةŽن. ن• LŽنه _Žيي.•ا •رعلا رŽ:™¸
: ,Iس¸ <يIr <Iلا ‚Iæ <لوسرل <Iلا _Ls ا“¿ل¸.
•ارعšلا ةروس ) 214 (
" Aííah menyebut Arab tídak tahu membaca sebagaí satu anugerah
Aííah yang besar kepada mereka.
6
Buktínya Aííah berfírman kepada
nabí-Nya:
Dan berííah períngatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang
dekat.
:<ل _Ls Lم:
›ر•رلا ) 44 (
Dan sesungguhnya Aí-Ouran ítu memberíkan kemuííaan dan períngatan
kepadamu (wahaí Muhammad) dan kepada kaummu; dan kamu akan dítanya
keíak (tentang ísí kandungannya yang kamu teíah amaíkan).
)) LŽنه _Žيي.•ا رŽ:™¸ <Iلا ‚IŽæ _وŽسرلا ةلLŽسر نÍ _Žنع¸ ‘ ((
<ƒ—ع, œومr _ف ة>¸رæ ةî. _ف ةل¸Lنلا €L¸•Lف . ,هريr ‚لž ’ع,¸ ,ل <…͸ . ,¿, ةæL• ,Iس¸ <يIr
.Lعيم> _يملLعIل ,Iس¸ <يIr <Iلا ‚Iæ
Ayat íní tídak menun|ukkan rasuí khusus untuk orang Arab
saha|a.
Ÿ
Ayat-ayat yang díturunkan dí Mekah dengan |eías
menyebut bahawa nabí díutuskan kepada seíuruh manusía.
‚لLعت <لوs L¿ن. (<Iلا نL.رف cارLƒ…ا ) :
œLع…•ا ةروس ) 19 (
Bertanyaíah (wahaí Muhammad): ˆApakah sesuatu yang íebíh besar
persaksíannya–ˆ (Bagí men|awabnya) katakaníah: ˆAííah men|adí Saksí
antaraku dengan kamu, dan díwahyukan kepadaku Aí-Ouran íní, supaya aku
memberí amaran dengannya kepada kamu dan |uga (kepada) sesíapa yang
teíah sampaí kepadanya seruan Aí-Ouran ítu...
:‚لLعت <لوs L¿ن.¸
: ›ارr•ا ةروس) 158 (
3
Keda&an4an rasul s.a.5 &elah men4ubah nasib mas/ara'a& Arab /an4 bu&a huruf 'epada mas/ara'a& /an4 ber&amadun.
Mere'a berubah dari pendudu' di padan4 pasir 'epada pemimpin dunia. Mere'a menjadi uma& berilmu, uma& da'5ah,
uma& jihad, uma& /an4 adil sehin44a hari a'hira&. Ken/a&aan ini ber&epa&an den4an u6apan !aidina 7mar $
<Iلا Lنل™Í œJس)ا ري‰, Lني‰ƒ¸ا Lم¿. . œJس)L, <Iلا L…¸rÍ œوs _>…
7ma& Arab hari ini &ida' ada nilain/a melain'an den4an a4ama ini. ( #iha& $ 8a&a&an 'uliah &afsir ju( 9 di masjid
Abdul Rahman bin Auf "leh Dr. !"lah Abd al-:a&&ah al-Khalidi pada 13 Disember 1997 )
7
A/a& ini menjadi alasan sese&en4ah piha' seper&i "ran4 /ahudi men4a&a'an $ Kami bersa'si Muhammad adalah
rasulullah &e&api rasul un&u' "ran4 Arab. Mere'a men/"'"n4 da'5aan mere'a berdasar'an a/a& ini. %andan4an ini
di&"la' dalam a/a&-a/a& /an4 a'an disebu& selepas ini.
,
,
ةعمجلا ةروس ريسفت
Katakaníah (wahaí Muhammad): ˆ•ahaí sekaíían manusía! Sesungguhnya aku
adaíah Pesuruh Aííah kepada kamu semuanya, ˆ.
:‚لLعت <لوs L¿ن.¸
:aوه ةروس ) 1Ÿ (
|íka demíkían, adakah sama mereka ítu dengan orang-orang yang keadaannya
sentíasa berdasarkan buktí yang terdapat darí (benda-benda yang dícíptakan
oíeh) Tuhannya, dan dííkutí oíeh Kítab Sucí Aí-Ouran memberí kenyataan -
sebagaí saksí darí píhak Tuhan meneguhkan buktí yang tersebut; dan sebeíum
ítu, kenyataan yang serupa díberí oíeh Kítab Nabí Musa yang men|adí íkutan
dan rahmat (kepada umatnya)– Orang-orang yang berkeadaan demíkían,
mengakuí - meneríma Aí-Ouran; dan sesíapa íngkar akan Aí-Ouran ítu darí
kumpuían-kumpuían kaum kafír, maka nerakaíah dí|an|íkan men|adí tempatnya.
Oíeh ítu, |anganíah engkau (wahaí Muhammad) menaruh perasaan ragu-ragu
terhadap Aí-Ouran
,Iس¸ <يIr <Iلا ‚Iæ <Iلا _وسر ة—ع, œومr _ف ة>¸رæ Lهريr¸ €L¸•ا o“¿ف
Ayat-ayat íní dan ayat-ayat yang íaín |eías tentang umumnya dakwah nabí
s.a.w.
8
‚لLعت <لوs
:
9
Al-;uran &elah men/ebu& a/a&-a/a& ber'enaan beri&a 'enabian Muhammad s.a.5 /an4 di'e&ahui "leh "ran4-"ran4
<ahudi. A/a& &ersebu& mela'na& "ran4-"ran4 <ahudi 'erana men"la' 'enabian Muhammad. :irman Allah $
=ran4-"ran4 (<ahudi dan 2asrani) /an4 Kami beri'an Ki&ab i&u men4e&ahui ser&a men4enalin/a (2abi Muhammad dan
'ebenarann/a) seba4aimana mere'a men4enal ana'-ana' mere'a sendiri. Dan sesun44uhn/a sebaha4ian dari mere'a
berusaha men/embun/i'an 'ebenaran i&u, sedan4 mere'a men4e&ahui (salahn/a perbua&an /an4 demi'ian).
Kebenaran (/an4 da&an4n/a 'epadamu dan disembun/i'an "leh 'aum <ahudi dan 2asrani) i&u (5ahai Muhammad),
adalah da&an4n/a dari >uhanmu? "leh i&u jan4an se'ali-'ali en4'au &ermasu' dalam 4"l"n4an "ran4-"ran4 /an4 ra4u-
ra4u.
( !urah al--a.arah 1*3-1*7)
-ah'an nabi s.a.5 bu'an sahaja diu&us'an 'epada manusia &e&api ju4a 'epada jin. :irman Allah ?
3
3
ةعمجلا ةروس ريسفت
<يIr <Iلا ‚Iæ <لوسر ,¿يف <Iلا ’ع, LمIف ._ي,. _Jæ _ف _ي.•ا •رعلا نL: دaل
,هر¿L¸¸ ,¿ي:¸¸ نL:¸ . نíرaلا €L¸í ,¿يIr اوIƒ¸ نL: ’ي> . ,¿لاو>Í €ري‰ت ,Iس¸
ةمî>لا¸ •Lƒîلا ,¿مIع¸ نL:¸ .L¿,.
Orang-orang Arab yang tídak tahu membaca berada daíam
kesesatan yang nyata, apabíía Aííah mengutuskan kepada mereka
rasuí , keadaan mereka berubah. Nabí membaca kepada mereka
ayat aí-Ouran
9
serta membersíhkan dan menyucíkan |íwa mereka
dan menga|ar mereka aí-Ouran dan híkmah.
1”

Dan (in4a&'anlah peris&i5a) semasa Kami men4hala'an sa&u r"mb"n4an jin da&an4 'epadamu (5ahai Muhammad)
un&u' menden4ar Al-;uran? se&elah mere'a men4hadiri ba6aann/a, ber'a&alah (se&en4ahn/a 'epada /an4 lain)$
@Diamlah 'amu den4an sebula&-bula& in4a&an un&u' menden4arn/aA@ Kemudian se&elah selesai ba6aan i&u, 'embalilah
mere'a 'epada 'aumn/a (men/iar'an ajaran Al-;uran i&u den4an) memberi perin4a&an dan amaran.
Mere'a ber'a&a$ @Bahai 'aum 'amiA !esun44uhn/a 'ami &elah menden4ar Ki&ab (Al-;uran) /an4 di&urun'an ("leh
Allah) sesudah 2abi Musa, /an4 mene4as'an 'ebenaran Ki&ab-'i&ab !u6i /an4 &erdahulu daripadan/a, la4i, memandu
'epada 'ebenaran (&auhid) dan 'e jalan /an4 lurus (u4ama Cslam)
@Bahai 'aum 'amiA !ahu&lah (seruan) Rasul (2abi Muhammad) /an4 men4aja' 'e jalan Allah, ser&a berimanlah 'amu
'epadan/a, supa/a Allah men4ampun'an sebaha4ian dari d"sa-d"sa 'amu, dan men/elama&'an 'amu dari a(ab se'sa
/an4 &ida' &erperi sa'i&n/a.
( !urah al-Ah.af a/a& 9-31)
!elain a/a&-a/a& &erdapa& ju4a hadi&h-hadi&h /an4 sahih /an4 menjelas'an baha5a nabi diu&us un&u' seluruh alam.
) Diri5a/a&'an "leh Cmam Muslim daripada Abu Durairah r.a dari rasul s.a.5 bersabda$
. <, c
´
´

¯
ر
´
¯
Í _“
¯
¯
لL, _.´¸
´
¸ ,
´
ل¸ €
´
وم
´¯
¸ ,
¯
¯
´· ._…ارæ… ‘¸ _aو¿¸ . ة.
¯
¯
‘ا o¸“¯ه
´
د>
¯
¯
Í _,
´
د>Í
´
¿م
¯
س
´ ¯
¸
¯
‘ . o¸د
¯
ي
¸
, دم>. _
´
´ف¯… _“
¯
¯
لا
¯
¸
.رL
¯
¯نلا •
¸
L>
¯
æ
´
¯
Í _.¯نL
¯
: ‘ž
" Demí díríku yang díbawah kekuasaan-Nya, tídak ada díkaíangan umat íní, Yahudí mahupun
Nasraní kemudían mereka matí daíam keadaan mereka tídak beríman denganku, maka día
termasuk daíam ahíí neraka.." Hadíth ríwayat Imam Musíím no.153.
9
Menuru& Dr !"lah al-Khalidi sahaba& merupa'an "ran4 /an4 palin4 alim &en&an4 ilmu al-.uran dan &afsirann/a 'erana
4uru mere'a adalah rasul s.a.5 !elain i&ru para sahaba& adalah &afsir amali 'epada al-.uran mere'a memahami al-
.uran 'emudian beramal den4ann/a dalam 'ehidupan seharian.
1)
!ese&ena4h "ran4 men&afsir'an hi'mah di sini den4an sunnah. Meman4 &ida' dinafi'an sunnah adalah sebaha4ian
daripada hi'mah. >ermasu' dalam sunnah ialah se4enap ilmu /an4 bermanfaa& &ermasu'lah /an4 ber'ai&an den4an
a.idah, fi.h, hu'um, sejarah, pendidi'an, da'5ah dan lain-lain. !/ai'h Abd al-:a&&ah Abu 0huddah ada menulis sebuah
bu'u berjudul EFGHIJ KLMNIJ. Di dalam bu'un/a ini beliau &e'ah men4hurai'an &en&an4 pende'a&an nabi dalam men4ajar.
%ende'a&an &ersebu& ialah $
7
7
ةعمجلا ةروس ريسفت
نÍ .ةî. _ه• Lra Lمل .œJسلا¸ ةJæلا <يIr ,يهار,ž <IيI„ل <Iلا <Iلا •Lجƒسا دaل
,¿يIr اوIƒ¸ . ,¿ن. ‘وسر ,¿يف ’ع,ا¸ Lن,ر :‚لLعت <لوs _ف ,ل™¸ .‘وسر ,¿يف ’ع,¸
,يî>لا ¸¸¸علا c…Í ,…ž ,¿ي:¸¸¸ ةمî>لا¸ •Lƒîلا •Lƒîلا ,¿مIع¸¸ . ,تL¸í))
Aííah swt teíah memperkenankan doa nabí Ibrahím a.s yang
berdoa supaya díbangkítkan seorang rasuí darí kaíangan orang
Mekah. Doa tersebut terdapat daíam fírman Aííah :
1 ,ي˜علا _I„لا¸ ةنس>لا ةريسلL, <ميIعت(
<ميIعت( ¿¸ردƒلL, ¿¦ارšلا
3 ._J.)ا _r دع,لا¸ _ادƒr‘ا ,يIعƒلا _ف <ƒ¸Lrر(
* <ƒ¸Lrر ( _يمIعƒملا _ف ة¸aرفلا ‹¸رفلا
, <ميIعت( ةل•Lسملا¸ راو>لL,
3 <ميIعت( .ةيIaعلا ة…¸اوملا¸ ة·aL>ملL,
7 <لا¸س( ,¿ƒفرع.¸ ,¿¦L:™ _šîيل <,L>æÍ
9 <ميIعت (  ._ي—مƒلا¸ ةس¸LaملL,
9 <ميIعت( _L—.•ا •رæ¸ <ي,šƒلL,
1) <ميIعت( •ارƒلا¸ _ر•ا ‚Ir ,سرلL,
11 <عم> ( ,يIعƒلا _ف ةرL.)ا¸ _وaلا _ي,
1 <ميIعت( .<ƒ.ر>ل ادي:Lت oدي, <نr _¿نملا ¿فر,
13 o¸ادƒ,ا( .,¿ن. _ا¸س ن¸a ةaLف)L, <,L>æÍ
1* <ƒ,L>ž ( .<نr _Lس Lمr _¦Lسلا
1, <,او>( .<نr _Lس Lم. ر—:L, _¦Lسلا
13 ةƒفل( .<نr _Lس L. ريr ‚لž _¦Lسلا
17 <تaLعƒسا( ,î>لا نLي, •Lف¸) _¦Lسلا _. _ا¸سلا
19 <æ¸وفت( .<,رديل <نr _.س Lمr •اوجلL, _,L>æلا
19 <…L>ƒ.ا( .•LæÍ ا™ž <يIr •Lن—لL, <I,Laيل ,Iعلا _. •_š, ,لLعلا
) <ميIعت( .<.L.Í cد> L. ‚Ir رارs)ا¸ €وîسلL,
1 o¸L¿ƒ…ا ( .,يIعƒلا _ف ةæرLعلا €L,سLنملا
<ميIعت( ة,rادملا¸ ة>¸LمملL,
3 oدي:Lت( .,سaلL, ,يIعƒلا
* oرارîت( <…ومæ. دي:Lƒل L·J· _وaلا
, oرLع.ا( _Laملا رارîت¸ . <لL>¸ <ƒسI> ريي‰ƒ, ةيمه•L,
3 <ترL·ž( .•اوجلا ري•Lت ¿. •ادنلا رارîƒ, ¿.Lسلا oL,ƒ…ا
7 <:Lس.Í( <هL,ƒ…ا ةرL·) <,îن. ¸Í .LL„ملا دي,
9
9
ةعمجلا ةروس ريسفت
ˆ•ahaí Tuhan Kamí! Utusíah kepada mereka seorang Rasuí darí kaíangan
mereka sendírí, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat (fírmanMu)
dan menga|arkan mereka ísí kandungan Kítab (Aí-Ouran) serta Híkmat
kebí|aksanaan dan membersíhkan (hatí dan |íwa) mereka (darí syírík dan
maksíat). Sesungguhnya Engkauíah yang Maha Kuasa, íagí Maha Bí|aksanaˆ.
,¿ي:¸¸¸ <تL¸í ,¿يIr وIƒ¸ ,¿ن. ‘وسر _يي.•ا _ف ’ع, _“لا وه)) : ‚لLعت _Ls Lنه¸
ةمî>لا¸ •Lƒîلا ,¿مIع¸¸ ))
,ل™ دع, ,¿نîل¸ . œJسلا <يIr ,يهار,ž _¸a ‚Ir . <Iل _¸د>و. La,Lس •رعلا نL: دaل
<Iلا ,¿ƒaمف .œLنæ•ا¸ نL·¸•ا _. ¿ر•Í ة¿لí <ع. ا¸د,r¸ . <IلL, او:ر.͸ .<ن¸a ا¸ريr
,¿نعل¸.
Orang Arab pada asaínya beríman kepada Aííah swt mengíkut
agama nabí Ibrahím a.s tetapí seíepas ítu mereka teíah mengubah
9 <.L¿,ž ( .<نr ر>¸لا ¸Í <يف .يrرƒIل <نr ›Lšƒ:‘ا ‚Ir ¿.Lسلا _م>ل •_šلا
9 <لLم>ž( .,¿فلا¸ lف>لا _ف _î.͸ •æ¸Í نوîيل <Iيæفت ,· . ر.•ا
3) L¿Iيæفت ,· €اa¸دعمIل <لLم>ž(
31 <ميIعت ( ري:“ƒلا¸ lrولL,
3 <ميIعت( .يهرƒلا¸ .يrرƒلL,
33 <ميIعت( ._يæLملا رL,••ا¸ _æaلL,
3* oدي¿مت( <ن. Lي>ƒس¸ دs L. ,يIعت دنr ,يLIلا دي¿مƒلا
3, o¸Lفƒ:ا( .<ن. Lي>ƒس¸ L. ,يIعت _ف ةرL.)ا¸ _¸رعƒلL,
33 <.LمƒهÍ( ._¿˜r¸¸ •Lسنلا ,يIعƒ,
37 <فينعت¸ <,ær ( .,ل™ _L>لا cæƒsا ا™ž ,يIعƒلا _ف
39 o™L„تا ( Lمهو>…¸ ŒيI,ƒلا¸ ,يIعƒلا _ف ةIيس¸ ة,Lƒîلا
39 oر.Í( ةي…L¸رسلا ة‰Iلا ,Iعƒ, ة,L>æلا _ع,
*) ةف¸رšلا <ƒيتا“, ,يIعƒلا(

9
9
ةعمجلا ةروس ريسفت
agama mereka
11
. Mereka teíah menyengutukan Aííah dengan tuhan
yang íaín yang terdírí darípada patungt-patung dan berhaía.
12

.,¿,ƒ: اوفر>¸ . ,¿ن¸a ا¸ريr ’ي> . ¿رLæنلا¸ aو¿يلا _. •Lƒîلا _هÍ نL: ,ل“:¸
,¿نعل¸ <Iلا ,¿ƒaمف ._LL,لL, _>لااوس,ل¸.
-e4i&u ju4a den4an ahli 'i&ab daripada 'alan4an <ahudi dan Kris&ian, mere'a
men4ubah a4ama mere'a den4an men4ubah 'andun4an 'i&ab mere'a. Mere'a &elah
men6ampuradu''an an&ara 'ebenaran dan 'eba&ilan men/ebab'an mere'a dimur'ai
dan dila'na& "leh Allah s5&.
ca. دs¸ . _سرلا _. ةرƒف _ي> ‚Ir ,Iس¸ <يIr <Iلا ‚Iæ ‘وسر ادم>. <Iلا ’ع,
¿رLæنلا _¸د>وملا _. _¦Js L¸La, ‘ž . ,¿مجr¸ ,¿,رr .,¿I: _ر•ا _æÍ <Iلا.
11
=ran4 /an4 per&ama memba5a masu' berhala 'e &anah Arab "leh se"ran4 'a/a dan derma5an bernama Amru bin
#ua/Dia &elah men/edia'an 'eperluan "ran4 ramai men4erja'an haji, "leh i&u "ran4 mudah &erpen4aruh den4an 'a&a-
'a&an/a. Mere'a menun&u& dari mere'a men/embah berhalaDia men6ip&a bina&an4-bina&an4 /an4 su6i '"n"nn/a su6i
pula un&u' disembah-eliau menama'an un&a den4an Dami. Dami ialah un&a be&ina /an4 melahir'an sepuluh e'"r un&a
jan&an.7n&a Dami &ida' b"leh di&un44an4, disembelih, disa'i&i &e&api dih"rma&i dan dipuja-erhala mula masu' dan
&er'enal den4an pelba4ai nama seper&i Dubal /an4 disembah "ran4 Me'ah, Bud, !u5a1, <a4u&h, >a//i. dan 2asr
Dua berhala /an4 disembah di 'a5asan Kaabah /an4 bernama Csaf dan 2aelah. Menuru& ahli sejarah Csaf
adalah se"ran4 pemuda dari <aman mana'ala 2aelah se"ran4 4adis dari <aman, mere'a salin4 men6in&ai &e&api &ida'
dibenar'an ber'ah5in "leh 'eluar4a. Rin4'asn/a mere'a berjanji ber&emu di Me'ah pada musim haji. >anpa disedari
ramai mere'a mela'u'an perbua&an (ina di &epi Kaabah . !eba4ai balasan mere'a berdua menjadi ba&u. !elepas i&u Csaf
dile&a''an di bu'i& !"fa dan 2aelah di le&a''an di bu'i& mar5ah seba4ai pen4ajaran. Apabila Amru bin #ua/ da&in4 'e
Kaabah dia memindah'an 'edua-dua ba&u i&u. (#iha& Dr Oul'ifli $ -i"4rafi Muhammad)
1
!ebab i&u dia'hir a/a& Allah >aala men/ebu&$ + Mere'a sebelum i&u berada dalam 'esesa&an /an4 n/a&a. %en4hujun4
a/a& 'edua /an4 pende' ji'a dihurai'an b"leh dibin6an4'an dalam bu'u berjilid-jilid.
>erdapa& hadi&h /an4 ban/a' /an4 men4hurai'an suasana mas/ara'a& Arab sebelum 'eda&an4an Cslam. An&ara hadi&h-
hadi&h &ersebu& ialah$
1 د¸¸ _, ديعس ةæs -
!aid bin Oaid ber'a&a $
A'u 'e !/am men6ari 'ebenaran sebelum 'eban4'i&an nabi s.a.5. A'u berjumpa den4an "ran4 <ahudi dan ber&an/a
'epada mere'a un&u' memasu'i a4ama <ahudi. Mere'a menja5ab$ + Kamu &ida' memasu'i a4ama 'ami sehin44a
'amu menerima 'emur'aan Allah. Allah &elah mur'a 'e a&as 'ami.
A'u menja5ab$ !a/a &ida' mahu menerima 'emur'aan Allah
!aid bin Oaid menin44al'an "ran4 /ahudi dan berjumpa den4an se"ran4 nasrani dan ber'a&a$ + A'u in4in memasu'i
a4ama 'amuP
-eliau menja5ab $ Kamu a'an menerima 'emur'aan Allah.
!aid ber'a&a$ =leh i&u apa /an4 perlu sa/a la'u'an.
#ela'i i&u memberi&ahu baha5a 5a'&u 'eban4'i&an se"ran4 nabi dari Me'ah sudah hampir. -eliau menasiha&i
Oaid supa/a men4i'u&i nabi i&u.
!aid bin Oaid ber'a&a$ A'u 'e Me'ah dan menden4ar &en&an4 beri&a 'eban4'i&an nabi Muhammad sa5 . A'u memelu'
Cslam.
Beberapa bentuk kesesatan Arab jahiliyah
1) A'idah
Mere'a men/embah berhala /an4 diperbua& daripada ba&u. Di Kaabah mere'a men4elilin4i berhala /an4
dibua& daripada susu ber6ampur &anah
-anu Danif membua& berhala dari &amar dan apabila mere'a lapar mere'a mema'ann/a sehin44a menjadi
perumpamaan Arab $
L¿,ر ةفين>لا cI:Í
1)
1)
ةعمجلا ةروس ريسفت
Allah s5& &elah men4u&us'an nabi Muhammad sa5 seba4ai rasul se&elah nabi Csa as
menin44al dunia dalam &emp"h /an4 panjan4 'e&i'a Allah memur'ai pendudu' dunia
&ida' 'ira mas/ara'a& Arab dan lain 'e6uali sedi'i& sahaja daripada 'alan4an 'ris&ian
/an4 men4esa'an Allah s5&.
13
_. <يIr _¸…Í Lم,¸ . ,Iس¸ <يIr <Iلا ‚Iæ <Iلا _وسر ة—ع,, <I: ,لLعلا <Iلا ,>ر دaل
_يملLعIل ¿ده¸ رو… _ه . ةI.L: ةI.L. ةع¸ر..
Allah s5& &elah menurun'an rahma&n/a 'epada alam ini den4an men4u&us Rasullulah
ε . Allah s5& &elah menurun'an 'epadan/a s/aria& /an4 sempurna menjadi 6aha/a
dan pe&unju' 'epada seluruh alam.
1*
(3) ,¿, اوa>I¸ Lمل ,¿ن. _¸ر•í ¸ : ‚لLعت <لوs .
) A'hla'
Dadi&h Ais/ah$
.¸•L>
¯´…
¯
Í ¸ة
¯
ع
¯

´
¯
Í ‚
¯
I¯r ن
¯
L
¯
: ¸ة
¯
¯
ي¸I¸هLج
¯
´
لا _¸ف ¿
¯
L
¯
نلا ن
¯
¯
¯
Í <
´
´تر
¯
¯
,•´
¯
Í ,
¯
¯
¯

¯ ¯
¸ ¸<
´
ي
¯
I¯r ,¿
¯
¯
Iلا ‚
¯
¯

¯
_
¯¸
¸
,
¯
¯نلا ¿
¯
´
¸¸
¯
ة¯ š¯ ¸¦L¯r ن
¯
¯
¯
Í
Daripada Ais/ah r.a ber'a&a$ 2i'ah pada (aman jahili/ah berla'u dalam empa& ben&u'$
L
¯
¿>
´¸î´ن
¯
¸ ,
¯
¯
´· L
¯
¿´s¸دæ
´
´
ي¯ف <
´
¯ƒ¯ن
´

¸
¸
¯
Í <
´
¯ƒ
¯
¯
ي¸ل
¯
¸ _
¸
>
´
ر¯
¯
لا ‚
¯
ل
¸
ž _´ >
´
ر¯
¯
لا .
´
´
L„´ ¯
¸ œ
¯
´
و
¯
ي
´
لا _
¸
L
¯
¯نلا ¿
´
L
¯
 L
¯
¿´ن.¸ ¿
´
L
¯
î¸ن¯ف
2i'ah /an4 dila'u'an pada hari ini iai&u se"ran4 lela'i meminan4 melalui 5alin/a a&au ana'
perempuann/a 'emudian dia memba/ar mas'ah5in dan ber'ah5in den4ann/a.
L
¯
¿
´
ل
¸
¸¯ƒ
´
ع
¯
¸
¯
¸ <
´
´ن.¸ _¸عæ¸ ´
,¯ƒس
´
L¯ف ن
¸
J
¯
´ف ‚
¯
ل
¸
ž _¸Iس¸ ر
´
¯
Í L
¯
¿¸—م
´
¯
L _
´
.¸ €
´
ر
¯´
¿
¯
L ا¯™
¸
ž ¸<¸ت
¯
Íر
¯
.
´
‘¸ _´ و´a
¯
¸ _´ >
´
ر¯
¯
لا ن
¯
L
¯
: ر
´
•¯ í ¿
´
L
¯

¯
¸
L
¯
¿
¯
,Læ
¯
¯
Í L
¯
¿
´

´
>
¯
_
¯
¯
¯
ي
¯
,¯ت ا¯™
¸
|¯ف <
´
´ن.¸
´
¿æ¸ ´
,¯ƒس
´ ¯ت _¸“
¯
¯
لا _
¸
>
´
ر¯
¯
لا ,
¯
¸ل¯™ _
´
.¸ L
¯
¿
´

´
>
¯
_
¯
¯
¯
ي
¯
,¯ƒ
¯
¸ ‚
¯
¯ƒ>
¯
ا
¯
د
¯
,
¯
Í L
¯
¿س
´
¯
م
¯¯
¸ ‘
¯
¯
¸ L
¯
¿>
´
´
¸¸
¯
¿
¸

¯ ´
,¸ƒس
´
‘¸ا ¿
¯
L
¯
 ¿
´
L
¯
نلا ا¯“¯ه ن
¯
L
¯
î¯ف ¸د
¯
ل
¯
و
´
لا ¸ة
¯
,Lج
¯¯… _¸ف ة¯¯
,
´

¯
,
¯
¸ل¯™ _´
¯
ع´ف
¯
¸ Lم
¯
¯
¯…
¸
ž
¯
¸ .
¯
¯
>
¯
¯
Í ا¯™
¸
ž L
¯
¿>
´
´
¸¸
¯
2i'ah /an4 lain , se"ran4 lela'i ber'a&a 'epada is&erin/a /an4 baru su6i dari haidn/a $ %er4ilah
'amu 'epada lela'i i&u dan &idur bersaman/a, selepas i&u dia men4asin4'an diri dari is&erin/a ser&a
&ida' men/en&uhn/a sehin44alah &ern/a&a is&erin/a men4andun4 hasil dari lela'i &ersebu&, se'iran/a
is&erin/a men4andun4, ma'a suamin/a a'an mende'a&in/a se'iran/a dia su'a, Mere'a la'u'an
demi'ian un&u' mendapa& ana' /an4 bai'. %er'ah5inan ini dpan44il ni'ah al-Cs&ibda1
ر¯
¯
.
¯¯
¸ c
´ ¯
عæ
¯
¯
¸
¯
¸ c
´
¯

¯
>
¯
ا¯™
¸
|¯ف L
¯
¿
´
,يæ¸ ´
¸ ,
´ ´
¿
´
¯
I
´
: ¸ة
¯
Íر
´
م
¯
´
لا ‚
¯
I¯r ن
¯
و
´
I•´ ´
د
¯
ي¯ف ¸ةر
¯
š¯
¯
ع
´
لا ن
¯
¸
´
a L.
¯
l
´
´هر¯
¯
لا
´
¿م¸¯ƒج
´ ¯
¸ ر
´
•¯ í ¿
´
L
¯

¯
¸
L¯ه
¯
د´نr¸ او
´
عم¸¯ƒج
´ ¯
¸ ‚
¯
¯ƒ>
¯

¯
¿¸ن¯ƒم
´¯
¸ ن
´
¯
Í ,
´ ´
¿´ن.¸ _´ >
´
ر
¯

´
¿¸L¯ƒس
´ ¯
¸ ,
´
¯
I¯ف ,
´
¸
¿
´
ي
¯
ل
¸
ž c
´
¯

¯
ر
´
¯
Í L
¯
¿
¯

´
>
¯

¯
¿æ
¯ ¯ت ن
´
¯
Í
¯
د
´
ع
¯
, _
¸
L
¯
ي
¯
ل L
¯
¿
´
ي
¯
I¯r
¸<م¸ س
´
L
¸
, c
´
¯
¯
,>
¯
¯
Í _
´
.
¯
_م¸
¯
س
¯ ´ت ن
´
J
¯
´ف L
¯
¸ ,
¯
´ن
´

¯
و
´
¿¯ف €
´ ´
د
¯
ل
¯
¸
´
د¯s
¯
¸ ,
´
´
:
¸
ر.
´
¯
Í _
´
.¸ ن
¯
L
¯
: _¸“
¯
¯
لا ,
´
´ƒ´فر
¯
¯r
´
د¯s ,
´ ´
¿
¯
ل _´ و´a¯ت
_´ >
´
ر¯
¯
لا ¸<
¸
,
¯
¿¸ن¯ƒم
´¯
¸ ن
´
¯
Í
´
¿ي¸L¯ƒس
´ ¯
¸ ‘
¯
L¯ه
´
د
¯
ل
¯
¸ ¸<
¸
,
´
_>
¯
´
I
¯
ي¯ف
%er'ah5inan /an4 lain, se'umpulan lela'i /an4 bilan4an mere'a hampir 1) "ran4, semua mere'a
bersama se"ran4 5ani&a, apabila 5ani&a i&u hamil dan melahir'an ana', beberapa malam selepas
melahir'an ana', 5ani&a i&u meman44il semua lela'i /an4 bersaman/a sebelum ini. Mere'a semua
mes&i da&an4 'epada 5ani&a &ersebu& . Banira i&u ber'a&a$ Kamu semua &elah men4e&ahui &en&an4
perbua&an 'amu, se'aran4 a'u &elah bersalin, ana' ini adalah ana' 'amu 5ahai fulan, dia men/ebu&
nama lela'i /an4 dia su'a lalu dibin'an a'an i&u 'epadan/a. #ela'i i&u &ida' b"leh men"la'n/a.
_
¯
´
,æ¸ ´ن
¯
¸ _¯
¯
´
: L
¯
¸L¯‰
¯
,
´
لا _¯
¯
´ه
¯
¸ L¯ه¯•L>
¯
_
´
م
¯
¯

´
¿¸ن¯ƒم
´
¯ت ‘
¯
¸ة
¯
Íر
´
م
¯
´
لا ‚
¯
I¯r ن
¯
و
´
I•´ ´
د
¯
ي¯ف ر
´
ي¸—
¯
î
´
لا _
´
L
¯
¯نلا
´
¿م¸¯ƒج
´ ¯
¸ ¿
¸
¸
,ار¯
¯
لا ¿
´
L
¯

¯
¸
او
´
عم¸ >
´
L
¯
¿
¯

´
>
¯
c
´ ¯
عæ
¯
¯
¸
¯
¸ _¯
¯
´ها
¯
د>
´
¸
ž c
´
¯

¯
>
¯
ا¯™
¸
|¯ف _¯
¯ ¸
¿
´
ي
¯
I¯r _¯ •¯ ¯
a _¯
¯
´ه
¯
aار
¯
¯
Í _
´
م
¯
¯ف Lم
¯
¯
I¯r ن
´
و
´
î¯ت €¸ L
¯
¸ار
¯

¯ ¸
¿
¸

¯
و
´
,
¯
Í ‚
¯
I¯r
’¯ ¸ع
´
, Lم
¯
¯
¯
I¯ف ,
¯
¸ل¯™ _
´

´
¿¸ن¯ƒم
´¯
¸ ‘
¯
<
´
¯ن
´
,ا _
¯
r¸´
a
¯
¸ ¸<
¸
, l
¯
L¯ƒ
´
لL¯ف ن
¯
´
¸ر
¯
¯
¸ _¸“
¯
¯
لL
¸
, L¯ه
¯
د
¯
ل
¯
¸ او´a>
¯
´
ل
¯
Í ,
¯
¯
´· ة¯
¯فL¯ a
´
لا ,
´ ´
¿
¯
ل ا
´
و¯r
¯
a
¯
¸ L
¯
¿
¯
ل
œ
¯
´
و
¯
ي
´
لا _
¸
L
¯
¯نلا ¿
¯
L
¯
 ‘
¯
¯
¸
ž <
´
¯
¯
I
´
: ¸ة
¯
¯
ي¸I¸هLج
¯
´
لا ¿
¯
L
¯
 œ
¯¯
د¯ه
¯
_
¸
>
¯
´
لL
¸
, ,
¯
¯
¯

¯ ¯
¸ ¸<
´
ي
¯
I¯r ,¿
¯
¯
Iلا ‚
¯
¯

¯

´
دم
¯
¯
>
¯
.
´
2i'ah /an4 'eempa& ialah se"ran4 5ani&a dida&an4i "leh lela'i /an4 ramai . Bani&a &ersebu& &ida'
men4halan4 sesiapa sahaja un&u' menda&an4in/a. M5ani&a-5ani&a &ersebu& adalah pela6ur /an4
mele&a''an bendera pada pin&u rumah mere'a. !esiapa /an4 in4in bersama 5ani&a &ersebu& b"leh
memasu'i mere'a sehin44alah 5ani&a i&u men4andun4 dan melahir'an ana'. !emua lela'i /an4
bersaman/a dihimpun. Kemudian ana' i&u dibin'an 'epada salah mere'a dan lela'i &ersebu& &ida'
b"leh men"la'n/a. Apabila rasul sa5 diu&us'an han/a ni'ah 'ebiasaan ( ni'ah per&ama) /an4 halal
mana'ala /an4 lain semuan/a dihapus'an.
11
11
ةعمجلا ةروس ريسفت
‘وسر ادم>. ’ع, <IلLف . ةي.Jس)ا ة.•Í _. ة.aLs ةد¸د> _Lي>Í ‚لž ة¸•ا o“ه ريšت
_,نلا ةLي> _ف _¸aو>و. او…وî¸ ,ل _“لا . _ي.aLaلا _¸ر••ا ‚لž ,Iس¸ <يIr <Iلا ‚Iæ
,Iس¸ <يIr <Iلا ‚Iæ.
A/a& ini menunju''an 4enerasi /an4 da&an4 'emudian daripada 'alan4an uma& Cslam.
Allah s5& men4u&us'an Muhammad  seba4ai rasul 'epada 4"l"n4an /an4 lain /an4
da&an4 'emudian /an4 &ida' ada semasa hidup nabi .
ن‘وs _ي.aLaلا _¸ر••L, aارملا _.¸$
Dian&ara ma'sud + 0"l"n4an lain /an4 a'an da&an4 ialah $
œJس)ا _ف _•دƒس . _رLفلL: . •رعلا ريr _. •وع.¸ œاوsÍ :_¸•ا.
Kisah !aidina 7mar r.a
7mar diliha& "leh sahaba& menan4is dan &er&a5a &anpa sebab /an4 jelas. A'hirn/a ada /an4 berani
ber&an/a$ Bahai Amirul Mu'minin, 'enapa 'amu menan4is dan 'emudian &ersen/um &anpa sebab
/an4 dapa& 'ami fahami.P
7mar men6eri&a'an. + Dahulu a'u dan "ran4-"ran4 ;urais/ san4a& memben6i ana' perempuan,
Ke&i'a a'u mendapa& per'habaran ana' perempuan, dari saa& lahirn/a 'eben6ian'u sudah bermula.
A'u pendam rasa ben6i i&u, a'u sabar sampailah umurn/a enam &ahun, a'u sudah &ida' &ahan la4i,
a'u memba5an/a 'e padan4 pasir dan a'u 4ali luban4.
Dia men/an4'a a'u memba5an/a ber'elah dan bermain-main, dia &uru& sama memban&u'u
men44ali luban4. Apabila luban4 sudah siap, a'u men"la' dia 'e dalam luban4 dan a'u mula
menimbusn/a den4an pasir. Ana''u /an4 masih belum &ahu nia&'u. Masih in4a& a'u bermain-main ,
dia &"l"n4 men4ibas'an pasir-pasir daripada jan44u& dan pa'aian'u, &e&api a'hirn/a a'u
menimbusn/a hidup-hidup &anpa belas 'asihan. Cnilah 'ehidupan 'ami sebelum 'ehadiran rasul
s.a.5 , 'ami memulia'an ana' lela'i dan men4hina ana' perempuan bah'an membunuh mere'a
hidup-hidup. Maha -esar Allah /an4 men4u&us Muhammad /an4 mele&a''an perempuan di &empa&
/an4 mulia. Marilah 'i&a bers/u'ur di a&as ni'ma& ini. C&ulah rahsian/a, apabila a'u &erin4a& 'isah
ini, a'u menan4is.P
7mar ber'a&a$ + -er'enaan men4apa a'u &ersen/um, pada sua&u hari a'u 'eluar dari -andar Me'ah,
apabila 'eluar biasan/a 'ami memba5a ba&u dari Me'ah un&u' dijadi'an sembahan, &e&api hari i&u
a'u ada memba5a 'urma, a'u membua& berhala daripada 'urma dan a'u sembah 'urma i&u.
Apabila ma'anan a'u habis, mulalah a'u ma'an &uhan a'u sedi'i& demi sedi'i&. Apabila a'u
&erin4a& 'isah ini, a'u 'e&a5a sendirian.
13
!"ر#$لا %#&'" ()"ا *+,.
_
¸
´ه
¯
Í _
´
.¸ L
¯
¯
يس¸
¸
رL¯ف J
¯
>
´
ر
¯
c
´
´ن
´
: _¯ L¯s ¸<ي¸ف _
´
.¸ <
´
¯—¸¸د>
¯

¯
س¸
¸
رL¯ف
´
لا ن
´

¯
´

¯
_¸ن¯·
¯
¯
د>
¯
_¯ L¯s _
¸
L
¯
¯
,¯r _
¸
´
, ¸<
¯
¯
Iلا ¸د
´
,¯r _
´
¯r
_´ ¸
¯¯
¸ ,
´
¯
I¯ف ¸<
´
ي
¯
ل
¸
ž ¸<
¯
¯
Iلا _
¸
´
I•¯ .
¯
¯
>
¯
¯
Í c
´
´ن
´
:
¯
¸ ¸<¸ƒ
¯
¸ر
´
¯s ن
¯
L¯ a´ه¸a _
¸
,
¯
Í ن
¯
L
¯
:
¯
¸ _´
¯
>
¯
L
¯
¿
¯
ل _´ L¯ a
´
¸ L
¯
¿´ن.¸ ¸ة
¯
¸ر
´
¯s _
¸
´ه
¯
Í _
´
.¸ ن
¯
L
¯
¿
¯

´
¯
Í

¯
¯ƒ>
¯
¸ة
¯
¯
يس¸ وج
´
م
¯
´
لا _¸ف €
´ ´
د
¯
¿>
´
¯
Í
¯
¸ ة´¯
¸
¸
رLج
¯
´
لا _
´
¯
,>
´ ´ت Lم
¯
¯
:
¸
رL
¯
¯نلا œ
¯
¸
¸J
¯
.
´

´
_
¯
Í ¸<¸ƒ
´
ي
¯
, _¸ف _¸نس
¯ ¯
,>
¯

¯
¯ƒ>
¯

¯
_L
¯
¯
¸
¸
ž <
´
´
¯
,>
´
¸<
¸
,
_¸ف _¯
¸‰š´ ¯ف _¯ L¯s ة´ م
¯
ي¸˜¯r ة´¯
ع
´
يæ
¯
_
¸
,
¯
•¸ c
´
¯…L
¯
:
¯
¸ _¯ L¯s ة¯¯rLس
¯
و
´
,„´ ¯ت L
¯
¿
´

´
´ƒ
¯
¸ ‘
¯
L¯ه
´
د¸sو
´
¸ _¸“
¯
¯
لا
¸
رL
¯
¯نلا _
¯
¯
L¯s c
´
´ن
´
:
_¸…ر
¯
.
¯
¯
Í
¯
¸ L
¯
¿
´
ع¸I
¯
¯
LL¯ف .
´ ¯ه´™L¯ف _¸ƒ
¯
ع
´
يæ
¯
_
´
¯r œ
¯
´
و
¯
ي
´
لا ا¯“¯ه ن
¸
L
¯
ي´ن
´
, _¸ف c
´
´
I¸‰.´
´
د¯s _¸¯…
¸
ž _¯
¯
¯ن
´
, L
¯
¸ _¸ل _¯ L¯ a¯ف L.
¯´
و
¯
¸ <
´
¯
ل ن
¸
L
¯
ي´ن
´
,
L
¯
¿ي¸ف ,
´ ´
¿¯تا
¯
وæ
´
¯
Í c
´ ´
عم¸ س
¯
¯ف ¿ر
¯

¯
¯
¯نلا _
¸
¸¦L¯ن
¯
: _
´
.¸ ¸ةس
¯
ي¸ن
¯
î
¸
, €
´
ر
´
ر
¯
م
¯
¯ف <
´
¯ƒ
¯
ع
´
يæ
¯

´
د¸
¸
ر
´
Í c
´
>
´
ر
¯
„¯
¯ف
´
د¸
¸
ر
´
¸ L.
¯
_
¸
´
ع
¯
,
¸
, L
¯
¿ي¸ف
,
´ ´
¿¯تا
¯
وæ
´
¯
Í c
´ ´
عم¸ س
¯ ¯
¸ ,
´
¸
¿
¸
, €
´
ر
´
ر
¯
.
¯

¯
¯
¯
I¯ف ¸<¸ƒ
´
ي
¯
, _¸ف
¯
_L
¯
¯
¸
¸
ž _
¸
,
¯
Í _
¸
´
,>
¯ ¸ل _
¸
L
¯
¯نلا ر
´
.
´
¯
Í L.
¯
_
¸
ر
´
a
¯
Í ‘
¯
c
´
´ن
´
:
¯
¸ ن
¯
و
´
¯

¯
´
¸ ,
´
´ه
¯
¸
¸<
¯
¯
Iلا
¯
¸ ا¯“¯ه c
´
´
I´s
¯
¸ ,
´
¸ه
¸
ر.
´
¯
Í _¸ف c
´ ´
,r¸ر
¯¯
¸ ,
´ ´
¿´تJ
¯
æ
¯
_¸ن
¯

¯ ´r
¯
Í ,
´ ´
¿´ƒ
´
¸
¯
Íر
¯

¯
¯
¯
I¯ف _¯ L¯s ن
¯
و
´
ع¯نæ
´
¯
¸ L.
¯
ر
´
´
˜´…
¯
Í ,
´
¸
¿
´
ي
¯
I¯r c
´
´
I•¯ ¯
a
L
¯
¿¸تí ,
´
¯
ل
¯
¸ _
¸
,
¯
Í ة¯¯
ع
´
يæ
¯
c
´
´

¯
¯ت
¯
¸ _
´
م
´
š
¯
¯ لا c¸ ¯

¯
¯
r ‚
¯
¯ƒ>
¯
,
´ ´
¿´ƒ
´

¯
¯ت L.
¯
¸<
¯
¯
Iلا
¯
و¯ف ¸<
´
ي
¯
I¯r _
´
>
´ ¯… _¸“
¯
¯
لا _
¸
¸
¯¸دلا _
¯
.¸ ر
´
´
ي•¯
¸
œLš
¯
¯ لL
¸
, او
´
لL¯s _
¸
¸
¯¸دلا ا¯“¯ه _´ æ
´
¯
Í _
¯
´
¸
¯
Í ,
´ ´
¿
¯
ل c
´
´
I´a¯ف
QAbdullah bin Abbas meri5a/a&'an daripada !alman al-:arisi ber'a&a$
!a/a adalah ana' muda %arsi /an4 berasal dari sua&u desa di '"&a Aspahan /an4 bernama Ri/an.
1
1
ةعمجلا ةروس ريسفت
<نr <Iلا _æر ةر¸ره _,Í _r Lمهريr¸ ,Iس.¸ _رL„,لا oا¸ر L. _وaلا ا“ه _يلa¸
ةعمجلا ةروس <يIr <Iلا _¸…Lف: ,Iس¸ <يIr <Iلا ‚Iæ <Iلا _وسر دنr LسوI> Lن: ˆ_Ls
,¿, اوa>I¸ Lمل ,¿ن. _¸ر•í¸) :‚لLعت <لوs L¿يف¸))
? <Iلا _وسر L¸ ,ه _. : اولLs
,¿,ج¸ ,Iف S TMUVWIJ XVHFM VYZ[ XV\] .^JN_ `ab cLIdM efg _وسر ¿æوف .<نr <Iلا _æر
<Iلا _. _L>ر <لLنل L¸ار—لا دنr نLم¸)ا نL: ول : _Ls ,· _سرLفلا نLمIس ‚Ir oد¸
.•‘¸ه
A/ah sa/a adalah 'e&ua desa dan "ran4 &er'a/a ser&a &erh"rma& di desa i&u. Dari seja' lahir, sa/a
adalah "ran4 /an4 palin4 disa/an4in/a, 'asih sa/an4n/a 'epada sa/a sema'in hari sema'in 'ua&,
sehin44a sa/a di 'urun4 di rumah ba4ai'an se"ran4 4adis.
!a/a &ermasu' "ran4 /an4 'ua& berpe4an4 den4an a4ama majusi, sehin44a sa/a diberi
&an44un4ja5ab men/ala'an api dan memas&i'ann/a &erus men/ala sepanjan4 hari dan sepanjan4
malam.
A/ah sa/a mempun/ai ladan4 /an4 luas. A/ah sa/a selalu men4urusi sehin44alah pada sua&u hari,
dia &ida'mampu per4i 'e ladan4, lalu dia men4a&a'an 'epada sa/a, QAna''uA A/ah sibu' dan &ida'
dapa& per4i 'e ladan4 hari ini, sebab i&u per4ilah urusi ladan4 &ersebu& men44an&i'an A/ah.Q #alu
sa/a beran4'a& menuju ladan4 'ami.
Di &en4ah perjalanan, sa/a melalui sebuah 4ereja Kris&ian dan menden4ar suara mere'a /an4
sedan4 beribadah di dalamn/a. Dal i&u menari' perha&ian sa/a 'arena sa/a &ida' pernah &ahu
sedi'i&pun &en&an4 a4ama Kris&ian dan a4ama lainn/a, 'erana sepanjan4 usia sa/a selalu di'urun4
di dalam rumah "leh "ran4 &ua sa/a. !e&elah menden4ar suara i&u, sa/a masu' in4in men4e&ahui
se6ara de'a& apa /an4 sedan4 mere'a la'u'an.
!e&elah sa/a memperha&i'an apa /an4 mere'a 'erja'an, sa/a merasa &er&ari' den4an 6ara mere'a
beribadah, malah sa/a &er&ari' den4an a4ama mere'a. !a/a men4a&a'an dalam ha&i sa/a, QDemi
Allah a4ama mere'a ini lebih bai' daripada a4ama 'ami.Q
!a/a &ida' 'eluar dari 4ereja &ersebu& sampai ma&ahari &erbenam sehin44a sa/a &ida' jadi per4i 'e
ladan4 'ami. !a/a ber&an/a 'epada mere'a, QDari mana asal a4ama inihQ Mere'a menja5ab, QDari
daerah !/am.Q
_¯ L¯s : _
¯
´
¸
¯
Í _¯
¯
¯ن
´
,
´
_
¯
Í _¯ L¯s <
´
´ƒ´.>
¸

¯
¯
¯
I¯ف _¯ L¯s ¸<¸
¯
I
´
: ¸<¸Iم
¯
¯r _
´
¯r <
´
´ƒ
´
I¯‰.¯
¯
¸ _
¸
,
¯
I
¯
L _¸ف ’¯ ¯
ع
¯
,
´
د¯s
¯
¸ _
¸
,
¯
Í ‚
¯
ل
¸
ž c
´ ´
ع>
¯
ر
¯
,
¯
¯
´·
_¸ن
¯

¯ ´r
¯
L¯ف ,
´ ´
¿
¯
ل ¸ةس
¯
ي¸ن
¯
: _¸ف ن
¯
و
´
¯

¯
´
¸ _
¸
L¯ن
¸
, €
´
ر
´
ر
¯
.
¯
c¸ ¯
,
¯
Í L
¯
¸ c
´
´
I´s _¯ L¯s €
´ ´
د
¸
¿¯r L.
¯
,
¯
´
ي
¯
ل
¸
ž €
´ ´
د
¸
¿¯r _
´
´
:
¯
Í ,
´
¯
ل
¯
Í c
¯
´ن
´
:
ر
´
´
ي•¯ _
¸
¸
¯¸دلا ,
¯
¸ل¯™ _¸ف _
¯
´
ي
¯
ل _¯
¯
¯ن
´
,
´
_
¯
Í _¯ L¯s _
´
م
´
š
¯
¯ لا c¸ ¯

¯
¯
r ‚
¯
¯ƒ>
¯
,
´
´ه
¯
د´نr¸ c
´
´
ل
¸
¸L.
¯
¸<
¯
¯
Iلا
¯
و¯ف ,
´
¸
¿¸ن¸¸a _
´
.¸ c
´ ´
¸
¯
Íر
¯
L.
¯
,
¯
¯
´· ا
¯
د
´
ي¯s _¯
¯
¯
I>
´
¸
ر _¸ف _¯
¯
عج
¯
¯ف _¸ن¯فL„¯
¯ف _¯ L¯s L¯ن¸ن¸¸a _
´
.¸ ر
´
´
ي•¯ <
´
¯
¯…
¸
ž ¸<
¯
¯
Iلا
¯
¸ J
¯
¯¯
: c
´
´
I´s _¯ L¯s <
´
´ن.¸ ر
´
´
ي•¯ ,
¯
¸¦L
¯
,í _
´
¸¸a
¯
¸ ,
¯
´ن¸¸a
_
¯
.¸ ر
´

¯
¯´ت
¸
œLš
¯
¯ لا _
¯
.¸ .
´
´

¯
,
´
´
î
´
ي
¯
I¯r œ
¯ ¸د¯s ا¯™
¸
ž ,
´ ´
¿
¯
ل c
´
´
I´a¯ف ¿ر
¯

¯
¯
¯نلا _¯
¯
¯
ل
¸
ž c
´
¯—
¯
ع
¯
,
¯
¸ _¯ L¯s ¸<¸ƒ
´
ي
¯
, _¸ف _¸نس
¯ ¯
,>
¯
,
´
¸
¿
¸
, _¸…¸ر
´¸
,•´
¯
L¯ف ¿ر
¯

¯
¯
¯نلا
Setelah malam menjelang, saya pulang ke rumah. Ayah saya bertanya kepada saya apa yang telah saya
lakukan. Saya menjawab, 'Hai Ayahku! Saya melalui sekelompok orang yang sedang beribadah di dalam
gereja, lalu saya tertarik dengan cara mereka beribadah. Saya berada bersama mereka sampai matahari
terbenam.' Ayah saya berkata:,
'Hai anakku! Agama mereka itu tidak baik, agamamu dan agama nenek moyangmu lebih baik dari agama itu.'
Saya menjawab, 'Tidak ayah! Agama mereka lebih baik dari agama kita.
' Dari perkataan saya itu, syah saya takut kalau-kalau saya akan murtad, lalu dia mengurung saya di rumah
dengan merantai kaki saya.'
Ketika saya mendapat kesempatan, saya berpesan kepada kaum kristian itu dengan mengatakan,Apabila
datang rombongan peniaga Syam, tolong beritahu kepadaku
13
13
ةعمجلا ةروس ريسفت
%er&ama$ Kaum dan pendudu' selain Arab seper&i %arsi /an4 a'an memelu' Cslam.
Daliln/a ialah hadi&h /an4 diri5a/a&'an "leh Cmam -u'hari dan Muslim daripada
Abu Durairah r.a ber'a&a$ Ke&i'a 'ami sedan4 dudu' bersama Rasulullah ε , Allah
menurun'an surah al-Rumaah dan didalamn/a disebu& ,¿, اوa>I¸ Lم
¯
ل ,¿ن. _¸ر•í¸
Mere'a ber&an/a$ Bahai Rasul Allah siapa'ah mere'ah
2abi sa5 &ida' menja5abn/a sehin44alah mere'a ber&an/a seban/a' &i4a 'ali.
-ersama-sama 'ami 'e&i'a i&u !alman al-:arisi τ
Kemudian Rasul ε meme4an4 !alman al-:arisi dan ber'a&a$
+ !e'iran/a iman i&u di bin&an4 >hura//a ma'a iman i&u dapa& di6apai "leh mere'a.P
ةي…د. ةروسلا o“ه نÍ ‚Ir _يلa ’¸د>لا ا“ه _فف.
_¯ L¯s : ا
´
وæ
¯
¯s ا¯™
¸
ž ,
´ ´
¿
¯
ل c
´
´
I´a¯ف _¯ L¯s ,
´
¸
¿
¸
, _¸…¸ر
´
¯
,•´
¯
L¯ف _¯ L¯s ¿ر
¯

¯
¯
¯نلا _
¯
.¸ ر
´

¯
¯´ت
¸
œLš
¯
¯ لا _
¯
.¸ .
´
´

¯
,
´
¸
¿
´
ي
¯
I¯r œ
¯ ¸د¯a¯ف
,
´
¸
¿
¸
, _¸…¸ر
´
¯
,•´
¯
Í ,
´
¸ه¸aJ
¯
¸
, ‚
¯
ل
¸
ž ة¯¯
ع>
´
ر¯
¯
لا ا¸
´
aار
¯
¯
Í Lم
¯
¯
¯
I¯ف _¯ L¯s ,
´
¸
¿
¸
, _¸…و´…¸™L¯ف ,
´
¸ه¸aJ
¯
¸
, ‚
¯
ل
¸
ž ة¯¯
ع>
´
ر¯
¯
لا ا¸
´
aار
¯
¯
Í
¯
¸ ,
´ ´
¿ج
¯¸¦ا
¯
و>
¯
œ
¯

¯
¯ لا c
´
.
´
¸د¯s ‚
¯
¯ƒ>
¯
,
´ ´
¿
¯
ع.
¯
c
´
>
´
ر
¯
•¯ ,
¯
¯
´· _¯
¯
¯
I>
´
¸
ر _
´

¯
د¸¸د>
¯
´
لا c
´ ´
ي¯a
´
ل
¯
L¯ف
Ternyata tidak berapa lama ada satu rombongan peniaga kristian dari negeri Syam datang. Mereka
memberitahu tentang merekakepada saya. Saya berkata kepada mereka: Apabila mereka selesai segala
urusan dan mereka ingin pulang ke tnegara mereka, beritahulah kepada saya. Setelah tiba waktunya
merekapun memberitahu saya .Saya berusaha membuka rantai besi daripada kaki saya dan saya berjaya
membukanya. Saya berangkat bersama mereka secara sembunyi dan akhirnya kami sampai di negeri Syam
´
د¯s _¸¯…
¸
ž c
´
´
I´a¯ف <
´
´ƒ´.ج
¸
¯ف _¯ L¯s ¸ةس
¯
ي¸ن
¯
î
´
لا _¸ف ,
´
¯ ´aس
´
¯

´
ا او
´
لL¯s _
¸
¸
¯¸دلا ا¯“¯ه _
¸
´ه
¯
Í _´ æ
¯
´ف
¯
Í _
´
.
¯
c
´
´
I´s L
¯
¿´ƒ.
´
¸د¯s Lم
¯
¯
¯
I¯ف
_¯ L¯s ,
¯
¯
ع.
¯

¯

¯
´
Í
¯
¸ ,
¯
´ن.¸ ,
´
¯
¯
I
¯
ع¯ت
¯
Í
¯
¸ ,
¯
¸ƒس
¯
ي¸ن
¯
: _¸ف ,
¯
.
´´
د•´
¯
Í ,
¯
¯
ع.
¯
ن
¯
و
´
:
¯
Í ن
´
¯
Í c
´ ´
,
¯
,>
´
¯
Í
¯
¸ _
¸
¸
¯¸دلا ا¯“¯ه _¸ف c
´ ´
,r¸ر
¯
¯•L
¯
ي.´
¯
Í L
¯
¿´ن.¸ ¸<
´
ي
¯
ل
¸
ž او
´
عم
¯
>
¯
ا¯™
¸
|¯ف L
¯
¿ي¸ف ,
´ ´
¿
´
,
¯
r¸ر
¯
´
¸
¯
¸ ¸ة¯s
¯
دæ
¯
¯
لL
¸
, ,
´
´هر
´
.
´
´
L
¯
¸ ¸•
´
وس
¯
_¯ >
´
ر
¯
ن
¯
L
¯
î¯ف _¯ L¯s <
´¯
ع.
¯
c
´
´
I•¯ ¯
د¯ف _´ •´ ´
aL¯ف
ا
¯
د¸¸د.¯ Læ
¯ ´‰
´
, <
´
´ƒæ
´ ¯‰
´
,
¯
Í
¯
¸ _¯ L¯s ‹
¸ ¸
ر
¯
¸
¯
¸ .
¸
¯ه¯™ _
´
.¸ _
¸
J
¯
¸s
¯
¿
´

¯

¯
¿م
¯
>
¯

¯
¯ƒ>
¯
_
¯
ي¸:Lس
¯
م
¯
´
لا ¸<¸L
´
ع
´
¸ ,
´
¯
ل
¯
¸ ¸<س¸ ´ف¯ن¸ل
´

¯¯ن¯ƒ
´

,
´
´

´
.
´
´
L
¯
¸ ¸•
´
وس
¯
_¯ >
´
ر
¯
ن
¯
L
¯
: ا¯“¯ه ن
¯
¯
¸
ž ,
´ ´
¿
¯
ل c
´
´
I´a¯ف
´
oو´ن¸ف
´
د
¯
ي¸ل ¿ر
¯

¯
¯
¯نلا ¸<
´
ي
¯
ل
¸
ž c
´ ¯
عم
¯
¯ƒ>
´
L¯ف €
¯
L.
¯
,
¯
¯
´·
´
¿¯نæ
´
¯
¸ <
´
´ƒ
´
¸
¯
Íر
¯

¯
¸ل
,
¯
م
´
´
Ir¸ L.
¯¯
¸ او
´
لL¯s L¯.
´
ي.¯ L
¯
¿´ن.¸ _
¯
ي¸:Lس
¯
م
¯
´
لا l¸ ´
ع
´
¸ ,
´
¯
ل
¯
¸ ¸<س¸ ´ف¯ن¸ل L¯ه¸
¯¯ن¯ƒ
´
:ا L
¯
¿
¸
,
´
oوم
´
´ƒ´.>
¸
ا¯™
¸
|¯ف L
¯
¿ي¸ف ,
´
´
î
´
,
¯
r¸ر
¯
´
¸
¯
¸ ¸ة¯s
¯
دæ
¯
¯
لL
¸
,
¯
¿
´

¯
<
´
´ن.¸ او>
´
ر
¯
„´ ¯ƒس
´
L¯ف _¯ L¯s <
´¯
عæ¸
´
و.
¯
,
´ ´
¿´ƒ
´
¸ر
¯
¯
L¯ف _¯ L¯s ¸<
´
ي
¯
I¯r L¯ن
¯
¯
ل
´
د¯ف او
´
لL¯s ¸o
¸
¸´ن
¯
: ‚
¯
I¯r ,
´
´
î
´
¯
ل
´
a
¯
Í L¯…
¯
Í c
´
´
I´s _¯ L¯s ,
¯
¸ل¯“
¸
,
¸ةر
¯

¯

´
لL
¸
,
´
oوم
´
>
¯
ر
¯
,
¯
¯
´·
´

´
,
¯

¯
¯ف ا
¯
د
¯
,
¯
Í <
´
´ن¸ف
´
د¯… ‘
¯
¸<
¯
¯
Iلا
¯
¸ او
´
لL¯s L¯ه
´
¸
¯
Íر
¯

¯
¯
¯
I¯ف _¯ L¯s L¯s
¸
ر
¯
¸
¯
¸ L
¯
,¯ه¯™ ¸ة¯•و
´

´
.
¯
_
¸
J
¯
¸s
Setibanya di negeri Syam, saya mengatakan, 'Siapa orang yang terbaik dalam agama ini?' Mereka
menjawab, 'Uskup penjaga gereja.'
Saya pergi berjumpa dengannya dan berkata kepadanya, 'Saya tertarik dengan agama Kristian ini dan
saya ingin mengikuti dan membantumu sekaligus belajar dari kamu dan beribadah bersama kamu.'
Dia menjawab, 'Silakan masuk!' Saya pun masuk dan menjadi pembantunya.
Setelah saya tinggal bersamanya saya mendapatinya se orang jahat, dia menyuruh pengikutnya untuk
berderma dan menggalakkan mereka dengan pahala yang sangat besar. Setelah mereka memberikannya
dengan bayak ternyata dia memonopolinya untuk dirinya sendiri, dia tidak memberikannyan kepada fakir
miskin sedikitpun. Dia berhasil mengumpulkan sebanyak tujuh karung emas. Melihat keadaan itu, saya
menaruh kebencian yang luar biasa terhadapnya.
Ketika dia meninggal, kaum Kristian berkumpul untuk menguburkannya, ketika itu saya mengatakan
kepada mereka, 'Sesungguhnya teman kamu ini adalah orang jahat, dia menyuruh kamu bersedekah dan
menyebut tentang kelebihannya, setelah kalian kumpulkan, dia memonopoli untuk dirinya sendiri, dia tidak
berikan sedikitpun kepada fakir miskin.'
Mereka menjawab, 'Dari mana kamu tahu?'
Saya menjawab, 'Mari saya tunjukkan kepada kamu sekarang juga tempat penyimpanan harta itu'
Mereka berkatan, 'Tunjukkan kepada kami tempatnya.'
1*
1*
ةعمجلا ةروس ريسفت
Dadi&h ini menunju''an baha5a surah ini adalah surah Madani/ah
رسف <…• . _Lنلا ¿يم> ‚لž ,Iس¸ <يIr <Iلا ‚Iæ <ƒ—ع, œومr ‚Ir ر•í _يلa _ف¸
_رLف _هÍ ,¿…L,((....,¿ن. _¸ر•í¸)) ‚لLعت <لوs.
,هريr¸ œ¸رلا¸ _رLف ‚لž <I¦Lسر¸ <,ƒ: ,Iس¸ <يIr <Iلا ‚Iæ <Iلا _وسر .ƒ: ا“¿ل¸
.<ن¸a _ف _و•دلا ‚لž ,هوrد¸¸ . ةوrدلا ,¿‰I,¸ .,.•ا _.
Dadi&h ini ju4a menunju''an baha5a risalah nabi sa5 adalah umum 'epada seluruh
manusia
1,
'erana nabi men&afsir'an firman Allah ,¿ن. _¸ر•í¸ den4an pendudu'
%arsi. =leh sebab i&u rasul &elah ,men4u&us sura& 'epada %arsi, R"m dan uma& /an4
lain . -a4inda men/ampai'an da'5ah dan men4aja' mere'a 'epada Cslam
Saya pun menunjukkannya dan mereka mengeluarkan tujuh karung emas dan perak. Setelah mereka melihat
secara langsung, mereka mengatakan, 'Demi Allah kita tidak akan menguburkannya”, mereka menyalib dan
melemparinya dengan batu.'
<
´
¯
¯…
¯
Í ¿ر
¯
¯
Í _
¯
م
´
„¯
´
لا _¸
¯

¯
´
¸ ‘
¯
J
¯
>
´
ر
¯
c
´ ´
¸
¯
Íر
¯

¯
¯ف ن
´

¯
´

¯
_´ و´a
¯
¸ _¯ L¯s ¸<¸…L
¯
îم
¯¸
,
´

´
I
¯
عج
¯
¯ف ر
¯
•¯ í _
¸
>
´
ر
¯¸
, ا¸´•L>
¯
,
¯
¯
´·
_
´
.
¯
<
´
¯
¯
,>¸
´
Í ,
´
¯
ل L
¯
¯
,>
´
<
´
´ƒ
´
,
¯
,>
´
¯
L¯ف _¯ L¯s <
´
´ن.¸ ار
¯
L
¯
¿¯…
¯
¸ J
¯
´
ي
¯
ل •
´
¯
Í
´
a
¯
Í ‘
¯
¯
¸ ¸ةر
¯
•¸ •
´
ا _¸ف .
´
¯

´
¯
Í ‘
¯
¯
¸ L
¯
ي´…
´
¯
دلا _¸ف
´
د¯ه¸
´
¯
Í <
´
´ن.¸ _´ æ
¯
´ف
¯
Í
_
´
.
¯
<
´
¯
¯
,>¸
´
Í ,
´
¯
ل L
¯
¯
,>
´
,
¯
´ƒ
´
,
¯
,>
´
¯
Í
¯
¸ ,
¯
¯
ع.
¯
c
´
´ن
´
: _¸¯…
¸
ž ن
´
J
¯
´ف L
¯
¸ <
´
¯
ل c
´
´
I´a¯ف ´ةL¯ف
¯
و
´
لا <
´
´تر
¯
æ
¯
>
¯
,
¯
¯
´· L¯…L.
¯
¸
¯
<
´¯
ع.
¯
c
´
م
´
¯s
¯
Í
¯
¸ <
´
¯
I
´
,¯s
,
´
¯
I´r
¯
Í L.
¯
¸<
¯
¯
Iلا
¯
¸ _¯
¯
¯ن
´
,
´
_
¯
Í _¯ L¯s _¸…ر
´
.
´
´
L¯ت L.
¯¯
¸ _
¸
, _æ¸ و´ت _
´
.
¯

¯
ل
¸
|¯ف ¸<
¯
¯
Iلا
¸
ر.
´
¯
Í _
´
.¸ ¿ر
¯
¯ت L.
¯
,
¯
ر
¯
æ
¯
>
¯

´
د¯s
¯
¸ ,
¯ ¯
I
´
,¯s
¯
و´ه
¯
¸ _
¸
æ¸
´
وم
¯
´
لL
¸
, J
¯
>
´
ر
¯

¯
¯
¸
ž ¸<
´
ي
¯
I¯r او´…L
¯
: L.
¯
ر
¯
¯—
´
:
¯
Í او
´

¯
¯ت
¯
¸ او
´
ل
¯
¯
د
¯
,
¯
¸ _
´
L
¯
¯نلا ,
¯ ¯
I¯ه
´
د¯a
¯
ل ¸<
´
ي
¯
I¯r c
´
´ن
´
: L.
¯

¯
I¯r œ
¯
´
و
¯
ي
´
لا ا
¯
د>
¯
¯
Í
¸<
¸
,
´
_>
¯
´
لL¯ف ¸<
´
ي
¯
I¯r c
´
´ن
´
: L.
¯

¯
I¯r
¯
و
´
¿¯ف ن
´
J
¯
´ف
Tidak lama kemudian mereka mengangkat orang lain sebagai penggantinya, lalu saya mengikutinya. Salman
berkata :” Saya belum pernah melihat orang yang mengerjakan solat dan orang yang paling zuhud dan
mengharap akhirat melebihi orang itu. Ibadahnya yang berlangsung siang malam membuat saya
mnyenanginya, lalu saya hidup bersama dia beberapa ketika. Ketika menjelang wafatnya, saya mengatakan
kepadanya, 'Wahai fulan! Kepada siapa engkau pesankan saya dan dengan siapa saya akan hidup selepas
kematianmu?'
Dia menjawab, 'Ya anakku! Terus terang saya tidak melihat ada orang yang tingkat keagamaannya seperti
kita, kecuali satu orang di kota Musil yang bernama fulan. Dia tidak merubah-rubah dan mengganti-ganti
ayat Allah. Oleh sebab itu carilah orang itu.'
¯
_>
¯
´
ل
¯
Í ن
´
¯
Í ¸<¸ت
´
و.
¯

¯
د´نr¸ _¸…Læ
¯ ´
¸
¯
Í L¯…J
¯
´ف ن
¯
¯
¸
ž ن
´
J
¯
´ف L
¯
¸ <
´
¯
ل c
´
´
I´a¯ف _
¸
æ¸
´
وم
¯
´
لا .
¸
>¸ Læ
¯ ¸
, c
´
´a>¸
¯
ل .
¯
¯
¯
ي
¯
r
¯
¸ €
¯
L.
¯

¯
¯
¯
I¯ف _¯ L¯s
¸<
¸
,>¸ Læ
¯

¸
ر.
´
¯
Í ‚
¯
I¯r _
¸
>
´
ر
¯
ر
¯
´
ي•¯ <
´
´ت
´
د>
¯
¯
و¯ف
´
o
¯
د´نr¸ c
´
م
´
¯s
¯
L¯ف _¸د´نr¸ ,
´
¸s
¯
Í _¸ل _¯ L¯a¯ف _¯ L¯s ¸o
¸
ر.
´
¯
Í ‚
¯
I¯r ,
¯ ¯
¯…
¯
Í _¸…ر
¯
¯
,•´
¯
Í
¯
¸ ,
¯
¸
,
,
¯
¸
, ‹
¸
و>
´
´
¯
IلL
¸
, _¸…ر
¯
.
¯
¯
Í
¯
¸ ,
¯
´
ي
¯
ل
¸
ž _
¸
, ‚æ
¯ ´
¸
¯
Í L¯…J
¯
´ف ن
¯
¯
¸
ž ن
´
J
¯
´ف L
¯
¸ <
´
¯
ل c
´
´
I´s ´ةL¯ف
¯
و
´
لا <
´
´تر
¯
æ
¯
>
¯

¯
¯
¯
I¯ف €
¯
L.
¯
ن
´
¯
Í ’´ ¯
,
´
I
¯
¸ ,
´
¯
I¯ف
J
¯
>
´
ر
¯
,
´
¯
I´r
¯
Í L.
¯
¸<
¯
¯
Iلا
¯
¸ _¯
¯
¯ن
´
,
´
_
¯
Í _¯ L¯s _¸…ر
´
.
´
´
L¯ت L.
¯¯
¸ _
¸
, _æ¸ و´ت _
´
.
¯

¯
ل
¸
|¯ف ¿ر
¯
¯ت L.
¯
_
¯
¯ >
¯
¯
¸ ¸
¯
¯¯r ¸<
¯
¯
Iلا _
¯
.¸ ,
¯
ر
¯
æ
¯
>
¯

´
د¯s
¯
¸
¸<
¸
,
´
_>
¯
´
لL¯ف ن
´
J
¯
´ف
¯
و´ه
¯
¸ _
¯
ي
¸
,يæ¸ ¯ن
¸
, ‘
¯
¯
¸
ž ¸<
´
ي
¯
I¯r L
¯
¯ن
´
: L.
¯
_
¸
´—.¸ ‚
¯
I¯r
!epenin44al &eman sa/a i&u, sa/a per4i men/usul "ran4 &ersebu& 'e '"&a Musil. !e&iban/a di rumah beliau
sa/a men6eri&a'an 'isah sa/a dan men4a&a'an 'epadan/a, QKe&i'a si fulan henda' menin44al dunia dia
berpesan 'epada sa/a un&u' men6ari 'amu, dia memberi&ahu'an 'epada sa/a baha5a 'amu berpe4an4 'ua&
den4an 'ebenaran. Dia ber'a&a 'epada sa/a$ + 'alau be4i&u, &in44allah bersama sa/aP. !a/a pun &in44al
bersama beliau, dan meman4 be&ul dia adalah "ran4 bai'.
>ida' lama 'emudian, diapun menemui ajaln/a. Ke&i'a henda' menin44al dunia sa/a ber&an/a 'epadan/a,
QBahai fulanA Ranji >uhan sudah de'a& 'epada Anda, , "leh sebab i&u 'epada siapa &uan memesan'an sa/a dan
siapa /an4 harus sa/a i'u&ihQ
Dia menja5ab, QBahai ana''uA >erus &eran4 sa/a &ida' meliha& ada "ran4 /an4 &in4'a& 'ea4amaann/a seper&i
'i&a 'e6uali se"ran4 di 2asibin /an4 bernama fulan, susulilah dia di sanaQ
,
´
¸s
¯
L¯ف _¯ L¯s _
¸
,>¸ Læ
¯
¸<
¸
, _¸…ر
¯
.
¯
¯
Í L.
¯¯
¸ _
¸
ر
¯
,„¯
¸
, <
´
´تر
´
¯
,•´
¯
L¯ف <
´
´ƒ´.ج
¸
¯ف _
¯
ي
¸
,يæ¸ ¯… .
¸
>¸ Læ
¯ ¸
, c
´
´a>¸
¯
ل .
¯
¯
¯
ي
¯
r
¯
¸ €
¯
L.
¯

¯
¯
¯
I¯ف _¯ L¯s
¯
¸

´ ´
وم
¯
´
لا ¸<
¸
, _¯ ¸
¯¯… ن
´
¯
Í ’¯
¸
,
¯
ل L.
¯
¸<
¯
¯
Iلا
¯
و¯ف _
¸
>
´
ر
¯

¸
ر
´
ي•¯
¯
¿.
¯
c
´
م
´
¯s
¯
L¯ف ¸<
´
ي
¯
,>¸ Læ
¯

¸
ر.
´
¯
Í ‚
¯
I¯r <
´
´ت
´
د>
¯
¯
و¯ف
´
o
¯
د´نr¸ c
´
م
´
¯s
¯
L¯ف _¸د´نr¸
_æ¸ و´ت _
´
.
¯

¯
ل
¸
|¯ف ,
¯
´
ي
¯
ل
¸
ž ن
´
J
¯
´ف _
¸
, ‚æ
¯ ´
¸
¯
Í ,
¯
¯
´· ن
¸
J
¯
´ف ‚
¯
ل
¸
ž _
¸
, ‚æ
¯ ´
¸
¯
Í ن
¯
L
¯
: L¯…J
¯
´ف ن
¯
¯
¸
ž ن
´
J
¯
´ف L
¯
¸ <
´
¯
ل c
´
´
I´s ر
¯
æ
¯
>
¯

¯
¯
¯
I¯ف
<
´
¯
¯…
¸
|¯ف ة¯
¯
¯
¸
¸
روم
´
¯ ¯
ع
¸
, J
¯
>
´
ر
¯

¯
¯
¸
ž <
´¯
ي¸ت
´
L¯ت ن
´
¯
Í ,
¯
ر
´
.
´
í L¯…
¸
ر.
´
¯
Í ‚
¯
I¯r _
¯
¸a
¯
, ا
¯
د>
¯
¯
Í ,
´
¯
I
´
ع¯… L.
¯
¸<
¯
¯
Iلا
¯
¸ _¯
¯
¯ن
´
,
´
_
¯
Í _¯ L¯s _¸…ر
´
.
´
´
L¯ت L.
¯¯
¸ _
¸
,
1,
1,
ةعمجلا ةروس ريسفت
,جعلا ¸Í •رعلا _. او…L: •اوس . ةمIسملا ة.•ا _. ة.aLaلا _Lي>•ا ,ه : _…L—لا
,تL> _,Í _,ا oا¸ر L. _وaلا ا“ه _يلa ¸.,هدع, _.¸ _يع,Lƒلا ¿L,ت͸ _يع,Lƒلا _Lي>L:
<Iلا _وسر _Ls : _Ls <نr <Iلا _æر _دrLسلا دعس _, _¿س _r _ف نž :
<لوs Íرs ,· •Lس> ري‰¸ ةنجلا نوI•د¸ _ƒ.Í _. •Lس…¸ _L>ر •JæÍ •JæÍ •JæÍ
: ‚لLعت ((,¿, اوa>I¸ Lمل ,¿ن. _¸ر•í¸
Kedua: Mereka ialah generasi yang datang kemudian daripada kalangan umat Islam
samaada daripada kalangan Arab atau bukan Arab seperti generasi tabiin, atba’ tabiin
dan generasi yang seterusnya. Hujah pendapat ini ialah hadith riwayat Ibn Abi Hatim
daripada Sahl bin Sa’d al-Saidi r.a berkata: Bersabda rasul ε : “ Sesungguhnya pada
L¯…
¸
ر.
´
¯
Í ‚
¯
I¯r <
´
¯
¯…
¸
|¯ف _¯ L¯s ¸<¸ت
´
L¯ف c
¯ ´
,
¯
,>
´
¯
Í ن
´
¸
|¯ف ¸<
´
ي
¯
I¯r _
´
>
´ ¯… L.
¯
_
¸
´—م¸
¸
,
Setelah orang itu meninggal dunia saya berangkat ke Nasibin mencari orang yang disebutkan itu.
Saya menceritakan kepadanya kisah saya danwasiat teman saya sebelumnya. Dia mengatakan, 'Tinggallah
bersama saya.'
Saya pun tinggal bersama dia dan ternyata memang dia adalah orang baik seperti dua orang teman
saya sebelumnya. Akan tetapi tidak lama kemudian dia pun menemui ajalnya. Ketika menjelang maut, saya
bertanya kepadanya, 'Engkau telah mengetahui keadaan saya sebenarnya. Oleh sebab itu kepada siapa engkau
berwasiat kepada saya?'
Dia menjawab, 'Ya anakku! Terus terang saya tidak bertemu orang yang tingkat keagamaannya seperti kita
kecuali seorang di kota Amuriah yang bernama fulan, carilah orang itu.

¯
I¯r _
¸
>
´
ر
¯

¯
¿.
¯
c
´
م
´
¯s
¯
L¯ف _¸د´نr¸ ,
´
¸s
¯
Í _¯ L¯a¯ف _
¸
ر
¯
,•¯ <
´
´تر
´
¯
,•´
¯
Í
¯
¸ ة¯
¯
¯
¸
¸
روم
´
¯
¯r .
¸
>¸ Læ
¯ ¸
, c
´
´a>¸
¯
ل .
¯
¯
¯
ي
¯
r
¯
¸ €
¯
L.
¯

¯
¯
¯
I¯ف _¯ L¯s
ر
¯
æ
¯
>
¯

¯
¯
¯
I¯ف ¸<
¯
¯
Iلا ر
´
.
´
¯
Í ¸<
¸
, _¯ ¸
¯¯… ,
¯
¯
´· _¯ L¯s ة´ م
¯´
ي¯ن
´
r
¯
¸ €
´
ار
¯
¯a
¯
, _¸ل ن
¯
L
¯
: ‚
¯
¯ƒ>
¯
c
´ ´

¯ ¯ƒ
´

¯
¸ _¯ L¯s ,
´
¸ه
¸
ر.
´
¯
Í
¯
¸ ¸<
¸
,L>
¯
æ
´
¯
Í _
¸
´
د¯ه
_
¸
, ‚æ
¯ ´
¸
¯
Í ,
¯
¯
´· ن
¸
J
¯
´ف ‚
¯
ل
¸
ž ن
´
J
¯
´ف _
¸
, ‚æ
¯ ´
¸
¯
Í
¯
¸ ن
¸
J
¯
´ف ‚
¯
ل
¸
ž ن
´
J
¯
´ف _
¸
, ‚æ
¯ ´
¸
¯
L¯ف ن
¸
J
¯
´ف
¯
¿.
¯
c
´
´ن
´
: _¸¯…
¸
ž ن
´
J
¯
´ف L
¯
¸ <
´
¯
ل c
´
´
I´s
_
¯

´
د>
¯
¯
Í ¸<
´
ي
¯
I¯r L
¯
¯ن
´
: L.
¯

¯
I¯r •
¯¯

´
¯
Í <
´
م
´
¯
I´r
¯
Í L.
¯
¸<
¯
¯
Iلا
¯
¸ _¯
¯
¯ن
´
,
´
_
¯
Í _¯ L¯s _¸…ر
´
.
´
´
L¯ت L.
¯¯
¸ _
¸
, _æ¸ و´ت _
´
.
¯

¯
ل
¸
|¯ف ,
¯
´
ي
¯
ل
¸
ž ن
´
J
¯
´ف
ار
¯
>
¸
L
¯
¿.
´

¸
ر
¯
¯
ع
´
لا _
¸
ر
´
¯
L
¸
, ¿
´
ر
´
„´ ¯
¸ ,
¯
ي¸هار
¯
´
,
¸
ž _
¸
¸¸د
¸
, c´ و
´
ع
´
,.
¯

¯
و´ه _
¯¸
¸
,¯… ن
´
L.
¯
¸
¯
,
¯
¯
¯
I
¯
L
¯
Í
´
د¯s <
´
¯
¯ن¸î
¯
ل
¯
¸ <
´¯
ي¸ت
´
L¯ت ن
´
¯
Í ,
¯
ر
´
.
´
í _
¸
L
¯
¯نلا
,
´
¯تL•¯ ¸<
´
ي¯ف¸ƒ
¯
: _
¯
´
ي
¯
, ة¯
¯s
¯
دæ
¯
¯
لا _´
´
:
´
L
¯
¸ ‘
¯
¯
¸ ة¯
¯
¯
¸¸د
¯
¿
´
لا _´
´
:
´
L
¯
¸ ‚¯ف„´ ¯ت ‘
¯

´
L.
¯
J
¯
¯r ¸<
¸
, _´ „´ ¯… Lم
¯ ´
¿¯ن
´
ي
¯
, _
¸
´
ي¯تر¯
¯
>
¯
_
¯
´
ي
¯
, _
¸
ر
´
¯
Í ‚
¯
ل
¸
ž

¯
ع´فL¯ف ¸aJ
¯
¸
,
´
لا ,
¯ ´
I¸ƒ
¸
,
¯
_>
¯
´
I¯ت ن
´
¯
Í c
¯ ´
ع
¯
L¯ƒس
´
ا ن
¸¸
|¯ف ¸ة¯
¯
و
´
,
´
¯نلا
.' Saya pun mencarinya dan saya menceritakan kisah saya kepadanya.
Dia menjawab, 'Tinggallah bersama saya.' Saya pun tinggal bersama dia. Ternyata memang dia orang baik
seperti yang dikatakan orang sebelumnya. Selama saya tinggal bersama dia saya berhasil mendapatkan
beberapa ekor lembu dan harta kekayaan yang
Pendeta Kristian berpesan kepada Salman mengikuti Nabi:
Kemudian orang tersebut pun menemui ajalnya seperti yang sebelumnya. Ketika menjelang kematiannya,
saya mengatakan kepadanya, 'Anda mengetahui keadaan saya sebenarnya, oleh sebab itu kepada siapa engkau
akan pesankan saya atau apa pesan Anda untuk saya lakukan?'
Dia menjawab, 'Wahai anakku! Terus terang saya tidak bertemu seorang pun di muka bumi ini yang masih
berpegang dengan agama kita, namun waktunya sudah tiba, seorang nabi yang akan membawa agama Nabi
Ibrahim akan muncul di tanah Arab, dia akan hijrah dari tanah tumpah darahnya ke daerah yang penuh
dengan pohon kurma di antara dua gunung, dia mempunyai tanda kenabian yang sangat jelas, dia mau
memakan hadiah tapi tidak mau memakan sedekah, di antara bahunya terdapat cap kenabian. Jika anda
mampu tiba ke negeri itu, silakan.'
,
´ ´
¿
¯
ل c
´
´
I´a¯ف ار
¯

¯
¯´ت .
¸
´
I
¯
: _
´
.¸ ر
´
¯ف¯… _
¸
, ر¯
¯
.
¯
,
¯
¯
´· ’¯
´
î.
´
¯
Í ن
´
¯
Í <
´
¯
¯
Iلا ¯•L.¯ L.
¯
ة¯
¯
¯
¸
¸
روم
´
¯ ¯
ع
¸
, c
´
´—
¯
îم
¯
¯ف .
¯
¯
¯
ي
¯
r
¯
¸ €
¯
L.
¯
,
¯
¯
´· _¯ L¯s
_¸…و
´

¯
>
¯
¯
¸ L¯هوم
´ ´
¿´ƒ
´
ي
¯
L´r
¯
L¯ف ,
´ ¯
ع¯… او
´
لL¯s ¸o¸“¯ه _¸ƒم
¯´
ي¯ن
´
r
¯
¸ ¸o¸“¯ه _¸تار
¯
¯a
¯
, ,
´
´
îي¸L´r
´
Í
¯
¸ •
¸
ر
¯
¯
ع
´
لا _
¸
ر
´
¯
Í ‚
¯
ل
¸
ž _¸…و
´
Iم¸ >
´ ¯ت
13
13
ةعمجلا ةروس ريسفت
sulbi lelaki dan wanita keturunan daripada umatku golongan yang masuk syurga
tanpa hisab, kemudian nabi membaca firman Allah : ,¿, اوa>I¸ Lمل ,¿ن. _¸ر•í¸
_¸ر••ا œاوs•ا ‚Ir _,Lنت ة¸•Lف . نJ.Lîƒ. Lم¿ف .ن‘وaلا _ي, _رLعت ‘¸
ة.•ا o“ه _. نLa¸رفلLف . _ي.aLaلا aLف>•ا ‚Ir _,Lنت Lم: نومIسيس _¸“لا
. ةي>لا ةمIسملا
Kesimpulannya tidak ada pertentangan antara dua pandangan, ianya berkait antara
kedua pandangan , termasuklah dalam ayat ini kaum-kaum lain yang akan memeluk
Islam juga anak cucu yang akan datang, kedua-duanya adalah umat Islam.
_¯ „´
¯
¯نلا c
´ ´
¸
¯
Íر
¯¯
¸
´
o
¯
د´نr¸ c
´
´ن
´
î¯ف ا
¯
د
´
,¯r
¯

´
¿
¯
¸ _
´
.¸ _
¸
>
´
ر
¯
_
´
.¸ _¸…و´rL
¯
,¯ف _¸…وم
´
¯
I
¯
L ¿ر
¯
´a
´
لا _¸aا
¯
¸ _
¸
, او.
´
¸د¯s ا¯™
¸
ž ‚
¯
¯ƒ>
¯
_
´
´
,ا ¸<
´
ي
¯
I¯r œ
¯ ¸د¯s
´
o
¯
د´نr¸ L¯…
¯
Í Lم
¯
¯ن
´
ي
¯
,¯ف _س¸ ´ف¯… _¸ف _¸ل
´
_>¸¯
¸ ,
´
¯
ل
¯
¸ _
¸
,>¸ Læ
¯
_¸ل ,¯ æ
¯ ¯
¸ _¸“
¯
¯
لا
¯
د
¯
I
¯
,
´
لا ن
¯
و
´
î¯ت ن
´
¯
Í €
´ ´
و>
¯
ر
¯¯
¸
L
¯
¿´ƒ
´
¸
¯
Íر
¯
ن
´
¯
Í ‘
¯
¯
¸
ž
¯
و´ه L.
¯
¸<
¯
¯
Iلا
¯
و¯ف ¸ة¯ن¸¸دم
¯
´
لا ‚
¯
ل
¸
ž _¸ن
¯

¯
¯ƒ>
´
L¯ف <
´
´ن.¸ _¸ن¯rL¯ƒ
´
,L¯ف ة¯
¯
˜
´
¸ر
¯
´s _¸ن
¯
, _
´
.¸ ¸ة¯ن¸¸دم
¯
´
لا _
¯
.¸ <
´
¯
ل
¸
,
¯
¯r
L¯…
¯
Í L.
¯

¯
¿.
¯

¸
ر
´
:¸“
¸
, <
´
¯
ل
´
¿م
¯
س
´
¯
Í ‘
¯
œ
¯
L¯s
¯
Í L.
¯
ة¯
¯
¯
îم
¯¸
, œ
¯
L¯s
¯
L¯ف <
´
¯
لوس
´
ر
¯
<
´
¯
¯
Iلا ’¯ ¯
ع
¯
,
¯
¸ L
¯
¿
¸
, c
´
م
´
¯s
¯
L¯ف _
¸
,>¸ Læ
¯
¸ة¯فæ¸
¸
, L
¯
¿´ƒ´فر
¯
¯
ع¯ف
_
¸
م
¯ ¯
ع
´
لا _
¯
´
ع
¯
, ¸<ي¸ف _´ م
¯
´r
¯
Í _¸د
¸¯
يس
¯
¸ل ‹
¸
´“¯r _
¸
´
Íر
¯
_¸ف
¯
ل _¸¯…
¸
ž ¸<
¯
¯
Iلا
¯
و¯ف ¸ة¯ن¸¸دم
¯
´
لا ‚
¯
ل
¸
ž ر
¯
>
¯
L¯ه ,
¯
¯
´· ¯‹
¸ ¸
ر
¯
لا _
¸
´‰.´ _
´
.¸ ¸<ي¸ف
ن
¯

´
ا ,
´ ´
¿
¯
¯…
¸
ž ¸<
¯
¯
Iلا
¯
¸ ة¯
¯
I
´
ي¯s _¸ن
¯
, <
´
¯
¯
Iلا _¯
¯تL¯s ن
´
J
¯
´ف _¯ L¯ a¯ف ¸<
´
ي
¯
I¯r ,¯
¯s
¯
¸ ‚
¯
¯ƒ>
¯
<
´
¯
ل
¸
,
¯
¯r _
´
´
,ا _¯
¯
,´s
¯
Í ´™
¸
ž _
´
¸لL>
¯
_¸د
¸¯
يس
¯ ¯
¸
_¸ن´ت¯“•¯
¯
Í L
¯
¿´ƒ
´
عم¸ س
¯

¯
¯
¯
I¯ف _¯ L¯s _´
¯ ¸
,¯… <
´
¯
¯…
¯
Í ن
¯
وم
´
´r¸
´¯
¸ œ
¯
´
و
¯
ي
´
لا ة¯
¯
¯
î.
¯
_
´
.¸ ,
´
¸
¿
´
ي
¯
I¯r œ
¯ ¸د¯s _
¸
>
´
ر
¯

¯
I¯r ¯•L
¯
,´a
¸
, ن
¯
و
´
عم¸¯ƒج
´
م
´
¯
ل
ا¯™L.
¯
,
¯
¸ل¯™ ¸<م¸
¯
¯r _
¸
´
,‘¸ _´ و´s
¯
Í c
´
´
I
¯
عج
¯
¯ف ¸ة
¯
I„´
¯
¯نلا _
¸
¯r c
´
´
ل¸
¯¯…
¯
¸ _¯ L¯s _¸د
¸¯
يس
¯

¯
I¯r l
´
´aس
´
¯

¯
c
´
´ن¯ن
¯
L ‚
¯
¯ƒ>
¯
´•ا
¯
¸ر
¯
´
ع
´
لا
_¯ L¯s ,
¯
¸Iم
¯
¯r ‚
¯
I¯r _´
¸
,´s
¯
Í ا¯“
¯
¿¸ل
¯
¸ ,
¯ ¯
ل L.
¯
_¯ L¯s ,
¯
¯
´· ¯ة
¯
د¸¸د.¯ ة¯ م
¯
´
î
¯
ل _¸نم
¯
¯
î
¯
I¯ف _¸د
¸¯
يس
¯
.
¯
æ¸ ¯‰¯ف _¯ L¯s _´ و´a¯ت ا¯™L.
¯
_´ و´a¯ت
<
´
´ƒ
´
عم
¯
>
¯

´
د¯s ´•_
´
.¯ _¸د´نr¸ ن
¯
L
¯
:
´
د¯s
¯
¸ _¯ L¯s Lم
¯
¯
¯r c
¯ ¸
,´—¯ƒس
´
¯
Í ن
´
¯
Í €
´ ´

¯
¯
Í Lم
¯
¯
¯…
¸
ž ¯•_
´
.¯ ‘
¯
c
´
´
I´s
Tidak lama kemudian lelaki tersebut meninggal dunia, saya pun tinggal di kota Amuriah untuk
beberapa waktu. Sehinggalah rombongan pedagang dari Suku Kalb -Arab- melalui Amuriah, saya berkata
kepada mereka, :” Jika kamu sanggup membawa saya ke tanah Arab, saya akan berikan kepada kamu lembu
dan harta kekayaan saya ini”
Mereka menjawab, “Ya, kami sanggup membawa kamu.”
Saya pun memberikan lembu dan kekayaan saya tersebut kepada mereka dan mereka pun membawa
saya. Ketika saya sampai di Wadil qura, mereka menipu saya dan menjual saya kepada kepada seorang yahudi
dan memperlakukan saya sebagai hambanya. Di sini saya melihat di sini terdapat pokok kurma dan berharap
inilah tempat yang disebut oleh pendeta tetapi setelah diperhatikan ini bukanlah temapt yang disebut itu.
Suatu ketika, saudaranya dari suku Quraizah datang menemuinya, lalu dia membeli dan membawa
saya pergi ke Madinah. Di sana saya melihat pohon kurma yang disebut oleh teman saya yang di Amuriah,
dari gambaran yang disampaikan teman saya itu, saya yakin inilah kota yang dimaksudkan itu. Saya pun
tinggal brsama tuan saya di kota itu.
Ketika itu Nabi saw. sudah mulai mengajak kaumnya di Mekah untuk masuk Islam, namun saya tidak
mendengar apa-apa dari kegiatan Nabi itu kerana kesibukan saya sehari-hari sebagai hamba
Tidak berapa lama, Rasulullah saw. pun hijrah ke Madinah . Demi Allah ketika saya berada di atas
sebatang pohon kurma milik tuan saya, sedang mengurus kurma itu, sedangkan tuan saya duduk dibawah,
seorang saudaranya datang dan mengatakan kepadanya, 'Celaka besar atas bani Qilah, mereka sekarang
sedang berkumpul di Kuba, menunggu seorang yang mendakwa dirinya sebagai seorang nabi akan datang
hari ini.'
Setelah saya mendengar perbualan mereka itu, saya menggigil sehingga saya bimbang akan jatuh ke
atas tuan saya. Saya segera turun dari pohon kurma tersebut lalu mengatakan kepada tamu itu, 'Apa yang
anda katakan tadi ? Tolong ulangi katakan kepada saya!' Tuan aku umemarahi saya dan memukul saya
sekuat-kuatnya lalu mengatakan,
'Urusan apa kamu dengan berita itu? Kembali teruskan pekerjaanmu!'
Pada masa itu saya ada menyimpan sedikit tamar.
17
17
ةعمجلا ةروس ريسفت
c
´
´
I´ a¯ف ¸<
´
ي
¯
I¯r c
´
´
I•¯ ¯
د¯ف ¯•L
¯
,´a
¸
,
¯
و´ه
¯
¸ ,
¯
¯
¯

¯ ¯
¸ ¸<
´
ي
¯
I¯r ,¿
¯
¯
Iلا ‚
¯
¯

¯
¸<
¯
¯
Iلا _
¸
وس
´
ر
¯

¯
ل
¸
ž c
´ ´
,¯ه¯™ ,
¯
¯
´· <
´
´ت´“•¯
¯
Í c
´ ´
يس
¯
.
´
¯
Í Lم
¯
¯
¯
I¯ف
¸ة¯s
¯
دæ
¯
¯
I¸ل _¸د´نr¸ ن
¯
L
¯
: ´•_
´
.¯ ا¯“¯ه
¯
¸ ¸ة>
¯
L>
¯
¸
´
¸¯™ ´•L
¯

¯
´
r ,
¯ ¯
ل •
´
L>
¯
æ
´
¯
Í ,
¯
¯
ع.
¯¯
¸ •
´¸لLæ
¯
_´ >
´
ر
¯
,
¯ ¯
¯…
¯
Í _¸ن¯‰
¯
I
¯
,
´
د¯s <
´
¯
¯…
¸
ž <
´
¯
ل
او
´
I
´
: ¸<
¸
,L>
¯
æ
´
¯
•¸ ,
¯
¯
¯

¯ ¯
¸ ¸<
´
ي
¯
I¯r ,¿
¯
¯
Iلا ‚
¯
¯

¯
¸<
¯
¯
Iلا _´ وس
´
ر
¯
_¯ L¯a¯ف ¸<
´
ي
¯
ل
¸
ž <
´
´ƒ
´
,ر¯
¯
¯a¯ف _¯ L¯s ,
´
´
:
¸
ر
´
ي
¯
r _
´
.¸ ¸<
¸
,
¯
¯
_>
¯
¯
Í ,
´
´
î´ƒ
´
¸
¯
Íر
¯
¯ف
_¯ ¯
¯
و>
¯¯ت
¯
¸ L¯.
´
ي.¯ c
´ ´
عم
¯
ج
¯
¯ف <
´
´ن¯r c
´
´فر
¯
æ
¯
´…ا ,
¯
¯
´· ´ة
¯
د>¸ ا
¯
¸ ¸o¸“¯ه _س¸ ´ف¯… _¸ف c
´
´
I´a¯ف _¯ L¯s _´
´
:
´
L
¯
¸ ,
´
¯
I¯ف
´
o
¯
د
¯
¸ ,
¯
س
¯
.
´
¯
Í
¯
¸
¸o¸“¯ه
¯
¸ ة¯
¯s
¯
دæ
¯
¯
لا _´
´
:
´
L¯ت ‘
¯
,
¯
´ƒ
´
¸
¯
Íر
¯
_¸¯…
¸
ž c
´
´
I´a¯ف ¸<
¸
, c
´
´.>
¸
,
¯
¯
´· ¸ة¯ن¸¸دم
¯
´
لا ‚
¯
ل
¸
ž ,
¯
¯
¯

¯ ¯
¸ ¸<
´
ي
¯
I¯r ,¿
¯
¯
Iلا ‚
¯
¯

¯
¸<
¯
¯
Iلا _´ وس
´
ر
¯
_¯ L¯s <
´¯
ع.
¯
او
´
I
¯
:
¯
L¯ف <
´¯
,L>
¯
æ
´
¯
Í ر
¯
.
¯
¯
Í
¯
¸ L
¯
¿´ن.¸ ,
¯
¯
¯

¯ ¯
¸ ¸<
´
ي
¯
I¯r ,¿
¯
¯
Iلا ‚
¯
¯

¯
¸<
¯
¯
Iلا _´ وس
´
ر
¯

¯
:
¯
L¯ف _¯ L¯s L
¯
¿
¸
, ,
¯
´ƒ.
´
ر
¯
´
:
¯
Í ة´
¯
¯
¸¸د¯ه
´
د¯s
¯
¸ _¯ L¯s ¸د¯sر
´
¯‰
´
لا ¿
¸
ي¸a
¯
,
¸
,
¯
و´ه
¯
¸ ,
¯
¯
¯

¯ ¯
¸ ¸<
´
ي
¯
I¯r ,¿
¯
¯
Iلا ‚
¯
¯

¯
¸<
¯
¯
Iلا _¯ وس
´
ر
¯
c
´
´.>
¸
,
¯
¯
´· ن
¸
L¯ƒ¯ن´·ا ن
¸
L¯تL¯ه _س¸ ´ف¯… _¸ف c
´
´
I´a¯ف

¯
ل
¸
ž ر
´
´
˜´…
¯
Í €
´
ر
´
¯
د¯ƒس
´
ا ,
¯
¯
´· ¸<
´
ي
¯
I¯r c
´
م
´
¯
¯

¯
¯ف ¸<
¸
,L>
¯
æ
´
¯
Í _¸ف _
´
¸لL>
¯

¯
و´ه
¯
¸ <
´
¯
ل ن
¸
L¯ƒ
¯

´
.¯ ¸<
´
ي
¯
I¯r ¸<
¸
,L>
¯
æ
´
¯
Í _
´
.¸ ¯ة¸
¯
L¯ن>
¯

¯
¿
¸
,¯ت
<
´
´تر
´
¯
د¯ƒس
´
ا ,
¯
¯
¯

¯ ¯
¸ ¸<
´
ي
¯
I¯r ,¿
¯
¯
Iلا ‚
¯
¯

¯
¸<
¯
¯
Iلا _´ وس
´
ر
¯
_¸…íر
¯

¯
¯
¯
I¯ف _
¸
,>¸ Læ
¯
_¸ل ,¯ æ
¯ ¯
¸ _¸“
¯
¯
لا ,
¯
¯تL„¯
´
لا ¿ر
¯
¯
Í _´
¯ه ¸o
¸
ر
´
¿
¯
L
<
´
´ƒ´فر
¯
¯
ع¯ف
¸
,¯تL„¯
´
لا ‚
¯
ل
¸
ž €
´
ر
´
¯
˜¯ن¯ف ¸o
¸
ر
´
¿
¯
L _
´
¯r
´
o¯•ا
¯
a
¸
ر ‚¯a
´
ل
¯
L¯ف _¯ L¯s _¸ل ,¯ æ¸
´
¸ ¸•_
´
.¯ _¸ف c
´ ¸
,´—¯ƒس
´
¯
Í _¸¯…
¯
Í ›¯ ر
¯
¯r
c
´
æ
´
æ
¯
¯a¯ف c
´
´
ل¯
¯
و>
¯¯ƒ¯ف _´ ¯
¯
و>
¯¯ت ,
¯
¯
¯

¯ ¯
¸ ¸<
´
ي
¯
I¯r ,¿
¯
¯
Iلا ‚
¯
¯

¯
¸<
¯
¯
Iلا _´ وس
´
ر
¯
_¸ل _¯ L¯ a¯ف _¸î
´
,
¯
Í
¯
¸ <
´
´
I
¸¯
,¯s
´
Í ¸<
´
ي
¯
I¯r c
´ ´
,
¯
,
¯
î´…L¯ف
_
¸
L
¯
¯
,¯r _
¯
´
,ا L
¯
¸ ,
¯
´ƒ´·
¯
¯
د>
¯

¯
¯
: _¸—¸¸د>
¯
¸<
´
ي
¯
I¯r
Di sebelah petang harinya, saya mengambil sedikit kurma yang telah saya kumpulkan sebelumnya,
lalu saya berangkat ke tempat Nabi tinggal. Ketika itu saya mengatakan kepada Rasulullah, 'Saya mendengar
bahwa tuan adalah orang soleh, datang bersama teman-teman yang datang dari jauh memerlukan sesuatu. Di
tangan saya ada sedikit sedekah, nampaknya kamu yang paling layak menerimanya.'
Lalu saya dekatkan kurma itu kepada mereka. Rasulullah saw. mengatakan kepada para Sahabat,
'Makanlah' sedangkan dia sendiri tidak memakannya. Saya mengatakan dalam hati saya, 'Ini dia satu tanda
kenabiannya.'
Kemudian saya kembali ke rumah dan mengambil beberapa buah kurma, ketika Nabi saw. berangkat
dari Quba ke Madinah, saya mendatanginya dan mengatakan kepadanya, 'Nampaknya anda tidak memakan
sedekah, ini ada sedikit hadiah saya bawa sebagai penghormatan kepada anda.Q
Rasululullah pun memakannya dan menyuruh sahabat untuk ikut memakannya, lalu mereka makan
bersama-sama.
Dalam hati saya berkata, 'Ini dia tanda kenabian kedua'
Ketika Nabi berada di Baqi Gargad, ingin mengebumikan seorang sahabat, saya mendatangi beliau
dan melihat beliau sedang duduk memakai dua selendang. Saya mengucapkan salam kepadanya, kemudian
saya berjalan berputar sekeliling beliau untuk melihat belakangnya, barangkali saya dapat melihat cop
kenabian seperti yang dikatakan oleh teman saya di Amuriah. Setelah Nabi melihat bahwa saya
memperhatikan belakang baginda, dia mengerti tujuan saya, lalu dia mengangkat selendangnya, ketika itu
saya melihat ada cop, lalu saya yakin bahwa itulah cap kenabian, lalu saya memeluk dan mencium beliau
sambil menangis.
Melihat hal itu Rasulullah saw. bertanya, 'Apa gerangan yang terjadi pada kamu?' Saya pun menceritakan
kisah saya dan beliau sangat kagum dan beliau menginginkan agar saya perdengarkan kepada para sabahat,
lalu saya memperdengarkannya seperti yang saya ceritakan kepada kamu wahai Ibnm Abbas.
19
19
ةعمجلا ةروس ريسفت
1*
An&ara a/a& lain /an4 hampir sama ma'sud den4an a/a& ini ialah firman Allah $
!ehubun4an ini !aidina 7mar men/ebu&$
ˆ ةيIهLجلا ›رع¸ ,ل¸ œJس)ا _ف Lš… _. œJس)ا _aن¸
1,
>erdapa& beberapa hadi&h /an4 menunju''an nabi sa5 di&us'an 'epada seluruh manusia iai&u$
1 ( ¸<
¯
¯
Iلا _´ وس
´
ر
¯
_¯ L¯s _¯ L¯s _
¸
L
¯
¯
,¯r _
¸
´
,ا _
¸
¯r c
´
´—¸ع
´
, ار
¯
„´
¯ف <
´
´
لو´s
¯
Í
¯

¯
¸ _¸I
´
,¯s
´
د>
¯
¯
Í _¯
¯ ´
¿
¯
L
´
ع
´
¸ ,
´
¯
ل Lس
¯
م
´
•¯ c
´
ي¸L´r
´
Í
ل
¸
ž _¸ƒ.
¯
¯
´
Í _¸ف _´ •´ ´
د
¯
¸
¯
a
¯
وس
´
¯
Í
¯

¯
¸ ر
¯
م
¯
>
´
¯
Í _
´
.¸ _
¯
´
ي
¯
I¯ف
¯
a
¯
وس
´
¯
Í
¯
¸ ر
¯
م
¯
>
´
¯
Í _¯
¸
´
: ‚
¯
ل
¸
ž L •ا _
¯
¸ل c
´
¯
I¸ع>
´
¯
¸ ,
´ ´
¿´ن.¸ ن
¯
L
¯
:
¯
¯ ¯ _
´
ر
´
ا
¯
دج
¸
س
´
.
¯
(دم>Í oا¸ر )
“ Daripada Ibn Abbas r.a , bersabda Rasul , diberikan kepadaku lima perkara yang tidak diberikan
kepada nabi-nabi sebelumku, aku mengatakan demikian bukanlah untuk berbangga, Aku diutuskan
kepada orang yang merah dan hitam, tidak ada seorang yang merah dan hitam yang masuk dalam
umatku, melainkan mereka akan menjadi umatku dan dijadikan tanah sebagai tempat sujud.
( Hadith riwayat Imam Ahmad)
2 - ¸<
¯
¯
Iلا _´ وس
´
ر
¯
_¯ L¯s _¯ L¯s ¸<
¯
¯
Iلا ¸د
´
,¯r _
¸
´
,
¸
ر
¸
,L>
¯
_
´
¯r ,
´
´

´
د
´
¿
¯
¸ _
´
¯
ل ,
´ ´
¿
¯
¯…
¸
|¯ف ¸•_
´
.¯ _
´
¯r •
¸
L¯ƒ¸î
´
لا _¯
´ه
¯
Í او
´
ل
¯

´ ¯ت
¯

<
´
¯
ل _
¯
¯ >
¯
L.
¯
,
´
´
:
¸
ر
´
¿
´
L
¯
Í _
¯
´
ي
¯
, L
¯
¯
ي>
¯
‚س
¯
و.
´
ن
¯
L
¯
:
´
و
¯
ل <
´
¯
¯…
¸
|¯ف
¯
_
¸
>
¯¸
, او
´

¸“
¯
î´ت
´
¸
¯
Í _
¸
¸LL
¯
,
¸
, او´s
¯¸دæ
¯
´ت ن
´
¯
Í L.
¯
¯
¸
ž ,
´
´
î
¯
¯…
¸
|¯ف او
´
¯

¯

´
د¯s
¯
¸
(دم>Í oا¸ر) _¸ن
¯
ع
¸
,
¯
¯ƒ
¯
¸ ن
´
¯
Í ‘
¯
¯
¸
ž
Darípada |abír r.a bersabda rasuí : |anganíah kamu bertanya kepada ahíí
kítab sesuatu pun, mereka tídak akan memberí petun|uk kepadamu kerana
berada daíam kesesatan. Sekíranya kamu ( mengíkutí mereka) sama ada kamu
menyaíahkan yang hak atau mendustakan yang benar, sekíranya Musa hídup
bersama kamu, maka tídak harus bagínya meíaínkan akan mengíkutíku.
( Hadíth ríwayat Imam Ahmad)
3 ( _¯
¯ ¸
,
¯
¯نلا ن
¯
¯
¯
Í ¸<
¯
¯
Iلا¸د
´
,¯r _
´
´
, ر
´¸
,L>
¯
_r ¯ةر
¯
يس¸ .
¯
.
¸
´rر´
¯
لL
¸
, €
´
ر
´
æ¸ ´… _¸I
´
,¯s
´
د>
¯
¯
Í _¯
¯ ´
¿
¯
L
´
ع
´
¸ ,
´
¯
ل Lس
¯
م
´
•¯ c
´
ي¸L´r
´
Í _¯ L¯s
_
¯
¸ل c
´
¯
¯
I>¸
´
Í
¯
¸ _¯
¸
æ
¯
´
ي
´
I¯ف ´ةJ
¯
æ
¯
¯
لا <
´
´ƒ
¯

¯
´
a
¯
Í _¸ƒ.
¯
¯
´
Í _
´
.¸ _
¸
>
´
ر
¯

¯
´
¯
¸
¯
L¯ف ار
¯
و
´
¿
¯
L
¯
¸ ا
¯
دج
¸
س
´
.
¯
_
´
ر
´
¯

´
ا _
¯
¸ل c
´
¯
I¸ع>
´
¯
¸
¸
ر
´
¿.¯
_
¸
L
¯
¯نلا ‚
¯
ل
¸
ž c
´
´—¸ع
´
,
¯
¸ ة¯ æ
¯
¯
L•¯ ¸<.¸
´
و¯s ‚
¯
ل
¸
ž ’´ ¯
ع
´
,
´
¸ _´
¯ ¸
,
¯
¯نلا ن
¯
L
¯
:
¯
¸ ة¯¯rL¯فš
¯
¯ لا c
´
ي¸L´r
´
Í
¯
¸ _¸I
´
,¯s ¸د>
¯
¯
•¸ _
¯
¯ >¸¯ت ,
´
¯
ل
¯
¸ ,
´
¸…L¯‰م
¯
´
لا
(<يIr _فƒ. ) ة¯ .
¯
¯
L¯r
Diri5a/a&'an daripada Rabir bin Abdullah al-Ansari r.a 'a&an/a$ Rasulullah s.a.5 bersabda$ A'u
diberi lima per'ara /an4 &ida' pernah diberi'an 'epada se"ran4 2abi pun sebelum'u. !emua 2abi
19
19
ةعمجلا ةروس ريسفت
!-#.لا سردلا
Sífat-sífat Nabí Muhammad ítu teíahpun díterangkan daíam Kítab Taurat tetapí orang-
orang Yahudí tídak |uga mempercayaínya, maka) bandíngan orang-orang (Yahudí)
yang dítanggung|awab dan dítugaskan (mengetahuí dan meíaksanakan hukum) Kítab
Taurat, kemudían mereka tídak menyempurnakan tanggung|awab dan tugas ítu,
samaíah sepertí keídaí yang memíkuí bendeía Kítab-kítab besar (sedang ía tídak
mengetahuí kandungannya). Buruk sungguh bandíngan kaum yang mendustakan
ayat-ayat keterangan Aííah; dan (íngatíah), Aííah tídak memberí hídayah petun|uk
kepada kaum yang zaíím.(5)
Katakaníah (wahaí Muhammad): ˆ•ahaí orang-orang yang berugama Yahudí, kaíau
kamu anggap bahawa kamuíah saha|a orang-orang yang díkasíhí Aííah tídak termasuk
umat-umat manusía yang íaín, maka bercíta-cítaíah hendakkan matí (dengan memínta
sebelum'u han/a diu&us'an 'husus 'epada 'aumn/a sahaja, sedan4'an a'u diu&us'an 'epada
manusia /an4 ber'uli& merah dan hi&am iai&u seluruh manusia. Dihalal'an un&u''u har&a rampasan
peran4, sedan4'an ian/a &ida' pernah dihalal'an 'epada se"ran4 2abi pun sebelum'u. Disedia'an
un&u''u bumi /an4 subur la4i su6i seba4ai &empa& un&u' sujud iai&u sembah/an4. Ma'a sesiapa pun
apabila &iba 5a'&u sembah/an4 5alau dimana saja dia berada henda'lah dia men4erja'an
sembah/an4. A'u ju4a diberi'an per&"l"n4an se6ara dapa& mena'u&'an musuh dari jara' perjalanan
selama sa&u bulan. A'u ju4a diberi'an ha' un&u' memberi s/afaa&
)
)
ةعمجلا ةروس ريسفت
kepada Aííah supaya kamu dímatíkan sekarang |uga), |íka betuí kamu orang-orang
yang benar!.(6)
Dan (sudah tentu) mereka tídak akan bercíta-cíta hendakkan matí ítu seíama-íamanya,
dengan sebab dosa-dosa yang mereka teíah íakukan; dan Aííah sentíasa mengetahuí
akan orang-orang yang zaíím ítu.(Ÿ)
Katakaníah (wahaí Muhammad): ˆSebenarnya maut yang kamu meíaríkan dírí
darípadanya ítu, tetapíah ía akan menemuí kamu; kemudían kamu akan díkembaííkan
kepada Aííah yang mengetahuí segaía yang ghaíb dan yang nyata, íaíu Ia
memberítahu kepada kamu apa yang kamu teíah íakukan (serta membaíasnya)ˆ. (8)
‚لLعت <لوs $
Sifat-sifat Nabi Muhammad itu telahpun diterangkan dalam Kitab Taurat tetapi orang-orang
Yahudi tidak juga mempercayainya, maka bandingan orang-orang !Yahudi yang
ditanggungja"ab dan ditugaskan !mengetahui dan melaksanakan hukum Kitab Taurat,
kemudian mereka tidak menyempurnakan tanggungja"ab dan tugas itu, samalah seperti
keldai yang kandungannya#memikul bendela Kitab-kitab besar !sedang ia tidak
mengetahui
$%
13
Allah s5& di dalam al-.uran ban/a' membua& perbandin4an ber&ujuan un&u' memudah'an pemba6an/a un&u'
memahami sesua&u per'ara.a&au hu'um. %erbandin4an ju4a menjadi bu'&i baha5a al-.uran dan 'alamullah 5alaupun
"ran4-"ran4 <ahudi dan Munafi. men4a&a'an mus&ahil ini 'alamullah dan ini adalah 'ar/a Muhammad s.a.5 lalu
Allah &urun'an a/a& $
Sesungguhnya Aííah tídak maíu membuat perbandíngan apa saha|a, (sepertí) nyamuk híngga ke suatu
yang íebíh darípadanya (kerana perbuatan ítu ada híkmatnya), íaítu kaíau orang-orang yang beríman
maka mereka akan mengetahuí bahawa perbandíngan ítu benar darí Tuhan mereka; dan kaíau orang-
orang kafír puía maka mereka akan berkata: ˆApakah maksud Aííah membuat perbandíngan dengan íní–ˆ
(|awabnya): Tuhan akan men|adíkan banyak orang sesat dengan sebab perbandíngan ítu, dan akan
men|adíkan banyak orang mendapat petun|uk dengan sebabnya; dan Tuhan tídak akan men|adíkan sesat
dengan sebab perbandíngan ítu meíaínkan orang-orang yang fasík?
1
1
ةعمجلا ةروس ريسفت
.>¸Í¸ .LهL¸ž ,¿Iم>¸ L¿, ,¿فI:¸ . ةاروƒلا <Iلا ,¿rLLrÍ ’ي> . aو¿يIل œ™ ة¸•ا o“ه
.L¿يف L. ا¸“فن¸ ,ل¸ . L¿, اوIمع¸ ,ل¸ LهوIم>¸ ,ل ,ل™ ¿.¸ .L¿, _معلا ,¿يIr
Ayat ini mengutuk Orang-orang Yahudi yang diberi kitab taurat
17
oleh Allah.
Mereka diberi tanggunggung jawab melaksanakan dan beramal dengannya,
sebaliknya Yahudi tidak melaksanakan amanah Allah dan tidak beramal dengan kitab
taurat.
L¿يف L. _رد¸ ‘ .L,ƒ: oر¿L ‚Ir _م>¸ _“لا . رLم>لL, ر.•ا ا“ه _ف ة¸•ا ,¿ƒ¿,. دs¸
LهÍرa¸ ,ل رLم> <…• .,Ir _..
•وILملا L. ا¸ر¸د¸ ,ل¸ .Lهوم¿فƒ¸ ,ل ,¿نîل .,¿,ƒ: lLفلÍ او˜ف> aو¿يلا ,ل“:¸
Lهولد,¸ Lهوفر> <…L, ,ل™ ‚Ir ا¸aا¸¸ LهLæƒaم, اوIمع¸ ,ل¸ . ,¿ن..
. œL¿ف͸ _وar ,¿ل •‘¸ه¸ .<ل ,¿ف ‘¸ _ar ‘ رLم>لا <…• . رLم>لا _. ار. او…L: دaل
LهوIمعƒس¸ ,ل ,¿نîل.
0Ayat ini membandingkan orang yahudi seperti keldai
18
yang membawa kitab tetapi
keldai tersebut tidak mengetahui ilmu yang ada dalam kitab tersebut kerana keldai
tidak membacanya. Begitu juga orang-orang Yahudi, mereka menghafaz kitab mereka
tetapi mereka tidak memahaminya dan tidak tahu apa yang dituntut di dalam kitab
taurat serta mereka tidak beramal dengan tuntutan kitab taurat
19
dan lebih teruk dari
itu mereka mengubah kitab taurat.
17
>aura& ialah nama 'i&ab /an4 di&urun'an 'epada nabi Musa as. Can/a di&urun'an dari lan4ir dalam 'eadaan &er&ulis
den4an bahasa /an4 di4una'an "leh bani Csrael bu'ann/a bahasa Arab a&au bahasa Cbri
19
Men4apa /ahudi diumpama'an den4an 'eldai. Keldai adalah hai5an /an4 &ahan lasa'. Balaupun 'eldai memba5a
asfar &aura& &e&api ia &ida' memahami be4i&u ju4a "ran4 <ahud"i men4enali nabi sa5 &e&api mere'a men/embun/i'an
ilmu mere'a Kedua A/a& ini men"la' da'5aan <ahudi baha5a mere'a adalah ana' Allah dan uma& /an4 dipilih "leh
Allah s5& sedan4'an da'5aan mere'a &ida' benar sama se'ali. =ran4 /ahudi men4an44ap "ran4 /an4 bu'an <ahudi
seba4ai 'eldai. An&ara da'5aan palsu mere'a ialah "ran4 <ahudi dijadi'an daripada manusia mana'ala "ran4-"ran4
lain daripada 'uda 'emudian &uhan menjadi'an mere'a berupa manusia. Di &empa& /an4 lain mere'a men/a&a'an Allah
men6ip&a'an manusia lain seba4ai 'eldai /an4 ber'hidma& un&u' "ran4 <ahudi. A/a& ini men"la' da'5aan mere'a.
Dalam al-.uran den4an jelas men/ebu& "ran4 <ahudi di&u'ar menjadi anjin4 dan babi.
19
=ran4 /ahudi &ida' beramal den4an 'i&ab mere'a seja' (aman nabi Musa a.s la4i. An&aran/a apabila nabi Musa a.s
per4i 'e bu'i& >ursina mere'a membua& &uhan berupa lembu daripada emas. -e4i&u apabila nabi Musa memba5a &ujuh
puluh "ran4 /an4 &erpilih dari 'aumn/a un&u' menemani nabi Musa di bu'i& >ursina mere'a memin&a meliha& Allah
den4an ma&a 'epala sendiri. Dalam al-;uran Allah men44ambar'an mere'a $
Dan (íngatíah) ketíka Kamí mengíkat per|an|ían setía dengan kamu semasa Kamí angkatkan bukít Tursína
ítu ke atas kamu (sambíí kamí berfírman): ˆAmbííah (dan amaíkaníah a|aran Kítab Taurat) yang Kamí
beríkan kepada kamu ítu dengan bersungguh-sungguh, dan dengaríah (apa yang díperíntahkan kepada
kamu dengan mematuhínya)ˆ. Mereka men|awab: ˆKamí dengar, dan kamí menderhakaˆ. Sedang
kegemaran menyembah (patung) anak íembu ítu teíah mesra dan sebatí dí daíam hatí mereka, dengan
sebab kekufuran mereka. Katakaníah (wahaí Muhammad):ˆ Amatíah |ahatnya apa yang dísuruh oíeh íman
kamu ítu kaíauíah kamu orang-orang yang berímanˆ. ( Surah aí-Baqarah)

ةعمجلا ةروس ريسفت
Orang Yahudi lebih teruk dari keldai kerana tidak berakal dan tidak memahami
berbanding mereka yang mempunyai akal dan berkemampuan untuk memahami
tetapi mereka tidak menggunakannya.
20
: ‚لLعت <لوs

Buruk sungguh bandíngan kaum yang mendustakan ayat-ayat keterangan Aííah; dan
(íngatíah), Aííah tídak memberí hídayah petun|uk kepada kaum yang zaíím.
_ي,“îملا _¸رفLîلا _يملL˜لا _—. وه _—ملا _.,¸ .رفن. _L, <,ر: aو¿يIل _—ملا ا“ه
_—مل ا“ه ,¿يIr _,ƒ…ا _. ¸ر,Í ,ه aو¿يلا¸ . <Iلا €L¸L, .
Perumpaan yang díberíkan kepada orang Yahudí adaíah
perumpamaan yang sangat teruk yang díberíkan kepada orang-
orang kafír yang mendustakan ayat Aííah, perumpamaan íní sangat
tepat pada orang yahudí
‚لLعت <لوa: ة¸•ا o“ه¸ $
›ارr• ةروس 179
Dan sesungguhnya Kamí |adíkan untuk neraka |ahanam banyak darí |ín dan
manusía yang mempunyaí hatí (tetapí) tídak mahu memahamí dengannya
(ayat-ayat Aííah), dan yang mempunyaí mata (tetapí) tídak mahu meííhat
dengannya (buktí keesaan Aííah) dan yang mempunyaí teíínga (tetapí) tídak
mahu mendengar dengannya (a|aran dan nasíhat); mereka ítu sepertí bínatang
ternak, bahkan mereka íebíh sesat íagí; mereka ítuíah orang-orang yang íaíaí.
(3) ‚لLعت <لوs$
)
A/a& ini ju4a &uru& di&uju'an 'epada 4"l"n4an /an4 berilmu &e&api &ida' beramal den4an ilmun/a. Manusia /an4
berilmu dalam al-.uran ada &i4a jenis iai&u (a) rabbani//in (b) umpama 'eldai (6) umapama anjin4.
3
3
ةعمجلا ةروس ريسفت
Katakaníah (wahaí Muhammad): ˆ•ahaí orang-orang Yahudí,
21
kaíau kamu
anggap bahawa kamuíah saha|a orang-orang yang díkasíhí Aííah tídak
termasuk umat-umat manusía yang íaín, maka bercíta-cítaíah hendakkan matí
(dengan memínta kepada Aííah supaya kamu dímatíkan sekarang |uga), |íka
betuí kamu orang-orang yang benar!
_نمت ,¿ن. .IL¸ نL, .aو¿يلا ¿د>ƒ¸ نÍ ,Iس¸ <يIr <Iلا ‚Iæ ادم>. <ي,… <Iلا ر.L¸
‚Ir نومIسملا ن͸ .¿ده ‚Ir ,î…Í نومr¸ت aو¿يلا L¿¸Í ,ƒن: نž : ,¿ل _وa¸ .€وملا
,î…͸ .¿ده ‚Ir ,î…Í _ف _يsaLæ ,ƒن: نž .€وملL, _يلLæلا ‚Ir اوraLف ._Jæ
<Iل •Lيل¸Í.
Allah swt memerintahkan nabi mencabar orang yahudi dengan mencabar
mereka mengharapkan kematian. Baginda berkata kepada mereka:
“ Wahai orang Yahudi sekiranya kamu mendakwa kamu golongan yang mendapat
hidayah Allah sedangkan orang-orang Islam dalam kesesatan, kamu mintalah supaya
mati menimpa golongan yang sesat sekiranya dakwaan kamu dalam hidayah adalah
benar dan kamu adalah orang-orang yang dikasihi Allah.
(7) _يملL˜لL, ,يIr <Iلا¸ . ,هد¸Í c.دs Lم, اد,Í <…ونمƒ¸ ‘¸) : ‚لLعت <لوs)
ول ,¿…͸ .نولLæ ,¿…Í نومIع¸ ,¿…• .€وملL, _يلLæلا ‚Ir اوrد¸ _ل¸ . €وملا اونمƒ¸ ,ل aو¿يلا نž
¿. €وملا نونمƒ¸ ,يîف ._Jæلا¸ ,I˜لا¸ رفîلا ‘ž œدaت ‘ ,¿¸د¸Í ن͸ . <Iلا ,¿تL.• €وملا اونمت
?,ل™
Orang yahudi tidak akan mengharapkan kematian, mereka tidak akan mendoakan
orang yang sesat dengan kematian sama sekali kerana mereka tahu bahawa mereka
berada dalam kesesatan. Sekiranya mereka mengharapkan kematian maka sudah tentu
Allah akan mematikan mereka. Mereka tetap menjadi manusia yang kafir,zalim dan
sesat maka bagaimana mereka mahu mengharapkan kematian.
‚لLعت <لوa: ة¸•ا o“ه¸ $
A/a& ini seper&i firman Allah$
) ةرa,لا ةروس 9* - 93 )
1
=ran4-"ran4 <ahudi di dalam al-.uran dipan44il den4an beberapa nama iai&u (a) -ani Csrael (b)Dadu (6) <ahudi
Mere'a dinama'an -ani Csrael daripada nama nabi <aa'ub a.s . Dinama'an hadu /an4 berma'sud 'embali. Mere'a
'embali 'epada Allah se&elah mere'a men/embah lembu. !ampai di Madinah mere'a menda'5a diri mere'a seba4ai
J]iVj kZlIJ kmn sedan4'an mere'a jauh daripada ajaran Allah /an4 sebenarn/a.
*
*
ةعمجلا ةروس ريسفت
Katakaníah (wahaí Muhammad kepada kaum Yahudí): ˆKaíau syurga negerí
akhírat ítu teíah men|adí hak ístímewa untuk kamu pada sísí hukum Aííah, tídak
boíeh dícampurí oíeh orang-orang íaín (sepertí yang kamu dakwakan ítu), maka
cíta-cítakaníah matí (supaya kamu dímatíkan sekarang |uga), |íka betuí kamu
orang-orang yang benarˆ.
Dan sudah tentu mereka tídak akan mencíta-cítakan matí ítu seíama-íamanya,
dengan sebab dosa-dosa yang teíah mereka íakukan; dan Aííah sentíasa
mengetahuí akan orang-orang yang zaíím ítu.
Demí sesungguhnya engkau (wahaí Muhammad) akan dapatí mereka ítu
setamak-tamak manusía kepada hídup (yang ían|ut masanya), dan (íobanya
mereka kepada hídup ítu) meíebíhí íoba orang-orang kafír musyrík. Tíap-tíap
seorang darí mereka suka kíranya ía boíeh hídup seríbu tahun, padahaí umur
pan|ang yang demíkían, tídak akan dapat meíepaskannya darí azab (yang
dísedíakan oíeh Aííah). Dan (íngatíah), Aííah sentíasa meííhat akan apa yang
mereka íakukan.
€JهL,. cJ· نíرaلا _ف €aر¸ دaل $
Dí daíam aí-quran terdapat tíga kaíí mubahaíah rasuí dengan
orang bukan Isíam
€L¸•ا _ه¸ .ةعمجلا ةروس €L¸í ¸ا ةرa,لا ةروس €L¸í _ف .aو¿يلا ¿. ةIهL,ملا : ‚ل¸•ا
,¿ن. c,IL Lم: . €وملا اونمƒ¸ ,ل¸ .ةIهL,ملL, aو¿يلا ,a¸ ,ل ,ل™ ¿.¸ . Lهaر¸Í _ƒلا
_LL, ‚Ir ,¿…Í نومIع¸ ,¿…• .€L¸•ا.
Pertama : Mubahaíah dengan orang Yahudí dísebut daíam surah aí-
Baqarah dan surah aí-|umuah. Orang Yahudí tídak beraní meíakukan
mubahaíah dan tídak mengharapkan kematían sepertí yang dítuntut
daíam ayat kerana mereka tahu bahawa mereka berada daíam
kebatíían.
<لوs _ف ةرو:“. _ه¸ .نارمr _í ةروس €L¸í _ف .¿رLæنلا ¿. ةIهL,ملا :ةي…L—لا
‚لLعت $
Mubahalah dengan orang krístían dísebut dí daíam surah Aí Imran,
fírman Aííah:
Kemudían sesíapa yang membantahmu (wahaí Muhammad) mengenaínya, sesudah
engkau beroíeh pengetahuan yang benar, maka katakaníah kepada mereka: ˆMarííah
kíta menyeru anak-anak kamí serta anak-anak kamu, dan perempuan-perempuan
kamí serta perempuan-perempuan kamu, dan dírí kamí serta dírí kamu, kemudían kíta
memohon kepada Aííah dengan bersungguh-sungguh, serta kíta memínta supaya
íaknat Aííah dítímpakan kepada orang-orang yang berdusta."
‚لLعت <لوs _ف ._ي:رšملا ¿. ةIهL,ملا : ة—لL—لا $
,
,
ةعمجلا ةروس ريسفت
Mubahalah den4an 'aum mus/ri'in dalam a/a& $
.... ( ,¸ر. ةروس 7, )
Katakaníah (wahaí Muhammad): ˆSesíapa yang berada dí daíam kesesatan,
maka bíaríah (Aííah) Ar-Rahman meían|utkan bagínya satu tempoh yang
tertentu, híngga apabíía mereka meííhat apa yang dí|an|íkan kepada mereka, -
sama ada azab sengsara dunía ataupun azab kíamat, maka (pada saat ítu)
mereka akan mengetahuí síapakah orangnya yang íebíh buruk kedudukannya
dan íebíh íemah penyokong-penyokongnya
<Iلا اوra¸ اوIهL, ول ,¿…Í ,¿نيaي, .ةIهL,ملL, ة·J—لا ,¦اوLلا _. ةف¦LL _Í ,aت ,ل¸
<Iلا ,îIه•.
Ke&i4a-&i4a 4"l"n4an ini &ida' bermubahalah 'erana mere'a /a'in se'iran/a mere'a
bermubahalah dan berd"a 'epada Allah, pas&i Allah a'an men4han6ur'an mere'a
_Ls Lم¿نr <Iلا _æر _L,r _,ا _r _¦Lسنلا¸ _“.رƒلا¸ _رL„,لا ¿¸ر $
,
¯
¯
¯

¯ ¯
¸ ¸<
´
ي
¯
I¯r ,¿
¯
¯
Iلا ‚
¯
¯

¯

¯ ¸
,
¯
¯نلا ¯Œ
¯
I
¯
,¯ف ¸<¸a´ن´r ‚
¯
I¯r ن
¯
¯
¯
L
¯
L
¯

¯
¸ة
¯
,
´
ع
¯
î
´
لا
¯
د´نr¸ _¸
¯

¯
´
¸ ا
¯
دم
¯
¯
>
¯
.
´
c
´ ´
¸
¯
Íر
¯
_
´
¸.
¯
ل _
¸ ´
¿>
¯
و
´
,
¯
Í _¯ L¯s
ة´
¯
J
¯
م
¯
´
لا <
´
´ت¯“•¯
¯

¯
<
´
¯
I
¯
ع¯ف
´
و
¯
ل _¯ L¯a¯ف ول¸ .رLنلا _. ,هدrLa. ا¸Íر¸ . اوتLمل €وملا او…ومت aو¿يلا نÍ ول¸
‘L.¸ JهÍ ن¸دج¸ ‘ اوع>رل . ,Iس¸ <يIr <Iلا ‚Iæ <Iلا _وسر نوIهL,¸ _¸“لا ¿ر•
Díríwayatkan oíeh Imam aí-Bukharí, Imam aí-Thírmídhí dan aí-Nasaí darípada
Ibn Abbas r.a berkata : Abu |ahaí berkata, sekíranya aku meííhat Muhammad dí
Kaabah akan ku pí|ak tengkuknya Sekíranya día meíakukannya maka maíaíkat
akan mengambíínya. Sekíranya orang Yahudí mengharapkan kematían
nescaya mereka akan matí dan meííhat tempat mereka díneraka, dan
sekíranya mereka yang bermubahaíah dengan rasuíuííah dan kembaíí,
mereka akan meííhat keíuarga dan hartanya teíah musnah.
(9) ‚لLعت <لوs $
Katakaníah (wahaí Muhammad): ˆSebenarnya maut yang kamu meíaríkan dírí
darípadanya ítu, tetapíah ía akan menemuí kamu; kemudían kamu akan
díkembaííkan kepada Aííah yang mengetahuí segaía yang ghaíb dan yang
nyata, íaíu Ia memberítahu kepada kamu apa yang kamu teíah íakukan (serta
membaíasnya
‘¸ .<ن. ,هرارف ,¿عفن¸ ‘¸ .,¿يsJيس _¸رفLîلا _sL,¸ aو¿يلا <ن. رف¸ _“لا €وملا
_“لا . <Iلا ‚لž ن¸aر¸ ا“ه دع,¸ .اوتوم¸ نÍ د, Jف ,¿I>Í •L> ا™ž¸ .ردs _. ر“> _ن‰¸
,¿لLمrÍ _: ‚Ir ,¿,سL>يف .ةaL¿šلا¸ .ي‰لا ,Iع¸.
Mau& yang dítakutí oíeh orang Yahudí dan orang kafír yang íaín akan
mengíkutí mereka. Usaha mereka untuk íarí darí matí sía-sía
saha|a. Mereka tídak dapat íarí darí ketetapan Aííah. Apabíía
sampaí a|aí pastí mereka akan matí dan kembaíí kepada Aííah yang
mengetahuí perkara yang ghaíb dan nyata dan Aííah akan
menghísab segaía amaían mereka.
3
3
ةعمجلا ةروس ريسفت
‚لLعت <لوa: ة¸•ا o“ه¸ $
Ayat íní sepertí fírman Aííah :
.....( : •Lسنلا ةروس 79 )
Dí mana |ua kamu berada, maut akan mendapatkan kamu (bíía sampaí a|aí),
sekaíípun kamu berada daíam benteng-benteng yang tínggí íagí kukuh
<Iلا _وسر _r <نr <Iلا _æر •دن> _, ةرمس _r _…ار,Lلا ¿¸ر¸ _—. : _Ls
LيrÍ ا™ž ‚ƒ> . ‚عس¸ •Lجف ._¸د, _ر•ا <,ILت .Iع—,لا _—م: €وملا _. رف¸ _“لا
. ,ل“: _¸¸ ,Iف . _Læ> <ل ¿ر„ف ! _ن¸a .Iع· L¸ : _ر‘ا <ل cلLفs . oرج> _•a
ˆ... €Lمف . <aنr cعLaت ‚ƒ>
Imam aí-Tabaraní meríwayatkan darípada Samurah bín |undub ra
darípada Rasuíííuíah e bersabda : Perumpamaan mereka yang íarí
darí matí sepertí musang yang dítuntut hutangnya oíeh tanah.
Musang ítu mencarí makan sehínggaíah día íemah íaíu muang ítu
masuk ke sarangnya íaíu tanah berkata : •ahaí musang
hutangku ! Día mengeíuarkan kepaía sehíngga terputus íehernya
dan matí.
22

A/a& ini men4in4a&'an 'i&a &en&an4 ha'i'a& 'ema&ian lebih-lebih la4i pada (aman
se'aran4 (aman ma&erialis&i' manusia men4ejar 'ebendaan. Dalam hadi&h nabi sa5
ada berpesan $
<, ,…|ف c.. L. _مrا¸ ‹رLف. <, ,…|ف c.. L. .,>Lف . cي. ,…|ف c.. L. _r
L¿نr _¸ج.
Seorang lelaki pernah bertanya kepada orang soleh untuk melakukan maksiat lalu dia
menjawab :
Jika kamu ingin melakukan maksiat jangan kamu tinggal dibumi Allah
Lelaki itu menjawab : Dimana saya ingin tinggal?
Kedua: Sekiranya kamu ingin melakukan maksiat jangan makan dari rezeki Allah
Ketiga: Sekiranya kamu ingin melakukan maksiat dan malaikat maut datang
menjemput kamu jangan kamu serahkan rezeki kamu.
Lelaki itu menjawab : Semuanya ini bukan kemampuanku
Orang soleh itu berkata: Bagaimana kamu ingin melakukan maksiat sedangkan kamu
tinggal dibumi Allah, kamu makan dari rezeki Allah dan apabila Malaikat maut
datang kamu tidak dapat menolaknya
Lelaki itu menjawab: Saya tidak akan membuat maksiat lagi
KISAH WAFAT NABI DAUD AS
Diri5a/a&'an "leh Cmam Ahmad daripada Abu Durairah r.a ber'a&a$ -ersabda
Rasullullah ε $ Adalah nabi Daud as seorang yang sangat cemburu. Apabila dia
keluar dari rumahnya dia akan menutup semua pintu, tidak orang yang boleh
berjumpa dengan isterinya sehinggalah dia pulang.
7
7
ةعمجلا ةروس ريسفت
/ل#.لا سردلا
: _>¸ ¸r <Iلا _Ls
2abi bersabda$ %ada sua&u hari ba4inda 'eluar dari rumahn/a dan menu&up pin&un/a.
>iba-&iba is&erin/a meliha& se"ran4 lela'i berdiri di &en4ah-&en4ah rumah lalu dia
ber'a&a 'epada "ran4 /an4 berada di rumah $ dari mana lela'i ini masu' sedan4'an
rumah ber&u&up. %as&i 'amu semua a'an dimarahi "leh Daud.
Apabila nabi Daud 'embali dia mendapa&i se"ran4 lela'i berdiri di &en4ah-&en4ah
rumah lalu nabi Daud ber&an/a $ !iapa 'amuh
#ela'i i&u menja5ab$ A'u lela'i /an4 &ida' &a'u& 'epada raja-raja dan &ida'
ada se"ran4 pun /an4 b"leh men4halan4'u.
2abi daud menja5ab$ Demi Allah 'amu adalah malai'a& mau&. !elama& da&an4
den4an perin&ah Allah. >ida' berapa selepas i&u n/a5a nabi Daud di6abu&.
Kemudian jena(ahn/a diurus'an dan selesai diurus'an 'e&i'a ma&ahari &erbi&.
2abi !ulaiman ber'a&a 'epada burun4 $ 2aun4ilah Daud sehin44a semua
burun4 menaun4in/a men/ebaba'an bumi sehin44a 4elap bumi. ( Dadi&h ri5a/a&
Cmam Ahmad)
9
9
ةعمجلا ةروس ريسفت
Katakaníah (wahaí Muhammad): ˆSebenarnya maut yang kamu meíaríkan dírí
darípadanya ítu, tetapíah ía akan menemuí kamu; kemudían kamu akan
díkembaííkan kepada Aííah yang mengetahuí segaía yang ghaíb dan yang
nyata, íaíu Ia memberítahu kepada kamu apa yang kamu teíah íakukan (serta
membaíasnya)ˆ.8
•ahaí orang-orang yang beríman! Apabíía díserukan azan (bang) untuk
menger|akan sembahyang pada harí |umaat, maka segeraíah kamu pergí (ke
mas|íd) untuk mengíngatí Aííah (dengan menger|akan sembahyang |umaat)
dan tínggaíkaníah ber|uaí-beíí (pada saat ítu); yang demíkían adaíah baík bagí
kamu, |íka kamu mengetahuí (hakíkat yang sebenarnya),9
Kemudían seteíah seíesaí sembahyang, maka bertebaraníah kamu dí muka
bumí (untuk men|aíankan urusan masíng-masíng), dan carííah apa yang kamu
ha|atí darí íímpah kurnía Aííah, serta íngatíah akan Aííah banyak-banyak (daíam
segaía keadaan), supaya kamu ber|aya (dí dunía dan dí akhírat).)1”
Dan apabíía mereka mengetahuí kedatangan barang-barang dagangan (yang
baharu tíba) atau (mendengar) sesuatu híburan, mereka bersuraí (íaíu pergí)
kepadanya dengan menínggaíkan engkau berdírí (dí atas mímbar -
berkhutbah). Katakaníah (wahaí Muhammad:ˆ Pahaía - baíasan) yang ada dí sísí
Aííah, íebíh baík darí híburan dan barang-barang dagangan ítu; dan Aííah
sebaík-baík pemberí rezekí.
L¿ƒ,L•¸ ةعمجلا ةJæ ’ي> _. .ةعمجلا œو¸ œLî>Í _ع, _r €L¸•ا o“ه ’>ƒت.
Ayat-ayat íní menerangkan tentang hukum berkaítan harí |umaat
sepertí soíat |umaat dan khutbah |umaat.
œو¸ Jس)ا _ف _مسف .ة,¸رعلا œو¸ ةم¸دaلا ةيIهLجلا _ف ‚مس¸ ةعمجلا œو¸ نL:¸
ةJæلا •اa͸ ة,L„لا ¿Lمسل .دجسملا _ف <يف نوعمƒج¸ _يمIسملا ن• .ةعمجلا.
9
9
ةعمجلا ةروس ريسفت
Pada zaman |ahíííyah harí |umaat dípanggíí harí Arubah dan
daíam Isíam dípanggíí harí |umaat kerana orang Isíam berkumpuí dí
mas|íd untuk mendengar khutbah dan menunaíkan soíat.
L¸ا¸.¸ _¦Læ• _. ةعمجلا œو¸ _ƒ•ا Lم.¸ $
1- €اومسلا _I• _“لا ري••ا¸ _aLسلا œويلا <…• ._¦J„لا ¿يم> ._I• <يف <Iلا _م:
_ر•ا¸.
- œaí <Iلا _I• <يف.
3- ةنجلا œaí <Iلا _•aÍ <يف.
*- ةنجلا _. œaí <Iلا ¿ر•Í <يف.
,- ةrLسلا œوaت <يف.
3- oL¸Í <Iلا oLLrÍ ‘ž اري• L¿يف د>ا _.س¸ ‘ .ة,L>ž ةrLس <يف.
Terdapat beberapa keíebíhan harí |umaat:
1- Aííah Taaía seíesaí mencíptakan semua makhíuk íaítu harí
keenam Aííah men|adíkan íangít dan bumí
2- Aííah Taaía mencíptakan Adam
3- Aííah Taaía memasukkan Adam ke syurga
4-Aííah Taaía mengeíuarkan Adam darí syurga.
5- Beríakunya kíamat
6- Pada harí |umaat terdapat satu sat dímakbuíkan doa. Seorang
yang memínta kebaíkan pada waktu tersebut akan díteríma oíeh
Aííah swt.
ةعمجلا œو¸ _æف _ف ة>ي>æلا ’¸aL>•ا _.¸$
Díantara hadíth sahíh berhubung keíebíhan harí |umaat íaíah:
1 _Žr ,IŽس.¸ _رL„,لا oا¸ر LŽ. . ‚
¯
¯

Ž¯
¸<
¯
Ž¯
Iلا _¯ وس
Ž´
ر
¯

¯
¿م¸ س
Ž¯
<
´
¯
Ž¯…
¯
Í ,¿Ž´ن¯r ,¿
¯
Ž¯
Iلا _æ Ž¸ ر
¯
¯ةر
¯
´
¸ر
¯
´ه _,
Ž¯
Í
ا¯“¯ه ,
¯
¯
Ž´· LŽ¯ن¸I
´
,¯s _
Ž´
.¸ •
Ž¯
L¯ƒ¸î
´
لا او´ت¸
´
Í ,
´ Ž´
¿
¯
¯…
¯
Í
¯
د
´
ي
¯
, ¸ة.
¯
L
¯
ي¸a
´
لا œ
¯
Ž´
و
¯
¸ ن
¯
و´a
¸
,Lس
¯
Ž¯
لا ن
Ž¯
¸ر
´
•¸ •
´
ا _
Ž´
>
´ ¯… _´ و´a
¯
¸ ,
¯
¯
¯

¯ Ž¯
¸ ¸<
Ž´
ي
¯
I¯r ,¿
¯
Ž¯
Iلا
* ¸د
¯
r
¯
د
´
ع
¯
, ¿ر
¯

¯
¯
¯نلا
¯
¸ ا
¯
د
¯
r
´

´
¿
¯
ي
´
لا
´
¿
¯
,¯ت ¸<ي¸ف L¯ن
¯
ل _
´
L
¯
¯نلL¯ف <
´
¯
¯
Iلا L¯…ا
¯
د
¯
¿¯ف ¸<ي¸ف او´ف
¯
I¯ƒ•´ L¯ف ,
´
¸
¿
´
ي
¯
I¯r _
¯ ¸
ر´ف _¸“
¯
¯
لا
¸
,
´
¿.
´´
و
¯
¸
Díríwayatkan oíeh Abu Hurayrah r.a bahawasanya beííau mendengar rasuí
bersabda; " Kíta adaíah umat terakhír, tetapí kaum yang terdahuíu dí harí
akhírat waíaupun ( yahudí dan Nasraní) íebíh dahuíu díturunkan kítab. Dan harí
íní ( |umaat) adaíah harí dífardukan ke atas mereka soíat tetapí mereka
berseíísíh pendapat tentang harí ítu. Aííah swt teíah memberí petun|uk kepada
kíta tentang harí ítu sedang orang-orang íaín mengíkut dí beíakang kíta, íaítu
Yahudí esoknya( Sabtu) dan Nasraní íusa ( Ahad)."
,Iس. oا¸ر L. . ¸ة
¯
عم
´
ج
´
´
لا _
¸
Ž¯r <
´
¯
Ž¯
Iلا _
¯
¯ æ
¯
¯
Í ,
¯
¯
¯

¯ Ž¯
¸ ¸<
Ž´
ي
¯
I¯r ,¿
¯
Ž¯
Iلا ‚
¯
¯

Ž¯
¸<
¯
Ž¯
Iلا _´ وس
Ž´
ر
¯
_¯ L¯s ¯ةر
¯
´
¸ر
¯
´ه _
Ž¸
,
¯
Í _
´
Ž¯r
¸ة
¯
عم
´
ج
´
´
لا
¸
œ
´
و
¯
ي¸ل <
´
¯
¯
Iلا L¯…ا
¯
د
¯
¿¯ف L¯ن
¸
, <
´
¯
¯
Iلا ¯•Lج
¯
¯ف ¸د>
¯
¯

´
ا œ
´
´
و
¯
¸ ¿ر
¯

¯
¯
¯نI¸ل ن
¯
L
¯
:
¯
¸ c¸ ´

¯
¯
لا œ
´
´
و
¯
¸ ¸aو
´
¿
¯
ي
´
I¸ل ن
¯
L
¯
î¯ف L¯ن
¯
I
´
,¯s ن
¯
L
¯
: _
´
.
¯
ن
Ž¯
و
´
ل¯
¯
¸
¯

´
ا
¯
¸ L
Ž¯
ي´…
´
¯
دلا _
¸
´ه
¯
Í _
Ž´
.¸ ن
Ž¯
¸ر
´
•¸ •
´
ا _
Ž´
>
´ ¯… ¸ة.
¯
L
¯
ي¸a
´
لا œ
¯
Ž´
و
¯
¸ LŽ¯ن
¯
ل
´
¿
Ž¯
,¯ت ,
´
Ž´ه ,
¯
Ž¸ل¯“
¯
:
¯
¸
¯
د>
¯
¯

´
ا
¯
¸ c
¯ ´

¯
Ž¯
لا
¯
¸ ة¯¯
عم
´
ج
´
´
لا _¯
¯
عج
¯
¯ف
* _
¸
¸¦J
¯
„¯
´
لا _¯
´
,¯s ,
´ ´
¿
¯
ل _´
¯
æ¸ ´aم
¯
´
لا ¸ة.
¯
L
¯
ي¸a
´
لا œ
¯
´
و
¯
¸
Abu Huraírah berkata bersabda Rasuíuííah saw : " Aííah Taaía
sesatkan umat terdahuíu darí harí |umaat , orang Yahudí memíííh
harí Sabtu, orang Nasraní memíííh harí Ahad, kemudían Aííah
menun|ukkan kepada kíta harí |umaat, Aííah Taaía men|adíkan harí
|umaat, Sabtu dan Ahad berturut-turut, begítu |uga díakhírat nantí,
kíta umat yang terakhír dí dunía tetapí yang umat yang pertama dí
akhírat.
3)
3)
ةعمجلا ةروس ريسفت
(9) ر:™ ‚لž اوعسLف ةعمجلا œو¸ _. ةJæIل _>و… ا™ž اون.í _يæلا L¿¸Í L¸ : ‚لLعت <لوs
<Iلا
_L, _L‰ƒ.‘ا _r ,هL¿ن¸¸ .L¿ل •ادنلا دنr ةعمجلا ةJæ ‚لž <>وƒلL, _ين.¸ملا ر.L¸
L¿نr _¿I¸ •_..
.ةعمجلا ةJæ, œLمƒه‘ا :(<Iلا ر:™ ‚لž اوعسLف)) : <لوs _ف ةعمجIل _عسلL, aارملا¸
<يIr ›رLعƒملا ¿¸رسلا _šملا <, aارملا _يل¸ . L¿يIr _L,s)ا¸ ريسا¸ . L¿يلž دæaلا¸.
Aííah swt memeríntahkan orang mukmín bersegera menunaíkan
soíat |umaat apabíía mendengar azan dan Aííah meíarang mereka
darí meíakukan perkara yang meíaíaíkan atau meíambatkannya
darípada menunaíkan fardu |umaat. Yang dímaksudkan dengan
perkataan daíam ayat ((<Iلا ر:™ ‚لž اوعسLف)$ ialah mengambíí berat
tentang soíat |umaat dan berusaha untuk menunaíkan soíat |umaat
dan bukannya ber|aían dengan ía|u
:•ارس)ا)... : ‚لLعت <لوs دæaلا¸ œLمƒه‘ا ‚نعم, _عسلا a¸ر¸ _.¸ 19 )
. œادs)ا ‚Ir _عسلL, وه L. <Iلا¸ L.Í : Lنه _عسلا ‚نع. _ف _رæ,لا _س>لا _Ls
¿وš„لا¸ .Iaلا¸ ةينلL, _عس <نîل¸.
Hassan aí-Basrí mentafsírkan " bersegera‡ dí síní ; Demí Aííah íanya
bukan bersegera dengan kakí tetapí segera dengan níat, hatí dan
khusyuk
,Iمr¸ ,,Ia, ةعمجلا ‚لž ‚عست نÍ ,يIr :ةaLƒs _Ls¸.
Oatadah berkata :Hendakíah kamu bersegera menger|akan |umaat
dengan hatí dan amaían kamu .
‚Ir¸ . <نr _¿ن. <…|ف-L.ومr ةJæلا ‚لž¸- ةعمجلا ةJæ ‚لž ¿¸رسلا _šملا L.Í
<,نجƒ¸ نÍ ,Iسملا.
Manakaía terke|ar-ke|ar untuk menunaíkan soíat |umaat- soíat-soíat
íaín secara umum- adaíah dítegah, |usteru ítu seorang musíím períu
men|auhínya
23
.<نr <Iلا _æر ةر¸ره _,Í _r ,Iس.¸ _رL„,لا ¿¸ر¸ ا¯™
¸
ž _¯ L¯s ,
¯
¯
¯

¯ ¯
¸ ¸<
´
ي
¯
I¯r ,¿
¯
¯
Iلا ‚
¯
¯

¯
_
¯¸
¸
,
¯
¯نلا
L.
¯Ž¯
¸ او
´
¯

¯
Ž¯ف ,
´
Ž´ƒ
´

¯
´
a
¯
Í Lم
¯
Ž¯ف او´r
¸
رس
´ Ž´ت ‘
¯
¯
¸
¸
رL¯s
¯
و
´
لا
¯
¸ ¸ة¯ني¸îس
¯
Ž¯
لL
¸
, ,
´
Ž´
î
´
ي
¯
I¯r
¯
¸ ¸ةJ
¯
æ
¯
Ž¯
لا ‚
¯
ل
¸
ž اوš´ .
´
L¯ف ة¯ .
¯
L¯s
¸
)
´
ا ,
´
´ƒ
´
عم¸ س
Ž¯
* اوم
´
¯
¸ت
¯
L¯ف ,
´
´
î¯تL¯ف
Díríwayatkan darípada Abu Huraírah r.a katanya: Aku mendengar Rasuíuííah
s.a.w bersabda: Apabíía sembahyang teíah dímuíaí, maka |anganíah kamu
mendatangínya dengan tergesa-gesa, tetapí hendakíah kamu mendatangínya
daíam keadaan tenang. Sembahyangíah sekadar yang kamu sempat dan
sempurnakaníah rakaat sembahyang yang beíum dítunaíkan
رLعƒ¸ ن͸ . <س,J. aو>Í _,I¸ ن͸ . ,Iسملا _سƒ‰¸ نÍ ةعمجلا œو¸ •اaí _.¸
_¸¸ƒ¸¸.
3
!ese&en4ah ulama men4a&a'an sesiapa /an4 &er'ejar-'ejar 'e masjid, 'emudian dia &erja&uh dan ma&i ma'a dia ma&i
dalam 'eadaan ma'sia& EFop qJ]
31
31
ةعمجلا ةروس ريسفت
Dian&ara Adab harí |umaat íaíah dísunatkan mandí,memakaí pakaían
yang terbaík, memakaí mínyak wangí dan berhías.
,IŽس.¸ _رL„,لا ¿¸ر ¸<
¯
Ž¯
Iلا _¯ وس
Ž´
ر
¯
ن
¯
¯
Ž¯
Í Lم
Ž¯
¿´ن¯r ,¿
¯
Ž¯
Iلا _掸 ر
¯
ر
¯
م
¯
´r _
¸
Ž´
, ¸<
¯
Ž¯
Iلا¸د
´
,¯r _
´
Ž¯r ¯•L>
¯
ا¯™
¸
ž _¯ L¯s
* _´ س¸ ¯ƒ´‰
¯
ي
´
I¯ف ة¯¯
عم
´
ج
´
´
لا ,
´
´
:
´
د>
¯
¯
Í
Díríwayatkan oíeh Imam Bukharí dan Musíím darípada Abduííah bín Umar r.a
katanya: Aku mendengar Rasuíuííah teíah bersabda: Barangsíapa dí kaíangan
kamu hendak menunaíkan sembahyang |umaat, maka día díkehendakí mandí
¸<
¯
¯
Iلا _¯ وس
´
ر
¯
ن
¯
¯
¯
Í ,¿´ن¯r ,¿
¯
¯
Iلا _æ¸ ر
¯

¯
_
¸ ¸
ر
´
د„´
´
لا ¸دي¸عس
¯
_
¸
,
¯
Í _
´
¯r _r ,Iس.¸ _رL„,لا _¸ر
¸
œ
´
و
¯
¸ _´ س
´
´
r _¯ L¯s

¸
,¸I¯ƒ>
´
.
´

¸
´
: ‚
¯
I¯r .
´
>
¸
ا
¯
¸ ¸ة
¯
عم
´
ج
´
´
لا
Díríwayatkan oíeh Imam Bukharí dan Musíím darípada Abu Saíd aí-Khudrí r.a
katanya: Rasuíuííah bersabda: Mandí pada harí |umaat ítu adaíah wa|íb atas
setíap orang yang sudah baíígh
24
¸<
¯
Ž¯
Iلا _¯ وس
Ž´
ر
¯
ن
¯
¯
Ž¯
Í ,¿Ž´ن¯r ,¿
¯
Ž¯
Iلا _æ Ž¸ ر
¯
¯ةر
¯
´
¸ر
¯
´ه _
Ž¸
,
¯
Í _
´
Ž¯r _Žr ,IŽس.¸ _رL„,لا _¸ر œ
¯
Ž´
و
¯
¸ _¯ س
¯ Ž¯ƒ
´
rا _
Ž¸
.
¯
_¯ L¯s
_
Ž´
.
¯¯
¸ ¯ةر
¯
¯a
¯
, •
Ž¯
ر¯
¯
¯s Lم
¯
¯
Ž¯…
¯
L
¯
î¯ف ¸ة
¯
ي¸…L
¯
¯—لا ¸ة¯rLس
¯
¯
لا _Ž¸ف ¿
Ž¯
ار
¯
_
Ž´
.
¯¯
¸ ة¯¯…
¯
د
¯
, •
Ž¯
ر¯
¯
¯s Lم
¯
¯
¯…
¯
L
¯
î¯ف ¿
Ž¯
ار
¯
,
¯
¯
Ž´· ¸ة
¯
,L¯نج
¯
´
لا _¯ س
´
Ž´
r ¸ة
¯
عم
´
ج
´
´
لا
ة¯ >
¯
L>
¯ ¯
a •
Ž¯
ر¯
¯
¯s Lم
¯
¯
Ž¯…
¯
L
¯
î¯ف ¸ة
¯
ع
¸
,ار¯
¯
لا ¸ة¯rLس
¯
Ž¯
لا _Ž¸ف ¿
Ž¯
ار
¯
_
Ž´
.
¯¯
¸ ن
Ž¯
ر
¯
´s
¯
Í Lš¯
Ž´
,
¯
: •
Ž¯
ر¯
¯
¯s Lم
¯
¯
Ž¯…
¯
L
¯
î¯ف ¸ة¯—¸لL
¯
¯—لا ¸ة¯rLس
¯
Ž¯
لا _Ž¸ف ¿
Ž¯
ار
¯
ر
¯
´

¸“لا ن
¯
و
´
عم¸¯ƒس
´ ¯
¸ ة´
¯
J
¯
م
¯
´
لا €¸ ر
¯
æ
¯
>
¯
œ
´
L.
¯
¸
)
´
ا ¿
¯
ر
¯
•¯ ا¯™
¸
|¯ف ة¯ æ
¯ ´
ي
¯
, •
¯
ر¯
¯
¯s Lم
¯
¯
¯…
¯
L
¯
î¯ف ¸ةس
¯
.¸ L„¯
´
لا ¸ة¯rLس
¯
¯
لا _¸ف ¿
¯
ار
¯
_
´
.
¯¯
¸
Díríwayatkan oíeh Imam Bukharí dan Musíím darípada Abu Huraírah r.a
katanya: Rasuíuííah bersabda: Sesíapa mandí pada harí |umaat sepertí mandí
hadas besar, kemudían berangkat ke mas|íd, maka seoíah-oíah día
mengorbankan seekor unta dan sesíapa berangkat pada kesempatan kedua,
maka día seoíah-oíah teíah mengorbankan seekor íembu. Sesíapa berangkat
pada kesempatan ketíga, maka seoíah-oíah día teíah mengorbankan seekor
kambíng kíbas. Sesíapa berangkat pada kesempatan keempat, seoíah-oíah
teíah menyembeííh seekor ayam dan sesíapa berangkat pada kesempatan
keííma, seakan-akan día memberíkan sedekah sebí|í teíur. Apabíía ímam íaítu
khatíb teíah keíuar, Maíaíkat-maíaíkat pun hadír mendengar zíkír. Ertínya:
mereka tídak íagí mencatatkan sesíapa yang datang ke mas|íd
_
¯ ¸
,
¯
ل
¯
¸
´
o
¯
د´نr¸ ن
¯
L
¯
: ن
´
¸
ž .
¸
ي¸L _
´
.¸ _
¯
¯
.
¯¯
¸ ,
¯
L¯ƒس
´
ا
¯
¸ ¸ة
¯
عم
´
ج
´
´
لا œ
¯
´
و
¯
¸ _¯ س
¯ ¯ƒ
´
rا _
¸
.
¯
,
¯
¯
¯

¯ ¯
¸ _r دم>Í œL.•ا _¸ر¸
,
¯
¯
Ž´·
¯
¿
Ž¯

´
¯
¸ ن
´
Ž¯
Í ¯•L.¯ L.
Ž¯

¯
¿
Ž¯

¯
,
¯
¯
Ž´· _
Ž¸
L
¯
¯نلا •
Ž¯
L¯s
¸
ر l
¯
Ž¯
„¯¯ƒ
¯
¸ ,
´
Ž¯
I¯ف
¯
دج
¸
س
Ž´
م
¯
´
لا _
¯
Ž¸ت
´
L
¯
¸ ‚
¯
Ž¯ƒ>
¯
¿
Ž¯
ر
¯
•¯ ,
¯
¯
Ž´· ¸<
Ž¸
,L
¯
ي¸· _
¸
س
Ž¯
>
´
¯
Í _
Ž´

L
¯
¿
¯
I
´
,¯s _¸ƒ
¯
¯
لا ¸ة
¯
عم
´
ج
´
´
لا _
¯
´
ي
¯
,
¯
¸ L
¯
¿¯ن
´
ي
¯
, Lم
¯
¸ل ¯ةر
¯
L
¯
¯ف
¯
: c
´
¯…L
¯
: ¸<¸تJ
¯
æ
¯
_
´

¯
¿ر
´
´ف
¯
¸ ‚
¯
¯ƒ>
¯
,
´
¯
¯
I
¯

¯
¸ ,
´
¯
I¯ف œ
´
L.
¯
¸
)
´
ا ¿
¯
ر
¯
•¯ ا¯™
¸
ž c
¯
æ
¯
´…
¯
Í
" Imam Ahmad darípada Abu Ayyub aí-Ansarí r.a. berkata : Aku
dengar rasuíuííah bersabda: Síapa yang mandí pada harí |umaat,
kemudían memakaí wangí-wangían, memakaí ba|u yang terbaík,
kemudían día ke mas|íd dan menger|akan soíat serta tídak
menyakítí orang íaín. Día kemudían mendegar khutbah dan
menunaíkan soíat |umaat, maka akan díampunkan dosanya
díantara |umaat tersebut híngga |umaat yang akan datang.
ةعمجلا œو¸ _. ةJæIل _aو… ا™ž )) : ‚لLعت <لوs _ف •ادنلL, aارم
´
لا¸ ))
*
Diri5a/a&'an daripada Ais/ah r.a 'a&an/a$ Kaum muslimin berdu/un-du/un da&an4 men4hadiri sembah/an4 Rumaa&
dari rumah-rumah mere'a di se'i&ar Madinah. Mere'a da&an4 mema'ai bau-bauan dan 6ela' sehin44a 'eluarlah bau
harum dari &ubuh mere'a. #alu beberapa "ran4 di an&ara mere'a da&an4 'epada Rasulullah s.a.5 /an4 sedan4 berada
de'a&'u. Rasulullah s.a.5 lalu bersabda$ Alan4'ah el"'n/a 'alau 'amu mandi un&u' menerus'an hari 'amu iniA
3
3
ةعمجلا ةروس ريسفت
_I> ا™ž .,Iس¸ <يIr <Iلا ‚Iæ <Iلا _وسر _د¸ دي, ¿فر¸ نL: _“لا وه¸ ._…L—لا •ادنلا
ر,نملا ‚Ir.
A(an /an4 dima'sud'an dalam a/a& (( ةعمجلا œو¸ _. ةJæIل _aو… ا™ž )) ialah a(an
'edua iai&u a(an /an4 dilaun4'an semasa Rasulullah dudu' di mimbar.
<نr <Iلا _æر .نLفr _, نLم—r د.ارلا ةفيI„لا _.¸ نL: دaف _¸•ا •اد… L.Í.
Adapun pendapa& /an4 men4a&a'ann/a adalah seruan a(an /an4 per&ama adalah
seba4aimana /an4 dila'u'an pada (aman Khulafa1 al-Ras/idin =&hman bin Affan r.a.
_رL„,لا ¿¸ر
¸
ر
¯
,´نم¸
´
لا ‚
¯
I¯r œ
´
L.
¯
¸
)
´
ا _
¯
¯
I>
¯
ا¯™
¸
ž <
´
´
ل¯
¯
¸
¯
Í ¸ة
¯
عم
´
ج
´
´
لا œ
¯
´
و
¯
¸ ´•ا
¯
د¸¯نلا ن
¯
L
¯
: _¯ L¯s
¯
د¸
¸
¸
¯
¸ _
¸
´
, .
¸
¸¦Lس
¯
¯
لا _
¸
¯r
_æ¸ ر
¯
ن
´

¯
´—´r ن
¯
L
¯
: Lم
¯
¯
¯
I¯ف Lم
¯
م¿´ن¯r ,¿
¯
¯
Iلا _æ¸ ر
¯
ر
¯
م
¯
´r
¯
¸
¸
ر
´
î
¯
, _
¸
,
¯
Í
¯
¸ ,
¯
¯
¯

¯ ¯
¸ ¸<
´
ي
¯
I¯r ,¿
¯
¯
Iلا ‚
¯
¯

¯
_
¯¸
¸
,
¯
¯نلا ¸د
´
¿¯r ‚
¯
I¯r

¸
وس
´
¯
لL
¸
,
´
¿æ¸
´
و.
¯
´•ار
¯´
¸¸
¯
¯
لا ¸<
¯
¯
Iلا د
´
,¯r و,
¯
Í _¯ L¯s ¸•ار
¯´
¸¸
¯
¯
لا ‚
¯
I¯r _…L
¯
¯—لا ¯•ا
¯
د¸¯نلا
¯
aا¸
¯
_
´
L
¯
¯نلا ر
¯
´—
¯
:
¯
¸ ,¿´ن¯r ,¿
¯
¯
Iلا
¸ة¯ن¸¸دم
¯
´
لL
¸
,
•Lسنلا¸ دي,علا ‚Ir .جت ‘ _ه¸ .•L>æ•ا رار>•ا _L>رلا ‚Ir ة,>ا¸ ةعمجلا ةJæ¸
_¸رفLسملا¸ ‚æرملا¸ نLي,æلا¸.
Hadís ríwayat Imam aí-Bukharí Darípada aí-Saíb bín Yazíd r.a katanya:
Sesungguhnya seruan azan pada harí |umaat apabíía Imam duduk dí atas
mímbar, adaíah semasa zaman Rasuíuííah saw, Abu bakar r.a dan Umar r.a .
Apabíía tíba zaman Uthman seteíah beríaíu beberapa íama dan teíah ramaí
orang yang Isíam maka dítambah seruan azan kedua dí aí-Zaura‡ dan
díkuatkan ke arah rumah-rumah dí Madínah dan yang berhampíran mas|íd. Aí-
zaura‡ íaíah tempat teríetaknya pasar dí Madínah.
!"la& Rumaa& 5ajib di&unai'an ba4i lela'i /an4 merde'a dan siha&. 0"l"n4an
hamba, 5ani&a, 'ana'-'ana', "ran4 sa'i& dan "ran4 musafir &ida' 5ajib men4erja'an
s"la& Rumaa&.
¿ي,لا ا¸ر™¸)) <لوs))$
ةعمجلا ةJæل _…L—لا نا™•ا دنr ¿ي,لا ,رƒ, _ين.¸مIل <Iلا _. ر.Í.
Ma'sud 'alimah $ ((¿ي,لا ا¸ر™¸))$ialah
Allah memerin&ah'an "ran4-"ran4 mu'min menin44al'an jual beli
,
apabila
menden4ar a(an 'edua dilaun4'an un&u' menunai'an s"la& Rumaa&.
3
ريr ¿ي,لا نL: ,هد>Í ¿L, ا™|ف ._…L—لا نا™•ا دع, ¿ي,لا ة.ر> ‚Ir •LمIعلا _فتا دs¸
•ي>æ.
%ara 7lama1 &elah bersepa'a& men4haram'an jual beliu /an4 dila'u'an selepas a(an
'edua. Apabila sese"ran4 berjual beli pada masa &ersebu& ma'a ian/a &ida' sah.
نومIعت ,ƒن: نž ,îلري• ,îل™ )) : <لوs))$
.L¿يف L.¸ Lي…دلا _. ,îلري• .<Iلا ر:™ ‚Ir¸ ةعمجلا ةJæلا ‚Ir ,îلL,sž¸ ¿ي,لا ,î:رت
ة.Lيaلا œو¸ Lميع…¸ L,او· ,îل _sL,لا وه <…• .,ل™ نومIعت ,ƒن: نž.
!e'iran/a 'amu semua menin44al'an berjual beli pada 5a'&u &ersebu& dan menuju 'e
Masjid un&u' menunai'an s"la& Rumaa& dan men4in4a&i Allah !B> , i&u adalah lebih
bai' ba4imu daripada dunia dan se4ala isin/a ji'a 'amu men4e&ahui hal &ersebu&. Cni
'erana ba4imu adalah pahala dan ni'ma& di hari ;iama&.
(1)) ‚لLعت <لوs $
,
Rual beli an&ara perempuan den4an perempuan &ida' haram
3
!emua pe'erjaan 5ajib dihen&i'an 'e6uali darura& seper&i 'e6emasan uni& 'e6emasan di h"spi&al ( Kaum lela'i
sahaja)
33
33
ةعمجلا ةروس ريسفت
_ف ,¿ل ن™Í .ةa,Lسلا ة¸•ا _ف ةعمجلا ةJæلا ‚Ir _L,s)L, _يمIسملا <Iلار.Í L. دع,
<Iلا _æف _. •L‰ƒ,‘ا¸ _ر•ا _ف رLšƒ…‘ا¸ . دجسملا _. ›ارæ…)L, ة¸•ا o“ه.
Allah men4i(in'an 'aum Muslimin di dalam a/a& ini un&u' bersurai dari Masjid dan
ber&ebaran di mu'a ser&a men6ari re(e'i2/a se&elah Allah !B> memerin&ah'an
mere'a menuju 'e masjid un&u' menunai'an s"la& seba4aimana dalam a/a& /an4
sebelum ini.
•L, ‚Ir ,sوف.›رæ…ا ةعمجلا ‚Iæ ا™ž <نr <Iلا _æر ,لL. _, ,ارr نL:¸
Lم: €رšƒ…ا¸ .,ƒæ¸رف cيIæ¸ . ,توra c,>Í _…ž ,¿Iلا : _Ls ,· . دجسملا
_يs¸ارلا ري• c…ا¸ .,Iæف _. _نs¸رLف . _نتر.Í.
!esun44uhn/a 7ra' bin Mali' r.a apabila selesai menunai'an s"la& Rumaa& bersurai
dari masjid, 'emudian dia berhen&i di pin&u masjid dan ber'a&a$ <a Allah
sesun44uhn/a A'u &elah mela'sana'an perin&ahMu, dan &elah menunai'an s"la& /an4
&elah Kau fardhu'an, dan a'u &elah ber&ebaran seba4aimana suruhanMu, ma'a
'urnia'anlah a'u re(e'i dari 'elebihanMu, sesun44uhn/a rn4a'u adalah sebai'-bai'
%emberi Re(e'i.
((نو>Iفت ,îIعل اري—: <Iلا ا¸ر:™ا¸))$
.,î¦LLr¸ ,:“•Í¸ .,î¦ار.¸ ,îعي, _L> _ف o¸ر:™Lف .اري—: نون.¸ملا L¿¸Í <Iلا ا¸ر:™ا
ةر••ا _ف ,îعفن¸ Lم, œLمƒه‘ا _r Lي…دلا ,îI‰šت ‘¸.
!ebu&lah Allah den4an ban/a' 5ahai "ran4-"ran4 /an4 beriman dan in4a&lah Allah
'e&i'a 'amu berjual beli dan 'e&i'a 'amu memberi sesua&u a&au menerima sesua&u.
Dan jan4anlah 'amu dilalai'an "leh dunia sehin44a 'amu lupa men4ambil bera&
&en&an per'ara /an4 memberi manfaa& 'epadamu di hari A'hira&.
(11) ‚لLعت <لوs $
اوفرæ…ا ’ي> .,Iس¸ <يIr <Iلا ‚Iæ <Iلا _وسر ¿. ,¿ن. _æ> L. ‚Ir ة,L>æIل <Iلا _. •Lƒr ا“ه
œLšلا _. ة.aLs ةرLجƒل او,ه™¸ .ةعمجلا .L„¸ وه¸ <نr.
Cni adalah &e4uran daripada Allah 'epada para sahaba& /an4 menin44al'an Rasulullah
ε 'e&i'a ba4inda ber'hu&bah jumaa& 'erana per4i menemui se'umpulan penia4a /an4
&iba dari !/am.
: _Ls <ŽŽنr <Iلا _ŽŽæر <Iلاد,r _ŽŽ, ر,L> _ŽŽr ,IŽŽس.¸ _رL„,لا ¿¸ر œ
¯
ŽŽ´
و
¯
¸ ر
´
يr¸ c
´
ŽŽ¯
I
¯
,´s
¯
Í _¯ L¯s
ا
´
¸
¯
Íر
¯
ا¯™
¸
ž
¯
¸ ) <
´
¯
¯
Iلا _¯ ¸
¯´…
¯
L¯ف J
¯
>
´
ر
¯
ر
¯
š¯ ¯r _
´
¯ن´·ا ‘
¯
¯
¸
ž _
´
L
¯
¯نلا ر
¯
L¯—¯ف ,
¯
¯
¯

¯ ¯
¸ ¸<
´
ي
¯
I¯r ,¿
¯
¯
Iلا ‚
¯
¯

¯
_
¯¸
¸
,
¯
¯نلا
¯
¿.
¯
_
´
>
´ ¯…
¯
¸ ¸ة
¯
عم
´
ج
´
´
لا
( Lم
¯
¸¦L¯s ,
¯
و
´

¯
¯ت
¯
¸ L
¯
¿
´
ي
¯
ل
¸
ž اوæ
´
¯
¯ف´…ا ا
¯
و
´
¿
¯
ل
´
¸
¯
Í ¯ةر
¯

¯¸ت
Imam Bukharí meríwayatkan darípada |abír bín Abduííah r.a katanya: Nabí
s.a.w sedang berkhutbah dengan berdírí pada harí |umaat, tíba-tíba datang
satu kafííah darí Syam, maka orang ramaí berke|aran keíuar menu|u ke arah
kafííah tersebut sehíngga yang tínggaí dí daíam mas|íd hanya dua beías orang
íeíakí, maka turuníah ayat Yang bermaksud: Apabíía mereka meííhat
perníagaan atau permaínan, mereka menínggaíkannya untuk menu|u
kepadanya dan menínggaíkan kamu yang sedang berdírí berkhutbah
_. ة.aLs ةرLجت ريعلا c…L:¸ .Lم¿نr <Iلا _æر رمr¸ رî, و,Í <ع. _a, دم>. نL:¸
_,Iîلا ةفيI• _, ةي>دل œLšلا.
Hanya Saídína Abu Bakar dan Umar r.a saha|a yang bersama
Rasuíuííah saw. Peníaga darí Syam tersebut díkíetuaí oíeh díhyahg
aí-Kaíbí.
,¦Ls وه¸ ةعمجلا .L„¸ .يL„لا ن• ‚Ir ةل‘a : ((Lم¦Ls ,و:رت¸ )) : <لوs _ف¸
ر,نملا ‚Ir.
3*
3*
ةعمجلا ةروس ريسفت
. نLƒ,L• ‚Iæ _,نIل c…L: : _Ls <نr <Iلا _æر ةرمس _, ر,L> _r ,Iس. ¿¸ر
_Lنلا ر:“¸¸ نíرaلا Íرa¸ . Lم¿ني, _Iج¸.
Dalil baha5a Kha&ib henda'lah memba6a 'hur&bah dalam 'eadaan berdiri di a&as
mimbar ialah$
Cmam Muslim meri5a/a&'an daripada Rabir bin samurah ber'a&a$ 2abi !AB
ber'hu&bah seban/a' dua 'ali. -a4inda dudu' di an&ara dua 'hu&bah &ersebu&. Dalam
'hu&bahn/a ba4inda memba6a a/a& al-;uran dfan memberi perin4a&an 'epada
manusia.
<يIr <Iلا ‚Iæ _وسرلا او:رت¸ ةرLجƒIل او>ر• ,ي:?,ل™ ة,L>æلا _عف ,ي: : _¦Lس _Lس¸ دs¸
?ة,>ا¸ _ه¸ ة,L„لا او:رت ,ي: ?.L„¸ ,Iس¸
¿س… ,· ._¸ديعلا ةJæ: . ةJæلا دع, c…L: ة,L„لا ن͸ .L,>ا¸ _î¸ ,ل ة,L„لا ¿Lمس نÍ •اوجلا
ةJæلا _,s ة,L„لا €رLæ¸ .ا“ه.
Ada orang bertanya: bagaíman sahabat meíakukan perbuatan
tersebut– Bagaímana mereka boíeh keíuar menemuí peníaga
sedangkan nabí saw sedang berkhutbah– Bagaímana merewka
menínggaíkan khutbah sedangkan íanya wa|íb–.
|awapannya: Pada asaínya hukum mendengar khutbah tídak wa|íb
dan khutbah dííakukan seíepas soíat sepertí soíat dua harí raya.
Hukum íní kemudíannya dínasakhkan dan khutbah díwa|íbkan
sebeíum soíat.
_—. .ة,L„لا _,s ةعمجلا œو¸ _Iæ¸ _ <Iلا _وسر نL: : _Ls نLي> _, _تLa. _r a¸اa و,Í ¿¸ر
_, ةي>a نž : _Laف _>ر _•دف . ةعمجلا ‚Iæ دs¸ . .L„¸ _,نلا¸ . œويلا نL: ا™ž ‚ƒ> _¸ديعلا
,¿ن. ريس¸ رف… ‘ž <ع. _,¸ ,ل¸ دجسملا _. ة,L>æلا ¿ر„ف . ةرLجƒ, œدs دs ةفيI•
Diri5a/a&'an "leh Cmam Abu Daud daripada Mu.a&il bin Da//an ber'a&a$ Adalah
nabi sembah/an4 Rumaa& sebelum 'hu&bah seper&i sembah/an4 hari Ra/a
sehin44alah pada sua&u hari nabi ber'hu&bah selepas menunai'an s"la& Rumaa&
se"ran4 lela'i masu' dan ber'a&a $ Dih/ah bin Khalifah &elah da&an4 den4an baran4-
baran4 pernia4aann/a. Keban/a'an sahaba& 'eluar daripada masjid dan /an4 &in44al
han/a beberapa "ran4 sahaja.
_يs¸ارلا ري• <Iلا¸ .ةرLجƒلا _.¸ و¿Iلا _. ري• <Iلا دنr L. _s )) : <لوs ))
._يs¸ارلا ري• <Iلا¸ .ةرLجƒلا _.¸ و¿Iلا _. <Iلا دنr ري• .ةر•Jلا رادلا _ف •او—لا <Iلا دنr _“لا
<ن. ‹¸رلا .IL¸ . <يIr _:وت _م¿s¸ر¸.
0anjaran pahala dari sisi Allah di hari A'hira& adalah lebih bai' daripada permainan
dan pernia4aan dan Allahlah sebai'-bai' %emberi Re(e'i. Dia memberi re(e'i 'epada
siapa /an4 ber&a5a''al 'epada2/a dan mem"h"n re(e'i daripada2/a.
7
7
#&'()*+ ,- .(/0 .123 4516 7+ 819 7+ :;2< =+>5?3 @AB .CDE F;G @0 H :@G #.1I*+ J6 K3<LCI0 M@A*+ N>0 O>0>B ;PE
#Q,R @A5/* @? H :@G
&'()*+ ,- .C5/* @? H :@G
#K;2<&0 M@A*+ @A5/* H +;*@G
#.123 4516 7+ 819 7+ :;2< =+>5? +LB H :@G
Abu Durairah &erlalu su'a'an 'epada ilmu malah beliau ju4a su'a se'iran/a ilmu dipelajari "leh
"ran4 lain sehin44a sampai 'e perin4'a& beliau per4i berjumpa den4an "ran4 ramai /an4 berada di
sebuah pasar di Madinah lalu beliau ber'a&a 'epada mere'a$ @Kamu dudu' di sini sedan4'an
pusa'a 2abi s.a.5 dibaha4i'an di masjid, apa'ah halan4an 'amuh@ Menden4ar 'a&a-'a&a &ersebu&
"ran4 ramai &erus per4i 'e masjid, mere'a mendapa&i &ida' ada apa-apa /an4 berla'u di sana 'e6uali
"ran4-"ran4 /an4 mendiri'an sembah/an4, memba6a 'i&ab su6i Al-;uran dan "ran4-"ran4 /an4
3,
3,
ةعمجلا ةروس ريسفت
!r#r!AC %ADA * R72 ))* s 1, RA-C7# AKDCR .39 %M


dudu' di dalam majlis pen4ajian ilmu. Mere'a semua merasa hairan &erhadap Abu Durairah lalu
beliau ber'a&a 'epada mere'a$ @C&ulah pusa'a 2abi s.a.5.@
33
33

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->