Investeşte în oameni!

Fondul Social European Programul OperaŃional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „EducaŃia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi societăŃii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenŃie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaŃie şi formare profesională Titlul proiectului : “Program de formare inovativ – cariera de succes in înv ăŃământul preuniversitar” POSDRU/87/1.3/S/63666 Beneficiar: Inspectoratul Şcolar JudeŃean Vâlcea

Studiu de caz Proiectarea unui portofoliu Clasa: a XII-a Disciplina: curs opŃional „O istorie a comunismului din România” Tema: ConstrucŃia cultului personalităŃii lui Nicolae Ceauşescu Durata: 3 - 5 săptămâni (3-5 ore de curs). Portofoliul se construieşte după ce au fost parcurse capitolele 3, 4, 5 şi 7 din cuprinsul manualului sau, în situaŃia realizării unei altfel de ordonări a conŃinuturilor decât cea propusă de manual, după parcurgerea capitolelor II şi III din programa „O istorie a comunismului din România”. CompetenŃe specifice vizate: • • Compararea şi evaluarea unor argumente în vederea formulării unor judecăŃi personale. Integrarea cunoştinŃelor obŃinute în medii non-formale de învăŃare în analiza fenomenelor istorice studiate. • Analizarea instituŃiilor, normelor şi procedurilor de guvernare

ConŃinuturi (conform programei): EvoluŃia PCR (1944-1989): demografie politică; structura organizatorică a PCR; tipuri de relaŃii în interiorul partidului; lideri Mecanisme de menŃinere a puterii; monopolul ideologic; metode de control material al societăŃii Bibliografie orientativă: Manualul „O istorie a comunismului din România” Lucian Boia, „Mitologia ştiinŃifică a comunismului” Vladimir Tismăneanu, „Stalinism pentru eternitate”

...ro/exclusiv_web/general/articol/cine-profitat-cultul-lui-ceausescu http://nicolae-ceausescu...com/2010/02/semantica-portretelor-lui-nicolae-ceausescu/ George Orwell. Am folosit comparaŃia dintre .Investeşte în oameni! Fondul Social European Programul OperaŃional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „EducaŃia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi societăŃii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenŃie: 1. Am întâmpinat următoarele dificultăŃi .ro/Arhiva-foto/Cultul-personaltatii/Cultul-personalitatiiIII. Istoria în regimul comunist.ro/2009/02/10/picturi-din-cultul-personalitatii-5547224/ http://www. Sloganuri şi lozinci în perioada regimului comunist Planul unui eseu cu tema: „Criza valorilor în regimul comunist” Eseu structurat pe baza planului respectiv Fişe de autoevaluare Comentariu personal cu privire la una dintre cărŃile lui George Orwell Exemple de enunŃuri pentru fişele de autoevaluare ale elevului: • • • • Am învăŃat .3/S/63666 Beneficiar: Inspectoratul Şcolar JudeŃean Vâlcea - Pavel Câmpeanu..comunismulinromania.. OrganizaŃiile de masă. Ce simt? Fişe tematice: Manipularea prin propaganda în regimul comunist... „România liberă” Andrei Ujică.. „Ferma animalelor” George Orwell..historia. .. pentru că .. „1984” - Piese pentru portofoliu (sugestii) Listă de date din biografia lui Nicolae Ceauşescu Fişe de lectură ale unor cărŃi din bibliografia de specialitate Comentariu personal asupra filmului lui Andrei Ujică „Autobiografia lui Ceauşescu” Simulare: Redactarea unor articole omagiale dedicate lui Nicolae Ceauşescu. Am fost surprins de faptul că .blogs... „Autobiografia lui Ceauşescu” (film) http://www.html?format=html http://www. şi .. „Anii numărătorii inverse” ColecŃii ale ziarelor „Scânteia”..3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaŃie şi formare profesională Titlul proiectului : “Program de formare inovativ – cariera de succes in înv ăŃământul preuniversitar” POSDRU/87/1.athenian-legacy.

planuri de eseu. măsură în măsură moderată în mare măsură ElaboraŃi un portofoliu cu tema ConstrucŃia cultului personalităŃii lui Nicolae Ceauşescu. procese istorice. .. fapte... Elevul elaborează comentarii pertinente în urma vizionării unui film/ lecturii unei cărŃi... a fost .. fişe tematice.. Îmi propun să . Elevul face progrese în demersul metacognitiv înregistrat în fişele de autoevaluare..3/S/63666 Beneficiar: Inspectoratul Şcolar JudeŃean Vâlcea • • Consider că activitatea mea în perioada ... ÎncărcaŃi documentul propriu în secŃiunea Resuse.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaŃie şi formare profesională Titlul proiectului : “Program de formare inovativ – cariera de succes in înv ăŃământul preuniversitar” POSDRU/87/1. Elevul face progrese în demersul autoevaluativ înregistrat în fişele de autoevaluare. Elevul identifică în mediile non-formale studiate evenimente. Elevul se plasează adecvat în contextul istoric descris de acŃiunea de simulare. Elevul redactează eseuri coerente si argumentate pe temele date.Investeşte în oameni! Fondul Social European Programul OperaŃional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „EducaŃia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi societăŃii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenŃie: 1. Criterii de evaluare a portofoliului Se poate folosi o scala de la 1 la 10 în mică Criteriu Elevul sistematizează factologia prin fişe de lectură.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful