You are on page 1of 13

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ THUẬT TOÁN

1

Mục tiêu học phần  Mục tiêu môn học:  Sử dụng và cài đặt được các cấu trúc dữ liệu cơ bản và các thao tác trên các cấu trúc dữ liệu đó sử dụng một ngôn ngữ lập trình cụ thể  Sử dụng và cài đặt được các thuật toán sắp xếp. tìm kiếm và các thuật toán trên đồ thị  Phân tích được độ phức tạp của các thuật toán đã cài đặt  Nắm được các kỹ thuật xây dựng thuật toán như đệ qui. chia để trị 2 .

trình bày Thi cuối học kỳ 3 .Thời lượng – Đánh giá  Khối lượng môn học: 2 tín chỉ  Bài tập: Bài tập lớn môn học  Đánh giá:     Dự lớp: đủ theo qui chế Điểm quá trình Bài tập lớn môn học: lập trình. viết báo cáo.

mối liên hệ giữa CTDL và GT  Cấu trúc dữ liệu và các vấn đề liên quan  Phân tích và thiết kế giải thuật  Phân tích độ phức tạp của giải thuật 4 .Nội Dung Chương Trình  Chương 1: Đại cương về cấu trúc dữ liệu và giải thuật  Khái niệm về giải thuật.

Nội Dung Chương Trình  Chương 2: Danh sách  Khái niệm về danh sách  Lưư trữ danh sách: lưu trữ kế tiếp. lưu trữ móc nối   Danh sách kế tiếp Danh sách liên kết  Ứng dụng của danh sách  Ngăn xếp và hàng đợi 5 .

…  Áp dụng cây 6 .Nội Dung Chương Trình  Chương 3: Cấu trúc cây  Định nghĩa và các khái niệm  Cây nhị phân  Cây nhị phân nối vòng  Cây tìm kiếm. Cây tìm kiếm tối ưu. Cây AVL.

Nội Dung Chương Trình  Chương 4: Đồ thị  Định nghĩa và các khái niệm  Biểu diễn đồ thị  Phép duyệt một đồ thị  Áp dụng 7 .

Nội Dung Chương Trình  Chương 5: Các thuật toán tìm kiếm và sắp xếp  Các thuật toán sắp xếp  Các thuật toán tìm kiếm 8 .

Cách tiến hành  Bài giảng  Sử dụng slides  Sinh viên tự ghi chép bài trong giờ  Bài tập  Sinh viên làm ở nhà hoặc trên lớp  Sinh viên được yêu cầu lên bảng chữa bài hoặc nộp bài làm 9 .

Bài tập lớn môn học  Thực hiện theo nhóm 4 sinh viên  Tìm hiểu và cài đặt một số các thuật toán trong giáo trình  Lập trình một số ứng dụng cụ thể sử dụng các cấu trúc dữ liệu đã học  Sinh viên có thể tự đề xuất đề tài 10 .

Cách thực hiện bài tập lớn môn học  Thành lập nhóm đề tài       Tập hợp nhóm Xác định đề tài Thực hiện đề tài Phân tích bài toán Viết chương trình Viết báo cáo  Báo cáo kết quả  Nộp chương trình. báo cáo  Trình bày kết quả thực hiện và demo với giáo viên 11 .

Goodrich M. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật. Alfred V. Data Structure.  [5]. 2003. Algorithms. Aho John E. Cấu trúc dữ liệu và thuật toán.Tài Liệu Tham Khảo  [1]. Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà nội. 2004  [2].. Data Structures and Algorithms in C++. Thomas H. Cormen. and Performance. Derick Wood. Mount D. Introduction to Algorithms. Ronald Rivest. Addison-Wesley Publishing Company (USA).T. Tamassia R. 1993. January 1983  [3]. The McGraw-Hill Companies. Leiserson. Addison Wesley. (2e).  [7]. Charles E. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Sahni S.. MIT Press. Algorithms and Applications in C++. and Clifford Stein. Data Structures. 2001 13 . Hopcroft Jeffrey Ullman. 2001. Đinh Mạnh Tường.M. Đỗ Xuân Lôi.  [4]. Wiley Publishers.  [6]. 2001. Data Structures and Algorithms.

edu.hut.Thông tin giảng viên  Họ tên: Nguyễn Mạnh Tuấn  Email: tuannm@soict.vn 14 .