You are on page 1of 3

Categoria II - Audit

8. Când efectuaţi controlul separării exerciţiilor în contabilitatea stocurilor procedaţi la: a) inventarierea la 31 decembrie; b) verificarea documentelor ultimelor aprovizionări identificate în inventarul fizic; c) controlul tuturor aprovizionărilor din ultimele 15 zile ale exerciţiului. Răspuns corect: b) verificarea documentelor ultimelor aprovizionări identificate în inventarul fizic; 37. Imposibilitatea de a reuni elemente probante suficiente şi adecvate conduce auditorul la formularea: a) unei opinii fără rezerve, dar cu observaţii; b) unei opinii cu rezerve sau la imposibilitatea de a exprima o opinie; c) unei opinii defavorabile. Răspuns corect: b) unei opinii cu rezerve sau la imposibilitatea de a exprima o opinie; 48. Prin ce se deosebeşte o misiune de audit bazată pe proceduri convenite de o misiune de audit statutar? Pentru a delimita şi a face distincţie între o misiune de audit, de revizuire şi diverse servicii conexe trebuie înţeles cadrul prin care departajăm activităţile respective. Astfel, cadrul cuprinzând auditul şi serviciile conexe, nu face referire la alte servicii executate de auditori în domeniul financiar-contabil sau fiscal cum ar fi: servicii de îndrumare, consultanţă fiscală şi financiar contabilă. Gradul de asigurare al auditorului într-o misiune de audit trebuie să fie foarte ridicat dar nu absolut, acesta bazându-se pe evaluarea probelor de audit colectate ca rezultat al procedurilor aplicate. Nivelul înalt de asigurare ne pune în evidenţă informaţia necesară cu privire la existenţa erorilor semnificative, ceea ce permite auditorului o exprimare pozitivă şi o asigurare rezonabilă în raportul de audit. În ceea ce priveşte efectuarea unei misiuni de revizuire a situaţiilor financiare, auditorul se asigură şi pune în evidenţă inexistenţa unor erori semnificative în informaţiile examinate, ceea ce conduce la o opinie negativă a formei de asigurare. Pentru misiunile privind procedurile convenite, auditorul nu

auditorul aplică proceduri de audit definite de comun acord cu clientul şi cu toţi beneficiarii rezultatelor acestor lucrări. iar utilizatorii raportului sunt cei care trag propriile concluzii din lucrările auditorului. într-o misiune de proceduri convenite. să folosească experienţa contabilă coroborată cu experienţa de audit în vederea obţinerii unui raport cuprinzător al informaţiilor financiare prezentate sub o formă inteligibilă şi cu uşurinţă în manipularea lor. El întocmeşte în mod simplu un raport asupra faptelor constatate. el având rolul în calitate de practician. auditorul nu exprimă nici o asigurare. el limitându-se la furnizarea raportului constatator într-o manieră în care să poată permite utilizatorilor raportului să evalueze corespunzător procedurile şi constatările prezentate în raport pentru a-şi forma propriile lor opinii.exprimă nici o asigurare. Aşadar. contabilul care realizează misiunea nu exprimă nici o asigurare. pentru utilizatorii informaţiei compilate. Utilizatorii informaţiilor financiare compilate beneficiază de rezultatul implicării contabilului în această misiune asigurându-se în acest mod că misiunea a fost îndeplinită cu grijă şi atenţia profesională cuvenită. Acest raport se adresează exclusiv părţilor care au convenit procedurile de pus în lucru. . Într-o misiune de audit statutar. Într-o misiune de elaborare a situaţiilor financiare.

identificarea domeniilor şi sistemelor semnificative. vizitarea localurilor întreprinderii şi examenul analitic. calendarul şi întinderea procedurilor de audit. examinarea unor documente interne si externe. Prezentaţi principalele lucrări ce trebuiesc efectuate într-o misiune de audit statutar în etapa de orientare şi planificare a auditului în statutar Orientarea şi planificarea auditului. . zonele sale de risc. O grupare a principalelor lucrări de efectuat în această etapă poate fi prezentată astfel: culegerea de informaţii generale despre întreprindere. − Elaborarea programului de muncă –− obligaţia auditorului de a elabora si documenta un program de muncă în care sunt definite natura. particularităţile sectorului din care face parte. profesionistul contabil are posibilitatea să îşi orienteze misiunea în funcţie de domeniile şi sistemele semnificative. − Identificarea domeniilor şi sistemelor semnificative – se are in vedere identificarea zonelor de risc şi stabilirea elementelor sau secţiunilor asupra cărora trebuie concentrate acţiunea de audit. politicile comerciale. financiare si sociale etc. În această etapă profesionistul contabil obţine informaţii cu privire la particularităţile întreprinderii. domeniile şi sistemele semnificative. sunt aspect ce vizează natura activităţii desfăşurate . redactarea Planului de misiune (planului de audit). Tehnicile şi procedurile folosite pentru realizarea obiectivelor acestei etape sunt din ce în ce mai diferite. − Redactarea Planului de misiune (planului de audit) – după cunoaşterea particularităţilor întreprinderii. informaţii care să-i permită orientarea şi planificarea controalelor astfel încât să fie prevenite lucrări inutile sau care nu vor servi realizării obiectivelor misiunii de audit. elaborarea Programului de muncă.Audit statutar 26. Principalele lucrări din această etapă sunt: − Culegerea de informaţii generale asupra întreprinderii – discuţii cu conducătorii şi personalul întreprinderii.