You are on page 1of 2

SİYASET BİLİMİ Maliye, İşletme, İşletme (2. Ö.) 3. Sınıf Yrd. Doç. Dr.

Ayşe Aslıhan Çelenk Erciyes Üniversitesi, İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü 38039, Kayseri Tel. 0352 437 49 01/ 30852 E-mail: acelenk@erciyes.edu.tr Dersin İçeriği: Dersimiz iki ana bölümden oluşacaktır. İlk bölümde siyaset bilimi ve bu dalın inceleme konusunu oluşturan temel kavramlar ele alınacakt ır. İkinci bölümde ise bu kavramlar ışığında Türkiye’de siyasetin gelişimi irdelenecektir. Bu çerçevede, 1923 sonras ı dönemde Türkiye’de siyasal yaşamın ve demokrasinin gelişimi ile Türk iç ve dış politikasında öne çıkan konular dersimizin konusunu oluşturacaktır. Ders Geçme Koşulları: Derse devam zorunludur. Derse yönetmelikte belirtildiği şekilde devam etmeyen öğrenciler devamsız olarak başarısız sayılacakt ır. Dersin bir ara, bir de final sınavı olacak ve ara sınav toplam ders notunun %40’ını oluştururken, final sınavı da %60’ın ı oluşturacaktır. Kaynaklar: 1. Nejat Doğan, Ferit Kula, Mehmet Öcal (Der.) Türkiye’nin Jeoekonomisi ve Jeopolitikası: Türkiye Geleceğin Neresinde. Ankara: Nobel Yayınları (2007). 2. Münci Kapani. Politika Bilimine Giriş. Ankara: Bilgi Yayınevi (2004). 3. Ali Öztekin. Siyaset Bilimine Giriş. Ankara: Siyasal Kitapevi (2003). 4. Feroz Ahmad. Modern Türkiye’nin Oluşumu. İstanbul: Kaynak Yayınları (2006). 5. Erik Jan Zürcher. Modernleşen Türkiye’nin Tarihi. İstanbul: İletişim (2006). Her ders için gerekli okumalar öğrenciler tarafından fotokopi odasından temin edilebilecektir. Dersin Planı:

1) Siyaset ve Siyaset Bilimi kavramları 2) Siyasetin Temel Kavramları: • • • • Devlet İktidar Seçim Siyasal Partiler
1

• Baskı Grupları • Sivil Toplum 3) Siyasal Akımlar • • • • • • İdeoloji Kavramı Liberalizm Muhafazakârlık Sosyalizm Milliyetçilik Demokrasi 4) Türk Siyasi Hayatı • • • • • Osmanlı Mirası Tek Parti Dönemi (1923–1945) Demokrat Parti Dönemi (1950–1960) 1960–1980 Arası Türkiye’de Siyasal Hayat 1980’den Günümüze Türk Siyaseti 2 .