You are on page 1of 7

MATHEMATICS SPM PAPER 1 : REVISION 1

Dalam Rajah 2, PQR ialah sebuah segi tiga sama kaki dan UPQ adalah garis lurus. 1 The value of 11.38 ÷ 79.09 × 6.44 correct to two significant figures is Nilai bagi 11.38 ÷ 79.09 × 6.44 betul kepada dua angka bererti ialah A 0.93 C 0.926 0.927 B D 0.92 61.9 × 104 = A 6 190 000 B 619 000 Diagram 2 Rajah 2 The value of x + y is Nilai x + y ialah A 158 C 178 B 168 D 188 8 4 Express 104425 as a number in base eight. Nyatakan 104425 sebagai nombor dalam asas lapan. A 13538 C 13478 1351 B D 13438 8 Express 5178 as a number in base two. Nyatakan 5178 sebagai nombor dalam asas dua. A 1010011112 C 1010100012 B 1010100002 D 1010100102 In Diagram 1, PQT and RSU are straight lines. Dalam Rajah 1, PQT dan RSU ialah garis lurus. Diagram 3 Rajah 3 Find the value of x + y. Cari nilai x + y. A 121 C 131 B 126 D 206 9 Diagram 4 shows figures drawn on square grids. Rajah 4 menunjukkan bentuk-bentuk yang dilukis pada petak-petak segi empat sama. In Diagram 3, EF is a tangent to the circle FGH with centre O. EH is a straight line. Dalam Rajah 3, EF ialah tangen kepada bulatan FGH dengan pusat O. EH ialah garis lurus.

2

C 0.00619 D 0.000619

3

Express 0.00000207 in standard form. Nyatakan 0.00000207 dalam bentuk piawai. A 20.7 × 107 C 2.07 × 106 B 20.7 × 107 D 2.07 × 106

5

6

Diagram 1 Rajah 1 The value of m is Nilai m ialah A 79 B 89 7

C 99 D 109 Diagram 4 Rajah 4

In Diagram 2, PQR is an isosceles triangle and UPQ is a straight line.

B. segi tiga W'X'Y' ialah imej bagi segi tiga WXY di bawah suatu pembesaran. kira sudut di antara satah PQX dengan satah PQUT. Diberi tan θ = 5. yang manakah bukan imej bagi X di bawah suatu pantulan? 10 In Diagram 5. Diagram 6 Rajah 6 Given that tan θ = −1. Diberi tan θ = −1. D 14 Diagram 8 shows a right prism with uniform cross-section in the shape of a trapezium. calculate the angle between the plane PQX and the plane PQUT.Which of the figures A. A 185° 39' C 275° 39' Diagram 8 Rajah 8 Given that WX = 5 cm. WX and YZ are two vertical . Rajah 8 menunjukkan sebuah prisma tegak dengan keratan rentas seragam dalam bentuk trapezium. Dalam Rajah 5. Dalam Rajah 6. −1) C (8. B. cari y dalam sebutan x. C and D is not the image of X under a certain reflection? Antara bentuk-bentuk A. PQR adalah garis lurus. B 259° 57' D 354° 21' 13 Which of the following represents the graph of y = sin 3x° for 0° ≤ x ≤ 180°? Antara yang berikut.6425 dan 180° ≤ θ ≤ 360°. yang manakah mewakili graf y = sin 3x° for 0° ≤ x ≤ 180°? A B C Diagram 5 Rajah 5 What are the coordinates of point Y'? Apakah koordinat bagi titik Y'? A (3. −1) D (9. Find the value of θ. Cari nilai θ. A 31° 36' C 55° 18' B 45° D 68° 58' 15 In Diagram 9. Diberi WX = 5 cm. triangle W'X'Y' is the image of triangle WXY under a certain enlargement. PQR is a straight line. find y in terms of x. x A C x tan 45° tan 60° B x cos 60° D x tan 60° 12 Given that tan θ = 5. C dan D.6425 and 180° ≤ θ ≤ 360°. 2) 11 In Diagram 6. 1) B (4.

Bearing P dari R ialah 49°. Q and R are three points on a horizontal plane. Kira sudut tunduk X dari Y. Cari kedudukan A. Q lies due south of P. A (30° N. Q dan R ialah tiga titik pada satah mengufuk. Dalam Rajah 9. Calculate the angle of depression of X from Y.3°. S terletak di timuer R. Dalam Rajah 10.poles on a horizontal ground. Diagram 9 Rajah 9 The angle of elevation of W from Y is 6. WX dan YZ ialah dua tiang mencancang pada lantai mengufuk. A 041° C 221° B 049° D 261° 17 In Diagram 11. C is the centre of the circle of latitude 25° S. N is the North pole. C ialah pusat bulatan dengan latitud 25° S. maka b = . The longitude of R is 67° W and ∠ROS = 85°. Cari bearing R dari Q. S is the South pole and O is the centre of the earth. P. Dalam Rajah 11. maka n = 5 m 25  m A C 25 5 B 25  m 5 D 25  m 5 21 3a  10b + 9c  (5a + 5b + 9c) = A 8a  15b C 8a  5b B 2a  5b + 18c D 2a  15b 22 Given that 5b  5 = 9(2  b). U ialah kutub Utara. A 18° W C 152° W 18° B 152° B B 18° E D 152° E 18° T 152° T 19 (6a  8)2 = A 36a2 + 96a  64 B 36a2  96a + 64 C 36a2 + 96a + 64 D 36a2  96a  64 20 Given that m = 25  25n2. Cari longitud bagi S. 62° W) (55° U. Diagram 11 Rajah 11 Find the position of A. S ialah kutub Selatan dan O ialah pusat bumi. A 12° 27' C 77° 33' B 6° 18' D 86° 51' 16 In Diagram 10. 124° W) C (30° U. 62° E) D (30° U. P. R dan S ialah dua titik yang terletak pada Khatulistiwa dan O ialah pusat bumi.3°. 62° B) Diagram 10 Rajah 10 The bearing of P from R is 49°. 124° B) B (30° N. 62° T) (30° N. S lies due east of R. Q berada di selatan P. Find the longitude of S. then b = Diberi 5b  5 = 9(2  b). Longitud R ialah 67° B dan ∠ROS = 85°. Sudut dongakan W dari Y ialah 6. Find the bearing of R from Q. then n = Diberi m = 25  25n2. 62° W) (30° U. 62° B) (55° N. 18 R and S are two points on the equator and O is the centre of the earth.

make nilai d yang memuaskan kedua-dua ketaksamaan 2d + 8 ≥ 4 dan 6d + 1 ≤ 7 ialah A 2. 0. yang manakah benar mengenai jualan baju itu? A The sale of long-sleeved shirts in January is 15 less than the sale in February Jualan baju berlengan panjang pada bulan Januari adalah 15 helai kurang daripada jualan pada bulan Februari B The sale of long-sleeved shirts in February is 20 less than the sale in March Jualan baju berlengan panjang pada bulan Februari adalah 20 helai kurang daripada jualan pada bulan Mac C The total number of short sleeved shirts sold in three months are 105 Jumlah bilangan baju berlengan pendek yang dijual dalam tiga bulan ialah 105 helai. about the sale of shirts? Antara pernyataan berikut. 0 26 Diagram 12 is a bar chart showing the number of shirts sold in three months. then the values of d that statisfy both the inequalities 2d + 8 ≥ 4 and 6d + 1 ≤ 7 are Jika d ialah suatu integer. The badminton club has 360 members. 0. Diagram 13 Rajah 13 Diagram 12 Rajah 12 Which of the following statements is true Find the number of members in the football club. D The largest quantity of short-sleeved shirts sold in three months is in February Kuantiti baju berlengan pendek yang dijual dalam tiga bulan adalah paling banyak pada bulan Februari 27 Diagram 13 is a pie chart showing the number of members in three clubs. Rajah 13 ialah satu carta pai yang menunjukkan bilangan ahli dalam tiga buah kelab. 1. 1 C 1. Rajah 12 ialah satu carta palang yang menunjukkan bilangan baju yang dijual dalam tempoh tiga bulan.1 2 23 B 14 A 23 1 23 5 23 D 6 C (55 )25 × (51)3 (55)4 × 253 A 516 B 512 = C 512 D 516 24 1 (3 125n ) n5 × n5 1 A 5n5 1 B 5n5 25 5 = C 5n5 D 5n5 25 If d is an integer. 1 D 2. Cari bilangan ahli dalam kelab bola sepak. 0 B 1. Kelab badminton mempunyai 360 orang ahli. 1. A 120 C 480 .

n} dan set Q = {n}. m. yang manakah mewakili y = 7 + x2? A C B D Entertainment Hiburan Fashion and Entertainment only Fesyen dan Hiburan sahaja Fashion and Sports only Fesyen dan Sukan sahaja Fashion only Fesyen sahaja Entertainment only Hiburan sahaja Table 14 Jadual 14 86 27 24 11 5 29 Given that the universal set ξ = X ∪ Y ∪ Z. Z ⊂ X. l. n} and set Q = {n}.B 360 D 720 28 Which of the following graphs represents y = 7 + x2? Antara graf yang berikut. Diagram 14 Rajah 14 B D Find the number of magazine readers who like to read fashion magazine or sports magazine and also entertainment magazine. Cari nilai bagi n(ξ). Cari pintasan-y untuk garis lurus −10y = 11x − 7. Which of the following Venn diagram represents the relationship betweeen X. Y dan Z? A C The Venn diagram in Diagram 14 represents part of the information. Y ∩ Z = ∅ dan X ∩ Y ≠ ∅. A 110 C 86 B 105 D 81 32 Find the gradient of the straight line −5y = −2x − 20. A 4 C 2 B 3 D 1 31 Table 1 shows the result of a survey of 135 magazine readers. Gambar rajah Venn dalam Rajah 14 mewakili sebahagian daripada maklumat itu. Jadual 1 menunjukkan keputusan suatu tinjauan pendapat bagi 135 orang pembaca majalah. yang manakah mewakili hubungan antara X. 30 Given that the universal set ξ = P ∩ Q. Y and Z? Diberi set semesta ξ = X ∪ Y ∪ Z. set P = {k. Cari kecerunan untuk garis lurus −5y = −2x − 20. Find the value of n(ξ). Z ⊂ X. Cari bilangan pembaca majalah yang suka membaca majalah fesyen atau majalah sukan dan juga majalah hiburan. Y ∩ Z = ∅ and X ∩ Y ≠ ∅. m. set P = {k. Diberi set semesta ξ = P ∩ Q. Antara gambar rajah Venn berikut. l. 2 2 A − C 5 5 5 B −4 D 2 33 Find the y-intercept of the straight line −10y = 11x − 7. Number of readers Bilangan pembaca 87 Magazine Majalah Fashion Fesyen .

Cari kebarangkalian seorang pelajar perempuan dari Sekolah Y School Y Sekolah Y 19 14 It is given that a ∝ x. calculate the value of b. X dan Y. hitung nilai b. Find the probability that a girl from School Y will be chosen. find the value of m. find the relation between C and P. 36 Table 3 shows some values of the variables a and x. Cari kebarangkalian bahawa bola yang dipilih bukan berlabel P. Jika k ialah pembolehubah. X and Y. x Diberi bahawa a ∝ p2 .8 3 5 b 225 Table 4 Jadual 4 x Given that a ∝ p2 . Diberi bahawa a ∝ x. cari hubungan antara C dan P. a x 12 28 9 m Table 3 Jadual 3 Diagram 15 Rajah 15 A ball is chosen at random. Sebiji bola dipilih secara rawak. If k is the constant. Rajah 15 menunjukkan 20 biji bola yang serupa yang berlabel P. p and x. Jadual 4 menunjukkan beberapa nilai bagi pembolehubah a. 14 A 33 19 B 33 19 58 7 D 29 C 34 Diagram 15 shows 20 identical balls that are labelled P. Q and R. A 144 C 12 B 49 D 7 37 It is given that C varies inversely as the square root of P. dan x. p. 7 3 A C 20 4 3 13 B D 5 20 35 Table 2 shows the number of students participating in an Anti-drug Campaign from two schools. Jadual 3 menunjukkan beberapa nilai bagi pembolehubah a dan x. .7 A − 10 10 B 11 11 10 7 D 10 C akan dipilih. k C= 1 k A C C= 2 P2 P 1 2 B C=P D C = P2 38 Table 4 shows several values for the variables a. School X Sekolah X Boy Lelaki Girl Perempuan 10 15 Table 2 Jadual 2 A student is chosen at random from the students who participated in the Anti-drug Campaign. Seorang pelajar dipilih secara rawak daripada pelajar-pelajar yang menyertai Kempen Anti Dadah. Q. Jadual 2 menunjukkan bilangan pelajar yang menyertai suatu Kempen Anti Dadah dari dua buah sekolah. Diberi bahawa C berubah secara songsang dengan punca kuasa dua P. cari nilai m. dan R. a p x 2 1. Find the probability that the ball chosen is not labelled P.

cari nilai k. find the value of 2k  8 = (12).A 36 B 121 39 Given that (k 7)  k. Diberi (k 7)  A 1 B 2 C 144 D 196 8 = (12). 2k  2 C 7 D 2 6 = 4 21 29  14 20 9 17 0 2  40 6 6 1 1 4 − + 4  7 9 3 5 1 3 1  A  C  3 10 23 31 B  D  8 30 Answer: 1A 6D 11 C 16 D 21 A 26 C 31 D 36 B 2B 7A 12 B 17 C 22 B 27 A 32 C 37 A 3D 8A 13 C 18 B 23 A 28 C 33 D 38 A 4A 9A 14 A 19 B 24 D 29 D 34 D 39 B 5A 10 C 15 B 20 A 25 A 30 D 35 D 40 D .