You are on page 1of 1

Nr.

de Anul membri fondării Parlamentul 732 1951 European

Sediul Plateau du Kirchberg, B.P. 1601, L-2929 luxembourg

Durata de legitimare Președințiie La fiecare 5 Jerzy ani Buzek

Structura 1) Președenția 2)Biroul parlamnetar 3)Conferința parlamentară 4)Secretariatul 5)Comitete permanente 6)Plenul de deputați (732 deputați)

Consiliul UE

27

1950

Rue de la Loi 175 Wetstraat B-1048 Bruxelles

Din 6 în 6 luni, în ianuarie și iulie

În prezent Polonia

1)Președenția 2)Secretarul general 3)Comitetele reprezentaților permanenți

Atribuțiile -are un rol consultativ în procesul elaborãrii actelor comunitare; - emite avize conforme referitoare la încheierea acordurilor internationale; - exercitã un control politic asupra Consiliului si al Comisiei; - intervine în procedura de desemnare a membrilor Comisiei; - se bucurã de drept de initiativã, putând cere Comisiei sã prezinte propuneri; - are o putere de codecizie legislativã în domeniul bugetar si în alte domenii expres prevãzute de tratate; - are dreptul de a examina petitiile care îi sunt adresate; - numeste si destituie pe mediatorul european. - dezbate şi adoptă bugetul UE, alături de Consiliu. · este organismul legislativ al Comunitatii în rezolvarea unei game largi de probleme comunitare, exercitând aceasta putere legislativa împreuna cu Parlamentul European; · coordoneaza politica economica generala a statelor membre; · încheie, în numele Comunitatii, acordurile internationale dintre aceasta si unul sau mai multe state sau organizatii internationale; · împreuna cu Parlamentul European formeaza autoritatea bugetara care adopta bugetul Comunitatii. În temeiul Tratatului privind Uniunea Europeana, el: · adopta deciziile necesare pentru definirea si punerea în practica a politicii externe si de securitate comuna, pe baza orientarilor generale trasate de catre Consiliul European; · coordoneaza activitatile statelor membre si adopta masurile necesare cu privire la cooperarea politieneasca si juridica în domeniul penal.

Modul de alegere Aleşi prin vot direct de cetăţenii europeni, o dată la 5 ani

Nr. de întruniri 12 ședințe anuale în plen, a câte patru zile fiecare, se mai pot întruni, de asemenea, la Bruxelles, unde ocazional au loc și ședințe plenare

Se reunesc şefii de stat sau de guvern din fiecare ţară a UE, preşedintele Comisiei şi preşedintele Consiliului European care prezidează reuniunile, neavind un mod special de alegere

Consiliul se întruneşte constant în fiecare lună, în timp ce la celelalte configuraţii apelează doar când acest lucru se dovedeşte necesar.

Consiliul European

1974 27 șefi de state +și de guverne

Rue de la Loi 175, B-1048 Bruxelles

De 2 ori pe Herman an Achille Van Rompuy

1)Preșidenția consiliului 2)Șefii de state și de guverne din statele membre 3)Președintele comisiei

-impulsionarea si relansarea politicilor comunitare generale; - orientarea constructiei europene prin stabilirealiniilor directoare de ordin politic general; - coordonarea politicilor comunitare; - definirea noilor sectoare de activitate.

Consiliul nu este format din membri permanenţi. La fiecare reuniune a Consiliului, statele membre trimit miniştrii care răspund de domeniul aflat pe agenda de discuţii - de exemplu, miniştrii mediului dacă reuniunea se axează pe probleme de mediu. Reuniunea respectivă se va numi „Consiliul de mediu”,la fel neavind un mod special de alegere.

Consiliul European se întrunește de cel puțin două ori pe an. Ședințele se desfășoară, de obicei, la jumătatea și la sfârșitul duratei fiecărei președinții. În afară de acestea mai are loc o întâlnire specială la nivel înalt, în care sunt discutate temele cele mai importante.

Comisia Europeană

27

1950 (prima Intrunire1969)

Rue de la Loi 200, Wetestraat B-1049 Bruxelles

La fiecare 5 ani

Jose Barroso

1) Președintele Comisiei și 2 vice-președinți 2) 26 Direcții generale 3)Comitete(cu 10 comisari) 4)Membrii Comisiei (20 membri)

- deţine monopolul absolut al iniţiativei legislative; - comisia trasnpune în practică deciziile Consiliului şi execută bugetul Uniunii; - Comisia este ―gardianul‖ respectării tratatelor; - Comisia reprezintă Comunitatea: Comisia conduce, în numele Comunităţii, negocierile în vederea încheierii unor acorduri internaţionale cu state terţe sau cu organizaţii internaţionale. - examinează conturile tuturor veniturilor si cheltuielilor Comunitătii; - examinează legalitatea și corectitudinea veniturilor Și cheltuielilor; -asigură buna gestiune financiară;

Preşedintele este desemnat de Consiliul European, care îi numeşte şi pe ceilalţi comisari, cu acordul preşedintelui desemnat.

Comisia se reuneşte la Bruxelles o dată pe săptămână, de obicei în ziua de miercuri. Când sesiunile plenare ale Parlamentului au loc la Strasbourg, colegiul comisarilor se reuneşte, de asemenea, la Strasbourg.

Curtea de conturi Europeană

27

22 iulie 12, rue 1975 Alcide De (Tratatul Gasperi de la 1615 Maastricht)Luxembourg

La fiecare 6 ani

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA, Portugalia

1)Președintele 2)Camerele și comitetele 3)Secretarul general 4)Colegiul Curții

Curtea de Conturi este formată din câte un membru din fiecare ţară a Uniunii, desemnat de Consiliu pentru un mandat de 6 ani (care poate fi reînnoit). Președintele este ales prin vot secret pe un mandat de 3 ani. Este ales președinte candidatul care întrunește, în primul tur de scrutin, o majoritate de două treimi din voturile membrilor Curții.

Curtea stabilește calendarul provizoriu al ședințelor sale o dată pe an, înainte de sfârșitul anului precedent. Se pot organiza ședințe suplimentare la inițiativa preșe dintelui sau la cererea a cel puțin un sfert dintre membrii Curții.