You are on page 1of 12

Tomislav Colnar, 0067452147 Lucija Cesarec, 0067461608

ULOGA I FINANCIJSKO POSLOVANJE POREZNE UPRAVE SEMINARSKI RAD

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – Zagreb

Kolegij: Javne financije Mentor: univ. spec. oec. Maja Mihelja Ţaja

Zagreb, svibanj 2011

..2 2............................................................ 6............ 4........................................................................................................................................................................................................................................................................... 11 1 ........... 10 LITERATURA ................. 7. Predmet i cilj rada ...............................1 2............................................................................................................. 3 3..........Sadržaj 1................................................... 8 SREDSTVA ZA RAD POREZNE UPRAVE ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 9 ZAKLJUČAK....... 8....................................................................................... UVOD ..................... 2 OPĆENITO O POREZNOJ UPRAVI .............................................................................................. 2 1................................. USTROJSTVO POREZNE UPRAVE..........................2 Definicija .....................1 1....... 2 Zadaci porezne uprave .................................................... 2 2......................... 2 Izvor podataka i metoda prikupljanja podataka.............. 5........................................................ 4 OBVEZE I ODGOVORNOSTI SLUŽBENIKA .......... 7 OVLAŠTENJA SLUŽBENIKA ...............................................

iz članaka Instituta za javne financije. Osim toga prikazat ćemo strukturu tj. ustrojstvo porezne uprave. 1 http://www. Navest ćemo i tri osnovna načela koja porezna uprava mora ispuniti. „1 Tri osnovna načela koja mora ispunjavati pouzdana i zdrava porezna uprava su učinkovitost. osoblje. Zatim ćemo objasniti koja je temeljna zadaća Porezne uprave i koji su njezini ostali zadaci. 2. naplatu i kontrolu ubiranja poreza. koje su odgovornosti njezinih sluţbenika i koje ovlasti oni imaju. računska tehnologija.hr/pojmovnik/porezna. jednostavnost.htm 2 . 1.1 Definicija „Porezna uprava koja se ponekad naziva porezna vlast ili por ezna administracija predstavlja organe koji su ovlašteni utvrĎivati izvore i vrste poreza. odgovornost te motivacija.ijf. ispravan postupak te zloupotreba sluţbe koja mora biti svedena na minimum. uvoditi poreznu obvezu.1. te ćemo na kraju nešto više reći o sredstvima za rad porezne uprave odnosno o njezinom financijskom poslovanju. U ovom radu ţelimo više reći o tome što Porezna uprava je i koja njezina uloga u radu drţave. javna prihvatljivost.1 Predmet i cilj rada Predmet ovog rada je Porezna uprava odnosno njezina uloga i njezino financijsko poslovanje. UVOD 1. provedba. OPĆENITO O POREZNOJ UPRAVI 2. Zakona o poreznoj upravi i stranica Ministarstva financija.2 Izvor podataka i metoda prikupljanja podataka Podatke smo prikupljali putem različitih izvora no vodili smo se Podatke smo prikupljali: s internetskih stranica Porezne uprave. te obavljati razrez. Svi ti podaci su nam posluţili u pisanju ovog rada. koja se u praksi provode pomoću osam zahtjeva: Zakon.

te se rasporeĎuje na točno odreĎene namjene. Porezna uprava obavlja i poslove što se odnose na odreĎivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja. Prikuplja i obraĎuje podatke o utvrĎenim i naplaćenim porezima i doprinosima za obvezna osiguranja. UtvrĎivanje porezne osnovice i porezne obveze 3. Ravnatelj Porezne uprave ima poloţaj pomoćnika ministra financija. izdavanje Potvrde o osobnom identifikacijskom broju. 128/10 3 . a novac potreban za njezin rad dolazi uglavnom iz drţavnog proračuna. ProvoĎenje poreznog nadzora 4. Porezna uprava.2 Zadaci porezne uprave Temeljna zadaća porezne uprave je primjena poreznih propisa i propisa o plaćanju obveznih doprinosa. ProvoĎenje ovrhe radi naplate poreza 2 Zakon o poreznoj upravi. 94/01. ona nadzire i doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje te doprinosa za zapošljavanje. 177/04. voĎenje Evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima te podnošenje prijava i voĎenje prekršajnih postupaka zbog povrede propisa o osobnom identifikacijskom broju. naplatu i ovrhu te podnošenje prekršajnih prijava i voĎenje prekršajnog postupka . Porezna uprava obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose : 2 1. Porezna uprava obavlja poslove voĎenja i rješavanja u prvostupanjskom prekršajnom postupku zbog povrede poreznih propisa i propisa o plaćanju doprinosa za obvezna osiguranja prema zahtjevu Financijske policije.Porezna uprava je upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija koja djeluje pod nazivom Ministarstvo financija. Zaprimanje poreznih prijava i provjera njihovih sadrţaja 2. 2. Radi odreĎivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja Porezna uprava na temelju uspostavljenog sustava elektroničkog pristupa podacima razmjenjuje u realnom vremenu podatke o osobama upisanim u Evidenciju o osobnim identifikacijskim brojevima s nadleţnim javnopravnim tijela. Porezna uprava obavlja i poslove koji se odnose na nadzor obračunavanja. pročišćeni tekst NN 67/01.

Sve te tri razine imaju prema zakonu točno odreĎene ovlasti i zadatke. Davanje odobrenja i nadzor nad prireĎivanjem igara na sreću zabavnih i nagradnih igara 12. MeĎunarodnu pravnu pomoć u poreznim stvarima 8. područnih ureda i ispostava područnih ureda. Ravnatelja imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra financija. Izgradnju i korištenje poreznoga informacijskog sustava 10. Davanje mišljenja o primjeni propisa u pojedinačnim poreznim predmetima 7. On ujedno upravlja Središnjim uredom. Poreznom upravom upravlja ravnatelj s poloţajem drţavnog tajnika. a u radu mu pomaţu pomoćnici ravnatelja. Izdavanje markica za označavanje i registraciju automata i stolova za igre na sreću 13. Proučavanje poreznih sustava i suradnju s poreznim tijelima drugih drţava 9. 4 . Inspekcijski nadzor 6. Praćenje primjene meĎunarodnih ugovora iz područja poreza 11.5. pročelnika područnog ureda i voditelja ispostave područnog ureda rasporeĎuje ministar financija na prijedlog ravnatelja. VoĎenje registra poreznih obveznika 14. Sluţbenike Porezne uprave na radna mjesta pomoćnika ravnatelja. Nadzor obračuna i naplate obveznih doprinosa 16. USTROJSTVO POREZNE UPRAVE Porezna se uprava sastoji od: Središnjeg ureda. Ovrha radi neplaćanja javnih davanja 15. Prikupljanje i obrada podatka o porezima i obveznim doprinosima te predlaganje promjena porezne politike 3.

Dvor. Vojnić Ivanec. Rab. Donja Stubica. Područni uredi Porezne uprave s ispostavama 1. Grubišno Polje Crikvenica. 5 2. Poreznu upravu moţemo podijeliti na 20 područnih ureda ustrojenih prema ţupanijama te ispostave područnih ureda. Gvozd Duga Resa. Dugo Selo. Karlovac. Mali Lošinj. Delnice. Vrbovec. Daruvar. Pregrada. Novska. Porezna uprava Ravnatelj Središnji ured Sluţba pomoćnik ravnatelja Odjel Načelnik Samostalni odjel Načelnik Područni ured Pročelnik Odjel načelnik Ispostava Voditelj ispostave Odsjek voditelja ispostave Pododsjek Voditelj pododsjeka Iz ove piramide je vidljivo da je na čelu Porezne uprave ravnatelj. Slunj. Sv. Varaţdin ĐurĎevac. Varaţdin Koprivnica Bjelovar Rijeka . Petrinja.Organizacija porezne uprave izgleda ovako. Glina. Krk. Sisak. Zagreb Zagreb (6 ispostava). načelnik odjela i načelnik samostalnog odjela. Krapina 3. voditelj ispostave i voditelj pododsjeka. Jastrebarsko. Zabok. Velika Gorica. Čabar. Ozalj. Opatija. Zlatar Kutina. Krapina. Karlovac 5. Ogulin. Hrvatska Kostajnica. Ivan Zelina. Zaprešić. Samobor. Garešnica. 7. Zatim pročelnik područnog ureda. zatim slijedi središnji ured kojeg čine pomoćnik ravnatelja. Ludbreg. 8. Klanjec. Sesvete. Novi Marof. Kriţevci Bjelovar. Sisak 4. 6. Koprivnica. Ivanić Grad. Čazma.

1997 – 2006. Makarska. Gračac. 6 . Sinj. Zadar 14. Đakovo. Vis. Omiš. Korčula. Prelog Izvor: Zakon o poreznoj upravi Broj zaposlenih u poreznim i carinskim vlastima. Našice Drniš. Vjekoslav Bratić. Ţupanja. Split. Slavonski Brod 13. D. Poreč. Labin. Mursko Središće. Benkovac. Poţega 12. Čakovec Čakovec. Donji Miholjac. Slatina. Otočac. Virovitica 11. Knin Vinkovci. Rovinj. Umag 19. Zadar. Pag Beli Manastir. Osijek. Obrovac. Split Gospić. Metković. Ilok Hvar. Virovitica Pakrac. Brod. Vrbovsko 9. Šibenik 16. Iz grafikona je vidljivo da je porezna uprava za razdoblje od 1997 do 2006 godine imala ujednačen broj radnika. Pazin Buzet. Koji je u prosjeku bio više od 550 radnika za ovo navedeno razdoblje. Moţe se pretpostaviti prema ovim podacima da je broj radnika porastao ili se moţda malo smanjio. Gospić 10. Poţega Nova Gradiška. Vrgorac 18. Pošto su ovo malo stariji podaci. Senj. Supetar. Korenica Orahovica. Lapac. Valpovo. Lastovo. 48 . Sl. Vukovar 17. Ploče 20. Okučani Biograd na Moru. studeni 2009. Pula. Dubrovnik Dubrovnik.Rijeka. Vukovar. Pazin. Imotski. a novije podatke je bilo malo teţe pronaći. Osijek 15. Kaštel Šućurac. Šibenik. Solin. Izvor: Newsletter Br. Trogir.Učinkovitost hrvatskih poreznih vlasti.

Odbijanje testova radi utvrĎivanja prisutnosti alkohola ili narkotičnog sredstva u organizmu. Teške povrede sluţbene i radne duţnosti. zahtjeva za povrat poreza. Sluţbenik Porezne uprave duţan je na temelju naloga nadreĎenog sluţbenika obavljati sluţbene poslove i duţe od punoga radnog vremena ako je to nuţno radi uspješnog i pravovremenog obavljanja posla. Nesavjesno obavljanje sluţbenih duţnosti uslijed čega je nastala ili mogla nastati šteta za poreznog obveznika ili tijelo drţavne vlasti. 5. čelnik Porezne uprave koji je zaprimio tu prijavu duţan je dostaviti tu podnesenu prijavu nadleţnoj jedinici prema Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva f inancija u roku od 3 dana po primitku. pravilnog i zakonitog rada Porezne uprave. 4. ţalbi i tuţbi poreznim obveznicima u poreznom postupku. Zlouporaba sluţbene iskaznice ili značke.4. preinačavanje. a manjim od pet godina. Dolazak na posao u alkoholiziranom stanju ili pod utjecajem narkotičnog sredstva ili konzumiranje alkohola ili narkotičnog sredstva tijekom radnog vremena. 6. Nadleţna uprava obvezna provesti postupak provjere navoda iz prijave i nakon toga utvrditi činjenično stanje te poduzeti propisane mjere te na temelju utvrĎeni činjenica izvijestiti ministra financija. Poduzimanje ili nepoduzimanje bilo koje radnje u cilju onemogućavanja ili oteţavanja pravodobnoga. a sluţbenik Porezne uprave visoke stručne spreme s poloţenim drţavnim stručnim ispitom i radnim staţem u struci većim od tri. VoĎenje poslovnih knjiga poreznim obveznicima. te sastavljanje poreznih prijava. moţe biti rasporeĎen na radno mjesto mlaĎeg inspektora. OBVEZE I ODGOVORNOSTI SLUŽBENIKA Sluţbenik Porezne uprave visoke stručne spreme s poloţenim drţavnim stručnim ispitom i radnim staţem u struci manjim od tri godine. Ako fizička ili pravna osoba podnese prijavu da su joj nezakonitim postupanjem sluţbenika Porezne uprave povrijeĎena prava. Krivotvorenje. 7 . 3. 2. osim povreda utvrĎenih Zakonom o drţavnim sluţbenicima i namještenicima su: 1. 7. ravnatelja i podnositelja te prijave. Porezna uprava duţna je svojim sluţbenicima i namještenicima pruţiti maksimalnu zaštitu na svim poslovima koje obavljaju. prigovora. moţe biti rasporeĎen na radno mjesto pomoćnog inspektora. unošenje ili potvrĎivanje neistinitih podataka u sluţbenim ispravama ili u informacijskom sastavu.

Pregledavati prostore u kojima se obavlja djelatnost 4. 94/01. 177/04. Zaustavljati i pregledavati vozila na javnim cestama i plovila. Privremeno oduzeti predmete. 94/01.5. u skladu s posebnim zakonima Službenici koji obavljaju poslove na otkrivanju poreznih kaznenih ovlašteni su:4 1. opreme ili prostorija u kojima se obavlja djelatnost. OVLAŠTENJA SLUŽBENIKA Sluţbenici Porezne uprave ovlašteni su provoditi postupke i radnje u skladu s odredbama „Općega poreznog zakona“. Sluţbenu iskaznicu potpisuje ministar financija. novac. 128/10 8 . te pregledavati vlakove i zrakoplove 5. Privremeno zabraniti obavljanje djelatnosti pečaćenjem postrojenja. pročišćeni tekst NN 67/01. 3 4 Zakon o poreznoj upravi. 128/10 Zakon o poreznoj upravi. Ovlasti za obavljanje poslova poreznog nadzora. Službenici koji obavljaju poslove poreznog nadzora osim toga ovlašteni su obavljati sljedeće poslove:3 1. U postupanju na odgovarajući način primjenjivati odredbe Zakona o kaznenom postupku kada postupaju po nalogu Istraţnog suca ili Drţavnog odvjetništva 2. vrijednosnice i dokumentaciju što mogu u prekršajnom ili kaznenom postupku posluţiti kao dokaz 2. Pregledavati dobra i provjeravati podrijetlo dobara 3. Oblik i sadrţaj sluţbene iskaznice i značke propisuje ministar financija pravilnikom. 177/04. Sluţbenici Ministarstva unutarnjih poslova. otkrivanja poreznih kaznenih djela i ovrhe daju se u obliku sluţbene iskaznice i značke. Poduzimati i druge radnje i postupke propisane posebnim zakonima u cilju prikupljanja podataka i dokaza što mogu posluţiti u svrhu otkrivanja i sankcioniranja poreznih kaznenih djela. Zakona što ureĎuju pojedine vrste poreza i obvezne doprinose te drugih zakona što se odnose na oporezivanje. pročišćeni tekst NN 67/01. na zahtjev čelnika ustrojstvene jedinice Porezne uprave duţni su pruţiti sluţbenicima potrebnu pomoć i zaštitu pri obavljanju poslova iz djelokruga rada Porezne uprave.

utrošenog materijala. Osim toga. 4. daljnjim obrazovanjem. Vaţno je uočiti da ne postoji dobra porezna politika bez dobre porezne uprave (administracije). 6 9 . Stimulirati sluţbenike vezanjem zarade za rezultate rada. financijske i ostale troškove te troškove nabave kapitalnih sredstava. energije. koja je ujedno i najveća sluţba te ima najveći broj zaposlenih(prosječno zapošljava 3. Povećati specijalizaciju sluţbenika.Koliko nas košta porezna vlast?. 2. kompjutora itd. pa tako i Porezna uprava koja prikuplja porezne prihode.“5 Troškovi poreznih vlasti najvećim se djelom financiraju iz drţavnog proračuna. a manjim djelom vlastitim sredstvima. Vjekoslav Bratić. U strukturi ukupnih troškova porezne vlasti najveći dio uzima Porezna uprava sa oko 51%.).“6 Pokazatelj učinkovitosti poreznih vlasti. zainteresiranošću. obuhvaćaju troškove poslovanja (troškove zaposlenih. Newsletter Br. marljivošću i nekorumpiranošću Porezne uprave. 1997 – 2006 (%) 5 Newsletter Br. nuţno je naglasiti kako Porezna uprava mora povećavati svoju efikasnost te što više smanjiti troškove. SREDSTVA ZA RAD POREZNE UPRAVE Svaki rad i svaki obavljeni posao ima svoju cijenu. a da bi se to postiglo. Troškovi porezne vlasti izravno su povezani sa stručnim obrazovanjem. Povećati usmjerenost prema poreznim obveznicima. siječanj 2005. Vjekoslav Bratić. 16 . prema klasifikaciji drţavnog proračuna. Osnovati posebne odjeljke(sluţbe) za intenzivnije odnose s poreznim obveznicima (posebice sa onim velikim poreznim obveznicima) 3. unapreĎenjem te nepristranošću pri zapošljavanju. nuţno je učiniti sljedeće: „1.700 djelatnika).6. Ti troškovi se nazivaju troškovi porezne vlasti ili administrativni troškovi.Koliko nas košta porezna vlast?. siječanj 2005. 16 . Institut za javne financije već dugo godina kontinuirano analizira troškove prikupljanja prihoda Porezne uprave. „Troškovi porezne vlasti. iza nje slijedi Carinska uprava sa oko 38% te najmanje Financijska policija sa oko 11%.

Za Poreznu upravu u Hrvatskoj se moţe reći da je vrlo glomazna. Vjekoslav Bratić. 7.Učinkovitost hrvatskih poreznih vlasti.Izvor: Newsletter Br. studeni 2009. ali i pomalo neučinkovita jer je iz grafikona vidljivo da troškovi porezne uprave rastu. Iz prikazanog grafikona vidljivo je da troškovi Porezne uprave relativno rastu. ZAKLJUČAK Iz svega ovoga moţemo zaključiti kako je Porezna uprava organ drţave koji brine o prikupljanju porezna tj. 48 . (u mil. većine prihoda drţave. a njezina učinkovitost se smanjuje. 48 . kn) Izvor: Newsletter Br. 10 . studeni 2009.Učinkovitost hrvatskih poreznih vlasti. Vjekoslav Bratić. 1997 – 2006. Iz grafikona je vidljivo da pokazatelj učinkovitosti opada Ukupni troškovi poreznih vlasti.

Vjekoslav Bratić.mfin.hr Institut za javne financije: o Newsletter Br. LITERATURA Zakon o poreznoj upravi. 177/04. 48 .8. 16 . studeni 2009. 128/10 Porezna uprava : www. o Newsletter Br. Vjekoslav Bratić. siječanj 2005.Koliko nas košta porezna vlast?.Učinkovitost hrvatskih poreznih vlasti. 94/01.hr - 11 . pročišćeni tekst NN 67/01.porezna-uprava. Ministarstvo financija: www.