You are on page 1of 13

CHESTIONAR PRIVIND UTILIZAREA STRATEGIEI ÎN SECTORUL …… Ancheta de faţă îşi propune drept scop studierea utilizarii strategiei în sectorul

de sănătate din România. Ancheta urmează să identifice specificul utilizării strategiei şi să scoată în evidenţă problemele cu care se confruntă sectorul de sănătate în implementarea strategiei şi politicilor organizaţionale. Răspunsurile Dumneavoastră nu vor fi divulgate, iar informaţia obţinută va fi utilizată exclusiv în scopuri ştiinţifice.

Denumirea organizaţiei Domeniul de activitate Adresa Forma de organizare Numărul de salariaţi

Competence Call Center Servicii Bulevardul Basarabia nr 256 Bucuresti S.R.L 180

I. Managementul strategic la nivelul institutiei 1. a) b) c) d) Cum apreciaţi situaţia economico-financiară a organizaţiei Dvs ? foarte bună bună satisfăcătoare nesatisfăcătoare

2. Evidenţiaţi principalele puncte forte, economice şi manageriale, ale organizaţiei Dvs, pentru perioada 2009-2011: Economice: Proiecte de angervura nationala si internationala(VODAFONE, RYANNAIR, SUNRISE) care aduc un castig mare companiei. Manageriale: Manageri „crescuti” de companie, care au experienta in domeniul in care lucreaza.

3. Care sunt în opinia Dvs. principalele dificultăţi cu care organizaţia Dvs. se confruntă în desfăşurarea activităţii sale din punct de vedere strategic? a) insuficienta cunoaştere a mediului extern, ceea ce generează dificultăţi de adaptare; b) sistemul defectuos de comunicare internă; c) organizarea internă ineficientă; d) reglementările legislative care apar pe parcursul anului şcolar; e) activitatea mai mult formală pe care o desfăşoară consiliul de administraţiei al şcolii; f) constituirea formală a unora dintre comisiile de lucru; g) sistemul relaţiilor personale existente între membrii consiliului de administraţie; h) dominanţa intereselor personale în defavoarea celor organizaţionale; i) motivarea redusă a angajaţilor; j) lipsa unor documente şi instrumente manageriale; k) lipsa unor obiective strategice clare;

e. a. 8. Cum apreciaţi managementul organizatei Dvs ? performant de nivel mediu. a. b. 5. 3. b. ca performanţă neperformant. Care din componentele sistemului informaţional sunt insuficient dimensionate sau funcţionează deficitar ? a.l) lipsa unor proiecte strategice. m) subfinanţarea activităţii. a. Cunoaşteţi conţinutul regulamentului de organizare şi funcţionare şi al organigramei? . c. amatorist Ce instrumente manageriale se utilizează în organizaţia Dvs ? managementul prin obiective managementul prin bugete managementul prin proiecte managementul prin excepţii delegarea diagnosticarea tabloul de bord şedinţa altele (vă rugăm să le enumeraţi) Cum apreciaţi sistemul informaţional ? greoi raţional insuficient dimensionat 6. c. 4. procedurile informaţionale e. Care este gradul de informatizare al organizatiei ? peste 75% între 51-74% între 26-50% sub 50% Cunoaşteţi obiectivele organizationale pentru anul curent şi următorii ? da nu 9. a. b. c. d. h. datele b. c. fluxurile şi circuitele informaţionale d. b. i. a. informaţiile c. d. f. b. g. mijloacele de tratare a informaţiilor 7.

după părerea Dumneavoastră.a. a. d. competenţele şi responsabilităţile compartimentelor sunt judicios delimitate şi dimensionate ? a.culturali Nivelul de influenţă asupra strategiei organizaţiei ridicat mediu redus x x x x x 14. Vă rugăm să indicaţi măsura în care factorii mediului intern de activitate al organizaţiei influenţează fundamentarea şi implementarea strategiei: Factorii mediului intern foarte des Managementul de x nivel superior Dimensiunea organizatiei Complexitatea organizaţiei Înzestrarea tehnică şi tehnologiile Apar ca determinanţi ai schimbării deseori uneori foarte rar niciodată x x x . Structura organizatorică este corelată cu obiectivele organizaţiei ? deplin în mare măsură în mică măsură deloc Consideraţi că postul ocupat de Dvs este judicios delimitat şi dimensionat? da nu 13. da b. b. 12. b. a. nu 11. b. factorii mediului contextual ce influenţează strategia organizaţiei: Factorii mediului contextual Economici x Manageriali x Tehnici şi tehnologici Ecologici Juridici Politici Socio. da nu 10. Atribuţiile. Vă rugăm să indicaţi măsura în care. c.

O lună în urmă 3. Deloc nu este clar şi este foarte greu de înţeles 19. Mai degrabă neclar 4. Foarte clar şi uşor de înţeles 2. În ce măsură sunteţi de acord cu implementarea respectivei strategii? Acord total Acord parţial Dezacord parţial Dezacord total. x x x La nivel de institutie există o strategie globală ? da nu Dacă răspunsul este afirmativ. 2. c. îi cunoaşteţi conţinutul ? deplin în mare măsură în mică măsură deloc 17. 16. . Mai mult de trei luni în urmă 6. Trei luni în urmă 5.Dispersia teritorială a subdiviziunilor Potenţialul uman x Cultura organizaţională Starea economică x a organizaţiei Potenţialul informaţional şi de cunoştinţe 15. 1. Destul de clar 3. 4. a. a. b. Două luni în urmă 4. Nu am fost informat anterior şi nu am examinat conţinutul 18. d. 3. Mai puţin de o lună 2. b. Vă rugăm menţionaţi în ce măsură conţinutul strategiei este clar formulat şi pe înţelese? 1. Vă rugăm sa precizati cu cât timp în urmă aţi făcut cunoştinţă cu proiectul Strategiei? 1.

20. Vă rugăm să indicaţi cu ce este asociată stategia de către personalul organizaţiei: Asociere Categorii de salariaţi Managerii de Managerii de nivel mediu nivel inferior x Salariaţii organizaţiei Managerii de nivel superior Pericol (mai multe aspecte negative) x Oportunitate (mai multe aspecte pozitive) x x 22. Pe ce orizont de timp sunt obiectivele?  Pe termen lung (3-5 ani)  Pe termen mediu (1-2 ani)  Pe termen scurt (cateva luni) . 23. Precizati care sunt obiectivele fundamentale ale organizatiei? Cresterea eficientei si a calitatii in domeniul deservit Imbunatarirea si dezvoltarea resurselor umane Dezvoltarea prin acapararea de noi proiecte. Vă rugăm să indicaţi ce rol au avut fiecare dintre următoarele categorii de persoane pe parcursul elaborării şi implementării strategiei: Rolul pe care l-au avut în procesul elaborării şi implementării strategiei Receptori (au fost Implementatori (au direcţi afectaţi de Strategi (generează luat parte la obiectivele şi proiectează implementarea fundamentale strategia) strategiei) stabilite prin strategie) Categoria de actor Managerii de nivel x superior Managerii de nivel mediu Managerii de nivel inferior Angajaţii organizaţiei Consultanţii externi x x x x 21.

Care consideraţi că sunt principalele două avantaje concurenţiale ale organizatiei in care va desfasurati activitatea: □ preţul scăzut al produselor/serviciilor oferite □ calitatea produselor/serviciilor oferite □ raportul preţ . financiare) necesare pentru realizarea obiectivelor strategice?  Da  Nu  Nu stiu 27. specificaţi care: ……………………………………………. În ce măsură consideraţi că membrii managementului de nivel superior cunosc obiectivele strategiei/planului de dezvoltare instituţională elaborat la nivelul organizaţiei Dvs. b.. 24 de ore pe zi. 37. 7 zile pe saptamana. a.. . Pentru indeplinirea obiectivelor strategice exista directii de actiune corespunzatoare?  Da  Nu  Nu stiu 26. c. Care este misiunea organizatiei Dvs? Dorim sa ajutam clientii.calitate □ calitatea angajaţilor □ relaţiile în mediul politic şi economic □ calitatea managementului practicat □ reputaţia institutiei □ altele. 36. in fiecare minut. Pe termen foarte scurt (cateva saptamani) 24. informationale. materiale. in fiecare discutie. Organizatia dispune de resursele (umane. acest lucru reflectandu-se in elborarea de directii pe verticala in jos pentru atingerea obiectivelor.? Managementul de nivel superior cunoaste intr-o mare masura obiectivele companiei. Obiectivele organizatiei sunt defalcate pe compartimente şi posturi ? da uneori nu 25.

organizarea internă defectuoasă. j) …. 3. precizaţi care ar fi principalele trei schimbări pe care le-aţi implementa la nivel organizaţional: 1 Comunicarea 2 Resursele Umane 3 Managementul de nivel inferior a. Sunteti informat/a privind calendarul de implementare al optiunilor strategice? da nu 42..pret mai putin avantajoase. Daca raspunsul este da. ar trebui să se orienteze în viitor? 1 Atacul pozitiilor tari (forte) ale competitorilor 2Orientarea spre domeniile / caracteristicile produselor / serviciilor carora rivalii nu le-au acordat suficienta importanta 3 Diferentierea serviciilor 4 Afaceri cu clienti de prestigiu 5Orientarea afacerilor spre situatiile în care competitorii au oferit conditii calitate . în opinia Dvs. Care sunt. insuficienţa resurselor. f) …. 39. lipsa unor metode şi tehnici de management care să fie aplicate la nivel organizaţional. lipsa unei viziuni pe termen lung. b) …. sistemul decizional ineficient. principalele cinci elemente care ar trebui îmbunătăţite la nivelul organizatiei. principalele cinci direcţii strategice de acţiune pe care organizatia Dvs. sunteţi de acord cu etapele de implementare a acesteia? Acord total Acord parţial Dezacord parţial Dezacord total 1. 41. e) …. b. d) …. i) …. din punctul de vedere al managementului strategic? a) …. . lipsa unor obiective strategice. necunoaşterea mediului extern al organizaţiei. comunicarea la nivelul organizaţiei este defectuoasă. c) …. h) …. Cunoscând situaţia reală din institutia Dvs şi folosind cunoştinţele de management pe care le aveţi. Care sunt în opinia Dvs. stilul de conducere al managerilor. 40. lipsa şi/sau nerespectarea termenelor de realizare a obiectivelor. g) ….38. 4. 2.

realiste şi nu sunt realizabile realiste şi deoarece nu realizabile realiste şi realizabile înţeleg realizabile Etapele de implementare 2 Perioada de implementare 3 Mecanismul de 1 monitorizare . de ce nu sunteţi de acord? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 44. Dacă NU.43.? Riscul predominant este instabilitatea mediului extern. Cât de realiste sunt stipulările strategiei privind etapele. Care credeţi că sunt riscurile pentru organizationale in cadrul institutiei Dvs. implementarea strategiei 45. perioada de implementare şi mecanismul de monitorizare a acesteia? Mai Deloc nu Nu mă pot Foarte degrabă Realiste şi sunt pronunţa.

comparativ cu 2010. crt. 3 – inferior. Indicaţi care dintre următoarele elemente reprezintă cele mai importante puncte forte ale managementului strategic din România. Selectaţi maximum 10 puncte forte. la nivel de 2 ţară Folosiţi următoarea scală: 1 . acţiunilor şi comportamentelor personalului implicat Antrenarea intensă a x salariaţilor din organizaţie Control-evaluarea riguroasă x a activităţilor şi performanţelor Proiectarea şi x implementarea de sisteme de management funcţionale şi eficace .III. 1 2 3 4 5 6 7 3.aproximativ la fel. Cehia şi Slovacia) Nr. din Romania activitate Centrarea pe obţinerea de x performanţe Elaborarea de strategii şi politici bine fundamentate Organizarea eficace a activităţilor Coordonarea judicioasă a x deciziilor. Polonia. 2. 2 – mai bun. Managementul Managementul Managementul Elemente sectorului de în institutia Dvs. Cum apreciaţi nivelul managementului strategic practicat în România în 2011. Cum apreciaţi (folosind scala de mai sus) calitatea şi eficacitatea managementului strategic practicat în România în 2011 comparativ cu: Managementul care predomină în Uniunea Europeană 3 Managementul mediu practicat în ţările din Europa 3 Centrală (Ungaria. la următoarele nivele: În institutia în care 1 lucraţi La nivelul Sectorului 1 În general. Managementul strategic la nivelul sectorului din care face parte firma 1. 4 – nu ştiu. diferenţiate pe cele trei nivele.

1 2 4. din Romania activitate Nefocalizarea pe priorităţi x Strategii şi politici deficitare x sau neexistente „de facto” . Selectaţi maximum 10 puncte slabe. crt.Nr. Managementul Managementul Managementul Elemente sectorului de în institutia Dvs. Indicaţi care dintre următoarele elemente reprezintă puncte slabe ale managementului strategic din România. diferenţiate pe cele trei nivele. crt. Managementul Managementul sectorului de din Romania activitate 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Feed-back rapid şi eficace x la evoluţiile mediului Creativitate şi inovare ridicate Transfer intens de knowhow managerial din alte ţări Utilizarea pe scară largă şi eficace a metodelor şi tehnicilor moderne de management Valorificarea potenţialului x informaţional şi decizional al informaţiei Cultivarea stakeholderilor interni şi externi organizaţiei Iniţiativă şi spirit intreprenorial puternice Dezvoltarea unui sistem informatic performant Intense activităţi de training ale angajaţilor Eficace acţiuni de marketing Stilul de muncă al managerilor focalizat pe implicare şi eficacitate Asigurarea sustenabilităţii organizaţiei conduse Altele (specificaţi care): x x x Nr. 8 9 10 11 Elemente Managementul în institutia Dvs.

neproiectate profesionist Insuficienta preocupare pentru a valorifica cunoştinţele şi resursele umane Insuficienta cunoaştere şi luare în considerare a evoluţiilor pe piaţa internă şi/sau interna-ţională Insuficienta valorificare mana-gerială a valorilor informaticii moderne Creativitate şi inovare x managerială reduse Insuficienta cunoaştere şi utilizare în management a elementelor economice referitoare la productivitate. x x x x x x . crt. 3 4 5 6 7 Elemente Managementul în institutia Dvs. Managementul Managementul sectorului de din Romania activitate 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Organizare defectuoasă a x activităţilor Coordonare ineficace a personalului Capacitate redusă de a motiva salariaţii din organizaţie Control-evaluare sporadică şi ineficace Neglijarea stakeholderilor interni şi externi ai organizaţiei Insuficienta fundamentare eco-nomică a deciziilor Reacţii întârziate şi ineficace la oportunităţile şi ameninţările din mediul economico-social Necunoaşterea şi neadaptarea know-how-ului managerial valoros din alte ţări Folosirea de sisteme manageriale empirice.Nr.

. Elaborare a politicilor 10 b. 6. Estimaţi cat timp considerat ca se acorda..... intr-o institutie din sectorul dvs. monitorizare 25 c. Prestare a serviciilor 45 f. activităţilor de: a. Formulaţi trei recomandări pentru managerii din România în anul 2012 pentru a creşte funcţionalitatea şi performanţele sistemelor conduse...Elaborarea documentelor de politici. Altele _____% specifi caţi . cash-flow.... Accent redus pe trainingul angajaţilor Insuficienta luare în consideraţie a culturii organizaţionale a organizatiei Comunicare defectuoasă cu şefii şi subordonaţii Iniţiativă şi spirit intreprenorial reduse Funcţionalitate redusă a sistemelor manageriale Performanţe economice scăzute Performanţe sociale scăzute Performanţe ecologice scăzute Altele (specificaţi care) Managementul în institutia Dvs.. Elemente preţ.. Coordonare. Managementul Managementul sectorului de din Romania activitate 17 18 19 20 21 22 23 24 25 5. Reglementare 5 d. ..... Susţinere/suport 15 e. din totalul de 100%. lichiditate. 9. crt. care activitate considerati ca este mai dezvoltata in institutiile din sectorul dvs: . 1 Studierea ultimelor noutati din domeniul managementului international 2 Implementarea Know-how-ului extern 3 Morivarea corespunzatoare a angajatilor 8..Nr.. In ceea ce priveste Elaborarea politicilor. profit etc.

Inspecţia / auditul conformităţii 12.Planifi carea strategică şi elaborarea bugetului .Audit fi nanciar (extern) .Coordonarea dintre ministere sau organele din subordine . In ceea ce priveste Coordonare – monitorizare . eliberarea autorizaţiilor . care activitate considerati ca este mai dezvoltata in institutiile publice .Supravegherea din perspectiva politicii de reglementare .Managementul financiar şi contabilitate .Analiza şi evaluarea politicii 10.Sisteme informaţionale . In ceea ce priveste Susţinere / suport. acreditarea.Managementul resurselor umane .Definirea standardelor .Elaborarea criteriilor de performanţă .Elaborarea cadrului legal .Licenţierea.Servicii de secretariat 11. care activitate considerati ca este mai dezvoltata in institutiile din sectorul dvs: . De cate teme de instruire/cursuri privind Managementul strategic aţi beneficiat in perioada 2010-2012? o tema 13.Facilitarea performanţei organelor din subordine . De cate zile de instruire/cursuri privind planificarea strategică aţi beneficiat in perioada octombrie 2010-2012? 0 zile ..Audit intern .Monitorizarea performanţei organelor din subordine .