You are on page 1of 1

Aplictt(iu ?

r

Se dau unndtoarele

iniormatii refbritoare Ia veniturile publice ale Romdniei:
Valoarea in 2007 55.496.3
74,3

Indicatorul
Venitr"rrile curente (mil lei) Veniturile din capital'(mil lei) Incasdri din ramburs[rile imprumuturilor acordate (mil lei) Cheltuieli totaie (mil lei) PIB {mil lei)

Valoarea in 2008 66.899,5

tt2
4.2

4.9 64.630.37 404.700

Sw'su:

78.867.95 503.900 Ministerului Finanlelor Publice wnu-.ntfinan;e.ro si a Institutului Ncttional de Strtirticd :utt;w.insse.ro

Sd se calculeze:

'

a) valoarea veniturilor totale qi ponderea acestora in PIB; b) cresterea nominal6 absolut[;i relativd a cheltuielilor totale gi a veniturilor totale; c) elasticitatea veniturilor totale in raport cu PIB; d) coeficientul de concordanfd dintre venituri qi PlB.
a) Veniturile

'

totale:Venituri curenfsfVenituri din capital+incasdri din rambursare Anul 2007: Veniturile totale:55.496,3+7 4,3+4,9:5 5.57 5,5 mil lei . Anul 2008: Venitudle totale=65-888,5+l i2+4,2:67.004,7 mil lei
Ponderea veniturilor totale in produsul intern brut:

vr /

pt820,,7

=

!!-*100 = :f ii:': 100:l 3,73yo PrB 404.700 " !!-*100 = T=!Y

VT

I

PIBt*os

=

PtB

503.900 "100:13,3olo

Interpretare: veniturile totale delin

{

respectivl3,3Yo in anul 2008.

in PIB in anul 2007 un procent de

13,73o/o,

b)

Creqterea absolut[ qi

relativ[

a

cheltuielilor publice totale:
C PT*ffi. :7 8.867,9 5 -64.630,37

ACPZ)**

2007

=

CPI'* -

:l4.Z37,5tmil lei :22.03%

Acpr2ia.

ruu,

(yo)

-

C PT2w.-_--c PT2un

cPTzo{r7

x I 00 -

7

8'867

:95 : 94'$a 37 x I 00 64.63A37

Cresterea absolutd qi relativd a veniturilor totale:
LYTrur,r.rur,

= F4uos -VTrrr,:67.A04,7-55.575,5:I I.429,2 mil lei

Arlnu* ,uu,P/o)=\#,fux100:67'004/----------------*-11175,5

xr00=20,57o/o

Interpretarea reniltatelor; in perioada curentd se constat[ o cre;tere a cheltuielilor publice totale cu valoarea de 14.237,58 rnil lei, respectiv o crestere de 22,03Yo, iar veniturile totale au crescut cll sutna de It.429,2 mil lei, adicd cu un procent de20,57o/o.
65